Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1850
Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200 Inventarisnr. 124 - Relativen van het Plaatselijk Bestuur en van des Burgemeesters
Arnemuiden 4 Januarij 1850

Digitalisering van P.J.Feij

Aan de Hoofd Administrateur te Leijden
Ik heb de eer UEG te verzoeken van aan mij te willen doen toekomen een attest van werkelijken dienstvan Daniel van Eenennaam staande bij het dept vanhet 5e giment Infanterie ten einde dat stuk bij de Militie in deze Provincie voor deszelfs broeder over te leggen.
De Burgemeester
J.v.d. W

Neuzen den 11e Januarij 1850
Bij deze heb ik de eer UEA ter kennis te brengen dat de M0.s het door hem bevaren wordende vaartuig als in overtreding bevonden zijnde,door dat denzelven aan de zeeweringen van den Margaretha polder bezig was met oesters te visschen—het gemelde vaartuig in deze ?????? onbruikbaar leggende en in beslag genomen zijnde,is het op aandrang in verzoek van denzeleven UEA uit te noodigen zoo als ik bij dezen dee eer heb te doen en bij zijne betrekkingen of zooals hij opgeeft de weduwe Crucq te verzoeken als personele borg ter concurrentie eener som van f.200- op te treden als wanneer het gemelde vaartuig zou afgestaan worden, met vriendelijk verzoek met zoodanig stuk te willen doen toekomen ten einde het gemelde vaartuig te kunnen laten volgen..
De Burgemeester van Neuzen
Handtekening

Arnemuiden 14 Januarij 50
Op den ontvangst van UEA missive van den 11 dezer maand heb ik de eer UEA te berigten dat ik de wed. Crucq het voorval van Adriaan de Nooijer heb meedegedeeld en ten vervolge vraagd of zij bereid was de verlangde borgtogt te verleenen dan dezelve heeft mij te kennen gegeven daarin niet te kunnen treden, alzoo die schipper eene arme wees is, buiten staat haar die som aan haar terug te geven.
Ik kan UEAmelden dat ik niet geloof die zaak zoo een erg gevolg zal hebben en dezelve aanbevolen aan de Commissie over de Visscherij te Tholen van deze handeling kennisgeven aan de Heer President alzoo ik twijfel of van het visschen aldaar wel op goede gronden kan belet worden.
De Burgemeester
J.v.d. W.

Arnemuiden 29 Januarij 50
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Inzending inschrijvingsregister Alph. Lijst
Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen het inschrijvings register Alph. Lijst der manspersonen geboren in 1831 welke in deze Gemeente gevonden worden envan dit jaar voor de dienst der N.M.te loten,terwijl geen vrijwilligers zich hebben aangeboden, en ook geene aanvragen tot het bekomen van ontslag van reeds dienende bij mij zijn ingekomen.
De Burgemeester
J.v.d. W

Arnemuiden den 5 Febr. 50
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp:Ontvangst kohier
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op zaturdag den 3 dezer maand bij mij van de ???? is ontvangen het door Uwe Excie op den 26 Januarij jl executoir verklaarde kohier van de grondbelasting dezer Gemeente waarvan de afkondiging heeft plaatsgevonden..
De Burgemeester
Ad interim
Boogert

Daarvan Publicatie

Arnemuiden 18 Februarij 1850
Aan den Heer Gedeleg. Van den Veldwachtersdienst
Onderwerp: Veldwachtersdienst
Ik heb tot genoegen UEG te kunnen melden dat de veldwachter mijner Gemeente zich bij voortduring beijverd in de waarneming van zijne betrekking zoodanig dat ik steeds de meeste voldoening heb, van de gegevene en door hem stiptelijk opgevolgd wordende orders , waardoor hij mijne hooge tevredenheid zich steeds waardig maakt en verdiend,terwijl ik dan ook aangaande zijne dienst , niets aan UEG heb voor te dragen..
De Burgemeester
A: Booogert

Arnemuiden 18 Februarij 1850
Aan den Heer Officier van Justitie
Ter beantwoording UEG missive dienende heb ik de eer UEA te berigten dat ik na deswege gedane informatie het geheel bezijden de waarheid is dat in deze Gemeente iemand zoude ongesteld zijn wegens het gebruik van uit zee aangebragte drop,veel minder daarvan overleden, terwijl dien zoogenaamde drop van den Banjaard schijnt opgeraakt te zijn alwaar ze uit 1 der laatste op die plaat verongelukte schepen is opgeworpen, en en voor geen in beslag nemen waardig als aan slijk gelijk, waarvan men onmogelijk de kosten van bergloon uit zoude gevonden hebben, zooals UEA deswegen aan de Heer Opperstrandvonder bewesten Schelde kunt informeren.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 26 Februarij 50
Ik ben geïnformeerd dat dezer dagen door Arnemuidenaars, zoo te Arnemuiden als te Middelburg ter koop wordt aangeboden eene soort van drop, zooals men meent afkomstig van de ??/lading ? van een verongelukt schip alsmede dan het verkochte zoude inhouden voor de gezondheid der menschen schadelijke bestanddeelen ter oorzake van het gebruik waarvan reeds onderscheidene personen te Arnemuiden zouden zijn ongesteld geworden en zelfs overleden.
Zoo heb ik de eer daartoe de noodige inlictingen te bekomen etc.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch

Arnemuiden den 12 Maart 1850
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg

Ik heb de eer hierbij ter vervolging aan UEA te doen toekomen een door mij op heden opgemaakt PB van begane baldadigheid door eenige inwoonders mijn Gemeente aan
Sommige ? kinderen op het ons gebleken

Totaal onleesbaar
De Burgemeester
A:B:

Heden den 11 Maart 1850
Compareerde voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden in de Provincie Zeeland
Jannetje Keur en Pieternella Keur beide weefsters van beroep,mij klagelijk te kennengevende dat op Zondag den ll dezer maand des avonds om half negen samen met haar broers het avondmaal gebruikende met de beschuldiging kwam t.o.v. Maatje de Ridder weefster mede alhier woonachtig: wij weten wel dat gij geld gestolen hebt waarop zij zeide: van wie ? ter antwoord krijgende van Lieven Grootjans, dat zij daarop weder ter antwoord geeft:nu gaat dat niet etc. waarbij een slag in het aangezigt werd aangebragt zeggende dat heeft lang genoeg geduurd waarbij wat schermutselingen plaatsvonden die in een heel moeilijk kladschrift bijna onleesbaar tot ons overkomen.

Arnemuiden 14 Maart 1850
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Verbaal
Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een door mij opgemaakt PB op verzoek van Maatje deRidder tegen Jannetje Keur en hare zusters zoo het mij voorkomt veroorzaakt door de comparante ten gevolge eene weder zijdsche krakeeling des Vrijdagsavond te vooren voorgevallen als geen geschikt oogenblik om des zondags avonds om half negen uur informatiën te vragen., ,zonder wij vooraf toestemming verkregen intijds?? te komen en wel toevallig dat haar broeder en vrijer ?? daar juist voorbij kwamen en haar mogten ontzetten, dan ik wil het onderzoek der zaak onder UA overlaten

Heden den 14 Maart 1850
Compareerde voor mij Maatje de Ridder weefster te Arnemuiden mij te kennen gevende dat zij op zondag den 10 Maart jl zich begeven heeft naar Jannetje Keur, mede weefster en alhier woonachtig haar afvragende aan wie zij volgens aan haar op vrijdag te voren gedaan verwijt veertien gulden wegens onbetaalde ??????? schuldig was, waarop zij antwoordde dat gaat U niet aan stinkende hoer, dat weet ik wel,gij zijt zeer schuldig en tevens oprijzende heur twee slagen in het aangezigt gaf en op hetzelfde oogenblik door haar beide zusters Pieternella & Grietje Keur werd aangevallen waarvan eerstgemelde haar de muts van het hoofd aftrok en de andere in haar arm beet waarvan deteekens nog zichtbaar waren ,terwijl ???????
door nieuwsgierigen de zaak volgende en zij van hare broeders? Pieter de Nooijer en Hubregt Cornelisse werd ontzet,terwijl wij verder niets meer kunnen mededeelen
Dit klad is heel slecht leesbaar !!

Middelburg 11 Maart 1850
Ik heb de eer UEd. kennis te geven ik heden de controle heb overgenomen en als zoodanig mijne functiën heb aanvaard.
Het zal mij aangenaam zijn onze wederzijdsche administrative betrekkingen op eenen vriendschappelijke en vertrouwelijken voet te zien ingesteld.
De controleur
Handtekening
Middelburg den 13 Maart 1850
Ik heb de eer UEA hiernevens de nadere staat van Oninbare posten wegens de Pers. Bel. 1849 te doen toekomen met verzoek mij dezelve na van Uw advijs te zijn voorzien te willen retouneren
De controleur
Handtekening

Arnemuiden 15 Maart 1850
Ik heb de eer hierbij aan UEG te retourneren de staat van oninbare posten van belastingpligtigen dezer gemeente voor den jare 1849 welke als onvermogend tot de voldoening der gevorderd wordende belastingen
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 15 Maart 1850
Onderwerp: Staat handteekening ambtenaar Burgelijke Stand
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen eene staat bevattende de handteekening van den Ambtenaar van de Burgerlijken stand dezer stad, ten einde bij verlangd wordende legalisatie dezelve te kunnen vergelijken.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 27 Maart
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: afkondiging kohier
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van de controleur is ontvangen het door Uwe Excie op de 19 dezer maand executoir verklaard kohier van de personele belasting dezer Gemeente no 5, hetwelk door ons op heden is afgekondigd etc.
De Burgemeester
A.B.

Daarvan Publicatie

Middelburg 3 April 1850
Naar aanleiding der door UEA opgemaakt PB dd 11 & 14 Maart ll heb ik de eer UEA te verzoeken dezelve voorkomende personen Adriana de Ridder, Geertje Blaasse, Grietje Buster en Grietje de Nooijer te willen laten zeggen dat zij vrijdag den 5 April e.k. om twaalf uren ter mijner parquette te moeten verschijnen.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Arnemuiden den 4 April 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afk. kohier
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van de controleur is ontvangen het door Uwe Excie op den 27e dezer maand Maart executoir verklaarde kohier van het patentregt door ons op heden afgekondigd
De Burgemeester
J.v.d.W

Publicatie daarvan

Middelburg den 4 April 1850
Het door uwe Gemeente voor dit jaar te leveren kontingent voor de Nationale Militie niet uit de Lotelingen van de 1e klasse kunnende gevonden worden, zal het noodig zijn, dat tot de oproeping van die der volgende klasse worde overgegaan.
Wij verzoeken UEd. derhalve om tegen den 12 April aanstaande des morgens ten 10 ure voor onzen Raad te roepen de lotelingen
A. van Eenennaam no 13 1849
C. de Nooijer no 14 1849
C.. Marteijn no 15 1849

Arnemuiden 3 April 1850
Onderwerp: verbaal van mishandeling
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een verbaal van verregaande mishandeling door den persoon van Benjamin de Quelerij de persone van Maatje van de Ketterij aangedaan.
Deze persoon, zoo ik meen wegens mishandeling zijner vrouw wien hij meermalen dan eens moedwillig heeft verlaten bij UEA niet gunstig bekend, is van eene slegte hoedanigheid en zal het mij alzoo aangenaam zijn dat daaraan door UEA eene strenge vervolging zal gegeven worden.
De Burgemeester
J.v.d. W

Heden 3 April 1850
Compareerde voor mij wethouder der stad Arnemuiden bij momentele absentie van den Burgemeester de persone van Maatje van de Ketterij,weduwe Klaas Meulmeester mij met een met bloed bedekt aangezicht te kennen gevende dat zij daarop zoo op het oogenblik zijnde? 7 uur in den avond tegen Benjamin de Quelerij hare verwondering te kennen gaf, waarom hij deszelfs brave? moeder zoo mishandelde, dat hij op die gerucht?/ een knuppel bij de hand leggende vastgreep en zonder te spreken haar een slag boven de rechterzijde van het hoofd gaf, dat zij als bewusteloos op de grond ter neder zonk en waardoor hij even boven het regteroog eene aanzielijke wonde bekwam dat daarop haar op het lijve sprong verwoed zeggende wilt gij weggaan of ik zal u vermoren, dat zij daarop zeide als gij van mijn lijf gaat zal ik weggaan, en waarop hij zich verwijderde en en zij de achterkamer verliet, welke met den haren? die het het voorhuis? bevat, eene woning uitmaakt.
Van al hetwelk etc
De Wethouder
J.v.d.W

Middelburg 8 April 1850
Naar aanleiding van een proces verbaal dd 3 April ll opgemaakt door den wethouder der stad Arnemuiden ten laste van Benjamin de Quelerij verzoek ik UEA aan Maatje van de Ketterij te laten aanzeggen dat zij donderdag den 11 April e.k. tegen twaalf ure op het parquet van den Hr. Officier van Justitie ten stadhuize alhier moet verscijnen.
De Officier van Justitie
A.W. Hurgronje

UEd. kennis gevende dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente
C. de Nooijer no 14 /1849 die alsnog voor den Raad behoort te verschijnen om zijne reclames van te zijn beneden de maat en op de borst te doen constateren, waartoe UEd. hem den last gelieve te geven
Is geadjourneerd tot den 18 of uiterlijk tot den 27 April aanstaande des morgens ten 9 ½ ure
Zonder bewijzen definitief tot de dienst gedesigneerd.
De Militie-Raad in Zeeland
Becius

Middelburg den 3 Junij 1850
Ik heb de eer UEA voor te stellen op 7 Junij 1850 zijnde vrijdag aanstaande des voormiddags 10 uuren het collegie van zetters te willen doen vergaderen, ten einde de revisie voor de personeele belasting van den loopenden dienst 1850/51, zoomede de regeling der patenten te bewerkstelligen
De Heer ontvanger heb ik bereids verzocht op gezegd tijdstip in de vergadering tegenwoordig te willen zijn, als wanneer ik mij ook ter plaatse zal bevinden.
De Controleur
Handtekening

Hardinxveld, den 31 Mei 1850
Bereids door R. Dekker Jr aangifte in patentregt gedaan zijnde alhier in de gemeente zijner woning, en dat wel voor het tijdstip dat zulks bij UEA is geschied door den schipper die het vaartuig te vaart, zoo heb ik de er met terugzending van het declaratoir mij bij Uwe miss: van 14 dezer geworden, daarvan aan UEA berigt te doen bij deze, opdat de aangever voor hetzelfde vaartuig niet ten tweedemale aangeslagen wordt.
Ten gevolge der hier plaats gehad hebbende aangifte, is ten kantore van den Rijksontvanger over deze gemeente het verschuldigde patentregt voldaan;die aangifte door mij geregistreerd patentblad afgegeven.
De Burgemeester van Hardinxveld
Handtekening

Arnemuiden de 11e Junij 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Afkondiging kohier
Ik heb de eer UweExcie te berigten dat op gisteren van den controleur is ontvangen het door uw Excie op den 1e dezer maand executoir verklaarde kohier van dee personeele belasting dezer gemeente no 1, hetwelk door miij op heden is afgekondigd en daarna aan den ontvanger ter hand gesteld.
De Burgemeester
A: B:

Daarvan wordt publicatie gedaan.

Middelburg den 17 Junij 1850
Ik heb de eer UEA te verzoeken de personen van Maatje de Ridder, Pieter de Nooijer en Benjamin de Quelerij te doen aanzeggen dat zij zich voor of uiterlijk op den 22 dezer maand in het huis van arrest alhier hebben te begeven, tot het ondergaan der gevangenisstraf hen bij vonnis mijner Regtbank opgelegd, en voor het geval dat zij daaraan niet mogten voldoen hen alsdan op den 24 dezer maand door Uwen veldwachter in bovengemeld huis te doen overbrengen.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch

Arnemuiden 21 Junij 1850
Aan de Heer Gouverneur
Onderwerp: afkondiging kohier
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van de Controleur is ontvangen het door Uwe Excie op den 14 dezer maand executoir verklaarde kohier van de personele belasting no 6, hetwelk door mij op heden is afgekondigd en daarna aan de Ontvanger ter hand gesteld
De Burgemeester
A:B:

Daarvan wordt publicatie gedaan

Aan den Heer Gouverneur
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van de controleur is ontvangen het door uwe Excie op den 33 Junij ll executoir verklaarde suppletoire kohier van het patentregt hetwelk door mij dadelijk is afgekondigd en tegelijk aan den ontvanger ter hand gesteld.
De Burgemeester
A:B:

Daarvan wordt publicatie gedaan

Middelburg den 8. Julij 1850
UEd. zoude mij bijzonder verpligten met in het archief van UEA en van Uwe Gemeente wel te willen nazien, of ik in den jare 1839, en wel in Februarij of later aan UEA of Uwen voorganger ten fine van inzage het toegezonden het bestek en teekening der nieuwgebouwde school te Wissekerke en of die stukken niet alsnog in het archief berusten.
De Schoolopziener in het 1e District van Zeeland
Adr. P. van Deinse

Arnemuiden den 10 Julij 1850

Aan den Heer Schoolopziener
In antwoord op UEA missive van den 8 dezer maand heb ik de eer UEA te berigten dat het mij niet is mogen gelukken in het archief dezer stad te vinden het bestek en teekening der school te Wissekerke, terwijl ik UEA ook tevens kan mededeelen dat den secretaris wel de goedheid gehadt heeft een onderzoek in het archief der Gemeente Kleverskerke, doch vruchteloos en wel om reden mijnen voorganger ook Burgemeester dezer Gemeente was en ook daar in 1839 eenen nieuwe school is gesticht.
De Burgemeester
A Boogert

De Burgemeester der stad Arnemuiden
Gezien art. 7 al 2 der kieswet brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat de lijst van kiesbevoegden voor de leden van de 2e Kamer der Staten-generaal & Provinciale Staten van Zeeland op maandag den 15 dezer maand zal worden vastgesteld en dat diegenen welke buiten deze Gemeente elders voor Rijks belasting zijn aangeslagen in dier voege dat zij te samen eene som van f.32- betalen, zich ten spoedigste met overlegging der noodige bewijsstukken uiterlijk zich voor den 15 dezer maand bij hem kunnen aanmelden ten einde als nog op die list te worden gebragt.
De Burgemeester
A:B:

Publicatie hiervan

Arnemuiden 17 Julij 1850
Aan den Heer Off. Van Justitie
Onderwerp: Veldwachtersdienst
Ik kan UEG melden dat den veldwachter mijner Gemeente na dat ik hem het onbehoorlijke waarop hij den secretaris bij het doen der collecte heeft aangesproken die UEG daarvan kennis heeft gegeven het onder het oog gebragt, sints die tijd zich behoorlijk ondergeschikt gedraagd en de hem gegevene orders met vlijt verrigt, zoodat ik op dit oogenblik op hem noch op zijne dienst iets heb aan te merken of UEG voor te dragen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 20 Julij 1850
Aan de Heer Gouverneur
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op heden van den controleur is ontvangen het door Uwe Excie executoir verklaarde kohier van de Personeele belasting.
Is dadelijk afgekondigd
De Burgemeester
AB

Daarvan wordt publicatie gedaan

Arnemuiden 22 Julij 1850
Aan de Officier van Justitie
Onderwerp: Verbaal diefstal
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een door den veldwachter mijner gemeente opgemaakt PB van gepleegde diefstal door den personen van C. Leendertse & J. de Quelerij.
Het zal wel niet noodig zijn UEA met betrekking tot deze personen die meermalen voor uw regtbank wegens diefstal te regt stonden veel te vermelden, dan alleen dat zij alles ontkennen gelijk doorgaans bij vorige diefstal heeft plaatsgehad en bij ongenoegzame getuigen de wraak der justitie is ontkomen hetwelk ik hoop daarbij nu door den veldwachter goed is erkend dat wel geen plaats zal hebben.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 20 Julij 1850
Onderwerp: Kennisgeving ontdekking diefstal
Ik heb de eer UEG te berigten dat op zaturdagnacht ten 11 ½ uur door den velwachter mijner Gemeente bij het doen dezes nachtronde is ontdekt en achterhaald de personen van C. Leendertse & J. de Quelerij beide bij zich hebbende een zak koolzaad ontvreemd uit de schuur van den Landman Jan Sturm te Kleverskerke van welk feit door deze een PB is opgemaakt hetwelk door mij ter vervolging aan de Heer Officier van Justitie is gezonden
DeBurgemeester
Gemelde personen zijn beide woonachtig te Arnemuiden en zijn meermalen wegens diefstal gevonnisd of voor den Regtbank geroepen alzoo zij zich daarop van tijd tot tijd toeleggen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 26 Julij 1850
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Verbaal belediging

Volgens Uwe verlangen doe ik Uwe Excie hierbij toekomen een door den veldwachter mijner gemeente opgemaakt PB wegens door C. Leendertse gehouden gedrag bij een door hem aan den veldwachter gedaan onderzoek voor de al of niet gegrondheid van hetgeen door hem in de gemeente ( zoo hij voorgeeft gehoord gerucht, de veldwachter hem in den nacht van zaturdag op zondag in den Kraaijenholsche weg etc. onleesbaar!!
De Burgemeester
A.B.

Publicatie van het executoir kohier van het patentregt.

Arnemuiden 28 Julij 1850
Bericht van ontvangst daarvan

Middelburg 24 Julij 1850

Ik heb de eer U.E.A. ter kennis te geven de deurwaarde P.J.Prince der directe belastingen alhier door mij is aangeschreven om in den loop de maand augustus a.s. de opneming bedoeld bij art. 35 der wet op het patentregt dd 21 mei 1819 te bewerkstelligen, met verzoek wel een beeedigd persoon schriftelijk te willen magtigen van daarbij te assisteren
De controleur
Weiler

Middelburg den 30 julij

Nevens deze heb ik de eer u.e.a te doen toekomen de primitieve staten van oninbare posten personeel en patent dienst 1849 van de gemeente Arnemuiden met verzoek mij dezelve na van UEA advies te hebben voorzien, te willen retourneren.
De controleur
Weiler

Arnemuiden 31 julij 1850
Aan den Heer controleur
Ik heb de eer hierbij aan UEG. te retourneren de bij uwe missive van den 30 toegezonden staten van oninbare posten der personeele belasting & patent met mijn advies op de daarin voorgedragen personen.
De burgemeester
A.B.

Arnemuiden 7 augustus 1850
Aan den Heer directeur
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij voor de loopende dienst te doen toekomen 15 stuks ongezegelde patentbladen.
De burgemeester
A.B.

15 augustus 50

Publicatie

De burgemeester
Der stad Arnemuiden, in aanmerking nemende dat ingevolge art 119 der wet op het kiesregt, de lijst zoo van de verkiezing der leden van de 2e kamer der Staten-Generaal als die der provinciale staten heden bepaaldelijk zijn vastgesteld en gesloten.
Brengen bovenstaande ter kennis van der ingezetenen met mededeeling op gemelde lijsten gedurende 14 dagen voor een ieder ten stadhuize ter inzage zijn ternedergelegd.
De burgemeester
A.B.

