Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1836

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

 

Toegangsnummer 1200 Inventarisnummer: 110

Ingekomen stukken en Kladafschriften van uitgegane stukken  1836 deel 1

 

Arnemuiden  den 1 Januarij  1836 Aan den Gouverneur van Zeeland Onderwerp: Schutterij Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten  dat de kinderen van den voor den eersten Ban provisioneel vrijgestelde Schutters David Geldhof en Jan Kraamer dezer Gemeente beide alsnog  in leven zijn, en zulks in voldoening Uwe Excellentie missive dito 12 November dezes jaars  A no 140 86 1 Afd; De Burgemeester CDB

Idem Arnemuiden 2 Januarij 1836 Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze Gemeente een aanhoudend toezicht word gehouden tot de wering der bedelarij, en dat de laatste drie maanden van het afgeloopen jaar geene bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt. De Burgemeester CDB

Idem Arnemuiden 2 Januarij 1836 Onderwerp:Maten & gewigten Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat er bij ons een aanhoudend toezicht word gehouden op het gebruik der nieuwe maten en gewigten en dit gedurende de nu verloopenen drie maanden van het gepasseerde jaar geene overtredingen op de deswegens gemaakte bepalingen en zijn ontdekt geworden. De Burgemeester CDB

Idem Arnemuiden 2 Januarij 1836 Onderwerp: Staat Broodzetting. Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excellentie te doen toekomen  de Staat der Broodzetting over het laatste kwartaal van 1835, zoo als die naar opgaven der marktprijzen alhier is geregeld geworden, overeenkomstig het Besluit van Heeren GS van den 2e Mei 1828 PB no 78 De Burgemeester CDB

Idem Arnemuiden den 2 Januarij 1836 Onderwerp: Fabrieken, Trafieken of werkwinkels. Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat gedurende het afgeloopen jaar 1835 geene verandering is voorgevallen in de fabrieken, Trafieken of Werkwinkels welke in deze gemeente werden gevonden. De Burgemeester CDB

Idem Arnemuiden 2 Januarij 1836 Onderwerp: Stierhouders en Keurmeesters Naar aanleiding van het bepaalde in het reglement op de Stierhouders en keurmeesters van den 20 April 1817 hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat alleen thans nog den zelfden persoon van Antheunis Boogert stierhouder is, en dat met betrekking tot de keurmeesters geene verandering is voorgevallen. De Burgemeester CDB

Idem Arnemuiden 2 Januarij 1836 Onderwerp: Staat bevolking Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van bevolking dezer Gemeente zooals die was op den 31December 1835, zoo mede de staat van geboorte en sterfte met de daarbij behoorende tabel van het vorige jaar, terwijl in den loop van dat jaar Elf huwelijken zijn voltrokken en geene echtscheiding heeft plaats gehad. De Burgemeester CDB

Idem Arnemuiden 2 Januarij 1836 Onderwerp: Verbaal Stedelijke Kas Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen  een Verbaal van onze bevinding van den staat der Stedelijke kas, volgens de bestaande verordeningen, door ons op heden opgemaakt en geteekend. De Burgemeester CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 18 December 1835 M.b.t. de Begrooting over 1836 van de gemeente Arnemuiden Is goedgevonden De begrooting te arresteren Etc De griffier der Staten Van der Heim

Aan den Gouverneur van Zeeland Arnemuiden, den 6 Januarij 1836 Onderwerp: Vaccine Wij hebben de eer Uwe Excie en UEGA bij deze kennis te geven daarbij ons geene berigten zijn ingekomen dat in den loop van het  4e kwartaal van het gepasseerde jaar,iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht. De Burgemeester CDB

Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden Arnemuiden den 13 Januarij 1836 Tengevolge eener bij ons ontvangene circulaire van Zijne Excellentie den Heere Staatsraad Gouverneur dezer provincie in dato 31 December 1835 (P.B.no112) hebben wij de eer Uwe Eerw: te kennen te geven dat  op eene door eene Diaconie aan ZM gedane verzoek om eenige geringe roerende goederen gemelde diaconie aankomende zonder tusschenkomst van eenigen Ambtenaar , door den boekhouder Diaken te mogen laten verkoopen, hetzelve verzoek door ZM is gedifficulteerd met verder kennisgeving dat de Plaatselijke besturen in het algemeen gemagtigd zijn, om zonder geldelijk bezwaar voor de Godshuizen en andere liefdadige instellingen, naa verkoopingen van roerende goederen aan zoodanige gestichten of instellingen zal behoorende te staan ???? onder mededeeling van bovenstaande beschikking hebben wij de eer  Uwe Eerw: te verzoeken bij voorkomende gelegenheid na te gedragen. De Burgemeester CDB Slecht leesbaar !! Klad !!

Aan den Heer Gouverneur Arnemuiden den 26 Februarij 1836 Onderwerp: Staat Inlijving 1e Ban Schutterij In voldoening aan art:2  lett: d: van Uwe Excie besluit  van den 15 Januarij j.l. P.B.no 5 hebben wij de eer Uwe Excie  hiernevens te doen toekomen de staat der manschappen  voor den 1e Ban Schutterij  van de Ligting van 1835 en van deze Gemeente De Burgemeester CDB

Nominative Staat der manschappen behoorende totden 1e Ban der Ligting van het jaar 1835 Dingemanse , Jan; vader: Pieter; moeder: Dora de Nooijer; geboren 15 Februarij 1810; beroep arbeider; signalement wordt nauwkeurig voorgesteld; is gehuwd en heeft een wettig kind. Theune Adriaan; vader: Adriaan; moeder :Willemina Govers ; geboren 6 Julij 1810; signalement idem; geboren :Nieuwland ; arbeider Dingemanse, Joris; vader Pieter; moeder Willemina Govers; geboren 17 October 1808; gehuwd en heeft een wettig kind; heeft voor deze gemeente in den jare 1835 nageloot.; arbeider Aldus opgemaakt te Anemuiden den 26 februarij 1836 B & W Corn: Dan: Baars Ter ordonnantie van dezelve Baars Secretaris.

Middelburg den 20 Januarij 1836 Onderwerp: Legaten Ik heb de eer UEA bij deze te informeren dat door wijlen DJ Blommaert bi Testament gepasseerd voor den Notaris Cats den 15 Maart 1797,geregistreerd den 12 November ll aan den Armen uwerstad is gelegateerd eene som van f.3. UEA verzoekende om ten opzigte der aanvaarding van dat legaat voor de vervulling der ten dezen bestaande voorschriften te willen zorgen. De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Aan den Gouverneur van Zeeland Arnemuiden den 22 Januarij 1836 Onderwerp: Legaten Uwe Excellentie missive van den 20 dezer maand A no 750 2e & 3e Afd: ons te kennen gevende dat door wijlen D.J. Blommaart bij testament gepasseerd voor den Notaris Cats den 15 Maart 1797 ten behoeve der Armen onzer stad is bemaakt een legaat van f. 3: Hebben wij de eer Uwe Excie te kennen te geven, dat genoemde legaat  niet ten behoeve van den Armen, maar aan den Armen der stad Middelburg is bemaakt, waarvan bereids door den Burgemeester aan het Armbestuur dier stad schriftelijk is te kennen gegeven. Etc De Burgemeester CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 15e Januarij 1836 Is gelezen eene missive van Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden, van den 30 December no 299, daarbij ter goedkeuring inzendende het overeenkomstig de aanmerkingen vervat in de resolutie van den 27 November no 17 gewijzigd Reglement van Plaatselijke Politie dier gemeente. Waarop in aanmerking genomen zijnde, dat tegen voorschreve Reglement  alsnu geene verder bedenkingen bestaan,  met uitzondering dat de in art: 25 voorkomende waarde van negentig Guldens der te verlotenen goederen , overeenkomstig het bepaalde bij het Vorstelijk besluit van den 22 Julij 1814/ Staatsblad no 86/ in die van honderd guldens behoort te worden veranderd. Is goedgevonden Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat tegen het ter executie leggen van opgemelde Reglement van Politie, behoudeds de aangeduide wijziging bij de vergadering geene verdere bedenkingen bestaan. En zal afschrift dezes aan B & W voorn: worden gezonden tot informatie en narigt. De Griffier der Staten Van der Heim

Aan den Heer Gouverneur Arnemuiden den 1 Februarij 1836 Onderwerp: Schutterij In voldoening aan uwe Excie missive van den 12 November 1835 A no 14016 1  Afd: hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de kinderen van den voor den 1e Ban Provisioneele vrijgestelde Schutter David Geldhof en Jan Kraamer beide alsnog in leven zijn, waardoor zij bij voortduring in de termen verkeeren van bij den 2e ban geplaatst te blijven De Burgemeester CDB

Middelburg den 27 Januarij 1836 Onderwerp: Overstorting verplegingskosten weezen en bedelaars 1835 Ik heb de eer UEA bij deze te informeren dat het vermoedelijk bedrag der door uwe stad over het jaar 1835 aan de Maatschappij van Weldadigheid verschuldigde sommen bedraagt, wegens verplegings-transport-en vervangingskosten en weezen en bedelaars f.155,95 als voor weezen f.82,05 en voor bedelaars f.73,90 endat de betaling van de sommen ten behoeve uwer stad uit derzelver aandeel in de provinciale belasting is gepreleveerd en wel dezelve op den voet mijner Circulaire van den 30 Januarij 1833 A 2e afd; nr.1078/Prov.blad no 20/ zal worden verrekend, terwijl UEA zich voor gemagtigd kunnen houden om het voor de betaling voor  zoo veel de verplegings en verder kosten van bedelaars betreft, op de allocatie der begroting van 1835 bestaande te kort te vinden uit de post van onvoorziene uitgaven van hetzelfde jaar De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Goes ,den 27 Januarij Volgens eene bij mij krachtens Art. 130 der Wet van 8 Januarij 1817, van den Heer president van den Militie-Raad, voor de Ligting van dit jaar, ontvangen kennisgeving, heb ik de eer UEd.te informeren, dat de Militie-raad hare werkzaamheden van de Eerste Zitting voor het Kanton waaronder Uw gemeente behoort, bepaald heeft op maandag , den 9 februarij 1836, ten tien uren, in de Abtdij te Middelburg, ik verzoek UEd. Dien ten gevolge de noodige zorg te dragen, de vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen uwer gemeente, de laatst voorzien van de bewijzen hunner vrijstelling, van de Ligtingen van 1832 t/m/ 1835 op de bepaalde dag, uur en plaats voor de Militie-raad, compareren De Kommissaris van het District Goes, belast met het Militie Kommissariaat in de provincie zeeland Handtekening

