Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1847

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer: 1200.
Inventarisnummer: 121
Ingekomen stukken 1847

 
Ingekomen stukken Burgemeester
 
Middelburg den 7 Januarij 1847
Namens de Heer Ingenieur Verificateur van het Kadaster van den 11 December 1846 no 580 heb ik de eer UEA te verzoeken om de kadastrale kaarten, de perceelsgewijze Leggers en aanwijzende tafels uwer Gemeente voor of op den 15 dezer maand aan den Heer Bewaarder der Hijpotheken en van het Kadaster alhier te willen doen toekomen, ten einde de voorgevallene veranderingen voor het tegenwoordige dienstjaar te kunnen bijwerken.
De Landmeter der 1e Klasse
Belast met de kantoordienst
Steijaart
 
Arnemuiden 12 Januarij 1847
Aan de Hoofd-Administratie van het 2e Regiment Infanterie te Alkmaar
Onderwerp: Attest Dienst
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een attest van volbragten dienst van Gillis de Nooijer , gediend hebbende in de 2 Comp 4Batt ten einde hetzelve bij de Militie Raad  in deze Provincie   voor deszelfs broeder te kunnen overleggen
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Idem
Aan de Hoofd Administratie van het 3 Reg. Art. Te Delft
Ik heb de eer UEG te verzoeken aam mij te willen doen toekomen een attest van activen dienst van Lieven Jobse, vrijwillig dienende bij het 3 Regiment Artillerie ten einde het stuk bij de Militie Raad in deze Provincie voor zijn eigenbelang te kunnen overleggen
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 18 Januarij 1847
Aan ZE den Minister van Marine
Onderwerp: Aanvrage attest
Ik heb de eer Uwe Excie zeer beleefdelijk te verzoeken van aan mij te willen doen toekomen eenen attest van de matroos Cornelis Tramper ten jare 1830 vrijwillig gediend hebbende op ZM Kannoneerboot  no 24 en reeds dat zelfde jaar te Vlissingen op het wachtschip overleden.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Aan de Hoofdadministratie van de 6e afd Regiment Infanterie te Haarlem
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te willen doen toekomen als een attest van Jacobus Sierveld van de ligting van 1830 en Lieven Meulmeester van 1836 beide miliciens dezer Gemeente gediend hebbende bij de voormalige 17 Afd: Infanterie en van Daniël van Eenennaam en Jacob Baaijens,beide van de ligting van 1846 ingelijfd bij het 6 Regiment ten einde dezelve voor hunne broeders bij de Militie Raad in deze Provincie ter bekoming van vrijstelling voor dit jaar te kunnen overleggen.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Aan de Hoofd Administratie van het Regiment Grenadiers te ’s Hage
Onderwerp: Attest dienst
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een attest van werkelijken dienst van Johannes Odding dienende als milicien  in de 2 Comp  van het 3 Batt van het Regiment Grenadiers & Jagers  van deze Gemeente die ligting van 1843, ten einde dat stuk bij de Militie Raad in deze Provincie voor zijnen broeder over te leggen.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Aan de Hoofdadministratie van het Korps Mineurs & Sappeurs te Arnhem
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een attest van dienst van Johannis Pieter Cromjongh, Plaatsvervanger van Joos Joosse loteling dezer Gemeente van de ligting van 1836 ten einde dit stuk bij de Militie Raad in deze Provincie  voor zijnen broeder over te leggen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden, den 20 Januarij 1847
Aan de HoogEG Heer Kolonel  komm. Van het 1 Regement Artillerie te Maastricht
Onderwerp: Om permissie huwelijk
Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een adres van Lieven de Ridder houdende verzoek tot het bekomen van een permissie biljet tot het aangaan van een wettig huwelijk met Theuntje Grootjans, en aangezien gemelde persoon  zijn schuld heeft betaald, verzoek ik UEG de verlangde permissie te willen doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 21 Januarij 1847
Onderwerp: Bijwerking Kadasterstukken
Ik heb de eer UEA bij deze de Kadastrale plans en Registers uwe stad bijgwerkt terug te zenden, hierbijvoegende een register no 71.
Volgens Ministeriëele circulaire van den 5 November 1844 no 739 R , bepaald zijnde  dat in de suppl. Aanwijzende tafels worden voortaan geene andere veranderingen opgenomen, dan die voorkomende in de gesteldheid der perceelen, en dat er zal worden aangelegd en geregeld bijgehouden een register no 71 voor elke sectie eener gemeente strekkende om de verwijzing te doen plaats hebben van het artikel van den perceelsgewijzen legger naar het betrekkelijk nummer van het plan.
Verder bij Ministeriele resolutie van den 25 Februarij 1846 no 25 bepaald zijnde, dat de registers no 71 ook voor de gemeente worden aangelegd en door de landmeters van het Kadaster tegen een matig salaris zullen worden opgemaakt, hetwelk met inbegrip der inbinding voor uwe stad bedraagt de som van f. 2,05.
Waardoor ik de vrijheid neem UEA daarvan de declaratie te doen toekomen, met verzoek om voor de betaling de noodige orders te willen stellen.
De Landmeter der 1e Klasse
Belast met de kantoordienst
Steijaard
 
Arnemuiden 27 Januarij 47
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
Onderwerp: Gepleegde diefstal
Ik heb de eer hierbij aan UEG ter vervolging te doen toekomen een door den Veldwachter mijner Gemeente opgemaakt procesverbaal van gepleegde houtdieverij in de weide van de Landman Koets ongeveer twintig minuten afstands dezer Gemeente door de personenvan M. en A. Schroevers.
Met betrekking tot het gedrag van deze personen heb ik geene aanmerking, volslagen armoede is hier wel de oorzaak der misdaad, doch tot voorkoming van deze en dergelijke daden, heb ik echter vermeend  hetzelve ter UEG kennis te moeten brengen, ten einde dit voor het vervolg eenigen schrik zal  mogen verwekken.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 29 Januarij 1847
Aan en Heer Gouverneur
Onderwerp: Inzending inschrijvingsregisters Alph. Lijst
Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen het inschrijvingsregister  & Alph: Lijst der manspersoenen geboren in 1828, welke in deze Gemeente gevonden worden om voor dit jaar voor de dienst der Nat. Militie te looten, terwijl geen vrijwilligers zich hebben aangeboden, en ook geene aanvragen van reeds dienende bij de Nat. Militie tot het bekomen van ontslag bij mij zijn ingekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Haarlem den 27 Januarij 1847
Voldoende aan UEA missive van den 18 dezer heb ik de eer de daarbij gevraagde attesten van dienst te zenden met uitzondering van dat van L: Meulmeester die den 12 Junij is overgegaan bij het 3e Bataillon Veldartillerie thans het 1e Regiment Artillerie.
De Majoor komm. Het Depot Bat: der 6 Regiment Inf.
Boot
 
Departement van Marine
’s-Gravenhage, den 25 Januarij 1847
Ik heb de eer hiernevens aan UEA te doen toekomen het certificaat van dienst voor de nationale-militie, verlangd bij uwen brief aan het Departement van Marine van den 12 dezesa no 4
De secretaris-Generaal
Bij het Departement van Marine
Handtekening
 
Arnemuiden den 1 Februarij
Aan de Hoofd Administratie van het Regiment Artillerie te Nijmegen
Ik heb de eer UEG te verzoeken mij voor de aanstaande zitting van de Militie-Raad  in deze provincie  te doen toekomen een attest van activen dienst van  Lieven Meulmeester op den 12 Junij 1846 overgegaan bij het 3e Batt Veld Artillerie woonachtig geweest zijnde in deze Gemeente.
CDB
 
Arnemuiden 1 Febr. 1847
Aan de Heere Gedelegeerde  belast met het toezigt op de Veldwachters dienst in Zeeland.
Ik heb de eer UEG te berigten dat den Veldwachter  mijner Gemeente zich bij voortduring  beijverd in de waarneming zijner functie en steeds een onbesproken gedrag aan den dag legt .
Met betrekking tot zijne dienst niets bijzonders aan UEG  heb voor te dragen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 4 Februarij 1847
Tusschen de nacht van de 28 en 29 Januarij jl, is van de keuken? van den predikantwoning  en diens koepel  eenig lood gestolen, zonder dat ik eenige vaste presumtie konde maken, wie zulks gedaan heeft.
Ik heb besloten die tijd zoo veel mij doenelijk gewenst is alles in het werk gesteld daarop eenige nasporing te doen, en heden krijg ik van den veldwachter berigt dat Jan de Ridder visscher wonende te Arnemuiden, op vrijdag morgen den 29 Januarij ten zeven uur naar Middelburg heeft zien gaan Johannis de Meulmeester timmermansknegt en Pieter de Rijke arbeider en zwagers wonende alhier, welke elk een zak op hun rug dragende  waarin zoo het hem toescheen iets  zwaars in  bevond, naar die  zaak aan dien persoon informerende geeft hij mij nog te kennen dat dat deszelfs huisvrouw Maatje de Nooijer, Jannetje Verstraate, Jannetje de Nooijer en andere  zich die morgen naar Middelburg begevende deze beide personen op het Middelburg voetpadje zijn tegemoet gekomen en elkander eenig geld overgaven, waarop deze zeiden, zij deelen den gestolen den gestolen buit zonder dat zij verder met zekerheid met betrekking tot deze zaak kon mededeelen.
Ik krijg van tijd tot tijd eenige klagten van dergelijken aard, doch nimmer kan men mij den dader aanwijzen doch zoo het schijnt, vormd zich in deze Gemeente een klup van boosdoeners , waaromtrent het te wenschen ware dat de Justitie op het spoor mogt geraken denzelve te ontdekken; onder deze wordt  mij ook opgegeevn een zekeren Jozias  Beekman van Nieuwland, Cornelis Leendertse, Joris de Gruiter, Johannis Jobse, Jacob de Quelerij alle wonende te Arnemuiden, welke de gestolene goederen zooals van touwwerk waaromtrent ik ook al klagte hoor te Middelburg verkoopen.
Eerstgemelde personen verkeeren in armoedigen toestand hebben geen werk noch eige bezittingen welke zij kunnen te gelde maken en zoo ik hoor hebben zij bij den Bakker P.J. Crucq de wed. Harthoorn en W. Baas kleinigheden gekogt en met  een nieuw guldentje? betaald; ik geloof mitsdien indien te Middelburg bij de tagrijs/tagrip ??  het noodige onderzoek werd gedaan, het gemakkelijk zoude te ontdekken wezen dat deze beide personen zich aan die misdaad hebben schuldig gemaakt, en heb mitsdien gemeend UEA van deze zaak niet onkundig te mogen laten maar door deze mededeeling het de Justitie gemakkelijk te maken deze verregaande misdaad aan het licht te brengen.
De Burgemeester
CDB
 
Maastricht den 28e Januarij 1847
Ik heb de eer UEA hierbij te doen geworden eene toestemming tot het aangaan van een huwelijk voor den milicien der ligting 1843 Lieven de Ridder met verzoek dit stuk aan den belanghebbenden te willen doen uitreiken.
De Kolonel
Kommandant van het 1e Regiment Artillerie
Van Rappard
 
Middelburg den 3 Februarij 1847
Ik ben zoo vrij UEA te verzoeken den persoon van Joris de Gruiter  à costy woonachtig, welke bij vonnis van het kantongeregt alhier veroordeeld tot 5 dagen gevangenisstraf voor u te doen verschijnen en onder geleide aan mij te willen doen opzenden.
Het OM bij gen: kanton Geregt
Van der Pluijm
 
Arnemuiden 7 Februarij 47
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Verbaal diefstal
Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een proces verbaal van gepleegde diefstal door Lieven Meulmeester wonende in deze Gemeente.
De aanhoudende klagten welke ter mijner kennis worden gebragt heeft mij tot pligt gemaakt den dader conform art 39 van het wetboek van strafvordering onmiddelijk in arrest te doen nemen en  tegen deze een bevel van voorloopige aanhouding af te geven en in het huis van Arrest te Middelburg te doen overbrengen in het vertrouwen dat deze handeling door UEd: zal worden goedgekeurd.
De Burgemeester
CDB
 
Heden den 7 Februarij 1847
Compareerde voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden 1e District Provincie Zeeland
De persoon van Lieven Verstraate werkelijk wonende te Arnemuiden mij te kennen gevende dat op gisterenavond den 6 Febr. 1847 te 8 uur door deszelfs huisvrouw Jacomina Jobse werdt ontdekt er zich iemand in hare winkel begaf en aldaar ontdekte de persoon van Lieven Meulmeester thans zonder beroep woonende alhier dewelke  na haar zijn verlangen te kennen gegeven te hebben of zij geen spek verkogt deszelfs winkel hadt verlaten , ontdekte dat van deszelfs toog aldaar was weggenomen een stuk gewigt van een half Nederlandsch Pond en een van een Nederlandsch ons, en vermeende dat het ontvreemde door hem had plaatsgehad.
Dat ik onmiddelijk dezen persoon voor mij heb doen verschijnen en na hem ondervraagd te hebben, mij eindelijk bekende dat hij daaraan schuldig was en zich bereid verklaarde de gestolen voorwerpen onder mijne bewaring te stellen.
 
Heden den 6e Februarij 1847
Heb ik Burgemeester der stede Arnemuiden 1e distr der Prov. Zeeland mij met het door de Heer Commissaris van Justitie der stad Middelburg toegezonden een in beslag genomen lood  bij de ????  Dankers? de Jager op de groote markt aldaar begeven naar den Heer Abr. Van Eenennaam onze wethouder dezer stad.
Dewelke  na nog aldaar aangewezen te hebben de plaats alwaar tusschen de nacht van den 2 en 3 dezer maand deszelfs loode bak & goot was ontvreemd verklaard heeft hetzelve vermoedelijk voor de zijne te erkennen en wel om twee voorname redenen , vooreerst dat het ZE en mij bleek dat de verf welke zich nog aan om de van stuk geslagen bak bevind blijkbaar dezelfde kleur draagd, dan zijn geschilderd  houte ?? waaraan die bak was gespijkerd  ..........er nog een stuk lood bij is  welke blijkbaar afkomstig is van den vierkanten bak.
Dat ik mij daarna heb overtuigd van de plaats  alwaar den dader  zich bij hem heeft begeven, hetwelk zoo het ons voorkomt vermoedelijk heeft plaatsgehad door overklimming van het in de Marktpoortstraat bevindende schut door  welke  den dader zich van het schut heeft begeven op het in den hoek dier woning bevindende schuurhuisje, alwaar tegen hetzelve en de oude borstwering dien bak was geplaatst terwijl in die straat zich geene andere woning bevind als aan de overzijde  derzeleve die naar de broodbakker Crucq welek evenals deze  het achterste gedeelte van het huis uitmaakt als staande de voorwoning in de Langstraat dezer Gemeente.
Dat hij geen het minste gerucht daarvan  vernomen had en mitsdien niet kan vermelden was ook geene verzekerde vermoeden daaromtrent konde weten
Van alle welek bevinding ik dit tegenwoordig verbaal naar waar wedervaren bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing met den Heer van Eenennaam onderteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 8 Februarij 47
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen het ten vervolge  mijne missive op gemaakte verbaal van het gestolen en in beslag genomen lood.
De klagte welke wij deswegen en wel bij een strikte surveillance ter wete ? komen zijn dermate groot dat het hoogst wenschelijk ware dat daaraan een einde kan worden gebragt.
Ik heb dientengevolge op gisteren een naauwkeurig huiszoek verrigt, doch het is de policie niet mogen gelukken iets op de spoor te komen, en wel voornamelijk bij hem, wie men daartoe signaleerde .
De Heer de Jager moet te kennen gegeven hebben, hij die vrouw welke het lood onder de naam van Maria Verschiere bij hem zoude hebben verkogt zoude kennen, bij aldien hij dezelve zag, zoude UEG niet kunnen goedvinden ik eenige van die verzogten ten uwe parkette te komen, alwaar  door hem deze vrouw aldaar bijzijnde, UEA kon verklaren wie dezelve was tweijfele ik geensints of zoude dezelve spoedig tot bekentenis komen.
Mogt UEA dienvolgens kunnen besluiten , zal ik van UEA het noodige berigt wanneer UEA zulks verlangd inwachten.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 8 Februarij 1847
Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Blaas Adriaanse Grootjans te willen doen aanzeggen dat hij zich voor of uiterlijk op den 12 dezes maand ten mijnen Parquette vervoege tot het ondergaan der gevangenisstraf, waartoe hij bij vonnis mijner Regtbank is veroordeeld.
De Officier van Justitie
Van Eekelen.
 
Middelburg den 9 Februarij 1847
De uitspraak omtrent de Loteling Marinus Meulmeester is geadjourneerd tot den 16 Maart 1847 des morgens ten 10 ure  met bewijsstukken. Bij niet –comparitie definitief tot de dienst gedesigneerd,
De Militie-Raad in Zeeland,
Van Citters
 
Arnemuiden 11 Februarij 1847
Aan de Militie Raad in de Provincie Zeeland
De bij UEG missive van den 9 dezer opgeroepen loteling Marinus Meulmeester door Uwe Raad in den jare 1846 tot de dienst gedesigneerd en dien tengevolge bij het 6 Regiment ingelijfd zijnde,  vermeen ik er met betrekking tot de oproeping dier persoon een abuis bestaat, waarop ik bij deze heb UEG attent te maken
De Burgemeester
 
Middelburg, den 16 Februarij 1847
Naar aanleiding uwer Missive van den 4.dezer heb ik de eer UEd te melden dat de Policie te dezer Stede niet heeft kunnen opsporen dat er op den 29. Januarij jl bij koopers van oud lood te Middelburg  lood is ver kocht geworden: - in dezen stand der zaak verzoek ik UEd: om de verdachten Johannis de Meulmeester en Pieter de Rijke voor eerst ongemoeid te laten, doch zoo mogelijk hunne gangen, alsmede die der overige verdachten , te surveilleren ten einde te weten te komen  bij welken ???? alhier zij gewoon zijn den buit te brengen, waarop ik alhier mede zal doen letten- intusschen zal ik ten spoedigste van UEd: inwachten een behoorlijk Proces-verbaal van den gepleegden diefstal van lood bij den Heer Predikant met vermelding en omschrijving in hoe verre de ontvreemding heeft plaats gehad vanaf een bewoonde huizing of aanhoorigheid van dezelve en of dezelve door middel van overklimming of geweld is gepleegd- Ik moet hierbij nog de opmerking maken dat naar het mij voorkomt , UEd: met het opmaken van een Proces verbaal wacht totdat er eenige vermoedens omtrent de daders zijn gerezen; deze handeling  is niet wel overeen te brengen met de bepalingen van art: 32, 34 en 35 van het Wetboek van Strafvordering houdende voorschrift dat van alle aangiften Proces verbaal zal worden opgemaakt en onverwijld aan den Officier van Justitie ingezonden:- onverlet uwe nasporingen, waarop ik den meesten prijs stel,moet ik UEd: uitnoodigen om in het vervolg  met de opmaking en de inzending van Uw Proces verbaal niet te wachten.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
Subst.
 
Heden den 12 Februarij 1847
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
Heb ik Burgemeester der stad Arnemuiden 1e district der Provincie Zeeland als ten verzoeke van den Heer Officier van Justitie te Middelburg begeven met den Heer Adriaan Adriaanse president kerkmeesters & aangever der Klagte naar de woning van den Predikant Haesebroeck in deze Gemeente, en na aldaar de reden van mijne komst te hebben medegedeeld ter plaatse vervoegd alwaar de diefstal van lood  den 28e Januarij dezes jaars heeft plaats gehad en bevonden dat de woning van de Predikant Haesebroeck is gelegen in de Langstraat dezer Gemeente, belendende ten noorden aan de straat, ten oosten tegen het huis van Pieter Kraamer , doch daarvan  door een slop hetwelk van voren aan de straat en van achteren aan de wal uitkomt en aan weerszijden door eene houte beschutting ontoegankelijk is gemaakt, ten zuiden aan den tuin en ten westen tegen de woning van Abr: van Eenennaam.
Dat de kanten met de achterzijde  staat tegen het slop, alwaar zoo het schijnt den dader zich op het beschut heeft begeven en van daar op de kanten achter de schouw en het lood aldaar achter het plat der schouw leggende  heeft medegenomen.
Dat den dader zich vandaar heeft begeven door den tuin naar het zomerhuis  staande alleen en wel op de Zuidwal en daar al het in de goten bevindende  lood medegenomen heeft.
Dat dezelve zich naar eerstgemelde plaats hebbe begeven door overklimming van het schut staande op de Zuidwal tegen den tuin waarna zij door den tuin in in het slop door een klein houten open deurtje ter plaatse waar de ontvreemding is geschied zijn gekomen, zonder dat mij eenige klagte van gepleegd geweld is gedaan.
Van al hetwelke ik de tegenwoordige verbaal naar waar wedervaren op den Eed bij den aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en  na gedane voorlezing door mij en den comparant geteekend op dato als in het hoofd dezes is vermeld.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 12 Februarij 47
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
Ik heb de eer hierbij aan UEG  het bij Uwe missive van den 11 dezer verzochte Proces verbaal te doen toekomen met de mededeeling dat door mij de meest mogelijke waakzaamheid tegen de verdachte personen wordt gebruikt doch dat het mij tot heden niet is mogen gelukken iets meer van dezelve te mogen vernemen, alsdat zij werkelijk volgens getuigenis van den Commis de Sligter Barrière na de diefstal alhier had plaats gehad met lood te Middelburg zijn binnengekomen, gelijk de veldwachter aan den Heer van Eekelen  heeft medegedeeld, terwijl ik tot ontdekking den Veldwachter  heb gelast aan een iegelijk wie op den weg iets draagt te onderzoeken, wat door hen wordt vervoerd ten einde zoo mogelijk spoedig achter dit verregaande misdrijf te geraken.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 11. Februarij 1847
In antwoord op Uwe missive van den 8e dezes heb ik de eer UEA te verzoeken om aan de door UEA vrouwen aan te zeggen van zich ter mijner Parkette te bevinden op aanstaande den Zaturdag ten 12. Uren, ten einde met den kooper de Jager te worden geconfronteerd-verzoekende ik UEA wijders om mij op morgente doen geworden eene opgave van de namen der verdachte vrouwen; ten einde te voorkomen dat geene andere personen zich voordoen, gelieve UEA den veldwachter te gelasten zich ter zelfdertijd bij mij te vervoegen.
De Officier van Justitie
A,G. Van Vredenburch
 
Arnemuiden 12 Februarij 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een door mij op heden opgemaakt verbaal van gevonden lood, door den sluiswachter dezer Gemeente in de Keersluis alhier, hetwelk bij alle waarschijnlijkheid door den dader bij het doen der huiszoeking aldaar is verborgen, om het later vandaar weder weg te halen, blijvende ik tot heden buiten staat UEA den dader te kunnen mededeelen.
De Burgemeester
CDB
 
Heden 12 Februarij 1847
Is door mij Burgemeester der stad Arnemuiden 1e Distr. Der Provincie Zeeland  verschenen de persoon van Jacob Adr. De Ridder sluiswachter en Jacobus Crucq mr. Timmerman wonende te Arnemuiden.
Mij te kennen gevende dat op gisterenavond bij gelegendheid  dezelve eenige herstelling aan de sluis in het Arnem. Kanaal verrigte, zij aan de west of binnenzijde der zelve door  het afloopen van het water ontdekte een wit zakje benevens nog een gekleurden doek dat zij bij die ontdekking  deze voorwerpen daar uit halend ontwaarden dat het zakje en den doek beide gevuld waren met gekapt lood afkomstig van een loode buis-
Dat ik deze voorwerpen overgenomen hebbende heb bevondendat zij te samen 16 Ned. Ponden aan gewigt bedragen terwijl ik dezelve heden dezelve heb geconfisceerd  met de gestole loode buis van de Predikant van Stein? te Kleverskerek, en is het mij volkomen gebleken dat het lood en de verw welke nog aan het zelve is vastgehecht is conform met dezelfde loode buis & verw aldaar nog overgelaten.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 16 Februarij 1847
Aan de Heer Officier van Justitie
Ik heb  de eer hierbij aan UEA te doen toekomen, en door mij op heden opgemaakt verbaal van gepleegde diefstal van een paar schoenen door J.B. de  Nooijer vischleurster wonende alhier, welke vrouw ik mij verpligt heb gedacht in onmiddelijke bewaring te doen stellen, met verzoek dat deze handelingen door UEA zullen worden goedgekeurd.
De Burgemeester
CDB
 
Heden 16 Februarij 1847
Compareerde voor mij Willem Baas, Landman  wonende op den cingel in deze Gemeente.
Mij te kennen gevende dat heden middag zoo circa half drie uren aan zijne woning had vervoegd zekere Jacoba Blaasse de Nooijer vischleurster alhier woonachtig zijne vrouw Elisabeth van Eenennaam een aalmoes afvragende.
Dat zij daarna van de hofstede zich verwijderd had, door zijne vrouw  werd opgemerkt dezelve iets onder de armen droeg,waardoor hij oplettend werd gemaakt of zij niet het een of ander ontvreemd had.
Dat zij bij een dien aangaand onderzoek ontwaarde  dat haar schoenen welke vooraan in de schuur hadden gestaan, van de plaats waren weggenomen en mitsdien vermeende  als niemand daar geweest hebbende   door haar mogten zijn ontvreemd.
Dat ik op deze klagte het noodige onderzoek had in het werk gesteld uwe tusschenkomst in te roepen betrekkelijkel met dat gevolg dat door haar werd beleden, zij die had medegenomen en bezorgd had in de woning van zekere Grietje Blaasse de Ridder oud 70 jaar, terwijl die niet tehuis was en uit welke woning ik dezelve heb in beslag genomen..
De Burgemeester
 
Arnemuiden 3 Maart 1847
Aan den Heer Directeur Belasting Middelburg
Onderwerp: Aanvrage patentbladen.
5 stuks ongezegeld voor Arnemuiden en voor Kleverskerke 3 stuks voor de loopende dienst.
 
Middelburg, 17 Maart 1847
Onderwerp: Schorsing van de Rijksontvanger te Arnemuiden
Naar aanleiding van art.9 en 10 eener Ministeriële Instructie van den 17 Mei 1826 no 76 in verband met het KB van den 9 Mei 1826 , heb ik de eer UE bij deze kennis te geven, dat ik op heden, ter zake van bijzondere omstandigheden , de functiën van Ontvanger der Rijksbelastingen over de kantoren Arnemuiden en Nieuwland, tijdelijk heb op mij genomen, zoodat tot nadere order, aan den geschorsten Ontvanger Z.J. van Ginhoven, geene gelden, in zake van ’s Rijksmiddelen, meer moeten worden betaald , terwijl tot den ontvangst der genoemde belastingen en wat dies meer zij, door mij zal worden gevaceerd in het locaal van het Raadhuis te Arnemuiden, iederen werkdag van des morgens 10 tot ’s middags 3 ure, wordende UEA mitsdien beleefdelijk verzocht van het vorenstaande de ingezetenen uwer gemeente zoo spoedig mogelijk bij publicatie te willen verwittigen.
De Controleur te Middelburg.
Maertens.
 
Arnemuiden 20 Maart 1847
Aan den Heer Onderinspecteur voor het Loodswezen te Vlissingen
Ik ben andermaal verzocht uwe tusschenkomst in te roepen betrekkelijk de door M. van Belzen uit Zee voor Vlissingen aangebragte Zweedschen Bark     Happel.
In October van het verleden jaar riep ik bij mijne missive  UEG tusschenkomst in voor den zelfden schipper en diezelfde  bark als wanneer van Belzen het volle loodsgeld van f.104- is toegekend.
Volgens bijgevoegd briefje van den Heer Smits is aan denzelven niet meer uitbetaald  dan f.80-, terwijl de kapitein der Bark  hem aangezegd heeft het zelfde loodsgeld te zullen geven dan de voorlaatste maal, en hoezeer  van Belzen dit de Heer Smits heeft te kennen gegeven en het bewijs daarvan overhandigd, zoo verklaart dien Heer daar niet aan te willen voldoen,en, heeft  hij gemelde schipper die eenigsints tot de betaling  aandrong, gedreigd hem uit de deur te gooijen.
Het spijt mij iets dergelijks te moeten melden dan  de behandeling dien man  de vorige keer en nu aangedaan is zoo brutaal  ik niet voorbij kan gaan UEG daarvan iets aan te stippen en daar van Belzen slechts vraagt van hetgeen hem van regtswege  toekomt meen ik dat eene dergelijke bejegening niet te pas komt.
Volgens verklaring  der loodsen M.van de Thoren, A. Plugge en W. Jille zoude van Belzen het hiervoor aangehaalde loodsgeld  toekomen,UEG zoude mij mitsdien verpligten in het belang van dien visscherman te willen bewerken dat aan hem het volle loodsgeld worden uitbetaald.
De Burgemeester
CDB
 
Vlissingen den 29 Maart 1847
Onder retour van het briefje gevoegd geweest bij uwe missive dato 20 dezer no 29 geef ik mij de eer UEA te berigten dat de Heer Smit order heeft ontvangen om de Visschersman van Belzen  winterloon uit te betaalen, zoo dat genoemde visscher om het nog competeerende bij de Heer Smit kan vervoegen.
De Onder-Inspecteur
Wels
 
Middelburg 5 April 1847
Mijnheer de Burgemeester!
In den afgeloopen nacht is bij den Landman Midavaine op den St. Geertrui ’s weg onder Middelburg door middel  van braak en inklimming een diefstal gepleegd van
Elf stukken boter
Acht tarwen krenten brooden
Vier tarwen gewone brooden
Een gekookte ham
Een steenen teil met reuzel
Van dien diefstal wordt  verdacht gehouden de ook bij u slecht gesignaleerde de Rijke- weshalve ik de eer heb UEd: uit te noodigen om ten spoedigste bij denzelven eene huiszoeking te doen, en bij bevinding van voorwerpen als de hiervoor vermelde dezelve in beslag te nemen en te waarmerken.
De brooden zijn rond en op den vloer gebakken.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
Subst.
 
Arnemuiden 6 April 1847
Ingevolge het op heden aan mij gezonden briefje, heb ik onmiddelijk het noodige onderzoek gedaan en het is mij eindelijk gelukt zoo ik geloof de dader te ontdekken, hoewel hij tegen mij verklaard heeft het gevonden te hebben in het zoo genoemde  Dokkers weidtje en  wel op maandag den 5 dezer des morgens ten 10 uur.
Ten einde alsnu volkomen achter de dader te geraken, heb ik hem onmiddelijk doen tranporteren naar het gevangenhuis  te Middelburg, aangezien de huisvrouw van Johannis de Meulmeester  bij mijn komst in haar huis al aanstonds  zich begeven  heeft naar Cornelis Leendertse, laatstgemelde dadelijk op march is gegaan, denkelijk naar zekeren Beeckman te Nieuw en St. Joosland welke vier personen zeer slecht bij mij zijn gesignaleerd, met vriendelijk verzoek hem vooreerst in arrest te houden, aangezien zijne huisvrouw na haar man gesproken te hebben, met ten avo ??? hij het gevonden had??. Hoewel toen? ik tegen haar zeide , dat is het gestolen brood bij Midavaine, zij geen antwoord gaf, doch geheel en al verbloosde, vertrouwende ik dat hierdoor de vele diefstallen eindelijk een einde zullen nemen.
De Burgemeester
A:A:
Zeer slecht leesbaar en slechte stijl!!
 
Heden de zesden April 1847
Heb ik Adriaan Adriaanse wethouder der stad der stad Arnemuiden bij ongesteldheid van den Burgemeester op requisitoir van den Heer Officier van Justitie mij begeven naar de persoon van Pieter de Rijke daglooner wonende te Arnemuiden.
En aldaar bij absentie van gemelde persoon aan deszelfs huisvrouw Jaane  Hollebeek te kennen gegeven dat ik mij wegens eene gepleegde diefstal onder Middelburg ambacht gelast zag bij haar een huiszoeking te doen.
Dat zij hierin genoegen nemende  tot dat onderzoek mij  overgegeven weldra in een kasje aldaar  geborgen vond een zak gemerkt Jv waarin was als een Keulsche potje met boter waarin zich van onder volgens hare verklaring ook eenig reuzelvet bevond, een aarde pannetje  mede met reuzelvet, ee en een half krentebrood een en een half groot tarwebrood, mitsgaders een stukje gekookte ham.
Dat ik hierop tegen haar zeide, zie zoo, daar hebt gij reeds het gestole zij zonder mij eenig antwoord te geven, en zoo rood als bloed al zuchtende zich na haar stoel begaf en op mijn vraag wie de medepligtige van haar man was  mij herhaaldelijk te kennen gaf, dat weet ik niet, Neen dat weet ik niet.
Dat ik daarop deze goederen onmiddelijk heb in beslag genomen en haar woning heb verlaten.
Van al hetwelk ik dit tegenwoordig verbaal naar waar wedervaren volgens den Eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en geteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
De Wethouder
A:A:
 
Arnemuiden den 9 April 1847
Aan den Heer Commissaris van Policie  der stad Middelburg
In den afgeloopen nacht is uit den hoogaars van Blaas Klaase de Nooijer ontvreemd en van de Garnalen korde afgesneden  twee zoogenaamde loodperen? waarvan het overschietende gedeelte hierbij tot monster  door den veldwachter aan UEG wordt toegezonden als verdacht van dien diefstal  wordt opgegeven zekeren Francois le Mahieu, welke heden morgen in de Noordstraat is gezien met touwwerk uit zijn Kozak hangende door Geertje Blaasse  vischleurster alhier woonachtig.
Deze persoon is middelmatig van lengte schamelend?/ gekleed, kloek van persoon en grijs van haar en ruim 60 jaar oud en bij mij als zoodanig  slecht gesignaleerd.
UEd zoude mij verpligten hierna het vereischte onderzoek te willen doen, zullende ik intusschen tot ontdekking van die misdaad denzelven doovoor mij doen verschijnen.
De Burgemeester
CDB
 
Heden den 9 April 1847
Compareerde voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden 1e district der Provincie Zeeland de persoon van Blaas de Nooijer visscher  & alhier woonachtig
Mij te kennen gevende dat heden nacht uit deszelfs hoogaarts was ontvreemd en van de garnaal-korde afgesneden twee zoogenaamde loodperen.
Dat hij als verdacht van dezen diefstal opgaf te zijn de persoon van Francois le Mahieu thans zonder beroep wonende alier en wel om reden dat hij door Grietje Blaasse vischleurster alhier woonachtig te Middelburg in de Noordstraat was gezien met touwwerk  een pakje onder den arm en twee enjes?, het touwwerk hangend van onder uit zijn kozak of overbuis dat hij van dien morgen zich mede naar stad begevende hem aan de  Slijk barrier? had ontmoet met eene ledige zak onder den arm terwijl dit mede is gezien door Elisabeth Klaasse welke hem op het Middelburgsche voetpadje voo de hofstede van de Heer Caland is ontmoet zonder dat hij bepaald kon zeggen waar zulks door hem verkogt was.
Van al welke verklaring ik dit verbaal naar waar wedervaren  volgens den eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing door mij en de Comp. Geteekend, hebbende laatstgemelde echter alle drie verklaard  hunnen naamteekening niet te kunnen stellen, als zulks nimmer geleerd te hebben.
De Burgemeester
CDB
 

Arnemuiden den 9 April 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een door mij op heden opgemaakt verbaal van gepleegde diefstal zoo het mij voorkomt gepleegd door Francois le Mahieu.
Dit slegt sujet is waarlijk eenen schrik aan de kaai in deze gemeente daar hij op den dag over al loopt schouwen/schuimen om des nachts zijn dieverij te gemakkelijker te kunnen uitoefenen en hoezeer dit over bekend is kan kan het mij niet gelukken hem op heeterdaad te betrappen.
Bij de aangifte heb ik hem voor mij doen verschijnen en gevraagd waar hij heden die touw verkogt heeft, doch alles  wordt door hem ontkend als ook hij een zak bij zich gehad heeft, niettegenstaande de getuigen hem daarmede  beschuldigen.
Hij is dezelfde persoon van die  ????? en van die  aardappels en andere dingen, waarvan vroeger tegen hem een verbaal is gemaakt, doch nog iedere keer is het hem door ontkenning gelukt de roede der Justitie te ontkomen.
Ik heb onmiddelijk den  Heer Commissaris van Policie te Middelburg verzogt het noodige onderzoek te willen doen, heb ik om zulks te vergemakkelijken, een stukje hetwelk overgeschoten is aan ZE tot monster gezonden.
Aangenaam zoude het mij wezen het UEA zal mogen gelukken achter deze misdaad te komen.
De Burgemeester
CDB
 
Sas van Gent den 17 April 1847
 
UEA zult mij verpligten aan mij te doen toekomen het doopattest van Jan Schenke commies der 1e classe alhier geboren 29 mei 1799 binnen Uwe stad en zal voor de voldoening der kosten waarvan opgaaf wordt verlangd zorgdragen.
De Burgemeester der stad
Sas van Gent
Handtekening
 
Middelburg den 24 April 1847
Samenvatting:
Waarschuwing van de Officier van Justitie te Middelburg dat er een groot aantal valse coupons van Russische Obligatien bij Hope en Cie bestaan die zeer gelijkend zijn.
Men is van plan deze uit te geven in winkels en herbergen etc.
Ook valse muntbiljetten is men van plan uit te geven.
Oproep de daders te signaleren, aan te houden. Voorzichtig te werk gaan “vermits de schuldigen door hun getal, vermogen, relatiën en aanhang de ontdekking en vervolging van het kwaad welligt hoogst moeijlijk zouden kunnen doen maken.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
Subst.
 
Arnemuiden den 17 April 1847
De Burgemeester der gemeente Arnemuiden maakt bekend, dat volgens mededeeling van de Heer Officier van Justitie door een menigte personen het voornemen bestaat  om in winkels , herbergen valse coupons uit te geven tegen de koop van kleinigheden .Valsche Russische obligaties en valse munt biljetten.
Gelieve de aanbieders aan te geven, zodat tegen hen de vereischte maatregelen zouden kunnen worden genomen.
De Burgemeester
CDB
 
PUBLICATIE van bovenstaande op de gebruikelijke plaatsen.
 
Arnemuiden den 30 April 1847
Aan de EA Heer Officier van Justitie te Middelburg
UEA van den 28 dezer maand, mij in goede orde geworden zijnde, zoo heb ik in voldoening aan het slot  derzelve , de eer bij deze UEA ontvangst te berigten.
Ik kan bij deze gelegendheid niet voorbij UEA wel zeer mijne hartelijke gelukwensche, met des Konings onderscheiding, Uwe  door de benoeming als Officier van Justitie bij de Arrondissements Regtbank te Middelburg, te beurt gevallen toe te brengen met verder mededeeling, ik niet kan ontveinzen, dat de keuze des Konings op uw persoon mij waarlijk verheugd heeft, UEA de verzekering gevende dat ik van mijn zijde voortdurend alles in het werk zal stellen wat in het belang van policie en Justitie eenigsints tot opsporing en tot ontdekking van begane misdrijven zal kunnen medewerken, opdat de hulde door UEA aan vele der hulpofficieren in bovenaangehaalde circulaire toegebragt ( en waarop ik zeer veel prijs stel) door getrouwe naleving  der verleende voorschriften ook zal mogen beschouwen, tot mij te zijn gerigt, met nadere aanbeveling van mijn persoon in uwe zoo zeer bekende en teregtwijzende behulpzaamheid in zaken waarin het niet onmogelijk zoude zijn , dat ik door een minder geoefende kennis in de Nederlandsche wetgeving zoude mogen dwalen, en met dat vertrouwen heb ik de eer hoogachtend te zijn.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 4 Mei 1847
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij onder terugzending van nevensgaand verzoekschrift van het Diaconie Armbestuur aangaande de veroordeeling van Jacoba Blaasse de Nooijer, opzigtens den inhoud daarvan te dienen van consideratiën , speciaal of de veroordeelde kan geacht worden in hare behoeften te voorzien zonder tot bedelen hare toevlugt te nemen.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
 
Arnemuiden den 5 Mei 1847
Aan den Officier van Justitie
Onderwerp: Berigt adres Armbestuur
Onder terugzending van het aan ZM gepresenteerde adres door het Diaconie Armbestuur alhier tot bekomen van kwijtschelding van straf voor Jacoba Blaasse de Nooijer wegens bedelarij veroordeeld om naar één der bedelaarskoloniën te worden overgebragt, heb ik de eer UEA  te berigten dat het gemelde adres met voorkennis  van het Bestuur is opgemaakt en wel om reden dat al de daarvoor te betalen kosten door haar gedragen moeten worden; waardoor door den steeds drukkende last der  aanhet Ambestuur verleende subsidies de Stedelijke Kas is uitgeput en de ingezetenen  zoo door Lands als Plaatselijke belasting reeds zoo hoog zijn bezwaard, derzelve geene meerder lasten vorderen kan, en mitsdien niet zonder reden poging hebben aangewend  wij van meerder lasten mogen ontheven worden.
Met betrekking tot die vrouw moet ik UEd: berigten zij twee dochters heeft, dewelke  veel zouden kunnen bijdragen zij des winters  er voor haar geene verdiensten zijn niet zoude behoeven te bedelen, in geval zij konde geplaatst worden op de alhier bestaande weverij, en waartoe ik de noodige poging zal aanwenden, terwijl ik tot haar verschooning UEA moet doen opmerken het jaargetij waarin door haar zulks heeft plaatsgehad, juist in een oogenblik dat bij het stilliggen der schuiten voor haar niets te verdienen valt en dit door haar om van geen gebrek om te komen. Als zijnde den honger een scherp zwaard zal te baat genomen zijn, terwijl zooals in het adres is vermeld ik ook niet twijfel of hare verstandelijke vermogens zijn min of meer gekrenkt, zullende het zij mitsdien aangenaam wezen UEA eene gunstig raport op het ingediende verzoekschrift zullen uitbrengen ??
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 15 Mei 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp:  Handhaving der goede orde
Het zal UEA welligt niet onbekend wezen dat de Oranjeplaat voor en aan het end van het Arnemuidse Kanaal door den Heer Dronkers wordt beslijkt waaraan zoo ik hoor ruim 350 man arbeiden.
Ik vertrouw wel dat een groot gedeelte dezer Lieden met de ophanden zijnde  pinkster als wanneer niet gewerkt wordt huiswaarts zullen keeren, doch zal een ander gedeelte  zich waarschijnlijk hier wel ophouden, hetwelk mij niet zonder reden doet bevreesd zijn dat op maandag in de pinkster als wanneer toch in deze Gemeente  de zoogenaamde kermis wordt gehouden, ongeregeldheid  met mijne inwoonders  zal plaats hebben, welke door mijn veldwachters alleen moeijlijk zullen tegengehouden en gestuit kunnen worden.
Tot voorkoming dezer ongeregeldheden en de handhaving der goede orde  geef ik UEA op grond uwe missive van 20 April jl daarvan kennis ten einde  door UEA dienaangaande maatregelen van voorzorg zouden genomen kunnen worden, stellende ik UEA voor mij ter adsistentie  twee of meer Agenten van Justitie te willen toevoegen.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 22 Mei 1847
Naar aanleiding van Uwe Missive van den 15 dezer  den 18e bij mij ontvangen, heb ik de eer UEA te melden dat op Zondag en Maandag twee geregtsdienaren zich naar Arnemuiden zullen begeven om aldaar onder Uwe leiding voor de handhaving van rust en orde te waken, en te verblijven tot zoo lang UEA derzelver tegenwoordigheid mogt noodig achten- tevens zullen op die beide dagen door het detachement Dragonders  eenige patrouilles  in uwe gemeente worden gehouden- ik durf mij vleijen dat deze  voorzorgen alle ongeregeldheden zullen voorkomen- mogt onverhoopt die baldadigheid van ernstigen aard worden, zal ik desaangaande onverwijld bij vertrouwde expresse berigt van UEA inwachten, ten einde zoodanige  maatregelen te kunnen nemen als noodig zullen worden gevonden.
In all gevalle zal ik van UEA tegemoet zien een rapport opzigtens hetgeen op bovengemelde dagen  bijzonders onder Uwe gemeente mogt zijn voorgevallen.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
 

Arnemuiden 25 Mei 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: uitslag van genome maatregelen ter beveiliging van orde  & rust.
 Dankbetuiging voor de aan mij verleende adsisitentie zoo door twee uwer Agenten als de verrigte patrouille van het detachement dragonders.
De versterking wat later laten vertrekken, omdat de poldergasten zich nog niet verwijderd hadden
Tot genoegen kan ik UEA berigten dat voorbijgegaan derzelver luidruchtige vrolijkheid door een meer dan gewoon gebruik van sterken drank niets bijzonders is voorgevallen en de Gemeente door de genome maatregelen voor oproerige beweging is bewaard gebleven en den vreedzamen burger niets te lijden heeft gehad.
Etc
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 28 Mei 1847
Aan den Heer Griffier der Staten van Zeeland.
Onderwerp: Burgerlijke Stand.
Ik heb de eer UEG te verzoeken  aan mij te willen doen toekomen een suppletoir register  op dat van het overlijden groot  zes vel.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 28 Mei 1847
Onderwerp: Patentwerk
Volgens de bepaling van het 2e lid  paragraaf 1 des Besluits van ZE den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 5. April 1847 moeten de Registers der patentpligtigen voor het dienstjaar 1847/48  den 2 Junij aanstaande worden gesloten , noodigende  ik UEA mitsdien uit om zorg te willen dragen dat het Register in den legger uwer Gemeente  weinige dagen nadien bij mij kunnen worden  ontvangen ter voorloopige examinatie ; zullende het mij tevens aangenaam zijn bij de inzending dier stukken met den dag bekend gemaakt te mogen worden of welke men tot het doen der classificatiën zoude kunnen vergaderen.
De Controleur
Maertens
 
Arnemuiden den 1 Junij 1847
Mogt ik onlangs uwe adsistentie inroepen tot handhaving van rust en orde in deze Gemeente thans gevoel ik mij verpligt andermaal uwe medewerking te verzoeken.
Zooals ik UEA in mijn missive van Mei jl mededeelde  wordt door de Heer Dronkers de zoogenaamde Oranjeplaat bedijkt waaraan tegenwoordig plus minus 400 man arbeiden.
Een groot gedeelte dezer lieden hebben voordat het met het werk een aanvang is gemaakt wel 3 à 4 weken vroeger zich in deze Gemeente opgehouden, en bij deze  en geene  nachtkwartier gezocht en ook in de schuren overnacht zonder dat gezegd kan worden zij eenige ongeregeldheden hebben gepleegd.
Het meeste van dit volk zooals UEA wel kunt begrijpen zijn volslagen arm en hadden volstrekt niets  tot leeftocht zoodat zij met goede woorden en belofte  van voldoening zoodra zij aan het werk gingen de Bakker en vele der zich alhier bevindende Winkeliers  te hebben overgehaald om hen van het noodige brood & winkelwaren te verleenen.
Zooals dit gewoonlijk gaat, blijft nu zij goed geld winnen deze belofte onvervuld, ja dat meer is, maakt een groot gedeelte  hunner gebruik en koopt brood en andere behoeften van iemand  welke met een schip hetzelve  daar aanvoerd , en zien  zij op enkelde na volstrekt naar hun om.
Deze handeling heeft aanleiding gegeven dat op gisteren de Bakkers mij klagelijk hebben medegedeeld met verzoek om dien aangaande zoo mogelijk in hun belang te werken daar zij te samen ruim f.1400- denzelve aan brood hadden geborgd, terwijl zulks met de winkelwaren wel f.2000- zal beloopen moetende de niet voldoening niet aan onvermoegen te wijten, daar zij allen aan hun werk verdienden etc.
UEA zoude mij mitsdien bijzonder verpligten het belang van deze lieden die  aan mijne arme bewoners des winters   meer dan genoeg te borgen hebben  te willen aantrekken en middelen te beramen dat deze verregaande slegte behandeling worde paal en perk gesteld., daar  zulks  volkomen afzetterij  en knevelarij genoemd mag wordenen dezelve niettegenstaande  tot de voldoening te hebben aangemaand zij zich dit niet aantrekken, houdende  ik mij overtuigd  bijaldien van hoogerhand zij daartoe worden aangespoord  niet dan bij inhouding daarvan van hun dagloon gedwongen kunnen worden etc
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 1 Junij 1847
Ik heb de eer UEd. hiernevens gequoteerd  en geparapheerd te doen toekomen het bij uwe missive van den 28 Mei jl aangevraagde bijvoegsel op het register van overlijden voor uwe stad, waarvan de kosten bedragen f.13,59.
De Griffier der Staten van Zeeland
Slegt
 
