Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1851
Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200 Inventarisnummer 125.
Ingekomen stukken 1851
Digitalisering door P.J. Feij

Arnemuiden 3 Junij 1851
Aan de Hoofd Administratie van het Regiment Infanterie te Leijden
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te doen toekomen een attest van dienst van Daniel van Eenennaam, milicien van de Ligting van 1848 uit deze Gemeente ten einde dezelve bij de Militie in deze Prov. te kunnen overleggen
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 11 Januarij 1851
Staatsraad Commissaris des Konings
Onderwerp: onderzoek register bevolking bladwijzer
Bij Uwe Excie circulaire van den 23 September 1850 PB 133 mij bij het geval Uwe Excie in den loop van dat jaar niet bezocht mocht hebben opgedragen zijnde volgens art. 12 van ZM besluit van den 22 Dec. 1849 het onderzoek van het bevolkingsregister en bladwijzer en dienaangaande Uwe Excie zoo van dat onderzoek als over den uitslag mijner bevinding raport te doen; zoo heb ik in voldoening daaraan Uwe Excie te berigten
Dat ik met de meeste naauwkeurigheid heb onderzocht en bevonden dat geregeld de verhuizing in de Gemeente , het vertrek uit dezelve als het kunnen in te wonen in dezelve de voltrokken huwelijken , de geboorten en sterften, naar vereischt zijn gebracht en geroijeerd , zoo wel in het bevolkingsregister als bladwijzer en dat beide stukken met de meeste netheid zijn ingerigt en bijgehouden , zonder dat ik daarop eenige opmerking had te maken hetwelk wij mitsdien allesints bevredigende uitkomst heeft opgeleverd , waarvan Uwe Excie bij het in oogenschouw nemen derzelve, zich volkomen zult overtuigd houden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 15 Januarij 51
Aan de Hoofd Administrateur van het 5e Regiment te Leijden
Bij mijne missive van de 5 dezer maand, had ik de eer Uwe Excie te verzoeken een attest te mogen ontvangen van de milicienverlofganger D. van Eenennaam, van de ligting van 1848 uit deze Gemeente en hetwelk mij dan ook geworden is, doch daar deze Verlofganger op gisteren alhier is overleden twijfel ik of dat attest nu wel voldoende zal zijn, waarom ik de eer heb UEG van dat overlijden door den Kommanderende officier van het Korps kennis ontvangt wie door mij daarvan is mededeeling gedaan, of wel indien mijne voorloopige kennisgeving voldoende mogt zijn, een nader attest van bovengemelde overleden milicien wel te willen doen toekomen.
De Burgemeester
A .B.

PUBLICATIE
De Burgemeester dezer stad Arnemuiden, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat hij kennis ontvangen en aan den ontvanger verzonden het kohier van het patentregt 2e kwartaal 1850, met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat om na bekomene kennisgeving van zijne aanslag ten spoedigsten het door hen verschuldigde te kwijten met herinnering tevens dat de bezwaren welke dien aangaande mogten bestaan binnen 3 maanden na heden behooren ingediend te worden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 16 Januarij 51
Aan den Heer Commissaris in Zeeland
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van den Controleur is ontvangen het door Uwe Excie op den 7 dezer maand executoir verklaarde suppletoire kohier van het patentregt over het 2e kwartaal van het jaar 1850, hetwelk op heden is afgekondigd en daarna onmiddellijk aan den ontvanger ter hand gesteld.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 20 Januarij 51
Aan den Heer Officier van Justitie
Onderwerp: Verbaal van belediging
Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een door den Veldwachter mijner gemeente opgemaakt proces verbaal van belediging door den persoon van J. de Quelerij die sedert zijne in vrijheidstelling het steeds er op toelegd,gezegden veldwachter in de uitoefening van zijne dienst te bemoeijlijken, met verzoek aan hetzelve tot noodige vervolg te willen geven.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 24 Januarij 51
Aan de Heer Commissaris van Zeeland
Onderwerp: Kohier Grondbelasting
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van de controleur ontvanger het door Uwe Excie op den 14 dezer maand executoir verklaarde Kohier van den grondbelasting van het loopende jaar, hetwelk op heden is afgekondigd en daarna onmiddellijk aan den ontvanger is ter hand gesteld.
De Burgemeester
A.B.

Publicatie
Burgemeester der Stad Arnemuiden brengt bij deze ter kennisse van de ingezetenen dat bij hen ontvangen en aan den ontvanger der directe belasting ter invordering is verzonden, het kohier van de grondbelasting, voor het dienstjaar 1851met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat en na bekome kennisgeving van den aanslag, ten spoedigste het door hem verschuldigde ??? met herinnering tevens dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan binnen 3 maanden na heden behooren te worden ingediend.
Arnemuiden den 24 Jan. 51
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 29 Januarij 1851
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Inzending inschrijvingsregister
Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excellentie te doen toekomen het inschrijvingsregister der manspersonen geboren in 1832 welke in deze Gemeente gevonden worden om voor de dienst der N.M. te loten, terwijl geen vrijwilligers zich hebben aangeboden, en ook geene aanvragen tot het bekomen van ontslag van reeds dienenden bij ons ? zijn ingekomen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 27 Januarij 1851

Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Pieter de Rijke wonende te Arnemuiden, voorkomende in het P.B. van den Veldwachter aldaar, mij toegezonden, bij UEd. missive dd 20 Januarij ll te willen laten aanzeggen, dat hij donderdag aanstaande den 30 Januarij e.k.ten twaalf uure op het parquet ten stadhuize alhier moet komen.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Arnemuiden 3 Februarij 51
Aan de Hoofd Administrateur 6e Regiment Infanterie te Haarlem
Ik heb de eer UEG te verzoeken aan mij te willen doen toekomen, als een attest van volbragte dienst van Stev:? Maartense, milicien der ligting van 1846 en gediend hebbende bij de 3 Comp. depot Batt en den attest van werkelijke dienst van Adriaan Borne staande bij 1e C omp. 3 Batt van den ligting van 1848 beide uit deze gemeente.
De Burgemeester
A.B.

PUBLICATIE

Arnemuiden 1 Februarij 1851
Onderwerp: Over aanslag andere Gemeenten
De Burgemeester der stad Arnemuiden gezien hebbende art 7 der Kieswet van den 4 Julij 1850 noodigd bij deze de inwoners dezer Gemeente uit om ingeval zij in andere Gemeenten in de directe belasting zijn aangeslagen, waardoor zij het regt der kiezer zouden verkrijgen, dit door overlegging der noodige bewijsstukken voor of op den 15 dezer maand bij hem te doen plaats hebben.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 5 Januarij 1851.
Daar de persoon van Pieter de Rijke niet schijnt te willen voldoen aan de hem door UED. gedane aanzegging, waartoe betrekkelijk was mijne missive d.d. 27 Januarij no 104, zoo heb ik de eer onder toezegging van nevensgaand P B van den veldwachter uwer gemeente UEA te verzoeken genoemden P. de Rijke te willen ondervragen omtrent het feit in dat PB voorkomende wat hem daarvan bekend is.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Middelburg den 11 Februarij 1851
UEd. kennis gevende dat de uitspraak omtrent de Lotelingen uwer Gemeente
J. Geldhof om reden in margine vermeld
Is geadjourneerd tot den 1e April 1851 des morgens ten 9 ½ ure.
Het attest door den belanghebbende overgelegd kan, zooals het ligt niet worden aangenomen, vermits daaruit niet blijkt dat de Vader, wiens eenig kind hij is, in leven is, welk het bedrijf en de woonplaats is van den Vader, zooals wordt gevorderd bij de inlichtingen in margine vermeld,
Het bijgaande attest zal mits dien verbeterd worden ingewacht.
De Militie -Raad in Zeeland
Van Reigersberg Versluijs

NATIONALE MILITIE
ATTEST
Voor eenen éénigen Zoon, tevens kind zijnde
Wij ondergeteekenden, tot het teeken en afgeven der Attesten en Certificaten voor de Militie benoodigd, uit krachte van art.185 der Wet van 8 Januarij 1817, alleen binnen de Gemeente van Arnemuiden geautoriseerd, verklaren op het getuigenis van :
Maarten Kraamer Kleermaker
Leendert de Ridder Visscher
Paulus Joosse schoenmaker alle drie wonende in deze Gemeente
Bij ons bekend als ter goeder naam en faam staande ingezetenen van de voornoemde Gemeente, en op onze personele verantwoordelijkheid dat Jan Geldhof
Bij de Loting van dit jaar 1849 getrokken hebbende no 10
De eenige zoon en tevens een kind van Willem Geldhof en van Levina Vreke overleden te Serooskerke welke laatstgemelde een voordochter heeft uit vorig huwelijk.
Arnemuiden den 6 Februarij 1851 .
Naamteekening van de 3 Getuigen
Naamteekening van de Leden van het Gemeente-Bestuur

Arnemuiden den 14e Febr, 1851
Aan den Heer Voorzitter van den Gemeente Raad
Arnemuiden
Naar aanleiding eener resolutie van Zijne Excie den Minister van Financiën van den 26e Julij 1850 heb ik de eer UEA hiernevens te doen toekomen eene lijst houdende opgave aan de belastingschuldigen voorkomende op de kohieren der Directe belastingen.
De Ontvanger
Handtekening

Middelburg den 22 Februarij 1851
MILITIE-COMMISSARIAAT
Provincie Zeeland
Onderwerp: Voorziening in vacaturen Schutters-Raad, Bataillon Rustende Schutterij

Ten einde ingevolge het bepaalde bij art.4 van het KB van den 4e Augustus 1839 , in de vacaturen der ontbrekende leden voor den Schutters-Raad van het half Bataillon Rustende Schutterij no 1 Provincie Zeeland, te voorzien, heb ik de eer UEA te verzoeken om op den 28e Februarij aanstaande des namiddags ten 2 ure, te compareren, op het Raadhuis der Stad Veere ten einde tot de daartoe betrekkelijk werkzaamheden over te gaan..
De Militie-Commissaris in Zeeland.
Van der Meij

Middelburg den 25 Februarij 1851
Door ziekte verhinderd wordende om de werkzaamheden betrekkelijk den Schuttersraad bedoeld bij mijne missive van den 22 dezer no 18 waar te nemen, heb ik onder kennisgeving hiervan de eer UEA wijders te berigten dat de comparitie tot dat einde op den 28 dezer bepaald tot nader gelegenheid wordt uitgesteld.
De Militie Commissaris in Zeeland
Van der Meij

Staat van onkosten gevallen zijnde ter zake van de verkiezingen voor de Leden der 2e Kamer der Staten Generaal en Provinciale Staten van Zeeland in het onderkiesdistrict van Arnemuiden
Getal kiezers in Arnemuiden: 18 onkosten: f.5,22 ½
Kleverskerke 10 2,90
Nieuw-en St. Joosland 20 5,80.
Aldus opgemaakt en voor deugdelijk verklaard door mij voorzitter in het onderdistrict te Arnemuiden den 11 November 1850.
A. Boogert

Arnemuiden den 4 Maart 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Kosten Verkiezing

Arnemuiden den 6 Maart1851
Aan den Heer Slegt
Onderwerp: dienst Veldwachter
Ik heb de eer UEd. te berigten dat ik tot heden niets heb aan te merken op het gedrag van den veldwachter ook niet met betrekking tot zijne dienst heb voor te dragen

PUBLICATIE
De Burgemeester der stad Arnemuiden brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dat bij hem ontvangen en aan de ontvanger verzonden is, het kohier van de personele belasting met uitnoodiging aan een iegelijk wien zulks aangaat om na bekome kennisgeving van hunne aanslag ten spoedigste het door hem verschuldigde te kwijten met herinnering tevens dat de bezwaren welke dienaangaande mogten bestaan binnen drie maanden na heden behooren te worden ingediend.
De Burgemeester
A.B.

Bericht van ontvangst van het kohier aan de Heer Commissaris des Konings

Arnemuiden 1 Februarij 1851
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Verbaal losbandigheid
Ik heb de eerbied hierbij te doen toekomen een door den veldwachter mijner Gemeente opgemaakt proces verbaal wegens overtreding van het policiereglement, met verzoek daaraan het vereischte gevolg te geven.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 25 Maart 51
Aan den Heer Onderinspecteur van het Loodswezen te Vlissingen
Schipper Jan de Nooijer ter vischvangst varende dezer Gemeente heeft mij te kennen gegeven dat hij in de gepasseerde week de buitenton no 5 van het Veergat leggende heeft gevonden ????? de witte en zwarte ton van no 4 te midden in het vaarwater welke door de harde storm en hooge vloed van zijn legplaats was gedreven, hetwelk hij bereid is desnoods door 10 ooggetuigen te bewijzen.
Dat hij deze ton gevaarlijk zoo in betrekking, dat zijn legplaats was onvervuld als de plaats waar deze lag van daartoe genomen? ook nog wel om rede bij Schipper Baars tegen een anderen visscher vroeger heeft hooren zeggen, van een ton van het 7 distr., die mede van dezelfde plaats was verdreven, hij dezelve vrijelijk mogt ligten, zulks met te meer vrijmoedigheid had gedaan en voor de zekerheid van zijne belooning die hij zich stellig beloofde daar voor te zullen ontvangen gezegde ton met reeptsteen?, had overgegeven aan een anderen schipper die derwaarts moest en hem voor ???? had beloofd en daarvoor had uitgekeerd eene som van f.3: dat deze man bij zijn terugreis had medegedeeld UEG over deze als slechts weinige oogenblikken daar gelegen, eenige belooning konden toekennen.
Dat hij een arme visscher zijnde onmogelijk dat verlies kon lijden en mitsdien mij verzocht heeft UEG vriendelijk uit te noodigen aan hem voor den opbrengst derzelve de daarvoor toegekende belooning te willen uitbetalen, als zijnde de ton ver van zijne plaats, daar dezelve lag van geen nut en de plaats waar dezelve moest leggen ontbloot, zeer gevaarvol voor de binnen komende en uitgaande schepen en mitsdien zeer nuttig dat dezelve worde geligt en UEG daarvan word mededeeling gedaan, opdat weder de plaats des gevaars spoedig door een andere ton worde aangeduid, opdat daarop geen schipbreuk worden gelegd.
Het zal mij aangenaam zijn, van UEG een gunstig en tevens berustend? antwoord te zullen mogen ontvangen
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 31 Maart 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
In voldoening aan UEGA Besluit van den 28 Februarij 1815, heb ik de eer UEGA te berigten dat in deze Gemeente geene personen gevonden worden, welke in de Rijks directe Belasting voor de loopende dienst tot een som van f. 300 en daarboven zijn aangeslagen
De Burgemeester
A.B.

Vlissingen den 29 Maart 1851
Ter beantwoording van UEA missive dd 25 dezer is dienende dat dat de daarin bedoelde zwarte bakenton blijkens het alhier gehouden betonningsregister op den 19e November jl in deszelfs merk is gelegd geworden, dat genoemde ton niettegenstaande het onstuimige stormachtige weder op de hieronder genoemde datum 24 & 25 November ondanks springgetij is blijven leggen tot 18 Maart ll.
Dat alstoen de ton ???? zijnde van de reep, zonder de steen te ligten is afgenomen en een schoone ton weder is opgestoken.
Dat daags daarna die ton in het midden van het vaarwater is gevonden volgens het zeggen van den visscher, door de harde storm en hoogtij, daar het in de nacht tusschen den 18 & 19 slechts eene gereefde manzeils koelte uit het Westen heeft gewaaid met een ordinair tij water en de ton alzoo een opper? had, is het bij nader onderzoek gebleken dat de ton niet midden in het vaarwater kan gevischt zijn, maar in de verbeelding van den visscher is zulks mogelijk geweest en wel best daaraan ook toe te schrijven.
Ik kan om bovengehaalde redenen den visscherman geen vischloon toekennen.
Met de meeste achting heb ik te zijn
De Onderinspecteur
Wels

PUBLICATIE van het executoir verklaarde kohier van het 3e kwartaal van 1850/51 van het patentrecht.
Ontvangst daarvan gemeld aan de Commissaris des Konings in Zeeland

Bergen Op Zoom 7 April 1851
WEA Heer !
Op gisteren heb ik ontvangen op mijn verzoek het certificaat van de Nat. Militie.
Met verwondering echter ik vernomen? dat in het register alhier staat Opdorp en niet het woord van voor: hetgeen mij doet vermoeden dat dit abusivelijk vergeten is.
Zoo is het dat de ondergeteekende de vrijheid neemt aan UEA te verzoeken hem een ander certificaat te doen toekomen, waarvan de naam conform is met mijn geboorteextract, omdat ik anders niet voor onaangenaamheden bedekt ben.
Hopende dat UEA spoedig aan mijn verzoek zal voldoen.
Zoo blijve ik met alle hoogachting
UEA gehoorzame Dienaar
P:E:H: van Opdorp

Bericht daarvan wordt aan de Commissaris des Konings doorgestuurd

Arnemuiden 14 April 1851
Aan den Heer Ambtenaar Openbaar Ministerie Kantongeregt te Middelburg
Ten verzoeke van de Veldwachter mijner Gemeente, heb ik de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een verbaal wegens overtreding van het policie reglement in deze Gemeente van luid geschreeuw na het luiden der avondklok
De Burgemeester
A.B.

Twello den 18 April1851
Ter beantwoording van UEA missive d.d.Maart j.l. no 195, heb ik de eer te berigten dat de diakenen van Voorst mij gemeld hebben dat het hem zeer bevreemd dat zulk een onderstand gevraagd wordt. Terwijl de oom geheel vrijwillig de ondersteuning des kinds heeft op zich genomen, dat dientengevolge het kind met moeite en kosten tot hem is overgebragt onder geen ander uitzigt dat dat de oom verder voor de geheele verpleging des kinds zorgen zou waartoe hij zich verbonden heeft, dat dus ook het diaconie bestuur zich niet verpligt vindt, voor eenen jaarlijkschen onderstand te zorgen, zoo lang het kind bij den oom is, veel minder aan teruggave van gedane onkosten denken kan, die zonder hunne voorkennis gemaakt zijn en dat wanneer de oom niet meer genegen is zich met het onderhoud des kinds te belasten hij hetzelve kosteloos moet terugbrengen gelijk het hem ook kosteloos werd overgebragt.
De Burgemeester van Voorst
Handtekening

Vlissingen den23 April 51
Ik heb de eer UEA te verzoeken inleggende op eene beschikking op een door J. de Nooijer aan Zijne Excie den Minister van Marine ingediend request ter bekoming van Vischloon voor de Zwarte bakenton no 5 uit het Veergat den belanghebbende te willen doen hem ter hand stellen.
Zijnde dezelfde zaak waaromtrent ook handele mijne missive aan UEA den 29e Maart no 166
De Onderinspecteur van het Loodswezen
Wels

Middelburg den 24 April 1850
Bij de stukken behoorende tot de Acte van huwelijksvoltrekking no 19 van 1850 van Gillis de Nooijer en Janna Maria Beunke zijn niet voorhanden de akten van overlijden van de grootouders van vaderszijde en van den grootvader van moederszijde van den man, in strijd met het bepaalde bij de art. 93, 94 en 126 no 5 van het Burgerlijk wetboek; ik heb mitsdien de eer UEA te verzoeken mij te willen opgeven de redenen van dit verzuim;-wijders verzoek ik UEA om voortaan in de akten duidelijk te vermelden den der partijen zooals is voorgeschreven in het bekende formulier van akte van huwelijks-voltrekking, invulling no 20
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch

Arnemuiden 24 April 1850
Aan de Heer Officier van Justitie te Middelburg
Ter beantwoording Uwe missive van heden heb ik de eer UEG te berigten dat het verzuim der overgelegde doodacte van Gillis de Nooijer is voortgevloeid ik voor dat oogenblik in het stellig denkbeeld verkeerde zonder eenige twijfeling alsdat de toestemming der grootmoeder bij voorlegging der doodextract zijner ouders voldoende was en dat zulks slechts gevorderd wierd bij ontstentenis van alle vier de grootouders , wanneer dezelve gelijk uit vroeger voltrokken huwelijken kan blijken, door mij overgelegd geworden en ik alzoo niet kan begrijpen , hoedanig ik in dat verkeerd denkbeeld gekomen ben zullende bij overeenkomende omstandigheden dien overeenkomstig gehandeld ????
DE Burgemeester
A.B.

Nieuw-en St. Joosland 23 April 1851
Onderwerp: Toezending afschrift kiezerslijst
Ter voldoening aan art.32 der wet van 4 Julij 1850 SB no 37 hebben wij de eer UEA nevens deze te doen toekomen afschrift van de lijst der kiezers voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten in deze gemeente,
De voorzitter van den gemeenteraad te Nieuw-en St. Joosland
Jacobus Walraven.

Middelburg den 5 Mei 1851
Terugkomende op den inhoud mijner Missive van den 23 April jl en waartoe betrekkelijk was de Uwe van den 24 dezer zelfder maand moet ik UEA verzoeken mij alsnog te doen geworden den akte van overlijden van de grootouders van vaderszijde en van den grootouder van moederszijde van Gillis de Nooijer ten einde die te voegen bij de stukken tot zijn huwelijk betrekkelijk.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch

Arnemuiden 12 Mei 1851
Aan den Officier van Justitie
In voldoening aan uwe missive van den 5e dezer heb ik de eer hierbij de verlangde doodextracten te doen toekomen der grootouders van G. de Nooijer
De Burgemeester
A.B.

Militie-Commissariaat Prov. Zeeland Middelburg den 12 Mei 1851
Onderwerp: Voorziening vacaturen Schuttersraad ½ Bat, Rustende Schutterij
.
In verband hiermeede , heb ik de eer UEA te verzoeken om op den 16 Mei aanstaande des voormiddags ten 11 ure te compareren op het Raadhuis der stad Veere ten einde tot de daartoe betrekkelijke werkzaamheden over te gaan.
De Militie-Commissaris in Zeeland
Van de Mei

Directie der Marine
Te
Vlissingen
12 Mei 1851

Bij rekwest dd 27 Junij 1850 heeft zich zekeren Hubrecht van der Putte toen woonachtig te Arnemuiden tot het Ministerie van Marine gewend om plaatsing aan ’s Rijks werf als smid.
Toen was daartoe geen gelegenheid, hoewel hij een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd.
Indien genoemde persoon zoodanige plaatsing alsnog mogt verlangen en hij genegen is opnieuw met anderen zich daartoe aangemeld hebbende ter beoordeeling der bekwaamheid een vergelijkend examen af te leggen, zou daartoe thans gelegenheid zijn als kunnende eenen persoon als smid te werk worden gesteld.
Ik ben zoo vrij UEA te verzoeken om ingeval gedachte persoon alsnog te Arnemuiden wonende is, aan denzelven het boven staande wel te willen doen mededeelen met tekennengeving tevens dat hem van de werkzaamheden ter proeve op de werf te verrigten geen daggeld og eenige tegemoetkoming van reiskosten als andersints kan gegeven worden en hij om tot plaatsing in aanmerking te kunnen komen alvorens bewijs van goed gedrag zal moeten overleggen.
Mogt bedoelde persoon niet te vinden of denzelven ongenegen zijn tot het afleggen der proevenaar herwaarts te komen verzoek ik UEA mij zulks wel te willen mededeelen.
De Hoofd Ingenieur der Marine
Handtekening

Arnemuiden 16e Mei 51
Aan den Hoofd Ingenieur der Marine
Ik heb de eer UEG te berigten dat ik ten verzoeke van Uwe Missive dit aan M. van de Putte heb medegedeeld, dat er voor hem wel andere sollicitatie gelegenheid bestaat na afleggen van een vergelijkend examen voor smid op de marine werf, alwaar tegenwoordig een knecht ontbreekt, ten einde na voldoende bekwaamheid als zoodanig geplaatst te worden.
Gemeld persoon heeft mij te kennen gegevn dat hij juist dien morgen van iemand tot voortzetting van zijn beroep aan eenig geld was geholpen en UEG alzoo voor ditmaal aldervriendelijkst bedankt voor de aan hem gedane uitnoodiging, als kunnende van die gunst nu geen gebruik maken.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 24 Mei 1851
Onderwerp: Niet opkomen ter vergadering tot benoeming leden Schuttersraad
Uit het door den Heer Militie Commissaris in Zeeland aan mij ingezonden PB van benoeming van Leden van den Schuttersraad bij het half Bataillon rustende Schutterij tot vervulling van bestaande vacatures, is mij gebleken dat het hoofd van het bestuur uwer stad op de door den M.C. niet tegenwoordig is geweest.
Ik vertrouw dat een wettige verhindering de reden daarvan is geweest.
Ik neem echter daaruit aanleiding om UED. mijn verlangen en vertrouwen te kennen te geven, dat het hoofd van het bestuur uwer stad, wanneer hetzelve in het vervolg tot soortgelijke vergaderingen mogt worden geroepen, niet achterblijve of zoo hetzelve door wettige redenen verhinderd mogt zijn op te gaan, dat alsdan derzelfs plaats door het lid van het bestuur die hem vervangt, worde vervuld, daar het van aanbelang is en regelmatig is , dat op de bovenbedoelde vergaderingen geene der betrokken gemeenten onvertegenwoordigd blijve.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

INSTANDHOUDING
Van een
KADASTER
Provincie Zeeland
Middelburg den 28 Mei 51

Bezoek van de Controleur der Directe Belastingen en van het Kadaster
Voor de opneming der veranderingen in de gesteldheid en belastbare waarde der vaste Eigendommen, vraagt assisientie van 1 lid der Zetters

Bericht aan de Heer Commissaris van de Ontvanger ontvangen te hebben het executoir verklaarde kohier van de personele belasting dient 1851/52

Daarvan wordt PUBLICATIE gedaan.

De Controleur zendt een staat van veranderingen ; die moet door tenminste vijf leden van het Cllegie van Zetters ondertekend worden. Ook kennisgeving aan de belanghebbenden.

Middelburg 7 Junij 1851

E .A Heeren
Wij hadden aan baas Beerthuis de vrijheid ontzegd eene winkel te houden, omdat wij vermeenden zijn pligt als baas op de achtergrond konde geraken; en dat ook zijne stand tot de wevers zelfs daardoor van eene wederzijdsch te verpligtende aard konde worden; het was uit deze oorzaken dat wij deze winkel deden ophouden, er kwam intusschen in de ZZeesche Nieuwsbode ook daartegen eene klagte op; zooals wij vermeenden wegens dezelfde oorzaken als waarom deze winkel affaire door ons verboden was; doch hebben wij redenen tot de verondersteling dat deze tegenpartij alle uit afgunst en niet belangstelling schreef want zijn wij wel onderrigt dan moet men over de prijs welke Baas Beerthuis voor zijne winkelgoederen rekende hoogst tevreden zijn geweest wat aangaat zijne lagere rekeningen, en bovendien de beter kwaliteiten van goederen welke hij leverde; ook verbeelde men zich dat men met een pond onverschillig welke artikel langere tijd konde toekomen; een en ander heeft ons een onbekende medegedeeld, en hoezeer zulks waar is willen wij niet in dezelve doch zijn wij voldoende onderrigt; dat de positie als baas geene dwang of zelfs de schijn daarvan op zijne onderhoorigen uit oefende,het deed ons uit dien hoofde leed dat wij deze winkel verboden hadden temeer dezelve een voordeel aan de arme ingezetenen verschafte door eene goedkopere en reeële bediening—bovendien bestaat er bij ons nog een andere reden –de onbekende schrijver en de nieuwsbode geeft zich in een later geschrift de houding als of wij door zijnen inlichting tot onze handeling in dezen gekomen zijn en om deze het bewijs te leveren wij zijne pluimtjes welke men ons geeft op niet de minste prijs stellen, zoo zijn wij tot het besluit gekomen;om baas Beerthuis verlof te geven zijne winkel gelijk vroeger te hervatten.
Wij onderwerpen gaarne ons finaal besluit aan UEA informatie, daar UEA meer met de plaatselijke aangelegenheden Uwer Gemeente bekend is dan wij, mogt UEA het alzoo oordeelen het beter ware deze winkel niet te hervatten, zoo willen wij op ons besluit terugkomen,

UEDW Dienaar
G & H Salomonson

Arnemuiden den 11 Junij 1851
Ter beantwoording van UEG zeer geeerde missive van den 7e dezer maand heb ik de eer UEd. te melden dat ik niet kan ontveizen het mij genoegen heeft gedaan, dat door UEd. maatregelen waren genomen uit aanmerking der in deze Gemeente gevonden wordende neringdoende personen.dat de winkel van Baas Beerthuis . met den 1e Mei dezes jaars mogte ophouden te bestaan en dat ter gemoedkoming in zijn talrijk gezin UE deszelfs weekgeld dan ook gunstig had gelieven te vermeerderen, hetwelk hij inderdaad verdiende.
Ik zeg dat het mij genoegen gedaan had niet zoo zeer ik veroordeeld tegen Baas Beerthuis ben, o neen,ik moge gaarn leiden het hem goed gaat, doch, daar hij zijn brood heeft ????? het mij toch aan de andre zijde steeds zooveel klagten te moeten hooren van de andere neringdoende lieden, dat dezelve geen bestaan meer hebben, alzoo alles nagenoegd wat wever was, genoodzaakt werd om bij hem ter winkel te gaan, en dat zoo aan al niet voldaan werd, de wever op eene andere wijze gedrukt werde, alzoo alsdan stilzwijgend daaraan gevolg gegeven werd; dit is bij gelegendheid UE: verboden hebt van het weefloon iets in te houden wel wat verbeterd, echter kunnen UE. toch wel begrijpen dat zijne magt groot is, en dat wanneer die verder uitgestrekt word ik vrees dat de huisbazen ook welligt maatregelen zullen nemen, dat een aantal zonder verblijf zullen geraken. Dat niet dan zoo ik mij voorstel . tot groote moeiijlijkheid aanleiding zal geven.
Ik geloof zeer goed dat Baas Beerthuis de winkelwaren goedkoop kan leveren dan de andere winkels , en wel vooreerst omdat hij veel nering heeft van de wevers en ten anderen het zijn hoofdberoep niet is, waardoor hij alleen moet bestaan, het welk bij de ander al wel het geval is, terwijl ik niet kan gelooven, dezelve zijn,dan bij de andere winkels alzoo die door hen in Middelburg en ook mogelijk uit Holland worden opgedaan , waarvan de andere mede hunne goederen trekken ?? , zoodat UED. wel kunt begrijpen, daar die mededeeling toch niet dan zeer overdreven is en ik daarvan ook nooit iets vernomen heb, wel is mij iets anders medegedeeld, hetwelk ook zer nadeelig voor de winkels is, en dat is, dat de wevers allerlei boodschappen bij Beerthuis koopen, en die tot zeer verminderde prijzen aan anderen overdoen, om daardoor geld te bekomen hetzij om zulks op “onnette “ ?? weg te doen, of tot ander gebruik, waarom ik dan ook wel is gehoord heb de wevers bij de ouders weinig of niets tehuis brengende dezelve mededeelden zij die week zoo geboet waren, hetwelk niet dan ongenoegen en morren verwekt.
Het smart mij in der waarheid dat mijn neringdoende lieden, die zoo ik mij stellig overtuigd houd geen deel nog enige gemeenschap hebbende , aan het verfoeiijlijke dat steeds van tijd tot tijd zoo ten opzigte van Baas Beerthuis als andere in de ZZ Nieuwsbode geplaatst word daarvan de dupe zullen zijn en onverdiend gestraft zullen worden, zoodat ik niet voor te komen ? zoodra van dat besluit nog daarvan kunnen terugkomen, daar door Beerthis reeds aanvraag voor patent is gedaan, ook in naam van het Bestuur vriendelijk te verzoeken dat wel in nadere overweging te nemen bij mogelijke toestemming zoodanige maatregelen zullen gelieven te nemen dat er volstrekt geen dwang regtsstreeks of zijdelings door hen genomen mag worden, want en houde mij dit ten goede , slechts de mededeeling door hem aan dezelve, dat hij weder winkel gaat houden is alreede van die onkundigen gewaagd zal een blijk zijn ??? bij hem ter winkel te gaan, zoo mede dat hem ten sterksten verboden werd, volstrekt niet van hun weefloon in te houden, maar de vrijwillige voldoening hunner schuld aan dezelve geheel al over te laten.
En de reden van wegzenden en niet toelaten van nieuwe verzoeken op de fabrijk wel aan het oordeel van het Bestuur over te laten en daartoe niet over te gaan alvorens daarvan heeft kennisgegeven, ten einde daardoor op geenerlei wijs, eenige dwang te kunnen uitoefenen, of zij magt ten opzigte zijne winkel te kunnen doen gelden, zullende ......... naar Beerthuis gehoord te hebben onpartijdig worden geoordeeld en naar het Besluit waarvan het Bestuur verlangd dat Beerthuis gevolg geeft.

!!Het volgende is doorgestreept maar wel interessant !! en natuurlijk niet in de missive aan de Heeren Salomonson vermeld !

Ten slotte moet ik Ued. confidentieel mededeelen, waaruit het UEd. ten volsten zal blijken dat Beerthuis steeds zonder in achtneming van een anders belang voor het zijne eerst alleen werkzaam is, en gebruik maakt van de aan hem verleende magten hierin bestaande
Dat al de beste & grooter wevers die 5 à 6 stuks in de week afdoen door hem op zijn fabrijk uit de ander zijn getrokken en geplaatst tot nadeel der stad en der ander fabrijken en dat deze allen voor dat het aan 1 der andere is vergund, een 7/4 stuks te weven dat 1 cents per stuk meer geeft,: de stoelen daartoe door hem zijn ingerigt.
Ik deel UED. dit laatste mede tot nadeel der stad en der ander fabrijken en dat deze allen voor dat het aan 1 der andere is vergund, een 7/4 stuks te weven dat 1 cents p;er stuk meer geeft,: de stoelen daartoe door hem zijn ingerigt.
Ik deel UED. dit laatste mede om te meer kunnen oordeelen over de waarheid dezes, hetwelk door U nog kan worden onderzogt, hoezeer er na over een paar dagen, in een andere fabrijk er ook 1 in gereedheid is gebragt, dan daar ik dit ter uwer inlichting mededeel zal het mij aangenaam wezen, daar ik volgens een ???? U onderzoek door en eigenhandig ? is gescheven het antwoord daarop, dat ik in gemoede gedaan heb, door UEd, dan ook buiten U confidentieel zal gehouden worden, en gehandeld zooals ik steeds heb mogen vertrouwen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 20 Junij 1851
Aan de Heer Commissaris des Konings
Bericht van ontvangst van den Ontvanger van het executoir verklaarde kohier van het patentregt 4e kwartaal 1850/51; daarvan zal PUBLICATIE plaatsvinden.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 21 Junij 1851
Wij hebben de eer UEA hierbij toe te zenden de door de geneeskunstoefenaar in onze Gemeente benoodigde Registers of naamlijsten van koepokmesting met beleefd verzoek dezelve aan de Edele Heeren te willen doen ter hand stellen.
De Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland
Namens deze
J. de Man , secretaris

Middelburg 21 Junij 1851
De Vereeniging tot bevordering van den Tuinbouw in de Provincie Zeeland onder bescherming van Z.M. Koning Willem III, voornemens zijnde, op den 9 en 10 Julij e.k. eene Tentoonstelling van Voortbrengselen van Tuinbouw te houden binnen de Stad Middelburg, zoo veroorlooft het Bestuur dier Vereeniging zich de vrijheid UE beleefdelijk te verzoeken, de goedheid te hebben, daaraan in uwe Gemeente de noodige bekendheid te willen geven.
Het Bestuur der Vereeniging
M.J. van Visvliet

Arnemuiden 21 Julij 1851
Onderwerp: verbaal vervoer mestspecie
Ik heb de eer hierbij aan UEA ter vervolging te doen toekomen een door den den stadsbode belast met het toezigt op de plaatselijken policie opgemaakt PB houdende overtreding tegen art: 1:? Des Ampliatie van het reglement vanplaatselijke policie dezer Gemeente van den 26 Aug. 1847 door J. Schets, vrachtrijder wonende binnen deze stad, met verzoek aan hetzelve het noodige gevolg te geven.
De Burgemeester
A. Boogert

Arnemuiden 4 Julij 1851
Aan den Heer Gedelegeerde tot de Veldw. Dienst te Middelburg
Ik heb de eer UEG te berigten dat de veldwachter Glerum zich steeds zedig en ordentelijk gedraagd, en hij met ijver zijne dienst verrigt en waarneemt , zoo dat ik niets op zijne dienst iets bijzonders aan Uwe Excie heb voor te dragen.
De Burgemeester,
A.B.

