Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1852
Zeeuws Archief
Inventaris van de archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200. Inventarisnummer 126.
Digitalisering van P.J.Feij

Arnemuiden den 24 November 1851
UItnoodiging om deel te nemen aan de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Nationale Nijverheid om aan de verschillende Fabrijkanten etc te worden uitgedeeld en door aanplakking en ronddeeling op de meest doeltreffende wijze gevolg te geven.
De Commissie voornoemd
Van Pallandt, Voorzitter
J.J. van Hasselt, secretaris

Aanwezig een STAAT aanwijzende de maatregelen genomen ter voorkoming van Aanranding van den regten van den Staat , en van die van Personen en Eigendommen van 1e Januarij 1851 tot ultimo December 1851
Het betreft toezigt op vreemdelingen; Toezigt op hen die zonder middel van bestaan waren en rondwierven.
Algemeen Toezigt: dagelijks door de dagwachter; er waren 138 nachtwachten; 5 personen zijn aangehouden .
De bewaking is toevertrouwd aan M. Glerum, veldwachter bij nacht aan denzelfden persoon.
Aldus opgemaakt overeenkomstig de Circulaire van den Minister van Justitie de dato 21 JUnij 1851 door mij Hoofd van Policie der Gemeente Arnemuiden den 8 Januarij 1852
A.Boogert
Er is sprake van 1 geval van laster en belediging;1 geval van opligting en misbruik van vertrouwen.
Waarde van het ontvreemde: f.0,50.

PUBLICATIE
Kennisgeving van de ontvangst van het kohier van de Grondbelasting over den jare 1852.
Daarvan na kennis daarvan te hebben genomen ten spoedigste het door hem verschuldigde te kwijten. Bezwaren daartegen binnen 3 maanden aan het bestuur te doen toekomen.
Arnemuiden 26 Januarij 1852
De Burgemeester
A: Boogert
Daarvan wordt kennisgegeven aan den Heer Commissaris des Konings .
Arnemuiden 26 Januarij
Boogert

Arnemuiden 27 Januarij 1852
Verzoek aan den Hoofdadministrateur van het 6e Reg: Infanterie te Haarlem om een attest van volbragten dienst van Cornelis Jobse onder nr 26040 gepasporteerd als milicien bij het reserve Bat: der 6e afd. Infanterie,ten behoeve van vrijstelling van broederdienst.etc

Aan de Hoofdadministratie van het 2e Regiment Infanterie te Alkmaar
Ten behoeve van bewijs van dienst van Marinus de Nooijer gediend hebbende bij de 1e Comp: 1e Batt 2 Reg infant. Ten einde dit stuk bij de Militieraad in deze Provincie te kunnen overleggen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 29 Januarij 1852
Onderwerp: Inzending inschrijvingsregister & Alph: lijst
Het betreft de Alphabetische lijst van jongelingen geboren in 1833 etc etc.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 31 Januarij 52
Aan den Heer Gedelegeerde voor de Veldwachtersdienst te Middelburg
Deze gedraagt zich bij voortduring bezig in de stipte waarneming met betrekking tot de hem opgedragen taken.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 3 Februarij 1852
Aan Zijne Excie den Heer Minister van Marine te ’s-Gravenhage
Ik heb de eer Uwe Excie te verzoeken mij wel te willen doen toekomen een gezegel Extract van overlijden van Hendrik Buster behoord hebbende als vrijwillig matroos tot de extra tal?? van ZM wachtschip Minerva en bij de verdediging der citadel te Antwerpen gewond, dientengevolge aldaar is overleden, zoo als ik de eer had er een te ontvangen bij Uwe Excie missive van den 30 April 1849
De kosten daarop vallende zal ik Uwe Excie franco doen geworden..
De Burgemeester
A.B.

Ik heb de eer UEA hiernevens te doen toekomen de bij Uwen brief van den 3 de zer no 9 verlangde acte van het op den 8 december 1832 plaats gehad hebbende overlijden van H. Buster laatstelijk als vrijwillig Matroos behoord hebbende tot de rolle van ZM Wachtschip Minerva.
De Minister van Marine
Handtekening

PUBLICATIE
Oproep om na kennismaking van de ontvangst van het kohier van de Personele belasting de verschuldigde kosten ten spoedigste over te maken.
Arnemuiden den 10 Maart 52

Arnemuiden 16e Maart 52
Aan den Heer Ambtenaar bij het Openbaar Ministerie van het Kantongeregt te Middelburg
Hierbij gaat een Proces Verbaal wegens ......op de bepaling van het brandreglement in deze Gemeente met verzoek daaraan het vereischte gevolg te geven.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 24 Maart 1852
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij te willen doen geworden het Reglement op het Brandwezen uwer gemeente, zoomede de namen der getuigen in zake Cornelis Crucq cs.
De Commissaris van Policie
Ambtenaar van het O.M. bij het kantongeregt te Middelburg.
Handtekening

Arnemuiden 26 Maart 1852
Aan den Heer Ambtenaar bij het openbaar Ministerie Kantongeregt te Middelburg.
Hierbij gaat het verlangde reglement etc.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 31e Maart 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Er worden geene personen gevonden welke in de Rijks Directe belasting van de loopende dienst tot eene som van fl. 300- en daarboven zijn aangeslagen
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 31 Maart 1852
Ik heb de eer hiernevens aan UEA te doen toekomen negen magtigingen tot betaling van het Maximum van boete ; met verzoek dezelve aan de belanghebbenden te willen doen uitreiken.
De Ambtenaar van het OM bij het Kantongeregt te Middelburg.
Van der Pluijm

Arnemuiden 5 April 52
Aan Heeren GS van Zeeland
Hierbij doen wij UEGA toekomen eene lijst van belastingschuldigen
De Burgemeester,
A.B.

Arnemuiden 2 April 1852
Onderwerp: Oninbare posten
Hierbuj de nadere staten van oninbare posten wegens de personeele belasting dienst 1850/51 met verzoek mij dezelve na van advies te zijn voorzien eenigsins spoedig te willen retourneren.
De Controleur
Weiler

Arnemuiden 13 April 1852
Aan den Heer Directeur van het Postkantoor te Middelburg
Ik heb de eer UEA kennis te geven dat de persoon van Machiel Rubens, van beroep koopman wonende te Middelburg sedert eenige jaren deze gemeente dagelijksch bezocht hebbende en nu laatstelijk gedurende 4 jaren de brieven van het postkantoor afgehaald hebbende bij hem geene overwegende bedenkingen bestaan dat dien persoon door UEG voortdurend daarmede word belast, als wetende ik op zijn burgerlijk gedrag niets aan te merken.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 30 April 1852
Aan Zijne Excie den Heer Minister van Financiën
Onderwerp: Aanvraag hulpkantoor.
Hetzij de ondergeteekende in het belang eener geregelde bezorging der brieven, zoo van als naar het postkantoor te Middelburg hunner ingezetenen, vergund zich tot Uwe Excie te wenden ten einde voor het vervolg voor te komen het oponthoud zoo van particulieren als dienstbrieven welke helaas en somwijlen tot schade der belanghebbenden is uitloopende .
Toch op vele plaatsen in ons Zeeland vind men hulpkantoren en bodeloopers en de gemeenten van Arnemuiden en Kleverskerke blijven daarvan steeds verstoken, hoezeer dezelve bij eene niet groote uitgestrektheid eene bevolking telt van ruim 1500 inwoners, eene bevolking welke naar den aard hunner beroep nog al correspondentie houden ? met vele plaatsen in ons vaderland, immers is buiten de landbouw die niet minder is als de Gemeente Nieuw & St. Joosland waar zich een hulpkantoor bevind, de Visscherij een groote tak van hun bestaan , de vele behoeften voor de uitoefening van dat bedrijf, brengt vele correspondentie mede , eene correrspondentie die veelal spoed vereischende is, boven deze tak bevinden zich alhier vijf fabrijken van callicots weverijen, die hoezeer minder als de visscherij echte ook zijne bedrijvigheid medebrengt en waarvan de verzending der certificaten van Oorsprong dat steeds tot voorkoming van schade der afzenders veele spoed vereischende zij, ook al oponthoud vind.
Samenvatting:
Om alle deze redenen gevoelen wij ons tot Uwe Excie te wenden om tot het besluit te komen alhier een hulppostkantoor te vestigen.
Etc etc.
De Burgemeester
A.B.

Aan den Heere secretaris der Gemeente Arnemuiden
WelEdel Heer
In antwoord op uw vereerd schrijven heb ik de eer te berigten dat de onregelmatigheid in de bestelling der brieven voor Arnemuiden, grootendeels is toe te schrijven daaraan dat het Gemeente Bestuur geen besteller of Bode aansteld die dagelijk de brieven afhaald en besteld. Van mijne zijde heb ik getracht eene dagelijksche bodeloop van Middelburg op Arnemuiden en Kleverskerke voor rekening van het Rijk daar te stellen, maar de Minister heeft mijn voorstel daartoe strekkende afgewezen. Misschien zou dat zelfde voorstel gunstige beslissing wagten als het door de betrokkene Gemeente Bestuuren zelven wordt gedaan.
Ik veroorloof mij intusschen UEA in overweging te geven om van UEA zijde eene poging te doen om in afwagting van beter eene bodeloop te organiseren voor rekening van die twee Gemeenten; ten einde daar een bepaald daartoe behoorlijk? door de Gemeente Bestuuren gevolmagtigd persoon, dagelijks of 3 malen per week, de brieven aan het postkantoor te Middelburg te doen afhalen en te doen bestellen.
Tot nu toe hebben zich af en toe onderscheidene personen voorgevende in Arnemuiden of te Kleverskerke woonachtig te zijn aan het postkantoor , de brieven van de gemeenten af te halen.
Alle welke personen als daartoe niet geautoriseerd door de postambtenaren worden afgewezen.
Alleen de brieven bestemd voor Arnemuiden en Kleverskerke welke door een afzender zijn geadresseerd te Middelburg kan ik doen bestellen en voor zooverre die niet aan het opgegeven adres geweigerd zijn geworden heeft die bestelling regelmatig plaats .
Alle andere brieven die bij gebreke van middel van bestelling aan het kantoor blijven berusten, kunnen alleen worden afgegeven aan een door het bestuur gevolmagtigde en het komt mij voor dat de kosten voor een regelmatige bodeloop door twee gmeenten te dragen ????.
Voor iedere geadresseerde brief 2 ½ cent te betalen ten voordeele van de bode etc etc.
De Directeur van het Postkantoor te Middelburg
Handteekening
Middelburg 26 April 1852

WE Heer
Ik ben bereid de beide Burgemeesters over de voorgestelde zaak te melden?? dan de gemeentefondsen zijn dermate gering dat daarvan weinig gemist kan worden, mogt het zoo gesteld kunnen worden, dat voor de bezorging van elke brief 2 ½ of uiterlijk 5 cent in rekening mogt kunnen worden gebragt ten behoeve de Gemeente en tot verlichting van het bodeloon, dan zoude er mogelijk nog wel waarschijnlijkheid toe zijn, maar ik vrees dat dit niet zoude toegestaan worden.
Ik mitsdien verzoek UEDG beleefdelijk al de brieven aan mijn adres gemeente Besturen Arnemuiden & Kleverskerke als naar gewoonte van meer dan 10 jaren door den ????? te willen doen bezorgen, bij den kruidenier Broeder ???????????????? den besteller bekend.
Den 27 April 1852
Baars

Antwoord
Hetzij de ondergeteekende in het belang dezer geregelde bezorging der brieven zoo van als naar het
Hetzij naar het postkantoor te Middelburg hunne ingezetenen vergund zich tot Uwe Excie te wenden ten einde voor het vervolg af te wenden het oponthoud zoo van particuliere als dienstbrieven welke te laat somwijlen tot schade der belanghebbenden is uitloopende
Toch op vele plaatsen in ons Zeeland vind men overal hulppostkantoren & Arnemuiden en Kleverskerke zijn tot nog toe daarvan verstoken hoezeer niet zeer uitgestrekt: wel 1500 inwoners telt en behalve de visserij ,een aantal calicotfabrijken telt, naast de landbouw.
Verzoek tot het stichten van een hulppostkantoor.
Baars

Arnemuiden 26 April 1852
Op gisteren ontving ik 8 brieven, waarvan een reeds den 16, 3 den 17, 1 den 16, 1 den 19,1 den 22 een den 23 April op het postkantor zijnontvangen.
De eerste was de zetting van het brood van belang voor de bakkers wegens de prijszetting.
Ook andere brieven avn G. en H. Salomonson: veel te laat.
Ik ben met de reden niet bekend, waarom die brieven zoo lang worden opgehouden, alzoo het bij UE bekend is, dat al mijne brieven die van den Burgemeester Gemeente Bestuur van Arnemuiden & Kleverskerke bezorgd worden bij den Heer Broeder op den Dwarskaai en hetwelk den briefbesteller du Buisson zeer goed weet, alzoo ik nog zaturdag uit Amsterdam van mijn neef een brief ontvangen heb, die ook bij dhr Broeder en welke laatste brieven veel haast was.
Ik ben met de reden niet bekend, waarom die brieven zoo lang ten uwent zijn opgehouden, alzoo toch bij U bekend is, dat al mijn brieven die van den Burgemeester, Gemeentebestuur van Arnemuiden & Kleverskerke, bezorgd worden bij den Heer Broeder op den Dwarskaai,, hetwelk den briefbesteller du Buisson zeer goed weet, alzoo ik nog Zaturdag uit Amsterdam van mijn neef een brief ontvangen heb, die ook bij den Heer Broeder bezorgd is.
Een zeer vriendelijk verzoek: dat UEA de goedheid hebbe al de brieven voor mij den Burgemeesters & Gemeente Besturen van Arnemuiden & Kleverskerke door du Buisson te willen doen bezorgen bij den Heer Buisson, alwaar mijne geheele correspondentie zoo ook van het Prov. bestuur bezorgd word en vanwaar dezelve dageljks geregeld word afgehaald, te einde wij en andere te bevrijden van onaangenaamheden en schaden welke daaruit zoude kunnen .
voortvloeijen
Ik heb de eer UEDDW Dienaar
De secretaris van Arnemuiden
Baars

Arnemuiden 30 April 52
Aan den Hoog Welgeb, Heer van der Wijk de Inspecteur der postwegen in Zeeland & Noord-Brabant te Breda
Onderwerp: van ondersteuning verzoek hulpkantoor.
Zoo door mij als de Burgemeester van Kleverskerke, is Zijne Excie den Heere van Financiën, uitgenoodigd tot het stellen van een hulpkantoor te doen plaatsen, de aanhoudende moeijilijkheid voor de verzending en bestelling, word maar al te dikwijls tot schade ondervonden, en vooral is dit het geval met een aantal dienstbrieven, die zoo aan de Plaatselijke Besturen als Rijksontvanger worden verzonden.
Etc.ETc.

Toevallig had ik hedenmorgen de beide burgemeesters bij mij .Ik heb hun het verzoek voorgedragen
Etc etc
29 april 1852

Arnhem den 24 November 1851
PUBLICATIE m.b.t. de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Nationale Nijverheid van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen in den jare 1852 binnen Arnhem te houden.
PROGRAMMA>
De Commissie voornoemd ,
Van Pallandt, Voorzitter
J,J,van Hasselt, secretaris.

Aan de Heer Officier van Justitie te Middelburg
Arnemuiden den 10 Mei 1852
Hierbij een Proces Verbaal tegen Johannis Crucq of diens moeder wegens het zenden van zijne beesten op de grasetting van L. van Eenennaam.
Ik heb dien persoon vooraf verzocht zijne beesten van die etting af te houden , dan een door hem vermeend regt dat het endje dijk zijne eigendom is, heeft hij van Mr van Diggelen de vrijheid verkregen zijne beesten daarop te weiden ? waarmede hij nu van dag tot dag voortgaat.
De regter moet op grond van deze zaak vaststellen op grond van de bestaande gegevens.
Etc etc.
A .B.

Heden den 10 Mei 1852
Heden verscheen voor mij den persoon van Laurens van Eenennaam van beroep broodbakker en ??
Mij klagelijk te kennen gevende dat Johanis Crucq kastelein op den hofstede van zijn moeder Maria Franse weduwe Jan Karel Cruq nietegenstaande vriendelijke uitnoodiging met regt van eigendom al deszelfs melkbeesten expresselijk zend en laat afetten de ghrasetting op het doorhem ten jare 1850 van deze gemeente gepachte ende dijk voor de som van vier en twintig gulden in het jaar en wel in dier voege dat het mede afgegraven zal worden.
Dat de schade welke hij hierdoor word aangedaan moet geacht worden te bedragen de gehele pacht etc etc onleesbaar
De Burgemeester
A.B.

Bericht van de ontvangst van het kohier van patentregt
Afgekondigd den 26 Mei 1852 en bericht aan de Commissaris des Konings

Arnemuiden den 1 Junij 1852
Aan den Heer Officier van Justitie
IK heb de eer hierbij UEA te doen toekomen een door ons op heden opgemaakt proces verbaal wegens toegebragte slagen door R.Blaak aan K. van de Gruiter, met verzoek aan dezelve het vereischte gevolg te geven.
De Burgemeester
A.B.

Heden den 1e der maand Junij 1852
Compareerde voor mij Karel van de Gruiter oud zestig jaren ? schippers knefgt wonende alhier .
Mij klagelijk te kennen gevende dat hij gisteren avond circa half negen, wandelende met zijn kameraad Jacob van Belzen door de Langstraat ontmoete Robbert Blaasse? Visscher mede alhier woonachtig dewelke hem zonder iets te zeggen bij zijn borst greep en hem onderscheidene slagen op zijn hoofd toebragt, waardoor zulks builen veroorzaakte dat hij zich toen in de gang begeven hebbende van zijne Moeije?? Janna Verstraate tegen voornoemde Robbert Blaak zeide , nu slaat mij maar dood, waarop hij met den mes naar hem stak zijn boezeroentje (overrok) in twee stukken sneed , zijn klep en klep en halsdoek in stukken trok zonder dat hij voor dit oogenblik weet waarof dezelve ??????
Van al hetwelk ik dit PB etc etc.
DE Burgemeetser
A.B.

Middelburg den 4e Junij 1852
Onderwerp: Onbezoldigde opzieners der Jagt en Visscherij
Vervallen met den 30e Junij aanstaande de commissiën van de tegenwoordige onbezoldigde opzieners der jagt.
Gelieve aandacht te geven aan de belanghebbenden.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

St. Laurens den 5 Junij 1852
Betreft de samenkomst ten gevolge van den 28 September ll gedane voorstel etc.
De Burgemeester derGemeente St. Laurens
Handtekening

Arnemuiden 2 Julij 1852
Bij Uwe Excie missive dd 23 dezer maand is mij blijkens de hierbij gevoegde lijst bijzonder eenige modellen niet tot mijne bemoeijenis behoorende , hierin verzoeken om Jagt of Visch Acte geworden, met uitnoodiging te willen nagaan of er voor mijne gemeente tot dat doel nieuwe stuken zulln benoodigd zijn.
Hieraan voldaan hebbende heb ik bevonden dat mij ontbreekt minstens 25 verzoekschriften tot aanvraag dqer kostelooze vergunning tot uitoefening der visscherij als hebbende ik die volgens mededeeling van den voormaligen onbezoldigden opzigter benoodigd.
30 stuks consenten tot vervoer van wild of visch en bijaldien van aanteekening dezer consentbilletten aan den bijzondere vorm of model olnderworpen is, deen register of aanteekening boek der consentbilletten.
25 mandaten voor premien van gedood of schadelijk gedierte .
24 stuks voor de antekening wegens afgegevene mandaten voor bovengemeld schadelijk vee, als 12 ter lpending aan Uwe Excie en 12 voor de aanteekening van mij zelf.
Ik acht al deze stuken benoodigd te hebben, komende het mij voor bij de veelvuldige bezigheden van het Plaatselijk Bestuur ook bij van hem onbezoldigde opgelegde bemoeiijing van belang te zijn dat gevraagde te zullen mogen ontvangen.
De Burgemeester
A.B.

Nieuw- en Sint Joosland 23 Junij 1852
Over aangelegenheden van de Schutterij.

