Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1839

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden
Ingekomen stukken en kladafschriften van uitgegane stukken 1839

Toegangsnummer: 1200 Inventarisnummer: 113

 

Arnemuiden 3 Januarij 1839
Aan den Gouverneur van de Provincie Zeeland
Ingevolge de bestaande voorschriften,hebben wij de eer Uwe Excel te berigten dat de kinderen der voor den 1e Ban provisioneel vrijgestelde schutters dezder Gemeente nog alle in leven zijn,terwijl de huisvrouw van Cornelis Leendertsen wegens zwangerschap waarvoor bij diens inlijving en certificaat van den Heelmeester van Opdorp was gevoegd ontijdig is bevallen van een dood kind en daardoor zonder bezwaar zal kunnen worden ingelijfd
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 3 Januarij 1839
Idem
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze Gemeente een aanhoudend toezicht word gehouden tot de wering der bedelarij, en dit in de laatste drie maanden van het afgeloopen jaar,geen bedelende personen alhier zijn ontdekt geworden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 3 Januarij 1839
Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Nevens deze hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der Broodzetting over het laatste kwartaal 1838 zooals die naar opgave der Marktprijzen alhier is geregeld geworden,overeenkomstig het besluit van Heeren GS van den 2 Mei 1828 PB no 74
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 3 Januarij 39
Idem
Onderwerp: Verbaal Sted: Kas
Hiernevens hebben wij de eer Uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den Staat der stedelijken Kas volgens de bestaande voorschriften, door ons op heden opgemaakt en getekend.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 31 December 1838
Onderwerp: Niet opkomst schutters 1e ban ligting 1838.
Ter inlijving bij de Mobile Schutterij van de manschappen behoorende tot de ligting van dit jaar is uit uwe stad niet opgekomen de schutter Cornelis Leendertse uit hoofd van den staat van zwangerheid zijner huisvrouw.
Ik heb naar aanleiding daarvan de eer UEA te verzoeken om de positie van dien schutter gade te slaan en mij regelmatig op den eersten dag van ieder quartaal aanvankelijk met de maand Januarij aanstaande nopens de voortdurende zwangerheid zijner huisvrouw of het aanwezen van kind of kindren in het eerste geval onder overlegging der vereischte certificaten berigt te geven.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 7 Januarij 1839
Idem & Prov: Commissie
Wij hebben de eer Uwe Excie kennis te geven dat bij ons geene berigten zijn ingekomen dat in het 4e kwartaal van het afgeloopene jaar 1838 iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.
De Burgemeester
CDB

Zij deze gesteld in handen van Heeren Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden om onder overlegging van een door den belangh: eigenhandig op ongezegeld papier geschreven request te dienen van berigt, consideratiën en advies
Middelburg den 3 Januarij 1839
Vanwege den Staatsraad
Gouverneur der provincie Zeeland
De Griffier der Staten
Van der Heim

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Het Request aan Uwe Excie gepresenteerd door R. van Belzen, vissscher alhier woonachtig houdende verzoek met de post van veldwachter of sloeproeijer te worden begunstigd; door uwe Excie bij deszelfs dispositie van den 3 dezer A 1 afd: no 14016 ten fine van berigt consideratiën en advies in onze handen gesteld zijnde.
Zoo hebben wij de eer in voldoening daarvan Uwe Excie te berigten dat het door den adressant in dat request ter neergestelde betrekkelijk zijn dienst bij de Nationale Militie overplaatsing bij de genie zijn wegvoering als krijgsgevangene naar St.Omer en daar na verkregene paspoort zonder eenige straf gedurende die dienst te hebben ondergaan, overeenkomstig de waarheid is.
Dat denzelven gehuwd en drie kinderen hebbende als visscher daar voor in dat beroep geen bestaan kan vinden, en al van zijn vroegste jeugd gevaren hebbende, vooral als sloeproeijer zeer geschikt en bekwaam zijn zoude terwijl op zijn zedelijk gedrag niets is aan te merken.
Weshalven wij uit overtuiging daar van den adressant aan uwe Excellentie gunstig aandenken om met een of ander post tot een middel van zijn bestaan verstrekkende te begiftigen eerbiedig durven aanbevelen
En zulks met terugzending van dat request en bij voeging van dat door hem eigenhandig geschrevene , volgens het verlangen in Uwe Excie hiervoren gemelde dispositie vermeld
De Burgemeester
CDB

Leeuwarden, 5 Januarij 1839
EDEL ACHTBARE HEEREN
Er zijn nu negen jaren verloopen sedrt mijn Reglement op de Nationale Militie verschenen is.
De prijs zal minder zijn dan de helft van f.4,40.
Nu komt er een vervolg. Wilt U daar op reageren.
H. Schultze

Uitgave van een tienjarig alphabetisch register voor het gebruik der Provinciale Bladen.
De Gemeente Arnemuiden koopt een exemplaar


Arnemuiden 1 Maart 1839
Aan den Gouverneur
Onderwerp: Politiek Domicilie
Tengevolge Uwe Excie circulaire van den 5 Jan jl PB no 2 betrekkelijk het in orde brengen van de lijst der ingezetenen voor het politiek domicilie alhier hebben wij de eer uwe Excie te berigten dat die lijst bij ons steeds in de beste order wordt bijgehouden en dat de Ambtshalve inschrijving der manspersonen geboren in 1816 op 1 jan: 39 hun 22 jr: volbracht hebbende , behoorlijk is geschied.
De Burgemeester
CDB


Middelburg, den 10 Januarij 1839
Onderwerp:Strandvonderij beheer
Onder referte tot mijne circulaire van den 24e November ll no 12380 PB no 102 , heb ik, door het Departement van Binnenlandsche zaken daar toe thans in staat gesteld de eer aan UEd: hiernevens te doen geworden een Exemplaar der daar bij vermelde reglementaire instructie nopens het beheer der strandvonderij en UEd: alzoo in de gelegenheid te stellen om zich met die verordening nader bekend te maken.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 16e Januarij 1839
De Staatsraad Gouverneur van Zeeland heeft de eer, hiernevens aan Heeren Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden toe te zenden een Ordonnancie van betaling, hieronder vermeld, met verzoek dezelve aan de belanghebbende, tegen ontvang van de daarop verschuldigde Zegel-en Leges-gelden, te doen toekomen; den ontvangst dezer Ordonnacie te accuseren, en de voorzegde Zegel-en Leges-gelden op de gebruikelijke wijze aan de Provinciale Griffie te willen overmaken
24363 30 Novemb: 1838 Gemeentebestuur van Arnemuiden Bedrag; f. 6,33
De Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 20 Januarij 1839
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Ontvangst ordonnantie van betaling
Bij Uwe Excie missive van den 16 j.l. A 2 Afd: no 353 ontvangen zijnde een ordonnancie van betaling ad f. 6,33 wegens te veel betaalde gelden aan de Maatschappij van Weldadigheid; hebben wij de eer Uwe Excie hiervan den ontvangst te accuseren
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 6 Januarij 39
Aan het Diaconie Armbestuur
Wij hebben de eer Uwe Ed: kennis te geven dat tengevolge een bij ons ontvangene afrekening van de Maatschappij van Weldadigheid gebleken is dat door Uwe Ed: over den jare 1837 wegens verplegings kosten van weezen is te veel betaald de som van f.44- welke UwEd: in de begrooting van den jare 1840 in buitengewonen ontvangst zullen behooren te regulariseren, en voor welke gelden UwEd: bij den Stedelijken Ontvanger kunt disponeren, terwijl bij een andere missive ons is te kennen gegeven, dat het vermoedelijke bedrag der evengemelde voor welken over 1838 bedraagd de som van F.25- welke UwEd: verzogt word tegen ontvangst van een provisionele? Kwitantie bij gemelde ontvanger te willen storten.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 14 Januarij 1839
Onderwerp: Verplegingskosten van Weezen & bedelaars
Ik heb de eer UEd: bij deze te informeren dat het vermoedelijke bedrag der door uwe stad over het jaar 1838 aan de Maatschappij van Weldadigheid verschuldigde sommen bedraagt wegens verplegingskosten van weezen f.25,-- en dat de betaling van die som ten behoeve van uwe stad uit derzelver aandeel in de Provinciale belasting is gepreleveerd en met dezelve op den voet mijner circulaire van den 30 Januarij 1833 PB no 20 zal worden verrekend.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 11 Januarij 1839
Rapport gemaakt op de begrootingen over 1839
Is goedgevonden
Die begrootingen te arresteren
Burgemeesters & Wethouders van Arnemuiden uit te noodigen om eventueel te doene ontvangsten en uitgaven tot verbetering der keersluis aldaar in de begrooting van 1840 te regularisren
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag de 18 Januarij 1839
Gelezen zijnde eene missive van de Commissie van toezigt over de Keersluis te Arnemuiden, van de 12e dezer daarbij met en benevens eene beraming van kosten ter goedkeuring inzendende een door ?? opgemaakt bestek en voorwaarden tot aanbesteding der afdamming, droogmaking en ontgraving der voormelde keersluis benevens het onderhoud en de weder opruiming der dammen en het aanvullen van het sluisgebouw en toebehooren met verzoek tevens dat de belanghebbenden, bij voorschr; keersluis , zijnde de stad Arnemuiden, enz; door de vergadering mogen worden geautoriseerd om derzelver aandeel in de kosten der bedoelde afdamming, volgens de daarvan door dem Hoofd Ingenieur van den waterstaat indertijd gemaakte , en bij de resolutie dezer verandering van den 2e Februarij 1838 no 11 medegedeelde berekening tijdig aan de Commissie te voldoen mitsgaders dat enz.
Is goedgevonden
Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden naar aanleiding van het verzoek der voorz: Commissie onder referte tot de resolutie dezer vergadering van den 30 November j.l. no 9 uit te noodigen om zoodra de aanbesteding der afdamming van de keersluis zal hebben plaats gehad en het aandeel hunner stad in de aannemingssom zal bekend zijn, aan de vergadering eene voordragt te doen, tot vinding der fondsen voor de voldoening van dat aandeel.
En zal afschrift dezer alsmede een Extract voor zoo veel het 3e punt betreft , worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden tot informatie en narigt
Accordeert enz.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 23 Januarij 1839
Ik heb de eer UEA te doen toekomen Extract uit den bij mij van mijnen ambtgenoot in de Provincie Drenthe ontvangen staat tot inschrijving voor de ligting van 1830 van de in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid in die Provincie uitbestede weezen, welke in het jaar 1820 zijn geboren te weten Casper Caljouw behoorende tot uwe stad.
Ik verzoek UEA ingevolge het bepaalde bij de circulaire van den 2e November 1826 A no 11503 1e afd; N.M. ( zie verzameling gdrukte circulaires no 219) deze inschrijving als nog te bewerkstelligen, terwijl UEA mij voorts den ontvangst dezer gelieve te berigren
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit den Nominative Staat van bestedelingen in 1820 geboren en op 1e Januarij 1839 aanwezig geweest in de Gestichten der Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid welke tot de provincie Drenthe behooren doch welke voor de Nationale Militie elders moeten worden ingeschreven
Casper Caljouw geb. 10 October 1820; Veenhuizen gekomen van Arnemuiden/ Zeeland
Voor Extract conform
De Griffier der Staten van Zeeland
Van der Heim

Arnemuiden 26 Januarij 39
Aan den Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Nat: Militie
Voldoende aan Uwe Excie missive dd 23 dezer hebben wij de eer Uwe EXcie hiervan den ontvangst te berigten met verder kennisgeving dat die jongeling reeds door dit bestuur ambtshalven was ingeschreven.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 4 februarij 1839
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat Wolvee
Hiernevens hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen een staat van het binnen deze gemeente aanwezige wolvee op den 1 Februarij van dit jaar.
De Burgemeester
CDB


Middelburg den 2 Februarij 1839
Onderwerp: Gratificatie
Het heeft ZM behaagd bij hoogstdeszelfs besluit van den 20 Januarij jl no 108 te verleenen eene gratificatie aan P. Meerman ten bedrage van f.50 voor eens.
Ik heb de eer UEd: daarvan mededeling te doen zoo tot informatie als met verzoek van daarvan aan de belanghebbende gegratificeerde kennis te geven met verder berigt dat tot het opmaken en verzenden der vereischte adsignatie bereids de noodige order is gesteld.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Goes den 3 Februarij 1839
Onderwerp: Kennisgeving regeling der werkzaamheden 1e Zitting
De Eerste Zitting voor uw kanton bepaald op Dingsdag den 12 Februarij 1839 ten tien uren in de Abtdij te Middelburg; voor de vrijwiligers casu quo en voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen met bewijzen van vrijstelling; van de Ligtingen 1835 t/m 1838
Te verschijnen voor de Militie-Raad.
De Kommissaris van het District Goes, belast met het Militie Kommissariaat in de Provincie Zeeland
Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 25 Januarij 1839
Is goedgevonden de voorschreve begrootingen van de Rustende Schutterij met wijzigingen en aanmerkingen goed te keuren en te arresteren:
3 Kompagnie 1 District
In ontvang en uitgaaf f.256
Voor de Gemeente Arnemuiden f.19,79
Te voldoen uit de sommen toegestaan op de plaatselijke begrootingen; eventueel bij tekort aanvulling uit de post onvoorziene uitgaven
Extracten enz
De Griffier der Staten
Van der Heim

Bekendmaking
Onderwerp: Lijsten Stem & Kiesbevoegden
Burgemeester & Wethouders der Stad Arnemuidn maken bekend dat gedurende acht dagen voor een iegelijk op het stadhuis alhier zal ter lezing liggen eene alphabetische Lijst dergenen welke bevoegd zijn tot het Stem-en Kiezerschap voor den Landelijken Stand in de Provinciale Staten van 1839 met kennisgeving dat zij wie op die lijsten niet gebragt zijn en vermeenen mogten uit hoofde van belastingbetaling in een ander district of om andere reden de vereischten van stemgerechtigde of kiezer te bezitten binnen 14 dagen met overleggng van bewijzen aan het Plaatselijk bestuur zich aan te melden.
De Burgemeester
CDB


Zij deze bijlagen in handen gesteld van Heeren Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden om berigt, consideratiën en advies
Middelburg den 11 februarij 1839
Vanwege den Staatsraad,
Gouverneur der provincie Zeeland
De Griffier der Staten
Van der Heim

Arnemuiden den 16 feb: 1839
Aan den Gouverneur van Zeeland
Onderwerp Schutterij
Het adres van P. Wisse aan uwe Excie gepresenteerd houdende verzoek dat deszelfs plaatsvervanger Marteijn bij de Afd 2 M: Schutterij door den volbragten 34 jr ouderdom ontslagen mag worden uit den schutterlijken dienst, bij Uwe Excie den dispositie van den 11 febr jl A 1 Afd: no 1660 om te dienen van berigt consideratiën & advis zoo hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat den rekwestrant dezelfde persoon is, wie volgens het daarbij geconvoijeerde doopextract in den jaer 1804 is geboren en dientengevolge deszelfs 34 jaren heeft volbragt alzoo ook geregtigd dat door uwe Excie deszelfs plaatsvervanger wordt ontslagen.
Terwijl wij dat adres met bijlage hierbij aan uwe Excie doen retourneren
De Burgemeester
CDB

Zij deze en bijlagen in handen gesteld van Heeren Burgemeester & Wethouders der Stad Arrnemuiden om berigt, consideratiën en advies
Middelburg den 12 februarij 1837
Vanwege den Staatsraad,
Gouverneur der provincie Zeeland
De Griffier der Staten
Van der Heim

