Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1843

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200 / Inventarisnummer 117
Ingekomen stukken en kladafschriften van uitgegane stukken 1843

Extract uit de Notulen van B & W van de stad Middelburg
Den 6 Januarij 1843
Gezien de Staten van de Middelprijzen der Levensmiddelen op de Markten van 5 dezer
Is goedgevonden en verstaan den prijs der metrieke mudde van onderstaande Graanspeciën voor het tijdvak loopende van den 9 tot den 16 januarij 1843 te bepalen als volgt:
Tarwe f.8.25
Rogge f.7.10
Extract ervan aan de Hoofden der gemeente-Besturen van het Eerste District.
Becius
Secretaris

Arnemuiden, den 9 Januarij 1842
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f. 8,25
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Een brood van 5 oncen 8 ½ cents
Een brood van 10 oncen 17 cent
Een brood van 15 oncen 25 ½ cent
Een brood van 20 oncen 34 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester van Arnemuiden
Corn: Dan: Baars

Arnemuiden 11 Januarij 1843
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten,dat gedurende het afgeloopene jaar 1842 geene veranderingen zijn voorgevallen in de alhier bestaande fabrieken Trafieken of Werkwinkels
De Burgemeester
CDB

Idem
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te kennen te geven dat in onze gemeente een aanhoudend toezigt wordt gehouden tot wering der bedelarij en dat in de laatste drie maanden van het afgeloopene jaar1842 geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen de staat der broodzetting over het kwartaal van 1842, zooals die naar opgave der Marktprijzen alhier is geregeld geworden overeenkomstig het besluit van Heeren GS van 2 mei 1824
P.B no 76
De Burgemeester
CDB

OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN PLAATSELIJKEN ONTVANGER
TE ARNEMUIDEN

Samenvatting
Te verantwoorden ontvangsten f. 2938,88 ½
Uitgaven f.3071,52
Meer uitgegeven dan ontvangen 132,66 ½
Het goede slot over 1841 798,21
Saldo in kas 665,57 ½

Handtekening B & W en de Plaatselijken Ontvanger Baars

TABEL VAN STERFTE JAAR 1842
Totaal generaal 60; manlijk 29 ; vrouwelijk 31
Levenloos geboren 3
Na 1 maand gestorven kinderen : 11 aflopend vanaf 7 in de 2e maand tot gemiddeld 2 in de maanden 3 t/m 20.

Arnemuiden den 11 Januarij 1843
Idem
Idem
Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den staat der stedelijke kas volgens de bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt geteekend
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem
Onderwerp: Staten bevolking
Hiernevens ontvangt Uwe Excie de staten no 1.2.3.4.5.en 6 en de tabel der bevolking bedoeld bij uwe Excie circulaire van den 8 Januarij 1840 PB no 4 allen opgemaakt zoo als zulks was op den 31 december 1842.
De Burgemeester

Idem Idem
Onderwerp: Vaccine
Wij hebben de eer Uwe Excie / UEd: kennis te geven dat er bij ons geen berigten zijn ingekomen dat er in den loop van het 4e Kwartaal van 1842 in deze Gemeente eenige koepokinenting heeft plaats gehad of dat de kinderziekte heeft geheerscht
De Burgemeester
CDB

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
Den 12 Januarij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,88 ¾
Rogge f. 7,10
Voor het tijdvak van den 16 tot den 23 Januarij 1843
Extract etc
Becius
Secretaris

Middelburg, den 10 Januarij 1843
Overeenkomstig paragraaf 5 van het besluit van den Heer Staatsraad Gouverneur van den 15e October 1841 A no 10189 3e afd PB no 82 heb ik de eer UEA te verzoeken mij ter bijwerking te doen toekomen de kadastrale Tafel en legger uwer Gemeente
De bewaarder der Hypotheken
En het kadaster
Macarée

Middelburg den 16 Januarij 1843
Onderwerp:Armlastigheid van A van der Horst
In antwoord op UEA missive van den 3 dezer maand no 360,hebben wij de eer te kennen te geven dat tegen de erkenning van de armlastigheid van het daarbij bedoelde kind te dezer stede, evenmin als tegen de voortduring der geneeskundige hulp op de volgens de bestaande verordeningen bepaalde wijze , geene bedenkingen aanwezig zijn, terwijl wij voor de voldoening der declaratie binnen den daarvoor bepaalde termijnen , zoodra ons die zal zijn geworden de noodige zorg zullen dragen.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Ter ordonnantie van HEA
Becius

Middelburg,den 18e Januarij 1843
Samenvatting:
Wederom 6 exemplaren van Voorstellen en mededelingen van de Commissie van Landbouw
Ter verspreiding onder de landlieden.
Deze dienen het exemplaar niet voor zichzelf te houden maar volgens het bijgaande rooster te verspreiden.
De Voorzitter der Commissie van Landbouw in Zeeland
C. VIS.

Extract uit Notulen van B & W der Stad Middelburg
Den 20 Januarij 1843
De prijs der metrieke mude
Tarwe f. 7,88 ¾
Rogge 7,10
Tijdvak 23 tot den 30 Januarij 1843
Extract etc
Becius
Secretaris

Middelburg, den 20 Januarij 1843
Onderwerp: Opneming Patenten
Uit kracht van art 36 der wet van den 21 Mei 1819 SB no 34 in de maand Februarij van elk jaar de opneming der patenten in elke Gemeente moeten de plaats grijpen, en daarmede gelijktijdig het onderzoek in de werkplaatsen enz bij Art:35 der Gemelde wet bedoeld kan geschieden,heb ik de eer UEA te verzoeken van uwe zijde daartoe de benoodigde persoon te willen magtigen, en gelijktijdig met de daartoe van de zijde der administratie gemagtigde Deurwaarder Cornelis van Kamer de voormelde opneming te bewerkstelligen, en wel te willen zorgen dat de daarvoor benoodigde registers voorhanden zijn.
De Controleur der belastingen
Van Kinschot

Middelburg den 22 Januarij 1843
Onderwerp: Voorwaarden van erfpacht van den Veerschen Dijk
Door UEA nog niet voldaan zijnde aan het gevorderde bij het 2e lid ,a der Resolutie van Heeren GS van den 30e November l.l. no1
Heb ik de eer UEd: te verzoeken, mij uwe rescriptie ten spoedigste te doen geworden.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 23Januarij 1843
Onderwerp: verplegingskosten wezen en bedelaars.
Ik heb de eer UEA bij deze te informeren dat het vermoedelijk bedrag der door Uwe Stad over het jaar 1842 aan de Maatschappij van Weldadigheid verschuldigde bedraagt, als: wegens verplegingskosten van Bedelaars f.105, en dat de betaling dier som ten behoeve van uwe Stad uit derzelver aandeel in de Provinciale belasting is gepreleveerd, en met dezelve op den voet mijner circulaire van den 30 Januarij 1833/ PB no 20 zal worden verrekend—terwijl UEA zich voor gemagtigd kunnen houden om die betaling waarvoor geene genoegzame allocatie op de begrooting Uwer stad over 1842 is toegestaan, te vinden uit den post voor onvoorzien Uitgaven over gezegd jaar.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 13Januarij 1843
Rapport gedaan op Staten van Begrooting voor de Rustende Schutterij over 1843
Deze goed te keuren en te arresteren half Bat. no 1
In ontvang en uitgaaf respectivelijk op f.541,42.
Het aandeel van Arnemuiden: f. 44, 90 ½
Te betalen van dit aandeel dienen zorg te dragen.

Middelburg den 24 Januarij 1843
Onderwerp: Ontslag uit de Ommerschans J.Uitzoon.
In antwoord op UEd: missive van den 5 September 1842 no 258, hebik de eer UEd: te informeren , dat Zijne Excie den Minister van Binnenlandsche zaken, van den Permanente commissie der Maatschappij van Weldadigheid te hebben gehoord,nopens het door UEd: gedaan verzoek om ontslag uit de Ommerschans voor de persoon van Jannetje Uitzoon, en haar kind, geene termen heeft gevonden, om dezelve tusschentijds te ontslaan, als hebbende gemelde commissie aan Zijne Excie berigt, dat de omstandigheid dat zij bij herhaling in de kolonien is opgenomen niet pleit voor de meening dat zij in staat geacht zou moeten worden in haar onderhoud te kunnen voorzien,en dat daar zij.volgens de bestaande verordeningen nog geene aanspraak op ontslag kan maken,die commissie niet heeft kunnen adviseren om hetzelve haar te verleenen,
Mogten UEd: echter vermeenen nadere voldoende motieven, in verband met ZM besluiten,van den 7 December 1836 no 67 en 29 Januarij 1838 no7 (PB no 98 van 1836 en no 18 van 1838) te hebben dan zal ik die op ontvangst derzelve gaarne aan welgemelden Minister mededeelen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 25 Januarij 1843
Ter beantwoording van UEA missive van den 30 December ll no 353,heb ik de eer UEA te berigten dat ik in den loop dezer maand Januarij,op drie dagen,persoonlijk onderzoek heb gedaan in de archieven, welke van Uwe stad, ter Griffie der Regtbank alhier berusten, naar de voorwaarden van erfpacht van den Veerschen Dijk, welke door de Stedelijke Regering van Arnemuiden in het laatst van 1600 of begin van 1700 aan zekeren Philippus Jansen Krijger in cijns zoude zijn overgedragen. Doch dat mij niet heeft mogen gebeuren eenig stukken zoodanigen aard aan te treffen, weshalve mij niets anders overblijft,dan UEA aan te bieden door eenig door UEA af te vaardigen persoon, van Uwe zijde in die archieven nader te laten komen zoeken waartoe eene juiste opgave in welk register of onder welke papieren die voorwaarden zouden moeten berusten, van veel dienst zoude zijn; verklarende ik mij bereid genoemden persoon, zich bij mij aanmeldende,in dat onderzoek bij te staan.
De president der Arrondissements Regtbank te Middelburg.
Adr. P.van Deinse.

Arnemuiden den 13 Februarij 1843

Als een vervolg op onze missive an Z;E: den Heere Staatsraad Gouverneur van den 24 dezer maand nr 353, hebben wij de eer UEGA te kennen te geven dat wij bij missive dd 25 dezer maand van den Heer President bij de Arrondissements regtbank te Middelburg kennis ontvangen hebben ,dat ZEA naar drie dagen persoonlijk onderzoek niets heeft mogen gelukken inde Archieven dezer stad aldaar ter griffie berustende eenig stuk met betrekking der voorwaarden van erfpacht van den Veerschen dijk te vinden en alzoo zich in de onmogelijkheid bevindt om het verlangd wordende stuk ons ter hand te stellen.
Ook door ons is zoo ovr als na den ontvangst van ie kennisgeving,naar dat stuk gezogt, doch alles vruchteloos, en indien daarvan immer iets bestaan heeft, zouden wij er niet aan twijfelen of hetzelve is in den jare 1809 door de Engelschen vernietigd geworden, die een groot gedeelte van het stadhuis in bezit hadden en bij die gelegendheid een kamer hebben opengebroken en eene geheele kist met papier verbrand, hoe of het zij, wij zijn niet in staat om te voldoen aan het verzoek vervat in UEGA resolutie dd 30 november 1842 no 1, maar zullen van UEGA alsnu nader rapport inwagten hoedanig dat UEGA vermeenen dat in dezen het best zal gehandeld worden ten einde die zaak een gewenschte einde bekomen.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 27 Januarij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7.78 ¾
Rogge 7,10
Voor het tijdvak van 30 Januarij tot den 6 Februarij 1843
Volgens de Middelprijzen der levensmiddelen op de Markten van 26 dezer.
Extract etc
Becius secretaris

Middelburg den 30 Januaij 1843
Onderwerp: Bedeeling van Jan Marijs en gezin.
Volgens berigt van het algemeen Armbestuur dezer Stad heeft zich tot het bekomen van onderstand bij hetzelve aangemeld Jan Marijs met vrouw en kind,aan welk gezin bereids geneeskundige hulp is verstrekt.
Deze persoon in Uwe stad armlastig zijnde, hebben wij de eer naar aanleiding van KB 2 Julij 1826 no 132 hiervan kennis te geven met verzoek ons te willen melden ofUEA bij het erkennen dier armlastigheid, derzelver toestemming kunnen verleenen, dat, overeenkomstig de door gemeld Armbestuur gedane voordragt, voor rekening uwer stad aan voorzeiden persoon heden onderstand worde verleend van 45 cents ‘sweeks tot ultimo Maart onverminderd de geneeskundige hulp, zullende binnen den bepaalden tijd de kosten voor die bedeeling verschuldigd aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke.
Becius

Signalement Jan Marijs
Geb. Middelburg 18 Januarij 1813
Gereformeerd, geen lidmaat
Beroep: sjouwer
Gehuwd met Catharina Schroevers
Sinds 1840
Laatste vierjarige verblijfplaats :Arnemuiden van het jaar 1820 tot den 2e Maart 1840 als wanneer hij zich in Middelburg is komen vestigen.

Goes , den 28 Januarij 1843
Onderwerp: Kennisgeving regeling der werkzaamheden.
De Eerste Zitting is bepaald op woensdag den 8 Februarij 1843, om 10 uur in de Abtdij te Middelburg. De vrijwilligers casu quo en de voor een jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen met bewijs van vrijstelling van de Ligtingen van 1839 t/m 1842,dienen dan te verschijnen.
De Kommissaris van het District Goes, belast met het Militie Kommissariaat in de provincie Zeeland
Verschoor.

Extract Notulen B & Wvan Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,55
Rogge 7,10
Periode 6 totden 13 Februarij 1843
Gezien de middelprijzen op de Markten voor Levensmiddelen.
Extract
Becius
Secretaris

Arnemuiden 4 Februarij 1843
Zetting van het Brood in de gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.7.55
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 8 ½ cent
Idem 10 oncen 16 ½ cent
Idem 15 oncen 25 cent
Idem 20 oncen 33 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars

Middelburg den 4 Februarij 1843
Onderwerp: Kadastrale plans
In voldoening aan lid 2 paragraaf b van het besluit van Z:E: den Staatsraad Gouverneur van den 16 November 1839 A no 12965 . 3 paragraaf 6 Afd: PB no 110 heb ik de eer UEA te verzoeken om de kadastrale plans uwer Stad aan de provinciale bewaring van het Kadaster alhier te willen opzenden,ten einde voor het afgeloopen jaar te worden bijgewerkt.
De provinciale bewaarder
Van het Kadaster in Zeeland
Hoogstraten

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
Den 10 Februarij 1843
De prijs de metrieke mudde van
Tarwe f.7,70
Rogge 7,10
Gezien de staten van de Middelprijzen der Levensmiddelen
Periode 13 t/m 20 Februarij 1843
Extract etc.
Becius secretaris

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 10 Februarij 1843
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 24 Januarij no 353/23, daarbij naar aanleiding der Resolutie dezer vergadering van den 30 November jl no 1 te kennen gevende, dat hunne bemoeijingen tot opsporing ter Griffie van de Arrondissements Regtbank te Middelburg van een copie der voorwaarden waarop de Veersche dijk op den 12 October 1717 in erfpacht is uigegeven, en volgens welke die pacht door de Stad Arnemuiden wordt genoten, tot heden vruchteloos zijn geweest, doch dat zij het onderzoek zullen voortzetten en nader rapport zullen doen
Is goedgevonden
Aan B & W voornoemd te kennen te geven dat,, indien het bedoelde stuk niet mogt kunnen worden opgespoord, het overweging zal verdienen, om met den tegenwoordigen pachter een nieuw contract aante gaan, ten einde voor te komen, dat bij ontstentenis van eenigen titel het eigendomsregt op gemelden dijk aan derzelven stad niet te eeniger tijd zou kunnen worden betwist en hoedanig contract als dan ter goedkeuring bij deze vergadering zal worden ingewacht.
Afschrift etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Arnemuiden den 7 April 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Bij UEGA resolutie van den 10 Febr jl no 16 wordt ons te kennen gegeven dat aangezien onze bemoeijingen tot opsporing van de voorwaarden waarbij den Veerschen dijk op den 12 October 1717 in erfpachtuitgegeven tot heden vruchteloos zijn geweest, het overweging zal verdienen om met den tegenwoordigen pachter en nieuw contract aan te gaan, ten einde de betwisting van het eigendomsregt van de stad op dien dijk ten allen tijde voor te komen, en hetzelve ter goedkeuring aan UEGA in te zenden.
Deze uitnoodiging heeft ons uit overtuiging der gegrondheid dan ook al aanstonds werkzaam gemaakt en hebben hetzelve met den Raad ter overweging ingediend, als ook daarover met den tegenwoordigen pachter geraadpleegd , met dien uitslag dat hoezeer wenschelijk voorkomt de vergadering zwarigheid maakt de onkosten van dusdanig contract welke alleen aan regt f.26,50 zoude bedragen,terwijl evenmin den pachter zich daartoe genegen betoont.
Om deze zwarigheid zoo snel mogelijk uit den weg te ruimen en ter betere profijte van de stedelijke kas hebben wij op middelen bedacht geweest welke wij ter overweging aan UEGA mede deelen.
Door het overlijden van onze vorige erfpachster de wed. P. Zwigtman is hare nalatenschap voor een gedeelte overgegeven aan de meerderjarige kinderen van F: van Eenennaam, en heeft dientengevolge met de vorige erfgenaam eene scheiding plaats gehad, in welke scheiding dien dijk aan de meerderjarigen is toebedeeld geworden en waarbij het goede regt dezer stad op dezelve is gewaarborgd waardoor partijen ten overstaan van eener openbare Ambtenaar dat cotract in dato 3 Julij 1838 behoorlijk is onderteekend geworden en dit in het register van hijpotheken overgeschreven – zoodat een extract uit dat authentiek stuk hoezeer geene voorwaarden behelzende toch ten eeuwigen dage stadsregt op den dijk zoude garanderen en het ons genoegzaam zoude voorkomen dat door den tegenwoordigen pachter dusdanig extract word verleend, daar het maken van voorwaarden toch nimmer tot eenig profijt der stede zoude aanleiding kunnen geven, wijl zoolang onbekend is dien dijk naar welgevallen des pachters is behandeld geworden, en dezelve bij betaling der jaarlijksche erfpacht ook door de stede in het ongestoord genot van dien dijk gebleven en dien ten gevolge den tegenwoordigen pachter hoe ongaarn voorwaarden zoude onderteekenen welke hem dat genot zoude verkorten of bepereken.
De kosten van dusdanig extract zouden plus minus f.6- bedragen indien UEGA zich met dit voorstel konden vereenigen, zouden wij verlangen de kosten uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar op onze begrooting toegestaan te voldoen etc.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 13 Februarij 1843
Hierbij gaat in overeenstemming met art.13 van besluit van 16 Thermidor 8e jaar het invorderbaar verklaarde suppletoir kohier no 3 van het Patentregt uwer gemeente dienstjaar 1842/43 2e quartaal.
Gaarne binnen 5 dagen na ontvangst aan den Heer Ontvanger der directe belastingen te doen toekomen en de dag van afkondiging aan te geven.
De Controleur der directe belastingen etc te Middelburg
Van Kinschot

Arnemuiden den 17 Februarij 1843
Onderwerp: verkooping kaphout

BEKENDMAKING
B & W der stad Arnemuiden maken bij deze bekend dat zij voornemens zijn om op Zaturdag den 25 Februarij 1843 des morgens ten tien uren publiek te verkoopen eenig vierjarig olm en willig koophout, leggende in de dokweide, schuttershofweide en Zuidwalle der gemeente.
Iemand daarin gading hebbende kome ter voorscheve dage en Ure op de Markt dezer stad aanhooren de conditiën en doe zijn profijt.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 16 Februarij 1843
Ingevolge de bestaande voorschriften heb ik de eer UEA weder te doen geworden den tot heden bij gevulden staat van onvermogende personen der Gemeente Arnemuiden aan dit kantoor bekend,met verzoek kortelijk te worden geïnformeerd of de daarop gebragte rijksdebiteuren nog voortdurend in den zelfden ongunstigen toestand verkeeren als tijdens de afgifte der respective certificaten van onvermogen.
De Ontvanger der Registratie
Macarée

Vlissingen den 14 Februarij 1843
Onderwerp: Onderstand P. Meulmeester
Wij hebben de eer UEA hiernevens te laten toekomen eene declaratie van het nederduitsch Gereformeerd Armbestuur alhier, groot f.15,5 ½ wegens verstrekte ondersteuning aan Philippus Meulmeester domicilie van onderstand hebbende binnen UEA stad UEA verzoekende op de spoedige voldoening derzelve wel de vereischte orders te willen stellen.
B & W van Vlissingen
Ter ordonnantie
Van der Swalme

Extract uit notulen van B & W van Middelburg
Den 17 Februarij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8-
Rogge 7-
Periode van 20 t/m 27 Februarij 1843
Volgens de bestaande marktprijzen.
Extract.etc
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 20 Februarij 43
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.8-
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 8 ½ cent
Idem 10 oncen 17 cent
Idem 15 oncen 25 ½ cent
Idem 20 oncen 34 cent

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
C.D. Baars

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
Den 24e Februarij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,10
Rogge 7,00
Periode 7 Februarij t/m den 6 Maart 1843
Volgens de middelprijzen der Levensmiddelen op de Markten 1e District
Extract etc
Becius
Secretaris


Militie Kommissariaat
Provincie Zeeland
Onderwerp: Tweede- en Derde Zitting
23 maart 2e zitting voor het 1e district
12 april 3e zitting iem
Zitting 1 uur in de Abtdij te Middelburg
Tweede Zitting: alle lotelingen die vermeenen regt op Vrijstelling te hebben en die niet op de 1e Zitting verschenen zijn.
Derde Zitting: alle lotelingen die nummers willen verwisselen of remplaceeren.
Bij niet comparitie finaal voor den dienst gedesigneerd.
De Kommissaris van het District Goes, belast met het Militie Kommissariaat in de provincie Zeeland.
Verschoor.

Arnemuiden den 19 Maart 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Instelling Weldadigheid
In voldoening aan UEGA besluit van den 17 Febr. jl P.B. no 19 hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen een staat van de huiszittende Armen dezer Gemeente voor het jaar 1842, opgemaakt naar den opgave van het Diaconie Armbestuur alhier,met bijvoeging der suppletoire tabel der Armen scholen van het gegevene kosteloos onderwijs aan kinderen van minvermogende ouders welke staten met de meeste naauwkeurigheid zijn opgemaakt,terwijlwij UEA kunnen berigten dat buiten het Diaconie Armbestuur geene andere liefdadige inrigting tot ondersteuning van behoeftigen alhier gevonden worden.
De Burgemeester
CDB

Suppletoire tabel (samenvatting)
1 school 3 ouders (behoeftig) bedrag voor de behoeftige leerlingen aan schoolgelden = f.20

Huiszittende Armen
Uitgaven: voor onderhoud van gebouwen en verdere lasten waarmede eigendommen en inkomsten bezwaard zijn en van alle kosten van administratie : f.39,62
Voor onderstanden van allerlei aard begrafeniskosten daaronder begrepen: f. 869.47 ½
Totaal f.909,15 ½
Inkomsten van allerlei aard: f.25.
Collecten en giften: f. 547,63 ½.
Subsidie van de gemeente f. 330.
Verschillende ontvangsten f.17,30
Totaal : 919, 93 ½
Gedurende het geheele jaar aantal bedeelden :24
Tijdelijk bedeelden: aantal: 7
Totaal: 31
Met kinderen en vrouwen: 47

Aanweezende fabrijken & trafijken
Arnemuiden den 28 Maart 1843
Bij Uwe Excie circulaire van den 10 Februarij jl PB no 21 eene opgave gevorderd wordende van de aanwezende fabrijken , Trafijken en bedrijven binnen deze Gemeente , zoo hebben wij de eer in voldoening daaraan hierbij aan Uwe Excie die staten in duplo te doen toekomen,met kennisgeving dat er geene ander werkwinkels in deze gemeente gevonden worden als daar in staan vermeldt.
In de kolomvan aanmerking der Staten zult Uwe Excie ontwaren, dat deze Gemeente voor het meerendeel uit de door de vischerij bestaat, daar de Landlieden welke slechs 7 in getal zijn,de welvaart in deze Gemeente niet kunnen geven, zoo dat mits het voor het meerendeel der trafijkanten gaat,,dan zoude eene ruime vischvangst als het eerste middel, een niet geringe verlevendiging aan dezelve geven; het tweede middel dat bij eene ruime vangst daar onafscheidbaar aan verbonden is, is den vrijen invoer van de voor deze provincie overtollige visch naar Belgiën , daar bij een ruimen vangst geene 4 gedeelte tegen eene matigen prijs binnen deze provincie kan worden geconsumeerd, en wij alzoo Uwe Excie tusschenkomst in dezen dringend verzoeken bij aldien er ten gevolge het verdrag gesloten met België op den 5 November 1842 geene gewenschten veranderingen daaruit mochten voortvloeijen waarvan wij niet vreemd zijn te gelooven zulks nu? niet geheel geruststellend voor deze Gemeente is en dat de uitkomst daarvoor tot eenen bevreedigende einde leiden zal, terwijl het middel daarvoor noodig is, dat aan de visschers bij voortduring de jaarlijksche premie van f. 250- wordt verleend, op welke premie door de scheepmaaksters en Smits velen hunner weder zijn getimmerd zoodat indien deze door de gunstige voordragt der Commissie der Heeren GS , nu sedert 7 Januarij was verleend geworden, velen hunner reeds zouden afgetakeld en buiten vaart gesteld zijn hetwelk eene niet geringe armoede bij de reeds bestaande zoude teweeggebragt hebben, zoodat ook wij dit aan UEG bijzondere aandacht aanbevelen.
Ook kunnen wij niet voorbij er aan voorbijgaan Uwe Excie voor deze gemeente onder den aandacht te brengen , dat ons met eene geheelen ondergang zoude dreigen , indien men immer kon besluiten daartoe over te gaan, en hetwelk tegenwoordig als zoo hoogstvoordeelig in de Nieuwbladen wordt afgeschilderd, doch zooals wij bescheiden voor eigen profijt, daar den schrijver ? in die zaak zeer geïnteresseerd is hetzelve is, de afdamming van het Sloe , daarvoor eene geheele opslikking van dat Veergat, ook onze haven zich zoude sluiten en alzoo den uitvaart derzelve zoude beletten, waardoor alles hier zoude stilstaan, immer alzoo verpligt zoude wezen, een anderen wijk? te zoeken.
Indien Uwe Excie immer in deze zaak mogt gehoord worden, vertrouwen wij dat Uwe Excie voor dit gedeelte Uwer provincie bijzonder onder den aandacht zult hebben, en daar waar het in uwe macht is en nimmer zal gedogen dat deze gemeente deszelfs ondergang zal hebben te betreuren, aan een afdamming van een vaarwater wier voordeel niet kan opwegen tegen het daaruit voortvloeijende nadeel, daar nog niet niet alleen deze gemeente,maar ook de zaagmolens welke eene kleine gemeente kan geacht worden uit te maken, zouden zonder groote opoffering verloren gaan.
Terwijl eindelijk met betrekking der weeffabrijken, wij niet voorbijkunnen gaan, uwe Excie te moeten mededeelen het voor vele in deze Gemeente eene ?????? is, zoodat het hoogst wenschelijk is dezelve in stand blijve en er middelen mogten gevonden worden, waardoor dezelve in bloei en welvaart toeneme, doch kunnen ook niet voorbijzijn? Uwe Excie te moeten mededeelen dat hunne handelwijs der fabrikanten, omtrent onze verarmde ingezetenen, geheel niet voordeelig is,daar zij alles wat maar immer mogelijk is, van de arme wevers afpersen, die door de niet geringe vermindering een klein loontje overhoudt, doch welke onregtvaardigheid bij hen geen den minsten indruk maakt, niettegenstaande wij dit hun al meermalen onder den aandacht gebragt hebben., daar zij eigen aan hunne natie schraapzuchtige menschen zijn, die bij ons alle crediet verloren hebben,zoodat wat wij ook nog in het belang der fabrijken vragen, steeds doen, door onze verarmde ingezetenen, welke door geringe vischvangst verpligt zijn daarnaar hunnen toevlugt te moeten nemen, zoodat wij ook niet anders kunnen adviseren, dat met de fabrijkanten die nog steeds van vermindering van loon spreken en wel verlangen zouden dat de kinders om niet weefden onder een slaafsche subordinatie waar de wevers in hun gering loon, waarbij ook reeds vaders en? kostwinnende zoon gevonden worden, daartoe fondsen aanwezig zijnde werden tegemoetgekomen.
Kunnende Uwe Excie ten slotte verzekeren , dat hunne handelwijs zoodanig is, dat indien de visscherij alhier was als voor een 20tal jaren, niemand onder hunne drukkende handelwijs zoude verlangen te (door)staan? , daar zij meer als eens reeds oorzaak geweest zijn de wevers tegen hen opstaan(opstand) en hetwelk wij ook weder verwachten.
De Burgemeester
CDB

Middelburg, den 13 Maart 1843
Weleerwaarde Heeren
Onder geleide dezer hebben wij de eer UEA ingevuld uwen Staat door ons op 10 dezer ontvangen, te doen toekomen
Wat betreft wat wij gaarne zouden wenschen, dat door het bestuur aan den Heer Staatsraad Gouverneur uwer Provincie tot instandhouding en verbetering onze fabrijken werd berigt, de middelen hiervoor aan te wenden zijn ons onbekend, echter zal het eene der eerste vereischtens worden, dat onze werkloonen in deze provincie in den vervolg met die van Overijsche in gelijke prijs komen te staan, en alsdan zullen dezelve nog eene groote vermindering moeten ondergaan, mogen er fondsen bestaan om dit verschil door eene toelage uit de Provinciale Kas te suppleren,dit zoude eene groote steun voor den wever zijn, ook hoopen wij dat er geduurende den zomer eene belangrijke kwantiteit goederen minder gemaakt worden, als tans, want anders zullen wij in het algemeen een gedeelte der getouwen moeten latenstilstaan, dewijl wij eene groote overproductie goederen krijgen of tenzij dat wij meerder debiet voor dezelve krijgen.
Wij hebben de eer ons met achting te noemen
UEADWD
H & M Salomonson.


Arnemuiden den 27 Februarij 1843

Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Politiek Domicilie
De ambtshalve inschrijving in het register van politieke Domicilium alhier der manspersonen geboren in1820, welke op den 1 Januarij dezes jaars hun 22 jaar volbragt hebben,behoorlijk geschied zijnde , hebben wij de eer tengevolge Uwe Excie circulaire van den 5 Jan: 1839 PB no 2 daarvan kennis te geven.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B&W der stad Middelburg
Den 3 Maart 1843
De prijs der metrieke mudde van
Tarwe f.8,20
Rogge 7,00
Volgens de middelprijzen der levensmiddelen op de Markten
Periode : 6 tot den 13 Maart 1843
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 9 Maart 1843
Aan den Heer bewaarder van het kadaster & hijpotheken
Te Middelburg
Onderwerp: Kadaster
Geene aangiften van plaatsgehad hebbende veranderingen in den staat der Grondeigendommen dezer Gemeente die eene meetkundige bewerking vereischen bij ons voorgedaan zijnde, zoo hebben wij de eer in voldoening aan gegevene voorschriften hiervan UED kennis te geven.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W te Middelburg
Den 10 Maart 1843
De prijs der metrieke mudde van
Tarwe f.8,20
Rogge 7,25
Gezien de middelprijzen op de markten
Periode 13 tot den 20 Maart 1843
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 11 Maart 1843
Aan B & W van Middelburg\
Onderwerp: Schutterij
Wij hebben de eer UEA bij deze kennis te geven dat den persoon van Izaak de Visser Korporaal Schutters bij het halve Bat: rustende Schutterij alhier zich metterwoon gevestigd heeft bij UEA stad dat de korp. is ongehuwd behoorende tot de 1 categorie en geregtigd om van dit jaar tot de reserve over te gaan en dat hij is woonachtig bij de Wed: P: Verhage op de oude Kruidmolen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 14 Maart 1843
BEKENDMAKING
B & W der stadArnemuiden maken bekend dat gedurende acht dagen op het stadhuis alhier van des morgens 9 to 12 uur,voor elk en een iegelijk ter lezing toeleggen,een KB waarbij eene zeer aanmerkelijke wijziging wordt gebragt in het KB van den 12 October 1825 no 175 daargesteld ter wering der bedelarij, in dier voege dat slechts meer aan vrijwiligers , wien verlangen mogten naar een der bedelaars koloniën te worden opgezonden, aan diens verzoek kan worden voldaan, terwijl aangehouden bedelaars overeenkomstig het wetboek van straf vordering zal worden vervolgd en teregt gezet, zonder dat de opzending naar een der bedelaars koloniën verpligtend zal wezen.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 17.Maart 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,00
Rogge 7,25
Periode 20 tot en met 27 Maart 1843
Volgens de middelprijzen der levensmiddelen, op de markten.
Becius
Secretaris.

Middelburg, den 13 Maart 1843
Door het vertrek van den heer R:Hogezand eene vacature in de commissie van Plaatselijk Schooltoevoorzigt ontstaan zijnde,neem ik bij dezen de vrijheid met overleg dier Commissie ter vervulling dier vacarture als lid voor te dragen den heer Jan Kraamer, lid van den Raad uwer stad.
De Schoolopziener in het eerste
District der Provincie Zeeland
Adr. P. van Deinse

Arnemuiden den 5 April 1843
Aan den Schoolopziener 1e district
In de vergadering van den Raad dezer stad, is ingevolge UEG voordragt vervat in uwe missive van den 13 Maart jl tot lid van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier benoemd de Heer Jan Kraamer, lid van den raad dezer stad, en zulks ter vervulling van de ontstane vacature door het vertrek van den Heer R: Hoogezand, hebbende dien Heer zich die benoeming laten welgevallen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg, den 21 Maart 1843
De uitspraak omtrent de loteling uwer Gemeente
Gilles de Nooijer om alsnog in den raad te verschijnen
Is geadjourneerd tot den 6 April 1843 des morgens ten 10 ure.
Zonder vereischte certificaten/bewijzen en bij non-comparitie definitief tot de dienst gedesigneerd.
De Militie- Raad in Zeeland
P: A: van Citters.

Arnemuiden, den 24 Maart 1843
Onderwerp: Oproeping jongeling
Bij UEG missive van den 21 Maart jl no 37 opgeroepen wordende de persoon van Gilles de Nooijer,loteling der Gemeente van dit jaar, zoo hebben wij de Eer UEG kennis te geven , dat het deze jongeling met den besten wil,wegens eene verzwering aan zijn been,hetwelk steeds in dezelfde toestand blijft, zich (niet) naar Middelburg kan begeven, en dat hij geene middelen heeft, om zich per as te laten vervoeren, terwijl zijn nummer ook waarschijnlijk niet zal worden opgeroepen.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 24 Maart 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,80
Rogge 7,00
Periode 27 Maart t/m 3 April 1843
Extract etc
Becius secretaris
In margine: 7,80
Onkosten: 8,43 ½
16,23 ½


Middelburg, den 24 Maart 1843
Onderwerp: Bedeeling van de Echtgenoote van C: Leendertse
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad heeft zich tot het bekomen van onderstand bij hetzelve aangemeld de vrouw van C: Leendertsen: zoo het schijnt voor diefstal gevat zijnde; deze vrouw hoogzwanger en bovendien belast met twee kinderen..
Kosten voor de stad Arnemuiden 65 cents ’s weeks voor onderstand. Gelieve erkenning te geven van armlastigheid in overleg met het Armbestuur.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Ter ordonnantie
Becius.

In margine”
Nota: Het bedrag der bedeeling zoude moeten strekken tot voldoeng in de huishuur en ingaan op heden.

Inlichtingen
Cornelis Leendertsen
Wiens echtgenoot en twee kinderen voor rekening van deszelfs onderstands-domicilien alimentatie zijn opgenomen door het Algemeen Armbestuur te Middelburg
Naam: Leendertsen,Cornelis
Geb: Arnemuiden, 1812
Gedoopt: Arnemuiden
Gereformeerd
Beroep: sjouwer
Geh: Jannetje Joosse
Geh: Arnemuiden 1839
N.M. geloot in Arnemuiden
Laatste 4 jarige verblijfplaats
Arnemuiden, alwaar hij altijd woonachtig is geweest, behalve dat hij in Militaire dienst is geweest in welke betrekking hij geene 4 jaren onafgebroken in een cantonnement of garnizoensplaats is geweest.
Is in Maart 1840 van Arnemuiden naar Middelburg overgekomen alwaar zijn huisgezin is wonende op de Kinderdijk wijk P no 110.
Middelburg 22 Maart 1843
De Amanuensis van het Alg. Armbestuur
Boone

Almelo den 29 Maart 1843
WelEdelAchtbare Heeren!
Wanneer wij niet steeds het belang van de behoeftigen in de provincie Zeeland met ten achterstelling van ons eigenbelang op de voorgrond hadden gesteld, zoo zouden wij er reeds lang toe hebben moeten overgaan om naar bepaling in ons contract het weefloon in Zeeland gelijk te stellen met het hoogste loon dat in Overijssel gegeven wordt,wetende echter dat het wintersaisoen de alsdan bestaande grootere behoefte en de korting voor vuur en licht een te ongunstig tijdperk is om den armen alsdan iets van zijn verdienste te verminderen, zoo hebben wij ons gedurende lange tijd eene aanzienlijke opoffering getroost, eene opoffering waarvan UEA de grootheid beseffen kunnen,wanneer UEA in aanmerking gelieve te nemen, dat men alhier sedert zeer geruimen tijd reeds , voor de 5/4 callicots niet meer dan 50 c en voor de 6/4 40 c. weefloon betaalt ( hetgeen wel het hoogste loon is, dewijl op andere plaatsen in onze Provincie nog minder betaald wordt, zonder eenige bijbetaling van verder onkosten voor bazen, patent premie als gereedschappen, terwijl wij in Zeeland buiten dit alles nog 60 c. voor 5/4 en 70 c. voor de 6/4 callicots gegeven hebben, een verschil dat ons duizende Guldens gekost heeft! En zoo UEA de stand van zaken ten opzigte der Callicot fabricatie nagaan en bedenken dat de concessie aan Zeeland tot levering dier stoffe toegestaan , slechts denkbeeldig is en geheel opgehouden heeft eene concessie te zijn,sedert wij tot instandhouding der zaak, zooals nu reeds twee jaren het geval is genoodzaakt zijn de goederen voor onze eigene rekening& risico door de Nederl: Hand. Maatschappij in consignatie naar Java te verzenden,hetgeen met regt eene gewaagde onderneming van onze Zijde mag genoemd worden; zoo UEA bedenke dat wij bij die zendingen geene de minste preferentie voor Zeeland hebben boven fabrijkanten van hier en elders aan dewelke door de Ned: Hand: Maatschappij is aangeboden om voor hen evenals voor ons goederen in consignatie te verzenden en die onaangezien het van Overijsselsch fabricaat beter te wagen is dan voor goederen in Zeeland vervaardigd die in alle opzigte duurder zijn het niet durven ondernemen gelijk wij zulks wagen/vragen? , zoo zullen UEA met ons instemmen, dat wij naar omstandigheden handelende met regt voor Zeeland niets méér zouden bepalen, dan het hoogste loon dat in Overijssel gegeven wordt en zoude wij met 50 en 60 c. kunnen bestaan. Wij willen echter nog steeds blijven voortgaan,met het brengen van offers ten behoeve der provincie Zeeland omdat wij aldaar dien tak van Nijverheid geplant,gekweekt en tot rijpheid gebragt hebben—Wij bepalen alzoo voortaan om te beginnen, op 3e April eerstkomende een loon van 55 c. voor 5/4 en 65 c. voor 6/4 en offeren alzoo met de premiën, bazen, kosten voor gereedschappen nog altijd f.10000 op boven hetgeen die goederen ons in Overijssel zoude kosten !
Wij geven UEA kennis van deze bepaling, niet twijffelende of UEA zullen dezelve moeten billijken,terwijl wij alleen op hoop van eene verbetering en niet uit inzigte van winst, werkzaam blijven, en mogt onze hoop verwezenlijkt worden,dan zullen wij niet nalaten om alsdan in weefloon op te klimmen, gelijk wij thans alle reden hebben, en verpligt zijn dit te verminderen, kunnende onze argumenten des verkiezende door UEA bij de Ned: Hand: Maatschappij of waar UEA begeren worde onderzocht.
Wij betuigen met oneindige achting te zijn
UEADW Dienaren
G: en H: Salomonson
Paraaf

Middelburg den 30 Maart 1842
Onderwerp: Reisgelden van Miliciens
Ik heb de eer UEA bij deze te informeren dat door Uwen Stedelijken Ontvanger ter Provinciale Griffie kan worden ontvangen tegen quitancie de som van f.4,97 ½ door het Departement van oorlog gerembourseerd in voldoening van de door UEA in 1842 bij voorschot verstrekte reisgelden aan de Miliciens P.Schroever en J. van Belzen
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extact uit de Notulen van Heeren B & W van Middelburg
Den 31 Maart 1843
De prijs der metrieke mudde van
Tarwe f. 7,70
Rogge 7,00
Periode: 3 tot den 10 April 1843.
Extract etc.
Becius
Secretaris

Arnemuiden 2 April 1843
Zetting van het brood in de gemeente van Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.7,70
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Een brood van 5 oncen 8 ½ cent
Een brood van 10 oncen 16 ½ cent
Een brood van 15 oncen 25 cent
Een brood van 20 oncen 33 cent

n.b. de prijs van een z.g. vierponder een zeer groot brood bedroeg toen 33 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester van Arnemuiden
Corn:Dan: Baars

Middelburg den 1 April 1843
Hierbij gaat in overeenstemming met het besluit van 16 Thermidor ,8e jaar het op den 24 Maart jl invorderbaar verklaarde kohier van het veefonds van uwe gemeente
Gaarne binnen 5 dagen na ontvangst te doen toekomen aan den Heer Ontvanger der directe belastingen en mij op te geven den dag der te doene afkondiging.
De Controleur der directe belastingen etc controle Middelburg
Van Kinschot

Arnemuiden den 10 April 1843
Aan den Heer Controleur
Onderwerp: Kohier Veefonds
Bij Uwe EG missive van den 1 dezer maand no 263 is ons geworden het kohier van het Veefonds dezer gemeente dienstjaar 1843 welke ter invordering door ons aan den Ontv. is ter hand gesteld en waarvan de afkondiging op den 6 dezer maand heeft plaatsgegrepen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 30 Maart 1843
Onderwerp: Patentzegels dienstjaar 1843
Ik heb de eer UEA nevens deze te doen toekomen 79 stuks Patent-zegels voor het dienstjaar 1843,met verzoek om mij de ontvangst van dezelve te berigten.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden ,den 5 April 1843
Bevestiging van Ontvangst van die patentzegels.

