Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1831

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200

Inventarisnummer 105

Middelburg den 10e Januarij 1831

Ontvangen den 13 Januarij 1831

 

De oprigting der Landwacht heeft wel de vrees voor vijandelijke strooptochten verminderd. Maar de hoop op een spoedige wapenstilstand is nog niet vervuld. Daarom hebben wij gemeend tot nu toe alles op den tegenwoordigen voet te laten

Dan deze wapenstilstand bij voortduring zwarigheden schijnende te ontmoeten, hebben wij, als een prealabele maatregel aan de Gouverneur voorgedragen om de patrouilles van 2 op 1 te brengen, om al gelegenheid te geven, dat de hoeveelheid manschappen op iedere wacht worde verminderd, waar door dan, als van zelve, de dienst van ieder hunner op meer verwijderde tijdperken zal behoeven te geschieden.

Deze voordragt is goedgekeurd voor zolang de wapenstilstand duurt.

Wel op letten dat overal bij het geweer eene Schildwacht behoort geplaatst te worden, zoo deze te ver van het Wachthuis verwijderd is om genoegzaam door de Schildwacht van het geweer geobserveerd te worden.

Ten einde de kosten der Wachters zoo veel mogelijk te verminderen zijn wij gemachtigd de dagseinwachters, die eenigszins kunnen gemist worden, alsmede met den 15e dezer uit die betrekking te ontslaan

Voor de bewaring der Seingereedschappen dient verder behoorlijk te worden gezorgd.

Etc etc,

 

Gecommitteerden tot regeling der Landwachten in het 1e District der Provincie Zeeland.

 

Hurgronge   van Visvliet en J.W. Schorer.

 

Middelburg den 13e Januarij 1831

Ontvangen 17 Januarij 1831

Onderwerp: Quarantaine gele koorts op St.Thomas

 

Aangezien volgens een bij het Departement van Buitenlandsche Zaken ingekomen berigt, de gele koorts op St. Thomas allerhevigst aan het worden was, heeft de Heer Directeur Generaal voor de marine, bij dispositie van den 8e dezer maandbepaald dat vooreerst en tot nader order, alle de in de Havens of Zeegaten van dit Rijk binnenvallende Schepen, komende van St. Thomas , aan eene naauwkeurige visitatie en desnoods aan Quarantaine zullen onderworpen worden.

Bij het stranden van Schepen en Goederen, komende van St. Thomas, de vereischte maatregelen van voorzorg overeenkomstig de voorschriften zie dispositie van 27 November 1819 no 3137a, naar vereischt  in acht te nemen.

De Gouverneur van de  Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 17 Januarij 1831

Ontvangen: 20 Januarij 1831

 

Ten einde ingevolge het bepaalde bij het besluit van den Heer Gouverneur dezer Provincie de dato 10 November l.l A 1e afd; no 10157 tot de samenstelling  der 3e Kompagnie Rustende Schutterij te kunnen overgaan, heb ik de Eer UwEd Achtbare te verzoeken om alle de manschappen in Uwe Gemeente woonachtig en tot den 2e & 3e Ban der Schutterij te doen dagvaarden, om gewapend te verschijnen op Brigdamme op Zaturdag den 29e dezer des morgens ten 10 uur precies, ten einde bij de organisatie van bovengemelde Kompagnie tegenwoordig te zijn en bij dezelve te worden ingelijfd.

De Kapitein der 3e Kompagnie

Rustende Schutterij in Walcheren

L. Snijder

 

Middelburg den 19 Januarij 1831

Ontvangen: 25 Januarij 1831

 

Het getal & de waarde der ten gevolge van mijne circulaire van den 8 November j.l.no 1015 1e afd. bij een gebragte dekens geconstateerd zijnde zal daarvan als nu de vergoeding het Departement van oorlog kunnen worden aangevraagd.

Ik doe UEd hiernevens een extract uit het daarvan opgemaakt proces verbaal toekomen ten einde als bewijs der gedane levering te verstrekken.

Voor de betaling der in voorlaatste colom van het extract uitgetrokken som, zal ik als nu eene declaratie in duplo waarvan eene op gezegeld papier van UwEd tegemoet zien opgemaakt volgens het bijgaand model & door het bedoeld extract gestaafd ten einde dezelve ter verevening aan het Departement van oorlog te kunnen opzenden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Heden den derden Januarij des Jaars Achttien honderd een en dertig hebben wij ondergeteekenden P. de Stoppelaar Burgemeester van de Gemeente West Souburg als gedelegeerde van Zijne Excellentie den heer Gouverneur van de Provintie Zeeland, S.F. Mulder fungerend Militair OnderIntendant in de gemelde Provintie; benevens den heer J. Brouwenaar Koopman in Manufacturen te Middelburg  expert, ons, ingevolge dispositie van Zijne Excellentie d ‘heer Gouverneur voornoemd in dato Negen en twintig December 1830 A 1e Afd. No 181 S begeven in een der lokalen van het Provinciaal Gouvernement van Zeeland ten einde gezamenlijk teconstateren, het getal benevens de waarde der dekens, op de aanvraag van den Heer Militair Intendant Van Haaften belast geweest met de dienst in Zeeland  bij middel van requisitie door de Ingezetenen van het Eiland ten behoeve der troepen bijeengebragt.Daartoe overgegaan zijnde,hebben wij de door iedere Gemeente gefourneerde dekens nagezien, geteld en de waarde daarvan opgenomen, als volgt

 

Arnemuiden  123 nieuwe eenmansdekens maal f. 4  en 1 gebruikte eenmansdeken

Dat maakt samen F.493.

En is hiervan opgemaakt en geteekend dit Proces-Verbaal in triplo, ten dage, maand en jare voorschreven om te dienen daar en waar het behoort.

Mulder, P. de Stoppelaar, A. Brouwenaar

Voor Extract conform

De Griffier der Staten van Zeeland

Van der Heim

 

Het Departement van Oorlog is verschuldigd aan de gemeente ………

 

Wegens de levering van ….. wolle dekens bij het hiernevens  gaande extract verbaal uitgedrukt.

 

Aldus deze declaratie opgemaakt ten bedrage van ( i schrijfletters)  met verklaring dat dezelve is deugdelijk en onvergolden ??

 

Den ………….Januarij 1831

 

Handtekening

 

 

Extract uit het verbaal van Hun Edele Gr.Achtb: De Heeren G.S. van

De Provincie Zeeland,

 

Vrijdag den 31 December 1830

Ontvangen 25 Januarij 1831.

 

Gedaan zijnde op de navolgende begrootingen van gesubsidieerde Armbesturen voor het jaar 1831, te weten:

Van het Hervormd Armbestuur te Arnemuiden

 

Is goedgevonden

1e de gem: begrootingen behalve  de in sommige derzelver gebragte wijzigingen en medegeduide observatiën goed te keuren & twee exemplaren derzelve, van approbatoire apostilles voorzienop de gewone wijze aan de betrokken Plaatselijke besturen te retourneren met uitnodiging om een dier exemplaren aan het belanghebbend Armbestuur uit te reiken.

2e aan Burgem: & wethouders van Arnemuiden te observeren, dat volgens Zijne Majesteits besluit van den 21 Mei 1824 no 63 aan de Plaatselijke besturen medegedeeld bij de resolutie dezer vergadering van den 25 Junij daaraanvolgende no 1 de inzending der rekeningen & van Diaconie armbesturen  aan G.S. alleen verpligtende is, wanneer die diaconieën worden gesubsidieerd, de voortdurende inzending der rekeningen en begrootingen van het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden hetwelk reeds zedert twee jaren geen subsidie meer geniet mits dien niet wordt vereischtEtc.Etc.

 

De Griffier der Staten

 

Middelburg den 2e Febrarij 1831

Ontvangen 3 Februarij 1831

Onderwerp: Mutatiën in de

Ommerschans

 

Blijkens het bij mij van den Heer Staatsraad ad interim belast met de Directie van het Departement van Binnenlandsche zaken ontvangen extract uit den staat der mutatiën voorgevallen in het personeel der bedelaars gedurende de maand December j.l. is aldaar op den 3e dier maand overleden J. van Belzen onderstands domicilie hebbende binnen uwe Gemeente ik bij deze de eer heb UEd te informeren.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 2e Februarij 1831

Ontvangen: 3 Februarij 1831

Onderwerp: Landwachten.

 

Uit informatiebronnen is mij gebleken dat in sommige Gemeenten verscheidene Ingezeetenen zich aan het houden der Kust wachten geheel of gedeeltelijk zich onttrekken, en daaruit vele onregelmatigheden in die dienst voortvloeien nog meer andere te vreezen zijn..

Als daaraan niet spoedig een einde komt, zie ik mij gedwongen daar ernstige maatregelen tegen te nemen. Maar ik vertrouw dat Walcherens Ingezetenen gehoor geven aan deze vermaningen.Onderzoek of ook in Uw gemeente de klachten van toepassing zijn.

Als dat het geval is en er geen sprake is van verbetering verzoek ik U namen beroepen en kwaliteiten op te geven van hen die bij voorduur kwaadwillig zijn.

Ik verzoek U mij bevredigend antwoord te willen geven.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 3 Februarij 1831

Ontvangen: 3 februarij 1831

Onderwerp: Acten van Chargement

 

Bij mijn Missive van heden aan den heer Ontvanger der Registratiete Middelburg ter invordering toegezonden hebbende eene Acte van Chargement ten laste van Uwe Stad ad f. 11.15 wegens verschuldigde verplegingskosten aan uitbesteede weezen in de koloniën der Maatschavan Weldadigheid over 1829, zoo heb ik onder kennisgeving hiervan de eer UwEd te verzoeken om voor de betaling dier sommen te zorgen met in achtneming der bepalingen vervat in mijne Circulaire van den 31 December 18 AZ Afd no 1371 etc etc.

De Gouverneur der provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Aan het Achtbaar Gemeente Bestuur dezer Stede

 

Na berigt ontvangen hebbende, dat het Achtb: Gemeente bestuur aanschrijving tot de inning der penningen des Weezen te Veenhuizen betreffende gekregen heeft; zoo heeft de Eerwaarde Kerkeraad besloten, daar voor het tegenwoordige de Armenkas ledig is, het Achtb: stedelijk bestuurr voor te stellen, bovengem: penningen in vier à vijf termijnen te voor dit maal; de Eerw: kerkeraad heeft reeds zulke maatregelen genomen dat het volgende jaar, dien aangaande , in ééns  zal kunnen voldaan worden.

Hopende dat deze voordragt degoedkeuring van de Achtb: regering zal mogen wegdragen.

 

Uit Naam en last des Eerw: Kerkeraads.

J. Wanrooij

 

Middelburg den 10e Februarij 1831

Ontvangen: 17 Februarij 1831

Onderwerp: Administratiekosten

Bed: Etabl:

 

Het aandeel uwer gemeente in de som van f.40.000,00 voor van de bedelaarsEtablissementen der Maatschappij van Weldadigheid over 1829 hetwelk tot dat einde bij de begrooting uwer gemeente voor 1830 is uitgetrokken, tot heden nog niet zijnde overgestort, heb ik de eer UEd te verzoeken, het in de voorz: Kosten ten spoedigste te doen overstorten. Bij den Agent van den Algemeenen Rijkskassier in Uw District, en om de daarvan in te trekken quitantie na van dezelve een gecertificeerd afschrift aan den Gemeente Ontvanger om bij deszelfs rekening te worden overgelegd te hebben uitgereikt in originale aan Heeeren G.S. in te dienen.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Middelburg den 16e Februarij 1831

Ontvangen: den 17 Februarij 1831

 

UEd kennis gevende dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer gemeente J. Schroevers no 17 1831

Andermaal is geadjourneerd tot den 23 dezer des morgens ten 10 ure en dat hij op dat tijdstip, als nog zal worden toegelaten tot het bewijzen der redenen van vrijstelling, waarop hij aanspraak zoude kunnen maken, hebben wij de eer UEd te verzoeken om dezelve dar van te doen informeren, en aan hem, zoo daar toe termen zijn de vereischte Certifikaten te doen uitreiken of verzorgen; zullende die gene welke als dan niet voor den Raad verschijnen, hunne reclame niet zullen hebben bewezen, of wier bewijsstukken niet in volledige orde worden bevonden, naar aanleiding van art. 38 der Wet van 27 April 1820, definitief tot den dienst worden gedesigneerd.