Het adres van P. van Eenennaam houdende verzoek om wegens een door hem gedaane val op den Kruidmolen alhier door uwe Excie als onbekwaam voor den schutterlijken dienst uit dezelve te worden ontslagen bij Uwe Excie dispositie van den 12 dezer maand A1 Afd no 1778 in onze handen gesteld zijnde om te dienen van berigt consideratie & advis.
Zoo hebben wij de eer Uwe Excie dienaangaande te berigten dat het ons niet onbekend is gemelden persoon in den maand Novb: ll bij het doen eener reparatie aan den kruidmolen gevallen is en wij van tijd tot tijd gehoord hebben hij voortdurende lijdende was, en door den Heer Oversluijs verpleegd werd zoo was het wat het ontvangen van dit adres moeijlijk een berigt uit te brengen ??
Heelmeester Oversluijs die hem behandeld voor deze zaak te raadplegen; welke ons heeft te kennen gegeven genoemd persoon van die tijd af is lijdende aan gedurige verstandsverbijsteringen, waardoor hij vermeent dat door den val deszelfs hersenen eene geringe schudding moeten hebben ondergaan en van welks herstel geen gunstige vooruitzigten bestaan, en volgens het zeggen van meergemelden Heelmeester voor het tegenwoordige geheel ongeschikt is voor eenige militaire betrekking en zoo het hem voorkomt ongeschikt zal blijven om de wapenen in het vervolg voor het vaderland te dragen
Wij kunnen dan ook niet afzien op dat berigt Uwe Excie gunstig te adviseren en voor den rekwestrant van Uwe Excie diens ontslag te verzoeken, terwijl wij dat adres met bijlage aan uwe Excie retournerende hetzelve aan uwe Excie goedkeuring onderwerpen.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 1.Februarij 1839
Rapport over het verzoek om te worden gemagtigd tot het beschikken over de fondsen welke bij derzelver begrootingen over het jaar 1838 voor onvoorzien uitgaven zijn uitgetrokken als mede een staat van de aanvragen der stad Arnemuiden
Is goedgevonden
De voorz: staten te arresteren
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Arnemuiden 5 Maart 1839
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Instellingen Weldadigheid
Wij hebben de eer in voldoening aan UEGA besluit van den 8 Febr: jl PB no 16 betrekkelijk de instellingen van Weldadigheid, nevens deze aan UEGA te doen toekomen een staat van de Huiszittende Armen dezer Gemeente door ons voor het jaar 1838 opgemaakt naar de opgave van het Diaconie Armbestuur alhier met bijvoeging der suppletoire tabel der Armen Scholen van het gegevene kosteloos onderwijs aan kinderen van min vermogende ouders welke staten met de meeste naauwkeurigheid volgesn de gegvene modellen door ons zijn opgemaakt, terwijl in deze gemeente geene andere instellingen van weldadigheid gevonden worden.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 14 Februarij 1839
Onderwerp: Toezending invorderbaar verklaard kohier
Bericht: in overeenstemming met art: 13 van het besluit van 16 Thermidor 8e jaar zend ik UEA toe het op den 7e dezer invorderbaar verklaarde kohier van de grondbelasting uwer gemeente dienstjaar 1839
Gaarne binnen 5 dagen na ontvangst te doen toekomen aan den Heer Ontvanger der directe belastingen en de dag van publikatie aan te geven.
De Controleur der directe belastingen etc.
Handtekening

Arnemuiden 15 februarij 39
Aan den Heer Controleur
Wij hebben de eer UEG te berigten dat bij eene missive van gisteren bij ons ontvangen het kohier van de grondbelasting dezer gemeente dientjaar 1839 dat de afkondiging van hetzelve op heden heeft plaats gehad en het aan den Ontvanger der directe belasting alhier is ter hand gesteld.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 20 Februarij 1839
Onderwerp: Oproeping lotelingen tot hervisitatie
Ik heb de eer UEd kennis te geven dat de loteling Marinus Grootjans behoorend tot uwe stad in de ligting van het loopende jaar tegen de uitspraak van den Militie Raad waarbij zijn ingebragte reclame is afgewezen heeft geappelleerd.
Deze persoon zal diensvolgens voor Heeren GS nader behooren te worden onderzocht. Ten welken einde ik UEd: verzoek dezelve te doen aanzeggen dat hij zich daartoe op vrijdag den 1e maart aanstaande des voormiddags om 11 ure aan het locaal van het provinciaal Gouvernement alhier zal moeten bevinden.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 21 Februarij 1839
Ik heb de eer UEd: hiernevens toe te zenden. Afschrift mijner dispositie van heden, A no 2027 1 Afdeeling, op het rekest van P. van Eenennaam met verzoek hetzelve na daarvan inzage te hebben genomen, aan den belanghebbende te doen toekomen.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 4 Maart 1839
Ik heb de eer UEd: hiernevens toe te zenden de voor uwe gemeente bestemde naamlijsten der genen, die de vereischte belasting tot het stem- en kiesregt te platten lande betalen, met verzoek om daarmede te handelen overeenkomstig het voorgeschrevene bij het 2e lid van mijn besluit van den 1e februarij ll A no 1367 1e afd: PB no 11
De Staatsraad Gouverneur van de provincie zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 7e Maart 1839
De Districts Commissie van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden te Middelburg heeft de eer UEd: te doen toekomen drie Exemplaren van het verhandelde in de Algemeene vergadering van het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden der Districts Commissie gehouden te Amsterdam den 25e Julij 1838.
Dezelve Commissie informeerd UEd: tevens dat de jaarlijksche Collecte alhier zal plaats hebben op Woensdag den 13e dezer en verzoekt UEd: dat die ook binnen uwe gemeente geschiede, en de gecollecteerde gelden met eenen gecertificeerden staat voor den laatsten dezer maand worden overgebragt bij den Heer Z: Snijder, medelid en secretaris dezer Commissie wonende op de Rouaansche Kaai
De Districts Commissie voornoemd
Handtekeningen

Arnemuiden 10 Maart 1839
Aan den Eerw: predikant te Arnemuiden
De dag voor het doen der Collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden bepaald zijnde alhier op Woensdag den 27 Maart aanstaande, hebben wij de eer bijgaande missive van den Minister van Staat, belast met de generale Directie der hervormde Kerk aan uw Eerw: te doen toekomen, met uitnoodiging om van den inhoud der circulaire op aanstaande Zondag te voldoen.
De Burgemeester
CDB

BEKENDMAKING
Burgemeester & wethouders der stad Arnemuiden maken bekend, dat op woensdag den 27 Maart aanstaande van wege het gemeente bestuur alhier aan de huizen der ingezetenen eene Collecte zal worden gedaan ten behoeve het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden.
Noodigen mitsdien een iegelijk uit om door milde bijdragen dat fonds te willen helpen ondersteunen waardoor hetzelve in staat blijft om bij voortduring de ongelukkige land- en wapenbroeders die voor land en koning hun bloed veil hadden, en in den strijd verminkt werden, in hun deerniswaardig lot eenige verzagting te schenken.
De Burgemeester
CDB
Arnemuiden 16 Maart 1839

Arnemuiden 2 April 1839
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Lijst kiesbevoegden
Wij hebben de eer hiernevens aan UEGA te doen toekomen het dubbeld van de Alphabetische Lijst der bevoegden tot het kiezerschap dezer gemeente, opgemaakt volgens de aan ons toegezondene Lijst door Zijne Excie den Heer Gouverneur bij deszelfs missive van den 4 Maart jl A no 2708 1 Afd terwijl alhier het getal stemgerechtigden 27 bedraagd
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 8 Mei 1839
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Benoeming van kiezers
Overeenkomstig art 42 van het reglement omtrent de zamenstelling der Staten dezer provincie, hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen een dubbeld van het door den Stedelijken raad opgemaakte proces verbaal ten overstaan der gecommitteerden uit de stemgerechtigden der kiezers voor de benoeming der leden van den landelijken Stand van de Prov: Staten
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 13 Maart 1839
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Om inlichtingen betrekkelijk het afkeuren?? van plaatselijke belastingen
Bij UEG resolutie van den 30e Novb:1838 no 9 op de deliberatie van den Raad dezer Stede van den 9 bevorens houdende voordragt tot vinding van het vermoedelijk aandeel der Steden benoodigde fondsen van herstelling der Keersluis alhier , eene geldleening te mogen doen, en vooraflossing en verschuldigde renten plaatselijke belastingen te heffen aan den Raad te kennen gegeven zijnde,dat het UEGA is voorgekomen dat aan die voordragt nog geen gevolg behoefde te worden gegeven zoo omdat het juiste bedrag van het aandeel voor die herstelling nog niet bekend was, dat eerst in het volgende jaar zoude plaats hebben,als om nu reeds de Gemeente met eene plaatselijke belasting te bezwaren, daar dan eerst in 1840 aflossing en rentebetaling zoude gevonden worden, en mitsdien zoodanige voordragt,na het bekend zijn van het juiste aandeel der stede, als dan zoude behooren gedaan te worden, terwijl bij UEGA Resolutie van den 18 Jan: jl no 12 wij uitgenoodigd zijn, om zoodra de aanbesteding der afdamming etc van de sluis zal hebben plaats gehad en het aandeel der stad in de aannemingssom zal bekend zijn, aan UEGA eene voordragt te doen tot vinding der fondsen voor de voldoening van dat aandeel.
Die aanbesteding alsnu door de Commissie van toezigt gedaan zijnde, en bij UEGA Resolutie van den 1e dezer no 16 goedgekeurd en zulks voor eene som van f.5800--, waarvan door de Burgemeester als lid van die Commissie aan den Raad is kennisgegeven, zo was de Raad kennis gegeven,om andermaal overeenkomstig de deliberatiën van 9 Novb: ll hier vorengemeld die voordragt aan UEG te doen toekomen—dan waaromtrent denzelve zich verlegen vind om aan UEGA eerstgemelde Resolutie van 30 November te voldoen en wel om de navolgende redenen:
1 dat de eigenaren van de Zoutkeeten en de Directiën van de Polder Nieuwerkerk en die van de Susanna difficulteren in het helpen dragen van hun aandeel in de kosten van herstel,hetwelk een bezwaar voor de overige deelgenoten opleverd van f. 414, 34 in de nu hier bovengemelde aannemingssom van f.5800.
2 dat even daardoor Arnemuiden welks aandeel zoude bedragen f.1418, nu met f. 106,78 word bezwaard, en alzoo nu daar in zoude moeten dragen f.124,78
3 dat dit aandeel nog kan vermeerderd worden volgens het bestek den 18 Jan: dezes jaars door UEGA goedgekeurd ingeval de verder reparatiën aan den sluis langer dan 4 maanden mogt plaats vinden— en ook zelve volgens de nu onderhandsche aanbesteding bij UEGA Resolutie van den 1 dezer maand is goedgekeurd ingeval de droogmaking en drooghouding meer dan een tonmolen door 12 manschappen gedreven gevorderd worden die meerder kosten ook voor rekening der Commissie komen.
4 dat deze nu gedane aanbesteding, alleen bepaald, de afdamming, droogmaking, ontgraven der sluis, en drooghouden gedurende vier maanden, en omtrent de verdere vereischt wordende kosten, tot een volkomen herstel van dezelve , met geene mogelijkheid als nog kunnen worden bepaald- en mitsdien ook het juiste aandeel der stede niet kan worden berekend of opgegeven..
Eindelijk dat bij het bestek van die afdamming etc de betaling is bepaald te zullen plaats hebben in drie termijnen,waarvan twee termijnen, aangezien dit werk nu staat aangevangen te worden, al zeer spoedig en wel voor het einde van de volgende maand April zullen gedaan worden en het laatste termijn na de herstelling van de sluis, en dat alzoo voor die twee termijnen die wij moeten goeddoen ongeveer f.1000- benoodigd is, dat onze Gemeente kas niet voorhanden heeft, en mitsdien in de onmogelijkheid haar bevind, om daaraan te beantwoorden.
Het zijn die bezwaren die de Stedelijke Raad ons heeft opgedragen aan UEGA mede te deelen, met eerbiedig verzoek,om te worden ingeligt, hoe in dezen een voldoende voordragt te doen, en bijzonder om de noodige autorisatie te verleenen, tot het vinden van de nu volstrekte vereischt wordende gelden die nu zonder bijval? de hiervoren gemelde som van f.1524,78 ofwel van genoemde twee termijnen f.100- bedragen en daar na het nog ontbrekende en nu nog onzekere aandeel als dan aan te vragen en om ter aflossing en voldoening van renten als Raad in staat te stellen door reeds voorgestelde plaatselijke belastingen , en nader daar voor te ontvouwen bij bijzonderheden die nu benoodigde fondsen aan te schaffen, om nu de aanvankelijk benoodigde gelden te bekomen en te kunnen fourneren
N.B.Klad ! Moeilijk leesbaar !!

Middelburg den 12 Maart 1839
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden,afschrift der Dispositie van den 1 dezer no 18 op het rekest van M.M. Grootjans te Arnemuiden, met verzoek hetzelve , na daarvan inzage te hebben genomen, aan den belanghebbenden te doen toekomen en de Zegel en legesgelden ad f.2,72 ½ ter provinciale Griffie te doen overbrengen
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 14 Maart 1839
Onderwerp: toezending dood attest Meulmeester
Ik heb de eer UEd: te doen toekomen het doodattest van Lieven Meulmeester wonende in uwe stad die op den 17 Februarij jl te Maastricht is overleden met verzoek om het noodige te beschikken dat de inhoud van hetzelve op de gebruikelijke wijze op de register van overlijden uwer stad van het loopend jaar worden overgenomen, en dat de naaste betrekkingen van den overledene, voor zoo ver die in uwe stad mogten aanwezig zijn van zijn afsterven worden verwittigd.
De Staatsraad Gouverneur
In de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden, 20 Maart 1839
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den stedelijken raad van den 14 dezer houdende verzoek om autorisatie tot het vinden van buitengewone en onvoorziene rampen en de dringende en onvermijdelijke kosten ter herstelling van de Middelburgsche poort, en dat uit de onvoorziene uitgaven voor dit jaar op onze begrooting gealoueerd.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 16 Maart 1839
Ter voldoening aan de mij gegevene voorschriften heb ik de eer UEA weder in te zenden de Staat van Onvermogende personen aandit kantoor bekend en tot hedenbijgevuld,welke ik UEA reeds meerder heb toegezonden met verzoek kortelijk te worden geïnformeerd of alle de daarop gebragte debiteuren nog in dezelfde ongunstigen toestand verkeeren als bij de afgifte der respective certificatie van Onvermogen
De ontvangende Registratie
Macarée

Aan de Heer Ontvanger der Registratie te Middelburg
Onderwerp: Justitie kosten
De Staten van Onvermogende personen bij UEG missive van den 16e dezer no 168 gevoegden en hierbij teruggaande door ons ingezien zijnde, kunnen wij UEG berigten dat die personen daar op gemeld , nog in dezelfde ongunstige toestand verkeeren,als bij de afgifte der certificaten van Onvermogen terwijl op de staat no 3 Bastiaan Cornelisse nu bekend met de naam van B Jobse in 1835 in zee is omgekomen en een arme vrouw met kinderen heeft nagelaten.
Nr. 9 Lieven Meulmeester in de vorigen maand in het Hospitaal te Maastricht is overleden.
En op de tweede staat no 3 Geerard de Quelerij in het najaar van 1838 mede is overleden, terwijl Jan en Bernardus van Boxtel alhier niet wonen en bij ons onbekend zijn
De Burgemeester
CDB
Den 22. Maart 1839

