Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1829

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200; Inventarisnummer: ?

Arnemuiden 7 Januarij 1829

In gevolge aanschrijving betrekkelijk de transportkosten der Weezen naar Veenhuizen ten bedrage van f.50:11, heeft het Armbestuur dezer Gemeente de eer, de Achtbare regering dezer stad te informeren dat het buiten staat is daaraan te kunnen voldoen, wijl er slechts f. 15 is tot onvoorziene uitgaven voor handen zijn; wij verzoeken derhalve nederig, dat UEA het daar zien heen te rigten, dat wij in staat mogen gesteld worden, vermelde f.50:11 te kunnen voldoen.
Vanwegens het Armbestuur voornoemd:
J.Wanrooij Praeses
Met potlood: aan de Staten vragen uit onvoorzien 1828
J.H.S

Extract uit het verbaal van Heeren G.S. van Zeeland
Donderdag den 8 Januarij 1820
Gelezen zijnde eene missive van den Administrateur voor het Binnenlandsch bestuur van den 5 Januarij j.l. no 41 geleidende een afschrift van ZM Besluit van den 25 December 1828 no 18 waarbij ten gevolge van het voorlopig verslag dezer vergadering etc
De Plaatselijke besturen in de Provincie Zeeland in welke de nieuwe begraafplaatsen reeds zijn of zullen worden aangelegd, worden gemagtigd, om de regten en retributiën vooren bij het begraven op den zelfden voet te doen treffen als dezelve tot nog toe volgens de bij de gemeente of Kerk-besturen bestaande tarieven, betaald zijn en zulks in afwachting van de goedkeuring der nader daarop in te voeren reglementen en tarieven, welke ten spoedigsten opgemaakt en aan ’s Konings bekrachtiging zullen moeten worden aangeboden. Etc
Is goedgevonden
Van dit besluit kennis te geven, te weten van het etc
En van het tweede gedeelte aan de Burgemeesters en Wethouders of Assessoren der gemeenten ten platten lande en etc welke reeds anvankelijk nieuwe begraafplaatsen hebben aangelegd of nog zullen moeten aanleggen, zijnde respectivelijk de Gemeenten Arnemuiden en etc ten einde zich bij de invordering der begravenis regten voor en bij het begraven op de nieuwe begraafppaatsen zoo lang de vereischte reglementen en tarieven voor dezelve nog niet zijn vastgesteld en goedgekeurd , dien overeenkomstig te gedragen met aanschrijving om daarvan aanvankelijk of bij vervolg zoodra van de nieuw aangelegde begraafplaats zal worden gebruik gemaakt aan de Ingezetenen bij publicatie en affixie kennis te geven, wordende voorts degenen onder voorzegde Plaatselijke besturen, welke tot nog toe nalatig zijn gebleven in de inzending der reglementen en tarieven voor de begravenis regten voorgeschreven bij paragraaf 2 van het besluit dezer Vergadering van den 2 October j.l. no 4 aangemaand om dezelve alsnog met den meesten spoed in te zenden, en alzoo aan het deswege gevorderde te voldoen.
En zal extract dezes worden gezonden etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: Beslissing afwagten

Hoofdkwartier Middelburg den 16 Januarij 1829

Provinciaal Kommandant van Zeeland
Ik heb de eer UEA te informeren dat op de 20: aanstaande te Arnemuiden onder geleide van een sergeant en die soldaten van de 9e afdeeling Infanterie zullen aankomen en vernachten twee fuseliers van genoemde afdeeling welke den volgende dag hunnen route naar Vlissingen zullen voort
zetten
De Generaal Majoor
Provinciale Kommandant
Handtekening
Met potlood: als dit kan en gewoonlijk is,heb ik er vrede mede, het was anders misschien niet kwaad den generaal te verzoeken die soldaten naar Nieuwland te zenden.
J.H.S.

Middelburg den 27 Januarij 1829
Onderwerp: Kennisgeving van de belooning aan de Zetters
De Heer Administrateur der Directe belastingen, In –en Uitgaande Regten en Accijnsen, bij Resolutie van den 29e December 1828, no 25 de voorgestelde belooning der Zetters , wegens de werkzaamheden van het Patentregt in de gemeenten, alwaar meer dan 20 artikelen op de primitieve Kohieren voorkomen, over den jare 1828, goedgekeurd en vastgesteld hebbende, heeft daarbij aan de Zetters uwe Gemeente voor dit jaar toegelegd
Een Somma van f.8—
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: Kennisgeving aan belanghebbende als ten voorleden jaar.
JHS.
Goes den 3 Februarij 1829

De Militie Raad heeft haar Eerste Zitting voor Uw kanton bepaald op Dingsdag den 10 Februarij 1829 ten tien uren in de Abtdij te Middelburg.Wilt zorgdragen de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen van de ligtingen 1825 t/m 1828, op de bepaalde dag en uur voor de Militie-Raad aldaar te doen compareren.
De Kommissaris van het District Goes, belast met het Militie Kommissariaat, in de Provincie Zeeland.
Verschoor
Met potlood: de secretaris verzogt als gewoonlijk te willen behandelen
JHS.

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Samenvatting: volgens het Decreet van 13 Prairial 13e jaar waar Z.M. zich aan conformeert dient elke nieuwe begraafplatts omringd te worden door een muur ter hoogte van 2 meter 2 Nederlandsche ellen).
Z.M. wil dat er onderzoek wordt gedaan of dit heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden..
Er dient een gemotiveerde staat worden ingezonden door die gemeenten die denken te vallen in de termen van uitzondering
Daarbij moet een situatieschets worden bijgeleverd,
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: Het spreekt van zelve dat onze gemeente die onkosten niet dragen kan, ergo gunstige dispensatie van Z.M. vragen

Middelburg den 9e februarij 1829
Onderwerp: Mutatiën in het Personeel te
Veenhuizen in December 1828
Uit de opgave welke wij door den heer Administrateur voor de gevangenissen en het armwezen gedaan is, van de Mutatiën welke gedurende de maand December l.l. in het Personeel van de Kinder Etablissementen te Veenhuizen hebben plaats gehad, is mij gebleken dat aldaar op den 5e dier maand de tot uwe gemeente behoorende C.Beekman is overleden.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: Het spijt mij voor de overledene; voor de kas is het alleen voordelig

Middelburg den 10 Februarij 1829
Onderwerp: Premie voor het aanhouden van Militairen van de 2e Divisie
Van het algemeen Depôt

Bij Besluit van den 15 October j.l. no 44 heeft ZIJNE MAJESTEIT gelieven te bepalen, dat uit de fondsen van het Departement van Justitie, eene premie van vijf gulden zal worden voldaan, wegens ieder militair der 3e Divisie van het algemeen Depôt der Landmagt, no 33, die de bestaande verordeningen overschreden hebbende, op het, bij dat Besluit bedoelde grondgebied, zal worden aangehouden en naar het Korps terug gebragt.
Deze bepaling is, bij een later besluit van den 28 November j.l. no 54, ook op de 2e Divisie van het algemeen Depôt der Landmagt, in bezetting te Vlissinegn, toepasselijk gemaakt.
Dien ten gevolge zal van nu voortaan, met wijziging in zoo verre van ’s KONINGS Besluit van den 21 Januarij 1827, no 66, waarbij het geheele Eiland Walcheren als garnizoensplaats voor de gemelde 2e Divisie is verklaard, voor elk Militair van deze Divisie, die buiten de vesting Vlissingen, doch binnen den omtrek van het Eiland Walcheren, zonder verlof zich ophoudende, zal worden aangeboden en naar zijn Korps terug gebragt, eene premie worden uitbetaald , van vijf guldens.
Onder mededeling hiervan heb ik de eer UEd te verzoeken, om aan deze beschikkingen de vereischte bekendheid te geven, en in het bijzonder de Veldwachters of Policie-beambten uwer Stad of gemeente aan te bevelen, om, op het ontdekken en aanhouden der voorzegde Militairen, een naauwgezet toezigt uit te oefenen, waartoe hen de vergunning van voorzegde premie ten spoorslag moet verstrekken.
DE GOUVERNEUR van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch.
Met potlood: veldwachter kennisgeven; een arbeider is zijn loon waardig.

Arnemuiden den 8e April 1829
Onderwerp: berigt Bedelarij

Wij hebben de eer Uwe Excellentie ten opzichte van de wering der bedelarij waarop alle mogelijke toezicht in deze Gemeente word gehouden, te berigten, dat gedurende de verloopene drie maanden dezes jaars, dit minder streng dan gewoonlijk is geweest daar eene voorbeeldeloose armoede in het begin dezes jaars alhier heeft plaats gevonden, ter oorzake van de buitengewone strenge vorst waar door onze Ingezetene die genoegzaam alle tot de visscherij behooren en in de vorige zomer door de zeer ongunstige visvangst van allen voorraad ontbloot , nu in de uitoeffening van hun beroep geheele gestremd worden veele zonder eenig middel van bestaan, den toevlugt mogten nemen tot de meer gegoeden, daar de Armekas, noch de milde giften van het naburig Middelburg in die dagen niet toereikend waren om in hunne behoeften te voorzien. Hetgeen evenwel bij de gunstige verandering van het weder , ook dadelijk heeft opgehouden en daar op als te vooren een naauwkeurig toezicht is en bij voortduring word gehouden.
JHS

Aan het Achtbaar Gemeente Bestuur te Arnemuiden

Andermaal ziet het Diaconie Armbestuur zich gedrongen om de tusschekomst der Regering in te roepen tot restitutie verkrijging in het reeds gedane voorschot ter begrafeniskosten voor een kind van J: Heuseveld hetwelk tusschen den 1e en 2e Februarij dezes jaars gestorven; de kosten zijn de volgende
1 kistje f 0,90 ½
Graf ,75
Strootje* , 32 ½
*van tabak gedraaid?
Geeft de som van f. 1.97

Uit naam des Diaconie
Armbestuur
J.Wanrooij
Met potlood: als die som bij de diaconie niet kan gevonden worden dan aanvragen.

Middelburg den 14e Februarij 1829
Naar aanleiding van des Gouverneurs missive van den 20 Dec: j.l. afd: 12466 heb ik de eer UEd: te verzoeken de hierbijgaande ordonnantie van betaling ad f.25 welke door heeren GS dezer Provincie was bestemd ter gemoetkoming in de alimentatie kosten van den bedelaars kolonist Hermanus van Wijk die bij den Staat der verplegingskosten van bedelaars in de Ommerschans over 1827, abusivelijk als onderstands domicilie binnen uwe gemeente hebbende, was opgegeven, te willen quiteren, en daarna aan mij terug te zenden, ten einde het bedrag van dezelve te incasseren en aan het gemeente bestuur van Nieuwerkerk, als het onderstandsdomicilievan gem: bedelaar tegen quitantie over te maken.
De Griffier der Staten van Zeeland.
Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 6 Februarij 1829
Bij resumtie gedelibereerd zijnde op de volgens de Resolutie van den 30 Januarij j.l. no 23 ter visie gelegde aanvragen over het 4e kwartaal van 1828 door eenige Plaatselijke besturen in deze provincie ingezonden, om te worden geautoriseerd tot het beschikken over het fonds van onvoorziene uitgaven bij derzelver respective begrootingen voor het jaar 1828 toegestaan benevens eenen daar uit opgemaakten algemeenen staat.
Is Goedgevonden
Den voorz: staat te arresteren & van de daar bij verleende autorisatiën door toezending van een Extract etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Goes den 16 Februarij 1829
Werkzaamheden van de Militie-Raad voor het 3e Kanton in de Abtdij te Middelburg
Tweede Ztting op Dingsdag den 21e Maart 1829 ten 10 uren: alle dit jaar geloothebbende personen, die om vrijstelling verzoeken
Derde Zitting op Donderdag den 16 April 1829 idem: alle de Lotelingem welke nummers willen verwisselen of Remplaceren.
Verzoek van bekendmaking. Non comparitie betekent finaal voor den dienst gedesigneerd.
De Kommissaris van het District Goes belast met het Militie Kommissariaat in de provincie Zeeland.
Verschoor
Met potlood: aan voldoen

Aan den Raad der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Jozef Hendrik van Opdorp, heel-en vroedmeester ter gezegde stad gevestigd.
Dat hij op gisteren de ter aarde bestelling van wijlen zijnen kunstgenoot Joh: Jongejan in leven, heel- en vroedmeester dezer stad hebbend bijgewoond niet onkundig kan geacht worden van de door den zelfs overlijden ontstane vacature in deze gemeente.
Dat den rekwestrant verlangende in die betrekking door het bestuur dezer stad te worden aangesteld zich deswegens op deze gebruikelijke wijze tot UEdel Achtbare is wendende met verzoek daarop favorabel te willen disponeren
’t Welk doende enz
J.H. van Opdorp
Arnemuiden 25 Februarij 1829
Met potlood: de Raad hierop horen.

Middelburg den 23 Februarij 1829
Onderwerp: Ophouden der gele koorts te Gibraltar

Blijkens een bij mij ingekomene kennisgeving van Zijne Excellentie den Minister voor de Marine en Kolonieën , van den 13 dezer maand, heeft de gele koorts te Gibraltar opgehouden, en is diensvolgens de door Zijne Excie gestelde order, tot het provisioneel onder quarantaine stellen en houden van de in de zeegaten van dit Rijk binnenkomende Koopvaardijschepen van Gibraltar en Cadix, ingetrokken en buiten effect gesteld.
De maatregelen van voorzorg, bi mijne circulaire van den 4 October l.l. no 10048, voorgeschreven, door het ophouden der daarbij bedoelde ziekte, mede zijnde komen te vervallen, heb ik de eer UEd hiervan bij deze kennis te geven.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: een publicatie daarvan te doen.

Middelburg den 27 Februarij 1829

Ik neme de vrijheid UEA uit te noodigen om den persoon van Adriaan Adriaanse ,die zich bij den Gemeente Raad van Arnemuiden heeft vervoegd om in het jaar 1829 eenen hengst te houden, te doen weeten, dat de gedelegueerden uit de kommissie van landbouw tot de keuring der hengsten, vaceeren zullen maandag den 9e maart 1829, ’s morgens ten tien uren aan de woning van den smit Franse, bij de Noordbrug te Middelburg, ten einde hij zich aldaar op voormelden tijd met zijnen hengst ter keuring vervoege.
Als Gedelegueerdens uit de Kommissie van Landbouw in zeeland
G.D.Steengracht
Met potlood: kennisgeven aan Adriaanse.

Middelburg den 26 Februarij 1829
Onderwerp: Alimentatie A. Huissoon.
Andermaal vinden wij ons verpligt UEA: kennis te geven dat de persoon van Abraham Huissoon door Regenten over den algemeenen armen blijkens derzelve missive copielijk hierbij gevoegd ter verpleging in het Gasthuis alhier is opgenomen en ten laste van UEA gemeente is gebragt alzoo het bij onderzoek gebleken is, dat gemelde persoon binnen UEA gemeente onderstands Domicilie heeft verkregen.
Wij solliciteren UEA om in der tijd op de restitutie der verplegings kosten de nodige order te stellen.
Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg
Lantsheer weth LP:
Ter ordonnantie van HEA
Handtekening
Secretaris
Met potlood: Kennis aan armbestuur

Middelburg den 23 Februarij 1829
Op schriftelijk aanzoek van den Stads-Medicine Doctor hebben wij den 21 dezer aan Regenten over de Godshuizen ter plaatsing in het Gasthuis opgedragen Abraham Huissoon, oud 43 jaren, wijk E no 163 en aangezien den voornoemde persoon eerst over ruim 2 jaren van Arnemuiden naar herwaarts is overgekomen, en diensvolgens die gemeente als zijn Onderstands Domicilie moet geacht worden, vinden wij ons verpligt naar aanleiding van het bepaalde bij extract uit het verbaal van Heeren GS dato 28 Julij 1826 no 3 ons medegedeeld bij extract uit de Notulen van UEA dato 14 Aug daar aan UEA van de gemelde plaatsing dadelijk te moeten kennisgeven.
Regenten over den Algemeenen Armen
De Stoppelaar
Ter ordonnantie van dezelve
Dirk Appel
Voor eensluidend Afschrift
Handtekening
Secretaris

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 27 Februarij 1829
Is gelezen een rekest van H.W.Hogerheide, ontvanger van het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden, daarbij verzoekende dat hem het kwaad slot zijner rekening over 1827 ten bedrage van f.69:28 ontstaan door het doen van meerdere uitgaven dan bij de begrooting van dat jaar waren toegestaan, en welke als zoodanig bij de Resolutie dezer vergadering van den 12 Sept: 1828 no 22 ten laste van hem Ontvanger waren gelaten, hem alsnog in zijne Rekening over 1828 op eene voor dit onderwerp bij de begrooting toegestane allocatie moge worden geleden.
Voorts nog gelezen zijnde het door den Gouverneur prealabel ingewonnen berigt van Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden van den 16 dezer no 23, waaruit blijkt dat de in het voorschr: rekest gedane expositiën overeenkomstig de waarheid ende voorschr; meerdere uitgaven niet door den Ontvanger zelf, maar door de Diakenen welke beurtelings met de collecte en het doen van wekelijksche bedeelingen zijn belast geweest zijn bewerkstelligd, terwijl op deze vanwege derzelver armoedigen toestand het meerder uitgegevene niet kan worden verhaald.
Is goedgevonden
Bij alteratie der Resolutie Vn den 12 sept; 1828 no 22 paragraaf 2 voor ditmaal in het verzoek van gezegden Ontvanger te bewilligen en denzelven mitsdien te autoriseren om de som van f.68:29 in de begrooting van 1828 van het Armbestuur voor kwaad slot der rekening van 1826 toegestaan in zijne rekening over 1828 tot goedmaking van het opgemelde deficit over 1827 in uitgaaf te brengen onder uitdrukkelijke bepaling dat voortaan onder welk voorwendsel ook, geene uitgaven zonder autorisatie of boven de allocatiën der begrooting bewerkstelligd in de rekening van het Armbestuur zullen kunnen worden aangenomen of toegelaten.
Afschrift aan den rekwestrant en aan B en W ter informatie en Narigt en verzoek afschrift te zenden aan het Diaconie Armbestuur.
De Griffier der Staten
Hurgronje
Met potlood: afschrift aan Armbestuur