Arnemuiden 26 Junij 1852
Aan de Heer Commissaris des Konings in Zeeland te Zoute naar de Noordzee te varen, zijnde hij
Onderwerp: Bedreiging van overzeilen.
Ik heb de eer Uwe Excie ter kennisse te brengen dat op heden bij mij zich heeft vervoegd schipper Jacob van Belzen, mij mededeelende dat schipper Leendert Grootjans gepasseerde maandag den 21 dezer , zijnde met deszelfs visschuit in de zoogenaamde reeper buiten ’s lands gezigt had ontmoet een Oostendische visscher , dewelke met een stevige koelte regt op hem aan hield? hem toeroepende , wie is de vriend dit medegedeeld hebbende , zeide hij zoo ik dacht dat het Jacob van Belzen was, dien zoude ik vierkant in de grond zeilen, en het zoo zag op hem liet aankomen dat wij niet anders dachten of hij zoude er zoo bovenop geloopen hebben.
Volgens mededeeling schijnt die schipper gepasseerde maandag uit Oostende gevaren te zijn, met het doel om te Zoute ? naar de Noordzee te varen, zijnde hij genummerd 39
Deze aanval is denkelijk ten gevolge dat door van Belzen in het gepasseerde jaar is gevischt de beug/boeg van een Oostendische visscher genaamd Carolien de Zitter en waartoe betrekkelijk was Uwe Excie dispositie van den 26 Maart 1851 uit het antwoord no 191 waaruit Uwe Excie zult zien dat gemelde boeg aan dien visscher kosteloos is teruggegeven.
Tot voorkoming van ongelukken heb ik vermeend Uwe Excie daarvan kennis te geven, met verzoek om door middel van den Belgischen Consul die zich die zaak alstoen heeft aangetrokken dit te willen voorkomen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 2 Julij 1852
Er zijn geen vreemdelingen die zich in deze plaats hebben opgehouden etc.
De Burgemeester
A.B.

Idem
Idem
Onderwerp: Gedrag Veldwachter
Noch op het gedrag noch op den dienst heb ik iets aan te merken. Hij beijvert zich ten dienste te zijn van de bevolking.
De Burgemeester
A .B.

Over de ontvangst van het kohier van de Personele Belasting
Publicatie daarvan.

Middelburg den 7 Julij 1852
Onderwerp: Ontmoeting in zee van den visscher Grootjans.
Ik ben zeer genegen het belang beoogd bij UEA schrijven van den 26 Junij ll no 34 voor zooveel van mij afhangt te bevorderen, doch oordeel vooraf daartoe noodig van U te ontvangen eene door schipper L. Grootjans en de zich aan boord tijdens de ontmoeting met het Ostendische visschersvaartuig bevonden hebbende manschappen, voor U als hoofd van politie afgelegde en desnoods nader bij eede te bevestigen schriftelijke verklaring op zegel; bevattende met de meest mogelijke juistheid al de bijzonderheden der ontmoeting met naauwkurige omschrijving van tijd , uur en plaats van het voorgevallene, hoedanige verklaring ik dan ook van U ten spoedigste zal tegemoedt zien, voorzien van zoodanige mededeelingen of beschouwingen als U tot volkomen kennis of toelichting der zaak dienstig zal oordeelen.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Heden den 10 Julij 1852
Comp. Voor Zeeland
Schipper L.Grootjans, varende de visschuit het Zeepaard van deze Gemeente en deszelfs matroos Hendrik Marijs & N. Blaasse, mij te kennen gevende dat op maandag den 20 Junij 1851 des avondt om 6 à 61/2 uur met hun visschuit zeilende waren in de zoogenaamden reeper buiten ’s Lands geregt met een stevige koelte, regt op het midden van hunne visschuit zagen aan komen zeilen een Oostendische visschuit vertoonende van voren aan de boeg de schipper of een der matroozen hun op een afstand van een steenworp toeroepende wie is de vriend? Dit door Hendrik Marijs medegedeeld wordende uit vrees van overzeiling als leggende voor dekorde tegen hem ????? antwoorde zoo ik dacht dat het Jacob van Belzen was
Verder onleesbaar!!

Aan den Commissaris des Konings
Arnemuiden den 12 Julij 52
In voldoening aan Uwe Excie missive van den 7 dezer maand heb ik de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de op zegel geschrevene verklaring van L. Grootjans en zijne twee matroozen als warende bij het ongeval twee derzelve in het vooronder.etc

Arnemuiden 12 Julij 52
Aan de Heer Commissaris des Konings
Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen twee verzoekschriften tot het bekomen van Jagt Acten door F. van Eenennaam en J. Bliek.
Voor de afgifte dier Acten bestaat bij mij geen bezwaar,
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 14. Julij 1852
Directe belastingen
Opneming patenten
De opneming der patenten volgens Art 35 der wet in de maand Augustus moetende plaats hebben, zoo heb ik de eer UEA kennis te geven de deurwaarder der directe belastingen Verschure te Middelburg deswege door mij is aangeschreven zulks te bewerkstelligen, met verzoek wel een beëedigd persoon te willen magtigen om hem bij gezegde opneming te assisteren.
De Controleur
Weiler

Publicatie m.b.t. het kohier van het patentregt.

Cornelis Leendertse is overleden.
Verzoek van de Ontvanger der Registratie om de nog verschuldigde boete van 7 gulden uit de nalatenschap te voldoen.
Van Sonsbeeck

Antwoord: C. Leendertse leefde in een zeer armoedige staat, liet een weduwe met 5 kinderen na, die tot last van het armbestuur zullen komen.
De Burgemeester
A.B.

Op 27 Julij zal de controleur der Directe Belastingen en het Kadaster opneming doen van de veranderingen in de gesteldheid en belastbare waarde der vaste Eigendommen

Heden den 26 Julij
Compareerde voor mij Burgemeester der Gemeente Arnemuiden in de prov. Zeeland, de persoon van Willem Baas Landman wonende in deze gemeente mij te kennen gevende dat deszelfs dienstmeid Maria Dourleijn, zondagmorgen ten 6 uur, uit de weide komende van het melken der koeijen in het wegeling kort bij de woning van Jacobus Meulmeester ontmoette zes jongers welke haar onbekend, zegden wij moeten drinken, dat zij daarop de klompen van de voeten deden, en de melk met dezelve uit de beide emmers schepten, dat zij uit vrees van die jongers geen woord sprak en steeds maar doorging, tot bij gemelde Jacobus Meulmeester, alwaar zij diens huisvrouw Maria Caljouw tot hulp riep dewelke bij haar gekomen zijnde tegen dezelfde zeide ik kenne u wel waarop gemelde M. Dourlein eenige oogenblikken bij haar woning heeft vertoefd en haar heeft vergezeld tot aan de brug van de watergang, alwaar die jongers in het gras lagen, haar zeiden, past op als gij het zeggen durft, dat zij echter onbeantwoord heeft gelaten en zich naar huis heeft begeven, terwijl al verder door hem verklaard is dat hij zoo door het schommelen als ??? twee ??? teilen met melk is kwijt geraakt.
Dat bij onderzoek na die jongens blijkt dat daarbij tegenwoordig zijn geweest als Steven Broekert, Willem van Belzen , Klaas van Belzen, Adriaan Meuleester , Adriaan Keur & Job Keur.
Van al ‘twelk etc
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 28 Julij 1852
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
De verregaande brutaliteit van eenige jongesr verpligten mij PB op te maken,meermalen door mij van straatschending of deugnieterijen gebruik gemaakt van de aan mij toegekende bevoegdheid dezelve gedurende eenige tijd op te sluiten dan zij schijnen zich daaraan niet te storen, daar de 3 eerstgemelde schantjongens zijn, welke al tweemaal op die wijs door mij zijn gestraft en hoezeer wevers van beroep de weverij tot smaad hunner ouders verlaten, om zoomaar is uit te drukken te stelen en te rooven in de boogerds bij de landlieden.
Aangenaam zal het mij zijn , als UEd die jongers ernstig kon doen straffen, alzoo zij zeker hier meer & meer tot overlast der bewoners zullen geraken welke een geheel jaar na hun fruit nogtans door hun en dergelijke worden weggeroofd.
De Burgemeester
A.B.

PUBLICATIE
Aankondiging van het executoir stellen van de pers. Belasting en om ten spoedigste het verschuldigde te kwijten.
Arnemuiden 28 Julij 52
De Burgemeester
A.B.

Over 4 verzoekschriften aan de Commissaris om kosteloze vergunning om te mogen visschen met kruisnet. Tegen afgifte bestaan geen bedenkingen
De Burgemeester
A.B.

Bekendmaking van de verkoop van bomen op Zaturdag 24 Januarij aanstaande des voormiddags ten 9 1/2 uur.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 30 Julij 1852
Aan de Heer Burgemeester der gemeente Almelo
Ik heb de eer UEA vriendelijk uit te noodigen mij in het belang mijner ingezetenen wel te willen mededeelen wat door Heeren fabrikanten binnen uwe stad aan de wevers van callicots wordt uitbetaald zoo van het 5, 6 als 7/4 per stuk van 32 El lang, en of wij iets van dat loon worden gekort.
Met de mededeeling hiervan zult UEA mij zeer verpligten die zich tot wederdienst bereid verklaaren
De Burgemeester
A.B

PARKET
Bij de
Arrondissements Regtbank
Middelburg den 30 Julij 1852
Ik heb de eer UEd te verzoeken om ter aanvulling van Uw PB van den 26e dezer wegens diefstal van melk ten laste van onderscheidene jongelieden nog op te geven den ouderdom van de beklaagden, alsmede of de wegeling waarop het feit gepleegd is een openbare weg of voetpad tot ieders gebruik openstaand, en bij dezelve is opgenomen als zoodanig in de tableaux van buurtwegen of voetpaden in Uwe gemeente en zoo ja oner welke aanduiding of nummer.
De Officier van Justitie
A.G. van Vredenburch

Arnemuiden 31 Julij 1852
Aan den Heer Officier van Justitie
Ter voldoening aan Uwe missive dd 30 dezer maand en ter aanvulling van het aan UEA ingezonden PB op den 26 dezer heb ik de eer U te berigten alsdat Steven Broekert is oud 18 jaar geb, 14 Maart 1834
Willem van Belzen 16 jaar geb, 2 februarij 1835
Klaas van Belzen 16 jaar 19 Julij 1836
Adr. Meulemeester 11 jaar geb, 8 december 1840
Adr.Keur 16 jaar geb, 26 Augustus 1835
Job Keur 15 jaar 26 Aug. 1836.
Het Wegeling is een openbare voetpad tot welk voor een ieder openstaat als leidend hetzelve vanaf de stad Cingel naar de Nieuwerkerksche weg, is echter niet opgenomen in de tableaux der voetpaden.
De Burgemeester
AB.

Er worden vijf stuks kostelooze vergunningen toegestuurd,
De Staatsraad Commissaris des Konings.

Arnemuiden den 12 Augustus 1852
Aan den Heer Officier van Justitie
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een door de veldwachter mijner gemeente ter hand gesteld PB wegens diefstal van appels in den boogert van Cornelis Oreel door François le Mahieu van beroep wever oud 16 jaren,
Deze jongen is een slecht sujet over wien zijn vader Louis le Mahieu over een geruime tijd bij UEA heeft moeten? klagen en met welke jongen hij volstrekt geen weg weet, daar hij nu en dan schaalloos/ schadeloos loopt en niet verkiest te weven en waaraan zijn gezegde vader nog een ongeluk zal begaan, doordien hij verleden zaturdag bij de secretaris kennis gevende, hij weder van de fabriek was weggeloopen dezen bezworen had, wanneer hij nu bij vernieuwing weder in zijn woning kwam, hij hem den kop zoude afsnijden.
Het slechte weder is oorzaak dat de secretaris niet in stad is, alzoo hij anders bij UEA ter parkette zoude gekomen zijn, om over die zaak te spreken, dan daar hij nu in in handen is, heb ik gemeend tot voorkoming van ongelukken, hem ter dispositie van UEA te stellen met vriendelijk verzoek zoo mogelijk vooreerst in verzekerde bewaring houden, mogelijk zoude zulks tot zijne beterschap strekken, en de hittigheid van zijn vader doven in de tussentijd wat bedaard zijn.
De Burgemeester
A.B.

Verbaal bevinding
Arnemuiden 13 Augustus 52
Ik heb de eer hierbij aan UEA het PB te doen toekomen
De Burgemeester der Gemeente Arnemuiden verkl. Dat bijgevoegde 33 bordaanappels door hem zijn overgenomen van den veldwachter M. Glerum in deze Gemeente, dewelke dezelve op donderdag den 12 Augustus 52 heeft afgenomen van François le Mahieu als hebbende hij volgings? zijn bedingin? die ontvreemd uit den boomgaard van Cornelis Oreel, Karoter? aan de singel dezer Gemeente in den morgen van gezegden dag.
Arnemuiden 13 Augustus 52
De Burgemeester,
A.B.

Heden den 13 Augustus 1852
Heb ik Burgemeester der gem. Arnemuiden ten verzoeke van den Heer Officier van Justitie bij de Arr. Regtbank te Middelburg mij begeven naar de woning van Cornelis Oreel Karoter wonende binnen deze Gemeente en zulks tengevolge en door de Veldwachter mijner Gemeente opgemaakt PB van die diefstal van appels in den Boomgaard van gezegde Cornelis Oreel tegen François le Mahieu oud 16 jaren.
Waar ik bevonden heb:
Dat den boomgaard van meergemelde Cornelis Oreel is gelegen tegen de Stads Singel ten noorden van deze Gemeente op een afstand van vijf minuten gaans en grenzende ten oosten van de Hofstede van Jonkheer Pieter Damast van Citters , ten zuiden tegen het land van gezegde C. Oreel en mij Burgemeester en ten westen tegen de hoeveniering van Jacobus Meulmeester dat denzelfden boomgaard met woning & schuur is afgesloten ten Noorden van Arnemuiden door de watergang breed 1 ½ roede met een geslootene doornheg, ten oosten door een drooge sloot, aan de zijde van Jonkheer van Citters met een doornheg en opgaande bomen en aan de boomgaardzijde met willige tronken, ten zuiden met een sloot met water en van beide zijden met beslotene doornheggen en ten westen met een drooge sloot en een gesloten doornheg aan de zijde van de boomgaard en groote populierboomen.
Dat de woning langs twee zijden kan worden bezogt, als van de stadssingel door een opene gangbrug over de watergang benevens door een draaihekken dienende tot afsluiting van de dreef en welk hek sluit met een houten boom of paal met kra.... En houten pin, en ten zuiden aan het end der schuur en dreef aan de landzijde van dit mij gemelde Oreel en mij Burgemeester door een openen toegang , alwaar men van weerzijde komt op evengemelde dreef.
Dat men nu van die dreef welke van den boomgaard tot op het end der schuur, door een reede ? van een voetstap breed van dezelve is afgesloten in den ??? komt door eene openen voetpad breed 1 ½ roede? zijnde dezelve dicht beplant met
Boomgaard : appel & pereboomen mitsgaders met aalbessen leggende aan de openen grond gepoot met aardappelen.
Dat den dader volgens aanwijzing van den veldwachter, ten noorden van de stadtsingel aan het achterend van de Boomgaard door de watergang is heen gepeild? alwaar in de doornheg aan het end derzelve zich eene geringe opening bevind en van welke opening hij schijnt gebruik gemaakt te hebben, doch door het opperwater wegens de op gisteren en heden gevallene regen niet meer zigtbaar is, de diefstal langs die zijde heeft plaats gehad.
Etc
De Burgemeester
A.B.
Onvolledige tekst in kladschrift !!

Onderwerp: schutterij
Bericht van inschrijving in de algemeene en bijzondere rol van de schutterij in 1851 van Cornelis van Slooten
De Burgemeester van Nieuw-en St. Joosland
Handtekening

PARKET
Bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Middelburg den 21. Augustus 1852
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij een geboorteextract te willen doen toekomen van François le Mahieu oud 16 jaren wonende te Arnemuiden om te dienen in de strafzaak tegen hem ingesteld ter zake van diefstal.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Middelburg 26 Augustus 1852.
Uitnodiging van burgemeester van St.Laurens om in het stadhuis te Middelburg te vergaderen met de secretaris over de heffing op de besproken belasting op donderdag 2 september aanstaande.
De Burgemeester van de Gemeente St. Laurens.
Handtekening

Arnemuiden 6 September 52
Aan den Heer Ambtenaar openbaar ministerie van het Kantongeregt te Middelburg
Er worden 2 Processen Verbaal toegezonden.
De Burgemeester
A.B.

Publicatie van het executoir verklaarde kohier van het patent over het 1e kwartaal etc
Oproep om het verschuldigde te kwijten.
De Burgemeester
A.B.

Er worden door de Commissaris des Konings 8 stuks kostelooze vergunningen toegestuurd aangevraagd bij missive van den 30 Augustus ll. Verzoek deze uit te reiken.

Middelburg den 3 September 1852
Onderwerp: Terugzending aanvrage kleine vischacte
Ik heb de eer hiernevens terug te zenden, de aanvrage van eene kleine vischacte mij geworden bij uwe missive van den 30 Augustus ll, omdat in die aanvrage wordt verlangd met polsnet te visschen, zijnde het een der verbodene vischtuigen, waarmede in deze provincie niet mag gevischt worden.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Vredenburch
PS Het bovenstaande wordt verzocht door Willem Baas, landman, maar afgewezen.

Middelburg 8 September 1852
Wel Edel Achtbare Heere!
Beleefdelijk verzoek ik UEA om de antwoorden in te vullen op het hiernevens gaande extract gedagteekend van heden,
Daarbij voeg ik echter
1de antwoorden zooals zij vroeger omtrent de personen questie door UEA gegeven zijn:
2 de vraag of de positie van hen dezelfde gebleven is
3 het verzoek om de beide extracten zoodra mogelijk van UEA te mogen terugontvangen;
Aangezien de voordragt tot gijzeling indien zij niet onvermogend zijn terstont door mij zal gedaan behooren te worden.
De reden waarom deze nieuwe antwoorden door mij verzocht worden, is daarin gelegen, dat de oude staat van inlichtingen niet bij het voordragen van de toepassing van de lijfsdwang worden overgelegd, als de tegenwoordige staat van het vermogen der gecondemneerden niet consteerende Met de meeste hoogachting
UEA D
Loke
Fungerend ontvanger der Registratie Geregt: Akte

Publicatie van het executoir verklaarde kohier van de personeele belasting .
Aan de belanghebbenden het verzoek het verschuldigde te kwijten.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 24 September 1852
Aangaande de personen van P. de Nooijer, G. Siereveld, J. Meerman, W. Meulmeester, B. van Belzen, allen te Arnemuiden woonachtig waaromtrent door UEA den 9 dezer mededeeling is gedaan van hunne gegoedheid tot betaling bij gedeelten van de verschuldigde boete en kosten—nog gaarne wenschende te vernemen of deze personen al of niet een request van gratie hebben ingediend, zoo neem ik de vrijheid UEA te verzoeken mij deswege zoo spoedig doenlijk te willen inlichten ten einde de lijfsdwang te kunnen voordragen.
De Waarnemend Ontvanger der Registratie
Geregtelijke Acten
Loke

Arnemuiden den 25 September 1852
Aan den Ontvanger der Registratie
Er is geen rekest tot gratie ingediend geworden etc.
De Burgemeester
A.B.