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag, den 8 Maart 1839
Is gelezen:
Eene negative verklaring van Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden van den 26 Julij ll betrekkelijk het onderhoud van den Molenpolder te Arnemuiden
Is goedgevonden
Aan B & W van Anemuiden te kennen te geven, dat, daar het bij een gedaan onderzoek door de ambtenaren van den waterstaat gebleken is, dat het buitenbeloopvan den Molenpolder op vele plaatsen min of meer is geschonden en er voornamelijk een put is, die te ver in dit beloop is doorgedrongen,, het noodig wordt geacht dat dezelve worde aangeaard en met zoden bedekt, ten einde de de verder vergrooting en de meerdere kosten tot herstel als mede het gevaar voor den polder bij stormvloeden door het slingeren der vaartuigen tegen het dijkje, voor te komen,terwijl het ook wenschelijk wordt geacht dat de kruin van den dijk eenigszins worde verhoogd, en dezelve tot dat einde met puin of afval van puin word bestort.
Mitsgaders Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden respectivelijk uit te noodigen om aan de Vergadering binnen vier weken na heden de verzekering te geven dat aan de gemaakte aanmerkingen gevolg zal worden gegeven en de daarbij aanbevolen werken zullen worden uitgevoerd of aan dezelve bedenkingen te doen kennen welke daartegen bestaan
Extracten etc
De Griffier der Staten
van der Heim


Aan Heeren GS van Zeeland
Bij UEGA resolutie van den 8 Maart ll no 32 ons te kennen gegeven zijnde dat door de Ambtenaren van den Waterstaat eenige defecten aan den Molenpolder dezer stede waren ontdekt met uitnoodiging om dezelve te doen herstellen.
Zoo hebben wij de eer UEGA te kennen te geven dat bij onze negative verklaring van 26 Julij 1838 aan UEGA ingezonden die defecten niet bestonden, maar eerst nu in het wintersaisoen zijn voorgekomen en het oogmerk bij ons was die te herstellen, zooals wij nu UEGA kunnen berigten reeds heeft plaats gevonden- terwijl aangaande de verhooging van den kruin van den dijk met puin of afval van puin van tijd tot tijd geschied naar mate er puin alhier zich opdoet.
De kosten die wij tot herstel van dat Molenpolder nu hebben moeten maken bedragen de som van f.4,70 en nemen de vrijheid UEGA te verzoeken dezelve uit de post van onvoorziene uitgaven voor dit jaar toegestaan te mogen voldoen.
De Burgemeester
CDB
Den 3e April 1839

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 8 maart 1839
Overgelegd zijnde de ingekomene opgaven der in 1838 door de onderscheidene Armadministratiën verpleegde weezen, welke in de termen verkeeren, om volgens ZM Besluit van den 27 Augustus 1827 no 125 te worden opgezonden, alsmede eenen daaruit opgemaakten staat.
Is goedgevonden
Te bepalen dat er van de opgegevene kinderen dertien zullen moeten worden opgezonden volgens de daarvan overgelegden staat
De voorschreven staat te arresteren
Aan de besturen van Arnemuiden te kennen te geven dat de door dezelve opgegevene kinderen niet zullen behooren te worden opgezonden, uit hoofde de opzending bevonden is geen voordeel voor de betrokkene Armadministratie te zullen opleveren, of omdat dezelve op grond der door de besturen opgegevene bijzondere omstandigheden , waarin die kinderen verkeeren, geoordeeld zijn, in de termen , van art.1 of 2 van ZM besluit van den 17 Augustus 1827 no 125 te verkeeren.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer nevens deze aan UEGA te doen toekomen een deliberatie van den Raad dezer stede in dato 26 dezer , houdende verzoek tot het verleenen van consent ter vestiging van een fabriek tot vervaardiging van Calicots door de Heeren Salomonson Fabrikanten te Almelo en om autorisatie om de kosten tot de vereischt wordende verbetering aan die kamers van het stadhuis die daar voor zouden gebezigd worden uit de disponibele fondsen te mogen vinden ter regularisatie te brengen op de begrooting van 1840
De hooggaande armoede dringd ons om elk middel te baat te nemen die naar onze gedachten naar eenige tijd daar in kan tegemoet komen, en hetzij ons dus vergund UEGA een gunstige dispositie zoodra mogelijk daar op Eerbiedig te verzoeken.
De Burgemeester
CDB
Den 27 Maart 1839

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 22 Maart 1839
Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemmuiden, van den 13 dezer no 73 , houdende mededeeling van de bezwaren welke er bestaan, om, overeenkomstig het gevorderde bij de resolutie dezer vergadering van den 18 Januarij ll no 12 een voordragt te doen tot vinding der benoodigde fondsen voor het aandeel der stad in de kosten van afdamming en droogmaking der keersluis aldaar, en verzoekende hieromtrent de noodige vorlichting van de vergadering
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden, te kennen te geven, dat voorlopig onder mededeeling der redenen welke eene definitive voordragt verhinderen door den stedelijken raad bij eene gemotiveerde deliberatie door tusschenkomst dezer vergadering ZM autorisatie zou kunnen worden gevraagd om de nu benoodigde som van f.1524, 78 of zooveel meer als door bijkomende kosten volgens het bestek verschuldigd zal zijn, te negotiëren hoedanige voordragt mitsdien van het stedelijk bestuur zal worden ingewacht.
Afschrift etc tot informatie en narigt
De Griffier der Staten
Van der Heim

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Voorziening fondsen van de sluis
Bij ons ontvangen zijnde UEGA besluit van den 22 Maart jl no 18 op onze missive van den 13 te voren no 73 betrekkelijk de bezwaren welke er bestaan, om overeenkomstig het gevorderde bij UEGA resolutie van den 18 Jan: ll no 12 een voordragt te doen tot vinding van de benoodigde fondsen- voor het aandeel onzer gemeente in de kosten van afdamming etc van de keersluis alhier, ons de inlichting dien aangaande medegedeeld zijnde waarbij UEGA te kennen geven om ons onder mededeeling der redenen welke eene definitieve voordragt verhinderen door den stedelijke raad bij eene gemotiveerde deliberatie door UEGA tusschenkomst ZM autorisatie zou kunnen worden gevraagd om de nu benoodigde som van f.1524,78 of zooveel als door bijkomende kosten volgens het bestek verschuldigd zal zijn te negotiëren—
Zoo hebben wij in aanmerking genomen, dat indien door den stedelijken raad, zoodanige verzoek aan ZM werd gedaan dit na de tweede aanbesteding weder zoude moeten plaats vinden, en tevens voordragt om door plaatselijke belastingen tot vinding van renten en aflossing zoude behooren plaats te vinden en daar het verkieselijker ons is voorgekomen, om dit in eenen deliberatie van voordragt te doen, zoo is onze Burgemeester in onderhandeling getreden met den Heer C. Le Nobel zijn medelid van de Commissie van toezigt, hetwelk ten gevolge heeft gehadt de Heeren Le Nobel & Co hebben verklaard bereid te zijn, om de twee termijnen van betaling over de afdamming, voor het aandeel dezer stede renteloos voor te schieten, aangezien het derde termijn niet vroeger moet betaald worden, dan na de werkzaamheden aan de sluis volkomen zullen zijn verrigt en daar alzoo eenen voldoende tijd zich zal opdoen op om het juiste aandeel in de verder kosten van herstel die het aandeel daar in van onze stad zijn zal te kennen , en verzoek tot vinding van dezelve, met de voordragt tot het heffen van plaatselijk belastingen om daar aan te kunnen voldoen aan ZM voor te dragen, zoo hebben wij gemeend die vriendelijke en belangloosen voordragt niet te kunnen of mogen afwijzen en nemen alzoo de vrijheid UEGA bij mededeeling daar van te verzoeken om daar aan UEGA goedkeuring te verleenen
De Burgemeester
CDB
Den 9 April 1839


Middelburg den 21 Maart 1839
Onderwerp: Schouwingen
Door UE nog niet voldaan zijnde aan het gevorderde bij mijne circulaire van den 2 Maart 1838 no 2129 PB no 26
Heb ik de eer UE re verzoeken , mij uwe rescriptie tem spoedigsten te doen geworden over het 4e kwartaal ll
De Staatsraad Gouverneur van de provincie zeeland
Van Vredenburch

Bekendmaking
Burgemeester & Wethouders der stad Arnemuiden maken bekend dat door of van wege het stedelijk bestuur alhier op maandag den 8 April aanstaande eene schouwing zal plaats hebben op de schoorsteenen en andere stookplaatsen op het gebruik der nieuwe Ned.Maten en gewigten en op Straten en voetpaden, wordende een iegelijk bij deze uitgenoodigd om te zorgen dat op de deswegens bestaande bepalingen geene overtredingen worden gevonden, daar de nalatigen in dezen strengelijk zullen worden achtervolgd.
En opdat niemand hiervan eenig onwetendheid aan den dag leggen zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, ter plaatse waar zulks gebruikelijk is te geschieden.
Gedaan ten raadhuize dezes stad Arnemuiden den 28 maart 1839
De Burgemeester
CDB

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Schouwingen
Bij uwe Excellentie missive van den 25 dezer A no 3450 1e afd: aangemaand zijnde om van de gedane schouwingen over het 4e kwartaal van 1838 Uwe Excie berigt te doen toekomen, hebben wij de eer uwe Excie te berigten dat wij bij onze missive van den 22 Oct: 1838 no 244 een afschrift van het verbaal ten aanzien van de Inspectie en oeffening der brandspuit van den 15 van die maand en een gelijk afschrift van de schouwing van ovens & stookplaatsen- het gebruik van Ned. gewigten en maten en van de hoedanigheid en gewigt van het brood den 20 Oct; daaraan volgende door ons gedaan aan uwe Excie hebben ingezonden en een en ander eerstdaags weder door ons zal plaats hebben.
De Burgemeester
CDB
Den 28 Maart 1839

Middelburg den 29 Maart 1839
Onderwerp: Veranderde positie schutter Leendertse
Uit aanmerking van de veranderde huiselijken positie der der Schutter Cornelis Leendertse, heb ik de eer UEd: te verzoeken om denzelven met den gebruikelijken nominativen staat in duplo tot mij te rigten ten einde bij de mobiele schutterij te worden ingelijfd.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 2 April 1839
Aan Heeren GS van Zeeland

Wij hebben de eer UEGA te doen toekomen een adres van de Diaconie der Hervormde gemeente alhier, verzoekende om door UEGA te worden geautoriseerd tot de aanvaarding van een legaat van een gulden vijftig cents, bemaakt aan de Armen alhier door Jacobus Buijs; waarop wij de noodige autorisatie tot het aanvaarden van dat legaat van UEGA eerbiedig verzoeken.
De Burgemeester
CDB


Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag, den 29 Maar 139
Gelezen zijnde eene missive van den administrateur der Nationale Nijverheid van den 19 dezer no 8 ten geleide strekkende van een afschrift van ZM besluit van den 133 tevoren no 33 waarbij op het door deze vergadering bij missive van den 22 Februarij/ 1 Maart jl no 14 gedane voorstel wordt bepaald dat opnieuw voorloopig en wel gedurende de jaren 1839 & 1840 aan elk van Arnemuiden tot de kustvisscherij uitgerust wordende vaartuigen, uit het fonds tot aanmoediging der Nationale Nijverheid zal worden toegelegd eene premie van twee honderd vijftig Gulden, onder dezelfde voorwaarde- bepalingen welke in het KB van den 10 October 1836 no 32 zijn vervat
Is goedgevonden
Hier van kennis te geven aan B & W van Arnemuiden met aanschrijving om de bepalingen medegedeeld bij de resolutie dezer vergadering van den 21 October 1836 no bij voortduring doen in acht nemen & opvolgen
De bij die resolutie benoemde commissie belast met het toezicht op en het bestuur der Kustvisscherij te Arnemuiden onder mededeeling van het vorenstaande en met dankbetuiging voor de door dezelve betoonde belangstelling in de bevordering der Arnemuidsche kustvisscherij te verzoeken om de haar bij voorz: resolutie opgedragen & uit de gevolgen blijkbaar nuttige werkzaamheden te willen vervolgen, waarvan het den vergadering aan genaam zijn zal rapport te ontvangen.
Afschriften etc tot informatie en narigt.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Arnemuiden den 6 April 1839
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt Schutterij
Ingevolge bestaande voorschriften hebben wij de eer uwe Excie kennis te geven , dat de kinderen der voor den 1 ban provisioneel vrijgestelde schutters nog allen in leven zijn.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 6 April 1839
Idem
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer uwe Excie te berigten dat in onze gemeente een aanhoudend toezigt word gehouden tot de wering der bedelarij, en dat gedurende het 1e kw; dezes jaars, geen bedelaars zijn ontdet of voor ons gebragt geworden
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 6 April 1839
Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen de staat der Broodzetting over et 1e kwartaal van dit jaar, zooals die naar opgave der marktprijzen alhier geregeld geworden, overeenkomstig het besluit van Heeren GS van den 2 mei 1826 PB no 74
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 6 April 1839
Idem
Onderwerp: Verbaal Stedelijke Kas
Hiernevens hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den Stand der Stedelijke kas volgens de bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt en geteekend
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 6 April 1839
Idem & Prov.Commissie
Onderwerp: Vaccine
Wij hebben de eer Uwe Excie /UEA bij deze kennis te geven dat bij ons geene berigten zijn ingekomen dat in den loop van het 1e kwartaal dezes jaars iemand in deze gemeente is gevaccineerd of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht
De Burgemeester
CDB

Aan den Achtb: Heer Burgemeester, Wethouders & Raden
De Ontvanger van het Armenfonds den Eerw: Kerkeraad verzocht hebbende, zijn afrekening? Der armen te doen; zoo is het dat gem: kerkeraaad vriendelijk verzoekt uit UEA midden, leden te benoemen ter aanhooring van dezelve. De dag der te doene rekening is bepaald zaterdag den 13 April ‘s namiddags ten vier ure.
Uit naam en last des kerkeraads
Marinus Grootjans

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag, den 5 April 1839
Gelezen zijnde een missive van B & W van Arnemuiden van den 27 Maart ll nr 80, daarbij inzendende eene deliberatie van den stedelijken raad van den 26e bevorens
Is goedgevonden
Overeenkomstig de bij voorschreve deliberatie gedane voordragt B & W van Arnemuiden te autoriseren om het bovenste gedeelte van het stadhuis te bezigen en te doen inrigten voor een Fabriek van Callicots, en de daarvoor benoodigde kosten voorloopig beraamd op f.300- te voldoen uit de disponibele fonsen, behoudens regularisatie op de Stedelijke begrooting voor 1840.
Afschrift tot informatie en narigt
De Griffier der Staten
Van der Heim

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Verbaal schouwing ovens enz.
Wij hebben de eer aan Uwe Excie te doen geworden een afschrift van een verbaal betrekkelijk de alhier gedane schouwing van smederijen, ovens en stookplaatsen, zoo mede ten aanzien van het gebruik van Ned: maten en gewigten en omtrent de hoedanigheid en gewigt van het brood, dat alhier op 8e en volgende dagen heeft plaats gevonden, terwijl de wegen en voetpaden die van stadswege worden onderhouden in eenen goeden staat zich bevinden
De Burgemeester
CDB
Den 12 April 1839

