Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1849

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200 / Inventarisnummer 123: Relativen van het Plaatselijk Bestuur  en van den Burgemeester van Arnemuiden 1849

Aan Hoofdadministratie van het Regiment Grenadiers & Jagers te ’s-Gravenhage
Onderwerp: Attest dienst
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een attest van werkelijke dienst van  Johannis Odding, dienende als milicien in de 2 Comp van het 3 Batt van het regiment Jagers & Grenadiers van de ligting van 1843 ten einde dit stuk bij de Militie Raad in deze Provincie voor zijnen broeder over te leggen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 19 Januarij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: afkondiging kohier
Op heden ontvangen zijnde van den Controleur  der directe belasting het suppletoir kohier van de personele belasting  no 3 en dat van het patentregt 2e kwartaal eerstgemelde op den 29 december en laatst gemelde op de 9 dier maand, door Uwe Excie executoir verklaard, zoo heb ik de eer Uwe Excie te berigten  dat de afkondiging & verzending der beide registers aan den Ontvanger nog heden heeft plaatsgehad.
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE daarvan

Circulaire

,s-Gravenhage den 10e Januarij  1849
Een nieuw tijdvak opent zich voor Nederland opent zich voor Nederland: de gegoede burgerij heeft thans de Vertegenwoordiger der Natie benoemd.
Weldra zal zij ook tot de onmiddellijke verkiezing der PS worden geropen, en zal een nog veel grooter getal kiezers  dan thans werd geroepen de leden der plaatselijke besturen benoemen.
De band tusschen het volk en hen die voor zijne belangen zorgen, is daargesteld.Het behoort een band van liefde, van bescherming en eenparige medewerking te zijn.
Het is mijne bedoeling niet al de gevolgen die  hieruit voor het welzijn van den Staat kunnen voortvloeijen te schetsen, maar ik acht mij verpligt den invloed aan te wijzen, welke deze nieuwe toestand onzer Maatschappij op de Justitie  moet uitoefenen.
De zekerheid van personen en eigendommen maakt de grondslag van geheel het maatschappelijk verkeer der menschen uit.
De mensch vervalt totden staat van het gedierte, zoodra hij dit miskent.
Het is de pligt van allen,daar, waar het pas heeft, deze waarheden in te prenten en den armen de overtuiging te geven dat zij den eigendom vernietigen, zoo zij hem aantasten, omdat alle eigendom zijn waarde verliest, zoodra de zekerheid van het bezit ophoudt.
Wie toch zal de aarde door God aan den mensch gegeven gegeven, vruchtdragend maken, indien hij niet verzekerd is de vruchten van zijnen arbeid te zullen plukken? en de ontginning en de vruchtbaarmaking der aarde is het eerste beginsel van allen rijkdom.
De minkundige bevat in den zamengestelden toestand der Maatschappij deze waarheid soms niet genoeg; het moet hem aanschouwelijk worden gemaakt. De armste heeft belang bij de eerbiediging van den eigendom, want zonder zekerheid van den eigendom is er geen verdienst meer voor hem, is er geen hulpbetoon meer voor hem in den nood.
Het is de pligt der Justitie de handhaving dezer waarheid nadrukkelijk te verzekeren, maar tevens is het de pligt van alle goede ingezetenen haar daartoe de hand te leenen.
Elke aanranding der veiligheid van personen en eigendommen is wanorde en in een vrij land, waar het volk tot de Regeing medewerkt , is een ieder verpligt het zijne tot wering van wanorde bij te dragen.
Om hiertoe te geraken moeten alle dienaren der geregtigheid, hoe laag of hoog ook geplaatst dit aanmoedigen en door gematigdheid en zachtzinnigheid den geest der burgers tot medewerking stemmen.
Is er eene misdaad gepleegd, zij moet niet verborgen blijven; zij moet zoo veel mogelijk vooral in de plaats waar zij is gepleegd, met alle omstandigheden die tot ontdekking der schuldigen kunnen leiden openbaar worden gemaakt; een ieder moet worden uitgenoodigd daaromtrent inlichtingen te geven.
Allen moeten medewerken  om den schuldige  uit te vinden. Zoo moet bijna kosteloos  de veiligheid van personen en goederen verzekerd  een verstandig en vrij volk de orde, en toont het zich zijner vrijheid waardig.
Deze openbaarheid heeft een drievoudig voordeel: zij is de schrik der schuldigen, zij maakt de ingezetenen behoedzaam en waakzaam, en zij wekt den ijver van de Officieren van Justicie en policie op.
De geregtigheid , die straf, moet geene gebelgde magt zijn, die wraak vraagt. Zij straft om te beteugelen, om de boozen te bedwingen en de goeden te beschermen.Zij heeft een afschuw van wreedheid , en spreekt geen zwaarder straffen uit, dan de veiligheid van personen en goederen volstrekt eischen.Straffende vergeet zij niet , dat het zwakke menschenzijn die zij treft,maar zij is ook onverschrokken in de toepassing der wet,alshet belang der Maatschappij, die in alle hare gestrengheid vordert.
Wanneer dezen voet de geregtigheid wordt uitgeoefend en hare dienaren steeds met welwillendheid en bereidvaardigheid de klagten en inlichtingen  der ingezetenen ontvangen, zullen deze thans nu zij als staatsburgers zijn erkend , den pligt  gevoelen  die op hen rust  om met al hun vermogendheid te werken ten einde de Justitie  in de gelegenhed te stellen den haren te vervullen.
De misdaad moet niet ongestraft blijven,maar, opdat zij dit niet blijve,moet zij niet onbekend zijn, en behoort een ieder mede te werken en inlichtingen te geven, Dit is burgerdeugd en burgerpligt.
Het gezag staat niet meer tegenover de ingezetenen, het bestaat voor hen; welwillend vindt het ondersteuning en het wordt, in het belang van allen krachtig door die ondersteuning.
De ingezetenen moeten niet alleen aangemaand maar aangemoedigd worden der Justitie die hen beschermt , behulpzaam te zijn . Voldoen zij daaraan dan wordt de straffeloosheid onmogelijk en door de zekerheid der straf kan de gestrengheid der straf  verminderen, en door de verminderde gestrengheid der straf zal er weder meer bereidvaardigheid tot het aangeven van misdaden en tot het aanwijzen der misdadiers gevonden worden.
Het een werkt hier het andere in de hand, en zoo kan er, wanner elk zijnen pligt beseft, zonder groote kosten eene tot nog toe ongekende zekerheid in de Maatschappij bestaan.
Ik meen deze denkbeeldenen inzigten aan alle magistraten te moeten mededeelen en daaraan de meest mogelijke bekendheid  te moeten geven..
Ik wensch ze vooral aan alle besturen  van gemeenten en aan allen,die met de Policie zijn belast, in te prenten, opdat zij in toepassing mogen worden gebragt  en de overtuiging bij allen  levend worde gehouden, dat de beste bescherming is die van alle eerlijke lieden en goede burgers onderling.
Ik zend daarom afdruk dezer aan alle regtscollegien, gemeentebesturen en policie-ambtenaren.
De Minister van Justitie
D:Donker Curtius.

Middelburg den 16 Januarij 1849
De Kantonregter te Middelburg stuurt in opdracht bovengenoemde circulaire o.a . aan de stad Arnemuiden.

Arnemuiden den 23 Januarij 49
Aan de Hoofd administrateur  van het 5 Regiment Infanterie te  Leijden
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te willen doen toekomen een attest van dienst van Daniel van Eenennaam der ligting van 1848 ingelijfd bij de reserve van het 5 regiment ten einde dat stuk bij de Militie Raad in deze Provincie voor deszelfs broeder over te leggen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 29 Jan. 49
Aan den Gouverneur
Onderwerp: Inzending inschrijvingsregister Alph.Lijst
Ik heb de eer  hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen het inschrijvingsregister & Alphabetische lijst der manspersonen geboren in 1830 welke in deze Gemeente gevonden worden, om van dit jaar voor de dienst der Nat: Militie te loten,terwijl geen vrijwilligers zich hebben aangeboden en ook geene aanvragen van reeds dienenden bij de Nat. Militie tot het bekomen van ontslag bij mij zijn ingekomen.
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE
Samenvatting: om ten spoedigste het verschuldigde m.b.t. de grondbelasting te voldoen.
Etc. Arnemuiden 29 Januarij 1849
De Burgemeester
CDB

Daarvan afkondiging.

Arnemuiden 29 Januarij 49
Aan den Heer Burgemeester te Goes
Onderwerp: waarschouwing loteling J.Remijn.
Ik heb de eer UEA te verzoeken nevens gevoegde waarschuwing te willen laten ter handstellen aan den voor een jare vrijgestelde dienstpligtigen loteling J:Remijn thans woonachtig in deze Gemeente met verzoek den zelven te willen doen aanzeggen dat hij op den bepaalden dag voor de Militie zal behooren te verschijnen, teneinde te worden onderzocht?? Of hij al of niet voortdurende reden van vrijstelling heeft.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 29 Januarij 49
Aan den Burgemeester te Breda
Onderwerp:Waarschouwing Loteling D: van Eenennaam
Ik heb de eer UEA te verzoeken nevensgaande waarschuwings biljet door een uwer bedienden  aan den daarin vermelde belanghebbende te willen doen ter hand stellen, zijnde hij knecht bij schipper J. Saltmans, varende in de  beurt?? op Middelburg, met uitnoodiging denzelve te willen laten aanzeggen dat hij op dien dag zijne voortdurende reden van vrijstelling zal behooren te constateeren of voor de dienst te worden gedragen.
De Burgemeester
CDB

Goes den 31 Januarij 1849
Ik heb de eer UEA hiernevens terug te zenden de waarschuwing voor Jacobus Remijn,mij gezonden,met UEA missive van den 29e dezer no 7 met berigt dat hij met der woon van hier naar Serooskerke vertrokken is.
De Burgemeester der stad Goes,
Handtekening

 Breda 2 Februarij 1849
Onderwerp: Nationale Militie
Daar de schipper J. Saltman sedert eenige dagen weder van hier naar Middelburg is vertrokken, zoo hebben wij het ontvangen oproepingsbiljet om voor den Militie Raad te verschijnen, gevoegd geweest bij UEA  missive van den 29 Januarij 1849 niet aan deszelfs knecht Daniel van Eenennaam kunnen doen ter hand stellen en hebben mitsdien de eer hetzelve bij deze aan UEAte retourneren.
B & W der stad Breda
Handtekening

Arnemuiden 7 Februarij 49
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Verbaal belediging & diefstal
Ik heb de eer UEA hierbij te doen toekomen  twee op heden door den Heere Wethouder ten gevolge gehoudenen huiszoeking bij P. Hollebeek & J. de Meulmeester  opgemaakt  PB zoo wegens personeele belediging  tegen den veldwachter door eerstgemelde , en gevonden  schoenen bij J.de Meulmeester.
Dat deze beide personen als verdacht worden gehouden, van nu en dan gepleegde diefstallen, vertrouw ik dat bij UEG welbekend zal wezen,dan daar dezelve bij naauwlettende surveillance op heeter daad niet kunnen betrapt worden, zoo valt het moeijlijk te bewijzen, als behoorende zij ook bij Pieter de Rijk, die alles ontkennen,niettegenstaande gestolen voorwerpen bij hun gevonden worden, terwijl Hollebeek nu reeds ontkend dat de Veldwachter  heden nacht  om 1 uur toen hij mogelijk weder van een diefstal kwam tegen hem gesproken te hebben.
De Burgemeester
CDB

Heden den 7 Februarij 1849
Heb ik A.Adriaanse wethouder der stadArnemuiden, geadsisteerd door den wethouder J. van der Weele  mij begeven naar de woning van Pieter Hollebeek arbeider wonende alhier ten einde zoo wegens loopende geruchten als aangaande mij door den veldwachter dezer Gemeente Matthijs Glerum mij heden morgen medegedeelde ontmoetingen, de noodige huiszoeking te doen.
Dat hij van zijne komst gemelden persoon kennis gevende , door den Veldwachter  tegen hem werd  gezegd over een op de tafel leggend gereedschap dat is ook een mooij zaagje,maar dit is ook een mooije bijbel, die door U zoon J.. de Meulemeester heden nacht bij mijne ontwaking van tusschen zijn lijf is gevallen, waarop  hij den veldwachter te gemoet voerde , dat lieg  je als een schelm , dan moet jij op een andere keer je oogen maar beter open doen, want ik heb den heele nacht op mijn nest gelegen, waarop de veldwachter hem weder antwoordde  dat liegt gij, want van nacht ten kwart voor elf uur zijt gij over den sluis  geklommen met stokken en touwen aan de palissade der sluis  vastgemaakt, terwijl ik bij mijn komst voor de palissadering gij op het dakje  zat en u zoon Jan de Meulmeester zich er liet afrollen en gij er afgleed  door  het afschuiven van 4 pannen , etc etc
Dit verbaal stopt midden in een zin


Heden den 7 Februarij 1849
Heb ik A. Adriaanse wethouder der stad Arnemuiden geadsisteerd  door den wethouder J. van der Weele bij momentele afwezigheid van den Burgemeester mij begevende naar de woning van Jan den Meulmeester timmermansknecht & alhier woonachtig ten einde zoo wegens loopende geruchten als aangaande hij heden morgen door den veldwachter Matthijs Glerum was medegedeeld de nodige huiszoeking te doen.
Dat hij van ??? komst bij dien persoon, denwelken nog te rust bevindende, daar van mededeeling deed aan ons vroeg, wat is er weg door den veldwachter  tegemoet werd gevoerd al was het maar niets is, daar komen wij naar naar zien, waarop hij antwoorde gaat dan u gang maar.
Dat ik daarop het noodige onderzoek deed, en in zijn woning boven de bedstede ontdekte een paar schoenen waarop zijne vrouw Jannetje Hollebeeke zeide  dat zijn mijn mijn mans schoenen, hetwelk door hem werdt bevestigd, met aanzegging , daar blijft gij vanaf, waarop hem gevraagd werd  hoe komt gij daaraan, en ten antwoord gaf dat zeg ik niet dat hem daarop gezegd word wij nemen die schoenen in beslag mede, om reden dat even voor nieuwe jaar een paar nieuwe schoenen van Joos Joosse waren ontvreemd.
Dat wij daarop verder niets meer ontdekkende van daar zijn vertrokken, terwijl wij ons  dadelijk  begevende naar de woning van Joos Joosse vader van eerstgemelde Joos Joose en hem benevens zijne vrouw die schoenen vertoond, daarbij vragende , hebt gij ook kennis aan die schoenen, beiden ons tegemoet voerde, ja dat zijn de schoenen van onzen zoon Joos hebbende wij wel gedacht dat Jan de  Meulmeester zulks gedaan had..
Dat wij daarop de zoon J. Joosse thans landmansknegt bij M. de Jager? Onder Kleverskerke hebbe ontboden dewelke  na de schoenen aan hem vertoond te hebben ook dadelijk deze voor de zijne erkende.
Dat wij ook bij ons  verzocht hebben de persoon van van Paulus Joosse schoenmaker in deze Gemeente en hem onder vertooning der schoenen hebben afgevraagd of hij eenige kennis aan dezelve had, waarop hij ons ten antwoord gaf, ja dat zijn de schoenen van Joos Joose, dewelke ik gemaakt heb en bij meerder aandrang of hij daar vast voor sting ons  mededeelde ja want het laatste werk dat ik er aan gedaan heb zijn twee stuitlapjes en achterlappen op de zolen gezet, terwijl wij schoenmakers altijd kennen het werk dat wij gemaakt hebben.

 
Middelburg den 6 Februarij 1849
De uitspraak omtrent de lotelingen uwer Gemeente
Daniel van Eenennaam dd 8/1847 wegens broederdienst reclamerende
Is geadjourneerd tot den 20 Maart 1849 des morgens ten 9 ½  ure
Bij niet verschijnen zondet certificaat definitief tot de dienst gedesigneerd.
De Militie-Raad in Zeeland
Becius


Arnemuiden 9 Februarij 1849
Door schipper Jacob de Ridder en Egbert de Nooijer wordt mij klagelijk te kennen gegeven dat den Heer Inspecteur van het loodswezen te Vlissingen aan hun niet verkiest om te betalen  het  vischloon deze door hem aangebragt zijnde bakentonnenvan het 1e district, waarvan eerstgemelde  is aangegeven  bij den Heer Opperstrandvonder op den 11 Januarij jl door hem gevonden op den Banjaard en niet dan met groote moeite en levensgevaar  met zijn twee matroozen is binnen boord gehaald, terwijl laatstgemelde op gisteren achter Elwdijk/ Ellewoutsdijk??  Is drijvende gevonden, en door hem op heden te Vlissingen aan den Heer Onderinspecteur is afgegeven, terwijl  ZEG als grond daarvoor zegt  hij vermoed  dat dezelve door hem zijn losgemaakt en niettegenstaande  het tegendeel  zoo aan den Heer Opperstrandvonder als aan ZEG wordt beweerd , door laatstgemelde word volgehouden daarvan niets te willen uitbetalen en onder toevoeging van eenige vloeken van den deur is gejogen met bijvoeging, ik zal U dat wel verleeren.
Intusschen zijn beide aanbrengers bij mij als zeer geschikte visschers bekend en kan ik niet gelooven dat zij de vrijmoedigheid zouden durven nemen die tonnen los te maken, hetwelk dan toch niet dan met groot gevaar zoude gepaard gaan, daar welligt zich toch door deeze of geene zoude gezien wezen, daar niet dan zelden het water zonder vaartuigen is.
Uit dien hoofde hebben wij Uwe Excie verzocht medewerking te willen inroepen opdat  aan hem het met recht verdiende loon  mag worden uitbetaald, daardoor dergelijke handelingen in het vervolg  de losgeraakte tonnen niet mee aangebragt zullen worden en alzoo tot groote schade  voor ’s Rijkskas zal  uitloopen,terwijl wij alvoren de weg van regten in te slaan,gemeend hebben, Uwe Excie tusscenkomst te moeten inroepen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 13 Februarij 1849
Aan den Heer Gedelegeerde voor de Veldwachtersdienst te Middelburg
Ik heb het genoegen UEG te kunnen berigten dat den Veldwachter mijner Gemeente steeds met ijver en lust zich in de uitoefening van zijnen dienst gedraagd zoo dat ik daarop niet de minste aanmerking heb, terwijl ik met betrekking tot die dienst alzoo niets aan UEG heb voor te dragen
De Burgemeester
CDB

Middelburg 10 Febr. 1849
De aanlevering van sterflijsten, waaronder de doodgeborenen.
Dit stuk is nauwelijks leesbaar!!

Middelburg 28 Febr. 1849
Directie Belastingen
Onderwerp:Verevening van Gemeente Opcenten
De Directeur der directe Belastingen in Zeeland.
Gezien de res. Van ZE den Minister van Financiën dd 19 Jan. Ll no 153 houdende  verdere  ten uitvoerlegging der wet van 29 Julij 1848 SB Gelet  op de resolutie van 26 Sept. 1848 no 97
In aanmerking nemende dat de gemeente Arnemuiden valt in de in de termen van art: 5 der laatst  tgene?? Res. Als zijnde van haar minder gekort dan haar aandeel in de ontheffingen op de personele bedlasting over het dienstjaar 1845/46 eene som van f.21, 62 ½ 
Besluit
Den Heer Burgemeester te Arnemuiden bij afschrift dezes uit te noodigen , gelijk geschiedt bij dezen van de voorn. Som van f.21:62 ½ in den loop der maand Maart tegen ontvangbewijs over te storten bij den Ontvanger der directie Belastingen te Arnemuiden.
De Directeur
Handteekening

Kolijnsplaat, den 1 Maart 1849
Ik heb de eer UEA bij dezen te verzoeken een attest  van voldoening aan de Nat.Militie te willen aanvragen voor den persoon van Cornelis  Jacob Moens welke in den jare 1845 voor uwe gemeente heeft geloot.
Het zal mij aangenaam zijn dat attest met eenigen spoed te ontvangen.
De Burgemeester van Kolijnsplaat
Paardekooper.

STRAFGEVANGENIS
NO 86
Woerden den 7e Maart 1849
Ik heb de eer UEA te informeren dat op den 1e dezer binnen dit Gesticht is overleden de persoon van Jan Cornelisse Jasperse, geboren te Oost-Souburg, laatst gewoond hebbende te Arnemuiden Zeeland van beroep zwavel stokmaker met verzoek daarvan zijne naaste bloedverwanten wel gelieven te doen kennisgeven, en hun tevens te verwittigen dat bijaldien de boeten en Justitie kosten van de veroordeling zijn voldaan, door hun kan worden ontvangen: vermits legale bewijzen dat zij de wettige Erfgenamen zijn bij den Heere Thesaurier der Kommissie van administratie  over deze  Gevangenis Eene somme van Elf Gulden & zeven en twintig centen  bedrag zijner uitgaven en nagelatene Gelden zijnde bereids de begravenis Kosten verrekend.
De Lt. Kolonel & Kommandant
Handtekening

Arnemuiden 10 Maart 1849
Aan den Heer Kolonel kommandant van de Strafgevangenis te Woerden
Bij UEG missive  van den 7e dezer maand  kennis ontvangen hebbende van het overlijden van Jan Cornelisse Jasperse, mitsgaders  van zijn saldo, berustende bij den  Heer Thesaurier van de Adm. Der Gevangenis groot f.11,27 , zoo heb ik de eer UEG te berigten dat gemeld persoon van zijne huisvrouw, ten gevolge zijner veroordeeling regterlijk is gescheiden, doch dat uit dat huwelijk alhier nog aanwezig is een kind  genaamd Adriaan Jasperse , welke ingevolge de wet erfgenaam van zijn vader is.
Dat dit kind met zijne moeder in diepe armoede verkeert, en door het Armbestuur wordt  ondersteund weshalve in der tijd   voor de veroordeelde J.C. Jasperse  voor de Justitiekosten een certificaat van onvermogen is afgegeven.
Zoo dit alsnu voldoende was zal tot mij in het belang van dat arme kind zeer verpligten te willen melden, om  aan hem ten overlegging eene geboorte acte dat geld kan worden ontvangen, en welke bewijsstukken  daarbij meerder gevorderd worden en of die gezegeld of ongezegeld moeten zijn, terwijl in geval het afgegeven certificaat van onvermogen niet voldoende mogt wezen, het onnoodig zal zijn daaraan verder eenige moeite te doen, aaangezien die kosten welligt meerder dan de geheele nalatenschap zal bedragen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 12 Maart 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Overlijden wethouder A. Adriaanse
Ik vind mij in de onaangenaame &  droevige verpligting  Uwe Excie door deze kennis te geven  dat den Heer Adriaan Adriaanse wethouder dezer stad op Zaturdag den 10 dezer maand in 75 jarigen ouderdom is overleden.
Sedert een reeks van jaren heeft hij zoo wegens lid van den Raad als Wethouder bij dit Bestuur werkzaam geweest en zijn door hem de belangen der Stad zeer behartigd, daar het hem tot wezentlijk genoegen was met al zijn vermogen in te zetten. Verder een getrouw medewerker in vriendelijke  raadgeving en de uitoefening  harer veeltijds moeijlijke betrekking,terwijl de belangens onzer Kerk, waar hij aan het hoofd van het Collegie van Kerkvoogden sting mede enen getrouwen voorganger verliest.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden  12 Maart 1849
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Vervulling Wethoudersplaats
Tengevolge het overlijden van den wethouder Adriaan Adriaanse zoo heb ik in voldoening aan Uwe Excie missive  van den 3e Aug 1847  de eer  Uwe Excie bij deze kennis te geven dat ter vervulling dier opengevallene betrekking als het geschikste  in aanmerking  kan komen het lid van den Raad Adriaan van Sweden, wonende binnen den bebouwden Kring dezer Gemeente.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 12 Maart 1849
Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Frans Mahieu te willen doen aanzeggen dat hij zich voor of uiterlijk op den 17 dezer maand hebbe te begeven in het huis van verzekering alhier tot het ondergaan des hem door mijne Regtbank opgelegde gevangenisstraf.

De Officier der Justitie
A.G. van Vredenburch

Middelburg den 19e Maart 1849
Onderwerp: Meetkundige opnemingen
Ingevolge art.3 der resolutie van ZE den Minister van Financiën dd 19 Januarij 1848 de Landmeter gehouden zijnde om in alle de Gemeenten van het Arr. Jaarlijks onderzoek te doen naar de voorgevallene veranderingen , ook naar die welke niet ter hunner kennis zijn gebragt, maar door hen zelven opgespoord of hen door het Gemeentebestuur opgegeven worden, en van hunne komst in de Gemeente, acht dagen vooraf aan het hoofd van het plaatselijk bestuur kennis te geven, zoo heb ik de eer tot nakoming dezer resolutie UEA te berigten dat ik den 27 dezer maand mijne werkzaamheden in de gemeente zal aanvangen.
De Landmeter der 1e klasse van het kadaster
Handtekening

Arnemuiden 21 Maart 1849
Afkondiging van het kohier van het Patentregt,
Publicatie hiervan.

Middelburg den 20 Maart 1849
UEd. kennis gevende dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente
J. van den Broeke kostwinnende zoon
J. Geldhof eenig kind vaderszijde
J. de Nooijer beneden de maat
De reclames achter hunne namen gesteld ingebragt hebbende 
Is geadjourneerd tot den 2e April 1849 de morgens ten 9 ½ ure.
Zonder certificaat definitief tot de dienst gedesigneerd.
De Milite-Raad in Zeeland
Becius.

Arnemuiden den 23 Maart 1849
Afkondiging kohier van de Personele belasting
Publicatie daarvan.

Woerden den 22e Maart 1849
Ter beantwoording van Uwen brief van den 10e dezer , heb ik de eer  UEA te informeren dat ik  den Heer Thesaurier der Kommissie van administratie over deze Gevangenis  aan wien UEA zich had moeten adresseren  volgens mijne missive van den 7e dezer no 86 met den inhoud van gemelde uwen brief heb kenbaar gemaakt, en mij te kennen heeft gegeven uit hoofde het overlijden van J.C. Jasperse zoo kort geleden heeft plaats gehad nog niet bewust is of de Justitie kosten al of niet zijn voldaan, maar zoodra ZWEG daar van zal zijn onderrigt, UEA als dan mededeeling zal doen.
De Lt. Kolonel & Kommandant
Handteekening

Middelburg den 26 Maart 1849
Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Frans Mahieu op donderdag den 29 dezer maand door den veldwachter naar herwaarts te doen overbrengen, tot het ondergaan van zijn gevangenisstraf hem door mijne Regtbank opgelegd.
De Officier van Justitie
A.W. Hurgronje
Subst.

Arnemuiden 26 Maart 1849
Op aanschrijving van den Heer Officier van Vredenburch dd 12 Maartjl is aan Frans le Mahieu aangezegd dat hij ter ondergaan van zijn gevangenisstraf zich naar het huis van arrest moet gaan, en  aan welke oproeping door hem is gehoorzaamd, terwijl dezelve op dien dag weder is teruggezonden met berigt mede brengende, dat ik ter niet opzending van zijn persoon een adres van den koning zoude indienen, en waaraan door mij is voldaan..
Intusschen is op dit moment hij als visscher van beroep zijnde niet tehuis , zoodat waarschijnlijk aan UEG verzoek niet zal kunnen voldaan worden, terwijl ik echter zoodra hij tehuis komt door opzenden van hem aan hetzelve zal voldoen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 28 Maart 1849
Ik heb de eer UEA te berigten dat op heden ten mijnen Parkette is ingekomen een door Frans Mahieu aan ZM ingediend request om gratie waardoor als nu de opzending van dien persoon op morgen komt te vervallen—ik wensche wel dat door UEA werde geïnformeerd of ook door Johannes de Meulmeester een dergelijk request is ingediend; mogt dit het geval niet zijn dan verzoek ik UEA de opzending van dien persoon op morgen te doen plaatsvinden.
De Officier van Justitie
A.W. Hurgronje
Subst.

Arnemuiden 28 Maart 1849
Aan den Heer Officier van Justitie
In voldoening aan UEA missive van heden heb ik de eer U te berigten dat evenals door F. le Mahieu  door J.de Meulmeester aan den Koning een adres tot het bekomen van gratie is ingezonden.
De Burgemeester
CDB

Middelburg 28 Maart 1849
Onder toezending van een request door Francois  le Mahieu aan Z.M.de Koning ingediend, daarbij verzoekende ontslag der opzending naar eene bedelaarskolonie, waartoe hij bij vonnis mijner Regtbank dd 18 Januarij ll is veroordeeld geworden, heb ik de eer UEA uit te noodigen mij dienaangaande te dienen van berigt en consideratie, en mij ook bepaald bekend te willen maken met de omstandigheden , waar de suppliant in verkeerd en hoedanig hij in zijne gemeente bekend staat.
De Officier van Justitie
A.W. Hurgronje
Subst.

Arnemuiden 28 Maart 49
Aan den Heer Officier
Onderwerp: Berigt adres le Mahieu
Onder terugzending van het bij UEG missive van heden toegezonden adres van F. le Mahieu het verzoek om door den Koning te worden ontheven van de opzending naar  een der bedelaars koloniën, in mijn handen gesteld zijnde  om berigt consideratie , zoo heb ik in voldoening daaraan  de eer UEA mede te delen  dat gemelde persoon in diepe armoede  verkeert, en vooral des winters wanneer de visscherij niet kan worden uitgeoefend, hetwelk dan zeker ook oorzaak geweest heeft hij bedelend is bevonden,terwijl  wat deszelfs redelijkheid betreft veel te wenschen overlaat, en daarop volstrekt niet roemen mag, dat het vooruitzigt  dat  de vrouw zijns huis is waarbij  hij twee kinderen heeft verwekt door zijne opzending een lastpost??? zal worden voor ons Armbestuur,zoo moet ik UEG  ?????  daarop ??te willen berigten?? Van den opzending bevrijd te worden.
 De Burgemeester
CDB
!! slecht leesbaar!!

