Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1848

Zeeuws Archief

Inventaris van de archieven van de Gemeente Arnemuiden

Ingangsnummer: 1200

Inventarisnr.: 122

 

Burgemeesters  1848

Arnemuiden den 5 Januarij 1848

Aan de Hoofd Administratie van het 2 Regt Infanterie

Alkmaar

Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een attest van volbragte dienst van Gilles de Nooijer , gediend hebbende in de 2 Comp 4 Batt teneinde hetzelve bij de  Militie Raad in deze Provincie door deszelfs broeder te kunne overleggen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 5 Januarij 1848

Aan de Hoofd Adm. Van het 3e Regt. Artillerie te Delft

Onderwerp: Attest dienst

Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen eene attest van activen dienst van Lieven Jobse vrijwillig  dienende bij het 3e Regt Artillerie ten einde dit stuk  bij de Militieraad in deze Provincie voor zijn eigen belang te kunnen overbrengen.

De Burgemeester

CDB

Idem

Aan de Hoofd Administratie van het 6e Regt Infanterie te Haarlem

Onderwerp: Attest dienst

Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te willen doen toekomen een attest van dienst van Laurens van  Eenennaam, dienende als milicien bij de 4 Comp 1 batt van het 6 Regt Inf.  In deze Gemeente van de ligting van 1841, ten einde hetzelve voor zijne broeder bij de Militie Raad in deze Provincie over te leggen.

De Burgemeester

CDB

Idem

Aan de Hoofd adm.van het regiment Grenadiers  & Jagers te ’s Gravenhage.

Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een  attest van werkelijke dienst van Johannis Odding dienende als milicien in de 2 Comp van het 3 Batt; van het regiment Grenadiers & Jagers , van de ligting van 1843 ten einde  dit stuk bij de militie Raad in deze Provincie voor zijnen broeder over te leggen.

De Burgemeester

CDB

Heden den 14 Januarij 1848

Compareerde voor mij burgemeester der stad Arnemuiden in de provincie Zeeland

Janis de Hamer, arbeider wonende te Arnemuiden, mij te kennen gevende dat hij op gisteren den dertienden dezer maand , door deszelfs huisvrouw Jacoba Ingelse werdt medegedeeld ,dat uit haar zilvere beugeltas , alwaar in zich eene som van f.5,65 bevond was ontvreemd  eene som van f.3,25.

Dat zij deze tas hadt gelegd onder haar goed in derzelver kabinet, ter oorzake dat zij datzelve niet kondt sluiten, daar op oude jaaravond mede die sleutel is zoek geraakt en tot op heden  door een nieuwe nog niet was vervangen..

Dat zij op deze ontdekking al aanstonds hem van het gebeurde kennis had gegeven en dadelijk eenige vermoeden hadt op zijne buurvrouw Janna Geldhof huisvrouw van Lieven Meulmeester, met welke zij in een huis te samen woont, en uit dien hoofde die vrouw daarnaar ondervroeg, doch zulks ontkende, terwijl haren  gewezen? Man Lieven Meulmeester ontboden ?? door deze ontmoeting met aandrang haar beval zoo zij zulks gedaan had, hetzelve te bekennen,waarop door haar beleden werdt zij zulks gedaan had op Zaturdag den 8 dezer maand en daarvan niet over had als f.1,25 welke inhoud zij aanstonds hem teruggaf.

Van dit ik dit tegenwoordige verbaaal als waar wedervaren volgens den eed bij de aanvaarding mijner bediening  gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing aan de door de comparanten geteekend op dat aan het hoofd dezes is gemeld.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden  14 Januarij 48

Aan de Hoofd Officier van Justitie

Ik heb de eer hierbij aan UEA ter vervolging op heden opgemaakt proces verbaal van gepleegde diefstal van eenig geld  van Janna Geldhof huisvrouw van Lieven Meulmeester & J. de Hamer woonachtig in deze gemeente.

De Burgemeester

CDB

Kolijnsplaat den 17 Januarij 1848

De persoon van Cornelis Molhoek thans als arbeider met deszelfs huisgezin zich bevindende in het Oranje poldertje, en in deze Gemeente woonachtig , heeft een zoon genaamd Rijk Cornelis, welk in 1829 geboren zijnde mitsdien  dit jaar voor de Nationale Militie moet worden ingeschreven.

Ik neem de vrijheid UEA beleefdelijk te verzoeken mij daarin de behulpzame hand te willen bieden, door het signalement en de lengtemaat van dezen loteling te willlen doen opnemen, en mij met den meest mogelijke spoed toe te zenden.

Voorn. Cornelis Molhoek  is gewoon zijne dagelijksche behoeften te halen in den winkel vroeger bewoond door Cornelis Moens in UEA gemeente welk aanwijzing, zoo ik vertrouw aan UEA de opsporing van gem. persoon zal vergemakkelijken.

De Burgemeester van Kolijnsplaat

L.A. Paardekooper

Arnemuiden 22 Januarij 1848

In voldoening aan UEA missive dd 27 deze maand heb ik de eer UEAte berigten dat ik ik den daarin vermelden persoon van Rijk Cornelis Molhoek heb verzogt voor mij te willen verschijnen, dan deszelfs vader geeft mijner? te kennen  zijn zoon wegens ziekte buiten de mogelijkheid is, om daaraan gevolg te geven, maar verzoekt dat UEA de goedheid zoude hebben, den zelven alsnog te willen inschrijven, en UEA niet verhinderd wordende  door het ijs in de volgende week zoude komen spreken, , zeggende bij mij zijn zoon een alderellendigste schepsel is, welk nagenoegd blind en aan vallende ziekte onderhevig is.

De Burgemeester

CDB

Aan de Hoogwelgeboren

Vrouwe Mevrouwe

Douairiere  Schorer

Geboren Schorer  

Arnemuiden   den 25e Januarij 1848

Hoogwelgeboren Vrouw!

Onlangs had ik de eer UHG om enig uitstel te verzoeken van de op den 31 December ll verschuldigde Intrest en verschuldigde aflooping op een schuld   van den somme ten jare 1841 aangegaan en nog per resto bedragende  f.3206,17.

Thans heb ik reden om (te berichten) dat ik in staat zal zijn aan UHG zoowel voor den intrest ten bedrage van f.160,31 als voor de aflossing? Een bedrag van f.254,90 ½  U te doen toekomen en zoo zal de schuld der stad over het dienstjaar 1847 behoorlijk zijn gekweten.

Maar zorgelijk is de toestand der stadsfinantien over het jaar 1848 omdat  gedurende den loop van het zelve behoort voorzien te worden in een aanzienlijk te kort voor het Armbestuur over het jaar 1847 een noodwendig gevolg van de buitengewone duurte der levensbehoeften en dat dit zoowel  op de inkomsten dier administratie als op hare uitgaven eenen noodlottigen invloed heeft uitgeoefend  zoodat de stedelijke kas niet in staat zal  zijn om dit te kort te bestrijden en gelijktijdig te voorzien in de voldoening van den achterlijken termijnen  van aflossing te bedrage van f.267,65 welke UHG  op den 31 December 1848 regtmatig te vorderen zal hebben, ten ware de gemeente raad gevolg zoude geven aan een reeds  genomen Besluit om desnoods  tot het verhoogen van bestaande of met invoering van nieuwe  belastingen over te gaan.

Ik behoef UHG niet breedvoerig te ontwikkelijken het bezwaar hetwelk  daardoor om den meestal onvermogende Ingezetenen van Arnemuiden zoude voortvloeijen, daar eene belasting eenmaal op voorwerpen van eerste levensbehoeften gelegd dezelve in prijs doet stijgen zonder dat bij eene mogelijk opvolgende vermindering of intrekking van zoodanige belasting de belaste voorwerpen tot derzelvere vroeger prijzen weder afdalen en ik  veroorlof mij uit dien hoofde om in het belang van de stad UHG vriendelijk te verzoeken van Hare zijde wel te willen toestemmen in een uitstel van een jaar over de aflossing van den 8e termijn van de voorschrevene stedelijke schuld ten bedrage van f.267,65 als  waardoor het totaal  beloop der stedelijke uitgaven over 1848 met gelijke som zoude worden verminderd en de noodzakelijkheid tot het invoeren van nieuwe belastingen vermeden zouden worden .

Terwijl UHG in dit geval  voor intrest van het resterend kapitaal zoude  genieten over 1848 voor of op den 1 Januarij 1849 eene som van f 147,56 ½  en voor over 1849 voor of op den 1 Januarij 1850 gelijke som van f.147,56 ½  gelijktijdig met den alsdan verschuldigden achterlijke ? termijnen  van aflossing ten bedrage van f.267,65 , en na  dit tijdstip de aflossing wederom regelmatig zoude worden voortgezet zoodanig dat het geheele  kapitaal op den 1 Januarij 1858 zoude zijn afgelost in plaats van 1 Januarij 1857. gelijk dit bij het goedgekeurde plan van aflossing is  bepaald en omtrent welks wijziging het stedelijk Bestuur als dan de UHG voordragt bij de hoogere regering zal indienen.

Met verschuldigde hoogachting heb  ik de eer mij te noemen.

UHGDW dienaar

De Burgemeester van Arnemuiden

CDB

Arnemuiden den 26 Januarij 1848

Aan de Hoofdadministratie van het regiment Grenadiers & Jagers te ’s Hage

Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te doen toekomen een attest van dienst van Jacob Jobse dienende in de 2 Comp. 2e Bat. Van het Regiment Grenadiers & Jagers ten einde dit stuk bij de militie raad in deze Provincie van dit jaar voor zijnen broeder over te leggen

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 26 Januarij 1848

Aan de Hoofd Administratie van het 1 Regiment dragonders  te Maastricht.

Onderwerp:Attest dienst

Ik heb de eer UEG te  vezoeken aan mij te doen toekomen een attest van dienst van Cornelis Grootjans dienende bij het Escadron  van het regiment Dragonders ,ten einde dit stuk bij de Militie Raad in deze Provincie voor zijn broeder van dit jaar voor te leggen.

De Burgemeester

CDB

Middelburg 25 Januarij 1848

Aan den Heere C.D. Baars

Burgemeester te  Arnemuiden.

Wel Edel Heer !

In antwoord op UEA missive ? van den 21 jl, heb ik de eer UEA namens Mevrouw  de weduwe Schore te rescriberen.

Dat het HEG aangenaam was te verneemen dat zij voor het eind dezer zoude  ontvangen de  intrest van het kapitaal volgens plan van aflossing verschenen? den 1 Januarij 1848.

Terwijl ik door haar EG ben gemagtigd toestemming te geven tot het voorstel in gemelde missive  vervat betreffende het uitstelling  der aflossing gedurende  1 jaar  en het intusschen  behalven van intrest van het de afgeloste gedeelte  van het Kapitaal.

UEA kunt dus  aan de Hooge Regering het daartoe vereischte verzoek doen, met kennisgeving dat de vrouwe Creditieel in dat uitstel toestemd, terwijl HEG  aangenaam zal zijn berigt mogen ontvangen als het bestuur  der Hooge Regering op dit voorstel bereid zal zijn.

Met ???? hoogachting etc

Handtekening

Arnemuiden 29 Januarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Inzending inschrijving register

Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen het inschrijvingsregister  ?? lijst der manspersonen geboren in 1829 ,welke in deze Gemeente gevonden worden, om van het jaar voor de dienst  der N.M. te loten,terwijl geene vrijwilligers zich hebben aangeboden en ook  geene aanvragen van reeds dienenden bij de N.M. tot het bekomen van ontslag bij mij zijn ingekomen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 1 Februarij 1848

 Aan de Heer Burgemeester van Goes

Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen , eene waarschuwing billet voor  voor den voor een jaar vrijgestelde dienstpligtigen loteling Jacobus Remijn, welke zich met zijne moeder ter woon binnen  UEA stad heeft gevestigd met verzoek hetzelve aan den belang hebende te willen doen uitreiken.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 3 Februarij 1848

Aan de Heer Gedelegeerde belast met  het toezigt op de veldwachtersdienst te  Middelburg

Ik heb de eer UEG te berigten dat den Veldwachter mijner Gemeente  steeds ijverig is in de waarneming van zijne betrekking en ik op zijn gedrag dat allesints  mijns inziens  waardig & niets heb aan te merken, terwijl ik ook niet met betrekking tot zijnen dienst aan UEG heb voor te dragen moetende ik UEG tot mijn leedwezen mededeelen,hij sints eenige dagen zeer ongesteld is,waardoor  hij buitenstaat is  om op Zaturdag den 5 dezer maand op de Inspectie te verschijnen, van welke inspectie UEG hem dan ook om die reden  wel zult gelieven te verschoonen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 17 Februarij 1848

Aan den Heer Gedeleg. Belast met den veldwachtersdienst te Arnemuiden

Onderwerp: Inspectie Veldwachters

Ik heb de eer UEG te beigten dat de Veldwachter Glerum door ongesteldheid alsnog buiten staat verkeert van op aanstaande Zaturdag voor UEG inspectie te (verschijnen)?.

Deszelfs ziekte welke in ondragelijke  kracht in het hoofd bestaat begint langzaam te verminderen, en zoude mogelijk algeheel beter geweest zijn,ware het, hij zich wat meerder in acht genomen had, daar de zucht om zoo eenigsints mogelijk zijne dienst te verrigten, was voor zijne herstelling eene groote hinderpaal, daar het saisoen des jaars voor hem niet zoo gunstig is, hebbende ik hem diensvolgens bevolen,bij zijn gebruik van geneesmiddelen zich wat binnens huis te houden.

De Burgemeester

CDB

Zierikzee den 18e Ferbruarij 1848

Ik neem de vrijheid UEA beleefdelijk te verzoeken ,nevensgaanden brief onverwijl aan den Heer J: Noom genees-heel- en verloskundige ten uwent te overhandigen.

De Griffier der Arr. Regtbank

Te Zierikzee

Handtekening

Arnemuiden den 24 Februarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Afkondiging kohier

Ik heb de eer  Uwe Excie te berigten dat de afkondiging van de invordering van de grondbelasting over het loopende jaar zal /is afgekondigd geworden.

De Burgemeester

CDB

PUBLICATIE

De Burgemeester der stad Arnemuiden brengt bij deze ter kennis van de Ingezetenen dat bij hem ontvangen en aan den Ontvanger der Directe Belastingen ter invordering is verzonden,het kohier voor de Grondbelasting voor het dienstjaar 1848, met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat, om na  betoonde kennisgeving van zijnen aanslag, ten spoedigsten het door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens ,dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan binnen drie maanden  na heden behooren te worden ingediend

Arnemuiden den 24 Februarij 1848

Publicatie hiervan

Arnemuiden den 11 Maart 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Afkondiging Kohier

Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op woensdag den 9 dezer maand bij mij van den controleur zijn ontvangen de door Uwe  Excie op den 3 dezer maand  executoir verklaarde kohieren van de personele belasting LA no 9 en van het patentregt beide  van het 3e kwartaal dezes jaars welke op heden alhier zijn afgekondigd en daarna ter invordering  aan den ontvanger verzonden.

De Burgemeester

CDB

PUBLICATIE hiervan en aangeplakt op de gebruikelijke plaatsen

St. Annaland den 9 Maart 1848

Indien den milicien verlofganger Jacobus Flink, plaatsvervanger voor Pieter Engel van Diest uit deze gemeente en ligting 1846 zich bij ontvangst dezes nog binnen UEA gemeente bevind dan gelieve UEA de vriendelijkheid te willen hebben denzelven te willen doen aanzeggen dat hij zich op den 15 dezer maand des morgens ten 8 uur in de koopmansbeurs te Middelburg moet bevinden  om ter overgifte aan den Heer Provincie kommandant aan Zijne Excie den Heere Staatsraad Gouverneur dezer Provincie te worden aangeboden ten einde dadelijk onder de wapenen te komen, zullende  ik deszelfs verlofpas tegelijk met die der overige opgeroepen miliciens dezer gemeente aan den begeleider dezer manschappen mede zenden.

Van de uitvoering dezer gaarne eenig berigt van UEA wenschende te ontvangen, heb ik onder aanbod van wederdienst de eer te zijn.

De Burgemeester der gemeente St. Annaland

N. Polderman.

Hiervan doet burgemeester berigt.

Middelburg den 20 Maart 1848

Onderwerp: Meetkundige opnemingen.

Ingevolge art.3 der resolutie van Z.E. de Minister van Financien dd 19 Januarij jl   gehouden zijnde om in alle de Gemeenten van het Arrondissement jaarlijks  onderzoek te doen, naar de voorgevallenen veranderingen, ook naar die welke niet ter hunner kennis zijn gebragt, maar door henzelven opgespoord of hen door het Gemeente Bestuur opgegeven worden, en van hunnen komst in de gemeente acht dagen vooraf aan het Hoofd van het Plaatselijk bestuur kennis te geven.

Zoo heb ik de eer tot nakoming dezer resolutie UEA te berigten dat ik tot dat einde den 29 dezer maand  mijne werkzaamheden in de Gemeente zal aanvangen.

De Landmeter der 1e Klasse

Van het kadaster

Holster

Middelburg den 25 Maart 1848

Onderwerp: Invoering kerkelijk reglement bij de Hervormde Gemeente te Arnemuiden.

Deze invoering kan als volbracht worden beschouwd..

De stukken welke nopens deze zaak bij het provinciaal Collegie van toezigt over de kerkelijke administratien in dit gewest zijn toegezonden en waarvan ik, als voorzitter dier vergadering bereids inzage heb genomen, dragen het kenmerk van de zorg door UE aan de volbrenging van uwe commissie besteed, zoo als de spoed daarbij gebezigd van uwen ijver daarin getuigt.

Op eene alleszins voldoende wijze is alzoo door UEd: beantwoord aan het vertrouwen hetwelk bij mijn bovengemeld besluit ten uwen opzigte is aan den dag gelegd en het strekt mij dan ook het genoegen UEd mijnen dank te betuigen zoo als ik de eer heb bij deze te doen voor de moeite en zorg door  UEd: in de behandeling van het onderwerpelijke belang genomen.

De Staatsraad Gouverneur

Van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Middelburg den 11 April 1848

Onderwerp: Bespoedigende opmaking patentwerk.

Wegens zich voortdoende vertraging, nu zo spoedig mogelijk het voltooide patentwerk te willen opzenden.

De Controleur te Middelburg

P.H. Maertens

Middelburg den 3  April 1848

UEd. kennisgevende dat de uitspraak omtrent de Loteling uwer Gemeente P. de Nooijer no 16/1848 gereclameerd hebbende wegens gemis van de vereischte lengte

Is geadjourneerd tot den 15 dezer des morgens ten 9 ½ ure .

Bij niet verschijnen definitief tot de dienst gedesigneerd.

De Militie-Raad in Zeelanf

B. van Citters

Haarlem den 13 April 1848

Ik neem de vrijheid  UEA te verzoeken inleggende brief wel aan den milicien B. Van de Gruiter te willen doen toekomen.

De Majoor komm. Het Depôt Bat. Der 6e Regiment Inf.

Handtekening

Arnemuiden 17 April 1848

Aan de Komm. Van het 6e Regiment Inf. Te Haarlem.

Ter voldoening van uw verzoek  om UEd. te doen toekomen het bedrag van het door den Milicien B. Van de Gruiter verschuldigde op het Kleeding & Registratie fonds ter somma van 60 ½ cents met het verzoek alsnu aan mij te doen toekomen de verzochte huwelijkspermissie  door den persoon.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 31 Maart 1848

Het zal aan UEA welligt reeds bekend zijn geworden dat zedert eenige dagen te dezer stede oproepingen aan de lagere klassen der maatschappij zijn aangeplakt tot het plegen van rust verstorende daden en geweldadigheden, jegens personen en eigendommen en het is van veel belang te weten of, zooals de geruchten  zulks inhouden , de Arnemuidenaars met die oproepingen bekend zijn, en of zij als het ware worden aangezet om de kwaadwilligen hier ter stede in het plegen van strafbare daden bij te staan—weshalve ik de eer heb UEA bij deze uit te noodigen om naauwlettend te surveilleren de daden en gesprekken der ingezetenen van Arnemuiden en bij onverhoopte vermoedens dat zij zich in de daad naar Middelburg zouden willen begeven ten voorschreven einde mij alsdan daarvan ten allerspoedigste te doen kennis dragen.

De Officier van Justitie

A.G. van Vredenburch

Arnemuiden 25 April 1848

Aan den Heer Gouverneur

Tusschen Zaturdag & Zondagnacht is door M. B. Grootjans oud 73 jaar van de scheepswerf alhier eenig hout gestolen , waarvan door mij bij de aangifte  proces verbaal  is opgemaakt en  aan den Officier  van Justitie ingezonden.

Met diep leedwezen heb ik mij daartoe verpligt geacht, ten einde  het aldaar liggende  en aan de publieke veiligheid toevertrouwde hout in het vervolg ongemoeit zoude kunnen blijven leggen waaromtrent den eigenaar, hoewel geene aangifte gedaan, nu sedert eenige tijd zeer veel last van gehad heeft en reeds  vroeger op dien persoon vermoedens gehad heeft.

De Burgemeester

CDB

Heden 24 April 1848 compareerde voor mij Burgemeester te Arnemuiden

Adriaan Meerman, scheepstimmerman wonende alhier, mij te kennen gevende dat er sedert eenige tijd uit deszelfs  scheepswerf eenig hout werd gemist hetwelk hij vermoed des nachts door deze of geene mogt worden weggehaald.

 Dat hij dientengevolge had besloten  gepasseerde zaturdag nacht den 22 dezer maand met zijn zwager Daniël van Eenennaam de wacht te houden, ten einde  zoo mogelijk te ontdekken, wie of zich daaraan schuldig maakte.

Dat hij? daaraan voldoende , des Zondags morgen te kwart over twee  uur eenige beweging hoorde  en weldra iemand voorbij  de plaats ging waar achter hij zich verstoken had, en welke op zijne ????met vlugge tred zich naar zijn aldaar liggend en aan de publieke  veiligheid toevertrouwde werkhout spoedde, en door zich laag te houden uit het gezigt kwam.

Dat hij na eenige seconden  wachten hij met zijn zwager derwaarts  ging, den dader bij zijn arm nam en zijn gevulde zak met hout wegens zijne verregaande boosheid  uitstorte hem toevoegende nu kenne ik u Marien waarop hij na de zak grijpende  hem zeide  hem zeide geef mij dien terug, doch hetwelk door hem werd geweigerd, zeggende die moet ik hebben.

Dat die dader alzoo is Marinus Boudewijn Grootjans oud 73 jaar van beroep visscher wonende alhier.

 Dat ik op den aangifte mij ter plaatse van het gebeurde heb begeven zijnde deze werf gelegen aan de Zuidwal tegen de kom der gemeente afgesloten ten oosten door een sloot ten zuiden door het Arnemuidsche  Kanaal, ten westen door een palissade en ten Noorden door een houte hek hetwelk door een klein deurtje  gesloten op slot ? met een ijzer klinkje toegankelijk is, en welk deurtje tegen zijnen woning staat, alwaar den dader dan ook volgens verklaring van den aangever op de werf is gekomen.

Van al hetwelk ik dit tegenwoordig proces verbaal als waar wedervaren, volgens den Eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing met de comp. Geteekend op dato als op het hoofd is gemeld.

De Burgemeester

CDB

Het verbaal van de diefstal wordt aan de Heer Officier van Justitie toegestuurd.

Arnemuiden 2 Mei 1848

Aan de Heer Ambtenaar bij het openbaar ministerie van het Kantongeregt te Middelburg

Onderwerp: Verbaal baldadigheid

Ik heb de eer hierbij aan UEG ter vervolging te doen toekomen een door den veldwachter mijner Gemeente opgemaakt proces verbaal van gepleegde baldadigheid op laatsleden Zondag, met verzoek daar dezen jongeling naar geene door de veldwachter gedane herhaalde waarschuwingen schijnt te willen hooren hen zoo mogelijk ten strengste te willen behandelen.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 10 Mei 1848

Onderwerp: Wijziging der Zitdagen tot ontvangst van Directe Belastingen

De Arr. Directeur der Directe belastingen  etc te Middelburg. Wat betreft de zitting in Nieuwland

Heeft goedgevonden

Voorbehoudend om daarop zoonoodig terug te komen met wijziging in zoo verre der bij dispositie van den 11 November 1845 te bepalen dat de ontvanger S.W. Praag, titularis van het kantoor Arnemuiden gehouden zal wezen om voortaan zitting te houden in de Gemeente zijner perceptie hierna genoemd, voor de ontvangst der Directe belastingen op de dagen en uren als volgt :

Voor de Gemeenten Arnemuiden en Kleverskerke in de hoofdplaats van der Ontvangst, des Maandags, Dingsdag en Vrijdag van iedere week telkens de Voormiddags van 8- tot des namiddags 1. Ure; en zulks als dan ook voor de schatpligtigen van de Gemeente Nieuwland die zich tot het doen van betalingen mogten willen aanmelden.

Extract etc. met verzoek voor zoo verre dezelve soms mogten oordeelen daartegen eenig   bezwaar voor het gerijf?/gerief? der schatpligtigen te bestaan, deze in dat geval aan den Directeur ter nadere overweging te willen mededeelen

Afschriften etc.

De Arr. Directeur

Van der Loeff

Middelburg 19 Mei 1848

Naar aanleiding van UEd procesverbaal d.d. 24 April 1848 opgemaakt ten last van Marinus Boudewijnse Grootjans te Arnemuiden woonachtig, heb ik de eer UEA te verzoeken, nader bij procesverbaal de plaatselijke gesteldheid te willen constateren der Scheepstimmerman van Adriaan Meerman mede aldaar woonachtig ten einde blijke dat het gestole hout lag op de aanhoorigheid van het bewoond huis, waartoe ook van belang moet worden gerekend dat in dat proces verbaal voorkome, buiten de verder omschrijving dat uit het huis van genoemden scheepstimmerman onmiddelijk op de werf komt.

De Offcier van Justitie

Hurgronje

Heden den 22 Mei 1848 heb ik Burgemeester der stad  Arnemuiden in de provincie Zeeland ten verzoeke van den Heer Off. Van Justitie bij het Arr. Regtbank te Middelburg mij begeven op de scheepswerf alhier behoorende aan Adriaan Meerman van alwaar ingevolge proces verbaal  dd 24 April jl door M.B. Grootjans in den nacht van 22 & 23 bevorens eenig werkhout was  was ontvreemd ten einde de plaatselijke gesteldheid nader op te nemen.

Dat ik alzoo heb bevonden gemelde scheepswerf gelegen is aan den Zuidwal tegen de kom der Gemeente afgesloten ten Oosten door een sloot en zuiden door het Arnemuidsche Kanaal ten westen door eene palissade en de woning van den scheepmaker Adriaan Meerman en ten Noorden door een houte hek, hetwelk door een klein deurtje gesloten met een ijzer klinkje toegankelijk is.

Dat in gemelde woning zich bevinden twee uitgangen waarvan een dagelijksch gebruik  van de scheepmaker hij onmiddelijk komt uit de woning op de werf binnen het hek, en de andere uitkomende buiten het houten hek, steeds ten allen tijde gesloten blijft, zoo dat het gestolen hout heeft gelegen op de aanhoorigheid van een bewoond huis en wel  van den eigenaar zelf bij wie den ontvreemding heeft plaatsgehad .

Van al welke bevinding ik dit tegenwoordig proces verbaal als waar wedervaren volgens den eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt  & geteekend te Arnemuiden op dato in het hoofd is gemeld.

Arnemuiden 22 Mei 1848

Aan den Heer Officier van Justitie

Hierbij het verlangde proces verbaal waarin nader meer bijzonderheden over de plaatselijke gesteldheid van de scheepswerf en woning van Adriaan Meerman en zulks ten gevolge uwe Missive van den 19 dezer maand.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 24 Mei 1848

Onderwerp: Kennisgeving van het Arrivement op de standplaats Arnemuiden.

Bij de aanvaarding mijner functiën  alhier heb ik de eer UEA hiervan kennis te doen dragen, en tevens te berigten dat ik in deze standplaats het voorste gedeelte ens huis bewoon staande en gelegen in de Lange straat, wijk A no 90.

Na uit Middelburg het in deze Provincie gebruikelijke verhuisbiljet ontvangen te hebben, zal zulks door mij des verkiezende , onmiddelijk aan UEA worden overgelegd.

De Commies der derde classe bij ’s Rijks Belasting & stations-Chef te Arnemuiden.

Handtekening

Arnemuiden 1 Junij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Afkondiging Kohier

Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van de Heer Controleur der Dir. Belastingen is ingekomen het door Uwe Excie  op den 26 Mei executoir verklaarde suppletoire kohier van het patentregt dienst 1847/48 4 Kwartaal en der personele belasting Litt A no 1 dienst 1848/49 afgekondigd alhier en aan den ontvanger is verzonden.

De Burgemeester

Hiervan zijn de publieke afkondigingen gedaan.

Arnemuiden den 24 Julij 1848

Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van het Kantongeregt te Middelburg.

Ik heb de eer hierbij aan UEd: te doen toekomen een door den veldwachter mijner Gemeente opgemaakt verbaal van L. Grootjans & P. De Nooijer zulks wegens het onbehoorlijk zingen & schreeuwen binnen de Gemeente  na bezette? tijd , met verzoek daaraan het noodige gevolg te geven.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 28 Julij 1848

Aan den Heer Gedelegeerde voor de veldwachters dienst te Middelburg

Ik heb de eer UEG te berigten dat den veldwachter mijner gemeente zich bij voortduring beijverd in de waarneming van zijne betrekking, en ik niets op deszelfs gedrag hetwelk onberispelijk is heb aan te merken en ook niets aangaande deszelfs dienst heb voor te dragen.

De Burgemeester

CDB

Aan den Heer Ambtenaar? Bij het Openbaar  Ministerie van het Kantongeregt te Middelburg

Onderwerp: Procesverbaal  baldadigheid.

Ik heb de eer hierbij aan UEG  ter vervolging te doen toekomen een door mij opgemaakt  proces verbaal tegen gepleegde baldadigheid  door eenige visschersjongens van deze Gemeente  waaronder  weder de beroemde Lieven Grootjans  zich bevindt welke steeds voortgaat om zich op eene zeer onrustige  wijze tot ergernis der ingezetenen te gedragen.

De Burgemeester

CDB

Heden den 31 Julij 1848

Compareerde voor mij Burgemester der stad Arnemuiden 1e distr.  provincie Zeeland.

De persoon van Laurens van Eenennaam herbergier wonende in deze Gemeente mij klagelijk  te kennen gevende dat op zondag nademiddag in zijn herberg , nuchter en welbedacht gekomen waren de personen van Lieven Grootjans, Jan van Belzen, Casper Caljouw en Jan  Schroevers  dewelke na eenige oogenblikken  bij hem vertoefd te hebben te samen eenig ongenoegen kregen , waardoor den comparant  uit voorzorg voor zijne goederen?, deszelfs  stoelen uit de weg zette, en daarop onmiddellijk door Jan van Belzen werd vastgegrepen deszelfs  veste  van zijn lighaam van stuk werd gescheurd  terwijl deszelfs huisvrouw Dina van Eenennaam haar man willende  ontzetten op eene verfoeijlijke wijs  had genepen?  dat hij daarna  twee stoelen van hem tegen de muur om stuk sloeg mitsgaders twee luchters van de ramen?? En vijf drankglaasjes tegen den toog mede om stuk sloeg, daarna zich op den grond wierp hem toeriep komt nu maar op, dan zal ik u de dotten op jou smoel slaan, doch daarop geen verhoor krijgende  zich in een vechtpartij begaf met Casper Caljouw en Jan Schroevers .

Dat hij bij deze omstandigheden ter adsistentie geroepen den veldwachter dezer Gemeente welke als  getuige nog voor het een en ander kan optreden doch bij zijne komst  zich al spoedig verwijderde daar volgens zijne verklaring de beklaagde Jan van Belzen  tegen Laurens van Eenennaam had hooren zeggen, ik zal u doodmaken, sterven moet jij doch door tusschenkomst van den veldwachter verder geen ongeregeldheden hebben plaats gehad van al hetwelk ik dit tegenwoordig procesverbaal als naar wedervaren volgens den Eed bij de aanvaarding mijns bediening gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing door de comparant en getuige geteekend op dato in het hoofd aangegeven..

Arnemuiden 31 Julij 1848

Aan den Heer Ambtenaar van het Kantongeregt

Ik heb de eer hierbij een derde  proces verbaal te doen toekomen tegen Lieven Grootjans, die na zijne beweging in de herberg van L. van Eenennaam , zich schijnt te gaan wreeken zijn gram ????? aan Cornelia Kraamer , iemand die volstrekt niet eenig mensch  leed of kwaad toebrengt.

Het ware te wenschen  dat  den brutale gast , op een zeer strenge wijs behandeld werdt, daar dit meisje door zijne bedreiging niet dan met vrees door de gemeente gaat en vooral des Zaturdags & Zondags , wanneer hij het met zijn brutale  heidensche makkers , door gebrek aan werkzaamheden de herbergen bezoekt.

De Burgemeester

CDB

Heden den 31 Julij 1848

Compareerde voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden  1e Distr; der Provincie Zeeland de persone van Cornelia Kraamer vischleurster & alhier woonachig, mij te kennen gevende dat zij  op zondagavond  kwart voor negen uur staande in de deur van hare woning door den Persoon van Lieven Grootjans op eene zeer brutale wijs was aangevallen en mishandeld , als hebbende zij haar schort te midden door van het lijf gescheurd, haar slagen toegebragt op het hoofd en deerlijk in het aangezigt gekrabt, en geschopt waarvan de overblijfsels nog aan haar been zichtbaar was, haar toevoegende joe sodemiter past maar op.

Dat door deze mishandeling als de gedurige ontmoeting welke zij met hem heeft daar hij somwijlen gehele nachten voor hare deur legt te schreeuwen en daarop te stampen, zij geen oogenblik hare veiligheid zeker is, en mitsdien zich verpligt vond mij voor dit schandelijk gedrag de noodige aangifte te doen.

Van alhetwelk door mij dit PB als waar wedervaren, volgens den eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan is opgemaakt en na gedane voorlezing op dato als in het hoofd daar is gemeld..

De Burgemeester

CDB

Middelburg 3 Augustus 1848

Ik heb de eer UEA te verzoeken de huisvrouw van Laurens van Eenennaam fz en Cornelia Kraamer te willen aanzeggen dat zij maandag aanstaande den 7 Augustus tusschen  11 & 12 uren des voormiddags  te mijnen parquette moeten verschijnen.

De Officier van Justitie

Hurgronje

Arnemuiden 7 Augustus 1848

Aan den Heer Officier van Justitie

Onderwerp: gepleegde diefstal

Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een door den veldwachter mijner gemeente opgemaakt PB wegens op heeter daad betrapte diefstal door J.de Meulmeester, dezelfde persoon in wier? voor deze ik laatst de eer had een gunstig raport uit te brengen op een door hem ingezonden adres om gratie wegens opzending naar de Ommerschans, ook dezelfde persoon, die vroeger hier was gerenommeerd onder de klup dieven UEA zeer goed bekend en die ik uit hoofde  UEA recommandeer(d)e.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 7 Augustus  1848

Aan den Heere Gouverneur

Onderwerp: Gepleegde diefstal

Ik heb de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat door den veldwachter mijner Gemeente op heeter daad is betrapt  de persoon van J. de Meulmeester?? gaande met aardappelen uit te doene op het veld van den Landman H. Bliek en behoorende aan dien arbeider L. Meulmeester van deze daad is door hem PB  opgemaakt en door mij ter vervolging aan de Heer Officier van Justitie ingezonden.

De Burgemeester

CDB

Middelburg 10 Augustus 1848

Naar aanleiding van het procesverbaal d.d. 5 Augustus 1848 no 38 opgemaakt door den veldwachter der gemeente Arnemuiden en Kleverskerke contra Jan de Meulmeester ter zake van eene ontvreemding van aardappelen, heb ik de eer UEA te verzoeken bij procesverbaal de ligging en afsluiting van het stuk land te willen constateren,waar de ontvreemding op heeft plaatsgehad.

