Historische Vereniging Arnemuiden

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200; Inventarisnummer: 106

Tholen den 13 Januarij 1832
Hiernevens heb ik de eer UwEd Gestr bij deze te doen toekomen het Certificaat van voldoening aan de Nat: Militie Litt LL als mede zes Extracten twee van geboorte en vier van overlijden met verzoek gem: stukken aan Matthijs van Dijk te willen doen ter handstellen
De wethouder ambtenaar
van den Burgerlijken Stand
der stad Tholen
Handtekening

Aanvulling Raadslid
Tot vervulling van de in den Raad uwer Stad bestaande vacature door de niet wederbenoeming van het raadslid Pieter meerman wordt mij als geschikt opgegeven de persoon van Jan Kramer.
Ik verzoek Uw EG naar aanleiding van het bepaalde bij art: 11 van het reglement van bestuur ten platten lande de Raad ter zake van de eventuele benoeming van gemelden Kramer als raadslid te hooren en mij omtrent deszelfs gevoelen vergezeld van uw consideratie rapport te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Goes, den 28 Januarij 1832

De Militie-Raad hare werkzaamheden van de Eerste Zitting voor dit kanton bepaald heeft op Dingsdag den 14 Februarij 1832 ten tien uren in de Abtdij te Middelburg. Ik verzoek UEd. Dien ten gevolgen de noodige zorg te dragen, de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dientpligtige Lotelingen Uwer gemeente, van de ligtingen van 1828 t/m 1831 op de bepaalde dag en uur voor de Militie-Raad aldaar compareren.
De Kommissaris van het District Goes, belast met het Militie Kommissariaat
In de provincie Zeeland
Verschoor

Middelburg den 5 Februarij 1832
Onderwerp: Vervoer Buskruid
Ik heb de eer UwEd kennis te geven dat in het begin dezer week bij daartoe geschikt weder van den Buskruidmolen no 9 naar Vlissingen en Veere te water zullen worden verzonden naar eerstgenoemde Plaats 18000 & naar laatstgenoemde Plaats 3000 Ponden Rijks Buskruid met verzoek om bij de lading lossing of vervoer van hetzelve in of door uwe stad of gemeente te zorgen dat de voorzorg bij art 58 der Wet van den 26 Januarij 1815 (St blad no 7) voorgeschreven worden in acht genomen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Met potlood: aan Flink: bevelen om te surveilleren en in kennisgeving als het ???
JHS

Middelburg den 11 Februarij 1832

Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen eene ordonnantie van betaling ten behoeve van het Bestuur uwer Gemeente groot f.60,00 in voldoening van het subsidie voor transportkosten van bedelaars hetwelk bij resolutie van heeren GS dezer Provincie van den 2e December j.l. no 41 aan uwe gemeente is toegekend; UEd verzoekende mij den ontvangst dezer ordonnantie te willen berigten.
De Griffier der Staten van Zeeland
Van der Heim

Middelburg den 22 februarij 1832

De President der Kommissie van landbouw in Zeeland heeft de eer de heer Burgemeester van Arnemuiden te informeren, dat de Hengste keur voor dit jaar is bepaald op Maandag den twaalfden Maart aanstaande des morgens tien uren precies voor de Manege op het Molenwater binnen deze Stad.
Hij verzoekt Zijn Ed: hiervan kennis te geven aan Adriaan Adriaanse, die verklaard heeft voor het lopend jaar een Dekhengst te willen houden en hem te doen weeten dat hij tot keuring van voorschreven hengst zich met den zelven ter bepaalde plaatse op voormelden tijd moet laten vinden.
De President voornoemd.
Handtekening

Middelburg den 23 Februarij 1832

Ik heb de Eer UEA: hiernevens in te zenden een afdruk van de algemeene Lijst van Nederlanders van geboorte welke in de Oost-en West Indiën aan Boord van Z:M: schepen of elders buiten ’s Lands zijn overleden en nopens wier nalatenschappen nog geene Inlichtingen hebben kunnen verkregen worden, met verzoek om de inlichtingen welke UEdelA: in de gelegenheid zullen zijn om eenig artikel te kunnen geven op eene afzonderlijken Staat onder eenvoudige aanwijzing van het volgnummer der algemeene lijst te willen aantekenen en mij deze bij terugzending der Lijst te willen doen toekomen.
De Ontvanger der Registratie
Te Middelburg
Handtekening

Middelburg den 29 Februarij 1832
Onderwerp: Belooning aan de Zetters over 1831
Zijne Excellentie de Minister van Financiën heeft wegens de werkzaamheden van het Patent-regt in de gemeente alwaar meer dan twintig artikelen op de primitive Kohieren voorkomen, over den jare 1831 aan de Zetters Uwer gemeente voor dat jaar toegelegd:
Eene som van f.9,00
Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 10 Februarij 1832

Overgelegd zijnde de ingekomen aanvragen om te worden gemagtigd tot het beschikken over de fondsen welke bij derzelver respective Begrootingen voor onvoorziene uitgaven zijn toegestaan; als mede eenen daaruit opgemaakten algemeenen staat.
Is goedgevonden
1e den voorn: Staat te arresteren en van de daarbij genomenen beschikkingen door toezending van een Extract uit denzelven aan de geconcerneerde Plaatselijke besturen kennis te geven.
Etc De griffier der Staten
Van der Heim

De Ontvanger des Armenfonds ons zijn voornemen om rekening diens fonds te doen,hebbende te kennen gegeven, zoo is het dat de kerkeraad UA Heeren verzoekt Collegie Qualificatum ten dien einde en wel als het zijn konde, zaturdag den 17 Maart ’s namiddags te vier uren in de consistorie

Uit naam en last

Des Kerkeraads
J.Wanrooij praeses.
Arnemuiden den 6e Maart 1832

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 16e Maart 1832
Gelezen zijnde een Missive van burgemeester & Wethouders van Arnemuiden van den 5e dezer no 30 daar bij ter approbatie inzendende de conditiën en het proces verbaal van de gedane verpachting der Straatmest binnen die gemeente voor den tijd van drie jaren ingaande primo Januarij 1832 en zulks voor f.95—’s jaars
Is goedgevonden
Voorz:conditiën en proces verbaal goed te keuren en van eene approbatoire apostille voorzien aan Burgemeester en Wethouders te retourneren
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 15 Maart 1832
De tijd naderende, waarop. Evenals in vorige jaren, de permissiën tot het beweiden der Wegen in dit Eiland zullen worden afgegeven, hebben wij, even als ten verledenen jare, gemeend met de personele omstandigheden der individuën, aan welke dezelve tot hiertoe zijn uitgereikt, bekend te moeten blijven, ten einde bij voortduring met grond over de behoefte van dezulken te kunnen oordeelen aan wien eventuëel nog permissiën zouden kunnen uitgereikt worden.
Het is daarom, dat wij al wederom den hier nevensgevoegden nominativen Staat aan UE. Doen toekomen, met verzoek denzelven te willen invullen voor die personen onder uwe gemeente, welke zouden wenschen de vergunning hun ten dezen in het verledene jaar gegeven, voor het aanstaande zomersaisoen weder verleend te zien; terwijl het ons aangenaam zal zijn, den door UE.ingevulden Staat, zoo mogelijk vóór of op den 2 April aanstaande, te mogen ontvangen, zijnde het ons voornemen om op den 30 daaraanvolgende des morgens 11 uren, aan het locaal onzer Directie in de Abdij alhier te vaceren tot de afgifte van de daartoe noodige permissiebiljetten en kappers.
De Centrale Directie van Walcheren
Hurgronje
Ter ordonnantie van Dezelve
J.H.Schorer

Middelburg den 22 Maart 1832
Onderwerp: Tiendvrij Bouwland
Daar ik benoodigd heb te weten of er zich in uwe gemeente ook bouwlanden bevinden welke niet onderhevig aan trendheffing en dus tiend-vrij zijn, zoo heb ik de eer UWEd: te verzoeken mij daar omtrent wel te willen dienen van berigt met approximative opgave der grootte van die landen; zullende het mij aangenaam zijn den opgave zonder fout binnen 8 dagen na dato dezes te ontvangen.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Daaronder: handschrift van de secretaris
Clasina Polder
B R E
7 84 82
2 74 69
13 08
10 46
10 83 05

Daarnaast 20 gem
7 ---
100 Roed
80 ----

Middelburg den 22 Maart 1832

Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat in het laatst der loopende week bij daartoe geschikt weder van den buskruid molen no 9 naar Vlissingen zullen worden verzonden omstreeks 15000 N.ponden Lands buskruid.
Ik verzoek UEd: te zorgen dat bij de inlading, de lossing en den vervoer dier ammunitie vanwege het Burgerlijk gezag de maatregelen van policie worden genomen bij art: 58 der Wet van den 26 Januarij 1815 Staatsblad no 7 bedoeld.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren GS
Vrijdag den 23sten Maart 1832

Wegens de herijk van dit jaar
Is goedgevonden
De Arrondissements-IJkers in deze provincie , te autoriseren om voor den herijk in dit jaar slechts te vaceren in de navolgende gemeenten, en om aldaar ook den herijk voor de naastbij gelegene hierna genoemde Plaatsen te verrigten, te weten:
In het 1e District,
Te Middelburg ook voor al de gemeenten te Arnemuiden, ook voor Kleverskerke en Nieuw & St.Joosland

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 Maart 1832
Is goedgevonden
1e te benoemen tot Lid van de Gemeente Raad te Arnemuiden Jan Cramer in plaats van P. Meerman afgetreden.
2e van de vorenstaande benoemingen en ontslag kennis te geven aan Burgemeester en Wethouders der belanghebbende gemeenten ieder voor zoo veel hen aangaat, met uitnoodiging om daarvan de respective gemeente raden te informeren en de benoemde te beëedigen en installeren nadat zal gebleken zijn dat zij al de vereischten bij art: 3 van het Reglement op het bestuur te platten Lande gevorderd bezitten en in geene der termen van uitsluiting verkeeren bij Art 6 en 8 van hetr genoemde Reglement omschreven.
Extract van o.a. Acten van aanstelling resp. acte van ontslag
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Met potlood: Het Extract aan Kramer zenden

Middelburg den 2e April 1832
Onderwerp: onkosten registers Burgerlijken Stand 1832
De Onkosten voor die Registers
Voor druk-bind-en transportkosten f. 9:00
Voor zegelkosten f. 46:02
f.55:02
Verzoek ik UWel Ed. dezelve vóór of uiterlijk op den laatsten dezer maand ter Provinciale Griffie te doen overbrengen
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Middelburg den 9 April 1832
Onderwerp: transport en vervangingskosten

Bij mijn missive van heden aan den Ontvanger der Registratie toegezonden hebbende, twee Acten van Chargement ten laste van Uwe Stad ad f.120= wegens verschuldigde transport en vervangingskosten van bedelaars in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over 1830 opgenomen, heb ik onder kennisgeving hier van de eer UWE: te verzoeken om voor de betaling dier sommen te zorgen met in achtneming der bepalingen vervat in mijne circulaire van den 31 December 1827 A 2 Afd no 13171 (Prov.blad no 158) en het besluit van Heeren GS van den 23 November.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 19 April 1832
samenvatting
Verzameling der in druk uitgevaardigde Circulaires.
46 vellen . Reeds 30 vellen betaald
Nog te betalen f.1,20

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 13e April 1832
Rapport gedaan zijnde op de in derzelver handen gestelde stukken, en opgaven ten aanzien der weezen en verlatene kinderen, welke in 1831 door onderscheidene gesubsidiëerde Armbesturen zijn verpleegd alsmede op den daaruit geformeerde staat waarop in margine de decisiën zijn aangeteekend, welke HEGA vermeenen achtervolgens Z.M. Besluit van den 17 Augustus 1827 no 125 ten aanzien dier kinderen aan deze Vergadering te moeten voorstellen
Is goedgevonden
1e zich met die voorstellen te vereenigen, den zelven staat mitsdien definitief te arresteren, en de besturen van de vermelde steden en Gemeenten, door toezending van een extract uit den zelven met de decisiën ten aanzien van de uit hunne stad of gemeente opgegevene kinderen.genomen bekend te maken, onder observatie aan die besturen uit welker stad of gemeente kinderen ter opzending zijn bestemd, dat het tijdstip waarop die verzending zal plaats hebben nader aan dezelve door den Gouverneur dezer provincie zal worden medegedeeld
4e aan Burgmeester en Wethouders van Arnemuiden te kennen te geven dat door het kind Blase Egbertse Grootjans volgens opgave met 1832 is begonnen geld te winnen, zonder dat het blijkt dat deszelfs verdiensten zoodanig bedrag zullen beloopen dat aan de opzending van dit kind geen voordeel voor de fondsen van het Armbestuur zou verbonden zijn dat het kind alzoo ter opzending naar de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid bestemd is; met vrijlating nogtans aan het Plaatselijk bestuur om indien zulks nader door het betrokken Armbestuur mogt kunnen worden aangetoond, met overlegging eener nadere opgave, de wijziging der ten dezen genomen dispositie bij de vergadering te provoceren
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Behoord bij Resolutie
Van GS dd 13 April 1832 no 14
Grootjans Blase
Egbertse behoort te worden opgezonden ten ware door eene nadere opgave
Omtrent de verdienste van dit kind mogt blijken dat de opzending niet voordelig zoude zijn
Grootjans, Adriana Egbertse de opzending wordt niet gevorderd als niet voordeelig

Middelburg den 27 April 1832
Onderwerp: Verschuldigd kosten aan de Maatschappij van Weldadigheid
Ik heb de eer UEd aan den voet dezes te doen toekomen een Rxtract uit den Staat der verschuldigde verplegingskosten over 1831, voor weezen welke in gezegd jaar, ten laste van uwe gemeente in de Gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn verpleegd, uit welk Extract UEd zal bekend worden met het bedrag der door uwe gemeente verschuldigde sommen, welke op de gewone wijze bij acte van chargement zullen worden ingevorderd.
Indien tegen deze schuldvordering eenige bedenking mogt bestaan, verzoek ik UEd mij die binnen veertien dagen op te geven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Stamboek
1911 Beeckman Marinus Arnemuiden f.25
1913 Beeckman Dirk “ f.25
935 Caljouw Casper “ f.45

f.95-

Middelburg den 9e Mei 1832
Onderwerp: Aflevering Kontingent
De derde aflevering van het Kontingent der Nationale Militie voor de ligting van het loopende jaar is door mij bepaald op Dingsdag den 15 dezer des morgens ten acht uren op de Koopmans beurs alhier.
Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen geworden de orders voor de manschappen in uwe gemeente welke in deze aflevering zullen worden begrepen met vezoek om dezelve na daarin de vereischte invulling te hebben gedaan onverwijld aan de belanghebbende te doen uitreiken en te zorgen dat de laatsten op de gebruikelijke wijze op voorz; tijd en plaats met verkrijging van den staat model Litt DD in triplo en het extract uit denzelven voor elke man in het bijzonder opgemaakt mij worde aangeboden.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburgh

