Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1827

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200

Inventarisnummer 101

Ingekomen stukken van 1827

1e gedeelte

Algemeen Verslag wegens den staat der Maatschappij van Weldadigheid, harer Koloniën en Stichtingen, in het Noordelijk deel des Rijks , over het 9e dienstjaar, uitgebragt door den Generaal. J.van den Bosch etc

Wij ondergeteekende Johannis Crucq timmerman en Pieter Kraamer Kleedermaker beide wonende te Arnemuiden ,verklaren onder afstand van de Voorregten van Uitwinning en schuldsplitsing ons te stellen als borgen en bijzondere schuldenaren voor Hubregt Willem Hogerheijde in hoedanigheid van Boekhouder van het Diaconie Armbestuur van de Hervormde Gemeente der stad Arnemuiden, en zulks ten behoeve van voorschreve Gemeente en Armbestuur ;

Belovende en verbindende wij ons om ingeval gezegden Hubregt Willem Hogerheijde te eenigen tijd in gebreke blijven mogt om de getrouwe voldoening der pligten,hem ter zake van gemelde administratie opgelegd daar voor op de eerste aanvrage voorschreve Diakonie Bestuur te zullen schadeloos stellen en alle de gelden welke uit hoofde van Zijne vorengemelde betrekking mogten worden bevonden door hem aan het Armwezen dezer Gemeente schuldig of ten agteren te zijn, als eigen schuld te zullen voldoen,daar en zo het behooren zal.

Verklarende wij ondergeteekenden wijders uitdrukkelijk dat de tegenwoordige borgstelling tot zo lang zal voortduren, dat ingeval van overlijden of ontslag van gezegden Hubregt Willem Hogerheijde, zijn verantwoording Rekening geheel zal zijn afgeloopen en hij of zijne regtverkrijgende deswegens volkomen zal of zullen zijn ontheven.

Eindelijk verklaren wij ondergeteekenden tot de uitvoering dezer domicilie te kiezen ieder ten onzen woonhuize hier voren gemeld, en tot naarkoming dezes te verbinden alle onze tegenwoordige en toekomstige goederen als naar regten.

Arnemuiden den 22e Junij 1800 zeven en Twintig

Handtekeningen van Johannis Crucq en Pieter Kraamer

Gezien & goedgekeurd door ons G.S. van Zeeland

Middelburg den 12 Julij 1827

Ter ordonnantie van dezelve

Van der Heim

Geregistreerd als borgstelling

Deel 2

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 17 November 1826

Er heerst een steeds voortdurende ziekte in de Provinciën Groningen, Vriesland en Overijssel: grote behoeften aan onderstand en hulp nodig voor vele huisgezinnen, en dat met het oog op den naderenden winter, in het onderhoud en de verzorging van velen zal moeten worden voorzien, die door het overlijden van hunnen verzorgers buiten middel van bestaan zijn geraakt, of door langdurige ziekte buiten staat zijn gesteld in het onderhoud van zich en de hunne te voorzien

Onderscheidene Commissiën verlangen een collecte te mogen laten doen

Is goedgevonden en te bepalen:

1e In alle steden en Gemeenten dezer Provincie zal door zorg van de Plaatselijke besturen eene collecte worden gedaan tot aannemen van kleeding en liggingstukken in bovengenoemde Provinciën

2e gecollecteerde gelden zullen aan de deesbetreffende Gouverneurs worden overgebragt

3e door de plaatselijke besturen zal een dag worden bepaald waarop na de eerstvolgende zondag een collecte zal worden bepaald met een gepaste opwekking tot mededeelzaamheid op de eerstkomende zondag

4e niet alleen geld, maar ook kleeding en liggingstukken zullen met dankbaarheid worden ontvangen

5e Na afloop van de collecte zullen de Plaatselijke besturen het geldbedrag en de ontvangen kledingstukken op een gecertificeerden Staat voor 10 december a.s. overmaken aan het Provinciaal Gouvernement

Het Provincie bestuur accentueert de grote ellende als gevolg van de geweldige ramp in de genoemde gewesten; de verliezen en de armoede. En de dankbaarheid in de niet getroffen Provinciën bij deze oproep tot grote offervaardigheid.

Etc.

De Griffier der Staten

Van der Heim

In potlood: de secretaris wordt verzogt met de wethouders te overleggen welke dag tot het doen der collecte in Arnemuiden de geschikste is; mij dunkt maandag a.s. het best te zijn.

Wie zal de collecte doen? De wethouders of twee raadsleden kunnen mij daartoe voegzaam?

Mits be..... hiervan kennis gegeven te worden aan den predikant, wijders eene publicatie mede in gereedheid gebragt , eenigsints in verband met het slot der aanschrijving; hopende UE:aanstaande donderdag wijders te spreeken als wanneer ik UE: verzoeke dit stuk mede te brengen

J.H. Schorer.

Ontvangen ven de Regering der stad Arnemuiden de som van vijf en veertig gulden en vier cents wegens Collecte gelden voor de hulpbehoevende zieken in de provinciën Groningen,Vriesland en Overijssel

Middelburg den 7 December 1826

DE Geemploijeerde belast met de Comptabiliteit bij het Gouvernement van Zeeland.

B.A van de Kreke.

Middelburg den 25 November 1826

Onderwerp:Nasporingen omtrent eenen zinneloozen.

Uit de Gemeente Weert , Provincie Antwerpen, deszelfs woonplaats , is in eenen staat van zinneloosheid verdwenen Franciszus Ivens, wiens signalement aan den voet dezes is uitgedrukt, zonder dat men tot dus verre weet, water van hem geworden is.

Ik verzoek UE om ten aanzien van genoemden zinneloozen, in uwe Stad of Gemeente eenige nasporingen te doen plaats hebben etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeelend

Van Vredenburch

SIGNALEMENT

Zoon van Josephus en van Johanna Maria Andries, geboren te Weert den 14e April1784; lang 1 el, 6 palmen, 3 duimen, voorhoofd breed,haar en wenkbraauwen kastagnebruin , oogen grijs, neus ordinair, mond idem, kin rond, aangezigt ovaal, gekleed met eene slaapmuts, een halve linnen kiel, eene lange linnen broek, eene linnen onderbroek, witte wollen kousen, schoenen, een nieuw hemd, gemerkt F.I

Met potlood: Hier mede bekend maken de wethouder de Marée en de veldwachter om vrij: na te gaan of deze persoon in Arnemuiden zich zou bevinden

JHS.

Tekst gedeeltelijk onleesbaar!

Middelburg den 27 November 1826

Onderwerp: Oproeping Lotelingen voor Militie-Raad

Middelburg den 7 December 1826

Onderwerp: Opgave Springstieren

De opgave omtrent de Stierenhouders en keurmeesters der Stieren is niet genoegzaam om te kunnen beoordelen in hoeverre het Provinciaal Reglement van 20 October 1817 wordt nageleefd.

Er wordt niet opgegeven de ouderdom en dagtekening van de laatste keuring der Stieren

Worden er geen te oude stieren gebruikt ?; of zijn er geen ongekeurde stieren aanwezig die uitsluitend tot het bespringen hunner eigene Koeijen worden gebezigd .

Daarom wordt er een nieuw bijgaand model gearresteerd etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Met potlood: de secretaris verzogt aan den inhoud dezes en den bijgevoegden staat te willen voldoen etc

JHS

Middelburg den 7.December 1826

Onderwerp:Vrijdom van Grondbelasting.

Vrijdom van Grondbelasting wordt genoten door gestichten welke ten algemeenen nutte bestemd zijn;

De Gemeente-huizen welke het eigendom der Gemeente zijn en tot den publieken dienst worden gebezigd; ook de door de Concierges bewoonde gedeelten van dezelve.

Voor zoo verre echter deze gemeente-huizen van partikulieren worden gehuurd of aan partikulieren worden verhuurd, onder reserve eener Kamer voor het bestuur om hare vergaderingen te houden, wordt dezen vrijdom uitgesloten.

Verder zijn vrij:

De Kerken en Gebouwen tot den openbaren Eeredienst gebruikt wordende

De Kerkhoven voor zoo verre die tot het begraven van lijken gebezigd worden.

De Pastorijen, zoo dezelve door de predikanten of Pastoors bewoond worden of onbewoond zijn, mits dezelve niet het eigendom zijn van eenig partikulier.

De Gestichten van Liefdadigheid,gebezigd wordende tot het opnemen van armen; de huisjes aan deze instellingen toebehoorende, waarin gratis inwoning aan armen wordt verleend.

Eindelijk ook de Scholen, voor zover er gratis onderwijs gegeven wordt en die meest in de steden bestaan: de Armenscholen.

Wat echter de overige Gemeente-scholen betreft: van deze kan naar mijn inzien geen vrijdom genoten worden, alzoo het onderwijs daarin tegen betaling van schoolgelden gegeven wordt

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: Hiervan behoort het Kollegie van Zetters kennis te hebben.

JHS.

Middelburg den 7 December 1826

Onderwerp: Achtergeblevene dienstpligtige Lotelingen.

Opwekking van Z.M. daartoe opsporing te doen.

Er staan geen Zeeuwen op de lijst van nalatigen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: op de nog ontbreekende de vereischte nasporing doen

JHS.

Hierbij gaat een

NOMINATIVE OPGAVE van LOTELINGEN

Behoorende tot de onderscheidene provinciën van het Koningrijk welke zich aan de ligtingen der Nationale Militie hebben onttrokken

Nieuwland den 12 december 1826

Onderwerp: Uitreiking der verklaringen tot verkrijging van patent

En beschrijvings biljetten van den Personelen Belasting

Ik heb de eer UE ter kennis te brengen dat de verklaringen tot verkrijging van patent voor patentpligtigen en ingevolge art 51 & 52 der Wet op de Personele belasting van den 22 Junij 1822 de beschrijvingsbiljetten voor dezelve zullen worden uitgegeven den 2 Januarij 1827 en dezelve zullen worden afgehaald acht dagen daarna te weten op den 10 daaraan volgende waarvan ik UEd inviteer de openbare afkondiging aan de Ingezetenen te doen en hun tevens te herinneren aan de bepalingen bij art 62 & 63 die bovengenoemde wet waarbij die genen welke bij de beschrijving zijn aangeslagen en alzoo geen beschrijvingsbiljet hebben ontvangen verpligt zijn om binnen acht dagen na den dag tot de ophaling der beschrijvingsbiljetten bepaald een biljet ten kantore van den ontvanger te doen afhalen en behoorlijk ingevuld terug te bezorgen , zullende die genen welke hierin nalatig mogten blijven , alsmede het beschrijvingsbiljet niet behoorlijk ingevuld en aan den ontvanger bezorgd of aan denzelven mondelijk beantwoord te hebben, de in het beschrijvingsbiljet gedane vragen , gestraft worden met de boete bij de wet bepaald.

De Ontvanger der directe belastingen & accijnsen te Arnemuiden e.a

Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 1 December 1826

Samenvatting: met het arresteren van de rekening van 1825:

Gestelde plaatselijke besturen te observeren dat voortaan geene uitgaven in rekening zullen worden gebragt waar in niet blijkt dat dezelve bij de begrooting zijn toegestaan, of daartoe eene speciale autorisatie is verleend

Etc

De Griffier der Staten

Van der Heim

Met potlood: Ik feliciteer den ontvanger dat op zijne rekening geene aanmerkingen zijn gevallen en dat het saldo is gearresteerd zooals is voorgedragen geweest met uitzondering van dat kleine postje voor de arrondissements ijker.

