Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1838 - 2

Zeeuws Archief
Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden
Ingekomen stukken en afschriften van uitgegane brieven 1838 deel 2

 

Arnemuiden 6 Augustus 1838
Onderwerp:Controleur
Wij hebben de eer UEG kennis te geven dat bij uwe missive dd 31 Julij jl bij ons ontvangen is het kohier van de Pers: belasting litt A no 2 waarvan op heden afkondiging is gedaan en aan den Ontvanger is ter hand gesteld.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 27 Julij1838
Gelezen zijnde eene missive van Z:E: den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 14 Julij jl no137 3e Afd: daarbij toezendende eene door denzelve krachtens koninklijke magtiging genomen dispositie op een request van de leden uitmakende de Commissie van Toezigt over de Keersluis te Arnemuiden houdende nader verzoek om een subsidie uit ’s Rijks Kas voor de herstelling dier Sluis,bij welke dispositie aan de adressanten andermaal wordt te kennen gegeven dat zij met hun verzoek als geheel tot plaatselijk belang betrekkelijk aan deze vergadering worden verwezen:herhalende gemelde Minister de reeds bij missive van den 8 December 1836 3 Afd: no 159 aan deze vergadering gedane uitnoodiging om de voors; Commissie in de kosten van afdamming en herstelling der bedoelde Keersluis des vereischt wordende uit de Provinciale fondsen tegemoet te komen.
Is goedgevonden
De voors: onder datum van den van den 14 Julij jl 3e Afd; no 137 door Z:E: den Minister van Binnenlandsche Zaken genomen dispositie aan B & W van Arnemuiden toe te zenden met uitnoodiging om dezelve, na daarvan kennis te hebben genomen aan de belanghebbende adressanten uit te reiken,onder kennisgeving aan dezelven,dat de vergadering geene Provinciale fondsen ter harer beschikking heeft waaruit eene tegemoetkoming in de kosten van afdamming en herstelling der Sluis zoude kunnen worden verleend, en dat mitsdien de belanghebbenden bij de conservatie dier Sluis op ander middelen zullen moeten bedacht zijn om in de kosten van hertsel van dezelve te kunnen voorzien.
En zal afschrift dezer worden gezonden aan B & W van Arnemuiden ten fine als vermeld en aan den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in deze Provincie tot informatie
De Griffier derStaten
Van der Heim.

Arnemuiden 7 Augustus 1838
Aan de Heer Kapitein Snijders
Nevens deze hebben wij de eer UEG te doen toekomen de bijzondere rol der rustende Schutterij dezer gemeente voor 1838, terwijl de manschappen welke in de voorledene jaren op de bijzondere rol gebragt en van deze afgelaten zijnde geacht kunnen worden tot de reserve te zijn overgegaan.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 10 Augustus 1838
Onderwerp: Vervoer buskruid
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat in den loop der aanstaande week bij daartoe gunstig weder door middel van transport te water van den Buskruid molen no 9 de gouden draak naar het Fort Rammekens zal worden vervoerd eene tot dat einde aldaar gereedliggende hoeveelheid nieuw artillerie en Infanterie Buskruid.
Ik verzoek UEA om te zorgen dat bij de eventuele lading lossing of vervoer van gen: materiaal in of door uwe gemeente de maatregelen van voorzorg worden in acht genomen bij art 58 der wet van den 26 Januarij 1815 (SB)
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 11 Augustus 1838
Onderwerp: Toezending van een invorderbaar verklaard kohier
Hierbij zend ik UEA het op den 3e Augustus invorderbaar verklaarde kohier van het Patentregt dienstjaar 1838/1839.
Verzoek: binnen vijfdagen na ontvangst aan den heer Ontvanger der directe belastingen te doen toekomen en den dag op te geven van de te doene afkondiging.
De Controleur der directe belastingen etc in de Controle Middelburg
Bij deszelfs afwezigheid
De controleur divisie Colijnsplaat
Van Kinschot

Arnemuiden den 15 Augustus 1838
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Begrooting 1839
Wij hebben de eer UEGA Heeren ter goedkeuring aan te bieden de door den Raad der stad opgemaakte begrooting voor het aanstaande jaar 1838 en zulks in triplo met eene memorie van toelichting en daar verder bijbehoorende staten
De Burgemeester
CDB

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Armbegrooting
De begrooting in Ontvang en Uitgaaf van het Diaconie Armbesturr onzer Gemeente voor het jaar 1839 door de Raad dezer dezer stede bij voorraad onder UEGA nadere goedkeuring gearresteerd zijnde, hebben wij mitsdien ten dien einde de eer dezelve aan UEGA te doen toekomen, waarbij wij alleen UEGA moeten te kennen geven dat men ter bestrijding van de voorgestelde uitgaven die dezelfde zijn gemeld als voor dit loopende jaar, except dat thans maar een kind te Veenhuizen is, en alzo die post met f.25 is verminderd een subsidie van f.200 hebben moeten toestaan, dat onze finantiën zeer drukt en veroorzaakt word, zoowel door de verplegingskosten voor eene krankzinnige vrouw als ook door de toenemende armoede van de Gemeente daar de visscherij het voornaamste middel van bestaan onzer Ingezetenen bij voortduring zeer ongunstig blijft en in het beste saisoen van dit jaar geen bestaan heeft opgeleverd waardoor de Collecten de eeinge Inkomsten van den armen ook verminderen.
Die begrooting in triplo opgemaakt en hierbij gezonden verzoeken wij dezelve UEGA goedkeuring mag wegdragen.
De Burgemeester
CDB
Den 15 Augustus 1838

Arnemuiden den 17 Augustus 1838
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Schutterij
De Inschrijving Loting, beoordeling der vrijstellingen opmaking der rollen, inlijving der manschappen en opzending der bijzondere rol der Schutterij voor dit loopende jaar dezer gemeente geregeld afgeloopen zijnde en geene aanvragen tot ontslag der genen behoorende tot het vijfde? of laatste gedeelte der reserves bij ons ingekomen zijnde hebben wij de eer Uwe Excie hiervan ingevolge deszelfs circulaire den 2e mei jl PB no 51 kennis te geven
Terwijl in dit jaar de ontslagene Miliciens aan hunne verpligting voor de schutterij behoorlijk hebben voldaan, zoomede die der ligting van die N.M. van 1828 van dit jaar.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 10e Augustus 1838
Is gelezen eene missive van Z:E: den Minister van Binnenlandsche zaken van den 3 dezer 3e Afd: no 135, daarbij te kennen gevende etc
Voorts bij resumtie gedelibereerd zijnde op de door den Minister teruggezondene tarieven voor de overzetveren
Van Arnemuiden op het Nieuwland in verband met de daarop door Zijne Excie bij missive van den 26 Junij jl 3 Afd: 125 gemaakte aanmerkingen
Is goedgevonden
De voorschreven tarieven vergezeld van eene overeenkomstig de door den Minister gemaakte bedenkingen opgemaakte nota van aanmerkingen met uitzondering van die de zakgoederen betreffende aan de betrokkene plaatselijke besturen te retourneren met uitnoodiging om de wijziging derzelve overeenkomstig de gemaakte bedenkingen bij den gemeenteraad of bij de geregtigden te provoceren en zelve daarna aan de vergadering weder in te zenden
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim


Relatief GS van den 10 Augustus 1838
Nota van aanmerkingen op de Tarieven voor de overzetveren
1 van Arnemuiden op het Nieuwland
In het hoofd staat vermeld tarief enz: voor personen en goederen, terwijl daarbij ook het overbrengen van paarden enz aan de betaling van veergoed is onderworpen ; men gelooft derhalve dat het meer eigenaardig zoude zijn de woorden personen en goederen achterwege te laten en het eenvoudigst te noemen Tarief van overzetgelden voor het veer van enz.
2 achter artikel; 1 “voor het overbrengen van elk persoon ‘vermeent men dat zou behooren te volgen hetgeen in art 2 : is vermeld en wel in dezer voege “met uitzondering van werklieden die in het Nieuwland gaan werken en kinderen beneden de twaalf jaren die slechts per hoofd zullen betalen 2 ½ cent

Arnemuiden 1 September 1838
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Tarief overzetgelden
Het Tarief van overzetgelden voor het veer van Arnemuiden op het Nieuwland, hetwelk ons met een nota van aanmerkingen bij UEGA resolutie van 10 Aug: jl no 4 is toegezonden ten einde hetzelve bij den Stedelijken raad ter wijziging voor te dragen van 27 Aug: jl heeft plaats gehad en en volgens die gemaakte bedenkingen alsnu gewijzigd zijnde, hebben wij de eer hetzelve ter nadere goedkeuring aan UEGA voor te dragen.
De Burgemeester
CDB


Zij deze en bijlagen gesteld in handen van Heeren B & W
Om berigt, consideratiën en advies
Middelburg den 21 Augustus 1838

Arnemuiden 1 September 1838
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt rekest A. de Mol
Het rekest van Athonij den Mol daarbij verzoekende om ontslag wegens volbragten 34 jarigen ouderdom uit de rustende Schutterij, bij uwe Excie dispositie van den 21 Aug:jlB 1e Afd no 1081 in onze handen gesteld zijnde om te dienen tot berigt consideratiën & advies, hebben wij de eer Uwe Excie dienaangaande te berigten dat hoezeer gemelde persoon volgens het gearresteerde? Doopextract den ouderdom van 34 jaren volbragt heeft, ons inziens eerst in het jaar 1839 moet worden ontslagen, gemelde persoon heeft in het jaar 1829 geloot als zijn 24e jaar volbragt hebbende in 1834 tot de reserve overgegaan en alzoo eerst in den jare 1839 zijn tienjarigen dienst volbragt mogt hij tot de eerst aangestelde Schutterij behooren, dan zoude hij volgens art: 85 kunnen worden ontslagen en wij zeker een ander berigt hierop hebben uitgebragt.
Dat rekest met bijlage aan uwe Excie retournerende willen wij gaarn de beslissing aan Uwe Excie verlicht oordeel overlaten
De Burgemeester
CDB

Zij deze en bijlagen gesteld in handen van Heer B & W der stad Arnemuiden om in verband met den inhoud aan provinciaal blad no 56 van 1837 te dienen van berigt, consideratiën en advies.
Middelburg den 22 Augustus 1838
Van wege den Staatsraad Gouverneur der provincie Zeeland
Van der Heim
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Nat: Militie
Het request aan ZM gepresenteerd door Jacob Schroevers alhier woonachtig houdende verzoek zijn zoon Pieter dit jaar in dienst getreden en nu met verlof alhier zich bevindende als kostwinnende zoon mag worden verklaard, of een onbepaald verlof verleend bij uwe Excie dispositie van den 22 Aug: jl A 1 afd: no 8780 in onze handen gesteld zijnde om uwe Excie in verband met den inhoud van het provinciaal blad no 56 van 1837 te dienen van berigt consideratie en advies.
In voldoening daarvan hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat het huisgezin van den requestrant bestaat behalven Zijne Echtgenoote en nog kinderen te weten Neeltje Schroevers oud 14 jaar en Marinus Schroevers oud 11 jaar en daar te boven nog in die famillie twee zonen: de oudste waarvan is gehuwd en reeds kinderen heeft, en den anderen ongehuwd oud 23 jaren zijnde smitsknecht en welke na de Loting in 1834 bij de Nat: Mil: is ingelijfd geworden doch na verloop van elf maanden wegens kortborstigheid uit den dienst is ontslagen.
Dat genoemde requestrant werkelijk reeds jaren laboreerd aan verzwering aan zijn been, dat hem dikwijls in de onmogelijkheid steld zijn beroep uit te oefenen, en het alzoo voor hem zoo wel als voor Zijn ??? nuttig en van belang zijn kan dat aan laatstgemelde een verlengd verlof werd verleend echter met terugzending van dat request dit aan uwe Excie nader goedvinden onderwerpende
De Burgemeester
CDB
Den 5 September 1838