Middelburg den 4.Junij 1847
Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van den inhoud uwer missive van den 1e dezer  en ten einde  van mijne zijde zoo veel doenlijk mede te werken om zoo mogelijk aan de regtmatige bezwaren tegemoet  te doen komen  die vele uwer Ingezetnen lijden door het op crediet afgeven van levensmiddelen en winkelwaren aan een aantal poldergasten van de Oranje Plaats bedijking, heb ik mij al dadelijk in betrekking gesteld  met den aannemer van het werk zijnde de Heer van Reijen alhier, die zich bereid heeft verklaard om bij de in schuld zijnde  arbeiders  tot het voldoen van het verschuldigde zijne beste pogingen aan te wenden; ik heb ten dien einde aan dien aannemer ter hand gesteld  de gisteren nog door de bakkers van  Eenennaam en Crucq overgelegde lijsten van schuldenaren; en ik hoop dat deze bemoeijenissen tot eenig goed resultaat zullen leiden, ofschoon het als zeker is te stellen dat slechts een gedeelte zal kunnen worden geind, omdat reeds verscheidene arbeiders het werk hebben verlaten en anderen onder valsche namen zich bij de winkeliers hebben voorgedaan.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
 

PUBLICATIE
Onderwerp: afkondiging kohier
De Burgemeester der stad Arnemuiden  brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen dat bij hem ontvangen en aan den Ontvanger der directe belastingen ter invordering is verzonden het supletoire kohier van het patentregt  voor het 1e kwartaal dezes jaars met uitnoodiging aan een iegelijk wien het aangaat om na bekomen kennisgeving van zijnen aanslag ten spoedigsten het door hem verschuldigde  te kwijten, met herinnering tevens dat de bezwaren welke dienaagaande mogten bestaan binnen drie maanden na heden behooren te worden ingediend.
Arnemuiden den 20 Junij 1847
 
Arnemuiden 21 Junij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op den 18 dezer maand bij mij van den Controleur is ingekomen het door Uwe Excie op den 11 bevorens executoir verklaarde kohier van het patentregt over het 1e kw. Dezes jaars, hetwelk opheden is afgekondigd en daarna onmiddelijk aan den Ontvanger is verzonden.
De Burgemeester
 
Arnemuiden 21 Junij 1847
Aan den Heer Burgemeester der kolonie Ommerschans
Onderwerp: Om toestemming huwelijk
Dezer dagen is wegens bedelarij uit deze Gemeente naar de Kolonie Ommerschans getransporteerd  zekere Klaas Joosse Grootjans domicilium van onderstand hebbende in deze Gemeente.Thans verlangd deszelfs zoon Cornelis een wettig huwelijk aan te gaan met Maatje de Nooijer vischleurster alhier woonachtig.
Zooals UEA bekend is, moet de vader bij het voltrekken van het huwelijk aan deszelfs zoon welke slechts 23 jaren oud is, de noodige toestemming verleenen welke door zijn absentie door eene notariële Acte  moet vervangen worden.
Tot het bekomen van dat stuk verzoek ik UEA vriendelijk alsnu in die omstreken  Notaris bekend zijnde , wel de goedheid te hebben dit verzoek aan  denzelven te willen opdragen en ZE uit te noodigen hetzelve door  het intermediair van UEA aan mij met eenige spoed te willen toekomen, daar de vader tegen het voltrekken van dat huwelijk wel geen zwarigheid zal maken als zijnde dit onder die Klasse van menschen bij ons geene gewoonte.
De kosten derzelve zullen met even veel spoed aan UEA franco worden toegezonden.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 24 Junij 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Ik heb de eer hierbij aan UEA ter vervolging te doen toekomen een door de veldwachter op heden opgemaakt verbaal van gepleegde diefstal door  M. le Mahieu.
Dit meisje is de natuurlijke dochter van F. Le Mahieu, dewelke gerenomeerd is wegens dergelijke daden doch nog van elk feit wegens geene genoegzame bewijzen, niet is kunnen vervolgd worden, zoodat slegte opvoeding reeds een gevolg is zij in haar jeugd daartoe is vervallen.
 Ik heb beide materialen? in bewaring op het stadhuis alhier genomen en aangenaam zal het mij zijn dat hoe gering dan ook de straf dezelve tot hare beterschap op dezelve mag worden toegepast.
De Burgemeester
CDB
 
 
Koudekerke den 25 Junij 1847
 
De wapens der Schutterij binnen UEA stad, opgelegd zijnde heb ik de eer UEA hiernevens geviseerd te retourneren de Paspoorten der Schutters  Adriaan  Theune , Blaas Blaasse, en Jacob Schots? met beleefd verzoek die wel voor mij aan de belanghebbenden te willen laten uitreiken.
De Kapit. Der 1e Komp. Van het half Batt rustende Schutterij no 1 in het District derProvincie Zeeland
Loeff
 
Arnemuiden den 1 Julij 1847
Aan den  Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging kohier
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren bij mij van den consulent is ingekomen de door Uwe Excie op den 25 e Junij jl executoir verklaarde kohieren van de personeele belasting   en van het patentregt dienstjaar 1847/48, hetwelk op heden is afgekondigd en daarna aan den Ontvanger is ter hand gesteld
De Burgemeester
CDB
 
Daarvan is een PUBLICATIE uitgevaardigd
 
Maastricht  den 28e Junij 1847
Nationale Militie
De Milicien der Ligting 1843 Grootjans Cornelis mij de toestemming gevraagd hebbende om te kunnen trouwen, zoo heb ik de  UEA die toestemming hierbij toe te zenden,met verzoek dat stuk aan de belanghebbende te willen doen uitreiken en mij van de volrekking des Huwelijks kennis te geven ten einde daarvan de vereischte aanteekening op het Stamboek te doen stellen.
De Kolonel Kommandant
Van het 1e Regement Dragonders
Handtekening
 
Arnemuiden den 5e Julij 1847
Aan de Heer Officier van Justitie
Op gisterenavond na bezette? tijd is door een paar jongers eenigsints de rust der Gemeente gestoord en wel door baldadig schreeuwen en vloeken, niettegenstaande zij beide eenige oogenblikken te voren door den secretaris bij wien zij nagenoegd in de glazen liepen, tot bedaardheid waren aangemaand,doch dit met hevige vloeken niet verkoozen te doen, tot op het oogenblik zij daartoe werden aangezocht door de Veldwachters dezer Gemeente , welke  dan ook tegen hen verbaal heeft opgemaakt, hetwelk ik de  eer heb hierbij aan UEA  te doen toekomen.
Ik zoude dit verbaal wel ter vervolging aan den Heer Kantonregter ingezonden hebben, dan het komt mij voor , dat deze twee jongers  door hun schreeuwen & aangaan in staat zijn geweest een algemeene beweging te veroorzaken , daar zich reeds  een groot gedeelte bij een hoopten  welke door de veldwachter uit een zijn gedreven en dus verder geen gevolg heeft gehad .
De beweging in ons vaderland hier als daar, konde ook in mijne Gemeente gevolgd worden, hetwelk mitsdien te wenschen , indien UEA vermeende daartoe termen aanwezig waren, dat ,  dit kwaad in zijn begin werd gedempt?? En wel door eene meer dan eene gewone vijfdaagsche gevangenisstraf te meer  daar Klaas van de Gruiter alweer voor dergelijke zaken in handen heeft geweest.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 8 Julij 1847
Aan den Heer Onderinspecteur over het Loodswezen te Vlissingen
Door schipper Pieter Meulmeester is op gisteren binnengebragt de Pruisische brik komende van Riga en bestemd naar Antwerpen, geladen met zout.
Op deze brik is gemelde schipper overgegaan onder bepaling, dat bij aldien hij dezelve binnenbragt het volle loodsgeld zoude genieten doch dat wanner er voor die tijd een loods aan boord mogt komen alsdan zoude betalen eene som van f.25-.
Toen als nu de schipper met gemelde brik gearriveerd was in de mond van het Gat,kwam er eerst een Belgische Loods aan boord,tegen de wil van den Kaptein als  zoude het onredelijk zijn daar de visscherman  de gemelde brik  binnen de termen ? had gebragt denzelven het hem toekomende loodsgeld  zocht te onttrekken, en hij zich zoude beklagen daar hij en geheelen nacht met een brandende lantaarn  voor anker had gelegen, zonder er een loods aan boord was gekomen ( gedeeltelijk onleesbaar) !
Deze schipper is alsnu door den Heer Smits slechts uitbetaald geworden eene som van F.25- doch zijn Ed. heeft denzelven onderrigt dat op dat punt waar hij met den Brik veilig zeilende was geen loods meer aan boord mogt komen Door deze handeling is alzoo gemelde schipper te kort gedaan, daar het volle loodsgeld mogelijk wel f.70 of f.80 zoude bedragen.
Ik zoude UEG mitsdien vriendelijk verzoeken deze zaak te willen onderzoeken opdat naar bevind van zaken aan meergemelde schipper volgens het door hem met de kaptein aangegaan accoord , het volle loodsgeld mag worden uitbetaald.
DeBurgemeester
CDB
 
Ommen den 3 Julij 1847
Naar aanleiding van UEA  missive van 21 Junij  heb ik de eer te berigten dat Klaas Grootjans te  Ommerschans  niet bekend is.
De Burgemeester
 
Arnemuiden den 8 Julij 1847
Aan de permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid te ’s Hage
Onderwerp: Inlichtingen woonplaats K.G. Grootjans.
Dezer dagen is naar 1 der bedelaarskolonien vertrokken zekeren Klaas Jooszn Grootjans,wiens zoon thans een wettig huwelijk zoude verlangen aan te gaan, en diensvolgens de toestemming van zijnen vader daartoe noodig heeft.
Tot het bekomen van dit bewijs ik mij reeds geadresseerd aan mijnen Ambtgenoot de stad Ommen, dan van ZEA berrigt ontvangen dien persoon zich aldaar niet bevindt.
Daar wij nu het verblijf van denzelven onbekend is, heb ik de eer UEG te verzoeken mij wel de plaats aan te wijzen, waar hij zich bevindt, ten einde wij later aan den Burgemeester te kunnen adresseren  om UEA te verzoeken mij eene Notariele Acte  houdende vergunning deszelfs zoon Cornelis Grootjans een wettig huwelijk aan te gaan met Maatje de Nooijer tenware  het gemelde stuk door een aldaar woonachtige Notaris te willen in gerechtheid laten  brengen. UEd;  de Burgemeester van zijn verblijflaats en zullende de kosten daarvan door mij  franco worden toegezonden.
De Burgemeester
CDB
 
’s Gravenhage 6 Julij 1847
Departement van Marine
Onderwerp: Overlijden
Hierbij gaat de akte van overlijden van W. Vogel behoord hebbende tot  de bemanning van het Particuliere Schip Koning Willem II.
Gelieve opte nemen in de registers van den burgerlijken stand uwer Gemeente
Voor de Minister van Marine
De Secretaris-Generaal,
Handtekening
 
Middelburg den 10 Julij  1847
Ik heb de eer  UEA te verzoeken de persoon van Cornelis Leendertse inwoner uwer Gemeente te willen doen aanzeggen dat het ZM heeft behaagd  tot op twee maanden te verminderen de gevangenisstraf van zes maanden, waartoe hij bij vonnis  dre Regtbank van den 19 Februarij ll is veroordeeld , en hem kwijtschelding heeft verleend des almede bij hetzelfde vonnis opgelegde geldboeten en de tegen hem uigesproken ontzetting des regten vermeld in art: 42 etc het wetb van Strafregt, onder instandhouding van het overige gedeelte van het vonnis:-met verzoek den zelven Cornelis Leendertse aan te zeggen dat hij zich in den loop dezer maand ter mijnen Parquette vervoege tot het ondergaan der gevangenisstraf.
De Officier van Justitie
A.G. Van Vredenurch.
 
Arnemuiden den 14 Julij 1847
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
Onderwerp:Verbaal diefstal
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een door den Veldwachter in buitengewoon opzigter der Visscherij opgemaakt proces verbaal van gepleegde diefstal door Jacob de Quelerij,sjouwer wonende alhier.
Deze persoon is ook bij mij en in de gemeente niet als  zeer best gesignaleerd als kunnende hij bij de visschers geene voet/vaert? Krijgen , door dien hij derzelver goederen niet in vrede kan laten liggen, terwijl ik buiten aanklagte , ook de gepasseerde winter vernomen heb,zijnen vrouwe een gestreept keus  draagt van zekre Jannetje Blaase de Nooijer hetwelk zij nadat dit meisje haar gedreigd had van te zullen overgeven  terug heeft kunnen bekomen.
Ik heb dezen persoon en diens huisvrouw  voor den secretaris doen verschijnen bevelende  daardoor mogen erkennen den dader te zijn,onmiddellijk in verzekerde bewaring te doen stellen, doch dit laatse wordt door hem ontkend, hoewel zij door twee beeedigde personen is gezien terwijl ook zijn deszelf gelaat? alle schuld aantoont.
Door zelve ontkenning meent hij ook zijne regtveerdige straf te ontkomen als ziende zij op Pieter de Rijke welke door deze steeds halsstarrig volhoudt zijn gestolen brood te hebben gevonden, zij daardoor geloven hem niets zal kunnen geschieden,hetwelk  moetende plaats hebben,zeer zoude te bejammeren zijn voor vele ingezetenen alhier, wier goederen nu niet meer met vrede op den akker kunnen verblijven.
Aangenaam zal het mij zijn UEA als altijd ook aan dier het gewenschte gevolg zult geven.
De Burgemeester
CDB
 

Vlissingen den 12 Julij 1847
Ter beantwoording uwer missive dd 8 dezer no 53  diend dat volgens die missive door den visscher P. Meulmeester met kapitein FE Welcke van de Pruisische Brik  Ringende Jacob een accoord is aangegaan, om wanneer er voor dat hij het schip hadt binnengebragt een geadmitteerden loods aan boord mogt komen, hij daarvoor slechts f.25 zoude genieten en zoo er zich geen loods  zoude aanbieden het volle loodsgeld; hetwelk door dien visscher verkeerdelijk is behandeld, wijl hij zijne belooning naar de bepaling van het Schelde reglement van 20 Mei 1843 had behooren te regelen.
In aanmerking genomen dat de scheepsgezagvoerder ingevolge Art. 39 , 62 & 63 van even genoemd reglement verplicht zijn ofschoon een Visscherman aan boord hebbende van de eerst zich aanbiedende geadmitteerden hetzij buiten of binnen de tonnen gebruik te maken, zoo zijn er door mij geene termen kunnen gevonden worden aan genoemde visscher P. Meulmeester het volle loodsgeld toe te kennen, wijl de gezagvoerder binnen de tonnen een geadmitteerden  Belgischen  zeeloods heeft aan boord gekregen en de visscher alzoo datgeene heeft genoten hetwelk hem competeerde.
De Onder-Inspecteur
Wels
 
Middelburg den 14 Julij 1847
Ik heb de eer UEA te verzoeken ter kennis van Jacoba Blaasse de Nooijer inwoonster te uwer gemeente te willen brengen dat haar verzoek aan ZM om kwijtschelding der gevangenisstraaf, waartoe zij bij vonnis  mijner Regtbank is veroordeeld, is afgewezen, doch dat zij van de bij het zelve vonnis tegen haar bevolene overbrenging naar een Bedelaarsgesticht wordt vrijgesteld—verzoekende UEA wijders om dezelve persoon te doen aanzeggen dat zij zich in den loop dezes maand te mijner parquette vervoege tot het ondergaan der haar opgelegde gevangenisstraaf.
De Officer van Justitie
A.G.van Vredenburch
 
Maatschappij
Van Weldadigheid
’s Gravenhage den 16 Julij 1847
In antwoord op Uwe missive van den 8 dezer no 54 hebben wijde eer UEA te kennen te geven dat de bedelaarskolonist  K.J. Grootjans den 27 Junij overleden te Veenhuizen onder de burgerlijke Gemeente Norg weshalven zijne doodacte zoo men die benoodigd hebbe door UEA bij Uwen ambtgenoot te Norg zou kunnen worden aangevraagd
De Permanente Commissie der Maatschappij  van Weldadigheid
Namens dezelve
Handtekening
 
Arnemuiden den 20 Julij 1847
Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Norg
Van permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid heb ik kennis ontvangen dat binnen uwe Gemeente op den 27 Junij jl is overleden Klaas Joosse Grootjans dezelve als bedelaarskolonist  uit deze stad naar uwe Gemeente is vervoerd.
Indien ik van dat overlijden conform art 10 van het Burgerlijk Wetboek geen doodextract mogt krijgen om denzelven alhier in de register van den Burgerlijken Stand in te schrijven waartoe ik UEA zoo voor nu als voor het vervolg ten gemakke van zijn bloedverwanten vriendelijk uitnoodig, zoo zoude ik UEA moeten verzoeken om eene gelegaliseerd doodextract van dien persoon mij te willen  laten geworden,ten einde dit stuk bij de voltrekking van het huwelijk van zijn zoon als bewijs te kunnen overleggen, zullende de kosten daarvan UEA door mij worden overgemaakt.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 19 Julij 1847
Onderwerp: Vervulling vacerende wethoudersplaats
Alvorens over te gaan tot de benoeming van eene wethouder bij het plaatselijk bestuur in uwe sta ter vervulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van J. Kraamer, wensch ik door UEd: te worden onderrigt welke raadsleden voor die betrekking het meest geschikt zijn te achten.
Ik heb mitsdien de eer UEd: te verzoeken mij tot gemeld einde een of twee leden van den Raad uwer stad zoo mogelijk binnen of nabij den bebouwden kring derzelve woonachtig aan te wijzen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Den 23 Julij 1847
Bij Uwe Excie missive van den 19 dezer deszelfs wensch mij te kennen gegeven zijnde om onderrigt te worden welke raadsleden ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van J. Kraamer als wethouder bij het Bestuur mijner Gemeente het meest geschikt zijn te achten heb ik de eer in voldoening daaraan Uwe Excie  voor te dragen
Joost van der Weele
En Adriaan van Sweden
De eerstgenoemde de oudste in rang en beide wonende in de bebouwde kring dezer Gemeente
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden  28 Julij 1847
Aan den Heer Houtvester in het 2e Jagt District Zeeland
Onderwerp: Visscherij
Door den Landman Schoonenboom  dezer Gemeente is bij het Bestuur geklaagd dat dagelijks door ingezetenen dezer Gemeente niet ontzien wordt  in de slooten aan deszelfs land liggende  met polsnet te visschen, waardoor op een  schrikkelijke wijs deszelfs vruchten worden vertrapt.
 Ik heb den buitengewonen opzigter Harthoorn daarvan kennis gegeven, mitsgaders  den Veldwachter gelast daarop te willen toezien, dan laatstgemelde opzigter zich uitstrekkende ook aan de Gemeente Kleverskerke kan zich niet wel daar mede ????? bemoeijen, en het is om die reden ik UEG vriendelijk uitnoodig uwe opzigter te willen gelasten hierop de noodige surveillance te doen.
De Burgemeester
CDB
 
Roermond den 24 Julij 1847
Ik heb de eer UEA te informeren dat door mij een verlenging van verlof ten behoeve  van uwen zoon Lourens Joosse voor een tijd van 14 dagen is aangevraagd zoodat hij zich voor gemagtigd kan houden om in afwijking van de beslissing op die aanvrage voorloopig in Uwe Gemeente te verblijven.
 De majoor kommanderende het 1e Escadron 1e Regiment Dragonders
Handtekening
 

Roermond den 26 Julij 1847
Als  een vervolg op uwe missive van den 24e dezer heb ik de er UEA  hierbij te doen toekomen eene aan mij geadresseerde brief onderteekend als Burgemeester van Arnemuiden inhoudende het verzoek om aan den dragonder Louis Joosse een verlenging van verlof voor veertien dagen toe te staan.
Om de vorm van deze brief bij mij twijfel gerezen zijnde of dezelve wel uit uw bureau is afgezonden neem ik de vrijheid UEA te verzoeken mij wel te willen informeren of dit stuk door U voor echt wordt erkend.
De Majoor kommandeerende  het 1e escadron 1e Regiment Dragonders.
Handtekening
 

Arnemuiden 31 Julij 1847
Aan den Heer Kantonregter
Onderwerp: 2e huwelijk
Door B. Cornelisse is bij mij aangifte gedaan, om een tweede huwelijk aan te gaan, zijnde hij weduwnaar van Maatje Klaasse van wien hij nog drie minderjarige kinderen heeft, waarvoor niet in de voogdij is voorzien.
Hij verkeert hoezeer een huisje in bezit hebbende in armoedigen toestand en  buiten staat om de kosten te dragen welke voor een en ander gevorderd wordt.
De Burgemeester
CDB
 
Norg den 30 Julij 1847
Ter voldoening aan het bepaalde bij art.50 van het Burgerlijk Wetboek, heb ik de eer UEA bij dezen te doen geworden de Sterfacte van de in het derde Gesticht te Veenhuizen overledene  K.L. Grootjans.
De Burgemeester van Norg
Handtekening
 
Middelburg 6 Augustus 1847
Staten Oninbare posten
Hiernevens heb ik de eer aan UEA ten fine van instructie te doen toekomen twee Staten van oninbare posten Personele belasting en patentregt dienst 1846/47 wegens uwe Gemeente met verzoek om mij die stukken daarna onverwijld weder toe te zenden.
De Controleur te Middelburg
Maertens
 
Houtvesterij
Provincie Zeeland
Tweede Jagt-District
Den Huize Overduin bij Middelburg den 5 Augustus 1847
Ik heb de eer in antwoord op UEA missive dd 28 Julij ll kennis te geven dat dat de buitengewone opzieners der jagt J.H. Harthoorn en M. de Hamer, uitdrukkelijk zijn gelast om op het ongeoorloofd visschen met polsnet in de omstreken van Arnemuiden acht te geven.
Wat echter betreft het beschadigen van veldvruchten ten gevolge van zoodanig visschen het tegengaan daarvan ligt buiten den kring mijner kwaliteit.
Het zal UEA gewis bekend zijn dat naar aanleiding der verregaande strooperijen rond Arnemuiden in den jongstleden winter buitengewone maatregelen bij de Opperhoutvester door mij werden geprovoceerd ; en dat de gedurende ettelijke maanden aldaar tegen bijzondere belooningen  surveillerende opzieners , verscheiden overtreders hebben aange???  En hen bij herhaling  voor den Regter hebben gebragt.
Gedekt door certificaten van onvermogen van wege de Besturen hunner woonplaats, zijnde stroopers straffeloos daarheen kunnen gaan, en zoodoende  werden mijne pogingen tot wering van strooperij en overlast door onbevoegde jagers of visschers  vruchteloos.
Indien de plaatselijke besturen door gijzeling der zoodanigen wilden medewerken tot stuiting van den euvelmoed der overtreders  waartoe HEA immers van wege de ontvangers  der Registratie  bij elk uitgesproken vonnis de gelegenheid wordt opengesteld – dan zou veel schade mijns inziens kunnen worden voorgekomen, in het onvermogen zou niet langer de vrijbrief kunnen heeten tot het plegen van allerlei kwaad.
Ik heb vermeend mij de vrijheid te mogen geven, dit een en ander , mede in verband tot voornoemde Missive van UEA in het midden te brengen
De Houtvester 2e Jagddistrict Zeeland
De Jonge van Ellemeet
Adj.
 
Arnemuiden den 13 Aug: 1847
Mijne Missive van den 28 Julij  1847 jl no 65 hadt niet ten doel UEG het opzicht der veldvruchten aan te bevelen; het voorkomen daarvan is de taak van de veldwachter door mij gelast te waken dat zich niemand zoude veroorloven op ongemaaide velden te komen, dan daar het tegengaan van visschers  niet tot mijne bemoeijing behoord , heb ik gemeend  UEG daarvan te moeten berigten ten einde  zoo wel door hetgeen mij is aanbevolen als door hetgeen UEG is opgedragen deze beide verregaande  als hand over hand krachtdadige overtredingen te beletten.
Wat of nu betreft de gijzeling door het Plaatselijk bestuur, moet ik UEG te kennen geven daar die onkosten voor rekening der plaatselijk kas zoude moeten plaats hebben, ik geene vrijheid vind, voor dergelijke uitgaven de Gemeente lasten te bezwaren daar er volstrekt geene fondsen zijn,waaruit die onkosten zouden kunnen bestreden worden, doelmatiger zoude ik het vinden, daar de  baten daaruit voortvloeijende  ten behoeve  tot fonds der houtvesterij komen, dat ook uit hetzelve tot wegneming van dit misdrijf een post gevonden wordt waaruit men elk onvermogende tot betaling der opgelegde boete door gijzeling zijnen verdiende straf mogt kunnen toepassen.
De Burgemeester
CDB
 

Arnemuiden 17 Augustus 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Kennisgeving diefstal
Ik heb de eer hierbij UEA te doen toekomen een door mij op heden opgemaakt procesverbaal van gepleegde diefstal bij den Landman Crucq met verzoek dat UEA aan hetzelve  het vereischte gevolg  zult gelieven te geven, zijnde laatstgemelde  als voor dergelijke overtredingen meerder door uwe regtbank veroordeeld zijnde iemand die om zo te spreken daarvan eene broodwinning zoekt te maken, als kunnende hij hiervan?? goed weven???, doch daarvan geen gebruik verkiest te maken, als hebbende hij die( weverij)  reeds lang eigenwillig verlaten.
De Burgeneester
CDB
 
Arnemuiden 17 Augustus 1847
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Kennisgeving diefstal
Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excie te brengen, dat heden morgen door den persoon van Adriaan Grootjans en Job Schroevers bij den Landman Crucq, van zijne te velde staande tarwe  eenige (h)aren ? zijn gestoolen en welke misdaden twelk zij door dien landman zijn gestuit en daarvan bij mij is aangifte gedaan.
 Tot voorkoming daarvan heb ik procesverbaal opgemaakt en aan de Heer Officier van Justitie ter vervolging ingezonden.
De Burgemeester
CDB
 
Heden den 17 Augustus 1847
Compareerde  voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden 1e district der Provincie Zeeland, de persoon van Johannes Crucq landman wonende te Arnemuiden mij klagelijk te kennen gevende dat hij heden morgen  tusschen 9 en 9 ½ uur in deszelfs nog te velde staande tarwe  gelegen in Nieuwerkerke Gemeente Arnemuiden ontdekte dat twee personen   bezig waren met de (h)aren? Af te trekken, dat hij op den ontdekking zich met zijn knecht Christiaan Rotten en zijn 14 jarige broeder Frans Crucq derwaarts spoedde ten einde te vernemen
Wie zich hieraan schuldig miek?
Dat zij bij aannadering dezelve zich door de vlucht zochten te redden doch door den aangever werdt erkend van te zijn de persoon van Adriaan Grootjans oud  jaren en Job Schroevers oud  jaren beide zonder beroep wonende te Arnemuiden en dat eerstgemelde deszelfs zak met (h)aren  gevuld heeft laten staan doch laatsgemelde na die te hebben uitgestort heeft medegenomen.
Van al hetwelk ik tegenwoordig procesverbaal  als waar wedervaren volgens den Eed bij de aanvaarding gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing met de comparant geteekend.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 25 Augustus 1847
Aan den Ambtenaar bij het openbaar Ministerie
Den Heer Kanton Geregtigden
Te Middelburg
Ik heb de eer hierbij Uwe EG te doen toekomen een verbaal van belediging door eenige jongers begaan in de uitoefening van zijn betrekking aan de buitengewoonen policie beambte dezer Gemeente met verzoek daaraan het noodige gevolg te willen geven.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 26 Augustus 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Gepleegde diefstal
Ik heb de eer hierbij aan UEA ter vervolging te doen toekomen een door den Veldwachter op heden opgemaakt verbaal van gepleegde diefstal door Jaantje  Jacobse met haar beide dochters  bijzit??  Van den hier beruchten Francois le Mahieu en wel van de velde staande zwarte of paardeboonen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 26 Augustus
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Gepleegde diefstal
Door de Veldwachter mijner Gemeente is heden procesverbaal opgemaakt tegen Jannetje Jacobse en hare beide dochters  welke hedenmorgen door hem zijn ontdekt, bezig zijnde met paardeboonen van de struiken te trekken, en welk proces verbaal door mij ter vervolging aan den Heer Officier van Justitie is ingezonden.
De Burgemeester
CDB
 

Middelburg den 14 Augustus 1847
Zekeren Jan van Belzen en consorten uit uwe gemeente hebben in den nacht van Zaterdag op zondag jl alhier in de herberg het Havenzigt bewoond door W. Steijn eenige meubelen en glazen moetwillig verbroken en hier door eene schade p.m. van f.16- onverminderd de schaden welke den Kastelein geleden heeft doordat zij alle gezelschappen de herberg hebben doen ontruimen.
UEd.G zult mij in het belang van gem; kastelein zeer verpligten gem: Jan van Belzen en consorten naar u te willen daar verscheinen en hen aan te manen om te zorgen dat het door hun verbrokene binnen de 14 dagen worde betaald, en zult ter vermeiding eener geregtelijke vervolging dit aangaande.
Tot wederdienst bereid heb ik de eer met achting te zijn.
De Commissaris van Policie
Te Middelburg
Van der Pluijm
 
Den 23 Augustus 1847
Ter voldoening mijner toezegging aan het eind van mijn brief van den 16 dezer aan UEG  diend deze  om UEG te berigten de persoon van Jan van Belzen voorleden Zaturdag aan zijne belofte niet heeft voldaan en alzoo de f.8- aan mij niet betaald ; en ik twijfel nu wel zeer, dat hij iets van aan zal voldoen; ik kan wel aanstaande Zaturdag hem daarover nogmaals onderhouden, waardoor hij bij de eerste aanzegging zeer verslagen was, en zoo zeker toezeide hij dat geld zoude betalen, heb ik, met veel verwachting, dat het van een beter gevolg zijn zal; ik wenschte wel UEG daar omtrent een ernstige maatregel konde in het werk stellen, dat niet alleen eenige betaling volgde, maar ook wenschte, waardoor zoodanige baldadigheden meer werden voorgekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Den 16 Augustus 1847
Op de ontvangst van UEG Missive van den 14 dezer heb ik de daar in gem: Jan van Belzen voor mij ontboden en hem den inhoud uwer missive medegedeeld en daar over ernstig onderhouden, alleen heb ik in plaats van 14 hem 8 dagen bepaald, dat de f.16- voor toegebragte schade bij de kastelein M. Steijn mogt betaald zijn; waarop hij zeer verslagen, mij vraagde of hij niet bij die man, wanneer hij Zaturdag aanstaande f.8 betaald, voor de overige f.8  een andere acht dagen uitstel zoude verkrijgen en heb hem geantwoord dat hij niet bij die kastelein, dat geld mogt bezorgen aan mij mogt ter hand stellen.
dewijl ik het bij dhr Comm: van policie moest bezorgen, doch dat indien hij de f.8 aanstaande Zaturdag bij mij bragt, ik dan aannam over de ander f.8 een uitstel van acht dagen te bekomen, zoo ook dat er dan dien aangaande geen geregtelijke vervolgingen zoude plaatshebben, en heeft daarop beloofd daaraan  te voldeon, maar tevens gezegd hij dat niet alleen gdedaan hadt, waarop ik hem te kennen heb gegeven, dat ik geen lust had die te ontbieden, daar hij de voorname man was, doch zijne medemakkers  wel wilde  opnemen, die hij mij 7 in getal heeft opgegeven, en heb opgeteekend.
Zoo hij aanstaande Zaturdag aan zijne belofte niet mogt voldoen, zal ik UEG  daarvan berigt doen toekomen, en zoo ja,  dan na de afloop der zaak,
Inmiddels heb ik de eer met alle achting mij te teekenen.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 16 Augustus 1847
Ik heb de eer UEA te verzoeken om bijaldien de Dragonder  L. Joosse van het 1e Regiment zich alsnog met verlof te Arnemuiden bevindt, denzelven te willen gelasten zich op morgen vóór 12 uren bij mij te  vervoegen; mogt hij nogans bereids zijn  vertrokken, zal het mij aangenaam wezen daarvan onderrigt te worden
Adjudant in het Provinciaal Kommandering van Zeeland.
Handtekening
 
Arnemuiden 17 Augustus 1847
Uw EG missive van den 16e dezer eerst heden namiddag ontvangen hebbende, was het reeds te laat om den Dragonder Laurens Joosse, die zich noch alhier bevind te gelasten om voor 12 uur zich bij UEG te laten vinden, ik heb mitsdien hem de order gegeven van op morgen den 18 dezer over 12 uren zich bij UEG te vervoegen, dan ter zelver tijd had ik eene missive ontvangen van den Heer Majoor Komm. Het 1e en 2e Esc. 1e regiment Dragonders te Roermond in dato 12 dezer no 37 waarbij ZEG mij verzoekt gem: dragonder op eene officiële wijze te doen aanzeggen, hij gehouden zal zijn, om op de door mij gegeven waarschuwing binnen 3 dagen zich bij zijn korps te laten vinden, op straffe daar aan niet voldoende als deserteur te worden opgegeven.
Dien tengevolge heb ik hem bij mij laten komen en laatstgem: order in persoon aangezegd en van zijn vertrek uit mijn Gemeente op zijn verlofpas melding gemaakt, en de dato van den 18 gemeld , om noch bevorens zich bij UEG te vervoegen mogt met UEG  goedvinden hem  noch terug te houden, ben ik zoo vrij UEG te verzoeken om daarvan aan gem: Heer Majoor R. Van Grotenhuis te laten kennis geven of wel aan mij wanneer ik zoodanig berigt aan dien Heer zal doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
De Majoor Adjudant in de Provincie Zeeland heeft de eer UEA Heer Burgemeester van Arnemuiden te informeren , dat de dragonder Lourens Joosse, zich heden bij hem heeft aangemeld  en met eerstvarende Stoomboot naar zijn garnizoen zal terug keren.
Middelburg 18 Augustus 1847
Pistorius
Volgens informatiën is de bedoelde persoon nog niet met s.boot van ???? vertrokken, en ware het in zijn belang gewenscht indien UEA zich van zijn vertrek wilde verzekeren
 
Na UEG bedankt te hebben voor de mededeeling betrekkelijk de dragonder L. Joosse bij missive van den 18e dezer heden ontvangen, kan ik UEG berigten dat ik gisteren vernomen hebbende gem: dragonder nog niet was vertrokken, ik de veldwachter heb gelast hem te gaan aanzeggen dat indien hij op morgen den 20e dezer niet vertrok de veldwachter hem mogt arresteren en als deserteur bij UEG aanbrengen, dan die heeft mij berigt dat zijn aange?? Moeder , zijnde zijn vader naar zee ter vischvangst de veldwachter verklaarde dat hij reeds dien morge dus gisteren al zeer vroeg was vertrokken, en nu zijnde reeds acht uren in de avond noch niet was teruggekeerd, hoewel dien morge tusschen 9 en 9 ½ uren iemand hem op de voetpad van middelburg na herwaarts hadt ontmoet en die had gezegd de boot al vertrokken was, dan daar hij wel eens de waarheid  niet altijd zegd, heb ik de veldw. Aanbevolen om hem hier of daar ontmoeten  die aan te houden en bij UEG te geleiden.
De Burgemeester
CDB
 

Den Huize Overduin bij Middelburg den 23 Augustus 1847
Over de eerste alinea Uwer  geerde Missiev dd 13e dezer zou ten langdurige woordenstrijd kunnen worden gevoerd, die tot niets degelijks leiden zou; het is voldoende voor mij te weten dat er overtreding plaats heeft om daartegen maatregelen te nemen, en geensints zou ik op de voornoemde Missive terugkomen, ware het niet dat uit de 2e alinea derzelve mij bleek dat UEA in eene dwaling verkert ten opziget mijner Administratie.
Mij is geen fonds der Houtvesterij bekend .
De opbrengst van in beslag genomen voorwerpen is geheel, die der transactiën voor 2/3  gedeelte ter behoeve der Opzieners  die de bekeuringen doen dezen nu zijn allen, met uitzondering twee op Walcheren, onbezoldigd. Daargelaten mijne onbevoegdheid om de wetten en reglementen te veranderen, zal UEA wel niet kunnen bedoelen dat in de zeldzame gevallen waarbij onbedzoldigde opzieners eenig voordeel uit hunnen bekeuringen trekken, hun dit zou worden onthouden om daarmede de kosten van vervolging der onvermogenden te dekken. Evenmin zou in verlangen dat telkenreize de plaatselijke besturen overtreders der jagt lieten gijzelen, wordt? als Hooft van dergelijk bestuur zijn mij de moeijlijk die uit die gijzeling voortvloeijen geensints onbekend.???? Onleesbaar!!
Maar bijaldien ik mij de vrijheid  veroorloofde in mijne vorige missive van de Certificaten van onvermogen als van vrijbrieven voor allerlei overtredingen ter gewagen, zoo deed er zulks in dit speciaal geval , met het oog op al dat dezen winter rond Arnemuiden, door een C. Leendertse?? Joz. Beekman  En Joh. Jobse  werd uitgerigt en ik vraag het andermaal aan UEA of het niet zoowel in het belang Uwer ingezetenen, als  wenschelijk voor mijne Administratie ware geweest dat althans dezen niet ongestraft hunnen weg vervolgden temeer nog daar met opzigt der schade  wegens stroperij gedaan slechts eenige hazen en visschen betrokken zijn.
Gaarne zal ik bij elke overtreding van mijne zijde medewerken , om dezelve tegen te gaan,terwijl bij een tweede vonnis die  voorzeide personen de gijzeling nu van zelve volgen zal voor rekening van den Staat.
De Houtvester 2e Jagddistr.Zeeland
De Jonge van Ellemeet.
 
Middelburg den 30 Augustus 1847
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij te willen opgeven de dagteekening van het visum van het Bestuur uwer Gemeente op de aangifte wegens indijking der 29 April jl oor H.D. Pack en D. Dronkers aan hetzelve gedaan.
De Controleur der Dir. Belastingen van het Kadaster tijdelijk belast met de controle te Middelburg.
Koster
 
Arnemuiden 31 Aug. 1847
Ter beantwoording uwer missive van gisteren heb ik de eer UEG te berigten dat ik buiten staat ben, UEG de dagteekening van het visum mede te deelen, hetwelk door het Bestuur alhier op de aangifte wegens indijking der Oranjeplaat is gesteld , aangezien die aangifte is verzonden,doch dat volgende concept missive dit denkelijk? Heeft plaatsgehad op den ???maand j.l.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 4 September 1847
Aan de EA HH Burgemeesteren der Gemeenten in de divisie van Controle
Onderwerp:Om opgave der Bevolking wat de agglomeratie betreft.
Ten einde aan de bevelen van hooger hand mij gegeven te kunnen beantwoorden, heb ik noodig te kennen de bevolking uwer Gemeente , voor zooveel namelijk den bebouwde kring of de agglomeratie betreft, waarom UEA mij door het leveren eener naauwkeurige opgave deswege zult verpligten.
De Controleur van ’s Rijks Belastingen te Middelburg
Maertens
 
Arnemuiden den 4 September 1847
Aan den Heer Controleur
Beantwoordende Uwe missive van den 1e dezer maand heb ik de eer UEG te berigten dat de bevolking van den bebouwden kring dezer Gemeente 1141 zielen bedraagd.
De Burgemeester
CDB
 
 Middelburg den 26 Augustus 1847
Onder dankbetuiging voor de door UEA gegeven moeite in de zaak Jan van Belzen c.s , ben ik zoo vrij te verzoeken gen: Jan van Belzen  te willen doen aanzeggen dat hij op Zaturdag den 28 dezer des middags  12 uur ten kantore van Policie alhier ten stadhuize  moet verschijnen ten einde over de tegen hem ingebragte klagten gehoord te worden..
Volgaarne tot wederdienst bereid heb ik de eer hoogachtend te zijn
De Commissarfs van Policie
Van der Pluijm.
 
Heden den 6 September 1847
Compareerde voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden 1e distr. Der Prov. Zeeland
De Heer Cornelis Jacobus Baars, secretaris dezer stad & alhier woonachtig, mij te kennen gevende dat van zijne te velde staande aardappelen in de Gemeente Nieuw-en St.Joosland tusschen donderdag & vrijdag nacht eenige bossen waren uitgetrokken, en de aardappelen medegenomen zoomede van Marinus Hogerheide arbeider wonende te Nieuw- en St. Joosland als leggende dezelve naast elkander.
Dat hij sedert die tijd alle poging hadt aangewend om den dader te ontdekken, en vermoedens makende? zulks kan geschied zijn door zekeren Benjamin de Quelerij als gehoord hebbende  hij dezen Vrijdag namiddag om ½  1 uur met een zak aardappels  over het Veer alhier uit de Gemeente Nieuw- en St. Joosland was gepasseerd, nadat hij slechts even voor 12 uur daar was overgegaan.
Dat gemelde de Quelerij met zijn vrouw in onmin leefde, deze hadt verzogt bij hem te komen en hem hadt verklaard haar man die de bij hem vermiste aardappels hadt gestolen als zijnde hij donderdag avond om 8 ½ uur uit de gemeenschappelijke woning vertrokken en niet voor 12 ½  in de nacht van Vrijdag is teruggekomen, doch zonder hij toen iets bij zich hadt doch deze op Vrijdag middag nadat hij van de weverij was gekomen , is gaan halen en zijne ontevredenheid had te kennen gegeven waarom zij die niet met zekere Theuntje Grootjans, zuster van Lieven Grootjans met wie volgens zijne verklaring die hadt gestolen hadt wezen halen doch waarvoor zij hem bedankte, als willende geen gestolen goederen bergen en dat hij van dezelve 15 kop hadt verkogt aan Janna van de  Ketterij vischleurster wonende alhier.
Dat hij daarop meergemelde de Quelerij bij zich hadt gereoepen en hem hadt gevraagd waar of hij die aardappelen hadt gehaald hij die hij op vrijdag nadermiddag in zijn woning hadt gebragt,
Dat hij op deze vraag voor eerst ontkende aardappelen gehad te hebben  doch op de mededeeling hij die verkogt hadt aan Janna van de Ketterij, dit volhield, doch toe hij laatstgemelde persone verzogt hadt bij hem te komen en deze in zijne tegenwoordigheid verklaarde die van hem gekogt te hebben, zegde ,ja het is waar, en op de vraag waar hebt gij die gehaald ten antwoord gaf dat weet ik zelf niet waar ik die gehaald heb, doch ten laatste naar zich wat  bezonnen te hebben , zeide ik heb ze gehaald van onder het Sluisje, want ik heb gezien dat ze daar door iemand gestolen zijn, doch weet niet wie het heeft geweest.
Dat deze verklaring hem bezijden de waarheid was voorgekomen aangezien zijne meergemelde vrouw verklaard heeft de aardappelen waren te huis gebragt in den hem toebehoorende zak en op donderdagavond medegenomen.
Dat alsmede de verklaring bezijden de waarheid is, hij dezelve onder het Sluisje door een ander heeft zien versteken, aangezien hij van beroep wever zijn tijd op de weverij moet doorbrengen en die niet mag verlaten voor 12 uur en des avonds niet voor den donker zonder door den Baas gestraft te worden, terwijl dan door hem op donderdag moet ontdekt geweest zijn, dat dezelve daaronder was geborgen, niettegenstaande hij op de weverij heeft geweest  volgens verklaring van zijne vrouw.
Van al hetwelk ik dit verbaal als waar wedervaren volgens den Eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en door mij en de comparant geteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
Corn: Dan: Baars 
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg.
 
Middelburg den 8 September 1847
Ik heb de eer bij deze ter kennis van UEd. te brengen dat op heden als Substituut-Officier bij de Arrondissements-Regtbank te dezer Stede is geinstalleerd en als zodanig in functie getreden Jonkheer Mr. Adriaan Willem Snouck Hurgronje, vroeger Regter in de Arrondissements-Regtbank te Zierikzee.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
 
Middelburg den 21 Augustus 1847
Ik heb de eer UEA te verzoeken de personen van Cornelis Leendertse en Jacoba Blaasse de Nooijer inwoners  uwer gemeente te willen doen aanzeggen dat zij zich vóór of uiterlijk op den 20 September aanstaande ten mijnen Parquette vervoegen tot het ondergaan de gevangenisstraffen wartoe zij bij vonnissen mijner Regtbank zijn veroordeeld.
De Officier van Justitie
A.G.van Vredenburch
 
Middelburg den 18 September 1847
Ik heb de eer UEd: te verzoeken de personen van Adriaan Grootjans en Job Schroevers inwoners uwer gemeente te willen doen aanzeggen dat zij zich vóór of uiterlijk op den 25 dezer maand ten mijnen Parquette vervoegen tot het ondergaan der gevangenisstraf waartoe zij bij vonnis mijner Regtbank van den 2 dezes maand zijn veroordeeld.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch
 
Arnemuiden 21 September 1847
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Verbaal diefstal
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen  een door den Veldwachter mijner Gemeente opgemaakt proces verbaal tegen Job Schroevers, onlangs door Uwe regtbank , wegens diefstal van tarwe veroordeeld tot 14 dagen gevangenistraf, welke hoezeer door hem wordt ontkend als bij hem gevonden zijnde aardappelen aldaar te hebben gestolen, echter bij mij veel vermoedens bestaan, hij naar waarheid daarmede wordt beschuldigd, zoodat ik het van mijne pligt heb gerekend hetzelve ter vervolging aan UEA te moeten inzenden.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg 28 September 1847
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij te willen informeren of de aardappelen welke Job Schroevers te Arnemuiden verdacht wordt ontvreemd te hebben zijn in beslag genomen en Zoo ja een gedeelte van dezelve  ter griffie mijner Regtbank te willen laten bezorgen, met bijvoeging van een procesverbaal waarin in kort melding wordt gemaakt dat dezelve een gedeelte zijn de in beslag genomene
De Officier van Justitie bij de Arrondissements Regtbank te Middelburg
A.W. Hurgronje
Subst.
 
Arnemuiden 30 September 1847
Aan de Officier van Justitie te Middelburg
Onderwerp: Inlichtingen omtrent ontvreemde aardappelen.
 In voldoening aan UEA missive van den 28 dezer heb ik de eer te berigten dat ik als naar gewoonte van gestolene en aangehoudene goederen ook van de aangehouden aardappelen bij Job Schroevers bij de inzending van het Proces-verbaal  van dat verdachte feit een monster dier aardappelen aan UEd: heb ingezonden en welke  door den veldwachter op de griffie  zijn afgegeven, met bijvoeging van een monster aardappelen ter vergelijking met de aangehoudenen welke door den veldwachter in het bijzijn van den Landman Ferdinandusse  en de verdachte Schroevers  op het land van Philip de Ridder zijn uitgedaan.etc
De Burgemeester
CDB
 
 
 
PUBLICATIE
 
De Burgemeester der stad Arnemuiden brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat bij hem is ontvangen en aan den ontvanger der directe belastingen ter invordering is verzonden het suppletoir kohier van het Patentregt dienstjaar 47/48 1 kw met uitnoodiging aan een iegelijk wie zulks aangaat om na bekomen kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedigsten het door hem verschuldigde te kwijten met herinnering tevens dat de bezwaaren welke dienaangaande mogten bestaan binnen drie maanden na heden behooren te worden ingediend.
Arnemuiden den 12 October.
De Burgemeester
CDB
 
Bovenstaande publicatie is op heden den 12 October 1847 van het Raadhuis gedaan en is voorts een exemplaar daarvan in de Gemeente aangeplakt, ter plaatse waar zulks gebruikelijk is.
B & W
Cornelis Dan: Baars
t.o.
Baars
 
Arnemuiden 12 October 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging kohier
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren  bij mij van de Controleur is ingekomen het door Uwe Excie op den 1 dezer maand executoir verklaarde  suppl.Kohier van het patentregt voor het 1 kw. Hetwelk op heden is afgekondigd en daarna aan de ontvanger is gezonden.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 18 October 1847
Aan den Heer Onderinspecteur Loodswezen te Vlissingen
Gepasseerde Zaturdag heeft zich bij mij vervoegd de persoon van Blaas de Ridder mij te kennen gevende dat hij onlangs ??????????????????  bij den strandvonder alhier had aangebragt,en wanneer en waarvan door UEG ter oorzake hij vermoedde hij denzelven zoude hebben geligt, geen vischloon tot heden is uitbetaald, dat hij tot het bekomen daarvan zich bereids  ten uwen had vervoegd maar bij gelegendheid van het Jachtklop?? niet hadt tehuis gevonden
Het stuk in klad is verder onleesbaar!!
 
Middelburg den 22e October 1847
Samenvatting:
Onderwerp: Aftreding Wethouders of Assessoren en Gemeenteraadsleden.
UwEd. Zal hiernevens gevoegd vinden een extract voor zoo veel uwe stad betreft
Uit een naamlijst van Wethouders en Raadsleden wordt een keuze gemaakt en wordt gevraagd of er bedenkingen bestaan tegen de wederbenoeming van de vermelde personen.
Voor of uiterlijk op 20 November moet de Gouverneur daarvan worden onderricht.
De Staatsraad , Gouverneur van de Provincie  Zeeland
Bij deszelfs  indispositie
Sprenger
Lid der GS
 
Lijst van de Raadsleden en Wethouders die moeten aftreden
Arnemuiden: Raadsleden: Joost van der Weele & Adriaan van Sweden
Wethouder : Adriaan Adriaanse.
 