Middelburg den 2 April 1849
UEd. kennis gevende , dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente
J. van den Broek  reclamerende de vrijstelling als kostwinnende zoon,waarvan echter  het? Bewijze bij de Raad niet zijn ontvangen.
Is geadjourneerd tot den 14 April 1849 des morgens ten 9 ½ ure.
Bij niet verschijning etc definitief tot den dienst worden gedesigneerd.
De Militie-Raad in Zeeland
Becius
  
Arnemuiden 7 April 1849
Aan de Militieraad in Zeeland
Ter beantwoording UEG missive van den 2e dezer maand no 49 aangaande de oproeping van de loteling J. van den Broek, heb ik de eer UEG te berigten dat aan denzelven het vereischte certificaat ten bewijze hij voor deszelfs moeder den  kost wint, niet kan worden afgegeven, en wel om reden dat zijne moeder buiten hem nog eenen zoon en eene dochter heeft welke beide  alhier  op de weverij zijn geplaatst, terwijl door haar mede dagelijks op den arbeid wordt gegaan en alzoo tesamen aan den kost geraken; terwijl uit dien hoofde dan ook volgens model R verklaard kan worden dat zij buiten dien zoons geen ander middel van bestaan haar overig blijft als geen bedrijf nering of handtering?? exercerende, waardoor zij den koste kan winnen.
De Burgemeester
CDB

BRIELLE, den 10e April 1849

WEA Heer!
Op verzoek van Schipper Isak van Belzen, voerende de in uwe gemeente te huis behoorende Vischschuit Johanna Jacoba,breng ik UEA ter kennis.
Dat dien bodem op gisteren roer-en ankerloos uit groot gevaar door eenige Loodsen tot mijn District behoorende alhier behouden is binnen gebragt, met verzoek dit wel aan hunne verwanten te willen doen weten.
De Schipper hier geheel vreemd, heb ik denzelve  zoo veel mij mogelijk was geaccrediteerd, ten einde  op de minst kostbare wijze  in het geleden verlies te doen herstellen,waarvoor de voldoening op passelijke wijze later met hem wel zal worden gevonden, komende mij den persoon van van Belzen nogal geschikt voor.
De Onder-Inspecteur over het Loodswezen van Goedereede en Maas
Handtekening

Middelburg den 13 April 1849
Ik heb de eer UEA te verzoeken ter kennis te willen brengen van Frans  Mahieu dat ZE de Minister van Justitie geene termen heeft gevonden om dezelve van de overbrenging naar een Bedelaars Gesticht vrij te stellen, en hij zich mitsdien in het huis van arrest alhier hebbe te begeven tot het ondergaan der gevangenisstraf.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch

Arnemuiden  18 Ap[ril  1849
Aan Zijne Excie de Heere Vice Admiraal te Rotterdam
Ik heb de eer Uwe Excie te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een gezegeld doodextract van den  gewezen loods Hendrik Busters gediend hebbende op de Kanonneerboor no 3 en wegens eene bekomen wonde voor den citadel te Antwrepen op den 9 december 1832 overleden is.
De kosten van dit stuk zullen Uwe Excie zoodra ik daarmede bekend gesteld zal zijn, franco worden toegezonden.
De Burgemeester
CDB

Middelburg 18 April 1849
Ik heb de eer UEA te verzoeken den veldwachter der gemeente Arnemuiden te willen aanzeggen dat hij morgen of overmorgen tusschen 10 & 12 ure des voormiddags te mijne parquette moet verschijnen.
De Officier van Justitie
A.W. Hurgronje
Subst.

Woerden den 20 April 1849
De missive van UEA van den 10e der vorige maand aan den Heer Kommandant der Gevangenis alhier geadresseerd geweest, door ZEG aan mij zijnde medegedeeld, heb ik de eer UEA te kennen te geven dat door den Ontvanger der registratie alhier beslag is gelegd op de uitgaanskasse groot f.11,27 van den overledene Gevangene  Jan  Cornelisse Jasperse ter gedeeltelijke voldoening van de Justitie kosten, ten bedrage van f.37,81.
De Thesaurier der Commissie
Van de Administratie over het
Huis van Reclusie en Tuchtiging te Woerden
Handtekening

Middelburg den 26 April 1849
Ten gevolge  der in de vorige week plaatsgehad hebbende zware regens en sneeuwvlagen is het de Centrale Directie van Walcheren in het belang  der wegen als wenschelijk voorgekomen dat het uitreiken der permissie biljetten tot beweiding derzelve nog acht dagen  werd uitgesteld en alzoo plaats had op maandag den 7 Mei e.k.
Diensvolgens heb ik de eer UEA te verzoeken de zich onder UEA gemeente belanghebbenden hiervan te willen verwittigen.
De President der Centrale Directie
Van Walcheren
Sprenger

Arnemuiden 30 April 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Absentie Loteling van Eenennaam.
De persoon van D. van Eenennaam varensgezel en behoorende onder de afgifte van het 2 contingent sedert den ontvangst Uwe Excie circulaire  van den 23 dezer maand  PB 48 nog niet in de gemeente geweest zijnde en mij ook onbekend zijnde waar hij zich thans bevind, zal alzoo op morgen niet aan uwe Excie  kunnen worden doorgegeven, zullende ik zoodra  hij te huis komt hetwelk elken dag kan plaats hebben , hem dadelijk naar Uwe Excie renvoijeren.
De Burgemeester
CDB

DEPARTEMENT
VAN
MARINE

‘s Gravenhage, den 30 April 1849
Bij Uwen brief van den 18 dezer no 32, verkeerdelijk geadresseerd aan den Vice Admiraal Opperbevelhebber der Marine te Rotterdam, werd verzocht om een dood-extract van Hendrik Buster behoord hebbende als vrijwillig  Matroos tot de Extra rol van ZM Wachtschip Minerva.
Die aanvraag door den Directeur der Marine te Rotterdam aan mij toegezonden zijnde, zoo heb ik de eer eene akte van overlijden van gemelden persoon hiernevens aan UEA te doen toekomen.
Voor den Minister van Marine
De Secretaris-Generaal
 Quarles van Ufford.

Middelburg 26 April 1849
Over de oprigting van een standbeeld van de overleden Koning Willem II
De hoogste gift mag niet meer van 5 gulden zijn; verder is ieder gift hoe klein ook, welkom.
Etc etc.
De Sub-Commissie  voornoemd
J.J. Sprenger president
Paspoort van Grijpskerke
M.Verbrugge
A.G.van Vredenburch
H.A. Abrahams
M.K. Jeras.
W.C. Borsius secretaris

HOUTVESTERIJ
Provincie ZEELAND
Tweede Jagt-District
Middelburg den 16 Meij 1849
De hierbij gevoegde drie stuks aanvragen om vischconsenten op grond  der art. Van de wet en de instructiën?  van den Opperhoutv. door mij onderzocht zijnde geworden,heb ik omtrent ieder derzelve zodanige renseignementen ontvangen welke mij zoo dezelve  de waarheid overeenkomstig zijn, zwarigheid doen maken, aan de verzoekers consenten af te geven, daar zulks tot groot misbruik zoude kunnen leiden.
Ik neem de vrijheid dus dezelve aan UEA te doen toekomen—op ieder derzelve heb ik de ingewonnen informatiën derzelve & het zoude mij dus aangenaam zijn van UEA nader te mogen worden onderrigt of die juist zijn & of UEA van oordeel zijt, dat zij in die toestand verkerende  tot die  onvermogende klasse van ingezetenen behoren die door hunnen armoedigen toestand buiten staat zijn de geringe recognitie & zegelgelden bedragende slechts voor 1 vischtuig f.2,53 ½ te voldoen.
De Houtvester 2e Jagt-district Zeeland
Handtekening

Arnemuiden 21e Mei 1849
In voldoening aan UEG missive van den 16 dezer maand heb ik de eer onder terugzending der daarbij toegezonden aanvragen tot het bekomen van Vischconsenten UEG te berigten en wel
1 op die van H. van de  Putte, deze persoon is meesterknecht in de grof & Hoefsmederij van de wed. A. de Smidt, alwaar hij wekelijks  verdiend  met middagkost f.2,60 waarbij hij het onderhoud heeft van een vrouw en twee kinderen.
2 Jacobus Blok  is arbeider van beroep en heeft bij gunstig weder  60 à 70 cents daags, is getrouwd en hoezeer zijn vader Landman is, is tot mij onzeker of hij boven andere  voorregten geniet;zoo veel is mij bekend, dat de  de landlieden over het algemeen  genoegzaam voor hunne  lasten zitten en alzoo weinig kunnen toedragen.
3 Jan Tramper is een bijzonder armoedig man met een oude vrouw, welke alles in het werk stellen om op eene eerlijke wijs  door de wereld te komen, vooral in deze  nu sedert eenige jaren mislukte aardappeloogst, waardoor dat soort van menschen het meeste lijden, en alzoo zijn inkomen van schaapherder bij zijn lasten lang zoo niet ontoereikend  om in zijne behoefte te voorzien; derhalve over het algemeen??? is mitsdien dat er geene zwarigheid bestaat om de verzogte consenten  aan dezelve af te geven dewijl ik het daarvoor houde  dat zij buiten staat zijn om de door UEG bedoelde  Acte waarvan de kosten f.2.53 ½ bedragen  aan te schaffen, overigens laat het bewijs?? ook niet toe om daarvan aanhoudend gebruik te maken en alzoo  voor de enkelde malen zij zulks kunnen uitoefenen, de schade meer dan dan de bate zoude bedragen en daardoor hun enkele goede maaltijd  te duur zoude (worden)
Weshalve ik UEG in gemoede mag verzoeken om aan hun verlangen te willen voldoen.
De Burgemeester
CDB

Instandhouding
Van het
Kadaster
Provincie Zeeland
Middelburg den 24 Mei1849
Onder geleide dezer heb ik de eer UEA te doen toekomen eenen staat aanwijzende  de veranderingen in de belastbare waarde der vaste Eigendommen uwer Gemeente met verzoek na denzelven door ten minsten vijf leden van het Collegie van zetters te hebben doen mede onderteekenen aan mij te willen retourneren etc
De Controleur der Directe Belastingen en van het Kadaster voor de Provincie Zeeland
Handtekening

Arnemuiden 26 Mei 1849     
Aan bovenstaande wordt gevolg gegeven.

Arnemuiden 26 Mei 1849
Aan den Heer Burgemeester te Oud Gastel
Noord-Brabant
Sedert eenige tijd  is in de stad woonachtig zekere Simon Johannis Lugte, van beroep schildersknecht en wever van 28 jaar en Dorothea Levien welke in ongehuwden staat te samen leven doch zooals zij mij te kennen hebben gegeven gaarne hun voorgenomen  huwelijk tot stand wenschen te brengen.
Volgens zijn aan mij gedane mededeeling is zijn aanstaande eene dochter van Jan Levien overleden en van Johanna Trouw landbouwers woonachtig in uwe Gemeente, aan wie hij door den onderwijzer  over eenige tijd per missive hun voornemen hebben medegedeeld, met verzoek wel de goedheid te hebben aan hun te doen toekomen als de geboorte Acte van Dorothea,den dood Acte harer vader alzoo den ouderdom van 30 jaar nog niet heeft volbragt, mitsgaders een notariële Acte ,dat hare moeder de toestemming verleend zij tesamen in den echt treden.
Tot op heden hebben wij daarop niets gehoord, zoodat wij twijfelen of die brief wel is teregt gekomen of mogelijk dat moeder reeds overleden is, aangezien zij sedert een aantal jaren  het ouderlijk huis heeft verlaten en nu laatst te Middelburg in geen te best huis heeft verkeerd, en niets meer van haar heeft gehoord.
In het belang van die personen en tot wering hunner verkeerde levenswijs zoude UEA mij zer verpligten, die moeder nog in leven zijnde, daaromtrent hare gezondheid te willen hooren en mij wel te willen mededeelen of die vrouw de benoodigde stukken voor hun huwelijk willen in order laten brengen  en mij die behoorlijk gelegaliseerd te willen toezenden, verkeerende zij in die staat van onvermogen dat zij bezwaarlijk de daarop vallende kosten kunnen betalen, zoodat zulks voor die vrouw niet tegenwoordig bij de voltrekking mogelijk nog al eenig bezwaar zal opleveren.
De Burgemeester
CDB

Middelburg 31 Mei 1849
Naar aanleiding eener bij mij ingekomen kennisgeving van de aan Klaas van Belzen verleende kwijtschelding eener beloopend van boete van f.655,50??? heb ik de eer Ued hierbij  toe te zenden een afschrift der betrekkeljke resolutie met verzoek om hetzelve aan den requestrant te willen uitreiken.
De Ontvanger der Successie
Handtekening

Arnemuiden de 14 Junij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging kohier
Hierbij gaat een executoir verklaarde kohier van de personele Belasting
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE hiervan

Arnemuiden den 18 Junij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Ik  heb de eer Uwe Excie te berigten dat op 16.dezer maand van den Controleur ontvangen:executoir verklaarde kohier van het patentregt 4e kwartaal
De Burgemeester
CDB

Daarvan geschiedt PUBLICATIE

Aan den Heer Regiment Kommandant van Vlissingen
Wel Edelgestrenge Heer!
Ik heb de eer bij deze UEG ter kennis te brengen  dat op Zaturdag den 16 dezer des avonds circa 7 uuren een militair in mijne Gemeente is gekomen die ik daar na vernomen heb, genaamd te zijn Molenaar Tamboer bij de 3 Komp 3batt 6 Regt Infanterie in guarnisoen te Vlissingen , dat die persoon met eenige visschers jongens, in de gemeente rondgewandeld heeft, en ook de herberg bezocht dat de veldwachter mijner Gemeente hun des avonds ruim tot tien?? ontmoet hebbende hem naar bewijs van zijn verlof heeft gevraagd , en hij dat missende zich als arrestant heeft overgeven, dat de veldwachter hem daarop  bij den secretaris bragt, zijnde mijn zoon, die uit hoofde mijne  hooge jaren  een en ander mij behulpzaam is,- dat hij daar komende tamelijk beschonken, die hem aanrade naar zijn guarnisoen terug te keeren,dan hij verklaarde daartoe in het onvermogen  verkeerde, vorderde hij door een Heelmeester werd onderzocht,  en per wagen naar zijn guarnisoen getransporteerd,  dat door den secretaris  is afgeslagen, waarop hij zeer brutaal werd, onbetamelijke woorden liet hooren , en weigerde heen te gaan en als toen door den den secretaris uit zijn wooning is gedreven, vervolgens door eenige visschers jongens in een schuurtje ?? alwaar hij als dronken zijnde in slaap is gevallen en op gisteren morgen naar de Korpswagt te Middelburg getransporteerd, zijnde door den Heer Lieutenant aldaar de veldwachter verzocht dat door mij aan UEG daarvan een berigt  mogt worden ingezonden en aan welk verzoek bij deze word voldaan in hope deze voldoende zijn zal ter inlichting van UEG en daarna deze zaak te behandelen zooals dit vereischt wordt.
De Burgemeester
CDB
PS den arrestant heeft aan den Veldwachter verklaard zijn sabel te Vlissingen te hebben verloren.

Arnemuiden 27 Junij 1849
Aan den Heer Burgemeester te Oud Gastel
Onderwerp: Geboorte Acte Dorothea Levien
Bij mijne missive van 26 Mei  jl no 41 had ik in het belang van den daarin vermelde persoon de eer UEA te verzoeken wel de goedheid te hebben om aan mij te doen toekomen eene geboorte Acte van Dorothea Levien mitsgaders de dood Acte van haren vader  Jan Levien en eene Notariële Acte,waarbij haar moeder toestemming verleend dat zij het haar voorgenomen huwelijk tot stand brengt .
Tot op heden  heb ik nog niet het genoegen gehad daarvan iets te mogen vernemen terwijl ik elk oogenblik daaromtrent door de belanghebbende worde lastig gevallen..
UEA zult mij mitsdien bijzonder verpligten eenige inlichting dienaangaande te willen mededeelen en ingevolg die moeder zich niet mogt genegen betoonen mij de verlangde  toestemming te verleenen en de gevraagde stukken te willen afzenden, alsdan aan mij gelegaliseerd te doen toekomen slechts eene geboorteacte van Dorothea Levien ten einde te weten te komen of dezelve al of niet haar 30 jaar nog niet heeft bereikt en waarvan de  Kosten door mij naar opgaaf aan UEA franco zullen worden toegezonden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 2 Julij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging Kohier PersoneeleBelasting
Deze wordt executoir gesteld.
De Burgemeester
CDB

Publicatie hiervan

Arnemuiden 18 Julij 1849
Onderwerp: Schilderen & witten school
Aan den Heer J. Bourdrez opzigter van denWaterstaat, belast met het toezigt der  nieuwe school van Arnemuiden te Middelburg
Door den onderwijzer alhier verzocht zijnde ten koste der stad te willen doen witten de muuren der nieuwe school, zoo is door mij aan denzelve te kennen gegeven,dat zulks alsnog door den aannemer behoort plaats te hebben, mitsgaders de schildering derzelve van binnen, dan tot mijne verwondering verneemd ik op heden van hem UEd. Hem hebt medegedeeld dat geen van beide dit moest plaatshebben??
Intusschen bepaald art.10 der voorwaarden dat de laatste schildering van al het houtwerk met zoodanige? kleuren als de directie zal verkiesen zal plaats hebben,eerst tegen het eindigen van den tijd voor het onderhoud bepaald , terwijl in de 2 alinea van art ?? is overgeschreven dat den aannemer het geheele werk nog een jaar in geregeld onderhoud  moet houden en wat later?—nadat alzoo de tijd van het onderhoud  bepaald is verstreken moet het geheele werk wederom in de beste orde  ter finale opneming opgeleverd worden.
Zoodat naar mijn gevoelen,het witten derzelve dat jaarlijks voor onderhoud van een gebouw plaats hebbe,daaronder wel begrepen is,, en ook niet kan gezegd worden zoolang die muren niet gewit zijn, hetzelve zich in de beste order bevinden.
Ik verzoek UEd. mitsdien den aanneemer te willen prevenieren en hem aan te schrijven dat tot het verlangen van het stedelijk bestuur  is, dat ingevolge die voorwaarden, zonder afwijking  plaats hebbe , alzoo dit anders voor de voldoening van den laatsten termijn zwarigheid zal vorderen.
De Burgemeester
CDB

Oudgastel den 16 Julij 1849
Hiernevens heb ik de eer UEA te zenden de Acte van Geboorte van Dorothea Levien
Waarvan de kosten zijn   f.0,94
Legalisatie etc                       30
                                         f.1,24
welke gelden ik an UEA zal tegemoet zien.
De moeder van gemelde D. Levien van huwelijks samenwoning ???? zoo zij niet in Persoon bij haar etc 
Verder niet leesbaar!!

Arnemuiden den 25 Julij 1849
Aan de Hoofd Administrateur van het 2e Regiment Dragonders te Haarlem
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te willen doen toekomen ene attest van volbragte dienst van den dragonder Simon Johannis Lugte gediend hebbende bij het 2e regiment dragonders voor de gemeente Middelburg, als hebbende dat stuk  voor den belanghebbende benoodigd.
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE
Afkondiging Patentregt
6 Augustus1849
Arnemuiden den 6 Augustus 1849
Ontvangst kohier

Arnemuiden 6e Augustus 49
Aan de Heer Gedelegeerde voor de veldwachtersdienst te Middelburg.
Ik heb de eer UEG te berigten dat de veldwachter mijner Gemeente zich bij voortduring begeeft in de waarneming zijner betrekking en ik alzoo op hem niets heb aan te merken, ook niets in het belang van dien dienst aan UEG heb voor te dragen.
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE met betrekking tot de invordering van de personeele belasting .
En bericht van ontvangst van dat executoir verklaarde kohier.

Vlissingen den 24 Augustus 1849
Onderwerp: Loodswezen
Den 6 dezer is alhier met een visscher uwer gemeente van uit zee  ter reede gekomen de Russische kof  Otto Kapitein Bodige welke visscher blijkens het gehouden journaal den Nederlandsche Loodsboot no1 dit loodsvaartuig is ontzeild en zonder een vaste zeeloods in te nemen naar binnen gevaren.
Daar deze handelwijze strijdig is met het bestaande Gemeenschappelijke Loods reglement voor de Schelde van den 20e \mei 1843 SB no 45 zoo verzoek ik UEA  beleefdelijk om de visschers uwer Gemeente serieuselijk te waarschuwen van zich in het vervolg van dergelijke kwade practijken te onthouden, terwijl ik mij anders in de onaangename verpligting zal zien gebragt om de strafbepalingen van het aangehaalde reglement op den schuldige  te moeten doen toepassen.
De Onder Inspecteur van het
Loodswezen
Handtekening

Arnemuiden den 25 Augustus 1849
Aan den Heer OnderInspecteur van et Loodswezen t Vlissingen
Op den ontvangst van UEG missive heb ik dadelijk het noodige onderzoek bewerkstelligd, welke visschers  op den 6 dezer maand , de Russchische kof Otto kapitein Bodige uit zee voor Vlissingen heeft binnengeloodst en is nu alras gebleken  dat een matroos van de visschschuitt van schipper Jan van Belzen daarop is voorgegaan.
Volgens U verlangen heb ik dien visscherman het verkeerde daarvan onder het oog gebragt, doch deze heeft mij te kennen gegeven,dat het onwaar is hetgeen door de schipper der loodsboort no 1 aan UEG is medegedeeld,als hebbende hij in geenen deele de loodssloep ontzeild en ook dat het onmogelijk is  deze die kof heeft gezien, aangezien hij daarin door het dikte weder en regen in  ver??????/hindering??? is geweest.
Volgens zijn verklaring was gemelde kof in zee drijvende met de vlag tot het bekomen van een loods opgeheven en in welke staat hij hem zulks daar? reeds een dag tevoren bij de Hollandsche loodsboort  had zeilend gezien,zoodat de kapitein die reeds  7 à 8 palm water  inzijn schip had  daar er zich loods opdeed zeer tevreden was dat die schipper  een man overgaf en hem dan ook het volle loodsgeld beloofde, zonder dat hij van zijde  daarover sprak.
Tot aan de punt van het Oostgat genaderd zijnde ,arriveerde eene Belgische loodsboot wie op die kof een loods wilde overzetten,dan de Kaptein zeer ontevreden hij zoolang in zee zonder loods was gelaten gaf hem te kennen, ik geef u duizend gulden, zoo gij durft voorkomen want ik zal u met een spek/spaak??  doodslaan waarop gezegde loodsboot vertrok.
Nu laat ik aan UEG over de handelwijs van den schipper te beoordeelen, mijn bedunkens is door hem in deze niets kwaads verrigt,alzoo hij bovendien de overtuiging had,hij spoedig in gevaar liep het voorbeeld van het Barkschip Olivier van Noord te volgen doch waarvan hij door overgave van een bekwaame man dier visschuit is bevrijd gebleven.
De Burgemeester
J.van derWeele

Vlissingen den 5 September 1849
Onderwerp:Loodswezen
Op den ontvangst uwer missive  dd 25 Augustus jl houdende verklaring dat de matroos van de vischschuit van schipper Jan van Belzen ontkend met de Russchische kof Otto kaptein Bodige de Loodsboot no 1 te hebben ontzeild , heb ik eerst nader onderzoek doen instellen en de schipper & loodsen  der Loodsboot no 1 doen verhooren welke eenparig hebben verklaard.
Dat dat bedoelde Vischerman alles heeft aangewend om hem te misleiden. Dat zij ongeveer een uur lang op de kof hebben gezeild, en dat zij zoo digt waren genaderd dat zij de visscherman voor een Belgische loods hebben aangezien en daarna zijn afgehoude,wijl zij een ander vaartuig met de vlag aan/in top in het gezigt kregen,waarna bedoelde kof een leizeil heesch en doorzette naar het Oostgat.
Welk een & ander alzoo alle grond aangeeft om te beweren dat de afgelegde verklaring door den visserman onjuist is en UEG andermaal verzoek om hem te waarschuwen dat wanneer hij zich in het vervolg aan dergelijke handelwijze mogt schuldig maken hij zich voor de daaruit voortspruijtende gevolgen zal hebben te wachten
De Onder Inspecteur
Wels

Bruinisse den 3 September 1849
Onderwerp: Burgerlijke Stand
Op verzoek  van den Predikant H:Haesebroeck wordt UEA hierbij ingezonden een geboorteextract van het ouderlooze  kind Antje Flierman in verpleging opgenomen bij haar oom A.J.Beerthuis en welke ten einde dat kind  in het Burgerlijk Register der Gemeente Arnemuiden behoorlijk kunnen worden ingeschreven.
De Burgemeester van Bruinisse
Handtekening

Groede den 8e September 1848
Zekere Sara Bool? Weduwe Cijprianus Loijsen heeft dezer dagen naar hare betrekkingen alhier op een zeer willekeurige wijze ter verpleging gezonden twee harer kinderen zonder dat het tegenwoordig verblijf dier vrouw met zekerheid bekend is: volgens bekomen informatie moet zij in de vorige week eenige dagen ten huize van zekere bode in UEA Gemeente hebben verbleven en dit doet mij de vrijheid nemen UEA te verzoeken te willen onderzoeken of bedoelde persoon als nog aldaar verblijf houdt en bij vertrek waar zij zich thans zoude kunnen ophouden.
De Burgemeester van de Gemeente Groede
Handtekening

Arnemuiden 10 September
Aan den Heer Burgemeester der gemeente Groede
Ten gevolge de bij mij ontvangene missive van den 6 dezer maand no 85, heb ik bij de bode Harthoorn alhier, het vereischte onderzoek gedaan naar zekere Sara Bool ? wed.C.Loijsen en van den man vernomen dat gemelde weduwe van den 29 Aug.jl tot den 6 dezer maand bij hem had gelogeerd, als zijnde een goed kennis van zijn vrouw,dat zij op laatstgemelde morgen was vertrokken  met een zoontje van 12 jaar naar Vlissingen, teneinde te trachten dit kind op het een of ander schip te krijgen en van daar voornemens was over te varen naar het 4e District alwaar zij te Schoondijke Biervliet en Sasput broeders of zusters wonende had, terwijl zij volgens  hare mededeeling twee harer andere kinderen in Goes besteed had, bestaande het voornemen om bij retour uit district weder bij die Bode tot het afhalen van eenige goederen aan te komen.
De Burgemeester
J.v.d.W

Middelburg den 13 September 1849
Onderwerp: Opneming patenten
Het is mij in het belang van de rigtige opbrengst van het patentregt thans als een gunstig  tijdstip des jaars toegeschenen dat tot eene opneming en het onderzoek zoude kunnen worden overgegaan, als is bedoeld bij art 35 der wet van den 21e Mei 1819 SB no 34) en neem ik dienvolgens de vrijheid naar aanleiding van gedacht wetsartikel UEA door deze  te verzoeken wel een openbaar persoon te willen designeren, die met den Deurwaarder der Dir; Bel: J.S. Prince alhier, welke daartoe van mijne zijde last zal erlangen tot het bedoelde einde zal coöpereren.
De Controleur
Handtekening

PUBLICATIE: afkondiging patentregt
Samenvatting: ten spoedigste een ieder die de patentbelasting verschuldigd is het door hem verschuldigde te kwijten. Met herinnering dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan, binnen 3 maanden na heden behoorente worden ingediend.
Arnemuiden 15September 1849
De fung. Burgemeester
J.v.d.W.
PUBLICATIE hiervan
B & W
J.van der Weele
t.o
Baars

Arnemuiden den 15 September
Aan den Gouverneur
Ontvangst van het executoir verklaarde kohier bevestigd.
De Burgemeester
J.v.d W

Aan den Heer Burgemeester der gemeente Bommel
Eiland Flakkee
WEA Heer en Ambtgenoot
De persoon van J.H. Harthoorn bode dezer stad, de aankondiging in de Staatscourant van Dingsdag  den 4e dezer maand no 207 vernomen hebbende zich gaarne tot UEA ter verkrijging der vacerende post van Veldwachter Uwer Gemeente zoude wenden heeft mij verzocht deszelfs zedelijk gedrag UEA te willen mededeelen, daaraan voldoende heb ik het genoegen U te mogen berigten dat hij sedert zijne inwoning ter dezer plaats zich steeds als een braaf eerlijk en zeer geschikt persoon heeft gedragen, op wiens gedrag volstrekt geen de minste aanmerking valt, als hebbende hij niet nimmer aan misbruik van sterken drank of eenige buitensporigheden schuldig gemaakt en hij alzoo zoo wegens zijn gedrag zijn voorkome een ???? allessints verdiend en geschikt is om de post van veldwachter te bekleeden, terwijl hij gedurende drie nazomers in den Oogst voor wering van dieverij als adsistent-veldwachter de nacht in het veld heeft doorgebragt, weshalven ik met vrijmoedigheid zijn persoon in de gunst van UEA mag aanbevelen
De fung. Burgemeester
J. van derWeele

Arnemuiden 1 October 49
Aan den Burgemeester der Gemeente St.Maartensdijk
Onderwerp: Onderzoek miliciens
Vraag om verlofpas van de plaatsvervanger Johannes Kn.......st ?