Heden den 10e April 1839
Heb ik Burgemeester der stad Arnemuiden vergezeld van den wethouder A: van Eenennaam nadat den 8 en 9 dezer, op bevorens gedane bekendmaking, de naziening op de inrigting van smederijen, ovens en stookplaatsen in de gemeente had plaats gevonden, en dat sedert de laatste omgang van den 20 October 1838 is bevonden, dat geen nieuwe zijn opgerigt of aan de bestaande veranderde inrigtingen waren toegebragt, en de geheele zuivering, die bij vele nog mogt geschieden, daar door de aanhoudende koude de Stookplaatsen nog werden gebruikt, is aanbevolen. Om nu eerlang te doen plaatshebben, en ook is aangenomen geworden, zoo hebben wij heden de Winkel en Werkplaatsen bezogt en in alle dezelve geene dan nieuwe Nederlandsche maten en gewigten gevonden, terwijl ter zelver tijd bij de Broodbakkers de hoedanigheid en gewigt van het brood is nagezien hetwelk volgens de bstaande voorschriften en het broodpas door ons zeer goed en voldoende is bevonden.
Van welke bevinding dit verbaal is opgemaakt en door ons geteekend, op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
De Wethouder
Abm van Eenennaam
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Middelburg, den 11 April 1839
Onderwerp: Beweiding wegen
De tijd naderende waarop de permissiën tot het beweiden der wegen in dit Eiland zullen worden afgegeven, hebben wij evenals bevorens gemeend met de personele omstandigheden der individuen aan welke dezelve tot hiertoe zijn uitgereikt bekend te moeten blijven, ten einde bij voortduring met grond over de behoefte van dezulken te kunnen oordeelen, aan wien eventueel nog permissiën zouden kunnen uitgereikt worden. Het is daarom dat wij den hiernevens gevoegden Nominativen Staat aan UEd: doen toekomen met verzoek denzelven te willen invullen voor die persoonen onder uwe gemeente welke zouden wenschen de vergunning hun hiertoe in het verleden jaar gegeven voor het aanstaande zomersaizoen nog verleend te zien, terwijl het ons aangenaam zal zijn den door UEd: ingevulden staat zoo mogelijk voor of op den 22 April aanstaande te mogen ontvangen, zijnde het ons voornemen om op den 29. April 1839 des morgens ten Elf uren aan het lokaal op onzer Directie in de Abtdij alhier te vaceren tot de afgifte van de daartoe noodige permissiebilletten en kappers.
De centrale Directie van Walcheren
Hurgronje
Ter ordonnantie van dezelve
J.H. Schorer

Arnemuiden 16 April 1839
Aan de Centrale Directie van Walcheren
Onderwerp: beweiding der wegen
Nevens deze hebben wij de eer aan UEd: ingevuld te retourneren de staat ons bij uwe missive van 11 April no 20 toegezonden terwijl het ons aangenaam zal zijn, de daarin vermelde persoon, welke in het vorige jaar die vergunning geschonken is en waardoor hij in zijne armoede eenige tegemoetkoming erlange, weder van dit jaar die permissie mag worden afgegeven, terwijl A. Zuurmond welke de permissie in het vorige jaar is verleend, alhier is overleden.
De Burgemeester
CDB

Aan het EA Gemeentebestuur van Arnemuiden
De Kerkeraad der Herv. Gemeente te Arnemuiden heeft de eer aan het EA gemeentebestuur ter electie aan te bieden het door de zelve geformeerde dubbeltal voor eene Diaken ter vervanging des Overledenen J.C. Kraamer
Het zelve is als volgt:
Jan du Troije en
Simon Koets
Zullend de door hun EA benoemde zondag 31 Maart als zoodanig der Gemeente bekend gemaakt en maandag 1 April in zijne betrekking bevestigd worden
Namens den kerkeraad

Is: de Waal Pred”
Te Kleverskerke en consulent van Arnemuiden
26 Maart 39

Vrijdag 12 April 1839
Gelezen zijnde een missive van den Eerwaarden Kerenraad van de Hervormde gemeente dezer Stede in dato 26 Maartj.l. houdende voordragt van een dubbeltal personen ten einde daar uit een tot Diaken te benoemen ter vervanging van den onlangs overleden Jan Kraamer Cornelis zoon gezien het dubbeltal bestaande uit de personen Jan de Troije en Simon Koets
Is na deliberatie goedgevonden te benoemen daar uit tot diaken Simon Koets.
Waarvan bij extract dezer aan den Eerw; kerkenraad zal worden kennis gegeven ten einde den benoemde daarvan te berigten, en volgens kerkelijk gebruik in die bediening te bevestigen.

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Inzending contract en reglement van orde fabriek callicots.
Wij hebben de eer aan UEGA bij deze te doen toekomen een contract door ons met de Heeren G & H Salomonson Fabrikanten te Almelo, den 10 dezer aangegaan tot de oprigting van een Fabriek van Callicots op het stadhuis alhier, benevens een reglement van orde voor de werklieden daar in op te nemen- nevens een deliberatie van den Raad dezer Staede van den 12 dezer waarbij dezelve bij voorraad zijn goedgekeurd en waar op wij UEGA approbatie mede eerbiedig verzoeken.
De Burgemeester
CDB
Den 15 April 1839

Is gelezen een resolutie van Heeren GS de dato 5e dezer no 13 waarbij overeenkomstig de voordragt door dezen Raad van den 16 Maart jl, Burgemeester en Wethouders worden geautoriseerd om het bovenste gedeelte van het stadhuis te bezigen en te doen inrigten voor een Fabriek van Callicots ,en de daar voor benoodigde kosten voorloopig beraamd op f.300- te voldoen uit de disponibele fondsen, behoudens regularisatie op de stedelijke begrooting van 1840.
Voorts word door Burgemeester en Wethouders aan den Raad overgelegd een door hun met de Heeren G & H Salomonson Fabrikanten te Almelo op den 10 dezer aangegane verbintenis ten opzichte van de inrigting van gezegde Fabriek van Callicots, en tevens een Reglement van order van de werklieden die daarin zullen worden opgenomen en geven verder te kennen reeds aanvankelijk de noodige order te hebben gesteld om het bovenste gedeelte van het stadhuis ten gemelde einde ten spoedigste in te rigten.
Waarop genoemde contract en Reglement van orde voor die fabriek werden gelezen.
En is daar op na deliberatie goedgevonden en verstaan dezelve bij voorraad goed te keuren, zoo mede de door Burgemeester en wethouders gegeven orders tot inrigting van meer gemelde Fabriek op het stadhuis alhier, terwijl bij deze de finale goedkeuring van dat besluit en Reglement van order aan HEGA bij deze word verzocht.
Ten welke einde Burgemeester & wethouders worden uitgenoodigd om dezelve met een afschrift dezer deliberatie bij geleidend missive aan Heeren GS in te zenden.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 12e April 1839
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 2e dezer no 86 daar bij inzendende een aan deze vergadering gerigt adres van Diakenen der Hervormde gemeente aldaar houdende verzoek om autorisatie die tot de aanvaarding van een aan de armen dier stad door wijlen Jacobus Buis bemaakt legaat van f.1,50
Is goedgevonden
Diakenen der Hervormde Gemeente van Arnemuiden tot de aanvaarding van het voorz: legaat te autoriseren en hiervan aan Burgemeester & Wethouders dier stad tot medeeling aan Diakenen kennis te geven.
Afschrift dezer etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 13 April 1839
Onderwerp: Reisgeld van milicien
Ik heb de eer UEd: bij deze te informeren dat door den Plaatselijken Ontvanger uwer gemeente tegen quitancie ter Provinciale Griffie kan worden ontvangen de door UEd aan den milicien Pieter Schroevers bij voorschot verstrekte reisgelden ter somme van f.2,95
De Staatraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 22 April 1839
Aan Heeren GS van Zeeland
De rekening dezer stad over het voorgaande jaar 1838 door den stedelijken Raad nagezien en bij voorraad opgenomen zijnde, hebben wij de eerdezelve in triplo met de daarbij behoorende bescheiden aan UEGA nader en finale goedkeuring bij deze aan e bieden
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 22 April 1839
Idem
Onderwerp: Armrekening
Door den Raad dezer stad de rekening van het Diaconie Armbestuur dezer gemeente over het vorige jaar 1838 bij voorraad opgenomen zijnde en geene bedenking in de vergadering tegen dezelve voorgekomen zijnde, zoo hebben wij de eer UEGA die rekening in triplo met de daarbij behoorende staat te doen toekomen en dezelve aan UEGA nadere goedkeuring aan te bieden.
De Burgemeester
CDB


Middelburg den 17 April 1839
Onderwerp: Toezending verlofpas
Van den kommanderenden Officier van het Depôt der Afdeeling Grenadiers het hiernevens gevoegde verlofpas ontvangen hebbende ten behoeve van den in uwe stad zich ophoudenden milicien Jacobus Jobse, aan wien ingevoege KB van den 19e Maart jl no 74 een onbepaald verlof is toegestaan, heb ik de eer UED: te verzoeken om genoemd stuk aan den belanghebbende te doen uitreiken.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 16 April 1839
Onderwerp: Patentzegels dienstjaar 1839
Ik heb de eer UEd. Nevens deze te doen toekomen 75 stuks Patent-zegels voor het aanstaande dienstjaar 1839, (beginnende 1e mei) met verzoek om mij de ontvangst derzelve te berigten.
De Staatraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 23 April 1839
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Ontvangst Patentzegels 1839
Bij Uwe Missive van den 16.dezes no A no 45074 4 Afd ontvangen zijnde 75 stuks Patent-zegels voor het aanstaande dienstjaar 1839 voor deze gemeente heb ik de eer Uwe Excie hiervan den ontvangst te berigten
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 20 April 1839
Onderwerp: Alphabetische lijsten Kiesgerechtigden
Ik heb de eer UEd, onder bijvoeging van de vereischte stembiljetten, te doen toekomen, een genoegzaam getal afdrukken van de algemeene alphabetische Lijst dergenen welk binnen het district, waarvan uwe gemeente deel maakt, de bevoegdheid tot kiezers voor de leden van den Landelijken stand ter vergadering van de Staten dezer provincie, bezitten.
Ik verzoek UEd. Te zorgen dat daarmede worde gehandeld, overeenkomstig het voorgeschrevene bij het 5 lid van mijn besluit van den 15 Februarij 1827, A no 1559, 1 Afd (PB no 25) terwijl ik UEd, tot behoorlijke invulling der in margine van het stembiljet vermelde aanwijzing, informeer dat het getal kiezers , welke moeten benoemd worden, in dit jaar voor het bedoelde District twaalf bedraagt.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Naamlijst dergenen welke in de Gemeente Arnemuiden blijkens de Kohieren f.30- en daar boven in de Grondlasten en verder directe Rijksbelastingen het patentregt daaronder niet begrepen betalen Woonplaats:
Adriaanse, Adriaan Arnemuiden f.60,43
Arnemuiden, de Gemeente “ f.142,27
Baars, Cornelis Daniël “ 56,69
Bliek Jacobus Nieuwland 130,87
Schorer,Jacoba Elis. Middelburg 55,15
Brouwer, Hendrik “ 100,62
Maatschappij ter be-
Gunstiging van Volksvl. “ 122,21
Eenennaam,Laurens van “ 50,81
Brouwer,Jan Tak “ 44,38
Hoogerheide Hubregt W Arnemuiden 46,10
Huijzen Cornelis Kleverskerke 88,52
Joosse,Jan Bernart Arnemuiden 53,53
Joosse Abraham “ 78,46
Joosse Frans “ 41,93
Lampers J. vrouw van
J.L. de Rijke “ 80,01
Maljaars Pieter Aagtekerke 48,93
Meerman GZ Jacobus Arnemuiden 70,74
Schoonenboom, Jacob Arnemuiden 147,97
Wisse Joh. Cath vrouw
Van Antheunis Boogert Arnemuiden 139,08
Wisse Leendert “ 112,60
Heim J.A. van der Middelburg 32,42
Haarsma A wed
A de La Fontaine Middelburg 33,29
Schets Blaas Arnemuiden 58,07
Van Opdorp Josefus H. “ 37,02
Eenennaam Frans van “ 34,21
Eenennaam Corn van “ 51,69
Buijs Jacobus “ 31,22

Overeenkomstig de kohieren van de in het hoofd dezes vermelde belastingen der gemeente Arnemuiden opgemaakt door mij ontvanger te Arnemuiden
Den 20 Februarij 1839
Van Ginhoven

Naamlijst dergenen welke in de Gemeente Arnemuiden blijkens de Kohieren f150—en daar boven in de Grondlasten en verdere directe Rijksbelastingen, het patentregt daar onder niet begrepen betalen.
Van Eenennaam Abr Arnemuiden f.236,43
De Kraker Pieter Pieterse Nieuwland f.249,98
Crucq Jan Karel Arnemuiden f.155,36
Schorer Johan Rademacher Harderwijk f.153,37
Versluijs Charlotte, Echtgenoote
Van P.D. van Citters Middelburg f.262, 24

Overeenkomstig de Kohieren van de in het hoofd dezes vermelde belastingen der Gemeente Arnemuiden opgemaakt door mij Ontvanger te Arnemuiden
Den 20 Februarij 1839
Van Ginhoven

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 19: April 139
Gelezen zijnde eene missive van B & w van Arnemuiden van den 9 dezer no 1, daarbij om aangevoerde redenen verzoekende om met het doen der bij de resolutie dezer vergadering van den 22 Maart l.l no 18 bedoelde voordragt, tot vinding der benoodigde fondsen voor het thans benoodigde aandeel der stad in de kosten van afdamming en droogmaking der sluis in het Arnemuidsche kanaal, te wachten totdat het juiste bedrag van het geheel beloop der kosten van de geheele herstelling bekend zal zijn en om tot betaling van het aandeel der stad in de kosten der afdamming en droogmaking een renteloos voorschot aan te nemen van de Heeren Le Nobel en Co welke zich daartoe bereid hebben verklaard
Is goedgevonden
Aan B & w van Arnemuiden te kennen te geven dat tegen het verlangde uitstel tot inzending der bedoelde voordragt en de aanneming van het door de Heeren Le Nobel en Co aangeboden renteloos voorschot bij de vergadering geene bedenkingen bestaan, en dezelve zich zich daartoe voor gemagtigd kunnen houden.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 19 April 1839
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 15 dezer no 99 daarbij vergezeld van eene deliberatie van den stedelijken raad van den 12 bevorens ter goedkeuring in duplo inzendende, een door dezelve met de Heeren G en I. Salomoson Fabriekanten te Almelo aangegaan contract tot de oprigting van een Fabriek van Callicots te Arnemuiden benevens een reglement van orde voor de werklieden in die Fabriek
Is goedgevonden
Bij terugzending van het voors: contract en Reglement aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat op die stukken de goedkeuring der vergadering niet wordt vereischt.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 2 Mei 1839
Directe
Belastingen
Onderwerp: Toezending van een invorderbaar
Verklaard kohier
Hierbij toegezonden het op den 27 April jl invorderbaar verklaarde kohier van het patentregt dienstjaar 1838/39 3e kwartaal
Verzoek: binnen vijf dagen na ontvangst te doen toekomen en mij den dag op te geven, waarop de , naar luid van art 5 der wet van 4 messidor 7e jaar, te doene afkondiging zal hebben plaats gehad.
De Controleur der directe belastingen etc in de controle Middelburg
Handtekening

