Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1828

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200; Inventarisnr. 102

Deel 1

Bruinisse den 5 Januarij 1828
Nationale Militie

Ik heb de eer UEG mits dezen te verzoeken ominleggende stuk aan den Wel Eerwaarden Heer J.Wanrooij Predikant te Arnemuiden uit te reiken,alzoo zijn Eerw:het zelve nodig zal hebben voor de aanstaande ligting der Nat:Militie.
De Burgemeester van Bruinisse
Handtekening
Met potlood: de secretaris woord verzogt nevensgaande stuk aan den Heer Wanrooij te willen uitreiken.
J.H.S

Middelburg den 3 November 1827
Onderwerp: Voorziening in de behoefte aan gleui voor het eiland
Walcheren
De Centrale Directie heeft grote zorgen, omdat wegens het onstuimige weer grote hoeveelheden gleui voor het maken van krammatten nodig zijn.
De voorraad is reeds aanmerkelijk verminderd.
Voorstel: om harde maatregelen te voorkomen dat ieder 60 à 70 bossen gleui per bunder tarwe of rogge, om des gerequireerd te kunnen gebruiken.
Daarom dadelijk over te gaan tot het uitdorschen van het ongedorste tarwe of rogge.
De helft voor 17 november, de andere helft voor 1 december.
De betaling zal contant in billijkheid geschieden.
Ook opgave van de namen en woonplaatsen der Gelanden en van de hoeveelheid gleui welke zij ten dienst der dijkage zullen gemaakt hebben.
Te hopen valt dat niet tot requisitiën zal moeten worden overgegaan.
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch.
Met potlood: de veldwachter dadelijk alle de landlieden te doen rondgaan met deze circulaire en hun met den inhoud derzelve bekend te maken met verzoek daaraan ten spoedigsten te voldoen;voorts hun uit te nodigen om den 13 November op te geven hoeveel gleui zij op den 15 zullen hebben dito 28 daaraan volgende.
Deze circulaire doen lezen aan de Wethouders.
J.H.Schorer.
N.B. Hieruit blijkt min of meer dat Schorer een functie heeft bij de centrale Directie van Walcheren..

Middelburg den 12 November 1827
Onderwerp: Provisionele aanwijzing van te leveren gleui
Sedert de aanschrijving van den Gouverneur dezer Provincie in dato 3 November 1827 A2 Afd no11242 betrekkelijk het gleui hetwelk voor de reparatie der zeewerken zal nodig zijn, hebben zich reeds eenige gelanden bij ons vervoegt om te weten waar zij hun gleui leveren moeten.
Het is ons moeijlijk hieromtrent stellige informatiën te kunnen geven alvorens wij de opgaven op den 17 dezer en 1 December aanstaande van de gemeente besturen ontvangen betrekkelijk de hoeveelheid van gleui welke er iedere gelande in voorraad zal zijn; Ondertusschen hebben wij gemeend provisioneel hieromtrent eenige bepaling te moeten maken, en hebben alzoo de eer UE te verzoeken de gelandens onder uwe gemeente te willen doen aanzeggen hun in voorraad zijnde gleui aan de Haven der Stad Middelburg te willen leveren, waartoe van heden af dagelijksch gelegenheid zijn zal.
De Centrale Directie van Walcheren
Hurgronje
Ter ordonnantie van diezelve
J.H.Schorer.

's-Hertogenbosch, den 31 Januarij 1828.
Ik heb de eer UEA in gesloten te doen toekomen, de Certificaten van Activiteit, aangevraagd bij missive van den 25 dezer no 18 voor de onderstaanden als:
Nooijer J. no 12401 van het stamboek
En
Dingemanse J.W. no 11323 idem
De Kolonel, kommandeerende de 2e Afdeeling Infanterie
Speelman

Middelburg den 26 Februarij 1828
Op den dertigsten September achttien honderd zeven en twintig te Arnemuiden overleden zijnde Teuntje Klaasse huisvrouw van Geerard Meerman zonder dat door UEdAop den Staat van Sterfgevallen ons die naam daar van melding is gemaakt, zoo neem ik de vrijheid UE A te ?? mij zoo spoedig doenlijk een Suppletoire Sterflijst te willen doen geworden.
De Ontvanger der Successie Regten
Handtekening

Arnemuiden den 9 Mei 1828

Daar het Armbestuur dezer Gemeente verneemt dat Abraham Huiszoon tot heden nog voor hare? rekening te Middelburg wekelijks bedeeld wordt en de tijd van eigen onderhoud
Te kunnen winnen daar schijnt; zoude hetzelve vriendelijk verzoeken aan de Edele Achtbare Regeering dezer Stad dat Hun Ed Achtb: het daarhenen mogten rigten dat gemelde bestuur of de Gemeente zelve van dien drukkenden last ontslagen werd.
Het Armbestuur voornoemd en uit deszelfs naam
J.Wanrooij praeses.
Met potlood: Eene enkele missive aan Middelb: zou voldoende wezen, echter geve ik in bedenking of het niet mogelijk is eenige schikking hierin te maken anders word Huiszoon nog als bedelaar opgepakt.

Middelburg den 30 Meij 1828
Ik heb de Eer UEA te verzoeken aan mij zoo spoedig mogelijk te doen toekomen het geboorte extract van Marinus Rijkse Mimmen volgens opgaaf binnen UEd gemeente geboren den 20 Januarij 1810 en zulks op ongezegeld papier ten behoeve van het armwezen tot opdragt van weezen in de Colonie Veenhuijzen.
De Wethouder ambtenaar van den Burgelijken Stand te Middelburg
Handtekening
Met potlood: zij deze gesteld in handen van den secretaris met verzoek om die acte te laten opmaken door den heer de Marée te laten teekenen en maandag in te zenden met Flink, hetgeen ik beloofd heb,of een nega tot antwoord bij aldien gemelden persoon niet te Arnemuiden mogt geboren zijn
JHS.

Middelburg den 13 Junij 1828

Zekere Blaas Blaasse te Arnemuiden heeft bij Testament verleden voorden Notaris P. van de Graft te Middelburg den 23e Januarij 1823 over zijne na te laten Goederen gedisponeerd deze man den 24 Maart 1826overleden zijnde ,zoo is op den 7e September deszelven jaars door uw Ed certificaat afgegeven dat hij geene goederen hadt nagelaten, en dat zijne Erfgenamen onvermogend zijn tot voldoening van eenige kosten van vervolging. Ik vermeen daaruit te mogen opmaken dat er geen middel zal bestaan om de verschuldigde Registratie regten van voorschreve testament te verhalen dan ik vind mij nogthans verpligt over dit punt nadere inlichting van UwEd te verzoeken aangezien het bestaan van het Testament zelve aanleiding geeft om het aanwezen van eenige goederen te vooronderstellen.
De Ontvanger der registratie (successieregt)
Te Middelburg

In potlood:In handen secretaris om rapport
JHS

Middelburg den 7 Julij 1828
Onderwerp: Hooijing der wegen.

Wij hebben ontvangen de rescriptie der Plaatselijke Besturen, op onze missive van den 8 Mei l.l. no 28 betrekkelijk het gebruik dat van het gras zoude kunnen worden gemaakt; hetwelk groeit op de wegen die niet meer beweid worden, en daaruit gezien dat het meerendeel dier besturen verlangt dat hetzelve ter hunner beschikking worde gesteld, ten einde het naar omstandigheden ter hooijing of maaijing te kunnen geven aan die gene die zouden bevonden worden door armoede ongelukken of dergelijke er de meeste aanspraak op te hebben.
In dezen geen ander doelhebbende dan om het belang en genoegen der opgezetenen in billijkheid met den gang eener goede administratie in verband te brengen , zijn wij genegen aan dit verlangen van het meerendeel der plaatselijke Besturen te voldoen mits dezen gelieven op zich te nemen de zorg dat de kanten der wegenbehoorlijk van distels , bramen, onkruid en alwat er niet op behoord gezuiverd worden, en niet meer( zooals op vele plaatsen te zien is) de blijken dragen van eene zorgeloose en onbehoorlijke verwaarlozing.
Dan om dit mogelijk te maken, en geen gevaar te loopen dat de kosten van zuivering de te gunnen voordeelen evenaren of overschrijden behoorden misschien de wegen aan bepaalde Persoonen voor eenige jaren te worden toegekend ,ten einde zij van dit te doen werk de vruchten zouden kunnen genieten.
Indien de Plaatselijke Besturen daarover met ons overeenstemmen , en tot de voorschreve survellance genegen zijn , willen wij gaarne de beschikking over het gras der niet beweid wordende wegen aan hun voor een zoodanig termijn overlaten mits dezelve alleen ter hooijing of maaijing worden afgestaan, resreveerende de Centrale Directie nogthans aan zich om deze permissie in te trekken, zoodra dezelve door haar mogt bevonden worden wezenlijke bezwaren op te leveren,terwijl het overigens van zelve spreekt da omtrent het overigens van zelve spreekt dat omtrent het beweiden der wegen dezelfde bepalingen als tot nu toe zijn naargekomen, blijven bestaan.
De Centrale Directie van Walcheren
Voor den president afwezig
Sprenger
Ter ordonnantie van dezelve
J.H.Schorer
Met potlood: hierover noch met UEd: spreken.

Extract uit het Verbaal van Heren G.S. van de provincie Zeeland
Vrijdag den 13e Julij 1828
Rapport op de rekeningen
Dezelve te arresteren
Twee Exemplaren met uitgaafstukken na te zijn onbruikbaar gemaakt aan de betrokkene Plaatselijke besturen toe te zenden
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Middelburg den 7 Augustus 1828

Ter voldoening aan de aanvrage vervat in UEdAchtb: Missive van den 2 dezer heb ik de eer UEA te berigten.
Dat ik naar aanleiding van de inlichting door het Departement van Binnenlandsche zaken ten dien opzichte gegeven tot de bedoelde Commissie heb gedesigneerd den sergeant S.Wisse als hoogste in rang van de afdeeling Schutterij binnen Uwe gemeente
De Kapitein der 5e Kompagnie 2e Battaillon Schutterij in Zeeland
J.Bolsnijders.