St.Maartensdijk den 8e October 1849
Onderwerp: Inzending verlofpas.
Aan dat verzoek wordt gevolg gegeven

Arnemuiden 13 October 49
Aan den Heer Ambtenaar bij het Openbaar Ministerieel Kantongeregt te Middelburg
Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een door mij opgemaakt proces verbaal wegens door de persoon Jacobus  Dommisse aan het zoontje van de Gruiter toegebragte slagen hetwelk hoezeer van weinig beduiden echter zijn verlangen was ik aan UEG te kennen gebragt.
De Burgemeester
J.v.d.W

Heden den dertiende October 1849
Compareerde voor mij fungerende Burgemeester der stad Arnemuiden de persoon van Lieven Karelse van de Gruiter visscher wonende  binnen deze stad, mij klagelijk te kennen gevende dat deszelfs zoontje Karel van de Gruiter oud 14 jaar voor circa drie weken door de persoon van Jacobus Dommisse arbeider alhier woonachtig, ter oorzake van eenige kibbeling welke hij met deszelfs huisvrouw Janna Joosse had gehad twee slagen op de zijde en zijn hoofd had toegebragt hetwelk hoezeer hem geene verwonding heeft veroorzaakt als vader niet kan dulden dat met zijn kind op dier wijze  wordt gehandeld en verzoek dit ter kennis van den  competente regter te brengen.
Van al hetwelk door mij dit proces verbaal als waar wedervaren volgens den eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing met den comparant geteekend die echter mij verklaarde niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd te hebben.
De Burgemeester
J.v.d. W

Middelburg den 26 October 1849
Ik ben van ter zijde geinformeerd dat Tannetje Sijbrandt weduwe van Hogerheijde binnen uwe gemeente een zoon zoude hebben die aan vlagen van krankzinnigheid is lijdende , weshalven ik de eer heb UEA te verzoeken mij mede te deelen wat hiervan waar is en zoo zulks het geval is of hij op een alleszins voldoende wijze verzorgd en of de openbare veiligheid of zedelijkheid door zijne gedragingen kan worden bedreigd en zulks ten einde door mij kunne worden beoordeeld of er termen zijn tot toepassing der bepalingen van de wet van den 29 Mei 1841?
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch

Arnemuiden den 27 October 49
Aan den Heer Officier van Justitie
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen twee Processen verbaal beide opgemaakt tegen Jacomina de Ridder , huisvrouw van Jan Vogel bevattende het eerste verspreidde lastertaal van de vrouw van Lieven Meulemeester en het tweede wegens verregaande belediging tegen een ambtenaar van policie  in de uitoefening van deszelfs  dienst met verzoek daar deze  vrouw een alderbrutaalst voorkomen heeft en zich daarin bij het geringste  voorval onderscheid , zoo mogelijk tot stuiting voor het vervolg te doen teregt zetten ten einde  de policie alhier die  die haar gezag behoord te behouden daardoor  krachtig te helpen ondersteunen.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Heden den 27 October 49
Compareerde voor mij fungerende Burgemeester der stad Arnemuiden
Lieven Meulmeester arbeider wonende binnen deze stad, mij klagelijke te kennen gevende dat volgens aan hem gedane mededeeling  door Maatje Schroevers huisvrouw van Daniel van Belzen de persoon van Jacomina de Ridder van beroep weefster huisvrouw van Jan Vogel deszelfs huisvrouw Janna Geldhof ten laste bragt zij vleeschelijke gemeenschap heeft gehad met zekere  Machiel de Jood en met dien persoon hoererij  bedrijvende zoude zijn gevonden.
Dat zijne huisvrouw  als geheel? willende? aan dat kwaad met hem verlangd  van het  haar ten laste gelegde  slegt gedrag te worden ontheven en een feit is dat haar eer is bezoedeld  en werd hierover in de weeffabriek een liedje gezongen!!
Slecht leesbaar.
Van alhetwelk door mij dit verbaal als waar wedervaren volgens den eed  bij de aanvaarding mijner bediening gedaan en opgemaakt en na gedane voorlezing door de comparant en mij geteekend op dato als in het voorgaande vermeld.
J.v.d. W

Midelburg den 1e November 1849
OPNEMING Patenten
Onder verwijzing kortheidshalve tot mijne ter zake betrekkelijke circulaire van den 3 November 1846 heb ik de eer UEA weder uit te noodigen om voor gelijke patent-opneming als waarvan in genoemde mijne rondschrijving de rede was, en die voor het dienstjaar 1849/50 in den aanvang dezer  maand zal behooren plaats te hebben en op den Deurwaarder der Directe belastingen P.J. Prince onder wiens ressort Uwe Gemeente  aangewezen is, en op een ander daartoe door UEA te designeren lid des Plaatselijken Bestuurs of ander publiek persoon, de vereischte commissie te dien einde te verstrekken.
De Controleur
Te Middelburg
Handtekening

Arnemuiden 30 November 49
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: ontvangst executoir verklaarde kohier personeele belasting
Publicatie hiervan met opwekking op tijd deze te voldoen. Etc

Hede den 30 November 49
Compareerde voor mij fung. Burgemeester der stad Arnemuiden
De persoon van Adriaan Proos daglooner wonende onder het Ambacht der stad Goes.
Mij te kennende gevende dat hij sints 14 dagen in het eiland Walcheren ten behoeve van de heer Paardekooper wonende te          heeft geweest tot het opzamelen van braamdorens welke hij heden namiddag circa 2 ½ uur aan boord bragt van schipper Leendert van der Riel Wonende te Kolijnsplaat en liggende met deszelfs vaartuig ten dien einde thans thans aan het eind der Middelburgsche haven.
Dat op het oogenblik dat hij met gemelde  schipper L. Van der Riel daarmede gaande was arriveerde aldaar  met deszelfs hoogaars Lieven Karelse van de Gruiter schipper wonende  te  Arnemuiden die na deszelfs anker uitgeworpen te hebben met zijn boort naar de wal roeide  en zich bij hem Proos vervoegde, hem vragende  wat zijn de reden, dat dat ik die laatste vragt niet gehad heb, waarop door zoo evengemelde Proos hem werd te kennen gegeven dat hij order gekregen had door Hendrik schippers van Geersdijk van den planter Markus Kraamer, dat de braamdoorns niet door hem mogten vervoerd worden, alzoo hij dezelve door de slik sleepte en uit dien hoofde dezelve had medegegeven aan Hendrik Schippers.
Dat hij op deze mededeeling hem tegemoet voerde , ik verkies niet dat dat gij op dien trap van het overzetveer laaid, waarop Proos hem antwoorde man weest wijzer, doch dit volhardende  en  hetwelk niet  voortgaande, zeide schipper van der Riel  die aan het boord van zijn vaartuig was om de gemelde braamdoorns in te laden: Proos komt gij aan boord , en dan zal ik dezelve aangeven, dat hieraan voldaan zijnde, de Gruiter zich met dien schipper in woordenstrijd begaf, hetwelk ten gevolge had dat op het oogenblik  hij een braambosch aan boord wilde geven?, de Gruiter zijn mes uit de zak nam en naar van der Riel stak?, dat evenwel denzelven? Niet gelukte maar onmiddelijk daarop hem onderop met hetzelfde mes  een steek aan de linkerzijde in den lies toebracht dat hem het bloed  ontliep roepende van der Riel: Proos gij ziet het, ik neem U tot getuige  en waarop van de Gruiter  zijn mes wegstak en zich ?? naar boord van zijn hoogaars  begaf.
Dat ik op deze mededeeling mij naar den Heelmeester J. Oversluijs mij begaf welke  na de lijder die in de woning van  Jannetje Karelse de Gruiter  zich bevond te hebben onderzocht en ondervraagd door hun  het hier bijgevoegde verbaal en bevinding is opgemaakt. Dit verbaal is door mij opgemaakt als waar wedervaren volgende den Eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan  en na gedane voorlezing  door mij etc geteekend etc

Aan den Heer Officier van Justitie
Arnemuiden 30 November 49
Ik heb de eer hierbij ter vervolging aan UEG te doen toekomen een door mij opgemaakt proces verbaal van verwonding door L.K. van de Gruiter den schipper L. van der Riel toegebragt met verbaal van de bevinding van de stadsheelmeester.
De Gruiter welke zich oogenblikkelijk ons? derwaarts heeft begeven, bevind zich heden te huis, als hebbende ik de veldwachter naar zijne woning gezonden. 
In geval UEG grond mogt hebben, hem oogenblikkelijk in arrest te nemen, verzoeke ik tot voorkoming van alle moeijlijkheid aan mij de noodige adsistentie te verlenen, daar ik anders twijfel of hij daartoe wel gewillig zal wezen, dewijl ik wel geloof dit zich alles wel schikken zal
Gemelde schipper van der Riel bevind zich aan niets  ?????, in de woning van J. van de Gruiter aan het eind der Middelburgsche haven en wordt aldaar verpleegd.
De f. Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden 30 November 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp:Verbaal van verwonding
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat heden namiddag  mij klagelijk  werdt te kennen gegeven dat aan het end der Middelburgsche haven door Lieven  Karelse van de Gruiter schipper wonende alhier door wangunste hij voor den vervoer van braamdoorns was voorbijgegaan en daardoor ontstane oneenigheden aan schipper Leendert van Riel eene verwonding in de rechterlies  door middel van een messteek heeft toegebragt waardoor dien schipper zich thans buiten staat  bevind van deszelfs reis voort te zetten.
Onmiddellijk op deze kennisgeving heb ik mij den stadsheelmeester  en veldwachter  derwaarts begeven en is gemelde schipper door den Heelmeester onderzocht en is daarvan verbaal opgemaakt en ter vervolging aan den Heer Officier van Justitie ingezonden .
Voor zoo ver de wond die ongeveer ?? van diepte? zich laat aanzien is dezelve  hoewel gevaarlijk niet volstrekt doodelijk  hoezeer door bijkomende toeval dit ?? spoedig zoude kunnen ten gevolge hebbend,terwijl deze man als niet vervoerbaar in de woning aan het eind der Middelburgsche haven  door de bewoonder J. van de Gruiter is opgenomen en wordt daar aanvankelijk? verpleegd.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden  5 December 49
Aan den Heer Griffier der Staten van Zeeland
Op heden de laatste acte van overlijden in het register ingeschreven hebbende  zoo durf ik het niet langer uit te stellen UEG te verzoeken mij alsnog een suppletoir register van een vel inhoudende vijf akten te willen doen toekomen.
Ook is het register van levenloos geborenen mede volgeschreven hoezeer ik daarmede wel iets langer zoude durven wachten , als  het jaar nagenoegdt voleindigd zijnde, zoo meene ik echter de kosten gering zullen weezen, wanneer UEG tegelijk daarbij als was het slegts een half vel deed, nu er toch noodzakelijkheid bestaat een register van overlijden aan te vragen.
De Burgemeester
J.v.d.W


Middelburg den 7 December 1849
Ik heb de eer UEd. hiernevens gequoteerd en geparapheerd te doen toekomen het bij uwe missive vanden 5 dezer no 69 aangevraagde bijvoegsel op het register van overlijden voor uwe gemeente waarvan de kosten bedragen f.5,76.
De Griffier der Staten van Zeeland
Slegt

Arnemuiden 11 December 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Ontvangst Kohier van het Patentregt

PUBLICATIE

Ontvangst het executoir verklaarde kohier van patentregt over het 2e kwartaal dezes jaars.
Verzoek het verschuldigde ten spoedigsten te kwijten met herinnering aan de mogelijkheid om bezwaar te maken.
Arnemuiden 11 december 1849
De Burgemeester
J.v.d.W.

Directe belasting
Verevening  van gemeenteopcenten
Middelburg den 19 December 1849
De Directeur der drecte belastingen in Zeeland
Gezien hebbende de resolutie  van ZE de Minister van Financien dd 3 dezer no 46 houdende  verder den uitlegging van de Wet van den 29 Julij 1848
In aanmerking nemende dat minder dan dezelver aandeel in de Ontheffingen op de Personele Belasting van het dienstjaar 1846/47 is gekort de navolgende som van de na te melden gemeente
Arnemuiden   f.21,38
Besluit
Den Heer Burgemeester te Arnemuiden  uit te noodigen zoo als geschiedt bij deze om de in het hoofd genoemde som van f.21,38 tegen ontvangst bewijs over te storten bij den ontvanger der directe Belastingen te Arnemuiden.
De Directeur voornoemd
Handtekening

Middelburg den 28 December 1849
Onderwerp: Bijwerking
Kadastrale stukken
Ik heb bij deze de eer UEA te verzoeken  de kadastrale kaarten en registers uwer stad voor of op den 3 Januarij 1850 aan mij te willen toezenden, ten einde de plaats gehad hebbende veranderingen over het boekjaar 1849 bij te doen werken.
De Bewaarder van de Hijpotheken en het Kadaster
Handtekening

Arnemuiden 1 Januarij
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat

Middelburg den 29 December 1848
Onderwerp: Voorschot voor gemeenteuitgaven
In antwoord op uwe missive van den 23 dezer heb ik de eer UEd. te informeren dat de provinciale griffier tegen quitantie aan UEd. een voorschot zal verstrekken van twee honderd gulden ter nadere verrekening met het aandeel uwerstad in de algemeene plaatselijke belasting over 1848.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Hierna volgt quitantie

PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat zij het voornemen hebben om op aanstaande Vrijdag den 26 Januarij aanstaande des voormiddags ten 9 uur publiek te verkoopen eenige rond deze stad staande olmenboomen en Essen kaphout op de begraafplaats , wallen en waar het verder zal worden gepresenteerd.
Zijnde een iegelijk bedacht dat ten genoegen van het Bestuur twee voldoende borgen voor de voldoening der kooppeningen als naar gewoonte zal behooren gesteld te worden.
De Burgemeester
CDB

Aan de Gemeente Arnemuiden
Dat de vergadering in aanmerking nemende de belangrijkheid van de onder sub 53 der begrooting ??? aflossing te doen voortgang hebben, als waardoor de stad allengskens van gevestigde schulden van daarvoor verschuldigde rente wordt verlost geene zwarigheid ziet om met gunstige voordragt aan Zijne Majesteit den Koning op te zenden de deliberatie van den raad van den 19 September ll strekkende tot het bekomen van magtiging ter verkoop van een kapitaal van f.700,00 2 ½ %  Nationale Schuld maar nietemin het stedelijk bestuur  moet aanbevelen om tot dien verkoop zoo laat mogelijk in het jaar 1849 over te gaan ten einde het verlies  voor te komen van een gedeelte der som welke sub 17 voor den intrest van het thans nog aanwezig kapitaal in ontvang is gebragt
Dat de staat model niet bestemd is ter vervulling van plaatselijke belastingen, maar alleen voor retributen van zoodanigen aard , als bij de stad Arnemuiden niet in aanmerking komt
Dat de verminderde pachtsom van het ponteveer op het Nieuwland tot eene vermindering van f.35,00 in het bedrag der pachten heeft moeten aanleiding geven.

Arnemuiden den 5 Januarij 1849
PUBLICATIE
Begroting 1849 ontvangen van GS en goedgekeurd en 14 dagen ter inzage voor een iegelijk bij den secretaris  ter neder gelegd.
De Burgemeester
CDB

Extract uit het Register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 5 Januarij 1848
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.8,13
Rogge                  4,85
Periode 8 t/m 16 Januarij 1849 
Extract etc
Becius secretaris

Arnemuiden  9 Januarij 1849
Ter voldoening aan mijne verpligting als heelmeester heb ik de eer ter kennis van UEA te brengen dat door mij gedurende den loop des jaars 1848 geene  voorwerpen zijn gevaccineerd noch aan kinderziekte behandeld.
Hiermede de eer heeft te zijn
UEADWD
J.Oversluijs
Stads Heelmeester

Verklaring van Jan Noom

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 5 Januarij 1849
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 28 December jl no 468 daarbij uit aanmerking dat de begrooting der stad voor 1849 bij welke den verkoop is voorgedragen  van eenige boomen waarvan de waarde op f.200 wordt berekend bij dezelve nog niet is terugontvangen en het wenschelijk wordt geacht om den bedoelden verkoop in den loop dezer maand te doen plaatshebben,verzoekende om tot den verkoop dier boomen te worden geautoriseerd.
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat vermits de waarde der bedoelde boomen niet boven de f.200- wordt berekend volgens het medegedeelde bij PB no 87 van 1841 voor den verkoop derzelve geene autorisatie wordt vereischt
Afschrif etc
Den Griffier der Staten
Slegt

Middelburg Januarij 1849
Ik heb de eer UEA hiernevens even als bij vorige jaren 3 exemplaren van het Tiende Stukje der Voorstellen en Mededeelingen der Commissie van Landbouw, aan te bieden met beleefd verzoek, om dezelve, op de gewonen wijze onder de Landlieden uwer Gemeente, ter lezing te willen rondzenden.
De President der Commissie van Landbouw in Zeeland.
C.VIS

Extract register Besluiten B & W van Middelburg
Den 12 Januarij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe               f.8,00
Rogge                 4,85
Periode 15 t/m 21 Januarij 1849
Extract etc
Becius, secretaris

Arnemuiden den 16 Januarij 1849
Aan de Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te kennen te geven dat in deze gemeente een aanhoudend toezigt wordt gehouden tot wering der bedelarij en dat in de laatste 3 maanden van het afgeloopenen jaar geene bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem
Onderwerp: Staat bevolking
Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen de staten 1 t/m6 mitsgaders de tabel no 7, alle betrekking hebbende tot de bevolking dezer Gemeente ingevolge bij Uwe Excie circulaire van den 8 Januarij 1840 PB 4 opgemaakt zooals die was op den 31 December 1848.
De Burgemeester
CDB

Mannelijk geslagt 1848 :592       
Ongehuwden beneden de 18 jaren
Welke in 1831 geboren zijn en
Later: 263
Ongehuwde boven de 18 jaren
93
Gehuwden: 213

Vrouwelijk geslagt: 663
Ongehuwden beneden de 15 jaren,
Dus beneden 1834 geboren en later:241
Ongehuwden boven de 15 jaren voor 1834: 163
Gehuwden:215

Sterfgevallen: doodgeboren : 3 kinderen
21 sterfgevallen van zeer jonge kinderen
16 sterfgevallen  van 2 jaar tot 30 jaar
16 sterfgevallen van 30 tot 75 jaar

OPNEMING  van het KANTOOR
Van den
PLAATSELIJKEN ONTVANGER
Te Arnemuiden
In kas f.61,31
15 Januarij 1849


Arnemuiden 16 Januarij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Vaccine
Wij hebben de eer Uwe EXcie te berigten dat door de geneeskundigen alhier naaar afloop van elk kwartaal bij ons een negatief berigt is ingekomen, dat dezelve niemand hebben gevaccineerd, of dat de kinderziekte binnen deze gemeente gedurende die tijd heeft vertoond.
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem
Er heeft zich geen landverhuizing voorgedaan. Naar Noord America of andere overzeesche gewesten in deze gemeente hebben plaats gehad.
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem
Verbaal stedelijke kas
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 19 Januarij 1849
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 11 dezer maand aan Adriana Toupet welke zich buiten staat bevond om daarin zelf te kunnen voorzien,van wege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt met voorkennis van het betrokken Bestuur Lijkdienaar & Graf  voor haar overleden kind waarvan de kosten op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen eene som van f.1,45.
Deze persoon is armlastig: verzoek daarom binnende tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te restitueren.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
T.o.
Becius

Extract Register van Besluiten van B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                          f.7,90
Rogge                            4,80
Extract etc
Becius secretaris

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Begrafenisreglement
Er wordt in deze Gemeente geen retributie geheven voor het begraven van lijken op de algemeene Burgelijke begraafplaats en alzoo veel  minder voor die welke in deze Gemeente zijn overleden en elders begraven worden, terwijl alzoo ons tarief als niet in strijd met ZM besluit van den 22 Decb 1848 SB geene wijziging dienaangaande zal behoeven.
De Burgemeester
CDB

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag, den  19 Januarij 1849
Is goedgevonden
Aan den Schoolopziener in het Schooldistict dezer provincie eene som van vijf & dertig gulden f.35-tot voortzetting van het onderwijs van het nog ter schoolgaand tiental kinderen van mindervermogende niet bedeelde ouders te Arnemuiden voor het jaar 1849 te verstrekken en zulks onder gelijke bepaling alsbij de resolutie der vergadering van den 15e Januarij 1847  no 18 aan de daarbij verleende toelage is verbonden
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 26 Januarij 1849
Aan de Commissie van Landbouw te Middelburg
Onderwerp: Springstier
De zoveelste aanvraag van Cornelis Oreel
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE
Onderwerp: Afkondiging kohier hoofdelijken omslag
Kohier ligt ter visie. Op maandag den 12 Februarij van 3 tot 5 uur vaccatie tot aanhooren der klagten zowel mondeling als schriftelijk.
B & W
Corn: Dan: Baars

Er zijn 13 klassen
1eklasse f.17,65   2 personen
2e klasse  14,20   4 personen
3e klasse  12,15   1 persoon
4eklasse   10,15   8 personen
5e klasse    9,60   3 personen
6e klasse    7,65   8 personen
7e klasse    6,30   17 personen
8e klasse    5,30   11 personen
9e klasse    4,15   11 personen
10e klasse  3,20     6 personen
11e klasse  2,15     4 personen
12e klasse  1,40    27 personen
 13e klasse  0,60   42 personen

Middelburg den 24 Januarij 1849
Onderwerp: Staten van bevolking
In den staat der geboorten over1848 heeft een abusive zamenstelling plaatsgehad , dientengevolge bedraagt het getal der meerdere geborenen dan overledenen 6 en niet 5 zooals op den staat no 1 is opgegeven. Daarom retour.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract Register Besluiten B & W van  Middelburg
Den 26 Januarij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.7,90
Rogge                  4,85
Periode 29 Januarij t/m 4 Februarij 1849
Extract etc
Becius secretaris.

De Militieraad heeft haar Eerste Zitting voor UEA bepaald op Dingsdag den 6e Februarij 1849 des morgens ten half tien ure in de Abdij te Middelburg.
Voor vrijwilligers casu quo,voor 1 jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen met bewijzen van vrijstelling van de Ligtingen 1845 t/m 1848; allen te verschijnen
De Militie Commissaris  in Zeeland
Handtekening

Middelburg den 27 Januarij 1849
Ondersteuning Dina Meulmeester
Zekere Lieven Meulmeester heeft mij zijne bezwaren te kennen gegeven dat zijne zuster Dina Meulmeester die in eenen staat van verstandeloosheid verkeert, en daardoor buiten staat is om in haar onderhoud te voorzien door het Armbestuur uwer stad slechts met eene geldelijke bedeeling van 25 cents ’s weeks wordt ondersteund en dat alle aanvragen om meerdere ondersteuning steeds wordt afgewezen,ook het door hem gedane aanbod , om zich tegen genot eener wekelijksche bedeeling van  50 cents te te verbinden zijne genoemde zuster een geheel jaar te verzorgen , verzoekende mitsdien mijne tusschenkomst voor het genot eener meerdere ondersteuning ten behoeve van zijne voormelde zuster.
Ik heb de eer UEd: te verzoeken mij te onderrigten wat van de bezwaren van Lieven Meulmeester is en welke redenen er zich tegen verzetten om aan zijn ,zoo het mij voorkomt, niet onbillijke verlangen te voldoen.
De Staatsraad  Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch


Arnemuiden den 2e Februarij 49
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Ondersteuning D. Meulmeester
In antwoord op uwe Excie missive van den 27 Jan. Jl hebben wij de eer met betrekking tot de door L.Meulmeester bij Uwe Excie geopperde bezwaren, aangaande de naar zijn oordeel te gering bedeeld wordende zuster Dina Meulmeester te kennen te geven
Dat wel is waar zijne zuster door geringe opvoeding en onderwijs  niet geacht kan worden zij als een ander die dat genoten heeft die vermogens bezit, zoo is het echter  en zeer vast van
Af dat zij in een staat van verstandsloosheid zoude verkeeren men zoo als wij daar zoo even zegden hare geringe opvoeding en daaruit voortvloeijende lui en lijdelijk  ?????? bestaan is grootendeels oorzaak van hare armoede hetwelk zij met een aantal andere in deze gemeente gelijk heeft,terwijl dan nog door  het Armbestuur uit aanmerking zooals boven is gezegd aan haar wekelijks 25 cents wordt verleend.
Hoezeer nu Lieven Meulmeester zich wel tot het bekomen van meerdere onderstand tot het Armbestuur heeft gewend, zoo kan niet aan zijn verzoek worden voldaan en wel omdat zijn zuster gelijkelijk met andere naar het oordeel des kerkenraads wordt bedeeld en de omstandigheden waarin hare administratie verkeert in deze gelden niet meerder toekomt of verleend kan worden,daar in geval de kerkenraad op al dergelijke verzoeken acht gevende hare subsidie wel zoude verdubbeld moeten worden ,hetwelk onmogelijk uit de stedelijke fondsen die van jaar tot jaar door den drukkende last van het Armbestuur achtervolgens gevonden kan worden daar de weinig gegoeden alhier aan de armen eene genoegzame last hebbende ,onmogelijk meerder bezwaard kunnen worden daarvan deze ook bij de voldoening hunner  onswegen luide klagten vernomen worden welke toch als het waar de eenige zijn, die ?? op tot ondersteuning der armen  moeten afwegen, daar in deze gemeente een groote onverschilligheid en onwilligheid  onder dat soort van volk als den klager behoort heerscht, getuige zijne tot heden onbetaalde aanslag voor den hoofdelijken omslag ad 60 cents, welke hij nietegenstaande herhaalde aanmaning en citatiën maar niet verkiest te betalen en zelfs tegen de bode de brutaliteit bij het brengen van waarschuwings briefjes, zoo geef maar hier  daar kunnen er nog meer op het vuur, terwijl hij niet gezegd kan worden onvermogend te zijn,al wat hij Uwe Excie daarvan zegt , is onwaarheid, hij is een vasten arbeider heeft slechts een kind van zijn vrouw, mitsdien geen lasten  daar zijne vrouw ook met hem ook op den arbeid gaat, dan zooals  er hier velen zijn. bijdragen willen zij niet  maar komt het op genieten dan is het zelden goed,en en toont men spoedig ja van tijds op eene brutale wijs zijn ongenoegen en  zoo ( als nu)den klager  niet tot zijn doel kunnende geraken hooger magt daartoe  trachten te komen.
En hiermede vermeenen wij uwe Excie aangaande dien persoon genoegzaam inlichtingen te hebben medegedeeld.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den  23 Januarij 1849
De Eerwaarde Kerkeraad uitmakende het diakonaal Armbestuur dezer gemeente heeft de eer der EA Regering dezer stede ter kennis te brengen dat ingevolge eene abstractie of vermindering van eene som van zestig Gulden in den Staat van Begrooting dezes jaars op het Artikel der Weezen bovengenoemde Kerkeraad buiten staat zich bevindt die som in vemindering op Art 7 van gem;  staat van Begrooting te vinden.
Namens de Eerw: Kerkeraad dezer gemeente
H: Haesebroeck pres.
J. de Hamer fung. Pres. diaken

STAAT DER WEEZEN
Klazina Mar Meulmeester     besteld bij Dirk Beekman    per jaar f.18,20;p/week f.0,35
Neeltje van Eenennaam              Jacob van Belzen jr                        19,50                   38
Casper van Eenennaam                      idem                                        19,50                   38
Adriaan Smit                               C. Kraamer                                     26,00                  50
Jakes Smit                                    D.Beekman                                    52,00                1,00
Adriaan Keur                              Jannetje Keur                                  39,00                    75
Job Keur                                       Idem                                               39,00                    75
Grietje Meulmeester                 Johanna Meulmeester                        13,00                   25
Aartje Marteijn                         gewst. Jacob de Munk                        20,80                   40
Lieven de Nooijer Gillz            Egbert de Nooije                                39,00                    75
Pieter de Nooijer Jacobz           Dirk Beekman                                    31,20                   60
Joos de Nooijer Jacobz                    idem                                             46,80                   90
Jozina Adriana Huissoon                 idem                                             52,00                 1,00
Cornelia de Nooijer Jand            Gerard Meerman                               39,00                    75
Maria de Nooijer Jand                Adr. De Nooijer                                 39,00                    75
Maatje van Maldegem               te O & W Souburg                              12,00                    23
                                                                                                             f.545,00            f.10,49
Wijders geeft het Armbestuur te kennen dat de juiste som nog niet kan worden opgegeven  aangezien sommige met vermeerdering andere in vermindering zijn, of nog moeten worden besteed.
Arnemuiden den 10 Februarij 1849
H.W. Hogerheijde
Ontvanger

Arnemuiden den 13 Februarij 49
Onderwerp Uitbesteede Weezen
Door het Armbestuur alhier is ons ter kennis gebragt dat de door hun plaats gehad hebbende besteding hetzelve niet is mogen gelukken de Weezen tegen de door UEGA in den Begrooting toegestane som van f.485 geplaatst te krijgen en zij zich verpligt heeft gevonden, ten einde die kinderen eenige huisvesting te verschaffen boven de gestelde som te gaan.
Ten dien einde heeft zij aan ons overgelegd een staat der Weezen waaruit blijkt dat dezelve zijn uitbesteed overeenkomstig de door den raad goedgekeurde som van  f. 547, en welk bedrag voor zoover wij  met dezelve bekend  zijn niet geacht kan worden  overbodig te zijn.
Intusschen zijn wij daarmede grootelijks verlegen, aangezien ???????? in hare begrooting niet vatbaar zijn om daarop te worden overgeschrevenen de Plaatselijke begrooting ook niet toelaat omdat te kort te dekken, zoodat  wij vermeenden het armbestuur te moeten aanschrijven het meerdere bedrag van f.5- maandelijksch te betalen uit de disponibele fondsen bij hun voorhanden en om aan ons voor of op den 13e November dezes jaars te doen toekomen een staat der ontvangsten & uitgaven ten einde dienaangaande alsdan nadere schikkingen te maken, doorzoo mogelijk te te doene eene overschrijving of en te verstrekken buitengewone subsidie, zoude plaats hebben? dit gedoogd
Wij geven UE daarvan bij deze kennis met verzoek daarop uwe goedkeuring te mogen vernemen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 28 Februarij 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Staat Huiszittende Armen
In voldoening aan UEGA besluit van den 26 Januarij jl hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen den staat van de Huiszittende Armen dezer gemeente met de Memorie van Toelichting aanwijzende de verschillen tusschen 1847 en 1848 de specifique staat suppletoire Tabel der Armenschool van het gegeven kosteloos onderwijs aan kinderen  van minvermogenden niet bedeeld wordende ouders een en ander met de meeste naauwkeurigheid opgemaakt naar de opgave van het Diaconie Armbestuur alhier terwijl in deze Gemeente geene andere instellingen van Weldadigheid gevonden worden.
De Burgemeester
CDB

Specifique opgave houdende  aanwijzing der onderscheidene posten van Ontvang en Uitgaaf voorkomende in de Tabel van de Huiszittende Armen
Selectie:
Loon van den Ontvanger F.13,16
Schrijfbehoeften F.5-

Nota van beschouwing van het Armwezen te Arnemuiden voor den jare 1848
In de Gemeente wordt niet anders gevonden dan een Diaconie Armbestuur hetwelk indien beschikbare fondsen voorhanden waren voldoende zoude wezen ter verzorging der armen in de Gemeente.
De toestand laat zeer veel te wenschen over  als verkeerende  hetzelve in eene kwijnende staat doordien  daar haar vroeger  voornaamste bron zijnde de collecte van de godsdienstoefening zeer gering is dat hetzelve niet aan de bedoeling kan beantwoorden. De door de stad verleende subsidie die ook gedrukt wordt door de economische gesteldheid etc etc
Zeer slecht leesbaar

MEMORIE van Toelichting behoorende bij de Statistique van de huiszittende Armen 1848
De Provinciale subsidie is dit jaar verminderd door het overlijden der krankzinnige vrouw te Dordrecht

No 56
Is Provinciaal blad 12 houdende zuivering der boomen struiken en hagen van rupsnesten
PUBLICATIE
6 Februarij 49

Arnemuiden 1 Februarij 49
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp:: Staat broodzetting
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der broodstelling zooals die in deze gemeente gedurende de maand Januarij jl naar opgave der marktprijzen is geregeld geworden.
De Burgemeester
CDB

Den 2 Februarij 1849
De prijs  der metriek mudde
Tarwe            f.7,60
Rogge              4,85
Periode 5 t/m 11 Februarij 1849
Extract etc
Becius secretaris

Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                 3 ½ cents
Idem                5 oncen                 8 ½ cents
Idem               10 oncen               16 ½ cents
Idem               15 oncen               24 ½ cents
Idem               20 oncen               33 cents
Boven welke prijs bovenstaande brood niet mag worden verkogt
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 2 Februarij 1849
Over de verkoop van kaphout à f.221,50
Is goedgevonden
B & W te kennen te geven geen sprake van voorafgaande autorisatie vereist tot den verkoop van boomen op stam .
De Griffier
Slegt

Toezending declaratie
Ten vervolge op onze missiven van 4 data hebben wij de eer hiernevens aan UEd. toe te zenden vier declaratiën van het algemeen Armbestuur dezer stad respectivelijk
f.7,80;f.4,10;f.76,45 en f.24,00 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van C. Le Mahieu wed. Toupet, Maatje de Gruijter, wed. Kramer, Pieter Poppe en Adriana Schroevers UEA verzoekende het bedrag der declaratiën binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke

Aan het Armbestuur te Arnemuiden
Heden hebben wij van het Stedelijk bestuur van Middelburg geene onbelangrijke declaratiën van verschuldigde verplegingskosten ontvangen f.76,45 de wed. Kraamer; A.Schroevers f.24,00; P. Poppe  f.4,10
Welke declaratiën wij hierbij ter voldoening aan het Algemeen Armbestuur der stad Middelburg doen toekomen.
De Burgemeester
CDB

LOTING
NATIONALE MILITIE
PUBLICATIE
Aankondiging inschrijving voor de loting van vrijdag den 9 Februarij tot dinsdag den 15 februarij des morgens van 10 uur tot nademiddag 3 uur
De belanghebbende dienen zich op 16 Februarij 1849 des morgens ten 10 uur te Veere Hoofdplaats van het Militie-Kanton op het Raadhuis aldaar te loten of redenen van vrijstelling te geven.
Dat de bewijzen tot staving hunner redenen uiterlijk binnen 5 dagen na de loting worden overgelegd aan het Bestuur der gemeente.
En opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt etc.