De Militie-Raad in Zeeland

Handtekening

 

Middelburg, den14e Februarij 1831

Ontvangen: 17 Februarij 1831

 

Aan de Heeren Burgemeesteren en Bevelhebbers der gewapende Magt in het 1e District der Provincie Zeeland.

 

De Gouverneur heeft bewilligd in een door ons gedaan voorstel, dat gedurende de staking der vijandelijkheden de binnenwachten kunnen worden ingetrokken, die als nog volgens de circulaire van 5 november 1830 blijven bestaan, mits de naastbij gelegen Kustwachten, zoowel als aan de Hoofden der Besturen van de naast aangrenzende Gemeenten worde kenbaar gemaakt, aan welk huis de renboden, in geval van onraad of alarm, berigt moeten brenegen, en de bewoner van dat huis verantwoordelijk wordt gesteld om van dit berigt, onverwijld aan het oudste aanwezige Lid van het Plaatselijk bestuur kennis te geven, ten einde op last van dezen, tot het luiden der alarm klok onverwijld kan worden overgegaan.  Het tijdstip tot het aftrekken der Kustwachten , bij art. 23 onzer Circulaire van 8 November 1830 op zes uren bepaald, op half zes uren vast te stellen tot en met den 28e der loopende maand; terwijl wat het vervolg betreft, het uur van aftrekken, bij het begin van iedere maand, een half uur zoude kunnen worden vervroegd.

Gecommitteerden tot regeling der Landwachten in

Het 1e District der provincie Zeeland,

Hurgronje   van Visvliet  en Schorer handtekeningen

 

 

 

Extract uit het verbaal van Hun Edele Groot Achtbare Heeren G.S. van de Provincie Zeeland.

 

Vrijdag den 4e Februarij 1831

 

Overgelegd zijnde de aanvragen door eenige plaatselijke Besturen in deze provincie over het 4e kwartaal van 1830 gedaan, om te worden gemagtigd tot het beschikken over de fondsen welke bij derzelver respective begrooting van dat jaar voor onvoorziene uitgaven zijn toegestaan

Is goedgevonden

1e den voorsch: staat te arresteren & van de daarbij genomene beschikkingen door toezending van Extracten uit denzelven aan de geconcerneerde plaatselijke Besturen kennis te geven.

Etc.etc.

 

De Griffier der Staten

Handtekening.

 

 

Aan Heeren Gedeputeerde Staten

 

Arnemuiden den 9 april 1831

No 40.

 

Bij eene circulaire van Heeren Gecommitteerden tot regeling der Landwachten in het district van deze provincie van den 23 maart j.l. tot provisionele intrekking van de dienst der kustwachten, behoudens alle zodanige voorzieningen als strekken kunnen om deze dienst ten allen tijde regelmatig te doen  hervatten , hebben wij die met den 20e daar aan doen ophouden.

Intusschen zijn door het houden van die kustwachten van den 10e Oct 1830 tot den 25Maart dezes jaars door ons eenige kosten moeten worden geimpendeerd, zoo aan vuur, licht als koffij, voor de dienstdoende manschappen, dezelve bedragen, gedurende genoemde tijd van 171 dagen à 35 ct per nacht eene som van f.59,85.

En daar op onze begrooting voor dit loopend Jaar niet is kunnen voorzien worden, nemen wij de vrijheid om Uwte verzoeken van gemelde som van f.59,85 uit de post van onvoorziene uitgaven  dit jaar gealloueerd te mogen voldoen.

Burgremeester en wethouders

 

Handtekening

 

Middelburg den 5e Maart

Ontvangen: 7 Maart 1831

Onderwerp: Oproeping loteling

 

De loteling K. Meulmeester behoorende tot uwe  Stede wegens ligchaamsgebreken tegen de uitspraak van den Militie Raad reclamerende, zal  voor Heeren Gedeputeerde Staten der provincie moeten worden onderzocht.

Ik heb mitsdien de eer UEd te verzoeken om te zorgen dat gemelde loteling daartoe voor HEdGrAchtb: verschijnt op Vrijdag aanstaande 11 dezer des morgens ten 10 uren aan het lokaal van het Provinciaal Gouvernement te Middelburg.

De Gouverneur

 

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 2 Maart 1831

Ontvangenden 4 Maart 1831.

 

De President der Kommissie van landbouw in Zeeland, heeft de eer, den Heer Burgemeester van Arnemuiden te informeren dat de Hengsten-Keur voor dit jaar, is bepaald op Dingsdag den achtsten dezer voor de Manége op het Molenwater, binnen deze Stad.

Hij verzoekt Zijn Ed: alzoo, hiervan kennis te geven aan Adriaan Adriaanse, die verklaard heeft, voor het loopende jaar een Dek-Hengst te willen houden; en hem te doen weten, dat hij, tot keuring van voorschreven hengst, zich met denzelven ter bepaalde plaatse, des morgens vóór tien Uuren moet laten vinden; --Zullende, indien hij later mogt komen, zich de nadeelen moeten getroosten, die voor hem daar uit zouden kunnen voortvloeijen.

De President voornoemd

Hurgronje

 

Circulaire

 

Middelburg den 23e Maart 1831

 

De Gouverneur heeft autorisatie verleend tot provisionele intrekking van de dienst der Kustwachten.

Wel haasten wij ons om de Hoofden van de Plaatselijke besturen en Bevelhebbes der Landwacht in de onderscheidene gemeentente verzoeken de noodige bevelen te geven dat de dienst der Kustwachten met den avond van Vrijdag den 25e dezer, allerwege gestaakt worde; met aanbeveling aan de Burgemeesters en bevelhebbers der Plaatsen, waar Kustwachten zijn, om de wachthuizen en seinpalen benevens de seingereedschappen, op de door hen meest doelmatig geoordeelde wijze te doen bewaken en de geweren zo goed mogelijk te onderhouden

Etc.etc,

Gecommitteerden tot  regeling der Landwachten in het

Het 1e District der Provincie Zeeland.

Namens dezelve

 

J.W. Schorer.

 

Middelburg den 26 Maart 1831

Ontvangen: 28 Maart 1831

Onderwerp: Afl: Kontingent

Nat. Militie

 

De derde aflevering van het Kontingent der Nat. Militie voor die van het komende jaar is bepaald op vrijdag den 1e April a.s. des morgens ten acht ure in de abdij alhier.

Hierbij gaan de orders voor de manschappen en de oproep aan de belanghebbende uit te reiken en er zorg voor te dragen dat zij op de voorschreve wijze en tijd aanwezig zullen zijn.

Etc. Etc.

 

De Achtbaren Heeren Gemeente bestuur

Dezer Stad

 

Het Armbestuur dezer gemeente verzoekt vriendelijk aan de Achtbare regering gecommitteerden te zenden, tot het aanhooren der Armenrekening welke in de den 9 April zijnde Zaturdags ’s namiddags ten vijf uren zal gedaan worden.

Uit naam en Last van het Diaconie-Armbestuur

J. Wanrooij praeses.

 

Extract uit het Verbaal van G.S. van de Provincie Zeeland

Vrijdag den 25e Maart 1831.

 

Besloten de Arrondissements-IJkers in deze Provincie te autoriseren om voor den herijking dit jaar slechts te vaceren te Middelburg ook voor al de Gemeenten te Arnemuiden, Kleverskerke en Nieuw-en St. Joosland.

De Griffier der Staten

Van der Heim

 

Middelburg den 24 Maart 1831

Onderwerp: beweiding der Wegen

 

Het betreft permissie van de Wege in dit Eiland voor personen die daartoe de hebben voor het aanstaand zomersaisoen.

Wilt U een Staat toesturen voor den 11e April.

Het is ons voornemen om op den 25e April  ’s morgens ten 11 uren aan het locaal onzer Directie in de Abdij alhier te vaceren tot de afgifte van de daartoe noodige Permissiebiljetten en Kappers.

 

De Centrale Directie van Walcheren

Hurgronje

 

t.o. van deze

 

J.W. Schorer

 

Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden

Ontvangen 6 April 1831

 

Heeft de ondergeschrevene de eer te berigten in het afgelopen kwartaal met koebeestenpokstof te hebben ingeënt 15 personen beneden de 10 jaren

2 van 10 tot 15 en

1 volwassene

 

Het gratis vaccineren late ik aan den heelmeester van de armen over.

Bij 15 derzelven had de pok het geregelde verloop. Dat Gods Zegen tegen de natuurlijke pok plagt te waarborgen.

2 hadden geen gewenscht resultaat en 1 is nog niet afgelopen.

Kinderpokken zijn in deze gemeente niet voorgekomen.

Arnemuiden 4 april 1831

 

Van Opdorp.

 

Middelburg den 14e April 1831

Ontvangen den 18 April 1831

Onderwerp: Besmettelijke ziekte in Havannah

 

Omdat de kinderziekte in Havannah zeer sterk heerschte heeft de Directeur Generaal voor Marine, niettegenstaande alle de van Cuba komende schepen, volgens vroeger gestelde orders, aan eene visitatie of des noods aan quarantaine moeten worden onderworpen, gemeend,bij eene Dispositie van 11 April l.l. litt. B, no 52 te moeten bepalen, dat de van de Havannah  in de Zeegaten en Havens van dit Rijk binnen vallende schepen, met bijzondere naauwkeurigheid zullen moeten worden gevisiteerd en aan dezelve des noods quarantaine worden opgelegd.

Onder kennisgeving hiervan, heb ik de eer UED. Uit te noodigen om bij het stranden van schepen en goederen uit de Havannah komende, de vereischte van voorzorg in acht te nemen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland,

Van Vredenburch.

 

 

Aan boord ZM Fregat Minerva

Vlissingen den 21e Maart 1831

 

Uwe Ed Gestr ben ik in de onaangename  Verpligting, kennis te moeten geven de vrijwilliger Cornelis Tromper( moet Tramper zijn) heden morgen aan de gevolge van zware ziekte overleden is, met vriendelijk verzoek, dit aan de heeren van de Militie raad wel te willen mededeelen.

 

De Kapitein ter Zee

 

L.L. Spengler.

 

Middelburg den 18 April 1831

Onderwerp: Verpagting van Tolpalen

 

Hiernevens heb ik de eer aan UWEdA te doen geworden een aanplakkings billet van de op den 26 dezer alhier te houden verpagting van de tolpalen staande op den grooten weg der 1e Klase No 3 met verzoek een exemplaar in UWEdA te willen doen affigeren.

Wijders zende ik UWEdA: hierbij een der voorwaarden dier verpagting met het daarbij behoorende tarief teneinde hetzelve ter inzage der gegadigden op het Raadhuis te willen doen De Agent van het Domein

District Middelburg

 

Handtekening

 

N.B. Deze voorwaarden dienen in het origineel te worden geraadpleegd

 

Circulaire

 

Middelburg den 11 April 1831

 

Daar de manschappen manschappen mijner kompagnie zoo instantelijk om een bewijs van hun ontslag gevraagd hebben, en ik hun dezelve nu niet meer door mijne onderofficieren aan hun kunnende doen toekomen, dewijl ik daar over geen bevel meer heb:

Zoo heb ik geen ander middel geweten dan voor zo verre uwe gemeente betreft aan UEd: Achtb: te zenden, in de hoop dat UEd: Achtbare wel eene geschikte gelegenheid zult vinden hen dezelve te laten toekomen.

 

De Kaptein kommandant

Der voormalige 5e Kompagnie

2e Bataillon Schutterij in Zeeland

 

J. Balsnijders

 

Middelburg den 18e April 1831

 

Teneinde ons in staat te stellen om aan Zijne Excie den Heer Gouverneur dezer provintie een volledig verslag te kunnen doen van al de uitgaven welke sedert de maand September l.l. zijn geschied ter zake van de Landwachten in Walcheren, waarvan de vestiging bij Zijne Excies besluit van den 6 dier maand is voorgeschreven, hebben wij de eer UWelEd te verzoeken, ons wel vóór of op den 30 dezer te willen doen toekomen eene specifieke opgaaf van al de kosten welke voor den dienst der gemelde Landwachten de Plaatselijke kas van Uw Gemeente zijn bekostigd of door dezelve alsnog verschuldigd zouden mogen zijn, over de periode 6 september l.l. tot en met den 25 Maart dezes jaars.