PUBLICATIE etc
Van het executoir verklaarde kohier van de Personele belasting dienstjaar 1851/52 etc.
Met de nodige waarschuwingen.

Arnemuiden 8 Julij 1851
PUBLICATIE
De Burgemeester der stad Arnemuiden gezien hebbende art 286 der Gemeente Wet in verband met art 6 & 7 der kiedswet van den 11e Julij 1850
Noodigd bij deze de inwoners dezer Gemeente uit om in geval hij in eene andere gemeente in ‘s Rijks directe belasting zijn aangeslagen, waardoor zij het regt van kiezer voor de benoeming der Gemeente raadsleden zouden verkrijgen dit door overlegging der aanslagbilletten voor den 15 Julij e.k bij hem Burgemeester te bezorgen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 14 Julij 1851
Onderwerp: Opneming Patenten
Zoo heb ik de eer UEA te informeren de deurwaarder der directe bedlastingen Verschuere te Middelburg desweege door mij is aangeschreven zulks te bewerkstelligen met verzoek met een beëedigd persoon te willen magtigen om hem bij gezegde opneming te assisteren.
De Controleur
Weiler

Middelburg 15 Julij
Ik heb de eer UEd te doen toekomen de staat van oninbare posten wegens den Personeele belasting dienst 1850/51 met verzoek mij dezelve na van UEA advies te zijn voorzien te willen retourneren.
De controleur
Weiler

Arnemuiden 20 Julij 1851
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een door mij opgemaakt PB wegens diefstal door Pieter Degels ? schippersknegt wonende te Krabbendijke bij deszelfs schipper H. Venema thans liggende met zijn schuit in het Kanaal alhier.
Ik heb vermeend tegen gezegde knecht als vermoedelijke dader dadelijk een voorloopig bevel van aanhouding uit te vaardigen en in arrest te doen nemen alzoo hij met zijn schipper vertrekkende het voor de Justitie veilligt moeiijlijk zoude kunnen wezen, hem in handen te krijgen, daar hij bij de minste gewaarwording , zich wel uit de voeten zoude maken en zoude ontsnappen , kunnende UEA berekenende ? de zaak daarvoor al te gering mogt zijn, naar omstandigheden handelen.
De Burgemeester
A.B.

Dordrecht den 28 Julij 1851
Door dezen heb ik de eer UEA toe te zenden de nota der verplegingskosten van Lucas Hoogerheijde voor 6 maanden tot 1 Julij 1851 ad f.80- waarvan het mij aangenaam zal zijn eerstdaags de betaling te ontvangen.
Tevens acht ik het ondienstig UEA mede te weeten dat met gemelde persoon sedert eenigen tijd vrij ernstig ongesteld is, en daarenboven een gebrek heeft, hetwelk doet vermoeden hij geen langere tijd levens meer hebben zal, waarom het mij aangenaam zal zijn indien UEA zulks aan zijne bloedverwanten wilt mededeelen.
De Rentmeester van het Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht.
Smits van Nieuwerkerk

Arnemuiden den 30 Julij 51

De declaratie ad f. 80 – wordt opgezonden aan het Diakonie Armbestuur.

Arnemuiden 31 Julij 51
Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Ritthem
Onderwerp: Surveillance op het rapen van gerst.
Zeker J. de Quelerij is gepakt door de Velwachter mijner Gemeente aangehouden zijnde , hem te kennen gaf hij zulks geraapt had in Welzinge, dit voor te onwaarschijnlijk voorkomende, zoo verzoeke ik UEA namens den Heer Officier van Justitie, de veldwachter uwer Gemeente wel te willen gelasten daarop strengelijk te surveilleren, aangezien deze persoon meermalen verdacht van diefstal voor de regtbank geroepen doch door slingsche wegen gebek aan overtuiging/bewijs zich van de anders regtvaardige straf bevrijd .
Gezegde persoon is niet heel lang maar kort en gezet ?? , heeft een schielijk voorkomen, is van de kinderziekte geschonden en zwart van opslag der ouderdom van 38 jaren bezittende is varensgezel en houdt zich met het rapen niet onledig al des vrijdags & zaturdags .
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 31 Julij 1851
Ik heb de eer UEA bij deze te doen toekomen den staat van openstaande debiteuren binnen uwe Gemeente woonachtig met verzoek onder terugzending van dezen staat te willen inlichten of zij zich nog in den zelfden onvermogende toestand bevinden
De Ontvanger der registratie
Der Geregtelijke Akten
Van Sonsbeeck

Arnemuiden 12e Augustus 51
Aan den Heer Ontvanger der Registratie der geregtelijke Akten
Onder terugzending der bij mij op heden ontvangen staat bij onzen missive van 31 Julij jl heb ik de eer U te berigten dat al de daarin voorkomende personen tot op heden in armoedige staat verkeeren en zich buiten bevinden tot de voldoening der verschuldigde boeten en Justitie kosten.
De Burgemeester
A.B.

Dordrecht den 10 Augustus 1851
Door dezen heb ik de eer UEA kennis te geven dat gisteren aan de gevolgen van waterzucht en bijkomende gebreken in het gesticht overleden is den krankzinnigen persoon van Lucas Hoogerheijde uit Uwe stad.
Aangenaam zal het mij zijn indien UEA zijne nagelatene betrekkingen van dit sterfgeval mededeeling wilt doen.
Mede voege ik hierbij de nota van 9 maanden der nog verschuldigde verplegingskosten ad f.120- en voor de begrafeniskosten f.10- dus te samen f.130-, waarvan ik gaarne zoo mogelijk nog in deze maand de betaling ontvinge.
De huismeester van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht
Handtekening
Smids van Nieuwerkerk

Bericht hiervan gaat naar den Kerkeraad der plaatselijke gemeente.
Hiervoor is subsidie nodig uit de Prov. Staten etc of post onvoorzien.

BEKENDMAKING
Onderwerp: Sluiting kiezerslijst
De Burgemeester der Gemeente Arnemuiden maakt bekend dat de lijst voor de Verkiezing der leden van den Gemeente Raad op heden bepaaldelijk is vastgesteld en dat dezelve ter inzage zoo ter gewoone plaats is aangeplakt als ten stadhuize gedeponeerd.
Arnemuiden den 16 Augustus 1851
De Burgemeester
A. Boogert

Middelburg den 1 September 1851
Ik heb de eer U kennis te geven dat ik het voornemen heb den 3 dezer des voormiddags ten 11 ½ uur naar aanleiding van art. 3 mijner instructie, vastgesteld bij het KB van den 27 September 1850 Uwe gemeente te bezoeken.
Ik verzoek U mij op gemeld tijdspip af te wachten aan het Raadhuis of de Raadkamer uwer gemeente, ten einde mij aldaar over al wat het beheer en de belangen uwer gemeente aangaat, de vereischte informatiën en inlichtingen te kunnen mededeelen, en om tevens in uwe gemeente kenbaar te maken dat ik aan den aanwezigen Godsdienstleeraar, en aan elk die mij over het een en ander belang wenscht te spreken, of zijne opwachting bij mij verlangt te maken, daartoe de gelegenheid zal geven.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Daarvan wordt Publicatie gedaan

Ook den Leeraar wordt daarvan verwittigd.

Arnemuiden 19 September 1851
Aan de Heer Griffier der Staten
Daar het sinds onderscheidenen jaren gebleken is het register van overlijden te weinig Acten bevat en ik daardoor jaarlijksch een suppl. Aangifte moet doen, zooals ook weder voor dit jaar het geval zal zijn. Ten ware ik geene sterfgevallen meer mogten plaatshebben, dat wel niet waarschijnlijk is, zoo verzoek ik UEG het bedoelde register met 2 vellen te vergrooten, waardoor 16 Acten meerder zal kunnen ingeschreven worden.
De Burgemeester
A.B.

Kennisgeving dat van de Ontvanger is ontvangen het executoir verklaarde kohier van het patentregt met verzoek aan de belanghebbende hun schuld te kwijten
De Burgemeester
A.B.

Daarvan wordt publicatie gedaan en ook de Staatsraad Commissaris des Konings wordt daarvan verwittigd

Arnemuiden den 26e September 1851
Aan den Heer Staatsraad Comm. Des Konings
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op woensdag den 24 dezes even buiten het Arnemuidsche Kanaal omhoog is gezeild schipper Petrus Daimes komende met zijn gaffelschip geladen met 660 hectoliter ongebluschte hydrolische kalk van Antwerpen en bestemd voor J. Sievers te Muiden Provincie Noordholland, met dat ongelukkig gevolg dat schip en lading door het het bekomen van zwaar lekken geheel verloren is.
Voor zoo ver gemelde schipper dit heeft kunnen doen, is door hem de lading in een ander schip overgeladen en de romp die reeds diep in het zand is gezonken verkocht.
De Burgemeester
A.B.

Heden den 24 Sept 1851
Compareerde voor mij Burgemeester der stad Arnemuiden in de provincie Zeeland
De persoon van Petrus Daemes van beroep schipper wonende te Antwerpen als mede Johannes Baptist Donatus Schot schippersknecht en Alexander Lippens schippersknecht op het vaartuig des eersten comparants welke verklaarden dat hedenmiddag circa 12 uur met deszelfs gaffelschip genaamd de Vlugt, groot 69 ton en geladen met 660 hectoliters ongebluschte hydrolische kalk bestemd voor den Heer J. Sievers aannemer te Muiden Prov. NoordHolland zeilende zijnde in het zoogenaamde Arnemuidsche Gat, door den aldaar loopende strom, niettegenstaande alle middelen van tegenweer met deszelfs schip vervoerd werd binnen de ter dier plaats leggende witte ton; dat hij bij het zien van dit gevaar met alle mogelijke spoed deszelfs anker had uitgeworpen , dan dit niet houdende, tegen de aldaar zich bevindende plaats is aangedreven met dat ongelukkig gevolg dat zijn schip onmiddellijk is lek geworden en zij niettegenstaande door alle mogelijke kracht van pompen hetzelve hadden kunnen lens? houden, waardoor het bij het meer & meer vallende water aan de grond geraakt zijnde wegens de oneffenheid dier plaats, door de zwaarte der lading is gekraakt en aangeraden den Heer Burgemeester van Arnemuiden te verzoeken alzoo schip & lading geheel is verloren
Waarvan dit certificaat door ons Burgemeester van Arnemuiden opgemaakt en door de comparanten na voorlezing onderteekend

Arnemuiden den 24 September 1851
Aan den Heer Baars te Arnemuiden
Ter vermijding der onkosten op een gewoon ?????? vallende heeft de ondergeteekende schipper P.Daemes te verzoeken het bovenstaand certificaat op zegel geschreven aan denzelen tegen voldoening der kosten aan zegel af te geven.
De kantonregter te Middelburg
Handtekening

St.Laurens den 29 September 1851
Door sommige gemeente besturen in Walcheren is het denkbeeld aangegeven, om de onlangs opgehevene Algemeene plaatselijke belasting op het geslagt en het gedistilleerd door eene soortgelijke belasting op het gedistilleerd ten behoeve van al de gemeenten in Walcheren met uitzondering van de steden te vervangen.Dat denkbeeld zou ook ik in het balang der gemeente gaarne verwezentlijkt zien.
Om daartoe te geraken heb ik gemeend aan ambtgenoten in Walcheren te moeten te moeten voorstellen als ik de eer heb ook bij deze aan U te doen, om nader te bepalen tijd en plaats te Middelburg eene zamenkomst te houden ten einde die zaak gemeenschappelijk te overleggen.
Aangenaam zal het mij dierhalve zijn van U met eenigen spoed te mogen vernemen, of U tot zoodanige zamenkomst genegen mogt zijn, na kennisbekoming waarvan, ik de daartoe volgens art. 121 der gemeente vereischt wordende magtiging van Heeren GS zou trachten te verkrijgen.
De Burgemeester der gemeente St. Laurens
Hubertus Dekker?

Arnemuiden 2 October 1851
Met genoegen las ik UEA missive van de 29 September ll waarin mij wordt te kennen gegeven dat UEA met ander Gemeentebesturen in Walcheren ter vervanging van de onlangs opgehevene de Pl. Belasting eene soortgelijke belasting op het gedesteleerd wenschte verwezentlijkt te ???/zien ?.
Ook dit is het verlangen van de Raad dezer Gemeente, waarvan ik het genoegen heb UEA te kunnen berigten, dat ik den dagbepaling der voorgestelde bijeenkomst te Middelburg van UEA tegemoet zal zien.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 4 October 51
Aan den Heer Griffier der Staten.
Het Register van overlijden van den Burgerlijken Stand dezer Gemeente volschreven zijnde, zoo heb ik de eer UEA te verzoeken aan mij te willen doen toekomen een Suppletoir register op hetzelve bevattende zonder hoofdvel nog twee vellen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den7 October 1851
De kosten daarvan bedragen f. 6,45
De Griffier der Staten van Zeeland
Slegt

PUBLICATIE
Van de Burgemeester in de Gemeente Arnemuiden
Maandag den 13 October e.k.nademiddags ten 2 uur eene openbare Vergadering zal worden gehouden van de Gemeente Raad.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 4 November 1851
Onderwerp: Personele belastingen
Bij paragraaf 3 van Art: 35 ? der wet op de personeele belasting voorgeschreven zijnde ,het onderzoek in de verdere werkzaamheden bedoeld bij paragraaf 2 voor gezegd Artikel , wegens den 5e en 6e grondslag in de maand November moet worden herhaald , zoo heb ik de eer UEA te informeren, bij mij verder geene bedenkingen zijn gerezen, ten aanzien der aangiften van dienstboden en paarden en mitsdien eene speciale bijeenkomst an het Collegie van Zetters ten dien opzigte overbodig acht, mort echter UEA niet van mijn gevoelen zijn, in eene alsnog te beleggen vergadering raadzaam en nuttig achten dan zal het mij aangenaam zijn, met het tijdstip bekend te worden gemaakt, wanneer UEA de revisie voor deze grondslagen zoudt willen bewerkstelligen.
De Controleur
Weiler

Middelburg den 19e November 1851
Ik heb de eer UEA te verzoeken wel te willen toezenden de kadastrale kaarten en registers Uwer gemeente ten einde de plaatsgehad hebbende veranderingen voor het boekjaar 1851 te doen bijwerken.
De Bewaarder van de HIJpotheken in het Kadaster
Handtekening

Arnemuiden 28 November 1851
Aan den Heer Burgemeester van Middelburg
Onderwerp: verzoek herstel voetpad
Met genoegen heb ik uit de dingsdagsche vernomen de ??????/onderhoud?? Van wegen & voetpaden, alzoo ik daardoor in de verwachting leef, dat de Arnemuidsche voetpadjes, ook eenig herstel zullen ondergaan.
UEA diende mij niet van kwade, maar hetzelve is door de aanhoudende regen tegenwoordig niet gangbaar, op onderscheidene plaatsen zijn slechts putten en poelen waarin het water blijft staan, zoodat men zonder springen van de plassen water niet te Middelburg kan komen en dan meestal natte voeten, terwijl de weiden op de laage plaatsen zoo dras(sig) liggen, dat men van het voetpadje niet op dezelvenden gaan kan.
UEA zult mitsdien in het belang van mijn ingezetenen, die veelal dagelijks zich 2 à 3 maal naar uwe stad begeven, zeer veel genoegen doen tot daar zoo noodigen herstel wel de vereischte bevelen te willen verleenen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 5 December 1851
Aan de Heer Griffier der Staten
Ik heb de eer UEA te verzoeken, voor dit loopende jaar ? aan mij alsnog te willen doen toekomen een suppletoir register op dat van het geboorte, groot 2 vel inhoudende 11 Acten.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 12 December: Hieraan wordt door de Griffier der Staten gevolg gegeven.

Arnemuiden 16 December 1851
Aan den Heer Comm. Des Konings
Ontvangen het invorderbaar verklaarde suppl. Kohier van de Personele Belasting met verzoek tot afkondiging.
De Burgemeester
A.B.

Daarvan wordt publicatie gedaan

PUBLICATIE
Op vrijdag 19 December des namiddags ten 2 uur eene openbare vergadering van den Gemeente Raad.
Arnemuiden 17 December 1851
De Burgemeester
A. Boogert

Arnemuiden 20 December1851
Aan den Heer Gouverneur/ Commissaris
Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat op gisteren van de Contr, is ontvangen het door mij executoir verklaarde kohier van het patentregt 2e kwartaal loopende dienst het welk op heden op de gebruikelijke wijze is afgekondigd etc,
De Burgemeester
A.B.

Daarvan PUBLICATIE

Middelburg 27 December 1851
Ik heb de eer UEG te verzoeken den veldwachter uwer gemeente te willen doen kennis dragen dat hij
Woensdag e.k. den 31 December zich ten mijnen parquette tusschen 10 en 12 uren moet vervoegen.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Arnemuiden den 1 Januarij 1850
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Zetting van het Brood
Hierbij gaat deze Staat, zooals die naar opgaaf der Marktprijzen gedurende den maand December 1850 is geregeld geworden.
De Burgemeester
J.v.d. W.

Extract Register B & W van Middelburg
Den 2 Januarij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,30
Rogge 5,75
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 6e Januarij 1851
Het Diaconie Armbestuur neemt de vrijheid met den meesten eerbied ter kennisse der Stedelijke Regering alhier te brengen, dat bij de besteeding der weezen gebleken is dat Lieven de Nooijer geboren den 21 Augustus 1833 vergeten is opgegeven te worden, waarvoor f.26- als nu gevraagd wordt, en tevens wordt er gevraagd of de weezen van de Ridder niet hooger mogen aanbesteed geworden en Dina Meulemeester niet met vijftig centen mag bedeeld worden en zal het armbestuur hierop het antwoord van UEA eerbiedig afwachten.
Het Diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden voornoemd.
H: Haesebroeck pres.
J: Bliek pr. Diaken.

Aan het Gemeente bestuur te Arnemuiden
Gedurende de laatst verloopenen drie maanden heb ik geen enkel persoon gevaccineerd en ben ook door niemand hiertoe aangevraagd.
J: Noom
Arnemuiden 6 Januarij 51 Genees-heel en verlosk:

Arnemuiden 7 Januarij 1851
Ik heb de eer ter kennis van UEA te brenen dat door mij in het verloopenen vierde kwartaal 1850 geene vaccinatiën zijn verrigt noch voorwerpen aan kinder ziekten behandeld.
EA DW Dienaar
J. Oversluijs.
Plaatselijk Heelmeester

Goes den 4 Januarij 1851
Onderwerp: Verpleging M.L. Le Mahieu
Met referte tot de hier afschriftelijk bijgevoegde Missive van Heeren Regenten over den algemeenen Armen dezer stad, in dato den 31 December 1850 en onder aanbeveling van deszelfs inhoud aan UEA menschlievende overweging, in het belang van den hoogbejaarden en braven hulpbehoevenden Weduwnaar, verzoeken wij UEd. ons den uitslag van uwe beraadslagingen en die van uw Armbestuur te mogen vernemen.
B & W der stad Goes
Handtekeningen

Goes den 31 December 1850
Onderwerp: Verpleging M.J. le Mahieu
Op den 24e dezer maand is de vrouw van M. J. Le Mahieu die door ons voor rekening der stad Arnemuiden bedeeld wordt, overleden, waardoor de toestand van den hoogbejaarden man merkelijk verergerd is, daar hij thans van trouwelijke hulp geheel verstoken, buiten staat is zichzelf te reinigen en te onderhouden.
In dezen in der daad beklagenswaardigen toestand heeft hij zich tot ons gewend, met het billijk verzoek om in het Gasthuis besteed te worden, en wij willen wel erkennen, dat wij niet zouden aarzelen aan dat verlangen te voldoen, indien zijne verpleging voor rekening van onze administratie kwam, dewijl het te voorzien is, dat zijn onderhoud buiten zoodanige Gesticht, hoogloopen en hij dan daarbij toch nog gebrek lijden zal.
Nu zijne alimentatie komt ten laste van een andere gemeente, vermogen wij echter daarin niet te treden , zonder de toestemming van het betrokken Plaatselijk Bestuur, waarom wij de vrijheid nemen UEA te verzoeken , Heeren B &W der stad Arnemuiden daarover te adiëren , terwijl wij ons vleijen, dat de onderhoudingskosten van dien ouden braven man door Heeren Regenten der Godshuizen zouden geaccordeerd worden tegen f.2,40 per week etc.
Handtekeningen en kopieën

Arnemuiden den 8 Januarij 50
Aan Heeren B &W te Goes
Onderwerp: Verpleging Mahieu
Hoezeer het ons leed doet dat de door het algemeen armbestuur uwer stad bedeeld wordende M.J. le Mahieu wegens het overlijden van zijne huisvrouw in meest armoedigen toestand zal geraken, zoo verkeeren wij echter buiten mogelijkheid aan dien wens weer te doen als waartoe wij reeds last gegeven hebben, en kunnen mitsdien geensints besluiten dat hij ter meer kosten in het gasthuis binnen uwe stad worde opgenomen, alzoo wij onmogelijk de kosten daarvan kunnen voldoen.
Het zal niet noodig wezen dat wij UEA behoeven te ??????/ gewagen ? over de kwijnende staat der visscherij de eenigste bron waaruit deze Gemeente bestaat, waardoor weinige gegoede Burgers zoodanig worden gedrukt, dat wij onmogelijk bij de reeds vele van hun gevorderde offers, het bedrag zouden kunnen voegen dat Mahieu voor het Gasthuis zoude benoodigd hebben, bovendien zijn hier een aantal mede brave oude lieden, van dat voorregt verstoken, zoodat in geval Mahieu, zich niet mogt kunnen behelpen met hetgeen hij van ons geniet, hij verpligt zal wezen zich metterwoon alhier te komen vestigen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 10 Januarij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,20
Rogge 5,70
Periode 15 t/m 19 Januarij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 cents
Idem 10 oncen 16 cents
Idem 15 oncen 24 cents
Idem 20 oncen 32 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A. Boogert

Middelburg den 10 Januarij 1851
Onderwerp: Armwezen
In antwoord op UEd. misive van den 26 December jl hebben wij de eer UEd. bij deze te berigten dat wij de beslissing van het tusschen UEd en ons gerezen geschil omtrent het onderstand domicilie van de kinderen van J. Bosschaart aan het oordeel van Heeren GS hebben onderworpen in afwachting waarvan de kinderen als Verlaten in het Werkhuis alhier zijn opgenomen zullende de kosten van die Verpleging naderhand ten laste van die Gemeente verblijven, welke door Heeren GS als domicilie van onderstand zal worden beschouwd.
B & W der stad Middelburg
Paspoort
t.o. M.F. Lantsheer

Arnemuiden 11 Januarij 1851
Aan den Heer Kommissaris des Konings
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie ter kennis te brengen, dat in deze gemeente een aanhoudend toezigt wordt gehouden op de wering der bedelarij, en dat in de laatste drie maanden van het afgeloopene jaar, geen bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
A.B.

Idem
Idem
Onderwerp: Landverhuizers
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 31 December 1847 PB 116, hebben wij de eer bij deze te berigten dat gedurende het afgeloopene jaar 1850 geene landverhuizing naar Noord Amerika of andere overzeesche gewesten hebben plaats gehad.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 15 Januarij 1851
Idem
Idem
Onderwerp: Vaccine
In voldoening aan art.7 ZM besluit van den 29 febr. 1848 SB 6, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten, dat door de geneeskundigen alhier naar elk kwartaal bij ons een negatief berigt is ingetreden, dat dezelve geene vaccinatiën hebben verrigt of dat de kinderziekte binnen deze Gemeente zich gedurende dien tijd heeft vertoond.
De Burgemeester
A.B.

OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN PLAATSELIJKEN ONTVANGER
13 Januarij 1851
In Kas f.414,02 ½

PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden maken bekend dat zij het voornemen hebben om op Zaturdag den 25 Januarij aanstaande des voormiddags 9 uur precies publiek te verkoopen eenige op stam staande olmeboomen olme & willig kaphout mitsgaders eenige doorns? staande aan de Veersche Poort en in de dokweide.
Wordende de belanghebbende verwittigd, dat in de dokweide een aanvang zal genomen worden en ten dien einde op voorschreve dag en uur worden verzocht aldaar tot het doen van voordeel zich te willen vervoegen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 14 Januarij
Aan de Heer Commissaris des Konings
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 26 Maart 1844? PB 41, heb ik de eer Uwe door deze te berigten dat op heden is overleden Daniël van Eenennaam milicien verlofganger dezer Gemeente van de Ligting van 1848 getrokken hebbende nr.10 en ingelijfd bij het depôt van het 5e Regiment Infanterie.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 15 Januarij1851
Aan den Heer Kolonel Kommanderende het 5e Regiment Infanterie te Maastricht
Wij hebben de eer UEG. Te berigten dat op gisteren alhier is overleden de milicien verlofganger Daniel van Eenennaam van de ligting van 1848 uit deze gemeente dienende bij het depôt 2e Comp.van het 5e Regiment, wiens kleeding en equipmentstukken aan den voet dezes vermeld door ons zijn overgenomen hebbende bij zijn vertrek van zijn korps achtergelaten eene schuld van 99 cents? Met verzoek van UEG te mogen vernemen of den kleedingstukken bij voldoening van zijne schuld niet aan zijne betrekkingen kunnen overgedragen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B 7 W van Middelburg
Den 17 Januarij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,20
Rogge 5,40
Periode 20 t/m 26 Januarij 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Middelburg, December 1850
Ik heb de eer UEA hiernevens even als de vorige jaren, 3 exemplaren van het Twaalfde Stukje der Voorstellen en Mededeelingen der Commissie van Landbouw aan te bieden, met beleefd verzoek, om dezelve op de gewone wijze onder de Landlieden Uwer Gemeente ter lezing te willen rondzenden.
De President der Commissie van Landbouw in Zeeland.
C.Vis.

Middelburg 21 Januarij 1851
Onderwerp: overlijden verlofgangers
Bij UEA missive van den 14 dezer wordt mij wel berigt gedaan, van het overlijden van den verlofganger uwer stad Daniël van Eenennaam, doch niet dat daarvan aan het betrokken Korps is kennisgegeven, terwijl ik daarbij evenmin heb aangetroffen een extract uit het register model litt.JJ, welks overlegging bij de Instructie van den 9 Februarij 1819 lid art,179 der wet van 8 Januarij 1817 wordt gevorderd.
Ik verzoek UED. mitsdien mij onder mededeeling van het ontbrekende het bedoelde extract alsnog te doen toekomen.
De Staatsraad Commissaris des Konings
In de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Aan dit verzoek wordt gevolg gegeven

Middelburg den 17e Januarij 1851
Onderwerp: Kosten Maatschappij van Weldadigheid
Het vermoedelijk bedrag voor uwe Gemeente over het jaar 1850 bedraagt voor de bedelaars f.102,18. Een gedeelte: f.60,00 wordt betaald uit uw aandeel uit de algemeene plaatselijke belastingen.
Het overige f.42,18 dient aan de Ontvanger der Registratie te Middelburg voor het einde dezer maand overgestort te zijn. Gelieve de quitancie daarvan aan mij te doen geworden..
De som van f.32,18 dient gevonden te worden uit de post onvoorziene uitgaven.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Vredenburch.

Arnemuiden den 24 Januarij 51
Aan de Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Betrekkelijk verlangde betaling van bedelaars
Alvorens wij de bij Uwe Excie missive van den 17 dezes maand verlangde betaling van bedelaars voor het laatste halfjaar kunnen doen, zoo moeten wij Uwe Excie mededeeling doen, wij in die betaling zwarigheid maken alzoo wij ons niet kunnen voorstellen het bedrag voor het laatste halfjaar f,42:18 kan bedragen, daar gedurende het laatste halfjaar zich aldaar niet meer heeft te vinden? dan Frans le Mahieu en welke ingevolge Uwe Excie missive van den 20 September 1850 in die maand reeds is ontslagen en mitsdien nog geen kwartaal aldaar heeft vertoefd, zoo dat de zoogenaamde Maatschappij van Weldadigheid niet eene Maatschappij van Schrik voor ons zoude worden, wanneer wij hoorden, dat een onzer ingezetenen naar derwaarts vervoerd wierd, Uwe Excie gelieve het ons mitsdien niet ten kwade te duiden, dat wij in het belang van onze Gemeente deswegens nadere toelichting verlangen.
De Burgemeester,
A. Boogert

Arnemuiden den 24 Januarij 51
Aan het Diakonie Armbestuur te Arnemuiden
Onderwerp: wegens ongeoorloofd gebruik geneesheer.
Door den Stads Heelmeester J. Oversluijs is ons klagelijk te kennen gegeven dat door UWE order is verleend dat dat ten koste van het Armbestuur aan de wed. A. Jobse door de Heer J. Noom geneeskundige hulp kan worden verstrekt en werkelijk verleend word, niettegenstaande dat deze hulp bereids door hem verleend word.
Deze handeling zonder onze voorkennis en goedkeuring plaats hebbende geheel in strijd zijnde met de resolutie van Heeren GS van 5 Sept , waarbij wij gelast zijn, UEW te kennen te geven dat zoolang daarin door ons geene verandering is gebragt, geene uitgaven in de rekening van het Armbestuur ten behoeve een anderen geneesheer zullen worden tegestaan, maar gelaten voor rekening van hen door wien daartoe order is verleend en waarvan wij de eer hadden UE bij onze resolutie van den 9 September 1845 kennis te geven.
Ingeval UE gegronde klagten mogt hebben, dat gezegde geneesheer de wed. Jobse niet haar ?????/ te voren?? mogt behandelen, zulks wij deswegens berigt inwachten ten einde ZE in alle ernst te
vermanen.
Het zal ons mitsdien aangenaam zijn, dat UE de verleende order zult gelieven in te trekken en deze handelwijs onverwijld mogt ophouden, alzoo door ons geene uitgaven van een ander geneesheer kunnen of mogen geadmitteerd worden.
De Burgemeester
A.B.

Leijden den 23 Januarij 1851
Naar aanleiding van UEA missive dd 15 dezer no 50 gerigt aan den Heere Kolonel van het Regiment, hebben wij de eer UEA te verzoeken ons betrekkelijk het overlijden van den daarbij bedoelden milicien Daniël van Eenennaam overeenkomstig de bepaalde voorschriften, een extract van het Register van Overlijden te doen geworden kunnende deszelfs nagelaten kleedingstukken aan zijne erfgenamen worden gelaten, mits door dezelve het saldo schuld ad f.0,99 aanzuiveren, te welker einde wij bedoeld bedrag met eenigen spoed franco zullen inwachten.
De Hoofd Administratie van het 5e Regiment Infanterie.
De Majoor etc
Handtekening

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 24 Januarij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 7,20
Rogge 5,40
Perode 27 Januarij t/m 2 Februarij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur derzelfde gemeente neemt bij dezen de vrijheid ter beantwoording der missive van den 24e Januarij 1851 no79 en naar aanleiding der copie van het extract uit de resolutie van Heeren GS van de provincie Zeeland van 5 September 1845, waarbij het armbestuur de vrijheid is verleend om indien hetzelve gegronde klagten tegen den Geneesheer J. Oversluijs als geneesheer der armen mogt weten in te brengen, aan de beslissing uwer vergadering van Arnemuiden te brengen; dat door het Armbestuur bij monde van den ouderling Jakob van Belzen als de eenige die daartoe in de gelegendheid was, als zijnde het de ure der Godsdienstoefening; en de secretaris der stad afwezend in de afgescheidene Kerk te Middelburg, bij wien anders inlichting had gevraagd kunnen worden, vrijheid is verleend aan den Heer J. Noom, geneesheer alhier om de vrouw van Klaas Joosse van Belzen in geneeskundige behandeling te nemen daar volgens getuigenis der zes aanwezige personen te weten Maatje van Belzen, Klaas Grootjans, Leen Grootjans, Neeltje van Belzen, Klaas van Belzen en Elisabeth Grootjans, de Heer J. Oversluijs , Geneesheer der armen, in zoodanige beschonkenheid en ongeschiktheid zich bevond, dat men de zieke toen reeds gevaarlijk , blijkens hare daarop gevolgde dood niet aan hem durfde toevertrouwen , welke vrijheid aan den Heer J. Noom verleend is onder voorwaarde van mededeeling aan het armbestuur dat geschied is, en door het armbestuur in eene wettig te houdene kerkeraadsvergadering in nadere overweging zoude genomen worden, en van welk voornemen ook de vrouw des burgemeesters bij gelegenheid van het huisbezoek kennis is gegeven en dat het armbestuur zich daarover tot den WEA Heer Boogert, Burgemeester alhier zoude wenden, gelijk geschiedt bij deze, evenals op den 24 Januarij 1851 de verklaring der onverschillige behandeling der aan de zorgvuldige geneeskundige behandeling van den Heer Oversluijs toevertrouwde weduwe A. Jobse, welke verklaring met meenende? oogen dan den president van den armen en den ouderling Jacob van Belzen, gedaan, dat daarenboven nog bevestigd kan worden, door het getuigenis van den persoon Jannis de Hamer Mr slagter alhier, in hetzelfde huis wonende, een gelijke uitnoodiging aan den Heer Noom heeft ten gevolge gehad, hetgeen alles te zamen genomen, de Kerkeraad uitmakende het diakonie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden in eene wettiglijk belegde Kerkeraads vergadering na rijp beraad tot het besluit heeft geleid om de stedelijke regering eerbiedig te verzoeken om eenen anderen geneesheer voor de verpleging der aan hunne zorg toevertrouwde armen gebruik te maken, daar het armbestuur alhier hunne zieken niet langer aan iemand kan toevertrouwen, die zoodanig aan den sterken drank verslaafd is, gelijk dat der stedelijke regering genoegzaam bekend is, en het armbestuur niet weet hoe zich te gedragen, bij gevallen als dat van de vrouw van Klaas van Belzen, als de geneesheer der armen ongeschikt voor zijn werk is, of moet het hare toevertrouwde armen aan eene gewisse ter prooi laten en niet laten helpen, terwijl eindelijk het armbestuur hare verwondering moet te kennen geven over de intrekking der gegeven orde uitgedrukt in de missive der stedelijke regering van 24 Januarij 1851, daar volgens de missive van den Heer J. Oversluijs de regering reeds onze orde heeft vernietigd, door aan den Heer J. Oversluijs last te geven tot geneeskundige behandeling, geheel in strijd met de afgelegde en onderteekende beloften aan de Gecommitteerden van Heeren GS, de Heeren van Visvliet en Beers en waarom het armbestuur zich ook verder ontslagen zal rekenen van de verzorging harer zieken en dat aan de regering dezer stede overlaten, en daar mededeeling van doen, ter plaatse waar dat behoort, terwijl het armbestuur dezen eindigt, na ons billijk verzoek om eene andere geneesheer aan den stedelijken regering en raad, nogmaals dringend ter overweging te hebben aanbevolen.
Gedaan in onze Kerkeraads vergadering van 25 en 26 Januarij 1851
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente
Van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
Handtekening van den ouderling J. van Belzen
X
W: Baas pres. Diaken

Arnemuiden 28 Januarij 51
Ter beantwoording Uwe missive van 26 dezer maand, moeten wij te kennen geven dat wij met betrekking der vrouw van K. van Belzen den Heer Oversluijs gehoord hebben, en denzelven ons heeft te kennen gegeven dat hij op hetzelfde oogenblik was geroepen bij de vrouw van J.L. de Rijke, die hij ook toen eene geneeskundige behandeling had gegeven als zijnde van daar naar de Rijke gegaan en tot dezelver herstel zonder dat die menschen eenigsints geklaagd hadde heeft gepractiseerd zoodat wanneer hij in beschonken staat had geweest, stellig en zeker zoude weggezonden zijn, doch dat de meeste reden van klagten daarin ontstaan waren, hij zich weigerachtig had betoond zonder dadelijken betaling der medicamenten, die vrouw in behandeling te nemen uit hoofde hij reeds eene aanzienlijke som van dezelve te pretendeeren had, en dat hem geenstsins was gezegd ten koste van het armbestuur dezelve op te nemen, hetwelk wij dan ook vertrouwen dat daartoe de diakonie geen order zal hebben verleend, alzoo van Belzen , die nog onder de respectabelste Visschers van Arnemuiden hoord en niet de minste in verdienste heeft geweest zich dit ook wel tot schande zoude rekenen, gelijk hij dan ook zijne vrouw uit eigen fondsen heeft doen begraven, hetwelk ons genoegzaame bewijzen opleverd , dat zij niet ten koste van het armbestuur is verpleegd, daar alsdan in het vervolg maar aan elken zieken last moet gegeven worden en deze vrouw niet tot de diaconie behoorende, alsdan ook geen reden van klagten kunnen zijn voor de diaconie, maar wel voor K. van Belzen en de regering.
Dat hij de wed. Jobse heeft gevraagd, of zij bij UE heeft geklaagd en deze heeft betuigd, dit volsrekt geen waarheid is, zoodat we alvorens het geven van dadelijke order tot een andere geneesheer onzens inziens pligt had geweest, zelf bij de Heer Oversluijs na de reden te geven onderzoek, maar niet op gerugten, die zulks wegens vijandschap tegen dien geneesheer of wegens ongenoegen over zijne weigering UE dit wel kunnen medegedeeld hebben, dan zoude UE zich overtuigd kunnen hebben gemelden Geneesheer zich op dat oogenblik in geene beschonkene staat bevond.
Wat of nu overigings? betreft het verhandelde in de gemeenschappelijke Commissie met Heeren Leden van GS zoo moeten wij berigten dat ons verzoek tot intrekking op grond der resolutie HEGA van den 5 Sept 1845 geensints in strijd met het alsdan verhandelde alzoo niet wij? maar UE zich tegen dat beslotene hebben gedragen, daar de benoeming van een Geneesheer over den armen niet aan UE, maar ons is aanbevolen en alzoo geene zaak is tot de diaconie of Kerkenraad, en dit wel doorziende alsdan niet meest tot verwondering zal verstrekken, wij UE dat verzoek gedaan hebben, alzoo wij geentsints weigerachtig hebben betoond , ingeval al gegronde klagten mogt hebben, die niet? te hooren, hadden wij dat gedaan, dan zoude u billijke reden van ontevredenhied hebben en ons kunnen beklagen.
Daar het nu onze gewoonte niet is ons iemand alvorens gehoord te hebben ongelukkig te maken als geen christelijke handeling zijnde zoo wenschen? wij aan U verzoek gevolg te kunnen geven en te samen een comparitie te hebben alwaar de Heer Oversluijs dus ook verzocht zal worden, ten einde alsdan te hooren en hem in staat te stellen zich over die beschuldiging te verantwoorden en is het noodig dien geneesheer dringend te vermanen en hem zijne verpligting ernstig aan te bevelen, om ingeval nog eenmaal gegronde klagten van dronkenschap bij den kerkenraad mogt inkomen tot de benoeming van een andere geneesheer over te gaan.
Wij zullen hierop UE berigt tegemoet zien, en stellen voor om ingeval zulks kon goedvinden die bijeenkomst ten stadhuize alhier te houden op morge voor de middag ten 9 uur.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden, 29 Januarij 51
Aan de Commissie uit het Diaconie Armbestuur,
Daar Uwe Commissie niet heeft kunnen goedvinden tot den afloop die voorgestelde comparitie betrekkelijk de zaak van den Heer J.Oversluijs bijeen te blijven, zoo hebben wij de eer ten vervolge de nota ? uitgegaan van den Kerkenraad van de 26 dezer maand UE te kennen te geven, dat wij geene genoegzaame termen hebben gevonden, om aan het in die missive vervatte verzoek tot de benoeming van een anderen Geneesheer zoo voor de stad als voor de armen over te gaan te kunnen besluiten.
Wij verzoeken UE daarvan aan het diaconie Arbestuur te willen kennis geven met aanbeveling zich te gedragen naar en overeenkomstig de resolutie van Heer GS in dato 5 September 1845.
De Burgemeester
A.B.