Arnemuiden den 2 November 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Betrekkelijk de wederbenoeming raadsleden.
In voldoening aan Uwe Excie  missive van den 22 October jl heb ik de eer Uwe Excie te berigten dat er tegen de wederbenoeming der met 1 Januarij 1848 aftredende raadsleden & wethouder voorkomende in de Extractlijst bij bovengemelde missive gevoegd bij mij geene bedenking bestaan als bezittende zij  de vereischten bij het reglement voorgeschreven.
De Burgemeester
CDB
 
Middelbirg den 27 October 1847
Aan de Heeren Burgemeesters der Gemeenten in de Controle Middelburg
Onderwerp: Opneming patenten
Onder verwijzing kortheidshalve tot mijne ter zake betrekkelijke circulaire van den 3 November 1846 heb ik de eer UEA weder uit te noodigen om voor gelijke patent opneming als waarvan in genoemde  mijne rondschrijven de rede was, en voor het Diensjaar 1847/48 in den aanvang der maand November eerstkomende  zal behooren plaats te hebben, en op den Deurwaarder der Directe belastingen, onder wiens ressort uwe Gemeente  aangewezen is en op een ander daartoe door UEA te designeren lid des Plaatselijken Bestuur of ander publiek persoon de vereischet Commissie te dien einde te verstrekken.
De Controleur te Middelburg
Maertens
 
Wel Edel Heer !
Ik achte mij gelukkig aan UEA te kunnen berigten dat de Commissie belast met het toezigt op het bestuur over de Kustvisscherij te Arnemuiden bij besluit van GS van den 29e October jl heeft kennis bekomen dat HEGA bij missive van ZE den Minister van Binnenlandsche Zaken  waren uitgenoodigd ter kennis van de Adressanten Daniel Joosse van Belzen c.s  visscher te Arnemuiden te brengen.
Dat hun krachtens een KB ook voor de jaren 1848 en 1849 de premie van f.250- is toegezegd welke zij tot dus ver voor hunne kustvisscherij genoten hebben.
Dat hun bij wijziging in zoo ver van art. 6 van het KB van 15 October 1836 wordt vergund om gedurende het loopende jaar de kustvisscherij buitengaats te mogen uitoefenen tot den 25 December in plaats van tot den 15 November.
Ik verzoek UEA zulks namens de commissie ter kennis van de schipper te willen brengen met de aanmerking om zich stiptelijk aan de voorschriften te gedragen, zoowel ontrent de ijverige waarneming van den Visschetijd als de wijdte der mazen van de netten.
Overigens heb ik de eer mij met de meeste achting te onderschrijven
UEDD Handtekening
Middelburg den 3e November 1847
 

Arnemuiden den 8 November 1847
Aan den Heeen Burgemeesters der Gemeenten Kappelle & Biezelinge
Onderwerp: Gedrag veldwachter M. Glerum
Ten verzoeke van den Veldwachter mijns gemeente M. Glerum , heb ik met betrekking tot deszelfs gedrag Ed: mededeelen, dat zulks onberispelijk is, en dat ik onderscheidene veldwachters achter den anderen heb gehad, die wat de waarneming hunner betrekking betreft niet in zijne schaduw kunnen staan; hij is zeer ijverig in de waarneming zijner dienst, weet zich zeer? ondergeschikt te gedragen  en is een uitvoerder der aan hem gegevene wordende bevelen, heeft gedurende deszelfs verblijf alhier zich noch jegens mij noch jegens andere leden onwelvoeglijke gedragen, houdt volstrekt geen gemeenschap met de gemeentenaren, heeft geen vrees voor de inwoonders die des Zaturdaags  nog al eens?  durven rumoer maken
Doch in dat geval na hun gewaarschuwd te hebben proces verbaal opmaakt en heeft ????? veel ontzag, is tenslotte  geen minnaar van sterken drank, daar hij volstrekt alhier gedurende zijn verblijf nimmer onbekwaam heeft geweest.
Het spijt mij dat hij lust gevoeld mijne gemeente te verlaten, doch acht mij verpligt daar zijn gedrag onverbeterlijk is, nietegenstaande ik hem liever zoude behouden toch UEA de waarheid mede te deelen, terwijl ik mij verzekerd  houd dat de waarheid dezes, zoo door den Heeren GS als  den Heer Officier van Justitie, die ook zeer goed omtrend hem zijn geinformeerd, kan worden bevestigd.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 24 November 1847
Ik ben zoo vrij UE. Te verzoeken door den veldwachter te willen doen informeren of D. Ottingh op den 18 dezer van L. Van der Harst, alhier kaas heeft ontvangen en hoeveel- of hij ook op dien zelfden datum zelfs heeft ontvangen, en hoe veel zoomede het nummer van het bij deszelfs zijnde Rijks billet.
Tot wederdienst bereid, heb ik de eer met achting te zijn.
De Commissaris van Policie
Hoofd Ambtenaar bij de plaatselijke Belastingen
Van der Pluijm.
1 komijne
1 Roodbolle
90 Ned.? Ponden Zeep. Het bilet is aan de Commis de Visser gegeven, die het te Midd. Bezorgd
1 ½ ton en 2/8
 
Arnemuiden 25 November 47
Aan den Heer Commissaris van Pokicie te Middelburg
In voldoening aan Uwe Missive  dd 24 dezer maand no 11, heb ik de eer UEG te berigten dat na deswegens gedane onderzoek bij D. Odding, denzelven mij heeft te kennen gegeven dat hij op de 18 dezer van L. Van der Harst te Middelburg, heeft ingeslagen 1/5 ton en 2/8 zeep wegende te samen 90 pond
1 Goudsche Kaas 7 ned.pond en 1 ons
1 Edammer  dito 1 ned. Pond en 8 ½ ons
Waarvan hij het billet aan de Commies de Visser alhier had overhandigd , dewelke het naar Middelburg heeft bezorgd?
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 6 December 1847
Hiernevens heb ik de eer UE: toe te zenden twee Exemplaren eener door de Centrale Directie van Walcheren, op den 2e December jl uitgevaardigde bekendmaking, houdende bepalingen, nopens het weren van hout aan de oevers van waterleidingen  staande, met vriendelijk verzoek, ook door UE: tusschenkomst aan dezelve de meest mogelijke bekendheid mogt worden gegeven.
De President der Centrale Directie van Walcheren
Sprenger
 
Arnemuiden  december 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging kohier
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren bij mij van den Controleur is ingekomen het door Uwe Excie op den 9 dezer maand executoir verklaarde suppletoire kohier van het patentregt van het 2e Kwartaal van 1847/48 hetwelk op heden is afkekondigd en  daarna aane Ontvanger is ingezonden.
De Burgemeester
CDB
 
PUBLICATIE
 
De Burgemeester der stad Arnemuiden brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat bij hem is ontvangen en aan den ontvanger der directe belastingen ter invordering is verzonden het suppletoire kohier van het patentregt van het  2e kwartaal 1847/48 met uitnoodiging aan een iegelijk  wien zulks aangaat om na bekomen kennisgeving  van zijnen aanslag ten spoedigsten het door hem verschuldigde te kwijten met herinnering tevens dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan, binnen drie maanden na heden behooren te worden ingediend.
Arnemuiden 22 December 1847
De Burgemeester
CDB
 

 
Ingekomen stukken B & W  1847
 
 
 
Arnemuiden den 1e Januarij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Beschikking op den disponibele fondsen
Wij hebben de eer aan UEGA bij deze kennis te geven dat aangezien de post van onkosten voor de schutterij in de begrooting voor dit jaar toegestaan , ontoereikend is  om te voldoen het aandeel bij UEA resolutie van den 27 Maart jl no 37 voor onze Gemeente bepaald.
Wij het tekort ten bedrage van  f.4,69 hebben voldaan uit de disponibele fondsen  over dit loopende jaar aangezien de post van onvoorzienen uitgaven over dit jaar reeds is geabsorbeerd  en zulks overeenkomstig sub 2 van UEGA besluit van den 1 Febr.1839 PB no 22.
De Burgemeester
CDB
 
Extract uit Notulen  van Heeren B &W van Middelburg
Den 31 December 1846
De prijs der metrieke mudde 
Tarwe                               f.11.47
Rogge                                   9,90
Periode 4 t/m 10 Januarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 5 Januarij 1847
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                              4 cents
Idem                5 oncen                           10 ½ cents
Idem               10 oncen                          20 ½ cents
Idem               15 oncen                          30 ½ cents
Idem               20 oncen                          41 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 18 December 1846
Rapport gedaan op de rekeningen over 1845 van de gesubsidieerde Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Is goedgevonden
De voors rekening behoudens de daarin gebragte wijzigingen of gestelde aanmerkingen goed te keuren en twee exemplaren derzelve aan B & W van de betrokken gemeente terug te zenden .
Te doen opmerken: aan B & W van Arnemuiden dat met betrekking tot de somvan f.25,89 wegens bedeelingen in geld welke door het plaatselijke Bestuur uit de vorengemelde rekening tot vermijding van een kwaad slot is verworpen bij de toezending der goedgekeurde armbegrooting van 1847 nader zal worden medegedeeld, hoedanig de vergadering van oordeel is, dat daaromtrent zal moeten worden gehandeld.
Extracten tec.
De Griffier der Staten
Slegt
 
Arnemuiden 13 Jan: 1847
Aan het Diaconie armbestuur te Arnemuiden
Onderwerp: Rekening 1845
Wij hebben de eer hierbij aan UE: te doen toekomen de door HEGA goedgekeurde Armrekening van het Diaconie Armbestuur over den jare 1845 met kennisgeving dat aangezien bijde rekening geene kwaad slots kunnen geadmitteerd worden door den raad eene som van f.25,89  wegens bedeeling in geld en brood is verworpen en dezelve volgens de gearresteerde begrooting over 1847 in den staat van tekort is gebragt om aan de belanghebbenden uit te betalen.
Wij verzoeken UE: deze rekening aan den ontvanger te willen uitreiken.
De Burgemeester
CDB
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 18e December 1846
Rapport gedaan zijnde op de begrootingen voor 1847 van de gesubsidieerde Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Is goedgevonden
De voorschreven begrootingen behoudens de daarin gebragte wijzigingen en gestelde opmerkingen goed te keuren en twee open plaatsen derzelve aan B & W der betrokkene Gemeente terug te zenden.
Te kennen te geven
Aan B & W van Arnemuiden dat berust wordt in de verhooging van de som voor collecten voorgesteld tot een bedrag  van f.700- op grond dat alle zoodanige giften welke vroeger door eene bijzondere commissie werden ontvangen en verantwoord in 1847 geheel en al, bij de opheffing van die Commissie zullen worden gelaten ten voordeele van het Diaconie Armbestuur, tot bestrijding van de behoeften der Armen- dat de Vergadering evenzeer heeft berust in de  vermindering welke eenige allocatiën uit hoofde van de bekrompenen toestand waarin de Gemeente kas verkeerd, hebben moeten overgaan, en het Armbestuur naar aanleiding van die vermindering wil hebben aanbevolen om te trachten met de toegestane sommen de te doene uitgaven te bestrijden onder herinnering voor zoo veel noodig aan het deswege medegedeelde bij de resolutie van den 11e September 1846 no 30, dat de Vergadering  in verband met de op heden goedgekeurde rekening van voorschreven Armbestuur, de som welek sub no 7 der begrooting tot deling van achterstallige schulden tot  een bedrag van f.793,93 ½ is toegestaan, heeft vermeerderd met eene som van f.25,89 die uit de rekening van dat jaar bij het Plaatselijk bestuur is verworpen,doch op de door den Gemeente raad gearresteerde staten van te kort over 1843 t/m 1846 niet blijkt te zijn opgenomen met vrijlating aan B & W om wanneer door dezelve op een voldoende wijze mogt kunnen worden aangetoond dat die som onder eenige andere bij de voormelde staten van te kort aangeduid, is begrepen dezelve niet aan  het armbestuur uit te betalen, maar bij de armrekening over 1847 in onwaarde te doen lijden, en eindelijk dat zoo ten aanzien van den post no17 Onvoorziene uitgaven als met betekking tot die onder nr 21 wegens alimentatie door elders gevestigde Armbesturen het Armbestuur zal behooren te worden herinnerd  aan artikel 12 van het besluit van den 8e Maart 1827 PB no 40 volgens hetwelk over die allocatiën zonder speciale autorisatie van het Plaatselijk Bestuur niet mag worden beschikt, alsmede aan art:4 van het besluit van den 5e Februarij 1829 no 22 PB no 19 volgens  hetwelk bij den specifieken staat der rekening van de magtiging van het Plaatselijk Bestuur daartoe behoort te blijken.
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Slegt
 
Arnemuiden 13 Januarij 1847
Over het voorgaande komt een zeer uitvoerige verantwoording.
Zie hierover het origineel..
 
Goes den 2 Januarij 1847
Onderwerp: Alimentatie M.J.Le Mahieu
Naar aanleiding van UEA missive van den 17 December 1846 hebben wij de eer UEA te berigten dat de bedeeling van het huisgezin van M.J. Le Mahieu bestaande in levensmiddelen en Brandstoffen  zal blijven beneden de Gulden per week en dat dezelve niet dan in de grootste noodzakelijkheid zal verhoogd worden,- zijnde daar onder echter geene geneesmiddelen begrepen, indien daaraan eventueel behoefte mogt bestaan.
B & w der stad Goes
Handtekening
 
Arnemuiden den 29 Januarij 1847
Aan Heeren B & W van Goes
 
Onderwerp: Bedeeling Mahieu
In antwoord op UEA misive van den 2 dezer maand hebben wij de eer UEA met betrekking tot de daarin voorgestelde bedeeling van het gezin van M.J. le Mahieu te berigten dat dezertijds wordt genoegen genomen dat aan het gemelde huisgezin  tot ultimo  maart  of zooveel  vroeger hij door eigen verdiensten in eigen onderhoud mogt kunnen voorzien eene wekeljksche bedeeling  plaats hebben van vijf en zeventig cents.
De Burgemeester
CDB
 
Provinciaal Blad  no 4 van 1847
Nota van de in de Gemeente Anemuiden  gedurende het jaar 1846 geheerscht hebbende ziekte onder de kinderen..
Vraag 1. Of en zoo ja, welke ziekten in uwe stad in 1846 heerschende zijn geweest
Gedurende het jaar 1846 heeft er eene algemeene Kramp en Slijmhoest geheerscht, welke zich echter in de maand Augustus van dat jaar meer algemeen openbaarde.
Vraag 2. Aan welke omstandigheden het ontstaan derzelve, naar het oordeel van deskundigen ,kan worden toegeschreven.
De omstandigheid waaraan de deskundige in de Gemeente zulks toeschrijven, vloeit voort,uit eene zenuwachtige prikkeling der middelrifs, maag-en longzenuwen veroorzaakt door eene eigenaardig smetstof, welke oorspronkelijk om den dampkring huisvest en zich vervolgings van het eene individu  op het andere voortplant;deze zenuwachtige prikkeling bragt dan ook eene vermeerderde slijmafscheiding in de maag en longen teweeg, ja zelfs eene gasafscheiding, waardoor dan  bij velen eene niet te beteugeldende doorloop ontstond, hetwelk bij den kleinen lijder, gevolg met stuipachtige beweging den dood ten gevolge had.
Vraag 3. of daarbij een bepaalde leeftijd  en het ene geslagt meer dan het andere was aangedaan en voorzoo ver zulks bekend mogt zijn, uit welke oorzaken
Deze kramp & slijmhoest was al algemeen onder de kinderen , een enkel bejaarde werdt daardoor aangetast, dit had bij deze niet den dood  ten gevolge zooals bij vele van eerstgemelde , welke door hare jeugdige leeftijd de hevigheden van den hoest niet konden doorstaan en wel voor het meest beneden het jaar en iets daarboven mogten onder hare kracht bezwijken, zooals het blijkt uit de tabel van sterfte no 7 aan \uwe Excie bereids ingezonden, terwijl niet gezegd kan worden het eene geslagt meerder dan het andere was aangetast of dat de sterfte onder de eene meerder was dan de andere,doch naar mate de krachten van het kind ontwikkeld waren naar die mate stuitte??  de ziekte te gemakkelijker door.
De Burgemeester
CDB
Arnemuiden 15 Januarij 1847
 
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Acta geheerscht  hebbende ziekte
 In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 2 dezer maand Pb nr 4 hebben wij de eer  hierbij aan uwe  Excie te doen toekomen de verlangde  nota der in deze Gemeente  in het afgeloopene jaar 1846 geheerschte hebbende ziekte onder de kinders alhier, welke een aantal slagtoffers van die leeftijd ten grave heeft gesleept en zulks ten gevolge het ingebragte? berigt van den stadsgeneesheer alhier hebbende wij ons verpligt geacht deze nota afzonderlijk aan Uwe Excie te doen toekomen,dewijl reeds als de statistieken opgave vorr 1846 ter verzending aan Uwe Excie waren in gereedheid gebragt.
De Burgemeester
CDB
Zie tabel no 7 jaar 1846. De sterfte van kinderen tot 1 ½ jaar bedraagt het hoge aantal van 60 !!!
T/m 30 jaar 39 sterfgevallen. In hetzelfde jaar.
 
Middelburg den 8 Januarij 1847
Onderwerp: Toezending Declaratie
Ten vervolge op onze missive van den 1 Jan: hebben wij de eer hiernevens aan UEd; toe te zenden vier declaratiën van het Algemeen Armbestuur dezer Stad,groot f.2-/0,40/11,20 1/2/31. wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van Pieter Poppe,Maria de Gruiter,wed. Jan Kramer, Jannetje Huissoon en Job. Klaasse,.
Verzoekende het bedrag binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbende Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W der stad Middelburg
Paspoort
t.o. Becius
 
Middelburg den 8 Januarij 1847
Onderwerp: Erkenning Armlastigheid
In antwoord op UEd: missive van den 30 december  hebben wij de eer  te berigten , dat wij de armlastigheid in deze Stad erkennende van Pieternella de Rijke, weduwe van M. Kanaars in eene wekelijksche bedeeling van 75 cents tot op 15 April e.k bewilligen en de declaratie der ten haren behoeve uitgeschotenen kosten na den afloop van de bedeeling zullen inwachten..
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius
 
Arnemuiden 14 Januarij 1847
Aan het Diaconie Armbestuur
Wij hebben de eer UE: in antwoord  op uwe missive van 26 Decb; 1846 ter kennis te brnegendat door B &W der stadMiddelburg is erkend de armlastigheid van Pieternella de Rijke weduwe van M. Kanaar , met dat gevolg dat zij tot op den 15 April e.k. eene wekelijksche bedeeling van 75 cents hebben toegestaan..
Wij zullen van UE: na gemelden datum de declaratie der verschuldigde bedeelingkosten inwagten.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & Wvan Middelburg
Den 8 Januarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                   f.11,81
Rogge                       9,90
Periode 11 t/m 17 Januarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 11 Januarij 1847
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                   4 ½ cents
Idem                5 oncen                   10 ½  cents
Idem               10 oncen                  21  cents
Idem               15 oncen                  31 ½ cents
Idem               20 ncen                    42 cents
Boven welke prijs het  bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan; Baars
 
 Arnemuiden den 12 Januarij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp:Verbaal stedelijke kas : in kas f.181,91.
                   Kennisgeving van Vaccine:niemand in het 4e kwartaal 1846
 
Arnemuiden 13 Januarij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:Tusschenkomst tot voldoening van Armschulden M.J. Schroevers
Door het diaconie Armbestuur dezer plaats  is voor rekening van het Armbestuur der gemeente Biervliet verpleegd geworden  de persoon van M.J.Schroevers waarvan de laatste declaratie groot f.11,50 ter voldoening bij onze missive van den ? aan het Plaatselijk Bestuur  dier gemeente is ingezonden geworden.
In de  maand October des verleden jaars gaf het diaconie Armbestuur ons te kennen  dat tot heden die pretentie nog niet voldaan was, met verzoek het gemelde bestuur  tot de voldoening aan te maanen hetwelk door ons op de den 11 dier maand heeft plaats gehad en herhaald is geworden op den 15 Decb daaraanvolgende met dringend verzoek  in laatsgemelde missive op de voldoening dier som voor of op den 1 Jan 47  of ons de reden te willen  mededeelen ,waaromde voldoening  derzelve nog geen plaats kan hebben.
Aan deze uitnoodiging is niet voldaan zelfs heeft het Plaatselijk bestuur niet de  vriendelijkheid gehad om ons eenig antwoord op onze uitnoodiging te verleenen.
Wij achten mitsdien ons verpligt UEGA tusschenkomst ten gevolge de missive van ZE den Heere Minister van Binnenl. Zaken van den 12e October 1838 bij deze in te roepen en UEGA vriendelijk te verzoeken om op de voldoening der gemelde som het Plaatselijk Bestuur te willen aandringen, opdat het Armbestuur langs deze weg hare zoo zeer benoodigde uitschotten, eenigsints spoedig zal mogen erlangen.
De Burgemeester
CDB
 

Extract notulen B & W van Middelburg
Den 15 Januarij 1847
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe                             f.12,12
Rogge                               10,25
Periode 12 t/m 24 Januarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Extract  verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 18 December 1846
Rapport gedaan zijnde op de begrootingen voor 1847 van Arnemuiden
Is goedgevonden
Deze te arresteeren.
Te kennen te geven
Dat de Vergadering uit hoofde van de belangrijke uitgaven waarmede de dienst van 1847 is belast heeft berust in het verlangen van het stedelijk bestuur om den hoofdelijken omslag niet tot zoodanig bedrag op te voeren als ter bestrijding der gewone uitgaven blijkt nodig te zijn, maar niettemin verpligt is, het stedelijk Bestuur voor het vervolg te wijzen op het hoog belang hetwelk erin gelegen is om steeds evenwigt tusschen de gewonen inkomsten en uitgaven te bezitten, als eeniglijk?? geschikt om belangrijke  verhoogingen van de Stedelijke  lasten te vermijden,bij het ontstaan van te korten, de toevlugt zoude moeten worden genomen.
Dat alsnu wordt aanbevolen om zoo spoedig mogelijk tot de verevening der schulden  van het Armbestuur, waarvoor onder no 56 der begrooting ingevolge de resolutie van heden no 37 eene som van f.819,82 ½  u toegestaan,te doen overgaan en daarvan met den 1e Februarij 1847 aan deze Vergadering verslag in te zenden; wordende wijders opgemerkt dat volgens de bestaande voorschriften, de bij de begrooting overgelegde ramingen voor de Stedelijke werken in het vervolg bij den Raad behooren te worden vastgesteld en ten blijke daarvan met de gebruikelijke vermelding deswege door den Burgemeester onderteekend en den secetaris gecontrasigneerd behooren te zijn.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Slegt
 
Arnemuiden den 1 Februarij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: voldoening Armschulden
In voldoening aan UEGA resolutie van den 18 decb. 1846 no 41 hebben wij  de eer UEGA te berigten dat wij zoo op het oogenblik van de commissie zamengesteld uit dit en het Armbestuur kennis ontvangen hebben dat de betalingen aan de onderscheidene crediteuren van eerstgemelde bestuur, heden heeft plaatsgehad en dat het te kort over den Jare 1846 als vermoedelijk in den staat van dat jaar gebragte som van f.199- bedraagd eene somma van f.243,85, zoodat naar aftrek der f.25,89 in de rekening voor den jare 1845 verworpen en door UEGA in de begrooting van 1847 opgenomen dat bij ????? als geen te kort door het Armbestuur wordt erkend daar die som uit de kerkelijke?? penningen over den jare 1848? en in de rekening voor dat jaar zal worden verantwoord, onde de post van geld en Brood is betaald geworden; over het geheel nog een minder te kort bestaat van  f.18,96  ½,
Welke som tot  geheele afdoening der schulden wij UEGA eerbiedig verzoeken te mogen voldoen uit de post van onvoorziene uitgaven in de begrooting van 1847 voorkomende. Zullende wij zoodra daartoe in staat gesteld aan UEGA inzenden de staat van tekort zooals die nu door de commissie  voor 1846 is opgemaakt, en door de Kerkenraad goedgekeurd, mitsgaders de rekening dier Commissie wegens derzelver in die zaak gehoudenen administratie.
Het zal  ons aangenaam wezen door UEG daartoe zoo mogelijk met eenige spoed te worden geauthoriseerd.
De Burgemeester
CDB
 
Aan het Gemeente Bestuur
Der stad Arnemuijden
Geve met verschuldigde Eerbied te kenne Willem Antonie Schout dat hij suppliant voor den Eersten October 1846, Arnemuijden heeft verlaten, en van woonplaats is veranderd waardoor hij vermeend volgens de kantteekening van zijn aanslag biljet vrij te zijn van de  betaling van het 4e kwartaal zijner hoofdelijken omslag, mitsdien nederig verzoekende van het zelve te worden ontheven.
’t Welk doende
W.A. Schout
’s Heerenhoek
Den 13 Januarij 1847
 
Arnemuiden den 5 Februarij 1847
Aan den Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Instelling Weldadigheid
Wij hebben de eer UE. Te verzoeken om aan ons uiterlijk binnen 14  dagen te willen doen toekomende jaarlijksche tabel van de thuis zittende Armen met betrekking tot de gehoudene administratie over den jare 1846, onder bijvoeging eener memorie van toelichting aanduidende het verschil tusschen elke staat van ontvangst & uitgaaf  van dat met het voorgaande jaar, mitsgaders eene  specifieke aanwijzing der onderscheidene posten,welke in iedere kolom der staten zijn gebragt, zullende het getal kinderen welke ten koste der Armenkas of van die der Provincie onderwijs hebben ontvangen, naauwkeurig moeten worden opgegeven en de daarvoor gestelde kolom van subsidie van de Provincie  vermeld worden, alles overeenkomstig het door ons verzogte bij onze missive van den 27 Febr: 1846 no 79 met uitzondering der Suppletoire  nota welke thans niet behoefd te worden ingezonden terwijl de  models en nota van inlichting van dit een en ander bekend zijn.
De Burgemeester
CDB
 
Goes den 18 Januarij 1847
Onderwerp: verandering woonplaats schutter
Wij hebben de eer UEA hiernevens te zenden certificaat van de positie tot de  Schutterij van Jan Hendrik Nieuwenhuis met der woon uit UEA stad naar deze stad overgekomen,doch alsnu weder tot eerstgemelde teruggekeerd is.
B & W der stad Goes
Handtekening
t.o  de stads secretaris
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 22 Januarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                          f.12,39
Rogge                           10,50
Periode 25 t/m 31 Januarij 1847
Extract etc
Becius secretaris.
 

Vlissingen, den 26 Januarij 1847
Onderwerp: Onderstand Ph. Meulmeester
Wij hebben de eer hiernevens aan UEA te laten toekomen eene declaratie van het Nederduitsch Gereformeerd Armbestuur alhier, groot f.2,47 wegens verleende onderstand aan Philippus Meulemeester, gedurende het jaar 1846,met verzoek om op de voldoening derzelve te willen order stellen.
Burgemeester en Wethouders der stad Vlissingen
Van der Swalme
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 29 Januarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe              f.12,86
Rogge                11,00
Periode  1 t/m 7 Februarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 1 Februarij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                4 ½ cents
Idem                5 oncen                11 cents
Idem              10 oncen                22 cents
Idem              15 oncen                33 cents
Idem              20 oncen                44 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden den 4 Februarij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de staat houdende aanvrage op het fonds van onvoorziene uitgaven over den jare 1847 wel uit aanmerking dat dat fonds  over 1846 is geabsorbeerd en mitsdezen de voorgestelde uitgaven niet gedoogd  met toezending van eene deliberatie van den Raad betrekkelijk de voorgedragene gratificatie van den Ontvanger voor zijne vermeerderde werkzaamheden gehad bij de invordering van de openbare verkooping van kaphout & boomen binnen deze Gemeente in Februarij des voorleden jaars plaats gegrepen verzoekende door UEGA te worden gemachtigd , gemelde  som? uit de onvoorziene uitgaven in de begrooting van dit jaar voorkomende te mogen uitbetalen.
De Burgemeester
CDB
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 Januarij 1847
De gemeenten worden verpligt mede te werken aan de herijk hunner materialen.
Etc
De Griffier der Staten
Lid GS
 
PUBLICATIE
Houdende tengevolge de circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van den 28 Januarij 1847 PB no 12
Afkondiging der Wet van den 26 Ventose 4 jaar betrekkelijk de zuivering der boomen , hagen  en struiken van rupsennesten.
Arnemuiden den 8 Februarij 1847
De Burgemeester
CDB
Bovenstaande publicatie is op heden den 9 Februarij dezes jaars van het Stadhuis gedaan  en is voorts daarvan een exemplaar ter plaatse aangebragt waar zulks gebruikelijk is.
B & W
Corn: Dan: Baars
t.o.
Baars
 
Arnemuiden 5 Februarij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat Bevolking
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de bij Uwe Excie circulaire van den 3 dezer maand  gvorderde  gewijzigden staat der bevolking dezer Gemeente op ultimo December 1846
De Burgemeester
C.D.Baars
 
In plaats van 1265 geworden 1284 inwoners,/ingezetenen
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 5 Februarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                   f.13-
Rogge                   f.11
Periode 8 t/m 14 Februarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 5 Februarij 1847
Is gelezen eene missive van B & W van Arnemuiden van den 13 Januarij l.l no 18 houdende verzoek om de tusschenkomst dezer vergadering ten einde de teruggave te verkrijgen van de  door het Diaconie Armbestuur aldaar, voor rekening van het  armbestuur der gemeente Biervliet uitgeschotene verplegingskosten ten behoeve van M. J. Schroevers ad f.11,50 waarvan de declaratie aan het plaatselijke bestuur is ingezonden, doch waarvan niettegenstaande de herhaaldelijk gedane verzoeken de betaling tot dusver is achtergebleven.
Voorts gelezen zijnde de missive van den Districts Commissaris te Sluis van den 26 derzelver maand no 127 houdende dat het algemeen armbestuur  te Biervliet omtrent de teruggave der voormelde verplegingskosten, gehoord zijnde , heeft te kennen gegeven  dat in de maand Junij ll aan deszelfs Amanuensis die ordonnantie tot betaling der voorschr. Verplegingskosten is afgegeven, die in de voldoening daarvan nalatig is gebleven, doch dat die gelden, alsdan bij de eerste gelegenheid zullen worden overgemaakt.
Is goedgevonden
Hiervan aan B & W van Arnemuiden  ter mededeeling aan het betrokken armbestuur aldaar kennis te geven; te welken einde afschrift dezes aan dezelve zal worden gezonden, ter informatie en narigt.
De Griffier der Staten
Lid GS
Handtekening
 
Arnemuiden 9 Februarij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging kohier Grondbelasting
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren bij ons van den controleur is ingekomen het door Uwe Excie op den 2 dezer maand executoir verklaarde kohier der Grondbelasting voor het loopende jaar , hetwelk op heden is afgekondigd en den ontvangst onmiddelijk ter invordering is toegezonden.
De Burgemeester
CDB
 
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente , dat bij dezelve ontvangen en aan Ontvanger der directe belasting ter invordering verzonden het kohier der grondbelasting voor het dienstjaar 1847, met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat om na bekomen kennisgeving van zijnen aanslag ten spoedigsten het door hem verschuldigde te kwijten met herinnering tevens, dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan binnen drie maand  na heden behooren te worden ingediend.
Arnemuiden 9 Februarij 1847
De Burgemeester
CDB
 
Overal op de gebruikelijke plaatsen gepubliceerd.
 
Arnemuiden den 10 Februarij 1847
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Voordracht Zetters
Wij hebben de eer Uwe Excie te kennen te geven dat wij het berigt ontvangen hebben dat de Heer Steven Maartense buitenzetter voor de directe belasting dezer Gemeente te Kleverskerke is overleden, door welks overlijden een vacature bij dat college is ontstaan.
Ten gevolge Uwe Excie  in een circulaire van den 4 September 1844 PB no ? hebben wij mitsdien de eer tot vervulling dier betrekking voor te dragen de persoon van Jan Sturm landman en grondeigenaar in de Gemeente Kleverskerke.
Welke de vereischten bezit bij Uwe Excie circulaire van den 28 Augustus 1829 no 2283 2e Afd.
De Burgemeester
CDB
 
LOTING
Nationale Militie
Publicatie
B & W der stad Arnemuiden
Gezien het besluit van Zijne Excie den Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 6 febr. 1847 PB no 17 alsmede art.73 t/m 78; 81, 83 en 85 der wet van 8 Januarij 1817
Hebben goedgevonden
Art.1
Ter kennis van de belanghebbende te brengen dat de Alphabetische  naamlijst van alle de personen, die aan de ligting van dit jaar moeten deel nemen, ter visie aan elk en een iegelijk zal leggen op het Gemeente-huis van Vrjdag den 12 Februarij tot donderdag den 18 Februarij des morgens van 9 uur tot 4 uur des namiddags; ten einde een ieder in staat zoude zijn, om ingeval hem op die lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen, die op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend, of daarvan moeten worden weggelaten, daarvan aan den Heer Militie-Commissaris te kunnen kennis geven.
 
Art.2
De belanghebbende bij deze te verwittigen, dat zij zich op den 19 Februarij 1847 des morgens ten 10 ure, zullen behooren te bevinden te Veer, Hoofdplaats van het Militie-kanton, op het Raadhuis aldaar,ten einde voor de dienst der Nationale Militie te loten en redenen van vrijstelling hebbende, die alsdan op te geven, alsmede dat zij zullen behooren te zorgen , dat de bewijzen tot staving hunner redenen van vrijstelling, bij de wet gevorderd, uiterlijk binnen de vijf dagen na de loting worden overgelegd, aan het Bestuur der Gemeente.
En opdat niemand hiervan onwetendheid zouden kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt , waarzulks te doen gebruikelijk is.
Gedaan te Arnemuiden den 11 Februarij 1847.
B & W voornoemd
Corn: Dan: Baars
t.o. dezelve
Baars
 
Goes , den 10 Februarij 1847
Onderwerp: Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA hier nevens te doen geworden: de Declaratie van het Algemeen  Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopen half jaar voor rekening van UEA Gemeente , verstrekte Alimentatie, aan
Matt: Jos: Le Mahieu ad f.1,22
Met vriendelijk verzoek, om de restitutie van deze voorschotten, met alle convenablen spoed, wel te willen bevorderen, ten einde die Administratie overgemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend.
B & W der stad Goes
Handtekening
 

Extract notulen B & W van Middelburg
Den 12 Februarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                     f.13,30
Rogge                        11,00
Periode  15 t/m 21 Februarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 15 Februarij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden.
Een brood van 2 oncen                    4 ½ cent
Idem                5 oncen                   15 ½ cent
Idem              10 oncen                   22 ½ cent
Idem              15 oncen                   33 ½ cent
Idem              20 oncen                   45 cent
 
Arnemuiden 16 Februarij 1847
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Gepleegde diefstal
Van tijd tot tijd is er bij de plaatselijke policie  ter dezer stad klagten ingekomen van gepleegde diefstal van loode buizen, zonder dat de aangever daarvan met zekerheid  den dader kan mededeelen.
Heden is het de policie dan nu eindelijk gelukt met behulp der ijverige policie der stad Middelburg eenige derzelve op het spoor te geraken en wel door middel  van gevonden lood bij den Heer de Jage Molenaar ? aldaar van wie van wie wij in kennis zijn gebragt dat hij de vrouw welke zulks onder de naam van Maria Verschure  bij hem had verkogt, nogmaals mogt zien wel zoude erkennen.
Dit heeft ten gevolge gehad dat daarvan is erkend en ook heeft beleden te zijn zekere Janna Willeboordse dewelke haar zoon Cornelis Kasse en Adriaan de Ridder bij de Heer Abr. Van Eenennaam oud wethouder dezer stad door middel van overklimming in den tuin de loode bak welke aan het huis was vast gehecht hebben weggenomen en door eerstgemelde  na zulks in stukjs te hebben gehakt is verkogt geworden.
De policie gaat steeds nog voort om ook den dader van gestole lood bij den Predikant op het spoor te geraken twijfelen wij geensints  of deze zullen ook wel aan den dag komen.
Bij het schrijven dezes ,ontvangen wijvan W. Baas, landman wonende in deze Gemeente klagte dat heden middag om een aalmoes bij hem had vervoegd zekere Jacoba Blaasse de Nooijer , dewelke bij haar vertrek een paar schoenen had medegenomen.
Wij hebben onmiddelijk het noodige onderzoek bewerkstelligd,, en heeft deze al aanstonds beleden, daaraan schuldig te staan, zoodat van deze zaak verbaal is opgemaakt en aan den Heer Officier van Justitie zal worden ingezonden.
Wij geven ingevolge de circulaire van den 12 Jan: 1841 PB no 2 bij deze daarvan kennis.
De Burgemeester
CDB
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag, 12 Februarij 1847
Gelezen zijnde eene missive van B & W der stad Arnemuiden van den 1 dezer no 22 daarbij ter voldoening aan de resolutie dezer Vergadering van den 18 December ll no 41 te kennen gevende dat van de achterstallige schulden van het Armbestuur dier Stad ad f.243,85 over de jaren 1843 t/m 1846 eene som van f.199- door de daartoe gestelde Commisie is betaald, terwijl eene som van f.25,89 door het Armbestuur uit den post voor bedeeling in geld en brood op de begrooting van 1846 toegestaan is gekweten, dat dierhalve nog te betalen blijft eene som van f.18,96 voor welke  autorisatie wordt gevraagd om die uit den post voor onvoorziene uitgaven op de plaatselijke begrooting van dit jaar ingewilligd te mogen voldoen.
Is goedgevonden
B & W van Arnemuiden te autoriseren om het voormeld te kort van f.18.96 uit de aangegeven post te voldoen.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Handtekening lid van GS
 
Middelburg den 17.Februarij 1847
Onderwerp:Eerste afgifte van het Kontingent
De opkomst voor de eerste afgifte van het kontingent voor de ligting der Nationale Militie van het loopend jaar door mij op maandag den 1e Maart aanstaande  des voordemiddags te negen ure op de Koopmansbeurs  te Middelburg bepaald zijnde ontvangen UEA hiernevens de orders van vertrek voor de genen welke in deze afgifte behooren te worden begrepen voor zoo veel zij niet verlangt hebben voor de dienst een plaatsvervanger of nummerverwisselaar te stellen of die ander redenen vooralsnog kunnen worden in dienst gesteld.
Ik verzoek UEA deze orders ten spoedigste aan de belanghebbende te doen verstrekken en deze manschappen op de gewone wijze en tijds te doen verzamelen overbrengen en begeleiden en voorts te zorgen dat dezelven aan mij op voorz: dag, uur en plaats kunnen worden aangeboden met overlegging van den staat model litt. DD in triplo en het extract uit denzelve in uwe expeditie voor ieder man afzonderlijk.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden den 18 Februarij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Kohier hoofdelijke omslag
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA ter goedkeuring te doen toekomen het door den raad dezer stad opgemaakte kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer Gemeente voor den loopende jare, met eene recapitalisatie staat in duplo  benevens? een proces verbaal was ingekomen reclame door S. Van Eenennaam, waaromtrent den raad heeft vermeend den aanslag te moeten behouden, ten einde daardoor gegronde verwijt te voorkomen
 
Samenvatting/selectie
Kohier van den Hoofdelijken Omslag voor den jare 1847
Groot f.550
3%          16,50
            566,50
Door den Koning toegestaan bij hoogstdeszelfs besluit 23 Mei 1845.
Er zijn 13 klassen
1e klasse 17,20 2 contribuanten;2e klasse 13,70 4 contr.;3e klasse 11,65 1 contr.;4e klasse 10,15 7 contr.; 5e klasse 9,60 4 contr.; 6e klasse 7,60 8 contr.; 7e klasse 6,00 16 contr. ; 8e klasse 5,20 12 contr.; 9e klasse 4,20 13 contr.; 10e klasse 3,10 8 contr.; 11e klasse 2,10 4 contr.; 12e klasse 1,35 22 contr.; 13e klasse  0,65 contr. 30 contr.
Alleen S.van Eenennaam heeft gereclameerd maar moest f.5,20 blijven betalen,
Aldus opgemaakt in de vergadering van den Gemeente Raad van Arnemuiden den 26 Januarij 1847
B & W
A: Adriaanse
t.o.
Baars
 
Arnemuiden den 18 Februarij 1847
Aan den Eerw: Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Inzending rekening Betaalde schulden
Wij hebben de eer hierbij aan UEerw: ter goedkeuring te doen toekomen de rekening & verantwoording van de gecombineerde Commissie belast met de vereffening der schulden bij het Diaconie Armbestuur over de jaren 1843 t/m 1846, met verzoek om bijaldien door UE: op denzelven geene bedenking wordt gemaakt, daarop uwe goedkeuring te stellen en ons met eenige spoed te willen terugzenden.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 17e Februarij 1847
Onderwerp: Tweede en Derde Zitting Militie-Raad.
De Tweede Zitting :alle in dit jaar geloot hebbende personen, welke vermeemen regt op vrijstelling te  hebben en diegenen die in de Eerste Zitting niet verschenen zijn.
In de Derde Zitting, alle Lotelingen ,welke nummers willen verwisselen of remplaceren.
Bij non-compareren definitief voor den dienst gedesigneerd.
De Militie-Commissaris in Zeeland
Handtekening
 

Arnemuiden den 19 Februarij 1847
De Kerkeraad neemt de vrijheid  onder terugzending der goedgekeurde staten der Rekening & Verantwoording van het te kort over de jaren 1843 t/m 1846, als mede onder inzending der Declaratie behoeve Pieternella de Rijke weduwe M. Kanaar en tabel der huiszittende armen ter kennisse van de WEA Regering te brengen daar de post voor de kosten der begrafenis kosten toegestaan op den Staat van Begrooting reeds overschreden is, waarom de Kerkeraad eerbiedig verzoekt de onvoorziene uitgaven over dit jaar bij meerdere uitgave van dit artikel te mogen aanwenden.
De Kerkeraad voorn;
H. Haesebroeck pres.
J: van Belzen diaken
 

Arnemuiden 23Februarij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Rekening achterstallige schulden Armbestuur.
Als  een vervolg op onze missive van den 1 Febrjl no 22 hebben wij de eer hierbij aan UEGA finale goedkeuring te onderwerpen , de rekening in triplo der door de Commissie belast geweest met verevening der achterstallige schulden bij het Diaconie Armbestuur over de laren 1843 t/m 1846 mitsgaders den staat van het wezentlijke tekort over laatstgemelde Jaar met mededeeling dat alsnu al de schulden tot 1846 ingesloten zijn voldaan en het armbestuur geheel ontheven is van den last welke voor hare verantwoording lag, doch niet weinig den finantielen toestand onzer stedelijk kas drukt, terwijl den raad geene zwarigheid heeft gevonden opgemelde rekening als conform de staten van tekort opgemaakt  goed te keuren, ten blijke waarvan hierbij is gevoegd eene afschrift der declaratiën van den raad van den 22e dezer maand met vertrouwen dat het verrigte  der Commissie  ook UEGA goedkeuring zal mogen wegdragen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden  24 Februarij 1847
Aan Heeren B & W van Middelburg
Onderwerp: Declaratie P. De Rijk
Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een declaratie van verschuldigde verplegingskosten van wijlen P.de Rijk  wed. Canaar groot f.16,06, waarvan door UEA het onderstands domicilium is erkend geworden bij Uwe Missive van den 8 Januarij j /
UEA zult uit dezelve ontwaren dat gemelde vrouw is overleden en alzoo in die declaratie is vermeld geworden de uitschotten voor begrafeniskosten, terwijl wij door  het subiet overlijden derzelve UEA van de verleende geneeskundige hulp geene kennis hebben kunnen geven, vertrouwende dat de handeling van het Armbestuur uwe goedkeuring zal wegdragenen de noodige orders te stellen dat het bedrag der declaratie binnen den daarvoor bepaalde tijd zal worden gerestitueerd.
De Burgemeester
CDB
 
Staat van Posten welke op de Begrooting van het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden over 1846 vermeld staan, doch waarvoor de Inkomsten van dat jaar niet voldoende zijn.
Alsmede verplegingskosten van personen die in andere Gemeenten zich bevonden en hier onderstand Domicilie hadden.
P. Kraamer              Kleedermakerswerk
J. Buijs                           idem
P. Kwekkeboom   Onderwijs aan arme bedeelde kinderen   f.15-
J. Oversluijs          Jaarwedde als Geneeskundige                 f.50-
H.W. Hogerheijde  Percent beloonng van den Armen          f. 24,33
Idem                       Schrijfbehoeften                                     f.   5,00
Den Geneessheer J. Oversluijs
Voor geleverde medicijnen en gedane practijk aan niet bedeelden
Wed.J. de Quelerij    f.6,20
Mar. Schroevers       f.10,35
Janna Meulmeester       7,50
Aan den Algemeene Armen te Middelburg voor verplegingskosten aan:
Willelmina de Bakker                         f.13-
De Wed. J. Kraamer                                0,40
Jannetje Huiszoon                                  11,20
Job Klaassen                                           31,00
P. Poppe                                                    2,00
Aan het Nederduitsch Geref. Armbestuur te Vlissingen verplegingkosten
Fr. Meulmeester                                    f. 2,47
K. Meulmeester Bestedingskosten voor de wees A. Meulmeester ½ jaar
                                                                  6,50
J. Marteijn        restant Bestedingskosten voor de weezen Cornelis en Aartje Marteijn
                                                              F. 5,00
A. de Mol  Bestedingskosten van de wees Klaas Klaassen eene week
                                                               f. 0,90
 
Gecommitteerden uit den Kerkenraad: J. van Belzen en A. Meerman
Als Boekhouder bij het Armbestuur : H.W. Hoger heijde
Gecommitteerde uit het Stedelijk Bestuur
A.Adriaanse en C.J. Baars
Gezien en goedgekeurd door den Kerkenraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Den 31 Januarij
H: Haesebroeck pres/
J. de Ridder
Goedgekeurd door den Raad der stad
Arnemuiden 1 Februarij 1847
B & W
Corn: Dan: Baars
t.o.
Baars
 

Arnemuiden 6 Maart 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Instelling Weldadigheid
In voldoening aan UEGA besluit van den 15 Jan. Jl PB 8 hebben wij de eer hierbij an UEGA te doen toekomen de staat van den huiszittende Armen dezer Gemeente met de memorie van toelichting aangaande de verschillen tusschen het jaar 1845 met 1846 opgemaakt naar de opgave van het Diakonaal Armbestuur alhier met bijvoeging der suppletoire tabel der Armen School van het gegeven kosteloos onderwijs aan kinders van minvermogende ouders, welke staten met de vereischte naauwkeurigheid zijn opgemaakt, terwijl er alhier geene andere instellingen van weldadigheid gevonden worden.
De Burgemeester
CDB
 
Specifieke opgaaf houdende aanwijzing der onderscheidene posten van ontvangst en uitgaaf voorkomende in de tabel der huiszittende armen
Loon van den Ontvanger                                            f.10,00
Verplegingskosten van het simpelhuis te Dordrecht f.196,83 ½
Onkosten van uitbesteede Weezen                              f.392,90
Aan bedeelden                                                           f.566,65
Voor kleeding aan bedeelden                                         16,98
Begrafeniskosten                                                            73,65
Kosten van onderwijs                                                       5,00
Totaal                                                                       f.1262, 03 ½
 
Ontvangst
Collecte                       f.432,00
Vrijwillige giften             46,85 ½
Giften uit onderscheidene bussen bij de visschers als op het stadhuis
                                         23,18
                                                                         f.502,03 ½
subsidie uit de Gemeentekas                             563,02
Idem uit de Provincie                                        196,98
                                                                      f. 1262,03 ½
Arnemuiden 6 Maart 1847
 
SUPPLETOIRE  TABEL der ARMEN-SCHOLEN
Gemeente Arnemuiden
Dienstjaar 1846
Totaal 8 kinderen van bedeelde ouders
Particulieren bij inschrijving: f.100-
Armbestuur                                   5,00
                                               f.105,00
 

Aanmerkingen
Voor het verleenenvan kosteloos onderwijs aan 20 behoeftige kinderen van niet bedeelde ouders:
Van de Koning    f.50-
Provincie             f.50-
                         f.100-
 
Aldus opgemaakt door ons het Hervormd Diaconie Armbestuur
Te Arnemuiden  den  Februarij 1847
 

Middelburg den 29 Januarij 1847
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, wordt op last dier Administratie sedert den 27 dezer maand, Geneeskundige hulp verleend aan de zoon van Maatje de Gruijter, weduwe van Jan Kramer die , blijkens een bij voornoemd Armbestuur overgelegd Certificaat onvermogend is om zelf in de kosten hiervan te voorzien.
Deze persoon armlastig in UEA stad. Bij erkenning daarvan, zal de declaratie der kosten voor de verpleging verschuldigd na den afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius
 
Extract notulen  B & W van Middelburg
Den 19 Februarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                   f.14,25
Rogge                     11.25
Periode 22 t/m 28 Februarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 22 Februarij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen         5 cents
Idem                5 oncen        12 cents
Idem               10 oncen       23 ½ cents
Idem               15 oncen       35 cents
Idem               20 oncen       47 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
Gemeente Arnemuiden
HUISZITTENDE ARMEN
Dienstjaar 1846
Hervormd Diaconie Armbestuur    
Uitgaven in totaal f.1262,05; collecten 502,03  ½ ; subsidie van de Gemeente f.563,02;
Subsidie van de Provincie of van de Staat f.196,78.
Getal der behoeftigen: gedurende het geheele jaar onafgebroken: uitbesteed 20; bedeeld :66;
In de loop van het jaar enkele malen: 28; Totaal :114.
Onder de uitbesteden: 5 kinderen die de school volgden; onder de bedeeldem 3 kinderen (schoolgaand); onder de tijdelijk bedeelden ook 3 kinderen (schoolgaand)
Hervormd Diaconie Armbestuur
Arnemuiden den 19 Februarij 1847
H. Haesebroeck pres.
J. van Belzen
 
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Gezien de voordragt tot benoeming van een zetter der Directe Belastingen gedaan door B & W  te Arnemuiden bij missive van den 10 dezer maand, gelet op de bepalingen der nog in vigeur zijnde wet van den 3 Frimaire 7 jaar alsmede  op Ons besluit van den 9 Januarij 1835 PB no 4
Heeft goedgevonden
 Tot zetter  over de Grondbelasting en het Patentregt mitsgaders  voor zooveel betreft den 5 en 6. Grondslag der Personele belasting voor de Gemeente Arnemuiden tot weder opzeggens  toe uit de grondeigenaren te benoemen:
Jan Sturm landman en grondeigenaar te Kleverskerke en zulks ter vervanging van S. Maartense overleden.
Te bepalen dat vorenbenoemde zetter zijne functiën als zoodanig zal aanvaarden, onmiddelijk nadat hen van den inhoud dezes zal zijn mededeeling gedaan en dat hij zich in de uitoefening  van dezelve stiptelijk zal behooren te gedragen overeenkomstig de bestaande reglementen en instructiën, als mede naar die welke  van wege de Administratie der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in het vervolg mogten worden uitgevaardigd.
Afschrift etc
Middelburg den 17 Februarij 1847
De Griffier der Staten
Slegt
 
PUBLICATIE
Kennisgeving dat de 2e Zitting van de Militie-Raad voor het 3e Kanton (Arnemuiden) op 16 Maart 1847 des morgens ten 9 ½  in de Abdij te Middelburg, verwacht wordende alle in dit jaar geloot hebbende Persoonen, welke vermeenen regt op vrijstelling te hebben.
3e Zitting op 17 April 1847 voor al de Lotelingen ,welke Nummers willen verwisselen.
Bij non-Comparatie zullende beschouwd worden als geen redenen hebbende en finaal voor de dienst gedesigneerd.
Arnemuiden den 22 Februarij 1847
B & W
Corn: Dan: Baars
t.o. Baars
Vorenstaande publicatie is op heden den 23e Februarij 1847 van het raadhuis gedaan en aangeplakt op de gebruikelijke plaatsen.
B & W
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden den 23 Februarij 1847
Aan den Heer Bewaarder van het Kadaster & hypotheken ( dhr Macaré)en
Controleur  der directe belasting & kadaster te Middelburg
Geene aangiften van plaats gehad hebbende veranderingen in den staat der grond eigendommen dezer Gemeente,welke eene meetkundige bewerking vereischen bij ons gedaan zijnde, zoo hebben  wij in voldoening aande circulaire  aanschrijving van zijne Excie den Heer Staatsraad Gouverneur van den 15 mei 1844 bij deze UE. daarvan kennis te geven.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 23 Februarij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Opbrengst Landbouw
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 24 Februarij 1843 PB 25 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat bevattende  de opbrengst der bezaaid geweest zijnde bunders bouwland in deze Gemeente gedurende het oogstjaar 1846 en wel zooals zulks door de Landlieden bij de gedane opneming aan ons is medegedeeld geworden.
De Burgemeester
CDB
 
13 landlieden
Veel wintertarwe  96 bunder bij A, Adriaanse;60 bij A.Filius, 53 bij L. Willeboordse
Totaal 414 bunder/
Koolzaad veel bijJ. Schoonenboom, L. Willeboordse, A, Filius en A. Adriaanse . Totaal 237 bunder.
Ook veel paardebonen werden verbouwd
Opbrengst tarwe: 1097 mudden; koolzaad 638 mudden; paardebonen 165 mudden, witte bonen.
Aardappelen slechts 159 mud
Erwten 140 bunder: 288 Blaaderen??
 
