Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1830

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnummer 104  

Ingekomen stukken vanaf 8 Januarij 1830

 

Overdruk uit de Vriend des Vaderlands, IV D. ,No.11

’s Gravenhage, den 25 Febr. 1830

Het betreft de Elfde jaarlijksche vergadering der Commissie van Weldadigheid, onder het voorzitterschap van Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden gehouden.

Aan Heeren Gedeputeerde Staten

Van Zeeland

Arnemuiden den 28 Januarij 1830

Bij UwEdGrootAchtbare besluit van den 5e Maart 1829 (Provinciaal blad No31) ons in overweging gegeven zijnde om bij aldien de omstandigheden zulks verEischten eene Plaatselijke verordening daar te stellen, houdende dat voortaan op geene der Markten of aan de huizen der Aard en Boomvruchtenverkoopers eenige vruchten in manden  zullen mogen worden aangevoerd, te koop gesteld en verkocht, dan wanneer die mand met de hoeveelheid eener halve Nederlandsche mudde zijn gevuld, hebben wij de eer UwEdGroot Achtbare te berigten, dat aangezien in deze Gemeente geen markten worden gehouden, dien aangaande geenen bijzondere verordeningen te moeten daarstellen, maar het voldoende hebben geacht, om daar van bij eene Publicatie de gemeente te moeten kennis geven.

Burgemeester en wethouders

Middelburg den 21e Januarij 1830

Ontvangen: den 21e Januarij 1830

Onderwerp: gebruik nieuwe begraafplaats

 

De nieuw aangelegde begraafplaats voor uwe Stad zal waarschijnlijk thans  in gebruik zijn gebragt, en algemeen voor het begraven van lijken dienen

Hieromtrent echter in het zekere verlangende onderrigt te worden, heb ik de eer UwEA te verzoeken om mij rapport te doen,hoedanig het hiermede in uwe Stad gelegen is.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Onderwerp : Maken van Gleui in het belang der Dijkage

 

Goes den 1 Februarij 1830

Ontvangen: 3 februarij 1830

 

De noodige zorg dragen dat op Dingsdag den 9 Februarij 1830 ten tien uren, in de Abtdij te Middelburg de Vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen Uwer gemeente van de ligtingen van 1826 t/m 1829 op de bepaalde dag en uur voor de Militie-Raad aldaar compareren

 

De Kommissaris van het District Goes,belast met het Militie Kommissariaat in de Provincie Zeeland

 

Aan de Heer Burgemeester van Arnemuiden

 

De Griffier van Walcheren J.H.Schorer  verzoekt bovengenoemde “de landlieden ernstig door den veldwagter te doen verzoeken het maken en leveren van gleui  weer niet na te laten, daar het belang van den dijk zoo groot en ?? is

JHS

1 februarij 1830

 

Middelburg den 5 Februarij 1830

 

Wegens “het ongunstig saizoen en de strenge vorst, wordt de eerste Zitting van den Militie-Raad uitgesteld tot nader datum: het betreft het onderzoek van de voor 1 jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen

Van Vredenburch

 

Middelburg den 17 Februarij 1830

Ontvangen:18 februarij 1830

Onderwerp: Quarantaine: De Directeur voor de Marine heeft in verband met het uitbreken van een besmettelijke ziekte te Ferrara de nodige orders gesteld: schepen komende uit de omstreken van Ferrara en Pisa, als de haven van Livorno en andere havens in den Kerkelijken Staat gelegen, die in onze havens binnenvallen visiteren en desnoods aan quarantaine onderwerpen; als de bemanning niet gezond of de scheepspapieren niet in orde zijn..

Vooral bij het stranden van Schepen en goederen uit die plaatsen nauwkeurig daar op letten en de vereischte maatregelen nemen.

 

Middelburg den 15 februarij 1830

 

Het gaat over het onderhoud van Zee-of Rivier-waterkeerende Dijken of Werken.Voor 1 mei van elk jaar dient een nauwkeurige opgave te worden gedaan op een model

Verder een opgave van de namen, voornamen, beroepen en woonplaats  van de Leden der Directie van Uwen Polder met aanwijzing van hun kwaliteiten etc.

 

N.B. Het schijnt dat de kwaliteit van de zeeweringen  in die tijd veel te wensen overliet

Daarom wordt het gebruik van gleui voor krammatten zeer aanbevolen.

 

Geadresseerd aan den Eigenaar van den Dok- en Houwer polder

Verder ook de Molenpolder

 

Aan Heeren Gedeputeerde

Staten van Zeeland

 

Arnemuiden den 29 April 1830

Onderwerp: Kosten begraafplaats

 

Op de Staat van Begrooting dezer Stad voor dit lopende jaar is voor de verdere voltooijing van de nieuw aan te leggen begraafplaats te zeggen dat over die som niet beschikt kan worden, alvorens een gedetailleerde opgave van het totaal der kosten aan U zal zijn ingezonden.

Hierbij volgt het: zoo hebben wij de eer in voldoening daar aan nevens deze, zodanige gedetailleerde staat, ook de vorig jaar gemaakte kosten van de aanleg:

Totaal f.456.

Staat van de kosten over 1829 en 1830

 

Voor het effenen der begraafplaats benevens het verbreeden van een gedeelte der daar aan leggende sloot

Aan arbeidsloonen en daggeld                                                   f.138—30

Voor het leggen van een nieuwe sloot, langs

De geheele lengte der begraafplaats                                               39—

Voor plantsoen                                                                                21—70

Voor een Hek ter afsluiting met slot etc                                          90

Aan arbeidsloonen en daggeld wegens

Het voeren der grond uit de sloot gekomen

Over de begraafplaats en het spitten rond

Dezelve tot de planting van Doorns                                                93—07

Voor het doorgraven van de wal tot de

Toegang na de begraafplaats                                                           10

Aan Voerloon van puijn en zand op de gapad?

En de dam na dezelve                                                                      15—80

Voor arbeidsloonen van het maken van een

Waterloozing en 28pct buiten                                                          12—30

 

Transport                                                                                      f. 420—17

 

Voor Doorns en Else plantsoen rond

De begraafplaats met arbeidsloon

Voor planten                                                                                      226—50

Voor het maken van de Straat na de Voetpad                                        9—97

 

 

f.456—64

 

Middelburg den 25 Februarij 1830

Ontvangen 1 maart

 

De Verificateur der 1e Klasse heeft opgemerkt dat op de sterflijst van de maand augustus  zijn geomitteerd (weggelaten) gebragt te worden:

Krina Jobse overleden den 8 Augustus 1828

Cornelis de Meulmeester overleden dezelfde dag

 

Adriaan Adriaanse moet , wil hij zijn hengst houden, zich op instigatie van de gedelegeerden uit de Commissie van Landbouw tot de keuring der hengsten, maandag 8 maart om 10 uur aan de woning van den Smit Franze bij de Noordbrug te Middelburg vervoegen.

 

G.D.Steengracht

 

Middelburg 1 maart 1830

Ontvangen: 4 maart

 

Het gaat over diverse zittingen die door de Militie-Raad worden gehouden over alle lotelingen die meenen in aanmerking te komen voor vrijstelling en ook voor casu quo de vrijwilligers en voor een jaar vrijgestelde dienstplichtige Lotelingen behorende tot de lichtingen van 1826 t/m 1829

In de derde zitting : alle Lotelingen welke Nummers willen verwisselen of Remplaceren.

Het is van groot belang daar bekendheid aan te geven,met ernstige aanmaning te compareeren .

Bij non-comparitie zal finaal voor den dienst worden gedesigneerd (bestemd)

De Kommissaris van het District Goes van het Militie Kommissariaat

 

Middelburg den1 Maart 1830

Ontvangen den 4 Maart 1830

Onderwerp: Quarantaine besmettelijke

Ziekte te Pisa

Bericht vanuit het Koninkrijk Napels: zich houden aan de bestaande stringente voorschriften.

Gouverneur van Zeeland

 

Van Vredenburch

 

Aan het Achtbaar Gemeente Bestuur

Der Stad Arnemuiden

Ontvangen 26 Maart 1830

Verzoek namens de Ontvanger het bijwonen van het doen der Rekening

Namens de Eerwaarden Kerkeraad

J. Wanrooij preses

 

Middelburg 18 Maart 18130

Onderwerp: de beweiding der Wegen.

 

ER moeten de “noodige Permissiebiljetten uitgegeven worden en Kappers ?”

De Centrale Directie van Walcheren

Hurgronje

Ter Ordonnantie van Dezelve

J.W. Schorer.

 

Voorbeeld van Model Staat voor voordracht

 

Boerenarbeider gehuwd met +kinderen  Bunder lands in eigendom   een goed bestaan

Arbeidster weduwe met of zonder kinderen geen eigendommen         zeer armoedig

Smidsknecht weduwenaar met kinderen een huisje in eigendom

Bunder land in pacht             behoeftig

Wagemaker ongehuwd of gehuwd

Met/zonder kinderen         Weinig werk                         Armoedig

Geen eigendom      Weduwenaar van 80 jaar    Gealimenteerd

 

Middelburg den 2e April 1830

Onderwerp: Legaat

Op 9 Juni1809 heeft Daniel Lievensz de Ridder, overleden binnen uwe Gemeente den 2e October 1829 bij testament vermaakt aan de Armen van Arnemuiden van vijf schellingen vlaamsch of één gulden vijftig.

Uitnodiging tot handeling volgens de voorschriften

 

Ook geven de G.S. autorisatie aan de diakenen der Hervormde Gemeente tot aanvaarding van het door wijlen Maatje Marteijn,huisvrouw van Paulus de Meulmeester aan dezelven bemaakte legaat van een gulden vijftig cents.

Berich van de griffier der  Staten aan B en W van Arnemuiden.

 

Extract uit de nominativen Staat der kinderen van zes tot 18 jaar die gealimenteerd worden door de onderscheidene gesubsidieerde armenbesturen en Armen inrigtingen  met aanwijzing der omstandigheden welke dezelve al of niet geschikt maken om naar de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden.

Namen: Blaas Grootjans en Adriaan Grootjans; Ouders Egbert en Geertje Schroevers; Egbert en Maris Cagouw/ Caljouw ?. Worden door het Armbestuur der Diakonie onderhouden.

Decisie van G.S. : De opzending van deze kinderen geen dadelijk voordeel voor het armbestuur zullende opleveren behoeft dezelve geen plaats te hebben.

 

Arrest G.S.

Middelburg den 2 April1830

 

Middelburg den 13 April 1830

Ontvangen den 14 April

Onderwerp: Declaratie verplegingskosten

 

Ik heb de eer UEd: bij deze te doen toekomen eenen Staat of declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten voor de daarbij gen: bedelaars staande hun verblijf in het werkhuis der Stad Middel burg, zijnde die personen blijkens U.Ed: Missive van den 4 Dec: No 109 binnen uwe Gemeente gerekend geworden domicilie van onderstand te hebben.

Ik verzoek UEd: om voor de spoedige voldoening dezer kosten te willen zorgen en mij van die voldoening te willen informeren.

De Gouverneur van de Provincie  Zeeland

Van Vredenburch

 

Aan het Achtbaar Gemeente bestuur

Dezer Stad

 

De Missive gedateerd 30 April 1830 hebben wij ontvangen; de zaak van betaling voor het verblijf in het bedelaars werkhuis van 1 Dec:1829-tot 28 Maart 1830 van Abraham Huiszoon  en zijne twee kinderen een bedrag van f.70-20 uitmakende; omdat de armenkas ledig is, vinden wij ons in de noodzakelijkheid tot U Achtbare Heeren te wenden, met verzoek om ons eenen weg ter voldoening dier som te gelieven aan te wijzen.

Uit naam van het Eerwaardig

Armbestuur

J.Wanrooij

Praeses

Arnemuiden

Den 3 Mei 1830.