De Officier van Justitie

 1. Hurgronje

Subst.

Arnemuiden 14 Augustus 1848

Aan den Heer Officier van Justitie

Ik heb de eer hierbij aan UEd: te doen toekomen het bij uwe missive van 10 dezer maand  verlangde procesverbaal van bevinding

De Burgemeester

CDB

Heden den 12 Augustus 1848

Heb ik Burgemeester der stad Arnemuiden ten verzoeke van den Heer Officier van Justitie bij de Arr. Regtbank te Middelburg mij  begeven ter plaats alwaar door Jan de Meulmeester op den ? dezer maand , blijkens  een door den Veldwachter mijner  Gemeente opgemaakt proces verbaal,aarndappelen zijn ontvreemd, aldaar gekomen ??? bevonden dat het stuk land ligt in den Orangepolder Gemeente Kleverskerke ten zuidwesten  van de hofstede gelegen van den aldaar woonachtigen landman H.Bliek op ongeveer 10 minuten afstand derzelve ten Noordoosten der Gemeente Arnemuiden, ten zuiden vanden zoogenaamden Kalverdijk  , afgesloten van het begin des polders langs die zijde   der Kalverdijk door eenen sloot  dezelve beplant met hagen en willige hout en op vele plaats droog terwijl op 10 minuten afstand nog verwijdert der plaats en voetplankje om van die polder naar den kruidmolen te geraken , terwijl regt voor de plaats der ontvreemding, den dader waarschijnlijk door de sloot is gegaan en zich op het land heeft begeven terwijl aan de overzijde  des polders loopende naar de Hofstede langs den Veerschen Dijk dezelve mede afgesloten door een sloot met water en hooger?, doch toegankelijk door 4 dammen enigsints van elkander verwijderd , met hout hebben toegesloten.

Aan de zijde der kalverdijk heb ik dan bevonden te leggen 5 stukken aardappelland , alwaar ik op aanwijzing van den veldwachter op het eerste stuk naar de rigting?? van Arnemuiden, op ruim 4 N: roeden , op het stuk, ontdekte dat aldaar circa 1 Ned. Roede waren uitgedaan, doch welk  volgens verklaring van den veldwachter, niet alleen door de Meulmeester was verrigt , daar den eigenaar na die tijd daar ook gebruik van gemaakt had.

De Burgemeester

Arnemuiden 18 Augustus 1848

Aan de Heer Burgemeester der stad Goes

Verzoek teekening ordonnantiën

Arnemuiden 24 Augustus 1848

Aan de Heer Gedelegeerde voor de dienst der Veldwachter

Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een bewijs van den veldwachter mijner gemeente,dewelke  doordien hij een spijker in zijn voet getrapt heeft, buiten de mogelijkheid zich bevind op aanstaande zaturdag inspectie te maken.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 28 Augustus 1848

Aan den Heer Burgemeester der stad Vlissingen

Onderwerp: Informatie verkogt wordende goederen

Het Armbestuur  alhier voornemens  zijnde om ten meeste profijt van hare administratie de thans bij deze  en geen uitbestede  weezen in een locaal te vereenigen,, zoo zal zij daartoe  overgaande noodwendig verpligt zijn het een en ander aan te schaffen.

 Bij de raadpleging over deze zaak, gaf ik hun te kennen uit de Midd. Courant vernomen te hebben, dat UEd: binnen weinige dagen eene verkooping van dekens  etc had en dat ik mij ter dien einde om daaromtrent eenige inlichtingen? te vragen.Hieraan voldoende zult UEA mij zeer verpligten te willen mededeelen , wanneer die koopdag zal plaats hebben, of de  verkogt wordende dekens nog bruikbaar zijn alzoo ik verneem,die door de miliciens zijn afgelegd, hoeveel dat soort van dekens gewoonlijk wel verkogt en hoelang daarvoor crediet verleend wordt.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 12 September 1848

De Burgemeester der stad Arnemuiden brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat bij hem is ontvangen  en door den rijksontvanger verzonden is, het suppletoire kohier van het patentregt over het 1 kwartaal van dit dienstjaar met uitnoodiging aan een iegelijk  wien zulks aangaat  om na bekomen kennisgeving van zijn aanslag ten spoedigste tot door hem verschuldigde te kwijten, met herinnering tevens dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan binnen drie maanden na heden behooren te worden ingediend.

Arnemuiden 12 September 1848.

De Burgemeester

CDB

Publicatie van bovenstaande vindt plaats.

Arnemuiden den 13 September 1848

Aan den Heer Gouverneur

Ik heb de eer te berigten dat op gisteren van den Heer Controleur der directe belasting is ontvangen het door Uwe Excie op den 8 dezer maand executoir verklaarde kohier van het patentregt over het 1e kwartaal van dit loopende jaar, waarvan op heden de gewone publicatie is gedaan en daarna aan den ontvanger is verbonden

De Burgemeester

Middelburg de 22 September 1848

Ik heb de eer UEA te verzoeken de personen van Johan de Meulmeester en Lieven Grootjans te willen doen aanzeggen dat zij zich vóór of op den 26 dezer maand in het huis van arrest alhier begeven, tot het ondergaan der gevangenisstraf waartoe zij respectivelijk bij vonnissen door de Regtbank zijn veroordeeld.

De Officier van Justitie

A.M. Hurgronje

Subst.

Arnemuiden 9 October 1848

Aan den Heer Ambtenaar bij het Openbaar Ministerie van het kantongeregt te Middelburg

Door den veldwachter mijner gemeente ter hand gesteld zijnde , nevensgevoegde Proces Verbaal van baldadig schreeuwen, na bezette?  tijd , zoo heb ik de eer UEd: te verzoeken , daar weder dezelfde Jan van Belzen daarbij tegenwoordig  geweest heeft daaraan het meest mogelijke gevolg te willen geven, opdat hij door aanhoudend toepassen der welverdiende straf, eindelijk dat geschreeuw dat tot stoornis van mij als andere burgers verstrekt nalaat.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 14 October 1848

Aan de Heer Ambtenaar bij het Openbaar Ministerie van het Kantongeregt te Middelburg

Ik heb de eer hierbij aan UEd. te doen toekomen twee door mij opgemaakte proces verbalen van belediging door de wed. Harthoorn en de huisvrouw van P. Boone elkaar aangedaan met verzoek daaraan het noodige gevolg te willen geven.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 30 October 1848

Onder verwijzing kortheidshalve tot mijne ter zake betrekkelijke circulaire van den 3 November 1846, no 384, heb ik de eer UEA weder uit te noodigen, om, voor gelijke patentopneming als waarvan in genoemde mijne rondschrijving, de rede was, en voor het Dienstjaar 1848/49 in den  aanvang der maand November eerstkomende zal behooren plaats te hebben, en op den deurwaarder der Directe belastingen, onder wier ressort uwe gemeente aangewezen is, en op ander daartoe door UEA te designeren lid des plaatselijken bestuur, of ander publiek persoon  de vereischte commissie te dien einde , te verstrekken.

De Controleur

 Handtekening

Arnemuiden 6 November 1848

Aan de Heer Burgemeester der Gemeente St. Annaland.

Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen het verlofpas en het zakboekje van  de milicien J. Flink, welke in de afgeloopenen week met verlof in deze in deze gemeente is geretourneerd, met verzoek onder terugzending van het zakboekje mij het attest  HH te willen doen toekomen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 10 November 1848

Aan het Ministerie van Financiën afdeling pensioen ’s Rijks Uitgaven

Onderwerp: Aanvraag acte van pensioen.

Dezer dagen heeft zich metterwoon binnen mijne gemeente gevestigd de persoon van S.J. Lugte, gewoon dragonder bij het 2 regiment en bij ZM besluit van den 7 Julij jl nr 107 gepensioneerd met f.46- in het jaar.

Deze persoon in zeer armoedige staat verkerende heeft zich tot mij gewend met mededeeling dat hij tot op heden nog niet ontvangen heeft deszelfs acte, en alzoo   nog geen genot heeft van ZM beschikking, met verzoek mij in zijn belang aan  ZE zoude adresseren.

Aan dat verzoek voldoende, heb ik de eer Uwe Excie eerbiedig te verzoeken  de acte  van pensioen voor den bedoelden  persoon aan mij te willen inzenden, opdat dien gepensioneerden welke daaraan veel behoefte heeft van hetzelve het noodige gebruik kan maken.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 17 November 1848

Aan de Heer Griffier der Staten

Onderwerp: Aanvraag suppletoir register

Ik heb de eer UEG te verzoeken mij te willen doen toekomen een suppletoir register van overlijden gequoteerd en geparapheerd. Kosten f.4,07.

Middelburg den 25 November 1848

Onderwerp: Verevening Gemeente Dir. Bel.

De Directeur der Dir: Bel enz in Zeeland

Gezien de res: van ZE den Minister van Financiën van 26 September 1848 no 97 houdende ten uitvoerlegging van de wet van 29 Julij 1848.

In aanmerking nemende dat de gemeente Arnemuiden in de termen valt van art:5 der genoemde resolutie ; als zijnde haar minder gestort dan haar aandeel in de ontheffingen op de Pers: belasting bedroeg en wel

Over 1843/4    f.15,09 ½

Over 1844/45  f.15,32 ½    samen f.30,42

Besluit

Den Heer Burgemeester te Arnemuiden bij afschrift dezer uit te noodigen gelijk geschiedt deze om de voornoemde sommen ten bedrage van f.30,42 elke dien afzonderlijk tegen ontvangbewijs over te storten bij den ontvanger der Dir: Bel: te Arnemuiden met beleefd verzoek om aangezien die storting bereids in October ll had moeten geschieden , doch de uitnoodiging daartoe door verschillende toevallige  omstandigheden is vertraagd geworden de genoemde storting onmiddelijk immers vóór het uiteinde dezer maand te verrigten.

De Directie voorn:

Handtekening

Middelburg den 2 December 1848

Aan den Heer Voorzitter van het Derde onderkiesdistrict te Arnemuiden

Onderwerp: Kiesvergadering

Bij de op heden plaatsgehad hebbende  stemopneming gebleken zijnde dat geene volstrekte meerderheid voor de candidaturen voor de Eerste Kamer der Staten Generaal zich op iemand heeft vereenigd , heb ik de eer naar aanleiding der bestaande bepalingen UEd. te doen toekomen

A de daartoe betrekkelijke stembus tot UEd.  onderkiesdistrict behoorende met derzelver sleutels.

B De oproepings brieven voor de aan de Eerste stemming deelgenomen hebbende Kiesgeregtigden; onder bijvoeging der benoodigde stembilletten; met verzoek om de oproepingsbrieven na door UEd te zijn geteekend met het Stembiljet, laatstgemelde na vooraf met het zegel der Hoofdplaats van uw onderkiesdistrict te zijn gestempeld  door tusschenkomst der belanghebbende Plaatselijke Besturen aan de bovenbedoelde belanghebbende aanstonds te doen geworden.

De Voorzitter van het Eerste HoofdKiesdistrict

De Stoppelaar

Arnemuiden den 7 December 1848

Aan den Heer Voorzitter van het Hoofd District te Middelburg

Tengevolge UEG misive van den 2 dezer maand op gisteren de stedelijken raad vergaderd geweest zijnde  tot den ontvangst der stembilletten voor de herkiesing van 2 candidaten voor de Eerste Kamer der Staten Generaal, zoo heb ik de eer UEG hierbij te doen toekomen den verzegelde Bus en sleutels mitsgaders  de oorspronkelijke lijst dergene welke hunne stembilletten in de bus hebben geworpen.

De Burgemeester

Middelburg den 8. December 1848

Ik heb de eer UEd. te verzoeken om aan Adriaan de Ridder visscher te Arnemuiden aan te zeggen dat hij zich binnen veertien dagen  hebbe te vervoegen in het Huis van verzekering alhier tot het ondergaan eener gevangenisstraf van 24 uren waartoe hij is veroordeeld bij vonnis der Regtbank te Zierikzee van den 17.November  wegens het ongeoorloofd vangen van oesters.

De Officier van Justitie

A.G. van Vredenburch

Middelburg den 9 Dec. 1848

Door Zijne Excie den Heere Minister van Financiën bij resol. Van den 7 November jl no 109 DB  aangevraagd zijnde een opgave van alle na de invoering van het kadaster geschatte fabrijken en trafijken voorzien van eene beknopte omschrijving van ieder dezer industriële inrigtingen.

Zoo heb ik de eer UEA ingevolge resol van ZE voornoemd van den 1e dezes beleefdelijk te verzoeken het Collegie van Zetters uit te noodigen mij een zoodanige omschrijving der hiervolgende  perceelen zoo spoedig mogelijk te willen doen toekomen; mogten er soms nog andere gelijksoortige panden, na de invoering des kadaster geschat , bij gemelde Collegie bekend zijn dan gelieve men die op gelijke wijze op  te geven en te omschrijven

Sectie A no 266 zoutkeet  f.180-

Idem B       470 Weverij    f.75-

Idem B 467 en 468 weverij f.90-

De Controleur der Bel. En van het kadaster voor de Prov. Zeeland.

Handtekening

Arnemuiden den 11 December 1848

Bij ons zijn in werking gebragt en dientengevolge  geschat eene zoutkeet en twee weverijen.

Dat de zoutkeet reeds sedert jaren heeft opgehouden te bestaan, vanwege den druk der coniuncture?  en tot op heden nog werkeloos staat, dat deze fabrijk, hoezeer wel herbouwd, echter op dezelfde plaats waar de oude zoutkeet gestaan had, is opgebouwd , en deze de laatste is  van het dertigtal alhier in werking geweest zijnde  zoutkeeten, waarvan verscheidenen in 1802 door het springen der  buskruidmolen onder Middelburg, zijn afgebrand  en veele  der andere  zijn afgebroken als geene voldoende rekening ? gevende en ook om ontslagen te zijn van de bovenvermelde last.

Dat de beide weverijen zijn gebouwd  door den timmerman nu wijlen JK Crucq, op aanzoek van de Heeren Salomonson calicots fabrijkanten te Middelburg, dat in de fabrijk B. No 467 & 468 42 wevers werkzaam zijn welke wekelijks 145 stukjes callicots van 32 Ellen het stuk weven, terwijl in de fabrijk sectie B no 470 26 wevers , die gezamentlijk 40 stukjes ter gemelde lengte afwerken en welke fabrijken onder opzigt zijn gesteld van drie weversbazen.

Dat in deze fabrijken niets anders wordt gemaakt dat wit katoen ter breedte van 5 en 6/4 kwart, terwijl de kettingen en den inslag waaruit het katoen wordt gefabriceerd uit Enge;land wordt aangevoerd en dat de stukjes nadat deze door de Handelmaatschappij zijn onderzocht naar de Oostindiën gezonden.

Terwijl sedert dien tijd geene fabrijken of trafijken in werking zijn gebragt, die thans nog bestaan.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 19 December 1848

De opgave gedaan bij UEA missive van den 11 dezer no 57 ter zake der fabrijken en trafijken niet betreffende de hoofdbestanddelen , waaruit die panden zijn zamengeseld zoo verzoek ik UEA mij als nog  eene zoodanige omschrijving te willen doen toekomen onverschillig of zij aldan niet in werking zijn.

Deze omschrijving  zal kortelijk dienen  in te houden den omvang en gesteldheid van het gebouw met vermelding der werktuigen of voorwerpen daarin tot de zaak betrekkelijk aanwezig b.v.

De zoutkeet sectie no 266 is gedeeltelijk van steen opgetrokken, waarin twee pannen gevonden worden, die ieder eenen omvang hebben ter bereiding van 25 zakken zout, wijders vindt men in deze afdeeling een pekelkuip en kantoortje, het overige  gedeelte is van hout opgetrokken, waarin de bergplaatsen van het klip en bereide zout worden aangetroffen ; het geheel bevind zich in goeden staat doch is zedert geruimen tijd buiten werking enz.

Het zal mij aangenaam zijn  zoo spoedig doenlijk, eene zoodanige omschrijving van de bij mijne missive van den 9 dezer no 835/420 opgegevene perceelen van uw Edelachtbare te mogen ontvangen.

De Controleur der Dir: Bel.: en des kadasters voor Zeeland

Handtekening

Middelburg den 20 December 1848

Onderwerp: Bijwerking kadastrale Stukken

Namens den Heer Ingenieur Verificateur van het Kadaster, heb ik de eer UEA te verzoeken, de kadastrale kaarten en registers uwer stad voor of op den 28 dezer maand, aan den Heer Bewaarder van de Hijpotheken an het Kadaster alhier te willen toezenden, ten einde de plaatsgehad hebbende veranderingen over het boekjaar 1848 bij te werken.

De Landmeter der 1e Klasse

Van het Kadaster

Holster

Arnemuiden 20 December 1848

Tengevolge  UEG missive van den 19e dezer maand no 353/450 hebben wij de eer hieronder de nadere verlangde inlichting te doen toekomen.

De beide weverijen zijn geheel van steen gebouwd  met pannen overdekt zonder zoldering en eenig ander timmerwerk van binnen dan met zolderbalken.

In de eene sectie B 467 en 468 bevinden zich 42 weefgetouwen.

In de andere sectie  B no 470 zijn 28  weefgetouwen geplaatst waarin 5 & 6 kwart wit katoen word geweven door even zoovele personen als de opgegeven stoelen bedragen.

Beide fabrijken thans in de Jan Leewen straat in de Gemeente.

Voorts wordt buiten de Gemeente  op den zoogenaamde Keetdijk gevonden in sectie A no 266 eene keet thans behoorende aan A. Van Eenennaam; dit gebouw is  is gedeeltelijk en wel tot een voet boven de begane grond met steen gebouwd voorts met hout opgetrokken en overdekt met pannen.

In dezelve keet wordt gevonden eenen pan, die den omvang heeft ter bereiding van 28 à 30 zakken zout, verder vind men daarin een pekelkuip en een kantoortje , het overige gedeelte is geheel van hout opgetrokken hetwelk dient tot bergplaats van bereid zout en klip.

Gemelde keet bevind zich in goeden staat doch heeft dezelve op de aangevoerde redenen in onze vorige missive , welke ZE den minister van Financiën zeer goed mag weten  sedert een geruimen tijd opgehouden te werken doch  het voornemen?  ???? dat eenmaal de heffing van den accijns van het zout mogt ophouden, daarin weder van stonden aan een begin mede te maken ; voorhet overige referen wij ons aan het vermelde in onze vorige brief van ??? november no 57.

De Burgemeester

CDB

 B & W stukken 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Broodzetting

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen  den staat der Broodzetting, zooals die in deze Gemeente gedurende de maand December jl wekelijks is geregeld  geworden.

De Burgemeester

CDB.

Arnemuiden10 Januarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen eene staat bevattende eene opgave van landverhuizers , gedurende het jaar 1847 in deze Gemeente plaatsgehad, terwijl het ons onbekend is, naar welke Gemeente denzelven is vertrokken, en hij alhier geene famille heeft nagelaten, bij wien zulks kan geïnformeerd worden, terwijl dergelijke landverhuizingen in vorige jaren alhier niet heeft plaats gehad.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 3 Januarij 1848

Onderwerp: Armwezen

Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 24 December jl aan Pieternella Geldof welke zich buiten staat bevond om daarin zelf te kunnen voorzien, van wege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt de hulp eener stadsvroedvrouw bij hare bevalling waarvan de kosten bij declaratie bedragen eene som van f.1,50.

Deze persone armlastig zijnde in UEA Gemeente, bij geene bedenkingen, de declaratie binnen 3 maanden aan het belanghebbend Armbestuur te restitueren.

B & W van Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

t.o.

Becius

Arnemuiden 4 Januarij 1848

Aan de Heeren B & W van Middelburg

Bij UEA missive van gisteren ontvangen hebbende een declaratie wegens verstrekte hulp bij de bevalling van Pieternella Geldof volgens bijgevoegde nota van inliching in deze gemeente domicilium van onderstand hebbende, zoo hebben wij de eer UEA te berigten dat wij ongenegen zijn om ten koste dezer gemeente die onkosten te voldoen, daar wij zeer goed weten, dat dat meisje in staat is zelf dat geringe sommetje te betalen en al waar dat zij zonder verkooping van haar goud & zilver waarmede zij hier rijkelijk vercierd in de Gemeene heeft verkeerd, dit kunnende doen ?? dan zal zij na haar herstel weder in haar dienst gaande, daartoe wel in staat gesteld worden, daar onze Gemeente door het Armbestuur zoodanig uitgeput wordt, wij niet meer zonder het voorstellen van andere belasting in staat zijn hetzelve de noodige ondersteuning te verleenen, hetwelk dan ? voor het grootste gedeelte alleen plaats heeft aan afgeleefde menschen en weezen, en wij daardoor ons gedrongen gevoelen aan hen die door een schandelijk gedrag zich dien bijstand onwaardig maken, tot bovengemeld besluit te moeten overgaan.

De Burgemeester

Middelburg den 31 December 1847

Onderwerp: toevoeging bedijkte schorren aan deze of gene Gemeente

Reeds de vorige maand zijn bij mij deliberatiën ingekomen, van de gemeenteraden, en aan dezelve toegevoegde grondeigenaars, betrekkelijk de belangen der bedijkte schorren van de Oranjeplaats voor zoover ’s Heer Arendskerke Wolphaartsdijk meer bij deze aangelegenheid betrokken zijn, ter uitvoering van eene gelijke aanschrijving als die welke ik de eer gehad heb aan UEd: den 10 September jl no 962 1e afd; over voormelde schorren te doen toekomen.

Het zal mij tot verder behandeling van dat onderwerp aangenaam zijn, als nu mede zoo spoedig mogelijk aan de aangeduide aanschrijving voldaan te zien waaromtrent ik echter de eer heb UEd: te informeren dat hetgene sub a  daarin voorkomt als vervallen kan worden gehouden, nademaal blijkens uw voorloopig berigt van den 28 September jl de Oranjeplaat bij het kadaster niet bekend staat.

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Arnemuiden 11 Januarij 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den Raad dezer stad, welke op den 6 dezer maand ingevolge art 41 van het reglement op het bestuur ten platten Lande in dubbelde getale is vergaderd geweest, ten einde in overweging te nemen ? al voor de in bedijking zijnde Oranjeplaat, burgerlijk kerkelijk & justitieel zal behooren te worden toegevoegd.

Uit dezelve deliberatie zult UEGA ontwaren dat zoowel door de stedelijke raad als grondeigenaren is goedgevonden UEGA te verzoeken aan ZM de noodige voordragt te doen, dien polder tot deze Gemeente toe te voegen, als zijnde het voor beider ? wezentlijk belang nuttig, daar de tegenwoordige  bewoners zonder dat dienaangaande nog eenige bepaling is gemaakt uit eigen beweging reeds zoodanig handelen alsof zij tot deze gemeente waren toegevoegd, als daar is bij een voorgevallene geboorte en sterfte, is de geborene door  den vader alhier bij den Burgerlijken Stand aangegeven, zoomede voor de overledene, welke ook alhier is begraven, en dit alleen ten gevolge deze plaats het naast en voor hun geen gelijke gelegen is.

Wij hebben mitsdien geene de minste bedenking , dat de voordragt tot de toevoeging voor deze Gemeente aan den Koning plaats vindt daar dien ?/ nimmer toe enig nadeel maar wel in het vervolg tot voordeel van de Gemeente zal verstrekken, weshalven wij de eer hebben UEGA vriendelijk te verzoeken om ZM , zoo in het belang der toekomstig opgezetenen om dien polder, als die vandez plaats, de noodige voordragt te doen.

Bij de verzending van deze deliberatie hebben wij voornemens tegelijk aan UEGA te doen toekomen de schriftelijke consideratiën der Heeren Bedijkers , mitsgaders de verlangde schetsteekening bij Zijne Excie missive dd 10 Sept. gevraagd., dan dien tot heden op Uwe uitnoodiging nog niet ontvangen hebbende, zullen wij die later aan UEGA doen toekomen, daar wij de inzending der deliberatiën niet langer daarvan achterwege houden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 7 Januarij 1848

Aan de Heeren Eigenaren van de Bastiaan de Lange  polder te Middelburg

Ten gevolge eene bij het Stedelijke Bestuur alhier ontvangene missive van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie heeft op gisteren de Raad dezer Stad in dubbelde getale vergaderd geweest ten einde te raadplegen, alwaar naar derzelvers gevoelen, de thans bedijkt zijnde Bastiaan de Lange polder, burgerlijk kerkelijk & justitieel  zal behooren te worden toegevoegd, en is in die vergadering goedgevonden aan UEGA en extract uit deliberatien te kennen te geven ,dat de raad daarvoor de grondeigenaars van oordeel zijn dien polder zal behooren toegevoegd te moeten worden tot de Gemeente Arnemuiden, en wel op grond dat deze Gemeente het naast & gerieflijkst voor de toekomstige opgezetenen derzelve gelegen is, als zijnde dezelve slechts 25 minuten van hier verwijderd .

Dat de toekomstige inwoners steeds ten allen tijde voor eene tamelijke goede weg  en wel langs drie? dijken naar herwaarts kunnen komen, dat al de andere in de nabijheid gelegene Gemeenten in grooter distancie verwijderd zijn, en  derzelver bezoeking moeijlijkheid ja somwijl ondoenlijk is  door de menigvuldige slikken & schorren die  de plaat met uitzondering der Walchersche  zijde omgeven.dat bij onverhoopte brand de eerste om spoedigste hulp van onze zijde met de brandspuit kan verleend worden waarop zij bij toevoeging tot deze Gemeente  met alle andere even gelijk aanspraak kan maken.

Dat bij elke andere aangelegendheid als  bij geboorte huwelijk of sterfte het betalen van Rijks & Plaatselijke belasting het geschikst voor dezelve is tode naastgelegende Gemeente worden toegevoegd, alwaar  de inwoonders bij de voldoening dezer verpligting,te gelijk andere benoodigdheden, als die van van Binnen-en buitenschilder!!??, Glazenmaker , Wagenmaker & en hoe zou het moeten gaan bij het begraven van de doden!!?? en bepalingen van de begraafplaats en de plaatselijke gebruiken.

  Verder heel slecht leesbaar!!

              

Middelburg den 6 December 1847

Ter voldoening aan het verlangen uitgedrukt in Uwe missive dd 1 dezer , heb ik de eer UEA te melden dat een landmeter juist dezer dagen bezig is geweest den polder te meten, en na afloop hiervan eene naauwkeurige kaart van den polder en deszelfs belendingen? ter inzending aan den Staatsraad Gouverneur zal vervaardigen, welke wij allezins  bereid zijn alvorens aan UEA  ter inzage te geven.

Naar ons oordeel evenwel behoeft UEA met Uw rapport op  de missive  van den Gouverneur dd 10 September ll niet te wachten, aangezien  de ligging der plaat toch genoeg  bekend is,- zijnde van alle zijden door vaarwater omgeven, namelijk door het Sloe aan de zijde van Walcheren, en door het vaarwater de zoogenaamde Piet, aande zijde van Zuidbeveland & Wolfaartsdijk, en de Zandkreek ten N: en NO van de plaat.

Wat ons betreft, wij zouden om verschillende redenen gaarne zien dat de nieuwe polder bij de gemeente Arnemuiden werd toegevoegd, en zullen van onze zijde daartoe zooveel mogelijk medewerken, vooral ook omdat Uwe Gemeente de meest nabijgelegen is,- en en men in een groot kwartier uur van den polder Uwe Gemeente kan bereiken,hetgeen voor de  bewoners van het poldertje zoo voor het kantoor van belastingen als anderzins van het uiterste gewigt is,daar de gemeente Wolphaartsdijk en ’s Heer Arendskerke uit den polder slechts van uren gaans zijn te bereiken, kunnende men op ieder uur van den dag bij iederen waterstand  van den polder naar de andere eilanden slechts gedurende een paar uren daags en somtijds in het geheel niet kan geschieden, uit hoofde van de menigvuldige schorren en slikken, die zoowel de Oranjeplaat aan alle zijden slechts de Walchersche  zijde uitgezonderd omringen en de ook de genoemde eilanden Wolfaartsdijk enZuid Bevelant van deze zijde bijna ontoegankelijk maken.

Naar ons oordeel zult UEA dit punt nog meer ontwikkeldende  hebben een krachtige steun voor de billijkheid Uwer verdeeling vinden, terwijl het ons aangenaam zal zijn, in het belang Uwer gemeente eenigzins tot haar welzijn te hebben medegewerkt.

Namens de Eigenaar van den Bastiaan de Langepolder

Handteekening

24 December 1847

Met continuatie van vroeger verleende dispensatiën voor den tijd van zes jaren weder te benoemen tot de onbezoldigde betrekking van Lid van den gemeente-raad

Van Arnemuiden c.a.

Joost van der Weele en

Adriaan van Sweden.

Tot de onbezoldigde betrekking van Wethouder van den stad Arnemuiden weder benoemd welke op dien gemelden dag als zoodanig moeten aftreden:

Adriaan Adriaanse

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 31 December 1847

Aan het Armbestuur  van Arnemuiden wordt een buitengewoon subsidie verleend van f.80- te voldoen uit den post voor onvoorziene Uitgaven op de begrooting van het loopende jaar toegestaan.

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden 8 Januarij 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Wij hebben de eer heden aan UEGA te doen toekomen eene staat der gedane betalingen op den post van onvoorziene uitgaven voor den jare 1847 waarvan door UEGA is autorisatie verleende etc

De Burgemeester

Arnemuiden den 8 Januarij 1848

Aan HEGA

Onderwerp: Aanvrage onvoorziene uitgaven voor het 4e kwartaal 1847

Extract Register van Besluiten B & W van Middelburg

Den 7 Januarij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe          f.9,45

Rogge            7,40

Periode   10 t/m 16 Januarij 1848

Becius secretaris

Arnemuiden, den 14 Januarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Bedelarij

Wij hebben de eer Uwe Excie te kennen te geven, dat in deze Gemeente een aanhoudend toezigt wordt gehouden tot wering der bedelarij en dat in de laatste drie maanden van het afgeloopenen jaar 1847 geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt.

De Burgemeester

CDB

Idem

Idem

Onderwerp: Staat bevolking: totaal 1244

Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen de staten nr. 1 t/m 5 mitsgaders de tabel nr 7 alle betrekking hebbende tot de bevolking dezer Gemeente en gevorderd bij Uwe Excie opgemaakt zooals die was op den 31 December 1847.De Burgemeester

CDB

Idem

Idem & Prov. Geneesk. Commissie

Onderwerp: vaccine

Wij hebben de eer Uwe Excie en UEG  bij deze kennis te geven , dat wij geene berigten ontvangen hebben dat er in den loop van het 4e kwartaal van 1847 iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.

De Burgemeester

CDB

Opneming van het kantoor van den Plaatselijken Ontvanger

Totaal in kas f.385,77

Tabel van sterfte 1847

Totaal generaal 69 sterfgevallen

Middelburg den 10. Januarij 1848

Onderwerp: Bouw van een nieuw schoollokaal

De Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in deze Provincie, uitgenoodigd om, bij gelegenheid van het overleg met UE. En den Districts-Schoolopziener, ten aanzien van de opmaking van het bestek enz. voor den bouw van een nieuw schoollokaal in Uwe stad, te trachten het verschil op te heffen tusschen UEd. en den onderwijzer bestaande, omtrent het deel, hetwelk aan de stad en aan hem respectivelijk toekomt  in de Erve van het door hem aangekochte huis van den gepensioneerden onderwijzer, heeft mij berigt, dat ZEG tot dat einde het stedelijk bestuur met den onderwijzer verzocht heeft, om zich bij denzelven te willen vervoegen, doch dat die zamenkruist, volgesn een door den secretaris uwer stad aan ZEG gedane mededeeling, onnoodig werd geoordeeld , alzoo de onderwijzer aan het stedelijk Bestuur verklaard had, dat hij afzag van zijn aanspraak op het afschutsel der erve en, naar ZEG vermeende, ook op de vruchtboomen, welke het door de stad aangekochte gedeelte derzelve bevat.

Ik acht het noodig hieromtrent de stellige verzekering te bezitten, alvorens tot den bouw van het schoollokaal worde overgegaan, en heb de eer UED te verzoeken mij daartoe nader bepaaldelijk te onderrigten of de opheffing van hetzelve werkelijk en geheel heeft plaats gehad, in welk geval ik bij uw berigt tevens een schriftelijke verklaring van den onderwijzer zal tegemoet zien, waarbij hij van zijne aanspraken , welke dat verschil ten onderwerp had afziet, zullende ik het bedoelde berigt ten spoedigste van UEd tegemoet zien, onder mededeeling  tevens of ter bezuiniging der kosten van opzigt en onder de Leden van het Stedelijk Bestuur iemand gevonden wordt die zich tot het dagelijksch oordeelkundig opzigt over de bouw en staat gevoelt en zich daarmede gratis zoude kunnen en willen belasten behoudens dat een deskundig opzigter van den Waterstaat eens of tweemaal per week zich naar Arnemuiden begeve ten einde een oppertoezigt over den bouw en deszelfs aangelegenheden uit te oefenen.

De Staatsraad Gouverneur

Van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Arnemuiden 14 Januarij1848

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de verlangde verklaring van meester Kwekkeboom die uit overtuiging  als daarop geen het minste regt te hebben, van zijne vordering heeft afgezien, die onzens bedenkens onbillijk was, daar die grond benevens als wat daarin  nagel & wortelvast is bij notarieel contract van Hogerheijde is gekogt en ook zoo zeer niet om de waarde van hetzelve als wel dat Kwekkeboom noch door koop van het andere deel  daarop aanspraak kon maken, ongaarn zoude hebben toegegeven ten zij dat door de bevoegde magt in zijn voordeel mogte beschikt zijn, dat wij echter beschouwen onmogelijk zoude geweest zijn.

Wij geven daar bij tevens te kennen dat de wethouder Adriaanse zich zeer goed zoude kunnen belasten , niet alleen met het dagelijksche maar met het oppertoezigt doch dat Z.E  beroeps bezigheden niet gedogen dat hij zulks gratis deed ook niet gevorderd kan worden bij die werkzaamheden voor zijn gezin.

De Burgemeester

CDB

!!slecht leesbaar!!

De ondergeteekende  P.Kwekkeboom onderwijzer der jeugd te Arnemuiden verklaard bij deze af te zien van zijne vermeende aanspraak op het afschutsel der Erve benevens op de vruchtboomen welke zich bevinden in de door de stad gekogte tuin van den gepensioneerde onderwijzer H.W. Hoogerheijde.

Adriaanse is wel in staat om dagelijks den opbouw van de school in oogenschouw te nemen.

Arnemuiden 8 Februarij 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Toekenning premie bij het ontstaan van brand.

Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een extract uit de deliberatiën van den raad dezer stad van den 5 dezer maand ten gevolge eene circulaire van den Heere Staatsraad Gouverneur dd 11 Januarij jl PB  voordragt tot het verleenen eener premie  aan hen, die bij het ontstaan van brand het eerste daarvan kennis geeft aan den Generalen  brandspuitmeesters in deze Gemeente  met eerbiedig verzoek daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen.

De Burgemeester

CDB

Extract Besluit B & W van Middelburg

Den 14 Januarij 1848

De prijs der metrieke  mudde

Tarwe           f.9,30

Rogge             7,40

Periode 17 t/m 23 Januarij 1848

Extract etc.

Becius secretaris

Copie brief Heeren bedijkers Oranjeplaat

Middelburg den 20 Januarij 1848

Ter voldoening aan UEA missive dd 7 Januarij ll no 6 hebben wij de eer UEA kennis te geven dat dat wij ons geheel & al vereenigen met de gronden door UEA  ons medegedeeld volgens welke UEA de toevoeging van het schor de de Oranjeplaat  aan de Gemeente Arnemuiden wenschelijk en billijk achten, en dat ook wij alleszints van oordeel zijn dat het belang der opgezetenen medebrengt dat het schor en het reeds ingedijkte gedeelte  aan voormelde Gemeente worde toegevoegd.