Arnemuiden den 5 April 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:Armrekening
Door den Raad dezer stad de rekening van het Diaconie Armbestuur dezer gemeente over het vorige jaar 1842 bij voorraad opgenomen en geene bedenking bij de Raad tegen dezelve voorgekomen zijnde,zoo hebben wij de eer dezelve in triplo elk met den daarbij behoorenden staat voorzien aan UEGA te doen toekomen en dezelve ter finale goedkeuring bij deze aan te bieden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 5 April 1843
Aan den Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze Gemeente een aanhoudend toezigt wordt gehouden tot weering der bedelarij en dat geduurende het 1e kw.dezes jaars geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem
Onderwerp: Staat Broodzetting
Deze is geregeld overeenkomstig het besluit van GS van 2 mei 1826..
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem en Geneesk.Commissie.
Onderwerp: Vaccine
Bij ons rapporten ontvangen zijnde dat de Kinderziekte in dit kwartaal alhier niet heeft geheerscht.
De Burgemeester
CDB

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
De Prijs der metrieke mudde volgens de Middelprijzen der levensmiddelen op de Markten
Periode:10 tot den 17 April 1843
Tarwe f.7,40
Rogge 7,00
Extract etc
Becius
Secretaris

Aan den Achtbaren Heer Burgemeester
Wethouders & Raden
Het Hervormd Diaconie Armbestuur heeft de eer UEA de rekening van den Heer J.Oversluijs Heelmeester der armen groot f.10,75 ten behoeve van het zoontje der weduwe P van der Horst hier ingesloten toe te zenden met verzoek dezelve ter kennis aan het Diaconie Armbestuur te Middelburg over te leggen ten einde restitutie voor hetzelve te mogen erlangen.
Het Hervormd Diaconie
Armbestuur
Uit derzelver naam
H.W. Hogerheijde ontv;
Arnemuiden
Den 5 April 1843.

Arnemuiden den 10 April1843
Door het Hervormde Diaconie Armbestuur dezer Gemeente ter hand gesteld zijnde eene rekening van den Stads heelmeester alhier wegens geleverde geneesmiddelen aan het zoontje van de weduwe P. van der Horst groot f.10,75,waarvan UEA bij Uwe missive van den 16 Januarij jlno 10/26 het onderstands Domicilium erkend hebben,hebben wij de eer UEA te verzoeken om tot de voldoening daarvan de noodige order te willen geven.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 6 April 1843
Onderwerp: Wegen
Volgens eene op den 5 Apriljl gedane schouwing op de wegen gebleken zijnde in den dijkberm vanaf het hof van L.Wisse zich onderscheidene laagten bevonden welke met de aan de zijde van den berm aanwezige grind konden worden aangevuld , zoo neem ik namens de Directie van Walcheren de vrijheid UEAte verzoeken voorschreven werkzaamheden aan dien dijkberm te willen doen verrigten ten einde dezelve in eenen behoorlijken bruikbare staat van onderhoud te brengen.
De Griffier van Walcheren
J.J.I.Sprenger

Arnemuiden den 10 April 1843
Aan den Heer Griffier van Walcheren
In gevolge Ued missive van de 6 dezer maand no 10 ben ik namens het bestuur verzocht geworden UwEd: te vragen welke weg dat door UEd in die missive bedoeld word , het Kuiperswegje of de Keetweg vanaf Wisse behoorende eerstgemelde aan dien persoon,terwijl laatstgemelde door den stadsarbeider behoorlijk en aanhoudend wordt onderhouden en waarin jaarlijks enige hoogaarzen zand word gevoerd en waarvan het Beheer en toezigt door dit bestuur aan GS, niet aan den Directie van Walcheren is opgedragen.
Zoo dit er deswegens alle twijfel ontstaat of laatsgemelde wel kan bedoeld worden,, terwijl aan den dam nog voor Wisse even voor de ingang was gearbeid, doch door de hardheid der grond niet geheel is kunnen worden in orde gebragt,doch waartoe voor den ontvangst van den missive reeds order was gegeven

Ten einde hiervan aan B & W te kunnen berigt doen zal ik UEd; rapport in dezen tegemoet zien.
De secretaris
Baars

Middelburg den 13e April 1843
Onderwerp:Wegen
In antwoord op UEd: missive van den 10 dezer heb ik de eer UEd: te berigten dat bij mijne missive van den 6 dezer werd bedoeld de Keetweg of het eind bermweg langs den Arnemuidschen dijk vanaf de hofstede van Wisse tot aan de stad Arnemuiden, zijnde gezegd gedeelte weg zooals ik de eer had UEd: bij mijne vorige missive te melden bij de gehoudenen inspectie van Woensdag den 5 Maart in geenen behoorlijken staat van onderhoud bevonden.
Wat echter UEd: opmerking nopens het beheer en toezigt op gedacht eind weg betreft, moet ik UEd: observeren dat voor zoo ver ons bekend is,hierop geene uitzondering is gemaakt, en hetzelve dus gelijk staat met alle andere wegen in dit Eiland, waarvan blijkens besluit van GS van 20 December 1839 no 21 het beheer en toezigt aan de centrale Directie van Walcheren is opgedragen.
De Griffier van Walcheren
J.J.I.Sprenger

Arnemuiden den 28 April 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Bij eene door de Centrale Directie van het eiland Walcheren gezonden inspectie op de wegen onder deze Gemeente en eene van wege die Directie daarop volgende brief is het uit deszelfs antwoord ons gebleken als dat dezelve zich met het bijzonder toezigt belast over onderhoud der Keetweg in eigendom behoorende aan deze stad, en wie ter hare koste onderhoud toezigt jaarlijks behoorlijk wordt onderhouden.
Hiervoor met de centrale Directie in correspondentie getreden zijnde , zoo hebben wij Hun Ed: te kennen gegeven als dat die weg nog nimmer als een eigendom van deze stad onder hun toezigt heeft behoord, en dat zij door de Raad ook niet aan Heeren GS was voorgedragen om onder hun bijzonder toezigt te komen en dat wij mitsdien vermindering op het?door hen in hunnen misive op die weg kon bedoeld worden.

Hierop is aan ons van wege die Directie te kennen gegeven, dat zij wel degelijk bedoelen de Keetweg , en dat ook op dezelve bij het besluit van GS van den 20 Decb; 1839 no 21 geen uitzondering was gemaakt en alzoo met alle andere wegen onder hun beheer & toezigt behoorde.
Dit volkomen strijdig zijnde met het verlangen van de Raad, welke niet heeft gewild dat dien weg onder een anders opzigt zoude komen, als onder dat van dit bestuur.
Zoo is dezelve dan ook niet aan UEGA in de vergadering van den 6 Junij 1839 voorgedragen,maar stilzwijgend daaraan voorbijgegaan etc.
De Burgemeester
CDB

Middelburg, den 7 April 1843
Onderwerp: toezending Declaratie
Ten vervolge op onze missive van den 27 Januarij no 14/127 hebben wij de eer hiernevens aan UEd. Toe te zenden eene declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, groot f.4,50 wegens verstrekten onderstand voor rekening uwer stad ten behoeve van Jan Marijs en huisgezin.
Ued. Verzoekende het bedrag dier declaratie, overeenkomstig de bestaande voorschriften , binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W der stadMiddelburg
Paspoort van Grijpskerke
Te ordonnantie van HEA
Becius.

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
Den 14 April 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,25
Rogge 6,75
Volgens de middelprijzen der levensmiddelen van 13 \april
Periode 17 t/m 24 April 1843
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 19 April1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Stadsrekening 1843
De rekening der stad over het voorgaande jaar door den stedelijken raad nagezien en bij voorraad goedgekeurd zijnde , zoo hebben wij de eer dezelve in triplo met daarbij behoorende specifieke staten en verder daaroe strekkende bewijsstukken aan UEGA bij deze ter finale goedkeuring aan te bieden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 16 April 1843
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Hiernevens hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den staat der stedelijke Kas volgende bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt en geteekend.
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE
Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden
Gelet op het Reglement op de wering van schadelijk gevogelte, van den 13e October 1820, definitief goedgekeurd bij ZM besluit van den 8e Augustus 1822 no 77
Waarschuwen bij deze de Ingezetenen dezer Gemeente dat op vrijdag den 4e Mei aanstaande, vanweg het Plaatselijk bestuur, eene schouwing op en onder de gemeente zal worden gedaan op de wering der nesten van alle reigers, eksters, kaauwen, vlaamsche gaaijen, woud-,bosch of zoogenaamde valduiven en musschen.
Welke schouwingen zullen worden herhaald den eersten Vrijdag van elk der maanden Junij, Julij en Augustus.
Nalatigheid wordt vervolgd etc
Gedaan te Arnemuiden den 15 April 1843
B & W voornoemd
Corn: Dan: Baars

Ambt Almelo den 10 April 1843
Onderwerp: Bedrag der Weefloonen Callicots
Ten verzoeke van de Heeren G & H Salomonson Fabrijkanten wonende in de stad Almelo en tot zoodanige informatie en narigt als UEA zult vermeenen te behooren hebben wij de eer mits deze te communiceren dat volgens door ons ingewonnen informatiën van onderscheidene alhier gezetene wevers sedert eenen geruimen tijd in deze gemeente voor weefloonen van callicots niet meer betaald wordt dan vijftig cents vorr de 5/4 en zestig cents voor de 6/4 per stuk 2400 draads van 22 ½ Ned.El 1e kwaliteit , en zulks met korting naar evenredigheid van de gebreken en zonder kosten van bazen, lokalen, vuur en licht voor den Fabrijkant,als wordende dezelve ten huize der wevers geweven.
De Burgemeester en Assessoren
Van het ambt Almelo
Handtekeeningen

Middelburg den April
De Districts-Commissievan het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden heef de eer UEd: te doen toekomen drie Exemplaren van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het Hoofdbestuur en de Afgevaardigden der Districts-Commissiën gehouden te Amsterdam den 27.Julij 1842.
Dezelve Commissie verwittigt UwEd: tevens dat de jaarlijksche collecte alhier zal plaats hebben op Woensdag den 26e van deze maand , en verzoekt Uwe; dat die ook bij U geschiede en de gecollecteerde gelden met eenen gecertificeerden Staat in den loop der maand Mei worden overgebragt ten Stadhuize des Donderdags tusschen tien en twee ure; terwijl aan UEd: nog wordt kennis gegeven dat, om gevolg te geven aan het verlangen van het Hoofdbestuur, na afloop der nu uitgeschrevene Collecte in dit District, bij dezer Stads- Courant zal worden bekend gemaakt hoeveel in ieder gemeente zal zijn gecollecteerd.
De Districts-Commissie voornoemd
De Stoppelaar
President
Z.Snijder
Lid & secretaris

Arnemuiden den 25 April 1843
Aan den WelEerw. Heer ????
Consulent der vacature bij de Hervormde
Gemeente van Arnemuiden en Cleverskerke
Arnemuiden den 25 April 1843
Onderwerp:Gewapende dienst
De dag voor het doen der collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden alhier bepaald zijnde op Woensdag den 3 Mei aanstaande ,hebben wij de eer bijgaande circulaire van den minister van Staat belast met de Generale Directie der Hervormde Kerk en aan Uw Eerw te doen toekomen met uitnoodiging aan den inhoud dier circulaire door den Leraar wie alhier op aanstaande zondag door predikant vervult wordt voldaan.
De Burgemeester
CDB

BEKENDMAKING

Onderwerp: Gewapenden Dienst
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat op Woensdag den 3e Mei aanstaande van wege het stedelijk bestuur alhier aan de huizen der ingezetenen eene collecte zal worden gedaan ten behoeve het fonds tot aanmoediging & ondersteuning van den gewapende dienst in de Nederlanden.
Noodigen mitsdien een iegelijk uit om door milde bijdragen dit fonds hetwelk steeds van jaar tot jaar achteruitgaat te helpen ondersteunen,ten einde het hoofdbestuur in staat te stellen om bij voortduring die ongelukkige slagtoffers , die voor Land en Koning hun bloed veil hadden en in den strijd verminkt werden en thans in hun beklagenswaardig lot onbekwaam zijn om in hun behoeften te voorzien , het noodige levensonderhoud te schenken.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 9 Mei 1843
Aan den Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Gewapenden Dienst
In voldoening aan Uwe Excie circulaire vanden 9 Febr: jl PB 16 hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de collecte voor het fonds ter aanmoediging & ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden den 3 Novb: alhier gedaan heeft opgebragt de som van vijf gulden en veertien cents.
De Burgemeester
CDB

Ontvangen van den Burgemeester van Arnemuiden te Anemuiden de somma vijf gulden veertien cents, zijnde den opbrengst der Collecte voor den gewapenden Dienst in de Nederlanden gedurende het jaar 1843
Middelburg 11 Mei 1843
De Stoppelaar
voorzitter

Extract uit de Notulen Van B & W van Middelburg
Den 21April1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7.25
Rogge 6,75
Periode 24 April t/m 1 Mei 143
Extract
Becius
Secretaris

Middelburg den 20 April 1843
Onderwerp: Beweiding en Afmaaijing wegen.
De tijd naderende waarop de permissiën tot het beweiden en afmaaijen der kleiwegen in dit Eiland zullen worden afgegeven, zoo nemen wij de vrijheid UEA zo spoedig mogelijk op te geven volgens de verdeeling der wegen , de opgaaf van de namen derzelve volgens de Tableaux der buurtwegen in dit Eiland en de permissiebilletten daartoe op maandag den 1 Mei e.k. uit te reiken, terwijl wij de vrijheid nemen om die voor de afmaaijing even als ten verleden jaar aan UEA ter uitreiking toe te zenden.
De Centrale Directie van Walcheren
Hurgronje

Ter ordonnantie van dezelve J.J.Sprenger

Arnemuiden den 25 April 1843
Aan de Centrale Directie van Walcheren
Ten gevolge UEG missive de dato 20 April jl no 23 hebben wij de eer UEG evenals in het vorige jaar de zelfde personen tot het beweiden en afmaaijen der wegen onder deze Gemeente voor te dragen, kunnende wij wat of de huisselijke omstandigheden van Cornelis van Sluis aangaan, dezelve aan UEG niet mededeelen,daar dien persoon woonachtig zijnde aan de Dampoort te Middelburg, zich daartoe niet heeft aangemeld echter bij ons geene bedenkingen bestaan de voorgedragene weg voor dit jaar weder aan hen verleend word,terwijl met betrekking der onverdeelde wegen wij UEG refereren naar onze missive van den 10 mei 1842 no 160.
De Burgemeester
CDB

Jan Tramper : een man van 57 jaar met vrouw en kinderen zijnde schaapherder van beroep waardoor hij met de revenuen van zijne melkkoe in de behoeften van zijn huisgezin voorziet, welke naarmate zijne jaren klimmen,steeds toenemen,zoodat het beweiden der wegen hem van veel belang is.
Nummers: 5,7 en 11


Afmaaijen
Jacobus Meulmeester
Heeft met zijn vrouw zonder kinderen van den arbeiders stand, zonder het afmaaijen der weiden ter gemoetkoming in zijn behoeften hem zeer te stade komt.
Nummers 3,4 en 9
Nieuwerkerksche weg
De Doeleweg
Zonder naam (wegeling)

Willem Govertse: Is tuinier bij jonkheer van der Heim met 4 kinderen
5 :de Kraaijenholsche weg en de Noordzijde der haven.

Cornelisvan Sluis onbekend; de oude Veersche weg
De Burgemeester
CDB

DE CENTRALE DIRECTIE VAN WALCHEREN

Vergunt bij deze aan den persoon van Willem Govertse (Ramsburg) om onder de gemeente van Arnemuiden gedurende zes maanden van dit jaar, ingaande den 1 mei en expirerende den 31 October, het gras staande op de onderstaande wegen te maaijen, mits de zijkanten van alle gewas te zuiveren.
De Kraaijenholscheweg (no 5) aan de noordzijde der nieuwe haven.
Middelburg den 12 Mei 1842
De Directie voornoemd
Ter ordonnantie van dezelve
J.J.I. Sprenger

Middelburg den 22 April 1843
Onderwerp: Conversie uitgestelde schuld
En kansbilletten
Door UEd: nog niet voldaan zijnde aan het gevorderde bij het 8e lid der Resolutie van Heeren GS van den 18 Maart 1842 no 31
Heb ik de eer UEd: te verzoeken , mij uwe rescriptie ten spoedigste te doen geworden.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 25 April 1843
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Tot heden van den Heer Wassenberg te Amsterdam eenig berigt ontvangen hebbende alsdat de inschrijving op het grootboek der werkelijk uitgevende schuld ten behoeve dezer stad heeft plaats gegrepen zoo is door ons tot voorkoming van vermeerdering van port ten gevolge Z:E: missive in dato 24 Jan: dezes jaars welke bij de Stedelijke Rekening als bewijsstuk is overgelegd geworden, berust tot op den 17 dezer maand, als wanneer in de vergadering van den Raad besloten is, daarover Zijn Ed: te schrijven.
Zoodra door ons van ZEd: eenig berigt ontvangen is, zullen wij niet nalaten, te voldoen aan het 8 lid der resolutie van Heeren GS van den 18 Maart 1842 no 31, kunnende zoolang wij niet weten de conversie geheel is afgeloopen genoeg gegevens van die uitnoodiging in die resolutie vervat, en zulks in antwoord op Uwe Excie missive van 22 der maand B no 714 2e Afd;
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 25 April 1843
Aan den Heer A. Wassenberg te Amsterdam
Bij UwEd; missive van den 24e Januarij dezes jaars, hadden wij het genoegen van UwEd: te mogen ontvangen eene acceptatie van den verschenen intrest over den jare 1842 met kennisgeving dat de stukken van de conversie der uitgestelde schuld kansbilletten nog niet waren ontvangen.
Sedert die tijd van UwEd: nog geen berigt ontvangen hebbende of die zaak is afgeloopen, gevoelen wij ons verpligt op eene aanschrijving van Zijne Excie den Heere Staatsraad Gouverneur dezer Provincie als in last van deze raad alhier UwEd; vriendelijk te verzoeken aan ons zoo spoedig mogelijk het bewijs der gedane inschrijving met eene nota van verschaden? & salaris te doen toekomen, ten einde ons in staat te stellen, om te kunnen voldoen aan eene dienaangaande vroeger ontvangene aanschrijving
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 21 April 1843
Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den 7 dezer maand no 45, daarbij naar aanleiding van de resolutie dezer vergadering van den 10 Februarij ll no 16 bezwaren mededeelende tegen het aangaan van een nieuw contract met den tegenwoordigen pachter van den op den 12 October 1717 in erfpacht uitgegeven Veerschen Dijk, ten einde de betwisting van het eigendomsrecht der stad op dien dijk ten allen tijde voor te komen, en zulks uit hoofde van de aanmerkelijke kosten van zoodanig contract, tot welker voldoening de pachter niet genegen is die alzoo door de stad zoude behooren te worden gedragen met mededeeling echter dat het eigendomsregt der stad op den bedoelden dijk bij acte van scheiding des boedels der vorige erfpachter de wed: Pieter Zwigtman, ingevolge welke dezelve aan de minderjarige kinderen van Frans van Eenennaam is toebedeeld geworden, ten allen tijde is gewaarborgd,mitsdien voordragende om ter voorziening in de bedoelde bezwaren, uit de gemelde acte het vereischt contract te nemen, waarvan de kosten plus minus f.6- zouden bedragen, en om deze, op nader te doene aanvrage te vinden uit den post van onvoorziene uitgaven bij de stedelijke begrooting voor het loopende jaar toegestaan.
Is goedgevonden
In de voorz; voordragt te bewilligen onder voorwaarde dat de dijk ook op den kadastrale legger gesteld worde, als in eigendom aan de stad en in erfpacht aan de tegenwoordige erfpachtster toebehoorende, en hiervan aan B & W van Arnemuiden kennis te geven.
Afschrift etc.
De griffier der Staten
Van der Heim

Arnemuiden, 20 Junij 1843
Aan Heeren GS
Onderwerp: onvoorziene uitgaven
Het Extract uit de Acte van scheiding des boedels van wijlen P.Zwigtman, waarin het eigendomsregt der stad op de Veerschen Dijk ten allen tijde is gewaarborgd, van den Heer Notaris ?? ontvangen hebbende, zoo hebben wij de eer als een vervolg op onze missive van den 7 April jl no 45, goedgekeurd bij UEGA resolutie van den 21 Aprill jl no 16 UEGA te verzoeken aan ons de noodige autorisatie te verleenen de kosten van dat extract ad f.6,10 ½ uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar te mogen uitbetalen, zullende dat stuk bij het inzenden der begrooting over 1844 naar UEGA worden ingezonden,terwijl UEGA zich kunnen verzekerd houden dat Arnemuiden nog steeds altijd op de kadastrale registers als eigenaar van den dijk heeft bekend gestaan.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 25 April 1843
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van het verbaal betrekkelijk het nazien en oefening van en met de brandspuit onzer gemeente dat op den 18 dezer alhier heeft plaats gehad en dewelke met uitzondering van het in Proces verbaal omschreven gebrek in een goeden staat is bevonden.
De Burgemeester
CDB

Heden den 18 April 1843
Is overeenkomstig het bepaalde bij artikel 32 van het reglement ophet Brandwezen in deze Provincie ten overstaan van mij Burgemeester der stadArnemuiden overgegaan, tot het naauwkeurig nazien van de brandspuit, blusch en brandgereedschappen,met alles wat daartoe behoord en is al hetzelve met uitzondering van een klein gebrek aan de zuigers,waartoe de noodige order tot herstel is gegeven, in eenen goeden staat bevonden,zoodat daarbij en de oefening er geene aanmerkingen zijn voorgekomen, en bij onverhoopte gelegenheid van dezelve het noodig gebruik zoude kunnen gemaakt worden.
Waarvan dit verbaal door mij is opgemaakt en nevens de Commissaris uit de Raad met het bijzonder toezig belast geteekend, op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
De Commissaris uit de Raad
A. Adriaanse
De Burgemeester,
Corn: Dan: Baars.

Middelburg den 27 April 1843
Onderwerp: Toezending van een invorderbaar verklaard kohier.
Hierbij gaat in overeenstemming met art.13 van 16 Thermidor 8e jaar het op 21 dezer invorderbaar verklaarde suppletoire kohier no 4 van het Patentregt Uwer gemeente dienstjaar 1842/1843 3e quartier.
Gaarne binnen 5 dagen dit aan den Ontvanger der directe belastingen te doen toekomen. En de dag van publicatie te doen opgeven.
De Controleur der directe belastingen etc van de Controle Middelburg.
Handtekening

Middelburg den 22 April1843
Onderwerp: Onderstandsdomicilie.
Ik heb de eer aan UEA hiernevens te doen geworden twee nota ’s van inlichtingen betrekkelijk de personen van Johanna Willeboordse weduwe van B. de Nooijer en Pieter Maartense, welke krachtens vonnis van de Arrondissements regtbank te Middelburg na voorafgaande gevangenisstraf, respectivelijk op den 10 en 11 Maart jl in het bedelaars werkhuis te Middelburg zijn overgebragt, UEA verzoekende, onder retour der bijlagen zoo spoedig mogelijk aan mij mede te deelen of UEA uwe stad als het onderstands domicilie erkennen van de daarin vermelde en hiervoren genoemde personen ; zoo neen, mij de bedenkingen op te geven welke daartegen bestaan.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Arnemuiden den 1e Mei 1843
Aan den Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Erkenning Onderstands Domicilie
Onder terugzending der twee nota ’s van inlichtingen der personen van Johanna Willeboordse Wed: B. de Nooijer en Pieter Maartense gevoegd geweest bij Uwe Excie missive van den 22 dezer maand A no1043 2e Afd: hebben wij de eer Uwe Excie te berigten .dat wij geene bedenking hebben tegen de erkenning van het onderstands Domiciliumvan die personen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 1e Mei 1843
Aan de Prov: Geneesk: Commissie
Ingevolge Art 5 van het Besluit van Heeren GS van den 26 Jan: 1827 PB 13 hebben wij de eer UwEd: kennis te geven dat in den oop van het jaar 1842 als plattelands Heelmeester zich alhier heeft gevestigd den Heer Jan ???/ Noom? welke den 4 e Junij 1842 door Uwe Commissie daartoe behoorlijk admissie is verleend geworden.
De Burgemeester
CDB

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7:15
Rogge 6: 60
Periode 1 t/m 8 Mei 1843
Extract etc
Becius
Secretaris.

Arnemuiden 17 April 1843
Zetting van het brood in de
Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 8 cent
Idem 10 oncen 16 cent
Idem 15 oncen 24 cent
Idem 20 oncen 32 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brodd niet mag worden verkogt.
De Burgemeester der stadArnemuiden
Corn: Dan: Baars

Arnemuiden den 1 Mei 1843
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp; Benoeming tegenschatters
Tengevolge Uwe Excie circulaire van de 14 febr: jl PB no 18 en 28 April jl PB 45 hebben wij de eer Uwe Excie te kennen te geven dat door den Raad dezer stad als tegenschatters om voor de ??? der belastingschuldigen te dienen zijn benoemd de personen van Jan Karel Crucq en P. van Eenennaam, en waarvan aan de ingezetenen bij publicatie op heden is kennis gegeven.
De Burgemeester,
CDB

Amsterdam den 29e April 1843

Aan het Gemeente Bestuur der stad Arnemuiden

WelEdele Heren !
In antwoord op UEA missive van den 25 dezer heb ik de eer te zeggen dat de stukken wegens de Conversie der Uitgestelde Schuld en Kansbilletten terug ontvangende hebbende het restant Bewijs van Inschrijving heb verkocht en daarentegen aangekocht f.100- inschrijving Werk: Schuld, zoodat het Kapitaal 2 ½ % Werk: schuld der stad Arnemuiden nu vermeerdet is met f.200- etc etc
Handteekening
Wassenberg
Middelburg den 21 April 1843
Onderwerp: permissiebilletten
Wij hebben de eer naar aanleiding van UEA voordragt voor het afmaaijen van gras op de zijkanten der wegen in UEA Gemeente permissiebilletten te doen toekomen met het verzoek deze aan de belanghebbenden te doen toekomen.
De Centrale Directie van Walcheren
Hurgronje

Den Achtb: Heer Burgemeester
Wethouders & Raden te Arnemuiden
Het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente, heeft de eer ter kennis van het Achtbaar Gemeentebestuur te brenen, dat de post gesteld onder den naam van Begrafeniskosten op den staat van begrooting 1843 ad f.40-: reeds gebruikt is; weshalve bovengem; Armbestuur verzoekt, toestemming te erlangen om de helft der onvoorziene onvoorziene uitgaven ad f.50- voorkomende op den staat 1843 bovengem: ten dien einde bij onverhoopte sterfgevallen te mogen bezigen.
Uit Naam en Last van het Diaconie Armbestuur
De Diaconen.

Middelburg den 29 April 1843
Onderwerp: Plaatsing van eene witte Jern?? Met vaan op
De punt van Breezand.
Het plaatsen van een witte bakenton op de punt van Breezand bij het inkomen van het Veersche Gat in het belang van de binnen uwe stadhuis behoorende visschers, door mij aan ZE: den Directeur Generaal van Marine medegedeeld zijnde, met verzoek om daaraan zoo mogelijk gevolg te willen geven, heeft Welgemelde Directeur Generaal mij bij missive van den 21 dezer berigt dat bij deswege gedaan onderzoek, uit vreeze van verwarring door de digt op elkander liggende roode, zwarte en witte tonnen, het doelmatiger is voorgekomen op het bedoeldepunt ten dienste der algemeene scheepvaart eene witte Jern?? Met vaan te plaatsen en deswege doordenzelve de vereischte bevelen zijn gegeven etc
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
De metrieke mudde van tarwe f. 7-
Rogge f. 6,60
Periode 8 tot en met 15 Mei 1843
Becius
Secretaris.

DE STAATSRAAD GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Gelet op art. 2 van her Reglement to voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee etc
Vergunt aan Adriaan Filius wonende te Arnemuiden om ter vetweiding & melkgeving te vervoeren naar zijne hofstede aldaar
Ééne roodbonte melkkoe, en twee zwartbonte en twee vaalbonte 3 jarige vaarsen
Uit ZuidBeveland te Middelburg aangebragt.
Voorwaarden: afgezonderd van ander rundvee stallen en voeden.
Etc Middelburg den 6e Mei 1843
De Staatsraad Gouverneur voornoemd
Van Vredenburch

Een ordonnantie van betaling van f.150,00
5 Mei 1843
Voor subsidie wegens alimentatie kosten van behoeftige krankzinnigen van 1843: aandeel dezer gemeente.
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Extract notulen B & W van Middelburg
12 Mei 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,20
Rogge 6,25
Periode 15 tot den 22 mei 1843.
Extract etc
Ermerins
Loco secretaris van den Raad

EAB Heer B & W & Raden te Arnemuiden
De Eerw: Kerkeraad gevoelt zich gedrongen bij de ledigheid der Armenkas & bij in dit jaar vermeerderde uitgaven door menigte begrafenissen die het Diaconie Armbestuur reeds aan UEA waaronder een kindergraf en twee bedeelden waren, bekostigd heeft, tot vermindering dierkosten aan UEA voor te stellen in hope dat het UEA goedkeuring wegdrage inhet vervolg bij sterfgevallen wier kosten op den armen komen, het stroo weg te laten met uit te leggen; het lijk voor niets ter aarde te laten bestellen; den grafdelver in plaatse van een gulden, 50 cents te betalen:want Achtb: Heeren ! de Kerkenraad weet anders geen middelen, bij de korting, ja geheelen ophouding van bedeeling die hoe slecht ook zich zelven kunnen bedruipen, volgens de meening van het Diaconie Armbestuur bedankt zijn.
In hope dat UEA het moge behagen hieraan UEAtoestemming te geven etc
Van Sweeden
Oudste ouderling.

Arnemuiden den 23 Mei 1843

Over de eerste 2 punten moet de kerkenraad zelf beslissen.
Over het grafdelversloon: in verband met de vele begrafenissen, wordt het bedrag van f.1- verlaagd to f.0,75.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 17 Mei 1843
Schouwing & Omgang
B & W der stadArnemuiden maken bekend dat door of vanwege het Stedelijk bestuur alhier op Woensdag de 24 Mei aanstaande een schouwing zal plaats hebben op schoorsteenen en andere stookplaatsen op het gebruik der Ned: Maten & gewigten op straten & voetpaden.
Strenge straf bij nalatigheid.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 17 Mei 1843

Reeds voor eenigen tijd had zich in deze stad het gerucht verspreid dat zich in Arnemuiden eene algemeen heerschende ziekte had opgedaan, die volgens sommigen zelfs aanstekelijk zoude wezen, dat er een groot aantal Inwoners uwer stad aan dezelve zoude lijden, en reeds onderscheidenen voor het geweld derzelve zoude bezweken zijn.
Zulks heeft aan de Commissie aanleiding gegeven om aan de beide Geneesheeren welke in uwe stad zijn gevestigd te schrijven.
Het antwoord dier Heeren echter, allezins geruststellend geweest zijnde , heeft de Commissie aan die zaak geen verder gevolg gegeven en gemeend dezelve op rekening te stellen der aan menschen eigene gewoonte, om voorkomende zaken breed uit te meten en te vergrooten.
Dan nu de Heer Secretaris uwer gemeente in de courant dezer stad van den 16e dezer wel niet officieel, maar echter openlijk heeft verklaard, dat er vele zieken in Arnemuiden zijn en ZEd dit niet op losse geruchten kan geschreven hebben, als zelf uit hoofde van zijne betrekking met den waren stand der zaken ook in dit opzigt kunnende en moetende bekend zijn, neemt de commissie bij deze de vrijheid om van UEA de noodige inlichting te vragen omtrent een onderwerp dat voor uwe stad in het bijzonder en voor de Provincie in het algemeen van het grootste belang zoude kunnen zijn
De Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland
B. de Jonge voorzitter
De Man secretaris

Arnemuiden , den 19 Mei 1843

Bij Uwe missive van den 17 dezer maand tekenen gegeven zijnde.dat uwe commissie ten gevolge een verspreid gerucht, als dat binnen deze gemeente eene algemeene heerschende ziekte zoude bestaan, zich verpligd had gevonden dienaangaand de beide alhier gevestigde geneesheeren aan te schrijven, welke geneesheeren echter daaromtrent geruststellende hebben geantwoord en waarin doortal commissie als steeds berust ??, echter nu dat door den secretaris dezer gemeente in de Middelburchse Courant is verklaard er vele zieken in deze Gemeente zijn, zoude uwe Commissie verlangen dat door ons een onderwerp werdt medegedeeld dat voor deze gemeente in het bijzonder en voor de Provincie in het algemeen van het grootst belang zoude kunnen wezen.
Al vorens eenig gevolg te kunnen geven aan dat verzoek hebben wij gemeend tot voorkoming van noodeloze te makene kosten hierover met onze geneeskundigen te raadplegen ten einde desnoods na den raad dier Heeren bij den stedelijken raad een een onderwerp voor te dragen hetwelk onder de voorzieningen Gods zoude kunnen strekken tot beteugeling en voortzetting eener altoos te vrezene epidemie.
Het verslag dier Heeren heden middag den Burgemeester uitgebragt allessints geruststellend zijnde en zij persisteren in hun aan uwe Commissie gedaan rapport ons verzekerd hebbende dat de bestaande ziekte geen heerschend karaketr heeft of bezit zoo vemeenen wij hoezeer er vele zieken alhier tegenwoordig gevonden worden, in vergelijking van de dezer jaren bij meerdere verschooning ?/ er echter naar evenredigheid van de bevolking welke uit bijna 1400 zielen bestaat als geen te overgroot getal kan beschouwd worden daar tegenwoordig 26 personen onder behandeling zijnde slechts op 2 man per honderd zielen beloopt,het overbodig zoude wezen dienaangaande ander maatregelen te nemen. Dan zooveel als in ons in de armoede te leenigen en daar waar de nood het oordeelt onderstand te verleenen,terwijl de geneeskundigen zich bereid verklaard en hebben aangenomen, wijl zuiverheid & schoonheid als een noodwendig middel tot herstel vereischt wordt, om toe te zien dat dit ten hoogsten wordt bevorderd en dat den nalatigen op hun rapport daartoe door ons zal worden genoodzaakt.
Wij vertrouwen dat uwe Commissie zich met dit bewijs zal te vrede stellen en aan deze zaak geen verder gevolg geven.
CDB

Extract uit de notulen van B & W van Middelburg
Den 18e Mei 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 7: 35
Rogge 6:25
Periode 22 t/m 29 mei 1843
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 22 mei 1843
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 8 ½ cent
Idem 10 oncen 16 ½ cent
Idem 15 oncen 25 cent
Idem 20 oncen 33 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt

De burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: David Baars

Keurmeesters der springstieren 1e District ter vervulling van het overlijden van Willem Davidse
Goeverneur heeft goedgevonden
Te benoemen tot ultimo 1845
Willem Back , landbouwer te Oostkapelle
Jan Vos , veehouder te Middelburg als plaatsvervangend Keurmeester
Middelburg den 13e Mei 1843
Van Vredenburch
Van der Heim

Arnemuiden den 23 Mei 1843 Aan den Heer St: Gouverneur
Onderwerp: Rupsennesten
Geen nalatigen gevonden in het bestrijden van de rupsennesten
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 23 mei 1843
Aan B & A te Wilhelminadorp
De persoon van Hubregt van de Putte heeft zich als korporaal schutter bij het halve Batt: rustende Schutterij alhier zich in W.gevestigd. ongehuwd en 1847 tot reserve gerechtigd.
Burgemeester
CDB
Idem
Aan B &A te Nieuwland
Zacharias de Koster Verhage schutter alhier heeft zich metterwoon in N. gevestigd. Ongehuwd en gerechtigd in 1847 tot de reserve over te gaan
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 20 Mei 1843
Onderwerp: Goedkeuring beroep predikant
Beroeping van kandidaat H: Haesebroek door Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland en later door Gouverneur goedgekeurd.
Van Vredenburch

Marktprijzen Broodzetting
Tarwe f.7.55
Rogge f.6,25
Extract
Becius
Secretaris.

Arnemuiden 30 Mei 1843
Onderwerp:
Marine
Bekendmaking

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat ten gevolge ene aanschrijving van het Departement van Binnenl: Zaken de vrijwillige overgang van Miliciens bij de Marine volgens behoefte aan manschappen wederom geopend is geworden en dat een iegelijk die zich daartoe mogt inclineren aan het hoofd van zijn korps kan aanmelden.
De Burgemeester
CDB

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Verbaal schouwing & omgang
Wij hebben de eer nevens deze aan uwe Excie te doen toekomen een afschrift van en PB wegens gedane schouwing van ovens etc zoo mede van het nazien van de hoedanigheid en gewigt van het brood bij de Broodbakkers, de maten en gewigten in de werkplaatsen en winkels en de voetpaden op den 25 en 27 dezer.
De Burgemeester
CD Baars
Den 30 Mei 1843

Hierbij wordt het bekende PB gevoegd.
Ondertekend door wethouder Abr: van Eenennaam en de Burgemeester C:D: Baars
Er is een enkele uitzondering gebleken: zonder nader aanduiding.

Arnemuiden den 29 Mei 1843

Bij de laatst gedane tournee in den gemeente door de Heer Schoolopzienre in het 1e district dezer Provincie heeft Zijn Weledelgestrenge aan ons dezelfs hooge tevredenheid te kennen gegeven van de steeds toenemende vordering welke de schoolkinderen bij het tegenwoordige verleend wordende onderwijs maken, en het hem en streelend genoegen was te mogen vernemen dat het onderwijs alhier meer en meer op prijs wordt gesteld, zoodanig dat Zijn EdGestr. Ditmaal 85 kinderen in de school hadt aangetroffen, dat dit getal nog grootelijks zoude kunnen vermeerderd worden,indien voor de mingegoede Klasse, een fonds kon worden uitgedacht waardoor zij kosteloos onderwijs konden verleend worden en het hem hoogst aangenaam zoude wezen dat hiervoor middelen mogten bestaan waarin in dit alsnog bestaande gebrek kon worden voorzien.
Minder aangenaam was het ZEG dat bij de steeds toenemende vordering welke de schoolieren maakten het onderwijs voortdurend werd verleend in een al te bekrompen schoolgebouw , hetwelk door deszelfs inrigting ongeschikt was, om op een eene doelmatige en voor den onderwijzer geschikte wijs, deszelfs werkzaamheden uit te oefenen.
Dat uit dien hoofde hem niets wenschelijker zoude voorkomen, dan dat van gemeentewege door het stichten van een geheel nieuw schoolgebouw daarin werdt voorzien. En dat wij dringend verzocht worden hierover met het Stedelijk bestuur in correspondentie te treden, ten einde een zoolang gewenscht doel tot stadt te zien gebragt.Onder mededeeling dezer uitnoodiging hebben wij de eer UEA te kennen te geven, dat niettegenstaande het ons zeer goed bekend is,de stedelijke finantien het stichten van zoodanig gebouw niet gedogen , noch dat deszelfs ingezetenen in staat zijn,veel meer lasten te dragen,dan zij tegenwoordig zijn opgelegd,het ons ook wenschelijk zoude voorkomen, dat het oude schoolgebouw hetwelk ons inziens na de tegenwoordige bouworde dof, doods,naargeestig en ongezond is, door een ruim vrolijk blijmoedig en voor de gezondheid der kinderen zoo wenschelijk nieuwe schoolgebouw, mogt worden vervangen waarin de leerlust derzelve niet alleen, zoude opgemerkt worden tot een naarstig gebruik maken van de zoo nuttige Schooloefeningen, maar opgewekt worden, om anderen wie dat onderwijs nog steeds verwaarloozen, en op geenen prijs stellen aan te moedigen, om met hun daarvan gebruik te maken.

Dan UEA Heeren, hoezeer UEA van de nuttigheid daarvan zich met ons zult overtuigd houden, zoo zal het UEA aan middelen ontbreken om de kosten van zoodanig gebouw uit eigene fondsen te voldoen, en de ingezetenen zijn ook door e geringen vischvangst wel niet in stat, om van hunne sobere verdiensten, meerder opofferingen te doen, dan tegenwoordig gevorderd worden.

Deze overtuiging heeft ons werkzaam gemaakt en bedacht doen zijn op een middel om zoo dan wel niet geheel, toch zonder zonder groote opoffering een gebouw te zien daargesteld, hetwelk aan de behoefte der gemeente zoude voldoen en wij zoo vrij zijn UEA mede te deelen.
De kosten van zoodanig gebouw heeft men veronderstelt te zullen bedragen eene som van
f.3000-
en indien mede het oude schoolgebouw verlangde
aan te koopen, waartoe geene noodzakelijkheid
bestaat, daar welligt hiertoe grond van stadswege
zoude kunnen aangewezen worden
stelt echter men daarvoor f. 400-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
te samen 3400

Het middel waarvoor men gedacht heeft is dat er onder kennisgeving van de groote behoefte, tot zoo een gebouw en de volslagen onmogelijkheid zulks uit den boezem der ingezetenen te vinden,, zich bij adres tot HEGA de Heeren GS van Zeeland wenden, eerbiedig verzoekende dat ter gemoetkoming tot oprichting van zoodanig gebouw uit de Provinciale fondsen eene subsidie mogt verleend worden van f.2400
Terwijl het resterende door de gemeente onder
Een jaarlijkschen afleg zoude behooren te
Worden opgenomen, indien boven de ver-
Leende subsidie zulks niet uit de
Provinciale Kas als een renteloos voorschot
Kan worden erlangd dus 1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te samen de hier vorengemelde som van 3400-

Indien men nu in aanmerking neemt dat door elkander jaarlijks aan het oude schoolgebouw minstens gerekend twintig gulden voor herstelling besteed wordt,hetwelk men alsdan niet zoude behoeven, wint men daarbij f.20,-

Terwijl de gepensioneerde schoolhouder voor koop
Som van zijn gebouw eene som van f.400-
Bekomt, ook even daardoor deszelfs pensioen
Redelijker wijs, 5 5 van die som zoude
Kunnen veminderen, dus 20-

Te samen eene winst van f.40-
Zoodat indien de F. 1000- niet als een renteloos voorschot konde verstrekt worden aan renten à 5 % de Gemeente slechts f.10- jaarlijks verloor hetwelk nog niet als verlies kan gerekend worden wanneer men in den aandacht houdt dat bij de minste reparatie van het oude gebouw, de daarvoor gestelde herstellings som spoedig met de f.10- vermeerderd kan zien en alzoo de op te nemene f.1000- als renteloos kan worden beschouwd—
De eenigste opoffering welke men alzoo inhet belang van het schoolwezen zoude moeen getroosten, bestaat dus slechts in den jaarlijksche afleg van f.1000 indien men dat kapitaal op die wijs konde bekomen en welk opoffering laten weder aan de gemeente als een bate zoude gerenbourseerd worden, daarbij het overlijden van de gepensioneerden schoolhouder, door betaling ener jaarlijksche schoolhuur van f. 60- men in 20 tal jaren naar den aftrek van geringen onderhoud, zoude kunnen achten , dat kapitaal te hebben terugontvangen en waardoor alsdan de gemeente in bezit zoude gesteld zijn, van een eigen schoolgebouw daardoor niet blootgesteld zijn aan de luimen van een somtijds wispelturig mensch en den schoolhouder alhier minvermogend om een behoorlijk schoollokaal aan te koopen, hetwelk de leerlust en gezondheid bevorderd, duurzaam gewaarborgd hij zich niet inde verpligting bevindt, om boven zijn vermogen eene niet gehoorde schoolhuur te betalen.