Middelburg den 11 September 1828
Onderwerp: Aanleg begraafplaatsen.
Ten einde mij omtrent de uitvoering van 's Konings begeerte deswege te vergewissen is het mij noodig voorgekomen de verzekering te hebben, dat de door de belanghebbende stedelijke en Plaatselijke besturen gedane en door Heeren G.S. goedgekeurde voorstellen tot het aanleggen van nieuwe begraafplaatsen in tijds zullen zijn verwezenlijkt zoodanig dat van die begraafplaatsen met den 1 Januarij 1829 kunnen worden gebruikt gemaakt.
Ik heb derhalve de eer UEd:te verzoeken om met den aanleg der nieuwe begraafplaats voor uwe stad den vereischten spoed te doen maken dat dezelve uiterlijk op den 30 November aanstaande in gereedheid zij en mij voor of op dat tijdstip de verzekering te geven dat dezelve is geacheveerd en met den aanvang van het volgende jaar dienen zal.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch
Met potlood: de secretaris wordt verzogt deze missive noch niet aan Heeren wethouders mede te deelen,of te laten lezen alvorens daarover nader gesproken te hebben.
J.H.S.
N.B. Het is typisch dat er meermalen van een onderonsje tussen burgemeester en secretaris sprake is

EXTRACT STAMBOEK SCHUTTERIJ IN ZEELAND
2 Bataillon 5 Kompagnie
Namen:
Antonie Boogert korporaal Kleverskerke Landbouwersknegt
Jacob Maartense korporaal Kleverskerke idem
Cornelis Smit schutter Arnemuiden timmerman geb.Lekkerland
Marinus Schroevers idem idem visscher
Mar.Lieven Meulmeester idem idem
Marinus de Nooijer idem idem
Egbert Meerman idem idem
Bls Gill de Nooijer idem idem
Jasper Ab.Geldof idem arbeider
Blaas Blaas Kleverskerke visscher
Jan Karel Crucq Arnemuiden timmerman
Laurens van Eenennaam korp. Arnemuiden bakker
Grootjans Bl.Adriaans Arnemuiden visscher
Bl.Jacob de Nooijer Arnemuiden visscher
Marinus van belzen Arnemuiden arbeider
Gillis Marinus de Nooijer Arnemuiden visscher
Isaac van Belzen Arnemuiden visscher
Robbert Mar, Schroevers Arnemuiden visscher
Leendert Wisse Arnemuiden Landbouwer geb. in Ritthem
Adriaan Felius Arnemuiden Landbouwer geb. in Nisse
Marinus Keur Arnemuiden visscher
Joos Smout Arnemuiden visscher.
Aanmerkingen
Sommigen zijn uit de krijgsmacht ontslagen wegens huwelijk
Joos Baaijens korporaal Kleverskerke Landbouwersknegt lid van de krijgsraad geweest 22 sept ontslagen wegens 7 jarige dienst
Pieter van den Broecke schutter Zan(d)dijk L(ieve(.V(rouwen). Polder is nog dienstpligtig
Pieter Maartense schutter Kleverskerke Landbouwer
Er wordt speciaal aangegeven: de lengte bij de in diensttreding
Middelburg den October 1828

Middelburg den 20 November 1828
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat ik naar aanleiding van art:7 van 's Konings Besluit van den 15e Decb 1820 op Zaterdag den 22 dezer Uwe Gemeente zal bezoeken.
Ik reken daar ten 10 ure in den voor middag te zullen aankomen.
Het zal mij angenaam zijn op dat tijdstip UEA benevens uwe Wethouders de leden van den Raad & den Secretaris in het Gemeente huis aan te treffen,ten einde met het Plaatselijke bestuur te behandelen de onderwerpen bij Art:9 van het gemelde besluit genoemd.
Daar na wensch ik den predikant uwer gemeente te ontvangen, benevens den Gemeente ontvanger & zoodanige andere Ambtenaren & Ingezetenen welke zouden verlangen mij over het een of ander onderwerp te onderhouden.Vervolgens wensch ik het kerkgebouw de school & andere inrigtingen van belang voor zoo ver die in Uwe gemeente mogten bestaan te bezigtigen.Bij die gelegenheid verlang ik ook het archief uwer gemeente de registers & stukken der secretarij de Registers van den Plaatselijken Ontvanger & de registers van den Burgerlijken Stand in oogenschouw te nemen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Aan het Achtbaar Gemeente Bestuur dezer Stede

Het Diakonie Armbestuur komt een geval voor,te weten: het is aangezocht om het kind van Johannis Heuseveld door den Armen te laten begraven; maar omdat dit verzoek strijdig is tegen de Wet van 28 November 1828,no 40 Art:3 zoo is het ,dat wij ons wenden tot U, Achtbaar Gemeente bestuur met sollicitatie om UW Achtb; goedkeuring om gemeld kind ten koste van de Armen te laten begraven; verder UAchtb: Heeren ulieden ondersteuning te solliciteren op de pogingen die ter restitutie dier voorgeschoten penningen door ons zal moeten gedaen worden bij het Hervormd Diakonie Armbestuur te Zierikzee
Uit naam des Kerkeraads
J.Wanrooij praeses.
Arnemuiden den 28 November 1828.

Ontvangbewijs:

Ontvangen bij den ondergeteekende Burgemeester der stad Arnemuiden van de Heer Ontvanger van het buitengewoon zegel voor de provincie zeeland 76 stuks Patentbladen voor den dienst van 1829 presumptief benoodigd.
Arnemuiden den 31e December 1828
J.H.Schorer.

2e gedeelte

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland

Het betreft goedkeuring van de het proces verbaal van de verpachting van het Veer van die stad op het Nieuwland
Is Goedgevonden
Het voorz: Proces verbaal van verpachting van het Veer van Arnemuiden op het Nieuwland voor den tijd van zeven jaren te verpachten aan J.H.van Opdorp voor eene somvan f.154 – in het jaar goed te keuren .
De conditiën moeten door den Raad van de stad worden gearresteerd; doch de verpachting door B en W onder nadere goedkeuring van den Raad behoorlijk te geschieden als zijnde deze alleen belast met de uitzondering van het geen waartoe de Raad heeft besloten, wordende wijders ten dezen gerefereerd naar het Besluit dezer Vergadering van den 1e Maart j.l. voor zoveel de formaliteit der registratie betreft en de naleving daarvan aanbevolen.
Etc.
De griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Maandag den 3 December 1827

Naar aanleiding van de ingekomen negatieve rapporten van de Plaatselijke besturen omtrent de vereenigingen van Werklieden en omtrent de bestaande reglementen aangaande het verpligtend gebruik van Wegers, meters en dergelijke.
En door Burgemeesters & Wethouders van sommige steden en door de Districts Commissarissen van Zierikzee, Sluis & Hulst reglementen voor beëedigde Wegers , Meters , verwerkers van Stedelijken impost , subjecte goederen en van vereenigingen van werklieden
Te weten
Voor de vereeniging van werklieden et Arnemuiden
Is goedgevonden
De op voorschr; reglementen gemaakte bedenkingen in afzonderlijke Nota's te vervatten en aan Burgemeesters en Wethouders der betrokkenen steden en aan etc ; mede te deelen met uitnoodigingen om die bedenkingen ter kennis van den stedelijken raad te brengen en naar aanleiding daarvan de noodige wijzigingen te provoceeren en met de informatie dat de Vergadering zich reserveert omtrent de tarieven der werkloonen een nader bepaald gevoelen aan te nemen, nadat het onderzoek van alle de hieromtrent bereids ingekomene of nog ingewacht wordende reglementen Denen? algemeene maatstaf voor deze loonen in verband met de plaatselijke omstandigheden, zal kunnen doen aannemen.
Extract daarvan etc
De griffier der Staten
Van der Heim

Behoort bij Resolutie van G.S. van den 3e December 1827 no 2

Nota van Aanmerkingen
Op het Reglement voor de

Sint Jans Arbeiders te Arnemuiden

Art:1 In dit artikel zoude men verlangen naar aanleiding van art 1 paragraaf c. van Zijner Majesteits besluit van den 18 Mei 1827 stellig bepaald: te zien dat de leden der vereeniging verpligt zijn daartoe verzocht worden de het te verrigten werk te doen.
Art: 3 Naar aanleiding van paragraaf e van genoemd Artikel wordt het noodig geacht dat de Werklieden het bepaalde onderscheidingsteeken zichtbaar dragen, wanneer zij in functie zijn:
Art: Men verlangt een Afschrift van het in dit Artikel aangehaalde tarief te ontvangen

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland
Vrijdag den 14 December 1827
Het betreft de vraag tot daarstelling eener vereeniging van werklieden bedoeld bij art 1 van Zijner Majesteits besluit van 18 Mei l.l. : de bepaling kan worden toegelaten dat zoodanige vereeniging uit een daarin bepaald getal werklieden zal bestaan of dat daarin zoo veel mogelijk een ieder die de geschiktheid bezit, zal worden toegelaten tot zoodanig getal als door het Plaatselijk bestuur zal worden bepaald
Is goedgevonden
Naar aanleiding dier mededeling aan Burgemeester en Wethouders der steden Arnemuiden etc: ten vervolge op de bij Resolutie van den 3e dezer no 2 gemaakte bedenking op de door de zelve ingezondene reglementen, en aan Burgemeester & Wethouders der steden etc-ter voorlichting bij het ontwerpen van de eventueel op dit stuk daar te stellen reglementaire verordeningen te kennen te geven, dat volgens de bedoeling van art: 1 paragraaf b van gemeld K.B. door de Plaatselijke besturen bij de bedoelde reglementen niet kan worden bepaald dat de vereeniging uit een zeker getal werklieden zal bestaan, vermits volgens gem: paragraaf zoo veel mogelijk een ieder die geschikt en genegen is,tot deze vereenigingen moet worden toegelaten.
Hiervan afschrift etc.
De Griffier der Staten
Met potlood: den secretaris verzogt in de volgende vergadering hierop te willen berigten.

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 14December 1827

Over de begrootingen ten Platten Lande:
Arnemuiden
2 afschriften der gearresteerde Begrootingen aan B en W met verzoek die aan den Gemeente raad te doen overbrengen en het andere aan den Plaatselijken Ontvanger.
Etc De griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: kennis aan den Raad

Middelburg den 29 December 1827
Onderwerp: Instructie veldwachters als buitengewone Opzieners Visscherij.
De Instructie voor de Veldwachters als buitengewone opzieners der Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen waarvan een exemplaar mijner missive van den 27 Julij l.l. no 7623 vergezelde, is gemeenschappelijk door de permanente Commissie uit het Amortisatie Sijndicaat en door mij, behoudend de bijvoeging in art 10 achter de woorden het hoofd der gemeente of van den Ambtenaar belast met de Plaatselijke Politie goedgekeurd.
Ik heb de eer UwEd hiervan kennis te geven met verzoek om ten opzigte van voorzegde buitengewone dienstbetrekking des veldwachters uwer Stad aan deze verordeningen welke door Uw Ed in voege voorschr: zullen behooren te worden aangevuld , strictelijk de hand te houden zoodra de veldwachter de vereischte Kommissie zal hebben bekomen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: Zaterdag nader inzien

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S van Zeeland
Vrijdag den 21 December 1827

Overgelegd zijnde een collectie van ingekomene aanvragen to aanvaarding van eenige legaten.
Is goedgevonden
Autorisatie te verleenen
Aan Diakenen der Hervormde Kerk te Arnemuiden tot het aanvaarden van het legaat van f.1:50 door Teuntje Klaassen aan de voorz: Diaconie bemaakt etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: kennis aan diaconie Armbestuur.
JHS

Middelburg den 14 Januarij 1828
Onderwerp: Onderstand A.Huiszoon
Het College van Regenten der algemeenen Armen ons bij Missive copielijk hier bij gevoegd kennis hebbende geeven, dat door hetzelve is voorzien in de armoedige omstandigheden van zekeren Abraham Huiszoon met zijn vrouw en 2 kinderen behorende tot UEA gemeente, hebben wij de Eer UEA ingevolge de bestaande voorschriften daarvan kennis te geven, met verzoek om op de Restitutie der verleende alimentatie in der tijd de nodige order te stellen, en ons te willen melden of UEA verlangen dat bij voortduur de verleende alimentatie ten kosten van UEA gemeente te worden verleend.
Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg
Handtekening
Met potlood: in handen secretaris op rapport
JHS.