Aan de Heere Staatsraad Comm. Des Konings
Onderwerp: verzoek verlofpas milicien en vertrek uit de Provincie
Volgens mededeeling van den Heer Praag te Colijnsplaat bevind zich deszelfs zoon de milicien ???? Salomon Praag met verlof binnen die Gemeente ; het verzoek voor zijn zoon het verlof op de Provinciale Griffie het verlofpas te willen ligten.
Aan dat verlangen voldoende verzoek dit te willen bewerkstelligen , zodat die mutatie in het register JJ kan worden vermeld. Tevens de mededeeling dat deze naar Nijmegen zal vertrekken.etc.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 1 October 1852
Ik ben zoo vrij UEA te verzoeken inleggende aan J. Crucq woonachtig onder uwe gemeente te willen doen behandigen.
De Ambtenaar van het OM bij Kantongeregt te Middelburg
Van der Pluijm

Middelburg den 1 October 1852
Ik heb de eer ter kennis van UE te brengen dat bij arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden, de voorziening en cassatie in deze zaak is afgewezen.
De Ambtenaar van het OM etc

Arnemuiden 6 October 1852.
Aan den Heer Burgemeesters van Middelburg en Vlissingen.
Onderwerp: Mededeeling geleden verlies door stormweder
Door schipper L. B. de Nooijer van uwentwege verzocht zijnde te willen mededeelen in het ongeluk waarin hij door de storm zaterdag jl is gebragt, heb ik de eer UEA te berigten dat bij die gelegendheid deszelfs zeil & fok geheel en al is weggestormd, en dat hij wegens de diepe armoede waarin hij verkeerd zich in het onvermogen bevind daarin door eige fondsen te voorzien en dientengevolge buiten staat is, om voor zijne vrouw & kinderen het noodige levensonderhoud aan te schaffen, weshalve ik eerbiediglijk dien persoon aan Uw goedgunstig aandenken aanbeveel, met verzoek voorzoover UEA op de een of andere wijs in zijne schade die op f.100- word begroot , mogt kunnen voorzien, die wel ter beschikking te stellen van den secretaris, die volgaarne op zich neemt met de aanschaffing van het verlorene zich te belasten.
De Burgemeester
A.B.

De Commissaris des Konings doet aan B & W toekomen den verlofpas van de milicien Isidore Salomon Praag. Wil naar Nijmegen vertrekken.
De Commissaris wil retourbericht van het feit of die milicien zich meldt.

Arnemuiden den 26 October 1852
Onderwerp: Vertrek Milicien
Milicien heeft zich gemeld.

Colijnsplaat den 24 October 1852
De burgemeester van Arnemuiden wordt geinformeerd dat den Milicien Isidoor S. Praag op 27 October naar Nijmegen vertrekt.

De Commissaris wordt van bovenstaande in kennis gesteld.

Arnemuiden 7 October 1852
Aan den Heer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie ten Kantongeregt
Ik heb de eer hierbij aan UEA ter vervolging te doen toekomen 14 Processen Verbaal, wegens overtreden van het brandreglement in de avond van den 6 dezer, door het afsteken van vuurwerk & lossen van geweeren en pistolen tegen onderscheidene personen van welk een & ander ik ooggetuige ben geweest.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 7 October 1852
Onderwerp: Opneming patenten
De deurwaarder der directe belastingen, G.J.Verschoore, en een door de gemeente beëdigd persoon worden op verzoek daartoe belast.
De controleur,
Weiler

Arnemuiden den 18 October 1852
Aan De Commissaris des Konings.
Onderwerp: Gestrande mast
In voldoening aan art.553 van het wetboek van Koophandel, heb ik de eer Uwe EXcie mede te deelen dat op Zaturdag den 16 dezer maand door Leendert Grootjans visscher wonende alhier uit zee is aangebragt en bij ons aangegeven een riga mast lang bijzonder de steng 18 Ned. Ellen mitsgaders eene ra lang 12 Ellen beide denkelijk afkomstig van een op den Banjaard verongelukte pleite.
Volgens art. 555 van gezegde wetboek zoude ik de regthebbende bereids in de Middelburgsche Courant hebben opgeroepen, was het niet dat volgens art 16 van ZM Besluit van de 23 Aug.jl SB 1841 dit nieuwsblad door Uwe Excie mogt worden bepaald..
Ik verzoek Uwe Excie mij daarmede wel in kennis te willen stellen, met voorstel de oproeping tot voorkomen van kosten slechts eenmaal of ten hoogste tweemaal in dat blad te doen plaatsen.
Het bij art. 1 der instructie vermelde registers, zal ik met den meesten spoed ter ????? aan GS doen toekomen, met eenige inlichting, welke ik vermeen ter mijne eigene verantwoording dienstig te zijn te zullen mogen vernemen..
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 20 October 1852
Onderwerp: ontmoeting in zee van schipper L. Grootjans
Met betrekking tot de ontmoeting in zee van den in uwe gemeente te huis hoorende visscher Leendert Grootjans, waarvan uwe missives van den 26 Junij en 12 Julij ll melding maken, zijn mij van Z.E. den Minister van Buitenlandsche Zaken geworden, lose afschriften van het aangaande dit voorval aan den Nederlandschen gezant te Brussel door den Belgischen Minister van Buitenlandsche Zaken uitgebragt rapport, en van het daarbij behoorende zeerapport, waaruit blijkt, dat het in de daad de Zitter, voerende de Oostendsche visscherssloep Thérèse nr. 39 is geweest over wien zich eerstgenoemde visscher te beklagen heeft gehad; ik doe U van die stukken hierbij afschriften geworden, terwijl de kennisneming derzelve U zal doen zien , dat mijn schrijven aan welgemelden Minister in zoo ver van een gunstig gevolg is geweest, dat dat men het er voor mag houden dat er geen vrees voor verdere kwade bejegening opzigtens Grootjans van de zijde van de Zitter meer bestaat,
Verzoek daarvan mededeling aan belanghebbende te doen
De Staatsraad Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Van Vredenburch

Zeerapport
Het jaar 1852 den 17e September voor ons Franciskus Lauwers, Commissaris voor het Zeewezen 5e klasse voor de haven van Oostende, hebben wij ingevolge eene schriftelijke aanklagt lopgesteld door Zijne Excie den heer Minister van Buitenlandsche Zaken voor ons doen verschijnen den genoemde Carolus de Zitter voerende de Oostendsche visscher sloep Thérèse no 39 aan dewelken wij hebben kennis gegeven van een klagte opgemaakt ten zijnen laste door den genoemdem Leendert Grootjans, voerende de visschuit het Zeepaard, wegens bedreigingen uitgesproken tegen Jacob van Belzen.
De bovengemelde de Zitter die wij alsdan hebben onderhoord, verklaart hoe de oorsprong van deze twist is aangekomen.
Dat in het jaar 1850 in de maand November thans voerende de schuit genaamd “Jane “om de kustvisscherij te bedrijven, genoodzaakt zijnde geweest door eene onstuimige zee zijne visscherij te verlaten en zijn vlugt toe te nemen naar Vlissingen, en was door dit voorval verpligt zijn want met drie boeijen in zee te verlaten.
Dat gedurende dezen tijd Hollandsche vischvaartuigen en onder ander den stuurman Jacob van Belzen, die al het hoekwant, toebehoorende aan zijn vaartuig gestolen hebben en tot getuigenissen dezer, brengt hij in de verklaring van den Commissaris van ter Vueren en deze van het volk van de loodsboot, die hem aangebagt hebben, dat al zijn vischtuig gestolen.
Naderhand hebben zij een gedeelte van mijn vischtuig wederom gegeven in eenen bedroevigen staat en nadat ik verpligt geweest hebbe tot drie à viermaal in de slijk en de modder te loopen om hetzelve te kunnen terug krijgen; niettegenstaande heb ik stuurman en mijne scheepsgezellen verpligt geweest mede te deelen in de schade die deze diefte veroorzaakt heeft.
Hij erkent dat hij het vaartuig het Zeepaard in zee ontmoet heeft met hetwelk hij gesproken heeft, en hem toeroepende wie de vriend was, antwoorde ik stuurman De Zitter, dat ik dacht dat het Jacob van Belzen was, maar heeft niet gesproken van in de grond te zeilen. Dat hij niet in een kwaad inzigt naar het Hollandsch vaartuig is gezeild, hetwelk aan zijne koers lag te visschen in mijne koers N.N.O. die ik stuurde;alleenlijk hij erkent in eenen oogenblik van gramschap in de tegenwoordigheid van den Burgemeester van Arnemuiden gezegd te hebben, dat bij aldien hij Jacob van Belzen in zee zoude ontmoeten hij hem vierkant in de grond zoude zeilen, maar nogtans dat hij dit niet zoude uitgevoerd hebben.
Na voorlezing gehad te hebben van het bovenstannd zeerapport heeft de voornoemde Carolus de Zitter deszelfs inhoud gelijkvormig aan de waarheid verklaart en heeft het met ons Zee-Commissaris voornoemd onderteekend.
De scheepsgezellen uitmakende de equipage van het voorgemelde vaartuig Thérèse no 39 die wij alsdan hebben onderhoord, verklaren eenstemmiglijk dat het hiervoren aangehaalde dezer gelijkvormig aan de waarheid, en hebben hetzelve onderteekend.
Gedaan te Oostende et F. Lauwers
De Stuurman de Zitter
Mark van 3 visschers en een jongen
Joannes Anthierens, Augustinus Willems, Franciscus Therrij,
Jannis Anthierens

Bruxelles le 9 Octobre 1852
Monsieur le Baron
A la reception de la dépêche que votre Exc, m ,a adresseé sous la date du 4 Aout, j’ai invité ládministration de la Marine à procéder à une enquête sur les faits allegués dans le procès verbal du pecheur Grootjans.
J ái l ‘honneur de transmettre ci-joint à v. E le rapport faits par le patron de Zitter et par les hommes de son équipage.
Il resulte de ce rapport que le patron de Zotter a réelement profacé des menaces contre le patron jacobus van Belzen, mais ce marin declare que jamais il n ést entré dans sa pensée de mettre ces menaces à executer.
De Zitter prétend avoir à se plaindre du patron Neerlandais van Belzen.
Selon toute probalité lorsqu íl prononcé les menaces don til s est rendu coupable il se trouvait dans un état de sur excitation produit par l ívresse .
J ,ai fait prendre des renseignements aupres de differentes personnes et notamment près de Mr Boningon concernant la conduite antérieure de De Zitter.
Cet armateur a déclaré que ce patron naviguait pour lui depuis plus de quinze ans, q uíl n ,avait jamais en de demêler avec lui, mais q uíl devait à la vérité de reconnaitre que son caractère etait tres brutal.
J ái invité le Commissaire maritime d ‘ Ostende à faire venir dans ses bureaux le patron De Zitter afin de lui faire comprendre ce que sa conduite a de répréhensible et de lui faire connaitre que si de pareils faits se reproduissant il serait poursoivi conformément en vigueur. Je pense que cette ménace suffira.
Le Ministre des Affaire Etrangaires
Get. C. de Hoffschmidt

Middelburg den 24 October 1852
Onderwerp: Strandvonderij
Ik heb de eer U te magtigen om wegens de strandgoederen, bedoeld bij Uwe missive van den 18 dezer no 69 de bij art. 555 van het wetboek van Koophandel voorgeschreven oproepingen in de Middelburgsche Courant te doen plaatsen, achtende ik mij echter onbevoegd tot eene afwijking van de gebiedende bepaling van de tweede zinsnede van dat artikel, mijne bewilliging te verleenen.
De Staatsraad commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Inlichtingen omtrent Joost Prince
Ik neem de vrijheid UEA beleefdelijk te verzoeken mij wel te willen informeren of zekere Joost Prince. Die, vroeger in deze gemeente woonachtig den 10 Januarij 1849 naar Arnemuiden met der woon is vertrokken, en die bij arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zeeland 10 Maart 1843 tot betaling van f.39,44 ½ voor justitiekosten en bij vonnis van het Kantongeregt te Cortgene dd 11 Julij 1845 tot betaling van f.2,75 mede voor Justitiekosten is veroordeeld, als genoegzaam gegoed is te beschouwen om het bedrag dier condemnatie op hem te verhalen.
De fung. Ontvanger der Registratie
Handtekening

Arnemuiden 5 November 1852.
Joost Prince is arbeider in de gemeente Arnemuiden en volstrekt onvermogend om de condemnatiekosten te betalen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 5 November 52 verzoek aan de Griffier der Staten hem toe te sturen een suppletoir register van overlijden van de Burgerlijken Stand groot met het hoofdblad twee vel
DE Burgemeester
A.B.

De kosten daarvan bedragen f.4,07

Middelburg, den 12 November 1852
PARKET
Bij de Arrondiss. Regtbank
Te Middelburg
Ik heb de eer UEd. te verzoeken de personen van Willem van Belzen, Klaas van Belzen en Hubrecht Meulmeester aan te zeggen dat zij zich voor of uiterlijk op den 18e dezer maand in het huis van verzekering alhier hebben te begeven tot het ondergaan eener gevangenisstrafstraf van zes maanden waartoe zij ieder bij vonnis mijner regtbank van den 23 September jl ter zake van eenvoudigen diefstal zijn veroordeeld.
De Officier van Justitie,
A.G.van Vredenburch

Door Commissaris des Konings de instructie voor de Opzieners der jagt en visscherij toegezonden, met verzoek deze aan de veldwachter ter hand te stellen ten gebruike

Middelburg den 15 November 1852
Onderwerp: Strandvonderij
Wegens derzelver weinige aangelegenheid de oproepingen in 1 der nieuwspapiren voorloopig uit te stellen. Etc
De Staatsraad Comm. Des Konings in de Prov. Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg 26 Nov.
Ik heb de eer hiernevens aan UEG te doen toekomen twee magtigingen tot vrijwillige boetebetaling ten laste van en C. Crucq en J.C. Frederiks in uwe Gemeente woonachtig met verzoek dezelve aan gen: persoonen te willen doen uitreiken.
De Commissaris van Politie, Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongeregt. Namens denzelven
Wattel

Zegelregt verschuldigd op het request van F. Crucq.

Middelburg den 2 december 1852
PARKET
Arr.Regtbank te Middelburg
Verzoek om een geboorte extract van Tannetje Caljouw dochter van Pieter wonende te Zoutelande, oud volgens opgaaf van 10 jaren en geboren te Arnemuiden, om te dienen in de strafzaak tegen haar aangelegd ter zake van diefstal.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Middelburg den 6 December 1852
In den nacht van den 2e op den 3e dezer een mager varken nagesting/ oud ruim drie maanden van de omslotene erve der woning van frederik de Muijnck smid aan de Zaagmolens ambacht dezer stad ontvreemd zijnde, en volgens het waargenomen spoor naar de zijde uwer gemeente vervoerd zijnde, heb ik de eer UEG hiervan kennis te geven met beleefdelijk verzoek uwen Veldwachter hierop attent te willen maken en mij of den Heer Officier van Justitie voor het geval van ontdekking of gegronde suspetie/suspectie daarvan kennis te doen geven.
Tot wederdienst bereid heb ik de eer te zijn.
De Commissaris van Policie
Te Middelburg
Van der Pluijm

Verzoek om een suppl. Register van geboorten groot met titelblad twee vel.
De kosten daarvan zijn f. 4,07

Publicatie
Kennisgeving van het executoir verklaarde kohier van de personele belasting no 4.
Met verzoek aan de belanghebbenden om het door hen verschuldigde te kwijten etc
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 30 December 1851
Wij hebben de eer UEd. te melden dat uit de op heden plaats gehad hebbende opening der Stembiljetten gebleken is, dat niemand binnen het Hoofd-Kiesdistrict Middelburg, de volstrekte meerderheid van stemmen voor het Lidmaatschap der Pr. Staten heeft bekomen, en dat er dus een herstemming zal moeten plaatsvinden.
Hierbij gaat een lijst bevattende 2 namen van personen waaruit de keuze bij herstemming zal moeten geschieden.
Het Bureau van Stemopneming te Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De Stoppelaar
Bijleveld van Serooskerke
Beide stemopnemers.

Lijst van twee Personen waaruit een lid dient te worden gekozen
A.J. van Teijlingen te Middelburg
J.W. Callenfels te Vlissingen

Arnemuiden 3 Januarij 1852

Tot hiertoe gebleven

Extract uit het register van Besluiten van B & W van Middelburg
Den 2 Januarij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,50
Rogge 6,00
Periode 5 t/m 11 Januarij 1852
Extract etc
Lantsheer
Secretaris

Extract verbaal GS van Zeeland
Zaterdag den 27 December 1851
Naar aanleiding van een missive van den Schoolopziener
Over de verstrekte som van f.40- voor het onderwijs van kinderen van minvermogenden niet bedeelden vereenigd met de daarvoor door het Gemeentebestuur verleende bijdrage van f.20- waarmede gedurende de laatste 10 maanden .
Aanvraag om tot voortzetting van dat onderwijs gedurende 1852, waarvoor eene som van f.72- benoodigd is 2/3 van deze uit de Provinciale fondsen te mogen ontvangen in het vertrouwen dat het Gemeentebestuur het overige 1/3 zal bijdragen
Is goedgevonden
Niet meer dan dan f.34- toe te kennen, aangezien de allocatie waaruit zij moet besteden worden thans geen genoegzaam beschikbaar bedrag naar eene hoogere toelage aanbiedt.
Dat die toelage alzoo geenzins voor dat doel toereikend zoude zijn indien de bijdrage die het Gemeentebestuur met het oog op het aangeduide belang, daarbij ongetwijfeld gaarne zal willen voegen, niet tot zoodanig bedrag wordt bepaald, als boven de toelage van f.34- der Provincie vereischt wordt, zijnde de benoodigde f.72- te verkrijgen.
Verzoek om de bijdrage door de Raad te laten aanpassen, zodat de Vergadering een besluit kan nemen,
Afschrift etc
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden den 21 Januarij 1852.
Het Gemeentebestuur heeft ondanks de bestaande belangen niet kunnen besluiten tot een hogere bijdrage met het oog op haar financiele positie.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 9 Januarij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.7,80
Rogge 6,00
Periode 12 t/m 18 Januarij 1852
Extract etc
Accordeert met voorz. Register
De Burgemeester
Paspoort
De secretaris
Lantsheer

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 17 cents
Idem 15 oncen 25 ½ cents
Idem 20 oncen 34 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A. Boogert

De ondergeteekende heeft gedurende he laatste kwartaal van 1852 niet gevaccineerd.
J:Noom
Geneesheer en verloskundige

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
Besluiten: de prijs der metrieke mudde van onderstaande Graanspeciën voor het tijdvak loopende van den 19e tot den 25 Januarij 1852 wordt bepaald als volgt:
Tarwe f.8,20
Rogge 6,50
Extract etc
Accordeert met voorz. Register
De Burgemeester
Paspoort
De secretaris
Lantsheer

Middelburg den 9e Januarij 1852
De zegel-, druk- en bindkosten der Registers van den Burgerlijken Stand over het loopende jaar bedragen te zamen f. 74,74 ½ .
Verzoeke dit te betalen op den Gemeente-Ontvanger op gezegeld papier ten name der Provinciale Griffie, af te geven.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Arnemuiden den 19 Januarij 1852
In deze gemeente zijn bij de wering der bedelarij geen bedelaars ontdekt of voor ons geleid geworden.
De Burgemeester
A.B.

Idem
Idem
Onderwerp: Landverhuizers
Gedurende het afgeloopene jaar 1851 zijn heeft geen landverhuizing plaatsgehad of andere overzeesche gewesten uit deze gemeente.
De Burgemeester
A.B.

Quitantie van 87 cent ter voldoening van zegel- en leges-Gelden enz 4e kwartaal 1851.
Middelburg 22 Januarij 1852 en gezegelde en twaalf ongezegelde formulieren van Attestatien de Vita voor pensioenen.
Middelburg den 22e Januarij 1852
D.Jeras
Commies ter Provinciale Griffie

Arnemuiden 19 Januarij 1852
Idem
Er hebben in deze Gmeente 117 vaccinatiën plaats gehad.
Verder geen bijzonderheden te vermelden.

Idem
Idem
Onderwerp: Vreemdelingen
Er hebben zich het jongste afgelopen jaar van 1851 zich geen vreemdelingen opgehouden, waarop de wet van den 13 Augustus 1849 SB 39 van toepassing konde gemaakt worden. Etc

Idem
Aan den Heer Controleur Kadaster en Bewaarder Kadaster.
Onderwerp: verandering belastbaar opbrengst gebouwde & ongebouwde eigendommen
Alleen alsdat het huis ten name van Maria Franse wed. van Jan Karel Crucq in acte/art 228 sectie B 155 in december jl geheel is afgebroken en opnieuw is herbouwd etc etc.
De Burgemeester
A.B.