Arnemuiden 15 Augustus 1850
Aan den Heer Burgemeester
Voorzitter van den Raad der stad Middelburg
Voor de aanstaande verkiezing der leden van de 2e Kamer de Staten Generaal heb ik de eer hierbij aan UEA te doen toekomen 65 stuks stembriefjes met verzoek deze te willen voorzien met het zegel van het Hoofd Kiesdistrict en dezelve mij daarna te renvoijeren
De Burgemeester
AB

Arnemuiden 17 Augustus 1850
Overeenkomstig art 32 der kieswet heb ik de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een afschrift van de lijst der kiezers voor de leden van de 2e Kamer der Staten-Generaal.
De Burgemeester
A:B:

Arnemuiden 28 Augustus 50
Aan den Heer Burgemeester
Der stad Middelburg
Ik heb de eer hierbij aan UEA ter zegeling te doen toekomen 75 stuks stembriefjes voor de verkiezing der Provinciale Staten.
De Burgemeester
A:B:

Middelburg 19 augustus 1850
De persoon van J.Quelerij heeft bij zijn verhoor voor den Heer Regtercommissaris opgegeven behalve de klompen die hij droeg tijdens zijn laatste arrestatie nog een paar klompen te huis te hebben gehad, die hij in het voorjaar heeft gekocht, welke afgesleten waren en vroeger door hem geheel geteerd zijn. Heden hieromtrent nog nader door mij gehoord heeft hij ditzelfde herhaald en bepaald opgegeven dat de klompen nog te huis zijn zoo zij door zijn vrouw niet zijn verbrand. Naar aanleiding hiervan heb ik de eer UEA uit te noodigen de vrouw van J. Quelerij bepaald te willen vragen of zij er bij blijft niets van andere klompen van haren man te weten, en of zij die klompen ook heeft verbrand, zonder haar evenwel in het minst kennis te doen dragen van deze opgaaf van haar man
De Officier van Justitie
A.W. Hurgronje

Arnemuiden 22 Augustus 50
In voldoening aanUwe missive van den 19e dezer maand heb ik de eer UEA te berigten dat ik de vrouw van J. de Quelerij bij vernieuwing op gisteren avond herhaaldelijk heb afgevraagd of zij er bij volhardt niet van andere klompen van haar man te weten, ook of zij die niet heeft verbrand, of weggeworpen.
Waarop zij heeft verklaard volstrekt van geene andere klompen te weten, als die haren man heeft,en dat blijft volhouden.
Ook heb ik ter berigtgeving een paar nieuwe klompen medegebragt die zij verklaard heeft gekogt te hebben van Cornelis Blaase, hetwelk bij onderzoek is gebleken overeenkomstig de waarheid te zijn.
De Burgemeester
A:B:

Middelburg den 21 Augustus 1850
In voldoening aan den inhoud van UEA missive d.d. van gisteren heb ik de eer an UEd. hiernevens de aan den Heer Burgemeester alhier toegezonden stembriefjes te retourneren voorzien van het bij art 37 der wet van 4 Julij SB no 37 voorgeschreven zegel van onze stad.
De stads secretaris
Lantsheer

Dordrecht den 26 Augustus 1850
Ter voldoening aan Uwe missive van den 16 Augustus heb ik de eer UEA onder dankzegging voor de gedane betaling toe te zenden de voor voldaan geteekende nota van 6 maanden verplegingskosten van Lucas Hogerheijde in ons gesticht tot 28 Augustus 1850 à f.80-, terwijl aan den verderen inhoud eener opgemelde missive zal voldaan worden.
De Rentmeester van het Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht
Smits van Nieuerkerk

Arnemuiden 29 Augustus 1850
Aan de Commissie van Landbouw
Onderwerp: Keurstier
Wij hebben de eer hierbij aan UEG te doen toekomen nevensgevoegde aanvraag van den landman C. Oreel met verzoek deszelfs stier in die keuring te willen begrijpen.
De Burgemeester
A:B:

Arnemuiden den 18 September 1850
Aan den Heer Gouverneur
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren bij ons van den Controleur is ontvangen het door Uwe Excie executoir verklaarde kohier van de personele belasting no3.
Is afgekondigd etc
De Burgemeester
A.B.

Daarvan wordt publicatie gedaan.

Middelburg 10 September 1850

Directe Belastingen
Verevening van
Gemeente opcenten

De Directeur der directe belastingen in Zeeland
Besluit
Den Heer Burgemeester te Arnemuiden bij afschrift dezes uit te noodigen om voor zijne gemeente te min gekorte gelden ten bedrage van f.21,75 in den loop dezer maand tegen ontvangbewijs over te storten bij den ontvanger der directe belastingen te Arnemuiden
De Directeur voornoemd
Dit betreft o.a het aandeel in de ontheffingen wegens de pers. Belasting.

Middelburg 10 October 1850

Directe Belastingen
Opneming Patenten

De algemeene opneming der patenten volgens art.36 der wet in de maand november a.s. moetende plaats hebben, zoo heb ik de eer UEA te informeren de deurwaarder der directe belastingen G.J. Verschuuren alhier door mij is aangeschreven zulks te bewerkstelligen, met verzoek wel een beëedigd persoon te willen magtigen, om hem bij gezegde opneming te assisteren.
De Controleur
Weiler

Publicatie hiervan

Arnemuiden den 12 October
Aan den Heer Gouverneur
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat gisteren bij ons van den controleur is ontvangen het door Uwe Excie executoir verklaarde kohier van het patentregt voor het 2e kwart der loopende dienst etc
De Burgemeester
A.B.

Verzoek van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand vellen/ formulieren voor huwelijkssluiting en een vel voor het register van overlijden.
De Burgemeester
A.B.

Kosten huw. Formulieren f.4,07.

Arnemuiden den 19 October 1850
Aan de Heer Kolonel kommanderende het 6 Regiment te Nijmegen
Onderwerp: Aanvraag verlof aangaan huwelijk
Ik heb de eer hierbij aan UE te doen toekomen drie aanvragen tot het bekomen van consent tot het aangaan van een wettig huwelijk waarvan twee derzelve geen schuld bij hun Korps hebben nagelaten en de derde zijnde C: Grootjans volgens zijn zakboekje een saldo schuld van f. 3,64 welke hierbij gevoegd worden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 19 October 1850
Aan den Heer Kolonel kommanderende het 2e Reg. Inf. te Vlissingen
Onderwerp:Mededeeling Huwelijksvoltrekking
Ik heb de eer UEG te berigten dat op den 12 dezer maand alhier het huwelijk is voltrokken van den milicien Klaas de Nooijer met Maatje Marteijn waartoe betrekkelijk was het door UEG verleende verlof op den 17 September jl
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 19 October
Aan den Heer Griffier Slegt
Verzoek een suppl.register van huwelijksvoltrekking van 3 vellen inhoudende 8 à 10 Acten
De Burgemeester

Kosten na inzending f. 8.83.

Nijmegen den 31 October 1850
Naar aanleiding van Uwe missive van den 19 dezer hiernevens te zenden huwelijkspermissiën ten behoeve van de miliciens Grootjans C. de Nooijer C. en Blaasse R..behoorende tot het regiment onder mijne bevelen, met informatie dat de overgemaakte gelden ad f.3,64 in het te goed der rekening van den eerstgenoemden milicien zijn bijgeschreven.
De kolonel kommanderende het 6e Reg. Infanterie
Handtekening

Middelburg den 6 November 1850
Personeele Belasting

Bij paragraaf 3 van art. 38 der wet op de personeele belasting, voorgeschreven zijnde, het onderzoek en de verdere werkzaamheden, bedoeld bij paragraaf 2 van gezegd artikel , wegens den 5e en 6e grondslag in de maand November van elk dienstjaar moetende worden vernieuwd, zoo heb ik de eer UEd. te informeren zijn mij verder geene bedenkingen gerezen ten aanzien der aan giften van dienstboden en paarden en mitsdien eene speciale bijeenkomst van het collegie van zetters ten dien opzigte overbodig acht, mogt echter UEA niet van mijn gevoelen zijn en eene alsnog te beleggen vergadering raadzaam en nuttig achten, dan zal het mij aangenaam zijn, met dag en uur bekend te worden gemaakt, wanneer UEA de revisie voor deze grondslagen zoudt willen bewerkstelligen.
De Controleur
Weiler

Arnemuiden den 3 November 1850
Aaan Heeren GS van Zeeland
In voldoening aan UEGA besluit van den 2 Nov. J.l. heb ik de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene staat der gemaakte onkosten bij de onlangs plaatsgehad hebbende verkiezing zoo van de leden der 2e kamer der Staten Generaal als die der Prov. Staten omgeslagen over de drie gemeenten tot het in des kiesdistricts bevallende? en wel elk naar gelang van het getal kiezers.
Bij missive van B & W dezer stad in dato 8 october jl is gezamentlijk voorgedragen eene som van f.17,61 ½ dan onder deze kosten is ook begrepende bus en het materieel hetwelk elke Gemeente verpligt is voor zichzelf aan te schaffen zoodat die onkosten daarvan zijn afgetrokken..
Deze f.13,92 ½ is mitsdien alleen zoo voor eenige ververschingen gedurende de langdurige zittingen als voor band en lak, tot verzegelingder bus benoodigd zoodat van den aangevraagde f. 17,61 ½
Moet worden afgetrokken hetgeen in deze staat vermeld wordt te moeten gedragen worden door Kleverskerke f.2,90
En Nieuw en St. Joosland f.5,80
Te samen f.8,70
Etc.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 21 November 1850
Aan de Heer Burgemeester der Gemeente Kapelle
Onderwerp: Gedrag veldwachter
De veldwachter mijner gemeente Matthijs Glerum, mij heden te kennen gevende dat hij voornemens is naar de vacante plaats veldwachter van Kapelle te solliciteren , verzoekt mij daarbij tevens een bewijs van zijn doorgaans? gedrag ter uwer onderrigting en aanbeveeling mede te deelen hoezeer ik in deszelfs belang dit niet kan nalaten, zoo doet het mij leed ????????, alzoo ik in den volsten zin des woords moet betuigendat hij in alle opzigten gedurende zijn 5-jarig verblijf alhier zich steeds met allen vlijt in de uitoefening van zijne betrekking heeft toegelegd en dat door hem daarin noch koude of hitte heeft weerhouden zoodanig dat hij in het barste des winters op verzoek van eenige landlieden vier nachtwachten des weeks verrigte en niettegenstaande deze buitengewoone dienst zijne gewone dienst daardoor niet leed.
Hij is bovendien een ??? proper man ?????????????????; dan heeft zich nimmer door het gebruik van welken drank ook, buiten staat gesteld om aan zijne verpligting te verantwoorden.
Dat deze betuigoing overeenkomstig de waarheid is, kan door UEA Heeren gedelegeerden tot den veldwachtersdienst worden onderschreven en zal door hen worden bevestigd
Etc etc.
De Burgemeester
A.B.
Klad is slecht leesbaar !!

Arnemuiden den 2 December 1850
Aan den Heeren G &H Salomonson
Heden is van de vergadering van B &W door wevers klagten ingebragt dat zij tegenwoordig over het algemeen niet langer weven kunnen dat tot des avonds ten zeven uur, alzoo de olij die zij dagelijks krijgen zulks niet langer toelaat, alsmede dat zij wekelijks daarvoor betalen 15 cents,terwijl in de stad Middelburg niet meer dan 10 cent voor die tijd aan de wevers gekort worden.
Wij hebben deze zaak onderzocht en is ons te kennen gegevn,dat de olij door U.Ed. tegenwoordig aan 2 Bazen wordt gegeven en dat nu elk tracht daarvoor het meeste geld bij UEd. over te brengen en dit wel daarvoor als grootste oorzaak is te moeten voeren.
Dat wanneer zij in aanmerking nemen dat namelijk wekelijks van 140 wevers à 15 cent daarvoor betaald wordt f.21:- en men 4 à 5 week door elkander wel een vak doet voor dat dan nagenoegd f 95 – betaald wordt hetwelk slechts plusminus f.50: kan kosten, zij waarlijk toch wel zooveel olij kunnen verleend worden dat zij behoorlijk tot het sluitender fabriek voorzien kunnen worden.
Daar ik echter niet gelooven kan dat zulks met uwe kennis plaats vind, zoo ben ik zoo vrij UE daarvan mededeeling te doen, met vriendelijk verzoek de goedheid te hebben
1 om te willen zorgen dat de wevers dagelijks van zoveel olij voorzien worden,dat zij behoorlijk tot de bestemde tijd van sluiten kunnen blijven werken.
2dat aangezien de Olij hier nog goedkooper geleverd kan worden,dat van hun niets meer word ingehouden dan aan de wevers te Middelburg
3dat aan dezelve verlof worde gegeven dat zij des morgens 6 ½ uur met licht mogen beginnen, alzoo de op een duistere plaats niet voor des morgens 8 uur ruim aanvang kunnen nemen.
Het spreekt van zelfs dat zulks zoo in het voordeel van U.E. als van de stad zoude zijn, daar hierdoor een aantal stukjes meerder zoude gebracht kunnen worden
Het zal mij mitsdien zeer aangenaam zijn,dat deze zaak door UE. zal onderzocht worden terwijl voor zover UEd. deze mogt goedvinden, ik bereid ben bij dat onderzoek tegenwoordig te zijn en na verhoor van eenige wevers dit tot wederzijds genoegen zullen trachten uit de weg te ruimen
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 1 december 50
Aan den Heer Officier van Justitie
Dit stuk is volkomen onduidelijk en door kladschift onleesbaar.
Het gaat in ieder geval over het plotseling afgaan van een geweer.

Arnemuiden den 8 december 50
Aan den Heer Staatsraad Kommissaris van de Koning
Onderwerp: verbaal wegens plaats gehad hebbende ongelukken ?
Ik haast mij te Uwer kennis te brengen dat heden morgen een treffend ongeluk heeft plaatsgehad, door drie jongelingen,welke zich willende verlustigen in de Jagt,bij de door af te van het geweer de zoon van Jan Louis de Troije genaamd Adriaan oud 15 jaren,nadat hij het overgenomen had de monding tegen deszelfs borst afging waardoor hij dood ter aarde nederviel.
Ik heb van gezegde voorval onmiddellijk PB opgemaakt en hetzelve zich ter visum repertorium? van de stads heelmeester, aan de Heer Officier van Justitie ingezonden,ten einde ZEA naar bevind van zaken zoude kunnen handelen.
De Burgemeester
A.B.

Heden den 8 December 50
Compareerde voor B & W den Heer J.O stads Heelmeester-verloskundige alhier
Dewelke opmijne requisitie onder eedeop het Heelkundig onderzoek het lijk van Adriaan de Troije oud 15 jaar zoon van J.L. de Troije landbouwer in deze gemeente woonachtig en wij daarvan al die inlichting te zullen mededeelen dien hij naar bevind van zaken wel te te wete komen,zonder hierbij in eenig opzigt de waarheid te zullen achterhouden.
Dat hij zich bereid heeft verklaard de navolgende eed in bevoegde handen heeft gelegd.
Zoo waarlijk
Van al hetwelk door mij dit verbaal als waarheid volgens de Eed bij de aanvaarding gedaan is opgezonden??? en na gedane voorlezing door mij en de Heeren geteekend opdat .... Verder onleesbaar

Heden den 8 December 1850
Heb ik Burgemeester der stad Arnemuiden des morgens kwart voor 11 uur uit de kerk komende vernomen dat de zoon van Jan Louis de Troije dood gevonden is. Op welk berigt ik mij onmiddellijk naar Landerij? heb begeven, en aldus dien jongeling in oogenschouw genomen.
Onmiddellijk is de stadsheelmeester gerequireerd ten einde daarvan het repertorium/bevind van zaken op te maken..
Na dat onderzoek is gebleken dat zij Adriaan en Aart van den Wale dezen morgen ten 9 ½ ure zich begeven heeft naar het poldertje van zije J.L. de Troije vader ten einde zich te verlustigen in den jagt, dat zij op weg hierin nog als kinderen door zekeren Corels Molhoek wonende in de ???der? (Bastiaan)Langepolder gemArnemuiden, die verlaat
Dit Verbaal is door knoei-klad en onduidelijke omschrijving bijna niet leesbaar!!

Middelburg den 7e December 1850
Ik heb de eer UEA te ver zoeken de kadastrale kaarten en registers Uwer stad aan mij te willen toezenden ten einde de plaats gehad hebbende veranderingen over het boekjaar 1850 te doen bijwerken.
DeBewaarder van de Hijpotheken en het Kadaster.
Handtekening

Arnemuiden den 19e december 1850
Aan den Heer Griffier der Staten
Ik heb de eer UEG te verzoeken mij alsnog te willen doen toekomen een suppletoir register op dat van overlijden groot 1 vel
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 20 December 1850
In antwoord op UEd: schrijven van 2e December ? laten wij dienen dat het onze begeerte is dat de wevers zooveel olij bekomen om tot 8 ure s avonds te werken.
Het schijnt ons dat de mindere stand in UEd gemeente zeer goed op de hoogte van het belastingstelsel wordt gehouden; en inderdaad wordt te Middelbur stedelijke belasting voor olie betaald,doch geeft de regering van deze stad eene bijdrage tot dat verlies ?? verwarming t.b.v. de fabrijks arbeiders , waarom men slechts noodig heeft 10 cent te betalen.
Het doet ons inderdaad genoegen dat UEA college de moeite heeft gedaan de zaak in kwestie te onderzoeken; en daartoe spreken wij onze tevredenheid uit.Etc Etc.

Arnemuiden de 27 December 50
Aan de Heer Griffier der Staten
Verzoek om suppletoir register van overlijden.
De Burgemeester
A.B.

Dat wordt op 30 december 1850 geleverd.

J:H: Harthoorn , bode bij het bestuur der Gemeente Arnemuiden wil bnoemd worden tot veeschatter

Arnemuiden 5 December 49
Onder terugzending van het adres van de Bode Harthoorn verzoekende om te worden benoemd als schatter van het vee voor het kantoor Arnemuiden misgaders het daarop uitgebragt raport van den ontv. der directe belasting etc, heb ik de eer UEG te melden dat bij het bestuur voor zoover zij zulks vereenigd met die van stadsbode kan vervullen, geene bedenking bestaan tegen de eventuele benoeming van dat ?? tot den door hem verlangd wordende betrekking
De Burgemeester
A.B.

Vrijdag den 21e December 1849
Is goedgevonden
Weder te benoemen te rekenen van den 2e Januarij 1850 tot de onbezoldigde betrekking van Lid van den Stedelijken Raad van Arnemuiden
Gilles Kesteloo en
Antheunis Boogert

Het aandeel van de stadArnemuiden in de onkosten van de Rustende Schutterij bedraagt f. 19, 52 van de f.245.

Extract register van Besluiten B & W van Middelburg
Den 4 Januarij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 4,70

Periode 7 t/m 13 Januarij 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 8 Januarij 1850
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De f. Burgemeester
J.v.d.W

Het E.A Bestuur te Arnemuiden
De ondergeteekende verwittigt UEA weder overeenkomstig wettelijke bepaling dat er door hem in het laatste verloopen ¼ jaar niet is gevaccineerd geworden wordende door niemand hiertoe aangezocht
J. Noom
Arnemuiden den 5 Januarij 1850

Arnemuiden den 7 Januarij 1850
Ik heb de eer ter kennis van UEA te brengen dat door mij in het verloopenen 4e kwartaal 1849 geene vaccinatiën zijn verrigt noch voorwerpen aan kinderziekte behandeld.
J. Oversluijs

Middelburg den 5 Januarij 1850
Onderwerp: Register en staat volkstelling
Bij een onderzoek van het hoofdelijk invulling register en staat model A der tienjarige volkstelling is gebleken
1 dat de tijdelijk afwezigen op die stukken alleen in de kolom van aanmerkingen zijn aangewezen terwijl zij respectivelijk in de kolommen 16 en 17 en 10 en 11 hadden behooren te worden aangeduid
2 dat het getal der in de gemeente op den 19 November jl aanwezige personen volgens het hoofdelijk invulling register ( kolommen 5 en 6 ) beliep 609 van het mannelijk en 681 van het vrouwelijk geslacht, terwijl bij zamentrekking der onderdeelen van het rubriek verblijf (kolommen 10-17) het getal van 608 mannen en 682 vrouwen wordt verkregen
Etc
De Gouverneur van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 21 Januarij 1850
Aan den HeerGouverneur
Wij hebben de eer hierbij verbeterd aan Uwe Excie te doen toekomen het hoofdelijk invullingsregister met den Staat A der tienjarige volkstelling in deze Gemeente met mededeeling aangezien dat bij een ????? der staat ruimte het niets? meer kan plaatshebben dit ingevolge Uwe Excie circulaire van den 14 dezer maand totaal ???? is verzameld op het laatste blad van UE register
Verder niet leesbaar door slecht handschrift!!

Arnemuiden den 9 Januarij 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer uwe Excie te kennen te geven dat in deze Gemeente een aanhoudend toezicht wordt gehouden op de wering der Bedelarij en dat in de laatste 3 maanden van het afgeloopenen jaar, geene bedelende personen zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden
De Burgemeester
J.v.d. W

Idem
Idem
Onderwerp: Staat bevolking
Hiernevens hebben wij de eer Uwe Excie te doen toekomen de staten 1 t/m 6 mitsgaders de tabel no 7 alle betrekking hebbende tot de bevolking dezer gemeente en gevorderd bij uwe Excie circulaire van den 8 Januarij 1840 opgemaakt zooals die was op den 31 December 1849
De Burgemeester
J.v.d.W

Opneming van het Kantoor van den Plaatselijken Ontvanger
In kas begin Januarij 1850 totaal f.192,07 ½

Arnemuiden den 9 Januarij 1850
Idem Onderwerp: Vaccine
Er hebben de laatste 4 maandnen geen vaccinatiën plaatsgevonden en er waren ook geen voorwerpen van kinderziekte

Idem
Idem
Onderwerp: Landverhuizers: er waren laatste kwartaal geen landverhuizers

Idem
Idem
Onderwerp: Verbaal Stedelijke kas
Hiernevens hebben wij de eer aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van het verbaal der stedelijke kas volgens de verordeningen.
De Burgemeester
J.v.d.W

Middelburg, Januarij 1850
Ik heb de eer UEA hiernevens even als bij vorige jaren 3 exemplaren van het Elfde Stukje der Voorstellen en mededeelingen der Commissie van Landbouw aan te bieden met beleefd verzoek om dezelve op de gewonen wijze onder de landlieden Uwer Gemeente ter lezing te willen rondzenden.
De president der Commissie van Landbouw in Zeeland
Vis

Arnemuiden den 18 Januarij 50
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer UEGA hierbij te doen toekomen de staat houdende aanvraag tot de beschikking op den post van onvoorziene uitgaven over het 4e kwartaal van 1849

Arnemuiden 11 Januarij 50
Aan den Heere Gouverneur
Onderwerp: Trekdieren & voertuigen
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 29 Octobe 129 PB 127 hebben wij de eer Uwe Excie te doen toekomen de vierjarige staat van het aantal trekdieren en voertuigen op den 1e dezer maand alhier aanwezig welke staat met de meeste naauwkeurigheid door ons is opgemaakt.
De burgemeester
J.v.d.W

39 paarden geen ossen 28 wagens 1 kar 12 stortkarren/ speelwagens

Extract uit het register van besluiten van B & W van Middelburg
Den 11 Januarij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 4,70
Periode 14 t/m 20 Januarij 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 17 Januarij 50
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Volkstelling
Wij haasten ons Uwe Excie door deze mededeeling te doen dat de bevolking op den 1e november 1849 bedroeg 1290 zielen en zulks overeenkomstig Uwe Excie circulaire van den 14 dezer maand PB 10 heden ontvangen
De Burgemeester
J.v.d.W.

NADERE BEPALINGEN OMTRENT DEN IJK
VAN OUD VAATWERK
Zie verder het origineel

Daarvan wordt publicatie gedaan

Middelburg den 17 Januarij 1850
Onderwerp: Legalisatie van handtekeningen bij overschrijving van kapitalen
Etc

Extract register van besluiten van B & W van Middelburg
Den 18 Januarij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,70
Rogge 4,80
Periode 21 t/m 27 Januarij 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

De Staatsraad,Gouverneur van de Provincie Zeeland
Gezien de missives van Zijne ExcieMinister van Bi Z van den 12 en 13 dezer maand no 25 daarbij respectivelijk aan hem Staatsraad Gouverneur ter uitvoering toezendende extract uit ZM besluit
1 van den 10 dezer? Maand houdende benoeming van A. Boogert, tot Burgemeester van de stad Arnemuiden c.a. enz.
Gelet op het bepaalde bij het reglement op het bestuur te platten lande in dit gewest
Besluit
1 de voorschreven benoemingenen wederbenoemingen zullen voor zooveel ieder betreft worden gebragt ter kennis van enz. en van Burgemeesters en wethouders of Assessoren van de belanghebbende steden en gemeenten tot informatie
3 de nieuw benoemde Burgemeesters worden tevens verwittigd dat zij na hunne acten van aanstelling te hebben geligt zich van die acten voorzien ter aflegging van den gevordenden eed, zullen behooren te vervoegen te weten
Die van Arnemuiden op een der volgende donderdagen des middags ten twaalf uur bij den Staatsraad Gouverneur
Burgemeesters en Wethouders of Assessoren der belanghebbende steden en gemeenten worden wijders onder mededeeling voor zooveel ieder betreft van de bij het 3e punt genomene beschikking voor zover die beschikking hun aangaat uitgenoodigd om van de onderwerpelijke benoemingen of wederbenoemingen aan den stedelijken of gemeenteraad, en bij publicatie aan de ingezetenen kennis te geven.
Extracten dezer zullen voor zooveel ieder aangaat worden gezonden aan de belanghebbenden autoriteiten en personen tot uitvoering en narigt.
Middelburg den 19 Januarij 1850
De Staatsraad Gouverneur
Van Vredenburch

Publicatie wordt daarvan gedaan

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 25 Januarij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,70
Rogge 4,80
Periode 28 Januarij t/m 4 Februarij 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 29 Januarij 50
Aan de Commissie van landbouw
Onderwerp: Keuring stier
Wij hebben de eer hierbij aan UEd. te doen toekomen eene aanvraag van C. Oreel houdende verzoek dat de dezelver hengst in de ophanden zijnde keuring mag worden begrepen.
De Burgemeester
J.v.d.W

Middelburg den 27e Januarij 1850
Onderwerp: Kennisgeving regeling der werkzaamheden eerste zitting
De eerste zitting van de Militieraad op dinsdag 12 Februarij 1850 des morgens half tien in de Abtdij te Middelburg voor de vrijwilligers casu quo en de voor 1 jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen en de bewijzen hunner vrijstelling van de ligtingen van 1846 t/m 1849 etc.
De Militie-Commissaris in Zeeland
Handtekening.