Namens de Eigenaars  van voorm. Schor

Handtekening

Arnemuiden 21 Januarij 1848

Als een vervolg op onze missive van den 11 Januari jjl hebben wij de eer hierbij  aan UEGA te doen toekomen de daar ter spraak zijnde schriftelijke consideratie van Heeren bedijkers der Oranjeplaat waarin zij zich volkomen met ons vereenigen en diensvolgens UEGA andermaal vriendelijk uitnoodigen om in het belang der opgezetenen dezer polder aan ZM te willen voordragen denzelve tot deze Gemeente te willen toevoegen , terwijl in een apart briefje wordt kennisgegeven dat men werkzaam was tot vervaardiging eener kaart welke zij dezer dagen zullen inzenden.

De Burgemeester

CDB

Aan Heeren B & W der stad Arnemuiden.

Geeft te kennen den ondergeteekende dat hij in de stedelijke belasting over het jaar 1847 voor de stad Arnemuiden is aangeslagen tot eene som van f.10,17 ½ dat hij vermeend billijke aanspraak op gedeeltelijke vermindering van gezegden aanslag te hebben, vermits hij deze Gemeente met den 1e mei 1847 verlaten en zich elders gevestigd heeft.

Waarom hij de vrijheid neemt op de kwijtschelding van drie vierde gedeelte van dezen aanslag beleefdelijk aan te dringen en ter verkrijging waarvan hij zich tot UEA wendt met bede dat op dit zijn verzoek gunstig worde beschikt.

’T Welk doende

Z.J. van Ginhoven

Middelburg

20 Januarij 1848

Extract Register B & W van Middelburg

Den 21 Januarij1848

De Prijs der metrieke mudde

Tarwe                   f.9,30

Rogge                     7,40

Periode 24  t/m 30 Januarij 1848

Extract etc

Becius secretaris

In de gedrukte publicatie houdende afkondiging der wet van den 26 Ventôse 4e jaar betrekkelijk de zuivering van boomen, hagen & struiken van rupsennesten.

Bovenstaande publicatie is op heden den 1e Februarij 1848 van het stadhuis gedaan en is voorts  eene exemplaar daarvan in de stad aangeplakt, ter plaatse waar zuks gebruikelijk is.

B & W

Corn: Dan: Baars

To

Baars.

Aanvulling 1848.

Middelburg den 20 Januarij 1848

Ten bewijze van de door uwe stad ter Provinciale Griffie overgebragte gelden wegens onderhoudskosten van bedelaars in het bedelaarswerkhuis te Middelburg heb ik de eer aan UEA hiernevens te doen toekomen eenen door mij gecertificeerden staat, welk stuk voor zoo ver voor die gelden niet bereids een bewijs van ontvang mogt zijn afgegeven, als bijlage zal kunnen strekken van de geëffectueerde ordonnancie van betaling welke ter zake van die betalingbij de rekening uwer stad zal worden overlegd.

De Griffier der Staten van Zeeland.

Slegt

Middelburg den 22 Januarij 1848

Ten einde te voorzien in de geldelijke ongelegenheid waarin uwe stad voor het tegenwoordig oogenblik schijnt te verkeren, hebben Heeren GS bewilligd dat voorloopig in mindering op het aandeel uwer stad in de opbrengst der algemeene belasting over 1847, aan UEd: zal kunnen worden uitgekeerd eene som van f.200,00

Over voormeldbedrag zal door UEd:ter provinciale griffie kunnen worden beschikt..

De Griffier der Staten van Zeeland.

Slegt

Arnemuiden den 25 Januarij 1848

Aan Heeren B & W van Goes

Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen eene kwitanie van gedane storting bij de Heer betaalmeester in het Arr, groot f.12,86, en zulks ten behoeve de door het Algemeen Armbestuur uwer stad voorgeschotene alimentatiegelden aan de in deze Gemeente armlastig zijnde persoon van M.J. le Mahieu, met verzoek die kwitantie met bijgevoegde ordonnantie wel aan het vermelde armbestuur te willen  doen toekomen en laatstgemelde  aan ons gekwiteerd te doen renvoijeren.

De Burgemeester

CDB

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 14 Januarij 1848.

Is goedgevonden

Aan den schoolopziener in het 1e Schooldistrict dezer provincie eene som van zestig gulden uit de bij art: 3 der 2e Afdeeling van het 8e Hoofdstuk der Algemeene Provinciale begrooting voor 1848 voor schoolbehoeften toegestane allocatie tot voortzetting  van het onderwijs van het thans nog ter schoolgaand veertiental kinderen te Arnemuiden ovor het jaar 1848 te verstrekken, en zulks onder gelijke bepaling als bij de Resolutie der Vergadering van den 15 Januarij 1847 no 18,aan de daarbij verleende toelage is verbonden en onder enz.

Extracten etc.

De Griffier der Staten

Slegt

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 21 Januarij 1848.

Is goedgevonden

Het stedelijk Bestuur van Arnemuiden hangende de deliberatiën wegens de begrooting dier stad over 1848 te magtigen om dadelijk de noodige voorbereidende maatregelen te nemen de verkooping van eenige boomen aan de stad behoorend voor welke opbrengst  eene som van f.220- in buitengewoonen ontvang is uitgetrokken.

Contract of procesverbaal op te maken bij onderhands hetzij in het openbaar ter verkooping aanbiedende.

NB.GS verlangt een behoorlijk gedetailleerde omschrijving.

Daar wordt door het gemeentebestuur gehoor aan gegevn.

Arnemuiden 26 Januarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp:om schadevergoeding aangebragt door het redden van schipbreukelingen.

Bij onze missive van den 4 Aug.1845 no 289 gaven wij Uwe Excie kennis dat door schipper Jan de Ridder & M.Grootjans op den 31 Julij bevorens van de Zeehondenplaat hadden gered de Equipage en manschap van de Napolitaanschee Brikschip La Nova FORTUNA Kaptein Giovanni Confiere komende van Konstantinopel & gedestineerd  naar Hellevoetssluis geladen met tarwe gerst en Komijnzaad,en dat eerstgemelde schipper door die verleende hulp eenige niet onbeduidende schade had bekomen met verzoek Uwe Excie in het belang van dien visscherman, bij ZExcie  Minister van Buitenlandsche Zakan pogingen geliefde in het werk te stellen,dat aan hem daarvoor eenige schadeloosstelling mogt worden verleend.

Hoezeer wij ons overtuigd houden Uwe Excie  zulks gedaan zoo schijnt Uwe Excie daarop nog geen gunstig berigt te hebben ontvangen, aangezien wij tot heden daarvan niets vernomen hebben.

Intusschen heeft schipper de Ridder nu en dan daarna gevraagd, en ons opnieuw verzocht daarvoor nog een tot Uwe Excie te wenden, aangezien denzelven vernomen heeft dat de schipper van Zierikzee welke  van de Schanjers ?? brik geladen met katoen, voor ruim een jaar geleden van de Banjaard drie menschen had gered, voor deze daad hadt ontvangen voor elke matroos f.200- en voor hem als schipper f.300- en eene zilvere medaille terwijl zij daarentegen die 18 man hadt gered, niets hadt ontvangen dan circa f.87- voor bergloon der goederen, welke zij met drie schuiten had moeten deelen,terwijl het  nu gebleken is hij daarvan f.100- schade aan zijne schuit heeft geleden.

Aan dat  verzoek voldoende verzoeken wij  Uwe Excie alsnog eenige poging te willen aanwenden opdat die schipper voordeszelfs geleden verlies eenige schadevergoeding mag erlangen.

De Burgemeester

CDB

Vlissingen den 21 Januarij 1848

Onderwerp: Onderstand P: Meulmeester

Wij hebben de eer UEA  door deze te onderrigten, dat het Nederduitsch Gereformeerd Armbestuur alhier zich in de verpligting gezien heeft om Philippus Meulmeester een erkend domicilie van onderstand binnen UEA stad bezittende in geneeskundige ondersteuning te moet opnemen en daarbij eenige geldelijke toelage te moeten bijvoegen.

B &W

Der stad Vlissingen

Van der Swalme

Arnemuiden 26 Januarij 48

Aan het Armbestuur

Door het Stedelijk Bestuur van Vlissingen kennis gegeven dat zij zich verpligt hebben geacht om den in deze Gemente armlastige P. Meulmeestter geneeskundige behandeling en eenige geldelijke ondersteuning te verleenen,moet wij Ueerw; daarvan kennis geven.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 24 Januarij 1848

Onderwerp: Retour staten  handteekeningen

Op den nevensgaanden staat van handtekeningen mij in triplo, met uwe missive van den 1 dezer geworden komt als plaatsvervanger van den Burgemeester uwer stad voor den heer A.Adriaanse.

Ik moet UEd: echter doen opmerken dat volgens art.21 van het reglement op het bestuur ten platten lande, de heer J.van der Weele alleen als zoodanig kan optreden als zijnde dezen in verband met het medegedeelde bij PB no59 van  127 de oudste in rang der Assessoren.

Ik vind mij dus verpligt UEd. te verzoeken om alsnog ten spoedigste nieuwe staten ter vervanging van de bijgaande  te doen opmaken en mij onverwijld in te zenden.

De Staatsraad Gouverneur

Van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch.

Arnemuiden 27 Januarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Nationale Militie

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staten der handteekening van den Burgemeester deszelfs plaatsvervanger en de leden van het Plaatselijk Bestuur om door Uwe Excie te worden benoemd voor de teekening der attesten voor de N.M. en zulks ter vervanging van die bij Uwe Excie missive dd 24 dezer maand aan ons ter verandering ten name van den wethouder J. van der Weele in plaats van A.Adriaanse terug gezonden.

De Burgemeester

C.D.Baars

Extract Besluiten B & W van Middelburg

Den 28 Januarij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe              f.9,30

Rogge                7,40

Periode  31 Januarij t/m 6 Februarij 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden den 31 Januarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp:Mutatie staat fabrijken & trafijken

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de bij Uwe Excie circulaire van den 19 Februarij 1843 PB no 21 en 12 december PB no 122gevorderde mutatie staat in duplo der plaats gehad hebbende veranderingen  in den door ons bij missive op de 28 Maart 1848 no 64 ingezonden staat der  op den 1 Januarij van dat jaar alhier aanwezige fabrijken , Trafijken met kennisgeving dat de overige in die staat vermelde  nog alle bestaan, en  geen?/ andere zijn vermeerderd geworden, terwijl wij niets bijzonders  in hun belang aan Uwe Excie hebben voor te dragen..

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 31 Januarij 48

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Broodstelling

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der Broodstelling  over de maand Januarij dezes jaars, zooals die alhier is  geduurende die tijd naar opgave der marktprijzen geregeld is geworden.

De Burgemeester

CDB

De prijzen van Tarwe fluctueren tussen f.9,45 en f.9,30. per mudde.

Dat heeft geen gevolg voor de gemiddelde prijs van het brood.

Arnemuiden den 31 Januarij 1848

Aan de Commissie van Landbouw

Onderwerp: Keuring Springstier.

Wij hebben de eer hierbij aan UEG te doen toekomen eene aanvrage tot het keuren der stier van C:Oreel,landman in deze Gemeente,met verzoek UEG de noodige  order gelieve te geven,dat  deszelfs  stier in die keuring mag begrepen worden.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 28e Januarij 1848

Onderwerp: Kennisgeving  regeling der werkzaamheden Eerste zitting der Militie-Raad op dingsdag den 8 Februarij 1848 des morgens ten half tien ure in de Abdij te  Middelburg.

Voor de vrijwilligers en de voor 1 jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen met bewijzen hunner vrijstelling van de ligtingen van 1844 t/m 1847.

De Militie-Commissaris in Zeeland

Handtekening.

Goes den 29 Januarij 1848

Onderwerp: Alimentatie M.J.Le Mahieu

Wij hebben de eer UEA hierbij terug te zenden behoorlijk gequiteerd, de bij UEA missive van den 25 dezer maand no 30 gevoegd geweest zijnde ordonnantie van betaling, wegens Alimentatie kosten  van Mattijs Joseph Le Mahieu ten bedrage van f.12,86. ons van UEA geworden.

B & W der stad Goes.

Goes den 29 Januarij 1848

Onderwerp: Alimentatiekosten

Hierbij gaat de Declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopen half jaar voor rekening van UE Gemeente verstrekte Alimentatie aan

Matthijs Joseph  Le Mahieu

Ten bedrage van    f.2,56

Etc

B & W der stadd Goes

Handtekening

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 21 Januarij1848 over de begrooting etc van kosten ad f.4850 voor den bouw van een nieuw schoollokaal met schoolmeubelen etc.

Aanbesteding ten spoedigste in de Middelburgsche Courant.

Kwestie Kwekkeboom Hoogerheijde is geregeld

Aanbesteding dd 26 Februarij 1848

No 1 Jacob Filis te Breskens?     F.5900

        C. de Wolf       “                     6750

        H. Renders      “                      4840

       J.van Velthoven Vlissingen    7100

       J. Bos   Middelburg                4875

     P. van Eenennaam arn.             5500

     A.Monge? Breskens                 5000

     J.van de Sande  idem                4900

     S. v.Eenennaam ARn                5450

     J. Snel Middelburg                    5200                

 Adriaan Rinders

Borgen Jacob Filis

            A. Monjé

Aanbesteding

Op Zaturdag den 26 Februarij aanstaande des voordemiddags ten 10 ure zal ten stadhuize te Arnemuiden door B & W aldaar onder nadere goedkeuring worden aanbesteed.

Het bouwen van een geheel nieuw schoollokaal met bijlevering van alle daartoe vereischte materialen.

Het bestek en de teekeningen zullen van heden af ter inzage liggen ten stadhuize voornoemd en bij den opzigter van den Waterstaat J. Boudriez te Middelburg door wien twee dagen voor de aanbesteding aanwijzing in loco zal worden gedaan.

Arnemuiden den 5 Februarij 1848

B & W

Get.C.D. Baars

To van dezelve

Get.

C.J.Baars

BEKENDMAKING

B & W der stad Arnemuiden zullen onder nadere approbatie op Zaturdag den 26 Februarij 1848 des voormiddags ten 10 ure publiek aanbesteden.

Het bouwen van een geheel nieuw schoollokaal met bijlevering van de daartoe benoodigde materialen van welk werk de teekening en het plan van heden ten stadhuize ter inzage liggen, terwijl 2 dagen voor de aanbesteding in loco aanwijzing gedaan zal worden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 26 Februarij 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Verbaal aanbesteding

Ter voldoening aan UEGA resolutie van den 21 Januarij jl no 20, zijn wij hedenmorgen overgegaan tot de openbare aanbesteding van het binnen deze Gemeente nieuw te bouwen schoollocaal, en hebben wij de eer aan UEGA te doen toekomen het daarvan door ons opgemaakte procesverbaal.

UEGA zal daaruit ontwaren dat het werk is aangenomen door A. Rinders wonende  te  Breskens  voor de som van f.4800-  welke aannemer met al de andere gegadigden voor de aanbesteding. Van de extra kosten die nog gemaakt moeten worden, dient rekening en verantwoording aan HEGA te worden afgelegd!!gewone uitgaven der begrooting van 1848 is voorgedragen

Zie verder het origineel klad, dat zeer moeilijk leesbaar is.!!

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 28 Januarij 1848

Door de Heeren Mr. Van Visvliet en du Buisson Becius is gerapporteerd dat zij ter voldoening aan het Commissoriaal ter vergadering van den 31 December ll op hen gestrekt, in overweging genomen hebben de op dien dag in hunne handen gestelde missive van B & W der stad Arnemuiden, van den 17 December in bijgevoegde deliberatie van den Raad derzelve stad vanden 15 te voren, houdende een verslag van den financielen toestand van het armbestuur en een betoog der noodzakelijkheid om tot stijving der stedelijke geldmiddelen eene belasting in te voeren op het brandhout, de steenkolen en den turf, voorzoo verre daar tegen bij deze vergadering geene overwegende bedenkingen bestaan, en dat zij dientengevolge hebben noodig geacht van den secretaris dier stad onder toestemming van den Burgemeester eenige inlichtingen te vragen ten einde met kennis van zaken te kunnen

beoordelen of het armbestuur tot het bestaan van een te kort over 1847 door  eenige daad of verzuim heeft aanleiding gegeven, en of er niet een min bezwarend middel dan de invoering van nieuwe belastingen tot dekking van dit te kort en behoorlijke regeling der comptabiliteit van de stad Arnemuiden over 1848  zoude kunnen worden uitgedacht; dat naar aanleiding van de door hen met gemelden secretaris gehoudene  conferentiën door denzelven is overgelegd een staat van baten en lasten van het armbestuur over 1847, waaruit blijkt dat het te kort dier administratie over 1847 ongeveer f.376,00 zal bedragen, en dat de billijkheid erkend zijnde om tot kwijting van dit te kort in de stedelijke begrooting van 1848 een buitengewoon subsidie aan het armbestuur toe te leggen, even daardoor de noodzakelijkheid eener verhooging van de inkomsten of eener bezuiniging in de uitgaven der stad is kenbaar geworden.

Dat de Burgemeester op aanraden der Commissie  eene poging heeft aangewend om de voldoening van den 8e termijn van aflossing der negotiatie per resto bedragende f 2,951,26 ½ voor welke eene som van f.267,65 onder de buitengewone uitgaven der begrooting van 1848 is voorgedragen,  tot  een volgend jaar uit te stellen, en dat deze poging naar wensch is gelukt, blijkens de missive door den zaakgelastigden der schuldeisscheresse aan Zijn Edele geschreven, en kopijlijk aan de Commissie ter hand gesteld; ten gevolge van welk uitstel gemelde Burgemeester aan den Raad het voorstel zoude doen, om aan de voorgenomene heffing eener stedelijke belasting op de brandstoffen geen gevolg te geven, maar het te kort van het armbestuur over 1847 uit de fondsen van 1848 te doen bestrijden.

Voor eerst door de bate welke ten gevolge van het uitstel der aflossing verkregen wordt, ter somma van f.267,65

Ten tweede door de som van f.67,00 welke voor het fonds van 2 % op de gewone inkomsten, in de begrooting wordt voorgedragen, maar die voortaan niet meer zal behoeven beschikbaar gesteld te worden

En ten derde door bezuiniging op zoodanige allocatiën  als daarvoor door GS zullen worden vatbaar geacht ad f.41,35

Te zamen f.376,00

Welk rapport gehoord en in aanmerking genomen zijnde dat het te kort bij het armbestuur voor het meerendeel is toe te schrijven, aan mindere opbrengst der collecten in de Kerk, en aan de verpligting tot restitutie van kosten  van onderhoud van personen te Middelburg verpleegd, voor welk een en ander het armbestuur  niet verantwoordelijk kan worden geacht, en dat alleen als bedenkelijk mag worden aangemerkt een uitgaaf van f.90, 37 ½  door het armbestuur met voorkennis van den Burgemeester ten koste gelegd tot verpleging van niet bedeelde zieke behoeftigen, voor welke verpleging geene allocatie bij de begrooting van het armbestuur is toegestaan, doch dat de armoede uit de duurte der levensmiddelen in 1847 voortgevloeid, tot billijking van deze uitgaaf kan strekken.

Is op voordragt der Commissie goedgevonden te bepalen:

1 dat, ter bestrijding van het vermoedelijk te kort van het armbestuur over 1847, op de stedelijke begrooting van 1848 zal worden toegestaan een buitengewoon subsidie van f.37,00

2 dat, bij weglating van het fonds der twee percent tot bestrijding van het gemelde subsidie, in de overige allocatiën der begrooting van 1848, zoodanige bezuiniging zal worden gebragt als op voorstel van de Commissie tot onderzoek der stedelijke en plaatselijke begrootingen, bij de vaststelling van die der stad Arnemuiden, zullen worden noodig geacht.

3dat het evengemeld buitegewoon subsidie in de begrooting van het armbestuur over het volgende jaar 1849, in buitengewonen ontvang zal worden opgenomen, terwijl het te kort van het armbestuur over 1847 bij dezelfde begrooting in buitengewonen uitgaaf zal worden geregulariseerd.

4 dat de 8e termijn van aflossing van de negotatie per resto groot f.2,951,26 ½ ten bedrage van f.267,65 uit de stedelijke begrooting van 1848 zal worden weggelaten, behoudens de bewilliging van ZM in eene door het stedelijk bestuur van Arnemuiden aan Hoogstdezelve in te dienen gemotiveerde voordragt, strekkende om gebruik te mogen maken van de toestemming der  schuldeisers om het kapitaal oorspronkelijk bedragen hebbende f.4,00 en door successive aflossing per resto bedragende f.2,951, 26 ½  in het jaar 1848 onveranderd te laten voortduren en de aflossing van den 8e termijn bij het KB van den 7 Julij 1840 no59 aangewezen tot het jaar 1849 te mogen uitstellen, te dien effecte dat de interest van f.147,56 ½  zoo wel in het jaar 1849 als in het jaar 1848 zal worden voldaan; dat de geheele kwijting van het kapitaal , in plaats van op den 1 Januarij 1857, eerst op den 1 Januarij 1858 zal worden tot stand gebragt, en dat de intrest van 5 percent telkens naar het onafgelost gebleven kapitaal zal worden bepaald.

Afschrift etc.

Accordeert met voorz: Verbaal

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden den 8 Febr 1848

Aan Heeren GS van Zeeland.

Ten gevolge UEGA resolutie van den 28 Januarij  jl hebben wij de eer UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den Raad van den 5  dezer maand houdende aan ZM voordragt de noodige autorisatie te erlangen  om de aflossing van den 8 termijn van het geleende kapitaal welke in dit jaar zoude behooren plaats te hebbe  eerst te doen geschieden in den jare 1849 en uit dien hoofde de heffing van opcenten op den Rijksaccijns van het gemaal geslagt Binnen & Buitenlands gedistilleerd mede een jaar en wel tot den 1 Januarij 1858 toe te staan, en zulks ter voldoening van het bestaande te kort  bij het Diakonaal Armbestuur alhier over den jare 1847, met eerbiedig verzoek UEG de verlangde autorisatie gunstig zult gelieven voor te dragen.

De Burgemeester

CDB

Middelburg, 31 Januarij 1848

Ten gevolge van de door den Minister van Justitie bepaalde verordeningen ten opzigte der vordering voor het Rijk van 3 centen per hoofd daags wegens het gebruik van mobilair en ligging stukken der Policie gevangenen UEA bij eene missive van den 20 Mei 1846 no 193 medegedeeld , hebben wij de eer UEA over het jaar 1847  voor de personen in den nevensgaande staat aangeduid te verzoeken  ons de som van f.0,60 te willen doen geworden, ten einde de storting daarvan in ’s Rijkskas zal kunnen worden bewerkstelligd.

De Commissie van Administratie

Over de Gevangenissen te Middelburg.

Van Reigersberg Versluijs

Slegt

Secretaris.

Middelburg den 1 Februarij 1848

Onderwerp: Uitslag proces verbaal ten laste  J. Schroevers.

Voor zoover UEd. daarvan iets bekend mogt zijn, heb ik de eer UEd. te verzoeken mij mededeeling te doen van den uitslag van het ten laste van Job Schroevers in Uwe stad opgemaakt proces verbaal wegens diefstal van aardappelen waarvan aanteekening is gehouden op het verlofregister model litt. JJ uwer stad.

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg

Den 4 februarij

De prijs der metrieke mudde

Tarwe              f.9,20

Rogge                7,30

Periode 7 t/m 13 Februarij 1848

Extract et.

Becius secretaris

Extract Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 28 Januarij 1848

Aan de Gemeente Arnemuiden bij de algemeen provinciale begrooting over 1847 beschikbare fondsen een subsidie toe te kennen van f.110,90 als tegemoetkoming in de verplegingskosten enz van Bedelaars

Toezending van den ordinancie van betaling; wel in buitengewonen ontvang en uitgaaf in de plaatselijke begrooting voor 1848.

De kosten der verzegeling der ordonnancie van betaling bedraag f.0/34 ½ ter Provinciale Griffie over te maken.

Extract etc

De Griffier der Staten

Slegt.

Middelburg den 3 februarij 1848

Onderwerp: Verschuldigde kosten aan de Maatschappij van  Weldadigheid

Ik heb de eer UEd; bij deze te informern dat het vermoedelijk bedrag  van het door Uwe stad over het jaar 1847 aan de Maatschappij van Weldadigheid verschuldigde wegens verplegingskosten van bedelaars bedraagt f.103,15 en dat de betaling daarvan ten  behoeve van uw stad uit deszelfs aandeel in de algemeene plaatselijke belasting is bewerkstelligd , om met dezelve op den voet mijner circulaire van den 30 Januarij 1833 PB no 20 te worden verrekend; zullende het voorschreven bedrag waarvoor geene allocatie op de begrooting Uwer stad voor 1847 bestaat in de begrooting voor 1848 in buitengewoone uitgaaaf worden geregulariseerd , tegenover het subsidie ad f.110,90; hetwelk bij de Resolutie van heeren GS van den 28 Januarij ll no 30  aan Uwe stad is toegekend.etc

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg den 7 Februarij 1848

Onderwerp: Toezending  Declaratie

Ten vervolge op onze missive van den 23 April, 10 Sept  en 19 Nov. 1847 hebben wij de eer hiernevens aan UEd. toe te zenden declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad groot: f11,40;f.15,85;f.0,30; f.2,80; f.7,00 en f.0,60 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van Catarina  le Mahieu wed. A. Toupet, Maatje de Gruiter, wed. J. Kramer; Cornelia de Nooijer ,wed. de Bakker; Catharina ,kind van wijlen  P. Dingemanse; Catharina Wisse, vrouw van P. Maartense en drie kinderen en Marinus Klaasse.

Verzoekende het bedrag dier declaratie binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.

B & W der stadMiddelburg

Paspoort van Grijpskerke.

t.o.

Becius.

Arnemuiden 11 Februarij 1848

Aan de Eerw: Kerkenraad te Arnemuiden.

Het bovenstaande: een bedrag van f.26,55 verzoeke binnen drie maanden aan het Diakonaal Burgerlijk bestuur van Middelburg te doen overmaken

Kunnen UE zich voor gemagtigd houden gemelde som te voldoen uit den post van f.50- voorkomende onder art 18 uwer begrooting voor opkomende alimentatie ter beschikking van het Stedelijk Bestuur uitgetrokken .

De Burgemeester

CDB

Hier volgt een Publicatie van de Loting voor de Nationale Militie dd 10 Februarij 1848.

De belanghebbende bij deze te verwittigen dat zij zich op den 18 Februarij 1848 des morgens ten tien ure zullen bevinden te Veere Hoofdplaats van het Militie-kanton op het Raadhuis aldaar te loten en redenen van vrijstelling hebbende, die alsdan op te geven, alsmede dat zij zullen behooren te zorgen , dat de bewijzen tot staving hunner vrijstelling, bij de wet gevorderd, uiterlijk binnen de vijf dagen na de Loting worden overgelegd aan het bestuur der gemeente.

Daarvan Publicatie opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwenden.

Gedaan te Arnemuiden, den 10 Februarij 1840

B & W voornoemd

Corn;Dan: Baars.

To Baars

Extract Besluit van Heeren B & W van Middelburg

Den 11 Februarij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe           f.8,90

Rogge             7,00

Periode 11 t/m 20 Februarij 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden 14 Februarij 1848

Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                    3 ½ cent

Idem                5 oncen                     9 cents

Idem               10 oncen                   18 cents

Idem               15 oncen                    27 cents

Idem               20 oncen                    36 cents

Boven welke prijs het  brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

Corn: Dan: Baars

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 11 Februarij 1848

Over den publieken verkoop van 41 stuks olmenboomen staande in het Schuttershof opgebragt de som van f.264,75; de koopers zullen gehouden zijn tot het stellen van twee voldoende borgen: deze echter niet zijn gevraagd aangezien de verkochte boomen van goede koopers zijn toegewezen en nooit schade is geleden; het vereischte bedrag tot herplanting vereischt wordende zal strekken tot tegemoetkoming van het armbestuur

Is goedgevonden

Het procesverbaal goed te keuren met vereischte apostille

NB De Vergadering meent dat door verzuim van de vereischte borgstelling nu  B & W verantwoordelijk wordt gesteld voor de eventuele nadelen en schaden.

De Griffier der Staten

Slegt

Middelburg den 12 Februarij 1848

Onderwerp: Berigt ontvangst Extract uit de deliberatiën van den Stedelijke Raad

Ik heb de eer UEd: den ontvangst te berigten dat derzelver missive van den 8e dezer begeleidende een Extract uit de deliberatiën van den Raad Uwer Stad houdende bepaling van het bedrag der toe te keerene premie aan dengenen die bij het ontstaan van brand, het eerste daarvan kennis geeft aan den Generalen brandspuitmeester; welk stuk door mij aan de beraadslagingen van Heeren GS zal worden onderworpen; zullende aan UEd: nader worden kenbaar gemaakt of omtrent den inhoud van hetzelve, al dan niet eenige bedenking is voorgekomen.

De StaatsraadGouverneur

Van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg, den 14 Februarij 1848

Onderwerp: Hulpbetoon in geval van brand

Bij Uwe rescriptie van den 13 Julij jl no 25 ons voorstel aangenomen zijnde tot het verleenen van wederzijdsche hulp met de brandspuiten en het vergoeden der schade welke door het toebrengen van zoodanige hulp aan het materieel derzelve zoude kunnen worden veroorzaakt op voet en wijze als zulks bij onze missive van den 11 Junij te voren aan UEd; was te kennen gegeven, hebben wij de Generale Directie over het Brandwezen dezer stad hiervan mededeeling gedaan ten einde bij voorkomende gelegenheden dien overeenkomstig te handelen en achten wij ons verpligt UEd: van den door ons genomen maatregel kennis te geven, zoals wij de eer hebben te doen bij deze

B &W der stad Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

t.o

Becius

Middelburg den 11e Februarij 1848

Onderwerp: Verpleging van Clazina Meulmeester

Wij hebben de eer UEA kennis te  gevne dat na eenige dagen voor eigen rekening te zijn verpleegd op den 4 dezer door het Algemeen Armbestuur dezer stad ter verder verpleging in het Gasthuis is opgedragen Clazina Meulmeester.

Deze persone blijkens nevensgaande Nota van inlichingen in Uwe stad armlastig zijnde hebben wij de eer UEA van deze opneming kennis te geven;zullende bijaldien binnen den bepaalden tijd tegen de erkenning dier armlastigheid geene overwegende bedenkingen door UEA worden ingebragt  de declaratie der kosten voor  die verpleging verschuldigd, berekend tegen 50 cent daags, na den afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.

B & W der stad Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

t.o.

Becius

Samenvatting\;

Middelburg den 11e Februarij 1848

Aankondiging van zowel de Tweede als Derde Zitting van den Militie-Raad

Bij non-comparitie zal worden gedesigneerd voor den Dienst.

De Militie-Commissaris in Zeeland

Handteekening

PUBLICATIE van bovenstaande

Extract Besluit van B & W van Middelburg

Den 18 Februarij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                      f.8,50

Rogge                        6,75

Periode 21 t/m 27 Februarij 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden den 21 Febr 1848

Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                 3 ½ cents

Idem van 5 oncen                           9 cents

Idem  van 10 oncen                      17 ½ cents

Idem  van 15 oncen                      26   cents

Idem   van 20 oncen                     35 Cents

Boven welke prijs hetbovenstaande brood niet mag worden verkocht.

De Burgemeester der stad  Arnemuiden

Corn: Dan: Baars

  

Middelburg den  17 Februarij 1848

Onderwerp: Bepaling 1e afgifte Kontingent

De opkomst van de manschappen in de eerste afgifte vanhet Kontingent voor de ligting der Nationale Militie van het loopende jaar begrepen door mij op Woensdag den 1e Maart aanstaande des voormiddags te negen uur op de Koopmansbeurs te Middelburg bepaald zijnde ontvangen UEd: hiernevens de orders van vertrek,voor denzelven, met uitzondering nogtans voor diegenen welke verlangd hebben voor de dienst een plaatsvervanger of nummerverwisselaar te stellen, of die om andere redenen vooralsnog niet kunnen worden in dienst gesteld.

Ik verzoek UEd: deze orders ten spoedigsten aan de belanghebbenden te doen uitreiken en voorts te zorgen dat dezen op de gewone wijze in tijds worden verzameld overgebragt en begeleid, opdat dezelven aan mij op voorschreven dag, uur en plaats kunnen worden aangeboden, met overgave  van den staat model litt: DD in triplo.

Extract etc

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

PUBLICATIE

B & W der stad Arnemuiden maken bekend  dat op den 12 Maart aanstaande buiten Koers zullen worden gesteld de halven, vierden en Achtsten van de Zeeuwsche Rijksdaalder, zullende van donderdag den 9e tot dingsdag den 14 dezer maand

bij den Arr. Betaalmeester te Middelburg (gelegenheid tot inwisseling worden gegeven)

NB. Het origineel niet leesbaar!!

Publicatie zal plaatsvinden den 24 Februarij 1848

Corn: Dan: Baars.

t.o

Baars

Extract Besluit B & W van Middelburg

Den 25 Februarij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe          f.7,50

Rogge          f. 6,00

Tijdvak 28 Februarij t/m 5 Maart 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden den 29 Febr: 1848

Zetting van het brood.

Een brood van 2 oncen                 3 ½ cents

  Idem van 5 oncen                      8 ½ cents

  Idem  van 10 oncen                  16 ½ cents

  Idem  van 15 oncen                  24 ½  cents

  Idem  van 20 oncen                  33 cents

Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars

Arnemuiden 25 Februarij 1848

Onderwerp; Gegadigden aanbesteding  Schoollocaal

Ik heb de eer UEA te berigten dat zich tot het verkrijgen van inlichtingen bij de gehouden locale aanwijzing op gisteren en heden, nopens het nieuw te bouwen Schoollocaal te dezer stede als gegadigden hebben opgedaan de navolgende personen, te weten.

S. van Eenennaam Mr.Timmerman wonende te Arnemuiden

J. Bos en Comp.        Idem                                   Middelburg

J.Snel en Comp.        Idem                                      idem

Laernoes  en Comp.  Idem                                   Vlissingen

Wolf                          Idem                                    idem

Reijnders                Aannemer                              Breskens

Moingsie??                Idem                                       “

v.d Sande                   Idem                                       “

De Opzigter bij ’s RijksWaterstaat belast met doen der locale aanwijzing.

J.Bourdriez.

Arnemuiden den 29 Februarij 1848

Aan den Heer Bewaarder van het Kadaster  & hijpotheken: Macarëe

Controleur der directe Belasting te Middelburg

Sedert ons laatste missive is eene aangifte gedaan van Stichting door B.M. Giffard waarvan vroeger reeds de staat ter opneming aan den controleur van het kadaster, terwijl het perceel sectie 13 no 480 thans behoorende aan P.van Eenennaam geheel is afgebroken en hetwelk mitsdien voor de afschrijving  der grondbelasting eene opneming dan ter plaatse zal vereischt worden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 29 Februarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Politiek Domicilium

De Ambtshalve inschrijving in het register van politiek domicilium alhier der manspersonen geboren in 1825 welke op den 1 Januarij dezes jaars hun 22e? jaar hebben volbragt, ten behoorlijken tijd plaats gehad hebbende, zoo geven wij Uwe Excie ingevolge circulaire dd 5 Januarij daarvan bij deze kennis.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 1e Maart 1848

Aan den Heer Staatsraad Gouverneur

Onderwerp: Staat Broodzetting

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen  den staat der broodstelling , zooals die gedurende de maand Februarij jl  naar opgave  der marktprijzen alhier is geregeld geworden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 29 Februarij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Opbrengst landbouw

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 24 Feb: 1843 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat bevattende de opbrengst der bezaaid geweest zijnde bunders  bouwland in deze gemeente gedurende 1847 zooals zulks door de landlieden bij de gedane opneming is medegedeeld geworden

 De Burgemeester

CDB

Staat

21 landlieden:

F. van Eenennaam; J. Meerman; L. van Eenennaam; C.J. Baars; A. Adriaanse; J.B. Joosse; C. van Eenennaam; J. Schets; Wed. Crucq; J. Schoonenboom; A.Koets; L. de Rijke; L. Willeboordse; C. Oreel; A.Filius; A. de Kraker; J. Koster; H. Bliek

Verder een aantal van 3 weduwen zonder opgave van productie

Tarwe ; koolzaad; paardeboonen werden het meest verbouwd

A.Adriaanse  had de meeste opbrenst van tarwe

De wed. Crucq en J. Schoonenboom de meeste opbrengst aan koolzaad.