Middelburg den 31 Augustus
Onderwerp: Mededeeling mutatiën en aanvullingen
Personeel van de kolonién van de Maatschappij van Wedadigheid
Op grond van mijn circulaire van den 4 Aug: 1827 A1: Afd: N.M. no 6592 (PB no 87) heb ik de eer UEAhiernevens te doen toekomen extracten uit de aan mij medegedeelde opgaven aanwijzende de mutatiën en aanvullingen welke in het personeel der jongens en meisjes uit uwe stad in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in de provincie Drenthe uitbesteed gedurende het jaar 1837 hebben plaats gehad en waarvan het getal gevoegd met de daar vroeger overgebragte weezen, naar aanleiding van Konings besluiten van den 19 September 1826 en 25 Mei 1827 no 59 en 152 bij de effective bevolking voor zooveel de Nationale Militie betreft moet worden medegeteld of verrekend en bij de omstelling van het Contingent voor de ligting van het volgende jaar in aanmerking gebragt.
Ik zal voor of uiterlijk op den 15 september aanstaande uw rapport tegemoet zien of op voorschreven extracten ook eenige jongens of meisjes voorkomen welke niet tot uwe stad behooren in welk geval UEA mij daarvan tevens aanwijzing gelieven te doen Terwijl zoo deswegens geen aanmerkingen mogten bestaan ik op het hierboven bepaalde tijdstip van UEA de mededeling daarvan zal inwachten
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 12 September 38
Aan den heer Gouverneur
Onderwerp: Mutatiën Weezen
Wij hebben de eer uwe Excie kennis te geven dat bij ons geene aanmerkingen zijn voorgekomen op den extract Staat van het personeel de Weezen dezer gemeente welke gedurende het jaar 1837 ontslagen zijn uit de kolonièn der Maatschappij van Weldadigheid, gevoegd geweest bij Uwe Excie missive van den 31 Aug± jl A no 9008 , 1e Afd
De Burgemeester
CDB


840 Tange Isaac: geb± 11e Feb.1821 Veenhuizen 19november 1832´, ontslagen 22 October 1837

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 31 Augustus 1838
Is goedgevonden tot het doen uitvoeren van eenige noodzakelijk en dringende herstellingen aan het Hoofd dier Stad ter somma van f.60,45 en die som te voldoen uit den post voor onvoorziene uitgaven op de Stedelijke begrooting van het loopende jaar toegestaan,
Afschrift enz.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren GS van zeeland
Vrijdag den 31 Augustus 1838.
Wat de Provinciale belasting en Opcenten voor het 2e kwartaal dezes jaars betreft voor Hulst, Axel en de gemeenten ten platten lande, word beschikbaar gesteld eene som van f.12258,43 ter repartitie naar evenredigheid.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim


Letter A
Gemeente Arnemuiden
Bevolking 1333 zielen
Scholen 1
Aantal der scholieren 80 leerlingen, 44 jongens 36 meisjes
Aanmerking Leerlingen die welke voor korter of langer tijd de school bezocht hebben al was het voor 1 week, jongens en meisjes kan men wel het het getal 80 tot 132 leerlingen augmenteeren.
Toestand schoolgebouw en woonhuis goed
Eigendom behoort beide aan den onderwijzer
Aantal der vertrekken 1
Ruimte in evenredigheid der leerlingen Lengte 8,71 breedte 5,61 hoogte 3,26
Inrigting volgens de tegenwoordige orde
Meubilair Elf halve tafels met hare banken 1 losse bank alsmede een boekekas en lessenaar om schoolgoederen te bergen
Aanmerking deze zijn ook het eigendom van den onderwijzer
Hulpmiddelen van onderwijs Lesmachine met derzelver leestafels, twee houten borden, een hangt aan den muur de andere aan zolder die hooger en lager gesteld kan worden, naar welgevallen door middel van twee touwen die door eene katrol loopen
Een stel maten voor drooge en natte waren stel gewigten en eene Ned. El
Dit alles behoort aan de stad behalve de twee houten borden die het eigendom van den schoolhouder zijn.

Letter B

Rijkskas F.61—
Gemeentekas F. 125-
Eenige openbare kas F.20 uit de Armenkas voor het onderwijzen van kinderen der gealimenteerde ouderen
Eenig bijzonder fonds -----
De schoolgelden f.260- gemiddeld getal
Aandeel van den ondermeester f.186- a. Tractement f.30;b. kost, waschen en naaijen f.156
Andere uitgaven f.31- à onderhoud van het schoollokaal; meubels f.25 b. aan het weduwenfonds f.6-
Kerkelijke bedieningen f.92- ; koster & voorzanger f.72; b. ophalen van bank en stoelgelden der kerk f.10-; eenige kleine emolumenten f.10 = f.92- ; ontvanger van het armenfonds f.30

Berekening
Inkomsten: f.61 +125+20+122=588; uitgaven f.186+31= F. 217-
Goed slot f.371-
Aanmerkingen : geen ondermeester, word door zijn zoon geadsisteerd en berekend hem te koste f.186
In de aanmerkingen als koster en voorzanger etc geniet den onderwijzer
Tractement f.72-+ f.50 nevenwerkzaamheden
Behalven de voordeelen van de leer-en schrijfboeken etc geniet daar te boven voor het schoonmaken der kerk f.24- benevens voor het zetten van stoven in de kerk 40 mud turf

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Onderwijs
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA in voldoening aan derzelver circulaire van den 31 Aug/7 Sept dezes jaars PB no77 te doen toekomen de Staten A, B bij die circulaire gevoegd betrekkelijk de alhier bestaande school, schoolmeubelen en Inkomsten van den Onderwijzer door ons met alle naauwkeurigheid volgens de daarop gestelde aanwijzingen ingevuld en in de aanmerkingen melding tevens gemaakt van de Voordeelen die alhier steeds aan de onderwijzer post is en wordt toegekend
De Burgemeester
CDB
Den 12 September 1838

Arnemuiden 19 September 38
Aan den Heer Gouverneur
Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen de staat der manschappen dezer gemeente behoorende tot den 1 ban der Schutterij welke voor den Ligting van dit jaar bij de Mobile Schutterij behooren te moeten worden ingelijfd en zulks tot voldoening van uwe Excie circulaire van den 13 dezer maand.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 27 September 38
Aan den Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Statistiek
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 13 Sept j.l. PB 79 hebben wij de eer Uwe Excie kennis te geven dat gedurende het jaar 1837 alhier geene kinderen binnen de drie dagen na hunne geboorte zijn overleden
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 15 September 1838
Onderwerp: Om nader berigt op verzoek
J. Schroevers
Ter aanvulling van het rapport mij bij uwe missive van den 5 dezer no 193 gedaan betrekkelijk het verzoek van Jacob Schroevers , heb ik de eer UEd: te verzoeken mij na gedaan onderzoek nader bekend te maken met de verdiensten als smidsknecht van den ongehuwden in het jaar 1834 wegens ligchaamsgebreken uit de dienst ontslagen zoon van den requestrant, als mede of hij met die verdiensten niet geacht kan worden zijne ouders, bij het gemis van de zoon waarvoor het verzoek wordt gedaan genoegzaam te kunnen ondersteunen en eindelijk in welk jaar de oudste en gehuwd zijnde zoon, aan zijne verpligtingen te aanzien der nationale militie heeft voldaan.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: nader berigt verzoek J. Schroevers
Bij Uwe Excie missive van den 15.dezer A no 9509 1e afd, betrekkelijk het verzoek van Jacob Schroevers ter aanvulling van ons rapport daarop van den 6e? te voren no 193 eenige nader inlichting van ons verlangende, hebben wij de eer in voldoening daar aan na gedane onderzoek Uwe Excie te berigten dat de ongehuwden zoon van den requestrant als smitsknecht dienende in 1834 wegens lighaamsgebreken uit de dienst ontslagen even door dat lighaamsgebrek behalven de kost maar zoo veel verdiensten heeft , als benoodigt voor zijne kleederen, en mitsdien tot ondersteuning zijne ouders zeer weinig kan toebrengen en dat de oudste en gehuwd zijnde zoon in 1826 voor de gemeente Nieuwland geloot hebbende aan Zijne verpligting ten aanzien van de Nat: Militie heeft voldaan.
De Burgemeester
CDB
Den 19 Sept: 1838

Arnemuiden 6 October 1836
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Acten Burg: stand
Voldoenende aan het laatste gedeelte Uwe Ex: circulaire van den 17 Sept: jl PB no 81, houdende verzoek van opgave van het getal acten van het aanstaande jaar 1839 hebben wij de eer Uwe Excie die opgaven hierbij te doen toekomen als voor geboorten 70 Acten, huwelijksaangiften 12 Acten, huwelijksafkondigingen 24 Acten en levenloos gborenen 8 Acten welke berekening geacht wordt genoegzaam te (zijn)
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 7 September 1838
Rapport gedaan op de rekeningen over 1837 van Hervormde Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Is goedgevonden behoudens de in sommige derzelver gebragte wijzigingen en daarbij gestelde marginale aanmerkingen goed te keuren en twee exemplaren aan de betrokkene besturen te retourneren.
Etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

WEGEN en VOETPADEN
Gemeente Arnemuiden
No1
Keete weg loopende vanaf de Middelburgsche poort langs den Onderbarm der Dijk Sectie B no 25 en A no 141 en 141 bis tot tegenover perceel Sectie A no 120 tuin van L. Wisse en van daar boven over den Dijk Sectie A no 137 en 137 ter? Tot aan de grensscheiding der gemeente Middelburg, lang 1646 ellen

No2
Kuipers wegje te beginnen vanaf de weg no 1 of van over het perceel Sectie A 120 tuin van L.Wisse boven over den Dijk Sectie A 118 en 118 bis tot bij perceel Sectie A 126 bouwland van jonkvr. Schorer en van daar tot bij perceel sectie A 134 weilandmede van jonkvr Schorer lang 850 ellen.

No3
Nieuwerkerksche weg vanaf de weg no 1 of van perceel Sectie a 156 tuin van Arendse tot aan de grensscheiding der gemeente Kleverskerke en aldaar uitloopende in den weg no 5 bij perceel sectie A194 bouwland van de vrouw van A. Bogerd, lang 1470 ellen

No4
Doeleweg Zijtak van no3 loopende van perceel sectie A199 bouwland van L. Wisse tot aan
De grensscheiding van Middelburg bij de hofstede van J. Schoonenboom, lang 665 ellen.

No5
Kraaijenholsche weg beginnende van perceel sectie A NO 25 weiland van Jan Gilde of van de weg no7 tot tegen de Noordzijde der Middelburgsche Haven en vervolgens weder van de Oostzijde dier haven tot aan perceel Sectie B no 44 Bosch van den Heere van Citters

No 6
Weg langs de Zuiddijk der Middelburgsche haven lang 11027 ellen : door de Watergang en Middelb: haven

No 7
Oude Veersche Weg beginnende van perceel Sewctie A no53 bouwland van mevrouw van der Heim of vanaf het zoogen: wegje van Uterschout en loopende langs de grensscheiding der gemeente Middelburg tot dat dezelve de Noord Haven Dijk ontmoet bij de grensscheiding der gemeente Kleverskerke lang 1540 ellen

No 8
Kleverkerksche weg beginnende bij Perceel sectie A no 180 hofstede van de vrouw van J.L. de Rijke en loopende tot aan de weg no 5 bij perceel sectie A190 bouwland van P.Zwigtman lang 660 Ellen

No 9
Wegeling loopende van af de Cingel of weg no 10 bij het huis van A. Zuurmont tot aande weg no 3 lang 335 ellen.

No10
De Cingel lang 805 ellen

No11
Van Citters weg beginnende van perceel sectie b no 62 bouwland van den Heere van Citters of van af de weg no 12 tot aan de weg no 5 of bij perceel sectie B no 44 Bosch van genoemde Heer van Citters, lang 848 ellen

No 12
De Veersche weg loopende boven over den Dijk sectie B 74b tot aan de grensscheiding der gemeente Kleverskerke en Vrouwenpolder, lang 850 ellen.