Arnemuiden 1 Februarij 1850
Aan den HeerGouverneur van Zeeland
Onderwerp: Zetting brood
Wij hebben de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekeomen de staat van de zetting van het brood zooals die gedurende de maand Januarij jl naar opgaaf der marktprijzen is geregeld geworden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 1 februarij 50
Aan Z:E: de minister van Koloniën te ’s Gravenhage
Onderwerp: certificaat van oorsprong
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen vier certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze gemeente gefabriceerde stukjes calicots in de fabrijk van den heeren G & H Salomonson en welke goederen voor rekening der Nederlandsche Handelmaatschappij naar de Oostindiën worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afnemers zijn.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 1 Februarij 50
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Staat handteekening
Door de benoeming van de Heer A.Boogert tot Burgemeester dezer stad, achten wij ons verpligt nevensgaande staten van handteekening tot de afgifte van de attestesten voor de Nat. Militie in plaats van die reeds bij de missive van den 21 December jl te doen vervangen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 5 Februarij 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: opgaaf van personen ter vervulling eene vacature bij den Raad A. Boogert tot Burgemeester dezer stad, en vacature bij dien vergadering ontstaan zijnde, zoo hebben wij de eer ter vervulling dier betrekkingaan UEGA op te geven de personenvan F. van Eenennaam en J. Noom, met bijvoeging eener staat van renseignementen der opgegevene personen.
Wij kunnen UEGA daarbij dezen te kennen geven dat gemelde personen al de vereischten bezitten bij art 3 van het reglement op het ??? ten platten lande en in geene der termen van uitsluiting verkeeren bij de art. 6 en 8 van gezegd reglement voorschreven, terwijl hoezeer beide personen genoegzame geschiktheid voor die betrekking hebben,wij eerstgemelde de voorkeur boven laatst gemelde mede te geven .
De Burgemeester
A.B.

Van Eenennaam Francois 53 jaar Arnemuiden Hervormd Arnemuiden 12 kinderen Broodbakker Reeds bekleedde ambten en daaraan verbonden inkomsten :geen In Verwantschap???? Onleesbaar aan de voorgedragen personen
Noom Jan 32 jaar St. Maatensdijk Hervormd Anemuiden Geen kinderen Heelmeester geen/geen.
Aldus opgemaakt te Arnemuiden
Februarij 1850
De Burgemeester
A.B.

Extract Register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 1 Februarij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 7,70
Rogge 4,80
Periode 4 t/m 10 Februarij 1850
Extract
Lantsheer, secretaris

Uivoering van het reglement tot uitroeiing van rupsennesten in bomen en struiken op het platteland en ook in de stad. Etc

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 25 Januarij 1850
Is goedgevonden
Uit de daarvoor bij de algemeene provinciale begrooting van 1849 beschikbaar gestelde fondsen aan de na te noemen Gemeenten voor tegemoetkoming in de verplegingskosten enz. van bedelaars over 1849 een subsidie toe te kennen te weten
Aan deGemeenet Arnemuiden f.111,51 enz
Ter invordering aan de Arr. Betaalmeester te Middelburg
Etc etc
De Griffier
Slegt

Middelburg den 7 Februarij 1850
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad wordt op last dier Administratie sedert den 1 dezer geneeskundige hulp verleed aan Maatje de Gruijter wed. Kraamer
Is onvermogend
Bij erkenning van armlastigheid zal binnen den bepaalden tijd de declaratie der kosten aan UEA worden toegezonden.
B &W der stad Middelburg
Lansheer secretaris

Middelburg den 8 Februarij 1850
Onderwerp: Toezending Declaratie
Hierbij: declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad groot f,7,80/61,00/1,05 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van C. Le Mahieu wed.; Lambertus Stelte en Pieter Poppe
Gaarne binnen den tijd van drie maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o
Lantsheer secretaris

Een PUBLICATIE van B & W ter gelegenheid van de Eerste Zitting ( zie boven)

Extract Register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 8 Februarij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,70
Rogge 4,80
Periode 15 t/m 17 Februarij 1850
Extract etc
Lantsheer , secretaris

PUBLICATIE

Hoofdelijke Omslag 1850
Begrooting f.566,33
1e klasse f.18,00
2e klasse f.14,20
3e klasse f.11,10
4eklasse f.10,50 Pieter Kwekkeboom
5e klasse f. 8,45
6e klasse f.6,00
7eklasse f.5,60
De 10e of laagste klasse f.0,60

Arnemuiden 15 Februarij 50
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Aanvraag onvoorziene uitgaven
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een extract uit de notulen van den raad, houdende aanvraag om te mogen beschikken over eene som van f.32,00 op de post van onvoorziene uitgaven en zulks voor belooning van het werk der derde tienjarige volkstelling met verzoek daarvoor aan ons de noodige autorisatie te verleenen
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 11 Februarij 1850
Onderwerp: vacante raadsplaats
Uit uwe missive van den 5 dezer maand no 71 waarbij aan Heeren GS dezer Provincie is toegezonden eene opgave van twee kandidaten ter vervulling der vacatures bij den raad uwer stad ontstaan door de benoeming van het lid A.Boogert tot Burgemeester blijkt niet of de raad omtrent die kandidaten is gehoord.
Dit zal nog moeten geschieden, zoo zulks niet heeft plaatsgehad en in allen gevalle zal van des raads gevoelen omtrent de opgegevene personen nader rapport moeten worden gedaan.
Onder mededeeling der vorenstaande opmerking heb ik de eer wijders nog aan UE te kennen te geven dat de opgaven als waarvan hier de rede is volgens mijn opgemeld niet door uw Kollegie maar door den Burgemeester alleen behooren geschieden en dat ik daarom ook de bij deze verlangde nadere mededeeling van Zijn Ed, zal tegemoet zie.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 15 Februarij 50
Aan den Heer Gouverneur
In voldoeningaan Uwe Excie missive van den 11dezer maand heb ik de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat de opgaaf van de twee personen voor de benoeming van een lid van den Raad heeft plaats gehad naar daaromtrent vooraf de Stedelijke raad gehoord te hebben, met wiens goedkeuring die opgaaf alzoo heeft plaats gehad, daartegen de benoeming dier personen bij hem volstrekt geene bedenking bestaat.
De Burgemeester
A. Boogert

Middelburg den 11 Februarij 1850
Onderwerp: Verschuldigde kosten aan de Maatschappij van Weldadigheid
Ik heb de eer UEA bij deze te informerem dat het vermoedelijke bedrag der door Uwe stad voor het jaar 1849 aan de Maatschappij van Weldadigheid verschuldigd wegens verplegingskosten van Bedelaars bedraagt f.103,76 en dat de betaling daarvan ten behoeve van uwe stad uit deszelfs aandeel in de algemeene plaatselijke belastingen is bewerkstelligd om met dezelve op den voet mijner circulaire van den 30 Januarij 1833.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 13 Februarij 1859
Het Hoofdbestuur verlangt ter opvolging van een bij de laatstgehoudene Algemeene Vergadering genomen besluit evenals zulks in het jaar 1844 heeft plaats gehad Attestatiën de vita van alle deelgerechtigden in het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst.
Daartoe aangeschreven zijnde neemt deze Commissie de vrijheid UEA te verzoeken aan het bestuur dezer stad te willen toezenden twee attestatiën de vita ten blijke dat de daarbij bedoelde persoonen nog werkelijk in leven zijn als van:
Adriana Dingemans
Wed. Hendrik Buster
Die wel is hertrouwt maar aan wie nog 3 jaar? gratificatie zal worden uitbetaald
En van
Petronelle Buster hare dochter
Voor de eenvormigheid voegen wij bij deze 1 der Attestatiën van deelgerechtigden door het Stedelijk bestuur alhier ter griffie opgemaakt met verzoek deten uwentdaarna te willen doen inrigten.
De Districtscommissie
De Stoppelaar

Arnemuiden 15Februarij 1850
Aan de Districtscommissie van het Fonds
Ter voldoening aan U.E. verzoek vervat in uwe missive van den 13 dezer maand, hebben wij de eer hierbij de daarin bedoelde attestatiën de vita van de wed. Buster en hare dochter te doen toekomen ingerigt naar het daarbij gezonden model dat U.E.hiernevens terug bekomt
De Burgemeester
A.B.

Extract uit het register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 15 Februarij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 4,60
Periode 18 t/m 24 Februarij 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 19 Februarij 1950
Aan den Heer Bewaarder van het kadaster & hijpotheken
Onderwerp: kadaster
In voldoening aan de circulaire van den Heere Staatsraad Gouverneur van 15 Mei 1844, hebben wij de eer UEG te berigten dat gedurende den jare 1849 geene verandering door stichting of bijbouwing in deze gemeente heeft plaats gehad, welke eene meetkundige opmeting vereischen
De Burgemeester
A.B.

Goes den18 Februarij 1850
Onderwerp: Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA hier nevens te geworden de declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopen jaar voor rekening UEA gemeente verstrekte Alimentatie aan
M.J.Le Mahieu ten bedrage van f.15,40
Met vriendelijk verzoek, om de restitutie van deze voorschotten met alle convebablen spoed, wel te willen bevorderen etc
B & W der stad Goes
Handtekening

Oost en West Souburg 16 Februarij 1850
Onderwerp:Armwezen
Wij hebben de eer bij deze aan UEA te doen toekomen eene declaratie van het Hervormd Diakonie Armbestuur dezer Gemeente ten laste van dat binnen Uwe stad, ten bedrage van f.16,28 wegens verplegingskosten enz. van de beide kinderen van Matje van Maldegem van welke het eene op den 30e augustus jl is overleden en het andere sedert de maand september jl door de moeder zelven wordt verpleegd UEA verzoekende wel uwe tusschenkomst te willen aanwenden opdat de voldoening dezer declaratie spoedig plaats hebben.
B &W van Oost en West Souburg
Paspoort van Grijpskerke

Arnemuiden, 26 Februarij 50
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Collecte noodlijdenden Watersnood
In voldoening aan uwe Excie besluit van den 19 Febr.dezer maand PB no 27 hebben wij de eer UEA te berigten dat de collecte voor de noodlijdenden op gisteren alhier heeft plaatsgehad heeft opgebragt de som van f.4,15.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 21 Februarij 1850
Aan den Heer Predikant
ZijneMajesteit onzen geeerbiedigden Koning heeft bij hoogstdeszelfs besluit van den 17 dezer maand gelieven te bepalen dat door gansch Nederland ten behoeve van de noodlijdende door den jongsten watersnood in onderscheidene Provinciën des Rijks een collecte zal gedaan worden op Zaturdag, Zon & maandag den 25,26 en 27 dezer maand.
Deze collecte in deze Gemeente zullende plaats hebben op maandag den 27 dezer maand, verzoeken wij UE van de predikstoel op de eerstkomende Zondag de ingezetenen tot ruime giften te willen opwekken.
De Burgemeester
A.B.

PUBLICATIE hiervan wordt gedaan.

Middelburg den 13e Februarij 1850
Onderwerp tweede en derde zitting Militie-raad
Voor het 1e district de tweede zitting op 28 maart voor loteligen die meenen vrijstelling te hebben
De 3e zitting op den 11e April 1850: lotelingen welke nummers willen wisselen of remplaceeren.
De Militie-Commissaris in Zeeland
Van der Meij

PUBLICATIE wordt hiervan gedaan.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 22 Februarij1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 4,60
Periode 25 februarij t/m 3 Maart 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 23 Februarij 1850
Aan den Minister van Koloniën
Onderwerp: Certificaat van oorsprong
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen drie certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze gemeente gefabriceerde stukjes calicots in de fabrijken van de Heeren G. & H Salomonson welke goederen voor rekening van de Nederlandsche Handel maatschappij naar de Oostindiën worden verzonden en mitsdien deze van de eigenlijke afzenders zijn.
De Burgemeester
A. Boogert

Middelburg den 22 Februarij 1850
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 11 dezer aan
Adriana Toupet
Welke zich buiten staat bevond om daarin zelf te kunnen voorzien, van wege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt
Begraafnis kosten voor haar kind
Kosten f.2,90
Zij is in uwe gemeente armlastig.
Zonder bezwaren daartegen, gelieve de declaratie binnen 3 maanden te voldoen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.

M. F. Lantsheer

Arnemuiden 27e Februarij 1850
Het diaconie Armbestuur der Hervormde gemeente meent met den meesten eerbied ter kennisse der stedelijke regering te moeten brengen,dat er ten behoeve van verpleging en geneeskundige behandeling benevens begraveniskosten der kinderen van Maatje Maldegem eene rekening is ingekomen groot f.16,28 tot welke gedeeltelijke vervulling hetzelve eerbiedig verzoekt de overschietende penningen van het persentloon des ontvangers te mogen gebruiken ad f.10,75 en het overige der rekening op het jaar 150 te stellen.
Het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J. Joosse pres. diaken

Arnemuiden
Overschrijving part
Wij hebben de eer UEA te berigten dat gij U voor gemagtigd kunt houden om de overschietende penningen van het salaris van den overleden ontvanger voor zoover die toereikend zullen bevonden worden kunt gebruiken voor de voldoening der declaratie van M. van Maldegem groot f.16,28 terwijl het tekort alsdan gevonden zal worden in de begrooting van 1850.
De Burgemeester
A.B.

Staat der bevolking van Arnemuiden
Totaal 1292. Mannen 610 vrouwen 682.

Arnemuiden den 4e maart 1850
Aan den Heer Gouverneur
In voldoening aan uwe Excie circulaire van 23 febr. jl hebben wij de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen de gevorderde staat der bevolking etc.
De burgemeester
A.B.

Arnemuiden 1 maart 1850
Onderwerp staat veestapel
46 paarden; 218 runderen; 17 schapen; 2 lammeren; 24 varkens

Namen houders van vee
J. du TroijeWed. Harthoorn
J. Meerman
L.van Eenennaam
J. Schets
A.L. Koets
J.Schoonenboom
Wed. Crucq
W. Baas
C.V. Eenennaam
L.de Rijke
C. Oreel
L. Filius
A. Boogert
M. Rooze
W. DuTrooij

Arnemuiden den 1e Maart 1850
Aan De Heere Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Inzenden Register JJ
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te retourneren het Register J.J. waarin sedert de vorige drie maanden geene verandering is voorgevallen en op het gedrag van de daarin vermelde miliciens geene aanmerking ons zijn voorgekomen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 1 Maart 1850
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Zetting van het brood
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de zetting van het brood zooals die gedurende de maand februarij alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 27 Februarij 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Opbrengst Landbouw
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 24 Febr. 1843 hebben wij de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen de staat bevattende de opbrengst der bezaaid geweest zijnde bunders bouwland in deze gemeente gedurende 1849, zooals zulks door de landlieden bij de gedane opneming is medegedeeld geworden
De Burgemeester
A.B.

Boonen:Duiven, witte en Groene
Erwten witte of gele graauwe
Boekweit
Aardappels
Vlas, Lijnzaad
Meekrap
Moesland
Gronden tot Kunstweiden aangelegd:Klaver Wikke Luzerne Mangelwortelen
Voedergewassen Wortels Peeën Turnijn?
Haver
Gerst Rogge en Tarwe
Veel tarwe en koolzaad en paardeboonen
Worden genoemd

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 1 Maart 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 4,60
Periode 4 t/m 10 Maart 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 4e Maart
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Kohier Hoofdelijke Omslag
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen het door den Raad dezer stad opgemaakte kohier van de hoofdelijke omslag dezer gemeente voor den loopende jaren met bijvoeging der recapitulatie staat in duplo waarvoor op den 2 dezer maand van 2 tot 4 uur is zitting gehouden,tot het aanthooren der klagten welke daartegen mogten inkomen, doch waarvoor zich niemand heeft aangemeld en alzoo UEGA eerbiedig verzoeken zooals dat kohier is opgemaakt hetzelve te willen goedkeuren
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 5e Maart 1850
Het diaconie-Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt bij dezen met den meesten eerbied de vrijheid der stedelijke regering toe te zenden de ingevulde tabel der huiszittende armen benevens de suppletoire tabel der armen scholen en wanneer hetzelve vergundt wordt in eene beschouwing van het armwezen alhier te mogen treden en eenige aanmerkingen over hetzelve ter neder te stellen , dan gewis mag zij de stedelijke regering wijzen op de geringe bedeeling die hier aan oude afgeleefde en het niets meer geschikte armen kan toegekend worden; de oorzaken daarvan opsporende meent hetzelve met voorbijgaan van anderen waarover het liefst het stilzwijgen wil bewaren gelegen te zijn in de geringe zelver inkomsten der visscherij die vooral in het jaar 1849 haren nadeeligen invloed op alle middelen van het bestaan alhier heeft uitgeoefend, daarbij mag tevens niet verzwegen worden, hoe de uitgaven die het armbestuur doen moet,daar nieuw aan komende weezen steeds vermeerderd worden, zoodat hier als eene heilzame en weldadige instelling mag genoemd worden de oprigting van een huis waar alle weezen te zamen verplegd kunnen worden en waardoor veel geld gespaard zoude kunnen worden, en de weezen en armen beter bedeeld en behandeld zouden kunnen worden, maar tot welker oprigting de noodige fondsen ontbreken.
Het diaconie Armbestuur der hervormde Gemeente van Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres.
J.Joosse pres. Diaken

Specifieke opgave houdende anwijzing der onderscheidene posten van Ontvang en Uitgaaf voorkomende in de table der huiszittende armen en derzelver toelichting
Loon van den ontvanger f.27,25
Vooral kosten van voedsel, kleding, begraveniskosten , onderwijs, kosten van behandeling door de geneesheer en medicijnen
Totaal f.1784,48

Ontvangst 4 legaten : f.37,98
Collecten en giften f.470,85
Subsidie uit de gemeente f. 1276

Huiszittende Armen
Getal der behoeftigen : 23 uitbesteed en bedeeld 15.
In de loop van het dinstjaar slechts eens of meermalen tijdelijk bedeeld : 250
Totaal : 388

Suppletoire tabel der Armenscholen
Gemeente-scholen: 1
Bedrag voor behoeftige leerlingen betaalde schoolgelden : f.20

Arnemuiden 12 Maart 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Staat en tabellen 1849
In voldoening aan UEGA besluit van den 18 Jan: jl hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de staat van de Huzittende Armen etc etc.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 6 Maart 1850
Onderwerp: Onderstands domicilie bedelaars
Ik heb de eer UEA iernevens te doen toekomen twee nota’s van inlichtingen betrekkelijk de personen van Lieven Klaassen de Gruiter en Jacob Smid, die ter zake van bedelarij zijn veroordeeld om naar de bedelaarsgestichten te worden overgebragt, ten welke einde zij in het Provinciaal depot van bedelaars te Middelburg zijun opgenomen.
Genoemde personen schijnen blijkens de voorschr: nota ’s van inlichtingen in uwe stad onderstands domicilie te bezitten. Verzoek om erkenning daarvan etc
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 7 maart 1850
Onderstands domicilie wordt door Arnemuiden erkend.
De Burgemeester
A.B.

Extract uit het register van besluiten van B & W van Middelburg
Dn 7 maart 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,39
Rogge 4,60
Periode 11 t/m 17 maart 1850
Extract etc
Lantsheer , secretaris

Seinlichten op Stoombooten
Bovenstaande publicatie is op heden den 13 Maart 1850 van het stadhuis gedaan en is voorts daarvan een exemplaar aangeplakt ter plaats naar zulks gebruikelijk is.
B & W
A: Boogert
t.o van dezelve
Baars

Middelburg den 6e maart 1850
Onderwerp: Mandaat wegens de algemeene Plaatselijke belasting dienst 1849
Ik heb de eer UE.hiernevens te doen toekomen een Mandaat van betaling op het Arr.-betaalmeester te Middelburg ten uwen behoeve groot f.224,81 ½ en zulks wegens het aandeel uwer gemeente in de opbrengst der Alg. Plaatselijke belastingen over de dienst 1849
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Publicatie Zon & feestdagen
Deze is niet in klad aanwezig.
Wij verwijzen U naar vorige publicaties te vinden op de website Arnehistorie.

Middelburg den 12 Maart 1850
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.
De secretaris der Commissie van Landbouw in Zeeland
Vis

Extract register besluiten B& W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe F. 7,20
Rogge 4,60
Periode 18 t/m 24 maart 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 18 maart 1850
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 cents
Idem 10 oncen 16 cents
Idem 15 oncen 24 cents
Idem 20 oncen 32 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.

Middelburg den 18e Maart
Onderwerp:Wijziging 2e en 3e Zitting Militie-Raad
1e Militie-kanton: 28 Maart tweede zitting des middags 1 uur
16 april 3e zitting
Etc
De Militie- Commissais in Zeeland
Van der Meij

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Maandag den 18 maart 1850
Wat de hoofdelijke kohieren betreft
Is goedgevonden
Deze goed te keurenen vergezeld van een der ingezondene recapitulatie Staten aan B & W der betrokken stad terug te zenden.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Slegt

Extract register Besluiten B& W van Middelburg
Den 22 Maart 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,20
Rogge 4,60
Extract etc
Lantsheer secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland t.b.v de onvoorziene uitgaven.

De Griffier der Staten
Slegt

Staat van aanvragen tot bekoming van autorisatie om op het fonds van Onvoorziene uitgaven te mogen disponeren, gedaan door het Plaatselijk bestuur van Arnemuiden
Betreft buitengewone uitgaven zo t.g.v. de 10-jarige volkstelling;de buitengewone herstelling aan de keetweg en de dijk aan de Molenpolder.

Middelburg den 21 maart 1850
Ten bewijze van de door uwe stad tot Provinciale Griffie overgebragte gelden wegens onderhoudskosten van bedelaars in het bedelaarswerkhuis te Middelburg, heb ik de eer aan UEd. hiernevens te doen toekomen eene door mij gecertificeerden staat, welk stuk voor zoo ver voor die gelden niet bereids een bewijs van ontvang mogt zijn afgegeven als bijlage zal kunnen strekkenvan de gequiteerde ordonnantie van betaling welke ter zake van die voldoening bij de rekening van uwe stad zal worden overlegd.
De Griffier der Staten van Zeeland
Slegt

Middelburg den 28 Maart 1850
Onderwerp: beweiding en Afmaaijing wegen
Gaarne opgaaf van daarvoor aangewezen personen die in de termen daarvoor te worden begunstigd en de voor uwe plaats verdeeling der wegen met opgaaf van de namen.
De Centrale Directie van Walcheren
Sprenger

Arnemuiden 10 April 50
Aan de Centrale Directie van Walcheren.
Samengevat: de situatie is volkomen gelijk aan die van het vorige jaar.
Etc
De Burgemeester
A.B.

Jacobus Meulmeester: tengevolge diens vorige jaren mislukte aardappeloogst blijft denzelven in hulpbehoevende omstandigheden. 3, 4 en 9
De wedGoverse verkeert onder dezelfde omstandigheden als vorig jaar 5 en 7
Jan Tramper ook nog steeds hulpbehoevend en heef krachtige ondersteuning nodig.