 

Middelburg den 15 April 1830

Ontvangen 15 April 1830

Not: B en W 8 mei 1830

Onderwerp: Aanbesteding

 

Hiernevens heb ik de eer aan UWEd:Achtb: te doen geworden ter affichering een Billet van aanbesteding der te doene beplanting van een gedeelte van den grooten weg der 1e klas No 3 als mede een Bestek en Voorwaarden ter inzage der belanghebbenden

De Agent van het Domein

District Middelburg

Handtekening

 

N.B. Dit bestek is in handschrift te raadplegen

 

 

Middelburg den 26 April 1830

De uitspraak omtrent de Loteling Blaas Blaasse no 13 is geadjourneerd tot den 5e Meij in de morgen ten 10 ure; daartoe zal hij de daartoe vereiste documenten moeten aantonen voor vrijstelling.

De Militie-Raad  in Zeeland

J.W.Schorer

 

Middelburg den 29 April 1830

Ontvangen den 30 April 1830

Not: BenW 8 Meij 1830

Onderwerp:Aanvulling

Weezen in de Koloniën

 

Aanvulling Lijst Jongens 1829

 

Naam: Casper Caljouw, geboren te Arnemuiden geboortedatum 13 december 1820

Personeelverblijf: Veenhuizen; tijd der aankomst in de kolonie/gesticht: 23 Augustus 1829

Gemeente waarin het Godshuis of Armbestuur gelegen is, voor wiens rekening de uitbestedelingen onderhouden worden: Arnemuiden:  Hervormde Diaconie

 

 

Middelburg den 6e Mei 1830

Ontfangen den 5 Mei 1830

Not B en W 8 Meij 1830

Onderwerp: om opgaven

Kosteloos onderwijs over 1829

 

Verzoek om de tabel nopens het kosteloos onderwijs gegeven aan kinderen van behoeftigen of minvermogenden binnen uwe gemeente gedurende de dienst van 1829 zo spoedig mogelijk, immers binnen 8 dagen mij te doen geworden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezigheid

A.C. van Citters

Lid der Gedeputeerde Staten

 

Middelburg den 6e mei 1830

Not.B en W 8 mei 1830

3e aflevering kontingent Nat.Militie

 

Deze wordt bepaald op Zaterdag den 15e dezer des morgens ten acht ure in de Abdij alhier.

Zorgt U ervoor dat de bedoelde manschappen op de gebruikelijke wijze op de voorschreve tijd en plaats mij worden aangeboden.

Deze aflevering zal op de gewone staten van inlijving model DD in triplo gemeentensgewijze & de extracten voor elk man in het bijzonder opgemaakt geschieden.

Voor de manschappen tot aanvulling van het buitengewoon kontingent bestemd zullen die staten& extracten afzonderlijk moeten worden ingerigt & zal in de 10e kolom van beiden dienen te worden opgenomen, de aanwijzing van den genen in wiens plaats dezelve optreden met vermelding van het korps waarbij hij die vervangen wordt heeft gediend, op gelijke wijze als aan den voet der orders van oproeping is aangeteekend.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij Deszelfs afwezigheid

A.C. van Citters

Lid van Gedeputeerde Staten

 

Middelburg den 12 Mei 1830

Ontvangen 13 Mei 1830

Not.B en W 17 Julij 1830

Onderwerp  Bedelaar

 

Ik heb de eer U in handen te stellen een Nota van inlichtingen opzichtens den daarin vermelden bedelaar die als zoodanig gearresteerd provisioneel in het werkhuis te Middelburg is ingebragt om vervolgens naar de Ommerschans te worden getranporteerd UEA verzoekende om mij bij retour der opgemelde nota ten spoedigsten te willen melden of UEA de verpligting uwer gemeente als onderstands domicilie erkent, zoo neen, mij alsdan de wettige bedenkingen mede te deelen welke tegen die erkenning bestaan.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 13e Mei 1830

Ontvangen14 mei 1830

Not.Ben W 17 Julij 1830

Onderwerp: Vervoer van Buskruid

 

De Generaal Majoor, Provinciaal Kommandant deelt mede dat in de loop van deze maand zal worden verzonden van Goes naar den Buskruidmolen no 19 onder de gemeente Vrouwepolder een hoeveelheid van ongeveer 400 Ned. Ponden Buskruid.

Ik verzoek UEd om bij de aankomst en den vervoer van dat Buskruid zoodanige maatregelen van voorzorg te nemen, als tot afwending van gevaar naar plaatselijke gelegenheid in overeenstemming met de voorschriften der Wet van den 26 Januarij 1815 no.7 zullen vereischt worden

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 16 Mei 1830

Ontvangen 17 Mei 1830

Onderwerp: Vervoer van Buskruid

 

Bericht van de Gouverneur dat de burgemeester verzocht zal worden de dag en de tijd en de weg waarlangs het vervoer van het bedoelde buskruid zal plaatsvinden.

 

Goes 12 Junij 1830

Onderwerp: Vervoer Buskruid

 

Bericht van de burgemeester van Goes dat op de eerstkomende maandag vanuit Goes per scheepsgelegenheid naar den Buskruidmolen no 9 in uw Ed.Achtb: gemeente zal worden getransporteerd een kwantiteit Buskruid en zulks ten einde UwEdAchtb: de noodige maatregelen van veiligheid voor uwe gemeente zoude kunnen nemen.

Burgemeester en wethouders der Stad Goes

De Leeuw

Ter ordonn: van dezelve

De stads secretaris

Handtekening

 

Extract uit het Verbaal van Hun Edele Groot Achtbare

De Heeren Gedeputeerde Staten

Van de Provincie Zeelland

 

Vrijdag den 14e Mei 1830

Betreft de begrooting  van de kosten voor de aanleg en inrigting der nieuwe begraafplaats:

De som van  1829                                                                              f.289,00

En bij die van 1830                                                                              125,00

Zoodat nog een te kort bestaat van                                                        42,64

Te zamen                                                                                           f.456,64

Welk voorz: tekort Burgemeester en Wethouders verlangen te imputeren op het fond van

Onvoorziene uitgaven bij de begrooting voor 1830 toegestaan

 

Is Goedgevonden

Met de ingezondene opgave genoegen te nemen en Burgemeester en Wethouders voorn: te autoriseren om, voor de onder no 37 der Begrooting van 1830 voorwaardelijk toegestane som van f. 125,00 te beschikken als mede om het voorz: tekort van f.42,64 te vinden uit den post van onvoorziene uitgaven bij dezelfde Begrooting uitgetrokken.

 

De Griffier der Staten

Hurgronje

 

Extract uit het verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

 

Vrijdag den 21 mei 1830

 

Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester en Wethouders der Stad Arnemuiden van den 8e dezer maand no 50 daarbij autorisatie verzoekende om het Hervormd Armbestuur  aldaar in staat te stellen tot het voldoen der verplegingskosten van A. Huiszoon en kinderen in het bedelaars gesticht te Middelburg, bedragende eene Som van f.70,20 door aan hetzelve een subsidie van f.50,00 uit de plaatselijk kas te verstrekken, zullende het resterende ad f.20,20 worden gevonden uit den post van onvoorziene uitgaven op de Begrooting dier Administratie voor 1830 toegestaan

 

Is goedgevonden

Aan Burgemeester en Wethouders voornoemd te kennen te geven dat, aangezien volgens art.1 van het Koninklijk Besluit van den 12 October 1819 de personen in de bedelaarswerkhuizen onderhouden ten laste zijn der gemeenten, waar dezelve hun domicilie van onderhoud hebben,het Hervormd Armbestuur te Arnemuiden niet met de voldoening der opgemelde verplegingskosten kan worden belast, maar dat dezelve geheel ten laste der Stad Arnemuiden moeten worden gebragt; en mitsdien uit aanmerking dat op de Stedelijke Begrooting van het loopende jaar voor de voldoening dezer verplegingskosten geene sommen zijn toegestaan, Burgemeester en Wethouders voornoemd te autoriseren om het bedrag der verplegingskosten van den bedelaar A. Huiszoon en kinderen in het bedelaars Gesticht te Middelburg ten bedrage van f.70,20 te vinden uit de fondsen welke bij de Stedelijke Begrooting van Arnemuiden over 1830 voor onvoorziene Uitgaven zijn toegestaan.

 

De Griffier der Staten

Handtekening

 

 

Middelburg den 27 Meij 1830

Ontvangen 1 Junij 1830

Not.B en W 17 Julij 1830

 

Ik heb de Eer UweEdAchtb: te informeeren dat mij ten fine van invordering zijn toegekomen twee stuks acten van chargement ten laste van UwelEdAchtb: gemeente voor vervangings en onderhoudskosten van bedelaars in de koloniën  der Maatschappij van Weldadigheid te zamen ten bedrage van f. 82:11 met verzoek authorisatie tot uitbetaling dezer som te willen verleenen.

De Ontvanger ad interim der registratie te Middelburg

E. Maertens.

 

Middelburg den 24 Mei 1830

Ontvangen: 3 Junij 1830

Not.B en W 17 Julij 1830

Onderwerp: Acten van Chargement

 

Ontvangen 2 stuks acten van chargement ten laste van uwe Stad bedragende eene som van f. 82,11 ter zake van aan het Rijk verschuldigde gelden, wegens vervangingskosten van bedelaars en onderhoudskosten van uitbestede Weezen, Vondelingen en verlatene kinderen, in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid voor het jaar 1828; heb ik de eer UEd: te informeren dat de voorn: acten bij mijnen brief van heden ter invordering aan den heer Ontvanger der Registratie te Middelburg zijn ter hand gesteld, UEd: wijders verzoekende om op de voldoening dezer som ten voorn: kantore de noodige orders te willen stellen, met inachtneming der bepalingen vervat in mijne Circulaire van den 31 Decemb. 1827 mitsgaders van die gegeven bij het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie d.d. 23 Nov: deszelven jaars ten aanzien van de uitbetaling der alimentatie gelden voor personen welke in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid zijn uitbesteed, als mede opzigtens de indiening der quitantiën welke voor de voldoening van acten van chargement daar bij zijn voorgeschreven.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

 

 

 

 

Middelburg den 4e Junij 130

Ontvangen 7 Junij 1830

Not :Ben W 17 Julij 1830

 

Zijne Excellentie de Minister van Justitie is onderrigt geworden dat sommige ambtenaren van den Burgelijken Staat bij de voltrekking van huwelijken toelaten of aannemen onderhandsche akten van Consent van Vaders of Grootouders of nalatig zijn om die akten  in openbaren vorm verleden te vorderen mitsgaders aannemen onderhandsche akten van bekendheid van de geboorte der aanstaande Echtgenooten

Deze handelwijze strijdig zijnde met de bepalingen van art.70.71 &73 van het burgerlijk Wetboek, heb ik de eer ter voldoening aan uw last mij door den Heer Procureur Generaal opgedragen U.E.A bij dezen aan de bepalingen dier artikelen te herinneren & aan te schrijven om daarvan in geenerlei opzigt af te wijkwn

De Officier bij de Regtbank van Eersten aanleg te Middelburg.

 

S. de Wind

 

Middelburg den 5e Junij 1830

Ontvangen:7 Junij 1830

Not :B en W 17 Julij 1830

Onderwerp: mutatien personeel

Veenhuizen

 

Blijkens de opgave der mutatien in het personeel der kinder gestichten te Veenhuizen gedurende  de maand April l.l. die mij door den Heer Administrateur voor de Gevangenissen & het Armwezen bij missive van den 22e Meij.l.no 72 is medegedeeld, is de weeze A. Beekman op den 1e derzelve maand aldaar overleden.

Deze weeze tot uwe gemeente behoorende , heb ik de eer UEd te informeren verzoekende om het belanghebbende Arm Bestuur mede van te onderrigten

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 10e Junij 1830

Onderwerp: achtergebleven Loteling

Blaasse.