Ziedaar WelEA Heeren het plan hetwelk wij ons hebben voorgesteld ,waardoor ons inziens in een nog te vervullenen behoefte zoude kunnen voorzien worden, daarbij mededeelende, UEA zich van de gunstige medewerking van den Heer Schoolopziener kunt verzekerd houden,zullende ZEG niets onbeproefd laten hetwelk steeds tot verwezenlijking van dat doel bevordelijk zoude kunnen wezen.
Wij bevelen dan ten hoogste het belang van deze behoefte aan UEA, de gunsige wending welke het schoolwezen alhier heeft ondergaan, behoeft tot meerder volmaking zoo zeer UEA medewerking, wij vertrouwen dan ook dat niets onbeproeft zal gelaten worden en dat ons voorgesteld plan, zoo dan niet, gelijk het daar is leggende, gewijzigd naar UEA wijsheid, een onderwerp zal mogen uitmaken , van UEA eerste beraadslagingen ten einde daardoor den wensch van velen vervuld te zien.
De Commissie belast met het Plaatselijk
Schooltoevoorzigt te Arnemuiden
Als President: A: Adriaanse
Ter ordonnantie van dezelve
Baars lidt

Extract Notulen B &W van Middelburg
Den 2 Junij 1843
Volgens de Middelprijzen derLevensmiddelen
Tarwe f. 8,15
Rogge f.6,25
per metrieke mudde
Periode 5 t/m 12 Junij 1843
Extract
Becius
Secretaris

De Prijs voor het brood voor broden van 10 oncen en 15 oncen en 20 oncen , vergeleken met de vorige periode met een ½ cent verhoogd.

Extract uit het verbaal van Heren GS van Zeeland
Vrijdag den 26 Mei 1843
Is gelezen eene missive van B & W van Arnemuiden van den 28 April
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden onder referte tot de resolutie van 20 December 1839 no 21 te doen opmerken dat vermits daarbij het beheer en toezigt ter nader aante wijzen Buurtwegen in het Eiland Walcheren, voor zoo ver die niet door bijzondere geoctroijeerden worden onderhouden & beheerd en met uitzondering van die gedeelten welke in de kom der dorpen gelegen zijn 7 van de buiten cingels der stad Middelburg, aan de Centrale Directie van Walcheren is opgedragen en de Keetweg blijkens het bij de resoluties dezer vergadering van den 5e Maart 1841 no 25 gearresteerde tableau als buurtweg is aangewezen, het alzoo aan dezelve kan zijn bekend geweest dat ten aanzien van dien weg geene uitzondering is gemaakt, dat deze vergadering daartoe ook geene termen heeft gevonden vermits wanneer die weg behoorlijk wordt onderhouden, de uitoefening van het beheer en toezigt over denzelven door de centrale Directie van Walcheren aan het Stedelijk Bestuur geene billijke redenen van bezwaar kan opleveren en dat de vergadering mitsdien in de missive van B & W geene voldoende grond vindt om ten aanzien van den keetweg alsnog van hare resolutie van den 20 December 1839 af te wijken
Afschriften
Van der Heim

Aan B & W
Door de menigvuldige sterfgevallen is het dat de post van Begrafeniskosten reeds geaugmenteerd is,tot de som van f.67,50, waarom het Diaconie Armbestuur verzoekt de nog overig zijnde f.25 der onvoorziene ook tot dat einde te mogen gebruiken.
Uit Naam en Last
Van het Diaconie Armbestuur.
P.Wisse
Arnemuiden
5 Junij 1843

Arnemuiden, den 21 Junij 1843
Aan het Diaconie Armbestuur.
Vanwege de grote sterfte staat het stadsbestuur bovenstaande toe.
De Burgemeester
CDB


Reglement op de Zetting
Van het Brood binnen de Gemeente Arnemuiden
Art: 1
De Prijs boven welke de gepatenteerde Bakkers of Broodverkoopers binnen deze Gemeente het brood aan de ingezetenen niet zullen mogen verkoopen,zal voortaan weekelijks door B & W worden geregeld voor zoo ver de prijs van het graan zoodanig mogt gerezen of gedaald zijn, dat daaruit eene vermeerdering of vermindering van ene halve cents of meer mogt ontstaan:
Hetzelve zullende bij onveranderde marktprijzen slechts bij den aanvang van ieder maand plaatshebben.

Art: 2
Bij deze prijsbepaling of zetting van het brood,zalworden gelet
1 op den prijs van het graan
2 op de onkosten van den Bakkersstijl
3 op eene redelijke winst of beloning voor den bakker
4op de belastingen welke binnen deze gemeente op het gemaal geheven wordt, alsmede
Het maalloon

Art:3
Tot vaststellingvan den grondslag onder nummer 2 vermeld zullen strekken de gemiddelde prijzen tot welke te Middelburg de granen op de marktdag welke de Zetting laatstelijk zal zijn voorafgegaan, verkocht zijn. De staat van de gemiddelde pris van de granen.

Art: 4
De onkosten op den Bakkersstijl vallende, het maalloon, de winst of belooning van den middelgrote bakker wordt per Ned; Mud bepaald als volg
Voor onkosten op de Bakkersstijl vallende f.2,16
Maalloon 0, 61
Winst of belooning 3,36
6,13
Terwijl de belasting zoo landelijke als plaatselijke naar mate dezelve geheven wordt ,daarbi zal worden gevoegd, samen uitmakende de som waarmee onder bijvoeging van denprijs van het graan de zetting van het brood zal geregeld worden.

Art:5
Ten einde deze regeling ten allen tijd geschikt te doen plaats grijpen zoo zal gebruik worden gemaakt van de achter dit reglement gearresteerde pastafels.

Art:6
De zetting van het brood, zal bij verandering nimmer in het gewicht,maar steeds in den prijs derzelve moeten plaats grijpen en wel van een brood van 2 oncen van één van 5 oncen van één van10 van 15 oncen en éénvan 20 20 oncen

Art: 7
Het Soort van brood, welke aan de zetting onderworpen is, zal zijn
Grof Tarwen brood bestaande uit Krop-Meel, Water & Gist

Doorgestreept : Roggen Brood
Bestaande uit Roggen Kropmeel, water & Gist

Hetwelk steeds zuiver en onbedorven zal moeten zijn, zonder eenig ander vreemd inmengsel hoegenaamd.

Verpligtingen der Bakkers

Art 8: doorgesteept/geschrapt: wel interessant (P.F: aantekening: de bakkers van Arnemuiden zouden dat onmogelijk kunnen doen; door de geringe omzet zouden zij geen redelijk bestaan hebben)
De bakkers zijn verpligt zich stiptelijk naar de zetting van het Brood of naar het Broodpas door B & W bepaald te regelen zonder hetzelve zwaarder of ligter te mogen bakken, als dat zulks bij het pas is voorgeschreven wordende het in hunne verkiezing gelaten het aangewezen brood goedkooper te verkoopen als dat bij het broodpas is bepaald, doch nimmer hooger, als dat in meergemeld broodpas is vastgesteld daar zulks altijd als maximum moet worden aangemerkt.

Art 9:
De bakkers zullen verpligt zijn hun brood te merken met een aan hun vanwege het Stadsbestuur verstrekt wordende merk, hetwelk behalve en daarop gestelde letter de wigt van het brood zal aanduiden.
Zullende in geval het brood met wagentjes ,manden en soortgelijk voertuig moet worden rondgebragt, dezelve met de namen der bakkers moeten gemerkt zijn.

Art 10 ;
De Bakkers zullen niet vermogen eenig ander brood te bakken en in hunne winkels te koop te leggen,dan hetgeen aan al devereischtenbij de artikelen 7.8,9 voorgeschreven, in allen deele voldoende wordt bevonden, zullende het daaraan niet beantwoordende brood in beslag worden genomen, gestraft worden met eene boete van zes tot twaalf gulden of 1 dag gevangenis.
Van deze bepaling zijn echter uitgezonderd koekjes en brooden met krenten of specerijen en dergelijke gebakken, welke meer als lekkernijen dan als gewoon voedsel moetworden beschouwd.
Aantekening (P.F.) in een éénmanszaak betekende 1 dag gevang een vermindering van
1 dag verlies aan klandizie. Daar zou de concurrent van kunnen profiteren.

Art 11
Het zal echter aan de bakkers vrijstaan om tegen eenen in evenredigheid van de broodzetting te berekenen en desnoods door B & W te bepalen prijs, zoodanig ander brood voor de ingezetenen te bakken als hen door dezelve zal worden besteld, doch zullen de bakkers zoodanig brood niet in hunne winkels mogen leggen of hetzelve vermengen onder ander brood aan de zetting onderworpen, ’t Welke op den gewone wijze in wagentjes , manden enz. Wordt rondgebragt op pene als bij art.10 is bepaald.

Art 12
De Bakkers zijn mede verpligt het meel van particulieren tot brood te bakken voor één door B & W te bepalen loon.

Toezigt op de Broodzetting

Artikel 13
De Burgemeester zal, bijgestaan door één van de Wethouders het noodige toezigt houden dat door de bakkers of Broodverkoopers aan alle de bepalingen van dit reglement worde voldaan; hij zal desnoods eene commissie in den Raad benoemen,aan wie hij dat toezigt zal opdragen.

Art.14
Dit toezigt strekt zich uit, zoo wel over de soorten als op het gewigt van het brood, ten welke einde zij, zoo dikwijls zij zulks noodig keuren, bij de Bakkers en Broodverkoopers zullen rondgaan, het brood onderzoeken, en daartoe een brood ter hunne keuze vermogen door te snijden zonder dat de Bakkers of Broodverkoopers , daarvoor eenige schadevergoeding zullen kunne indienen,voorts het brood wegen, en ingeval zij brood aantreffen, dat in hoedanigheid niet aan het bepaalde bij dit reglement voldoet,of niet overeenkomstig het pas gegebakken is alle zoodanige brooden verbeurd verklaren en doorsnijden om overeenkomstig de bepalingen in artikel 10 dadelijk aan den Armen te worden overgebragt.

Art.15
Zij zullen , ingeval zij vermoeden dat er onbehoorlijk Brood verborgen is, de huizen of pakhuizen der Bakkers of Broodverkoopers als mede de manden, wagentjes of iets diergelijks,waarin zij het brood bij de ingezetenen te huis brengen doorzoeken en bij eenige overtreding dezelve overeenkomstig de in art.12 bepaalde straffen worden toegepast.
Voorzoover het bovengemelde onderzoek niet door de Burgemeester geschieden zal hetzelve niet voor zonne of na ondergang mogen plaats grijpen dan op bijzondere en schriftelijke magtiging van het Hoofd van het Stedelijk bestuur bijgestaan door den bode dezer gemeente.

Art.16

De Bakkers zijn verpligt , om ten allen tijde de door of van wege de Burgemeester te doen onderzoek in hunne huizen , pakhuizen of winkels, als mede die van het brood dat op die wijze in art.9 vermeld wordt rondgebragt te dulden , zonder zich hiertegen eenigsints te mogen verzetten of dezelve moeijlijk te maken, op een boete in art 10 vermeld.
Ook zullen zij gehouden zijn altijd iemand te huis te hebben om bij de visitatie tegenwoordig te zijn op verbeurte als vooren.

Art.17
De Burgemeester,of de door hem benoemde commissie uit de Raad, zal van deze hunne bevinding behoorlijk aanteekening moeten houden,in een daartoe aan te leggen register en van alle bekeuringen behoorlijk Proces Vervaal opmaken in beide gevallen en aan B & W berigt doen terwijl bij bkeuring het Proces verbaal aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt zal woren ingezonden.-zullende verder bekeuring aan den betrokkene bakker uiterlijk den volgenden dag moeten worden kennis gegeven.

Art.18
De boeten komen geheel ten voordeele van de Stedelijke Kas.

Art, 19
Wanneer een bakker binnen de twaalf maanden na de eerste bekeuring zich aan dezelve overtreding andermaal schuldig maakt,zal in dat geval denzelvs altijd met gevangenisse gestraft worden.
Aldus vast gesteld in de vegadering van den Raad der stad Arnemuiden.
19 Junij 1843.

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 9 Junij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8.40
Rogge 6,25
Periode 12 t/m 19 Junij 1843
Extract
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 12 Junij 1843

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f. 8,40
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 “ 9 cent
Idem 10 “ 17 ½ cent
Idem 15 “ 26 cent
Idem 20 “ 35 cent
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars.

Arnemuiden,den 13 Junij 1843
Bericht van Mutatiën aan den Heer Militie Commissaris te Goes

Extract Notulen B & W van Middelburg
De Middelprijs der metrieke mudde van
Tarwe f.9,00
Rogge 6,75
Periode 19 t/m 26 Junij 1843

Extract
Becius
Secretaris.

Arnemuiden den 19 Junij 1843
Prijs der mudde f.9,00
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 9 cent
Idem 10 18 cent
Idem 15 27 cent
Idem 20 36 cent
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars.

Reglement voor het schutten van vee binnen de gemeente ARnemuiden.

Art:1
Niemand zal eenig vee , hetzij paarden, ezels, koeijens of runders, varkens ,kalvers, schapen of geiten zonder geleide op de wegen & straten, het publieke grondgebied dezer Gemeente uitmakende, vermogen te laten loopen.

Art: 2
Elk stuk vee, dat zoodanig bevonden wordt, zal worden gevangen,aangehouden en gebragt in eene daartoe bestemde Schutskooi.

Art: 3 De hierna te meldene Schutmeester zal gehouden telken ten koste vanden eigenaar het geschutte vee van voedsel & drinken te voorzien, zoodra na verloop van twaalf uuren, zich geen eigenaar mogt opdoen, of ingeval bij art: 5 omschreven

Art: 4 Het vee dat in een andere weide etc bevonden wordt, zal op aanklagte van den eigenaar van het land oogenblikkelijk door den schutmeester moeten worden opgehaald en mede in de schutskooi gebragt.

Art:5
Bij aanmelding van den eigenaar van het geschutte vee, zal hetzelve bij voldoening van het verstrekte onderstand en van het in art:9 bepaalde schutsloon, door de schutmeester oogenblikkelijk moeten worden ontslagen, terwijl ingeval den eigenaar tot de voldoening dier kosten zich onwillig mogt betoonen en alzoo bij aanmaning van B & W daarin nalatig blijven, zal het geschutte vee voor alle schade die daarover zoude kunnen komen ten zijnen kosten worden aangehouden, tot daaromtrent door de bevoegde autoriteit in art: 11 vermeld zal zijn beslist.

Art:6
Bij ontstentenis van eenig eigenaar van het gemelde vee binnen deze Gemeente zal zoodra mogelijk in de nieuwsbladen van dit eiland de eigenaar worden opgeroepen met vermelding van het getal, soort kunne en haar/ van het geschutte vee.

Art:7
Geen eigenaar binnen acht dagen na deze oproeping zich aanmeldende zal naar mate de waarde van het geschutte vee dit gedoogd dezelfde annonce moeten herhaald worden ten einde door deze publiciteit hetzelve weder in handen van de eigenaars worde gesteld.

Art:8

Acht dagen na verloop van de tweede afkondiging zal B & W overgaan tot de verkoop van het geschutte vee en zal de opbrengst daarvan na aftrek van schutsgeld en onderhoud ten profijte van den Armen dezer gemeente worden gegeven.

Art: 9
Elke schade welke door het verdwaald vee is aangerigt en teweeg gebragt, zal door den beschadigden ingevolge art: 1404 van het Burgerlijk Wetboek op den eigenaar of gebruiker kunnen verhaald worden.

Art:10
De veldwachter dezer gemeente wordt belast met de functie van schutmeester en zal daar voor als als loongenieten voor iederen dag dat het vee zich in de schutskooi bevindt van een paard, ezel, koe of rund beneden de drie jaren vijftien cents f.0,15
En voor voedsel per dag mede f.0,15
En boven de drie jaren dertig cents f.0,30
Voor voedsel per dag mede dertig cents f.0,30
En voor elk varken, kalf, schaap
Of geit, zonder onderscheid van jaren f.0,10
Voedsel voor elken dag vijftien cents f.0,15
Onverschillig waar hetzelve door den schutmeester wordt dwalende gevonden.

Art: 11
Elk verzet dat hij van de eigenaar van het geschutte vee in de uitvoering van zijn functie mogt ontmoeten, als wel onwilligheid tot de voldoening van het in vorige artikel omschreven schutsloon en verstrekt voedsel, zal hiervan door hem proces verbaal worden opgemaakt en door B en W aan den Heer Ambtenaar van het openbaar Ministerie bij het Kantongeregt verzonden worden.

Art:12
De eigenaars van het geschutte vee welke zich bezwaard mogten achten, zoo met betrekking van het loon als verleenden onderhoud kunnen zich dienaangaande aan B & W adresseren , welke naar bevind van zaken in billijkheid kunnen beslissen.
Wordende een iegelijk aangemaand zich naar den inhoud dezes te gedragen, hetwelk na gedane bekendmaking ter gewone plaats, van dat? Oogenblik af aan in volle kracht 7 werking zal worden gesteld.
Aldus vastgesteld in de vergadering van den raad der stad Arnemuiden den 19 Junij 1843
De Burgemeester,
C.D.B.

Extract notulen B & W der stad Middelburg
Den 23 Junij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,75
Rogge f.6,75
Periode 26 Junij t/m 3 Julij 1843
Volgens de middelprijzen der Levensmiddelen
Extract
Etc
Becius
Secretaris

Middelburg, den 23 Junij 1843
Onderwerp: Benoodigde ligging etc
Voor zieke behoeftigen
Volgens een bij mij ingekomen berigt van de provinciale geneeskundige commissie, bevinden zich onderscheidene zieke behoeftigen in uwe stad ten eenenmale ontbloot van de hoogst noodige ligging en deksel, zoo zelfs dat sommigee hunner zich met een weinig vervuild stroo moeten behelpen.
Bekend met den ongunstiegn staat van de financiën uwer stad, en wel genegen zijnde om te bewerken dat zoo mogelijk van wege de provincie eenigermate in het bedoeld gebrek worde voorzien, heb ik de eer UEA te verzoeken mij ten spoedigste, na gehouden overleg met de in uwe stad aanwezige geneeskundigen en met in het ooghouding van gepaste zuinigheid op te geven,wat er zou benoodigd zijn om de gedachte behoeftige, van de vereischte gevulde stroozakken en dekens van de minste soort te voorzien, en daarbij tevens voor elk artikel, aanwijzing te doen van de kosten die daartoe zullen worden vereischt.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 24 Junij 1843
Onderwerp: Benoodigde ligging
Voor zieke behoeftigen
Na gehouden overleg met de geneeskundigen binnen deze stad, hebben wij de eer in voldoening aan Uwe Excie missive van 23 dezer maand voor de behoeftige zieken binnen deze Gemeente aan te vragen de navolgende stroozakken en deksel als
100 Ned.Ellen Linne tot het maken van 19 à 20 stroozakken per el f.0,60 f.60—
25 dekens de minste soort à f.1,30 32,50
75 Bossen stroo à 10 cent 7,50
Maakloon à 30 cent 6,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te samen f.106,00

Het strekt ons tot bijzonder genoegen dat Uwe Excie bij den ongunstigen staat onzer finantiën, die nog steeds achteruitgaan in onze gemeente, zoo zeer genegen zijt tegemoet te komen en bevelen dan ook dezelve in deze oogenblikken in Uwe Excie gunstig aandenken , doch moeten Uwe Excie mededeelen dat bij eene mogelijke te verleene subsidie uit de Provinciale fondsen, wij bij het weinige stroo dat den Landman in het voorlede jaar heeft opgedaan eenigsints verlegen zijn, het benoodigde vulsel te bekomen, en hebben diensvolgens gemeend de uitgetrokkene som voor het stroo niet minder te mogen stellen, vertrouwende dat Uwe Excie in hetzelve genoegen zult nemen daar de opgave zoo min mogelijk is genomen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 25 Junij 1843
Onderwerp: onderhoudskosten behoeftigen
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen een staat van onderhoudskosten in het bedelaars-werkhuis te Middelburg van de personen van Willeboordse Johanna en Maartense Pieter, welke blijkens uwe missive van den 1 Meijl no 126 binnen uwe stad onderstands-domicilie hebben;UEA informerende dat de voorsz\; onderhoudskosten uit het aandeel uwer gemeente in de opbrengst der plaatselijke belasting over het loopende jaar, overeenkomstig mijne circulaire van den 30 januarij 1833 A no 1078 2e afd; PB no 20 zullen worden voldaan en op den post van onvoorziene uitgaven bij de begrooting van dat jaar toegestaan, zullen worden geïmputeerd.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Staat van de verschuldigde onderhoudskosten van Bedelaars in het Werkhuis te Middelburg door de gemeente Arnemuiden
682 Willeboordse Johanna 10 Maart 1843 OM Middelburg naar de Ommerschans: 2 Junij 1843 verblijf 25 dagen onderhoudskosten ad 20 cent daags: f.5-
682 Maartense Pieter 10 maart 1843 OM Middelburg naar de Ommerschans 2 Junij ; verblijf 67 onderhoudskosten ad 20 cent daags : f. 13,40
Middelburg den 25 Junij 1843.
Totaal f.18,40

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland

Middelburg den 27 Junij 1843
Onderwerp; Verleend subsidie
Ter voorziening in den nood van
Behoeftige zieken

Ter voorziening in den nood der behoeftige zieken in uwe stad door Heeren GS van wege de provincie een subsidie ten bedrage van een honderd Gulden is verleend , UE verzoekende om in overleg met de in uwe stad aanwezige geneeskundigen te zorgen dat de vereischte stroozakken en dekens alsnu onverwijld worden aangeschaft en uitgereikt, waarvan het mij aangenaam zal zijn door het onvangen van uw rapport deswegens spoedig te worden overtuigd; zullende van UEA later eene declaratie van gen:verstrekkingen in duplo vergezeld van de noodige bewijsstukken worden ingewacht.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 27 Junij 1843
Onderwerp: Berigt ontvangst reglement
Op het schutten van vee
Bericht van ontvangst van genoemd regelement, zal aan de liberatiën van Heeren S worden onderworpen.
Van Vredenburch

Middelburg den 28 Junij 1843
Hierbij gaat het invorderbaar verklaarde kohier 1 en 5 van het personeel en Patent dienstjaar 1843/1844 4e kwartaal.
Verzoek:afkondiging en kennisgeving daarvan.
De Controleur der directe belastingen etc
Te Middelburg
Handtekening

Extract Notulen B & Wte Middelburg
den 30 Junij 1843
De metrieke mudde
Tarwe f.8:75
Rogge 7:25
Periode 3 t/m 10 Julij 1843
Extract etc.
Becius
Secretaris

Middelburg 1 Julij 1843
Onderwerp: Kennisgeving Herijk
Ter voldoening aan het besluit van GS van Zeeland van 24 maart jl no19 heb ik de eer UEd kennis te geven dat voor den herijk der maten en gewigten door mij in de stad Arnemuiden zal worden gevaceerd Maandag Dingsdag en Woensdag 17,18 en 19 Julij des voormiddags van half tien tot 2 uren; dat met de stad Arnemuiden zijn gecombineerd de gemeenten Kleverskerke en Nieuw en St Joosland, aan welker besturen ik UEA verzoek mededeeling te doen van bovenstaande bepaling.
Etc.
Handtekening

Arnemuiden

Hierna volgt: Kennisgeving Herijk en de Bekendmaking hiervan

Arnemuiden 3 Julij 1843
Aan den Gouverneur
Er is aanhoudend toezicht geweest ;er is niet gebedeld geworden; ook niemand is voor ons gebracht geworden.

Idem
De Broodzetting is geschied voor het 2e kwartaal naar opgave der marktprijzen

Idem
Hierbij een verbaal van de stedelijke kas volgens de bestaande verordeningen
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 5 Julij 1843
Aan den Heer Gouverneur en Geneeskundige Commissie
Wij hebben de eer Uwe Excie UEd: kennis te geven dat bij ons geene berigten zijn ingekomen dat in den loop van het 2e kwartaal dezes jaars, iemand in den gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.
De Burgemeester
CDB

Gelet op het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee in de provincie mag ter vetweiding naar de hofstede van M. Filius ééne zwartbonte 3 jarige vaars uit ZuidBeveland te Middelburg aangebracht worden met voorkennis van de Policie en geheel afgezonderd van ander rundvee moet worden gestald en gevoed. Er is machtiging nodig voor eventueel vervoer van de gezegde plaats naar elders.
Middelburg den 6e Julij 1843
De Staatsraad voornoemd
Van Vredenburch

Extract Notulen B & W te Middelburg
Den 6e Julij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,25
Rogge f.8,00
Extract etc
Becius
Secretaris

Arnemuiden 10 Julij 1843
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.9,25
Gewigt van het Brood Prijs van het Brood
Een brood van 2 oncen 04 cents
Een “ 5 “ 09 ½ cents
Een “ 10 “ 18 ½ cents
Een “ 15 “ 27 ½ cents
Een “ 20 “ 37 cents
Boven welke prijs het bovenstaand brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

De Gebroeders van Cleef Drukkers
Stellen drukwerken ter beschikking tegen een bepaalde prijs.
Het betreft o.a Verklaring ter bekoming van tijdelijken vrijdom van grondbelasting wegens stichting enz. van gebouwen
Register van Aangiften enz. door de Collegien van Zetters te houden
Arnemuiden bestelt van het eerste drukwerk 50 tegen een prijs van f.0,90 cent
En 10 vellen van het tweede f.0,50.

Aan de Heeren B & W der stad Veere

De moeijlijke positie waarin deze gemeente zich door de veelvuldige lijden der zieken bevind, brengt ons in de ????/noodzaak ? om voor de behoeftigen en tijdelijk hospitaal op te rigten.
Dit heeft ten gevolge gehad dat wij door HEGA zijn uitgenoodigd geworden om ons zoo bij het bestuur der stad Middelburg als bij het andere stedelijke besturen in deze Provincie poging aan te wenden om de noodige kribben, ligging & fournitures te verkrijgen.
Dientengevolge haasten wij ons UEA zeer vriendelijk te verzoeken , om de brenger dezes te willen mededelen of bij het bestuur uwer stad voorhanden zijn een zeker aantal stroobedden of zakken & dekens en of UEA zich zich genegen zoude gevoelen dezelve ter leen, of wel tegen een matigen prijs over te laten.
Wij zouden vooreerst minstens gesteld van elk een twintigtal behoeven; het zal ons dus bijzonder aangenaam wezen UEA rescriptie hierop te mogen ontvangen, met kennisgeving, indien zij disponibel zijn wanneer dezelve zouden kunne worden afgehaald door het Bestuur hetwelk tot wederdienst en allen tijde zich bereid betoond.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heren GSvan Zeeland.
Vrijdag den 14 Julij 1843
Gelezen zijnde ene missive van de Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland van den 12 dezer maandd houdende verslag van de bevindingen van den voorzitter en één der leden van de Commissie ten aanzien van de gesteldheid der heerschende ziekte te Arnemuiden bij het door dezelve ten gevolge der delegatie van de Commissie in loco gedaan verder onderzoek; - waaruit blijkt dat de ziekte reeds in de maand Januarij dezes Jaars is ontstaan; dat dezelve eerst langzaam en schier ongemerkt en vervolgens maar vooral in de laatste 14 dagen zigtbaar is toegenomen; dat de aard der ziekte steeds wel dezelfde is gebleven, maar deze toch in den laatsten tijd in hevigheid is toegenomen; dat ofschoon de lijders door de geneeskundigen te Arnemuiden doelmatig worden behandeld; zij echter uithoofde van hunne armoede en van de bij de inwoners bestaande vrees voor besmetting van eene behoorlijke voeding, dekking en oppassing verstoken zijn,dat het onder zoodanige omstandigheden te vreezen is dat de ziekte, nu reeds toegenomen bij vermeerderende zomerwarmte het aanstekend en besmettelijk karakter zal aannemen en alzoo niet alleen voor de inwoners van Arnemuiden, maar zelfs ook voor die der geheele Provincie gevaarlijk zoude worden, dat mitsdien,naar het oordeel der Commissie op eene meer krachtdadige wijze dan tot dusverre is geschied, in den dringende nood behoort te worden voorzien, en dit in Arnemuiden alleen kan geschieden door de lijders voor zoo ver men die onder beheer heeft in een hospitaal te plaatsen, waartoe zich een locaal der weverij, waarin thans niet wordt gearbeid, aanbiedt, en hetwelk zoo al niet al de voordeelen van een goed gesticht van dien aard opleverende, echte dat nut zal doen dat de zieken veel beter zullen kunnen worden verzorgd.
Is goedgevonden
1 Het Stedelijk Bestuur van Arnemuiden uit te noodigen en te autoriseren om onverwijld op den ontvang dezer met overleg van de Geneeskundigen aldaar, en onder toezigt van de Provinciale Geneeskundige Commissie, denwelke tot het houden van dat toezigt bij deze speciaal wordt uitgenoodigd voorlopig ten koste der provincie met in achtneming van de vereischte spaarzaamheid, het beschikbare locaal der weverij tot opneming der behoeftige zieken in gereedheid te doen brengen,dezelve daarin te plaatsen en het noodige aan te schaffen ten einde in een behoorlijke verpleging, oppassing, voeding, dekking,enz van dezelve tot aan hun herstel worden voorzien, met aanbeveling om bij het Stedelijk bestuur van Middelburg of van eene ander stad in de Provincie pogingen aan te wenden om de aldaar beschikbare militaire kribben ter leen te verkrijgen, en zoo mogelijk ook militaire ligging, fournituren ten minsten prijze over te nemen, welke benoodigdheden bijaldien deze pogingen mogten mislukken, op de minst kostbare wijze daar waar zulks geschieden kan, zullen worden aangeschaft of aangekocht; en wijders onder gehoudenheid om wekelijks aan deze Vergadering van het aangewende ter voorziening in het benoodigde en van de kosten van dien, als mede van den stand der ziekte,rapport te doen, wordende gemeld bestuur uitgenoodigd om in de kleine en dagelijksche Uitgaven voor het opgegeven ter nader verrekening met de gewestelijk administratie bij wijze van voorschot uit de plaatselijke kas te voorzien etc.
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden 16 Julij 1843
De toestand waarin onze gemeente verkeert wegens een groot aantal behoeftige zieken zal UEA zoo door particulier berigt als door de menigvuldige annonces dienaangaande in de Middelburgsche courant geplaatst genoegzaam bekend zijn, zoo dat het wel niet noodig zal wezen UEA tot overtuiging der gegrondheid meerdere bijzonderheden van de ziekte als van de diepe armoede welke alhier tegenwoordig heerscht
Die armoede heeft dan ook ons Provincie bestuur opgewekt om in deze dringenden nood de hulpzame hand te bieden, ten einde onder den Goddelijken Zegen ,voor te komen dat deze heerschende ziekte zich niet verder verspreide en wel voornamentlijk ten koste van de Provincie, en alhier voor het tegenwoordig ongebruikt lokaal der weverij tot opneming der behoeftige zieken in gerustheid/ gereedheid ? te laten brengen en ons uitgenoodigd om bij het Bestuur der stad Middelburg poging aan te wenden,daartoe de noodige beschikbare miltaire kribben ter leen te verkrijgen alsmede zoo mogelijk ook militaire ligging fournituren ter mindere prijs over te nemen.
Deze uitnoodiging heeft ons op heden in het belang van onze lijdende natuurgenooten werkzaam gemaakt met de geneeskundigen alhier in overleg te treden, hoeveel kribben dat voor het tegenwoordig daartoe gevorderd wordt en den uitslag heeft daartoe geleid dat HEd vermeend hebben ???? minder te moeten aanvragen, dan vijftig of zestigtal zoo veel mogellijk een manskribbe, met de daarbij benoodigde ligging.
Het zal ons dus bijzonder aangenaam wezen van UEA enigsints te mogen vernemen of dezelve kribben bij UEA voorhanden zijn, en zich genegen zouden gevoelen dezelve ter leen voor ons beschikbaar te willen stellen, zoo mede de daarvoor benoodigde legging met opgave der kosten, welke wij verpligt zouden wezen UEA te vergoeden en ons wel te willen inlichten,waar en wanneer dezelve van onzen ’t wege kunnen worden afgehaald.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 17 Julij 1843

Ik heb de eer UEd bij deze te verzoeken, om zoo mogelijk UEd op morgen in den loop van den voormiddag ten stadhuize te willen vervoegen, om met UEd in overleg te treden, ten aanzienvan de voor de stad Arnemuiden bij Heeren Burgemeester en Wethouders aangevraagde fournituren.
De Burgemeester van de stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke.

Middelburg den 17 Julij 1843
Edele Achtbare Heren !
Op zijnen tijd ontvingen wij UEA geeerde letteren van gisteren, en geven wij volgaarne om het lijden onzer ongelukkige natuurgenoten te helpen verzachten tot het ontruimen der weverij onze toestemming.
UEA tevens allervriendelijkst verzoekende om onze weefgetouwen op eene drooge plaats te doen bergen en voorzichtig te doen afbreken en nummeren.
Heden geven wij Baas Beerthuis order om de kammen uit de getouwen te nemen en UEA de sleutels te doen overhandigen.
H & M Salomonson

Extract uit Notulen van B & W
Den 14 Julij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 9,00
Rogge 7,50
Periode 17 t/m 24 Julij 1843.
Extract etc
Becius
Secretaris
Arnemuiden den 17 Julij 1843
Broodzetting.
Prijs van het brood; 2 ons 4 cent
5 ons 9 cent
10 ons 18 cent
15 ons 27 cent
20 ons 36 cent
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars


Arnemuiden ,17 Julij 1843
Samenvatting:
De bepalingen omtrent de berekening der grondslagen waarop de zetting van het Brood tot dusverre heeft plaats gehad en voorkomende in het Prov. Reglement van de 9 Julij 1818 en de daarop bij KB nader gebragte wijzigingen, zullen tot tijd en wijle voorgeschreven Prov: reglement door eene stedelijke verordening zal zijn vervangen met betrekking tot deze stad deszelfs kracht behouden als of dezelve van eene vroegere stedelijke keuze waren gearresteerd en afgekondigd.
Gedaan te Arnemuiden den 17 Julij 1843
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 17 Julij 1843
Bij twee vonnissen van het kantongeregt te Middelburg, het eerste dd 16 Januarij 1843, het tweede 27 Maart 1843, is ter zake van twee onderscheidene Jagtdelicten veroordeelt in de daarbij uitgesprokene boeten en proceskosten, zekere Jacobus Meerman, visscher te Arnemuiden, die bij het eerste vonnis opgegeven wordt te zijn 20 jaren oud terwijl het tweede vonnis als bij verstek gewezen geene vermelding van ouderdom inhoudt.
Ofschoon het mij meer dan waarschijnlijk voorkomt, dat deze Jacobus Meerman bij beide vonnissen veroordeelt, dezelfde persoon is, wenschte ik zulks gaarne met zekerheid te vernemen, daar er als dan recidive zoude bestaan, en de lijfsdwang als dan ingevolge de bestaande verordeningen op het stuk der Jagt en vischerij zoude moeten worden uitgeoefend .
Tevens wenschte ik gaarne bij eene toestemmende beantwoording van bovenstaande vraag van UEA te vernemen den juisten dag der geboorte van gemelden Jacobus Meerman, ten einde onmiddellijk bij zijne meerderjarigheid tot het uitoefenen van het middel van lijfsdwang voort te gaan
De Ontvanger ad interim der Registratie
Heijkoop

Arnemuiden den 19 Julij 1843
Aan den Heer Ontvanger
Der registratie
Bij UEG missive van den 17 dezer maand no 62 verzoekt wordende met betrekking tot Jacobus Meerman visscher & alhier woonachtig, hebben wij de eer UEG te berigten dat bij een deswegens gedaan onderzoek het ons ten vollen is gebleken dien persoon denzelfden is, welke bij vonnis van het kantongeregt te Middelburg wegens contraventie op het stuk der jagt tot tweemaal is veroordeeld geworden, en dat hij geboren is op den 9 November 1822.
De Burgemeester
CDB

Veere den 18 Juli 1843
Aanvraag fournitures
Ter beantwoording van UEA missive van heden no 219/3 inhoudende verzoek om mededeeling te mogen bekomen of bij het Bestuur dezer stad voorhanden zouden zijn een zeker aantal stroobedden ( of zakken)binnen UEA Gemeente.
Vinden wij ons in de onaangename verpligting UEA te moet berigten dat reeds sedert een geruimen tijd deze goederen zijn verkocht geworden en wij alzoo aan de de vriendelijke uitnoodiging van UEA , hoe gaarne, niet kunnen beantwoorden.
B & W der stad Veere
Handtekeningen


Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
Den 21e Julij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,00
Rogge f.8,00
Volgens de middelprijs der Levensmiddelen op de Markten van den 20e dezer.
Extract etc
Becius
Secretaris

Aan B & W te Arnemuiden
Het Diaconie Armbestuur dezer gemeente heeft de eer het Achtbaar Gemeentebestuur nevensgaanden staat der Armen dato 1 Jan tot ultimo Junij dezes jaars toe te zenden, waaruit blijkt dat door de menigte sterfgevallen en andere ongunstige omstandigheden gen: Diaconie Armbestuur zich buiten staat bevindt, noch de bedienden noch den verpleging der in het simpelhuis geplaatste vrouw te betalen; weshalven het Diaconie Armbestuur zich tot UEA Heeren wendt met verzoek om Extra subsidie.
Uit Naam den Last
Van het Diaconie Armbestuur
H: Haesebroeck
Pred.
Arnemuiden
22 Julij 1843

Hier volgt een samenvatting van een (klad)verzoek waarschijnlijk gericht aan GS van Zeeland

Een extra subsidie is gevraagd door het Diaconaal Armbestuur op 22 Juli 1843.
B & W geven te kennen dat de giften welke door de Algemeene weldadigheid tot verpleging der zieken verleend worden, niet kunnen strekken tot betaling der bedienden of in het Simpelhuis geplaatste vrouw en dat wij weshalve uit overtuiging van de volsterkte noodzakelijkheid zich in de verplichting bevinden ons andermaal de vergadering voor te dragen aan dezelve een extra subsidie van f.100- toe te kennen..
Gezien den daarbij overgelegden staat, gelet op het besluit van Heeren GS van 2/9 Junij jl PB no 59
In aanmerking genomen
Dat door een groot aantal overledenen , welke ten koste van het Armbestuur ter aarde besteld zijn de hunne onvoorziene uitgaven tot dat einde op onze autorisatie zijn gebezigd geworden en dat zoo door de geringe vischvangst als de heerschende ziekte hunne collecte niet toereikend zijn, om in alle die uitgaven te voorzien.
Is na deliberatie goedgevonden
Aan HEGA bij deze de vereischte autorisatie aan te vragen, om uit de onvoorziene uitgaven van dit jaar op onze begrooting toegestaan, het Diaconie Armbestuur een extra subsidie te verlenen van f.100-
Etc

Hierna volgt een STAAT der Armenkas van primo Januarij tot ultimo Junij van den Ontvanger
Samenvatting:
Collecten per maand : de hoogste in Junij: f.53--; de laagste in Februarij : f 12—
Gemiddeld f.20- met de uitschieter in Junij
De zoogenaamde 14 daagsche collecte: gemiddeld per maand f.7,50
Avondmaalcollecte: in Januarij en April: gemiddeld per maand ruim f.5—
Zesweeksche Collecten: Februarij en Mei:samen ruim f.10
Stedelijke subsidie; Februarij t/m Mei : f. 200-
Ontvang : f 509,19 ½
Uitgaaf : f 498,51 ½

Uitgaaf
Bestedingskosten t.b.v. Adr.Adr. de Ridder in het simpelhuis te Middelburg: f.62,50
Bedeeling aan geld en brood afloopend van f.68,22 tot f.40,04 over 6 maanden: f.312,41
Aan kleederen in totaal f. 31,20
Begrafeniskosten
Drie personen waarbij de kisten betaald zijn à f.6,82 ½ f. 19,97 ½
( 2 dragers (hebben)bedankt voor het geld)
Vier personen waarvoor de f.1- voor het graf betaald is
À f.3,82 ½ maal 4 geeft de som van f. 15,30
Negen personen waarvan het graf met f.0,75 betaald is
À 3,57 ½ maal 9 geeft de som van f. 32,17 ½
Een grafje voor een kind betaald ten behoeve eener
Niet bedeelden f. 0,50

Onderwijskosten 1 april aan den onderwijzer Kwekkeboom f. 5,00
Aan het Armbestuur te Vlissingen betaald
Ten behoeve van Ph.Meulmeester f. 15,55 ½
Betaald aan Jan Dingemanse, kost en inwoning
Voor de wees Jacobus ? Schroevers f. 3,90

Totaal f.498,51 ½

Arnemuiden 25 Julij 1843
Onderwerp: opneming bezaaide bundertallen.
In voldoening aan de laatste zinsnede van Uwe Excie circulaire vanden 24 Nov: 1843 PB 25, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de opneming van de bezaaide bundertallen onder deze Gemeente , ter bepaalde tijd heeft plaats gevonden.
De Burgemeester
CDB
Namen der Landbouwers:
F. van Eenennaam
J. Meerman
L. van Eenennaam in gebruik van Citters
A. Adriaanse
Jan Bernard Joosse
C.van Eenennaam
B.Schets
L.Wisse
J. Schoonenboom
A.Koets
S.van Keulen.
L. Willeboordse
C. Oreel
A. Filius
Jac: Bliek
Jac: Koster
Jac: van Westende
De weduwe Matthijsse
C.Huize
P. de Kraker
D? Maljaars
Dhr van der Heim
Haarsma
F.Geldhof
H.Jongepier
????????
Tak Brouwer
C Schaer ?
J.W. van Sonsbeeck
Van Maljaars tot Sonsbeek zijn de landerijen calculatief bijgevoegd daar dezelve onder de bovengemelde landlieden zijn verpacht
Vooral vander Heim, Haarsma en H.Jongepier vallen op wegens de grote oppervlakte bunders en de opbrengsten van Tarwe Rogge, Gerst Haver (minder) Winterkoolzaad, Boonen(Paarden/witte), Erwten , Aardappelen, Vlas (alleen Schoonenboom), Moesland (alleen A.Adriaanse , J.B. Joosse en C. Oreel), Klaver (8 landlieden) Peen( 7 landlieden) Bruine boonen (8 landlieden)
Arnemuiden Julij 1846
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 21 julij 1843
Het gaat over de aanschaf van 19 gevulde stroozakken en 25 dekens ter voorziening in zooverre in den nood van behoeftige zieken te dier stede.
Is goedgevonden
Een subsidie toe te kennen ten bedrage van één honderd gulden ten laste der provinciale fondsen van 1841 opte maken.
Hierbij ordonnantie van betaling. Op te nemen in de begrooting van buitengewone uitgaven.
De griffier der Staten
Handtekening

Middelburg den 24 Julij 1843
Hierbij gaat de op 19 dezer invorderbaar verklaarde primitieve kohier no 1 van het patentregt dienstjaar 1843/1843
Binnen 5 dagen na ontvangst mij de dag vanafkondiging te willen opgeven.
De Controleur der directe belastingen etc te Middelburg.
Handtekening

Afkondiging vindt plaats.