Aan den Heer Gouverneur Arnemuiden 1 Februarij 1836 In voldoening aan uwe Excellentie circulaire van den 13 Junij 1829 P.B.no 75, hebben wij de eer uwe Excie te doen toekomen de daarbij gevorderde  staat van het aanwezenden wolvee, binnen deze gemeente De Burgemeester CDB                              ooischapen 1 A. Adriaanse         4 2 J.L. de Rijke         2 3  A. Boogert          6

     ----------------------------------------                             12

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 16 Januarij 1836 Overgelegd zijnde eenen staat van het vermoedelijk bedrag der door sommige gemeenten in deze provincie over 1835 aan de Maatschappij van weldadigheid te betalen sommen wegens verplegings-transport- en vervangingskosten van bedelaars en welke uit aanmerking derzelver behoeften voor de toekenning van een subsidie uit de provinciale fondsen in aanmerking zouden kunnen komen Is goedgevonden Uit de daarvoor bij de algemeene provinciale begrooting van 1835 disponibel zijnde fondsen, een subsidie toe te leggen aan de navolgende gemeente Arnemuiden                                 f.50,- Etc. De Griffier der Staten Van der Heim

Aan HEGA Heeren GS van Zeeland Onderwerp: Provinciale subsidie Bij UEGA besluit van den 16e der vorige maand no 16 aan onze gemeente uit de Provinciale fondsen van 1836 eene subsidie van f.50,- toegekend zijnde, ter gemoetkoming in het door deze gemeente over dat jaar vermoedelijk verschuldigde aan de Maatschappij van weldadigheid wegens verplegings, transport en vervangingskosten van bedelaars welke ook over het vorige jaar meerder zullen bedragen, vinden wij ons verplicht UEGA voor die verleende subsidie onzen hartelijken dank bij deze te betuigen, en nemen tevens de vrijheid, daar wij alle mogelijke bezuiningen in acht nemen om voor te komen wij niet genoodzaakt worden tot Plaatselijke belasting over te gaan, die onze in het algemeen zeer arme en behoeftige Ingezetenen boven mate zouden drukken onze gemeente in UEGA goedgunstig aandenken en zoo veel doenelijk te gemoetkoming eerbiedig aan te bevelem De Burgemeester

Arnemuiden den 16 Februarij 1836 Onderwerp: In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van den 24 Januarij j.l. P.B. 12 betrekkelijk het geven van eenige inlichtingen der binnen onze gemeente bestaande beurtveren, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat er bij ons geene beurtveren gevonden worden. De burgemeester CDB

Middelburg den 8 Februarij 1836 Onderwerp: Achterstallige belasting De persoon van R.A. Straub van hier vertrokken en binnen UEA stad metterwoon gevestigd zijnde, heeft tot heden verzuimd deszelfs verschuldigde in het stedelijk middel der Lantaarn, klap en nachtwachtgelden over het jaar 1833 te voldoen. Tot voorkoming van een voor den belanghebbenden onaangename vervolging door de bij de wet bepaalde dwangmiddelen en ten einde den belastingschuldigen als nog in de gelegenheid te stellen om een der verdere onkosten zijne achterstallige belasting te kunnen voldoen, hebben wij de eer onder toezending van een duplicaat aanslag billet UEA te verzoeken derzelver tusschenkomst in dezen wel te willen verleenen en den belanghebbenden uit te noodigen onverwijld de meergenoemde belasting te voldoen. Wij zullen de Eer hebben het berigt omtrent den uitslag van deze démarche kan het zijn, met eenigen spoed van UEA in te wachten Burgemeester en Wethouders Der stad Middelburg Ter ordonnantie van dezelve Handtekening

Arnemuiden den 12 Februarij 1836 Onderwerp: Wegens achterstallige belasting Ter voldoening aan UEA missive van den 8 dezer maand no 24/321, hebben wij de eer UEA te berigten, dat bij den ontvangst UEA missive het daarbij gevoegde aanslag billet van R.A. Straub burger uwer stad over den jare 1833 verschuldigde lantaarn & klappergeld dadelijk aan hem hebben doen uitreiken, met aanmaning om oogenblikkelijk voor de voldoening te zorgen ten einde verder kosten van vervolging voor te komen, kunnen wij UEA verder kennis geven dat reeds gisteren door hem de betaling is geschied De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 16 Februarij 1836

BEKENDMAKING

Onderwerp: Lijst Geneeskunst Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden maken bekend dat is ontvangen de Lijst der bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunst in deze Provincie voor het jaar 1836. Noodigen mitsdien een iegelijk uit, welke verlangen mogten inzage van die lijst te hebben, zich te vervoegen bij den secretaris dezer stad, alwaar gemelde lijst gedurende acht dagen zal ter lering leggen De Burgemeester CDB

Arnemuiden 14 Maart 1836 Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Onderwijs Instellingen van Weldadigheid Wij hebben de eer in voldoening aan UEGA: besluit van den 12 Februarij j.l.P.B. no 20 betrekkelijk de instellingen van weldadigheid, nevens deze aan UEGA te doen toekomen een staat van den Huiszittende Armen dezer gemeente , door ons over het jaar 1835 opgemaakt naar de opgave van het Diaconie Armbestuur alhier, me bijvoeging der suppletoire tabel der Armen schalen ; van het gegeven kosteloos onderwijs aan kinderen, van minvermogende ouders, welke staten met de meeste naauwkeurigheid volgens de gegeven Modellen door ons zijn opgemaakt, terwijl in deze gemeente geene andere Instellingen van weldadigheid gevonden worden. De Burgemeester CDB.

Militie Kommissariaat Provincie Zeeland Over de tweede  en derde Zitting 25 maart 1836 voor het 1e Militie kanton 7 april 1836          idem Het Eerste kanton ten twaalf ure en de overige kantons des morgens te tien ure in de Abtdij te Middelburg.. Tweede  Zitting: alle in dit jaar geloot hebbende persoonen, welke vermeenen regt op Vrijstelling te hebben. Derde Zitting: alle Lotelingen, welke Nummers willen verwisselen of Remplaceren. Bij non comparitie : finaal voor den Dienst gedesigneerd. De Kommissaris van het District Goes Belast met het Militie Kommissariaat In Zeeland Handtekening

Middelburg den 19 Februarij 1836 Directe belastingen Onderwerp: Toezending van een invorderbaar verklaard kohier

Hierbij gaat in overeenstemming met art.13 van het besluit van 16 Thermidor, 8e jaar, het op den 12 dezer onvorderbaar verklaarde kohier van de grondbelasting Uwer gemeente, dienstjaar 1836 Verzoek binnen 5 dagen na ontvangst te doen toekomen aan en Heer Ontvanger der directe belastingen en mij de dag van de afkondiging te doen weten De Controleur der directe belastinge etc In de controle Middelburg Handtekening

Aan de Controleur Onderwerp: Invorderbaar verklaarde kohier Grondbelasting 1836 De afkondiging heeft plaats gehad en het kohier is ter hand gesled aan den Ontvanger der Directe belastingen alhier De Burgemeester CDB

Arrnemuden 22 februarij 1836 Aan de Gouverneur van Zeeland Onderwerp; Invorderbaar verklaard Kohier Grondbelasting  Wij hebben de eer Uw Excie te berigten, dat  bij ons is ontvangen het kohier van de grondbelasting dezer gemeente voor dit loopende jaar, dat daarvan op heden de gewone bekendmaking is gedaan en hetzelve aan den ontvanger der directe belasting alhier is ter hand gesteld. De Burgemeester CDB

BEKENDMAKING

Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuiden, maken bekend dat bij hun is ingekomen het kohier van de grondbelasting dezer gemeente voor dit loopende jaar en dat hetzelve ter invordering aan den ontvanger is ter hand gesteld. Wordende mitsdien de belastingschuldige aangemaand, om ingevolge art 13 en 14 des besluits van den 16 Thermidor het 8 jaar hunne reclames welke zij tegens hunnen aanslag moeten hebben behoorlijk en op gezegeld papier binnen de drie maanden, te rekenen van heden aan den Heer Controleur in te zenden daar na verloop van dat tijdstip geen regard meer op de ingezondene reclames zal geslagen worden. En  worden zij tevens aangemaand om hun verschuldigde op de bepaalde tijd te voldoen tot voorkoming van kosten en vervolging De Burgemeester CDB Arnemuiden 22 Februarij 1836

Middelburg den 24 Februarij 1836 Onderwerp: Voordragt ontslag van kinderen te Veenhuizen Ik heb de eer aan Ued: hiernevens te doen geworden een Exract voor zoo verre uwe stad betreft uit de voordragt welke door de permanente commissie der Maatschappij van Weldadigheid aan het departement van Binnenlandsche zaken gedaan is  tot ontslag van weezen vondelingen & verlatenen kinderen voor den jare 1836, bevattende in de kolom van aanmerkingen de bijzonderheden  waarvan de kennis bij het in overweging nemen van het ontslag in het belang dier voorwerpen nuttig kan zijn. Bij de mededeeling  dier voordragt voor zoo verre dezelve deze Provincie betreft, is mij door zijne Excie den Minister van voornoemd Departement te kennen gegeven dat de genoemde commissie zich weder bereid  verklaard heeft, om die gene der voorgedragene jonge lieden, beneden den leeftijd van 21 jaren welke niet dadelijk na de tot hun ontslag  te verleenen autorisatie in het bekomen van plaatsingen mogten slagen nog eenigen tijd het verblijf in hare Gestichten te vergunnen. Ik heb de eer UEd:te verzoeken, om uwe toestemming in het ontslag, of bedenkingen daartegen binnen tien dagen na dato dezes in te dienen , en mij aldien in staat te stellen om daarvan nog voor den 10e Maart aanstaande aan welgemelde  zijne Excie opgave te kunnen doen, zullende anders op de voordragt door zijne Excie worden beslist als bestonden er tegen het daarbij voorgestelde ontslag geene bedenkingen opdat de ontslagen tijdig genoeg de  Gestichten zouden kunnen verlaten. De Staatsraad Gouverneur Van de Provincie Zeeland Van Vredenburch