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Oeffening brandspuit
Wij hebben de eer nevens deze aan uwe Excie te doen toekomen, een afschrift van het verbaal betrekkelijk het nazien van en de oefening met de brandspuit dezer Gemeente, welke alhier den 3 dezer heeft plaats gevonden
De Burgemeester
CDB
Den 6 Mei 1839

Heden den 3e mei 1839
Is door mij Burgemeester der stad Arnemuiden ingevolge het bepaalde bij art: 32 van het Reglement ter voorkoming en blussing van brand in het bijzijn van het lid van den Raad dezer stad als Commissaris Generaal over het brandwezen, overgegaan tot het nazien van de Brandspuit dezer Gemeente en daar bij behoorende brandmaterialen, welke eene en ander in eenen voldoende staat is bevonden, waarna de oefening met dezelve is aangevangen en welke zoo ordentlijk heeft plaatsgevonden, dat geene de minste aanmerkingen zijn voorgekomen, zoo men op de werking der brandspuit als op de oefening derzelve door de brandspuitbedienden, welke met allen ijver aan hunne verpligtingen hebben voldaan.
Ten blijke daar van dit verbaal is opgemaakt en nevens de Commissaris Generaal door mij geteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld
De Commissaris Generaal
J: de Marée
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Publicatie Inschrijving
Schutterij
B & W der stede Arnemuiden maken bekend dat gedurende de loop van deze maand bij de Secretaris alhier gereedt legt een register ter inschrijving voor de schutterij van alle manspersonen geboren in het jaar 1814 en dat daartoe bijzondere gelegendheid zal worden gegeven op Zaturdag den 25 Mei aanstaande alhier des nademiddags ten vijf uren op het stadhuis alhier.
Noodigen mitsdien elk en een iegelijk uit om van deze gelegendheid gebruik te maken, zullende hem wien zich ter inschrijving voor den 1 Junij eerstkomende niet zal hebben aangegeven ingevolge de wet zonder loting bij de schutterij ingelijfd worden
Arnemuiden den 6 mei 1839
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 6 Mei 1839
Onderwerp: 3e aflevering kontingent ligting 1839
De derde & laatste aflevering van het kontingent der Nationale Militie voor de ligting van het loopende jaar is door mij bepaald op woensdag den 15e dezer des morgens te negen ure op de Koopmansbeurs alhier.
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen geworden de orders voor de manschappen in uwe stad welke in deze aflevering zullen worden begrepen met verzoek om dezelve na daar in de vereischte invulling te hebben gedaan aan de belanghebbende te doen uitreiken en te zorgen dat de laatste op de gebruikelijke wijze op voorschreve tijd & plaats met overlegging van den staat Litt. DD in triplo en het extract uit dezelve voor elk in het bijzonder opgemaakt mij worden aangeboden
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Maandag den 29 April 1839
Rapport gedaan zijnde op de tot dat einde in derzelver handen gestelde reglementen en tarieven van begravenisregten van de stad Arnemuiden etc
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden onder terugzending van de bij derzelver missive van den 11 December 1832 no 122 ingezondene stukken niet overeenkomstig de bepalingen van het provinciaal reglement op het begraven van lijken en de daaromtrent bij het besluit dezer vergadering van den 14 September 1832 no 4 (P.B. no 1110) gegevene voorschriften zijn ingerigt met de zelve geen genoegen kan worden genomen, en aan dezelve mitsdien hierbij wordt toegezonden een door de vergadering vastgesteld model-reglement en tarief met uitnoodiging om overeenkomstig dat model, behoudens zoodanige wijzigingen of weglatingen als de plaatselijke omstandigheden zullen doen noodig oordeelen een reglement voor het begraven van lijken te ontwerpen en het tarief te wijzigen en die stukken daarna zoo spoedig mogelijk in duplo weder in te zenden.
Extract etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Reglement & tarief op het begraven
Wij hebben de eer bij deze aan UEGA te doen toekomen een Reglement en tarief van Regten en Loonen op het begraven van lijken op de algemeene begraafplaats dezer stede door den Raad opgemaakt beide in duplo met een tabel van kosten van den jaarlijkschen onderhoud zulks in voldoening aan UEGA Resolutie van den 29 April dezes jaars no 1 nevens een afschrift van de deliberatie van den Raad waarbij ZM autorisatie op het zelve wordt gevraagd.
De Burgemeester
CDB den Junij 1839

Samenvatting reglement
Op het
BEGRAVEN VAN LIJKEN
In de Gemeenten
Soorten graven: eigen of gehuurde;openbare graven ten dienste van personen, waarvan de
Nabestaanden niet onvermogend worden geacht t.a.v. de begrafenis-regten
Graven voor armen en onvermogenden: geen regt gevorderd
Graven voor personen of kinderen, aan de kinderziekte overleden
4 leeftijdsklassen, ter regeling van de grafrechten
Beneden het jaar; van 1 tot 8 jaar; van 8 tot 15 jaar; boven de 15 jaar
Voor een eigen of gehuurd graf : een bepaalde oppervlakte gronds
De graven zullen een diepte hebben van …….. zoodat daarin kisten boven elkander zullen kunnen worden geplaatst
De uren voor de begraving van lijken, worden bepaald op iederen werkdag, van …. Tot …….. ure
Bij het ter aarde bestellen van lijken, zal de klok, indien men zulks verkiest, gedurende ….. worden geluid, mits daarvoor wordt voldaan het regt en loon, in het tarief vastgesteld

TARIEF van de Regten en Loonen voor het begraven van Lijken op de Algemeene Begraafplaats in de gemeente
Bij het ontwerpen dient rekening te worden gehouden met de van toepassing zijnde bepalingen van het provinciaal reglement van het Besluit van GS van 14 September 1832
Het betreft vooral de koopsommen en huren , de lonen en de begrafenisrechten.
N.B. Lijken van armen en onvermogenden en aan de kinderziekte overleden personen, welk op een daartoe bestemde afzonderlijke plaats worden begraven.

Tarief van kosten bij de begraving voor de verdiensten van den Grafdelver te Arnemuiden

Voor het maken van een graf
Van een persoon op de lijkbaar
Gedragen wordende f.1, 50
Idem van een kind boven de
4 tot de 12 jaren f.1,00
Idem van een kind tot de vier
Jaren f.0,75
En van die welke door den
Armen begraven worden
Voor een gewoon graf f.1,00
Voor een lijk van een kind boven
De 4 tot de 12 jaren f.0,75
Voor een kind tot de 4 jaren f.0,50
In de winter bij Vorst, wanneer de grafdelver de bijl tot het kappen moet gebruiken, zal hij het dubbeld loon van het hier boven bepaalde kunnen vorderen
Aldus gearresteerd oor den Stedeljken Raad van Arnemuiden den 22e October 1828
Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden
J.H. Schorer
Ter ordonnantie va dezelve
Corn: Dan: Baars
secretaris

Tarief van Regten voor de nieuw aangelegde Begraafplaats te Arnemuiden
Voor het begraven op de nieuwe begraafplaats zullen geen regten gevorderd worden en alleen worden betaald het bepaalde loon van den grafdelver.
Die genen welke een bijzondere plaats opvoorschreve begraafplaats begeren te huren zal zulks verleende worden, mits betalende voor een plaats van een lijk f.1
Of naar mate den groote welke begeerd wordt zoodat voor zoo veel lijken als op de aangevraagde plaats kunnen begraven worden, zoo vele gulden zullen moeten worden betaald bij de aanvrage daarvan
Iedere plaats zal door grippen en nummers bepaald worden, waarvan een aanteekening boek zal worden gehouden, houdende de namen van die een plaats begeerd heeft, de hoegrootheid en het nummer, en waar van aan den Huurder een bewijs zal moeten worden afgegeven.
De Huurder zal verder geen kosten dragen dan het loon van den graf delver, tenzij hij op de gehuurde plaats een gemetzeld graf begeerde aan te leggen, waarvan de kosten door denzelven zullen moeten worden edragen en voorts zich stiptelijk moeten houden aan de bepalingen bij het provinciaal Reglement op het begraven van den 5e Julij 1832 vastgesteld.
Aldus gearresteerd bij de Raad der stad Arnemuiden den 26 October 1832
Burgemeester en Wethouders
Der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
Ter ordonnantie van dezelve
De wethouder
J: de Marée


Reglement op het begraven van Lijken in de gemeente van Arnemuiden
Art 1
De begraafplaats zal drie soorten van graven bevatte
Gehuurde graven
Openbare graven ten dienste van het algemeen
Graven voor personen en kinderen aan de kinderzieket overleden

Art 2
Voor een gehuurd graf zal tegen betaling van het bij het tarief bepaalde regt een oppervlakte gronds van 2 ellen lengte en 8 palmen breedte worden afgestaan, meerder groote verlangd wordende, zal het regt in evenredigheid verhoogd worden.

Art 3 daar in ieder grafkuil maar 1 lijk zal worden geplaatst, zoo zal dezelve eene diepte moeten hebben van 1 El 4 palmen

Art 4
Het uur van de begraving van lijken in de gemeente wordt bepaald gelijk dit alhier steeds plaats vindt, op iederen werkdag des middags ten 12 uren, zullende evenwel de begraving dit verlangd wordende ook vroeger of later mogen plaats vinden, zonder betaling van eenig regt.
Aldus gearresteerd door den Raad der stad,
Aanvullende aanmerkingen
Het onderhoud van voetpad, hek en slooten kost f.15-; deze som wordt voorgesteld van het provenue van het gras op de begraafplaats en verder uit het houtgewas, dat voldoende zal gevonden worden.
Te Arnemuiden den 6 Junij 1839
Burgemeester en wethouders der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
Ter ordonnantie van dezelve
De wethouder
J. de Marée


Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Nationale Nijverheid

Bij Uwe Excie circulaire van den 7e dezer PB no 43 ter inzage ons toegekomen zijnde, een exemplaar van de bijdragen tot de bouw? en Natuurkundige Wetenschappen door den Kapitein Ingenieur W.J.Camp?-hebben wij die bijdragen ingezien en daar het ons is voorgekomen dat bij onze administratie weinig of geen werken van dien aard zijnde dat het bezit van die bijdragen tot bijzonder nut zoude kunnen verstrekken hebben wij de eer dezelve nevens deze aan Uwe Excie te retourneren.
De Burgemeester
CDB
Den 21 Mei 1839.

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag,den 3 Mei 1839
Overgelegd zijnde
De ingekomene Staten in duplo houdende aanvragen van sommige plaatselijke besturen om te worden gemagtigd etc tot het beschikken over de fondsen welke bij der zelver begrootingen over de jaren 1838 & 1839 voor onvoorziene uitgaven zijn uitgetrokken,alsmede een staat van de aanvragen der steden en der tot het 1 District behoorende plattenlands gemeenten
Is goedgevonden
1 de voors:staten te arresteren en van de daarbij genomen beschikkingen aan de betrokkene besturen te doen kennis dragen.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag den 10den Mei 1839
Tot den Herijk zullen Kleverskerke en Nieuw-en St. Joosland samengevoegd worden met Arnemuiden wat het 1e District betreft..

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag den 10e Mei 1839
Dat volgens art:91 van het reglement op het beheer en onderhoud en de policie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie goedgekeurd bij ZM besluit van den 4 Augustus 1838 no 106 geinsereerd in het provinciaal blad no 80 in zoodanige wateringen en polders, in welke het onderhoud en toezigt op de wegen tot nog toe aan de dijks directie is opgedragen geweest, en dezelve in goede orde zijn onderhouden, aan GS wordt vrijgelaten, om na de betrokkene plaatselijke besturen te hebben gehoord het beheer dier wegen provisioneel op den bestaanden voet te laten voortduren.
Dat de centrale Directie van Walcheren tot nog toe is belast geweest met het beheer en toezigt op al de niet geklasseerde wegen in het eiland Walcheren; dat dezelve steeds zooveel derzelver toestand en de middelen, onder het bereik der directie toelaten, in behoorlijke orde zijn gehouden en omtrend dat beheer nimmer eenige klagten bij deze vergadering zijn ingekomen.
Dat het tot handhaving eener eenparige en doelmatige wijze van onderhoud belangrijk moet worden geacht,dat de menigvuldige buurtwegen in het eiland onder eene administratie blijven en daardoor tevens ruimere gelegenheid zal ontstaan om hier en daar noodige verbeteringen aan te brengen
Is goedgevonden
Burgemeesters en wethouders der steden en Burgemeesters en wethouders of assessoren der gemeenten in het eiland Walcheren uit te noodigen om het gevoelen van den stedelijke of gemeente raad in te nemen betrekkelijk het opdragen van het beheer en toezigt der nader volgens deszelfs voordragt aan te wijzen buurtwegen op het buiten territoir der steden en in de gemeenten aan de centrale Directie van Walcheren met dien verstande dat het beheer der geoctroijeerde wegen en van de dorpsstraten op den tegenwoordigen voet zal voortduren en dat het toezigt op de policie der buurtwegen dien onverminderd ook aan de plaatselijke besturen zal verblijven.
Dezelve aan te schrijven om het gevoelen van den stedelijken of gemeente raad vervat in eene gemotiveerde deliberatie, door toezending van een afschrift daarvan aan deze vergadering binnen eene maand na den ontvang dezer mede te deelen.
Afschrift etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Buurtwegen
Wij hebben de eer in voldoening aan UEGA besluit van den 10 mei jl no 28 betrekkelijk de provisionele opdragt van beheer en toezigt van de Buurtwegen op het buiten territoir dezer stede, aan de Centrale Directie van Walcheren,het gevoelen van den Raad dezer stede in een deliberatie dien aangaande van den 6 dezer maand vervat, hierbij een afschrift daarvan aan UEGA te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
Den Junij 1839

Opdragt Beheer Buurtwegen
B & W leggen aan den Raad over en word gelezen een bij hen ontvangene besluit van Heeren GS van den 10 Mei jl no 28 waarbij zij worden uitgenodigd om het gevoelen van den stedelijken raad in te nemen betrekkelijk het door HEGA aan de Centrale Directie van Walcheren provisioneel opdragen van het beheer en toezigt, der nader voor te dragen en aan te wijzene buurtwegen op het buiten territoir der stede met uitzondering van de geoctroijeerde wegen en stadsstraten & voetpaden welke op den tegenwoordige voet zal voortduren, en tevens dat het toezigt op de policie der buurtwegen dien onverminderd ook aan de plaatselijke besturen zal verblijven.
Is na daar over te hebben gedelibereerd, en de voorschriften in het Reglement op de Buurtwegen van den 4 Aug 1838 no 116 nader te hebben ingezien, waartegen?? In het doen opvolgen daarvan voor het Bestuur tot geen geringe moeijtens en bezwaren aanleiding zouden geven, en door de Centrale Directie van Walcheren, als steeds met het beheer en toezigt daarvan belast geweest zijnde en met de wegen bekend, zeer zeker niet zonder bezwaar gezegde voorschriften in voorschreve Reglement zal kunnen doen achtervolgen.
Zoo word mitsdien goedgevonden en verstaan aan HEGA bij het mededeelen van gemelde gevoelen van den Raad te kennen te geven het dezelve alzoo wenschelijk is voorgekomen dat aan de Centrale Directie van Walcheren het beheer en toezigt worde opgedragen van de navolgende Buurtwegen dezer stede—te weten:
De weg langs de zuidelijk der Midd. Haven : het Kuiperswegjen, de Veersche weg, de Nieuwerkerke weg, de Doel€weg, de Kraaijenholsche weg, de oude Veersche weg, de Cleverskerksche weg en van Citters weg, terwijl de Nieuwerkerksche weg en de Susanna Polderweg beide in het Nieuwland naar het gevoelen van de Raad aan het beheer en toezigt van de Directie van die Polders provisioneel zoude kunnen worden gelaten.
En zijn B & W verzogt om van deze deliberatie een afschrift bij geleidende missive aan Heern GS te doen toekomen.