Arnemuiden den 26 Julij 1843
Aan Heeren GS van Zeeland.
Onderwerp: Onkosten ziekenzaal
Wij hebben de eer aan UGEA te doen toekomen eene staat in duplo houdende opgave van gemaakte onkosten voor het onderbrengen der weverij tot een tijdelijk hospitaal tot verpleging van behoeftige zieken binnen deze gemeente.
Het strekt ons tot bijzonder genoegen UEA de verzekering te kunnen mededeelen dat wij aanvankelijk om in een gunstig resultaat moen verblijven, daar de zieke bij eene doelmatige behandeling, zuivering en oppassing hand over hand in beterschap toenemen zoodat gedurende deze week reeds 2 personen dezelve hebben verlaten, terwijl daarentegen 8 nieuwe lijders zijn opgenomen kunnende wij niet bemerken dat de ziekte in hevigheid toeneemt, zoo dat wij alle hoop hebben , spoedig geheel van dezelve verlost te zijn; tot heden hebben wij sedert ons laatste berigt geene overledenen.
De commissie belast met het toezigt over dezelve heeft ons advies gevraagd, op de kosten voor het aanschaffen van hembden & hemdrokken, welke aan de herstelden bij het verlaten van het gesticht worden medegegeven de vernieuwing derzelve ten koste van de Provincie moeten worden aangeschaft of wel dat zij uit de giften welke van tijd tot tijd voor de zieken verleend worden ,moeten betaald worden, daar de meeste lijders zeer sober van onderkleederen zijn voorzien, welke tot voorkoming van voortplanting der ziekte ter behoorlijke diepte worden gedolven.
Ten einde in staat te wezen later eene behoorlijke verantwoording aan UEGA te kunnen doen, zal het ons aangenaam wezen, van UEGA te mogen vernemen of de vernieuwing van de hier vorengemelde goederen steeds ten koste der provincie moge plaats hebben, of wel wanneer dezelve eenmaal aangeschaft zijn voor ????? in het hier vorengemelde fonds moeten worden gesuppleerd.
De Burgemeester
CDB


Weekstaat van kosten der ziekenzaal te Arnemuiden, loopende van den 22 Julij tot den 28 Julij 1843, in welk tijdvak in gemelde zaal zijn verpleegd geworden een getal van 29 zieken.
Uitgaven van dagelijksche behoefte
Brood P.J.Crucq f.4,86
F. van Eenennaam 3,71
L. van Eenennaam 1,89 f. 10,46
Vleesch M. Koppejan 8,75
Koffij,thee, suiker
Rijst enz.
J. Joosse 3,13
J.Kraamer 1,29
M.van Eenennaam 1,95 ½
B.M. Giffard 3,05
J. Meerman 2,96 12,38 ½
Oppassing
B. Harthoorn opzigter 5,60
M. van Belzen, K.Huissoon
G. Buster & J. Grootjans oppassers 20.00
M. Koppejan loon soepkoken 3,00 28,60

Brandstoffen
F. Joosse 1.05
B.M. Giffard 1.05
C. Moens 70
De weduwe Bakker 2,58 5,38

Kleine Voorschotten
C.J. Baars 13,35
Voor het ontvangen der zieken op den eersten dag f.7 en voor het waschen van goed en ?? der kosten f.2,90 citroenen f.1,25 rijst f.2,40
Uitgaven niet tot de dagelijksche behoeften behoorende eerste inrigting en tot aanvulling of instandhouding derzelve totaal 79,12 ½

Kleedingstukken
M.Kraamer 13,27 ½
P. Kraamer 35,31 ½ 48,59
Leggingstukken

129 N. ellen linnen voor bedden
M. Kraamer 103,40
20 Moltons dekens
50 N. Ellen linnen voor bedden
P. Kraamer 29,90
72 N. Ellen katoen
G. Mes 14,40 147,70
Andere behoeften

Timmerwerk
S. van Eenennaam 165,23
J.K. Crucq 131,84
P. v. Eenennaam 106,58 403,65

Huisraad als ijzeren potten, steekpannen, Potten en pannen
Diermans & zoon volgens rek 14,30
D. Odding 1,08
F.Joosse 10,55 ½
De wed. Buis 2,37 ½
J. Meerman 2,49 ½ 30,801/2

Vragtlonen voor het halen
Van kribben & peulen
B. Schets 5,10
B.M.Giffard 1,50 6,60
f.637,34 ½
verzameling
dagelijksche behoeften 79,12 ½
geen dagelijksce behoeften 637,34 ½

algemeen totaal 716.47

Arnemuiden 28 Julij 1843
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 28e Julij 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9:60
Rogge 8:50
Periode 31 Julij t/m 7 Augustus 1843
Extract
Becius secretaris

Arnemuiden 31 Julij 1843

Zetting van het Brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 4 cents
5 oncen 9 ½ cent
10 oncen 18 ½
15 oncen 27 ½
20 oncen 37 “
Boven welke prijs bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Extract uit het verbaal Van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 28 Julij 1843
Is gelezen etc;
Voorts gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 24 dezer maand houdende rapport van het door de Commissie ad hoc verrigtte en aangeschafte
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat het door de commissie ad hoc verigtte ten deze door deze vergadering aanvankelijk wordt goedgekeurd met opmerking nogtans dat, volgens het berigt der Provinciale Geneeskundige Commissie de aangeschafte dekens de noodige uitwaseming bij velen der opgenomen zieken vooral bij ongunstig weder niet genoegzaam schijnen te zullen bevorderen, dat daarin mits dien hetzij door een meer ruime uitgifte der aanwezige dekking of door aanschaffing van afgekeurde & gezuiverde militaire of matroozen dekens met overleg van de Geneeskundigen zal behooren te worden voorzien, dat de Vergadering overigens B & W wil hebben aanbevolen om toe te zien en te zorgen dat bij de aanleverende kosten voor de verpleging en oppassing der zieken de uiterste spaarzaamheid worde in acht genomen, vermits de beperkte toestand der provinciale fondsen niet gedoogt daarvoor eenigzints belangrijke uitgaven te doen en het de vergadering bejammeren zou wegens het kostbare der inrigting het aangevangene werk te moeten laten varen;met uitnoodiging aan B & W om voor zooveel noodig derzelver invloed te besteden, dat de giften welke door de algemeene weldadigheid in de tegenwoordiglijk te Arnemuiden plaats hebbende omstandigheden worden uitgereikt bijzonderlijk ten behoeve der in de Ziekenzaal opgenomen zieken worden aangewend teneinde daardoor het oogmerk der gevers te bevorderen en tevens de provincie in de voor de onderwerpelijke voorzieningen te doene Uitgaaf zooveel mogelijk te verligten: zullende het der vergadering aangenaam zijn, bij de van het plaatselijk bestuur verwacht wordende week rapporten, tevens eene op-gave aan te treffen van hetgeen in de week waartoe dezelve betrekking hebben aan giften ten behoeve der zieken is ingekomen.
Extract dezer voor zooveel het 2e punt betrefft zonder resumtie worden gezonden aan B & W voornoemd tot informatie en narigt.
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden den 4 Augustus 1843
Rapport & declaratie van onkosten
In voldoening aan UEGA resolutie van den 28 Julij jl no 6 hebben wij heden in onze vergadering verzocht de door ons benoemde Commissie voor het tijdelijk hospitaal binnen deze gemeente ten einde dezelve uit te noodigen om de giften welke voor de zieken verleend worden, zooveel mogelijk tot ondersteuning & verkwikking derzeleve te doen strekken om daardoor niet alleen de Provincie in hare te verleenen onderpand tegemoet te komen, maar ook om het doel des gevers te blijven ? bevorderen.
Deze commissie aan wiens hoofd als president staat den Leeraar der Gemeente dominee? Haesebroeck heeft te kennen gegeven dat de giften welke hij ten gevolge de geplaatste advertentiën in de Middelburgsche courant tot heden heeft ontvangen ten bedrage eener som van f.582,15, dat hij daarmede in den onderhoud voorziet van een 30-tal kinderen of weezen , wier ouders thans in de ziekenzaal of overleden zijn, als ook dat hij daarmede de reconvalescenten wiens kleederen tot voorkoming van verdere besmetting als ook tot wering van tallooze ongedierten in den grond laat delven, van nieuwe voorziet, alsmede dat hij vroeger zich in de vergelijking heeft bevonden om ter leeniging van de schrikkelijke armoede welke alhier door die ziekte ontstond,, het noodige brood heeft aangekogt, en dat zijn Eerw; alvorens zich te kunnen declareren , of hij al of niet op ons dringend verzoek in de behoeften van de tegenwoordige zieken in de ziekenzaal wildet voorzien te kennen heeft gegeven, daartoe voorop verlangde te weten de kosten welke bereids, zoo tot aanschaffing van kleederen als van brood en den onderhoud van weezen,waarbij special dat fonds had opgerigt, door hem waren aangekogt, daar Zijne Eerw: op dit oogenblik niet wist tot welk bedrag zulks beliep.
Wij hebben gemeend van deze onze verrigting aan UEGA te moeten mededeeling doen, ten einde daartoe termen zijnde, UEGA alle die maatregelen zoude kunnen nemen, welke UEGA zullen dienstig oordeelen te gebruiken, daar wij vermeenen dat Zijne Eerw niettegenstaande wij de gunstige medewerking, welke UEGA ten onzen opzigte doen op den voorgrond hebben gesteld en verzogt hebben dezelve zooveel mogelijk te hebben onderschragen ? en zich mits zeer genegen gevoeld daaraan te beantwoorden.
Met genoegen kunnen wij UEGA mededeelen dat wij ook tot heden geene dooden te betreuren hebben, zoodat wij over dezelve inrigting ons niets genoeg kunnen verblijden, 8 herstelden hebben op verzoek der geneeskundigen dezelve verlaaten,en 14 nieuwe lijders zijn ook op dat zelfde verzoek weder opgenomen waaronder een der oppassers welke door de ziekte aldaar schijnt geïnfecteerd te zijn., zoodat er nu nog 35 zieken in dezelve aanwezig blijven.
De kosten zoo van aanschaffing van kleine benoodigdheden als verder behoeften en die de oppassers bedragen geduurende onze laatste rapport volgens bijgevoegde declaratie eene som van f.91,28 ½ .terwijl wij voortdurend de belangen van onze vermelde zieke ingezetenen blijven aanbevelen, zullende ook de strikste zuinigheid voortdurend worden behartigd, daar wij reeds ter behartiging van die zuinigheid op allerlei wijze hebben werkzaam geweest tot het bekomen van afgekeurde en gezuiverde militaire of matroos dekens, dan volgens een op heden ontvangen berigt zijn dezelve in de geheele Provincie niet meer voorhanden, zoo dat wij verpligt zijn ons alsnog van een dertigtal der reeds aanwezige te voorzien.
Moetende wij tenslotte UEGA mededeelen dat door de gunstige medewerking der Heeren Salomonson te Almelo aan den Burgemeester is toegekomen van de Nederlandsche Handelmaatschappij eene som van f.100-terwijl die Heeren daarbij uit hun privé beurs hebben toegevoegd eene somma van f.25- en welke zoo veel doenelijk ten nutte der zieken als tot verligting der provincie zulen worden besteed.
De Burgemeester
CDB

Specifieken Staat van verschuldigde gelden, zoo voor loon der oppassers als verschotten van Kruideniers en andere waren voor het tijdelijk hospitaal te Arnemuiden op last van de UGA Heeren GS van Zeeland ingevolge deze hun resolutie van den 16 Julij 1843 door het Stedelijk bestuur van Arnemuiden.
35 zieken.

B.J. Harthoorn f.5,60 loon als opziet
Aan de oppassers f.20—elk à f.5 2 weken
F.Joosse f. 2,97 ½ Kruideniers & andere waren
J.Meerman f. 2,73 ½ idem
C.Moens 1,63 idem
J. Kraamer 2,53 idem
Maatje v. Eenennaam 2,49 idem
De wed.J. Buijs 5,59 ½ idem
P.J.Crucq 1,62 geleverd brood
F. van Eenennaam 5,99 idem en karnemelk
L. van Eenennaam 3.98 ½ idem
Maatje Koppejan 11,75 voor leverantie vleesch en tot de soep.
Idem 9,30 verschot van gort, zout melk & brand gedurende
14 dagen voor de soepketel.
Idem 1,95 1 week vleesch voor de oppassers
C.J.Baars 13,15 Verschot van rijst f.2,30 voor het halen van peulen f.3, schoonmaken van huizen f.6,60; 25 citroen f.1,25
Totaal f.91,28 ½
Arnemuiden den 4 Augustus 1843
Corn: Dan: Baars
Ter ordonnantie van dezelve
Baars

Arnemuiden den 1 Augustus 1843
WelEdele Achtbare Heeren!

In antwoord van UEA missive van den 26 Julij dient het volgende: dat ik mij niet weigerachtig betoon, rekening en verantwoording te doen der voor mij gezondene giften in tegenwoordigheid van dat collegie dat daar aanspraak op heeft, als wanneer ik UEA uitnoodigen zal om daarbij tegenwoordig zijn, of uw lighaam door een lid te doen vertegenwoordigen, het is gegeven voor armen, zieken en weezen, die daardoor onderhouden moeten worden, en niet voor andere dingen.
De bekendheid met mijne drukke bezigheid ,zal u voorzeker met dit te vreden doen zijn, zoo niet, ik zal met geduld, maar in God gevestigde standvastigheid en vertrouwen, uwe verder maatregelen afwachten.
Westhalve ik de eer heb, mij met de meeste hoogachting en eerbied te noemen.
WelEdele Achtbare Heeren
Uw toegen. Dienstw. Dienaar
H: Haesebroeck
President

Aan het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Het verzoek door Uwe Eerw: aan den Raad dezer stad gedaan tot het bekomen van eene extra subsidie uit de plaatselijke kas, is door dezelve in mijne handen gesteld, ten einde alvorens op dat verzoek te disponeren, Uwe Eerw. Uit te noodigen , om aan mij in den loop dezer week te doen toekomen een staat van de bijzondere giften, die aan Uwe Eerw. van elders zijn verleend geworden ter voorziening in de behoeften van hen, welke aan de thans alhier bestaande ziekte lijdende zijn, met opgave van het gebruik daarvan door Uwe Eerw: is gemaakt en van de som of restant noch disponibel of voorhanden, daar nu van wege en voor Rekening van de Provincie voor de behoeftige zieken in alles wordt en moet worden voorzien.
Die staat verzoek ik mitsdien van Uw Eerw: te ontvangen.
De Burgemeester
CDB
Den 26 Julij 1843

Vlissingen den 1e Augustus 1843
Onderwerp: militaire slaapfournituren
Sedert onderscheidene jaren is het dat de Militaire fournituren niet meer door het stedelijk bestuur aan het guarnisoen worden verstrekt, de voorzieningen in de bedlegers vondt later plaats door eenen aannemer terwijl de korpsen thans van hunne eigen slaapfournitures voorzien zijn.
Ten gevolge van dien is de stad niet meer in het bezit van stroozakken en dekens, zoodat wij ons buiten de gelegenheid bevinden,om, hoe gaarne anders ook aan het bij UEA missive te kennen gegeven verlangen te kunnen voldoen.
Burgemeesters en Wethouders
Der stad Vlissingen
Van der Swalme

Middelburg den 3 Augustus 1843
Onderwerp: Toezending van een invorderbaar verklaard kohier
Hierbij gaat de opde 28 Julij ll invprderbaar verklaarde suppl. Kohier no 2 van de Pers. Belasting dienstjaar 1843/44
Gaarne binnen 5 dagen na ontvangst de dtum van afkondiging te berichten.
Etc
De Controleur der directe belastingen etc
Handtekening

Extract Notulen B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,60
Rogge 8,50
Periode 7 t/m 14 Augustus 1843
Becius
Secretaris

Extract verbaal Van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 4 Augustus 1843
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 28 Julij ll no 237, daarbij in duplo inzendende eenen specifieken staat van gemaakte kosten wegens gedane werkzaamheden en leverancien voor het in gereedheid brengen van het beschikbaar lokaal der weverij aldaar tot eene ziekenzaal en de verpleging enz.der tot dusver in dezelve opgenomen wordende zieken; met kennisgeving wijders van den verbeterden toestand der zieken, ten gevolge van welke reeds twee de zaal hebben kunnen verlaten, alsmede van het verlangen der Commissie belast met het toezigt over dezelve om te worden onderrigt of, vermits de aangeschafte hemden en hemdrokken, aan de herstelden bij het verlaten der ziekenzaal worden medegegeven, de vernieuwing of suppletie derzelve ten koste der provincie of wel uit de vrijwillige giften ten behoeve der zieken zal behooren te geschieden
Is goedgevonden
Aan Burgemeester Wethouders van Arnemuiden te kennen te geven
A dat vermits de aangeschafte kleedingstukken enz ten behoeve der in de ziekenzaal opgenomen wordende zieken bestemd zijn, dezelve dan ook niet aan de daaruit vertrekkende herstelden kunnen worden medegegeven maar in de zaal aanwezig moeten blijven, om na gereinigd te zijn weder voor andere zieken te kunnen worden gebruikt, hetgeen echter niet wegneemt dat, indien zij, welke de ziekenzaal verlaten, behoeftig zijn en aan de noodige kleeding gebrek hebben, hierin op de gewone wijze vanwege het armbestuur worde voorzien, dat mitsdien voor dat geval , geene vernieuwing of suppletie der bedoelde kleedingstukken ten koste der provincie kan plaats hebben; dat alsmede naar het inzien der vergadering van hetgeen aan vrijwillige giften voor de zieken inkomt geene verstrekkingen buiten dezelve aangezonden? kunnen worden gedaan, daar anders aan die giften eene bestemming zou worden gegeven, welke met het doel der gevers niet schijnt overeen te komen, terwijl deze bijdragen veeleer in overeenstemming met deze bedoeling en naar luid der resolutie dezer vergadering van den 28 Julij ll no 6 behooren te worden aangewend in mindering van de door de provincie deswege te dragen uitgaaf.
B dat de vergadering alvorens de ingezonden declaratie van kosten te vernemen, verlangt te worden onderrigt of, en zoo ja voor welke som, de timmerlieden genegen zouden zijn het hout, hetwelk voor de inrigting van het lokaal voor ziekenzaal is gebruikt en naar het oordeel der vergadering na het opruimen der ziekenzaal nog zeer goed voor werkhout zal kunnen dienen, eventueel bij die opruiming over te nemen, alsmede opgave te hebben van hoeveelheid vierkante palmen en welk soort van hout tot het bedoelde einde is gebezigd.
C dat het aan de vergadering ter vereenvoudiging der Administratie wenschelijk is voorgekomen om het onderhoud der zieken met name de voeding en bewassching met den aankleve vandien ten minsten prijze aan te besteden tegen eene bepaalde som per hoofd daags, en om ook met de geneeskundigen op gelijke wijze omtrent de geneeskundige behandeling der zieken en de door hen voor dezelve te leveren medicijnen eene overeenkomst te treffen: wordende de Burgemeester en Wethouders uitgenoodigd daartoe de vereischte pogingen te bewerkstelligen terwijl de vergadering de mededeeling van den uitslag daarvan onder overlegging der vereischte concept overeenkomsten en voorwaarden van levering binnen weinige dagen zal inwachten.
En zal afschrift dezer zonder resumtie worden gezonden aan B & W etc
Accordeert met verbaal
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden den 14 Augustus 1843
Aaan Heeren GS van Zeeland
Bij den ontvangst van UEGA resolutie van den 4 Aug: jl no 13, hebben wij ons onmiddellijk in het werk gesteld om ons den inhoud daarvan te voldoen en hebben diensvolgens de eer den uitslag dier poging aan UEGA mede te deelen.
De Timmerlieden hebben verklaard genegen te zijn het hout welke voor de inrigting der ziekenzaal gebezigd is, bij de opruiming derzelve over te nemen en wel wanneer zulks plaats heeft voor het nieuwe jaar 1844 voor een som van f.90- en na dat jaar voor f.75- door hen zelve en ten hunnen koste te gebruiken; het hout dat daar toe gebruikt is, zijn Denne 28 streeps 27 duims delen lang 6 el 80 duim van welke lengte 3 NP ? van elke deel voor de breedte van het gebouw is afgevallen en Denne 72 à 98 streeps Ribben lang 6,80 en 5.70 duims, van elk geevenredigd en voor het beschot vure onbe?? 16 streeps delen lang 5,10 duim, te zamen 6687 kub: palmen hout, zijnde het wegbreken der stoelen in deze rekening begrepen, alsmede kleinigheden voor het leggen van benoodigde boorden en deksel voor ijzere potten
Dat met betrekking van het voedsel en bewassching ten minste prijs aan te besteden zich niemand in deze gemeente daartoe genegen bevond en wij alvorens een publieke oproeping te doen, zoo vrij zijn UEGA mede te deelen dat de voeding en bewasssching voor zoo ver die alsnog tot hier toe heeft plaatsgehad minder kost dan in het zieken & gasthuis te Middelburg, wijl de voeding in de voorlede week over 31 zieken f.55,71 ½ tot f.56,08 ½ , welke in de eerste week 26 cents per persoon daags en in verloope week 22 cents bedraagt, waaronder nog een aantal kleinigheden welke niet onder de voeding behoort alsmede het voedsel der oppassers , terwijl in het Gasthuis te Middelburg voor de zieken met bewassching brandstof & licht wordt betaald 22 ½ en dat de oppassers met idem? 41 te samen f.0,63, zoodat zulks per persoon blijft f.0,31.
Wel is waar de behandeling op deze wijze omslagtiger is, doch wij meenen UEGA te moeten voorstellen ten grootste voordeel van de provincie het op de thans plaatshebbende wijze te laten voortgaan, als wel de moeijlijkheid om zulks per hoofd aan te besteden, daar wij ons niet regt kunnen voorstellen op welke voet zulks moet plaats grijpen dan wel voornaamentlijk behooren te weten of de oppassers daar al of niet onder moeten begrepen worden, of dat voor deze eene afzonderlijke aanneming of moet plaatsgrijpen en of bij de conditien moet worden opgegeven hoeveel men daags voor elk persoon noodig heeft, hetwelk naar gelang de zieken beginnen te herstellen eene groote verschil om alzoo moeijlijk te bepalen valt ,waarbij nog komt en onder die opgave is berekend , de meenigte azijn, blom mostaard welke zoo tot versterking als voor zuurdeeg gebruikt wordt zoodat wel ingezien eene aanbesteding en nadeele der Provincie zal uitloopen, echter ingeval UEGA vermeenen mogten dat daarmede zal behooren voortgegaan worden, laten ook wij hierbij volgen eene concept conditien ten einde daarop geen aanmerking voortkomt die aanbesteding te doen.
Ten slotte geven wij UEGA te kennen dat de geneesheer Noom zich niet genegen gevoelt tegen eene bepaalde som per hoofd daags de zieken aan te nemen maar wel bereid is met opgave van al de gebruikt zijnde medicijnen van elken zieke eene rekening in blanco aan UEGA in te zenden en de belooning billijker wijze aan UEGA over te laten of anders eene specifieke rekening zal opmaken, welke hij gaarne ter beoordeeling aan de Geneeskundige Commissie wilt onderwerpen, daar hij vermeent dat het belang der zieken zulks hoogst vordert zijnde den geneesheer Oversluijs welke door zijne ziekte zich thans niet kan verklaren, echter vroeger daarover door den secretaris , wie zulks in last had, was aanzoek gedaan, van dezelfde gevoelen was.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden Augustus 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Voordragt subsidie
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een deliberatie van den raad van den 8 dezer maand houdende onder UEGA goedkeuring verleening eener extra subsidie van f.100- aan het Diaconie Armbestuur alhier zoo tot betaling der bedienden als der in het Simpelhuis geplaatste vrouw met verzoek om daarvoor de noodige autorisatie te doen toekomen.
De finantiele toestand der Armenkas als die der Gemeente , doet ons de toekomst met huivering tegemoet zien, daar wij bij de opmaking der begrootingen welke aanstaande is en waarschijnlijk door de verpleging der veele weezen bij deze heerschende ziekte tot voorziening in hunne behoeften als de geapprehendeerde bedelaars gedurende dit jaar ? de policie der stad Middelburg calculatief ruim f.800 behoorde beschikbaar te hebben, ter voorziening in deze buitengewone kosten en welke niet dan door een buitengewone belasting kan worden goedgemaakt welke omslag door de drukkende omstandigheden waarin wij verkeeren ons hoogst moeijlijk ja ondoenlijk voorkomt.
De ziekte is sedert ons laatste rapport weder accesserende, wij geven UEGA daartoe bij deze kennis in de overtuiging dat hoezeer hiervan in het week rapoort melding wordt gemaakt niet overbodig zal beschouwd worden. Sedert 31 ? dagen ligt de opzigter der ziekenzaal, heden is onze stadtheelmeester Oversluijs wegens lange ziekte verpligt zijn bedde houden, waarvan nog heden aan zijnen oom, curator der Clinische school is kennisgegeven, met verzoek om den voorzitter daarvan te verwittigen om kon het zijn daarin te voorzien, meenigen zijn ook reeds opgenomen 4 dooden hebben wij waar van een buiten de ziekenzaal bij ons weekrapport gaan wij UEGA nader berigten.
Met betrekking tot UEGA resolutie dato 4 dezes zijn wij??
Zeer slecht leesbaar.!!
Verontschuldigingen wegens drukke werkzaamheden als er niet nauwkeurig weekrapport wordt gedaan !
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 11 Augustus 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: ziekraport
Hierbij ontvangt UEGA almede de declaratie van onkosten der ziekenzaal van den 4 dezer maand tot heden ten bedrage van f.122,74 ½ .
Sedert ons laatste berigt is de toestand der zieken min gunstiger, daar wij sedert dat berigt zes overledenen tellen, waarvan 4 in de ziekenzaal en 2 buiten dezelve, de ziekte neemt nog meer & meer toe en verspreidt zich langzaam over de geheele gemeente, daar ook reeds enkelde burgers met dezelve zijn bezocht, waaronder onze stads geneesheer Oversluijs, wiens gemis in de ziekenzaal als deszelfs privaat practijk wordt voorzien door Doctor de Man uit Middelb urg, welke daartoe door de Geneeskundige Commissie voorloopig is uitgenoodigd geworden gedurende deze week hebben 11 herstelden de ziekenzaal verlaten, terwijl 21 nieuwe lijders zijn opgenomen, blijvende het getal 37.
De Commissie belast met het toezigt over de ziekenzaal heeft zich in de verpligting gevonden onder goedkeuring van een gedelegeerd lid der Geneeskundige Commissie om bij het personeel der oppassers nog twee anderen aan te stellen, wijl de zieken niet behoorlijk konden geholpen worden en zij wegens de meerdere hevigheid der zieken ook geen nachtrust konden genieten, terwijl zij bij die oppassing ook verpligt zijn de nieuwe lijders in de ziekenzaal te transporteren, alsmede al hetgeen wat daar in benoodigd is uit de winkels te halen.
De vrijwillige giften gedurende deze week bedragen f.153,20
De Burgemeester
CDB

Declaratie van verschuldigde gelden zoo van loon der oppassers als verschotten van kruideniers & andere waren voor het tijdelijk hospitaal te Arnemuiden, van den 4 tot den 11 Augustus 1843, op last van HEGA Heeren GS van Zeeland
Samenvatting
De Staat van 28 Julij bedraagd f.716,47
S.Van Eenennaam f.165,23
J.K. Crucq 131,84
P. van Eenennaam 106,58 403,65
_______________________________________
f.312,82
De staat van 4 Aug 91,28 ½
11 94,44 ½
498,55

Hieronder de leveranciers zie boven en oppasser

f.94,44 ½ = uitgaven van dagelijksche behoeften
De Burgemeester
CDB

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 11 Augustus 1843
Missive van de Prov. Geneesk. Comm. Ontvangen met mededeling dat de ziekte aanmerkelijk is toegenomen en de aard niet verbetert; meer lijders worden in de ziekenzaal opgenomen; 5 personen overleden; 2 van de oppassers en de geneesheer zijn ziek geworden.
Ook zieken onder de gegoede klasse. Maatregelen moeten genomen worden ter verdere verspreiding
Is goedgevonden
De Heer de Man Med. Chirurg: A Artis Obstr. Doctor te Middelburg om samen met de overgebleven geneesheer Noom de geneeskundige behandeling op zich te nemen.
Verder een geschikt persoon tot het gereedmaken der geneesmiddelen.
B & W er zorg voor te dragen dat er zo weinig mogelijk contact is tussen de zieken en verplegers. Dat deze zich behoorlijk reinigen en van kleren wisselen.
De Griffier der Staten
Handtekening

Extract Notulen B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,35
Rogge 8,00
Periode 14 t/m 21 Augustus 1843
Becius
Secretaris


Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 11 Augustus 1843.
Betreft de kosten wegens oppassing en voeding der in de ziekenzaal opgenomen zieken ad f.91,28 ½ en een verslag van den stand der ziekte en kennisgeving dat door de Commissie een som van f.582, 15 met opgave van gebruik daarvan is ontvangen.
Verder gunstige medewerking van de Heeren Salomonson te Almelo: een som van f.100 geschonken door NHM; en dat die Heeren daarbij een som van f.25- uit hun privé beurs is gevoegd. Niet erin geslaagd gezuiverde dekens te bekomen
Is goedgevonden
Alle onvangen giften zullen strekken in mindering van de door de Provincie nader te liquideren uitgaven t.b.v. de ziekenzaal. Dat geldt ook voor de komende giften.
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden den 16 Augustus 1843
Aan Heeren GS van Zeeland.
UEGA resolutie van den 15e December no 14 op gisteren bij ons ontvangen zijnde, hebben wij dadelijk de vereischte pogingen aangewend aan de giften welke door de Algemeene Weldadigheid bij den president van het Armbestuur ontvangen worden, tot het door UEGA verlangde doel worden bewaard, met uitnoodiging tot zijne Eerw dat die giften zonder gevraagd en verkregen magtiging uwer vergadering daarvan niet zal vermogen uit te geven.
In deze poging niet naar wensch geslaagd zijnde, zoo haasten wij ons UEGA te kennen te geven, dat de giften waarvan in vorige missive is melding gemaakt ontvangen worden bij dominee Haesebroeck, wie reeds lang alvorens de commissie over de ziekenzaal was geconstitueerd de algemeene weldadigheid had ingeroepen en in deze zijne kwaliteit daarmede doorgaat, wijl de beide andere Heeren ?? niet voor zijne daden hebben willen verantwoordelijk stellen, en zich ujit dien hoofde alleen de goede behandeling der zieken als de goede policie derzelve hebben gadegeslagen.
Deze leeraar heeft ons volmondig verklaars weigerachtig te zijn aan dat besluit, daar de giften welke hij op zijne uitnoodiging voor zieke & Arme weezen ontvangen heeft, ook tot dat einde zal bezigen, zonder zich eenigsints onder een band te willen stellen, om daarmede onder UEGA goedkeuring te handelen, daar hij desnoods zoude kunnen bewijzen aan gever daartoe de magt te hebben ontvangen, terwijl hij ter zijner tijd van zijn daden verantwoording zal doen aan dat collegie, hetwelk daar aanspraak op heeft, met verzoek van ? te willen mededeelen.
Dat zijn Eerw. na over dien zaak met den Heer StaatsRaad Gouverneur gebesoigneerd te hebben hadt bedagt het hem beter was voorgekomen dat den Provincie eenige opoffering deedt als dat geheel Arnemuiden hetwelk door vragen van thans benoodigde subsidien tot onderstand voor talrijke weken van zieke vaders in deze oogenblikken totaal werd ger??? En wel te meer om dat hij voor den onderhoud dier ongelukkigen ook bijzonder de weldadigheid hadt ingeroepen en dat het restant der giften welke zijn Eerw nog voor het tegenwoordige in handen had plus minus f.150-bedroeg.
Hoezeer Zijn Eerw alsnu niet bewilligd in het besluit van UEGA , moeten wij daarbij toch te kennen geven dat door hem ten behoeve de ziekenzaal een groot aantal hembden zijn aangeschaft geworden, alsmede mans hemdrokken en broeken en vrouwerokken, mantels mitsgaders 12 stuks dekens linnen? Hoofdpeluwen etc ter voorziening van hen wiens kleeding bij de intrede der ziekenzaal ter voorkoming van besmetting als tot weering van ongedierte zijn gedolven, terwijl daarbij een 40 tal weezen wier ouders zijn overleden of zich in de ziekenzaal bevinden gedeeltelijk worden ondersteund, alsmede een groot aantal van herstellen welke door overgeblevene zwakte zich als nog niet in staat bevinden van door hand? arbeid in eigen kost te voorzien.
De dekens welke door zijn Eerw zijn aangeschaft & betaald zijn in mindering van die 30 stuks waarvan wij bij onze missive van den 4: dezer maand gewag maakten, terwijl de overige door de thans warme dagen als overbodig nog niet zijn aangeschaft geworden.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland
Reglement voor het schutten van vee
(zie origineel)

Arnemuiden den 18 Aug: 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Ziekerapport
Hierbij ontvange UEGA alweder de declaratie der gemaakte onkosten voor de zieken in het tijdelijk hospitaal alhier ten bedrage van f. 139,40 ½
Voor deze oogenblikken kunnen wij niet zeggen , de toestand sedert ons laatste berigt verergerd is,daar het steeds zoo al denzelfden gang houdt,vanaf die tijd tot heden hebben 20 de zaal verlaten, 14 nieuwe lijders zijn opgenomen en 3 in dezelve overleden terwijl 2 personen buiten die zaal aan hare krachten? zijn bezweken, waaronder onzen opzigter Harthoorn in wiens plaats in de ziekenzaal is aangesteld geworden een der oppassers waardoor het personeel dier bedienden met één man is verminderd en hetwelk men trachten zal vooreerst op die voet te behouden..
In de ziekenzaal bevinden zich nog 28 lijders waaronder zware zieken daar geene verwachting voor is.
Tot heden blijven de oppassers gezond? onzen secretaris ? van den Heelmeester ?/ als preservatif aan de hand gedaan het gebruik van de ??: Profilactionum Edenburgense een waarvan men tot op dit oogenblik eene goede uitwerking in mag bespeuren dit middel door de hier practiserende ?? goedgekeurd.zoo dat men voor diens behoudt hoogst beducht is.
De vrijwillige giften bedragen in deze week f.37,33 ½
Vele zieken buiten de ziekenzaal worden er niet gevonden en is buiten Oversluijs bedenkelijk dat het lid van den Raad van der Kreke wie ook in zorgvolle omstandigheden verkeert..
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 18 Augustus 1843
Betreffende aanvrage van sommige plaatselijke Besturen om te worden gemagtigd tot het beschikken over de fondsen welke bij derzelver begrootingen voor onvoorziene Uitgaven over 1843 zijn toegestaan, mitsgaders op den staat opgemaakt uit de aanvragen der steden en der tot het 1e District behoorende plattenlandsch gemeenten.
Is goedgevonden
De Staten te arresteren en daarvan mededeeling te doen.
Extract etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden den 28 Augustus 1843
Wij hebben de eer hierbij aan UEA den staat van Begrooting van het Hervormd Diaconaal Armbestuur dezer Gemeente voor den jare 1844 te doen toekomen met verzoek de daarin gebragte subsidie ter somma van f.660- als zeer hoog benoodigd goedgunstig toe te staan en aan Heeren GS voor te dragen
Uit naam en last van het Hervormd Diaconaal Armbestuur
H: Haesebroeck
Praeses.

Goes 29 Augustus 1843
Niet overal in aanmerking wordende genomen dat Onderofficieren bij de Schutterij, zoodra zij geregtigd zijn om tot de Reserve over te gaan, tot den rang van gewoon Schutter moeten worden teruggebragt- heb ik gemeend hierop Uwe aandacht te moeten vestigen- met verzoek om in de Mutatie staat, te beginnen met Decb. aanstaande, daarvan in de kolom van aanmerkingen aanteekening te doen- met opmerking tevens dat zij den rang van Onderofficier kunnen blijven behouden indien zij hebben verklaard vrijwillig in dien rang bij de Schutterij te willen dienen. Ook in dit geval zal zulks in de kolom van aanmerkingen behoorlijk moeten blijken.
De Commissaris over het District Goes, belast met het Militie Commissariaat in Zeeland
Verschoor.

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Vergunt aan J. van Os
Wonende te Vlissingen om melkg??? te vervoeren naar de hofstede van Jacob Schonenboom onder Arnemuiden de na te meldenen runderen
Ééne grijsbonte kalfdragende koe
Op den 4e dezer met meer andere Runderen uit het 5e District te Vlissingen aangebragt.
Gebod: geheel afgezonderd van het andere vee.
Middelburg
De Staatsraad Gouverneur
Bij deszelfs afwezigheid
Sprenger
Lid GS

Middelburg den 30 Augustus 1843
Onderwerp: Verplegingskosten weezen en Bedelaars
Hierbij extract van de veschuldigde verplegingskosten van Bedelaars over 1842 in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid verpleegd.
Bezwaren vóór of op 10 September aanstaande.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Sprenger lid GS

Bedelaars
Zo zoude hiervan niet behooren geschreven te worden, want het schijnt dat Jannetje Huissoon wel zoogende moeder zal blijven, daar haar kind toch in Nov. 1842 reeds 2 jaar was.
De secr.
Baars
Met hier omtrent pooging te doen
Kan men voorzeker niet agter uijt zijn
Mij komt de aanmerking niet ongegrond
Voor. Alzoo heb ik er niet tegen
Abr. Van Eenennaam

Uitzoon Jannetje dag van aankomst 16 Junij 1840 365 dagen f.52,50
Uitzoon Josina Adriana idem idem idem

f. 105,=
zoogende moeder en jonkkind


Arnemuiden 2 September 1843
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Verplegingskosten
Bij Uwe Excie missive van de 30 Augustus jl ontvangen hebbende een extract uit de rekening der verschuldigde verplegingskosten van bedelaars ten laste dezer stad over den jare 1842, zoo kunnen wij niet ontveinzen dat bij de inzage van dat extract, ons ten hoogsten bevreemde dat voortdurend voor Jannetje Huissoon eene som van f.52,50 wordt uitgetrokken en dat wel omdat zij zogende moeder is.
Indien men nu in aanmerking neemt dat haar kind op den 13 Novb. 1840 is geboren, zoo was hetzelve op den 1 Januarij 1842 nagenoeg 14 maanden oud, en alzoo onzens inziens reeds tot op die leeftijd geworden dat hetzelve wel kondet gespeend worden; het doet ons mitsdien leed dat die som evenals in het vorige jaar is gesteld geworden, en achten ons alzoo ten duursten verpligt Uwe Excie zulks ter kennis te brengen, met uitnoodiging ons bezwaar aan die Maatschappij wel te willen mededeelen en zoo doenelijk op haar ontslag te willen werkzaam wezen hetwelk in het aanstaande jaar als wanneer zij aldaar 4 jaar zal hebben doorgebragt ingevolge KB van 29 Jan 1838 no 72 kan worden verleend, terwijl wij ook aannemen haar kind goedkooper te besteden, als dat wij als nu daarvoor moeten betalen , terwijl zij nog naar hare jaren genoegzaam in staat is als dienstmeid den kost te verdienen, en zoodoende deze Gemeente van een last zoude ontslaan,hetwelk haar hoogst moeijlijk valt te dragen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 2 September 1843
Aan Heren GS van Zeeland
Onderwerp: Weekrapport
Heden hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen de weekstaat in duplo wegens de gemaakte onkosten voor de ziekenzaal in den Gemeente met kennisgeving dat hoezeer nog enkelde personen gedurende deze week zijn gevallen, wij echter aan UEGA vermeenen te kunnen mededeelen dat de ziekte sedert ons laatste berigt nog in hevigheid is afgenomen, zoodat wij meer & meer de hoop koesteren dat wij weldra van dezelve geheel zullen bevrijd wezen.
Gedurende deze week hebben 7 herstelden de ziekenzaal verlaten 1 binnen en 1 persoon buiten dezelve overleden zijnde eerstgestelde 64 en laatstgemelde 71 jaar.
7 nieuwe lijders zijn ook gedurende die tijd weder opgenomen, zoodat aldaar nog 17 zieken aanwezig blijven. Onze geneesheer Oversluijs zal zonder bijkomende omstandigheid in de aanstaande week in staat wezen,zelfs zijne dienst waarnemen,waarover wij wenschen Gode dankbaar te zjn.
De vrijwillige giften gedurende deze week hebben bedragen f.72,55,
De Burgemeester
CDB

Weekstaat van kosten der ziekenzaal te Arnemuiden van 25 augusstus tot den 1 september 1843: verpleegd 17 zieken. Totaal aan Levensmiddelen en verzorging : f.67,45.


Extract uit Notulen B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,65
Rogge 5,75
Tijdvak 4 t/m 11 September
Extract etc
Becius secretaris

Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 9 cent
Idem 10 oncen 17 ½ cent
Idem 15 oncen 26 cent
Idem 20 oncen 35 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
Corn: Dan: Baars

Oostburg den 31 Augustus 1843
Onderwerp: Schutter
Wij hebben UEA bij deze kennis te geven dat in den zomer dezes jaars naar UEA stad metter woon is overgekomen Joh. Hermanus Evers, schutter van den 1e Ban, 1e Cathegorie in 1842 tot de reserve overgegaan zijnde gebragt op de mutatiestaat van Junij jongstleden
B & W van Oosburg
Callenfels

Arnemuiden den 8 September 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Ziekraport
Wij hebben de eer aan UEGA te doen toekomen de weekstaat in duplo wegens leveranciers van onderscheidene aard voor de ziekenzaal alhier
Ten bedrage van f.108,14 ½
Sedert ons laatste berigt kunnen wij niet zoo zeer zeggen de ziekte veel verminderd is, want hoezeer gedurende deze week acht herstelden de ziekenzaal hebben verlaten tegen vier nieuwe opgenomene lijders, zoo zijn binnen de gemeente bij meerdere gegoede, welke niet verlangen daarin opgenomen te worden nog al ernstige zieken en vallen er van tijd tot tijd nieuwe bij. Het restant der inde ziekenzaal op heden verblijvende lijders bedraagt 13 personen.
Onze geneesheer Oversluijs neemt aanvankelijk zijn apotheek waar, en zal eerstdaags zijn visites zelve gans verrigten.
De vrijwillige giften bedragen gedurende deze week f.23.85.
De Burgemeester
CDB

Zie voor de namen van leveranciers en oppassers hieronder.