Middelburg den 2 Maart 1829

Vertrouwelijk

SAMENVATTING
Het gebruik van sulfate de cuivre(kopersulfaat) bij de bereiding van brood in sommige gemeenten heeft de aandacht van de Koning tot zich getrokken.
In afwachting tot te nemen maatregelen, dient geen enkel middel onbeproefd te worden gelaten om te ontdekken of van deze vergiftige stof bij de bereiding van het brood gebruik wordt gemaakt.
Daarom moeten de Plaatselijke besturen met verdubbelde waakzaamheid toezicht uitoefenen,
Door bakkers verkocht wordende brooden dienen door uit te noodigen leden van de Geneeskundige Commissie of andere deskundigen in de gemeente scheikundig worden onderzocht.
Bij overtreding dient zowel de bakker als de verkoper gerechtelijk vervolgd te worden.
Een openbare Publicatie moet de Ingezetenen er op attent maken.
De overtreders moeten het maximum der op het geval toepasselijke strafbepalingen worden bedreigd.
Verder moet om paniek te voorkomen in de gemeenten waar de bakkers niet verdacht zijn , door openbare bekendmaking de ingezetenen gerustgesteld worden.
Ook moet het eventueel scheikundig onderzoek zo veel mogelijk vertrouwelijk en in het geheim te geschieden om de ingezetenen niet nodeloos ongerust te maken.
Letterlijk: Onder vertrouwelijke mededeling van de voormelde bevelen, heb ik de eer U WelEd: aan te schrijven, om zich dien overeenkomstig te gedragen, en bij het ontdekken dat ook in uwe Stad of gemeente, in de bereiding of zamenstelling van het brood, van het aangewezene of ander vergiftige stoffen wordt gebruik gemaakt , mij van uwe bevinding deswege en van hetgeen verder door UWel Ed. in zooanig geval is verrigt geworden, rapport te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: Hier over spreken met den secretaris zonder mededeeling aan Wethouders althans provisioneel.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 27 Februarij 1829

Is goedgevonden
De Arrondissements-ijkers in deze provincie te autoriseren, om voor den herijk in dit jaar, slechts te vaceren in de navolgende gemeenten, en om aldaar ook den herijk voor de naastbij gelegen Plaatsen te verrigten, te weten
In het 1e District,
Te Middelburg, ook voor alle Gemeenten te Arnemuiden, ook voor Kleverskerke & Nieuw & St. Joosland.
Etc
De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg den 7 Maart 1829
Onderwerp: Naamlijsten Stem & Kiesregt
Ik heb de Eer UEd bij deze te doen toekomen de voor uwe Gemeente bestemde Naamlijsten der genen die de vereischte belasting tot het Stem-en Kiesregt te platten Lande betalen; met verzoek om daarmede te handelen overeenkomstig het voorgeschrevene bij het 2e Lid van mijn besluit van den 15e februarij 1827 no 1559 Provinciaa l Blad
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Rosendaal den 8 maart 1829

Ondergeleide dezes nemen wij de vrijheid Uwel Ed A toe te zenden vier exemplaren eener bekendmaking betrekkelijk de alhier opgerigte Vischmarkt met vriendelijk verzoek dat UWelEdA daaraan wel de meest mogelijke publiciteit gelieve te geven.
Burgemeester en Assessoren van Rosendaal

Van Gilse

Met potlood: affigeren

BEKENDMAKING
Samenvatting:

B & W van Rosendaal maaken voornamelijk aan Ventjagers, Visschers en Vischverkoopers bekend, dat alhier is opgerigt eene nieuwe VISCHMARKT, waarop den aan te brengen Visch bij afslag zal worden verkocht.
Dat, tot aanmoediging der ventjagers en Visschers, is uitgeloofd eene premie van tien Gulden, voor hem die het eerst met verschen Zeevisch alhier zal aankomen, mits daarvan ten minsten voor eene somme van dertig Gulden op de voormelde Vischmarkt, bij afslag worde verkocht; terwijl, daaren boven, eene premie van vijftig Gulden is uitgeloofd ten behoeve van zoodanigen ventjager of Visscher, die gedurende een gansch jaar te rekenen van den zevenden April 1829 tot den zevenden April 1830 voor de meeste waarde aan zeevisch ter markt zal hebben aangebragt en verkocht.
Dat de met Visch geladene schuiten niet onderworpen zijn aan eenige Sas-of Havengelden; terwijl de onvermijdelijke onkosten op de keuring en den afslag te vallen, zoo gering mogelijk gesteld zijn.
En daar, overigens, de vereischte en zeer gunstige maatregelen genomen zijn, om den Visch, welke eventueel binnen deze Plaats niet zou kunnen geconsommeerd worden, op een min kostbare wijze, door de opkoopers, naar elders te worden vervoerd, kunnen de ventjagers en Visschers zich, ten allen tijde, van eene gunstige gelegenheid verzekerd houden, om hunnen Visch alhier met voordeel te verkoopen.
Rosendaal den 8 Maart 1829
B & Ass.
J.P.van Gilse

Middelburg den 12e Maart 1829
Ik heb de eer UEd hier nevens toe te zenden afschrift mijner dispositie van heden A 1e Afd no 2435 zoo tot informatie als om op de nakoming der daarin vervatte bepalingen ook van uwen kant te letten
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: In handen van den secretaris om op den inhoud van dit stuk door den veldwachter te doen toezien en maandag rapport aan
De Burgemeester
J.H.Schorer

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Gezien het adres van Mr. J.C. de Bruijn te Middelburg voor de Heer Jansens te Antwerpen, verzoekende autorisatie om op Zondag den 15e Maart aanstaande te laten vervoeren van den buskruidmolen den Gouden Draak onder de Gemeente Vrouwenpolder door het Sloe naar het schip de Schelde Kapitein Neurenberg liggende ter Reede van Rammekens de kwantiteit van negen tonnen buskruid houdende ieder 25 Nederl Ponden en zulks met het Vaartuig de Barbara van Antwerpen Kapitein Jansens.
Gelet op de bepalingen der Wet van den 26e Januarij 1815 op de Missives van hunne Excie den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat van den 27 Augustus 1822 B 4026 en den Commissaris Generaal van oorlog van den 8 November 1822 no 41 5e Afd
Heeft goedgevonden
Mr J.C. de Bruijn voor den Heer Janssens te autoriseren zoo als geschiedt bij deze om op zondag den 15e Maart aanstaande van den buskruidmolen den Gouden Draak onder de gemeente Vrouwenpolder door het Sloe naar het schip de Kapitein Neurenberg liggende ter Reede van Rammekens te laten vervoeren de kwantiteit van negen tonnen buskruid houdende ieder 25 Nederlandsche Ponden en zulks met het vaartuig de Barbara van Antwerpen , Kapitein Jansens onder de navolgende bepalingen:
1e dat op den dag voor den vervoer vastgesteld het Vaartuig zal moeten afvaren des morgens zodra de wind en het getij dat zullen toelaten.
2e dat het transport den aangewezen weg en geen anderen zal mogen volgen.
3e dat hetzelve van militair geleide overeenkomstig art 37 der Wet van den 26 Januarij 1815 zal moeten vergezeld zijn ten koste van den afzender
4e dat de inlading en de vervoer zullen moeten geschieden met in achtneming der Voorzorgen en Voorschriften bij de gemelde Wet op het Transporteren van ’s Rijks buskruid, vastgesteld; zullende de afzender de Conducteur en de schipper respectivelijk ieder voor zoo veel hem aangaat moeten zorgen voor de stipte nakoming van hetgeen te dien aanzien bij de artikelen 15 t/m 19, 41, 42, 3, 47 t/m 54 dier Wet is vermeld.
5e dat de Conducteur die ingevolge het bepaalde sub no 3 het transport zal vergezellen dadelijk na het volbrengen van dezelve een schriftelijk rapport van zijne reis aan hem Gouverneur zal moeten doen, zullende aan denzelven tot nakoming van hetgeen hem krachtens deze en voorgaande bepalingen is opgelegd een dubbeld dezer dispositie door den zorg van den afzender worden ter hand gesteld.
6e dat ingeval het Transport niet op den 15e Maart mogt kunnen plaats hebben eene nadere autorisatie voor eenen volgende dag zal moeten gevraagd en verkregen worden.
Middelburg den 12e Maart 1829
Van Vredenburch
Voor eensluidende Afschrift
De Griffier der Staten
Hurgronje

Achtbare Heeren
Deze dient UEd te verzoeken een Commissie te benoemen der bijwoning tot het doen der Armen rekening welke onze ontvanger indien het zijn konde, gaarne op Zaturdag den 28 dezer dezer maand op het uur door UEA Heeren nader gefixeerd zoude doen
Uit Naam en last des Kerkeraads
J.Wanrooij
Arnemuiden
Den 14 Maart 1829

Middelburg den 24e Maart 1829
Overeenkomstig een bij mij van het Hoofdbestuur ontvangene Instructie heb ik de eer UEA te doen toekomen eenen Staat van Debiteuren te welken opzigte de door hun verschuldigde sommen uit hoofde van in der tijd geconstateerde onvermogen oningevorderd zijn gebleven met verzoek om daarop fluks beknoptelijk te willen vermelden of de Debiteuren al dan niet steeds in hunne vorigen ongunstigen geldelijken toestand zijn gebleven
De ontvanger der Registratie te Middelburh
Handtekening

Middelburg den 25 Maart 1829
Onderwerp: Vergiften & slaapmiddelen

De door UwEd: genomene maatregelen omtrent de vergiftdoos of kist van den overledenen Heelmeester Jongejan dragen mijn volkomen goedkeuring weg.
Voor uwe verder verder verrigtingen ten deze zal UWEd de noodige instructie aantreffen in de circulaire van gisteren Provinciaal blad no 41, waartoe ik de eer heb te refereren
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood; Wij hebben dus de zaak goed behandelt
JHS

Achtbare Heeren

Wij hebben de eer UA: de rekening over 1828 met de specifique staten in tertio UE toe te zenden.
Uit Naam en last des Kerkeraads
J.Wanrooij praeses
Met potlood: de stukken zullen zeker bij UE zijn
JHS

Middelburg den 31 Maart 1829
Onderwerp: Toezending werkje omtrent de
Kadastrale werkzaamheden
De Heer J.A.Mosselman. Controleur van het Kadaster in deze Provincie, heeft als vervaardiger der bij mijne Circulaire van den 7 Junij j.l. ,A, no 4948, 6e Afdeeling bedoelde handleiding, waarin de gang wordt voorgeschreven, die de Plaatselijke Besturen te volgen hebben, ten aanzien hunner medewerking tot de Kadastrale werkzaamheden, een genoegzaam aantal exemplaren daarvan ter mijner beschikking gesteld, om aan de Plaatselijke besturen in deze Provincie, als een geschenk van zijnent wege, te worden aangeboden.
Ik heb diensvolgens de eer, UEdA: overeenkomstig het voornoemd verlangen van den Heer Mosselman, hiernevens 1 dier exemplaren te doen geworden, mij overtuigd houdende, dat het gebruik van hetzelve zal strekken, om UEdA met derzelver verpligtingen, ten aanzien van de Kadastrale werkzaamheden, meer naauwkeurig te doen bekend worden, waardoor het belang uwer Ingezetenen en de geregelde afloop dier werkzaamheden in uwe gemeente, allezints zal worden bevorderd.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 7 April 1829
In beantwoording van UEA Missive dn 30 der vorige mand no 37 betrekkelijk de vergiften en slaapmiddelen van den binnen Uw gemeente op den 17 febr dezes jaars overleden Plaatselijke heelmeester Johannes Jongejan heeft de Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland de eer UEA te informeren dat het haar niet doenlijk is op te geven den bevoegde Geneeskunstoefenaar aan wien UEA de vergiftkas en de sleutel derzelve onder Uwe bewaring moet overhandigen, daar zij onbekend is aan wie de belanghebbende ten boedele van dhr Jongejan dit zullen overlaten; intusschen meent zij haar ook allezints te kunnen refereren aan den inhoud van het Provinciaal blad van Zeeland no 41, waarbij bepaald wordt dat de besturen der gemeenten de vergiftkassen en sleutels derzelve in provisionele bewaring moeten houden tot dat zulks in handen van een andere bevoegde Geneeskunstoefenaar zal zijn overgegaan,-- hieromtrent is hares inziens af te leiden dat de vergiftkas en sleutel van dhr Jongejan onder UEA berusting behoord te blijven tot zoo lang de belanghebbende hem met een bevoegd Geneeskunstoefenaar ( hetwelk uit de lijst der Geneeskunstoefenaars kan blijken) bij UEd: A vervoegen om het onder UEA: in bewaring gestelde af te halen.
De Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland
Handtekening (M: de Vally praes ?)
Ter ordonnantie derzelve
J S de Man jr secretaris

Middelburg den 21 April 1823
Onderwerp: om opgave betrekkelijk het kosteloos
Onderwijs over 1828
Bij uwe missive van den 10 dezer no 43 is mij in antwoord op mijne circulaire van den 24 Maart l.l. no 416 B Prov. Blad no 40) wel geworden de Staat voor den huiszittenden armen uwer gemeente, doch geenzints de daarbij mede gevorderde opgave betrekkelijk het kosteloos onderwijs gegeven aan kinderen van behoeftige en minvermogende ouders over 1828.
Ik moet UEA dus verzoeken om in dit ontbrekende ten spoedigsten te voorzien en mij den Staat betrekkelijk het kosteloos onderwijs uiterlijk binnen acht dagen te doen geworden.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Hurgronje
Lid der GS
Met potlood: in handen secretaris met verzoek om aan den inhoud te voldoen.
JHS

Middelburg den 16 April 1829
Onderwerp: Beweiding wegen
Hoezeer de abuizen die omtrent het beweiden der beesten langs de wegen plaats hebben in het afgeloopen jaar, op verre na nog niet hebben opgehouden, zijn wij echter nogmaals in het belang van veele behoeftigen genegen om die beweiding wederom in 1829 toe te staan, aan de zoodanigen welke daartoe ten voorleden jare vrijheid bekwamen en ter dier zake , zoo uit hoofde van hunnen armoedigen toestand als anderzints, door UE werden gehouden alsnog inschikkelijkheid te verdienen; wij verzoeken UE mits dien, de namen der zoodanigen zodra mogelijk te willen geven, en de personen zelve op maandag den 27 April aanstaand, des morgens ten 11 uren aan het locaal van Walcheren te willen doen verschijnen ten einde het daartoe benoodigde permissiebillet en kapper aan hun kunne worden uitgereikt tegen het zonder permissie of onbehoorlijk beweiden der wegen

Ontbreekt een stuk

Middelburg den 20 April 1829
Onderwerp: Inzending Executoir verklaarde kohieren
Patentregt 1829

Ingevolge art:28 der Resolutie van Z:Exc: den Minister van Finantiën d.d. 22 Julij 1819 no 133 adressere ik UEd: hiernevens het Executoir verklaard kohier van ’t Patentregt uwer gemeente over 1829 met verzoek na voorafgaande Publicatie hetzelve aan den Ontvanger der Directe belasting te verzenden en mij de receptie te accuseren.
Ik voeg hier het primitieve Register der Patenten over dit jaar bij om aan’t Collegie van Zetters te worden uitgereikt.
De Controleur
Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 3 April 1829

Stuk m.b.t. de ingekomene voordragten der besturen van de Gemeenten ten platten Land
Over het tekort op de allocatie der begroting van 1829 voor den aanleg eener nieuwen begraafplaats.
Bij besluit conform toegestaan

Extract uit het Verbaal Van Heeren GS van Zeeland

Consideratiën via Min. Van Binnenl. Zaken namens de Koning m.b.t. combinatie van kleinere gemeenten met naburige groter, is wenschelijk tot ver eenvoudiging der administratie en betekent ook een aanzienlijke bezuiniging.
Vooral het oog op gemeenten beneden de 400 zielen.
De besturen ervan horen: wel dat Z.M. in ieder geval, naar gelang der omstandigheden zal beslissen.
Ook vereeniging van meer bevolkte gemeenten is hoogst dienstbaar. De GS dienden hierover de nodige deliberatiën te doen
Na deliberatie wordt de volgende Combinatie als aannemelijk aangenomen, te weten:
Arnemuiden en Cleverskerke etc
Hiervan kennis geven aan de Plaatselijke besturen en eigenaren van het Heerlijk regt
De Gevoelens m.b.t tot de combinatie bij B en W/A meten etc
het Bloote verlangen(zonder goede argumentatie) van niet te willen verenigen wordt als niet aannemelijk beschouwd
etc
De Griffier der Staten
van der Heim

Middelburg den 25 April 1829
Onderwerp: Alphabetische Lijsten Kiesbevoegden

Hierbij een genoegzaam getal afdrukken van de algemeene alphabetische Lijst dergenen, welke binnen het District de bevoegheid tot Kiezers voor de leden van den Landelijke Stand ter vergadering van de Staten dezer Provincie.
Het getal Kiezers bedraagt 12.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Hurgronje
Lid GS
Met potlood; in handen secretaris om te executeren

Arnemuiden den 4e december 1929
Onderwerp: Berigt huisgezin Abr: Huiszoon
Wij hebben de eer Uwe Excie kennis te geven , dat den persoon van Abraham Huiszoon behoorende tot onze gemeente als geen werk hebbende en mitsdien buiten staat om in zijn onderhoud met de zijne te voorzien, ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om gebruik te maken van de voordeelen bij Zijne Majesteit besluit de dato 12 Oct: 1825 aan zodanige personen toegekend , en alzo verzogt om met zijn twee kinderen door ons te worden opgenomen om naar eene der bedelaars koloniën te worden overgebragt.
Dat wij dien ten gevolge overeenkomstig de bepaling van het zoeven gemeld K.B. en Uwe Excie circulaire van den 3 maart 1828 denzelve met zijn gezin voorzien van de vereischt wordende door hem geteekende aanvrage Staat van zijn naam ouderdom en van deszelfs kinderen en een order van geleide door onzen veldwachter op den 1e dezer naar het tijdelijk depot hebben doen overbrengen.
Burgemeester & Wethouders
JHS.