Het gemeente bestuur van Arnemuiden dient er voor te zorgen dat de “ achtergebleven Loteling Blaas Blaasse “op vrijdag 11 Juni om half elf aan het Lokaal van het Provinciaal Gouvernement verschijne,ten einde door Heeren Gedeputeerde Staten omtrent zijn achterblijven te worden gehoord.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 9 Junij 1830

Ontvangen 14 Junij 1830

Not:  B en W 17 Julij 1830

 

De Districts Kommissie tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden te Middelburg, heeft de Eer UEdAchtb: te doen toekomen eenige Exemplaren van het Verhandelde in de Algemeene Vergadering van het Hoofdbestuur te Amsterdam in den Jare 1829 de gemelde Kommissie informeerd UwA. Tevens dat de Jaarlijkschen Kollecte te Middelburg plaats zal hebben op den 16 Junij aanstaande en verzoekt UEdAchtb: dat deze collecte ook in den loop dier maand zal geschieden en de gecollecteerde gelden met eenen gecertificeerden Staat voor den 1e Julij 1830 worden overhandigd aan den Heer P.Holscher mede lid dezer Kommissie alhier in de Noordstraat woonachtig

De Kommissie voornoemd

Namens dezelve

 

Van Winter ?

Voorzitter

 

Middelburg den 16e Junij 1830

Ontvangen 21 Junij

Not.B en W 17 Julij 1830

Onderwerp: verplegingskosten.

 

De betaling der verplegingskosten van bedelaars in het werkhuis te Middelburg behoort niet aan de directie van dat gesticht te worden bewerkstelligd maar volgens het voorgeschrevene bij mijn circulaire van den 12e Februarij 1824 no 914, bij den agent van den rijkskassier te worden overgestort wiens quitantie vervolgens met een borderel bij den Provincialen Administrateur van ’s Rijksschatkist moet worden overgelegd, terwijl mij een duplicaat van dat borderel moet worden medegedeeld.

Ik verzoek UEd dienovereenkomstig te handelen ten aanzien der voldoening van de verplegingskosten van A. Huiszoon & kinderen die UEd blijkens Uwe missive van den 7e dezer maand no61 aan het voorz: werkhuis hebben willen bewerkstelligen als ook ten aanzien van alle verdere betalingen etc.

De gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 16e Junij 1830

Ontvangen 21 Junij 1830

Not.B en W 17 Julij 1830

Onderwerp: Onderstands domicilie

Bedelaars.

 

Hierbij gaat eenen staat of declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten voor een daarbij genoemden bedelaar staande zijn verblijf in het Werkhuis der Stad Middelburg zijnde die persoon blijkens Uw missive van den 17e Mei j.l no 53 binnen uwe Stad erkend geworden domicilie van Onderstand te hebben.

Ik verzoek UEd: om voorspoedige voldoening dier kosten door overstorting bij den Agent van den Algemeenen Rijks Kassier te Middelburg te willen zorgen en mij daarvan een duplicaat borderel te doen geworden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Ontkennende verklaring

Ontvangen 21 Junij 1830

Not.B en W 17 Julij 1830

 

Door de heel-en vroedmeester van Opdorp van Arnemuiden zijn in de drie eerste maanden van 1830 gene kinderen met koepok stof ingeënt noch lijders met kinderpokken behandelt.

 

Van Opdorp

Bijlage van bovengenoemd stuk:

 

Middelburg den 16 Januarij 1830

Ontvangen: 20 Januarij 1830

 

Het betreft de verplichte opgave van Geneesheren aan de Plaatselijke Besturen van zowel de gratis verrichte vaccinatiën als die “tegen belooning “ iedere 3 maanden.

En dat derhalve zijn voornemen om nooit weder eenige koepokinenting gratis te verrigten ten einde daardoor de verpligting tot het doen van opgave te ontgaan als geheel erroreus(dwaalziek; op grond van misverstand) moet worden beschouwd, en aan zijn verzoek om van alle aanschrijvingen betrekkelijk dit onderwerp verschoond te blijven, geen gevolg kan worden gegeven.

Ik heb wijders de eer UEd: te verzoeken om mij van het gevolg uwer bemoeijingen te dezen eenig berigt toekomen.

De Gouverneur van de  Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Opmerking: bij de eerste gelegenheid daar over eenen ? spreken

JHS

 

Extract uit het Verbaal van GS

Vrijdag den 4 Juni1830

Rekening van Ontvangst en Uitgaaf

Ontvang: f.2470,91

Uitgaaf    f.2085,74

Goed slot f.385,17

 

Dit alles “gearresteerd “

 

Middelburg den 22e Junij 1830

Onderwerp: kennisgeving van

Bemaakte legaten.

 

 

Het betreft een Legaat van 5 schellingen vlaamsch of een gulden en 50 cent  op grond van een testamentaire dispositie van Paulus de Meulmeester echte Lieden wonende te Arnemuiden(laatstgenoemde aldaar overleden den 1e Februarij j.l gepasseerd den 16e Junij 1804 geregistreerd den 1e Maart l.l. aan den Armen van genoemde uwe Stad is bemaakt.

Wilt U zorg dragen voor de vervulling van de opzichtens de aanvaarding van legaten bestaande bepalingen te willen zorgen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

In Middelburg was een wethouder belast met de zaken voor de Schutterij.

Deze vroeg informatie op dat gebied m.b.t Hendrik Dobbelaar die zich in Middelburg had gevestigd.

25 juni 1830

 

Aantekening:Amice: Mag ik U verzoeken deze opgave zoo spoedig mogelijk te doen, speciaal of gemelde persoon op de Bijzondere Rol is gebragt geweest,

 

 

 

J.H.S.

 

Middelburg den 22e Junij 1830

Ontvangen: den 2e Julij 1830

Onderwerp: uitslag onderzoek.

Loteling B. Blaasse

 

Bij toezending van den nevens gaanden Staat Model Litt;DD. Heb ik de er UEd: bekend te maken met den uitslag van het gedaan onderzoek bij Heeren Gedeputeerde Staten op grond van art. 167 der Wet van den 8e Januarij 1817 van den bij Uwe Missive van den 4e dezer No60 vermelden achtergeblevene Loteling van Uwe Stad en Ligting van dit Jaar B. Blaasse; waar uit UEd: zal blijken dat dezelve bij de Nationale Militie is in dienst gesteld, in mindering van het contingent van Uwe Gemeente voor de ligting van dit Jaar waardoor het contingent is afgeleverdt.

Ik verzoek UEd: om hier van op het Inschrijvings register en de alphabetische lijst van de ligting van dit Jaar als meede ten aanzien van het Korps waar bij de gemelde Blaasse is in dienst gesteld op het Register Model Lett: G.G. der Ingelijfden de noodige aanteekening  te bewerkstelligen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

Opmerking: aan den inhoud voldaan.

 

Middelburg den 29 Junij 1830

Ontvangen: 3 Julij 1830.

Onderwerp:Middelen tot ontdekking

Der wegloopers van de

2e Divisie van het algemeen

Depot der Landmagt no 33.

 

Gedrukt Stuk !!

Ten einde de meest spoedige aanhouding bevordelijk te wezen, van de Manschappen welke van de 2e divisie van het algemeen depot der Landmagt no. 33, in bezetting te Vlissingen, zich aan desertie mogten schuldig maken, heeft het departement van Oorlog bevolen, dat aan de landzijde der genoemde vesting, op bastion no.6, gelegen in de nabijheid der Rammekenspoort een stuk geschut zal worden geplaatst, om daar mede voor één of meer wegloopers tot gemelde divisie behoorende, zoo bij dag als bij nacht een seinschot te doen, en dat zoo lang de voortvlugtigen niet aangehouden of terug gebragt zijn,ter zelfde plaats tot voortdurende waarschuwing aan een paal worden geheesen bij dag een seinvlag en bij nacht een lichtende lantaarn.

Dringend verzoek om op bedoelde seinen te doen letten, en om zoo dra het in uwe Stad of Gemeente bekend mogt zijn, dat één of meer personen van genoemde divisie deelmakende, de vesting Vlissingen mogten hebben verlaten, met de middelen te uwer beschikking staande, tot ontdekking daarvan werkzaam te wezen; terwijl UE tot geruststelling van uwe Ingezetene, telkens bij de aanhouding van zoodanige wegloopers, daarvan aan hen op de meest gepaste wijze zoude kennis geven.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Middelburg den 2 Julij 1830,

 

Op grond van zeker besluit van ZM tot Schadevergoeding aan eigenaren van kerkgraven, verzoekt de eigenaar der graftombe in de Hervormde Kerk uwer Stad, gewoonlijk bekend onder den Naam van Tombe der famille Wilschut, aan hem kenbaar te maken welke schadevergoeding hem in die betrekking op het nieuw aangelegd kerkhof kan worden toegestaan, alsmede, welke formaliteiten tot bekomen daarvan door mij behooren te worden in acht genomen.

Dit mijn aanzoek omdat ik zeer weinig met den stand der zaak bekend was, eenigsints te lang uitgesteld hebbende, zoude een spoedig antwoord van UwEdAchtb: mij dubbel verpligten.

Met alle Hoogachting heb ik de Eer te zijn

UEdAchtb:DWDienaar

K.BliekvandeKreke ?

Bijgeschreven: Hier over verlang ik met UE te spreken

JHS

 

Middelburg den 12 Julij 1830

Ontvangen:idem

Onderwerp: Komst van Z.K.H den Heer Prins van Oranje,

Z.K.H. den Prins van Oranje, aanstaande woensdag den 14e dezer binnen de Hoofdstad dezer Provincie gewacht wordende, en waarschijnlijk op dien dag of de volgende eenige gemeenten van het Eiland Walcheren zullende bezoeken, heb ik de eer UEd daarvan kennis te geven en uit te noodigen om zoodra de vlag op den toren der stad Middelburg het teeken zal geven van de aankomst van Z.K.H. binnen die stad, te zorgen dat de vlag van de toren uwer gemeente worde uitgestoken en op dezelve blijven tot dat de eerstgemelde zal zijn nedergelaten.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

 

 

Middelburg den 21 Julij 1830

Ontvangen 26 Julij 1830

Not.B en W 8 September 1830

Onderwerp: Mededeling aankomst buskruid

 

Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat aan den magazijnmeester der Artillerie te Meenen last is gegeven om langs de binnenwateren naar den buskruidmolen nr.29 bij uwe Stad te verzenden omtrent 1000 ponden buskruid

Ik verzoek Ued: op de aankomst van dat buskruid te doen toezien, en zorgen dat bij de aankomst en lossing van hetzelve, de bij art. 58 der wet van den 26. Januarij 1815 aanbevolene maatregelen van voorzorg worden genomen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Middelburg den 22 Julij 1830

Ontvangen:den 26 Julij 1830

Not: B en W 8 september 1830

Onderwerp: Onderhoud Molenpolder

 

De Dok en Houwer-Polders zijn geen polders met waterkerende werken.

De Molenpolder wel. Jaarlijks moet opgave worden gedaan of er onderhoud of herstelling nodig is,; ook een verklaring als ontkennend word geacht

De kosten ervan komen ten laste van de stad bij de indiening van de plaatselijke Begrootingen. Daarvoor is een apart stuk nodig.

Het stadsbestuur oefent de directie over die polder uit en zal er voor moeten zorgen dat de waterkerende werken aan die Polder steeds in een voldoende staat worden onderhouden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

van Vredenburch..

 

Middelburg, den 26 Julij 1830

Ontvangen; 28 Julij 1830

Not. B en W 8 September 1830

Onderwerp: overgang van weezen

In zeedienst.