OPNEMING VAN HET KANTOOR
Van den
GEMEENTEONTVANGER
In kas bevonden f.170,80
Handtekeningen van Burgemeester en Ontvanger

VOORBEELD VOOR ARNEMUIDEN
VERSLAG OMTRENT DE VOORTBRENGSELEN VAN DEN LANDBOUW
M.B.T DE OOGST VAN 1851 MITSGADERS DE TOESTAND VAN HET VEE

De tarwe over het algemeen gering met uitzondering van bepaalde gronden
Rogge redelijk: weinig gezaaid
Gerst middelmatig omdat het niet tijdig geregend heeft
Haver wordt hier niet of weinig gezaaid
Koolzaad aanvankelijk het zaad goed , maar heeft op den duur weinig opgeleverd
Boekweit: wordt niet gezaaid
Vlas: idem dito
Hennep: idem dito
Tabak: idem dito
Meekrap: wordt niet geplant
Hop: wordt niet gezaaid
Chicorei: wordt niet gezaaid]
De erwten zijn redelijk goed
Paardenboonen waren middelmatig, zij zijn dit jaar door geen luis aangetast geworden, zij voldeden dan ook zoo al aan de verwachting, de opbrengst was 25 mudden per bunder.
De hoedanigheid der boonen zijn mooi de middelprijs is f.4,25 per mud
De Witte en Bruine bonen waren qua opbrengst middelmatig; enkele hadden een goede oogst.
De opbrengst der witte boonen was 20 mud en laatst gemelde 22 mud per bunder.
De middelprijs der wit was f.2,00 die van de bruine f.8,550 per mud.
Wikken: niet gezaaid
Aardappelen: deze waren matig bij enkelen zeer slecht. De ziekte heeft zich over allen geopenbaard, de uitslag was niet zoo gunstig als wij ons daarvan voorstelden;de smaak derzelve is zeer goed; de opbrengst was 95 mud per bunder; de middelprijs is f.22- per mud.
Knollen;De Knollen worden niets dan voor eigen gebruik gezaaid in geringe heveelheden.
Wortelgewassen: de mangels waren matig goed; dezelve worden in kleine gedeelten tot voeder van het vee van het land gevoerd. De paardepeeën zijn gering, het weder heeft hierop niet gunstig gewerkt. Zij worden ook in kleine gedeelten tot voeder der paarden verkleind? Gevoerd.
Spurrie: word bij ons niet gezaaid.
Klaver: De klaver hebben aan de verwachting voldaan; de opbrengst als slechts groen aan de beesten gevoederd wordende kan niets opgelegd wordende

Graslanden en hooi: over het algemeen matig en leverden zij tamelijk hooi op; de opbrengst was 4 voer per bunder ; de middelprijs is f.15-per voer.

Rundvee , Boter en Kaas.
Het Rundvee liet niet te wenschen over. Zij waren van ziekten verschoond; zij geven over het algemeen goed melk, die voldoende boter opleveren.
Kaasmarkt hier niet.

Paarden
Deze waren zeer gezond; de fokkerij is niet buitengewoon; over het algemeen blijft men bij het inlandsche ras, als meer geschikt voor den landbouw, waartoe zij benoodigd zijn.

Schapen en wol
Schapen worden hier weinig en nog bij enkelde gehouden; kudden vindt men hier niet.
Zij zijn tamelijk gevoed en geven overvloedig wol; bij enkelde lammeren gedekt ?? met de zoogenaamde ????????????

Varkens
De varkens waren goed over het algemeen kiest men het gecroisteerde? ras als spoediger aanvettende en malser van ?????
Met sterfte werden wij niet geconfronteerd.

Gevogelte
Er was sprake bij enkelde van eenighe dode kippen.

Bijen Warmoezerijen Fijne Zaden Bloemisterijen Boomkweekerijen worden bij ons niet gevonden.

Vruchtboomen
De vruchtboomen waren overvloedig echter veel kleiner en gestoken goed zoodat bij elkaar slechts matig was.

Opgaande woudboomen
De boomen zijn behoorlijk en groeijen wanneer zij eenmaal goed wortel schieten(vast zijn ) voorspoedig. Zij geven aan de stad van jaar tot jaar eene tamelijke opbrengst.

Akkermaalshout Riet en Biezen worden hier niet gevonden of

groeien hier niet

Arnemuiden 19 Januarij 1852
Aan den Heer Staatsraad Commissaris des Konings
Verslag omtrent het beheer en de belangen dre Gemeente Arnemuiden
Moesten wij in het voorleden jaar in ons verslag mededeelen dat voorzoover ons dit zigtbaar vertoonde, de Regering het meest vertrouwen bij de ingezetenen heeft, nu kunnen wij als met zekerheid melden, dat onze zienswijze ten dien opzigte niet gefeild.
De andere wijze van benoeming der raadsleden die is voorgeschreven deed onder de raadsleden alle aftreden in de onzekerheid of zij wel op hun oude plaats zouden kunnen rekenen.
Tot ons genoegen bleek dat niet het geval.
Tot ons bedroeven echter gevoelde 1 lid zich genoopt voor die onderscheiding te bedanken en het is ons verstand? in het voor ons onduidelijk van art. 4 der Gemeente Wet gaf aanleiding de Burgemeester niet benoemd, bij het bedanken van dat lid werd hij dan ook zoo goed als met algemeene stemmen tot voortdurend lid van den Raad verkoren.
Dat zij mitsdien vertrouwen bij de ingezetenen heeft valt niet te betwijfelen, haar gezag wordt mitsdien geeerbiedigd.
De Gemeente Ambtenaren betrachten hunne pligt.
De financieele toestand is gunstiger dan her afgeloopen jaar.
In het voorleden jaar blijdschap op de vangst van schardijn op de Schelde , dit jaar vertoonen zij zich groote hoeveelheid .De opene winter was voor de visscherij gunstig, niet voor de landbouw.
Zoo konden ve visschers goed hun brood verdienen.
De inning van de belasting is een zaak van groot geduld wat de mindere stand betreft.
Een zeker gedeelte is onvermogend en wordt door de gemeenteraad daarvan ontslagen.
Dwangmiddelen blijven buiten gevolg. Onderhoud geschiedt behoorlijk; de aflossingen zijn op tijd.
Er wordt gezorgd voor de veiligheid in de gemeente. Er zijn geen klachten; de openbare orde wordt niet verstoord; bedelaars worden geweerd; afgeleefde menschen hebben 1 à 2 maal per week hun ??
Dat hun bij wijze van pensioen wordt toegekend dit zijn echter vrijwillige giften die wij geen bedelarij noemen.
De toestand van straten en wegen en voetpaden wordt behoorlijk onderhouden; herstel van de zandweg is niet verwezenlijkt bij gebrek aan zand uit de Middelburgse haven.
De Brandspuit is in goede staat: een nieuwe slang wordt behoefd. De kosten daarvan houd de Gemeenteraad in beraad. Er wordt voortdurend schouwing gehouden en de enkele nalatigen worden gewezen op hunpligt. De opheffing van het driemaandelijks rapport zal onze aandacht niet doen verslappen. De vloedplanken zijn in orde ; bij springtij wordt daarvan met goed gevolg gebruik gemaakt; op bouwvallen wordt voortdurend gelet; schadelijk gedierte wordt geweerd en de z.g. omgangen vinden op tijd plaats .
Fabrieken die gevaarlijk zijn worden hier niet gevonden. De Callicots weverij vindt nog alhier uitbreiding is wegens de kwijnende visserij een “weldadig doel “.
Voor de gezondheid word zoveel als in ons vermogen ligt gezorgd ; de reinging van straten geschiedt allen zooveel mogelijk door de ingezetenen in het bijzonder als door den bezoldigden schoolhouder. Putten en riolen treft men hier niet aan.
Op gezette tijden door de burgemeester, vergezeld door een wethouder een onderzoek naar het gewicht van het brood; dit levert steeds voldoening op.
De keuring van het vlees geregeld plaats; markten vlees-en vismarkten worden hier niet gevonden; de begraafplaats is hier voldoende.
De sluiting der herbergen daaraan word de hand gehouden : niet dan des zaterdags worden die bezocht door enige vissersjongens en slechts enkele burgers, tot ons genoegen worden die plaatsen zelden of ooit door gehuwden? bezocht, een elk vergenoegd zich in zijne wonning-
Publieke vrouwen worden hier niet gevonden; verlotingen hebben weinig plaats; de bepalingen worden steeds in acht genomen; op opkopers hebben wij geen aanmerking.
Reizigers treffen men hier zelden aan, paspoort of verblijfpassen worden niet gevraagd; nachtelijk? Komen niet te pas, daar niemand logijs geeft.
Ned. Maten en gewichten worden op de juiste manier gebruikten er zij geen overtredingen.
Er zijn hier geen Marachausees of militairen gehuisvest.
Diligences en postwagens worden hier niet aangetroffen.
De vrachtwagens op Middelburg zijn voldoende : er zijn daarover geen klachten.
Het overzetveer op het Nieuwland wordt naar behoefte waargenomen met een goedgekeurde boot zelfs geschikt tot het overbrengen van paard en rijtuig.
Het Armwezen: alleen een Diaconie- armbestuur zoude hier voldoende zijn ware hare handen door de geringe giften zoo niet gebonden; een bedreiging van hare zijde aan het Gemeentebestuur om meerder subsidies of anders een scheiding eisende is ???? ingetrokken, de bedeeling is wel gering, dan de Gemeenteraad kan tot meerdere offers tot hiertoe niet besluiten.
Het onderwijs word geregeld verleend, de verleende subsidie zo van de Provincie als Gemeente aan de kinders gedurende het afgelopen jaar voldoet in geringe mate aan de behoefte; voor het grootste gedeelte mocht dit wel kosteloos gegeven worden, om geen ongenoegen te verwekken dat de niet-deelkrijgende aan den dag leggen.
De door Heeren GS en door het Bestuur te verlenen subsidie van f.36- is wegens de bekrompen staat van de gemeentefondsen door den Raad niet toegestaan kunnen worden en alzoo wegens ander belangens van haar genomen besluit om daarin f.20- te dragen niet heeft kunnen terugkomen.
De school is voldoende
Veiligheids & onthoudings genootschappen werden hier niet aangetroffen ; slechts op enkelde was dat in onze Gemeente van toepassing, die zich bij herhaalde vermaning echter zich moeijlijk laten beteugelen.
De staat der Kerk is uit en inwendig bedroevend en roept beide om herstel . Tot op heden aan de roepstem nog niet voldaan, de sijnode heeft tot heden het gedane verzoek onbeantwoord gelaten; de pastorie word behoorlijk onderhouden.
De Leeraar bij Uwe Excie net onbekend willen wij liever laten voor hetgeen hij is; de kerkeraad is de beslissing van het Klassikaal bestuur omtrent door dezelve herhaalde gedane aan U bij hen nog wachtende; wij voorspellen weinig goeds.
Er bevinden in deze Gemeente twee Geneeskunst oefenaars, 1 derzelve is nu en dan het voorwerp van onze aanhoudende zorg; de gealimenteerden worden na behooren verzorgd en de niet vermogende worden niet aan hun noodlot overgelaten, daar zooveel mogelijk aan dezelve geneeskundige hulp word verleend.
De vaccine is als bij vernieuwing in het afgelopen jaar verricht; een herhaalde roepstem : niemand mag zonder gevaccineerd te zijn ter school gaan, heeft weinig onder hoe veroordeeld?? Daar ook tegen aan die verpligting doen voldaan ??
De kinderziekte of ander epidemiën hebben niet geheerscht.
De visvangst als het grootste gedeelte van het bestaan der ingezetenen dezer gemeente uitmakende, was eerder beter dan slimmer??; het voor-en najaar leverde nogal vis op, de zomer was echter minder gunstig doordien de rog zich lang van de kust verwijderd hield.
Het middel tot harer opleving legt buiten de premiën, geheel buiten menselijk gedrag, de voorzienigheid om Hem bekende reden de vissers der zee in schaarste ?? en ook weer in overvloed beschikt, wenschen wij in deze als opperste ??? te eerbiedigen.
De hoek of beugwant visserij waarvan ten voorleden jare sprake was, heeft nog weinig vordering bekomen, gebrek aan fondsen is hiervan de reden..
De landman als een klein gedeelte van de gemeente uitmakende gaat het ook niet zeer voordeelig, den hoest?? was over het algemeen ook al gering enkelde voortbrengselen uitmakende, dat dit de arbeidende klasse drukt behoeft geen betoog en op de uitwendige zedelijkheid dier lieden hebben wij niets aan te merken.
Voorts moeten wij tenslotte mededeelen dat geen openbare werken in deze Gemeente kunnen worden daargesteld, als zijnde daartoe geen fondsen aanwezig,en geen verbetering in het bestuur der gemeente verlangd word, alsmede dat wij verder Uwe Excie niets hebben mede te deelen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 7 Februarij 1852
Aan den Heere Staatsraad Commissaris des Konings
Hierbij gaat een door mij gewaarmerkte staat van dienst van C.J.Baars geregtigd ot het eereteeken ingesteld bij ZM besluit van den 5 dec. 1851 SB 149 mitsgaders eene bewijs van deszelfs burgerlijk gedrag overeenkomstig art 11 van gezegd besluit met verder mededeeling dat het zijn verlangde eereteeken begiftigd zal worden en verder niemand gevonden dewelke gedurende 15 jaren bij de schutterij hebben gediend.
De Burgemeester
A.B.

Staat van dienst van den voormaligen Kaptein Cornelis Baars zoo bij de Mobile als rustende Schutterijen in Zeeland
Garnizoensplaatsen en veldtochten
Den 21 November 1830 in garnizoen te Middelburg
Den1 Jan. 1831 in garnizoen te Vlissingen
Den 1e Mei 1831 tot 21 Augustus 1834 in verscheidenen garnizoensplaatsen en op hofsteden ingekwartierd in Staatsvlaanderen of 4e district van Zeeland
In 1831 uit het kantonnement des Bakkerspolder naar IJzendijke om vandaar met een compagnie etc

De onderg. Burgemeester van Arnemuiden verklaart dat de Heer Cornelis Jacob Baars secretaris deze Gemeente, zich door aanhoudend burgerlijk gedrag, heeft waardig gemaakt de toekenning van het ereteeken wegens zijnen aan den lande in tijd van nood bewezen vrijwillige diensten bij de Mobiele Schutterij als na de mobilisatie?; in zijne woonplaats zijne onderscheidene betrekkingen en laatstelijk als Kaptein en in welke betrekking voor zoover het nog bekend is , hij zich in overeenstemming met het bepaalde in art,11 van gezegd beslissing in allen deele na behooren heeft gedragen ten blijke daarvan hij dan ook bij ZM besluit dd 15 Junij 1844 op deszelfs vderzoek uit zijne laatstgemelde betrekking een eervol ontslag is verleend geworden.
Aldus na waarheid opgemaakt door mij
Burgemeester der bovengen. Gemeente
Den 7 Februarij 1852
A.B.

In het origineel is een staat van dienst aanwezig van den voormaligen Kaptien C.J. Baars zoo bij de mobiele als rustende Schutterij in Zeeland.

Extract register besluiten B & W te Middelburg
Den 23 Januarij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,10
Rogge 6,50
Periode 26 Januarij t/m 1 Februarij 1852
Extract etc.
Handtekeningen van Burgemeester en secretaris Lantsheer

Middelburg den 16/17 Januarij 1852
Mededeling uit extract ZM dat op de hoofdsom der grondbelasting te rekenen van 1 mei 1852 op de hoofdsom der personele belasting opcenten worden geheven etc.
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Er is een KOPIJ dd 30 December 1851 in origineel aanwezig.
BESLUIT ZM
Op de hoofdsom der grondbelasting worden geheven vijftien opcenten
Voor de gebouwde eigendommen en tien opcenten voor de ongebouwde eigendommen.

Kopij
De Gemeente raad van Arnemuiden gezien en overwogen hebbende de begrooting in ontvang en uitgaaf dezer Gemeente voor den jare 1852.
In aanmerking genomen zijnde dat de heffing eener belasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen bij ons besluit van heden niet toereikende is tot dekking der uitgaven in de begrooting vastgesteld en de noodzakelijkheid dier dekking is erkend.
Gezien de missive van Zijne Excie den Minister van BiZ van 13 October jl
Besluit
Te rekenen van den 1e Mei 1852 op de hoofdsom der Personele belasting geheven worden 5,10, 15, 20 en 25 opcenten naar gelang van de huurwaarde der percelen.
De Burgemeester
Geteekend A. Boogert

Onderwerp: Kennisgeving der werkzaamheden van de Militie-Raad eerste Zitting.
De vrijwilligers casu quo en de voor 1 jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen uwer Gemeente van de ligtingen van 1848 t/m1851.

Daarna volgt in origineel de Staat van den maandelijkschen loop der bevolking in 1851
Verder Staat van Bevolking op den 31e December 1851: totaal 1356.

Staat der Huwelijken naar den Ouderdom in 1851.
8 huwelijken van 21 tot 25 jaren.
3 huwelijken van 25 tot 30 jaren
Totaal 11 huwelijken.
Verder is er een Staat der Huwelijken tusschen Jongmans en Weduwen
Getal der Huwelijken tusschen Weduwenaars en Jonge dochters.
1 tusschen 25 en 30 jaar; 1 tusschen 20 en 35 jaar.
Getal der Huwelijken tusschen weduwenaars en Weduwen
Staat van de Sterfte:
Totaal generaal 65
Gespecificeerd: ongehuwd: 22 man; 23 vrouw; gehuwd:3 man ;13 vrouw
Weduwnaar 2;weduwe : 2 .

Arnemuiden, en 25e Januarij 52
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden vernomen hebbende dat de aangevraagde buitengewone subsidie van f.25, ter bestrijding van buitengewone uitgaven in de ziekte van fam. Meulemeester in den jare 1851 wegens aan fondsen niet toegestaan, kan worden zoo meent het Diaconie Armbestuur de vrijheid den stedeljke Regering geen ander voorstel te doen, namelijk dat de Stedelijke Regering het diaconie Armbdestuur magtiging verleend om het overschot der onvoorziene uitgaven over 1851 te mogen gebruiken ter bestrijding der genoemde uitgaven ten behoeve van J. Meulemeester en het ontbrekende uit de onvoorziene ujitgaven over 1852 ten behoeve van van den Heer Lisser weer ten behoeve van I. van Geelen dat den verleden jare vergeten is en de som van f.10- bedraagt. Machiging wordt gevraagd.
Het Diaconie Armbestuur der Herv. Gdemeente van Arnemuiden
H:Haesebroeck
C: de Rijke diaken

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 30 Januari 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,10
Rogge 6,50
Periode 2 t/m 8 Februarij 1852
Extract etc
Handtekeningen van burgemeester en secretaris.

Arnemuiden 3 Febuarij 52
Onderwerp: Tabellen instelling Weldadigheid

Middelburg, den 16/17/28 Januarij 1852
Onderwerp: begrooting 1852
Bewijs van goedkeuring voor 1852.
Verder letten op de nota van aanmerkingen
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 18 Febuarij 1852
PUBLICATIE
Vaststelling van het kohier van den hoofdelijken omslag
Met verzoek aan de belanghebbenden daarvan kennis te nemen.
De Burgemeester
A.B.

Ik heb de eer den Heer Baars bij deze toe te zenden de vergunning voor de visschers om tot den laatsten December hun bedrijf te kunnen uitoefenen.- Zijne Excie gelieve hiervan mededeling te doen zoo wel van ons geacht medelid Boogerd als aan de belanghebbenden en mij voorts heet stuk terug te zenden.
Gaarne zoude ik aan den Heer Baars willen spreken; zoo ZEd: daartoe op aanstaanden Donderdag ( of vroeger) bij een komen alhier gelegenheid had zoude ZE: verligten die zich met achting noemt.
UEDW Dienaar
A.G. van Vredenburch

Er zijn ongeveer 18 lotelingen.
Deze hebben zich te verwittigen op 27 Februarij 1852 des morgens ten tien ure te Veere, Hoofdplaats van het Militie-kanton op het Raadhuis aldaar ter loting en eventueel aan te komen met bewijzen van vrijstelling etc
B & W
Boogert

Exrtract register besluiten van B & W te Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,00
Rogge 6,50
Periode 9 t/m 15 Februarij 1852
Extract etc.
Handtekeningen burgemeester en secretaris.

PUBLICATIE
OVER DE BEKENDE BEPALINGEN VAN DE WET VAN DEN 26 VENTOSE 4E JAAR
Over het uitroeien van rupsennesten en het zuiveren. Verbranding aanstonds noodzakelijk zonder brandgevaar voor huizen en gebouwen
Binnen 20 dagen zal een zg schouwing plaats vinden.
Bij nalatigheid na rapport boete en kosten die verhaald zullen worden op de eigenaars
!!Dit schijnt een heel ernstig probleem te zijn omdat dat eigenlijk een misoogst ten gevolge kan hebben !!