No 34 grondlasten het Gasthuis Cleverskerke f.13,96
No 114 hetzelfde Arn.? 9,60
f.23:56

Bestuur derVisscherijen
Op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen
Tholen den 30 April 1829
Hierbij wordt de volgende Bekendmaking toegestuurd.
Samenvatting:
Van de tijdelijk geslotene Mosselbanken zullen ter bevissing geopend worden
De mosselbank ten zuiden der Ansjovischerijen van den broek etc.
De Mosselbanken op de Oosterschelde zullen voorlopig voor de Mossel-Visscherij gesloten blijven.
Er mogen geen Mosselen gevischt of gevangen worden welke jonger zijn dan 3 jaren etc
Tholen den 23 April 1829
Het bestuur
WAGTHO

Middelburg den 4 Mei 1829
Onderwerp: Kwitantie van overstorting voor het Staatsblad register
Bedrag f.6,50

Middelburg den 8 Mei 1829
Onderwerp: Aflevering Kontingent 1829
De derde aflevering van het kontingent der nationale Militie voor de ligting van het loopend jaar is door mij bepaald op vrijdag den 15 dezer des morgens ten acht uren in de abdij alhier.
Ik heb de eer UwEd hiernevens te doen geworden de orders voor de manschappen in uwe Stad of gemeente welke in deze aflevering behoren te worden begrepen, met verzoek om dezelve na daarin de vereischte invulling te hebben gedaan onverwijld aan de belanghebbende te doen uitreiken en te zorgen dat de laatsten op de gebruikelijke wijze op voorschreve tijd en plaats mij worden aangeboden.
Deze aflevering zal op de gewone Syaten van inlijving model DD in triplo gemeentens gewijze en de extract voor elk man in het bijzonder opgemaakt geschieden, voor de manschappen tot aanvulling van het buitengewoon contingent bestemd, zullen die Staten en extracten afzonderlijk moeten worden ingerigt en zal in de 1e kolom van beide dienen te worden opgenomen , de aanwijzing van den genen in wiens plaats dezelve optreden met vermelding van het Korps waarbij hij die vervangen wordt heeft gediend, op gelijke wijze als aan den voet der orders van oproeping is aangeteekend.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Aan het plaatselijk bestuur van Arnemuiden

De Ondergekende Heel -en Vroedmeester te Arnemuiden heeft de Eer UEA te berigten dat hij zoo uit eigene ambitie als ter instandhouding der bestaande verordeningen en herhaalde herinneringen van wegen de hogere regeringe magten? Sedert eenige tijd is begonnen metter dat is verrichten der inenting met koepkstof doch dezen jare meer dan ooit onder de Burgers eenen zekeren Weerzin tegen die bewerking ondervindtt zoo dat veelen stellig weigeren hunne kinderen daaraan te onderwerpen, terwijl andere niet willen toestaan dat het verloop der inenting behoorlijk worde nagegaan zoo dat hij buiten staat is aan hun de vereischte bewijzen van gedane koepokinenting uit te reiken van welk een en ander hij zich verplicht acht UedA kennis te geven ten einde daartegen zoodanige maatregelen te kunnen nemen als welke UEA zullen meenen als welke UEdA zullen vermeenen te behooren vermits de ondergetekende stellig heeft beslooten op Zaturdag zullende zijn den 23 Mei 1829 eene laatste zitting te houden tot het kosteloos verrigten dezer bewerking zullende nadien tijd geen andere persoonen dan tegen belooning door hem worden gevaccineerd
Arnemuiden den 16 Mei 1829
J.H. van Opdorp

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 27 April 1829
Rapport gedaan zijnde aangaande de tot dat einde bij Resolutie van den 20 maart j.l. no 31 in derzelve handen gestelde opgaven der Plaatselijke besturen in de provincie & den daar uit opgemaakten algemeenen staat van de door de gesubsidieerde armbesturen & Gestichten gealimenteerd wordende kinderen, welke krachtens Z.. Besluit van den 17e Aug: 1827 no 125 in de termen vallen om naar de coloniën der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden;
Is de vergadering zich met het rapport vereenigende, van gevoelen geweest dat zoodanige kinderen van welke het blijkt dat voor derzelver onderhoud in de Gemeente minder uitgaven vereischt worden, dan daar voor in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid volgens het tarief bij art: 8 van gem: Besluit vastgesteld, zouden moeten worden voldaan, achtervolgens art:2 van gem: Besluit niet behoeven te worden opgezonden, aangezien die opzending kan worden aangemerkt als voor de financiën der betrokkene arm-administratie niet voordelig te zijn & dat mitsdien aan het door de Plaatselijke besturen omtrent zoodanige kinderen te kennen gegeven verlangen om derzelver opzending niet te doen plaats hebben, kan worden toegegeven.
En is wijders goedgevonden:
1e Overeenkomstig gem: rapport alleen ter opzending te bestemmen, de kinderen welke volgens de gedane opgaven meer aan onderhoud kosten in de gemeenten, dan derzelver verpleging in de koloniën der maatschappij van Weldadigheid zal komen te staan & wijders diegene welke wegens gebreken voor den kolonialen arbeid buiten staat zijn of wegens zinneloosheid of blindheid volgens art: 3 van meergem: besluit niet in de termen der opzending vallen daar van te doen uitzonderen,
5e De Besturen van de gemeenten daarvan kennis te geven.
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Zij deze en bijlagen gesteld in handen van de Heeren
Burgemeester en wethouders van Arnemuiden
Om berigt, consideratiën en advies
Middelburg den 11 Mei 1829
Van wege den Gouverneur der Provincie Zeeland
De griffier der Staten
Van der Heim

Naam: Caljouw Casper Kosten van onderhoud f.62,67
Armen-administratie: Diaconij der Hervormden Gemeente: Arnemuiden
Decisie der GS : op te zenden
Middelburg den 17 April 1829
Voor Extract conform
De Griffier der Staten van Zeeland
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 15 Mei 1829
Over het 1e kwartaal voor de Provinciale Belasting en Opcenten ten behoeve der steden Hulst en Axel en van de Gemeenten ten platten Lande is ontvangen en door Zijne Excie den Minister van Finaciën bij Resolutie van den 30 April j.l. disponibel gesteld eene som van f.8.506,02.
Bijgevoegd een staat van repartitie.
Betaalbaar bij adsignatiën op de Agenten van den algemeenen Rijks-kassier te Middelburg
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 5e Junij 1829
Is gelezen eene Missive van den Administrateur voor het Binnelandsen bestuur van den 13e mei l.l. no 30 daarbij toezendende een afschrift van ZM besluit van den 3e April l.l. no 36, houdende autorisatie op de GS der Noordelijke Provinciën om in de gevallen dat uit hoofde van Plaatselijke omstandigheden het omringen der Kerkhoven met steenen muren een te groot bezwaar voor de gemeenten zouden opleveren, na een voorafgaand onderzoek te beslissen of de vrijstelling daarvan aan die gemeenten zouden moeten worden toegestaan, met dien verstande evenwel dat de begraafplaatsen altijd bij gebrek aan muren met palisaden of rasterwerk te zullen moeten omringd worden, nevens welke doornen heggen zullen kunnen geplaatst worden, ten einde des verkiezende de pallisaden op?/of het rasterwerk in het vervolg te vervangen een & ander ter hoogte van twee Ellen bij art:3 van het Decreet van den 23e Prairial 12e jaar, voor de steenen muren vastgesteld met bepaling wijders dat etc.
Gelezen zijnde de reacties van o.a Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
Is goedgevonden
1e Van de bepalingen van het opgemeld KB kennis te geven aan de besturen der opgemelde Steden aan dezelve op grond der bij opgemelde rapporten gesuppediseerde consideratiën , speciaal uit hoofde der aanzienlijke kosten, dispensatie te verleenen van de verpligting om de nieuw aangelegde begraafplaats met eenen steenen muur te omringen onder uitdrukkelijk voorwaarde dat voor zoo ver zulks niet bereids is geschied, de begraafplaats onverwijld met een rasterwerk of pallisaden van twee Ellen hooget zal moeten worden afgesloten; zullende mitsdien onverwijld bij deze vergadering eene voordragt worden tegemoet gezien tot daarstelling van zoodanige afsluiting met eene beraming der kosten eene voordragt omtrent de wijze waarop dezelve zullen kunnen worden gevonden
2e etc
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: Ik ben zeer tevreden wij tot hiertoe nog niets aan onze begraafplaats gedaan hebben, want wij zullen er opnieuw nu aan ‘t werk moeten; de wethouder van Eenennaam zal wel zoo goed wezen eens eene beraming te maken

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 12 Junij 1829

Gelezen zijnde eene Missive van Burgemeester en wethouders van Arnemuiden van den 30 der vorige maand no 54 daarbij de leden opgevende waarom het Plaatselijk aan de op den 29 November 1828 plaatsgehad hebbende verpachting van de haardasch en het vuilnis geen gevolg heeft doen geven en hetzelve tot eene nadere onderhandsche verpachting van dit onderwerp geleid, van welke laatste verpachting het Proces-Verbaal nevens de voorz; missive ter approbatie aan deze vergadering wordt ingezonden.
Is goedgevonden:
Het voorz; Procesverbaal van de door Burgemeester en Wethouders gedaneonderhandsche verpachting van de haardasch en het vuilnis voor den tijd van 3 jaren aan W. Rassen voor een som van f.100 jaarlijks goed te keuren en hetzelve van eene approbatoire apostille voorzien, aan Burgemeester & Wethouders voornoemd te retourneren met informatie dat die goedkeuring is geschied in de veronderstelling dat de Conditiën zoo als dezelve in het Proces verbaal zijn opgenomen en waarom sedert de primitieve vaststelling derzelve door den Raad van wege Burgemeester & Wethouders eenige wijziging schijnt te zijn gebragt, nader aan de goedkeuring van den Raad zijn onderworpen geweest, met uitnoodiging om voor zoo ver zoodanige wijziging ook bij de volgende verpachtingen mogt plaats hebben van zoodanige goedkeuring in het hoofd van het Proces verbaal steeds te doen blijken,
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

OPPER-HOUTVESTERIJ
PROVINCIE ZEELAND
TWEEDE DISTRICT
NO 78

Het doet mij leed, dat ik andermaal UEA moet lastig vallen en solliciteren de Ingezetenen van Arnemuiden aan te manen zich te onthouden van strijdig te handelen tegen de Wet van 11 Julij 1814 no 29, alzo ik anders genoodzaakt ben, bij de eerste overtreding die ter mijner kennis word gebragt, dezelve door den Regter te laten vervolgen en bij onvermogen door gevangenis te doen straffen; hetgeen ik gaarne wilde voorgekomen zien.
Om UEA eenig feit op te geven ! dient dat in den nagt tusschen den 17e 3n 18e dezer, twee opzieners der jagt en visscherij op mijn Last een ronde gedaan hebben onder Nieuwerkerk en daar met een Polsnet visschende in de Slooten tusschen de Weij en Zaaijlanden hebben bevonden en beboet Salomon van Eenennaam bakker, Adriaan Joossen en Cornelis Adriaansen arbeijders allen volgens verklaring te Arnemuiden gedomicilieerd; Eerstgemelden en welligd zijn metgezellen, zijn persoonen die door mij vervolgd worden, als de boete kunnende betalen.
Kort daarna vond men visschende een oud man opgevende onder de naam van Jaap de Kater mede van Arnemuiden, aan dezen is het Kruisnet ontnomen.
Daarna de zich noemende Jacob Jacobse en Blaas Blaas aan wien de opzieners eveneens EenPolsnet, Polsstok en linnen zak met ongeveer zes ponden (Nederl) Paling hebben afgenomen- en Eijndelijk nog twee Personen uit Arnemuiden met een Polsnet, die door Watergang en Slooten met met modder gevuld zijn, ontvlugt zonder dat zij beiden dezelve hebben kunnen herkennen.
Omtrend alle deze Persoonen , zal ik nu geen gevolg geven, want het is te vermoeden dat dezelve verkeerde namen hebben opgegeven of onvermogend zijn de boeten te betalen.
De Klagten der Landlieden over het loopen door hunne Hooijweijlanden en veldvrugten met Polsnetten en het roeren van het drinkwater der Beesten, waarvan de Opzieners mij verklaard hebben de schadelijke gevolgen gezien te hebben, verpligten mij het bovenstaande ter kennis van UEA te brengen
Ik heb de Eer UEA van mijne achting te verzekeren.
De Houtvester
Van Sonsbeeck
Met potlood: was het niet goed ter deze zaak een een publicatie te doen ?

Middelburg den 5 Julij 1829
Maten en gewigten
No 272
Onderwerp: Kennisgeving van den IJK

Ik heb de eer UEA bij dezen te berigten dat ik tot verificatie en herijking der Maten en gewigten te Arnemuiden hoop te komen vaceren op Maandag en Dingsdag den 13den en 14de dezer, des voormiddags van 9 tot 1 ure.
Verzoekende UEA ten dien einde het gewone locaal nevens het noodige wel te willen doen in gereedheid brengen en ter mijner dispositie te stellen, als mede de noodige bekensmaking aan de belanghebbende ingezetenen te doen.
En volgens art 5 van het besluit der EGA Heeren GS van Zeeland van den 22 Januarij l.l. hiervan mede berigt te doen aan Heeren Burgemeesters & Assessoren van Kleverskerke en Nieuwland c.a voor welke gemeenten ik insgelijks in Uwe Stad vaceren zal. Met berigt aan allen dat ik van den 16 tot den laatsten Julij wederom ten mijnen Kantore te Middelburg tot den herijk zal werkzaam blijven
De Arr.IJker voor het 1e District
Bourjée
Met potlood:de secretaris verzogt het nodige daartoe te willen regelen en in orde brengen
JHS

Middelburg den 3 Julij 1829
Onderwerp: Alimentatie & verplegingkosten

Wij hebben de Eer aan UEA bij deze te doen toekomen uwe declaratie van Alimentatie en verplegingskosten van Leuntje Huissoon ad f.26,60 welke geacht wordt binnen UEA gemeente onderstand & domicilie te hebben verkregen- UEA solliciterende op de betaling van het bedrag de nodige order te stellen.
Burgemeester & wethouders der stad Middelburg
Handtekening

Met potlood: kennis aan armbestuur
Deze schikt nog al, maar de volgende

Middelburg den 3 Julij 1829
Onderwerp: Alimentatie & verplegingskosten

Wij hebben de eer aan UEA bij deze te doen toekomen een declaratie van Alimentatie en verplegingskosten van Abraham Huissoon en dochter ad f.73,00 welke geacht wordt binnen UEA gemeente onderstands domicilie te hebben verkregen- UE solliciterende op de betaling van het bedrag de nodige order te stellen.
Burgemeester & Wethouders der stad Middelburg
Handtekening
Met potlood: deze is raak; die menschen moeten naar Veenhuizen; zij zijn een ruïne voor ons.

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 10e Julij 1829

Gelezen zijnde een missive van den Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur van den 29 Junij j.l. no 47, geleidende een afschrift van ’s Konings besluit van den 19. Dier maand no52 houdende bij aanvulling van het vroeger KB van den 30 April j.l. no 36 bepaling dat zoodanige gemeenten voor welke ook het omringen van derzelve begraafplaatsen met palisaden of rasterwerk uit hoofde van geldelijk of andere omstandigheden te bezwarend mogt bevonden worden zullen kunnen volstaan met een sloot of gracht om die begraafplaatsen te doen graven, en dezelve van een hegge te voorzien welke van bekwame vastheid en hoogte zal moet zijn.
Wijders
Is goedgevonden
1e van deze bepaling waardoor de voorschriften bij de resolutie van den 5 Junij no 2 gegeven worden gewijzigd ende daarbij bevraagde voordragten mits dien niet zullen behoeven te worden ingezonden kennis te geven aan de besturen der Steden Arnemuiden etc tot informatie met aanschrijving om bij zoo verre betrekkelijk de afsluiting der nieuwe begraafplaats van deze Zijner Majesteits vergunning mogt worden gebruik gemaakt, als dan aan deze vergadering voor zoo veel nood onder inzending der vereischte beramingen en voorstellen tot vinding der kosten op te geven, de breedte der sloot, benevens de hoogte van de soort der hegge, met welke gemelde begraafplaats is of zal worden omringd
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: Hier mede vervalt ons nader adres over dit stuk—en hier mede zal nu die zaak zoo ik hoop aflopen, wij zullen ook nu een einde aan onze begraafplaats maken.

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 26e Junij 1829
Rapport gedaan zijnde op de rekeningen over 1828 der navolgende Gemeente te weten
Arnemuiden
Is goedgevonden
1e dezelve bij het gewone op de rekeningen te stellene besluit te Arresteren
2e Aan de Plaatselijke besturen der opgenoemde gemeenten te kennen te geven dat voor zoo verre de ingezondene rekeningen door al de leden van den gemeente Raad zijn geteekend zulks als overtollig & niet beantwoordende aan de gegevene voorschriften ten aanzien van de onderteekening van stukken moet worden aangemerkt &dat het mitsdien voor het vervolg voldoende zijn zal dat de Exemplaren der rekening door den Burgemeester namens den ganschen Gemeente Raad worden onderteekend & door den secretaris gecontrasigneerd.
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood:
Een exemplaar in handen van den Ontvanger wien ik gelukwensch met de volledige goedkeuring zijner rekening; bij aldien de administratie nu en dan wat werkzaam en omslagtig is, is zulke een goedkeuring een aangename beloning op den volbragten arbeid
JHS
Het stuk voor den Raad

Middelburg den 14e Julij 1829
Onderwerp: Uitslag onderzoek Loteling G. de Quelerij
Op grond van Art:167 wet 1817
Bij het onderzoek door Heeren GS krachtens Art:167 der wet van den 8e Januarij 1817 gedaan, omtrent den achtergeblevenen Loteling van uwen Stad van de ligting van dit jaar Gerardus Quelerij is het gebleken dat denzelve niet in de termen viel om indien hij ware gecompareerd door den Militie raad voor de dienst te worden gedesigneerd, als hebbende hij slechts de lengte van 1 El 497 Streepen, weshalve hij door GS krachtens Art: 94 der wet van den 8 Januarij 1817 voor een jaar is vrijgesteld; terwijl zijne plaats als buitengewoon contingent in 1830 zal moeten worden aangevuld.
Ik heb de eer UEA hiervan bij deze kennis te geven , met verzoek, om van deze uitspraak op de Alphabetisch Lijst en het Inschrijvings register van dit jaar aanteekening te doen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburgh

Arnemuiden 31 Julij 1829
Ingevolge declaratie van Regenten van den Algemeenen Armen van Middelburg l.l. week door UEd A ons toegezonden betrekkelijk de verplegingskosten ten behoeve van Abraham Huiszoon cum suis, vindt het Armbestuur alhier het noodzakelijk zich tot UEdA Regeering dezer stad te wenden met nederig verzoek, hetzelve in staat te stellen de bewuste verplegingskosten te kunnen voldoen
Namens het Armbestuur
J.Wanrooij praeses

Aan het Gemeente bestuur te Arnemuiden

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, Jan Oversluijs Fz dat hij door de Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland op den 6den, en 19den Julij l.l. tot Heel- en Vroedmeester ten platten lande bevorderd zijnde, en gezien hebbende de oproeping van een Heelmeester in Uwe gemeente, wend zich tot UEA met sollicitatie, om op voorschreven tractement met de vervulling van die vacature begiftigd te worden.
’t Welk doende
J.Oversluijs Fz
Middelburg den
21 Julij 1829

Arnemuiden 3den Augustus 1829

De Kerkeraad van Arnemuiden heeft de eer aan de Achtbare Regeering van gemelde Stad aan te bieden een geformeerd dubbeltal diakenen bestaande uit:
Marinus Marinusse de Nooijer
Jan Buis
Marinus Keur en
Pieter Kramer
Met vriendelijk verzoek om inplaats der afgaanden
Jacobus Meerman en
Blaas Cornelisse de Nooijer
Daaruit naar welgevallen te kiezen
Uit Naam des kerkeraads
J.Wanrooij praeses
Met potlood: afdoen als gewoonlijk

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 24 Julij 1829
Rapport gedaan zijnde op de rekeningen over het jaar 1828 van de navolgende gesubsidieerde Armbesturen : nl die van de hervormde Diakonie te Arnemuiden
Is goedgevonden
1e De voorz: rekeningen behoudens de daar gemaakte wijziging of aanteekeningen goed te keuren en twee Exemplaren derzelve van approbatoire apostilles voorzien, aan de Plaatselijke besturen toe te zenden, met last om een derzelve aan het betrokken Armbestuur uit te reiken.
2e De voorz: Plaatselijke besturen voor zoveel het gebruik van zegels op de rekeningen & ordonnantiën der Armen administratiën betreft, te herinneren aan het hieromtrent tot inlichting aan dezelve is medegedeeld bij des Gouverneurs circulaire van den 10. Junij j.l. (Prov,blad no 69) met uitnoodiging om ook de aandacht der Armenadministratiën hierop te vestigen, ten einde alle zoodanige uitgaven wegens zegelkosten worden vermeden, welke volgens de bestaande verordeningen ten laste van derzelver fondsen zouden behooren te worden gebragt.
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim
Middelburg den 10 Augustus 1829
Onderwerp: opzending van weezen enz over 1828/1829

Bij resolutie van Heeren GS van Zeeland van den 17 April l.l. no 27, zijn UEA bekend gemaakt met de decisiën betrekkelijk de achtervolgens Zijne Majesteit Besluit van den 17e Augustus 1827 no 125 te doene opzending van weezen, vondelingen of verlatene kinderen naar de gestichten te Veenhuizen, en zijn tot die opzending alzoo bestemd geworden, het kind, vermeld op den nevensgaande nominativen staat.
Deze opzending alsnu behoorende te worden bewerkstelligd, heb ik de eer UEA te verzoeken hetzelve onder geleide naar Middelburg te doen overbrengen, en die overbrenging zoodanig te regelen, dat hetzelve aldaar uiterlijk op Zaturdag den 15 dezer, des morgens ten 12 ure zij aangekomen, om alsdan van daar te kunnen vertrekken, voorts den begeleider eenen nominative staat in duplo ingerigt volgens den bijgaanden, ter hand te stellen, mitsgaders het vereischt geboorte-bewijs; zullende , bij aldien dit bewijs niet kan worden medegegeven, de rede daarvan in margine van de naamljst behooren te worden gemeld, en hetzelve nader aan mij behooren te worden opgezonden.
De begeleider zal zich met het kind bij zijn arrivement te Middelburg aan het Gouvernement aanmelden, ten einde de voorz: lijsten en geboorte-acte aldaar over te leggen en te vernemen waar ter plaatse hij het kind zal moeten bezorgen, indien derzelve inscheping niet dadelijk mogt kunnen geschieden
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

De Veldwachter der gemeente Arnemuiden heeft op heden aan het Gouvernement van Zeeland overgebragt de naar de kolonie Veenhuizen bestemde jongeling Casper Caljouw met de vereischte naamlijst in duplo en geboorteextract.
Middelburg den 15 Aug: 1829
Handtekening
Chef der 2e afd v.h. Gouvernement

Provincie Zeeland

Nominative Staat der kinderen welke naar de Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid moeten worden opgezonden.