Goes den 5 Februarij 1849
Onderwerp: Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA hier nevens te doen geworden de declaratie van het Algemeene Armbestuur dezer stad wegens het afgeloopen jaar voor rekening van UEA Gemeente verstrekte Alimentatie aan M.J.L Mahieu ten bedrage van f.1,97 ½ 
Met vriendelijk verzoek om de restitutie van deze voorschotten met alle convenablen spoed wel te willen bevorderen, ten einde die Administratie over gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend
B & W der stad Goes
Handtekening

Extract register B& W van Middelburg
Den 9 Februarij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                     f.8,00
Rogge                       4,85
Periode   12 t/m 18 Februarij 1949
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 12 Februarij 1849
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen               3 ½ cents
Idem     van 5 oncen                    8 ½ cents
Idem     van 10 oncen                 17 cents
Idem van 15 oncen                     25 ½ cents
Idem  van 20 oncen                    34 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Arnemuiden den 12 Februarij 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Kohier Hoofdelijken omslag
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen het door den Raad dezer stad opgemaakt kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente voor den loopende jaar met bijvoeging der recapitulatie Staat in duplo,waarvoor heden van 3 tot 5 uur is zitting gehouden tot het aanhooren der reclames welke daartegen mogten inkomen doch waarvoor zich niemand heeft aangemeld en alzoo UEGA eerbiedig verzoekende zooals dat kohier is opgemaakt hetzelve te willen goedkeuren.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 13 Februarij 1849
In voldoening aan de circulaire van ZE de Heer Staatsraad Gouverneur van den 13 Mei 1844 hebben wij de eer UEG te berigten dat gedurende den jare 1848 de navolgende verandering door stichting en bijbouwing in deze gemeente die eene meetkundige opneming vereischen hebben plaats gehad als de stichting van een school door het Stedelijk Bestuur alhier, door Marie Baak wed. J.K.Crucq eene gedeeltelijke vernieuwing van de wooning Sectie B 149 ,eenen vergrooting door J.B. Joosse aan het huis sectie B305 door A.J. Beerthuis eene gelijke vergrooting aan de woning sectie B no 395 mitsgaders door J. van Borne eene vergrooting aan de woning sectie B no 485 en van welke veranderingen de aangifte ingevolge  het bepaalde  aan den controleur van het Kadaster zijn ingezonden geworden ten einde  de bepaalde vaststelling van grondbelasting kan geschieden
De Burgemeester
CDB

Register B & W van Middelburg
Den 16 Februarij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                  f.8,00
Rogge                    4,85
Periode 19 t/m 25 Februarij 1849
Extract etc
Lantsheer
secretaris
 
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag  9 Februarij 1849
Weer een onleesbaar stuk!
Voor de openbare verkoping van olmenboomen op stam is onder het bedrag van f.200- geen autorisatie nodig.

Bericht van Militie-Commissaris in Zeeland
In april de 23e en 24e  zijn de 2e en 3e zitting van de Militie-Raad.
Tijdens de tweede zitting alle in dit jaar geloot hebbende personen, welke vermeenen regt op vrijstelling te hebben en diegenen die in de Eerste Zitting niet verschenen zijn
In de Derde zitting alle Lotelingen welke nummers willen verwisselen of remplaceren,
Verzoek aan de gemeentebesturen dit bekend te maken.
Bij non-comparitie definitief gedesigneerd tot de dienst
De Militie-Commissaris
Handtekening

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 23 Februarij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe            f.7,90
Rogge              4,85
Periode 26 Februarij t/m 4 Maart 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

 


Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 Februarij 1849
Gelezen zijnde eene missive van B & Wvan Arnemuiden van den 13 Februarij jl no 24 houdende kennisgeving dat door het Diaconie Armbestuur aldaar gedane uitbesteeding der weezen voor hare rekening niet is kunnen geschieden voor de daardoor door deze vergadering bij de begrooting dier Administratie voor het loopende jaar toegestane som van f.475 en hetzelve zich alzoo verpligt heeft gevonden, teneinde  de Weezen huisvesting te verschaffen boven de toegestane som te gaan ten gevolge waarvan B & W het voorn.Armbestuur hebben aangeschreven het meerder bedrag der voors: kosten ã f.5,00 ’s maands te voldoen uit de voorhanden gelden onder  gehoudenheid om voor den 15 November aanstaande eenen staat van ontvang en uitgaaf in te zenden ten einde als dan dienaangaande nadere schikkingen te maken, zoo mogelijk door  af-en overschrijvingen van het beschikbaar geblevene van sommige allocatiën der begrooting of door het verstrekken van eene buitengewone subsidie.
Is goedgevonden
In het door B & W van Arnemuiden verrigte te berusten en de nadere voordragt tot vinding der meerder bestedings kosten  af te wachten
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 21 Februarij 1849
Ter beantwoording van UEd missive van de 31 Januarij jl hebben wij de eer UEd.te kennen te geven dat met goedkeuring van HEGA dezer Provincie UEd. zich voor gemagtigd houdt om het tekort op de uitbesteeding der Weezen ten bedrage van f.5-  maandelijks te voldoen uit de voorhanden zijnde gelden.
Etc
Moeilijk leesbaar!!

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 16 Februarij 1849
Is goedgevonden
Uit de daarvoor  bij de Algemeen Provinciale Begrooting van 1848 beschikbaar gestelde fondsen aan de  na te noemen gemeenten voor tegemoetkoming in de verplegingskosten van bedelaars over 1848 een subsidie toe te kennen te weten aan de gemeente Arnemuiden f.263,72
Een toezending van de vereischte ordonnancie van betaling
Aan B & W van Arnemuiden dat de onderwerpelijke subsidie in de plaatselijke begrooting voor 1850 in buitengewone ontvang en uitgaaf zal behooren te worden geregulariseerd
Verschuldigd is zegelgeld der ordonnancie van betaling etc.
De Griffier derStaten
Slegt

Arnemuiden 26 Februarij 49
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Opbrengst Landbouw.
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van d 24 Febr. 1843 PB 25 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat bevattende de opbrengst der bezaaid geweest zijnde  bunders bouwland in deze gemeente gedurende 1848, zoo als  zulks door de Landlieden bij de gedane opneming is medegedeeld geworden.
De Burgemeester
CDB

Samenvatting
Veel  wintertarwe, gerst,koolzaad;paardeboonen; witte boonen en bruine boonen
Erwten Blaauwe ?; aardappelen


Arnemuiden 1 Maart 1849
Aan de Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat  bevolking
Wij hebben de eer hierbij ter voldoening aan het voorschrift van Heeren GS ,te doen toekomen eene staat van de zetting van het Brood zooals die in de afgeloopene maand Februarij 1849 naar de opgave der marktprijzen van het Stedelijk Bestuur van Middelburg alhier wekelijks is geregeld geworden.
De Burgemeester
 CDB

Geeft  met verschuldigde eerbied te kennen Bernardus Marinus Giffard, winkelier Broodverkooper wonende te Arnemuiden.
Dat den Adressant  het voornemen heeft  in zijne woning staande in de Nieuwstraat dezer Gemeente Wijk B no 56 te stichten eenen Oven tot het bakken van brood.
Dat de daarstelling ingevolge art.4 van het reglement van policie in verband met art 8 van het in deze Gemeente bestaande broodreglement , zonder toestemming van UEA niet vermag plaats te hebben.
Redenen waarom den adressant zich wendt tot UEA eerbiedig verzoekende dat het UEA zal mogen behagen aan hem de verlangde toestemming te verleenen.
’t Welk is doende
B.M.Giffard.

Arnemuiden  12  Maart 1849
Publicatie betrekkelijk  een te stichten bakoven.
B&W der stad Arnemuiden ontvangen hebbende eene adres van B.M. Giffard winkelier wonende alhier, aan den Raad dezer stad verzoekende UEA te worden geauthoriseerd tot het stichten van eenen oven tot het bakken van brood en deszelfs woonhuis gelegen in de Nieuwstraat wijk B no 56
Maken bij deze aan de ingezetenen bekend dat alvorens op den adressant verzoek zal worden beschikt de bewoners der naast gelegene huizen in deze hunne belangens zullen worden worden  gehoord ,ten welken einde zich daar tegen willende verzetten,worden uitgenoodigd  van te verschijnen ten raadhuize dezer stad op maandag den 19 dezer maand des avonds te ? uur ten einde aldaar hun bezwaar mede te deelen opdat dezelve  in het daartoe te formeren proces verbaal de commodo & incommode kan worden opgenomen.
De Burgemeester
CDB
Publicatie hiervan

Arnemuiden 5 Maart 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat Veestapel

Paarden: boven de 3 jaren : 35
              Beneden de 3 jaren: 10 : totaal 45
Runderen: boven de 2 jaren : 145;
                 Beneden de 2 jaren : 104 : totaal 247
Schapen :16. Lammeren : 12 . Varkens 24.

PUBLICATIE
9 maart 1849: sluiting jagt & visscherij .

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
De begrooting van het half Bataillon no 1 der Rustende Schutterij f.256.
Voor Arnemuiden : f.17,05

Middelburg den 7e Maart 1849
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het Certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenden Springstier, toebehorende aan Cornelis Oreel.
De secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland
VIS

Aan den EA Regering der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigde Eerbied te kennen Abraham Kraamer winkelier wonende te Arnemuiden
Dat des adressants broeder Pieter Johannis Kraamer dezer dagen  alhier overleden zijnde , de betrekking van lijkdienaar en Stroobinder daardoor is vacant geworden.
Dat den adressant zooals UEA wel niet onbekend zal wezen wegens lighamszwakte uit zijn vorige betrekking als commis op het recherche vaartuig met een gering pensioen is ontslagen en daardoor voor zijne vrouw en 8 kinderen alles in het werk moet stellen van op eenen eerlijke wijs aan den kost te geraken en zooveel mogelijk zijn tegenwoordig bestaan verbeterd te zien krijgende.
Redenen waarom den adressant de vrijheid neemt zich tot UEA te wenden, eerbiedig verzoekende om met de bovengemelde betrekkingen die hier ter plaatse reeds door zijn grootvader en vader en op zijne dan overledenen broeder is overgegaan en waargenomen begunstigd te worden.
Twelk doende
UEADW Dienaar
Kraamer

Arnemuiden 9 Maart 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Visering geautoriseerde  Verlofpassen van C. Grootjans en J.C. Wittewrongel

Extract Register van  B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe               f.7,80
Rogge                 4,85
Periode  5 t/m 19 maart 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Idem 9 maart 1849

Arnemuiden den 13e Maart 1849
WelEdele Achtbare Heeren !
De ondergeteekende president van het Diakonie  Armbestuur; bij kerkelijke en  burgerlijke wetten wettig leraar der Gemeente van Arnemuiden H:Haesebroeck meent met de meeste eerbied ter kennisse der EA regering van Arnemuiden te moeten brengen dat hij  gedachtig aan de belofte van die EA regering of derzelver commissie in de kerkeraad van Arnemuiden of derzelver commissie,gegeven in een vergadering van gemelde commissie  in tegenwoordigheid van een commissie van Heeren GS dato 22 Junij 1846 ten huize des GEA Heer Mr M.P.M. van Visvliet en zich voor het vervolg van alle bemoeijingen met ieders bijzondere belangen te zullen onthouden en zich bij uitsluiting tot derzelver attributen te zullen bepalen enz. gedachtig aan de verwarring die door den Heer C.J. Baars secretaris der stedelijke regering , en dus lid van dezelve in de kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden, onder den naam van Ontvanger  van Heeren kerkvoogden te weeg is gebragt, zoodat  een wet hetzij kerkelijk of koninklijk meer kan opgevolgd worden, dat hij ondergeteekende  zich gewend heeft tot het klassikaal bestuur,om ontslag als president  van het diaconie Armbestuur en daarvan kennis heeft gegeven aan Heeren GS en hare bescherming heeft ingeroepen voor zijne persoonlijke veiligheid , waar hij zich ook in de gemeente van Arnemuiden in zijne betrekking als wettig  leeraar of burger moge bevinden hetzij in Kerk of op straat ,welke bescherming hij ook van UEA eerbiedig vraagt en verzoekt.
Met de meeste eerbied betuigt hij te zijn
UDWDienaar
En Leeraar der Herv.Gemeente van Arnemuiden
H:Haesebroeck

Middelburg den 10 Maart 1849
Onderwerp: Verschuldigde verplegingskosten
Het vermoedelijk bedrag dat de stad verschuldigd is wegens verplegingskosten van bedelaars bedraagt f.220,62. Datwordt betaald uit het plaatselijk aandeel in de algemene plaatselijke belasting etc.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 12e Maart 1849
Onderwerp: Toezending van een Mandaat
Mandaat van betaling op de Arr.Betaalmeester te Middelburg: wegens het aandeel in de opbrengst der algemeene plaatselijke belastingen over 1848, een verstrekt voorschot van f.200-
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 15 Maart 1849
Publicatie verbod verkooping op Christelijke Zon –en Feestdagen.
Zie hiervoor de bepalingen omtrent de viering van Zon-en Feestdagen der Openbare Christelijke Godsdienst bij de Wet van den 1e Maart 1815 Staatsblad no 21
Te vinden op de website van Arnehistorie onder Diverse Stukken.

Extract Register van besluiten van B & W van Middelburg
Den 16 Maart 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe               f.7,80
Rogge                 4,85
Extract etc
Lantsheer secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 16 Maart 1849
Rapport over het kohier van den Hoofdelijken Omslag
Deze goed te keuren
Afschrift etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 19 Maart 1849
BEKENDMAKING !
B & W der stad Arnemuiden brengen bij deze ter kennis dat zij heden de droevige tijding heeft ontvangen dat Zijne Majesteit onzen geliefden en geeerbiedigden Koning Willem de Tweede na een kortstondige ziekte in de vroege morgen van zaterdag den 17 dezer maand is overleden.
Dat dit plotseling overlijden bij onze ingezetenen  een diepe  indruk heeft verwekt, twijfelen wij geensints wanneer toch wordt be(na)drukt? hetgeen door ZM ten gunste van gansch Nederland en ook voor deze gemeente is gedaan, dan zal zulks het verscheiden van ZM  wel een traan uit het oog persen. Op hoog bevel wordt dus? van dit smartelijk verlies kennis gegeven met mededeeling  dat ingevolge de grondwet de opvolging  van wijlen de Koning door ZM Willem den Derden zal plaats hebben,terwijl van dat overlijden ten teken van rouw gedurende acht dagen driemaal des daags de klokken gedurende een uur lang zullen worden geluid.
De Burgemeester
CDB
  
Zij deze en bijlagen in handen van Heeren B & W van Arnemuiden om berigt, consideratien en advies.
Van wege den Staatsraad
Gouverneur  der provincie Zeeland
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden den 21 Maart 1849
Onderwerp: Berigt brief Haesebroeck
Bij Uwe Excie dispositie van den 17 Maart jl  in onze handen gesteld zijnde eene missive van H:Haesebroeck, predikant in deze Gemeente, houdende kennisgeving van zijn genomen ontslag als President van het Hervormd Diakonaal Armbestuur, aan klagte over den toestand wegens zoo hij voorgeeft aangebragte verwarring bij den Kerkenraad en ten slotte inroeping van Uwe Excie bescherming voor zijn persoonelijke veiligheid zoo hebben wij de eer onder terugzending dier missive Uwe Excie te berigten.
Wat het eerste punt aangaat vermeene wij dat aangezien de finantieelen staat van het Armwezen in dusdanigen ellendigen staat is gebragt hij langs die zijde ? als daarvoor  geen herstel ziende zoekt ontslagen te worden dan daar hij dit aan het Klassikaal bestuur heeft aangevraagd en alzoo tot deze zaak gevoeglijk kunnen voorbijgaan, aangaande het 2e punt wij noch de secretaris weeten dat door hem bij den Kerkenraad eenige verwarring als volstrekt met hun in geene aanraking geweest zijnde ? is veroorzaakt ,wel is ons volgens mededeeling van den secretaris dat hij in het collegie van kerkvoogden waarbij hij door dat Collegie tot raadgeving ons? Het te verrigte schrijfwerk niet in naam maar in der daad  als ontvanger van dat collegie bij hetzelve wordt verzocht en  door hem niettenstaande zijne veelvuldige berigte ten deze? in zijn onderscheidene betrekking daarvan? welwillend wordt voldaan eenig ongenoegen betrekkelijk de ellendige finantieele toestand der Kerk heeft plaats gehad en van welke achtervolging volgens verklaring van het geheele collegie den Leeraar de eenige schuld is,doordien zijn gedrag veel te wenschen overlaat,hetwelk niettegenstaande herhaalde vermaningen, zoo vorige als tegenwoordige ouderlingen niet vatbaar schijnt voor verbetering en hetwelk dan ook ten gevolge heeft gehad ,dat den Kerkenraad op Zaturdag & Zondag den 10 & 11 dezer maand verklaard heeft, een door hem voorgelegde en aan het klassicaal bestuur in te zenden staat van zijn gedrag  geweigerd heeft te teekenen,daar  hij zich dienovereenkomstig daarin vermeld volgens derzelver verklaring en gelijk  de gantsche gemeente bekend is,niet gedraagt.
Om zich nu te redden, zoo wilt hij de reden dier weigering zoeken in het voorgevallene bij het Collegie van Kerkvoogdij de Notabelen alzoo die schuld op den secretaris schuiven
Etc etc
Bijna onleesbaar klad!!
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 19 Maart 1849
Onderwerp: Aanbrengen van Bakenton
Er bestaan naar het schijnt vermoedens dat de twee bakentonnen welke in der tijd respectivelijk door de ter uwe stede woonachtige schippers J.de Ridder en E de Nooijer zijn aangebragt met opzet zijn losgemaakt ten gevolge waarvan dan ook zwarigheid is gevonden om aan die schippers het gewone vischloon uit te betalen.
Daar echter immers van de zijde der strandvonderij niet wordt beweerd dat de aanbrengers zelven zich aan die strafbare handeling zouden hebben schuldig gemaakt, heb ik aan den Opperstrandvonder Bewesten Schelde te kennen gegevn dat het mij alleszins billijk voorkomt dat aan schipper de Ridder het vischloon worde voldaan en ik meen te kunnen onderstellen dat de betaling daarvan door den gemelden ambtenaar niet langer zal worden geweigerd.
Aangezien schipper de Nooijer de door hem gevischte ton buiten bemoeijing van de strandvonderij onmiddellijk aan den Onder-Inspecteur van het Loodswezen te Vlissingen heeft afgegeven zal hij zich omtrent het vischloon met denzelven dienen te verstaan terwijl hij  in geval van verder weigering van betaling zich bij requeste  aan het Departement van Marine zoude kunnen wenden.
De eer hebbende het vorenstaande ter beantwoording uwer missive van den 9 Februarij aan UEd. mede te deelen ,vermeen ik aan UEd. tevens in overweging te moeten geven om de in uwe stad te huis behoorende schippers en hunne onderhoorigen op eene gepaste wijze tegen het vernielen afzeilen of doen afdrijven van baken en tonnen te waarschuwen en hen oplettend te maken op de straffen welke op zoodanige verkeerde praktijken bij he KB van den 15 Maart 1820 zijn bedreigd
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg  den 21 Maart 1849
Onderwerp: Mutatiën personeel Bedelaarsgestichten
Naar aanleiding eener bij mij van ZE den Minister  van BiZ ontvangen mededeeling heb ik de eer  UEd. kennis te geven  dat in het personeel der bedelaars gestichten gedurende de maand Januarij ll voor zoo veel uwe stad betreft de volgende mutatie heeft plaats gehad als S.Maartense overleden den 9 dier maand.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit Register van Besluiten van B& W van Middelburg
Den 23 Maart 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe              f.7,80
Rogge                4,85
Extract etc
Lantsheer secretaris

Samenvatting: Vanwege ZM den Koning te benoemen tot Wethouder bij het plaatselijk bestuur der stad Arnemuiden c.a. Adriaan van Sweden lid van den Raad in plaats van Adriaan Adriaanse overleden.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt

Hiervan wordt een PUBLICATIE  gedaan.

PROCLAMATIE
  
Wij WILLEM III bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot-Hertog  van Luxemburg enz. Enz.
Geliefde Landgenooten en Onderdanen van alle Rangen en Standen !
Door het afsterven van Mijnen onvergetelijken Vader geroepen tot den Troon der Nederlanden, gevoel Ik diep het gewigt van de taak die op Mij rust
Met het oog op God  en vol vertrouwen op een Volk ,dat zoo innig met Mijn Huis is verbonden, aanvaard ik de regering.
Mijne eerste behoefte was, hiervan, uit Mijne Residentie, openlijk bekendmaking te doen, ofschoon treurige en heilige pligten  Mij onverwijld elders roepen.
WILLEM de Eerste nam het Souverein Gezag op, om het naar een Constitutie uit te oefenen
WILLEM de Tweede wijzigde, in overleg met de Vertegenwoordiging, de Grondwet naar de behoeften des tijds.
Mijne roeping zal het zijn op denzelfden voet aan die Grondwet volledige werking te geven.
Ik reken bij de vervulling van die roeping op de getrouwe medewerking van alle grondwettige magten.
Ik bevestig alle ambtenaren, alle officieren van het Leger, van de vloot en van de schutterij,van welken rang zij ook mogen zijn, in hunnen betrekkingen.
Nederlanders! Blijft getrouw aan de spreuk uwer Vaderen”Eendragt maakt Magt, “en zoekt met Mij de ware vrijheid in onderwerping aan de Wet.
Daarvan PUBLICATIE op alle plaatsen waar zulks gebruikelijk is.
Gedaan te ’s Gravenhage , op heden den 21e Maart 1849
WILLEM

Middelburg den 22e Maart 1849
Samenvatting van de maatregelen als vele jaren gebruikelijk ten aanzien van de Beweiding en Afmaaijing wegen.
Permissie billetten daartoe op maandag den 30 April e.k. op de gewone wijze aan de belanghebbenden uit te reiken.
De Centrale Directie van Walcheren
Arnemuiden den 7 April 1849
Aan de Centrale Directie van Walcheren
Onderwerp: Beweiding Wegen
In voldoening aan Uwe Missive van den 22 Maart j.l.  hebben wij de eer hierbij aan UEG te doen toekomen de staat voor het beweiden of afmaaijen der wegen van deze Gemeente waarvan  de voorgedragenen voor zoover ons bekend is in dezelfde toestand verkeeren als des voorleden jaars en mitsdien het verleenen dier permissie zeer ter hunner gemoetkoming verstrekt en de omstandigheden waarin elk hunner bij het gemis van hunne winterprovisie verkeert, terwijl met betrekking tot de nog onverdeelde wegen  de stand van zaken daarmede dezelfde is  alsbij onze missive van den 10e Mei 1842.
De Burgemeester
CDB

Jacobus Meulmeester: tengevolge de sedert enige jaren mislukte aardappeloogst waarin hij vroeger zijn bestaan vond,verkeert denzelven voortdurend in bekrompene omstandigheden.
De wed. Goverse : gemelde weduwe verkeert in bekrompene omstandigheden en heeft met haar 4 minderjarige kindeen niet dan schamelen brood,terwijl wij met de wed. Berens niet bekend zijn, dan gelijk in vorige  jaren  op deze tabel gebragt.
Jan Tramper: de voorgedragen is dezelfde persoon die jaren herwaarts tot de beweiding der wegen is toegelaten, en die bij het klimmen zijner jaren en de ongunstige omstandigheden voortdurend groote behoefte heeft hij daarmede worde begunstigd als blijvende finantieel ongunstig.
Arnemuiden den 7 April 1949
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 26 Maart 1849
Het Hervormd Diaconie Armbestuur dezer Gemeente heeft de eer het EA Gemeentebestuur de Armenrekening over 1848 in triplo toe te zenden.
Namens het Hervormd Diaconie Armbestuur
H: Haesebroeck pres.
De Hamer pres. diaken

Aanbieding daarvan aan Heeren GS van Zeeland

Extract Register van Besluiten B & W van Middelburg
Den 30 Maart 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                  f.7,80
Rogge                    4,85
Periode 2 t/m 8 April 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 2 April  1849
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Broodstelling
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de zetting van het brood , zooals die naar opgaaf der marktprijzen gedurende de maand Maart jl in deze Gemeente is geregeld geworden.
De Burgemeester
CDB

Oost en West Souburg 31 Maart 1849
Onderwerp:Armwezen 
Hierbij gaat eene declaratie met bijlage ad f.9.37 ½ wegens verstrekken van onderstand aan de kinderen van Matje van Maldegem tot 1e November jl.
Naar aanleiding van de mede kopijelijk hierbij gevoegde missive van het Diakonie Armbestuur dezer Gemeente  nemen wij de vrijheid UEA’s tusschenkomst in te roepen om te bewerken dat de voorschrevene som spoedig aan hetzelven wordt gerestitueerd.
Burgemeester en Assessoren
Der Gemeente Oost en West Souburg
Paspoort van Grijpskerke
Van Visvliet
secretaris

Arnemuiden 4 April  1849
Aan den Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp:Declaratie  Kinderen van Maldegem
Wij hebben de eer hierbij aan UE: te doen toekomen eene declaratie van verstrekte onderstand aan de kinderen van M. van Maldegem groot  f. 9,37 ½  vergezeld   copij rekening wegens aangeschafte kleedingstukken benevens een afschrift van een aan het Bestuur der Gemeente Oosst & West Souburg gerigte brief van het Armbestuur dezer Gemeente houdende een daarin vermelde reden verzoek tot eene spoedige voldoening dier uitschatting/uitbetaling??
Onder toezending der stukken,verzoeken wij UE daaraan zoo mogelijk met den verlangden spoed te zullen voldoen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 31e Maart 1849
Onderwerp: Verlofgangers
Hierbij gaat eenen nominativen  staat van verlofgangers  der N.M. die naar hunne haardsteden zijn vertrokken en aan wie het verlofpas is uitgereikt geworden.
Etc etc.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract uit de Generale Lijst van de Verlofgangers N.M.
Grootjans  Cornelis Loteling behoorende tot de ligting 1847
Wittewrongel Izaak Cornelis plaatsvervanger                 1846

De Ondergeteekende neme de vrijheid naar aanleiding  zijner instructie  betrekkelijk de vaccinatie UEA te berigten dat tot opheden bij hem de gelegendheid nog niet is voorgekomen om eenige personen te kunnen vaccineren.
J:Noom
Heel-en verloskundige
Arnemuiden 3 April 49

Extract Register van besluiten B & W van Middelburg
Den  6e April 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                           f.7,80
Rogge                             4,85
Periode 9 t/m 15 April 1849
Extract etc.
Lantsheer secretaries

Aan kondiging van den Herijk der Ned. Maten & gewigten .

PUBLICATIE
Onderwerp: Wering van een groot aantal nesten
Waarschuwen bij deze de ingezetenen dezer gemeente dat op Zaturdag den 5 Mei  aanstaande van wege het Plaatselijk bestuur eene schouwing op en in deze  Gemeene zal worden gedaan op de wering der nesten van alle reigers eksters kaauwen kraaijen vlaamsche gaaijen woud-bosch of zoogenaamde  valduiven en musschen, welke schouwingen zullen worden herhaald den eersten vrijdag  van elk der maanden Junij, Julij en Augustus.
Wordende mitsdien een ieder bij deze aangemaand  om voor zooveel hem aangaat te zorgen dat genoemde nesten zijn geweerd, ten einde daardoor de bij voornoemd reglement op het verzuim  gestelde boeten en verder onaaangenaamheden voor te komen.
Gedaan Arnemuiden den 11 April 1849
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den 10 April 1849
Aan den Heer President bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Door den Raad dezer stad in plaats van den overledenen wethouder A.Adriaanse conform art 13 van het Burgerlijk Wetboek benoemd zijnde tot Tweede Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de Heer J.van der Weele , zoo hebben wij de eer UEG hierbij deze handteekening aan UEG te doen toekomen.
De Burgemeester
CDB
Van der Weele Joost met vereiste handtekening
CDB

Middelburg den 7 April1847
Onderwerp: Uitreiking paspoort
Hierbij gaat het paspoort van de milicien Blaas Grootjans die bij UEAwoonachtig is..
Ik verzoek UEA dat stuk aan den belanghebbende te doen uitreiken.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Zij deze gesteld in handen  van den Heer Burgemeester en Wethouders  van Arnemuiden om onder overlegging van een  door den belanghebbende  eigenhandig geschreven adres  op ongezegeld papier te dienen van berigt,consideratiën en advies  speciaal of de belanghebbende de vereischten bezit bij art.4 en 5  op de veldwachters dienst gevorderd.
Middelburg den 11 April 1849
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 16 April 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Berigt adres S.J..Lugte
Onder terugzending van het door Uwe Excie bij deszelfs dispositie van 11 dezer maand om consideratie & advies in onze handen gesteld zijnde adres van  S.J.Lugte thans woonachtig in deze gemeente zoo hebben wij ter voldoening daaraan de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen een door hem aan ons gesloten en gezonden eigenhandig geschreven adres met verder ter kennengeving dat den adressant voor de betrekking  van veldwachter de vereischten bij art 4 en 5 van het reglement op dezelve zoude bezitten, bij aldien hij een door hem voorgenomen huwelijk tot stand had gebragt, doch zoolang daaraan door hem niet wordt voldaan en hij met die vrouw samen blijft leven, niet kunnen verklaren hij van een erkend goed zedeljk gedrag is.
Bij de mededeeling daarvan moeten wij Uwe Excie ook kennisgeven dat door hem bereids pogingen worden aangewend om tot de voltrekking van dat huwelijk te geraken, dan daar de ouders dier vrouw in NoordBrabant woonachtig zijn en niet weten waar of hunne dochter zich ophoudt , zal het mogelijk nog al moeijlijk zijn om de vereischte toestemming tot dat huwelijk te verkrijgen.
De Burgemeester

Heden den 10 April 1849
Is overeenkomstig het bepaalde vervat  in het reglement op het brandwezen in deze Provincie ten overstaan  van mij Burgemeester der stad Arnemuiden overgegaan tot het nazien der brandspuit ,blusch en brandgereedschap mitsgaders na die inspectie tot de exercitie met dezelve.
Dat bij die gelegendheid is gebleken dat de spuit niet als na gewoonte deszelfs water opvoerde hetwelk na onderzoek is bevonden te ontstaan dat er eenen lek zich in de ketel bevind hetwelk lucht tot de pomp in het water veroorzaakt, en alzoo daardoor veel van deszelfs kracht verliest? en mitsdien op eene distancie niet  met dat effect zoude kunnen werken als zulks vroeger plaats had 

Enz.enz,

Arnemuiden 12 April 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente  een aanhoudend toezigt wordt gehouden tot weering der bedelarij en dat gedurende het 1e kwartaal dezes jaars gene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden
De Burgemeester
CDB

Idem
Verbaal stedelijke  Kas
Nevens deze hebben wij de eer aan Uwe Excie een Verbaal van onze bevinding van den staat der Stedelijke Kas volgens de bestaande verordening door ons op heden opgemaakt  en geteekend.
De Burgemeester
CDB

Totaal aan kasgeld dd 12 April f.22,50 ½ 

Onderwerp: Schouwing & Omgang
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door of van wege het Stedelijk Bestuur op Zaturdag den 5e Mei aanstaande eene Schouwing zal worden gedaan op de Schoorsteenen  ovens en andere stookplaatsen op het gebruik der Ned. Maten & Gewigten op de Voetpaden, bruggen en leuningen.
Noodigen mitsdien een iegelijk uit om wel te willen zorgen dat op de deswegens betaande bepalingen geene overtredingen gevonden worden, daar de nalatigen in dezen ingevolge de voorschriften zullen achtervolgd worden
De Burgemeester
CDB

Extract Register van besluiten  van B & W van Middelburg
Den 13 April 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                    f.7,80
Rogge                      4,85
Periode  16 t/m 22 April
 Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemiuden 13 April 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Onvoorziene uitgaven
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de staat houdende  aanvrage tot beschikking op de onvoorziene uitgaven over het 1e kwartaal 1849 met eerbiedig verzoek daar op de begrooting voor dit loopende jaar geen allocatie voor die uitgaven gevonden worden, daarop de noodige autorisatie te mogen ontvangen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden den17e April 1849
Het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente  Arnemuiden neemt bij dezen de vrijheid ter kennis der stedelijke Regering van Arnemuiden te brengen, dat voor rekening van deszelfs onderstands domicilium in bedeeling en ondersteuning is opgenomen Leintje Koppejan voorheen woonachtig onder de gemeente van Middelbrg waarvan nota van inlichting in duplo opgemaakt hier nevensgaat nevens eene verklaring des geneesheers  verzoekende te mogen weten of het algemeen armbestuur  van Middelburg begeert dat deze persone  verder door ons bedeeld zal en van geneeskundige hulp voorzien  worden
Het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
J. de Hamer Pres. Diaken

Arnemuiden 18 April 1849
Onderwerp: Armwezen

Door het Diaconie Armbestuur dezer stad is op aanvrage geneeskundige hulp en ondersteuning verleend aan Leuntje Koppejan dienst ?? nemende ? alhier minderjarige dochter van Jan Koppejan welke blijkens de hierbij gevoegde  inlichtende staat krachtens de Wet van 1818 armlastig is binnen Uwe Stad.
Dit meisje schijnt in eene bezorgde? staat te verkeeren, zoo zelfs dat zij volgens bijgevoegde verklaring van de Stads Heelmeester alhier niet dan door een draagbaar vervoerd zoude kunnen worden.
Daar echter hare opneming in het Gasthuis uwer stad voor het belang van dat meisje  allerwenschelijkst ons voorkomt, aangezien zij haren intrek alhier bij zeer armoedige menschen heeft genomen, als kunnende zij volgens hare verklaring niet langer in de ouderlijke woning houden, zoo moeten wij UEA eerbiedig verzoeken bij de erkenning haare Armlastigheid , het Algemeen Armbestuur uwer stad te willen uitnoodigen haar zoo mogelijk met eenige spoed naar uwe stad te willen vervoeren
De Burgemeester
CDB

Het volgende stuk gaat over : ampliatiën op de plaatselijke brand-reglementen

Art: 1
Bij het ontstaan van Brand, hetzij binnen of buiten het  territoir der Gemeente, alwaar met de brandspuit dezer stad hulp kan worden toegebragt, zal den geen die van dezen brand het eerste
Kennis geef, aan den Generalen Brand Spuitmeester alhier eene premie uit Stadskas  worden toegekend van 1 gulden
Aldus 26 April 49
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 27 April 1849
Onderwerp: Brandwezen
Overeenkomstig art: 31 van het reglement op het Bestuur ten platte Lande , hebben wij  UEGA te doen toekomen een afschrift eener Ampliatie  op het Reglement op het Brandwezen in deze Gemeente met  verzoek de daarbij voorgeschevene  kennis?? te doen toekomen ten einde voorschreve ampliatie op de gewone wijze te doen afkondigen
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 22 April 1849
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Benoeming tegenschatters
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van 14 dezer Maand , hebben wij de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat als tegenschatter om voor de zijde der belastingschuldige te dienen, zijn benoemd geworden de personen van Frans Joosse  en Maarten  Kraamer en van welke benoeming aan de ingezetenen met mededeeling van de tijdsbepaling der beschrijving, door publicatie eener affixie op den 21dezer maand is kennisgegeven.
De Burgemeester
CDB

Hiervan wordt publicatie gedaan.