Extract Notulen B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde volgens de middelprijzen der Levensmiddelen
Tarwe f.8,50
Rogge 5,50
Tijdvak 11 t/m 18 September 1843
Extract etc
Becius secretaris

Middelburg den 7 September 1843
Onderwerp: Onderstandsdomicilie
Ik heb de eer hiernevens aan UEA te doen geworden eene nota van inlichtingen betrekkelijk de persoon van Jannetje Gillisse de Nooijer die ter zake van bedelarij door den regter is veroordeeld naar eene bedelaars inrigting te worden overgebragt, en tot dat einde na eene gevangenisstraf van drie dagen opden 29 Julij jl in het Bedelaars werkhuis te Middelburg is opgenomen, van waar zij den 18 Augustus jl naar de Ommerschans is opgezonden.
Volgens die nota van inlichtingen schijnt de genoemde persoon binnen uwe stad onderstands domicilie te bezitten, en ik verzoek UEA mitsdien mij onder retour dier stukken te berigten of UEA uwer Stad als zoodanig ten behoeve van gedachte persoon erkennen, en zoo neen mij de redenen op te geven welke daartegen bij UEA bestaan
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Sprenger
Lid der GS

Arnemuiden, 15 September 1843
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Onderstands Domicilium
Geen bezwaar dezerzijds zijnde tegen de erkenning van Jannetje Gillisse de Nooijer, welke blijkens Uwe Excie missive van den 7 den dezer maand ter zake van bedelarij door den Regter is veroordeeld geworden, om naar een der bedelaarsgestichten te worden overgebragt, zoo hebben wij de eer onder terugzending van bij dien missive gevoegde 3 bijlagen Uwe Excie daarvan kennis te geven.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 15 September 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
De verpachting van Stads bouw & Weiland, waartoe wij ingevolge het besluit van UEGA van den 30 Dec. 1836 en 6 Jan. 1837 PB no 2 door den Raad dezer stad zijn geauthoriseerd geworden om bij continuatie onder ’s hands aan de tegenwoordige pachter te doen plaats hebben, heeft dan ook ten gevolge gehad, wij op gisteren zulks ten uitvoer hebben gebragt, en hebben diensvolgens de eer de conditiën & verbaal van verpachting bij deze aan UEGA goedkeuring te onderwerpen, en kunnen tot ondersteuning en waarborg van dat verrigte UEGA mededeelen dat hetzelve ten duurste prijze en aan goede personen is verpacht, waarover wij geen de minste reden van klagten hebben, en de Raad alzoo vermeend heeft, ten grootste profijte van de stad de pachter bij continuatie hun gepachte voor dezelfde prijzen te laten behouden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 15 September 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Weekraport

Wij hebben de eer UEGA hierbij te doen toekomen de declaratie in duplo voor gemaakte onkosten sedert ons laatst berigt van het tijdelijk hospitaal alhier groot f.65,59
Wij mogen ons verheugen dat de aanwezige zieken in het ziekenhuis verminderen, zoo zelfs dat daar op dit oogenblik slechts 11 personen aanwezig blijven waaronder 3 welke nog in gevaar verkeeren.
Gedurende deze week zijn 2 der oppassers aldaar mede opgenomen, waaronder onzen opzigter van Belzen welke naar de verklaring der geneeskundige hard ziek zal worden, terwijl de andere onder de gevaarlijke behoort; derzelver vrouwen zijn ons alsnu in dit gemis ter hulp gesneld wijl er geen anderen zich genegen betoonen die betrekking waar te nemen, daar de ondervinding alsnu maar al te zeker leert, dat hij die daarmede in aanraking komt zelve wordt geveld sedert ons laatste berigt hebben 6 herstelden de ziekenzaal zeer zwak verlaten, ja zelfs met het geneesmiddel in de hand en onderstand door een der opzigters om toch maar zoo veel doenelijk ter voordeele te doene uitgaven werkzaam te zijn, wijl wij geen blijder oogenblik zullen hebben dan wanneer dezelve geheel zal zijn opgeruimd daar het voor ons niet zeer aangenaam is onze stadgenooten zoo ziek te zien lijden en waarvan wij wel gewenscht hadden UEGA ooggetuigen hadden geweest om zich van hunne smarten & doodsangst te overtuigen.
4 nieuwe aan die ziekte lijdende personen zijn ook opgenomen ?? terwijl wij ??? geen overledenen hebben gehad.
Onzen geneesheer Oversluijs in wier herstel wij ons verblijden neemt zijne patiënten in persoon waar, zoodat Doctor de Man gepasseerde Maandag voor het laatst te Arnemuiden geweest heeft.
De vrijwillige giften bedragen f.10,95
De Burgemeester
CDB

.

Aan de EA Regering der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Jan Henderik Harthoorn, particulier wonende te Arnemuiden.
Dat de suppliant door dezen de vrijheid gebruikt UEA eerbiedig te verzoeken hem bij het overlijden van zijnen vader met de voorige betrekking van stadsbode, lijkbidder telhoutteller adsistent turftonner en koolweger te begunstigen, waardoor UEA hem met zijne moeder in staat zoude stellen voortdurend den eerlijken kost te verdienen, daarbij deze vereenigde betrekking met de pacht van het eiland het zijnen nu overleden Vader , slechts een bestaan heeft doen vinden, hetwelk hoe gering dan ook, hem met eere heeft ten Grave doen dalen.
Redenen waarom de suppliant zich is wendende tot UEA eerbiedig verzoekende, dat op dit zijn verzoek een gunstig besluit mag genomen worden
’t Welk is doende
UEA onderdanige
Dienaar J.H. Harthoorn
Arnemuiden den 16 September 1843

De Edel Achtbare Regering der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Simon Koets, arbeider geboren en wonende te Arnemuiden.
Dat de suppliant door deze de vrijheid gebruikt, om bij het overlijden van B.J. Harthoorn, waardoor de posten van stadsbode, lijkbidder, telhouteller adsistent turftonner en koolweger zijn vacant geworden, met den meesten eerbied tot UEA te wenden eerbiedig verzoekende dat het UEA zal mogen behagen bij de vergeving van bovengemelde betrekkingen op zijn persoon regard te slaan en hem daarmede wel zult gelieven te begunstigen
‘tWelk doende etc
Simon Koets
Arnemuiden 15 September 1843.

Middelburg den 15 Sept 1843
Onderwerp: Benoodigde inlichtingen betr: het weekrapport van de uitgaven ten behoeve van de ziekenzaal te Arnemuiden.
Op den door UEd bij missive van den 8 dezes ingezondenden weekstaat, wegens gedane uitgaven ten behoeve van de lijders in de ziekenzaal binnen uwe stad, is onder no 10 eene som van f.28,96 voor het besproeien der bedoelde zaal met azijn uitgetrokken.
Daar het mij nu zeer onwaarschijnlijk voorkomt, dat men tot het voorz: einde zooals wordt opgegeven, in twee nachten 3 vaatjes azijn, en wel op een tijd dat de ziekte aan het afnemen is, gebruikt hebbe, heb ik de eer UEd: te verzoeken mij daaromtrent nader in te lichten, en mij daarbij tevens op te geven wie de leverancier van die azijn is, in geval deze dezelfde zij als de president der commissie van toezigt over de ziekenzaal en de aanwending der liefdegiften voor de zieken uwer gemeente, mij mede te deelen waarom deze uitgave niet zoude kunnen worden gekweten uit de bij hem ingekomene en ter zijner beschikking gestelde liefdegiften.
Wijders zal het mij aangenaam zijn door UEd. te worden onderrigt, tot welk einde het timmerwerk bedoeld onder no 13 van bovengemelden staat benoodigd is geweest en waarin hetzelve heeft bestaan.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 18 september 1843
Inlichting verantwoording azijn
Ter beantwoording uwe missive van den 15.dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie mede te deelen dat het besproeien van azijn in de ziekenzaal op order is geweest van doctor de Man, in het begin als zijn Ed. Hier de plaats van onzen Heelmeester Oversluijs vervulde en wel tot delging van den vuilen? brand, die aldaar door de ziekte bestond , en door de hitte verhoogd werd, dat die 3 vaatjes azijn niet gebruikt zijn in 2 dagen , maar in circa 3 weken doch dat de onkosten daarvan niet eerder door zijn Ed. waren opgegeven, en alzoo niet wekelijks in de staat verantwoord zijn geworden, dat ook onder deze kosten zijn begrepen het ruimen van het tot overloopen vol zijnde secreet, waarvoor 2 nachten is gebeerd en hetwelk alzoo door Uwe Excie is begrepen dat dien azijn in 2 dagen is gebruikt geworden.
Dat wij de kennisgeving van dit bezwaar aan de president der Commissie denzelven aangenomen heeft, indien HEGA zich met de betaling dier som bezwaard mogten achten, dezelve te zullen voldoen aan de leverancier Tak en Serlé te Middelburg, alsmede de kosten voor het schoonmaken van het geheim gemak, te samen de som van f.28,96 uit de bij Zijn Ed. Ontvangene giften der algemeene liefdadigheid .
Terwijl de voor onder 13 in den staat in uitgaaf gebragte som van f.2,97 hierbij eene rekening gaat van den timmerman Crucq, waaruit Uwe Excie zult ontwaren, hetzelve gestrekt heeft tot verkrijging van versche lucht in die zaal, zijnde het maken van de openingen in het dak, alsmede geschiedt op order van dokter de Man.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 15 September 1843
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 8,50
Rogge f.5,50
Periode 18 tot 25 September 1843
Extract etc
Becius secretaris


Arnemuiden 16 September 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Begrooting 1844
De Stedelijke raad alhier de 30e van de gepasseerde maand overgegaan zijnde tot het opmaken der begrooting in ontvang & uitgaaf dezer Gemeente voor het aanstaande jaar 1844, zoo hebben wij de eer dezelve in duplo met de daarbij behoorende staten A.B & C zoo die van Zegel & Administratie kosten als die van den opbrengst der Gemeente opcenten, de beramingen te doene reparatiën aan stadseigendommen Straten & wegen, de memorie van toelichting en een gecollationeerd uittreksel uit de Acte van Scheiding der erfgenamen van Elisabeth van de Kreeke , waarin vermeld staat dat den zoogenaamden Veerschen dijk in eeuwigdurende erfpacht bezeten wordt van de stad Arnemuiden tegen f.24- des jaars, en toebedeeld wordt aan de minderjarige kinderen van Francois van Eenennaam, ter voldoening aan UEGA resolutie van den 21 April jl no 16 bij deze aan UEGA te doen toekomen.
B & W der stad Arnemuiden
CDB
Ter ordonnantie
Baars

Concept begrooting
Voor de stad Arnemuiden
Ontvangsten totaal f.4023,51
Uitgaven 3997,06 ½
26,44 ½

Memorie van toelichting bij de begrooting
Der stad Arnemuiden voor het jaar 1844
Selectie/samenvatting
2 tot bestrijding van de buitengewonen uitgaven overgegaan tot verkoping van op stam staande olmeboomen ten bedrage van f.220: komt vooral door de heerschende ziekte.:
Subsidie aan het Armbestuur.
Etc.

Declaratie van verschuldigde gelden, zoo van loon der oppasser als verschotten van kruideniers en andere waren voor het tijdelijke Hospitaal te Arnemuiden van den 11 tot den 18 Augustus 1843 op last van de EGAH GS van Zeeland ingevolge derzelver Resolutie van den 14 Julij 1843
NB door het Stedelijk Bestuur van Arnemuiden
Totaal generaal f.139,40 ½.
N.B. Zie voor leveranciers e.d. hierboven !!

Extract Notulen B&W van Middelburg
Den 18 Augustus 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9:10
Rogge f.8:00
Periode: 21 t/m 28 Augustus 1843
Extract
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 21 Aug: 1843
Zetting van her brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.9,10
Een brood van 2 oncen 4 cent
Idem 5 oncen 9 cent
Idem 10 oncen 19 cents
Idem 15 oncen 27 cents
Idem 20 oncen 36 cents
Boven welke prijs het brood niet mag verkocht worden.
De Burgemeester
Corn:Dan; Baars
NB Voor broden van groter gewicht wordt blijkbaar geen korting toegepast !

Arnemuiden den 19 Augustus 1843
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Afloop Schutterij
De inschrijving loting enbeoordeeling der vrijstellingen opmaken der rollen , inlijving der manschappen en opzending der bijzondere rol der schutterij dezer gemeente voor dit loopende jaar, geregeld ten uitvoer gebragt zijnde , hebben wij de eer hiervan volgens Uwe Excie circulaire van den 15 Mei jl PB 51 kennis te geven.
De Burgemeester
CDB

De EARegering der stad Arnemuiden
Geef met verschuldigden Eerbied te kennen Huibrecht Willem Hogerheijde gepensioneerd schoolonderwijzer te Arnemuiden
Dat de Suppliant de vrijheid gebruikt UEA bij deze nog den warmsten dank toe te brengen voor de moeite ook zorg en ijverige poging aan den dag gelegd bij het pensioneren van zijn persoon als schoolhouder dezer gemeente waardoor hij dan ook in staat gesteld is om in de noodwendigsten levensbehoeften te voorzien.
Dan UEAH vergun mij bij deze betuiging UEA te mogen mededeelen dat, hoe roemvol UEA handeling in deze ook geweest is , de adressant zich toch steeds in verlies moet getroosten van plusminus f.300 des jaars hetwelk eene niet geringe bezuiniging en vermindering in deszelfs levenswijs te weeg gebragt heeft.
Dit verlies in aanmerking nemende zoo durft de Adressant met vrijmoedigheid zich tot UEA wenden, eerbiedig verzoekende de WEA tot verbetering van zijn bestaan hem door het overlijden van B.J.Harthoorn wel zult gelieven te begunstigen met de post van stadsbode en Lijkbidder en daarbij in overweging gelieve te nemen, dat de Adressant bij zijn geleden verlies tot zijnen laste heeft eene gebrekkige vrouw, nagenoeg buiten staat om het huiswerk te verrigten , eene kreupele docher, een geheel van zijn verstand beroofden zoon en een zoon welke opgeleid wordt als scheepstimmermansknecht, doch heeft den helft des tijds geen werk wegens den ongunstigen stand der Scheepsmakerijen.
Hopende en vertrouwende dat bij het vergeven dezer betrekkingen ook ter gemoetkoming van dezen last, op dit adres door UEA een gunstig regard zal mogen geslagen worden.
’t Welk is doende
UEA onderdanige Dienaar
H.W. Hogerheijde

De volgende stukken gaan over de Reglementen m.b.t. de Broodzetting
(zie hiervoor de originele stukken)

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag den 18 Augustus 1843
Gelezen de missives van B en W van Arnemuiden.
Van 11 en 14 dezer maand.
Wijders in aanmerking genomen
1 dat de gelden welke uit de Provinciale fondsen worden verleend, alleen kunnen en moeten strekken tot verpleging der in de ziekenzaal opgenomene personen doch niet tot begraving van de daarin overledenen, dat deze overledenen moeten geacht worden gelijk te staan met de gewone behoeftigen welke ten koste van het armbestuur of met deszelfs ondersteuning ter aarde worden besteld , en dat mitsdien de op de declaratie groote f.122,74 ½ uitgetrokken posten van f.12- voor vier doodkisten en van f.16,30 voor lijkdiensten en begraveniskosten niet ten laste der provincie kunnen worden verevend.
Is goedgevonden
Dat door B & W van Arnemuiden ingezondene declaratiën na aftrek der op deze voorkomende kosten van begraving ad f.28,30 te arresteren tot een bedrag van f.902,20 en hiervan onder terugzending van het dubbel der declaratiën van B & W voornoemd kennis te geven, met opmerking dat in de declaratie van den 28 Julij ll eene abusive optelling van f.10- heeft plaatsgehad en derzelver bedrag mitsdien opklimt tot f.716,17
2 tot voldoening der in vermelde declaratiën opgenoemde kosten, met uitzondering van die verschuldigd aan S. van Eenennaam, J.K. Crucq en P. van Eenennaam, wegens gedaan timmerwerk, waaromtrent nader zal worden beschikt, eene ordonnantie van betaling ter somma van f.498,55 ten behoeve van B & W van Anemuiden en ten laste der Algemeene provinciale begrooting van 1843 op den Administrateurs van ’s Rijks Schatkist indeze Provincie op te maken en aan B & W voornoemd uit te reiken met uitnoodiging om die som aan de belanghebbenden op de declaratiën voorkomende, met de bovengemelde uitzondering en niet geleden zijnde posten ieder voor zijn aandeel uit te betalen en daarvan aan deze vergadering verantwoording te doen door inzending van eenen gecertificeerden naamstaat in duplo ingerigt naar het het hieronder bijparagraaf 4 vermelde model en overlegging van quitanciën voor zoo veel noodig op zegel
4 aan B & W meergemeld te kennen te geven, dat de voeding en verpleging der zieken in de ziekenzaal op de wijze zoo als tot dus ver heeft plaatsgehad, voorlopig kan voortduren. Met voorbehoud om hieromtrent zoo mede nopens de geneeskundige behandeling nadere voorschriften te geven, dat diensvolgens met de inzending der weekelijksche opgave van hetgeen tot voeding en verpleging der zieken benoodigd is geweest zal behooren te worden voortgegaan, doch voor welke de vergadering verlangt dat gebruik worde gemaakt van eenen staat volgens het hiernevens gevoegd model, naar welke staat ook de onderteekening van den 28 Julij 4 en 1 Aug ll ingezondenen opgaven, nader zullen behooren te worden gewijzigd op de voormelde dagteekeningen vastgesteld en nader aan de vergadering zullen moeten worden ingezonden.
5 B & W aan te schrijven om aan de vergadering nader op te geven of de som van f.25- die blijkens derzelve missive van den 4 Augustus ll no 239 van wege de Handel Maatschappij en de Heeren Salomonson, bij den Burgemeester is ontvangen, en waarvan in derzelver missive van den 16 dezer maand no 253 geen gewag wordt gemaakt, nog voorhanden is, en over dezelve kan worden beschikt.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden den 28 Augustus 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Inzending gewijzigde Staat
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de bij UEGA resolutie van den 18 Aug: jl no 18 teruggezondene staten gewijzigd naar het daarbij gevoegde model en onder aftrekking van begrafeniskosten en geleverde doodkisten, gezamentlijk ten bedrage van f.902,20 met kennisgeving dat de daarbij gevoegde ordonnantie groot f.498,55 aan den stedelijken ontvanger ter inning ter hand gesteld en de betrokkene personen daaruit betaling gedaan zullende wij later aan UEGA de kwitantie in eene rekening gewijzigd aan de bij bovengemelde resolutie ontvangene model , in duplo laten toekomen.
Ook moeten wij UEd; te kennen geven dat door den Burgemeester aan den stedelijke Ontvanger is ter hand gesteld de bij deze ontvangen f.25- van wege de Handel Maatschappij en Heeren Salomonson ten einde dezelve naar aftrekking van begravingskosten & lijkdienst daar die kosten noch door de Armen noch door de Gemeente kunnen geleden worden in mindering te doen strekken van de door de Provincie te doene uitgave voor het tijdelijk hospitaal alhier, en hetwelk in afwachting der daarvoor te ontvangene rekening in’t geheel zal gelaten worden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 28 augustus 1843
Aan Heren GS van Zeeland
Onderwerp: Inzenden gewijzigde staten
Wij hebben de eer UEGA te doen toekomen de bij UEGA resolutie van den 18 Augustus jl no 18 teruggezonden staten, gewijzigd naar het daarbij gevoegde model en onder aftrekking van begrafeniskosten en geleverde doodkisten, gezamentlijk ten bedrage van f.902,20 met kennisgeving dat de daarbij gevoegde ordonnantie groot f.498,55 aan de stedelijke ontvanger is ter hand gesteld , de bij Zijne Ed; ontvangene f.125- van wege de Handelmaatschappij en de Heeren Salomonson ten einde die volgens onze missive van den 4 Aug; jl. no 239 in mindering te doen strekken der door de provincie te doene uitgaven voor het tijdelijk hospitaal en waarvan wij dan ook uit dien hoofde als de daarbij ontvange bepaling bij resolutie van den 1 Aug; jl no 14 in onze missive van den 16 dezer maand no 253 daarvan geene melding meer gemaakt hebben, terwijl dan nu ook die som tot nader beschikking in zijn geheel worden gelaten.
De Burgemeester
CDB


Arnemuiden den16 September 1843
Aan Heeren GSvan Zeeland
Onderwerp: Armbegrooting 1844
De begrooting in ontvang & uitgaaf door het Diaconie Armbestuur dezer gemeente over 1844 opgemaakt en door den Raad bij voorraad goedgekeurd zijnde, zoo hebben wij de eer dezelve in triplo ter finale goedkeuring aan UEGA aan te bieden, onder mededeeling dat den Raad tot bestrijding van hare te doene uitgaven zich in de verpligting heeft bevonden eene subsidie uit den stedelijke kas van f.425- voor te dragen hebbende zij zich ook genoodzaakt gezien om tot voorkoming van eene hoofdelijken omslag hare te doene uitgaven als no 7 bedeeling in geld 7 brood met f.50- no 8 Kleeding voor gealimenteerden met f.40-te verminderen, aangezien onze finantiën niet toestaan de gevraagde subsidie te verleenen,terwijl de post onder no 15 van begrafeniskosten en die onder 19 geneeskundige behandeling aan niet gealimenteerde persoonen door de heerschende ziekte veroorzaakt, het op de helft te verminderen en den overigen helft eerst bij regularisatie in de begrooting van 1845 voor te dragen blijvende alle andere gewone ontvangsten & uitgaven zooals zij in 1843 zijn goedgekeurd geworden, en de gedane betaling aan de Armbestuur van Vlissingen onder 16 van Middelburg onder 17 voorkomende als de (het) domicilium van die persoon erkend zijnde op onze autorisatie geschieden, wordende de laatste som van f.231,60 in ontvang en uitgaaf voorgedragen als zijnde die som door de Algemeene weldadigheid ten behoeve der noodlijdende zieken ontvangen ???? zoo veel mogelijk eene goede bestemming gegeven.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 8 September 1843
Gelezen de missiven van B & W van Arnemuiden van den 18 & 25 Aug: ll en van den 1 dezer maand no 259,266 en 276, daarbij onder mededeeling van den stand der aldaar heerschende ziekte, volgens welke dezelve op laatstbedoeld tijdstip in horigheid afgenomen en het getal lijders verminderd was, inzendende de drie staten in duplo van de kosten die tot verpleging der in de ziekenzaal opgenomen personen, gedurende de tijdvakken van af den 11 tot den 18 Aug: vanaf den 18 tot den 25 Ag;, envanaf den25Aug; tot den 1e September ll zijn moeten aangevoerd worden, respectivelijk ten bedrage van f.114,78;f79,74 ½ en f. 67,45 zamen f.261,97 ½ met opgave voorts van het bedrag der gedurende die tijdvakken gedane vrijwillige giften zijnde respectivelijk f.37,33 ½ ; f.155,41 ½ en f.72,55 boven en behalve twee ordonnantiën ieder groot f.200- van wege ZM den Koning en ZM Willem Frederik, Graaf van Nassau aan den Predikant der Hervormde gemeente in opgem; stad toegezonden.
Voorts gelezen zijnde de missive van B & W van 28 Aug: jl no 265, daarbij diende de naar het bij de resolutie dezer vergadering van den 18 bevorens no 18 vastgestelde model, gewijzigde staten van kosten over de tijdvakken vanaf den 22 tot den 28 Julij; vanaf den 28 Julij tot den 4 Aug: en vanaf den 4 tot den 11 Aug; ll ten gezamentlijke bedrage van f.902,20, waarvan de verevening met uitzondering der daaronder begrepen som van f.403,65 wegens timmerwerk, waaromtrent eene nadere beschikking wordt voorbehouden , bij voorz; resolutie heeft plaats gehad, met kennisgeving wijders dat de som van f.125- welke van wege de Handelmaatschappij en van de Heeren Salomonson respectivelijk ad f.100- en f.25- bij den Burgemeester ontvangen door denzelven aan den Stedelijken ontvanger is ter hand gesteld, ten einde die na aftrek van de kosten voor begrafenis en lijkdienst van de in de ziekenzaal overleden persoonen, te doen strekken in mindering der door de provincie voor de verpleging der zieken in de ziekenzaal gedaan wordende uitgaven.
Is goedgevonden
1De ingezonden staten van kosten loopende van het tijdvak vaaf den 11 Augustus tot den 1 September te arresteren op de eene gezamentlijke som van f.261,97 ½
2 voor de voorz; som van f 261,97 ½ na aftrek der opgen: bij den Burgemeester ontvangene som van f.125- eene ordonnantie van betaling ten bedrage van f.136,97 ½ ten behoeve van B & W van Arnemuiden en ten laste der algemeene provinciale begrooting voor den dienst van 1843, op den Administrateur van ’s Rijks schatkist in deze provincie op te maken, en aan B & W voornoemd, onder terugzending van een exemplaar der sub 1 vermelde staten te doen toekomen met opmerking dat de som van f.125- bij den Burgemeester ontvangen naar het doel der gevers alleenlijk voor de verpleging der in de ziekenzaal opgenomenen personen, doch niet voor begrafenis en lijkdienst derr daarin overledene kan worden aangewend, evenals zulks bij de resolutie der vergadering van den 18 Aug; ll no 18 ten aanziender uitgaven welke door de provincie worden gelden, is voorgeschreven, en dat, diensvolgesn het geheele bedrag der voorz; som van f.125-welke vroeger daartoe is gereserveerd dan ook werkelijk in mindering dier uitgaven behoort te strekken; wordende B & W uitgenoodigd zoowel van deze som als van die van f.136,97 ½ het bedrag der bedoelde ordonnantei uitmakende aan deze vergadering verantwoording te doen, als bij de aangehaalde resolutie omtrent het bedrag der daarbij afgegevene ordonnantei voorgeschreven.
3 Extract etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Weekstaat van Kosten der ziekenzaal loopende van den 11 tot den 18 Augustus.
Verpleegd wordend 28 zieken.
Uitgaven totaal f.98,78 aan voedsel en verzorging-schoonmaakkosten en Oppassing
Lampen I.D van de Beek f.6,60
Peulen?? & voerloon ?? B.Schets f.9,40
Algemeen totaal f.114,78
Arnemuiden 18 Augustus 1843
CD.Baars

Idem van 18 tot den 25Augustus
28 zieken
Uitgaven totaal f.79,74 ½ waaronder f.1,25 citroenen.schoonmaken f.2,25.
Arnemuiden 25 Augustus 1843
C.D.Baars.

Idem van 25 Augustus tot den 1e September 1843
17 zieken
Uitgaven totaal f.67,45
Arnemuiden den 1 Sept; 1843
C.D.Baars
Ter ordonnantie
Baars

Arnemuiden den 22 September 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Weekrap(p)ort
Wij hebben de eer hierbij aan UEGAte doen toekomen de weekstaat in duplo wegens gemaakte onkostenvoor het ziekenhuis alhier te bedragen f.79,74 ½
Gedurende deze week hebben drie herstelden de zaal verlaten, terwijl daarentegen vijf nieuwe lijders zijn opgenomen, zoodat het restant zieken tot op heden 15 bedraagd; overleden zijner in de zaal geen.
De vrijwillige giften hebben bedragen ……………………….. f. 72,20
De Burgemeester
CDB

Totale kosten f.79,74 ½ waaronder f.1,89 voor timmerwerk.

Extract uit notulen van B &W van Middelburg
Den 22 September 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8:75
Rogge f.5:40
Periode 25 September t/m den 2e October1843
Extract
Etc
Becius
Secretaris.

Arnemuiden den 25 September 1843
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Brood van 2 ons 3 ½ cent
5 ons 9 cent
10 ons 18 cent
15 ons 27 cent
20 ons 36 cent
Boven welke prijs het bovenstaand brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn; Dan: Baars.

Almelo den 20 September 1843
WEA Heeren !

De 1e October het tijdpunt als wannere wij gewoonlijk in de Fabrijken bij lamplicht te laten werken naderende zoo voelen wij ons gedrongen om in het belang van de wevers tot UEAte wenden; Het zal UEA wel bekend zijn dat de winsten der wevers naar de tegenwoordige loonen, niet te ruim zijn, alhoewel wij van onze zijde in UEA provincie niettegenstaande dit, nog altijd 10 cent perstuk meer weefloon betalen dan in Overijsel of elders en wij alzoo gezamenlijk genomen eene aanzienelijke geldelijke opoffering doen ten faveure der Provincie Zeeland, en kon waarlijk van ons geene meerdere opoffering verlangd worden.
Wij wenschen evenwel de wevers ontheven te zien van de korting voor vuur en licht en vragen UEA alzoo of UEA kunnen goedvindende noodige olie te willen bekostigen,in welk geval wij de noodige brandstoffen ter verwarming mede kosteloos zullen verschaffen, zullende wij UEA alsdan na afloop der werkzaamheden bij lamplicht opgave doen van de gebruikte olie ofwel UEA des verkiezende zelve laten leveren.
Mogte echter UEA daartoe niet besluiten, dan zullen wij genoodzaakt zijn die onkosten gelijk anders de wevers zelve te doen betalen hegeen ons zeer spijten zoude in het belang der armen, doch zijn wij verzekerd dat van ons zelfs datgene wat wij opofferen,niet met regt kan worden geeischt.
Wij zullen ons met eenspoedig en gunstig antwoord ( hetwelk wij UEA verzoeken gemakshalve aan ons huis te Middelburg te rigten) hoogst vereerd achten ten einde daarnaar op de bepaalde tijd van 1e October onze maatregelen te kunnen nemen en betuigen wij met hoogachting te zijn.
UEA Heren DW Dienaren
G &H Salomonson.

Arnemuiden, 27 September 1843
Aan de Heren Salomonson
Ter beantwoording van UEd: missive dato 20 dezer maand , hebben wij de eer UEd: door deze mede te deelen dat wij bij den ontvangst dier missive ons verpligt hebben geacht de stedelijke Raad bijeen te roepen, ten einde van dezelve te vernemen of zij al of niet gezind was tot dat verzoek toe te treden en zijn namens dezelve verzocht gewordenUEd: te kennen te geven dat de oprigting der weeffabrieken in deze Gemeente op ???? heeft plaats gehad en wel ter gemoetkoming van de bestaande armoede onzer ingezetenen als die der Armen Kas en waar wij dan ook ons bij den aanvang in mogten verblijden,daar wij vermeenden dat dezelve waarlijk aan het verwagte doel zoude beantwoorden, maar niet lang bleef dit bij ons verwezentlijkt want drukkende boeten welke wij ons voorstelden niet met uw medeweten afgevorderd werden verminderde al spoedig het loon, zoo zelf dat ja enkelden gevonden werden welke in eene geheele week niet verdiend hadden, maar zelfs verpligt waren nog toe te dragen, zoodat hierover wel door ons op geene vriendelijke wijs aan UEd: zonen is geschreven geworden, doch hetzij UEd: door hunne jongheid of door verkeerde inlichting van de zijnde der bazen zich deze verzoeken niet aantrokken, bleef hetgeen wij zoo gaarne verlangden buiten werking en werden de boeten bij informatiën met dezelfde gestrengheid ingevorderd, zoodat wij dan ook eindelijk hoe gevoelig zulks was, stilzwijgend daarin hebben berust.
Bij deze boete werd ook al spoedig gesproken van vermindering van loon, en hoezeer dit en gevolg was van den aqhteruitgaande stand der fabrijkprijzen, zoo drukte dit den wever grootelijks ,hetwelk zoo des winters bij het geven van licht, hun inkomen zoodanig verminderde dat wij al spoedig voorzagen, dat bij eene ruime vischvangst een groot getal van hen de fabrijken zouden verlaten; dit heeft dan ook ten gevolge gehad bij de laatste vermindering velen hunner de fabriek hebben verlaten, zoo zelfs dat reeds een derzelve geheel blijft ledig staan en voor het tegenwoordige bij de heerschende ziekte gebruik wordt voor een tijdelijk hospitaal, terwijl de andere fabrijken want? samen een getal van 74 wevers kunnen maken, door slechts nog geen 50 wordt bezocht.
Het is ons overbekend dat deze vermindering buiten UEd; schuld ligt, doch waardoor ons voor beide fabrieken door Crucq opgerigt een jaarlijksche huur van f.220- moet worden betaald, zulks UEd: zich met ons wel overtuigd houde, daar hetzelve ook ter gemoetkoming van de stedelijke kas zijn daargesteld dat daar wij reeds aan dit jaar aan die huur zullen moeten toedragen, de oprigting niet aan het doel beantwoord, maar onze finantiën welke door de armoede boven mate lijden, worden gedrukt, zoodat hoe gaarne wij ook ter gemoetkoming van den wever het benoodigde licht voor rekening der stede zouden willen leveren, het ons volstrekt ondoenelijk voorkomt, doch hebben gemeend bij de kwijnenden staat waarin dezelve verkeren en waarin onze ingezetenen niet weinig deelen, , ons niet geheel te mogen onttrekken, maar ter tegemoetkoming van dezelve besloten hebben om onder goedkeuring van HEGA Heeren GS van Zeeland eene som van f.50- aan UEd; ter hand te stellen,en einde daarmede zoo veel doenelijk in hun benoodigde ligt te voorzien, en waarmede bij de nieuwe prijs der olie als het geringe personeel der werklieden, onzens inziens, een geruime tijdvan kan gebrand worden, terwijl het ons aangenaam zoude wezen indien van UEd: zijde ook daarbij iets kon worden gevoegd, daar met opzigt der brandstof voor verwarming weinig of niet benoodigd is, wijl wij UEd; kunnen verzekeren dat alleenbij vriezend weder gestookt wordt en dan nog maar des morgens, daar de warmte volgens getuigenis der bazen niet goed bevonden is voor het springen?? der kettingen en ook steeds nog altijd ten uwen koste is aangeschaft geworden, zonder dat daarvan immer is gesproken zulks ten nadele vanden wevers zoude komen.
Wij vertrouwen dat dit gunstig besluit UEd; goedkeuring zal wegdragen en hopen even als UEd: spoedig met een gunstig berigt te worden vereerd, terwijl wij tenslotte UEd: zeer vriendelijk uitnoodigen en aanbevelen,de noodige maatregelen te willen nemen dat door Baas Beurthuis toch niet op een ongepaste en op eene willekeurige eigendunkelijke handelwijs van de wever eene al te gestrenge boete worde afgevorderd waardoor hun loon wordt onttrokken, maar dat daarmede op eene menschlievende wijs worde gehandeld ten einde de wever bij zijn gering loon, niet worde ontmoedigd.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 22 September 1843
Onderwerp:Onderhoudskosten J.G. de Nooijer
Ten gevolge van de erkenning van uwe stad voor het onderstands-domicilie van Jannetje Gillisse de Nooijer bij uwe missive van den 15 dezer maand no 294, heb ik de eer aan UEd: hiernevens te doen toekomen eenen staat van onderhoudskosten van genoemde persoon in het bedelaars-werkhuis te Middelburg met kennisgeving dat het daarin vermeld bedrag van f.4- uit het aandeel uwer gemeente in de opbrengst der plaatselijke belasting over dit jaar, achtervolgens mijne circulaire van den 30 Januarij 1833 zal worden voldaan en door UEd: op den post van onvoorziene uitgaven bij de begroting van het loopende jaar toegestaan zal kunnen worden geïmputeerd.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Vredenburch

Verblijfsdagen:20. Aankomst in het gesticht: 29 Julij 1843.
Officier van Justitie te Middelburg heeft haar “ingezonden”.
Kosten 4 gulden.

Arnemuiden den 24 September 1843
Aan Heren GS van Zeeland
Onderwerp: Verpachting straatmest
Evenals de verpachting van stadsgrasetting is ook door ons op autorisatie van den Raad en ten gevolge UEGA Besluit van den 30 Dec: 1836 PB 2 bij continuatie onderhands verpagt de straatmest dezer Gemeente aan den Persoon van Theunis Bezemer en hebben de eer hierbij de conditiën ter goedkeuring aan UEGA te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 26 September 1843
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Sloopen van gebouwen
In voldoening aan letter 6 van Art: 1 van Uwe Excie besluit van den 4 Julij no 42 PB no 70, hebben wij de eer Uwe Excie te kennen te geven dat er sedert den 1e Maart jl geene aangiften gedaan zijn van het plaats gehad hebbende sloopen van gebouwen binnen deze Gemeente, waarvan de afschrijving op de kadastrale Registers alsnog zoude behooren te geschieden, noch dat mij bekend zijn, zulks heeft plaatsgevonden..
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 29 September 1843
Aan Heren GS van Zeeland
Hierbij ontvangt UEGA alreeds de declaratie in duplo de verschuldigde verplegingskosten van het ziekenhuis alhier ten bedrage van f.67,75.
Het strekt ons tot bijzonder genoegen UEGA te kunnen mededeelen dat zonder onvoorziene toevallen, dezelve weldra kan worden opgegeven daar sedert ons laatste berigt er slechts er slechts 2 persoonen aan die ziekte lijdende zijn opgenomen en daarentegen 8 dezelve verlaten hebben, zoodat op dit oogenblik aldaar nog 9 zieken aanwezig blijven, waarvan zoo ver ons bekend is niet een enkel gevaar (loopt). Overleden hebben wij in de zaal geen.
De vrijwillige giften bedragen f.21,25
De Burgemeester
CDB

Werkstaat kosten ziekenzaal van 22 t/m 29 September. 12 zieken zijn verpleegd geworden.
Uitgaven: f.67,75
De Burgemeester
CDB
Ter ordonnantie
Van dezelve
Baars

Middelburg den 29 September 1843
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij te willen opgeven de wijze van behandeling welke binnen Uwe stad wordt gevolgd ten aanzien van de acten van overlijden van manschappen aan boord van Loods vaartuigen of visschuit vaartuigen, zowel bij eenen natuurlijken dood als bij een overlijden door een of ander ongeval, met vermelding der beweegredenen waarom zulks zoo en niet anders plaats heeft, vermits het mij is gebleken dat in deze niet overal op dezelfde wijze wordt te werk gegaan.
De Officier van Justitie
AG. Van Vredenburch
Subst.

Arnemuiden 3 October 1843
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
In voldoening aan UEG missive van den 29 September no 927, hebben wij de eer UEG te berigten dat bij het overlijden van personen aan boord van visschuit of andere vaartuigen, hetzij bij een natuurlijke dood of tengevolge een bewezen ongeval, eenvoudig zonder vermelding der oorzaak dat overlijden in het register van den Burgerlijken Stand op twee getuigen of aangevers wordt ingeschreven, en wanneer de overledene niet in den gemeente woonachtig is, zoo wordt ingevolge art 50 van het Burgerlijk wetboek van dat overlijden met toezending van een extract uit het register aan den Ambtenaar van de laatste woonplaats des overledenen kennis gegeven, ten einde aldaar mede in de registers te worden ingeschreven, terwijl in de Acte zelf andere geene melding wordt gemaakt als dat de overledene aan het boord van dit of dat schip is overleden, en wel om reden dat art 59 van bovengemeld wetboek, hoewel van het overlijden op vaartuigen geene melding makende, echter niet verlangd dat van de in dat uittreksel omschreven omstandigheid eenige melding worde gemaakt en uit die oorzaak in dergelijk geval hetwelk zeldzaam voorkomt wordt gevolgd.
Verzoekende wij toch van UEG te weten of iemand die in zee verdrinkt en deszelfs lijk niet opgevischt wordt, als overleden in de registers behoort te worden ingeschreven.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 2 October 1843
Aan Heren GS van Zeeland
Onderwerp: Onvoorziene Uitgaven
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den Raad dezer stad van den 24 September dezes jaars houdende verzoek om te worden geautoriseerd tot het verleenen eener som van vijftig gulden aan de Heeren Salomonson tot aanschaffing van het benoodigde licht in den weeffabriek van callicots ter dezer stede met vriendelijke uitnoodiging UEGA goedkeuring in dezen eenigsints spoedig te mogen ontvangen, terwijl wij tevens daarbij voegen de gewone staat, waarop tegelijk is gebragt de bij onze missive van 3 Mei jl no 137 gevraagde autorisatie tot betaling van conversie kosten, gevloeid uit den Wet van den 27 Sept. 1841.
De Burgemeester
CDB

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
Den 29 September 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 8,75
Rogge 5,40
Periode vanaf 2 t/m 9 October 1843
Extract etc.
Becius
Secretaris.

Arnemuiden 3 October 1843
Bekendmaking
Onderwerp: Schouwing & Omgang
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door of vanwege het Stedelijk Bestuur alhier op Woensdag den 18 October aanstaande eene schouwing zal plaats hebben op de schoorsteenen en andere stookplaatsen, op het gebruik der nieuwe Ned: Maten & Gewigten en op straten & voetpaden.
Wordende een iegelijk aangemaand om zorg te dragen dat op de deswegens bestaande bepalingen geen overtredingen worden gevonden, daar de nalatigen in dezen ingevolge de wet zullen worden achtervolgd.
En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid aan den dag legge, zal deze worden aangeplakt ter plaatse zulks gebruikelijk is te geschieden.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 15 September 1843
Rapport op de rekeningen van het na te noemen Armbestuur der Hervormde Diaconie te Arnemuiden.
Is goedgevonden
Deze goed te keuren en 2 exemplaren derzelve aan B & W te retourneren
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 22 September 1843
Op grond van ee missive van Arnemuiden van 15 September no 295 met proces verbaal met conditiën der onderhandsche verpachting van de Stads bouw-en weilanden voor den tijd van zeven jaren en zulks krachtens de magtiging door den Stedelijken raad verleend op grond van ’s Konings beslissing medegedeeld bij het besluit der vergadering van den 30 December 1836 PB volgens welke de Stedelijke Raden als niet onbevoegd te beschouwen zijn om Stedelijke eigendommen niet publiek maar onder de hand mits in geschrift gesteld wordende te doen plaats hebben.
Is goedgevonden
Aangezien thans over het algemeen van de onbebouwde eigendommen meer pacht kan bedongen worden, dan tijdens de vorige verpachting, in het belang der stad aan het Stedelijk bestuur in overweging vemeend te moeten geven om de bedoelde bouw-en weilanden na voorafgaande openbare aankondiging ook in de Middelburgsche Courant nader in het publiek te verpachten en het proces verbaal daarvan nader aan de vergadering ter goedkeuring in te zenden.
Afschrift etc.
De Griffier der Staten
Handtekening

Conditiën verpachting van bouw-en weilanden wil de Raad graag onderhands blijven doen.
En niet in het publiek ook na aankondiging in de Middelburgsche Courant.
GS meent dat publiek verkopen meer zal opbrengen.
Maar, zoals in het verbaal van GS van 20 October zal blijken: wordt voor deze keer toegestaan onderhands te verpachten, omdat de “huidige”pachter extra geinvesteerd heeft in het gepachte en dat als verloren voor hem zou moeten worden beschouwd.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Maandag den 2 October 1843
De gewijzigde Reglementen op de broodzetting worden door GS goedgekeurd.

Arnemuiden 6 October 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Ziekenrapport.
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de weekstaat in duplo wegens gemaakte onkosten voor de ziekenzaal alhier groot f.60,14 ½
Met genoegen kunnen wij UEGA mededeelen de ziekte nog hand over hand afneemt, zoo dat slechts gedurende den week nog een enkel geval is voorgekomen, en in de ziekenzaal opgenomen, doch welke persoon echter zwaar is aangetast.
Tot onze eigen verantwoording vermeenen wij het niet ondoelmatig zoude zijn, de Provinciale Commissie of eene deputatie uit dezelve de stand der ziekte alsnog eens geliefde te onderzoeken, ten einde dezelve niet langer gaande te houden dan zulks hoogst noodzakelijk was, en waartoe wij UEG verzoeken dezelve uit te noodigen.
Gedurrende deze week hebben 4 dezelve verlaten. En zooals bovengemeld is opgenomen,, overleden geen, zoodat aldaar nog 6 aanwezig blijven.
Tot vermindering der kosten hebben wij gemeend de commissie der ziekenzaal te moeten aanbevelen, om op morgen twee der oppassers te bedanken zoo dat dan alsnog een opzigter en een oppasser overblijft, en waaraan zal worden voldaan.
De vrijwillige giften bedragen gedurende deze week f. 61,90
De Burgemeester
CDB

Weekstaat loopende van den 29 September tot den 6 October 1843: in gemelde zaal zijn verpleegd geworden acht persoonen.