A.Adriaanse  de meeste opbrengst van zowel witte als bruine bonen

L.van Eenennaam 150 bunder/mudden  aardappels

Arnemuiden den 1. Maart 1848

Aan de Heere Gouverneur

Onderwerp: Staat veestapel

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van 2 Febr: jl PB , hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen geworden den daarbij gevorderde Staat  van het binnen deze Gemeente aanwezige vee, en bij welk opneming de landlieden volgens Uwe Excie verlangen de Stalvoedering ter uitbreiding van den veestapel zijn in overweging gegeven.

De Burgemeester

CDB

De Wed. Crucq; L. Willeboordse en A. Filis  bezitten de meeste runderen

13 landlieden worden genoemd; 32 paarden zijn in gebruik; 4 landlieden hebben 4 paarden.

12 schapen worden er geteld ; 27 varkens

In totaal zijn 232 runderen geteld.

Het contingent voor de Nationale Militie bedraag voor Arnemuiden 5 man, te weten 3 man gewoon en 2 man buitengewoon 

Extract Besluit van B & W van Middelburg

Den 3 Maart 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                  f. 8,00

Rogge                     6,00

Periode 6 t/m 12 Maart 1848

Extract etc.

Becius secretaris

Arnemuiden 7 Maart 1848

Zetting van het brood

Een brood van 2 oncen                           3 ½ cents

Idem                5 Oncen                          8 ½ cents

Idem               10 oncen                        17 cents

Idem               15 oncen                        25 ½ cents

Idem               20 oncen                        34 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn:Dan: Baars

Middelburg den 4 Maart 1848

Onderwerp: Verzorging Jannetje Joosse

Door zekere Joos Joosse in uwe stad is mijn tusschenkomst ingeroepen tot het verkrijgen van huisvesting en ondersteuning van het armbestuur uwer stad voor zijne dochter Jannetje Joosse en hare vier kinderen die in volslagen armoede  verkeerende en geen verblijf hebbende door hem tijdelijk in huis zijn genomen, doch met welker verzorging als zelf in hoogstbehoeftige omstandigheden verkeerende hij zich niet verder kan blijven belasten, terwijl zijne bij herhaling gedane aanzoeken zoo bij den Burgemeester als bij het armbestuur om in de behoefte van zijne dochter en hare kinderen op eeniger  wijze te voorzien, steeds vruchteloos zijn geweest.

Ik heb mitsdien de eer UEd: te verzoeken om mij te onderrigten wat van het bedoelde Jannetje Joosse en hare kinderen is, en welke de redenen zijn dat de verlangde hulp door het armbestuur niet wordt verleend.

De Staatsraad Gouverneur

Van Vredenburch

Arnemuiden den 9 Maart 1848

Aan den Heere Gouverneur

Ter beantwoording aan Uwe Excie miissive  dd 4 dezer maand houdende om inlichting betrekkelijk Jannetje Joosse, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten

Dat gemelde J. Joosse is de huisvrouw van Cornelis Leendertse welke wegens onderscheidene vonnissen op het stuk der Jagt zoo van het Kantongeregt als Arr. Regtbank tot geldboetes veroordeeld zijnde , eindelijk door niet voldoening der boetes welke reeds boven de f.1000- bedragen tot gevangenis zitting is veroordeeld en door de Heer Officier van Justitie na onderscheidenen malen tot het zich vrijwillig in arrest begeven aangezocht zijnde daar aan niet voldaan te hebben tot twee herhaalde malen door de Justitie geadsisteerd met den deurwaarder is getracht hem in zijn huis te arresteren; doch hetwelk de laatste keer na zich krachtdadig verzet te hebben zoude gelukt zijn, ware het niet dat de geregtsdienaar hem bij vreeselijke dreiging door zijn hierbovengemelde huisvrouw  met een mes in de hand  om haar man los te snijden aan die dreiging had? En hij daarop zich onmidelijk weder door de vlucht?? Doch den volgenden dag door aanrading van zijn famille zich in arrest heeft begeven.

Dat meergemelde Jannetje Josse na de vlucht van haren man in tegenwoordigheid van den geregtsdienaar geweldig heeft ge?/ zoo op den Dominee als op het bestuur mitsgaders op de Geregtsdienaar en zich onbetamelijke uitdrukkingen heeft veroorloofd die zeer in haar nadeel pleiten waarvan dan ook door den deurwaarder Proces verbaal is opgemaakt hetwelk ten gevolge heeft gehad dat zij door de Regtbank mede voor 1 maand gevangenis is veroordeeld.

Dat zij hieraan voldaan hebbende natuurlijk hare woning die aan haar oom behoorde heeft moeten verlaten welke van deze gelegenheid gebruik makende   die aan een ander heeft verhuurd en daardoor bij haar terugkomst van een woning was verstoken.

Dat  zij bij die  gelegenheid bij den Burgemeester wel een woning heeft verzocht doch die niet hebbende  zulks niet kon bezorgen, maar haar naar hare famille die er een groot aantal hebben, verwees, als zijnde het kleine armhuisje vol, terwijl bovendien ook den Burgemeester de zorg niet is aanbevolen om elk ingezetene van een woning te voorzien, daar hij alsdan in dergelijke gemeente als deze, dagelijks geen ander werk zou hebben.

Nu willen wij wel gelooven dat haar verzoek om ondersteuning bij den Leeraar geen gereede inwilliging heeft gevonden, daar haar algemeen bekend slegt gedrag daar zeer tegen pleit, terwijl zij nog zeer jong zijnde nu de visscherij weder een aanvang heeft genomen ook wel met andere die het niet beter dan zij hebben, in eigen onderhoud zoude kunnen voorzien, temeer daar het Armbestuur geene fondsen heeft, om al deze behoeften te kunnen vervullen en de stedelijke fondsen ook daarvoor  slecht kunnen gebezigd worden en ook niet toelaten

Dan om geen kwaad met kwaad te vergelden heeft den Burgemeester in persoon de diaconie verzocht om zoo doenelijk aan haar eenige ondersteuning te verleenen en hetwelk door HE is aangenomen dit bij in hunnen vergadreing voor te dragen, doch dat zij wat hare huisvesting betreft als het armhuisje zoo hierboven gezegd vol zijnde niet aan konde voldoen, daar zij hiertoe overgaande  al spoedig een aantal huisgezinnen zoude verzoeken in dat zelfde voorregt te mogen deelen, en waartoe noch diaconie noch stedelijk bestuur in staat te doen.

De Burgemeester

CDB

Extract Besluit B & W van Middelburg

Den 10 Maart 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                   f.8,00

Rogge                   f.6,00

Periode 13 t/m 19 Maart 1848

Extract etc

Becius secretaris

Middelburg den 12 Maart 1848

Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.

De secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland

Vis

Extract Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 3 Maart 1848

Autorisatie beschikking over de onvoorziene uitgaven bij de begrootingen over 1847

Is goedgevonden

De voorschr: Staten te arresteren behoudens de daarin gestelde opmerkingen.

Een buitengewone subsidie van f.376,00  in de stedelijke begrooting van 1848 in gewonen uitgaaf geregulariseerd.

Extracten: etc

De Griffier der Staten

Slegt

STAAT van AANVRAAG tot bekoming van autorisatie Fonds Onvoorziene  uitgaven te mogen disponeren, gedaan door het Plaatselijk Bestuur.

Begrafenis kosten kind van A. Toupet algemeen armbestuur der stad Middelburg    f.2,90

Middelburg den 14 Maart 1848

UEd: kennis gevende dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente

P. de Nooijer no 16/1848 beneden de maat

J. van Belsen no 19/1848 stom & doof

De reclames ingebragt hebbende achter hunne namen gesteld.

Is geadjourneerd tot den 3 April 1848 9 ½ ure.

Bij non-paritie en gemis van certificaten definitief tot de dienst gedesigneerd.

NB. De reclame van J. van Belsen zal voor zoo ver hij op een doofstommen gesticht is geplaatst geweest, moeten worden gestaafd door een certificaat van den bestuurder van dat gesticht alsmede door een certificaat van den Geneeskundige bij dit gesticht geplaatst beide door de bevoegde autoriteit gecertificeerd of anders door eene verklaring door een lid van het plaatselijk bestuur voor den Militie Raad op den 3 April aanstaande af te leggen

De Militie Raad in Zeeland

Van Citters

Extract Besluit van B & W van Middelburg

Den 17 Maart 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                      f.7,65

Rogge                        6,00

Periode 20  t/m 26 Maart 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden 20 Maart 1848

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                3 ½ cents

Idem                5 oncen                8 ½ cents

Idem               10 oncen             16 ½ cents

Idem             15 oncen                24 ½ cents

Idem             20 oncen                33 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

Corn: Dan: Baars.

Arnemuiden, den 24 Maart 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: voordragt Zetters

In voldoening aan Uwe Excie  circulaire van den 15den dezer maand hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat houdende voordragt voor de benoeming der Zetters voor de directe belasting voor het loopende , zijnde de voorgedragene dezelfde personen welke  vroeger door Uwe Excie  als zoodanig zijn benoemd en mitsdien geene reden bestaan die als zoodanig niet te continueren nu Uwe Excie in de wijze van benoeming eenige verandering heeft gebragt.

De Burgemeester

CDB

Voorgedragen

Binnenlid

Van Sweden Adriaan

Van Eenennaam Salomon

Buitenleden

Sturm Jan

Blok Laurens

Middelburg den 18 Maart 1848

Onderwerp: Schade bekomen bij het redden van schipbreukelingen

Aangaande de zaak, welke het onderwerp van uwe missive van den 26 Januarij jl no 33 uitmaakt den Opperstrandvonder bewesten Schelde gehoord hebbende is mij door dezelven onder anderen te kennen gegeven, dat door den schipper Jan de Ridder voor bergloon van eenige goederen behoord hebbende tot de lading van het in 1845 verongelukte Napolitaansche brikschip La Nuova Fortuna, slechts f. 10,00 is genoten, terwijl in een door den genoemden ambtenaar overgelegde missive van den strandvonder in uwe stad van den 28 Februarij jl de door gemelden schipper bij het redden der equipage van gedacht brikschip geledene schade op f.180,00 wordt begroot.

Daar nu volgens uwe voorschr. Missive door schipper de Ridder een zeker gedeelte van eene som van f.87,00 voor bergloon genoten en zijne schade f.150,00 bedragen zoude hebben, en ik gaarne met het juiste bedrag van een en ander bekend was, heb ik de eer UEA te verzoeken om na zoo noodig een nader onderzoek ten deze te hebben bewerkstelligt, mij dien aangaande de vereischte inlichtingen mede te deelen, vergezeld, zoo mogelijk van eeene gedetailleerde opgave van de geledenen schade.

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Arnemuiden den 25 Maart 1848

Aan den Heer Gouverneur.

Ten gevolge Uwe Excie missive dd 18e dezer maand A no 1334 hebben wij een nader onderzoek betrekkelijk de door Jan de Ridder geleden schade bij het redden der schipbreukelingen van het  in 1845 verongelukte Napolitaansche Brikschip La Nuova Fortuna, Kapitein Giovanni Cafino bewerkstelligd en ons door dezen schipper medegedeeld  dat hij door den Heer van Oosten voor bergloon van overgenomen goederen nadat die in het openbaar verkocht waren is uitbetaald geworden f.87:  terwijl hij van den Heer Opperstrandvonder voor bergloon van dien Brik niets ontvangen heeft doordien hij na de manschappen en goederen te Veere  overgebragt en gelost te hebben niet meer naar de Brik is teruggekeerd maar onmiddelijk om de schade te laten herstellen naar Arnemuiden is gevaren en aldus niets heeft aangebragt, doch dat de f.10- bedoeld in de missive van den Heer Opperstrandvonder aan het uitbetaald heeft geweest voor bergloon van goederen afkomstig van dit verongelukte  schip genoemd genaamd Nederlandsch Koningin of wel aan zijn neef Job de Ridder die uit dezelfde brik te Arnemuiden goederen heeft aangebragt terwijl de door Zijne excie opgegeven schade ten bedrage van f.180- mogelijk abusivelijk uit het berigt van den strandvonder alhier is opgenomen , alzoo dit heeft bedragen

Als 1 nieuwe repe?          F.80-

       1 nieuwe Anker           20-

Herstel boejen bolders??    50

Samen                              f.150-

Kunnende echter de schade zeer gemakkelijk op f.180- en meer gerekend worden, als men daarbij in aanmerking neemt de schuit door de forciën?? der baren uit zijn verband is gerukt, het verlet dat zij bij het herstel had hebben, als zoude zulks in de maand Augustus voorgevallen doch waarbij in zijne opgave niets gerekend is en ook steeds  ???? zoude zijn, bij aldien hij voor de gemaakte onkosten slechts schadeloon werd gesteld.

Tenslotte  achten wij ons verpligt Uwe Excie  alsnog te moeten mededeelen dat de ontvangen f.87,00 geensints is uitbetaald  voor geleden schade, maar van bergloon van de uit die brik afkomstige goederen en welk gelden hij met deszelfs matroozen onderling na gewoonte heeft verdeeld.

De   Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 21 Maart 1848

PUBLICATIE verbod verkoopingen Christelijke Zon-rn Feestdagen

Zie hiervoor de website van Arnehistorie onder Onderzoek “diverse stukken”   

Extract Besluit B & W van Middelburg

Den 24 Maart 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                     f.7,75

Rogge                       6,00

Periode 27 maart t/m 2 April 1848

Extract etc

Becius secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 24 Maart 1848

Gelezen zijnde eene missive van Zijne Excie den Minister van BiZ daarbij tot uitvoering toezendende een afschrift van ZM Besluit van den 10 te voren houdende magtiging op den Raad der stad Arnemuiden

1 om de aflossing van den 8e termijn ten bedrage van f.267,65 van een door die stad krachtens KB van den 7 Julij 1840 no 59 genegocieerd kapitaal van f.4500,00 welke in 1848 zou moeten plaats hebben tot het volgende jaar uit te stellen te dien effecte dat de laatste termijn van aflossing van dat kapitaal in plaats  van op den 1e Januarij 1857 op hetzelfde tijdstip van het jaar 1858

2om tot het doen der voorm. Aflossing de bij genoemd Besluit voor een tijdvak van 16 jaren toegestane heffing van eene plaatselijke belasting op het gemaal het geslagt en het gedistelleerd 1 jaar langer en alzoo tot het jaar 1858 te doen plaats hebben.

Is goedgevonden

Daarvan kennis te geven en afschrift daarvan.

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden 31 Maart 1848

Aan Mevrouw de Douarière Schorer te Middelburg

Wij hebben de eer UEGA te berigten dat door den Koning is goedgekeurd? de aflossing van den 8e termijn ten bedrage van f.267,65 welke op 1 Januarij 1849 mogt plaats hebben tot het volgende jaar uit te stellen waartoe  vooraf aan de regering dezer stad door HEGA consent was verleend.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 23 Maart 1848

Samenvatting:

Gelieve voor 15 April op te geven welke personen in de termen verkeren om in het lopende seizoen met de beweiding of het afmaaien der kleiwegen te worden begunstigd.

Vervolgens de permissie biljetten op maandag 1 mei te willen aanreiken aan de begunstigden etc.

De Centrale Directie van Walcheren

Sprenger

Arnemuiden den 29 Maart 1848

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Beweiding der Wegen

In voldoening aan Uwe missive van den 23 Maart jl hebben wij de eer aan UEG te doen toekomen de staten voor het beweiden en Afmaaien der kleiwegen etc.

De Burgemeester

CDB

Jacobus Meulmeester: Ten gevolge  de nu drie achtereen volgende jaren mislukte aardappeloogst verkeert voorgedragene steeds in bekrompen omstandigheden, zoodat vergunning tot het afmaaijen der wegen hem tot wezentlijke ondersteuning verstrekt:

3,4 en9: Nieuwerkerksche weg, de Doeleweg en Wegeling

W.Goverse en de weduwe Berens wonende onder Middelburg:Met de huiselijke omstandigheden dezer personen zijn wij niet bekend, doch hebben geene zwarigheid gemaakt dezelve als in vorige jaren weder op deze staat  te brengen, opdat aan hun die vergunning mag uitgereikt worden.: 5 en 7 : De Kraaijenholsche weg aan de Noordzijde der nieuwe Middelburgsche haven; De oude Veersche weg

Jan Tramper: De voorgedragene  is dezelfde  persoon die jaren herwaarts de vergunning tot het beweiden der wegen is verleend geworden en wie bij het klimmen zijner jaren en de ongunstige tijdsomstandigheden  voortdurend groote behoefte heeft hij daarmede wordt begunstigd als blijvende zijne financien ongunstig.: 5,8 en 11

Onderschrift: Wed. W. Goverse met 4 kinderen waarvan de oudste is 14 jaar.

Arnemuiden 29 Maart 1848

De Burgemeester

Corn: Dan. Baars.

Arnemuiden den 25 Maart 1848

De Eerw. Kerkeraad dezer Gemeente heeft de eer  den EA Raad de Armrekening over 1847 als mede het Tabel van het uitbetaalde te kort over de jaren 1843, 44, 45 & 1846 welke 1 Febr. Des verl. Jaars plaats gehad hebben toe te zenden.

Namens den Kerkeraad dezer Gemeente

H:Haesebroeck pres.

J. Westerweel

Jakob de Nooijer   diakenen.

Arnemuiden 31 Maart 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Armrekening 1847

Door den Raad dezer stad in hare vergadering van den 29 dezer maand voorlopig goedgekeurd zijnde de rekening van het diaconie Armbestuur dezer Gemeente over den jare 1847, zoo hebben wij de eer UEGA dezelve hierbij in triplo ter finale goedkeuring te doen toekomen met te kennengeving dat het te kort iets meer bedraagt als  de aan de Commissie uit UEGA overgelegde staat, ten gevolge de meerder beloning van de Boekhouder.

De Burgemeester

CDB

Rekening en Verantwoording

 Welke bij deze zijn doende de Commissie zaamgesteld uit het Stedelijk bestuur van Arnemuiden en uit den Kerkeraad aldaar gezamentlijk belast met de voldoening der te korten bij laatstgemelde administratie over de jaren 1843, 1844, 1845 en 1846 aanwezig; daartoe benoemd door den Raad dezer stad en  den Kerkeraad der Hervormde gemeente alhier; op grond der resolutie van Heeren GS 17 Julij 1846 no 36 doende de rendanten deze hunne Rekening aan den Raad dezer Stad en wel van derzelver Ontvangsten en Uitgaven in deze hunne kwaliteit gedaan.

Zijnde deze Rekening gesteld en uitgetrokken in Guldens & cents en wel eerst den Ontvangst.

Ontvangst: f.838,78 ½

Uitgaaf: f.838,78 ½ . Selectie:

Inde jaren 1843 en 1844 bijna f.65 voor geleverde doodkisten

Aldus naar waarheid opgemaakt, door ons ondergeteekend Commissie met verklaring dat de in deze rekening gebragte Ontvangsten en Uitgaven werkelijk hebben plaats gehad.

Arnemuiden den 1 Februarij 1847

A:Adriaanse

Handteekening

J. van Belzen; A. Meerman; de boekhouder der armen : H.W. Hoogerheijde.

Gezien en goedgekeurd door de kerkeraad der Hervormde Gemeente te Arnemuiden den 19 Februarij 1847

Namens dezelve

H:Haesebroeck pres.

L.van eenennaam Azn h.t. pr. Oud.

Goedgekeurd en gesloten door den Raad der stad Arnemuiden 22 Februarij 1847

B & W

Corn: Adr: Baars

t.o

Baars

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 24 Maart 1848

Is gelezen eene missive van B & W van Arnemuiden van den 26 Februarij l.l daarbij naar aanleiding van de Resolutie der Vergadering van den 21 Januarij l 1 Julij del inzendende het proces verbaal der plaatsgehad hebbende openbare aanbesteding van den bouw van een nieuw schoollocaal aldaar, aangenomen door Adriaan R(e)inders, wonende te Breskens, voor de som van f.4800,00 met te kennengeving, dat het door de gegadigden voor de aanbesteding aan den dag gelegde verlangen, dat het tijdstip voor de voltooijing van het werk, bij art.14 van het bestek op 1 Julij aanstaande bepaald, mogt worden verlengd tot 1 Augustus daaraanvolgende, onder goedkeuring dezer vergadering is ingewilligd; dat de aannemer niet te bewegen is geweest om de de aannemingssom met f.250- zijnde het bedrag waarmede dezelve de voor het schoollocaal beraamde kosten te verminderen; dat dit verschil tusschen aannemingssom en beraming moet gezocht worden in de kosten van opzigt en van opmaking van het plan en bestek zamen ad f.215,- dat, naar derzelver gevoelen eene herbesteding of onderhandsche aanbesteding van geen vrucht zal zijn, en dat vermits met bijvoeging der kosten van aankoop van het terrein ad f.200 en de beraamde f.300- voor schoolmeubelen de geheele uitgaaf voor het onderwerpelijk belang op f.5300-kan worden berekend , tot bestrijding derzelve boven en behalve het door het Rijk verleende Rijks subsidie van f.2500. en het toegezegde van wege de provincie ten gelijken bedrage, alsnog eene som van f.300- zal vereischt worden, welke B & W verzoeken dat buiten laste der Stedelijke financiën moge gevonden worden.

Voorts gelet zijnde op enz.

Is goedgevonden

1 bewilligende dat met afwijking  in zooverre van het bepaalde bij art:14 van het bestek, het uiterste tijdstip voor de voltooijing des werks worde gesteld op 1 Augustus in plaats van op 1 Julij dezes jaars, het ingezonden PB goed te keuren en van eene approbatoire apostille voorzien aan B & W van Arnemuiden terug te zenden, met uitnoodiging om, van elk dier beide stukken, een ongezegeld doch geauthentiseerd afschrift aan deze Vergadering te doen toekomen.

2 aan B & W voornoemd te kennen te geven, dat de Vergadering uit aanmerking van den min gunstigen financielen toestand van derzelver stad het door haar toegezegde Provinciale Subsidie van f.2500- voor zoo veel noodig en hoogstens met eene som van f.300. tot vinding van het vermoedelijk te kort ad f.300. zal vermeerderen, onder gehoudenheid van B & W om, in de aanschaffing der schoolmeubelen met overleg van den Districts Schoolopziener, op de meest doelmatige en voordeelige wijze te handelen, en om, ten einde de uitbetaling van het ter bestrijding van de kosten dier meubelen, bestemde gedeelte van het Provinciaal subsidie te kunnen erlangen,eene specifique opgave dier kosten, geviseerd door den Schoolopziener en vergezeld van de declaratiën der belanghebbenden aan de Vergadering over te leggen.

Afschriften etc.

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden 29 Maart 1848

Aan de Heer A. R(e)inders aannemer te Breskens en opzigter Boudriez te Middelburg.

.

HEGA de approbatie hebben ontvangen dat aan UEd. op de 26 Febr. Aanbesteden te bouwen school in deze Gemeente  voor de som van f.4800-.

Aangenaam zal het ons zijn dat alsnu het werk met kracht een begin wordt gemaakt opdat hetzelve ter bestemder tijd zijnde als nu 1 Augustus  voleindigt mag wezen.

Het Proces Verbaal dier aanbesteding zal heden nog bij de Stedelijke Raad worden goedgekeurd en onmiddelijk daarna de registratie worden aangeboden kunnende  bij Uwe komst alhier overeenkomstig  art.15 der voorwaarden de kosten daarvan met de bereids gemaakte bij de secretaris dezer stad gaan verrekenen wie? Inmiddels in voorschot zal wezen???.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 15 April 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Bestek & Verbaal School

Onder dankbetuiging  van de gunstige resolutie van den 24 Maart jl hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een geauthentiseerd afschrift van het bestek & proces Verbaal der in het openbaar aanbestede nieuw te bouwen school in deze Gemeente met eerbiedig verzoek UEGA alsnu ons in staat gelieve te stellen om bij de afgifte van het cert. door den Heer Ingenieur van de Waterstaat te kunnen voldoen aan art. 15 van het bestek als wanneer aan den aannemer 3/10 gedeelte  van de aannemingssom moet worden voldaan ,terwijl wij met betrekking de aanschaffing van de schoolmeubelen de meest mogelijke bezuiniging  zullen in acht nemen, en daaromstrent met den districtsopziener in overleg zullen treden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 19 Augustus 1848

Aan den Heer Schoolopziener 1e Distr. Zeeland

Onderwerp: Nota meubelen school

Conform de resolutie van HEGA  van den 29 Maart jl hebben wij de eer hierbij aan UEG te doen toekomen de specifike nota van onkosten van het gemaakte ameubelair voor de nieuwe school alhier ten bedrage van f.310,41 opgemaakt naar luid der begrooting door den opzigter Boudriez daarvan geformeerd en UEG ter visie gezonden met mededeeling dat ten gevolge  nu gemaakte bedenking tegen de onderwijzer wij ten overvloede hebben onderzocht of hetzelve niet minder kon gemaakt worden als dan door dien opzigter was bepaald, doch daaromtrent zijn onderrigt hetzelve zeer laag was gesteld zoo zelfs dat den knecht voor maakloon van elke tafel f.1- minder loon heeft genoten als daarvoor staat uitgetrokken, hetwelk hij nog op zijn winst van 20 %  moet missen, zoodat dezerzijds geene zwarigheid bestaat die nota goed te keuren, vertrouwende  dat wij UEG daarmede geene bedenkingop de kosten voorkomen en ten blijke daarvan met uw visie zult gelieven te bekrachtigen.

Aangaande de  inwijding der school welke opden 14 dezer maand aan het bestuur is overgegaan, zal nader door den Raad worden bepaald en UEG om  daar dan tegenwoordig te wezen worden medegedeeld.

De Burgemeester

CDB

Maandag den 25 Maart 1848

Onderwerp: Statistiek opgaven bevolking

Ik heb de eer UEd. hiernevens terug te zenden de staten van bevolking no 1 en 2 gevoegd nevens uwe missive van den 14e Januarij no 15 met opmerking dat volgens laatstgemelde staat het getal inwoners der beide geslachten (kolom 12) 10 meer beloopt dan de bevolking der gemeente volgens den staat no 1 bedraagt.

Ik verzoek UEA om het tusschen die beide staten bestaande verschil te doen verbeteren en daarna de staten aan mij terug te zenden.

De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Arnemuiden 31 Maart 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Staat Bevolking

Wij hebben de eer hierbij verbeterd aan Uwe Excie te doen toekomen de staten nr 1 en 2 reeds vroeger bij onze missive van den 14 Ja jl no 15 aan Uwe Excie ingezonden.

Bij onderzoek is het gebleken een abuis heeft plaats gehad in den aftrek van de vertrekkende personen, hetwelk niet is ontdekt , doordien een even gelijk abuis in de beide totalen van staat no 2 heeft plaats gehad, waardoor het totaal der bevolking verkeerd is tot stand gekomen??

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 1 April

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp:Staat Broodzetting

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der zetting van het Brood  in deze Gemeente voor de maand Maart jl zoo als die naar opgave der marktprijzen alhier is geregeld geworden.

De Burgemeester

CDB

Extract uit Besluit van B & W van Middelburg

Den 31 Maart 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                f.7,65

Rogge                  6,00

Periode 3 t/m 9 April 1848

Extract etc.

Becius secretaris

Arnemuiden 3 April 1848

Aan den Heer Directeur bij ’s Rijks belastingen

Onderwerp: Benoeming buitengewone commies.

Door den Raad dezer stad is onder UEG goedkeuring tot buitengewoon commies  benoemd de Heer Jacobus Spoelstra  commies bij ’s Rijks belasting zulks in plaats van D. Remijn overleden.

Wij zullen dezen ambtenaar van een commissie voorzien, zoodra wij van UEG mogen vernemen dat tegen die benoeming geene bedenking bestaan, zullende UEG ons zeer verpligten hem even als  bij de voorgaande benoeming de surveillance daartoe te willen aanbevelen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 3 April 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Deliberatie van den Raad

Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een exctract uit de deliberatiën van den stedelijken Raad van den 29 Maart jl houdende voordragt wijziging van art.3 van het reglement op de invordering der Gemeenteopcenten op de Rijks accijns van het gemaal met eerbiedig verzoek daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 6 April 1848

Aan Heren GS van Zeeland

Onderwerp: Ontvangst begrooting 1848

Met belangstelling zien wij dagelijks de correspondentie tegemoet in de verwachting van UEGA te mogen ontvangen den goedgekeurde begrooting voor den jare 1848, dan de eene dag gaat voor de andere na, en wij zien ons verlangen maar niet verwezenlijkt  en kunnen ons geen denkbeeld vormen welke aanleiding  & oorzaak er bestaat, dat zoo zeer buiten gewoonte, die begrooting waarin geene bijzonderheden voorkomen, die dat  verhinderen, zoo lang achterwege blijft.

UEGA zult ons wel gelieven toe te geven dat wij zoo vrij zijn hier over te schrijven daar onze financiën door de aanhoudende verzoeken om subsidie van het Armbestuur, die wij reeds van dit jaar f.319, hebben verleend, zoodanig worden uitgeput,dat het waarlijk meer dan tijd werdt dat den voorgestelde hoofdelijken omslag in de begrooting worde gearresteerd en de gelegenheid  worde verleend dat de contribuabelen derzelver aanslag waar nu reeds 3 maandenvan verloopen is, kunnen betalen, en ook een aantal  van de  gunst om bij twaalfde gedeelten dien belasting te kunnen voldoen  zeer goed van noode te wezen ?? ; bovendien bestaat er bij ons een al oud gebruik de beambte om de drie maanden te betalen, de meeste  kunnen uit te hand/ dat oogenblik te gemoet zien?/ als hetzelve hoog noodig hebbende

Zoo is het ook met de afrekening der Algemeene Plaatselijk belasting waarvan ieder aandeel reeds  bij UEGA besluit dd28 Januarijjl  is bepaald  en hetwelk tot op heden nog niet is ontvangen , en hoe zeer  wij daarop al een groot gedeelte hebben genoten .

Verder onleesbaar klad!!! Middelburg  6 April 1848

Onderwerp: Toezigt op de invoer van brood te Arnemuiden

Naar aanleiding uwer missive van den 3.April ll no 115 heb ik de eer  UEA te verwittigen dat ik bij missive van heden no 1200 den Controleur te Middelburg heb aangeschreven om den thans te Arnemuiden gestationeerden commies bij Rijksbelastingen J. Spoelstra welke aldaar den overleden commies D. Remijn heeft vervangen  te gelasten om met zijnen ambtgenoot A.Visser,  de Clandestine invoer van brood in uwe gemeente eventueel kunnende gepleegd worden, ter ontduiking van de aldaar geheven wordende  plaatselijke belasting op dat middel zooveel mogelijk tegen te gaan en bij het bevinden van eenige overtreding op deze materie tegen de schuldigen overeenkomstig de deswege bestaande reglementaire bepalingen te verbaliseren.

De Arr. Directeur

Van der Hoek

Middelburg den 7 April 1848

Onderwerp: Oproeping plaatsvervanger

Ik  heb de eer UEA te verzoeken  om aan de in uwe stad wonende milicienplaatsvervanger der ligting 1846 in gemeente St.Annaland Jacobus Flink, last te geven om zich onverwijld en regtstreeks naar zijn korps het 6e regiment Infanterie te begeven ten einde in werkelijke dienst te treden met inachtneming overigens van het voorgeschrevene bij provinciaal blad no 24 dezes jaars voor zoo veel toepasselijk.

De Staatsraad Gouverneur

Van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Arnemuiden den 10 April 1848

Aan den Heer Spoelstra commies ’s Rijks belastingen

Te Arnemuiden

Onderwerp: Benoeming stedelijke commies

Met voorkennis en autorisatie van den Heer Arr. Directeur der directe belasting te Middelburg zijt? UEd. benoemd tot buitengewone commies der Stedelijke belasting alhier en hebben wij de eer UEA te verzoeken  met den Heer Visser  een wakend oog te houden op den clandestiene invoer van brood en tegen de  de overtreders behoorlijkn proces verbaal te willen opmaken ten einde daardoor zooveel mogelijk gegronde klagten voor te komen.

De Burgemeester,

CDB

Extract besluit van  Heeren B & W van Middelburg

Den 7 April 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe         f.7,25

Rogge           5,80

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden 18 April 1848

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                              3 ½ cents

Idem               5 oncen                               8 cents

Idem              10 oncen                             16 cents

Idem              15 oncen                             24 cents

Idem          20 oncen                             32 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag, den 7 April  1848

Zijn gelezen de missives van ZE den Minister va BiZ van den 29 Maart l.l daarbij kennis gevende dat daar, waar plaatselijke opcenten op de hoofdsom van den Rijks accijns op het binnenlandsch gedisteleerd geheven worden ook de, van dat  gedisteleerd vervaardigde Likeuren, die van elders ingevoerd worden aan eene eigene plaatselijke belasting in verhouding tot de bedoelde opcenten onderworpen behooren te worden, gelijk bij den uitvoer van gezegde Likeuren tevens restitutie van belasting verleend dient te worden.

Dat om het bedrag van die belasting en restitutie te berekenen men de sterkte-graad of de gehalte aan spiritus der in en uitgevoerd wordende Likeuren zou moeten kennen, doch dat die sterktegraad niet door de aanwending van den gewonen vochtweger, maar slechts door een omslagtig scheikundig onderzoek kan bepaald worden.

Dat ten einde aan dit bezwaar tegemoet te komen, het raadzaam te achten is, dat in de tarieven der plaatselijke belastingen op het gedisteleerd de binnenlandsche Likeuren uitdrukkelijk vermeld, en daaromtrent de noodige bepalingen vastgesteld worden.

Dat ZE  alzoo verzoekt dat de aandacht der belanghebbende Stedelijke besturen op dit onderwerp worde gevestigd en dat het daarheen worde gewend dat, wanneer eenig stedelijk Bestuur de invoering van eene plaatselijke belasting op het gedisteleerd of de wijziging van zoodanige reeds bestaande belasting mogt voor te dragen hebben,als dan in het aan te bieden belastings-tarief de vermelding ook van de binnenlandsche Likeuren en van het bedrag der daarvoor bij den invoer te heffen  en bij den uitvoer terug te geven belasting opgenomen worde.

Dat tot regeling van dat bedrag  het volgens de daaromtrent door het Departement van Financiën gedane mededeelingen billijkerwijze toeschijnt als algemeene maatstaf aangenomen te kunnen worden dat binnenlandsche Likeuren ten opzigte van derzelver gehalte aan spiritus gelijk staan met binnenlandsch gedisteleerd van acht graden sterkte, zoodat bij eene heffing van 100 plaatselijke opcenten op het binnenlandsch gdisteleerd, het gedachte  bedrag zou moeten vastgesteld worden per kan binnenlandsch Likeur nagenoeg op 10 ½ cent of bij eene heffing van meer of minder opcenten in dezelfde evenredigheid .

Is goedgevonden

Het vorenstaande voor zoo veel ieder betreft, mede te deelen aan de besturen der steden Arnemuiden enz; met uitnoodiging om bij derzelver eventuele voorstellen ter voormelde zake , den aangegeven maatstaf in acht te nemen, of om, bij aldien dezelve gegronde redenen mogten hebben daarvan  af te wijken alsdan die redenen op  te geven.