Gecommitteerden tot regeling der Landwacht in het 1e District der provincie Zeeland

Hurgronje

Van Visvliet

J.W. Schorer

 

Middelburg 5 Meij 1831

Ontvangen 16 Meij 1831

Onderwerp: Plaatsing provinciale

Bedelaars

 

De persoon van David Tange heeft zich met zijne twee kinderen Arij en Izak op den 30 Maart j.l. aangegeven om in het werkhuis binnen deze stad te worden opgenomen, ten einde naar de Ommerschans te worden opgezonden.

Overtuigd van de Armoede van dit huisgezin hebben wij in overeenstemming met Z.M. besluit van den 2. Julij 1826, de gemelde personen in het werkhuis doen opnemen, in het 1e transport naar de Kolonie te worden begrepen.

Uit de renseignementen van Zijnen twege opgenomen blijkt dat de gemeente Arnemuiden als onderstands domicilie van voornoemde personen moet beschouwd worden te zijn, op grond zij na negen achtereenvolgende Jaren aldaar gewoond te hebben slegts acht maanden binnen deze gemeente zich hebben opgehouden.

Wij twijfelen niet of UE zullen naar aanleiding der Wet van den 28 November 1818 daar tegen geen bedenkingen hebben, en wij zullen dien ten gevolge de Declaratie der verplegingskosten in der tijd aan UEdA: doen toekomen.

B en W der stad Middelburg.

 

Middelburg den 14e Mei 1831

Ontvangen: den 16e Mei 1831.

Onderwerp:Ongeoorloofde bewijding/beweiding

Der Polderwegen in Walcheren

 

 

De beweiding der Polderwegen pleegt voor Hoornvee aan minvermogenden te worden toegestaan. Het blijkt dat dit tot merkelijk nadeel voor die wegen strekt. Daarom worden geen nieuwe vergunningen verstrekt.

Sommigen veroorloven zich beweiding zonder vergunning. De veldwachter wordt via UEdAchtb: verzocht  tegen dit misbruik op te treden

De personen die daartoe voor 1831 bevoegd zijn tot het beweiden zijn kenbaar op den Nominative Staat aan de Veldkapper, welke hun van wege de Centrale Directie voor den wachter van ieder beest wordt ter hand gesteld en gemerkt is met eene gebrande W, het nummer op bijgaand Extract vermeld , van welke Veldkappers die wachters bij de beweiding steeds moeten voorzien zijn.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

 

Van Vredenburch

 

Op de Nominative Staat :Arnemuiden de persoon Adriaan Zuurmond nr. van de Kapper 5

En Jan Tramper: nummer van de kapper 6

 

Middelburg den 14 Mei 1831

Ontvangen 29 Mei 1831

 

Geeve Memorie van aangifte voor de successie  van de na te meldene  persoonen ingekomen zijnde heb ik de eer UwEd daaromtrent informatie te verzoeken  of certificaten van onvermogen van dezelve overledenen in te zenden

Huibregt Rette ?  overleden Arnemuiden den 7 mei 18??

Johannis van Belsen overleden te Arnemuiden  den 11 Aug 18??

De Ontvanger der Succesie regten te Middelburg

Handtekening

 

Middelburg den 2 Mei 1831

Ontvangen 5 mei 1831

Onderwerp: mutatiën personeel

Ommerschans

 

 

Blijkens de opgaaf mutatiën voorgevallen in het personeel der bedelaars in de Ommerschans gedurende de maand Maart l.l. welke mij door den heer Staatsraad adint: belast met de directie van het Departement van Binn: zaken bij missive van den 21 april l.l.no 126 werden medegedeeld, is aldaar op den 1e derzelve maand overleden de persoon van A. Huiszoon, waarvan ik de eer heb UEd bij deze kennis te geven zijnde uwe stad opgegeven deszelfs onderstands domicilie te zijn.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Vrijdag den 6 Mei 1831

Ontvangen 19 mei 1831

Extract uit het verbaal van Hun Edel Groot Achtbare Heeren G.S. van de Provincie Zeeland

 

Arrestatie van een aantal onvoorziene uitgaven m.b.t  de begrootingen van 1831.

De Griffier der Staten van Zeeland

 

 

Middelburg, den 26 Mei 1831

Ontvangen: den 27 Mei 1831

Onderwerp: Onderhoud bedelaars.

 

Ik heb de eer UED hierneevens te zenden drie stuks nota’s van inlichtingen tot herkenning van de daarin genoemde bedelaars  die als zodanig gearresteerd provisioneel in het bedelaars werkhuis te Middelburg zijn opgenomen om naar de Ommerschans te worden overgebragt UED verzoekende om mij bij terugzending der voorsz: nota’s ten spoedigsten te willen melden of UEd de verpligting uwer stad als onderstands domicilie erkent zoo neen, mij de wettige bedenkingen te willen opgeven welke daar tegen bestaan.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Zierikzee 28 Mei 1831

Ontvangen 30 Meij 1831

 

Bij het opmaken van de gemeenterekening meent de secretaris en Ontvanger der Gemeente van Nieuwerkerke dat niet Nieuwerkerke maar Arnemuiden de in rekening gebrachte onderhoudskosten van vondelingen door de Maatschappij van Weldadigheid  moet betalen.

Deze neemt de vrijheid de documenten door te sturen.

 

Bijschrift door de Burgemeester: in potlood  dit wordt zeer betwijfeld en moet nader geverificeerd worden

 

J.H.S.

 

Het betreft in totaal een bedrag van f.82.11

 

12 augustus 1830 en blijkt uit een EXTRACT uit het register der geldelijke belastingen ter Algemeene Rekenkamer.

 

Middelburg den 31 Mei 1831

Ontvangen den 3 Junij 1831

Onderwerp: Vervoer Buskruid.

 

Ik heb de eer UwEd kennis te geven dat op den 2 Junij aanstaande bij daartoe geschikt weder des morgens van den Buskruidmolen no 9 zullen worden vervoerd naar Vlissingen 3000 en naar Bergen op Zoom 9000 ponden Rijks Buskruid.

Ik verzoek UwEd te zorgen, dat bij de inlading doorvoer of lossing van dat Buskruid   in of door Uwe Stad de Maatregelen van voorzorg worden genomen, voorgeschreven bij art 55 der wet van den26 Januarij 1815.

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Potlood:  Flink laten toezien  ?

 

Middelburg den 30e Mei 1831

Ontvangen: den 2e Junij 1831

Onderwerp: Quarantaine voor Schepen

Komende uit Pruissische Havens.

De Directeur-Generaal voor de Marine  heeft via via mededeling ontvangen van in Pruissen genomene maatregelen, omtrent de ook in Polen uitgebarste Cholera Morbus.

Daarom zijn alle uit die havens komende Schepen aan eene zeer strikte visitatie en zoo noodig provisionele quarantaine onderworpen, op dezelfde wijze als de uit Russische Havens komende Schepen.

Ook bij het stranden van Schepen en Goederen uit die havens, moeten de bestaande verordeningen naar behooren in acht genomen worden.

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

 

Middelburg den 31 Mei 1831

Ontvangen: den 2 Junij 1831

Onderwerp: Acte van Chargement

 

Bij mijne missive van heden aan den Heer Ontvanger der Registratie te Middelburg ter invordering toegezonden, hebbende eene Acte van Chargement ten laste van Uw Stad ad f.15,00 wegens verschuldigde vervangingskosten, van weezen in de kolonie der Maatschappij van Weldadigheid over 1829 zoo heb ik onder kennisgeving hiervan de eer UEA te verzoeken om voor de betaling dier somme te zorgen met inachtneming der bepalingen vervat in mijne circulaire van den 31 December 1827 etc. etc

.DeGouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 1e Junij 1831

Ontvangen: den 2e Junij 1831

Onderwerp: Vochtmaten

 

De voor de openbare School uwer Gemeente bestemde stellen vochtmaten aan den voet dezer uitgedrukt ter Uwer beschikking bij het Provinciaal Gouvernement voorhanden zijn

Ik verzoek UEd:dezelve aldaar van uwentwege te doen afhalen  en daarna aan de belanghebbende School ten gebruike te doen uitreiken.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

 

Arnemuiden 1 Stel

 

Den 8 Junij 1831 ontvangen van de regering dezer stede voor-of ten behoeve der school een Stelsel (Nieuwe) vochtmaten: 7 stuks.

Arnemuiden den 8 Junij 1831

H.W. Hogesteijder

Schoolmeester

 

Middelburg den 3 Junij 1831

Ontvangen: den 3 Junij 1831

Onderwerp: mutatiën weezen

 

Hierbij mutatiën en aanvullingen welke in het Personeel der Jongens en meisjes uit uwe stad in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in de Provincie Drente uitbesteed, gedurende het jaar 1830 hebben plaats gehad en waarvan het getal gevoegd met de daar vroeger overgebragte weezen, naar aanleiding van ’s Koning besluiten  van den 19 September 1826 en 25 mei 1827 bij de effectieve bevolking voor zoo veel de Nationale Militie betreft moet worden medegeteld of verrekend en bij de omstelling van het kontingent voor de Ligting van het volgende jaar in aanmerking gebragt.

Ik zal voor of uiterlijk op den 1 Julij aanstaande rapport te gemoet zien of op voorzeide Extracten ook eenige Jongens of meisjes voorkomen welke niet tot uwe Stad toebehooren, in welk geval U mij daarvan aanwijzing gelieft te doen etc.etc.

 

Mutatie lijst

Jongens

 

Abraham Beeckman, geboren 11 september 1813 ; verblijf in kolonie Veenhuizen

Aangekomen 27 October 1828  overleden 1 april 1830.

Voor rekening van de Hervormde Diac. Armbestuur.

 

Middelburg den 12 Junij 1831

Ontvangen: 13 Junij 1831

Onderwerp: Kennisgeving van den

Herijk der Maten & Gewigten

 

Voor verificatie en herijking der maten en Gewigten te Arnemuiden, zal ondergetekende vaceeren op maandag den 20e Junij, voor den middag van half 10 tot half 2 uren  en Dingsdag den 21 dito van half 10,tot namiddag ten zes uren.

In het gewone lokaal ter mijner dispositie.

Bekendmaking aan belanghebbende in- en opgezetenen uwer gemeente; ook mededeling aan de burgemeesters en Assessoren van Kleverskerke en Nieuw-en St.Joosland.

De Arrond. IJker voor het 1e District

Van Zeeland

 

Bourjé

 

Middelburg den 13 Junij 1831

 

De districts kommissie tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlande Middelburg stuurt U eenige exemplaren van het verhandelde in de algemeene vergadering van het hoofdbestuur te Amsterdam 1830.De Kommissie informeert U tevens dat de jaarlijkse collecte te Middelburg plaats zal hebben op den 17e Junij aanstande en verzoekt U dat dezelve ook in de loop dier maand in Uwe Gemeente zal geschieden en de gecollecteerde gelden met eenen gecertificeerden staat vóór  den 1e Julij 1831 worden overhandigd aan den Heer P.Holscher medelid dezer kommissie alhier in de Noordstraat woonachtig

De Kommissie voornoemd

Namens dezelve

 

Handtekening

 

Ontvangen het bedrag der Collecte gedaan te Arnemuiden ter som van twaalf gulden en 7 cents ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden Dienst in de Nederlanden 19 Junij 1831

 

P.Holscher ?

 

Middelburg den 13e Junij 1831

Ontvangen: 14 Junij 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

De Directeur-Generall voor de marine bepaalt: dat niet alleen de uit de Russische en Pruissische Havens, maar zelfs alle de uit de Oostzee en van de Hanze Steden komende Schepen, hetzij van gezondheids-passen voorzien of niet aan een strikte quarantaine zullen behooren te worden onderworpen, en daaronder zullen moeten verblijven, totdat men, met inzending der Scheepspapieren en van de visitatie-rapporten deswege de orders van het Departement van Marine zal hebben gevraagd en bekomen.