Goes den 27 Januarij 1851
Onderwerp: Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA hier nevens te doen geworden de Declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopen jaar voor rekening van UEA Gemeente verstrekte Alimentatie aan : M.J. Le Mahieu ad f. 27,55
Met vriedelijk verzoek om de restitutie met alle convenablen spoed, wel te willen bevorderen, ten einde die Adminstratie over gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend.
B & W van de stad Goes
Handtekening

Arnemuiden den 30 Januarij 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Zoo even ontvangen wij van het Stedelijk Bestuur van Goes eene declaratie wegens verschuldigde verplegingskosten ten bedrage van f.12,05 van M.J. le Mahieu, met verzoek ter bevordering van, de administratie over het afgeloopen jaar geregeld zoude kunnen afloopen, de voldoening met alle mogelijke spoed te willen doen plaats hebben.
Daar nu deze persoon tot de R.K. godsdienst behoort en alzoo door het Plaatselijk Bestuur als geen algemeen Armbestuur alhier bestaande moet voldaan worden, zoo verzoeken wij UEGA gemeld bedrag alsnog op den ingezonden staat ter beschikking op de post van onvoorziene uitgaven voor het 4e kwartaal van 1850 te willen vermelden, en aan ons de verlangde autorisatie te doen toekomen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 30 Januarij 1851
Aan de Commissie van Landbouw
Onderwerp: Keuring Springstier
Wij hebben de eer ten geleide UE te doen toekomen, een aanvraag tot keuring van een Springstier van den persoon van C: Oreel, woonachtig in deze gemeente, met verzoek aan hetzelve het gewenschte gevolg te geven .
De Burgemeester
A,B.

Arnemuiden den 1 Augustus
Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland
Onderwerp: Britsche onderdanen
In voldoening aan Uwe Excie circulaire dd 17 Januarij jl no 10, heb ik de eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente geen onderdanen zijn van Hare Britsche Majesteit.
De Burgemeester
A.B.

PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden, maken bekend dat ten gevolge bekomen aanschrijving van Zijne Excie de Heere Staatsraad Gouverneur des Konings weder gelegendheid bestaat tot het in dienst treden bij de Marine.
Noodigen mitsdien een iegelijk uit zich daardoor genegen betoonde? bij het ????? dezes stad tot het bekomen der noodige informatie te willen aanmelden.
Arnemuiden 1 Februarij 1851

Middelburg den 28e Januarij 1851
Onderwerp: Verpleging kosten F. Le Mahieu
In antwoord op uwe missive van den 26 dezer moet ik UEd doen opmerken dat bij mijne missive van 20 September ll aan UEd wel is medegedeeld, dat de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid was gemagtigd geworden om den bedelaars kolonist F. Le Mahieu uit de gestichten der vermelde Maatschappij te ontslaan, doch geenzins dat dezelve reeds was ontslagen van welk ontslag dan ook, tot dusver, bij mij geen berigt is ontvangen, dat nogtans wanneer, door de terugkeer van Mahieu, in uwe stad op eene andere wijze aan U bekend mogt zijn, dat de bedoelde kolonist in de maand September ll uit de bedelaarsgestichten mogt ontslagen zijn, er bij mij geene bedenkinge is tegen bestaan, dat voor verplegingskosten van dien persoon door UEd. slechts f. 21- in plaats van f.42,18 wordt overgestort.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de prov: Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 4 Februarij 51
Aan de Heer Staatsraad Commissaris des Konings
Onderwerp: Kwitantie van betaling
Ter voldoening aan Uwe Excie missive van den 17 Jan: jl en nadere missive van 28 dier maand hebben wij de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de kwitantie wegens de gemaakte verplegingskosten voor de Maatschappij van Weldadigheid van den Bedelaar F. Le Mahieu over het 3 Kw. Van 1850 met verzoek etc.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 30 Januarij 1851
Onderwerp: overlijden verlofganger
Naar aanleiding van het slot van uwe missive van den 24 dezer no 77, vond ik mij verpligt UEd. te doen opmerken dat mijne circulaire van den 26 Maart 1844 niet bevat het voorschrift wat er moet worden gedaan, bij het overlijden van een verlofganger der Nationale Militie, maar slechts eene herinnering aan de behoorlijke naleving van het daaromtrent bestaande voorschrift, hetwelk reeds is gegeven bij de Instructie van 0 Februarij 1819 ad art. 179, op welke instructie UEd zijn gewezen bij mijne missive van den 21 dezer.
Wanneer UEd. deze instructie niet hadden uit het oog verloren, dan zouden UEd. hebben ontwaard dat en wel degelijk verpligting bestaat om aan mij berigt te doen dat van zoodanig overlijden aan den chef van het betrokken korps, is kennis gegeven. Immers het voorschrift daaromtrent is duidelijk.
Nog meen ik hierbij te moeten voegen, dat zoodanige berigt voor mij van veel belang moet worden geacht, ten einde daardoor de zekerheid te erlangen, dat de kennisgeving aan het korps dadelijk na het overlijden eens verlofganger is gedaan hetgeen zooals aan UE bij inzage van de aangehaalde circulaire zal blijken, niet altijd heeft plaats gehad, en tot ongelegenheden aanleiding heeft gegeven.
Ik verzoek UEd mitsdien voor het vevolg het opgemeld voorschrift in het oog te houden.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Middelburg den 24e Januarij 1851
Onderwerp: Kennisgeving regeling der werkzaamheden
Eerste zitting
De Eerste zitting van de Militie Raad voor Uw kanton is bepaald op dingsdag den 11 Februarij 1851 des morgens ten half tien ure in de Abtdij te Middelburg voor vrijwilligers casu quo en de voor 1 jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen van de ligtingen 1847 t/m 1850. De bewijzen van vrijstelling aan mij zoo spoedig mogelijk in te zenden..
De Militie-Commissaris in Zeeland
Van der Meij

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 31 Januarij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,20
Rogge 5,40
Periode 3 t/m 9 Februarij 1851
Extract etc.
Lantsheer, secretaris

De Kerkeraad uit makende het diaconie-Armbestuur der Hervormde gemeente van Arnemuiden, het antwoord der stedelijke regering op de missive des Kerkeraads van 26 Januarij jl vernomen hebbende en de aanhangige zaak in ernstige overweging genomen hebbende, en alles gaarne willende aanwenden wat tot eene christelijke handelwijze kan leiden, zoo neemt de Kerkeraad of armbestuur de vrijheid ter kennis der stedelijke regering te brengen, dat in hunne wettige vergadering van heden besloten is om de regering nogmaals te verzoeken eenen anderen geneesheer voor den armen te geven, provisioneel voor een jaar, hopende en wenschende , dat door inwilliging aan dit verzoek des kerkeraads alle overige voorgestelde maartregelen onnoodig mogen gemaakt worden tot welk voorgesteld besluit, de Kerkeraad door medelijden met den Heer Oversluijs geleid is waarop een spoedig antwoord wordt tegemoet gezien door den Kerkeraad.
De Kerkeraad uitmakende het
Diaconie Armbestuur der
Hervormde Gemeente van
Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres.
S. van Eenennaam pres. Oud.

Arnemuiden 3 Februarij 1851
Op heden UE nader verzoek van de 1e dezer maand, in uwe vergadering overwogen hebbende, zoo hebben wij de eer UE bij deze den uitslag daarvan te doen kennen, en wel dat wij geene genoegzame redenen hebben gevonden dat U verzoek gedurende een jaar van een anderen geneesheer voor de armen gebruik te mogen maken, te kunnen voldoen en wij blijven volharden bij hetgeen wij UE bij onze missive van den 24e Jan. Jongstleden ter nakoming hebben aanbevolen
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 1 Februarij 1851
Onderwerp: Mutaties personeel bedelaars gestichten
Ik heb de eer UEd. te kennen te geven dat, volgens bij mij onder dagteekening van den 29 Januarij ll, van Zijne Excie den Minister van Binnenlandsche Zaken, ontvangen mededeeling, in het personeel der bedelaarsgestichten, gedurende de maand October 1850, voor zooveel Uwe stad betreft, de volgende mutatie heeft plaatsgehad. Als
F. Le Mahieu ontslagen den 1e dier maand.
De Staatsraad Commissaris
Des Konings in de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 4 Februarij 51
Aan den Heer Controleur van het Kadaster & Bewaarder Kadaster
Geen verandering in de toestand der gebouwde & ongebouwde eigendom als door indijking ?? bij bouwsplitsing geheele of gedeeltelijke slooping van gebouwen sedert ons laatste berigt in onze Gemeente voorgevallen zijnde, zoo hebben wij de eer naar luid der circulaire van Z:E: den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in deze Provincie daarvan mededeeling te doen.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Woensdag, den 8 Januarij 1851
Over de voetpaden:
Dat het ter bevordering van eenparigheid en meerdere duidelijkheid wenschelijk is geoordeeld om bij de plaatselijke benamingen der onderscheidenen wegen welke ter aanduiding van de rigting der voetpaden worden aangehaald, het nummer te volgen onder welke zij in de tableaux der buurtwegen van de 2e wn 3e klasse dezer provincie voorkomen ; alsmede om bij gebrek aan meer duidelijke aanwijzingen bij het begin en einde der paden de kadastrale sectiën en nummers te vermelden of gelijke aanduiding in plaats te stellen van of te volgen bij de naamen der eigenaars of bewoners van hofsteden, die onder geenen bijzonderen naam bekend zijn.
B dat, aangezien in sommige gemeente na de plaatsgehad hebbende ter visie ligging der der tableaux , nieuwe paden zijn opgegeven, deze tableaux aldus vermeerderd, andermaal aan de kennisneming der imgezetenen moeten worden onderworpen.
Is goedgevonden
Aanvullingen en verduidelijkingen , de classificatie der voetpaden in de steden en gemeenten van het 1e district dezer provincie/ met uitzondering van die in de gemeenten enz zoodanig als de tableaux derzelver bij de resolutie dezer Vergadering van den 30 Januarij 1846 voorloopig zijn vastgesteld als nu definitief te arresteeren, doch met nadrukkelijk voorbehoud om de onderwerpelijke tableaux later met zoodanige paden aan te vullen, als eventueel mogten worden bevonden darop regtmatig te moeten aanwezig zijn.
IV
Van het vorenstaande onder terugzending der zoo veel noodig, gewijzigde tableaux der voormelde voetpaden, benevens der kaarten, voor zoo veel ieder betreft ook ter mededeeling, aan de belanghebbende reclamanten , aan de respective plaatselijke besturen in gemeld district kennis te geven met uitnoodiging, om daarvan bij publicatie aan de ingezetenen van hunne stad of gemeente mededeeling te doen en om te rekenen van den 1e Maart aanstaande het Reglement op het beheeren onderhoud en de politie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie op de alsnu geclassificeerde voetpaden toe te passen
Enz.
Extracten etc
De Griffier der Staten
Slegt
Daarvan wordt publicatie gedaan

Extract verbaal Heeren GS
Zaturdag, den 25 Januarij 1851
Het betreft een som uit de Prov. fondsen voor het onderwijs van kinderen van minvermogenden niet bedeelden. Een post van f.20- uit de post van onvoorziene uitgaven.
Is goedgevonden
Het Stedelijk Bestuur van Arnemuiden tot het beschikken over eene som van f.20,- uit den aangeduiden post en voor het aangetogen? doel te magtigen
2 voor hetzelfde doel eene som van veertig gulden uit de bij art, 3 der 2e Afdeeling van het hoofdstuk van de begrooting der enkele provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven van dit Gewest over 1850, voor schoolbehoeften toegestaan allocatie te verstrekken en tot dit einde de vereischte ordonnancie van betaling voor die som ten name van den schoolopziener in het 1e District dezer Provincie op te maken en aan hem te doen toekomen, met uitnoodiging om de daarop verschuldigde zegelgelden ad f.0,34 ½ het Provinciale Griffie over te maken
Te bepalen
A dat de beide voorzeide sommen, zamen ad f.60- met gemeenschappelijk overleg van den Schoolopziener en het Stedelijk Bestuur of eene door hetzelve daartoe te benoemen Commissie uit zijn midden, gedurende het loopend jaar zullen worden aangewend om daarmede te voorzien in het onderwijs en de schoolbehoeften van zoodanige kinderen van minvermogenden niet bedeelden te Arnemuiden, welke door hen zullen worden geacht daarvoor het eerst en het meest in aanmerking te mogen komen, in het bijzonder van die, waarvan een gegrond vermoeden bestaat dat zij anders van alle onderwijs geheel verstoken zouden blijven.
B dat zoodra de bedoelde kinderen of een gedeelte derzelve, door den schoolopziener zullen worden geoordeeld, voor hunnen stand voldoende kundigheden te hebben verkregen, de zoodanigen geen verder onderwijs uit de voorschreven som van f,60- zullen mogen genieten, maar door andere kinderen van minvermogenden niet bedeelden, aan welk alsdan daarop in voege vermeld, de meeste aanspraak zal kunnen worden toegekend, zulen moeten worden vervangen
C dat de schoolopziener ter bekwamer tijde, ven een en ander aan deze Vergadering verslag en verantwoording zal doen.
En zullen Extracten etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Extract register besluiten B& W van Middelburg
Den 7 Februarij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,30
Rogge 5,50
Periode 10 t/m 16 Februarij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 10 Februarij 1851
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs het gezegde brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
A. Boogert

Arnemuiden, 17 Februarij 51
Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Wij hebben de eer UE bij deze te verzoeken aan ons voor of op het einde dezer maand te willen doen toekomen de jaarlijksche tabel van den huiszittende armen, de suppl. Tabel der armen scholen de specifique opgave, memorie van toelichting en nota van het armwezen over den jare 1850, zooals die bij uwe missive van den 5e Maart 1850 over 1849 aan UE is toegezonden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden, 5 Maart 1851
Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Tot heden is bij ons nog niet ontvangen de van UE: verzochte tabellen van het Armwezen van 1850.
Ten einde ons in staat te stellen om aan het verlangen niet alleen van GS maar aan dat der Hooge regering te kunnen voldoen, dewelke overeenkomstig de Grondwet aan de vertegenwoordigers des volks moet verslag doen, verzoeken wij UEd. dringend om nog in de loop van deze week daaraan te willen voldoen, daar wij in gebreke van dien de tusschenkomst van GS zullen inroepen , en de gevolgen voor UE rekening laten_- wij herhalen het nogmaals het klassicaal Bestuur, heeft in het Administrative niet te besluiten een woord tegen het gevoelen der regering wil van deze gevolgd ??, dan houden wij op subsidie te verleenen, en kan daardoor UE: tot het bekomen daarvan bij dat bestuur aanvraag gedaan worden.
Daar het geschil dat er nu bestaat van onze zijde maar van het Armbestuur zelf is uitgegaan en de dienst van 1850 is afgeloopen
Zoo verzoeken wij te voldoen hieraan en ons voor het einde dezer week daarvan kennis te geven.
Wij vertrouwen dat het bovenaangehaalde door UE zal worden besefd en erkend en ons van een onaangenaame verpligting te ontslaan.

Arnemuiden den 4e Maart 1851
De kerkeraad uitmakende het diaconaal Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen, dat de Geneesheer J. Oversluijs alhier onze hulp heeft ingeroepen ten behoeve van de in het Nieuw-en St.Joosland armlastigen doch alhier woonachtige Jacomina Vinke welke door voornoemden Geneesheer de noodige hulp is verstrekt op ll Zaterdag den 1e Maart 1851.
De Kerkeraad uitmakende hert diakonie Armbestuur der Herv. Gem,eente van Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres.
C: De Rijke adm. Diaken

Arnemuiden de 5e Maart 1851
Aan het Plaatselijk Bestuur van Nieuwland
Onderwerp: Armwezen: J.Vinke
Wij hebben de eer UEA te berigten dat door de Stadsheelmeester alhier bij de verlossing van Jacomina Vinke, de hulp van het Armbestuur is ingeroepen ten einde die vrouw in haren nood bij te staan.
Dat het gemelde Armbestuur daaraan voldaan hebbende , dientengevolge onder mededeeling daarvan aan ons heeft ingezonden de hierbijgevoegde nota van inlichting, blijkens dewelke gezegde J. Vinke krachtens de bijgaande nota van 18 November 1818 domicilium van onderstand in Uwe Gemeente bezit.
UEA hiervan kennisgevende zullen wij voor zoover binnen dien bepaalde tijd, tegen die armlastigheid door UEA geene overwegende bedenking mogte ingebragt worden, de declaratie der kosten voor de hulp en wat verder in hare omstandigheden onontbeerlijk zal zijn, aan UEA doen toekomen.
De Burgemeester
A.B.

Extract ver baal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 28 Februarij 1851
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den den 17 dezer maand N124, houdende berigt, dat zij den Heer J. Oversluijs, wegens misbruik van sterken drank , voor den tijd van drie maanden hebben geschorst als Heelmeester van stad en armen en als zoodanig provisioneel hebben benoemd den Heer J. Noom, mede Heelmeester aldaar; en wel op het daaraan verbonden tractement.
Is goedgevonden
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te kunnen geven dat deze Vergadering, alvorens zich omtrent den opgemelden door hen genomen maatregel, bepaaldelijk te verklaren, in den welke zij overigens met genoegen, het bewijs hunner zorg voor de armen heeft ontwaard, ten spoedigste door hen te worden onderrigt, wanneer, door wie, en op welken voet en wijze, de aanstelling van den Heer Oversluijs heeft plaats gehad , in het bijzonder ook, of hij is benoemd tot Plaatselijken Geneeskundige, onder oplegging van de verpligting tot bediening der armen, dan wel of hij bepaaldelijk als geneeskundige van den armen zonder uitdrukkelijke benoeming als Plaatselijken geneeskundige, of, onderscheidenlijk, en als Plaatselijke en als Geneeskundige van den armen, is aangesteld geworden; alsmede of en in hoever het armbestuur in der tijd tot die aanstelling eenige voordragt heeft gedaan, en of de schorsing met overleg en bewilliging van den stedelijken Raad is geschied; bij welks een en ander den Vergadering tevens geschrift der acte van de aanstelling van den Heer Oversluijs of van het besluit zijner benoeming zal tegemoet zien.
Afschrift etc.
De Griffier
Slegt

Arnemuiden 6 Maart 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Benoeming Heelmeester
Ter voldoening aan UEGA resolutie van den 26 Febr. Jl no 18 eerst hedne ontvangen, haasten wij ons in voldoening aan den inhoud derzelve UEGA mede te deelen dat blijkens de resolutie van den Raad dezer stad in dato 4 Aug 1829 waarbij hier een afschrift wordt gevoegd de Heer Jan Oversluijs door gezegden raad is benoemd geworden alleen tot plaatselijken geneeskundige of stads Heelmeester onder toekenning van het daaraan verbonden tractement van Stad en Armen, zoodat destijds gezegde betrekking door het Bestuur als vereenigd is beschouwd, doch dat de benoeming echter met goedkeuring & medeweten van het Armbestuur schijnt geschied te zijn, UEGA blijken uit den inhoud onzer missive van den 22 Aug: 1829 no 78 waarin onder meer de verpligting van gezegde geneesheer aan UEGA wordt medegedeeld in ??? met het Armbstuur te zijn geschied doch is zoover wij zulks kunnen ontdekken, geen voordragt daartoe gedaan , terwijl ook de schorsing van gezegden Geneesheer, alleen heeft plaatsgehad door B&W als de noodzakelijkheid opdat oogenblik geen uitstel gedogende daar langer mee te wachten en alzoo onze pligt gebiedend vorderde, terwijl de benoeming van gezegden Heelmeester, waartoe betrekkelijk ??, onze missive van den 5e Aug: 1829 nr 73 en 78, door UEGA bij derzelver resolutie van den 10 DEceber 1829 no 26 is goedgekeurd.
Wij moeten nogmaal afkeuren dat het ons griefd, dat die verpligting overgegeven te moeten zijn alzoo wij anders in dien geneesheer veel vertrouwen stellen, als zijnde zeer schrander, terwijl wij dan ook het voornemen hebben om ingeval hij gedurende deze schorstijd zich ordentelijk gedraagt hetwelk tot heden onverbeterlijk is, hem weder te herstellen, alzo wij buiten noodzakelijkheid zijn ongeluk wenschen te berokkenen, en bovendien een aantal menschen in deze gemeente die bij voorkeur hem nog altijd roepen op zijn behoud gesteld zijn, zoodat de van UEGA verlangde goedkeuring in onze missive van den 17 dezer maand no 124 zich niet verder uitstrekte als hetgeen wijj UEGA gedurende drie maanden te beginnen mrt 15 der vorige maand hem hebben ontzegd, en de benoeming voor die tijd van den Heer J. Noom.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 8 Maart 1851
Aan den Heere Commissaris des Konings
Onderwerp: Vertrek verlofganger
In voldoening aan den inhoud Uwer Excie circulaire van den 26 Febr. J PB 39, bij ons gisteren ontvangen, hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de milicien verlofganger I.S Praag? Op woensdag den dezer maand naar Nijmegen is vertrokken , alwaar hij ??? in dienststelling reeds deszelfs tijdelijk verblijf had.
De Burgemeester
A.B

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 21e Februarij 1851
Goedgevonden te arresteren de autorisatie tot beschikking over het fonds van onvoorziene uitgaven bij de begrooting der steden en gemeenten voor 1850 e 1851 toegestaan. Enz.
Accordeert met voorschreven Verbaal
De Griffier der Staten
Slegt.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 6 Maart 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,00
Rogge 5,30
Periode 10 t/m 16 Maart 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris.

Arnemuiden den 8e Maart 1851
De Kerkeraad uitmakende het Diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid de stedelijke Regering van arnemuiden toe te zenden, de ingevulde tabel der huiszittende armen, benevens die der scholen, vergezeld van een specifieke opgave en memorie van toelichting, Zoo goed de Kerkeraad bij de tegenwoordige omstandigheden en verwikkelingen waar in dezelve onschuldig is ingewikkeld, mogelijk was.
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
S. van Eenennaam praes.. oud
J. Bliek praes. diaken

Memorie van Toelichting behoorende bij de Statistieke tabel van de Herstellende Armen over den jare 1850
Zie hiervoor het origineel.

Uitgaven f.1541,43
Ontvangsten
Legaat Agata Parnaar nihil
Collecten en vrijwillige giften f.327,43 ½ of 432,43 ½
Subsidie uit de gemeente f.830,00
Subsidie der provincie 80,00
f.1342,43 ½
214, 72 ½
1557.16

Memorie van toelichting behoorende bij de Statistieke tabel van de Huiszittende Armen over den jare 1850
Zie hiervoor het origineel

Arnemuiden den 11 Maart 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
In voldoening aan UEGA besluit van den 5 Febr. Vjl PB 19 hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen, de staat van de huiszittende armen dezer Gemeente met de Memorie van Toelichting aanwijzende de verschillen tusschen1849 en 1850 de specifieke staat, de nota van het inkomen van de alhier bestaande armrigting, en eindelijk eene suppl. Tabel der armen scholen van het gegeven kosteloos onderwijs aan kinderen van minvermogenden der niet bedeelde aldus met de meeste naauwkeurigheid opgemaakt, naar de opgave deswegenvan het Armbestuur alhier ontvangen; terwijl geene andere instellingen van weldadigheid gevonden worden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 10 Maart 1851
PUBLICATIE
B & W der stad Arnemuiden herinneren bij deze deszelfs ingezetenen aan de bepaling omtrent de viering van Zon- en Feestdagen de openbare Christelijke Godsdienst 1 Maart 1815 SB NO 21.
Dat op Christelijke feestdagen niet alleen geene bezigheden mogen verrigt worden welke de Gods dienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geenen arbeid buiten noodzakelijkheid zal mogen plaats hebben, dat geene koopmanschappen zullen mogen plaatsvinden.
NB. Zie verder hiervoor op de website Arnehistorie onder diverse stukken
De volledige bepalingen van de zg Zondags wet van 1815-1818

NO 171
In de gedrukte publicatie regelende het kiesregt voor de Eerste & Tweede kamer der Staten-Generaal
Uitnoodiging die buiten hunne woonplaats zijn aangeslagen voor f.300- zich voor 1 April 1851 aan GS te adresseren.
PUBLICATIE
B & W
A.Boogert
t.o. Baars

Arnemuiden 13 Maart 1851
Aan B & W van Goes
Wij hebben de eer hierbi aan UEA te doen toekomen eenen kwitantie van storting bij den Betaalmeester te Middelburg met verzoek dezelve te willen ter handen stellen van het Algemeen Armbestuur uwer stad het zal strekken ter voldoening UEA missive dd 27 Jan. Jl toegezondenen declaratie van verschuldigde verplegingskosten M.J. Le Mahieu, met verzoek bijgaande ordinantie van betaling gekwiteerd terug te mogen ontvangen.
De Burgemeester
A.B.

2 PUBLICATIES m.b.t. de lijsten der kiesbevoegden

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 14 Maart 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,00
Rogge 5,30
Periode 17 t/m 23 Maart 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland.
Woensdag den 12 Maart 1851
Is goedgevonden een bedrag toe te staan van f.70- uit de Provinciale Fondsen als subsidie t.b.v. de gereedbrenging der rekening als tegemoetkoming in de verplegingskosten aan bedelaars. Ordinantie van betaling aan te bieden aan de Betaalmeester van het Arrondissement.
Handtekening van de Griffier, der Provincie
Slegt

Goes den 15 Maart 1851
In eene quitantie van storting bij den betaalmeester te Middelburg, ten behoeve van het Algemeen Armbestuur dezer stad, ontvangen hebbende van f.12,05 verplegingskosten van M.J. Le Mahieu doen wij UEA hierbij de kwitantie van HEA Armbestuur op de ons mede toegezondene ordonnantie geworden.
B & W der stad Goes
Handtekening

Arnemuiden 21 Maart 1851
Verzoek om restitutie kosten van onderwijs
Aan Heeren B & A der Gemeente te Voorst ?? Provincie Gelderland
De persoon van A. J. Beerthuis weversbaas woonachtig binnen deze stad, heeft zich tot ons gewend met te kennisgeving dat hij sedert den 23 Mei 1849 ten zijne huize heeft een nagelaten kind van Hermanus Flierman ? en Jenneken Beerthuis genaamd Antje oud 7 jaren geboren in Uwe Gemeente
Dat hij tot heden dat kind niet alleen zoo van het noodige levensonderhoud als kleeding en andere benoodigdheden had voorzien, maar bovendien aan hetzelve het noodige onderwijs in lezen schrijven had doen geven benevens in het breijen van kousen? Als andersints , zonder dat hij tot heden daarvoor iets genoten had, terwijl hij zelfs tot zijne laste heeft 6 kinders, waarvan de jongste slegts 1 jaar is en hij een wekelijks inkomen niet meerder dan van f.7,-.
Dat hoe gaarn ook hij onmogelijk zonder eenige ondersteuning dat meisje langer kan houden en mitsdien verzoekt dat hem van de Gemeente van haar onderstands domicilium mogt tegemoet gekomen worden, en wel alleen voor het onderwijs dat hij aan haar reeds had laten geven en verder geven zoude, berekend tegen f.10- in het jaar, en wel van af den 23 Mei 1849, terwijl ingeval het Armbestuur daartoe niet mogt kunnen besluiten alsdan verzogt te mogen weten op welke wijs hij het kind mogt terugzenden, als buiten staat het langer te houden.
Wij kunnen UEA mededeelne dat hetzelve eene goede opvoeding geniet het steeds behoorlijk en goed gekleed werd, evenals de andere kinderen van Beerthuijs, en dat hoezeer? Hij buiten zijne daggeld nog winkel houd, wij ons overtuigd houden, dat hij genoegzaam voor zijne lasten zit, waarom wij mitsdien in het belang van dat meisje en ook voor UEA Armbestuur verzoeken , de noodige poging bij hetzelve te willen aanwenden opdat in het onderwijs van dat meisje ten hare koste worde voorzien en aan ons ten zijnen behoeve worde gezonden de verlangde ondersteuning van f.20- voor de tijd dat hij reeds aan haar onderwijs had doen geven wanner hij zich bereid verklaard hetzelve weder te zullen houden en voor kost kleederen te zullen zorgen.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 20 Maart 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,15
Rogge 5,40
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Middelburg, den 20 Maart 1851
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer stad sedert 12 Maart jl geneeskundige hulp aan M. Geelhoed vrouw van M. Klaasse die volgens certificaat onvermogend is.
Bij erkenning der bij UEA armlastigheid zal binnen den bepaalden tijd de declaratie der kosten van verpleging na den afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
B & W der stad Middelburg
Paspoort
t.o.
Lantsheer

Daarvan wordt kennis gegeven aan het Diaconie Armbestuur,

Middelburg den 20 Maart 1851
Onderwerp: Beschikking kinderen van Bosschaart
Bij resolutie van Heeren GS dezer provincie dd 21 Februarij jl no 65 de gemeente Arnemuiden als het onderstands domicilie der minderjarige kinderen van wijlen Jan Bosschaart en Elisabeth Melse, aangewezen zijnde , hebben wij op verzoek aan het algemeen armbestuur te dezer stede, de eer UEA bij deze uit te noodigen, zoo spoedig mogelijk over de in het werkhuis verpleegd wordende twee kinderen genaamd Cornelis en Leintje Bosschaart te beschikken, zullende wij daarna de declaratie der kosten aan UEA doen geworden.
B & W van Middelburg
Paspoort
t.o.
M.F. Lantsheer

Arnemuiden den 25 Maart 51
Aan den Kerkenraad
Onderwerp: verzoek uitbesteding weezen
Zooals UE bereids mondeling is kennisgegeven, hebben wij van de regering van Middelburg berigt ontvangen tot de nadering?/opneming ? der weezen van wijlen Elis. Melse in leven vrouw van J. Klaasse.
Voor zoover door UE op gisteren geen goede uitslag mogt ontvangen, hebben verzoeken wij UE die kinderen zoo min mogelijk en onder onze goedkeuring uit te besteden ten einde met autorisatie van GS later daarvoor eenige subsidie uit de stedelijke fondsen toe te komen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 25 Maart 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Inzending kohier hoofdelijke omslag
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen het door den raad dezer stad opgemaakte kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer Gemeente van het lopende jaar, met eene recapitulative staat in duplo benevens afschrift van het PB van ingekomene klagten tegen de daarin geschiede aanslagen door J.H. van Weerd, de weduwe J.K. Crucq, J. Maartense en Pieter Kraamer, waaromtrent den raad in billijkheid vermeend heeft .........de wed. Crucq van de 5e naar de 9e klasse terug te brengen, met verzoek daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen.
De Burgemeester
A.B.
Slecht leesbaar !!