Arnemuiden 25 Mei 1839
Aan den Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Rupsennesten
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 19 Januarij 39 PB 7, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat bij den ontvangst dier circulaire wij onverwijld zijn overgegaan tot de afkondiging der wet van den 26 Ventôse 4 jaar ter zuivering der Boomen van alle rupsennesten, dat wij op de bepaalde tijdstippen omgang op dezelve hebben gedaan en geene nalatigen in onze gemeente gevonden,terwijl wij Uwe Excie kunnen melden er van dit jaar weder geene rupsennesten in stadsboomen struiken of hagen zijn gevonden geworden.
De Burgemeester
CDB
Den 25 Mei 1839

Arnemuiden den 4 Junij 1839
BEKENDMAKING
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat ten gevolge het ontstaan der longziekte onder het rundvee ook in deze Provincie door Zijne Excie den Heer Staats Raad Gouv: dezer provincie het navolgende is bepaald.
Alhet rundvee hetwelk van elders in deze Provincie word aangevoerd, en dat hetwelk van een naar het andere district of het eene naar het andere eiland wordt overgebragt, zal tot nadere voorziening als verdacht worden beschouwd, en als zoodanig behandeld worden ?
Bovenbedoeld vee zal niet dan te water mogen ingevoerd en nergens dan aan de kaaijen der navolgende havens mogen worden gelost als
Voor het 1e District Middelburg en Vlissingen
2e District Zierikzee & Tholen mitsgaders het veer ter laatstgemelde plaats
Voor het 3e district Goes Bath en Colijnsplaat
4e district Breskens
5e district Neuzen
De veehouders in deze Gemeente worden bijzonderlijk aangemaand om tegen deze verwoestende ziekte op hunne hoede te zijn, hunvee steeds zoo veel doenelijk met andere buiten gemeenschap te houden en zich vooreerst voor den aankoop van vee te onthouden en niet toe te staan dat een ander vee op hunne stallen of weiden verbeijd??
Bij onverhoopt ontstaan dier ziekte zullen zij onverwijld aan den Burgemeester kennis geven,terwijl verzuim daarvan hun zoude blootstellen aan de straf bij art 459 van het Wetboek van Strafregt bedreigd.
Zij zulen bij het ontstaan dier ziekte stiptelijk naar de aanwijzing van het openbaar gezag en naar die der veeactiën/artsen ? gedragen, en in alles het van hen gevorderd wordende volbrengen,alsmede alles vermijden wat strekken kan om de longziekte te doen ontstaan en en voort te planten; onder voorhouding dat afwijking of verzuim ? daarvan den zelven het genot ontzegt aan de tegemoetkoming welke door het Gouvernement tot nog toe voor het verlies van het tengevolge der longziekte omgekomen of afgemaakt vee word verstrekt, onverminderd de straffen die hen als de besmetting hebbende voortgeplant volgens de bestaande wetten kunnen worden opgelegd.
Wordende een iegelijk aangemaand zich stiptelijk dienaangaand te gedragen, zullende tegen de overtreders daarvan zonder eenige de minste verschooning Proces verbaal worden opgemaakt en aan de bevoegde autoriteiten worden ingezonden.
En opdat niemand hiervan eenige ontwetenheid zoude aanwenden, zal deze worden aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is te geschieden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 29 Julij 1839
Aan het Diaconij Armbestuur te Arnemuiden
Bij ons ontvangen zijnde het besluit van Heeren GS dezer Provincie houdende uitnoodiging tot verzekeringe der gebouwen behoorende aan de administratiën van Armbesturen, Godshuizen en instellingen van Weldadigheid in de Provincie en zulks in eene der Noordnederlandsche brandwaarborg Maatschappij tegens eene vaste premie verzekering; waar het bedrag niet meer dan f.1—van de f.1000- der waarde van de gebouwen jaarlijks bedraagen; hebben wij de eer Uwe Eerw; uit te noodigen, om voor zoover dit voorde onder uwe administratie behoorende gebouwen (geldt) moet voorkomen (worden) en hieraan moet worden voldaan !! en daarvan te vrijwaren voor de mogelijke verliezen, welke bij eventuele hetzij door onweder of kwaadwilligheijd of onvoorzigtigheijd de bewoners de ontstanebrand zoude kunnen overkomen
De Burgemeester
CDB.
NB. Zeer slecht leesbaar !!


Aan het EA Plaatselijke Bestuur van Arnemuiden
In mijne betrekking tot het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden heb ik de eer het EA bestuur in antwoord op deszelfs missive van 29 Julij 1839 no 150 en die van den zelfden datum no 196 met bijlage het volgende te schrijven.
Het Diakonie Armbestuur hoezeer het wenschelijke inziende der verzekering van de Pastorie tegen brandschade acht zich verpligt dit jaar daarin nog niet te treden aangezien den ongunstigen toestand voor het tegenwoordige van derzelver fondsen: een volgend jaar echter zou deze zaak in ernstige overweging komen.
Verder, wat betreft de voldoening aan de Declaratie H.H. Regenten van het St. Elisabths Gasthuis te Haarlem wegens de verpleging van Jannetje Huissoon; het Diakonie Armbestuur heeft mij verzocht UEA uit te noodigen om dezelfde redenen die somwel te willen voorschieten.
Intusschen acht ik het van mijn pligt UEA mede te deelen dat het Diakonie Armbestuur mijner eigene Gemeente , om gelijke verpleging in het Gasthuis te Middelburg van zekere Maatje Perduin, gelijke Declaratie ontving in 1835, à 50 ct per dag, dat wij echter aan het Stedelijk bestuur een request ingeleverd hebbende, omgerekend te mogen worden op den zelfden voet alsde Armbesturen dier Stad, eene nader Declaratie mogten ontvangen tegen 35
ct daags. Ik zou mij durven vleijen dat langs zoodanigen weg hetzelfde of daaraan gelijk resultaat zou volgen in betrekking tothet onderhavige geval. Het zij uwer wijsheid overgelaten en mogten UEA in mijn gevoelen deelen, dan zullen zij wel , vertrouw ik, zich willen belasten met de correspondentie daarover met de Regering van Haarlem, of wel eerst nog met Regenten van gemeld gesticht. Overigens gaat hierbij bewuste Declaratie.
Met verschuldigde achting teeken ik mij
UEA DW Dienaar
Is: de Waal
Predik: te Kleverskerke
En consulent van Arnemuiden


Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Fabriek van Callicots
Wij hebben de eer bij deze aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den Raad dezer Stede van de 6e dezer maand betrekkelijk de inrigting van het bovenste gedeelte van het stadhuis voor een Fabriek van Callicots , thans reeds in werking waarvan de kosten hooger zijn geworden als die voorloopig waren beraamd, ter oorzake als in die deliberatie vermeld en waarop wij UEGA verzoeken derzelver goedkeuring bij eene gunstige dispositie gelieven te verleenen.
De Burgemeester
CDB
Den 7 Junij 1839

Door B & W werdt aan den Raad te kennen gegeven dat door hen naar aanleiding van autorisatie door Heeren GS van den 5 April jl no 13 op aanvraage van deze vergadering van den 26 Maart bevorens verleend het bovenste gedeelte van het stadhuis hadden doen inrigten voor een Callicots en wel met dat gevolg dat reeds in de vorige maand de werkzaamheden daarvan een aanvang hadden genomen dan dat de kosten daar voor voorlopig beraamd op f.300 hooger waren geloopen, aangezien niet alleen dat bovenste gedeelte van het stadhuis, waar aan in vroeger jaren, als niet gebruikt wordende weinig of niets was verrigt, meerder herstel had vereischt, maar bovenal door dien de Heeren Fabrikanten hun hadden aangedrongen om door het inbrengen van ramen zoo veel licht als maar immer doenelijk was aan die kamers toe te brengen , en hun zelve ernstig hadden betoogd de noodzakelijkheid om op de hoogste verdieping die niet beschoten is eene zoldering te doen maken om even daar door de grootste hitte en koude in de zomer en winter zoo veel doenelijk te verhinderen.
Dat zij aan het eerste zoo veel mogelijk hadden voldaan, doch waardoor de kosten tot heden waren geklommen tot eene som van f.467,40, doch omtrent het laatst genoemde hadden gedifficulteerd tot tijd en wijle men zoude overtuigd worde, dat deze inrigting eene gewenscht wordende opgang maakte, waarop als dan nader zoude terug gekomen worden en werd mitsdien door B & W voorgesteld , om bij het nemen van genoegen op hun verrigte aan HEGA bij mededeeling van het vorenstaande te verzoeken, dat gezegde kosten nu ad f.467,40 uit de disponibele fondsen te vinden, op de begrooting van 1840 bij regularisatie te mogen brengen.
Waar op gedelibereerd zijnde word goedgevonden met het verrigte van Burgemeester & Wethouders genoegen te nemen, bij deze Heeren GS ten gezegde einde eerbiedig te verzoeken de voorgestelde autorisatie te verleenen en met de verder aanvrage ten aanzien van de zoldering op de hoogste verdieping te supercederen, tot dat zulks volsterkt door toeneming van werklieden zal gevonden worden alles op nadere berigt & voordragt bij missive te doen toekomen; zijnde B & W verzocht van deze deze deliberatie een afschrift aan Heeren GS ter bekoming van de noodige autorisatie( bij missive)
Klad !!

Middelburg, den 11 Junij 1839
Onderwerp: toezending van een invorderbaar verklaard kohier
Hierbij gaat in overeenstemming met art. 13 van besluit van 16 Thermidor 8e jaar het op den 7e dezer invorderbaar verklaarde kohier van de Personele belasting uwer Gemeente dienstjaar 1839/40.
Ik verzoek UEA deze binnen vijf dagen na ontvangst aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen te doen toekomen en de dag van afkondiging aan te geven.
De Controleur der directe belastingen etc in de controle Middelburg
Handtekening

Arnemuiden 15 Junij 1839
Het kohier van de Personele belasting dezer gemeente hebben wij den Ontvanger doen toekomen ende afkondiging heeft reeds plaatsgevonden.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 18 Junij 1839
Onderwerp: Mutatie Miliciens
Ik heb de eerUEA hiernevens te doen toekomen een naamlijst van Miliciens, welke op de eene of andere wijze van het Korps, waarbij zij dienden, zijn afgegaan.
Ik verzoek UEA van het voorgevallene met de Miliciens, voorkomende op genoemde lijst, aanteekening te doen, op de alphabetische lijsten der betrokkenen Ligtingen en op het Register van Ingelijfden, model litt. GG. uwer stad
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Naamlijst van Miliciens, welke van het Korps, bij hetwelk zij dienden, op de eene of andere wijze zijn afgegaan.
Jobse Lieven loteling Ligting 1839 In dienst bij : 6 Bat Art NM
Opgave van reden: In de maand Mei 1839 overgegaan ingevolge art 171 der Wet van den 8 Januarij 1817 tot de Staande Armee
Middelburg den 18 Junij 1839
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Bekendmaking
Onderwerp:Schouwing en omgang
B & W te Arnemuiden maken bekend dat door of vanwege het stedelijk bestuur alhier op maandag den 6 Julij aanstaande eene schouwing zal plaatshebben op de schoorsteenen en andee stookplaatsen op het gebruik der nieuwe Ned. maten & gewigten en op straten & voetpaden wordende een iegelijk bij deze uitgenoodigd om te zorgen dat op de deswegens bestaande bepalingen geene overtredingen worden gevonden, daar de nalatigen in dezen stiptelijk zullen worden achtervolgd.
En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid aan den dag leggen zal; worden afgekondigd en aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is te geschieden.
Gedaan ten Raadhuize der stad Arnemuiden den 27 Junij 1839
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 22 Junij 1839
Ik heb de eer UE kennis te geven dat van de Afdeeling Zeeuwsche mobiele Schutterij is ontslagen of uit de sterkte gebragt, de Schutter in de hieronder geplaatste tabel beschreven
Johannis Benedictus Marteijn; plaatsvervanger voor Pieter Wisse
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 21 Junij 1839
Samenvatting:
B & W kunnen zich gemachtigd beschouwen om de som van f.467,10 welke tot inrigting van het bovenste gedeelte van het stadhuis voor een fabriek van Calicots is veeischt geworden, te voldoen uit de disponibele fondsen behoudens regularisatie op de begrooting voor 1840.
Afschrift etc
De griffier der Staten
van der Heim

Arnemuiden den 5 Julij 1839
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Wij hebben de eer Uwe Excie te kennen te geven dat de kinderen der voor den 1e Ban prov: vrijgestelde schutters dezer gemeente nog allen in leven zijn.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 5 Julij 1839
Idem
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie kennis te geven dat er in den loop van het 2e kwartaal dezes jaars geen bedelende personen alhier zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden: 5 Julij 1839
Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Nevens deze hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen den staat der broodzetting over het 2e kwartaal van dit jaar,zooals die naar opgave der marktprijzen alhier isgeregeld geworden overeenkomstig het besluit van Heeren GS van den 2 Mei1839 PB no 78
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 5 Julij 1839
Idem
Onderwerp; Verbaal stedelijke kas
Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den staat der stedelijke Kas volgens de bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt etc
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 5 Julij 1839
Idem
Onderwerp: Vaccine
Wij hebben de eer uwe Excie de Heeren van de Prov: Geneesk: Commissie kennis te geven dat er bij ons geene berigten zijn ingekomen dat in den loop van het 2e kwartaal dezes jaars iemand in deze gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het Verbaal van heren GS van Zeeland
Vrijdag den 28 Junij 1839
Zijn gelezen
Eene missive van B & W van Arnemuiden van den 7e dezer no 133 daarbij met en benevens eene deliberatie van den raad dezer stad van den 6e bevorens , inzendende het door den raad naar aanleiding der resolutie dezer vergadering van den 29e April jl no 1 nader vastgesteld reglement voor het begraven van lijken en gewijzigd tarief van begrafenisregten voor die stad
Is goedgevonden
De voorz: reglementen voor het begraven van lijken van de stede Arnemuiden etc goed te keuren en een exemplaar derzelve voorzien van een approbatoire apostille aan B & W dier steden te retourneren ten fine van executie met kennisgeving wijders dat het tarief van begrafenisregten, hetwelk aan ZM goedkeuring zal worden onderworpen mede reeds dadelijk ter executie kan worden gelegd.
Extract etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Bekendmaking
Onderwerp: Reglement Tarief begravenisregten
B & W der stad Arnemuiden maken bij deze bekend dat bij resolutie van Heeren GS van Zeeland van den 26 Junij jl no 3 is goedgekeurd eene door den Stedelijken raad alhier opgemaakt Reglement en tarief van begravenisregten binnen deze gemeente .
Daarvan kan kennis genomen worden van Woensdag den 24 Julij aanstaande tot maandag 31 Julij daar aanvolgende van des morgens 9 tot 12 uuren met kennisgeving genoemd reglement en tarief van heden af ter executie zal worden gelegd
En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid aan den dag zoude leggen, zal deze worden aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruijkelijk is te geschieden.
Den 18e Julij 1839
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden, 22 Julij 39
Onderwerp: Herijk maten & gewigten
Aan Heeren B & A: van Nieuwland en Cleverskerke
Tengevolge een bij ons op heden onvangene missive van den Arrond: IJker, hebben wij de eer
UEA kennis te geven dat den Herijk der Nieuwe Ned: maten en gewigten mede voor UEA gemeente alhier zal plaats hebben op Maandag, Dings- en Woensdag den 29,30 en 31 Julij aanstaande voordemiddags van half 10 tot 2 uur met uitnoodiging aan ons te doen toekomen een lijst der personen welke ???? verpligt zijn de Nieuwe Ned: Maten & gewigten te gebruiken ten einde hetzelve aan den Heer Arrondissementsijker bij diens komst ter hand te stellen.
De Burgemeester
CDB