Gedaan te Arnemuiden den 16 Febr. 1852.
B &W
A. Boogert etc

Arnemuiden den 20 Mei 1852
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: zuivering der boomen van rupsen
Zoals gewoonlijk heeft de gemeente zich tot het uiterste ingespannen om dit onheil te voorkomen.

Middelburg den 7 Februarij 1852
Onderwerp:Regelementen van orde gemeenteraad,
Bedenkingen:
Wij zullen die bedenkingen en beschouwingen zamenvatten.
De bepaling van art 7 van het reglement volgens welke de Voorzitter alle Commissien benoemt, is in strijd met art.54 der Gemeentewet waarbij de benoeming van sommige Commissien bepaaldelijjk aan den Raad is opgedragen. Eveneens is de bepaling van art 9 van het reglement volgens welke de benoeming of voordragt van personen bij meerderheid van stemmen geschiedt, dat is, in verband, met hetgeen volgt, betrekkelijke meerderheid, in strijd met art. 50 der Gemeentewet etc etc.
De Ged. Staten van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 8 Maart 1852
Aan Heeren GS
Onderwerp: Reglementen van orde gemeenteraad
Hoezeer de Gemeenteraad wel niet geheel overtuigd was, dat de gemaakte bedenking op haar reglement van orde met betrekking tot de benoeming door meerderheid van stemmen gegrond was, alzoo art.50 wel spreekt van besluiten maar niet van benoemen dat zij eerst in art.51 doet en zij het nemen van besluiten acht zaken te zijn en geen personen voor dezen of geen betrekking, zoo heeft zij echter niettegenstaande de wetgever de wijze hoe de meerderheid moet verkregen worden aan de bepaling van het reglement heeft overgelaten, willen voldoen aan de uitnoodiging vervat in UEGA missive dd 7 Febr. Jl met het reglement in dier voege te wijzigen en hebben de eer hierbij een afschrift aan UEGA te doen toekomen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 7 Februarij 1852
Onderwerp: Rooster van aftreding der Raadsleden
Op de aan ons medegedeelde verordening voor de aftreding der leden van den Raad uwer gemeente zijn bij ons bedenkingen voorgekomen, op grond waarvan wij dezelve in styrijd met de wet beschouwen.
Wij hebben ons alzoo verpligt gevonden te handelen overeenkomstig het bepaalde bij art.146 der Prov. wet.
Zijne Excie de Minister van Bi zaken aan wien de bedoelde bedenkingen zeer juist zijn voorgekomen, meent echter de vernietiging der voorzeide verordening niet aan den Koning te moeten voordragen alvorens het betrokken Gemeentebestuur in de gelegenheid zij gesteld die te wijzigen.
Namens den Minister hebben wij de eer, door uwe tusschenkomst , den Gemeenteraad met de gerezene bedenkingen in kennis te stellen, door toezending van een afschrift etc.
Van Vredenburch

Nota van bedenkingen op de verordening voor de aftreding der leden van den Gemeenteraad te Arnemuiden dd 18 November 1851
Art 2 Bij dit artikel heeft men in strijd met het bepaalde bij art: 29 der Gemeente-wet vastgesteld, wie in de bij art:1 vermelde jaren zullen aftreden, in plaats van dit na de vaststelling der verordening, houdende alleen eenen rooster voor de aftreding door het lot afzonderlijk te doen bepalen

Aldus vastgesteld ter vergadering van GS van Zeeland te Middelburg etc.
Mij bekend
De Griffier der Staten
Handtekening.

Arnemuiden den 8 Maart 52
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: orde van aftreden
Door de gemeenteraad geen zwarigheid gemaakt zijnde de rooster van aftreden voor de gemeenteraadsleden door wegvallen van art: 2 der vorige verordening te wijzigen , zoo hebben wij de eer alsnu een nader afschrift daarvan aan UEGA te doen toekomen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B&W van Middelburg.
Den 13 Februarij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,00
Rogge 6,50
Periode 16 t/m 22 Februarij 1852
Extract
Voor de Burgemeester
De Stoppelaar wethouder
De secretaris
Lantsheer.

Middelburg den 7/16 Februarij 1852
Onderwerp: Toelage voor onderwijs aan minvermogenden
Na kennis te hebben genomen van den inhoud der bij Uwe missive van den 21e Januarij jl no 9 aan ons toegezonden deliberatie van den Raad van den 20e dier maand betrekkelijk de voor dit jaar uit de fondsen uwer Gemeente te verstrekken toelage voor het onderwijs en de schoolbehoeften van kinderen van minvermogende niet bedeelde personen aldaar, hebben wij de eer alsnu, ook in verband met der Raads voordragt van den 23e December jl, aan U magtiging te verleenen om de daarvoor bestemde som van f.20- uit het fonds van onvoorziene uitgaven der Gemeente-begrooting van het loopende jaar te bestrijden, onder mededeeling tevens dat wij voor hetzelfde einde ook uit de Provinciale fondsen eene gelijke toelage van f.20- uit het fonds van onvoorziene uitgaven der Gemeente-begrooting van het loopende jaar te bestrijden; ook uit de Provinciale fondsen eene gelijke toelage van f.20-
Daartoe de vereischte ordonnantie etc aan den Heer Districts Schoolopziener is overgemaakt.
De reden waardoor wij weerhouden zijn om vanwege de provincie ene hoogere toelage voor het voorschreven doel te bestemmen, bestaat eendeels in de bekrompenheid der daarvoor ter beschikking zijnde fondsen, maar anderdeels ook daarin dat wij geenzins de overtuiging bezitten, dat indien de Raad genoegzaam doordrongen ware geweest van het gewigt der zaak, hij van zijnene kant daarvoor niet iets meer had kunnen opofferen, terwijl wij in allen gevalle vermeenen van onzen kant te doen, wat in redelijkheid kan worden verwacht door, voor het onderwerpelijke oogmerk eene gelijke bijdrage te verstrekken als door het Gemeentebestuur wordt verleend.
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 20 Februarij 1852
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8:25
Rogge 6:50
Periode 23 t/m 29 Februarij 1852
Extract etc
Accordeert met voorz. Register
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
M:F: Lantsheer

Middelburg den 19e Februarij 1852
Onderwerp: Oproeping lotelingen 1e afgifte kontingent N. M. 1852
Met het verzoek de bekende daartoe strekkende maatregel etc te nemen.
w.g van Vredenburch

Middelburg den 20 Februarij 1852
Toezending van een declaratie van het Algemeene Armbestuur groot f.7,80 wegens verplegingskosten ten behoeve van L. le Mahieu wed. A. Toupet.
Verzoeke binnen 3 maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
To
Lantsheer

Idem: zie boven f.5,48 verplegingskosten voor M. Klaasse
Idem Zie boven f.3,21 Idem P. Poppe

Daarvan worden de stukken gestuurd naar de Eerw. Kerkenraad.

Middelburg den 20 Februarij 1852
Bij missive van Heeren GS van 7/16 dezer kennis ontvangen hebbende dat dezelve wegens UEA zwarigheid om voor het onderwijs en de schoolbehoeften van kinderen van minvermogende niet bedeelden, ook dit jaar meer dan f.20 te bestemmen en hunne ongenoegzame fondsen om die som to f.72 uit de provinciale kas op te voeren geene termen gevonden te hebben om ook van wege de provincie dit jaar tot gemeld oogmerk meer te bestemmen dan eene gelijke som als door UEd. zal worden bijgedragen, zoo vind ik tot mijn groot leedwezen het schoolgaan van het tegenwoordig vijf en twintigtal daaruit gratis schoolgaanden ten eenemale belemmerd,en bestaat er mijns inziens, noodzakelijkheid om, daar den onderwijzer over Januarij en Februarij zamen f.12. competeert, en dus van de f.40-, maar f.28 meer beschikbaar is, dit schooljaar van den 1 Maart aanstaande tot 5 kinderen te beperken of wel de tegenwoordige schoolkomende tot 1 Augustus , maar ook niet langer, te laten schoolgaan, en dan den maatregel van dit gratis schoolgaan als geëindigd te beschouwen.
Uitgenoodigd zijnde om de toegelegde som met gemeenschappelijk overleg van UEA of eene uit UEA midden te benoemen Commissie ten behoeve van het onderwijs en de schoolbehoeften van minvermogende niet bedeelden aan te wenden , zoo neem ik de vrijheid UEd te verzoeken mij UEA gedachten te willen mededeelen hoedanig best in dezen zal worden gehandeld, terwijl ik intusschen UEA voorstel, den onderwijzer te laten aanzeggen geene openvallende plaatsenvan het 25 tal meer te vervullen.
De Schoolopziener in het 1e distrfict van Zeeland
Van Deinse

Het zou den ondergeteekende bijzonder aangenaam zijn, indien Burgemeester of secretaris hier in stad komende , zoo goed geliefden te zijn over deze zaak eens te komen spreken met
HEA Dienaar
Adr.P. van Deinse
Middelburg
20 Febr. 1852

Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Gelet op het Rapport van den Vee-arts Dronkers van heden no 6
Vergunt aan Crucq wonende te Arnemuiden om ter stalling te vervoeren naar zijne stal aldaar de na te meldene runderen, als
Een zwartbonte vaars uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt
Te handelen overeenkomstig de daartoe bekende te houden bepalingen.
Middelburg den 24 Febr. 1852
De Staatsraad Comm. Des Konings
Van Vredenburch

Den ondergetekende Giffard gezien hebbende dat hij weder verhoogd is in den hoofdelijken aanslag, zonder daarvoor reden te weten verzoekt de raad als kunnenden ik het onmogelijk betalen en alzoo verzoek hem niet te willen drukken??
Giffard

Goes den 23 Februarij 1852
De declaratie van M.J. Le Mahieu ad f.8,91

Middelburg 26 Febr, 1852
EA Heeren
Nevens deze hebben wij de eer UEA te doen toekomen 20 certificaten van oorsprong over 40000 5/4 60006/4 2500 7/4 calicots, waarvoor onzen Heer M S bereid is desgevorderd den eed af te leggen.De verzending heeft plaats door de NHM.
Het zal ons aangenaam zijn deze stukken ten spoedigsten van UEA terug te ontvangen in welke afwachting wij ons hoogachtend teekenen.
UEADienaar
Salomonson

Februarij 1852 in overweging te nemen en bevindende dat de Heer Baars in de daad en op behoorlijke gronden eene volbragten werkelijke schutterlijke dienst van minstens 15 jaren kan doen gelden, mij als dan eenen verbeterden dienststaat voorzien van de vereischte verklaring van aanhoudend goed gedrag ten spoedigsten immers uiterlijk binnen acht dagen te doen toekomen.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 27 Februarij 52
onderwerp: Eereteeken schutterij
Wij hebben de eer Uwe Excie te berigten dat wanneer de dienst bij de rustende schutterij van de Heer Baars welke bestaan hebben in exercities zoo in de plaats zijner woning waar de manschappen vereenigd werden als te Ritthem door het geven van instructie zoo uit de soldaten als peleton niet in aanmerking komt, het vanzelfs spreekt hij alsdan niet valt in de termen van ZM van de 5 dec, 51.
Hij heeft na inzage der missiven genomen te hebben ons te kennen gegeven dat ingeval die dienstverrigtingen alleen berekend worden tot derzelver in standhouding te strekken, dat dan niemand daartoe geregtigd is als enkelde bij de stedelijke schutterijen, die bij gebrek van miliciens tot het doen van wachten opgeroepen worden en alzoo al wat plattelands officier is of geweest heeft, daarvan wordt uitgesloten, hoe groot ook hunnen dienst gedurende de Belgische opstand geweest heeft; Uwe Excie gelieve deswegen informatie te verleenen zullende bij een gunstig berigt gezorgd worden dat per omgaande eene verbeterde staat en een certificaat van goed gedrag Uwe Excie worde toegezonden, terwijl ingeval Uwe Excie van een ander gevoelen mogt wezen en deze dienst niet in aanmerking kan gebragt worden, zal hij om de hardheid dier uitsluiting onder toezending van staat van dienst en certificaat van goed gedrag zich met rekest tot de koning wenden.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 25e Februarij 1852
Onderwerp van het Militie-commissariaat m.b.t de 2e en 3e zitting van de Militieraad.
Tweede zitting voor degenen die menen vrijstelling te hebben
Derde zitting alle lotelingen die willen wisselen of remplaceren.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 27 Februarij 1852.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,50
Rogge 6,90
Periode 1 t/m 7 maart
Extract etc
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
Lantsheer

Arnemuiden den 2e Maart 1852
Een brood van 2 oncen 03 ½ cents
Idem 5 oncen 9 cents
Idem 10 oncen 17 ½ cents
Idem 15 oncen 26 cents
Idem 20 oncen 35 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 29e Februarij 1852
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur neemt met den meesten eerbied de vrijheid der stedelijke regering toe te zenden de ingevulde tabel der Huiszittende arme, benevens die der scholen vergezeld van een specifieke opgave en memorie van toelichting.
De Kerkeraad der Herv. Gemeente van Arnemuiden:
H: Haesebroeck pres.
C: de Rijke diaken.

Zie boven: vooral is het probleem dat de collecten minder zijn dan in het vorige jaar en daarom de subsidies moeten worden verhoogd.
Uitgaven: voor de overleden krankzinnige L. Hogerheijde 1 ½ jaar f.214,90
Kosten uitbestede weezen f.509,00
Aan bedeelden f.288,60
Kleeren bedeelden en weezen f. 70,00
Begraveniskosten f. 54,00
Aan de Alg.Armen te Middelburg f. 302,67 etc etc

Middelburg den 16/23 Februarij 1852
Onderwerp: Heffing opcenten personele belasting

STAAT der Bouwlanden en getal bunders
Aanmerkingen: zomertarwe, witte & graauwe erwten zijn niet gezaaid.
Wikken, Klavers zijn groen gevoederd. Slechts bij kleine gedeelten afgemaaid, zoodat de hoeveelheid niet kan worden aagegeven.
Arnemuiden 4 Maart 1852
A. Boogert

Het Edel Achtbaar Bestuur van Arnemuiden
Geven met gepasten eerbied te kennen, de ondergetekenden, allen alhier Neringdoende in Kruidenierswaren, en alle zodanige verdere behoeften als tot de voeding van huisgezinnen behoort in deze onze zoo schamele Gemeente
Dat zij er prijs op stellen goede waren te slijten
Dat zij in dit opzigt dan ook niet worden achteruitgesteld
Dat zij in dit opzigt echter, van hunne industrie een eerlijk bestaan trachten te verkrijgen en zulks welligt ook zouden kunnen,waren zij niet geheel en al op den achtergrond gesteld door den persoon van J.A: Beerthuis, die is Baas voor de Weverij alhier;--hij verkoopt dat alles wat wij verkopen—hij geeft op Crediet,-- zoo als wij ook moeten doen.—doch zaturdags avonds dan heeft hij zijn uitgeborgd geld binnen, immers dan betaald hij zelf, de geheele verdienste aan weekloon voor de geheele week uit; hij is dus zeker van betaling. Want hij houd maar in, -- en wij EA Heeren ! wij kunnen daarom niet met hem concurreren, want wij hebben die zekerheid niet,-daarbij komt: dat bij schrale uitkomst der Visscherij, zoo als helaas ! maar al te dikwijls het geval is , wij alleen aan wanbetaling en al de gevolgen van dien zijn blootgesteld—want dat wij—doch met mindere zekerheid ook moeten borgen, zal UEA bekend zijn.
Wij allen zijn inwoners dezer Gemeente dragen elk naar ons vermogen bij in de Landsch en plaatselijke Belastingen, doch hebben niet een wekelijks inkomen extra van circa f.9- zoo als de reeds genoemde J.A. Beerthuis en veel minder de zekerheid om uitgeborgd geld,zelf te kunnen inhouden.
Wij nemen dan ook de vrijheid ons te vervoegen tot onze Burgervaders hun al het bovenstaande ter overweging aanbiedende en met het dringend verzoek dat UEA de goedheid mogen hebben in deze tusschenbeide te willen komen met al zodanige kragt als aan een Gemeente Bestuur voegt ten einde voor het vervolg te doen beletten en desnodig de Heeren Salomonson & cie van het billijke dezer klagte te overtuigen. Dat de overigens ruim gesalarieerde J.A. Beerthuis ook nog ten onzen nadeele een bedrijf uitoefend waardoor wij alleen ons bedstaan moeten missen.
T’Welk doende
De wed P.J. Kraamer
Johannis Odding
S.Koets
Pieter Kraamer
Anna Adriaanse
C.de Klerk
Jan Buijs
Jacob Prince
J. Meerman G zn
De weduwe Buijs
L. van Eenennaam Szn

Aan Heeren GS van Zeeland.
Van tijd tot tijd worden er in deze gemeente klagten gehoord, alsdat zekere A.J. Beerthuis weversbaas in deze gemeente tot zeer veel nadeel verstrekt van een aantal neringdoende lieden, en wel ter oorzake dat hij door de vrijheid die het nemen van patent hem geeft, eene winkel heeft opgerigt van koloniale en andere waren.
Het zij verre van ons dat wij hem dat regt willen betwisten, o neen maar het griefd ons, dat hij van deze vrijheid door zijne betrekking die hij als baas uitoefend, zoo zeer ten nadeele van anderen werkt.
Het spreekt toch van zelf dat zijne macht die hij op de wevers kan uitoefenen groot is, hij is de man die dezelve geheele dagen gadeslaat, die hunne geweefde stukjes overneemt, dezelve onderzoekt, uitbetaald, kortom al hetgeen daaraan verrigt wat van dezelve voor de ver???? Van de Heeren Salomonson plaats heeft, en hun mitsdien veel in het voor en nadeel kan werken, zoodat de wevers al wilden zij bij een ander ten winkel gaan, uit vrees voor den Baas niet durven,
Door de klagten die reeds vroeger daarvan geuit werden hebben de Heeren Salomonson hem het winkelhouden belet, dan hij heeft door aanhoudend verzoek, zich weder de toestemming daarvoor weten te verkrijgen en gaat alsnu met een groot deel der winsten weg, zoodat de weverijen die tot algemeen nut zijn daargesteld en ook vroeger tot ondersteuning der geheele gemeente verstrekken, waardoor vele neringdoende lieden voordeel van hadden, moet nu gezegd worden, veel eer te strekken tot derzelver ondergang te ???? grootelijks tot hun nadeel
Dit heeft ten gevolge gehad dat op enkelde na al de winkeliers zich bij adres tot de Gemeenteraad hebben gewend, met verzoek om hierin tusschenbeide te komen en welke adres wij de eer hebben hierbij aan Uwe Excie ter inzage te doen toekomen, met vriendelijk verzoek, daar de raad over het algemeen overtuigd van die handeling en den geheelen achteruitgang der neringdoende lieden in deze Gemeente, of door UEGA geene maatregelen zouden kunnen genomen worden, dat gezegden Beerthuis zoo mogelijk door de tusschenkomst der Heeren Salomonson naar een ander Gemeente konde worden overgeplaatst, alzoo men ook al het voornemen heeft gehoord hij bij dien winkel eene broodbakkerij wild oprigten om door zijne magt ook die lieden zal trachten te ruineren, waardoor deze persoon niet langer den ondergang strekke van de ingezetenen dezer zoo kwijnende gemeente.
Wij zijn buiten staat UEGA de ware toedragt der zaak mede te deelen, dan zijn bereid ingeval UEGA mogten konden goedvinden wij ten dien einde een commissie benoemen die met UEGA mondeling voor die belangen konde raadplegen daar aan te voldoen.
De Burgemeester
A.B.

verslag van de toestand der Gemeente Arnemuiden
Aan de Heeren Salomonson
Arnemuiden 15 Maart 1852
Eenige nering doende lieden hebben zich bij adres tot den Gemeente raad gewend, ten einde zoo mogelijk gepaste middelen te nemen opdat Baas Beerthuis die door het houden eener winkel van koloniale en andere waren zoo zeer tot hun nadeel en ondergang verstrekt , hem dit doen beletten, dan daar zulks niet in onze magt ligt, zoo zijn wij te rade geworden deswegens Heeren GS te raadplegen en HEGA onder toezending van dat adres te doen opmerken, dat langs deze wijs, de weverijen die tot algemeen nut en ter gemoetkoming van Zeelands ingezetenen zijn daargesteld, wat of die winkeliers betreft in deze gemeente alleen tot voordeel is van één man door zijnen invloed en magt die hij bij den wever heeft en welke behoorlijk? Gesalieerd, daar zoozeer geen behoefte aan heeft en zoo voortgaande geheel is strekkende tot ondergang der nog in deze Gemeente gevonden wordende Burgers, welke allen na vermogen zonder eenige klagten het van hen gevorderde in de plaatselijke belasting te voldoen.
Wij achten het van onze pligt UEG van dit ons voornemen kennis te geven, met vriendelijk verzoek uit aanmerking van het algemeen belang, de billijke klagten dier lieden wel te willen overwegen en zoodanige maatregelen te willen nemen, als dat best dienden gevonden mogen worden, dat het geopperde bezwaar uit den weg worde geruimd en de fabrijk in deze gemeente niet langer haar doel van oprigting moge missen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B&W van Middelburg
den 5 Maart 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,50
Rogge 6,90
Periode 8 t/m 14 Maart 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris Lantsheer

Arnemuiden 8 Maart 1852
Aan Zijne Excie den Minister van Financien
Onderwerp: De benoeming van een deurwaarder in plaats van een ambtenaar die stukken teekent.
Zo ’n ambtenaar woont niet in Arnemuiden en de bedoelde deurwaarder woont in Middelburg.