Aan het EA Bestuur der stad Arnemuiden
Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekenden Laurens van Eenennaam en Pieter Johannis Crucq, Broodbakkers alhier dat zij bij voortduring de schadelijke ondervinding hebben, van het niet geregeld en nauwlettend toezigt op de invoering van brood van elders in deze Gemeente. Zij hadden gehoopt dat naar hun rekest in het verleden jaar aan Heeren GS van Zeeland afgezonden om vermindering van hunnen aanslag in het Patent, met hunne argumenten daarbij overgelegd hetwelk in handen van het Bestuur gesteld daarop te berigten dat daarin verandering zou zijn gekomen, doch tot heden is dat nog zoo niet.
Zij hadden zich gevleid dat Art.2 paragraaf 2 van het reglement op het additioneel in deze stad van 4 Mei 1840 in werking zou zijn gebragt bij de invoering van groote hoeveelheden; en dat men het onhoudbare van art. 3 hoe gewijzigd nu ook, zou hebben gevoeld daar hierdoor eene ieder in de gelegenheid wordt gesteld om zijn gezin te kunnen voorzien, zonder aan toezigt te zijn onderworpen.
Zij nemen mitsdien de vrijheid zeer eerbiedig tot UEA te wenden met dringend verzoek dat er aan hunne billijke klagten gehoor worde verleend dat er een bepaald persoon worde aangesteld om op de invoering toezigt te houden en niemand te vergunnen met de hoeveeleid van 2 Nederlandsche ponden te mogen binnen komen.
‘tWelk zijn doende
L. van Eenennaam
P.J. Crucq

Arnemuiden 8 April 1851
Alvorens in overweging te nemen om u adres een onderwerp van den raad te maken, zoo kunnen wij niet voorbij u te doen opmerken dat hoezeer wij overtuigd zijn uwe klagten ver overdreven zijn,.... Grootendeels zelfs de schuld zijn van de invoer van brood zoo die al plaats vindt binnen deze stad, en wel door dien tot tarief? van onkosten hier veel hooger schijnt te staan dan in andere plaatsen waardoor het even zoo goed u pligt was de raad te verzoeken om dat tarief te herzien, als voor die surveillance expres een persoon te benoemen alzoo dit de eenigste en veiligste weg zoude zijn van den vermeende invoer bevrijd te worden terwijl de niet beduidende stedelijke belasting hetwelk nog geen ½ cents is per Ned. Pond brood, daar wel niet nadelig op kan werken, daar het verschil hetwelk onlangs tusschen deze en de Gemeente Heinkenszand bestond, was als volgt
Grof tarwe brood te Arnemuiden 16 ½
Idem te Heinkenszand 12 ½
Grof wit Brood idem 14 ½
Zoodat hetzelve voor groote vermindering vatbaar zoude zijn, en u zoo wel als de andere Bakkers in die Gemeente, daarin op een ordentelijke wijs u brood zoude kunnen vinden, en alle klagten zoude ophouden, zoowel als de invoer van de broodverkoopers, die alsdan van zelfs zoude ophouden te verkoopen
Wij wenschen hierop gaarn U gevoelen te vernemen, ten einde den uitslag daarvan dan ook ter overweging bij de Raad te brengen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 19 April 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Ampliatie reglement
De aanhoudende klagten die door de bakkers in deze Gemeente plaats hebben wegens den frauduleuzen invoer van brood uit andere Gemeenten, zonder voorzien te zijn van documenten, hetwelk tot grote schade voor dezelve als voor de stad plaats vind niettegenstaande een daarop gehoudene toezigt, heeft den raad doen besluiten in hare vergadering van den 18 dezer maand, de ampliatie op het reglement, door UEGA op den 26 Mei1848 goedgekeurd buiten werking te stellen en den invoer zonder consent billet van betaalde stedelijken belasting geheel te verbieden en daar wij door aanstelling van een bijzonder persoon een strikte surveillance te doen plaats hebben deze invoer word begunstigd door dien die Bakkers beneden het broodpas verkoopen, alzoo de onbeduidende stedelijke belasting dat nog geen ½ cent per N. Hollands pond bedraagd wel geen aanleiding kan geven, dat hetzelve van elders zoude worden ingevoerd, terwijl de bakkers in deze Gemeente hetzelve door de borgtogt en wanbetaling zich buiten magte bevinden. Hetzelve lager dan het broodpas te verkoopen, hetwelk anders ??? winst en onkosten zeer ruim zijn gesteld, gemakkelijk zoude kunnen plaats hebben en wel de veiligste weg zoude zijn den invoer van elders te beletten uit dien hoofde is door de raad een ampliatie op het reglement van den 4 Mei 1840 vastgesteld waarvan wij de eer hebben hierbij een afschrift in duplo UEGA te doen toekomen, met verzoek daarop UEGA te verleenen of ons wel de bedenking mede te deelen dit op hetzelve door UEGA mogt plaats hebben.
De Burgemeester
A.B.

Zij deze en bijlage gesteld in handen van B & W van Arnemuiden om spoedig berigt, consideratiën en advies
Middelburg den 26 Maart 1851
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 27 Maart
Aan Den Heere Staatsraad Commissaris des Konings der Provincie Zeeland.
Zoo op het oogenblik ontvangen van Uwe Excie apostillaire dispositie van gisteren , houdende onder toezending van een adres van den Belgischen consul en een verklaring door zekeren Carolus de Zetter visscher wonende te Oostende betrekkelijk door 2 Arnemuidsche visschers geborgene boeg in den verloopenen week, van berigt, consideratiën & advies, zoo hebben wij onder terugzending van beide stukken de eer Uwe Excie deswegen te berigten dat gepasseerde Zaturdag bij den strandvonder Baars alhier zich heeft vervoegd gemelde C. de Zetter met te kennengeving, dat door zekeren Jacob van Belzen visscher wonende te Arnemuiden zoude geligd zijn deszelfs boeg, dewelke hij wegens het stormachtig weder was verpligt geweest te verlaten, en dat na dezelve 2 dagen tevergeefs gezogt te hebben door de loods van Veere was te kennen gegeven dat die door gezegden van Belzen was medegenomen, niettegenstaande hij hem had gewaarschuwd, dezelve niet mede te nemen, maar aan hem loods af te geven, met verzoek hij wel poging zoude gelieven aan te wenden als arme visschers zijnde die terug te bekomen.
Op deze mededeeling is gezegde strandvonder onmiddellijk met die schipper naar van Belzen gegaan, welke zoo? uit zee was te huis gekomen, hem afgevraagd of hij die boeg had en zoo ja of hij ook bereid was, dezelve aan dien visscher kosteloos ...........welke vragen toestemmend werden beantwoord onder te kenne geving hij slechts een gedeelte had, waarop door de Zetter in hevigheid werd te kennen gegevn, hij den zelve had stuk gemaakt niettegenstaande hij door den loods was gewaarschuwd dezelve te laten liggen, hetwelk met even veel onstuimigheid werd ontkend, met mededeeling dat hij meer dan een vierde uur de boeg aan boord had, eer de loods bij hem kwam, aan wie hij dezelve als vermeenende het verlatene goederen waren niet verkoos af te geven, doch tegen hem zeide laat de man bij mij komen, ik ben ook in staat hem het terug te geven, en dat naar eenige woordenwisseling van Belzen op aanraden van de strandvonder besloten had hetzelve kosteloos weder te geven echter zijn matroozen omdat hij tegen de schipper zoo brutaal had geweest dit niet wilden als meer belooning?
Van Belzen verklaarde dat hij vernomen had dat schipper Le Mahieu 2 dagen daarna het andere stuk had gevischt, doch deze nog niet te huis ??/, is schipper de Setter onverrigter zaak weggegaan en maandag teruggekomen, terwijl schipper le Mahieu, des zondags is aangekomen en het stuk aan gezegden strandvonder heeft ter hand gesteld, met mededeeling hij het in Zee had gevischt en door niemand was gewaarschuwd zulks niet te moge hebben, zoodat hij daar voor loon verlangde, als nagenoegd daaraan een dag verlet gehad hebbende, zoodat de Sitter zulks door gezegden strandvonder is te kennen gegeven met mededeeling dat beide stukken bij die strandvonder en hij zich ter belooning daarvan bij den Heer Opperstrandvonder konden aanmelden, terwijl ZE aan hen f.22 had terhand gesteld , en later bij de afgifte der boeg terug te ontvangen en was ??? .
Volgens verklaring van van Belzen die wij voor even zoo geloofwaardig houden,, als de Oostendsche visschers, was er bij de boeg niemand tegenwoordig, zoo dat de vermelding in het adres van den Belgische consul niet juist is. Als wistende zij niet dat die goederen een ander toebehoorde en mitsdien voor verloren geacht werden, waarom wij dan ook ingevolge art, 550 van het wetboek van koophandel dezelve in handen van den strandvonder hebben gesteld en wij Uwe Excie mitsdien adviseren tot ???? derzelve den Heer Belgische consul Zijne EG te adresseren.
De Burgemeester
A.B.
Heel slecht leesbaar klad!!

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag21 Maart 1851.
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 6e dezer maand no 158 met bijlage daarbij, in voldoening aan de Resolutie der Vergadering van den 28 Februarij bevorens no 18, inlichtingen mededeelende omtrent de aanstelling van den Heer J. Oversluijs als Heelmeester van stad en armen aldaar en zijne schorsing in die betrekking voor den tijd van drie maanden ten gevolge van misbruik van sterken drank.
Is goedgevonden
Te kennen te geven, dat, vermits het aan de Vergadering alsnu is gebleken dat de benoeming van den geschorste in der tijd heeft plaatsgehad, overeenkomstig de bepaling van het KB van den 2 April 1829, no 42, welke is vermeld onder litt. D, van het 1e lid van het bdesluit der Vergadering van den 24 daaraanvolgende PB no 52 de schorsing volgens het 2e gedeelte der bepaling vermeld onder litt a g voor niet langer dan ééne maand had behooren te geschieden; dat deze Vergadering haar dan ook alleen voor zoodanig tijdvak kan goedkeuren en zij dus geen verder gevolg kan hebben, doch dat indien het blijken mogt, dat de ondergane schorsing den betrokken Heelmeester niet van zijn verkeerd gedrag heeft teruggebragt, B & W naar aanleiding van het 1e gedeelte derzelfde bepaling, bij den Stedelijken Raad, eene voordragt aan deze Vergadering, tot zijne ontzetting als Heelmeester van stad en armen, zullen kunnen bevorderen .
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt

Middelburg den 22 Maart 1851
Bij KB van den 6 dezer no 68, is de Heer Mr. G.A. Fokker benoemd tot kantonregter te Middelburg en zulks ter vervanging van den Heer Mr N.F. Muntendam overleden.
Ik heb de eer UEd het vorenstaande tot deszelfs informatie mede te deelen
De Staatsraad Commissaris des Konings
In de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg 20 Maart 1851
Onderwerp: Beweiding en Afmaaijing wegen.
Verzoek om opgave van gegadigden om de kleiwegen te mogen beweiden,
Deze gegadigden moeten in de termen verkeren daartoe te mogen worden toegelaten.
Namen:
Jacobus Meulmeester: de voorgedragene verkeert in dezelfde staat als ten verleden jaar, is zeer bekrompen in zijne geldelijke omstandigheden, zoodat het afmaaijen der wegen hem eene goede ondersteuning verleend. Nieuwerkerksche weg; de Doeleweg; Wegeling
De wed. Goverse en de wed. Berns wonende onder Middelburg
Voor zoo ons bekend is zijn beide weduwen hulpbehoevend en verkeeren in dezelfde omstandigheden als voorleden jaar.
Wegen: de Kraaijenholsche weg aan de Noordzijde der Middelburgsche haven; de oude Veersche wegen.
Jan Tramper Aan dezen persoon is sedert een groot aantal jaren permissie verleend tot het beweiden der wegen en word van jaar tot jaar hulpbehoevender en wel meer hij door ouderdom als schaapherder is bedankt waardoor hij thans zonder bestaan is, zoodat hem zulks als zijn eenigste recours voor hem & zijne vrouw ondersteuning verleend.
Arnemuiden 4 April 1851
A.B.

Twello den 26 Maart 1851
Ter voldoening van UEA missive dd 20 Maart jl heb ik de eer te berigten dat volgens de geboorte registers dezer gemeente in de laatste 12 jaren geene Antje Flierman geboren is; mogt A.F. Beerthuis in staat zijn betere renseignementen te geven omtrent de geboorteplaats zijner nicht dan zal zij mogelijk uit te vinden zijn; hij moet naauwkeurig opgeven in welk dorp en onder welke de zelve diaconie in deze gemeente de ouders kerkelijk gehoord hebben,
De Burgemeester van Voorst
Handtekening

Arnemuiden, 31 Maart 51
Aan Heeren Burgemeester & Assessoren Gemeente Voorst
Onderwerp: Nadere inlichting onderhouds domicilie A. Flierman
Ter voldoening aan den inhoud van UEA missive van den 26 dezer maand hebben wij de eer UEA te berigten, dat volgens een bij ons berustende geboorte Acte Antje Flierman op de 14 October 1843 te Brummen is geboren en dat blijkens hierbij gevoegde copie het diaconie Armbestuur Uwer Gemeente difficulteerd in den verzorging van gezegd kind, alzoo Beerthuis zulks geheel uit eige beweging genaderd heeft en zij de wet van 1818 op heden diaconie niet van toepassing ????
Wij willen niet ontkennen dat Beerthuis het gezegde kind niet genaderd heeft, dan zulks heeft door hem plaats gehad in een oogenblik hij daartoe minder bezwaar had dan wel nu en het kind door den catechiseermeester haren Gemeente bij hem bezorgt wordt doch dit is toch geen bewijs , hij daartoe voortdurend verpligt is, terwijl de toepassing der wet van 1818 of ? de diaconie betreft door den Hoogen Raad anders is uitgewezen, zooals wij in 1845 en nu laatst in April van 1845 bij een besluit van GS der Prov. zijn medegedeeld, blijkens eene bij HEGA ontvangen missive van ZE den Minister van BiZ van den 30 Maart 1850, en waarvan UEA ook wel ongetwijfeld mededeeling gedaan zal zijn.
Wij verzoeken mitsdien wel de goedheid te hebben het diaconie Armbestuur ten uwent tot de verlengde ondersteuning uit te noodigen of anders onderwijze?? Van de Weezen van gezegde meisje naar Uwe gemeente te willen mededeelen ?????
De Burgemeester
AB
Zeer slecht leesbaar.!!

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 28 Maart 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,15
Rogge 5,30
Periode 31 Maart t/m 6 April 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 31 Maart 1851
Aan Heeren Burgemeester & Assessoren Retranchement
Onderwerp: Utreiking paspoort
Wij hebben de eer hierbij aan UE te doen toekomen het paspoort van de milicien plaatsvervanger H. Willevrongel woonachtig binnen Uwe Gemeente, met verzoek hetzelve na onderteekend van den belanghebbende hem ter hand te stellen, en ons het attest HH wel te willen terugzenden ?
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 24e Maart 1851
Onderwerp: terugzending duplicaat register verlofgangers
Ik heb de eer UE terug te zenden onder referte tevens tot mijne circulare van den 26 Februarij jl het sedert bij mij ingekomen duplicaat register van verlofgangers model JJ uwer stad.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Zij deze en bijlagen in handen van Heeren B & W der stad Arnemuiden
Om berigt, consideratiën en advies in verband met het PB 56 van 1837
Middelburg den 1e April 1851
Van wege den Staatsraad
Arnemuiden, 4 April 1851
Onder terugzending van het adres van J.L. de Troije bij Uwe Excie in handen gesteld zijnde eene consideratie te doen, zoo hebben wij in voldoening daaraan de eer Uwe Excie mede te deelen dat wij gezegde persoon voor ons ten stadhuize hebben ontboden en ons heeft medegedeeld dat ingeval zijn zoon na verloop van drie maanden in actieven dienst geweest te zijn gelijk de meeste andere miliciens en dan onbepaald verlof wordt verleend, hij hoogst tevreden zoude zijn, doch ziet zich ge??? Wanneer hij een geheel jaar achter den anderen in dienst werd gehouden wij zijn overtuigd dat wij die zoon den eenigste wie hem in zijn beroep behulpzaam kan zijn, en mitsdien tot krachtige ondersteuning van hem, zijn vrouw en talrijke kroost? van het niet gedurende een geheel jaar missen kan, den adressant is hoe zeer niet zoo oud, echter grootendeels versleten heeft eene kleine gehuurde bezitting, alles met kwaad geld ongeveer 50 gemeten groot en bovendien in de maand december een onvergelijkelijk verlies van zijn anderen zoon 15 jaar oud gehad, die uit onverzigtigheid door het afgaan van een geweer, onmiddellijk van het leven was beroofd, zoodat hij nu door dat verlies van zijn zoon in december als de oproeping van de andere als geheel van zijne hulp is beroofd.
De adressant heeft buiten dien zoon nog 6 kinderen, waarvan de oudste 17 jaar, eene Maria geheele boven kost & kleederen hem f.25-in het jaar voordeel aanbrengt terwijl de andere als Jacomina oud 12, Jacob oud 10 jaren, Catharina oud 8 jaar, Dorothea van 4 jaar en Adriaan oud 7 maanden, hem als slegts in de leerjaren nog geen voordeel geven zoodat wij Uwe Excie moetn adviseren op dat adres een gunstig raport uit te brengen, opdat zijnen zoon na drie maanden dienst hij in gunst van onbepaald verlof mogt gesteld worden
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 4 April 1851
Aan den Geneeskundige Commissie
Onderwerp: Gedrag Heelmeester
Tot ons leedwezen moeten wij UE te kennen geven, dat niettegenstaande de vermaning welke UE den Heer Oversluijs was het mogelijk tot verandering van zijn gedrag te komen na een aantal korte dagen weder bij vernieuwing misbruik maakt van sterken drank.
Hoezeer dit zijn gedrag ons griefd, zijn wij niet in staat .
Samengevat: hij is een man van voldoende kennis, vriendelijk en behulpzaam, zonder deze verslaving zou hij de gemeente nog jaren kunnen dienen.
Er wordt niet “gehoopt “op afzetting; maar de hoop is niet vervlogen dat hij nog een keer mag “wederkeren “
NB. Deze samenvatting is het gevolg van het erbarmelijk slecht te lezen kladschrift van de secretaris.!!

De Burgemeester
A.B.

Extract Register besluiten B &W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 5,00
Periode 7 t/m 15 Aprrril 1851
Extract etc
Landsheer secretaris

De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden het diaconie Armbestuur uitmakende neemt met den meesten eerbied de vrijheid der EA Regering toe te zenden een drietal exemplaren der afgehoorde rekening over den jare 1850 toe te zenden.
De Kerkeraad der Herv. Gemeente
H:Haesebroeck pres.
J. Bliek praes. Diaken

Arnemuiden den 19 April 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Door den raad dezer in hare vergadering van gisteren, voorloopig goedgekeurd zijnde de rekening van het diakonie Armbestuur dezer Gemeente voor den jare 1850, zoo hebben wij de eer dezelve in triplo hierbij aan UEGA ter finale goedkeuring aan te bieden.
De Burgemeester
A.B.

De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur. Neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennis der der stedelijke regering te brengen, dat aan het Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht wegens verpleging van Lucas Hoogerheijde vanaf 28 Augustus tot 31 December 1850 nog betaald moet worden eene som van f.54,90, dat daartoe bij de ontvangst der landelijke subsidie over den jare 1850 slechts f.40- zal aanwezig wezen, en dus tot voldoening der schuld nog f.14,90 zal ontbreken, waarom voornoemd diaconie armbestuur eerbiedig verzoekt met eene buitengewone subsidie van f.14,90 door de stedelijke Regering begunstigd te mogen worden.
De Kerkeraad der Herv. Gemeente van Arnemuiden
Uitmakende het diaconie Armbestuur etc

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Woensdag den 2 April 1851
De kohieren voor 1851 van den Hoofdelijken Omslag goed te keuren
Te handhaven
De door den stedelijken raad van Arnemuiden genomen afwijzende beschikking
Op de schriftelijke reclame van J. H.van Weerd tegen de 9e klasse op grond dat hij met zijn presumptief vermogen betreft zoo niet de voornaamste dan toch op eene enkele van de in die klasse voorkomende personen nadien moet geacht worden te zijn.
Op de mondelinge reclame van de wed. J.K. Crucq tegen hare aanslag in de eerste klasse op grond dat dezelver aanslag in evenredigheid wordt geacht tot haar presumtief vermogen
Op de mondelinge reclame van Jacob Maartense tegen zijnen aanslag in de 9e klasse op grond dat tot wat zijn presumptief vermogen betreft niet kan worden gelijkgesteld met de personen voorkomende in de 10 klasse in welke hij verlangt te worden overgebragt.
Op de mondelinge reclame van Pieter Craamer tegen zijnen aanslag in de 6e klasse, op grond dat deszelfs presumptief vermogen geacht wordt meerder te zijn dan dat van de door hem opgenoemde personen en diensvolgens met deze niet gelijk kan worden gesteld.
Aan B & W van Arnemuiden te kennen te geven dat de Vergadering naar aanleiding van de door den stedelijken Raad genomen beschikkingen op de mondelinge reclame van de Wed. J.K. Crucq tegen den aanslag van haren zoon Johannis Crucq in de 5 klasse, de aanslag van dien persoon van de 5e Klasse tot de 9e klasse heeft overgebragt waardoor het kohier eene vermindering heeft ondergaan van f.3,86.
Extract etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Daarvan wordt bericht gedaan aan de betreffende personen.

Arnemuiden 11 April 1851
Aan den Heer Commissaris
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in deze Gemeente een aanhoudend toezigt werd gehouden op de wering van de bedelarij en dat gedurende het 1e kwartaal dezes jaars geene bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W der stad Middelburg
Den 11 April 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 5,30
Periode 14 t/m 20 April 1851
Extract etc.
Lantsheer, secretaris

Aan de EA Heeren B & W der stad Arnemuiden
In antwoord op UEA geëerde missive van den 1e dezer nemen de ondergeteekenden de vrijheid U te berigten dat zij vermeenen hunnen grond van klagten duidelijk en bepaald in hun rekest aan den EA Raad dezer Stad te hebben blootgelegd en verzoeken mitsdien tot het geven van opheldering voor den raad personlijk te mogen verschijnen.
Met verschuldigden Eerbied noemen wij ons.
UEA DW Dienaren
L. van Eenennaam
P.J. Crucq

PUBLICATIE
De lijsten der Kiesbevoegden voor de leden der Tweede Kamer en Provinciale Staten finaal gesloten en gedurende 8 dagen voor een ieder ter inzage bij den secretaris.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 17 April 1851
Betreft de jaarlijksche Collecte van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden en 3 exemplaren van het verhandelde in de vergadering van het Hoofdbestuur. Collecte vindt plaats op den 23e dezer maand etc

Publicatie hiervan met opwekking te geven met in gedachtenis de ongelukkige krijgslieden die hun leven hebben gewaagd voor het Vaderland.

Arnemuiden 17 April 1851.
Verzoek aan den Leeraar om de collecte van de preekstoel aan te bevelen.

De collecte heeft opgebracht de som van f.3,22.

PUBLICATIE
Er wordt een aanvang gemaakt op dingsdag den 6e Mei aanstaande met de primitive beschrijving van de Personele Belasting over het dienstjaar 1851; met aanmaning de beschrijvingsbilletten nauwkeurig in te vullen ten einde zich voor schaden en onaangenaamheden te hoeden etc.
De tegenschatters om aan de zijde der belastingschuldigen te dienen zijn benoemd.
Frans Joosse & Maarten Kraamer
Gedaan te Arnemuiden den 19 April 1851
B &W van Arnemuiden
A. Boogert
Deze Publicatie is daarvan gedaan

PUBLICATIE
Om ter kennis van de Ingezetenen het besluit van den 16 April 1851.
Het betreft nadere bepallingen om de patentpligtigen te dwingen om strikt te voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Vooral t.a.v ambulante handelaren; kramers schippers debitanten van loterijbriefjes etc

Middelburg den 16 April 1851
Onderwerp: Toezending van met zegel en leges bezwaarde stukken ter uitreiking.
29 Maart 1851 5252: het Hervormd Diaconie Armbestuur te Arnemuiden : f40,00;
Verschuldigde zegel-en Leges-gelden: f.0,69
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg, den 17 April 1851
Onderwerp: Uitreiking permissiebiljetten voor het afmaaien der wegen.
Ik heb de eer UEd. hiernevens te doen toekomen de permissie billetten voor het afmaaijen van de zijkanten der wegen in UEd. Gemeente voor het loopende Zomersaizoen, met verzoek dezelve aan de belanghebbenden te willen doen uitreiken.
De resident der Cenrale Directie van Walcheren
Sprenger

Middelburg, den 18 Apri 1851
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Stad, wordt op last dier Administratie, sedert den 15 dezer, Geneeskundige hulp verleend aan het gezin van Pieter Poppe die , blijkens een bij voornoemd Armbestuur overgelegd Certificaat onvermogend is om zelf in de kosten hiervan te voorzien
Deze persoon bij UEA armlastig zijnde bij erkenning daarvan, zal de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd na den afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden, 19 April 51
Aan den Eerw. Kerkenraad
Daarvan wordt kennis gegeven aan de EW Kerkenraad van Arnemuiden waarbij spoed wordt gevraagd.

Litt D. Van PB 77 van 1846
De sted. Raad van Arnemuiden verklaart dat na gedane onderzoek het aan dezelve volkomen is gebleken dat de werken der stads eigendommen tot welker uitvoering bij de begrooting van 1849 , de noodige posten zijn toegestaan of dat voor de daarvoor bestemde sommen niet is beschikt, overeenkomstig de daarvan overgelegde beramingen zijn verrigt , terwijl vermelde eigendommen voor zoover de stedelijke fondsne dit toelaten in voldoende staat van onderhoud zijn gebragt.
Aldusetc
B & W
A.B.

Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Stedelijke rekening 1850
Door den raad dezer stad in hare vergadering opgenomen en voorloopig goedgekeurd zijnde , de stedelijke rekening voor den jare 1850, zoo hebben wij de de eer dezelve in triplo met de daarbij behoorende staten in duplo en verdere bewijsstukken met een afschrift uit de notulen van gemelde raad ter finale goedkeuring bij deze aan UEGA aan te bieden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 19 April 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Onvoorziene uitgaven
Verzoek om autorisatie/goedkeuring daarvan
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 18 April 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 7,10
Rogge 5,30
Periode 21 t/m 27 April 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 19 April 1851
Aan den Geneesk. Commissie
Met genoegen kunnen wij melden dat de Heelmeester Oversluijs zich sedert acht dagen weder geheel van den drank heeft onthouden en dat hij van zijn aanduiding gelegde slechte gedrag het meeste berouw betoond en verder beterschap beloofd, hetwelk wij hem hartelijk toewenschen.
Wij hebben gemeend UEd van dit zijnen gedrag niet te mogen onkundig houden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 23 April 1851
PUBLICATIE
Over de vanwege het stadsbestuur op woensdag den 14 Mei aastaande schouwing op schoorsteenen, ovens, stookplaatsen ; Ned. Maten en gewigten ;op de voetpaden , bruggen etc
UItnoodiging tot zorg van voortreffelijke uitvoering volgens de bestaande bepalingen etc.
De Burgemeester
A.B.

B & W der stad Arnemuiden
Gelet op het Reglement op de wering van schade lijk gevogelte, van den 13e Octobeer 1820, definitief goedgekeurd bij ZM besluit van den 8e Augustus 1822 no 7.
Waarschuwen bij deze de Ingezetenen dezer Gemeente dat op Dingsdag den 6 Mei aanstaande van wege het Plaatselijk Bestuur , een schouwing op en onder de Gemeente zal worden gedaan op de wering der nesten van alle reigers, eksters, kaauwen, vlaamsche gaaijen, woud-, bosch-of zoogenaamde valduiven en musschen.
Welke schouwingen zu;llen worden herhaald, den eersten Vrijdag van elk der maanden Junij, Julij en Augustus..
Wordende mitsdien een ieder bij deze aangemaand om, voor zoo veel hem aangaat te zorgen, dat genoemde nesten zijn geweerd, ten einde daardoor de bij voornoemd Reglement op het verzuim gestelde boeten en verdere onaangenaamheden voor te komen.
Gedaan te Arnemuiden den23 April 1851
B & W voornoemd
A. Boogert
t.o Baars
PUBLICATIE hiervan

Middelburg den 22 April 1851
Onderwerp: Rectificatie Militie register.
Ten behoeve van de hierbij genoemdem P. E. H. van Opdorp opnieuw opgemaakt attest model litt.LL met verzoek hetzelve aan den belanghebbende na diens onderteekening te doen uitreiken, tegen intrekking van het vroeger aan hem verstrekte gelijksoortig attest, hetwelk ik vervolgens van UEA zal afwachten.
UEA gelieve voorts , voor zooveel noodig te zorgen, om het inschrijvingsregister en de Alphabetische uwer stad van de ligting waartoe de belanghebbende behoort, overeenkomstig zijne inschrijving op het register van geboorte te verbeteren, zooals zulks bereids op het betrokken lotingsregister in mijne bureaux volgens het overgelegde extract heef plaats gehad.
De Staatsraad Commissaris des Konings
Van Vredenburch

Arnemuiden 24 April 51
Aan den Heer Commissaris van Zeeland
Ik heb de eer hierbij te retourneren het bij Uwe Excie missive van den 23 dezer maand terugverlangde certificaat van P.E.H. van Opdorp waarin in deszelfs verkeerde te naamstelling staat vermeld.
De Burgemeester
A.B.

Heden den 22 April 1851
Met het oog op het reglement op het Brandwezen is gebleken
Dat het ons bij die exercitie is gebleken dat de brandspuit bij inbrenging van het water, door middel der emmers , zeer goed aan het doel beantwoord zoodat bij onverhoopte brand , zeer gemakkelijk voor het hoogste in deze gemeente aanwezige huis zoude kunnen gespuit worden, doch dat dezelve geen genoegzaam water geeft, door middel der zuigers , om reden dat de kopere moeren der kopere schroeven zijn verloopen en lang die weg hun opzuigende kragt verliest, hetwelk onmiddellijk herstelling vereischt en daartoe orders verleend, zijnde overigens die exercitiën met genoegen zonder verder aanmerking afgeloopen.
Van welke bevinding door mij is opgemaakt dit verbaal hetwelk mede met den Commissaris Generaal is geteekend
Etc
De Commissars Generaal
J. van der Weele
De Burgemeester A. Boogert

Rotterdam , den 24 April 1851
Onderwerp: Verpleging van behoeftigen
Wij hebben de eer UEA kennis te geven, dat op den 22 dezer maand door het Algemeen Armbestuur de somma van f.1,50 is uitgeschoten voor passage naar Middelburg en nacht logies van
Johannes de Meulmeester
Breeder vermeld bij den staat van inlichtingen hiernevens gevoegd .
Daar deze persoon ingevolge de Weet van 28 November SB 40 binnen UEA gemeente domicilie van onderstand schijnt te hebben , zoo zullen wij bovengemelde bedrag van UEA tegemoet zien
B & W der stad Rotterdam
Handteekeningen

Daarvan wordt bericht gedaan aan den Eerwaarde Kerkenraad van Arnemuiden.

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 25 April 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 5,30
Periode 28 April t/m 4 Mei 1850
Extract etc.
Lantsheer, sectetaris

Arnemuiden den 30e April 1851
De kerkeraad der Herv. Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconaal Armbestuur meente met den meesten eerbied ter kennis der Sted. Reg. te brengen dat volgens aanschrijving der regering van 25 Maart 1851 de weezen van fam. Bosschaart zijn uitbesteed
Conelis voor 65 centen per zes weken
Leinje voor 10 centen idem
En ten behoeve van het overgeblevene kind van Cornelis Meulemeester voor 60 centen per week is gedurende 52 weken f.25,20
Totaal f.91,20.
Zoodat het armbestuur een buitengewone subsidie van f.91,20 aanvraagt.
Verder wordt gevraagd i.v.m. verwikkelingen de aanstelling van een boekhouder buiten den kerkeraad.
In verband hiermede wordt een subsidie aangevraagd van f.325,-.
Ook vraagt het Armbestuur hierbij een declaratie ten laste van Jacomina Vinke armlasig in de gemeente van Nieuw-en St. Joosland.
De Kerkeraad uitmakende het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente van Arnemuiden.
H: Haesebroeck pres.
J. Bliek, praes. Diaken

Arnemuiden 6 Mei 51
Aan het Diaconie Armbestuur
Ten einde aan het verzoek door de Raad gevolg kan gegevn worden verzoeken wij UE ons met den persoon te willen bekendstellen, wie tot ontvanger van de armen is benoemd, alzoo onzens inziens de benoeming daarvan aan het Armbestuur behoort, terwijl wij UE ook voorloopig mededeelen, dat bij het Bestuur geene fondsen zijn voor de aangevaagde subsidie van f325-. En UEd. endat de uitgave door den ontvanger in uwe begrooting toegestaan moeten besteed worden en die niet over schreden mogen worden, alzoo het anders voor uwe rekening blijft.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg, den 2 Mei 1851
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 28 april jl uit het Burgerlijk en Militair van Verzekering alhier begraven Cornelis Lievense Meulmeester
Waarvan de kosten, op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen eene som van f.5,75.
Daar nu bovengemeld persoon volgens de bepalingen der Wet van den 28 November 1818 SB 40 in Uwe stad armlastig is hebben wij de eer UEd van het bovenstaande kennis te geven, met verzoek om het bedrag der bovengemelde declaratie, voor zoo verre daartegen bij UEd geene bedenkingen bestaan, binnen den daarvoor bepaalden tijd van 3 maanden aan het belanghebbend Armbestuur te restitueren.
B & W der stad Middelburg
Paspoort
t.o.
Lantsheer

Daarvan wordt bericht gedaan aan de Kerkenraad

Extract uit register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 2 Mei 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 6,90
Rogge 5,30
Periode 5 t/m 11 Mei 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 5 Mei 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: om goedkeuring transactie
Wij hebben de eer UEGA door deze kennis te geven dat op Zaturdag den 3e Mei 51 door de Bode Harthoorn is aangehouden, Jacomina de Ridder bij zich hebbende 10 Ned. Ponden grof wit & rogge Brood onvoorzien van een billet van betaalde stedelijke belasting, en met welke vrouw alzoo zij verklaarde zulks niet geweten te hebben, en doodarm was, en van honger moet omkomen, indien wij haar brood dat zij voor haar en haar arme zusters van Oost Souburg, alwaar zij 3 ½ cts per Ned: pond goedkooper was dan hier had medegebragt niet teruggaven, onder UEGA goedkeuring conform art. 13 van het reglement op de invordering van het additioneel van het gemaal en geslagt van den 11 Mei 1840 den 24 Julij daaraanvolgens door doo UEGA goedgekeurd, voor 50 cents bijzonder de verschuldigde regten ad f.06,hebben getransigeerd , alzoo dezelve niets had, en dat geld nog mogt leenen
Waarom wij dan ook uit aanmerking van onkunde? aan dezelve geene kosten hebben gemaakt, alzoo die daarop niet ???? verhaald worden, terwijl volgens art 14 van gemeld reglement de boete die er voor staat zal worden verdeeld.
Het zal ons aangenaam zijn, daarop UEGA goedkeuring te erlangen
De Burgemeester
A.B.
Zeer moeilijk te ontcijferen kladschrift.

Arnemuiden 5 Mei 51
Aan de Heeren Salomonson te Middelburg
Wij zijn door ingezetenen onzer Gemeente geïnformeerd geworden dat in het weven der callicots in en gemeente? door UEd eenige verandering zijn gebragt en wel dat voortaan ook 7/4 goederen zullen geweven worden, waarvan aan de wevers 75 cents als loon word toegekend.
Daar wij in die zaak alsmede zijn geïntresseerd, hebben wij naar de waarheid derzelve bij den baas onderzocht, dewelke ons dat dan ook bevestigd heeft, waarom wij dan ook gemeend hebben enz
!! zeer slecht leesbaar kladschrift!!

Mijne Heeren!
Hierbij zenden wij UEA certificaten van Oorsprong over 5500 P 5/4
5500 P 6/4
Waarvan wij bereid zijn den eed af te leggen
Het zal ons aangenaam zijn deze stukken zoo spoedigmogelijk te ontvangen daar de schepen der Nederlandsche Handel Maatschappij waarin deze goederen grootendeels geladen liggen.
Hogachtend teekenen ons
G & H Salomonson

Arnemuiden 6 Mei 51
Aan ZE de Minister van Koloniën te ‘s Hage
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen twintig certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze gemeente gefabriceerde stukjes callicots in de alhier bestaande fabrijken der Heeren G & H Salomonson en welke goederen voor rekening der Ned. Handelmaatschappij worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afzenders zijn.
De Burgemeester
A.B.