Middelburg den 10 Mei 1832
Onderwerp: Kwitantie overstorting gelden

Ik heb de eer UEd: hier nevens toe te zenden eene quitantie van overstorting der abonnementsgelden voor het Staatsblad over 1832 en voor het Register op het Staatsblad van 1831 ad f.6,50 welke door UEd: overeenkomstig mijne circulaire van den 31 Dec 1828 (Prov. Blad 210 ) ter Provinciale Griffie overgemaakt.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 19.Mei 1832
Onderwerp: 2e ronddeling Bulletins

Overeenkomstig de Resolutie des Heeren Gouverneurs in dato 17 dezer Afd. no 5444 bafo? moet de tweede ronddeeling der kadastrale Eigendomslijsten ook in UwEd: gemeente onverwijld plaatshebben.
Ik heb diensvolgens de Eer uwEd gedachte Lijsten hier bij te doen geworden, alsmede de tot de taxatie betrekking hebbende stukken zooals dezelve aan den voet dezes zijn genoteerd.
Gemelde Lijsten welke nu in de daartoe bestemde kolommen de klassering van eens ieders Eigendommen behelzen, zullen den eigenaren worden ter hand gesteld bij voorkeur door een persoon welke bij de schatting als aanwijzer is gebezigd geworden zullende den zelven daarvoor ad f.1,50 voor ieder 50 tal rondgebragte en weder opgehaalde Lijsten worden schadeloos gesteld.
De gang door Uw Ed: in deze te houden is zoodanig volledig omschreven in B67 en volgens ?/ van het werktje? Van den Heer Controleur Mosselman genaamd handleiding of algemeene Instructie voor de plaatselijke besturen bij de kadastrale werkzaamheden, aan UwEd van wegen den vervaardiger ten jare 1829 ten geschenke gezonden, dat ik vermeen, mij te kunnen bepalen met UwEd daarhenen beleefdelijk te verwijzen.
De noodige bekendmakingen gaan insgelijks hiernevens welke UwEd: na dezelve met deszelfs handteekening te hebben voorzien wel ter gewone plaatse zult willen affigeren
De Controleur J.C. van Hoek welke met de schatting is belast geweest zal zich tegen het einde der in de gemelde berigten uitgedrukte termijn in Uwe gemeente begeven overeenkomstig des deswegens bestaande verordeningen.
Het zal mij aangenaam zijn om van de ontvanger dezes te worden geïnformeert
De fungerende Inspecteur van het Kadaster in Zeeland
Handtekening
Suppl:
3 aanwijzende tableaux ongeb.Eigend.
3 “ “ geb. Eigend.
4 Perceelsgewijze kaarten
1 verzamelkaart
121 Eigendomslijsten
1 Proces verbaal van grensbepaling
1 idem verdeeling in sectiën
1 tabel L X 3
1 “ no 5
1 “ no 8 met Extracten uit de klassering
1 Staat van vergelijking der Staten

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Onderwerp: Kadaster

Heeft goedgevonden te bepalen dat de tweede ronddeeling der kadastrale Eigendomslijsten ( het resultaat der schattingen inhoudende) in de tot het kanton Vere behoorende gemeenten op de bij de deswegen bestaande instructiën bepaalde wijze onverwijld zal plaats hebben.
En zal deze gezonden worden aan Heeren Burgemeesters & Wethouders van Arnemuiden ter informatie en narigt
Middelburg den 17 mei 1832
Van Vredenburch

Exract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 11 mei 1832
Verzoeken van Plaatselijke besturen om te kunnen beschikken over de fondsen welke bij de respective begrootingen voor 1831 en 1832 voor onvoorziene uitgaven zijn toegestaan, alsmede eenen daaruit opgemaakten algemeenen staat
Is goedgevonden
Den voorz: staat te arresteren en van de daarbij genomen beschikkingen door toezending van Extracten uit denzelven aan de belanghebbende Pl.Besturen kennis te geven
etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 23 Mei 1832
Onderwerp: vervoer Rijks Buskruid
Ik heb de eer Uw EdA kennis te geven dat op het laatst dezer week bij daartoe geschikt weder van den Buskruid Molen no 9 te water naar Vlissingen zal vervoerd worden eene aldaar tot zoodanig einde gereedleggende hoeveelheid Rijks-Buskruid.
Ik verzoek UwEA te zorgen dat bij de inlading door vrees of lossing van dat Buskruid in of door uwe stad de maatregelen van voorzorg worden genomen, voorgeschreven bij art:58 der wet van den 26 Januarij 1815 Staats blad no 7
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Lettende op etc
Besluit
1e De door den Koning bij besluit van den 19 April l.l. no 34 gedane benoeming van David Cornelis Baars etc tot Burgemeester respectivelijk der stad Arnemuiden etc zal bij Extracten uit dat besluit alsmede uit den daartoe behoorende Staat worden medegedeeld aan Burgemeester en Wethouders der belanghebbende gemeenten et tot informatie.
2e De aftredende Burgemeester der Stad Arnemuiden welke ten gevolge van het bepaalde bij het Prov: blad no 131 van 1831 tijdelijk in functie is gebleven, zal onverwijld deszelfs functie aan de nieuw benoemde Burgemeester overgeven
3e de nieuw benoemde Burgemeester der stad Arnemuiden zal zich ten spoedigste voor ons vervoegen ten einde in die betrekking te worden beëedigd
Alvorens echter zich daartoe aan te melden zal dezelve naar aanleiding van de hem bij het besluit zijner benoeming opgelegde verpligting moeten doen blijken van zijne betrekking van Secretaris en Ontvanger dier stad te hebben afstand gedaan.
4e Dadelijk na zijne beëediging zal de Burgemeester van Arnemuiden deszelfs benoeming aanvaarden, zich als zoodanig door de Wethouders en leden van den Raad doen erkennen en van zijnen ambtsvoorganger op behoorlijke wederzijds geteekende Inventaris overnemen alle boeken papieren etc de gemeente aankomende, welke de laatste onder deszelfs bewaring of opzigt mogt hebben.
5e De benoeming van de Burgemeester der bij het ??? vermelde Gemeente,zal, door de zorg van Burgemeester & Wethouders of Assessoren bij publicatie en affixie aan de Ingezetene derzelve worden kenbaar gemaakt.
Etc
Middelburg den 15 Mei 1832
Van Vredenburch
Voor Extract conform
De Griffier der Staten
Van der Heim

Wij WILLEM, bij de gratie Gods,
Koning der Nederlanden, Prins
Van Oranje-Nassau. Groot-Hertog van Luxemburg, enz.enz. enz.
Gezien etc
Hebben goedgevonden & verstaan tot Burgemeester voor de Gemeenten ten platten lande in de Provincie Zeeland op den hiernevens gevoegden staat vermeld, te benoemen of bij continuatie te benoemen, de, op dien staat voorkomende persoon, en zulks met ontheffing der verordeningen van het Reglement op het Platte Lands bestuur voor zoo veel dezelve in de laatset Kolom achter ieders naam staan uitgedrukt en met verdere bepaling
Dat de voor de gemeente Arnemuiden, Nieuwerkerke en Mortiere benoemde Burgemeester D.C. Baars afstand zal moeten doen van zijne betrekking van Secretaris en Ontvanger dier Gemeente
‘s Gravenhage den 19 April 1832
Willem
Van wege den Koning
IG de Meij van Streefkerk
Accordeert met deszelfs origineel
De Griffier ter Staats Secretarie
L.H. Elias Schovel
Voor eensluidend afschrift
De Secretaris Generaal bij het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken
C. Vollenhoven
Voor Extract conform
De Griffier der Staten van Zeeland
Van der Heim

Staat behoorende bij het KB van den 19 April 1832 no 34
Gemeenten: Arnemuiden, Nieuwkerke
Namen der Personen benoemd tot Burgemeester
David Cornelis Baars

Bepaling van het Reglement op het Plattelands bestuur, waarvan ontheffing wordt verleend
Artikel 7 voor zooveel zijne betrekking van Vrederegter van het kanton Veere betreft.
Behoort bij Zijner Majesteits besluit van den 19 April 1832 no 34
Mij bekend
De Secretaris van Staat
JG de Meij van Streefkerk
Accordeert met deszelfs origineel
De Griffier ter Staats Secretarie
L.H. Elias Schovel
Voor eensluidend afschrift
De Secretaris Generaal bij het
Ministerie van Binnenlandsche zaken
C. Vollenhoven
Voor Extract conform
De Griffier der Staten van Zeeland
Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 17e Mei 1832
Is goedgevonden:
De wees Blaas Egbertse Grootjans te Arnemuiden in dit jaar van de opzending naar de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid vrij te stellen en hiervan aan het Plaatselijk bestuur van Arnemuiden kennis te geven.
En zal extract aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden tot informatie & narigt worden gezonden.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 26e mei 1832
Onderwerp: onderstandsdomicilie Jacob Pagter Bros
Ik heb de eer UEd: hier nevens te doen toekomen een Nota van inlichting tot herkenning van de daarin genoemde persoon welke provisioneel in het werkhuis te Middelburg is opgenomen en vervolgens naar de Ommerschans te worden getransporteerd; Uw Ed: verzoekende om mij bij terugzending der voorz; nota zoo spoedig mogelijk te willen melden of UEd: de verpligting uwer gemeente als onderstands domicilie erkent, zoo neen mij de wettige bedenkingen te willen opgeven welke daar tegen bestaan
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 25 Mei 1832
Over het 1e kwartaal van 1832 voor de Provinciale belasting en Opcenten t.b.v. Hulst en Axele en van de gemeente ten platten lande is krachtens KB ontvangen en beschikbaar gesteld door de Minister van Financiën een som van f.10.495,74 ter repartitie van de gemeenten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Onderwerp:kantonnale vergadering
Overwegende dat het tijdstip nadert waar op de kantonnale vergadering bij de Reglementen op het Kadaster voorgeschreven, zal moeten worden belegd in het Kanton Vere & dat het alzoo noodig is, dat de respective Gemeente Raden worden bijeengeroepen tot het kiezen van afgevaardigden der voornoemde vergadering
Herzien art: 766-768 der Methodieke Verzameling aldus luidende:
Art:766
De prefect roept op voordragt van den Directeur den municipalen raad van iedere gemeente uit het kanton bijeen ten einde een afgevaardigde te kiezen om de kantonnale vergadering bij te wonen
Art:767
Deze afgevaardigde kan slechts gekozen worden uit Eigenaars die goederen in de gemeente bezitten
Art:768
Het besluit van den Prefect waar bij den Municipalen raad wordt bijeengeroepen zendende doet den Directeur aan de maire de tableaux toekomen waar in de sommen der definitieve tarieven van alle gemeenten van het kanton vermeld zijn
De Maire geeft den Municipalen raad kennis van dat tableau en stelt het vervolgens den tot afgevaardigde verkozen Eigenaar ter hand.
Heeft goedgevonden de Burgemeester & Wethouders der steden Vere & Arnemuiden als mede Burgemeesters & Assesoren der Gemeente St:Laurens, Aagtekerke, Grijpskerke, Domburg, Nieuwland, Serooskerke Vrouwepolder, Kleverskerke Gapinge & Oostcapelle uit te noodigen zoo als bij deze geschied en zonder verwijl de stedelijke raad bij een te roepen ten einde tot de keuze van een afgevaardigde ter boven bedoelde kantonnale vergadering over te gaan en binnen twee dagen na den afloop daarvan de gedane keuze aan hem Gouverneur mede te deelen.
En zal deze worden gezonden aan heeren Burgemeesters & Wethouders en Heeren Burgemeesters & Assessoren voornoemd tot informatie & executie
Middelburg den 1 Junij 1832
Van Vredenburch

Middelburg den 31 Mei 1832
Onderwerp: Toezending Tarief kadastrale begrooting

Ik heb de eer UWED: hierbij te doen geworden een Exemplaar van de tarieven der kadastrale begrootingen over al de gemeenten van het kanton Veere met verzoek hetzelve aan den door den gemeenteraad gekozen afgevaardigde ter kantonnale vergadering ter hand te stellen
De fungerende Inspecteur van het kadaster in Zeeland
Handtekening

Middelburg den 6 Junij 1832
Onderwerp: Mutatiën Ommerschans
Blijkens de opgaaf der mutatiën voorgevallen in het personeel der bedelaars in de Ommerschans gedurende de maand April l.l. welke mij door het Departement van Binnenlandsche zaken bij missive van den 25 Mei l.l. zijn medegedeeld is aldaar op den 18 dier maand overleden
L.Huiszoon onderstands domicilie hebbende binnen uwe gemeente waarvan ik de eer heb UEd: bij deze kennis te geven met uitnoodiging om de achtergelatene betrekkingen voor zoo ver die bekend zijn, daarvan mede te onderrigten
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 6 Juni 1832
De Districts Commissie tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dient in de Nederlanden te Middelburg, heeft de eer UEA te informeren dat de Jaarlijksche Collecte binnen deze stad zal plaats hebben op vrijdag den 15 dezer en verzoekt UEA dat dezelve ook in den loop dezer maand binnen uwe gemeente geschiede, en de gecollecteerde gelden met eenen gecertificeerden staat, vóór den 1 Julij aanstaande worden overhandigd aan den Heer P.Holscher medelid dezer Commissie alhier in de Noordstraat woonachtig
De Commissie voornoemd
Namens dezelve
Z. Snijder

Ontvangen van de gemeente Arnemuiden de aldaar gecollecteerde gelden in 1832 voor het fonds van de Gewapende Dienst groot f.9.25