JHS.

Middelburg den 14 December 1826

Onderwerp: Toezending Besluit betrekkelijk tijdsbepaling, beschrijving Patenten

Voor den Dienst 1827

Middelburg den 14 December 1826

Onderwerp: Correspondentie

Verzoek: in margine van de eerste bladzijde een korte aanduiding van het onderwerp.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

Met potlood: de secretaris verzogt hier aan te willen voldoen.

JHS

Middelburg den 15 December 1826

Onderwerp: Ontslagene gevangenen

Het schijnt dat door te ver gedreven ijver der Policie-beambten, welke in ontslagene gevangenen, de gestrafte en niet de verbeterde menschen beschouwen, deze onvoorzichtig verdacht gemaakt en aan een pas verkregen bestaan worden onttrokken.

Het doel van het genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen is in de gevangenissen te zorgen en verschaffen van doelmatig bijzonder Godsdienstig onderwijs; en na ontslag hen te ondersteunen en in eene betrekking te plaatsen, waardoor zij met eigen handen geheel of gedeeltelijk den kost kunnen winnen , in 1 woord door hun liefderijk op te nemen en gade te slaan, ten einde na verloop van eenigen tijd met vertrouwen aan hun zelve over te laten.

Daarom moet de Policie bij toezigt met bescheidenheid te werk gaan

Wilt UEd: daartoe uw invloed aanwenden.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg den 18 December 1825

Onderwerp: Personele Belasting

Dienst 1827

Opwekking tot ijver,goed onderzoek en juiste beoordeling etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.

Vrijdag den 8 December 1826

De Jaarletter voor den IJk in 1827 voor alle tot dus verre ingevoerde maten en gewigten zal zijn,de letter H.

Handtekening

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

De noodige regeling tot de uitvoering der werkzaamheden betreffende de Ligting van het jaar 1827

Er zijn 4 zittingen: 7 Februari,28 Maart, 9 April en 25 April.

Vereist: geboortebewijs bij oproeping meenemen etc.

PUBLICATIE

Reglement voor de heffing van Opcenten of eene Belasting op het geslagt, de Wijnen en het Binnenlandsch gedistilleerd binnen en ten behoeve der gemeenten ten platten land

25 opcenten op de hoofdsom van den Rijksaccijns van het geslagt

65 opcenten op de hoofdsom van de Rijksaccijns van de Wijnen en het Binnenlandsch gedistilleerd

Een gelijkstaande bijzondere belasting van ingevoerde producten van buiten de Provincie.

Bewijzen van betaling: kwitantiën.

Er zal aangifte moeten worden gedaan ten kantore van den Ontvanger.

Bij doorvoer gebruik maken van vervoer of consent-biljetten

Strafbepaling: tiendubbelde belasting en verbeurdverklaring

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Met potlood: Het zal mij aangenaam zijn hierover met UEd: donderdag ten 11 uur eens een ogenblik te mogen spreken.

J.H.S.

Middelburg den 28.December 1826

Onderwerp: Heffing van provinciale Opcenten op

Eenige Rijks-Accynsen.

Er zal met ingang van 1. Januarij aanstaande eene Provinciale belasting op de middelen geslagt, Wijn en Binnenlandsch Gedistilleerd worden ingevoerd, waarvan de invordering aan de Rijks-Ontvangers der Accijnsen is opgedragen.

Ook Plaatselijke ambtenaren hebben de bevoegdheid en plicht fraude op te sporen en overtredingen vast te stellen en aan te geven,evenals prov.ambtenaren

Etc.

De gouverneur van de Provincie Zeeland.

van Vredenburch

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

De staten van de oninbare posten, zoo op de Grondbelastingen en het Patentregt, als op de Personele belasting, zodra mogelijk, en na afloop van elk jaar dienen te worden opgemaakt en geïnstrueerd.

Etc

Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal Van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 29 December 1826

Is goedgevonden de ingediende staten van verdeling & uitbetaling der somvan f.340:20 door Burgemeester & wethouders van Arnemuiden ontvangen uit de liquidatie van den Nederlandschen achterstand wegens door eenige ingezetenen dier gemeenten gepresteerde diensten goed te keuren & van eene approbatoire apostille voorzien, bij extract dezer aan Burgemeester & wethouders van Arnemuiden te retourneren

Hieronder: nadere verdeeling onder de belanghebbenden:

Staat van verdeeling tusschen de de belanghebbende , in een bewijs van VerEvening op den Nederlandsche, achterstand ten name van de Stad Arnemuiden, wegens daggelden groot f.292,95 opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van genoemdem stad.

Jacob van Belzen overleden 3 dagen 66 ¾ cents per dag

Jacob van Belzen Arnemuiden 8 dagen

Cornelis Maas idem 8 dagen

Jacobus La Soe Cleverskerke 6 ""

Pieter Dingemanse Arnemuiden 13 dagen

Adriaan Zuurmond idem 8 dagen

Cornelis Dekker overleden 9 dagen

Cornelis de Nooijer Arnemuiden 11 dagen

Jacobus Meulmeester idem 9 dagen

Cornelis Beekman overleden 8 dagen

Jasper Geldhof Arnemuiden 10 dagen

Adriaan Adriaanse idem 9 dagen

Jan Maartense idem 10 dagen

Dingeman Janse overleden 8 dagen

Abraham Huiszoon Arnemuiden 9 dagen

Adriaan Theune idem 8 dagen

Abraham van Eenennaam idem 11 dagen

Cornelis Kraamer idem 9 dagen

Pieter Meerman idem 10 dagen

Hubregt Willem Hoogerheijde 9 dagen

Jan Bernard Joosse idem 9 dagen

Klaas Robberts idem 2 dagen

Jacob Kervink idem 12 dagen

Maarten Kraamer idem 11 dagen

Jacob Lievense Meulmeester idem 12 dagen

Cornelis Rijkse overleden 15 dagen

Jacobus Leunisse de Rijke A. 14 dagen

Lieven Lievense Meulmeester 17 dagen

Pieter Zwigtman Arnemuiden 6 dagen

Pieter Messie Veere 7 dagen

Willem Geldhof Arnemuiden 7 dagen

Andries Adamse idem 5 dagen

Wilm Huiszoon idem 9 dagen

Pieter Hollebert idem 8 dagen

Salomon van Eenennaam idem 8 dagen

Jacobus Buijs idem 8 dagen

Jacobus de Rijke idem 9 dagen

Aart Marteijn idem 10 dagen

Jan Schets idem 8 dagen

Cornelis van Maldegem 9 dagen

Cornelis Daniel Baars idem 9 dagen

Christiaan Crucq idem 9 dagen

Jan van der Weele idem 8 dagen

Jan Simonse idem 10 dagen

Janis de Marée idem 8 dagen

Paulus de Meulmeester idem 6 dagen

Cornelis Meerman overleden 6 dagen

Marinus Kervinck Arnemuiden 7 dagen

Jan Kraamer idem 6 dagen

Blaas Schets idem 6 dagen

Johannis Crucq idem 6 dagen

Blaas Robbertse Schroevers idem 5 dagen

Francois Giffard idem 6 dagen

Jacob Schroevers idem 7 dagen

Hendrik Leenderse overleden 5 dagen

Cornelis Jacobse Arnemuiden 7 dagen

Pieter Adriaanse overleden 7 dagen.

Aldus deze Staat opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden en de voldaan teekening in hunne tegenwoordigheid gesteld te Arnemuiden den 28 October 1826

De Burgemeester & Wethouders

J.H.Schorer

J: de Marée

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Goedgekeurd:

Van Vredenburch

4e Januarij 1827

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

De invoering van hiervoor gemelde opcenten zijn bedoeld om de Hoofdelijke omslagen te doen verminderen.

Het vermoedelijk rendement der opcenten heeft betrekking op:

Het tractement van den Burgemeester

Het minimum der jaarwedde van den secretaris

De jaarwedde van den Schoolonderwijzer

De bijdrage voor het Veldwachters-fonds of het tractement van dezen bedienden

De kosten van het Staatsblad en de Staatscourant

De kosten van de Registers van den Burgelijken Stand

Die van de rustende Schutterij

De kosten van schrijfbehoeften,vuur en licht .Alle welke uitgaven in den onderstaanden staat zijn uitgetrokken:

Voor de Gemeente Arnemuiden

Jaarwedde van den Burgemeester f.160

Secretaris f.150

Schoolonderwijzer f.125

Veldwachter f.165

Staatsblad f.31,50

Registers Burg.Stand f.50,23

Schrijfbehoeften vuur en licht f. 60

Onkosten rustende Schutterij f.34,50

Totaal f.776,23

Etc

Met potlood; Hierover zoude ik den derden tusschen 10 en 11 uur wel een ogenblik met den Heer Baars willen spreken

Vlissingen den 15 Januarij 1827

Onderwerp: Inzending Executoir

Verklaarde Kohier.

Ik heb de eer UwEd: nevens deze te doen toekomen het door Z:E: Heere Gouverneur executoir verklaarde provisioneele Kohier der Grondbelasting over den dienst 1827 van Uw Ed gemeente met verzoek om van het zelve overeenkomstig de wet van 4 messidor 7 jaar de vereischte publicatie te doen en daarna aan mij het bewuste Kohier ter invordering te retourneren

De Inspecteur der belastingen

Over het Arrondissement Middelburg

Handtekening

Met potlood: de secretaris word verzogt het nodige hieraan te willen doen, ook in de publicatie niet vergeeten dat men maar provisioneel de helft zal moeten betalen.

JHS.

Goes den 19 Januarij 1827

De Militie-Raad heeft hare werkzaamheden van de Eerste Zitting bepaald op donderdag den 8 Februarij 1827 ten tien uren in de Abtdij te Middelburg. Wilt U de nodige zorg dragen de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen van de ligtingen van 1823 t/m 1826 op de bepaalde dag en uur voor de Militie-Raad aldaar compareren.

De commissaris

Verschoor

Met potlood: de secretaris verzogt daarvoor te willen zorgen

JHS

Middelburg den 20e Januarij 1827

Van het onvermogen tot betaling der Proces kosten waarin Marinus Marinusse Meulmeester en Jacob Jacobse, beide visschers te Arnemuiden zijn verwezen, is door UEd op den 27 November 1825 certificaat afgegeven.

Om te kunnen voldoen aan het verlangen van den Heer Gouverneur neem ik de vrijheid UEd nog te verzoeken mij te willen opgeven of er vooruitzicht zoude zijn om door lijfsdwang het verschuldigde van de gecondemneerde te kunnen invorderen.

De Ontvanger der registratie et Middelburg

Met potlood: de secretaris wordt verzogt hierover te willen spreken met heeren wethouders en daarvan te berigten aan de Burgemeester

JHS

Middelburg den 14.Februarij 1827

Onderwerp: Kennisgeving van de belooning

Aan de Zetters toegestaan.