Caljouw Casper Vader onbekend; moeder Maria Caljouw; geboren 13 December 1820 te Arnemuiden
Godsdienst: Hervormd; Arm-Administratie: Diaconie der Hervormden te Arnemuiden.

Extract uit het verbaal van GS van Zeeland
Vrijdag den 31e Julij 1829

Aan vrage van het plaatselijk bestuur van Arnemuiden om te kunnen beschikken over de fondsen bij de begrootingen van 1829 voor onvoorziene uitgaven toegestaan, mitsgaders een uit die aanragen opgemaakte algemeenen staat.
Is goedgevonden
1e de voorz: Staat te arresteren en van de daarbij genomene dispositie door toezending van een Extract uit denzelven aan de betrokkene plaatselijkebesturen kennis te geven
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 15 Augustus 1829
Onderwerp: Overbrenging aangehoudene(n) Militaire(n)
Van de 2e Divisie algemeen Depôt der Landmagt

Volgens het aan mij medegedeelde, schijnen de veldwachters bij het aanhouden van manschappen, behoorende tot de 2e Divisie van het algemeen Depôt der Landmagt, in bezetting te Vlissingen, die zich zonder verlof buiten die Vesting op het Eiland Walcheren vertoonen, dezelve niet naar hun Korps, terug te brengen, maar voor den Auditeur Militair te geleiden.
Deze handelwijze strijd met den inhoud der Missive van den 10 Februarij j.l., no 1293, A, 1e Afdeeling, waarbij gezegd is, dat de op voormelde wijze aangehoudenen Militairen, naar hun Korps, zullen worden terug gebragt.
Ik heb derhalve de eer UE onder inhaesie van gemelde Missive te verzoeken, de veldwachter- of Policie-beambten uwer Stad of gemeente te gelasten, om de door hem aangehouden wordende personen, behoorende tot voorzegde Divisie, steeds bij den Bevelhebber van dat Korps, en niet bij den Auditeur-Militair over te brengen, en om voorts op de opvolging van dien last toe te zien.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood:Kennis aan den veldwachter
JHS

Middelburg den 18e Augustus 1829
Onderwerp: om inlichting benoeming
Heelmeester
Er zijn meermalen moeijelijkheden ondervonden ten aanzien van de vervulling der verpligtingen door zoodanige Heelmeesters ten platten lande welke op eene vaste Jaarwedde beroepen zijnde, zich bij de aanvaarding van hun beroep niet bepaaldelijk verbonden hadden om tegen genot dier belooning zoodanige diensten te verrigten als welke het Plaatselijk bestuur vermeende daar voor met billijkheid te kunnen vorderen.
Deze ondervinding heeft het aan Heeren GS noodzakelijk doen achten dat bij verdere benoemingen van Geneeskundigen op eene vaste Jaarlijksche belooning steeds naauwkeurig de verpligtingen worden aangewezen waar toe de geneeskundigen tegen het genot dezer Jaarwedde zullen gehouden zijn & hoe zeer vertrouwende dat ook deze voorzorg door den Raad uwer stad bij de benoeming van den Heel & Vroedmeester J. Oversluis ( waar op UEd: bij missive van den 5e dezer no 74 der vereischte goedkeuring verzochten) niet zal zijn uit het oog verloren, acht ik het echter op grond van het vorenstaande noodig, Heeren GS bij de te doene goedkeuring dier benoeming van de voorwaarden op welke die Heelmeester is beroepen kennis dragen & zal het mij mitsdien aangenaam zijn daar omtrent als nog door UEd: te worden ingelicht, alsmede in hoe ver die benoeming moet worden voor de gemeente of voor het binnen dezelve gevestigde Arm Bestuur te hebben plaatsgehad, mitsgaders uit welke fondsen & en tot welk bedrag de Jaarwedde zal worden afgedragen, welke aan voorz: Heelmeester bij zijne benoeming door den Raad is toegelegd.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch.


Middelburg den 22 Aug 1829
(Dit stuk in klad geschreven door de burgemeester J.H.Schorer: de aanhef van de brief duidt daarop en ook het handschrift, dat mij op grond van zijn aantekeningen met potlood bekend is)

Middelburg den 22 Augustus 1829
Onderwerp: Berigt Heelmeester
Ter voldoening aan den inhoud uwr Excell: missive dato 18 Augustus 1829 B 2de afdeeling no 1579 hebben wij de eer Uwe Excellentie te informeeren.
Dat de voorwaarden waarop de heelmeester Oversluijs door deze Raad is beroepen bestaan in het toedienen van heelkundige en verloskundige dienst, met het leveren der nodige medicamenten aan alle de bedeeld wordende armen onzer gemeente en zulks tegen genot van het tractement hieronder vermeld.
Dat deze benoeming heeft plaats gehad voor de gemeente in overleg met en voor het Arm bestuur.
Dat de jaarwedde waarop Versluijs is beroepen eene som bedraagt van f.123—waar van jaarlijks f.75 op de begrooting wordt gebragt en alzo uit de Stadkas wordt betaald, terwijl de overige f.50- op de Armbegroting gebragt jaarliksch uit de fondsen van het Armbestuur afgedragen worden, terwijl wij eindelijk bij de benoeming van Versluijs hebben bepaald hij in de maand Januarij van ieder jaar autorisatie zijner bediening aan den stedelijken Raad zal moeten verzoeken—na deze ??? vertrouwen wij er geen bedenkingen tegen de goedkeuring en voorzeide benoeming zullen bestaan en vermeenen ook hier mede aan den inhoud van Uwe Excell; vorengemelde missive te zullen hebben gedaan
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 28 Augustus 1829
Over het 2e kwartaal dezes jaars voor de provinciale belasting en Opcenten, ten behoeve der Steden Hulst en Axel en van de gemeenten ten platten lande, krachtens ZIJNER MAJESTEIT’s Besluit van den 9e December 1826 geheven wordende, is ontvangen en door Zijne Excie den Minister van Financiën, bij Resolutie van den 18 dezer maand G.T. no 68/1562, disponibel gesteld, eene som van f. 12,093.26 en wijders door denzelven overgelegd zijnde een “staat van repartitie van gemeld bedrag over genoemde gemeenten en steden
Is goedgevonden dit naar rato te verdelen over genoemde gemeente en steden: betaalbaar bij adsignatiën op de Agenten van den algemeenen Rijks-kassier in het District
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: in handen Ontvanger om te incasseren

Middelburg den 5 September 1829
Onderwerp: Mededeeling uitbestede weezen
Op grond van mijne circulaire van den 11 Julij 1827 1 Afd N.M. no 6592 (Provincial blad no 78) heb ik de eer UEA hier nevens te doen toekomen extract uit de aan mij medegedeelde opgaven aanwijzende de mutaties welke in het personeel der jongens uit uwe Stad in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in de Provincie Drenthe uitbesteed gedurende het jaar 1828 zijn voorgevallen en waarvan het getal gevoegd met de daar vroeger overgebragte weezen, naar aanleiding van ‘s Konings Besluiten van den 19 September 1826 en25 mei 1827 no 59 en 152 bij de effectieve bevolking voor zooveel de Nationale Militie betreft moet worden medegeteld of verrekend en bij de omstelling van het contingent voor de ligting van het volgende jaar in aanmerking gebragt.
Ik zal vóór of uiterlijk op den 1e October aanstaande uw rapport tegemoet zien of op voorzeide Extract ook eenige Jongens voorkomen, welke niet tot uwe Stad behooren, in welk geval mij daarvan tevens aanwijzing gelieven te doen; terwijl zoo deswege geenerlei aanmerkingen mogten bestaan, ik op dat tijdstip van UEA de mededeeling zal inwachten dat gemelde extracten bij dezelve aan geene bedenking zijn onderhevig bevonden.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood; nazien en rescriberen

Middelburg den 12 September 1829
Onderwerp:Toez: Extract staat van verpleegde kinderen
Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen een Extract uit den nomintiven staat der Weezen, Vondelingen & Verlatene kinderen die gedurende het jaar 1828 in de Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid ten laste uwer stad zijn verpleegd geworden.
Het bedrag der vestigingskosten voor elk dier kinderen uitgetrokken, zal van wege Zijne Excellentie den Minister van Financiën en bij acten van Chargement worden ingevorderd welkers voldoening ik UEd verzoek te doen bewerkstelligen, met in achtneming der voorschriften van het besluit van Heeren GS dezer Provincie van den23 Nov: 1827
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenbuch
Met potlood: acte van chargement afwagten


Nummer van het Stamboek:
1903 Beeckman Abraham aankomst 27 Oct. 1828 Getal der verblijfdagen: 66
1911 Marinus idem 66
1913 Dirk idem 66
1917 Cornelis idem overleden 5 dec.128 40

Verschuldigde sommen: resp: f.4,52, f.4,52,f.8,14 en f.4,93 = f.22,11

Amsterdam den September 1829

MH
Meermalen hebben wij tot ons leedwezen verstaan, dat men in den waan was gebragt, dat in onze fabrijk geene anderen dan nieuwe Brandspuiten werden vervaardigd en afgeleverd, zonder ons met herstellings-en verbeterings-werken in te laten, en dit denkbeeld ook bij vele onzer geachte begunstigers was heerschende
Wij nemen gevolgelijk de vrijheid UEd. Mede te deelen dat wij ons niet alleen met de vervaardiging van nieuwe werktuigen bezig houden, maar ook dt wij bereid zijn, om elke herstelling of verbetering, van welke aard en omvang, hoe gering ook, uit te voeren; wijders met bemerking dat wij sedert het bestaan onzer fabrijk, hebben mogen gelukken in de poging om ledere Slangen en Zuigbuizen, met een bizonderlijk daar toe uitgevonden compositie zoodanig te bewerken, dat dezelven met behoud van zacht en lenigheid, tegen elke aandoening van ratten en muizen worden beveiligd, terwijl noch naad, noch porie, in spijt der zwaarste persing, geen water gedoogt door te dringen.
Wij eindigen met UEd.te berigten dat wij genegen zijn om de verbeteringen die wij aan onze nieuwe Spuiten hebben aangebragt, ook op de oude Spuiten die ons zullen worden gezonden, toe te passen, en hebben de eer, onder aanbeveling van ons etablissement, te zijn
UEd. Zeer Dienstvaardige Dienaren
H.Belder en Comp.
Brandspuit-Fabrijkanten
Amstelgracht no 6387
Met potlood: notificatie

Middelburg den 21 September 1829
Onderwerp: benoeming rijkswegers & keurders van het zout

Ik heb de eer UEd te informeren dat ik bij mijn besluit van heden no 8206 5e Afd tot Rijksweger & keurder van het zout buiten koste van den Lande & alleen behoudens het genot der voordeelen bij de bestaande instruktiën toegestaan heb benoemd Barend Jan Harthoorn stads bode en Klaas Flink vedwachter voorgedragen bij eene missive van den 11 December 1828 no 117 zijnde de Arrondissements Inspecteuren der Directe belastingen & door mij belast met de zorg voor de beëediging & het in functie stellen der benoemden
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
A.C. van Citters
Lid der GS
Met potlood: notificatie

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 18 September 1829
Gehoord het Rapport van welke achtervolgens de resolutie dezer vergadering van den 28 Augustus l.l.no 28 de door de Plaatselijke besturen in deze provincie ingezondene opgaven betrekkelijk de regeling van den prijs van het brood hebben onderzocht uit welk rapport resulteert dat er geene bedenkingen op deze tegen die opgaven bestaan met uitzondering van die betrekkelijk het tarwebrood door de besturen ten platten Lande in Walcheren gedaan ten gevolge waarvan de voorschr: Kommissie de Burgemeesters der betrokkene Gemeenten in Walcheren in een besogne heef vereenigd en hetwelk is overeengekomen dat als Maximum voor de Kosten van den bakkersstijl & van loon & winst van den bakker te zamen genomen,zoude kunnen worden gesteld op f.5,50 per Mudde.
Waarop is Goedgevonden
De plaatselijke Besturen van Arnemuiden etc uit te noodigen om nader in overweging te nemen op welke wijze de voorschreven som in de onderscheidene onderdeelen bij Tabel no 1 aangewezen zoude kunnen worden verdeeld zijn,”de het aan de vergadering voorgekomen dat zulks op de volgende wijze zoude kunnen geschieden.

Maalloon f.--,60
Brandstoffen --, 80
Gist --, 75
Melk --, 05
Zout --, 10
Bakloon --, 80
Winst voor den Bakker 2,50
F.5,60
Waarvan afgetrokken f.--,10 voor houtskolen blijft bestaan alzoo voor Totaal in de 17e Kolom te brengen f.5,50
2e Dezelve uit te nodigen om hieromtrent nader bepaaldelijk derzelver gevoelen te doen kennen en voor zoo verre dezelve mogten vermeenen dat voor het een of ander objct hierboven te veel of te weinig is uitgetrokken bepaaldelijk derzelver gevoelen te doen kennen hoeveel voor zoodanig object zoude moeten worden toegestaan & op hoeveel alzoo naar hun inzien het Totaal in de 17e Kolom van Tabel no 1 zoude moeten worden gebragt onder opmerking dat hoezeer de vroeger gedane opgave door sommige besturen welke het bovengem; Maximum van f.5,50 ver te bovengaan aan de vergadering zijn voorgekomen te hoog te zijn echter ook die opgaven van andere welke ver beneden dat Maximum zijn gebleven worden geacht het bestaan van den bakker in de waagschaal te zullen stellen & alzoo mede niet aannemelijk zijn, terwijl het in alle geval verkiezelijker is voorgekomen dat de zetting van het brood iets te ruim worde genomen dan dat dezelve te bekrompen worde vastgesteld, omdat in dit geval de bakker noodwendig moet te gronde gaan en hieruit voor de Ingezetenen een groot ongerief kan ontstaan, terwijl in het eerste geval de bakker de vrijheid heeft om zijn brood beneden de Zetting te verkoopen en de concurrentie tusschen bakkers van naburige gemeenten als van zelve zal te weeg brengen dat iedere bakker het door hem vervaardigde brood ten minst mogelijke prijs zal trachten te debiteren.
En zal afschrift dezer worden gezonden aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden met uitnoodiging om de uitslag der deliberatiën van den raad voor den 8e October aanstaande aan deze vergadering mede te deelen.
De Griffier der Staten
Van der Heim
Met potlood: Bij de eerste gelegenheid hier over nader met den secretaris spreken

Extract uit her Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 18 September 1829

Overgelegd zijnde de aanvragen over het 3e kwartaal van 1829 door eenige Plaatselijke besturen in deze provincie iingezonden om autorisatie tot het beschikken over het fonds van onvoorziene uitgaven bij derzelver respective begrooting voor 1829 toegestaan benevens eenen daaruit opgemaakten algemeenen Staat Is goedgevonden
1e den voorz: Staat te arresteren en van den daarbij verleende autorisatiën door toezending van Extracten uit denzelven, aan de geconcerneerde Plaatselijke besturen kennis te geven.
Etc
Griffier der Staten
Van der Heim

Nieuwland den 23 September 1829
Onderwerp: Verzending van Kohieren
Ingevolge Circulaire van Z:E: den Heer Gouerneur d.d. 24 Maart 1827 A no 3006 DB, Provinciaal blad no 44 heb ik de eer het Gemeente bestuur van Arnemuiden toe te zenden de Kohieren der Grond en Personele belasting; benevens die van het Patent en het Veefonds en zulks van den jare 1827, met verzoek het nevensgaand reçu gettekend aan mij te retourneren
De Ontvanger
Handtekening

Middelburg den 8 October 1829
Onderwerp: Alimentatie A.Huissoon.
Bij onze Missive van den 3 Julij j.l. hadden wij de Eer aan UEA te doen geworden eene declaratie van Alimentatie kosten ad f.73.—voor A.Huijssoon en deszelfs dochter En alzoo bij ons bericht is ingekomen dat gemelde declaratie alsnog onvoldaan is gebleven, zoo nemen wij andermaal de vrijheid UEA ts solliciteren om gemelde declaratie mitsgaders eene van f.26,60 ten bovengemelden einde aan het Algemeen Armbestuur te doen uitbetalen.
Burgemeester en Wethouders der Stad Middelburg.
Handtekening
Met potlood: Ik geloof dat dit kan betaald worden.