 

De Heer Administrateur voor de Gevangenissen in het Armwezen, heeft mij, bij missive van den 16 maand no 93 opgave gedaan van eenige weezen, vondelingen, en verlaten kinderen te Veenhuizen, welke hun verlangen hebben te kennen gegeven, om tot ‘s Rijks zeedienst te worden toegelaten, welk verlangen, voorzoover zij tot die dienst geschikt zullen worden bevonden, en beneden de 18 jaren oud zijn niet zonder de toestemming hunner ouders of voogden kan worden ingewilligd;

Deze opgave zijn begrepen, de tot uwe stad behoorende

Marinus Beekman, geboren den 4 Maart 1815 &

Dirk Beekman        geboren den 9 Julij 1816

Het zal dus noodig zijn de Administratie door welke deze jongelingen naar de koloniale Etablissementen opgezonden zijn, op derzelver verlangen om in de zeedienst te treden te hooren, hetgeen ik UEA verzoek te bewerkstelligen; zullende het mij aangenaam zijn de rescriptien der Administratie vóór den 15 Augustus aanstaande van UEdA te mogen ontvangen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Arnemuiden 6 Augustus 1830

Ontvangen: idem

Not.B en W 8 September 1830

 

Het Diakonie-Armbestuur dezer Stad heeft de eer de Achtbare Regering van dezelve op Haar verzoek de dato 29 Julij l.l. te informeren, dat het volkomen berust in de gedane of te doene keuze van Marinus Beekman en Dirk Beekman betrekkelijk ’s Rijks zeedienst, en dat men dus hier naar welgevallen kan en mag handelen.

Het Diakonaal Armbestuur  voorn: en uit deszelfs Naam.

J. Wanrooij Pres.

 

MATEN EN GEWIGTEN

Onderwerp:

Kennisgeving van den Herijk

 

Middelburg den 1e Augustus 1830

Ontvangen: 2 Augustus 1830

Not: Ben W September 1830

 

Ter voldoening aan Art.5 van het besluit der GrAchtb: Heeren G.S. van Zeeland van den 8e April j.l. heb ik bij deze de eer UwEdAchtb: te berigten ik tot de verificatie en herijking der Maten en Gewigten te Arnemuiden zal komen vaceren op Maandag en Dingsdag den 9 en 10e dezer maand des voormiddags van half 10 nademiddag ten twee uren.

Ik verzoek UEA hier van in tijds de noodige kennisgeving aan de belanghebbenden in-en opgezetenen uwer gemeente te willen doen; het gewone lokaal, met het noodige in gereedheid laten brengen, en ter mijner dispositie te stellen; en voorts mededeeling der opgegevene tijdsbepaling te willen doen aan H. Burgem. & Assessoren van Kleversketrke en Nieuw & St. Joosland, met berigt dat ik voor hun ook à costy en doch, zoo zij het verkiezen van den 11e tot den laatsten Augustus nog te Middelburg vaceeren zal.

De Arrond. IJker voor het 1e District

Bourjé  ?

 

Middelburg 4 Augustus 1830

Ontvangen:5 Augustus 1830

Not: B en W 8 september 1830

 

Ik neem de vrijheid UEdAchtb: te verzoeken mij inlichtingen te willen mededeelen omtrend de gegoedheid der in nevensgaanden Staat vermelde personen, welke in boeten en justitiekosten zijn veroordeeld.

De Ontvanger der Registratie

 

Handtekening

 

Staat van Personen gecondemneerd in boeten en Justitiekosten en waarvan mitsdien inlichtingen worden gevraagd.

 

Jacob van Belsen  f.3.60 ½

 

Vraag: opgave of de personen al dan niet gegoed zijn tot betaling der boeten en kosten

Vraag: opgave er vooruitzicht is om door lijfsdwang de verschuldigde regten te voldoen.

 

Opgemaakt bij mij Ontvanger der Registratie te Middelburg den 31 Julij 1830

 

Handtekening.

 

Ontvangen: 11 Augustus 1830

Not. B en W 8 september 1830

 

Extract uit het Verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.

 

Vrijdag den 30 Julij 1830

 

Door UE wordt overgelegd de gedurende het 2e kwartaal van 1830 ingekomene aanvragen van Stedelijke en Gemeente besturen in deze Provincie om autorisatie tot het beschikken over de fondsen bij derzelve respective begrootingen voor 1830 toegestaan, benevens der daaruit opstaat

Voorts

Is Goedgevonden

1e Den voorz: staat te arresteren en van de daarbij verleende autorisatie door toezending van Extracten uit denzelven aan de belanghebbende Plaatselijke besturen kennis te geven.

2e En zullen Extracten dezer met Extracten uit den opgem: Staat worden gezonden aan BurgemWethouders der Steden Arnemuiden en UE tot informatie en narigt.

Accordeert met voorz: Verbaal

DE Griffier der Staten

 

Handtekening

 

Arnemuiden 15 Augustus 1830

Not: B en W 8 September 1830

 

Daar in plaats der afgaande Diakenen Jan Karel Crucq en Blaas de Nooijer op het dubbeltal geplaatst en 3 zondagen onverhinderd van den predikstoel geproclameerd zijn:

Salomon van Eenennaam Abr. Zoon

Cornelis Oreel

Marinus Keur en

Pieter Kraamer

Heeft de Kerkeraade de eer de Achtbare Regering dezer stad vriendelijk te verzoeken, daaruit 2 personen tot Diakenen te kiezen, immers zoo spoedig mogelijk, omdat men aanstaande zondag gaarne tot bevestiging zoude overgaan.

De Kerkeraad voornt.

En uit deszelfs naam

J. Wanrooij preses.

 

Extract uit het verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.

Ontvangen: 26 Augustus 1830

Not.B en W 8 Septemb.1830

 

Vrijdag den 20e Augustus 1830

Goedgevonden:

Autorisatie te verleenen

Aan Diakenen van den armen der Hervormde gemeente te Arnemuiden tot aanvaarding van het aan dien armen door wijlen Daniel Lievense de Ridder bemaakte legaat van f. 1.50

Etc etc.

 

De Griffier der Staten

Handtekening

 

Extract uit het verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren G.S. van de

Provincie Zeeland.

Ontvangen 26 Augustus 1830

Not: B en W 8 September 1830

 

Vrijdag den 20 Augustus 1830

Door UE overgelegd zijnde: a.eenige voordragten van de belanghebbende Eigenaren des Heerlijken a Regte /rechten? of opgaven van de Plaatselijke Besturen, ter vervulling van de bij sommige Gemeente openstaande Raadsplaatsen

 

Is Goedgevonden

Te benoemen

a.tot Lid van den Gemeente-Raad te Arnemuiden Adriaan Adriaanse in plaats van C. Kraamer, overleden.

b.Van de vorenstaande benoemingen kennis te geven aan Burgem: en Wethouders der Gemeenten Arnemuiden & Etc ieder voor zooveel hen aangaat met uitnoodiging om daarvan de respective Gemeente-raden te informeren en de benoemden te beëdigen

En te installeren, na dat zal gebleken zij al de vereischten, bij art. 3 van het reglement op het bestuur te platten lande gevorderd bezitten en in geene der termen van uitsluiting verkeeren, bij art. 6 en 8 van het gen: reglement omschreven.

En zullen Extracten dezer, ieder voor zooveel hen aangaat worden gezonden aan de Burgem: en Wethouders der stad Arnemuiden &etc ten fine van executie; onderbijvoeging van Extracten ter uitreiking aan de benoemden om dezelven respectivelijk tot acte van aanstelling te verstrekken

 

Accordeert met voorz: Verbaal

De Griffier der Staten

Handtekening

 

 

Extract uit het verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de

Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.Ontvangen 24 September 1830

Not.B en W 6 Octo1830

 

Vrijdag den 10 September 1830

 

Door Etc. rapport gedaan zijnde op de rekeningen van het jaar 1829 van de navolgende gesubsidieerde Armbesturen, als

a.van Etc

b.c. van de Hervormde Armbesturen te Arnemuiden &Etc:

 

Is Goedgevonden

1e. De voorz: rekeningen, behoudens de in sommige derzelve gemaakte wijziging of medegedeelde observatiën, goed te keuren, en twee exemplaren derzelve approbatoire apostilles voorzien, aan de betrokkene Pl.Besturen toe te zenden, met last om een derzelve aan het belangend Armbestuur uit te reiken.

2e Aan Etc.

En zullen Extracten dezer,met twee exemplaren der goedgekeurde rekeningen worden toegezonden aan Burgem: en Wethouders van Arnemuiden & Etc tot informatie en narigt

 

Accordeert met voorz; Verbaal

.De Griffier der Staten

 

Middelburg den 23 September 1830

Ontvangen: 2 October 1830.

 

Edel Achtbar Heer !

 

De dankzegging voor de gerede hulp en medewerking tijdens mijn vacatie tot den IJk te Arnemuiden van de Stedelijke Regering aldaar ondervonden, neem ik de vrijheid UWEDA ingeslooten mijne Nota te zenden van het IJkloon der beide  tonnen maten die men mij gezegd heeft dat op naam der Stad Arnemuiden moeten gesteld en dezelve betaald zal worden.

Niet twijfelende of UwEdA: zult hier op wel de noodige order gelieven te stellen, heb ik de eer met alle verschuldigde achting te zijn.

Uw EdAchtb: DW dienaar

Bourjé ?

Arrond: IJker

 

 

Middelburg den 1 October 1830

Ontvangen: 6 ? October 1830

Onderwerp: Verplegingskosten wezen.

Van den heer Administrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen ontvangen hebbende eenen nominativen staat der weezen, vondelingen en verlatene kinderen, die gedurende het jaar 1829 in de Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid inde Noordelijke Provincien zijn verpleegd geworden heb ik de eer UEd: zoo veel uwe stad aangaat een extract uit gemelden staat bij deze te doen toekomen, met informatie dat het bedrag der daarop vermelde vestigingskosten, evenals dat der vorige dienstjaren bij acte van chargement zal worden ingevorderd, waarom ik UEd: verzoeke om de voldoening van dat bedrag voor de daarbij betrokken Armbesturen in voege als in gelijk geval bij mijne missive van den 9 October 1829 no 9124 is aangewezen, intijds te doen bewerkstelligen, ten einde bij den ontvang der acten van chargement de overstorting daarvan te kunnen doen plaatshebben met in achtneming der voorschriften bepaald bij het Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie d.d.23 November  1827.

Ingeval er bij UEd,A of de daarbij betrokken Armadministratie tegen de betaling eenige bedenking mogt bestaan, zal ik de opgave derzelver uiterlijk binnen ééne maand na de dagteekening dezer van UEd: tegemoet zien.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch,

 

N.B. Bijlage : Het betreft Abraham, Marinus en Dirk Beeckman, die 365 verblijfdagen tegen resp. f. 25,25 en 45 verblijfkosten hebben gemaakt, en Casper Cagou ? Caljouw?  131 dagen tegen f.16,15  verblijfskosten.

 

Middelburg den 7 October 1830

Ontvangen: heden

Not.B en W 13 November 1810

 

Ter voldoening aan eene aanschrijving van den Heer Luit-Kollonel heb ik de eer UEdAchtb:hier bij te doen toekomen de copie eener order bij mij genomen met opzigt tot de loopplaats van manschappen mijner Kompagnon.

De kaptein der 5e Komp.2e batt. Schutterij in Zeeland.

Handtekening.

De Order:

 

De Kaptein der 5e Komp: 2eBatt: Schutterij in Zeeland

Ontvangen hebbende eene aanschrijving van den Heer Luit:Kollonel van den derden dezer maand

Heeft naar aanleiding derzelve,goedgevonden te bepalen:

Art.1: De algemeene loopplaats des Kompagnie,welke voor alle manschappen bepaald was te zullen zijn aan het huisje ten halven op de Veerschen weg, is vervallen, en zullen de vereenigingen der manschappen voortaan plaats hebben in de gemeenten zelve waar de manschappen behooren.