Bekendmaking
Burgemeester & Weth der stad Arnemuiden maken bekend dat op maandag, dings- en woensdag den 29,30 en 31 Julij aanstaande des voormiddags van half 10 tot 2 uren den herijk der nieuwe maten & gewigten op het Stadhuis alhier zal plaats hebben.
Wordende dientengevolge alle neringdoenden en handeldrijvende personen welke wegens de uitoefening hunner beroep in de verpligting verkeeren, gebruik te moeten maken van de Nieuwe Ned: Maten & gewigten, uitgenoodigd om van deze gelegenheid gebruik te maken, zullende zij anders in gebreke van dien ingevolge ZM besluit van den 30 Maart 1827 SB no 13 tot eene geldboete worden verwezen
Arnemuiden 22 Julij 1839
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 29 Julij 39
Aan Heeren GS van Zeeland
Hiernevens hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den Raad dezer stad van den 26 dezer maand houdende aanvrage autorisatie uitbreiding en oprigting fabriek van Callocots in deze gemeente waarbij wij UEGA eene gunstige dispositie tegemoet zien.
De Burgemeester
CDB

Haarlem 23 Julij 1839
Op den 12e Junij jl werd alhier in het Sint Elisabeths gasthuis als zieke opgenomen Jannetje Huissoon oud 31 jaar, welke volgens de van Heeren Regenten van dat gesticht bekomen staat van inlichtingen ( waarvan wij de eer hebben een afschrift hiernevens te voegen) te Middelburg armlastig was.
In deze veronderstelling gaven wij dan ook onverwijld aan Heeren Burgemeester en Wethouders dier stad van gemelde opneming kennis; doch zijn door HEA na een plaatsgehad hebbende briefwisseling, overtuigd geworden dat niet Middelburg, maar uwe stad, als het Domicilie van onderstand van gemelde Jannetje Huissoon moet worden beschouwd, vermits het HEA gebleken is en de patiente zich nader heeft herinnerd dat zij den 5 April 1830 te zamen met haren vader voor rekening van uwe gemeente in de Ommerschans opgenomen, en tot den 4 April 1837 is verpleegd geweest, weshalve zij na hare meerderjarig wording meer dan vier jaren van uwe gemeente onderstand heeft genoten en hare geboorteplaats mitsdien van die verpligting is ontheven, terwijl Jannetje Huissoon naderhand erkend heeft te Middelburg niet in het Gasthuis, maar ten huize van haren Oom te hebben ziek gelegen,en in zoo verre eene onwaarheid te hebben opgegeven.
Daar Jannetje Huissoon bereids den 10e dezer maand het St.Elisabeths gasthuis heeft verlaten,hebben wij de eer UEA hiernevens de Declaratie harer verpleegkosten ten bedrage van f.14,00 te doen geworden, met verzoek op de voldoening van dezelve binnen den bepaalden tijd de nodige orders te willen stellen.
Burgemeester en Wethouders der stad Haarlem
C.J.de Bruijn Kops
etc

Arnemuiden 29 Julij 39
Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Bij ons ontvangen zijnde eene missive van B & W der stede Haarlem houdende kennisgeving der opneming in het Sinte Elisabeth of groote gasthuis aldaar van de persoon van Jannetje Huissoon welke vroeger voor rekening dezer gemeente als bedelares naar de Ommerschans is getransporteerd geworden , en na haar ontslag welke in April van 1837 heeft plaats gevonden nog 4 volle jaren voor rekening dezer gemeente verbleef, door ons haar Domicilium alhier is erkend geworden, hebbende zij evenwel genoemde gasthuis naar een verblijf van 26 dagen wederom reeds verlaten en alzoo bij bovengenoemde misseve van genoemd gesticht aan ons is toegezonden eene declaratie van f.14- welke wij de eer hebben UEA hierbij te doen geworden, met verzoek dat UEd: zoo spoedig mogelijk gemelde som aan dat gesticht zult willen overmaken.
De Burgemeester
CDB

Signalement van bovengenoemd persoon
Lengte 1 El 5 Palm 5 Duim – streep
Aangezigt ovaal
Voorhoofd rond
Oogen blaauw
Neus ordinair
Mond ordinair
Kin rond
Haar bruin
Wenkbraauwen bruin
Merkbare teekenen geen

Naam en voornaam Jannetje Huissoon
Geboren te Middelburg den 29 Januarij 1808
Gedoopt in de Nieuwe Kerk te Middelburg
Godsdienstige gezindheid gereformeerd
Beroep Dienstbaar
Ongehuwd
Laatste vierjarige verblijfplaats met
Bijzonderheden:
Deze patient is den 5 April1830 met hare Vader voor rekening van Middelburg opgenomen in de kolonie Ommerschans alwaar zij den 4 April 1837 ontslagen is ; zij was aldaar bekend onder no 868 . Nu ruim drie weken geleden is zij te Middelburg uit het Gasthuis gegaan naar Haarlem
Naam en voornaam van den vader Abraham Huissoon
Naam en voornaam van de moeder Josina Adriana Poppe?
Bijzonderheden: hare moeder is te Middelburg en haar vader aan de Ommerschans overleden.
Papieren van onderstandsdomicilie: Ontslag brief van de Maatschappij van Weldadigheid.
Aldus opgemaakt te Haarlem den 14 Junij 1839
Regente van het St.Elisabeth of Groote gasthuis alhier
Etc

Nieuw – en Sint Joostland den 26 Julij 1839
Onderwerp:Maten en gewigten
Wij hebben de eer UEA nevens deze te doen toekomen de naamlijst der binnen deze gemeente aanwezige persoonen welke uithoofde van hun beroep van Nederlandsche maten en gewigten behooren te zijn voorzien.
Burgemeester en Assessoren der gemeente Nieuw en Sint Joostland
Jacobus Walraven
Etc

Middelburg den 29 Julij 1839
Onderwerp: Buskruid
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat in den loop dezer week bij daartoe gunstig weder door middel van transport te water van den Buskruid molen no 9 ( de gouden draak) naar Breskens zal worden vervoerd eene tot dat einde aldaar gereedliggende hoeveelheid nieuw artillerie Buskruid.
Ik verzoek UEA om te zorgen dat bij de eventuele lading, lossing of vervoer van gemeld Buskruid in of door uwe Gemeente de maatregelen van voorzorg worden in acht genomen bij art 58 der wet van den 26 januarij 1815 S.B. no 7 voorgeschreven.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeelnad
Van Vredenburch

Veere 30 Julij 1839
Onderwerp: Executoir verklaard kohier
Met verzoek van spoedige verzending aan den Ontvanger hebbe de eer UwEd: bij deze te doen toekomen een Executoir verklaard kohier no 2 der Personeele Belasting dienst 1839/40
De waarnemend Controleur
Van der Ven

Arnemuiden 31 Julij 39
Onderwerp; Personele Belasting
Bij ons ontvangen zijnde het kohier van de Personele belasting Lett: A no 2 dienstjaar 1839/40 hebben wij de eer UEG kennis te geven dat etc de afkondiging heeft plaats gehad
De Burgemeester

Middelburg den 29 Julij 1839
Onderwerp: Eigendoms ontzetting
Op de daartoe aan mij gedane aanvragen heb ik bij mijn besluit van heden no 8025 4e Afd; aan den Ontvanger der Directe belastingen te Arnemuiden de noodige autorisatie verleend tot verkoop bij executie van eene Perceel vast of onroerend goed aankomende Neeltje Rijkse wed: C.vanEeenennaam te Arnemuiden ten einde daar aan te verhalen de door haar verschuldigde Grond-en Personele belasting benevens het Patentzegel over den jare 1838.
UEA daarvan bij deze kennisgevende, heb ik de eer UEA te verzoeken om de bedoelde belastingschuldige alsnog tot eene vrijwillige kwijting van het verschuldigde aan te sporen, en haar het nadeel onder het oog te brengen hetgeen uit eene gedwongene onteigening van het pand, voor haar moet voortvloeijen, zullende het mij aangenaam zijn, den uitslag daarvan binnen veertien dagen na dato dezer te mogen vernemen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Eigendomsontzetting
In voldoening aan Uwe Excie missive van den 29 Julij j.l. A no 8025 e afd: betrekkelijk de door Uwe Excie verleende autorisatie tot verkoop bij executie van een perceel vastgoed aankomende Neeltje Rijkse wed: C.van Eenennaam alhier ten einde daar uit te verhalen haar verschuldigde belasting van 1838, hebben wij bij haar aangedrongen, om dit nog door eene vrijwillige kwijting te voorkomen, en dezelve weduwe met zes kinderen belast, doodarm zijnde heeft ons heden te kennen gegeven,dat zij thans alhier eenige werkende lieden in de kost gekregen hebbende als nu op gisteren aan den ontvanger f.2,25 op rekening van haar verschuldigde heeft aangeboden met belofte, om nu wekelijks van hare verdienstenf.3- te zullen overbrengen,doch dat gemelden heer haar hadt gezegd zulks niet bij gedeelten te kunnen ontvangen—terwijl zij ons verder heeft betuigd dat haar Huis met twee hypothecaire verbanden te zamen Een duizend gulden was bezwaard behoeve Abr: van Eenennaam en de huurpenningen van het gedeelte door haar verhuurd wordende door den zoon van de hypothecaris werd ontvangen, om daar uit de renten van dat kapitaal te verhalen—zoodat zij zonder die nu voorgekome gelegenheid van gezegde werklieden in de volstrekte onmogelijkheid zijn zoude iets te voldoen of aan hare belofte te beantwoorden daar zij ook door de ongunstige toestand der visscherij, zij niet instaat was het allernoodzakelijkste voor haar huisgezin te kunnen verdienen,terwijl wij bezwarelijk denken dat een eventuele gedwongen eigendomsontzetting een voldoende som voor een en ander zal opleveren.
De Burgemeester
CDB
Den 13 Aug: 1839

Arnemuiden 1e Augustus 1839
Onderwerp: Inzending bijzondere rol der rustende Schuterij
De Burgemeester
C.D.B.

Arnemuiden den 9 Aug: 1839
Onderwerp:Nederlandsche Regtspraak.
Bij Uwe Excie circulaire van den 29 Julij SB 69 toegezonden zijnde eene Prospectus houdende nederlandsche Regtspraak of verzameling van arresten en gewijsden van den Hoogen Raad in de Nederlanden, met aanbeveling van inteekening, hebben wij de eer Uwe Excie te kennen te geven dat van hoe groot belang dat werk ook wezen zal, wij evenwel in het onvermogen verkeeren om voor onze gemeente daarop in te teekenen,daar de vooruitzichten zoo met de keersluis als met Armbesturen, allertreurigst zijn, en wij daardoor onze werkende?? Ingezetenen naar hun vermogen zullen moeten belasten, om het een en ander gaande te houden en wij alzoo daartoe geene vrijheid vinde en dientengevolge het prospectus bij deze aan uwe Excie retourneren.
De Burgemeester
CDB

Aan den Gouverneur
Arnemuiden den 9 Augustus 1839
Onderwerp: Levenloos geboortens alhier
In voldoening aan uwe Excie circulaire van 1 Augustus jlj PB no 73 hebben wij de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen de Staat der levenloos geborenen kinderen,gedurende het jaar 1838 terwijl er geene onechte levenlooze gebooren gedurende dat jaar bij ons zijn aangegeven is.
De Burgemeester
CDB


Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 2 Augustus 1839
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 29 Julij ll no 145 ten geleide strekkende van eene deliberatie van den stedelijken raad van den 26e bevorens, daarbij te kennen gevende dat het locaal hetwelk onlangs binnen die stad voor een weeffabriek van Callicots is ingerigt weldra door werklieden zal vervuld zijn en de Heeren Salomonson mitsdien verzogt hebben dat nog een tweede locaal daarvoor mogt worden aangewezen, dat echter geene localen daarvoor meer beschikbaar zijn en de financiële omstandigheden der stadook niet toelaten om een zoodanig locaal te doen bouwen, doch dat door den Timmerman J.K.Crucq, aldaar is aangeboden om daarvoor een gebouw voor zijne rekening te stichten en in behoorlijken staat te onderhouden op eene erve achter een huis in de Westdijkstraat waarin 27 weefgetouwen zouden kunnen worden geplaatst, onder voorwaarden dat die werkzaamheden daarin even zoolang zouden voortduren als het contract door het Stedelijk Bestuur met de Heeren Salomonson aangegaan mag stand houden en hem door het stedelijk bestuur gewaarborgd wordt eene jaarlijksche huur van f.90—te rekenen van den dag af,dat dit gebouw in werking zou komen, verzekerende diensvolgens de vereischte autorisatie om met gemelden timmerman J.K.Crucq zoodanige overeenkomst aan te gaan, alsmede om voor zoo ver de 2 cents per stuk geweven Callicots die bij den Stedelijken Ontvanger volgens het Contract moeten worden overgebragt niet voldoende mogt zijn om de huur geheel te voldoen het tekort als dan uitde onvoorziene uitgaven te mogen voldoen en daartoe nadere autorisatie aan te vragen.
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat bij de vergadering tegen het aangaan der verlangde overeenkomst met den timmerman J.K.Crucq geene bedenkingen bestaan,mits daarvan het vereischte contract worde opgemaakt en ter goedkeuring worde ingezonden, alsmede dat dezelve zich voor gemagtigd kunnen houden,om in dien de huur niet geheel uit den opbrengst van de 2 cents per stuk kan worden voldaan voor het tekort in de stedelijke begrooting eene zekere som in Uitgaaf voor te dragen,etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 2e Augustus 1839
Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden van den 18 Julij ll no 179 houdende voorstel om de ontvangsten en uitgaven wegens de begraafplaats dier stad over 1839 & vroeger te verantwoorden in de stedelijke rekening van dat jaar en die van volgende jaren te beginnen met 1840 voor te dragen in ontvang onder paragraaf 2 van het 2e hoofdstuk en in uitgaaf onder paragraaf 1 van het 1e hoofdstuk der stedelijke begrooting
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat tegen de voorgestelde wijze van verantwoording der ontvangsten & uitgaven van de begraafplaats over 1840 en vervolgens geene bedenkingen bestaan, doch dat die over 1839 en vroeger vermits de verantwoording daar van in de rekening van dat jaar niet regelmatig is, in buitengewonen ontvang in de begrooting voor 1840 zullen behooren te worden geregulariseerd.
Afschrif etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Aan de Achtbare regering
Dezer stede

Geeft met alle eerbiedigheid te kennen de persoon van Pieter Meerman, dat hij zich verpligt vindt zich tot Burgemeester en Wethouders te wenden met verzoek om twaalf voet gronds int vierkant en door hekjes en rond van drie voet wijdte en vijf voet hoogte op het hoofd te Arnemuiden, tegen de schuur van Jacobus Meerman Gerardszoon, een afdek
’t Welk is doende
Pieter Meerman
Arnemuiden
Den 7 Augustus 1939