Middelburg den 19 April 1849
Bericht van de Districts Commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden etc.
Verhandeling en Collecte  woensdag 25 April a.s.
De Stoppelaar
Arnemuiden den 20 April
Aan den Leeraar dezer Gemeente
De Collecte ten behoeve het fonds voor de gewapende dienst door ons bepaald zijnde  te zullen plaatshebben op woensdag den 25 dezer maand.
Zoo hebben wij de eer bijgaande circulaire van den Minister van Staat belast met de Generale Directie der Hervormde Kerken etc aan UEd: te doen toekomen met uitnoodiging om aan den inhoud derzelve op aanstaande zondag te willen voldoen.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 26 April 1849
Aan den Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Opbrengst Collecte
De Collecte heeft opgebacht f. 3,55 ½ 
De Burgemeester
CDB

Extract Register Besluiten van B & W van Middelburg
Den 20 April 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f.8,10
Rogge                   4,85
Periode 23 t/m 29 April 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris  

Middelburg  den 19 April 1849
Onderwerp: Uitreiking permissiebilletten voor het afmaaijen der wegen
Ik heb de eer UEd: hiernevens te doen toekomen de permissiebilletten voor het afmaaijen van de zijkanten der wegen Uwer gemeente voor het komende zomerseizoen met verzoek dezelve de belanghebbenden te willen doen uitreiken
De president der  Centrale Directie van Walcheren
Sprenger

Middelburg den 19 April 1849
Onderwerp: Personeel plaatselijke besturen
Onder referte tot mijn besluit van den 16 Maart jl PB no 31 heb ik de eer UEd te verzoeken spoedig aan Heeren GS in te zenden eene opgave  zooals daarbij is bedoeld ter vervulling van de vacature in den Stad ontstaan door het overlijden van Adriaan Adriaanse,
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 26 April 1849
Aan den Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Staat opgave personen ter vervulling der Raadsbetrekking
Door het overlijden van het Lid der RaadAdriaan Adriaanse , eene vacature bij de vergadering ontstaan zijnde, zoo hebben wij de eer ter vervulling daarvan hierbij aan UEGA te doen toekomen eene Staat houdende opgave van twee personen welke voor de benoeming dier betrekking zoo naar ons als des Raads gevoelen zeer geschikt voorkomen, met mededeeling van al die renseignementen, welke in de Provinciale bladen no 2 en 87 van 1842  voorgesteld? Zijn, terwijl overigens dezelve al de vereischten bezitten welke bij art 3 van het Reglement op het Bestuur ten platte Lande gevorderd worden en zij niet verkeeren in eene der termen van uitsluiting in art. 6 en 8 van hetzelfde reglement voorgeschreven.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 25 April 1849
Onderwerp: Kennisgeving bemaakt legaat
Ik heb de eer UEA bij deze te informeren dat blijkens eene bij mij ingekomen opgave door wijlen Blazina Flipse bij testament van den 25 April 1811 aan de armen uwer stad is bemaakt geworden  een som van vijf schellingen of f.1,50.
Ik verzoek UEd. de belanghebbende administratie daarvan kennis te geven, met uitnoodiging om ten opzigte der aanvaarding van dat legaat voor zoover zulks nog niet geschied mogt zijn voor de vervulling der bestaande  voorschriften te zorgen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezendheid
Sprenger
Lid van GS

 

Daarvan wordt kennisgegeven aan den Kerkenraad

De Stedelijke Raad van Arnemuiden verklaart dat na gedaan onderzoek het aan dezelve volkomen is gebleken dat de werken aan Stadseigendommen tot welker uitvoering bij de begrooting van 1848 de noodige posten zijn toegestaan overeenkomstig de daarvan overgelegde beraming zijn verrigt( of dat voor de daarvoor bestaande sommen niet is beschikt) terwijl vermelde eigendommen voor zoo veel de stedelijke finantien dit toelaten in voldoende staat van onderhoud zijn gebragt.
Aldus verklaard door de gemeenteraad der stad Arnemuiden dd 26 April 149
B & W
CDB

Arnemuiden den 27 April 1849
Onderwerp: Stedelijke rekening 1848
Door den Raad dezer stad in hare vergadering van den   dezer maand opgenomene en voorloopig goedgekeurd zijnde, de stedelijke rekening over den jare 1848, zoo hebben wij de eer dezelve in triplo met de daarbij behoorende staten en verdere bewijsstukken meerder vermeld, de afschriften uit de Notulen van gezegden Raad, ter finale  goedkeuring bij deze aan UEGAaan te bieden.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 26 April 1949
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een afschrift mijner dispositie van heden A no 2598 1 Afd,genomen op het request van S. J. Lugte te Arnemuiden met verzoek dezelve, na daarvan inzage te hebben genomen aan den belanghebbenden te doen toekomen
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Sprenger
Lid GS


Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 27 April 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                              f.8,40
Rogge                                4,85
Periode 30 April t/m 6 Mei 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 30 April 1849
Zetting van het Brood in de gemeente van Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                   3 ½ cents
Idem               5 oncen                     9 Cents
Idem              10 oncen                   17 ½ cents
Idem              15 oncen                    26 cents
Idem              20 oncen                    35  cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet magworden verkocht.
De Burgemeester dezer stad
Corn: Dan: Baars

Middelburg den 28 April 1849
EA Heren
De tijd gekomen zijnde dat de concessie staat af te loopen welke aan de Provincie Zeeland eene aanvankelijke levering geeft van f.500.000 aan katoenen stoffen  voor de Indiën , zoo hebben de meerder stedelijke besturen zich aan den Heer Gouverneur dezer provincie gewend, om bij ZE aan te dringen tot het hernieuwd krijgen van deeze concessie .Het spreekt vanzelf  dat hoe krachtiger men deze belangens aan Uwe Excie voordraagt des te meer invloed zulks zal uitoefenen zoodat UEA ten vriendelijkste in het belang uwer gemeente verzoek  overeenstemmend met de waarheid vooral niet het kleinste hetgeen de weverij bij UEA in circulatie brengt aan ZE op te geven daar het niet voorzien kan worden of er bij de geringe uitkomsten, geene overdragt van de eene op de andere gemeente zoude kunnen voortvloeijen.
Hierbij geef ik UEA een afschrift zooals door het stedelijk bestuur van Middelburg is geschreven, en hoop ik dat met een zoodanig schriven UEA niet lang zult wachten.
De  Hoofddirecteur der Calicotsfabrijken in Zeeland
M.Salomonson

Arnemuiden den 2 Mei 1849
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Belang Callicots fabrijken
Ten gevolge de in den jare 1838 in deze Provincie in werking gebragt zijnde Callicotsfabrijken der Heeren Salomonson wordt ook aan onze Gemeente ter gemoetkoming der alhier heerschende armoede vergund door dezen fabrijk tot stand te brengen en wordt alzoo begrepen in de levering der voor Indiën  bestemde katoenstoffen, waarvoor  aan gemelde Heeren concessie was verleend en welke concessie met dit jaar staat te eindigen.
Intusschen is sedert die tijd tot op heden vijfdusdanige Fabrijken alhier in werking gebragt en waarop gezamentlijk 136 wevers arbeiders en aan wien jaarlijksch tusschen  de f.11 à 12000 gulden wordt uitbetaald terwijl gebrek aan localiteit verhinderd omnog 20 à 30 wevers op dit oogenblik plaats te verleenen en kunnende dit getal des winters wel met 40 à 50 vermeerderd worden.
Het zal niet noodig wezen Uwe Excie te moeten berigten dat aan het behoud dier fabrijken groote behoefte bestaat, dat de armoede in deze Gemeente als van jaar tot jaar toeneemt en waaronder ander oorzaken, de sedert jaren achteruitgaande tak van ons bestaan,de Visscherij wel het voornaamste in een kwijnende staat verkeert ,daartoe tegenwoordig aan de Hollandsche kusten rog als visch gevangen wordende echter bij ons weinig of niet gevangen wordende en hetwelk echter voor de neeringdoenden onder de ingezetenen eene importante schade is, daar de visschers zich als nu daar ophoudende .ook als dan hun proviriet ??, profijt? opdoen.
Wij achten mitsdien in het dringend belang onzer ingezetene alzoo van onzen pligt, ons in dit oogenblik tot Uwe Excie te wenden, eerbiedig verzoekende dat Uwe Excie tot instandhouding der fabrijken ook ter dezer plaats bijde hooge autoriteit als deszelfs poging zult gelieven aan te wenden opdat die concessie verder bij vernieuwing hetzij voor groot aantal jaren of onbepaald zal vergund worden etc

Het laatste deel is onleesbaar klad en breekt plotseling af !!

Afschrift!!

Middelburg den 2 Maart 1849
Aan den Staatsraad Gouverneur van Zeeland.
Bij Uwe Excie  missive van den 1 November 1838 is ons geworden de officieele mededeeling dat voor deeze stad de gelegenheid was geopend om een jaarlijksch aandeel te kunnen verkrijgen in de levering van katoene stoffen voor Indiën en dat ten gevolge der door den Minister van Koloniën aan Uwse Excie verleende vrijheid dit aandeel door Uwe Excie aan vankelijk bepaald was op f       
Daar volgens de in der tijd  door het Departement van Koloniën met het bestuur der Handel Maatschappij aangegane overeenkomst gemelde concessie met dit jaar  staat te eindigen, meenen wij het onze pligt de gunstige gezindheid van Uwe Excie andermaal te moeten inroepen ten einde dezelve voor eenen onbepaalden tijd of althans voor een ruim aantal jaren moge verlengd worden.
Wij zullen Uwe Excie niet behoeven voor te houden het groot belang hetwelk er voor onze stad in gelegen is, om deeze fabriek die jaarlijksch    f      alhier in circulatie brengt en meenig behoeftig huisgezin het levensonderhoud verschaft bij voortduring instand te mogen houden en neemen op dien grond dan ook de vrijheid Uwe Excie beleefdelijk te verzoeken deszelfs goede pogingen daartoe bij de hoogere autoriteit te willen aanwenden.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
To Lantsheer

Arnemuiden den 2 Mei 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Verzoek aanvaarding van een bovengenoemd legaat.

Arnemuiden den 1e Mei 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Broodzetting.
Toezending van den Staat der Broodzetting etc.
De burgemeester
CDB

Middelburg den 30 April 1849
Onderwerp: Erkenning Armlastigheid.
In antwoord op UEA missive van den 18 April 1849 no 160 hebben wij de eer te berigten dat wij d earmlastigheid te dezer Stede erkennende van
Leuntje Koppejan
De declaratie der ten haren behoeve uitgeschotenen kosten zullen inwachten, terwijl UEA bekend zal zijn dat aan het laatste gedeelte van UEA missive reeds door het Algemeen Armbestuur onzer Stad is gevolg gegeven.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Lantsheer

Extract Register van B & W
Den 4e Mei 1849
De prijs der mudde
Tarwe             f 8:20
Rogge               4:85
Extract etc
Lantsheer secretaris

PUBLICATIE
INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ
 ter inschrijving voor de Schutterij van de geborenen in de jaren 1815 tot 1824 ingesloten en andere van buiten binnengekomen vreemdelingen, gepasporteerde militairen.
Studenten, negotianten, klerken van notarissen , advocaten bedienden en werkboden, al ware het ook dat zij zouden vermeenen, volgens de wet totde vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren , zullen al de bovengemelden als daartoe opgeroepen moeten verschijnen ten Raadhuize  dezer Gemeente op Zaturdag den 26 Mei e.k des nademiddags ten einde zich te laten inschrijven.
Deze registers zullen op den 1e Junij 1849 finaalworden gesloten.
Studenten en amdere ambtenaren of geemplooijeerden die elders of ook in het buitenland vertoeven.
Deze personen moeten daarvan bewijs overleggen etc etc.
Arnemuiden den 8 Mei 1849
B & W
Corn: Dan:Baars.
t.o. Baars

Arnemuiden 9 Mei 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Schouwing & Omgang
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen eene afschrift  van het PB van gedane schouwing en Omgang welke alhier op den 4 dezer maand heeft plaats gehad waarvan het resultaat geene aanleiding tot eenige opmerkingen heeft gegeven.
De Burgemeester
CDB

PB van Schouwing en Opneming
Naast het bekende formulier
Zijnde  het resultaat van het bovenstaande door ons verrigte , dat sedert de laatste schouwing der ovens is gebouwd , door eene ingezetene  welke het voornemen heeft, het beroep van broodbakker te gaan uitoefenen ,dat voorts geene veranderingen  in de alhier aanwezige ovens stookplaatsen zijn gebragt,dat de zuivering over het algemeen was afgeloopen  en dat de aschbakken  als in voldoende staat zijn onderhouden..
Voorts bij het onderzoek van het brood ons geene bijzondere aanmerkingen voorgekomen, zoo het gewigt en de hoedanigheid redelijk en goed is bevonden terwijl in de werkplaatsen en winkels geene dan Nederlandsche maten en gewigten zijn gevonden.
Tenslotte dat de voetpaden waterleidingen welke voor het grootste gedeelte door de stad worden onderhouden in goede staat zijn bevonden, zoodat op deze schouwing geene bijzondere aanmerkingen zijn gevonden.
Etc etc
B & W voornoemd
De Eerste wethouder
J:van der Weele
A: van Sweeden

Middelburg den 7 Mei 1849
Onderwerp: Ontslag bedelaars kolonisten
Ik heb de eer UEd tot derzelver informatie en narigt mede te deelen datZE de Minister van BiZ bij dispositie van den 30April ll de Permanente Commissie der Maatschapij van Weldadigheidheeft gemagtigd  om den persoon van C: Wisse die ten laste van uwe stad in de gestichten der voornoemde Maatschappij wordt verpleegd op deszelfs verzoek te ontslaan..
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Onderwerp: Oproeping Lotelingen  3de afgifte kontingent NM. 1849
Vindt plaats  op dinsdag 15 Mei des morgens ten 9 ure op de Koopmansbeurs alhier etc. etc.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 11e Mei 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f.8,20
Rogge                   4,85
Periode 14 t/m 20 Mei 1849
Extract etc
Lantsheer, secetaris

Middelburg den11 Mei1849
Onderwerp: Toezending Declaratie
Ten vervolge op onze missive van den 17 November 1848 hebben wij de eer hiernevens aan UEd. toe te zenden eene declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer Stad groot f. 62,50 wegens verplegingskosten voor rekening uwer  stad ten behoeve van Adriana Schroevers
Ued. verzoekende het bedrag dier declaratie overeenkomstig de bestaande voorschriften, binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Lantsheer

Arnemuiden den 14e Mei 1849
Aan den Eerw: Kerkenraad te Arnemuiden
Wij hebben de eer hierbij ter voldoening aan het Alg. Armbestuur uwer stad te doen toekomen eene declaratie  van A: Schroevers groot f.62,50.
Voor zoover het ons voorkomt meenen wij dat dezelve uit het Gasthuis is ontslagen , echter zoude het ons aangenaam wezen,dienaangaande te willen informeren,daar wij niet weten,waaruit  al die kosten in de begrooting van 1850 moeten gevonden worden, als hebbende wij daarvan  geene fondsen terwijl wij UE: moeten aanbeveelen in geval dezelve niet ontslagen mogt zijn,te bewerkstelligen dat wij van dien last ontheven worden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden  14 Mei 1849
Aan de Commissie van Landbouw
Wij hebben de eer hierbij aan UEG te doen toekomen eene aanvraage van C: Oreel stierhouder wonende  in deze Gemeente , houdende verzoek dat de op deszelfs hofstede bevindende stier, zoo mogelijk op dit oogenblik mag worden gekeurd.
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE
Onderwerp: Domeinen
B &W der stad Arnemuiden brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat op aannemelijke voorwaarden afkoop kan plaats hebben van eeuwigdurende renten, cijzen, tijmen mitsgaders legschatten,grondrenten Erfpachten en andere prestatiën  behoorende tot’s Rijks domeinen  en dat zij wie met die schuld nog bezwaard zijn, worden uitgenoodigd om van den gelegendheid gebruik te maken  en tot het bekomen van informatie zich ten dien einde totden secretaris kunnen wenden, alwaar de noodige informatiën bekomen kunnen worden.
Arnemuiden den 16e Mei 1849
DeBurgemeester
CDB

Arnemuiden den 16 Mei 1849
Onderwerp: Maten & Gewigten
B & W der stad Arnemuiden herinneren bij deze  deszelfs ingezetenen dat volgens het KB van den 31 DEcb. 1834 het oude vaatwerk slechts to 1 Januarij 1850 zonder ijk of herijk tot afleverinegn mag gedbezigd worden, terwijl hetzelve om nadat tijdstip als maat te kunnen worden gebruikt volgens art. 5 in overenstemming met den inhoud voor het nieuwe vaatwerk bij art. 1 aangeduid zal moeten zijn.
Wordende de ingezetenen  voor zoover daarvan gebruik makende aangaande zich dienovereenkomstig te willen gedragen
De Burgemeester
CDB

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Er zijn geen bedenkingen tegen de ampliatie m.b.t. het Prov. Reglement ter voorkoming en blussching van brand.
Extracten etc.
Aan de ingezetenen wordt bekendgemaakt dat de eerste die melding maakt van het ontstaan van brand  een premie zal worden toegekend van EEN GULDEN.
De Burgemeester
CDB

Veere den 15. Mei 1849
Onderwerp: Mutatie van den schutterpligtige W.E. Willems
Wij hebben de eer UEA bij deze kennis te geven dat den persoon van Willem Eltje Willems geboren den 19 Maart 1822 ,schutterpligtige van den 2e Ban , aan welke bij loting  in 1847 is ten deel gevallen no 2 en welke  in 1852 geregtigd is om tot de reserve over te gaan op den 20 Februarij dezes jaars met der woon naar UEA stad is vertrokken.
B & W der stad Veere
Handteekening

Arnemuiden 30 Junij 1849
Deze  bovengenoemde persoon is slechts korte tijd in onze gemeente woonachtig geweest e reeds op den 24  Mei jl vertrokken.
De Burgemeester
CDB

Middelburg 15 Mei 1849
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een afschrift mijner dispositie van heden A no 2694 1 afd. genomen op het request van J. Oversluijs te Arnemuiden met verzoek dezelve na daarvan inzage te hebben  genomen, aan den belanghebbenden te doen toekomen.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Vreden burch

Extract Register besluiten van B & W van Middelburg
Den 18 Mei
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                f.8,20
Rogge                  4,85
Periode 21 t/m 27 Mei 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Middelburg den 19 Meij 1849
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het Certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.
De secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland
Vis

Vrijdag den 18 Mei 1849
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 2 dezer maand daarbij inzendende eene missive van het Diakonie Armbestuur der Hervormde Gemeente aldaar van den 29 bevorens, houdende verzoek om gemagtigd te worden tot aanvaarding van een door wijlen Blazina Flipse aan deszelfs administratie bemaakt legaat van f.1,50,
Wordt dit door GS goedgevonden etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Daarvan wordt bericht gedaan aan het Armbestuur.

Arnemuiden 26 Mei 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bezoek Controleur Kadaster
Ter voldoening aan de circulaire van Uwe Excie van den 8e Mei 1848 heb ik de eer Uwe Excie te berigten dat wij op den 23 dezer maand een onverwacht doch allervriendelijkst bezoek van den Heer Controleur van het kadaster hebben ontvangen, welke door den secretaris zoo in de Gemeente als in de registers en plans van het kadaster plaats gehad hebbende veranderingen zijn aangewezen en door ZEG opgenomen, terwijl, terwijl als daartoe geen gelegendheid, geene zetters daarbij hebben tegenwoordig geweest, doch met de klassificatie van den controleur hebben genoegen genomen.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 25 Mei
Onderwerp: Verpleging van L. Relte
Op schriftelijk aanzoek van het Diaconie Armbestuur uwer stad is op den 23 dezer j.l. in het Gasthuis dezer stad  ter vepleging opgenomen Lambert Relte.
Deze persoon in uwe stad armlastig zijnde en na erkenning daarvan, zal de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd berekend tegen 50 cents daags, na den afloop der ziekte aan UEd. worden toegezonden.
B & W der stadMiddelburg
Paspoort van Grijpskerke

Den 25 Mei 1849
Extract Besluiten B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                          f.8,40
Rogge                            4,85
Periode 28 Mei tot/met 3 Junij 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris


Middelburg 28 Mei
Onderwerp: Kennisgeving Herijk
Ik heb de eer UEA te kennen te geven dat door mij tot den herijk der maten en gewigten te Arnemuiden ook voor de gemeenten Nieuw-en St. Joosland zal worden gevaceerd op Dingsdag en Woensdag den 5 en 6 Junij aanstaande van des voormiddags 10 ure tot des namiddags 3 ure met uitnoodiging dit den belanghebbende wel te doen mededeelen.
De Arr. IJker voor het eerste District van Zeeland
P. de Vos

Hiervan wordt aan de gemeenten Kleverskerke en Nieuwland kennisgegeven

Extract Besluiten B & W van Middelburg
Den 1 Junij
De prijs der mudde
Tarwe                                 f.8,70
Rogge                                   4,95
Periode  4 t/m 10 Junij 1849
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 1 Junij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van het brood zooals die gedurende de maand Mei jl  binnen deze gemeente naar opgaaf der marktprijzen is geregeld geworden.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 5 Junij 1849
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Afkondiging Rekening & Begrooting
Voldoende aan Uwe Excie circulaire van de 13Mei 1848  hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de stedelijke rekening voor 1847 en de begrooting voor dit jaar 1849 beide gedurende den tijd van 14 dagen voor een iegelijk ten stadhuis hebben gelegen etc.
De Burgemeester
CDB

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 25 Mei 1849
Over de onvoorziene uigaven
Is goedgevonden
Deze staten van het 1e kwartaal te arresteeren behoudens dedaarin gestelde aanmerkingen.
Extracten etc.
De Griffier derStaten
Slegt
N.B. Het betreft Verplegingskosten en kosten van doodskiste,

Arnemuiden 8 Junij
Aan de Geneeskundige Commissie
Tengevolge eene bij ons ontvangene misive van Z:E: de Heere Staatsraad Gouverneur hebben wij de eer UEG te berigten dat volgens ontvangene mededeeling van de geneeskundige alhier gedurende de 3 laatste kwartalen van 1848 geene vaccinatiën alhier hebben plaats gehad of dat de kinderziekte heeft geheerscht en welk berigt wij tot heden op grond van ZM besluit van den 29 febr. 1848 niet hebben ingezonden als bevattende  die negatieve berigten geene opgaven van gedane vaccinatiën  bedoeld bij art.6 van dat besluit.
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 8 Junij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Mededeeling betrekkelijk de reden van het niet inzenden van rapport
Ter voldoening aan Uwe Excie missive van den 4e dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij op grond van nr 6 van ZM besluit van den 29 febr.1848 onze gewone driemaandelijksche rapporten der vaccine aan de Provinciale Geneesk. Commissie hebben opgehouden in te zenden, daar art.6 onzens inziens duidelijk bedoeld de opgaven van plaats gehad hebbende vaccinatiën omschreven in de 1e Afd. van art.5, maar geensints in het oog heeft de negatieve kennisgeving welke wij tot op dit oogenblik nog elke drie maanden van de geneesheeren als geene vaccinatiën verrigt ontvangen hebben en bij welk gevoelen wij op grond van dat besluit tot op heden verkeeren, terwijl wij ook beschouwd hebben, dat dit besluit reeds tot de vereenvoudiging behoorde waarvan zoo nu en dan spraak is, doch aangezien het volgens Uwe Excie hierboven aan gehaalde  missive lijkt die Commissie in hare werkzaamheden  niet kan voortgaan zoo hebben wij aan dezelve mededeeling gedaan, dat blijkens de bij ons ingekomene berigten de geneesheeren geene vaccinatiën gedurende de laatste drie kwartalen van 1848 in deze gemeente hebben plaats gehad.
De Burgemeester
CDB

PUBLICATIE  met betrekking to de Loting
Zal plaatsvinden op zaterdag den 30 Junij 1849 ten namiddags  vijf ure

Extract Register B & W van Middelburg
Den 8e Junij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                                f.8,70
Rogge                                  4,95
Periode 11 t/m 17 Junij 1849
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 9 Junij 1849
Het Hervormd Diaconie Armbestuur dezer Gemeente heeft de eer UEA Gemeente Bestuur ter kennis door dezen te brengen dat het Artikel der Begrafeniskosten door de menigte der sterfgevallen welke door het bovengemeld Armbestuur zijn bekostigd, zeer ver reeds overschreden is waarom hetzelve aan  reeds EA Gemeente Bestuur verzoekt de onvoorzienen uitgaven ter somme van zestig gulden hetzij geheel of gedeeltelijk tot dat einde te mogen gebruiken, is daartoe UEA toestemming afwachtende.
Namens het Hervormd Diaconie Armbestuur
H.W. Hoogerheijde
Ontvanger des Armbestuurs


Arnemuiden 18 Junij 1849
Aaan de Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Plaatselijke Besluiten
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 11 dezer maand PB 67 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de daarbij gevorderde staten A.B en D. terwijl de voorwerpen in staat vermeld alhier geene plaaselijke belasting op geheven worden. Gemelde staten zijn met de meeste naauwkeurigheid  volgens de toelichtende nota  opgemaakt uit de begrooting van 1848, en het bedrag der opcenten vermeld gelijk die op den 1 mei dezes jaars geheven word, hoewel daar in  met 1848 geen verschil bestaat, terwijl overigens al de daaringestelde onvangsten onzuiver zijn gebragt en daarvan geene geringste? kosten zijn afgetrokken doch is onder de opbrengst der opcenten op ’s Rijksaccijnzen ook begrepen de eige ? belasting welke bij invoer van alden veraccijnsde en hier subjecte voorwerpen ontvangen is
De Burgemeester
CDB

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 15 Junij 1849
De prijs der mudde
Tarwe                              f.8,60
Rogge                                4,90
Periode 18 t/m 24 Junij 1849
Extract etc
Verbrugge
Lid van de Raad
Loco secretaris

Middelburg 18 Junij 1849
Onderwerp: Onderstands domicilie bedelaars
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen eene nota van inlichtingen betrekkelijk den persoon van Frans   Le Mahieu die terzake van bedelarij is veroordeeld  om naar de bedelaars gestichten te worden overgebracht ten welken einde hij in het provinciaal depot van bedelaars te Middelburg is opgenomen.
Genoemde persoon schijnt blijkens de voorz: nota  van inlichtingen binnen uwe stad onderstandsdomicilie te bezitten, en ik heb mitsdien de eer UEA te verzoeken mij onder terugzending der bijlage dezer te informeren of UEA derzelver stad als zoodanig  ten behoeve van dien persoon erkennen, zoo neen aan mij de bedenkingen mede te deelen die daartegen bestaan.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 21 Junij 1848
Aan den Heer Gouverneur
Onder terugzending der bij Uwe Excie missive van den 18e dezer maand aan ons toegezonden inlichtende staat betrekkelijk Frans Le mahieu, inwoonder van deze Gemeente zoo hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij de armlastigheid van dien persoon voor onze Gemeente erkennen, met mededeeling dat hij nimmer gehuwd heeft geweest, geen weduwnaar is van Jannetje Jacoba Grootjans maar dat hij met die vrouw sedert een aantal jaren in ongehuwden staat te samen heeft geleefd en mitsdien als ongehuwd behoort vermeld te worden.
De Burgemeester
CDB

Extract register van besluiten van B & W van Middelburg
Den 22 Junij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                       f.8,60
Rogge                         4,90
Periode 25 Junij  t/m 1 Julij 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 3 Julij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Materieel Volkstelling
Ter voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 25 Junij jl hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij voor deze gemeente voor de ophanden zijnde algemeene tienjarige volkstelling  benoodigd hebben als 320 inschrijvingsbilletten en 35 vel voor het primitive register van ingezetenen.
De Burgemeester
CDB

Extract register van B & W van Middelburg
Den 29 Junij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                                 f.8,60
Rogge                                   4,90
Periode  2 t/m 8 Julij 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 30 Junij 1849
Aan den HeerGouverneur
Onderwerp: Register JJ
Wij hebben de eer hierbij bijgaand aan Uwe Excie te retourneren het register JJ van de verlofgangers der Nationale Militie in deze Gemeente met kennisgeving dat wij op deszelfs gedrag geene aanmerking te maken hebben.
De Burgemeester
CDB

 


Arnemuiden den 2 Julij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat Broodzetting
Overeenkomstig de door HEGA gegeven voorschriften hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de zetting van het brood, zooals die in deze Gemeente gedurende de maand Junij jl naar opgave der ontvangene marktprijzen wekelijks geregeld is  geworden.
DeBurgemeester
CDB

Oost en West Souburg 29 Junij 1849
Onderwerp: Armwezen
Ten vervolge  op onze missive van den 31 Maart jl hebben wij de eer bij deze aan UEA te doen geworden eene nadere declaratie van het Hervormd Diakonie bestuur in deze Gemeente ten bedrage van f.6,- wegens bestedingskosten van de beide kinderen van Matje van Maldegem domicilie van onderstand hebbend binnen uwe stad met verzoek van het bedrag dier declaratie overeenkomstig de bestaande voorschriften binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbende Armbestuur te doen uitbetalen.
Tevens nemen wij de vrijheid op de daartoe door gemeld Armbestuur gedane aanvrage UEA in kennis te stellen met deszelfs verlangen om te worden geïnformeerd of door hetzelve op gelijke wijze in de verzorging der voorschrevene kinderen kan worden voortgegaan  als bij de dispositie van het Armbestuur in Uwe stad ons geworden met UEA missive van den 12 Augustus jl no 266 is uitgedrukt geworden
B & A der Gemeente Oost & West Souburg
Paspoort van Grijpskerke
Van Visvliet
Secretaris

De declaratie van de verzorging van de kinderen van Matje van Maldegem wordt doorgestuurd
Aan het Armbestuur .