Middelburg den 8 Maart 1852
Onderwerp: Eereteeken schutterij
De mij met uwe missive van den 1 dezer gewordenen staat van dienst van den Heer M.K. Warnas gaat hiernevens terug, om aannemelijk te zijn zullen de diensten daarin voorgesteld niet oppervlakkig, maar met juistheid in jaren, maanden en dagen behooren opgegeven en uitgetrokken te worden, terwijl de diensten, welke dubbel kunnen gelden, die zijn welke bij de mobiele schutterij buiten de gemeente verrigt, duidelijk en afzonderlijk van die welke op eene andere wijze, te weten onder verlof in zijn woonplaats in zijne woonplaats doorgebragt en als enkele dienst te berekenen moeten worden onderscheiden.
Ik heb de eer U te verzoeken dit een en ander aan den belanghebbende mede te deelen, en het daarhenen te wenden, dat mij de gewijzigde staat, voorzien van de vereischte verklaringen, ten allerspoedigste geworden.
De Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Van Vredenburch

Er wordt een verbeterde staat aan de Staatsraad toegezonden

Afkondiging van het executoir verklaarde kohier van den Hoofdelijke omslag
22 Maart 1852 ter inzage met de mogelijkheid van bezwaar maken.

Staten van de Centrale Directie Walcheren voor het beweiden en afmaaien der wegen voor behoeftigen.

Staten worden teruggestuurd met de namen van behoeftigen en de huiselijke omstandigheden
Jacobus Meulmeester verkeert onder dezelfde bekrompen omstandigheden als vorig jaar

De wed. Goverse wonende onder Middelburg en wed. Berens: ook behoeftig en tegemoetkoming nodig

Jan Tramper herder geweest en als zodanig ontslagen wegens ouderdom ziekelijk heeft steun nodig.
Arnemuiden 17 Maart 1852

Extract register besluiten B&W van Middelburg
Den 12 Maart 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,85
Rogge 7,10
Periode 15 t/m 21 Maart
Extract etc
Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris: Lantsheer

Een brood van 2 ons 3 ½ cents
Idem 5 ons 9 cents
Idem 10 ons 18 cents
Idem 15 ons 27 cents
Idem 20 ons 36 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 15 Maart 1852

Post onvoorziene uitgaven in verband met verplegingskosten van armlastige personen.

Arnemuiden den 15 Maart 1852.
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Om verlenging tot het doen van collecten
Ten gevolge de door UEGA verleende continuatie tot het doen van collecten aan de percelen der ingezetenen in deze Provincie aan J. Meerman ter tegemoetkoming in den herstel van zijn verlies, wegens het van zijn anker slaan zijner visschuit en het loopen derzelve op den dijk is door genoemde Meerman die collecte verrigt in het eiland Walcheren, Schouwen en Noord-Beveland en gedeelte van Goes en heeft dezelve in dit gedeelte der Provincie gecollecteerd de som van f.519,60.
Welke som op verre na niet toereikend is, tot op het bedrag door UEGA bij resolutie dd 20 december 51 toegestaan.
Volgens die resolutie slechts tot den 31 dezer maand; zijn de kosten bij geheel herstel veel hooger zijn geloopen dan daarvoor gerekend/ was en de tijd tot het doorloopen der geheele Provincie voor hem zullende te kortschieten als moetende hij nog bezoeken het land van Tholen, het resterende van Goes, het land van Sluis en Axel, waarom wij ten zijnen faveure UEGA vriendelijk verzoeken het doen der collecte minstens te willen toestaan tot ultimo Mei dezes Jaars.
De Burgemeester
A.B.

Voor de zoveelste maal een PUBLICATIE
Van de bepalingen omtrent de Viering van Zon & Feestdagen der openbare Christelijke Godsdienst.
Zie hiervoor de website van arnehistorie bronnen : diverse stukken.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 19 Maart 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,00
Rogge 7,50
Periode 22 t/m 28 Maart 1852
Extract etc.
Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
Lantsheer

Arnemuiden 22 maart 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Hoofdelijken omslag
Hierbij het op 18 Febr. Jl voorloopig vastgestelde hoofdelijken omslag voor het loopende jaar.
Heeft 14 dagen ter visie gelegen op het stadhuis. De som niet hoger gesteld dan de som van f.515- om de gemeente “niet teveel te drukken “. Er is onzekerheid over de volgens de Gemeente Wet te doene uitgaven.
De Burgemeester
A.Boogert

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Stellen deze in handen van B & W van Arnemuiden.

Arnemuiden den 29 Maart 1852
Onder terugzending van het adres van A.J. Beerthuis bij UEGA dispositie dd 21 dezer maand in onze handen gesteld zijne in raad & berigt
Zoo hebben wij de eer UEGA te berigten dat den adressant in het jaar 1851 wegens een algemeen gerugt, dat hij de wevers noodzaakte om bij hem ter winkel te komen, en zo niet langs een ander weg onderdrukte door de Heeren Salomonson is genoodzaakt geworden deszelfs winkel te sluiten en in dat jaar mitsdien enkel & alleen ,een was aangeslagen als weversbaas in de 6 Klasse op f.5.09 dat hij echter kort daarna van gezegde Heeren Salomonson weder was gepermitteerd tot het heropenen dier winkel en dezelve tot op heden met veel succes voortzet, zoodat hij van dit jaar door ons bij het voorloopig vaststellen van het kohier billijkerwijs zonder eenige andere redenen waarvan in dat adres sprake een klasse is verhoogd geworden en mitsdien in de 5 Klasse is gesteld onder anderen gelijk met zekeren Frans Joosse, welke geen ander bedrijf uitoefend dan winkelier en welke vroeger een zeer neringdoende winkel had, doch na de adressant dien winkel weder heeft geopend wel tot op de helft zoo niet lager in neering is gedaald niet omdat zijne waren minder zijn of dezelve duurder in prijs zijn of slecht gewigt, neen in elk opzigt kan hij met de beste wil den beste gerekend worden als ???? het eene aloude civile en accurate winkel waar nog op de waren noch op de prijs en veel minder op het gewigt dat zeer rijkelijk is eene aanmerking kan gemaakt worden,waarom niettegenstaande zijn kinderen geene vrijheid hadden om weder klagten van dien man voor te komen, die grootelijk door hem word gerenueerd? hem in dezelfde Klasse te laten verblijven.
Wij hebben van deze onze handeling de Gemeente raad aan wie hij zich heeft geadresseerd kennis gegeven en met algemeene stemmen door dezelve onze handelwijs goedgekeurd en besloten niettegenstaande den adressant bij de openbare vergadering om den uitslag van zijn verzoek te vernemen tegenwoordig was hem in die Klasse te behouden, waarvan aan hem schriftelijke mededeeling is gedaan.
Zie daar UEGA de reden dier dier verhooging gaarne ??? wij aan UEGA overlaten de beslissing of wij in deze eenigsints onbillijk hebben gehandeld; wij voor ons en den geheelen raad zijn van het tegenovergestelde overtuigd en achten ons verpligt jaarlijks bij het opmaken van het kohier de op het kohier van het vorig jaar gebragte personen elk afzonderlijk te onderzoeken of zij hetzij door verbetering of vermindering van bestaan, moeten verhoogd of verlaagd worden en langs diens weg hopen wij geheel onpartijdig welke beschuldiging men ook wilt aanwrijven, zonder eenige partijdigheid voort te gaan, willende wij daarom die redenen deze ook passeeren.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 23 Maart 1852
Wij erkennen den goeden ontvangst van UEA schrijven dd 15 dezer.
Wij kunnen niet genoegzaam onze verwondering te kennen geven over dezelfs inhoud, en vrezen wij dat HEGA niet bij machte zullen zijn, iemand te beletten eene winkel te houden. Er dient op de voorgrond geplaatst te worden dat bij woeker van den baas in UEA gemeente of bij ene ongeoorloofde dwang op zijne onderhoorigen om bij hem ter winkel te komen het eene zaak is, welke de uitvoerder der wet aangaat, doch niet in onze bemoeiijngen kan liggen--.
Maar laat ons, mijne Heeren! Eens nagaan wat er opzigtelijk het houden dezer winkel reeds is voorgevallen, en wanneer UEA in kwaliteit als Gemeentebestuur rijpelijk overdenken, hoe vroeger bij het niet bestaan eener concurrentie in UEA er een verkoopprijs der eerste levensmiddelen slechts door enkele verkoopers eenzijdig werd afgevorderd, waaraan zich bijna elk arm ingezetene onderwerpen moest.
Wanneer UEA zulks in aanmerking nemen, dan geloven wij is het houden der bedoelde winkel eene weldaad.
Men heeft, het is nu bijna 1 jaar geleden in de ZZeesche Nieuwsbode beproefd, om het houden dezer winkel door ons te laten verbieden; wij gaven daartoe last, welke is uitgevoerd- niet tevreden daarmede verzocht men door genoemde bode, later ook anderen te verbieden in UEA Gemeente winkel te houden, wij lieten ons daardoor de oogen openen, en zijn wij tot het besluit gekomen, dat wat ons in het eerst voorkwam,alleen geschreven te zijn uit een philantropisch doel en alleen voorkomt uit een vuil egoisme des te hatelijker, wijl het voortkomt uit een kring, welke op UEA hare invloed schijnt te kunnen uitoefenen en het is daarom dat wij last gaven de winkel op nieuw te openen tot tevredenheid van velen Uwer ingezetenen en herinneren wij ons wel.mede tot tevredenheid van het hoofd Uwer gemeente; het zal voldoende zijn UEA alleen te herhalen, de woorden tegen onzen controleur over de weverijen uitgesproken, dat namentlijk de knechts van ZEA zich zeer tevreden betoond hebben de winkel van den baas heropend is, wijl zij zeker zijn daar hun regtmatig gewigt te bekomen !!
Het is onnoodig in meer bijzonderheden te treden, alleen moeten wij UEA rondborstig verklaren, niet te begrijpen dat démarches aanwendt om een winkel welke voor het algemeen nuttig en slechts voor enkelen schadelijk is, te willen omverwerpen. Ook blijkt ons niet uit UEA schrijven, welke billijke argumenten men daarvoor aanvoert. Is het alleen dat een zekere klub in UEA Gemeente eene kleine winstderving daardoor ondergaat, welnu daaruit blijkt het nut voor het algemeen en zoolang de baas geen misbruik van zijn invloed maakt, hetgeen ons tot nog toe niet bewezen is, en daarbij tot billijke prijzen blijft verkoopen, zoo zullen wij hem laten begaan.
Daartegen staat het vast, dat bij de minste onregtvaardigheid, dwang of iets dergelijks, hetgeen dient bewezen te worden, langs eene vrije weg wij het houden dezer winkel geen oogenblik meer zullen toestaan.
Wij hebben UEA hiermede onze opinie gezegd,welk wij aan HEGA ter informatie met afschrift van UEA schrijven zullen inzenden, en teekenen ons met hoogachting
UEA DW Dienaren
G &H Salomonson

Middelburg den 22 Maart 1852
Onderwerp: bewilliging termijn tot het doen ener collecte door J. Meerman.
Tot ultimo 31 Mei eerstkomende. Van Vredenburch

Extract registerbesluiten B & W te Middelburg
Den 26 Maart 1852.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,80
Rogge 7,25
Periode 29 maart t/m 4 April 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris Lantsheer

GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND
Stellen deze in handen van Heeren B & W van Arnemuiden

Arnemuiden 6 Maart 1852
Onder terugzending van het adres van B. Giffard, gevoegd geweest bij UEGA dispositie dd 31 Maart hebben wij de eer U te berigten dat ter oorzake gemelde Giffard over zijn winkel voor koloniale en andere waren, het beroep van broodverkooper uitoefend, hij door ons in de hoofdelijke omslag is verhoogd geworden en door den raad is goedgekeurd niet zooals den adressant ten onregte zegt uit hoofde hij brood verkoopt uit partij?????, maar omdat hij door dat broodverkoopen meerder inkomen heeft dan wel vroeger zooals dit zijne aangiften blijkt, daar hij gedurende 1852 meer verkocht heeft, dan P.J. Crucq welke echter nog 3 klasse hooger staat dan hij, en alzoo wij noch den raad geene vrijheid heeft gevonden hem in den klasse van 1851 te behouden als zijnde het toen nog niet gelijk? Aan? Bewering dat hij dit met dusdanig goed debet zoude volhouden.
Wij kunnen mitsdien niet anders adviseren, als hem in die klasse te behouden, waarin hij billijk en regtmatig behoort.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B % W van Middelburg.
De 2 April 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,60
Rogge 7,25
Periode 5 t/m 11 April 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris: Lantsheer

Zetting van het Brood
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 9 cents
Idem 10 oncen 17 ½ cents
Idem 15 oncen 26 cents
Idem 20 oncen 35 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A. Boogert

Arnemuiden den 4e April 1852
Een tweetal exemplaren der afgehoorde rekening en verantwoording van de gehoudene diakonie administratie over den jare 1851.
De Kerkeraad
Haesebroeck
De Rijke

Middelburg den 31 Maart 1852
Onderwerp: bewijs van goedkeuring kohier hoofdelijke omslag.
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Gemente bestur te Arnemuide dit is dinende Ue doen weten dat de boete dar gij sterk nar verland is betald bij overtreding van Mart en verzoekt tevens de reden warom de vorgangers ervan verslond zijn gebleven. Dat ik dit niet anders beschouw als pikantig heid indien men tegelijk iets doet dat men beord tegelijk gestraft te worden en indien men den enen zied den anderen ok wel zien kan in dien men wild en verzoekt Uleven? Et polliesie regelement van arnemuide te bezorgen vor geld en goede worden of te zeggen war et verkrijgbar is om te kunnen zien of gij regt ebt om en geld boete te vorderen dat ik wel het geld kwijt ben mar niet tevrede ik verzoek U vrindelijk schriftelijk antwoord terug van den burgemeester en wel vor den 8 April 1852 blijve in afwagting
Kleverskerke den 3 April 1852
Geteken H: Bliek

AFDEELING Directe Belastingen
Den Haag , den 3 April 1852

Overeenkomstig het verzoek vervat in Uwe missive van den 8 Maart heb ik den Deurwaarder der directe belastingen A.J. Eeckelaert te Middelburg gemagtigd om, naar aanleiding van artikel 261 der gemeentewet de stukken betreffende de invordering van plaatselijke belastingen der gemeente Arnemuiden te beteekenen, onder voorwaarde echter dat ’s Rijksdienst daardoor geen nadeel ondervind.
De Minister van Financiën
Handtekening

A.J. Eeckelaaert wordt door B & W benoemd tot onbezoldigd deurwaarder betreffende de vervolging en invordering van de plaatselijke belasting. Etc
B & W
A. Boogaart

De permissiebiljetten voor het afmaaien van de zijkanten van de wegen worden door Sprenger van de Centrale Directie van Walcheren toegezonden.

9 April 1852
Aan de Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Bedelaars
In het 1e kwartaal geen bedelaars ontdekt of voor ons gebracht.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg 13 April1852
Hierbij 1 certificaat van oorsprong over 650 ps 5/4 callicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
Verzoek met de meeste spoed dit stuk terug te ontvangen. Daar de schepen waarin de goederen geladen zijn zeilklaar liggen en iedere dag vertraging ons veel geld kost.
UEDdienaren
G & H Salomonson

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
Den 9 April 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,00
Periode 12 t/m 18 April 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
Lantsheer

Arnemuiden 14 April 52
Onderwerp: Jaarverslag van den toestand dezer Gemeente over het afgeloopenen jaar.
De Burgemeester
A.B.

Bevolking
De gedomicilieerde bevolking 1324 zielen.
Archief is in goede staat zowel van het oude als het nieuwe
De begraafplaats voldoet in ruime mate aan de behoefte
Ontvangsten in geld: Gewone f..2948,02 ½ ; buitengewone f. 1344,61 ½
Belastingen gemaal f.582,36; geslagt f.54,37; gedist. F.20,40
De kosten van onderhoud van gemeentegebouwen f.125,61; gemeentegronden gunstig verpacht f.853
De wegen worden zooveel mogelijk in goeden staat gehouden. Gebrek aan zand heeft ons gedurende 1851 belet de keet of zandweg geheel op te zanden. Het voornemen is zulks dit jaar te doen. De voetpaden waarop een duurzame surveillance plaatsvindt bevinden zich in een behoorlijke staat.
Medische policie
De algemeene gezondheid van mensch en beest liet niets te wenschen over. Geen buitengewoone ziekte. Dankbaar.
Nationale Militie: van de 7 jongelingen werden er 3 ingeloot.
Schutterij: 18 actieve schutters; 6 reserve.
Kerkelijke zaken: In deze Gemeente bestaat niet anders dan de Hervormde Kerk

Heden den 13 April 1852
Volgens het Reglement op het Brandwezen is ten overstaan van de Burgemeester overgegaan tot het nazien der brandspuiten, blusch en brandgereedschappen en exercitie .
Dat alles was oogenschijnlijk in orde , maar alras bleek dat de beide slangen in zoodanigen ongunstigen staat dat het langer ondoenlijk is, met eenige vrucht met dezelve werkzaam te zijn aangezien zij langs de heele naad lek zijn en weldra zullen openbarsten en de andere die zich nog steeds gunstiger vertoonde bij de schroef aan den spuit geheel afbrak waardoor de verdere exercitie met dezelve mogt worden gestaakt.
Van welke bevinding door mij is opgemaakt dit verbaal hetwelk nevens mij en de commissaris uit den raad met het bijzondere toezigt over dezelve belast is geteekend etc.
De Burgemeester
A:Boogert
De Commissaris
J. van der Weele

Middelburg den 15 April 1852
Gaat over de jaarlijkse collecte van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende macht.
Collecte op woensdag den 21e dezer maand.
Etc.
De Stoppelaar.

Daarvan wordt publicatie gedaan.
Bericht aan den Leraar dezer gemeente
Heeft f.3,31 opgebracht.

Arnemuiden den 16 April1852
Aan den Heer Roelse belast met het uitdiepen van hedt havenkanaal te Middelburg.
Wij hebben de eer UEG te kennen te geven dat aangezien aanhoudende klagten over den toestand der Keetweg bij ons inkomen wij niet langer ons kunnen ophouden naar het zand uit de Middelburgsche haven en mitsdien UEG moeten verzoeken buiten hetgeen er nu reeds legd, niet meer voor onze rekening over den havendijk te storten.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 16 April 1852
Aan Heeren GS van Zeeland.
Onderwerp: deliberatie van den Raad
Verzoek te kunnen beschikken over de post van onvoorziene uitgaven toegestaan en wel voor de aanschaffing van twee nieuwe ledere slangen over de som van f.50-
En voor het verleenen van twee gratificatieen voor het houden van toezigt op den invoer van brood aan twee ambtenaren voor de som van f.15-
Te samen een bedrag van f.65.-
Met eerbiedig verzoek daarop UEGA magtiging te mogen ontvangen.
De Burgemeester
A.B.