Arnemuiden den 27 februarij 1836 Aan den Heere Gouverneur Onderwerp: over het ontslag weeze D:Beeckman

Bij onze missive van 13febr; 1835 no 71 reeds ons verlangen aan Uwe Excie: medegedeeld hebbende betrekkelijk het ontslag van den weeze D Beekman, dien bij een van Uwe Excie ontvangene missive dato 20 Mei 1835 A no 6111 2 Afd:, te kennen gegeven zijnde op daartoe door uwe Excie gedane onderzoek, er toen alsnog  gene termen bestingen ??/bestonden?  Tot het ontslag van die weeze,was het ons in het belang van onzen zoo zeer behoeftige Armen, tot een werkelijk genoegen uit uwe Excie missive van den 24 dezer maand A no  ??? 2 Afd; de voordragt tot deszelfs ontslag te vernemen .terwijl wij Uwe Excie kunnen berigten er dezerzijds geene bedenkingen bestaan dat  die weeze langer  in de gestichten zoude verblijven. De Burgemeester CDB 

Kopij Extract

Voordragt tot ontslag Van Weezen, vondelingen & verlatene kinderen Voor 1836

Ordenr :16;Hoofd: nr 1913 Naam: Dirk Beeckman; geboren 9 Julij 1816; opgezonden uit Arnemuiden; lidmaat Herv:Kerk; stand der rekening op 1 Januarij 1836: Schuld: f. 43,71 (kleeding);te goed over verdiensten: f.48,27. Aanmerkingen : is geschikt  tot het ontslag hetwelk , hetwelk hij verlangt, en dat hem kan worden gegeven. Aldus voorgedragen door de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid ’s Gravenhage den 18 Januarij 1836 Namens Dezelve (get: Faber van Riemsdijk Voor eensluidend afschrift zooveel het geëxtraheerde aangaat. De Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken C.Vollenhooven De Griffier der Staten van Zeeland Van der Heim

Arnemuiden 1 Maart 1836 Onderwerp; Schutterij In voldoening aan Uwe Excie missive van den 12 November  1835  A no 14086 1 Afd: hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de kinderen van den voor den eersten ban provisioneel vrijgestelde Schutters David Geldhof en Jan Kraamer beide alsnog in leven zijn,waardoor zij bij voortduring in termen verkeeren van bij den 2e Ban geplaats te blijven De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 7 Maart 1836

      BEKENDMAKING      Onderwerp: Betrekkelijk de Quarantaine van Schepen

Burgemeester & Wethouders der    maken bekend dat  bekomen  kennisgeving van Zijne Excie den Heer Staatsraad Gouverneur van Zeeland  in dato 3 Maart j.l. P.B. no 28 de gele koorts in de kolonie Suriname is ontstaan. Noodigen mitsdien alle ingezetenen visschers of varensgezellen van beroep uit, om ten dezen opzichte  ingevolge de bestaande verordeningen  te handelen bij het binnenvallen of stranden van schepen uit die koloniën afkomstig ten einde alle gevaar van besmetting zoo veel mogelijk voor te  komen. De Burgemeester CDB

Arnemuiden 8 Maart 1836 Onderwerp: verzoek autorisatie op onvoorziene uitgaven Crucq: f.10,57 Smidt  f.43,78 A.van Eenennaam: f.20,54                  f.74,89 Aan Heeren GS van Zeeland

Aan de zoogenaamde Middelburgsche Poort in deze gemeente is op het onverwagts ene niet geringe inzakking ontstaan die zonder eene dadelijke voorziening eene geheele instorting mogt ten gevolge hebben. Wij hebben dus ons genoodzaakt gezien, zoo tot voorkoming daarvan als van ongelukken die daar bij konden plaats hebben, de noodige herstelling zonder uitstel   te moeten doen verrigten waarvan de kosten zoo aan de metselaar als smit een som van vier & zeventig gulden negen & tachtig. En daar in de maand Augustus des vorigen jaars bij het nazien en opmaken der te doene reparatiën aan de Stads eigendommen niets van dien aard aan genoemde Poort is ontdekt geworden, en alzoo op de begrooting van dit jaar ook niet voorkomt , nemen wij de vrijheid UEGA te verzoeken, van die som uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar gealoueerd te mogen voldoen. De Burgemeester CDB

Den 10 Maart 1836 Aan Heeren GS van Zeeland Onderwerp: Deliberatie tegemoetkoming Pacht Wij hebben de eer nevens deze aan UEGA te doen toekomen een deliberatie van den Raad dezer stede in dato 8 dezer maand, betrekkelijk een verleende afslag van de Pagt som van het Eiland aan de zoutketen dezer Stede gelegen, in pacht bij B.J.Harthoorn, waarop wij de vrijheid nemen, overeenkomstig art:43 van het Reglement van bestuur van den 23 Julij 1825 UEGA goedkeuring eerbiedig te verzoeken. De Burgemeester CDB

Gehoord zijnde het rapport van de leden Wisse en Adriaanse in wiens handen bij een vorige vergadering ter fine van onderzoek , berigt en advies was gesteld , een adres van B.I Harthoorn Pachter van het Eiland gelegen achter de Zoutkeeten en behoorende aan deze stede, daarbij verzoekende eenige tegemoetkoming in deszelfs pacht, voor de schade door hem geleden en noch geleden wordende ,veroorzaakt door defecten aan de Keersluis ,waardoor bij hooge vloeden  zoo in de vorige als in deeze winter , dat Eiland meermalen voor een gedeelte met zoutwater is overvloeid geworden . Is overeenkomstig het berigt en advies van genoemde Leden, in aanmerking genomen dat die schade door den adressant  niet is kunnen voorgekomen geworden, en werkelijk door de defecten aan de sluis is teweeg gebragt,na deliberatie  goedgevonden en verstaan aan den adressant onder nadere goedkeuring  van Heeren GS  een afslag te verleenen van zijn pacht, welke jaarlijks van dat Eiland bedraagd de som van f.91—voor het 6//7 jaar verschenen  alhans eenen som van achttien gulden en gelijke som voor het 7/7 of  laatste versch: St Catharine van dit loopende jaar en zijnde Heeren  B & W verzocht deze deliberatie ter goedkeuring aan Heeren GS bij geleidende missive aan te bieden terwijl na ontvangst daar van zoo aan den adressant  van deze dispositie en goedkeuring worden kennis gegeven zo mede aan den Ontvanger dezer Stede

Arnemuiden den 12 Maart  1836 Aan den Heer Off: van Justitie bij de regtbank van eersten aanleg te Middelburg Onderwerp: Toezending reglement van  Politie Ingevolge art 34 van het reglement op  het bestuur ten platten Lande in de Provincie Zeeland in dato  23 Julij 1825 no 132, heb ik de eer UEG hiernevens te doen toekomen een reglement van Plaatselijke Politie dezer Gemeente door den raad dezer Stede vastgesteld  en goedgekeurd bij resolutie van Heeren GS van Zeeland dato 15 Januarij 1836 no 13 met kennisgeving daar de afkondiging daarvan alhier  op den 8 dezer maand heeft plaats gehad. De Burgemeester CDB

Middelburg den 11 Maar 1836 Onderwerp: Schutterij Tot de inlijving bij de mobile schutterij van de manschappen behoorende tot de ligting van 1835, zijn voor uwe stad niet opgekomen de schutters Jan Dingemanse en Joris Dingemanse als kinderen in leven te hebben. Ik heb naar aanleiding daarvan de eer UEA te verzoeken om de positie dier schutters gade te slaan en mij regelmatig op den 1e van ieder maand aanvankelijk den 1e April aanstaande nopens het aldaar niet in leven zijn der kinderen berigt te geven. De Staatsraad Gouverneur Van de provincie Zeeland Van Vredenburch

 Arnemuiden 1 April 1836 Samenvatting: De kinderen van de voor de 1e ban provisioneel vrijgestelde schutters David Geldhof, Jan Kraamer, Jan Dingemanse en Joris Dingemanse, hun kinderen nog in leven zijn. Etc. De Burgemeester CDB

Samenvatting: Arnemuiden 14 Maart 1836. Aan den heer Gouverneur Alle daartoe met onbepaald verlof zijnde Miliciens op de gemelde staat  binnen onze gemeente hebben volgens ZM begeerte hun afrekening tot stand gebracht bij de diverse korpsen; daarna weder geretourneerd met onbepaald verlof. De Burgemeeser CDB