Uitnodiging om de voorgeschreven maatregelen staande in de  Circulaire van 12 November en 30 mei zorgvuldig toe te passen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 14e Junij 1831

Ontvangen den 16e Junij 1831

Onderwerp: Quarantaine.

De Directeur-generaal voor de Marine meldt bij Missive dat de nadere tijdingen omtrent de verspreiding der Cholera Morbus zodanig zijn dat de reeds genomen bepalingen met betrekking tot Quarantaine zich ook in het algemeen dienen uit te strekken tot alle Schepen, welke uit de Sond/ Sont mogten komen.

Dit geldt ook voor maatregelen voor gestrande manschappen, schepen en goederen komende uit de Sont

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

De bovengenoemde Quarantaine-maatregelen gelden ook vanaf 15 Junij voor schepen komende uit het Koningrijk Hanover, uit de Beltin ? en het Holsteinsche-kanaal en wijders eene gestrenge naarkoming der bestaande verordeningen op het stuk van quarantaine, vervat in de Publicatie van het voormalig Staats-Bewind van den 10e Januarij 1805. Deze ten strengste aanbevolen.

 

Aan het Achtbaar Bestuur

Dezer Stad

 

Door de treurende en bezwarende omstandigheid,waarin zich het Armbestuur , met de vrouw van Marinus Schroevers , genaamd Adriana Adriaanse bevindt, is de Armenkas ledig geworden; en buiten staat de vijftien Gulden vervangingskosten te voldoen;zoo is het,dat het Armbestuur zich wendt tot U, Achtbare Heeren, vriendelijk solliciteerende , de bovengem: vijftien Gulden als subsidie uit de stedelijke kas te mogen erlangen, ter voldoening dier penningen aan het gesticht te Veenhuizen ten behoeve der aldaar zijnde weezen.

Uit Naam en Last

Des Diaconie

Armbestuurs

 

J.Wanrooij

Arnemuiden: 14 Junij 1831.

 

Middelburg den 16 Junij 1831

Ontvangen: den 20 Junij 1831

Onderwerp: onderhoud bedelaars.

 

Bericht van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken met een nominativen Staat der bedelaars  die gedurende het jaar 1830, voor rekening van gemeenten dezer Provincie in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn verpleegd.

Daaruit zal U bekend zijn met de sommen die daartoe verschuldigd zijn  & en die door acten van chargement zullen worden ingevoerd.

Indien U tegen deze schuldvordering eenige bedenking mocht hebben, dit binnen 10 dagen op te geven.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

 

Nominativen Staat:

Huiszoon Abraham, aankomst 5 april 1830; getal der verblijfsdagen: 271: som f.18,56

Huiszoon Jannetje

(kind van A.)                        idem                            idem                              som f.18,56

Huiszoon Leintje                  idem                            idem                     idem som f.39,02   Jonkheid

Belsen Jacob van     2 Junij 1830;overl.3 dec.1830   185                               som f.12,67

 

f.88,81

 

 

Middelburg den 20e Junij 1831

 

Opneming der Patenten

Ontvangen 20 Junij 1831

De opneming der Patenten in Uwe Gemeente ingevolge art. 35 der wet d.d. 21 mei 1819 bij de patentpligtigen bij de tabellen  1 en 12  vermeld tusschen heden en den 4e Julij, zullende plaatshebben door een Deurwaarder der Directe Belastingen van uw Canton welke daartoe behoorlijk door mij is geauthoriseerd; zoo heb ik de eer UEd: daarvan verwittigen met verzoek vanwege het Gemeente bestuur iemand te committeren voorzien van ‘Register der patenten einde den deurwaarder in zijne werkzaamheden te adsisteren

De Controleur

Handtekening

 

Middelburg den 27e Junij 1831

Den 27 Junij 1831

Onderwerp: Artillerie-oefeningen

Uit de Vesting Vlissingen

 

Te beginnen met de 1e Julij aanstaande zullen er eenige dagen uit de Vesting Vlissingaan het Strand tusschen de gehuchten Zwanenburg en Vijgeter, praktische Artillerie-oefeningen plaats hebben, en wel dagelijks twee uren vóór en twee uren na laag water, welke oefeningen telkens zullen worden aangekondigd door te losse Kannonschoten en het plaatsen van eene Vlag gedurende de oefeningen van de Seinpaal de Nolle; met de bedoeling in tijds de onrust bij de Ingezetenen weg te nemen, welke bij het vernemen van het Schut-gevaarte ?? in de nabijheid van gemelde Vesting zoude ontstaan.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Extract uit het Verbaal van de gedeputeerde Staten van Zeeland

Vrijdag den 24Junij 1831

 

Toestemming om het bedrag van f.15 gulden als vervangingskosten van weezen aan de Diakonie toe te kennen en op de post onvoorziene uitgaven te stellen.

De Griffier der Staten

 

Middelburg den 30 Junij 1831

Ontvangen: 2 Julij 1831.

Onderwerp: Verplegingskosten bedelaars.

 

Hierbij doe ik U toekomen eene declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten van de daarbij vermelde bedelaars (declaratie is niet aanwezig) staande hun verblijf in het werkhuis te Middelburg. Deze lieden hebben bij U hun domicilie.

Verzoek tot spoedige overstorting van die kosten etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 1e Julij 1831

Ontvangen: 2 Julij 1831.

Onderwerp: Quarantaine

 

De Cholera Morbus heeft zich ook te Archangel geopenbaard. De stad Libau, tot dusver slechts als verdacht beschouwd, wordt mede als besmet aangemerkt.

Daarom heeft de Directeur-Generaal voor de marine, bij dispositie van 28 Junij bepaald dat de navolgende Plaatsen besmet zijn: Riga, Dantzig, Polangen, Pillau, Archangel en Libau.

Uit verdere bekomene renseignementen is gebleken dat de Plaatsen Glasgow en Montrose ook moeten worden gerekend tot de verdachte plaatsen te behooren.

Wat de laatste twee plaatsen betreft :10 dagen quarantaine , de andere Plaatsen veertig dagen

Etc.etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 9e Julij 1831

Ontvangen: 11 Julij 1831

Onderwerp: Proefworpen met

Groote Mortieren

 

Zodra de toestel daartoe in gereedheid zal zijn gebracht zullen proefworpen met groote Mortieren worden gedaan aan het Strand van de Vijgeter tot tegen Zoutelande, welke iedere maal zullen worden aangekondigd door twee losse schoten te doen met een Kanon, hetwelk om beter te kunnen worden gehoord, geplaatst zal boven op het Duin aan het gehucht Dishoeck, en het waaijen van eene Vlag gedurende de oefeningen, van den Seinpaal aldaar; met verzoek om hiervan aan de Ingezetenen uwer Stad of gemeente, de noodige mededeeling te doen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 11 Julij 1831

Ontvangen: den 15 Julij 1831

Onderwerp: Geldleening

 

Een stuk van 8 pagina’s lang dat in het origineel geraadpleegd kan worden en een algemeen karakter heeft.

 

Middelburg den 14e Julij 1831

Ontvangen: 18 Julij 1831.

Onderwerp: Overstorting, aandeel

Administratiekosten

Bedelaarsetablissement 1830.

 

Verzoek om het aan de Ontvanger uwer Gemeente in de som van f.40,000, voor Administratie-kosten van de bedelaars-etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid over 1830, zoo spoedig mogelijk te doen overstorten bij denAgent van den Algemeenen Rijks-kassier in uw Districten om de daarvan in te trekkene quitancie, in originali voor 1 Augustus aan Ged. Staten in te dienen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Middelburg den 19e Julij 1831

Ontvangen 22 Julij 1831

 

De Directeur-Generaal voor de marine heeft ter voorziening tegen de overbrenging der Cholera Morbus hier te Lande, bepaald:

Er is eene drie ledige klassificatie

1. Van dadelijk besmette Plaatsen

2. .Van suspecte Plaatse en

3. Van de zodaanige, waarbij nog eene maatregel van voorzichtigheid zal behooren in acht te nemen.

Voor de eerst categorie geldt de volle quarantaine van veertig dagen

Voor de tweede een quarantaine van tien dagen. Er zal niet gelost mogen worden dan na behoorlijke voorafgaande lossing en zuivering volgens de bestaande voorschriften en equipagiën bij eene nader naauwkeurige hervisitatie, volkomen gezond  zijn bevonden..

De derde categorie een quarantaine van 3 dagen en hervisitatie alles gezond bevonden zijnde zonder lossing of zuivering hun bestemming mogen vervolgen.

Onder de 1e categorie vallen Riga,Danzig , Memel, Polangen,Libau, Windaw en Archangel

2e categorie: alle Schepen komende uit de oostzee, de Zond. De beide belten en het Holsteinsche kanaal en dat daaronder ook nog bepaaldelijk zullen behooren, de Schepen komende van Lubeck en de Hamburger Koopvaardijschepen.

De 3e categorie: de Schepen komende van Bremen, Hannover en het Hamburger Stoomvaartuig, met dien verstande dat bepaaldelijk het laatstgemelde, onder zijne lading geene goederen zal mogen hebben, behoorende tot die welke zijn, als besmetting te kunnen overbrengen, alsmede dat het beurtschip van Emben op Delfzijl onder laatstgenoemde voorwaarde geheel vrij van alle observatie quarantaine zijn zal.

Ten gevolge van ingekomen berigt van het ontstaan der Cholera Morbus te St.Petersburg en Cronstad bepaald dat niet alleen de beide genoemde Plaatsen, maar de geheele Russische kust van de Oostzee( met uitzondering van het Groot-hertogdom Finland) als besmet zal worden beschouwd; als gevolg: 40 dagen quarantaine.

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg 22 Julij 1831

 

Edel Achtbaar Heer !

 

Hierbij ingesloten mijne Nota van het IJkloon ten laste der stad Arnemuiden: zooals dat op mijn Register staat verantwoord: in de turfton door het afspringen der hoepels ontzet, en te ruim voor inhoud bevonden, is moeten afgekeurd worden, doch desniettemin behoort volgens het besluit der Heeren Ged: Staten voor zoodanige afgekeurde en onvoldoende maten het gewone verificatie loon voldaan te worden.. Ik heb geraden die defecte turfton alhier bij de bekwame Kuipers J.E. Verdonck ( op de Vlasmarkt naast de Heer Meurners) of van den Broeke, die beide de vereischte afmetingen kennen, te doen vermaken: als dan in order bevindende, zal dezelve herijken, zonder daarvoor meer te declareren.

Etc.

De Arrond. IJker van het 1e  District

 

Handtekening: Bourjé   ?

 

 

Middelburg den 26e Julij 1831

Ontvangen: den 28 Julij 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

De Directeur-Generaal voor de Marine meldt dat aan de Kust van het Koningrijk Noorwegen benoorden Bergen gelegene Havens van Tromsoe Hammersfert enz. uit hoofde van de tusschen dezelve en Archangel bestaande Kustvaart, vooreerst ook onder de suspecte Plaatsen zullen gerekend worden te behooren, en mitsdien de van daar komende Schepen, overeenkomstig de deswege bestaande bepalingen, behandeld en aan eene quarantaine van tien dagen onderworpen zullen worden;; voorst bepaald dat de Visschersvaartuigen, welke uit Zee binnenvallen als daar zijn de visch-chaloupen van Zwartewaal en Pernis, de IJslandsche kabeljaauw-visschers-schepen, in de Maas te huis behoorende, de Schepen, zoo als die van Middelharnis, met welke, op eenigen afstand van onze Kusten, in Zee gevischt wordt, en in het algemeen alle bezaanschuiten en schokkers, uit onze Zeegaten ter versche vischvangst varende, en die dus binnenvallende, op Zee  zeer ligt in aanraking met vreemde Schepen kunnen zijn geweest of drijvende goederen kunnen hebben opgevischt: mede eene visitatie zullen moeten ondergaan, en mogelijk aan een observatie-quarantaine van 3 dagen zullen worden onderworpen etc.etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Een dag later: aanvullend bericht: dat ook de Haven van Elbing als besmet zal worden beschouwd en dat van daar komende als zodanig Schepen zullen moeten worden behandeld en aan eene quarantaine van veertig dagen onderworpen.