GS van Zeeland stellen deze in handen van B & W van Arnemuiden

Arnemuiden 21 April 1852
Aan Heren GS van Zeeland
Onderwerp: over gedrag geneesheer Oversluijs
Met leedwezen laten wij de aan UEGA ingezondene missive van de Geneeskundige Commissie in Zeeland bij UEGA dispositie van den 17. Dezer maand in onze handen gesteld, om raad en toezigt betrekkelijk het in dezelve aangehaalde slechte gedrag van de Geneesheer J. Oversluijs .
Het zij ons vergund met betrekking tot het daarin vermelde in eenige bijzonderheden te treden ten einde ons van den zoo zeer schandelijk blaam te zuiveren, die de Commissie zich veroorloofd op ons te werpen met ten gevolge officiele door ons gedane mededeeling waar alleen uit opgeroepen duidelijk van geen vrienden, maar van de Heer Noom.
Wijselijk had het van de Commissie geweest, dat wanneer zij na onze klagten in zijne herstelling bij vernieuwing gehoord hadden dat O. tot zijn vorig slecht gedrag was teruggekeerd , bij ons deswegens eerst gehoord hadden, dus hadden wij zelve zeker naar waarheid berigt gedaan, dat het schijnt dat wij bij die Heeren het vertrouwen missen etc.
Dat de Heer Oversluijs nu en dan misbruik maakt van sterken drank, kunnen wij niet ontkennen, als hebbende wij ter onzer eigene verantwoording in persoon daarvan kennis gegeven aan die Commissie en ook aan de Heer Staatsraad commissaris des Konings in het voorjaar van 1851 hetwelk ten gevolge heeft gehad dat gemelde Heer gedurende 3 maanden in zijn betrekking als stads geneesheer is geschorst, doch gedurende die schorsing berouw betoonende en zijn kwaad misbruik verlatende, hebben wij niet zoo als die Commissie gansch onmedogend zulks schijnd verlangd te hebben, hem ontslagen, maar hersteld in zijne betrekking, daar bij aldien die beterschap niet aangenomen hadden het van ons zeer onverstandig zoude geweest zijn, de schorsing te beginnen, maar van stonde aan, deszelfs ontslag aan UEGA hadden moeten voordragen, ziedaar de reden waarin wij in ons voornemen zijn veranderd.
Dat nu het achtbaar hoofd van het Bestuur de hulp van dien geweest ????? tijdens zijne schorsing ??? dat was eensdeels omdat zij voor reeds de overtuiging heeft, dat de Heer Oversluijs , wanneer hij zich goed gedraagt , meerdere bekwaamheid bezit als de Heer Noom hier algemeen bekend en anderdeels van redenen die de Heer Noom de Burgemeester en zijne huisvrouw , op zoo eene verregaande brutale wijs heeft toegesproken , hij daarmede niet verlangd te praktiseren , en wel zonder dat noch de Burgemeester, noch zijne huisvrouw iets kwaad vermoede als iets bejegend hebbende , viel hij als een tijger uit eerst tegen de vrouw en om daar niet meer van te zeggen als alleen het volgende ,indien gij mijne vrouw waart, dan sloeg ik jouw met deze stok daagelijks jouw ziel jou beest en tegen de Burgemeester, waar hij als geneeskundige intusschen verkeerde :gij kunt bij nacht niet slapen over jaargeld en juist : verder onleesbaar !; wij laten alsnu aan UEGA oordeel over of een van UEGA zoo iemand als geneeskundige over u persoon zonder verlangen en niet liever doen gelijk de eens missive te kennen geeft dat alvoren hem ter zouden begunstigen het bewijs geheel en al te leggen geheel en al buiten de bemoeijing der Commissie, die zich in het minst daarover te bekommeren.
Het zij echter er ver van daarom gelijk zij ten onregte vermeend dat wij ons verarmde natuurgenoten aan de mishandeling van hen zouden vertrouwen, was dit waar ,dan zouden wij hem niet moeten gadegeslagen hebben, hetwelk nu dagelijks plaats had , naar waarlijk medelijden met zijn persoon vrouw en kinderen, hebben hem tot heden staande gehouden, gelijk mogelijk ook wel dienzelfde Commissie te Middelburg om dezelfde reden met een doctor doch op gehandeld deszelfs wij zonder zijn advies geen klacht zouden ingediend, omdat verder geene klacht bekend is.
Ook hooren wij geen klagte dat hij de arme zieke mishandeld en niemand is van de diaconie in dit jaar nog overleden, zoodat waarlijk niet bevestigd word dat zijn gedrag zeer denkelijk voor sommigen noodlottig moet geweest zijn, kunnende wij dit ter geruststelling der Commissie verzekeren.
Wat of nu verder de aftelling ? betreft, wij wenschen de raad wegens te raadplegen best met de maatregelen en UEGA mede te deelen en het toezigt op de Heer Oversluijs gehouden bekend zijnde , niet vermenen en zullen deszelfs oordeel opvolgen en UEGA mededeelen dat de Comm.met bovenstaande in kennis wordt gesteld , daar wij hunne handelwijze in geene opzigte kunne prijzen, van dezelve niet zouden verwacht hebben dat zij over die zaak alvorens met ons in vriendschappelijke onderhandeling getreden zijn, op deugdelijke en onheusche handelwijs ons bij UEGA in een kwaad daglicht zouden gesteld hebben, daar wij best met de maatregelen en het toezigt op de Heer Oversluijs gehouden bekend zijnde dit verdiend te hebben.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 27 April 1852
Onderwerp: Extract raadvergadering ontslag J. Oversluijs.

Hierbij gaat eene extract uit de deliberatien van den Raad over ontslag van den heelmeester Jan Oversluijs met te kennisgeving dat dat aangezien de gemeenteraad liefst een tweede geneesheer voor de verpleging van de armen de goede behandeling der zieken en de te doene verlossingen zoo mogelijk zoude verlangen te krijgen de zelve vooralsnog met den voorloopigen behandeling der zieken die er op dit oogenblik geen zijn iemand te benoemen, terwijl de ??????????? zich voor dit oogenblik zeer goed bevind de bespoediging daarvan dan ook nog niet zoo die zijn bevonden..
De Burgemeester
A.B,

Arnemuiden den 27 April 1852
Aan den Heer Oversluijs
Wij hebben de eer UE ter kennis te brengen dat er door den raad ten gevolge van aanhoudende misbruik maken van sterken drank in die mate dat gij voor de uitoefening uwer betrekking onbekwaam en mitsdien gevaarlijk zijt, voor de aan UE behandeling toevertrouwde zieken van het armbestuur en dat niettegenstaande herhaalde vermaning & waarschuwing daarmede soms op een allesints onbegrijpelijke wijze voorgaat, met den 1e Mei aanstaande word ontslagen uit uwe betrekking als geneesheer van stadsarmen
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 27 April 52
Aan den Eerw. Kerkenraad
Wij hebben de eer UEerw. Te kennen te geven dat op gisteren onder goedkeuring van HEGA uit zijne betrekking als Heelmeester van de Armen is ontslagen de Heer J. Oversluijs en zulks wegens het onmatig gebruik van sterke drank in te gaan met den 1e Mei aanstaande.
Zoolang zijne betrekking niet vervuld zal zijn zal in de behandeling der zieken door u te worden voorzien en de kosten? daarvan moeten goedgedaan worden uit zijn uit zijn toekomende en met den 1 Mei ophoudend tractement.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 21 April 1852
Aan den Heer Commissaris in Zeeland
Onderwerp: Staat van dienst
Ten gevolge Uwe Excie circulaire is door de Heer Baars alsnu eene verbeterde staat van dienst ter verkrijging van het bij ZM besluit ingestelden eereteeken, aan ons ter hand gesteld, hetwelk wij de eer hebben hierbij vergezeld van het bewijs van goed gedrag aan Uwe Excie te doen toekomen.
De Burgemeester
A. Boogert

PUBLICATIE
Van het REGLEMENT op de wering van schadelijk gevogelte van den 13e October 1820
Betreffende op woensdag den 4 Mei aanstaande eene schouwing op de wering van “schadelijke vogels “ . Deze worden herhaald den eersten Vrijdag van elk der maanden Junij, Julij en Augustus
Opwekking om zich in te spannen tot wering van de schadelijke nesten.
Gedaan te Arnemuiden den 20 April 1852
B & W
A. Boogert
to Baars

PUBLICATIE
De lijsten van kiesbevoegden voor de leden der Tweede Kamer & Provinciale Staten en die der Raadsleden in deze Gemeente conform art. 31 der Kieswet op heden finaal gesloten en gedurende 8 dagen voor een ieder ter inzage ter secretarie.
Gedaan te Arnemuiden.
20 April 1852.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 26 April 1852
PUBLICATIE
Samenvatting:
Er is sinds kort een geneesmiddel tegen de longziekte bij het rundvee aangewende het rattenkruid (arsenicum album).
Dat hoezeer niet te bepalen is hoelang dit vergift in het lighaam der dieren te vinden is, echter is ontdekt dat dat telkens 3 weken na het laate gebruik het daarin nog aanwezig is.
Dat de aanwending van het rattekruid middelijk aanleiding zoude kunnen geven tot groote stoornis van de gezondheid der menschen, ja tot hunnen dood, daar blijken genomen proeven dit ??? vergift , zoowel in als uitwendig toegediend , in alle dierlijke weefsels , en ook in de afgescheidene vochten word opgenomen, zodat binnen gezegde termijn van drie weken het vleesch en de melk van zoodanige dieren als voedsel schadelijk zijn en vergiftiging ten gevolge kunnen hebben en de voorzigtigheid vereischt, dat men zich nog eenige weken langer van het van een en ander onthoude.
Wordende de ingezetenen bijzonder aangemaand tegen het gebruik van die met die ziekte besmette dieren, afkomstige vleesch en melk en de verkoopers herinneren aan de strafbepaling die tegen die verkoop bij art,318 van het nog inwerking zijnde wetboek van Strafregt is vastgesteld.
De Burgemeester
A.B.

EXTRACT
Register besluiten B & W van Middelburg.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,15
Rogge 7,00
Periode 19 t/m 25 April 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De Secretaris
Lantsheer

Idem Broodzetting 23 April 1852
Arnemuiden 26 April 1852.
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 17 cents
Idem 15 oncen 25 ½ cents
Idem 20 oncen 34 cents
Boven welke prijs het bivenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester van Arnemuiden
A. Boogert
PUBLICATIE

Aankondiging van de primitieve beschrijving voor de Personele Belasting etc.
Gedaan te Arnemuiden den 1e Mei 1852
B & W van Arnemuiden
A. Boogert

Arnemuiden 1 Mei 1852
Aan Heer Commissaris des Konings
Als tegenschatters benoemd Frans Joosse & Maarten Kraamer, bijzonder geschikt en van welke benoeming aan de ingezetenen met mededeeling van de tijdbepaling publicatie zal worden gedaan.
De Burgemeester
A.B.

PUBLICATIE
B &W der Gemeente Arnemuiden
Slijters, tappers, kroeghouders en koffijhouders worden niet in de gewone beschrijving begrepen.
Dat geldt niet voor de overige patentpligtigen.
Etc.

Middelburg den 29 April 1852
De Centrale Directie van Walcheren stelt zich voor de afgifte van permissiebilletten te doen in haar locaal in de Abtdij op Zaturdag den 1e Mei e.k. des voormiddags ten tien uren. Daarvan kennis te geven.
De president
Spenger.

INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ
PUBLICATIE

Arnemuiden 11 Mei 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Nader toelichting slangen voor de brandspuiten
Bij de deliberatie over de aanschaffing van nieuwe slangen voor de brandspuiten, zijn gum-elastieke slangen wel ter sprake gebragt, dan de mededeeling dat deze meer dan f.200- zoude kosten heeft den raad wegens onze bekrompene financien daartoe niet kunnen besluiten, en onder meerdere reden is ook in aanmerking genomen, dat de nu afgelegd wordende gedurende 30 jaren, daarbij zijn gebruikt, zoodat na verloop van dergelijke tijd van de fondsen mogelijk daartoe beter in staat zullen wezen.
Wij hebben gemeend dit in antwoord op UEGA verlangen ons bij miss. dd 27 April te kennen gegeven te moeten mededeelen.
De Burgemeester
A. Boogert

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
Den 30 April 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,10.
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris:
Lantsheer.

Dit geldt idem voor 7 Mei 1852

Arnemuiden den 9e Mei 1852.
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennis der stedelijke regering te brengen dat den Heer J. Noom geweigerd heeft de verlangde en ingeroepenen geneeskundige hulp, bij eene onzer bedeelde armen te verleenen en verzoekt te mogen weten hoe het armbestuur in deze zal moeten handelen..
Het Diaconie Armbestuur
Voornoemd
H: Haesebroeck pres.
C: de Rijke pres. Diaken

Arnemuiden 18 Mei 1852
Aan het Armbestuur
Wij hebben de eer UEw te berigten dat in geval dhr Noom weigert om de zieke armen te verplegen, Ueerw zult gebruik maken van de aan UE door den Burgemeester aangewezen Heelmeester tot zoolang als dat in de vervulling der betrekking door den Raad zal voorzien zijn .
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den12 Julij 1852
De Heer Noom Genees & Verloskundige te Arnemuiden.
Wij hebben de eer ten vervolge het door U aan den Raad gedane verzoek, namens dezelve UEA kennis te geven
Dat ten gevolge Uwe weigering om ten behoeve het Armbestuur de bedeelde Stevelientje Marinusse geneeskundig te verplegen, dat voorloopig door het Armbestuur den Heer Haringsman te Middelburg dit is opgedragen, en dat na afloop van dien termijn U verzoek ook alsdan gelijk met andere in nadere overweging zal genomen worden en voor het geval U door de Raad daartoe zal worden gesteund? De uitslag dier stemming zal worden medegedeeld
De Burgemeester
A.B.

Aan het EA Bestuur te Arnemuiden De ondergeteekende J.Noom, Genees-heel en verloskundige alhier, geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij in de verloopen week door het Armbestuur is aangezocht geworden om de geallimenteerde zieke Stevelientje Marinusse te behandelen, dat hij heeft gewijgerd om aan dat aanzoek te voldoen, vermeenende hiertoe door UEA te moeten worden aangesteld, gelijk zulks in het verloopen jaar bij de driemaandsche schorsing van den Heer Oversluijs is geschied , door Uwe aanschrijving dato 17 en 20 Februarij, dat zulks ook herhaaldelijk door hun aan den diaken R. van Belzen is gezegd , met verzoek zoodanig bewijs van UEA hun te bezorgen, hetgeen niet is geschied maar alleen 1 klein briefje, onderteekend door de predikant en gemelden diaken R. van Belzen,- alleen behelzende verzoek om die zieke te behandelen voor rekening van het Armbestuur dat hij als daaruit niet kunnende vernemen op hoedanige wijze of voor hoelang en op welke voorwaarden men zijn hulp inriep en uit vrees voor toekomstige moeijlijkheden heeft blijven weigeren. Doch alsnu vernomen hebbende dat men in plaats van hem, van UEA hierin inligting te geven, is overgegaan om 1 geneeskundige van elders te roepen;ofschoon hij zoo min in het verleden jaar als in 1843 bij de tijphuse? ziekten het gemeente of het armbestuur nimmer in verlegendheid heeft gelaten of eenig verzoek heeft afgewezen, zoo neemt hij de vrijheid zich eerbiedig tot UEA te wenden, de zaak zooals ze is geschied te openbaren en van UEA te verzoeken indien de Heer Oversluijs van zijne betrekking als stads en armen genees-en heelmeester is ontzet, hem in dien post aan te stellen, terwijl hij zich bereid verklaart om op die voorwaarden waarp de Heer Oversluijs hier in opgemelde betrekking was gevestigd te willen werkzaam zijn, met belofte van die getrouwheid en ijver, zooals hij die gedurende zijne 10-jarige privat practijk alhier heeft bewezen.
‘tWelk doende
J. Noom
Arnemuiden 10 Mei 1852.

Extract Register besluiten B & W van Middelburg.
Den 14 Mei 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,10
Periode 17 t/m 23 Mei 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
Lantsheer.

Middelburg den 5/14 Mei 1852
Onderwerp: Ontslag geneeskundige J. Oversluijs als stads-armen geneesheer.
Wij hebben de eer U te kennen te geven dat voor zoveel noodig, door ons wordt goedgekeurd, het bij Uwe missive van den 27 April no 239 ingezonden besluit van de Raad uwer gemeente van den 26 bevorens no 20 waarbij de geneeskundige J. Oversluijs uit zijne betrekking als geneesheer van stad en armen, te rekenen van den 1e mei dezes jaars wordt ontslagen.
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Negative verklaring betrekkelijk den onderhoud van den Molenpolder te Arnemuiden over den jare 1852.
Met naauwkeurigheid onderzocht den dijk van gezegden polder en bevonden dat dezelven is in goeden staat, zonder dat in den loop van dit jaar buiten onvoorziene rampen, daarvoor eenig onderhoud of herstel vereischt zal worden.
Arnemuiden 19 Mei 1852
B & W
A. Boogert
Ter ordonnantie
Baars

PUBLICATIE LOTING VOOR DE SCHUTTERIJ
Deze zal plaatsvinden op Zaturdag den 26 Junij ten 3 ure
Etc.

Extract register besluiten B &W van Middelburg.
Den 21 Mei 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,10
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De Secretaris
Lantsheer

Middelburg den 21 Mei 1852
Onderwerp: Armwezen
Sedert den 15 dezer wordt geneeskundige hulp verleende aan 1 der minderjarige kinderen van Job Klaasse
Is onvermogend maar bij UEA domicilie hebbende
UEA geene overwegende bedenking hebbende de declaratie voor de verpleging verschuldigd na den afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
Die persoon had reeds eenige tijd de geneeskundige verpleging zelf bekostigd, doch kon dit niet langer volhouden.
B & W der stad Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
t.o Lantsheer

Daarvan wordt bericht gedaan aan het Diakonaal Armbestuur

PUBLICATIE
Betreft Acten en Vergunningen voor de Jagt & Visscherij op de Gemeente Secretaris kosteloos voor een ieder verkrijgbaar.
Arnemuiden Junij 1852

Middelburg , den 28 Mei 1852
Sedert den 24 dezer wordt geneeskundige hulp verleend aan Jannetje Huissoon
Onvermogend volgens certificaat.
Armlastig zijnde en dit erkend zijnde , zal de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd, na afloop der ziekte aan UEA worden toegezonden.
Deze vrouw laboreert aan toevallen van epileptische aard.
B & W van Middelburg.
Paspoort
To
Lantsheer

Daarvan wordt bericht gedaan aan het Diakonaal Armbestuur.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 28 Mei 1852.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,10
Periode 31 mei t/m 6 Junij 1852
Extract
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
Lantsheer

Arnemuiden 23 Mei 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: opbrengst collecte
In voldoening aan Uwe Excie no 33, hebben wij de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat door Jacobus Meerman welke bij die resolutie geauthoriseerd is ot het doen eener collecte in de provincie ter tegemoetkoming van zijn op den 21 Nov. bevorens geleden schade aan zijn visschuit in 96??/46 ? Gemeenten heeft gecollecteerd eene som van f,771,74 ½ en dat hoezeer hij volgens Uwe Excie missive van den 22 Maart jl tot het einde dezer maand daarmede had kunnen voortgaan hij op het laatste weinig of niets meer ontvangende , had besloten van die gunst verder geen gebruik te maken.
Wij kunnen niet voorbij UEGA zoo van onzen twege als namens de schipper hartelijk dank te betuigen voor de gunst, welke UEGA bewogen met het lot van den armen visscher hem hebben betoond, het is toch daardoor, dat dien schipper zich weder hersteld ziet en deszelfs visschuit reeds van februarij met de andere schuiten , de zee bebouwd? en aan vijf hoofden van huisgezinnen, het noodige onderhoud verleend, die zeker daarvan anders verstoken zijn.
Wij houden ons en onze ingezetenen verder in het gunstig aandenken van UEGA aan
De Burgemeester
A.B.