No13
Schuttershof wegje loopende vanaf de weg no12 tot aan de Arnemuidsche Haven Dijk lang 230 ellen.

No14
Nieuwerkerksche Polderweg beginnende aan de grensscheiding der gemeente Nieuwland bij perceel sectie C bouwland van Corn: Huizen en loopende tot aan de weg no 15 , lang 825 ellen.

No15
Suzanna Poldersche weg beginnende aan de weg no 14 en loopende aan de Zeedijk,lang 875 ellen

No 16
Steene voetpad naar Middelburg loopende langs een gedeelte der weg no 1 en 2 te beginnen van af de Middelb: poort boven over de Dijk sectie b no 25, en A141 en 118 en 118bs lang1225 ellen

No17
Binnenpad naar Middelburg beginnende aan de weg no1 bij perceel sectie A 146 huis van Arendse tot aan de grensscheiding der gemeente Middelburg bij perceel sectie a no 100 weil; C. van Eenennaam; lang 930 ellen.

No18
Kleverkerksche Voetpad beginnende van den weg no 1 en loopende langs een gedeelte van de weg no 10 tot bij perceel sectie b 37bis huis van L. van Eenennnaam en van daar tot in de weg no 8 en zoo tot de grensscheiding van Kleverskerke, lang 1190 ellen

No19
Roelsche’s voetpad beginnende van de weg no 12 en loopende noordwaarts op over gen: gedeelte der weg no 1 tot bij en over het perceel sectie B no 74 bouwland van den Here van Citters en zoo naar de grensscheiding der gemeente Kleverskerke lang 755 ellen.

No 20
Voetpad naar de begraafplaats loopende uit de kom der gemeente tot genoemde begraafplaats lang 100 ellen.


Arnemuiden den 18? Sept:? 38
Aan Heer GS van Zeeland
Onderwerp: Buurtwegen & voetpaden
Ingevolge UEGA besluit van den 14 Septb: jl PB no 80 hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen een deliberatie van den stedelijke Raad alhier houdende voordragt van alle in deze gemeente aanwezige buurtwegen? Mitsgaders van de algemeen gebruikt wordende voetpaden met bijvoeging van eene afteekening der kadastrale verzamelkaart dezer Gemeente waarin ieder weg met een volgnummer staat aangewezen terwijl in een daarbij gevoegde nota voor iederen weg int bijzonder de vereischte vragen worden beantwoord
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 20 September 1838
Een te houdenen Inspectie over de met onbepaald verlof zich bevindende onder-Officieren en verdere manschappen der Mobiele Landelijke Schuterij, in deze provincie, alsmede over de Schutters behoorende tot deze Schutterij, van de ligtingen 1836 en 1837, zoowel gekleed als ongekleed, bepaald zijnde, als
Op den 23 October te Middelburg
De leden der Mobiele Schutterij dienen zich voorzien van hunne verlofpassen, zakboekjes en alle militaire kleedingstukken dergenen welke gekleed zijn, op den 23 October des morgens ten 9 uren zich te Middelburg bevinden, ten einde aldaar te worden geïnspecteerd. Etc
De Luitenant-Kolonel, kommanderende de Afdeeling
Zeeuwsche Mobiele Schutterij
A.de Helbig

Middelburg, den 22 September 1838
Onderwerp: Ontslag Schutters
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat door Heeren GS dezer Provincie bij resolutie van den 7 dedzer no 16 aan den Schutter Anthonij de Mol behoorden tot de plaatselijke schutterij uwer stad is toegekend regt op ontslag uit de Schutterlijke dienst wegens volbragten 34 jarigen ouderdom.
Ik verzoek UEd: dientengevolge om te zorgen dat aan den belanghebbende het bedoelde ontslag worde verleend op den voet der instructie van den 8 Mei 1829 PB no 55 ad Art: 25 en 26 in fine mitsgaders dat daarvan de vereischte aanteekening op de registers en rollen der Schutterij geschiede en dat voor zoo veel noodig overeenkomstig art: 25 der wet op deszelfs aanvulling worde acht gegeven.
De StaatsraadGouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 30 September 1838
Ik heb de eer UEAte berigten dat in het afgeloopenen kwartaal door mij zijn gevaccineert
32 kinderen beneden de 10 jaren
3 “ 15 “
35

28 hadden een geregeld verloop
5 zijn niet gevat
2 zijn naar elders vertrokken zodat het resultaat mij niet is bekend geworden
35
Allen zijn gratis verrigt,bijzonderheden zijn niet waargenomen en de kinderziekte heeft niet geheerscht
UEDW Dienaar
JH. Van Opdorp

Arnemuiden 30 September 1838
Ingevolge …….. Instructie als Heelmeester heb ik de eer ter kennis van UEA te brengen dat door mij in het 3e kwartaal van 1838 vijftien voorwerpen zijn gevaccineerd waaronder vijf gratis bij welke alle de vaccine geregeld is afgeloopen doch geen voorwerpen aan kinderziekte behandedt
J.Oversluijs
.
7 beneden het jaar
3 beneden de 5
5 tusschen de 5 en 10

Arnemuiden den 1 October 1838
Aan den Heer Gouverneur
Wij hebben de eer Uwe Excie kennis te geven dat de kinderen voor den 1e Ban provisioneel vrijgestelde schutters binnen deze gemeente nog allen in leven zijn
De Burgmeester
CDB

Arnemuiden den 2 October 1838
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze gemeente een aanhoudend toezicht word gehouden ter wering der bedelarij en dat gedurende het 3e kwartaal dezes jaars geene bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 2 October 1838
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat Broodzetting.
Nevens deze hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen den staat van Broodzetting over het 3e kwartaal dezes jaars zooals dienaar opgave der Marktprijzen alhier is geregeld geworden etc
De Burgemeester
CDB


Arnemuiden 2 October 1838
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 5 Novb: 1833 PB no 119 hebben wij de eer aanUwe Excie te doen toekomen de Staat van het Personeel van het bestuur dezer Gemeente zooals die was opden 1 October dezes jaars
De Burgemeester
CDB

Staat van het personeel van het bestuur
Arnemuiden op den 1 October 1838
Burgemeester: Cornelis Daniël Baars; wethouders: Abraham van Eenennaam, jaar van aftreden 1840; Jannis de Marée ,aftreden : 1842.
Leden van de Raad : A. van Eenennaam:aftreden 1840; Jannis de Marée aftredend 1842; Leendert Wisse, aftreden 1840; A, de Smidt, aftreden 1842; Adriaan Adriaanse, aftreden 1844; Jan Kraamer, aftreden 1844.
Secretaris: C.J. Baars; Ontvanger: C.J. Baars
Arnemuiden October 1838
B & W
CDB

Arnemuiden, den 3e October 1838
Aan den Gouverneur
Onderwerp: Verbaal Stedelijken Kas
Hiernevens hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den staat der stedelijke kas volgens de bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt en geteekend
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 5 October 1838
Aan den Heer Gouverneur/Provinciale Commissie
Onderwerp: Vaccine
Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen den staat der gevaccineerde kinderen binnen deze gemeente gedurende het 3e kwartaal dezes jaars terwijl in dat kwartaal geene persoonen aan de kinderziekte zijn behandeld geworden of die ziekte alhier geheerscht.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 8 October 1838
Onderwerp: Toezending van een invorderbaar kohier
Hierbij zenden wij U toe het op den 29 Septb: jl invorderbaar verklaarde kohier van het patentregt dienstjaar 1838/39 ( 1e kwartaal)
Verzoek binnen 5 dagen na ontvangst te doen toekomen aan den heer Ontvanger der directe belastingen en opgave van de dag van te doene afkondiging
De Controleur der directe belastingen etc in de controle Middelburg
Handtekening

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Schouwing en Omgang
Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomeneen afschrift van het verbaal betrekkelijk de Inspectie en oefening der Brandspuit en daar bij behoorende blusch en brandgereedschappen , door de Burgemeester gedaan in dato 15 dezer—zoo mede een gelijk afschrift van het verbaal van den 20 dezer maand, ten aanzien van den omgang op de smederijen ovens en stookplaatsen- het gebruik van Nederlandsche maten en gewigten- en omtrent de hoedanigheid en gewigt van het brood bij de broodbakkers dezer gemeente
De Burgemeester
Den 22.Oct: 1838

Heden den 15e October 1838
Is ingevolge het bepaalde bij art: 32 van het Reglement op het brandwezen in deze provincie ten overstaan van mij Burgemeester der stede Arnemuiden, overgegaan tot het naauwkeurig nazien van de Brandspuit, blusch en brandgereedschappen met alles wat daar toe behoord, en al het zelve in eenen behoorlijken staat bevonden, allezints voldoende om bij onverhoopte gelegenheid daar van het noodig gebruik te maken, gelijk bij de oefening daar mede is gebleken, zoo dat geene aanmerkingen daar op zijn voorgekomen.
Van al het welk door mij dit verbaal is opgemaakt, en nevens mij door den Commissaris uit den Raad, met het toezigt belast geteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
De Commissaris uit den Raad
J. de Marée
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Heden den 20e October 1838
Heb ik Burgemeester der stad Arnemuiden nevens de Wethouder J. de Marée in de Gemeente eene Inspectie gedaan, omtrent de smederijen, ovens en stookplaatsen en bevonden dat sedert de vorige omgang geene veranderingen zijn gemaakt, en alle dezelve in eenen gezuiverde staat bevonden, terwijl die bij den omgang van den 5 en ( Julij dezes jaars nu mede gezuiverd zijn bevonden.
Bij die gelegenheid zijn mede door ons de Winkels en werkplaatsen bezocht, waar in door ons geene andere dan Nederlandsche maten en gewigten zijn gevonden, en tevens bij de Broodbakkers, de hoedanigheid van het brood en gewigt volgens het broodpas nagezien, waar bij geene aanmerkingen ons zijn voorgekomen.
Zijnde van dezen omgang door ons dit verbaal opgemaakt, en geteekend op dato als in het hoofd is gemeld.
De Burgemeester
Cor: Dan: Baars
De Wethouder
J. de Marée

Middelburg den 19 October 1838
Onderwerp: verzoek van den korenmolenaar Kesteloo
Om een pelwerk in werking te brengen
Door den in uwe gemeente woonachtige koornmolenaar Gilles Kesteloo is, bij het adres hetwelk ik de eer heb hiernevens aan UEA te doen toekomen, bij mij aanzoek gedaan, om ter verbetering van zijn middel van bestaan, op zijn molen te mogen in werking brengen een zich daar op bevindend pelwerk, hetwel bij den vorigen bezitter van den molen vroeger in gebruik isgeweest, doch waarvan hij vervolgens schijnt te hebben afgezien, zoodat het sedert heeft stilgestaan.
Verlangende alvorens aan dat verzoek gevolg te geven, te worden onderrigt in hoe verre er noodzakelijkheid bestaat of wel in het gerief der Ingezetenen vereischt wordt, dat het bedoeld pelwerk wederom in werking worde gebragt, heb ik de eer UEA te verzoeken om mij met terugzending van het adres dienaangaande de vereischte renseignementen mede te deelen onder bijvoeging voor zoo veel nood, van zoodanige consideratiën als UEA ter zake dienstig & noodig zouden oordeelen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Verzoek van den korenmolenaar Kesteloo
Om een pelwerk in werking te brengen
Bij Uwe Excie missive van den 19 dezer A. no 10918 afd een adres van G. Kesteloo koornmolenaar alhier aan Uwe Excie gepresenteerd gevoegd zijnde, houdende om daarbij vermelde redenen het verzoek om de op zijne molen bevindende pelwerk weder in werking te mogen brengen en waaromtrent Uwe Excie van ons verlangt om met betrekking in hoeverre de noodzakelijkheid en het gerief der ingezetenen zulks vereischt te worden onderrigt met bijvoeging van zoodanige consideratie als wij ter zake dienstig en noodig zouden oordeelen.
Zoo hebben wij de eer in voldoening daaraan Uwe Excie te berigten dat de motieven? Voorkomen allesints gegrond zijn, daar het waarheid is den adressant eene niet geringe schade lijdt door dien de twee voornaamste bakkers onzer gemeente voor zoo ver hun doenelijk is van de door hun broeder gekogte Koornmolen op het Nieuwland gebruik te maken, terwijl van het op den adressant zich bevindende pelwerk zeer tot nut en gerief van de Ingezetenen door zijne voorganger in leven echtgenoot van zijne tegenwoordige huisvrouw is gebruik gemaakt, en dit heeft moeten staken, door het grooter gemaal, en ook dewijl denzelven een ligchaamskwaal onderhevig was geworden, hij zoo in persoon een en ander niet konde waarnemen en ook al hetzelve niet aan een knecht durfde toevertrouwen terwijl ook de bestaande groote armoede van de Ingezetenen en de toenemende duurte der granen, de vooruitzichten voor den adressant om in onderhoud van zijn huisgezin, koornmolen en de betaling van den jaarlijksen Erfpacht en grondchijns ad f.168- aan deze stede te voorzien op verre na niet gunstig zijn, zoodat er alle gegronde redenen bestaan, om, en voor het gerief van de Ingezetenen en van den adressant in zijn middel van bestaan in stand te houden , zonder benadeeling van een derde, deszelfs verzoek door Uwe Excie gunstig worde toegestaan, echter met terugzending van dat adres het nader goedvinden aan uwe Excie onderwerpende
De Burgemeester
CDB
Den 26 Oct:1838