Middelburg den 9 October 1829
Onderwerp:Vervangingskosten opgezondenen
Weezen etc
Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen een Extract uit den nominativen Staat der Weezen voor rekening van uwe Gemeente naar de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid verzonden, met aanwijzing der sommen welke voor dezelve verschuldigd zijn wegens vervangingskosten over het jaar 1828, en voor het bedrag waarvan UEd: eerlang de acten van Chargement kunnen tegemoet zien.
Ik verzoek UEd: om bij den ontvang dier acten order te stellen onder observatie dat vermits de Weezen van wege de Armadministratiën zijn opgezonden, de voldoening dezer kosten uit de armenfondsen zal behooren te geschieden en mitsdien van de zijde van het Pl.bestuur intijds zorg zal dienen te worden gedragen dat de vereischte gelden door het betrokkene armbestuur bij den plaatselijje Ontvanger worden overgebragt, welke voor die sommen quitantie aan de Armenadministratiën zal afgeven, en bij den ontvang der acte van chargement het bedrag daarvan onverwijld uit die geïncasseerde gelden zal moeten voldoen, terwijl terwijl hij de te dezer zake gedane ontvang & Uitgaaf in zijne rekening over het lopende jaar zal behooren te verantwoorden, daaronder de toevallige ontvangsten dier de alzoo verrekende sommen met overlegging der ontvangene acte van decharge van de Algemeene Rekenkamer te brengen en voor Memorie uit te trekken in dier voege dat die alzoo ontvangene en weder uitgegevene sommen alleen binnenslijns passeren; kunnende overigens indien het Armbestuur mogt aantoonen geene fondsen ter overstorting bij den Plaatselijken Ontvanger voor het bedoelde onderwerp hetzij bij overschrijving of uit de onvoorziene uitgaven bij hunnen Begrootingen toegestaan, disponibel te hebben daarin door een buitengewoon subsidie uit de Gemeentekas onder approbatie van Heeren GS werden voorzien . in welk laatste geval bij den ontvang der acte van chargement het bedrag daarvan voorlopig uit de Plaatselijke kas zal kunnen worden gevonden, behoudens onverwijlde opgave van het bewerkstelligen dezer uitgaaf en voordragt der allocatie van de Gemeente begrooting waarop het Pl: bestuur zal verlangen het subsidie te imputeren.
De betaling verrekening & verantwoording der verplegingskosten van de Weezen over 1828, waarvan aan UEd: bij mijne missive den 12 Sept j.l. no 8145 bereids opgave gedaan is op dezelfde wijze als hiervoren is opgegeven zullende behooren te worden bewerkstelligd, heb ik de eer UEd: te verzoeken om daar voor mede te willen zorgen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Met potlood: In de eerste plaats voor het geld zorgen en dan de acte van chargement afwagten.
Staat van het verschuldigde wegens door het Gouvernement voorgeschoten vervangingskosten van naar Veenhuijzen opgezonden kinderen gedurende het jaar 1828
Provincie Zeeland

Stamboek:1903 : Beeckman Abraham Arnemuiden f.15
1911 Beeckman Marinus idem f.15
1913 Beeckman Dirk idem f.15
1917 Beeckman Cornelis idem f.15
f.60

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 9 October 1829
Overgelegd zijnde eene opgave van de gemaakte kosten voor het op den 15 Aug: l.l.achtervolgens de Resolutie dezer vergadering van den 17April te voren no 27 gedane transport van Weezen naar het Gesticht te Veenhuizeen benevens eenene staat van verdeeling dier kosten over de daarbij betrokkene gemeentebesturen
Is goedgevonden
1e De voorz: staat te arresteren, en mitsdien het aandeel van elke belanghebbende Gemeente in de voorz: kosten te bepalen als volgt:
Van de Gemeente Arnemuiden op f.16,37
2e Burgem: & Weth: der bovengenoemde gemeente aan te schrijven om de Armadministratiën in dezelve Steden & Gemeenten tot welkers laste de opgezondene Weezen in het gesticht te Veenhuizen worden onderhouden, uit te noodigen om de opgemelde som, voor zoo veel de Gemeente Arnemuiden betreft,ter Provinciale Griffie over te brengen.
3e De voorz: Burgemeester & Weth: te kennen te geven dat het bovengem: aandeel hetzij uit den post voor onvoorziene uitgaven op de begrooting van de voorz: Armbesturen over 1829 toegestaan, hetzij bij af- en overschrijving van allocatiën derzelve begrooting zal behoren te worden voldaan; terwijl bijaldien daarvoor geene toereikende fondsen mogten zijn, eene voordragt tot vinding dier kosten bij wijze van subsidie uit de Stedelijke of gemeentekas zal worden ingewacht.
En zullen Extracten dezer aanBurgemeester & Wethouders der Stede Arnemuiden worden gezonden.
De Griffier der Staten
Hurgronje
Met potlood: Er zal aan moeten voldaan worden.

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 9 October 1829
Gelezen zijnde eene missive van burgemeester & Wethouders van Arnemuiden vn den 22 der vorige maand no22
Is goedgevonden
De daarbij ingezondene conditiën en het Proces verbaal van openbare verpachting van de Landerijen dier stad voor den tijd van 7 Jaren, daarvan in het geheel is bedongen eene som van f.789- goed te keuren & dezelve van eene approbatoire apostille voorzien aan Burgemeester & Wethouders voornoemd te retourneren, met uitnoodiging om te zorgen dat het bedrag bij art 2 der conditiën voor het schrijven derzelve en van het proces verbaal bedongen ad 30 cents per blad, door den ontvanger in zijne rekening over het jaar 1829 in buitengewone ontvang worde verantwoord.
Afschrift aan B & W van Arnemuiden
Etc De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg den 28 October 1829
Onderwerp: Onkosten registerBurgelijken Stand
Voor zegel f.41:96
Druk-bind-entransportkosten f.10:16
Totaal f.52:12.
Verzoek voor den 15 November aanstaande ter Provinciale Griffie te doen overbrengen
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 27 October 1829
Onderwerp: Besmettelijke ziekte te Washington in Noord-Amerika.
Door het Ministerie van Marine en Koloniën onderrigt geworden zijnde, dat er te Washington in Noord-Amerika , een besmettelijke ziekte, bekend onder den naam van tijpus fever, is uitgebroken, heb ik het noodig geoordeeld U daarvan bij deze te informeeren, met uitnoodiging, om, bij plaats hebbende strandingen van Schepen en Goederen, naauwkeurig te letten, of dezelve uit de voormelde Plaat afkomstig zijn en daaromtrent de vereischte maatregelen van voorzorg in acht nemen, voorgeschreven bij ZM’s besluit van den 19 November 1819, no 47, en medegedeeld bij Dispositie van mijnen Ambtsvoorganger, van den 27e derzelve maand, no 3137a, dewelke in der tijd ter uwer kennisse is gebragt.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 28Ocober 1829
Vertrouwelijk
Samenvatting
De algemeene opinie is dat het er met de aardappeloogst niet zo goed voorstaat en er sprake is een behoorlijke prijsverhoging.
De Gouverneur maakt zich zorgen over de gevolgen voor “de behoeftige Volks-klasse”
Aangezien er weinig koopkracht is onder dat verarmde deel van de bevolking en in de Winter weinig te verdienen valt,zal er groot gebrek aan voedsel zijn onder de hongerige bevolking.
De Gouverneur stelt voor aan de diverse Gemeentebesturen om een zekere hoeveelheid ander geschikt Wintervoedsel op te doen en op te slaan: droge Peulvruchten, Gort e.d. en deze tegen een lage prijs om niet ter beschikking te stellen aan de min-vermogende en behoeftige Ingezetenen;
“ terwijl de daartoe behoevende penningen, voor zoo veel dit vereischt wordt des noods door de gemeente-kas zouden kunnen worden voorgeschoten.
Bij de besluitvorming zal het nodig zijn een zekere geheimhouding in acht te nemen, ten einde de gemoederen niet nodeloos te verontrusten en geen voortijdige en onbillijke vorderingen op te wekken.
Het zal mij aangenaam zijn te vernemen, hetgeen door door UwEd: ten gevolge dezes, voor uwe Stad of gemeente noodig is geoordeeld en verrigt geworden.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch
Met potlood:over deze missive ben ik bereid met UEd: eens te spreken
JHS

Aan het plaatselijk bestuur der stad Arnemuiden
Edel Achtbare Heeren!

Sedert eenigen tijd zijn mij en mijne praktijk eenige lijders met mazelen voorgekomen .Daar ik evenwel van de besmettelijkheid dezer ziekte geenzins overtuigd ben en dezelve dus niet rangschikte onder dezulke bedoeld bij het reglement vastgesteld bij Z.M. besluit van 31 mei 1818 (Staatsblad no 25) en daar het getal der onder mijne behandeling zich bevindende niet zoo buitengemeen groot is dat de naam van heerschende ziekte daarop kon toepasselijk zijn en het mijne bevoegdheid te buiten gaat omtrent het getal der niet onder mijn behandeling zijnde te informeren zoo begreep ik dat Z.M. nadere bepalingen hier ook niet behooren te worden toegepast doch door den heere president der Provinciale geneeskundige Commissie hiertoe vriendelijk verzocht zijnde heb ik de eer UEA bij dezen te berigten dat ik mazelen behandelde dat dezelve van eenen hoogst ontstekingsachtigen aard zijn maar bij soms vrij hevige toevallen doorgaans gunstig verloopen zodat van gene belangrijke bijzonderheden kan gewag maken.
UEA DW Dienaar
J.H. van Opdorp
Arnemuiden 25 October 1829

Middelburg 2 November 1829

In antwoord van UEA missive dato 29 October l.l. dient dat ik eenige dagen geleden van den chirurg. Van Opdorp te Arnemuiden mondeling berigt kreeg van het ontstaan der mazelen te Arnemuiden; ik avanceerde zijn Ed dat deze kennisgeving niet aan mij maar aan het gemeentebestuur van Arnemuiden behoorde te geschieden, ten einde in conformiteit van articul 41 t/m 43 van het besluit van ZM dato 31 meij 1818 te handelen, als mede ook volgens een nader besluit van Hoogstdezelve dato 22 Augustus 1827 inhoudende dat al de bepalingen van articul 41-49 van het besluit van 31 meij 1818 ook toepasselijk waren op alle heerschende ziekten, hetzij dezelve al of niet besmettelijk waren: dit heeft : zo ik mij niet bedriege aanleiding gegeven tot het inzenden van zijnen missive; welke missive ik UEA zoude adviseren als kennisgeving van het ontstaan der mazelen binnen Arnemuiden te willen beschouwen.
De President der Prov. Geneesk. Commissie van Zeeland
Vally

Middelburg den 10 November 1829
Onderwerp: Voorziening in de behoefte aan gleui
Voor de Zeedefensie van Walcheren
Samenvatting:
De Centrale Directie van Walcheren heeft te kennen gegeven dat er nog steeds behoefte bestaat aan het noodige gleui ten einde de dijken, tegen en gedurende den aanstaanden winter in veiligheid te stellen en te onderhouden.
Mogelijk zijn er geen harde maatregelen nodig, gezien de vroegere ijverige medewerking van besturen en van de Ingelanden.
Wel grote aandrang nodig om de gelanden uit te nodigen tot een spoedige dorsing van een deel van hun tarwe. Er is 50 à 60 gleuiën per bunder nodig om dadelijk er in te voorzien
Gedurende de winter een deel van het het gedorst wordende tarwe stro tot gleui af te zonderen,, om ook in het volgende seizoen over de nodige hoeveelheid van dit materiaal te kunnen beschikken.
De betaling van het geleverde zal naar redelijkheid, dadelijk contant geschieden
Gaarne vóór of uiterlijk op 1 December aan de Centrale Directie opgave van de namen en woonplaatsen der gelanden en van de hoeveelheid gleui die door ieder gelande als dan zal kunnen worden geleverd.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 9 November 1829

Bij onderhandsche Akte van scheiding der nagelaten goederen door Teuntje Pinte laatst weduwe van J.Marteijn gewoond hebbende en overleden te Arnemuiden den 2. Mei dezes Jaars zijn dezelve toebedeeld aan Johannis en Blaas Schets, zonder dat bij die Akte is opgegeven de waarde van ieder der toebedeelde percelen , en deze ter berekening der regten benoodigd hebbende, zoo heb ik de eer Uwe WelEd: te verzoeken mij die zoo mogelijk approximatief te willen opgeven bestaande deze goederen in
1e Een huis en schuur op de markt te Arnemuiden wijk B no 32 en 33 bevorens no 28 en 29
2e Een weide groot 3 Bunder, 78 roeden 15 ellen in Nieuwerkerk onder Arnemuiden in een blok/9 vo ?
3e Een stuk zaailand groot 1 bunder 25 roeden 4 ellen weide aldaar in Jan Klaassen blok f 6 en 7
4e Een weide groot 2 bunder 10 roeden 5 ellen aldaar f 6 verso en 7 recto
5e Een huis te Arnemuiden wijk B no 34 bevorens no 31
6e Een pakhuis het haasje aldaar B no 13 bevorens no 12
7e Een schuurtje aldaar wijk B no 21
8eEen paardestal aldaar wijk B no 23 en
9e Een weide groot 3 Bunder 28 roeden en 58 ellen in Jan Keulsblok f 9 in Nieuwerkerk onder Arnemuiden
De Ontvanger der Registratie
Handtekening

Middelburg den 19 November 1829
Onderwerp: dispositie op verzoek Emeritus predikant
Hondius om uitbetaling achterstallig tractement.

Ik heb de eer UEd: te informeren dat op ’s Konings last bij dispositie van Zijne Excie den Minister van Staat belast met de Generale Directie der zaken der Hervormde kerk enz. van den 13e dezer no 7 aan den Emeritus Predikant Hondius op zijn verzoek tot vergoeding wegens het aan hem onbetaald geblevene gedeelte van zijn achterstallig tractement te Arnemuiden over 1811, 1812 & 1813 waartoe Uwe missive van den 24e Junij j.l. no 53 betrekkelijk was, is te kennen gegeven dat gemelde aanzoek waarvan de behandeling sedert lange is afgeloopen bij gratificatie of anders niet kan worden voldaan.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: notificatie

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag den 28 November 1829
Autorisatie verleend aan het Plaatselijk Bestuur om het Meerder bedrag voor de registers van den Burgelijken Stand over dit jaar verschuldigd te vinden uit den post van onvoorziene Uitgaven bij diezelfde Begrooting uitgetrokken, te weten voor de stad Arnemuiden met f. 4,12.
Etc
De Griffier der Staten
Hurgronje
Met potlood,kennis geven aan Ontvanger

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 13 November 1829
Goedkeuring van de begrooting van het gesubsidieerde Armbestuur van Arnemuiden, behoudens de noodig geachte wijzigingen in bij sommigen derzelven in margine gestelde observatièn
Verder 2 Exemplaren van approbatoire apostillen voorzien, op de gewone wijze aan de betrokkene Plaatselijke Besturen te retourneren
Etc
De Griffier der Staten
Hurgronje

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 20 November 1829
Over het 3e kwartaal dezes jaars voor de Provinciale belasting en Opcenten, ten behoeve der Steden Hulst en Axel en van de gemeenten ten platten Lande krachens K.B. Besluit ven 9 december 1826, geheven wordende, is ontvangen en door de Minister van Financièn is disponibel gesteld een som van f.11.340,46 ter repartitie, waarbij staat is toegevoegd.
Betaalbaar bij adsignatièn op de Agenten van den algemeenen Rijks/kassier in dit district.
Etc
De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg 3 December 1829
Wijlen Janna La Rivière op 19 Julij l.l. overleden, huisvrouw van Jacob Schoonenboom heeft aan den Armen van Arnemuiden bij testament op 16 Mei 1810 gelegateerd de som van 5 schellingen of f.1,50
De Gouverneur van Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood: kennisgeving aan Armbestuur ter vevulling van de verpligting.

Middelburg den 9 December 1829
Onderwerp: Ophef quarantaine
Ophef van Quarantaine in andere plaatsen dan Spanje, Portugal, Noord-Amerika en in het bijzonder New-Orleans, Mexico, Cuba en de Levant.
Dit op advies van het Departement van Marine etc, ten einde aan de handel zo min mogelijk oponthoud toe te brengen
Etc
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 9 December 1829
Onderwerp: Inzameling Aardappelen
Door UEdAnog niet voldaan zijnde aan het gevorderde bij mijne Missive van den 28 Oct: ll H no186 vertrouwelijk heb ik de eer UEA te verzoeken, mij uwe rescriptie ten spoedigsten te doen geworden

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Met potlood; de missive ter teekening en verzending zal ik wagten


Middelburg den 21 December 1829
Onderwerp: School-opzigt
Ik heb de eer UE kennis te geven dat ZIJNE MAJESTEIT, overwegende dat door het overlijden van den Heer Anthonius van Deinse, de reden heeft opgehouden te bestaan, welke in het 1e Schooldistrict eenen tweeden Schoolopziener heeft doen aanstellen, bij besluit van den 5 dezer, no 7, tot eenigen Schoolopziener in gemeld heeft benoemd Mr Adriaan Pieter van Deinse, te Middelburg.
Ik verzoek UE hiervan aan de daarbij belanghebbende mededeling te doen, om bij voorkomende gelegenheid, met gemelden Heer, over de belangen van het laer onderwijs, in uwe Stad of gemeente, als zodanig te handelen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
Me potlood: Kennis geven aan de ???? en den Schoolmeester

Nieuwland den 21 December 1829
Onderwerp: beschrijving Personele belasting
En uitreiking van verklaringen tot verkrijging van patent

Ik heb de eer U EA ter kennis te brengen dat de verklaringen tot verkrijging van patent voor de patentpligtigen en en ingevolge de artikelen 51 en 52 der Wet op de personele belasting van den 28 Junij 1822, de beschrijvingsbiljetten voor dezelve zullen worden rondgebragt den 2 Januarij aanstaande en weder zullen worden afgehaald acht dagen daarna, waarvan ik UEA inviteer door openbare afkondiging de Ingezetene hiermede bekend te maken en hen tevens te willen herinneren aan de bepalingen vervat in de artikelen 62 en 63 der bovengenoemde wet
De Ontvanger
Handtekening
Met potlood; Publicatie affigeren

Middelburg den 23 December 1829
Onder geleide dezes heb ik de Eer UEA te doen toekomen 65 stuks gezegelde Patentbladen voor den dienst van 1830 presumptief benoodigd, UEA tevens verzoekende mij voor deze toezending een afzonderlijk Bewijs van Ontvang te willen retourneren
De ontvanger van het buitengewoon zegel in de prov: Zeeland.
Handtekening
Met potlood: den ontvangst zal moeten worden geaccuseerd