Middelburg den 28 Februarij 1847
Onderwerp: diefstal
Bij uwe missive  van den 16 dezer no 57 wordt mij onder anderen berigt gedaan nopens eene gepleegde diefstal van lood en van de aanvankelijke ontdekking van eenige daders  zonder dat daarbij is vermeld of en zoo ja door wie het proces verbaal deswege  opgemaakt en aan den betrokken Officier van Justitie is verzonden.
Ik heb derhalve de eer  UEd te verzoeken om mij daaromtrent in te lichten.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden den 2 Maart 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: opgemaakt verbaal diefstal
Als een vervolg op onze missive van den 16 Febr. J.l no 57 hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat van het daarin vermelde feit  en door den  Burgemeester dezer stad proces verbaal is opgemaakt en aan den Heer Officier van Justitie  ter vervolging is opgezonden, en welk berigt wij nog in voldoening  aan Uwe Excie missive  van den 23 Febr jl  te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 26 Februarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f.14,60
Rogge                    11,60
Periode   1 t/m 7 Maart 1847
Extract etc
Loco secretaris
 
Arnemuiden den 2 Maart 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                 5 cents
Idem                5 oncen                12 cents
Idem               10 oncen               24 cents
Idem               15 oncen               36 cents
Idem               20 oncen               48 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
PUBLICATIE
Onderwerp: ter lezing leggen kohier hoofdelijken omslag
B & W der stad Arnemuiden brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen alhier dat het door den Gemeente raad opgemaakt kohier van Hoofdelijken Omslag voor dit jaar van den30 Januarij  tot den 13 Februarij aanstaande van des namiddags op het stadhuis  alhier voor een ieder  ter visie zal leggen, en dat de gemeente raad of eene door den zelven tot dat einde  te benoemene Commissie  op Zaturdag den 13 Februarij des namiddags drie tot 5 uur zal vaceren om de verlangd wordende ophelderingen te geven en de reclamatiën tegen de bijzondere aanslagen te ontvangen, weshalve een ieder die zich met zijnen aanslag bezwaard acht, zijne reclamatie voor den gemelden dag schriftelijk of op den zelven mondeling aan  den Gemeente raad of aan de daartoe benoemde commissie , zal behooren mede te deelen en deszelfs gronden van bezwaar op te geven , als zullende na gemeld tijdstip geene reclamatiën meer aangenomen worden of daarop regard geslagen worden,met uitzondering echter, van die bezwaren wegens aanslagen welke blijkbaar erroneus zijn, tengevolge van verkeerde berekening, of die personen betreffen , welke geen ingezetenen der Gemeente zijn of in dezelve geen verblijf houden.
En zal deze op de twee eerstvolgende zondagen worden afgekondigd, en aangeplakt ter plaatse waar zulks binnen de Gemeente gebruikelijk is.
Gedaan te Arnemuiden den 28 Januarij 1847.
B & W.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars.
Bovenstaande publicatie is op heden den 31 Januarij 1847 van het stadhuis gedaan en is voorts een exemplaar daarvan binnen de Gemeente aangeplakt , ter plaats waar zulks gebruikelijk is.
B & W
Corn: Dan: Baars
t.o,
Baars
 
Arnemuiden 24 Februarij 47
Aan den Kerkenraad te Arnemuiden
Wij hebben de eer UEA te berigten dat door het Algemeen Armbestuur der stad Middelburg ten uwen koste geneeskundige hulp wordt verleend aan het zoontje van Maatje de Gruiter wed van Jan Kraamer armlastig binnen deze stad.
De Burgemeester
CDB
 

Middelburg den 19 Februarij 1847
 
Ik heb de eer UEA hierbij te doen toekomen  1 kennisgeving met beleefdelijk verzoek dezelve aan belanghebbende te doen uitreiken.
De Controleur
Der Directe belastingen en van het  Kadaster
Pilaar
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 19 Februarij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                             f.14,25
Rogge                               11,25
Periode 22 t/m  28 Februarij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 22 Februarij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                           5 cents
Idem                5 oncen                          12 cents
Idem              10 oncen                          23 ½ cents
Idem              15 oncen                          35 cents
Idem              20 oncen                          47 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester van Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
De  Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Gezien de voordragt tot benoeming van een Zetter der Directe belastingen gedaan door B & W te Arnemuiden bij missive van den 10 dezer maand no 50 gelet op de bepalingen der nog in vigeur zijnde  wet van den 3  Frimaire 7 jaar alsmede op Ons besluit van den9 Januarij 1835  PB no 4
Heeft goedgevonden
Tot zetter voor de Grondbelasting en het Patentregt mitsgaders voor zooveel betreft den 5 en 6 grondslag der Personele belasting belasting voor de gemeente Arnemuiden tot weder opzeggens toe uit de grondeigenaren te benoemen:
Jan Sturm landman en grondeigenaar te Kleverskerke en zulks ter vervanging van S. Maartense overleden.
Te bepalen dat bovenbenoemde zetter zijne functiën alzoodanig zal anvaarden en onmiddellijk nadat hem van den inhoude dezer zal zijn mededeeling gedaan endat hij zich in de uitoefening van dezelve stiptelijk zal behooren te gedragen overeenkomstig de bestaande reglementen en instructiën , alsmede naar die welke van wege de administratue der Directe Belastingen in en Uitgaande Regten en Accijnsen in het vervolg mogten worden uitgevaardigd.
Afschrift.
Middelburg den 17 Februarij 147
De Griffier der Staten
Slegt
 
PUBLICATIE
De 2e Zitting van den Militie-Raad voor het 3e Kanton, zal plaats hebben opden 16 Maart 1847 des morgens ten 9 ½ ure in de Abdij te Middelburg ter comparitie van alle lotelingen  van dit jaar, welke vermeene regt op vrijstelling te hebben.
De 3e Zitting zal plaatsvinden op den 17 April 1847 idem dito zie boven, voor degenen welke Nummers willen verwisselen of Remplaceren.
Bij non-comparitie zullende beschouwd worden alzoo voor de dienst finaal zullen worden gedesigneerd.
Arnemuiden den 22 Februarij 1847
B & W voornoemd
Corn: Dan: Baars
t.o. van dezelve
Baars
 
Arnemuiden den 23 Februarij 1847
Aan den Heer Bewaarder van het Kadaster & hypotheken ( dhr Macaré)
En Controleur der directe belastingen & kadaster te Middelburg
Onderwerp: Kadaster
Geene aangifen van plaatsgehad hebbende veranderingen in den staat der grondeigenommen dezer Gemeente, welke eene meetkundige bewerking vereischen bij ons opgedaan zijde, zoo hebbenwij in voldoening aan de circulaire aanscrijving van Zijne Excie den Heer Staatsraad Gouverneur van 13 Mei 1844 PB no 70 bij deze UEd; daarvan  kennis te geven.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 23 Februarij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Opbrengst Landbouw
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 24 Febr 1843 PB25 hebben wij de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen de staat bevattende de opbrengst der bezaaid geweest zijnde bunders bouwland in het oogstjaar 1846 en wel zooals zulks door de landlieden is gedaan.
De Burgemeester
CDB
 
Adriaanse verbouwde 96 bunders wintertarwe; J.Filius 60 idem; L.Willeboordse 53; Schoonenboom 40;F. van Eenennaam 34; A.Koets 24; L.D. van Eenennaam 20.;J.Meerman 20.
De overige 3 verbouwden minder dan 7 bunderss.
In totaal: 414 bunders.  1097 mudden
Zomergerst : 94 bunders: zomer 208 mudden,winter 165 mudden.
Koolzaad 29 Bunders: 638 mudden.
Veel boonen:: 165 mudden paardeboonen; 44 mudden witte boonen; een klein aantal mudden bruine boonen
Erwten: 140 bunders: meer dan 288 mudden..
Aardappelen; 114 bunders: 159 mudden
 
Middelburg den 23 Februarij 1847
Onderwerp: diefstal
Bij uwe missive van den 16e dezer no 57 wordt mij o.a berigt gedaan nopens eene gepleegde diefstal van lood en van de aanvankelijke ontdekking van eenige daders zonder dat daarbij is vermeld of en zoo ja door wie het proces verbaal deswege opgemaakt en aan den betrokken Officier van Justitie is verzonden.
Ik heb derhalve de eer UEAte verzoekne om mij daaromtrent alsnog in te lichten.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 26 Februarij 1847.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                                   f.14,60
Rogge                                     11,60
Periode 1  t/m 7 Maart 1847
Extract  etc.
Loco secretaris
Lid van den Raad
 
Arnemuiden 2 Maart 1847
Zetting van het brood  inde Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                               5 cents
Idem                5 oncen                              12 cents
Idem               10 oncen                             24 cents
Idem               15 oncen                             36 cents
Idem               20 oncen                             48 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden vekogt.
De Burgemeester
Corn:Dan: Baars
 
Middelburg den 22 Februarij 1847
Onderwerp: Verpleging kind Jannetje Huissoon.
Hierbij gaat het afschrift van eene missive van Regenten over den algemeenen Armen houdende mededeeling van de opneming in het werkhuis van het kind van Jannetje Huissoon.
Deze persone een erkend domicilie van onderstand in uwe stad bezittende hebben wij de eer UEd: naar aanleiding van het KB van 2 Julij 1826 no 102 van deze opneming kennis te geven met verzoek over dat kind zoo spoedig mogelijk te beschikken  zullende de declaratie der kosten na afloop der verpleging door ons aan UEd: nader worden toegezonden.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius.
 
In de gedrukte publicatie van HEGA van den 24Febr 1847 PB 25,houdende sluiting kleine Jagt & Visscherij, mitssgaders verbodvan het rapen van Eendeijeren.
 
Bovenstaande publicatie is op den 6 Maart 1847 van het raadhuis gedaan en is voorts een exemplaar  daarvan in de stad aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is.
B & W der stad
Corn: Dan”: Baars.
t.o.
Baars
 
Middelburg den 25 Februarij 1847
Onderwerp: ????
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden het mandaat en de quitancie van gemeente uitgaven bedoeld bij het Besluit van Heeren GS dezer Provincie van den 5e dezer maand.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden den 4e Maart 1847
Aan den HeerStaatsraad Gouverneur
Onderwerp: Politieke domicilium.
De ambtshalve inschrijving en registratie van politiek domicilium alhier der manspersonen geboren in 1824,welke op den 1 Januarij dezes jaars, hun 22 jaar hebben volbragt ten behoorlijke tijd plaats gehad hebbende , zoo geven wij Uwe EXcie ingevolge circulaire dd 5Jan: 1839 PB 2 daarvan bij deze kennis.
De Burgemeester
CDB
 
Verkooping van Kaphout en Boomen
 
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat zij het voornemen hebben o op Zaturdag den13 Maart aanstaande des morgens ten 9 uur aan de meestbiedende publiek zullen presenteren te verkoopen eenig Olm & willig Kaphout  mistgaders eenige Olmen boomen, waaronder zeer geschikt  voor werkhout liggende  leggende en staande rond deze stad.
Een iegelijk die daarin gading hebben, kome ten voorschreve dag & ure, aanhoore? de conditiën & doen zijn profijt.
Arnemuiden 5 Maart 1847 
De Burgemeester
C.D.Baars
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 5 Maart 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.15,75
Rogge                  12,00
Periode 8 t/m 14 Maart 1847
Extract etc
Becius  secretaris.
 
Arnemuiden den 8 Maart 1847
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                                      5 cents
Idem                5 oncen                                     12 ½  cents
Idem               10 oncen                                     25 cents
Idem                15 oncen                                    37 ½ cents
Idem                20 oncen                                    50 cents
Boven  welke  prijs het bovenstaand brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester der stad Arnemuden
Corn: Dan:Baars.
 

Middelburg den 5 Maart 1847
Onderwerp: Armwezen
 Wij hebben de declaratie van het Diaconie Armbestuur uwer stad t.b.v Pieternella de Rijke weduwe M.Kanaars toegezonden te voldoening met vermindering der begrafeniskosten tot op f.5,75
Bedeeling in Brood Kleeding ad f.2,12, geneesk. Hulp ad f.1,30 geen kennisgeving.
Gaarne nieuwe declaratie.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o. Becius.
 
Arnemuiden den 1e Maart 1847 
Aan den Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Armwezen
Door het Algemeen Armbestuur der stad Middelburg is de door UEd: aan ons toegezondene declaratie van verschuldigde verplegingkosten  voor Pieternella de Rijke wed.H. Canaar geren voijeerd, met de navolgende aanmerking dat op denzelven voorkomen 2 posten waarvan zij in der tijd de vereischte kennisgeving niet heeft ontvangen en voor brood & kleeding ter som van f.2:12 en geneeskundige hulp  ad f.1,30 met uitnoodiging die declaratie te wijzigen overeenkomstig hetgeen door UEA is toegestaan en het bedrag der begrafeniskosten te verminderen op f.5,75 zoo als binnendie stad wordt gedeclareerd of wel eene specialen opgaaf der noodzakelijke verhoogingen .
Op die uitnoodiging  meenen wij ter uwer inlichting te moeten mededeelen dat de verstrekte  bedeeling in brood & kleeding als niet aangevraagd mag gedeclareerd worden, doch dat de kosten van geneeskunde waarvan de mededeeling wegens het plotseling overlijden derzelve niet heeft kunne plaatshebben onzens inziens zeer goed daarop kan vermeld blijven ,mitsgaders ook de kosten van begraving, daar zoover ons bekend is er geene bepaling bestaat   die niet hoger mag gesteld zijn als in Middelburg, wel dat dezelve ingevolge KB van den 15 Febr. 1832 niet meer dan 10 gulden mag bedragen..
Het zal ons aangenaam zijndie declaratie zoo mogelijk gewijzigigd met bijvoeging eener missive houdende mededeeling uwer gevoelens dienaangaande te mogen ontvangen.
De Burge,meester
CDB
 
Extract verbaal Heren GS van Zeeland
Vrijdag den 5 Maart 1847
De Voorzeide kohieren van den Hoofdelijken Omslag goed te keuren
Te handhaven de afwijzende beschikking op de reclame van S. van Eenennaam. Zijn vemogen is door een toegekomen erfenis verbeterd.
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Slegt
 

Hiervan wordt S. van Eenennaam in kennis gesteld.
 

Alphabetische lijst van hen die de vereischten bezitten tot het stemregt en kiezerschap van de verkiezing der Leden van den Landelijken stand in de Vergadering der Provinciale Staten voor 1847
Crucq Jan Karel overleden
Van Eenennaam Abr.
J.Schoonenboom
 

Naamlijst dergenen welke in de Gemeente Arnemuiden blijkens de kohiere f.150- en daarboven in de Grondlasten en verdere Rijksbelastingen, het Patentregt daaronder niet begrepen.
Crucq Jan Karel Arnemuiden     f.308,31
Eenennaam Abraham  Arnemuiden    f.262,53 ½
Kraker Pieter Pieterse de    Nieuwland      267,66     grondlasten
Schorer Cornelis Pieter   Middelburg        164,20            “
Schoonenboom Jacob    Arnemuiden        156,72 
Versluijs echtgen van P.D. van Citters
Charlotte Middelburg                                 286,33     grondlasten
Overeenkomstig de kohieren van de in het hoofd dezes vermelde belastingen der Gemeente Arnemuiden opgemaakt door mij ontvangen te Arnemuiden den 22 Februarij 1847
Van Ginhoven.
Alphabetische naamlijst dergenen welke in de Gemeente Arnemuiden de vereischten bezitten tot het stemregt van kiezers voor de verkiezing der leden van den Landelijken Stand in de Provinciale Staten voor 1847.
18 personen
Adriaanse Adriaan
De Gemeente van Arnemuiden
Baars Cornelis Daniël
Boogert Anthonij
Crucq Pieter Johannes
Eenennaam Laurens van A
Eenenaam Francois van
Eenennaam Cornelis van
Eenennaam Salomon van
Haesebroeck Hendrik
Joosse Jan Bernhard
Joosse Frans
Kraamer Pieter
Meerman Gz Jacobus
Schets Blaas
Schets Jacob
Schoonenboom Jacob
Aldus opgemaakt te Arnemuiden den 15 Maart 1847
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Naamlijst dergenen  welke in de Gemeente Arnemuiden blijkens de Kohieren f.30- en daarboven in de Grondlasten en verdere directe Rijksbelastingen, het Patentregt daaronder niet begrepen, betalen.
32 personen.
Adriaanse  Adriaan                  f.67,87 ½
Arnemuiden de Gemeente        131,30      grondlasten
Baars Corn.Dan.                          65,20
Brouwer Hendrik Middelb       107.77      grondlasten
Boogert Anthonij                        75,76
Brouwer J.F. Tak Middelb.        42,07      grondlasten
Crucq Pieter Johannes                31,98 ½
Crucq Jan Karel                         308,31
Eenennaam Az Laurens van       94,09 ½
Eenennaam Francois van            62,23 ½
Eenennaam Cornelis van            73,71
Eenennaam Salomon van           32,87
Eennaam Abraham van             262,53 ½
Huijssen Cornelis Kleversk.        94,81        grondlasten
Houterman wd.Maljaars E.         52,39             “
Haesebroeck Hendrik                  36,62
Heim J.H. van der ’s Hage          34,62        grondlasten
Joosse Jan Bernard                      62,01
Joosse Abraham                          84,41         grondlasten
Joosse Frans                                61,71 ½
Kraamer Pieter                            45,65 ½
Koning der Nederlanden Z.M    130,87       grondlasten
Kraker Pieter Pieterse Nieuwl.  262,66             “
Meerman Gz Jacobus                   48,72
Schorer Jacoba Elis.Middelb.      37, 64      grondlasten
Schets Blaas                                 31,01 ½
Schets Jacob                                 33,36
Slicher Lodewijk Cornelis ‘sHage
                                                    140,12      grondlasten
Schorer Corn. Pieter Middelb.   164,20             “
Schoonenboom Jacob                 156,72
Versluijs Echtgen. P.D. van
Citters Charlotte   Middelb.        286,33      grondlasten
Wisse Johanna Catharine            149,08           “
Overeenkomstig de kohieren van de in het hoofd vermelde belastingen der Gemeente Arnemuiden.
Opgemaakt door mij Ontvanger
Te Arnemuiden den 22 Februarij 1847
Van Ginhoven
 
Arnemuiden den 1 April 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Lijst kiesbevoegden
Wij hebben de eer  hierbij aan UEGA te doen toekomen  het dubbeld van de opheden door den Stedelijke Raad gearresteerde Alphabetische  Lijst der bevoegden tot het kiezerschap van deze Gemeente opgemaakt naar  de naar ons tegezondene lijst van den Heer Staatsraad Gouverneur der Provincie bij deszelfs missive van den 9 Maart jl met verder mededeeling dat het getal stemgeregtigen alhier 21 bedraagd.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 8 Mei 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Inzending verbaal kiezers
Overeenkomstig  het lid van het reglement  omtrent de samenstelling der staten dezer Provincie hebbenwij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen  een dubbeld  van het door de Stedelijke  op heden opgemaakte proces verbaal van kiezers  voor de benoeming der leden van den Landelijke Stand in de Prov. Staten voor 1847  en zulks ten overstaan der gecommitteerden uit de stemgeregtigden in deze gemeente/
De Burgemeester
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 12 Maart 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                                 f.16,75
Rogge                                    12,30
Periode 15 t/m 21 Maart 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 15 Maart 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                    5 cents
Idem                 5 oncen                 13 cents
Idem               10 oncen                 26 cents
Idem               15 oncen                 39 cents
Idem               20 oncen                 52 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars.
 
Middelburg den 8 Maart 1847
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.
De secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland
Handtekening
 
PUBLICATIE
B & W  dezer stad Arnemuiden brengen bij dez ter kennis  van de ingezetenen dezer Gemeente  dat bij dezelve is ontvangen en aan den ontvanger der directe belasting ter invordering verzonden het kohier van het Patentregt voor het dienstjaar 1846/47 met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat om na bekome kennisgeving van zijn aanslag ten spoedigste het door hem verschuldigde  te kwijten, met herinnering tevens dat de bezwaren welke dienaangaande  mogten bestaan binnen 3 maanden na heden behooren te worden ingediend.
Arenemuiden den 15e Maart 1847
CDB
 
Aan den Heer Gouverneur.
Bericht aan den Gouverneur dat de afkondiging  zie boven heeft plaats gehad.
De Burgemeester
CDB.
 
Arnemuiden 15 Maart 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Overlijden J. Kramer
Wij vinden ons in de onaangename verpligting aan Uwe Excie te moeten mededeelen dat op vrijdag den 12. Dezer maand alhier is overleden de Heer Jan Kraamer  wethouder en lid van de Raad dezer stad tevens  de functie uitoefende van zetter bij de directe belasting in deze Gemeente  van welke vacature wij tegelijk Uwe Excie kennisgeven.
De Burgemeester
CDS
 
PUBLICATIE
 
B & W der stad Arnemuiden haasten zich bij deze aan de ingezetenen ter kennis te brengen dat de Heer H.J.? van Ginhoven ontvanger der directe Belasting & accijnsen alhier wegens onbehoorlijk handeling in deze zijne administratie door den Heer Controleur der Directe Belasting in zijne betrekking is geschorst en mitsdien heeft opgehouden als zoodanig te fungeren.
Waarschuwen bij deze een iegelijk om te zijnen kantore verder geene betaling meer te doen daar na dato dezes zij zich te wijten zouden hebben de schade welke daaruit zoude voortvloeijen.
Roepen ten slotte een iegelijk op wie van den jare reeds betalingen gedaan hebben, om zich binnen de eerste 3 komende dagen des middags van 12 tot  2 uur te vervoegen ten stadhuize alhier, ten einde bij den Heer Controleur informatie te nemen of deze hun betaling al of niet  zij geboekt, alwwaar provisioneel ook afgifte vanaccijnbiljetten zal plaats hebben.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 19 Maart 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f.16,50
Rogge                    12,30
Periode 22 t/m  28 maart   1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Middelburg  den 18 Maart 1847
Het is weer tijd om permissiën uit te geven voor de beweiding en afmaaien der kleiwegen in dit Eiland.
Zo spoedig mogelijk,voor op op 1 April e.k. gaarne opgave van personen die daarvoor in aanmerking komen. Ook een verdeling der wegen samen met opgave van de personen.
Etc.
De Centrale Dirfectie van Walcheren/
Sprenger
 
Arnemuiden den 23 Maart 1847
Aan de Centrale  Directie van Walcheren
Onderwerp: Beweiding der wegen
In voldoening aan Uwe missive van den 18e dezer maand no 16 hebben wij de eer hierbij aan UEA te doen toekomen de staten  voor de beweiding en afmaaijing der wegen in deze Gemeente welke voor zoover ons bekend is in dezelfde  toestand verkeeren  als des voorleden jaars en mitsdien de verlengingen?? dier permissiën ter hunner gemoetkoming verstrekt in de omstandigheden waarin elk hunner ook bij? Den gedeeltelijken mislukten aardappel oogst over 1846 en de daaruit voortvloeijende  duurte der levensmiddelen verkeert terwijl tot  de nog onverdeelden wegen wij UEA moeten verwijzen naar onze missive van den 10 Mei 1842 nr 160.
De Burgemeester
CDB
 
Afmaaijen
J.Meulmeester
Door den mislukte aardappeloogst nu gedurende 2 jaren verkeert de voorgedragene in netelige omstandigheden zoodat de vergunning tot het afmaaijen in die wegen tot wezentlijke ondersteuning verstrekt. 3,4, Nieuwkersche weg; de Doelweg ; 9 wegeling
 
 
 
 
 
 
 
Hr.Goverse en de wed. ???? wonende onder Middelburg
Met de huishoudelijke  omstandigheden dezer personen zijn wij niet bekend, wij hebben dezelve hoezeer daartoe niet aangezogt weder op deze staat gebragt als hebbende  wij vrede dat ook van dit jaar  UEG die vergunning verleend wordt
5 de Kraaijenholsche weg aan de noordzijde  der nieuwe Middelburgsche haven ; de oude Veersche weg
 
Beweiding
Jan Tramper
De voorgedragene is dezelfde persoon die jaren herwaarts de vergunning tot beweiding der wegen is verleend geworden en wie bij het klimmen zijner jaren en de ongunstige tijd omstandigheden voortdurend  groote behoefte heeft hij steeds daarmede wordt begunstigd als blijvende zijne finantiën ongunstig.
5,8 en 11.
 
Arnemuiden den 24 Maart 1847
De Burgemeester
CDB
 
Aan de Edelachtbare Regering der stad Arnemuiden
Den ondergetekende L. Van Eenennaam Azn Broodbakker en Landbouwer verzoekt erbiedig aan UEA consent tot het laten malen van onbelast graan tot  voeding van zijne beesten en zulks tot weder opzeggens volgens artikel 15 der wet op het gemaal dd 29 Maart 1833 Staatsblad no 3.
Arnemuiden den23 Maart 1847
UEA onderdanige Dienaar
L. van Eenennaam Azn
 
Arnemuiden den 26 Maart 1847
Aan den Heer Ontvanger der Directe belasting & accijnsen & koorenmolens te Arnemuiden & Nieuw & St. Joosland.
Conform art 41 der Wet op het Gemaal van den 29 Maart 1833  SB 3 hebben wij de eer UEd. door deze te berigten dat aan den Broodbakker L. Van Eenennaam alhier verzoeken?? op deszelfs verzoek de vergunning tot wederopzeggens toe is verleend geworden tot het laten malen van onbelast graan tot voeding van deszelfs beesten welke hij in zijne betrekking ook als Landman verpligt is te moeten houden.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars.
 
Aan de Edel Achtbare Regering der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Pieter Johannis Kramer kleermaker wonende te Arnemuiden.
Dat des Suppliants vader Jan Kraamer  , dezer dagen alhier overleden, binnen deze stad de functie hebbende uitgeoefend van Lijkdienaar en Stroobinder.
Dat door dit overlijden opgemelde betrekking vacant geworden zijnde, den Adressant met den meest verschuldigde eerbied de vrijheid gebruikt zich tot UEA te wenden, UE zeer eerbiedig verzoekende  dat het UEA  zal mogen behagen, hem in plaats van zijnen overledene vader daarmede te begunstigen
En tot die betrekking te willen benoemen.
Vleiende den adressant zich met eene gunstige dispositie.
’t Welk doende
P.J. Kraamer
 
Arnemuiden 23 Maart 1847
Onderwerp:Kennisgeving aanvaarding betrekking
Bij deze heb ik de eer  UEA ter kennis te brengen dat op gisteren door mij de betrekking van interim ontvanger over de kantoren Arnemuiden c:a: en Nieuwland  is  aanvaard ; tot welke ik bij dispositie  van den Heer ?? der DB In en Uitg. Regten en Accijnzen te Middelburg in dato 20 dezer maand in plaats van den geschorsten ontvanger Z.J. van Ginhoven ben benoemd; met vriendelijk verzoek hiervan op de gebruikelijke wijze afkondiging te willen laten doen.
De Interimaire Ontvanger te Arnemuiden
Van Valkenburg van de Kreke
 
Hiervan een publicatie
 
Arnemuiden 24 Maart 1847
Publicatie
Verbod verkooping Chistelijke zon- en feestdagen
B & W der stad Arnemuiden herinneren bij deze  deszelfs ingezetenen aan de bepaling omtrent de viering van de zon-en feestdagen der openbare Christelijke Godsdienst bij de Wet van de  1 Maart 1815 SB 21 vastgesteld  luidende achtervolgens:
Dat op Zon- en Christelijke feestdagen niet alleen geen beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden, welke de godsdienst zoude kunnen storen, maar dat in het algemeen geen arbeid  buiten noodzakelijkheid  zal mogen plaats hebben, dat geen koopmanschappen zullen mogen worden uitgestald en de winkeliers niet zullen mogen uitstallen, of met open deuren verkoopen; dat gedurende de godsdienst de herbergen zullen gesloten zijn; geenerlei spel noch openbare vermakelijkheden zullen mogen plaatshebben en volstrekt geen het minste gerugt in de nabijheid  der kerk mogen gemaakt worden, hetwelk aan den openbaren Godsdienst eenige stoornis zoude te weeg brengen.
Dat tegen de overtreders dezer bepalingen een boete is  bedingd? van hoogsten vijf en twintig gulden, of een gevangenis van niet langer dan drie dagen.
Waarschuwen bij deze elk en een iegelijk van zich daarna te gedragen, en het verkoopen op den zondag buiten hooge noodzakelijkheid  na te laten, terwijl eene stipte surveillance op bovenstaande bepaling gehouden zal worden en tegen de overtreders  zonder verschooning verbaal zal worden opgemaakt.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 26 Maart 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Invoer van brood
Door de Broodbakkers in deze Gemeente wordt herhaaldelijk geklaagd dat door de ingezetenen alhier zoo van Middelburg, Nieuw-een St. Joosalnd en Oost & West Souburg brood wordt ingebragt hetwelk tot hun groot nadeel ja tot ondergang verstrekt uit hoofde zij des winters dezelve borgen en zoodra zij iets verdienen met hunne contante penningen uit een ander gemeente brood mede brengen.
Daar dezen invoer in strijd is met het reglement op den 4 Mei 1840 door den Raad dezer stad gearresteerd  hetwelk op den 24 Julij van datzelfde  jaar door HEGA is goedgekeurd. Waarbij een heffing van Gemeente opcenten op de Rijksaccijns is vastgesteld, zoo hebben wij bijde eerste klagte al aanstonds  maatregelen genomen om dit tegen te gaan en hebben naar aanleiding  van art. 6 van dat reglement de Plaatselijke ambtenaar gelast daar met de meest mogelijke gestrengheid  op te waken, terwijl wij ingevolge  dat artikel ook daartoe hebben uitgenoodigd  de Rijks ambtenaar alhier gestationeerd ; dan zoo wij  vernemen schijnen ?? tot gemelde  daartoe geen lust te hebben uit hoofde  in art. 8 van het reglement alleen 1/3  der calange  maar geene  afzonderlijke belooning aan hen wordt toegekend.
Intusschen is dezen invoer welke tersluiks gaat tot groot nadeel der stedelijke finantiën? En zouden wij Uwe Excie  dientengevolge verzoeken of Uwe Excie  niet zoude kunnen goedvinden ook den Heer Arrondissements Directeur  te willen uitnoodigen dat ZEG de goedheid mogt gelieven te hebben de bj ons gestationneerde commisen  tot de surveillance  ook voor dat punt te willen gelasten, daar wij vertrouwen zulks op de uitnoodiging van Uwe Excie  wel het gewenschte  gevolg zal hebben, en daardoor dezen invoer zonder stedelijk ?????  zal ophouden.
De Burgemeester
CDB
 
 Arnemuiden 26 Maart 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Voordragt Zetter
Tengevolge het overlijden van den Wethouder J. Kraamer, is ook bij het College van Zetters alhier een vacature ontstaan waarvan wij ter vervulling bij deze ingevolge Uwe Excie circulaire van den 4 September 1844 PB no 112 als zoodanig voordragen  den Heer A. Van Sweden lid van den Raad dezer stad en wie de vereischten bezit gevorderd bij Uwe Excie circulaire  van den 28 Augustus 1819.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 26 Maart 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                               f.15,75
Rogge                                  12,50
Periode  29 Maart   t/m 4 April 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 29 Maart 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                            5 cents
Idem                 5 oncen                          12 ½  cents
Idem                10 oncen                         25 cents
Idem                15 oncen                         37 ½ cents
Idem                20 oncen                         50 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden 1 April 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Beschikking onvoorziene uitgaven
In voldoening aan art.9 van UEGA besluit van den 1 Febr. 1833 PB 22 hebben wij de eer UEGA te berigten dat wij ons hebben verpligt geacht te disponeren op den post van onvoorzienen uitgaven in de begrooting voor dit jaar toegestaan en wel over een som van f.29,96 wegens een te kort op de register van den Burgerlijken Stand  over 1846 en f.4,69 wegens te kort voor onkosten van de schutterij welke  beide kunnen uit de onvoorzienen uitgaven van 1846 niet meer konden voldaan worden, als zijnde het toegestane tot andere einde gebezigd.
De Burgemeester
CDB
 
Aan den EA Raad der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigden Eerbied te kennen Bernardus Marinus Giffard, winkelier te Arnemuiden.
Dat den adressant de aanzegging heeft dat zijn tegenwoordig woonhuis  eerstdaags publiek zal worden verkogt, waardoor hij naar alle waarschijnlijkheid met zijne vrouw en kinders zonder huisvesting zal komen.
Dat den adressant zich dientengevolge verpligt vindt voor die tijd van een andere woning te voorzien waarin hij zijn beroep tot onderhoud van zijn gezin voortdurend zal kunnen uitoefenen.
Dat hij in zijn betrekking als winkelier aan de alhier woonachtige visschers  ook touwwerk & garen verkoopt waardoor hij in de gedachten is gekomen om tot gemak  derzelve en zijn eigen profijt zich kortbij de legplaats der vischschuit en  te vestigen en ten dien einde geen plaats geschikter heeft kunnen vinden, dan op het hoofd alhier en wel naast de woning van den tegenwoordigen Veerman Robbert Blaasse.
Dat geene woning aldaar staande, den adressant de vrijheid gebruikt zich tot UEA te wenden, eerbiedig verzoekend hem voor het bouwen eener woning het noodige consent te willen verleenen , en wel van de daar aan de stad in eigendom toebehoorende grond af te staan twaalf Ellen lengte en 5 EL breedte waarop hij een gebouw van steen en planken schuurtje zoude verlangen te stichten onder zoodanige bepalingen als UEA in billijkheid zulks vermeenen te behooren.
’t Welk doende
B.M. Giffard
Arnemuiden den 30 Maart 1847
 
Arnemuiden den 30e Maart  1847
In antwoord  op de missive van den 9den Maart 1847 der stedelijke regering betrekkelijk de declaratie en bedeeling der weduwe Canaar , armlastig te Middelburg meent de Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Arnemuiden te moeten berigten dat wat de bedeeling in kleederen en brood betreft, de Kerkeraad uitmakende het Diaconie-Armbestuur, niet wist dat wanneer eenmaal de hoofdbedeeling was  toegestaan van elke bedeeling naar tijd en omstandigheden ingerigt moest kennis gegeven worden, en dat deze kennisgeving ook nimmer gegeven is, als eenig armbestuur hetzelfde deed (bijv. Het Vlissingsche) omtrent armlastigen in onze gemeente; de kerkeraad wil evenwel gaarne aan deze weigering gehoor geven, als dezelve maar weten mag om welke wettige redenen die weigering geschiedt om in het vervolg zich daarna te kunnen gedragen.
Wat de kennisgeving der geneeskundige hulp aanbelangt er is door de kerkeraad kennis gegeven, maar op den 1e Februarij door de stedelijke secretaris  in handen van de president de kerkeraads hergeve?als niet behoevende welligt omdat het stedelijk bestuur gelijk ieder en iegelijk meende dat zulks wegens het spoedig overljden niet behoefde.
En wat de begraveniskosten betreft die zijn zoo als gewoonlijk en de kerkeraad moet zich over de daarover gemaakte aanmerkingen ten hoogste verwonderen aangezien dezelve niet kan denken dat het algemeen Armbestuur van Middelburg verlangd zoude hebben, dat er kennis van het overlijden der armlastige gegeven zoude worden om het lijk zoolang ongekist of onbegrav en te laten leggen, totdat men berigt had ontvangen hoe men wilde dat het begraven zoude worden, waarom de kerkeraad declaratie onveranderd heeft gelaten en hierbij specifiek terugzendt.
Wijders neemt de kerkeraad de vrijheid ter kennisse  van de Stedelijke regering van Arnemuiden te brengen, dat er zich door overlijden en verplaatsing van ouders?? naar de  ???weezen en kinderen hebben aangediend in wier verzorging de kerkeraad niet kan noch mag voorzien volgens het besluit van het klassikaal bestuur van den 20e Maart 1845 no 26 en opnieuw bevestigd door de commissie van het klassikaal bestuur in den comparitie van den 22 Augustus 1846, en waarop de kerkeraad tot de getroffen schikking van 22 Junij 1846 toegetreden, zonder buitengewone subsidie  om in deze behoeften te voorzien waarom de kerekraad om die buitengewone subsidie door dezen het WEA stedelijk bestuur verzoekt.
Eindelijk neemt de kerkeraad de vrijheid  een drietal exemplaren der afgehoorde? Rekening over den jare 1846 aan te bieden.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
Adriaan Filius  ouderling
J. Westerweel  diaken
Nog brengt de Kerkeraad ter kennisse der WEA regering dat de onvoorziene uitgaven ontoereikend voor de bestrijding der begraveniskosten en verzoekt door dezen om het voor het armhuisje bestemde geld op de begrooting daartoe te mogen gebruiken.
De Kerkeraad voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J. Westerweel reg. Diaken
 
Bovengenoemde opmerkingen van de Kerkenraad worden door het stadsbestuur doorgezonden naar B & W van Middelburg.
 
Arnemuiden 2 April 1847
Aan de Kerkenraad van Arnemuiden
Onderwerp: Betrekkelijk buitengewonen subsidie.
Ter beantwoording uwer missive van den 30 maart jl met betrekking tot de verzogte buitengewone subsidie , hebben wij de eer UE te berigten dat wij door de raad zijn verzogt mede te deelen dat het Stedelijk Bestuur geen fondsen heeft om reeds nu eene buitengewone subsidie te verleenen, doch dat zij vermeent die kosten zeer gemakkelijk kunnen gevonden  uit de toegestane bedeelingskosten voor personen, welke in den loop van dit jaar reeds overleden en mitsdien niet meer tot hunne laste zijn, doch dat ingeval de geheele voldoening en mitsdien  daaruit niet kan bestreden worden, zij zich voor gemagtigd kunnen houden , het tekort daarvan te  vinden uit de post van f.50- door deze vergadering  onder art. 21 in hunne begrooting toegetsaan.
Met opmerking dat ingeval het klassikaal bestuur tot bovengemeld punt besluiten kan nemen welke tegen de gevoelens van de vergadering strooken, wij HE( die moetende naleven) ook moeten verzoeken tot het bekomen vaan geldelijke ondersteuning tot dat bestuur te wenden, doch dat zoolang wij die verleenen en onzen bijstand weer oproepen UE billijk verpligt zijn die voorschriften op te volgen welke wij van hoogerhand krijgen en UE mededeelen.
Terwijl UE bij deze worden gemagtigd om de meerdere te doene uitgaven voor begrafeniskosten te betalen uit de disponibele fondsen  van dit jaar behoudens regularisatie in de begrooting van 1848.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 1 April 1847
Aan den Heer Controleur der directe belasting & Accijns te Middelburg
Onderwerp:Voorziening toezigt & Surveillance tegen fraudes.
Tengevolge UEG gedane uitnoodiging hebben wij de eer UEG te berigten dat de regering bereid is ingeval de verzochte combinatie van Rijksaccijns op het Gemaal & geslagt met den ontvangst der Stedelijke middelen door Zijne Excie den Minister van Financiën mogt vergund worden zij bereid is om in het toezigt in de surveillance tegen fraude  uit eigene middelen te voorzien.
Gaarne zag zij ook dat de ontvangsten der directe belasting en verdere accijnzen aan aan haar te gelijk mogt worden opgedragen en verzoekt UEG  zeer vriendelijk om dit verlangen aan den HOG Heer Arr. Directeur te  willen mededeelen met eerbiedig verzoekZHEG dit zelve aan ZE den Minister van Finaciën gunstig gelieve te ondersteunen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 6 April 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Broodzetting
In voldoening aan EGA besluit van den 19/26 Maart jl PB no 39 hebben wij de eer UEGA te berigten dat  de wigt der mudde tarwe , waarnaar ingevolge paragraaf ? 5 van art. 2 van het reglement op de zetting van het brood in deze Gemeente is aangenomen dat 96 ¾ ponden groftarwe brooden uit kunnen gemaakt worden, gemiddeld is vastgesteld te bedragen 74 ponden, terwijl de zetting volgens art. 7 van dat reglement zich alleen bepaalt tot het Groftarwen brood en niet voor het roggenbrood is vastgesteld.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 2 April
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                       f.14,50
Rogge                          12,00
Periode 5  t/m 11 April 1847
Extract etc.
Becius secretaris
 
Arnemuiden 5 April 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                   5 cents
Idem                 5 oncen                 12 cents
Idem                10 oncen                24 cents
Idem                15 oncen                36 cents
Idem                20 oncen                48 cents
Boven welke prijs het bovenstaand brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn:Dan: Baars
 
Bericht van de Staatsraad Gouverneur dat Adriaan van Sweden benoemd is bij besluit tot zetter grondbelasting patentregt personele belasting tot wederopzeggens.
 