Arnemuiden 25 October 1838
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Deliberatiën adres B.J. Harthoorn
Hiernevens hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie …….. op het rekest van B.J. Harthoorn pachter van Stadseiland verzoekende om wegens geledene schade door het openstaan der Sasdeuren eenige tegemoetkoming van stadswege van zijn jaarlijksche pacht te erlangen
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 25 October 1838
Onderwerp: Belooning Zetters dienst 1837/38
Door Zijne Excie den Minister van Financiën bij resolutie als belooning voorgesteld wegens de werkzaamheden van het patentregt over dit dienstjaar aan de Zetters uwer gemeente een bedrag van f.8,80.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch


Arnemuiden 20 November 1838
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Staat inlijving Schutterij
Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen den Staat van de 1 Ban Schutterij der ligting van 1838 dezer gemeente met een certificaat van den Heelmeester van Opdorp wegens den zwangeren toestand van eerstgemelde huisvrouw behoorlijk gelegaliseerd
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 2 November 1838
Onderwerp: Mutatie Miliciens
Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen eene naamlijst van Miliciens, welke op de eene of andere wijze van het Korps, waarbij zij dienden zijn afgegaan.
Ik verzoek UEA van het voorgevallene met de Miliciens, voorkomende op genoemde lijst, aanteekening te doen, op de alphabetische lijsten der betrokkene Ligtingen en op het Register van Ingelijfden, model litt.GG, uwer Stad.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Naamlijst van Miliciens, welke van het Korps , bij hetwelk zij dienden, op de eene of andere wijze zijn afgegaan.
1 Huiszoon Klaas Loteling Ligting 1832 17 Afdeeling Infanterie; ontslagen wegens ligchaamsgebreken ontstaan in en door de dienst,
Middelburg den 2 November 1838
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 2 November 1838
Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden van den 25 October ll no 248 & eene daarbij ingezondene deliberatie van den stedelijken raad van den 18 bevorens
Is goedgevonden
Bij voorn: deliberatie verleende remisse van f.25- aan den pachter van het zoogenaamde stadseiland B. Harthoorn wegens de door derzelven verschuldigden pacht over ieder van de jaren 1838 & 1839 goed te keuren hiervan aan Burgemeester & wethouders van Arnemuiden kennis te geven ten welken einde afschrift dezer aan dezelve zal worden toegezonden tot informatie & narigt.
Accordeert met voorschr: verbaal
De Griffier der Staten
Van der Heim
Arnemuiden den 6 November 1838
Wij vinden ons in de dringende noodzakelijkheid UEA met de hooggaande behoeften van onzen geldelijken toestand bekend te maken en derzelver raad en bijstand te verzoeken: ten dien einde voegen wij hier een staat van onzen Ontvang & Uitgaaf sedert 1 Jan: tot ult: October dezes jaars bij, met vermelding van hetgeen wij tot dien tijd nog verschuldigd zijn te voldoen; nevens eene lijst van de door ons bedeeld wordende Armen, en hetgeen aan ieder derzelven door ons wekelijks wordt uitbedeeld.
Uit eerstgenoemden staat zullen UEA: ontwaren, dat wij niet alleen niets in kas hebben om in de wekelijksche behoeften te voorzien, maar ook ons in de onmogelijkheid bevinden van ons verschuldigde te kwijten, terwijl er geen uitzigt bestaat om aan een andere zonder onderstand te voldoen, daar wij geene inkomsten hebben dan de Collecten in de kerk & aan de Huizen der ingezetenen, welke een en ander hoewel over de opkomst in de Godsdienst niet te klagen valt, zeer verminderd is, aangezien den kwijnenden staat der visscherij, die wederom dit jaar zeer ongunstig geweest is, & met den 15 dezer maand staat gesloten geworden, waardoor de Collecten nog staan verminderd te worden, en dan nog zeer zeker het aantal Armen, dat nu reeds, zoo als UEA op de bijgevoegde lijst zullen zien 33 bedraagt, zal vermeerderen; terwijl hoe gering de bedeeling is, die wij gedrongen zijn te doen, ons in een hoogst hulpbehoevenden toestand bevinden, waarbij komt de drukkende last van f.137, 50 c die wij voor verplegingskosten van eenen krankzinnige vrouw moeten dragen, en de subsidie uit de Stadskas ad f.177,50 cts dit jaar genoten, voor het grootste gedeelte aan de bedeeld wordende Armen hebben moeten bezigen, ja, zelfs op laatstleden Zondag zonder ons verstrekt voorschot door onze Burgemeester niet in staat waren, de bedeeling op genoemde lijst te doen.
Wij nemen alzoo de vrijheid UEA eerbiedig te verzoeken om aan ons zoodanige extra subsidie te verleenen als UEA. Onze behoeften in aanmerking nemende, zullen mogen goedvinden te bepalen, opdat wij in staat mogen gesteld worden een gering penningsken aan onze schreijende en om hulp roepende arme medeleden, vooral in het zoo daar zijnde wintersaisoen te kunnen uitreiken.
Op welks verzoek wij zoodra doenelijk eene goedgunstige dispositie van UEA met vertrouwen inwachten.
Het Diaconie Armbestuur
Van Arnemuiden
Uit Naam & last van hetzelve
J. Wanrooij

Arnemuiden 14 November 1838
Aan den Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Verzoek om autorisatie op
De onvoorziene uitgaven
Nevens deze hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den Raad dezer stad van den 9 dezer maand houdende verzoek om eene extra subsidie van f. 100- voor het Diac.Armbestuur alhier ten einde in hare zoonoodige wekelijksche uitgaven te kunnen voorzien, waarop wij eene gunstige dispositie van UEGA tegemoet zien.
De Burgemeester
CDB

Lijst van bedeelden; getal namen en hoeveelheid van uitbedeeling per week
Opgeschreven 7 November 1838
H:W: Hogerheijde
Ontvanger van het Armenfonds
1 Janna Wiens; bijn: Wed: de Mol; per week f.0.85
2 Grietje Jacobse; bijn: Grietje de Veerman; per week f.0,60
3 Jacomina Klasen;bijn: Jacomina van kleine Klaas f.0,60
4Wed van Belzen; bijn: Maatje van Petiet f.0,90
5Cornelia Lievense;Ké van vuile Maje f.0,30
6Wed.A. Schout;Arjaantje uit’t slopje f.0,30
7Wed.D.Dingemanse; Nelletje Krombeen f.0,30
8Joos Klasen; Snoekertje f.0,40
9Te? Le Mahieu f.0,30
10Maatje Jacobse-de Nooijer; Ma van de Pikker? f 0,50
11L.Meulmeester; bijn: biet f.0,75
12Jacob Jacobse; bijn: de Kate f.0,50
13Jan Maartense; bijn: oude stokman f.0,40
14Grietje Blaase; Grietje van Klaas Poep f.0,30
15 Mar:Mar: de Meulmeester;bijn: de neger f.0,50
16N: Schroevers; bjn: Neele zuster van Vroe f.0,70
17Klaas Base; bijn: Foele f.0,90
18Geertje Klase; bijn: kreupel Geertje f.0,30
19Adriana Blase;bijn: Moei Jane f.0,30
20R. Schroevers; bijn: het oude Robbertje f.0,40
21 Pieternella Klasen; Nella van Job f.0,75
22Klazina Jobse; bijn: Siene den blaf f.0,25
23Wed: A. Keur; Jannetje Schroevers f.0,30
24 Tannetje Blase;bijn: Tanne van mijn gastje f.0,25
25Grietje Blase; weet niet f.0,25
26Grietje Kervink;wed.Gillis Prt de Nooijer f.0,25
27Jozina Joossen; bijn: Dutje f.0,25
28 Jannetje Klasen; bijn: Jannetje met het bultje f.0,25
29Klazina Meulmeester;bijn: Klazina met wit haar f.0,30
30Wed: J. Blok; bijn: Stevelina Marinusse f.0,25
31Wed. Pieter Jobse; bijn:Arjane van Sté f.0,25
32Prina van Hekke; bijn: Nelles Weduwe f.0,30
33Grietje de Quelerij f.0,25
f. 13,90

Aanmerkingen op de nog onbetaalde schulden
1837 1 Het nog onbetaald restant van f.17,08 heb ik ingeschoten over de maanden Jan; Febr; & Maart 1838 om de diakenen tot betaling der bedeelden in bovengenoemde maanden mede in staat te stellen, en het was mij onmogelijk dit in dit jaar te kunnen innen
1837 2 Het rekeningje van J K: Crucq is te laat ingekomen en het is met dit, zooals het mij is onmogelijkheid om het in de volgende maanden van dit jaar te innen en alzoo hem te betalen

Staat der Armen
Van Primo Jan: 1838 tot ultimo October deszelven jaars
Opgemaakt den 6 November 1838
H:W: Hogerheijde
Ontvanger des Armenfonds

ONTVANG

1 Collecte in de Kerk f.375, 77
2 Veertiend:Collecte(zoogenoemd) f.104,63
3Avondmaalcollecte
4zes w: Collecte zamen f. 40,67
5gelt? Uit Middb: 16 Jan: 1838 f. 26,00
6 Extra Collecte 29 Jan: f. 20,80
7 Stedelijken subsidie f.177,50
8 restitutie der bedeeling gedaan aan
Tannetje Louwerse door haar
Kinderen f. 1,95
9 Goed slot over 1837 f. 0,69 ½
Ontvang in de verloopen tien maanden f. 748,01 ½


UITGAAF

1 aan de bedeelden f.639,61 ½
2aan begrafeniskosten 17,97 ½
3 aan het simpelhuis ten behoeve van
De krankzinnige vrouw Adriana
Adriaanse de Ridder 95,00

Uitgaaf over de verlopene tien maanden f.752,59


Nog te betalen schulden over dit jaar
Aan den ontvanger over 1837: ontvangloon: f.17,08
Aan J.K. Crucq timmermanswerk 1837 5,67
Aan den Heelm: der Armen de Hr J: Oversluijs 72.75
Aan Pr Kraamer wegens geleverde goederen 16,10
Aan M;Kraamer kleedermakerswerk 3,55
Aan J: Kraamer kleedermakerswerk 6,00
Eenen krankzinnige vrouw Adriana Adriaansen
De Ridder 30,00
Aan de maatschappij van Weldadigheid ten behoeve
Casper Caljouw 46,07
Aan of ten behoeve van de beide kinderen
Van wijlen Marinus Meulmeester 30,60
Aan den onderwijzer tractement 20,00
Geeft de som van f. 247,82