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: weeffabriek van Callicots
Ten gevolge van UEGA besluit van den 2 dezer no 19 betrekkelijk de bouwing van een tweede locaal van een weeffabriek van callicots alhier hebben wij een contract met den timmerman J.K.Crucq heden aangegaan, hetwelk wij de eer hebben aan UEGA nader goedkeuring bij deze aan te bieden
De Burgemeester
CDB
Den 13e Augustus 1939

Heden den Augustus zijn Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden krachtens de deliberatiën van den stedelijken Raad van den 26 Julij 1839 bij besluit van Heeren GS van den 2 dezer goedgekeurd betrekkelijk de bouwing van een locaal van een locaal voor een weeffabriek van callicots met Jan Karel Crucq meester Timmerman alhier woonachtig overeengekomen in manieren navolgende
1 dat gezegde J.K.Crucq aanneemt om voor zijn rekening daarvoor een locaal te stichten en in behoorljken staat te onderhouden op een erve achter een huis in de Westdijkstraat waar er zeven en twintig weeftouwen zullen kunnen worden geplaatst
In margine:
1 Dat gezegde JKC aanneemt om geheel voor zijne rekening te stichten een gebouw op een erve achter een huis in de Westdijkstraat hem in eigendom toebehoorende waar in zeven & twintig weefgetouwen zullen kunnen worden geplaats en hetzelve in eenen behoorlijken staat te onderhouden, zonder voor de stichting noch den onderhoud gedurende den loop dezer verbintenis : of bij het einde derzelve iets in rekening van de stede te kunnen brengen, dan alleenlijk de jaarlijksche huur in art 3 bepaald.
2 dat die werkzaamheden daar even zoo lang zullen voort duren als het contract door het stedelijk bestuur met de Heeren fabrikanten Salomonson den 10 April 1839 is aangegaan.
3 Dat aan gemelde Jan Karel Crucq door het stedelijk bestuur gewaarborgd word een jaarlijksche huur van negentig gulden te rekenen van den dag af dat dit gebouw in werking zal komen te vinden uit de twee cents per stuk van den daarin geweven callicots die aan het bestuur door gemelde Heeren Salomonson volgens moeten worden overgebragt terwijl den …. daarvan niet voldoende mogt zijn om die huur geheel te voldoen zal het tekort als dan uit de stedelijke kas worden gesuppleerd.
Eindelijk dat dit contract ter nadere goedkeuring aan HEGA zal worden ingezonden.
Aldus deze overeenkomst zijnde opgemaakt en geteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld
B & W
Den aannemer en verhuurder

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 9 Augustus 1939
Gelezen zijnde eene missive van Z:E: den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 24 Julij ll no 97 3e Afd: ten geleide van een KB van den 10 Julij te voren no 89, waarbij de onderstaande tarieven van overzetgelden door Zijne Majesteit goedgekeurd, aan deze vergadering worden teruggezonden, ten einde daaraan de vereischte publiciteit te doen geven en voor derzelver inwerking brenging te zorgen, als:
1 van Arnemuiden op het Nieuwland
Is goedgevonden

1 de hiervan vermelde goedgekeurde tarieven aan de daarbij betrokkene plaatselijke besturen in deze provincie te zenden, met uitnoodiging om daaraan de vereischte publiciteit te geen en voor derzelver inwerking brenging en handhaving te zoregm
Extracten etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Behoort bij de Resolutie van Heerem GS van den 9e Augustus 1839
Tarief van ovezetgelden voor het Veer van Arnemuiden op het Nieuwland
Voor het overbrengen van elk persoon met uitzondering van werklieden die in het Nieuwland gaan werken en kinderen beneden de twaalf jaren die slechts per hoofd zullen betalen 2 ½ cent
f.0,05
voor het overbrengen van een paard f.0,30
voor een hoornbeest f.0,20
voor een vet varken f.0,15
voor een mager varken f.0,10
voor een kalf f.0,10
voor een schaap f.0.05
voor een zak goed f.0,05

Bij het overzetten des nachts dat in in de zomer van 1 April tot ultimo September voor vier uren des morgens en na negen uren de avonds en in den winter van 1e October tot ultimo Maart ’s morgens voor zes uren en des avonds na acht uren, zal de veerman van alles het dubbele mogen vorderen zonder meer en voorts zich gedragen aan de verdere bepalingen vermeld in S.B. tot aan het einde van art 26 van het reglement op de overzetveren in deze Provincie in dato
6 Julij 1837

Hieronder een aantal handtekeningen

Arnemuiden, 19 Augustus 1839
Aan den Gouverneur van de provincie Zeeland
Onderwerp: Schutterij
De inschrijving. Loting, en ter oordeeling der vrijstellingen, opmaking der rollen, inlijving der manschappen en opmaking ? der bijzondere rol der schutterij over dit loopende jaar dezer gemeente geregeld afgeloopend zijnde; en geene aanvragen tot ontslag dergenen welke in 1834 tot de reserve zijn overgegaan bij ons ingekomen zijnde , hebben wij de eer Uwe Excie
Hiervan ingevolge Uwe circulaire van den 6 Mei jl PB 41 kennis te geven.
Terwijl de ontslagene Miliciens over den jare 1829 aan hunne verpligting voor de schutterij behoorlijk hebben voldaan.
De Burgemeester
CDB

’s Gravenhage den 21 Augustus 1839
De Heer J. de Geus kandidaat-Notaris woonachtig te Arnemuiden heeft aan mij en verzoekschrift ingediend om als Assistent ter kuste van Guinea te worden aangesteld , aan welk verlangen welligt hetzij binnen kort, hetzij bij vervolg, gelegendheid zoude kunnen zijn om te voldoen , bij aldien de hoedanigheden aan den suppliant van dien aard zijn, dat hij daartoe in aanmerking kan komen.
De omstandigheden in deze vorderen een ongehuwd persoon ook geen weduwenaar met kinderen zijnde , die bij een onberispelijk gedrag en matige levenswijze , ten minste had vele administratieve kennis bezit , dat hij kas rekeningen van ontvang en Uitgaaf kan houden, zoo ook die bekwaam is tot het opstellen in de nederduitsche taal van eenen gewonen officiëlen brief over de aangelegenheden van den werkkring die hem moet worden toevertrouwd , welke echter voorshands noch van grooten omvang, noch van gewigtige beteekenis zijn teneinde ? dienaangaande de vereischte inlichtingen te erlangen, geve ik mij de eer het voor den Heer J. de Geus aan mij gepresenteerde Rekest hierbij aan UEA te doen toekomen met verzoek om wegens zijne geschiktheid in den bovenbedoelden zin berigten in te ……..en om mij daarvan onder terugzending van hetzelve rekest en met opgave van zijnen ouderdom als mede of hij nog onderworpen is aan verpligtingen op het stuk van de Nationale Militie wel mededeeling te willen geven
De Luitenant Generaal
Minister van Koloniën
Handteekening

Aan den Minister van Koloniën
Onderwerp: Berigt van de Heer J. de Geus
In voldoening aan Uwe Excie verlangen ons bij missive van den 21 dezer no 22 te kennen gegeven betrekkelijk het verzoek van de heer Jan de Geus kandidaat Notaris thans alhier woonachtig aan Uwe Excie gedaan om als assistent van ’s Koninsgdienst ten kuste van Guinee te worden aangesteld, en omtrent welke persoon Uwe Excie verlangt eenige inligting van ons te bekomen.
Zoo hebben wij de eer Uwe Excie te berigten, dat genoemden suppliant in de maand October van 1838 alhier komen inwonen , daar zijn moeder en verder betrekkingen alhier woonachtig waren, en dat met het oogmerk, zoo als hij ons heeft te kennen gegeven om pogingen aan te wenden , ten einde een of andere post te erlangen waardoor hij in staat werd gesteld om zijn eigen onderhoud te kunnen verdienen.
Voorts heeft hij ons in originali ter hand gesteld eenige certificaten betrekkelijk zijne vroegere werkzaamheden en gedrag die wij ingezien hebben, bevonden dezelve in de navolgende t e bestaan.
1 Een certificaat afgegeven door dheer P.A.Baets Notaris aan het Nieuwe Diep, Arrondissement Alkmaar, provincie Noord Holland in dato 30 Maart 1837 waaruit blijkt en suppliant aan dat kantoor sedert 14 Mei 1834 hadt werkzaam geweest, met allen ijver, getrouwheid en stipte eerlijkheid met verklaring van gehoude zedelijk gedrag en aanbeveling.
2 Een certificaat van den heer I.J. Hofstede Notaris te Schoonhoven, in dato 16 Junij 1838, behelzende dergelijke verklaring van zijne werkzaamheid aan dit kantoor als vier jaren voor zijn vertrek naar eerstgenoemde kantoor tot 12 Mei 1834 en daar na als eerste klerk van 1 April 1837 alwaar hij als noch fungeerde bij de afgifte van gemelde bewijs
3 Een certificaat van de Heer Burgemeester en vrederegter van Schoonhoven in dato 30 Mei 1838, houdende dat den suppliant gedurende zijn verblijf binnen die stad de ondubbelzinnigste blijken van een goed zedelijk gedrag heeft aan den dag gelegd..
4 Een Extract uit het Register der handelingen van de Kamer der Notarissen in het Arrondissement Gorinchem in dato 4 Julij 1838 , houdende dat den suppliant na behoorlijk onderzoek nopens deszelfs bekwaamheid voor het ambt van Notaris blijken heeft gegeven van eene grondige beoefening van kennis , zoo van het algemeen burgerlijk regt als meer bijzonder ook van het Notariële Vak
5 Een extract uit het Register van geboorte der stad ’s Hertogenbosch in dato 23 Mei 1838 waaruit blijkt den suppliant aldaar is geboren den 10e Junij 1814
Eindelijk een certificaat van den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland in dato 7 Junij 1838 ten bewijze den suppliant in 1837 te Dordrecht aan de Loting heeft deelgenomen en door de Militie Raad uit hoofde van het remplacement eens broeders definitief is vrijgesteld.
Dat dit alles en ook na onderzoek is het ons voorgekomen genoemde heer Jan de Geus ten minste zoo vele administratieve kennis bezit dat hij kas rekeningen van ontvang en uitgaaf kan houden en ook de bekwaamheid bezit tot het opstellen in de Nederduitsche taal van eenen officiële brief voor de aangelegenheden van den werkkring die hem moet worden toevertrouwd,terwijl hij gedurende zijne inwoning alhier eene matige levenwijze en een onberispelijk gedrag heeft gehouden, waarop voor zoo ver ons bekend niets is aan te merken zijnde den suppliant ongehuwd ook geen weduwnaar, en aangezien de Notarissen in het Arrondissement Middelburg fungerende geen verwachting voor hem opleverd, om op verzoek ook als zoodanig geadmitteerd wordende hij daar in een burgerlijk bestaan zoude vinden, zoo heeft hij zich ten vorengemelde einde aan Uwe Excie gewend en wij hebben dus even daarom als ook uit de aan ons overgelegde hier voren gemelde berigten, en ons nader onderzoek alle vrijheid om hem aan Uwe Excie gunstig aandenken en zoo mogelijk spoedige voldoening aan zijn verzoek eerbiedig aan te bevelen
Eindelijk moeten wij uwe Excie berigten dat zijn rekest in Uwe Excie missive als daarbij gevoegd gemeld daar in door ons niet is ontvangen
De Burgemeester
CDB

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 Augustus 1839
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 13 dezer no 230 daarbij ter voldoening aan de resolutie dezer vergadering van den 2 dezer no 19 ter goedkeuring inzendende het door dezelve met den timmerman J.K. Crucq aangegaan contract in duplo betrekkelijk het bouwen door laatstgemelden van een locaal voor een fabriek van Callicots binnen die stad
Is goedgevonden
Het voorz; contract goed te keuren & van eene approbatoire apostille voorzien aan B & W van Arnemuiden te retourneren etc
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 31 Augustus 1839
Onderwerp: begravenisregten
Nevens het bij uwe missive van den 7 Junij no 133 nader ingezonden tarief van begravenisregten niet overgelegd zijnde de sub litt b & c bij art: 7 van het besluit van Heeren GS van den 14 september 1832 no 4 PB no 111 gevorderde berekeningen & opgaven, heb ik de eer UEd: te verzoeken mij die berekeningen & opgaven alsnog te doen toekomen.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Specifieke berekening van het vermoedelijk rendement van de begraafplaats te Arnemuiden Volgens het voorgedragen tarief van iedere soort der daarin opgenomene regten en loonen gegrond op het gemiddeld getal der jaarlijksche sterfgevallen in genoemde Gemeente
Regten ten behoeve der stede
Daar die niet worden gevorderd dan alleen voor die waar voor een bijzondere begraafplaats gehuurd word, stelt men dit jaarlijks
Op vijf graven dus f.5
Loon van den doodgraver
20 lijken tot de 4 jaren à 75 cent f.15
3 idem den armen begraven wordende f. 1,50
1 lijk tot 12 jaren à f. 1,00
8 boven de 12 jaren 1,50 f. 12,00
7 idem van den armen begraven wordende à f.1 f. 7,00

Huur van het doodskleed
Behoeve het kerkbestuur
Van de 16 lijken waarvoor het doodkleed word gebruikt
Berekent men
4 voor het groote doodkleed à f.3 is f.12
5 voor het kleine doodkleed à f.1,80 is f.9.
7 van den armen nihil
Aldus opgemaakt te Arnemuiden
B & W

Staat van vroeger gehevene regten
Door het kerkbestuur te Arnemuiden
Bij het begraven in de kerk- en Kerkhof

In de Kerk
Voor een Lijk buiten? de vier weeken
Tot 12 jaren f.3,00
Boven de 12 jaren f.6,00
Voor een lijk binnen de vier weeken
Tot de 12 jaren f.6,00
Boven de 12 jaren f.12,00

Voor een lijk in den Tuijn
Tot de 12 jaren f.9,00
Boven de 12 jaren f. 18,00

Voor een lijk in de Dompe of
Grafkelder, zonder onderscheid
Van jaren f.12,00

Op het Kerkhof
Zijn geen regten gevorderd alleen het loon
Werd betaald aan de doodgraver zoo als in het
Voorgedragen tarief is gemeld
Rendement derzelve
Daar zeer zeldzaam in de kerk werd begraven kan daar voor niet meerder worden gesteld dan twee gulden jaarlijks op een tiental jaren berekend aan de kerk te hebben opgebragt.
Aldus opgemaakt te Arnemuiden
B & W

Aan de Heer Gouverneur
Van Zeeland
Onderwerp: begravenis Regten
Wij hebben de eer in voldoening aan Uwe Excie missive van den 31 Aug: jl B no 1354 1 afd, nevens deze aan uwe Excie te doen toekomen de Staten sub L 11 B & c bij art: 7 van het besluit van heeren GS van den 14 September 1832 PB no 111 gevorderde berekeningen en opgaven betrekkelijk de begravenis regten loonen van den doodgraver en gebruik doodkleed volgens het bij onze missive van den 7 Junij j.l. no 133 ingezonden tarief daar in voorgedragen en van die regten welke bevorens door het kerkbestuur werden gevorderd en van het jaarlijks rendement derzelve
De Burgemeester
CDB

Ga naar boven