Arnemuiden den 21 April 1847
Aan den Kerkenraad te Arnemuiden
Wij hebben de eer bij deze aan UE te doen toekomen de door HEGA goedgekeurde rekening der Commissie belast geweest met de verevening der te  korten bij het Diakonie Armbestuur over de jaren 1843 t/m 1846 met verzoek dat stuk als bijlage te verantwoorden bij de rekening van 1847.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 7 April 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Kennisgeving gepleegde diefstal
Op requisitie van den Heer Officier van Justitie bij de Arr.regtbank van Middelburg, is op gisteren den wethouder Adriaanse huiszoeking gedaan bij zekeren Pieter de Rijke dagloner, wonende alhier, een man wie zoo bij gemelde Off. Van Justitie als bij ons gereguleerd staat als van zeer slegte  conduite.
Bij deswegens gehouden onderzoek is in een zak gevonden een keulsch potje met boter & vet een pannetje met vet 1 ½ krentebrood en 1  ½ grof tarwenbrood en een stukje  kaas? De juiste voorwerpen welke bij zekeren Midavaine onder Middelburg Ambacht op de 1e dezer ontvreemd zijn.
Deze voorwerpen zijn onmiddelijk in beslag genomen en is en is van het verrigte door gemelde wethouder proces verbaal opgemaakt en aan den Officier van Justitie ingezonden, terwijl met voorlopig bevel van aanhouding gemelde persoon gevankelijk in het huis van Arrest te Middelburg overgebragt, om daar met zijn makkers die ook daarvan verdagt worden ..........?/
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 7 April 1847
Aan den Heer Gouverneur & en geneeskundige Commissie
Onderwerp: Vaccine
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat wij geene kennis ontvangen hebben dat gedurende den loop van het 1e kwartaal dezes jaars iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Aan den Heer Gouverneur
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente een aanhoudend toezigt word gehouden tot wering der bedelarij en dat gedurende het 1e kwartaal dezes jaars geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Idem
Onderwerp: Staat broodzetting
 Nevens deze hebben wij de eer aan uwe Excie te doen toekomen den staat der broodzetting over het 1e kwartaal dezes jaars zooals  die naar de opgave der marktprijzen alhier is geregeld geworden overeenkomstig hetbestaande reglement.
De Burgemeester
CDB
 
Heden den zesden April
Is overeenkomstig het bepaalde vervat in het reglement op het Brandwezen in deze Provincie ten overstaan van mij  wethouder  der stad Arnemuiden bij ongesteldheid van den Burgemeester overgegaan tot het nazien der brandspuit, blusch en brandgereedschappen mitsgaders  na die inspectie tot de exercitie met dezelve en is mij gebleken dat alles in een goeden staat zich bevind, zoodat me bij onverhoopte gelegendheid daarvan het noodige gebruik zoude kunnen maken zijnde die oefening tot genoegen en in den beste order afgeloopen.
Waarvan verbaal etc
De Commissaris Generaal
A:Adriaanse
De fung. Wethouder
Joos van der Weele
 
Arnemuiden den 6e April 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: oefening Brandspuit
De oefening der Brandspuit dezer Gemeente op dingsdag den 6 dezer maand ten genoegen plaats gehad hebbende, zoo hebben wij de eer  een afschrift van het proces verbaal te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
        Aanvulling 1847
 
Arnemuiden den 19 April 1847
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Benoeming tegenschatters
In voldoening aan Uwe Excie  besluit van den 6e dezer Maand PB 40 hebben wij de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat als tegenschatters om voor de zijde der belastingschuldige te dienen zijn benoemd geworden de personen van F. Joosse  en M. Kraamer en wanneer de ingezetenen zoo mede van de tijdsbepaling der beschrijving bij publicatie dd 19 dezer maand is kennis gegeven.
De Burgemeester
CDB
 
PUBLICATIE B & W der stede Arnemuiden brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente dat met het primitif beschrijving werk voor de personele belasting voor het dienstjaar 1847 een aanvang zal worden gemaakt op maandag den 3 Mei aanstaande terwijl de beschrijvingsbilletten acht dagen daarna door den ontvanger derdezelve belasting zullen opgehaald worden, met  aanmaning tot voorkoming van schade deze billetten naauwkeurig in te vullen, terwijl die geenen welke geen biljet mogten ontvangen hebben zich ten spoedigsten bij gemelde ontvanger ter verkrijging van zoodanig billet zullen behooren aan te melden, ten einde hetzelve voor den 31 e Mei ter zijner kantore overeenkomstig art.30 van de wet van 1833 SB 4 ingevuld te kunnen bezorgen met verder informatie dat tot tegenschatters voor de zijde der belastingschuldige zijn benoemd de personen van F. Joosse en Maarten Kraamer beide alhier woonachtig.
Gedaan te Arnemuiden den 19e April 1847.
De Burgemeester
CDB
 

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 9 April 1847
De prijs  der metrieke mudde
Tarwe                 f.14,60
Rogge                   12,10
Periode 12 t/m 18 April 1847
Extract etc
Becius secretaris
 

Arnemuiden den 11 April 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Verbaal Stedelijke Kas
Nevens deze hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den staat der stedelijke kas volgens de bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt en geteekend.
De Burgemeester
CDB
 
OPNEMING van het Kantoor van den PLAATSELIJKEN  ONTVANGER te Arnemuiden
Totaal in kas f.260,39
Handtekeningen:
De Plaatselijken Ontvangger
Baars
B &W
Corn: Dan: Baars
A: Adriaanse
Joos van de Weele
 
De Kerkeraad uitmakende ht diaconie armbestuur der Hervormde Gemeente te Arnemuiden meent ter kennisse der stedelijke Regering van Arnemuiden te moeten brengen dat het op derzelver uitnoodiging zoowel alsdoor den nood gedrongen Zijne Majesteit onze geëerbiedigde Koning een request heeft aangeboden opdat Jacoba Blaasse de Nooijer niet als bedelares mag worden weggevoerd met dringend verzoek om dat request met den hoogstmogelijke invloed waar zulks door de Stedelijke Regering noodig mogt geacht worden te willen ondersteunen.
Wijders neemt de Kerkeraad de vrijheid de stedelijke regering inlichting te vragen op welke wijze Pieter Goudzwaard te Middelburg wonende gedwongen zoude kunnen wordende kinderen van de overledene Elisabeth Goudzwaard tot zich te nemen of het armbestuur eenigzints tegemoet te komen.
Namens de Kerkeraad van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres;
J: Westerweel fung.diaken
 
Middelburg den 14 April 1847
Onderwerp: Verplegingskosten enz.
Ik heb de eer aan UEd: te doen toekomen eenen staat van onderhoudskosten in het bedelaars werkhuis te Middelburg voor de daarin vermelde persoon die ter zake van bedelarij is veroordeeld om naar eene bedelaars inrigting te worden overgebragt ten welken einde zij op den 12 Maart ll in voorz: werkhuis opgenomen, en den 17 daaraanvolgende naar de Ommerschans is getransporteerd en welke vroeger binnen uwe Stad is erkend onderstands domicilie te bezitten, UEd: verzoekende om die kosten ten bedrage van f.1,25 ter Prov. Griffie te doen overbrengen,kunnende UEd; zich voor gemagtigd  houden om het bedrag der voorz: kosten waarvoor eene allocatie op de Stedelijke begrooting voor  het loopende jaar bestaat, te voldoen uit den post voor onvoorziene uitgaven bij dezelfde begrooting toegestaan.
Verder ontvangen UEd: hiernevens eene nota van inlichtingen,betrekkelijk den persoon van  Klaas Joosse Grootjans  die mede ter zake van bedelarij  veroordeeld zijnden ,op den 19 Februarij l.l in het Provinciaal depôt  van bedelaars opgenomen en op den 17 Maart daaraanvolgende almede naar de Ommerschans overgebragt. Genoemde persoon schijnt blijkens de voorz: nota van inlichtingen binnen Uwe stad onderstands domicilie  te bezitten en ik heb mitsdien de eer UEd; te verzoeken mij,onder terugzending der meergemelde nota, te informeren of UEd: derzelver Stad als zoodanig  ten behoeve van dien persoon erkennen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden den 21 April1847
Aan den Heer Gouverneur
Onder terugzending der gevoegd geweest bij Uwe Excie missive van den 17e dezer maand  hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat den daarin vermelde persoon van Klaas Joosse Grootjans  wordt erkend als domicilie van ondertstand hebbende binnen deze Gemeente.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W te Middelburg
Den 16 April 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                         f.16,40
Rogge                           13,10
Periode 19 t/m 25 April1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 19 April1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood  van 2 oncen                 5 cents
Idem                 5 oncen                13 cents
Idem                10 oncen               25 ½ cents
Idem                15 oncen               28 cents
Idem                20 oncen               51 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn:Dan: Baars
 
  
De ondergetekende brengt  met eerbiedigheijd aan de heeren burgemeester en wethouders der stad arnemuiden ter kenis dat ik met primo ? april 1847 verandert van domisille en mijn woon verlaete deze stad
Verzoeke ontslagen te zijn mijn voortloopende termijn aanslagbiljet
UEdD Dienaar
B: de onleesbaar
 
Middelburg den 15 April 1847
Onderwerp:Onderhoud wegen
Aangezien het gedeelte van den Zandweg van de zaagmolens totArnemuiden gelegen tusschen het perceel sectie A no 123 en de stad zelve,zich in eenen ongunstigen staat van onderhoud bevindt,zoo wordt UEA als met den onderhoud van gezegd gedeelte belast bij dezen verzocht hieromtrent het vereischte in het werk te doen stellen.
De President der Centrale Directie van Walcheren.
Sprenger.
 
PUBLICATIE
Onderwerp: Schouwing & Omgang
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door of van wege het Stedelijk Bestuur opWoensdag den 5 Mei aanstaande eene schouwing zal worden  gedaan op de schoorsteenen ovens en andere stookplaatsen op het gebruik der Nederl.maten  & gewigten en op de voetpaden bruggen & leuningen.
Noodigen mitsdien een iegelijk uit om wel te willen zorgen dat op de deswegens bestaande bepalingen geene overtredingen gevonden worden  daar de nalatigen in deze ingevolge de voorschriften zullen achtervolgd worden.
Gedaan te Arnemuiden 19 April47
De Burgemeester
CDB
 
B & W der stad Arnemuiden
Onderwerp:Wering schadelijk gevogelte
PUBLICATIE
Gelet op het reglement op de wering van schadelijk gevogelte van den 15 October 1820, definitief goedgekeurd bij ZM besluit van den 6 Aug: 1822
Waarschuwen bij deze elk en een iegelijk dat op woensdag den 5 Mei aanstaande van wege het StedelijkBestuur , eene schouwing op en onder deze gemeente zal worden gedaan,op de wering der nesten van alle reigers, eksters, eksters, kaauwen, kraaijen , Vlaamsche gaaijen, woud, Bosch of zoogenaamde valduiven en Musschen.
Welke schouwingen zullen worden herhaald den eerste vrijdag van elke der maanden Junij Julij en Aug.
Wordende mitsdien een ieder aangemaand? Om zorg te dragen dat gemelde nesten zijn geweerd ten einde de bij het reglement vastgestelde boeten en verdere onaangenaamheden voor te komen.
Gedaan te Arnemuiden den 19 April1847
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 20 April 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Door den Raad dezer stad in haar vergadering van heden opgenomen een voorloopige goedgekeurd zijnde de Gemeente Rekening over den jare 1846 , zoo hebben wij de eer dezelve in triplo met de daarbij behoorende staten en verdere bewijsstukken ter finale goedkeuring bij deze aan UEGA aan  te bieden.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 20 April 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:Inzending Armrekening 1846
Door den raad dezer stad in hare vergadering van gisteren voorlopig opgenomen nagezien zijnde , de diaconie Armrekening voor den jare  1846, zoo hebben wij de eer in de toezending derzelve met bijvoeging der specifieke staten en verantwoording ter ontvangen liefdegiften over den jare 1845,te kenne te geven dat den raad zich verpligt heeft gevonden om den post  onder no 2  voorkomende welke door het Armbestuur  niet is opgenomen alsnog daarin te vermelden en die zoowel als in uitgaaf volgens het geresolveerde in de gecombineerde vergadering der Commissie uit UEGA dit aan het Armbestuur op de 22 Junij 1846 nog als in waarde hebbende verantwoord , mitsgaaders in ontvang & uitgaaf hebben gebragt de ontvange liedfdegiften voor den jare  1845 waarvoor  hier worden bijgevoegd de verantwoordings staten met vertrouwen dat het verrigte in deze UEGA goedkeuring zal wegdragen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 20 April 1847
Aan Heeren GS
Onderwerp: Afstand gedeelte grond
Tengevolge  een aan den raad dezer sad gedaan verzoek door B.M.Giffard winkelier wonende alhier is aan denzelven een gedeelte van stadsgrond afgestaan voor den aanbouw en door hem te stellen nieuwe woning.
Dit verzoek door den raad alzoo geaccordeerd zijnde ,hebben wij de eer onder  toezending eener deliberatie van den raad, hierbij aan UEGA te doen toekomen de bij UEGA besluit van den 6 Julij 1827 PB ??gevorderde staat van vervreemding  met de Acte  van Schutting ? & meting  met eerbiedig verzoek tot den voorwaardelijken afstand van het gedeelte grond door UEGA te worden geauthoriseerd.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 20 April 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Voordragt leden van den Raad.
Door den raad dezer stad op gisteren overgegaan zijnde tot  de benoeming van ??? kandidaten ter vervulling van de openstaande betrekking van een lid  van den raad,ontstaan door het overlijdenvan Jan Kraamer ,hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene afschrift van het in de vergadering opgemaakt proces verbaal et een lijst van voordragt  en wel overeenkomstig het besluit van den Heer St. Gouverneur dezer Provincie van den 24 Febr.1830 PB 28 ten einde daaruit door UEGA en lid van den stedelijke Raad te worden bevonden.
De Burgemeester
CDB
 

Lijst van voordragt van twee kandidaten welke aan HEGA  van Zeeland ,nevens het Proces verbaal van stemming wordt ingezonden om daaruit  een lid van den Raad der Stad Arnemuiden te worden benoemd.
 
Kesteloo Gillis   Oostcappel   ouderderdom    47
Kraamer Pieter  Arnemuiden                            44 ?
 
Arnemuiden den 20 April 1847
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 22 April 1847
De Districts Commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden alhier gevestigd heeft de eer UEd: te doen toekomen drie exemplaren van het verhandelde  in de algemeene vergadering van het Hoofd-bestuur en de afgevaardigden der Districts-Commissiën gehouden te Amsterdam den 29 Julij 1846.
 Dezelve Commissie verwittigt UEA tevens dat de jaarlijksche collecte alhier zal plaats hebben op Woensdag den 28 dezer maand en verzoekt UEA dat die ook bij U geschiede en de gecollecteerde gelden met eenen gecertificeerden staat worden overgebragt ten Stadhuize des voormiddags tusschen tien en twaalf uren
De Districts Commissie voornoemd
De Stoppelaar
 
Arnemuiden 26 April 1847
BEKENDMAKING
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat op woensdag den 5e Mei aanstaande van wege het Plaatselijk bestuur alhier , aan de huizen der ingezetenen eene collecte zal worden gedaan ten behoeve het fonds ter aanmoediging & ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden.
Noodigen mitsdien elk en een iegelijk uit om door milde bijdragen dit fonds krachtdadig te helpen ondersteunen en daardoor het Hoofdbestuur in staat te stellen voortdurend aan de ongelukkige krijgslieden , wie hun leven ter verdediging van den Vaderlandschen grond in de waagschaal stelden in die strijd zijn verminkt geworden, het noodige levensonderhoud te schenken.
De Burgemeester
CDB
Bovenstaande publicatie is op den 27 April van het raadhuis gedaan en i svoorts een exemplaar aangeplakt, waar zulks gebruikelijk is.
B & W
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden  26 April 1847
Aan de Leeraar der Gemeente
De Collecte ten behoeve het fonds voor de gewapende dienst in de Nederlanden door ons bepaald zijnde te moeten plaats hebben op woensdag den 5 mei a.s., zoo hebben wij de eer bijgaande circulaire van den Minister van Staat, belast met de Generale Directie der Hervormde Kerke aan UE: te doen toekomen met uitnoodiging om aan den inhoud derzelve op aanstaande zondag te willen voldoen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 5 Mei 1847
Aan den Heer Gouverneur
De Collecte voor de gewapende dienst in de Nederlanden in deze Gemeente op den 5 dezer plaatsgehad en opgebragt hebbende de som van f.3,78.
Zoo hebben wij in voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 1 Febr. Jl PB 16 de eer daarvan bij deze kennis te geven.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
 
 
 
Vervolg ingekomen stukken 1847
Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 14 Augustus 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe     f.18,00
Rogge         8,50
Periode   16 t/m 22 Augustud 1847
Extract etc
Becius secretaris.
 
Arnemuiden den 16 Augustus 1847
Zetting van het brood  in de Gemeente Anemuiden
Een brood van 2 oncen              5 ½ cent
Idem                5 oncen               14 cent
Idem               10 oncen             27 ½ cent
Idem               15 oncen             45 cent
Idem                20 oncen            55 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden 14 Augustus 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat prijs van het Brood.
Tot hiertoe zijn wij abusivelijk ten achter gebleven aan Uwe Excie in te zenden, de staat der regeling van den prijs van het brood gedurende de maand Julij jl  intusschen? Om tot reders daarvan  hetzelve alsnog aan Uwe Excie te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het Diaconie Armbestuur neemt met eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering van Arnemuiden  te brengen dat tot het Armbestuur zich gewend heeft zekere Jacomina Vinke woonachtig thans alhier, armlastig in de gemeente van het Nieuw- & St. Joosland ten behoeve van haar kind en wel ten bedrage van f.1,50 per week tot welke bedeeling bij dezen vrijheid wordt gevraag de inlichtende staat in duplo opgemaakt word hierbij gevoegd.
Namens de kerkeraad der Hervormde Gemeente
H: Haesebroeck
L. van Eenennaam Azn pres.
 
Inlichtingen
Omtrent Jacomia Vink,geb. Nieuwland 13 Maart 1818, ged. In de Hervormde Kerk te Nieuwland; gereformeerd; arbeidster ; ongehuwd; laatste 4 jaar gewoond in Nieuwland, aldaar geboren, laatst op het zoogenamde Ponte veer gewoond hebbende, het beroep van arbeidster uitoefenende
 
Arnemuiden 17 Augustus 1847
Aan B & A te Nieuw & St. Joosland
Vogens mededeeling van hetdiaconie Armbestuur  alhier heeft tot het bekomen van onderstand voor haar kind tot hetzelve gewend  zekrer Jacomina Vinke arbeidster met verzoek daar zij in de behoeften van hetzelve niet kan voorzien eene wekelijksche bedeeling te mogen erlangen van 75 cents.
Deze persone blijkens den hiernevens gevoegde staat volgens de wet van den 28e Novb. 1818 binnen Uwe Gemeente armlastig zijnde,verzoeken wij UEA ons wel te willen mededeelen, of UEA ons wel te willen mededeelen of UEd: in die bedeeling genoegen nemen, zullende wij binnen den bepaalde tijd 14 dagen geen berigt ontvangende , het daarvoor houden dat bij UEA tegen de voorgestelde bedeeling, geen bedenking is voorgekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Vrijdag den 6 Augustus
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Ampliatie op het reglement van plaatselijke policie aldaar,bij missive van B & W dier stad van 9 Julij jl
Is goedgevonden
B &W van Arnemuiden met toezending ener nota van aanmerking, welke op de onderhavige ampliatie zijn voorgekomen uit te noodigen  om bij den stedelijken raad onder mededeeling dier nota , in overweging te brengen om de ampliatie te wijzigen in vergevorm?? als daarbij is aanbevolen.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt
 
Behoorende bij resolutie van GS van den 6e Augustus
Nota van aanmerkingen op de ampliatie op het Reglement van Policie der stad Arnemuiden
Aanbevolen wijzigingen
In plaats van het woord “gemeente “te stellen “kom der gemeente ‘
Art: 4  Alle hazardspelen, hetzij met kaarten, dobbelsteene, of op eenige andere wijze, geene uitgezonderd op straten en wegen worden verboden, op de boete van een gulden
Art:5  Wanneer de overtreder, binnen 12 maanden na de eerste bekeuring dezelfde overtreding andermaal begaat, zal hij door den regter veroordeeld worden, hetzij tot het dubbel der geldboete , tegen over de eerste overtreding bedreigd,hetzij tot eene gevangenisstraf van éen dag.
Bij alle vonnissen waarbij geldboeten worden opgelegd, zullen de overtreders tevens verwezen worden in eene gevangenisstraf van één dag voor het geval dat zij onvermogend zijn om de hun opgelegde boete te voldoen
De boeten zullen komen ten behoeve der plaatselijke kas.
Elke overtreding zal, bij en door den bevoegde beambte op te maken proces verbaal worden geconstateerd, en dit laatste aan den Burgemeester worden ter hand gesteld, om aanden Ambtenaar van het openbaar Ministerie bij het Kantongeregt, verzonden te worden.
 
Ampliatie op het reglement van Plaatselijke Policie te Arnemuiden van den 10 December 1835
 
Art:1
Het invoeren van mestspecie en andere vuilnissen zal des Zaturdags in de kom der Gemeente, niet langer mogen plaats hebben dan tot den morgen ten 8 uur,terwijl ten allen tijde het vervoer daarvan, zoo veel doenlijk buiten om de stad en wel langs den cingel de zuid & west wel moet plaats hebben, hetwelk in geschil ter beslissing aan het oordeel van den Burgemeester wordt overgelaten , zullende de overtreders  onmiddellijk gestuit en dien onverminderd in een boete  veroordeeld? worden van drie Gulden.
 
Art:2
Het harddraven met een rij of voertuig en losse paarden in de kom der Gemeente, wordt aan een iegelijk ten strengste verboden, mitsgaders het zonder geleide laten loopen  van paarden, terwijl de zelve bespanne voor rij of voertuig, niet alleen gelaten mogen worden, maar daarbij steeds een vertrouwd persoon  moet tegenwoordig zijn , zullende op kermis of andere feestdagen,wanneer zich meer dan gewoonlijk menschen op straat bevinden, volsterkt  geene jonge paarden binnen de Gemente toegelaten worden, terwijl dezelve  ten allen tijde  op ene eerste daartoe te doene aanmaning, door of vanwege de Burgemeetser de kom der gemeente moeten verlaten en de overtreders dezer bepaling gestraft worden met eene boete van 1 tot drie gulden.
 
Art. 3
 
Tot voorkomen & wegnemen van onaangename stanken waardoor tijdelijk? ziekten en ongesteldheid kunnen ontstaan, wordt het in de  kom der Gemeente aan een iegelijk verboden  eenig vuil of modderwater voren op de straat te werpen,om daarmede te schuren noch het vuilwater of slijk  uit derzelver modderputten voorkomende  in de goten aan de straat uit te dragen, zullende  een iegelijk verpligt wezen , zijn vuilwater niet door riolering wegloopende , buiten de Gemeente in het Kanaal of in afloopende slooten aan de stad behoorende te werpen ,terwijl de daaruit voorkomende modder  in de daartoe bestemde asch en vuilisbakken zal moeten gebragt worden, onder in achtneming van  hetgeen dienaangaande in artikel een der ? Ampliatie  is voorgesteld en een en ander op een boete van vijftig cents
 
Art: 4
Alle hazardspelen hetzij met kaarten ,dobbelsteenen of op eenige  andere wijzen geene uitgezonderd op straten & wegen verboden op de boete van één gulden
 
Art: 5
Wanneer de overtreder binnen 12 Maanden na de eerste bekeuring dezelfde overtreding andermaal begaat, zal hij door den regter veroordeeld worden, hetzij tot het dubbel der geldboete tegenover ???? overtreding bedreigd het zij tot eene gevangenistraf van 1 dag.
 
Bij alle vonnissen waarbij geldboeten worden opgelegd,zullen de overtreders tevens verwezen worden in eene gevangenisstraf van 1 dag, voor het geval dat zij onvermogend zijn in de hun opgelegde boete te voldoen..
De boeten zullen komen ten behoeve der Plaatselijke  Kas van elke  overtreding zal  een door den bvoegden beambte op te maken proces verbaal worden geconstateerd en dit laatste aan den Burgemeester worden ter hand gesteld, om aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministeie bij het Kantongeregt verzonden te worden.
Gedaan te Raadhuis der Stad Arnemuiden
Den 26 Augustus 1847
B & W van Arnemuiden
CDB
 
Aan Heeren GS van Zeeland
Arnemuiden 1 September 1847
Ten gevolge UEGA bevinden 6 Aug jl is door den Raad dezer stede gewijzigd geworden de Ampliatie op het  reglement van policie met de daarbij aanhoorende wijzigingen etc
Etc.
De Burgemeester
CDB
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 6 Augustus 1847
Is goedgevonden
De voorschreven staten te arresteren behoudens de daarin gestelde opmerkingen etc tot bekoming van autorisatie om op het Fonds  van Onvoorziene Uitgaven te mogen disponeren, gedaan door het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden
Extracten etc
De Griffier der Staten
 Slegt
 Hierin met name : verschotten bij gelegenheid van het verblijf van 2 agenten van Justitie en een detachement dragonders op den 1e en 2e  Pinksterdag jl     f.10,91
 
Arnemuiden den 18  Augustus 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afloop der Schutterij
De inschrijving, loting,beoordeeling dr vrijstellingen,opmaken der rollen inlijving der manschappen,en opzending van de bijzondere rol der schutterij dezer gemeente voor dit loopende jaar, geregeld ten uitvoer gebragt zijnde,hebben wij de eer in voldoening aan Uwe Excie circulaire  van den 4 Mei dezes jaars PB52 kennis te geven.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 20e Augustus 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                        f.17,00
Rogge                            8,00
Periode   23 t/m 30 augustus 1847
Becius , secretaris
 
Arnemuiden den 23 Augustus 1847
Zetting van het brood in de Gemeente SArnemuiden.
Een brood van 2 oncen                   5 ½ cent
Idem              5 oncen                   13 ½ cent
Idem              10 oncen                 26 ½ cent
Idem              15 oncen                 39 ½ cent
Idem              20oncen                  53  cent
Boven welke prijs het bovenstaand brood niet mag worden vekogt
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars.
 
Arnemuiden den 23 Augustus 1847
Aan de EW Kerkenraad der Hervormde Gemeente
Te Arnemuiden
Onderwerp:Armen fondsen
Bij het opmaken der armbegrooting van den jare 1848 eerlang bij het Bestur wordt ingewacht, kunnen wij niet nalaten UE: de hoogst mogelijke bezuining aan te bevelen daar de stedelijke fondsen zonde het leggen van hoogere of meerder lasten op de ingezetenen buiten staat zijn verdere groote opofferingen te doen als zij tot heden gedaan heeft en mitsdien al die geenen der weezen ,welke slechts eenigsints daarom kunnen worden  geroijeerd? en moeten afgelaten worden, terwijl andere  zoo min  mogelijk behoorden te worden aanbesteed , daar de raad zich anders verpligt zal achten ,die naar omstandigheid te moeten verminderen,terwijl wij in elk opzigt UE moeten verzoeken zooveel mogelijk,op middelen bedacht te zijn,waardoor de uitgaven voor administratie eenige vermindering zoude kunnen ondergaan dat UE; met ons steeds werkzaam mag bevonden worden,het wezenlijke belang der ingezetenen te helpen bevorderen.
De Burgemeester
CDB
 

Den 23 April 1847
De prijs  der metrieke mudde
Tarwe                  f.17,00
Rogge                    14,00
Periode  26 april t/m 2 Mei 1847
Extract etc
Becius , secretaris
NB een extreem hoge broodprijs.
Normaal ongeveer f.9,00 per mudde tarwe.
Het wordt nog erger op 7 mei: dan is de prijs van een mudde tarwe gestegen tot f.18,30 en kost een brood van 2 oncen 5,5 cents en een brood van 20 oncen 56 cent
Het maximum in die tijd is de prijs van 20 gulden per mud in juni
 Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                5 cents
Idem                5 oncen               13 cents
Idem               10 oncen              26 cents
Idem               15 oncen              39 cents
Idem               20 oncen              52 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Ontvangen van het plaatselijk Bestuur van Arnemuiden de som van drie gulden acht en zeventig cents zijnde den opbrengst der collecte voor het fonds van de gewapende dienst in de Nederlanden voor den jaar 1847.
 Middelburg 6 Mei 1847
De Stoppelaar
 
Middelburg den 23 April 1847
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad heeft zich tot het bekomen van onderstand bij hetzelve aangemeld Catarina  Le Mahieu wed. A. Toupet
Armlastig in Arnemuiden.
Geen bezwaar dat voor rekening van Arnemuiden 30 cent per week aan ondedrstand wordt verleend ?
B & W van Midelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius.
 
Is de gedrukte publicatie van HEGA  houdende herijk der Nederlandsche maten & gewigten
Op 27 April 1847.
 
Middelburg den 20e April 1847
Onderwerp: Ontslag en benoeming bij de Regtbank te Middelburg
Ik heb de eer UEA tot deszelfs  informatie mede te deelen dat ZM bij besluit van den 10den dezer, no 71, heeft goedgevonden  den Heer Mr. N.J. van Eekelen  uit zijne betrekking van Officier bij de Arr.-Regtbank te Middeburg, eervol te ontslaan, en, bij besluit van dezelfde dagteekening no 72, ter zijner vervanging te benoemen  Jonkheer Mr. A.G. van Vredenburch, thans Substituut-Officier bij de Regtbank
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Vredenburch
 
Middelburg den 22 April 1847
Onderwerp: Duplicaat lijst kiesbevoegden
Op de bij Uwe missive van den 1 dezer  no 91/2 aan mij ingezondene duplicaat-lijst der kiesbevoegden, komt onder anderen een overledene voor, welke daarop van zelve niet had moeten zijn geplaatst.
Ik heb vermeend UEd; daarop te moeten opmerkzaam maken, ten einde UEd: bij volgende gelegenheden voor de behoorlijke opmaking der lijsten van stem-en kiesbevoegden te beter zouden kunnen zorgdragen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredeburch
 
Middelburg den 22 April 1847
Onderwerp: Toezigt op den invoer van brood.
Naar aanleiding van uwe missive van den 26 Maart ll no 107, heb ik den Arr. Directeur der Directe belastingen te Middelburg gehoord, in hoe ver of door denzelve gevolg zou kunnen gegeven worden aan het door UEd. te kennen gegeven verlangen dat de Commiesen van ’s Rijksbelastingen binnen uwe gemeente door denzelve met het toezigt op den frauduleusen invoer van brood worden belast.
In antwoord daarop is mij door gemelden Directeur te kennen gegeven dat dezelve bereid is, om de bedoelde commiesen te gelasten, de clandestine invoer van brood binnen uwe gemeente zooveel mogelijk tegen te gaan, doch dat alsdan de voormelde commiesen zouden behooren gecommissioneerd en beëedigd door en voor de autoriteit  aan  welke het beheer van en het toezigt over de plaatselijke middelen is opgedragen in maniere als door de administratie van ’s Rijksbelastingen in eenen omgekeerden zin verschillende ambtenaren voor de plaatselijke belastingen tot recherche van ;sRijks accijnsen, buiten bezwaar van ’s Rijks Schatkist zijn  ??????? geworden.
Onder mededeeling van het voorz: antwoord heb ik mitsdien de eer UEA in overweging te geven, om tot het voorgaande te besluiten en mij onder toezending van een afschrift van het reglement der plaatselijke belasting op te geven de namen en voornamen der Commiesen welke UEA in voege voorz: zouden wenschen te commissioneren wanneer ik over dat belang verder met den Heer Arr. Directeur der Directe Belasting alhier, in onderhandeling zal treden.
De Staatsraad Gouverneur van de
Provincie Zeeland.
Van Vredenburch
 

Arnemuiden 30 April 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Betrekkelijk het tegengaan van clandestien invoeren van brood.
Onder toezending van een afschrift van het reglement der plaatselijke belasting  van deze Gemeente hebben wij de eer in voldoening aan Uwe Excie missive van den 22 April jl  te kennen te geven dat wij gaarne tot de surveillance van de  clandestiene invoer van brood in deze Gemeente zagen de alhier gestationeerde commiesen Adriaan Visser en Dingenus Remijn.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 17e April 1847
Onderwerp: Tienjarig Alphabetisch Register op de Provinciale Bladen.
Verzoek daaraan deel te nemen. De kosten zullen de f.2- niet te boven gaan.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch
 
Arnemuiden 30 April 1847
Het bestuur van Arnemuiden neemt 1 exemplaar voor zijn rekening. Verder is niemand in Arnemuiden geabonneerd op de Provinciale  Bladen.
 
Middelburg den 26 April 1847
Onderwerp: Verplegingskosten
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden  eenen staat van onderhoudskosten in het Bedelaarswerkhuis te Middelburg voor den daarin vermelde persoon, welke bij Uwe  missive van den 21 dezer no 142  binnen uwe stad is erkend onderstands domicilie te bezitten, UEd verzoekende  om die kosten ten bedrage van f.6,50 ter Provinciale Griffie te doen overbrengen, kunnende UEd: zich voor gemagtigd houden om het bedrag der voorz: kosten waarvoor geene allocatie op de stedelijke begrooting voor het loopende jaar bestaat te voldoen uit den post voor onvoorziene uitgaven bij dezelfde begrooting toegestaan.
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie
Van Vredenburch
 
Middelburg den 26 April 1847.
Onderwerp: uitgifte van grond ? van opstal
Met de voordragt van den Raad Uwer stad ingezonden bij uwe missive van den 20 dezer no 154 en strekkende om magtiging te erlangen tot de uitgifte in regt van opstal van 48 ellen gemeentegrond, niet blijkende voor welke tijd die uitgifte  zal geschieden, noch welke redenen er bestaan om dezelve zonder eenige geldelijke uitkeering voor het toegestane genot te doen plaats hebben, heb ik de eer UEA te verzoeken mij hiermede nader bekend te maken.
Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden 30 April
Aan den Heere Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: over afstand grond
Ter beantwoording van Uwe Excie missive van den 26 dezer maand  hebben wij de eer  Uwe Excie  te berigten dat de bedoeling van den  stedelijken raad met betrekking der 48 ellen grond in regt voor opstal aan R.M. Giffard  is  voor een onbepaalden tijd of wel tot  zoo lang het gebouw weder mogt gesloopt worden gelijk in de  deliberatie bepaald is, aangezien voor een zeker getal jaren deze  uitgifte  moeijlijk kan plaats hebben, terwijl het te verleenen gedachte grond is onverpacht, en was begroeit en alzoo volstrekt niet tot eenige schade is leidende van stadsinkomsten in het vervolg de bewoner zeer goed in staat zal stellen om mede te dingen naar het te verpachten veer op het Nieuwland als in die na beleid te stichten/strekken??? , terwijl dan ook om die reden, als ook de ingezetenen over het algemeen genoegzaam ja bovenmate zijn belast, de raad heeft goeddgevonden  onder approbatie van HEGA dit geringe gedeelte grond voor den opbouw eener woning zonder betaling van eenige grondcijns aan den adressant volgaarne af te staan.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 26 April 1847
Onderwerp: Uitreiking permissie biljetten voor het beweiden en afmaaijen der wegen.
Ik heb de eer UEd. hiernevens te doen toekomen de permissie biljetten voor het afmaaijen van de zijkanten der wegen in UEd. gemeente voor het loopende Zomersaizoen, met verzoek dezelve aan de belanghebbenden te willen doen uitreiken; terwijl ik tevens de eer heb UEd. te informeren dat de Centrale Directie  zich voorstelt tot de afgifte der permissie biljetten voor het beweiden der wegen, benevens de daaroe vereischte kappers op Maandag den 3 Mei eerstkomende te vaceren des voormiddags ten 10 uren.
De President der Centrale Directie van alcheren.
Sprenger
 
Arnemuiden 1 Mei 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Bedijking Oranjeplaat
Overeenkomstig den 4 zinsnede van art.13 der Wet van den 6 Junij 1840 , hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen weten het een dubbelde der bij ons ontvangene missive van den Heer Foek? Dronkers  houdende kennisgeving dezelven het voornemen hebbe? om over te gaan tot gedeeltelijke bedijking van het schor genaamd de Oranje Plaat gelegen voor het Arnemuidsche Kanaal.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 1 Mei 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een staat houdende opgave der Broodzetting zooals die in de afgeloopenen maand April jl  naar de opgave der marktprijzen  van het stedelijk Bestuur van Middelburg ontvangen, alhier is geregeld geworden en zulks overeenkomstig het besluit van HEGA dd 19/26 Maart jl PB 33
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 30 April 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.18,00
Rogge                  14,25
Periode  3  t/m 9 Mei 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                    5 ½ cents
Idem                5 oncen                   13 ½ cents
Idem               10 oncen                  27 cents
Idem               15 oncen                  40 ½ cents
Idem               20 oncen                  54 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
Goes den 1 Mei 1847
Onderwerp: Alimentatie
Wij zien ons op uitnoodiging van het Algemeen Armbestuur dezer stad en ten einde  hetzelve deszelfs administratie over het dienstjaar 1846 zoude kunnen vereffenen gedrongen UEA bij vernieuwing en met aandrang te verzoeken om wel de noodige beschikkingen te willen nemen, tot eene spoedige voldoening van de volgende schuldvordering , wegens voorgeschoten alimentatiekosten, waartoe wij vermeenen te meer vrijheid te hebben, aangezien ons algemeen Armbestuur zich steeds geijverd een dadelijke overmaking van elders verschuldigde alimentatiën te bewerkstelligen, en daarom op wederkeerigheid vermeend te mogen aanspraak maken.
Verleenden onderstand aan:
M.J. Le Mahieu ten bedrage van f.1,22
 
B & W der stad Goes
Handtekening
 
Arnemuiden den 1e Mei 1847
Aan B & W der stad Goes
Onderwerp: Alimentatiekosten Mahieu
Tot hiertoe hebben wij gewagt met de voldoening der declaratie van M.J. Le Mahieu ad f.1,22 uit hoofde wij vanaf Januarij tot op het einde der bedeeling eene tweede declaratie waren inwagtende ten einde  de betaling derzelve UEA gelijkelijk aan HEGA  aan te vragen, daar hier geen Algemeen Armbestuur bestaande, zullen uit de Stedelijke Kas  moeten geschieden, hetwelk zoo als UEA bekend is , niet zonder autorisatie mag plaats hebben.
Om alsnu niet langer oorzaak te blijven het Algemeen Armbestuur uwer stad  over art.6 ? deszelfs Administratie zich kan vereffenen, hebben wij in voldoening Uwe missive van den 1e dezer  maand de eer hierbij onder toezending der declaratie de verschuldigde f.1,22 te doen toekennen, met verzoek daar de aanvrage eerst in Julij kan plaats hebben de ordonnantie van betaling zonder dagteekening te willen laten kwiteren.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 10e Mei
Aan de Heere Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Schouwing & Omgang
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen  een afschrift van het Proces Verbaal van de gedane schouwing & Omgang welke alhier op den 5.dezer maand heeft plaats gehad en waarvan het resultaat ons geene aanleiding tot eenige observatiën heeft gegeven.
De Burgemeester
CDB
 
Proces Verbaal van schouwing en opneming.
Heden den 5.dag der maand Mei 1847, zijn wij ondergetekende B & W van de Gemeente Arnemuiden wettig te zamen gekomen, om, ter voldoening aan onze verplichtingen bij de art. 58,61, 62 en 63 van het Reglement op het Bestuur te platten Lande in Zeeland van den 23sten Julij 1825 no 132, voorgeschreven, de onderscheidene schouwingen en opnemingen, ons bij dezelve artikelen opgedragen, te verrigten.
En hebben wij ons alzoo aan de huizen en werkplaatsen der ingezetenen begeven, ons de bestaande smederijen, ovens, schoorsteenen en andere stookplaatsen doen aanwijzen en dezelve naaukeurig onderzocht; mitsgaders ook in oogenschouw genomen de aschbakken, vlasdroogerijen, hooitasschen en dergelijke aanwezige verzamelplaatsen van ligt vuur vattende stoffen.
Wijders hebben wij de broodbakkers en broodslijters voorzoovele die binnen deze Gemeente gevonden worden, bezocht, in overeenstemming met de zetting van hetzelve, te verzekeren.
Al verder hebben wij ons bij de winkeliers en andere neringdoende ingezetenen vervoegd, tot onderzoek naar de opvolging der bestaande bepalingen, aangaande het gebruik van maten en gewigten; terwijl door ons ten slotte mede schouwing over de binnen deze Gemeente liggende voetpaden, waterleidingen, beschoeijingen en dergelijke is gehouden.
Zijnde het resultaat van al het bovenstaande door ons verrigte, dat sedert de laatste Schouwing, geene veranderingen alhier aanwezige ovens of stookplaatsen zijn gebragt dat de zuivering der stookplaatsen op enkelde  welke nog met het schoonmaken hunner woning geen aanvang hadden gemaakt heeft plaatsgehad, terwijl deze op onze uitnoodiging aannamen, dit naar gewoonte te zullen verrigten, terwijl de aschbaken als andersints in goeden staat worden onderhouden.
Bij het onderzoek van het brood is ons geene aanmerking voorgekomen, dewijl het gewigt en de hoedanigheid  als naar gewoonte  in goede order is bevonden, en zulks niet te wenschen overliet.
Dat in de Werkplaatsen en winkels niet dan Nederlandsche maten & gewigten gevonden worden, als zijnde  die ook niet meerder aanwezig.
Terwijl de voetpaden, waterleidingen etc welke voor het grootste gedeelte door de stad worden onderhouden, in een goede staat waren gebragt, zoodat noch het een noch het ander eenige aanleiding tot groote aanmerkingen heeft gegeven.
De Burgemeester en Wethouders voornoemd
Corn: Dan: Baars
A:Adriaanse
 
Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 7e Mei 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                  f.18,50
Rogge                     15,30
Periode   10 t/m 16 Mei 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 10 Mei 1847
Zetting van den prijs van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                5,5, cents
Idem                5 oncen                14 cents
Idem              10 oncen                28 cents
Idem              15 oncen                42 cents
Idem              20 oncen                56 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 

Onderwerp: Landverhuizers
Volgens sommige nieuwspapieren  zijn in het loopende jaar nog al een beduidend getal personen uit de provincie  Zeeland naar Noord-Amerika vertrokken ter vestiging.
Gaarne opgave van het aantal van vorig jaar en de eerste maanden van 1847.
Met de aangeving: matig bemiddeld, zeer bemiddeld, geheel onvermogend en ontbloot  van middelen en verder met vermelding van hun beroep.
DeStaatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch.
 
Arnemuiden den 12 mei 1847
Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
In voldoening aan Uwe Excie missive van den 7e Mei jl, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat tot heden nog niemand uit deze gemeente naar Noord-Amerika is vertrokken  doch zoo wij vernemen,heeft Cornelis Moens sedert  2 ã 3 jaar alhier woonachtig en uitoefenende het bedrijf van winkelier het voornemen om met zijn vrouw & 3 kinderen derwaarts te vertrekken, zoo vernemen wij dat hij zich verder buiten staat bevindt om alhier in zijn behoeften te voorzien zijnde hij ontbloot van middelen doch is door een gering erfpost zoo het schijnt in de gelegendheid gesteld voor eigen kosten  de reis aante vangen, voor het overige is ons niet bekend of alhier  meerdere het voornemen hebben om ons land te verlaten.
De Burgemeester
CDB
 
Goes den 12 Mei 1847
Onderwerp: Alimentatie M. J. Le Mahieu
De bij UEA missive van den 4 dezes met f.1.22 gevoegde Declaratie wegens verleende onderstand aan M.J. Le Mahieu, benevens de ordonnancie van betaling doen wij UEA hiernevens de laatst voor voldaan geteekend terug onvangen
B & W der stad Goes
Handtekeningen
 
Middelburg den 14 Mei 1847
Onderwerp: Toezigt op den invoer  van brood door Rijksambtenaren.
Naar aanleiding van uwe missive van den 30 April ll no 163, is de Heer Arr. Directeur der Directe belastingen te Middelburg omtrent het verstrekken ener Commissie  door  UEd: op de Commiesen Adriaan Visser en Dingenus Remijn voor het surveilleren op den invoer van brood binnen uwe gemeente gehoord.
In antwoord daarop is door genoemden Directeur te kennen gegeven dat dezelve tegen het verstrekken van die commissie geene bedenkingen heeft, en zich voorstelt om de bedoelde Commiesen ter bekwamer tijd tot het doen der verlangde surveillance aan te bevelen.
UEd: hiervan mededeeling doende geef ik UEd: in overweging om als nu aan de voormelde Commiesen eene acte van aanstelling te verleenen en dezelve vervolgens te doen beëdigen in voege als reeds bij mijne missive van den 22 April ll aan UEd. is opgemerkt  geworden, zullende ik van een en ander uw nader rapport inwachten.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden Junij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Commiesen
De betreffende commiesen zijn beëdigd.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 14 Mei 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                       f.19,50
Rogge                         16,00
Periode 17 t/m 23  Mei 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 17 Mei 1847
Zetting van het brood in de Gemeente van Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                           6 cents
Idem                5 oncen                          14 ½ cents
Idem              10 oncen                          29 cents
Idem              15 oncen                          43 ½  cents
Idem              20 oncen                          58 cents
Boven welke prijs het bovengemelde brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn;Dan: Baars
 
NB tot nu toe is dit de hoogste prijs voor 1 mudde tarwe in dit archief aangetroffen !! 
Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 7 Mei 1847
Gelezen zijnde de missiven van B & W van Arnemuiden
Betreffende voordragt om aan Bernardus Marinus Giffard 48 ellen stadsgrond geschat op een waarde van f.12- in regt van opstal uit te geven, zonder betaling van cijns, ten einde daarop een woning te bouwen, onder voorwaarde dat hij de daarvan verschuldigde grondbelasting zal moeten  voldaan, en dat, bij eene slooping van het gebouwde, de grond eigendom der stad zal blijven;
Is goedgevonden
Het Stedelijk  Bestuur van Arnemuiden tot de voorschreven uitgifte te magtigen met bepaling  dat zulks zal behooren te geschieden bij behoorlijke overeenkomstig artikel 760 van het Burgerlijk Wetboek, in de daartoe bestemde openbare registers over te schrijven acte; terwijl van het volbrengen dezer handeling het rapport van B & W bij de Vergadering zal worden tegemoet gezien.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt
 
Heden den 2 Junij 1847
Zijn wij B & W der stad Arnemuiden ten gevolge dezer ons verstrekte magt door den raad dezer stad op grone der res. Van HEGA van 7 Mei 1847 met B.M. Giffard, winkelier in deze Gemeente overeengekomen in manier navolgende
Dat de eerst ondergeteekenden verklaren bij den aangemelden B.M.G uit te gaan in regte van opstal en gedeelte van den aan deze stad toebehoorende grond groot acht & veertig Nederlandsche Ellen makende een gedeelte uit van Sectie B no 76 door deskundigen geschat voor den opbouw eener woning een waarde te hebben van Twaalf Gulden.
Verklaren voorgeschreven grond vrij zonder betaling van eenige jaarlijksche rente of erfpacht  te hebben uitgegeven onder voorwaarde echter dat aan hetzelfde huis gene andere bestemming mag worden gegeven, welke ten nadeele der stad zoude kunnen uitloopen in welk geval zullende hetzelve tot een ander einde ingerigt wordende voor de vergunning van het Bestuur moeten verzocht worden,terwijl zoodra dit gebouw om welke omstandigheid ook gesloopt of vernietigd wordt de grond het eigendom blijven der stad en daarvan zonder onze toestemming verder geen gebruik mogen maken
Etc.
B & W
Corn: Dan: Baars
 
Middelburg, den 14 Mei 1847
Onderwerp: Toezending Declaratie
Ten vervolge op onze missive van den 23 Febr.1847, hebben wij de eer eene declaratie van het Algemeen Bestuur toe te zenden vier declaratiën van het Algemeen Armbestuur dezer Stad groot f. 3,90,45 etc wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van Jannetje Huissoon Job Klaassen,Catarina Le Mahieu, Wed. A. Toupet en Maatje de Gruijter wed. Jan Kramer verzoekende het bedrag dier declaratie overenkomstig  de bestaande voorschriften, binnen de tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W der stad Middelburg
De Stoppelaar L.P.
t.o.HEA
Becius
 
Arnemuiden den 2 Junij 1847
Aan den Hervormden Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Declaratiën van onderstand.
Wij hebben de eer hierbij aan UE: te doen toekomen, drie declaratiën van verschuldigde verplegingskosten als J.Huissoon f.8,90,Job Klaase f.45,00en M.  de Gruiter  wed. J.Kraamer f.8,50,alle  van in deze Gemeente armlastige personen, met verzoek op de voldoening binnen den tijd van drie maanden wel de noodige order te willen stellen.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 18 Mei 1847
Onderwerp: Mededeling uitslag herkeuring miliciens.
De tot uwe stad en de ligting van het loopende jaar behoorende milicien Adriaan Boone, die onlangs bij het 6e regiment Infanterie is ingelijfd geworden, is,op grond van art. 161 der wet van den 8 Januarij 1817 ter herkeuring herwaarts teruggezonden,waarvan het gevolg is geweest dat dezelve door GS uit hoofde van groote zwakte & vermagering , en waardoor tijdelijk ongeschikt voor de dienst bevonden zijnde, voor een jaar is vrijgesteld en naar zijn haardstede teruggezonden,
Ter zijner vervanging zal diensvolgens het laagste  niet opgeroepen nummer der lotingslijst uwer stad moeten worden in dienst gesteld, zoodat ik UEd: verzoek ons bijgaande order tot oproeping aan den loteling Cornelis Grootjans te doen uitreiken, en wijders te zorgen dat deze met den staat model litt. DD in triplo in een extract uit enzelven zich op donderdag den 27 dezer, des voordemiddags te 10 ure aan het locaal van het provinciaal gouvernement late vinden,ten einde aan den provincialen Kommandant ter inlijving te kunnen worden overgegeven; zullende het evenwel aan genoemden milicien vrijstaan, zich door eenen plaatsvervanger of nummerwisselaar in de dienst te doen vervangen, in welk geval de persoon die voor hem zal optreden, aan mij zal moeten worden aangeboden,op den 31 dezer, terwijl hij,daartoe genegen, en in staat zijnde,de voldoening aan de oproeping tot dien dag zal kunnen aanhouden.
Overigens gelieve UEd: te  zorgen dat van bovenstaande aanteekening worde gehouden op de militie registers uwer stad.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland.
Van Vredenburch
 
Arnemuiden den 26 Mei 1847
Aan den Heer Gouverneur
Samenvatting: zoon Cornelis onbereikbaar,sinds 14 dagen uitgevaren met zijn vader  en onbekend wanner hij terugkomt onbekend. Ook onzeker of hij zijn dienst door een plaatsvervanger zal laten waarnemen.. Wanneer er meer informatie komt, kunt Uwe Excie daarvan rapport inwachten.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 21 Mei 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedreigde belediging op de Pinksterdag.
Het is Uwe Excie bekend dat de zoogenaamde Oranje Plaat, leggende voor het Arnemuidsche Kanaal door den Heer Dronkers wordt bedijkt  aan welke bedijking plus minus 360 man arbeiden..
Drie à vier weken voordat met dat werk een aanvang is gemaakt, hebben reeds een groot gedeelte dezer lieden zich alhier opgehouden en hebben bij de bakkers & winkeliers op den pof levensmiddelen gekocht.
Van de betaling van dezen schuld komt weinig terecht omdat zij  maanden later,bij ander leveranciers hun inkopen doen en ook  naar elders velen vertrokken zijn met achterlating van hun schuld.
De Gouverneur nodigt de heer Dronkers uit om mee te werken aan de schuldvereffening van de polderwerkers., maar het kwaad is geschied en vele pofklanten  zijn niet mee te achterhalen.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 18 Mei 1847
Nominative staat van Verlofgangers der Nat.Militie in hunne haardsteden en verlof hebbende
Maartense Steven 6e Reg. Infanterie  ligting 1844 : door tusschenkomst van den Gouverneur.
 