De Heer Staatsraad in gewonen Dienst , belast met de Administratie der Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accynsen, bij Resolutie van den 11.Januarij jl no 56 de belooning geregeld hebbende der Zetters , wegens de klassificatie der Patentpligtigen, in de Gemeenten boven de 20 artikelen de primitive Kohieren bevattende over den jare 1826, heeft daarbiij aan de Zetters uwer gemeente voor dit jaar toegelegd:

Eene som van f.10

Etc

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vreedenburch

Met potlood: de secretaris verzogt uit naam van den ondergeteekende de Zetters daarvan mondeling kennis te geven, zoo dat niet kan zal er een klein brieftje tot kennisgeving moeten in gereedheid gebragt worden,hetwelk als dan zal ??

JHS

Goes den 12 Februarij 1827

Wat de Militie-Raad betreft: de tweede zitting dienen te verschijnen alle in dit jaar geloot hebbende personen welke vermeenen regt op vrijstelling te hebben

De derde zitting: alle de Lotelingen welke nummers willen verwisselen of Remplaceren.

Etc.

Verschoor

Met potlood: de lotelingen hiervan te informeren

Middelburg den 20 Februarij 1827

Onderwerp: Polder Lasten ?

Kadaster

De vanwege Zijne Majesteit voorgeschrevene werkzaamheden welke aanvankelijk in sommige kantons dezer provincie zullen worden tot stand gebragt en strekken moeten om den waren opbrengst der grondeigendommen met genoegzame zekerheid te doen blijken, zullen eerlang in het kanton waartoe uwen polder behoort worden aangevangen.

Onder deze werkzaamheden is ook de berekening der kosten van onderhoud en bewaring der dijken,sluizen en andere waterkerende werken, en deze zal voor zoo ver dezelve een last zijn van de opbrengst der grondeigendommen geschieden na het gemiddeld beloop der gezegde kosten over de jaren 1814 tot en met 1824.

Tot het naauwkeurig doen dezer berekening op eenen eenparigen voet en met volledige kennis van zaken behoorende Rekeningen of oorspronkelijke registers bevattende de inkomsten en uitgaven der Polders over de elf jaren voor eenigen tijd bij het Gouvernement alhier te worden overgelegd; voorts desnoods ook de bewijsstukken tot staving der Rekeningen

Ik heb mitsdien de eer UEd bij deze uit te noodigen om mij de Rekeningen van voorz:elf jarige tijd binnen 14 dagen te doen geworden zullende aan UEdvan de overbrenging derzelve bij mijn Gouvernement een certificaat van ontvang worden uitgereikt , terwijl dezelve na dat daar uit ten behoeve der kadastrale werkzaamheden de noodige aanteekeningen zullen genomen zijn dadelijk worden terug gegeven.

Bij de inzending der voorz: rekeningen verzoek ik tevens opgave

1e Voor de Gemeente of gemeenten waar onder uw polder ressorteert

2e van de uitgestrektheid van uwen polder

3e indien dezelve onder meer dan eene gemeente gelegen is, van deszelfs uitgestrektheid onder elke Gemeente afzonderlijk.

4e of de de geheele uitgestrektheid aan dezelfde Dijkslast is onderworpen ? zoo neen welke verschil daar in bestaat; speciaal ten aanzien der vroonen anderszins? In welke gemeente de gronden welke eene verschillende dijklast opbrengen gelegen zijn ? en derzelver uitgestrektheid onder iedere gemeente.

5e van de sluizen en andere werken welke uw polder te onderhouden heeft en van de strekkende ellen lengte mitsgaders van de vierkante ellen oppervlakte van deszelfs dijk en in hoeverre waterkeerende is ?

Wijders bepaald zijnde dat bij gebreke der indiening van de Rekeningen en verdere bescheiden, de kadastrale werkzaamheden des niet te min zullen worden voortgezet en mitsdien bij de bepaling der schattingen zal worden te werk gegaan als of er geene dijk of polderlasten bestonden, zoodat dezelve als dan niet van het belastbaar inkomen der landen zouden worden afgetrokken, heb ik gemeend UEd daarvan niet onkundig te moeten laten; hoezeer ik vertrouw dat door UEd buitendien aan mijne voorz: uitnoodiging tot inzending der rekeningen van uwen polder over de gemelde elf jaren benevens van de gevraagde opgaven binnen den gestelden termijn in het belang van uwen polder gereedelijk zal worden voldaan.

De Gouverneur van de Provincie zeeland

Van Vredenburgh

Middelburg den 1e Februarij 1827

De Directie uwer Polder mede bekend zijnde op den Staat van Godshuizen, Kerkbesturen, Publieke gestichten en Kollegiën in deze Provincie, zoo volgt daar uit UE verpligting tot strikte naleving der Wetten op het Zegel en de Registratie geEmaneerd , terwijl ik de eer heb UE bij deze daar aan te herinneren, moet ik UE tevens doen opmerken dat daar onder mede speciaal behoort het houden van een repertoire volgens artikel 49 en 50 der Wet van den 22 frimaire het 7e jaar en het drie maandelijks ter versa overbrengen van dit register.

Ik twijfel niet of UE: zullen zich in het vervolg naar de Wettelijke bepalingen te dien opzichte gedragen

De Ontvanger der Registratie

Handtekening

Met potlood:

N.B. deze datum is van één dezer en ik heb die heden ontvangen

De secretaris gelieve daarop te berigten met advis

De Burgemeester

J.H.S.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Onderwerp:benoeming veldwachters

Willende overgaan tot de vervulling der Veldwachtersplaats in de Gemeenten Oostcappelle en Grijpskerke en Hoofdveldwachtersplaats in het kanton Veere opengevallen door de verplaatsing van P.Gambier naar Middelburg

Besluit

1e Tot gewoon Veldwachter in de Gemeenten Oostcappelle en Grijpskerke en tevens tot Hoofdveldwachter in het kanton Veere wordt benoemd Jan de Lange, thans sergeant bij de 2e Divisie van het Algemeen Depôt der Landmagt no 33 te Vlissingen.

2e

Hij zal als zoodanig zijne verblijfplaats provisioneel in de gemeente Oostcappelle vestigen

Etc

Middelburg den 24 Februarij 1827

Van Vredenburch

Extract van Heeren G.S.van Zeeland

Vrijdag den 23 Februarij 1827

Autorisatie verleend tot aanvaarding van eenige legaten

Aan de Diacenen der Hervormde Gemeente te Arnemuiden

Bemaakt door

Tannetje Kramer groot f.3

B.B.Grootjans groot f. 1,50

C.Crucq groot f. 1.50

Etc

De griffier der Staten

Van der Heim

Met potlood: kennisgeving aan de Diaconie

JHS

Middelburg 1 Maart 1827

Onderwerp:Affectatie borgtogt

Onder retour van de bij UEd missive van 16 December 1826 aan de goedkeuring van G.S. ingezondene Acte waarbij de plaatselijke ontvanger uwer stad zijne in vorige betrekking in kontanten gelde gepresteerde borgtogt voor zijne nieuwe gestie affecteert; heb ik de eer UEd te informeren dat dezelve behoord geregistreerd te zijn; en noodig UEd mitsdien uit, om te willen zorgen dat deze acte al nog aan de formaliteit van de registratie worde onderworpen waarna ik dezelve binnen acht dagen na de ontvang dezer van UEd zal inwachten

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood : aan de heer Baars om daar aan te voldoen.

JHS

Middelburg den 13e Maart 1827

Onderwerp:Stem & kiesregt

Ik heb de eer UEd bij deze te doen toekomen voor uwe gemeente bestemd naamlijsten dergenen die de vereischte belasting tot het stem & kiesregt te platten Lande betalen,met verzoek om daarmede te handelen overeenkomstig het voorgeschrevene bij het 2e lid van mijn besluit dd 15.Februarij j.l. no 1559

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: den secretaris wordt het omslagtige werk voor de kiesvergadering met nadruk aanbevolen door

De Burgemeester

JHS.

Middelburg den 23 Maart 1827

Onderwerp:om informatiën nopens

Geneeskunst oefenaars

Welke in 1826 meer

Dan 100 vaccinatiën verrigt

Uit de daarvan in mijne bureaux opgemaakte resultaten blijkt het dat de op de bijgaanden staat vermelde geneeskunst oefenaars in uwe stad gedurende het afgeloopen jaar meer dan 100 vaccinatiën gratis heeft verrigt.

Dezelve komt daardoor in aanmerking om tot het verkrijgen der Gouden medaille voorgedragen te worden, doch alvorens zulks te doen, heb ik eenige inlichtingen noodig omtrend de zedelijkheid van den belanghebbenden de Verdienste die hem in het algemeen als geneeskunst oefenaar worden toegekend en de zorg die hij in het bijzonder volgens het openbaar gevoelen heeft besteed bij de behandeling der onderwerpelijke door hem verrigte vaccinatiën en van het gehouden toezigt om den goeden uitslag derzelve te verrrekenen.

Ik heb de eer UEd mitsdien te verzoeken om deswege onderzoek te doen en mij het gevolg daarvan vergezeld van Uwe consideratiën mede te deelen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Hier volgt de officiële Staat:

Naam: J.H. van Opdorp; Heelmeester ter platten Land; woonplaats:Arnemuiden

Getal gratis verrigte vaccinatiën : 134;

Gemeenten in welke hij die vaccinatiën verrrigt heeft: Middelburg,Arnemuiden

Kleverskerke, Nieuw en St.Joosland.

Etc. Handtekeningen van de Gouverneur en de griffier der Staten van Zeeland.

Middelburg den 26 Maart 1827

Onderwerp: Beweiding Zeedijken.

Samenvatting: Geen beweiding mag dan van gedeelten van de Dijk die met eene goede en vaste grasnerf zijn bedekt, en niet van nieuw verzwaarde of met versche gronden herstelde dijkvakken

Alleen beweiding als de dijkgronden zo droog zijn dat geen putten of oneffenheden door de beweiding kunnen worden veroorzaakt, of de begroezing./begroeiing benadeeld of waarbij de grond week is.

Bij de beweiding zijn Paarden uitgesloten en ook voor alle dijken : Varkens

Ook met Krammat afgedekte dijkgedeelten mogen niet beweid worden, dan onder het onmiddellijk geleide van den Hoeder. Bij schade worden de beweiders aansprakelijk gesteld. Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

Middelburg den 11 April1827

Onderwerp: Beweiding der wegen

Daar de tijd voor de afgifte van permissie billetten tot het beweiden der wegen nadert,hebben wij de eer UEd bij dezen te verzoeken aan ons voor of op den 23 dezer te willen inzenden eenen Nominativen Staat van persoonen welke binnen uwe Gemeente mogten verlangen, de Continuatie te bekomen van de aan hun ten voorleden jare daartoe verleende gunning,terwijl wij tevens de vrijheid nemen UEd te herinneren daarbij geene andere Persoonen voor te dragen dan die welke bevorens zoodanige vergunning gehad hebben, zullende overigens aan niemand meerder dan voor 1 koebeest permissie tot beweiding afgegeven worden.

Den dag op welke voorschreve permissie billetten zullen worden afgegeven is bepaald op Maandag den 30 April aanstaande, zullende even als ten voorleden jare aan elk weder den kapper worden afgegeven welke in de maand November aanstaande aan het locaal onzer Directie alhier weder zal moeten terug gebragt worden,zullende aan hem die dezen kapper niet hebbe overgebragt in het volgende jaar geene permissie om de wegen te mogen beweiden worden afgegeven, althans verpligt wezen opnieuw f.1 voor eenen nieuwen kapper te betalen.