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

 

Vrijdag den 22 Julij 1831

Ontvangen: 4 Augustus 1831

Extract uit het Verbaal van de G.S. van Zeeland.

 

Ingekomen aanvragen van eenige Pl: besturen om, tot voldoening van door der zelver Gem:

Verschuldigde Verplegings-vervangings-of transport-kosten van bedelaars over 1830, voor welke de acten van chargement reeds zijn afgegeven of nog in dit  jaar zullen afgegeeven of nog in dit jaar zullen afgegeven worden, door eenig subsidie uit de Prov: fondsen te worden tegemoetgekomen, en

2e Een staat,houdende aanwijzing van het bedrag der voorz; kosten door de onderscheidene gemeenten in deze Provincie verschuldigd  in der Sommen wel naar evenredigheid van derzelver behoeften voorgekomen zijn dat aan die Gemeenten als subsidie uit de Prov; fondsen zouden kunnen toegelegd worden

is Goedgevonden

1e Den voorz; Staat te arresteren en mitsdien uit de daarvoor bij de algem: Prov: Begrooting van 1830 disponibel zijnde , een subsidie toe te leggen aan de na te meldene Gemeenten te weten aan Arnemuiden     f.50,00

Hiervan aan de belanghebbende besturen kennis te geven. , met uitnodiging om in afwachting der ordonnanciën voor de opgem: subsidien bij den ontvang der acten van chargement het bedrag daarvan inmiddels te voldoen uit de sommen op de begrooting van 1831 voor alimentatiegelden voor bedelaars toegestaan of zoo deze niet toereikend zijn, uit de disponibele fondsen behoudens regularisatie bij de Begrooting van het jaar 1832.

De voorz: Pl: besturen wijders aan te schrijven om het bij deze toegekend subsidie op de begrooting voor 1832 in buitengewone ontvang te regulariseren, en de daaruit voor verplegings-vervangings –of transport-kosten van bedelaars betalingen, voor zoo ver dezelve niet uit de op de begrooting van 1831 voor dit object toegestane allocutie  zijn kunnen gevonden worden, op de gem: begrooting van 1832in buitengewone uitgaaf te regulariseren..

EtcEtc.

De Griffier der Staten

 

Handtekening.

 

Vrijdag 29 Julij1831

Ontvangen: 4 Augustus 1831

 

Extract uit het verbaal van De gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland.

 

Toestemming gevraagd op de Begrooting  voor 1831 f. 43.20 te stellen op de Post Onvoorziene Uitgaven.

Dat betreft verschuldigde Verplegingskosten van bedelaars aan het Werkhuis te Middelburg.

De voorschreven som zal kunnen worden gevonden uit het bij de resolutie dezer vergadering van de 22 dezer maand  aan de stad toegelegde subsidie van voor alimentatie van bedelaars welke som tot dat einde bij de PlaatselijkeBegrooting voor 1832 in buitengewone Ontvang in de gemelde kosten ad f.43,20 in buitengewone uitgave zullen behooren te worden gebragt.

 

Etc etc

De Griffier der Staten

Handtekening.

 

Middelburg den 2e Augustus 1831.

Ontvangen: den 4 Augustus 1831

Onderwerp: Vervoer buskruid.

 

Er zal in het begin van de maand van den buskruid molen no 9 te water worden vervoerd eene hoeveelheid van 3000 ponden Lands buskruid naar Vlissingen.

Onder mededeling hiervan verzoek ik UEd om bij de inlading van die ammunitie voor zoo veel nodig de maatregelen van voorzorg te doen nemen in soortgelijke omstandigheden aan de Plaatselijke besturen bij art 58 der Wet van den 26e Januarij 1815 aanbevolen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 10e Augustus 1831

Ontvangen: 10 Aug: 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

De Directeur-Generaal voor de Marine van den 6den dezer maandB. No 49, heeft bepaald”

Als besmet zullen worden beschouwd al de havens in het Groot-hertogdom Finland, gelegen tusschen Wiborg en St.Petersburg. De schepen van daar komende zullen moeten worden behandeld aan een quarantaine van veertig dagen.

Dat geldt alleen voor die schepen die na 16 Julij l.l. van Koningsberge en Pilllau zijn vertrokken, terwijl die, welke zich vóór en op den 16e Julil.l. van daar zullen hebben begeven, beschouwd en behandeld zullen moeten worden als van verdachte Plaatsen gekomen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 5e Augustus 1831

Ontvangen: 13 August 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

Daar volgens ingekomen berigten, de Cholera zich ook te Koningsbergen waarvan Pillau als het ware de Haven is, heeft geopenbaard, moeten, volgens Resolutie van den Heer Directeur voor de Marine, van den 2e dezer maand B no.69, de Steden Koningsbergen en Pillau, als besmet worden beschouwd, en mitsdien de van daar komende Schepen aan eene quarantaine van veertig dagen worden onderworpen.

Etc. etc.

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland,

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 5e Augustus 1831

Ontvangen: 13 Augustus 1831

 

De Directeur-Generaal voor de Marine bepaalt:

Dat de uit het Holsteinsche Kanaal in de Havens en Zeegaten van dit Rijk binnenvallende aan eene tien daagsche quarantaine moeten onderworpen worden, met wijziging voor de Deensche Schepen die zouden reclameren onder verwijzing naar bewijzen van voldaan te hebben aan de Deensche quarantaine-verordeningen etc etc.

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 16e Augustus 1831

Ontvangen den 19e Augustus 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

De Directeur-Generaal voor de Marine heeft als gevolg van de resultaten van de Conferentie omtrent het werk der quarantaine bepaald:

De bepalingen nopens de Schepen welke in Denemarken in quarantaine hebben gelegen zullen ook toepasselijk zijn voor die in de Havens van Zweden en Noorwegen quarantaine hebben ondergaan; doch dat geldt niet voor de verdere Havens der Oostzee, hetzij van Rusland of Pruisen, die aldaar in quarantaine zijn gehouden

Verder worden (nog steeds)  als besmet beschouwd: al de Havens in het Groot-Hertogdom Finland gelegen tusschen Wiborg en St. Petersburg en uitbreiding op al de Havens, gelegen van Dantzig af, langs Koningsbergen, Riga en Petersburg, tot aan de Rivier Kijmmene in Finland, en dat mitsdien de van daar komende Schepen aan eene quarantaine van veertig dagen zullen moeten worden onderworpen.

De Schepen komende van den Eijder en dus ook die van Tonningen en Fredrichstadt zullen worden gerangschikt in de 3e cathgorie der Resolutie van 9 Julil.l. no 82, en dus aan een observatie quarantaine van drie dagen zullen worden onderworpen, waarvan echter Husum, als niet aan den Eijder maar aan de Noordzee gelegen geëxcuseerd blijft.

Etc. etc

Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 19e Augustus 183

Ontvangen: 22 Augustus 1831

Onderwerp: Quarantaine.

Een K.B. van 10 augustus, als gevolg van een gedaan verzoek door de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam en het hieromtrent uitgebragt gemeenschappelijk rapport door de Departementen van Marine en van Binnenlandsche Zaken: eenige wijzigingen in de genomene quarantaine-maatregelen daargesteld.

De Gouverneur van de PZeeland

Van Vredenburch.

 

Wij Willem enz. enz.

 

Gezien het adres van de Kamer van Koophandel enz en het gemeenschappelijk rapport van de Dep. Van Marine en van Binnelandsche Zaken

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Schepen met uitsluitend graan en de tot dekking en afscheiding dienende garniermatten en verder onverdachte goederen uit een der Havens aan de Oostzee alhier binnenvallend na tien dagen in quarantaine te hebben gelegen, wanneer zij uit dadelijk besmette plaatsen zijn afgezeild en er gedurende de reis niemand der Equipage aan den braakloop ziek geweest of overleden is, en er tevens gedurende den quarantaine tijd, geene zieken dooden aan boord geweest zijn, onder behoorlijke voorzorgen, die granen en veroorloofde goederen, in ligters zullen mogen lossen, en naar derzelver bestemming doen voeren.

Dat gemelde Schepen, na die lossing nog den overigen tijd van quarantaine zullen volhoude, gedurende welken, de garniermatten onder behoorlijk voorzorgen zullen moeten worden verbrand.

Dat even zulke Schepen, van verdachte plaatsen na verloop van zes dagen hunne veroorloofde lading in ligters zullen mogen doen overbrengen, en naar derzelver bestemming vervoeren, terwijl zij, na verbranding der garniermatten, na verloop van nog vier dagen uit de quarantaine zullen worden ontslagen, doch voor beiden onder voorwaarde, dat vooraf noch door eene laatste visitatie, van de gezondheid der Equipage blijke.

Dat de ligters door de gezamenlijke Reeders of Eigenaars der Schepen zelve  zullen moeten gehuurd, dat het volk dier ligters niet zal mogen overkomen en de Graanschepen waaruit overgeladen wordt noch het volk uit die Schepen in de ligters, terwijl bij overtreding hiervan, de ligters en derzelver volk zelve in quarantaine zullen worden gehouden.

Als de Schepen onverhoopt nog andere ongeoorloofde goederen onder de lading van graan zouden hebben, zullen die schepen alsnog de volle dertig dagen quarantaine moeten houden

Schepen die kunnen aan tonen dat niet geoorloofde goederen niet afkomstig zijn uit gebieden waar de braakloop heerst, zullen zonder lossing of zuivering met het uit de quarantaine ontslagen Schip naar derzelver bestemming mogen opzeilen of varen.

Etc.etc.

 

’s-Gravenhage den 10e Augustus 1831

Willem

Vanwege den Koning,

J.G. de Meij van Streefkerk

Voor kopij conform,

De Secretaris bij het Departement vaMarine

Quarles van Ufford

Voor eensluidend afschrift

De Griffier der Staten van Zeeland

Van der Heim

 

 

Middelburg den 20 Augustus 1831

Ontvangen 22 Augustus 1831

Onderwerp: Ontslag en

Aanvulling Miliciens

Ik heb de eer Uw Ed kennis te geven dat in den loop dezer maand van de afdeling grenadiers waarbij hij diende, is ontslagen de milicien Gerlach  Tieleman Plaatsvervanger van Jacob Schets Loteling behoorende tot uwe Stad ende ligting van 1830 en zulks wegens bloedspuwing ten gevolge van herhaalde borstontsteking, waarhij sedert November 1829 was aangedaan.

Ik verzoek UwEd  hiervan op de Alphabetische Lijst van voorz: ligting en op het register van ingelijfden modelGG uwer stad aanteekening te doen en tevens de Loteling  Schets die naar aanleiding van art. 29 der wet van den 27 April 1820 voor zijn Plaatsvervanger verantwoordelijk is, op te roepen om binnen twee maanden een anderen Plaatsvervanger te stellen, of zelve in dienst te treden, met aanzegging, om zich in het eerste geval tot verkrijging van dag ter aanbieding van den tweeden Plaatsvervanger nader schriftelijk aan mij te addresseren, terwijl ik van UwEd vóór of op den 15October aanstaande het berigt zal inwachten, omtrent hetgeen door gemelde Loteling ter zake deze oproeping zal worden gedaan.

 

De Gouverneur van de Provincie  Zeeland.

Van Vredenburch

 

 

 

 

Middelburg 23Augustus 1831

Ontvangen: 25 Augustus 1831

 

Circulaire

 

Alzoo ter voldoening aan de circulaire van den Gouverneur van den 18 Julij l.l de Personen in dit Jaar voor den 1e,2e &3e Ban der Schutterij gedesigneerd op den 15e dezer Maand in mijne Kompagnie hadden behooren te zijn ingelijfd, zoo heb ik de Eer UWEdA: te verzoeken om mij de daartoe vereischte opgave zodra mogelijk toe te zenden.

De Kapitein der 3e Kompagnie

Rustende Schutterij in Walcheren

L.Snijder.,

 

 

Middelburg den 30 Augustus 1831

Ontvangen: den 31e Augustus 1831

Onderwerp: Vervoer Buskruid.