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: verzoek fondsen voor de keersluis
Wij hebben de eer nevens deze aan UEGA te doen toekomen een deliberatie van den Raad dezer Stede van den 9.dezer, houdende verzoek tot het een en ander betrekkelijk de benoodigde fonsen tot herstel van de bekende calamiteiten aan de Keersluis alhier, waarop wij namens de Raad UEGA gunstige dispositie eerbiedig verzoeken.
De Burgemeester
CDB
Den 14 November 1838

Middelburg den 14 November 1838
Onderwerp: Mutatie Miliciens
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen eene naamlijst van Miliciens, welke op de eene of andere wijze van het Korps, waarbij zij dienden, zijn afgegaan.
Ik verzoek UEd: van het voorgevallene met de Miliciens, voorkomende op genoemde lijst, aanteekening te doen, op de alphabetishe lijsten der betrokenen Ligtingen en op het register van Ingelijfden, model litt, GG, uwer stad
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Naamlijst van Miliciens, welke van het Korps, bij hetwelk zij dienden, op de eene of andere wijze zijn afgegaan
Grootjans Daniël Loteling; Ligting 1829; Batt: Artillerie Transport Train; 20 October wegens expiratie van dienst met paspoort afgegaan.
Middelburg den 14 November 1838
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 9 November 1838
Rapport gedaan zijn op de rekeningen over 1837 van de gemeente Arnemuiden
Is goedgevonden
Die rekeningen te arresteren
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 23 November 1838
Onderwerp: uitreiking dispositie
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een afwijzende beschikking door de Departementen van Binnenlandsche zaken en van oorlog den 23 Oct: en 1 dezer no 107 4 afd no 47 genomen op het request van Jacob Schroevers te Arnemuiden, met verzoek dezelve, na daarvan inzage te hebben genomen aan den belanghebbende te doen toekomen.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 22 November 1838
Onderwerp : Toezending acte van décharge
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden eene acte van décharge wegens de door uwe stad gedane betalingen voor vestigings-onderhouds-en verdere kosten van bedelaars en andere personen in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over het jaar 1837, ten einde die overeenkomstig mijn besluit van den 22 April 1833 (PB no 49) in het archief uwer stad te deponeren.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

ACTE VAN DÉCHARGE

Uit het Register der geldelijke belastingen ter Algemeene Rekenkamer is gebleken dat op folio 78. De gemeente Arnemuiden provincie Zeeland belast is wegens verplegingskosten enz, van personen, in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over den jare 1837
Welke belasting is opgeheven, ingevolge Resolutie der Algemeene rekenkamer van den 4 oct 38 no 54 ter somma van Eenenvijftig guldens 5 cents
Zeggef. 51:65
‘sGravenhage, den 26 October 1838
Ter ordonnantie der Algemeene rekenkamer
Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 November 1838
Gelezen zijnde een missive van Burgemeester & wethouders van Arnemuiden van den 14 dezer no 256 en eene daarbij ingezondene deliberatie van den Raad der stad van den 9e bevorens
Is goedgevonden
Overeenkomstig de bij voorz: deliberatie gedane voordragt Burgemeester & wethouders van Arnemuiden te autoriseren om aan het Diaconie Armbestuur dier stad een buitengewoon subsidie van f.100—te verleenen en die som te voldoen uit de fondsen welke bij de Stedelijke begrooting van het loopende jaar voor onvoorziene uitgaven zijn toegestaan , zullende het voorz: subsidie in de rekening van het armbestuur over 1838 in buitengewonen ontvang & uitgaaf behooren te worden verantwoord
Afschrif etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 20 November 1838
De personen van Jan van Boxtel oud 24 jaren en Bernardus van Boxtel oud 19 jaren geboren te Antwerpen ventjagers van beroep en volgens hunne verklaring te Arnemuiden woonachtig welke bij vonnis der regtbank van 1e aanleg te Brielle dd 14 April 1838 ter zake van het ontvreemden van dijksmaterialen zijn veroordeeld tot eene gevangenisstraf van veertien dagen en in de proceskosten ad f.18,64 ½ volgens missive van UEA dd 9 Julij 1838 no 166 niet te Arnemuiden woonachtig zijnde, zoo heb ik de eer UEA te verzoeken mij een certificaat van onbekendheid derzelve te willen doen toekomen.
De Ontvanger der Registratie
Macaré

Aan de Heer Ontvanger der
Registratie te Middelburg
Onderwerp: Certificaat van onbekendheid
Wij hebben de eer nevens deze aan UEG te doen toekomen eem certificaat van onbekendheid der personen vana Jan van Boxtel en Bernardus van Boxtel en zulks in voldoening aan UEG verzoek vervat in deszelfs missive van den 20 dezer no 1379
De Burgemeester
CDB
Den 27. Novb. 1838

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 November 1838
Over het 3e kwartaal dezes jaars voor de prov. Belasting en Opcenten t.b. Hulst, Axel en de gemeenten ten platten Land beschikbaar gesteld een som van f.13652,01 ter repartitie.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 23 November 1838
Onderwerp: Opgave Scholen

Op de Staten A en B welke uwe missive van den 21 September j.lno 207 vergezelden zijn de navolgende aanmerkingen gevallen.
1 Het schoolgebouw door den schoolopziener geoordeeld wordende te klein voor het getal leerlingen te wezen, zal dit in de 6e kolom van den staat A behooren te worden aangewezen, terwijl in de 13e,14e en 17 kolom zal moeten worden opgegeven hetgeen tot voorziening in dat gebrek eventueel zal worden vereischt.
2 de bediening van koster en voorzanger aan de schoolonderwijzers betrekking verbonden zijnde zal het bedrag zijner vaste inkomsten als zoodanig in de 5e kolom van den staat B behooren te worden opgenomen en in de totalen der 7e en 14e kolom daarmeede vermeerderd
Ik verzoek UEA dien overeenkomstig gemelde staten te verbeteren en dezelve voorts in eene expeditie aan mij terug te zenden, terwijl de tweede expeditie onder UEA behoort te verblijven
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch


Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: opgave Scholen
Bij Uwe Excie missive van den 23 Novb: jl B no 1464 1 afd aan ons een en ander aanmerking mede gedeeld zijnde op de door ons ingevulde Staten A en B betrekkelijk de School in deze stede aanwezig, en waaromtrent wij de eer hebben uwe Excie te berigten
1 ten aanzien dat het schoolgebouw geoordeeld word te klein voor het getal leerlingen te wezen, vermeenen wij indien daar van door een aantal naar mate van de bevolking werd gebruik gemaakt, dit te moeten toestemmen, dan dit vindt geen plaats want het grootste getal die men in de school ontmoet bij gelegenheid dat de stedelijke schoolcommissie dezelve bezoekt, tot uitdeelen van schoolprijzen wanneer wel de meeste als dan opkomen,is noch nimmer zoo groot geweest dat men zoude oordeelen het gebouw daar voor dezelve niet voldoende was, dat getal heeft noch nooit dat van 89 bij dat bezoek te boven gegaan dat ook in de aanmerkingen Staat A is gemeld dat die daar van gebruik maken dat is die er op de Schoollijst bekend staan, doch dit getal is maar zeer zelden aanwezig, en word veroorzaakt door dien onze Ingezetenen over het algemeen zeer arm zijnde de vader dagelijks om hun bestaan te vinden afwezig zijnde de zorg over de jongste kinderen aan de oudsten moeten toevertrouwen en daar door maar een enkele van dezelve kunnen doen schoolgaan, anders zoude dat aantal wel 120 à 130 en meerder kunnen zijn, en ware dit zoo dan zoude de Schoolonderwijzer aan wien Huis en School in eigendom behoord, al spoedig genegen zijn, dat gebouw te vergrooten, waartoe door de erve achter het schoolgebouw zijnde ook gelegenheid zijn zoude. En zijn alzoo van gedachten dat de school zoo lang daarin geene verandering voorkomt dat niet te wachten is, tenzij onze Ingezetenen tot meerdere welvaard mogten komen voldoende is, voor de daar van gebruik makende leerlingen.
2 betrekkelijk de bediening van koster en voorzanger aan de schoolonderwijzer betrekking verbonden, hadden wij daar een opgave gedaan in de kolom van aanmerkingen Staat B zoo als dit in de nota van onderrigt op die staat werd verzocht dan hebben voor de vaste inkomsten daar mede vermeerderd door die op te nemen in de C kolom en de totalen in de 7 en 14 kolom te verhoogen terwijl eene expeditie van die Staten de eer hebben aan uwe Excie te doen toekomen de andere onder ons behouden
De Burgemeester
CDB
Den 5 December 1838

STAAT WEGENS DE INKOMSTEN AAN ONDERWIJZERSPOSTEN VERBONDEN
Litt.B
Arnemuiden , Nieuwerkerke en Mortiere; een openbare lage school voor Jongens en Meisjes
Vaste inkomsten:
’s-Rijkskas: f.61; de gemeentekas:f.125; eenige andere openbare kasse: f.156; totaal: f.342
Veranderlijke inkomsten:
De schoolgelden: f. 260; totaal: f.260; Generaal totaal: f.602.
Verdeeling dezer inkomsten:
Aandeel van den Hoofd-onderwijzer: f.435; ander uitgaven: f.31;
Aanmerkingen:
Kolom 5
Deze f.20. uit de armenkas is voor kinderen van gealimenteerde om gratis te onderwijzn
Kolom16
Geen ondermeesters: wordt door zijnen zoon geadsisteerd waarvoor hij betaald voor kost f.126
Kolom 17
De f.31 is f.25 voor onderhoud van Schoollokaal en meubels en f.6. voor het weduwenfonds
Aan de post van onderwijzer is verbonden , dien van koster en voorzanger waarvoor hij jaarlijks geniet
A tractement f.12
B voor ophalen van bank-en stoelgelden f.10
C eenige emolumenten f.10
D belooning ontvanger der Armen f.30
Te samen f.122.
Geniet daartoe boven voor het schoonmaken der kerk f.24
Benevens voor het zetten der stoven in de Kerk 10 mud turf

DE SCHOOLGEBOUWEN


Gemeente: Arnemuiden, Nieuwerkerke en Mortier
Bevolking: 1229;98; 6. School Een openbare lage school voor Jongens en Meisjes
Toestand van Schoolgebouw ect: in eenen behoorlijken staat; eigendom van de onderwijzer;
Schoolgebouw: lengte 8.71 meter; breedte 5.65 meter; hoogte 3.26 meter
Inrigting: volgens de tegenwoordige orde geschikt om gelijktijdig onderwijs te geven.
Aanwezige voorwerpen: 11 houten tafels met hare banken; 1 losse bank; 1 Boekekast en lessenaars om schoolgoederen te bergen
Hulpmiddelen van onderwijs: 1 leesmachine met derzelver tafel; 2 houte borden; 1 stel maten voor droge en natte waaren; 1 stel gewigten; 1 ned: el

Aanmerkinge:
De 80 leerlingen zijn die welke veel gebruik maken van de School anders ruim 120 à 130 leerlingen