De Centrale Directie van Walcheren

Hurgronje

Ter Ordonnantie van dezelve J.W.. Schorer

P.S. Hoezeer de Directie in gewone gevallen meer en meer insturen moet dat tegen het beweiden der wegen voor 1 mei door de zorg der Plaatselijke Besturen naauwkeurig worde gewaakt,laat zij het bij het tegenwoordig gebrek aan voeder aan Heeren Burgemeesters over, om in dringende gevallen aan die gene welke ten voorleden jare hun vee op de wegen hebben mogen weiden, in die Hun Ed voornemens zijn daartoe weder in dit jaar voor te dragen van nu aan dit provisioneel toe te staan op zoodanige kleiwegen welke ten minsten 1 half El boven de tegenswoordige stand van het landwater gelegen zijn onder bepaling evenwel dat die op andere wegen gevonden worden dadelijk het verder beweiden voor altijd zal worden belet.

Arnemuiden den 3 April 1827

Wel Edel Achtbaar Heer!

Bij absentie van de WelEerw Heer J:Wanrooij Predicant ben ik door hem verzocht UEAchtbare vriendelijk uit te noodigen tegen aanstaanden zaturdag ''s middags ten half drie uren ter aanhooring van de te doene Armenrekening zoo UWelEdelAchtbare daartoe de gelegenheid had, of gecommitteerden uit de Edele Acchtbare regering dien aangaande te benoemen.

Wij hebben de eer te zijn.

Uit Naam en last des Kerkenraads

Bij afwezigheid van den Predicant

H.W. Hoogerheijde

Ontvanger

Middelburg den 6e April 1827

Onderwerp: Commissioneren veldwachters als

Buitengewone opzieners visscherij

Zijne Majesteit heeft bij Zijn Besluit van den 26e Aug: 1826 bepaald

1e dat in de Gemeenten welke langs de Schelde & Zeeuwsche Stroomen zijn gelegen voor zoo verre G.S. der Provincie waaronder zoodanige Gemeenten ressorteren daartegen geene bedenking hebben( waar omtrent het bestuur der Visscherijen op de Schelde & Zeeuwsche Stroomen residerende te Tholen zich met dezelve Staten zal verstaan) de Veldwachters dezer Gemeenten die daar toe de vereischte geschiktheid bezitten van Commissiën als buitengewone opzieners de Visscherij op de zoo evengenoemde wateren zullen kunnen worden voorzien.

2e dat de gecommissioneerde Veldwachters de dienst der opgemelde visscherij alleenlijk zullen waarnemen voor zoo veel de behoorlijke volbrenging der op hen rustende verpligting met betrekking tot de Plaatselijke Veldpolitie hun daar toe tijd & gelegenheid laat.

3e Dat de Dienst der gem:Visscherij daar en boven alleen door hen zal worden waargenomen binnen de gemeente, in welke zij als Veldwachters fungeren, het eenige geval uitgezonderd wanneer zij den overtreder op heterdaad betrappende tot het vervolgen van den zelven de grenzen der Gemeente zouden moeten overschrijden; zullende de Veldwachters tevens onder de onmiddellijke bevelen der autoriteiten onder welke zij thans staan, verblijven

4e dat daar alwaar naar aanleiding van het bepaalde bij het 1e lid , een veldwachter als buitengewoon opziener der visscherij op de Schelde & Zeeuwsche Stroomen zal worden gecommissioneerd de verdere bijzonderheden nopens deszelfs dienst als zoodanig door het Bestuur dier Visscherijen met het Hoofd van het Plaatselijk bestuur onder de goedkeuring van de permanente Commissie uit het amortisatie sijndicaat & van den Gouverneur der provincie waartoe de betrokkene Gemeenten behooren naar gelang der Plaatselijke aangelegenheden & steeds met in het ooghouding der bovenstaande algemeene bepalingen zullen worden geregeld.

5e dat de aan de veldwachters te verleenen commissiën & derzelver beëediging van zegel & registratie & Griffieregten zullen zijn vrijgesteld.

6e dat aan de Veldwachters zullen worden uitbetaald een derde van het bedrag der gelden welke ten gevolge van de door hen bij proces Verbaal geconstateerde overtreding van het bij besluit van den 26 e vastgestelde reglement op het bevisschen der Schelde & Zeeuwsche Stroomen bij den secretaris Penningmeester van het bestuur zullen worden overgestort.

Dien ten gevolge heeft het bestuur der visscherijen op de Schelde & Zeeuwsche Stroomen residerende te Tholen zich tot Heeren G.S. gewend met de voordragt om de veldwachters van eenige Steden & Gemeenten dezer Provincie welke langs de meergemelde wateren zijn gelegen van commissiën als buitengewone opzieners der visscherij op de zelve te voorzien.

Van deze voordragt maakt onder andere deel den veldwachter Uwer Stad & ik heb mitsdien de eer UEAchtb: te verzoeken om derzelven gevoelens betrekkelijk het commissioneren van den veldwachter als buitengewoon opziener der Visscherij op den bij het voorz: Besluit bepaalden voet aan mij mede te deelen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg den 13 April 1827

Onderwerp: Schattingen kanton Vere

Ik heb de eer UE bij deze kennis te geven dat de werkzaamheden der kadastrale tauxatiën binnen uwe Gemeente volgens de nadere geëmaneerde Instructiën door de Ambtenaren van het Kadaster onverwijld zullen worden aangevangen.

Deze werkzaamheden – welke in verband staan met het gewigtige Plan eenen meer geevenredigde verdeeling der grondlasten over de onderscheidene Provinciën des rijks in hetwelk door Zijne Majesteit het grootste belang wordt gesteld- zullen ter bereiking van Hoogst deszelfs heilzame bedoeling door de gezegde Ambtenaaren, met den meesten ijverige naauwgezetheid volbragt worden, & door Uwe getrouwe medewerking niet weinig kunnen worden bevorderd.

Ik verzoek UE derhalve met aandrang om die medewerking bij alle voorkomende gelegenheden op de meest doelmatige wijze aan die Ambtenaren te doen ondervinden hen door Uwe inlichtingen & teregtwijzingen het volbrengen van hunnen belangvolle taak gemakkelijk te maken, hun brave bekwame Lieden, die met de Eigendommen & derzelver aard bekend zijn op hunne aanvrage als aanwijzers toe te voegen voorts alle mogelijke bezwaren hindernissen welke zij in de volvoering van hun werk mogten ontmoeten met den meesten spoed uit den weg te ruimen & door Uwen invloed & kunde op alle gepaste wijzen ter bereiking van het weldadig doel van Zijnen majesteit met ijver & getrouwheid deze belangvolle werkzaamheden te ondersteunen waartoe ook noodig zijn zal aan de bijgaande Notificatie door afkondiging & aanplakking in uwe Gemeente de vereischte publiciteit te geven.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: Heeren wethouders benevens den secretaris worden verzogt den inhoud dezes te overwegen en daaraan op de meest geschikte wijze te willen voldoen.

J.H.S.

Middelburg den 21e April 1827

Ik heb de eer UEAte berigten dat ik tot de verificatie en Herijking der maten en Gewigten te Arnemuiden zal komen vaceren op maandag en Dingsdag den 14 en 15 mei aanstaande des voormiddags van half 10 tot 1 ure.

Verzoekende UEA ten dien einde een geschikt lokaal te doen in gereedheid brengen en ter mijner dispositie te stellen: als mede in tijds de noodige bekendmaking aan de belanghebbende ingezetenen Uwer gemeente te willen doen.

De Arrondissements IJker voor het 1e district

Bourjé

Middelburg den 24 April 1827

Onderwerp:Alphabetische lijsten kiesbevoegden

Ik heb de eer UE hier nevens onder bijvoeging van de vereischte stem-biljetten te doen toekomen, een genoegzaam getal afdrukken van de algemeene alphabetische lijst, der genen, welke binnen het District , waarvan uwe gemeente deel maakt, de bevoegdheid tot kiezers voor de leden van den Landelijken stand, ter vergadering van de Staten dezer Provincie bezitten

Het getal kiezers , welke moeten benoemd worden in dit jaar voor het opgenoemde District bedraagt 12.

Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Heeft de ondergetekende de eer te berigten dat hij heden eenen lijder met kinderziekte heeft onder behandeling gekregen, naamlijk Egbert Nooijer zoon van Marinus Gilisse de Nooijer.

Voorts UEdA: berigtende dat de besmetting schijnt te hebben plaats gehad door een hier in lossing leggend schip van Pieter Paulusse aan welks boord de kinderziekte schijnt te heerschen zonder dat zulks tot nog toe te mijner kennis was gekomen.

Respectvol heb ik de eer te zijn

UEA's onderdanige Dienaar

J.H.van Opdorp

Arnemuiden 22 April 1827

Heeft de ondergetekende de eer te berigten dat de kinderziekte bij Egbert de Nooijer zich volkomen heeft toegedragen zoals zulks bij gewijzigde pokken.( varialoïde modificated—de uitbotting reeds is verdwenen—en de koepok inenting in hare volle waarde zich heeft gemainteneerd.

Geene verder besmetting te mijner kennisse gekomen zijnde voeg ik alleen hierbij dat ik met de inenting zal voortvaren of het ons mogt gelukken de gevreesde epidemie in hare geboorte te stuiten

Respect

UEOnderdanige Dienaar

J.H.van Opdorp

Arnemuiden 29 April 1827

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland

Vrijdag den 4 Meij 1827

Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden van den 24 April l.l. daarbij voordragende om de ontvanger of rentmeester van den Armen eene personele borgtogt te doen stellen, vermits die administratie geene goederen of effecten bezit & den ontvanger gewoonlijk geene meerdere gelden in kas heeft dan tot de wekelijksche bedeelingen nodig zijn

Is goedgevonden

De wijze van borgstelling van den voorz; ontvanger aan deze gemeente Raad over te laten met aanschrijving om de daarvan op te maken acte aan de goedkeuring van deze vergadering in te zenden.

Ten welke einde afschrift dezer aan B & W van Arnemuiden zal worden toegezonden.

De griffier der Staten

Met potlood: hiervan kennisgeving aan het Armbestuur

JHS

Middelburg den 16 Meij 1817

De districts commissie van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden te Middelburg heeft deEer UEdbij dezen toe te zenden het verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van het Hoofdbestuur gehouden te Amsterdam den 26e Julij 1826 ten einde UEd met de aangelegenheden en belangen van dat fonds bekend te maken UEd daarbij tevens kennisgevende dat de jaarlijksche kollecte binnen deze stad zal plaats hebben op woensdag den 30e dezer maand.

En dat zij ingevolge het voorgeschreven bij de circulaire van den heer Gouverneur dezer provincie verzoekt die kollecte binnen Ued Gemeente ook plaats hebbe, en voor den 20 Junij 1827 de gekollecteerde gelden met een gecertificeerde staat worde overhandigd aan den heer Pieter Holscher lid der districts commissie wonende in de Lange Noordstraat binnen deze stad.

De Districts Commissie voornoemd

Namens dezelve

Handtekening

Voorzitter

Met potlood: de dag der kollecte te regelen naar goedvinden;de predikant verzoeken zondag kennis te geven met opwekkende aanmaning.