Middelburgden 23 Mei 1847
Onderwerp: Belasting Gemaal
De Minister van BIZA vraagt met den meesten spoed eene naauwkeurige opgave van het bedrag der opcenten en van de opbrengst over den jare 1845 der plaatselijke belasting die in uwe stad op het gemaal geheven wordt en wel afzonderlijk voor de tarwe en de Rogge.
Zoodanige opgave  uit de bijlagen der rekening en begrooting uwer Stad niet kunnende opmaken, heb ik de eer UEA uit te noodigen mij met den meesten spoed voor of uiterlijk op den 26 dezer maand eenen staat de voorschreven opbrengst bevattende  te doen toekomen etc.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
Aanmerkingen: De gezamentlijke ontvangst der tarwe & rogge heeft bedragende  de som van f.734,54 ½  voor den jare 1845
 

Negative Verklaring betrekkelijk den onderhoud van de Molenpolder te Arnemuiden voor den Jare 1847
B & W der Stad Arnemuiden als met  directie voor den Molenpolder belast verklaren met alle naauwkeurigheid te hebben onderzocht en doen nazien  den dijk van gezegden polder en bevonden dat dezelve is in een goeden staat, zonder dat in den loop van dit jaar buiten onvoorziene rampen daaraan eenig onderhoud of herstelling vereischt wordt.
Arnemuiden den 24 Mei 1847.
B & W
Voornoemd
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden den 24 Mei 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Onderhoud Molenpolder
In voldoening aan UEGA resolutie  van den 20 Januarij 1842 no 27 hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een negatif berigt voor den onderhoud der Molenpolder aan deze stad Behoorende gedurende het jaar 1847.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden den 24 Mei 1847
Aan den Heere Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Zuivering Rupsennesten
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 28 Januarij jl hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij op den ontvangst dezer circulaire als naar gewoonte zijn overgegaan tot de afkondiging der Wet  van den 26 Ventose 4 jaar, houdende eene algemeene zuivering van rupsennesten in de boomen, hagen of struiken, staande op het grondgebied dezer Gemeente, dat wij op de bepaalde tijden daarop behoorlijke schouwingen hebben gedaan, en geene nalatige eigenaars . pachters of gebruikers  aan hunne verpligting hebben gevonden, terwijl wij stadsboomgewas door den arbeider hebben doen nazien, doch geene dier insecten daaraan heeft ontdekt.
De Burgemeester
CDB
 
Aan Heeren B & W der stad Middelburg
Onderwerp: Mutatie Schutterij
Den 24 Mei 1847
Wij hebben de eer UEA te berigten dat in deze Gemeente  naar Uwe stad is vertrokken de persoon van Jacobus Johannis Kroon , schutter van den 1 Ban 1 Categorie en geregtigd om ten jare 1851 tot de reserve over te gaan, mitsgaders Adriaan Hendrikse welke ten jare 1846 bij de reserve is geplaatst omin 1851 uit de schutterlijke dienst te worden ontslagen.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 22 Mei 1847
Onderwerp: Maatregelen ter voorkoming van ongeregeldheden
 Ten gevolge Uwer missive van den 21 dezer heb ik den Officier kommanderende het in het Eiland Walcheren gestationeerd detachement Dragonders verzocht om door zijne onderhebbende manschappen gedurende de ophanden zijnde feestdagen en in het bijzonder op den Tweeden Pinksterdag in Uwe Stad patrouilles te doen houden.
Ik vlei mij dat daardoor, en door de van Uwe zijde te nemen maatregelen, de ongeregeldheden zullen kunnen worden voorgekomen waaraan zich het in Uwe voorschrevene missive bedoelde werkvolk anders zouden kunnen schuldig maken.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Aan den Heere Gouverneur
Onderwerp: Berigt uitslag maatregelen ter voorkoming van ongeregeldheden.
Onder dankbetuiging der door Uwe Excie aan ons door het detachement dragonders verleende adsistentie, hebben wij de eer Uwe Excie te kennen te geven.
Dat op zondag de Luitenant van het detachement met een onderofficier en 2? Dragonders in deze Gemeente eene patrouille hebben gedaan en op dat oogenblik alles rustig zijnde zich langs de zeedijk voorbij den  in te dijken polder weder huiswaarts zijn gekeerd.
Dat op gisteren twee patrouilles hebben plaats gehad als  een des avonds om 5 uur en de andere om 7 uur.
Dat de eerste patrouille naar eenige oogenblikken toevens weder zijn vertrokken terwijl de tweede  bij hare aanmelding? bij den Burgemeester te kennen gaven, ook het voornemen bestond weder dadelijk huiswaarts te keeren, en zij zonder kennisgeving aan den Kommandant in deze Gemeente niet mogten verblijven.
Dat den Burgemeester derzelver tegenwoordigheid hoogst noodzakelijk keurende doordien een groot gedeelte der poldergasten reeds braaf beschonken al zingend door de plaats liepen, onmiddelijk een ordinance naar ZEG heeft gezonden , met verzoek dezelve tot nader order te mogen houden, dat op deze aanvrage ZEG met 2 dragonders zich oogenblikkelijk alhier heeft vervoegd en na met den Burgemeester gesproken de noodige bevelen gegeven ten twaalf ure  weder vertrokken, terwijl de laatste patrouille  als hare tegenwoordigheid  niet meer nodig oordeelende tusschen 2 à 2 ½ uur heden morgen zijn vertrokken kunnende wij tot ons genoegen Uwe Excie berigten dat  voorbijgegaan de vrolijkheid door een meer dan gewoon gebruik van sterken drank, er niets  bijzonder is voorgevallen, en wij alzoo voor oproerige bewegingen zijn bewaard gebleven.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 21 Mei 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                           f  18,75
Rogge                              15,50
Periode 24 t/m 30 Mei 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 24 Mei 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                           6 cents
Idem               5 oncen                           14 cents
Idem              10 oncen                          28 cents
Idem              15 oncen                          42 cents
Idem              20 oncen                          56 cents
Boven welke prijs het  brood niet verkogt mag worden.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Aan HEGA van Zeeland
Onderwerp: voordracht van raadsleden
Door het overlijden J. Kraamer
De voordracht Gillis Kesteloo en Pieter Kraamer.
Gillis Kesteloo was korenmolenaar, gehuwd 3 kinderen
Pieter Kraamer was kleermaker, gehuwd 7 kinderen.
 
Extract notulen B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                      f.18,25
Rogge                         15,50
Periode 31 mei t/m 6 Juni 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden  1 Junij 1847
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                5 ½   cents
Idem                5 oncen                14 cents
Idem               10 oncen               27 ½ cents
Idem               15 oncen               41 cents
Idem               20 oncen               55 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden den 1 Junij 1847
Aan den Heere Gouverneur
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een staat houdende  opgave der broodzetting zooals die in de afgeloopenen maand Mei jl naar de opgave der marktprijzen van het Stedelijk Bestuur van Middelburg ontvangen, alhier is geregeld geworden, en zulks overeenkomstig het besluit van HEGA dd 19/26 Maart jl PB 33
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 4 Junij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe               f.17,25
Rogge                 14,50
Periode    7 t/m 13 Junij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                      5 ½ cents
Een brood van 5 oncen                    13 ½ cents
Idem              10 oncen                     26 ½ cents
Idem              15 oncen                     39 ½ cents
Idem              20 oncen                     53 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 28 Mei 1847
Over aanvraag autorisatie van onvoorziene uitgaven bij de begrootingen over 1846 en 1847
Is goedgevonden
De staat goed te keuren behoudens de daarin gestelde opmerkingen,
Extract etc
De Grifier der Staten
Slegt
 
DE STAATSRAAD, GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Onderwerp: Vervoer van Vee
Gelet op art. 2 van het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee in deze provincie, alsmede op het rapport van den eersten, provincialen Vee-arts van gisteren no 978
Vergunt aan A. Filius
Wonende te Arnemuiden om ter weiding te vervoeren naar zijne weide aldaar de na te meldene runderen, als ééne zwartbonte vare koe
Uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
Onder toezigt policie; geheel afgezonderd van ander rundvee geweid  gestald en gevoed; vermelding van de juiste tijd van afslachting; bij vervoer magtiging van de Staatsraad.
Informatie aan B & W ter verdere handeling,
De Staatsraad Gouverneur
Van Vredenburch
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 11 Junij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.17,25
Rogge                  14,00
Periode 14 t/m 20 Junij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 15 Junij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging kohier
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat op 10 dezer bij ons van den controleur is ingekomen , het door Uwe Excie op den 4e Junij jl executoir verklaarde kohier van van de  personele belasting  voor het dienstjaar 1847/48 hetwelk op den 12 dezer is afgekondigd en  ten zelfden dage  aan den intermediairen ontvanger hebben verstuurd?
De Burgemeester
CDB
 

Publicatie
B & W der stad Arnemuiden.
Brengen ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente dat bij dezelve is ontvangen en aan de Ontvanger der directe belasting ter invordering verzonden het kohier der personele belasting  voor het dienstjaar 1827/28 met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat om na bekomen kennisgeving van zijnen aanslag ten spoedigsten het door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan binnen drie maanden na heden behooren te worden ingezonden.
Arnemuiden 21 Junij 1847
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 11 Junij 1847
Onderwerp:Brandweer.
De omstandigheid dat een plaatselijk Bestuur van eene der aan deze stad aangrenzende Gemeenten zwarigheid heeft gemaakt om de schade te voldoen welke aan eene der Stads brandspuiten overkomen is, bij gelegenheid dat dezelve eenen onlangs op het grondgebied dezer Gemeente plaats hebbende brand heeft helpen blusschen, zou ten gevolge kunnen hebben dat bij een verder voorval van brand in eene naburige Gemeente naar aanleiding van artikel 22 van het Stedelijk Reglement op het Brandwezen aan het personeel van het Brandwezen het uittrekken met eene of meer spuiten van de zijde des Stedelijken Bestuur werd geweigerd.
Ten einde  echter de verantwoordelijkheid van dit Bestuur bij een zoodanig geval te kunnen dekken hebben wij na voorafgaand overleg met HEGA besloten aan de plaatselijke Besturen der tegen de stad aangrenzende of naburige gemeenen af te vragen of dezelve in geval van eenen kapitalen brand onder hun ressort( voor zoover deze niet te ver af door onbruikbare wegen van de stad verwijderd mogt zijn) ook de hulp der Stadsbrandspuiten zoude verlangen en of dezelve in zoodanig geval, ook bereid zouden zijn om de daardoor aan dat materieel   veroorzaakte schaden na van  weerszijden behoorlijk geconstateerd te zijn aan de stad te vergoeden, gelijk ook omgekeerd de stad zich tot zoodanige restitutie zoude verbinden, wanneer de spuit eener plattenlandsche Gemeente in de stad of op derzelver ambacht eene gelijke hulp mogt hebben bewezen.
UEA hiervan bij deze kennis gevende hebben wij de eer UEA te verzoeken de onderwerpelijke vraag wat uwe Gemeente betreft, in overweging te willen nemen en ons den uitslag daarvan te willen mededeelen terwijl wij ons veroorloven ten einde eene eventuele correspondentie omtrent deze aangelegenheid  met de Provinciale Autoriteit zoo mogelijk voor UEA te vermijden bij deze onzen brief een extract te voegen van de resolutie van HEGA van de 23 April jl volgens welke Uw Bestuur zich voor gemagtigd zoude kunnen houden om des verkiezende eene zoodanige overeenkomst met ons aan te gaan.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius.
 
Extract uit het Verbaal van HEGA van de Provincie Zeeland
Vrijdag den 23 April 1847
Gelezen zijnde eene missive van B & W der stad Middelburg van den 29 Maart ll  met bijlagen houdende
Mededeeling
Van den maatregel welke B & W zoo uit aanmerking dat dergelijke weigering van de Plaatselijke  eene weigering van de zijde des Stedelijken Bestuur tot het doen optrekken der Stadsbrandspuiten ingeval van brand in naburige Gemeenten ten gevolge  zoude kunnen hebben, als tot dekking van derzelver verantwoordelijkheid, in overweging hebben genomen, namelijk om aande Plaatselijke Besturen der tegen de Stad gelegen Gemeenten af te vragen of dezelve ingeval van brand onder hun ressort voor zoo ver dezelve niet te ver of door onbruikbare wegen van de stad verwijderd ware ook de hulp der Stadsbrandspuiten zouden verlangen en of dezelve in zoodanig geval ook bereid zouden zijn, om de daarvoor aan dat materieel veroorzaakte schaden na  van weerszijden behoorlijk geconstateerd te zijn aan de stad te vergoeden
Is goedgevonden
Aan B & W van Middelburg te kennen te geven
Dat bij deze Vergadering geene bedenking bestaat dat de Plaatselijke Besturen der nabij Middelburg gelegene Gemeenten zich verpligten om de schade welke aan de Stadsbrandspuiten die ingeval van brand in de bedoelde Gemeenten ter hulp zijn gesneld, tengevolge die hulp ontstaan uit de Plaatselijke Kas te vergoeden, doch slegts in zoo ver als het Stedelijk Bestuur genegen mogt zijn om zich ook van deszelfs zijde te verbinden tot vergoeding van schade  in het omgekeerd geval, dat is, wanneer de brandspuit eener plattelandsch Gemeente bij brand in de stad of in deszelfs ambacht hulp moge hebben bewezen, vermits niet alleen zoodanige wederzijdsche verbintenis, als billijk moet worden geacht, maar het ook niet schijnt te kunnen verwacht dat eene eenzijdige verbintenis elders bijval zoude ontmoeten
Afschrift
De Griffier der Staten
Slegt
Voor eensluidend afschrift
De secretaris der stad Middelburg
Becius
 
Arnemuiden 3 Julij 1847
Aan B & W van Middelburg
Onderwerp: Brandwering
Ter beantwoording van UEA missive van den 11 Junij hebben wij de eer UEA te berigten dat wij met goedkeuring van den Stedelijken Raad alhier  bij deze verklaren dat wij bij een kapitalen brand in deze of andere gemeente de hulp verlangen der stadsbrandspuiten en bereid zijn de schade welke daardoor aan dat materieel mogt veroorzaakt worden van stadswege te restitueren, ingeval van weerszijden bewezen mogt worden de daaraanbevindende degradatie ten gevolge de verleende hulp mogt zijn veroorzaakt, terwijl de stad dan nu ook een bevestigend antwoord verlangd om wanneer de brandspuit dezer Gemeente ter hare hulpe wordt verstrekt, wederkeerig ook bereid is op den voorgestelde wijze de veroorzaakte schade ten laste harer stad te doenherstellen.
Dat deze maatregel bij den raad als zeer billijk is aangenomen, kunnen wij bij deze UEA de verzekering geven  en wel aangezien zij nog daarom het onaangenaame? erkend, daar bij den ongelukkigen brand de zaagmolen onder stadsambacht  waar onze brandspuit met die uwer stad ter blussing heeft werkzam geweest, ten onze nadeele is uitgeloopen daardoor het vervoer den as derzelve is gebroken , doch welke als een verpligtende aan uwe stad betoonde hulp ten uwen koste hebben doen herstellen.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 17 Junij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                       f.18,75
Rogge                          15,75
Periode  21 t/m 27 Junij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 21 Junij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                  5 ½ cents
Idem                5 oncen                    14 cents
Idem               10 oncen                   28 cents
Idem               15 oncen                   42 cents
Idem               20 oncen                   56 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden 28 Junij 1847
Onderwerp: Vaccinatie
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden gezien de circulaire aanschrijving van den Heere Staatsraad Gouverneur van den 14: dezer maand PB nr 60 houdende nadere opwekking ter bevordering van het algemeen gebruik der  koepokinenting.
Maken bij deze bekend dat van heden af en voorts dagelijks bij de geneeskundige alhier gelegendheid zal worden gegeven tot het gratis  doen vaccineren hunner kinderen voor zoo ver dezelve kenbaar onvermogend zijn met aanbeveling om van deze gelegendheid gebruik te maken, daar zij anders dezelver kinderen verstoken  zouden van het zoo nodige schoolonderwijs daar geene kinderen alsdan zonder gevaccineerd te zijn  volgens de wet mogen worden toegelaten.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 25 Junij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.20
Rogge                  16,25
Periode 28 Junij t/m 4 Julij 1847
Extract etc
Becius secretaris.
 
NB. Dit is de tot nu toe hoogst geconstateerde prijs in 1847
 
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                      6 cents
Idem                5 oncen                     15 cents
Idem               10 oncen                    29 ½ cents
Idem               15 oncen                    44 cents
Idem               20 oncen                    59 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Extract verbaal van Heren GS van Zeeland
Vrijdag den 25 Junij 1847
Gezien de voordragten ter vervulling van openstaande Gemeente-Raads-plaatsen in de Gemeene Arnemuiden c.a.
Is goedgevonden
Te benoemen tot de onbezoldigde betrekking van Lid van den Gemeente-Raad
Arnemuiden c.a. Gillis Kesteloo in plaats van Jan Kraamer overleden, die met 1850 zou hebben moeten aftreden..
Beëedigen en installeren als zij voldoen aan al de vereischten bij art.3 van het Reglement op het Bestuur te platten lande gevorderd.
De Griffier der Staten
Slegt
 
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden
Maken bekend dat door HEGA tot lid van den stedelijken raad alhier is benoemd geworden de persoon van Gilles Kesteloo en zulks in plaats van Jan kraamer overleden.
Wordende een iegelijk verzogt gemelden persoon die op den 8 dezer maand bij de de raad is beëedigd en zitting heeft genomen in deze zijne betrekking te erkennen en te eerbiedigen.
Arnemuiden 16 Junij 1847
 

Middelburg den 25 Junij 1847
Ik heb de eer UEA te kennen te geven dat ik tot den herijk der maten en gewigten in de stad Arnemuiden ook voor de Gemeenten Kleverskerke en Nieuw-en St. Joosland zal vaceren op Maandag en Dingsdag den 12 en 13 Julij  aanstaande van des voormiddags 9 tot des namiddags ten 2 ure met uitnoodiging  om het bovenstaande den belanghebbenden wel te willen mededeelen.
De Arr.IJker voor het 1e District van Zeeland
P.C. de Vos
 
Aan Heer B & A der Gemeenten Kleverskerke & Nieuw & St. Joosland.
Wij hebben de eer UEA bij deze te berigten dat op Maandag & Dingsdag den 12 & 13 Julij aanstaande van den voormiddag 9 tot des namiddags  te 2 uur  ten stadhuize alhier door den Heer Arr. IJker zal worden gevaceerd  voor den herijk der Ned. Maten en gewigten
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 1 Julij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Broodstelling
In voldoening aan het Besluit van Heeren GS dd 19/26 Maart jl PB 38 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der broodzetting,zooals die naar opgaaf der marktprijzen gedurende de maand Junij jl alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
CDB
 
Leyden, den 25 Junij 1847
Onderwerp: Gelden van ontslagen gevangenen
Krachtens art.52 van het KB van 4 November 1821 no 16 hebben wij de eer aan UEdA hiernevens te doen toekomen, de somma van f. 9  negen Gulden ten behoeve van J.Vogel ontslagene gevangene uit het Huis van Militaire Detentie onder ons beheer.
Deze som is het bedrag der uitgaanskas na aftrek van hetgeen hem voor resigeld enz.is verstrekt geworden.
Wij verzoeken UEA gemelde som aan de belanghebbende op vertoon van zijn paspoort te willen uitbetalen, en ons, onder couvert van het Stedelijk Bestuur alhier, den ontvang te berigten, door wiens welwillende  tusschenkomst UEA deze ontvangt.
D Commissie van Administratie over de gevangenhuizen te Leyden,
Handtekening
 
Arnemuiden 1 Julij 1847
 Aan de Commissie van Administratie voor de gevangenen te Leyden
Onderwerp: Ontvangst adsignatie van Vogel
Uwe missive van den 25e Junij jl met bijvoeging van een adsignatie groot f.8,91 is ons geworden en  het bedrag daarvan aan den belanghebbende uitgereikt.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 3? Julij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben ons verpligt geacht den inhoud van UEGA besluit van den 21 Junij jl PB 62 aan den Raad dezer stad  te  moeten mededeelen, en zijn namens deze verzogt geworden UEGA te berigten:
“Dat bij overweging het meest verkieselijkst is bevonden ons te zullen gedragen aan de proefbakkingen welke bereids zijn of nog zullen worden gedaan in dit en volgende jaren door de zorg van het Bestuur der stad Middelburg als hebbende wij ten allen dage ons gehouden aan de prijs van het graan door dat bestuur gesteld hetwelk daarna? In het vervolg geregeld zal worden naar den uitslag der gedane of nog te doen proefbakkingen en de zwaarte der graanen , zooals die bevonden zal worden jaarlijks te bedragen,terwijl zolang het getal ponden brood welke uit elk mud tarwe gebakken kan worden opnieuw niet is geconstateerd, dezelve geen zwarigheid maakt zich te houden aan de bepaling dienaangaande bij het reglement op de broodzetting in deze gemeente vastgesteld naar aanleiding van art 5 van het hierboven aangehaalde besluit hebben wij de eer UEGA den uitslag van het geresolveerde bij deze te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 29 Junij 1847
Onderwerp: Toezigt op den invoer voor brood
In antwoord op uwe missive van den 16 dezer no 192 heb ik de eer UEd: te kennen te geven, dat de Heer Arr. Directeur der Directe belastingen etc. te Middelburg mij bij missive  van den 25 dezer maand mededeeling heeft gedaan, dat door denzelve bij missive van denzelfden dag, de Controleur te Middelburg is aangeschreven om de thans binnen uwe stad gestationeerde Rijks-Commiesen A. Visser en D.  Remijn, te gelasten om de clandestine invoer van brood binnen uwe stad gepleegd wordende ter ontduiking van de aldaar geheven wordende  plaatselijke belastingen, zoo veel mogelijk tegen te gaan, en bij het bevinden van eenige overtreding op deze materie , tegen de schuldigen, overeenkomstig de deswege bestaande  reglemenare bepalingen te verbaliseren.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Extract uit de Notulen van B & W van Middelburg
Den 2 Julij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                      f.19,50
Rogge                        14,00
Periode 5 t/m 11 Julij 1847
Extract
Becius secretaris
 
Arnemuiden 5 Julij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                     6 cents
Idem               5 oncen                     14 ½ cents
Idem             10 oncen                     29 cents
Idem             15 oncen                     43 ½ cents
Idem             20 oncen                     58 cents
Boven welke prijs het bovenstaande  brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars.
 
Arnemuiden 5 Julij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Misdraging miliciens
Op gisteren is door een paar jongens welke in hooggaande staat van dronkenschap verkeerden, de rust der ingezetenen eenigsints verstoord geworden en wel door derzelver baldadigheden schreeuwen & vloeken,waartegen al kondende dit somwijl ernstiger gevolgen hebben verbaal is opgemaakt en aan den Heer Officier van Justitie ingezonden.
Deze jongens zijnde Klaas de Gruiter en Blaas de Gruiter beide miliciens met verlof in deze Gemeente en voorkomende op het register der verlofgangers I.I.onder no 14 en 22 behoorden als verlofgangers  wel een betere gedrag aan den dag te leggen en zouden Uwe Excie verzoeken bij aldien deze misdraging door eene niet dan geringe policie straf achtervolgd worden , te willen bewerken dat op dezelve eene meer militaire tucht mogt worden toegepast, hetwelke onzens  inziens in gevolge art.179 en 180 der wet op den 8 Januarij 1817 SB1 wel kan plaats hebben,ten gevolge welke bepaling wij ons voor verpligt achten Uwe Excie daarin al aanstonds mededeeling te doen.
De Burgemeester 
CDB
 
Arnemuiden den 6 Julij 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Aanvraag onvoorziene uitgaven
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de staat houdende aanvrage om autorisatie op het fonds van onvoorziene uitgaven over het 2e kwartaal van dit jaar met verzoek daar in de begrooting van dit jaar gene posten voorkomen waar uit de te doene betalingen kunnen geschieden aan ons de vereischte autorisatie te verleenen, dezelve uit het fonds van onvoorziene uitgaven te doen plaatshebben.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 28 Junij 1847
Ik heb de Eer UEA bij dezen te doen toekomen de Staat van openstaande  debiteuren binnen Uwe gemeente woonachtig met verzoek mij onder terugzending derzelve Staat te willen inlichten of dezelve nog in zelfde onvermogende staat bevinden.
De  Ontvanger der Registratie etc.
Van Sonsbeeck
 
Arnemuiden den 8 Julij 1847
Onder terugzending van de Staten van openstaande debiteuren in de Gemeente van Arnemuiden & Cleverskerke mij bij Uwe missive van den 28 Julij jltoegekomen heb ik de eer UEG te berigten dat de daar op vermelde personen te weten
 Op de 1e Staat
Klaas Mar: Meulmeester-Jacob Jacobse –Blaas Jac: de Nooijer-Teuntje van Belzen,vrouw van L: Grootjans ; Jacob-Adriaan en Lieven Meulmeester.
Opde 1 Suppl staat
Job Jobse ;- Robbert Jacoba  Schroevers
Op de 2e Suppl staat
Jan Janse de Nooijer- Izak Daniel?de Ridder
Johannis Blaasse –Eeuwoud Baak
Op de 3e Supl staat
Jannetje Gillis de Nooijer- Marinus  Kerk???
Op de  4 Suppl. Staat
Jannetje  Nederhand en Jacob Blaasse de Nooijer alle in ene armoedige staat zij overleden en de ander daarop vermelde personen in dezelve onvermogende staat nog verkeeren , , met uitzondering van Pieter Maartense , wiens huisvrouw Katharina Wisse in het vorige jaar gedeeltelijk Erfgenaam is gebleven in de nalatenschap van haren vader Leendert Wisse alhier overleden en thans zoo ik vernomen heb woond bij Jasper de Munck gehuwd met hare zuster Jozina ? Wisse, aan den Dam van Middelburg na het Nieuwland.
En dat die op den Staat van Cleverskerke gemelde  nog in dezelve behoefige en onvermogende staat zich bevind.
De Burgemeester van Arnemuiden
En Cleverskerke
CDB
 
Arnemuiden den 7 Januarij 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Pensioen
Bij ZM besluit van den 3 Junij jl no 61 is nu wijlen Aleijda Catharina  Le cevalier ? weduwe Francois Paul Chaterij ? in leven gepensioneerd burgerlijk Ambtenaar begunstigd met een Jaarlijksch pensioen ten laste van den Staat ten bedrage van 174 gulden.
Uwe Excie volgens circulaire van den 21 Julij e.k daarvan kennis gevende ,moeten wij Uwe Excie tevens berigten gemelde weduwe reeds op den 7 April jl alhier is overleden van welk overlijden wij de eer hdebben hierbij tevens  het in den circulaire gevorderde doods extract te doen toekomen, met mededeeling daar de Acte van pensioen door de nagelatene dochter ( wie volgens het bovengemelde besluit het halfjaar pensioen  na het overlijden van hare moeder geniet) nog niet is ontvangen wij het nummer van het bewijs van inschrijving niet kunnen opgeven.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den7 Julij 1847
Ik heb de eer ingevolge art 10 der Instructie als Heelmeester dezes ter kennis te brengen dat door mij in het 2e kwartaal 1847 een voorwerp zijnde beneden het jaar is gevaccineerd, doch geene aan kinderziekten lijdenden zijn behandeld.
J:Oversluijs
Aan het Plaatselijk Bestuur
 
Arnemuiden den13 Julij 1847
Wij hebben de eer aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der gevaccineerde kinderen  gedurende het 2e kwartaal van dit loopende  jaar.
Ten gevolge Uwe Excie circulaire van den 1 Junij jl hebben wij de ingezetenen ook aangemaand  om gebruik te maken der vaccinatiën, en is het Armbestuur                                                                           en den schoolmeester verzocht geworden daarop naauwkeurig te letten.
Hoezeer nu deze circulaire op het laatst van het kwartaal is ontvangen, mitsdien nog weinig gevolg kan hebben gehad, zoo bestaat over het algemeen tegen dezelve een vooroordeel, daar toch meer dan eens de ondervinding geleerd heeft, de gevaccineerde  zoowel die ziekte krijgen als  de ongevaccineerde  en zooals wij in deze Gemeente gezien hebben in geene geringe mate  en daarvan tot optreden nog duidelijk geschonden zijn, zoodat uit dien hoofde  wij in het belang  van  zijne kinderen  bevreesd is  die vreemde  smetstof in het lighaam te brengen daar die voorbeelden niet spoedig zijn vergeten, terwijl wij echter zoo veel mogelijk aan die circulaire de hand zullen houden.
 

Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 9 Julij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                     f.19,00
Rogge                       12,50
Periode 12 t/m18 Julij 1847
 
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden  den 11 Julij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
 
Een brood van 2 oncen                           5 ½  cents
Idem               5 oncen                           14  ½ cents
Idem                10 oncen                          28 ½  cents    
Idem               15 oncen                         42 ½  cents
Idem                20 oncen                        57 cents
Boven welke prijs  het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 

Arnemuiden den 11den Julij1847
De kerkeraad uitmakende  het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente te Arnemuiden meent met den meesten eerbied ter kennisse der Stedelijke Regering te moeten brengen dat dezelve door de vele uitgaven ten behoeve van overledene van weezen ten hunne laste gekomen in de onmogelijkheid verkeert om bijaldien dezelve door geene buitengewone subsidie geholpen kan worden, de wekelijksche bedeeling tegen aanstaande zondag den 18ste Julij 1847 zal moeten staken met kennisgeving tevens dat dezelve ten gevolge der missive der stedelijke Regering van 2 April 1847  tusschenkomst van HEGA heeft ingeroepen.
De kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente te Arnemuiden.
H: Haesebroeck pres.
L.van Eenennaam fung. Pres. Oud.
J. Westerweel fung.diaken
 
Arnemuiden 12 Julij 1847
Aan den Heere Gouverneur
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat er binnen deze  Gemeente gedurende het tweede kwartaal dezes jaars een aanhoudend toezigt is gehouden op de wering der Bedelarij, doch dat in die tijd geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Idem
Onderwerp: Verbaal stedelijke Kas
f.132,30 kasgeld
 
Arnemuiden 12 Julij 1847
Aan den Heere Gouverneur
Onderwerp:opneming bezaaide Bundertallen
In voldoening aan de laatste zinsnede van Uwe Excie  circulaire van 24 Febr. 1843 PB 25 hebben wij de eer Uwe Excie te berigten  dat de opneming van de bezaaide bundertallen bouwland onder deze Gemeente voor den oogst van dit jaar  ter bepaalde tijd heeft plaatsgehad.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 14 Julij 1847
Aan den Heere Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Diefstal en voordragt adsistent policiebeambte
In den verloopen nacht is bij den Landman J:Koster ontvreemd circa 20 kop vroege Aardappelen vermoedelijk gepleegd door zekerer Jacob de Quelerij , door toeval zij hem op heeterdaad niet in de magt hebben kunnen krijgen door den vlugt ;echter door den activiteit van onze veldwachter en buitengewoon opzigter op de jagt en visscherij Harthoorn daarna is bevonden denkelijk te zijn daar hij heden nacht tusschen 12 en 1 uur gaande met het uitdoen derzelve op hunne aannadering van slechts  weinige schreden, hij door de vlucht ontkomen hetwelk ten gevolge heeft gehad dat hij om circa 2 uur van dien nacht in de Gemeente door den veldwachter in zoover is achterhaald dat hij voor de persoon hem erkende , doch denzelve wegens  zijne vlugheid niet in handen heeft kunnen krijgen, terwijl hij eenige  tijd daarna denzelven met Harthoorn in zijne woning heeft zien sluipen, zijnde het toen kwart voor drie uur van een en ander is aan den Heer Officier van Justitie een omslagtig verbaal ter vervolging ingezonden.
Wij kunnen deze gelegendheid niet voorbijgaan Uwe Excie  den wensch te uiten , welke zoo  ampliatie reglement
door de Landlieden dezer Gemeente als die van Kleverskerke is kenbaar gemaakt hierin bestaande dat zij verlangen zouden dat gedurende den oogsttijd een of meer adsistents veldwachters mogt worden aangesteld, daar een veldwachter  niet toereikende is,om in de vele strooperijen welke aanvankelijk  geschieden en waarvoor men bevreesd is die zullen plaats hebben te beletten en dat door eene vrijwillige bijdrage onder Uwe Excie goedkeuring  daarvoor bereids een sommetje van plus minus vijftig gulden is ingeteekend.
Wij kunnen dit billijk verzoek niet anders dan met warme belangstelling ondersteunen want ook ons en de naburige regering van Kleverskerke doet het leed dat reeds aanvankelijk klagten van die roverijen  plaats hebben, terwijl men niet dan met kommer zijne vruchten op den akker  vertrouwd, zoo dat wij alles in het werk willen stellen dit verregaande misdrijf zooveel in ons vermogen is te keer te gaan en te betteugelen,  en hoezeer zoo min onze Gemeente kas  als die van Kleverskerke  veel kan bijdragen, zoo willen wij echter het mogelijke aanwenden om indien eene vrijwillige bijdrage  ontoereikend mogt wezen, in deze  buitengewone  te  voorzien daarin door eenige tegemoetkoming van stadwege  te verleenen , twijfelen wij niet of de regering van Kleverskerke welke daarin veel belangstelt  dat ook hierin zoo mogelijk willen dragen.
Daar deze dienst van stonde aan gevorderd wordt, zijn wij zoo vrij dit verlangen  aan Uwe Excie  kenbaar te maken  met vriendelijk verzoek als ware het slechts voorloopig, uwe Excie goedkeuring mogende  wegdragen, de regeling van een en ander  later kan plaatshebben, kunnende wij voorlopig den onbezoldigde opzigter  over de Jagt & Visscherij , Jan Hendrik Harthoorn als een derzelven voordragen, welke die met zijne betrekking gelijk kan waarnemen en zich dezen nacht zeer heeft onderscheiden.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 15 Julij 1847
Onderwerp: berigt ontvangst
Ik heb de eer aan UEA de ontvangst te berigten  van Uwe missive van den 9 dezer no 254 begeleidende afschrift eener ampliatie op het reglement van plaatselijke policie uwer stad, welk stuk door mij aan de beraadslagingen van HEGA zal worden onderworpen, terwijl aan UEA nader zal worden medegedeeld  of tegen den inhoud van het zelve, al dan niet eenige bedenkingen zijn voorgekomen.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch
 
Extract notulen B & W te Middelburg
Den 16 Julij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe           f.18,75
Rogge             12,00
Periode  19 t/m 25 Julij 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 19 Julij 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                  5 ½ cents
Idem                5 oncen                  14 cents
Idem               10 oncen                 28 cents
Idem               15 oncen                 42 cents
Idem               20 oncen                 56 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester van Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
Arnemuiden den 19 Julij 1847
De kerkeraad der Hervormde Gemeente te Arnemuiden brengt met den meesten eerbied ter kennis der Stedelijke Regering van Arnemuiden, dat bedeeling heeft aangevraagd en door de kerkeraad voor rekening van deszelfs onderstandsdomicilie in alimentatie is opgenomen Geertrui Jannetje Barbier, weduwe van den op den 8e Julij 1847 te Baarland omgekomene  Dingenes  Remijn van wien eene inlichtende  staat in duplo hiernevens gaat, met eerbiedig verzoek te mogen eten welke wijziging de gemeente van Serooskerke  aan deze bedeeling zoude wenschen gegeven te zien.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J. Westerweel pres. Diaken
 
Inlichtingen over de persoon van Dingenus Remijn door weduwe Geertrui Jannetje Barbier die voor rekening van deszelfs onderstads-domicilie alimentatie aangevraagd  & opgenomen bij het Diaconie Armbestuur der Herv.Gemeente
Commies; 15 Febr: 1839  op 39 jarige leeftijd met zijne huisvrouw G.J. Barbier naar Oostcapelle alwaar naar 14 dagen verblijf vertrokken naar Serooskerke van daar in September 1843 vertrokken naar Westcapelle en 1 november 1845 naar Arnemuiden overgeplaatst. Te Baarland den 8 Julij 1847 overleden.
Aldus in duplo opgemaakt
Te Arnemuiden den 18 Julij 1847.
De boekhouder bij het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
H.W. Hogerheijde.
 
Arnemuiden 20 Julij 1847
Aan Heeren B & A van Serooskerke
Door het Diaconie Armbestuur alhier is voor deszelfs onderstandsdomiclie in bedeeling opgenomen  de persone van Geertrui Jannetje Barbier weduwe van Dingenus Remijn, aan welke zij zoo voor haar als haar dochtertje hebben toegekend 75 cents des weeks.
Blijkens de ten deze gevoegde inlichting gemelde weduwe  met haar man binnen UEA gemeente vierjarige inwoning gehadt hebbende , zoo is derzelver onderstands domicilie ingevolge  art 4  der wet van 28 Nov. 1818 binnen UEA Gemeente, en hebben wij de eer onder kennisgeving daarvan UEA  te verzoeken ons wel te willen mededeelen of het Armbestuur ten uwent met die bedeeling genoegen neemt, zullende UEA wel begrijpen dat onder deze bedeeling geene geneeskundige hulp is gerekend, wanneer deze behoevende was.
De Burgemeester
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Maandag den 12 Julij 1847
Is goedgevonden: aan den schoolopziener in het 1e School-district dezer provincie opnieuw een som van f.50- uit de bij art. 3 der 2e Afdeeling van het 8: Hoofdstuk der Algemeene Provinciale begrooting voor 1847, voor schoolbehoeften toegestane allocatie tot voortzetting van het onderwijs van het thans nog ter schoolgaand zestiental kinderen, te verstrekken en zulks onder gelijke bepaling als bij de Resolutie der Vergadering van den 15 Januarij ll no 18 aan de daarbij verleende toelage is verbonden .
Extract etc
De Griffier der Staten
Slegt
 
Middelburg den 17 Julij 1847
Onderwerp: Tijdelijke versterking politiewezen
Beantwoordende uwe missive van den 16 dezer heb ik de eer UEd: te kennen te geven dat, het oog  gevestigd op het geen hier en daar , binnen dit gewest in den winter van 1845 en later naar aanleiding van mijne circulaire van den 27 Sept. Van dat jaar PB 10 heeft plaatsgehad , de door UEd: beoogde maatregel van tijdelijke versterking van het policie personeel in uwe stad, voor zoo veel noodig in vebinding met het in het plaatselijk bestuur van Kleverskerke, mij voorkomt aan geene bedenking onderhevig te kunnen zijn, bij zoo ver de door UEd. buitengewone policiebeambten, ingevolge art 47 van het reglement op het bestuur te platten lande, door den stedelijken raad worden benoemd, en ten aanzien van de geldelijke aangelegenheden de vereischte autorisatie van HEGA worde aangevraagd komende het mij tot een en ander einde doelmatig voor, dat UEd. zich met het plaatselijk bestuur van Kleverskerke  verstaan, en dat wijders in tijd en wijle zoo wel de deliberatie van Uwe Raad als van den Raad van evengenoemde gemeente aan de beschikking van voormelde Co;;egie worde onderworpen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Goedgevonden
Te benoemen J.H. Harthoorn & M. Glerum te doen 4 nachtronden tegen eene beloning van eerstgemelden 70 cents laatsgenoemde 50 cent per keer in overleg steeds met B & A van Kleverskerke en onder derzelver goedkeuring en die van HEGA.
 
Arnemuiden den 18 Julij 1847
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door den raad dezer stad tot buitengewoon policie beambte is benoemd geworden de persoon van Jan Hendrik Harthoorn welke als zoodanig is beëedige en in functie getreden.
Wordende een iegelijk verzocht denzelven als zoodanig te erkennen en opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden is deze afgekondigd op de gewone plaats.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 17 Julij 1847
Onderwerp:Bedijking der Oranjeplaat
Bij de door ZE den Minister van Binnenlandsche Zaken verleende goedkeuring aan het door den heer D.Dronkers aan haar aangebodenen ontwerp van bedijking der Oranje-plaat is onder andere bepaald geworden dat bij de uitvoering daarvan de bestaande voorschriften van ZE Departement wegens het bezigen van Nederlandsche arbeiders bij ’s Rijks werken, zullen behooren te worden nageleefd.
Die bepalingen brengen mede, dat, in den regel, slechts de zoodanigen zullen gebezigd worden, en daarvan alleen om gewigtige redenen zal mogen  worden afgeweken, en ik verzoek UEd: derhalve  om toe te zien op de naleving daarvan, en bij afwijking den Bedijker daaraan te herinneren, terwijl bij volharding daarvan berigt aan mij zal behooren te worden gedaan.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden den 13 Augustus 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Zeevarende loteling
 Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen eene nominative staat der in deze Gemeente vrijgestelde loteling van dit loopende jaar, het bedrijf der buitenlandsche zeevaart uitoefenende, dewelke hoezeer tot op heden deszelfs  getrokken naam maar niet opgeroepen zijnde  de reden van vrijstelling met behoorlijke bewijzen bij de Militie Raad heeft gestaafd.
De Burgemeester
CDB
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 16 Julij 1847
Is gelezen eene missive van ZE den Minister van BiZa van den 10 dezer maand
Toezendende afschrift van ZM Besluit van den 16 Junij jl no 56 waarbij aan de stad Arnemuiden een Rijkssubsidie van f.2500 wordt verleend voor den aanbouw van een nieuw schoollocaal aldaar met bepaling dat de gelden welke daarvoor verder benoodigd kunnen zijn, gevonden zullen moeten worden uit de plaatselijke middelen of uit de provinciale fondsen.
Is goedgevonden
Daarvan aan B & W van Arnemuiden kennis te geven onder terugzending van het plan en de beraming van kosten voor den bouw van een nieuw schoollocaal aldaar: uitnoodiging ten spoedigste met overleg van den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat en van den schoolopziener in het 1e schooldistrict dezer provincie het vereischte bestek voor de openbare aanbesteding van het werk overeenkomstig het plan, gewijzigd nogtans naar de door den Hoofd Ingenieur aangegeven veranderingen welke bij de resolutie der vergadering van den 13 Maart 1846 no 25 aan B & W zijn medegedeeld , op te maken en in het om dat bestek, voorzien van de visa’s  van den Hoofd Ingenieur & schoolopziener en voor zoo veel noodig, vergezeld zoo van dezer beschouwingen als die van B & W onverwijld aan de vergadering ter goedkeuring in te zenden.
Den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in dit gewest te  verzoeken om tot het vorenbedoelde overleg mede te werken, en bij die gelegenheid te trachten om het verschil op te heffen hetwelk tusschen den onderwijzer en het stedelijk bestuur van Arnemuiden bestaat, omtrent het deel hetwelk hem en Uwe stad resp. in de erve van het door hem aangekochte huis van den gepensioneerden onderwijzer toekomt, en waaromtrent zijn adres met het berigt van B & W , door den Heer Staatsraad Gouverneur  bij apostillaire dispositie van den 5 Januarij jl om berigt consideratie & advies in ZWEd: handen is gesteld en welk verschil op de plaatsing van het schoollocaal op het aan  de stad toekomende deel der Erve welligt van invloed zoude kunnen zijn.
Den Hoofd Ingenieur B & W en den Schoolopziener voorn: uit te noodigen om onderling alles aan te wenden wat kan strekken om de vervulling van de bestaande behoefte aan een nieuw schoollocaal te Arnemuiden nog in het daarvoor geschikte saizoen des loppenden jaars te bevorderen,
Extracten
De Griffier der Staten
Slegt
 
NB. Het nieuwe schoolocaal geprojecteerd in het Jan Leeuwenstraatje met ingang aan dat straatje.
 
Middelburg den 20 Julij 1847
De Griffier der Staten van Zeeland heeft de  eer, hiernevens aan de Heeren B & W toe te zenden eene Ordonnancie van betaling, hieronder vermeld, met verzoek dezelve aan de belanghebbende, tegen ontvang van de daarop verschuldigde Zegel- en Leges-gelden te doen toekomen; de ontvangst dezer Ordonnancie te accuseren, en de voorzegde Zegel-en Leges-gelden, op de gebruikelijke wijze aan de Provinciale Griffie te willen overmaken
Belanghebbende : het Gemeente bestuur van Arnemuiden  f.160,00; zegel-en legesgelden
f.0,34.
De Griffier der Staten van Zeeland.
 
Arnemuiden den 23 Julij 1847
Ontvangst bevestiging van het bedrag van f.160- uit de Provinciale fondsen ten behoeve der stedelijke kas en wel voor subsidie voor alimentatiekosten van behoeftige krankzinnigen over 1847.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 23 Julij 1847
Onderwerp: Verpleging van Pieter Rooze
Op schriftelijk verzoek van de Plaatselijke Policie is op den 12 dezer maand j.l. in het Werkhuis dezer Stad ter verpleging opgenomen Pieter Rooze minderjarige zoon van Suzanna Schout weduwe van Hendrik Rooze thans in huwelijk met Willem Geldof.
Deze persoon is armlastig m.b.t. Arnemuiden. Voor verpleging dagelijks 25 cent verschuldigd. Als armlastigheid erkend is, zal na afloop van de verpleging een declaratie worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius
 
Arnemuiden den 25 Julij 1847
Aan de Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Armlastigheid P:Rooze.
Wij hebben de eer UE ter kennis te brengen dat ten verzoeke der Plaatselijke policie der stad Middelburg in het Werkhuis aldaar is opgenomen zekeren Pieter Rooze, minderjarige zoon van Suzanna Schout, weduwe van Hendrik Rooze, thans in huwelijk met Willem Geldof.
Deze persoon blijkens onze missiven van den 20 Januarij en 30 Januarij 1846  binnen deze Gemeente  armlastig zijnde, verzoeken wij UE: over  dezen jongeling te willen beschikken opdat hij uit  het gemelde gesticht met eenige spoed word ontslagen, en hem desnoods bij de een of andere Landman te vertoeven opdat hij niet ten last van den Armen mag verblijven.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 23 Julij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                   f.18,75
Rogge                     11,60
Periode 26 Julij t/m 1 Augustus 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Extract Notulen B & W van  Middelburg
Den 30 Julij 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                            f.18,75
Rogge                               11,00
Periode   2 t/m 18 Augustus 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 30 Julij 1847
Is gelezen een missive van den Kerkenraad uitmakende het Diakonie Armbestuur der Herv. Gemeente te Arnemuiden van den 11 dezer maand strekkende  om door tusschenkomst van deze Vergadering uit de Stedelijke kas van Arnemuiden een buitengewoon subsidie te erlangen , voor welke subsidie door denzelve aan het Stedelijk bestuur een aanvrage is gedaan doch hetwelk daarin heeft gedifficulteerd.
Voorts gelet zijnde op het berigt van B & W van Arnemuiden van den 19 dezer no 266 op de voors. Missive van den kerkenraad, volgens hetwelk voor alsnog geene noodzakelijkheid bestaat om aan het Diakonie Armbestuur een buitengewoon subsidie te verleenen, daar wel  is waar de uitgaven van het armbestuur eenigermate zijn vermeerderd, doch van eene andere zijde  daartegen zijn verminderd  en het gewoon subsidie bij inachtneming van bezuiniging speciaal ten aanzien der uitbesteding van weezen, nog voldoende wordt geacht om in de behoeften te voorzien.
Is goedgevonden
Aan het Hervormd  Diakonie Armbestuur te Arnemuiden te kennen te geven dat, behalve dat het verleenen van subsidie een daad is welke geheel en al tot de bemoeijing van het Stedelijk Bestuur behoort, de vergadering geeszins tot de overtuiging is gebragt dat hetzelve de begeerde  vermeerderde subsidie volstrekt zoude behoeven.
V an de vorenstaande beschikking kennis te geven aan B & W van Arnemuiden
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt
 
Goes den 31 Julij 1847
Onderwerp: Alimentatie
Wij geven UEA kennis dat door het Algemeen Arm-bestuur dezer stad voor  rekening van UEA gemeente onderstand wordt verleend aan de vrouw van M.J. Le Mahieu bestaande uit hoofde van ziekte en geneeskundige behandeling dewelke volgens vroeger erkenning in UEA gemeente domicilie van onderstand bezit. UEA solliciterende om ons den ontvangst dezes te berigten, en tevens op te geven of er bij UEA tegen de behandeling van voornoemde gealimenteerd al dan niet bedenkingen bestaan.
B & W van Goes
Handtekening
 
Arnemuiden 6 Augustus 1847
Aan Heeren B & W der stad Goes
Wij hebben de eer bij deze UEA den ontvangst te berigten uwer missive van den 31 Julij jl no 761 houdende kennisgeving dat aan de vrouw van M.J. Le Mahieu  ten behoeve?/ behoorende  deze Gemeente  geneeskundige behandeling verleend wordt.
Bij deze kennisgeving verzoeken wij UEA het Algemeen Armbestuur te willen berigten dat deze behandeling zoo spoedig mogelijk ophoude  en op de ????? wijs plaats hebbe, doordien onze Gemeente in het volstrekte onvermogen verkeert groote uitgaven  te kunnen doen, verzoekende  wij UEA in geval deze ziekte  van langen duur mogt wezen, ons binnen 14 dagen daarvan wel te willen berigten, ten einde desgeraden daarin door anderen maatregel te kunnen voorzien.
De Burgemeester
CDB
 
 
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Heeft goedgevonden
Van wege Z.M. den Koning te benoemen tot Wethouder bij het plaatselijk Bestuur der stad Arnemuiden c.a. Joost van der Weele Lid van den Raad dier stad in plaats van Jan Kraamer overleden die met 1852 zou hebben moeten aftreden.
Te bepalen dat de Burgemeester der voors: stad  den benoemden Wethouder door den Stedelijken Raad zal doen erkennen en van zijne benoeming aan de Ingezetenen kennis geven.
Afschrift dezer zal worden gezonden aan Burgemeester en Wethouders der stad Arnemuiden c.a. tot informatie en narigt.
Middelburg den 28 Julij 1847
De Staatsraad Gouverneur voorn.
Van Vredenburch
De Griffier der Staten
Slegt
 
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden maken bekend, dat door den Heer Staatsraad Gouverneur tot Wethouder dezer stad is benoemd geworden, het lid van den Raad J.van der Weele, welke  die betrekking door den Raad is erkend en zulks in plaats van J. Kraamer overleden, met verzoek denzelven in deze zijn betrekking te erkennen en te eerbiedigen.
 