Vrijdag den 29 Junij 1849
Is goedgevonden
Te benoemen tot de onbezoldigde betrekking van Lid van den Raad der Gemeente Arnemuiden
Anteunis Boogert in plaats van Adriaan Adriaanse overleden die met het jaar 1850 zou hebben moeten aftreden.
Extracten etc
De Griffier derStaten
Slegt

PUBLICATIE
Installatie van een Lid van de Raad

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 6 Julij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                          f.8,70
Rogge                            4,90
Periode 9 t/m 15 Julij 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Aan het Edel Achtbaar Bestuur te Arnemuiden
De ondergeteekende berigt UEA dat er door hem gedurende het verloopene ¼ jaar niet is gevaccineerd geworden zijnde hiertoe niet in de mogelijkheid geweest
J. Noom
Heel-en verloskundige
Arnemuiden 9 Julij 1849

Arnemuiden den 9 Julij 1849
Ter voldoening aan den Inhoud mijner Instructie als Heelmeester, heb ik de eer ter kennis van UEA te brengen dat door mij in het 2e kwartaal 1849 geene voorwerpen zijn gevaccineerd noch aan kinderziekte zijn behandeld.
UEA
J. Oversluijs
Stadsheelmeester

Arnemuiden den 9 Julij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat er binnen deze Gemeente gedurende het tweede kwartaal dezes jaars een aanhoudend toezigt  is gehouden op de de wering der bedelarij, doch dat in die tijd geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
CDB

Idem
Idem
Wij hebben de eer hiernevens aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van het verbaal van onze bevinding van den staat der Stedelijke kas volgens de bestaande verordeningen op den 7 dezer maand opgemaakt en geteekend.
De Burgemeester,
CDB

OPNEMING van het Kantoor der Plaatselijken ONTVANGER
Totaal in kas f.68,93 ½

Arnemuiden 9 Julij 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Opneming bezaaide bundertallen
In voldoening aan het laatste gedeelte uwer Excie circulaie dd 24 Febr. 1848?  Hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de opneming van de bezaaide bundertallen bouwland onder deze Gemeente voor den oogst van dit jaar ter bepaalde tijd heeft plaats gehad
De Burgemeester
CDB

Arnemuiden 9 Julij 1849
Aan Zijne Excie den Heer Minister van Koloniën te ‘Hage
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie ter visering te doen toekomen 3 certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze Gemeente gefabiceerde calicots in de fabriek van de Heeren G & H Salomonson.
DeBurgemeester
CDB

Middelburg den 2 Julij 1849
Onderwerp: Verplegingskosten
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen een extract uit de rekening der verschuldigde verplegings-, transport & vervangingskosten van Bedelaars welke ten laste van Uwe Stad gedurende het jaar 1848 in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn verpleegd uit welke extracten UEA zullen bekend worden met het juist bedrag der door Uwe stad verschuldigde sommen alsmede met hetgeen door UEA bij vooschot meer is betaald dan verschuldigd was, waarvoor de vereischte ordonnancie van betaling tot restitutie opgemaakt en eerlang aan UEA toegezonden zal worden.
Ik verzoek UEA om voor zoover op de voorz; rekening bij UEA eenige bedenkingen mogten voorkomen die aan mij vóór of uiterlijk op den 1e Augustus aanstaande mede te deelen daar ik anders geene opgave van UEA ontvangen hebbende het daarvoor zal houden dat er geene bedenkingen op dezelve bestaan.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Bedelaars
Huissoon Jannetje 20 Maar 1847       365        35
Wisse Cath. 27 Maart 1848 Middelburg      280  26,88      18,00      15,00
Maartense Steven
Kindvan Wisse Cath.                                    280   55,61     18,00      15,00
                                                                             117,49      36,00      30,00

Extract Register B & W van Middelburg
Den 13 Julij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                 f.8,70
Rogge                   4,90
Periode   16 t/m 22 Julij 1849
Extract etc        
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 18 Julij 1849
Aan den Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Voldoening laatste termijn nieuwe school
Ten einde te kunnen voldoen aan art. 15 der voorwaarden der aanbesteding voor het bouwen der nieuwe school in deze gemeente, zoo verzoeken wij UEGA aan ons te willen doen toekomen eene ordonnantie voor de betaling der laatste termijn der aannemingssom ten bedrage van f.9,60 welke op den 1 Augustus aanstaande wanneer de laatste opneming behoort plaats te hebben, moet voldaan worden.
De Burgemeester
CDB

Middelburg den 16 Julij 1849
Onderwerp: onderhoudskosten Bedelaarswerkhuis
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden eenen staat van  onderhoudskosten in het bedelaarswerkhuis te Middelburg voor de daarin vermelden persoon welke in uwe Gemeente onderstandsdomicilie bezit blijkens Uwe missive van den 21 Junij ll no 234UEA verzoekende het bedrag der kosten ad f. 7:75 ter Provincie Griffie over te maken.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

’s Gravenhage 12 Julij 1849
De door certificaten van Nederlandschen oorsprong wegens Calicots, gevoegd bij de missive van UEA dd 9 dez\erno 280 zullen onmiddellijk geviseerd worden teruggezonden zoodra aan dit Departement zal zijn opgegeven wie de eigenlijke afzenders dier goederen naar Oost Indië zijn
Ten aanzien der katoenen lijnwaden, maar ook ten aanzien van deze goederen alleen is de opgave dier afzenders  een volstrekte vereischte, zonder welke het visa niet kan worden verleend.
De fung. Secretaris Generaal
Bij het Departement van Koloniën
Van Swieten

Arnemuiden 19 Julij 1849
Ter voldoening aan Uwe Excie missive van den 12 dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de bij missive van den 9 dezer no 280 toegezonden certificaten van Nederlandsche oorsprong voor naar de OostIndië bestemde stukjes callicots zoo even kennis ontvangen dat de Nederlandsche Handelmaatschappij de eigenlijke afzenders derzelve zijn.
De Burgemeester
CDB

Middelburg 19 Julij 1849
Deeze dient UE te berigten dat de eigenlijke afzenders naar de O. Indiën der in UEA gemeente vervaardigd wordende Calicots zijn de Nederlandsche Handelmaatschappij.
Wij verzoeken UEA dit eenigzints spoedig aan het Dept. Van Koloniën te willen kennelijk maken ten einde eerder in het bezit der certificaten van oorsprong te zijn
Hoogachtend
UEDW dienaren
Pro G.en H. Salomonson
Handtekening

Extract Register van B & W van Middelburg
Den 20 Julij 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                              f.8,70
Rogge                                4,90
Periode 23 t/m 29 Julij
Extract etc
Lantsheer   secretaris

Middelburg den 19 Julij 1849
Onderwerp: legaat
Het legaat  van f.1,50 is aan de Armen der stad bemaakt.
De administratie hiervan dient volgens de regels afgehandeld te worden
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 25 Julij 1849
Aan den HeerGouverneur
Onderwerp: zuivering rupsennesten
In voldoening aan Uwe Excie  circulaire van den 26 Jan.Jl hebben wij de eerUwe Excie te berigten dat wij op den ontvangst  der circulaire als naar oud gebruik zijn overgegaan tot de afkondiging der wet van den 26 Ventôse  4e jaar houdende eene algemeene zuivering van rupsennesten der bomen, hagen en struiken staande op het grondgebied der gemeente dat wij op  de bepaalde daarop behoorlijke schouwing hebben gedaan en ons niet hebben verpligt gevonden tegen iemand wegens nalatigheid proces verbaal op te makenterwijl stads boomgewas als naar gewoonte  door den Arbeider is geviseerd en wat of nu de uitkomst van de handhaving dier wet ophoud waaromtrent wij nader bij uwe Excie missive van de 21 Sept? Jl worden opmerkzaam gemaakt, zoo kunnen wij dienaangaande melden dat men van dit jaar weinig of geen rupsen heeft ontdekt onzens inziens als een betamelijk middel mag aangemerkt worden, daar de vernietiging daarvan natuurlijk de verder voortzetting verhinderen.
De Burgemeester
CDB

No 265
De opening der kleine Jagt op gansen eenden en watersnippen is bij publicatie door de Heer Gouverneur opengesteld op 1 Augustus 1849.
Bovenstaande publicatie 27 Julij 1849 van het stadhuis gedaan en is daarvoor voorts een exemplaar aangeplak ter plaatse waar zulks gebruikelijk is.
Arnemuiden den 21 Januarij 1849
B & W

Extract register Besluiten B & W van Middelburg
Den 27 Julij 1849
De prijs der mudde
Tarwe                                        f.8,90
Rogge                                          5,00
Periode 30 Julij t/m 5 Augustus 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 31 Julij 1849
Zetting van het Brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                        3 ½ cents
Idem                5 oncen                         9 cents
Idem               10 oncen                       18 cents
Idem               15 oncen                       36 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
Corn: Dan: Baars

Arnemuiden  1Augustus 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de eer Uwe Excie hierbij te doen toekomen de staat van de zetting van het brood in deze gemeente, zooals die gedurende  de maand Julij jl naar opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden.
DeBurgemeester
CDB

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 3 Augustus 1849
Deprijs der metrieke mudde
Tarwe                              f.8,90
Rogge                               5,00
Periode   6 t/m 12Augustus 1849
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Middelburg den 25 Julij 1849
Ik heb de eer UEA bij deze te doen toekomen de Staat van openstaande Debiteuren binnen uwe Gemeente woonachtig met verzoek mij onder toewijzing derzelve Staat te willen inlichten of dezelve zich nog in dezelfde onvermogende Staat bevinden.
De Ontvanger der Registratie
Geregtelijke Akten
Van Sonsbeeck

Arnemuiden 6 Augustus
Aan den Heer Ontvanger der Registratie
Onderwerp: Staat Rijksdebiteuren
Onder terugzending derstaat van openstaande debiteuren woonachtig in deze Gemeente, gevoegd geweest bij onze missive dd 22 Julij jl hebben wij de eer UEG te berigten dat de daarin voorkomende personen nog allen in dezelfde armoedige staat verkeeren als bij de afgifte der respective certificaten van onvermogen, terwijl van de overledene in de kolom van aanmerking aanteekening is gedaan
De Burgemeester
CDB
 

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 3 Augustus 1849
Is gelezen eene missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den 18 Julj ll strekkende dat de betaalbaarstelling moge plaats hebben van het restant subsidie uit de provinciale fondsen , tot voldoening van den laatsten termijn der aannemingssom van den bouw van het nieuwe schoollokaal aldaar zijnde het 2/10 derzelve ad  f.960-
Voorts gelet zijnde op art.15 van het bestek van den bedoelden bouw, volgens hetwelk de gedachte laatste termijn van de aannemingssom behoort te worden voldaan als het geheele werk ten tweede male, nu den tijd van het eenjarig onderhoud  verschijnende 1 Augustus 1849 opgenomen en goedbevonden wordt.
Is goedgevonden
Aan B &W van Arnemuiden te kennen te geven dat vermits de voldoening van den laatsten termijn der aannemingssom volgens de aangeduide bepaling van het bestek niet eerder behoort plaats te hebben dan nadat het geheele werk bij de finale opneming van hetzelve goedbevonden is deze vergadering alvorens de betaalbaarstelling van het restant subsidie te doen volgen met den uitslag der diensvolgens te doene of reeds gedane finale opneming van het werk verlangt te worden in kennis gesteld en dat zij ten dien einde , zoodra mogelijk een geauthentiseerd afschrift van het proces verbaal dier opneming zal tegemoet zien.
Afschrif etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden den 11 Augustus 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: afschrift verbaal opneming school
Het verlangde geauthentiseerde proces verbaal in afschrift wordt toegestuurd.
De fung. Burgemeester
J.v.d. W.

Goes den 6 Augustus 1849
Onderwerp: Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA hiernevens te doen geworden de Declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopene half jaar; voor rekening van UEA  Gemeente, verstrekte Alimentatie aan
M.J. Le Mahieu ad f. 13,30
Met vriendelijk verzoek, om de restitutie met alle convenablen spoed, wel e willen bevorderen, ten einde die Administratie over gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend.
B & W van Goes
Handtekening

Middelburg den 6 Augustus 1849
Onderwerp: reisgeld Milicien
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden eene som van f.2,90 in voldoening der door UEA in 1848 bij voorschot betaalde reisgeld aan den Milicien Jacobus Flink.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredwnburch

Arnemuiden den 9 Augustus 1849
Aan Z:E: den Heer Minister van Koloniën te ’s Hage
Onderwerp: certificaat van oorsprong
Wij hebben de eer hierbij ter visering aan Uwe Excie te doen toekomen, twee certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten, van binnen deze Gemeente gefabriceerde stukjes callicots in de fabrijk van de Heeren G.&M Salomonson voor rekening  der Ned. Handelmaatschappij t.a.v. Oost Indië.
De fung.Burgemeester
J.v.d. W

Arnemuiden 10 Augustus
Aan Z:E: den Heer Staatsraad Gouverneur.
Onderwerp: Overlijden Burgemeester
Met smart moet de voor ons onaangename taak worden volbragt, ten einde Uwe Excie ter kennis te brengen,de voor ons getroffen ramp, daar het den Bestuurder onzes Lots behaagde gisteren morgen ruim 6 uur tot zich te nemen in den ouderdom van 73 jaar onzen waardigen Burgemeester den Heer Cornelis Daniel Baars. Wat de Gemeente door dit treurig afsterven verliest, zal wel niet aan Uwe Excie behooren te worden kenbaar gemaakt, daar onze Gemeente aan hem zal missen een Steun?? in hulp en nood.
De fung. Burgemeester
J.v.d.W

Arnemuiden den10 Augustus 1849
Aan Z:E: den Heere Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Kennisgeving gepensioneerden van den Staat
In voldoening aan art.3 van Uwe Excie circulaire  van den 21 Jan: 1849  hebben wij de eer Uwe Excie te doen toekomen een dood extract van den Heer Cornelis Daniel Baars gepensioneerd als vrederregter van het gesuprimeerde kanton   Veere met een jaarlijksch pensioen van f.216;- onder de hoofdafdeeling Justitie no 6780.
De fung.Burgemeester
J.v.d.W.

EXTRACT  uit het Register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 10 Augustus 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe           f.9;50
Rogge             5: 25
Periode 13 t/m 19 Augustus 1849
Extract etc
Lantsheer, secretaris.

Arnemuiden den 10 Augustus 49
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                   3 ½ cents
Idem                5 oncen                   9 ½  cents
Idem               10 oncen                 18 ½  cents
Idem               15 oncen                 27 ½ cents
Idem               20 oncen                 37 cents
Boven welke prijs het brodd niet mag worden verkocht
De fungerende Burgemeester
J.v.d.W

Extract uit verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 10 Augustus 1849
Gelezen eene missive  van B & W van Arnemuiden van den 2e dezer maand , daarbij inzendende  eene missive van het Diaconie Armbestuur der Herv.Gemeente aldaar, van den zelfden dag houdende verzoek om gemagtigd te worden tot aanvaarding van een door wijlen A:Adriaanse aan deszelfs administratie bemaakt legaat van f.1,50
Is goedgevonden
Het Hervormd Diaconie Armbestuur te Arnemuiden te magtigen tot de aanvaarding van gezegeld legaat van f.1,50 en hiervan ter mededeeling aan het betrokken Armbestuur bij afschrift dezer kennis te geven aan B & W van Arnemuiden.
De Griffier der Staten
Slegt

 

Arnemuiden den 16 Aug: 1849
Aan den Kerkenraad te Arnemuiden.
Wij hebben de eer UE:  door deze mededeeling te doen, dat UE: opUE: verzoek  heeft goedgevonden UE: te magtigen totde aanvaarding van het legaat ad f.1,50 door wijlen A:Adriaanse aan UE. adminstratie gelegateerd.
De Burgemeester
J. v.d. W.

Oost en West Souburg 11 Augustus 1849
Onderwerp: Armwezen  1 bijlage
Wij hebben de eer bij deze aan UEA te doen toekomen een afschrift eener bij ons ingekomene missive aan het Diakonie Armbestuur in deze Gemeente houdende mededeeling van door hetzelve verstrekte geneeskundige hulp en begrafeniskosten voor een der beide kinderen van Matje van Maldegem, hetwelk op den 3e dezer in deze Gemeente is overleden, alsmede van deszelfs verlangen om te worden geïnformeerd op welke wijze in de  verzorging van het overgeblevene kind der gemelde vrouw moet worden voorzien; UEA verzoekende om van den inhoud dier missive aan het Armbestuur binnen uwe stad mededeeling te doen en bij hetzelve aan te dringen op het geven der verlangde inlichtingen.
B & A der Gemeente Oost en West Souburg
Paspoort van Grijpskerke

Aan den EW.Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: inl. van M. van Maldegem
Wij hebben de eer UE; hierbij te doen toekomen eene missive van het Diaconie Armbestuur der Gemeente Oost en West Souburg, met uitnoodiging aangezien in die missive een verzoek voorkomt , hetwelk wij reeds bij onze missive dd 3 Julij hebben voorgetseld, aan ons als nu met alle convenabelen spoed de verlangde inlichting te doen toekomen.
De fung. Burgemeester
J..v.d.W.

Middelburg den 13 Augustus 1849
Onderwerp: Kledingstukken Veldwachter
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat ten behoeve van den veldwachter uwer  stad zijn aangemaakt de kleedingstukken  op het hierbijgaande reçu  breeder omschreven, en dat de bedoelde kleedingstukken tegen overlegging van dat reçu  door UEA naar vereisch onderteekend, aan het Provinciaal Gouvernement kunnen worden afgehaald..
De Staatsr: Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 17 Augustus 1849
Aan den Heer Kommandant van het halve Batt: rustende Schutterij in Walcheren.
Toezending van de bijzondere rol der schutterij dezer Gemeente mitsgaders vier ontslagen der manschappen welke in dit jaar geregtigd zijn omwegens volbragte tienjarige dienst te worden ontslagen met verzoek dezelve aan de belanghebbende te willen doen uitreiken.
De fung. Burgemesster
J.v.d.W

Extract Register Besluiten van B & W derstad Middelburg
Den 17e Augustus 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                            f.9,23
Rogge                              5,15
Periode 20 t/m 26 Augustus 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Wijziging reglement begraven voor deze Provincie. Publicatie.

Extract verbaal Heeren GS  van Zeeland
Vrijdag den 17 Augustus 1849
Is goedgevonden
Tot finale afbetaling van het bij resolutie dezer Vergadering van den 13 Maart 1846 toegezegd subsidie uit de provinciale fondsen ad f.2500, eene som van f..960 ten behoeve van het Gemeente bestuur van Arnemuiden betaalbaar te stellen.
De hiervoren bedoelde mandaten aan B & W der stad Arnemuiden toe te zenden met verzoek de goede ontvangst derzelve aan deze vergadering te berigten en de zegelregten dier mandaten ad f.1,38 aan de Provinciale Griffie  over te maken , en wijders te willen zorgen dat de uitbetaling der laatste twee tiende gedeelten der aannemingssom niet plaats hebbe dan met in achtneming van het bepaalde bij art.15 der besteks dat is  op een certificaat  af te geven door den Hoofd Ingenieur in het 11 district van den Waterstaat. Etc
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 23 Augustus 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Ontvangst mandaten
Onder dankbetuiging voor de ontvangen mandaten ter voldoening van den laatsen termijn der aanvangstjaren voor den  opbouw der nieuwe school zoo hebben wij genoegen  overeenkomstig  UEGA resolutie der 17 dezer maand no 23 daarvan bij deze kennis te geven.
De Burgemeester
J. v.d.W.

Arnemuiden 21 Aug: 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Aanvaarding Legaat
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen  en aan UEGA gerigt adres houdende om te   worden geauthoriseerd  tot de aanvaarding van een legaat van f.25- door wijlen den Heer C.D. Baars  aan het diaconie Armbestuur  dezer stad bij testament in dato 26 Mei 1836 bemaakt.
Geene bedenking tegen de aanvaarding van voorschreve legaat bij ons bestaande , zoo hebben wij de eer UEGA beleefdelijk  te verzoeken , het  vermelde Armbestuur de verlangde autorisatie te willen verleenen.
De fung. Burgemeester
J.v.d.W.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 24 Augustus 1849
De prijs  der metrieke mudde
Tarwe                     f.8,90
Rogge                       5,00
Extract etc
M.F. Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 28e Augustus 1849
Het diaconie Armbestuur  der Hervormde Gemeente te Arnemuiden neemt bij deze  de vrijheid de WEA Regering van Arnemuiden de opgemaakte begrooting voor den jare 1850  in triplo toe te zenden.
Het diaconie Armbestuur  van
Arnemuiden
Voornoemd
H: Haesebroeck

Arnemuiden 14 September 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Door den Raad dezer stad in hare vergadering van gisteren onder UEGA goedkeuring vastgesteld zijnde de begrooting van het Diaconie Armbestuur dezer stad, zoo hebben wij de eer onder toezending derzelve in triplo, UEGA wegens de daarin gebragte ontvangsten  en uitgaven  mede te deelen  als primo  de uitgaven  de bestedingskosten der weezen, hebben wij ons verpligt geacht niet alleen  aanmerkelijk te moeten verminderen, maar twee ? derzelve welke  wegens  hunne jaren in in eigen onderhoud behoorden  en ook kunnen voorzien,daarvoor  verder niets meer toe te staan, als zijn de stedeliike fondsen  ????  van nieuwe belasting buiten staat daarvoor iets meer te doen, terwijl ook  de meeste der voorgedragene weezen, in staat zijn op de weeffabriek alhier gedeeltelijk in hun onderhoud te voorzien.
De bedeling in geld en brood wordt jaarlijks op f.500 gebragt, , dan een deswegens gehouden onderzoek heeft ons overtuigende bewijzen gegeven dit ook voor aanmerkelijke vermindering vatbaar is, jaarlijks wordt hetzelfde liedje gezongen 30 à 40 personen meest al afgeleefd, tot  werken ongeschikte voorwerpen, doch thans is dat getal niet meerder dan 8 à 10, zoodat wij gemeend hebben dit getal met de winter verdubbelende die voorgedragene van f.350- toereikende is om behoorlijk bedeeling te kunnen houden.
Voor het overige zijn al de volgens tot op art. 18 dezelve gebleven, allenlijk is dat van den ontvanger verminderd naardien de subsidie  mede niet op die hoogte is toegestaan, terwijl de restitutie van alimentatie gelden wegens bekrompenheid der fondsen mede f.10- is verlaagd.
De voorgedragen uitgaven wegens verplegingskosten van Armlastigen te Middelburg is niet f.292,75 maar blijkens  een door ons gevraagd  en door hun? overgelegde staat slegts f.277,35.
De onmogelijkheid  om deze buitengewone uitgaaf ineens uit de stedelijke fondsen te vinden, heeft ons doen besluiten die slechts voor de helft van dit jaar toe te staan en de andere helft in eene volgende begrooting, alzoo wij geene vrijheid hebben de ingezetenen daarvan meerder te belasten.
Daarop merken wij slechts aan dat de collecte  om de dikmaals medegedeelde reden steeds nogal verminderd en al spoedig op niets zal komen, als men de vrijwillige giften daarvan afzonderd. Etc etc
Verder practisch onleesbaar!!
J.v.d. W

Arnemuiden den 31 Augustus 49
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Ziekte onder aardappelgewas
In voldoening aan het slot van Uwe Excie circulaire dd 15 dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie te berigten  dat de ziekte in het aardappelgewas in al de te velde staande aardappelen in deze Gemeente zich bij vernieuwing heeft geopenbaard en wel met zoo eene snelheid voortgaat dat het meeste loof reeds geheel zal versterven.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Wel Edel Achtbare  Heer
Met 1e September eerstkomende deze gemeenten verlatende ………., neem ik vrijheid UEA bij deze te verzoeken mij afschrijving te verleenen van den aanslag op de Hoofdelijke Omslag dezer gemeente etc.
Handtekening
Arnemuiden den 31 Augustus 1849

Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Zetting van het Brood
Wij hebbe de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de zetting van het Brood zooals die gedurende deze maand naar opgaaf der marktprijzen alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
J.v.d. W

Arnemuiden 31 Augustus 49
Aan den Heer Tijdelijk Voorzitter
Bij de Commissie  over de Keersluis te Arnemuiden
Ter voldoening van ZM Besluit van den 3 Mei no 21 hebben wij de eer hierbij aan UEd. te doen toekomen eene lijst van voordragt van twee persoonen ter vervulling der openstaande betrekking van lid van de Commissie over de Keersluis ontstaan door het overlijden van den Heer Voorzitter C.D. Baars met verzoek die lijst aan HEGA te doen toekomen
DeBurgemeester
J.v.d.W.

Extract Register Besluiten B& W van Middelburg
Den 31 Augustus 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                        f.8,60
Rogge                          4,80
Periode            3 t/m 9 September 1849
Extract etc.
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 3 September 49
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                        3 ½ cents
Idem                5 oncen                         9 cents
Idem               10 oncen                       17 ½  cents
Idem               15 oncen                        26 cents
Idem               20 oncen                        35 cents
Oven welke prijs het bovenstaande brood niet  mag worden verkocht.
De fungerende Burgemeester
J. van der Weele

Arnemuiden den 1 September 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Afschrift Ampliatie reglement.
Ter voldoening aan art. 31 van het reglement op het Bestuur ten platten lande hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene afschrift wegens den door den raad vastgestelde verordening bij wijze van Ampliatie op het reglement van policie met eerbiedig verzoek van UEGA te mogen vernemen of bij UEGA eenige bedenking tegen de afkondiging daarvan bestaat.
De Burgemeester
J.v.d.W

Arnemuiden den 1 September 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Verpachting beer
Wij hebben de eer aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van de Raad dezer stad houdende verzoek om te worden geauthoriseerd  tot de onderhandse verpachting van den tegenwoordigen Beer dezer stad, alwaar  door de tegenwoordige Pachter de Zeeuw ten gevolge van bedinging?/ van zekeren Darsi woonachtig te Middelburg eene som van ???? is geboden en over welke pachts de regering zoo over zijne behandeling van het vervoer der specie als de prompte betaling zijner pachtpenningen voldoende redenen van tevredenheid heeft en mitsdien HEGA om de verlangde autorisatie eerbiedig verzoeken.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Middelburg den 31 Augustus 1849
Onderwerp: Vervoer van Buskruid.
Ik heb de eer UEA te informeren dat op den 5 September aanstaande  aan den Buskruidmolen no 2 bij Muiden, in ’s Rijks vaartuig de Griet, zal worden ingeladen, eene hoeveelheid van 2072 pond buskruid bestemd voor Vlissingen, en dat het bedoelde vaartuig van eerstgemelde plaats vertrekkende , zijnen weg voor wat deze provincie bertreft, zal nemen over het gewone vaarwater in de Zeeuwsche Stroomen.
Ik verzoek UEA om te zorgen dat bij het vervoer langs uwe stad van voormelde materieel de bij art. 58 der wet van den 26 Januarij  1815 SB no 7 voorgeschrevene maatregelen van voorzorg worden in acht genomen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vreden burch

Extract verbaal Heren GS van Zeeland
Vrijdag den  31 Augustus 49
Goedkeuring van aanvaarding door het Diakonaal Armbestuur van een legaat van f.25-
Etc etc
De Griffier der Staten
Slegt

Daarvan wordt bericht gedaan aan Het Diakonaal Armbestuur
De fung. Burgemeester
J.v.d.W.

Middelburg den 5e September 1849
Onderwerp: Berigt ontvangst afschrift regelement policie
Ik heb de eer UE de ontvangst te berigten van eene ampliatie op het plaatselijk policie reglement uwer stad
Welk stuk aan de beraadslagingen van HEGA zal worden onderworpen.Nader zal worden kenbaar gemaakt, of dienaangaande bij UEGA al  dan niet eenige bedenkingen zijn voorgekomen.
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 5 Sept.49
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Geratificeerd Commis
Door den Raad dezer stad is aan de Commis Vergevers?? wegens zijne gehoudene Surveillance op den invoer der stedelijke eigen middelen voor den verloopene maanden dezes jaar eene gratificatie toegestaan van f. tien? met verzoek door UEGA te mogen geauthoriseerd worden gemelde som te voldoen uit den post van onvoorziene uitgaven.
De fung. Burgemeester
J.v.d.Weele

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 7 September 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe             f.8,30
Rogge               4,80
Periode 10 t/m 16 September 1849
Extract etc.
Lantsheer secretaris

Middelburg den 7 September 1849
Onderwerp: Toezending Declaratie
Ten gevolge onze missives van diverse data hebben wij de eer hiernevens aan UEA toe te zenden twee declaratiën van het Algemeen Armbestuur dezer Stad groot f.7,80 en F.50,30 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van C. Le Mahieu wed. Toupet en Lambertus Relte UEd. verzoekende het bedrag dier declaratie , overeenkomstig de bestaande voorschriften ,binnen den tijd van drie maanden  aan het belanghebbende Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W der stad Middelburg
De Stoppelaar
t.o
Lantsheer

Arnemuiden 10 September 49
Aan het Diaconie Armbestuur
Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen eene declaratie wegens verschuldigde Verplegingskosten van L.Relte groot f.50,50 met verzoek voor de voldoening dier som  binnen den bij de wet bepaalde tijd te willen zorgen .
De Burgemeester
J.v.d. W.