Samenvatting: Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 11 Maart 1836 Gelezen zijnde eene missive van Zijne Excellentie Minister van BZ van 22 Februarij j.l. : afschrift van ZM besluit van 17 Feb: no 127 waarbij de gemeente Arnemuiden wordt gemachtigd tot de uitgifte in cijns van een weiland groot 60 roeden 50 ellen voor de som van f.34 ’s jaars ten einde te strekken tot oprigting ener stijfselfabriek Is goedgevonden Behoorlijk contract daartoe  overeen te komen Etc De Griffier derStaten Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 11 Maart 1836 Staat in opgaven van de onderscheidene armadministratiën in deze provincie wegens de door dezelve in 1835 verpleegde wezen en verlatenen kinderen welke volgens hunne jaren in de termen verkeeren om krachtesn ZM besluit van den 17 Augustus 1827  no 125 naar de gestichten der maatschappij van weldadigheid te worden opgezonden Is goedgevonden  Dat de door dezelve kinderen niet zullen behooren te worden opgezonden uit hoofde de opzending bevonden is geen voordeel voor de betrokkene armadministratie te zullen opleveren, of omdat dezelve op grond der door de besturen opgegeven bijzondere omstandigheden waarin die kinderen verkeeren, geoordeeld zijn in de termen van art: 1 of 2 van ZM Besluit van den 17 Augustus 1827 no 125 te verkeeren Extracten etc De Griffier der Staten van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 18 Maart 1835 Gelezen missive van B & W Is goedgevonden De bij voorz: deliberatie aan B.B. Harthoorn verleende afslag voor zijne pacht vam het eiland aan de Zoutkeeten dier stad over de twee laatste pachtjaren verschenen op St.Catharina des loopendes jaars ten bedrage van f.18,00 voor elk dier twee jaren goed te keuren en hiervan kennis te geven aan het plaatselijke bestuur van Arnemuiden ten welke einde afschrift dezer zal worden gezonden aan B & W voornoemd, tot informatie en narigt. De Griffier der Staten Van der Heim

Middelburg den 25 Maart 1836 Onderwerp: Ontslag Weezen 1836 Ik heb de eer UEd: bij deze te informeren dat ZExcie de Minister van Binnenlandsche zaken, beschikkende op de voordragt van de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid tot ontslag van weezen, vondelingen en verlatene kinderen over 1836, waartoe betrekkelijk was uwe missive van den 27 Februarij j.l. no 65 heeft goedgevonden bij dispositie van den 18 dezer maand no 126, 7e  afd; de gemelde Commisie te autoriseren om D.Beeckman ( no 1913) uit de kindergestichten te ontslaan. De Staatsraad Gouverneur Van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Middelburg den 31 Maart 1836 Hierbij gaat in overeenstemming met art.13 van het besluit van 16 Thermidor, 8e jaar, het op den 28 dezer invorderbaar verklaarde suppletoir kohier van het patentregt uwer gemeente, dienstjaar 1835/ 1836 Binnen vijf dagen na ontvangst deze te willen doen toekomen aan den Ontvanger der directe belastingen, en mij den dag op te geven, waarop de te doene afkondiging zal hebben plaats gehad. De Controleur der directe belastingen in-en Uitgaande regten en accijnsen in de controle Middelburg Van Dooren

Vervolgens volgt de bekendmaking/publicatie daarvan Met de aanmaning om het verschuldigde te voldoen De Burgemeester CD Baars En bericht daarvan aan den Rijksontvanger

Daarna volgen de gebruikelijke berichten over de wering van bedelarij, het gebruik van de nieuwe maten en gewichten, de Broodzetting en het verbaal van den staat der stedelijke kas,dat om de 3 maanden plaats vindt.

Arnemuiden  5 April 1836 Aan Heeren GS van Zeeland Onderwerp: Stadsrekening 1835 De rekening dezer stad over het voorgaande jaar 1835 door den Gemeente raad nagezien, en bij voorraad opgenomen zijnde hebben wij de eer dezelve in duplo met de daarbij behoorende bescheiden aan UwEdGA  nadere en finale goedkeuring bij deze aan te bieden. De Burgemeester CDB

Arnemuiden 5 April 1836 Aan Heeren GS van Zeeland Onderwerp: Armrekening Door den raad dezer stede de rekening van het Doaconie Armbestuur dezer gemeente  over het vorige jaar 1835 bij voorraad opgenomen zijnde  en geene bedenking in de vergadering tegen dezelve voorgekomen zijnde, zoo hebben wij de eer UEGA die  rekening in triplo met de daarbij behoorende staat te doen toekomen en dezelve aan UEGA nadere goedkeuring aan te bieden. De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 6 April 1836 Aan den Heer Gouverneur En Provinciale Commissie Wij hebben de eer  te kennen te geven er bij ons geen berigten zijn ingekomen dat in den loop van het eerste kwartaal dezes jaars alhier is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte  alhier heeft geheerscht. De Burgemeester CDB

Middelburgden 7 April 1836 Onderwerp: Mutatie milicien Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat in de maand November 1835 bij het 6e Batt: Artillerie  Nat: Militie wegens expiratie van dienst is gepasporteerd de milicien Klaas Klaassen van uwe stad en ligting 1826. Ik verzoek UEd: hiervan aanteekening te doen op de alphabetische lijst der voorz: ligting en op het register van ingelijfden model lett: gg uwer stad. De Staatsraad Gouverneur Van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Middelburg den 7 April 1836 Onderwerp; Beweiding der Wegen De tijd naderende, waarop, de permissiën tot het beweiden der Wegen in dit Eiland zullen worden afgegeven, hebben wij, evenals bevorens, gemeend met de personele omstandigheden der individuën, aan welke dezelve tot hiertoe zijn uitgereikt, bekend te moeten blijven, ten einde bij voortduring met grond over de behoefte van de zulken te kunnen oordeelen aan wien Eventueel nog permissiën zouden kunnen uitgereikt worden. Het is daarom dat wij den hiernevensgevoegden nominativen Staat aan UEd: doen toekomen, met verzoek denzelven te willen invullen voor die personen onder uwe gemeente, welke zouden wenschen de vergunning, hun hiertoe in het verledene jaar gegeven, voor het aanstaande  zomersaisoen nog verleend te zien; terwijl het ons aangenaam zal zijn, den door UE. Ingevulden Staat, zoo mogelijk vóór of op den 25 April aanstaande, te mogen ontvangen; zijnde het ons voornemen om op den 2 mei de morgens ten 11 uren, aan het locaal onzer Directie in de Abtdij alhier, te vaceren tot de afgifte van de daartoe noodige Permissiebiljetten en Kappers. De Centrale Directie van Walcheren Voor de President afwezig Sprenger Raad Ter Ordonnantie van Dezelve J.H.Schorer.

Arnemuiden  18 April 1836 Aan de Centrale Directie van Walcheren Onderwerp: beweiding der wegen Wij hebben de eer UEG hiernevens ingevuld te retourneren den Staat ons bij uwe missive in dato 7 dezer maand no 19 toe te zenden, terwijl het ons aangenaam zal zijn, de daarin vermelde personen weder gelijk in vorige jaar, die vergunning mogt geschonken worden, daar zij hierdoor in hunnen armoedigen toestand enige tegemoetkoming mogen erlangen De Burgemeester CDB Naam: Adriaan Zuurmond; arbeider ; een oude?  Weduwnaar met 2 kinderen; zwaarbelast en            Armoedig Jan Tramper: arbeider; een vrouw met 4 kinderen; zeer armoedig

Publicatie Schouwing op het schadelijk gevogelte Woesndag den 4 mei 1836 Den 16 April 1836

Middelburg den 18 April 1836 De Districts Commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden te Middelburg heeft de eer UEA te doen toekomen drie Exemplaren van het verhandelde in de Algemeene vergadering van het Hoofdbestuur te Amsterdam op den 29 Julij 1835; dezelve Commissie informeerd UwEd: tevens dat de Jaarlijksche Collecte te Middelburg zal plaats hebben op Woensdag den 27e dezer en verzoekt UwEd: dat dezelve ook in den loop dezer maand binnen uwe Gemeente geschiede en de gecollecteerde gelden met eenen gecertificeerden Staat vóór den 15e der volgende maand worden overhandigd aan den Heer Z Snijder, Medelid en Secretaris der Commissie wonende  op de Rouaansche Kaai binnen deze stad. De Commissie  voornoemd De Stoppelaar Z.Snijder Lid en secretaris.

Arnemuiden den 12 Mei 1836 Aan den Eerw: Heer Wanrooij te Arnemuiden Onderwerp: Collecte gewapende dienst Wij hebben de eer UwEerw: hier nevens te doen toekomen eene circulaire van den Minister van Staat belast met de Generale Directie van de zaken van de Herv: kerk. Wij verzoeken UwEerw: den inhoud dier circulaire aanstaande zondag van de Predikstoel te willen bekendmaken en Arnemuidse Ingezetenen aan te moedigen tot milde bijdragen om die ongelukkige Nederlanders welke in vroegere oorlogen zoowel als voor hen welke door den opstand in Belgium verminkt zijn geworden te helpen ondersteunen, terwijl de collecte aanstaande Maandag aan de Huizen der Ingezetenen door het bestuur  zal worden gedaan. De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 12 mei 1836

BEKENDMAKING

Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden maken bekend dat op bekome aanschrijving van de Commissie tot aanmoediging en ondersteuning  van den gewapenden dienst in de Nederlanden, de collecte voor de in vroeger en voor de in den Belgischen oorlog verminkte Noordnederlandsche krijgshelden door het Gemeente bestuur alhier bepaald is op maandag den 16 mei aanstaande. Zoo worden bij deze Arnemuidens Ingezetenen aangemaand tot milde en ruime bijdragen voor die ongelukkige wapenbroeders, welke hun bloed veil gehad hebben tot verdediging van ons zoo dierbaar Nederland, en die daardoor ongelukkig geworden zijnde, beroofd van het gebruik hunner ledematen, buiten staat  voor hun zelven den kost te winnen; de mildadigheid  van hunnen natuurgenooten ?/ medemensen ? beidende inroepen, opdat hun lot hierdoor een weinig verzagt en dragelijk mag worden gemaakt. De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 17 Mei 1836 Aan den Heer Gouverneur Onderwerp: collecte gewapende dienst Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat de opbrengst der collecte alhier ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden heeft opgebragt eene som van f.9:10 ½   hetwelk door ons aan de commissie is verzonden De Burgemeester

De Burgemeester der stad Arnemuiden certificeert dat de collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, alhier op den 16e  dezer gedaan heeft opgebragt de som van Negen gulden  tien & halven cents f.9.10 ½ Arnemuiden 17 mei 1836 CDB

Ontvangen van het Gemeente bestuur van Arnemuiden de som van negen gulden tien en een halve Cents voor in deze maand gedane kollecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. f.9.10 ½ cts Middelburg 19 Mei 1836 Namens de Commissie Z.Snijder Lid en secretaris

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 15 April 1836 Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester & wethouders van Arnemuiden van den 8 dezer no 82 daarbij ter goedkeuring inzendende het door dezelve opgemaakt contract in duplo van de uitgifte in cijns aan C.J.Baars van het aan die stad toebehoorende Christiaan Poldertje, voor eene som van f.34—‘s jaars  & tot welke uitgifte bij ZM besluit van den 17 Februarij l.l. no 127 de vereischte autorisatie is verleend. Is goedgevonden Het voorschr: contract goed te keuren & van een approbatoire apostille voorzien aan Burgemeester & wethouders van Arnemuiden bij afschrift dezer te retourneren. Accordeert met voorschr: verbaal De Griffier der Staten Van der Heim.