Extracten etc.

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden den 12 April 1848

Aan den Heer Staatsraad Gouverneur

Onderwerp: Bedelarij

Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente aan aanhoudend toezigt wordt gehouden, tot wering der bedelarij en dat gedurende het 1 kwartaal dezes jaars geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

De Burgemeester

CDB

Idem

Idem

Onderwerp; Vaccine

Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat wij geene kennis ontvangen hebben, dat gedurende den loop van het 1e kwartaal dezes jaars iemand in deze Gemeente is gevaccineerd geworden  of dat de kinderziekte alhier heeft geheerscht.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 12 April 1848

Idem

Onderwerp: Verbaal Stedelijke Kas

Nevens deze hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen een verbaal van bevinding van den staat der Stedelijke Kas volgens de bestaande verordeningen door ons op heden opgemaakt.

De Burgemeester

CDB

OPNEMING  van het KANTOOR van den PLAATSELIJKEN ONTVANGER

Te Arnemuiden

In kas zijn bevonden en bedrag van f.56,47

Van die opneming is opgemaakt het tegenwoordig proces-verbaal, hetwelk door ons en den Plaatselijken Ontvanger is onderteekend

B & W

Corn: Dan: Baars

A:Adriaanse

J.van der Weele

Arnemuiden 12 April 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: onvoorziene uitgaven

Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen den staat houdende aanvrage  op de onvoorziene uitgaven over het 1e kwartaal van het loopende jaar met eerbiedig verzoek de noodige autorisatie voor de verzochte aanvrage aan ons te doen toekomen.

CDB

M.J. Le Mahieu      f.2,56

Wed. Toupet            11,40

Ligging policie gevangen     f.0,60

Extract Besluiten B& W van Middelburg

Den 14 April 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                      f.6,90

Rogge                        5,40

Periode  17 t/m 23 April 1848

Extract  etc

Becius secretaris

Middelburg den 12 April  1848

Onderwerp: Voordragt Zetters

Onder de voorgedragen grondeigenaren binnen uwe gemeente om tot Zetters voor de Directe belastingen over het loopende jaar te worden benoemd bij uwe missive van den 24 Maart ingezonden, komt onder anderen voor Joos van der Weele

Alvorens tot de benoeming over te gaan, verlang ik geïnformeerd te worden of die persoon niet dezelfde is met den eersten Wethouder uwer gemeente die als zoodanig overeenkomstig art: 9 der wet van den 3 Frimaire 7e jaar ambtshalve in het collegie zitting heeft en mitsdien daarbij niet tevens als lid uit de grondeigenaren in aanmerking kan  komen.

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg, den 14 April1848

Onderwerp;Toezending Declaratie

Ten vervolge op onze missive van den 3 Dec 1847 en 7 Febr. hebben wij de eer hiernevens aan UEd. toe te zenden twee declaratiën van het Algemeen Armbestuur  dezer Stad groot f.61,50 en f.7,75 wegens verplegingskosten,voor rekening uwer stad ten behoeve van Pieter Schroevers en Clazina Meulmeester.

UEd. verzoekende het bedrag dier declaratie,overeenkomstig de bestaande voorschriften, binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbesturr te doen uitbetalen.

B & W der stad Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

t.o.Becius

Arnemuiden 22 April1848

Aan den Kerkenraad te Arnemuiden

Onderwerp: Toezending 2 declaratiën

Wij hebben de eer UEerw: de bovengenoemde declaratiën toe te zenden.

Etc.

De Burgemeester

CDB

PUBLICATIE

Onderwerp: Schouwing & omgang

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door of van wege het Stedelijk Bestuur op Woensdag den  3 Mei aanstaande eene schouwing zal worden gedaan op de schoorsteenen ovens en andere stookplaatsen op het gebruik der Ned.maten & gewigten en op de voetpaden & bruggen & leuningen.

Noodigen mitsdien een iegelijk uit om wel te willen zorgen dat op de deswegens bestaande  bepalingen geen overtredingen gevonden worden, daar de  nalatigen ingevolge  de voorschriften zullen achtervolgd worden.

Gedaan te Arnemuiden 19 Aril 1848

De Burgemeester

CDB

Bovenstaande wordt gepubliceerd etc

B & W

Corn: Dan: Baars

t.o.

Baars

PUBLICATIE

WERING SCHADELIJK GEVOGELTE ETC.

ZIE HIERVOOR HET ARTIKEL OP DE WEBSITE VAN ARNEHISTORIE.

Middelburg den 15 april 1848

Onderwerp: Verplegingskosten.

Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden eenen staat van onderhoudskosten in het bedelaars werkhuis te Middelburg van de daarin vermelde personen, welke zijn erkend binnen uwe stad onderstands domicilie te  bezitten UEd. verzoekende om die kosten ten bedrage van f.43,10 ter provinciale griffie over te maken; kunnende UEA zich voor gemagtigd houden, om het bedrag der voorschr: kosten, waarvoor  geene allocatie op de stedelijke begrooting voor het loopende jaar bestaat, te voldoen, uit de post voor onvoorziene uitgaven, bij dezelfde begrooting toegestaan.

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Staat van de verschuldigde Onderhouds-kosten van Bedelaars in het Bedelaars Werkhuis te Middelburg, door de Gemeente Arnemuiden

Wisse Catharina  Arnemuiden Aank. Gesticht 8 Januarij 1848: 24 Maart 1848 naar de Ommerschans: 76 verblijfsdagen = f.21,55

Maartense Steven, Arnemuiden Idem Idem Idem 76 dagen= f.21,55

Totaal                           f 43,10

De beide personen aan scabieuse ziekte/scabiës = schurft onderhevig zijnde, zijn dezelve van 11 Januarij tot 15 Februarij en van den 8e Maart tot aan hunne opzending in het Gasthuis verpleegd; zoodat deswegens 51 dagen à 30 cent zijn berekend.

De autorisatie van de begrootingen is vertraagd door de extra kosten van huisvesting van Marechaussees en Dragonders in 1847 en 1848. Deze extra kosten worden gecompenseerd door de Hooge Regering en door enkele kortingen  en verminderingen die zullen worden toegepast.Arnemuiden krijgt subsidie uit de provincie kas voor de besteding van eenen krankzinnige.

De Subsidies en uitgaven voor het lager onderwijs het Armwezen en de aflossing van schuld zullen geregeld worden.

PUBLICATIE

Van ter inzage van de goedgekeurde begrooting voor den jare 1848.

Heden den 25 april ’

Overgegaan tot het nazien der brandspuit blusch en brandgereedschappen mitsgaders na die inspectie tot de exercitie met dezelve is mij gebleken dat alles in een goede staat zich bevind en men bij onverhoopte gelegendheid, daarvan een goede uitkomst zoude mogen verwachten, daar ook ditmaal tot ons genoegen  het maan & waterbord is nat gespoten hetwelk op 50 voet boven den grond aan de kerk is geplaats, zijnde voor deze oefening geregeld afgeloopen.

Waarvan verbaal, door mij opgemaakt etc

De Commissaris Generaal

A:Adriaanse

De Burgemeester

Corn: Adr. Baars.

Arnemuiden 26 April 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Oefening Brandspuit

De oefening der Brandspuit dezer Gemeente op Dingsdag den 25 dezer maand plaatsgehad hebbende zoo hebben wij de eer een afschrift  van het daarvan opgemaakte proces verbaal bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen.

De Burgemeester

CDB

Extract Besluit B & W van Middelburg

Den 28 April 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                     f.7,30

Rogge                       5,25

Periode  1  t/m 7 mei 1848

Extract etc

Becius   secretaris

Arnemuiden den 30 April 1848

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                     3 ½ cents

Idem               5 oncen                      8 ½ cents

Idem              10 oncen                    16 ½ cents

Idem              15 oncen                    24 ½ cents

Idem              20 oncen                    33   cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars

Arnemuiden 1 Mei 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Zetting brood

Aankondiging daarvan aan den Gouverneur.

De Burgemeester

CDB

Vlissingen den 2 Mei 1848

Onderwerp: Onderstand P. Meulmeester

Wij hebben de eer hiernevens aan UEA in te zenden eene declaratie van het Nederduitsch Hervormd Armbestuur alhier groot f.1,40 wegens verleende onderstand aan Philippus Meulmeester een erkend domicilie van onderstand bezittende binnen UEA Gemeente met verzoek om op de voldoening derzelve wel te willen order stellen.

B & Wder stad Vlissigen.

Handtekening

Bovenstaand bericht wordt doorgezonden aan het Diakonie Armbestuur van Arnemuiden

Arnemuiden den 6 Mei 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Schouwing & Omgang

 Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie  te doen toekomen  een afschrift van he Proces Verbaal van gedane Schouwing & Omgang welke alhier op den 3e dezer maand heeft plaats gehad en waarvan het resultaat geene aanleiding tot eenige opmerkingen heeft gegeven.

Proces Verbaal van Schouwing en Opneming

Resultaat: dat sedert de laatste schouwing een oven voor eigen gebruik onder ons toezigt is gebouwd en anders geene veranderingen in de alhier aanwezige ovens of Werkplaatsen zijn gebragt, dat de zuivering  over het algemeen der stookplaatsen behoorlijk was geschied en een enkele die zulks nog mogt verrigten op onze aandrang ons heeft toegezegd dit dadelijk te zullen in het werk stellen terwijl de aschbakken als andersints in eenen voldoende staat worden onderhouden.

Voorts bij het onderzoek van het brood is bij ons geene bijzondere aanmerkingen voorgekomen, daar het gewigt en de hoedanigheid redelijk in order en goed is bevonden.

Verder dat in de Werkplaatsen en winkels niet dan Nederlandsche maten en gewigten aanwezig waren.

En eindelijk dat de voetpaden, waterleidingen, welke voor het grootste gedeelte door de stad worden onderhouden in een goeden staat gehouden worden, zoodat noch het een noch het andere tot groote aanmerking heeft gegeven.

Etc.

Corn: Dan: Baars

A:Adriaanse

Extract uit het Register van B &W van Middelburg

Den 5 Mei 1848

De Prijs der metrieke mudde

Tarwe            f.7,80

Rogge               5,60

Periode   8 t/m 14 Mei 1848

Extract etc

Becius  secretaris

Arnemuiden den 10 Mei 1848

Zetting van het brood in de  gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                3 ½ cents

Idem                5 oncen                8 ½ cents

Idem               10 oncen               17 cents

Idem               15 oncen               25 ½ cents

Idem               20 oncen               34 cent

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan Baars

Extract Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 28 April 1848

In aanmerking van de menigvuldige ontduikingen vande stedelijke eigen belasting op het gemaal onder goedkeuring van deze vergadering wordt bepaald dat alleen  de vervoer van hoeveelheden van twee Nederlandsche ponden brood en daar beneden vrijelijk zonder document zal kunnen plaats hebben

Etc

De Griffier der Staten

Sprenger

Ampliatie op het reglement op de invordering van het additioneel door de Gemeente Arnemuiden te heffen op ’s Rijksaccijns van het gemaal en geslagt

Art.1

De hoeveelheid van vijf ponden gemalen tarwe en rogge en van gebak uit die graansoorten vervaardigd, welke vrijen vervoer zonder documenten bij art.3 van het reglement  van den 4 Mei 1840 is toegestaan , zal zich voortaan te beginnen met den 15 Junij dezes jaars tot 2 Nederlandsche ponden bepalen,- en zal mitsdien de vervoer van alle meerder hoeveelheden dan van 2 Nederlandsche ponden door de vereischte kwitantie van betaald in accijns of belasting of van vrije doorvoer of uitvoer moeten zijn gedekt.

Art 2

De bepaling van art.3 van het voorschreve reglement betreffende den vervoer van voorwerpen aan den accijns op het geslagt onderhevig zal bij voortduring worden nageleefd.

Aldus vastgesteld bij den Raad der stadArnemuiden.

Den 12 Mei 1848

 B & W

CDB

t.o

Baars

Middelburg den 6 Mei 1848

Onderwerp: Oproeping lotelingen 3e afgifte kontingent 1848

Samenvatting: Ik heb de eer UEd. tot dat einde te doen toekomen de orders van vertrek voor de manschappen in uwe stad, welke in deze afgifte zullen worden begrepen met verzoek om dezelve na daarin de vereischte invulling te hebben gedaan onverwijld aan de belanghebbenden te doen uitreiken en te zorgen dat de laatsten op de gebruikelijke wijze op voorschreve tijd & plaats met overlegging van den staat model litt DD in triplo aan mij te doen toekomen

De Staatsraad Gouverneur

Van Vredenburch

Tijdstip maandag den 15e dezer des morgens ten 9 ure op de Koopmansbeurs alhier

Arnemuiden 28 Mei 1848

De Heeren J. Oversluijs en J. Noom Heel & Verloskundigen te Arnemuiden.

Wij hebben de eer hierbij aan UEd. te doen toekomen een KB  van den 29 Febr. Jl SB no 6 houdende eenige wijziging in dat van 18 April 1808 betrekkelijk het algemeen gebruik der koepokinenting, benevens een afschrift van een model staat door den Heer Staatsraad met overleg der Provinciale Commissie vastgesteld met verzoek om overeenkomstig art 5 van het bovengemelde besluit binnen de eerste tien dagen elk afgeloopen vierendeels jaars te beginnen met Julij uitkomende aan ons een staat ingerigt naar het hier bijgevoegde model of een negatif berigt te willen doen toekomen.

Overigens vertrouwen wij dat in allen deele  het KB door UEd. zal worden nageleefd terwijl wij UEd. verzoeken om den goede ontvangst  daarvan wel te willen mededeelen.

De Burgemeester

CDB

Oost & West Souburg 10 Mei 1848

Onderwerp: Uitbesteding van het kind van Ma(a)tje van Maldegem

Wij hebben de eer bij deze aan UEA te doen toekomen een afschrift eener bijons ingekomene missive van het Diakonaal Armbestuur in deze Gemeente betrekkelijk de voortdurende uitbesteding van het kind van M(a)atje van Maldegem met verzoek aan den inhoud daarvan aan het Armbestuur uwer stad te willen mededeelen en ons vervolgens met deszelfs welmeenen te dier zake te willen bekend maken.

B & A

Der Gemeente Oost & West Souburg.

Paspoort van Grijpskerke

Van Visvliet secretaris

Oost& West Souburg 1 Mei 1848

Aan B & A van Oost-en West Souburg

Onderwerp: Uitbesteding van het kind van M(a)atje van Maldegem.

Door tusschenkomst van UEA op ons verzoek en schrijven van den 24 Nov. J.l. no 92 zijn wij door het Armbestuur der stad Arnemuiden volgens UEA geeerde van den 13 Dec. J.l no 433 geautoriseerd tot de uitbetaling der bestedings-kosten van het kind van M(a)atje van Maldegem bij  Dames Roelofs alhier, en wel van den 1 December des vorigen jaars tot uierlijk ultimo Maart van dit jaar. Ondertusschen houdt de persoonvan Matje van Maldegem zich in de stad Arnemuiden op, en heeft geen nieuw aanzoek tot alimentatie voor haar kind aan ons gedaan, terwijl Dames Roelofs zelve door ons gealimenteerd te behoeftig is, om dit kind zonder bestedingsgelden te ontvangen te kunnen verplegen. Wij verzoeken UEA ten gevolge hiervan dit ter kennis van het Armbestuur der stad Arnemuiden te doen komen, ten einde door hetzelve geautoriseerd te worden ter uitbetaling  van de bestedingsgelden ad tachtig cents per week oo voor de maand April, en tevens geinformeerd te worden hoedanig genoemd Bestuur begeeren mogt, dat er met gemeld kind zal moeten gehandeld worden  voor het vervolg, hetzij hetzelve naar Arnemuiden worde getransporteerd, hetzij hetzelve voortdurend door ons ad tachtig cents per week bij Dames Roelofs besteed worde.

Het Diakonie-Armbestuur der Hervormde Gemeente van Oost & West Souburg en uit deszefs naam. C.A.Kam

Afschrift van Visvliet.

Arnemuiden 12 Mei 1848

Aan den Kerkenraad te Arnemuiden

In gevolge de met UE. Gehouden conferentie is in Dec. 1847 aan het Armbestuur te OostSouburg toestemming verleend om het kind van M(a)atje van Maldegem tot ultimo Maart dezes jaars voor 80 cents des weeks  uit te besteden.Thans ontvangen wij van B & A  eene bijgevoegde copielijk afschrift, waaruit blijkt dat de uitbesteding van dat kind tot April heeft plaats gehad en met verzoek die uitbesteding verder ten onzer koste te mogen doen plaatshebben.

Intusschen is de moeder van dat kind hersteld, en is noch onze Armbestuur noch onze Gemeente in staat deze kosten te dragen, zoodat wij in overweging moeten gaan maatregelen te nemen om de moeder van dat kind die zich nog alhier ophoudt de uitbesteding van haar kind ten hare koste op te dragen, als verlangende wij niet onze penningen voor dergelijke sujetten uit te geven.

Aangenaam zal het ons zijn met eenige spoed van UE den uitslag te mogen vernemen, ten einde daarvan aan eerstgemeld bestuur te kunnen kennisgeven, terwijl wij gaarn hadde dat de uitbesteding niet langer dan Maart zooals wij bepaald hebben door UE. Werdt goedgekeurd.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 10 Mei 1848

Onderwerp: Schutterij

Ingevolge de bestaande voorschriften heb ik  de eer UEA te kennen te geven dat van hier naar uwe stad zijn vertrokken de schutters Pieter Verhage en Karel Willem Kalbvleesch, zijnde de eerstgemelde geboren den 30 December 1821 van beroep arbeider, in 1846 voor de dienst bij de schutterij in deze gemeente aangewezen om in 1851 tot de reserve over te gaan behoorende  tot den 1e Ban 1e Cathegorie terwijl laatsgemelde is bakkersknecht en geregtigd om in 1850 tot de reserve over te gaan , behoorende almede tot den 1e Ban 1e Cathegorie.

De Wethouder belast met de zaken voor de schutterij

De Stoppelaar

PUBLICATIE

Onderwerp: Afkondiging kohier Hoofdelijken omslag

B & W der stad Arnemuiden brengen aan een iegelijk ter kennis, dat het door de gemeenteraad opgemaakte kohier van den hoofdelijken omslag voor dit jaar op het Stadhuis ter visie legd tot den 26 dezer maand, dagelijks met uitzondering van den zondag van des voorm. 9 tot 3 uur des namiddags, en dat de commissie op laatstgemelde dag van 5 tot 7 uur zal vaceeren tot  het aanhoren der klagten welke hetzij schriftelijk of mondeling tegen de daarin  gebragte  aanslagen mogten bestaan, terwijl nadat  tijdstip geene reclamatiën dan blijkbare abuizen zullen aangenomen worden.

Gedaan ten raadhuize der stad Arnemuiden 12 Mei 1848.

De Burgemeester

CDB

Bovenstaande publicatie is op den 12e Mei 1848 van het stadhuis gedaan en is voorts een exemplaar daarvan in de Gemeente aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is.

Burgemeester & Wethouders voorn.

Corn: Dan Baars

t.o. Baars

Samenvatting:

Kohier voor den Hoofdelijken Omslag voor de stad Arnemuiden

Over den Jare 1848

Bedragende f.550,--

3 pct kw           16,50

                    F 566,50

1e klasse f. 53,00?   2 personen

2eklasse  f.36,00   4 personen

3eklasse  f.12,40   1 persoon

4e klasse f.10,40    7 personen

5e klasse f.9,80      4 persoenen

6e klasse f.7,80      7 personen

 7e klassef. 6,30    17 personen           

8e klasse  f.5,40    10 personen

9e klasse  f.4,25    12 personen

10e klassef.3,20      7 personen

11e klassef.2.15      5 personen

12e klasse f.1,40    21 personen

13e klasse f.0.65   31 personen

Gedaan te Arnemuiden den 12 Mei 1848

B & W

Corn: Dan: Baars

t.o.

Baars

N.B. Jan Tramper die als armlastig bekend stond bij het beweiden der wegen werd aangeslagen voor het bedrag van f.1,40  in de 12e klasse.

Extract register B & W van Middelburg

Den 11 Mei 1848

De prijs der  metrieke mudde

Tarwe             f.7,55

Rogge               5,40

Periode 15 t/m 21 Mei 1848

Extract etc.

Becius secretaris

Arnemuiden den 15 Mei 1848

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen           3 ½ cents

Een brood van 5 oncen           8 ½ cents

Een brood van 10 oncen        16 ½ cents

Een brood van 15 oncen        24 ½ cent

Een brood van 20 oncen        33 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars

Middelburg den 11 Mei 1848

Onderwerp: Schade bekomen bij het redden van schipbreukelingen

Z.E de Minister van Binnenlandsche Zaken wenscht, alvorens in overweging te nemen, het door mij gedaan voorstel om door ZM eene gratificatie te doen verleenen aan den schipper Jan  de Ridder van uwe stad , terzake van de schade welke hij aan zijn vaartuig geleden heeft bij het redden in 1845 derequipage van het Brikschip La Nuova Fortuna te vernemen of van wege de Regering van Napels in der tijd eenige beloning of vergoeding van geledene schade aan gemelden schipper is toegekend,als mede waarom deze persoon, toen hem door de strandvonderij  eene som van f.87,00 voor bergloon van uit het verongelukte schip gereede voorwerpen werd toegekend, zijne aanspraken op een hooger bedrag ter tegemoetkoming in de door hem ondervonden schade, niet heeft doen gelden, daar hij, met gemelde som geen genoegen nemende op grond van art:564 des wetboeks van Koophandel de zaak aan de beslissing des Regters had kunnen onderwerpen.

Ik heb alzoo de eer UE: te verzoeken om, ten vervolge op Uwe missive van den 25 Maart jl no 102 en na verhoor van den belanghebbende, mij ter voldoening aan de Ministers voorschreven verlangen noodige inlichtingen mede te deelen.

De Staatsraad Gouverneur

Van Vredenburch

Arnemuiden 18 Mei 1848

Aan den Heer Gouverneur

Ten gevolge Uwe Excie missive van den 11 dezer maand hebben wij schipper de Ridder voor ons ontboden en en hem den inhoud van uwe Excie hiervorengemelde missive medegedeeld dewelke ons daarop heeft te kennen gegeven.

Dat hij bij het aanbrengen der goederen te Veere en overgave aan den Heer van Oosten commissionair aldaar al aanstonds deszelfs bekomen schade had vertoond met verzoek dat hij zorg zoude dragen dat hij daarvoor  mogt schadeloos gesteld worden, dat de Heer van Oosten dit op zich nemende echter daaraan niet voldaan had, dewijl hij bij de uitbetaling van het bergloon vragende om schadeloosstelling voor zijn verlies hem had te kennen gegeven daar niets aan te kunnen doen, als reeds met de kaptein afgerekend te hebben, zoodat deze hem zeer had teleur gesteld en te onkundig was om ten gevolge art 564 van het Wetboek van koophandel de zaak ter beslissing aan den regter over te geven.

Dat hij het ook niet alleen aan den Heer van Oosten had toevertrouwd maar bij zijn arrivement  alhier ons daarvan hadt kennis gegeven, met verzoek Uwe Excie daarvan mededeeling te doen, gelijk dit dan ook door ons onmiddelijk heeft plaats gehad blijkens onze missive van den 4 Aug: 1845 en dat hij de zaak in goede handen gegeven hebbende daarin had berust als verkeerende hij in de gedagten dat ten gevolge ons aan uwe Excie  in eerst gemelde missive gerigte verzoek de Refering van Napels door ZE de minister van Buitenl.  Zaken zoude aanzoek gedaan zijn, tot het verkrijgen eener belooning wegens de door hem geleden schade; dan van die Regering niets ontvangen hebbende en van de zaak niets meer hoorende hij andermaal zich had verpligt gevonden door ons Uwe Excie  medewerking in te roepen, hetgeen blijkt uit onze missive van den 26 Jan: jl.

En hiermede Uwe Excie bovengemelde missive beantwoord hebbende vermeenen wij andermaal Uwe Excie medewerking te moeten inroepen opdat gemelde schipper voor geleden verlies schadeloos mogt worden gesteld.

De Burgemeester

CDB

Aan Heeren GS van Zeeland

De Stedelijke Raad van Arnemuiden verklaart dat na gedaan onderzoek het aan dezelve volkomen is gebleken dat de Werken aan Stads eigendommen tot welker uitvoering bij de begrooting van 1847 de noodige posten zijn toegestaan overeenkomstig de daarvan overgelegde beraming zijn verrigt( opdat over de daarvoorbestemde sommen niet is beschikt) terwijl vermelde eigendommen door zooveel  de stedelijke financien dit toelaten in voldoende staat van onderhoud zijn gebragt.

Aldus verklaard bij den raad

B & W

CDB

Arnemuiden 15 Mei 1848

Onderwerp: Stedelijke rekening 1847

Door den Raad dezer stad in hare vergadering van den 12e dezer maand opgenomen en voorlopig goedgekeurd zijnde, de stedelijke rekening van den jare 1847, zoo hebben wij de dezelve in triplo  met de daarbij behoorende staten en verdere bewijsstukken meerder vermeld in het hierbij gevoegde afschrift uit de notulen van gezegden raad ter finale goedkeuring bij deze  aan UEGA aan te bieden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 24 Mei 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Instelling der Weldadigheid

In voldoening aan UEGA besluit van den 12 Mei j.l PB 53 hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen den staat van de huiszittende Armen dezer Gemeente met de memorie van toelichting aanwijzende de verschillen tusschen het jaar 1846 en 1847 de specifique staat & suppletoire tabel der Armen School van het gegeven kosteloos onderwijs aan kinderen der minvermogenden , met bedeeld wordende ouders, een en ander met de meeste naauwkeurigheid opgemaakt naar opgave van het Diaconie Armbestuur alhier terwijl  in deze gemeente geene ander instellingen der weldadigheid gevonden worden.

De Burgemeester

CDB

Specifique opgave houdende aanwijzing der onderscheidene posten van Ontvang en Uitgaaf voorkomende in de Tabel der Huiszittende armen.

Totaal uitgaven: f.2168,34

Onkosten aan uitbestede weezen: f.337,50

Aan bedeelden: f.637,57

Ontvang: Collecten f.418,80

Subsidie uit de Gemeentekas f.670; extra f.819,82 ½

SUPPLETOIRE TABEL der Armenscholen

11 leerlingen van bedeelde ouders

Bedrag: Arm-bestuur f.25; f.80-  uit de Provinciale Kas

Het Hervormd Diaconie Armbestuur

Te Arnemuiden den 24 Mei 1848

HUISZITTENDE ARMEN

Getal der behoeftigen die gedurende het geheele jaar onafgebroken zijn uitbesteed: 26; bedeeld 22

Inden loop van het dienstjaar slechts eens of meermalen tijdelijk bedeeld: 350.

Totaal: 398.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 12 Mei 1848

Is gelezen eene missive van B & W der stad Arnemuiden van den 15 April ll daarbij in voldoening aande Resolutie der Vergadering van den 24 Maartll inhoudende afschrift van het bestek en procesverbaal van aanbesteding wegens den bouw van het nieuw schoollocaal aldaar met verzoek om te mogen worden in staat gesteld tot de voldoening van den eersten termijn der aannemingssom ad f.4800,- zijne volgens art:15 van het bestek 3/10 gedeelten derzelve en mitsdien bedragende eene som van f.1440-en zulks zoodra daartoe het vereischte certificaat door den Hoofd-Ingenieur  van den Waterstaat in deze Provincie zal zijn afgegeven.

Voorts overgelegd zijnde de ontvangene ordonnancie van betaling ter voldoening van het aan de stad Arnemuiden voor den bedoelden bouw toegekende Rijkssubsidie van f.2500.-Is goedgevonden

De voorschrevene ordonnancie van betaling aan B & W van Arnemuiden te doen toekomen teneinde het bedrag derzelve te incasseren en daaruit den aangeduiden eersten termijn der aannemingssom, indien, volgens het door den Hoofd Ingenieur af te geven certificaat tegen de betaling daarvan geene bedenkingen bestaan, te voldoen, en het overblijvende in kas behouden om ter zijner tijd met het vereischt bedrag van het toegezegde subsidie uit de Provinciale fondsen waarvan de betaalbaarstelling door B & W nader in tijds zal behooren te worden aangevraagd , te strekken tot voldoening van den tweeden termijn zijnde 5/10 der aannemingssom.

B & W wijders uit te noodigen om de goede ontvangst der gedachte ordonnancie van betaling aan de vergadering te berigten en de zegelregten ad f.0,69, ter provinciale Griffie over te maken.

En zal afschrift dezer worden gezonden aan B & W  tot informatie en narigt.

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden 27 Mei 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Berigt van goeden ontvangst der bovenstaande missive.

Arnemuiden 12 Julij 1848

Aaan Heeren GS van Zeeland

In gevolge art.14 van het bestek voor den opbouw der nieuwe school goedgekeurd bij UEGA resolutie dd 27 Junij jl moet op den 1 Aug. aanstaande dezelve voltooid zijn en aan den aannemer 5/10 gedeelte der aannemingssom ten bedrage an f.2400- worden voldaan zoodra denzelve is opgenomen en goedbevonden.

Dienvolgens hebben wij de eer in voldoening aan UEGA resolutie van den 12 Mei jl te verzoeken door de toezending eener ordonnancie van de toegezegde Provinciale subsidie ons in de gelegenheid te stellen den tweeden termijn ter zijnertijd aan den aannemer te kunnen uitbetalen.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 15 mei 1848

Onderwerp: Armwezen

Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, wordt op last dier Administratie sedert 8 dezer Geneeskundige hulp verleend aan Maatje de Gruiter Wed. J. Kramer.

Deze is onvermogend en erkenning van armlastigheid door UEA geene overwegende bedenkingen daartoe zijnde, de verschuldigde declaratie der kosten voor die verpleging na den afloop der ziekte aan UEd. worden toegezonden.

B & W der stad Middelburg

Paspoort van Grijpskerke.

Becius secretaris.

Arnemuiden 17 Mei 1848

Aan den Eerwaarde Kerkenraad van Arnemuiden

Wij hebben de eer UE. Te kennen te geven, dat wegens ziekte geneeskundige hulp wordt verstrekt aan Maatje van de Gruiter wed. Jan Kraamer  domicilium van onderstand hebbende in deze gemeente.

Met betrekking tot deze vrouw gelooven wij het niet ondoelmatig zoude wezen UE den docter? van de Armen  verzoekt te willen onderzoeken welke ziekte zij heeft daar wij reeds meermalen berigt ontvingen deze vrouw ten onzen koste verpleegd word en later ook de declaratie van kosten mogten ontvangen, terwijl zij echter zich op straat laat zien en het ons als toen was voorgekomen, van weinig beduidend te wezen of welligt eene ziekte die geene hulp van uit Armbestuur verdiend.

In welk laatstgemeld geval wij ons verpligt zouden achten die hulp te moeten weigeren.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 16e Mei 1848

Het diaconie-Armbestuur der Hervormde Gemeente te Arnemuiden neemt de vrijheid in antwoord op de missive van den 11 den Mei 1848 van het stedelijk bestuur en het afschrift van de kennisgeving van het diakonie-Armbestuur van Oost en West Souburg betreffende het kind van Maatje van Maldegem te berigten, dat het diaconie-Armbestuur niet verder in de alimentatiekosten van voornoemd kind kan voorzien, dat tot ultimo Maart 1848, daarenboven heeft voornoemd kind reeds de ouderdom van tien jaren bereikt en geniet derzelver moeder eene jaarlijksche som van vier en vijftig gulden, zoodat het armbestuur voornoemde Maatje van Maldegem  heeft aangeraden met de menschen waar beide hare kinderen thans zijn te spreken en een akkoord te treffen.

Het diaconie-Armbestuur

Van Arnemuiden voornoemd

H:Haesebroeck pres.

J. Westerweel diaken.

Arnemuiden 17 Mei 1848

Aan B & A te Oost en West Souburg.

Ten gevolge UEA missive dato 10 dezer maand hebben wij tot het Armbestuur alhier van het verlangen van dat uit Uwe Gemeente met betrekking tot Maatje van Maldegem kennis gegeven  en hebben de eer hierbij een afschrift van het Armbestuur te doen toekomen waaraan wij  ??????? ons gedragen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 7 Junij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Visie leggen plaatselijke rekening & Begrooting

Ter voldoening aan Uwe Excie circulaire dd 13 Mei jl hebben wij de eer te berigten dat de Stedelijke rekening over 1846 met de daartoe  behoorende begrooting alhier ter secretairie voor een iegelijk ter visie heeft gelegen gedurende 14 dagen en wel vanaf den 18 September 1847 tot de 2 October van dat jaar terwijl de onlangs goedgekeurde begrooting van 1848  mede ter zelfder plaats gedurende 14 dagen ter inzage heeft gelegen , en wel van den 25 April jl tot den 9e mei daaranvolgende, beide na voorafgaande afkondiging op eerstgenoemde? dag enz.

De Burgemeester

CDB

Negative Verklaring betrekkelijk den onderhoud van de Molenpolder te Arnemuiden van den jare 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

B & W der stad Arnemuiden als meededirectie van de Molenpolder belast, verklaren met alle naauwkeurigheid te hebben onderzocht  en doen nazien den dijk van gezegde polder en bevonden dat dezelve is in een goeden staat  zonder dat in de loop van dit jaar buiten onvoorziene rampen daaraan eenig onderhoud of herstelling vereischt wordt.

Arnemuiden 17 Mei 1848

B & W voornoemd.

De Burgemeester

CDB

Proces-verbaal van schouwing en Opneming zie vervolg

Extract Register besluiten B & W der stad Middelburg

Den 19 Mei1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                 f.7,35

Rogge                   5,20

Extract etc.

Becius  secretaris

Arnemuiden 25 Mei 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Zuivering rupsennesten

In voldoening aan uwe Excie circulaire van den 20 Januarij jl hebben wij  de eer uwe Excie te berigten dat wij op den ontvangst der circulaire als naar gewoonte zijn overgegaan tot de afkondiging  der Wet van den 26 Ventôse 4e jaar, houdende eenen algemeene zuivering van rupsennesten der boomen , hagen of struiken staande op het grondgebied dezer Gemeente dat wij op den bepaalden tijd daarop behoorlijk schouwing hebben gedaan en geen nalatige eigenaars pachters of gebruikers aan deze hunne verpligting hebben gevonden terwijl wij alsmede stads boomgewas door den Arbeider hebben doen nazien, doch geene dier insecten daaraan ontdekt.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 23 Mei 1842

Ik heb de eer UEA door  deze kennis te geven dat ik mij van heden bereid verklaar om aan de des verlangenden in Uwe Gemeente evenals vroeger om niet de vaccine zal aanwenden.

In vertrouwen op UEA gunstige medewerking tot zulk een weldadig doel heb ik de eer mij te noemen

UEAD Dienaar

J.Oversluijs

BEKENDMAKING

B &W der stad Arnemuiden maken bekend dat van heden af bij den Stadsheelmeester Oversluijs gelegendheid bestaat om deszelfs kinderen gratis te doen vaccineren .

Noodigen  mitsdien een iegelijk uit om van den gelegendheid gebruik te maken.

Arnemuiden 26 mei 1848

B & W

Corn: Dan : Baars

Arnemuiden den 26 Mei 1848

PUBLICATIE

B & W der stadArnemuiden maken bekend dat ten gevolge des Konings beschikking dd 13 Meij j.l de muntbilletten van f.500 en die van f.100- op den 1 Julij aanstaande zullen worden ingetrokken en zullen die biljetten bij den Nederl. Bank te Amsterdam met den 3e dier maand worden ingewisseld als wanneer dezelve als wettig betaalmiddel hebben opgehouden terwijl  ten gerieve van het algemeen dezelve nog 3 maanden en wel tot 1 October e.k.bij alle betalingen worden aangenomen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 26 Mei 1848

Aan HEGA

Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen het door den Raad dezer stad opgemaakte kohier van den hoofdelijken omslag dezer Gemeente voor dit loopende jaar onder bijvoeging der recapitulatie staat in duplo waarvoor heden van 5  tot ? Junij is zitting gehouden , tot het aanhoren der reclames welke daartegen mogten inkomen, doch waarvoor zich niemand heeft aangemeld en alzoo UEGA eerbiedig  verzoeken zooals die door den raad is opgemaakt dezelve te willen goedkeuren.