Art.2: Dienvolgens zullen bij brand alarm of in alle zoodanige gevallen, waarin de Wet het verzamelen en bijeenkomen der rustende Schutterijen vordert, de manschappen der Kompagnie behoorlijk van hunne wapenen voorzien en met vuursteene op hunne geweren,zich bij het gerucht van brand alarm of anderzints,dadelijk moeten begeven en verzamelen bij de kerk hunner gemeente, en zich aldaar moeten stellen onder het bevel van den Oudsten of hoogsten onderofficier in rang.

Art.3 Deze zal zich stellen ter beschikking van het gemeente bestuur, derzelver bevelen vragen en opvolgen.

Art.4: Ingeval eenig gemeente bestuur eene andere loopplaats meer geschikt mogt oordeelen, worden de manschappen van zoodanige gemeente gelast deze verandering te volgen, mits de kommanderende Onderofficier daar van schriftelijk aan den ondergeteekenden kennis geve: hetgeen ook zal behooren te geschieden van alle buitengewoone voorvallen.

Art: 5: dit ter kennisgeving van de Gemeentebesturen.

Art: Ook kennisgeving aan den Oudsten Onderofficier in rang in iedere gemeente en verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie naar de manschappen.

Middelburg de 5 October 1830

De Kaptein voornoemd

J.Balsnijder

Voor copie

Jac: Corn: Klaassen

Sergeant Majoor

 

N.B. Een merkwaardig stuk in 1830: waarom moet de schutterij bij brandalarm met “wapenen voorzien en met vuursteene op hun geweren “zich bij de kerk ver zamelen.

Het lijkt in deze tijd van “de Belgische Opstand “er op dat “brandalarm “een ander woord is voor “oorlogstoestand”.

 

 

Middelburg den 19 October 1830

Ontvangen den 22 Oct: 1830

Not.B en W 13 November 1830

Onderwerp: verlofgangers

 

Het Departement van oorlog bepaalt dat alle de wegens ziekte niet opgekomen verlofgangers naar de naastbij gelegene garnisoenen zullen opgezonden en aldaar ter geneeskundige behandeling in de ziekenzalen zullen worden opgenomen.

Ik heb de eer U te verzoeken de milicien I.de Ridder, welke wegens  ziekte niet aan zijn oproeping tot de werkelijke dienst heeft kunnen voldoen, voor zoo veel zijn toestand dat maar eenigzins zal gedogen, zoo dra mogelijk naar de garnisoens ziekenzaal te Middelburg te laten transportere, en van welke overbrenging ik UEd verzoek mij zoo spoedig mogelijk uw rapport te doen toekomen.

De Gouverneur van de Provincie

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 19 October 1830

Onderwrep; Onkosten registers Burgelijken Stand 1830.

 

Deze bedragen als volgt:

Voor zegel                                                                f. 44; 95  ½

Druk- bind-en transportkosten                                       9: 00

______________________________________________________-

Te zamen                                                                  f  .53:95 ½

 

Verzoek om deze kosten uiterlijk op den 31e October ter Griffie te doen overbrengen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 2 November 1830

Ontvangen den 4e November 1830

Not.B en W 13 November

Onderwerp Vervoer van Buskruid

 

Den Directeur der 1e Artillerie Directie is last gegeven om naar den buskruidmolen no 9 onder de Gemeente Vrouwe Polder gelegen te doen verzenden

1e  van Gorinchem 3435 pond onbekwaam buskruid

2e van Loevestein 4400 pond dito

Ik verzoek U bijaldien het gemelde transport zich in de nabijheid van uw stad mogt ophouden,te zorgen dat omtrent hetzelve de voorschriften der Wet van 1825 stiptelijk worden in act genoomen..

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 4 November 1830

Ontvangen: den 5 November 1830

Not.B en w: 13 November 1830

Onderwerp: Rust en Veiligheid..

 

Het is mij voor de Veiligheid van dit Eiland en tot voorkoming van misvattingen, welke tot ongelukken aanleiding zouden kunnen geven , wenschelijk voorgekomen .

Dat  door UEdbij Publicatie en affixie in Uwe Gemeente aan de Ingezetenen worde bekend gemaakt.

a.dat niemand uitgezonderd de Militaire patrouilles en die der Landwachten des nachts op de Zeedijken of zeestranden zal mogen komen zonder van een brandenden en zigtbaren Lantaarn te zijn voorzien.

b.Dat men bij nacht de staanden of zeedijken niet met schuiten of booten zal mogen naderen en ook niet bij dag, behalve op die plaatsen waar UED zulks zal achten, zonder nadeel te kunnen geschieden, en welke zullen moeten worden aangewezen, in de te doene publicatie van welke ik UEd:uitnoodige mij voor den 10 dezer een afschrift toe te zenden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 11 November 1830

Ontvangen: den 13 November 1830

Not:

B en W 15 februarij 1831

Onderwerp: Verzameling der Dienstpligtigen van den 1e Ban

Der rustende Schutterij.

 

N.B. Hier duikt voor het eerst in deze bronnen het woord “dienstpligtigen”op en wel in de spanningvolle dagen van de Belgische Opstand..

 

Het betreft “dienstpligtigen “van de diverse bannen van de rustende Schutterij.

Bij oproeping en eerste aanschrijving zal voor de huisvesting in de Hoofdplaats der provincie huisvesting moeten worden verzorgd. De belanghebbenden moeten van de vereischte Winter-kleeding, Hemden en schoenen voorzien zijn als het zo ver is..

Het getal Manschappen, dat moet opkomen,  is U  bekend: het is het getal Vrijwilligers, Ongehuwden, Weduwnaars en gehuwden zonder kinderen.

Er moet een Staat in triplo van deze Manschappen worden gemaakt volgens bijgaand Model en mij 1 exemplaar te doen toekomen.

Er word niet of nauwelijks rekening gehouden met het feit dat manschappen de stad verlaten of gedeserteerd zijn etc.

Slotzin: Ik reken voor de geregelde opkomst en verzameling der Manschappen voor hun aanstaand vertrek naar de Hoofdplaats der Provincie op uwen ijver voor ’s KONINGS dienst, en op de overtuiging der Ingezetenen dat de voorgeschreven maatregel in het belang des Vaderlands gevorderd wordt. Etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

 

DE GOUVERNEUR DER PROVINCIE ZEELAND

Ontvangen den 13 November 1830

Onderwerp: Dienst rustende Schutterij

 

Uit de Manschappen van het 1e District dezer Provincie , voor de rustende Schuterij bestemd, zal geformeerd worden een half Bataillon van 3 Kompagnieën

Daaruit getrokken 2 Kompagnieën mobile Schutterij, uitmakende den 1e Ban: de overige Manschappen vormen den 2e en 3e Ban..

Officieren : Majoor : Jan Loeff, Kapitein bij de rustende Schutterij te Koudekerke

Officier van Gezondheid der 2e klasse: Leendert Pieter Reuse, Plattelands-Heelmeester te Koudekerke.

Tot Kapiteinen: 1e Compagnie: Pieter Isaac Spaan, oud kapitein bij de dienstdoende Schutterij te Middelburg

2e Compagnie: Otto Willem Gobius, Oud Luitemant bij het Korps Mariniers

Te Domburg

3e Compagnie: Zacharias Snjder, Oud Kapitein bij de rustende Schutterij te

Middelburg

Verdre namen van 1e Luitenants bij de diverse Compagnieën

Robert Stuart Makkers; Abraham Adriaan van Dolder; Gerardus Jacob

Sprenger

Verdere namen van 2e Luitenants:  De Heer Cornelis Jacobus Baars te Arne

Muiden; Cornelis Loeff; Johan Jacob Slicher; Johannes Cornelis Verhulst

Mainus Johannes van Oosten; Cristiaan Lodewijk Wagner

 

Etc; etc

B. Staat van indeeling en formatie van den 1e,2e en 3e Ban der Rustende Schutterij

1e Ban, 1e Kompagnie: manschappen tot den 1e Ban behorend

Arnemuiden :10

2e Kompagnie:   idem

Arnemuiden: 8

2e en 3e Ban, 1e Kompagnie

Arnemuiden: 25

 

Middelburg den 13 November 1830

Ontvangen: 15 November 1830

Not: B en W 13 November: doorgekrast,

Onderwerp: Nadere opwekking

Tot bevordering der algemeene Volkswapening.

 

De oproeping der Konings tot vrijwillige dienstneming,slechts flaauw beantwoord.

De aanbiedingen voor de dienst bij het leger gering. Slechts 1 stad in deze provincie ; goed gekweten. Voor de rest: bijna niet,of niet in evenredigheid tot de bevolking.

Die voor de armade op de Rivieren even onbeduidend.

Voor de dienst bij de mobile Schutterij ook niet talrijk.

Ook weinig aangifte der Ingezetenen  tot handhaving van orde en rust binnen de gemeente

Van Waar die onverschilligheid: voor de roepstem van eer en pligt? Gebrek aan gehechtheid aan Koning en Vaderland ?

Zorgeloosheid, omdat men zich veilig waant ? Gebrek aan moed?

Alzoo het gebeurde in ons Gewest dat een opstand  zoo snel voortgebragt, als geweldig ontwikkeld, den geboortegrond, met omverwerping der Maatschappelijke orde, met roof en plundering bedreigt.

Laat niets onbeproefd om belangstelling voor de dienst des Konings op te wekken.

Wijs op gevaren etc etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

 

Middelburg den 17 November 1830

Ontvangen: 18 November 1830

Not: B en W 15 februarij 1831

Onderwerp: het voeren van

Vuurwapenen

 

Op het daartoe door UwEG bij missive van den 27 October j.l. gedaan aanzoek heb ik bij den heer Vice Admiraal, Directeur en Commandant der Marine pogingen aangewend, om te gedogen dat de Arnemuidsche Visschers tot verweer tegen eene mogelijke aanranding Blankenbergers op Zee, vuurwapenen aan boord haalden.

Dien ten gevolge zijn de bevelhebbers  van ’s Lands Vaartuigen van oorlog, zoo in de monden van de Westerschelde kruisende als op de rivier de Schelde gestationeerd, aangeschreven, om de bedoelde Visschers, mits voorzien van een door mij afgegeven permissiebillet, wegens het aan boord hebben van vuurwapenen niet te bemoeijlijken maar vrij en ongehinderd te laten passeren.

Onder mededeling hiervan heb ik de eer UwEG hier nevens voor elk der bij Uwe voorn: missive opgegevene Visch schuiten eene zoodanige permissie te doen toekomen, verzoek om dezelve onder aanbeveling aan de Schippers om van de verkregen vergunning geen misbruik te maken, aan dezelve uit te reiken.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

 

Van Vredenburch

 

Middelburg den 17 November 1830

Ontvangen: 18 November 1830

Not: B en W 15 februarij 1831

Onderwerp: Vervangingskosten voor

Weezen te Veenhuizen

 

Hierbij een extract uit den Nominativen staat der Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen, die gedurende het jaar 1829 te Veenhuizen zijn opgenomen: opgave van het bedrag der voor dezelve verschuldigde voor zoo ver UA stad aangaat; UEA verzoeke het dien volgens verschuldigde van het Armbestuur ten laste van hetwelk de opzending van het kind heeft plaats gehad, te innen, en bij het ontvangen de acte van chargement welke voor dat verschuldigde zal worden uitgevaardigd, met het alzoo geïnde de betaling te bewerkstelligen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Staat van het verschuldige wegens die vervangingskosten

 

Naam Casper Caljou  Arnemuiden verschuldigde som  f.15

 

Circulaire

 

Middelden 23 November 1830

Ontvangen: 25 November 1830

Not: B en W 15 februarij 1831

 

Ten einde gevolg te kunnen geven aan de bij den ontvangenen ingekomen orders, om de manschappen mijner Kompagnie af te danken derzelver wapens en wapenrustingen over te nemen, en dezelve tegen reçu in duplo af te geven aan de Hoofden der gemeente besturen tot welke mijne Kompagnie respectivelijk behoord heeft, heb ik de eer UEAchtb te verzoeken om de onderstaande Manschappen welke op het Handboek nog bekend staan tot uwe Gemeente te behoren, te willen te doen dagvaarden tegen zaturdag den 27 dezer des namiddags ten ½ uren voor het huis der gemeente voorzien van alle hunne wapens en wapenrustingen, met speciale kennisgeving dat de afwezigen zullen worden beschouwd als niet afgedankt en voor de hun afgegevene wapens verantwoordelijk zullen blijven.