Extract register besluiten van B & W van Middelburg.
Den 29 Maart 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 4,60
Periode 1 t/m 7 April 1850
Extract enz
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 2 April 1850
Aan den heer Gouverneur
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der broodzetting zooals die in de maand Maart jl alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
A: Boogert

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 29 Maart 1850
Is goedgevonden
Te benoemen tot de onbezoldigde betrekking van Lid van den Raad der Gemeente
Francois van Eenennaam in plaats van A. Boogert tot Burgemeester benoemd, die met het jaar 1856 zou hebben moeten aftreden.
Etc De Griffier der Staten
Slegt

Bekendmaking van bovengenoemde mutatie

Arnemuiden den 6 April 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp:oefening Brandspuit
De oefening der brandspuit dezer gemeente op dingsdag den 2 dezer maand plaats gehad hebbende , zoo hebben wij de eer een afschrift van het daarvan opgemaakt proces verbaal bijdeze aan uwe Excie te doen toekomen, met mededeeling dat de voldoening der kosten vor de vernieuwing van twee zuigers nader uit de onvoorziene uitgaven aan HEGA zal worden ingezonden.
De Burgemeester
A.B.

Heden den 2 April 1850
Is overeenkomstig het bepaalde vervat in het reglement op het Brandwezen in deze Povincie ten overstaanvan de Burgemeester dezer stad overgegaan tot het nazien der brandspuit, blusch en verdere brandgereedschappen mitsgaders nadere inspectie tot de exercitie met den zelven.
Dat bij die gelegendheid is gebleken de spuit geheel & al aan de verwachting heeft voldaan en daarmede als vroeger het wel tot eene zeer aanzienelijke hoogte heeft opgevoerd doch dat tegelijk is gebleken dat 2der 4 zuigers waarmede het water wordt opgehaald demate slecht zijn, dat geheele vernieuwing derzele gevorderd wordt alzoo de exercitie dzelven die nu heeft plaatsgehad door aanbrenging van water met emmers zeer fatigant en bij onverhoopte brand met geene genoegzame spoed zoude kunnen gewerkt worden weshalven voor de herstelling de noodige order is gegeven.
Van welke bevinding door mij is opgemaakt dit verbaal nevens mij door den Commissaris Generaal geteekend.
De Comm. Generaal
J.v.d.W
De Burgemeester
A: Boogert

Arnemuiden 6 mei 50
PUBLICATIE
Aankondiging van Schouwing & Omgang
Op schoorsteenen, ovens stookplaatsen, het gebruik der Ned. Maten & gewigten, voetpaden, bruggen en leuningen.
Zorg dat er gen overtredingen worden aangetroffen.

Arnemuiden den 6 April 1850
PUBLICATIE
Onderwerp:Rups-en kraaiennesten
Oproep tot wering der nesten van rupsen, reigers, eksters, kauwen, kraaijen, vlaamsche Gaaijen, bosch of zoogenaamde valduiven en musschen.
Oproep tot wering en waarschuwing voor herhaalde schouwing
De Burgemeester
A:Boogert

Extract register van Besluiten van B & W van Middelburg.
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe f 7,10
Rogge 4,50
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 12 April 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Door den Raad dezer stad in hare vergadering van den 12 dezer maand voorloopig goedgekeurd zijnde de rekening van het diaconie Armbestuur dezer gemeente voor den jare 1849, zoo hebben wij de eer dezelve in triplo hierbij aan UEGA ter finale goedkeuring aan te bieden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 29e Maart 1850
Met den meesten eerbied neemt de kerkeraad de vrijheid der EA regering toe te zenden een drietal exemplarenvan de afgehoorde/keurde?? Rekening over den jare 1849
De kerkeraad der Herv. Gemeentevan Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck
President

Extract rgister besluiten B& W van Middelburg
Den 11 April 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7.10
Rogge 4,50
Periode 15 t/m 21 April 1850
Extract
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 12 April 1850
Aan Heren GS van Zeeland
Onderwerp: Aanvraag op onvoorziene uitgaven
Verzoek om autorisatie om zoo te beschikken over de post van onvoorziene uitgaven. Van 1850
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 15 April 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in dez Gemeente een aanhoudend toezigt wordt gehouden tot wering der bedelaars en dat gedurende het 1e kwartaal dezes jaars geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
A..B.

Idem
Idem
Onderwerp: Verbaal stedelijke Kas
Deze te doen toekomen volgens de bestaande verordeningen
De Burgemeester
A Boogert

OPNEMING van het KANTOOR van den PLAATSELIJKEN ONTVANGER
Te Arnemuiden
In kas f. 233,65 ½

PUBLICATIE van de Herijk dd 17 April 180

Arnemuiden den 22 April 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat bevolking

In voldoening aan Uwe Excie circulaire van de 8 dezer maand hebben wij de eer hierbij aan uwe Excie te doen toekomen de daarbij gevorderden staat opgemaakt overeenkomstig het register.
De Burgemeester
A: Boogert

Is PB no 45
Houdende toezending publicatie van Heeren GS van Zeeland herijk maten gewigten
Bovenstaande publicatie is op heden den 17 April 1850 van het stadhuis gedaan en is voorts daarvan eene exemplaar aangeplakt in plaats waar zulks gebruikelijk is
B & W
A. Boogert
t.o
Baars
Arnemuiden den 22 April 1850
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Staat bevolking
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 8 dezer maand PB 44 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de daarbij gevorderden staat opgemaakt overeenkomstig het register A. zooals dat zich bevind op den 1 Januarij dezs jaars terwijl in deze Gemeente zich geene bewoonde schepen bevinden.
De Burgemeester
A:Boogert

Arnemuiden den 24 April 1850
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden gezien hebbende de circulaire van Z.E. de Heer Staatsraad gouverneur dezer Provincie
Herinneren bij deze de niet ingezetenen aan de art: 1 t/m 4 van den Souvereine vorst van de 12 dezer SB en op art 1 van dat van 16 Jan 1814 hoofdzakelijk inhoudende dat een iegelijk Nederland door reizende zich desverkiezende van een Binnenlandsch paspoort kan voorzien?, gratis te bekomen bij het plaatselijk bestuur zijner woonplaats, verder overlegging van deszelfs doopceduul of geboorteacte
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 18 April 1850
De Districtscommissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewpende dient in de Nederlanden doet toekomen 3 Exemplaren van het verhandelde in de Algemeene Vergadering.
Op Woensdag den 24e dezer maand zal de jaarlijksche collecte plaats hebben en verzoekt een gecertificeerde staat van de opbrengst om te worden overgebragt ten stadhuize , des voormiddags tusschen tien en twaalf ure.
De Districts Commissie voornoemd
De Stoppelaar voorzitter
De Stoppelaar secretaris

PUBLICATIE daarvan
Om de Commissie in staat te stellen voortdurend aan de ongelukkige krijgslieden die hun leven ter verdediging van den Vaderlandschen grond in de waagschaal stelden en in den strijd verminkt geworden het noodige levensonderhoud te schenken.
De Burgemeester
A.B.

Aaan den Leraar H: Haesebroeck wordt deze collecte aanbevolen en vanuit de predikstoel aan te moedigen.

BEWIJS VAN ONTVANGST
Van de opbrengst van de collecte f.3,21.
Middelburg den 2e Mei
J.D. M.de DStoppelaar

Daarvan ook bericht aan den Leraar en den Gouverneur van Zeeland

Middelburg den 17e April 1850
Onderwerp: onderhoudskosten Bedelaars in het werkhuis.
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen eenen staat van onderhoudskosten in het bedelaars werkhuis te Middelburg voor de daarin vermelde personen welke zijn erkend in Uwe Stad onderstandsdomicilie te bezitten, UEA verzoekende het bedrag dier kosten ad f.4,50 ter Provinciale Griffie over te maken.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 20 April 1850
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad wordt op last dier Administratie sedert den16 dezer maand, geneeskundige hulp verleend aan 1 der minderjarige kinderen van Pieter Poppe, die, blijkens een bij voornoemd Armbestuur overgelegd Certificaat, onvermogend is om zelf in de kosten hiervan te voorzien.
Opgrond hiervan wordt, omdat hij binnen Uwe gemeente armlastig is , aan UEA de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd, na afloop der ziekte aan UEA toegezonden.
B & W der stad Middelburg
Ter ordonnantie van HEA
M.F.Lantsheer

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 19 April 1850
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 4,50
Periode 22 t/m28 April 1850
Extract etc.
Lantsheer, secretaries

PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden
Het betreft het primitief beschrijvingswerk voor de Personele Belasting over het dienstjaar 1850/1851.
Verzoek de beschijvingsbiljetten naauwkeurig in te vullen ten einde zich voor schaden en onaangenaamheden te hoeden.
Tegenschatters zullen voor deze Gemeente de belastingschuldigen ten dienstestaan
Tegenschatter Frans Joosse en Maarten ?????? beide alhier woonachtig
Gedaante Arnemuiden den 24 April 1850
B & W voornoemd
A: Boogert
t.o
Baars

Middelburg den 24 April 1850
Bevestiging van Ontvangst van de bijdrage van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst etc.
Handtekening
W.L. van Sonsbeeck

Extract register Besluiten B & W van Middelburg
Den 26 April 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 6,90
Rogge 4,40
Extract etc
Lantsheer secretaris

Middelburg den 29 April 1850
Onderwerp: Uitreiking permissiebiljetten voor het beweiden en afmaaijen der wegen
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen de permissie biljetten voor het afmaaijen van de zijkanten der wegen in UEA gemeente voor het loopende Zomersaizoen met verzoek dezelve aan de belanghebbende te willen doen uitreiken.
De daartoe vereischte kappers kunnen op Vrijdag den 10 eerstkomende te vaceeren smorgens Elfuur
De President der Centrale Directie van Walcheren
Sprenger

Arnemuiden den 1e Mei 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Mededeeling verzakking hoofden
Wij vinden ons in de onaangenaame verpligting UEGA te berigten dat een aantal hoofden dezer stad eene verzakking en uitwijking?? der kade is ontdekt hetwelk bij onderzoek is gebleken te zijn veroorzaakt door ????? der ankers van de dooimans??? Voor welks herstel tot voorkoming van groote onheilen onmiddellijk is order gegeven ook volgens verklaring van deskundigen deze zaak zeer spoed vereischend was, en geen uitstel konde lijden.
Tot de voldoening dezer buitengewone uitgaven die ongeveer op 100 gulden zijn begroot, zullen wij UEGA na nader de stedelijke raad gehoord te hebben deliberatie over de uiteindelijke/vereischte voordragt in zullen zenden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 1 Mei 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: opneming verandering kadaster
Naar aanleiding van Uwe Excie circulaire van den 8 Mei 1848 PB 49 en PB 126 van 1849 hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren door den Heer Controleur der Directe Belasting & kadaster is opgenomen de jaarlijksche verandering ine belastbare opbrengsten der gebouwde en ongebouwde eigendommen in deze Gemeente in tegenwoordigheid van de Zetters J.v.d. Weele& A. van Sweden bijgestaan door de secretaris, en welke leden ingevolge vooraf ontvangene aanschrijving van Z:E:ten 2 uur ten stadhuize waren? verschenen ten einde gemelden Heer Controleur aldaar op te wachten zijnde deze werkzaamheden tot wederzijdsch genoegen afgeloopen.
De Burgemeester
A:B:

Arnemuiden den 1 Mei 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Staat broodwezen
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de broodzetting zooals die naar opgaaf der marktprijzen gedurende de maand April jl in deze gemeente is geregeld geworden.
De Burgemeester
A.B.

Negative verklaring betrekkelijk den onderstand van den Molenpolder te Arnemuiden over den jare 1850.
B & W der stad Arnemuiden, als met de zaken van den Molenpolder belast,verklaren met alle naauwkeurigheid te hebben onderzocht en doen nazien den dijk van gezegde polder en bevonden dat den welken in een goeden staat, zonder dat in den loop van dit jaar buiten onvoorziene rampen, daaraan enig onderstand of herstel vereischt zal worden.
Arnemuiden 1 mei 1850
B & W
A.Boogert
t.o.
B.
Deze verklaring wordt ingezonden aan den Gouverneur van Zeeland.

INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ
Zie hiervoor het origineel

Middelburg den 22e April 1850
Onderwerp: Statistiek Waterstaat
EENE der gemelde nota ’s behoorlijk ingevuld, binnen eene maand aan mij te doen geworden; voegende ik hierbij nog de opmerking dat paragraaf 17 der nota alleen zal behoeven te worden ingevuld, voor zoo veel de wegen en voetpaden aangaat, welke over dijken of dijksbermen loopen.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 18e Mei 1850
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: Statistiek en opgaven der alhier bestaande haven en of kanaal, dijken als andersints en waarvan de invulling na deswegens vooraf eene meting ter plaatse verrigt te hebben, met de meest mogelijke naauwkeurighied heeft plaatsgehad.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 3 Mei 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.6,90
Rogge 4,40
Periode 6 t/m 12 Mei 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 7 Mei 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:Ampliatie reglement policie
Hierbij gaat een afschrift van een door den Raad dezer stad vastgestelde ampliatie op het plaatselijke regelement van policie binnen deze stad.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden de 7e Mei 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:voldoening kosten van herstel aan het hoofd
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen ene extract uit de notulen van den raadsvergadering dezer stad, houdende oorzaak om de kosten herstelling aan het hoofd dezer stad ten bedrage van f.86:21 te mogen voldoen uit den post van pensioenen & lijfrenten onder art. 52 in den begrooting van dit jaar voorkomende alzoo die som geheel en al beschikbaar is, daar iemand??? is overleden in 1849.
De Burgemeester
A: Boogert

Middelburg den 7 Mei 1850
Onderwerp: Verzoek om ontslag uit de Ommerschans
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een extract uit eenen staat van bedelaarskolonisten, die zich gedurende de maand Maart ll, ter bekoming van hun ontslag uit de koloniale gestichten hebben aangemeld; UEA verzoekende mijn verband tot de aangegevene bijzonderheden te berigten of er bij UEA tegen dat ontslag al of niet bedenkingen bestaan.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Staat van bedelaarskolonisten
Welke zich gedurende de maand Maart 1850 ter bekoming van ontslag hebben aangemeld
Zeeland

J. Huissoon 20 Maart 1847 gevonnisd 3 maal tegoed op kleeding f.1,40 tegoed over verdiensten f.0,35 ½ . Of de kolonist genoeg reisgeld heeft om de plaats van bestemming te bereiken: ja. Bijzonderheden nopens het gedrag: goed
Bijzonderheden: In de omstreken van Middelburg wil zij beproeven bij de boeren eene dienst te verkrijgenof als arbeidster harer brood te verdienen
Zeer geschikt om met boerenwerk in haar onderhoud te voorzien als zijnde zeer gezond en sterk.
Advies van de permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid:
Verkeert nog niet in de termen van ontslagen te worden.

Arnemuiden den 9 Mei 1850

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Ter beantwoording van Uwe Excie van den 7 dezer maand A no 2926 2e Afd.a hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat er dezerzijdsch geene bedenkin bestaat tegen het ontslag van de bij uwe missive gevoegde staat vermelde Jannetje Huissoon kunnende door haar beproefd worden om als arbeidster de kost te verdienen waartoe zij als genoegzame leden volkomen in staat is, doch daardit meermalen het geval is geweest,doch het ons ????? zulks van korten duur zal zijn, en zij weder gelijk de voorlaatste maal ons zeer lastig zal vallen, om derwaarts overgebragt t worden wij willen echter vertrouwen dat ditmaal door haar meerdere poging tot het voorzien in haar eigen onderhoud zal worden aangewend en wij daardoor ook nog ontslagen mogen worden, van haar kind dat steeds ten laste van ons Armbestuur is uitbesteed.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 10 Mei 1850
Aan Zijne Excie de Minister van Koloniën
Onderwerp:Certificaat van oorsprong
Wij hebben d eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen zes certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze gemeente gefabriceerde stukjes Calicots in de fabrijken van de Heeren G & H Salomonson en welke goederen voor rekening der Nederlandsche Handelmaatschappij naar de Oostindiën worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afzenders zijn.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 10e Mei 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 4,60
Periode 13 t/m 19 Mei 1850
Extract etc
M.F. Lantsheer, seecretaris

Middelburg den 11e Mei 1850
Onderwerp: Berigt ontvangst afschrift reglement
Het gaat om een missive van 7e dezer no 208 begeleidende een afschrift van het reglement op het houden van het register der bevolking in uwe Gemeente, dat aan het oordeel van HEGA zal worden onderworpen..
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie
Van Vredenburch

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 10e mei 1850
Missive gelezen houdende kennisgeving dat aan het hoofd dier stad eene verzakking en uitwijking der kade is ontdekt geworden tot herstelling waarvan ter voorkoming van groote onheilen onmiddellijk de noodige order is gegeven onder verdere mededeeling dat tot voldoening der daarvoor benoodigde uitgaven welke op f.100- zijn begroot na daaromtent de stedelijke Raad gehoord te hebben de noodige voordragt zal worden gedaan
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat volgens het bepaalde bij art 39 van het reglement op het bestuur ten platten lande tot de bedoelde herstelling van het havenhoofd niet had vermogen te zijn overgegaan dan op speciale autorisatie van den Gemeenteraad welke bij een met redenen bekleed besluit had behooren te zijn verleend, en van welk besluit dadelijk aan de Vergadering mededeeling had behooren te zijn gedaan, dat voor zoo ver die autorisatie nog niet mogt zijn verkregen dezelve alsnog ten spoedigste bij den stedelijken raad zal behooren te worden bevorderd en daarvan door inzending van een afschrift van deszelfs deliberatie aan de vergadering te doen blijken.
Afschrift etc
De Griffier derStaten
Handteekening LS
Becius

Arnemuiden 15 Mei 1850
Ter voldoening aan UEGA resolutie van den 10e dezer maand gisteren bij ons ontvangen hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een exctract uit de notulen van den Raad van den 29 April jl houdende kennisgeving van de verzakking en uitwijking van het hoofd aan den Raad dezer stad van welke kennisgeving wij reeds UEGA in onze missive van den 1e dezer maand no 194 mededeeling deden, alzoo wij in dezelve melden dat wij UEGA na nader de Stedelijke Raad gehoord te hebben deswegens de vereischte voordragt zouden inzenden, terwijl in dezelve naar luid van art.39 is geomitteerd vermeld te worden, dat de raad het voorloopig verrigte van B & W had goedgekeurd en mitsdien wegens de hooge noodzakelijkheid van het werk daartoe hare toestemming verleende dat deze kennisgeving eerst naar UEGA is gedaan zoodra de geheele ontblooting had plaats gehad ten einde in de gelegenheid gesteld te worden, zoo mogelijk de daarvoor vereischte onkosten te kunnen mededeelen, welke nog boven verwachting gunstig zijn uitgevallen
Wij twijfelen ook niet of UEGA zult ons dit verzuim ten goede houden, alzoo hetzelve geensints met eenig opzet heeft plaats gehad, doch is ontstaan.....dat wij? deze ramp die ons moeijlijk valt te dragen ware?? voorkomen, daar indien zulks niet had kunnen gevonden worden uit de voorgestelde post weder tot bezwaar van onze over het algemeen arme ingezetenen zoude verstrekt hebben
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 17 Mei 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Schouwing & Omgang
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van het proces verbaal van gedane schouwing & omgang welke alhier op den 15e dezer heeft plaats gehad en waarvan het resultaat geene aanleiding tot eenige opmerking heeft gegeven
De Burgemeester
A.B.

Proces Verbaal
Schouwing en Opneming
Zijnde het resultaat van al het door ons verrigte dat sedert den laatsten schouwing geene verandering in de alhier bestaande ovens, schoorsteenen zijn voorgevallen, dat dezelve alle naar behooren waren schoongemaakt en daarop geene aanmerkingen zijn voorgevallen terwijl de aschbakken als andersints in goeden staat zijn en steeds door de stad worden onderhouden.
Voorts is bij het onderzoek van het Brood ons geene bijzondere aanmerkingen zijn voorgekomen daar het gewigt en de hoedanigheid redelijk en goed is bevonden, terwijl in die werkplaatsen en winkels geene dan Nederlandsche maten en gewigten zijn gevonden.
Ten slotte dat de voetpaden en waterleidingen welke voor het grootste gedeelte door de stad worden onderhouden in goede staat zijn bevonden zoodat deze schouwing naar genoegen is afgeloopen
Etc.
De Burgemeester en Wethouders voornoemd
A.Boogert
J.v.d. W

Arnemuiden den 18e Mei 1850
Aan den Heer Staatsraad Gouverneur
Bij Uwe Excie circulaire van den 20 April jl PB no 59 aan ons toegezonden zijnde eene nota in duplo ter invulling van eenige statistieke opgave van den Molenpolder onder het beheer van het Bestuur
Zoo hebben wij de eer daarvan een derzelve ingevuld te retourneren en zulks voor zoover ons dat eenigsints doenlijk heeft geweest,met de meest mogelijke naauwkeurigheid opgemaakt alzoo de opmeting daarvan door ons in persoon heeft plaats gehad.
De Burgemeester
A.Boogert

STATISTIEKE OPGAVEN betrekkelijk den
Molenpolder
Behoorende onder de Dijksdirectie van B & W van Arnemuiden
Ziee hiervoor het origineel

Extract uit het register van B & W van Middelburg
Den 17 Mei 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,35
Rogge 4,80
Periode 20 t/m 26 Mei 1850
Extract etc
M.F. Lantsheer, secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 17 Mei 1850
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 7 dezer daarbij inzendende een deliberatie van den Stedelijken Raad van den 6 bevorens houdende verzoek om autorisatie om eene som van f.86,21 wegens herstelling van de verzakking der grond en uitwijking der kade van het hoofd, waarvoor geene allocatie op de stedelijke begrooting voor 1850 bestaat te vinden uit den bij dezelfde begrooting toegestane allocatie voor pensioenen en Lijfrente alzo die post door het overlijden van de gepensioneerde geheel en al zal beschikbaar blijven en de genoemde som te groot is om dezelve uit den post voor onvoorziene uitgaven, na de bereids daaruit gedane betaling te kunnen voldoen
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat de Vergadering zwarigheid moet maken om in de voordragt van den Stedelijken Raad te bewilligen, eensdeels omdat dezelve afwijkt van de aangenomene regelen der gemeente Comptabiliteit, volgens welke de sommem die niet voor het bij begrooting aangewezen einde zijn of kunnen worden gebezigd in het saldo der rekening van het jaar waartoe de begrooting betrekking heeft, moeten verblijven, om vervolgens als eene bate van vorige dienst in de begrooting van het op een na volgende jaar te worden overgebragt, en anderdeels omdat het onaannemelijk moet worden geacht om, nadat eene begrooting is gearresteerd en ter inzage van het publiek heeft gelegen, zoo als met die over 1850 het geval is geweest, daarin eene verandering te brengen, zooals werkelijk het geval zoude zijn wanneer aan eene daarbij toegestane post eene andere bestemming word gegeven dan waartoe dezelve bij die begrooting is uitgetrokken, doch dat de Vergadering om aan het verlangen van den Raad tegemoet te komen geene zwarigheid maakt te bewilligen dat over de in de stedelijke kas voorhanden zijnde gelden over een som van f. 86, 21 worde beschikt, voor de uitgavenvoor de herstelling van de verzakking der grond en uitwijking der kade van het havenhoofd behoudens regularisatie in buitengewone uitgaaf op de stedelijke begrooting van 1851.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De burgemeester
A.Boogert

Arnemuiden den 20e Mei
Het diaconie Armbestuur der Hervormde gemeente van Arnemuiden neemt met den meeste eerbied de vrijheid ter kennis van de stedelijke regering te moeten brengen dat de begraveniskosten aangewezen op de staat der begrooting voor het jaar 1850 onder art 10 reeds verbruikt ja ook overschreden zijn, en verzoekt voor de verder voor dat artikel te doene uitgaven de onvoorziene uitgaven of eenige der andere fondsen te mogen gebruiken.
Het diaconie Armbestuur der
Hervormde gemeente van Arnemuiden voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J. Joosse

De stedelijke regering bewilligt hierin

Extract uit het register van besluiten van B&W van Middelburg
Den 24 Mei 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,45
Rogge 4,90
Periode 27 Mei t/m 3 Junij 1850
Extract etc
M.F.Lantsheer,secretaris