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 16 November 1838.
Rapport gedaan zijnde op de begrootingen voor het jaar 1839 van het navolgende gesubsidieerde armbestuur: de Hervormde Diaconie armbestuur van Arnemuiden
Is goedgevonden
De voorn: Begrootingen behoudens de in sommige gebragte wijzigingen en daarbij gestelde aanmerkingen goed te keuren en twee exemplaren derzelve aan de betrokkenen besturen te retourneren..
Extracten etc
De Griffier der Staten
van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 30 November 1838
Gelezen zijnde eene Missive van Burgemeester & Wethouders van Anemuidenvan den 14 dezer no 257 daarbij inzendende eene deliberatie van den stedelijken Raad van den 9 bevorens, houdende voordragt om tot vinding van het vermoedelijke aandeel der stad in de benoodigde fondsen voor de herstelling der Keersluis al daar voor zoo ver daar toe geen subsidie of renteloos voorschot van wege het Rijk of de provincie mogt kunnen worden verleend eene geldleening te mogen doen van f.4.000,- à 5 Perc; af te lossen met f.200- ‘s jaars en voor die aflossing mitsgaders voor de verschuldigde interessen te heffen eene Plaatselijke belasting van eene halve cent per Nederlandsch pond tarwe welke door de ingezetenen ter breking of maling zal worden aangegeven en van 10 opcenten op het principaal van den Rijksaccijns op het geslagt en het Binnenlandsch gedisteleerd.
Is goedgevonden
Aan Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden te kennen te geven dat het de Vergadering is voorgekomen dat aan de voordragt van den Raad nog geen gevolg behoeft te worden gegeven, aangezien het juiste bedrag der kosten voor de herstelling der keersluis nog niet bekend is en de gelden daarvoor ook nog niet disponibel behoeven te zijn, hetgeen waarschijnlijk eerst in het volgende jaar zal plaats hebben terwijl in dat geval de eerste aflossin en rentebetaling eerst in het jaar 1840 zal behooren te worden gedaan,dat het alzoo bedenkelijk voorkomt om daarvoor nu reeds eene geldleening te doen & de ingezetenen met de heffing van eene plaatselijke belasting te bezwaren, die bij den tegenwoordigen hoogen prijs der granen zeer drukkend zoude zijn,terwijl zulks ook aanleiding zou kunnen geven dat later wanneer het blijken mogt dat voor de bedoelde kosten minder of onverhoopt meerder benoodigd was, eene nadere voordragt zou behooren te worden gedaan, dat mitsdien wanneer de aanbesteding van de herstellingen aan de Keersluis zal hebben plaatsgehad en het aandeel van de stad Arnemuiden in de aannemingssom bekend zal zijn, de vergadering eene nadere voordragt tot het doen eener geldleening en de heffing van eene plaatselijke belasting zal inwachten met uitnoodiging om bij de nader te doene voordragt voor de heffing eene belasting te letten op het voorgeschrevene bij het besluit dezer Vergadering van den 6 Januarij 1822 (PB no 2) onder opmerking wijders dat de heffing van een halve cent per mudde tarwe zal moeten worden aangevraagd zoo wel bij additioneel voor zoo veel het graan in de Gemeente wordt gemalen als bij wijze van eigen middel voor het graan , meel brood & gebak hetwelke van elders wordt ingevoerd hetgeen ook bij de nader te doene voordragt zal moeten worden in acht genomen voor het elders ingevoerd wordende vleesch, spek & gedistilleerd.
En zal afschrift dezes worden ingezonden tot informatie en narigt.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 12 December 1838
Onderwerp: Transport Buskruid
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat in den loop dezer week bij daartoe gunstig weder door middel van transport te water van den Buskruidmolen no 9 ( de Gouden Draak) naar het fort Rammekens zal worden vervoerd eene tot dat einde aldaar gereed liggende hoeveelheid nieuw Artillerie buskruid.
Ik verzoek UEA om te zorgen dat bij de eventuele lading , lossing of vervoer van gemeld materieel in of door uwe gemeente de maatregelen van voorzorg worden in acht genomen etc
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 22 December 1838
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Staat handteekening

Ter voldoening aan uwe Excie circulaire van 2 en 16 Decb:jl PB 105 hebben wij de eer aan uwe Excie hiernevens te doen toekomen den Staat in triplo der handteekening van den Burgemeester deszelfs Plaatsvervanger benevens twee leden uit den Raad ten einde doorUwe Excie te worden benoemd totde teekening der attesten van de Nationale Militie voor de Ligting van het jaar 1839
De Burgemeester
CDB

BEKENDMAKING

Burgemeester & wethouders der stadArnemuiden maken bekend dat van heden af bij den secretaris dezer Stad zal gereedliggen een register tot inschrijving voor de jongelingen geboren in 1820 welke in het aanstaande jaar 1839 moeten deelnemen aan de Loting voor de Nationale Militie,terwijl daartoe afzonderlijk gelegenheid zal worden gegeven op Zaturdag den 19 Januarij aanstaande des nademiddags om 3 uur op het stadhuis alhier.
Noodigen mitsdien die Jongelingen uit, om van deze gelegenheid gebruik te maken,ten einde niet in de straffen te vervallen welke bij nalatigheid daarvan de Wet is bepaald.
De Burgemeester
CDB
Den 22 December 38

Zij deze en bijlagen gesteld in handen van Heeren Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden om berigt, consideratiën en advies.
Middelburg den20 December 1838
Van wege den Staatsraad
Gouverneur der provincie Zeeland
De Griffier der Staten
Van der Heim


Aan Heeren GS van Zeeland
Het adres van Pieter Meerman alhier woonachtig aan ZM gepresenteerd,houdende om daar bij vermelde redenen verzoek om een gratificatie van vijftig gulden te worden toegestaan , door Uwe Excie bij deszelfs dispositie van den 20 dezer maand A 1 afd:no 13515 in onze handen gesteld om Uwe Excie te dienene van berigt consideratiën en advies.
In voldoening daaraan hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat den adressant in zijn beroep als Scheepmaker ijver (ig) werkzaam is geweest door bankroeter wanbetaling, en door een langdurige ziekelijken toestand van zijn overledene Huisvrouw in eenen verachtende staat is gebragt, waardoor hij deszelfs goederen van tijd tot tijd heeft moeten verkoopen,om in de behoeften van Zijn huishouden te voorzien dat hij noch wel werkzaam zijnde echter dit door zijne gevorderde ouderdom nu als knecht moetende verrigten maar voor hem een sober bestaan opleverd terwijl op zijn gedrag niets is aan te merken.
Om alle welke redenen wij Uwe Excie mogen adviseren, en zelve de vrijheid nemen te verzoeken Uwe Excie op dit adres, hetwelk wij met de bijlagen hierbij retourneren een gunstig advies aan ZM te verleenen
De Burgemeester
CDB
Den 28 December 38
CDB


Arnemuiden 24 December 1838
De Kerkeraad dezer gemeente heeft de eer Harer Achtbare Regering te informeren dat in plaats der afgaande Diaken: Marinus de Nooijer en Leendert Wisse op het dubbeltal geplaatst zijn:
Leendert Dan:Grootjans
Jan Corn: Kraamer
Pieter Boone en
Johannes Mar. De Nooijer, met vriendelijk verzoek tevens dat daaruit door UEA naar welgevallen moge gekozen worden.
Namens den Kerkeraad voorn:
J.Wanrooij
Praeses

Arnemuiden 30 December 38
Aan den Kerkenraad Arnemuiden
Onderwerp:Benoeming diakenen
Wij hebben de eer Uwe Eerw: kennis te geven, dat bij onze resolutie van heden tot Diakenen zijn benoemd geworden de personen van Leendert D. Grootjans en Jan Kraamer en zulks in plaats van de aftredende diakenen M. de Nooijer en L. Wisse, en zulks ter voldoening van de voordragt vervat in Uwe E: missive van den 24 December met uitnoodiging de benoemde personen naar kerkelijk gebruik in hun bediening te bevestigen
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 27 December 1838
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Verzoek om autorisatie op de onvoorziene uitgaven
Voldaan hebbende aan UEGA besluiten van den 14 Sept: jl PB no 80 betrekkelijk het beheer en diens onderhoud der Buurtwegen en voetpaden dezer gemeente hebben wij tot in standbrenging van datzelve,door eenen Landmeeter laten vervaardigen een afteekening van de kadastrale verzamelkaart dezer gemeente en waarvan de kosten bedragen f.10,75 .
Alsmede aan Zijne Excie circulaire van den 17 September jl PB 81 betrekkelijk het aanleggen van een register van huwelijks aangiften en Huwelijksafkondigingen welke volgens die circulaire den aanleg derzelve aan ons werd overgelaten en waarvan de kosten bedragen :f 1,67 ½ en willende overgaan tot de betaling dier sommen,hebben wij de eer UEGA te verzoeken om ons de noodige autorisatie te verleenen dezelve uit den post van onvoorziene uitgaven op de begrooting voor dit jaar toegestaan te mogen uitbetalen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 27e December 38
Aan den Heer Gouverneur
Hiernevens hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen een staat in duplo van het uitbetaalde reisgeld van den Milicien P. Schroevers welke wij tot terugbekoming daarvan hebben opgemaakt ingevolge Uwe Excie circulaire van den 21 febr: PB no 20
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 9 Jan: 39
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Gealimenteerde kinderen
In voldoening aan UEGA Heeren besluit van den 21 Decb: j.l. PB 108 hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen eene nominative Staatder Weezen welke door het gesubsidieerde Armbestuur dezer Gemeente gealimenteerd worden,waaronder wij de vereischte verklaring hebben gesteld terwijl alhier geene andere Arminrigtingen dan het gemelde Diaconie Armbestuur bestaat.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 28 December 1838
Onderwerp: Toezending van een invorderbaar verklaard
Kohier
Samenvatting: Hierbij heb ik de eer UEA toe te zenden het op den 21 dezer invorderbaar verklaarde kohier van het patentregt Uwer Gemeente,dienstjaar 1838/1839 (2e kwartaal)
Verzoek: binnen 5 dagen na ontvangst deze aan den Heer Ontvanger te doen toekomen en de dag van afkondiging te doen toekomen.
De Controleur der directe belastingen etc
In de controle Middelburg
Handteekening


STUKKEN VAN DEN BURGEMEESTER 1838

Arnemuiden den 2 Januarij 1838
Waarschijnlijk gericht aan de Regtbank van den 1e Aanleg te Middelburg ??
Ik heb de eer UEG hiernevens te doen toekomen een door mij opgemaakt Proces verbaal wegens gepleegde straatschenderij door eenige jongens mijner gemeente op den 1e dezer maand tot voorkoming en stuiting dergelijke Straatschenderij heb ikgemeend UEG hiervan kennis te geven,ten einde zij tot een voorbeeldvan anderen gestraft worden.
De Burgemeester
CDB

Heden den Tweeden Januarij 1838
Compareerde voor ons Burgemeester der stad Arnemuiden den HeerWethouder Ab: van Eenennaam mij klagelijk te kennen gevende dat op gisteren avond hem was te kennen gegeven om half negen uuur aan een aan hem toebehoorende huis staande in de Langstraat alhier, waar vroeger deszelfs dochter had ingewoond en thans onbewoond, door zekere Cornelis de Geus oud 16 jaar, Jozias Joosse 16 jaar,Jacobus Vogel 16 jaren, L.van Eenennaam oud 15 jaren en Jan Petiet oud 17 jaren eenige glazen hadden ingeslagen ; dat daarop door ons daarover gehoord gemelde jongens ontboden door den gemelde Cornelis de Geus en L. van Eenennaam op het oogenblik ??? beleden?? Met kennisgeving dat de drie andere ook daarbij tegenwoordig hebben geweest, waarop dit Proces Verbaal door ons na gedane voorlezing is opgemaakt en door comparant Ab: van Eenennaam en ons is geteekend
!! slecht leesbaar! Klad!