Ik verzoek UEdAchtbare wijders willen zorgen dat één lid der regering aldaar mede tegenwoordig zij, ten einde de wapenen dadelijk over te nemen, en de nodige recus daar van te teekenen

Onderschrift: de WelEdAchtb: van Eenennaam.daartoe verzoeken.

 

De Namen der Manschappen zijn

 

1. Leendert Wisse                                          12. G.M. de Nooijer

2 L. van Eenennaam                                      13. Jan Kramer

3 J. Buijs                                                        14. S. Koets

4.J.C. Crucq                                                   15. L. de Ridder

5. B.A. Grootjans                                           16.L. Meulmeester

6. R.M. Schroevers                                      17. P. de meulmeester

7. Isaac van Belzen                                      18. A. Felius

8. Bl.Jac.de Nooijer                                     19. M.Keur

9.C. Cornelissen                                           20. I. Smout

10.J.Bl de Ridder                                         21. P.I. Delleware

11.Mar. van Belzen.

 

De Kapitein kommandant der 5e Kompagnie 2e Bat. Rustende Schutterij in Zeeland.

 

J. Bolsnijders

 

Middelburg den 23 November 1830

Ontvangen: den 25e November 1830

Not: B en W 15 februarij 1831

 

Heeren Gecommitteerden tot regeling van de Landwacht in het 1e District hebben goedgekeurd de benoeming van Johannus de Nooijer tot Seinwachter tegen 75 Cent per dag op de instructie door HunEdGestr: gearresteerd den 8e November 1830, en onder bepaling dat hij zal belast wezen met het schoonmaken der geweeren van het Wachthuis in de nabijheid der seinpaal staande.

Dientengevolge heb ik namens Gecommitteerden voornoemd de eer UEd: te verzoeken aan den benoemde Seinwachter de vroeger aan UEd toegezonden Seinmanden, Pekkransen en Blakers ter hand te stellen en hem zijne betrekking bij den ontvangst dezes te doen aanvaarden, terwijl ik UEd: tevens informeer dat ik ben gemagtigd om het beloop der kosten immers tot en met den 11 December aanstaande uit te betalen, van welks bedrag ik uwe declaratie in der tijd ben wagtende.

De Commies Adsist: van den Oppercommissaris van Walcheren

Gekwalificeerd tot de regeling der Seinwachten

 

Roelse LZ

 

Samenvatting Extract uit het verbaal van de Heeren G.S. van Zeeland.

Vrijdag 12 November 1830

De begrotingen voor de onvoorzien uitgaven goedgevonden en gearresteerd.

De Griffier der Staten

 

Hurgronje

 

Middelburg den 3 December 1830

Onderwerp: Rijks-Geldleening.

 

Door de Gouverneur van Zeeland Kohier voor de Rijks Geldleening executoir verklaard.

De Ontvanger der Directe Belastingen kan die invorderen. Verzoek tot afkondiging en aanplakking.

 

Van Vredenburch

 

Middelburg den 8 December 1830.

Not: B en W 15 februarij 1831

 

Heeren Gecommitteerden tot de Volkswapening in dit Eiland hebben de termijn voor de waarneming der Seinwachten bij dag, welke voorlopig was bepaald tot den 11 December aanstaande, verlengd tot den 25e waarvan ik ten vervolge mijner missive van den 23 November l.l. no 8 de eer heb UEd: bij deze kennis te geven.

De gekwalificeerde tot regeling der seinposten

Op het eiland Walcheren

Roelse LZ

 

Extract uit het Verbaal van de Heeren G.S. van de Provincie Zeeland

Vrijdag den 3 December 1830

 

Ten behoeve van de steden Hulst en Axel en van de gemeenten ten platten lande in deze provincie krachtens besluit van Z.M. van 9 december 1826 no 237 is ontvangen en door den Minister van Financien bij resolutie van den 9e der vorige maand  beschikbaar gesteld. Eene som van f.9.057,78 ½ en wijders door denzelven overgelegd een staat van repartitie over de genoemde steden en platteland.

Is goedgevonden

De voorgedragene verdeeling te arresteren voor het aan iedere gemeente competerende aandeel  bij den Heer Administrateur van ’s Rijks schatkist te Middelburg, betaalbaar bij  de Agenten van den algemeenen Rijks-kassier ect. Etc.

De Griffier der Staten

Handtekening

 

MILITIE KOMMISSARIAAT

Provincie ZEELAD

No 67

Onderwerp

Eerste Zitting Militie- Raad

 

Goes, den 14 December 1830

Ontvangen: 21 December 1830

Not.B en W 15 februarij 1831

 

De Militie-Raad heeft hare werkzaamheden van de Eerste Zitting voor het kanton van Uw Gemeente bepaald op Dingsdag den 28 December 1830 ten uren in de Abtdij te Middelburg> gelieve U de nodige zorg te dragen de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen van de ligting 1827,1828, 18291830 op dat tijdstip voor de Militie-Raad aldaar laten verschijnen; zullende naar aanleiding van art. 8 der wet van den 29 November j.l. het onderzoek der casu quo aan te bieden Vrijwilligers, door de Plaatselijke Besturen, dit jaar in de bovengenoemde Zitting niet kunnen plaats hebben, maar zulks eerst in de Tweede Zitting van den Raad kunnen geschieden.

 

De Kommissaris van het District Goes,

Belast met het Militie-Kommissariaat, in de provincie Zeeland.

 

Handtekening

 

Extract uit het Verbaal van de Heeren G.S. van de Provincie Zeeland

Ontvangen 21 December 1830

 

Vrijdag den 10 December 1830

Ten gevolge van Z.M. Besluit van 2 April 1829 ter goedkeuring ingekomene benoemingen van Geneesheeren en Heelmeesters ten dienste Arm-administratiën in de na te meldene Steden en Gemeenten, te weten:

Arnemuiden

Is Goedgevonden

De benoeming:

a.van Jan Oversluijs tot genees en Heelmeester voor de dienst der Armen te Arnemuiden..

b.Goed te keuren en daarvan aan de Plaatselijke Besturen kennis te geven etc. etc.

c.De Griffier der Staten

 

Handtekening

 

Middelburg den 23 December 1830

Ontvangen: den 23 December 1830

 

Heeren Gecommitteerden tot de Volkswapening in dit eiland, melden dat de waarneming der Seinwachten als nog tot nader order zal voortduren, waarvan ik de eer heb UEd: bij dezen kennis te geven.

De gekwalificeerde tot regeling der Seinposten op het eiland Walcheren

Roelse

 

Middelburg den 24 December 1830

Ontvangen: 28 December 1830.

Onderwerp: Ontslag dienstpligtige

1e Ban Schutterij

 

Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat Cornelis Cornelisse, deelmakend van den 1e Ban der rustende Schutterij, in uwe gemeente wegens moeijlijke spraak en gedeeltelijke verlamming voor de dienst ongeschikt bevonden zijnde, uit de verzamelplaats in de Hoofdplaats der provincie is ontslagen, en naar zijne haardstede teruggekeerd.

Ik verzoek UEd: voor de aanvulling van dien persoon, in het aanstaande jaar op den voet van art. 25 der wet van den 11 April 1827, te zorgen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Den 26 December 1830

Ontvangen: 28 December 1830

Onderwerp: Beschrijving Personele

Belasting en uitreiking

Verklaringen tot verkrijging

Van Patent

 

Ik breng U ter kennis dat de verklaringen tot verkrijging van patent voor de patentpligtigen en ingevolge art. 58 der wet op de Personele Belasting van den 28 Junij 1822, de beschrijvingsbiljetten voor dezelve zullen worden rondgebragt den 4 Januarij aanstaande en weder zullen worden afgehaald acht dagen daarna, waarvan ik U Edel Achtbare inviteer, ingevolge artikel 52 dierzelfde wet, door openbare afkondiging den Ingezetenen  hiermede bekend te maken en hen tevens te willen herinneren aan de bepalingen vervat in de artikelen 62 edn 63 der meergemelde wet.

De Ontvanger

Handtekening

 

Middelburg den 24 December 1830

 

Hierbij doe ik U toekomen 68 gezegelde Patentbladen voor den dienst van 1831 Verzoek om een afzonderlijk bewijs van ontvangst.

De ontvanger van het Buitengewoon Zegel te Middelburg

Handtekening.

 

Middelburg den 29 December 1830

Ontvangen: 30 december 1830

Onderwerp:

Ophef der Quarantaine

Voor schepen komende

Uit de Oost-Indiën

Aan de Hoofden der Besturen van de aan Zee gelegene Steden en Gemeenten in de Provincie Zeeland.

 

De Directeur-Generaal voor de Marine meldt dat niet nader gebleken is , dat in de Oost-Indiën de Cholera Morbus of eenige andere besmettelijke ziekte bestaat; daarom wordt de “ophef “van de Quarantaine afgekondigd en zullen de voorzorgsmaatregelen komen te vervallen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Middelburg den 29 December 1830

Ontvangen: den 31e December 1830

Onderwerp: Kennisgeving van de

Beloning aan de Zetters.

 

De Administrateur der Directe belastingen, In- en Regten en Accijnzen maakt bekend dat de Zetters wegens de werkzaamheden van het Patentregt in de gemeenten alwaar meer dan 20 Artikelen op de primitieve Kohieren voorkomen, over den jare 1830 goedgekeurd en vastgesteld hebbende, heeft daarbij aan de Zetters uwer gemeente voor dit jaar toegelegd

Gewone Belooning ………………………………. F. 9

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 23 December 1830

Ontvangen: den 31 December 1830

 

De President der Centrale Directie van Walcheren heeft aan de Commissie voor de Landwacht te kennen gegeven, dat het, bij het bekomen van Stormschaden noodig is om, in donkere avonden of nachten, bij fakkel- of lantaarnlicht aan de herstelling der Dijken te werken; dat dit aanleiding zoude kunnen geven tot misvatting en onrust, dat hij alzoo in overweging meende te moeten geven,om daarop de Militaire Kommandanten aan de Hoofden der Plaatselijke Besturen aandachtig te maken, ten einde voor te komen, dat, door geen te overhaast overnemen der seinen, er valsch alarm ontsta.

De noodzakelijkheid van zoodanig fakkellicht mogt bestaan of worden vooruitgezien, de twee naast van weerzijde bestaande nachtwachten daarvan, door expresse boden, zullen worden geïnformeerd; terwijl daar en boven van bestaand alarm, door mannen te paard, aan de naastbij gelegen gemeenten, volgens de voorschriften, moet worden kennis gegeven.

 

Gecommitteerdentot regeling der Landwachten ten platten

Lande in het 1e District der Provincie Zeeland

 

J.S. Hurgronje

Van Visvliet

lJ.H. Schorer

 

Middelburg den 3 Januarij 1831

Ontvangen: 4 Januarij 1831

 

Verzoek van de Kapitein der 3e Compagnie Rustende Schutterij in Walcheren, Z. Snijder, verzoekt aan de Burgemeester en Assessoren om hem zoo spoedig doenlijk te willen opgeven de Namen en Voornamen der manschappen in Uwe gemeente woonachtig, welke voor den 2e en 3e Ban der Schutterij moeten worden in dienst gesteld.