JHS.

Ontvangstbewijs

Ontvangen bij mij ondergetekende voor de Districts Commissie tot instandhouding van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de Gewapenden Dienst in de Nederlanden: het bedrag der gecollecteerde gelden in de Gemeente Arnemuiden ter somma van Tien Gulden vijf & vijfig Cents

Middelburg 12 Junij 1827

P. Hölscher

Zegge f.10.55

Goes den 2 Juni 1827

Bericht van overgaan tot de designatie der ontbrekende Manschappen voor de 5e Kompagnie Rustende Schutterij van het 2e Bataillon.

Verzoek: Om het bedoelde Register in orde te brengen en de bedoelde Ingezetenen op te roepen en te laten compareren.

Ook verzoek dat 1 lid van het gemeentebestuur met overlegging van het Register op 12 Junij aanstaande aanwezig zal zijn om de nodige inlichtingen te verschaffen.

De Kommissaris over het District Goes,belast met het Militie-Kommissariaat in de Provincie

Zeeland.

Handtekening

Met potlood: de secretaris wordt vezogt het nodige te willen in orde brengen aan de wethouders overlaten wie in de gelegenheid is naar Vere te gaan.

JHS.

Middelburg den 31 Mei 1827

Onderwerp: Toezending Borderel

Franschen Achterstand

Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen een borderel van likwidatie op den Fransche achterstand ten name uwer gemeente wegens wagenvrachten tot het daarstellen van een park te Middelburg groot f.95,92.

Ik verzoek UEd: om

1e bij aldien het borderel aan de Gemeente zelve toekomt,daarvoor aan mij in te zenden een door den Gemeente Ontvanger geteekend en door den Burgemeester gelegaliseerd reçu benevens een door den gemeente Raad opgemaakte voordragt omtrent het emplooi.

2e Wanneer de geliquideerde som aan particuliere Ingezetenen behoort de daarop regthebbende bij een te roepen en na hunne aanspraak op dezelve gaaf te hebben bevonden het bedrag van het borderel te gelde te maken en naar gelang van elks vordering uit te betalen en vervolgens ten blijke daarvan eenen staat van verdeeling door ieder regthebbende voor ontvang geteekend aan mij in te zenden onder bijvoeging wanneer een der belanghebbende mogt overleden zijn en de Schuld minder dan f.500 bedraagt van een door den Burgemeester volgens het nevensgaand model op ongezegeld papier op te maken met vemelding houdende opgave der erfgenamen terwijl bij aldien dezelve deze som mogt bovengaan daar voor zoodanige bewijzen zullen behoren te worden overgelegd als bij de Burgelijke wet worden gevorderd te weten een doodextract en een uittreksel uit het testament of wanneer de belanghebbende ob in tedstato ?? mogt overleden zijn. Eene verklaring van den vredereter houdende aanwijzing der erfgenamen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

In potlood: gesteld in handen van den heer secretaris, om het borderel bij zich te bewaren en om de pretensie te berigten

De Burgemeester

J.H. Schorer

Hierbij en MODEL VERKLARING

Middelburg den 7 Junij 1827

Onderwerp: betuiging tevredenheid voorvoorziening

In behoeften onderwijs

Uit de in de jongste Vergadering der Provinciale Commissie van onderwijs gedane rapporten is het mij gebleken dat het lager Onderwijs in uwe Stede vorderingen maakt.

Deze gunstige toestand voornamelijk daaraan moetende toegeschreven worden dat zoo als mij vroeger uit de begrooting bekend was, de behoeften voor het onderwijs in de School aan de leerlingen ten koste van de Gemeente kas worden verstrekt, heb ik de eer Uwe: voor dit bewijs van belangstelling in het lager Onderwijs mijne tevredenheid te betuigen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: wij kunnen ons deze lijfspraak dubbel toepassen, wanneer wij in het vervolg mogen bemerken dat deze onze geringe pogingen, waarlijk het onderwijs is vermeerdert en verbetert, waardoor alzoo de zedelijk beschaving langs hoe meer zal en moet toenemen.

J.H.S.

Middelburg den 9.Junij 1827

Onderwerp: Polderlasten Dok-en HouwerPolders

Naar aanleiding der inlichting vervat in Uw Ed missive van den 5e Maart l.l. no 26, zal het noodig zijn dat tot constatering der Polderlasten van den Dok & Houwerpolders voor het Kadaster in overeenstemming met de ter dezer zaak bestaande voorschriften verklaringen worden opgemaakt ingerigt naar het bijgevoegde model en van noodige bewijsstukken voorzien.

Ik heb derhalve de Eer UEd te verzoeken zoodanige verklaring op te maken voor zoo ver de Dokpolder betreft als waarover de Administratie aan UEdis opgedragen en den Heer J.A. Schorer als Eigenaar van den Houwer Polder onder Uwe Gemeente gelegen uit te noodigen om voor dien Polder mede een gelijke verklaring op te maken en aan UEd te zenden benevens de opgave der verdere inlichtingen bij mijne missive van den 20e Februarij l.l. gevraagd waarna ik de stukken zoo spoedig doenlijk van UEd zal verwagten.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: de secretaris vezogt over dit stuk eens te denken en in der tijd over te spreeken met

De Burgemeester

JHS

Wij ondergeteekende Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden en als zoodanig administrerende de navolgende Eigendommen dezer Stad gelegen in de Dokpolder in de Gemeente Arnemuiden te weten:

Twee weiden genaamd de Dokweiden leggende achter en bij de Veersche Poort ten oosten tegen de stadscingel tot aan den zoogenaamden Kalverdijk tegen den Oranjen Polder groot 5 gemeten 291 Roeden oude Landsmaat en volgens de Kadastrale opmeting 2 Bunders 18 Roeden 20 Ellen bekend sectie B nummer 74 S van het plan verklaren dat alleen tot kosten van onderhoud en gewone herstellingen der voormelde Eigendommen in den jare 1815 tot 1824 ingesloten ieder jaar is betaald de som van Eene gulden Tachtig cents beloopende mitsdien het geheel van al de aangewende Kosten gedurende de voormelde tien jaren eene som van Achttien guldens.

Wij verklaren wijders dat onder de hiervoren omschrevene uitgaven geene posten hoegenaamd begrepen zijn vreemd aan de eigenlijke jaarlijksche Kosten van onderhoud en herstellingen en verder dat daar en tegen door de stadt tot goedmaking van een gedeelte dier kosten zijn ontvangen

a.Aan inkomsten van den polder in 1815 tot en met 1824 nihil.

b.Aan bijdragen van het Land of door andere dijk en Polder besturen in genoemde jaren Nihil.

Onderwerpende wij deze onze verklaring aan het nader onderzoek der ambtenaren van het Kadaster zijn de gemelde weiden verpacht en volgens de Pacht Conditiën komende kosten van het bedelven voor rekening van den Pachterdoch het onderhoud van de steene ??? buijs ten laste dezer stad.

Aldus opgemaakt te Arnemuiden den13 Julij 1800 zeven & twintig

Burgemeester & Wethouders

Der stad Arnemuiden.

Hierbij en Model behoorende tot de resolutie van den 28 April 1826

Middelburg den 21 Junij 1827

Onderwerp:Registers Burgerlijken Stand

De onkosten Burgerlijken Stand Registers voor dit jaar:

Voor zegels f.38:55 ½

Druk & Bindkosten 9:30

f.47: 85 ½

gaarne overbrengen voor den 15e Julij aanstaand ter Provinciale Griffie

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: den Heer secretaris verzogt daar aan te voldoen

JHS

N.B. als er niets meer bij komt is dit iets minder dan de begrooting.

Heeft de ondergetekende de eer te berigten dat door hem in den loop van het tweede trimester over dit jaar zijn gevaccineerd:

38 kinderen beneden 10 jaren

24 zijn geregeld afgelopen

14 hebben geen voldoend resultaat opgeleverd

Allen zijn gratis gevaccineerd en niets bijzonders is daarbij waargenomen.

Eenen lijder aan kinderziekte in onder mijne behandeling geweest doch vooraf gevaccineerd geweest zijnde heeft zich die loop der kinderziekte in alles gedragen aan het gewoon verloop der modificated small pox en de koepok inenting hare waarborgende kracht alzoo ook in dit geval gemainteneerd en is onze stad van verdere besmetting bevrijd gebleven.

Ik heb de Eer te zijn

UEdDWDienaar

J.H. van Opdorp

Arnemuiden 4 Julij 1827

Met potlood: het bovenstaande berigt van de kinderziekte is aan de Heer Gouverneur bij missive van den 30e April medegedeeld- doch niet aan de Provinciale Commissie..

JHS.

Staat der Gevaccineerden en der aan de Kinderziekte behandelde Personen in de Gemeente van Arnemuiden gedurende het tweede Kwartaal 1827

Naam: Johs Jongejan stadsheelmeester; gevaccineerde kinderen beneden de 10 jaren: 9;

Beneden de 15 jaren: 5

Totaal: 14

Allen gratis

Arnemuiden den 9 Julij 1827

Welgeboren Heer

Ik acht het van mijn plicht en heb de eer UE te berigten dat ik gisteren eene beroeping heb ontvangen naar de Gemeente van Almkerk en Immink horen onder de klasse van Heusden.

Etc

J.Wanrooij

Met potlood: reeds behandelt, dus separeren

Adressering:

Den WelGeboren Heer

Jonkheer J.H.Schorer

Burgemeester van Arnemuiden

Te Middelburg

Franco

Arnemuiden den 23 Julij 1827

WelEd Welgeboren Heer

Pas van mijne reize terug heb ik de eer en 't genoegen UE te informeren dat ik met vrijmoedigheid en blijmoedigheid uit gehecht(heid) aan Arnemuiden voor Almkerk bedankt heb, waartoe Uwe: verzoek veel heeft bijgedragen. Dat het Gods hooge goedkeuring wegdrage en mijne Gemeente verder gezegend worde!

Na aanbeveling in uwe:gunstig aandenken en hartelijke groet. Ook aan Mevrouw Uwe Echtgenoot teeken ik mij, met ware hoogachting.

Uw WelE Welgeb: D.. Dienaar

J.Wanrooij

Middelburg den 12 Julij 1827

Onderwerp: Toezending Exemplaren eener waarschuwing

Ter uitreiking

Wij hebben de eer aan UE hiernevens toe te zenden eenige exemplaren der Waarschuwing welke wij door aanplakking aan de ingelanden hebben meenen te moeten doen bekend worden en verzoeken UE dezelve aan de voornaamste ingezetenen uwer gemeente te willen uitreiken ,terwijl wij bereid zijn,meerder exemplaren daarvan des begeert wordende UE te doen toekomen, daar het ons verlangen is dat aan de bepalingen in deze waarschuwing vervat de meest mogelijke Publiciteit worde gegeven,terwijl er van onze zijde op de naarkoming daarvan met de meeste naauwkeurigheid zal worden gelet.

De Centrale Directie van Walcheren

Hurgronje

Ter ordonnantie van dezelve

J.H. Schorer

Vlissingen den 18 Julij 1827

Onderwerp: Inzending definitief of executoir verklaard

Kohier der Grondbelasting van 1827

Daarvan volgens de wet van 4 messidor 7e jaar ten allerspoedigsten opnieuw de vereischte publicatie te doen,

De Arr. Inspecteur

Handtekening

Arnemuiden den 14 Julij 1827

Aan het WelEdel Achtbaar Gemeentebestuur dezer Stede!