PUBLICATIE bekend gemaakt
Corn: Dan: Baars
t.o.
Baars
 
Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 6 Augustus 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                   f.18,75
Rogge                       9,00
Periode  9 t/m 15 Augustus 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Middelburg den 3e Augustus
Onderwerp: Vervulling vacerende Assessors-plaatsen
Ten einde de openvallende betrekkingen van Wethouder of Assessoer bij de Plaatselijke Besturen ten plattenland in deze Provincie steeds spoedig door mij zoude kunnen vervuld, is het noodig dat ik, zoodra mogelijk na het ontstaan van dergelijke vacatures worde ingelicht, zodat geschikte leden van den gemeenteraad in aanmerking zouden kunnen komen.
Daarom gaarne ten spoedigste opgave van de voorz: vakature en ook opgave van 1 of twee Gemeente-raden, zoo mogelijk binnen den bebouwden kring der gemeente woonachtig.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch
 
Middelburg, den 3e Augustus 1847
Onderwerp: Waarneming functie van Controleur der Dir. Bel. En het kadaster te Middelburg
Den Heer Controleur van de Directe belastingen en het Kadaster P.Koster werkzaam bij he Hoofdbestuur is gecommitteerd om de werkzaamheden van den Heer Controleur J. Pilaar te Middelburg, gedurende diens gesteldheid , waar te nemen.
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Middelburg den 5 Augustus 1847
Onderwerp: Benoeming subst. Officier bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Ik heb de eer UEd: tot deszelfs informatie kennis te geven dat ZM bij besluit van den 22 der vorige maand no 52 heeft benoemd tot substituut Officier bij de Arr. Regtbank te Middelburg Jhr Mr Adriaan Willem Snouck Hurgonje, en zulks  ter vervanging van Jhr Mr  A.G. van Vreden burch thans Officier bij die Regtbank
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
PUBLICATIE
B & W  der stad Arnemuiden maken bekend dat het ZM heeft behaagd om de miliciens Verlofgangers der ligting van 1845 tot het bijwonen der najaarsexercities op den 1 September aanstaande voor een maand tot de werkelijke dienst op te roepen.
Waarschuwen bij deze elk en een iegelijk belanghebbende om aan deze oproep gehoor te geven, en zich tot het bekomen van hun verlofpas bij den secretaris dezer stad zullen behooren aan te melden,alwaar betrekkelijk derzelver in dienststelling nadere inlichtingen zullen worden gegeven
De Burgemeester
CDB
Deze publicatie openbaar ten toongesteld.
Corn: Dan: Baars.
 
Arnemuiden den 14 Augustus 1847
Aan den Heer Kommandant van het halve Batt: Schutterij in Walcheren
In voldoening aan art 4 van ZM besluit van 1828 hebben wij de eer hierbij aan UEG te doen toekomen de bijzondere rol der Schutterij dezer Gemeente  van den loopende jare  mitsgaders  zes?/zijn ontslagen die manschappen welke in dit jare geregtigd zijn om wegens volbragten tienjarige dienst volgens  art.25 der Wet 11 April 1827  worden ontslagen, met verzoek denzelve aan de belanghebbende te willen doen uitreiken.
De Burgemeester
CDB
 

Goes den 21 Augustus 1847
Onderwerp: Alimentatie Vrouw Mahieu
Deze vrouw is hersteld voor een gering bedrag aan Medicijnen.
Verder geen onderstand aan haar uitgereikt.
B & W van Goes
 
Als wezen worden de volgende personen met toestemming van de Stedelijke Regering geroyeerd.:
Maatje Gillis de Nooijer
Adriaanje Smith
Grietje Keur
Adriaan Meulemeester
Cornelis Marteijn
 Klasina Gillis de Nooijer
Cornelis de Nooijer
Dina de Meulemeester, die evenwel gebrekkelijke geestvermogens heeft
 
 
 Provincie  Zeeland
Arrondissement Middelburg
Gemeente Arnemuiden
Lijst van opneming of beschrijving van de in de Gemeene Arnemuiden aanwezige varkens
Er waren 21 personen die varkens hielden.
Appromative wigt en waarde van elk  varken: tussen 25 en 125 Ned. Ponden ?
 
Goes den 23 Augustus 1847
Onderwerp: Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA hier nevens te doen geworden: de Declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, wegens het afgeloopen halfjaar voor rekening van UEA Gemeente verstrekte Alimentatie aan Matthijs Joseph  Le Mahieu groot f. 12,86 met vriendelijk verzoek om de restitutie van deze Voorschotten, met alle Convenablen spoed wel te willen bevorderen, ten einde die Administratie over gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend
B & W der stad Goes
 
Middelburg den 25 Augustus 1847
Onderwerp: Benoeming Ontvanger
Ik heb de eer UEA bij deze kennis te geven dat het ZM behaagd heeft, bij besluit van den 11e no 68 tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Arnemuiden, Kleverskerke en Nieuw & St. Joosland op den voet van één kantoor waarvan de hoofdplaats zal gevestigd zijn te Arnemuiden, te benoemen den heer S.W. Praag uitgevallen ambtenaar bij het Provinciaal Gouvernement van Zeeland.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Nieuw& St. Joosland 23 Augustus 1847
Onderwerp: Armlastigheid J. Vinke
Jacomina Vinke waarvan in UEA missive van den 17 dezer melding, lidmaat zijnde van het Hervormd Kerkgenootschap, en uit dien hoofde moetende verpleegd worden door het Diaconie Armbestuur alhier, hebben wij hetzelve door toezending van een afschrift der opgemelde missive en daarbij gevoegd inlichting, die die verlangde wekelijksche bedeeling kennis gegeven, en verzoeken uit dien hoofde dat het diaconie armbestuur uwer gemeente  zich omtrent dat onderwerp met hetzelfde armbestuur alhier in betrekking stelle
B & A van Nieuw& St. Joosland
Jacobus Walraven.
 
Arnemuiden 28 Augustus 1847
Aan B & A van Nieuw-en St. Jooslanf
Onderwerp: Armlastigheid J.Vinke
Bij KB van den 19 Augustus 1834 no 72 is  bepaald dat de kennisgeving van onderstand door een Armbestuur aan een behoeftige verleend, moet plaatshebben van Gemeente-bestuur tot Gemeente-bestuur terwijl die van Armbestuur aan Armbestuur beschouwd wordt als geen effect te sorteren.
Wij verzoeken UEA mitsdien aan ons nog het verlangde berigt te willen doen toekomen, daar wij anders met de voorgestelde bedeeling zullen voortgaan.
De Burgemeester
CDB
 
Serooskerke den 26 Augustus 1847
Onderwerp: Armwezen
In antwoord op UEA missive van den 20 Julij jl  hebben wij de eer UEA te kennen te geven dat het diakonie armbestuur alhier ingevolge  1818 SB de gemeente Serooskerke als het onderstands domicilie verklaart van Geertrui Jannetje Barbier weduwe van D. Remijn en mitsdien bereid is  de door het Diakonie Armbestuur uwer stad  aangenoemde Weduwe  toegelegde bedeeling ad 75 cents ’s weeks te voldoen en zulks  tot den 22 dezer maand, zullende nadien geen bedeeling hoegenaamd meer door het armbestuur uwer stad aan genoemde weduwe mogen worden gedaan.
Het armbestuur alhier verlangt wijders dat de meergenoemde weduwe zoo spoedig mogelijk naar Goes vertrekke, kunnende de reiskosten daartoe benoodigd door haar bij den Heer Kruijsse aan de Noordpoort te Middelburg worden ontvangen.
B & A van de Gemeente Serooskerke
Handtekening
 
Middelburg den 27 Augustus 1847
Onderwerp: toezending Declaratie
Hierbij twee declaratiën van het Algemee Armbestuur dezer stad groot f.48 en f. 3,75 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van Job Klaassen en Pieter Rooze.
Gaarne binnen drie maande uitbetalen
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius.
 
Extract notulen B & W te Middelburg
Den 27 Augustus 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f.15,75
Rogge                     8,50
Periode 30 Augustus t/m 5 September 1847
Extract etc.
Becius secretaris
 
 Arnemuiden 30 Augustus 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                 5 cents
Idem                5 oncen                12 ½ cents
Idem               10 oncen                 25 cents
Idem               15 oncen                37 ½ cents
Idem               20 oncen                50 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 6 Augustus 1847
Rekening van het Diaconaal Armbestuur te Arnemuiden wordt gearresteerd behoudens de daarin gebragte wijzigingen.
Extract
De Griffier der Staten
Slegt
 
Arnemuiden den 3 September 1847
Aan: De Eerw.Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Armrekening declaratie van verschuldigde verplegingskosten.
Wij hebben de eer hierbij aan UE. te doen toekomen de rekening door HEGA goedgekeurd van het diaconie Armbestuur voor het jaar 1846, met bijvoeging der specifieke Staten houdende  verantwoording der liefdegiften voor de jaren 1845 en 1846?? Met uitnoodiging  aangezien de post van de begrooting voor 1848 is opgenomen dezelve ook bij de rekening van dit jaar te willen overleggen wordende UE verzocht ingeval deze giften afzonderlijk te verantwoorden; het bedrag jaarlijks bij regularisatie in de begrooting te brengen.
Ook voegen wij hierbij 2 declaratiën van verschuldigde verplegingskosten voor Job Klaase f.48. en voor P. Rooze f.3,75 met verzoek op de voldoening wel de noodige order te stellen.
De Burgemeester
CDB
 
Zierikzee den 30 Augustus 1847
Onderwerp: Armwezen
Wij geven UEA kennis dat door het Hervormd Armbestuur dezer Stad, voor rekening Van UEA stad onderstand wordt verleend aan
Catharina Wisse, verlatene vrouw van Pieter Maartense, omtrent wij ons eerst tot de stad Middelburg hebben gewend, doch van daar ten antwoord bekomen dat zij volgens bijgaande nota van inlichtingen domicilie van onderstand hebbende ten uwent. Verzoek om erkenning
B & W der stad Zierikzee
Handtekening
 
Arnemuiden 1 September 1847
Aan B & W der stad Zierikzee
Onderwerp: Betrekkelijk alimentatie Cath. Wisse
Wij haasten ons UEA te berigten wel de goedheid te hebben op ontvangst dezes het algemeen armbestuur uwer stad te willen aanschrijven om alle bedeling aan Catharina Wisse  vrouw van P. Maartense te ontzeggen haar tot het bekomen daarvan naar herwaarts te zenden.
 Deze vrouw heeft nu ruim een jaar geleden uit den boedel van wijlen hare vader tusschen de f,2 à 3000 georven en heeft op een zeer slegte wijs dit geld doorgebragt en zoo wij nu hooren van haar man met eene andere weggeloopen terwijl dit sujet door haar vader niet geduld, voor diens dood reeds een last van het Armbestuur heeft geweest hoewel op belofte dat zulks eenmaal door haar zoude  worden gerestitueerd  waaraan door haar ook niet ten volle beantwoord is zoodat zij niet verdiend dat eenig medelijden met haar worde gebezigd.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 1 September 1847
Aan: Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Staat broodzetting
In voldoening aan UEGA besluit  hebben wij de eer de daarbij gevorderde staat der broodzetting over de maand Augustus aan Uwe Excie te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 1 September 1847
Aan de Commissie van Landbouw te Middelburg
Onderwerp: Keuring stier.
Wij hebben de eer UEG voor de ophanden zijnde keuring der springstieren bij deze te doen toekomen een  aanvrage van den Landman C. Oreel  met verzoek  den daarin vermelden stier wel in die keuring te willen begrijpen.
De Burgemeester
CDB
 
Concept begrooting voor de stad Arnemuiden
Totaal ontvangen f.4249,44
Totaal uitgaven    f.4246,01 ½
Goed slot                      3,42 ½
Daarna Memorie van toelichting zie hiervoor het origineel !
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 3 September 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                       f.14,00
Rogge                           8,25
Periode 6 t/m 12 September
Extract etc.
Becius secretaris
 
Arnemuiden 6 September 1847
De zetting van  het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                    4 ½ cents
Idem                5 oncen                   12 cents
Idem               10 oncen                  23 ½ cents
Idem               15 oncen                  35 cents
Idem               20 oncen                  47 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester van Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
Middelburg den 1 September 1847
Onderwerp: Kleedingstukken veldwachter
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat ten behoeve van den Veldwachter uwer stad zijn aangemaakte kledingstukken op het hierbij gaande recu  breeder omschreven  en dat de bedoelde kleedingstukken tegen overlegging van dat reçu door UEA naar vereisch onderteekend aan het Provinciaal Gouvernement kunnen worden afgehaald.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Middelburg den 7 September 1847
Onderwerp: Ampliatie op het reglement van policie
Ofschoon bij de resolutie van Heern GS van den 6 Augustus jl no 28 de inzending van een geauthoriseerd afschrift der naar luid uwer missive van dne 1 dezer no 298 gewijzigde ampliatie op het reglement van plaatselijke policie uwer stad niet bepaaldelijk is voorgeschreven, komt mij die inzending naar aanleiding van art: 31 des reglements op het bestuur te platten lande in deze provincie noodzakelijk voor.
Ik heb aldus de eer UE te verzoeken van alsnog een zoodanig afschrift der gemelde ampliatie zoo als die thans is geredigeerd aan HEGA te doen geworden.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Arnemuiden 13 September 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Reglement policie
In voldoening aan Uwe Excie missive van den 7 dezer maand hebben wij de eer hierbij alsnog het verlangde afschrift der ampliatie op het reglement van policie te doen toekomen, gewijzigd naar de nota van bedenking gevoegd geweest bij de resolutie van HEGA van den 6 Aug. Jl nr 28.
De Burgemeester
CDB
 
Nieuw-en St.Joosland 8 September 1847
Onderwerp: Armlastigheid Jacomina Vinke
Als een vervolg op de onze van 24 Augustus  hebben wij de eer UEA nevens deze te doen toekomen afschrift eener bij ons ontvangen missive van het armbestuur alhier, betrekkelijk de overgedragen onderstand aan Jacomina  Vinke met verzoek zulks ter kennis te brengen  van het armbestuur uwer stad..
B & A van Nieuw& St.Joosland
Jacobus Walraven.
 
Nieuw en Sint Joosland 1 September 1847
Wij hebben de eer op UEA missive van 24 aug.jl nevens deze te antwoorden met verzoek ons antwoord zoo spoedig mogelijk aan de regering der stad Arnemuiden ter kennis te brengen dat het armbestuur dezer gemeente zich niet verpligt acht personen van hoogst ergerlijk gedrag en onechte kinderen te bedeelen, en dat het ook niet overtuigd is of Jacomina Vinke in de behoeften van haar kind niet meer voorzien kan, weshalve het in eene wekelijksche bedeeling voor haar kind geen genoegen neemt.
Namens het Armbestuur
P.v.d. Hoofdakker houtzagers
Voor eensluidend afschrift
 
Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 10 September 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                    f.14,00
Rogge                         8,00
Periode 13 t/m 19 September 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Middelburg den 10 September 1847
Onderwerp: Armwezen
Sedert 8 september wordt geneeskundige hulp verleend aan het tienjarig dochtertje van Kramer, wed. Van M. de Bakker die blijkens een bij voornoemd Armbestuur overgelegd Certificaat onvermogend is, om zelf in de kosten hiervan te voorzien.
Erkenning van armlastigheid vereist, waarna de declaratie der kosten voor de verpleging verschuldigd na den afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
B en W der stad Middelburg
De Stoppelaar
t.o. Becius, secretaris.
 

Arnemuiden 16 September 1847
Aan Heeren B & W van Middelburg
Uwe missive van den 10 dezer maand geeft ons berigt dat op last van het algemeen armbestuur uwer stad geneeskundige  hulp wordt verleend aan het tienjarig dochtertje van Kramer wed. van M. de Bakker daar deze weduwe met deze naam niet bekend bij ons  sta, zal het ons aangenaam zijn nader ingeligt te mogen worden wie of bedoeld wordt de wed. J.Kramer of de wed. M. de Bakker, doch zoo het ons voorkomt zal laatstgemelde wel de bedoelde personen zijn.
 Wij nemen deze gelegendheid waar, eenigsints  onze verwondering te kennen te geven dat men deze weduwe  al aanstonds  voor rekening van ons armbestuur geneeskundige hulp verleend daar wij met de positie van die vrouw bekend, er aan twijfelen of de nood wezentlijk wel zoo hoog is gerezen het daar behoevende is en wij zouden gaarne wenschen dat die hulp voor onze rekening spoedig wierd getermineerd als buiten vermogen dezelve te kunnen restitueren daar nog aanzienlijke  sommen voor dergelijke gevallen te betalen zijn waarvoor geen fondsen zijn en deze Gemeente  zooveel armoede  in haar eigen boezem heeft die zij naauwelijks bijstand kan verleenen waarmede die weduwe in geen opzigt gelijk kan gesteld worden.
Aangenaam zal het ons wezen buiten zeer spoed vereischende voorvallen te mogen geïnformeerd worden of ten onzen koste  de gevraagde hulp kan verleend worden, en verzoeken UEA mitsdien hiervan aan het Algemeen Armbestuur uwer stad te willen kennisgeven.
De Burgemeester
CDB
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 27 Augustus 1847
De rekeningen over 1846 van de stad Arnemuiden gearresteerd.
Extracten etc
De griffier der Staten
Slegt
 
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat gedurende  14 dagen ter secretarie zal ter lezing leggen de Stedelijke rekening voor den jare 1846 door HEGA op den 27e Aug. Jl gearresteerd.
De Burgemeester
CDB
 
No 338
Is PB no 89 houdende uitnoodiging tot de afkondiging der wet op de personele belasting van den 29 Maart 1833 betrekkelijk de suppl.beschrijving.
Bovenstaande publicatie is op heden 9 October 1847 van het stadhuis gedaan en is voorts een exemplaar daarvan in de Gemeente aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is te geschieden.
B & W
Corn: Dan: Baars
t.o. Baars
 
Middelburg den 10 September 1847
Onderwerp: toevoeging bedijkte schorren aan deze of geene gemeente
Naar aanleiding van art:1 van het Reglement op het bestuur ten platten lande en van het Koninklijk besluit van den 14 Februarij 1846 SB no 8 zal aan ZM eene voordragt behooren te worden gedaan ter bepaling der gemeente aan welke de tusschen de eilandenWalcheren, Zuidbeveland en Wolphaartsdijk gelegen en in bedijking zijnde zoogenaamde Oranjeplaat Burgerlijk, Kerkelijk & Justitieel zal behooren te worden toegevoegd.
Ik heb de eer UEd: te verzoeken om het noodige te bevorderen opdat de stedelijke raad  aangevuld door een met het getal gemeenteraadsleden overeenkomend aantal der hoogst geerfde  grondeigenaars in de gemeente  ingezetenen der provincie, te weten 7, het onderhoorige belang spoedig in overweging neme, en dat mij de uitkomsten daarvan bij eene deliberatie , ingerigt naar het bepaalde bij art 41 van het Reglement op het bestuur ten platten lande, worden medegedeeld , voorzien van Uwe consideratiën en advies.
Ik acht het wijders noodig het onderstaande daaromtrent te doen volgen. Etc
NB
 Samenvatting van de hiernavolgende stukken : de meest dichtsbijzijnde plaats heeft aanspraak op de Oranjeplaat. Dat is  Arnemuiden.
Dat blijkt ook uit  de hiernavolgende beraadslagingen van de stedelijken Raad
(zie origineel) Dit orgineel is dermate uitvoerig en als kladschrift moeilijk leesbaar.!
 
Middelburg den 11 September 1847
Opgave verlofgangers
Uit de gemelde lijst der verlofgangers aanwijzing van een milicien die sedert door mijne tusschenkomst met onbepaald verlof naar zijne haarstede is vertrokken.
Hierbij verzoek tot aanteekening.
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Vredenburch
Naam : van Eenenaam Laurus Loteling bij 6e Regt: Inf Ligting 1846 . Tusschenkomst Gouverneur.
 
NB. wel opmerkelijk dat het deze persoon aangaat uit éen van de meest solvabele families !!
 
Extract uit notulen van B & W van Middelburg
Den 16 September 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe           f.14,00
Rogge               8,00
Periode 20 t/m 26 September 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Middelburg den 16 September 1847
Onderwerp: Mutatie Miliciens
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen ene naamlijst van Miliciens, welke op de eene of andere wijze  van het Korps, waarbij zij dienden, zijn  afgegaan.
Ik verzoek UEA daarvan aanteekening te doen.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Naamlijst van Miliciens ,welke van het Korps bij hetwelk zij dienden, op eene of andere wijze zijn afgegaan, of welke veranderingen zijn voorgevallen.
De Quelerij Benjamin loteling ligting 1846  6 Regt Inf. ; 12 Junij gepasporteerd wegens lighaams gebreken ontstaan buiten de dienst.
Middelburg den 16 September 1847
Van Vredenburch
 
Zijn deze en twee bijlagen in handen van Heeen B & W der stad Arnemuiden gesteld om spoedig berigt, consideratiën en advies, speciaal wat de financieele omstandigheden der huisvrouw van Grootjans betreffen.
Middelburg den 16 September 1847.De Staatsraad Gouverneur der provincie Zeeland
De Griffier der stad Arnemuiden 20 Sept. 1847
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Berigt adres plaatsvervanger  ???
Onder terugzending der stukken gevoegd geweest bij Uwe Excie depositie van den 16 dezer maand om berigt consideratie & advis, zoo hebben wij de eer Uwe Excie  te berigten dat de financiëele toestand van de vrouw van Grootjans niet zeer gunstig is als moetende  zij uitsluitend leven van het verdiende loon van haren man, die als arbeider dan bij deze  en dan bij geene  werk moet zoeken, hetwelk dermate gering is dat hij reeds een gedeelte  niet? Belast  van overdragt dier??, daarop heeft geligt , terwijl het mitsdien te vrezen zoude wezen bij aldien de verlangde overdragt  mogt vergund worden, en Grootjans tot de werkelijke dienst opgeroepen wordt, zijn vrouw in die oogenblikken geene huur kunnende  bekomen ten laste zoude  vervallen van het Armbestuur, zoo dat het verzoek gelijk het daar liggende , naar ons oordeel ongeraden is, hetzelve te accorderen  tenware in de ???? bepaald kan worden, dat ingeval Grootjans mogt opgeroepen worden en alzoo buiten staat om het noodige levensonderhoud voor haar te verdienen, van de zijde  van Marijs , voor die vrouw zoude worden gezorgd  door  het noodige werk te verleenen of alsdan de driemaandelijksche termijn te laten behouden
De Burgemeester
CDB
NB slecht leesbaar klad
 
 Middelburg den 24 September 1847
Onderwerp: Armwezen : A. Toupet
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 18 dezer maand aan Adriana Toupet welke zich buiten staat bevind om daarin zelf te kunnen voorzien, van wege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt bij hare bevalling de hulp eener vroedvrouw benevens lappen en luren waarvan de kosten op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen eene som van f.5,50
In uwe stad is deze persone armlastig. Bij geene bedenkingen binnen 3 maanden aan het belanghebbend Armbestuur restitueren.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o
Becius secretaris.
 
Arnemuiden 27 September 1847
Aan Heeren B & W van Middelburg
Onderwerp: restitutie van A. Toupet
Bij UEA missive van de 24 dezer maand ontvangen wij kennis dat ten behoeve deze Gemeente voor Adriana Toupet is uitgeschoten eene som van f.5,00 en wel voor kosten van bijstand bij haar bevalling als andersints blijkens eene nota van toelichting.
Deze nota  daar niet bij gevoegd zijnde zou het ons aangenaam wezen die nog te mogen ontvangen daar gemelde personen blijkens aanteekening in het register van bevolking reeds den 5e November 1841 naar uwe stad is vertrokken zonder dat het ons bekend zij denzelven in die tijd zich alhier heeft opgehouden of domicilium heeft gehad.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 24 September 1847
Onderwerp: Armwezen: P.L. Dingemanse
Volgens het Algemeen Armbestuur is sedert 14 dezer maand  geneeskundige hulp verleend aan Pieternella Catarina Dingemanse minderjarige kind van wijlen Pieter Dingemanse, die blijkens overgelegd Certificaat onvermogend is.
Deze persoon in Uwe stad armlastig zijnde zal na erkenning daarvan de declaratie der kosten opgezonden worden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius secretaris.
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 24 September 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.14,00
Rogge                    8,00
Periode 27 September t/m 3 October 1847
Extract etc.
Becius secretaris
 
Extract den 24 September 1847
Is goedgevonden
Aan B &W van Arnemuiden te kennen te geven dat tegen de ten uitvoerlegging van voorm: ampliatie, zoodanig als die thans is gewijzigd bij deze vergadering geen bedenkingen bestaan,
Extract etc.
De Griffier der  Staten
Slegt
 
Het in deze resolutie goedgekeurde ampliatie op het reglement van policie, is op heden den 27 october van het Raadhuis dezer gemeente afgekondigd, en is daarvan een exemplaar ter gewone plaats aangeplakt.
Arnemuiden 27 October 1847
B & W
Corn: Dan: Baars
t.o.
Baars.
 
Schouwing & Omgang
 B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door of van wege het plaatselijk Bestuur alhier op woensdag 6 October aanstaande, eene schouwing zal plaats hebben op de schoorsteenen, ovens en andere stookplaatsen , op het gebruik der nieuwe Ned. Maten & Gewigten en op de straten & voetpaden.
Wordende een iegelijk aangemaand om zorg te dragen dat op de deswegen bestaande bepalingen geen overtredingen worden gevonden, daar de nalatigen in dezen ingevolge de Wet zullen worden achtervolgd.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 1 October 1847
Aan den Heer  Gouverneur
Onderwerp: Staat broodzetting
In voldoening aan het besluit van Heeren GS hebben wij de eer nevens deze aan Uwe Excie  de daarbij gevorderde staat der broodzetting te doen toekomen en wel zooals dezelve gedurende de afgeloopenen maand alhier is geregeld geworden .
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 1 October 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.14,50
Rogge                    8,50
Periode 4 t/m 10 october 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 4 october 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen             5 cents
Idem                5 oncen            12 cents
Idem              10 oncen            24 cents
Idem              15 oncen            36 cents
Idem              20 oncen            48 cents
Boven welk prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester Corn: Dan: Baars
 
Middelburg den 1e October 1847
Onderwerp: Armwezen
De inhoud van UEA missive van den 16e der vorige maand  ter kennis gebragt hebbende van het Algemeen Armbestuur heeft den administratie bij derzelver missive van den 29e daaraan volgende derzelver berigt daaromtrent medegedeeld, hetwelk wij de eer hebben UEd: hiernevens copielijk te doen geworden, waaraan wij ons kortheids halve gedragen.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius
 
Middelburg den 29 September 1847
Aan de EA Heeren B & W der stad Middelburg
Naar aanleiding der opmerking van Heeren B & W der stad Arnemuiden begrepen in HEA missive van den 16e dezer, waartoe betrekking had UEA appointment van den 23e daar aan volgende hebben wij de eer UEA te berigten dat werkelijk in onze missive van den 8e dezer een abuis is ingeslopen en de daarbij bedoelde geneeskundige hulp aan het tienjarig dochtertje van Cornelia de Nooijer, wed. M. de Bakker
Het doet ons leed bij deze missive tevens te bemerken dat Heeren B & W voornoemd vermeenen dat de positie van die vrouw niet hulp behoevend is; de vrouw toch door de weldadigheid van eenige achtingswaardige ingezetenen grootendeels in staat gesteld om zoo veel mogelijk in het onderhoud van haar en haar acht kinderen te voorzien, van deze zijn er slechts twee welke iets verdienen, terwijl de zes overigen allen van zeer jeugdigen leeftijd, volstrekt niets tot onderhoud kunnen bijdragen; zoodat dit gezin niet alleen in zeer armoedige omstandigheden verkeert, maar ook dikwerf aan het noodige levensonderhoud behoefte heeft, en daardoor menig stuk huisraad haar van vroegere tijd overgebleven, heeft te gelde moeten maken en nu niets bezit dan het hoogst noodzakelijkste.
Overigens kunnen wij UEA berigten dat de geneeskundige hulp reeds spoedig was afgeloopen en dat de kosten daarvan onbeduidend zullen zijn, terwijl wij betrekkelijk het aan het slot dier missive gedaan verzoek UEA de verzekering geven dat wij wegens de nabijheid dier gemeente, hulpbehoevende bij verzoek om ondersteuning menigwerf daarhenen renvoijeren doch dat deze van daar meestal onverrigter zake terugkeren.
Regenten  over den Algemeenen Armen
Geteekend S. Roelse
Ter ordonnantie van dezelve
Geteekend N. Verhulst
Voor eensluidend Afschrift
De secretaris der stad Middelburg
Becius
 
Arnemuiden den 4e October 1847
Aan den Heer Gouverneur.
Onderwerp: Verlofpaspoort miliciens; F. Marteijn , M. Grootjans; J. Jobsen
In voldoening  aan het laatste gedeelte uer Excellentie circulaire van den 25 Junij 1846 hebben wij de eer hierbij ter verzuim aan Uwe Excie  te doen toekomen de verlofpassen der miliciens, welke voor de najaarsexercitiën gedurende eene maand in werkelijke dienst zijn gesteld geworden.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 4 October 1847
Onderwerp: Armwezen
Wij hebben de eer UEd; in voldoening aan derzelver missive van den 27 der vorige maand no 63, hiernevens te doen geworden de daarbij bedoelde Nota van Inlichtingen betrekkelijk de personen van Adriana Toupet, waaruit blijkt dat zij geene vier achtereenvolgende jaren alhier heeft gewoond en dat bovendien gedurende haar verblijf  alhier ten haren behoeve van wege het algemeen Armbestuur kosten zijn aangewend, welke, hoewel niet gereclameerd zijnde echter alware zij sedert  het jaar 1841 niet meer naar Arnemuiden teruggekeerd eene vierjarige inwoning  op den voet van art.3 der wet van den 28e November 1818 in verband met het KB van den 27 November 1831 medegedeeld bij PB van 1832 zouden hebben verhinderd .
Wij nemen alzoo de vrijheid ten aanzien van de voldoening der tot deze persoen betrekkelijke declaratie ons te gedragen aan onze door UEd. aangehaalde missive van den 24 der vorige maand.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Becius
 
Adriana Toupet geboren te Arnemuiden 23 Februarij 1812
Laatste vierjarige verblijfplaats: Arnemuiden van af geboorte to 5 November 1841  van toen dienstbaar bij van den Abeele alhier, weder naar Arnemuiden tot dat zij met hare ouders zich op den 11 September 1844 te Middelburg heeft gevestigd.
In Maart 1845 is door het algemeen armbestuur van deze vrouw een kind begraven..
 
PUBLICATIE
 
Heeren GS van de Provincie Zeeland
Reglement op het beheer en onderhoud en de policie der Buurtwegen en Voetpaden in de Provincie Zeeland
Nieuw Artikel.  Artikel 66 bis
Het verbod tegen het losloopen of weiden  van ezels en andere dieren, bij art. 66 omschreven, en de straffen, tegen  de overtreding van hetzelve bij art.88 bedreigd, zijn evenzeer van toepassing op paarden en veulens, alsmede op koeijen, en op alle jong rundvee, van welken leeftjd ook, voor zoo ver de, bij het eerstgenoemde artikel bedoelde, buurtwegen niet zijn aangelegd over de binnendijken of de velden, gewoonlijk to beweiding bestemd.
Nogtans zal aldaar, op dezelfde straffen,het weidend vee, steeds door eene wachter moeten worden bewaakt, en het vee, het geval van vervoer uitgezonderd, van de baan des wegs verwijderd moeten worden gehouden, zoo als, alsmede op gelijke straffen, op die plaatsen niet zullen mogen verblijven stieren boven de negen maanden, en ossen boven een jaar oud.
Zullende , opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude voorwenden, deze afgekondigd en aangeplakt, waar zulks gewoon is te geschieden.
Gedaan ter vergaderkamer van GS van Zeeland te Middelburg
GS van Zeeland  te Middelburg
 
Aan de EA Regering der stad Arnemuiden
De ondergeteekende Francois van Eenennaam , broodbakker wonende te Arnemuiden, verzoekt met den meesten eerbied van UEA conform art: 41 der Wet van den 29 Maart 1833 tot het doen malen van onbelast graan eenig en alleen bestemd to voeding en mesting van zijne bij hem bevindende varkens en wel tot nader opzeggens toe .
’t Welk is doende
Arnemuiden den 6 October 1847
F: van Eenennaam
 
Arnemuiden den 8 October 1847
Aan den Heere Gouverneur
Onderwerp: Verbaal Stedelijke Kas
Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie   te doen toekomen een verbaal van onzen bevinding van den staat der Stedelijken Kas volgens de bestaande voorschriften door ons op heden opgemaakt & geteekend.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Idem en Prov. Geneesk Commissie in Zeeland
Onderwerp: Vaccine.
Wij hebben de eer Uwe Excie en Comm. Kennis te geven dat wij geen berigt ontvangen hebben en gedurende  het 3e kwartaal dezes jaars iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.
De Burgemeester
CDB
 
OPNEMING  van het Kantoor van den Plaatselijken Ontvanger te Arnemuiden
Kasgeld f.122,59 ½
 
Idem
Idem
Onderwerp: Bedelarij
Gedurende het 3e kwartaal dezes jaars is alhier niet gebedeld geworden ,noch bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB
 
Idem
Idem
Onderwerp: Staat personeel van het Bestuur
De Wethouder Jan Kraamer is overleen, zijnde in diens plaats als zoodanig door Uwe Excie benoemd het lid van den Raad J: van der Weele terwijl door evengemeld overlijden tot  vervulling  van den openstaande raadslid betrekking door Heeren GS als zoodanig is benoemd de Heer Kesteloo.
De Burgemeester
CDB
 
Staat van het personeel van het Bestuur der stadArnemuiden op den 1 October 1847
Burgemeester: C.D.Baars; afttredn 1850
Wethouders Adriaan Adriaanse en Joost van der Weele
Leden van den Raad: van der Weele Joost,van Sweden Adriaan, Adriaanse Adriaan, Kesteloo Gillis, Meerman Jacobus, Schoonenboom Jacob
Secretaris Cornelis Jacobus
Ontvanger : Idem
Arnemuiden den 8 OCTOBER 1847
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 8 October 1847
Aan den Heer Gouverneur
De Exercitie met de brandspuit in deze \gemeente  op den 5.dezer maand  naar genoegen geschied zijnde en geene aanmerkingen daarop voorgekomen zijnde , zoo hebben wij de eer daarvan aan uwe Excie een afschrift te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
 
Heden den 5 October 1847
Wij overgegaan zijnde tot het nazien der brandspuit dezer gemeente met de daarbij behoorende gereedschappen, alles in den beste order bevonden en daarop geene aanmerkingen voorgekomen.
Bij onverhoopte brand kunnen wij een goeden uitslag verwachten, terwijl de brandspuitgasten zich als naar gewoonte naar genoegen hebben gedragen !
Hierbij gaat verbaal
De Commissaris  Generaal
De Burgemeester voornoemd
Corn:Dan : Baars
A: Adriaanse
 
 
Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 8 October 1847
De prijs der metrike mudde
Tarwe  f.14,31
Rogge      8,50
Periode 11 t/m 17  October 1847
Extract etc
Becius secretaris.
 
Arnemuiden 11 October 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                          4 ½ cents
Idem                5 oncen                          12 cents
Idem               10 oncen                          23 ½ cents
Idem               15 oncen                         35 cents
Idem               20 oncen                          47 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Middelburg den 7e October 1847
Ik heb de eer UEA hiernevens  toe te zenden naar aanleiding van een missive van ZE den Mn. Van Biz van den 30 September jl  aan het Departement  van Financiën ingezonden kwitancie ? van storting wegens vestiging en verder kosten van bedelaars en andere personen over de dienstjaren 1841-1844.
 
UEA verzoekende  die kwitancien in het archief  uwer stad neder te leggen.
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zeeland.
Van Vredenburch
 
Voldaan door het Gemeente Bestuur  van Arnemuiden de som vandertig gulden  drie en zeventig cents voor verplegingskosten van Bedelaars in de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over de tweede helft van 1843.
Middelburg den 24 Januarij 1844
De Ontvanger der Registratie
Van Sonsbeeck
 
Ontvangen van het Stedelijk Bestuur  der stad Arnemuiden de somvan Honderd zes & vijftig gulden voor verschuldigde verplegingskosten aan de Maatschappij van Weldadigheid over het dienst jaar 1800 drie en veertig
Middelburg den achtsten Februarij 1844
De Ontvanger der Registratie
Van Sonsbeeck
 
Ontvangen van de stad Arnemuiden voor vermoedelijkverschuldigde verplegingskosten van Bedelaars in de Koloniën van Weldadigheid  over het eerste halfjaar 1843 de som van twee en vijftig gulden.
Afgegeven om te strekken tot kwitantie.
Middelburg den 28 Augustus 1843
De Ontvanger
Paraaf
Hierna nog de som van veertig gulden en 27 cents voor idem dito zie boven verplegingskosten Bedelaars voo de tweede helft van 1844.
Van Sonsbeeck
 
Hierna nog overeenkomstige betalingen: de som van f.25- over de eerste helft van 1844
f.66 over de tweede helft van  1842
negen en dertig gulden over de1e helft van 1842
27 gulden en viftig cents over de verplegings,transport en vervangingskosten van bedelaars over 1841.
Zeven en dertig gulden en 50 cent over verplegingskosten 17 Februarij 1842.
De somma van 40 gulden  over verplegings en vervangingskosten van bedelaars  over het eerste halfjaar van 1840.
Macaré
 
Arnemuiden den 11 October 1847
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Verbaal van schouwing & omgang
Overeenkomstig art 87  van het reglement op het bestuur ten platten lande in Zeeland , hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van de door ons gedane  schouwing  & omgang binnen deze Gemeente op den 6e dezer maand plaats gehad, welke zonder aanmerking  & naar genoegen is afgeloopen.
De Burgemeester
CDB
 
Proces-Verbaal van Schouwing en Opneming
Zijnde het resultaat van al het bovenstaande door ons verigte, dat sedert  de laatste schouwing, met uitzondering van een eigen oven,die met onze voorkennis en goedkeuring is gesticht, geene der alhier aanwezige ovens of ander stookplaatsen zijn veranderd en waarin de zuivering naar genoegen hadt plaats gehadt,terwijl de aschbakken door de stad, steeds in een goede staat worden onderhouden,waarop eene dagelijksche surveillance  plaats vindt, ten einde bij plaatshebbende ontvonking die te blussen.
Bij het onderzoek van het brood, is geeen aanmeking voorgekomen ,, daar gewigt & kwaliteit aan het reglement voldeed.
Dat in de werkplaatsen en winkels niet dan Nederlandsche maten & gewigten gevonden zijn , welke alle het kenmerk van den herijk dragen.
Terwijl de voetpaden, waterleidingen,welke voor het grootste gedeelte  door de stad worden onderhouden , zich in de beste staat bevinden en alzoo ons geen aanleiding tot eenige aanmerkingen heeft gegeven.
B & W voornoemd
Corn: Dan: Baars
A: Adriaanse
Joos van der Weele
 
Arnemuiden den12 October 1847
PUBLICATIE
 
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat vanaf Donderdag deb 21dezer maand  tot Zaturdag den 23daaraanvolgens en op maandag  & dingsdag den   25 & 26 derzelfde maanden, bij den Betaalmeester te Middelburg & ontvanger der directe belastingen alhier, zullen worden ingewisseld de Zeeuwsche rijksdaalders of stukken vanf.21,60 zal de opgemelde munt met de 24e buiten koers worden gesteld , terwijlvan deze inwisseling is uitgezonderd de onderdeelen derzelve
De Burgemeester
CDB
 

Extract notulen B & W  van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                  f.14:19
Rogge                      8:25
Periode 18 t/m 24 October 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Middelburg den 11 October 1847
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden door mij geviseerd de verlofpassen van Jacob Jobse, Marinus Grootjans & Frans  Marteijn behoorende tot uwe stad nevens uwe missive van den 4 dezer no 375 gevoegd geweest.
De Staatsraad Gouverneur
Van Vredenbuch
 
Aan de Edelachtbare regering der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen  Pieter van Eenennaam mr. Timmerman wonende te Arnemuiden.
Dat den adressant onlangs eigenaar geworden zijnde van het huisje staande & gelegen op den hoek van de Noord-en Nieuwstraat wijk B nr.50 en wel door aankoop van Blaas Blaase wonende te Goes.
Dat den adressant het voornemen heeft om gemeld huisje af te breken en hetzelve voorlopig te gebruiken voor een bergplaats van steen , ten einde naar opruiming daarna hetzelve door een nieuw gebouw te vervangen.
Dat deze afbraak niet dan onder UEA goedkeuring mogende geschieden de vrijheid gebruikt , UEA zeer eerbiedig te verzoeken, hem daartoe wel het noodige consent te verleenen
Arnemuiden 18 Oct: 1847
Twelk is doende
Pieter van Eenennaam
 
Middelburg 13 October 1847
EA Heeren !
De nimmer gekende crisis , welke er in dit jaar in alle takken van nijverheid & handel heerschende is; is voor de  oudste industrieelen  zelfs zonder voorbeeld, dezelve maakt een ieder voorzigtig voor het oogenblik en bang voor de toekomst, het is dan ook daarom dat wij tot nu hebben moeten uitstellen UEA te verzoeken op gelijke wijze als vorige jaren, ten behoeve der werklieden bij ons werkzaam, in den olie te laten voorzien. Wij ontkennen onze herhaalde overdenkingen niet, om UEA  voor te stellen van eenen geheel tegenovergestelden aard te hebben willen doen, doch de aandrang, het verlangen en het belang zelfs der werklieden doet ons opnieuw op de oude voet voortgaan, hetgeen inde tegenwoordige tijd, zeker als zeer beduidend mag gerekend worden, wanneer daarbij in aanmerking genomen wordt dat het loon in deze provincie boven Overijssel gemiddeld 20 cent per stuk hooger is, hetgeen op ruim 100000 stuks per jaar eene kapitale som uitmaakt
Wegens het gevorderde saisoen zal UEA  het belang der werklieden zeer bevorderen ons UEA antwoord zoo spoedig mogelijk te willen doen kennen.
EA Heeren!
G & H Salomonson
 
Arnemuiden 19 October 1847
De Heeren Salomonson te Middelburg
Onderwerp: Toestemming dat ten behoeve  der wevers voor de benoodigde olie worde voorzien.
Het strekt ons tot bijzonder genoegen, niettegenstaande de ongunstige stad van zaken uwer industrie, uit uwe geerde missive van den 18 dezer te mogen vernemen UEd. in het wezenlijke belang de wevers  het voornemen hebben opgevat om als in vorige jaren een aanvang te maken  met licht te werken, en haasten ons mitsdien UEd. door deze te berigten wij volgaarne onze toestemming verleenen, dat door UEd. als in vroegere jaren ten behoeve der werklieden in de voor hun benoodigde olie wordt voorzien, zullende  het ons aangenaam wezen, dat zoo in het belang der wevers als in dat der stad, daar mede  met alle mogelijke spoed  een aanvang worde gemaakt, mitsgaders dat de bestaande  crisis  met geen mindere spoed mag worden opgeheven en UEd. door eene ruime verzending?  Eene voldoende tegemoetkoming zullen mogen erlangen, voor de opoffering welke door UEd. ten behoeve de Provincie Zeeland zich wel willen getroosten.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 19 October 1847
Onderwerp: Mutatiën personeel bedelaarsgestichten
Ik heb de eer UEd. terkennis te brengen dat volgens eene bij mij van ZE den Minister van Binnenlandsche Zaken ontvangen mededeeling, in het personeel der bedelaarsgestichten gedurende de maand Junij ll, voor zooveel Uwe stad betreft, de volgende mutatie heeft plaats gehad als K.J. Grootjans den 27 dier maand overleden. De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Sprenger Lid van GS.
 
Zierikzee den19 October 1847
Onderwerp: Armwezen
Wij hebben de eer UEA hiernevens te doen toekomen: eene declaratie, aankomende het hervormde diaconie Armbestuur dezer Stad, over het 3e kwart 1847 ten beloope van f.0,50 wegens alimentatie-kosten verstrekt ten behoeve van Catharina Wisse verlaten vrouw van P. Maartense, domicilie van onderhoud hebbende  ten uwent: verzoekende om ons, kan hetzijn, met eenigen spoed, de teruggave dier voorschotten te willen bezorgen.
B en W der stad Zierikzee/
Handtekening
 
Arnemuiden 28 October 1847
Aan de Heeren B & W van Zierikzee.
Onderwerp: Alimentatiegeld vrouw van Maartense
Wij hebben de eer UEA hierbij te doen toekomen de declaratie van gedane ???/ bedeeling ? aan de weggeloopenen vrouw van P. Maartense met bij van 50 cents zijnde het bedrag der zelve met vriendelijk verzoek het armbestuur  ten uwent zulks wel te willen ter hand stellen en dezelve uit te noodigen dat zij voortaan aan deze vrouw geen onderstand meer geliefd te verleenen als kunnende  zij op geene teruggaaf rekenen, daar wij dusdanige sujetten, geen ondersteuning verleenen.
De Burgemeester
CDB
 
Extract uit de Notulen van B & W der stad Middelburg.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f. 13:31                
Rogge                    8:00
Extract etc
Becius secretaris.
 