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 6e October 1843
De prijs der metrieke mude
Tarwe f.8,36
Rogge 5,40
Periode 9 t/m 16 October 1843
Extract etc
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 9 October 1843
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.8,36
Gewigt van het brood
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem van 5 oncen 9 cent
Idem van 10 oncen 17 ½ cent
Idem van 15 oncen 26 ½ cent
Idem van 20 oncen 35 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Bij indispositie van den burgemeester
Abr. Van Eenennaam
Middelburg, den 9. October 1843
Ik heb meermalen den onderwijzer Kwekkeboom mijn leedwezen betuigd, dat ik hem niet tegenwoordig vond op de vergaderingen van zijn Onderwijzersgezelschap, welke, op aanbeveling van Zijne Excellentie, den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder mijne leiding van Februarij tot November éénmaal ’s maands, en wel op den tweeden zaturdag van des voormiddags tien tot des namiddags twee uren alhier te Middelburg gehouden worden.
Tot zijne verontschuldiging heeft de onderwijzer mij destijds opgegeven, dat door UEA ongaarne gezien werd, dat hij des zaturdags geene school hield;en is mij later kennelijk geworden, dat de Stedelijke Raad den 26 September ll hem heeft toegestaan des zaturdags geene school te houden, mits tegen teruggave aan de leerlingen van het betaalde schoolgeld voor den halven dag.
Daar genoemde onderwijzer tot voorkoming van schade gedrongen wezen zal de maandelijksche bijeenkomst van zijn onderwijzersgezelschap voortaan te verzuimen, en nogtans de Gouvernementsverordeningen verlangen dat hij, evenals ook de voormalige onderwijzer Hogerheijde altijd gedaan heeft, die bijeenkomst bijwoont, reken ik, alvorens hoogere tusschenkomst daaromtrent te vragen, meer verkieselijk UEA gunstige tusschenkomst in te roepen, “dat van de gehoudeheid tot teruggave van schoolgelden nogtans zijn uitgezonderd de tien maandelijksche vergaderingen, welke hij ( evenals de onderwijzer te Vere en in al de dorpen van dit eiland) ter bijwoning van zijn gezelschap verpligt is bij te wonen”; terwijl ik tot aandrang van dit verzoek kan verzekeren dat die maandelijksche zamenkomsten strekken om bij de onderwijzers de bekwaamheden te onderhouden en door gesprek en onderlinge werkzaamheid ( een werkshop in spe/nascholing) te vermeerderen, alsmede om met elkander over de beste wijze van de waarneming hunner bediening te spreken,- en alzoo het gemis dier tien schooltijden ’s jaars, door goed schoolhouden gedurende de zeshonderd overige schooltijden rijkelijk te vergoeden.
De Schoolopziener in het eerste
District der provincie Zeeland.
Adr: P. van Deinse

Arnemuiden den 10 October 1843
Aan de weledelgestrenge Heer van Deinse
Alvorens over te gaan tot de beantwoording van UEG missive van den 9 dezer maand, kunnen wij niet voorbij gaan UEG over den inhoud derzelve onze verontwaardiging mede te deelen daar zoolang wij over het inwendig beheer gesteld zijn, trachten zullen de belangens van onze ingezetenen te behartigen, zonder ons te doen afschrikken van een zijdelings dreigement,om en door den Raad genomen besluit door tusschenkomst van een hooger bestuur te doen ????
Dat den onderwijzer Kwekkeboom nu en dan niet tegenwoordig geweest heeft op het onderwijzers gezelschap, is niet onze maar zijne schuld, daar het hem nog nimmer op zijn verzoek is geweigerd maar altijd is toegestaan geworden, dat echter hiervan bij de Burgemeester klagten zijn ingekomen is waar en waardoor zijn Ed; mogelijk over het dikwijls verlaten der Gemeente wel deszelfs ongenoegen zal te kennen gegeven hebben,willen wij niet betwisten, want boven & behalve het onderwijzersgezelschap worden de vrije Zaturdagen toch dan verzocht om naar zijn ouders te gaan en de school te sluiten, hoezeer nu de genegenheid tot zijne ouders in geen opzigt door ons misprezen wordt, zoo sticht zijne afwezendheid tot nadeel der ingezetenen, wie voorhet meerendeel armoedig zijn en reeds maandags voor de geheele week betaald hebbende , den halven dag kwijt zijn, en alzoo ook onzens inziens in billijkheid ontevreden.
Dit heeft dan ook tengevolge gehad dat de Burgemeester zich verpligt heeft gevonden, den Raad over deze zaak te raadplegen en waarop dan het Besluit,hetwelk Kwekkeboom is medegedeeld ???, terwijl daarbij tevens wel in overweging is gebragt hem die dagen vrij te geven, doch daartoe geene genoegzame grond bevonden zijnde , besloten om hem vrijheid te geven het onderwijzersgezelschap waar te nemen doch onder gehoudendheid van restituering van reeds betaalde schoolgelden, zoodat wij het onnoodig vinden daarover den Raad nader te hooren.
Wij zullen verder met bedaardheid inwachten elke maatregel ook welke UEG zult vermeenen te moeten aan de hand nemen, geene vreeze hebbende als als kwaaddoenders.
Zullen wij met de meeste standvastigheid het door den Raad genomen besluit hetwelk op billijkheid en regtvaardigheid is gegrond,trachten te handhaven, daar wij niet kunnen voorstellen dat wij in deze zaak voor hooger magt behooren te buigen.
De Burgemeester
A v E

Arnemuiden 10 October 1843
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Geen bijzonderheden. Er is geen sprake van welke vormenvan bedelarij dan ook !!
Onderwerp:Broodstelling:
Toegezonden over het 3e kwartaal naar opgave van de marktprijzen
Onderwerp; Personeel van het Bestuur
In de staat van het personeel van het bestuur heeft geen verandering plaatsgehad.
Staat van het Personeel van het Bestuur der Stad Arnemuiden op den 1 October 1843.
Burgemeester: Baars, Cornelis Daniel jaar van aftreden 1844.
Wethouders : Adriaan Adriaanse(aftreden 1844); Abraham van Eenennaam (aftreden 1846)
Leden van de Raad : Ad.( wordt vervolgd)

Vrijdag 6 October 1843.
Door Heeren GS de onderhandsche verpachting bij continuatie van de Straatmest goedgekeurd tegen een jaarlijksche pachtsom van f.88-

Arnemuiden den 13 October 1843.
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Ziekrapport.
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene specifieke
Staat in duplo wegens gemaakte onkosten ten behoeve de ziekenzaal alhier groot f.41,18 ½ .
Op dit oogenblik zijn 96 personen overleden .Er zijn 3 nieuwe lijders opgenomen waarvan twee derzelve na aldaar slechts 2 dagen geweest te hebben overleden zijn, terwijl de derde ook bedenkelijk ziek is; 4 herstelden hebben dezelve verlaten, zoodat aldaar nog 3 aanwezig blijven.
Hoezeer de ziekte in die mate niet meer heerscht, en de opneming der zelve in de ziekenzaal steeds verminderd, zoo vernemen wij dat de bij meerder gegoede burgers bij voortduring aanhoudt en alzoo niet gezegd kan worden opgehouden te hebben, naar welk oogenblik wij reikhalzend verlangen.
De sterfte tot op dit oogenblik bedraagt 96 personen,die de geboorte van 45 zoodoende overtreft.
De ontvangen vrijwillige giften bedragen f.5,50.
De Burgemeester
Bij diens dispositie
De wethouder
A V E


Weekstaat van kosten der ziekenzaal te Arnemuiden, loopende van den 6 tot den 13 October in welk tijdvak in gemelde zaak zijn verpleegd geworden een getal van 5 zieken.
Totaal bedrag f.41,13 ½
Het aantal oppassers is verminderd: L. Rolte opzigter; G. Buster oppasser
Scheerloon is voor J. de Rijke Vlees: F.Kleinepier en M. Koppejan
Groenten: M. Kraamer
Winkelwaren: koffie,thee, suiker rijst etc. F.Joosse en M. Koopejan.
Brood en melk : P.J. Crucq;F en L. Van Eenennaam en M. Koppejan.
Opgemaakt 13 October 1843.
Voor de Burgemeester
De Wethouder
A V E

Extract Notulen B & W te Middelburg
Den 13e October 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,36
Rogge 5,40
Periode 16 t/m den 23e October 1843
Becius
Handtekening

Middelburg den 6 October 1843
Onderwerp: Krankzinnigheid J.G. de Nooijer
De onlangs naar de Ommerschans overgebragte binnen uwe stad onderstandsdomicilie hebbende persoon van Jannetje Gillisse de Nooijer, bevindt zich in zoodanigen staat van verstandeloosheid of onnoozelheid, dat bij gebrek aan gelegenheid om dergelijke ongelukkigen in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid te kunnen verplegen, hare verwijdering van daar noodzakelijk wordt geacht.
Onder mededeeling hiervan en toezending van eene geneeskundige verklaring daartoe betrekkelijk, heb ik, naar aanleiding eener missive van Z:E: den Minister van Binnenlandsche Zaken dd der vorige maand no 120 7e Afd; de eer UEA te verzoeken maatregelen te nemen dat gedachte persoon zoodra mogelijk uit de voors: gestichten worde afgehaald.
Misschien verdiend het in het belang der Stedelijke financiën wel overweging dat UEA zich informeren van het tijdstip op het welke wederom een transport persoonen uit het Bedelaars Werkhuis te Middelburg naar de Ommerschans zal plaats hebben, daar, ingeval dit tijdstip spoedig mogt invallen, de geleider van zoodanig transport bij deszelfs terugkeer met de overbrenging van voornoemde vrouw naar uwe gemeente zou kunnen worden belast.
Ik zal de mededeeling van UEA omtrent hetgeen deswege door UEA wordt besloten, tegemoet zien.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 23 October 1843
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
In voldoening aan het laatste gedeelte van Uwe Excie missive van den 6 dezer hebben wij de eer uwe Excie te berigten wij van de bij die missive gegevene inlichting hebben gebruik gemaakt en alzoo de daar in genoemde personen van Jannetje Gillisse de Nooijer wegens bedelarij in de Ommerschans met het eerste van de stad Middelburg te doen transport komende herwaarts te laten transporteren, en hetwelk in de maand November van dit jaar denkelijk zal plaatshebben; daar ons geene andere weg bekend is, om dat schepsel kosteloos van daar te doen vervoeren.
De Burgemeester
CDB

De ondergeteekende Geneesheer waarnemend chef van de geneeskundige dienst in de kolonie der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen, verklaart bij deze dat de bedelaars koloniste Nooijer Jannetje Gillisse de oud 41 jaren aangekomen van Middelburg den 20 Augustus 1843 is lijdende aan verstandeloosheid of onnoozelheid, waarom het noodzakelijk is haar naar elders ter verpleging over te brengen, om reden de plaatselijke gesteldheid in genoemde kolonie de verpleging van zoodanige ongelukkigen geen gelegenheid aanbied.
Veenhuizen den 27 Augustus 1843
Handtekening

Arnemuiden 16 October 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij haasten ons alsnog UEGA kennis te brengen dat van de drie in de ziekenzaal overgeblevene personen op dit oogenblik slechts 1 aanwezig blijft, daarvan dat getal er 1 hersteld is ontslagen en de andere waarvan wij in onze missive van den 13 dezer maand melding maakten zij bedenkelijk ziek was op ???? morgen reeds overleden.
Dit heeft ons doen besluiten om den Heelmeester Noom te vragen, of die man nog niet kon worden getransporteerd , doch hetwelk door hem ontkennend is beantwoord geweest, zijnde door hem toegestaan denzelven in het huisje van de stad hetwelk voor de oppassers word gebruikt en naast de ziekenzaal staat werdt gelegd,ten einde daardoor de Provincie in hare te doene uitgaven zooveel mogelijk tegemoet te komen, wijl voor dien man dat huishouden niet gaande kon gehouden worden.
Wij hebben dan ook dadelijk nog een der oppassers bedankt, welke echter tot het schoonmaken en wasschen van de stad Middelburg te leen ontvangen lakens, nog enkelde dagen zal behulpzaam moeten zijn., doch waarmede de uitgaven toch aanmerkelijk zullen verminderen.
Ook wenschen wij van UEGA te worden onderrigt of indien dergelijk ziektegeval in de behoeftige klasse niet noch mogt voordoen, dezelve nog in de ziekenzaal behooren te worden opgenomen, of dat de geneeskundige die voor rekening der provincie aan hunne huizen mogen verplegen ten einde ons daarna te kunnen gedragen.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 6 October 1843
Gelezen de missive van B & W onder mededeeling van den gunstigen stand der aldaar heerschende ziekte met inzending van de kosten
Is goedgevonden
1 met berusting in de gegeven inlichtingen nopens de de beide laatstvermelde posten over azijn en timmerwerk de opgemelde staten te arresteren op een gezamenlijke som van f.321,23
2voor de voorzeide som eene ordonnantie van betaling ten bedrage van f.321,23 ten behoeve van B & W van Arnemuiden en ten laste der algemeene Provinciale begrooting voor de dienst van 1843 op den Administrateur van ’s Rijks Schatkist in deze provincie op te maken en aan B & W voornoemd onder terugzending van een Exemplaar der sub 1 vermelde staten te doen toekomen, met uitnoodiging om van de voorschreven som aan de vergadering nader verantwoording te doen.
Extract etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Diverse Weekstaten vanaf 1 t/m 29 september/
Uitgaven: f.96,57 1/2 en f.11,57: 15 zieken; f.65,59; f.79,74 ½:15 zieken; f.67,75: 12 zieken.

Arnemuiden den 20 October 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer UEGA te doen toekomen zoo wij hopen de laatste weekstaat in duplo, wegens verplegingskosten ten behoeve het tijdelijk ingerigte hospitaal ter dezer stede groot f.18,98
Gedurende deze week is aldaar niemand opgenomen, zodat wij hopen dat de ziekte, welke in de voorlede week zoo hier als daar in de gemeente nog een slagtoffer aan deszelfs woede heeft weggerukt, geheel zal opgehouden hebben te bestaan, en in welke blijde verwachting wij order hebben gesteld dat op morgen door den nog overgeblevene opzigter, de losse goederen, met uitzondering der kribben op het stadhuis in een aldaar beschikbaar gestelde kamer zoude bezorgd worden, terwijl tevens door ons de commissie over dezelve is ontbonden,, bedankt voor hare bewezen diensten , onder gehoudendheid echter om des gevorderd nadere verantwoording te doen van de bij haar ontvangene liefdegiften bij dat collegie, hetwelk daarop billijke aanspraak zal maken, doch welke verantwoording volgens schriftelijke mededeeling van twee leden dier Commissie zal rusten op den Heer Predikant Haesebroeck welke de geldelijke administratie aan zich behouden heeft daarvoor geheel verantwoordelijk gesteld.
De vrijwillige giften betreft sedert ons laatste berigt f.40,15
De Burgemeester
C.D Baars

Weekstaat van kosten loopende van 13 t/m 20 October 1843 1 zieke
Uitgaven: f.19,58
Arnemuiden den 20 October 1843
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 20e October 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,51
Rogge 5,40
Periode 23 t/m 30 October 1843.
Extract
Becius
Secretaris

Middelburg den 16 October 1843
Hierbij een naamlijst van Miliciens welke op de eene of andere wijze van het Korps, waarbij zij dienden zijn afgegaan.
Verzoek aantekening te doen op het Register van Ingelijfden.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

De Nooijer Marinus ligting 1842 2e Regt Inf. Loteling
In de maand September 1843 overgegaan tot de staande Armee
Middelburg den 16e October 1843
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 20 October 1843
Missive gelezen van B & W van Arnemuiden over de afneming der aldaar heerschende ziekte en een staat in duplo van kosten van verpleging in de ziekenzaal.
Opmerking: niet ondoelmatig een onderzoek van wege de Provinciale Geneeskundige Commissie naar de stand der ziekte; bewerkstelliging van de ontruiming van de ziekenzaal
Tot vermindering van de kosten beheer van de Commissie, 2 oppassers bedanken; slechts 1 oppasser en een opzigter
Is goedgevonden
De ziekenzaal op te heffen, maar wel intact te laten; wel schoonmaken en bewassing toepassen, maar in de zaal deponeren.
Mochten zich onder de arme klasse nog enkele ziektegevallen zich voordoen, de kosten te dekken door de verkregen liefdegaven.; de provincie wil verder geen kosten meer voor zijn rekening nemen.
De griffier der Staten
Handtekening

Selectie van goederen den 23 October 1843 bezorgd uit de ziekenzaal naar het stadhuis.
Bedden,hoofdpeluwen dekens, lakens ; schotels voor chloor; tafels; medicijnbakken; 3 spuwbakjes etc.

In de ziekenzaal
Zijn verpleegd geworden 52 vrouwen
50 mannen
102
Van 22 Julij tot 20 October 43
Daarvan overleden 13 personen

Arnemuiden den 20 October 1843
Aan de Commissie van Toezigt over het tijdelijke ziekenhuis te Arnemuiden
Namens het Stedelijk Bestuur alhier ben ik verzocht geworden, aan de Commissie over het tijdelijk ziekenhuis ter dezer stede te kennen te geven dat uit hoofde de ziekenzaal met zaturdag etc zal zijn opgeheven, dezelve Commissie wordt ontbonden, met dankbetuiging voor de moeitevolle zorg en gedane opofferingen welke zij zich in het belang van hare ??? & stad genooten heeft getroost, terwijl zij gehouden zal wezen om des gevorderd verantwoording te doen van de bij haar ontvangene liefdegiften.
Verzoekende het Stedelijk bestuur ten slotte dat in de ziekenzaal met uitzondering van kribben aanwezige losse goederen door den nog in hare dienst hebbenden oppasser, ten stadhuize worde overgebragt en daarvan inventaris opgemaakt welke aan de Burgemeester zal behooren overhandigd te worden.
Baars

Middelburg den 20 October 1843
Onderwerp: Toezending Declaratie
Ten vervolge op onze missive van den 24 Maart jl no 15/427 hebben wij de eer hiernevens aan UEd. Toe te zenden eene declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, groot f.18,20 wegens verplegingskosten voorrekening uwer stad ten behoeve van Jannetje Joosse huisvrouw van C. Leendertsen.
Verzoekende het bedrag binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W der Stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Ter ordonnantie van HEA
Becius.

Arnemuiden den 27 October 1843
Aan het Diaconie Armbestuur Arnemuiden
Wij hebben de eer hierbij aan Uw Eerw. Te doen toekomen een declaratie van het Algemeen Armbestuur te Middelburg wegens verplegingkosten van Jannetje Joosse, huisvrouw van C. Leendertse wiens onderstands domicilie destijds door ons is erkend geworden, met verzoek om uiterlijk binnen drie maanden na den 20 dezer maand aan bovengemelde Armbestuur de betaling te willen doen.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 6 October 1843
Rapport gedaan op de rekeningen over 1842 van de gemeente Arnemuiden
Is goedgevonden
1 De voorschr: rekeningen te arresteren
2 te kennen te geven aan B & W van Arnemuiden dat de vergadering de onder art.32 der rekening voorkomende zegelkosten heeft verminderd met f.0,42, zijnde de zegels der beide ordonnancien van betaling wegens afleg en Intrestbetaling van ogenomen gelden welke zegels volgens art: 38 der wet op het Zegel dd 16 Junij 1832 SB no 29 ten laste komen van de schuldeischers wordende het Stedelijk Bestuur utgenoodigd om hierop voor het vervolg te letten.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden den 24 October 1843
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Schouwing & omgang
De schouwing & omgang op de ovens, schoorsteenen en andere stookplaatsen, op het gebruik der Ned.Maten & gewigten, mitsgaders op de voetpaden in deze gemeente mitsgaders op de hoedanigheid en het gewigt van het Brood alhier op den 18 & 21 dezer maand plaats gehad hebbende, zoo hebben wij de eer afschrift van het ons toegezondene verbaal bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB

Heden den 18 October 1843
Heb ik Adriaan Adriaanse wethouder der stad Arnemuiden, geadsisteerd door het lid van den Raad Jan Kraamer, en zulks uit hoofde van indispositie van den Burgemeester en wethouder van Eenennaam, eene schouwing binnen deze gemeente gedaan, op de Ovens, Schoorsteenen en andere stookplaatsen, op het gebruik der nieuwe Nederlandsche maten en gewigten, zijnde daarbij in het bijzonder onderzoek gedaan of in de winkels en Pakhuizen geene oude afgekeurde maten en gewigten voorhanden waren alsmede omgang gedaan op de voetpaden en Planken, welke echter voor het meest door de stad moeten onderhouden worden, terwijl op zaturdag den 21 dezer maand door ons de hoedanigheid en het gewigt van het Brood bij den Broodbakkers alhier is nagezien geworden.
Geen overtredingen op eenige der bestaande bepalingen ontdekt geworden zijnde, zoo is door ons dit verbaal opgemaakt, hetwelk zoo door mij als het Lid van den Raad is geteekend als in het hoofd dezes is gemeld.
Jan Kraamer
A: Adriaanse

Arnemuiden, 25 October 1843,
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland,
Onderwerp: Oefening Brandspuit.
Wij hebben de eer nevens deze aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van het aan ons ter hand gesteld zijnde verbaal betrekkelijk het nazien en oefenen der Brandspuit dezer gemeente, welke op den 21 dezer maand heeft plaats gehad, en geene de minste aanleiding tot eenige aanmerking heeft gegeven, maar tot genoegen is afgeloopen.
De Burgemeester
CDB

Heden den 21 October 1843
Is door mij Adriaan Adriaanse wethouder der stede Arnemuiden bij indispositie van den Burgemeester, deszelfs betrekking waarnemende en tevens Commissaris Generaal van het Brandwezen in tegenwoordigheid van het lid der Raad Jan Kraamer, in voldoening aan art: 32 van het Provinciaal Reglement tot voorkoming en blussing van Brand ten Platten Lande in Zeeland, overgegaan tot het nazien der brandspuit dezer gemeente met derzelver gereedschappen, welke alle in de beste order zijn bevonden, terwijl daarna de oefening met dezelve heeft plaats gehad, welke geene de minste aanleiding heeft gegeven tot eenige aanmerking, daarbij die oefening zoowel de brandspuit aan onze verwachting beantwoorde, als dat de brandspuitgasten aan hunne verpligting voldeden en met genoegen deze werkzaamheden volbragten.
Waarvan dit verbaal is opgemaakt hetwelk zoo door mij als het Lid der Raad op dato als bovengemeld is geteekend.
Jan Kraamer
A:Adriaanse.

Extract uit Notulen van B & W der stad Middelburg
Den 27 October 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,65
Rogge 5,40
Periode 30 October t/m den 6 November 1843
Extract etc.
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 1e November 1843
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 03 ½ cent
Een brood van 5 oncen 9 cent
Een brood van 10 ons 17 ½ cent
Een brood van 15 ons 26 ½ cent
Een brood van 20 ons 35 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars

Middelburg den 27 October 1843
Aan de zetters wegens werkzaamheden van het patentregt over het dienstjaar 1842 f.6,10 toegelegd.
Namens den Minister van Financiën
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 20 October 1843
Gelezen zijnde eene missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den 10e dezer maand no 329 daarbij naar aanleiding van de resolutie der vergadering van den 22e September ll no 18, met wederinzending van het proces verbaal met conditiën der door dezelve bij continuatie gedane onderhandsche verpachting van de Stads bouw-en weilanden voor den tijd van zeven jaren, de gronden mededeelende op welke het stedelijk bestuur van oordeel is geweest dat ,s Konings beslissing medegedeeld bij het besluit der vergadering van den 30 December 1836/6 Januarij 1837 no 10 (PB) no 2 van 1837—volgens welke de stedelijke Raden als niet onbevoegd te beschouwen zijn,om, daartoe termen vindende de verpachting van stedelijke eigendommen niet publiek, maar onder de hand, mits in schrift gesteld wordende, te doen plaatshebben, ook op de Plattelands steden van toepassing was, met opgave voorts van de bedenkingen welke bij het Stedelijk Bestuur tegen eene publieke verpachting der bedoelde landen alsnog bestaan; ten slotte deze vergadering verzoekende op het voornoemde Proces verbaal alsnog derzelver goedkeuring te verleenen, of, bijaldien de vergadering zich daartoe onbevoegd mogt achten, aan B & W te willen mededeelen of, indien de Raad zich bij adres aan Z.M. mogt wenden, er verwachting zoude bestaan dat ook aan het Stedelijk bestuur van Arnemuiden de bevoegdheid tot het onderhands verpachten der Stedelijke eigendommen zoude worden toegekend
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat, ofschoon bij de Resolutie dezer vergadering van den 22 September ll no 18 is opgemerkt geworden dat de aangehaalde Koninklijke beslissing uitsluitend op het oog heeft de steden welke in de provinciale Staten worden vertegenwoordigd, waarvan het bewijs reeds overtuigend gelegen is en dat doel waarop gemelde beslissing bij het besluit der vergadering van den 30 December 1836/6 Januarij 1837 no 10 (PB n0 2 van 1837) aan de belanghebbende plaatselijke autoriteiten is medegedeeld geworden zijnde zulks daarbij geschied aan B & W der steden tot informatie en narigt aan die der plattelands steden enkel tot informatie, en de vergadering van deze opmerking, welke ook de aanspraken mogen zijn, welke Arnemuiden op den naam en rang van stad vermeent te kunnen maken, niets kan terugnemen—echter geenzins op den grond, zoals B & W uit de eerstgemelde Resolutie verkeerdelijk afleiden, het procesverbaal der onderwerpelijke onderhandsche verpachting aan hen teruggezonden en aan het Stedelijk Bestuur het doen eener nadere publieke verpachting in overweging gegeven is, maar, zoo als uitb die resolutie ten duidelijkste blijkt, alleen om reden dat thans over het algemeen van de onbebouwde eigendommen meer pacht kan bedongen worden dan tijdens de vorige verpachting der Stads bouw en weilanden het geval was, dat overigens bij art: 42 van het op de stad Arnemuiden toepasselijke Reglement van bestuur ten Platten land, bepaald zijnde dat de contracten van verpachting enz. der gemeente bezittingen enz.behalve in bijzondere
spoedvereischende gevallen, eerst definitievelijk door den Raad zullen worden goedgekeurd wanneer die stukken van de Staten zullen zijn terugontvangen, voor zoo ver er door dezelve in de zaak geene andere instructiën mogten zijn gegeven; daarin ligt opgesloten dat de bedoelde stukken geen effect kunnen hebben dan voor zoover daartegen bij de vergadering geene bedenkingen bestaan en dat voor het geval dat in eenigerlei wijze op hare beschikking mogt zijn geanticipeerd zij allezins bevoegd is om daar aan hare goedkeuring te weigeren, daar anderzins die bepaling geheel doelloos en de inzending der cotracten niet meer dan eene bloote formaliteit zoude wezen; dat ofschoon deze vergadering diensvolgens aan het onderwerpelijk Proces verbaal van onderhandsche verpachting op de aangevoerden grond hare goedkeuring zoude kunnen onthouden, die echter thans uit aanmerking dat, blijkens de opgemelde missive van B & W, sommige pachters hoezeer dan onbevoegd, echter door delving reeds daden van beheer over het gepachte hebben in het werk gesteld , om de belanghebbende niet te schaden, daartoe niet zal besluiten, maar voor ditmaal , de goedkeuring op meergemeld proces verbaal alsnog verleent, met het beding nogtans, dat tegen het uiteinde van den nieuwen pachttermijn eene publieke verpachting zal behooren plaats te hebben ten ware er als dan gegronde redenen voor het tegendeel mochten aanwezig bevonden worden, in welk geval door het Stedelijk Bestuur eene voordragt tot eene vernieuwde onderhandsche verpachting zal kunnen worden gedaan.
Afschrift etc.
De Griffier der Staten
Handtekening

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Maandag den 2 October 1843
Rapport gedaan zijnde opde reglementen op het aanhouden en opsluiten van losloopend vee in de gemeenten Arnemuiden etc nadre vastgesteld ter vervanging van vroeger ingezonden relemenen.
Is goedegevonden
Aan B & W van Arnemuiden etc:dat het plaatsen bij wijze van tusschenzin der woorden weiden of bouwlanden van anderen in art 1 van het onderhavige door den Raad nader vastgetstelde regelement eenige onduidelijkheid veroorzaakt en dat die woorden,alswel degelijk een gedeelte van het artikel uitmakende daarin geenzins als tusschenzin behooren voor te komen; alsmede dat in het zelve artikel als in hetzelve artikel als in den aard der zake gelegen zijnde,dienen te worden opgenomen de daarin ontberekende woorden “zonder de vereischte toestemming “; met uitnoodiging mitsdien om aan den Raad in overweging te geven gedachte artikel alsnog in voege voorschreven te wijzigen en te ampliëren na welke wijziging en ampliatie bij de Vergadering geene verdere bedenking tegen het ten uitvoer leggen van het reglement bestaat,mits gelijktijdig hiermede een nader afschrift van hetzelve aan de vergadering worde ingezonden.
Extracten etc.
De Griffier derStaten
Handtekening

Arnemuiden den 29 November 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA een afschrift te doen toekomen van het naar UEGA resolutie dd 2 October jl no 22 gewijzigde reglementenvoor het schutten van het vee binnen deze Gemeente
De Burgemeester
CDB

BEKENDMAKING

Wering Belgische Centen
B & Wder stadArnemuiden gezien hebbende de circulaire van Zijne Excie de HeerStaatsraad Gouverneur van Zeeland van den 26 October jl PB no 6 verzoeken elk en een iegelijk van voortdurend de hun in ontvang gegeven wordende zogenaamde Belgische centen,die ene mindere waarde hebben dan onze Nederlandsche, af te weren ? en niet in ontvang te nemen daardoor deze handelwijs ,de gemeente en Ingezetenen grootelijk benadeeld worden,en dat zij in het Rijk geene wettigen koers hebbende niemand verpligt kan worden dezelve in betaling aan te nemen.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & Wvan Middelburg
Den 3 November 1843
De prijs der metrieke mude
Tarwe f.8,77 ½
Rogge 5,50
Extract
Etc
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 6 November 1843
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.8.77 ½
Een brood van 2 oncen 4 cent
Idem 5 oncen 9 ceni
Idem 10 oncen 18 cent
Idem 15 oncen 27 cent
Idem 20 oncen 36 cent
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn:Dan:Baars


Worden wensen te kennen gegeven om in navolging van andere “Rijken “te komen tot het oprigten van Maatschappijen tot bevordering van Landbouwteelt.
Dit wordt door ZM; daartoe moeten wel Statuten worden ontworpen
Etct etc.
Namens de Commissie van Landbouw in Zeeland.
C. Vis
Voorzitter

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Inzending huur contract
Door de inrigting der weverij tot een tijdelijk hospitaal is het huisje der stad hetwelk naast de weverij staat, ook tijdelijk moeten gebruikt worden tot overblijf der oppassers en diensvolgens de huurders hetzelve op de 24 Julij j moeten verlaten.
Met de opheffing der ziekenzaal dit huisje ook weder beschikbaar gesteld zijnde,zoo hebben wij gemeend hetzelve dan ook zoo spoedig mogelijk weder te verhuren, daar de stad reeds sedert 24 jaren geene huur meer getrokken hebbende geene vrijheid hadde,zulks langer te laten voortduren.
De verhuring onder UEGAgoedkeuring alsdan plaats gehad hebbende,zoo hebben wij de eer de daarvan gemaakte contracten bij deze aan UEGA in te zenden.
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 10e November 1843
De prijs van de metrieke mudde
Tarwe f.8:85
Rogge 5:40
Periode 13 t/m 20 November 1843
Extract etc
Becius
Secretaris

Middelburg den 13 November 1843
De Staatsraad Gouverneur van Zeeland heeft de eer,hiernevens aan de Heeren Burgemeesters en Wethouders der stad Anemuiden toe te zenden twee ordonnancien van betaling
Ec
12001 25 October 1843 J. Oversluijs te Arnemuiden f.5,00
12002 idem J. Noom idem f.5,00.
De Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 15 November 1843
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Ontvangst overmaking Betaling
Bij Uwe Excie missive van den 13 dezer maand A2Afd b no 1297, ontvangen hebbende twee ordonnantiën van betaling voor de Heeren J.Overslujs en J. Noom elk groot f.5- voor het visiteren van eenen loteling, zoo hebben wij de eer Uwe Excie daarvan den ontvangst te accuseren.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 14 November 1843
Onderwerp: Toezending invorderbaar verklaard kohier.
Hierbij gaat het op den 10e dezer invorderbaar verklaarde suppletoire kohier no2 van het Patentregt dienstjaar 1843/44 1e kwartaal.
Gaarne binnen 5 dagen na ontvangst de dag van afkondiging te willen aangeven.
De Controleur der directe belastingen te Middelburg.
Handtekening.

Arnemuiden den 18 November 1843
Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 17e November 1843
De prijs der metriekemudde
Tarwe f.8:85
Rogge 5:50
Periode 20 t/m 27 November 1843.
Extract etc.
Becus
Secretaris.

Arnemuiden den 18 November 1843
Aan B & W der stad Middelburg
Onderwerp: Mutatie schutter
Wij hebben de eer UEA door deze kennis te gevne dat de persoon van Karel Willem Kalbvleesch schutter binnen deze Gemeente, zich metterwoon gevestigd heeft binnen UEAstad, dat dezelve is ongehuwd en alzoo behoord tot de 1e kategorie en geregtigd is om ten jare 1848 tot de reserve over te gaan,
De Burgemeester
CDB

Extract uit het verbaal van Heren GS van Zeeland
Vrijdag den 17 November 1843.
Gezien het onderhandsch contract van verhuring vanen huisje van de stad dat tot het tijdelijk verblijf van oppassers heeft gediend, en zulks voor den tijd van een jaar ingaande 1e November 1843 tegen de somvan f.24-
Is goedgevonden
Dit contract goed te keuren en de beide exemplaren van een apprebatoire appostille voorzien aan B & W te retourneren met aanbeveling om in het vervolg bij zoodanige contracten het stellen van een of meer solide borgen te bedingen
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Handtekening.

Arnemuiden den 22 November 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Aanvraging betrekkelijk stedelijke finantiën
De toestand waarin onze Gemeente zoo wegens de heerschende ziekte als den gerigen vischvangst verkeert, brengt ons in de uiterste verlegendheid en doet ons ? bij deze den toevlugt tot Uwe Excie nemen ten einde deszelfs wijze raadgeving in dezen te mogen verneemen.
Het Diaconie Armbestuur welke dit jaar zoo met het gewone als extra toegekende reeds een subsidie van f.355-uit de stedelijke kas heeft ontvangen, heeft ons in den aanvang dezer week te kennen gegeven dat hunne fondsen zijn uitgeput


Extract uit het verbaal van Heren GS van Zeeland
Vrijdag den 10 November 1843
Rapport gedaan op de begrootingen voor den jare 1844 van de Hervormd Diaconie te Arnemuiden.
Deze begrootingen behoudens de aangebragte wijzigingen goed te keuren
Etc
De Griffier der Saten
Handtekening

DE STAATSRAAD GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Gelet op art.2 van het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee in deze provincie, alsmede op het rapport van den veearts
Vergunt aan A.Filius
Wonende te Arnemuiden om ter stalling te vervoeren naar zijne hofstede aldaar eene grijsbonte 3 jarige vaars
Uit Zuit Beveland te Middelburg aangebragt.
Informeert hiervan B & W van Arnemuiden om zorg te doen dragen dat er gehandeld wordt zooals bij art. 6,8 en 12 van het opgemeld Reglement is voorgeschreven.
Middelburg den 23 November 1843
De Staatsraad Gouverneur voornoemd
Van Vredenburch

Arnemuiden den 23 November 1843
Het Hervormd Diaconie Armbestuur dezer gemeente heeft de eer het Lijstje der kleedingstukken ten behoeve van Dora Dingemanse inwonende bij Abraham Theune alhier, het Achtbaar gemeente bestuur door deze aan te bieden, armlastig te Middelburg zijnde

Een gemaakten mantel f.1,30
Vrouwenrok of keurs 1,50
Schort 0,75
Hemdrok 1,40
Paar kousen 0,45
Halsdoek 0,50
Paar klompen 0,13
Bovenmuts 0,20
Ondermuts 0,20
6,53
Overigens Achtbare Regering is de vraag van bovengemeld Armbestuur of het hun toegestaan is, aan gem: Dora Dingemanse tusschenbeide een of ander kleedingstuk uit te reiken hetzij het ontbrekende aan te vullen, of het versletene met een ander verwisselen ?
Uit Naam en Last
Van het Hervormd Diaconie Armbestuur.
H. Haesebroeck
President

Arnemuiden den 28 November 1843
Door zekeren Abraham Theune ,arbeider woonachtig in deze gemeente wordt gehouden eene nagelatene dochtertje van Willem Dingemanse te Middelburg overleden en genaamd Dora , oud 14 jaren, wier moeder voor rekening uwer stad onlangs naar de Ommerschans is vervoerd geworden.
Gemelde Theune heeft zich aan het Armbestuur alhier verklaard genegen te zijn dit meisje alsnog vooreerst te zullen houden, onder voorwaarde dat hetzelve eenige kleedingstukken waaraan het groote behoefte heeft, mogt geschonken worden, en dat wanneer het ziek mogt worden, geneeskundige hulp voorrekening Uwer mogt verleend worden
De aanschaffing dezer kleedingstukken zouden op dit oogenblik plus minus f.7- bedragen.
Onder kennisgeving hiervan hebben wij de eer UEA te verzoeken, indien geene bedenking tegen het onderstands domicilium van dat meisje bij UEA bestaat ons te willen mededeelen of ten koste uwer stad bovengemeld bedrag door het Diaconie Armbestuur alhier mag plaatshebben en of op eene redelijke wijs het versleten door nieuw mag verwisseld worden, als mede of aan hetzelve bij ziekte geneeskundige behandeling mag verleend worden of dat hetzelve door UEA zal ???? worden
De Burgemeester
CDB

Extract Notulen B & W te Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,75
Rogge 5,50
Periode 27 November t/m den 4e December
Extract
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 1 December 1843
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.8,75
Een brood van 2 oncen 0,4 cent
5 oncen 0,9 cent
10 oncen 18 cent
15 oncen 27 cent
20 oncen 36 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars


Middelburg den 28 November 1843
Onderwerp: Kadastrale plans
In voldoening aan lid paragraaf 6 van het besluit van Z.E. den Staatsraad Gouverneur van den 16 Nov: 1839 A No 12965 3 en 6 Afd. ( P.B. no 110 ) heb ik de eer UEA te verzoeken om de kadastrale plans uwer stad aan de Provinciale Bewaring van het kadaster alhier te willen opzenden, ten einde te worden bijgewerkt.
De provinciale Bewaarder
Van het Kadaster in Zeeland
Hoogstraaten

Arnemuiden den 29 November 1843
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Uitbetaald reisgeld
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen eene staat in duplo wegens uitbetaald reisgeld aan Miliciens dezer Gemeente, welke ingevoge Uwe Excie circulaire van den 2 October dezes jaars PB blad no 102 ? naar hunne Korpsen zijn vertrokken, ten einde hunne afrekening tot stand te brengen, met verzoek de voorgeschotene gelden ter somma van ??,47 ½ door Uwe Excie te woreden geeembourseerd.
De Burgemeester
CDB

Extract notulen B& W van Middelburg

Den 7 December 1843
Gezien de Staten van de Middelprijzen der Levensmiddelen op de Markten van 30 November 1843.
Is goedgevonden en verstaan den prijs der metrieke mudde van onderstaande Graanspecien voor het tijdvak van den 4e tot den 11 December 1843 te bepalen als volgt
Tarwe f. 8:56
Rogge 5:25
Extract etc
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 4 September 1843
Zetting van het brood in de Gemeente van Arnemuiden
Prijs der middeltarieven f. 8,56

Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Van 5 oncen 9 cent
10 oncen 17 ½ cent
15 oncen 26 cent
20 oncen 35 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeesyer
Corn: Dan: Baars

Middelburg den 29 November 1843
Onderwerp: Bedelaars Kolonisten
Door mij bij UEA missive van den 2 September ll no 273 medegedeelde bedenkingen op de rekeningen van vestigingsonderhouds-transport- en vervangingskosten over 1842 van bedelaars in de Gestichten der Maatschappij van Weldadigheid , heb ik te zijner tijd ter kennisse van den Minister van Binnenlandsche Zaken gebragt.
Bij Zijner Excie missive van den 23 dezer no 133 7 afd: wordt mij in antwoord daarop te kennen gegeven dat een bewerkstelligd onderzoek heeft aangetoond dat de kolonist J. Uitzoon no 1936 niet als zogende maar als verzorgende moeder had moeten zijn opgegeven hetwelk evenwel op het bedrag der in rekening gebragte onderhoudskosten geen invloed uitoefent; terwijl de permanente commissie der Maatschappij van Weldadigheid door welgemelden Minister is gemagtigd om de genoemde persoon te ontslaan.
Ik heb de eer UEA van het vorenstaande ter beantwoording tevens Uwer bovengemelde missive te informeren.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 1 December 1843
Onderwerp: weigering Predikant tot het doen van verantwoording wegens
Ontvangen giften
In antwoord op Uwe missive van den 22 der vorige maand no 394 heb ik de eer UEA te kennen te geen dat voor zoo ver de Predikant de bij die missive bedoelde buiten gewone giften ontvangen heeft, als Lid eener bijzonder Commissie tot voorziening in de buitengewoone behoeften der behoeftige zieken Uwer stad, dezelve mijns inziens op geenerlei wijze kan worden verpligt om van die ontvangene giften aan het arm of plaatselijk Bestuur rekening en verantwoording te doen, maar dit alleen in den minnelijken weg of bij overreding van het pligtmatige daarvan van denzelven zal kunnen worden verkregen dat nogtans , wanneer de Predikant die gelden in zijn betrekking van Voorzitter van het armbestuur ontvangen heeft, in welk geval dezelve echter daarv an geene behandeling had mogen hebben, daar dit tot de bemoeijing van den Heer Boekhouder of Ontvanger behoort, dezelve tot zoodanige rekening en verantwoording verpligt is en bij weigering daartoe door het Klassicaal Bestuur zou kunnen worden gelast aan wel bestuur der kerkenraad zich misdien in dat geval zal behooren te adresseeren en de tusschenkomst van welk Bestuur desnoods ook zou kunnen worden ingeroepen om den predikant te overreden tot het doen van rekening en verantwoording van de door hem als lid eener bijzondere Commissie ontvangene giften; zullende ik gaarne het berigt ontvangen van hetgeen te dien opzigte is gedaan en uitgewerkt.
Wat betreft de wijze waarop bij den ongunstigen toestand der financien Uwer stad in het bestaande tekort bij het armbestuur zal kunnen worden voorzien hieromtrent kan ik UEA als eene zaak van zuiver plaatselijk belang, buiten een subsidie uit de plaatselijke kas , desnoods te vinden bij eene buitengewonen omslag geen hulpmiddel aamwijzen, maar moet dit aan Uwe overweging overlaten als het best in staat om te beoordeelen welke middelen daartoe zouden kunnen worden aangewend , terwijl voor zoo ver UEA op eenige hulp uit de Provinciale fondsen mogten rekenen, ik UEA moet doen opmerken, dat daarvoor vooral bij de belangrijke bijdrage die reeds in dit jaar uit de fondsen ten behoeve van Uwe Stad is verstrekt geen het minste uitzicht bestaat.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Maandag den 27 November 1843
Rapport over verzoek van gemeenten om te worden gemagtigd tot het beschikken over de fondsen t.a.v. onvoorzien uitgaven die over 1843 zijn toegestaan.
Is goedgevonden
De voorz: Staten te arresteren en van de beschikkingen mededeeling te doen.
Extract etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Middelburg den 7 December 1843
Onderwerp: Bijwerking der Kadastrale Leggers.
Overeenkomstig paragraaf 5 van het besluit van den Heer Staatsraad Gouverneur van den 15e October 1841 A no 101089-3 Afd: PB no 82, heb ik de eer UEA te verzoeken mij zzo spoedig mogelijk ter bijwerking te doen toekomen de Kadastrale Tafels en Leggers Uwer gemeente
De Bewaarder van de Hypotheken en het Kadaster
Macaré