Middelburg 12 Januarij 1828
Zeker Abraham Huiszoon oud 43 jaren met zijn vrouw oud 49 jaren benevens 2 kinderen sedert 8 maanden van Arnemuiden, alwaar zij 14 jaren onafgebroken is woonachtig geweest naar herwaards zijnde overgekomen en thans wonende in de wijk O nr.179 in eene zeer armoedige staat verkeerende heeft zich tot ons vervoegd met verzoek om gedurende den winter eenige Bedeeling te mogen genieten.
Na gedaan onderzoek hebben wij gemeend in de nooden dier lieden eenigzints te moeten voorzien, en hebben tot dat einde dezelve provisioneel wekelijks toegelegt f.0,40 & 2 brooden.
Naar aanleiding van het bepaalde bij Extract uit het verbaal van Heeren G.S. dato 28 Julij 1826 no 3 ons medegedeeld bij Extract uit de Notulen van UEA dato 14 Aug daaraan vinden wij ons verpligt van genoemde bedeeling aan de hier boven gemelde persoonen welke alhier niet armlastig zijn, dadelijk te moeten kennisgeven.
Regenten over den Algemeenen Armen
P.Beheijdt
Fung. Voorzitter
Ter oordonnantie van den zelven
Dirk Appel
Voor eensluidend afschrift
Secretaris.

BEKENDMAKING

Burgemeester & wethouders der stad Arnemuiden maken bekend dat bij hen is ingekomen het kohier van de Grondbelasting van de gebouwde en ongebouwde Eigendommen dezer Gemeente voor dit loopend jaar en het zelve ter Invordering van den Ontvanger dezer stad is ter hand gesteld.
JHS

Arnemuiden den 29 Januarij 1828
In gevolge aanschrijving van den 26e j.l. betrekkelijk Abraham Huiszoon vrouw en kinderen kan het Armbestuur dezer Gemeente UEA informeren dat het de f.0.40 en 2 brooden door gemelde personen van Regenten over den Algemeenen Armen van Middelburg per week genoten zal restitueren;maar geen enkele week verder daarin kan voortgaan.wijl alhier meer dan 50 huisgezinnen in 'tzelfde geval van armoede verkeeren zonder door 't Armbestuur te kunnen ondersteund worden.
Het Armbestuur voornoemd en uit deszelfs naam,
J.Wanrooij, praeses.

Middelburg den 23 Januarij 1828
Onderwerp: Kennisgeving van de belooning aan de Zetters
De Staatsraad belast met de Administratie der Directe Belastingen, In-en Uitgaande Regten en Accijnzen ( ) de voorgestelde belooning der Zetters wegens de werkzaamheden van het Patentregt in de Gemeenten over den jare 1927 heeft over den jare 1827 goedgekeurd en vastgesteld hebbende; heeft daarbij aan de Zetters uwer Gemeente voor dit jaar toegelegd eene somma van f.8-=
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: Kennis aan de Zetters
JHS

Middelburg den 24 Januarij 1828
Onderwerp: Beweiding der Wegen

Het is UE bekend dat wij niet dan met weerzin het beweiden der Wegen provisioneel nog voor diegene vrijlaten, welke daartoe eenmaal vrijheid verkregen, met 2 voorwaarden:
Dat de Koewachter een kapper of houweel door ons ter hand gesteld bij zich zou hebben, dat zij daarmede de sporen van de wegen die zij beweiden zouden toekappen.
Het eene geschied zeer gebrekkig,het ander bijna in het geheel niet, terwijl het voor ons onuitvoerlijk is, om daarop door het geheele Eiland op een voldoende wijze het toezicht te houden, te meer daar dit toezicht dagelijks behoort plaats te hebben.
Wij hellen ertoe over om aan het beweiden der Wegen in het algemeen een einde te maken.
Er is , onzes bedunkens, slechts eene middenweg, welke nog zoude kunnen beproeft worden, te weten: alleen permissie te verleenen aan zoodanigen van wie men vermoeden konde dat zij nog eenmaal ernstig aangemaand, de voorschreve voorwaarden stiptelijk zouden vervullen, en Heeren Burgemeesteren op zich willen nemen de nakoming van die beloften door de beambten der Policie envoornamelijk door de Veldwachters te laten surveilleren.
Ook alleen aan de met permissiën begunstigde personen, bepaalde wegen wierde aangewezen die zij uitsluitend beweiden mogten; hierdoor zoude aan de eene zijde worden voorgekomen , dat de Koewachers, die nu gewoonlijk elkander opzoeken, en gezamenlijk veel kwaads bedrijven, meer op zich zelve zouden moeten blijven, en men aan de andere zijnde, dadelijk zoude weten,wie de schuldige was, indien er door de beweiding schade was veroorzaakt etc
Wij verzoeken door UE zoo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd of , en in hoe verre UE in manier voorschreve ons in het tegengaan der abuizen ( bij het beweiden der Wegen plaats hebbende ) de behulpzame hand zoudt willen bieden, zijnde wij van gevoelen dat, bijaldien deze beweiding moest ophouden, het voor de daarbij belanghebbende wenschelijk ware, hun daarvan hoe eerder hoe beter, kennis te geven
De Centrale Directie van Walcheren
Hurgronje
Ter ordonnantie van Dezelve
J.H.Schorer

Middelburg den 26 Januarij 1828
De Centrale Directie van Walcheren bij eene waarschuwing de ingelanden nader herinnerd hebbende aan de bepalingen vervat in de Waarschuwing van den 12 Julij betrekkelijk het planten en opsnoeijen van het aan de wegen staande houtgewas ben ik verzocht UE van eerstgemelde waarschuwing een exemplaar te doen toekomen waaraan ik de eer heb bij dezen te voldoen.
De Griffier van Walcheren
J.H.Schorer

Goes den 29 Januarij 1828
De Militie –Raad heeft hare werkzaamheden van de Eerste Zitting voor het kanton Uwer Gemeente bepaald op Donderdag den 7 Februarij 1828, ten tien uren, in de Abtdij te Middelburg.
Ik verzoek UEd de noodige zorg te dragen, de Vrijwilligers casu qou en de voor een jaar vrijgestelde Lotelingen Uwer Gemeente, van de ligtingen 1824 t/m 1827 op de bepaalde dag en uur voor de Militie-Raad aldaar compareren
De Kommissaris van het District Goes, belast met
Het Militie Kommissariaat in de Provincie Zeeland
Verschoor
Met potlood: Den secretaris verzogt aan den inhoud te willen voldoen

Middelburg den 7 Februarij 1828
Onderwerp: Alimentatie A.Huiszoon
Naardien de persoon van Abraham Huiszoon met vrouw en kinderen door het Collegie van Regenten over den algemeenen armen ter alimentatie is opgenomen zooals wij de Eer hadden UEA bij onze Missive van den 14 Januarij j.l te melden in zoodanige behoeftige staat verkeerd dat voorschreve huisgezin zonder bedeling niet kan blijven bestaan, vinden wij ons verpligt UEA onder mededeling hiervan te moeten doen opmerken dat zoo niet de menschelijkheid voorzeker de Wet van 28 November 1818 en de daarop gevolgde instructie vervat in het provinciaal blad 1827 no 71 vorderd dat in de noden van de hulpbehoevende onmiddelijk worde voorzien.
Alvorens derhalven aan UEA verlangen bij missive van den 2 dezer geuit te kunnen voldoen, solliciteren wij UEA ons te willen mededeelen of het armbestuur aan het verlenen van verderen onderstand de voorwaarde hechte dat gemelde huisgezin zich naar UEA gemeente terug begeve zoo als zulks bij evengemeld provinciaal blad is voorgeschreven terwijl inmiddels met het uitreiken van alimentatie aan voorz: huisgezin zal worden voortgegaan
Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg
Handtekening

Met potlood: in handen gesteld van den Wethouder van Eenennaam en den secretaris met verzoek hierover met het Armbestuur te spreeken en in de toezending eener missive in rescriptie aan Middelburg te dienen van advies
De Burgemeester
J.H.Schorer

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Vrijdag den 25 Januarij 1828
Betreft de goedkeuring met wijzigingen van het Reglement voor de Sint Jans arbeiders
Geen bedenkingen bestaan tegen het in werking brengen.
Voorlopig goedkeuring van de tarieven der lonen, in afwachting van het onderzoek naar de tarieven van de andere steden en gemeenten in de provincie
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Over de (nieuwe)begraafplaats

De lengte van deze plaats is te stellen de breete is 23 ellen
En gaat af voor een slood aan de lage zijde 3 ellen
En voor den berre/baar ?? 1 ½ ellen en voor een draag pat 2 ½ ellen te zaamen zes ellen dus blijf voor begraaven over een breete van 17 ellen

Middelburg den 26e Maart 1828
Onderwerp: om opgave dag invorderbaarstelling kohieren
Kohieren grondbelasting.
Tot heden toe van UEd: niet ontvangen hebbende de opgave van den dag waar op de invorderbaarstelling der kohieren van de Grondbelasting over den dienst 1828 in Uwe gemeente is gepubliceerd- zoo heb ik de eer UEd: te verzoeken mij daarvan alsnog ten spoedigsten te informeren.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch
Met potlood: het bovenstaande zekerlijk vergeten zijnde, zal daaraan moeten worden voldaan
J.H.Schorer

De Eerw: Kerkeraad heeft de eer UEd: bekend te maken dat de Boekhouder aanvrage gedaan heeft om aanstaanden Zaturdag over acht dagen zijne administratie of handeling omtrent de gelden deponerende den Armen te vereren en open te leggen, zoo was ons verzoek of het Achtbaar Gemeentebestuur tot het aanhooren dier rekening gequalificeerdens uit hun midden geliefden te benoemen en het UwEd: nader geliefde te fixeren
Uit naam des Kerkenraads
J.Wanrooij praeses
Met potlood: de commissie van het voorledene jaar daartoe uit te nodigen
J.H.Schorer
Arnemuiden den 26 Maart 1828

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Zaterdag den 22e Maart 1828
De IJKers in deze Provincie zullen voor Walcheren slechts vaceeren te Middelburg voor heel Walcheren en te Arnemuiden voor Arnemuiden, Kleverskerke en Nieuw en St.Joosland.
Van der Heim
Met potlood: Notificatie

Middelburg den 14 April 1828
Onderwerp: Nationale Militie
De persoon van G.C.Meeuwsen Loteling uwer Gemeente heeft gereclameerd vrijstelling van den dienst op grond van kostwinnende zoon zijns moeder. Dan hiertoe heeft hij benodigd het bewijs dat deszelfs vader is overleden of van zijne moeder gesepareerd.
Tot dat einde heeft hij ons medegedeeld dat deszelfs vader op den 1 februarij j.l. waarschijnljk is verdronken, alzoo inden vroegen morgen van dien dag deszelfs schuit liggende is gevonden voor het Arnemuidsche Gat en door eenige Arnemuidsche visschers te Arrnemuiden is binnen gebragt en dat van dit gebeurde verklaring ter Griffie van UEA gemeente was gedaan.
Het bewijs welligt voldoende zullende zijn om den loteling de vrijstelling bij den Militie Raad te doen erlangen door welken hij tot den 18.dezer is uitgesteld, nemen wij de vrijheid UEA te verzoeken ons een authentiek afschrift van voorschreve verklaring zoo spoedig mogelijk te doen geworden.
Burgemeester & wethouders der stad Middelburg
Handtekeningen
Met potlood: den secretaris verzogt daar aan zoo spoedig mogelijk te voldoen.
JHS.