Het Diaconie Armbestuur dezer gemeente geeft het Wel Edel Achtbaar Gemeente bestuur door deze kennis van eene zaak die een voorschot betreft ter begraving van den persoon Elizabeth Broekhoven, huisvrouw van J:Steendam; verzoekende het zich te gelieven aan te trekken, daar het Eerw: Armbestuur aangezien den armoedigen toestand waarin gem:J:Steendam verkeerde, hen gedrongen had, het te moeten doen; te meer solliciteren wij hier in Uw Wel Edel Achtb: hulp en assistentie, daar wij reeds twee malen ons vermeld hebben aan de gemeente van den Vrouwen Polder waaruit hij ten tijde van het overlijden zijner vrouw ( 24 Maart) sedert vijf maanden tot onze gemeente gekomen was, solliciterende restitutie des voorschots. Na dit aanmelden der gem: Gemeente Armbestuur werd ons mondeling berigt dat de kruidmolen kerkelijk onder het Armbestuur van Veere in baten en lasten behoorde.Dadelijk meldde ons Armbestuur zich dienaangaande met bijvoeging ener Nota van de voorgeschotene penningen, welke eene som van f.14,17 ½ beloopt, bij het Armbestuur te Veere aan met vriendelijk verzoek restitutie dier penningen te mogen erlangen, waarop wij, noch van het Armbestuur van den Vrouwen Polder noch van dat van Veere antwoord hebben ontvangen; rede waarom het Eerw: Armbestuur dezer Gemeente zich nederig wendt tot UEA Regering, solliciterende daar de Armen zoo behoeftig is, het zich zoo gelieve aan te trekken in zulke maatregelen te nemen die strekken kunnen tot een spoedige ontvang dier penningen diens voorschot.

In dit vertrouwen hebben wij de eer ons te teekenen

Het Diaconie Armbestuur dezer stede

En uit derzelver name

J.Wanrooij

Nota der verschote penningen

En behoeve wijlen Elizabeth Broekhoven

Een doodkist f.6,00

Per rekening gest.

P.de Meulmeester

Dragers 2,60

Koekjes 1,00

Tabak,pijpen &genever 57 ½

Voor lijkdienst ?? stroo? 3,00

Graf 1,00

Te zamen 14,17 ½

Extract uit het Verbaal van HEGA Heeren G.S. van de provincie Zeeland

Vrijdag den 6 Julij 1827

Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den 26.der vorige maand daarbij naar aanleiding der Resolutie van den 4 bevorens ter goedkeuring inzendende eene acte van personele borgstelling ten behoeve van den Ontvanger van het Kerkelijk Armbestuur in die Gemeente

Is goedgevonden

De voorz: acte van personele borgtogt waarbij Johannis Crucq en Pieter Kraamer beiden te Arnemuiden woonachtig zich als als borgen verbinden ten behoeve der administratie van den Ontvanger H.W.Hogerheide, goed te keuren en van eene approbatoire apostille voorzien,bij afschrift dezer aan Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden te retourneren.

Accordeert met voorschr: verbaal

De Griffier der Staten

van der Heim

met potlood: Kennis aan Hogerheide.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 18 Mei 1827

Etc.

Is goedgevonden

1e Aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden te kennen te geven dat op de door dezelve ingezondene akten van affectatie geene bedenkingen bestaan en dat dezelve mitsdien als bewijzen voor de borgstelling van den Gemeente-Ontvanger worden aangenomen mitsgaders aan etc

Extracten zullen ter narigt aan Wethouders/Assessoren worden toegezonden.

Met potlood: Dit stuk begrijp ik niet.

J.H.S.

Middelburg den 27 Julij 1827

Onderwerp:Buitengewone opzieners visscherij

Door de commissie van bestuur der Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen, naar aanleiding van het bepaalde bij Zijne Majesteit besluit van den 26 Augustus 1826 no 175 ontworpen zijnde eene Instructie voor de dienst der veldwachters als buitengewone opzieners der visscherijen op de evengemelde wateren,geef ik mij de eer UEA onder toezending van een exemplaar derzelve te verzoeken om met betrekking tot de in overweging zijnde commissionering als zoodanig van den veldwachter ???? uwe consideratie omtrent de bepalingen dier Instructie aan mij mede te deelen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigeid

hurgronje

Lid G.S.

Hierbij gaat een INSTRUCTIE voor de VELDWACHTERS als buitengewone

Opzieners der VISSCHERIJEN OP DE SCHELDE EN ZEEUWSCHE STROOMEN.

Selectie:

Art 7: De Veldwachter zal act geven op het feit of de vaartuigen der Visschers behoorlijk zijn genummerd en de Visschers van consent voorzien

Of door die Visschers geen Visch van de Schelde of Zeeuwsche Stroomen beneden de bij

De wet bepaalde maat, of ouderdom of buiten de tijd voor de vangst derzelve word aangebragt.

Of die Visschers geene andere netten aan boord hebben dan die welke zij volgens de vastgestelde verordeningen mogen gebruiken.

Art. 8: De Veldwachter zal almede letten met betrekking tot de slikken aan de Zeedijken zijner gemeente strekkende, alwaar een ieder, ofschoon geen Visscher zijnde , door het Bestuur der Visscherijen kan worden toegelaten tot het rapen van Kreukels en het vangen van Garnalen, Kreeften , Krabben enz.

Dat op dezelve niemand enige der bedoelde Visch rapen of vangen, op welke wijs dan ook,, dan voorzien van een Consent door het bestuur der Visscherijen afgegeven, en wel gedurende den tijd en op die plaatsen als op de Consenten is uitgedrukt.

Dat door de bedoelde personen geene oesters of Mossels worden geraapt of gevangen

Dat met de in kreken als andersints gestokenen netten geen Bot buiten tijds of beneden de maat worden gevangen.

Dat de gebruikte netten voldoen aan de bestaande verordeningen op dezelve.

De Veldwachter geniet een derde van alle de boeten art.11

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 27 Julij 1827

Wat betreft de gearresteerde rekeningen der Arrondissements-ijkers over het jaar 1826 door de algemeene rekenkamer

Heeft het 1e District een nadeelig saldo van f.121:72 ½

Is goedgevonden

Dat naar evenredigheid het bedoelde saldo zal worden omgeslagen

Etc

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag den 3.Augustus 1827

Over de likwidatie der uitbetaalde pretentiën op den Franschen Achterstand

Is goedgevonden

De pretentie ten behoeve van eenige Ingezetenen der Gemeente Arnemuiden ten bedrage van f.95:92

Etc

De Griffier derStaten

Van der Heim.

Hierbij: Nota voor de Heer C.D.Baars te Arnemuiden voor verkoop van een borderel franschen achterstand no 62571 ten name de gemeente Arnemuiden

Groot f.95:92

Middelburg 2 Julij 1827

Van der Leije c.s.

Staat

Van verdeeling in uitbetaling tusschen & aan de belanghebbende in een Borderel van Liquidatie op den franschen achterstand ten name van de GEMEENTE Arnemuiden wegens wagenvrachten tot het daarstellen van een Park te Middelburg in 1814 groot f.95:92 waarvan bij verkoop is geprovenieerd f.95:44

Betaald voor legalisatie van het handteeken van de

Burgemeester 60

Dus zamen f.94,84

Opgemaakt en uitbetaald door burgemeester en wethouder der stad Arnemuiden

7e Julij 1827

Staat van Verdeeling tusschen de belanghebbende in een Borderel van Liquidatie op den

Franschen achterstand ten name de gemeente Arnemuiden wegens Wagenvrachten tot het

Daarstellen van een Park te Middelburg in 1814 waarvan het zuiver provenue bedraagd de som van f.94:84 door Burgemeester en

Namen: Woonplaats Getal wagenvrachten Bedrag der belooning

Jacob Marteijn overleden 6 f.12.36

Joos Adriaanse Arnemuiden 7 14.42

Mr W.A. van Citters overleden 9 18,54

Abraham Verhagen Domburg 4 8,24

Jacob Schoonenboom Arnemuiden 4 8.24

Leendert Wisse idem 6 12,36

Adriaan van Maldegem Middelburg 2 4, 12

Cornelis Melis Oost Zouburg 4 8,24

Adriaan Koets Arnemuiden 2 4,12

Pieter Zwigtman idem 2 4,12

46 f.94,76

Aldus deze Staat opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der Stad Arnemuiden en de

Voldaanteekening in hunne tegenwoordigheid gesteld te Arnemuiden den 7e Julij 1827

Burgemeester en Wethouders voornoemd

J.H.Schorer

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Secretaris

Hierbij:

Verklaring

Het Gemeente Bestuur van Arnemuiden Arrondissement Middelburg Provincie Zeeland verklaard mits deze dat Teuntje Pink wonende te Arnemuiden Landbouweres is de wettige en eenige Erfgename van Jacob Marteijn gewoond hebbende te Arnemuiden overleden.

Arnemuiden den 6 Julij 1827

Burgemeester & wethouders

Der stad Arnemuiden

Voor de Burgemeester

J.de Marée

Wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

Secretaris.

Verklaring:

Het Gemeente bestuur van Arnemuiden Arrondissement Middelburg Provincie Zeeland verklaard mits deze dat de Heer mr.Aarnout van Citters Directeur Inspecteur van het kadaster in Zeeland wonende te Middelburg de eenige geregtigde is tot het ontvangen van gelden den Boedel aankomende van wijlen Mr Willem Aarnout van Citters gewoond hebbende en op den 11 September 1811 op de Buitenplaats Brakenburg in deze gemeente overleden als de eenige zijnde die genoemde nalatenschap onder beneficie van Inventaris heeft aanvaard.

Arnemuiden den 6e Julij 1827

Burgemeester & Wethouders

Der Stad Arnemuiden

Voor de Burgemeester

J. de Marée

De wethouder

Ter ordonnantie van dezelve

Corn:Dan: Baars

De Eerw:Kerkeraad dezer Gemeente heeft de eer Achtbare Heeren UE het dubbeltal der Diakenen ter visie goedkeuring en kiezing toe te zenden.

De tot dien post op de lijst gestelde personen zijn de volgende personen:Jacobus Meerman Gerardz

Jan Buijs

Blaas Cornelisse de Nooijer

Salomon van Eenennaam Az

In vertrouwen dat wij ten dien opzigte aan onze verpligting voldoen hebben wij de eer om ons te teekenen

De Kerkeraad der Hervormde gemeente

Arnemuiden

Uit derzelver Naam

Arnemuiden: 23 Augustus 1827

Bij absentie des Predikants

Get: M:Kraamer

J.de Rijk

Ouderlingen

Middelburg den 5 September 1827

Onderwerp: wegens ziekte achtergeblevene verlofgangers.