De Burgemeester

CDB

Extract Register B & W van Middelburg

Den 26 Mei 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                   f.7,25

Rogge                     5,20

Periode   29 mei  t/m 4 Junij 1848.

Extract etc

Becius secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland.

Vrijdag den 26 Mei 1848

Het betreft ampliatie op het reglement op de invordering van het additioneel te heffen op den Rijks accijns op het gemaal en geslagt,

Is goedgevonden dit goed te keuren.

Appr.apost. in exemplaar en afschrift.

Griffier derStaten

Slegt

PUBLICATIE

B &W der stad Arnemuiden maken bekend dat door den Raad dezer stad is vastgesteld  en door Heeren GS is goedgekeurd de navolgende ampliatie op het reglement van de Stedelijke Belasting

Art: 1

De hoeveelheid van 5 ponden gemalen Tarwe & Rogge en van gebak uit die graansoorten vervaardigd  welker vrijen invoer zonder document bij art: 3 van het reglement van den 2 Mei 1840 is toegestaan, zal zich voortaan te beginnen met den 15 Junij dezes jaars tot twee Ned. Ponden bepalen en zal mitsdien de invoer van alle meerdere hoeveelheid dan van 2 Ned. Ponden door  de ver ???? kwitantiën van betaald accijns of belasting of van   ?? daarvan of uitvoer moeten zijn gedekt.

Art: 2

De  bepaling van art: 3 van het voorschreve reglement betreffende  den vervoer van voorwerpen aan de accijns op het geslagt  onderhevig zal bij voortduring worden nageleefd.

En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid voorwende zal deze ter gewone plaats worden afgekondigd  & aangeplakt.

Arnemuiden 8 Junij 1848

De Burgemeester

CDB

Bovenstaande  op heden 8 Junij 1848 van het stadhuis gedaan  en is daarvan voorts en exemplaar aangeplakt ter plaats waar zulks gebruikelijk is.

B & W

Corn: Dan: Baars

t.o Baars

Arnemuiden den 8 Junij 1848

Aan den Heer Spoelstra commies 4e klasse

Te Arnemuiden

Wij hebben de eer hierbij aan UEd: te doen toekomen afschrift eener ampliatie op het reglement op de invordering van het additioneel op ’s Rijksaccijns  van het gemaal & geslagt met uitnoodiging daar de klagten der Bakkers  voor den invoer van brood steeds voortduren, daarop een verdubbeld wakend oog te houden en tegen de overtreders zonder aanzien des persoons te verbaliseren.

De Burgemeester

CDB

Middelburg  den 27 Mei 1848

Onderwerp: Kennisgeving Herijk

De herijk der maten en gewigten ook voor  de gemeenten Nieuw en St. Joosland en Kleverskerke zal plaatsvinden op maandag en Dingsdag den 5 en 6 Junij aanstaande van des voormiddags negen tot  des namiddags ten twee ure met uitnoodiging dit den belanghebbende wel te willen mededeelen.

De Arr: IJker voor het 1e Distr.van Zeeland

P.C. de Vos

Arnemuiden 29 mei 1848

Aan Heeren B & A der Gemeenten Kleverskerke & Nieuw-en St.Joosland

Wij hebben de eer UEA bij deze te berigten dat op Maandag & Dingsdag den 5 & 6 Junij aanstaande van den voorniddags 9 tot  ten 2 ure  ten stadhuize alhier doorden Heer Arr. IJker zal worden gevaceerd voor den herijk der Ned. Maten & gewigten.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 3 Junij 1848

Aan den Heer Gouverneur

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 29 Mei jl hebben wij de eer te berigten dat gedurende den winter van 1846 en 1847 geene buitengewone maatregelen bij dezelve der levensmiddelen zijn genomen door de door de stad ingestelde commissie ter voorziening in de behoeften der Armen als zijnde zulks uit de plaatselijke kas ondoenlijk alsmede  door inschrijving op de ingezetenen die des winters genoegzame opofferingen aan de minvermogende te doen hebben naar gewoonte door het Armbestuur  nu en dan eene brooduitdeeling gedaan welke als reeds jaren van te voren elken winter alhier plaats gehad hebbende niet als buitengewoonen maatregel die ten gevolge de duurte der levensmiddelen in het belang der Armen en minvermogende genomen is, kan worden beschouwd.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 1 Junij 1848

Aan den Staatsraad Gouverneur

Onderwerp: Staat Broodzetting

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der Broodzetting over de maand Mei jl op geregeld overeenkomstig de opgave der marktprijzen, zoo als die wekelijks bij ons van het Stedelijk Bestuur van Middelburg ontvangen worden.

De Burgemeester

CDB

Extract Register van Besluiten van B & W van Middelburg.

De prijs der metrieke mudde

Tarwe    f.7,00

Rogge      5,00

Periode 5 t/m 11 Junij 1848.

Extract etc

Becius  secretaris

Arnemuiden 5 Junij 1848

Een brood van 2 oncen            3 cents

Een brood van 5 oncen            8 cents

Een brood van 10 oncen        16 cents

Een brood  van 15 oncen       24 cents

Een brood  van 20 oncen       32 cents

Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn:Dan: Baars

NB. Hierbij constateren wij dat op dit moment de prijs van het brood extreem laag is.

Dat zal al spoedig veranderen als de aardappelziekte weer de kop opsteekt.

Extract verbaal  Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 2e Junij 1848

Is goedgevonden de kohieren  van den Hoofdelijken Omslag goed te keuren en van eene approbatoire apostille voorzien en vergezeld van een der ingezonden staten aan B & W van Arnemuiden te retourneren.

Griffier der Staten

Slegt

AANKONDIGING VAN DE LOTING VOOR DE SCHUTTERIJ

Publicatie heeft opden 8 Junij 1848 van het Raadhuis der Stad Arnemuiden plaats gehad.

B & W van Arnemuiden

Corn: Dan: Baars

t.o.

Baars

Extract Register besluiten  B& W van Middelburg

De prijs der metrieke mudde

Tarwe               f.7,00

Rogge                 5,00

Periode 12 t/m 18 Junij 1848

Becius secretaris

Extract Verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 2 Junij 1848

Autorisatie verzocht tot beschikking over de onvoorziene uigaven bij de begrootingen der steden en gemeenten over 1847  en 1848 toegestaan. 

Is goedgevonden de voorschr: staten te arresteren behoudens de daarin gestelde opmerkingen etc Afschriften.

Extracten etc.

De Griffier der Staten

Slegt

f.2,56 restitutie verleende onderstand aan M.J. le Mahieu door het algemeen Armbestuur te Goes

f.11,40 : restitutie verleend en oncderstand aan C le Mahieu wed. Toupet door het algemeen Armbestuur te Middelburg

f 0,60 voor het gebruik van mobilair & liggingstukken van policiegevangenen over 1847.

Deze autorisatie is geschied en gearresteerd op den 2 Junij 1848

De Griffier der Staten

Slegt

Extract Register Besluiten van B & W van Middelburg

Den 16 Junij 1848.

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                    f.7,00

Rogge                      5,00

Periode   19 t/m 25 Junij 1848

Extract etc

Becius secretaris.

Arnemuiden den 25 Julij 1848

Aan den Gouverneur.

Beantwoordende Uwe Excie  circulaire van den 15 dezer maand hebben wij de eer te berigten.

Dat wij aan de voornaamste ingezetenen alhier hebben kennis gegeven , dat door eene vereeniging te ’s-Gravenhage  tot stand was gebragt om ter eere van de uitvinder der Boekdrukkunst  Laurens Jansz. Coster  een standbeeld op te rigten, waardoor de kosten door

 Vrijwillige bijdragen der natie gevonden zullen worden  en dat een iegelijk die daar aan deel wenschte te nemen zich bij de secretaris kan aanmelden alwaar een lijst tot inteekening gereed lag.

Deze mededeeling heeft geene gevolg gehad dat iemand zich daartoe heeft aangemelden niet zonder reden, want een iegelijk heeft het zijne hiertoe ge ??

Verder onleesbaar!!

De Burgemeester

CDB

Extract Register van Besluiten B & W van Middelburg

Den 23 Junij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                       f.7,00

Rogge                       f.5,00

Periode 26 Junij t/m 2 Julij 1848

Extract etc,

Becius secretaris

Arnemuiden 30 Junij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Staat broodzetting

Ingevolge het bestaande voorschrift hebben wij de eer  hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der broodstelling over de maand Junij jl, zoo als dezelve gedurende dat tijdvak alhier is geregeld geworden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 29 Junij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Uitbetaald reisgeld

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen eene staat in duplo wegens uitbetaald reisgeld aan den Milicien Flink dezer Gemeente welke ten gevolge Uwe Excie missive  dd 7 April jl vanuit deze Gemeente onmiddellijk naar zijn Korps is vertrokken en aan wien wij het bepaalde reisgeld ad f.0,10  per uur ter som van f.2.90 hebben uitbetaald, met verzoek Uwe Excie wel zult gelieven te zorgen die  uitschotten(voorschotten) aan ons worden gerembourseerd.

De Burgemeester

CDB

Middelburg, den 29 Junij 1848

Onderwerp: Bezanding Kraaijenholsche  weg

Dezer dagen bij onze Directie ingekomen een Rekwest van eenige onder de gemeenten Arnemuiden en Kleverskerke woonachtige Ingelanden, daarbij de autorisatie verzoekend tot het bezanden van den zoogenaamden Kraaijenholsche weg op het tableau der buurtwegen bekend onder no 5 & 10 der gemeenten voornoemd.

En hoewel er oppervlakkig tegen dit verzoek als een wezenlijke verbetering der communicatie teweeg brengende bij ons geene overwegende bedenkingen zijn voorgekomen, zijn wij echter geïnformeerd de genoemde rekwestranten,hoewel inwoners der bedoelde gemeenten, echter niet allen aangelanden aan den weg zijn en er zich omgekeerd onder deze laatsten bevinden welke geene onderteekenaren van het verzoek zijn,hetgeen dus ten gevolge zoude kunnen hebben,dat eene inwilliging van hetzelve in de daaruit voortvloeijende meerderen onderhoud van den genoemden weg als winterweg op gezegde aangelanden eene last zoude leggen als waartoe zij billijkerwijze niet kunnen worden verpligt, bij aldien ook van hunne zijde met gezegde bezanding geen genoegen werd genomen.

Het is uit aanmerking daarvan dat het ons als belangrijk is voorgekomen,hieromtrent ook het gevoelen van UEA te mogen vernemen, en nemen wij dienvolgens de vrijheid onder toezending van het gezegd rekwest deze zaak an UEA overweging te onderwerpen en UEA in dezen tegemoet te zien.

De Centrale Directie van Walcheren

Sprenger

Arnemuiden 3 Julij 1848

Aan de Centrale Directie van Walcheren

Onderwerp: Bezanding weg

Onder terugzending van het op 29 Junij jl toegezonden adres van eenige ingezetenen dezer Gemeente en die van Kleverskerke  houdende aan UEdG verzoek tot de noodige autorisatie van de bevinding van den Kraaijenholsche weg, hebben wij de eer met betrekking van het in Uwe missive geopperde bezwaar te kennen te geven dat slechts twee à drie personen, welke ook met hunne goederen tegen dien weg leggen, als daartoe niet verzogt zijnde , niet hebben medegeteekend en veel uit hoofde dezelven binnen Middelburg wonende,doch dat deze daarbij zeer wel belang hebbende, volstrekt geen bezwaar komen maken, dat zonder iets van hunne kosten, die weg voor hen zoo wel des winters als des zomers  berijbaar/bereikbaar!  wordt gemaakt, en dat bij aldien dezelve  zoodanig onredelijk waren om den meerderen onderhoud mede door de bezanding van gezegden weg volgens inschrijven?? ten gevolge zal hebben, door de onderteekenaars die nu reeds de geheele weg in order verlangen te brengen geene zwarigheid zalworden gemaakt die voortdurend in goeden staat te onderhouden, alszijnde zulks in hun eigen belang.

Aangenaam zal het mitsdien aan de belanghebbenden wezen, de verzochte autorisatie zoo mogelijk met eenigen spoed te mogen onntvangen,ten einde dezelve voor den aanstaanden winter nog in order te kunnen maken.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 1e Julij 1848

Onderwerp: Negatief berigt vaccine

Ter voldoening aan den inhoud van KB van 29 Februarij no 6 en geleidende missive van 25 Mei l.l door UEA mij toegezonden heb ik de eer te berigten:

Dat door mij even als vroeger jaren ook thans alle pogingen zijn aangewend om de vaccine in uwe gemeente zoo veel mij doenlijk was te helpen bevorderen, doch dat deze tot op heden geen gunstig gevolg hebben gehad, zoo dat ik tot  mijn leedwezen moet verklaren dat geen EEN enkel voorwerp is gevaccineerd in het 2e kwartaal 1848, maar tevens ook met genoegen kan melden dat geen EEN voorwerp aan kinderziekte is behandeld.

In vertrouwen dat door mij ten stipsten is nageleefd de voorschriften in bovengenoemde stukken vervat , teeken ik mij met de meeste hoogachting.

UEADW

J. Oversluijs.

Heelmeester

Oost & West Souburg 1 Julij 1848

Onderwerp: Armwezen

Ten vervolge op een missive van den 17e Mei jl hebben wij de eer bij deze aan UEA te doen toekomen eene declaratie van het Diakonie Armbestuur in deze Gemeente ten bedrage van f.14,40 wegens de door hetzelve ten behoeve van het Armbestuur binnen eene stad voorgeschotene kosten van verpleging van het het kind van Maatje van Maldegem, UEA verzoekende het bedrag dier declaratie , overeenkomstig de bestaande voorschriften binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbende Armbestuur te doen uitbetalen.

B & A der Gemeente Oost & West Souburg

Paspoort van Grijpskerke

Van Visvliet secretaris

Arnemuiden den 7 Julij 1848

Aan den Eerw. Kerkenraad te Arnemuiden

Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen eene declaratie  van verschuldigdee verplegingskosten van Maatje van Maldegem  groot f.14,40 met verzoek hetzelve binnen de daarvoor bepaalden tijd van drie maanden aan het belanghebbende Armbestuur te doen toekomen, kunnende UE. Voor gemagtigd houden deze som te voldoen uit den post van restitutiënvan Alimentatiegelden onder nr 18 van uwe begrooting van dit jaar voorkomende.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 3. Julij 1848

Ik hebde eer UEA te verzoeken om mij aangaande de nevensgaande verzoekschrift van Johannes de Meulmeester Uwe consideratiën te willen mededeelen.

De Officier van Justitie

A.G. van Vredenburch

Arnemuiden 4 Julij 1848

Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg

Onderterugzending van het adres van J. de Meulmeester en daarbij geleidende dispositie  bij UEA missive den 3 dezer maand  van consideratie  en in onze handen gesteld, zoo hebben wij in voldoening daaraan de eer UEA te berigten dat het ter nedergestelde in het adres overeenkomstig de waarheid is, daar eene langdurige ziekte hem in geruimen tijd buiten staat heeft gesteld van in eigen onderhoud te voorzien,terwijl na die ziekte, het gerucht alhier nog is verspreid zijne beide beenen waarvoor geen herstel te wachten was, mogten geamputeerd worden,doch hoezeer daarvan sprake is geweest,heeft dit later eene gunstige wending genomen, zoodat hij  weder langzaam hersteld zijnde, eerst met krukken bij deze & geene zijn nood te kennen heeft gegevn, als zijnde het hem thans onmogelijk met handen arbeid zijn eigen kost te verdienen.

Het zal welligt UEG niet onbekend wezen dezen persoon ook behoord heeft tot de gesignaleerde van deze winter van 1846 en 1847 als in een complot te hebben medegedaan met de Rijke, Leendertse, Jobse & Beekman, dan daar dit complot wegens contraventie op het stuk der Jagt eene geruimen tijd heeft gevangen gezeten,hebben wij van den winter ook  verschoond geweest van dergelijke schaden, welke zoo hier als elders zoo bij inbraak als andersints heeft plaats gehad, en wij willen dus hopen dat zoo hunne gevangenzitting als het laatsgemeldeverspreide gerucht nu de dieven gevangen zitten hier men van geen stelen?? hem voor het vervolg van dat kwaad zal doen onthouden en in welke verwachting wij dan ook UEd: in consideratie zoude geven om in het belang van onze Gemeente en zijne kindertjes die met zijne vrouw dan een last voor ons Armbestuur zouden worden bij den EA Heer Procureur generaal een gunstig advies uit te brengen daar wij willen hopen nu hij hersteld is, door naaste vlijt voortdurend in zijn onderhoud van hem & zijn gezin zal kunnenvoorzien.

De Burgemeester

CDB

Aan het Edelachtbaar bestuur te Arnemuiden

Aangezien er door mij in het l.l verloopen vierendeel jaar niet is gevaccineerd geworden zoo heb ik de eer UEA ingevolge KB van den 29 Febr.1848 houdende eene wijziging wegens het meer algemeen gebruik der vaccinatie slegts een negatief berit te doen geworden , zullende mij echter bij voorkomende gelegendheid stiptelijk houden aan bekomen order.

J.Noom

Arnemuiden 4 Julij 1848 Geneesheer en Verloskundige

Opening kleine jagt, notificatie van den Heer Gouverneur dd 9  Junij 1848 wordende geopend 1 Aug: 1848

Bovenstaande publicatie is op den 6 Julij van het stadhuijs gedaan en is daarvan een exemplaar aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is..

B & W

Corn: Dan: Baars.

t.o.

Baars

Arnemuiden 7 Julij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp:Lijst Kiesbevoegden

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 30 Junij jl PB 68 ,hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van de door ons herziene en aangevulde lijst der kiesbevoegden in deze Gemeente woonachtig in deze provincie terwijl wij op grond van art.20 in verband met art. 23 van het reglement voor de zamenstelling de staten daarop niet hebben gebragt degeen welke woning buiten deze Provincie gevestigd zijn,alswie wij volgens dit artikel beschouwen niet tot de  kiesbevoegden in deze Provincie te behooren.

De Burgemdeester

CDB

Eenennaam Abr. Van f. 264,48

Schoonenboom Jacob    156,02

Citters Jonkhr. P.D. van  270,74

Boogert Anthonis           187,17

Totale aanslagen

Volgens de kohieren 1848

Grondlasten  en Personeel

Jan Karel Crucq                              f.306,50

A. van Eenennaam                            264,48

P.P.de Kraker                                    267,66

C.P.Schorer te  Harderwijk               164,40

J.Schoonenboom                               156,02

Marlotte Versluijs

Echtgen van P.C. van Citters             270,74

Verder nog en 9 aantal weduwen

J. de Maree                                         317,19

Joost Mesu                                         310,82

Etc

Extract register van Besluiten van B & W  van Middelburg

Den 7 Julij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe   f.7,30

Rogge     5,30

Periode 10 t/m 16 Julij 1848

Extract etc.

Becius secretaris

Arnemuiden 18 Julij 1848

Een brood van 2 oncen                3 ½ cents

Een brood        5 oncen                8 ½ cents

Een brood       10 oncen              16 ½ cents

Een brood       15 oncen               24 ½ cents

Een brood       20 oncen               33    cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars.

Langzamerhand zien wij de prijs van het brood stijgen.!

OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN PLAATSELIJKEN ONTVANGER
TE ARNEMUIDEN

Gelden in kas : f.1079,45 ½

Arnemuiden  11 Julij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: opneming bezaaide bundertallen.

In voldoening aan het laatste gedeelte Uwer Excie circulaire dd 24 Febr: 1848 PB 25 , hebben wij de eer Uwe Excie te berigten  dat de opneming van de bezaaide bundertallen bouwland onder deze Gemeente voor den oogst van dit jaar ter bepaalde tijd heeft plaats gehad.

De Burgemeester

CDB

Extract register Heeren B & W van Middelburg

Den 14 Julij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                f.7,55

Rogge                  5,30

Periode 17 t/m 23 Julij 1848

Extract etc

Becius secretaris

NB. Nog meer stijging!

Middelburg den 18 Julij 1848

Onderwerp: Mutatie Miliciens

Hierbij een naamlijst van Miliciens, welke op de eene of andere wijze van het Korps, waarbij zij dienden, zijn afgegaan.

Verzoek tot aanteekening op de alphabetische Lijst  der betrokkene Ligtingen en op het Register van Ingelijfden, model. GG uwer stad.

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland.

 Van Vredenburch

De Ridder Lieven loteling Arnemuiden 1843 tengevolge der reorganisatie van het wapen der artillerie op den 1 Mei 1848 overgeplaatst bij het 2 Regiment  vesting artillerie

PUBLICATIE GS DER PROVINCIE ZEELAND

AMPLIATIE EN WIJZIGING KB van 13 Augustus 1835 no 87, goedgekeurd Reglement op de Springstieren in de Provincie Zeeland

Zie verder het origineel wegens het kleine aantal  wijzigingen en de boeten bij overtreding van een van de bepalingen

PUBLICATIE GS

REGLEMENT tot instandhouding  en bevordering der PAARDEFOKKERIJ in de Provincie Zeeland .

Zie verder het Origineel.

Verder een model van signalement m. b.t. de DEKLIJST, betrekkelijk den Hengst, wiens Signalement hieronder staat uitgedrukt etc.

Extract Rgister B & W van Middelburg

De prijs der metrieke mudde

Tarwe            f.7.30

Rogge              5,10

Periode 24 t/m 30 Julij 18

Extract etc.

Becius secetaris.

Middelburg den 22 Julij 1848

Onderwerp: Kleeding veldwachter

Noodig hebbende te weten welke schikkingen door UEA met het plaatselijke  Bestuur van Hoek in der tijd zijn getroffen ten aamzien van de verwisseling der kleedingstukken des veldwachters A. Wijndt welke  bij mijne dispositie van den 18 October 1844 uit Uwe gemeente naar die van Hoek is overgeplaatst, heb ik de eer UEA te verzoeken mij daaromtrent wel zoo spoedig mogelijk te willen inlichten.

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Arnemuiden 25 Julij 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Kleeding Veldwachter

Ter beantwoording Uwe Excie missive van den 22 dezer maand hebben wij de eer  UWE Excie te kennen te geven,dat ten gevolge Uwe missive van den 28 Maart  1848 door den Burgemeester  dezer stad  is berust in het bij dien missive medegedeelde en alzoo het Plaatselijk Bestuur van den Hoek aangaande die zaak niet verder bemoeijlijkt.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 28 Julij 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp:Ordonnancie Algemeene Plaatselijke Belasting.

Wij nemende vrijheid UEGA eerbiedig te verzoeken aan ons de ordonnancie van betaling der Algemeene Plaatselijke Belasting over het 1e halfjaar van 1848 dewijl wij anders buiten staat zijn om  de eerste te doene aanvrage van subsidie van het Diaconie Armbestuur , in haar behoefte te kunnen voorzien, zijnde  wij ook buiten dien door gebrek aan fondsen niet in staat om naar onze gewoonte de beambten te kunnen uitbetalen.

De Burgemeester

CDB

Extract register van besluiten van B & W van Middelburg

Den 28 Julij 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe             f.7,60

Rogge               5,35

Periode 31 Julij t/m 6 Augustus 1848

Extract etc.

Becius secretaris

NB. De prijs van het brood weer hoger.

Arnemuiden 4 Augustus 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Staat Broodzetting

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der broodzetting over de maand Julij zooals die gedurende dat tijdvak alhier is geregeld geworden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 2 Augustus 1848

Aan de Commissie van Landbouw

Onderwerp: Aangifte Springstier

Door den Landman C. Oreel in deze Gemeente nevengevoegde aangifte ter hand gesteld  verzoeken wij UEG daaraan wel het noodige gevolg te willen geven.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 28 Julij 1848

Onderwerp: Verwisseling certificaten legaat Mr D.Radernacher  in Inschrijvings Grootboek.

Blijkens eene bij het provinciaal Collegie van toezigt op de administratie der kerkelijke fondsen bij de Hervormden in Zeeland ingekomene missive van Kerkvoogden bij de Hervormde gemeente te Arnemuiden van den 7 Junij ll bestaat het door wijlen Mr Daniel Radermacher bemaakt legaat van 300 ponden vl. waarvan de renten tot bezoldiging van den Organist bij die gemeente bestemd  zijn, en waarvan het stedelijk bestuur administrateur is, in certificaten 2 ½  % Nationale schuld ten bedrage van f.1500-.

Daar evenwel volgens het bepaalde bij art.4 der wet van den 14 Januarij 1815 geene openbare administratiën, hetzij als eigenaars, hetzij als tijdelijke of voorwaardelijke bezitters , certificaten of acten van deelgeving door administratiekantoren of bijzondere personen uitgegeven, van kapitalen Nationale schuld mogen bezitten, heb ik de eer, ingevolge het daartoe door het provinciaal Collegie voorn. Gedane aanzoek, UEd. te  verzoeken om te zorgen dat de bovengenoemde certificaten 2 ½ %  Nationale schuld, tot het voorzeide legaat behoorende in een Inschrijving in het Grootboek der Nationale schuld ten name van het fonds tot bezoldiging van den Organist bij de Hervormde gemeente te Arnemuiden worden verwisseld, en mij zoo spoedig mogelijk van het verrigten dier verwisseling te doen kennis dragen met opgaaf van de dagteekening het nummer en de letter, waaronder de Inschrijving heeft plaats gehad.

De kosten op gezegde verwisseling vallende, kunnen door de Kerkelijke administratie als in haar belang geschiedende worden voldaan.

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg,den 4 Augustus 1848

Onderwerp: Toezending Declaratie

Ten vervolge op onze missive van den 23 April 1847 en van 3 December 1847 hebben wij de eer hiernevens UEd. toe te zenden eene declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, groot f.21,25 en f.7,80 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van Pieter Schroevers en C. Le Mahieu wed. Toupet UEd. verzoekende het bedrag dier declaratie overeenkomstig bestaande voorschriften, binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen..

B & W van Middelburg

Paspoort van Grijpskerke.

Becius secretaris.

Arnemuiden 27 September 1848

Aan het Armbestuur te Arnemuiden

Wij hebben de eer hierbij aan UE. Te doen toekomen eene declaratie van verschuldigde verplegingskosten van Pieter Schroevers groot f.21,75 met verzoek die kosten aan het belanghebbende Armbestuur te doen uitbetalen.

De Burgemeester

CDB

Extract Register van besluiten van B & W te Middelburg

Den 4 Augustus 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                f.7,85

Rogge                   5,35

Periode  7 t/m 13 Augustus 1848

Extract etc

Becius secretaris

NB. De prijs van het brood stijgt voortdurend!

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden

Een brood van 2  oncen                 3 ½ cents

Idem                5 oncen                  8 ½ cents

Idem               10 oncen                17 cents

Idem               15 oncen                25 ½ cents

Idem               20 oncen                34 cents

Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars

Arnemuiden den 14 Augustus 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Lijst Stemgeregtigden

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 2 dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie hierbij te doen toekomen een afschrift der lijst van stemgeregtigden in deze Gemeente met mededeeling dat de herziening & aanvulling dier lijst na den ontvangst dier circulaire heeft plaatsgehad.

De Burgemeester

CDB

Alphabetische lijst dergenen welke overeenkomstig art:20 van het reglement omtrent de Zamenstelling der Staten van de provincie Zeeland in het register van politiek Domicilium der gemeente Arnemuiden zijn ingeschreven en mitsdien bevoegd zijn tot de uitoefening van het Stemgeregt tot  benoeming van kiezers voor den Landelijken Stand.

 1. Adriaanse Adriaan             belasting, zonder Patent f.65,38
 2. Baars Corn.Daniel             65,64
 3. Boogert Antheunis             38,06.
 4. Crucq Pieter Johannis       32,28
 5. Eenennaam Laurens v.d.   102,68
 6. Eenennaam Franciscus         40,07
 7. Eenennaam Salomon           33,18
 8. Eenennaam Abraham         264,48
 9. Joosse Jan Bernard               60,42
 10. Joosse Frans                         62,15
 11. Kraamer Pieter                     47,64
 12. Meerman Jacobus Gz           43,33
 13. Noom Jan                              31,14
 14. Praag Salomon Wolff           37,12
 15. Schets   Blaas                       31,39
 16. Schets Jacob                         49,70
 17. Schoonenboom Jacob         156,02

Arnemuiden den 12 Augustus 1848

B & W van Arnemuiden

Corn: Dan: Baars

Arnemuiden den 6. Augustus 1848

Het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden nogmaals in nadere overweging genomen hebbende de missive der stedelijke regering van 12 Mei 1848 no 178 mededeeling bevattende aangaande de verpleging der beide kinderen van Maatje van Maldegem armlastig in deze gemeente, neemt bij deze de vrijheid ter kennis der stedelijke Regering te brengen dat hetzelve niet ongenegen is om aan de aanvraag de armbestuurs van Souburg ten opzigte van de verpleging van bovengenoemde kinderen, in deze  voege te voldoen dat hetzelve  de achtenveertig gulden door Maatje van Maldegem aan Dames Roelofs bij wien deze kinderen verpleegd worden , toegezegd tot zestig gulden zal aanvullen, benevens de onkosten voor de allernoodzakelijkste kleedingstukken met eerbiedig verzoek dit ter kennisse van bovengenoemd Armbestuur van Souburg te willen brengen.

Het Diaconie Armbestuur

Van Arnemuiden voornoemd

H:Haesebroeck pres.

J.Westerweel pr. diak

Een afschrift hiervan aan Den Heer Burgemeester van Souburg.

Arnemuiden den 8e Augustus 1848

Het Diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden meent met eerbied ter kennisse der stedelijke regering te moeten brengen, dat hetzelve onlangs een missive van den Heer J. Oversluijs ontvangen heeft, waarin genoemde Heer zich beklaagt, de pretentie van f.3,88 ten laste van M. J. Schroevers, armlastig in de gemeente van Biervliet  nog niet ontvangen te hebben, met verzoek onze pogingen tot voldoening dezer pretentie te willen aanwenden waarom het armbestuur te dezer stede de stedelijke regering eerbiedig verzoekt, het gemeentebestuur van Biervliet te willen herinneren aan deze pretentie die bij de voldoening aan het armbestuur onbetaald  is gelaten.

Het Diakonie Armbestuur

Van Arnemuiden voornoemd

H:Haesebroeck pres.

J:Westerweel pr. Diak.

Met potlood: deze pretentie is reeds in 1847 voldaan door het Gemeente Bestuur van Biervliet, en bij het Armbestuur ontvangen; hierover mondeling gesproken.

Arnemuiden den 7 Augustus 1848

Het Hervormd Diaconie Armbestuur heeft de eer UEA de drie staten van Begrooting over den jare 1849 toe te zenden.

Namens het Hervormd Diaconie

Armbestuur van Arnemuiden

H: Haesebroeck

Middelburg den 7e Augustus 1848

Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.

De Secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland

Vis

Middelburg den 8 Augustus 1848

Onderwerp: Benoeming

Ik heb de eer UEA mede te deelen, dat het ZM bij besluit van den 26 Julij ll no 122 heeft behaagd te benoemen: tot bewaarder van de hijpotheken en het kadaster te Middelburg de heer J.J. Backer van Leuven, thans Inspecteur der registratie te Nijmegen, en zulks ter vervanging van Jonkh. C.A. Bethaan Macaré benoemd tot ontvanger der registratie te Utrecht; en tot ontvanger der registratie voor de burgerlijke acten en successie regten, in eerstgemelde stad, en den heer J. Willars thans te Hoorn, mede ter vervanging van bovengenoemden Jhr. C.A. Bethaan Macaré.

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Extract register van Besluiten B & W van Middelburg

Den 11 Augustus

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                 f.8,00

Rogge                   5,35

Periode 14 t/m 20 Augustus 1848

Extract etc

Becius secretaris

NB. De prijs van het brood stijgt nog steeds.!

Arnemuiden den 12 Augustus 1848

Aan de Heer Kommandant van het halve Batt: Reserve  Schutterij  in Walcheren

Onderwerp: Inzending bijzondere rol

In voldoening aan art.4 van ZM besluit van den 7 Sept 1821 hebben wij de eer hierbij aan UEG te doen toekomen de bijzondere rol der Schutterij dezer Gemeente  van de loopende jaar mitsgaders vier ontslagen der manschappen welke in het jaar geregtigd zijn wegens volbragten tienjarige deinst volgens  art 25 der Wet van den 11 April 1827 SB 17 te worden ontslagen met verzoek dezelve aan de belanghebbende te willen doen uitreiken.

De Burgemeester

CDB

Ontslagenen

Adriaan Meerman

Jacob J. de Nooijer

Cornelis van Eenennaam

Jacobus Jobse

Arnemuiden den 14 Augustus 1848

Aan Zijne Excie den Heere Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Afloop Schutterij

De inschrijving, loting beoordeeling der vrijstellingen, opmaken der ??? inlijving der  manschappen en opzending van de bijzondere rol der Schutterij dezer Gemeente voor dit loopende jaar, geregeld ten uitvoer gebragt zijnde hebben wij de eer in voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 8 Mei jl PB no 50 daar van kennis te geven.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 11 Augustus 1848

Onderwerp: Kleedingstukken Veldwachter

Ik heb de eer UEd. kennis te geven dat ten behoeve van den Veldwachter uwer stad zijn aangemaakt de kleedingstukken op het hierbij gaande reçu breeder omschreven, en dat de bedoelde kleedingstukken tegen overlegging van dat reçu door UEd. naar vereisch onderteekend aan het provinciaal Gouvernement kunnen worden afgehaald.

De Staatsraad Gouverneur

Van de provincie Zeeland

Sprenger

Lid van GS

Middelburg den 14 Augustus 1848

Onderwerp: Mutatie Miliciens

Ik heb de eer UEd. hiernevens te doen toekomen eene naamlijst van Miliciens, welke op de eene of andere wijze van het Korps, waarbij zij dienden, zijn afgegaan.

Ik verzoek UEd. van het voorgevallene met de Miliciens, voorkomende op genoemde lijst, aanteekening te doen, op de alphabetische lijsten der betrokkene Ligtingen en op het Register van ingelijfden, model litt. Uwer Stad.

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Bij deszelfs afwezendheid

Sprenger

Lid van GS.

Naamlijst van Miliciens, welke van de Korpsen, bij welke zij diende, op de eene of andere wijze zijn afgegaan, of met welke veranderingen zijn voorgevallen.

Van Eenennaam  loteling ligting 1846 6e Regiment Infanterie; 2 Junij 1848 gepasporteerd wegens lighaamsgebreken ontstaan buiten de dienst.

Middelburg den 14. Augustus 1848

De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland

Bij deszelfs afwezendheid

Sprenger

Lid GS

No 282

PUBLICATIE

Is Provinciaal Blad Buurtwegen & Voetpaden

Zijnde een aanvulling van het reglement op het beheer en onderhoud en de policie der buurtwegen onder de Provincie Zeeland.

        

B & W

Corn: Dan: Baars

t.o Baars

Goes den 16 Augustus 1848

Onderwerp: Alimentatiekosten

Wij hebben de eer UEA hier nevens te doen geworden: de Declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopene half jaar, voor rekening van UEA Gemeente, verstrekte Alimentatie, aan:

M.J. Le Mahieu ad f.11,87

Terwijl deswegen nog te betalen staat over 1847 f.2.56

Met vriendelijk verzoek, om de restitutie van deze voorschotten, met alle Convenablen spoed, wel te willen bevorderen, ten einde die Administratie over gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend. Voor al wat betreft het verschuldigde over het voorgaande jaar.

B & W der stad Goes

Handtekening

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland.