 

Aan het Gemeente Bestuur

Van Arnemuiden

 

Berigt de heel-en vroedmeester van Opdorp( ter voldoening aan art. 11 zijner instructie) dat hij in het laatste kwartaal van 1830 de volgende personen heeft 3 personen beneden de 10 jaren

Van allen heb ik beloning geeischt

Slechts eene is geregeld afgelopen

Kinderziekte is niet voorgekomen

 

De heelmeester voornoemd

Van Opdorp.

 

Aan het Gemeente Bestuur te Arnemuiden

Ontvangen: 4 Jan 1831

 

Den Ondergeteekende heeft de eer ter kennis van UEd Achtbare te brengen,dat door hem in het 4e Kwartaal van 1830 gene Vaccinatiën zijn verrigt, als mede gene lijders met kinderziekte behandeld heeft.

Arnemuiden  J. Oversluijs

Heel-en Vroedmeester

Den 4e Jan.1831

 

UITGAANDE STUKKEN 1830

 

Aan Heeren Gedeputeerde

Staten.

 

Arnemuiden den 8 Meij 1830.

Aan Heeren Gedeputeerde Staten

Onderwerp: Om autorisatie

Onvoorziene uitgaven

 

Bij eene missive van Z.Excie de HeerGouverneur dezer Provincie in dato den 1e April j.l. no 2878 aan ons kennis gegeven zijnde dat de verplegingskosten van zekeren Abraham Huiszoon en deszelfs twee kinderen , welke zich als behoeftig in het najaar van 1829 aan ons heeft aangegeven om met zijn kinderen de kolonie van den Maatschappij van weldadigheid te worden opgezonden, en als toen in het bedelaars werkhuis te Middelburg is gebragt bedragen van 1 december 1829 tot 28 maart l.l tijdstip van zijn verrek naar de kolonie eene somma van f.70,20 met verzoek om voor de voldoening daarvan zorg te dragen .

Zoo hebben wij daar toe de nodige order aan het Armbestuur dezer gemeente gegeven, dan welke ons bij missive van den  3e dezer maand ons heeft geïnformeerd tot die voldoening buiten staat te zijn en ons verzogt de nodige subsidie uit de plaatselijke kas te mogen bekomen.

Een daar het ons bekend is voorschreve armbestuur in de vorige langdurige winter zeer veel aan de behoeftige heeft moeten bijdragen, zo wenschte wij hun ten vorengemelde einde een extra subsidie ter somma van f.50 uit de plaatselijke kas te verleenen en voor het als dan nog te kort ter somma van f. 20, 20 hun te autoriseren om hetzelve te vinden uit de post van onvoorziene uitgaven op derzelven begrooting van dit jaar vermeld.

Wij nemen mitsdien de vrijheid UwEdGroot Achtbare goedkeuring te verzoeken op het hier voren gemelde te verzoeken en dat het UwEdAchtb: tevens mag behagen, om de genoemde som van f. 50 als een extra subsidie,uit de post van onvoorziene uitgaven op onze begrooting van dit loopende jaar gealloueerd, aan het voorschreve Armbestuur te mogen uitbetalen.

 

Burgemeester etc.

 

Aan Zijne Excie den Gouverneur

Van Zeeland.

Arnemuiden  Juni 1830

 

Wij hebben de eer Uwe Excie bij deze kennis te geven dat de loteling Blaas Blaasse getrokken hebbende no 13 voor het jaar 1830 en als op eene buitenlandsche zee reize geweest zijnde van welke hij gemeend had vroegtijdig in dit jaar terug te zijn om aan zijne verpligting bij de N:M: te kunnen voldoen van deze reize  eerst dezer dagen in avarij met het schip de Onderneming kapt Eeltjes + binnen Vlissingen is teruggekomen terwijl hij zich dadelijk bij het bestuur zijner woonplaats heeft vervoegt  om te vernemen wat hij in dezen had te doen.

Gemelde loteling wederom naar deszelfs bodem in Vlissingen vertrokken zijnde hebben wij hem aangezegd zich tot nader order niet vandaar te verwijderen alvorens wij Uwe Excell:welneemen hier op hadden vernomen.

Onder kennisgeving van het vorenstaande nemen wij de vrijheid Uwe Excie  te verzoeken ons te willen onderrichten wanneer gemelde loteling zich bij deEdAchtb: Heeren Gedep. Staten zal kunnen vervoegen, voor welke vergadering de redenen van zijn achterblijven/ alzoo de militie raad etc etc. moeten worden onderzogt en beoordeeld ?

 

Burgemeester en Weth.

 

Aan Heeren Gedeputeerde Staten

Van Zeeland

Arnemuiden den 8 Oct 1830

Onderwerp: Tinnen Vochtmaten

 

Bij UwEdGroot Achtbare besluit van den 2 Sept.l.l. ons te kenne gegeven zijnde dat naar aanleiding van Zijne Majesteits besluit van den 12 Novb. 1827 no 78  als nu ook in de openbare lagere scholen een stel tinnen Vochtmaten voor den handel in het klein.moeten worden aangeschaft en dat de kosten daarvan welke worden berekend bij aanbesteding zeven gulden te zullen bedragen in de begrooting voor 1831 in uitgaaf bekomen te worden voor te dragen, of voor zoo ver die begrooting reeds mogt zijn opgemaakt en ingezonden dadelijk een voordragt te doen, om de daar toe vereischte fondsen als nog in dezelve  te doen alloueren.

En daar wij verlangen dat de voor de schooldezer gemeente benoodigde maten in de aanbesteding worden begrepen, zo verzoeken wij UwEd Groot Achtb: daar onze begrooting, voor 1831 reeds bij de ontvang van bovengemelde besluit was opgemaakt en ingezonden , genoemde som van f.7 in die begrooting in uitgaaf te accorderen.

 

Handtekening

 

 

Aan het Departement der Marine

 

Arnemuiden den 31 December 1830.

 

De persoonen van Hendrik Buster, Gerardus de Quelerie en Cornelis Tramper, welke uit mijne Gemeente als Vrijwilliger bij de Marine in de maand November l.l.aan boord van  ZM Fregat Minerva  te Vlissingen zijn in dienst getreden, behoren nog tot de ligting der Nat: Militie van vorige jaren en zijn dientengevolge opgeroepen om voor den Militie Raad van Zeeland binnen Middelburg te verschijnen; daar gezegde persoonen de bij de Wet gevorderde Certificaten van werkelijken dienst aan voorschreven Raad moeten overleggen, zij het mij vergund dezelve hen ten hunnen behoeve van U.Ed te vragen.

De Burgemeester.

 

ONGENUMMERDE  STUKKEN 1830

 

Ontvangen van den Heer ontvanger der Registratie te Middelburg 65 stuks in blanco gezegelde patentbladen ten dienst van de Gemeente

 

Arnemuiden den 2 Januarij 1830

De Burgemeester

J.W. Schorer

 

Middelburg den 17 Januarij 1830

Onderwerp: Inzending kohier

Van de Geb: en Ongebouwde

Eigendommen over 1830

 

Nevens deeze heb ik de eer UEdAcht:  toe te zenden het door den Heer Gouverneur dezer Provincie executoir verklaarde kohier voor 1830 der Geb: en Ongeb: Eigendommen, met verzoek om’t zelve dadelijk ter kennis van de Op en Ingezetenen van UEdAchtb: Gemeenten te brengen,vervolgens daarmede te handelen  overeenkomstig de vroegere gegevene aanschrijvingen en mij den dag van Publicatie te willen melden ten einde den tijd van reclameren daar na te kunnen regelen.

De Controleur

Handtekening

 

Dit bovengenoemd schrijven is gericht aan de Heeren Burgemeesters en Wethouders  van Arnemuiden en Cleverskerke

 

Middelburg den 15 Februarij 1830

Onderwerp: Polder  Begrooting.

 

Bureau Griffier

No 26

 

Middelburg den 19 februarij 1831

 

De persoon van Jan Trampe aan wien ten voorleden Jare is vergund een koebeest langs de wegen te weiden, en daartoe den26 Mei 1830 het vereischte permissie billet met de kapper  no 4 aan hem uitgereikt zijnde, welke door hem tot heden aan het Locaal der Directie nog niet is ingeleverd neem ik de vrijheid UEd te verzoeken gemelden persoon te willen laten aanzeggen om de aan hem uitgereikte kapper voorden 1 Maart aan het Locaal der Directie te bezorgen, zonder hetwelk geene permissie tot beweiden voor dit jaar zal kunnen verleend worden.

Namens de Centrale Directie

De Griffier van Walcheren

J.W. Schorer

 

Aan de Achtbare Heeren

Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden.

Geef met verschuldigden Eerbied te kennen Maarten Kraamer Kleermaker wonend te Arnemuiden, dat door het overlijden zijnen broeder Cornelis Kraamer het turftonnen vacant zijnde geworden, en, hij suppliant alles in het werk steld om voor zijn huisgezin het noodige te verschaffen, zoo verzoekt hij, mitsdien het Uw Edele Achtbare mogte te  gelieven  hem suppliant met die bediening te vereeren.

Arnemuiden den 27 April 1830

M. Kraamer,

 

Aan het Achtbaar Gemeentebestuur dezer Stad

Geef met verschuldigden eerbied te kennen de persoon van Pieter Kraamer, dat door het overlijden van mijn vader Cornelis Kraamer het stedelijke ambt als turftonner is komen te vaceren; rede waarom de suppliant zich tot U Achtbare Heeren wendt,met nederig sollicitatie om als het U Achtbaar bestuur mogt behagen mij met dien post te begunstigen en ik mijns vaders opvolger in deze stedelijke bediening mogte worden; te meer daar ik ook al een huishouden heb, hetwelk allengskens vermeerdert.

, t welk is doende

UE: dienaar

Pieter Kraamer

1 mei 1830

 

Het Achtbaar Gemeentebestuur dezer Stad

 

Geeft met verschuldigen eerbied te kennen de persoon van Jan Kraamer CK dat door het overlijden van mijn vader Cornelis Kraamer het stedelijk ambt  als houdtelder en koolweger is komen te vaceren; rede waarom de suppliant zich tot U Achtbare Heeren wendt met nederig  sollicitatie  om als het U Achtbaar Bestuur mogte behagen mij met dien post te begunstigen en ik mijns vaders opvolger in deze stedelijke bediening mogte worden;

Jan Kraamer

Den 3 Meij 1830.

 

Aan het Achtbaar Gemeentebestuur

Dezer Stad

 

Geef met verschuldigden eerbied te kennen de persoon van Jan Kraamer CZ dat bij het overbrengen des suppliants eerste request, hij suppliant vernomen hebbende  dat er twee turftonners  door U Achtbare Heeren aangesteld zullende worden en wel in dier voege, dat de tweede bij ziekte of anders der eerste turftonner buiten staat stellende omstandigheden zijn ambt te kunnen waarnemen dien zal vervangen moete; rede waarom de suppliant zich nederig wendt  tot U Achtbaar gemeentebestuur, met onderdanige sollicitatie dat het U Achtbaare behagen mogten op hem suppliant boven gemelde reguard gelieven te slaan.

Arnemuiden den 5 Meije 1830

Jan Kraamer CZ.

 

Arnemuiden

Aan Heren  Burgemeester en Wethouders der Stad Arnemuiden.

 

Geeft Eerbiedig te kenne Barend Jan Harthoorn wonende te Arnemuiden dat

Door het overlijden van C. Kraamer de bedoening van Turftonner en Koolweger is komen te vaceren.

En aangezien den Suppliant alhier een gering bestaan heeft zo neemt hij de vrijheijd zich te wenden tot UEdAchtb: eerbiedig verzoekende hem met voorschreve bedieningen te begunstigen.