Middelburg den 17 April 1828
Onderwerp: beweiding der Wegen
Ten gevolge onzer Circulaire van den 24. Januarij 1828 no 4 hebben wij met genoegen gezien, dat de Plaatselijke Besturen over het algemeen zich bereid hebben verklaard, om in den door ons voorgestelden geest mede te werken, aan het houden van toezigt op het beweiden der Wegen, door zoodanige personen, aan welke daartoe de gunning wordt verleend.
De tijd naderende dat de vereischte Permissie-biljetten tot het beweiden kunnen afgegeven worden , is deze dienende UE. Te verzoeken, aan ons voor of op den 26 dezer,de namen te willen opgeven van die personen welke UE oordeeld dat die vergunning alsnog zouden verdienen; terwijl wij UEd tevens verzoeken, daar bij met een enkel woord te willen opgeven hoe UEd. Onder de belanghebbende de te beweide Wegen hebben verdeelt; Voorts is de dag waarop voorschreve Permissie-biljetten door ons zullen afgegeven worden, bepaald op Maandag den 28.April aanstaande, bij welke gelegenheid behalve de biljetten, ook even als ten voorleden jare de kappers zullen uitgereikt worden, waarvan wij de vrijheid nemen UEd.te verzoeken de belanghebbende te willen onderrigten.

DE CENTRALE DIRECTIE van WALCHREN
Hurgronje
Ter ordonnantie van dezelve
J.H.Schorer.

Middelburg den 25e April 1828
Onderwerp: Tarief onkosten voor het begraven
Op de Nieuwe begraafplaats

Indien de Gemeente Raad voor het begraven op de nieuw aan te leggene begraafplaats gene retributiën of regten ten voordeele der Plaatselijke Kas oordeelt te moeten heffen, is het ook geen vereischte om daarvoor een tarief te ontwerpen & vast te stellen maar er zal toch altoos eene regeling omtrent het loon van den Grafdelver noodig zijn, welke naar aanleiding van het bepaalde bij paragraaf 6 van het besluit van Heeren Gedep.Staten van den 6e September 1827 no3 Prov.Blad no100 als eene betaling zijnde welke door de Ingezetenen voor het openen enz.der graven zal behooren te worden voldaan in de termen valt om door gemelden Raad vastgesteld te worden.
UEd deze opmerking in antwoord op Uw missive van den 15e dezer doende zal ik nader van UEd om bij Heeren G.S. te worden overwogen afwachten eene Deliberatie van den Gemeente Raad waarbij het loon van den Grafdelver voor het openen & sluiten der graven op de nieuw aan te leggene begraafplaats voor de bepaalde vastgesteld , waaraan vervolgens indien daartegen bij G.S. geene bedenkingen bestaan door afkondiging de vereischte publiciteit zal behooren te worden gegeven.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: Hier over met den heer Baars spreken in verband met den inhoud van vorige missive..

Tholen den 22 April 1828
Onderwerp: Commissioneren Veldwachter
Wij hebben de Eer UW EdA nevens deze te laten geworden de aanstelling voor den Veldwachter van Uw Gemeente als buitengewoon opziener der visscherijen op den Schelde met sollicitatie derzelver namen daarin te willen doen uitschrijven; benevens een Exemplaar van het Reglement amplicatie op het zelve en van derzelver Instructie met verzoek een en ander aan den benoemden uit te reiken.
Van de Instructie is tot UEA informatie alsmede een Exemplaar hierbij gevoegd,terwijl wij bij overlijden of ontslag van den gecommissioneerde hiervan verlangen te worden geïnformeerd
Het Bestuur der Visscherijen
Op de Schelde en
Zeeuwsche Stroomen
Handteekening
Met potlood: Heeren Wethouders en secretaris verzogt hieraan Executie te willen geven
J.H.Schorer

INSTRUCTIE VOOR DE
VELDWACHTERS
Als buitengewone opzieners
Der
VISSCHERIJEN
Op de
SCHELDE EN ZEEUWSCHE STROOMEN
Te Bergen op Zoom bij J.VERKOUTEREN
Stadsdrukker
Samenvatting:
De Dienst zal alleen door hem worden waargenomen binnen den omtrek der gemeente in welke hy als Veldwachter fungeerd.
Uitzondering: bij op heter daad betrappende doorgaan met vervolging
Toezicht: by zyne gewone tournées .
Na en bij verzoek en bekomen verlof : alle mogelyke adsistentie verleenen aan den opziener der Visccherijen.
Toezien of de Erkende Visschers e.a. nakomen de bepalingen vervat in het Reglement op het bevisschen der Schelde en de Zeeuwsche Stroomen.
Achtgeven bijzonder voor de erkende Visschers
Of de Vaartuigen der Visschers in zyne gemeente woonachtig of die in dezelve aankomen, en de Schelde en Zeeuwsche Stroomen bevisschen, behoorlyk zyn genummerd en de Visschers van consent voorzien.
Of door de bedoelde Visschers geen Visch van de Schelde of Zeeuwsche Stroomen, beneden de by de wet bepaalde maat, of ouderdom, of buiten de tyd voor de vangst derzelve bepaald word aangebragt.
Of die Visschers gene ander Netten aan boord hebben dan die welke zy volgens de vastgestelde verordeningen mogen gebruiken.
De Veldwachter zal almede letten m.b.t. de slikken aan de Zeedyken alwaar een ieder ofschoon geen erkende Visscher zynde, door het Bestuur der Visscherijen kan worden toegelaten tot het rapen van Kreukels en het vangen van Garnalen, Kreeften, Krabben enz.
Dat niemand op welke wijs ook dan voorzien van een Consent door het bestuur der Visscherijen afgegeven, mag rapen of vangen, en wel gedurende den tyd op die plaatsen als op de Consenten is uitgedrukt.
Dat door die personen geene Oesters of Mosselen worden geraapt of gevangen
Dat met de in Kreken als andersints gestokenen Netten geen ot buiten tyds of beneden de maat worden gevangen.
Van alle ontdekt wordende overtredingen maakt de Veldwachter Proces verbaal op ongezegeld papier en vry van registratie en zend dit door de tusschen komst van het hoofd der gemeente of den Ambtenaar belast met de Plaatselyke Politie, aan het bestuur der Visscherijen op den Schelde enz. zitting houdende te Tholen
De Veldwachter geniet een derde van alle de Boeten van de processen verbaal by den Secretaris en penningmeester van het Bestuur der Visscherijen ontvangen wordende.
Aldus goedgekeurd door de Permanente Commissie uit het Amortisatie Syndicaat, de Heeren Gouverneurs der belanghebbende provinciën en gearresteerd by het bestuur der Visscherijen op de Schelde etc, zitting houdende te Tholen den 28 Januarij 1828
WAGTHO

Hierbij een BEKENDMAKING:
Brengt ter kennis van alle Visschers:
Dat van de tijdelijk geslotene Mosselbanken d.d. 28 Mei 1827 ter bevissching geopend worden
De Mosselbank op den Speelman etc.
De Mosselbank op de Em ten Zuidwesten van Reimerswaal.
N.B. Er worden natuurlijk geen mosselbanken vermeld in de nabijheid van Arnemuiden.
P.S. dat geene Mosselen gevischt of gevangen mogen worden, welke jonger zijn dan drie jaren en ten gevolge daarvan aan hen uitdrukkelijk het vangen van zoodanige Mosselen word verboden, op welke banken, slibben of platen van de Schelde e.a
Niemand kan onwetendheid voorwenden.
Etc.
Tholen , den 31e Maart 1828
WAGTHO

Middelburg den 10 Mei 1825
Onderwerp: Staat Onderwijs van Arme Kinderen
In den Staat der Inlichtingen nopens het kosteloos onderwijs aan kinderen van huiszittende behoeftigen of minvermogenden welke mij in antwoord op de Circulaire van den 30e April l.l. B. no 804/1 bij Uwe Missive van den 7e dezer is medegedeeld eene schrijffout ingeslopen zijnde, zoo als UEd: bij vergelijking van het getal leerlingen daarin opgegeven zal ontwaren, heb ik de Eer UEd: dien Staat ten fine van rectificatie terug te zenden.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: aan voldaan

Middelburg den 8 Mei 1828
Onderwerp: Voorstel tot gebruik van het
Gras op de wegen

De afgifte van permissiebilletten tot het beweiden der wegen voor dit jaar voltooid zijnde , blijven als nu nog onderscheidene wegen en gedeeltens derzelve onder iedere gemeente over, welke niet zullen beweid worden; het is ons belangrijk voorgekomen om het gras, hetwelk op laatst gemelde wegen na eene wegbreedte van 5 Ellen komen zal, niet nutteloos te doen verwaarloozen, maar ten meesten voordeele der behoeftigen in iedere Gemeente te bezigen; daarbij is ons de gedachten gekomen omdat gras in het openbaar te verpachten om alleen te worden gesneden en tot hooi opgedaan, of wel aan de plaatselijke besturen over te laten, de uitgiften van dat gras tot voorschreve einde te doen, aan zoodanige behoeftigen onder iedere gemeente welke dit het meest verdienen en behoeven;
Alvorens hieromtrent eenige bepaling te maken, hebben wij gemeend het gevoelen van UE hieromtrent te moeten verneemen, en deze is alzoo dienende UE te verzoeken ons vóór of op den 20e dezer te willen melden wat UE van het bovenstaande denkt, of wel UE ons zoodanig ander middel zoudt kunnen aan de hand geven, om het voorgestelde doel te bereiken, waarbij misschien tevens zoude kunnen in aanmerking genomen worden hetzelve ,als was het voor 2 ã 3 jaar uit te geven, mits men zich verbond om alsdan de kanten der wegen ook van doornen, bramen, uitlopingen ander dergelijk onkruid te zuiveren en alzoo het op de wegen gevonden wordende gras meesten nutte der behoeftigen te doen gebruiken.
De Centrale Directie van Walcheren
Hurgronje
Ter ordonnantie van dezelve
In potlood:
In antwoord op UEd: missive in dato 8 dezer no 28 hebben wij de eer te kennen te geven dat, ofschoon volkomen genegen en bereid om met UE mede te werken, in alles wat dienstig zijn kan op het toezigt op de wegen met UEd: te helpen uitoeffenen en onze denkbeelden aan UEd: mede te deelen opzigtelijk het gebruik van het gras hetwelk op de wegen onzer gemeente nog zoude kunnen overschieten? Na de afgifte der permissiebilletten voor de beweiding dien aangaande voor alsnog bij ons niet kan worden ondernomen of beproefd