Vrijdag den 11 Augustus 1848

Subsidie uit de provinciale fondsen van een som van f.13,40 ten behoeve van het gemeentebestuur van Arnemuiden betaalbaar te stellen bij mandaten op den Arrondissements Betaalmeester te Middelburg.

Toezenden aan B & W van Arnemuiden met uitnoodiging de goede ontvangst aan deze vergadering te berigten en de zegelregten dier mandaten ad f.1,38 ter provinciale griffie over te maken.

Extract etc

De Griffier der Staten

Slegt

Extract uit het Register van Besluiten van B & W van Middelburg

Den 18 Augustus 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe               f.8,15

Rogge                 5,35

Periode  21 t/m 27 Augustus 1848

Extract etc

Becius secretaris

NB Prijs van het brood stijgt nog steeds !

Middelburg den 17 Augustus 1848

Onderwerp: Verplegingskosten Bedelaars

Ik heb de eer aan UEA hiernevens te doen toekomen extracten uit de rekeningen der verschuldigde verplegingskosten, mitsgaders der vervangings en transportkosten van bedelaars, welke ten laste van uwe stad gedurende het jaar 1847 in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn verpleegd, uit welke extracten UEA zullen bekend worden, met het juiste bedrag der door Uwe stad verschuldigde sommen, alsmede met hetgeen door uwe stad na de bereids daarop bij voorschot gedane betalingen, nog verschuldigd is, welks verschuldigde ten behoeve van Uwe stad uit derzelver aandeel in de algemeene plaatselijke belasting zal worden betaald, om naderhand op de gewone wijze met dezelve te worden verrekend , onder opmerking dat het nog verschuldigde bedrag op den post van onvoorziene uitgaven bij de plaatselijke begrooting van het loopende jaar toegestaan, zal kunnen worden geimputeerd.

Bij eventuele bedenkingen  voor den 30 dezer melden. Zo niet, houd ik het ervoor dat ze er niet zijn.

De Staatsraad Gouverneur

Van den Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Arnemuiden

2858 Grootjans Klaas Joosse dag van aankomst 20 Maart 1847 overleden 27 Junij; 100  dagen : f.19,85 ;aanmerkingen : zwakte

2135 Huissoon Jannetje: idem  287 dagen f.27,55

Transport vervangingskosten: f.66

Samen : f.113,40; gestorte som f.103,15; nog verschuldigd f.10,25

Staat van verschuldigde wegens het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van naar Ommerschans opgezondene  bedelaars gedurende het jaar 1847 Provincie Zeeland

Arnemuiden

3135 Huissoon J gemeente van waar opgezonden: Middelburg; verschuldigde sommen : f.18-

2858 Grootjans K.J.    idem                                                              idem                            f.18-

Samen f.36.

Idem staat maar nu voor vervangingskosten

2135 Huissoon J. Arnemuiden onderst. Domicilie ; verschuldigd   f.15-

2858 Grootjans K.J.       idem                                      idem             f.15-

Samen f.30-

Middelburg den 22 Augustus 1848

Voornemens zijnde mij, op morgen  14 dagen naar Holland te begeven, heb ik de eer UEA bij dezen door  mij geviseerd, weder te zenden de rekening van het geleverde meublement voor de nieuwe school, terwijl het mij aangenaam zal zijn, nader te mogen vernemen, wanneer en hoe de schoolinwijding zal plaats hebben: zullende het mij zeer welkom zijn, indien dezelve kon geschieden op eenen donderdag, vrijdag of zaturdag, dewijl ik de 3 voorgaande dagen der week bezet ben voor andere ambtsbezigheden.

De Schoolopziener in het 1e district der Provincie Zeeland

Adr; P. Van Deinse

Arnemuiden den 1 September 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Ter voldoening aan het slot van UEGA resolutie van den 24 Maart jl no 29 hebben wij de eer bij deze aan UEGA te doen weten de door den Heer Schoolopziener geviseerde rekening van de door ons met overleg van ZE aangeschafte schoolmeubelen opgemaakt volgens de daarvan geformeerde begrooting door den Opzigter bij de Waterstaat Boudrez en vergezeld van een gezegelde declaratie van  belanghebbenden hebbende de aanschaffing der meubelen op de menagenste wijze plaats gehad, daar sommige benoodigdheden als de toegezegde som ontoereikend niet zijn aangemaakt en alzoo verpligt gebruik te maken van het aanwezige in het oude schoolgebouw, verzoekende wij UEGA alsnu ons in staat te willen stellen de uitbetaling dier kosten aan den aannemer te kunnen doen plaats hebben.

De Burgemeester

CDB

Aan de Heer Schoolopziener

Wij hebben het genoegen UEd. te kunnen berigten dat door de Raad dezer stad is bepaald geworden dat de inwijding van het nieuwe schoolgebouw alhier zal plaats hebben op vrijdag den 15 September eerstkomende, bij welke gelegendheid wij UEd namens den Raad vriendelijk uitnoodigen daar bij tegenwoordig te zijn  en verzoeken om ten dien einde des voordemiddags ten 10 uur ten stadhuize alhier te willen verschijnen om gezamentlijk vandaar met de regering, de plaatselijken schoolmeester den opzigter en Aannemer ons naar het nieuwe schoolgebouw te begeven, de schoolgasten met het schoone gebouw geluk te wenschen en  hun tot een naarstig gebruik van schoolgebouw aan te sporen en na uitreiking aan elk hunner van datgeen den Raad aan dezelve heeft toegedacht ons weder te begeven ten stadhuize ten einde van de daar aangebodenen Ververscing een vriendschappelijk gebruik te maken.

De Burgemeester

CDB

Extract Register van besluiten B & W van Middelburg

Den 25 Augustus 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                          f.9,00

Rogge                            5,60

Periode  28 Augustus t/m 3 September 1848

Extract etc

Becius secretaris

NB. Plotseling een behoorlijke verhoging van de graanprijs stellig in verband met de aantasting van de aardappelen door de z.g. aardappelziekte.

Dat is nog niet af te zien van de prijs van het brood.

Arnemuiden 28 Augustus 1848

Een brood van 2 oncen              3 ½ cents

Idem                5 oncen               9 cents

Idem              10 oncen              18 cents

Idem              15 oncen              27 cents

Idem              20 oncen              36 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn:Dan: Baars

Middelburg den 25 Augustus 1848

Onderwerp: Armwezen.

Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer stad wordt op last dier administratie sedert den 17.dezer maand Genees-en Heelkundige hulp verleend  aan het Kind van Pieter Poppe, die blijkens een bij voornoemd Armbestuur overgelegd Certificaat onvermogend is om zelf in de kosten daarvan te voorzien .

Deze persoon volgens volgens  de bij onze missive van den den 20 Jan 1846 toegezonden in Uwe stad armlastig zijnde,hebben wij de eer UEd. van deze verleende hulp kennis te geven; zullende bijaldien tegen  de erkenning dier armlastigheid  geene overwegende bedenkingen door UEd. worden ingebragt, de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd,na den afloop der ziekte aan UEd. worden toegezonden.

B & W der stad Middelburg

Paspoort van Grijpskereke

Becius secretaris

Arnemuiden den 28 Augustus 1848

Aan de Commissie van Landbouw

Wij hebben de eer hierbij aan UEd. te doen toekomen een aanvraag voor de ophanden zijnde keuring der Springstieren van C: Oreel Landman wonende alhier met verzoek   UEd. de noodige order gelieve te stellen, deszelfs stier in die keuring mag begrepen worden.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 28 Augustus 1848

Het bedrag der houtverkooping over den jare  1847, zoo ook op weinige posten  na van 1848 ingevorderd zijnde heb ik de eer UEA te verzoeken daarvoor als in 1845 en 1846 de gewone  belooning van 5 pct perceptie kosten te willen toekennen, en de noodige autorisatie aan GS aan te vragen,zulks uit de onvoorziene uitgaven in de Stedelijke begrooting van dit jaar voorkomende te mogen uitbetalen.

De Stedelijken Ontvanger te Arnemuiden

Baars

Het Diaconie Armbestuur der Hervormde gemeente van Arnemuiden geeft met den meesten eerbied te kennen dat er alsnog ten behoeve van Adriana de Ridder weduwe Schroevers te Dordrecht te betalen is eene som van f.50- en verzoekt het EA Bestuur in staat te mogen worden gesteld daaraan te kunnen voldoen met bijvoeging van de eerbiedige en ernstige bede om bij de HEGA de finanteele toestand van het armbestuur van Arnemuiden te willen bekendmaken  en of het hun EA  de volle honderd en zestig gulden te schenken, uitgetrokken op de begrooting voor 1848 ten behoeve van bovenvermelde weduwe het armbestuur  wil geen meerder drangreden, ter verkrijging van dit  gunstbewijs aanwenden,daar hetzelve de groote weldaden armen en armbestuur door Heeren GS bewezen gedurig herinneren mag.

Het Diaconie-Armbestuur voorn.

H: Haesebroeck, pres.

J:Westerweel

Arnemuiden den 1 September 1848

Aan Heeren GS

Onderwerp: Aanvrage subsidie

Bij missive van het Diaconie Armbestuur van gisteren, geeft het ons te kennen dat hetzelve ten behoeve van A. de Ridder aan het krankzinnighuis te Dordrecht nog verschuldigd is, de som van vijftig gulden met verzoek in staat te mogen gesteld  worden voorschreve som waartoe reeds lang verzogt is te kunnen betalen, daarbij verder verzoekende onaangezien deze vrouw overleden is, en het bovengemelde de laatste onkosten zijn, UEGA uit aanmerking van den min gunstigen staat derzelver finantiën de toegezegde subsidie van f.160; geheel mogten gelieve uit te betalen.

Tot voldoening van bovengemelde uitnoodiging zijn wij zoo vrij UEGA  eerbiedig te verzoeken aan ons de tot heden achtergebleven ordonantiën der jaarlijksche Provinciale subsidiën van f.160- toegezegd zoo voor krankzinnige als bedelaars bij UEGA resolutie van den 13 Aug 1841 no 18 bij gelegendheid van het pensioneeren van den onderwijzer, te doen toekomen, ten einde voorschreve armbestuur tot de voldoening van bovengemelde schuld te kunnen in staat stellen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 2 September 1848

Extract uit het Register van Besluiten van B & W van Middelburg

Den 1 September 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                  f.9:75

Rogge                 f: 6:00

Extract etc

Becius secretaries

Arnemuiden den 4.September 1848

Zetting van het Brood in de gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                      3 ½ cents

Idem                5 oncen                       9 ½ cents

Idem               10 oncen                     18 ½ cents

Idem               15 oncen                     27 ½ cents

Idem               20 oncen                     37 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars

NB nog steeds is de verhoging van de graanprijs niet af te zien aan de prijs van het brood.

Arnemuiden den 2 September 1848

Onderwerp: Onvoorziene uitgaven

Door den raad dezer stad is in hare vergadering van 29 Aug. L.l aan den stedelijken ontvanger voor zijne veranderde en moeijlijke werkzaamheden gehad?? bij de verkooping en invordering der boomen in den jare 1847 en 1848 toegekend eene gratificatie geevenredigd naar zijn ??????? loon, ten bedrage  van f.15,70 en wel ten gevolge ten jare 1845 door UEGA zulks in zijne belooning niet is goedgekeurd echter aan den raad overlieten, denzelven voor die werkzaamheden eene gratificatie toe te kennen, met eerbiedig verzoek de noodige autorisatie te verleene op gemelde gratificatie te mogen voldoen uit den post van onvoorziene uitgaven over dit jaar in de begrooting goedgekeurd.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 2 September 1848

Aan Heeren S van Zeeland

Onderwerp: Armbegrooting.

De Collecten & vrijwillige giften zijn door ons gebragt zooals die blijkens de aan UEGA ingezondene rekening over  1847  hebben opgebragt.

De subsidie van de gemeente  is gesteld naar gelang derzelver behoeften.

De bestedingskosten der weezen, is iets verminderd door dien op dezelve zijn gebragt twee personen den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben welke  onzens inziens genoegzaam in hun eigen onderhoud  kunnen voorzien, en waarvoor wij mitsdien geen vrijheid hadden iets voor uit te trekken.

Met betrekking tot de weezen wenschen wij wel eenige veranderingen te maken en hebben uit dien hoofde de gevraagde sommen voor sommige toegelaten?? welke anders wel eenige vermindering zoude kunnen ondergaan.

Gaarn wenschten wij dezelve als onder de directie van twee personen te stellen en daarvoor met UEGA goedkeuring een huis te hunnen op te koopen daar wij vermeenen zulks ten groot voordeel voor onze finantien zoude weezen, aangezien er onder het aanwezige getal 12 gevonden worden, die op de weverij kunnen geplaatst worden, dan bij de aanschaffing van dit een en ander, zouden er zeker fondsen benoodigd zijn,die wij uit de stedelijke kas niet in een jaar zouden kunnen opleggen,weshalve wij alvorens de voordragt derzelve in een deliberatie van den raad, aan UEGA zouden inzenden, gaarn zouden vernemen of wij tot dat einde uit de Provinciale fondsen, niet een renteloos voorschot zouden kunnen bekomen, met bepaling van een jaarlijkschen afleg, terwijl  wij tusschentijdss met het Armbestuur de kosten ter verkrijging van het verlangde doel zullen doen opnemen,,met eerbiedig verzoek UEG met den  staat van ons armweezen  bekend, ons zoo mogelijk daarin zich gelieven te ondersteunen.   

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 4. September 1848.

De Schoolopziener maakt volgaarne gebruik van de uitnoodiging van het stadsbestuur uitgegaan.op den 15e dezer maand.

Adr.P.van Deinse.

Is een gedrukte publicatie van GS betrekkelijk de heffing van retributie voor het gebruik van den steiger aan den Veerdam van het Veer van Wolfaartsdijk & Cortgene

B & W

Corn: Dan: Baars

t.o.

Baars

PUBLICATIE

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat ZM voor de werving van manschappen voor het  Indische leger meerdere gunstige ?????/faciliteiten? heeft gemaakt, zoodat geboren Nederlanders voor niet minder dan 6 jaren dienstnemende respectivelijk op veertig en tien gulden f.40- en f.10-te verhoogen, terwijl door het Departement van Oorlog bij hunne aanneming, al dadelijk voor de de opzending naar Harderwijk een gedeelte van het handgeld ten bedrage van f.12- zal kunnen worden uitbetaald.

Wordens een iegelijk uitgenoodigd daartoe inclineerende zich ter secretaris alhier aan te melden,ten einde de meerder gunstige bepaling in den jare 1848 vastgesteld te worden medegedeeld.

De Burgemeester

CDB

Extract Register besluiten van B & W van Middelburg

Den 8 September 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                  f.9,00

Rogge                    5,25

Periode 11 t/m 17 September 1848

Extract etc

Becius, secretaris

Arnemuiden den 11 September 1848

Een brood van 2 oncen                  3 ½ cents

Idem                5 oncen                  9 cents

Idem               10 oncen                18 cents

Idem               15 oncen                27 cents

Idem                20 oncen               36 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester

Corn: Dan: Baars.

Alphabetische lijst van PERSONEN welke te Arnemuiden f.40,00 en daarboven betalen  in de grondlasten en verdere Rijks-belastingen ( het Patentregt daaronder niet begepen) en welke behoudens andere vereischten volgens het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten van Zeeland, stemgeregtigd, en alzoo bevoegd zijn, om aan de Kiezers-vergaderingen,ter benoeming van leden voor de Nieuwe Kamers der Staten-Generaal , deel te nemen.

Adriaan Adriaanse

Baars Cornelis Daniel

Boogert Antheunis   rentenier : voor zijn vrouw J.C. Wisse  ingevolge art 30 ?? 

Eenenaam Az Laurens broodbakker

Eenennaam Frans van     idem

Eenennaam Abraham van  rentenier

Joosse Jan Bernard   Karoter

Kraamer Pieter  Kleermaker

Schoonenboom Jacob   Landman

 

Bovenstaande is het gevolg van bij de Tweede Kamer aangenomene wetsontwerp tot herziening der grondwet.

Arnemuiden 12 September 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Visering verlofpassen

Ter voldoening aan Uwe Excie circulaire dd 25 Julij  hebben wij de eer hierbij visering aan Uwe Excie te doen toekomen, de verlofpassen van 3 miliciens: M. Grootjans; F. Marteijn; J.Jobse van den ligting van 1845 met onbepaald verlof naar hunne haardsteden geretourneerd

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 8 September 1848.Aan den Ontvanger wordt evenals vroeger eene gratificatie ten bedrage van f.15,70 toegekend met verzoek om autorisatie om de voorschreve som te voldoen uit den post voor onvoorziene uitgaven bij de Stedelijke begrooting voor het loopende jaar toegestaan.

De Griffier der Staten

Slegt

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg

Den 15 September 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                 f.9,00

Rogge                   5,00

Periode 18 t/m 24 September 1848

Extract etc

Becius secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 8 September 1848

Is goedgevonden ter bestrijding van de kosten van verpleging van het Armbestuur over1848 m..t. wijlen A.A. de Ridder een subsidie van vijftig gulden uit de provinciale fondsen te verleenen.

De Arr. Betaalmeester te Middelburg heeft ten aanzien hiervan een mandaat ontvangen tot onderhoud  van behoeftige krankzinnigen.

Het is geenzins de bedoeling de toegelegde subsidie van f.150 uit de Prov. Fondsen ter tegemoetkoming in de uitgaven voor verplegingskosten van bedelaars of van eene krankzinnigen tot het volle bedrag te verstrekken ook dan wanneer die kosten beneden  dat bedrag zouden zijn.

Etc,

Extract etc

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden den 19 September 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Redding schipbreukelingen

Ter voldoening aan uwe Excie missive van den 18 dezer hebben wij de eer Uwe Excie te beigten dat wij reeds bij onze missive op den 18 Mei jl no 182 hebben voldaan aan den inhoud van Uwe Excie missive van den 11 bevorens  en welke missive mitsdien niet aan deszelfs adres zal geworden maar waarschijnlijk verloren zijn zoodat wij hieronder copijelijk daarvolgen hetgeen wij toen aan Uwe Excie hebben berigt

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 11 September 1848

Onderwerp: Schadeloosstelling voor het redden van schipbreukelingen.

Door UE nog niet voldaan zijnde aan het gevorderde bij mijne missive van den  11 Mei  heb ik de eer  UEd te verzoeken mij uwe rescriptie ten spoedigsten te doen geworden.

De Staatsraad , Gouverneur van de provincie Zeeland.

Van Vredenburch

 Arnemuiden den 27 September 1848

Aan den Heere Staatsraad Gouverneur

Onderwerp: Voorzorg bij het ontstaan der cholera

Bij den ontvangst Uwer Excellentie Kabinets Schrijven van den 19 dezer maand no 349, zijn wij dadelijk overgegaan tot een naauwkeurige nalezing der in den jare  1841? etc  ontvangene aanschrijvingen betrekking hebbende tot de alstoen heerschende cholera Morbus; en hebben in voldoening van eerstgemelde schrijven de eer Uwe Excie te kennen te geven dat noch binnen noch buiten de kom der Gemeente eenig geschikt locaal te vinden is, om bij een onverhoopt ontstaan dier ziekte de onvermogende te verplegen, doch dat wij in dat geval, evenals in het jaar 1843 bij de alstoen in deze Gemeente geheerscht hebbende Epidemie aan de Heeren Salomonson te Middelburg zouden verzoeken om voor tijd en wijle te mogen gebruiken de weverij van callicots alhier, welke alstoen, daarvoor  zeer geschikt is bevonden en bij welke gelegendheid wij door de welwillendheid van het Stedelijk Bestuur van Middelburg kosteloos van de noodige kribben zijn geholpen, waarvan wij echter twijfelen indien die ziekte tot ons mogt overkomen als zijnde dezelve meer algemeen heerschende, of wij daarop wel zouden kunnen rekenen, doch in dat geval alsdan verpligt zouden wezen die op het minst kostbaar te moeten aanschaffen, gelijk alle andere daartoe vereischt wordende benoodigdheden.

Dat wij mede al aanstonds hebben geformeerd een lijst zoo van 26 mannelijke als 26 vrouwelijke  ziekoppassers en een getal van 20 personen tot het ter aarde bestellen der aan die ziekte overleden onvermogende personen.

Dat wij de noodige bevelen hebben gegeven tot het behoorlijk zuiver houden van straten & gooten alsmede tot het ledigen der zoo binnen als buiten de Gemeente gevonden wordende asch & vuilnisbakken, zoo die Gemeente, als aan particulier personen behoorende.

Dat wij de beide alhier woonachtige geneesheeren, van het onderhavige geval kennis gevende UActbare hebben aangezocht,om bij het ontstaan dier ziekte tegen eene geringe toelage  de onvermogende te verplegen, en welke beide huizen.heeren?? tot ons genoegen zich bereid hebben verklaard zich daartoe te laten vinden.

En ten slotte biddende wij God die alleen in staat is ons  van deze ramp af te wenden, het hem zal mogen behagen onze gemeente en ons dierbaar vaderland van die vreselijke  zucht?/ziekte genadiglijk zal gelieven te verschoonen.

De Burgemeester

CDB

Lijkbezorgers van personen aande cholera Morbus overleden.

Piet Kraamer

Jacob Schoonenboom

Johannis de Meulmeester

Hubregt van de Putte

Klaas Meulmeester

Jacobus Meerman

Cornelis Kraamer

Paulus Joosse

Laurens van Eenennaam

Jacob Marteijn

Abraham Marijs

Anthonij de Mol

Simon Janse

Pieter Boone

Simon Koets

Pieter Kleinepier

Jacob Maartense

Jacobus Bliek

Janis de Hamer

Jan Jasperse

Lijst der mannelijke ziekoppassers

Pieter de Rijke

Pieter Hollebeek

Marinus Knuit

Jacob Dingemanse

Jan Marijs

Dirk Beeckman

Abraham Sturm

Jozias Joosse

Pieter de Meulmeester

Paulus van de Woestijne

Cornelis Perduin

Simon Janse

Adriaan Brunke

Abraham Theune

Jacobus Dommisse

Jan Ventevogel

Marinus Beekman

Willem Adamse

Lieven Meulmeester (bil)

Cornelis Leendertse

Jacobus  de Nooijer ( terluiks??)

Blaas Grootjans

Klaas Huiszoon

Marinus van Belzen

Job Jacobse

Lieven Adriaanse Meulmeester.

Lijst der Vrouwelijke ziekoppassers

Josina Kakebeke

Susanna Knuit

Jannetje Hollebeek

Adriana Klaase

Tannetje de Meulmeester

Grietje Buster

Janna Siereveld

Maria Meerman / de oude /weduwe

Maria Meerman, wed.M.Schroevers

Adriana Klaasse ( de Mol)

Aria Gilde

Laurina Leendertse

Adriana Blok

Clasina Meulmeester

Janna Engelse wed. Ventevogel

Maria de Mol

Maria Timmerman

Jannetje Sierveld

Janna Willeboordse

Adriana  Castel / wed. Broeke?)

Jacomina Vinke

Janna Six?

Pieternella Meulmeester

Catharina Johanna Huissoon

Neeltje Siereveld

Grietje Klaase ( ( ?  de Quelerij)

Middelburg den 19e September 1848

Onderwerp: Maatregelen tegen de Cholera

Zie boven: maatregelen die genomen zullen worden bij uitbreken van de Cholera.

Het gaat er in de eerste plaats om te voorkomen dat de besmetting weinig kans maakt door extreme voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de hygiëne en het bactrievrij maken van voedsel en water door verhitting. Etc

Middelburg den 16 September 1848

Onderwerp: retour verlofpassen

Ik heb de eer UEd. hiernevens toe te zenden, door mij geviseerd de verlofpassen van Marinus Grootjans, Jacob Jobse & Frans Marteijn behoorende tot uwe stad mij tot dat einde nevens Uwe missive van den 12e dezer no 313 geworden.

De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland

Van Vredenburch

Middelburg den 21 September 1848

Onderwerp: Rapporten wegens de zuivering van rupsennesten .

Het rapport wegens de op het grondgebied uwer stad in het laatste voorjaar plaats gehad hebbende wering van rupsen en rupsennesten , vervat in uwe missive van den 25. Mei jl bezit die volledigheid niet, als waardoor hetzelve zoude kunnen geacht worden te voldoen aan het voorschrift voorkomende aan het slot mijner circulaire van den 14 Febr. 1827, als worden daarin onder anderen  geen gewag gemaakt van de uitkomst welke de handhaving der wet van 26 Ventôse 4e jaar heeft opgeleverd.

Ofschoon ik voor ditmaal met dat  rapport zal genoegen nemen, vermeen ik UEA echter op gedacht voorschrift te moeten oplettend maken, met uitnoodiging om aan de volgende gelijksoortige rapporten zoodanige volledigheid te geven, als ter voldoening aan dat voorschrift wordt vereischt..

De Staatsraad Gouverneur

Van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg

Den 22 September 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                  f.9,25

Rogge                    5,25

Periode 25 September t/m 1 October 1848

Extract etc

Becius, secretaris

NB. De prijs van het graan is weer gestegen

Extract Register Besluiten van B & W van Middeburg

Den 29 September 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                   f.9,10

Rogge                     5,25

Periode 2 t/m 8 October 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden 2 October 1848

Aan den Heere Gouverneur

Onderwerp: Zetting brood

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de maandstaat der zetting van het Brood in deze Gemeente gelijk die naar de Middelburgsche marktprijzen gedurende September jl alhier is geregeld geworden.

De Burgemeester

CDB

NB. Is de prijs van het brood nog niet gestegen??

Arnemuiden den 2 October 1848

PUBLICATIE

Schouwing & Omgang

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door of van wege het Plaatselijk Bestuur alhier op  Woensdag den 13 dezer maand eene schouwing zal plaats hebben op de schoorsteenen ovens en andere stookplaatsen, op het gebruik der nieuwe Ned: Maten & gewigten en op de straten & voetpaden.

Wordende een iegelijk aangemaand om zorg te dragen dat op de deswegens bestaande bepalingen geen overtredingen worden gevonden, daar de nalatigen in deze ingevolge de Wet zullen worden achtervolgd.

De Burgemeester

CDB

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 22 September 1848

Is gelezen eene missive van B & W der stad Arnemuiden van den 1e dezer daarbij onder overlegging eener door den schoolopziener geviseerde specifieke rekening benevens een declaratie wegens aangeschafte schoolmeubelen ter somma van f.310,47 verzoekende tot de uitbetaling dier som in staat te worden gesteld.

In aanmerking genomen zijnde

Is goedgevonden

Het subsidie uit de provinciale fondsen voor het meublement van het nieuw gebouwde schoollokaal te Arnemuiden bij resolutie dezer vergadering van den 24e Maart jl  bepaald op f.300- te vermeerderen met f.10,47 en alzoo nader vast te stellen op f.310,47.

Voor deze som een mandaat ten name van het gemeente bestuur van Arnemuiden op den Arr. Betaalmeester te Middelburg op te maken en dit mandaat met de hiervoren opgenoemde specifieke rekening en declaratie aan B & W  der genoemde toe te zenden met verzoek het zegelregt van hetzelve ad f.0,34 ½ aan de provinciale Griffie over te maken.

Extract etc

Arnemuiden 6 October 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Bedelarij

Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze Gemeente steeds eene aanhoudend toezigt word gehouden op de wering der bedelarij en dat gedurende het 3e kw. dezes alhier niet is gebedeld geworden, noch bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.

Burgemeester

CDB

Idem Idem

Onderwerp: Staat Personeel van het Bestuur

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 5 Mei 1833 PB 119 hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen  de Staat van het personeel van het bestuur dezer Gemeente, zooals die was op den 1e dezer maand, terwijl sedert ons laatste berigt op den 8 October 1847 geene mutatiën hebben plaatsgehad

De Burgemeester

CDB

Staat van het personeel

Baars Cornelis Daniël; jaar van aftreden 1850

Wethouders: van der Weele Joost; jaar van aftreden 1852; Adriaanse Adriaan; jaar van aftreden 1854

Leden van de Raad:Adriaanse Adriaan:1850; Kesteloo Gillis:1850; Meerman Jacobus: 1852; Schoonenboom Jacob: 1852; van der Weele Joost: 1854;van Sweden Adriaan 1854.

Secretaris: Baars Cornelis Jacobus; Ontvanger : Baars Cornelis Jacobus.

Arnemuiden den 6 October 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Verbaal Stedelijken Kas

Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen een verbaal van onze bevinding van den staat der Stedelijke Kas, volgens de bestaande verordeningen door ons op den  4e dezer maand opgemaakt  en geteekend.

De Burgemeester

CDB

OPNEMING  van het KANTOOR van den PLAATSELIJKEN ONTVANGER

IN kas f.328,25 ½

Arnemuiden 6 October 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Aanvraag onvoorziene uitgaven.

Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de gewone staat voor de aanvragen op de onvoorziene uitgaven, gedurende het 3e kwartaal van dit jaar, met eerbiedig verzoek de noodige autorisatie te mogen ontvangen om de daarin vermelde uitgaven te mogen utbetalen.

De Burgemeester

CDB

 Extract Register Besluiten B & W van Middelburg

Den 6 October 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe             f.9,00

Rogge               5,25

Periode  9 t/m 15 October 1848

Extract etc

Becius  secretaris.

Arnemuiden 7 October 1848

In gevolge Art 5 van het KB van den 29 Februarij ll heb ik de eer UEA ter kennis te moeten brengen dat door mij in het afgeloopen 3e kwartaal 1848 geene vaccinatiën zijn verrigt noch voorwerpen aan kinderziekte zijn behandeld.

J. Oversluijs

Heelmeester

Aan het EA bestuur te Arnemuiden.

Naar aanleiding van het besluit van de 29 Februarij 1848 betreffende de meerdere bevordering  van het uitoefenen der vaccinatie, heb ik de eer UEA te berigten dat er door mij in het laatstverloopenen ¼ jaar niet is gevaccineerd geworden, zijnde hiertoe geene aanvraag aan mij gedaan.

J. Noom

Heel-en verkundige

Arnemuiden 9 October

1848

Arnemuiden 13 October 1848

Onderwerp: Inwisseling munten.

BEKENDMAKING

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat op den 29 dezer maand  buiten koers worden gesteld  de voor 25 cents koers hebbende schellingen en zeshalven de één vierde guldens en dat van af maandag den 23 dezer maand tot op Dingsdag den 31 daaraanvolgende bij den Heer Betaalmeester te Middelburg gelegendheid voor de inwisseling zal worden gegeven.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden de 25 October 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Ingezamelde  aardappelen

Ter voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 7e dezer maand PB 105 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de daarbij verlangde opgave der binnen deze gemeente ingezamelde aardappelen welke zeer ongunstig is uitgevallen terwijl het bederf in de late nog steeds voortgaat en alzoo daar weinig van overgehouden zal worden.

De Burgemeester

CDB

OPGAVE VAN HET AARDAPPELGEWAS IN DE STAD ARNEMUIDEN OVER 1848

84 mudden vroege aardappelen

92 mudden late aardappelen  totaal 176 mudden

14 telers van aardappelen, waaronder de secretaris.

Mededeeling omtrent de gang der ziekte

Uitzigt op de bewaring der winteraardappelen in de bewaarplaatsen.

De  ziekte heeft zich vroeger geopenbaard dan in het voorgaande jaar en wel eerst in het vroege soort waar reeds in de maand Mei onder het loof zich doode blaadjes bevonden en dat door ons reeds toen als eene ziekelijke  aandoening of ??? der natuur is aangemerkt, terwijl hetzelve daarna ook in de late is waargenomen beide verschijnselen met zwarte? Inktvlakken? Die van onder aan het blad wit en beschimmeld er uitzagen .

De aanwezige vroege houden zich vrij wel?, doch de late  en dan nog wel heele laatste  houden zich het slegts, en is daarvoor weinig uitzigt  er voor de pootaardappelen zullen overig blijven, voor het overige ???? zeer slecht leesbaar

Uitvoer heeft er geen plaats.

Arnemuiden den 12 October 1848

Het Diaconie Armbestuur dezer Gemeente heeft de eer ,het Achtbaar gemeente Bestuur door dezen ter kennis te brengen dat de gefixeerde som op den staat van Begrooting dezs jaars op het Articul Begrafeniskosten, reeds met f.4—vier Guldens zijn overschreid waarom gem. Diaconie Armbestuur verzoekt om de f.50- vijftig guldens onvoorziene uitgaven ten dien einde ter uitgave te mogen beschikken.

Namens het Diaconie Armbestuur

H:Haesebrouck pres.

Extract Register van Besluiten B & W van Middelburg

Den 13 October 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe      f.9,10

Rogge        5,25

Periode 16 t/m 22 October 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden den 14 October 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Verbaal van schouwing & Omgang

Overeenkomstig art.7 van het reglement op het Bestuur ten platten lande in Zeeland, hebben wij de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen een afschrift van de door ons gedane Schouwing & Omgang binnen deze Gemeente op den 11 dezer maand plaats gehad.

Welke zonder aanmerking  naar genoegen is afgeloopen.

De Burgemeester

CDB

PROCES-VERBAAL van SCHOUWING  EN OPNEMING

Zijnde het resultaat van al het vereiste door ons verrigte , dat sedert ons laatste berigt, zonder onze voorkennis & goedkeuring eenige verandering is gebragt in de alhier bestaande ovens of andere stookplaatsen, dat de zuivering derzelve allerwegen heeft plaatsgehad en de asch & vuilnisbakken door de stad steeds in goede staat worden onderhouden, en waarop eene dagelijksche surveillance plaats vindt, ten einde bij plaatshebbende ontvonking de blussching tot voorkoming van brand te bewerkstelligen.

Dat het onderzoerk van het brood geene bedenking heeft opgeleverd als voldoende  hetzelve aan kwaliteit en gewigt.

Dat in de werkplaatsen niets dan Nederlandsche Maten & gewigten zijn gevonden, alle het kenmerk hebbende van den herijk van 1848.

Terwijl de voetpaden, waterleidingen welke voor het grootste gedeelte door de stad worden onderhouden steeds in voldoende staat zich bevinden, en alzoo bij ons noch op het eene noch op het andere eenige gegronde bedenking zijn voorgekomen

Etc.

De Wethouder voornoemd

J. van der Weele

A:Adriaanse

Arnemuiden 16 October 1848

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Voordragt Zetter

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 15 Maart dezes jaars hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de Staat bevattende de voordragt van zetters voor den jare 1849,, en bestaande uit dezelfde personen tot op heden in den functie voor dit jaar werkzaam allen grondeigenaars en de vereischten bezittende om als zetter te worden benoemd.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 15 October 1848

Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het Certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.

De secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland

Vis.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg

Den 20 October 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe               f.9,10

Rogge                 5,25

Periode 23 t/m 29 October 1848

Extract etc

Becius secretaris

Middelburg den 19 October 1848

Onderwerp: Schade bekomen door J. de Ridder bij het redden van schipbreukelingen.

De bijzonderheden vervat in uwe missive van den 19 September jl no 337, aangaande de schade welke de schipper J. de Ridder bij het redden van schipbreukelingen ten jare 1845 aan zijn vaartuig heeft bekomen, door mij aan Zijne Excie der Minister van Binnenlandsche Zaken zijnde medegedeeld, is mij bij deszelfs missive van den 13 dezer te kennen gegeven dat daargelaten de moeijelijkheid, om, wanneer er overigens al termen gevonden konden worden om in het door voormelde de Ridder gedaan verzoek te treden, de juistheid van de opgave der geledene schade te constateren, er, op de begrooting van het Departement van Binnenlandsche Zaken, geene fondsen zijn aangewezen waaruit de verlangde gratificatie zoude kunnen worden gevonden “, weshalve de Minister voornoemd, zwarigheid moet maken om aan het door mij gedane voorstel, om de Ridder ter bekoming eenre gratificatie aan ZM voor te dragen, gunstig gevolg te geven.

Ik heb de eer UEd. te verzoeken om den belanghebbende van het vorenstaande te doen kennis dragen.