Ik heb de eer UEdA te verzoeken de verlofganger uwer gemeente J. van der Weele welke wegens ziekte niet heeft kunnen opkomen , te doen surveilleren en hem dadelijk na zijn herstel of bij het minste vermoeden dat zijne ongesteldheid voorgewend of niet van dat belang is, dat hij daardoor onbekwaam moet worden geacht in werkelijke dienst over te gaan terwijl bij zoo verre hij op den 23 September aanstaande niet mogt in staat zijn om te marcheren, ik daarvan door UEA onder mededeling eener omstandige opgave van uwe bevinding ten zijnen opzigte verlange te worden geïnformeerd,ten einde alsdan omtrent deszelfs opzending nadere instructie te kunnen geven.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: de wethouder de Marre (verkeerd gespeld) /de Marée en Secretaris worden verzogt die persoon te laten surveilleren ; en voor den 23e dezer zal er moeten geantwoord worden.

JHS

Hierbij: De persoon van der Weele is nog in dezelfde staat en tijdgebrek belet mij een beter certificaat van dit af te leveren.

Arnemuiden 17 September 1827

J.H. van Opdorp

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Vrijdag den 21e September 1827

Door UEd: overgelegd zijnde een missive van Burgemeester & Wethouders der stad Veere van den 11e dezer daar bij te kennen gevende dat Jan Steendam die met zijn huisgezin uit de Gemeente Vrouwe Polder naar Arnemuiden is vertrokken en aldaar in behoeftige omstandigheden verkeert hoezeer gedurende meer dan vier achtereenvolgende jaren onder Zandijk buiten Gemeente Vrouwe Polder, doch kerkelijk onder de stad Veere behoorende gewoond hebbende echter niet ten laste van de hervormde Diaconij van Veere kan worden gebragt, vermits hij aldaar niet als Lidmaat dier gemeente bekend staat, en dat dus de burgelijke gemeente te Vrouwe Polder in de betaling van de door Arnemuiden gevorderde restitutie van f.14.17 ½ wegens begraafniskosten van de vrouwe van Steendam zal moeten voorzien.

Is goedgevonden.

Te verklaren dat de Gemeente Vrouwe Polder is het onderstands domicilie van Jan Steendam en mitsdien Burgemeester & Assessoren dier Gemeente uit te noodigen tot de restitutie aan de Gemeente Arnemuiden van de f.14,17 ½ door laatstgemelde voor de begraafniskosten van de vrouw van Jan Steendam verstrekt.

En zal afschrift dezer aan Etc en aan Burgemeester van Arnemuiden tot informatie worden toegezonden.

Etc

De Griffier der Staten

Van der Heim

Met potlood: alzoo het proces ???? de voldoening afwagten

JHS.

Tholen den 29 sept 1827

Onderwerp: sluiting oesterbank

Wij hebben de Eer UwEd nevens deze te laten geworden Exemplaren onzer bekendmaking dd 28 dezer maand met verzoek dezelve in UEd:A gemeente te laten afkondigen en aanplakken

Met potlood: aanplakken en mag de oestervisschers wel aan herinnert worden

JHS.

Extract van het Verbaal van Heeren G.S van Zeeland.

Vrijdag den 2 November 1827

Overgelegd zijnde de Staat van gedurende het 3e kwartaal dezes jaars door de stedelijke & Plaatselijke Besturen gedane aanvragen om autorisatie tot beschikking over de bij de Begrootingen voor dit jaar toegestane sommen voor onvoorziene uitgaven;

Is goedgevonden

Den gemelde staat overeenkomstig de gedane voordragt te arresteren en de daarin opgenomene Autorisatiën te verleenen onder observatie:

Er zal Extract toegezonden worden.

De Griffier der Staten

Van der Heim

Met potlood: na lectuur aan wethouders hiervan kennis geven aan het armbestuur bij missive die ik ter ondertekening zal inwachten; het stuk voor te brengen in den raad.

JHS.

Deel 3

Middelburg den 6 Februarij 1827

Ik heb de Eer UEA te verzoeken aan mij te willen doen toekomen het Geboorte Extract van Marinus Rijke Memmem? geboren binnen Uw Stad den 20 Januarij 1810 en zulks op ongezegeld Papier ten dienste der Nationale Militie

De Wethouder ambtenaar van den

Burgelijken Stand der stad Middelburg

Handtekening

Middelburg den 22 Februarij 1827

Ik neme de vrijheid UEd Achtbare uit te noodigen om den Persoon van Adriaan Adriaanse die zich bij den Gemeente Raad van Arnemuiden heeft vervoegd, om in het jaar 1827 eenen hengst te houden te doen weten dat de Gedelegueerdens uit de Kommissie van Landbouw tot de keuring der hengsten vaceeren zullen . Maandag den vijfden Maart 1827 's morgens ten tien Uuren aan de woning van den Smit Franzen bij de Noordbrug te Middelburg ten einde hij zich aldaar op voormelden tijd met zijnen hengst ter keuring vervoege

Als gedelegueerden uit de Kommissie van Landbouw in Zeeland

G.D. Steengracht

Met potlood: Kennis aan Adriaan Adriaanse

JHS

Nominative Staat der Manschappen bij de onderscheidene wapenen in Reserve welke zich op den 1e Maart 1827 onder de wapenen zullen moeten vervoegen.

Gemeente Arnemuiden:

J. Vinke

D.A.Maalde

K.Klaassen

Den 23 Februarij 1827

's morgens ten acht uren te Middelburg in de Abdij.

Collecte gelden

Ontvangeen ten Provinciale Griffie van Zeeland van de Heer Burgemeester der stad Arnemuiden de somma van zeventien Guldens zes en vijftig cents, wegens collecte gelden van de noodlijdende in de provincie Gelderland; tengevolge van het Besluit van Heeren G.S. van den 12 April 1827 no2 Provinciaal Blad no 54 van 1827

Middelburg 26 April 1827

P.A. van de Kreke

PUBLICATIE

Gezien ZIJNER MAJESTEIT's besluit van den 30 Maart 1827

In verband met het feit dat de "jaarlijksche herijk "niet algemeen in acht wordt genomen m.b.t. de ingevoerde maten en gewigten;

Zo geen "genoegzamen waarborg van juistheid van het gewigt "

Daarom zal door G.S. jaarlijks een termijn worden vastgesteld binnen welke alle kooplieden, winkeliers, fabrikeurs, handwerk en nering doende lieden in het algemeen alle die van de nieuwe maten en gewigten gebruik moeten maken, zullen verpligt zijn, die maten en gewigten jaarlijks ter herijking aan te bieden.

Straf: verbeurdverklaring bij overschrijding van de termijn tevens van gevondenen onherijkte maten en gewigten.

De Policie-beambten zijn gemagtigd om afzonderlijk of wel gezamenlijk met de ijkers visitatiën te doen, zo dikwijls dit raadzaam mogt worden geoordeeld en om van de gepleegde overtredingen bij behoorlijke processen—verbaal te doen blijken.

Van de boeten: ¼ aan den ijker en een vierde aan de beambten der Policie.

In ver band met dit besluit:

Wordt de termijn van herijking verlengd tot 30 Junij

DeArrondissements-ijkers zullen gedurende de maand Junij dagelijks vanaf 9 uren tot den middag ten hunnen kantore vaceren, om gelegenheid te geven tot herijking.

Daarvan Publicatie.

Middelburg den 3 Mei 1827

G.S. voornoemd

Van Vredenburch

Ter ordonnantie van dezelve

Van der Heim.

Middelburg den 9e Augustus 1827

Ik heb de eerr UEd hiernevens gecoteerd & geparapheerd te doen toekomen het bij UwEd: misive van den 1e dezer aangevraagd bijvoegsel op het Register van huwelijks voltrekkingen voor Uw gemeente UEd verzoekende om te zorgen dat de onkosten voor het vervaardigen van hetzelve ad f.5 74 zoo spoedig mogelijk ter Provinciale griffie worden voldaan.

De Griffier der Staten van Zeeland

Van der Heim

Arnemuiden 14 Augustus 1827

Wij hebben de eer UwEd Achtb: de Staten van begrooting over het dienstjaar 1828 toe te zenden.

Het Hervormd Diaconie Bestuur

Uit derzelver naam

J.Wanrooij.

Wij Diakenen van het Hervormd Diaconie Armbestuur dezer Gemeente berigten UAchtb: Heeren dat door den Kerkeraad met eenparige stemmen besloten is, om onder die voorwaarden welke het gemeentebestuur de eer gehad heeft ons, Diakenen, aan te bieden, den regenbak ten behoeve voor de stad af te staan; kunnende de Achtbare regering tevens melden dat de tegenwoordige pachter van gem: regenbak zijn nog pacht hebbend jaar met gewilligheid aan de Achtb:Heeren ter Stadsbehoefte heeft afgestaan.

Wij hebben de eer ons te teekenen.

Het hervormd Diakonie

Armbestuur

Uit dezelver naam

L:Verstraate

Cr van Eenennaam

Diakenen

Arnemuiden

21Augustus 1827

Middelburg den 8 September 1827

Onderwerp: Besmettelijke ziekte

In de Havanah

Daar volgens ingekomene berigten de gele koorts in de Havanah heerscht, en zich aan boord van eenige aldaar ter Reede liggende Schepen vrij hevig heeft geopenbaard, zijn er bereids de noodige orders gesteld om alle van daar komende en in de havens van dit Rijk binnenvallende Schepen aan eene stricte quarantaine te onderwerpen en zal het noodig zijn dat bij stranding van Schepen,Manschap en Goederen uit gemelde plaats afkomstig, de maatregelen van voorzorg en voorschriften worden in acht genomen, vervat in de Dispositie van mijnen Ambtsvoorganger van den 27 November 1819 no 3137 a

Ik heb mitsdien de eer UEd. Onder kennisgeving van het vorenstaande uit te noodigen om ingeval van stranding die maatregelen te observeren en overeenkomstig de gegevene voorschriften te handelen, ten einde de overbrenging van besmetting door Schepen, Manschappen en Goederen, van voorzeide plaats afkomstig, zoo veel mogelijk worde voorgekomen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburech

Met potlood: moet de Visscherij daarmede niet bekendgemaakt worden.

J.H.S.

Middelburg den 19 September 1827

Onderwerp: Aanvraag omtrent Blaas Jacobze de Nooijer

Op den 27 Februarij dezes jaars is door UEA afgegeven geworden een certificaat van onvermogen van Blaas Jacobze de Nooijer. Ik neeme de vrijheid UEA te verzoeken mij te willen opgeven of er geen vooruitzicht zoude bestaan ons de verschuldigde Justitie kosten ad f.7:19 door lijfsdwang in te vorderen.

De Ontvanger der Registratie

Te Middelburg

Handtekening.

Met potlood: de wethouder de Marre (nog steeds fout gespeld !)/ Marée den secretaris worden verzogt bovenstaand te willen onderzoeken en onder toezending van eene missive in antwoord den ondergeteekende te dienen van berigt en advies.

J.H.Schorer burgemeester

Middelburg den 20 September 1827

Alzoo de inlijving der Manschappen in de Maand Juni ll te Veere voor mijne Komp: gedesigneerd reeds lang had behooren plaats te hebben en tot heden alleen om den drukken veldarbeid door mij vertraagd is, doch hetgeen ik echter niet langer uitstellen mag: Zoo verzoek ik UEdAchtb: te willen doen dagvaarden om te compareren op Zaturdag den 22 September aanstaande des namiddags ten drie uren op de Groote Markt te Arnemuiden de navolgende Personen te weten

1. Anthonie Mol 4.Joos Smout

2. Cornelis Sierveld 5. Marinus de Nooijer

3. Marinus Keur 6 Pieter Joosse Delware

Ten einde na voorafgaand onderzoek te worden ingelijfd.