N.B. Bovenstaande in potlood doorgehaald

Nieuwe poging:
Aan de Centrale Directie van Walcheren
In antwoord op UEd: missive in dato 8 dezer no 28 hebben wij de eer te kennen te geven dat daar het gering getal wegen welke er in Arnemuiden aanwezig steeds beweid worden door de personen welke daartoe op onze voordragt de vergunning van UEd: bekomen hebben en er geene wegen of gedeeltens derzelve onder onze gemeente worden gevonden op welke de door UEd: voorgestelde maatregelen van toepassing kunnen zijn, zouden wij anders zeer genegen zijn ook in deze mede te werken, om de heilzame bedoeling van UEd: te helpen bevorderen, en ten allen tijde het raadzaamste zouden vinden om de uitgifte van het gras het welk op de wegen mogt bevinden worden aan de plaatselijke besturen over te laten, op zoodanige conditie en voorwaarden als UEd: van oordeel zoude zijn dat hierbij zoude behoren in agt genomen te worden; waarmede wij vertrouwen aan UEd: verlangen alzoo te hebben voldaan
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden.

Extract uit hetVerbaal van Heeren G.S. van zeeland
Vrijdag den 23e Mei 1828
Voorgesteld zijnde om ten behoeve der gemeenten ten Platten Lande in deze Provincie te ordonnanceren de sommen welke over de drie eerste maanden van dit jaar voor de Provinciale opcenten of bijzondere Plaatselijke belasting op het geslagt den Wijn & het gedestilleerd tengevolge van Z.M. Besluit van den 9e December 1826 no 237 ontvangen
Is goedgevonden
1e Ordonnanciën op den Heer Administrateur van 's Rijksschatkist te Middelburg ten bedrage van 16 percent van het aandeel aan iedere Stad of Gemeente competerende op te maken aan de Burgemeester & Wethouders der betrokken steden.
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: in handen van den ontvanger om te incasseren

Middelburg 2 Junij 1828.
De Districts commissie tot aanmoediging van den gewapenden dienst in de Nederlanden geeft kennis dat de jaarlijkse Kollecte binnen deze stad geschieden zal op woensdag de 11 Junij 1828.
De gecollecteerde gelden gaarne met certificaat overhandigen aan den Heer Pieter Holscher lid der Districts Commissie wonende in de Lange Noordstraat alhier
Etc
Met potlood: kennisgeving aan den Kerkenraad en dag der kollecte epalen
JHS.

De Eerw Kerkenraad der Hervormde Gemeente dezer stede heeft de eer UA Gemeente Bestuur de staten van begrooting over 1829 in triplo ingevuld hier nevens te zenden.
H:W:Hogerheijde
Ontvanger
Met potlood; in handen secretaris op rapport

Arnemuiden 27 Julij 1828

De Kerkeraad heeft de eer der Achtbare Regeering dezer Stad aan te bieden eene nominative als volgt:
I Jan Karel Krucq
II Blaas Jakobse de Nooijer
III Marinus Joosse van Belzen en
IIII Kornelis Oreel met vriendelijk verzoek om daaruit twee diakenen in plaats der afgaanden
I Lieven Verstrate en
II Kornelis Jobse naar welgevallen te verkiezen.
Wegens den kerkenraad voornt
J.Wanrooij Praeses.
Met potlood: die te verkiezen welke aan wethouders en secretaris aangenaam zijn
JHS

Middelburg den 23 Junij 1828
De landmeter kondigt aan dat hij gelast wordt om de Eigenaars der watergangen en sprinken,op te nemen en de hoe grootheid der vroonen uit te meten.
De Landmeter der 1e klasse van het kadaster in de Provincie Zeeland

Met potlood: notificatie

Middelburg den 30e Junij 1828
Onderwerp: Kennisgeving van den Herijk
Verificatie en herijking op maandag en dingsdag den 14e en 15e Julij aanstaande .
Verzoek lokaal l met toebehoren gereed te houden.
Den 16e kunt U zich , naar believen op mijn kantore vervoegen
De Arrondissements IJker voor het 1e District
Dezer Provincie
Bourjé
Met potlood: aan den inhoud dezes voldoen, zoo daartegen geene bedenkingen zijn
JHS.

Middelburg den 12 Julij 1828
De onkosten registers Burgerlijken Stand 1828 zijn
Te zamen f.47:85 ½
Voor zegel en druk-bindkosten
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Met potlood:fiat ordonnantie

Middelburg den 26e Julij 1828
Onderwerp: Overlijden milicien Maalde

Ook van den bevelhebber van het 6e Battaillon Artillerie N:M: kennis hebbende bekomen van het overlijden van den Milicien Auguste d'Ambroise Maalde behoorende tot uwe stad en ligting van 1826, is daarvan op de Milicie registers aan het Provinciaal Gouvernement berustende behoorlijk aanteekening gedaan.
Onder kennisgeving hiervan heb ik de eer UEG te verzoeken om voor zoo verre dit nog niet mogt zijn geschied, gelijk aanteekening te bewerkstelligen op de Alphabetische lijst van voorzeide ligting en op het register van ingelijfden model G.G. uwer stad
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood; aan voldaan, zoo noch niet geschied is
JHS

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 1e Augustus 1828
Bij Resumtie gedelibereerd zijnde op de in de sessie van den 25e Julij sub 34 ter visie gelegden Staat aanvragen om autorisatie tot het beschikken over de fondsen op de Plaatselijk begrootingen van 1828 voor onvoorziene uitgaven gealloueerd
Is goedgevonden
Den voorschreven Staat te arresteren en van de daarbij verleende autorisatien door toezending van Extract van gemelden Staat en afschrift dezer aan Burgemeesters & Wethouders der steden Arnemuiden & Etc tot informatie & narigt kennis te geven.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 15 Augustus 1828
Bij Resolutie van den 8e dezer maand is disponibel gesteld voor de Provinciale belasting en Opcenten eene som van f.12,292,33 voor repartitie van gemeld bedrag over de Gemeenten ten platten Lande en de steden Hulst en Axel etc.
Is goedgevonden
De verdeeling te arresteren. Voor het aan iedere Gemeente competerende aandeel betaalbaar gesteld bij adsignatiën op de Agenten van den algemeenen Rijks-kassier, toe te zenden aan de Burgemeester en Wethouders der betrokkenen Steden en Gemeenten
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 2 September 1828
Onderwerp: Wegens ziekte achtergeblevene Verlofgangers
Ik heb de eer UEd: te verzoeken de verlofganger uwer gemeente J. van der Weele welke wegens ziekte niet heeft kunnen opkomen te doen surveilleren en hem dadelijk na zijn herstel of bij het minste vermoeden dat zijne ongesteldheid voorgewendt of niet van dat belang is, dat hij daardoor onbekwaam moet geacht worden in werkelijken dienst over te gaan, aan mij te doen overbrengen.
Terwijl bij zoo verre hij op den 23 September aanstaande niet mogt in staat zijn om te marcheren, ik daarvan door UEd: onder mededeeling eener omstandige opgave van uwe bevinding ten zijnen opzigte verlange te worden geïnformeeerd ten einde als dan omtrent deszelfs opzending nadere instructiën te kunnen geven
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S. van Zeeland.
Vrijdag den 12 September 1828
Rapport gedaan zijnde op de rekeningen van het jaar 1827 van de Hervormde Diaconiën te Arnemuiden
Is goedgevonden
De gezegde rekeningen onder de daarbij vermelde wijzigingen goed te keuren en twee exemplaren derzelve van approbatoire apostillen voorzien aan de Plaatselijke Besturen toe te zenden, met last om een der zelve aan het betrokken armbestuur uit te reiken.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden te kennen te geven dat de vergadering voor ditmaal de meerder uitgaven dan bij de begrooting zijn toegestaan heeft geadmitteerd voor zoo verre daaruit geen kwaad slot ontstaat, doch dat het kwaad slot niet kan worden toegestaan, en diensvolgens krachtens art 225 van het besluit van den 8e maart 1828 ten laste van den Ontvanger van het Armbestuur zal moeten worden gelaten, behoudens deszelfs verhaal op de gene die de meerder uitgaaf mogten hebben bevolen.
Etc
De Griffier der Staten
Met potlood: onder kopielijke toezending van dit besluit zal hiervan moeten kennisgegeven worden aan het Armbestuur etc.

Middelburg den 11 September 1828
Onderwerp: Inlichtingen Personele Belasting

Ik heb de eer UwEdG in antwoord op deszelfs missive van den 7e Augustus l.l. en onder retour der daarbij gevoegde Missive van den Ontvanger der Dir: Belastingen over uwe stad te kennen te geven dat, ofschoon de plaatselijke besturen zich over het algemeen niet kunnen dispenseren om in het belang van het Gouvernement aan deszelfs Ambtenaar alle die inlichtingen te verschaffen welke daartoe dienstbaar kunnen zijn, de wijze echter om die te verkrijgen naar mijn inzien door de gedachte Ambtenaren beter zal kunnen bereikt worden met mondelinge communicatiën aan de besturen van de verlangde renseignementen te geven, en alzoo door met dezelve in gemeen overleg te treden omtrent alles wat 's Rijks dienst vereischt en waaraan die besturen in staat zijn bevordelijk te wezen.
In dezer voegen had dan ook de ontvanger te Nieuwland kunnen handelen in betrekking tot de van het gemeente bestuur te Arnemuiden bij zijnen brief van den 4e Augustus l.l. gevraagde staat voor de opmaking van het Register der Elementen van de jaarlijksche aanslagen in de Personele Belasting; en, hoezeer ik niet twijffel aan uwe bereidwilligheid om dien Ambtenaar alsnog de verzochte renseignementen mede te deelen, zoo heb ik evenwel denzelven op heden in den geest van het hiervoren geavanceerde de noodige teregtwijzing omtrent zijne betrekking tot de plaatselijke besturen aan de hand gegeven en hem aanbevolen zich van het vervolg dien overeenkomstig te gedragen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: de Heer Ontvanger van het Nieuwland is dus vriendelijk te regt gewezen
Over deze stukken verlang bij de eerste gelegenheid met UEd: te spreken.
JHS

Nieuwland den 4 Augustus 1828
Onderwerp: om opgaaf van de Personele Belasting
Bij resolutie van den Staatsraad in gewonen dienst belast met de administratie der directe belastingen, In en Uitgaande regten en ?? van den 9 Januarij 1827 n0 173, medegedeeld bij circulaire dezer Provincie d.d 31 Januarij daaraanvolgende A no 663 DB/Pr. Blad no 17 is bepaald dat op de kantoren van de Ontvangers der Directe belastingen zal worden aangelegd en bijgehouden eenen van Jaar tot Jaar vergelijkende Staat der aanslagen voorwerpen in de Personele Belasting, om daarvan een methodiek en minder moeilijk overzigt te hebben en ten einde die Staat jaarlijks dienen, bij de beoordeeling van de gedane aangiften door de Hoofden der Gemeente besturen en Controleurs te doen; mitsgaders tot zoodanig ander gebruik als het behoorlijke en evenredige toepassing dier belasting mogt kunnen leiden.
Ten einde deze bewerking naar behooren te kunnen uitvoeren, al het noodig zijn dat de Plaatselijke besturen mij hierin behulpzaam zijn en mede werken niet alleen voor de belangen van het Rijk maar ook voor die der Gemeenten waarvan hun de Administratie is toebetrouwd.
Het zal niet noodig zijn UE date doen opmerken het gewigt dat er gelegen is in de meeste accuraatste van den door mij te formeren staat, wijl door abuizen niet alleen de administratie maar ook de Ingezetenen in 't bijzonder aan moeilijkheden onderworpen zouden zijn.
De Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnzen
Handtekening.