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 4 December 1829
Rapport gedaan op de begrootingen voor 1830 voor Arnemuiden
Is goedgevonden
a.Dezelve bij het gewone Besluit op de begrootingen te stellen, te arresteren als volgt.
Dat daar de ondervinding heeft doen zien dat tot bekostiging van het Staatsblad met het register, benevens de Staats-courant, jaarlijksch niet meer dan de som van f.30,50 vereischt wordt, de Vergadering heeft gemeend, dat het daartoe bij vele gemeenten voorgestelde bedrag van f.36- voegzaam tot de som van f31- kan worden terug gebragt, zijnde dienten gevolge het artikel der huishoudelijke onkosten bij de begrootingen dier gemeenten met de som van f.5- verminderd.
b. dat ten gevolge der plaats gehad hebbende vermindering met een derde van het getal Schutters bij de rustende Schutterij, de vergadering tevens heeft geoordeeld, dat de kosten voor dit onderwerp benoodigd, met een derde zullen verminderen en dat alzoo de door dezelve bij de begrootingen voor 1830 toegestane 2/3 van het vorige bedrag, voor dit onderwerp toereikende zal worden bevonden.
Etc
De Griffier der Staten
Hurgronje
Middelburg den 28 December 1829
Onderwerp: heffing van accynsen

Samenvatting: Het betreft hier een verhoging van Accijns onderworpen goederen.
Gemeenten moeten zorgen voor de Aanpeil t.b.v. die accijn sen met betrekking Wijnen ,buitenlansch Gedisteleerd, Suiker Stroop, Likeuren.
Boven de Rijksaccenten, is er nog steeds sprake van Provinciale en Stedelijke/Gemeentelijke opcenten.
Annex Gaan een serie van 22 bepalingen/artikelen aangaande de te doene aanpeil van Accijns-goederen, welke aan verhooging zijn onderworpen verklaard, vastgesteld bij Z.M. besluit van den 24 December 1829 (Staatsblad no 79)
V.B van Accijns:
Van elk Vat buitenlandsche Wijn elf gulden vijf en twintig centen
Van elk vat buitenlandsche Brandewijn, Rum of Arak twintig gulden
Van elk vat buitenlandsche Likeuren dertig gulden
Ruwe suiker 12 gulden 40 vor 100 ponden; kandijsuiker 21 gulden enz.
De Gouverneur van Zeeland
Van Vredenburch

Deel 2
21 Maart 1829 (met potlood)
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden maken bij deze bekend dat door het overlijden van den Heer J. Jongejan de post van heelmeester in gemelde stad is komen te vaceeren en nodigen mitsdien elk en een iegelijk uit welke verlangen mogten naar dien post te staan zich daartoe voor den 1 April aanstaande met vragtvrije brieven of in persoon te vervoegen bij het bestuur van gemelde stad onder overlegging der bewijzen welke ingevolge de bestaande voorschriften tot admissie als zoodanig worden vereischt; terwijl aan de belanghebbende al verder wordt te kennen gegeven dat het jaarlijksche daartoe staande tractement eene som bedraagt van f.125- daar onder begrepen eene som van f.50- welke uit de armenkas voor ded verpleging der armen wordt betaald.
JHS

Aan den Raad der stad Arnemuiden
Geeft Eerbiedig te kennen Coenradus de Jongh platelands Heelmeester te Biggenkerke en als zodanig geadmiteerd door de Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland, blijkens Extract uit d Notulen van genoemde Commissie in dato den 31 Meij 1825 welke hij de vrijheid gebruikt hierbij over te leggen.
Dat hij ondergetekende in de Middelburgsche Courant van den 4 dezer maand heeft vernomen dat door het overlijden van deszelfs kunstgenoot J:Jongejan de Heelmeesters plaats in Uw Achtb: stad is komen te vaceren.
Weshalven den suppliant zich Eerbiedig wend tot UEA met Eerbied verzoekende dat het UEA mogt behagen hem suppliant met voorschreve vacante post te begunstigen
Het welk is doende
UEAonderdanige dienaar
C. de Jongh
Biggenkerke
Den 19 Maart 1829

2e Bataljon 5e Compagnie Rustende Schutterij Provincie Zeeland
Buijs Johannis korporaal in dienst bij assignatie Markt October 1823 geboren 23 Februarij 1804 Kleermaker
Corneliise Cornelis Schutter Markt geboren 1 Februarij 1804 Visscher
Belzen Marinus van Schutter Wesrdijk? A34 geboren 20 Januarij 1804 Visscher
Rider Jacob Blaas de schutter Langstraat A59 geb.29 Januarij 1804 Visscher
Kramer Jan schutter Op de Wal A34 geb. 24 Februarij 1804 Kleermaker
Midavaine Adriaan Kleverskerke geb 28 Maart 1803 landman tot korporaal bevorderd 22 September 1827.
De Kaptein kommandant der Komp
J. Balsnijders

Publieke
Verpachting
Te Arnemuiden

Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden zullen op Zaturdag den 19e September 1829 des ’s morgens ten 10 uren op het Stadhuis alhier aan de meestbiedende presenteren te verpachten- in twaalf perceelen de Zuid en Westwalle, nevens het Schuttershof het Christiaan Poldertje- De NoordWest walle de NoorOostwalle- de Dokweide- de Schuttershofweide en Ende Dijk- het Molenweidje- de Keetdijk met het Eilandje achter de twee Zoutkeeten tot aan de Kille- het Eiland achter de Keetdijk –het Kerkhof- de Galgenberg en de Cingel, alles voor den tijd van zeven jaren, beginnende St.Catharine 1829 1829 tot St Catharine 1836.
De Pachters zullen ieder twee borgen moeten stellen ten genoegen van het bestuur- en zijnde de verdere conditiën van heden af te lezen bij den secretaris dezer stad.
Arnemuiden den 3e September 1829
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve

Arnemuiden (Middelburg doorgestreept) den 27 October 1829
Aan den Heer President
Der Provinciale Geneeskundige Commissie
(met potlood)
Ik heb de eer UEd hier nevens te doen toekomen eene bij mij ontvangene missive van den binnen Arnemuiden gevestigden plattelands heelmeester van Opdorp betrekkelijk de zijn Ed: behandelde wordende Mazelen. Uit deze missive schijnt het te blijken dat op verzoek van UEd: zulk een buitengewoon rapport aan mij heeft moeten ingezonden worden; en ofschoon zeer bereid de bij Wet voorgeschreve kennisgevingen daar van te doen, heb ik gemeend dien alvoren van UEd: te moeten vragen, of ook een bijzondere rede of onderzoek van uwe zijde aanleiding tot zoodanig een rapport gegeven heeft, ten einde in staat te wezen dienovereenkomstig zoodanige maatregelen te nemen als UEd: in dezen mogt nuttig of nodig keuren waaromtrent UEd: mij onder terugzending van het hier nevensgaande stuk verplichten zult deszelvs gevoelen te willen mededeelen
De Burgemeester van Arnemuiden
JHS

Aan den Heer Ontvanger der Registratie
Te Middelburg

In voldoening aan UwEdG verlangen ons bij deszelfs missive van den 9e dezer maand no 1120 medegedeeld, houdende verzoek van opgave van de approximative waarde der onroerende goederen, door Teuntje Pinte laatst wed. van J. Marteijn den 2 meij l.l. alhier verleden nagelaten, en door hare kinderen bij onderhandsche acte onderling verdeeld, hebben wij de eer UEG te kennen te geven, dat onzen Secretaris als Executeur in die nalatenschap, de waarde van die goederen ons heeft medegedeeld zo als dezelve door vier neutrale personen waar onder twee leden uit den Raad dezer Stad voor die verdeeling zijn getauxeerd geworden en dewelke volgens die opgave bestaan, gelijk ook dezelve in UEG missive voorkomen in de navolgenden.
No 1 etc
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Met potlood: ik vereenig mij gaarne met den inhoud dezes, ofschoon met de zaak onbekend en daar van niets wetende
JHS

Staat van de voorgedragene en benoemde Zetters voor de dienst 1830
Voor Arnemuiden:
P. de Meulmeester
J.Kramer
A. de Smit
P.Goudswaard
L.Blok

Middelburg den 1 December 1829
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Samenvatting van een Circulaire in de moeilijke tijd van veel woelingen,die in 1829 aangebroken is
Een verdediging van de beginselen van den Vorst, die handelt als het geslacht Nassau waardig.
De besturen worden opgeroepen de “beginselen”van de Vorst na te volgen , te propageren en in de praktijk te brengen.
“In de eerst plaats vordert de aard uwer betrekking , thans meer dan ooit, om zich aan den Troon te sluiten, en door krachtvolle handelingen in den geest des Gouvernements, het vertrouwen, hetwelk Zijne Majesteit in UEG gesteld heeft waardig te betoonen: al wat met dien geest strijdig is, moet in elke Stad of gemeente zorgvuldig worden te keer gegaan.
Waakzaamheid wordt gevorderd: het goede te bevorderen en het kwade, dat zich vertoont te verstoren.
Verder is het geboden Uwe Ingezetenen bij elke bekwame gelegenheid, liefde en gehechtheid aan den Koning, als mede vertrouwen op Zijn bestuur in te boezemen en bij hen aante kweeken.
De Vaderlijke genegenheid van de vorst voor het welzijn van het volk, het genot van vrede en rust en eene betamelijke vrijheid; mogelijkheid van onderwijs en ontwikkeling; de bloei van vele takken van Nijverheid: allerwege sprake van geluk en welvaart. Aansporing tot medewerking aan de bevordering van de maatregelen welke voor het algemeen welzijn nuttig zijn.
Nauwlettende zorg voor de opvolging en handhaving der Wetten van den Staat.
Ten laatsten welwillendheid bij het aanhoren en bevorderen van alle regtmatige belangen der Ingezetenen: regtvaardigheid, wijsheid en strikte onpartijdigheid bij uwe handelingen beschikkingen
En vastberadenheid en klem bij de uitoefening uwer pligten
Etc.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Stuk aan EDEL MOGENDE HEEREN van de Staten-Generaal.
Korte samenvatting.
Het stuk is in origineel in het Archief te raadplegen
Maatregelen tegen de kwaadwilligheid van een kleine groep die misbruik maakt van de vrijheid van drukpers in die tijd van de revolutionaire bewegingen van omstreeks 1830.
Aanbieding van eene wet, welke alleen ten doel heeft om door beteugeling van het kwaad, het genot van het goede te bewaren.
Verder bevordering van de godsdienst vrijheid, zoals de Vorst die zag, met het oog op de Roomsch Katholieke Eeredienst; regeling van het onderwijs op eene verlichte en onbevooroordeelde wijze .
Regeling van de taalkwestie; de kwestie van de zoogenaamde Ministeriële verantwoordelijkheid, waarbij de vorst zich aan de bestaande grondwet wil houden. Ook regelingen van de geldelijke aangelegenheden des Rijks etc.
’s-Gravenhage, den 11 December 1829
WILLEM

Ontvangen de Som van tien Guldens zeven en Tachtig cts zijnde het bedrag der gecollecteerde Gelden volgens Borderel ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden Dienst in de nederlanden gedaan te Arnemuiden in 1829
Namens de Districts Commissie
Te Middelburg
P.Holscher
Deel 3

Arnemuiden den 2 Jan. 1829
Aan Heeren GS van Zeeland
(met potlood geschreven) klad
De buitengewone registers, lijsten en ander noodwendigheden welke wij ons verplicht gezien hebben aan te schaffen voor het werk der schutterij benevens eenige supletoire registers voor den burgelijken stand ons buiten staat geteld hebben om de kosten daar van uit de gewone som/ der begroting te voldoen waarvan het gezamentlijk bedrag een som van f.6,60 ? beloopt, nemen wij de vrijheid UEA autorisatie te vragen dezelve uit de post van onvoorzien uitgaven over het jaar 1828 te mogen voldoen, met? En benevens eene som van f.15;75 dit nog geinpendeert bij gelegenheid het Zijne Excellentie de heer Gouverneur dezer provincie behaagt heeft onze Stad met een bezoek te vereren
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
JHS
Arnemuiden den 6 Jan: 1829
Aan den Heer Ontvanger der Registratie & zegel
Te Middelburg

Ik hebde eer UEd hiernevens te doen toekomen het reçu voor de mij toegezondene patentbladen voor 1829 vermeld bij eene missive van den 27 Decb.l.l. no 482
De Burgemeester van Arnemuiden
JHS
Met potlood: bovenstaand missive komt mij voor beleefdheidshalve goed ter geleide van het reçu te doen gaan.
JHS

Aan GS van Zeeland
In klad met potlood geschreven
Onderwerp: om autorisatie op onvoorziene uitgaven
1828.
Arnemuiden 6 Jan: 1829

Het diaconie Armbestuur onzer gemeente ontvangen hebbende een declaratie van alimentatie verplegings en begraafnis kosten voor het huisgezin van zekere Abraham Huiszoon armlastig te Arnemuiden, en waarvan het montant aan het armbestuur der std Middelburg te voldoen bedraagt eene som van f.30:35, terwijl het hierboven genoemd armbestuur almede ontvangen heeft onze aanschrijving waar bij wij hen naar aanleiding van UEA missive in dato 19 decemb. 1828 l.l. no 22 hebben uitgenodigd om ter provinciale griffie voor transport kosten der wezen naar Veenhuizen over te brengen eene som van f.50:11; bedragen de beide deze opgenoemde sommen een gezamentlijke montant van f. 80:46; heeft het voorzeide armbestuur zich tot ons gewend met verzoek om door een extra subsidie uit stads Stads kas hier in te gemoed gekomen te worden, als latende hunnen gewone fondsen niet toe in de betaling van het bovenstaande te voldoen.
Van de noodzakelijkheid deze aanvraag overtuigd nemen wij de vrijheid UEA autorisatie te vragen om voor deze? Som van f. 80:46 aan het diaconie Armbestuur onzer gemeente tot voorgemeld einde uit de post van onvoorziene uitgaven der stedelijke begroting over 1828 te mogen toekennen en uitbetalen.
Burgemeester & Wethouders
JHS

Arnemuiden den 16 Februarij 1829
Aan den Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt op rekwest Ontvanger
Van het Armbestuur

Bij Uwe Exc: appostillaire dispositie in dato 16 Januarij l.l. no 42 B2 Afd werdt in onze handen gesteld om daarop te dienen van berigt consideratie en advies zekere rekwest van H.M. Hoogerheijde, ontvanger van het Diaconie Armbestuur binnen onze gemeente, verzoekende om de som van f.68:29 op de begrooting van voornoemd bestuur over 1828 gealoueerd voor een nadeelig saldo der rekening van 1826, ditmaal aan hem te accorderen om in de rekeningvan het vorig jaar in Uitgaaf gebragt te mogen worden
Aan Uwe Excie verlangen bij deze voldoende, hebben wij de eer Uw Excie te kennen te geven, dat wat in het algemeen aangaat de positiven in het rekwest omschreven, dezelve ( ofschoon min duidelijk voorgesteld) echter naar waarheid zijn, en de behandeling der administratie van gezegde ontvanger zoo ver wij hebben kunnen nasporen, steeds ter goeder trouw geweest is; dat het jaarlijksch verwisselen der leden van het Diaconie Armbestuur, vooral in de gemeenten ten Platten lande, dikwerf groote moeijelijkeden voor den ontvanger der Diaconie medebrengt, hetgeen zich in dezen ten duidelijksten heeft doen zien; -dat het verhaal van den Ontvanger op zijne lastgevers hoogst moeijelijk, zoo niet ondoenelijk is, daar de laatstvorige en thans dienende leden van het Armbestuur te Arnemuiden zeer armoedige visschers zijn die ternaauwernood in de behoefte van hunne huisgezinnen kunnen voorzien, en althans zeker buiten staat zijn om de som van f.68:29 aan den ontvanger te vergoeden, welke dezen ambtenaar ingevolge van het besluit van G.S. in dato 12 Sept 1828 no 22 zou moeten opleggen;
Wij twijfelen er ondertusschen niet aan, of het onderhavige geval, zal, gevoegd bij onze meermalen gedane herinneringen en teregt wijzingen, het Diaconie Armbestuur meerder omzichtigheid in de behandeling hunner finantiële belangen geleerd hebben, weshalven wij de vrijheid nemen Uwe Excellentie te advisreren en voor zoveel nood, te verzoeken, om bij heeren G.S. het daarheen te willen wenden, dat aan den rekwestrant voor ditmaal mag worden toegestaan om de voorschreve som van f.68:29 in de begrooting van 1828 toegestaan, ter zijner gemoetkoming onder de uitgaven in de rekening over dat jaar te brengen, mits hij zorge dat bij vervolg geene posten op de begrooting in uitgaaf vermeld worden overschreden, zonder daartoe door de bestaande verordeningen de noodige autorisatie bekomen te hebben,- met terugzending van het bewuste rekwest vermeenen wij hier mede aan uwe Excellentie verlangen te zullen hebben voldaan.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
JHS
Met potlood: Bij aldien dit concept uwe goedkeuring mogt wegdragen, was het
Misschien alzoo mijns inziens beter Geen?
JHS

Aan HEGA Heeren GS van Zeeland
Berigt op Resolutie 30 Jan: 1829 no 1
Onderwerp: Aangelegden begraafplaats
Arnemuiden den 7. Maart 1829

Bij UEGA resolutie van den 30e Januarij dezes jaars no 1 behelzende onder mededeeling van het verlangen van Zijne majesteit dat alwaar nieuwe begraafplaatsen zijn of zullen worden aangelegd, naar aanleiding van art: 3 van het Decreet van den 13 Prairial 13e jaar, daar waar zulks zonder te groot bezwaar geschieden kan, de nieuwe begraafplaatsen van eenen muur ter hoogte van twee Ellen worden omringd en waar bij wij worden uitgenoodigd om ten spoedigsten aan UEGA kennis te geven of het naar ons inzien mogelijk zoude zijn om het zij door het doen eener geldleening, hetzij door de uitvoering in een reeks van jaren te bewerkstelligen, de aangelegde begraafplaats in onze Gemeente van eenen steenen muur te omringen onder opgave der daar toe verEischt wordende kosten, met aanschrijving, om voor zo ver hieruit te groot bezwaar voor den stedelijken kas zoude resulteren UEGA op te geven
1e op welke wijze de nieuwe aangelegde begraafplaats is of zal afgesloten worden
2e hoe veel strekkende Ellen de omtrek der begraafplaats groot is.
3e op hoeveel de kosten eener steenen muur van twee Ellen hoogte en bekwame dikte met de noodige drummers of pilasters rond die begraafplaats te stellen worden berekend- ten einde voor zoo verre door UEGA mogte kunnen worden ingestemd, dat de daarstelling van zodanige muur te kostbaar zoude zijn, de nodige voordragt te doen, om de verEischte dispensatie van Zijne Majesteit worde verkregen.
In voldoening daar aan hebben wij de eer UEGA te berigten
1e dat de nieuw aangelegde begraafplaats dezer gemeente is omringd met een sloot, wijd drie Ellen, diep 2 Ellen, staande op den Dam of toegang een poort of hek van latten, hoog 2 ½ Ellen, op een Sloof, met 1 El 4 palmen overstek aan de Sloot met zijvleugels afgemaakt.
2edat den omtrek der begraafplaats groot is 210 Ellen
3e en dat de kosten eener steenen muur hier voren omschreven berekend worden te zullen bedragen eene som van f.4158.-
Wijders vermeenen wij UEGA te moeten te kennen geven dat aangezien de Jaarlijksche Inkomsten dezer Gemeente niet toelaten, om die kosten te dragen, of bij een geldleening derzelve, met de als dan daar bij gevorderd wordende Intresten in een reeks van jaren te vinden, tenzij men bijzondere plaatselijke belastingen voordraagde waar toe onze gemeente als genoegzaam alle uit arme & behoeftige visschers bestaande die niet dan met veel bezwaar ’s Rijks lasten opbrengen buiten staat is het mitsdien naar ons inzien, het stellen van zodanig muur een zeer drukkend bezwaar voor onze plaatselijke kas zijn zoude, waarom wij de vrijheid nemen UEGA Eerbiedig te verzoeken het bij Zijne Majesteit daar heen te wenden dat wij van het stellen van zodanige muur rond de nieuw aangelegde begraafplaats dispensatie mogen bekomen.
Met potlood: Ik heb vrede met dit stuk als de opgaven juist zijn
JHS
Aanvulling opeen kladpapier:
Over de omtrek: Zou Marée dit niet eens kunnen meten; ik ontzie het alzoo ik niet wel ben;
Als er een muur moest gezet worden denk ik men drfie ellne van de sloot zouw moeten blijven;
Ik denke men voor f.23 eene el voor de opgegeven muur zouw gemaakt krijgen
(de onbekende persoon/ misschien A. van Eenennaam die dit opschrijft is waarschijnlijk een ambachtsman/ metselaar/timmerman )