De Kaptein der 5 Komp 2e Bat Schutterij in Zeeland

J.BalSnijders

Extract uit den Nominativen Staat der Verlofgangers van de Nationale Militie uit deze provincie, die naar hunnen Haardsteden vertrekken of die zich alreeds in dezelve bevinden, als verschoond geweest zijnde van de bijwoning der Najaars-Exercitiën ten dezen jare, en aan welke beide het Verlofpas voor het verlofjaar, aanvang nemende met den 1e October 1827, is uitgereikt.

132. C. van Belsen ligting: 1825 korps 1 Bat.2 afd. Inf.

200 W. Dingemanse 1823 idem

433 J.van der Weele 1824 idem

443 J. de Nooijer 1824 idem

489 B.Meerman 1825 idem

608 C.Leeuwen 1823 3 Bat.Artill. N.M.

N.B. de nummers zijn die van den algemeenen Staat.

Middelburg den 1 October 1827

Accordeert met den bovengemelden Staat

De Griffier der Staten van Zeeland.

Van der Heim

Middelburg den 8e October 1827

Onderwerp: Verlofpassen achtergeblevene miliciens

Ik heb de eer UEd bij deze te doen toekomen het verlofpas van den milicien J. van der Weele welke wegens ziekte dit Jaar tot het bijwonen der najaars-Exercitiën niet is kunnen opkomen.

Ik verzoek UEd:daartegen aan den zelven uit te reiken het attest model H.H..

Het spreekt van zelve dat gem: persoon nu hierdoor van alle verdere verpligting tot het bijwonen der najaarsexercitiën is ontheven.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Met potlood: de secretaris verzogt het attest H.H. te willen uitreiken en van der Weele met den inhoud dezes bekend te maken.

J.H.S.

EXTRACT uit het Verbaal van G.S. van Zeeland

Vrijdag den 9 November 1827

Rapport op de begrootingen voor 1828 der navolgende gesubsidieerde Armbesturen

Te weten van de Hervormde Diakonie Armbestuur te Arnemuiden.

Is goedgevonden

1e de voorzegde Begrootingen behoudens en onder referte tot de na te meldenen en in margine der Stukken gestelde aanmerkingen en noodig bevondene rectificatiën, goed te keuren en twee exemplaren derzelve voorzien van approbatoire apostilles aan de respective Plaatselijke Besturen te retourneren.

2e Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden met observatie dat de Armenfondsen niet vermogen te worden gebezigd tot uitgaven welke vreemd zijn aan derzelver bestemming en mitsdien ook niet tot het onderhoud van pastorijen ten ware daarvoor door de Kerkelijke Gemeente huur wordt betaald, in overweging te geven om voortaan de Jaarlijksche Reparatiën aan de Pastorij , waarvan door het Armbestuur geene huur wordt genoten, niet meer uit de Armen fondsen te doen bekostigen, maar om zulks aan de Kerkelijke Gemeente over te laten, tenzij dezelve mogt goedvinden om voor het gebruik van dit gebouw eene convenabele huur aan het Armbestuur uit te keeren waaruit ten minste het jaarlijks onderhoud van hetzelve kan worden goedgemaakt; wordende den uitslag hieromtrent bij de eerstvolgende begrooting tegemoet gezien.

De Griffier der Staten

Van der Heim

Met potlood:Als dit stuk niet in den Raad moet wezen, dan zal en exemplaar bij geleidende missive en copij van art.2 van dit Extract in de kennisgeving aan de Wethouders aan het Armbestuur kunnen gezonden worden.

J.H.S.

Middelburg den 19 November 1827

Onderwerp: vervoer van buskruid

Ik heb de eer UEDte informeren dat door den Heer Gouverneur van de Provincie Noord Braband ter mijner kennis is gebragt dat er bevelen zijn uitgevaardigd om zoo spoedig doenlijk van Bergen op Zoom naar den Buskruid molen no 9 te Arnemuiden te verzenden 399 ponden onbekwaam artillerie buskruid.

Ik verzoek UEd op de aankomst van dit transport een stipt toezigt te houden en om tot afwending van gevaar bij de ontlading van het buskruid nar aanleiding van art 58 der wet van den 26e Januarij 1815 de noodige maatregelen van voorzorg te nemen.

Indien het v

voorz: transport uit geen militair magazijn mogt afkomstig zijn maar door een koopman of Fabrikant in Buskruid mogt zijn afgezonden verzoek ik UEd den vervoer van hetzelve naar gem: Buskruidmolen niet te gedogen,dan nadat daartoe vooraf mijne autorisatie zal gevraagd & bekomen zijn.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: Het laatste gedeelte van dezen brief versta ik niet duidelijk

Flinck (de veldwagter) ? moet hierop toezien en den vervoer tegengaan als het door Arnemuiden komen mogt; ik zal er den gouverneur over spreken en U alsdan nadien berigten.

JHS.

n.b als het transport gedaan is , zal ik zulks wel ?? willen weten .

Zie hier twee Nominative Staten der kinderen die gealimenteerd worden, eenen derden kon ik er niet bijvoegen, omdat de vijf op den Staat eerstgenoemde kinderen sedert Januarij 1826 & het laatsgem: sints Augustus van reeds gem: jaar gealimenteerd zijn.

Achtbare Heeren ! de Armbezorgers solliciteren op het nederigste smeekende dat de op de meergem: Nom: Staten gebragt zijnde wezen, het UAchtb: Heren behagen mogt indien het zijn konde, zulke démarches die in UA: wijsheid geschikt voorkomen bij UEGA Staten dezer Provincie aan te wenden dat het gelukken mogte boven gem: kinderen hier te houden om alle bewegingen of onlusten in deze Gemeente te voorkomen; te meer dringen wij ons nederig verzoek aan, omdat de kosten dier kinderen jaar op jaar verminderen zal, blijkt uit de twee hierbij gevoegde Nominative Staten op den naam van Beekman, Leuntje; wij belooven het UAHeeren ook zoo over al de kinderen, zoo minagens/menagens? / zuinig? aan te leggen dat wij hopen er uit onze distributie geene redenen van klagten zullen kunnen voortspruiten.

Wij hebben de eer ons met alle respect te noemen.

Achtbare Heeren !

De Kerkeraad der Hervormde Gemeente

Uit naam derzelve

J.Wanrooij praeses

Arnemuiden den 21 November 1827.

Nominative Staat der Kinderen van 6 tot 18 jaren gealimenteerd wordende door het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden over het jaar 1827

Beekman, Leuntje , Arnemuiden 6 Januarij 1812: voeding: f.12; kleeding f.3 mediciujnen f.30 onderwijs f.20

Abraham idem 11 september 1813 33,80 3,95

Marinus idem 4 maart 1815 42,80 5,07

Dirk idem 9 Julij 1816 46,80 4,27

Cornelis idem 14 Sept. 1819 62.40 3,20

Caljouw Maria idem 13 October 1820 52.40 95

Totaal f. 319,91

Aanmerkingen: De 30 guldens wegens Medicijnen kunnen niet specificq opgegeven worden, wijl zij betrekkelijk al de gealimenteerden zijn

Het is met de f.20 voor onderwijs insgelijk; dit getal guldens heeft betrekking op kinderen van al de gealimenteerden

Voor 1827 is het totale bedrag f. 347 ,46

De jongere kinderen gaan bij het ouder worden meer gebruiken.

Middelburg dcen 22 November 1827

Onderwerp: Transport Buskruid

Bij nader inzien opgemerkt hebbende dat de Buskruidmolen no 9 onder de gemeente Vrouwepolder gelegen is, en dat alzoo mijn missive van den 19 dezer betrekkelijk het voor dien molen uit Bergen op Zoom bestemde Buskruid, aan UwEd niet had moeten zijn gerigt; zoo meene ik evenwel UwEd: te moeten verzoeken om zich met de daarbij voorgeschrevene bemoeijingen voor zoo veel nood bij wijze van expresse delegatie te willen belasten,vermits door de afscheiding van dat gedeelte der Gemeente Vrouwepolder door de nieuwe haven van Middelburg het Bestuur dier plaats bezwaarlijk in staat is, om bij de aankomst en overbrenging van het gemelde buskruid het noodige te kunnen verrigten.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Met potlood: op het voorschreve buskruid moet nu door Flink expresse toezigt worden gehouden naar aanleiding der vorige missive waarvan na mijne teugkomst berigt zal inwagten.

De Burgemeester

JHS

Yper den 26 December 1827

WelEd: Gestrenge Heer,

Gedoogt dat ik de vrijheid neme al dezen toe te zenden om al kenbaar te maaken over eene belangrijke zaak te weten als dat er sedert eenigen tijd eenen Brief aan onze famillie geschreven is geweest betreffende een erfdeel die er zoude opengevallen zijn in UE stad te weten van eenen zekeren genaamden Lefever die in de stad Armuijden zoude overleden zijn,ten jare 1825 omtrend de maanden augustus of september nogtans konnen wij den datum van overlijden niet juist verzekeren en aangezien dat den zelven brief die in de handen van mijne famillie gekomen is, ergens verholen is dusdanig dat wij hem niet wel kunnen vinden, hebben wij geraedig gevonden Mijnheer; al dezen brief op te stieren om al eerbiediglijk te verzoeken van zoo veel goetheid te willen hebben van te willen nazien of er geenen zekeren genaamden Lefever in UE stad of gemeente Armuijden overleden is, omtrend de maand augustus of september ten jare 1825 waarvan het huijs van den zelven overledene Lefever zoude gestigt zijn in D'hontstraat no 27 en het zelve huijs zoude nog zonder pacht bewoont geweest hebben tot d'uijtkomste ? der famillie, onaangezien dat wij van de naaste Erfgenamen zijn hebben wij besloten van ons aan UE te adresseren op dat gij zoo veel goetheit zoude willen hebben van het zelve in de doodregisters te willen nazien, als ook welke personen dat er zijn belast geweest om het gezegde Erfdeel uit te werken en in geval UE dat kont informeren van mij den Naam en adres derzelve persoonen te willen kenbaar maken; daar bij moeten wij UE ook waarnemen als dat de zelve oproepinge van Erffenis in de gazette heeft uitgedrukt geweest en in geval mijnheer UE dit niet zoude konnen vinden verzoeke UE ook eerbiediglijk van het zelve aan de Weeskamer te willen kenbaar maken om aldaar informatie te kunnen bekomen want aangezien dat den brief van oproepinge aan onze famillie geschreven in de onmogelijkheid zijn van tot nu toe den zelven brief te konnen vinden zijn wij dit Ue ootmoedelijk verzoekende waarop wij de behoorlijke Extracten van famillie boom? zullen produceren waar op wij blijven zoo haast mogelijk in afwagting van UE antwoorde.

Mijn aders: Pieter Swijngedeauw hovenier

Buiten de meenen poort der stad Yperen

WestVlaanderen

Pieter Swijngedauw

Rosa Lefever

Zijne huijsvrouw

Met potlood: in de registers nazien en de man zoo mogelijk helpen.

JHS

Ga naar boven