Middelburg den 4 October 1828
Onderwerp: Besmettelijke ziekte te Gibraltar en te Cadix

Kennis bekomen hebbende wegens het ontstaan eener besmettelijke ziekte te Gibraltar, die men meende de gele koorts te zijn, en voor welker overbrenging te Cadix, men mede vreesde; heb ik het noodig geacht U daarvan bij deze te informeren, met uitnodiging , om bij de stranding van schepen en goederen, naauwkeurig te letten of dezelve uit gemelde plaatsen herkomstig zijn, en daaromtrent de maatregelen van voorzorg in acht te nemen, voorgeschreven bij ZIJNER MAJESTEITS 's Besluit van den 19 November 1819 no 47 etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch.
Met potlood: Bij gelegenheid zoude ik de aangehaalde missive no 3137 weer eens inzien.
Is het niet van belang daarvan een kleine bekendmaking voor de visscherij te doen ?
JHS.

Middelburg den 4e October 1828
Onderwerp: Huwelijksvoltrekking A. de Zomer en N. Filius.
In antwoord op uwe missive van den 16e September j.l. no 84 heb ik de eer UwEA te kennen te geven dat naar mijn oordeel de afkondigingen van een voorgenomen huwelijk door eenen ambtenaar van den Burgerlijken Stand volgens het thans nog vigerend regt worden vereischt om de zodanigen die belang bij het huwelijk konden hebben, in staat te stellen om tegen hetzelve in oppositie te komen, terwijl de partijen den tijd daartoe noodig moeten afwachten om het huwelijk te kunnen aangaan, zonder dat nogthans de afkondigingen als zijnde slechts acten van den Ambtenaar en niet van partijen zelve voor deze laatste verbindend zijn, en dewijl voor elk burgerlijk contract en dus ook voor het huwelijk de toestemming der contractanten wordt gevorderd , zoo kan ook geene der partijen de celebratie van het huwelijk vorderen, als de andere uitdrukkelijk of stilzwijgend terugtreedt en de teruggetredene zoo wel als de teleurgestelde kan met een ander huwen.
Indien er derhalve geene ander redenen daartegen bestaan ?? geene zwarigheid dat de afkondigingen van het bij uwe opgemelde missive tusschen A. de Zomer en Neeltje Filius voorgenomen huwelijk door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand uwer gemeente worde
Zie vervolg
Met potlood: Zij trouwen daar—die juffrouw Filius schijnt eene dame te zijn enz

Middelburg den 8 October 1828
Onderwerp: Verlofpassen
Ik heb de eer UEd bij deze te doen toekomen het verlofpas van den Milicien Joos van der Weele welke wegens ziekte dit jaar tot het bijwonen der najaars exercitiën niet is kunnen opkomen.
Ik verzoek UEd: daartegen aan denzelven uit te reiken het attest model Lett: H.H.
Het spreekt van zelve dat gem: persoon hierdoor voor dit jaar aan de verpligting tot het bijwonen der najaars exercitiën is ontheven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: Het model H.H. zal uitgereikt zijn zoo ik vertrouw.
JHS

Middelburg den 15 Octber 1828
Onderwerp: Opzending van kinderen naar de koloniën
Veenhuizen.
De correspondentie welke door Heeren G.S. dezer Provincie gevoerd is met het Departement van Binnenlandsche Zaken betrekkelijk de executie van Zijner Majesteits besluit van den 17e Augustus 1827 no 125 afgeloopen zijnde zullen als nu de kinderen welke ter opzending naar het Kinder Etablissement te Veenhuizen bestemd zijn, onverwijld derwaarts moeten worden overgebragt.
UEd: hiervan kennis gevende heb ik de eer dezelve uit te noodigen om de in den bijgaanden extract staat Lett. A vermelde kinderen op Dingsdag den 21 dezer naar Vere te doen overbrengen, vergezeld van eenen begeleider aan welken eene nominative lijst der kinderen ingerigt overeenkomstig bijgaanden staat Lett. A met derzelver geboorte acten zal behooren te worden ter hand gesteld, terwijl dadelijk een duplicaat aan mij zal moeten worden ingezonden, en voor zoo verre de acten van geboorte der voorn; kinderen niet tijdig genoeg mogten kunnen worden verkregen om aan den begeleider te worden medegegeven, dezelve nader aan mij behooren te worden toegezonden, zullende in dit geval op de lijst melding worden gemaakt van de redenen welke de inzending der acten van geboorte als nog verhinderen.
De voorn: kinderen zullen door den begeleider uiterlijk op gemelde dag den nademiddag ten 4 uren met de opgem: lijst en de acten van geboorte aan den heer Burgemeester der stad Vere moeten worden overgegeven, door wiens zorg dezelve zullen worden gehuisvest en den volgende dag te scheep onder behoorlijke geleide naar Veenhuizen zullen worden overgebragt.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit de Nominative Staat der Kindren welke naar de Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid moeten worden opgezonden.
Beeckman Leuntje geboren 6 Januarij 1812 te Arnemuiden Hervormde Diakonie
Abraham 11 Sept. 1813 idem idem
Marinus 4 Maart 1815 idem idem
Dirk 9 Julij 1816 idem idem
Cornelis 14 Sept 1819 idem idem

Aldus opgemaakt te Middelburg den 15 October 1828
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Voor Extract conform
Van der Heim

Neuzen den 18e October 1828

Zekere Leuntje Verlinde, dochter van Jojakim en Lisia van de Wege , geboren in UEA stad ten jare 1794 op den 4e Augustus en gedoopt den 11 dito voornemens zijnde zich in het huwelijk te begeven; heeft daartoe benoodigd deszelfs geboorte extract- zoo heb ik door UEA: bij deze te verzoeken, gemeld extract behoorlijk gelegaliseerd door den heer President der regtbank aan mij te willen doen toekomen- de kosten daarop vallende zal ik UED: Actb: na den ontvangst dadelijk doen geworden.
Voor de Secretaris der stad Neuzen
A v.d. Berge
Met potlood: aan voldoen, maar aan den Burgemeester het antwoord schrijven, en zijn Ed: observeren dat het gouvernement verlangt dat niet de secretaris maar de Burgemeester of bij absentie van dien de Wethouder schrijve ?
JHS

Nieuwland den 30 October 1828
Onderwerp: Inzending Kohieren
Toezending van de Kohieren der Grond en Personele belasting mitsgaders die van het Patentregt en het Veefonds en zulks over de jaren 1823, 1824, 1825, en 1826
Waarvoor ik het nevensgaand reçu van UEd: geteekend terug verwacht
De Ontvanger der directe belastingen
Handtekening
Met potlood: deze missive bij daarbij gaande nota ontvangen

Middelburg den 17 November 1828
Onderwerp: Schatting Kanton Middelburg
Ik heb de eer UED: nevens deze te doen toekomen 2 publicatiën houdende bepaling van den aanvang der kadastrale werkzaamheden in het Kanton Middelburg, met verzoek van dezelve op de gewone wijze te willen doen afkondigen & aanplakken
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: publicatie aanplakken en inhoud attenderen
JHS

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeelans
Vrijdag den 31 October 1828
Rapport op de Begrootingen der Armbesturen, c.q Hervormd Diaconie Armbestuur
Is goedgevonden
De begrootingen met de aangeduide wijzigingen en onder stricte aanbeveling tot naarkoming van de bij sommige derzelve gestelde marginale appointementen, goed te keuren.
Etc etc.
Van derHeim.
Met potlood: daaraan voldoen.

Extract uit het Verbaal van Heeren G.S.van Zeeland
Vrijdag den 31e October 1828
Gelezen zijnde eene Missive van B & W van den 27e dezer no 103 daar bij inzendende eene deliberatie van den gemeente Raad van den 25e bevorens houdende voordragt om ten gevolge der bepalingen vervat in het besluit van den 2e dezer in plaats van het tot den aanleg der nieuwe begraafplaats vroeger aangewezenen bij Resolutie van den 7 Maart dezes jaars no 21 goedgekeurde emplacement als niet genoegzaam van niet elkander in verband of digt nabijheid staande woningen verwijderd, daartoe een gedeelte van de zoogenaamde Schuttershofweide aan de Gemeente in eigendom toebehoorende te doen dienen & diensvolgens aan de Pachter van die Weiden voor het gemis van de benoodigde & op circa 39 roeden 24 Ellen berekende grond eene vermindering op zijne pachtsom ten bedrage van f.25:- toe te staan
Is Goedgevonden
Den Gemeente Raad van Arnemuiden te kennen te geven dat bij deze vergadering tegen het voorz: voorstel bestaan met observatie dat de Vergadering vertrouwd dat de thans gekozene plaats, volgens de bestaande voorschriften op eene doelmatige wijze zal worden afgesloten
Etc etc.
De griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: voor den Raad en nader over spreken.

Middelburg 13 November 1828
Onderwerp: Onderstands Domicilie
J.Huissoon
Door het Kollegie van Regenten over den algemeenen Armen de mededeling ontvangen hebbende dat in het Gasthuis dezer stad op aanzoek van de Stads Docter is opgenomen zekere Johanna Huissoon welke geacht moet worden binnen UEA gemeente onderstands Domicilie te hebben, alzoo zij eerst zedert twee jaren binnen deze stad is komen wonen,hebben wij de eer UEA ingevolge Z.M. besluit van 2e Julij 1826, daarvan bij deze kennis te geven met verzoek om in der tijd tot restitutie der verplegingskosten de nodige order te willen geven.
Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg
Handtekeningen
Met potlood: nazien of volgens aangehaald besluit voornoemde Johanna Huissoon wel ter onzen last vervalt ?
JHS.