Arnemuiden 5 Jan: 38
Aan den Bevelhebber van het 6 Batt: Art: NM te Bergen op Zoom
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te laten toekomen een attest van activen dienst van Jan Marijs Loteling mijner gemeente van 1833 thans dienende bij 6 Batt: Art: NM no Stamboek 3923 ten einde voor zijne broeder hetzelve bij de Militie Raad in deze Prov; over te leggen.
De Burgemeester

Arnemuiden 5 Januarij 38
Aan Zijne Excie de Heer Directeur Generaal van de Marine te ’s-Gravenhage
Dit jaar weder een attest van activen dienst bij de Militie Raad moetende overleggen voor de vrijwillige Matroos H:Marijs dienende op ZM Korvet de Nehellennia, heb ik de eer Uwe Excie te verzoeken om de noodige order te verleenen van mij zoodanig certificaat te doen toekomen
De Burgemeester


Haarlem den 12 October 1838
De milicien der ligting van 1838 Huissoon K.: der 2e Komp: van mijn onderhebbend Depôt zich sedert 3 Aug: ll met verlof voor 2 maanden binnen uwe gemeente bevindende, hetwelk alzoo den 3en dezer reeds is geëxpireerd zonder dat hij zijn korps heeft gejoigneerd, zoo heb ik de eer UEA te verzoeken genoemden milicien te willen doen gelasten zich onverwijld naar herwaarts op marsch te begeven of bij ziekte hem naar het naast bijgelegen hospitaal te doen overbrengen
De Majoor
Kommanderende het Depôt der 17 Afd Inf:
Handtekening

Haarlem den 26 October 1838
Ik heb de eer UEA te verzoeken de milicien Klaas Huissoon voorzien van al desselfs kleedingstukken naar herwaarts op te zenden ten einde na afgerekend te hebben zijn paspoort te kunnen erlangen
Ik verzoek dientengevolge hem wel van het benoodigd reisgeld te voorzien
De Majoor
Kommanderende het Depôt der 17e Afd Inf;
Op last
Handtekening

’s-Gravenhage, den 10 September 1838
Ik heb de eer UEA te verzoeken den persoon van Klaas Huissoon, milicien van de 17e Afd: Infanterie met verlof van ???? onleesbaar !
Te willen informeren dat hij zich te Middelburg
Zal moeten aanmelden bij den heer de Kok
Officier van gezondheid der 1 klasse bij het garnizoen ten einde overeenkomstig het verlangen van het Departement van oorlog een nader geneeskundig onderzoek zijner ligchaamsgebreken te ondergaan
De Inspecteur-Generaal van de geneeskundige
Dienst der land en Zeemagt
Bernard

De Heer Burgemeester van Arnemuiden gelieve omtrent den zoon van de weduwe Huissoon, en ten einde dien milicien buiten moeijlijheden te houden zonder uitstel de bepalingen vervat in het Provinciaal Blad no 120 van 1831 ten uitvoer te brengen
Middelburg 4 October 1838
De Str. Gouverneur van Zeeland
Van Vredenburch

N.B. Bovenstaand briefje is een eigenhandig geschreven missive van de Staatsraad Gouverneur !!

Aan denHeer Majoor kommanderende het Depôt der 17e afd: Inf: à Haarlem
Onderwerp: Milicien K. Huissoon
In antwoord op de bij mij gister van UEG missive van den 12 October betrekkelijk de milicien Klaas Huissoon heb ik de eer UEG te kennen te geven
Dat de moeder van die waarlijk ongelukkige en gebrekkige milicien al kort naa zijn komst met verlof alhier (haar?) om verlenging van een onbepaald of groot verlof heeft geadresseerd aan ZExc: den Heer Directeur Generaal van Oorlog dat daar op den 24 der vorige maand bij mij eene missive is ontvangen van den Heer Inspecteur Generaal van de geneeskundige dienst der Land en Zeemagt à s-Gravenhage houdende verzoek van dien Milicien te informeren dat hij zich te Middelburg moet aanmelden bij den Heer de Kok Officier van gezondheid bij het Guarnisoen, ten einde overeenkomstig het verlangen van het Departement van Oorlog een nader geneeskundig onderzoek zijner lighaams gebreken te ondergaan.
Dat ik daar aan heb voldaan en gem: milicien dat onderzoek heeft ondergaan, terwijl door gem: Heer Officier van gezondheid daar waar zulks gevorderd wordt het noodig berigt heeft opgezonden waarop nu het nader goedvinden van ZExc: wordt ingewacht en zekere UEG van het gemelde zoude zijn kennis gegeven indien men niet in de gedachten verkeerd hadt UEG van het Dep. Van Oorlog daar van berigt was toegekomen.
De Burgemeester
CDB
Den 16 October 1838

Haarlem 8 Maart 1838
Ik heb de eer UEA bij deze te doen toekomen een Extract uit de acte van Overlijden van Robbert Jacobsen Schroevers, alhier overleden, doch het laatst gewoond hebbende binnen uwe Gemeente en zulks achtervolgens Art 80 van het Burgerlijk Wetboek
De Wethouder Ambtenaar
Van den Burgerlijken
Stand der stad Haarlem
Scholting

Arnemuiden 24 mei 38
Aan Heer L Kolonel Schutterij
Ik heb de eer UEG te verzoeken mij te doen toekomen een permissie billet tot het aangaan van een wettig huwelijk van den schutter Johannis Klaasse van de 1 Comp 2 Batt: UEG Afdeeling en van deze Gemeente Catharina de Ridder.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 28 Mei 38
WelEdelgestr Heer
Daar ik op aanstaande Zaturdag den 2 Junij gaarne door het huwelijk wenschte vereenigd te worden met Catharina de Ridder alhier woonachtig, zoo neem ik de vrijheid UEG vriendelijk te solliciteren mij daartoe een permissiebillet te doen toekomen zijnde ik ingedeeld bij de ZM Schutterij in de 1 Com p: van het 2e Batt: Uw EDG Afdeeling met de meestern Eerbied ben ik UEG gehoorz; DWD
J. Klaasse

Middelburg den 26 Mei 1838
Afdeeling ZM Schutterij
Onder terugzending van UEA missive van den 25 dezer no 12 heb ik de eer te berigten dat, de aanvragen om consent tot het aangaan van huwelijken , door de belanghebbende zelve schriftelijk behooren te worden gedaan, welke aanvragen door den heer Burgemeester behoorlijk gelegaliseerd aan de kommandant der Afdeeling moeten worden ingezonden; het is echter niet noodig dat de bedoelde aanvragen op zegel worden geschreven.
Ik verzoek UEA dienovereenkomstig te doen handelen.
De Luitenant Kolonel kommanderende
De Afdeeling Zeeuwsche Mobiele Schutterij
Handtekening

Middelburg 23 Meij 1838
Weledele Heer
Door Heere gedeputeerde Staten van Zeeland aangesteld geworden tot het examineren en keuren der Vaartuigen op de Overzet Veeren
Zoo heb ik d’eer UEA te informeren dat ik op aanstaande week
Op het Veer onder Uwe gemeente mij zal bevinden
Waarbij UEA verzocht word, aan de belanghebbende kennis te willen laten geven.
Heb d’ eer te zijn UDW
Handtekening

Arnemuiden 11 Junij 38
Ik heb de eer UEG kennis te geven dat de persoon van Johannis Klaasse schutter bij de 1 Comp vanhet 2 Batt: van UEG op zaturdag den 2e Junij jl door het huwelijk is vereenigd geschiedende deze kenisgeving etc
De Burgemeester

Middelburg den 29 Mei 1838
Door het Departement van oorlog gelast zijnde om voortaan aanteekening te houden van den dag dat het huwelijk der schutters is voltrokken, zoo verzoek ik UEA van deze voltrekking kennis te willen geven, en daarmede bij voorkomende gevallen te continueren.
De Luitenant Kolonel kommanderende
De Afdeeling Zeeuwsche Mobiele Schutterij
Handtekening

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Verbaal Schouwing ovens etc
Ik heb de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van het Verbaal door mij opgemaakt betrekkelijk het nazien van de inrigtingen van smederijen, ovens en schouwen, zoo mede omtrent het gebruik van de Ned: Maten en gewigten in werkplaatsen en winkels in de gemeente, en tevens van het onderzoek van het brood bij de broodbakkers alhier, ook hetwelk door mij nevens de wethouder de Marée is verrigt op den 5 en 9 dezer maand, terwijl de Kerk en voetpaden door het Plaatselijk bestuur in eenen behoorlijken staat worden onderhouden
De Burgemeester
CDB
Den 12 Juli 1838

Heden den vijfden Julij 1838

Heb ik Burgemeester der stad Arnemuiden verzeld van de Wethouder J. de Marée een aanvang gemaakt met het nazien van de inrigting van smederijen, ovens en stookplaatsen in deze gemeente ,en is door ons bevonden dat geene nieuwe of veranderden inrigting sedert de laatstvoorgaande omgang zijn opgerigt of gemaakt, terwijl de schouwen behoorlijk waren gezuiverd, uitgezonderd twee dat door ziekte van de bewoners noch geen plaats hadt kunnen vinden, dan welke op onze aanmaning hebben aangenomen dat nu bij herstel ten spoedigsten te zullen doen verrigten terwijl wij in de winkels en werkplaatsen naar gewigten en maten het noodig onderzoek hebben gedaan en geen andere dan Nederlandsche hebben gevonden.
Zijnde dit een en ander in het eerste gedeelte der Gemeente verrigt en zal op een volgende dag zonder verhindering dit worden voortgezet.
En dit verbaal door ons geteekend op dato als boven.
De Wethouder
J: de Marée De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Den Negende Julij 1838
Heb ik Burgemeester nevens de Wethouder de Marée mijn omgang in de gemeente ten einde als hier voren in het Verbaal is gemeld vervolgd, en hebben wij bij die Schouwing in het overige gedeelte van de Gemeente over het algemeen bevonden dat geene veranderingen in de inrigting van Schouwen, Ovens of Stookplaatsen waren gemaakt, alleen was in een nieuw opgebouwd achterwoning een schouw opgerigt welke aan het bestaande voorschrift is opgemetzeld; enkelde bestaande die ons voorkwamen niet hoog genoeg waren opgetrokken, hebben wij de Eigenaars aanbevolen die hooger te doen opbouwen, zoo ook,doch zeer weinige schouwen die door aan ons medegedeelde voldoende redenen niet waren gezuiverd de bewoners gelast om dit zonder verder uitstel te doen verrigten dat door dezelve ons is toegezegd geworden.
Ook hebben wij in de werkplaatsen en winkels in dat gedeelte van de gemeente bij onderzek niet dan Nederlandsche maten en gewigten bevonden.
En eindelijk is ook door ons bij de broodbakkers, zoo de hoedanigheid als het gewigt van het brood nagezien en onderzogt dat door ons naar genoegen en volgens het broodpas bevonden is.
Zijnde van deze onze bevinding dit verbaal op dato als boven opgemaakt en geteekend, waarvan een afschrift aan Zijne Excellentie de Heere Staatsraad Gouverneur dezer provincie zal worden ingezonden.
De Wethouder
J: de Marée De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Arnemuiden 16 Julij 38
Onderwerp: Huwelijk.
Ik heb de eer UEG kennis te geven dat op den 30 Junij 38 het huwelijk is voltrokken van Adrianus de Ridder Schutter bij de 2e Comp: 2e batt:UEG afd: en met Jannetje de Nooijer
De Burgemeester
CDB

Aan den Heer Officier van Iustitie der stad Middelburg
Onderwerp: Proces Verbaal stelen van vruchten
Bij het aanrijpen van boomvruchten zijn mij meermalen van een en ander klagten gedaan over het schenden der boomen en stelen van de vruchten, waarop ik de veldwachter het naauwkeurigst op het toezicht telkens heb aanbevolen, en ook nu en dan door hem jongens in tuinen of erven ontdekt voor mij ontboden en ernstig verboden om in tuinen of erven te komen, die met schutzels of doornhagen zijn afgescheiden met bedreiging van de straf die daar op bij de bestaande wet zijn bepaald.
En aangezien deze vermaningen niet meer van een gewenscht gevolg zijn en dit kwaad schijnt toe te nemen, heb ik gemeend van de op Zaturdag mij gedane klagten een verbaal te moeten opmaken, dat ik de eer heb hier nevens aan UEG te doen toekomen, opdat door een strenger middel als mijne vermaningen dit kwaad mogt worden gestuit en voorgekomen
De Burgemeester
CDB
Den 21.Julij 1838