 

Op 1 September aanstaande zal van den BusKruidmolen no 9 worden vervoerd naar Vlissingen eene hoeveelheid van 9000 ponden Rijks Buskruid.

Verzoek; bij inlading doorvoer of lossing in of door Uwe Stad maatregelen van voorzorg te nemen voorgeschreven bij art: 58 der Wet van den 26 Januarij 1851.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

 

Van Vredenburch

 

Extract uit het Verbaal van de Heeren G.S. van de Provincie Zeeland

Vrijdag den 2 Septemer 1831.

 

Voor de Provinciale Belasting en Opcenten over het 1e half jaar 1831 voor de steden Hulst en Axel en van de gemeenten tenplatten land is bij bij resolutie van 28 Augustus j.l.  beschikbaar gesteld eene som van f. 26. 405.70 ter repartitie

 

De Griffier der Staten

 

Middelburg den 14 September 1831

Ontvangen den 16 September 1831

Onderwerp: Verplegingskosten

Weezen

 

Hierbij een Extract uit de nominativen staat der Weezen  en verlatene kinderen welke gedurende 1830 in de Etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid  ten laste van het armbestuur zijn verpleegd geworden. De vestigingskosten zijn op de zelfde wijze als vorig jaar bij acten van chargement terug te vorderen..Hierbij gaat het verzoek dit ook dit jaar te doen.

Als er bedenkingen zijn, dient U dat binnen 14 dagen te doen.

De Gouverneur

 

Nominative Staat

 

Beeckman Abraham; aangekomen 27 Oct. 1828 ; overleden 1 april 1830: 91 dagen:   f.6

Beeckman Marinus               id                                                                    365 dagen   f.25

Beeckman Dirk                     id                                                                     idem           f.25

Caljou Casper              23 Aug: 1829                                                            idem           f. 45

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f.101,23

 

Middelburg den 14e September 1831

Ontvangen: den 16e September 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

De Directeur-Generaal voor de Marine heeft besloten naar aamleiding van een Missive van de Minister van Buitenlandsche zaken: dat de Havens van Stettin en van Swinemunde, als mede die van Hilsingfors in Finland gelegen, als besmet zullen worden beschouwd, en mede daardoor de van daar komende schepen 40 dagen aan eene quarantaine zullen worden onderworpen..

Dat geldt ook voor binnenvallende en gestrande schepen.

Schepen die geen bewijs kunnen overleggen van plaats van herkomst worden ook aan de 40 dagen quarantaine onderworpen..

Klachten /bezwaren over quarantaine-verordeningen en kosten wat de Visscherijen betreft:

De volgende bepalingen:

Visschers-vaartuigen,die op Tarbot als anderszins visschen, den visch aan de Engelsche Visschers verkoopen, of denzelven op de markten in Engeland uitventen, alleen zullen onderworpen zijn aan de betaling van drie gulden voor de visitatie zonder meer; en

Dat die Vaartuigen die slechts ter versche vischvangst varen en in het gezigt der Kust visschen, om die voor dagelijksch vertier ter markt te brengen en te verkoopen,verpligt zullen wezen.om ter bepaalde visitatie zoo digt mogelijk bij ’s Rijks Vaartuigen, welke ter surveillance der quarantaine zijn gestationeerd achterom te loopen, ten einde gepraaid en zonder oponthoud gevisiteerd  te kunnen worden; en dat deze Visch-schuiten,wanneer er geen reden tot quarantaine is, dadelijk hun reize zullen kunnen vervolgen, zonder aan eenige visitatie-kosten onderhevig te zijn.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

 

 

Middelburg den 19e September 1831

Ontvangen: den 23 September 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

Volgens een medegedeelde Resolutie van de Directeur-Generaal voor de Marine van 12 September 1831, moeten alle de Havens, gelegen aan de Westkust van Finland tot aan Abo, (zonder deze plaats zelve voor als nog daar onder te begrijpen) als besmet zullen worden beschouwd, en mitsdien de van daar komende Schepen aan eene quarantaine van veertig dagen moeten worden onderworpen; UED. Verzoekende om daarop, bij voorkomende gevallen van stranding als anderszins, naar vereisch te letten.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 22e September 1831

Onderwerp: vervangingkosten

 

Hierbij gaat een extract uit de staat van verschuldigde vervangingskosten over 1830 voor bedelaars welke in gezegd jaar ten laste van uwe gemeente in de gestichten der maatschappij van weldadigheid zijn opgenomen  met bedrag, welk bij acten van chargement zullen worden ingevorderd etc etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Extract uit die Staat:

Huiszoon Abraham                   f.15

Huiszoon Jannetje                     f. 15

Huiszoon Leintje                       f.15

Belsen J. van                             f.15.

 

Middelburg den 23e September 1831

Ontvangen: 26 September 1831

Onderwerp: Acquisitie Artillerie

Paarden

 

Er zullen pogingen worden aangewend om ook in gebieden die daartoe niet benaderd zijn trekpaarden “aan te trekken “ voor de Artillerie.

Daartoe bij de Landbouwers, Veehouders of anderen onderzoek te doen naar geschikte trekpaarden voor de dienst der Artillerie, en die aantreffende, gemelde personen aan te manen en op te wekken, om die tegen kontante betaling en voorafgaande keuring op taxatie aan het Rijk af te staan, en mij voor het 2e en 3e District regtstreeks en zonder tusschenkomst van den Districts-Commissaris voor de 30e September een nominative opgave in te zenden , waarbij dag, uur en plaats van keuring zal worden bekend gemaakt.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 24e September 1831

Ontvangen den 26e september 1831

 

Betreft onkosten voor het vervaardigen der registers van den Burgelijken Stand:

Voordruk- bind-en transportkosten                 f.9:

Voor zegelkosten                                             f 44: 92

________________________________________________________-

f. 53:92

 

 

De Gouverneur der Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 26e September 1831

Ontvangen: idem

Onderwerp: Quarantaine.

 

Door de Directeur-Generaal voor de Marine  uit hoofde van het uitbreken der Cholera te Abo is bepaald dat de geheele Westkust van Finland, van Abo tot Forneo ingesloten, als besmet beschouwd en onderworpen worden aan eene quarantaine van veertig dagen

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 3e October 1831

Onderwerp: Quarantaine.

 

De Directeur-Generaal voor de Marine heeft bij resolutie goedgevonden te bepalen: dat het Rijk van Tripoli als verdacht zal worden beschouwd en dat de van daar komende Schepen aan eene quarantaine van tien dagen zullen moeten worden onderworpen

Etc.etc.

De Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg den 3 October 1831

Ontvangen 3 October 1831.

Onderwerp: Schutterij

 

Jacobus Meulmeester is wegens lighaamsgebreken voor de dienst van den 1e ban der rustende Schutterij ontslagen.

Verzoek om daarvan op de register en rollen der Schutterij aantekening te doen, en voorts daar hunne aanwijzing voor de dienst als abusief is te beschouwen, aanstonds in derzelver plaats het volgnummer op de Algemeene Schuttersrol van het loopende jaar op te roepen en dat zij onverwijld op de gebruikelijke wijze naar de Hoofdplaats der Provintie ter inlijving bij de mobiele Schutterij worden overgebragt op rapport.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Vrijdag 7 October 1831.

Er wordt voor  de verschuldigde vervangingskosten van bedelaars over 1830 een subsidie uit de Prov. Fondsen toegekend waarmede sommige gemeenten naar gelang hun financiële toestand in de betaling zouden kunnen tegemoetkomen.

Aan Arnemuiden                               f. 60.

Deze subsidie moet door de Plaatselijke besturen als buitengewone Ontvang op de begrooting van 1832 opvoeren en ook als buitengewone uitgaaf  te regulariseren.

 

Middelburg den 19e October 1831

Ontvangen: 20 October 1831

Onderwerp: Verschuldigde kosten aan de

Maatschappij van Weldadigheid.

Het gaat om verschuldigde Transportkosten over 1831 voor Bedelaars

Namen:

HuissoonA.; Huijssoon I

Huiszoon L; van Bilsen J,

Gemeente van waar opgezonden.

Verschuldigde sommen : f. 60,00

 

Middelburg den 19 October 1831

Ontvangen: den 20e October 1831

Onderwerp: nasporingen omtrent Schroevers

Het bijgaande doodattest is niet aanwezig.

De Gouverneur Vredenburch verzoekt de gemeente Arnemuiden behulpzaam te zijn bij nasporingen van een lid van de in Arnemuiden bekende familie Schroevers

 

Middelburg den 17e October 1831

Ontvangen 24 October 1831

Onderwerp: Visitatie van Vischschuiten

Zijne Excellentie de Vice-admiraal , Directeur en Commandant der Marine te Vlissingen, informeert mij , bij Missive van den 10e dezer maand no. 1809,dat aan boord van het Schip, hetwelk ter Reede dier Stad met de quarantaine-dienst belast is, eene blaauwe waker van de kruistop zal waaijen, ten teeken dat de binnenvallende Visschers-schuitjes altijd achter dien bodem zullen moeten omvaren, ten einde gevisiteerd te worden.

Verzoek omde Visschers in uwe Gemeente woonachtig van deze bepaling te verwittigen, met last om bij het binnenvallen in eene der Zeegaten dezer Provincie, ter bepaalde visitatie zoodigt mogelijk bij ’s Rijksvaartuigen, in die Zeegaten voor de quarantaine gestationneerd, achterom te loopen; zoo ook bij het binnenvallen ter reede van Vlissinen, telkens achter dat Schip om te varen,hetwelk aldaar de blaauwe waer van den kruistop zal laten waaijen, ten einde zij worden gepraaid en gevisiteerd en het vsa van den Kommandant der praai-beurt, op een van derzelver stukken gesteld wordt.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

 

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 17e October 1831

Ontvangen: 24 October 1831

Onderwerp: Quarantaine

 

De Cholera heeft zich ook te Hamburg geopenbaard: ook Hamburg zal moeten worden beschouwd als tot de besmette plaatsen te behooren, en dat mitsdien alle de van daar en van de Elbe komende Schepen, volgens de bestaande bepalingen aan eene quarantaine van veertig dagen zullen moeten onderworpen worden.

Etc.etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 17e October 1831

Ontvangen: 24 October 1831

 

Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen eene ordonnancie van betaling ten uwen behoeve groot f.50 in voldoening van het bij resolutie van Heeren G.S. van den 22e Julij j.l. aan Uw Stad toegekende subsidie voor verplegingskosten van bedelaars over 1830.

UEd verzoekende mij van den ontvangst dezer ordonnancie te willen kennis geven.

De Griffier der Staten van Zeeland

Van der Heim.

 

In potlood: Er zal een briefje aan den griffier moeten

JHS

 

Middelburg den  22e October1831

Ontvangen: 24 October 1831.

Onderwerp: Quarantaine

 

Uit hoofde van het uitbarsten der Cholera te Hamburg, zijn alle Havens en Plaatsen gelegen aan de Noordzee, tusschen de Rivieren de Elbe en Eijder ( de Plaatsen aan laatstgemelde Rivier gelegen daaronder begrepen), als verdacht van besmetting zullen worden beschouwd en dat de vandaar komende schepen eaan eene quarantaine van tien dagen zullen moeten worden onderworpen.etc etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 1e November1831

Ontvangen : 3 November 1831

Onderwerp: Quarantaine.

 

Nu alle plaatsen,gelegen aan de Kusten, van de Rivier de Elbe af, tot aan de Rivier de Wezer toe, als mede de plaatsen aan laatstgemelde Rivier gelegen, als verdacht worden beschouwd, en mitsdien de vandaar komende Schepen  aan eene quarantaine van tien dagen moeten worden onderworpen; blijvende niettemin de plaatsen gelegen aan de Noord- Oostzijde van de Rivier de Eems provisioneel gerangschikt in de derde der cathegoriën en dus de vandaar komende Schepen tot eene quarantaine van drie dagen verpligt zijn.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

 

 

Middelburg den 1e November 1831

Ontvangen: 3 November 1831.

Onderwerp: Begraafniskosten

J: Simonsen.