Arnemuiden 14 November 1828

Ingevolge aanschrijving van de Achtbare Regeering dezer Stad, de dato 16 Sept. L.l. betrekkelijk de vaccine heeft het Armbestuur dezer plaats de eer UEd: Achtbaren te informeren dat alle onze gealimenteerde kinderen, de zoogenoemde Koepokken zijn ingeënt
Uit naam van het Armbestuur
J.Wanrooij, praeses.
Met potlood: bij de opgaaf aan het goevernement

Middelburg den 20 November 1828
Onderwerp: Alimentatie huisgezin Abr: Huijssoon
Door het College van regenten over den algemeenen armen bij missive waarvan copij ten dezen is gevoegd, de mededeeling ontfangen hebbende dat zekere Abraham Huissoon en zijne vrouw Josina Adriana Hoppe, armlastig binnen UEdAchtb: gemeente zich blijkens eene schriftelijke verbindtenis bereid hebben getoond om naar eene der coloniën te vertrekken, doch inmiddels verlangd hebben om in het werkhuis alhier te worden opgenomen, hebben wij de Eer UEA daarvan te informeren met verzoek om indien UEA zulks nodig oordeele overeenkomstig de bestaande voorschriften gemeld Huisgezin aan de Commissie van bestuur over de armen inrichtingen en armenscholen onder welker directie het werkhuis staat ten laste van UEA: Gemeente op te dragen, en ons zoo spoedig mogelijk met UEA: besluit bekend te maken, terwijl het ons aangenaam zal zijn om tevens antwoord te mogen ontfangen op onze Missive van den 13e dezer welke persoon daarbij vermeld tot hetzelfde huisgezin schijnt te behooren.
Burgemeester & wethouders der stad Middelburg
Handtekeningen
Met potlood: wordt de secretaris verzogt op deze missive te dienen van berigt en advies.

Middelburg den 18 November 1828

Abraham Huissoon en zijne huisvrouw Jozina Adriana Hoppen thans wonende in de Breestraat O.162 Armlastig te Arnemuiden als zijnde dezelve eerst 2 jaren geleden van daar naar herwaarts overgekomen zich aan ons geaddresseerd hebbende met verzoek om uit hoofde van de grootste armoede waarin zij verkeeren, alhier in het werkhuis te mogen worden geplaatst met bereidverklaring om dan wanneer zij daartoe opgeropen zullen worden, naar een der koloniën te zullen vertrekken blijkens het hiernevensgaande stuk; nemen wij de vrijheid aangezien voornoemde Lieden alhier niet armlastig UEd: Achtb: verzoeken ons met derzelven instructiën te willen verEeren hoedanig wij ons in dezen moeten gedragen.
Regenten over den Algemeenen Armen
De Stoppelaar
Ter ordonnantie van dezelve
Dirk Appel

Ik ondergeteekende Abraham Huissonn mij bij het Algemeen Armbestuur aangediend hebbende om in het werkhuis geplaatst te worden, verklaren wij bereid om dan, wanneer ik daartoe zal opgeroepen worden met mijne vrouw Josina Hoppen en een kind naar een der koloniën te vertrekken.
Middelburg den 17 November 1828
Een kruisje daar zij niet kunnende schrijven, is deze handteekening geschiedt in mijn tegenwoordigheid
J.Schenke
Als wijkm. Armbezorger
Etc

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 21 November 1828
Er is een bedrag van f.11214, 16 ½ disponibel gesteld ter repartitie over het 3e kwartaal voor de Provinciale belasting en Opcenten ten behoeve der steden Hulst en Axel en van de gemeenten ten platten lande in deze provincie
Betaalbaar bij adsignatiën op de Agenten van den algemeenen Rijks-kassier
Etc.
De griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood; in handen ontvanger om te incasseren
JHS

Middelburg den 28 November 1828
Onderwerp: Organisatie van Wegers Meters en
Keurders van Zout
Het is mij ter verzekering van de rigtige uitvoering der Wet op het zout van den 21 Augustus 1822 noodig voorgekomen dat het personeel der Rijks Wegers, Meters en Keurders van het Zout worde gereorganiseerd en zulks meer bijzonder om dat hier en daar zoodanige beambten nog op oude aanstellingen fungeren die door de verandering van Wetten thans als niet genoegzaam valide moeten worden beschouwd en omdat door sterfgevallen en andere omstandigheden in sommige steden zoodanige rijks gecommissioneerden thans geheel en al ontbreken.
Behalve de vernieuwing der benoemingen van de noch bestaande hiervoren bedoelde beambten en uitreiking diensvolgens aan dezelve van nieuwe Commissien is het mij niet ondoelmatig toegeschenen, dat het ontbrekende Personeel uit daartoe geschikte Plaatselijke bedienden voor zoo verre zulks met het verlangen der Plaatselijke besturen mogt strooken, worde aangevuld, welke bedienden alzoo tevens tot 's Rijks Meters en Keurders van Zout aangesteld, de gewonen loonen naar de bestaande tarieven zullen genieten wanneer dezelve tot de uitoefening hunner functiën zullen worden geroepen onder verpligting/ behoudens het declareren deswege volgens de tarieven casu quo om zich, de, voor de weging of meting benoodigde werktuigen aan te schaffen.
UEA: het vorenstaande mededeelende heb ik tevens de eer dezelve te verzoeken om mij wat UEA: betreft. Derzelver meening & verlangen omtrent de voorz: door mij te doene benoemingen, zoo spoedig mogelijk en kan het zijn binnen veertien dagen te doen kennelijk worden met bijvoeging van de vereischte opgaven der Plaatselijke bedienden welker Rijks Commissiën behooren te worden vernieuwd, of aan welke de bedoelde landelijke betrekking van nieuws zoude behooren te worden opgedragen; - zullende het mijns inziens voldoende zijn dat door UEA: 1 of twee van dusdanige beambten in aanmerking worden gebragt, daar voor derzelver vervanging bij ziekte of wettige afwezigheid, mitsgaders om de in de gevallen bij de Algemeene Wet van den 26 Augustus 1822 bedoelde herverificatiën te doen, door mij zal worden gezorgd door het verstrekken van de daartoe gevorderde bijzondere kwalificatie op eenige Commisen der Directe belastingen , in- en Uitgaande Regten en Accijnsen
De Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Vredenburch
Met potlood; Hierover bij de eerste gelegenheid spreeken.

Middelburg den 3 December 1828
Onderwerp: Vestigingskosten over 1827
Van Bedelaars in de Ommerschans.
Ik heb de Eer UED hiernevens te doen toekomen een Extract uit den Nominativen Staat der bedelaars welke gedurende het jaar 1827 voor rekening van uwe Stad in de Ommerschans zijn verpleegd geworden houdende opgave van het bedrag der vestigings Kosten voor elk hunner verschuldigd met observatie dat tot recouvre van het verschuldigde volgens dien staat ten gevolge van het K.B. van den 11e Januarij 1826 no 93 het welke UED bij resolutie van Heeren GS van den 17 Februarij deszelfden jaars no 7 is gecommuniceerd door UED de vereischte Acten van chargement kunnen worden tegemoet gezien.
UED verzoekende om de voldoening dier kosten op den Ontvang der Acten van chargement te bewerkstelligen en ten dien einde na te gaan of zulks uit de allocatiën waaruit dezelve volgens art 1 en 2 van het besluit van den 23 November 1827 gehooren gevonden te worden kan geschieden, zoo neen to vinding van het ontbrekende volgens art 3 van dat besluit onverwijld de noodige voordragt te doen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van GS van Zeeland
Vrijdag den 28 November 1828
Door den Gouverneur wort te kennen gegeven dat bij Zijne Excie is ontvangen de opgave van het verschuldigde door de Steden en Gemeenten in deze Provincie wegens onderhoudskosten van bedelaars in de Ommerschans over het jaar 1827.
Waarop in aanmerking genomen zijnde dat bij de algemeene Provinciale begrootingen voor 1827 fondsen disponibel zijn tot het verlenen van subsidie aan die gemeenten voor welke het afdragen der voorz; kosten als bezwarende moet worden geacht
Is goedgevonden
Uit de voorz; fondsen subsidie toe te leggen aan de
Gemeente Arnemuiden f.25—
Hiervan aan de betrokken Plaatselijke Besturen kennis te geven met uitnoodiging om in afwachting van de toezending der ordonnantie voor opgem: subsidiën bij den ontvang der akten van chargement het bedrag daarvan te voldoen uit de disponibele fondsen voor zoover de allocatie bij de begrooting van 1828 hiertoe niet toereikende is; en met informatie dat de verleende subsidiën in de Plaatselijk Begrootingen voor 1829 in ontvang zullen worden gebragt, en daartegen over eene gelijke som in uitgaaf wordende voorz: Besturen mitsdien uitgenoodigd om te zorgen dat van het geheele bedrag der verschuldigde alimentatie kosten over 1827 niet meer uit de allocatie van 1828 wordt voldaan en in de rekening van dat jaar verantwoord, dan hetgeen op die kosten na aftrek van hetgeen daarvan reeds in de begrooting van 1829 ten gevolge van het ontvangene subsidie, zal zijn geregulariseerd, nog blijken zal verschuldigd te zijn; terwijl die besturen op wier Begrootingen voor 1828 de allocatiën ook na aftrek van dit bedrag niet toereikend mogten worden bevonden, zullen gehouden zijn o naar aanleiding der resolutie van den 23 Nov: 1827 no 16 aan deze vergadering op te geven waaruit dezelve zullen verlangen dit tekort te bestrijden.
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 10e December 1828
Onderwerp: Vervoer van Buskruid
Ik heb de eer UEA te informeren dat volgens bij mij ontvangen berigt , door den Heer Generaal Majoor Directeur der 1e Artillerie Directie aan den Aannemer der Militaire transporten te water eenen lastbrief is afgegeven tot de verzending van 5343 ponden onbekwaam buskruid van den Helder naar den Buskruid molen no 9 onder de gemeente Vrouwepolder gelegen.
Ik verzoek UEA om bij aldien het gemelde transport zich in de nabijheid uwer stad mogt ophouden te zorgen dat omtrent hetzelve de voorschriften der Wet van den 26 Januarij 1815 no 57 stiptelijk worden in acht genomen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood; aan de veldwachter op het naauwkeurigst aanbevelen met order van dadelijk rapport bijaldien het kruid rond de stad mogt worden vernomen??