Heden den 21 Julij 1838
Compareerde voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden Catharina Wisse huisvrouw van Pieter Maartense en beiden wonende in het Bolstraatje binnen deze gemeente , dewelke mij klagelijk te kennen gaf dat van tijd tot tijd de boomvruchten staande in en op hare Erve achter en ter zijde van hare woning veeltijds met schending der boomen en soms zelfs noch niet rijp en trekbaar door jongens werden afgetrokken en gestolen, en dat zij zoo wel als hare Echtgenoot met handen arbeid hun bestaan mogten vinden, dikwijls afwezig waren en hare kinderen aan een kindermeisje mogten toevertrouwen wanneer die berooving meestal plaats vonden dat zeer tot haar nadeel verstrekte daar zij uit de verkoop van de vruchten gedeeltelijk haar huur mogt vinden.
Dat zij meermalen thuis zijnde jongens op hare Erve hadt ontdekt doch haar bespeurende steeds waren ontvlugt zonder ze volkomen te (h)erkennen, doch nu op gisteren morgen circa Elf uren op hare Erve had gevonden vier à vijf jongens te weten Jacobus Meerman zoon van Jan Meerman en Tannetje Caljouw, Marinus de Nooijer, zoon van Gillis de Nooijer en Maatje Meulmeester.
Marinus Schroevers zoon van Robbert Schroevers en Jacomina Blaasse en Joos van Belzen, zoon van Klaas Janse van Belzen en zijne overledene huisvrouw Maria Rutte ? alle ongeveer 14 à 15 jaren oud, nevens de broeder van laatstgenoemde zijnde Jan van Belzen circa 8 à 9 jaren oud- welke zich onledig hielden met het aftrekken van aalbessen en het schenden van die vruchtboomtjes, en die op hare Erve gekoomen waren door hun door te dringen door de hagen ter zijde hare woning aan de straat staande; doch bij haare komst en geroep dadelijk de vlugt namen.
Van al hetwelk ik dit verbaal heb opgemaakt dat door de Comparante na gedane voorlezing is geteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld

Arnemuiden 11 Augustus 1838
Aan de Heer L Kolonel kommanderende het 1e Bat Artillerie
Transport trein te Delft
Onderwerp: Permissie huwelijk
De persoon van D.Grootjans bij de 4 Comp”van het Batt: Artillerie Transport trein en met onbepaald verlof binnen deze gemeente, een Huwelijk verbintenis wenschende aan te gaan met Maria Meerman heb ik de eer UEG te verzoeken mij daartoe een permissie billet te doen toekomen ten einde dat huwelijk tot stand te brengen
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 28 September 1838
Ik heb de eer ter kennisse van UEA te brengen dat aan mij door het Hoofd van het plaatselijk bestuur dezer stad ingevolge art: 45 der wet op de Regterlijke organisatie en het beleid der Iustitie is opgedragen de waarneming van het openbaar Ministerie bij de kanton Regtbank in de Zaken bij het Art:44 van voorzeide wet vermeld.
De Commissaris van Policie
Handtekening

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Milicien K. Huiszoon
Indien de wed: Huiszoon mij haar voornemen hadt te kennen gegeven van ten behoeve van haren zoon haar bij uwe Excie te vervoegen, dan had ik dat zeker voorgekomen, maar dit nu gebeurd zijnde, daar zij mij een briefje door Uw Excie gisteren haar medegegeven heeft ter hand gesteld, zoo heb ik gedacht Uwe Excie: ten opzichte van dien milicicien te mogen en te moeten mededeelen dat die persoon op een adres van zijne moeder aan ZExcie: den Directeur Generaal van oorlog een verlof van 2 maanden den 3 Aug: jl heeft bekomen, en dat ik den 24 Septb: jl bij eene missive van den Heer Inspecteur-Generaal van de geneeskundige dienst der Land en Zeemagt à ‘sGravenhage verzogt ben, dien milicien te informeren dat hij zich moet aanmelden bij den Heer de Kok Officier van Gezondheid der 1e Klasse bij het Guarnisoen te Middelburg ten einde overeenkomstig het verlangen van het Departement van oorlog een nader geneeskundig onderzoek zijner lighaamsgebreken te ondergaan
Ik heb daar aan voldaan, dat onderzoek heeft plaats gehad en zoo ik onderrigt ben, heeft dien Heer van Zijne bevinding het noodig rapport ingezonden en wordt nu het goedvinden van het Departement van Oorlog ingewacht, dat denkelijk wel een ontslag zijn zal- en alzoo hadt die weduwe Uwe Excie dienaangaande niet behoeven lastig te vallen dat zeker door een of ander daaromtrent onkundig is aangeraden geworden, omdat zijn verloftijd den 2 dezer ten einde geloopen was.
Ik hoop Uwe Excie met dat berigt zal genoegen nemen.
De Burgemeester
CDB
Den 6 October 1838

Aan den Heer Canton Regter
Onderwerp: Burgerlijken Stand
In voldoening aan art:417 van het Burgerlijk wetboek heb ik de eer UEA kennis te geven, dat alhier een tweede Huwelijk aangaat Jacobus de Rijke, noch minderjarige kinderen hebbende uit een vorig Huwelijk verwekt bij wijlen Theuntje Mulder
De Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
CDB
Den 15 October 1838

Aan de Heer Majoor kommanderende het Depôt van den 17 afd: Inf: à Haarlem
Onderwerp: Milicien Klaas Huiszoon
In antwoord op UEG missive van den 26e dezer no 876 betrekkelijk het komen afrekenen van de milicien Klaas Huiszoon tot het erlangen van zijn paspoort heb ik de eer UEG te berigten dat bij den besten wil, van dien Jongeling, zulks voor hem eene volstrekte onmogelijkheid is dat volgens hier bijgevoegd certificaat van den Heer Heelmeester van Opdorp UEG nader zal blijken
Mag ik UEG voorstellen om die afgifte zijner kleedingstukken alhier te doen plaats hebben, aan zoodanig officier te Middelburg guarnisoen houdende of op zoodanige andere wijze als UEG in belang van het Rijk en om dien ongelukkige jongeling zoo veel doenelijk tegemoet te komen, mag goedvinden
De Burgemeester
CDB
Den 29 Oct: 1838

Bergen op Zoom den 8 November 1838
Mag ik UEA verzoeken mij zoo doenlijk per omgaande te willen melden hoedanig het gedrag van zekere Johannis Hillebrand tijdens zijn verblijf als knecht bij Jacob Schooneboom landbouwer in uwe gemeente woonachtig bij wien hij zegt drie maanden als mei, Junij en Julij jongstleden gewoont te hebben geweest is, zijnde genoemde persoon als van geene de minste papieren voorzien door de voorposten alhier aangehouden.
De Commissaris speciaal van
Politie der vesting Bergen op Zoom
Handtekening

Arnemuiden 10 Novb: 1838
In antwoord op UEG missive van den 8 dezer no 1333 heden ontvangen betrekkelijk het gedrag van Johannis Hillebrand tijdens zijn verblijf als knecht bij den Landman Jacob Schoonenboom in mijne Gemeente woonachtig ; heb ik de eer UEG te berigten dat gedurende het kort verblijf van denzelven in mijne gemeente niets op zijn gedrag heb aan te merken en hij uit hoofde van een verschil, welke hij met gem: landman heeft gehadt diens dienst heeft verlaten, zonder mij bekend was werwaarts hij zich had begeven, alleen meen ik verstaan te hebben hij het voornemen had zich bij ’s Lands Armée te engageren
De Burgemeester
CDB

Haarlem den 8 November 1838
Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen het paspoort van de milicien Huissoon Klaas met verzoek mij den ontvangst dezes te berigten, en na dezelve door hem te hebben doen teekenen, alsdan te willen uitreiken
De Majoor
Kommanderende het Depôt der 17 Afd; Inf:
Handtekening

Arnemuiden den 13 Novb: 1838
Nevens UEG missive van den 8.dezer no 911 A het Paspoort van Klaas Huissoon ontvangen hebbende en het zelve na teekening aan dien milicien door mij zijnde ter hand gesteld, heb ik de eer UEG daarvan bij deze kennis te geven.
De Burgemeester
CDB

KORPS
MINEURS EN SAPPEURS
Onderwerp: Geleide van eene permissie
Tot het aangaan van een
Wettig huwelijk t.b.v.
Den milicien P.F. Matthijsse
Naar aanleiding van het verzoek vervat in UEA missive van den 24 dezer no 24 heb ik de eer hiernevens aan UEA te doen geworden eene permissie tot het aangaan van een wettig huwelijk ten behoeve van den Milicien P.F. Matthijsse
De Luitenant Kolonel
Ingenieur kommandantvan voornoemd Korps
Handtekening

Arnemuiden 29 November 1838
Aan den Heer van der Heim
Griffier bij het Prov: Gouvernement
Te Middelburg
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te laten toekomen een suppletoir register van geboorten van 1 vel inhoudende twee bladen voor de gemeente
De Burgemeester
CDB

OPPER-HOUTVESTERIJ
PROVINCIE
ZEELAND
TWEEDE
JAGT-DISTRICT
NO 331

Middelburg den 30 November 1838
Naardien reeds onderscheidene jaren bij winterdag voornamentlijk bij strenge winter, een aantal ingezetenen van UEA gemeente zich niet ontzien om zonder voorzien te zijn van jagtacten of permissiën om ganzen & Eenden te schieten het geheele Eiland van Walcheren door te lopen met schietgeweer, ja zelfs geene private jagten vermijden; hetgeen bij mij gegronde klagten heeft doen ontstaan; zoo heb ik het in belang van deze, bij mij genoeg bekend als zulks niet uit weelde doende, personen verkieselijk geoordeeld, UEA tusschenkomst in desen evengelijk mijn voorganger zulks pleegde te doen in te roepen, eene serieuze waarschuwing zoude welligt goede gevolgen kunnen hebben & voorkomen dat mijne opzieners een aantal calanges (bekeuringen) deden, welke geen ander gevolg zouden hebben dan correctioneel vonnis & lijfsdwang, daar zij voorzeker onvermogend bevonden zouden worden tot betaling der Boeten & Kosten—ik twijfel niet of UEA zult hierin met mij instemmen & alzoo die efficatieve(effectieve) maatregelen nemen, welke UEA zult dienstig oordeelen
De Houtvester 2e Jagt-District Zeeland
Handtekening

Arnemuiden 5 December 1838
BEKENDMAKING
De Burgemeester der stad Arnemuiden maakt bekend dat tengevolge aan zoek van den Heere Houtvester van het 2e Jagt-District in Zeeland, deszelfs tusschenkomst is verzocht om maatregelen te nemen tegen het loopen schieten van ganzen en eenden van persoonen welke van geene jagtakten of permissiën voorzien zijn, tegen te gaan.
Waarschouwd bij deze een iegelijk, die bij winterdag daarvan gebruik gemaakt ten ernstigste aan zij in geene onaangenaamheden gewikkeld worden die ten gevolge overtreding op het stuk der Jagt voortvloeijen.
De Burgemeester
CDB

Ongenummerde stukken 1838

Veere den 3e Augustus 1838
Onderwerp: Staten Oninbare Posten
Ter voldoening aan het bij Litt C paragraaf 2 van het besluit van Zijne Excie den Heere Staatsraad Gouverneur dezer provincie dd 21 Maart 1836, no 3426 4e afd; voorgeschreven,heb ik de eer UEA toe te zemden,de door den Heer Ontvanger der directe belastingen, enz opgemaakte Staten van oninbare posten wegens de personele belastingdienst 1837/1838 gemeente Arnemuiden met verzoek om dezelve voorzien van UEA advies binnen de in voornoemd besluit bepaalde termijn van een maand aam mij te willen retourneren alsmede de daarbij ter justificatie overgelegene stukken.
De Controleur der Middelen
Bij deszelfs afwezigheid
De Controleur ad die Colijnsplaat
Van Kinschot

Aan den Heer Ontvanger der Registratie regten te Middelburg
Onderwerp: Certificaat onvermogen
Ik heb de eer UEG nevens deze te doen toekomen een certificaat van onvermogen voor de personen van Joos van Belzen c.s. tot de betaling van de boete en kosten ieder à f.3,45 ½ waarin zij zijn veroordeeld bij vonnis van de Regtbank van simpele policie te Veere den 21 Aug: 1838 en daar alle middelen van derving vruchteloos zijn zouden om tot de voldoening te komen, zoo verzoeke ik UEG vriendelijk de kosten daarvan door mijne gemeente moetende gedragen worden verder niet in het werk te stellen,daar alle uitgaven zonder uitzigt op een goed gevolg behoren vermeden te worden.
De Burgemeester
CDB
Den 12 October 1838.

Ga naar boven