Middelburg den 18 April 1836 Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een exemplaar der wet van den 29 December 1835 (Staatsblad no 43) houdende wijzigingen, van sommige bepalingen der wet op de personele belasting van den 29 Maart 1833 ( Staatsblad  no 4) ten gebruike der commissiën ingesteld bij art: 31  paragraaf 1 der wet van 29 Maart 1833 om zich bij de beschrijving en verder werkzaamheden daarnaa te gedragen. De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Samenvatting uit het STAATSBLAD van het koninkrijk der Nederlanden No 43 Wet van den 29 December 1835, van de belangrijkste punten: De belasting naar de drie eerste grondslagen, zal slechts tot een derde van het deswege bij de wet van den 29 maart 1833 bepaalde bedrag zijn verschuldigd, ter zake van woonhuizen en woningen, in gebruik of bewoond als bij artikel 5 paragraaf 1 dier wet bedoeld. De belasting op de deuren en vensters wordt met 10% verhoogd. WILLEM etc Uitgegeven den vierden Januarij 1836

Middelburg den 19 April 1836 Nevens deze heb ik de eer UEd. te doen toekomen 75 stuks Patent-zegels, voor het aanstaande dienstjaar 1836, (beginnende met 1 Mei ) met verzoek om mij de ontvangst derzelve te berigten De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Arnemuiden den 29 April 1836 Aan den Gouverneur Onderwerp: Ontvangst Patent zegels Bij Uwe Excie missive van den 19 dezer maand A no 459 7/1 4 afd: ontvangen hebben wij de eer te berigten dat wij  de 75 stuks patentzegels hebben ontvangen De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 1e Mei 1836 Aan den Heer Gouverneur Onderwerp: Schutterij. Ingevolge de bestaande voorschriften hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de kinderen van de voor den 1e Ban provisioneel vrijgestelde Schutters David Geldhof ., Jan Kraamer, Jan Dingemanse en Joris Dingemanse alle nog in leven zijn. De Burgemeester CDB

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland. Vrijdag den 22sten April 1836 Samenvatting: De Arrondissements-ijkers  worden geautoriseerd om dit jaar slechts te vaceren in de navolgende  gemeenten en annexe genoemde plaatsen, c.q  te Arnemuiden, ook voor Kleverskerke en Nieuw-en St.Joosland De Griffier der Staten Van der Heim.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 29 April 1836 Door etc overlegd zijnde: A de ingekomen staten in duplo van inhoudende aanvragen van sommige plaatselijke besturen om te worden gemagtigd tot het beschikken over de fondsen welke bij derzelver begrootingen over de jaren 1835 en 1836 voor onvoorziene uitgaven zijn toegestaan als mede een staat van de aanvragen der steden en der tot het 1e district behoorende platten lands gemeenten Is goedgevonden  De voorz: staten te arresteren Etc. De Griffier der Staten Van der Heim

Middelburg den 7 Mei 1836 Onderwerp: derde aflevering derde kontingent                     Ligting 1836. De derde aflevering van het Kontingent der Nationale Militie voor de ligting van het loopende jaar is door mij bepaald op Zaturdag den 14e dezer des morgens te 9 uren op den koopmansbeurs alhier. Ik heb de eer UEd; hiernevens te doen geworden de orders voor de manschappen in uwe stad welke in deze aflevering zullen worden begrepen met  verzoek  om dezelve na daarin de vereischte  invulling te hebben gedaan  aan de belanghebbenden te doen uitreiken en te zorgen dat de laatste op de gebruikelijke wijze op voorschreven tijd en plaats  met overlegging van den staat model lett DD in triplo en het extract uit denzelven voor elkman in het bijzonder opgemaakt, mij worden aangeboden. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland Bij deszelfs afwezigheid A.C. van Citters Lid der GS

Arnemuiden den 20 Mei 1836 Aan de Heer Gouverneur van Zeeland Onderwerp; Zuivering Boomen van rupsennesten. In voldoening aan uwe Excie van den 22 Januarij j.l. PB no 10, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat bij den ontvangst der circulaire, wij onverwijld zijn overgegaan tot de afkondiging der Wet van 26 Ventôse 7 Jaar tot zuivering der Boomen van alle rupsennesten, dat wij op de bepaalde tijdstippen omgang op dezelve hebben gedaan en geene nalatigheid in onze gemeente hebben gevonden,terwijl  wij Uwe Excie  weder dit jaar met genoegen kunnen melden er geene rupsennesten in stads boomen straaten of hagen zijn gevonden geworden. De Burgemeester

Zij deze en bijlagen gesteld in handen van den Heeren Burgemeester & Wethouders Der stad Arnemuiden Om berigt,consideratiën en advies Middelburg den 14 Mei 1836 Van wege den Staatsraad Gouverneur der Provincie Zeeland De Griffier der Staten Van der Heim.

Arnemuiden 16 mei 1836 Ondewerp: Schutterijen Het rekwest van Adriaan Filius houdende verzoek om van den schutterlijken dienst te mogen worden ontslagen, wegens 34 jarigen ouderdom, ons bij dispositie van den 14 dezer maand A 1 Afd: no 5559 in handen gesteld, om berigt , consideratie en advies ,hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat deszelfs aangevoerde reden overeenkomstig de waarheid is, en uit hoofde hij den vereischte ouderdom heeft, dezerzijds geene bedenking tegen deszelfs ontslag bestaat. Terwijl wij dat rekwest met bijlage UEd: doen retourneren om daarover nader te beschikken.

De Burgemeester CDB

Middelburg den 16 Mei 1836 Onderwerp: Mutatiën bedelaars gestichten Ik heb de eer UEAbij deze te informeren dat blijkens het mij door Zijne Excellentie den Minister van Binnelandsche Zaken medegedeelde Extract uit den staat der mutatiën voorgevallen in het personeel der bedelaarsgestichten gedurende de maand Maart l.l. op den 16: dier maand in die gestichten is overleden M:L:Meulmeester ( no 1372) in uwe stad, onderstandsdomicilie gehad hebbende. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland Van Vredenburch

Middelburg den 1e Mei 1836 Onderwerp: Mutatie kindergestichten Ik heb de eer  UEA bij deze te informeren dat blijkens het door Zijne Excie den Minister van Binnenlandsche zaken medegedelde extract uit den staat der mutatiën, voorgevallen in het personeel der kindergestichten, gedurende de mand Maart l.l. op den 28 dier maand uit die gestichten is ontslagen D.Beeckman ( no 1913 ) in uwe stad onderstandsdomicilie hebbende De Staatraad, Gouverneur Van de provincie Zeeland.  Van Vredenburch

Arnemuiden 1 Junij 1836 Aan den Heer Gouverneur Onderwerp: Schutterij Ingevolge de bestaande voorschriften hebben wij de eer Uwe Excie te berigten , dat de kinderen  der voor den 1e Ban provisioneel vrijgestelde Schutterij D.Geldhof , J.Kraamer,D.?.Dingemanse en J.? Dingemanse alsnog in leven zijn. De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 15 Junij 1836 Onderwerp: verpachting Beer Hiernevens hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen de conditiën van onderhandsche verpachting van den zoogenaamden Beer dezer Stede, met eene daarbij gevoegde deliberatie van den stedelijken Raad alhier welke wij ter nadere goedkeuring aan UEG aanbieden. De Burgemeester CDB

Middelburg den 15 Junij 1836 Onderwerp: Mutatie miliciens Ik heb de eer UEA kennis te geven dat onder de miliciens welke tot deze provincie behooren en bij de 17.Afdeeling Infanterie dienen de navolgende mutatiën  voor zooveel Uwe stad betreft heeft plaats gehad, te weten: Dat in de maand April j.l.wegens volbragte dienttijd als milicien, ten gevolge van ZM besluit van den 3.dier maand no 78, uit de sterkte der genoemde  Afdeeling is gebragt de Loteling Blaas Blaasse, van de ligting 1830. Ik verzoek UEA hiervan aanteekening te doen op de alphabetische lijst der voors: ligting en op het Register van Ingelijfden model lett: GG uwer stad. De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Bij deszelfs afwezigheid A.C. van Citters Lid der GS

Middelburg den 18 Junij 1836 Onderwerp: Toezending van Een invorderbaar Verklaard kohier

Volgens de resolutie van Zijne Excie den Minister van Financiën van den 17 Mei 1834 no194, (P.B. no53 ) heb ik de eer UEA hiernevens , in overeenstemming met art.13 van het besluit van 16 Thermidor, 8e jaar, toe te zenden,het, op den heden invorderbaar verklaarde suppletoir kohier van het Patentregt uwer gemeente , dientjaar 1835/1836. Verzoek binnen vijf dagen na ontvangst aan den Ontvanger der Directe belastingen, te doen toekomen en mij den dag op te geven ,waarop de afkondiging zal hebben plaats gehad, De Controleur der directe belastingen etc in de controle Middelburg Van Doorn

Arnemuiden den 21Junij. Hiervan berigt aan den Controleur

Middelburg den 22 Junij 1836 Onderwerp: transport buskruid Op het laatst dezer week of begin der volgende bij daartoe geschikt weder doormiddel van transport te water van Uw buskruidmolen no 9 ( de gouden Draak)  naar het Fort Rammekens zal worden vervoerd eene te dien einde aldaar gereed liggende  hoeveelheid proefhoudend artillerie en Infanteriebuskruid. Ik verzoek UEd: om te zorgen dat bij de eventuele lading lossing of vervoer van gemeld materieel in of door uwe gemeente de maatregelen van voorzorg worden in acht genomen bij art: 58 der wet van den 26 Januarij 1815 voorgeschreven. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland Van Vredenburch