Arnemuiden 8 December 1828
Het Armbestuur dezer Plaats heeft de eer UEA op uw tweeledigen brief de dato 29 November j.l. betrekkelijk het huisgezin van Abraham Huiszoon te informeren dat het ons moeijlijk valt daaromtrent te besluiten en de noodige orders te geven, wijl het ons, zoo als UEA kennelijk is aan de noodige gelden ontbreekt en, in dezen winter denkelijk verder ontbreken zal.
Het is van hier dat we ons tot UEA wenden met nederig verzoek, het daar zien henen te wenden dat men te Middelburg ons van dien last ontsla, hem tenminste verligtte en dragelijk make; en zoo dat niet kan, maar men aldaar betrekkelijk de bewuste personen alles wil gerestitueerd hebben, dan zou voorts onze vriendelijke begeerte zijn om UEA raad en voorlichting hoe en op welken wijze de benoodigde penningen te vinden.
Het Armbestuur voornt
J.Wanrooij praeses.
Met potlood: Hier over spreken

Middelburg den 16 December 1828
Onderwerp: Vervoer van Buskruid

Ik heb de eer UED te informeren dat volgens bij mij ingekomen berigt door den Heer Generaal Majoor,Dirrecteur der 1e Artillerie Directie aan den Aannemer der militaire transporten te water, twee lastbrieven zijn afgegeven, tot de verzending van de navolgende hoeveelheden Buskruid naar den buskruid molen onder de gemeente Vrouwepolder gelegen, te weten uit Naarden, 5540 ponden 830 buskruid
Uit Amsterdam 264 ponden 309 buskruid.
Ik verzoek UEd om bij aldien het gemelde transport zich in de nabijheid uwer stad mogt ophouden, te zorgen dat omtrent hetzelve de voorschriften der wet van den 26.Januarij 1815 stiptelijk worde in acht genomen.
De Gouverneur van de provincie zeeland
Van Vredenburch
Met potlood; toezien als voren.

Middelburg den 11 December 1828
Onderwerp: Alimentatie Huisgezin Huissoon.
Wij hebben de Eer UEA te kennen te geven dat wij ten gevolge van UEA missive van den 6. Dezer no 113 Heeren Regenten over den Algemeenen armen hebben uitgenodigd om Abraham Huissoon naar UEA te renvoijeren, doch moeten UEA daarbij tevens doen opmerken dat in geval genoemde Huissoon uit hoofde van zijn armoede waarin hij verkeerd, binnen deze stad bedelende wordt aangetroffen, wij ons verplicht zullen vinden denzelven overeenkomstig de bestaande voorschriften in het werkhuis te plaatsen, en als provincialen bedelaar te beschouwen om met het eerste transport als zodanig naar de Coloniën te worden opgezonden, waardoor hij echter onzes inziens van erger aard zal zijn, dan wanneer hij vrijwillig derwaarts werde overgebragt.
De Burgemeester & Wethouders der stad Middelburg
Handtekening
Met potlood: ik zoude gaarne hebben dat Flink donderdag Huissoon eens bij mij ontbood
JHS

Middelburg den 15 December 1828
Onderwerp: Declaratie alimentatie kosten
A.Huissoon.
Wij hebben de Eer aan UEA bij deze te doen toekomen eene declaratie van alimentatie kosten aan het huisgezin van Abraham Huiszoon verstrekt, mitsgaders voor Begrafenis kosten van de vrouw van gemelden Huissoon geïmpendeerd, welke op den 26: November j.l. is overleden en solliciteren UEA om op de restitutie der gelden de nodige orders te stellen.
Burgemeester & Wethouders van Middelburg
Handtekening
Met potlood: Hierover met UE te spreken.

Middelburg den 20e December 1828
Onderwerp: Verplegingskosten Hermanus van Wijk.
Naar aanleiding uwer Missive van den 10e dezer maand no 216 bij onderzoek gebleken zijnde dat de bedelaars Colonist Hermanus van Wijk, niet binnen uwe Gemeente, maar in de gemeente Nieuwerkerk in Schouwen Onderstands Domicilie heeft, heb ik den door UE: teruggezonden staat zijner verplegingskosten over 1827 in de Ommerschans aan het bestuur dier gemeente doen geworden ten einde in de betaling dier kosten op den Ontvang der acte van chargement welke nu aan hetzelve zal worden gezonden, uit de fondsen dier gemeente worde voorzien, terwijl ik UwEd: met overleg van Heeren GS verzoek om de ordonnancie van betaling der som van f.25: - welke als tegemoetkoming aan Uwe Gemeente in die kosten uit de provinciale fondsen was toegezegd, bij derzelver ontvang te willen incasseren & mij het bedrag daar van te doen geworden om aan de gemeente Nieuwerkerk aan welke dit subsidie als nu door Heeren GS is toegelegd te worden uitgereikt tegen behoorlijke kwitantie welke ik uw Ed: zal doen toekomen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: aan voldoen

Nieuwland den 23 December 1828
Onderwerp: Beschrijving Personele belasting
En uitreiking van verklaringen
Tot verkrijging Patent

Ik heb de eer UEd: ter kennis te brengen dat de verklaringen tot verkrijging van patent voor de patentpligtigen en ingevolge de art 51 en 52 der wet op de personele belasting van den 28 Junij 1822 de beschrijvings biljetten voor dezelve zullen worden uitgegeven den 2 januarij aanstaande en dezelve zullen worden afgehaald acht dagen daarna waarvan ik UE inviteer de openbare afkondiging aan de Ingezetenen te doen, en hun tevens te herinneren aan de bepalingen bij art 62 en 63 der bovengenoemde wet, waarbij die genen welke bij de beschrijving zijn overgeslagen en alzo geen beschrijvingsbiljet hebben ontvangen, verpligt zijn om binnen acht dagen na den dag tot de ophaling der beschrijvingsbiljetten bepaald een biljet ten kantore van den ontvanger te doen afhalen en behoorlijk ingevuld terug te bezorgen, zullende diegenen welke hierin nalatig mogten blijven als mede het beschrijvingsbiljet niet behoorlijk ingevuld aan den ontvanger bezorgd of aan denzelven mondelijk beantwoord te hebben alle de in het beschrijvingsbiljet gedane vragen gestraft worden met de boete bij de wet bepaald.
De Ontvanger der Directe Belastingen
En Accijnsen
Handtekening

Middelburg den 27 December 1828

Naar aanleiding van art 7 der bij het hoofdbestuur van de registratie het kadaster en de Loterijen en dat der directe belastingen in en uitgaande regten en accijzen gearresteerde Instructie betrekkelijk de uitgiften der Patentbladen en de verantwoording der zegel gelden van den 13 dezer no 251, heb ik de eer UEA hierbij te doen toekomen 76 stuks derzelve bladen voor den dienst van 1829 presumtief benoodigd met verzoek mij daarvoor een bewijs van ontvang te willen doen toekomen.
De ontvanger van het Buitengewoon zegel voor
De Provincie Zeeland.
Handtekening
Met potlood: de secretaris verzogt een bewijs van ontvang te willen
Opmaken ter tekening van
JHS

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 19 December 1828
Door den Gouverneur wordt overgelegd eene opgave der kosten van het overbrengen van 71 Weezen naar het gesticht der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen ten gevolge der Resolutie van den 3 Octob: ll no 6.
Waarop door den Griffier overgelegd zijnde eenen staat van repartitie der voorz: kosten over de betrokkenen gemeente
Is Goedgevonden
1e Den voorz; staat te arresteren en mitsdien het aandeel der gemeente Arnemuiden in de voorz: kosten te bepalen op F.50,11.
2e B & W der voorz; Steden en Gemeenten aan te schrijven om de Armadministratiën binnen derzelve steden en Gemeenten ter welkers laste de opgezondene weezen in het gesticht te Veenhuizen worden onderhouden, uit te noodigen om de opgem; som voor zoo veel de gemeenten betreft in het 1e District gelegen, ter Provinciale Griffie te voldoen.
3e De voor: Burgemeesters en Wethouders te kennen te geven dat het bovengem: aandeel zal moeten voldaan worden uit den post voor onvoorziene uitgaven bij de begrooting van voorz: Armbesturen uitgetrokken, en dat voor zoo ver deze daartoe niet toereikende mogt worden bevonden, bij deze Vergadering eene nader voordragt, ter voorziening in dezelve, door subsidiën uit de de Stedelijke of Plaatselijke kassen zal worden ingewacht.
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: Kennisgeven aan het armbestuur en hetzelve in een brief doen schrijven met verzoek om ondersteuning; -- zoude het het niet best zijn deze aanvraag gelijktijdig en in dezelfde missive met de f. 30,35 te doen gaan
JHS

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 5 December 1828

Besluit om de Begrootingen voor 1829 van Arnemuiden en andere steden en gemeenten te arresteren
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood; een exemplaar aan den Ontvanger; het ander seponeren

Aan het Achtbaar Gemeente Bestuur dezer Stad

Zie hier; zendt het Diaconie Armbestuur Achtbare Heeren ! de Nominative Staat der kinderen van zes tot Achttien jaren, die gealimenteerd worden bij ons, meenende aan UE ordre voldaan te hebben
Uit Naam en Last de Armbestuurs
J.Wanrooij
Arnemuiden den 30 December 1829
Met potlood: N.B. de stijl van dezen brief is treffend; Siegenbeek is hier nog maar een kind bij !!! ook de Staat had behooren geteekend te worden—van dit stuk zal moeten gebruik gemaakt worden bij de rescriptie aan den Gouverneur.
JHS.

Nominative Staat der Kinderen van zes tot Achttien jaren gealimenteerd wordende
Door het Arbestuur te Arnemuiden
Naam: Caljouw Casper; vader onbekend: moeder Maria Caljouw: geboren 13 October 1820
Te Arnemuiden: godsdienstige gezindheid: de Moeder van Hervormden Godsdienst
Kosten: voeding: f.56,60; kleeding f.6,07andere kosten: geen Totaal f.62,67
Aanmerkingen: Wat de Medicijnen betreft die zijn onder het tractement van den Heelmeester begrepen en hij is Heelmeester van alle armen
Zoodanig is het ook gelegen met het onderwijs: weezen en ook kinderen van gealimenteerde ouders zijn ook begrepen om onderwijs te ontvangen voor het vastgestelde tractement.
Ergo kan men daarvoor geene sommen van onderhoud plaatsen.
Aldus opgemaakt bij het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden den 30 December 1828
J: Wanrooij praeses.

Aan het Achtbaar Gemeente Bestuur dezer stad
Wij hebben de Declaratie van de Alimentatie & verplegingskosten van het huisgezin van Abr: Huiszoon ontvangen; deswegens wendt zich het Diaconie Armbestuur tot u, Achtbare Heeren ? dewijl onze kas zich in eene deplorabele toestand bevindt, nederig solliciterende of het de Achtbare regering gunstig behagen mogte tot betaling dier Alimentatie & verplegingskosten, welke eene som van dertig gulden, vijf & dertig cents uitmaakt, een Extra subsidie te accorderen.
Inmiddels verzoekt het Diaconie Armbestuur dat UE: Achtbare Heeren? Het mogten permitteren de kosten welke gevallen zijn op de verzending der Weezen naar het Frederiks- oord en bedragende de som van vijf ??? Gulden te mogen nemen uit het Artikel der onvoorzienen uitgaven.
Uit Naam & Last van het Diaconie Armbestuur
J; Wanrooij
Arnemuiden
Den 30 December 1828

Ga naar boven