Extract uit het verbaal van Heren GS van de Provincie Zeeland
Woensdag den 23 April 1851
Gelezen zijnde eene missive van de Prov, Geneeskundige Commissie in Zeeland,van den 8 dezer maand,en het daarbij overgelegde afschrift eener missive van Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden van den bevorens no 205, waaruit blijkt dat de Heer J. Oversluijs Heel-en Vroedmeester aldaar, niettegenstaande de hem gedane vermaning, in de hem opgelegde schorsing als Heelmeester van Stad en armen,zich voortdurend aan het misbruik van sterken drank overgeeft
Is goedgevonden
Aan B &W van Arnemuiden te kennen te geven dat vermits de , hen aanzien van den betrokken Heel-en Vroedmeester genomen maatregelen van vermaning en schorsing, hem van zijn verkeerd gedrag niet hebben doen terugkeeren,het geval bestaat , voor hetwelk de vergadering bij hare resolutie van den 21 Maart ll, no21 bij Burgemeester en Wethouders in aanmerking heeft gebragt om, naar aanleiding van het 1e gedeelte der bepaling van het KB van den 2 April 1829 no 42 vermeld onder litt:g van het besluit der vergadering van den 24 daaraanvolgende PB no 52 bij den Stedelijken Raad eene voordragt, aan deze Vergadering te bevorderen tot zijne ontzetting als Heelmeester van Stad en armen, dat de Vergadering mitsdien B & W vermeent te moeten uitnoodigen om daaraan gevolg te geven en de aangeduide voordragt zoodra mogelijk aan haar te doen geworden onder opmerking , dat van wege het administratief gezag in deze niet verder kan worden gegaan, aangezien, volgens een arrest van den Hoogen Raad van den 20 Junij 1849 de bevoegdheid tot schorsing van Geneeskunst oefenaren als zoodanig aan GS , welke anders het Collegie zoude zijn,hetwelk die schorsing , naar aanleiding van art: 30 aan het reglement goedgekeurd bij KB van den 31 Mei 1818 SB 25 in overweging zoude kunnen nemen, niet toekomt en dat zelfs de vraag of de Regter daartoe de bevoegdheid bezit ontkennende moet worden geantwoord.
Afschriften etc
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 14 Mei 51
Aan den Eerw: Kerkenraad van Arnemuiden
Tot ons genoegen is de Heer Oversluijs die wegens verkeerd gedrag door ons 3 maanden in zijnen betrekking van Heelmeester uit zijn betrekking geschorst van hetzelve teruggekeerd en heden? voor het tegenwoordige een onbesproken levenswijze aan den dag legt, die schorsing niet te laten voortbestaan .
Wij ?????? dat dit berigt UE zeer welkom zal zijn en dat dan ook als vroeger naar verwachting em met toegenegenheid zal worden opgenomen en alles zal worden aangewend wat tot voortdurende betrekking dienstbaar zal zijn.
De Burgemeester
A.B.

Bericht aan de Geneeskundige Commisie dat hij door verbetering in zijn gedrag uit de schorsing is ontheven

Arnemuiden den 13 Mei 1851
Aan den Heer J. Noom
Wij hebben de eer UEd te berigten dat tengevolge het verbeterde gedrag van de Heer J. Oversluijs, denzelve weder door ons in zijne betrekking als Heelmeester van Stad & Armen is hersteld waarin hij volgens ons aan U gerigt schrijven op den 4e Febr. Jl no 126 voor drie maanden was geschorst en UEd als zoodanig gedurende die tijd dezelfde betrekking zijt opgedragen en is waargenomen
Door deze herstelling zal dan ook de zieke van den armen voor zoover er zich onder uwe behandeling mogt bevinden, weder aan de zorg van de Heer Oversluijs worden opgedragen als die termijn verstreken zijnde, dat het daarvoor uitbetaald wordende tractement weder voor zijne rekening moet loopen-
Ook hebben wij hierbij het genoegen aan UE eene ordonnantie te doen toekomen, voor eene maand ad f.6,24 en eene particuliere kwitantie van 2 maal f.12,50 te samen het driemaandsche? tractement van f.18,75 om reden wij volgens resolutie van Heeren GS van 24 Maart ll onze bevoegdheid met de schorsing van dien Heelmeester zijn te buitengegaan, daar zulks niet langer dan voor eene maand had mogen wezen, terwijl uitbetaling van het tractement van de Armen door dat Bestuur zal plaats hebben.
Wij bedanken U tevens voor die welwillendheid UEd zich met den waarneming dier betrekking heeft willen belasten en met het lot uwer ambtgenoot bewogen de gelegendheid hebt verleend? dit hij van zijn verkeerd gedrag is teruggekeerd en aan de maatschappij? zoo wij hopen is teruggegeven
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden, 13 Mei 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Gedrag Heelmeester
Wij hebben de eer UEGA door deze te berigten dat den Stad-Heelmeester J. Oversluijs sedert onze laatste vermaning, zijnde voor ongeveer 4 weken deszelfs verkeerd gedrag heeft ingezien en met berouw en leedwezen op onze dreigende houding en afwijzing van zijn verzoek ons heeft beloofd in het vervolg zich daarvan te zullen onthouden en bewijzen zal leveren, wij allesints over hem tevreden zullen zijn
Tot heden heeft hij bij die belofte volharden en wel bij een strikte en dagelijksche surveillance op zijn persoon hetwelk zonder zijn medeweten plaats heeft, waarom wij dan voor alsnog niet kunnen besluiten te voldoen aan UEGA resolutie van den 23 April jl no 19 tot de voordragt van zijn ontzetting als Heelmeester van Stad & Armen over te gaan, wij zijn overtuigd dat hij ons geduld op de proef heeft gesteld en volgehouden heeft bij de allerdringendste vermaningen dan zijn aan de ander zijde mede overtuigd dat hij een mannetje van bekwaamheid is, die deszelfs ziekte met de meeste zorg verpleegt, hij maakt dan rijk en arm met de meeste bereidwilligheid & vriendelijkheid ten dienste staat, waarom hij dan ook over het algemeen alhier word beklaagd en zijn gedrag reeds daarvan weder de blijkbaarste bewijzen opleverd, alzoo op heden onderscheidene zieken zijne hulp bij vernieuwing hebben ingeroepen.
Mogt hij in het vervolg daarvan afwijken en weder tot het verderfelijke gedrag overslaan, zulks wij het ons ten pligt rekenen aan UEGA hiertoe vastgestelde resolutie te moeten voldoen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
Den 9 Mei 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.6,90
Rogge 5,30
Periode 12 t/m 18 Mei 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 6 Mei 1851
Bevolking
Bij besluit van den Heer Directeur der Belastingen in Zeeland van den 2e dezer no 646, is mij tot regeling der Personele belasting het cijfer der bevolking van de Gemeente Arnemuiden kenbaar gemaakt zijnde 1292 zielen met verzoek om ten aanzien van de bevolking van de eigenlijke kom der Gemeente bij UEA bestuur de nodige renseignementen in te winnen.
Ik heb derhalve de eer UEA beleefdelijk te verzoeken om mij de bevolking der zielen van de kom of agglomeratie, wel te willen mededeelen: welke van ouds ten getale van 1141 ten mijne kantore bekend staat.
Gaarne vlei ik mij met een allesints spoedige rescriptie
De Ontvanger der Direce belasting enz.
Handtekening

Arnemuiden den 10 Mei 51
Aan den Heer Ontvanger der directe belastingen
In voldoening aan verzoek vervat in Uw misive van den 6e dezer maand nr 33, hebben wij de eer UE te berigten, dat het aantal zielen in de kom der Gemeente op ult. Decb. 1850 aanwezig bedroeg 1183.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Woensdag, den 7 Mei 1851
Over de vastgestelde ampliatie over de invordering der stedelijke belasting op hey gemaal en geslagt in de gemeente
Is goedgevonden
De voorschreven ampliatie met weglating van de woorden vanaf den 1e Mei 1851 in art:1, en vervanging derzelve door die van de afkondiging dezes , goed te keuren, en een exemplaar van dezelve aan B &W etc
De Griffier
Slegt

Ampliatie op het Reglement op de invordering van het additioneel door de gemeente Arnemuiden te heffen op ‘s Rijks accijns van het gemaal en geslagt

Art 1
De hoeveelheid van twee ponden gemalen tarwe en rogge en van gebak uit de graan soorten vervaardigd welkers vrijen invoer bij art 1 van de ampliatie op het reglement van den 12 Mei 1848 is toegestaan, word bij deze ingetrokken en vernietigd en vervangen door de navolgende bepaling
Er zal vanaf den 1e Mei geenen invoer van gemalen tarwe en rogge en van gebak uit die graansoorten vervaardigd binnen deze Gemeente of deszelfs grondgebied mogen plaats hebben, zonder voorzien te zijn van een concent van betaalde stedelijke belasting.

Art.2
De bepaling van art.3 van het reglement van den 4 Mei 1840, met betrekking tot den vervoer van voorwerpen, aan den accijns op het geslagt onderhevig, hetwelk bij voorschreve ampliatie in zijn geheel is bekend, zal bij voortduring worden nageleefd.
Aldus vastgesteld bij den Raad der stad Arnemuiden den 18 April 1851
B & W
A. Boogert
to Baars

PUBLICATIE daarvan vindt plaats

Middelburg den 9 Mei 1851
Onderwerp: Afhaling Permissiebiljetten voor het beweiden der wegen.
Dat zal geschieden in het locaal van de Centrale Directie in de Abtdij alhier, op maandag den 12e Mei e.k. des Voormiddags ten elf uren. Gaarne hiervan bekendmaking aan de belanghebbenden.
De president,
Sprenger

De kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden, neemt de vrijheid in antwoord der missive der stedelijke Regering van Arnemuiden van 6 Mei 1851 no 246 te berigten, dat de persoon die tot Ontvanger benoemd zoude worden, zoo het door de Regering noodig geoordeeld mogt worden, de schoolonderwijzer P. Kwekkeboomis, deszelfs persoon, die reeds in den Raad is voorgedragen, en de kerkeraad kan dus die handelwijze niet in overeenstemming brengen, met de verklaring der Regering, dat die benoeming aan het Armbestuur alleen zoude behooren, dus de kerkeraad zal het berigt daarover inwachten, benevens bij de benoeming, de aanwijzing van het fonds waaruit hij de ontvanger betaald mach worden.
Verder brengt de kerkeraad ter kennisse der regering dat om onderstand gevraagd heeft Jan Meulemeester, daar hij wegens zijn lighaamsgesteldheid niet in staat is om voor vrouw en kinderen het brood te verdienen.
En wat betreft de opmerking, dat er bij het bestuur geene fondsen aanwezig zijn, ter verleening der buitengewone subsidie van f.325, de kerkeraad zal het besluit daarover inwachten, om ten gevolge van dat besluit onze diaconale betrekking neder te leggen, of aan de hand te houden, het geen juist geschikt kan geschieden, daar het juist het laatste jaar is van de verbindtenis tusschen Regeering en Armbestuur ten jare 1846 gesloten, door bemiddeling van Heeren GS en Klassikaal Bestuur, want niet het Armbestuur, maar de secretaris C.J. Baars is oorzaak van de aanvrage dezer buitengewone subsidie en om slechts iets tot bewijs te noemen: de regering schrijft bij missive van den 28 Jan. 1851, dat dezelve niet de gewoonte heeft iemand onverhoord te veroordeelen, en waarom mag dan de leeraar in dat voorregt niet deelen, evenals zijn medeburger J. Oversluijs, maar wordt hij onverhoord veroordeeld, en door de voorstelling van eenen andere ontvanger, zooals dat door den raad geschied is , zijn naam en eer ontnomen, de kerkeraad eindigt dezen, door den inhoud dezes ter overweging der regering aan te bieden.
De kerkeraad uitmakende het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
H:Haesebroeck pres.
J. Bliek praes. Diak.

Dom?
Als ik mij herinner wat UE mij de laatste maal bij mij zijnde, zeide UE niets zonder mijn medeweten doen zoude en te samen werkzaam te willen zijn voor het welzijn van Stad & Armen, dan kan ik niet begrijpen hoe of het mogelijk is dat U aan de regering een zoodanige brief schrijft, als dat ik gisteren van U ontving, ben ik immers of ??? iets valschelijk ten laste gelegd is het wel voorzeker dat ik oorzaak ben van de aanvraag der buitengewone subsidie van f.325, bij uwe eerste brief schrok ik hetzelve te vernemen, dan had toen niets daarvan denken, dat men zoo schandelijk zoude kunnen zijn dit later mij ten laste te doen leggen, daar ik niets van geweten heb, zoo min van die subsidie als dat het Armbestuur een anderen ontvanger verlangd te hebben.
Ik heb omdat ik meende thans wat of het Burgerlijke betreft met u in goede verstandhouding te staan, het onnoodige van een ontvanger aan de diakenen die bij mij geld gehaald hebben heb ik getracht te bewijzen ?? dit heb ik ook bij den Burgemeester? Afzonderlijk en bij B & W gezamentlijk gedaan, doch indien deze na mij niet hooren, heb ik de magt niet dezelve te dwingen.
Ik ben niet bewust dat Kwekkeboom door de raad reeds tot ontv. Van den Armen is benoemd of U
NB. De rest is bijna onleesbaar en daardoor onbegrijpelijk !!

Ter beantwoording uwer missive van den 30 April & 11 Mei dezer jaar hebben wij de eer UE te berigte dat door de raad over de weezen van ????? en Meulmeester, overeenkomstig UE aanvraag, eene subsidie is toegekend van f.94,20 onder nadere goedkeuring van HEGA warvan UE mitsdien nader kennis zult ontvangen.
Met betrekking tot het andere punt in die missive vermeld, aangaande de benoeming van eenen ontvanger, zoo zijn wij namens de raad verzocht geworden UE te berigten dat dezelve hare gevoelens voor de al of niet noodzakelijkheid van een ontvanger wenscht te onthouden immers zoolang zij daarvan niet overtuigd, alzoo haar niet officiel bekend is of het verlangen van broeders ouderlingen & diakenen gegrond is en het verzet van den Leeraar om voor ZE lastpost tegen den wil des Kerkeraads langer aan te houden met reden omkleed is, waarom zij als de waarneming dezer betrekking volgens het regt uit en door een der diakenen moetende geschieden, wij volkomen aan haar overlaten wie zij ter vervulling Harer plaats daartoe willen benoemen, verder UE medegedeeld de aangevraagde subsidie van f.325,- mits voorhanden mits deze niet kan verleend worden, en den raad ook geentsins daarvan de noodzakelijkheid is bewust of erkend en alzoo voor hunne rekening laat hetwelk uit de nederlegging hunner betrekking zoude kunnen voortvloeijen terwijl de verdere in die missive voorkomende beschuldiging zoo met betrekking tot den secretaris die den Leeraar deswegens nadere opheldering heeft gevraagd, doch niet verkregen als den raad toegevoegd, wij verder liefst onbeantwoord willen laten, alzoo daardoor in geene verkwikking te komen, die niet dan voor het belang de aan ons toevertrouwde besturen zoude nadeelig kunnen zijn, kennende den Leeraar, wanneer hij vermeenen mogt , dat door de benoeming van eenen ontvanger zijn naam en eer ontnomen werd, zich deswegens aan het Klassikaal Bestuur over de handeling van de Kerkenraad kan adresseren, als kerkelijke zaken tot hare bevoegdheid behoorende ZE misdien niet onverhoord zal veroordeeld worden.
Wij wel vertrouwen dat dezen hun regt zullen doen wedervaren?? en aan wiens beslissing wij de zaak volkomen toevertrouwen.
De Burgemeester
A.B.

Extract uit het register besluiten van B & W van Middelburg
Den 15 Mei 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.6,90
Rogge 5,50
Periode 19 t/m 25 Mei 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 16 Mei 1851
Ten aanzien van de boete ter zake van den invoer van 10 Nederlandsche ponden brood zonder bewijs van betaalde stedelijke belasting
Is goedgevonden
Aan B & W voornoemd afschrift dezes, te kennen te geven dat om de verlangde goedkeuring te kunnen verleenen aan de Vergadering de akte behoort te worden ingezonden welke van de bedoelde transactie volgens artikel 2 van het KB van de 10e Augustus 1827 medegedeeld PB no 95 van dat jaar is moeten worden opgemaakt.
De Griffier der Staten
Slegt

In Provinciaal blad no 75 zijnde de gedrukte publicatie van GS , betrekkelijk de verlenging van den Verjaringstermijn der muntbilletten van 1845,
Daarvan wordt publicatie gedaan,

Arnemuiden den 31e Mei 51
Ter beantwoording van Uwen brief van den 22e dezer maand, houdende verzoek dat de behandeling der zieken van het algemeen armbestuur of niet gealimenteerden voortaan aan UE mogt worden toevertrouwd en uwe collega daarmede niet allen mogt worden begunstigd, zoo hebben wij de eer UE te berigten dat uwe collega ten jare 1829 door de regering daartoe wettiglijk is geroepen en als Heelmeester van stadt Armen is aangesteld geworden en door Heeren GS medegedeeld in PB 52 van dat jaar met KB van den 17 April 1829 no 70, waarom hij op grond van dat KB alleen geregtigd is tot de verpleging zoowel van de bijzondere als algemeene armen, en dat zoolang hij wegens wettige redenen daaruit door de raad niet word ontslagen, wij de macht niet hebben, hem zulks e ontnemen en aan eenen anderen toe te kennen.
Het zal U mogelijk niet onbekend zijn, dat ten jare 1845, het diaconie Armbestuur daarna middels een resolutie van GS zijn gelast geworden het Diaconie Armbestuur te verbieden van een andere Heelmeester voor de behandeling der armen gebruik te maken, dan van den geneesheer J. Oversluijs met te kennengeving dat zoolang door ons wegens wettigen redenen geen anderen geneesheer mogt benoemd zijn en door HEGA zal zijn goedgekeurd geene uitgaven ten behoeve eenen andere geneesheer in derzelver rekening zal worden gevalideerd, maar gelaten voor hem die zijne bevoegdheid is te buitengegaan.
Wij vertrouwen dat deze toelichting UE genoegzaam blijken zal geven,dat hoe bereid wij ook mogten zijn aan UE verzoek gevolg te willen geven, onze handen desweges zijn gebonden, en mitsdien geen gunstig gevolg op UE schrijven kunnen verleenen.
De Burgemeester
A.B.

Provincie Zeeland Gemeente Arnemuiden
1e kwartaal 1851
Artikel 58, 61 en 63 van het Reglement op het Bestuur te platten Lande in Zeeland van den 23 Julij 1825.
Proces Verbaal van Schouwing en Opneming
...........
Zijnde het resultaat: dat sedert de laatste schouwing geene verandering in de alhier bestaande ovens & schoorsteenen, zijn gemaakt, dat dezelve met enkelde uitgezonderd waren geveegd en als aangenomen hebbende onmiddellijk te laten doen, daarop geene aanmerkingen zijn voorgevallen, terwijl de aschbakken allesints in goeden staat zijn, en steeds door de stad worden onderhouden.
Voorts is bij het onderzoek van het brood zoo bij bakkers als broodverkoopers, ons geene bijzondere aanmerkingingen voorgekomen, daar het gewigt en de hoedanigheid derzelve allesints voldeden in de werkplaatsen of winkels niet dan Nederlandsche maten & gewigten zijn gevonden.
Tenslotte dat de voetpaden en waterleidingen welke voor het grootste gedeelte door de stad onderhouden worden in goed orde zijn bevonden.
De Burgemeester & Wethouder
A. Boogert

Negative Verklaring, betrekkelijk de Onderhoud van de Molenpolder te Arnemuiden over den jare 1851
B & W der stad Arnemuiden, als met de directie van de Molenpolder belast, verklaren bij de ten dage plaats gehad hebbende herstelling met alle naauwkeurigheid te hebben onderzocht en doen nazien den dijk van gezegde polder en bevonden, dat denzelven is in goeden staat, zonder dat in den loop van dit jaar buiten onvoorziene rampen, daarvoor eenig onderhoud of herstel vereischt zal worden.
Arnemuiden den 23 Mei 1851
B & W
A. Boogert
To
Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 23 Mei 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,00
Rogge 5,75
Periode 26 Mei t/m 1 Junij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 27 Mei 1851
Aan de Heer Staatsraad Commissaris des Konings
Onderwerp: zuivering van boomen van rupsennesten
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 20 Febr. Jl hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij op den ontvangst dier circulaire zijn overgegaan tot de afkondiging der wet van den 26 Ventôse 4e jaar houdende eene algemeene zuivering der boomen, struiken en hagen enz. van rupsennesten.
Dat wij op de bepaalde tijden daarop eene behoorlijke schouwing gedaan hebben en ons niet in de verpligting hebben bevonden tegen eenige nalatigen deswegens PB op te maken , terwijl stads boomgewas als naar gewoonte door de stadarbeider is gezuiverd.
Overigens kunnen wij Uwe Excie berigten dat wij tot heden niets van deze insecten hebben ontdekt, zoodat de wering der nesteen bij gemelde wet bepaald, steeds als een goed middel tegen hare voortzetting mag beschouwd worden.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 30 Mei 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,00
Rogge 5,75
Periode 2 t/m 8 Junij 1851
Extract etc
Lantsheer , secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 16e Mei 1851
Op het verzoek om autorisatie tot beschikking over het fonds van onvoorziene uitgaven t,a,v, de begrootingen der gemeenten enz.
Is goedgevonden
De voorschreven staten van de begrootingen te arresteren en te kennen te geven
Aan B & W van Arnemuiden , dat de Vergadering, alvoorens de aangevraagde magtiging te verleenen, tot het verstrekken van een buitengewoon subsidie van f.14,90 aan het Diaconie Armebestuur, voor verplegingskosten over 1850 van den krankzinnige L: Hoogerheijde , eene nadere opgaven verlangt te ontvangen , van hetgeen die verplegingskosten meer hebben bedragen, dan daarvoor sub 19 der begrooting van het Armbestuur voor het loopende jaar ad f. 120: is toegestaan, en zoodat meerder bedrag slechts f.14,90 beloopt of dat niet uit den post voor onvoorziene uitgaven op de begrooting van het voorschreven Armbestuur toegestaan had kunnen worden geïmputeerd.
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 2 Junij 1851
Wij hebben de eer UE hierbij te doen toekomen een afschrift van een bij ons van HEGA ontvangene resolutie waaruit het UE zal blijken HEGA zwarigheid maken, de aangevraagde buitengewone subsidie van f.14,90 uit de stedelijke fondsen toe te staan, waarom wij UE verzoeken ons te doen toekomen een staat bevattende al datgeen het welk L. Hoogerheijde gedurende het afgeloopene jaar 1850 heeft gekost, met mededeeling dat den post van onvoorziene uitgaven, in uwe begrooting ????? ontoereikende is, gezegde f.14,90 te voldoen, ten einde alsdan zoonoodig eene nadere aanvraag te doen.
De Burgemeester
A.B.

2e B & W van Arnemuiden te autoriseren , om de som van f. 9,82 ½ voor verteringskosten, bij het werk der verkiezingen te voldoen uit den post voor onvoorziene uitgaven, bij de plaatselijek begrooting voor het loopende jaar toegestaan.
Extracten etc

Middelburg den 30 Mei 1851
Onderwerp: Toezending exemplaren bekendmakingen
Ik heb de eer UEA hierbij te doen geworden een exemplaar houdende bekendmaking van de dagen bestemd tot de aangifte van vee, werktuigen enz aan te brengen op de te Goes te houdenen tentoonstelling op den 12 Junij aanstaande met verzoek hetzelve in uwe gemeente te doen aanplakken.
De Staatsraad, Commissaris
Des Konings in de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Daarvan wordt publicatie gedaan.

Middelburg den 3 Junij 1851
Onderwerp: Herijk Maten & Gewigten
IK heb de eer UEA met deze te berigten dat ik tot den herijk der maten en gewigten te Arnemuiden , ook voor de gemeenten Nieuwe- &en St. Joosland en Kleverskerke zal vaceren op Woensdag en Donderdag den 11 & 12 Junij e.k. telkendage van den voormiddags 9 tot des namiddags 2 uren, met uitnoodiging dit den belanghebbenden wel te willen kenbaar maken.
De Arrondissements IJker te Middelburg
P, de Vos

Arnemuiden 4 Junij 1851
Aan Heeren B & Ass. Der gemeenten Nieuw-en St. Joosland
En Kleverskerke
Wij hebben de eer UEA te berigten dat op Woensdag & Donderdag den 11e en 12e dezer maand van den voormiddag ten 9 tot den namiddag ten 2 uur ten stadhuize alhier door den Heer Arr. IJker zal worden gevaceerd voor den Herijk der Ned. Maten &Gewigten.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 2e Junij 1851
Onderwerp: Opgave Schippers, Visschers enz.
De Minister van Bi verlangt eene opgave van personen in de laatste vijf jaren (1846-1850) voor de dienst der Nationale Militie aangewezen en opgeroepen die het beroep van buiten- of binnenschipper, schippersknecht, zee-of buitenvisscher, loods of loodsleerling uitoefenen.
Etc
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Op de lijst komen voort
De Nooijer Klaas 1846 Visscher
De Nooijer Gillis 1847 idem
Grootjans Cornelis idem idem
Cornelisse Hubregt 1848 idem
De Nooijer Pieter idem idem
Van Eenennaam Daniel 1849 idem

Arnemuiden den 5 Junij 1851
Aan den Heer Gouverneur
Onderwerp: Opneming verandering kadaster
Door den Controleur van het kadaster is opgenomen de jaarlijksche verandering in den belastbare opbrengst der gebouwde & ongebouwde eigendom in deze Gemeente en dat daarbij tegenwoordig zijn geweest de zetters J. v.d. Weele, Adriaan?? J. van Eenennaam & J. Meerman, terwijl den Burgemeester die mede die vergadering zoude bijgewoond hebben, daar niet aan heeft kunnen voldoen, alzoo de aanschrijving van den Controleur vermelde eerst om 4 uur in de Gemeente te zullen aanwezig zijn- dewijl ZEG daar reeds te 12 uur was en alzoo op dat oogenblik zich niet in de Gemeente bevond ..................
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden, den 5e Junij 1851
De kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden , neemt de vrijheid ter kennis der Stedelijke Regering te brengen, Jan Meulemeester en hetgeen er tusschen den Weledelen Achtb. Heer Burgemeester A. Boogert en diakenen J.Bliek en W. Baas verhandeld is geworden over de bedeeling van J. Meulmeester, dat tot kennis van het Armbestuur is gebragt, heeft besloten , voornoemde persoon van J. Meulmeester in zijne ongelukkige toestand, onder nadere goedkeuring der stedelijke regering, te bedeelen met 50 centen per week, waarvan bij dezen kennis wordt gegeven, benevens eene buitengewone subsidie gevraagd om in deze bedeeling te voorzien.
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden.
H: Haesebroeck pres.
W. Baas praes. Diaken
Met potlood: : Antwoord te vinden in de notulen van 20 Junij 51, waarvan extract is gezonden.

HET STEDELIJK BESTUUR VAN MIDDELBURG in stempel
Lijst van 2 personen , waaruit bij herstemming één Lid voor de Provinciale Staten zal moeten verkozen worden:
Z. Snijder te Middelburg
Mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet te Oostkapelle.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 6 Junij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7:10
Rogge 5,75
Periode 9 t/m 15 Junij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Aanwezig:
LOTING VOOR DE SCHUTTERIJ
PUBLICATIE
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER STAD ARNEMUIDEN
N.B. Dit is de eerste Publicatie voor de Loting voor de Schutterij, die ik aangetroffen heb.

Arnemuiden 10 Junij 1851
Aan den Heer Commissaris
Onderwerp: ter visielegging rekening & Begrooting
Voldoende aan Uwe Excie circulaire van den 13e Mei 1848 hebben wij de eer Uwe Excie: te berigten dat de Stedelijke rekening voor 1849 en de begrooting van den jare 1851 beide gedurende 14 dagen voor een iegelijk ten stadhuize ter inzage hebben gelegen, nader vooraf aan de ingezetenen bij afkondiging eerstgemelde op den 15 Aug. Van laatst gemelde op den 14 Januarij dezes jaars daarvan was kennis gegeven.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 8e Junij 1851
Het diaconie Armbestuur daarstellende de Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt de vrijheid in antwoord der missive der stedelijke regering dd 2 JUnij 1851 no 312, der regering toe te zenden , den verlangden staat , bevattende al datgene hetwelk L. Hoogerheijde gedurende het afgeloopen jaar 1850 heeft gekost, met mededeeling dat de post van onvoorziene uitgaven ontoereikend is om bedoelde f.14,90 dat L. Hoogerheijde meerder gekost heeft, als op de begrooting voor 1851 is uitgetrokken, te voldoen, daar door de stedelijke regering reeds magtiging is verleend dd 17 Februarij no 116 van de onvoorziene uitgaven te gebruiken voor voldoening van ingekomene declaratiën van het Algemeen Armbestuur te Middelburg ter somma van f.52,57 en bij missive van den 18e April 1851 no 243 ten behoeve van J. Meulemeester de som van f.1,50, zoodat ervan de onvoorziene uitgaven nog slechts f.5,97 overschieten, die nog wel voor begravenis kosten benoodigd zullen zijn.
De Kerkeraad utmakende het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeene van Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres
De Rijk pres. Diaconie

Arnemuiden 11 Junij 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: toezending staat verplegingskosten L: Hoogerheijde
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA toe te doen zenden eene staat inhoudende de opgave van de verplegingskosten van L: Hoogerheijde zullende ontwaren dat deze f.14,90 meerder bedragen dan in de begrooting is toegestaan terwijl dit meerder bedrag niet uit den post van onvoorziene uitgaven in de begrooting van het Armbestuur gevonden kan worden , alzoo daarin op dit oogenblik niet meer dan f.5,97 disponibel is waarom de voldoening daarvan uit de stedelijke fondsen aan HEGA is aangevraagd; en waarvoor wij bij vernieuwing UEGA autorisatie verzoeken en wel ter voldoening van UEGA resolutie dd 16 Mei jl no 55.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 13 Junij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 5,75
Extract etc
Lantsheer , secretaris

Middelburg 15 Junij 1851
EA Heeren
Hierbij zenden wij UE certficaten van Oorsprong van
1100 Ps 7/4
1500 Ps 5/4 ( voor den druk bestemd)
Waarvan wij bereid zijn den Eed af te leggen.
Het zoude ons aangenaam zijn deze stukken zoo spoedig mogelijk terug te erlangen, daar de schepen waarin deze goederen geladen zijn zeilree liggen, en iedere dag vertraging ons enorm veel geld kost.
Hoogachtendf
UEDW Dienaar
G & H Salomonson

Arnemuiden den 16e Junij 1851
De kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden neemt de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering te brengen volgens derzelve missive dd 8 Januarij 1851 dat 1 der bedeelde met name Johanna Klaasen Grootjans weduwe van Cornelis van de Ketterij, heden is overleden en verzoekt alsnu te mogen wie in hare plaats bedeeld moet worden of Lieven de Nooijer of Dina Meulemeester of Jan Meulemeester, en of van die overschietende penningen der bedeeling van de wed. Corn. Van de Ketterij, voor begraveniskosten gebruikt mag worden welke toegestane som van f.40- reeds verbruikt is.
De kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente
Voornoemd
H: Haesebroeck pres.
J. Bliek praes. Diak.

DE STAATSRAAD COMMISSARIS DES KONINGS
Gelet op art.2 van het reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee in deze provincie, als mede op het rapport van den Vee-arts Dronkers
Vergunt aan J. Crucq wonende te Arnemuiden
Om ter weiding te vervoeren naar zijne hofstede aldaar een zwartbonte koe uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
Eisen o.a. onder toezigt der policie en aangekomen afgezonderd van ander rundvee en verder bij afslachting etc kennis te geven aan het bestuur van woonplaats.
De staatsraad etc
Van Vredenburch

GS van Zeeland stellen deze en bijlagen in handen van den Heer Burgemeester en Wethouder van Arnemuiden om raad en berigt
Middelburg den 16 Junij 1851
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 20 Januarij 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Behandeling niet gealimenteerde armen
Onderterugzetting van het bij UEGA dispositie van den 16 dezer maand om raad & berigt aan ons toegezonden advies van J. Noom heel & vroedmeester ter dezer stede houdende verzoek dat het Stedelijk Bestuur door UEGA mogt worden geautoriseerd om het armbestuur te magtigen hem gelijkmatig met zijn collega de niet gealimenteerde armen te doen behandelen, zoo hebben wij in voldoening aan die dispositie de eer UEGA te berigten--------------
Dat de Heer Oversluijs ten jare 1829 ten gevolge eene door ons gedane annonce in de Middelburgsche Courant, wettiglijk is opgeroepen voor de betrekking van Heelmeester van Stadt Armen dat den zelven als zoodanig is aangesteld en door UEGA bij deszelfs resolutie van den 10 dec 1830 no 26 is goedgekeurd geworden, en zulks ter vervanging van wijlen den Heer J.H. van Opdorp, dewelke uit aanmerking van de geringheid van het daaraan verbonden tractemnet bij de veel gealimenteerd wordende armen daarvoor had bedankt uit hoofde door ons omdat tractement te verhoogen of zulks tot geen bepaald getal zich te doen ??? opklimmen niet voldaan kon worden en volgens zijne verklaring onmogelijk dezelve langer daarvoor konde behandelen???
Dat sedert die tijd de Gemeente armoede is toegenomen en dat dezelve armen niet ververminderen, zal onnoodig wezen UEGA daaromtrent verder te moeten inlichten, terwijl desniettegenstaande de Heer Oversluijs nimmer eenige klagten heeft in het midden gebragt waarom dan ook behandeling van den algemeene armen aan hem gelijk met den diaconie Armen is opgedragen, alzoo wij voor ons de overtuiging hebben, hij daarop regtmatig aanspraak heeft zoo wel op grond van lett h. van ZM de Koning van den 2 April 1829 no 42, medegedeeld in PB 52 van dat jaar als mede dat denzelven voor die betrekking naar onze Gemeente is geroepen geworden, en de Heer Noom zich vrijwillig uit eigen beweging alhier heeft ter nedergezet en de lasten waarvan in zijn adres sprake is, gelijk met alle anderen ??????, en ook in andere Gemeenten zoude moeten dragen, zonder dat hem dit eenige grond of aanspraak geeft zijn college die hij onderkruipt te onttrekken en het hem tot te kennen,, daar wanneer zijne principe applicabel mogt gemaakt worden dat dan elke Nederlander , die een wangunstig bestaan heeft, het Hooge Bestuur omdat hij Nederlander is en diensvolgens de lasten helpt dragen, maar met adressen overstelpt om de een of ander betrekking wenscht ter vervanging van een ander te krijgen ??
In ons antwoord op zijn aan ons gerigt adres hebben wij om bovengenoemde redenen mitsdien gemeend hem een afwijzende beschikking te moeten geven,en van welk gevoelen wij tot heden nog niet zijn teruggekomen, waarvan wij vermeenen UEGA te moeten adviseren , daar de benoeming van de Heelmeesters ingevolge lett: d:--- van het bovengemeld KB door de Gemeente Raden moet plaatshebben gevoeglijk aan den adressant kan worden medegedeeld; het buiten de bevoegdheid ligt van UEGA daarin zonder die Raad-voordragt eenige verandering te brengen en het naar luid van lett.b van datzelfde besluit ook het verlangen van de Koning is, dat in steden van kleine bevolking de behandeling der zieken van wege het Armbestuur aan een en denzelfden Geneeskundige worde opgedragen; kunnende wij ten slotte niet voorbij UEGA onze vrees mede te deelen dat bij aldien door de ?????Stad?? met UEGA goedkeuring eenige verandering mogt gebragt worden, wij niet vreemd zijn te gelooven, dat door hem een aantal zieken naar het Armbestuur zoude gerenvoijeerd worden waaromtrent wij over den Heer Oversluijs niet te klagen hebben, die desaangaande behulpzamer is dan zijn collega.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 20 Junij 1851
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 5,75
Periode 23 t/m 29 Junij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris.