 


Arnemuiden den 10 September 49
Aan den Heer Gouverneur
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie ter visering  te doen toekomen  het verlofpas van milicien Adriaan Brouwer.
De Burgdemeestet
J.v.d.W

Arnemuiden den 11 September 1849
Aan den Heer Gouverneur
Bij ZM Besluit van den 24 April 1834 is aan Adriana Dingemanse weduwe van den matroos Buster eenen jaarlijksch pensioen van f.52- toegekend, ingeschreven in het Grootboek der Pensioenen afd. Marine no 989 te vervallen bij ???? zijnde ingegaan den 1 Jan. 1833.
Deze weduwe thans hertrouwd zijnde met de Heer H: Haesebroeck , predikant alhier , zoo hebben wij de eer onder toezending van een extract uit het huwelijks register, Uwe Excie daarin te berigten met mededeeling hiervan de kennisgeving daarvan in PB 91 van 1842 niet is voorgeschreven echter vermeend hebben zulks aan Uwe Excie ter kennis te moeten brengen.
De Burgemeester
J.v.d.W

Concept Begrooting voor de stad Arnemuiden
1850
f.5444,74
plus  memorie van toelichting
plus Begrooting der kosten van de te verrigten zijnde reparatiën aan de eigendommen der stad Arnemuiden over het jaar 1850
Zie voor de ongeloofelijk hoeveelheden details het origineel!!

VERKLARING
De Burgemeester Ambtenaar van de Burgerlijke Stad der stad Arnemuiden , verklaart dat voor de dienst van 1850 de vermoedelijke te doene uitgaaf voor zegels der huwelijks afkondigingen en de verzoekbrieven daatoe voor gelijke afkondigingen in derzelven gemeente en waar onder aanstaande echtgenooten woonachtig zijn, zal bedragen voor 21 zegels ad 69 cents
Totaal 14,40
Arnemuiden 29 Augustus 1849
De fung. Burgemeester
J.v.d.W

Middelburg  Augustus 1849
Aan het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden
Onderwerp: Verbetering van het lot der arbeidende klasse ten platten lande
Onderzoek van de Maatschappij ter bevordering  van Landbouw en Veeteelt
Welke oorzaak van het toenemende verval? Daar gaat men niet op in !
 Vooral nadruk op de gevolgen: meestal zedeloosheid,luiheid en andere verkeerde handelingen.
Voorstel: behalve aan oudere en zieke bedeelden  de bedelingen af te schaffen en iedereen aan het werk te zetten.
Dat zal geld kosten. De oplossing wordt niet aangegeven.
Samenvatting.
De Maatschappij
Vis , secretaris

 Extract Register Besliten  B&W van Middelburg
Den  14e ? September 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe            f.8,20
Rogge              4,80
Extract etc
Lantsheer secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 7ed September 1849
Over een eventuel te arresteren ampliatie op het reglement van policie
Is goedgevonden
Dat daartegen geene bedenkingen bestaan.
Extract etc
De Griffier der Staten
Slegt

Ampliatie op het reglement van plaatselijke policie der stad Arnemuiden  in dato 16 Dec. 1835
Art: 1
Het wordt aan een iegelijk verboden om door de Kom der Gemeente te vervoeren den zoogenaamde Beer of die door een ander onder welk voorwendsel ook  te doen vervoeren met uitzondering van den nachts te rekenen van de maand April tot 10 daarvan des avonds 10 tot des morgens 4 uur en van de maand October tot ultimo Maart van des avonds negen tot des morgens ten vijf uur.
De vervoer dezer speciën zal bij uitsluiting mogen geschieden door den pachter, echter het ook aan ieder ingezetenen voor zooveel het deszelfs eigendommelijk gemak betreft, geoorloofd zijn, die met de zijne te vervoeren onder in achtneming van hetgeen des wegens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


in art 14 van het reglement van policie in dato  16 decb 1835 is voorgeschreven, wordende de tijdsbepaling daaromtrent gewijzigd.
De overtreding van deze bepaling zal gestraft worden met een boete van 1 gulden
Ten aanzien van de herhaling dezer overtreding en de invordering der boete zal gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen vervat in art. 3 en 4 van de Ampliatie o het reglement van policie in dato 10 Sep.1844
Aldus vastgesteld bij den Raad der stad Arnemuiden
Den 31 Augustus 1849
De fung. Burgemeester
J.v.d.W
Daarvan PUBLICATIE

Middelburg den 1e September 1849
Onderwerp: Tentoonstelling van Veere
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een exemplaar der aankondiging van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, wegens eene op den 27e,28e,29e en 30e dezer, binne Leiden, te houden Algemeene Tentoonstelling van Vee, Voortbrengselen van, en Werktuigen voor denNederlandschen Landbouw, met verzoek om te zorgen, dat hetzelve in uwe gemeente worde aangeplakt
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zeeland

Daarvan wordt PUBLICATIE gedaan

Middelburg den 15 September 1849
Onderwerp: Geviseerd verlofpas
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden door mij geviseerd, de verlofpas van Adriaan Boone nevens uwe missive van den 10 dezer gevoegd geweest.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 14e  September 49
Het gaat over een gratificatie van f.4 aan den Commies  voor ‘s Rijksbelastingen(zie boven)
Is goedgevonden daartoe aan het stadsbestuur machtiging te geven
De Griffier der Staten
Slegt

Extract verbaal  Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag 1 September 1849
Is goedgevonden
Dat er geen bedenkingen zijn tegen de voorschrevene onderhandsche  verpachting en zal het op te maken contract goedgekeurd worden..
Afschrift etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Hier komen nog enkele stukken tussen
Rekening der inkomsten en uitgaven van de gemeente Arnemuiden

Arnemuiden 5 October 1849
Om tijdelijken vrijdom grondbelasting
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene aangifte tot het bekomen van vrijdom van grondbelasting voor den aan bouw van 2 arbeiders woningtjes in de Adriaan de Lange Polders gemeente Arnemuiden van de eigenaars dier polders en waarvan een derzelve met het visa des  ???? aan UEGA. is gerenvoijeerd
De Burgemeester
J.v.d. W

Extract Register Besluiten van B & W van Middelburg
Den 5 October 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                                           f.8,12
Rogge                                             4,80
Periode 8 t/m 14 October 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen                      3 ½ cents
Idem                5 oncen                      8 ½ cents
Idem               10 oncen                     17 cents
Idem               15 oncen                     25 ½ cents
Idem               20 oncen                     34 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt
De fung. Burgemeester
J.v.d.W

Arnemuiden den 9 October 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze Gemeente steeds een aanhoudend toezigt wordt gehouden op de wering der bedelarij en dat gedurende het 3e kwartaal dezes jaars alhier niet is gebedeld noch bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden
De Burgemeester
J.v.d. W

Arnemuiden 9 October 1849
Idem

Onderwerp: Verbaal van schouwing & Omgang
Overeenkomstig art. 87 van het reglement op het Bestuur ten platte lande in Zeeland hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van de door ons op den 3 dezer maand binnen de gemeente gedane schouwing die tot genoegen zonder bedenking heeft plaats gehad.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Proces Verbaal Schouwing
Dat sedert onse laatste schouwing geene verandering in de alhierbestaande ovens schoorsteenen  zonder onze voorkennis heeft plaats gehad, dat de schoorsteenen op enkelde na behoorlijk waren gezuiverd, en waarvan de bewoners hebben aangegeven dit onmiddellijk te laten verrigten dat de acht vuilnisbakken door de stad in behoorlijke orde worden gehouden en daarop zoo ter voorkoming van brand etc voortdurend surveillance wordt gehouden.
Dat het onderzoek van brood zoo bij de bakkers als verkoopers geene bedenking heeft opgeleverd als voldoende hetzelve volkomen aan kwaliteit en gewigt
Dat in de werkplaatsen & winkels niet dan Nederlandsche maten & gewigten zijn gevonden, waarop den herijk van dit jaar heeft plaats gehad.
Terwijl de voetpaden wegen & waterleidingen die voor het grootste gedeelte door de stad onderhouden worden, steeds in voldoende staat zijn bevonden, zoodat bij ons noch op hetzelve noch op het andere eenige bezwarende aanmerkingen zijn voorgekomen etc
De fung. Burgemeester en Wethouder
J.v.d. W
A. van Sweden

Arnemuiden 9 October 1849
Aan den Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: vorrdragt Zetters
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 15 Maart 1848 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat houdende voordragt voor de benoeming der zetters voor de directe belasting van het dienstjaar 1850 zijn de  voorgedragene  dezelfde personen welke zich thans in dat collegie bevinden en op de benoeming? waartegen geene bedenking bij ons zijn voorgekomen.
DeBurgemeester
J.v.d.W
Voorgedragen
Binnenleden: Adriaan van Sweden, Sal. Van Eenennaam, J. Meerman Gzn
Buitenleden: Stam? Jan  Blok Laurens?

OPNEMING van het KANTOOR van den PLAATSELIJKEN ONTVANGER
In kas f.36,40
B & W voornoemd en J. Schoonenboom
De Plaatselijke Ontvanger   Baars

Arnemuiden  October
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Om autorisatie onvoorziene uitgaven
Wij hebben de eer UEGA te doen toekomen de staat houdende aanvrage om autorisatie op de onvoorziene uitgaven voor het 3 kw. Dezes jaars en wel wegens  te doene betaling voor verleenden onderhoud R Catholijk in deze Gemeente armlastige personen  mitsgaders door de Raad toegekende gratificatie aan de stedelijke ontvanger voor zijne vermeerderde werkzaamheden  bij de inning der kooppenningen van de ?????/ hout ?verkooping ten behoeve dezer stad  met eerbiedig verzoek daarop UEGA autorisatie te mogen ontvangen.
De Burgemeester
J.v.d.W

Extract Register Besluiten B& W van Middelburg
Den 12 October 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                         f.8,12
Rogge                           4,80
Periode 15 t/m 21 October 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

De ondergeteekende stads Heel en verloskundige te Arnemuiden verklaart door deze dat door hem in het verloopen 3e kwartaal 1849 geene vaccinatiën zijn verrigt noch voorwerpen aan kinderziekte zijn behandeld.
Met de meeste hoogachting
J: Oversluijs

Middelburg den 9 October 1849
Onderwerp: Fabrieken van katoenen stoffen voor de Indiën in Zeeland
Reeds sedert lang heb ik mijne aandacht gevestigd gehouden op de omstandigheid met den aanvang van het aanstaande jaar zal komen te eindigen de in het jaar 1838 aan de heeren G & H Salomonson fabriekanten te Almelo verleende concessie voor de jaarlijksche fabrikatie in Zeeland  en levering uit de Provincie van katoenen stoffenvoor de Indiën tot eene waarde van f.500000- en waartoe vervolgens van de eene zijde met die fabriekanten door de Nederlandsche Handelmaatschappij contracten zijn aangegaan en van den den anderen kant met sommige steden en gemeenten waaronder de uwe behoort wijders door genoemde fabriekanten overeenkomsten zijn gesloten in verband met de aandeelen welke  in gemelde leveranciën voor de bedoelde localiteiten respecttivelijk toegewezen zijn geworden
Overtuigd van het zeer groote nut en voordeel van het bestaan der weverijen in dit gewest gedurende een tijdvak van bijna 10 jaren in velerlei opzigten heeft opgeleverd door aan een zeer groot aantal handen werk te verschaffen, aan zoo vele schamele lieden tot bezigheid en tot het verdienen van een eerlijk gewonnen stuk brood gelegenheid te geven daardoor aanmerkelijk te gemoet te komen in de alzoo moeijlijke te beramen middelen om in de behoefte van een overgroot getal arme huishoudens te voorzien  en door wijders eene bedrijvigheid te bevorderen welke voor de plaatselijke financiële en andere belangen heilzaam is, en van den anderen kant niet minder overtuigd van het onberekenbaar nadeel, ja ik durf zeggen van den ramp die uit eene onverhoopte opheffing der bedoelde fabrieken zou voortvloeijen daar hierdoor eensklaps werkeloosheid en volslagen armoede en gebrek onder een gedeelte der bevolking van dit gewest zoude ontstaan, terwijl de vruchten  van vele jaren zorg en opofferingen zouden verloren gaan, heb ik naar het gunstig oogenblik uitgezien om de belangstelling van de Hooge Autoriteit  van wier invloed en medewerking ik bestendiging van de meergemelde fabrieken in Zeeland na den afloop dezes jaars kon afhangen in te roepen die bestendiging met kracht voor te staan, en met den meesten nadruk aan te bevelen.
Daar intusschen aangaande het lot en de betrekkingen der Nederlandsche Handelmaatschappij bij de Staten Generaal deliberatiën aanhangig waren, is het mij doelmatig voorgekomen den uitslag dier overwegingen te verbeiden, om mijnerzijds met hoop op eene goeden uitkomst eene demarche  in het groot belang van Zeeland  ten bovengemelde opzigt te doen.
Nadat de bedoelde deliberatiën eenen gelukkigen uitslag hebben gehad, heb ik gemeend met de zaak niet langer te moeten verwijlen, maar heb ik mij gehaast aanvankelijk de Directie der genoemde Maatschappij te Amsterdam bij een breedvoerig betoog  van den 18e der vorige maand over de onderwerpelijk belangrijke aangelegenheid te adiëren.
Bij dit mijn schrijven heb ik niet geaarzeld  aan de Directie open te leggen den wensch van al de belanghebbende besturen en werklieden met bijvoeging van den mijnen, dat de Handel Maatschappij intijds de vereischte schikkingen en accoorden met de firma Salomonson gelieve te maken ten einde dezelve in de mogelijkheid te stellen een met de respective gemeentebesturen bij het, met dit jaar ten einde loopend van het vroeger met hem aangegane contract de noodige nadere overeenkomsten te sluiten in verband met het in werking blijven der dikwijls genoemde weverijen, en met de zorg voor de bestaansmiddelen van een aanzienlijk getal hunner anders werk missende behoeftige ingezetenen.
Daarbij is door mij niets nagelaten dat de hooge waarde kan doen uitkomen, die het gewestelijk en het plaatselijke gezag, zoomede het algemeen aan de voortduring der dikwijls gemelde fabrieken hechten, wat tot opwekking der belangstelling voor de goede zaak strekken kan,, en wat overigens heden kan, om zelfs eene kortstondige stoornis  in den voorgang der werkzaamheden in de weverijen die niet dan jammer en onheil zoude met het einde des jaars te verhoeden.
Mijne vurige wensch is dat deze mijne pogingen door eenen gelukkigen uitslag bekroond mogen worden; zullende ik mij beijveren voor zooveel noodig, het belang der bestendiging van de hoogst? genoemde fabrieken ,daar en waar zulks door mij doelmatig zal worden bevonden, nader voor te staan.
Ik heb gemeend naar aanleiding van het door UEd. nopens de voormelde aangelegenheid aan mij gerigt schrijven van den 2 Mei met het vorenstaande  bekend te moeten maken, terwijl ik mij, zoodra ik daartoe in staat zal zijn gesteld, de eer geven zal UEd. den afloop mijner bemoeijingen mede te deelen
De Staatsraad Gouverneur
Van Vredenburch

Middelburg den 11 October
Onderwerp: Aangifte vrijdom grondbelasting
Bij uwe missive van den 5 dezer is aan Heeren GS ingezonden een aangifte van ???? de eigenaren van den Bastiaan de Lange polder strekkende tot bekoming van tijdelijke vrijdom van grondbelasting ingevolge art 12 der wet van den 6 Junij 1840 ter zake van de voorgenomen aanbouw van twee arbeiderswoningen op de ingedijkte gronden van deze polder.
Uit de bewoordingen schijnt er te moeten opgemaakt worden, dat de aanbouw nog moet geschieden……..
Is dat zoo dan kan het ingeroepen wetsartikel nog niet in toepassing worden  gedragen omdat de laatste zinsnede  van art.13 der gen. Wet bepaalt dat de aangiften van den onderwerpelijken aard zullen worden gedaan tot bevestiging van de stichting en in gebruikstelling van de nieuwe  gebouwen .
De aangifte schijnt nu voor den aanvang der stichting ingeleverd te zijn en kan dus niet tot bevestiging daarvan strekken, evenmin als tot die der ingebruikstelling waaruit volgt dat het tijdstip van ingang der toe te kennen vrijdoms voor alsnog niet kan worden vastgesteld.
Daar de wet in het onderwerpelijke geval slechts  ééne aangifte vordert en wel eene zoodanige  die de hiervoor bedoelde  vereischten bevat kan er voor alsnog door HEGA ter zake van belanghebbende nog geene beslissing genomen worden.
Ik heb mitsdien de eer UEA te verzoeken ingeval de aanbouw intusschen dat is sedert het tijdstip van inlevering der aangifte aangevangen en voltooid ? mogt zijn van de belanghebbende eene aangifte te vorderen waarin zulks bepaaldelijk  wordt vermeld , en die vervolgens in te zenden, terwijl wanneer die aanbouw nog niet mogt zijn afgeloopen UEA  de vorenstaande opmerking ter kennis van de belang hebbende eigenaren  der polders zal gelieven te brengen met aanzegging dat zij nader ter gelegener tijde  eene aangifte zullen dienen in te leveren op den voet van art. 13 laatste zinsnede der betrekkelijk wet en binnen de tijdruimte aldaar bedoeld.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

De door UEd. aan ons ingezonden  missive houdende aangifte  wegens den voorgenomen aanbouw van twee arbeiders woningtjes in de Bastiaan de Lange Polder aan HEGA ingezonden zijnde is ons bij missive  door den Heer Staatsraad Gouverneur  in dato 11 dezer maand teruggezonden met te kennengeving dat  volgens  den inhoud dier aangifte , moet opgemaakt worden dat de aanbouw nog moet geschieden immers niet is afgeloopen het door UEd ingeroepen wetsartikel nog niet van toepassing kan worden gebragt, en dat de laatste zinsnede van art. 13 dier wet bepaalt dat de aangifte van den onderwerpelijken aard , zullen worden gedaan tot bevestiging van de Stichting en in gebruikstelling van de nieuwe gebouwen, en dan deze wet in het onderwerpelijke geval slechts eene aangifte vordert, en wel eene zoodanige die de hiervoor bedoelde vereischten bevat, welke alzoo nog niet voltooid zijnde, door UEGA nog geene beslissing genomen kan worden,
Ingeval sedert die tijd den anbouw alsnu volooid mogt zijn verzoeken wij UE aan ons te willen inzenden een nieuwe aangifte waarin zulks bepaaldelijk wordt vermeld , terwijl wanneer die nog niet mogt afgeloopen zijn daarmede te wagten tot dat zulks zijn beslag gekregen zal hebben en die alsdan in te leveren op den voet van art 13 laatste zinsnede der  betrekkelijke Wet en binnen de tijdruimte aldaar bedoeld.
De Burgemeester
J.v.d. W

BEKENDMAKING
Van het buiten koers stellen van  de 3 ½ gulden ? met de beeltenis van Koning Willem I.
Van maandag den 20e tot den 30e dezer maand kunnen die munten ingewisseld worden bij de betaalmeester
Arnemuiden 15 october 49
De Burgemeester
J.v.d.W.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 12 October 1849
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 4e dezer daarbij ter goedkeuring inzendende twee contracten in duplo  wegens verhuring van twee aan derzelver stad toebehoorende woningen voor den tijd van drie jaren te rekenen van den 1e November dezes jaars, respectivelijk voor eene huurprijs van f.26- ’s jaars , alsmede het contract van verpachting van de sekreetmest dier stad voor den tijd van zes jaren te rekenen van den 1 Januarij 1850
Is goedgevonden  
De voormelde contracten goed te keuren met approbatoire apostille te retourneren
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt

PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat zij onder nadere goedkeuring van de bevoegde autoriteiten op Zaturdag den 10 November aanstaande  des voormiddags ten 10 uur  voor den tijd van 3 jaar publiek zullen presenteren te verpachten de Straatmest dezer Gemeente waarvan aan het genot zal gekomen worden op den 1e Maart 1850.
Arnemuiden den 15 October 49
De Burgemeester
J.v.d.W.

Middelburg den 15 October
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen  toekomen het Certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende  aan Cornelis Oreel
De Secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland
Vis

PUBLICATIE
B &W van de stad Arnemuiden gezien het Besluit van HEGA  herinneren bij deze deszelfs belanghebbende ingezetenen aan de artikelen 459 t/m 462  van het Wetboek van Strafregt, houdende verpligte kennisgeving van aan besmettelijk ziekte lijdende of daarvan verdacht vee , alsmede aangaande de afzondering en opsluiting van het zelve.
Wordende een iegelijk aanbevolen in het voorkomende geval zich dienovereenkomstig te gedragen.
Arnemuiden den 19 October 49
De fung. Burgemeester
J.v.d.W

Extract Register Besluiten van B & W van Middelburg
Den 19 October 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                         f.8,12
Rogge                           4,80
Periode 22 t/m 28 October 1849
Exract etc
Lantsheer secretaris


Arnemuiden 19 October 49
Aan den Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Exercitie Brandspuit
De exercitie der Brandspuit op gisteren alhier plaats gehadhebbende, zoo hebben wij tot genoegen UEGA hierbij te doen toekomen een afschrift van onze bevinding  met mededeeling dat aangezien de slangen in geen voldoende staat zijn bevonden, die tot het benoodigde herstel aan  den Brandspuitmaker te verzenden en waarvan de voldoening dier kosten nader aan UEGA uit de onvoorziene uitgaven zullen worden aangevraagd.
De fung. Burgemeester
J.v.d.W.

Heden den 18 October 1849
Is voor mij Wethouder der stad Arnemuiden in het bijzijn van den Commissaris Generaal over het brandwezen ingevolge art.32 van het Provinciaal Reglement tot voorkoming en blussching van brand te platten lande in Zeeland, overgegaan tot het nazien der brandspuit in deze Gemeente met de daarbij behoorende gereedschappen, zijnde bij dit onderzoek gebleken dat de brandspuit zich in de beste order bevindt doch dat de slangen waarmede het water wordt opgezogen alle defect zijn, zoodat  met dezelve alleen kan gewerkt worden  inbrengen van water, en alzoo niet voldoende zoude zijn ingeval van onverhoopten brand met kracht daarmede werkzaam te zijn, terwijl die exercitie verder geregeld is afgeloopen en geene aanleiding tot eenige ongeregeldheden heeft gegeven.
Van al hetwelk dit verbaal is opgemaakt dat door mij en den Commissaris Generaal is geteekend op dato als in het hoofd dezes is gemeld.
De Commissaris Generaal
J.v.d. W
De Wethouder voornoemd
A:van Sweden

Middelburg den 19 October 1849
Onderwerp: Fabrijken van katoenen stofenvoor Indiën in Zeeland
Het strekt mij tot een groot genoegen UEA ten vervolge van mijne missive van den 9 dezer no 6132 1e Afd: te kunnen mededeelen dat, luidens op mijn schrijven aan de Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij ; waarvan in evengemelde mijne missive wordt gewaagd, bekomen antwoord , de onderhandelingen met de heeren G & H Salomonson over de voortduring van den arbeid in de Zeeuwsche weverijen op den bestaanden voet dezer dagen beëindigd zijnde, die voortduring dientengevolge voor den geheelen duur van het aanstaande jaar 1850 verzekerd is , hebbende de omstandigheden niet toegelaten met die firma voor een langeren tijd op dit oogenblik te contracteren.
De Staatsraad  Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den   November 1849
Aan den Heeren G & H Salomonson
Het strekte ons tot  groot genoegen niet alleen uit Uwe missive van den 19 October jl, maar ook uit die van den Heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie te mogen vernemen dat door UEd. in afwachting van gunstige medewerking der Nederlandsche Handelmaatschappij middelen zijn beraamd waardoor de produktie tot en met 1850 is verzekerd.
Wij zullen UEd. niet behoeven mede te deelen dat deze tijding voor ons in het belang onzer ingezetenen met blijdschap en wezenlijke erkentelijkheid werd vernomen, daar de fabrijken dezer plaats van jaar 1817 aan toenemende een alzoo bij de nooit gekende geringe vischvangst een groot gedeelte van het bestaan der geringe ingezetenen uitmakende een voor ons onherstelbaar verlies zoude wezen, wanneer dezelve zoude ophouden
Bij de erkenning hiervan kunnen wij mitsdien volgens UEd.schrijven zoo zeer gewaagde onderneming onze oprechten dank te betuigen , hartelijk toewenschen dat na den afloop van dat jaar 1850 door gunstigen uitslag uwer poging rijkelijk zult beloond mogen vinden, terwijl wij dan ook de fabrijk te dezer plaats voortduurend in Uwe goede gunst mogen aanbevelen en het ons ten allen tijde tot genoegen zal verstekken etc.
De Burgemeester
J.v.d. W
Moeilijk leesbaar !!

Arnemuiden den 23 October 1849
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Onderwerp: Uitslag opbrengst aardappelen
Ter voldoening Uwe Excie circulaire van den 25 Augustus ll hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de daarbij ver langde opgave der binnen deze Gemeente ingezamelde zomer en winteraardappelen.
De Burgemeester
J.v.d.W


Opbrengst aardappelen
Namen der Landlieden: J. Meerman; L. van Eenennaam; A. Koets; J. Schoonenboom; Wed.. L. Willeboordse; L. de Rijke; J. Meulmeester; C. Oreel; A. Filius;W. Baas; J.B. Joosse; J. de Troije
Getal bunders totaal  3.7276
Getal mudden: vroege:256 mudden; late 285:
Totaal 541 mudden
Mededeeling en beschouwing
a. omtrent de gang welke de ziekte gehad heeft.
b. Omtrent het uitzigt op de goede bewaring der winteraardappelen in de bergplaatsen.
De ziekte heeft zich dit jaar later vertoond dan in het vorige jaar; tot aan den bloeitijd stonden zij hier geheel gezond; dan bij de aanhoudende droogte begonnen zij te verdorren hetgeen men aan de droogte toeschreef; doch toen de regen inviel zag men dat het van geel in zwart veranderde en dus de ziekte aanduidde; het was echter voor de knol van geen of weinig gevolg.
Dit was het geval zoowel met de vroege als late.
Bij eene goede behandeling blijven zij goed, zoo dat het zich laat aanzien dat de wintervoorraad goed zal blijven.
De fung. Burgemeester
J.v.d.W.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 5 October 1849
Rapport gedaan op de rekeningen voor 1848 van  het gesubsidieerde Armbestuur van Arnemuiden
Is goedgevonden
Deze te arresteren behoudens de daarin gebragte wijzigingen of opmerkingen.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Slegt
REKENING  van het Hervormd Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Over het jaar 1848
Ontvangsten:
Collecten en vrijwillige giften      f.500-
Buitengewone Ontvangsten:
Subsidie van de gemeente f.920,00. Wezenlijke ontvangsten: f.810,00 en f.110,00.
Diverse Liefdegiften over 1846 op? 1847: f.393,08.1/2
Gedane Uitgaven:
Transport: f.478
Totaal f 1691,65
Oninbare posten f.138,46 ½
In Ontvang          f. 1691,65
In uitgaaf                 1691,65.
Er wordt geen goed slot vermeld
26 April 1849
Het stedelijk Bestuur genoemd
Corn:Daniel Baars
De Ontvanger
Baars
Goedgekeurd door GS van Zeeland
Van Vredenburch
De Griffier van Zeeland
Slegt

Extract uit het Register van Besluiten Van B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                   f.8,16
Rogge                     4,70
Extract etc
Lantsheer      secretaris

Arnemuiden 27 October 49
Aan Zine Excie de Minister van Koloniën te ’s Hage
Wij hebben de eer hierbij ter visering aan Uwe Excie te doen toekomen drie certificaten van oorsprong met duplicaten van binnen deze Gemeente gefabriceerde Callicots in de fabriek van de Heeren G. & H. Salomonson en welke goederen voor rekening der Ned. Handel Mij naar de Oostindiën worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afzenders zijn.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Zij deze en bijlagen gesteld in handen van Heer Burgemeester en Wethouder der stad Arnemuiden om berigt, consideratiën en advies
Middelburg den 27 October 1849
Van wege den Staatsraad
Gouverneur der Provincie Zeeland
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 30 October
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Over opneming krankzinnigen
Onder terugzending van het bij Uwe Excie dispositie van den 27 dezer maand in onze handen gesteld zijnde adres van de wed. H. Hoogerheijde  ????
Zoo hebben wij de eer Uwe Excie te melden dat wij onmiddellijk edn ???? over de vergoeding van dien zou ten koste van het Armbestuur in het gesticht te Dordrecht te doen opnemen gesproken hebben en dat zij gemeend hebben dat niet uit eigen fondsen te kunnen doen en het het raadzaamst was nu haren man, die hij nog steeds eenige onderdanigheid bewees, overleden is, door de Regtbank de noodige bevelen mogt op geven nu dan hij in een gesticht opgenomen mogt worden,terwijl dan ook door Uwe Excie aan die weduwe te kenne gegeven kan worden zij ter opneming  van haren zoon zich bij rekeste zal behooren te vervoegen tot den regtbank, als wanneer later het onderstanddomicilie door ons zal erkend worden.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden den 29e October 1849
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden meent met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te moeten brengen dat de uitgaven ten behoeve der weezen, de daartoe bepaalde som, bij de begrooting van 1849 te boven gaan en wel ter somme van f.178,80 met inbegrip der f.60- door Heeren GS bij de begrooting van 1849 in mindering gesteld, maar tot welke uitbetaling het armbestuur magtiging is verleend bij missive der stedelijke regering van 28 Februarij 1849  eerbiedig verzoekende  tot dekking van bovengenoemde som van f.178,00 magtiging te mogen erlangen om de overschietende penningen der onvoorziene uitgaven verleend bij extract der vergadering der stedelijke raad van 6 Julij 1849 tot  goedmaking der begravenisonkosten,benevens de f.50 onder artikel 18  der begrooting en het overige uit de overschietende penningenvan de som voor bedeeling toegestaan, te mogen gebruiken daar het Diaconie Armbestuur meent van de vrijheid om eene buitengewone subsidie te vragen  geen gebruik te zullen behoeven te maken.
Het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente van Arnemuiden voornoemd
H:Haesebroeck    pres.
J. de Hamer  pr. Diakonie

Arnemuiden 4 November 1849
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Zetting van het Brood
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de Zetting van het Brood dezer Gemeente zooals die  naar opgave der marktprijzen gedurende de maand October jl alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
J.v.d. W.