Middelburg Julij 1832
P.Holscher

Middelburg den 13 Junij 1832
Onderwerp: Herijk der Maten & Gewigten
Ter voldoening aan de bepalingen vervat in het besluit der EGAHeeren GS van de 9e Maart j.l. no 15 (Prov: blad no38) heb ik de eer UEd: te berigten dat ik tot de verificatie en herijking der Maten en gewigten te Arnemuiden zal komen vaceren op maandag en dingsdag den 25 & 26 sten dezer maand Junij des voormiddags van half 10 tot 12 en ’s namiddags van half drie tot zes ure
Ik verzoek UEA zulks in tijds bekend te maken en daarvan mededeling te doen aan H.Burgemeesters en Assessoren van Kleverskerke en Nieuwland, voor welke gemeente ik gelijktijdig à costij vaceren zal.
Wijders verzoek ik UEA het gewone lokaal nevens het noodige en het ijkblok zooals in vorige jaren wel te willen doen in gereedheid brengen en voor dien tijd ter mijner dispositie te stellen; terwijl ik mij vleije op maandag reeds ten 9 ure aldaar te zullen zijn.
De Arrondissements IJker van het Eerste District
Bourjé

Middelburg den 15 Junij 1832
Onderwerp: Ontslag 34 jarige Schutters

Ik heb de eer UwEd: kennis te geven dat Heeren GS bij resolutie van den 8 Junij l.l no 18 krachtens het bepaalde bij art 85 der wet van de 11 April 1827 en Zijner Majesteit Besluit van den 6 April 1831 no 2 aan den Schutter P.I. Delevarde behoorende tot den 2e ban der schutterij uwer stad hebben toegekend regt op ontslag wegens volbragten 34 jarige ouderdom en als behoorende tot de eerst daargestelde Schutterij.
Ik verzoek UwEd: als nu aan den belanghebbende ontslag uit de Schutterlijke dienst te doen verleenen op den voet van het medegedeelde bij de Instructie van den 8 Mei 1829 ad art: 25 & 26 in fine Prov.blad no 55
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 16 Junij 1832
Onderwerp: Beweiding Polderwegen

Bij mijne missive van den 14e Mei des vorigen jaars A no 5507 2e Afd: had ik de eer UEd opmerkzaam te maken op het misbruik dat ten aanzien van de beweiding van Polderwegen in Walcheren met hoornvee door Persoonen aan wien daartoe van wege de centrale Directie van dat Eiland geene vergunning is verleend, wordt gemaakt en Ued: tevens te verzoeken om door den veldwachter Uwer Gemeente te laten toezien dat geene zoodanige beweiding der wegen door onbevoegden plaatsgreep, welke maatregel dan ook heeft ten gevolge gehad dat hier en daar eenige misbruiken ten dezen zijn kunnen geweerd worden.
Op nader aanzoek der Centrale Directie voornoemd heb ik de eer UEd: andermaal onder referte tot mijne voorz: missive dit onderwerp aan te bevelen en UEd: te verzoeken om te doen toezien dat ook in dit jaar door geene andere dan de volgens de onlangs op nieuw uitgereikte vergunningen, daar toe bevoegde Personen welke door het bijgevoegd Exctract voor zoo veel uwe stad betreft uit den nominativen staat , der geenen aan welke permissiën tot het weiden van een koebeest op de kleiwegen zijn verleend, aan UEd: zullen kenbaar worden; de beweiding der Polderwegen geschiedt.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Arnemuiden: Adriaan Zuurmond nummer van den kapper :5
Jan Tramper nummer “ “ : 6

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Onderwerp: Kadaster

Gehoord het rapport houdende dat de schatter Verlare zich niet kan onledig houden met de wederinzameling der Eigendomslijsten in de behandeling der bezwaren tegen de klassering der Eigendommen in het door hem geschatte gedeelte des kantons Vere, aangezien hij schatter tot andere functiën is geroepen.
Heeft goedgevonden
De bovenvermelde werkzaamheden op te dragen aan den schatter Engel Westveer zoo als geschied bij deze.
Etc
Middelburg den 6 Junij 1832
Van Vredenburch

Het volgende stuk in origineel raadplegen no 6478 A.5 afd

Bij artikel 5 der wet van den 2 januarij heeft Zijne Majesteit zich voorbehouden om in de steden en plaatsen op welke het bepaalde bij het 2 Lid van art 19 der wet van den 2 aug 1822 reeds is of nader zal worden toegepast den belanghebbende bonden te verpligten om dadelijk bij het inkomen van het vee deswege den accijns te betalen of behoorlijk borgtogt voor denzelven te stellen behoudens teruggave in het eerste en afschrijving in het laatste geval voor zoodanig vee hetwelk ongeslagt wordt uitgevoerd en behoudens de noodige wijzigingen ten aanzien van het vee hetwelk op de publieke markten wordt aangebragt.
De nuttigheid van die toepassing dier bepaling welke bij een behoorlijke uitvoering niet kan nalaten een zeer gunstig ging/deel? voor dit gedeelte van Rijksinkomsten op te leveren, schijnt bij de vorige regeering niet voor twijfelachtig te worden gehouden dan wordt door dezelve als een hulpmiddel beschouwd om voor al zoodanig vee hetwelk door veehouders of andere personen dan vleeschhouwers of slagters wordt ingevoerd den maatregel van deficitrekening te vervangen waaraan het vee der vleeschhouwers en slagters bovendien ingevolge het bepaalde onder 1 a van art: 19 voornoemd kan worden onderworpen; en ben dan ook aangeschreven om na te gaan of en zoo ja in welke stad of plaats alwaar de bepaling onder 2 van art 19 der wet van 2 Aug: 1822 reeds in werking is, ook die van art 5 der wet van 2 Jan; 1832 of wel in welke stad of plaats beide deze bepalingen zoude kunnen worden ingevoerd , desnoodig tevens met eene peilrekening bovendien op het vee van de vleeschhouwers en slagters ; reeds zijn eenige stedelijke besturen naar aanleiding eener vroegere aanschrijving van het Hoofdbestuur door mijn ambtsvoorganger bij missive van den 18 Mei 1825 no 4095 2 afd gehoord nopens de invoering van de heffing van den accijns op het geslagt onmiddellijk bij den invoer van het vee binnen de steden op den voet als zulks voor eene zekere groote stad elders (krachtens een door ZM gearr: reglement) plaats had; mitsgaders zijn op het afzien door Hoogstdezelve van dusdanige maatregel dezelfde besturen benevens de Arrond: Inspecteuren der Dir: Belast enz volgens missive van de 27 October 1825 A no 9249 DB & 8 aug 1826 no 2335 DB nader geraadpleegd omtrend het doelmatige der invoering van eene algemeene deficitrekening? Van het levend vee bij de vleeschhouwers en slagters in die steden en beslotenen plaatsen waar zulks door het plaatselijk bestuur mogt zijn begeerd of bepaaldelijk door de administratie voorgedragen- bij welke gelegenheid tevens de bepalingen welke casu quo worden bedoeld in een destijds aangezegde besturen en ambtenaren medegedeeld concept reglement kennelijk zijn gemaakt.
En zoude men het daarvoor kunnen houden dat uit de reed ingezondene berigten aan advisen der bedoelde Besturen en ambtenaren de denkbeelden kunnen worden ontleend, om voor het thans te behandelen onderwerp eenen grondslag aan te nemen- dan daar de omstandigheden van het vaderland sedert bovengemelden tijd zeer veranderd zijn en, ik mij van de gezindheid der plaatselijke besturen, mitsgaders van de Arrond: inspecteurs durf overtuigd houden dat zij volgaarn het hunne zullen willen bijbrengen om aan de schatkist op een gepaste wijze de haar toekomende wettige inkomsten te helpen verzekeren, twijfel ik geenzints of dezelve zullen vooral nu de heffing van den Rijksaccijns van het geslagt wettiglijk en naar mate zulks door ZM wordt noodig of nuttig geoordeelt, dadelijk bij het inkomen van het vee kan geschieden, met al den ernst welke de zaak verdient hunnen aandacht wel willen vestigen op de doelmatigheid van de bepalingen van het 1e & 2e lid van art 19 der Wet van den 2 Aug 1822 & van art 5 der Wet van den 2 Jan: 1832 welke ook in het belang der heffing van het additioneel boven den Rijks accijns ten behoeve de steden niet onverschillig moeten zijn, en heb ik dan ook de eer UEA te verzoeken om mij wat uw stad betreft ten spoedigsetn en zoo mogelijk binnen veerten dagen opzichtens het doen eener voordragt aan ZM tot invoering der bedoelde bepalingen uw berigt consideratièn _ advies te suppediteren en dit te doen vergezeld gaan van een ontwerp van reglement, bij zoo ver de maatregel zelve naar uw inzien aan geen overwegend bezwaar onderworpen mogt worden geacht voor welk mutatis mutandis dat zoude kunnen worden tot leidraad genomen, hetwelk aan UEA als boven is gemeld in 1826 is toegezonden geworden , terwijl wanneer het indienen van een dusdanig concept reglement eenige moeijlijkheid of oponthoud zoude kunnen veroorzaken UEA zich voor gemagtigd kunnen houden om in deplaats daarvan slechts de punten op te geven welke in reglementaire bepalingen zouden behoeven te worden verkeerd.
Om overigens aan de bepaling voor het geval dat de invoerder van het vee het middel van borgtogt mogt verkiesen, de meest doelmatige uitwerking te geven, zoude de de formulier acte hiervoor zoodanig behooren te worden ingerigt dat dezelve een bepaling bevatte volgens welke de belanghebbende toestemt dat het daarvoor wordt gehouden dat bij aldien niet blijkt dat het vee binnen den tijd van drie maanden hetzij geschat en behoorlijk veraccijnsd of wel ongeslagt wederom uitgevoerd is, en dan dadelijk de borgtogt zal worden ingevorderd of de geconsigneerde gelden in ontvang genomen+ ten ware de belanghebbenden mogten bewijzen, dat het vee waartoe de borgtogt of consignatie betrekking heeft nog door hem wordt aangehouden, als in welk geval er tot een vernieuwde Borgtogt of consignatie wederom voor drie maanden zoude worden overgegaan+ een en ander niettemin behoudens de in het Reglement te vervallen wijzigingen omtrent het vee hetwelk op de publieke markten waar die bestaan wordt aangebragt.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 18 Junij 1832
Onderwerp:Correspondentie

De plaats gehad hebbende verandering van Burgemeester voor uwe stad, zal eene wijziging ten gevolge moeten hebben van de voordragt mij bij uwe missive van den 20e Maart no 35 gedaan, omtrent de overbrenging der ambts correspondentie
Ik heb diensvolgens de eer UEd te verzoeken mij aangaande dat onderwerp in verband met het deswege bepaalde bij het provinciaal blad no 10 van het loopende jaar, nader uwe consideratiën mede te deelen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 23 Junij 1832
Onderwerp: cholera-Epidemie
In antwoord op uwe missive van den 5 dezer maand no 61 heb ik de eer UEd te kennen te geven, dat er bij mij geene bedenkingen tegen bestaan, dat UEd zich bij de Districts Commisie voor de Cholera, door den Wethouder J. de Marée late vervangen, zoo dikwijls afwezigheid of andere bijzondere omstandigheden UEd verhinderen zelf werkzaam te zijn met dien verstande nogtans dat UEd als werkelijk Lid dier Commissie blijve fungeren, terwijl het overigens in de aard der zaak ligt dat UEd: voor zoo veel noodig de adsistentie van beide de Wethouders zal kunnen inroepen, voor alles wat de voorzieningen, tegen de cholera in de gemeente betreft, evenals voor alle andere zaken van het dagelijks bestuur.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 28 Junij 1832
Onderwerp:Rectificatie quitantie
De hierbij teruggaande quitantie afgegeven voor eene jaarwedde van f.160 overgelegd bij de rekening uwer gemeente over 1831, niet op zegel gesteld zijnde, kan als zodanig door Heeren GS niet worden aangenomen, ik verzoek UEd mitsdien de quitantie op zegel te laten stellen en mij dezelve daarna zoo spoedig mogelijk te doen geworden bij welke gelegenheid ik UEd tevens met betrekking tot de bij voorz; rekening overgelegde quitantiën wegens betaalde verplegings en vervangingskosten van bedelaars & weezen moet doen opmerken dat de quitantiën volgens het voorgeschrevene bij mijne circulaire van den 31e December 1827 no 13171 (Prov.blad no 58) dadelijk na de gedane betaling aan mij hadden behooren te zijn ingezonden ten einde daarop bij de algemeene rekenkamer de vereischte acte van decharge te bekomen, zonder welk bewijs die uitgaven niet in de rekening kunnen worden geadmitteerd, weshalve ik UEd: verzoek om voor het vervolg de ten dezen bestaande voorschriften niet uit het oog te verliezen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 10 Julij 1832
Onderwerp: retour quitantiën
Ik heb de eer UEd gecertificeerd hier nevens toe te zenden de duplicaat quitantiën wegens gedane overstortingen op acten van chargement mij nevens uwe missive van den 18 April j.l. no 46 geworden; met informatie dat zoo dra mij de vereischte decharges, tot verkrijging van welke de originele quitantiën door mij op heden aan de Algemeene Rekenkamer zijn opgezonden, zullen zijn ontvangen, dezelve onverwijld aan UEd: worden gedepêcheerd.
De Gouverneur van den Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 21 Julij 1832
Onderwerp: verschuldigde kosten aan de
Maatschappij van Weldadigheid.
Ik heb de eer UEd aan den voet dezes te doen toekomen een Extract uit den Staat der verschuldigde verplegingskosten over 1831, voor bedelaars welke in gezegd jaar, ten laste van uwe gemeente in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn verpleegd, uit welk Extract UEd zal bekend worden met het bedrag der door uwe gemeente verschuldigde sommen, welke op de gewone wijze bij acte van chargement zullen worden ingevorderd.
Indien tegen deze schuldvordering eenige bedenking mogt bestaan, verzoek ik UEd mij die binnen veertien dagen op te geven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
1261 Huissoon Abraham Arnemuiden f.04,11
768 Huissoon, Jannetje,kind van 1261 25—
390 Huissoon Leintje id 52,50
729 Tange David 10,55
731 Tange Arij 28,51
748 Tange Izaak 28,51

f.149,18

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 13 Julij 1832

Gelezen zijnde een Missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den 5e dezer no 75 ten geleide strekkende van eene deliberatie van den Raad dier stad van den 2e bevorens houdende naar aanleiding der resolutie dezer Vergadering van den 8 Junij l.l. no 11 bepaling der borgtogt van den nieuw benoemden Ontvanger C.J. Baars op f.300: in geld of f.500: Inschrijvingen op het Grootboek der nationale werkelijke Schuld, waarbij door Burgemeester en Wethouders tevens in bedenking wordt gegeven of het ter vermijding van kosten niet voldoende zou zijn dat de gestelde borgtogt van den afgetreden Ontvanger welke eene gelijke som bedragt op naam van den nieuw benoemde wordt overgeschreven