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester der stad Arnemuiden
A. Boogert

Middelburg den 20 Junij 1851.
Onderwerp: vervoer van buskruid
Ik heb de eer UEA te informeren dat op den 24 dezer te Rammekens in ’s Rijksvaartuig de Griet zal worden ingeladen eenig buskruid , bestemd voor Muiden, en dat met hetzelve wederom eene lading nieuw buskruid langs dezelfde route naar Vlissingen zal terugkeeren, alsmede dat het bedoelde vaartuig , van eerstgemelde plaats vertrekkende, zijnen weg, voor wat deze provincie betreft, zal nemen door het Sloe, de Zandkreek, en verder langs de Zeeuwsche Stroomen .
Ik verzoek UE: om te zorgen, da bij het vervoer langs het rondgebied uwer gemeente, van voormeld materieel , de bij art: 56 der wet van den 26 Januarij 1815 (S.B.) no 7 voorgeschrevene maatregelen van voorzorg worden in acht genomen.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 24 Junij 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen, een extract uit de deliberatie van den Raad van den 20e dezer maand , houdende toekenning van een buitengewone subsidie aan het diaconie Armbestuur , wegens bij hetzelve aangekomen weezen, waarvoor in derzelver begrooting niet word voorzien, met verzoek de noodige autorisatie te ontvangen op gemeld bedrag van f.91,20 te voldoen uit de disponibele fondsen behoudens regularsatie in de begrooting van 1852.
De Burgemeester
A.B.

Aan Heeren GS
Onderwerp: aanvraag onv. uitgaven
Arnemuiden 23 Junij 51
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA heden toekomen extract uit de deliberatie van den Raad houdende aanvraag wat betreft de onvoorziene uitgaven wegens noodzakelijke herstelling aan het gereedschap der Brandspuit, alzoo bij onverhoopten brand , daar weinig of geene nut van zoude getrokken worden, waarvan dan ook de raad vermeend heeft die herstelling onmiddellijk te laten verrigten, met verzoek daarop UEGA gedkeuring te ontvangen, met verdere mededeeling dat de slangen derzelve in dusdanigen slegten staat verkeeren, dat wij wel verpligt zullen zijn tot de voordragt van nieuwe in de begrooting van 1852 te zullen moeten overgaan.
De Burgemeester
A.B

Zij deze gesteld in handen van Heeren B & W van Arnemuiden om spoedig berigt, consideratiën en advies met overlegging van eene verklaring van den bevoegden veearts .
Middelburg den 26e Junij 1851.
Van wege den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
De Griffier der Staten
Slegt
Wij hebben de eer Uwe Excie onder terugzending van het bij Uwe dispositie van den 26 dezer maand aan ons toegezondene adres van J. Crucq te doen toekomen eene verklaring van den Rijksveearts houdende onder meer mededeeling van de gezonden staat der onlangs naar de hofstede van gemelde Crucq vervoerde zwart Bonte melkkoe waartoe betrekkelijk was Uwe Excie missive dd 17 Junij jl met mededeeling dat bij gemelde melkkoe niet de minste spoor van longziekte is ontdekt. Wij voorts geene zwarigheid maken dat door Uwe Excie aan den adressants verzoek worde toegegeven.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 22e Junij 51

De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen dat Maatje van de Ketterij weduwe van Klaas Meulemeester om onderstand verzocht heeft, en daartoe eene wekelijksche bedeeling gevraagd heeft, en evenals de weduwe van Willem Vogel, onze voorspraak bij de EA regering heeft ingeroepen--, waarom het Armbestuur vrijheid vraagt haar evenals de weduwe Vogel te mogen bedeelen, en tevens waaruit zulks betaald moet worden.
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
De Rijk pr. Diaken

Arnemuiden 2 Julij 1851
Aan de EA Kerkenraad
Wij hebben de eer in antwoord op Uwe missive van den 21 van de maand Junij te berigten dat wat of de eigenlijke bedoeling de in die missive vermelde personen betreft, wij deswegen niet willen intreden, als allen het jonge weduwe zijn, die naar ons oordeel in deeze tijd des jaars, wel in eigen onderstand kunnen voorzien, doch dit echter aan UwEd. beoordeeling overlaten, doch moeten te kennen geven, zulks in geen opzigt kan plaats hebben uit de stedelijke fondsen, als daartoe gedurende dit jaar verder geene gelden disponibel
De Burgemeester
A.B.

Middelburg, 26 Junij 1851
Niemand binnen het Hoofd-Kiesdistrict Middelburg heeft de volstrekte meerderheid van stemmen voor het Lidmaatschap der Provinciale bekomen. Er zal dus eene herstemming moeten plaats hebben.
Vandaar een lijst te doen toekomen bevattende de namen van twee personen waaruit de keuze bij herstemming zal moeten geschieden.
Het Bureau van Stemopneming te Middelburg
De Stoppelaar voorzitter
S. de Wind
G.J. Sprenger
Stemopnemers

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Donderdag den 26 Junij 1851.
Met betrekking tot de kosten ven verpleging van den krankzinnige L. Hoogerheijde
In het geneeskundig gesticht voor zoodanige lijders te Dordrecht over 1850, andermaal autorisatie verzoekende tot voldoening der som van f.14,90, welke de voorschr. Verplegingskosten meer bedragen , dan daarvoor bij de begrooting van het Herv, Diaconie Armbestuur voor het loopende jaar, is toegestaan, te voldoen uit de stedelijke fondsen, naardien de post van onvoorziene uitgave bij de vorm. begrooting toegestaan, daartoe geene ruimte meer aanbied.
Is goedgevonden
B &W van Arnemuiden te magtigen, om aan het Hervormd Diaconie Armbestuur ter voorschr. zake , een buitengewoon subsidie te verstrekken van f.14,90, hetwelk in de begrooting dier adminstratie voor 1851, de subsidie in buitengewonen ontvang, en de daar tegen overstaande betalingen in buitengewonen uitgaaf, zal behooren te worden geregulariseerd, en omdat bedrag tr voldoen uit den post van onvoorziene uitgaven op de begrooting der gemeente voor het loopende jaar toegestaan,
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 28 Junij 1851
Aan den Eerw. Kerkenraad
Wij hebben de eer UE te kennen te geven dat wij door HEGA zijn geauthoriseerd tot de betaling van f. 14,90 etc.
Zie verder het vorige stuk. !!

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 26 Junij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 7,90
Rogge 6,00
Periode 30 Junij t/m 6 Julij 1851
Extract etc
Lantsheer secetaris

Zetting van het Brood van de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 17 cents
Idem 15 oncen 25 ½ cents
Idem 20 oncen 34 cents
Boven welke prijs bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A. Boogert

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Zaturdag den 28 Junij 1851
Het gaat over de bestrijding der kosten van verpleeging van 3 Weezen welke ten koste van de administratie zijn gekomen: een buitengewoon subsidie van f.91,20 uit de in de stedelijke kas voorhanden zijnde gelden ter regularisatie in de begrooting van 1852.
Is goedgevonden
B & W te autoriseren en over te gaan tot de benodigde regularisatie.
De Griffier der Staten
Slegt.

Arnemuiden, 2 Julij 1851
Aan den Eerw Kerkenraad
Wij hebben de eer UE te berigten dat de aangevraagde subsidie voor de Weezen van van Bosschaert en Meulemeester, door Heeren GS ter som van f.91:20 is toegestaan en over welks bedrag voor zoover zulks reeds benoodigd zal zijn bij den stadts ontvanger kan worden beschikt bij wien de ordonnantie berustende is.
Wij verzoeken UE gemelde bedrag als buitengewone subsidie bij regularisatie in de begrooting van 1852 in ontvang en uitgaaf voor te dragen.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Zaturdag, den 28 Junij 1851
Gelezen zijnde eene missive van B & W van Arnemuiden van den 23 dezer, daarbij inzendende eene deliberatie van den stedelijken raad van den 20 bevorens, waarbij onder mededeeling dat eene onmiddellijke herstelling der moeren en schroeven der zuigers van de brandspuit noodzakelijk is geoordeeld, autorisatie wordt gevraagd om de voor herstelling benodigde som van f.50: te voldoen uit den post van onvoorziene uitgaven bij de Stedelijke begrooting voor het loopende jaar toegestaan.
Is goedgevonden
B & W van Arnemuiden bij afschrift dezer, te magtigen, om het voorschr. herstel over de gevaagde som uit den aangegevene post der stedelijke begrooting voor het lopende jaar te beschikken.
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden 4 Junij 1851
Aan de Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer hierbij Uwe Excie te berigten dat er binnen deze Gemeente gedurende het 2e kw. dezes jaars een aanhoudend toezigt is gehouden op de wering der bedelarij, doch dat gedurende die tijd geen bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt zijn geworden.
De Burgemeester
A.Boogert

Idem
Idem
Onderwerp: Opneming bezaaide bunders bouwland
In voldoening aan het laatste gedeelte Uwer Excie circulaire dd 24 Febr hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat de opneming van de bezaaide bunders bouwland onder deze Gemeente voor de oogst van dit jaar ten bepaalde tijd heeft plaatsgehad.
De Burgemeester
A.B.

Idem
Idem
Onderwerp: Policie
In voldoening aan Uwe Excellentie circulaire van 16 April jl houdende nadere voorschriften omtrent de uitvoering der wet op de toelating en uitzetting van vreemdelingen, zoo hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat wij in deze gemeente nimmer iets te doen hebben met vreemdelingen, als die zich hier niet ophoudende, zoodat wij wat de bemoeijing der policie betreft die zich ten allen tijde echter daarmede bedacht is en de opmerking met betrekking tot de werking der Wet niets bijzonder Uwe Excie kunnen mededeelen.
De Burgemeester
A.B.

Van het gewestelijk Bestuur ontvangen stukken ter waarde van f.40- ; verschuldigd zegelregt : f.0,69
Arnemuiden 4 Julij 1851
De Burgemeester
A. Boogert

OPNEMING van het KANTOOR van den PLAATSELIJKEN ONTVANGER
Te Arnemuiden
1 Julij 1851
In kas in speciën f.749,15 ½

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Arnemuiden 4 Julij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,75
Rogge 6,00
Periode 7 t/m 13 Julij 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Gelet op de missive van B & W van Arnemuiden van den 4e dezer en op het daarbij gevoegde raport van den Rijks-Veearts Dronkers te Middelburg van den 2 derzelfder maand betrekkelijk eene zwartbonte melkkoe uit Zuid-Beveland naar Middelburg vervoerd
Besluit
Te verklaren, dat voormelde koe gemeenschappelijk met ander rundvee gestald en geweid zal kunnen worden, onder bepaling nogthans, dat dezelve voortdurend onder het speciaal toezigt der policie zal moeten verblijven.
Den Rijks Veearts Dronkers te Middelburg uit te noodigen, om, op de gedachte koe voordurend een meer dan gewoon toezigt te houden, en dienaangaande tegen den laatsten Augustus aanstaande aan den Staatsraad Commissaris des Konings berigt te doen.
Afschriften dezer zullen worden gezonden aan B & W van Arnemuiden.
De Griffier der Staten
Slegt

Extract Register besluiten van B & W van Middelburg
Den 11 Julij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 6,00
Periode 14 t/m 20 Julij 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester van Arnemuiden
A.Boogert

Middelburg den 11 Julij 1851
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 2e Julij jl aan Pieter Poppe welke zich buiten staat bevond om daarin zelf te voorzien, vanwege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt begraafniskosten voor zijn minderjarig kind Dina waarvan de kosten op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen eene som van f.2,30.
Gaarne , als tegen de armlastigheid van uw stad geene bedenkingen zijn, binnen de bepaalde tijd van 3 maanden te restitueren.B & W van Middelburg
De Stoppelaar
t.o.
M.F. Lantsheer

Hiervan wordt bericht gedaan aan den Kerkenraad

Arnemuiden 2 September 51
Aan B & W van Middelburg
Uwen brief van den 14 Julij jl zend ons een declaratie van begrafeniskosten van het kind van Pieter Poppe groot f. 2,30.
Hoezeer deze kosten gering zijn, moeten wij UEA melden, als met dien man bekend, dat wij voortaan zulke kosten niet meer voor hem kunnen voldoen, hij is arbeider met aanhoudend werk zonder groote lasten, terwijl geen een van onze arbeiders die het Armbestuur deswegens lastig vallen en mitsdien een af....... Onverschillig met den stand onzer zoo zeer bekrompene financiën, daar wij Poppe zeer goed voor kennen, het beter heeft dan een ingezetens, terwijl die en andere te doene betalingen ons zoo verschrikkelijk drukken, dat de wezentlijke armen, daardoor zeer gevoelig leid, waarom wij UEA zeer vriendelijk verzoeken, als eenigsints met uwe positie bekend, niet dan in zeer buitengewoone gevallen iets voor onze rekening te doen, als zijnde wij buiten staat hetzelve te restitueren zullende UEA ons zeer verpligten het Alg. Armbestuur uwer stad daarvan mededeeling te doen, opdat Poppe bij verdere aanmelding om iets van ons armbestuur te genieten daarvan kondschap gedaan kan worden.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 11 Julij 1851
Onderwerp: Toezending Declaratie
Ten vervolge op onze missive laatst daartoe betrekkelijk hebben wij de eer hiernevens aan UEd toe te zenden twee declaraties van het Algemeen Armbestuur dezer stad groot f. 75,-/f.7,80 wegens verplegingskosten voor rekening uwer stad ten behoeve van Adriana Schroevers en C. Le Mahieu wed. A. Toupet, UEd. verzoekende het bedrag dier declaratie binnen drie maanden aan het belanghebbend Armbstuur te doen uitbetalen.
B & W der Stad Middelburg
Becius
t.o.
Lantsheer.

Daarvan wordt bericht gedaan aan den Kerkenraad van Arnemuiden

Een aanvraag aan HEGA onvoorziene uitgaven

Publicatie lijst Leden Gemeenteraad

Middelburg den 14 Julij 1851
Onderwerp: Benoeming en overplaatsing Ontvangers
Bij KB benoemd tot ontvanger der Directe Belastingen en accijnsen te Arnemuiden de heer Kornelis
Van Valkenburg van de Kreke, thans ontvanger derzelfde middelen te Yerseke ter vervanging van den heer Salomon Wolf Praag in dezelfde betrekking te Colijnsplaat benoemd.
De Staatsraad, commissaris de Konings in de provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Aan den Heer Staatsraad etc
Onderwerp: opgave kiezers

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 13 Julij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 6,00
Periode 21 t/m 27 Julij 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Mandaat van Betaling
5 Julij 1851 J. Oversluijs te Arnemuiden f.3,78

De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur neemt de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen dat onder de bedeelde abusivelijk geplaatst is Geertje Boudewijnse en UE vrijheid vraagt om de f.13- ten haren behoeve gevraagd te mogen gebruiken voor bedeeling van Maatje van de Ketterij, weduwe Klaas Meulemeester; daar er anders ten hare behoeve niets gevonden kan worden uit de toegestane som voor bedeeling op de begrooting voor 1851.
Het Diaconie Armbestuur van
Arnemuiden Hervormde Gemeente
Voornoemd.
H:Haesebroeck pres.
De Rijke pr. Diaken

Aan de Diaconie wordt toegestaan dit bedrag te bestemmen voor Maatje van de Ketterij wed. K. Meulmeester.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B& W van Middelburg
Den 25 Julij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 6,00
Periode 24 Julij t/m 3 Augustus 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

In de gedrukte publicatie van GS houdende het ontstaan der longziekte te Meliskerke.
26 Julij 1851 van het stadhuis gedaan etc
B & W
A. Boogert
t.o. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 25 Julij 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 6,00
Periode 28 Julij t/m 3 Augustus 1851
Extract etc
Lantsheer secetaris

In de gedrukte publicatie van GS houdende het ontstaande longziekte te Meliskerke.
Deze publicatie is op heden 26 Julij 1851 van het Stadhuis gedaan en voorts een exemplaar aangeplakt ter plaatse waar zulks gebruikelijk is.
B & W
A. Boogert

BEDELAARS
Huissoon Jannetje dag van aankomst 20 Maart 1847 ontslagen 28 Junij 179 verblijfsdagen f.17,18
Mahieu Frans le idem 18 Junij 1849 ontslagen 1 october 374 verblijfsdagen f.63,81
Totaal f.80,99

Middelburg den 19e Julij 1851
Onderwerp: Verplegingskosten in de Maatschappij van Weldadigheid.

Bericht daarover : zie vorig stuk van de Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.

Aan het Gemeente-Bestuur te Arnemuiden
Amsterdam 1 Julij 1851
Bestuurders van het Instituut van Blinden hebben de eer, nevensgaande een Exemplaar van het onlangs uitgegeven Verslag over den staat van die Inrigting en van het Gesticht voor Volwassenen Blinden UEA aan te bieden en daarbij hunnen opregten dank te voegen voor Uwe bereidvaardige medewerking tot de zamenstelling van de Statistiek der Blinden in Nederland, waarvan een beknopt overzigt reeds in dit Verslag is opgenomen.
Namens Bestuurders voornoemd
F. A. W. Miquel
Bestuurder -secretaris

Arnemuiden den 25e Julij 1851
Mijn benoeming tot Rijks Ontvanger te Colijnsplaat zal UEA ongetwijfeld door den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie medegedeeld zijn.
Mijn vertrek alzoo op den 30e dezer bepaald zijnde, kan ik de Gemeente niet verlaten zonder U bestuur hierbij vaarwel te zeggen, en tevens mijnen dank te betuigen voor de vriendschap, welke ik gedurende den tijd dat ik hier werkzaam ben geweest, heb mogen ondervinden, hetgeen mij steeds tot eene aangename herinnering blijven zal, en waaraan ik altijd met welgevallen zal gedenken.
Ontvang dus , Mijne Heeren, de verzekering mijner voortdurende hoogachting.
De Ontvanger
Handtekening
Onleesbaar

Arnemuiden den 26e Julij 51
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemiden uitmakende het diaconie Armbestuur neemt de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering van Arnemuiden te brengen dat in eene wettiglijk belegde kerkeraads-vergadering, de kerkeraad op voordragt der ten jare 1852 aanblijvende kerkeraadsleden, de kerkeraad tot het besluit is gekomen, om geene begrooting voor den jare 1852 op te maken, bijaldien de post van bedeeling niet weder op f.500- gebragt mogt worden , en de bedeeling daarvan aan den Kerkeraad of Armbestuur wordt overgelaten, zooals zulks voor 1851 plagt te geschieden, en ten 2de indien de Kerkeraad geene anderen geneesheer voor de verpleging hunner armen mogen gebruiken, dat zij dan liever hunne betrekking als diaconie Armbestuur nederleggen, of eene scheiding tusschen Algemeen en diaconie Armbestuur voorstellen, waarop de Kerkeraad eerbiedig een nader antwoord zal inwachten.
De Kerkeraad der Hevormde Gemeente van Arnemuiden
Uitmakende het diakonie Armbestuur voornoemd
H: H: Haesebroeck pres.
J. van Belzen ouderling
J.Jobse ouderling
G. de Rijk diaken
L. van Belzen diaken

Arnemuiden 30 Julij 1851
In antwoord op Uwe missive van den 26 dezer maand hebben wij de eer om namens den Raad te berigten, dat wij volkomen aan U overlaten de al of niet inzending eener begrooting voor 1852, doch daarbij moeten opmerken dat in dat geval aan UEd: uit de Stedelijke fondsen geen subsidie zal verleend worden--.
Dat de Raad voor de inzending der begrooting niet kan bepalen het bedrag der bedeeling en alzoo daarvoor op dit oogenblik geen f.500- kan toestaan, ook niet kan toegeven dat de bedeeling van hetzelve aan U worde overgelaten, alzoo volgens het formulier achter de begrooting dit moet ingevuld worden en ook door GS in een vorige begrooting is verlangd en ten 2e
Dat de raad op grond van het vroeger medegedeelde KB dat HEGA aan den Kerkenraad niet kan toegeven(oorspronkelijk: verbied) om van een andere geneesheer gebruik te maken, dan van den Heer Oversluijs daartoe wettiglijk beroepen, als zijnde dat verlangen zoo ten aanzien van hem als andere wettige geroepenen personen zoo lang daartoe geene voldoende redenen zijn,om UE vriendelijk te verzoeken daar niet meer op terug te komen, en waarom wij vertrouwen dat een en ander door UE nader zal worden ingezien, etc.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 28 Julij 1851
Onderwerp: Loteling in reserve gesteld
Ik heb de eer UE; te berigten dat de milicien Jan de Troije , behoorende tot uwe gemeente en de ligting van het loopende jaar op den 21e dezer alsnog in reserve gesteld is.
De Staatsraad Commissie des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 1e Augustus 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 6,00
Periode 4 e t/m 10 Augustus 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 3e Augustus 51
De kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden, neemt de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen dat de Kerkeraad ten gevolge van de missive der stedelijke regering d.d. 30 Julij 1851 no 419 de verbindtenis voor 5 jaren met de regering gesloten opzegt, en onder nadere goedkeuring van het klassikaal Bestuur met 1 januarij 1852 hunne diaconale betrekking ter nederlegt.
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J.van Belzen
J. Jobse: beide ouderlingen
C: de Rijke
L: van Belzen beide diakenen.

Arnemuiden 5 Aug: 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij achten ons verpligt UEGA mede te deelen dat wij op gisteren van de op 1 Januarij 1852 niet aftredende leden des Kerkenraads van den president kennis ontvangen hebben zij de verbintenis voor 5 jaren gesloten opzegt en onder goedkeuring van het Klassikaal Bestuur dit mogt goedkeuren met 1852 er aldus in deze gemeente geen armbestuur zal bestaan.
De reden die haar hiertoe heeft geleid is ten gevolge eene bij ons ontvangene missive op den 26 Junij 51, waarin zij ons onder bedreiging zulks te doen te kennen geeft, dat bij aldien wij in hunne begrooting van 1852 , geen f.360- voor bedeeling toestaan, het bedrag der bedeeling van elk lid aan hun niet overlaten, en zij geen ander geneesheer mogen gebruiken geen begrooting zullen inzenden en hunne betrekking zullen nederleggen of scheiding vragen van diaconie & algemeen armbestuur waarop door ons is geantwoord, dat wij voor de inzending der begrooting vooraf niet kunnen bepalen het bedrag der bedeeling, dat wij niet kunnen toegeven dat de bedeeling door hun naar willekeur geschiedt, alzoo in het formulier hunner begrooting, de opgave daarvan gevorderd word en door HEGA. In een vorige begrooting is verlangd dat zulks zoude opgegeven worden, mitsgaders dat er thans geene reden meer bestond? om eenen anderen geneesheer voor den armen te benoemen en de raad ook daartoe niet verlangde over te gaan en namens dezelve mogten berigten om zonder voldoende reden daarop niet meer terug te komen.
Ten gevolge deze handeling zijn wij weder op het zelfde standpunt als wij de eer hadden UEGA bij onzen brief van den 11 April 1846 no 156 kennis te geven, zoo wij gelooven toen en ook nu alleen door den presdent wiens lust en leven het is, twist en verdeeldheid te verwekken en die onkundige leden door zijne verkeerde raad tot de uitvoering zijner plannen opwekt en gebruikt, en zulks niettegenstaande de stellige belofte bij lett E der verbintenis in de gecombineerde vergadering met wijlen de Heeren Mr. Van Visvliet & Becius op de 22 Junij 1846 vastgesteld, welke zij echter bij hun schrijven van 30 Aug. 1846 mededeelden voor 5 jaren te zullen toetreden, zooals wij ook dan de eer hadden UEGA daarover bij onze missive van den 2 September daaropvolgende nr 347 kennis te geven,
Wij hebben het vroeger medegedeeld en doen het weder, dat in deze Gemeente geen afzonderlijk armbestuur behoeft te bestaan en ook nimmer bestaan heeft en het niet anders uitloopt dan tot meerdere uitgaven voor de Gemeente fondsen, waarom wij UEGA eerbiedig verzoeken, om door Uwe tusschekomst bij het klassikaal bestuur te bewerken, dat het Armbestuur tot hare verpligting worde genoodzaakt opdat zij hare begrooting voor 1852 in den loop van deze maand nog aan den raad inzende alzoo hun verlangen tegen wet en regelheid? en niet voortvloeijt dan uit een Pausachtige hierarchie waaraan wij onmogelijk kunnen toegeven, alzoo dan niet wij maar zij het Bestuur in handen hebben terwijl ons buiten verantwoording stellen, voor de gevolgen die door hunne nalatigheid daaruit zoude kunnen voortvloeijen.
De Burgemeester
A.B.

Gemeente Arnemuiden
Voorloopig verslag omtrent de uitkomsten van de oogst van
1851

Tarwe
Over het algemeen is de tarwe niet heel gunstig met uitzondering der zaadlandsche die is tamelijk ????; het koude en natte voorjaar heeft daarop zeer ongunstig gewerkt en is in der bloei door het stormachtige weder ter nedergeworpen, hetwelk veel smal graan veroorzaakt; men berekend dat door elkander dezelve 25 mud per bunder zal opbrengen

Rogge
Men zaaid in deze gemeente weinig of geen rogge, zoodat al te samen genomen, er mogelijk slechts 39 roeden gevonden word, die zeer goed heeft gestaan.

Gerst
Winter & zomer gerst is beide goed, men rekend op 34 mud per bunder

Witte & Bruine boonen
Beide deze vruchten staan redelijk goed; de witte boonen die echter door veel regens nog zoude kunnen tegenvallen, schat men nu op 25 mud per bunder en de Bruine op 27 mud per bunder.

Erwten
Deze vrucht is behoorlijk goed, men schat haar opbrengst op 28 mud per bunder

Aardappelen
De aardappelen hebben tot in het begin van den maand bijzonder mooi gestaan, dezelve hebben zeer natuurlijk gebloeid, zoodat men alle verwachting had men van dit jaar van de ziekte zoude bevrijd zijn, dit is echter spoedig veranderd, daar het loof weder is aangetast en spoedig tot versterf overgaat??; tot heden is de knol nog niet zeer aangetast zoodat wij hopen dat van dit jaar niet erger zal zijn dan in het afgeloopenen; men rekend op 170 mud per bunder.
Het kwaad heeft zich eerst na den regen ontdekt, hoewel wij dit als geen gevolg van het bederf beschouwen, maar wel een oordeel Gods, daar in vorige jaren, dit kwaad niet gezien, er echter ook regen viel, terwijl tot heden alle aangewende middelen als ....... Verder onleesbaar.

Haver
Slechts bij 1 landman in de Gemeente voorzoover ons bekend is, is er haver gezaaid, dezelve is redelijk goed, men schat dezelve op 36 mud per Bunder

Koolzaad
Het zaad is nietig; de koude & natte heeft ook ongunstig op dezelve gewerkt vooral in de maand van Maart; men berekend de opbrengst nog slechts 22 ½ mud per bunder.

Paarden en duivenboonen
De paardeboonen zijn op enkelde stukken na zeer gering; .........
Geschat op 20 mud per bunder
Duiveboonen worden niet gezet.

Graslanden
Het grasland was bij onderscheidene landleden zeer verschillend, de eene heeft veel hooi, de ander weinig zoodat men dit slechts als matig kan opgeven; de koude zomer heeft haren groei veel belemmerd, waarom over het algemeen slechts 4 voer van het Bunder gerekend kan worden.

Klaver & wortelgewassen
De klavers staan zeer goed; men rekend op 7 ½ voer per bunder.
De paardepeen & mangels zijn matig goed

Vee
Het hoornvee is gezond men heeft niet te klagen over melk of boter daar er tamelijk goed eten voor hun in de weiden heeft geweest.
Van long of andere ziekte, zijn wij tot heden genadig verschoond.
Het vette vee is tamelijk goed, mitsgaders het wolvee.

Algemeene beschouwingen
De oogst is matig, de landlieden hebben reden tot dankbaarheid, wegens het gunstige weder, bij de inzameling, wel is waar dat het koude & natte voorjaar, op de opbrengst zeer nadeelig heeft gewerkt, echter heeft men van datgene met uitzondering van het aardappelgoed geene bijzondere rampen te klagen, van ziekten onder het rundvee.
Aldus opgemaakt te Arnemuiden den 25 Aug.51
De Burgemeester
A.Boogert

Exract register besluiten B & W van Middelburg
Den 8 Augustus 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 7,60
Rogge 6,50
Periode 11 t/m 17 Augustus 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Middelburg 12 Augustus 1851
Edel Achtbare Heeren !
Bijgaande zenden wij UEd. certificaten van Oorsprong over
1525 Ps 5/4 ( voor den druk bestemd)
1600 Ps 7/4
Waarvan wij bereid zijn den eed af te leggen.
UEA zouden ons zeer verpligten met ons deze stukken zoo spoedig mogelijk te doen terug erlangen, daar de schepen waarin deze goederen geladen zijn zeilree liggen, en iedere dag vertraging ons enorm veel geld kost.
Hoogachtend
UEADW Dienaren
G & H. Salomonson
E.A. Daniels

Arnemuiden 17 Aug. 51
Aan Z.E. de Minister van Koloniën te ’s Hage
Onderwerp: Certificaten van oorsprong
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen dertien certificaten van oorsprong met derzelver duplicaten van binnen deze Gemeente gefabriceerde stukjes callicots in de alhier bestaande fabrijken der Heeren G & H Salomonson en welke goederen voor rekening der Ned. Handelmaatschappij worden verzonden en mitsdien daarvan de eigenlijke afzenders zijn, zijnde dezelve voor den druk bestemd.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 15 Augustus 1851
Aan den Heer Controleur no 4 van ZM besluit van den 7 Sept. 1828 no 55 hebben wij de eer hierbij aan U.E. te doen toekomen het berigt ??
Bewaarder van het Kadaster Middelburg
Wij hebben de eer UEG te berigten dat er gedurende den loop van dit jaar geene slooping van gebouwen in deze gemeente hebben plaats gehad, en zulks naar luid van P.B. nr 144 van dit jaar.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 15 Augustus 1851
Aan den Heer Kommandant van het halve Batt: rustende Schutterij in Walcheren.
Onderwerp: Inzending bijzondere rol Schutterij
In voldoening aan No 4 van ZM besluit van den 7 September 1828 no 55 hebben wij de eer hierbij aan UE te doen toekomen de bijzondere rol der schutterij dezer gemeente voor het loopende jaar mitsgaders 7 ontslagen van manschappen welke in dit jaar wegens tienjarige dienst geregtigd zijn tot ontslag , met verzoek dezelve aan de belanghebbende wel te willen uitreiken.
De Burgemeester
A.B.

Het aandeel uit de plaatselijke kas van Arnemuiden voor het half Bataillon Rustende Schutterij bedraagt f.24,16.
De Griffier der Staten,
Slegt

Arnemuiden 18 Augustus 1851
Aan den Heer Staatsraad Commissaris des Konings.
Onderwerp: Aardappelziekte
Ter voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 15e dezer maand PB 107 hebben wij de eer Uwe Excie te berigten dat ook onder deze Gemeente onder de te velde staande aardappelen weder de gewoone ziekte zich heeft geopenbaard , doch hoezeer enkelde stukken zoo het zigtbaar aan het loof, vrij ernstig zijn aangetast, zoo is over het algemeen genomen de ziekte niet in die maat als in het voorleden jaar, alzoo er nog enkelde velden gevonden werd, waaraan hetzelve te bespeuren, terwijl voor zoover dezelve gerooid zijn, het nog slechts aan een enkelde aardappel heeft medegedeeld, zoodat wij eenige hoop hebben, dat zonder verdere rampen, men van dit jaar tamelijk wel aardappelen zullen delven, te meer daar de ziekte zich iets later heeft geopenbaard, de aardappelen verder in groei zijn toegenomen, zoodanig dat ons ondervindelijk bekend is dat er winter aardappelen zijn gerooid, die in grootte en in hoedanigheid niets te wenschen overlaten.
De Burgemeester
A.B.

Het reglement ter voorkoming van de verspreiding der longziekte is gewijzigd.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 15 Augustus 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 5,75
Periode 18 t/m 24 Augustus 1851
Extract etc
G.J. Sprenger lid van den Raad
Loco secretaris

Bericht van de Staatsraad Commissaris des Konings dat er kleedingstukken voor de Veldwachter zijn aangemaakt en kunnen worden opgehaald tegen reçu aan het Provinciaal Gouvernement.

In de Gemeente worden er 35 kiezers gevonden voor de verkiezing der leden van de Gemeenteraad.

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag den 15 Augustus 1851
Gelezen zijnde een missive van B & W van Arnemuiden van den 5 dezer maand, houdende mededeeling,dat de leden des Kerkeraads welke met 1 Januarij 1852 niet zouden behooren af te treden, en de President hun hebben kennis gegeven, dat zij hunne betrekkingen, onder goedkeuring van het klassikaal Bestuur nederleggen, ten gevolge waarvan bij die goedkeuring, met 1852 geen armbestuur in de Gemeente zal bestaan en dat de redenen welke tot die handelwijze hebben geleid, daarin zijn gelegen, dat door het gemeente bestuur niet is toegegeven aan hun verlangen om in de begrooting voor 1852 f.500- voor bedeeling toe te staan, de regeling van het bedrag, voor iedere bedeelde aan het armbestuur over te laten, en eenen anderen Geneesheer hier te bezigen, voor de dienst der armen;zonder? welk een en ander zij tevens hebben verklaard geene begrooting voor 1852 te zullen inzenden, terwijl B & W de tusschenkomst dezer Vergadering verzoeken, ten einde inzending alsnog in den loop dezer maand aan den Raad geschiede
Is goedgevonden
De voorschreven missive zonder resumtie bij afschrift dezer te stellen in handen van heeren leden der Vergadering Jonkheer Damas van Citters en Mr van der Swalme met verzoek om met het belanghebbend Gemeente en armbestuur nopens deze zaak, tot eene minnelijke beeindiging derzelve, in overleg te treden en de uitslag hunner bemoeijingen deswege aan de Vergadering mede te deelen.
Van de bij het 1e punt opgemelde voren? verstrekte commissie aan B & W van Arnemuiden bij afschrift dezes zonder resumtie kennis te geven, zoo tot informatie en narigt, als ter mededeeling aan het betrokken armbestuur.
De Griffier der Staten
Slegt

Arnemuiden den 21 Augustus 1851
Aan de Eerw. Kerkenraad van Arnemuiden
Wij hebben de eer UE mede te deelen dat den inhoud uwer missive van den 3e dezer maand door ons aan Heeren GS is medegedeeld. Hetwelk ten gevolge heeft gehad, dat door HEGA die zaak in handen is gesteld van de Heeren jonkheer P. Damas van Citters en Mr. Van der Swalme ten einde bij eene gecombineerde vergadering tot eene gemeenschappelijke eindbeslissing te geraken, waarom wij UE verzoeken eene commissie uit Uw midden te willen benoemen, zullende door ons den dag der bijeenkomst nader worden medegedeeld.
De Burgemeester
A.B.

Vrijdag den 8e Augustus 1851
Gaat over autorisatie onvoorziene uitgaven over het 2e quartaal 1851

De verplegingskosten wed, Toupet behoort daaronder: behoort tot de R.K. Gemeente waarvoor alhier geen armbestuur gevonden wordt f.7,80
Verder een nieuw register plaatselijke accijnzen tengevolge het verbod van den invoer van brood.
f.5,50

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 22 Augustus 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,40
Rogge 5,40
Periode 25 t/m 31 Augustus 1851
Extract etc
G.J.Sprenger lid van den Raad

Goes, den 23 Augustus 1851
Alimentatiekosten
Wij hebben de eer UEA te doen geworden de declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopen jaar voor rekening van UEA Gemeente, verstrekte alimentatie aan
M.J. Le Mahieu ten bedrage van f.17,30
Met vriendelijk verzoek om de restitutie van deze voorschotten met alle convenablen spoed wel te willen bevorderen, ten einde die Administratie over gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend.
B & W van Goes
Handtekening

Arnemuiden, 27 Augustus 51
Aan B & W van Goes
De bovengenoemde verplegingskosten worden betaald aan B & W van Goes.

Arnemuiden den 23e Augustus 1851
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen, dat ten gevolge der ingekomen missive der stedelijke regering no 442 d.d. 21 Augustus verzoek behelzende van de benoeming eener commissie om bij eene gecombineerde vergadering tot een gewenscht einde te geraken, zoodanige commissie benoemd is, bestaande uit de leden des kerkeraads van
H: Haesebroeck pres.
J. van Belzen
J.Jobse beide ouderlingen
C. de Rijke
L. van Belzen beide diakenen
Welke commissie de nadere dagbepaling zal inwachten en waarbij het vriendelijk verzoek gevoegd wordt, dat die vergadering op eene zaterdag moge plaatshebben, daar op eenen anderen dag de meeste leden der commissie in zee zijn.
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J. van Belzen pres. Oud.