 

Op het Grondgebied dezer stad op den 28 October j.l. in eene sloot verdronken gevonden zijnde de persoon van Jan Simonsen, Smitsknegt wonende binnen Uw EdA: Gemeente is deszelfs zoon uitgenodigd om het lijk aan te slaan en ter aarde te doen bestellen, waarin deze heeft gedifficulteerd uit hoofde van onvermogen tot het betalen der kosten daarop vallende, weshalven wij orden hebben gesteld ten einde het zelve Lijk door het Algemeen Armbestuur alhier voor rekening van het concernerend Armbestuur uwer Gemeente werde begraven.

Uw Ed.A: hiervan kennisgevende hebben wij de EerUwEdA; te verzoeken om de nodige orders te willen stellen dat de door het algemeen Armbestuur op et makene en in te zendene declaratie van Transport en begraafnis Kosten van het lijk van Jan Simonsen aan het zelve worde betaald.

Burgemeester en Wethouders der stad Middelburg.

Lantsheer etc. etc.

 

Middelburg den 12e November 1831

Ontvangen: de 14e November1831

Onderwerp: Quarantaine

 

Bij Resolutie  van 6 November 1831 heeft de Directeur-generaalvoor de Marine, goedgevonden te bepalen: dat eenige Oost-Vriessche Eilanden;met namen:Borkum, Juis, Juist,Nordenij, Baltrum ,Langeroog, Spiekeroog en Wangeroog, uit hoofde derzelver gemeenschap met Hamburg en de Elbe niet genoegzaam kan bewaakt worden, als verdacht moeten worden beschouwd, en dat mitsdien de van daar komende Schepen aan eene quarantaine van tien dagen zullen moeten onderworpen worden.

De Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 13e November 1831

Ontvangen: den 14e November 1831

Onderwerp: Quarantaine.

 

De Cholera is in Sunderland, gelegen in het Graafschap Durham, ( in Engeland) uitgebarsten.

Zo Sunderland geldt voor de quarantaine als besmet, en alle Plaatsen, tusschen de Rivier de Tijne en de Rivier de Tees, in den omtrek van Sunderland gelegen, als verdacht moeten worden beschouwd, zoo dat de Schepen komende van Sunderland aan eene veertig daagsche en de Schepen komende van Plaatsen, tusschen genoemde Rivieren gelegen, aan eene tien daagsche quarantaine zullen moeten worden onderworpen.

Etc.etc.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch..

 

Middelburg den 15e November 1831.

Ontvangen: 17 November 1831.

Onderwerp: Quarantaine.

Nu (is het geval) alle Plaatsen,gelegen aan deze zijde van het Holsteinsche-Kanaal en van de Rivier de Eijder, als mede alle de uit dat Kanaal en van die Rivier komende Schepen als verdacht moeten worden beschouwd, en die Schepen aan eene quarantaine van tien dagen zullen moeten onderworpen worden..

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 

Middelburg den 15 November 1831

Ontvangen:  17 November 1831

Onderwerp: Organisatie Veldwachters

 

Er zijn voornemens om tot de organisatie der Veldwachters in uw District over te gaan.

Op grond van daartoe verzochte inlichtingen is gebleken dat de veldwachter ook klokopwinder is, en nu is de vraag of dat deze functie hem niet zal hinderen in de uitoefening van zijn ambt; is dat het geval, dan zie ik mij genoodzaakt mijne goedkeuring te weigeren wat de combinatie van functies  betreft.

Aaangenaam zal het mij zijn het gevolg dezer aanschrijving van UEd spoedig te vernemen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Antwoord: dat de betrekking van klokopwinder den veldwachter volstrekt in zijne functiën niet zal hinderen.

J.H.S.

 

Middelburg den 19e November 1831

Ontvangen : 22 November 1831

Onderwerp: Quarantaine.

 

Volgens nadere resolutie van de de Directeur-Generaal voor de Marine van 16 November, is ook het Eiland Rottum als verdacht te beschouwen, en mitsdien de van daar komende Schepen aan eene quarantaine van tien dagen moeten worden onderworpen.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 21 November 1831

Ontvangen: 24 November 1831

 

Door het Algemeen Armbestuur dezer stad is ons medegedeeld dat door het zelve is betaald  eene som van f.8.25  voor kosten van begraven en transport van den drenkeling Jan Simonsen waarover mij bij onze missive van den 1 dezer  de eer hadden informatie mede te deelen en welkers onderstands domicilie binnen UED:Achtb: Gemeente door UED:achtb: ingevolge Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van den 3e December 1830 ( Provinciaaal bld no 145) uit hoofde UEd: Achtb: stilzwijgend daaromtrent mag geacht worden erkend te zijn, zoo hebben wij de eer onder kennisgeving daarvan UEd: Achtb: te verzoeken gemelden som van f. 8.25 aan het het Algemeen Armbestuur alhier te willen doen restitueeren.

Burgemeester en Wethouders  der Stad Middelburg

Lantsheer etc etc

 

Extract uit het Verbaal van de Heeren Gedep. Staten van de Provincie Zeeland.

Wat betreft de Provinciale beasting en Opcenten ten behoeve der Steden en Axel en van de Gemeenten ten platten Lande in deze provincie is volgens Z.M.Besluit van 9 December 1826 beschikbaarr gesteld eene som van f. 18.63, 87 ½  met een daarbij behorende staat van Repartitie.

Betaalbaar bij adsignatiën op de Agenten van den algemeenen Rijks-kassie

Etc.Etc.

De Griffier der Staten

Van der Heim

 

Extract uit het verbaal van de Heeren G.S. van de Provincie Zeeland.

 

Vrijdag den 2 December 1831.

 

Hierbij een Staat van het verschuldigde door eenige gemeenten ten platten lande wegens Transportkosten enz.van bedelaars over 1830 en van het subsidie uit de Provinciale fondsen, waarmede eenige dier gemeenten naar gelang van derzelver financiele toestand inde betaling  der voorz: kosten zouden kunnen worden tegemoetgekomen.

Voorts nog gelezen zijnde een Misive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den 21 November l.l.

Is goedgevonden:

1e Uit de daarvoor  op de Algemeene Provinciale begrooting van 1829 disponibel zijnde fondsen, een subsidie toe te leggen aan de na te meldene gemeenten, te weten

 

Aan Arnemuiden                                                      f. 60,00

2e hiervan aan de belanghebbende Besturen kennis te geven, met uitnoodiging om in afwachting der ordonnantie voor het opgemelde subsidie bij de aanbieding der Acte van Chargement wegens dit onderwerp het bedrag daarvan inmiddels te voldoen uit de  disponibele fondsen der gemeente, zullende het verschuldigde  ter concurrentie  van het bij deze verleende en in de Begrooting voor 1832  te regulariseren subsidie bij die Begrooting in buitengewone uitgaaf worden gebragt, terwijl voor zoo ver dit bedrag niet toereikend mogt zijn tot geheele bestrijding van de verschuldigde som het tekort uit de gewone allocatie van 1831 of bij ontoereikendheid ook van dit artikel uit de onvoorziene uitgave van dat Jaar behoudens kennisgeving daarvan aan deze Vergadering zal kunnen worden gevonden.

Etc Etc.

 

Accordeert  met voorschreven Verbaal

De Griffier der Staten

Van der Heim

 

Middelburg  den 7e December 1831

Ontvangen: 9 December 1831.

Onderwerp: Quarantaine.

De Directeur-Generaal voor de Marine, heeft bij Resolutie van 4 December l.l.bepaald  dat Newcastle,tot dus ver behoord hebbende onder de verdachte plaatsen, nu moet worden gerekend tot de besmette plaatsen te behooren; en dat de vandaar op of na den 21e November l.l vertrokken en in de Havens van dit Rijk binnen vallende Schepen, aan eene quarantaine van veertig  dagen zullen moet worden onderworpen; als mede dat de plaatsen, gelegen benoorden Newcastle, tot aan en met de Rivier de Tweed in het Graafschap Northumberland in Engeland , als verdacht zullen worden beschouwd, en de van daar in ons Rijk binnenvallende Schepen, aan eene quarantaine van tien dagen zullen onderhevig zijn.

Verder: De Schepen afkomstig van Riga,Libau, Archangel  en Mittau die tot heden aan eene quarantaine van veertig dagen onderhevig waren: hebben voortaan slechts eene quarantaine van tien dagen

Schepen afkomstig uit havens van Noorwegen benoorden Berge, in plaats van eene quarantaine van tien dagen, slechts een observatie-quarantaine van drie dagen.

 

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

Middelburg den 7 December 1831

Ontvangen den 14 December 1831

 

Hierbij een ordonnancie van betaling ten behoeve van het bestuur uwer gemeente in voldoening van het door de G.S. aan het zelve toegekend subsidie uit de Provinciale Fondsen voor vervangingskosten van bedelaars over 1830 ter somma van f. 60,UEd verzoekend mij den ontvangst dezer ordonnantie te willen berigten.

 

DeGriffier der Staten van Zeeland.

 

Van der Heim

 

Middelburg den 13december 1831

Onderwerp: Acten van Chargement

 

Twee stuks acten van chargement gaan hierbij ten laste uwer gemeente ad f.190,04, wegens verschuldigde vestigingskosten  van weezen en bedelaars in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over 1830.

Wilt U voor de betaling zorgdragen met inachtneming van de bepalingen vervat in mijne circulaire van 31 December 1827: zullende hetgeen voor de weezen door de Armbesturen moet worden betaald op de gewone wijze op die besturen verhaald en verantwoord behooren te worden..

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Vrijdag den 2 December 1831

Extract uit het verbaal Van de Heeren G.S.van de Provincie Zeeland

 

Het betreft de begrootingen voor 1832 van de navolgende gesubsidieerde Armbesturen te weten:

Van het Hervormde Armbestuur te Arnemuiden

Goedkeuring onder voorbehoud van sommige wijzigingen.

 

Middelburg den 19 december 1831

Ontvangen 20 december 1831

 

Ter invordering ontvangen hebbende twee acten van chargement ten laste van het Gemeente Bestuur van Arnemuiden te weten:

Eene wegens vestigingskosten van bedelaars over 1830 ad                 f. 88: 81

En Eene dito wegens gevestigde weezen over 1830 ad                        f. 101:23

----------------

Zamen                                                                                                   f. 190:04

 

Zoo heb ik de Eer UEdeAchtb:  daarvan kennis te geven met verzoek de betaling te willen ordonnancieeren.

De Ontvanger der Registratie

Te Middelburg

 

Handtekening

 

 

Arnemuiden 19 December 1831

Ontvangen: 22 December 1831

 

De Kerkeraad van Arnemuiden heeft de eer aan de Achtbare Regering van gemelde Gemeente te informeren dat in plaats van de afgaande Diakenen

Marinus Mar. De Nooijer en

Jan Buijs op het dubbeltal geplaatst zijn:

Marinus van Belzen

Marinus Keur

Piete Kraamer en

Klaas van Belzen, met vriendelijk verzoek dat daaruit door Uwe Achtbaren naar welgevallen en zoo zoo mogelijk spoedig moge gekozen worden.

De Kerkeraad voornt

En uit deszelfs naam.

J.Wanrooij praeses.

 

Arnemuiden 19 December 1831

Ontvangen: 22 December 1831

 

Het Diakonie Armbestuur van Arnemuiden aangemaand ter voldoening van f. 101:23 wegens verschuldigde verplegingskosten van weezen in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over 1830, vindt zich bij alle hoogstmogelijke bezuiniging, wegens de Kosten die het met Adriana Grootjans  in het Simpelhuis te Middelburg heeft, en de geringe Collecte, veroorzaakt door aanhoudende ongesteldheid des Predikants buiten staat, om aan gemelde som te kunnen voldoen en wendt zich uit dien hoofde eerbiediglijk tot de Achtbare Regering dezer Stad met vriendelijk verzoek dat door hunne Achtb: in de voldoening der f.101:23 moge voorzien worden.

 

Het Diakonie Armbestuur voornt

En uit deszelfs Naam

J. Wanrooij praeses.

 

Extract uit het Verbaal van De Heeren G.S. van de Provincie Zeeland.