Is goedgevonden
De bepaling van voorz: borgtogt goed te keuren en aan Burgemeester en Wethouders voornoemd te kennen te geven dat aangezien volgens art 3 der Instructiën voor de gemeente Ontvangers geïnsereerd in het Provinciaal blad no 74 van 1827 geene andere borgtogten dan in geïmmobiliseerde Inschrijvingen op het Grootboek of in vaste goederen mogen worden gesteld, de voorgestelde overschrijving niet kan worden goedgekeurd en mitsdien de vereischte stukken voor de gemelde borgtogt overeenkomstig het voorgeschrevene bij art 3 tot 5 der voorz; Instructiën zoo spoedig mogelijk ter goedkeuring bij deze vergadering zullen worden ingewagt.
En zal afschrift dezer worden gezonden aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden tot informatie en narigt.
De Griffier der Staten
Van der Heim


Middelburg den 27 Julij 1832
Onderwerp:quarantaine

Volgens een bij mij heden ingekomen berigt van Z:Excie den heer Vice Admiraal Directeur & Commandant der Marine, schijnen in uwe stad thuis behoorende visschers zich niet te ontzien van met overtreding van de deswegens bestaande verordeningen medegedeeld bij mijn besluit van den 16 Julij 1831 A no 8347 (Provinciaal blad no 72) den in zee gevangen visch aan schepen uit de van de Aziatische braakloop verdachte haven van Antwerpen komende over te doen UEd hiervan kennisgevende verzoek ik UEd tevens om aan de binnen uwe stad wonende visschers nogmaals het verbod te herinneren van geen visch aan Brabantsche schepen over te doen of met schepen uit besmette havens komende in aanraking te komen, dezelve ten ernstigste te waarschuwen om zich van alle gemeenschap met Belgische schepen te onthouden, zullende in geval dezelve mogten voortgaan tegen de bestaande verordeningen ten dezen te handelen of daarvan eenig gegrond vermoeden mogt bestaan, de Arnemuidsche visschers bij het inkomen in de zeegaten aan eene quarantaine van 14 dagen onderworpen worden & zij alzoo de schaden en onaangenaamheden welke daar uit voor hen zouden voortvloeien alleen aan zich zelven zullen te wijten hebben.
De Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 31 Julij 1832
Onderwerp: Acten van Chargement
Bij mijne missive van heden aan den heer Ontvanger der Registratie te Middelburg ter invordering toegezonden hebbende een acte van chargement ten laste van uwe gemeente ad f.95- wegens verschuldigde verplegingskosten van Weezen over 1831 heb ik de eer onder mededeeling hiervan UwEd te verzoeken om voor de betaling dier kosten te willen zorgen met inachtneming der bepalingen vervat in mijne circulaire van den 31 December 1827 no 13171 (Prov.blad no 158) en het besluit van Heeren GS geïnsereerd in het Provinciall blad no 137 van 1827 en het voorschreve bedrag op de gewone wijze van het belanghebbend Armbestuur te verhalen en te verantwoorden.
De Gouverneur van de Provincie zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 27 Julij 1832
Rapport gedaan zijnde op de rekeningen over 1831 van o.a Arnemuiden
Is goedgevonden
Dezelve bij een gewoon op de rekeningen te stellen besluit te arresteren
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 3 Augustus 1832
Onderwerp: Algemeene begraafplaats
Naar aanleiding van de deswege door Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche zaken gedane aanvrage ten gevolge eener mededeeling van de Minister van Financiën, heb ik de eer UwEd: te verzoeken mij in betrekking tot de algemeene begraafplaats Uwer stad of gemeente te informeren
1e of en hoever zoo dit het geval wezen mogt van de aangekochte gronden tot het aanleggen der begraafplaats uwer stad of gemeente in het bezit eener behoorlijke titel van eigendom is, en of de daar van indertijd opgemaakte acte aan het regt van zegel en registratie is onderworpen.
2e of en in hoever de registers waarop de uitgifte van graven of grafkelders aan Particulieren en derzelver overgang van den eenen particulieren aan den anderen worden opgeteekend op zegel worden gehouden.
3e of en in hoever van die uitgifte en overdragt Acten worden opgemaakt en laatstgemelde aan het regt van zegel en registratie worden onderworpen, als mede voor zoo ver zij den eigendomsovergang van onroerend goed daarstellen bij de Hypotheek bewaarder worden overgegeven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 9e Augustus 1832
Het is te vreezen dat de cholera ziekte bij aldien zij onverhoopt ook binnen UEA Gemeente uitbrak in dezelve vele slagtoffers zoude doen vallen.
Wij achten dus voor het welzijn harer ingezetenen van het grootste belang dat afdoende maatregelen worden in het werk gesteld niet alleen tot eene stipte voortdurende naleving der voorbehoedsmaatregelen in het UEA toegezondene extract rapport van geneeskundigen opgegeven, maar ook, waar toe wij UEA bij deze ten dringendste uitnoodigen in het nog tijdig daarstellen en van het noodige voorzien van een cholera Lokaal alwaar de lijders kunnen opgenomen en dadelijk naar behooren verpleegd worden.
Bijzonder aangenaam zal het ons zijn aangaande beide punten weldra gunstige berigten van UEdA te mogen vernemen
De Hoofd Kommissie voor de zaken der Cholera in Zeeland
A.C. van Citters
Vanwege dezelve
Adr: P. van Deinse
Secretaris.

Middelburg den 14 Augustus 1832
Onderwerp: Verplegingskosten Bedelaars

Ik heb de eer UwEd hier nevens toe te zenden een declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten voor de daarbij vermelde persoon staande zijn verblijf in het werkhuis te Middelburg, en waarvoor Uwe gemeente als onderstands domicilie is erkend geworden UwEd mitsdien verzoekende om voor de spoedige overstorting dier kosten te willen zorgen en mij daarvan door toezending van het vereischte duplicaat borderel te doen blijken.
De Gouverneur van e Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Staat van de verschuldigde onderhouds-kosten van bedelaars in het bedelaars Werkhuis te Middelburg, door de gemeente Arnemuiden
Nr in het Gesticht::358
Naam Bros Jacob Pagter Arnemuiden
Aankomst in het gesticht 10 April 1832
Autoriteit door welke de bedelaars zijn ingezonden: Burgem & wethouders der stad Middelburg
Dagtekening van het transport, ontslag of overlijden: den 17 Junij 1832 naar de Ommerschans getransporteerd
Getal verblijfdagen: 60
Bedrag der onderhoudskosten : f.13,60
Middelburg den 14 Augustus 1832
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 17 Augustus 1832

Is goedgevonden
Aan het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden autorisatie te verleenen om aan het diaconie armbestuur dier gemeente tot voldoening van de verschuldigde verplegingskosten van weezen in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over 1831 een buitengewoon subsidie te verstrekken van f.50- en om dit bedrag te vinden uit de fondsen bij de plaatselijke begrooting van 1832 voor onvoorziene uitgaven toegestaan.
En zal afschrift dezes worden gezonden aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden ter informatie & narigt
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 24 Augustus 1832
Gelijk wij uit Uwe Missive van den 16 dezer no 85 met bijzonder genoegen hebben ontwaard dat UwEd: allesints verlangen om de voorbehoedingsmaatregelen tegen de cholera op te volgen, als mede dat UEd: reeds onderscheidene middelen ter genezing bezorging en oppassing van eventuele behoeftige cholera lijders hebben in het werk gesteld, zoo is niettemin tevens met leedwezen door ons vernomen dat UwEd: geenzints hebben kunnen besluiten, tot de inrigting van een locaal voor dusdanige zieken over te gaan, maar daarin onoverkomelijke bezwaren vinden- daar wij van oordeel zijn dat bij het onverhoopt ontstaan der ziekte het gemis van zulk een locaal krachtdadig zal worden gevoeld en tot billijke klagten zal aanleiding geven.
Ten aanzien uwer bedenking dat binnen Uwe stad ieder gebouw zelfs het stadhuis bewoond is, meenen wij hoezeer met uwe plaatselijke gesteldheid niet genoegzaam bekend UwEd: te moeten voorstellen, of, zelfs in dit geval met eenige vertrekken van genoemd stadhuis gelijk in onderscheidene andere gemeenten tot Cholera lokaal zoude kunnen gebezigd worden en de tegenwoordige bewoners als oppassers in eenig gedeelte van hetzelve verblijven of bij het uitbreken der ziekte tot dat dezelve zal zijn geweken elders huisvesting zouden kunnen bekomen.
Betrekkelijk Uwe aanmerking dat de Aard en gezindheid der Ingezetenen tegen den vervoer in het locaal wezen zoude, moeten wij onder Uwe aandacht brengen dat zoodanige ongezindheid ?? ook in andere gemeenten waar Cholera heeft geheerscht of nog heerscht heeft plaats gehad maar al spoedig gelijk te Scheveningen,’s Hage, Rotterdam enz heeft opgehouden, en dat wij ons dat ook hetzelfde in Uwe en in onze woonplaats voorstellen, terwijl tot grondbeginsel blijft aangenomen wel middelen van overreding, doch geen maatregelen van dwang aan te wenden.
Ook de weigering van toegang tot de kranke achten wij geen afdoende bezwaar, daar wij zoodanig verbod niet volstrekt noodig oordeelen en ons genoegzaam overtuigd houden dat de bloedverwanten den lijders deze niet meer dan noodig is, zullen bezoeken.
Ten laatste meenen wij te moeten opmerken dat de in het extract rapport van geneeskundigen opgegevene en door UwEd aangehaalde maatstaf van een lokaal naar de daarbij aangewezenen bevolking te Scheveningen, Rotterdam enz gebleken is hier te lande niet juist te zijn, immers niet door te gaan zijnd het ons voorgekomen dat binnen Uwe gemeente voorlopig de noodige vertrekken voor 8 à 10 zieken zouden worden vereischt benevens die genees-en hulpmiddelen, welke door den geneeskundigen voor uw District zouden worden dienstig geoordeeld.
Overtuigd van Uw bereidvaardigheid om tot alles wat in het waar belang Uwer ingezetenen is mede te werken, verzoeken wij UwEd: de aanschaffing en inrigting een Cholera lokaal in nadere overweging te nemen, terwijl wij UwEd: gelijkelijk aanbevelen inmiddels een genoegzame hoeveelheid dekens beschikbaar te hebben of aan te koopen.
De HoofdCommissie voor de zaken der Cholera in de provincie Zeeland
A.C. van Citters
Van wege dezelve
Adr P van Deinse
Secretaris


Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 27 Augustus 1832
Is goedgevonden:
Het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden te autoriseren tot de betaling van f.13,60 wegens verschuldigde verplegingskosten aan het werkhuis te Middelburg voor Jacob Pagter Bros en om gemelde som te voldoen uit de fondsen bij de begrooting van 1832 voor onvoorziene uitgaven toegestaan.
En zal afschrift dezer worden gezonden aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden tot informatie& narigt
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 27 Augustus 1832
Onderwerp: Verplaatsing kinderen
Van het Departement van Binnenlandsche Zaken ontvangen hebbende eene naamlijst van in de bedelaarsgestichten der Maatschappij van Weldadigheid verpleegd wordende kinderen die met hunne Ouders of een van deze aldaar zijn aangekomen en in het jaar 1831 en in den loop van 1832 ouderloos geworden zijn onder te kennengeving dat de permanente Commissie dier Maatschappij in het belang dier kinderen heeft voorgesteld om dezelve in de KinderEtablissementen te Veenhuizen over te plaatsen, voor zoo ver bij de besturen der gemeenten waar zij onderstands domicilie hebben daartegen geene gegronde bedenkingen mogten bestaan.
UEd: aan den voet dezer een Extract uit die naamlijst bij deze mededeelende voor zoo ver uwe Gemeente betreft, heb ik de eer UEd: te verzoeken om mij binnen 14 dagen te willen opgeven of UEd: na verhoor van het daarbij betrokkene Armbestuur in de overplaatsing van de daarin genoemde kinderen in de kinderEtablissementen te Veenhuizen bewilligen, zoo neen mij uwe bedenkingen daar tegen te willen opgeven.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Nr 731 A.Tange geboren 10 Februarij 1819 te Arnemuiden ; de Vader nr 729 overleden 17 November 1831
Nr 748 J.Tange geboren 8 Februarij 1830 te Arnemuiden idem

Middelburg den 27 Augustus 1832
Overeenkomstig art 41 van het reglement van den 26 Junij 1829 no 35, heb ik de eer UEd; kennis te geven dat op den 25 dezer door mij de halfjarige revus der Brigadiers & veldwachters in het 1e District der provincie is gehouden & dat daarbij de veldwachter uwer gemeente verschenen zijnde tot geene aanmerkingen aanleiding heeft gegeven.
Art: 59 derselfder verordeningen bepaalt dat de Hoofden der Plaatselijke besturen tweemaal ’s jaars een schriftelijk rapport omtrent den veltwachter hunner gemeente zullen inzenden terwijl art 62 in verband met art 11 van het Provinciaal blad no 10 van 1832 mij voor het 1e District der provincie met den ontvangst dier rapporten heeft belast.
Ik neem alzoo de vrijheid UEd; te verzoeken dat rapport voor het afgeloopen half jaar alsnog ten spoedigsten en voor of uiterlijk op den 15 Februarij en 15 Juli van dit jaar aan mij te willen inzenden, waarbij UEd mij verpligten zal, behalve de inlichtingen opzigtelijk het gedrag en de dienst van den veldwachter en de bedenkingen en gevoelens bij art 59,2 alinea bedoeld steeds in het bijzonder op te geven of en in hoever de veldwachter aan het bepaalde bij art 16, 23, 26, 27, 28 & 34 van het reglement beantwoord.
De Gedelegeerde voor het toezigt
Op de veldwachters dienst in het
1e District der Provincie
Handtekening