Middelburg den 30 Mei
Onderwerp: Onderrigtingen omtrent archieven
Ten jare 1827 heeft er op het verlangen der Regering in onderscheidene gedeelten van het Rijk eene opneming plaats gehad van de Rijks Provinciale stedelijke en andere archieven ten einde daaruit zoude kunnen blijken wat van hetgeen daarvan voorhanden was zoude kunnen dienstbaar gemaakt worden tot het toen door den koning beoogde doel om de Nederlandsche geschiedenis zoo veel mogelijk uit de nog aanwezige oorkonden op te helderen en opnieuw te bewerken.
De resultaten dier toenmalige opneming zijn in der tijd aan het Hooger bestuur medegedeeld geworden, en hebben tot een aanvankelijk onderzoek geleid hetwelk later vooral ten gevolge van de gewigtige gebeurtenissen in het naburige belgië eenige vertraging heeft ondervonden, doch thans volgens eene bij mij ontvangene mededeeling van Zijne Excie den Minister van Binnenlandsche Zaken weder opgevat en met kracht zal worden voortgezet.
In verband daarmede heeft gemelde Minister echter weder enige nadere inlichtingen van mij gevraagd, tot het behoorlijk verschaffen van welke mij ofschoon de vorenstaande opneming zich vroeger niet tot uwe stad heeft uitgestrekt thans ook van UEA eenige informatiën van noode zijn.
Ik heb mitsdien de eer UEA te verzoeken om mij daartoe de navolgende vragen te beantwoorden
1 Welke verzamelingen van archieven zoo van gewestelijke als plaatselijken aard bijzonder ook van voormalige of nog aanwezige Collegiën Corporatiën Kloosters, Abdijen enz. bestaan er in uwe stad ?
2 Waar zijn die verzamelingen geplaatst en wie is met de bewaring van elk belast ?
3 Is het locaal of zijn de localen voor die bestemming geeigend en is hetzelve of zijn dezelven genoegzaam verzekerd tegen gevaar van brand of ander schade ?
4 In welken staat van orde of verwarring bevinden zich de archieven ?
Bestaan er Inventarissen van de bedoelde verzamelingen zijn dezelve al of niet volledig;
Is men voornemens dezelven in het belang der geschiedenis door den druk gemeen te maken en uit welk tijdstip behooren de oudste stukken in elke verzameling.
UEA gelieven nu omtrent al deze vragen het vereischte onderzoek te hebben gedaan., daarvan procesverbaal op te maken, en dit vervolgens aan mij te doen toekomen met opgave of en zoo ja welke personen er in uwe gemeente geschikt zouden zijn om zich met de bewerking en rangschikking der in Uwe gemeente aanwezige archieven bezig te houden en met bijvoeging tevens van een extract uit der der daarvan voorhanden Inventarissen ten einde daardoor blijke op welke wijze dezelve zijn zamengesteld.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Aan Zijne Excie den Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Onderwerp: Oude Archieven
Arnemuiden 9 Augustus 1850
In voldoening aan het gevorderde bij Uwe Excie’s missive van den 39 Mei hebben wij de eer aan dezelve te doen toekomen
1 een Proces verbaal onder dagteekening van heden houdende relaas der door ons gedane opneming van de in onze stad aanwezige verzameling oude Archieven
2 een afschrift van den Inventaris dier verzameling omtrent welk stuk wij aan Uwe Excie moeten te kennen geven dat bij ons het voornemen bestaat den zelven in het belang der Geschiedenis door den druk gemeen te maken.
B & W der stad Arnemuiden
A. Boogert

Proces Verbaal

Op heden den Negenden der maand Augustus 1800 en vijftig hebben wij B & W der stad Arnemuiden om te voldoen aan de aanschrijving van den Heer Staatsraad Gouverneur van Zeeland ons begeven naar een der zalen op het Raadhuis dezer stad ten einde te constateren den toestand van het oude Stedelijk Archeief en zulks in verband tot de bij den Gouverneur opgemelde Missive daaromtrent gedane vragen.
In de gemelde zaal

Waar zijn de verzamelingen geplaatst?
De opgemelde verzameling met stedelijke Archieven berust in een kas op de Raadzaal
De secretaris is met derzelver bewaring belast.
De kas is tot bewaring voldoende;ook is het eigenaardig dat dezelve op het Raadhuis worden bewaard, doch dat gebouw ofschoon bij eene Assurantie Compagnie verzekerd, levert in zich zelve geenerlei waarborg op dat bij eventuelen brand de charters & papieren niet aan vernietiging zouden zijn blootgesteld
De stukken zijn allen vrij goed geconserveerd en bevinden zich in een goede orde
Het is bekend dat het tegenwoordige Arnemuiden tot 1574 als Ambacht van Middelburg onder het gebied dier stad heeft geressorteerd zoodat voor gemelde jaar weinig of geene eigene stedelijke documenten bestaan.
Het oudste stuk dat in de verzameling aanwezig is, is een brief van Jacoba van Beieren, waarbij zij aan Jan van Schnge verkoopt eenig land in den Oosthoeck in Walcheren.
Verder het Privilegie van Prins Willem I dd 9 Maart 1574.
Tot de oudste stukken behooren de Resolutiën van Wet & Raad en de Stads Rekeningen, beginnende de eerste met 3 Augustus 1574 en de laatsgemelde met 1577.
Van al het welk door ons is opgemaakt het tegenwoordig Procesverbaal ten jare maande & dage bovengemeld.
B &W der stad Arnemuiden
A. Boogert

Extract uit Register Besluiten van B & W te Middelburg
Den 31 Mei 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,35
Rogge 4.85
Periode 3 t/m 9 Junij 1850
Extract etc
H.F. Lantsheer secretaris

Publicatie van de verpachting van Stadsgrasetting & zaailand
31 Mei 1850
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 31 Mei 1850
Aan de Heere Staatsraad Gouverneur van Zeeland
Onderwerp: zuivering boomen van rupsennesten
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 31 Januarij jl PB hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij op den ontvangst dier circulaire zijn overgegaan tot de afkondigingen der wet van den 26 Ventôse 4? Jaar houdende eene algemeene zuivering dier boomen struiken hagen enz. van rupsennesten.

Dat wij op de bepaalde tijden daarop eene behoorlijke schouwing gedaan hebben en ons niet in de verpligting hebben bevonden tegen eenige nalatigen deswegen proces verbaal op te maken,terwijl stads boomgewas als naar gewoonte door dien arbeid is gezuiverd.
Overigens kunnen wij Uwe Excie berigten dat wij tot heden nog niet van die insecten hebben ontdekt, zoodat de weering bij gemelde Wet bepaald deze nesten steeds als een goed middel tegen hare voortzetting mag aangemerkt worden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 1 Junij 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: zetting brood
In voldoening aan het bestaande voorschrift van HEGA hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de zetting van het brood,zooals die in deze Gemeente gedurende de maand Mei jl naar opgave der marktprijzen is geregeld geworden.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Over het aanleggen van bevolkingsregisters van de gemeenten

STUK S
SCHETS van een PLAATSELIJK VERORDENING
Voor de Stad
GEMEENTE Arnemuiden
Uitvoering van art,11 van ZM besluit van den 22e December 1849 SB no 64 omtrent het aanleggen van Bevolkings-registers

Middelburg den 10 Julij 1850
Onderwerp: benoeming Majoor Kommandant half bataillon rustende schutterij no 1
Ik heb de eer UEd tot der zelver informatie kennis te geven, dat het ZM bij besluit van den 28 Junij heeft behaagd tot majoor Kommandant van het half bataillon rustende schutterij no 1 in deze provincie te benoemen de heer Zacharias Snijder te Middelburg thans kapitein bij de 3e Kompagnie van dat half bataillon en zulks inplaats van den heer J.Loeff overleden.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 11e Julij 1850
Onderwerp”Verplegingskosten in de Maatschappij van Weldadigheid
Extracten uit de rekeningen der verschuldigde verplegings-,transport-en vervangings-kosten van weezen en bedelaars.
Aan UEA is bekend het juiste bedrag.
Bij geene bedenkingen, zal dezelve verrekend worden.

BEDELAARS
Huissoon Jannetje aangekomen 20 Maart 1847
Wisse Catharina aangekomen 27 Maart 1848 ontslag 7 Junij
Maartense Steven idem overleden 9 Januarij
Le Mahieu Frans aangekomen 18 Junij 1849
Respectivelijk de verschuldigde sommen
f.35; f.15,16; f.1,78; f.45.87
Transport f.21,00
Wegens kosten van vervanging f.15,00
Totaal f.133,81
Nog verschuldigd f.30,05

Bij Frans le Mahieu de aanmerking: ouderdom.

Onderwerp: Kiezerslijsten

Leijden den 10 Julij 1850
Onderwerp: Gelden van ontslagen gevangenen
Wij hebben de eer aan UEA hiernevens te doen toekomen, de somma van f.7,00 ten behoeve van Marinus de Nooijer ontslagene gevangene uit het Huis van Militaire Detentie onder ons beheer.
Deze som is het bedrag der uitgaanskasse na aftrek van hetgeen hem voor reisgeld enz. is verstrekt geworden..
Wij verzoeken UEA de gemelde som aan de belanghebbende op vertoon van zijn paspoort te willen uitbetalen en ons den ontvangst te berigten.
De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leyden
Namens dezelve
De secretaris
Handtekening

Ontvangst hiervan wordt aan de administratie te Leijden bericht gegeven,

Middelburg den 12 Julij 1850
Onderwerp: Armwezen,
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wordt op last van dier administratie sedert 10 Julij jl Geneeskundige hulp verleend aan Catharina Wisse, huisvrouw van Pieter Maartense die onvermogend is zelf in de kosten te voorzien.
Deze persoon armlastig zijnde ten koste van ded gemeente Arnemuiden, zal na afloop van de ziekte de declaratie worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Lantsheer secretaris

Deze missive wordt ter kennis gebracht van de Eerwaarde Kerkenraad van Arnemuiden.

Arnemuiden 15 Julij 1850
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden, in aanmerking genomen hebbende, dat ingevolge art 7 der Wet op het Kiesrecht de lijsten der kiezers van de benoeming der leden van de 2e Kamer der Staten Generaal & Provinciale Staten van Zeeland op heden gesloten zijn, brengen dientengevolg onder mededeeling daarvan aan de ingezetenen ter kennis dat deze lijst gedurende 14 dagen op het stadhuis voor een iegelijk ter inzage zal leggen met uitnoodiging aan een iegelijk wie vermeene mogt op die lijst geplaatst worden en zijn naam daarop niet vermeld vindende,of daarop personen voorkomende die er niet op geplaatst mogten worden, zich binnen 14 dagen na dagteekening gestaafd met de noodige bewijzen aan de Gemeenteraad te doen adresseren.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 19 Julij 1850
Aan B & W van Middelburg
Onderwerp: Mutatie schutter
Wij hebben de eer UEA te berigten dat van hier met er woon naar UEA stad is vertrokken de schutter Karel Willem Kalbfleisch schutter van den 1 Ban geregtigd in het jaar 1850 tot de reserve over te gaan.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 19 Julij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 4,70
Periode 22 t/m 28 Julij 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

BEKENDMAKING
De prijzen van loten, het opgeld daaronder begrepen, waarvoor de collecteurs, splitters, en debitanten der Koninklijk Nederlandsche Loterij zijn ,te weten
Bij verkoop
Geheele loten f.76
Halve 38
Vijfde 15,20
Tiende 7,60
Twintigste 3,80

Bij verhuring resp. f.30,15,6,3, 1.50.
Middelburg den 20 Julij 1850
Voor de Gouverneur
De Provinciale Burgemeester
A.Boogert

Arnemuiden 25 Julij 1850
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat ingevolge aanschrijving van den Staatsraad Gouverneur dit jaar de gewone bijeenkomst der verlofgangers in de maand September om in de wapenhandel geoefend te worden niet zal plaatshebben.
De Burgemeester
A.Boogert

Notificatie van den Heere Staatsraad Gouverneur opening kleine Jagt
Daarvan publicatie gedaan op heden 26 Julij 1850

Burgemeester
A.Boogert

Extract register Besluiten van B & W van Middelburg
Den 26 Julij 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 4,80
Periode 29 Julij t/m 4 Augustus 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 26 Julij 1850
Weledel Achtbare Heeren !
Met den meesten eerbied neemt de ondergeteekende de vrijheid zijn verzoek te kennen te geven door nevensgaande request met de navolgende redenen aan te dringen; en willen UEA daarvoor wijzen op de treurige en armoedige omstandigheden onzer Gemeente die het boven alles kennelijk maakt dat de betrekking van stadsgeneesheer met dien van stadsverloskundige in een persoon vereenigd worde, om voorvallen te voorkomen zoo als wel eens hebben plaatsgehad dat persoonen in barensnood verkerende, wegens wanbetaling aan zich zelf werden overgelaten en alzoo aan den dood en allerlei ellende werden ten prooi gegeven, en men toch niet vorderen kan dat men dag en nacht rust ontberen moet, ja zelfs aan zoo veele onaangename ontmoetingen ( te onzindelijk) hier op te sommen zonder enige belooning in die wanbetaling EA Heeren is het, die steeds meer en meer toeneemt, zooals ik des gevorderd door mijn aanteekening ????? zoude kunne staven.
Ook zoude door die vereeniging de moeijlijkheden worden opgeruimd welnu tusschen adressant en Armbestuur kunnen ontstaan, en werkelijk ontstaan zijn, voor besloten?? Hiervan: zijn weduwen?/ Jan Dingemanse en Egbert de Nooijer, waar het Armbestuur hem ter voldoening naar het Gemeentebestuur verwees.
Ook vermeent de ondergeteekende hier bij te mogen voegen dat hij nimmer zich aan groote opofferingen daar waar waar het algemeen of plaatselijke welzijn geldt heeft onttrokken, waar ten bewijze de jaren waar in zwaare Epidemieën hebben geheerscht, zijnde 1832, 1837, 1839, 1843 en1845 kunnende vandien met grondige bewijzen staven dat dezelve hem zwaare opofferingen gekost hebben.
Zie daar EA Heeren de reedenen die mij voorkwamen UEA te mogen blootleggen ter verkrijging van het in het request uitgedrukte verzoek, waarmede ik de eer heb mij met de meeste hoogachting te noemen
UEA dienaar
J.Oversluijs

Aan het EA Bestuur der stad Arnemuiden.
Daar met het overlijden der Stadsvroedvrouw dezer stad, de post van stadsverloskundige is komen open te vallen, zoo neemt de ondergeteekende de vrijheid zich bij deze tot het EA bestuur te wenden, met eerbiedig verzoek om met voorzegde betrekking en daaraan verbondene honorarium begunstigd te worden.
UEA dientwillige dienaar
Arnemuiden
Den 26 Julij 1850
J.Oversluijs

Dordrecht den 29 Julij 1850
Door dezen heb ik de eer UEA toe te zenden de nota van verplegingskosten van Lucas Hoogerheijde voor 6 maanden tot 28 Augustus 1850 ad f.80- waar van het nu aangenaam zal zijn in den loop der volgende maand de betaling te ontvangen,
Alsdan ontving ik gaarne van UEA eene opgave van de dagteekening van geboorte zijner moeder, als mede de naauwkeurig gespelde Naam en voornamen van H.Ed zooals dezelve in het doopregister voorkomen.
De Rentmeester van het geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht
Smits van Nieuwerkerke
Handteekening

Aan den Heer Rentmeester van het geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht
Arnemuiden 16 Augustus 1850
Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen de 8 stuks muntbilletten elk van f.10- te samen f.80- van verplegingskosten van L. Hoogerheijde gedurende 6 maanden en wel tot den 28 dezer maand, met verzoek de goedheid te hebben de volgende declaratie te laten loopen tot ultimo December aanstaande , alzoo de verantwoording alsdan jaarlijks volgens de begrooting in de rekening kan plaats hebben, zullende het ons aangenaam zijn bijgaande declaratie gekwiteerd terug te mogen ontvangen.
Volgens het door UEd. Gedane verzoek: kunnen wij melden dat de moeder van bovengemelden krankzinnige Hoogerheijde is genaamd Tannetje Ciebrant geboren 29 December 1782 met verzoek haar zoon voortdurend te willen laten deelen in het genot van zijn wekelijksche tabak, waarvoor zij de kosten dan ook met het einde dezes jaars zal voldoen totdat het restant der kosten daar tegelijk afgezonderd der declaratie gelieve op te geven.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 31 Julij 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Aanvraag subsidiën
Bij het stedelijk Bestuur alhier is van den Heer Rentmeester van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht ontvangen eene declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten van 6 maanden voor de krankzinnigen L.Hoogerheijde groot f.80= met verzoek het bedrag der som in de loop der maand Augustus aan gemeld gesticht te willen overmaken.
De gelden in de stedelijke kas disponibel zijnde zoo wenden wij ons tot UEGA eerbiedig verzoekende dat UEGA de autorisatie willen verlenen de subsidie uit de Prov, fondsen te willen verleenen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 31 Julij 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Materieel verkiezing Raads Leden
In voldoening aan UEGA besluit van den 29 dezer maand, hebben wij de eer UEGA te verzoeken voor het aanstaande verkiezingswerk der Leden van den Gemeenteraad ons te willen doen toekomen als
80 Stembriefjes
80 oproepingsbriefjes en 2 kiezerslijsten elk met 4 inlegvellen.
Daar zoo de kosten van verkiezing voor de leden van de 2e Kamer der Staten-Generaal en die der Provinciale Staten mede ten koste der Gemeente moeten komen, alsdan behalve het dubbelde der kiezerslijsten als voor de 2e Kamer 25 stembriefjes en 25 oproepingsbriefjes en mede evenzoo veel verkiezing voor de Leden van de Provinciale Staten.
Tot voorkoming van misverstand hebben wij gemeend de opgave als bovengemeld te moeten voldoen omdat ligtelijk door de vele aanschrijving voor die werkzaamheden , eene verwarring zoude ontstaan die niet als onwil aan de Plaatselijke besturen toegeschreven zal kunnen worden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 2 Augustus 1850
Aan den Heer Gouverneur
In voldoening aan UEGA gegevene voorschrift hebben wij de eer hierbij te doen toekomen de staat der stelling van het brood, zooals die gedurende Julij jl alhier is geregeld geworden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 1e Augustus 1850
Aan den Heer Gouverneur
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 2 Aug. J.l. PB 103, hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie de daarin verlangde opgave te doen toekomen, met mededeeling dat de policie alhier bestaat uit 1 veldwachter, zonder meer.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
Den 2 Augustus 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 4,80
Periode 5 t/m 11 Augustus 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 8 Augustus 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,75
Rogge 4,80
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Middelburg den 6 Augustus 1850
Onderwerp: Kleedingstuk van Veldwachter
Ik heb de eer UEd. Kennis te geven dat ten behoeve van den veldwachter uwer stad zijn aangemaakt de kleedingstukken op het hierbijgaande breeder omschreven dat de bedoelde kleedingstukken tegen overlegging van dat reçu door UEA naar vereisch onderteekend aan het Provinciaal Gouvernement kunnen worden afgehaald.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 6 Augustus 1859
Verzoek om ontslag uit de Ommerschans
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een extract uit ene staat van bedelaarskolonisten die zich gedurende de maand Junij l.l. tot bekoming van hun ontslag hebben aangemeld vergezeld van het daartoe betrekkelijk adres van den daarin vermelden bedelaarskolonist; UEA verzoekende mij in verband tot de aangegeven bijzonderheden en onder terugzending van het adres te berigten of er bij UEA tegen dat ontslag al of niet bedenkingen bestaan.
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Staat van bedelaarskolonisten welke zich gedurende de maand Junij 1850 ter bekoming van ontslag hebben aangemeld.
Zeeland

F. Le Mahieu Ingekomen 18 Junij 1849 stand der rekening::op kleeding f.4,31. Verdiensten f.9,56. Genoeg geld voor reisgeld. Gedrag: goed.
Met visschen wil hij in Arnemuiden zijn brood trachten te verdienen. De man is gezond en is wel geschikt om zijn brood te verdienen
Verkeert nog niet in de termen om ontslagen te worden

Arnemuiden den 16 Augustus 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Berigt adres Le Mahieu
Onder terugzending van het bij Uwe Excie missive den 6 dezer maand ontvangen adres van den bedelaar kolonist F. Le Mahieu houdende om daarbij aangevoerde redenen verzoek tot het bekomen van ontslag uit de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, zoo hebben wij in voldoening aan die missive de eer Uwe Excie te berigten dat wij het gemelde adres voorgehouden aan deszelfs broeder Louis Le Mahieu, schipper eener van deze Gemeente varende visschuit, mitsgaders aan deszelfs Neef zekeren Giffard winkelier & broodverkooper, dewelke ons hebben te kennen gegeven dat zij bereid zijn hunne bovengemelden broeder & Oom zooveel hun eenigsints doenlijk is te helpen ondersteunen en hem bij de eerste gelegendheid hetzij op eerstgemelde visschuit of wel in zijn hoogaarts vaart te zullen verschaffen waardoor hij niet in de noodzakelijkheid zal zijn om weder tot de bedelstaf te vervallen, in welk geval tegen zijn ontslag dan bij ons ook geen bedenking bestaan waarna zijne twee ongelukkige kinderen die het ook zeer armoedig hebben hartelijk verlangen om weder hunnen vader ontslagen uit zijn gevangenis in hun midden te mogen hebben.
De Burgemeester
A.B.

Hierna volgt
REKENING DER INKOMSTEN EN UITGAVEN
Van de gemeente Arnemuiden over het dienstjaar 1849 opgemaakt door Cornelis Jacobus Baars
Zie hiervoor de aanwezige originelen.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 9 Augustus 1850
Ingekomen eene missive van B & W van Arnemuiden van den 31 Julij ll houdende mededeeling van een declaratie groot f.80,00 voor de verpleging van L.Hoogerheijde in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht met verzoek aangezien de noodige gelden niet disponibel zijn eene subsidie uit de provinciale fondsen te mogen verkrijgen
Is goedgevonden
Deze subsidie te verleenen voor de tijd van 6 maanden aan het Diakonaal Armbestuur van Arnemuiden op de Arr. Betaalmeester te Middelburg op te maken en hetzelve aan te wijzen op de allocatie onder art. 3 afdeeling 2, hoofdstuk 7 der algemeene Provinciale begrooting voor 1850 voor subsidie tot onderhoud van behoeftige krankzinnigen toegestaan.
Het zegelregt bedraagt f.0,34 ½
Extracten etc
De Griffier der Staten
Slegt

Middelburg den 10 Augustus 1850
Onderwerp: Erkenning gratificatie aan L. de Nooijer
Ik heb de eer UEd hiernevens toe te zenden afschrift van ZM Besluit van den 28 Julij l.l. waarbij eene gratificatie wordt verleend aan L. de Nooijer te Arnemuiden wegens het aanbrengen van een in de Schelde opgevischt lijk.
Ik verzoek UEA om den inhoud van dat Besluit ter kennisse van den belanghebbenden te brengen.
De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Wij Willem III bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden etc
Op voordragt van enz.
Hebben goedgevonden en verstaan
Aan Lieven de Nooijer van beroep schipper wonende te Arnemuiden eene gratificatie te verleenen van 3 gulden wegens het aanbrengen te Veere van 1 in de Schelde opgevischt lijk, met bepaling dat de voldoening dezer som zal geschieden uit de gelden beschikbaar gesteld op art.148 van het 5e hoofdstuk der Staatsbegrooting over het loopende jaar.
Onze Minister enz
Het Loo den 28e Julij 1850
Get. Willem
De Minister van Binnenlandsche Zaken
Get. Thorbecke
Accordeert met het origineel
De Secretaris Generaal bij het Ministerie van BiZ
Laatste handtekening:
Voor eensluidend afschrift
De Griffier der Staten van Zeeland
Slegt

Middelburg den 15 Augustus 1850
Onderwerp: vervoer buskruid
Ik heb de eer UEd. te informeren dat op morgen den 16 dezer te Rammekens in ’s Rijksvaartuig de Griet, zal worden ingeladen eenige gevulde buizen voor granaten, bestemd voor Hellevoetssluis en dat het bedoelde vaartuig van eerstgemelde plaats vertrekkende, zijnen weg voor wat deze provincie betreft, zal nemen over het gewone vaarwater in de Zeeuwsche Stroomen.
Ik verzoek UEd. om te zorgen dat bij het vervoer langs het grondgebied uwer stad van voormeld materieel , de bij art.58 der wet wet van den 26 Januarij 1815 voorgeschreven maatregelen van voorzorg worden in achstgenomen.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 16 Augustus 1850
Aan den Heer Kommandant halve Rustende ?? reserve?? te Walcheren
Ontslagen A. de Ridder, A, van Belzen, K, Grootjans , J. de Meulmeester, M. Schroevers, H. v.d Putte.
Onderwerp in dit verband inzending bijzondere rol rustende schutterij?