Middelburg den 28 Augustus 1851
Onderwerp: Adres: J. Meerman om verlof voor zijn zoon van de Nat. Militie.
Ik heb de eer U te doen toekomen met verzoek daaromtrent in verband met PB no 56 van 1837 te dienen van berigt, consideratiën en advies een adres en bijlage van Jacobus Meerman, landman in uwe gemeente, opdat, om daarbij aangevoerde redenen, zijn zoon, die zijne driemaandelijksche werkelijke dienst heeft volbragt, doch door het lot is aangewezen om vooreerst in werkelijken dienst te blijven, met verlof moge huiswaarts worden gezonden.
Ofschoon niet kunnende ontkennen dat, indien het aangevoerde in het ades met de waarheid overeenkomstig is, dat de terugkeer in de ouderlijke woning wenschelijk ware, zoo acht ik het echter niet overbodig, U, met betrekking tot het daarbij gedaan verzoek, mede te deelen, dat het verleenen van gunsten zooals die waarvan hier de reden is, niet dan in zeer buitengewone hoogstdringende gevallen, in aanmerking kan komen, aangezien door het Departement van Oorlog geen grooter getal manschappen, in activiteit wordt gehouden, dan tot waarneming van de militaire diensten volstrekt benoodigd is, zoodat bij aldien aan een der volgens plaats gehad hebbende loteling, tot het blijvend getal manschappen behoorende miliciens, ontheffing van die dienst verleend wordt, zulks of tot verzwaring strekt van de dienst der andere in dienst gehouden manschappen, of zooals reeds meermalen gebeurd is, de oproeping van een andere milicien in werkelijken dienst, die anders in zijne haardstede zou zijn gebleven, ten gevolge heeft.
Bij het verleenen van de bedoelde gunsten, die zoo vaak ontevredenheid onder anderen opwekken, moet derhalven de grootste behoedzaamheid in acht genoemn worden, en het is dan ook om die reden dat veelmalen in de bewilliging van verzoeken, als dat van onderwerpelijken aard, zwarigheid is moeten worden gemaakt, vermits niet in alle, maar slechts in eenige weinige zeer buitengewone ongelukkige gevallen, daarin kan worden voorzien; en zulks bepaaldelijk ter voorkoming van de nadeelen die daaruit voor ZM dienst en vooral voor derden, die niet minder dan een dezer, voor hunne familiën noodzakelijk kunnen zijn doorgaande ontstaan.
Met het oog op deze beginselen tevens, verzoek ik U het adres van den belanghebbende in beoordeeling te nemen, en na deswege gdaan naauwlettend onderzoek, mij met terugzending van hetzelve, mede te deelen of de adressant werkelijk in zoodanige buitengewone ongelukkige omstandigheden verkeert, dat, zonder de tegenwoordigheid van dien zoon, zijn huisgezin met gerekend worden te vallen, en dat het mitsdien in aanmerking zoude kunnen komen om het gevraagde verlof bij de hooge regering te bevorderen.
De Staatsraad Commissaris des Konings in Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 2 September 1851
Aan den Heer Staatsraad Commissaris des Konings
Onder terugzending van het bij Uwe Excie missive dd 28 Aug.jl in onze handen gesteld adres van Jacobus Meerman houdende aan ZM verzoek om zijn zoon die bij loting ten deel is gevallen om gedurende een geheel jaar in werkelijken dienst te blijven, tot ondersteuning van hem? tot onbepaald verlof huiswaarts te mogen gezonden te worden, zoo hebben wij de eer Uwe Excie na deswegens naauwlettend onderzoek, te berigten.
Dat het medegedeelde in het adres geheel en al overeenkomstig de waarheid is, dat den adressant sedert jaren een zwak lighaam omdraagt, waardoor hij zich buiten staat bevind om het gevorderde werk van zijn klein bedrijfje zelf te kunnen uitoefenen en dat hij geene middelen bezit om dit door anderen te laten verrigten, zoodat voorzoover zijne vruchten nog niet ingezameld zijn, hij zelfs niet weet hoe daar mede te handelen, terwijl de ingezamelde vruchten , die hij zoo tot onderhoud als tot voldoening van noodwendige schulden, gelijk ook de pacht aan de stad reeds in Mei vervallen niet weet gedorsen?? te krijgen, kortom is den man in zoodanige kritike omstandigheden dat zoo hij ons door bewijzen zijner loopende schuld heeft overlegd? , het hoogst wenschelijk was dat aan zijn zoon het verlangde verlof mogt worden toegekend als kunnende met regt beschouwd worden, dat hij zoo wegens het zwakke lighaam van zijnen vader, de netelige omstandigheden waarin hij wegens het financiële verkeert, de wezentlijke steun van het huisgezin zij? waarvan genoegzame bewijzen zijn medegedeeld dat hetzelve zonder terugkeer van dien zoon onherstelbaar gerenveerd?? is zijnen val aanstaande is waarom wij zoo uit eige overtuiging als uit voorgelegde bewijsstukken met vrijheid de waarheid hulde doende, Uwe Excie eerbiedig mogen verzoeken het verzoek van den adressant gunstig te appuieren opdat aan zijn verzoek, door ZM een gunstig gevolg mag worden verleend.
Wat of nu de positie zijner huisgezin betreft, dan heeft den adressant een zoon & twee dochters gehuwd, die ook slechts voor zich zelf kunnen zorgen?? en niet bij hem inwonen en waarvan hij geen hulp kan erlangen dan met loon dat hij niet geven kan, voorts zijne vrouw die ook zwak is en door een alderellendigst lichaams gebrek buiten staat hem in zijn beroep te helpen, een dochter oud 26 jaren voor het huisgezin en een meisje van 13 jaren, ten school gaande, zijnde dus de milicien de eenigste zoon, die hem hulp kan verleenen, en het werk verrigten – en den adressant een braaf en eerlijk man is, om een iegelijk zoo mogelijk het zijne te geven.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
Den 29 Augustus 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,20
Rogge 5,20
Periode 1 t/m 7 September 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 1 September 1851
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Een brood 5 oncen 8 cents
Een brood 10 oncen 16 cents
Een brood 20 oncen 32 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A. Boogert

Arnemuiden den 31e Aug. 1851
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen, dat een der bedeelden genaamd Klaas Klasen, overleden is, en verzoekt machtiging om van de overschietende penningen te mogen bedeelen Geertje Jacobse etc.
Het diaconie Armbestuur:
H:Haesebroeck pres.
J. Bliek praes. Diaken

Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid de regering toe te zenden de verlangde declaratie ter verkrijging der subsidie van het rijk, als bijdrage in de kosten van verpleging van den krankzinnigen Lucas Hogerheijde en het armbestuur vermeent deze subsidie reeds zoo vroeg te mogen aanvragen, daar voornoemde persoon overleden is en roept dan ook daarom de gunstige medewerking der regering in, opdat het ZM moge behagen ons de geheele subsidie van f.40- te geven, evenals der provincie, daar beide subsidien die te zamen de som van f.120- uitmaken ontoereikend zijn, om de kosten gedurende dit jaar van dien persoon, die f.130- zijn, te voldoen; waarom het armbestuur met den meesten eerbied verschooning vraagt voor het vroegtijdig aanvragen der subsidien ten behoeve van den overleden krankzinnigen Lucas Hogerheijde, maar tevens met den meesten aandrang hare belangen aan de gunstige beschikkingen van ZM en Heeren GS blijft aanbevelen.
Het diaconie Armbestuur etc.

Arnemuiden 2 September 1851
Aan Heeren GS
Onderwerp: aanvrage Rijks & Prov. subsidie
Tengevolge het overlijden van den krankzinnigen L. Hoogerheijde in de maand Augustus j in het gesticht te Dordrecht is door de directie van gezegd gesticht ingezonden eene declaratie van verschuldigde verplegingskosten van den persoon ten bedrage van f.130-. met verzoek de voldoening dier som met den vereischte spoed te bewerkstelligen; uit dien hoofde is door UEGA ten gevolge UE resolutie van 2 dec. 1850 aan ons ingezonden eene declaratie in duplo ten bedrage van f.40- wegens de toegezegde rijkssubsidie . mitsgaders een bewijs van het gesticht waaruit blijkt denzelven van primo januarij tot zijn overlijden in hetzelve is verpleegd geworden, met eerbiedig verzoek dat UEGA wel zult gelieven te bevorderen dat aan het Armbestuur gevoegde f.40- mag worden uitbetaald alzoo het verschil te gering is, daarin eenige vermindering worde gebragt.
Tevens heeft UE ook aan ons ter voldoening aan UE resolutie 25 Nov. Ingezonden eene gelijkluidende declaratie van zijn verblijf in het gesticht aldaar, ter bekoming van de bij die resolutie toegezegde Prov. subsidie van f.80- mede met allereerbiedigste verzoek dat UEGA zult mogen goedvinden aan hun gezegde subsidie in zijn geheel te willen toekennen, en daarvan de vereischte ordonnantgie te willen opmaken, ten einde hetzelve bij den ontvangst der rijkssubsidie in staat te stellen aan de billijke vordering van het gesticht met eenigen spoed te kunnen voldoen.
De Burgemeester
A.B.

De kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden, neemt met den meesten eerbied de vrijheid, der stedelijke regering toe te zenden, een drietal exemplaren der opgemaakte begrooting staat voor den jare 1852, terwijl dezelve bij het voornemen blijft om hunne diaconale betrekkingen ter neder te leggen, en aan de regering over te laten bij aldien er geene toestemming kome, op de in missive van 3 augustus aangegeven punten, want zoo kan dezelve niet meer bedeelen
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H: Haesebroeck pres,
C, de Rijke diaken

Arnemuiden 21 October 1851
Aan het Diakonie Armbestuur
Wij hebben de eer hierbij de door den raad vastgestelde begrooting in ontvangst en uitgaaf van den jare 1852 aan UE te doen toekomen, vergezeld met een staat van verschuldigde verplegingskosten ad f.340,20 met mededeeling dat wij onmogelijk als geen fondsen hebbende de voorgedragene subsidie UE hebben kunnen toestaan en die alzoo in vermindering hebben moeten brengen hebbende wij gemeend de bestedingskosten der weezen naar gelang van hunnen ouderdom te moeten verminderen en daarvan sommige geheel weglaten. Als mede een groot gedeelte van voorgedragene bedeeling niet te kunnen admitteren, alzoo het ons bij onderzoek gebleken is er op voorkomen, die hunne kinders op de weverij zijn geplaatst welke dan ook verpligt zijn in eigen onderhoud te moeten voorzien, en geen penningkens moeten begeeren van een armbestuur dat niets heeft en grootendeels door Gemeente subsidie voor onderstand.
Wij zijn bereid des verkiezende UE een specifieke staat dier vermindering toe te zenden, dan daar het ons verlangen is , voor elke bedeeling niet beperkt te worden, hebben wij gemeend voor de invulling der toegestane som achter ieders naam ons te moeten onthouden en die slechts in een marge te moeten vermelden, moetende wij ook nog te kennen geven dat de rekening van in 1849 ten behoeve van de Heer Noom aan de ??????? groot f.4,95 niet kan worden aangenomen als zijnde gemelde Heelmeester destijds niet door de regering gekwalificeerd en wij UE in het belang uwer armen zeer moeten aanbevelen van Heeren Heelmeestrs specifieke rekeningen te vorderen alzoo er sommige voorkomen die ons zeer hoog toeschijnen, en wij in aanmerking nemende hetgeen voor geneesmiddelen te Middelburg wordt betaald het viervoudige bedrag en naar luid van een besluit van het Armbestuur niet meer gevordert worden dan de restitutie der uitgaven? En alzoo daarop voor de uitbetaling nog zal behooren ge ????? te worden, hetwelk UE zoo wij vertrouwen dan ook wel zulks gelieve te doen.
Ten slotte moeten wij UE mededeelen dat in geval de aangevraagde subsidie hadden toegestaan wij voorzeker verpligt zouden geweest zijn, het tekort in de Gemeente Begrooting door vermeerdering van de hoofdelijken omslag zoude moeten plaatshebben?? waartoe wij UE hoofd voor hoofd moeten afvragen als de lasten gezamentlijk moetende dragen UE genegen zouden wezen dubbelvoudige van hetgeen gebruikelijk is op te brengen????
De Burgemeester
A.B.
Slecht leesbaar

Arnemuiden 4 September 51
Aan de Heeren van Citters en Mr. Van der Swalme
Wij hebben de eer UEGA mede te deelen dat op gisteren bij ons van het diakonie Armbestuur alhier is ontvangen , de staat van begrooting in ontvang en uitgaaf hunner administratie voor den jare 1852.
Wij nemen de vrijheid aan UEGA een exemplaar derzelve ter inzage te doen toekomen , mitsgaders een copie der geleidende missive waaruit het UEGA genoegzaam zal blijken, het Armbestuur onverzettelijk in haren eisch is. En dezelve bij alle mogelijken wil, voor ons ondoenelijk is om daaraan toe te geven ,waarom de Raad op gisteren in hare deliberatiën verklaarde liever de administratie provisioneel op zich te willen nemen, dan de gevraagde subsidie te verleenen , dan daar het niet zeker was de leden voor de nieuwe raad zoude benoemd worden, het onderzoek derzelve vooralsnog aan te houden, en de zorg om die in de nieuwe vergadering te brengen aan de Burgemeester op te dragen.
De Burgemeester
A.B.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND
Stellen deze in handen van den Heer Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden
Om raad en berigt
Middelburg den 1 September 1851
Arnemuiden 5 September 1851
Bij UEGA dispositie den 1 dezer maand in onze handen gesteld zijnde om raad en berigt, een adres van J. Noom Heelmeester in deze Gemeente, houdende nadere toelichting met betrekking tot het door hem ingediend adres om begunstigd te worden met de behandeling van den niet gealimenteerde armen dezer Gemeente en waarop bij UEGA ???? den 18 Julij ll geen gunstige besluit aan den adressant was verleend, zoo hebben wij onder terugzending de eer UEGA te berigten dat in Maart van 1824 door het Armbestuur met de Heer van Opdorp een certificaat tot verpleging van de armen is aangegaan hetwelk door den raad op den 3 April 1826? /24? onder nadere goedkeuring van UEGA werd gesanctioneerd, doch daar destijds door UEGA in dat contract zwarigheid werd gemaakt als bevattende een zeker opgegeven getal, maar niet al de arme zieken of bedeelde armen zoo werd hetzelve bij resolutie 9 April 1824 gedesapprouveerd met uitnoodiging om bijaldien de Heelmeester der Gemeente zich aan zijne verpligting mogt onttrekken na een ander in deszelfs plaats om te zien.
Door van Opdorp dit gerefuseerd zijnde, heeft de raad aan het verlangen van GS voldaan en een ander geroepen zijnde zekere C. de Jong dan dezelfs daaropvolgend spoedig overlijden verhinderde hem tot ons over te komen, hierop is door den raad aangesteld zekeren J. Jongejan, zooals UEGA uit de copiemissive dd 6 November 1824 zult ontwaren, ook al op de vroegere voorwaarden, waarop van Opdorp was aangesteld, zijnde de bedeeld wordende armen deze man overleden zijnde is de tegenwoordige Heelmeester J. Oversluijs geroepen, op de voorwaarde die bij missive van het Gemeente Bestuur dd 22 Augustus 1829 no 78 aan den Heer Gouverneur zijn medegedeeld, en waarvan hierbij gevoegd.
Als UEGA deze stukken inziet zal het wel onnoodig zijn verdere bewijzen over te leggen, dat nog steeds al de hier geroepene heelmeesters alleen verpligt waren tot de behandeling van de gealimenteerde armen, dan die indertijd van het ontslag van van Opdorp beginnende accesseren? , wilde dit tot een zeker getal bepalen waaronder geentsints den algemeene narmen begrepen was, daar dit destijds gezegd? kon worden niet te bestaan, alzoo de verdiensten toch nog zoo groot waren dat elk uitzondering van enkelde en afgeleefde menschen in zijn eigen behoeften voorzag.
UEGA zal het hieruit mitsdien duidelijk zijn dat zoo wel hetgeen met betrekking tot de Heelmeester Oversluijs, als dat het Bestuur van een ander beginsel uitgaat in dat adres vermeld bezijden de waarheid is en zoo wij ons verzekeren voortspruit uit een onvergenoegde geest? zoo van zijn schoonvader Crucq die hem deze verkeerde inlichting heeft verleend als ook van hem als niet tot zijn buit kunnende geraken, zijnde het zijn toeleg bijaldien hij dit kon overwinnen, om al zijne geringe patienten naar het Armbestuur te renvoijeren, het zulks ons reeds blijkt uit de drie maanden behandeling derzelve, waardoor? Hij reeds op die wijs f.56,80 aan het Armbestuur heeft beschreven dit wel omitteert aan UEGA te vermelden.
Wij kunnen mitsdeze niet anders adviseren, als dat die Heelmeester Noom de onwaarheid van het geavoueerde in zijn adres blijkens overgelegde bewijzen word onder het oog gebragt, terwijl de raad geen voornemen heeft om van haar besluit terug te keren en zich door gemelde Heelmeester zal laten dwingen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 5 September 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: uitgifte grond scheepswerf
Door de Gemeente is op de 3e dezer maand aan A. Meerman op deszelfs verzoek verleend 78 ellen grond tot uitbreiding van deszelfs scheepswerf, waardoor dien inwoner als komende het plein voor zijne woning, een vrijheid heeft verkregen, hetwelk hem van veel moeite en verdriet ontslaat, en geensints als onbegroeid tot eenig nadeel is leidende der stad.
Wij verzoeken UEGA daartegen geene bedenkingen voorkomende op gemeld raadsbesluit te bekrachtigen terwijl de staat bij het Besluit van UEGA dd 6 Julij 1827 PB 79 gevorderd en de Acte van schatterijen? & metriën?? door ons als betwijfelende of zulks wel benoodigd is niet is opgemaakt.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 6 September 1851
Aan de Heeren G & H Salomonson.
Onderwerp: Verplaatsing van stoelen
Wij hebben de eer UE ter kennis te brengen dat tengevolge de invoering der Gemeente Wet de vergadering van den raad voortaan in het openbaar moeten plaats hebben.
Door dezelve is geoordeeld stoelen staande op Weeskamer over de raadkamer zullen behooren verplaatst te worden naar de achterste voorzolder alwaar volgens de mededeeling van baas Beerthuis 20 weefgestoelen gesteld kunnen worden, terwijl er op eerstgemelde slechts 8 zijn geplaatst, en wel ter oorzake dat door de beweging die de wevers zoo met weren als andersints veroorzaken, het publiek niet in de gelegendheid zoude zijn, de beraadslaging te kunnen hooren.
Bij de eerste overweging hebben wij nog gemeend die Kamer af te staan van de Boomerij?, dan de Raad verlangd die geheel en al ter harere beschikking te hebben, ten einde bij vergadering met gesloten deuren de meest mogelijke geheimhouding te bevorderen.
UEd zult ons mitsdien zich verpligten aan Baas Beerthuis de noodige order te geven. Gemelde kamer te willen ontruimen en die te verplaatsen naar boven voorzolder en wel zoo mogelijk met eenige spoed, daar de openbare zittingen aanstaande zijn.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 5 September 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,10
Rogge 5,20
Periode 8 t/m 14 September 1851
Extract etc.
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 10 September 1851
In voldoening aan art 61 der wet regelende het kiesregt, hebben wij de eer hierbij aan UEA te doen toekomen, het proces verbaal door ons op gisteren bij de sluitong der stembus conform art: 52 der evengemelde wet opgemaakt , mitsgaders dat der opneming van gezegde bus naar luid van art. 67, alsmede een verzegeld pakketje bevattende de stembriefjes, strekkende het ons tot genoegen UEA te kunnen mededeelen dat voor het geval de benoemde, de op hun uitgebragte keuze laten welgevallen aan zeven en mitsdien het vereischte getal personen voor de Gemeente raad de volstrekte meerderheid van 13 stemmen den meest zijn te beurtgevallen.
Het Bureau van Stemopneming van verkiezing van gemeenteraadsleden.
A. Boogert
B. J. van der Weele
C. A.van Sweeden

Hierna volgt een Proces- verbaal van de opening der stembriefjes.
Het bureau is zamengesteld uit de bovengenoemde personen.
De voorzitter plaatst op de tafel de stembus bij hem den 9 September 1851 overgebragt
De zegels der bus worden onderzocht en bevonden ongeschonden te zijn.
Er zijn 25 stembriefjes van 25 kiezers .
Briefjes zijn ondereengemengd en worden door de voorzitter een voor een geopend en overluid voorgelezen.
Het bureau heeft van onwaarde verklaard geen briefjes .
Francois van Eenennaam had de meeste stemmen van 175 stemmen, vervolgens J.L. de Troije, Gillis Kesteloo, Joos van der Weele, Jacobus Meerman, Adriaan van Sweden en Jacob Schoonenboom etc.
Deze 7 hadden de volstrekte meerderheid.

Proces Verbaal van al datgene wordt aan HEGA van Zeeland ingezonden.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 11 September 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7.—
Rogge 5,20
Periode 15 t/m 21 September 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland.
Vrijdag 12 September 1851
Op grond van eene deliberatie van de Gemeenteraad met besluit aan Adriaan Meerman, scheepmaker aldaar voor eenen onbepaalden tijd in erfpacht uit te geven 78 ellen Gemeentegrond etc
Is goedgevonden
Dit besluit goed te keuren
De Griffier der Staten
Slegt.

De stukken m.b.t. tot de verkiezing van leden van den Gemeenteraad zijn in orde bevonden.
Daarvan wordt bericht gedaan aan Heeren GS.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
DIngsdag den2 September 1851.
Is goedgevonden de rekeningen van 1850 van de Gemeente Arnemuiden goed te keuren
Wel te kennen te geven
Dat de Vergadering verlangt dat voortaan op de specifieke staten van oninbare posten, bij het vertrek naar elders of het overlijden der Belastingschuldigen, als reden van oninbaarheid, ook de tijd wanneer zulks heeft plaats gehad, worde opgegeven, ten einde de gegrondheid dier oninbaarheid beter te kunnen beoordeelen.
Etc. Zie verder het origineel.
De Griffier der Staten
Slegt

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 12 September 1851
Met betrekking tot de overleden krankzinnige Lucas Hoogerheide toegekende subsidie ad f.40- van ’s Rijks weg en ad f.80,- van wege de Provincie
Is goedgevonden
Dat het subsidie , hetwelk van ’s Rijkswege is toegekend, niet verder wordt uitbetaald , dan tot op den dag, dat de krankzinnige in het gesticht is geplaatst geweest.Daartoe moet de ingezondene declaratie door een andere worden vervangen.
Etc

Arnemuiden 26 September 51
Daarop wordt door Het Stedelijk Bestuur gereageerd .
Daarbij wordt gevoegd een verklaring van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht t.b.v. de overleden Lucas Hogerheijde .
Dordrecht 20 Augustus 1851
Regenten voornoemd
t.o.
Handtekening
Idem eene declaratie m.b.t. de overledene krankzinnige Lucas Hoogerheijde van f.40-

Arnemuiden 20 September 1851
Bericht over subsidie krankzinnigen Hoogerheijde aan het Hervormd Diaconie Armbestuur etc

Arnemuiden, den 20 September 1851
SCHOUWING & OMGANG
Op Vrijdag den 3 October a.s. ene schouwing zal plaatshebben op de schoorsteenen, ovens en ander stookplaatsen op het gebruik der nieuwe Ned.Maten & Gewigten en op de straten & voetpaden.
Een ieder wordt opgeroepen daaraan gevolg te geven.
De Burgemeester
A.B.
Daarvan wordt publicatie gedaan.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 19 September 1851.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,00
Rogge f.5,20
Periode 22 t/m 28 September 1851
Extract etc.
Lantsheer secretaris

Middelburg 13 September 1851
In vriendelijk antwoord op UEA schrijven van 6 dient deze, dat wij bereid zijn de locaals verandering van een zeker getal wevers op het stadhuis te accordeeren,wanneer de kosten daarvan niet ten onzen laste komen; en bovendien de veiligheid onzer goederen even goed dan vroeger? Gewaarborgd is.
Hoogachtend teekende
G & H Salomonson

Arnemuiden den 22 September 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp; Toestand binnenwegen & voetpaden
In voldoening aan UEA besluit van den26 April/3 Mei 18550 PB 65 hebben wij de eer UEGA te berigten, dat bij deswegen naauwkeurig onderzoek zoo nu als in andere tijden des jaars , de stand der voetpaden in deze Gemeente steeds in behoorlijke orde worde gehouden, en dat bij de geringste herstelling die daaraan behoevende is de belanghebbende al dadelijk door den veldwachters daartoe worden aangemaand, die bij zijne dagelijksche surveillance daarop is gelast te letten en een naauwkeurig toezigt te houden, terwijl al deze buurtwegen zonder onderscheid onder toezigt van de controle directie van Walcheren staan, waarop zoo mede op de voetpaden als boven is gemeld, steeds een goede en aanhoudende policie word gehouden.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Vrijdag den 12 September 1851
Is gelezen en adres van J. Noom, Heel-en verloskundige te Arnemuiden, waarbij hij, terugkomende op zijn adres , waarop door deze vergadering bij Resolutie van deen 18 Julij ll, n.54, is beschikt geworden, nadere vertogen doch, ten einde hij moge deelen in de geneeskundige behandeling der niet gealimenteerde armen aldaar, waarmede zijn collega , de Heer Oversluijs , thans alleen door het Gemeente bestuur is begunstigd.
Voorts gelet zijnde op het Berigt van B & W van Arnemuiden van den 5e dezer maand no 495, met bijlagen, alsmede op art: 134 der gemeente wet
Is goedgevonden
Aan den adressant te doen kennen dat, vermits de zaak, betreffende de geneeskundige behandeling der niet bedeelde armen van zuiver gemeentelijke huishoudelijken aard is, de regeling daarvan tot de bevoegdheid van den Gemeenteraad behoort en deze vergadering dan ook vermeent, die regeling aan genoemd Collegie te moeten overlaten, en daarin niet tusschenbeide te kunnen treden.
Extracten etc.
De Griffier der Staten
Slegt

Hiervan wordt aan den Heer Noom, Heel- en vroedmeester bericht gedaan

No 530 PB no 127
Bevattende opheffing genomene maatregelen tegen de longziekte bij den Landman S. de Visser in eene publicatie
B & W
A. Boogert

Baars

Verbaal opening stembus aan HEGA van Zeeland.
Middelburg den 26e September 1851
Verzuimd is de inzending van een duplicaat-register van Verlofgangers.
Gaarne onmiddellijk gevolg aan dit verzoek.
Van Vredenburch
De Staatsraad, Commissaris des Konings

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 26 September 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,00
Rogge 5,25
Periode 29 september t/m 5 October 1851
Exract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 26 September 51
Aan den Heer Ontvanger
Wij hebben de eer UE vriendelijk te verzoeken wel de goedheid te hebben ons te willen doen toekomen eene opgave van het bedrag der belasting wegens al de grondslagen der personele belasting waarin de belastingschuldige in hoofdsom zijn aangeslagen gesplitst in de navolgende categoriëen als boven boven f.18-tot beneden huurwaarde f.21 van f.21 tot beneden f.24 van f.24 tot beneden f.28 van f.26- tot beneden de f.33 en van f.33 en daarboven ten einde dit stuk als maatstaf voor de invoering eener nieuwe belasting te kunnen raadplegen.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Zaturdag den 13e September 1851
Op grond van rapport gedaan op de rekeningen over 1850 van o.a . het Armbestuur van Arnemuiden
Is goedgevonden dat op grond van de wet van den 29e Junij 1851 SB no 88 niet is bepaald ,
Aan B & W bij extract dezer en met terugzending der ingezondene rekeningen te kennen te geven dat aangezien bij wet van den 29e Junij 1851 niet is bepaald dat de rekeningen der Godshuizen en andere instellingen van liefdadigheid die uit de gemeente-kas onderstand genieten, door GS behooren te worden goedgekeurd , de vergadering zich van de goedkeuring der onderwerpelijke rekeningen meente te moeten onthouden.
De Griffier der Staten

Als bijlage der rekening over 1850 van het Armbestuur de volgende bijzonderheden.
De kosten van broodbedeling bij F. van Eenennaam
f.8,64 en f.8-
bij P.J. Crucq
f.9,60
aan kleederen enz. bij J.Buis
f.52,88
aan kleederen bij P. Kramer
f.41,36

Arnemuiden 2 October 1851
Aan den Eerw. Kerkeraad te Arnemuiden
Wij hebben de eer hierbij aan UE te doen toekomen twee exemplaren der door den Raad goedgekeurde Armrekening over den jare 1850, met mededeeling dat aangezien de goedkeuring volgende de Gemeente wet door GS niet voorgeschreven is, zich daarvan hebben gemeend te moeten onthouden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 30 September 1851
Onderwerp: Opgave bedrag der personele belasting
Naar aanleiding uwer missive dd 26 dezer maand , geef ik mij de eer, UEA onderstaande opgave van het bedrag der personele belasting wegens al de grondslagen in hoofdsom te doen toekomen, gesplitst in de navolgende categorien
Boven de f.18- tot beneden de f.21- huurwaarden f. 75,41 ½
Van 21 tot beneden de f.24,- f.67,17 ½
Van 24 28 206,45
Van 28 33 148,02
33 en daarboven 516,34
De ontvanger
Handtekening

Middelburg 2 October 1851
EA Heeren
Hierbij certificaten van Oorsprong van 800 Pt. 5/4 calicots voor den druk bestemd waarvan wij bereid zijn den eed af te leggen.
Dezelve zoo spoedig mogelijk terug wachtende , hebben wij de eer te zijn
Handtekening
Salomonson

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 3 October 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,06
Rogge 5,25
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 6 October 1851
Aan GS van Zeeland
Onderwerp: afkondiging verordening
Hierbij gaat een afschrift van de gemeente plaatselijke verordening over de wijze van plaatselijke afkondiging en heeft de verkondiging daarvan plaatsgehad
De Burgemeester
A. Boogert

Middelburg den 7 October 1851
Onderwerp: verongelukte gaffelschip
Ik heb de eer U te verzoeken mij ten vervolge op uwe missive van den 26 September jl , te informeren of het daarin bedoelde Gaffelschip, ter plaats waar hetzelve is liggende , al dan niet gevaarlijk of hinderlijk voor de scheepvaart.
De Staatsraad Commissaris
Des Konings in de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden den 9 October 51
Aan den Heer Commissaris
De ligging van de gaffel ligt minstens 5 minuten varens van de vaarroute aan de zuidzijde der witte ton , op de punt van Breegat; dat gemeld schip tot op het land?? Is afgebroken en de kalk? alleen boven het zand uitsteekt, zoodat onzens inziens daarop geen bakenton behoevende is, als moetende er een hooge tijd water komen eer er eenig vaartuig daarbij kan komen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden, 10 October 1851
Aan den Heer Staatsraad Commissaris des Konings
Onderwerp: Bedelarij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat in onze Gemeente steeds een aanhoudend toezigt wordt gehouden op de wering der bedelarij en dat gedurende het 3e kwartaal alhier niet is gebedeld noch bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt geworden.
De Burgemeester
A.B.

Idem
Idem
Onderwerp: Voordragt zetters
A. Van Sweden
B. J. Meerman
C. S.van Eenennaam

Buitenleden
Jan Sturm en Laurens Blok
OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN GEMEENTEONTVANGER
In kas f.262,77

PROCES VERBAAL
SCHOUWING EN OPNEMING
Zijnde het resultaat van al het bovenstaande door ons verrigte, dat sedert onze laatste schouwing geene verandering in de alhier bestaande ovens & stookplaatsen heeft plaatsgehad.
Ook bij de bezoeken aan bakkerijen ; winkels en werkplaatsen zijn niet anders dan Nederl. Maten en
gewigten aangetroffen.
Dat de voetpaden & wegen in behoorlijke orde zijn bevonden, zoodat door ons geene aanmerkingen daarop zijn gemaakt zijn..
De Burgemeester & Wethouders
A: Boogert
J. van der Weele

Extract uit het register van besluitenvan B & W van Middelburg
Den 10 October 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,31
Rogge 5,25.
Periode 13 t/m 19 October 1851
Extract etc
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden 13 October 1851
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 16 ½ cents
Idem 15 oncen 24 ½ cents
Idem 20 oncen 33 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkcht.
De Burgemeester
A. Boogert

PUBLICATIE OVER DE BEGROOTING
Gepubliceerd en voor 14 dagen ter inzage .