Arnemuiden den 1 November 49
Aan Zijne Excie den Minister van Koloniën te ‘sHage
Wij hebben de eer hierbij ter visering aan Uwe Excie te doen toekomen  twee certificaten van oorsprong met duplicaten van binnen den Gemeente gefabriceerde stukjes  Callicots in de fabriek van den Heeren G & M Salomonson en welke goederen voor rekening der Ned. Handel Maatschappij naar de  Oost-Indiën worden  verzonden en mitsdien daarvan de eigentlijke afzenders .
De fung. Burgemeester
J.d.v.W.

Extract Register Besluiten  B& W van Middelburg
Den 2 November 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                                 f.7, 97
Rogge                                   4,70
Periode    5 t/m 11 November 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 25 ?????? 49
Aan den Heer Gouverneur

Onderwerp: de Bevolking op 19 November 1849
Overeenkomstig ZM Besluit van den 23e October jl hebben wij de eer ter voldoening van art.21 van dat besluit bij deze aan Uwe Excie te doen toekomen het oorspronkelijk hoofdelijk invullingsregister mitsgaders de staat bevattende het zielental in deze Gemeente op den 19e November dezes jaars , en welk  omvattend werk , met de meest  mogelijke naauwkeurigheid is opgemaakt overeenkomstig de deswegen gegevene voorschriften, zoodat wij vertrouwen beide stukken door Uwe Excie in de goede orde  zal bevonden worden.
Bedragende de bevolking op die den 1290 zielen.
De Burgemeester
J.v.d.W.

 BEKENDMAKING
Onderwerp: 10 jarige  Volkstelling
B & W der stad Arnemuiden,maken bekend dat ten gevolge ZM Besluit van den 19 Oct. 1849  de derde algemeene volkstelling in dit jaar moet plaats hebben, op den 19 November eerstkomende .
Noodigen mitsdien een iegelijk uit om op voorschreven  dag het aangegeven invullings billet, behoorlijk in te vullen en het Bestuur niet in de onaangename verpligting te brengen op hen van toepassing te moeten maken de middelen bij de wet van 1810 SB voorgeschreven kunnende zij  de stellige verzekering geven,dat de voorgenomen maatregel geen ander doel heeft dan de naauwkeurige kennis van het zielental op voorschreven dag in het aanleggen van naauwkeurige volksregister.
Arnemuiden 5 November 1849
De Burgemeester
J.v.d. W.

Daarvan PUBLICATIE

Middelburg 29 October 1849
Wij hebben de eer UEA kennis te geven dat bij den afloop der concessie over de weverijen in de provinci Zeeland ;er door ons middelen zijn gevonden om die weverijen althans  gedurende den loop van twaalf maanden te kunnen werkzaam houden.
Wij doen eene gewaagde onderneming door geheel de fabricatie voor onze rekening naar Indiën te zenden, en ons aan de caprice van de overzeesche markten bloot te stellen dan wij hopen dat met eenige verleende faciliteiten van de Nederlandsche Handel Maatschappij, wij zullen zegepralen in de zaken zullen kunnen doen voortgaan, waarop wij dan ook de meest mogelijke medeweking van UEA inroepen.
UEA Heeren !!
G &H Salomonson

Extract uit het Register van Besluiten van B & W van Midelburg
Den 9 November 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe               f.7,87
Rogge                 4,70
Periode 12 t/m 18 November 1849
Extract etc
Verbruggen/ loco secetaris
Lid van den Raad

Middelburg den 5 November 1849
Onderwerp:Verzoek Wed. Hoogerheijde tot plaatsing van haren zoon in een Gesticht naar krankzinnigen.
Daar uit Uwe missive van den 30 October ll mag aangenomen worden dat het armbestuur uwer stad niet ongezind zal worden bevonden om de kosten van verpleging in een geneeskundig gesticht voor krankzinnigen,van de zoon der weduwe Hoogerheijde voor deszelfs rekening te nemen, kan het verzoek aan genoemde weduwe , waarop bij uwe voormelde missive is berigt, voor wat het geldelijk belang betreft, als ingewilligd worden beschouwd ,weshalve ik de eer heb UEd. te verzoeken om aan de wed. Hoogerheijde  onder mededeeling der gezindheid van het Armbestuur en teregtwijzing van hetgeen door haar tot opneming van haren zoon in het geneeskundig gesticht te Dordrecht bij den Regter zal behooren te worden verrigt, te kennen te geven, dat haar adres door mij als vervallen zal worden beschouwd.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Middelburg den 5e November 11849
Ik heb de eer UEd. hiernevens toe te zenden  een mandaat van betaling op den Arr. Betaalmeester te Middelburg, ten uwen behoeve, groot f.40,- en zulks op rekening van het aandeel uwer gemeente  in den opbrengst der Algemeene Plaatselijke Belastingen over de dienst 1849
De Staatsraad Gouverneur van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg,den 9 November 1849
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, wordt op last dier Administratie, sedert den 4 dezer maand, Geneeskundige hulp verleend aan Pieter Poppe,die volgens overgelegd Certificaat onvermogend is om zelf in de kosten hiervan te voorzien.
Na erkenning der armlastigheid Uwer stad zal de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd,na afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke

Arnemuiden 10 November 49
Aan den den Heer Gouverneur
Onderwerp: Register JJ
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie  te doen toekomen  het duplicaat registerJJ van de verlofgangers der Nat. Militie in deze gemeente op welks gedrag wij niets hebben aan te toonen/merken.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden 10 November 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Verbaal en Conditiën verpachting beer.
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA goedkeuring  te onder ????? het proces verbaal & conditiën van verpachting der Straatmest dezer Gemeente.
Welke niet dan met groote moeite tot de daarvoor gebodenen som is gebragt, zoodat hoezeer dit weder in vermindering verstrekt der plaatselijke inkomsten,wij evenwel vermeend hebben dezelve onder UEGA goedkeuring provisioneel aan den landman Polderdijk te moeten toewijzen.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden den 4 November 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Mededeeling buitengewone herstellingen
Wij hebben de eer UEGA te berigten dat wij ons verpligt hebben gevonden om de Keetweg welke in het voorjaar door ons op aanzoek van de Directie van Walcheren is in ondergebragt doch nu later gebleken de grond voor een gedeelte daaraan gebezigd niet voldoende geweest te zijn, weder daaruit te moeten nemen, en die door nieuwe te doen vervangen, aangezien het ondoenlijk was daardoor met geladene wagen te rijden, alzoo dezelve daarin bleven steken, mitsgaders dat het dijktje van den molenpolder door de slag van het water sedert eenige tijd zoodanig is afgenomen dat tot tot voorkoming van doorbraak bij een hoog getij waters daaraan dadelijke voorziening behoefde en door ons de noodige orders is gegeven dit onmiddellijk te doen herstellen ten einde verdere rampen voor te komen.
De kosten hiervan welke naar berekening plusminus f.50- zullen bedragen zullen later aan UEGA ter voldoening uit de onvoorziene uitgaven door den raad met wiens goedkeuring zulks plaats heeft, worden aangevraagd.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden 20 November 49
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Lengte Molenpolder
Wij hebben de eer hierbij ingevuld te retourneren de staat houdende opgave van de uitgestrektheid van het dijktje van den Molenpolder gevraagd bij Uwe Excie circulaire van den 12 November 49.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden 17 November 49
Aan Z.E. de Minister van Koloniën te ’s Hage
Onderwerp: Certificaat van oorsprong
Wij hebben de eer hierbij ter visering aan Uwe Excie te doen toekomen twee certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze Gemeente gefabriceerde stukjes Callicots in de fabrijk  van de Heeren G. & H. Salomonson en welke goederen voor rekening der Nederlandsche Handelmaatschappij naar de Oostindiën worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afzenders zijn.
De f. Burgemeester
J.v.d.W

Extract register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 16 November 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                           f.7,87
Rogge                             4,70
Periode 19 t/m 25 November 1849
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Middelburg den 15 November 1849
Onderwerp: Redding van menschenlevens
Uit de Middelburgsche Courant van den 10 dezerno 135 heb ik gezien dat de beurtschipper varende van Zierikzee op Middelburg en terug, Cornelis Johannes Mommaas en zijn knecht Adriaan Pijpeling? op zijne terugreis naar eerstgemelde stad op den 6 dezer vooraan in de Zandkreek een drijvende sloep opgevischt hebbende tevens door één hunner op eene achter hem liggende plaats twee menschen die later bleken Arnemuidsche vischerslieden te zijn, werden ontdekt, denwelke ten halven lijve in het water stonden, en dewijl zij geenen uitweg vinden konden, bij den steeds toenemende vloed eenen bijna gewissen dood  voor oogen hadden, waarvan zij echter door de menschlievendheid van  voormelde schipper en zijn knecht hoe moeijlijk en gevaarlijk dit ook voor hen schijnt geweest te zijn als zeilende het vaartuig voor den wind en getij gered zijn geworden moetende volgens het bovenbedoelde berigt hun niet dan nu meer dan een uur moed , beleid in bijna wanhoopige kracht inspanniing gelukt zijn de gemelde zich in levensgevaar bevindende menschen aan boord te nemen en alzoo aan den dood te ontrukken.
Daar de geredden in uwe stad woonachtig zijn, zoo heb ik de eer UEd. te verzoeken hen aangaande het vorenstaande te hooren en naauwkeurig op te teekenen wat zij ten aanzien van hun wedervaren, van het gevaar waarin zij verkeerd hebben en van de hen toegebragte redding in al derzelver omstandigheden en bijzonderheden weten of kunnen mededeelen, doende mij daarvan vervolgens  zoo spoedig mogelijk de toezending, met bijvoeging uwer consideratiën, of in hoe ver er naar uwe meening genoegzame termen aanwezig kunnen worden geacht, om voor gemelden schipper Mommaas en zijnen knecht, eene belooning aan de Hooge Regering voor te stellen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 17 November 49
Bij den ontvangst van Uwe Excie missive van den 15 dezer maand hebben wij dadelijk voor ons ontboden  de persoon van Job Meulmeester en diens broeder Marinus van wien wij bij inzage in den Middelb. Courant bij geruchte vernomen hadden zij de bedoelde personen waren die door den Zierikzeesche schipper Mommaas, zooals in den Courant vermeld sting van den dood waren gered en zijn wij door dezelven medegedeeld
Dat zij in den morgen van den 6 dezer waren uitgevaren naar de plaat de Goudmijn met het doel om aldaar kreukelen te rapen,dat zij aldaar gearriveerd zijnde na gewoonte derzelver boot met het riem in het zand hadden vastgezet en zich daarop van dezelve hadden verwijderd ;dat zij na eenige tijd met kreukelen gaande geweest zijnde ontdekten dat hun boot door het schielijk wasschende water was vlot geraakt en het riem losgevloeid? en kreek ingedreven terwijl zij tegelijk vernamen dat dezelve door eenige hun alstoen onbekende schipper die daarna drie gangen deed ? werd opgevischt, dat zij op dat gerucht van hun boot terug te krijgen met hunne hoeden het noodige sein deden hetwelk door dien schipper opgemerkt naar hun werdt koers gezet en nadien den schipper niet nagenoeg aan de plaats kondet geraken dezelve door de knecht met den boot van den schipper na de plaat werd geroeid en aan de hiervorengemelde personen die in middels van het drooge tot aan de knieën in het water gingen om de boot over te nemen, kosteloos aan hen werdt overgeven.
Het zij verre van ons dat wij aan schipper Mommaas en deszelfs knecht eene belooning willen onttrekken, doch wij mogen  toch niet nalaten, Uwe Excie  mede te deelen dat de voorgestelde wijze van redding zeer overdreven is, aangezien beide personen toen de schipper de boot vischte nog op het drooge sting en gaande waren met kreukelen te rapen en dat zij ingeval dien schipper hen niet  hadt opgemerkt zij over tijd hadden om van de goudtmijn door de kreek waarin nog geen water sting droogvoets aan de vaste wal te komen, en mitsdien in het geheele niet ten halven lijve  in het water stingen, daar zij allen gelijk reeds voren is gemeld tot aan de knieën in het water zijn gegaan en de boot over te nemen, waarna dien schipper zijn reis  naar Zierikze voortzette,, zonder dezelve  aan boord te nemen, alzoo zij met hun boot weder naar Arnemuiden zijn gevaren en wij alzoo nu aan uwe Excie moeten overlaten  in hoeverre er termen bestaan dat voor het opvisschen en teruggeven der boot aan dezelve eene belooning kan worden toegekend.
De Burgemeester
J.v.d.W.

 

 

Middelburg den 16 November 1849
Onderwerp:Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad wordt sedert den 13 dezer Heelkundige hulp verleend aan de vrouw van Marinus Klaass, welke volgens certificaat onvermogend is.
Bij erkenning dat zij bij UEA erkend armlastig is , zal na afloop der ziekte een declaratie der kosten worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort
To Lantsheer

Buiten koers worden gesteld de stukken van 25 centen,
Voor inwisseling zal gelegenheid worden gegeven bij de Arr. Betaalmeester van maandag 5 december t/m zaturdag  den 15e december etc.
B & W van Arnemuiden
J. v.d. W.
t.o.
Baars

Vrijdag den 16 November 1849
Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Over de openbare verpachting van straatmest voor de tijd van 3 jaar met conditiën
Is goedgevonden
Het Proces Verbaal goed te keuren voorzien van eene approbattoire apostille voozien, met de conditiën.
Afschrift etc
DeGriffier der  Staten
Slegt

Arnemuiden 24 november 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer UEGA ter kenniste brengen dat door de Heer President bij de Arr. Regtbank te Middelburg op ’t  verzoek van deed. Hoogerheijde magtiging is verleend om haren zoon LucasHoogerheijde wegens krankzinnigheid in hrt gesticht te Dordrecht te doen opnemen.
Deze weduwe geene eigene middelen van bestaan hebbende en in de kosten te voorzien, moet zulks ten koste van deGemeente of Armbestuur plaats hebben  en is daartoe reeds verzoek gedaan om de eerste kosten van overbrengen bedragende f.38: ???? kleeding en F.40: van de opname te mogen ontvangen.
Intusschen laten de stedelijk fondsen niet toe om daar onmiddelijk in te voorzien, weshalve wij ons verpligt achten onze toevlucht te nemen tot UEGA eerbiedig verzoekende daar het wenschelijk wordt geacht dat aan het vonnis gevolg gegeven wordt ons wel de middelen aan tewijzen waardoor in die kosten zal kunnen worden voorzien aangezien de raad voor dit oogenblik als in hare begrooting van dit jaar noch voor die van 1850  daarop heeft gerekend geene fondsen tot hare beschikking heeft alzoo de onvoorziene uitgaven voor het herstel van de Keetweg en van den Molenpolderdijk en voorhet grootste deel daarvoor gebruikt en de invordering van de hoofdelijke omslag door de geringe verdiensten zoo slepende gaat, dat wij hoogst verlegen zijn, dezelve in een volgend jaar als niet in te vorderen meerder op te voeren en zoo dat wij de toestand onzer Gemeente eerbiedig aanbevelen.
De fung. Burgemeester
J.v.d.W

Extract register besluiten va B & W  van Middelburg
Den 23 november 1849
Deprijs der metrieke mudde
Tarwe               f.8,60
Rogge                 4,70
Extract etc.
Lantsheer secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 23 november 1849
  
Gelezen dat de onvoorziene uitgaven verbruikt zijn voor het herstel van de Keetweg en de Molenpolderdijk
Is goedgevonden
Aan B &W van Arnemuiden te kennen tegeven, dat bij de nader te doene aanvrage eene deliberatie van den stedelijken Raad zal behooren te worden overlegd, ten blijke datdezelve in de de uitvoering der gedane werkzaamheden heeft bewilligd en overlegging wijders van eene specificatie nota de raangewende kosten,
Afschrift etc.
De Griffier derStaten
Slegt

Arnemuiden 28 november 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA  te doen toekomen twee deliberatiën van deStedelijke Raad van de23 dezer maand houdende met overlegging van voor elk verrigt werk eene specificatie nota met eerbiedig verzoek aan ons de nodige autorisatie te verleenen  voor de daarin vervatte sommen aan de belanghebbenden uit de onvoorziene uitgaven te mogen uitbetalen.
De Burgemeester
J..v.d.W.

mandaat van betaling aan het Plaatselijk Bestuur van Arnemuiden    f.37,13

Almelo 27 November 1849
wel Edele Achtbare Heeren!

Aangezien het ons opnieuw heeft mogen gelukken onze pogingen voor de Zeeuwsche weverijen met gunstig gevolg bekroond te zien,, zoo hebben wij de eer UEA daarvan kennis  te geven met bijvoeging dat de weverijen nu vooreerst voor twee jaren in plaats van voo 1 jaar van werk voorzien zijn en wij niet twijfelen of zal ook wel na die tijd weder kunnen vervolgd worden, waartoe bij ons het gegronde vooruitzigt bestaan.
Het zal ons derhalven aangenaam zijn van UEA te vernemen dat zulks naar UEA genoegen is en de verzekering te ontvangen dat zoolang wij op bestaande voet werkzaam blijven, UEA ons ook derzelver protectie alle opzigten zult blijven verleenen.
In afwachting daarvan hebben wij de eer hoogachtend
UEDWDienaren
G.en H. Salomonson.

Arnemuiden 4 december 49

Het strekt ons tot een bijzonder genoegen uit uwe geeerde lectuur  van den 27 november te mogen vernemen alsdat uwe pogingen hebben mogen gelukken de callicotsweverijen van deze Provincie voor de tijd van 2 jaar van werk te verzekeren en na verloop van tijd te zien verlengen.
Wij kunnen dan ook niet voorbij op onze verarmde ingezetenen een oog slaandeUEd voor deze het hooge belangdat door u voortdurend in het bestaan der weverijen in onze Provincie wordt genomen onzen opregten dank te betuigen met de hoop dat deze poging zoo ten gunste van UEd. als voor de wevers met den besten uitslag moge bekroond worden daar het ons namelijk zoude leed doen,wanneer wij het tegendeel daarvan mogten vernemen, terwijl wij voortdurend dezelve in uwe gunst met vertrouwen durven aanbevelen , waarmede UEd. zich verzekerd houden dat wij als altijd ons bereid houden zoo veel als ons doenelijk is, haar belang te zullen behartigen.
B &  W
.J.v.d.W.

Extract register B & W besluiten  Middelburgden 30 November 1849
De prijs der mudde
Tarwe                                      f.7,80
Rogge                                        4,70
Periode  3 t/m 9 december
Extract etc
Lantsheer secretaris

 

Arnemuiden 3december 1849
Aan den Heer Gouvrneur
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de eer Uwe Excie hierbij te doen toekomen de staat van de zetting van het brood
In deze gemeente zooals die gedurende deze maand alhier isgeregeld geworden.
De Burgemeester J.v.d.W

Goes den1 December 1849
Onderwerp:Onderstand M.J. Le Mahieu

Op uitnoodiging van het algemeen Armbestuur dezer stad hebben wij de eer  UEA  autorisatie te verzoeken om het huisgezin van M.J. Le Mahieu weder onder de winterbedeelden op te nemen; konde het zijn met eene eenigsints ruiimere bedeeling dan hij in den voorgaanden winter genoten heeft; uit aanmerking van de hooge jaren van Mahieu en zijn vrouw en hun volstrekt onvermogen om iets te verdienen.het zal ons aangenaam zijn UEA gunstig antwoord hirop te mogen ontvangen.
B & W der stad Goes.

Arnemuiden den 6 December 49
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer UEA bij deze in antwoord op UWE missive van den 1 dezer maand autorisatie  te verleenen om het huisgezin Van M. J. Le Mahieu weder zooals in het voorgaande jaar onder de winterbedeelden op te nemen.
Aangaande het verzoek tot ruimere bedeeling moeten wij UEA berigten dat   onze financien zulks niet gedoogd, trwijl hij bovendien betere& aangenamere bedeeling binnen uwe stad ontvangt, als velen in deze Gemeente die zoo gaarn wij ook bereid zouden zijn met dergelijke spijze te verkwikken, wegens  gebrek aan fondsen daartoe geheel buiten staat zijn.
Wij zullen in der tijd de declaratien wegens verschuldigde verplegingskosten vanUEA te gemoet zien.
De Burgemeester
J.v.d.W.

Arnemuiden 10 december  49
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs mudde Tarwe f. 7,62
 Een brood van 2oncen                             3 ½ cent
Idem                 5 oncen                             8 cents
Idem                10 oncen                           16 cents
Idem                15 oncen                           24 cents
Idem                20 oncen                           32 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De fung. Burgmeester
J.v.d. W.

ExtractRegister Besluiten Van B & W van Middelburg
Den 7 December 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                  f. 7,62
Rogge                     4,70
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 10 december 49
Aan Den Minister van Kolonien
Onderwerp: Certificaat van Oorsprong
Wij hebben de eer hierbij ter visering aan Uwe Excie te doen toekomen twee certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze Gemeente gefabriceerd stukjes callicots in de fabrijk van de Heeren G & H Salomonson en welke goederen voor rekening der Nederlandsche Handelmaatschappij naar de Oostindien worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afzenders zijn.
De fung. Burgemeester
J.v.d.W.

Exract uit het Verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag den 30 November 1849
Ten aanzien van het fonds voor onvooziene uitgaven.
Is goedgevonden
De staten te arresteren behoudens de daarin gestelde opmerkingen.
Afschriften etc,
De Griffier der Staten
Slegt

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland.


Vrijdag den 3e November 1849
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden houdende mededeeling dat door den Heer President bij den Arr. Regtbank te Middelburg op  verzoek van de weduwe Hoogerheijde magtiging is verleend om haren zoon Lucas Hoogerheijde wegens krankzinnigheid te Dordrecht te doen opnemen; dat voorzeide weduwe geene middelen bezit om de kosten welke die opneming tengevolge zal hebben bedragen; dat bereids aanvankelijk eene som van f.70- wordt vereischt voor overbrenging ad f.30- en voor kleeding bij de opneming ad f.40-; dat intusschen de fondsen van het armbestuur evenmin als die van de stad toelaten daarin onmiddelijk te voorzien; op grond van welk een en ander B & W deze vergadering verzoeken hen de middelen tot die verruiming aan te wijzen.
Is goedgevonden
Aan het Hervormd Diaconie Armbestuur te Arnemuiden tot voldoening der  kosten van overbrenging naar en van opneming  in het Geneeskundig  gesticht van krankzinnigheid te Dordrecht van Lucas Hoogerheijde een subsidie uit de provinciale fondsen te verleenen ten bedrage van zeventig gulden
Voor het opgemeld subsidie een mandaat groot zeventig gulden ten behoeve van het Hervormd Diaconie Armbestuur te Arnemuiden op denArr, Regtbank te Middelburg op te maken en hetzelve aan te wijzen  op de Allocatie onder art.3 afd.2  hoofdstuk 7 der algemeene Provinciale brgrooting voor 1849 voor subsidie tot onderhoud van behoeftige krankzinnigen toegestaan.
Mandaat aan B & W van Arnemuiden ter uitreiking van het belanghebbende armbestuur te doen toekomen met uitnoodiging om het zegelregt van hetzelver mandement ad f. 0.34 ½ cent  ter provinciale griffie over te maken en met vrijlating om ter gemoetkoming in hetgeen verder voor de verpleging van den bedoelden krankzinnige aan het gedachte gesticht zal mogen verschuldigd zij, een nader subsidie bij deze vergadering aan te vragen
Extract
De Griffier der Staten
 Slegt

Arnemuiden 6 december 1849
Aan B& W van Goes
Wij hebben de eer   UEA bij deze in antwoord op uwe missive dd 1 dezer maand  autorisatie te verleenen om het huisgezin van M. Le Mahieu  weeder zooals in het voorgaande jaar onder de winterbedeelden op te nemen.
Aangaande het verzroek tot ruimere bedeeling moeten wijUEA berigten dat de toestand onzer finantiën zulks niet gedoogd, terwijl hij bovendien betere & aangenamere bedeeling binnenUwe stad ontvangt, als velen in deze Gemeente die zoo gaarne wij ook bereid zouden zijn  met degelijke spijze te verkwikken, wegens wij zullen indertijd den declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten van UEA te gemoet zien.
De Burgemeester
 J.v.d.W

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Prijs der mudde tarwe f.7,62
Een brood van 2 oncen                                  3 ½ cents
Een brood van 5 oncen                                   8 cents
Idem               10 oncen                                 16 cents
Idem               15 oncen                                  24 cents
Idem               20 oncen                                  32 cents
Boven welke prijsbovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De fung. Burgemeester
J..v.d. W.

Extract Register Besluiten van B & W vanMiddellburg
Den 7 December 1849
De prijs dermetrieke mudde
Tarwe                   f.7,62
Rogge                     4,70
Periode 10 t/m 16 december 1849
Exttract
Lantsheer secretaris


Arnemuiden den 10 december  49
Aan de Minister van Kolonien
Onderwerp: certificatie van oorsprong
Wij hebben de eer ter visering aan Uwe Excie te doen toekomen twee certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze Gemeente gefabriceerde stukken callicots in de fabrijk van de Heeren G & H Salomonson en welke goederen voor rekening der NHM naar de Oostindiën worden verz\onden en mits dien de eigenlijke afzenders zijn.
De fung, Burgemeester
J.v.d.W

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 30 November 1849
Over het fonds van onvoorziene uitgaven
Is goedgevonden
De staten goed te keuren behoudens de daarin gestelde opmerkingen.
Extract etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Gratificatie van f.11,63 voor de ontvanger wegens inning houtverkooping, als niet behoorende bij zijn gewone werkzaamheden

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 30 November 1849
Over het opneming op vonnis van de Arr.regtbank van de krankzinnige LucasHoogerheijde  in het krankinigengesticht te Dordrecht.
Weduwe heeft geen middelen.
Ook fondsen van het Armbestuur niet toereikend
Is goedgevonden
Een subsidie uit de provinciale fondsen beschikbaar te stellen. Van f.70-ten behoeve van het Diak. Armbestuur op den Arr. Betaalmeester te Middeburg.
Extract etc
De Griffier derStaten
Slegt

Arnemuiden den 17 december 1849
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aanUEGA te doen toekomen eene aangifte tot het bekomen van vrijdom van grondbelasting voor den aanbouw van twee arbeiders woningtjes in de Bastiaan de Langepolder Gemeente Arnemuiden, welke als nu voltooid en in gebruik gesteld zijn behoorende aan de eigenaren van dien polder en waarvan  ??????
De Burgemeester
J.v.d.W

Arnemuiden den 16e December 1849
De kerkeraad der Hervormde Gemeente te Arnemuiden neemt bij dezen met de meesten eerbied de vrijheid ter kennisse van het stedelijk Bestuur van Arnemuiden te brengen dat in eene wettiglijk belegde kerkeraadsvergadering van den 1e  December 1849 ter vervanging van de op den 1e Januarij 1850 aftredende diakenen
Janus de Hamer
Piet Meulemeester
Op het dubbeltal van dikenen geplaatst zijn
Jacobus Bliek
Willem Baas
Blaas Meerman  en
Elbert de Nooijer
Dat de drie afkondigingen van den predikstoel hebben plaatsgehad en niets is ingekomen waardoor de kerkeraad belemmerd kan worden waarom de kerkeraad derzelver benoeming eerbiedig zal inwachten.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
Pres.ouderling J.A. de Ridder.

Arnemuiden 22 December 1849
Wij hebbende eer UE.te berigten dat ten gevolge aan haar gedane voordragt tot diakenen in plaats der met 1 Januarij aanstaande af te treden zijn benoemd geworden de personen van Jacobus Bliek & Willem Baas.
Wij verzoeken U.E. de benoemden daarvan te willen kennis geven en dezelve volgens kerkelijk gebruik in die bediening te willen bevestigen.
De fung.Burgemeester
J.v.d. W.

Extract Register Besluiten  B & W van Middelburg
Den 16 December 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                            f.7,31
Rogge                              4,70
Periode 17 t/m 23 december 1849
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 22 December 1849
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Staat handteekening Burgemeester etc.
In voldoening aan Uwe Excie besluit van den 14 dezer maand hebben wij de eer bij deze aan uwe Excie te doen toekomen de staat in duplo der handteekening vanden fung. Burgemeester, deszelfs plaatsvervanger benevens van twee leden uit de gemeenteraad,ten einde door Uwe Excie  te worden benoemd voor de tekening dr attesten voor de Nationale Militie voor de ligting van den jare 1850.
De Burgemeester
J.v.d. W.
Voorgedragen
J.v.d. Weele f. Burgemeester
A.van Sweden   plaatsvervanger
J. Meerman lid van de Raad
G. Kesteloo    idem

Extract uit het Register van Besluiten an B & W van Middelburg
Den 20 December 1849
De  prijs der metrieke mudde
Tarwe                          f.7,65
Rogge                            4,70
Periode 26 t/m 30 december 1849
Extrac etc.
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 21e December 1849
Aan de Minister van Koloniën te ‘Hage
Wij hebbende eer hierbij ter visering aan Uwe Excie te doen toekomen twee certificaten van oorsprong met duplicaten van binnen deze Gemeente gefabriceerde stukjes callicots in de fabrijk van de Heeren H. & G. Salomonson en welke goederen voor rekening der Ned. Handel Maatschappij naar de Oostindiën worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afzenders zijn.
De fung. Burg.
J.v.d. W.

Arnemuiden den 20 December 49
In voldoening aan de circulaire van Zijne Excie den Heere Staatsraad Gouverneur van de 11 Nov. 1843 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie tedoen toekomen de naamstaat bevattende de plaatsgehad  hebbende mutatiën ? der schuldpligtigen in deze Gemeente sedert ons laatste berigt in december 1848 en wel zooals die op den 1e dezer maand.
De Burgemeester
J.v.d. W.

Extract uit het Register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 28 December 1849
De prijs der metrieke mudde
Tarwe                        f. 7,45
Rogge                           4,70
Periode 31 december t/m 6 Januarij 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Extract uit et verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 14 December 1849
Rapport op de begrootingen van 1850 van de stad Arnemuiden
Is goedgevonden
De voorschreven begrootingen bij het gewoon daarop te stellen besluit vast te stellen en 1 exemplaar derzelve aan B & W der betrokkene stad terug te zenden.
Dat de Vergadering de sub no 8 voorgedragene som van f.318,- voor de de vermoedelijke opbrengst van den verkoop van f.600- 2 ½ % Inschrijvingen op het Grootboek der Nationale Schuld, in buitegewonen ontvang heeft uitgetrokken, in afwachting van ZM goedkeuring en dat ter bekoming  van Majesteits goedkeuring, en dat ter bekoming der vereischte magtiging tot den verkoop der overgelegde deliberatie van den stedelijken raad van 18  september jl door Haar aan den Minister van Binnenlandsche Zaken zal worden opgezonden met gunstige voordragt
Dat onder no 45 de gewone uitgaaf wegens Alimentatiegelden bij de Maatschappij van Weldadigheid met f. 80.- minder is uitgetrokken dan wordt voorgedragen, aangezien deze som door overlijden en ontslag van aldaar gealimenteerden voor het jaar 1850 voldoende is.
Dat de post van onvoorziene uitgaven onder no 54 met f.20- is verminderd  en alzoo tot het bedrag volgens het aangenomen beginsel is teruggebragt.
Extracten etc
De Griffier derStaten
Slegt

Daarvan wordt publicatie gedaan

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ga naar boven