Middelburg den 3 September 1832
Onderwerp: Patent zegels
Ik heb de eer UEd hier nevens toe te zenden overeenkomstig art 1 der resolutie van Z:Excie: den Minister van Financiën d.d. 26 Julij j.l. no 36 LB medegedeeld bij het Prov.blad 16 Aug: j.l. no 96 5 stuks Patentzegels , welke bij raming nog voor de behoefte van dienst 1832 voor uwe gemeente benodigd zijn geschat met verzoek om mij den ontvangst daarvan te melden.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 1 September 1832
Onderwerp: Schutterij
Dat er uit de Classe van 1832 zelve geene manschappen voor het Schutterij Kontingent uwer gemeente van dit jaar hebben kunnen worden beschikbaar gesteld, zulxs verhinderd de opmaking van den bij mijne circulaire van den 27 Augustus j.l. Prov.blad no 10 verlangden staat van verdeeling van dat kontingent niet; daar toch bij onstentenis van geschikte voorwerpen in de Classe van 1832 ter aanvulling van het kontingent van dat jaar tot vroegere Classen is moeten worden gegaan & het zich niet denken laat dat het bedoelde kontingent alzoo in hoedanige bans-regeling dan ook, niet of althans niet gedeeltelijk zoude zijn gevonden kunnen worden.
Ik verzoek UEd: alzoo met betrekking tot derzelver missive van den 31 Aug: j.l. no 37 om mij dien staat onverwijld te doen toekomen.
De Gouverneur van de provincie
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Maandag den 27 Augustus 1832
Over het 2e kwartaal dezes jaars voor de provinciale belasting en Opcenten, ten behoeve der Steden Hulst en Axel en van de gemeenten ten platten Lande is bij K.B. ontvangen via De Minister van Financiën eene som van F.15,271, 04 ½ ter repartitie
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 10 September 1832
Onderwerp: Artillerie Oefeningen
Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat te beginnen op heden een aanvang zal worden gemaakt met de practische oefeningen der te Vlissingen in bezetting liggende Artillerie met de Batterijen op de ???? 12-13 als mede voor de Worpen uit de Mortieren op het Strand voorbij het fort den Nolle aan de zoogenaamde Vijgeter? En zulks tot nadere bepalingen van des morgens 8 tot des middags 3 uren geschiedende deze kennisgeving ten einde UE in Staat te stellen in tijds de onrust bij de Ingezetenen weg te nemen, welke bij het vernemen van het schutgevaarte in de nabijheid van gemelde vesting zoude kunnen ontstaan.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 12 September 1832
Onderwerp: Overlijden milicien
Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat de milicien van uwe stad en ligting van het jaar 1831 Klaas Klaasse op den 6 April j.l. in de ziekenzaal te Middelburg is overleden.
Ik verzoek UEd: van het bovenstaande op de alphabetische lijst van voorz: ligting en op het register van ingelijfden model litt. G.G. uwer stad behoorlijke aanteekening te doen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 19 September 1832
Onderwerp: Landwachten
Ten einde een behoorlijk toezigt te doen plaats hebben op de in der tijd aan de landwachten in het 1e District uitgereikte wapenen en voor het behoorlijk onderhouden derzelve tot tijd en wijle dezer wapens zullen kunnen worden ingetrokken Heb ik de Eer UEd: te verzoeken om dien aangaande met den bevelhebber over de Landwacht uwer gemeente in overleg te treden en door eene te houdene Inspectie zich van den behoorlijken staat dier wapenen te verzekeren, terwijl voorts telken drie maanden of eerder indien UEd: zulks nodig oordeelen , gelijke Inspectiën zal behoren te worden gehouden en gezorgd dat hetgeen daarbij mogt bevonden worden aan die wapens te ontbreken worde hersteld, ten einde dezelve steeds in eenen bruikbaren staat worde gehouden, zullende ik van den uitslag uwer bevinding bij deze Inspectie een rapport tegemoet zien vergezeld van al zodanige voorstellen als UEd: tot de behoorlijke bewaring en instandhouding dier wapenen zullen wenschelijk achten.
Wijders heb ik de eer UEd: te verzoeken om het in uwe gemeente wachthuis onder uw toezigt te nemen en voor de behoorlijke instandhouding van het zelve als mede van het zich daarin bevindende daarbij behoorende mobilair & seingereedschap te willen zorgen, zullende UEd mitsdien van den genen welke met de bewaring van hetzelve is belast voor zoo ver dit niet reeds onder UEd: berust, het in die localen aanwezige mobilair en het daarbij behoorende seingereedschap tegen Inventaris overnemen waarvan ik bij het bovengem: rapport der eerst te houden Inspectie over de wapens uw berigt met een afschrift van den Inventaris of een opgave van de voorhanden zijnde objecten voor zoo ver dit reeds onder uwe bewaring zijn, zal tegemoet zien.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Middelburg den 22 September 1832
Onderwerp: Verschuldigde kosten aan de Maatschappij
Van Weldadigheid

Ik heb de eer UEd aan den voet dezes te doen toekomen een Extract uit den Staat der verschuldigde transportkosten over 1831 voor bedelaars welke in gezegd jaar, ten laste van uwe gemeente, in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn verpleegd, uit welk Extract UEd zal bekend worden met het bedrag der door uwe gemeente verschuldigde sommem etc.
Indien tegen deze schuldvordering enige bedenking mogt bestaan, verzoek ik UEd mij die binnen veertien dagen op te geven
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
729 Tange David Gemeente van waar opgezonden: Middelburg verschuldigde som: f. 18
731 Tange Arrij Idem f. 18
741 Tange Isaak Idem f. 18
f. 54-

Idem voor de verschuldigde vervangingskosten:

729 Tange David Gemeente van waar opgezonden:Arnemuiden verschuldigd: f.15
731 Tange Arij idem f.15
748 Tange Isaak idem f. 15
f.45-


Middelburg den 1e October 1832
Onderwerp: Telegrafische beseining
Ik heb de eer UwEd: bij deze kennis te geven dat het Z.M. behaagt heeft, bij besluit van 24 Sept: 1832 het Departement van Marine te magtigen eene telegrafische beseining van Domburg naar Vlissingen, van Vlissingen over Bath tot Antwerpen daar te stellen; aangezien uwe gemeente zich in de linie der beseining bevindt, heb ik de eer UwEd: ingevolge mededeeling van het Departement van Binnenlandsche zaken te verzoeken het noodige te willen aanwenden ten einde voor zoo verre zich in uwe gemeente kerktorens bevinden, welke voor de beseining geschikt en noodig mogte zijn tot derzelver inrigting en het gebruik maken daarvan, ten koste van het departement van Marine de vrije toegang op de daartoe van wege dat Departement te doene aanvrage worde verleend, de Seinmeesters en Assistenten in de uitoefening hunner functiën op die Torens geen hinder ontmoeten
De Staatsraad
Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 2e October 1832
Onderwerp: Dekens
Door het departement van oorlog in staat gesteld zijnde aan de daarbij betrokkene Gemeente besturen restitutie te kunnen doen van de kosten welke door de zelve zijn gemaakt voor de in 1831 geleverde wollen dekens ten dienste der troepen in deze Provincie, heb ik de eer UEd: te verzoeken den Plaatselijken Ontvanger uwer stad uit te nodigen om zich ter Provinciale griffie te vervoegen ten einde aldaar tegen voldaan teekening het geheel bedrag der door UEd ter dezer zake gedane uitschotten ( zoo na mogelijk geheel in schatkistbilletten) te ontvangen
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 9e October 1832
Onderwerp: Duplicaat quitancie
Ik heb de eer UEd hier nevens toe te zenden gecertificeerd de duplicaat quitancie wegens gedane overstortingen op acten van chargement welke mij nevens uwe missive vanden 8e Augustus j.l. no 82 is toegezonden met informatie dat zodra mij de vereischte décharge tot verkrijging van welke de originele quitancie door mij op heden aan de Algemene Rekenkamer is opgezonden zal zijn geworden dezelve onverwijld aan UwEd zal worden gedépêcheerd
De Staatsraad
Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 10 October 1832
Onderwerp: Benoeming secretaris
Ik heb de eer UwEd: tot derzelver informatie en narigt te doen toekomen een Extract uit Zijner Majesteits besluit van den 26 september j.l. no 73 houdende onder de daarbij vermelde bepalingen benoeming van C.J. Baars tot Secretaris der stad Arnemuiden.
Ik verzoek Uw Ed: den benoemde te onderrigten dat hij zijne acte van aanstelling vóór den 21 dezer maand tegen betaling der verschuldigde Zegel- leges en registratie gelde zal moeten ligten of doen ligten ten kantore van den Ontvanger J. Keller in de Raamstraat te ’s Hage.
UwEd: gelieven voorts te zorgen dat dezelve te bekwamen tijd op den voet van art: 108 van het Reglement op het bestuur te platten Lande, worde beëedigd en geïnstalleerd , waarvan ik de kennisgeving zal blijven inwachten; alsmede dat hij van zijnen voorganger of van diens tijdelijken plaatsbekleeder op inventaris overneme de boeken en papieren tot de secretarie behoorende gelijkerwijze als zulks bij art:2 van de Instructie voor de Secretarissen medegedeeld bij het Provinciaal Blad no 74 van 1827 is bepaald.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
WIJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz enz. enz.
Gezien het rapport enz
Hebben Goedgevonden en vesrtaan tot Secretaris der Stad Arnemmuiden in plaats van C.D.Baars, tot andere functiën geroepen, te benoemen en aan te stellen Cornelis Jacobus Baars, thans dienende als tweede Luitenant bij de afdeeling Zeeuwsche mobiele Schutterij; en zulks met vrijstelling van zoo veel het vereischte van belastingbetaling betreft, van het bepaalde bij artikel 123, in verband met artikel 3 paragraaf e van het Reglement op het bestuur ten platten Lande met bepaling, dat deszelfs functiën gedurende zijne afwezendheid als Officier bij de Mobiele Schutterij overeenkomstig het vastgestelde bij artikel 104 van voornoemd reglement zullen worden waargenomen.
Etc
’s-Gravenhage den 26 September 1832
Willem
Vanwege den Koning
J.G. de Meij van Streefkerk
Accordeert met deszelfs origineel
De griffier ter Staatssecretaris
L.H Elias Schovel
Voor eenluidend Afschrift
De secretaris Generaal bij het Ministerie
Van Binnenlandsche zaken
C. Vollenhoven
Voor Extract conform
De Griffier der Staten van Zeeland
Van Visvliet

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 12 October 1832
Over het aanvaarden van onderscheidene legaten door eenige armbesturen in deze Provincie
Is Goedgevonden
Autorisatie te verleenen aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Arnemuiden tot aanvaarding van de aan hetzelve door Pieter Boogert en Francina Haaij bemaakte legaten ieder van f.1,50.
Extract wordt gezonden etc
De Griffier der Staten
Van Visvliet

Middelburg den 19 October 1832
Onderwerp: Buskruid
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat in het begin der volgende week bij daartoe geschikt weder door middel van transport te water van den buskruidmolen no 9 naar Vlissingen zal verzonden worden eene te dien einde aldaar gereed liggende hoeveelheid proefhoudend buskruid
Ik verzoek UEA te zorgen dat bij de aankomst , het vertrek en de doortogt van gemeld transport de maatregelen van voorzorg bij de Wet van den 26 Jan: 1815 no 57 Prov.blad no 7 op het naauwkeurigst worden nagekomen
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg 26 October 1832
Ik heb de Eer UEA bij dezen te verzoeken om mij ten spoedigsten opgave te doen der personen welke in dit jaar voor de Schutterlijken Dienst in UEA gemeente zijn gedesigneerd ten einde dezelve in mijne kompagnie te kunnen inlijven en aan mijne verder verpligtingen te voldoen.
De Kapitein kommanderende
De 3e Kompagnie van het 1e Batt
Rustende Schutterij in Walcheren
Z. Snijder

No 32
Algemeene veiligheid
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland

Lettende op de mededeelingen van den Heer Generaal-Majoor, Provincialen Kommamdant van Zeeland, van den 26 dezer no 751
Heeft goedgevonden
1e De Plaatselijke besturen ten platten lande in het 1e District dezer Provincie te herinneren, aan het bepaalde bij paragraaf 2 en 6 der Dispositie van den 6 October 1830 no.9060 A 1e Afd, betrekkelijk de te nemen maatregelen bij de vestooring der algemeene veiligheid bij oproer, vreemden vijandigen inval, strooptogt of anderszins, en hun de stipte opvolging daarvan bij voorkomende gelegenheid nader aan te bevelen.
2e Te verklaren dat aangezien de rustende Schutterij bij K.B. van den 22 April 1832 no 24 is georganiseerd en geformeerd, de bepaling gemaakt bij paragraaf 9 der voormelde Dispositie van den 6 October 1830 no 9060 en die van den 17 October 1830, no 70 S. 1e Afd. Dat de leden der rustende Schutterij, in kas van alarm, vereenigd zullen blijven met de overige weerbare mannen hunner gemeenten, om met dezelve de dienst waar die mogt worden gevorderd, te verrigten, als vervallen kan worden beschouwd.
3e te kennen te geven dat bij het invallen der omstandigheden , sub no 1, hier boven uitgedrukt, de heer generaal-majoor Guicherit, provincialen Kommandant in Zeeland, het opperbevel over al de gewapende Schutters, de defensie en alle daartoe betrekkelijke maatregelen, op zich zal nemen.
4e Te zenden afdrukken dezes aan de Heeren Burgemeesters en Wethouders en Burgemeesters en Assessoren der gemeenten ten platten lande, in het 1e District, aan den Heer Majoor, kommanderende het Half Bataillon rustende Schutterij in gemeld District, aan de Heeren bevelhebbers der volksmagt, in dat gedeelte der provincie, respectivelijk tot informatie en narigt mitsgaders aan de Heeren gecommitteerden tot regeling der volksmagt, tot informatie
Middelburg, den 27 October 1832
Van Vredenburch

Arnemuiden den 31 October 1832

Ik heb de eer UEA kennis te geven dat den Telegraph op den toren der stad Arnemuiden op eenige geringe werkzaamheid voltooid is, welke wij nader zullen bewerkstelligen, tevens UEA verzoekende dat UEA de nodige bevelen geeft om de grote klok niet meer te luiden hetgeen door de daar zich bevindende koorden onmogelijk geworden is, evenwel kan zulks altijd blijven geschieden door alleen de klepel te bewegen
De 1e Luit: der Artillerie adjudant bij Z:E: de vice-adm: opperbevelhebber der vesting Vlissingen belast met de oprigten der Telegraph
Handtekening

Middelburg den 6 November 1832
Onderwerp: Borgtogt Ontvanger
Bij UEd missive van den 27e October j.l. no 110 van Heeren GS dezer Provincie ter voldoening aan derzelver resolutie van 28 September j.l. no 20 abusievelijk ingezonden zijnde de grosse der acte van borgtogt door uwe Plaatselijken Ontvanger gepasseerd in plaats van een afschrift dier grosse heb ik de eer UEd onder terugzending der bedoelde grosse te verzoeken het bij Ued voorz: missive gemelde afschrift aan HEGA in te zenden
Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg 14 November 1832