De Staatsraad Gouverneur

Van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Arnemuiden den 26 October 1848

Onderwerp: Alphabetische Lijst kiesbevoegde.

PUBLICATIE

B & W  der stad Arnemuiden, maken bekend dat van heden af tot en met den 2e November aanstaande van den morgen ten 10 tot ten 4 uur des nademiddags ten stadhuize alhier voor een iegelijk ter lezing ligt, een Alphabetische lijst van kiesbevoegden in deze Gemeente, welke zonder inbegrip van het patent  in de Grond en verdere  directe rijksbelasting f.40= en daarenboven betalen en alzoo bevoegd zijn om deel te nemen aan de Kiesvergaderingen ter benoeming van leden voor de Nieuwe Kamer der Staten Generaal met uitnoodiging om binnen acht dagen na de afkondiging dezer, bij het Bestuur alhier in geschrift en vrij van zegel in te dienen de bezwaaren welke tegen die lijst zich mogten voordoen, waarop ten spoedigsten door hetzelve zal worden beslist en andermaal ter algemeene kennisgeving ter nedergelegd worden.

De Burgemeester

CDB

Alphabetische Lijst

9 kiesbevoegden

Adriaanse Adriaan   Landman.

Baars Cornelis Daniel Burgemeester

Boogert Anteunis   Rentenier

Eenennaam Laurens van    Broodbakker

Eenennaam Frans van         idem

Eenennaam Abraham van   Rentenier

Joosse Jan  Karoter     teler van kroten/ bieten etc ??

Kraamer Pieter   Kleermaker

Schoonenboom Jacob Landman

Aldus finaal opgemaakt etc

B & W

Corn: Dan: Baars

t.o. Baars

Arnemuiden den 30 October 1848

Aan den Griffier der Staten van Zeeland

Onderwerp: Aanvrage materieel

Voor de aanstaande verkiezing der leden van de eerste en tweede Kamers der Staten Generaal hebben wij de eer voor het onder Kiesdistrict van Arnemuiden  UEG te verzoeken voor die werkzaamheden aan ons het noodige materieel te doen toekomen, als vijf en dertig oproepingsbrieven, twee stembussen met de benoodigde sloten, vijf en dertig stembiljetten voor de tweede Kamer en zulks tengevolge het voorgeschrevene bij besluit van HEGA dd 20 October jl PB 109

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 22 November 1848

Onderwerp: Finaal sluiten lijst kiesgeregtigden

PUBLICATIE

B &W der stad Arnemuiden maken bij deze  aan de ingezetenen bekend dat door den Stedelijken Raad op heden finaal is opgemaakt en geslotene de naamlijst der kiesbevoegde in deze Gemeente en dat opgemelde lijst opnieuw voor een eigelijk ter algemeene kennisneming ten stadhuize is ter nedergelegd tot den 29. Dezer maand van den morgen tien tot des nademiddags ten vier uuren. De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 23 November 1848

Aan het Stedelijk bestuur van Middelburg

Hoofdplaats van het Hoofd Kiesdistrict in Zeeland

En Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Lijst Kiesgeregtigden.

Korte samenvatting i.v.m een storing van de computter

Het blusmatereriaal van de brandweer is gekeurd; exercities gehouden; proces vebaal aan de gouverneur is uitgebragt; publicatie is gedaan overde verpachting van het Veer op Nieuwland..

De  broodprijs op 27 October 1848  is voor tarwe  f.9,00 en voor Rogge  F.5,25

Periode 30  oktober t/m 5 November 1848

Extract Register Besluiten B & W vanMiddelburg

Den 3 November 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe    f.8,80

Rogge      5,25

Extract etc.

Becius secretaris

De Bastiaan de Langepolder is definitief bestemd als te behoren tot de Gemeente Arnemuiden volgens KB van 7 October 1848.

Extract Register van Besluiten van B &  W van Middelburg

Den 10 November 1848

De prijs der metrieke mudde 

Tarwe       f.8,90

Rogge         5.25.

Extract etc

Becius

Secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 27 October 1848

Rapport gedaan over de rekening van de gesubsidieerde Hervormde Diaconie Armbestuur te Arnemuiden

Is goedgevonden

Deze goed te keuren behoudens de daarin gebragte wijzigingen of aanmerkingen.

o.a over de begraafniskosten.

De Griffier derStaten

Slegt

Arnemuiden den23 November 1848

Aan den Kerkenraad te Arnemuiden

Onderwerp: Armrekening

Wij hebben de eer hierbij aan UE. Te doen toekomen de door HEGA goedgekeurde rekening van het Diaconie Ar,bestuur over den jare 1847 met opmerking dat de af en overschrijvingen van het beschikbaar geblevene  op sommige allocatiën in dier voege had behooren te zijn geschied , dat op het Artikel Begrafeniskosten had behooren te  zijn overgebragt,hetgeen voor dat onderwerp uit den post van restitutie van alimentatie aan vreemde Armbesturen, is kunnen worden bestreden  met aanbeveling om de af en overschrijvingen in het vervolg zoodanig te bewerkstelligen dat het duidelijk blijke hoeveel voor ieder onderwerp is uitgegeven.

De Burgemeester

CDB

Extract uit het Register van Besluiten van B & W

Den 17 November 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe             f.8,75

Rogge               5,25

Periode 20  t/m 26 November 1848

Extract  etc

Secretaris Becius

Arnemuiden 20 November 1848

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden

Prijs der mudde tarwe f.8,75

Een brood van 2 oncen                  3 ½ cents

Idem                5 oncen                   9 cents

Idem               10 oncen                 17 ½  cents

Idem               15 oncen                   26  cents

Idem               20 oncen                   35 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.

Corn:Dan: Baars

Middelburg , den 7 November 1848

Onderwerp: Verpleging van Adriana Schroevers

Op schriftelijk aanzoekvan de  Stads geneesheer is op den 14 dezer in het Gasthuis dezer Stad ter verpleging opgenomen

Adriana Schroevers

Deze persoon is armlastig.Zonder UEA bedenking, zal de declaratie  der kosten voor die verpleging verschuldigd,berekend tegen 50 cent daags,na afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.

B &W der stad Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

t.o

Becius

Arnemuiden 23 November 1848

Aan den Eerw: Kerkenraad te arnemuiden

Onderwerp: Verpleging van A.Schroevers

Wij hebben de eer hierbij aan UE. Te doen toekomen eene inlichtende staat van Adriana Schroevers wegens  ziekte in het gasthuis te Middelburg ter uwen last opgenomen, met verzoek bij aldien tegen deze opneming bij UE. overwegende bedenking mogt bestaan, die alsdan aan ons te willen mededeelen.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 17e November 1848

Hierbij doe ik UEA toekomen het navolgend materieel voor de kies-verrigtingen

40 oproepingsbrieven voor de kiesgeregtigden

40 stembiljetten voor de keuze van 1 lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal ,blauw

40 stembiljetten voor de keuze van 2 Candidaten voor de Eerste kamer der Staten-Generaal , geel etc

De Griffier der Staten van Zeeland

Slegt

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg

Den 22 December 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                  f.8,25

Rogge                    4,85

Periode 25 t/m 31 December 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden den 3 Januarij 1849

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland

Onderwerp: Staat Handteekeningen B & W etc

In voldoening aan Uwe Excie besluit van den 25 december  1848 PB no135 hebben wij de eer bij deze aan uwe Excie te doen toekomen den staat in triplo der handteekeningen van B &W en diens plaatsvervangers etc.

De Burgemeester

CDB

Voorgedragen

CD Baars  Burgemeester

Van der Weele  Plaatsvervanger

A.van Sweden Lid van de Raad

J.Meerman       Idem

Arnemuiden den 28 December 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp:Verkooping Boomen

In de begrooting van den jare 1849 is door den raad ter verkooping voorgedragen eenige boomen ,waarvan  den opbrengst gerekend is te zullen bedragen den som van f.200.—

Deze verkooping zouden wij in het belang der arbeidende klasse  en die der stedelijke kas gaarne doen plaats hebben in de maand Januarij aanstaande .

Weshalven wij namens de Raad UEGA eerbiedig verzoeken daar onze begrooting alsnog  bij UEGA aanhangig is,vooraf aan ons de noodige autorisatie te willen verleenen,tot de publieke verkooping derzelve te mogen overgaan.

De Burgemeester

CDB

Extract uit het Register van Besluiten B & W van Middelburg

Den 29 December 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe   f.8:12

Rogge     4:85

Periode   1e t/m 7 Januarij 1849

Extract etc

Becius secretaris

Overeenkomstig lett d. Van art.4 van het Besluit van Heeren GS dezer Provincie van den 20 October jl PB 109 hebben wij de eer hierbij aan UEA/UEGA te doen toekomen de op gisteren  door den Raad dezer stad finale opgemaakte en geslotene lijst der kiesgeregtigden in deze Gemeente

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 26 November 1848

Aan den Heer Griffier der Staten van Zeeland

Bij ons ontvangen zijnde een voor de stemming der leden van den 1 &2 Kamer der Staten Generaal het navolgende materieel als 40 oproepingsbrieven voor de kiesgeregtigden in dit onderdistrict.

40 stembilletten voor de keuze van een lid der 2e kamer en 40 stembilletten voor twee can didaten voor de 1e Kamer der Staten generaal, mitsgaders twee stembussen met hare sluitingen, zoo hebben wij de eer in voldoening aan bovengemelde missive  daarvan bij deze aan uwe Excie kennis te geven.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 21 November 1848

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Proces Verbaal verpachting

Wij hebben de eer hierbij aan UEGA goedkeuring te onderwerpen het Proces verbaal & de conditiën der openbare verpachting van het Veer der Gemeente op het Neuwland, voor de tijd van 7 jaren, door ons toegewezen aan den persoon van Gilles Menheer voor f.140- in het jaar.

Hoezeer het ons tot leedwezen strekt hetzelve voor f.95- minder te moeten overlaten als aan den vorigen pachter, zoo hebben wij ons  daartoe echter verpligt gevonden, aangezien den vorigen pachter daarvan afzag, als strekkende hetzelve tot zijne schade, en den tegenwoordigen pachter niet meest verlangd te geven, zoo dat het ons aangenaam zal wezen daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen.

De Burgemeester

CDB

Kleverskerke 23 November 1848

Aan het stedelijk Bestuur van Arnemuiden

Hoofdplaats van het onder 1e district Arnemuiden

Onderwerp: Lijst kiesbevoegden

Overeenkomstig  lid d van art. 4 van het besluit van HEGA dezer provincie van den 20 October jl PB 109 hebben wij de eer hierbij  aan UE te doen toekomen de  op gisteren door den Gemeente Raad alhier finaal opgemaakte  en geslotenen lijst der kiesgeregtigden in deze Gemeente.

B & A der Gemeente Kleverskerke

t.o.

Baars

Gemeente  Kleverskerke

Alphabetische lijst van personen welke te Kleverskerek f.40- en daarboven betalen in de grondlasten  en verdere  directe  Rijksbelastingen (het patentregt daaronder niet begrepen) en welke behoudens andere vereischten, volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten van Zeeland, stemgeregtigd en alzoo bevoegd zijn om aan de kiezersvergaderingen ter benoeming van Leden voor de nieuwe Kamer der Staten Generaal deel te nemen..

Arendse Aarnout  Landman    Kleverskerke

Bree Cornelis de    idem              idem

Christiaanse  Jan    idem             idem

Cabboord Johannis  idem           idem

Koster Jacobus        idem           idem

Sturm  Jan              idem            idem

Vlaanderen Pieter van idem      idem

Aldus opgemaakt door ons  B & A der Gemeente Kleverskerke den 15 September 1848

Corn: Dan: Baars

Ter ordonnantie van dezelve

Baars

Aldus finaal opgemaakt en gesloten door den Gemeenteraad van Kleverskerke den 22 Nov. 1848

B &A

Get. Corn: Dan: Baars

Voor gelijkluidend afschrift

De secretaris der gemeente Kleverskerke

Baars

Nieuw en Sint Joosland 23 November 1848

Onderwerp: Toezending afschrift finaal vastgestelde lijst van kiesbevoegden

Overeenkomstig Lett O paragraaf 4 van het besluit an Heeren GS der Provincie Zeeland van 20 October jl hebben wij de eer UEA toe te zenden afschrift der finaal gesloten lijst van persoonen in deze gemeente bevoegd tot het uitoefenen van het stemregt ter benoeming van leden voor de nieuwe Kamers der Staten Generaal.

Burgemeester en Assessoren van

Jacobus Walraven

Ter ordonnancie

D.van der Horst

Alphabetische lijst van persoenen welke  te Nieuw-en St.Joosland f.40- en daarboven betalen in de grondlasten en verdere directe Rijksbelastingen ( het Patentregt daaronder niet begrepen en welke behoudens andere vereischten volgens het Reglement omtrent de samenstelling der Staten van Zeeland , stemgeregtigd  en alsoo bevoegd zijn om aan de kiezers-vergaderingen ter benoeming van leden voor de Nieuwe Kamers der Staten Generaal  deel te nemen.

Baas Kasper            landbouwer               Nieuw-en St. Joosaland

Bak Pieter                  idem                              idem

Bliek Adriaan            idem                              idem

Catsman Isaak I.       Idem                              idem

Catsman Isaak P.       idem                             idem

Cornelisse Pieter       Particulier                     idem

Dingemanse Adriaan Landbouwer                 idem

Eenennaam Josias van Koornmolenaar          idem

Ferdinandusse Ferdinand Landbouwer           idem

Houtzagers  Pieter van den Hoofakker predikant   idem

Kraker Marinus de    Landbouwer                  idem

Timmerman Hugo   Herbergier                     idem

Waarde Jan van        Landbouwer                  idem

Walraven Jacobus Hoefsmit                          idem

Aldus opgemaakt door ons Burgemeester  en Assessoren te Nieuw en Snt Joosland  25 October 1848 geteekend Jacobus Walraven Walraven ter ordonnantie  D.J. van der Horst [i]

Serlé secretaris.

Deze lijst na ingevolge bekendmaking van 25 October 1848 ter inzage gelegen hebbende in de vergaderkamer van het bestuur dezer Gemeente  van den 28 dierzelfde maand tot  den zevenden November daaraanvolgende zonder dat tegen die lijst eenig bezwaar is ingebragt, finaal gesloten door den Gemeenteraad van Nieuw-en Sint Joosland den 22 November 1848

Handtekeningen

PUBLICATIE

Arnemuiden 1 December 48

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat op den 31 : dezer maand  buiten koers zullen worden gesteld de nog overgeblevene muntbiljetten van f.10- van f.5- en dat dezelve bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam worden ingewisseld, terwijl echter ten gerieve van het Algemeen is bepaald dat dezelve tot de laatste Maart aanstaande bij alle betalingen aan de schatkist zullen aangenomen worden.

De Burgemeester

CDB

Bovenstaande publicatie is op heden den 1 December 1848 van het stadhuis gedaan en is voorts een exemplaar daarvan in de stad aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is.

 B &W

Corn: Dan: Baars

t.o.

Baars

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Maandag den 20 November 1848

Ten aanzien van de onvoorziene uitgaven

Is goedgevonden

De staten te arresteren behoudens de daarin gestelde opmerkingen.

Aan B & W van Arnemuiden dat de aangevraagde som van f.5- voor het rondbrengen van citatiebiljetten van den aanslag in den hoofdelijken omslag over 1847 ten behoeve van den bode niet is kunnen worden toegestaan om dat die kosten voor rekening van den plaatselijken Ontvanger behoren te komen, nademaal deze volgens art.26 zijner instructie al de aan zijn betrekking verbonden of daaruit eenigzins voortspruitende werkzaamheden onder welke benaming ook voor het toegestaan perceptieloon behoort.

Extracten etc.

De Griffier der Staten

Slegt

Extract Register van Besluiten B & W van Middelburg

Den 24 November 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                  f.8,65

Rogge                    5,00

Periode 27 t/m 3 December 1848

Extract etc

Becius secretaris

Arnemuiden den 29 November 1848

Aan Heeren B & W te Goes

Onderwerp: verzoek bedeeling M.J. Le Mahieu

Wij hebben de eer UEA te verzoeken aan het Algemeen Armbestuur uwer stad te willen kennis geven dat aan M.J.Le Mahieu woonachtig binnen UEA stad door ons  en ten onzen koste is  toegelegd eene wekelijksche bedeeling van zestig cents, te beginnen vanden 1 December dezes jaars tot en met ultimo April van het aanstaande jaar,met uitnoodiging aan gemelden persoon die wekelijksche bedeeling te willen uitreiken.

De Burgemeester

CDB

Aan den Heere Gouverneur

Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der zetting van het brood dezer gemeente gelijk die gedurende de nu afgeloopene maand November alhier is geregeld geworden, naar opgave der marktprijs zetting van het stedelijk Bestuur te Middelburg

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 4 December 1848

Aan den Heer Gouverneur

Ten gevolge de resolutie van ZE de Minister van Financien van den 26 September jl no 97  houdende ten uitvoerlegging der wet van 29 Julij bevorend  SB no 32, hebben wij op aanschrijving van den Heer Directeur der directe belasting in Zeeland in dato 25 November jl no 663 voor het aandeel der Gemeenten in de ontheffingen wegens de personeele belasting over 1843/44 en 1844/45 aan den Rijksontvanger betaald

Over 1843/44  f.15,09 ½

         1844/45  f.15,32 ½   samen f.30,42.

Hoezeer de stedelijke fondsen deze uitgaaf niet gedoogd, zoo hebben wij echter zulks ter voldoening aan Uwe Excie dringende circulaire van den 6 October jl betaald in verwachting data an ons eerlang een gedeelte zal worden vodaan der Algemeene Plaatselijke belasting, waaromtrent wij reeds bij onze missive van den 28 Julij jl nr 252 verzogten een gedeelte te mogen ontvangen, daar wij anders  in het laatste van deze maand buiten staat zijn naar onze gewoonte de beambten alsmede den afleg aan Mevrouw Schorer te voldoen, zoodat het ons regt aangenaam zal wezen door Uwe Ecie medewerking daar iets op te mogen ontvangen.

Daar volgens UE hierboven aangehaalde circulaire  die uitgaaf in de eerst volgende begrooting behoort geregulariseerd worden, verzoeken wij UE alsnog deze som in uitgaaf te willen brengen ??.

De Burgemeester

CDB

Extract Register van Besluiten van B & W van Middelburg.

Den 1 December 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe                f.8,36

Rogge                  5,00

Periode  4 t/m 10 December 1848

Extract etc.

Becius secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 1 December 1848

Gelezen zijnde  eene missive van B & W van Arnemuiden van den 21 November ll  daarbij ter goedkeuring intenderende het proces verbaal der gehoudenen verpachting van het veer van die stad op het Nieuwland  en zulks voor den tijd van 7 achtereenvolgende jaren, ingaande den 1 Januarij 1849 en zullende eindigen den 31 December 1855.

Is goedgevonden het proces verbaal  goed te keuren & van een apostille voorzien terug te zenden.Afschrift etc.

De Griffier der Saten

Slegt

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 24 November 1848.

Gelezen zijnde eene missve van B & W der stad Arnemuiden van den 14 dezer maand daarbij te kennen gevende dat vermits de Bastiaan de Langepolder geen aanwas, maar opwas is, dezelve betwijfelen of bij dien polder wel Ambachtsgeregtigden zijn betrokken, met verzoek om indien zulks echter het geval is , met dezelve te mogen worden bekend gemaakt, ten einde ook aan hen van de toevoeging van genoemden polder aan de stad Arnemuiden mededeeling te doen

Is goedgevonden

B & W van Arnemuiden te onderrigten dat de uitnoodiging tot mededeeling aan de betrokken Ambachtsgeregtigden, vervat in de resolutie der vergadering van den 3 dezer maand  no 5 eene meer algemeen dan bijzondere strekking had, als ook gerigt zijnde aan besturen van andere gemeenten in betrekking tot de onderhoorigheid aan die gemeenen van eenen anderen ingedijkten polder.

Dat het daarbij de bedoeling is geweest om zoover er bij den eenen of anderen dier polders Ambachtsgeregtigden betrokken waren dezelve van het ten deze betrekkelijk KB te doen kennis dragen, maar dat, zooals van zelf spreekt zoodanige kennisgeving niet te pas komt of kan geschieden, wanneer er geen Ambachtsgeregtigden bij de onderwerpelijke zaak in aanmerking kunnen komen, gelijk ten aanzien der toevoeging van den Bastiaan de Langepolder  het geval is, ook alware die polder een aanwas alzoo de stad Arnemuiden op zicg zelve geene Ambachtsheerlijkheid is in de polder althans zooals de vergadering uit de ligging des polders vermeent te moeten besluiten, niet tot een der beide tot Arnemuiden behoorende Ambachten Mortier en Nieuwerkerke kan worden gebragt.

En zal afschrift dezer worden gezonden aan B &W etc.

De Griffier der Staten

Slegt

Middelburg den 6e December 148

Onderwerp: Toezending afdruk PB betrekkelijk de verkiezingen voor Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal in het 1e,2e en 4e Hoofd-kiesdistrict.

Verzoek voor behoorlijke aanplakking van hetzelve in uwe stad.

De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland

Van Vredenburch

Extract Register Beluiten B & W van Middelburg

Den 8 December 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe          f.8:02

Rogge            4:85

Periode 11 t/m 17 December 1848

Extract etc

Arnemuiden 11 December

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden

Een brood van 2 oncen                3 ½ cents

Een brood van 5 oncen               8 ½ cents

Een brood van 10 oncen            17 cents

Een brood van 15 oncen            25 ½ cents

Een brood van 20 oncen            34 cents

Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.

De Burgemeester der stad Arnemuiden

Corn: Dan: Baars

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 1e December 1848

Rapport gedaan op de begrootingen voor 1849 van de Hervormde Diaconie armbestuur te Arnemuiden.

Is goedgevonden

Deze goed te keuren behoudens nogtans de daarin gebragte wijzigingen of gestelde aanmerkingen en twee exemplaren derzelve aan B & W der betrokken gemeente te retourneren

Te kennen te geven aan B &W van Arnemuiden dat naardien bij de provinciale begrooting geene fondsen zijn aangewezen waaruit aan gemeente of armbesturen rentelooze voorschotten kunnen worden verleend tot den aankoop van huizen tot verpleging van weezen, het verzoek om  zoodanig renteloos voorschot tot het voorz. einde te erlangen voor geene inwilliging vatbaar kan zijn.

Extracten etc

De Griffier der Staten

Slegt

Arnemuiden 13 December 48

Aan den Eerw.Kerkenraad

Onderwerp: Armbegrooting

Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een exemplaar der door HEGA goedgekeurde begrooting  voor de jare 1847 met mededeeling dat hoezeer wij het verlangen van het diaconie Armbestuur hebben te kennen gegeven, om al de weezen te samen in 1 huis te hebben, HEGA  ons hebben medegedeeld  er bij de Provinciale begrooting geene fondsen zijn aangewezen, waaruit aan Gemeente of Armbestuur renteloze voorschotten tot aankoop van huizen  voor weezen kunnen verstrekt worden, zoodat daar de stad daarin ook niet kan voorzien, wij UE verzoeken de weezen weder op den ouden voet uit te besteden, en daarover gezamentlijk niets meer te  beziegen?/bezigen? als dat door HEGA is toegestaan , en welke som f.60- minder is gesteld als door de Raad is voorgedragen, als zijnde dit in evenredigheid gebragt  de in 1848 daarvoor toegestane som.

De Burgemeester

CDB

 

Arnemuiden 18 December 48

Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: Opgave bijzonderheden Armenklasse.

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 8 dezer maand PB 127, hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de daarbij gevorderde staat houdende opgave van eenige bijzonderheden betrekkelijk de  arme Klasse in deze Gemeente, met mededeeling dat onder de uitgaven van minvermogende kolom 3, niet is begrepen datgeene tot welk voor 1848 moet betaald worden aan bedelaars in de kolom der Maatschappij van Weldadigheid , als zijnde  in de begrooting daarvoor  niets uitgetrokken.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden 13 December 48

Aan de Heeren ???? Rijkscommisen te Arnemuiden

Onderwerp: Benoeming Plaatselijke Commisen

Wij hebben de eer UEd. te berigten dat de raad dezer stad in hare vergadering van den 6 dezer maand UE: in plaats der naar elders verplaatste commisen Rost en Spoelstra, benoemd hebben tot buitengewoon commis  voor het onderzoek der van elders alhier binnengebragte  gemaal geslagt Binnen en Buitenlands gedisteleerd, en en waarvan het tarief & reglement UEd. voorloopig door den Heer secretaris  zijn ter hand gesteld.

Wij kunnen UEd. tevens berigten , de vergadering niet ongenegen is UEd. onder goedkeuring van HEGA dezer Provincie een geringe gratificatie toe te kennen, dan wij zeggen gering uit hoofde den gansche opbrengst van de alhier binnen gevonde voorwerpen jaarlijksch slechts f.20 bedragen, en alzoo de gratificatiën in evenredigheid daarvan behoort geregeld te worden, terwijl bij eene naauwgezette surveillance, de vergadering  dit natuurlijk  in aanmerking zal nemen, terwijl zij het niet overbodig acht UEd.  opmerkzaam  te moeten maken op de invoer van brood hetwelk naar wij vernemen zeer groot gaat, en dit meestal plaats heeft uit de Gemeente Nieuwland.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 15 December 1848

Aan den Heer Militie Kommissaris

Onderwerp: Mutatie Schutterij

In voldoening aan de circulaire van den Heer Staatsraad Gouverneur van den 11 November 1843 PB 107 hebben wij de eer hierbij aan UEG te doen toekomen de naamstaat bevattende de plaats gehad hebbende mutatiën der Schutterijpligtigen in deze Gemeente sedert ons laatste berigt 1847, en wel zooals denzelve was op den 1e dezer maand.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 14e December 1848

Onderwerp: Verkiezingen Staten-Generaal

Ik heb de eer UEd. hiernevens te doen toekomen, 1 afdruk van elk der beide, door Heeren GS opgemaakte, Processen-verbaal, betrekkelijk de plaats gehad hebbende verkiezingen van 1 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in het 3e Hoofd-kiesdistrict, en van Candidaten voor het Lidmaatschap van de Eerst Kamer, in al de Hoofd-kiesdistricten dezer Provincie, UEd. verzoekende, voor de behoorlijke aanplakking dier afdrukken in uwe stad, overeenkomstig het slot van de gemelde processen-verbaal, te willen zorg dragen.

De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Van Vredenburch

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg

Den 15 December 1848

De prijs der metrieke mudde

Tarwe             f.8,02

Rogge               4,85

Periode  18 t/m 24 December 1848

Extract  etc

Becius secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 8 December 1848

Samenvatting:

Is goedgevonden

Aan B & W te Arnemuiden dat de ordonnantiën van betaling  no 62 en no 67 resp. groot f.18,96 ½ en f.819,82 ½ ten name van het Diaconie Armbestuur aldaar wel door twee personen zijn onderteekend, doch zonder bijvoeging van hunnen kwaliteit, weshalve deze vergadering verlangt dat die bijvoeging nog geschiede dadelijk na terugontvangst der betaalde stukken en in het vervolg niet uit het oog worde verloren.

Extracten etc.

De Griffier der Staten

Slegt.

PUBLICATIE

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door HEGA bij derzelver resolutie van den 8 December jl no 22 is terugontvangen de goedgekeurde stedelijke rekening voor den jare 1847 en dat dezelve van heden af met de daartoe betrekking hebbende begrooting gedurende 14 dagen voor een iegelijk ter Stedelijke Secretarij ter inzage is terneder gelegd.

Arnemuiden 26 December

De Burgemeester

CDB

Oost & West Souburg 16 December 1848

Onderwerp: Verplegingskosten kind van M. van Maldegem

Volgens een bij ons ontvangene mededeeling van het Diakonie-Armbestuur in deze Gemeente, is het heden nog niet aan hetzelve uitbetaald het bedrag der door hetzelve ten behoeve van het Armbestuur biinen uwe stad, voorgeschotene kosten van verpleging van het kind van Maatje van Maldegem, vanaf den 24 November jl tot en met den 29 Maart daaraanvolgende ten bedrage van f.14,40, waarvan de declaratie bereids bij onze missive van den 1e Julij jl no 153 aan UEA is toegezonden.

Wij nemen overzulks naar aanleiding van het daartoe door het belanghebbend Armbestuur gedaan verzoek, de vrijheid UEA met de meeste aandrang  te verzoeken het noodige te willen beschikken den voorschrevene declaratie , waarvan wij de eer hebben bij deze een duplicaat over te leggen alsnog met den meesten spoed geschiede.

B & A der Gemeente Oost& West Souburg

Paspoort van Grijpskerke

Van Visvliet secretaris

Arnemuiden 18 December 48

Aan den Kerkenraad te Arnemuiden

Onderwerp: Toezending declaratie

Door het Plaatselijk Bestuur van Oost & West Souburg is ons toegezonden een duplicaat declaratie wegens door het Armbestuur aldaar bestede verplegingskosten van het kind van M. van Maldegem, domicilium van onderstand hebbende in deze Gemeente.

Bij onze missive van den 7 Julij jl no 219 hadden wij de eer UE. de declaratie van die bestedingskosten te doen toekomen, met magtiging dezelve te voldoen uit de post van restitutien van Alimentatiegelden onder no 18 in uwe begrooting voorkomende.

Tot heden schijnt wegens het medegedeelde van bovengemelde bestuur die kosten nog niet betaald te zijn, weshalve wij UE met de meesten aandrang verzoeken, die betaling met den meest doenlijken spoed te bewerkstelligen ten einde verder aanschrijving daartoe te voorkomen.

De Burgemeester

CDB

 Arnemuiden den 18e December 1848

De kerkeraad der Hervormde Gemeente te Arnemuiden neemt de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering te brengen dat in een wettiglijk belegde kerkeraads-vergadering van den 26e November 1848 ter vervanging der aftredende broederen diakenen

Joris Westerweel

Jacob de Nooijer Pietersz

Op het dubbeltal van broederen diakenen gebragt zijn

Joost Joossen  Fransz

Joost van Belzen Klaaszoon

Jacob Schoonenboom en

Blaas  Meerman

Dat de drie afkondigingen van den predikstioel hebben plaatsgehad, en er niets is ingekomen dat hunnen benoeming door de stedelijke regering in de weg staat, en de kerkeraad dus deze benoeming zal inwachten.

De kerkeraad der Herv. Gemeente van Arnemuiden

Voornoemd

H: Haesebroeck pres.

Pr Kraamer fung. Pres. Oud.

Arnemuiden den 26 December 48

Aan den Herv. Kerkenraad Arnemuiden

Wij hebben de eer UEd. te berigten dat door den Raad dezer stad uit het aan ons gezonden dubbeltal voor diaken zijn benoemd geworden, de personen van Joost Joossen Fransz. En Joost van Belzen Klaasz. En zulks ter vervanging van de aftredende diakenen Joris Westerweel & Jacob de Nooijer, met verzoek de benoemden daarvan te willen kennis geven, en dezelven volgens kerkelijk gebruik in die bediening te bevestigen.

De Burgemeester

CDB

Arnemuiden den 22 December 48

Aan den Heere Gouverneur

Onderwerp: Gepensioneerde dragonder

Ter voldoening  aan het slot Uwe Excie circulaire van den 26 September 1842 PB 91, hebben wij de eer hierbij te doen toekomen de daarbij gevorderde staat van den door de Staat gepensioneerden dragonder S.J. Lugte, thans woonachtig in deze Gemeente, aan wie in den loop van den week door ZE den minister van Financiën deszelfs certificaat van inschrijving in het grootboek der pensionering is toegezonden, en daarvan  door vertoon van dit certificaat aan den Heer Burgemeester heeft kennisgegven.

De Burgemeester

CDB

Middelburg den 21 December 1848

Onderwerp: Beschikbaarstelling van fondsen.

Blijkens het medegedeelde bij uwe missive van den 4 dezer maand no 432 bestaat er bij UEd. behoefte aan fondsen ter voldoening der loopende uitgaven van de gemeente en wordt daarom door UEd. eene gedeeltelijke betaalbaarstelling verlangt van het aandeel uwer stad in de opbrengst der algemeente plaatselijke belastingen over de dienst 1848. Vermits de algemeene verdeeling van den bedoelden opbrengst aanstaande is, kan aan UEd. verlangen voor het tegenwoordige niet wel worden beantwoord, doch in het bestaande bezwaar zou even goed kunnen worden voorzien, door een geldelijk voorschot der provinciale griffie nader met het aandeel uwer stad te verrekenen.

Dientengevolge heb ik de eer UEd. te verzoeken mij te willen opgeven hoeveel er bij UEd. vereischt wordt om de dringendste uitgaven te kunnen bestrijden.

De Staatsraad Gouverneur van

De provincie Zeeland

Van Vredenburch

Arnemuiden 23 December 48

Aan en Heer Gouverneur

Onderwerp: Verzoek voorschot.

Ter beantwoording Uwe Excie missive van den 21: dezer maand A no 7859 2 Afd: hebben wij de eer Uwe Excie te kennen te geven dat ter voldoening der dringendste uitgaven waarvan een aan Mevrouw de douairière Schorer van f.147,57 welke op 1 Januarij moet betaald worden met hetgeen waarschijnlijk nog ontvangen zal worden, een voorschot zoude verzoeken van f.200-.

De Burgemeester

CDB

Arnemuidem den 29e November 1848

Aan Heeren B & W der stad Goes

Onderwerp: Verzoek bedeeling M.J. Le Mahieu

Wij hebben de eer UEA te verzoeken aan het Algemeen Armbestuur uwer stad te willen kennis geven, dat aan M.J. Le Mahieu woonachtig binnen UEA stad door ons  en ten onzen koste is toegelegd eene wekelijksche bedeeling van zestig cents, te beginnen van den 1 December dezes jaars, tot en met ultimo April van het  naakende jaar, met uitnoodiging den gemelden persoon die wekelijksche bedeeling te willen uitreiken.

De Burgemeester

CDB

Goes den 23 December 1848

Onderwerp: Alimentatie M.J. le Mahieu

Het algemeen Armbestuur dezer stad, bedeeld aan M.J. Le Mahieu ingevolge UEA toestemming  en autorisatie  wekelijks 30 cent, twee tarwebrooden en tien turven, hetgeen plus minus met de bepaalde som van 60 cent ’s weeks zal overeenkomen,doch hij zoude verlangen, om even als  in den voorgaanden winter daarenboven te mogen genieten acht portiën soep per week, waarvan de kosten op 40 cent worden berekend,-- en daar gezegd armbestuur oordeelt dat zoodanige bedeeling nog gering te achten is, voor een paar zoo hoogbejaarde persoonen, verzoeken wij op uitnoodiging van die administratie UEA consent tot de verlangde bijvoeging op hetgeen is  toegestaan.

B & W der stad Goes.

Arnemuiden den 27 December 1848

Aan Heeren B & W van Goes

Onderwerp: Bedeeling M.J. Le Mahieu

Wij hebben het verzoek van het Algemeen Armbestuur uwer stad met betrekking tot de verlangde  bedeeling aan M.J. le Mahieu ter nadere overweging bij den Raad alhier voorgedragen , en zijn wij verzocht UEA  te berigten, dat ook haar wel de overtuiging is de bedeeling gering is, doch dat de Stedelijke fondsen geene groote uitgaven gedoogden, mitsdien niet tot het verlangde verzoek geheel kan toetreden, doch om hetzelve niet geheel af te wijzen, besloten hebben, hetzelve gedurende het 1e kwartaal van 1849 toe te staan . UEA wordt mitsdien verzocht het Algemeen Armbestuur uwer stad daarvan te willen kennis geven. Met mededeeling dat ingeval bovengemelde persoon meerder bedeeling mogt verlangen, denzelven met er woon zich alhier zal behooren te vestigen, alswanneer hij gelijkelijk met alle ander ondersteuning zal genieten.

De Burgemeester

CDB.

 

  

                                   

 

 


 

Ga naar boven