Middelburg den 22 Junij 1836 Onderwerp: Toezending van een invorderbaar verklaard kohier Samenvatting:Hierbij gaat het invorderbaar verklaarde kohier van de personeele belasting  dienstjaar 1836/1837. Binnen 5 dagen doen toekomen aan de Heer Ontvanger der directe belastingen en mij te laten weten de te doene afkondiging De Controleur der directe belastingen in- en uitgaande regten en accijnsen in de controle Middelburg Van Doorn

Vermelding van afkondiging

Arnemuiden den 13 Junij 1836 Aan den Gouverneur In voldoening aan uwe Excie circulaire van den 23 Junij j.j. P.B. no 58 hebben wij de eer Uwe Excie  hiernevens in duplo te doen toekomen  de door ons opgemaakte staten van het aanwezige wapenen & ledergoed binnen den Gemeente, terwijl geen wapenen aan de rustbewaarders of gewapende volksmagt zijn uitgegeven. De Burgemeester CDB

STAAT  DER WAPENEN EN LEDERGOED  IN GEBRUIK BIJ DEN 2E BAN RUSTENDE SCHUTTERIJ DER STAD ARNEMUIDEN EN GEMEENTE CLEVERSKERKE OF OP DERZELVER WAPENKAMER BERUSTENDE OP DEN 12E JULIJ DES JAARS 1836

Namen: A de Hol; J.Z. van Belzen; Bl.Meerman; C. van Belzen; Jac. De Nooijer; L. Meulmeester; P.Boone; Jan de Nooijer; P.C. Schroevers ; Cs van Belzen; Ms de Nooijer; Joost Smout;L.Keur; Job Jaccobse; Boud: Grootjans; Ms Meulmeester; Pt: Meulmeester; Filius

Genoemd: Geweren;bajonet/bajonetscheden;sabels/sabelscheden; arttrekkers??;schroevedraaiers;veerhaken? Patroontasschen etc N.B. Slecht leesbaar.!! Samen met Kleverskerke: 70 geweren ; bajonetten; weinig sabels ;34 arttrekkers?;13schroevedraaiers;35 patroontasschen etc

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 24 Junij 1836 Onderwerp: Contract Over den z.g. Beer Is goedgevonden Het  voorschreven: contract goed te keuren en van een approbatoire appostille voorzien te retourneren etc. De Griffier der Staten Van der Heim

Middelburg den 10den Julij 1836 Onderwerp: Kennisgeving practische artillerieoefeningen Ik heb de eer UEd kennis te geven dat op den 11den dezer eenen aanvang zal worden gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden tot uitoefening der practische artillerie-exercitiën; dat deze werkzaamheden des morgens te 7 ure zullen beginnen en des middags te 3 ure zullen eindigen; dat de worpen uit de mortieren en houwitsers , aan den zoogenaamden Vijgeter voorbij het fort de Nolle zullen geschieden, en dat andere schoten uit opgeboorde kanonnen, à 60 ponden op courtine 8-9 der vesting zullen worden gedaan; terwijl op donderdag den 14den aanstaande met het vuren aan den Vijgeter eenen aanvang zal worden gemaakt. Ik verzoek UEd hiervan uwe ingezetenen te verwittigen, ten einde dezelve zich voor ongelukken kunnen hoeden. De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland. Van Vredenburch

Aan Heeren GS van Zeeland Onderwerp: Armwezen Het Diaconie Armbestuur van de Gereformeerde Gemeente dezer Stede, heeft ons bijgaande adres ter hand gesteld, houdende verzoek om UEGA autorisatie te mogen bekomen, tot het aanvaarden van een legaat groot f.1,50 door Louisa van Kas den 4 dezer alhier overleden aan haar bemaakt bij Testamentaire dispositie van den 13 decb: 1820. Wij nemen de vrijheid UEGA te verzoeken die benoodigde autorisatie aan dat Bestuur te verleenen. De Burgemeester CDB Den 25 Julij 1836

Middelburg den 25 Julij 1836 Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden eene acte van decharge wegens de door uwe gemeente gedane betalingen voor verplegingskosten etc van persoenen in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid over 1834 welk bewijs overeenkomstig mijn besluit van den 22 April 1833 (P.B.no 49 ) in het archief der gemeente zal behooren te worden gedeponeerd. De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Van Vredenburch

ACTE VAN DECHARGE

Uit het Register der geldelijke belastingen ter Algemeen Rekenkamer is gebleken dat op folio 12, de gemeente Arnemuiden provicie Zeeland belast is wegens verplegingskosten enz. van personen ,in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over den jare 1834 Welke belasting is opgeheven ingevolge Resolutie der Algemeene Rekenkamer van den 16 november 1826 ter somma van honderd twee en vijftig gulden &vijtig cents ‘sGravenhage, den 28 December 1835 Ter ordonnantie der Algemeene Rekenkamer Handtekening

Middelburg den 27 Julij 1836 Onderwerp: Kennisgeving der vacatie voor den Herijk Ter voldoening aan het besluit van HEGA Staten dezer provincie van den 11 Maart jlj no 14 PB no 34 heb ik de eer UEA te berigten dat ik tot den herijk der maten en gewigten in de stad Arnemuiden zal vaceren Maandag Dingsdag en Woensdag den 8, 9 en 10 Augustus  des voormiddags van half 10 tot 2 uren dat met de stad Arnemuiden zijn gecombineerd de gemeenten Kleverskerke, Nieuwland en St.Joosland van welke bepalingen ik UEA verzoek mededeling te doen aan de ingezetenen en aan HH Burgemeesteren en Assessoren van genoemde gemeenten. Ook volgems bovengemeld besluit verzoek ik UEd een lokaal met het noodige voorzien ter mijner beschikking te willen stellen en mij dit Maandag voormiddag ten 9 uren door iemand van stadswege te doen aanwijzen. De Arrondissementsijker te Middelburg Handtekening

Arnemuiden den 29 Julij 1836 Bekendmaking Burgemeester & wethouders der stad Arnemuiden maken bekend dat den Heer Arrondissementsijker tot den herijk van de Nederlandsche maten & gewigten op het stadhuis alhier zal vaceren op maandag Dingsdag en Woensdag den 8,9 en 10 Augustus van half 10 uur tot 2 uuren. Dientengevolge aan nering doende en handeldrijvende personen welk tot het gebruik der nieuwe maten & gewigten verpligt zijn ernstig aanbevolen om hiervan gebruik te maken zullende zij anders in gebreke van dien ingevolge de bepalingen van ZM besluit van den 30e Maart 1827 tot eene geldboete worden verwezen. De Burgemeester

Middelburg den 2 Augustus 1836 Onderwerp: Mutatie miliciens Ik heb de eer UEA kennis te geven dat de milicien Lieven Meulmeester behoorende tot uwe stad in de ligting van het loopende jaar dienende bij de 17e Afd: Infanterie  daarvan ingevolge art:171 der wet van den 8 Januarij 1817 op den 12 Junij j.l. tot de vrijwillig aangeworvenen van het 3e bataillon veldartillerie is overgegaan. Ik verzoek UEA hiervan aanteekening te doen op de alphabetische lijst der verm; ligting en op het register van ingelijfden model litt: GG uwer stad. De Staatsraad Gouverneur Vande provincie Zeeland Van Vredenburch

Middelburg den 12 Augustus 1836 Onderwerp[: Toezending van een invorderbaar verklaard kohier. SamenvattinG: Hierbij zend ik U toe het invorderbaar verklaarde kohier no 2 van de personeele belasting uwer gemeente dientjaar 1836/1837. Verzoek binnen vijf dagen na ontvangst aan den Heer Ontvanger der directe belastingen te doen toekomen en mij den dag opte geven waarop de , naar luid van art.5 der wet van 4 messidor, 7e jaar, de te doene afkondiging zal hebben plaats gehad. De Controleur der directe belastingen in-en uitgaande regten en accijnsen in de controle Middelburg Handtekening

Arnemuiden 13 Augustus 1836 Aan den Heer Controleur Onderwerp: Kohier Pers: belasting Het kohier van de personele belasting dezer gemeente dientjaar 1836 bij uwe missive van den 12 dezer no 282 bij ons ontvangen zijnde hebben wij de eer UEG te berigten dat de afkondiging heden zal plaats hebben, en hetzelve aan den ontvanger zal worden ter hand gesteld De Burgemeester CDB

Arnemuiden 15 Augustus 1836 Onderwerp: Toezending Bijzondere rol Wij hebben de eer UEG hiernevens te doen toekomen den bijzondere rol dezer gemeente over het loopende jaar 1836, met kennisgeving dat de manschappen welke op de bijzondere rol van 1835 geplaatst zijn en niet op dezelve? gevonden worden tot de reserve zijn overgegeven. De Burgemeester CDB

No 253 Middelburg den 15 Augustus 1836 Onderwerp: Belooning van de Zetters over het dienstjaar 1835/1836 Door Zijne Excie den Minister van Financiën, bij resolutie van den 26 Julij no 51 Afdeeling Directe belastingen, de voorgestelde belooning der zetters, wegens de werkzaamheden van het patent-Regt in de gemeenten, alwaar meer dan twintig artikelen op de primitive Kohieren voorkomen, over het dientjaar 1835/1836. Goedgekeurd en vastgesteld zijnde, heeft dezelve daarbij aan de Zetters uwer gemeente, over dit Dienstjaar toegelegd: f.8,90 etc De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Bij deszelfs afwezigheid Sprenger Lid der GS