Mijn Heer
Dadelijk na den ontvangst Uwer Geëerde van 7 dezer hebben wij onze vrienden te Amsterdam verzogt, ons te zenden het afschrift der grosse van de Acte van borgtogt door UEd: Heer zoon gepasseerd hunEd: tevens kennis gevende dat de grosse zelve onder ons was berustende en wij die hunEd: zouden overmaken, indien zulks bij het Grootboek gevorderd wierd hier op bekomen wij heden dit antwoord
De Heeren GS moeten de grosse die acte van den Heer Baars onder hun behouden, de afschrift daar van blijft bij het grootboek berusten, want bij mankement van goede Administratie moeten de Heeren GS uit gemelde acte ageren.
Wij deelen UEd: dit antwoord mede ten einde daar van het noodige gebruik te maken, en retourneren UEd: hier de hier nevens de ons gezondene aanschrijving van den Heere Gouverneur en de grosse der acte.
Met achting noemen wij ons,
UEd: DW dienaren
Van der Leije. Van der Mees & van Beest
N.B. een grosse: een officieel afschrift van een acte

Middelburg den 7 November 1832
Onderwerp: Surveillance kusten

Bij paragraaf 1 van mijn besluit van den 6 October 1830 no 9060 A 1e afdeeling heb ik de eer gehad UEA onder anderen aan te bevelen een buitengewoon en naauwkeurig toezigt op de aankomst van vreemdelingen langs de kusten en aan de Veren alsmede op hun verblijf in de gemeente.
Ik acht het thans niet overbodig UEA aan deze beschikking te herinneren en daarvan stipte uitvoering op nieuw aan te bevelen, terwijl het mij aangenaam zal zijn dat UEA in deze oogenblikken derzelver waakzaamheid verdubbelen en niet alleen des daags maar ook des nachts met de middelen onder uw bereik de kust uwer Gemeente zoo veel mogelijk doen surveilleren, ten einde geenerlei aankomst of aanlanding van persoonen onopgemerk blijve: moetende voor zoo veel de aankomende verdacht schijnen dezelve worden aangehouden en overgebragt, zoo als bij meergemeld besluit gezegd is en bij aldien de aanwezige middelen daartoe te kortschieten de hulp der schutterij en van de Ingezetenen en voor zoo veel noodig die van het naast bijzijnde Militair gezag worden ingeroepen.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 14 November 1832
Onderwerp: Acten van dècharge

Ik heb de eer UEA hier nevens toe te zenden een Acte van dècharge ten behoeve van Uw stad door de Algemeene Rekenkamer afgegeven op exhibitie der Quitantiën welke mij bij UEA missive van den 8 Aug zijn toegezonden.
UEA verzoekende om de voorz; acte aan den ontvanger uwer stad uit te reiken om dezelve als bewijsstuk van uitgaaf bij de rekening waarin dat bedrag moet worden verantwoord over te leggen.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg 14 November 1832
Bij het examineren der registers van den burgerlijken stand heb ik ontdekt dat onder meer deze onregelmatigheden of erreuren ook in contraventie van art.44 van het Burgerlijk Wetboek de relativen tot die registers behoorende niet geparapheerd zijn: ik vinde mij verpligt UEA dit onder den aandagt te brengen met aanmaning zulks bij vervolg te voorkomen, dewijl anders in de onaangename verpligting zoude zijn UEA volgens de bepalingen der Wet te vervolgen.
De Officier van Justitie
Te Middelburg
P.Boddaert

Middelburg den 15 November 1832
Onderwerp: Waarschuwing aan de Visschers
Door de Staatscourant van den 13 dezer zullen UEd: bekend geworden zijn met het besluit der Engelsche regering om den Embargo op de Nederlandsche schepen te leggen en de genen welke de Engelsche marine op zee ontmoeten aan te houden welke maatregel waarschijnlijk mede door Frankrijk genomen is, terwijl dezelfde courant van gisteren UEd: zullen doen zien dat dientengevolge vier Katwijksche visschers in Engeland zijn aangehouden en dat zich bereids oorlogsschepen voor de kusten van Holland en Zeeland hebben vertoond.
Naar aanleiding van eene bij mij ontvangen depêche van Z:Exc: den Minister van Binnenlandsche zaken van den 13 dezer, heb ik de eer UE uit te noodigen om dadelijk de visschers uwer stad te waarschuwen van op hunnen hoede te zijn, en zich niet bloot te stellen van door Engelsche of Fransche visschers te worden aangehouden en opgebragt of om genoodzaakt te worden aan boord van dezelve te komen ten einde inlichtingen te geven of tot Loodzen te strekken, zijnde eene dergelijke waarschuwing door de zorg van het Departement der Marine aan de landloodzen gedaan.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 9e November 1832
Gelezen een missive van de voorts overgelegd zijnde missive van Burgemeester & wethouders van Arnemuiden van den 1e dezer maand no 112
Is goedgevonden
Genoegen te nemen met de door Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden gedane voordragt om gedurende de afwezigheid van den Secretaris den Burgemeester met de aan dien post verbondene werkzaamheden den wethouder de Marée met het teekenen van stukken te belasten.
En zal extract dezer aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden tot informatie & narigt worden gezonden.
De Griffier der Staten
Van Visvliet

Middelburg den 20 November 1832
Onderwerp: Acten van chargement
Bij mijnen missive van heden aan den Heer Ontvanger der registratie te Middelburg ter invordering toegezonden hebbende een akte van chargement ten laste van Uwe stad ad f. 149,18 wegens verschuldigde vestiging en onderhoudskosten van bedelaars in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over 1831 opgenomen, heb ik onder kennisgeving hiervan de eer UEA te verzoeken om voor de betaling dier som te zorgen met in achtneming der bepalingen vervat in mijne circulaire van den 31e Decb: 1827 A 2e Afd: no 13171 (Prov:blad no 156) en het besluit van Heeren GS van den 23e November etc.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 20 November 1832
Onderwerp: borgtogt Ontvanger
Onder terugzending van de bij uwe missive van den 16e dezer maand no 115 ingezonden grosse der acte van borgtogt door uwen plaatselijken ontvanger gepresteerd, heb ik de eer UEA te informeren dat dezelve bij het stedelijk bestuur uwer stad behoort te berusten om des gevorderd wordende uit kracht derzelve te kunnen ageren, doch dat een simpel afschrift op ongezegeld papier door uwen Secretarie gecontrasigneerd tot zekerheid dat de borgtogt ten allen deele naar behooren is gepresteerd aan Heeren GS moet worden ingezonden.
Ik verzoek UEA mitsdien om in voldoening aan mijne missive van den 6 dezer maand B 2 afd: no 1505 alsnog zoo spoedig mogelijk zoodanig een afschrift aan mij in te zenden
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

No 34
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Onderwerp: Stranding van Engelsche en Fransche schepen
Gezien de Missive van Z:E: den Minister van Binnenlandsche zaken van den 22. Dezer maand, Kab.no 1110, houdende mededeeling, dat ZM heeft gelieven te bepalen dat, ingeval Fransche of Engelsche Oorlogs-of Koopvaardijschepen op deze kusten mogten komen te stranden, of Fransche of Engelsche zeelieden, tot het een of ander oogmerk, met sloepen den wal mogten naderen, het vaartuig voorlopig in beslag, en de manschappen in verzekerde bewaring zullen behooren te worden genomen, in afwachting der beschikking welke van Regeringswege, op het verslag nopens de omstandigheden, welke te dier gelegenheid zullen hebben plaats gehad, zal worden gegeven.
HEEFT GOEDGEVONDEN
Dit te kennisgeving aan alle plaatselijke besturen en onverwijld aan den Gouverneur van het gebeurde rapport te doen.
Met overleg van de naastbijzijnde beambten der Strandvonderij te werk gaan.
Bijstand daarbij van de plaatselijke Schutterij.
De meest mogelijk hulp te verleenen aan de beambten van de Inspectie der In-en Uitgaande Regten en Accijnzen.
Afschriften hiervan aan de hierbij betrokkenen etc.
Middelburg den 26 November 1832
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 November 1832
De provinciale Belasting en Opcenten over het 3e kwartaal 1832 beschikbaar gesteld aan de steden Hulst en Axel en de gemeenten ten platten lande: eene som van f.16.869,68 ½
Ter repartitie.
Betaalbaar bij adsignatiën op de Agenten van den algemeenen Rijks-kassier
Etc
De Griffier der Staten
Van Visvliet

Middelburg den 6 December 1832
Onderwerp: Algemeene veiligheid.
Ten vervolge op mijne dispositie van den 27 October j.l. A no 12216 1e afd verzameling van gedrukte stukken no 32, in verband met de laatset alinea van paragraaf 6 der dispositie van den 6 October no 30 A no 9060 1e afd: heb ik de eer UEd: te verzoeken om ingeval van eenen eventuelen vreemde vijandigen inval of strooptogt of andere rustverstoring in uwe gemeente daarvan buiten de duidelijke kennisgeving aan mij, ook gelijktijdig mededeeling te doen aan ZExc: den Vice Admiraal Opperbevelhebber der vesting Vlissingen, en voorts overeenkomstig gem; dispositie, door het luiden der klok en het uitsteken van eenen of meer lantaarns des nachts, de naburige gemeenten van het aanwezige gevaar te doen kennis dragen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 6 December 1832
Onderwerp: Acte van décharge
Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen, eene acte van décharge ten behoeve van uwe gemeente door de Algemeene Rekenkamer verleend op exhibitie der quitantiën welke mij bij uwe missive van den 18 April ll. No 48 zijn toegezonden op welke acte eene som van f.88,81 wegens vestigingskosten van bedelaars over 1830, die in de rekening uwer gemeente over 1831 sub no 32 in uitgaaf zijn geleden, is afgeschreven, UEd: verzoekende die acte aan den Ontvanger uwer gemeente uit te reiken ten einde die bij deszelfs ekening waarin het resterende bedrag nog zal behooren te worden verantwoord over te leggen
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 7 December 1832
Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den 27 November l.l. no 118 daarbij te kennen gevende dat door die gemeente wegens vestigings & Onderhoudskosten van bedelaars over 1831 is verschuldigd eene som van f.149, 15 en dat op de begrooting van dit jaar voor de gemelde kosten slechts f.112,50 zijn uitgetrokken verzoekende dezelve mitsdien dat het tekort ten bedrage van f.36,68 moge worden betaald uit de som op de gemelde begrooting voor onvoorziene uigaven toegestaan
Is goedgevonden
Aan Burgemeester en Wethouders voornoemd te doen opmerken dat vermits dezelve hebben nagelaten om volgens het 3e art; van het besluit dezer vergadering van den 23 November 1827 no 16 (Prov.blad no 137) bij het ontvangen der opgave van het bedrag der te betalen kosten autorisatie aan te vragen om het tekort op de allocatie der begrooting voor vestigingskosten van bedelaars uit de voor onvoorziene uitgaven toegestane fondsen of uit de disponibele gelden te voldoen, dat het tekort ingevolge het bepaalde bij art 5 van het voorz: zonder nadere autorisatie uit de bedoelde fondsen kan worden betaald en dat mitsdien de thans ingezondene missive door de Vergadering naar aanleiding van het laatste gedeelte van het aangehaalde 5 art: zal worden aangemerkt als een rapport dat gemeld te kort ad f.36,68 uit de allocatie voor onvoorziene uitgaven over 1832 is voldaan.
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit den Staat van het vermoedelijk bedrag der door de onderstaande Gemeenten over 1832 verschuldigde verplegings-transport-en vervangingskosten
van Bedelaars/ Weezen
Arnemuiden Verplegingskosten van bedelaars f.159,04; transportkosten f.18; vervangingskosten f.15 Totaal f 192,04
Verplegingskosten van Weezen totaal f.95-
Gearresteerd bij GS van Zeeland
Middelburg den 14 December 1832
Van Vredenburch
Ter ordonnantie van dezelve
Van der Heim

Middelburg den 15 December 1832
Onderwerp: Kadaster
Ik heb de eer UweEd: ten vervolge op mijne circulaire van heden A no 14013 6e afd: (Prov.blad no 143) kennis te geven dat de nette afteekeningen der kadastrale plans? Van Uwe Gemeente welke bestemd zijn om ten Raadhuize te worden bewaard ter uwer beschikking zijn gesteld van het speciaal bureau van het kadaster.
Ik verzoek Uw deze stukken (welke in een stevige portefeuille vervat en in een kist besloten zijn) ten spoedigste en in allen gevalle binnen 8 dagen aan gezegde bureau tegen reçu te doen afhalen.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch


Arnemuiden den 16 December 1832

De Kerkeraad van Arnemuiden heeft de eer de Achtbare regering dezer stad te informeren dat in plaats van de afgaande diaken
Salomon van Eenennaam en
Kornelis Oreel op het dubbeltal geplaatst zijn
Jacobus Meerman
Laurens van Eenenaam Az
Kornelis Jobse en
Abraham Joosse met vriendelijk verzoek tevens dat UEd Achtb: uit gemelde dubbeltal diakenen naar genoegen mogen kiezen.
De Kerkeraad voornoemd
En uit derzelver naam
J.Wanrooij Praeses