Arnemuiden 8 Meij 1830

B.J. Harthoorn.

 

Publieke Verkooping

 

Men zal op Zaterdag den 4 Junij 1830 des nademiddags  ten drie aan de meestbiedende presenteren te verkoopen.

Een partij meubilaire goederen bestaande in een bed en toebehooren, kleederen en Linwaat koper, tin, ijzer en aarde werk, een bruin geboende Kas . –tafels , stoelen, porcelein en wat verder zal worden gepresenteerd.

De verkooping zal geschieden op contante betaling, en gehouden worden aan het Sterfhuis van de weduwe van Daniel Lievense de Ridder in de Langstraat te Arnemuiden.

Zegt het voort.

 

Proces-Verbaal van Voordragt

Tegenwoordig de Heeren

Burgemeester I.H. Schorer

De Wethouders J. de Marée

En A. van Eenennaam

De Raden L.Wisse

En J. van der Weele

De Secretaris C.D. Baars

 

Heden den 19e Junij 1800 en dertig is de Gemeente-Raad der StadArnemuiden na dat de leden den zestienden te voren tot het houden dezer vergadering bij schriftelijke citatiebriefjes waar in het oogmerk de bijeenkomst uitdrukkelijk was vermeld, zijn opgeroepen, overgegaan tot de voordragt van twee personen tot de benoeming van een Lid voor den Raad in plaats van het Lid Cornelis Kraamer op den 25e April dezes Jaars alhier overleden.

De Burgemeester de Vergadering hebbende aan de bepalingen van Art: 51 en volgende van het Reglement van Bestuur ten platten Lande, verzoekt de Heeren Wisse en van den Weele, om zich met hem als Stemopnemers te constitueren,hebbende eerstgemelde zich met de opneming van den inhoud der Stembriefjes en de laatst zich met het houden der tegenlijst belast, terwijl de Burgemeester op zich heeft genomen om de stembriefjes te verzamelen en den inhoud voor te lezen en de Secretaris gelast is om aantekening te houden van de stemmende leden der Vergadering als mede van de personen op welke de stemmen zijn uitgebracht.

Vervolgens heeft de Burgemeester de Leden uitgenoodigd om , bij beslotene en ongeteekende briefjes tot de stemming van de aan de orde zijnde voordragt over te gaan.

De Vergadering hier aan voldoende, is bij de ophaling der stembiljetten bevonden dat al de tegenwoordig zijnde leden hunne Stemmen hebben uitgebragt; terwijl deze stembiljetten geopend, voorgelezen, opgeteekend en de opteekeningen met den inhoud derzelve vergeleken, en onderling benevens met de aantekening van den Secretaris accoord bevonden zijnde, is gebleken dat

Adriaan Adriaanse met drie stemmen

Adriaan Koets met Een Stem en

Jan Bernard Joosse met Een Stem

De Persoon van Adriaan Adriaanse alzoo bij meerderheid van stemmen de voorkeur heeft bekomen wordt mitsdien gehouden als Eerste kandidaat benoemd te zijn;

Tot de tweede Stemopneming overgegaan zijnde is met inachtneming der aangewezene formaliteiten  gebleken dat

Jan Kraamer met twee Stemmen

Jan Bernard Joose met twee Stemmen

Jacob Schoonenboom met Een stem

De persoon van Jan Kraamer bij beslissing van het lot tegen Jan Bernard Josse de voorkeur heeft bekomen, als tweede  kandidaat benoemd te zijn.

Hiermede de in het hoofd dezer Vermelde Werkzaamheden afgeloopen zijnde, is daar van het tegenwoordig Proces Verbaal en Lijst van Voordragt opgemaakt en door al de tegenwoordig zijnde Leden onderteekend.

 

Handtekeningen

 

 

Lijst van Voordragt van twee  Personen om daar uit door HunEd: Groot Achtbare de Heeren G.S. van de Provincie Zeeland, Een Lid voor den Raad der Stad Arnemuiden te benoemen in plaats van wijlen Cornelis Kraamer, op den 25e April 1830 overleden.

 

Adriaan Adriaanse

 

Jan Kraamer

 

Beide wonende binnen deze Stede

 

Aldus deze lijst van Voordragt, conform heet hier bijgevoegde Proces-Verbaal opgemaakt door den Raad der Stad Arnemuiden den 19e Junij 1830.

 

Handtekeningen

 

Ontkennende Verklaring

 

De ondergeteekende heeft in het afgelopen kwartaal geen Koepok inentingen gedaan noch kinder pokjens behandelt

Arnemuiden 5 Julj 1830

 

Handtekening van Versluijs

 

 

Middelburg den 9 September 1830

Onderwerp: Achtergeblevene Verlofgangers.

 

Ik heb de eer UEd: te verzoeken de Verlofganger uwer Gemeente J. de Ridder welke wegens ziekte niet heeft kunnen opkomen op de wijze bij mijne Circulaire van den 19 Aug etc , te doen surveilleren en hem dadelijk na zijn herstel of bij het minste vermoeden dat zijne ongesteldheid voorgewend of niet, van dat belang is dat hij daardoor onbekwaam moet geacht worden om in werkelijken dienst over te gaan, aan mij te doen overbrengen terwijl ik UEd tevens verzoeke om mij wekelijks uw rapport te doen toekomen ten aanzien van hem welke bij voortduring niet moet in staat bevonden worden om zijn Korps te rejoigneren.

De Gouverneur der Provincie Zeeland.

 

Van Vredenburch

 

Aantekening in potlood:

Deze missive alleen aan mij gerigt zijnde behoeft dan vooreerst aan de wethouders niet te worden medegedeelt, de heer Baars wordt verzogt naar voornoemde De Ridder  te laten ??

En mij maandag aanstaande eene missive  aan den Gouverneur in antwoord op dezen te willen toezenden.

De Burgemeester

 

I.H.Schorer

 

Nieuwland den 28 October 1830

 

Verzending van Kohieren.

 

Toegezonden de Kohieren der Grond en Personele belasting, benevens die van het Patentregt en het Veefonds over den Jare 1828,met verzoek nevensgaand reçu geteekend mij te retourneren

 

De Ontvanger der directe belasting en accijnsen

 

Handtekening

 

Hierbij; VERBOD VAN AANVOER VAN GOEDEREN UIT OF NAAR DE IN

OPSTAND ZIJNDE GEDEELTEN DES RIJKS

PROCLAMATIE

 

20 NOVEMBER 1830

 

 

 

BEKENDMAKING  WEGENS HET GLEUI

 

Dat uit den thans ingezamelden Oogst in het benoodigde Stroo voor de krammatten van het volgende jaar behoort te worden voorzien..

Oproep tot vrijwillige levering.

De prijs van het Gleui, hetwelk voor den 1e Julij des volgende jaars zal aangebragt worden, bepaald is op f. 9,50 de 100 bossen.

Biljetten worden verspreid om aan te geven hoeveel iedere ingeland zal leveren

Etc etc.

Middelburg, den 11 November 1830

 

J.S. Hurgronje

 

Ter ordonnantie van dezelve J.H. Schorer

 

Aan boord ZM Fregat Minerva

Vlissingen den 3 December 1830

 

Het gemeentebestuur van Arnemuiden moet ik met Leedwezen kennisgeven den Matroos I.van Belzen als vrijwilliger aangenomen voor ’s Rijksdienst den 2e dezer gestorven en den 3e daaraanvolgende begraven is.

 

De Kapitein ter Zee

 

L.L. Spengler

 

Aantekening in potlood: de secretaris verzogt daarvan aan de famillie kennis te geven; de missive heb ik niet op de agenda gezet

 

I.H.S

 

Hier volgt een stuk zonder aanhef en ondertiteling

Waarschijnlijk is hier sprake van een INSTRUCTIE

Hoe te handelen bij een alarm-situatie wegens . de z.g. Belgische Opstand ?

 

 

De Besturen te gelasten den ingezetenen onverwijld uit te noodigen  om een wakend oog op alle vreemdelingen te houden,speciaal bij de aankomst derzelve langs de kusten en aan de veren, en daarin zoo behulpzaam te zijn, dat het verblijf van vreemdelingen en afgezetenen worde nagegaan en des noodzakelijk bevonden, aan het Bestuur worde opgegeven, om door den veldwachter bij den Burgemeester gebragt met zoodanig eenen naar rade te kunnen handelen.

 

De Besturen te gelasten alle weerbare manschappen te doen verwittigen, zich gereed te moeten houden om op het eerste alarm met zoodanige wapenen als bij hun voorhanden zijn dadelijk op te komen, ter plaatse hun door het Bestuur voorlopig aan te wijzen, ten einde zoo wel voor de orde , veiligheid en de goede rust met vereenigde krachten op bevel van het Bestuur te waken, als om gereed te wezen daar ter hulpte snellen waar de nood zulks mogt vereischen.

 

De Gemeentebesturen te gelasten telken nacht door twee  of  meer persoonen te doen waken, op zoodanig eene wijze en op zoodanige plaatsen als de locale omstandigheden zulks geraden zullen doen oordeelen, ten einde op alle voorvallen een wakend oog te houden.

De Besturen gelasten zorg te dragen dat steeds twee manschappen met derzelver paarden bij de hand zijn om op bevel van het bestuur daar heen te worden gezonden, waar men zulks mogt geraden vinden.

De Besturen te verzoeken, de een den ander met de gewapende manschappen hulp en bijstand te verleenen.

De Besturen te gelasten om bij alle oproerigheid, vreemden aanval, strooperijen of dergelijke bij nacht een brandende lamptaarn aan den toren uit te hangen, en in allen gevalle dadelijk de klok te doen kleppen, de gewapende manschap te verzamelen dezelve te geleiden of te doen geleiden ter plaatse alwaar het gevaar mogt aanwezig zijn, en door de manschappen te paard , de naburige gemeenten het voorgevallene te doen aanzeggen met verzoek om ook aldaar dadelijk de klok te doen kleppen, en is het nood  de gewapende manschap naar de plaatsen van het gevaar te doen toesnellen, zullende de aanwezige manschappen te paard in laatst gemelde Gemeente tot hetzelfde einde naar de bij die gemeente gelegene dorpen dadelijk  moeten heen gezonden worden, en gezegde manschappen van eerstgenoemde gemeente met allen spoed naar hunne Gemeente moeten terugkeeren, om zich onverwijld weder ter dispositie  van het Bestuur te komen stellen.

De Besturen der Gemeenten zich strekkende van Nieuw-en St. Joosland, van Rammekens  naar Vlissingen, de groote weg van laatstgenoemde Stad, Oost-en West Zouburg , Koudekerke, Zoutelande, Bekerke, Melis-en Mariekerke, Westkapelle en Domburg, als aan zee gelegen en aan strooperijen van buiten, meer als anderen blootgesteld  te gelasten, door de gewapende manschap nachtpatrouilles van 4.6 of meer man uit ieder der genoemde gemeenten, langs de kusten en een gedeelte der Vlissingsche weg te laten doen, zoodanig verdeeld, dat de patrouille der eene gemeente die der andere ontmoeten, ten einde deze belangrijke werkzaamheid zoo min mogelijk bezwarend voor de ingezetenen te maken.

De Burgemeesters van de in het vorige artikel genoemde besturen te gelasten , zich onverwijld met den anderen in dezen te verstaan deswegens de noodige afspraak te maken, de executie te regelen en dadelijk kennis aan den Gouverneur van de gemaakte bepalingen  in te zenden.

De Besturen der binnen Gemeenten te gelasten , de besturen der buiten Gemeenten in manschap hulp voor de nachtpatrouilles bij te zetten, bij aldien de omstandigheden zulks mogten vorderen.

Alle de Gemeente besturen te gelasten om van alle alarm en bijeenroeping der gewapende manschapdadelijk kennis aan den Gouverneur te geven. 

 

Ga naar boven