Idem
Zie boven
Onderwerp: Afloop Schutterij
De inschrijving, loting, beoordeling der vrijstellingen , opmaken der rollen, inlijving der manschappen , en opzending van de bijzondere rol der schutterij dezer Gemeente voor dit loopende jaar geregeld ten uitvoer gebragt zijnde, hebben wij de eer ter voldoening aan Uwe Excie circulaire daar van bij deze kennis te geven.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten Besluiten
B & W van Middelburg
Den 16 Augustus 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,75
Rogge 4,80
Periode 19 t/m 25 Augustus 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 16 Augustus 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Verlofpassen.
In voldoening aan Uwe Excie circulaire dd 25 JUnij jl PB 61 hebben wij de eer hierbij ter ???? aan Uwe Excie te doen toekomen 2 verlofpassen van in deze Gemeente aangekomen milicien met onbepaald verlof.
De Burgemeester
A.B.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 9 Augustus 1850
Zijn gelezen de missives
Van B & W van Arnemuiden dd 3 Julij l.l. no 244
Respectivelijk ten geleide van een afschrift van de door den stedelijken raad vastgestelde vernieuwde verordening ter uitvoering van art 11 van ZM besluit van den 22 December 1849 omtrent het aanleggen van bevolkingsregister enz.
Is goedgevonden
Te kennen te geven dat bij deze vergadering daartegen geene bedenkingen bestaan.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Slegt

PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden brengen ter kennis dat door den raad dezer stad is gearresteerd en door HEGA dezer Provincie goedgekeurd, de navolgende Plaatselijke Verordening voor deze stad en zulks ter uitvoering van art.11 van ZM besluit van den 22 Dec.49 omttrent het aanleggen van bevolkingsregisters

Art 1

Bij het komen inwonen van eenen vreemdeling in deze Gemeente, zal hij verpligt wezen zijn reis- en verblijfpas te vertoonen aan het hoofd van het Plaatselijk Bestuur.

Art 2

Wanneer een oud ingezetene des Rijks zijnde zich in deze Gemeente metterwoon komt vestigen, welke verpligt is de door KB verpligte getuigschriften te overleggen afgegeven door of vanwege het Gemeente bestuur zijner laatste woonplaats, zal dit getuigschrift ten tegenkoste vandaar worden ontboden.

Art 3

De overtredingen tegen de voorschreven bepalingen zullen gestraft worden met eene boete van twee gulden, of bij onvermogen met eene gevangenisstraf van eene dag

Art 4

Van die overtredingen zal Proces Verbaal worden opgemaakt en aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongeregt worden verzonden.

Ar t 5

De onder art 3 bepaaldde boeten komen ten voo rdeele der Plaatgselijken Kas.
Aldus vastgesteld door den Stedelijken Raad van Arnemuiden.
B & W
A. Boogert

Nieuw en St. Joosland 19 ZAugustus 1850
Onderwerp: Toezending afschrift Kiezerslijst
Ter voldoening aan art.32 der wet van 4 Julij 1850 SB no 37 heb ik de eer UEA nevens deze te doen toekomen afschrift van de lijst der Kiezers voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. In deze Gemeente.
De Voorzitter van de Gemeente Raad te Nieuw-en St.Joosland.
Jacobus Walraven

Arnemuiden den 20 Augustus 1850

Edel Achtbare Heeren !

De vrijheid nemende UEA hiernevens een nieuw wijkregister ter bezigtiging aan te bieden bewerkt naar de ingekomene biljetten en verder volgens de geboorten-en sterflijsten bijgevuld en behoorlijk ingebonden
Zoo maak ik daarbij de opmerking, hoe in andere gemeenten voor het in orde brengenvan dusdanige wijkregisters eene afzonderlijke toelage is verleend geworden; waarom ik dan ook met bescheidenheid UEA dit adres aanbied, in de volle verwachting dat UEA dit in aanmerking nemende , voor de verbazende moeite aan hetzelver bescheid, mij naar uwer goedkeuring eene billijke belooning zal toekennen

In afwachting heb ik de eer mij met hoogachting te noemen.
UEA onderd. dienstw. Dienaatr
P.Kwekkeboom

Wijkmeester

Arnemuiden den 20e Augustus 50

De kerkenraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diakonie
Armbestuur neemt bij dezen met den meesten eerbied de vrijheid der EA regering
Toe te zenden een drietal exemplaren der begrooting voor den jare 1851 en daarnevens
Eene declaratie van verstrekte onderstand en geneeskundige behandeling behoevende de
Persoon van Leintje Koppejan armlastig te Middelburg.
Het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres,
J.Joosse pres. Diaken

STAAT VAN BEGROOTGING IN ONTVANG EN UITGAAF
Van het Diakonie Armbestuur te Arnemujiden voor het dienstjaar 1851

Zie hiervoor het origineel

Arnemuiden den 28 Augustus 50
Aan B & W van Middelburg
Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen eene declaratie wegens verschuldigde
Verplegingskosten aan Leuntje Koppejan. Etc
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 23 Augustus 1850
De prijs der metrieke mude
Tarwe f.8,00
Rogge f.5,00
Periode 26 Augustus t/m 1 September 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 26 Augustus 1850
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 8 ½ cent
Idem 10 oncen 17 cent
Idem 15 oncen 25 ½ cent
Idem 20 oncen 34 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
J. v.d. Weele

Aan den EA Raad der stad Arnemuiden
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Abraham van Eenennaam particulier wonende te
Arnemuiden
Dat de Adressant het voornemen heeft om eerstdaags deszelfs eigendom de zoutkeet staande
En gelegen op den Keetdijk dezer stad Wijk C no33 af te breken.
Dat ingevolge art 1 van het reglement van plaatselijke policie dezer stad die voorgenomen
Slooping zonder toestemming der regeering niet mag plaats hebben etc
Weshalve hij de vrijheid neemt zich tot UEA te wenden. Eerbiedig verzoekende daar de slooping geene hindernis teweeg brengt aan de een of ander naburige woning, als geheel op zichzelf staande, de noodige toestemming tot de verlangde slooping te willen verleenen.
‘tWelk is doende etc
Abr. Van Eenennaam
Arnemuiden den 24 augustus 1850

VERGARING
Totaal bedrag der Ontvangsten in de 4e kolom van het 2e Hoofdstuk gebragt f.1996,37
Totaal der uitgaven 1985,54
Slot 10,83

Goedgevonden vorenstaand Rekening onder nader goedkeuring van GS vast te stellen
Goedgekeurd door GS van Zeeland
Middelburg den 23 Augustus 1850
Van Vredenburch

Arnemuiden 26 Augustus 1840
Aan den Heer Gouverneur
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 24 dezer maand hebben wij de eer Uwe
Excie te berigten dat in deze gemeente zoo voor de verkiezing? der leden van de 2e die der
Staten Generaal lijsten geplaatst zijn op elke 18 kiesbevoegden.
De Burgemeester
J.v.d. W

Goes den 26 Augustus 1850
Onderwerp: Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA hiernevens te doen geworden de declaratie van het Algemeene
Armbestuur dezer stad,wegens in het afgeloopen half jaar, voor rekening van UEA Gemeente verstrekte Alimentatie aan
met alle convenabelen spoed wel te willen bevorderen ten einde die Administratie over
Gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend,
B & W der stad Goes

Middelburg den 27 Augustus 1850
Onderwerp: Terugzending verlofpassen
Onder verwijzing naar het medegedeelde bij het slot van mijn circulaire van den 12 november
1849 heb ik de eer UEA terug te zenden de bij uwe missive van den 16e dezer gevoegd
Geweest zijnde twee verlofpassen, waarop zooals UEA uit de circulaire zult kunnen
Ontwaren mijn visa niet wordt gevorderd.
De Staatsraad Gouverneur
Van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Nieuw- en St. Joosland 28 Augustus 1850
Onderwerp: toezending afschrift kiezerslijst
Ik heb de eer UEA overeenkomstig het gevorderde bij art.32 der wet van 4 Julij 1850
Nevens deze te doen toekomen afschrift van de lijst der kiezers voor de Tweede Kamer
En Provinciale Staten in deze Gemeente.
De voorzitter van de gemeenteraad
Te Nieuw -en St.Joosland.
Jacobus Walraven

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
Den 29 Augustus 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 5,60
Periode 2 t/m 8 September 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 31 Augustus 1850
Aan de Minister van Koloniën
Onderwerp: certificatie van oorsprong
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen deze certificatie van oorsprong
Met dezelver duplicaten van binnen deze gemeente gefabriceerde stukjes calicots
In de alhier bestaande fabrieken der Heeren G & H Salomonson en welke goederen voor
Rekening van de Nederlandsche Handelmaatschappij.etc
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 31 Augustus 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Broodstelling
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van de zetting van het
Brood, zooals die in de gemeente gedurende de loopende maand is geregeld geworden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 3 September 50
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: ziekte aardappelen
In voldoening aan het gevorderde bij Uwe Excie circulaire van 28 Augustus jl P.B 118hebben
wij de eer Uwe Excie te berigten dat de ziekte onder het aardappelgewas over het algemeen
Vroeger en in erger graad als in het afgeloopen jaar ook in deze Gemeente opgemerkt daar
Dezelve nog slechts een begin met rooijen maken met geene zekerheid de mate derzelve
Kunnen mededeelen, welke zij later volgens gemelde circulaire Uwe Excie hopen mede
Te deelen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 2 September 1850
Onderwerp: Verpleging van A. Schroevers.
Op schriftelijk aanzoek van de Stads Heelmeester is op den 19 Augustus j.l. in het Gasthuis
Ter verpleging opgenomen
Adriana Schroevers
Deze persoon is in UEA stad armlastig.
Binnen den bepaalden tijd zal de declaratie der kosten voor de verpleging verschuldigd
Berekend tegen 50 cents daags aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort
t.o Lantsheer.

Arnemuiden 4 September 50
Aan het Diakonie Armbestuur van Arnemuiden
Op last van de Stads Heelmeester is in het Gasthuis te Middelburg opgenomen te verpleging Adriana Schroevers welke naar het schrijven van het Stedelijk Bestuur aldaar in deze Gemeente armlastig en waarvan de declaratie tegen 50 cents daags na den afloop der ziekte aan U.E. zal worden toegezonden.
Ingeval tegen de armlastigheid dezer persone bij U.E. eenige overwegende bedenking mocht bestaan, zullen wij die met den meesten spoed van U.E. schriftelijk inwachten
De Burgemeester
A.B.

Provinciaal Blad no 119: houdende toezending der notificatie opening groote Jagt
Publicatie gedaan op 10 September 1850

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 6 September 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 5,60
Periode 9 t/m 15 September 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Middelburg, 5 September 1850
Wij hebben de eer UEd. te melden dat uit de op gisteren plaats gehad hebbende opening der Stembiljetten gebleken is, dat slechts zeven personen binnen het Hoofd-Kiesdistrict Middelburg de volstrekte meerderheid van stemmen voor het Lidmaatschap der Provinciale Staten hebben bekomen, en dat dus voor de vier overige Leden eene herstemming zal moeten plaats hebben.
Wij hebben mitsdien de eer UEd. naar aanleidding van art.9 van de Wet van de 6 Julij 1850 hiernevene Lijst te doen toekomen bevattende tweemaal zoo veel namen , als er personen te benoemen zijn.
Het Bureau van Stemopneming te Middelburg

De Stoppelaar voorzitter
A. Van den Broecke Jz
A. M. Becius
Stemopnemers.

Middelburg den 6 September 1850
Onderwerp: toezending Declaratie
Wij hebben de eer hiernevens aan UEd. toe te zenden twee declaratiën van het Algemeen Armbestuur dezer stad groot f. 7,80/93 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van C. Le Mahieu weduwe F. Toupet en Lambertus Stelte
Verzoekende het bedrag binnen 3 maanden aan het Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o. H.F, Lantsheer

Middelburg den 13 September 1850
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer stad wordt op last dier Administratie sedert den 4 dezer Geneeskundige hulp verleend aan 1 der minderjarige kinders van C. de Nooijer wed. M, de Bakker die blijkens overgelegd Certificaat onvermogend is om zelf in de kosten hiervan te voorzien.
Aangezien in UEA stad armlastig, zullende binnen de bepaalde tijd de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd na afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke

Bericht daarvan aan den Kerkenraad der Herv. Kerk van Arnemuiden.

Middelburg den 13 September 1850
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 9 dezer aan M. Geelhoed vrouw van M. Klaassen welke buiten staat zich bevond om daarin zelf te kunnen voorzien, vanwege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt een Breukband die zij tot voorkoming van ernstige gevolgen blijkens verklaring van den Stads Heelmeester onmiddellijk benoodigd had
Waarvan de kosten op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken hebben bedragen eene som van f.4-
Daar de bovengemelde persoon armlastig is hebben wij de eer UEA van het bovenstaande kennis te geven met verzoek om het bedrag der bovengemelde declaratie binnen de daarvoor bepaalden tijd van 3 maanden aan het belanghebbend Armbestuur te restitueren.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Lantsheer

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 13 September 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,00
Rogge 5,60
Periode 16 t/m 22 September 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden, 17 September 1850
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden meent met den meesten eerbied de vrijheid te mogen ter kennis der Stedelijke Regering te brengen dat de uitgaven ten behoeve der weezen door het bijkomen der weezen van Blaas de Nooijer de daartoe vastgestelde som in den staat der begrooting van 1850 de som van f.84- te boven gaan, alsmede verzoekt het diaconie Armbestuur volmagt ter uitbetaling van f.10,48 ten behoeve der kinderen van Maatje Maldegem, armlastig alhier en der noodzakelijke onkosten ten behoeve Jan van Geelen en uit welke fondsen, meenende dat daarvoor toereikbaar zullen zijn, de overschietende penningen der onvoorziene uitgaven toegestaan voor de overschrijdende begravenis onkosten, de penningen van het krachtens ?? des ontvangers benevens de f.40- onder art. 18 der begrooting als restitutie van alimentatiegelden tot welks gebruikmaking het armbestuur bij deze eerbiedig vrijheid en volmagt verzoekt.
Het Diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
??? Joosse pres. Diaken

Arnemuiden 24 September 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Door den Raad dezer stad in hare vergadering van den 9 dezer maand op den UEGA goedkeuring vastgesteld zijnde, de begrooting in ontvang & uitgaaf van hetDiaconie Armbestuur alhier zoo hebben wij de eer onder toezending derzelve in triplo UEGA wegens de daarin vastgestelde Ontvangst uitgaven mede te deelen en wel eerst wegens den uitgaaf.
De bestedingskosten der weezen bijzonder der krankzinnigen Hoogerheijde, hooger dan in het voorleden jaar, echter niet toegestaan kunnen worden gelijk die zijn voorgedragen, alzoo voor eerst daar op nog? een vervuld is geworden wie den ouderdom van 18 jaren circa heeft vervuld en wordt geacht in staat te zijn voor zich zelf den kost te verdienen en de andere over het algemeen op eene te hooge schaal zijn gesteld alzo derzelver verdiensten op de weverij als andersints nagenoegd toereikend zijn om in hunnen onderhoud te voorzien.
Zoo is het ook met betrekking tot de bedeeling, enkele oude afgeleefde menschen hebben wij gemeend de aangevraagde bedeling te moeten toestaan weder, andere die nog eenigsints geschikt tot werken zijn, alsook hunne kinderen te huis hebben wij moeten verminderen aangezien het bij onderzoek ons is gebleken zij meer dan het door ons goedgekeurde genieten, waardoor dan deze dan minder wordt voorgesteld dan in dit jaar.
Voorts blijven al de ander uitgaven gelijk die nu zijn goedgekeurd met uitzondering wegens te doene betalingen voor armlastigen te Middelburg die in het Gathuis dier stad opgenomene zieken is een ruïne voor ons, en belet ons eene meer gunstige betaling aan de alhier woonachtige armen met betrekking tot de voorgestelde door ons veranderde ontvangsten
Merken wij dan
Dat de collecten & vrijwillige giften zijn gesteld zooals die gedurende 1849 bedragen hebben en de gemeente subsidiën zonder inbegrip? Der buitengewoone iets lager is gebragt dan in het voorige jaar wordende die som als voldoende geschikt, terwijl voor de buitengewoone uitgaaf onder no 18 vermeld ook eene buitengewoone subsidie is goedgekeurd geworden dewelke aangenomem nog f.68- meer bedraagt dan van dit jaar daarvoor is toegestaan, en de Gemeentefondsen door de aangehaalde omstandigheden in de stedelijke begrooting voor 1851 dit nu gedrongen? hetwelk buitendien eene onmogelijkheid zoude geweest zijn als ons voorgenomen hebbende geene meerdere lasten op de ingezeetenen te leggen, terwijl het ons evenwel niet zeer aangenaam is dat wij jaarlijksch verpligt zijn zulke groote opofferingen te doen, die toch voor het meerendeel niet dan voortvloeiden uit de omstandigheden die op de collecte een zoo nadeeligen invloed uitoefenen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 17 September 1850
Schouwing en Omgang

B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat door of vanwege dezelven alhier op zaturdag den 5 October aanstaande eene schouwing zal plaatshebben op de schoorsteenen, ovens & andere stookplaatsen op het gebruik der nieuwe Ned. Maten & gewigten en op de straten & voetpaden.
Wordende een iegelijk aangemaand om zorg te dragen dat op de deswegens bestaande bepalingen geen overtredingen worden gevonden daar de nalatigen in deze ingevolge de wet zullen worden achtervolgd.
De Burgemeester
A.B.
Daarvan Publicatie

Middelburg den 14 September 1850
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een afschrift mijner dispositie van heden genomen op het request van P. van Eenennaam met verzoek dezelve aan den belanghebbenden te doen toekomen
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 20 September 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 8,00
Rogge 5,60
Periode 23 t/m 29 September 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Middelburg den 20 September 1850
Onderwerp: Ontslag bedelaarskolonist
Ik heb de eer UEA te kennen te geven dat ZE: de Minister van Binnenlandsche Zaken de permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid heeft gemagtigd tot ontslag uit de Gestichten der voorz: Maatschappij van de bedelaarskolonist F. Le Mahieu no 5333 die in Uwe stad onderstands domicilie bezit en tot welk ontslag betrekkelijk is geweest Uwe missive van de 16 Augustus ll no 335

De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Hierna volgt de CONCEPTBEGROOTING van de stad Arnemuiden MET TOELICHTING
Zie hiervoor het ORIGINEEL

BEKENDMAKING

Arnemuiden den 25 September 1850
Onderwerp: Inwisseling 10 en 5 cents stukken
Daarvan wordt publicatie gedaan
B & W van Arnemuiden
A.Boogert

Extract uit het register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 27 September 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,80
Rogge 5,40
Periode 30 September t/m 6 October 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 30 September 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: om uitbetaling algemeene plaatselijke belasting
Tot heden hebben wij uit het fonds der algemeene plaatselijke belasting nog niets ontvangen hetwelk bij de trage invordering van den hoofdelijken omslag ons zeer moeijlijk valt en nog wel zoude gaande houden, was het niet den ontvanger van ’s Rijks belasting ons mede tot de aanzuivering der verschene termijnen op de grondbelasting nu en dan aanmaant en diens volgens verzoeken wij UEGA vriendelijk volgens vroeger daaromtrent gedane voorstelling en gemaakte bepalingen aan ons zoo mogelijk de verschenen kwartalen te willen uitbetalen ofwel een voorschot te verleenen van minstens één honderd gulden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 1 October 50
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Zetting brood
Ter voldoening aan het Besluit van Heeren GS van Zeeland hebben wij de eer hier bij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat der zetting van het Brood, zooals die in deze Gemeete gedurende de maand September jl is geregeld geworden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 10 October 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: toezigt Buurtwegen & voetpaden
In voldoening aan UEGA besluit van 26 April jl hebben wij de eer UEGA te berigten dat bij den deswegens naauwkeurig onderzoek zoo als nu en in andere tijden des jaars, de stand der voetpaden in deze gemeente steeds in behoorlijk orde wordt gehouden, en dat bij de geringste herstelling die daaraan behoevende is, belanghebbende al dadelijk door den veldwachter daartoe worden aangemaand, als zijnde hij door zijne dagelijksche surveillance het best in staat daarop regard te slaan en ook aanbevolen op dezelve naauwlettend te waken terwijl nu ook aan de pachter van de keetdijk de verpligting is opgelegd om de aarde waarmede ????? voetpadje naar Middelburg voor een gedeelte onbedekt weg te nemen en het daarvan steeds ontbloot te houden, terwijl de buurtwegen zonder onderscheid onder toezigt der Centrale Directie van Walcheren staan, waarop zoo mede op de voetpaden als bovengemeld, steeds een aanhoudende policie wordt gehouden.
De Burgemeester
A,B,

Middelburg den 1 October 1850.
Het mandaat van betaling t.g.v. L. de Nooijer te Arnemuiden gaat “vergezeld “ de verschuldigde Zegel-en Leges-gelden van f.3,00
De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 2 October 1850
Onderwerp: Mutatie personeel bedelaarsgestichten.
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat blijkens bij mij van ZE den Minister van BiZ ontvangen mededeeling in het personeel der bedelaarsgestichten gedurende de maand Junij l.l. voor zooveel uwe stad betreft, de volgende mutatie heeft plaats gehad als:
J.Huissoon ( no 2135 ) ontslagen den 28 dier maand.
De Staatsraad Gouverneur
Van de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 7 October 1850
De Ondergeteekende Heel- en vroedmeester dezer stede heeft de eer ter kennis van UEA te brengen; dat door hem gedurende het 3e kwartaal 1850 geene vaccinatiën in deze Gemeente zijn verrigt, noch voorwerpen aan kinderziekte zijn behandeld.
J. Oversluijs
Heel-en Verloskundige

Extract register van besluiten B & W van Middelburg
Den 4 October 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,62
Rogge 5,40
Periode 7 t/m 13 October 1850
Extract etc
Van Sonsbeeck
Lid van de Raad

Arnemuiden den 7 October 1850
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Een brood van 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeeester Boogert

Arnemuiden 8 October 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Bedelarij.
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze gemeente steeds een aanhoudend toezigt wordt gehouden op de weering der bedelarij en dat gedurende het derde kwartaal dezes jaars alhier niet is gebedeld noch bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
A.B.

Idem
Idem
Onderwerp: Staat Personeel van het Bestuur
De navolgende veranderingen hebben sinds ons laatste berigt plaatsgevonden: als de benoeming van het lid van den Raad A.Boogert tot Burgemeester in dien plaats tot lid van den Raad den Heer F. van Eenennaam terwijl de overige leden op dat tijdstip reeds in functie waren en waarin geen verandering heeft plaatsgegrepen.
De Burgemeester
A.B.

Staat van het Personeel van Bestuur der stad Arnemuiden op den 1 October 1850
Burgemeester Boogert Antheunis: jaar van aftreden 1856
Wethouders: van der Weele Joost: aftreden 1852; van Sweden Adriaan: aftreden 1854
Leden van den Raad: Meerman Jacobus:1852; Schoonenboom Jacob:1852;van der Weele: 1854; van Sweden: 1854; van Eenennaam F.: 1856; Kesteloo Gilles: 1856.
Secretaris C.J.Baars; Ontvanger : idem
Arnemuiden October 1850
De Burgemeester
A.Boogert

Arnemuiden 8 October 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Verbaal van oefening & omgang
Overeenkomstig art: 87 van het reglement op het Bestuur ten platten lande in Zeeland hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een afschrift van de door ons op den 5 dezer maand binnen deze gemeente gedane schouwing die tot genoegen zonder bedenking heeft plaatsgevonden.
De Burgemeester
A.B.