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 14 December 1832
De ingekomene aanvragen van eenige Plaatselijke besturen om tot voldoening van het door dezelve over het jaar 1831 verschuldigde verplegings-transport en vervangingskosten voor bedelaars, waarvoor de acten van chargement reeds zijn afgegeven, of nog in dit jaar zullen afgegeven worden door eenig subsidie uit de Provinciale fondsen te worden tegemoet gekomen en
Een staat aanwijzende het bedrag de voorz; kosten door de onderscheidene gemeenten in deze Provincie verschuldigd ,en de sommen welke naar evenredigheid van derzelve behoeften voorgekomen zijn, dat aan die gemeenten als subsidie uit de provinciale fondsen zouden kunnen toegelegd worden.
Is goedgevonden
De voorz; staat te arresteren en mitsdien uit de daarvoor bij de Algemeene Provinciale Begrooting van 1831 disponibel zijnde fondsen een subsidie toe te leggen aan de na te meldene gemeenten als:
Aan Arnemuiden f.135,68
Hiervan aan de betrokkene Plaatselijke Besturen kennis te geven met uitnoodiging om in afwachting der ordonnanciën voor de opgemelde subsidiën het bedrag der acten van chargement inmiddels te voldoen uit de sommen op de begrooting van 1832 voor alimentatiegelden van bedelaars toegestaan, of voor zoo verre deze daartoe niet toereikende zijn uit de disponibele fondsen om vervolgens bij de begrooting van het jaar 1833 te worden geregulariseerd; zullende tegenover deze uitgaaf het bedrag van het toegekend subsidie op de gemelde Begrooting in buitengewone ontvang worden uitgetrokken.
Extracten daarvan etc
De griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 19 December 1832
Onderwerp: Acten van chargement
Bij mijne missive van heden aan den Heer Ontvanger der registratie te Middelburg ter invordering toegezonden hebbende 2 acten van chargement ten laste van Uwe stad wegens verschuldigde transportkosten van bedelaars ad f.54 & vervangingskosten van bedelaars ad f.45 – in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over 1831 opgenomen heb ik de eer onder kennisgeving hiervan UEd te verzoeken om voor de betaling dier som te zorgen met in achtneming der bepalingen vervat in mijn circulaire van den 31 December 1827 A 2e afd no 13171 (Prov. Blad no 158) & het besluit van Heeren GS van den 25 November te voren no 16 Prov.blad no 137
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 19 December 1832
Onderwerp: Vervoer Buskruid
Ik heb de eer UEd kennis te geven dat in het laatst dezer en ook in het laatst der volgende week bij daar ter geschikt weder, door middel van transport te water, van den molen no 9, naar Vlissingen zal verzonden worden eene te dien einde aldaar gereed liggende hoeveelheid proefhoudend buskruid.
Ik verzoek UEd: te zorgen dat bij de aankomst ,het vertrek; en de doortogt van gem; transport, de maatregelen van voorzorg bij de wet van den 26 Januarij 1815 no 57 (St.blad no 7) voorgeschreven op het naauwkeurigst worden nagekomen.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch


2e Gedeelte


Concept brief

Aan De Hoofd kommissie van de zaken der cholera in Zeeland
Arnemuiden den Aug: 1832

UweEdG: missive van den 9 dezer maand no 10 bij ons ingekomen zijnde, waarbij na te kennengeving van de vrees dat indien onverhoopt de cholera in onze gemeente uitbrak in dezelve vele slagtoffers zoude doen vallen
UwEG voor het welzijn onzer Ingezetenen van het Grootste belang achten dat afdoende maatregelen worden in het werk gesteld en dat behalven de naleving der voorbehoedings maatregelen in het extract rapport van geneeskundige opgegeven ook UEdG ons uitnoodigen tot het daar stellen van een cholera Lokaal voorzien van al het nodige, om de lijders daar in op te nemen en te doen verplegen.
Zoo hebben wij de eer UWEdGestrenge daar op te berigten, dat wij wenschen met onze ingezetenen een goede opgeruimde gemoedtgesteldheid te bewaren en zoo veel mogelijk alle hevige gemoedtaandoeningen van angst, vrees en kommer, met een biddend vertrouwen op den wakende zorg der voorzienigheid voor te komen; terwijl wij niet minder wenschen om ook voortdurend het welzijn van onze Ingezetenen te behartigen, en alzo de voorbehoedings maatregelen in gem: rapport mede gedeeld na te leven,te behartigen en ook zoo veel ons doenelijk is te doen naleven waarbij reeds door ons zo met betrekking der onderscheidene middelen tot genezing, als voor oppassing en bezorging van behoeftigen de nodige maatregelen zijn genomen gelijk wij bij onze missive aan Z:Excie: den Heer Gouverneur dezer provincie van den 10 Oct: 1831 no 93 berigt hebben gedaan en aan den Heelmeester dezer Gemeente hebben aanbevolen om zich wel te voorzien van dat zo zeer met vrucht gebruikte middel in het tijdschrift de Recensent ook de Recencenten van April dezes jaars vermeld en nu in het Letterkundig Magazijn no 8 herhaald.
Wat nu betreft het daarstellen en van al het nodige voorzien van een cholera lokaal- vermeenen wij UwEdGestrenge te moeten opmerken dat behalven dat in onze gemeente geen onbewoond wordende huizen voor handen zijn, daar zelve het Stadhuis gedeeltelijk bewoond wordt, wij als bekend met den aard en gezindheid onzer Ingezetenen wel verzekerd zijn geenen als met dwang die doch ook wel behoord vermeden te worden en wij dan ook niet gaarne voor de gevolgen zouden instaan, daar in zoude kunnen worden opgenomen.
Waarbij komt dat met geen mogelijkheid den toegang( behalve de naaste betrekkingen die men behoord toe te laten) ook andere niet zoude kunnen belet worden, daar het grootste gedeelte onzer Ingezetenen in familiebetrekkingen tot elkander staan.
Dan al mogten deze bedenkingen uit de weg kunnen geruimd worden dan zoude een Lokaal berekend volgens dat rapport van deskundigen op onze bevolking zeer min zijn en de minvermogende hier vele zijn, en mogt dan UwEdG vrees verwezentlijk worden, zoude zo een lokaal niets beduidend wezen daar het zelve dan wel aan het dubbelde van de bevolking in dat rapport vermeld mogt beantwoorden en waar voor onze plaatselijke finantiën niet berekend zijn.
Wij achten alzoo , het zij met Eerbied gezegd, zodanige te impenderen kosten nut en vruchteloos.
Doch wij vermeenen daar en tegen in het waar belang van onze Ingezetenen te zijn, dat indien het in den Weg der Voorzienigheid mogt leggen met dat oordeel ook onze Plaats te bezoeken, om in dat onverhoopt geval als dan te zorgen dat aan de behoeftigen behalven de geneeskundige middelen worden toegediend ook daar bij alle nodige behoeften tot ondersteuning, hulp, verkwikking en versterking, zoo veel immer doenelijk is worden verleend, en dat daar door het ware oogmerk dat is het verlichten van den lijder in zijn toestand en het behoud van onze medemensch, het best zal bereikt worden, waar toe wij wenschen als dan, ook alles toe te brengen dat eenigsints ter bereiking van dat heilzaam doel strekken kan, terwijl wij hopen dat dit berigt door UwEdGestrenge gunstig zal worden opgenomen.

No 36

Middelburg, den 28 December 1832
Onderwerp: Veiligheid.
De Vice-Admiraal Opperbevelhebber der vesting Vlissingen en onderhoorige Forten, onderrigt mij dat Zijne Excellentie in het belang van de zekerheid en veiligheid der vesting gemeend heeft, het toezigt omtrent het binnenkomen en doorreizen van alle vreemden, met den 1e Januarij aanstaande, te moeten opdragen aan de WachtKommandanten aan de ingangen der vesting geplaatst, en dat mitsdien, te rekenen van gemeld tijdstip, de inwoners van het 1e District, ten einde binnen gemelde vesting toegelaten te worden, zullen moeten zijn voorzien an eene Veiligheids-kaart, waarop het District waartoe zij behooren, duidelijk zal moeten worden aangewezen.
Hiervan kennis te geven aan alle Ingezetenen.
Er kan kosteloos over een Veiligheids-kaart beschikt worden.
Etc etc.
De StaatsRaad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Hierbij gaat een z.g. Veiligheid-kaart
Uitsluitend bestemd om te gaan en te keeren in en uit de vesting Vlissingen
Met signalementkenmerken

3e Gedeelte

Aan den Achtbaren Raad der stad Arnemuiden
Geven met Eerbied te kennen Abraham van Eenennaam wonende te Arnemuiden en Jacob Boudewijns te Middelburg woonachtig
Dat eerstgenoemde suppliant over ene geruimen tijd van de Heeren gebroeders Tak & Cie wonende te Middelburg de hun toebehoorende zoutkeet genaamd de pannekeet staande op de Keetdijk onder deze gemeente onder bepaling van afbraak heeft gekogt, waaraan hij suppliant dan ook eerlang gevolg zoude geven.
Dat echter de beide supplianten zijn overeengekomen om in compagnonschap op dezelve plaats, in eene eenigsints andere rigting een andere zoutkeet te bouwen, doch daar de grond waar op de af te brekenene Keet staat en de te herbouwenen zoude gevestigd worden aan deze stad behoord, en mitsdien het laatst genoemde zonder Uwe Achtbare consent niet vermag te geschieden.
Zoo nemen de supplianten de vrijheid Uw Achtbare Eerbiedig te verzoeken daar toe aan hun het noodige consent te verleenen en tevens , dewijl door den bouw van het Huis van Adriaan Lievense de Ridder een gedeelte van de grond, waarop gemelde keet gebouwd werd, is ingenomen en zij even zoo veel grond behoeven, om een andere zoutkeet te bouwen, tot gelijk met het einde van het genoemde Huis ook mogt behagen, hun daar toe UwAchtb: toestemming goedgunstig te verleenen
’t Welk doende
Abr. Van Eenennaam
J.C. Boudewijnse

Middelburg den 9 Januarij 1832
Circulaire

Op last van de Heer Prokureur-Generaal bij het Hoog-Geregtshof in ’s Gravenhage, en ten gevolge eener Depèche door Zijn Hoog Ed.Gestr. van Zijne Excellentie den Minister van Justitie ontvangen, heb ik de eer UEd.Achtbaren bij dezen aan te schrijven, om voortaan zonder hoogeren last, geen acht te slaan, noch aan te nemen eenige Stukken, opgemaakt, uitgegeven of geteekend door personen welke hier te lande niet als Wettige Autoriteiten erkend zijn, of op welke Stukken een onbekend Zegel of Stempel mogt gevonden worden.
De Officier bij de Regtbank
Van Eersten Aanleg te Middelburg
S. de Wind
Subst.

Middelburg den 18 Januarij 1832
Onderwerp: Inzending kohier van de Geb: en
Ongeb. Eigendommen over 1832

Hierbij gaan de door den Heer Gouverneur executoir verklaarde Kohier voor 1832 der Geb: en Ongeb: Eigendommen met verzoek om het zelve dadelijk ter kennis van de op-en ingezetenen van UEd: gemeente te brengen vervolgens daarmede te handelen overeenkomstig de vroeger gegevene aanschrijvingen en mij den dag van Publicatie te willen melden, ten einde den tijd van reclameren daarna te regelen.
De Controleur
Handtekening

Aan boord ZM Kanonneerboot H24
Voor Antwerpen 15 Februarij 1832

Ik heb de eer UEdel Achtbare bij deze te doen geworden een certificaat ten bewijze deer in dienst bevinding van de vrijwillige Matroos Klaas Blaasse van de Gruiter dienende aan boord mijns onderhebbende bodems.
De Luitenant ter zee ?? Kommandant
W:F:Baars

Arnemuiden 17 Maart 1832
Ingevolge mijne Instructie heb ik de eer UEA kennis te geven dat de kinderziekte zich hier onze Gemeente heeft vertoond en wel: bij Cornelis de Keijzer inwonende bij M: van Dijk
J.Oversluijs

Sluis den 12 Maart 1832

Onderwerp: Toezending doopattest H: Brendonck
Bij geleide dezer heb ik de eer aan UEA te doen toekomen het bij Missive van den 5. Maart l.l. aangevraagde doop-attest van Henricus Brendonck geboren den 13 December 1753 en tenzelven dage in de R.C. Kerk alhier gedoopt bedragende de kosten van zegel en expeditie tezamen f.0,87 ½ volgens de uiteengezette opgave aan den voet van hetzelve vookomende
De Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Der stad Sluis
Handtekening
Met potlood: dit stuk heb ik niet op de agenda gebragt
J.H.S.

Middelburg den 2 April 1832
In minzaam repliek op UwEd Geeerde missive van 30 passate, heb ik de Eer UwEd: te berigten dat aangezien ik de Begrooting Staat voor den dienst der Schutterij nog niet van den Heer Gouverneur der Provincie, gearresteerd heb terug bekomen, ik geene vrijheid vermeen te hebben, om de gelden voor Schutterij onkosten op de gemeente begrootingen gebragt, te toucheren.
Ik verwagt echter iedere dag mijne begroting gearresteerd te zullen ontvangen en hoop daar na Uw Ed: over dit onderwerp nader te addiëren.
Waar mede ik de eer heb te zijn
De Kapitein de 3e Kompagnie
Rustende Schutterij in Walcheren
Z. Snijder

Middelburg den 5 April 1832
Onderwerp: Inzending executoir verklaarde
Kohieren der Patenten
Ik heb de eer UEd: nevens deze te doen toekomen het door Z:E: de Heer Gouverneur executoir verklaarde Kohier van het Patentregt over den dienst 1832 uwer gemeente ten einde op de gewone wijze te worden gepubliceerd en voorts in handen van den Heer Rijksontvanger te worden gesteld.
UEd: gelieve mij den datum der Publicatie als mede den goeden ontvangst te berigten
De Controleur
Handtekening

Sluis den 4 Mei 1832
Onderwerp: Voldoening kosten doop-attest
H.Brendonck

Bij geleide mijner Missive van den 12e Maart j.l. no 569 had ik de eer aan UwEdele te doen toekomen het bij de uwe van den 5. Bevorens aangevraagde doop-attest van Henricus Brendonck met opgave der kosten van zegel en leges te zamen ad f. 0,87 ½
Deze kosten echter tot dusver onvoldaan gebleven zijnde, durf ik de vrijheid gebruiken UwEdele aan de overmaking van het bedrag derzelver beleefdelijk te herinneren.De Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Sluis
Handtekening

Middelburg den 1e Junij 1832

Middelburg den 1e Junij 1832
Ik heb de eer UwEd bij deze kennis te geven dat ik door zijne Excellentie de Heer Gouverneur dezer Provincie laatstelijk belast zijnde geweest met de levering van het Klassement uwer Gemeente op den 4.7 11 14. 18 en 21 der loopende Maand des morgens van 9 tot 1 ure in een der zalen van het provinciaal Gouvernement in de Abtdij te Middelburg zal vaceren ten einde die inlichtingen te geven, welke men zoude kunnen verlangen; ik verzoek UEd de ingezetenen uwer gemeente hiervan te berigten terwijl ik verder op den 23e dier maand of één der daaraan eerstvolgende dagen mij bij UEd in het gemeentehuis zal vervoegen tot overneming der bulletins en der tot de taxatie betrekkelijke stukken.
De Controleur van het Kadaster
Van Hoek