Prov.Blad no 196- 6 decb. 1828
Aan de Heer Gouveneur
Arnemuiden den 13 Januarij 1829
Onderwerp: Berigt uitvoering Instructie Secretaris

In voldoening aan Uw Excie circulaire van den 6e Decemberl.l. (Prov.blad 196) betrekkelijk de uitvoering der Instructie van de secretarissen der gemeenten ten platten lande, hebben wij de eer uwe Excie te berigten dat de Registers en Schrifturen dezer Gemeente Secretarij overeenkomstig de vastgestelde Instructies in verband met de door Uwe Excie gegevene inlichtingen thans zijn ingerigt
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
JHS
Met potlood: Ik vind uw plan van de f.39- omvoorzien voor de begraafplaats zeer goed en en de daarvoor eene concept missive inwagten
De burgemeester excuseert zich dat dat hij door zijn vele bezigheden iets heeft nagelaten; hij hoopt dat in de loop van de week nog te doen,
JHS

Aan HEGA Heeren van Zeeland
Onderwerp: Voorstel gebruik 2 pct begrooting 1827
Arnemuiden den 29e Jan: 1829
( kladschrift:concept)

Bij UEGA besluit de dato 18 december j.l. provinciaal blad 1828 no 241 houdende kennisgeving van ZM beschikking over het gebruik der 2 pct bij de begroting der steden en gemeenten over 1827 uitgetrokken werden wij uitgenodigd werden wij uitgenodigd een? Aangaande het gebruik van de aan het ingemeld besluit nader voorgeschreven bij de begroting van 1829 in buitengewone uitgaaf in de /onder?reserve van nadere beschikking uitgetrokken bedrag der 2 pct van 1827 ook voor de gemeente Arnemuiden aan UEGA eene nadere voordragt te doen; Hier aan bij dezen voldoende hebben wij de eer aan UEA voor te dragen voor de som van f.39- voor de 2 pct van 1827 op de begrooting van het lopende jaar uitgetrokken te doen strekken in mindering of tegemoedkoming van de op die begrooting toegestane som voor de kosten tot de aanleg eener nieuwe begraafplaats dezer gemeente, dan de kosten welke daaraan moeten besteed worden , meerder zullen bedragen dan de som daarvoor
(zie voorvolg brievenboek 29 Jan:1829 te vinden op de website van HVA)


Aan Heeren Burgemeester en Assessoren van Rosendaal
Arnemuiden den 12 Maart 1829
(kladschrift: concept)
Met een missive van den 8 dezer had ik de eer te ontvangen de Exemplaren der bekendmaking betrekkelijk de in uwe gemeente opgerigte vischmarkt; gaarne zal ik daar aan de nodige publiciteit geven, en de inwoners mijner gemeente zoeken aan te moedigen om de uitgeloofde premiën te verdienen, terwijl het mij alzoo aangenaam wezen zal om onze wederzijdsche betrekkingen door dien weg te trachten aan te knopen zullende ik niets onbeproefd laten UE hier in zoveel mogelijk de behulpzame hand te bieden; de belangen mijner gemeente en mijn ingezetenen wederkeerig voor zoo ver zulks mogt voorkomen UEd welmeenend aanbevelende.
Ik neem overigens de vrijheid UE te verzoeken nevengaande missive aan den herbergier Rissen in uwe gemeente woonachtig te willen doen troekomen, terwijl ik inmiddels de eer heb mij met achting te noemn
De Burgemeester van Arnemuiden
JHS

Arnemuiden den 16 Maart 1829
Aan Zijne Excie den heer Gouverneur der provincie Zeeland
Onderwerp: Berigt vervoer Buskruid
(klad:concept)

Ik heb de eer Uwe Excie kennis te geven dat ingevolge bij mij ingekomene informatiën het transport buskruid vermeld bij Uwe Excie dispositie van den 12e dezer A 1e Afd No 2435 reeds op zondag den 15e dezer des morgens om 8 uren van de buskruidmolen de goude draak is vertrokken, en het schip langs het Sloe is heen gevaren, waarmede ik alzoo vermeene aan Uw Excie verlangen te zullen hebben voldaan.
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer

Aan Heeren GS van Zeeland
Arnemuiden den 30.Meij 1829
(klad:concept)
Onderwerp: verzoek approbatie verpachte straatmest

De pacht van de Straatmest aardasch en vuilnisbakken dezer gemeente met Ult: 1828 geexpireerd zijnde, zoo hebben wij nadat de conditiën door den Raad dezer stad waren gearresteerd op den 29. Novb de vorigen jaars de openbare verpachting daarvan ondernomen, dan daar de pachtsom bij die gelegenheid geboden, aanmerkelijk minder was, als de toen nog loopende pacht, hebben wij gemeend die te moeten ophouden,terwijl daarna door ons een en andermaal is getracht die personen tot een hooger bod te engageren ten einde in de bestaande pacht geene vermindering mogt komen, doch hetwelk zonder gevolg is gebleven, tot dat het nu eindelijk ons is gelukt onder nadere approbatie dedzelve aan den Persoon van Willem Rossen , wonende te Rosendaal te verpachten voor gelijke som als die Straatmest is verpacht geweest, terwijl in de Conditiën in plaats van Borgtogtstelling welke al dikwijls moeijelijk te bekomen is, hebben gemeend tot zekerheid den pacht bij art:7 der conditiën niet beter te kunnenbepalen dan dat de mest viermaal in jaar moet worden weggevoerd en dit nimmer mag plaats hebben, voor dat door den pachter alvorens een vierde van de pachtsom à f.25 is betaald.
Wij hebben mitsdien de eer het Proces verbaal van die gedane verpachting in voldoening aan art:42 van het reglement op het Bestuur ten platten Lande in deze provincie bij deze aan UEGA approbatie aan te bieden.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
JHS

Aan HEGA Heeren GS van Zeeland
Arnemuiden den 5 Augustus 1829
Onderwerp: benoeming heelmeester
(klad: concept)

Den Heelmeester dezer stad dheer Johannis Jongejan, den 20 februarij dezes jaars overleden zijnde; zoo heeft den Raad alhier op een daar toe bij haar ingekomen adres van dhr Jan Oversluis in de vorige maand door den Provinciale Commissie van geneeskundig toevoorzicht in Zeeland, tot Heel-en vroedmeester bevorderd en geadmitteerd denzelven tot vervulling van die vacature benoemd.
Naar aanleiding van paragraaf d art 1 van UEGA besluit van den 24 April dezes jaars BR no 52, hebben wij de eer bij deze UEGA goekeuring op die benoeming te verzoeken.
Burgemeester &Wethouders der stad Arnemuiden
JHS
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars

Aan Heeren GS van Zeeland
Arnemuiden den 18.Augustus 1829
(klad:concept)

Den Raad dezer Stad wenschende gebruik te maken van ZM besluit van den 19 Junij l.l. no 52 betrekkelijk de nieuw aangelegde begraafplaats dezer gemeente, welke naar aanleiding van een vorig K.B. van den 30e April dezes jaars no 36 met palissadenof rasterwerk mogt worden omringd, en waaromtrent men nu kan volstaan met een sloot of gracht om die begraafplaats te doen graven.
Zoo hebben wij de eer in voldoening aan UEGA resolutie van den 10 Julij l.l. no 3 waarbij ons eerstgemelde K.B. word medegedeeld UEGA bij deze te berigten.
Dat bij den aanleg van de nieuwe begraafplaats voor deze gemeente wij dadelijk een sloot of gracht om dezelve hebben doen graven ter breedte van drie Ellen en behalven de reeds daar op geplante boomgewas een doorn hegge in het aanstaande saisoen zullen doen plaatsen, waarvan wij de kosten in de begrootingvan 1830 nu op te maken zullen voorstellen, terwijl de kosten van de sloot of gracht reeds zijn begrepen in de ssomme daar voor op de begrooting van dit jaar gealloueerd.

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
JHS

Aan Heeren GS van Zeeland
Arnemuiden den 18 Augustus 1829
Onderwerp: om autorisatie onvoorziene uitgaven 1829
Het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente verpligt zijnde om wegens verplegings kosten door Regenten van den algemeenen Armen der Stad Middelburg aan het huisgezin van zekeren Abr. Huiszoon aldaar woonachtig, doch alhier armlastig verleend, eene som van f.99, 60 te betalen, heeft zich aan den Raad dezer Stad geaddresseerd met verzoek tot de voldoening van die som in staat te worden gesteld.
Den Raad heeft ten dien einde goedgevonden voorschreve armbestuur te autoriseren , om behalven de post van onvoorziene uitgaven op de begrooting van dit jaar gealloueerd te gebruiken, tevens uit de disponibele fondsen van dit jaar eene som van f.19,60 te bezigen en het zelve ter regularisatie op de begrooting van 1830 te brengen.
Dan daar die beide sommen niet voldoende zijn om die schuld te kwijten, zo verlang den Raad aan het voorschreve armbestuur een extra subsidie à f. 50 uit de Stedelijke kas te verleenen ten welk einde wij de vrijheid nemen UEGA te verzoeken om die som uit de onvoorziene uitgaven op onze begrooting van dit jaar gealloueerd te mogen uitbetalen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
JHS

Aan Heeren GS van Zeeland
Arnemuiden den 31 Augustus 1829
Onderwerp: Armbegrooting 1830
(klad: concept)

Wij hebben de eer nevens deze aan UEGA ter nadere goedkeuring aan te bieden de staat van begrooting in Ontvang en Uitgaaf van het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente voor het dienstjaar 1830 in triplo opgemaakt en door den Raad dezer stad bij voorraad gearresteerd.
Deze begrooting opgemaakt zijnde overeenkomstig de voorschriften vervat in UEGA besluit van den 8 Maart 1827 Prov: blad no 40 , vermeenen wij alleen daar bij aan UEGA te moeten te kennen gegeven , dat aangezien de Inkomsten genoegzaam alleen bestaan uit de Collecten en vrijwillige giften, welke steeds onzeker zijn, dezelve in deze begrooting naar den opbrengst daar van in de rekening van 1828 verantwoord, zijn voorgesteld- terwijl omtrent de voorgestelde uitgaven alle mogelijke bezuinigen zijn in het oog gehouden, waarin onder no 10 eene som van f.15 voorkomt, voor eenige reparatiën te doen, aan een huisje den armen behoorende, en dienstbaar voor zodanige oude gebrekkige lieden die niets meer kunnen verdienen en daardoor onvermogend om eenig huur op te brengen voorts onder no 15 de som van f.29- wegens reparatie aan de Pastorij in 1828 welke wegens de mindere revenuen van dat jaar zoals in genoemde gearresteerde rekening is gezegd niet is kunnen betaald worden; no 16 eene som van f.19,60 voor verplegingskosten van het daar bij genoemd huisgezin; dat uit de disponibele fondsen van dit loopende jaar moeten worden voldaan- terwijl de verplegingskosten der Weezen waarvan vier thans in het gesticht te Veenhuizen hun bevinden door ons zijn gesteld, zoals dit is vastgesteld bij het 8e en 19 art: van ZM besluit van den 17 Ag: 1827 no 125 en de twee andere daar in genoemde kinderen, zoals dezelve nu werkelijk door het Armbestuur zijn besteed geworden.
Deze begrooting alzo met een batelijk saldo van f.56:14 door den Raad gearresteerd vertrouwen wij ook UEGA goedkeuring zal wegdragen
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden 

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Armbegrooting 1830
Wij hebben de Eer nevens deze aan UEGA ter nadere goedkeuring aan te bieden de Staat van begrooting in ontvang en uitgaaf aan te bieden n.l. die van het Diaconie Armbestuur dezer gemeente voor het Dienstjaar 1830 in triplo opgemaakt en door den Raad dezer Stad bij voorraad gearresteerd.
Deze begrooting opgemaakt zijnde overeenkomstig de voorschriften vervat in UEGA besluit van den 8 Maart 1827 Prov.blad no 40 vermeenen wij, alleen daar bij aan UEGA te moeten te kennen geven dat aangezien de Inkomsten genoegzaam alleen bestaan uit de Collecten en vrijwillige giften, welke steeds onzeker zijn, dezelve in deze begrooting naar den opbrengst daarvan in de Rekening van 1828 verantwoord , zijn voorgesteld, terwijl omtrent de voorgestelde uitgaven alle mogelijke bezuiningen zijn in het oog gehouden, waar in onder no 10 eene som van f.15 voorkomt voor eenige reparatiën te doen, aan een huisje den armen behoorende, en dienstbaar voor zodanige oude gebrekkige lieden die niets meer kunnen verdienen en mitsdien onvermogend om eenig huur op te brengen; voorts onder no 15 de som van f.29 wegens reparatiën aan de Pastorij in 1828 welke wegens de mindere revenuen van dat jaar, zo als in genoemde gearresteerde rekening is gezegd, niet is kunnen betaald worden; no 16 ene som van f.19,60 voor verplegingskosten van het daar bij genoemd huisgezin, dat uit de disponibele fondsen van dit loopend jaar moeten worden voldaan, terwijl de verplegingskosten der weezen, waarvan vier thans in het gesticht te Veenhuizen hem bevinden, door ons zijn gesteld, zoals dit is vastgesteld bij het 8 en 19 art: van ZM besluit van den 17 Aug: 1827 no 125 en de zeven andere daar in genoemde kinderen, zoals dezelve nu werkelijk door het armbestuur zijn besteed geworden.
Deze begrooting alzo met een batelijk saldo van f.56,14 door den Raad gearresteerd vertrouwen wij ook UEGA goedkeuring zal wegdragen
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
De Wethouder J.de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 31 augustus 1829

Aan GS van Zeeland
Onderwerp: Staat van Begrooting voor 1830

De Staat van begrooting in Uitgaaf en ontvang dezer gemeente voor de dienst van 1830 door den Raad dezer Stad opgemaakt, hebben wij de Eer bij deze in triplo met de memorie van Toelichting, en verder bescheiden daartoe betrekkelijk ter goedkeuring aan UEGA aan te bieden
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 31 Augustus 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: over de bestede Weezen
Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excie aanschrijving van den 5 dezer maand no 880 NM A 1 afd: houdende mededeling van de uitbestede Weezen dezer Gemeente Uwe Excie te berichten dat op het daar bijgevoegde Extract aanwijzende e mutatiën welke in het personeel des Jongens uit deze stad in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in de Provincie Drenthe uitbesteed gedurende het jaar 1828 zijn voorgevallen aan ons geene bedenking is voorgekomen, daar de daar op vermelde tot onze Gemeente behooren.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars
Den 12 September 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Conditiën & Verbaal verpachting Stadseigendommen.
De Verpachting van de Eigendommen dezer Stad door ons op den 19e dezer maand gedaan zijnde volgens de conditiën door de Raad dezer Stad den 29 Aug: te voren gearresteerd, zo hebben wij de eer het Verbaal daarvan door ons opgemaakt nevens voorgemelde Conditiën aan UEGA goedkeuring bij deze aan te bieden , waar bij UEGA informeren dat wij in het belang der Stad ons hebben verpligt gevonden om het Achtste Perceel zijnde de Keetdijk en het daar annexe Eilandje te spitsen en alzo in twee perceelen te verpachten; hetgeen daar aan zeer wel heeft beantwoord,aangezien dit alzo nu voor F. 11 – is verpacht geworden daar de thans nog loopende pacht maar f.60 bedraagd.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 22 September 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Commissie Personele belasting
Dienst 1830
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 14 dezer maand (Provinciaal blad no 105 ) hebben wij de Eer Uwe Excie kennis te geven dat wij tot leden van de Commissie bedoeld bij art.58 der Wet van den 28 Julij 1822 (Staatsblad no 15) naar aanleiding van art 64 van het reglement goedgekeurd bij KB van den 29 October 1823 no 80 hebben benoemd
De Heeren Jannis de Marée
En Abraham van Eenennaam
Leden uit de Raad dezer Stad
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H. Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 23 September 1829.

Aan GS van Zeeland
Onderwerp: Quitantiën van overstorting voor Bedelaars
Etablissementen
Wij hebben de eer in voldoening aan UEGA besluit van den 4 dezer maand (provinciaal blad no 102) de quitantiën van het door ons overgestorte bij den Agent van den Rijks-Kassier te Middelburg wegens het toegekende aandeel dezer Stad in de Administratiekosten van de Bedelaars Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in originali aan UEGA te doen toekomen ,na daar van een gecertificeerd afschrift aan onze Gemeente ontvangen te hebben uitgereikt.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 23 September 1829.

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt Personeel & Bestuur
Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verloopene drie maanden van dit jaar geen verandering in het Personeel van ’t bestuur Secretaris of ontvanger dezer Stad heeft plaatsgehad.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2e October 1829

Idem
Onderwerp: Wering bedelarij
Daar in deze Gemeente een duurzaam toezicht op de Bedelarij word gehouden zo hebben wij de Eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de na verloop drie maanden dezes jaars geen bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 October 1829

Idem
Onderwerp:Gebruik Maten en Gewigten

Wij hebben de Eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente bij eene voortdurende toezicht op het gebruik van de nieuwe Nederlandsche maten & gewigten tot heden geen overtredingen op de deswege bestaande betalingen zijn ontdekt geworden.
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 2 October 1829

Idem
Onderwerp: Voordragt Zetters Dienst 1830

Wij hebben de Eer in voldoening aan Uwe Excie circulaire van de 14 September j.l. ( Provinciaal blad no 1080 tot Zetters dezer Gemeente voor de werkzaamheden der grondbelastingen en het Patent voor den dienst van 1830 ter benoeming aan Uwe Excie voor et dragen de Personen van
Paulus de Meulmeester
Jan Kraamer
Adriaan de Smidt
Alle drie binnen deze Gemeente woonachtig benoemd
Pieter Goudswaard
En
Laurens Blok
Wonende in de Gemeente van Cleverskerke
Burgemeester & Wethouders
Der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 3e October 1829

Idem & de Provinciale Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht in Zeeland

Daar er geen berigten bij ons zijn ingekomen dat er gedurende het derde kwartaal iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden op dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht zo hebben wij de eer daar van aan Uw Excie kennis te geven.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuidxen
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars
Den 6 October 1829.