Middelburg den 18 Augustus 1836 Onderwerp: transport buskruid Ik heb de eer Ued: kennis te geven dat in den loop der aanstaande week bij daartoe gunstig weder door middel van transport te water van den buskruidmolen no 9 ( de gouden draak) naar het fort Rammekens zal worden verzonden eene te dien einde aldaar gereedliggende hoeveelheid proefhoudend artillerie buskruid. Ik verzoek UEd: om te zorgen dat bij de eventuele lading lossing of vervoer van gemeld materieel in of door uwe gemeente, de maatregelen van voorzorg worden in acht genomen bij art 58 der wet van den 26 Januarij 1815 (S.B. no 7) voorgeschreven. De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Bij dezelfs afwezigheid Sprenger Lid der GS

Arnemuiden den 24 Augustus 1836 Aan Heeren GS van Zeeland Onderwerp: Begrooting Wij hebben de eer UEGA bij deze ter goedkeuring aan te bieden de door den Raad dezer stad opgemaakte  begrooting voor het aanstaande jaar 1837 en zulks in triplo met eene memorie van toelichting en  daar verder bij behoorende staten De Burgemeester CDB

Arnemuiden den 23 Augustus 1836 Onderwerp: Armbegrooting 1837 De begrooting in ontvang van en Uitgaaf van het Diaconie Armbestuur dezer gemeente voor het dienstjaar 1837 door den Raad dezer Stad bij voorraad gearresteerd zijnde, hebben wij de eer dezelve in triplo aan UEGA ter nadere goedkeuring te laten toekomen en merken daarbij aan. Ten opzichte der inkomsten Dat het goede slot is gebragt naar de uitkomst van de berekening overeenkomstig het voorschrift. De collecten & vrijwillige giften zijn gesteld naar den ontvangst van het vorige jaar. Subsidie van de gemeente hebben wij weder dit jaar noodig geacht daar voor te stellen de som van f.50- als zijnde hunne inkomsten voor de bepaalde uitgaven niet toereikend. De legaten is de vastgestelde som gebragt als dit jaar is goedgekeurd. Ten aanzien van de Uitgaven: De bestedingskosten word dezelfde som als van dit jaar voorgedragen wordende voor de kinderen in de koloniën met f.25 verminderd, uit hoofde een uit dezelve is ntslagen, bedeeling in geld alsmede kleeding van arme personen worden dezelfde somme gebragt als in dit jaar zijn toegestaan, terwijl de begravingskosten met 10 gulden word verminderd, berekend naar de overledene dezes  jaar, en tot voorkoming van aanvragen op de onvoorziene uitgaven , wordende de posten van onderwijs aan arme kinderen , reparatie aan het Armhuisje en jaarwedde van de geneesheer dezelfde  sommen gebragt als die in 1836 zijn toegestaan terwijl de belooning van den ontvanger naar de  bepaalde inkomsten is berekend en zijn dezelfde sommen  gesteld voor Schrijfbehoeften en onvoorziene uitgaven welke dit jaar zijn toegestaan, wordende eindelijk eene som in uitgaaf gebragt voor Adriana Adriaanse de Ridder in het simpelhuis te Middelburg, welke door  den armoedigen toestand waarin haar man verkeerd reeds   drie? Jaren zijnen toevlugt tot het Diaconie Armebestuur heeft genomen, ten einde deszelfs vrouw welke reeds meermalen aan die ziekte heeft onderhevig geweest in dat huis te verkrijgen. De Burgemeester CDB

Arnemuiden 6 Julij 1836 Aan den Heer Gouverneur en Provinciale Commissie Onderwerp: Vaccine Wij hebben de eer  Uwe Excie etc kennis te geven er bij ons geene berigten zijn ingekomen dat gedurende den loop van het 2e kwartaal dezes jaars iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden, of dat de kinderziekte heeft geheerscht De Burgemeester CDB

Arnemuiden 1 Julij 1836 Aan den Gouverneur Onderwerp: bedelarij. Dat er in onze gemeente aanhoudend toezicht is geweest tot wering van bedelarij voor het tweede kwartaal; geene bedelende personen voor ons gebragt. De Burgemeester

Onderwerp: Maten en gewigten Dat er in deze gemeente aanhoudend toezicht is geweest op het gebruik der nieuwe maten en gewigten dit tweede kwartaal. De Burgemeester

Onderwerp: de broodzetting. Hierbij de Staat der Broodzetting voor dit 2e kwartaal naar de marktprijzen alhier geregeld Etc De Burgemeester

Onderwerp: Verbaal stedelijke kas Hiernevens hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den staat der stedelijke kas volgens de bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt en geteekend De Burgemeester CDB

Middelburg Onderwerp: Toezending invorderbaar verklaard kohier Ik heb de eer UEDA hiernevens in overeenstemming met art.13 van het besluit van 16 Thermidor, 8e jaar, toe te zenden het op den 30 Junij j.l. invorderbaar verklaarde kohier van het patentregt uwer gemeente , dienstjaar 1836/1837. Verzoek binnen 5 dagen na ontvangst te doen toekomen aan den Heer Ontvanger der directe belastingen etc De Controleur der directe belastingen in de contro;e Middelburg Handtekening

Arnemuiden den 10 Julij 1836 Aan den Controleur Onderwerp: Kohier Patentregt Het kohier van het Patentregt dezer gemeente over het dienstjaar 1836/1837 bij uwe missive van den 7 dezer maand no 243 ontvangen zijnde, hebben wij de eer UwEdG kennis te geven dat hetzelve register  aqan den Ontvanger is ter hand gesteld  en den afkondiging op den 13 dezer zal plaats hebben. De Burgemeester CDB

Middelburg den 8 Julij 1836 Onderwerp: Ontslag Schutters Ik heb de eer UEA kennis te geven dat door Heeren GS dezer provincie bij resolutie van den 1 Julij j.l. aan den schutter Adriaan Filius behoorende tot de Plaatselijke Schutterij uwer stad is toegekend regt op ontslag uit den schutterlijken dienst wegens volbragten 34 jarigen ouderdom. Ik verzoek UEA dientengevolge om te zorgen dat aan den belanghebbenden het bedoelde ontslag wordt verleend op den voet der Instructie van den 8e mei 1829 P.B. no 55 ad art: 25 & 26 mitsgaders dat  daarvan de vereischte aanteekening op de registers & rollen der schutterij geschiede en dat voor zoo veel nodig  overeenkomstig art 25 der wet op zijn aanvulling worde acht gegeven De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Arnemuiden den 12 Julij 1836 Aan den Heer Kaptein Snijders Onderwerp: Ontslag Schutter De persoon van A. Filius  schutter bij de 3 Comp: rustende Schutterij in Walcheren en alhier woonachtig is door Heeren GS bij resolutie van den 1e dezer maand no 11 wegens volbragten 34 jarigen ouderdom uit de schutterij ontslagen. Dientengevolge hebben wij deszelfs ontslag opgemaakt en hebben wij de eer UwEG in voldoening der instructie van den 8 mei 1829 P.B. no 55 ad art 25 en 26 in fine hetzelve te doen toekomen De Burgemeester CDB

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 19e Augustus 1836 Samenvatting: De opcenten t.b.v. de steden Hulst en Axel en van de gemeenten te platten lande in deze provincie zijn ter beschikking gesteld ter repartitie: het bedrag betref de somme ad f 23,607,48 ½ Is goedgevonden De voorgedragene verdeeling te arresteren en betaalbaar te stellen bij adsignatiën op de Agenten van den algemeenen Rijks-kassier etc Etc De griffier der Staten Van der Heim

Arnemuiden den 2 September 1836 Aan Heeren GS. Onderwerp: Gemeente comptabiliteiten Ingevolge UEGA besluit van den 1 Februarij 1833 no 22 hebben wij de eer UEGA te kennen te geven dat door ons in den loop van het kwartaal is betaald geworden te weten Over grondlasten van 1836                       f.148,56 Zegelde kwitantiën                                   -----,21 Water & dijkpenningen                                  4,53                                                                  f.153,30 Terwijl op de begrooting van dit jaar 1 Hoofdstuk art 18 slechts daarvoor is gealoueerd eene som van                                                   f.153,-- Mitsdien een tekort van                          f.---,30 Hetwelk uit de post van onvoorziene uitgaven 3 Hoofdstuk art 37 is betaald geworden.\De Burgemeester CDB        

Middelburg den 1e September 1836 Onderwerp:Armwezen Zekere Lambertus Relte en zijn huisvrouw Elisabeth Dingemanse in zoodanigen ziekelijken toestand verkeerende,dat zij niet langer  zonder geneeskundige hulp konde verblijven heeft het Algemeen Armbestuur dezer stad zich verpligt gevonden op derzelver aanzoek die hulp te verleenen. Beide deze personen blijkens de hiernevensgaande nota van inlichtingen, naar de voorschriften der Wet van 28e November 1818 ( Staatsblad no 40) binnen UEA stad armlastig zijnde hebben wij de eer UEA naar aanleiding van KB vanden 2e Julij 1826 no 132 van de verleende hulp kennis te geven met verzoek omtrent de erkenning door UEA te worden onderrigt of met de bezwaren die daartegen mogten bestaan zoo spoedig mogelijk te moeten bekend gesteld. Burgemeester en Wethouders der stadMiddelburg De Stoppelaar Ter ordonnantie van  dezelve M.Mecius ?