Dat sedert onze laatste voorgaande schouwing geene verandering in de alhier bestaande ovens & stookplaatsen dan met onze voorkennis heeft plaats gehad dat de schoorsteenen op weinigen na, behoorlijk waren gezuiverd en de bewoners op onze ernstige vermaning dan ook hebben aangenomen om dit onverwijld te doen plaatshebben, dat de asch & vuilnisbakken door de stad in behoorlijke orde worden gehouden, en daarop zoo tot voorkoming van brand als op de vuilnis eene gedurige surveillance wordt gehouden.
Dat het onderzoek na de hoedanigheid en gewigt van het brood zoo bij de bakkers als verkoopers, steeds eene bevredigde ujitkomst opleverd , als voldoende hetzelve in beide opzigten volkomen.
Dat in de werkplaatsen & winkels niet meer dan Nederlandsche maten & gewigten gevonden worden, behoorlijk onder IJK van dit jaar.
Dat de voetpaden, wegen & waterleidingen, steeds in hare orde gehouden worden, dat en der landlieden niet aan zijne verpligtingen had voldaan als in de meening verkeerend dat dit onderhoud niet van zijnentwege mogt geschieden, doch op onze inlichting en zeer ernstige waarschuwing om daaraan onmiddellijk te beginnen, heeft aangezegd daaraan te zullen voldoen. Etc etc.
De Burgemeester en Wethouders voornoemd
A, Boogert
J. v.d. Weele

Arnemuiden 8 October 1850
Aan den Heer Gouverneur
In voldoening aan Uwe Excie circulaire dd 15 Maart 1848 hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat houdende voordragt van de benoeming der zetters voor de directe belasting van het dienstjaar 1851 zijnde de voor gedragene dezelfde personen, welke thans in dat collegie zitting hebben, en op welkers eventuele benoeming bij ons geene bedenkingen bestaan.
De Burgemeester
A.B.
Voorgedragen
Van Sweden Adriaan wagenmaker; Meerman Jacobus landman; van Eenennaam Salomon timmerman; Sturm Jan Kleverskerke landman; Blok Laurens Kleverskerke winkelier.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 8 October 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Verbaal Stedelijke Kas
In kas f.55,47 ½
October 1850

Arnemuiden den 8 October 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: om autorisatie onvoorziene uitgaven

Middelburg den 7 October 1850
Onderwerp: Armwezen
Er wordt op last van het Armbestuur sedert 27 September jl geneeskundige hulp verleend aan Job Klaassen die volgens certificaat onvermogend is.Armlastig In UEA gemeente. Bij geen bezwaar zal de declaratie der kosten voor de verpleging na afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke2
t.o.
van Sonsbeeck

Arnemuiden den 14e October 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp; Ambts correspondentie.
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 5 dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de bezorging & afhaling van dienstbrieven naar & van Middelburg dagelijks heeft plaats door iemand daartoe vanwege de regering benoemd, en welke thans daarvoor van stadswege een jaarlijksch tractement geniet van f.10,40, dat wij hierin geene verandering wenschen te brengen,aangezien tot heden sedert zoo veel jaren, dit geregeld heeft plaats gevonden, zonder dat wij deswegen over het een en ander te klagen hebben.
Dat de Veldwachter hoezeer daarmede niet belast zijnde, echter de brieven voor de gemeente Kleverskerke in zijne dagelijksche surveillance in het veld van de secretaris medeneemt en aldaar aan den Heer Burgemeester afgeeft en ook weder van daar voorzoover het ons aangaat meede terugbrengt, doch dit echter niet plaats heeft in den zin der bij die circulaire gevraagde 4 punten, alzoo de Gemeente Kleverskerke met de onze wat de Veldwachtersdienst betreft eene gemeente is, en alzoo dit gelijk met zijne dienstverrigting plaats vindt, waarin wij geene verbetering wenschelijk achten of verandering begeren te brengen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 9 October 1850
Hierbij gaat een afschrift mijner dispositie op het request van Jan Oversluijs te Arnemuiden.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur wordt sedert den 8 dezer maand geneeskundige hulp verleend aan Jannetje Huissoon
Is onvermogend en bij UEA armlastig
Bijaldien binnen den bepaalden tijd tegen de erkenning dier armlastigheid zal de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd, na afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden
B & W der stad Middelburg
t.o.
M.F. Lantsheer

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 11 October 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,62
Rogge 5,40
Periode 14 t/m 20 October 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 15 October 1850
Aan den Minister van Koloniën
Onderwerp: Certificaat van oorsprong
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen twaalf certificaten van oorsprong met duplicaten van binnen deze gemeente gefabriceerde stukjes calicots in de alhier bestaande fabrijken der Heeren G & H Salomonson en welke goederen voor rekening der Nederlandsche Handelmaatschappij worden verzonden, en wie daarvoor de eigenlijke afzenders zijn.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 10 October 1850
Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen het Certificaat van den gekeurden en geschikt bevondenen Springstier, toebehoorende aan Cornelis Oreel.
De President der Commissie van Landbouw in Zeeland
Namens dezelve
Vis secretaris

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
Den 18 October 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,57
Rogge 5,50
Periode 21 t/m 27 October 1850
Extract etc.
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 18 October 1850
Aan den Heer Staatsraad Commissaris der Koning te Zeeland
Arnemuiden 18 October 1850
Onderwerp: Aardappels
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 28 Augustus jl hebben wij de eer Uwe Excie te doen toekomen de in dien circulaire gezondene staat houdende opgave en verslag betrekkelijk de inzameling der aardappelen in verband mett de ziekte onder hetzelve welke hoezeer dezelve ziekte bij vernieuwing zich heeft geopenbaard, de uitkomst boven verwachting eene tamelijk goede uitslag heeft opgeleverd.
De Burgemeester
A.B.

Volgende stuk niet leesbaar

In totaal 696 mudden bij 13 landlieden: W.Baas;J.B. Joosse; L. van Eenennaam; J. Meerman ; C.Oreel; A. Boogert; J.Schoonenboom; J. Crucq; A. Koets; J. Meulmeester; Je Le Dutrorije;
L.de Rijke; A. Filius.

Middelburg 26 October 1850
Deze is dienende UEd. te verzoeken, bijgaande Acte zoo spoedig mogelijk op te zenden en ons dezelve te retourneren met de vorige is zoo als UEd. zien zult een abuis geschied, en kost ons iederen dag oponthoud veel geld.
Niet twijfelende, of UEd, zullen dit mijn verzoek bewilligen en teekenen wij
G.H. Salomonson
E.A Daniels

Arnemuiden 25 October 1850
Aan ZE den Minister van Koloniën
Onderwerp: verwisseling certificaat van oorsprong
Door de Heeren Salomonson heeft in de opmaking van nevensgevoegde certificaat van oorsprong dat wij de eer hadden bij uwe missive van den 15 dezer maand ter visering aan Uwe Excie te ?? daar ?????? een abuis plaatsgehad in de opgave van het getal draden, waardoor dezelve ter vervanging van dat certificaat een ander is toegezonden het wij Uwe Excie doen toekomen met verzoek de verwisseling daarvan alsnog te doen plaatshebben.
De Burgemeester
A.B.
Slecht leesbaar!!

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 25 October 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,77
Rogge f. 5,75
Periode 28 October t/m 3 November 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Pondsbrood 16 ½ cents

Middelburg 27 October 1850
Zekere de Ridder heeft zich tot mij gewend mede aanspraak makende op het genot der gratificatie van f. 3,00 bij KB van den 28 Julij j.l. no 51 wegens het aanbrengen te Veere van een in de Schelde opgevischt lijk aan den schipper Lieven de Nooijer toegekend.
De ordonnantie ter uitbetaling der bedoelde gratificatie is aan UEd. bij mijne missive van den 1 dezer toegezonden.
Ik heb de eer UEd. te verzoeken.om, bij zoover voormelde de Ridder eene geregtigde aanspraak mogt hebben, om in de voormelde gratificatie te deelen het noodige te bevorderen, dat hem dat aandeel worde uitbetaald; zullende ik in allen geval uw berigt en consideratiën nopens deze aangelegenheid ten spoedigste tegemoet zien.
De Staatsraad Commissaris
Des Konings in de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 30e October 1850
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: over gratificatie
In voldoening aan Uwe Excie missive van den 27 dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij op de ontvangst dier missive voor ons ontboden hebben de bij Uwe Excie aangemeld hebbende visscher M. de Ridder, dewelke ons heeft te kennen gegeven dat tijdens hij bij Uwe Excie hadt vervoegd, dezelfs schipper met hem die gratificatie nog niet had verrekend en dienvolgens ook niet wist hij dezelve ontvangen had, maar dit nu vernomen hebbende, zich daarmede geheel te vrede stelde, zoodat die zaak beschouwd kan worden daarmede getermineerd te zijn.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 29 October 1850
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen, dat de persone van Maria de Gilde, armlastig te Kleverskerke geneeskundige hulp en provisioneele verzorging van ons heeft ingeroepen met eerbiedig verzoek te mogen weten of het armbestuur daarin kan voortgaan of hoe daaromomtrent gehandeld moet worden.
Het diaconie-Armbestuur der
Hervormde Gemeente van
Arnemuiden voornoemd,
H. Haesebroeck pres.
J. Joosse pres. Diaken.

Arnemuiden 30 October 1850
Onderwerp Armlastigheid M. Gilde
Wij hebben de eer UEd. ter kennis te brengen dat alhier door het Diakonie Armbestuur, op verzoek van den Stads Heelmeester Geneeskundige hulp is verleend aan M. Gilde armlastig in uwe Gemeente, mitsgaders provisioneele verzorging alzoo bij deze vrouw in hare gevonden? Toestand naauwelijks voor haar den kost kan verdienen aan alles gebrek zal lijden? Met verzoek van UEd. te mogen vernemen of hetgeen door het armbestuur aanvankelijk verrigt uwe goedkeuring wegdraagd of dat door UEd. in een en ander zal voorzien worden , zullende wij in eerstgemeld geval na afloop der ziekte UEd. de declaratie van verschot laten toekomen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B& W van Middelburg
Den 1 November 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,87
Rogge 5,75.
Periode 4 t/m 10 November 1850
Extract etc.
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 4e zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 17 cents
Idem 15 oncen 25 ½ cents
Idem 20 oncen 34 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A. Boogert

Middelburg den 31 October 1850
Onderwerp: Godsdienstige en zedelijke toestand der bevolking
Het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland behandelende de belangen van den Godsdienstigen en zedelijken toestand uwer stad op welks ongunstige omstandigheden dat Kerkbestuur niet alleen indachtig is gemaakt , maar waaromtrent hetzelve zich nader door eene daartoe opzettelijk uit zijn midden benoemde commissie heeft doen inlichten, mij daarvan mededeeling doende heeft daarbij tevens den wensch uitgedrukt, tot het doen wegnemen van eenige voorname oorzaken van den bedoelden ongunstigen stand van zaken daartoe opgevende
Het voltallig maken van het personeel der Directie (Commissie) over de weverij in uwe stad door aanstelling van daartoe geschikte personen met dat gevolg dat die Directie door het werkelijk uitoefenen der haar opgedragene of soms nog op te dragene bemoeijingen aan haar doel beantwoorde
Het niet opnemen van kinderen in de weverij beneden den 12 jarige ouderdom
Zoo veel mogelijk bevordering van het schoolonderwijs voor kinderen van behoeftige ouders en
Het strengelijk de hand houden aan de verzekering der goede orde in uwe stad vooral des Zondags.
Omtrent de drie eerste punten meen ik dat voldoende voorzieningen zijn genomen bij het contract met UEd. ten jare 1838 door de firma G & H Salomonson betrekkelijk de oprigting der calicotsfabrijken, aangegaan,
Immers daarbij is een Commissie van toezigt over gezegde inrigting ingesteld. Voor gezegde inrigting ingesteld, wordt in hetzelve van de opneming voor het werk van kinderen niet beneden de 12 jaren gesproken, en ook gewaagd van de verpligting tot bevordering van een aan de kinderen op daartoe geschikte dagen en uren te verschaffen zoo als gewoon als godsdienstig onderwijs.
Of en in hoever nu de bedoelde voorzieningen niet meer in stand gewijzigd of door den tijd geheel of ten deele in onbruik geraakt zijn, is mij onbekend, zooals ik ook met betrekking het bovengemeld 4e punt niet beoordeelen kan of en in hoever de afwijking van de goede orde, waarvan het Provinciaal Kerkbestuur spreekt,van eenen aard is, dat aan de toepassingen der bestaande wetten en politieverordeningen wat des Zondags betreft meer bijzonder van de we ?? het wereldlijk gezag te berispen dan van eerstgemelde waarin zoo wij ons verzekerd houden niet moet gezogt worden, maar bij hem over wien sedert jaren, reeds klagten zijn ingebragt en die zoo wij ons overtuigd houden, grootendeels de schuld is van de ?? van den 1 Maart 1815 en het daarop toepasselijk besluit van Heeren GS van den 15 Julij 1844 meerder kracht behoort te worden bijgezet, Hoe dit echter zij, ik acht deze aangelegenheid
van genoegzaam belang om dezelve tot een punt van nadere overweging te maken en ik heb uit dien hoofde de eer UEd. te verzoeken mij met gepasten spoed omtrent de vier opgemelde punten te dienen van berigt en consideratiën met bijvoeging van zoodanige voorstellen als aan UEd. noodig of nuttig zullen voorkomen.
De Staatsraad Commissaris des Konings
In de provincie Zeeland,
Van Vredenburch

Arnemuiden den 4 November 1850
Ter beantwoording Uwe Excie missive van den 31 October jl kunnen wij al dadelijk niet voorbijgaan Uwe Excie vooraf onze verwondering mededeelen dat de Commissie uit het Prov. Kerkbestuur waarvoor lange luide klagten geheven waren, en ook alhier over het algemeen geloofd wordt en wel zoodanig dat daar uit zijne afzetting als Leeraar reeds voorspeld werd die zoo wij vermeenden ten doel had het gedrag van den Leeraar zoo in leer als wandel te onderzoeken het meer schijnt gemeent te hebben die van het wereldlijk gezag te berispen, dan van eerstgemelde wij ons verzekerd houden niet moet gezogt worden, waarbij hem over wien sedert jaren , reeds klagten zijn ingebragt en die zoo wij ons overtuigd houden, grootendeels de schuld is van dezelve Commissie voorgestelde zedeloosheid waarin hij ????? tijd, ten voorbeelde van anderen is voortgegaan en hoezeer dit algemeen bekend was. Is daar niets aan gedaan als slechts als wij ons zoo mogen uitdrukken dan oogverblindingwaar veel van verwacht doch niets van gekomen is, terwijl men de uitvloeisel daarvan alsnu schuiven wilt op het wereldlijk bestuur en trachten wilt uit den weg te ruimen langs een weg waardoor dezelve nooit gevonden zal worden, en dien weg die nog ter bevordering der zedelijkheid en godvrucht in deze Gemeente zoude kunnen strekken; alzoo het Collegie van Kerkvoogden door die Commissie is aangezegd dat voortaan niet meer in de kerk door de Leeraars der kerkelijke afgscheidenen mag gepredikt worden, doch welk verband zooals het Collegie van kerkvoogden vermeent de openbare Godsdienst daardoor niet alzoo word belemmerd en men in ander Gemeente voortgaat die tot niet godsdienstig gebruik af te staan en bovendien zeer voordeelig werkt zoo op de collecte van het armwezen als dan die der kerk wat of nu die in Uwe Excie gevraagde 4 punten betreft, zoo moeten wij te kennen geven
1 Datde commissie uit de Weverij nog bestaat hoezeer door overlijden voor het tegenwoordige daaraan 1 lid ontbreekt, waarvoor bij de eerstkomende vergadering van den raad in overweging zal gebragt worden daarvoor nog een lid te benoemen
2 Tot op heden zijn nog geen kinderen beneden de 12 jaar geplaatst , als wilde de Commissie zulks, dan zoude de Baas ze niet willen hebben, als ongeschikt terwijl wat godsdienstig als ander onderwijs dat dezelve niet word geweigerd
3 De bevordering van het schoolonderwijs van behoeftige ouders ? kan niet geschieden zonder dat jaarlijks daarvoor minstens f.300,- disponibel zijn, want begint men daarmede dan is het alhier op weinge na al behoeftig, en doet men den eenen, de andere die echter beter zijn meenen daarop even gelijk aanspraak te hebben, als hunne verdiensten zoo al gelijk staande ; deze som kan onmogelijk uit de stedelijke fondsen gevonden worden, terwijl die der Provincie , die gedurende eenige tijd ter vervanging eener subsidie van Hare Majesteit de Koningin weduwe van f.50- ter gemoetkoming van eenige arme heeft gestrekt, ook mede zeer is verminderd en bijna heeft opgehouden, als die fondsen dan ook waarschijnlijk niet toelatende ? bij voortduring aan de armen onderwijs te laten genieten
4 Wat of nu de goede orde betreft daaraan wordt strengelijk de hand gehouden den veldwachter die allesints tot heden een getrouwe opvolger is van de aan hem gegeven wordende bevelen; duld geen wanorde, doch dat wel is iets plaats vind, waar hij niet tegenwoordig is, dit geloven wij wel, wel is waar is er des zondags meerder beweging in de Gemeente als des weeks, wanneer het veelal doodstil is, de visschers als dan te huis zijnde, vermaken zich vooral in luide te zingen op straat; dit is hun onderscheidene malen belet, en door proces verbaal achtervolgd, dan den veldwachter die bij den Officier van Justitie zulks overbragt deeld ons mede ZEA hem vroeger te kennen gegeven had ingeval die menschen niet anders deden als zingen & vrolijk waren men daar niets aan doen kan, want dat zulks voortvloeijde dat die een geheele week op het water en zeiden zij verheugd waren weder gelukkig te huis gearriveerd waren, zoodat hij wordt gehouden daar verder gevolg aan te geven.
Doch daar zulks na 9 uur bij een / policie reglement is verboden, is hij nu bij vernieuwing daarop allert gemaakt.
Hoezeer wij nu wat of de zedelijksheid en Godsdienstigheid betreft, ons in geen opzigt wille beroemen boven andere Gemeente, zoo kunnen wij echter meededeelen, dat des Zondags in onderscheidene winkels niets is te verkrijgen en over het algemeen in het geheel niets onder de godsdienstoefening en allen handenarbeid stilegt, waardoor hedtzelve zonder stoornis zich die dag in de rust kan verkwikken, dat op gezegde dag een groot aandeel der ingezetenen zich gehouden 2 maal dan ?? heen & weder het pad naar Middelburg te loopen. Om aldaar de zuivere verkondiging van Gods Woord te hooren, waarmede zij zich alhier niet kunnen vereenigen en eerst velen die de avonds Godsdienst voor 8 à 9 eerst te huis komen.
Datgedurende het geheele jaar niet meer dantwee onechte kinderen geboren zijn, waarvan de eene niet konde trouwen ter oorzake haren vrijer milicien is over de ligting van 1847, doch ??? thans in ondertrouw opgenomen, en het kind bij Huwelijks Acte zal worden erkend, dat de andere dochters, tot op heet oogenblik zij reeds in arbeid ? was hare zwangerheid heeft ontkend, alzoo zij in dien jongman bij wie zij zwanger was verder geen behagen had, en niet met hem wilde huwen hoezeer daartoe aangezogt, dat 14 dagen na hare bevalling met een ander is getrouwd, zoodat beide reden van onecht kan gezocht worden te zijn ontstaan door oorzaken die wij verfoeijen het zijn de geringe dochters veelal zwanger eer het huwelijk gesloten word en dat zal wel het geval zijn, waarvoor de Kerkenraad zich heeft beklaagd maar dit legt niet ter verbetering aan ons noch in de 4 opgenomen punten, hiervoor is de Kerkenraad met haren Leeraar ingesteld, om de de Gemeente na te gaan, de ouders of kinders in allen ernst zoo van den Kansel als aan de huizen te vermaanen haar te sensureeren/censureren , en zoo dit niet helpt van de Gemeente af te snijen en dezelve opentlijk volgens Gods Woord tot voorbeeld en afschrik aan de Gemeente bekend te maken, waar dit geschied ? want de Kerkeraad zijn meestal arbeiders ?? & visschers die buiten de Zondag zich er niet mede inlaten en hun beroep ook niet toelaat en den Leeraar nu dat hij gehoord is bij geen mensch gezien word en alzoo zich ook weinig aan hetgeen geschied bekommerd en wie elk Goddelijk bevel dan ook volgens de Wet die in 1816 is ingevoerd.??

Terwijl bovendien als een eerste en goed voorbeeld krachtig op de ingezeten werkt, de goede en onbesproken in handel van haar Leerar daar de minste vlek die daarop wegens onredelijkheid gezien ???? Wordt geheel disponibel ??????????????????

Zie daar naar ons getrouw antwoord aangaande Uwe Excie de ware toedragt der zaak medegedeeld, wij wenschen ook zoo veel mogelijk mede te werken dat tot bevordering der zedelijkheid kan verstrekken dan zal dat eene gunstig gevolg hebben; dan zal de Kerkenraad en haren Leeraar niet nalatig zijn in de vervulling wat Gods Woord hune wettig voorschrijft. Men zal de zuivere verkondiging van Gods Woord moeten bevorderen en niet beletten, dit zal immers maar tot zegen strekken, dan alle andere ongodsdienstige zaken, waarvoor de Kerken afgestaan worden, als worden dezelve dan gebruikt overeenkomstig de bedoeling in datzelfde woord door den grooten Zaligmaker voorgeschreven .
Mijn huis zal een huis des Gebeds zijn.
Wij zouden aan het wereldlijk Bestuur, zoo ver in het godsdienstige niet getreden zijn, was het niet dat wij vermeenden verpligt te zijn ons tegenover de geestelijkheid te moeten verdedigen, waarom wij vertrouwendit berigt Uwe Excie niet ongevallig mag zijn, en wij de verzekeriong kunnen geven dat ingeval een anderen Leeraar de plaats mogt vervullen, deze Gemeente niet zedeloozer is dan een andere, maar nog al te bekend van een Godsdienstig stemming te zijn, dat dan ook hetgeen door hem int werk gesteld wordt en hierboven vermeld, vrijvertaald: door de opbrengst der collecten Uwe Excie volkomen zal overtuigen.
De Burgemeester
A.B

Aan de Heer Kommissaris des Konings
Wij zenden hiernevens aan UEG het duplicaat & register JJ van de Verlofgangers der Nationale Militie in deze Gemeente op het gedrag van welke daar vermelde Manschappen welke daar vermeld geene aanmerkingen te maken zijn.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register besluiten B & W der stad Middelburg
Den 6 November 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,80
Rogge 5,75
Periode 10 t/m 17 November 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

NOTIFICATIE
IJKLOONEN
Van oud vaatwerk
Zie verder het origineel

Arnemuiden 13 November 1850
Aaan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Kennisgeving wegzakking berm zeedijkje Molenpolder
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een extract uit de deliberatiën van den raad dezer stad houdende kennisgeving wegzakking van den berm van het zeedijkje van dat aan de Molenpolder en wenschen tot voldoening der kosten van dit noodzakelijk herstel, met eerbiedig verzoek daarbij verzocht goedkeuring mogen erlangen
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 13 November 1850
Aan de Directie der Keersluis te Arnemuiden
Onderwerp: Verzoek daarstellen zinkwerk
Wij achten ons verpligt UEd. mededeeling te doen, dat den berm van ons zeedijkje tegen aan de keersluis ter lengte van 42 Ellen ? is verzakt ter oorzake dat aan het end van het stortebedde? Dier sluis en verder eene diepte is gespoeld door de maling van het water, welke bij de spuijing tegen de Nieuwlandsche zijde stroomt en vandaar wederkeerdt naar het stortebed.
De raad heeft aanvankelijk order gesteld tot de oogenblikkelijke herstelling dier verzakking doch verwachten dat wilt haar werk van eenig nut zijn, van gezegde diepte een zinkwerk zal behooren gebragt te worden. Dat niet alleen gunstig zal werken voor dat te maken werk, maar tevens voor het stortebed , doch daar zij verarmd, zulks ten koste der Keersluis zal behooren daar gesteld te worden, UED. moet uitnoodigen de noodige order te stellen dat zulks zoo mogelijk met eenige spoed mag plaats hebben, terwijl van deze diepte aan Heeren GS door ons is kennisgegeven.
Zullende het ons aangenaam zijn te moge vernemen, wat er daar door UEd. zal worden verrigt.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 25e October 1850
Het aandeel in de kosten van 130 stembriefjes bedraagt f.0,27

Middelburg den 13 November 1850
De aan den voet dezer vermelde en tot Uwe gemeente behoorende Verlofgangers op de onlangs door mij gehouden Inspectie niet tegenwoordig geweest zijnde, heb ik de eer UEA te verzoeken mij, ook voor het geval dat dezelve in een andere gemeente van deze Provincie mogten woonac htig zijn, zoo spoedig mogelijk de redenen welke tot deze nalatigheid aanleiding hebben gegeven, te willen mededeelen.
De Militie Commissaris in Zeeland
Van der Meij
K. de Nooijer Loteling der ligting 1846
J.C, Wittewrongel Plaatsvervanger der Ligting 1846
J. Kneelst idem 1848

Arnemuiden den 16e November 1850
Aan den Heer Militie-Commissaris
In antwoord op uwe missive van den 13 dezer maand heb ik de eer UEG te berigten dat de milicien Klaas de Nooijer van de ligting 1846 aan de Burgemeester tot deszelfs verschoning medegedeeld, hij in den waan verkeerende als tot het evengemelde jaar 1848 behoorende, niet meer verpligt was bevolene inspectie bij te wonen, terwijl de beide ander plaatsvervangers der ligting van 1846 en 1848 woonachig eerstgemelde te Retranchement 4 Distr, dezer Provincie en laatstgemelde te St.Maartensdijk, in het register J.J. dier Gemeente ingeschreven,Etc
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 15 November 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,80
Rogge 5,75
Periode 18 t/m 24 November 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

STAAT van Aanvragen tot bekoming van autorisatie om op het Fonds van ONVOORZIENE UITGAVEN te mogen disponeren, gedaan door het PLAATSELIJK BESTUUR van
Arnemuiden
Zie hiervoor het Origineel

Extract uit het register besluiten B & W van Middelburg
Den 22 november 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,66
Rogge 5,75
Periode 25 november t/m den 1 december 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 26 November 1850
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs bovenstaand brood niet mag worden verkogt.
A. Boogert
Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 28 November 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,66
Rogge 5,75
Periode 2 t/m 8 december 1850
Extract etc
Lantsheer secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Maandag den 2 December 1850
Is gelezen eene missive van ZE den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 18e der vorige maandag.
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat naar aanleiding van het daartoe door het Hervormd Diakonie Armbestuur hunner stad aan Zijne Majesteit ingediend adres Hoogst Dezelve bij besluit van den 18 October voor de verpleging van Lucas Hoogerheijde zoo lang die lijder in een geneeskundig gesticht voor krankzinnigen zal zijn geplaatst eene bijdrage uit ’s Rijks kas heeft verleend van veertig gulden ’s jaars te rekenen vanaf 1 Januarij dezes jaars onder voorwaarde dat van de zijde dezer provincie minste gelijke tegemoetkoming inde kosten dier verpleging zal worden verstrekt
B & W voornoemd uit te noodigen hiervan aan het betrokken bestuur mededeeling te doen onder opmerking dat tot verkrijging van het toegekende subsidie door hetzelve jaarlijks na afloop van ieder jaar door tusschenkomst van het stedelijk Bestuur aan deze Vergadering zal behooren te worden ingezonden eene declaratie in duplo volgens het hiernevens model alsmede eene verklaring van het bestuur of den geneesheer van het geneeskundig gesticht waarin Hoogerheijde is geplaatst ten einde te doen blijken dat genoemde persoon gedurende het tijdvak waarover de declaratie loopt, in het gesticht is verpleegd geworden.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt

Hierna volgt een model van een declaratie.