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de Eer UEGA te berigten dat het maximum voor de kosten van den Bakker stijl , en van loon en winst van den Bakker , welke UEGA bij derzelver resolutiën van den 18 Sept j.l no 17 op f.5,50 per mudde als nu zouden vaststellen bij ons voldoende is voorgekomen, en dat op de wijze van verdeeling van de voorschreve som, in de onderscheidene onderdeelen bij de tabel no 1 aangewezen en in genoemde resolutie voormeld, geene bedenkingen daartegen voor onze gemeente zijn voorgekomen
Burgemeester 7 Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 5 October 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Borderel van Overstorting

Ik heb de Eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen een borderel van gedane overstorting bij den Agent van ’s Rijks Kassier te Middelburg voor tractement van den Veldwachter dezer Gemeente over het 4e kwartaal dezes jaars
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 9 October 1829

Aan het Diaconie Armbestuur van Anemuiden
Onderwerp: Arm.Rekening 1828

Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen de bij ons ontvangen en door Heeren GS gearresteerde Armenrekening over 1828, zoo mede een Staat der Weezen die in 1828 in de Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid ten laste van het Armwezen dezer Gemeente zijn verpleegd geworden, ten bedrage van f.22,11- en ook een Staat van gemelde weezen, wegens verschuldigde vervangingskosten door het Gouvernement voorgeschoten, mede over 1828 ter somma van f.60- welke beide sommen Uwe Excie worden verzocht aan onzen Plaatselijken Ontvanger te doen betalen dewelke ingevolge de bij ons ontvangen voorschriften met de betaling is belast
Daartegen bekomen Uw Eerw: en ordonnantie van f.50- die na teekening door twee diakenen bij onzen Ontvanger zal worden betaald.
En informeren UwEerw: bij deze dat ZM bij besluit van den 14 Julij dezes jaars heeft verklaard dat de gestichten van liefdadigheid alleen dan van Hoogstdeszelfs besluit van den 28 Maart 1825 bedoelde jaarlijksche uitkering van 4 ten honderd van ’s Rijks Schatkist vrijstelling zullen kunnen erlangen wanneer de te verkrijgen wanneer de te verkrijgene onroerende goederen voor de publieke Dienst zullen bestemd zijn.
Eindelijk verzoeken wij UwEerw: om op de voldoening van de alimentatie kosten van het huisgezin van A.Huiszoon, aan het algemeen Armbestuur van Middelburg onverwijld de nodige order te stellen.
Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden
De wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve C.D.Baars
Secretaris

Idem
Onderwerp: Dupl: Register JJ Verlofgangers Nat: Militie

Wij hebben de eer in voldoening aan Uw Excie besluit van den 7e dezer Maand (Prov.Blad no 115) nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen, het Duplicaat Register JJ van de verlofgangers van de Nat: Militie behoorende tot onze Gemeente , en tevens Uwe Excie te berigten dat alle dezelve hunne verlofpas bij ons hebben overgebragt , alhier aanwezig zijn, waarvan echter enkelde in andere Gemeenten dat op het genoemde Register is gemeld, dat op hun gedrag voor zoo ver ons bekend is, niets is aan te merken.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Den 17e October 1829

Aan de Heer President der Provinciale Geneeskundige Commissie
Onderwerp: Berigt over Maselen

Ik heb de Eer UwEd: hier nevens te doen toekomen eene bij mij ontvangene missive van de binnen Arnemuiden gevestigden plattelandsch Heelmeester van Opdorp betrekkelijk de door zijn Ed: behandeld wordende mazelen; uit deze missive schijnt het te blijken dat op verzoek van UwEdgestrenge zulken buitengewoon rapport aan mij heeft moeten ingezonden worden, en ofschoon zeer bereid de bij UwEd voorgeschreve kennisgevingen daar van te doen, heb ik gemeend dien alvorens van UEGes: te moeten vragen of ook eene bijzonder rede of onderzoek aan Uwe zijde aanleiding tot zodanig een rapport gegeven heeft, ten einde in Staat te wezen dienovereenkomstig zodanige maatregelen te nemen als UwEdG: in dezen mogt nuttig of noodig keuren waaromtrent UwEd mij ( onder terugzending van het hiernevensgaande stuk) verplichten zult deszelfs gevoelen te willen mededeelen
De Burgemeester van Arnemuiden
J.H.Schorer
Den 29 October 1829

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Onderwerp: Transportkosten weezen.
Bij Resolutie van Heeren GS dezer Provincie van den 9e dezer maand no 16 het aandeel dezer Gemeente in de kosten van transport van weezen naar het gesticht te Veenhuizen
Bepaald zijnde , op f.16,37 met uitnoodiging om gemelde som, ter Provinciale Griffie over te brengen.
Zoo hebben wij de eer onder kennisgeving daarvan, Uw Eerw te verzoeken om de nodige order te stellen dat de voldoening van die som ter genoemde plaats, zodra mogelijk plaats hebbe, terwijl dezelve uit de post bestede weezen op de begrooting van dit jaar gemeld, zal kunnen worden voldaan.
Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden
De Wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 30 Oct: 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: onkosten Register Burgelijken Stand

Bij eene Missive van Z:E: den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 28e der vorige maand no 10003 A 1 afd word ons ter kennis gebragt, dat de onkosten voor het vervaardigen der Registers van den Burgelijken Stand dezer Gemeente van dit jaar voor zegel druk bind en transportkosten bedragen eene som van f.52:12 met verzoek de betaling daarvan voor den 15e dezer maand ter Provinciale Griffie te doen plaats hebben .
En aangezien voor die kosten op de Begrooting van dit Jaar maar f.48- is gealloueerd, daar dezelve ruim vier Gulden meerder dan in het voorgaande jaar bedragen, zoo nemen wij de vrijheid Uw EGA te verzoeken het te kort ter somme van f.4.12 uit de post van onvoorziene uitgaven van dit loopend jaar te mogen voldoen
Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
2 Novb.1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Oeffening Brandspuit

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 13 der vorige maand (Prov. Blad no 118) hebben wij de eer Uwe Excie hierbij te doen toekomen een afschrift van het Proces Verbaal
Van de gewone openbare oeffening met de Brandspuit dezer Gemeente welke alhier op den 20e October l.l. heeft plaats gehad opgemaakt door de Commissaris uit den Land, de Brandspuitmeester en deszelfs assistent conform art 32 van het reglement ter voorkoming en blussching van een brand in de Gemeente ,waaruit Uwe Excie zal blijken dat de oeffening geregeld heeft plaats gehad en dat aan de Brand spuit en daar bij zijnde gereedschappen geen gebreken zijn ontdekt maar al het zelve in een voldoende staat bevonden.
B &W van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D. Baars
Den 7 Novb. 1829

Aan den Heer Ontvanger der Registratie te Middelburg
Onderwerp: opgave waarde onroerende goederen.

In voldoening aan UwEdGr A verlangen om bij deszelfs missive van den 9 dezer maand no 1120 te kennen gegeven , houdende verzoek om opgave van de approximatieve waarde der onroerende goederen door Theuntje Pinte laatst weduwe van J. Martein , den 2 Mei l.l. alhier overleden, nagelaten, en door hare kinderen bij onderhandsche acte onderling verdeeld , hebben wij de Eer UwEdGestrenge te kennen te geven, dat onzen Secretaris als Executeur in die nalatenschap de waarde van die goederen ons heeft medegedeeld, zo als dezelve door vier neutrale Personen, waaronder twee leden uit den Raad dezer stad voor die verdeeling zijn getaxeerd geworden, en dewelke volgens die opgave bestaan gelijk ook dezelve in UEG missive voorkomen in de navolgenden:
1e Een Huis en Schuur op de markt alhier wijk B no 32 en 33 bevorens no 28 en 29 gewaardeerd op een Som van f.1200—
2e Een Weide groot 3 Bunder 8 roeden 15 Ellen in
Nieuwerkerk 39 roeden 24 Ellen getaxeerd op f. 200—
3e Een stuk zaailand groot 1 bunders 25 Roeden 4 Ellen
Mede aldaar in Jan Klaassen blok f. 6 en 7
De 39 roeden 24 Ellen op f. 200—
4e Een weide groot 2 Bunders 10 Roeden 65 Ellen
Aldaar f 6 Q ? en 7 recto mede de 39R 24 ellen
Getaxeerd f. 200—
5e Een Huis te Arnemuiden wijk B no 34 bevoren no 31 op f.1100—
6e Een Pakhuis het Haasje B no 13 bevorens no 12
Op f. 50
7e Een schuurtje aldaar B no 23 op f. 50

8e Een Paardestal aldaar B no 23 op f. 150
9e Een Weide groot 3 Bunder 28 Roeden 58 Ellen
In Jan Klaasen blok f9 in Nieuwerkerke de 39
Roeden 24 Ellen gewaardeerd op f. 125

Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den18e Novb; 1829

Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden

Onderwerp: Begrooting 1830
Wij hebben de eer nevens deze aan UwEerw: te doen toekomen de Staat van begrooting in Ontvang en uitgaaf voor het Dienstjaar 1830 zoo als dezelve door den Raad dezer Stad is gearresteerd en bij resolutie an Heeren GS dezer provincie van den 13 dezer maand no 23 met wijziging nader is goedgekeurd.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
De Wethouder J.de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris.

Aan de Directie van Walcheren
Onderwerp: Staat van te leveren gleui

In voldoening aan de aanschrijving van den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 10 dezer maand no 10360/1 A 2 afd betrekkelijk de voorziening in de behoefte van gleui voor de zeedefensiën van Walcheren, hebben wij de Landlieden dezer Gemeente met den inhoud van die aanschrijving bekend gemaakt en hoe zeer dezelve ons hebben te kennen gegeven dat zij het stroo van den tarwen Oogst die moeglijk?mogelijk?/moeilijk? is ingezameld voor hun beestiaal benoodigd hebben en ongaarne afleveren, aangezien zij weinig hooij hebben opgedaan , en hun vee dit jaar vroeger als gewoon op de stallen hebben moeten brengen, evenwel aan ons eenig gleui opgegeven, waarvan wij de eer hebben hier neven een Staat aan UwEd te doen toekomen, met verzoek uit hoofde van de slegte wegen, het zelve aan de Middelburgsche haven te mogen leveren.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn: Dan: Baars
Secretaris
Den 30 Novb.1829


Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt huisgezin Abr: Huiszoon
Wij hebben de eer Uw Excie kennis te geven dat den persoon van Abr: Huiszoon, behoorende tot onze gemeente als geen werk hebbende, en mitsdien buiten staat om in zijn onderhoud met de Zijne te voorzien, ons zijn verlangen heeft te kennen gegeven om gebruik te maken van de voordeelen bij ZM besluit de dato 12 Oct; 1825 aan zodanige personen toegekend en alzo verzogt om met zijn twee kinderen door ons te worden opgenomen om naar eene der bedelaars Koloniën te worden overgebragt.
Dat wij dien ten gevolge overEenkomstig de bepaling van het zo even gemeld KB en Uwe Excie circulaire van den 3e Maart 1828 Prov.Blad no 43 den zelve met zijn gezin voorzien van de verEischt wordende door hem geteekende aanvrage Staat van Zijn naam ouderdom etc van deszelfs kinderen en een order van geleide door onzen veldwachter op den 1e dezer maand naar het tijdelijk Depôt te Middelburg hebben doen overbrengen
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve Corn:Dan: Baars
Den 4 December 1829

Aan de Prov. Commissie Geneeskundig toevoorzigt in Zeeland.
Onderwerp: Berigt plaatselijk Heelmeester
Naar aanleiding van art:5 van het Besluit van Heeren GS dezer Provincie van den 26 Januarij 1827 (prov. Blad no 19) hebben wij de eer UwEd kennis te geven dat dheer Johannis Jongejan Heelmeester dezer Gemeente op den 17 Februarij dezes jaars alhier is overleden, en dat door den Raad dezer Stad in deszelfs plaats tot Heelmeester onder nadere approbatie van Welgemelde Heeren GS is benoemd dheer Jan Oversluis dewelke volgens aan ons vertoond diploma door Uw Ed aan hem afgegeven als Plattenlandsch Heelmeester in deze Provincie is geadmitteerd
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars.
Den 9 Decb 1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp:Voorziening in de behoeften van min vermogenden.
Ter beantwoording van Uw Excie vertrouwelijke missive van den 28e October l.l. betrekkelijk de Voorziening in de noodwendige levensbehoeften van de min vermogende Volksklasse, hebben wij de eer Uw Excie te kennen te geven
Dat onze gemeente genoegzaam alle uit en van de Visschers bestaande , bij zware wind en Storm of vriezend weder verhinderd wordende, in het uitoeffenen van hun beroep weldra?/veelal? Behoeftig zijn en of door de bijzondere tegemoetkoming onderstand verEischen en dat die des te meerder gevorderd worden, naarmate dat het saisoen des Jaars hun bijzonder nadeelig is, en ook de duurte van de onmisbare levensmiddelen daartoe aanleiding geven,terwijl door de min gunstige inzameling van de aardappelen als een gemeen dagelijksch voedsel voor dezelve dit nu om daarin te voorzien eenige kommer voor de toekomst daar steld.
Dan het is ook waar,dat veele van de Visschersstand,zedert maar weinige jaren, de loffelijke gewoonte hebben aangenomen om Land voor aardappelen te huren , waar door vele in die bijzondere behoeften voorzien, en dat onderscheidene in dit jaar bij de inzameling nog al hebben geslaagd terwijl andere min gelukkige door edelmoedige verleende vermindering van hun verschuldigde voor huur zijn tegemoet gekomen, en alzo nog eenigsints in staat zijn gesteld, om het hoogst nodige voor de ophanden zijnde winter aan te schaffen.
Het is ook waar, er blijft nog een aanzienlijk aantal overig, die niets voor de toekomst bezitten, en hunnen bekrompenen toestand bekommering veroorzaken, maar het is ook tevens zeker, dat de visschers door Echtverbintenissen die zij onderling aangaan, genoegzaam als eene famille uitmakende kunnen worden aangemerkt die voorstaan en behulpzaam zijn, zoodat in nood wanneer hun bedrijf stilstaat, de eene behoefige van zijn voorraad hoe gering die ook zijn mag, de andere behoeftige mededeeld, en alzoo , alles toebrengt dat maar mogelijk is om elkander bij het leven te behouden en met standvastige moed eene betere toekomst te verbeiden.
Wanneer wij of het Armbestuur nu reeds buitengewoone maatregelen van voorzorg mogten nemen, om in nood te voorzien, die mogelijk maar nog niet aanwezig zijn, dan ware de Plaatselijke zowel als de Arme kasse niet toereikend om daar in te voorzien, want daar? Zijn hulpbehoevende die nu nog andere mededeelen,- en dit met voorzigtige geheimhouding te doen, is niet wel doenelijk, de leden van het Armbestuur zijn voor het grootste gedeelte visscher, en onder dezelve wel de zodanige die veele behoeftige onder hunnen vrienden hebben, of zelve maar in eene bekrompene toestand verkeeren..
Het Armbestuur is, zo wij meenen nog wel eeniger mate in staat, om bij dringende omstandigheden in de eerste behoeften te kunnen voorzien, terwijl dezelve, jaarlijksch bij zodanige nood door bijzondere milde bijdragen word ondersteund die wij vertrouwen ook dan niet zullen achterblijven en ingeval zo het eene als andere niet voldoende mogten zijn, zullen wij niet verzuimen om onder goedkeuring van de hooge autoriteit zodanige maatregelen voor te dragen, als zullen kunnen dienen om in de onmisbare levensbehoeften te voorzien, daar wij vermeenen het aanwenden van buitengewone middelen in dit oogenblik minder doelmatig en welligt nodeloos tot ontijdige en onbillijke vorderingen aanleiding zou kunnen geven.
Wij hopen hiermede aan het verlangen van Uw Excie te zullen hebben voldaan,terwijl wij de nadere beslissing omtrent dit aangelegene onderwerp van Uwe Excie meerder doorzigt gaarne zullen verwachten.
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:Dan: Baars
Secretaris
Den 10 Decb 1829

Idem
Onderwerp: Staat handteekening Burgemeester en plaatsvervanger
Voor de Nat: Militie
N.B .Deze handtekeningen zijn toegezonden
Den 15 December 1829

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Om autorisatie tot het aanvaarden
Van een legaat van den Armen.
Het betreft een legaat van Janna La Rivière in leven huisvrouw van Jacob Schoonenboom
f.1,50 voor de Armen
15 decemb.1829

Aan het Diaconie Armbestuur
Onderwerp: om opgave van Armkinderen
Wilt U ons doen toekomen een gecertificeerde nominative opgave der kinderen van 6 tot 18 jaren welke door Uw Eerw worden gealimenteerd volgens het model.
In voorschreve opgaaf zullen niet begrepen zijn de kinderen welke bij hunne ouders inwonen en van de op te gevene weezen vermeld worden of dezelve aan eenige ziekte laboureren , van derzelver physieken toestand en het wel of niet geneeslijk zijn dier kwalen.
Voorts moeten wij behalven het voordeel dat door de opzending van weezen voor de Artmenfonden in het vervolg zal worden genoten gelijk wij reeds bij onze vorengemelde missive Uwe Excie hebben te kennen gegeven, daar bij nog opmerken dat de opgezondene Kinderen in de Koloniën niet uitsluitend voor den Landbouw worden opgeleid, maar vermits de bevolking der Koloniën in hare eigen behoeften voorziet aldaar ook vele soorten van fabrikaten vervaardigd en onderscheidene handwerken uitgeoefend worden, waartoe ook de kinderen worden gebezigd, welke op dien wijze zich het handwerk, waarbij zij zich geplaatst zien kunnen eigen maken.
Dat ook de zedelijk opvoeding der kinderen het lager en Godsdienstig onderwijs in de koloniën niet word uit het oog verloren maar daar voor doelmatig wordt gezorgd.
Wij vertrouwen mits dien Uwe Eerw:die verlangde opgave ons ter behoorlijke tijd zullen doen toekomen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
De Wethouder
J. de Marée
Ter ordonnantie van dezelve
C.D.Baars
Den 28 Decb.1829

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland.
Onderwerp: Berigt Stierhouder & Keurmeester

Kennisgeving dat in den loop van dit jaar geen verandering m.b.t. den Stierhouder- of Keurmeester in de Gemeente is voorgevallen.
Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden
J.H.Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Corn:dan: Baars
Den 30 Decb 1829 

Ga naar boven