MODEL Inlichtingen Van het Algemeen Armbestuur te Middelburg Relatif Missive dato 27e Augustus 1836 Naam en Voornaam:Lambertus Relte Plaats  en tijd van geboorte of ouderdom : te Drijschor 3 mei 1799 Waar gedoopt en in welke Kerk:te Drijschor Godsdienstige gezindheid: Gereformeerd Beroep: Paardeknegt Gehuwd, met wien, of ongehuwd: Elizabeth Dingemanse Waar,en wanneer in den echt opgenomen: te Arnemuiden in 1827 Getal kinderen, en Ouderdom: Geen Voor welke gemeente voor de Conscriptie Of Nationale Militie geloot, en wanneer: Gemeente Drijschor Laatset vierjarige verblijfplaats, bij wien aldaar bekend, Gehuisvest of gewerkt,welk beroep aldaar uitgeoefend Hoe lang aldaar verbleven en  waar gewoond: Arnemuiden gedurende 12 jaren Tot en met 1833 Waar vroeger, en hoe lang, aldaar gewoond: Nieuwland 2 jaren Naam en voornaam van den vader: Naam en Voornaam van de Moeder: Laatste of tegenwoordige Woonplaats en hoe lang : Middelburg sedert 3 jaren Meer bijzondere vermelding: heeft alhier gewoond wijk Q no 181

Arnemuiden den 5 September 1836 Aan B en W  der stad Middelburg Onderwerp:Armwezen In voldoening aan Uwe E: A:: missive van den  3e ?dezer maand no8/2040 hebben wij de eer UEA te kenne te geven dat wij  in UEA missive opgegevene persoon van Lambertus Relte benevens zijne huisvrouw Elisabeth Dingemanse  bij daartoe gedane onderzoek gebleken is zij nog geen vier jaar deze gemeente verlaten hebbend wij dezelve het onderstand domicilium erkennen en het Diaconie Armbestuur dezer gemeente daarvan hebben kennis gegeven De Burgemeester CDB

Aan het Diaconie Armbestuur Arnemuiden den 5 September 1836 Bij missive van Heeren B & W der stad Middelburg is ons te kennen gegeven  dat Lambertus Relte  en zijne huisvrouw Elisabeth Dingemanse  door ziekelijk omstandigheid  onderstand is verleend door de Algemeene Armen dier stad en terwijl gemelde personen als nog in deze Gemeente armlastig zijn, hebben wij de eer  uw Eerw: hiervan mededeeling te doen. De Burgemeester CDB

Arnemuiden den  September Aan den Heer Gouverneur Onderwerp: Inlijving Schutterij In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 14 dezer maand P.B. no 73 hebben wij de eer Uwe Excie hiernevens te doen toekomen de staat inhoudende de manschappen welke voor dezen jare voor de schutterij geloot hebben en op de bijzondere rol zijn gebragt. De Burgemeester CDB

Middelburg den 17 September 1836 Onderwerp: Afhaling veldwachters kleeding Ik heb de eer UEd: kennis te geven dat aan het provinciaal Gouvernement te Middelburg voor den veldwachter der gemeenten Arnemuiden en Kleverskerke de navolgende Kleeding-en équipement stukken beschikbaar zijn gesteld als: 1 Jas 1 Buis 1 Broek 1 paar Slobkousen 1 pet Welke kleeding stukken  overeenkomstig paragraaf 4 van mijn besluit van den 13 Januarij 1835 A no 562, 1 Afd: ( P.B. no 6) tegen een door UEd geteekend reçu kunnen worden afgehaald, waarop tevens zal moeten worden vermeld de onlangs aan den veldwachter uitgereikte schoenen De Staatsraad Gouverneur Van de provincie Zeeland Van Vredenburch

Middelburg den 20 September 1836 Onderwerp: Maatschappij van Weldadigheid                    Afrekening over 1835 Ik beb de eer aan UEdL hiernevens te doen toekomen extracten uit de rekeningen der verschuldigde Verplegingstransport en vervangingskosten van Weezen en bedelaars welke ten laste van uwe gemeente gedurende het jaar  1835 in de gestichten  der Maatschappij van Wedadigheid zijn verpleegd uit welke extracten UEd: zullen bekend worden met het bedrag der door uwe gemeente verschuldigde sommen als mede met hetgeen daarop na de reeds door UEd: bij voorschot gedane betalingen nog zal behooren te worden betaald. Dit laatste bedrag nu, hetwelk in de  8e kolomvan die rekeningen wordt aangewezen, zal t.b.v. uwe gemeente uit derzelver aandeel in de provinciale belasting worden gepreleveerd en met dedzelve op de gewonen wijze  worden verrekend, terwijl hetzelve door UEd: op den post van onvoorzien uitgaven bij de plaatselijke begrooting van het loopende jaar toegestaan zal kunnen worden geïmputeerd. Wijders verzoek ik UEd:; om, indien bij UEd: op de voorn: rekeningen eenige bedenkingen mogten voorkomen mij die vóór den 10 der volgende maand op te geven, daar ik, alsdan geene opgave deswege van UEd: ontvangen hebbende , het daarvoor zal houden dat er geen bedenkingen op de rekeningen bij UEd: bestaan De Staatsraad Gouverneur Van de Provincie Zeeland Van Vredenburch

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland Onderwerp: Maatschappij van Weldadigheid afrekening 1835 Bij Uwe Excie missive van den 20 dezer A no 10834 2 adf: ons toegekomen zijnde, de extracten uit de rekeningen der verschuldigde verpleging transport en vervangingskosten van Weezen en bedelaars ten last van onze Gemeente gedurende het jaar 1835 in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid verpleegd met verzoek indien bij ons daarop eenige bedenkingen mogten voorkomen Uwe Excie voor den 16 der volgende maand mede te deelen. Die rekeningen door ons ingezien zijnde, zal, zoo wij hopen Uwe Excie het ons ten goede houden, dat op die voor bedelaars bij ons eene bedenking is voorgekomen, hier (uit) bestaande: Dat voor den bedelaar Marinus Lievense Meulmeester voor circan 9 maanden verpleging staat uitgetrokken                                                       f. 39,70                                      Vervangingskosten       f.  15,--                                      Transportkosten            f.   21,-- f. 75,70 Terwijl voor alimentatie gelden  in het bedelaars werkhuis te Middelburg Is betaald                                                            f.    26,-- Te zamen                                                            f. 102,50. En dat in een tijd van Een jaar niet weinig voor onze Gemeente bezwarend  is. Wel is waar hebben heeren GS ons uit de Provinciale fondsen in het vorige jaar f.50—toegekend waarvoor wij HEGA onze dank hebben betuigd bij onze missive in dato 7 februarij no 43 dan er blijft noch ten onzen laste eene som van f.52,50 over dien nu reeds overledenen bedelaar  dat voortspruit niet alleen wegens een ligchaam gebrek maar ook de vervangingskosten en wel voor maar negen maanden, en de niet geringe transportkosten van eenen man ad f.21-die doch met meerder bedelaars te gelijk is getransporteerd geworden, waarbij komt dat wij voor eene andere persoon op den staat gemeld aan Zenuwtoevallen mede f.52,10 worden aangerekend, zoo dat dien last ad f.105 drukkend is en uwe Excie kunnen verzekren dat geen eene  arme zelf gebrekkige in deze gemeente eene gulden ‘s weeks word bedeeld. En daar wij alle mogelijke bezuinigen in acht nemen, om doch niet te moeten overgaan tot plaatselijke belastingen, die onze gemeente over het algemeen niet dragen kan, aangezien dezelve reeds veel te kort schiet in die voor het Rijk Uwe Excie reeds bekend gemaakt, zoo nemen wij de vrijheid Uwe  Excie bij deze mededeeling  eerbiedig te verzoeken om onze voorspraak bij HEGA te zijn ten einde ons uit de Provinciale fondsen eenige tegemoetkoming mogen worden verleend. De Burgemeester C.D.Baars Den 25 September 1836

Bedelaars enz 1835

868 Huiszoon Jannetje Aankomst 5 April 1830 365 dagen verschuldigd:f.52,50; zenuwtoevallen 1372 Meulemeester, Marinus Lievense Aankomst 31 Maart 1835 276 dagen verschuldigd f.39,70 ; verzakking der waterblaas Vervangingskosten van M. Meulmeester  f. 15.— Transportkosten van          idem                 f. 21,-- Verschuldigde sommen f.128,20 Gestorte sommen           f.  73,90. Nog verschuldigd          f.  54,30

Weezen enz 1835

1911 Beekman Marinus Aankomst 27 October 1828 ontslagen 13 April 1835  verblijfdagen 103 verschuldigde som: f.  7,05 1912 Beekman Dirk aankomst idem  365 verblijfdagen verschuldigde som f.25— 935 Caljou J. Casper aankomst 23 Aug: 1829  365 verblijfdagen verschuldigde som f.25- 840 Tange Isaac  aankomst 19 November 1832 365 verblijfdagen verschuldigde som f.25— Totaal                                                                                                                          f.82,05.

Arnemuiden den 27 September 1836 Aan Heeren GS van Zeeland Onderwerp: Conditiën & verbaal verpachting Wij hebben de eer UEGA hiernevens te doen toekomen het proces verbaal der door ons gehoudene verpachting van Stadseigendommen benevens de conditiën van den stedelijken Raad alhier gearresteerd in haar vergadering van den 23 Augustus l.l. De Burgemeester CDB

Middelburg den 24 September 1836 Onderwerp: Toezending van invorderbaar verklaarde kohieren Samenvatting: Hierbij heb ik de eer UEA toe te zenden het op den 16 dezer invorderbaar verklaarde kohier van de personeele belasting Uwer gemeente dienstjaar 1836/1837 benevens het suppletoir kohier van het patentregt van het 1e kwartaal 1836/1837. Verzoek binnen 5 dagen na dezes aan den Ontvanger te laten toekomen en opgave van de dag van afkondiging. De Controleur der directe belastingen etc in de controle Midelburg Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland Vrijdag den 9 September 1836 Samenvatting: m.b.t. de rekeningen over 1835 van de Gemeente Arnemuiden Is goedgevonden Deze te arresteren met extract aan de belanghebbenden etc De Griffier der Staten Van Visvliet Lid GS

Middelburg den 27 September 1836 Onderwerp: transport Buskruid. Samenvatting: kennisgeving dat in den loop der laatste helft van deze week  bij gunstig weer door middel van transport over de binnenwateren uit Vlissingen met bestemming naar ZuidHolland zal verzonden worden eene partij Buskruid met verzoek dat bij het vervoer langs de oevers uwer stad voor zooveel noodig  de maatregelen van voorzorg worden in acht genomen, bij art 58 der wet van den 26 Januarij 1815 (Staatsblad no 7) voorgeschreven. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland Van Vredenburch

Ga naar boven