Middelburg 14 October 1851
Edel Achtbare Heeren !
Hiernevens zenden wij UEA 22 p. certificaten d ‘origine over 7000 6/4 en 1500 p. 7/4 callicots waarvoor onzen Heer M.S. bereid is des geworden den eed af te leggen.
De verzending der stukken gaat via de NHM.
Het zal ons aangenaam zijn deze stukken ten spoedigsten van UEA terug te onvangen en teeken
Hoogacht
UEADW Dienaar
H.en G. Salomonson
Arnemuiden 14 October 1851

Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer aan UEGA te doen toekomen een extract uit de Notulen van de Gemeente Raad houdende toekenning eener gratificatie van de veldwachter dezer Gemeente ter tegemoetkoming van zijn ????? ten bedrage van f.10-
Met verzoek daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 15 October 1851
Onderwerp: Vervoer van buskruid
Ik heb de eer U te informeren dat op den 14e dezer het rijksvoertuig de Griet van Vlissingen naar Muiden zal vertrekken om den 18 dezer of mogelijk eenige dagen later naar eerstgenoemde plaats te vervoeren 8000 ponden buskruid.
Het bedoelde vaartuig zal van Muiden vertrekkende , zijnen weg, voor wat deze provincie betreft , nemen langs de Zeeuwsche Stroomen de Zandkreek en het Sloe.
Ik verzoek U om te zorgen dat bij het vervoer langs uwe gemeente van voormeld materieel bij art: 58 der wet van den 26 Januarij 1815 voorgeschrevene maatregelen van voorzorg worden in achtgenomen.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Van Vredenburch

PROCES VERBAAL SCHOUWING EN OPNEMING
Zijnde het resultaat van al het bovenstaande door ons verrigte:
De sedert onze laatste schouwing geene verandering in de bestaande ovens & stookplaatsen: asch & vuinisbakken in behoorlijke orde tot voorkoming van brand etc.
Ook het onderzoek van het brood heeft eene goede uitkomst opgeleverd.
Alleen Ned. Maten en gewigten zijn gebezigd.
De voetpaden, wegen en waterleidingen zijn in behoorlijke orde bevonden.
B & W
A. Boogert

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 17 October 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 5,50
Periode 20 t/m 26 October 1851
Extract etc.
Lantsheer, secretaris

Arnemuiden den 19 October 1851
De ondergetekende neemt door deze de vrijheid zich tot UEA te wenden met eerbiedig verzoek hem in onderstaand geval de noodige inlichting ter bekoming van zijn billijk verlangen te willen doen komen.
In Januarij heb ik aan het Armbestuur alhier verhuurd een gedeelte van een woonhuis in de Langstraat voor de prijs van 50 cents per week gelijk blijkt uit nevensgaand contract welke mij tot den 29 Maart 1851 zijn uitbetaalt en van die tijd tot den 21 Junij zijnde toen de weduwe van de Ketterij overleden niet meer.
Ik heb mij toen tot den predikant gewend met verzoek om de 12 verloopenen weken huishuur te mogen ontvangen die mij daar op tegemoed voerde dat ik mij met f.5,50 kon vergenoegen doch tot op heden niet is voldaan.
Op de weduwe N.Meulmeester kan ik mij niet verhalen daar deze slegts 25 cents per week van het Armbestuur geniet, een geringe bedeeling voor eene tot alle werk ongeschikte weduwe uit hoofde van hare kortzichtigheid, waarvoor nevens gaand attest ten bewijze strekt in tegenoverstelling van de weduwe J. Dingemanse die 50 cents per week geniet buiten en behalven de weverij waar op zij zeker f.4,50 cents minstens verdient.
Redenen waarom ik mij tot UEd wende en UEd. veel vermogenden invloed in dezen zaak inroep in welk vertrouwen ik mij teeken.
UEA Dienaar
Pr Kraamer

Staat van handteekening van de door de Gemeente raad benoemden Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnemuiden
Van Sweden Adriaan wethouder

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 24 October 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 5,50
Periode 27 t/m 2 November 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Middelburg 8 October 1851
De Stedelijke Subcommissie der Maatschappij van Weldadigheid te Middelburg heeft de eer UEA hiernevens te doen toekomen een dertigtal exemplaren eener circulaire door de Commissie van Weldadigheid aan de ingezetenen van ons vaderland gerigt ten einde de uitbreiding van de deelneming aan het lidmaatschap der Maatschappij zoo krachtdadig mogelijk te bevorderen of ruime bijdragen te verwerven tot kolonisatie van behoeftige huisgezinnen in de gewone koloniën.
Overeenkomstig het doel dat die commissie met dat stuk beoogd, noodigt de Subcommissie UEA uit die exemplaren onder de ingezetenen uwer gemeente te verspreiden en binnen eene maand na heden ons te willen mededeelen den uitslag van eene poging die bij algemeene medewerking zulke heerlijke vruchten voor ons vaderland kan opleveren.
De Stedelijk Subcommissie voornoemd
Handtekening
Secretaris

Arnemuiden 14 November 51
In voldoening aan uwe missive van 8 October jl, hebben wij de eer UE te berigten dat wij de bij die missive aan ons toegezondene circulaire van de Maatschappij van Weldadigheid bij de gegoede ingezetenen dezer Gemeente hebben rondgezonden, en later bij elk hunner hebben doen afvragen of zij voor intekening eener jaarlijksche contributie tot het beoogde doel wenschte mede te werken, dan als uit een mond kunnen wij u mededeelen dat ter oorzaak de armoede alhier zoo groot is, niemand zich daartoe bereid verklaarde, alzoo wij niet in staat zijn om in al de dringende behoeften van onze eigene ingezetenen te voorzien.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 17 October 1851
Wel Edel Heer
Voor de inzending eener door ZE den Minister van BiZa gevorderde staat bij de aanvraag aan opcenten op de grondbelasting is mij noodig te weten , zoo voor Arnemujiden als Kleverskerke , de onzuivere opbrengst der opcenten van de gebouwde en ongebouwde eigendommen elk afzonderlijk, over de laatse 5 jaren en het bedrag der opcenten mitsgaders van de personele belasting, mede over de 5 laatste jaren mitsdien 1846 tot 1850 ingesloten.
Daar ik deze inlichting alleen van u kan verkrijgen, zult UE mij verpligten, dezelve wel te wil te willen mededeelen . en zoo mogelijk met eenige spoed, alzoo de voordragt voor den 15 November e.k. over voor 1852 die opcenten te kunnen heffen bij het Ministerie moet ingekomen zijn van GS
Met de meeste achting
Baars

Begrooting der kosten van de reparatiën aan de Eigendommen der stad Arnemuiden voor het jaar 1852
Transport kosten f.72,72
Zamen f.125,80

Begrooting der kosten van de te doen zijnde reparatiën aan de straten, bruggen en leuningen der stad Arnemuiden voor het 1852
f.39,80

Bijlage
Voor de begrooting van het jaar 1852 opheldering bevattende der verschuldigde f.340,20 aan het Algemeen Armbestuur te Middelburg en de geneesheeren alhier
1849 Aan den Heer J.Noom ten behoeve wed. Knuits f. 4,95
J. Oversluijs L.Coppejan 6,85
W.Siereveld 7,80
L. Jobse 6,50
1850 Algemeen Armbestuur M. Geelhoed 4,00
L. Relte 93,00
J. Klaassen 6,75
J. Oversluijs J. van Geelen 12,60
1851 het Algemeen Armbest. C. Meulemeester 7,80
A. Schroevers 88,00
P.Poppe 2,30
Aan den Heer J. Noom KL. Van Belzen en dochter 8,00
J. de Gruiter 5.25
Janna Grootjans 32,90
Grietje Klaassen 5.70
Aan den Heer J. Oversluijs voor verscheidene personen 47,80
f.340,20
Aldus opgemaakt naar waarheid door het diaconie Armbestuur
H: Haesebroeck pres.
C: de Rijke diaken
L: van Belzen diaken

BEDEELDEN
Wed. K. Grootjans overleden
Stevelina Marinusse f.41,60
Jacom. Blaasse 39,00
Wed, Dingemanse ----------
Dina Meulmeester 26,00
Wed.W.Vogel 13,00
Jacoba van Belzen 13,00
Maatje v.d.Ketterij 26,00
Marinus Schroevers 13,00
Jan Meulmeester 26,00
Piet Hollebr?andse ? 13,00
Geertje Jacobse --------
Wed.Kervink M --------
Wed. J. van Belzen --------
Wed.G.Jacobs Grootjans 13,00
Neeltje Jacobse -------
Wed. Kervink J 13,00
Maria Roose 13,00
Adriana de Nooijer
En Jelte? De Nooijer 13,00
Laurina Kam?? 13,00
Greetje Buster ------
Cornelis Baak ------
Catharina de Ridder 13,00
Elisabeth Rijkse --------
f.288,60

Toelichting op de voorgedragen heffing van opcenten op de grondbelasting in de Gemeente Arnemuiden
De Gemeente raad heeft tot de voorgestelde voordragt van opcenten op de grondbelasting moeten besluiten, alzoo de uitgaven in de begrooting voorkomende dit tot dekking noodzakelijk maken daar zonder de eigene inkomsten en bestaande belasting op den rijks accijns van het gemaal & geslagt er een te kort van f.2029.
Dat dit tekort aanmerkelijk is verhoogd door de intrekking van de voor ons zoo ten alle dage zeer gunstige Alg.Pl, Belasting op het gedisteleerd & geslagt, zal wel niet betwijfeld worde, daar derzelver opbrengst over 1850 alsnu een zuiver bedrag heeft opgeleverd van f.594,71,terwijl hetzelve ook is verhoogd door de meerdere uitgaven in die begrooting vastgesteld, teneinde te kunnen voldoen aan het bepaalde bij art. 20 a litt d-g j en k der Gemeentewet mitsgaders tractement van het Plaatselijk ???? secretaris & ontvanger, waarvan de regeling ingevolge derzelver wet door de Kamer? moet worden vastgesteld en het bedrag daarvan voor ons nog in het onzekere ligt en ???????? slechts op dezelfde hoogte als vroeger was bepaald en vervuld is geworden, terwijl de voorgestelde belasting blijkens de ten deze gevoegde vergelijkende staat slechts een vermoedelijk bedrag zal opleveren van f.292,03 en alzoo geen 5 gedeelte bedraagd van hetgeen de plaatselijke belasting van de 5 jaren gemiddeld heeft opgeleverd. Zoo daarbij gevoegd werd de opbrengst der opgehevene Alg. Plaatselijke belasting:die over de laatste 5 jaren gemiddeld heeft bedragende de som van f.565,62 ½ hetwelk gevoegd bij de andere in de staat vermelde opgebragt
Gezamentlijke plaats: belasting ad 1326,16
Te samen bedraag eene som van f.1891,78 ½
Waarvan het 1/5 gedeelte bedraagd 378.38 ½
Wij verzoeken mitsdien voor de heffing der voorgedragen opc. Op de grondbelasting eerbiedig des Konings magtiging , terwijl geene bijzondere verordening van de invordering dezer belasting is vastgesteld, alzoo die voldoende bij de wet zij? geregeld , en den inning deszelfs en vervol tegelijk met ‘s Rijksbelasting plaats vind.

Arnemuiden 29 October 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
De Gemeente raad alhier op den .......... vergaderd geweest zijnde tot de behandeling der begrooting voor den jare 1852, nadat zij conform art.203 veertien dagen voor een ieder ter inzage heeft ter nedergelegd, en verkrijgbaar is gesteld, zoo hebben wij de eer voorzegde begrooting door den Raad vastgesteld, hierbij aan UEGA in duplo in te zenden benevens de staten A & B, die van de ontvangsten der Gemeente opc. zoo door den Rijks als Plaatselijke ontvangst, die van zegel & Administratie kosten en desbenoodigde zegels voor huwelijksadkondigingen, de beramingen derzelve der gedaane uitgaven aan stads eigendommen, straten & wegen, de memorie van Toelichting, mitsgaders derzelve besluiten van de Gemeente Raad, houdende bij voorlegging der blad 188 gevorderde staat & toelichting, voordragt ? heffing van opcenten op de grond & personele belasting, met eerbiedig verzoek UEGA daarop des Konings goedkeuring te verzoeken.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 4 November 1851
Verlof milicien Meerman .Naar aanleiding van een bij mij ontvangene missive van den heer Minister van Binnenlandsche Zaken ; heb ik de eer U te kennen te geven dat het Departement van Oorlog de noodige bevelen heeft gegeven om aan den milicien P. Meerman een tijdelijk verlof voor den tijd van twee maanden te verleenen en dat dientengevolge het request van Jacobus Meerman in uwe gemeente waaromtrent door u bij missive van den 2 September jl no 452 is berigt buiten verdere beschikking wordt gehouden.
De Staatsraad Commissaris
Des Konings in de provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Extract register besluiten Burgemeester en Wethouders van Middelburg
Den 7 November 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,39
Rogge 5,50
Periode 10 t/m 16 November 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden den 11e November 51
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt de vrijheid onder terugzending der stukken betreffende de zaak van P. Kraamer, Mr. Kleermaker alhier der regering te berigten dat uit die stukken geenzins blijkt dat het Armbestuur bedoelde kamer in het huis van P. Kraamer in de Langstraat gehuurd heeft, maar zich alleen ten genoegen des vorigen burgemeesters, borg voor de betaling gesteld heeft, zoolang de wed. de Ketterij bedoeld werd, dat Pr. Kraamer altijd zijn geld ontvangen heeft, dat bij het overlijden der weduwe, Pr.Kraamer op eene behoorlijke wijze kennis is gegeven , dat de borgtocht ophield waarop hij heeft gezwegen dat het hem toekomende geld tot tweemaal is aangeboden, maar door hem is geweigerd en het Armbestuur daarop besloten heeft met de betaling te wachten, totdat hij zijne dreigingen had uitgevoerd , dat eene meerdere bedeeling slechts Pr. Kramer zou bevoordeelen en niet de weduwe Meulemeester, ja welke meerdere bedeeling thans geheel overbodig is, daar bedoelde weduwe een vertrek in dat huis heeft betrokken, dat maar 25 centen huurwaarde doet, hetgeen zij ook van het Armbestuur ontvangt.
Het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden voornoemd
H: Haesebroeck pres.
C: de Rijke adm. Diaken

Arnemuiden 14 November 51
Aan P: Kraamer
Onder terugzending van het aan ons toegezonden huurcontract en verklaring van den Stads Heelmeester , hebben wij de eer UE te berigten, dat het Armbestuur ons heeft medegedeeld, zij alleen ten genoegen der vorigen Burgemeester voor de huishuur van de wed. de Ketterij borg? Heeft gesproken , zoolang zij bedeeld word , dat u altijd U geld had ontvangen, en bij haar overlijden die borgtocht behoorlijk was opgezegd , doch u gedurende 4 wekem had gezwegen, dat zij vervolgens het u toekomende geld tweemaal was aangeboden, maar door u was geweigerd , en zij daarom besloten hadden, met de betaling te wachten, totdat gij uwe dreigingen had uitgevoerd en dat alsnu de wed. Meulmeester een huisje had betrokken van 25 ct waarmede zij tot heden dan ook nog bedeeld werd, zonder meer.
Indien gij alzoo u niet kunt vergenoegen, met het door het Armbestuur aangebodene geld van f.5,50, moeten wij u als de beslissing dezer zaak niet tot onze competentie behoorende verwijzen naar den Heer kantonregter ten einde het Armbestuur alsdan in regten te achtervolgen daar wij niet de macht hebben het Armbestuur tot de voldoening te verpligten.
De Burgemeester
A.B.

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 14 November 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,42
Rogge 5,50
Periode 17 t/m 23 November 1851
Extract etc
Lantsheer secetaris

Lijst houdende aanbeveling van twee personen voor de benoeming van den secretaris en Plaatselijken Ontvanger bij het Gemeentebestuur van Arnemuiden ingevolge art: 95 en 10b der gemeente wet
Cornelis Jacobus Baars wonende te Arnemuiden
Izak Polderman wonende te Heinkenszand
Arnemuiden, 7 November 1851
B & W van Arnemuiden
A : Boogert
To Baars

Arnemuiden 19 November 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:goedkeuring benoemde secretaris ook tot Ontvanger
Dppr de Gemeente raad is in hare vergadering van gisteren met algemeene stemmen bij continuatie benoemd tot secretaris & ontvanger den Heer Cornelis Baars in deze betrekking sedert 1832 bij het voormalige Bestuur werkzaam geweest volgens art 98 der Gemeente wet is de bediening van secretaris met die van ontvanger derzelve gemeente onvereenigbaar en kan dit niet dan met goedkeuring van GS worden bekleed.
Weshalve wij de vrijheid nemen UEGA eerbiedig te verzoeken de benoeming van den secretaris tot ontvanger der Gemeente fondsen welke etc niet
Verder niet leesbaar!!
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 19 November 51
Aan GS van Zeeland
Onderwerp: reglement van orde
Conform art 53 der Gemeente Wet hebben wij de eer hierbij aan UEGA tee doen toekomen het reglement van orde,door den Gemeenteraad voor hare 2e vergadering op gisteren vastgesteld.
De Burgemeester
A.B.

Idem
Onderwerp: verordening rooster van aftreden raadsleden

NO 1
Onderwerp: Policie
Middelburg, den 14e November 18 51
Er zijn vanaf nu regels opgesteld tot handhaving der openbare orde”:
Streng toezigt (op naleving) van de pligtsbetrachting van de policie-ambtenaren en bedienden op de handhaving der orde en rust.
Dat is van gelding vooral in den wintertijd.
Er ligt vooral een grote taak bereid voor de nachtwachten met kracht aanbevolen.
Van Vredenburch

Extract verbaal GS van Zeeland
Is goedgevondende in handen gestelde staten over het 3e kwartaal 18511 om autorisatie tot beschikking over het fonds voor onvoorziene uitgaven bij de begrootingen der gemeente
Etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 21 November 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,52 ½
Rogge 5,70
Periode 24 t/m 30 November 1851
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 24 November 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Presentiegeld Raadsleden
In voldoening aan UEGA besluit van den 12 dezer maand hebben wij de eer te berigten dat door de Gemeente Raad is bepaald dat de leden presentiegeld zullen genieten terwijl de wethouders geen afstand van het aan hun toegekend wordende hebben gedaan.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 24 November
Aan de Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Ramp visschuit
Wij achten ons verpligt Uwe Excie mede te deelen dat op Zaturdag nacht ten 1 uren, door het zeer onstuimige weder van voor zijn anker is geslagen, de visschuit van Jacobus Meerman, met dat ongelukkig gevolg dat voor en aleer zij eenige poging van onder zeil te kunnen komen konden in het werk stellen, zij reeds tegen den dijk aan den oostwatering geslagen werden en wel op de steene glooijing en ????????? waardoor denzelve zoodanige lekkage bekwam dat zonder zware reparatie het onmogelijk was het door ligters terug naar Arnemuiden te brengen, 7 à 900 (gulden) benoodigd zal zijn, denzelve weder vaarbaar te brengen.
Dat deze ramp onze Gemeente weder gevoelig zal treffen, zult Uwe Excie met ons wel instemmen alzoo de schipper zeer armoedig geene eigene middelen heeft daarin te voorzien en hij geene hulp van buiten bekomende wel verpligt zal zijn dezelve te slijten waarom wij Uwe Excie zeer eerbiedig verzoeken in geval de schipper aan HEGA mogt vragen om in deze Provincie een collecte ter gemoetkoming van zijn verlies in dit herstel van zijn schip te doen, dit krachtig te willen ondersteunen.
Tenslotte moeten wij Uwe Excie mededeelen dat de schipper noch anderen? eenig onheil hebben bekomen, alzoo zij hoewel met levensgevaar, toen de schuit op en neder tegen den dijk geslagen werd van dezelve zijn gesprongen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 28 November 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,65
Rogge 6,00
Periode 1 t/m 7 december 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Middelburg den 29 November 1851
De Verlofgangers der Nationale Militie C. Grootjans en A. Boone, lotelingen Uwer gemeente respectivelijk behoorende tot de ligtingen van 1847 en 1848 op de onlangs door mij gehouden Inspectie niet tegenwoordig geweest zijnde , heb ik de eer UEA te verzoeken mij zoodra mogelijk de redenen welke daartoe aanleiding hebben gegeven, te willen mededeelen.
De Militie Commissaris in Zeeland
Van der Meij

Arnemuiden november 1851
Aan de Militiecommissaris
In antwoord op uw schrijven van den 29e November jl geven wij UE te kennen dat na onderzoek bij de verlofgangers C. Grootjans & A.Boone ons is gebleken dat de reden van hunne niet verschijning bij de Inspectie hierin gelegen ligd, dat C. Grootjans visscher van beroep uit zee niet is gearriveerd voor op den dag der inspectie en toen hij zich reisvaardig willende maken zijne huisvrouw vischleurster van beroep en te uitoefening daarvan naar Middelburg de sleutels van het kabinet waarin zijne goederen geborgen zijn, bij haar dragende, in de onmogelijkheid verkeerde dezelve te verkrijgen en alzoo de inspectie niet kon bijwonen, en dat A. Boone wegens een kwaade voet, niet kunnende gaan, buiten staat verkeerde zich naar Vere te begeven.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 30e November 51
Met diaconie-Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen dat de buitengewone ziekte van Jan Meulemeester buitengewone uitgaven heeft veroorzaakt, waartoe de gewone en toegestane middelen der diaconie ontoereikend zijn welke buitengewone uitgaven , de hoogte bereikt hebben van f.25 – zoodat het diaconie Armbestuur eerbiedig verzoekt, door de stedelijke regering met eene buitengewone subsidie van vijf-en twintig gulden begunstigd te mogen worden, om daarmede die buitengewone uitgaven te bestrijden en goed te maken.
Het diakonie-Armbestuur der
Hervormde Gemeente van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
C: de Rijke diaken
L. van Belzen

Arnemuiden 1 December 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Tengevolge de op ons verstrekte magt van de Gemeente raad, hebben wij op heden verpacht het gras der begraafplaats waarvan de afmaaijing jaren achter den anderen aan de wed. Harthoorn is vergund tegen betaling van f.10- in hetjaar.
Deze weduwe daarvan afgezien hebbende , heeft de raad vermeend hetzelve publiek te verpachten tot het jaar 1857, wanneer de overige grasetting der gemeente mede opnieuw zullen behooren verpacht te worden, en is als hoogste inschrijver zonder verhooging hetzelve toegewezen aan J. van der Male?/Weele? Voor f.10- in het jaar, met verzoek voor zooveel noodig, daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 29 November 1851
Onderwerp: toezending van met zegel en leges bezwaarde stukken ter uitreiking
Een mandaat van betaling van 14 November 1851 : belanghebbende het Hervormde Diaconie Armbestuur te Arnemuiden: bedrag f.24,22 en verschuldigde zegel-en legesgeld f.0,69.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Goes den 29 November 1851
Onderwerp: Restitutie M.J. Le Mahieu
Wij hebben de eer UE hiernevens te zenden de voor voldaan geteekende ordonnantie van betaling tot restitutie van f.17,30/ zeventien gulden dertig cents voor verstrekten onderstand aan M.J. Le Mahieu door het Algemeen Armbestuur alhier.
B & W der Gemeente Goes
Handtekening
To de secretaris
Pilaar.

Arnemuiden den 5 December 1851
Aan den Heer Militie Kommissaris in Zeeland
Onderwerp: Mutatie Schutterij
Wij hebben de eer hierbij aan UE te doen toekomen de mutative staat de schutterij van de 1e Ban in deze Gemeente en wel zooals dezelve was op den 1 December
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland

Vrijdag den 21 e November 1851
Over de begrooting voor de keersluis in het Arnemuidsche kanaal voor 1852 en op de verdere daartoe betrekkelijke stukken.
Is goedgevonden
Door de Vergadering wordt er in berust dat de kosten van het daarbij bedoelde baardwerk langs den dijk des Molenpolders in de begrooting der keersluis voor 1851 zijn gebragt, en zoomede dat door haar, in de gedane peilingen door den met de werkzaamheden voor de sluis belasten timmerman Crucq wordt berust.
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 5 December 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,70
Rogge 6,00
Periode 8 t/m 14 December 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Middelburg den 5 December 1851
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur op den 24, 25 en 26 November jl aan Jan Meulmeester
Welke zich buiten staat bevond zelf te kunnen voorzien, van wege voornoemd Armbestuur mogten worden verstrekt verpleging in het Gasthuis en na zijn overlijden begrafenis
Waarvan de kosten , op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen eene som van f.7,25
Verzoeke betaling binnen den tijd van drie maanden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o.
H,F. Lantsheer

De declaratie wordt doorgestuurd aan den Eerw.Kerkenraad.

Arnemuiden den 9 December 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Berigt, adres Meerman
Nevensgevoegd adres van de visscherman J. Meerman ter hand gesteld zijnde, met verzoek hetzelve bij UEGA wel te willen ondersteunen, zoo hebben wij onder toezending van hetzelve de eer UEGA mede te deelen dat het in het adres ter nedergestelde geheel & al overeenkomstig de waarheid is.
De adressant staat bij ons als een zeer ordentelijk en stillen inwoner bekend, is huisvader van kinderen voor wie en een vader moeder van zijne vrouwszijde, bij een zee van tegenspoed al zijn vermogen aanwend om op eene eerlijke wijs, den kost te verdienen, en die door deze ramp daarvan totaal verstoken ziet,als hebbende geene verdiensten nog eigene middelen om deszelfs schuit hersteld te krijgen.
Hoezeer den adressant alleen eigenaar is, diens visschuit is hij? door deze ramp niet alleen van brood verstoken zijne 4 matroozen mede huisvaders deelen ook in dat lot en schiet er voor hem en de hunnen niet dan zeer te vreezene armoede over, waarom wij UEGA eerbiedig verzoeken aan de adressant de verlangde en zoo zeer behoevende vergunning om met eene collecte aan de huizen der Ingezetenen in de Provincie Zeeland te mogen rondgaan wel te willen toestemmen.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Woensdag den 3 December 1851
Verzoek van B & W van Arnemuiden van den 19 November jl om Cornelis Jacobus Baars tot secretaris en Ontvanger der Gemeente te benoemen.
En gelet zijnde op art.98 der Gemeentewet
Is goedgevonden
De voorschreven benoeming goed te keuren met vergunning aan den benoemde om de beide bovengemelde betrekkingen gelijktijdig te bekleeden.
Kennisgeving aan B & W.
Afschrift enz.
De Griffier der Staten
Handtekening

Middelburg den 11 December 1851
Gereed zijnde om aan Heeren GS verslag te doen van het gebruik der f.40-, bij hun extract verbaal van 25 Januarij 1851 aan mij verstrekt voor het onderwijs van kinderen van minvermogende niet bedeelde in uwe stad over het loopende jaar, welk verslag bevatten zal, dat voor die som, gevoegd bij de f.20- van Gemeentewege daarvoor verstrekt, van 1 Maart tot 31 december ( en alzoo 10 maanden) 25 der bedoelde kinderen, à 24 cents ‘s maands ieder kind, schoolonderwijs en schoolbehoeften verkregen hebben en nog verkrijgen, zoo wenschte ik wel van UE te vernemen, of UE met mij wenschelijk achten, dat eene geëvenredigde bijdrage over het volgende ter zelfde zake door mij wordt aangevraagd, en of ik daarvoor bij mijn verslag zou mogen voegen , dat, indien GS daarvoor f.65 verleenen, het stedelijk bestuur magtiging zal vragen om daarvoor f.35-aan te wenden.
Daar ik, om tijdig beschikking van de Staten te kunnen ontvangen, mijn rapport met spoed dien in te zenden, zouden UEA mij bijzonder verpligten met mij daartoe in staat te stellen ,door mij nopens het vorenstaande spoedig met Uw antwoord te vereeren
De Schoolopziener in het 1e district
Van Zeeland
Adr. P. van Deinse

Arnemuiden den 20 December 51
Ter beantwoording uwer missive den 11 dezer maand hebben wij de eer U te berigten dat op gisteren door den raad met meerderheid van stemmen is besloten om voor den jare 1852 uit de Gemeente fondsen te verleenen eene gelijke som van f.20- voor het geven van onderwijs aan kinderen van minvermogende en niet bedeelde ouders, op denzelfden voet, zooals dit gedurende dit jaar heeft plaats gehad en onder voorwaarde dat ook uit de Prov: kas ten dien einde een bijdrage zal worden verleend.
Van onze zijde zal de aanvrage om de voldoening uit den post van onvoorziene uitgaven aan GS nog voor het einde van het jaar plaatsvinden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden, december 51
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een deliberatie van de Gemeente Raad, houdende toekenning eener bijdrage van f.20- voor het geven van kosteloos onderwijs aan kinderen van minvermogende niet bedeeld wordende ouders gedurende het jaar 1852.
De raad zoude in dit jaar daartoe niet meer overgegaan zijn, ten ware zij zulks in het nemen der beschikking door UEGA niet vermeend had te moeten besluiten, en kan dan ook niet voorbij UEGA eerbiedig te verzoeken, om in het belang van het onderwijs in deze Gemeente , ook voor 1852 weder een som uit de provinciale fondsen daarvoor disponibel te stellen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 12 December 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,60
Rogge 6,00
Periode 15 t/m 21 December 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Woensdag den 10 December 1851
Verzoek om goedkeuring contract van openbare verpachting van het gras der begraafplaats in de gemeente
Is goedgevonden
Contracten Openbare verkoping zijn niet onderworpen volgens art. 194 der Gemeente Wet aan de goedkeuring van GS. Enz.
De Griffier der Staten
Handtekening

Provincie Zeeland 3e Militie-Kanton Gemeente Arnemuiden
Staat inhoudende de handteekening van Burgemeester alsmede van twee Leden uit den Gemeente-Raad om te worden benoemd tot het teekenen en afgeven der Attesten en Certificaten, voor de ligting van den jare 1852.
Boogert Antheunis Burgemeester
Van Sweden Adriaan Plaatsvervanger
Joos van der Weele lid van den Raad
Meerman Jacobus idem

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 19 December 1851
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 6,00
Periode 22 t/m 28 December 1851
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 22 December 1851
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie-Armbestuur, neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering te brengen dat in eene wettiglijk belegde kerkeraads-vergadering van den 6e december 1851 ter vervanging der op 1 Januarij 1832 aftredende broederen diakenen J. Bliek en W. Baas, het navolgende dubbeltal van leden der gemeente is geformeerd om daaruit diakenen voor het jaar 1852 en 1853 te verkiezen en deze zijn:
Andries Boogert
Robbert van Belzen Dz.
Jacobus Crucq en
Blaas Meerman
Dat de drie afkondigingen van den predikstoel hebben plaatsgehad, en er behalve eene kennisgeving en verzoek van A. Boogert om bij de benoeming tot diaken niet verder in aanmerking te komen, de de keuse der aanstaande diakenen zoude kunnen belemmeren, waarom de finale benoeming door de stedelijke Regering zoo mogelijk deze week . eerbiedig zal worden ingewacht.
Dat de kerkeraad voorts op voordragt der ten jare 1852 aanblijvende leden besloten heeft, der regering mede te deelen, dat het diaconie Armbestuur niet van plan is om zich aan de voorgedragene en geconstateerde begrooting voor den jare 1852 te houden, en daarom de voor 5 jaren aangegane verbindtenis opzegt en een scheiding vraagt tusschen ledematen en niet ledematen, om de weinige bedeeling die men aan de armen doen kan, en de door de stedelijke Regering te hooggeplaatste inkomsten der collecten.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente uitmakende het Diaconie Armbestuur
Voornoemd
H: Haesebroeck pres.
J. van Belzen pres.oud.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland
Woensdag 3 December 1851 Missive van B & W van Arnemuiden dd 19 November jl over de benoeming van Cornelis Jacobus Baars tot secretaris en ontvanger dezer Gemeente met verzoek tot goedkeuring.

Is goedgevonden
De voorschreven benoeming goed te keuren met vergunning aan den benoemde om de beide betrekkingen gelijktijdig te bekleden
Afschrift etc.
De Griffier der Staten.
Handtekening

PUBLICATIE NATIONALE MILITIE
Samenvatting:
Alle jongelingen in den jare 1833 alhier geboren en hunne woonplaats hebbende moeten worden ingeschreven zonder welk onderscheid dan ook .
Gehuwden en afwezenden worden ook daarin begrepen ; de gehuwden moeten bewijsstukken bij de Militie-Raad overleggen
Ouders , voogden en regenten zijn verpligt hunne kinderen of pupillen te doen inschrijven bij nalatigheid met verbeuren van een boete.
In twijfelachtige gevallen omtrent gehuwden zal als wettige woonplaats worden aangemerkt de plaats van uitreiking van het patent, personeel of mobilair.De gealimenteerden en kinderen in Godshuizen en liefdadige Gestichten zullen worden ingeschreven in de plaatsen waar de Godshuizen zijn gelegen of de alimentatie geschiedt. etc

Arnemuiden den 30 December 1851
Aan den Eerw. Kerkenraad te Arnemuiden
In voldoening aan UE missive van den 21e dezer maand, hebben wij de eer namens de Gemeenteraad ter kennis te berigten dat door dezelve voor de aftredene diakens J. Bliek & W. Baas is benoemd geworden Andries Boogert en Robbert van Belzen, voor zoo ver dat UE kunnen afzien van het voorstel eener scheiding van lidmaten en niet-leden, daar ingeval UE daartoe niet konden besluiten, de benoeming van diakenen door ons niet verder te pas komt en alzoo mogt beschouwd zal worden niet gedaan te zijn, terwijl de raad alsdan, verzoekt onder opgaaf der niet ledematen de door haar goedgekeurde begrooting van 1852 terug te willen zenden onder opmerking dat met 1 Januarij 1852 geheel zal ophouden de plaatselijke subsidie , terwijl het doen der collecte in en buiten de Gemeente, alsmede zal verblijven voor de Algemeene armen en mitsdien door UE niet meer vermag plaats te hebben.
De regering vermeent tot dien stap te moeten overgaan , alzoo naar hun oordeel in deze Gemeente eene scheiding niet te pas komt, daar de gemeente voor het grootste gedeelte uit hervormden bestaande en en hiermede geene personen gevonden worden die geene ledematen zijn, en mitsdien niet dan strekkende is tot nadeel der plaatselijke fondsen etc.
Wij vertrouwen dat dit door UE mag in aanmerking worden genomen, en wij van UE mededeling zullen mogen ontvangen, gij van dit voorstel zijn teruggekeerd.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 23 December 1851
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Instructie secretaris
Ter voldoening aan art. 103 der Gemeente wet hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de door de Gemeenteraad vastgestelde instructiën voor den secretaris & ontvanger dezer Gemeente.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 23 December 1851
Door het overlijden van het lid A. Adriaansen eene vacature ontstaan zijnde in de Commissie voor plaatselijk Schooltoevoorzicht, zoo heb ik met overleg dier Commissie , en naar aanleiding van artikel 4 van het KB van 2 Januarij 1842 SB no 1 en van de daarbij aangehaalde verordeningen, de eer, UEd voor te dragen, dat door UEd tot lid dier Commissie worde aangesteld de heer Jacobus Crucq , Mr. Timmerman in Uwe stad.
De Schoolopziener in het 1e district van Zeeland.
Adr: P. van Deinse

Arnemuiden 31 December 1851
Aan den Heer Schoolopziener
Wij hebben de eer UEG te berigten dat ten gevolge uwe voordragt bij missive dd 23 December door de Gemeenteraad tot lid der plaatselijke schoolcommissie is benoemd geworden de Heer J. Crucq.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 30 December 1851
Aan den Heer Commissaris
Onderwerp: Bevolking
Naar aanleiding van Uwe Excie circulaire van den 24 dezer maand hebben wij de eer te berigten dat de wettige bevolking op den 19 November 1849 bedroeg 1290 zielen.
De Burgemeester
A.B.

Extract verbaal Heeren GS van Zeeland.
Zaturdag den 20 December 1851
Wat betreft het adres van Jacobus Merman vischer wonende te Arnemuiden, strekkende om van de huizen van de ingezetenen der gemeenten in deze Provincie eene collecte te mogen doen, tot herstel van zijn visschuit, welke in den nacht van den 21 op den 22 November ll in het Veersche gat van het anker geslagenaan de Oostwatering op den dijk is geworpen en door het stooten op de steenglooijing op den dijk en ......palen aldaar de bodem en beun van het vaartuig over een aanmerkelijk gedeelte zijn weggeslagen met verlies van meest al de gevangen visch en andere voor werpen.
Is goedgevonden
Den adressant te magtigen om tot en met den 31. Maart aanstaande eene Collecte te doen aan de huizen der ingezetenen van de Gemeenten dezer Provincie onder bepaling echter dat hij met die collecte zal moeten aanvangen in het eiland Walcheren en daarmede voortgaan in alde Gemeenten van dat eiland, alvorens tot de overige eilanden over te gaan, alsmede dat hij alvorens in eene gemeente te collecteeren, zich bij den Burgemeester zal moeten vervoegen, en aan denzelven onder vertoon dezer dispositie van de aan hem verleende machtiging kennisgeven en dat hij van eenen, door den Burgemeester aan te wijzen ambtenaar of bediende van het Gemeentebestuur zal moeten worden vergezeld; zullende aan hem desverlangende in elke gemeente drie dagen tot het doen dezer collecte behooren te worden toegestaan; terwijl de Burgemeester daaromtrent verder zal naleven het bepaalde bij Provinciaal blad no 17 van 1830.
Wijders te bepalen dat de belanghebbende niet verder zal mogen collecteren zoodra het door hem gecollecteerde de door hem geledene schade beraamde f.800- /acht honderd Gulden zal kunnen bestrijden, en dat de Burgemeester van elke gemeente , bij het vermelden aan den voet dezer, van het ingezamelde in zijne gemeente tevens zal constateren het bedrag van hetgeen in zijne, en in de voorgegaan zijnde gemeenten door den belanghebbende is gecollecteerd, of dat, zoodat dit bedrag de hoogte van f.800- heeft bereikt hij niet verder tot de Collecte worde toegelaten
Van de voorschr: beschikking kennis te geven aan B & W van Arnemuiden met uitnoodiging om na den afloop der collecte van de opbrengst derzelve aan deze vergadering opgave te doen
Afschrift etc.

Middelburg den 27 December 1851
Over vervoer van buskruid
Van Vlissingen met ’s Rijksvaartuig de Griet van den 29 of 30 dezer, naar eerstgemeld gemeente over te voeren 10000 pond buskruid ; het bedoelde vaartuig zal, van Muiden vertrekkende zijnen weg , voor wat deze provincie betreft, nemen langs de Zeeuwsche Stroomen, de Zandkreek en het Sloe.
Het een en ander dient volgens art.53 der wet van den 26 Januarij 1815 volgens de voogeschrevene maatregelen in acht te worden genomen.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Aan de Gemeente raad te Arnemuiden
Geeft met eerbied te kennen Salomon Wolt Praag rijksontvanger te Colijnsplaat
Dat hij volgens de bestaande voorschriften remissie zijner hoofdelijken aanslag, over de drie laatste maanden dezes jaars van de Gemeente Arnemuiden is verzoekende aangezien hij vanaf 1 Augustus ll in den omslag is begrepen geworden, en dat een meer als dubbelen aanslag zeer bezwaarlijk overkomt, te moeten betalen.
T’welk is doende Colijnsplaat den 28 December 1851
Handtekening

Extract register besluiten B&W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 6,00
Periode 29 december 1851 tot den 4 Januarij 1852
Extract etc
Lantsheer secretaris

Arnemuiden 14 Januarij 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Jaarwedden Burgemeester
Samenvatting:
Op Gisteren beraadslaagd door de Gemeenteraad.
Hierbij gaan de notulen van deze vergadering.

 
Ga naar boven