Extract Notulen B & W van Middelburg.
Den 8e December 1843
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8:00
Rogge 5:25
Extract etc
Becius
Secretaris

Arnemuiden den 11 December 1843
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.8—
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
5 oncen 8 ½ cent
10 oncen 17 cent
15 oncen 25 ½ cent
20 oncen 34 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars


Arnemuiden 9 December 1843
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Verzoek in werking brengen Weeffabriek
De Heeren Salomonson hebben ons laten verzoeken om indien het eenigsints doenelijk was, de weverij, welke door hen is afgestaan geworden, tot het gebruik van eene tijdelijke ziekenzaal gedurende de heerschende ziekte alhier, de zelve weder in die staat te willen brengen, zooals zij voor die inrigting zich bevond ten einde een aantal wevers welke weder verlangen te werken zoden kunnen geplaatst worden.
Aan dit verzoek door ons geen gevolg kunnende gegeven worden, alvorens door UEGA geresolveerd zal zijn, hoedanig dat met de plank grind?? zal behooren gehandeld te worden, en tevens order zal gegeven zijn , dezelve kan opgebroken worden, zoo hebben wij echter gemeend van deze uitnoodiging UEGA kennis te geven, onder mededeeling, dat de ziekte sedert de ziekenzaal is opgeheven, nog niet geheel heeft opgehouden te bestaan, maar zoo nu en dan nog een enkelde heeft aangetast en ook grafwaars gevoerd.
Intusschen is de armoede alhier bij het stilliggen van het grootste gedeelte der visschuiten zoo groot dat er aan de inwerking brengen dier fabriek wezentlijk behoefte bestaat, en onzens inziens moeten adviseren dat dezelve weder voor een weeffabriek worde afgestaan en wel uit hoofde dat toch geene zieke daarin meer verpleegd worden, en op heden gewigt?? der armoede niet minder is dan dat der ziekte.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 11 December 1843
Aan de Heer Militie Kommissaris in Zeeland
Onderwerp: Mutatie Schutterij
In voldoening aan de circulare van Zijne Excie den Heer Staatsraad Gouverneur van den 1 November jl PB 107 hebben wij de eer hierbij aan UEd te doen toekomen een naamstaat bevattende de plaats gehad hebbende verandering der schutterijpligtigen in deze gemeente sedert 1 Junij van dit jaar en wel zooals de zelve was op den 1 dezer maand.
De Burgemeester
CDB

Middelburg, den 11e December 1843
Onderwerp: Erkenning Armlastigheid
In antwoord op UwEd: missive van den 28e der vorigen maand no 68/401 hebben wij de eer te berigten, dat wij de armlastigheid in deze Stad erkennende van Dora Dingemanse in het verstrekken zoo van eenige kledingstukken op voorgestelde wijze als van geneeskundige behandeling in geval van ziekte bewilligen en de declaratie der ten haren behoeve uitgeschotene kosten in der tijd zullen inwachten.
Burgemeester en Wethouders der Stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Ter ordonnantie van HEA
Becius

Middelburg den 8 December 1843
Onderwerp: Tienjarige tafels burgerlijken Stand.
Ik heb de eer UEd. te kennen te geven dat de tienjarige tafel op de registers van den burgerlijken stand over het tijdvak van 1833 tot en met 1842 van uwe stad vervaardigd is, en ter uwer beschikking ligt ter griffie van de Arrondissements regtbank te Middelburg.
Ik verzoek UEd. dezelve te doen afhalen, en ten gebruike bij de registers van den burgerlijken stand uwer gemeente neder te leggen, met verder informatie , dat voor de betaling der kosten voor de vervaardiging dier tafels , welke ten laste uwer stad komen, door mij op den voet en de wijze vastgesteld bij de circulaire provinciaal blad no 20 van 1833 zal worden gezorgd.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch


Middelburg den 15 December 1843
Onderwerp: Overplaatsing milicien
Naar aanleiding van het bij mij van den Kommanderende Officier van het 1e Regiment Dragonders , in bezetting liggende te ’s-Gravenhage ontvangen berigt, is de tot uwe stad in de ligting van het loopende jaar behoorende loteling Cornelis Grootjans ingelijfd geweest zijnde bij het 4e Regiment van dat wapen op den 1 November j.l. bij eerstgemeld korps overgeplaatst.
Onder kennisgeving hiervan heb ik de eer UEA te verzoeken om van een en ander aan den genoemden loteling mededeeling te doe, en wijders van deze overplaatsing de vereischte aanteekening op de militie registers uwer stad te bewerkstelligen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenbuch

BEKENDMAKING

Inschrijving voor de Nationale Militie
B & W der stadArnemuiden maken bekend dat van heden af, bij den secretaris dezer stad zal gereedliggen een register tot inschrijving van alle jongelingen geboren in 1825, welke in het aanstaande jaar 1844 aan de loting voor de Nationale Militie moeten deelnemen terwijl daartoe afzonderlijk gelegenheid zal worden gegeven op Zaturdag den 13 Januarij aanstaande des middags ten 3 uren ophet stadhuis alhier.
Wordende mitsdien al de jongelingen geboren in opgemelde jaar 1825 ernstig aangemaand omvan deze gelegenheid gebruik te maken,ten einde niet in de straf te vervallen, welke bij nalatigheid daarvan bij de Wet is bepaald.
Arnemuiden den 20 December 1843
CDB

Arnemuiden den 20 December 1843
Aan den Gouverneur
Onderwerp: Staat handteekening
In voldoening aan Uwe Excie besluit van de 13 dezer maand hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen de staat in triplo der handteekening van den Burgemeester, deszelfs Plaatsvervanger, benevens van twee leden uit de Raad, ten einde door Uwe Excie te worden benoemd tot de teekening der Attesten voor de Nationale Militie voor de Ligting van het jaar 1844
De Burgemeester
CDB
Voorgedragen Leden
Baars Cornelis Daniel Burg
Eenenaam Abr. Van Plaatsv.
Kraamer Jan Lid van den Raad
Van der Weele Joost idem

Extract uit Notulen van B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,05
Rogge 5,25
Periode 18 t/m 25 December 1843
Extract
Becius

Arnemuiden den 19 Decmebre 1843
WEA Heeren!
De kerkeraad der hervormde gemeente te dezer stede , neemt de vrijheid ter UEA kennis te brengen,dat, daar het tijdstip nadert dat twee der diakenen zullen moeten aftreden en wel de personen van
Gillis Kesteloo en Pieter Wisse
In hare jongste vergadering den 2 december gehouden, een dubbeltal voor te kiezen diakenen geformeerd is,bestaande uit de personen van
Blaas Cornelisse
Paulus Joosen
Piet Boone en
Levinus Willeboordse
Welk dubbeltal na 3 zondagen achtervolgende van den predikstoel der gemeente verkondigd te zijn,thans door de kerkeraad der WEA Regering ter keuze wordt aangeboden,waarbij de verzekering gevoegd mag worden dat tot nogtoe niets is ingekomen bij de kerkeraad dat tot nadeele van even gemelde personen zoude kunnen strekken en het dubbeltal van diakenen vernietigen.
Uit naam des kerkeraads
H: Haesebroeck
Preses

Arnemuiden den 21 December 1843
Aan den Eerwaarde Kerkenraad
Te Arnemuiden
Wij hebben de eer Uwe Eerw: te kennen te geven dat ten gevolge Uwe Eerw: voordragt vervat in een missive van den 19 dezer maand, door ons in plaats der aftredende diakens Gillis Kesteloo en Pieter Wisse , zijn benoemd geworden de personen van Blaas Cornelisse en Paulus Joosse.
Wij verzoeken Uwe Eerw: de benoemden hiervan te willen kennisgeven en dezelve naar kerkelijk gebruik in die bediening te bevestigen.
De Burgemeester
CDB

De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Vergunt op het bekende reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee
Aan F. van Eenennaam, wonende te Arnemuiden om ter melkgewin te vervoeren naar zijne stalling aldaar ééne roodbonte kalfdragende vaars uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
De bekende bepalingen onderhoudende .
Informatie aan B & W.
Middelburg den 20 December 1843
De Staatsraad Gouverneur
Van Vreden burch

Middelburg den 22 December 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,05
Rogge 5,25
Periode : 25 december t/m 1 Januarij 1844
Extract t.a.v. 1e district
Becius
Secretaris

Middelburg den 28 December 1843
Onderwerp: Toezending van een invorderbaar verklaard kohier
Hierbij gaat het op den 22 dezer invorderbaar verklaarde kohier van de Grondbelasting Uwer gemeente dienstjaar 1844
Gaarne binnen 5 dagen de dag van afkondiging aan mij te doen toekomen.
De Controleur derdirecte belastingen etc in de controle Middelburg
Handtekening

Bericht van datum van afkondiging op verzoek van controleur

K.B.tot benoeming bij continuatie van Burgemeester C.D.Baars
De Minister van Binnenlandsche Zaken
Schimmelpenninck van der Oije

Extract Notulen van B & Wvan Middelburg
Den 29 December 1843
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,85
Rogge 5,30
Periode 1 t/m 8 Januarij 1844
Becius
Secretaris

Zetting van het Brood in de Gemeente van Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
5 oncen 8 ½ cent
10 oncen 17 cent
15 oncen 25 ½ cent
20 oncen 34 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brodd niet mag worden verkogt
De Burgemeester der stadArnemuiden
Corn: Dan: Baars

Arnemuiden den 1 Januarij 1844
Aan Heeren GS van Zeeland
Uit den post van onvoorziene uitgaven in de begooting dezer gemeente van 1843 is betaald geworden het tekort op den post der grondbelasting ten bedrage van f.4,42 en het meerdere bedrag dan op de begrooting is toegestaan voor onkosten der rustende schutterij ter somma van f.7,55 ½ van welke betaling wij ingevolge UEGA besluit van den 1 ebruarij 1833 PB no 22 bij deze kennisgeven.
De Burgemeester
CDB


Stukken Burgemeester 1843Arnemuiden den 4 Januarij 1843
Aan de Hoofd Administratie van het 6 Regiment Infanterie
Te Haarlem
Onderwerp: Attesten van Dienst
Ik heb de Eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen attest van activen dienst van Blaas van Belzen bij de 1 Comp, Laurens Joose bij de 2 Comp en Aarnoud Kuipers bij de 4 Comp alle bij het 6 regiment infanterie ten einde dezelve voor hunnen broeders bij de Militie raad iin deze provincie voor de Ligting van dit jaar overte leggen
De Burgemeester
CDB


Kampen den 16 Januarij 1843
WEA Heer !
Ten gevolge eener gehoudenen correspondentie met den Heere Burgemeester van Sluis in Vlaanderen betrekkelijk de familie van Dorth welke aldaar in vroeger tijden gewoond hebben en later in ter Goes gevestigd geweest zijn, vindt men in de Registers van huwelijken der hervormde gemeente te Sluis aangeteekend
Jan van Dort van Armuijden met Jozijne Rommelare J.. Dr van Dixmuiden
Ondertroud den 29 September 1610 gettrouwt den 17 ?/
Voor den bruijdegom zijn vader Adriaen van Dort;voor de bruijd Job du Rien met zijne huisvrouwe geteekend Jan van Dordt merk van Jozijne Rommelaer
Uit het bovenstaande blijkt dat J. van Dorth welke in 1610 te Sluis trouwde en zich ook aldaar gevestigd heeft van Arnemuiden herkomstig is, alwaarzijne voorouders gewoond hebben.
Ik neem de vrijheid mij bij deze aan UEA vervoegen met verzoek aan mij te willen doen toekomen
De extracten of originele bescheiden van de in de Registers van Arnemuiden of elders bij UEA mij op te geven bekende dood- en huwelijks acten, testamenten,boedelbescheiden of dergelijke familie acten waardoor bewezen zal kunnen worden
De origine of alle mogelijke bekende mannelijke voorouders van Jan van Dorth hiervoren genoemd, om daardoor de wettige schael van zijne ascendenten te kunnen nagaan. Hiertoe is dus noodig zijne geboorte of doopacte, vervolgens de huwelijksacte van zijne ouders dan weder de doopacte van zijn vader enz alleen de mannelijke lijn en zooverre als de van Dorths op de Registers van Arnemuiden voorkomen, terwijl bij de laatste welligt de plaats van waar gekomen, mede staat aangeteekend.
Alle deze stukken zal het mij aangenaam zijn officieel van UEA te mogen ontvangn;over de onkosten kan natuurlijk onmiddellijk gedisponeerd worden en wanneer UEA mij daarvan het bedrag geliefd te melden deze dadelijk per postwissel of ander geschikte gelegenheid franco zal overmaken.
Met hoogachting heb ik de eer te zijn
UEADWDienaar
De Ingenieur van de Waterstaat
J.A. van Dorth

Den 10 November 1593
Heijndrich en Clarchie, kinderen van Jan Roobosch – de getuigen Cornelis Wielandt, Jan Jaspars Z van Dorth Adriaan Zorghe, Marike Govarts en de huisvrouw van Martinus Bos.

Middelburg den 16 Januarij 1843
Ik heb de eer UEA bij dezen te doen toekomen eene beschikking van Zijne Excellente den Minister van Justitie de dato 5 Januarij 1843 no 2 op de request van Giles Haworth te Arnemuiden met verzoek om deze beschikking en bijlagen aan de belanghebbende uit te reiken.
De officier van Justitie
N.J. van Eekelen

De Minister van Justitie
Gezien den op hem, bij Zijner Majesteits appointment van den 18 September ll,no 39, verstrekten last, betrekkelijk het aan Hoogst Dezelve ingediende request van Giles Haworth wonende te Arnemuiden, provincie Zeeland,strekkende om bij de voltrekking van zijn voorgenomen huwelijk met Pieternella Flink te worden ontheven van de overlegging van een bewijs van voldoening van de Nationale Militie, en van een schriftelijk bewijs van de toestemming zijns vaders in het voorz; huwelijk.
Overwegende dat ten aanzien van het punt der Nationale Militie bereids eene koninklijke beslissing is genomen.
Gezien het berigt van den Heer Procureur Generaal bij het Provinciale geregtshof in Zeeland.
Geeft aan den Suppliant te kennen, met terugzending der ten requeste gevoegde bijlagen, dat hij ten aanzien van het tweede gedeelte van deszelfs verzoek, wordt verwezen naar de bepalingen van de art:127 en 128 van het Burgerlijk Weboek.
‘s Gravenhage , den 5 Januarij 1843.
De Minister voornoemd
Van Hall

Arnemuiden 20 Januarij 1843
Aan de Hoofdadministatie van het 6 Reg: infanterie te Haarlem
Onderwerp: Attest Dienst
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een attest van werkelijken dienst van Marinus Blaasse Milicien van den Gemeente bij de 1e Comp: van het 2 Batt: 6 Regiment infanterie, ?? van dit jaar bij de Militie raad in deze provincie voor deszelfs broeder voor te leggen
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 28 Januarij 1843
Aan den Heer Gouverneur.
Onderwerp: Inschrijvingsregister & Alphabetische Lijst
Ik heb de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen het inschrijvingsregister & de Alphabetische Lijst van de manspersonen geboren in 1824,welke tot deze Gemeente behooren en aan de Nationale Militie van dit jaar moeten deel nemen,terwijl geen vrijwilligers zich hebben aangeboden en ook geen aanvragen van reeds dienenden,bij de Nationale Militie tot bekoming van vrijstelling bij mij zijn ingekomen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 26 Januarij 1843
Aan den Heer Gedelegeerde belast met het toezigt op de veldwachers dienst in het
1e District van Zeeland
Ik heb de eer UEG te berigten dat den veldwachter dezer Gemeente te gelijk van de Gemeente Cleverskerke, zich bij voortduring beijvert in de uitoefening van zijnen dienst,welke door hem met alle naauwkeurigheid wordt waargenomen en ik alzoo op zijn gedrag niets heb aan te merken; ook dienaangaande niets aan UEG hen voor te dragen.
De Burgemeester
CDB

Arnhem den 27e Januarij 1843
Onderwerp: Ziekte attest van den Mineur J.H.Harthoorn
Met UEA missive van den 9 December 1842 heb ik wel ontvangen het attest des ziekte van den Mineur J.H. Harthoorn, constaterende dat stuk voldoende zijnde om deszelfs achterblijven van verlof te wettigen, wierdt alzoo de aanvrage om eene verlenging van verlof onnoodig; dan aangezien zulk een attest alle maand behooren te worden vernieuwd ingeval den ziekelijken toestand van den daarbij betrokken militair blijft aanhouden, ik tot dusverre geen tweede certificaat ontvangen heb, zoo neem ik de vrijheid UEA bij dezen te verzoeken mij zulk een bewijs betrekkelijk den voornoemden Mineur ten spoedigsten te doen toekomen.
De Luitenant Kolonel Ingenieur en
Kommandant der Mineurs en Sappeurs
Handtekening

Arnemuiden 31 Januarij
Aan den Lt.Kolonel Ingenieur & Kommandant
Der Mineurs & Sappeurs.
Ten gevolge UEG missive dd 27 dzer maand no 10 heb ik de eer UEG hierbij te doen toekomen het ziekattest van den mineur J.H. Harthoorn wier omstandigheden van dien aard zijn,,dat er bij de ziekte alle hoop opdoet, hij weldra in staat zal wezen zijne compagnie te renvoijeren
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 4 Februarij 1843
Onderwerp: om ontslag ???? Bedelaars
Zoo op het ogenblik komt bij mij de vrouw van P.Maartense en de dochter van J. Willeboordse mij te kennen gevende dat haar man en laatstgemelde hare moeder op gisteren door de Policie der stad Middelburg wegens het vragen om onderstand waren aangehouden en in arrest genomen, mij verzoekende UEA zeer vriendelijk uit te noodigen dezelve wel op vrije voeten te stellen aangezien eerstgemelde is vader van 4 kinders en laatstgenoemde weduwe indgelijks met 4 kinders.
De diepe armoede welke in deze Gemeente heerscht is toch wel oorzaak dat beiden hunnen toevlucht namen tot meer de gegoede menschen, want zoo min voor den arbeider als voor den visscher is in deze oogenblikken voor meer dan 2/3 ingezetenen niets te verdienen, en hoezeer wij de milddadigheid van Middelburgs waardige ingezetenen met dankbaar gevoel erkennen en dezelve niet te hoog kunnen ???, zult UEA toch wel met mij overtuigd wezen dat met de door ons verleende subsidie aan het Armbestuur men op verre na nog niet kan voorzien in aller behoeften, zoodat door hooge nood gedreven , zeker velen hunnen toevlucht nemen tot bedelarij.
Bij deze diepe armoede zult UEA wel beseffen dat onze finantiën zeer worden gedrukt en dat de meer gegoede ingezetnen wier bestaan in het naauwsten verband staat met de visscherij door den geringen vangst ook niet weinig leiden en wij uit dien hoofde ook geene meerder lasten dan de reeds bestaande van hun kunnen vorderen.
Bij deze bestaande reden zult UEA mij niet ten kwade duiden, dat ik UEA dringend verzoek deze menschen weder in vrijheid te stellen, daarbij het saisoen waarin den Armen alles ontbreekt wel in aanmerking te zullen nemen.
De drijfveer van hun verzoek is dat zij niet opgezonden worden naar de bedelaarskoloniën.
Dat zou ook een meerder last betekenen voor de gemeente .
Slecht leesbaar!!

De Burgemeester,
CDB

Middelburg den 6 Februarij
Ofschoon ik met UE: in eene diepe mate betreur de groote armoede welke ook wederom in dezen winter onder uwe gemeente heerscht en er uit mededogen met den behoeftigen staat uwer Ingezetenen tot dus verre geene regtstreeksche maatregelen zijn genomen om het bedelen van dezelve binnen deze stad tegen te gaan, zoo heeft zulks evenwel door die eenigsints gunstige toelating eene zoodanige hoogte bereikt dat daarvan luide klagten bij de burgerij zijn opgegaan, tengevolge waarvan de Stedelijke Policie zich laatstleden vrijdag verpligt heeft gezien, om ter heeter daad twee bedelende personen welke huis aan huis aanschelden op te vatten en aan de Justitie over te leveren.
Het is in deze omstandigheden voor mij eene onmogelijke zaak, om achtervolgesn het verlangen bij uwen brief van den 4 dezer aan mij medegedeeld, die personen in vrijheid te doen stellen, hoe gaarne ik UEd. ook van dienst zoude zijn, en hoe volkomen ik de moeilijke positie gevoel in welke de verarmde toestand uwer gemeente UEd. met mij wel zult gelieven te erkennen dat de op dit onderwerp bestaande en door het Provinciaal Bestuur met zoo veel kracht en klem gehandhaafd wordende bepalingen met geene mogelijkheid op de Ingezetenen eenre plaats kunnen worden toegepast , wanneer tegen regt en rede aan afgezetenen daarvan kunnen worden uitgezonderd.
De Burgemeester der Stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke

Onderwijzer Pieter Kwekkeboom wil aan zijn pas geboren zoon Jacob, de achternaam van diens moeder toevoegen, maar dat is volgens art 63 van de wet op de Burgerlijke stand blijkbaar niet toegestaan.
De officier van Justitie van Eekelen geeft dat aan. Ook de burgemeester was er op tegen.

Arnemuiden den 24 Februarij 1843
Aan den Heer Staatsraad Gouveneur
Onderwerp: over het leggen eener ton op de punt aan Breezand
Schipper D. Van Belzen alhier woonachtig heeft mij te kennen gegeven dat hij op woensdag den 22 dezer maand bij het terugkeren met zijn visschuit uit zee op de punt van Breezand bij het inkomen van het Veersche Gat met zijne vischers op die punt zoodanig heeft gestooten dat hij niet anders vermeende dan aldaar zijne visschuit en leven te zouden moeten laten en dat indien door het leggen van eene ton daarin niet werd voorzien zij mij stellig verzekerden door het meer en meer aangroeien van dat punt men geduurende dit jaar nog menschen levens zoude hebben te betreuren en mij dientengevolge verzocht Uwe Excie medewerking tot dat einde in te roepen.
Bij het in-en uitvaren der visschuiten dezer gemeente dit punt voor mijne ingezetenen alzoo ten hoogste gevaarlijk zijnde, en dringend voorziening vorder, neem ik in het belang dier visschers de vrijheid Uwe Excie medewerking in deze bij Z.E. den Heer Directeur Generaal voor de Marine te verzoeken, opdat aldaar tot voorkoming van onheilen eene witte ton mag gesteld worden en wel tot onderkenning van een zwarte ton welke schuins over legt aan de Kamperlandsche zijde mede op een aldaar uitstekenden hoek.
Indien het vereischt wierd, zal het punt door gemelde schippers bij te doene aanvrage worden aangewezen
De Burgemeester
CDB

Cornelia Cramer vischleurster te Arnemuiden is krachtens vonnis van het kantongeregt te Middelburg dd 31 October 1842 veroordeeld tot betaling eener boete van f.1- en in de kosten ad f.1,88 ½ ter zake van het te koop veilen van visch op de hoeken der straten te Middelburg.
Na vele beloften tot betaling in paijementen heeft zij eindelijk den 4 Januarij 1843 f.0,50 voldaan, doch blijft ondanks alle aanmaning nalatig tot betaling van het overige
De Ontvanger der Registratie te Middelburg meent derhalve de vrijheid den heer burgemeester te verzoeken onder uitreiking van nevensgaande waarschuwing eene laatste poging tot invordering te willen doen en zoo dit zonder gevolg mogt blijven in geval van onvermogen certificaat te willen afgeven , kunnende de veroordeelde er evenwel stellig op rekenen dat even als vroeger bij dergelijke overtredingen de lijfsdwang op haar ter requisitie van de stad Middelburg worde uitgeoefend.
Middelburg 24 Februarij 1843

Arnemuiden den 28 Februarij 1843
Evenals dat een certificaat van onvermogen is afgegeven voor Jacobus Meerman hiernevens gaat, zoude B & W zulks in gemoede kunnen doen voor Cornelia Kraamer, wie in den volsten zin armoedig is en niet in staat is om ook de geringste boete uit eigen fondsen te betalen, daar zij in deze tijd onderscheidene maaltijden zonder eten is en zij bij de eerste verdiensten dan zeker wel bij preferentie daarvoor zal zorgen hetgeen echter haar niet ten kwade kan geduid worden; dit certificaat nu kan voor eerst niet worden afgegeven, doordien B & W dit onnoodig achten uit hoofde dat den Heer Burgemeester der stad Middelburg hetzelve niet in aanmerking neemt blijkens een vroeger afgegeven certificaat voor dezelfde overtreding, maar verlangt dat die invordering door de stad ?? geschiede en alzoo hunnen verklaring in deze als niets beduidend kan geacht worden en de verwerping daarvan dan ook door de niet afgifte verlangen voor te komen ??
Intusschen heb ik C. Kraamer op een brieftje gedateerd Middelburg 24 dezer maand dat schijnbaar door of van Ued: mij is toegezonden tot de betaling aangemaand en haar aangezegd dat indien zij voor de voldoening van haar nog verschuldigde niet zorgde, zij verzekerd kon wezen dat die invordering door lijfsdwang ter requisitie van de Burgemeester der stad Middelburg zoude plaats hebben en haar aanbevolen om hoe ondoenelijk zulks voor haar in deze oogenblikken ook mogt wezen, zij daaraan moest voldoen en zich bij UEd: mocht aanmelden
De armoede welke gedurende de winter in deze Gemeente geheerscht heeft is onbeschrijfelijk en dit is ook haar lot, daar zij vischleurster van beroep zijnd geene ouders hebbende, dit ellendige beroep haar eenigste middel van bestaan is, en UEd: zich dan wel zult overtuigd houden de niet voldoening van haar uit volstrekt onvermogend geweest heeft. Zij heeft deze winter geen het minste middel van bestaan, zoodat indien nog eenig met haar kan uitgeoefend worden zij met regt daarop kan en mag aanspraak maken.
De Burgemeester
CDB

Jacobus Meerman, visscher te Arnemuiden is bij vonnis van het kantongeregt te Middelburg dd 16 Januarij 1848 in zake van een jagtdelict met verbeurdverklaring van het geweer veroordeeld in eene boete van f.20- en in de kosten ad f.2,59 ½ .
De heer Burgemeester te Arnemuiden gelieve deswegens de noodige inlichtingen of bij onvermogen , waaraan echter getwijfeld wordt/ het certificaat te willen tonen de aan den ontvanger der Registratie te Middelburg met verklaring of het Bestuur van Arnemuiden de vervolging voor die rekening? Verlangt
Middelburg den 22 Februarij 1843

Middelburg den 4 Maart 1843
Ik heb de eer UEA de bijgaande Acte van goedkeuring naar aanleiding van art. 12 van het Reglement op de Springstieren te doen geworden.
De President der Commissie
Van Landbouw in Zeeland
Handtekening

Middelburg den 8e Maart 1843
Brenger dezer, Jacobus Vogel van Arnemuiden heeft zich bij mij gemeld, ten einde zich vrijwillig in dienst te begeven, doch daar deszelfs door UEA afgegevene bewijs van goed gedrag bij mij eenigen twijfel overlaat omtrent het vroeger gehouden gedrag van dien persoon, zoo heb ik de eer UEA te verzoeken mij wel daaromtrent nader te willen inlichten en te doen kennen, of gemelde Vogel welligt door eenig tribunaal of regtbank gevonnisd is geweest waarvoor en welke feiten? Hem over ’t algemeen te laste worden gelegd , ten einde daarna te kunnen beoordeelen of hij tot een engagement bij mijn onderhebbend Regiment zal kunnen worden toegelaten.
De Lt: Kolonel kommanderende
Het 1e Regiment Infanterie
Handtekening
Aangenaam zal het mij zijn voor dezen Vogel UEA antwoord te mogen ontvangen.

Arnemuiden den 8e Maart 1843
Ik heb de eer in antwoord op UEG missive van heden betrekkelijk de Persoon van Jacobus Vogel, te kennen te geven dat denzelven nu en dan uit losheid of door verleiding heeft schuldig gemaakt aan het misbruiken van drank, waarover bij mij eens klagten zijn ingekomen; dat evenwel nu sedert eenigen tijd geen plaats heeft gevonden; dat nimmer eenig proces verbaal ten zijnen laste is opgemaakt, en alzoo ook niet voor eenig Tribunaal of Regtbank heeft moeten verschijnen en dat ik gaarne geloof, dat wanneer hij in dienst zijnde, werd gebonden, en minder in de gelegenheid komende van verleiding, zich wel zal gedragen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 7 Maart 11843
Ingevolge art.107 van het Decreet de dato 18 Junij 1811 heb ik de eer aan UEA hiernevens toe te zenden drie Exemplaren der Extracten uit Arresten uitgesproken door het provinciaal Geregtshof in Zeeland gedurende den jare 1842 met verzoek om dezelve op de gewone plaatsen binnen uwe gemeente te doen aanplakken
De Prokureur Generaal
Bij het Provinciaal Geregtshof
In Zeeland
Handtekening

Assen den 10 Maart 1843
WelEdelachtbare Heer!
Bij mijne missive uit Kampen van den 16 Januarij van dit ja nam ik de vrijheid UEA te verzoeken mij de doopacte van J. van Dorth getrouwd den 17 October 1610 te Sluis in Vlaanderen uit de registers van Arnemuiden te willen doen toekomen met de verdere mannelijke ascendenten, voor zooverre deze in de registers voorkomen, waarop ik de eer had UEA schrijven vanden 30 Januarij te ontvangen, waaruit blijkt dat het oudste doopboek te Arnemuiden eerst met Januarij 1593 begint en UEA buiten staat is om eenig bewijs van het aanwezen van genoemden J. van Dorth te doen toekomen.
Tengevolge aan bovenstaande inlichtingen zijn door mij enkele schrijvers nagegaan, betrekkelijk den oorsprong van Arnemuiden waaruit blijkt dat Arnemuiden (het oude) reeds in 1200 en het nieuwe Arnemuiden in 1400 bestaan hebben, zoodat in de 16e eeuw waartoe mijn verzoek de strekking heeft, zeker wel registers bij de kerkelijke Stand aanwezig waren en niet kan ontkennen dat het mij vreemd voorkomt dat het oudste doopboek eerst met 1593 aanvangd.
Uit hoofde van het belang voor mij in deze zaak, moet ik de vrijheid opnieuw op mijne missive vanden 16e Januarij te komen en UEA verzoeken doordien omtrent het aanwezen van J. van Dorth getrouwd in 1610 te Sluis in Vlaanderen, bescheiden bestaan, deze voor mij te willen opsporen daar ik zeer gaarne de onkosten welke daarop vallen, onmiddellijk per postwissel zal overmaken en altijd bij mij hetdenkbeeld bestaat, dat het aanwezen van genoemde J. van Dorth te Arnemuiden moet kunnen bewezen worden en alle maatregelen verpligt ben te nemen, om dit aanwezen te bewijzen, zonder de zwarigheden waarin UEA daardoor zoude kunnen geraken te ontzien, zoodat ik bij deze op eene nadere Opsporing blijft aandringen in de door UEA genomen demarches alhier bij mijn schoonvader den Heer Hoofdingenieur Kommers te Assen zal te gemoet zien.

UEA DW Dienaar
J.A. van Dorth

Arnemuiden, April 1843
In voldoening aan UEG missie dd 10 Maart j, heb ik ten pleziere van URG mij de meeste moeite gegeven om de verlangde doopacte van Jan van Dorth etc op te seuren en heb zelfs ten overvloede als de kerkelijke registers bij het tegenwoordige Kerkbestuur aanwezig van vroeger datum gevonden als deze zich UEG in mijne missive van den 30 Jan. Jl mededeelde, het oudste en eerste Acte boek begint met den jare 1575, als wanneer hier voor de eerste maal bij de Gereformeerde gemeente is Avondmaal gevierd, en denkelijk is de kerk hier ten jare 1566 nog aan de Roomsgezinden behoorde, daar er toen volgesn aanteekening in de Vaderlandsche historie van J. Wagenaar 6e deel pag. 168 in eene zoutkeet werd gepredikt, terwijl in dat jaar ook de beeldstorm plaats had,en welligt de toen aanwezige boeken van de Roomschen vernietigd, indien die als toen gehouden werden, of mogelijk naa Middelburg bij de Roomsche Kerk overgebragt.
Hoe of dit zij, ben ik met de beste wil niet in staat om aan Uw verzoek te voldeon, daar zoo ik UEG te kennen gaf, het eerste Doopboek alhier welke zeer onduidelijk schrift is, begint 3 Januarij 1593 door Domini Petrus Damman en waarin ik op den 10 November van dat jaar vond aangeteekend Heijndrick en Clarentien? kinders van Jan Roobosch- de getuigen Cornelis Woelandt, Jan Jaspers, Z. Van Dorth, Adriaan Zorghe, Marinus Goverts en de huisvrouw van Martinus Bos.
Van deze Jan van Dorth welligt dezelfde, vindt ik niet verder aangeteekend zelfs niet van diens daarin? ook niet in het oudste lidmaatsboek beginnende van 1584 tot 1607, zoo dat ik mij alle moeite gegeven heb om zulks op te speuren, ik zal dientengevolge met de meeste bedaardheid afwachten, wat UEG in dezen vermeent te kunnen doen, daarvoor geen den minste vreeze ??staand dat ik daardoor in eenige zwarigheden zoude kunnen komen dewijl toch geen een bestuur verantwoordelijk kan stellen voor registers , welke nimmer aan ons zijn overgeven of die welligt nimmer bestaan hebben, en waarvan ook geen het minste bewijs voorhanden is.
CDB

Middelburg 27 Maart 1843
WelEdele Achtbare Heer!
Heden morgen berigtte ons Beerthuis als dat de werklieden geweigerd hebben deze week nog met het licht te blijven doorwerken en ofschoon ons reglement van orde met UEA overeengekomen ten tijde toen wij onze overeenkomst sloten luidt om tot des avonds 8 ja zelfs negen ure te werken, zoo hadden wij toch niet meer bij het lamplicht laten weven, ware het niet dat wij hiermede eenig voordeel voor de werklieden beoogden.
Door den steeds achteruitgang in het fabrijk wezen, en het geringe loon wat er te Overijssel betaald wordt, gevoelen wij ons gedrongen om voortaan
Per 5/4 --- f.0,55
Per 6/4—f. 0,65
Uit te betalen, en hierover zal ons huis te Almelo UEA nader onderhouden, en zal hiermede een begin gemaakt worden den 3e April a.s.
Mogten echter de werklieden blijven volharden om deze week niet bij de lamp te werken, zal er aanstaande Zaturdag reeds niet meer als gemelde loon betaald worden; wij betwijfelen geenzints of UEA met ons de handelwijze der werklieden afkeuren door ons dewijl door ons hiermede een voordeel voor hun beoogd wordt, hetgeen zij door ondankbaarheid beloonen.
Wij hebben de eer ons hoogachtend onderschrijven
Heeren Salomonson

Arnemuiden den 28 Maart 1843
Het heeft mij niet weinig verwonderd uit uw Briefje van heden morgen te moeten vernemen dat de prijzen der stukjes callicots weder moeten verminderen, zonder dat vooraf daarvan aan het Bestuur is kennelijk gemaakt.
Dit heeft dan ook ten gevolge gehad, dat geen der wevers heden middag verkozen te werken, alleen met groote moeite zoo van mijn persoon als de Commissie zijn dezelve weder aan het werk gegaan, doch hetwelk in den aanstaanden week, indien men daarmede doordringt wel niet het geval zal wezen.
Ik gevoel mij dus gedrongen UE in antwoord op dat briefje te moeten mededeelen, dat ik, ja de handelwijs van de wevers niet goedkeur, maar veel min die van UEd., want kan dit met billijkheid en regtvaardigheid gaan, dat men den wevers daar slechts een vast licht brand toch hetzelfde loon daarvoor invorderd, daar ik stellig verzekerd ben, en uit goede bronnen weet dat UEd. te midden in den winter genoegzaam voor den olie betaald worden, dat men niettegenstaande het lengen der dagen daarmede voortgaat en hetzelve van het geringe loon van den wever naar willekeur aftrekt, want indien men toch berekend dat reeds den 2 October het licht heeft gebrand tot 2 April 6 maanden tijd is, hetwelk met f.15 ’s weeks nogal een sommetje uitmaakt ,ja zelfs wanneer men den gebruikten olij daarvan aftrekt, nog overblijft, en dan wilt men dat nog voordeel noemen voor den wever dat zij met licht werken; ik vertrouw dat UEd. dat niet gelooven; ik de onnoozelheid zelve ben, van dit te willen aannemen, neen ik denk het tegenovergestelde geval, en zoodanig dat het voordeel voor de Heeren is, en waarvan UEd. bij bedaard nadenkenzich wel van zullen overtuigen.
Wat of het reglement van orde betreft, hierop moet ik UEd. observeren , door UEd. ook in allen deele niet wordt nagekomen, want wat al boeten worden niet afgetrokken die daarin in staan vermeld ook het loon staat daarveel hooger als men nog tegenwoordig betaalt en klaagt den wever, hij krijgt geen gehoor, want de baas durft in navolging van Ued. wel zeggen dat hij zich met betrekking tot de fabriek noch aan Burgemeester noch aan de Commissie stoort, terwijl aan laatstgemelde ingevolge van het contract gemaakt tusschen het Bestuur en de oude Heeren Salomonson wel degelijk de bevoegdheid is toegekend om alle geschillen die tusschen de werklieden en de fabrikanten mogten ontstaan te beslissen, en dientengevolge de uitspraak direct in billijkheid moeten worden nagekomen.
Ik moet UEd. dus verzoeken, de gegevene order van vermindering in te trekken, daar ik niet geloof dat men dat verlangen te werken hebbende ik bij volharding daarvan ook mij voorgenomen om ??? de handeling van UEd. bekendt te zullen maken daar en waar ik het noodig zal oordeelen zulks te moeten berigten.
De Burgemeester
CDB

Middelburg 31 Maart 1843
Edel Achtbare Heer!
UEA geeerde letteren van 25 dezer griefde ons zeer en vinden wij ons verpligt hierop te antwoorden.
De redenen dat wij het EA bestuur à costij van de vermindering des loons gene berigt gaven, deelden wij UEA in den onzen van 28 dezer reeds mede en wel dat de Heeren G & H Salomonson UEA in den loop dezer week hierover zouden onderhouden en breedvoerig de redenen zullen aantonen die ons tot deze vermindering noodzaken en doen zien dat misschien andere fabrijkanten in onze plaats dezelve reeds voorlang bewerkstelligd zouden hebben op de fabrijken met werken doen ophouden echter de Heeren G & H Salomonson ontzagen zulks , deden groote opofferingen gedurende den winter alleen uit medelijden voor hunnen werklieden, en in antwoord op de vraag of het met billijkheid en regtvaardigheid gepaard kan gaan, omden wever, daar is slechts op dit oogenblik 1 ½ uur bij het lamplicht gewerkt wordt en het zelfde loon daarvoor invorderd, dient dat de korting van 15 cent geschied ter bestrijding der kosten van vuur en licht, en men in het midden van den winter de kosten hiervan met 15 cent niet kan dekken wanneer men den olie op eene gemiddelde prijs rekent, en niet de berekening maakt volgens de prijs courant van 1 jaar, dat dezelve goedkoop is want toen dezelve f 70 à f.72 het vat koste en is bijkans 2 ?? steenkolen verbrand werden, vorderden wij ook slechts 15 centen en dienden dus de kosten hiervan in de kortere en langere dagen bij strenge en zachte winters door elkaar berekend te worden en UEA heeft reeds op UEd. afgelegd levenspad te veel ondervinding gehad, om ons te doen geloven de onnozelheid zelve te zijn, en betwijfelen wij dan ook geensints of UEA zal bij bedaard nadenken onze vordering zeer regtvaardig vinden, dewijl onzen omgang met UEA ons deed leeren , dat verordeningen der op eerlijkheid en billijkheid rusten, altijd door UEA ondersteund werden en het deed ons dan ook innig leed van UEA te vernemen dat wanneer de wevers op billijke gronden klagen zij toch geen gehoor bij ons zouden krijgen , dat den baas zegt, hij zich met betrekking der weverij noch aan UEA , noch aan de Commissie van toezigt stoort en zulks wel in navolging van ons, wij voor ons weten niet anders als dat wij UEd. in hunne betrekkingen altijd met de meeste eerbied van een en ander kennis gaven of wanneer wij eene verandering wilden daarstellen; en onze overeenkomst met het EA bestuur à costij gesloten, vorderde om hiervoor verlof te vragen wij zulks insgelijks deeden, wat den baas echter doet is buiten ons weten , en zoude het ons aangenaam zijn de klachten hieromtrent te vernemen, opdat wij hem hierover kunnen onderhouden en zijne verkeerde handelwijze onder het oog brenen. Wat de fabrijkorde omtrent de loonsvermindering betreft mogen wij niet intrekken dan alleen op last van de Heeren G & H Salomonson, wat betreft , dat onze handelingen door UEA gedetailleerd aan anderen berigt zal worden, hiervoor gevoelen wij geen de minste vrees; onze handelingen hebben nog altijd op billijkheid gerust, en hebben bijgevolg voor niemand eenige vrees te koesteren, wij geloven dan ook dat UEA met ons zal toestemmen het doelmatigset en voordeligste voor de werklieden zal zijn om in behoorlijke orde de uitkomst af te wachten of desverkiezende bedaard de werkzaamheden te verlaten, want worden onze opofferingen met ondankbaarheid beloond,alsdan zouden wij UEA moeten verzoeken de fabrijk voor eenigen tijd te sluiten.
Inmiddels hebben wij de eer met achting te verblijven
UEADW dienaren
H & M Salomonson.