TIJDELIJKE VRIJDOMMEN VAN GRONDBELASTING ENZ

Wanneer maken eigenaren of vruchtgebruikers aanspraak op eenigen tijdelijken vrijdom of eene vermindering van het bedrag der grondbelasting.
Hierbij een verklaring in te dienen met opgave van de volgende bijzonderheden:
a. Krachtens welke wet enz, en welk artikel van dien de vrijdom wordt ingeroepen
b. Om welke reden(als stichting , wederopbouw, gedeeltelijke vernieuwing, aan-of bijbouw van gebouwen; droogmakerijen en indijkingen, beplanting of bezaaijing van braakliggende gronden met hout, of met vruchtbomen,beplanting of bezaaijing van reeds vruchtgevende gronden met houtgewas
c. Aard van den vrijdom; van verhooging gedurende maximaal 50 jaar enz
d. Jaren waarop de vrijdom is aangevangen en zal ophouden
e. Omschrijving der betrokken eigendommen
f. Etc

Afgekondigd te Arnemuiden den 9 Junij 1832
De Burgemeester
Corn:Dan: Baars


Middelburg den 27 Junij 1832
Onder dankbetuiging voor de gereede hulp en medewerking bij mijne vacatie Uwent ondervonden en verlangende een gunstig rapport aan het provinciaal bestuur kunnen doen, spijt het mij dat de navolgende persoenen, op de van UEA ontvangenen lijst voorkomende niet opgekomen zijn
Adriaan van Zweden Huisschilder
Tannetje Baak wed A. Joosse Tapper
Pieter Boone winkelier
Marinus Janse Schroevers Tapper
Blaas Schets melkverkoper
Geertje Cornelisse Wed.J. Schets melkverkooper
Sommige hunner zijn ten voorleden jare wel opgekomen, thans achterlijk; zoude UEA hen, naar aanleiding van het slot van Art.5 van het besluit der Heeren GS van 9 Maart j.l. (Prov.blad no 38) kunnen doen aanzeggen dat zij nog tot den 17 Julij des donderdags ten mijnen kantore alhier kunnen vervoegen.
Ik neem deze gelegenheid waar om UEA ingesloten mijne nota va het ijkregt der Stads turf en aardappelton te doen geworden, en neem nog de vrijheid te observeren dat het kistje koperen gewigten, door mij over 10 of 12 jaren aan de stad bezorgd, nimmer ter herijking wordt aangeboden, hetwelk in de andere steden nooit wordt verzuimd, vermits maten en gewigten die niet jaarlijks herijkt nooit iets tegen de herijkte bewijzen kunnen.
De Arr:ijker voor het 1e district
Bourjé

Kabinet

De Gouverneur van de Provincie Zeeland den Heer Burgemeester der stad Arnemuiden verlangende te spreken verzoek ik zijn EA namens Zijne Excellentie zich op morgen den 10 Julij 1832 in den loop van den voordenmiddag bij Z:Excie op deszelfs buitengoed de Griffioen buiten de Seispoort tot dat einde te vervoegen
Van Ginhoven
Adj:Comm:
9 Julij 1832

Middelburg den 13 Julij 1832

Heden morgen ontvang ik een Request van de echtgenoot van Job Jobse ingezonden aan het Departement van Oorlog inhoudende verzoek om verlof tot herstel van gezondheid met bijvoeging van het certificaat door Uw EA afgegeven dato 6 Julij 1832.
Dar aan Job Jobse schutter in de 2 Kompagnie 2 Bataillon der Afdeeling Zeeuwsche Mobiele Schutterij op den 24 Junij j.l. door mij een een verlof is verleend tot herstel van gezondheid voor den tijd van een maand ingevolge het ingezonden Request dato 7 Junij in het Certificaat door UEA daar echter op gesteld dato 6 Junij j.l. en eerst expireerd den 24 dezer, zoo moet dezelve zich thans in uwe gemeente bevinden of is daar niet aangekomen, vermits door UEA op den 6 Julij 1832 weder een Certificaat ten zijne behoeve is afgegeven, het zal mij aangenaam zijn door UEA te worden geïnformeerd of de voornoemde schutter zich als dan niet te Arnemuiden bevindt.
De Majoor Plaatselijke Kommandant
Handtekening

Middelburg den 14e Julij 1832
Onderwerp: Opneming Patentpligtigen
Art.35 der Wet

Het tegenwoodig tijdstip geschikt oordeelende tot het doen der opneming bedoeld bij art.35 der Wet van den 21 Meij 1819 (Staatblad no 34) zoo heb ik, met betrekking tot uwe gemeente daartoe op heden schriftelijk gemagtigd den Deurwaarder der Directe belastingen Cornelis Jan Kamer te Veere met last om zich dezer dagen tot dat einde naar uw gemeente te begeven na van UEA te hebben vernomen welke persoon daartoe door dezelve is gemagtigd geworden de voorschreve opneming met het betrokken Patentregister gemunieerd, ten spoedigsten te bewerkstelligen.
UEA daarvan bij deze kennisgevende , heb ik de eer, naar aanleiding van des Heeren Gouverneurs Circulaire van den 27 Febr 1828 no 1769 (Prov.Blad van dat jaar no 39) dezelve te verzoeken , om, tot het doen van vorenbedoelde opneming ook van uwe zijde een en zoo mogelijk beëedigd persoon aan te wijzen.
De Controleur
Van der Loeff


ZM Kannoneerboot no 24 voor Antwerpen den 12 Aug: 1832

Het is mij eene treurige pligt vervulling UEA te moeten kennis geeven dat heden morgen tegen 5 uur door de Aziatische buikloop werdt aangetast den Vrijwillige Matroos J. Jobsen niettegenstaande alle aangewende pogingen der geneesheeren heb ik ’t ongeluk gehad deeze brave oppassende Jongeling te verliezen, zijnde hij deeze morgen teegen 10 ½ overleden; Inliggende brief aan zijn adres gerigt retourneer ik dus met verzoek aan UEA om de Moeder van den overledene dit treurig sterfgeval te willen meededeelen.

Met hoogachting heb ik de eer
Den Lieutenant ter Zee 1e kl komm:

Aardenburg, 23 Julij 1832
De tijd van het verlof van den Schutter Job Jobse verstreken zijnde en in geen prolongatie van verlof kan getreden worden zoo inviteer ik UEd: gemelde schutter te gelasten na zijn kompagnie terug te keeren of indien zijn gezondheid niet mogt toelaten weder naar de ziekenzaal te Middelburg op te zenden ingevolge de daaromtrent bestaande orders zullende gemelde schutter zich uiterlijk den 26 dezer bij de komp: moeten bevinden zullende anders genoodzaakt zijn verdere maatregelen te moete nemen,
De Kapt: kommanderende de 2e
Komp: 2e Bat: schutterij
Handtekening

Middelburg den 31e Julii 1832
Onderwerp: verzoek opgave ter Vermeerderingen &
Verminderingen Grondbelasting

Daar het voor de regeling der Contingenten in de Grondbelasting van 1833 noodig kan zijn te weten welke veranderingen de belastbare waarde der Grondeigendommen heeft ondergaan, sedert de laatstgedane opgave, zoo ben ik dientengevolge aangeschreven om deswege ten allerspoedigste en in allen gevalle uiterlijk op den 12e Aug: aanstaande de vereischte op de gebruikelijke wijze ingerigte opgave te doen.
Ik heb mitsdien de eer UEd: uit te noodigen om te willen zorgen dat door het College van Zetters uwer gemeente hieromtrent een naauwkeurig onderzoek in het werk gesteld en mij daarvan eene opgave uiterlijk op den 10e Aug: eerstkomende ingezonden worde; zullende deze opgave behooren te worden gedaan bij eenen bereids voor vroegere jaren voorgeschreven Staat, hoofdzakelijk aanduidende
1e de omstandigheden waardoor de vermeerderingen /verminderingen zijn veroorzaakt, met opgave van den tijd, wanneer die hebben plaats gehad.
2e Opgave der objecten ten gevolge dezer omstandigheden in de termen van belasting vallende of aan de belasting der vermeerderingen & verminderingen.
3e. Het geldelijke bedrag der Vermeerderings & Vermindering
Overigens heb ik de eer UEA voor zoo veel nood te informeren dat bij deze opgave speciaal in aanmerking zal behooren te worden genomen
a. De verminderingen van het belastbaar revenu ten gevolge van Amotie(amoveren) van Gebouwen
b.De veroorzaakt door vergraving van landen.
c.De vermeerderingen van het belastbaar revenu wegens geheel of ten dele nieuw gestichte getimmerten waarvoor de vrijdom is of in dit jaar zal komen te expireren.
d.Die door het aanslaan van zoodanige Percelen als vroeger op de Relevés niet als belastbaar zijn gebragt gewordenen
e. In het algemeen de Vermeerderingen of Verminderingen wegens dusdanige Voorwerpen als zijn opgegeven bij des Heeren Gouverneurs circulaire van 17 Junij 1828 no 6141 (Prov.Blad no 950
Bij aldien er somsgeene belangrijke Vermeerderingen of Verminderingen sedert de laatstgedane Opgave in uwe Gemeente mogten zijn voorgevallen,dan zal het mij aangenaam wezen,hieromtrent voor of op den 10e Aug: aanstaande voor of op den 10e Aug aanstaande door UwEd: of door het betrokken College van Zetters te worden onderrigt

De Int Controleur
Van der Loeff


Middelburg den 20 September 1832
Onderwerp: Inzending declaratiën
Rondbrengers Eigendomslijsten

Ik heb de Eer UWEd: hiernevens te doen geworden Eene aanvraag van betaling in triplo, ten behoeve van de persoon in der tijd belast geweest met het rondbrengen der kennisgevingen voor de kadastrale schatting in UWEd gemeente met verzoek dezelve na die met UWEd: handteekening te hebben voorzien en in het hoofd de naam des belanghebbenden te hebben ingevuld aan mij te retourneren.
De fungerende Inspecteur
Van het kadaster in Zeeland
Handtekening

Middelburg den 1e November 1832
Onderwerp: Opneming der patentpligtigen

Deze is dienende UEA te communiceren dat ik met betrekking uwer Gemeente van mijne zijde op heden schriftelijk heb gemagtigd den Deurwaarder der Directe belastingen Cornelis van Kamer te Veere tot het doen van de bij art: 35 & 36 der Wet van den 21 meij 1819 (Staatsblad no 34) bedoelde opneming der Patentpligtigen voor het loopende jaar, tevens met last om zich tot dat einde dezer Dagen ten uwent te vervoegen en na van UEA te hebben vernomen welke persoon daartoe door dezelve is gemagtigd geworden, de voorschreven opneming met het betrokken Patent Register gemunieerd ten spoedigsten te bewerkstelligen. Hebbende diensvolgens de eer UEA te verzoeken om tot het doen der vorenbedoelde opneming, ook van uwe zijde een en zoo mogelijk beëedigd persoon aan te wijzen
De Int Controleur
Van der Loeff

Middelburg den 24 November 1832
Onderwerp: Overtreding afgegeven Binnenlands Paspoort

Ik heb de eer UEA ter beantwoording uwer missive van den 17 dezer no 116 te kennen te geven dat het eene bedenking lijdt dat door UwEd naar aanleiding van de Wet van den 16.Juni 1832 (Staatsblad no 29) der wet op het Zegel van den 13 brumaire 7. Jaar is overtreden en diensvolgens de boete van f.50- is verbeurd; weshalve het om daarvan kwijtschelding te erlangen, noodig zal wezen dat UE zich daartoe bij gezegeld rekwest tot Zijne Excellentie den Minister van Financiën wendt
De Staatsraad Gouverneur van de provincie zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 28 November 1832

Ik heb de Eer UEA bij dezen den ontvangst te berigten van UEA missive van den 25e dezer maand en bij gevoegde nominative Lijst der schutters welke thans in dienst behoren te zijn.
Het bevreemdt mij uit dezelve te vernemen dat het bestuur bevorens schutters heeft gedesigneerd aan welke vrijstelling van dienst is verleend omdat zij tot de Brandspuit behoren.
Ofschoon ik de Wet niet ken, die daar toe aanleiding geeft, twijffel ik echter geensints of het bestuur zal wettig hebben gehandeld, niettemin had ik daarvan in het belang van de zodanigen kennis moeten dragen, dan zouden zij tijdens de designatie ingelijfd zijn geweest en hunnen dienttijd bij de Wet bepaald, destijds zijn ingetreden die eerst nu bij de inlijving kan aanvang nemen.
Aangenaam zal het mij zijn dat door UEA de nodige wapens aan hen worde uitgereikt en verzoeke tevens hun aan te zeggen met de andere schutters te compareren op de Veersche Weg na bij het huis half wege, op Zaturdag den 1e December ‘s middags 2 Uur precies.
Ik heb de Eer met alle veneratie te zijn
De Kapitein der 3e Komp: Rustende Schutterij
In Walcheren
Z. Snijder

Middelburg den 29 November 1832
In het aan UEA toegezonden exemplaar van de dispositie no 34 eene drukfout ingeslopen zijnde, worden UEd: verzocht hetzelve aan mijn adres terug te zenden en het nevensgaande in deszelfs plaats te willen aanvaarden
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 1e december 1832
Onderwerp: Kohier Grondbelasting
Drie laatste maanden 1832

Ik heb de eer UEA nevens deze toe te zenden het door den Heere Staatsraad dezer provincie invorderbaar gestelde kohier der grondbelasting van uwe gemeente over de drie laatste maanden dezes jaars, met verzoek om hetzelve overeenkomstig art.14 van het besluit van 16 Thermidor 8 jaar binnen vijf dagen na den Ontvang en voorts op den voet van het bepaalde bij art. 5 & 6 derWet van 4 Messidor 7e Jaar ten fine van invordering aan den belanghebbenden ontvanger te verzenden, zullende het mij overigens aangenaam wezen door UEA te worden onderrigt, wanneer de achtervolgens laatstbedoelde Wetsbepalingen te doene afkondiging van gemelde Kohier zal hebben plaatsgevonden
De Int Controleur
Van der Loeff

Nieuwland den 31 December 1832
Onderwerp: beschrijving Personele belasting van 1833

Ik heb de eer UEA ter kennis te brengen dat ingevolge art:53 der wet op de Personele belasting van den 22 Junij 1822 de beschrijvingsbiljetten voor het dienstjaar 1833 zullen worden rondgebragt op den 7 Januarij en volgende dagen en weder zullen worden opgehaald acht dagen na de uitgifte waarvan ik UEA inviteer in gevolge art 52 der bovengenoemde wet door openbare afkondiging de Ingezetenen kennis te geven en hun tevens te willen herinneren aan de bepalingen vervat in de artikelen 62 en 63 der meergemelde wet.
De ontvanger der directe belastingen
Handtekening

Ga naar boven