Arnemuiden 24 October 1847
Zetting van het brood van de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                  4 ½ cents
Idem                5 oncen                  11 ½ cents
Idem               10 oncen                 22 ½ cents
Idem               15 oncen                 33 ½ cents
Idem               20 oncen                 45 cents
Boven welkeprijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Middelburg den 25 October 1847
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel
De secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland
Vis
 
Extract Notulen B & W van Middelburg
Den 29 October 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                  f. 12:37 ½
Rogge                       7:75
Periode 1   t/m 7 November 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 1 November 1847
Zetting van het brood van de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                       4 ½ cents
Idem                5 oncen                      11 cents
Idem               10 oncen                     21 ½ cents
Idem               15 oncen                     32 cents
Idem               20 once                       43 cents
Boven welke prijs het bovenstaand brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
 Arnemuiden 1 November 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Inzending Register JJ der verlofgangers N.M.
Onder toezending van duplicaat register Jj der verlofgangers der N.M. in deze Gemeente hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat met uitzondering van den verlofganger Job Schroevers voorkomende  onder no 6 wegens diefstal tot gevangenisstraf is veroordeeld, dezelve alle van onbesproken gedrag aan den dag leggen wij op dezelve mitsdien geen aanmerkingen te maken hebben.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 1 November 1847
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: staat der broodzetting
Wij hebben de eer bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der broodzetting,zooals die gedurende de afgeloopenen maand alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 2 November 1847
Aan den Heer Ontvanger & Koornmolenaar van Arnemuiden
Conform art 15 der wet van den 29 Maart 1833 hebben wij de eer UEd: kennis te geven dat door den raad dezer stad aan Francoisvan Eenennaam broodbakker & alhier woonachtig tot wederopzeggens toe de vergunning is verleend geworden tot het doen malen van onbelast graan, tot voederen & mesten van zijne  bij hem bevindende varkens.
De Burgemeester
CDB
 
DE STAATSRAAD GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Gelet op art. 2 van het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee in deze provincie, alsmede op het rapport van den eesrten provincialen Vee-arts van heden no 1047
Vergunt aan A. Filius wonende te Arnemuiden om ter vetmesting te vervoeren naar  zijne  Hofstede aldaar
Ééne zwartbonte twee jarige vaars uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
Geheel afgezonderd stallen etc.
Middelburg den 2e November 1847
De Staatsraad Gouverneur voornoemd.
Van Vredenburch
 
Stuk over de uitvinding om menselijke uitwerpselen en urine  op een reukloze wijze te gebruiken tot mest in gebruik in de landbouw.
Hierbij gaat een prospectus van het reukeloos Filtreer-secreet en reukelooze urine-bewaarder
En daarmede verbondenen verbeterde verzameling en toebereiding van de secreet-mest etc
 
Middelburg den 3 November 1847
Hierbij gaat eene naamlijst van Miliciens welke op de eene of andere wijze van het Korps waarbij zij dienden zijn afgegaan
Pieter Bak loteling ligting 1845 6e Regt Inf. 30 Julij 1847 gepasporteerd wegens ligchaamsgebreken ontstaan in doch niet door de dienst
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs indispositie
Sprenger
Lid GS
 
Extract Notulen  Heeren B & W van Middelburg
Den 5 November 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                        f. 9,75
Rogge                            7,50
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 8 November 1847
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                   4 cents
Idem                5 oncen                  9 ½ cents
Idem              10 oncen                  19 cents
Idem              15 oncen                  28 ½ cents
Idem              20 oncen                  38 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars
 
Middelburg den 4e November 1847
Onderwerp: Aardappelen-ziekte
Gaarne wenschende bekend te worden gemaakt met den afloop der inzameling van de aardappelen in en onder uwe stad in verband met de ziekte, welke wederom in dit jaar onder dat gewas heeft geheerscht, heb ik de eer UE. te verzoeken, om mij aangaande uwe waarneming of bevinding van de mate dier ziekte, bij vergelijking met de voorgaande jaren 1845 en 1846, de vereischte mededeeling te willen doen, en tevens daarbij eene gelijke opgave te voegen van het getal mudden, voor voeding bruikbare aardappelen, zoo aan vroege als late ingezameld , gesplitst wegens elk dier soorten, als mij, naar aanleiding van het Provinciaal blad no 86 van 1846, in dat jaar is geworden.
Het zal mij aangenaam zijn de bedoelde opgave vóóof op den 25e dezer van UE. Te ontvangen.
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zeeland
Bij deszelfs indispositie
Sprenger 
Lid der GS
 
Veel vroege aardappelen gerooid: L. Van Eenennaam 155 mudden; Fr. Van Eenennaam 75;
J.Meerman 100 mudden totaal met de andere verbouwers : 535 mudden.
Slechts 120 mudden late aardappelen
De secretaris C.J. Baars : 10 mud; de heelmeester J. Oversluijs 5 mud.vroege aardappelen
 
Arnemuiden den 23 November 1847
Aaan Zijne Excie den Heer Gouverneur.
Onderwerp: Berigt aardappelziekte
In voldoening aan Uwe Excie missive van den 4e dezer maand  houdende om mededeeling betrekkelijk den afloop der inzameling van de aardappelen, zoo hebben wij de eer Uwe Excie dienaangaande te kennen te geven.
Dat ook in en onder deze Gemeente deze ziekte zich ook weder  van dit jaar  onder dit gewas heeft vertoond en wel  eerst onder de vroege aardappelen, welke echter weinig leden  daar het met enkelde  uitzonderingen zich het meest tot het loof bepaalde , terwijl de aardappel daar de besmetting? onder dat soort niet ras voortliep, tot goede rijpheid is gekomen en over het algemeen  zeer smakelijk was, zoodat het geen vergelijking met de twee voorgaande jaren, maar en wij zich in een meer gezegenden oogst mogten verblijden.
De winter aardappelen zijn over het algemeen  zeer slecht, daar de meeste  na dezelvve gerooid waren zijn bedorven, zoodat men met betrekking tot dat soort niet beter is dan in het afgeloopen jaar, echter heeft men ook hier veelal vroege aardappelen gepoot waardoor er voor de consumptie er nu meerder zijn dan in even gemeld jaar.
Bij een dienaangaande opneming, hebben wij bevonden dat alsnog in de gemeente  aanwezig zijn 535 mudden vroege en 120 mudden late en zulks wel van 7 bunders 37 roeden als 4 bunders  17  roeden vroege  3 b. 20 roeden late.
Terwijl wij in de thans aanwezige aardappelen geen verdere voortgang van bederf bespeuren.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen Heeren B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                      f.10:12
Rogge                          7:00
Periode 15 t/m 21 November
Extract etc.
Becius, secretaris
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 19 November 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                                f. 10,19
Rogge                                     7,25
Periode 22 t/m 28 November 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Middelburg, den 19 November 1847
Onderwerp: Verpleging van C. Wisse verlatene vrouw van P. Maartense
Op schriftelijk aanzoek der stedelijke Policie op den 17 dezer maand in het Werkhuis dezer stad ter verpleging opgenomen Catharina Wisse verlatene vrouw van Pieter Maartense met hare drie minderjarige kinderen.
Deze persone blijkens vroeger ingezondene nota van inlichtingen volgens de bepalingen der Wet van den 28 November 1818 in Uwe stad  armlastig zijnde, hebben wij de eer naar aanleiding van het KB van den 2 Julij 1826 UEd. van deze opneming kennis te geven, zullende de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd, berekend tegen 25 cents voor iederena den afloop der verpleging aan Ued. worden toegezonden.
Het hierbij gevoegd afschrift der missive van het algemeen Armbestuur zal UEd. met het verlangen dier administratie waarmede wij ons volkomen vereenigen nader bekend maken.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o. van dezelve
Becius
 
Middelburg 17 November 1847
Aan de EA Heeren B & W der stad Middelburg
Onderwerp: Verpleging C. Wisse en kinderen.
Wij hebben de eer UEA te kennen te geven dat op den 17 dezer door de Policie wegens gebrek aan huisvesting voor onze rekening in het Werkhuis is moeten geplaatst worden Catarina Wisse verlaten vrouw van Pieter Maartense met hare drie minderjarige kinderen, blijkens onze missive van den 31 December 1845 domicilie van onderstand bezittende te Arnemuiden en wij nemen de vrijheid UEA te verzoeken het Bestuur dier stad te willen uitnoodigen over de gemelde Catharina Wisse en hare minderjarige kinderen op eene afdoende wijze te willen beschikken; zullende wij na den afloop der verpleging de declaratie der kosten ad 25 cent daags voor ieder persoon nader aan UEA doen toekomen.
Regenten over den algemeenen Armen
Get. S.W. van Sonsbeeck voorzitter
t.o. van dezelve
get. N. Verhulst
Eensluidend afschrift.
Becius
 
Arnemuiden 23 November 1847
Aan den Eerw: Kerkenraad te Arnemuiden
Wij haasten ons ter Uwer kennis te brengen dat voor Uwe rekening in het Werkhuis te Middeburg is opgenomen de vrouw van P. Maartense met hare 3 kinderen.
Wij verzoeken UE: de goedheid te hebben, zoo spoedig mogelijk over deze vrouw te willen beschikken  en order te geven, dat zij al ware het op morgen daaruit worde ontslagen en haar in deze Gemeente huisvesting te verlenen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 25 November 47
Wij hebben de eer UEA te berigten dat ten gevolge uwe missive van den 19e dezer maand  door het Armbestuur alhier uit het werkhuis uwer stad is gehaald de vrouw van P. Maartense en hare kinderen, doch dat deze vrouw zonder voorkennis van het Armbestuur inmiddels  weder zich naar uwe stad heeft begeven.
Deze vrouw welke over ruim een erfenis  van f.2700 uit den boedel van haar vader heeft georven en in korte tijd heeft doorgebracht?? is een zeer slecht sujet die  die zeer ten nadeele voor onze arme Gemeente verstrekt, terwijl haar man werkzaam bij Izaak van ???? onder het Ambacht ???  buiten de kost 65 cents daags wint daarmede zeer goed  ???,zoo wij kunnen haar niet meer dan 20 cents daags toekennen.
Mogten UEA hunne goedvinding dezen man door de Heer Commisaris van Policie  aan zijn pligten te willen laten herinneren , zoude  dit ons zeer aangenaam wezen, wij twijfelen niet of ZE  ???? in het belang  uwer stad eenige dienst wil bewijzen zal het gereedelijk daartoe laten vinden, terwijl wij tot voorkoming van  verkeerde inlichting waar dit soort van volk tot haren verschooning zich al dikwijls  ten nadeele van anderen mede trachten te behelpen, vermeenen echter UEA daarvan voorloopig te moeten berigten.
De Burgemeester
CDB
NB. Zeer slecht leesbaar klad.!!  
      
Extract notulen  B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                         f.10,37
Rogge                             7,50
Periode 29 November t/m 5 December 1847
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden den 29 November 1847
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                   4 cents
Idem               5 oncen                   10 cents
Idem              10 oncen                  19 ½ cents
Idem              15 oncen                  29 cents
Idem              20 oncen                  39 cents
Boven welke prijs het bovenstaan brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester der stad Arnemuiden
Corn: Dan: Baars.
 
Middelburg   November 1847
Hiernevens heb ik de eer UEA toe te zenden de tweede aangifte betrekkelijk de bedijking van een gedeelte der Oranjeplaat- ingevolge Art: 13 der wet van 6 Junij 1840, vlei ik mij een der exemplaren door UEA geviseerd terug te zullen erlangen
HE Eigenaren van voorn. Schor
Handtekening
 
Bijschrift secretaris: tot de vrijdom der grondbelasting  zoo ver bij de wet dit wordt toege??op de meest voordeeligste ? wijs word geraporteerd ??
 
Arnemuiden 1 december 47
Onder terugzending der door Hunne B & W geviseerde  tweede aangifte wegens kennisgeving van de voltooide bedijking der Bastiaan de Lange polder , heb ik de eer UEd. zeer vriendelijk te verzoeken om  mij kan het zijn met eenige spoed te willen doen toekomen eene zooveel mogelijk naauwkeurige schetsteekening van den nieuwen polder, zelfs ????? voorzien van zoodange inlichtingen als UEd. tot het bekomen eene behoorlijke kennis van deze stellig? Zal oordeelen, en wel om daardoor te kunnen voldoen aan het verlangen eene missive  van de Heer Gouv dd 10 Sept.jl  strekkende dit ter voorlegging bij de voordragt die aan de koning moet gedaan worden ter bepaling der Gemeente alwaar de polder Burg. Kerkelijk & Justitieel zal behooren te worden toegevoegd.
Hoezeer het belang van de toekomstige opgeleverde polder vordert dezelve  bij de  naastbij gelegen gemeente  werde toegevoegd , zoo zal waarschijnlijk door ander Besturen die daarop vermeenen eenig regt te hebben dienaangaande  verzoeken worden ingediend zoodat willen wij het belang derzelve eerst zulks door ZM bepaalde behartiging verpligt zijn de best mogelijke gronden daartoe  aan te voeren en zal het Bestuur van Arnemuiden bij welke plaats  de polder het naast gelegen is , dan ook krachtig medewerken om in dezen de boven hand te mogen houden, aangenaam zal het mij zijn indien UEd.   met mij voor Arnemuiden instemd en dit belang te willen mede willen ???
NB. Bijna onleesbaar 
 
Middelburg den 22 November 1847
De gedeeltelijke bedijking van het schor genaamd de Oranjeplaat  gelegen voor het zoogenaamde Arnemuidsche Gat tusschen de eilanden Walcheren en Zuid-Beveland en Wolfaartsdijk als nu voltooid zijnde- zijnde  dit schor bij het kadaster niet bekend, en aan het ingedijkte gedeelte ter grootte  van plusminus tachtig bunders de naam gegeven van Bastiaan de Lange polder- hebben wij de eer daarvan   bij deze  ingevolge art 13 der wet van 6 Junij1840  de tweede aangifte  te doen.
Vertrouwende wij dat de bepalingen dier wet omschreven art 10,11 paragraaf 1-2 alsmede  art 12 op deze indijking zullen worden toegepast.
De Eigenaren  van voorm. Schor
H.D. Tak?    Dirk Dronkers
 
Arnemuiden den 1 December 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:inzending de aangifte van de bedijkte plaat
Ingevolge  art.13 der Wet van den 6 Junij 1840  hebben wij de eer hierbij aan UEGA  te doen toekomen het een dubbeld der tweede afgifte  van de thans  voltooid en bedijkt zijnde Oranjeplaat aan welke door Heeren Bedijkers alsnu de naam is gegeven van Bastiaan de Lange polder.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 26 November 1847
Onderwerp: Bedeeling van M. Klaasse
Volgens berigt van het algemeen Armbestuur dezer stad heeft zich tot het bekomen van onderstand bij hetzelve aangemeld Marinus Klaasse.
In Arnemuiden armlastig zijnde . Bij geene overwegende bedenkingen zal later een declaratie worden toegezonden. Bedeeling 60 cents per week.
B & W der stad Middelburg
De Stoppelaar
Becius secretaris
 
Arnemuiden 29 November 47
Aan den Kerkenraad van Arnemuiden
Onderwerp: Armlastigheid M. Klaasse
Onder toezending eener nota van inlichtingen betrekkelijk M. Klaasse, hebben wij de eer UE te berigten dat gemelde persoon vanaf 1 december aanstaande door het Algemeen Armbestuur  der stad Middelbuirg zal worden bedeeld met 60 cents per week.
Wij proponeren UE. deze bedeeling te weigeren en het stedelijk Bestuur van Middelburg aan te schrijven, hij tot het bekomen van onderstand zich bij UE kan aanmelden.
De Burgemeester
CDB
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 12 November 1867
Rapport op de begrooting van het Hervormde Diakonie Armbestuur te Arnemuiden
Is goedgevonden
Deze goed te keuren behoudens nogtans de daarin gebragte wijzigingen of gestelde aanmerkingen en twee exemplaren derzelve aan B & W van Arnemuiden
Extracten etc
De Griffier der Staten
Slegt
 
Oost Souburg 30 November 1847
Met eene nota van inlichtingen betreffende de persoene van Matje van Maldegem, hebben wij de eer UEA te doen toekomen afschrift eener bij ons ontvangene missive van het Diakonie Armbestuur dezer plaats aan welker inhoud wij de eer hebben ons te refereren.
B & W  Oost en West Souburg
Paspoort van Grijpskerke
Van Visvliet
 

Oost en West Souburg den  24 November 1847
Aan de EA Heeren Burgemeester en Assessoren van Oost & West Souburg
De persone van Ma(a)tje van Maldegem  in zwangeren staat zich bevindende en  dien tegevolge uit haren dienst voor eenige  weken ontslagen zijnde;- en hare dochter met name Ma(a)tje van Maldegem oud negen jaren voor hare rekening alhier besteed, hebbende bij Dames Roelofs, voor f.42- in het jaar heeft zich tot ons gewend met het verzoek  om genoemd kind van 1 November tot ultimo Maart door tusschenkomst van ons bestuur te doen verzorgen- aangezien deze persone door dezen toestand van alle middelen van eigen bestaan voor deze oogenblikken ontbloot is en zelfs hoogst moeijlijk in hare eigen behoefte tegen hare aanstaande bevalling kan voorzien, zoo verzoekenwij UEA aan het Armbestuur van Arnemuiden, waar haar onderstand domicilie is, blijkens nevensgaande Nota van inlichtingen autorisatie te vragen ten einde haar  thans door ons  van den 1 November tot ultimo Maart bij genoemde Dames Roelofs voor 80 cents per week zou besteed blijven.
Namens het Diakonie Bestuur
Van Oost en West Souburg
w.g. C. A. Kam
 
Arnemuiden 3 December 1847
Onderwerp: Betrekkelijk  alimentatie M. van Maldegem
Aan den Eerw.Kerkenraad van Arnemuiden.
Wij hebben de eer UE. Kennis te geven dat door het Armbestuur van Oost en West Souburg  ten uwen koste is uitbesteed het negenjarige meisje van Maatje van Maldegem en wel doordien hare moeder die zich thans in zwangeren staat bevindt buiten staat is  om voor deze oogenblikken in het onderhoud van haar kind te voorzien  voor 80 cents des weeks gerekend te zijn ingegaan op 1 November jl tot ultimo Maart 1848.
Hoezeer dit weder eene last voor het Armbestuur is, zoo kan de opneming van dit kind onzens inziens niet geweigerd worden daar hare moeder van 5 november 1847 tot heden als dat zal onderstands domicilie in deze Gemeente verkregen hebbende, terwijl de wekelijksche besteding ook niet zeer hoog is gesteld  en wij twijfelen of zulks alhier veel goedkooper zoude kunnen plaats hebben.
Aangenaam zal het ons wezen, indien wij een middel mogten kunnen bedenken waardoor UE hetzij geheel hetzij gedeeltelijk zich daarvan op een billijke wijze  mogten kunnen ontdoen, in welk geval wij gaarne uwe consideratiën zullen ontvangen en die ter overweging brengen aan bovengemeld bestuur, terwijl wij niet geloven, door te kennen te geven, dat die moeder met hare kind bij het Armbestuur  zich alhier moet vervoegen door dat middel er van ontslagen zullen geraken kunnende echter met haar over het verzoek hetwelk 5 maanden voorgesteld gesproken worden.
De Burgemeester
 CDB
 
Arnemuiden 13 December 1847
Aan de Heeren B & W van Oost & West Souburg
Onderwerp: uitbesteding M. van Maldegem
Wij hebben aan het Armbestuur alhier de bij uwe missive  van den 30 November voorgestelde uitbesteding van het kind van Maatje van Maldegem voorgedragen en zijn vanuit Hun Eerw. Verzogt UEA te berigten dat hoe bezwarend de slechte levenswijs van die vrouw voor hare ???? zijn, zij echter berust in de uitbesteding van haar kind en toestaat dat van den 1: december tot uiterlijk  ultimo Maart aanstaande of zooveel vroeger als dat ????? hare bevalling en dat zal wezen van in den onderhoud van hare kind te voorzien, dat zelve  uitbesteede blijve bij Dames Roelofs voor 80 cents ’s weeks.
De Burgemeester
CDB
 
Zeer slecht leesbaar!!
 
 Arnemuiden 3 December 1847
Aan het Diaconie Armbestuur
Onderwerp: Toezending Armbegrooting 1848
Wij hebben de eer hierbij aan UE. Te doen toekomen een exemplaar der door HEGA goedgekeurden begrooting uwer Administratie van den jare 1848
UE. Zult daaruit ontdekken dat de Raad zich verpligt heeft gevonden in de voorgedragene sommen?  voor uitbesteding van weezen eenige verandering te moeten brengen, aangezien 
HEA de daarin gebragte sommen als te hoog hebben beschouwd, daar een groot gedeelte derzelve volgens hunne jaren op de weverije kunnen worden  geplaatst en daardoor tot  minder last uwre administratie  zullen verstrekken, zijnde het ook tot billijk verlangen van den raad ,   UE  gelieve  daarop te attenteren en te trachten  die geplaatst te krijgen daar deze boven alle andren behooren opgenomen te worden, terwijl de uitgetrokkenen sommen geensints  zullen mogen overschreden worden, zonder daarbij te willen bepalen , de verpligting op UE. Zoude rusten dat elke wees  juist voor dezelfde som als is goedgekeurd  moet uitbesteed worden; de bedoeling van den raad is deze , dat  niet of de hoofdsom hetgeen voor de gezamentlijke wezen is uitgetrokken betreft, niet hooger in uitgaaf bij de rekening kan worden geadmitteerd.
Wij achten ons nog verpligt UE te moeten aanbevelen om alsnu voor het volgende jaar , zoo spoedig doenlijk tot de openbare uitbesteding over te gaan en daarvan zoo mogelijk de meeste bekendte geven en wel op dag en uur dat een iegelijk in staat zij des verkiezende daarbij tegenwoordig te zijn, opdat zulks ten meeste profijt van het Armbestuur plaats hebbe echter altijd onder bepaling, ingeval UE:mogt vermeenen de weezen  in het vervolg gunstiger bij  een ander te kunnen aanbesteden, of door andere oorzaken zulks niet meer noodig was, de verpligting op UE. niet bleef berusten, die aldaar gedurende het geheele  jaar te moeten laten, daar indien immers de mogelijkheid bestond, een huis te verkrijgen waar dezelve gelijkelijk mogten verpleegd kunnen worden, dit welligt mogelijk nog meer ten profijte van het Armbestuur zoude uitloopen, en van hetwelk onderwerp wij ten gevolge  onze missive dd  24 Aug: jl altijd UEd: raport tegemoet zien.
De Burgemeester
CDB
 
 
Arnemuiden den 30 November 47
Aan B & W van Goes
Onderwerp: Verzoek bedeeling M.J. Le Mahieu
Dezer dagen heeft tot het bekomen van onderstand zich tot ons gewend de persoon van Matthijs le Mahieu woonachtig binnen uwe stad en alhier domicilium van onderstand hebbende.
Wij verzoeken UEA gemelde persoon  tot den 1 Maart 1848 op den voet  gelijk zulks in de declaratie gevoegd geweest bij Uwe missive van den 23 Aug jl gedurende het 1 kw. Jl heeft plaats gehad van het  een en ander daarin vermelde levensonderhoud te willen voorzien,  een wekelijksche bedeeling in geld te doen van dertig cents zullende aan UEA de nog onbetaalde declaratie eerstdaags worden voldaan.
De Burgemeester
CDB
 
Den 30 November 1847
Het diaconie armbestuur der Hervormde Gemeente te Arnemuiden  neemt de vrijheid  in antwoord der missive van de Stedelijke Regering van 30 November tot derzelver kennis te brengen dat hetzelve besloten heeft, aan niemand die slechts op eene geringe afstand met de  woning van de gemeente verwijderd is enige bedeeling te verleenen,dan nadat hij of zij zich in de gemeente zelve met der woon zal hebben nedergezet om met anderen gelijkelijk en naar evenredigheid bedeeld te  worden. Westhalve  voornoemd Armbestuur eerbiedig verzoekt dat de Stedelijke Regering dit ter kennisse gelieve te brengen aan het Algemeen Armbestuur te Middelburg en door hetzelve aan Marinus Klaassen  en dat zoo hij bedeeling wenscht zich tot ons behoort te  begeven.
Het Diaconie Armbestuur
Van Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres.
J . Westerweel fung. Diaken
 
Arnemuiden 30 November 47
Aan B & W der stadMiddelburg
Onderwerp: Betrekkelijk voorgestelde bedeeling van M. Klaasse
Door het Diaconie Armbestuur alhier is ons ten gevolge Uwe missive van den 26 dezer ter kennis gebragt  dat zij aan niemand wie slechts op een geringen afstand  metterwoon van de gemeente verwijderd is, maar toestaan dat zij buiten dezelve bedeeld worden.
UEA daarvan kennis gevende verzoeken wij het Algemeen Armbestuur uwer stad te willen aanschrijven dat zij Marinus Klaasse daarvan gelieven te berigten en hij onderstand  behoevende verpligt zal wezen tot het bekomen daarvan alhier  zich alhier zal behooren aan te melden,als wanneer hij in gelijken grond, met alle anderen onderstand zal verleend worden.
Het spreekt van zelf dat onder die maatregel niet zijn begrepen diegene die tot eene andere geloofsbelijdenis  als die der hervormden behooren,dewelke als geen Algemeen Armbestuur alhier bestaande voor onze rekening moeten bedeeld worden en waarvoor wij UEd: verzoeken dit op de gewone voet te doen plaats hebben.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 1 December 1847
Aan  den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat broodzetting
Nevens deze hebben wij de eer Uwe Excie te doen toekomen de staat der broodzetting zoo als die naar opgave der marktprijzen gedurende de maand November jl alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
CDB
 
Oost Souburg 30 November 1847
Onderwerp: Alimentatie M.van Maldegem
Met eene nota van inlichtingen betreffende de personen van M(a)atje van Maldegem, hebben wij de eer UEA te doen toekomen afschrift eener bij ons ontvangene missive van het Diakonie Armbestuur dezer plaats, aan welker inhoud wij de eer hebben ons te refereren.
B & A
Paspoort van Grijpskerke
t.o
van Visvliet
 
Oost en West Souburg den 24 November 1847
Onderwerp; Verpleging van het kind van Ma(a)tje van Maldegem
De persone van Ma(a)tje van Maldegem in zwangeren staat zich bevindende  en dien ten gevolge uit haren dienst voor eenige weken ontslagen zijnde;-en hare dochter met name Ma(a)tje van Maldegem oud negen jaren voor hare rekening alhier besteed, hebbende bij Dames Roelofs voor f.42- in het jaar  heeft zich tot ons gewend met het verzoek, om genoemd kind van November tot ultimo Maart door tusschenkomst van ons bestuur te doen verzorgen-
Aangezien deze persone door dezen toestand van alle middelen van eigen bestaan voor deze oogenblikken ontbloot is en zelfs hoogst moeijelijk in hare eigene behoefte tegen hare aanstaande bevalling kan voorzien, zoo verzoeken wij UEA aan het Armbestuur van Arnemuiden, waar haar onderstand domicilie is, blijkens nevensgaande Nota van inlichtingen autorisatie te te vragen, ten einde dit haar kind door ons van den 1e November to Ultimo Maart bij genoemde Dames Roelofs voor 80 cents per week zou besteed blijven.
Namens het Diakonie Armbestuur
Van Oost en West Souburg
Get. C.de Kam
 
Arnemuiden 3 December 47
Aan de Eerw: Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Betrekkelijk alimentatie van M. van Maldegem
Wij hebben de eer UE. Kennis te geven dat door het Armbestuur van Oost& West Souburg ten uwen koste is uitbesteed het negenjarige meisje van Maatje van Maldegem en wel doordien hare moeder die zichthans in zwangeren staat bevindt buiten staat is  om voor deze oogenblikken in het onderstand van haar kind te voorzien voor 80  cents des weeks gerekend te zijn ingegaan op 1e November jl tot ultimoMaart 1848.
Hoezeer dit weder eene last voor het Armbestuur is, zoo kan de opneming van dat kind onzens inziens niet geweigerd worden, daar hare moeder van 5 November 1847 tot heden onafgebroken in deze gemeente woonachtig heeft geweest en alzoo ingevolge de Wet onderstands domicilium in deze Gemeente verkregen hebbende ,terwijl de wekelijksche besteding ook niet zeer hoog is gesteld en wij goedkooper zoude kunnen plaats hebben.
Aangenaam zal het ons wezen, indien ons een middel mogte kunnen bedenken waardoor UE hetzij geheel hetzij gedeeltelijk zich daarvan op eene ??? wijze mogten kunnen ontdoen,  in welk geval wij gaarn onze consideratiën zullen ontvangen , en die ter overweging brengen  aan bovengemeld bestuur, terwijl wij niet gelooven , door te kennen te geven dat  die moeder met haar kind bij het Armbestuur zich alhier moet vervoegen door dit middel er van ontslagen zullen geraken kunnende echter met haar over het verzoek hetwelk 5 maanden wordt voorgesteld gesproken worden.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden 13 December 47
Aan den Heeren B & A van de gemeente Oost & West Souburg
Wij hebben aan het Armbestuur alhier de bij Uwe missive van den 30: dezer maan Novenb. Voorgesteld uitbesteding van het kind van Ma(a)tje van Maldegem voorgedragen, en zijn van HE. Verzogt UEA te berigten dat hoe bezwarend de slechte levenswijze van deze vrouw voor hare conditiën ???, zij echter berust in de uitbesteding van har kind, en toestemt dat van den 1: december tot uiterlijk ultimo maart aanstaande of  zoo veelvroeger als dat zij kan  tot hare bevalling instaat zal wezen  van in den onderhoude van hare kind te voorzien , dat zelve uitbesteed blijve bij Dames Roelofs voor 80 cents ’s weeks
Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 3 December 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe               f.9,75
Rogge                 7,60
Periode   6 t/m 12 December 1847
Extract etc
Becius    secretaris.
 
Arnemuiden 6 December 1847
De Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                 4 cents
Idem                5 oncen                 9 ½ cents
Idem               10 oncen               19 cents
Idem               15 oncen               28 ½ cents
Idem               20 oncen               38 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Middelburg den 2 December 1847
Onderwerp: Veroordeeling verlofgangers
Bij UEd. missive van den 5 Julij jl  gaven UEd. mij kennis dat tegen twee ingezeten uwer stad zijnde verlofgangers der nationale militie, proces verbaal was opgemaakt wegens verstoring der rust in uwe stad door hun baldadig schreeuwen en vloeken veroorzaakt, en verzochten mij daarbij om, bij aldien deze hunnen misdragingen slechts door een geringe policiestraf werd achtervolgd te willen bewerken, dat op die persoonen eene meer sevère militaire tucht mogt worden toegepast.
Door mij afgewacht zijnde welk gevolg er aan het voors proces-verbaal zoude worden gegeven, zoo kan ik UEd. volgens een bij mij van den Officier bij de arrondissements regtbank te Middelbur ontvangen berigt thans mededeelen dat beide persoonen zijn veroordeeld te weten Klaas de Gruiter  tot een gevangen zetting van vijf dagen en Blaas de Gruiter tot eene geldboete van f.5,50 alsmede in de kosten.
Wat nu de door UEd. verlangde toepassing betreft van een meer sevère militaire tucht op die persoonen,deze ligt niet alleen buiten mijne bevoegdheid, maar kan bij zoo ver UEd. daarmede mogt bedoelen eenige disciplinaire straf mijns bedunkens niet wel mijnerzijds worden geprovoceerd, vermits de vaste verlofgangers tot welke de onderwerpelijke persoonen behooren, bij volgens de wet strafbare handelingen, aan den burgerlijken regter zijn onderworpen en niet onder het bereik der judicature van den militairen regter vallen.
Onder opmerking hiervan verzoek ik UEd van deze veroordeeling aanteekening te doen op het register model litt JJ alsmede  van hun tegenwoordig gedrag ten einde daarvan voor zoo veel noodig mededeeling te kunnen doen aan den chef van het korps waartoe zij behoorem.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Bij deszelfs indispositie
Sprenger 
Lid van GS
 
Middelburg den 3 December 1847
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 23 November jl aan Adriaan Toupet welk zich buiten staat bevond om daarin zelf te kunnen voorzien, van wege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt ten behoeve van haar overleden kind een kist en graf waarvan de kosten op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen eene som van f.2.90 ct.
Verzoeke wegens zijne armlastigheid bij UEd> de declaratie binnen 3 maanden te betalen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o. Becius
 
Middelburg den 3 December 1847
Onderwerp: Verpleging van P.Schroevers
Op schriftelijk aanzoek van den Stads Geneesheer is op den 30 November jl in het gasthuis dezer stad ter verpleging opgeneoemn
Pieter Schroevers
Deze persoon armlastig in UEd.Gemeente zal de declaratie na afloop van de ziekte à 50 cents daags naar UEd. toegezonden worden.
B & W van Middelburt
Paspoort van Grijpskerke
t.o. Becius
 
Arnemuiden 7 December 47
Aan den E,W Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Nota inlichting P.Schroevers
Wij hebben de eer UEd. hierbi te doen toekoemn een nota van inlichting van P. Schroevers  welke met UE voorkennis is opgenomen in het gasthuis te Middelburg
Zoodra de declaratie van die verpleging ons zal geworden zullende wij deze ter voldoening aan UE:  inzenden.
De Burgemeester
CDB
 
Aan Heeren B & W van Arnemuiden
Geeft met gepasten eerbied te kennen Adriaan Visser commies der 3e Klasse van ’s Rijksbelastingen, alhier gestationeerd.
Dat de supp. dezer dagen is aangemaand geworden om te voldoen zijnen aanslag over 1847 in den Hoofdelijken omslag dezer gemeente.
Dat hij die een huisgezin van vrouw en vier kinderen moet onderhouden uit een gering tractement van f.360- ‘s jaars, in de eerste plaats al dadelijk moet opmerken dat er bij dien aanslag voorzeker daarop geen acht is geslagen, daar men hem in de 3e Klasse heeft gebragt, welke voor principaal  f.5, 22 ½  moet betalen.
Maar dat hij bovendien geloven mag dat door zijne betrekking van buitengewoon commies der Plaatselijke belastingen alhier bij Resol. Van UEA van den 1 Junij jl opgedragen eene lastpost heeft, die hem geene  belooning, bijna geene verdiensten en zeer vele buitengewonen werkzaamheden aanbrengd.
Dat toch buiten het afteekenen der Stedelijke biljetten en daarna bezorgen van het zelve te Middelburg, waarvoor de suppl niets geniet en waarvan hij behoorlijk aanteekening moet houden het aan Heeren B & W niet onbekend kan zijn hoe Zijne surveillance op de Stedelijke belastingen alhier de stad dadelijk voordeelen aanbrengt en voor den Suppl enkel Kosten van papieren pennen veroorzaakt- terwijl hij door het behartigen van deze Zijn betrekking vooral ook in deze maanden zich niet zelden met zijn ambtgenoot savonds en smorgens op surveillance begeeft- Dat dat hij op alle deze gronden en met vertrouwen op de regtschapen heid  van het Stedelijk bestuur zich dan ook met vrijmoedigheid  tot hetzelve wendt, met het verzoek om uit hoofde van de door hem naar waarheid aangevoerde redenen op de ene of andere wijze ontheven te worden van de betaling van zijnen aanslag ad f.5, 22 ½   in de Hoofdelijke omslag dezer gemeente  ten einde  daardoor een klein blijk te mogen ontvangen dat UEA de gegrondheid zijner bezwaren erkennen in welk geval hij suppl. bereid is  om zijne betrekking van buitengewoon stedelijk commies  met ijver te blijven vervullen.
Maar dat,indien onverhoopt UEA in zijn verzoek niet mogte willen treden, hij zich verpligt gevoelt om van zijne meergenoemde betrekking van plaatselijk commies af te zien.
Twelk doende
A.Visser
Arnemuiden 8 December 1847
 
Arnemuiden 9 December  1847
In antwoord op uw ingezonden verzoek hebben wij de eer UE  met betrekking de eerste klagte van den aanslag van den hoofdelijken omslag te kennen te geven dat jaarlijks het kohier gedurende 14 dagen ter inzage voor een ieder op het stadhuis ligt en dat na die tijd er eene commissie zitting heeft, om de klagten die daartegen mogt worden ingebragt  aan te hooren, ten einde die aan Heeren GS mede te deelen, terwijl die tijd door UE: is voorbij laten gaan, op die klagte  op geene mogelijke wijs meer regard  geslagen kan worden; UE alzoo verpligt zult wezen dien aanslag te voldoen willende wij in een volgend jaar wel overwegen bij den raad brengen en medewerken UE:  daarin min of meer worde verminderd.
Dat het UEd zoo goed als ons bekend zij dat uwe benoeming van buitengewoon commies der stedelijke belasting eerst heeft plaats gehad, na dat reeds lang het kohier van den hoofdelijken omslag was vastgesteld en mitsdien natuurlijkerwijs toen daarover niet is kunnen gedacht worden, terwijl UE dwaald ingeval U mogt vermeenen dat  de  etc
Bijna onleesbaar !!
 
Arnemuiden den 13 December 1847
In voldoening aan Uwe Excie  circulaire hebben wij de Uwe Excie te berigten dat wij met genoegen kunnen melden het ons  door informatie bij de landlieden gebleken dat de in de bewaarplaatsen zich bevindende aardappelen tot geene verder rotting overgaan, maar steeds voor de consumptie geschikt blijven, daar er zich geene andere  nadelige verschijnselen opdoen.
Dat de gemiddelde prijs der aardappelen in deze gemeente bedroeg f.3- de mud,
Er is geen uitvoer van aardappelen
De Burgemeester
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 10 December 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe    f.9.30
Rogge      7,50
Extract etc
Becius secretaris
 
Arnemuiden 13 December 1847
Zetting van het brood in de Gemeente van Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                   4 cents
Idem               5 oncen                   9 ½ cents
Idem              10 oncen                 18 ½ cents
Idem              15 oncen                 27 ½ cents
Idem              20 oncen                 37 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars
 
Middelburg den 10 December 1847
Ik heb de eer bij dezen geviseerd aan UEd: te doen geworden het nadere plan met bestek en begrooting voor de nieuwe school in Uwe stad.
De Schoolopziener van het 1e district
Der provincie Zeeland
A: P: van Deinse
 
Arnemuiden den 13 December 1847
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:Toezending plan nieuwe school
Ter voldoening van HEGA resolutie van den 16 Juli dezes jaars hebben wij de eer bij deze aan UEGA goedkeuring toe te zenden het plan met bestek en begrooting der  nieuw te bouwene school waarop voorts bij ons geene aanmerkingen zijn voorgekomen met verzoek alsnu de noodige  autorisatie tot de verlangde aanbesteding  te mogen erlangen
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 10 December 1847
Onderwerp: Arnemuiden
Wij hebben de eer UEd: door copielijke mededeeling van het berigt van den Heer Commissaris van Policie kennis te geven van den uitslag van deszelfs bemoeijingen door UEd: ingeroepen bij derzelver missive van den 25 der vorige maand .
Hoe bezwarend zulks ook voor de finantien uwer gemeente moge geacht worden,komt het ons wenschelijk voor, dat deze vrouw met het jongste harere kinderen hetwelk in eenen ziekelijken en gebrekkigen toestand verkeert, in eene der Koloniën  van de Maatschappij van Weldadigheid  worde opgenomen, ten einde aan de eene zijde te voorkomen dat niet te eeniger tijd gezegde vrouw met hare drie kinderen gezamenlijk wegens bedelarij waaraan zij zich bij voortduring en schaamteloos in deze stad schuldig maken, worde gevat en bij regterlijk vonnis tot overbrenging derwaarts worde verwezen en aan de andere zijde te trachten de beide oudste kinderen door eene verwijdering van hunne moeder tot eene andere leefwijze te brengen en tot nuttige leden der Maatschappij te vormen.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o. Becius.
 
Middelburg den 8 December 1847
Aan de EA Heeren B & W der stad Middelburg
Onder terugzending der missive van Heeren B & W der gemeente Arnemuiden dd 25 Nov. Jl bij apostillaire dispositie van UEA dd 26 daaraanvolgende in mijne handen gesteld ten fine van consideratiën en advies.
Heb ik de eer te berigten bij deze dat ik de ingemelde missive voorkomende P. Maartense voor mij heb doen verschijnen, hem onder het oog gebragt hebbende zijne verpligtingen om voor het onderhoud zijner vrouw en kinderen te zorgen, is door hem geantwoord geworden dat hij hierin voor zoo veel hem  doenlijk was, voorzag, dat hij totdat einde zijne verdiende loon geregeld in het huishouden inbragt, doch dat zijne vrouw geen teering naar de neering wetende te stellen, altijd te kort komt; en hierdoor als dan huiselijke oneenigheden ontstaan en hem van tijd tot tijd zonder dat hij haar hiertoe noodzaakt verlaat wijders verklarende dat hij met zijne vrouw moetende leven nimmer genoeg zoude kunnen verdienen om zijn huishouden op te houden , dat hij bereid was 2   der drie kinderen welke zij hebben tot zich te nemen, om in derzelver onderhoud te voorzien en zijne vrouw met één kind ter opneming voor een der koloniën van Weldadigheid overbleef, daar hij met zijne vrouw moetende leven, genoodzaakt zoude zijn te verzoeken om met zijn geheel gezin te worden opgenomen.
Dat de vrouw van P.Maartense  een der zulken is, welke met een gewoon arbeiders daggeld niet kan ophouden, heeft de spoedige verkwisting van het door haar nu ruim een jaar geleden bij erfenis getrokkene aaanzienlijk kapitaal van f.2700,  voldoende doen zien; weshalve het mij voorkomt dat de gemeente van Arnemuiden ter vermeiding van het geheele gezin  ten hunnen laste te krijgen , wel zoude doen, de vrouw zich hiertoe aanmeldende, met één kind in een der Koloniën van Weldadigheid te doen opnemen. Ik zal intusschen van mijne zijde alles aanwenden wat in mijn vermoogen is, om de gemeente  Arnemuiden zoo lang mogelijk hiervan te bevrijden.
De Commissaris van Policie
Get. A. Van der Pluijm
Voor eensluidend Afschrift
De secretaris der stad Middelburg
Becius.
 
Arnemuiden 17 december 1847
Aan Heeren B & W van Middelburg
Onderwerp: verzoek opzending vrouw van P. Maartense
Onder dankbetuiging  hetgeen door UEA ten opzichte der vrouw van P. Maartense op ons verzoek is verrigt hebben wij de eer UEA bij deze te kennen te geven dat wij na vooraf gehoudene deliberatie met den raad dezer stad  moeten erkennen hetgeen door UEA in uwe missive van den 10 dezer maand met betrekking tot dien vrouw wordt gezegd en verzoeken UEA diens volgens  wel de goedheid te hebben  den Heer Commissaris van Policie te willen uitnoodigen door zijne invloed te trachten dezelve  tot een vrijwillige aangifte ter opzending met haar kind naar de Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid over te halen en  bij ongeneigdheid daartoe haar bij voortdurende bedelarij als zoodanig door den Regter  te laten veroordeelen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 14den December 1847
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente neemt bij dezen met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse van het stedelijk bestuur van Arnemuiden te brengen dat in een wettige kerkeraadsvergadering van den 27e November 1847 ter vervanging van de met den 1e Januarij 1848 aftredende diakenen van
Isak van Belzen jr
Adriaan Meerman
Op het dubbeltal van diakenen geplaatst
Janus de Hamer
Piet Meulemeester
Joost Joosse
Blaas Meerman
Dat de drie afkondigingen van den predikstoel hebben plaats gehad, en er niets is ingekomen, waardoor  de keus der stedelijke regering verhinderd zal worden, waarom de kerkeraad derzelver benoeming zal inwachten.
De Kerkeraad der Hervormde  Kerk van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
L.van Eenennaam Az pr.
J. Westerweel pr. Diaken.
 
Arnemuiden 17 December 47
Aan den Kerkeraad te Arnemuiden
Wij hebben de eer UEA ter kennis te brengen dat door den raad dezer stad uit het door UE: bij missive  van 14 dezer maand toegezondene dubbeltal van persoenen tot diakenen zijn benoemd geworden de lidmaten Janus de Hamer en Pieter Meulmeester en zulks ter vervanging van de op  1 Januarij aftredende  diaken Izak van Belzen en Adriaan Meerman.
Wij verzoeken UEd: de benoemde diakenen te willen onderrigten en hun volgens kerkelijke instelling tot die bediening te bevestigen.
De Burgemeester
CDB
 
Arnemuiden den 14 December 47
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente te Arnemuiden neemt bij dezen met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering te brengen dat ten gevolge der menigvuldige begravenis onkosten en het aantal wezen waardoor de diaconie Administratie geduirende dit jaar gedrukt is geworden, het slot der rekening over dit jaar een tekort zal opleveren van nagenoeg f.180, uitgenomen de te betalene pretentiën van het algemeen Armbestuur te Middelburg als ten behoeve  van
Adriana Schroevers               f.80,00
P. Kwekkeboom                    f   5,00
H.W. Hogerheijde                     14,00
J. Oversluijs                               12,50
De Wees C. Keur                         3,25
J.      Marteijn                       6,25
     Kleederen                               30,02
Arm huisje                                   10,00
Makende te zamen                   f.161,02
Zoodat voornoemd Armbestuur eerbiedig verzoekt met een buitengewone subsidie begunstigd te mogen worden, tot welk einde dezelve zich ten nederigste aan de stedelijke Regering aanbeveelt.
Het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente
Van Arnemujiden voornoemd
H:Haesebroeck pres.
L.van eenennaam AZ pres.
J. Westerweel pres. Diak.
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 3 December 1847
Is goedgevonden
De staten van aanvragen van autorisatie tot beschikking over de onvoorziene uitgaven bij de diverse begrootingen , te arresteren
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Slegt
 
Totaal ruim 22 gulden.
 
Zierikzee den 14e December 1847
Onderwerp: Armwezen
Wij hebben de eer UEA hiernevens te doen toekomen de gequiteerde declaratie ad 50 cents wegens verleenden onderstand aan Cath. Wisse verlatene vrouw van P. Maartense  waarvoor  ons remise is geworden bij UEA missive dd 28 October jl
B & W der stad Zierikzee
Handtekening
 
Declaratie 1 week à 50 cent ‘sweeks
Zierikzee den 11 October 1847
Het Hervormd Diaconie Armbestuur
Handtekening
 
Arnemuiden 17 december 1847
Aan HEGA van Zeeland
Onderwerp: Inzending deliberatie van de Raad
Wij hebben de eer  hierbij aan UEGA te doen toekomen een extract uit de deliberatie van den Raad van den 15 dezer maand , met eerbiedig verzoek daarop de verlangde autorisatie en inlichting te mogen ontvangen.
De Burgemeester
CDB.
 

Ongenummerde Stukken
 
Heden den zevenden April1847
Heb ik A. Adriaanse  wethouder der stad Arnemuiden op requisitie van den Her Officier van Justitie  mij begeven naar Pietr de Rijke dagloner wonende te Arnemuiden
Onderzocht deszelfs woning en aldaar in eenkasje geborgen in een zak gemerkt J.V.  een  Keulsch potje met boter waarin volgens de verklaring van deszelfs huisvrouw Jannie Hollebeeck?? Van onder eenig rinselvet bevindt eene hoeveelheid krente brood en een half tarwe  brood mitsgaders  een stukje gekookte ham.
Dat ik deze goederen onmiddellijk in beslag heb genomenen daarvan het tegenwoordig verbaal naar waar wedervarenij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt op datoals in het hoofd dezes is vermeld.
De Burgemeester
De wethouder
A: Adriaanse
 

Middelburg den 16 December 1847
Onderwerp: Wegen
Alzoo bij de inspectie op de wegen in dit eiland van den 15 December 1847 is bevonden dat de sporen van den Zandweg van de zaagmolens naar Arnemuiden niet waren toegekapt en de laagten niet waren opgevoerd, zoo verzoek ik UEd. namens de Directie van Walcheren gezegde weg voor zooveel die door UEd: wordt onderhouden zoo spoedig mogelijk in behoorlijke orde te doen herstellen.
De Griffier van Walcheren
Sprenger
 
Arnemuiden den 17 December 47
Aan de Heer Griffier van Walcheren
Wij hebben de eer UEd: op uwe missive van den 16 dezer maand no 69 te berigten dat de zandweg van de Zaagmolens tot op de hofstede van de  heer Crucq niet onder Arnemuiden maar Middelburg behoort en dat het gedeelte van de Heer Crucq tot Arnemuiden door ons steeds in goeden staat wordt gehouden en waarop jaarlijksch zand wordt gebragt, hetwelk nu nog reeds korts geleden heeft plaats gehad, en alzoo  zeer twijfelen of dit gedeelte wel in dusdanige staat verkeert dat daarop aanmerkingen kunnen gemaakt worden.
De Burgemeester
CDB
 
Extract notulen B & W van Middelburg
Den 17 December 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                  f.9,30
Rogge                    7,40
Periode 20 t/m 26 December 1847
Extract etc
Becius secretaris.
 

Arnemuiden 1 Januarij 1848
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Staat Handteekening Burgemeester etc
In voldoening aan Uwe Excie besluit van den 18 dec: 1847 hebben wij de eer bij deze aan uwe Excie te doen toekennnen den staat in triplo der handteekening van den Burgemeester deszelfs plaatsvervanger benevens van twee leden in den Gemeenteraad, ten einde door Uwe Excie te worden benoemd tot de teekening der attesten voor de Nationale Militie  voor de ligting van het loopende jaar.
De Burgemeester
CDB
Voorgedragen
CD Baars Burgemeester
A. Adriaanse plaatsvervanger
A. Van Sweden Lid van den Raad
J. Meerman  idem
 

Extract uit het Register van B & W van Middelburg
Den 23 December 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f.9,30
Rogge                   7,40
Periode 27 December t/m 2 Januarij 1848
Extract etc
Becius, secretaris,
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 10e December 1847.
Verminderde dienst van de Rustende Schutterijen.
De jaarwedde per kompagnie f.15,00 voor den Auditeur; f.5,00 voor den secretaris, f.5 voor de bode en f10,00 voor elk van de tamboers
Voor de onderhoud per trom f.2,00
Verder vermindering  van kosten voor wapenen etc, distinctieven vuur, licht en schrijfbehoeften  f.10,00 per compagnie,
Begrooting voor half Bataillon f.260 --; voor Arnemuiden f.18,38
 
Edelachtb: Heeren !
Met mijne huisgezin mij binnen de Gemeente van Arnemuiden gevestigd hebbende , ingevolge ?? onder dezelfs bevolking behoorende zoo geef ik mij de eer UEA daarvan te informeren bestaande mijn gezin uit man vrouwe en vier kinderen ( 3 zoonen en 1 dochter) de Israelitische  Godsdienst belijdende, benevens ééne vrouwelijhe bediende  van de Gereformeerde gezindheid, welke ik gaarne in UEA protectie aanbevele..
UEA bereidvaardigen dr
Salomon Wolff
 
Arnemuiden 15 December 1847
Aan de Heer Militie Kommissaris
Onderwerp: Mutatie Schutterij
In voldoening aan de circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van den 11 November 1843 hebben wij de eer hierbij aan UEG te doen toekomen de naamstaat bevattende de plaats gehadt hebbende mutatie der schutters pligtigen in deze Gemeente ,sedert ons  berigt in 1846, en wel zooals  dewelke was op den 1 dezer maand.
De Burgemeester
CDB
 
Middelburg den 24 December 1847
Onderwerp: Bijwerking kadastrale stukken
Namens den Heer Ingenieur Verificateur van het Kadaster, heb ik de eer UEA te verzoeken , om de kadastrale  kaarten en Registers uwer gemeente ter bijwerking over het afgeloopenen boekjaar op den 27 dezer maand aan het adres van den Heer Bewaarder der Hijpotheken, en aan het kadaster alhier te zullen toezenden.
De Landmeter  voor de kantondienst bij de bewaring voornoemd
A. Stegaard.
 
Middelburg den 27 December 1847
Onderwerp: Equipement stuk veldwachter
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat ten behoeve van den veldwachter uwer stad is  aangemaakt een sabelkoppel op het hierbijgaande reçu  omschreven, en dat het bedoelde equipement stuk tegen overlegging van dat recu  door UEA naar vereisch onderteekend aan het Provinciaal Gouvernement kan worden afgehaald.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch
 
Extract register B & W van Middelburg
Den 31 December 1847
De prijs der metrieke mudde
Tarwe     f.9,45
Rogge       7,50
Periode  3   t/m 9 Januarij 1848
Extract etc
Becius secretaris

 

Ga naar boven