Arnemuiden 6 December 1850
Hierbij volgt bericht van bovenstaande aan het Diaconie Armbestuur.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 6 December 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,57
Rogge 5,75
Periode 9 t/m 15 December 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Middelburg den 6 December 1850
Onderwerp: Armwezen
Wij haasten ons UEA bij deze een afschrift toe te zenden van een schriftelijk bij ons ingekomen berigt aan het algemeen armbestuur te dezer stede. Waaraan wij de eer hebben ons te refereren.
B & W
Der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Lantsheer

Afschrift!!

Middelburg den 4 December 1850
Onderwerp: Begraafniskosten vrouw van Job Klaassen.
Wij hebben de eer UEA te berigten dat op den 30 Nov. Op verzoek van den stadsgeneesheer Dr. J.C. de Man in het gasthuis is opgenomenElisabeth Melse echtgenoote van Job Klaassen, en erkend domicilie van onderstand bezittende in de gemeente Arnemuiden en dat zij op den eersten overleden. Heden begraven is, waarvan de kosten op nevensgevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen de som van f.6,75;.
Wij nemen de vrijheid UEA te verzoeken het bedrag dier kosten bij het betrokken bestuur te willen reclameren en hetzelve tevens te verwittigen dat door die vrouw uit een vorig huwelijk met Jan Bosschaart zijn nagelaten drie minderjarige kinderen: als Pieter oud 20; Cornelia oud 14; en Leuntje oud 10 jaren welke volgens art: 7 der wet van 28 Nov: 1818 en het KB van 28 December 1831 mede in de gemeente armlastig zijn.
De genoemde Job Klaasen bij wie de twee jongste kinderen zijn gehuisvest zijnde de oudste in militaire dienst aan ons verzocht hebbende om aan derzelver verzorging te worden ontslagen aangezien hij zelf in de grootste armoede verkeert en naar blijke in de noodzakelijkste behoeften om zich in zijn uit het het huwelijk van E.Melse als welk kind kan voorzien , zij ons het vergund aan UEA verder te verzoeken om het plaatselijk Bestuur der gemeente Arnemuiden te willen uitnoodigen in het onderhoud der twee jongste weezen Bosschaert te voorzien en over dezelve met eenige spoed te ?????
Regenten over de Algemeene Armen
Voor eensluidend afschrift
Lantsheer.

Hiervan wordt aan den Eerwaarde Kerekenraad bericht gedaan.

Arnemuiden den 9e December 1850
Het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt bij dezen de vrijheid in antwoord op de missive der stedelijke regering met derzelver bijlagenvan 7 December 1850 no 488 ter kennisse van genoemde regering te brengen, dat het diaconie armbestuur bij dezen weigert de voorgestelde verzorging te aanvaarden van de minderjarige kindern van fam. Bosschaart en Elisabeth Melse als zijnde beide personen ons niet bekend alhier immer te hebben gewoond:te meer meent het armbestuur daartoe de vrijheid te hebben, als het acht geeft op de wet van 28 November 1818 art 7, waar gezegd wordt, dat minderjarigen het domicilium van onderstand volgenvan hunne vader dus van Jan Bosschaart, in het onderhavige geval die niet alhier armlastig is,; wel weet het Armbestuur dat volgens het KB van 28 December 1831 no 91 tegen deze weigering iets zoude kunnen ingebragt worden, maar het armbestuur weet niet in hoever een KB dat strijdt met een voorgestlelde wet, die in werking is, verbindend voor een Armbestuur is, en na dit een en ander ten ernstigste overwogen te hebben, zoo blijft het armbestuur volstandig weigeren om in de voorgestelde verzorging der weezenvan Jan Bosschaart. Cornelia en Leuntje genaamd te voorzien.

Het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente van Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres.
J. Bliek praes, diaken.

Arnemuiden 9 December 1850
Onderwerp: alimenttie kinderen van J. Bosschaart
Wij hebben de eer hierbij Aan UEA te doen toekomen een missive van afwijzing en weigering alimentatie kinderen J. Bosschaart.
Zie hiervoor bovenstaande missive.

Arnemuiden 10 December 1850
Aan de Heer Militie Kommissaris in Zeeland .
In voldoening aan de circulaire van den Heer Staatsraad Kommissaris des Konings hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie heden toe te komen, de naamstaat bevattende de plaatsgehad hebbende mutatiën der schutterijpligtigen in deze Gemeente sedert ons laatste berigt in december 1849 en wel zooals die was op 1e dezer maand..
De Burgemeester
A.B.

PUBLICATIE
Onderwerp: Maten & gewigten
Herinneren bij deze deze ingezetenen aan Art.21 van het KB van den 27e October SB 46 waar hetwelk volstrekt verboden is met getoopte ?? maten of met een zoogenaamden kop te meten en alle maten gelijkerands moeten gevuld worden, welke waren ook worde gemeten.
Voortaan een ieder tot voorkoming van onaangenaamheden dien overeenkomstig te handelen
Arnemuiden 14 December 1850
De Burgemeester
A.B

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Aan de navolgende armbesturen een subsidie uit de Provinciale fondsen voor de verpleging van behoeftige krankzinnigen in het geneeskundig gesticht voor zoodanige lijders te Dordrecht te verleenen als f.80- aan het Hervormd Diakonie Armbestuur te Arnemuidenvoor L. Hoogerheide over 1851. Etc
En hiervan aan de betrokken Armbesturen kennis te geven onder opmerking dat het bedrag dier subsidiën in de goedgekeurde begrooting in buitengewone ontvang is uitgetrokken en dat de beschikbaarstelling van het subsidie aan de vergadering zal kunnen worden aangevraagd, na den afloop van het jaar waarvoor hetzelve is toegekend met overlegging van een bewijs door het bestuur of den geneesheer van het geneeskundig gesticht afgegeven waaruit blijkt dat de lijder in het gesticht is verpleegd geworden.
Extract etc

De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden December 1850
Aan de EW. Kerkenraad te Arnemuiden
Wij hebben de eer hierbij aan UE te doen toekomen een exemplaar der door GS van Zeeland goedgekeurde Armbegrooting voor den jare 1851
Er is voor den krankzinnigen L. Hoogerheijde een subsidie toegekend van f.80-.
Zie verder voor bijzonderheden het hiervoorgaande stuk.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 10 December 1850
Hiernevens heb ik de eer UEA toe te zenden een order waarbij de verlofganger aan den voet dezer vermeld om de redenen en voor den tijd daarin omschreven door mij met provoost Arrest/streng arrest wordt gestraft.
Ik verzoek UEA daartoe wel het noodige te willen doen verrigten, en mij wijders te kennen te geven of de bedoelde verlofganger de hem opgelegde straf heeft ondergaan, en of hij aldan niet in staat is om de verplegingskosten gedurende zijn arrest te kunnen dragen.
De Militie Commissaris van Zeeland
Van der Meij

Extract Register besluiten B & W van Middelburg

Den 12 December 185
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,57
Rogge 5,75
Etc.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zee;land
Woensdag den 18e December 1850
Betreft op grond van eene missive van de AlgemeeneRekenkamer 109 stuks mandaten van betaling op den Arr.-Betaalmeester te Middelburg ten behoeve van o.a de gemeenten ten platten lande in deze provincie op rekening van hun aandeel in de opbrengst der Algemeene Plaatselijke Belasting over den jare 1850
Is goedgevonden
De voorscheven mandaten uit te reiken.
De Griffier der Staten
Slegt

Extract register besluiten B& W van Middelburg
Den 20 December 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,47
Rogge 5,75
Periode 23 t/m 29 December 1850
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 22e December 1850

Het diaconie Armbestuur der Hervormde gemeente van Arnemuiden neemt bij deze met den meesten eerbied der stedelijke Regering van Arnemuiden de in antwoord der missive van 6 December 1850 no 486 toe te zenden eene declaratie ter verkrijging der Rijksbijdrage ten behoeve van den krankzinnigen Lucas Hoogerheijde in duplo benevens de verlangde verklaring van regenten van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht.
Het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente van Arnemuiden voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J. Joosse praes. Diaken

Arnemuiden 13 December 1850
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:declaratie verkrijgen Rijkssubsidie
In voldoening aan UEGA resolutie van 2 december is bij ons van het Armbestuur ontvangen nevengevoegde declaratie in duplo ter verkrijging der door ZM bij hoogstdeszelfs besluit van den 18 October jl nr 10 toegekend rijkssubsidie van f.40- voor de krankzinnigen L. Hoogerheijde.
De reden der spoedige inzending dezer declaratie is tengevolge het verzoek van het gesticht met declaratie tot ultimo december ad f.87,90 bereids is ontvangen en waarvan de betaling met spoed verlangd wordt, zoodat het Armbestuur niet langer de inzending derzelve heeft durven vertragen,
De Burgemeester
A.B.

Middelburg , den 20 December 1850
In antwoord op UEA missive van den 9 December j.l hebben wij de eer UEA hiernevens te doen toekomen een schriftelijk berigt ons door Heeren Regenten over den Algemeene Armen toegezonden waaraan wij de vrijheid nemen ons te gedragen—UEA zullen er uit zien dat Heeren Regenten voornoemd vroeger het door UEd. thans verdedigde gevoelen hebben staande gehouden van een geschil met de stad Vlissingen omtrent het onderstands domicilie van zekere Cornelia Lugte, doch genoodzaakt zijn geworden van zienswijze te veranderen, ten gevolge van een KB waarvan wij de eer hebben UEd hiernevens een afschrift te doen geworden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
Lantsheer

Arnemuiden den 26e December 1850
Aan B & W van Middelburg
Onderwerp: Armlastigheid kinderen J. Bosschaert
Ter beantwoording der missive van Heeren Regenten voor de algemeene armen uwer stad gevoegd bij den Uwen van den 20 dezer maand zij het ons vergund hetzelve te doen opmerken, dat hoezeer het daarin vermelde der onechte minderjarige dochter van Cornelia W. Lugte, in zoover met de nagelaten kinderen van Jan Bosschaert verschilt dat eerstgemelde nimmer een erkende vader heeft gehad en dienvolgens op grond van art. 7 der Wet ook niet het het onderstands domicilie van haren Vader konde volgen, zooals bij overlijden die vrouw van gezegde Bosschaert het geval kan zijn, en diensvolgens ook naar ons gevoelen het domicilium van onderstand harer moeder moet volgen, hetwelk zij nu volgens evengemeld art,7 had verkregen, door het huwelijk met den daarin gemeld Lavent, zoodat wij tot heden daardoor nog niet overtuigd zijn dat Uwe weigering op grond van art. 7 der Wet, naar het gevoelen van Heeren Regenten in strijd zoude zijn, alwaar toch duidelijk vermeld staat “Het domicilium van onderstand ??, voor minderjarigers is dat van hunnen vader, kan nu tegen alle bilijkheid aan deze? Arme Gemeente dien last worden opgelegd, door te verklarfendat de kinderen van wijlen J. Bosschaert het ondedrstands domicilie moeten volgen van hunne aangehuwde? Vader Job Klaasse, omdat voor het onechte minderjarige kind van C.W. Lugte geen ander domicilie van onderhoud kon aangewezen worden alsdat harer moeder hetwelk zij door haar man volgens de wet verkregen heeft ; dan zullen wij verpligt zijn te moeten gehoorzamen evenwel niet overtuigd het niet in strijd is met de Wet,
Ook deelen wij geensints in het gevoelen dat ZM besluit van den 4 Julij 1832 no 16 van geene toepassing kan zijn, daar hetzelve volstrekt van geene acte van indemniteit gesproken wordt daar volgens de aanmerking van die ????? vermeld in de handleiding voor de Armen Administratie van W. ten Kate, in geen opzigt als regel willen aannemen, dat besluit zegt op grond van art. 7 der meergemelde Wet even duidelijk, een minderjarig kind wiens vader of ouders overleden zijn, blijft het onderstands domicilium volgen, dat de vader tijdens zijn overlijden had, zoodat daarin ligd opgesloten, dat bij overlijden der moeder, dergelijke kinderen tot aan hare meerderjarigheid nimmer een ander domicilium van onderstand kunnen verkregen heeft door/voor? Een opvolgend huwelijk gedurende het leven doch geensints dat
Verder onleesbaar !!
Zie verder het origineel !!

Middelburg den 17 December 1850
Afschrift
Onderwerp: Alimentatie der kinderen van J.J. Bosschaart
Het bevreemd ons geezins dat Heeren B & W der stad Arnemuiden bij derzelver missive van den 9 dezer de armlastigheid ontkennen der drie minderjarige kinderen nagelaten door wijlen Elizabeth Melse in vroeger huwelijk verwekt bij wijlen haar man Jan Bosschaart, doch laatstelijk echtgenoote van den te Arnemuiden een erkend domicilie van onderstand bezittenden Job Klaassen naar hetwelk volgens onze misive van 4 dezer no 519 ook dat van zijne nu overledene vrouw en van de bedoelde drie minderjarige kinderen moeten worden geregeld.
Immers ook wij deelden vroeger ten opzigte van zekere Cornelia Lugte onechte minderjarige dochter van nu wijlen Cornelia Willemina Lugte in leven huisvrouw van Pieter Leendert Lavent de zelfde overtuiging en hadden de eer onze zienswijze betrekkelijk de armlastigheid van dit aan het latergesloten huwelijk geheel vreemd kind aan UEA bij onze misive van de 17 dcember 1849 no 527 mede te deelen
Het daarop gevolgd KB van den 1 Mei 1850 no 51 ( medegedeeld bij UEA beschikking van 24 Mei 1850 heeft ons echter eene andere zikenswijze doen volgen, en hebben wij in dit besluit berustende, ons verpligt gevonden de armlastigheid van het bedoeld te erkennen.
Op dezen grond vermeenen wij alzoo te moeten volhouden dat het onderstands domicilie der drie kinderen van wijlen Elisabeth Melse te Arnemuiden gevestigd, en dat de bewering van het plaatselijk bestuur dier gemeente in strijd is met artkel 7 der wet van den 28 November 1818
Zoowel als met de Koninklijke besluten van 28 december 1831 no 91 en 1 Mei 1850 no 51, terwijl het door hetzelve aan gehaalde KB van den 4 Julij 1832 ter dezer zake van geene toepassing kan zijn, aangezien daarbij alleen het onderstands domicilie word aangewezen van zeker minderjarig kind ter plaatse alwaar zijn vader dit had verkregen door een ten zijnen behoeve afgegeven acte van indemniteit.
Wij nemen diensvolgens de vrijheid ter voldoening aan UEd. appostilaire beschikking van den 10 dezer met terugzending van stukken aan UEA in overweging te geven om het Plaatselijk Bestuur der stad Arnemuiden zoo wel met onze vroegere beschouwing ten aanzien der armlastigheid van een aan het later gesloten huwelijk en het daarop gevolgd KB van 1 mei 1850 no 51 bekend te maken en hetzelve alsnog te verzoeken deze zaak in nadere overweging te nemen onder opmerking dat wij sedert den 9e verpligt zijn geweest de bedoelde kinderen ten koste van het aan te wijzen onderstands domicilie met f.1,50 in alimentatie op te nemen.
Regenten over den Algemeene Armen
Handtekeningen

Wij Willem III bij de gratie Gods Koning der Nederlanden Prins van Oranje Hertog van Luxemburg

Op het Request van B & W der stad Vlissingen, houdende verzoek dat door ons worde beslist in het ontstaan geschil over het domicilie van Onderstand van Cornelia Lugte onechte minderjarige dochter van nu wijlen Cornelia Willemina Lugte in leven huisvrouw van Pieter Leendert Lavent
Gezien het rapport van onze Minister van Binnenlandsch Zaken van den 6 maart 1850 no 144 van de afdeeling den Raad van State gehoord, gezien de wet van den 28 november 1818 SB no 40, overwegende dat die stad derhalve ook nog was het domicilie van onderstand der gezegde moeder bij haar overlijden in Maart 1848,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 7 der aangehaalde wet, onechte minderjarige kinderen het domicilie van onderstand hunner moeder volgen, onverschillig op hoedanige wijze de laatste dat Domicilie uit kracht der genoemde Wet heeft verkregen
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren dat Middelburg is domicilie van onderstand van Cornelia Lugte
‘sGravenhage den van Arnemuiden dd 4 November ll no 464 1 mei 1850
Handteekening van de Koning,
Thorbecke Min. Van Binnenlandsche Zaken etc

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 20 December 1850
Door den Staatsraad, Commissaris des Konings is aan Uw Vergadering mededeeling gedaan :
van eene missive van het Provinciaal Kerkbestuur in dit gewest v an den 12 October ll no 46, waarbij door hetzelve tot verbetering van den Godsdienstigen en zedelijken toestand van Arnemuiden onder anderen in aanmerking wordt gebragt het schoolonderwijs aan kinderen van behoeftige ouders zoo veel zoo veel mogelijk te bevorderen en
2 van eene ter zake betrekkelijke missive van B & W van Arnemuiden dd 4 November l.l no 464.
Voorts gelezen zijnde eene missive van den Schoolopziener in het 1e Schooldistrict dezer provincie, van den 19 dezer maand no 940, daarbij zijne bevinding mededeelende bij het door hem op dien dag te Arnemuiden gedaan schoolbezoek en tevens wijzende op het groot getal overmits het hier betreft kinderen van minvermogende niet bedeelden aldaar, hetwelk van het onderwijs verstoken blijft, met verzoek zoo mogelijk eene toelage te ontvangen, ten einde in het onderwijs en de schoolbehoeften van zoodanige kinderen gedurende dezen winter te voorzien.
Is goedgevonden
A an B & W van Arnemuiden ter mededeeling aan den stedelijken raad, te kennen te geven
1 dat deze Vergadering wel kan instemmen met het gevoelen, dat eene der oorzaak aan welke de min gunstige Godsdienstige en zedelijke toestand van hunne stad moet worden toegeschreven, daarin is gelegen, dat zoo vele kinderen van minvermogenden van het onderwijs zijn verstoken, als gevolg waarvan voornamelijk bij het schoolbezoek des schoolopzieners op den 19 dezer maand van de 215 schoolpligtigen slechts ongeveer 100 ter school gingen
2 dat het derhalve hoogst wenschelijk moet worden gedacht dat het onderwijs van kinderen van minvermogenden niet bedeelden in hunne stad zoo veel mogelijk worde bevorderd en uitgebreid,
3 dat deze Vergadering bereid is daartoe door eene toelage uit de provinciale fondsen mede te werken, indien het stedelijk bestuur van zijne zijde voor dit belang eene bijdrage uit de stedelijke fondsen zal bestemmen.
4 dat de Vergadering aan de gezindheid van den Stedelijken Raad tot dat einde wel niet zal behoeven te twijfelen, vermits het hier een gunst betreft, welker behartiging zoo zeer in het belang der plaats strekt, te minder omdat de toestand der stedelijke begrooting voor 1851 waarbij eene vermindering van den Hoofdelijken omslag en eene verhooging van het tractement van den Secretaris is kunnen worden voorgedragen en toegestaan, gunstiger dan vroeger is. En daarin alzoo voor den Stedelijke Raad te meer eene reden is gelegen om voor hunne belang eene bijdrage te doen,
5 dat de Vergadering diensvolgens bij den Raad in overweging moet brengen om daartoe eene som van minstens f.40- te verleenen en aan haar bij eene deliberatie, zoodra mogelijk,voordragt te doen die bijdrage te vinden uit de post van onvoorziene uitgaven op gedachte begrooting voor 1851 toegestaan als wanneer de Vergadering de tegemoetkoming uit de Provinciale fondsen zal regelen met de verdere ter deze vereischt wordende beschikkingen,
Afschrift etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden den 10 Januarij 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Belangens onderwijs
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen eene deliberatie van den Stedelijke Raad, houdende mededeeling belangens onderwijs en voordragt eener som van f.20- ter gemoetkoming in het te verleenen onderwijs alhier ter stede mitsgaders 2 staten van schoolgaande en schoolpligtige kinderen, met eerbiedig verzoek voor zoover UEGA mogt kunnen goedvinden daarvoor eene subsidie te verleenen aan ons de noodige autorisatie te doen toekomen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 27 December 1850
Onderwerp: Verpleging van A. Schroevers
Op schriftelijk aanzoek van den Stads Heelmeester is op den 18 dezes j.l. in het Gasthuis dezer Stad ter verpleging opgenomen
Adriana Schroevers
Deze persoon in Uwe stad armlastig zijnde, hebben wij de eer, naar aanleiding van het KB van den 2.Julij 1826 no 132, UEd. van deze opneming kennis te geven; zullende , bijaldien binnen den bepaalden tijd tegen de erkenning dier armlastigheid geene overwegende bedenkingen worden ingebragt, de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd, berekend ten 50 cent daags, na afloop der ziekte aan UEd. worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
T,o Lantsheer

Deze is op verzoek van den Leeraar in het gasthuis geplaatst

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 27 december 1850
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f,7,47
Rogge 5,75
Periode 30 December t/m 5 Januarij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 6 Januarij 51
Aan de Heeren Geneeskundigen te Arnemuiden .
Ter voldoening aan het Besluit van Heeren GS van Zeeland van den 18 december 1850 hebben wij de eer UE tengevolge het gevaarlijke der plaatshebbende onbeperkte aflevering van de aether sulphericus en de chloroform, die als verdoovend geneesmiddelen thans vrij algemeen in gebruik zijn UEd. zoo in betrekking tot die beide als tot alle andere vergiften
En slaapmiddelen te herinneren aan het bepaalde bij art. 16, houdende geene vergiften en zoo voorts ???????????.
De Burgemeester
A.B.

Ga naar boven