Arnemuiden 31 Maart 1843
Aan den Officier van Justitie
Onderwerp: Verzoek ontslag J. Willeboordse
Door het Diaconie Armbestuur wordt mij te kennen gegeven dat de dochter van Janna? Willeboordse welke nu laatst voor bedelarij is opgevat en nog in den doel? te Middelburg zich bevindt in doodelijke omstandigheden verkeert, zonder eenige hulp van bloedverwanten, als eene kleine zuster van 9 jaren.
De diepe armoede waarin dit huisgezin verkeert, moet elks medelijden opwekken, daarbij nog van hare moeder , wie toch doodsgevaar haar eenige troost kan verleenen, onttrokken, dientengevolge ben ik van bovengemeld Armbestuur verzocht UEG vriendelijk uit te noodigen van indien zulks mogt kan plaats hebben, gemelde Janna Willeboordse wie alhier onder opzigt der policie zal verblijven en alzoo geen gevaar van desertie haar de vrijheid te verleenen om geduurende de ziekte van hare dochter naar herwaarts te laten komen, ten einde hare moederlijke zorge bij de laatste oogenblikken van haar leven aan hare dochter te kunnen besteden.
Ook kan ik UEG te kennen geven dat voor haar een adres aan de Koning is gepresenteerd, en dat zij misschien volgens het laatste KB zij mogelijk in aanmerking komt om niet naar Veenhuizen gestuurd te worden omdat zij niet tot die categorie “bdelaars “behoort,
Slecht leesbaar!!!
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 31 Maart 1843
Met terugzending van het hierbij gevoegd request van Janna Willeboordse wed: van Blaas Blaasse de Nooijer heb ik de eer UEA te verzoeken mij dienaangaande te dienen van berigt; consideratiën en advies.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch.

Arnemuiden den 1 April 1843
Aan den Officier van Justitie
In voldoening aan UEG beide missives ten geleide strekkende van twee aan den Koning gepresenteerde adressen voor Janna Willeboordse wed van Blaas Blaasse de Nooijer en Pieter Maartense beide alhier woonachtig aan Zijne Majesteit ontheffing verzoekende van de straf waartoe zij door de Regtbank wegens bedelarij veroordeeld zijn geworden. Heb ik de eer onder terugzending dier stukken UEG te kennen te geven dat dat het mij hoogst aangenaam zal wezen die menschen weer aan hunnen betrekking worden teruggeven daar het voor deze Gemeente eene dubbele last zoude wezen dat dezelve ten hare koste naar een bedelaars gesticht mogten worden doorgevoerd en alzoo geen de minste bedenking heb, dat zij van die straf door den Koning worden ontheven, kunnende ik met te meerder grond dit verzoek bij UEG aandringen, doordien Zijne Majesteit onzen geeerbiedigden Koning betrekkelijk het besluit van 12 October 1825 daargesteld to wering der bedelarij bij hoogstdeszelfs besluit van 25 febr. 1843 maatregelen ter beperking in de opzending van behoeftigen van Regeringswege heeft genomen, en alzoo zelve verlangd heeft dat zij buiten hunnen wil niet meer naar de koloniën mogten worden doorgevoerd bij welk besluit met bijzonder genoegen door mij is ontvangen en hetwelk op hen ook alreede van toepassing kan gemaakt worden, doordien in de Ommerschans niet meer worden aangenomen etc etc
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 31 Maart 1843
Met terugzending van het hierbij gevoegd request van Piete Maartense, heb ik de eer UEG te verzoeken mij dienaangaande te dienen van berigt , consideratiën en advies.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
Subst.

Middelburg den 1 April 1843
De Heer Versluijs nog medegedeeld hebbende UEA missive van gisteren betrekkelijk Janna Willeboordse heb ik om der menschelijkheids wil last gegeven to voorlopige overbrenging van die persoon naar Arnemuiden om aldaar onder het bijzonder toezigt der Policie te verblijven totdat dezelve ter voldoening aan het vonnis tet harer laste na\der zal worden opgeroepen of wel door eene gunstige dispositie op het verzoek om gratie van den verder opzending zal zijn ontslagen, ik vermeen echter daar toe niet te mogen overgaan dan onder speciale waarborg van UEA waartoe ik UEA het nevens gevoegd requesitoir bij de overneming der ??? te willen tekenen
De Wethouder belast met het toezigt der Politie
Macarée

Middelburg den 6 April 1843
Samenvatting: De loteling Gilles de Nooijer,ligting 1843, blijkens het Lotingsregister opgegevenen gebreken, hem buiten staat te stellen om in Persoon voor onzen Raad te verschijnen, hebben wij de Heeren geneeskundigen J. Oversluijs en J. Noom gecommitteerd om in zijne woning te onderzoeken, en daarvan bevinding te doen.
Hierbij gaan last brieven.
Rapport inzenden uiterlijk voor of op den 14 dezer.
DeMilitie-Raad in Zeeland
P.A. van Citters

Arnemuiden den 10 April 1843
Aan de Militie Raad van Zeeland
Ten gevolge de aan mij toegezonden lastbrieven voor de Heeren J.Oversluis en J. Noom, geneeskundigen alhier bij UEG missive van den 6 Apriljl no 53, tot het gaan onderzoeken van den Loteling G.de Nooijer, heb ik de eer hierbij aan UEG te doen toekomen eene Proces verbaal van bevinding bij opgemelden Loteling door die Heeren aan mij ter hand gesteld,welke door mij behoorlijk is gelegaliseerd.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 14 April 1843
Ik heb de eer UEG te informeeren dat zekere zich noemende Johanna Grootjans, volgens hare verklaring oud 77 jaren, en woonachtig in UEA gemeente opheden alhier bedelend bevonden zijnde , heb ik haar voor ditmaal uit aanmerking harer hooge jaren ontslagen, doch andermaal als zodanig bevonden wordende zal ik mij verpligt achten haar aan te houden proces verbaal op te maken,en haar voor den Heer Officier van Justitie te doen geleiden.
De Commisaris van Policie
Van der Pluijm

19 April 1843
De Heer Burgemeester van Arnemuiden wordt verzocht met brenger dezes weder te laten volgen Johanna Willeboordse om te worden overgebragt in het Provinciaal Depot van Bedelaars volgens regterlijk gewijsde.
Middelburg den 19 April 1843
De Wethouder belast met het toezigt der Policie
Macaré

In antwoord opUEd.missive van heden morgen heb ik de eer UEd. Dat op dezen kinderen van Janna Willeboordse in kommervolle omstandigheden verkeren, doordien zij dezelfde ziekte hebben,van hare nu nog niet geheel volkomen herstelde zuster en dat ik alzoo mij verpligt gevoeld heb op dezelve ten gevolge die missive met brenger dezes niet te laten volgen,terwijl zoodra zij hersteld zullen zijn, en alsnog geene dispositie zal zijn ingekomen ?? ik dezelve door den veldwachter naar Middelburg zal laten transporteren.
De Burgemeester
CDB

Provincie Overrijsel
Gemeente Borne
Onderwerp: Bedrag van weefloon voor calicots.
Borne den 10 April 1843.
Het is op verzoek van de Heeren G & H Salomonson fabriekanten te Almelo die tevens als zodanig alhier zijn gepatenteerd, dat ik de eer heb tot UEA kennis te brengen dat ik geïnformeerd ben, dat door de Fabriekanten alhier in het algemeen voor weefloon word betaald als voor de 5/4 vijf en veertig en voor de 6/4 vijf en vijftig cents per stuk ad 2400 draads van 22 ½ Nederlandsche el , eerste kwaliteit calicots met korting naar evenredigheid der gebreken, zonder kosten voor localen, vuur , licht en zoovoorts voor den Fabrikant, als wordende dezelven ten huize van de wevers geweven.
De Burgemeester
Lantman

Middelburg den 13 Mei 1843
Onderwerp: Vergunning tot tijdelijk ontslag van P.Maartense uit het Provinciaal depot van bedelaars.
In het verzoek van Pieter Maartense om uit aanmerking dat zijne vrouw Catharina Wisse zich in kommervolle omstandigheden bevindt, voor eenige dagen uit het provinciaal depot van bedelaars te Middelburg, alwaar hij ten gevolge van bedelarij en op last van den Officier van Justitie bij den Arrondisements regtbank alhier is overgebragt, te worden ontslagen, ten einde zich naar zijne betrekkingen, binnen uwe stad te begeven, door mij bewilligd zijnde, heb ik last gegeven om dien persoon onder geleide van een ambtenaar der politie naar uwe stad over te brengen, en denzelven aan UEG over te geven. UEG hiervan kenns gevende ,heb ik de eer UEG tevens te verzoeken om genoemden Pieter Maartense door de politie steeds te doen gadeslaan, en te zorgen dat hij zich niet uit uwe stad verwijdere, alsmede om zoodra de omstandigheden van zijn vrouw gunstiger mogten zijn, denzelven, dadelijk onder geleide van den veldwachter uwer plaats naar het provinciaal depotvan bedelaars te Middelburg te doen terugbrengen, en mij daarvan alsdan onmiddellijk rapport te doen, terwijl ,indiende omstandigheden van gemelde vrouw na verloop vanacht dagen,geene verbetering mogten hebben, ondergaan, ik daarvan met overlegging van eene verklaring van een geneeskundige van UURG rapport zal tegemoet zien.
De StaatsraadGouverneur
Van Vredenburch.

Arnemuiden den 20 Mei 1843
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bewijs voortdurende ziekte van den tijdelijk ontslagen bedelaar P.Maartense
In voldoening aan het laatste gedeelte Uwe Excellentie missive van den 13 dezer maand A no 4938 heb ik de eer Uwe Excie te gerigten dat de vrouw van den uit het Bedelaars depot tijdelijk ontslagen Pieter Maartende nog in dezelfde toestand verkeert en het allesints wenschelijk is dat dien persoon tot oppassing van zijne vrouw voortdurend met dat verlof wordt begunstigd, terwijl ten blijk daarvan ik hierbij an Uwe Excie laat toekomen eene certificaat van den stadsheelmeester alhier.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 29 Mei 1843
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp:Overbrenging van bedelaars in het Werkhuis te Middelburg
In voldoening aan Uwe Excie missive van den 13 mei jletc, heb ik de eer Uwe Excie te berigten dat de Personen van Pieter Maartense en Janna Willeboordse, welke met tijdelijk verlof uithet bedelaarsdepot te Middelburg zich alhier bevonden,heden onder het geleide van den veldwachter mijner gemeente,weder in dat depot zijn overgebragt.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 15e Mei 1843
De President der Commissie van Landbouw in Zeeland heeft de eer UEA te verzeken de beleefdheid te willen hebben, om op aanstaande Donderdag den 18 Mei des namiddags ten één ure in het Locaal der Commissie in de Abtdij ( dat der Nationale Militie) met denzelven in Conferentie te willen treden, over zaken het belang van den Landbouw betreffende.
De president der Commissie
Van Landbouw in Zeeland.
Handtekening

Middelburg den 17 Mei 1843
Kennis bekomen hebbende dat de personen van Janna Willeboordse wed: B.B. de Nooijer en van Pieter Maartense tijdelijk zijn ontslagen uit het Provinciaal Depot van bedelaars te Middelburg en zich thans onder het toezigt der Policie binnen uwe Stad bevinden- heb ik de eer bij deze aan UEd: te doen toekomen de beide declinatoire beschikkingen door den Heer Minister van Justitie genomen op de door die personen gedane verzoekschriften, om ontheffing van de overbrenging naar het Bedelaars gesticht , met verzoek om die beide beschikkingen aan de belanghebbenden uit te reiken en mij vervolgens van de gedane uitreiking kennis te geven.
De officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
Subst


Middelburg den 24 Mei 1843
Onderwerp: opmerking omtrent opwekking secretaris in het belang der noodlijdende weduwen
Eene opwekking van den secretaris uwer stad tot liefdadigheid ten behoeve der weduwen Meulmeester en Buiter, te vinden in de Middelburgsche Courant van den 16 dezer maand, deed mij door haren verontrustende inhoud vermoeden, dat uwe stad door eene zeer ernstige ziekte was bezocht en dat het nemen van maatregelen ter voorziening daartegen nodig zoude zijn.
Dit vermoeden is gelukkig niet verwezenlijkt, de berigten daaromtrent , na gedaan onderzoek van den Heer president der provinciale geneeskundige Commissie ontvangen, zijn zeer geruststellend: Het aantal zieken bedraggt nog geen twee van de honderd der bevolking; de ziekte zelve is niet zorgwekkend; de zieken herstellen meerendeels, en wat het getal overledenen in de vier eerste maanden van dit jaar beneden dat in hetzelfde tijdvak afgeloopen jaar gebleven.
Het blijkt alzoo dat de secretaris in bovengenoemde opwekking de bestaande omstandigheden met te sterke kleuren heeft geschetst, hetwelk ik UwEd: verzoek hem wel te willen doen opmerken; terwijl ik,ofschoon hulde doende aan zijne menschlievende belangstelling in het lot van ongelukkige weduwen en weezen , niettemin verlangen moet, dat hij, die wegens zijne betrekking tot het plaatselijk bestuur kan geacht worden, met den waren stand van zaken in de gemeente bekend te zijn, zich in zijne openlijke handelingen deswege van alle overdrijving wachte.
De Staatsraad Gouverneur
Van d provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 27 Mei 1843
Onderwerp: Afwijzing verzoek Janna Willeboordse wed: B.B. de Nooijer en Pieter Maartense om vrijstelling van de opzending naar de Ommerschans.
De verzoeken van Janna Willeboordse weduwe Blaas Blaasse de Nooijer en van Pieter Maartense, om vrijstelling van opzending naar een bedelaarsgesticht, waartoe zij bij vonnissen der arrondissements regtbank te Middelburg van den 23 en 24 Februarij ll zijn veroordeeld, door zijne Excellentie den Minister van Justitie afgewezen zijnde, zullen die personen niet langer in uwe stad kunnen verblijven, maar aan de vonnissen der regtbank gevolg behooren te worden gegeven, waartoe de gelegenheid zal bestaan, door dezelve deel te doen maken van het transport personen hetwelk uit het provincial depôt van bedelaars te Middelburg, op den 31 dezes naar de Ommerschans zal worden overgebragt, te welke einde de bovengemelde twee persoenen vóór dien tijd naar herwaarts zouden behooren te worden gezonden.
Alvorens daartoe echter bepaalde last te geven, verlang ik, en wel binnen vier en twintig uren, van UEG te vernemen of er in betrekking tot de ziekte toestand van hen of hunne betrekkingen, nog zoodanige overwegende omstandigheden bestaan, dat de menschelijkheid hunne overbrenging naar de Ommerschans nog eenigen tijd zoude moeten doen uitstellen.
Ik acht het overigens niet overtollig UEG onder het oog te brengen dat zonder het aanwezen van zoodanige zeer overwegende omstandigheden UEG hare verantwoordelijkheid zeer zoude compromitteren door aanleiding te geven dat de opzending der meergemelde lieden , in het minste werd vertraagd.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Op heeden door den veldwagter A. Wijndt in het Provinciaal Depôt deezer stadt terug gebragt de persoonen van Janna Willeboordse Wd. Blaas Blaasse de Nooijer en van Pieter Maartense.
Middelburg 29 Meij 1843
C:Pessers B: Vader

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland

Door de ontvangst van Uwe Excie missive de dato heden nr. 5426 2e Afd betrekkelijk de alhier met Uwe Excie verlof bevindende personen van J. Willeboorde wed: B.B. de Nooijer en P. Maartense, had ik aan dezelve laten aanzeggen, zij hun gereed mogten houden, van op Maandag den 29 dezer naar het werkhuis te Middelburg te worden getransporteerd, daar ik op gisteren omtrent de ziekelijke toestand van eerstgenoemde huisvrouw en van laatstgemelde zelve aan en bij de geneeskundige onder wiens behandeling dezelve waren de noodige inlichting hadt ingewonnen, en die zoo mij toeschenen toe te laten dat dezelve konden worden getransporteerd zoo dat zonder wettige verhindering dit transport of overbrenging op gezegden dag zal plaats vinden en ik als dan van het gedane transport Uwe Excie dadelijk bergt zal doen toekomen.
De Burgemeester
CDB

Maartensdijk den 13e Junij 1843
Onderwerp: Burgerlijke Stand
Ik neem bij dezen de vrijheid UEA te verzoeken wel de goedheid te willen hebben, aan mij te doen geworden de navolgende stukken te weten.
Een certificaat van voldoening aan de Nationale Milite voor de heer Wolter Adriaan Wanrooij, geloot voor UEA gemeente in den jare 1834.
Een gelegaliseerd extract van overlijden van dhr Jacob Wanrooij, overleden à costij in 1839 en
Een dito van Mejuffr: Tannetje de Waal overleden in 1830.
Zoude hiernevens voor zegels, Leges en Legalisatiekosten drie formaat zegels en 41 ct een dito en 15 ct benevens 20 ct in specie.
De Burgemeester Ambenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente St. Maartensdijk
Handtekening

Arnemuiden 15e Junij 1843
Aan den Gouverneur Staatsraad van Zeeland
Nevensgaande certificaat mij op heden ter hand gesteld zijnde, van de famille van den daarin vermelden in doodsgevaar verkeerenden man met verzoek hetzelve aan Uwe Excie te doen toekomen en poging aan te wenden of er geene mogelijkheid zoude bestaan om deszelfs zoon Gillis de Nooijer nu onlangs als milicien vertrokken naar de stad ter Neuzen, met een verlof van eenige dagen naar herwaarts te komen, zoo verzoeke ik Uwe Excie zeer vrindelijk uit aanmerking van de naauwe betrekking welke een kind op zijn vader maakt dit toch te willen accorderen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 13 Junij 1843
Ik gebruik de vrijheid UEA voor te stellen om de jaarlijksche bijeenkomst, tot verificatie der aangiftebiljetten en tot regeling der aanslagen voor de Personele Belasting en het Patentregt voor de gemeenten Arnemuiden en Cleverskerke te bepalen, op Dingsdag den20 Junij 1843 des voormiddags ten 9 ure.
Wanneer UEA zich met dat voorstel kunt vereenigen zal het mij aangenaam zijn, dat de HH Zetters van wege UEA voor die bijeenkomst worden geconvoceerd, terwijl ik de vrijheid gebruik, UEA beleefdelijk te verzoeken, om, in het geval dat tegen opgemelde tijdsbepaling bedenkingen bestaan, mij daarvan wel in tijds te willen onderrigten.
De Controleur
Handtekening

Arnemuiden 31 Julij 1843
Aan den Heer Ambtenaar van den Burg. Stand der stad Sluis
Ik heb de eer hierbij aan den Heer Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Sluis te doen toekomen een extract uit het register van overlijden van Sara Martina Schilleman alhier overleden en woonachtig binnen UEA stad en zulks ter voldoening aan art.50 van het Burgerlijk Wetboek.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 31 Julij 1843
Aan den Griffier der Staten van Zeeland.
Onderwerp: Aanvraag registers overlijden
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te willen doen toekomen een bijvoegsel op het register van overlijden groot 4 vel inhoudende twee en dertig Acten.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 2 Augustus 1843
Ik heb de eer Ued. hiernevens gequoteerd en geparapheerd te doen toekomen het bij uwe missive van den 31 Julij jl no 39 aangevraagde bijvoegsel op het register van overlijden
Voor uwe gemeente, waarvan de kosten bedragen f.10,99.
De Griffier der Staten van Zeeland.

Almelo den 23 Julij 1843
UEA Heer!
Getroffen door het tafreel van ellende dat ons door onze zoonen van de inwooners van UEA stad opgehangen wordt, gevoelig voor het lijden onzer ongelukkige natuurgenooten die bij UEA thans door ziekte en gebrek geteisterd worden, zoo hebben wij ons tot de NHM gewend , tot bekoming van eenige ondersteuning voor die ongelukkigen, overtuigd van HE bereidwilligheid om rampen zooveel mogelijk te leenigen. Onze poging is dan ook niet onbeloond gebleven; daar wij heden tot dat einde van HE f.100- ontvingen. Onze zoons zullen UEA deze som ter hand stellen wij voor ons zelven voegen ( buiten hetgeen wij direct aan deze en gene ongelukkigen gedaan hebben en doen) eene som van f.25-
Gelieven UEA deze f.125- op de best mogelijke wijze tot voormelde doeleinde aan te wenden, terwijl wij nog meerder pogingen ter bekoming van eenige ondersteuning zullen zien aan te wenden.
Met de meester achting betuigen wij te zijn
UEA Heer
UEA Dienaren
G &H Salomonson.


Middelburg den 26 Julij 1843
EA Heer!
Wij haasten ons,om een voor ons zeer aangename taak te vervullen, en wel om UEA bij deze op verzoek van onze ouders f.125- te doen toekomen ten einde het leiden van onze ongelukige natuurgenoten een weinig te helpen verzachten.
Ook bekomt UEA ingesloten, eene missive van HE gisteren ontvangen.
Ten allen tijde tot UEA dienst bereid.
Verblijven wij met de meeste achting
UEADW Dienaren
H & M Salomonson

’s Gravenhage, den 12e Augs 1843
Ik heb de eer,met toezending van een rekest van den Heer H. Haesebroeck President eener de Arnemuiden opgerigte Commissie ten behoeve der armen aldaar
UEA te verzoeken om naar het ten rekeste vermelden onderzoek te willen laten doen en mij den uitslag daarvan met terugzending van voormeld rekest, te willen mededeelen.
P.S. UEA gelieve het antwoord buiten op het adres te contra signeren
De Theaurier
Huis van Koning Willem Frederik
David Lagaij?

Arnemuiden 14 Augustus 1843
Berigt: adres Haesebroeck
Bij UHEG missive van den 12e dezer maand, in handen gesteld zijnde een adres van den Leeraar Haesebroeck President van een onlangs in deze Gemeente daargestelde commissie over het tijdelijke ziekenzaal houdende onder kennisgeving van de alhier bestaande heerschende gevaarlijke ziekte, eerbiedig verzoek dat Zijne Maj. Koning Willem der Nederlanden, Graaf van Nassau , wiens bekende en zoo zeer menschlievende mildadigheid bij een lijdend menschdom, ook in deze oogenblikken zoude toonen een vader te zijn van een in nood op God en Zijne Majesteit vertrouwend volk, wiens betrekkingen door een vernielende ziekte niets anders dan volslagene armoede overblijft, , in mijne handen gesteld zijnde om UEG naar deswegen gedaan nderzoek den uitslag te willen mededeelen.
Zoo heb ik in voldoening aan die missive de eer UEG mede te deelen dat de daarin ter nedergestelde volkomen overeenkomstig de waarheid is, want HEG Heer gedurende mijn 46 jarig verblijf in deze Gemeente hebben wij nog nimmer in zulke duistere oogenblikken verkeerd dan tegenwoordig, daar door de heerschende ziekte bij eene bevolking van ruim 1300 zielen op deze oogenblik reeds 66 dooden tellen, welke voor het meerendeel in de kracht hunner leven aan hare woede mogten bezwijken, en waardoor dan de zorg van die commissie een 40 tal behoeftigen en in nood verkeerende weezen zijn toevertrouwd, welke zoo door de bekrompenen finantiën van Armwezen als die der Gemeente weinig of geen onderstand kunnen verleend worden.,waarbij nog komt een groot aantal reconvalescanten, welke door de kracht der ziekte zoodanig zijn, zij weken noodig hebben eer zij hunne vorige krachten om door handen arbeid den kost te verdienen, hebben teruggekregen.
Deze Gemeente welke vroeger in bloei door haren ruime en gezegenden visvangst in welvaart verkeerde, alsnu in de diepste armoede gedompeld, want bij de gevreesde ziekte zijn de in woonders niet allen door ongunstigen vischvangst, als wel nog voornamentlijk door de hoge inkomende regten van de Belgische regering totaal geruineerd , zoodat zij voor die regten circa den helft hunner verkoopprijs worden afgevorderd, en waarin tot heden hoezeer alle hoop gekoesterd hebbende geen de minste de minste verandering in wordt gesteld.
Het zal Zijne Majesteit Koning Willem Frederik toch wel niet onbekend zijn, hoezeer deze Gemeente voor heet Huis van Oranje goed en bloed heeft opgeofferd en hoe zij dit nog onlangs in de Belgische Revolutie heeft getoond; het is dan nu ook dat wij in deze oogenblikken zich met het volste vertrouwen op Zijne Majesteit het oog houdt geslagen, zich verzekerd houdende , nu die nood tot aan de lippen is genaderd, dat Zijne Majesteit zijn zoo dikwijls betoonde menslievendheid aan lijdende personen, ook aan de ingezetenen dezer Gemeente moge bewijzen, voor wiens dierbaar leven nog dikwijls tot God in Christus Jezus door het zoozeer in deze Gemeente aan Zijne Majesteit gehecht volk de vurigste gebeden worden opgezonden.
Onder terugzending van dat adres & bijlage heb ik de eer UEG vriendelijk te verzoeken het lijden van de ingezetenen dezer Gemeente aan Zijne Majesteit bekend te willen maken en wel zult gelieven mede te werken dat Zijne Majesteit ook een giftje ter gemoetkoming in dezen hoogen & dringende nood aan mijne gemeente zal gelieven te verleenen, waartoe ik Gods dierbaare zegeningen over UHEG afbidde.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 15 Augustus 1843
Aan den Heer President bij de commissie van Landbouw
Onderwerp: Keuring stier
Hierbij ontvangt UEG eene aanvrage ter keuring van den stier van C. Oreel landman wonende binnen deze Gemeente, met verzoek dat UEG de noodige orders zult gelieven te stellen hij in de eerste te doene keuring mag begrepen worden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 17 Augustus 1843
Aan de Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: over aanklagte Haesebroeck
Hoezeer het tot een aangename pligt strekt de aan Uwe Excie gegevene bevelen door eene mij beschamende gehoorzaamheid zoo veel doenelijk op te volgen. Zoo kan en mag ik echter niet toestemmen, dat de aanklagte van dominee Haesebroeck beschouwd wordt, als niet bij Uwe Excie ontvangen te zijn, daar ik niet weet in welke in welke bewoordingen hij zich aan Uwe Excie heeft geadresseerd , en zoo ik hoor wijd & zijd in deze gemeente verspreid hij zulks gedaan heeft; het zal mij dus bijzonder aangenaam wezen, die zaak door Uwe Excie op de gewonen wijze worde behandeld ten einde daardoor wij wie naar mijne beste kennis in trouble en ?? dagen de belangens dezer Gemeente ruim 46 jaren behartigd heeft in staat te stellen tegenover iemand wie slechts alhier 2 maanden verblijf heeft, en op eene Pauselijken wijze de geheele gemeente zoekt te regeren, te verdedigen, wijl ik mij volstrekt heb voorgenomen zoolang ik mij aan het Hoofd van dit bestuur zie geplaatst de mij toegekende magt van niemand wie hij ook zijn moge uit de hand zal laten wringen.
De Burgemeester
CDB

Zij deze bijlagen gesteld in handen van den Heer Burgemeester van Arnemuiden.
Om berigt, consideratiën en advies.
Middelburg den 15 Augustus 1843
Van wege den Staatsraad
Gouverneur er Provincie Zeeland
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden 22 Augustus 1843
Aan den Heer Gedelegeerde belast met het toezigt
Op de veldwachters Dienst in het 1e District van Zeeland
Ik kan URG kennisgeven dat de veldwachter Ab: Wijndt bij voortduring de door mij gegeven wordende bevelen tot uitvoering van zijnen dienst met ijver be ???? en dat ik met betrekking van zijn persoon niets aan UEG heb voor te dragen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 19 Augustus 1843
Ik heb de eer UEA bij deze te verzoeken om in dezelve gemeente wel te willen onderzoeken of in dezelve ook vindelijk moge zijn zekeren Jan den Otter bevorens gewoond of aldaar zich opgehouden hebbende in de Gemeente Geerte Lindt en die zich naar deze Provincie sedert eenigen tijd zoude begeven hebben, aan den welken de Heer Procureur Generaal in deze provincie eene hem persoonlijk betreffende informatie te geven heeft.
Met gepasten spoed zal ik wegens het resultaat van dat onderzoek UEA rapport inwachten.
De Officier van Justitie
N. J. van Eekelen.

Arnemuiden 23 Augustus 1843
Aan den Heere Officier van Justitie
Na een deswegen gedaan onderzoek zoo in het register van bevolking als binnen de gemeente zelf is mij volkomen gebleken dat zich nimmer in deze gemeente heeft opgehouden den bij UEG missive van den 19 Aug: aangeduide persoon van Jan den Otter.
De Burgemeester
CDB


Middelburg, den 21 September 1843
Ik neem de vrijheid Ued. te berigten dat van de aanteekening en inschrijving van het vonnis van echtscheiding tusschen Jan Jasperse en Jannetje Siereveld, eigenlijk niet aan mij behoort te worden kennisgegeven, gelijk nogtans bij Ued. misive van den 18e dezer, no 54 is geschied , maar dat die kennisgeving naar aanleiding van artikel 25 van het Burgerlijk Wetboek, behoort plaats te hebben, binnen de 10 dagen na de aanteekening aan den Heer Offcier bij deze Regtbank aan wien in geval zulks was nagelaten, UEd. dezelve alsnog gelieve te doen.
De President der Arrondissements Regtbank te Middelburg
Adr. P. Van Deinse

Arnemuiden 25 September 1843
Aan den Heer Kolonel Komm:
Van het 2 Regiment Infanterie te Vlissingen
Onderwerp: Terugzending verlofpas
Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen het verlofpas van den fuselier Daniël van Belzen en wel uit oorzaak deszelfs naam abusievelijk vermeld wordt van Belten, hetwelk ik UEG verzoek indien zulks in het Stamregister mogt ingeschreven zijn, wel te willen rectificeren, ten einde elke moeijelijkheid welke in het vervolg hieruit zoude kunnen voortspruiten voor te komen, en mij hetzelve daarna te willen renvoijeren.
De Burgemeester
CDB

Middelburg 27 September 1843
Alvorens te kunnen gevolg geven aan den inhoud der missive van UEA van den 23 Sept jl heb ik de eer te verzoeken om alzoo in gevolge art. 25 van het Burgerlijk Wetboek die aanteekening of inschrijving eenvormig moet plaatshebben in de Register in het Gemeente archief overgebragt en in het Register des tee Griffier mijner Regtbank berustende, mij een letterlijke opgave te doen toekomen van die aanteekening .
De Officier van Justitie
N.J. van Eekelen.

Arnemuiden 29 September 1843
Aan den Heer Officier van Justitie
In voldoening aan UEG missive vna 27 dezer maand heb ik de eer UEG mede te deelen dat in margine der Huwelijks Acte doo mij voltrokken op den 9 Julij 1842 no 8 vermeld staat
Tengevolge eene door de Arrondissements Regtbank te Middelburg uitgesproken vonnis in dato negenentwintigsten Maar 1843 is het in deze Acte voltrokken huwelijk tusschen Jan Jasperse en Jannetje Siereveld verklaard voor ontbonden en vernietigd, zijnde dan ook dat vonnis in het register van echtscheiding dezer stad op den zestiende september 1843 ingeschreven geworden en wordt hiervan ten blijke zulks is geschied op den kant dezer Acte melding gemaakt.
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand
De Burgemeester
CDB

Vlissingen den 4 October 1843
In antwoord op Uwe Missive van den 25e der vorige maand no 57, heb ik de eer UEA te informeren dat de Milicien van Belten, het onderwerp der zoo even gemelde missive uitmakende, en die volgens Uwe opgave van Belzen zoude zijn genaamd, op de Stamboeken van mijn onderhebbend Regiment werkelijk onder den eerstgemelden naam voorkomt, en dat de inschrijving van denzelven in dat Register, ingevolge de in der tijd ontvangen staat heeft plaats gehad, op welke hij ook als van belten wordt aangetroffen.
Voor en aleer dus in de mij teruggezonden verlofpas van dien Milicien de verzochte naamsverandering kan worden bewerkstelligd, moet eerst eene gelijke verandering in het hierboven gemeld Register plaatshebben, en deze mag zonder autorisatie van het Departement van Oorlog niet geschieden.
Het zal dienvolgens noodig zijn, dat ter erlanging van deze authorisatie door UEA een geboorte acte, den onderhavigen persoon betreffende , aan mij wordt ingezonden als wanneer te zijner tijd de bedoelde naamsverandering door mij zal worden aangevraagd.
De Kolonel
Komm. Van het 2e Regiment Infanterie.
Handtekening

Arnemuiden den 9 October 1843
Aan den Heer Kolonel Kommandant
Van het 2 Regiment Infanterie
Te Vlissingen
Voldoenende aan het verzoek van UEG missive van den 4e dezer maand heb ik de eer hierbij het bedoelde geboorte extract van D. Van Belzen te doen toekomen.
De Burgemeester
AVG

Arnemuiden 13 October 1843
Aan den Heer Kolonel Komm:
Van het 6e Regiment Infanterie
Bij circulaire van ZE den Heere Staatsraad Gouverneur dezer Provincie dato 2 dezer maand PB no 102, wordt onder anderen te kenne gegeven dat de Milicien Adriaan de Nooijer zich tot het doen zijner afrekening bij zijn korps moet vervoegen.
Daar nu deze Persoon tengevolge van UEG missive in dato 8 Aug: deszelfs openstaande schuld bij zijn korps heeft voldaan, zoo zoude UEG mij zeer verpligten wel te willen onderrigten of het noodig is hij om die reden zich nog ten uwent vervoegd ten einde einde dien personn geen vergeefsche reis te laten doen.
De Burgemeester
AVE

Arnemuiden 16 October 1843
Aan den Griffier van GS.
Onderwerp: Aanvraag register van overlijden.
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij als nog te doen toekomen eentweede bijvoegsel op het register van overlijden, groot 3 vellen.
De Burgemeester

SIGNALEMENT van PETRUS BROEREN
Opsporing verzocht
Diefstal en opligting te Middelburg ter zake waarvan tegen den voortvlugtige een bevel van gevangenneming is verleend.
A.G. van Vredenburch
Subst Officier van Justitie

Middelburg, den 19 October 1843
Hierbij gaat het register van overlijden
Waarvan de kosten bedragen f.7,,05.
Is gequoteerd en geparapheerd.
De Griffier der Staten
Handtekening


Gorinchem den 16 October 1843
Naar aanleiding van deszelfs Missive in dato 13 dezer heb ik de eer UEA te doen kennen, dat de schuld op het kleedings en reparatiefonds ad f.3,95 onlangs door den milicien De Nooijer A. Aangezuiverd, tot het bekomen van een permissie om een wettig huwelijk aan te gaan, dit het bedrag was van deszelfs rekening op het oogenblik ( 25 Junij 1841) dat hij in het genot van groot verlof is gesteld geworden, en dat op hem dierhalve, voor als nog de verpligting rust het instand brengen zijner loopende rekening vanaf gedacht tijdstip bij het korps op te komen.
De Kolonel
Kommanderende het 6e Regiment Inf:
Handtekening

Middelburg den 26e October 1843
Ik heb de eer UEG te verzoeken mij te willen berigten of de Heer Predikant Haesebroeck als nog verlangt dat er gevolg worde gegeven aan de door hem tegen Klaas Joosse Grootjans en Arij de Ridder ingebragte klagt en zoo ja of de persoon van Marinus van Belzen als mede de dienstmeid van den Heer Predikant welke beiden zoo het schijnt na het voorval ziek zijn gevallen, thans in staat zijn om des gevorderde getuigenis der waarheid te komen afleggen, met opgave van den naam van gezegde dienstmeid.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenbuch
Subst.

Arnemuiden den 28 October 1843
Aan den Eerw.Heer Haesebroeck
Predikant te Arnemuiden
Door den Heer Officier van Justitie te Middelburg, ben ik verzogt geworden, bij Uwe Eerw. De noodige inlichting te vragen, of Uw Eerw alsnog verlangt er gevolg worde gegeven aan de door Uwe Eerw: tegen K.J. Grootjans en Arij de Ridder ingebragte klagte, zoo ja, of de persoon van M. Van Belzen, benevens uwe dienstmeid welke na het voorval ziek zijn geworden, thans in staat zijn om getuigenis der waarheid af te leggen.
Ik verzoek Uwe Eerw: zeer vriendelijk mij hierop zoo spoedig mogelijk schriftelijk te willen berigten.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden, den 30 October 1843
Weledel Heer !
Op uwe missive van verleden Zaterdag van wegen den Heer Officier van Justitie van Middelburg, neem ik de vrijheid UEd. te verzoeken gemelden Heer te willen berigten dat zoo het kan geschieden, dat er geen gevolg aan de zaak van mij tegen de personen van de Ridder en Grootjans gegeven kan worden, ik zulks gaarne verkiezen zoude en dezelve alzoo met de mantel der liefde bedekken wil.
Met achting betuig ik te zijn.
UDD
H. Haesebroeck

Arnemuiden 31 Maart 1843?
Aan den Heer Off. van Justitie
In voldoening aan UEG missive dd 26 dezer maand , heb ik de eer UEG te berigten dat den Predikant Haesebroeck afziet van deszelfs ingebragte klagte tegen K. Grootjans & A. De Ridder en mitsdien verzoekt dat UEG aan die zaak geen verder gevolg gelieft te geven.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden, 1 November 1843
Aan den Heer Kantonregter
Onderwerp: Burgerlijke Stand
In voldoening aan art 47 ? van het Burgerlijk Wetboek heb ik de eer UEA door deze te berigten dat er bij mij aangifte is gedaan van een tweede huwelijk door Mejuffrouw Elisabeth Zwigtman weduwe van wijlen J.H. van Opdorp, met den Heer J. Noom en uit welk eerste huwelijk alsnog 3 minderjarige kinderen aanwezig zijn.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 3e November 1843
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.
De Secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland
Vis

Middelburg , den 11 November 1843
WelEdele Heer!
Van zekere Doortje Dingemanse oud 14 jaren, die door Abraham Teune totnog toe is gehouden, is de moeder te Middelburg armlastig en naar de Ommerschans overgevoerd. Dit kind zoude dus ook de moeder moeten volgen, wanneer zij geheel buiten bestaan geraakte, dan vermits Abraham Teune genegen is haar te houden onder voorwaarden 1e dat haar eenige kledingstukken wierden verstrekt en 2e dat in geval van ziekte zij geneeskundige hulp mogt genieten zoude het stedelijk bestuur van Middelburg daar in toestemmen, en neem ik om die reden de vrijheid UEd. te verzoeken , dit meisje op dien voet door het armbestuur te doen behandelen en om van die behandeling op de gewone wijze kennis te geven, als wanneer de armlastigheid dezerzijds zal worden erkend en de declaratie deswegens geregeld zullen worden voldaan.
Ik heb de eer mij met hoogachting te noemen.
UEDW Dienaar
Handtekening

Middelburg den 27 November 1843
Houtvesterij
Provincie Zeeland
Tweede Jagt-District
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij wel te willen informeren of de persoon van J. Meerman inwoner uwer Gemeente en daaruit als Milicien opgetrokken, thans nog in werkelijken dienst is, dan wel zich met verlof te huis bevindt.
De Houtvester 2e Jagtdistrict Zeeland
Handtekening

Arnemuiden 28 November 1843
Aan den Heer Houtvester
2e Jagtdistrict
Ter beantwoording UEd. missive van gisteren no 479 heb ik de eer UEd. te berigten dat tot op dit oogenblik de persoon van J. Meerman, zich in militaire dienst bevindt, en welligt daarin zal blijven.
De Burgemeester
CDB

Woerden, den 9e December 1843
STRAFGEVANGENIS
Ik heb de eer UEA te informeren dat op den 6e dezer, in dit Gesticht is overleden de persoon van Jacob de Nooijer, geboren en laatst wonende te Arnemuiden, Provincie Zeeland, van beroep arbeider, met verzoek daarvan zijne naaste bloedverwanten wel te willen doen kennisgeven, en hun tevens te verwittigen, dat zij niets van hem te reclameren hebben, als hebbende een nadelig saldo van f.9,00 op zijne uitgaans Kasse nagelaten.
De Lt. Kolonel Kommandant
Handtekening

Middelburg den 20 December 1843
Met mijne circulaire van den 3 November jl heb ik de eer gehad eenige exemplaren der Statuten van de daarbij vermelde op te rigtene Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in deze provincie aan UEdA toe te zenden , met verzoek om door uwe medewerking de deelneming der Landlieden in Uwe gemeente te willen bevordelijk zijn. En daar het mij bijzonder aangenaam zoude wezen, om voor het einde dezer maand met den uitslag uwer pogingen bekend te worden, zult UEA mij verpligten om ten gevolge van het door UEA zelve, of Uwe gemagtigde aan den Koning ingediend adres tot daarstelling dezer Maatschappij met de toezending van het door UEA geteekend billet van deelneming , zoowel als met de Inteekening van anderen uit Uwe gemeente te mogen worden vereend.
De President der Commissie van Landbouw in Zeeland
Handtekening

Arnemuiden 23 December 1843
Aan de Commissie van Landbouw
Ik geef UEG door deze te kennen, dat in deze Gemeente als in die van Cleverskerke, niettegenstaande door de Plaatselijke besturen de landlieden zijn opgewekt geworden, iemand zich bereid heeft verklaard door inteekening lid te willen worden van de door uwe Commissie op te rigten Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 29 December 1843
Aan den Griffier der Staten
Ik haast mij UEG te verzoeken, alsnog aan mij te willen doen toekomen een derde bijvoegsel op het register van overlijden groot een vel
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 28 December 1843
Ter voldoening aan art. 50 van het vigerend Burgerlijk Wetboek, heb ik de eer Ued.A bij deze in te zenden Extract uit het Register der Acten van Overlijden van Marinus Kervinck
Gewoond hebbende te Arnemuiden
De Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der stad Middelburg
De Stoppelaar

Middelelburg den 30 December 1843
Ik heb de eer Ued hiernevens gequoteerd en geparapheerd te doen toekomen het bij uwe missive van den 29 dezer no 72 aangevraagde bijvoegsel op het register van Overlijden voor uwe gemeente, waarvan de kosten bedragen f.3,11.
De Griffier der Staten van Zeeland
Handtekening

BUITENGEWONE NEDERLANDSCHE STAATS-COURANT
Zondag ,31 December 1843
Ingevolge de bevelen des Konings, geeft de Kamerheer-Ceremoniemeester bij deze kennis, dat het stoffelijk overschot van Zijne Majesteit Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau, op den 29sten dezer te Rotteram zijnde overgebragt, de plegtige begrafenis te Delft zal plaats hebben op Dingsdag, den Januarij aanstaande, overeenkomstig het daarvoor uitgevaardigde programma van den 23en dezer ( Buitengewone Staats-Courant van 24 december 1843)
De Kamerheer-ceremoniemeester
Graaf van Limburg Stirum, Noordwijk

Lijst van opneming of beschrijving van de in de Gemeente Arnemuiden aanwezige varkens
Namen der houders van Varkens:
J.B. Joosen;H.Knuid;F. Dingemanse;A, Adriaanse; C.van Eenennaam;Wed.Buster;
B. Schets;D.Odding;J.Ventevogel;P.Wisse; J.Reljourd;A.Marijs; L.van Eenennaam; M. Grootjans; J.van Belzen;R. Blaasse;G. Meerman; J.K. Crucq; F. Joosen;F. Van Eenennaam; S. Van Eenennaam; G. Kesteloo; A. Koets; L. Wisse; J. Schoonenboom; L. Willeboordse; L. Van Keulen; A. Filus; J. Tramper
17 landlieden hadden 1 varken; 8 landlieden bezaten 2 varkens; 3 landlieden hadden 3 varkens. Gewicht: van 25 (minimaal) tot 100 kg (maximaal)
Aldus deugdelijk verklaard door mij
Arnemuiden den 13 October 1843
F.H.Harthoorn

Ga naar boven