Wederbenoeming van Gemeente-Raadsleden

Is goedgevonden: tot Lid van den Gemeente-Raad van Arnemuiden, het aftredende Lid

Adriaan Adriaanse

(vacature)

Niet weder te benoemen onder dankbetuiging voor derzelver  gedane diensten, het Raadslid : Pieter Meerman te Arnemuiden.

De Griffier der Staten.

 

Van der Heim.

 

Middelburg den 29 December 1831

Ontvangen : 31 december 1831

Onderwerp: Mutatiën Kol:Etabiss:

Nov:1831

Het gaat over Mutatiën voorgevallen in het personeel der Bedelaars in de Koloniale Etablissementen gedurende de maand november l.l.: de Colonist D. Tange tot uwe Stad behoorende op den 17e dier maand overleden.

Waarvan ik de eer heb UEd: bij deze te informeren

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

 

ONGENUMMERDE STUKKEN  1831

 

Middelburg 7 Februarij 1831

 

Mij is ter invordering toegekomen een acte van chargement ten last van het Gemeentebestuur van Arnemuiden wegens verplegingskosten van weezen in de koloniën der maatschappij van Weldadigheid ten bedrage van f.111.15 met verzoek de uitbetaling dezer som te willen autoriseren.

De Ontvanger der Registratie

Handtekening.

 

Er zijn 65 stuks gezegelde Patentbladen voor de dienst van 1830 ontvangen

 

De Ontvanger van het Zegel te Middelburg.

 

Middelburg den 9 Maart 1831

Onderwerp: Inzending executoir

Verklaarde kohieren der patenten

1831

Dit op de gewone wijze te worden gepubliceerd en voorts in handen van de Heer Rijks Ontvanger te worden gesteld.

Bericht terug over de publicatie, alsmede den goeden ontvangst

 

De Controleur

 

Middelburg den 30 Maart 1831

 

Het gaat over de Staat van onvermogende Persoonen aan dit kantoor bekend.

Informatie gevraagd of hierin verandering in is gekomen.

De Ontvanger der Registratie

Te Middelburg

Handtekening.

 

Arnrmuiden den 6 April 1831

Ik Ondergeteekende heb de eer ter kennis van UEdAchtb: te brengen dat door mij in het eerste kwartaal van 1831  5 voorwerpen alle beneden de tien jaren  gratis zijn gevaccineerd en dat deze geregelde  is afgeloopen, alsmede dat er geene voorwerpen hier aan kinderziekte heb behandeld.

J. Oversluijs

Heelmeester

 

 

Middelburg den 13 Julij 1831

Op de Register van overlijden van Arnemuiden is voorkomende het sterfgeval van Francois Le Mahieu op den 31 Augustus 1829 zonder dat daarvan is melding gemaakt op de door UweEd: ingezonden Sterflijsten

Ik heb dus de Eer UwelEd: te verzoeken hiervoor Een Suppletoire Sterflijst over Augustus 1829 te mogen ontvangen en tevens inlichtingen omtrend den overledene.

De Ontvanger der Registratie

Te Middelburg

Handtekening

 

 

Ingevolge Art. 12 mijner Instructie als Heelmeester verklaar ik dat in het 2e kwartaal van 1831 elf voorwerpen alle beneden de tien jaren zijn gevaccineerd,waaronder twee gratis en dat bij deze Vacine geregeld is afgeloopen als mede dat geene kinderziekten door mij behandeld zijn.

J. Oversluijs

Plaatselijken Heelmeester

 

In de gemeente Arnemuiden zijn door de ondergeschrevene in de afgelopen drie maanden gedaan de volgende inentingen:

9 personen beneden de 10 jaar

Gratis verkies ik niet te vaccineren

7 hadden het geregeld verloop dat tegen de kinderpokken plag te waarborgen

2 hadden geen geregeld verloop

Kinderziekte is niet voorgekomen

Opmerkelijk was het later uitbotten der vaccine bij eenige personen zonder dat dit overigens op het geregeld verloop van invloed scheen te zijn

Arnemuiden 5 Julij 1831

Van Opdorp

 

Middelburg den 28 Julij 1831

Onderwerp: overlading van Visch

 

Van tijd tot tijd moet vóór Arnemuiden versche visch met bestemming naar het arrondissement Sas van Gent in vaartuigen zijn overgeladen geworden zonder dat de vervoerder daarvoor volgens de bestaande wetten en verordeningen binnelandsche Paspoorten onder borgstelling van de dubbele waarde daarvoor hebben geligt

Ik heb volgens de daaromtrent bij mij ingekomene informatiën reden het daarvoor te houden dat het oogmerk van sommige van de genen die de Visch hebben ingenomen is geweest om dezelve het zij direct of indirect aan Belgen te verkoopen en alzoo daarmede in overtreding te handelen van Z.M.Besluit van den 20 November 1830.

Daar intusschen alle erkende magten en dus ook UwEd zoo ik niet twijfel de belangen van onzen staat ter harte nemen en niet gaarne toezien welk geldelijk voordeel ook hunne geadministreerden daarbij mogten hebben dat ’s Konings oogmerken met de bedoelde verbods bepaling worden verijdeld, zoo heb ik de eer UwEd: nopens dit belang te adviseren met verzoek om mij wel derzelver gevoelen te willen mededelen nopens de bestaande middelen om te zorgen dat geene dergelijke in of overladingen op stroom voor Arnemuiden of in die stad zelve zonder voorkennis van de ambtenaren der belastingen aldaar geschieden en inzonderheid zonder bevorens daarvoor Binnelandsche Paspoorten op den voet van art: 157 der algemeene wet van den 26 Augustus 1822 worden geligt; terwijl het mij zeer aangenaam zal zijn dat UwEd: inmiddels zoodanige leiding aan de zaak kunne geven dat geen overladingen van den bedoelden aard meer plaats hebben zonder ligting der bewuste dokumenten.

Ik zal UwEd: rescriptie op deze met eenigen spoed tegemoet zien!

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

 

Middelburg 15 September 1831

 

Bij het aankomen der Lotelingen voor den Dienst der Schutterijen opgeroepen, zijn te dier gelegenheid door de respectieve gemeente besturen overgelegd staten in duplo van de manschappen welke derzelver contingenten uitmaakte, met uitzondering echter van de Gemeente Arnemuiden.

Dientengevolge heb ik de eer UweEd: Achtb: te verzoeken mij onverwijld met de brenger dezes, deze staten voor zoo veel het Contingent der gemeente Arnemuiden aangaat in duplo mij wel te willen toezenden, ten einde ik mijne correspondentie met den Heere Kommandant der Zeeuwsche mobiele Schutterij niet langer over dit gedeelte van den dienst behoeve te vertragen.

De Kapitein kommanderende  ad interim

Het 3e halve Bataillon der Zeeuwsche Mobiele Schutterij

 

Handtekening

 

BEKENDMAKING

 

Door  het Bestuur der Visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen.

 

Dit Bestuur , zitting houdende te Tholen brengt ter kennis:

Van iedereen die het aangaat dat gedurende de maanden October en November 1831, wordt toegestaan het visschen op Oesters op de Oesterbank of banken leggende op het verdronken land van Zuid-Beveland op de Oosterschelde

Vanaf 1 december is dat verboden:en de overtreders zullen worden gestraft.

Deze bekendmaking wordt overal gepubliceerd,

Tholen den 19 September 1831

Het Bestuur voornoemd

WAGTHO

Ter ordonnantie van hetzelve

M.M. de Lange

 

Middelburg den 4 November 1831

Onderwerp: Opneming der patenten

 

De opneming der Patenten in Uwe Gemeenten volgens art.36 der wetd.d.21 mei: zal plaatshebben tusschen heden en den 25e dezer door eenen Deurwaarder der directe belastingen van uw canton, welke daartoe behoorlijk door mij is geauthoriseerd.

Zoo heb ik de eer UEd: daarvan te verwittigen met verzoek vanwege het gemeente bestuur iemand te committeren voorzien van ‘tRegister der Patentpligtigen ten einde de deurwaarder in zijn werkzaamheden te adsisteren.

De Controleur

Handtekening

 

Middelburg den 28 december 1831

 

Hier gaan 68 gezegelde Patentbladen ad 30 cents voor den dienst van 1832.

Gelieve een bewijs van ontvangst te retourneren.

De Ontvanger van het Buitengewoon Zegel te Middelburg.

Handtekening

 

UITGEGANE STUKKEN 1831

 

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Arnemuiden den 26 februarij 1831

 

Door den Militie Raad in deze provincie aangeschreven zijnde om de lotelingen G: de Quelerij en C. Tramper beide ten voorleden jaar voor beneeden de maat vrijgesteld, op den 5 maart eertskomende voor gemelden raad te doen verschijnen ten einde de voortduring hunner vrijstelling te kunnen reclameren, zouden wij aan opgemelde aanschrijving hebben voldaan, indien het ons bekend waare  waar ter plaatse gemelde lotelinen zich bevonden; dan daar zij op ’s Konings roepstem tot de algemeene wapening in de maand van November j.l bij het departement der marine te Vlissingen vrijwillig hebben dienst genomen en van daar volgens ingekomen informatie met een kanonneerboot naar Antwerpen vertrokken zijn, bevinden wij ons buiten staat hun te doen aanzeggen zich op den hier voren gemelden datum  voorde Militie-Raad te verschijnen

Ofschoon nu aan het bestuur van Arnemuiden niets dan de Wet bekend is, op grond van welke voorschreve lotelingen ingevolge art. 94  der wet van 1817 voor een jaar behoorden vrijgesteld te worden hebben wij ter voldoening aan de aanschrijving van den Militie Raad gemeend Uwe Exc: hier van te moeten kennisgeven met verzoek om door Uwe Excellenties tusschenkomst voorschreve lotelingen op den 5e Maart aanstaande voor de MilitieRaad te doen verschijnen.

B.en W van Arnemuiden

J.H.S

In potlood:

Tot informatie van den Heer Baars diend dat de certificaten

Van werkelijken dienst voor  d Quelery en Tramper bij mij ontvangen zijn en overgelegd in den Militie Raad.

I.H. S.

 

Aan Heeren G.S van Zeelans

 

Arnemuiden den 22 DEcb.1831

Onderwerp: Om autorisatie onvoorziene

Uitgaven

 

Er is binnengekomen een acte van chargement ter somma van f.101.23 aan den Ontvanger der Registratie te Middelburg wegens verplegingskosten van weezen dezer gemeente in de Koloniën  der Maatschappij van Weldadigheid over 1830 ter invordering was toegezonden met verzoek om voor de betaling dier som te zorgen, en dit op de gewone wijze op het Armbestuur dezer Gemeente te verhalen.

Zoo hebben wij in voldoening daaraan het Diaconie Armbestuur dezer Stede aangeschreven om die  som bij onze plaatselijken ontvanger te brengen, dan het zelve bestuur heeft ons bij een brief van den 19 dezer maand te kennen gegeven dat het zelve zich daartoe in de onmogelijkheid bevond,aangezien in den loop dezes Jaars zekere Adriana de Ridder, huisvrouw van M. Schroevers uit hoofde van krankzinnigheid in het huis der Simpele te Middelburg wasgeplaatst, waar van zij de kosten moeten dragen  en geenerlei fondsen bezaten , om daar uit de betaling te doen, terwijl door de aanhoudende ongesteldheid de Predikants , waardoor men veeltijds des Zondags maar eenmaal openbaren Godsdienst had, de collecte gering was en uit dien hoofde verzogt door ons tot de betaling door subsidie aan haar te verleenen te worden in staat gesteld.

En daar wij van en met de aangevoerde reden van het Diaconie Armbestuur overtuigd en bekend zijn daar het zelve geenerlei fondsen bezit, en alleen de Armen die thans vele zijn , uit de collecten giften en gaven moet onderhouden .zoo hebben wij gemeend dat aan derzelven verzoek  door ons behoorde te worden voldaan.

Waarom wij de vrijheid nemen om Uw EdGrAchtb\; te verzoeken aan ons de nodige autorisatie te verleenen, om uit de onvoorziene uitgaven van dit Jaar aan het voorzeide Armbestuur eenen som van f. 100—subsidie te mogen verleenen en doen uitbetalen.

B. en W. der stad Arnemuiden.

I.H. S.

Ter ordonnantie

 

Ga naar boven