Hieraanvolgende volgt een overzicht van de ontvangsten van de diverse gemeenten van Zeeland van Tholen en Schouwen Duiveland tot Zeeuwsch Vlaanderen. Totaal f.771,74 ½

PUBLICATIE
B & W van Arnemuiden waarschuwem bij deze, al de achterstallige ingezetenen der directe belasting om gemeentelijk hoofdelijke omslag over den jare 1851 dat de daartoe betrekkelijke ontvangers allerdringenste bevelen ontvangen hebben om al diegenen welke in de loopende maand Junij, dien achterstand niet aanzuiveren, dat zij door middel van inlegering van eene krijgsman daartoe zullen gedwongen.
Arnemuiden den 4 Junij 1852
Afgekondigd den 5 Junij 1852
A. Boogert

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,10
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

De Gebroeders Salomonson 10 pr. Certificaten van oorsprong voor 10005/4, 4500 6/4 en 1800 ¾ callicots, waarvoor wij bereid zijn den eed af te leggen.
De verzender is NHM.
Aangenaam zal het ons zijn deze stukken spoedig terug te ontvangen in welke afwachting wij hoogachtend teekenen.
UEDDWDienaren
Salomonson

Arnemuiden 11 Junij 52
Bij PB no75 van 1849 is voorgeschreven dat de cert. Van oorsprong moeten inhouden dat de goederen geheel en al en van de eerste bereiding af, nationaal fabricaat zijn.
Dat voorschrift , is dezer dagen bij PB 77 weder op aanzoek van de Minister van Kolonien vernieuwd weshalve ik de eer heb u te verzoeken dit ons nog mede te deelen, en later in de certif. te vermelden , alzoo volgens dat blad , de plaatselijke besturen zich daarvan moeten overtuigen.
De Burgemeester
A.B.
Bericht aan de Minister van Kolonien te ‘s-Gravenhage .

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 11 Junij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,10
Periode 14 t/m 20 Junij 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke.
De secretaris
H.F.Lantsheer

Middelburg 14 Junij 1852

EA Heeren!
In antwoord op UEA missive van 11 dezer is dienende dat de goederen vermeld in de UEA aangebodene certificatie van oorsprong, ter uitvoer naar Oost-Indie bestemd voor zoover de bewerking van het in Engeland gesponnen en hier aangevoerd garen aangaat, tot ruw geweven katoen in onze fabrijken, geheel en al nationaal fabricaat zijn.
Hopende hiermede aan UEA verlangen voldaan te hebben. Etc
UEDW Dienaren
G en H Salomonson

Arnemuiden 15 Junij 1852
Aan P. Vervenne
Mr Brandspuitmaker
Middelburg
Onderwerp: Afkeuring slangen
Wij hebben op gisteren vogens accoord, voordat er een begin met het maken der slangen had gemaakt door twee deskundigen en met tegenwoordigheid laten onderzoeken de door u aan ons geleverde slangen en een groot aantal gebreken en het slegte leder, heeft ons doen besluiten dezelve niet te aanvaarden, maar voor uwe rekening te laten.
Wij zijn bereid bij ons komende al de gebreken u te zullen aantoonen en u te overtuigen dat het werk veel te slegt is.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
Den 18 Junij 1852.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 7,10
Periode 21 t/m 27 Junij 1852
Extract etc.
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg 18 Junij 1852
Onderwerp: Herijk
Herijk van Maten en Gewigten zal gevacceerd worden in Arnemuiden ook voor Nieuw-en St. Joosland & Kleverskerke op maandag en dingsdag den 28 & 29 Junij van 9 tot 2 uur.
Daarvan kennis te geven aan de betrokkenen.
De Arr.IJker
Handtekening

Daarvan wordt bericht gedaan aan de gemeenten Kleverskerke en Nieuw-en St. Joosland

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 25 Junij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,40
Rogge 7,00
Periode 28 Juij t/m 4 Julij 1852
Extract etc
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het Brood
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 9 cent
Idem 10 oncen 17 ½ cent
Idem 15 oncen 26 cent
Idem 20 oncen 35 cent
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A. Boogert

Door den ondergeteekenden zijn in het verloopen tweede kwartaal 1852 geene vacinatien verrigt; noch voorwerpen aan kinderziekten behandeld.
J. Oversluijs
Heel-en verloskundige
Arnemuiden
1 Julij 1852

Middelburg den 1Julij 1852
Onderwerp: verpleging van J. Huijssoon.
Op schriftelijk aanzoek van den Stads Geneesheer is op den 29 Junij j.l. in het Gasthuis dezer Stad ter verpleging opgenomen als lijdende aan zenuwtoevallen
Jannetje Huijssoon
Bij geen bezwaren van erkenning van armlastigheid ten uwent, zal de declaratie berekend tegen 50 cent daags na afloop der ziekte aan UEA worden opgezonden.
Sedert die vrouw op den 27 Mei in geneeskundige behandeling is opgenomen, is aan haar van tijd tot tijd geldelijken onderstand verstrekt tot een gezamenlijk bedrag van f.1, 25.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De Secretaris
H.F. Lantsheer.

Arnemuiden, 5 Julij 1852
Aan Heeren B & W van Middelburg
Uit Uwe missive dd 1 dezer maand vernemen wij dat Jannetje Huissoon, lijdende aan zenuw-toevallen op aanzoek van uwe stads Geneesheer in het gasthuis is opgenomen.
Wij kunnen ons met die handeling in geen opzigt vereenigen, en verzoeken UE: gemelde vrouw uit dat gesticht onmiddellijk te ontslaan als staande wij niet voor de kosten in.
Wij willen wel niet ontkennen dat die toevallen niet ellendig zijn, echter zijn zij niet van dien aard of men had wel vooraf onze toestemming kunnen vragen en tot zoolang haar in derzelver woning kunnen verplegen, dan dit is voor Heeren Doktoren zeker eenigsints moeijlijk en uit dien hoofde werd alras besloten de opneming in dat gesticht te verzoeken, zonder zich te bekennen? dat dien last voor velen te minste voor onze gemeente ondragelijk is.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
Den 1 Julij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,75
Rogge 7,00
Periode van 5 t/m 11 Julij 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

GEMEENTE-ONTVANGER te Arnemuiden
3 Julij 1852
In kas totaal f.376,33 ½

DE STAATSRAAD COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE ZEELAND
Gelet op het regelement tot vorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee, alsmede op het rapport van den vee-arts Lippens
Vergunt aan H. Filius wonende te Westkapelle om ter weiding te vervoeren naar zijne weide aldaar de na te meldene runderen als:
Eene vaalbonte vaars
Over Middelburg aldaar uit Zuid Beveland aangebragt.
Afzondering wat stallen en weiden betreft etc
Middelburg den 10e Junij 1852
De Staatsraad Commissaris des Konings
Van Vredenburch

Middelburg den 5 Julij 1852
Wij hebben de eer U bij deze te doen toekomen eene declaratie ter somma van f.27- wegens verpleging der twee nagelatene kinderen van wijlen E. Melse die terzake van dezer tweede huwelijk onderstandsdomicilie bezitten te Arnemuiden, met verzoek om voor de voldoening daarvan te willen zorgdragen.
Tevens vermeenen wij U opmerkzaam te moeten maken dat aan ons nog wegens achterstallige pretentien eene som verschuldigd is van f.210,49
Lambertus Relte over 1850 ad f.93,00
Marinus Klaasse 1850 & 1851 9,48
Job Klaasse 1850 6,75
Adriana Schrevers 1850 & 1851 88,50
Jan Meulmeester 1851 7,25
Pieter Poppe 1850 5,51
f.210,49

Arnemuiden Julij 1852
Aan Heeren B & W van Middelburg
Bij de toezending der declaratie van de twee nagelatene kindere van wijlen E. Melse, aan het Armbestuur alhier, hebben wij van dezelve een staat gevraagd van al de nog openstaande schulden? Aan het Algemeen Arbestuur uwer stad, waaruit het ons bleek dat van het grootste gedeelte der f.210,49, welke? Begrooting van dit jaar zijn opgenomen? dewelke door een buitengewoone subsidie uit de gemeentefondsen zijn gedekt en ook wel? niet het einde van dit jaar of in begin van 1853 aan het Armbestuur zal worden uitbetaald, alzoo alzoo de fondsen ons daarin? niet eerder instaat stellen.
UEA zult u daar wel van overtuigd houden, als wij melden dat bij de vele armen alhier , nog slechts in Maart van dit jaar aan het gemelde Algemeene Armbestuur voor dergelijke verpleging UE bij eene buitengewone subsidie hebben uitbetaald een som van f.297,75 waardoor het ons onmogelijk is ons ingevolge u schrijven die som voor den 1 Augustus uit te betalen.
Wij verzoeken voor zooveel noodig het Algemeen Armbestuur ten uwent daarvan kennis te geven en hen te verzoeken niemand dan in zeer buitengewoone gevallen in het gemelde gesticht op te nemen, alzoo wij die last niet dragen kunnen, en onze armen daar grootelijks door lijden moet..
De Burgemeester
A.B.

Deze bijlagen worden aan den Heer Burgemeester van Arnemuiden toegezonden ingevolge aanvrage bij Missive van 2 Julij 1852.
Middelburg den 5 Julij 1852
De Griffier der Staten
Handtekening

Extract registerbedsluiten B&W van Middelburg
Den 9 Julij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,75
Rogge 7,00
Periode 12 t/m 18 Julij 1852
Extract etc
De Burgemeester:
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris:
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 12 Julij 1852
Doordien wij ons verpligt gesteld hebben de door Vervenne aan ons geleverde nieuwe slangen te moeten afkeuren, en de morele overtuiging hebbende het onmogelijk is, hij tegen die prijs de door ons verlangde slangen kan doen maken, zoo hebben wij gesteund door de Raad ?? een nader voorstel te doen, hetwelk ten gevolge heeft gehad dat onder UEGA goedkeuring is bewilligd om voor die slangen als nog f.13: meerder te betalen, ten welken einde wij een afschrift uit de notulen dier vergadering van den 9e dezer maand, aan UEGA doen toekomen, met verzoek ons de verlangde autorisatie te verleenen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden, 12 Julij 1852
Aan den Heer Burgemeester der gemeente St. Laurens
Voorzitter van de vereeniging van Heeren Burgemeesters
In het eiland Walcheren.
Ik heb de eer UE ter kennis te brengen dat de Raad mijner Gemeente met algemeene stemmen bewilligd heeft, van den invoering eener belasting op het gedisteleerd ten behoeve al de Gemeenten in het eiland Walcheren, en geene bedenking heeft op den staat van verdeeling, zooals die voorloopig is vastgesteld geworden, terwijl met betrekking der verordening de navolgende bedenking is voorgekomen.
1 dat den ontvanger die volgens art 12 , met den ontvangst zal worden belast, voldoende borgtogt stelle.
2 dat zij in het belang zoo van deze als van alle ander Gemeenten in overweging vermeent? te moeten geven,daar het loon van den ontvanger niet is bepaald, dit uiterst gering te stellen, alzoo de Gemeenten over het algemeen weinig dragen kunnen en de bemoeijing niet groot is
3 dat de verreking of uitbetaling aan de gemeenten elk kwartaal voor den 10 der volgende maand plaats hebbe, zulks om in de gelegendheid gesteld te worden steeds den geregelden gang van de uitbetaling zoo van die bij art 94 der Gemeente Wet bepaald als alle ander uitgaven plaats te doen hebben.
De Gemeenteraad verlangd dat deze bedenking in de verordening of anders nader te ?? huishoudelijk reglement worde vastgesteld.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 16 Julij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,55
Rogge 7,00
Periode 19 t/m 25 Julij 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
Handtekening

Arnemuiden den 17 Julij 1852
Aan Heeren Staten van Zeeland
Onderwerp: om berigt adres ingezetene
Bij onze missive van Maart jl zonden wij na UEGA een aan ons gerigt adres van eenige ingezetenen bevattende klagten over A. Beerthuis wegens het nadeel die hij de neringdoende lieden door het houden van eenen winkel van koloniale waren toebragt, en wel door de magt die hij als weversbaas op de wevers uitoefend.
Tot hiertoe mogten wij tot ons leedwezen deswegen van UEGA niets vernemen, zoodat wij meer dan eens het voornemen hadden UEGA vriendelijk uit te noodigen deszelver gevoelen te willen mededeelen,en hoezeer wij ons daarva weinig goeds voorspellen, zult UEGA ons echter zeer verpligten met terugzenden van het adres ons nog te willen mededeelen ten einde ons in staat te stellen de adressanten dispositie op het adres te kunnen doen toekomen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten Heeren B & W van Middelburg
Den 23 Julij 1852
De prijs der metriek mudde
Tarwe f.8,25
Rogge 6,60
Periode 26 Julij t/m 1 Augustus 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris:
H.F. Lantsheer

Arnemuiden, de 25e Julij 52
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid des stedelijke regering te berigten dat in eene wettiglijk belegde Kerkeraads-vergadering met eene overgroote meerderheid van stemmen tot ontvanger der armen benoemd is den persoon van den president des Kerkeraads H:Haesebroeck die deze betrekking op zich heeft genomen, zonder daarvoor een bezoldiging te vragen, maar om der armen en gemeentewil zal blijven vervullen terwijl de Kerkeraad alsnu op deze benoeming de stedelijke goedkeuring eerbiedig zal blijven wachten.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het Diaconie-Armbedstuur voornoemd.
H:Haesebroeck
J.Jobse fung. Ouderling
C. de Rijke pres. Diaken

Arnemuiden 11 Augustus 1852
Wij hebben de eer te berigten dat op gisteren door de gemeenteraad is goedgekeurd geworden de benoeming van den president des kerkeraads tot ontvanger der diaconie fondsen mits door de benoemde worde gesteld eene voldoende personele borgtogt van 10 ten honderd zijner ontvangsten.
Zien wij tegemoet.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 30 Julij 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,10
Rogge 6,60
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 8 ½ cents
Idem 10 oncen 17 cents
Idem 15 oncen 25 ½ cents
Idem 20 oncen 34 cents
Boven welke prijs het vorenstaand brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A.B.

Bernard Marinus Giffard geeft te kennen dat hij in zijn huis staande in Arnemuiden in de Nieuwstraat een Broodbakkersoven zal instellen

Middelburg den 30 Julij 1852
Onderwerp: toezending declaratie
Twee declaratiën van het Algemeen Armbestuur dezer Gemeente groot f.7,80 en f.f10,90 wegens verplegingskosten van C. Le Mahieu wed. A. Toupet & Jannetje Huissoon.

Daarvan wordt kennis gedaan aan den kerkeraad en toegezonden.

Arnemuiden 2 Augustus 1852
Aan de Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: opnemen verandering kadaster
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 8 Mei 1848 hebben wij de eer U te berigten dat den controleur van het kadaster op den 27 Julij jl in de gemeente de jaarlijksche verandering in den belastbaren opbrengst der gebouwde & ongebouwde eigendommem heeft opgenomen en dat daarbij tegenwoordig zijn geweest behalve de Burgemeester de zetters van Sweden en van der Weele.
De Burgemeester
A.B.

Aan de Heer Controleur van het Kadaster: In de loop van dit loopende jaar hebben er geen sloopingen plaatsgevonden.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 6 Augustus 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f,8,00
Rogge 6,35
Periode 9 t/m 15 Augustus 1852
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Aan de Gemeente raad te Arnemuiden
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Matthijs Glerum veldwachter der gemeente Arnemuiden en Kleverskerke, dat den adressant vernomen heeft dat de bode dezer Gemeente J:H: Harthoorn ten gevolge de opheffing der schatting van het slagtvlees met 1 November aanstaande is toegezijd geworden bij het te niet gaan zijner betrekking als schatter geplaatst te zullen worden als Commies bij’s Rijksbelasting waardoor ook zijne betrekking als bode staat vacant te worden.
Dat den adressant meermalen UEA verzocht heeft deszelfs inkomen eeniger mate te verhoogen dan tot heden wegens de bekrompenen plaatselijke financien daaraan nog niet kunnen voldoen.
Dat bij de eventuele plassing van gezegde bode deze verhooging als nu zonder eenig bezwaar der Gemeente kan plaats vinden, door hem met die betrekking te begunstigen te meer daargemelde betrekking niet behoort onder de bij Art.6 van het nog vigerende reglement op de inrigting der Veldwachters in de Provincie Zeeland vermelde en uitgesloten beroep welke met bewilliging van het Plaatselijk Bestuur en onder goedkeuring van de Heer Staadraad Commissaris des Konings vermag uitgeoefend te worden, Redenen waarom hij eerbiedig verzoekt om bij de benoeming van de bpode J:H:Harthoorn tot Commies hem met de alsdan vacerende betrekking te begunstigen met toekennig van gelijke voorregten als hij
Hier stopt onverwacht de brief: er is geen vervolg

Middelburg den 30 Julij/9 Augustus 1852
Onderwerp: Klagten over nadeel door neringdoende lieden
Kennisgenomen hebbende van de klagten vervat in het aan U gerigt ades van eenige neringdoende in Kruidenierswaren in uwe gemeente, ter zake van het nadeel hetwelk zij ondervinden, ten gevolge van het uitoefenen van soortgelijke bedrijf door den weversbaas J.A. Beerthuis aldaar hebben wij met terugzending van dat adres, de eer UE in antwoord op uwe missives van den 15 Maart en 17 Julij te kennen te geven dat ofschoon wij de gegrondheid der bezwaren niet geheel kunnen verweren, wij het echter daarvoor meenen te moeten houden, dat het ons niet vrijstaat daaromtrent eenige voorziening te nemen of te bevorderen
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden Augustus 52
Aan de wed. P.J. Kraamer c.s.
Wij hebben de eer UE kennis te geven dat door de Gemeenteraad, u verzoek tot het nemen van maatregelen in de zaak van A.J. Beerthuis, tegenover UE als winkeliers in ernstige overweging is genomen, en dit dringend aan HEGA en Heeren Salomonson hebben aanbevolen, dan beide zonder eenig gunstig gevolg aangezien HEGA hierin met ons overtuigd dat u bezwaar niet geheel ongegrond is, dezelve echter meenen het hun niet vrijstaat daaromtrent eenige voorziening te nemen etc .
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 13 Augustus 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,40
Rogge 6,35
Periode 16 t/m 22 Augustus 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

De zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem van 5 oncen 9 cents
Idem van 10 oncen 17 ½ cents
Idem van 15 oncen 26 cents
Idem van 20 oncen 35 cents
Boven welke prijs het bovenstaand brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 17 Augustus 1852
Onderwerp: Eereteeken schutterij
Aan den Heer Commissaris des Konings
Wij hebben de eer in voldoening aan Uwe Excie circulaire van den 19 Januarij dezes jaars PB 11 te kennen te geven dat er in deze gemeente geene personen gevonden worden die aanspraak kunnen maken op of verlangen het door ZM bij hoogstdeszelfs besluit van den 5 dec, 1851
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 15de Aug.1852
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden van den Wel Ed. Gestreng. Heer D. Uijtenhaven Notaris te Vlissingen, bij missive van 7 Augustus 1852 vernomen hebbende dat volgens nevensgaande extract van een op den 2 den Augustus 1851 gemaakt testament door wijlen Cornelia Mondeel weduwe van Willem de Wagter aan de armen dezer gemeente is gemaakt een legaat van honderd vijftig gulden, vrij van het regt van successie, zoo neemt de kerkeraad met eerbied de vrijheid zich door tusschenkomst der stedelijke Regering tot de HEGA dezer provincie te wenden, verzoekende gemagtigd te mogen worden om voorschreven legaat te aanvaarden.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden, uitmakende het diaconie Armbestuur voornoemd.
H: Haesebroeck pres.
C de Rijke pr. Diaken

Dit bericht wordt gestuurd naar HEGA. Ook de Gemeenteraad heeft geen bedenking

Middelburg den 16 Augustus 1852
Onderwerp: Armwezen
In antwoord op uwe missive van den 5 Julij jl hebben wij de eer U bij deze toegezonden afschrift een door ons daarop ingekomen berigt van Heeren Regenten over den Algemeenen Armen waaraan wij de vrijheid nemen ons kortheidshalve te gedragen
De Burgemeester & Wethouders van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 12 Augustus 1852
Onderwerp: Verpleging J. Huissoon.
Met terugzending der missive van B & W van Arnemuiden dd 5 Julij 1852 ons bij uwe beschikking van den den 8e daaraan volgende ten fine van berigt consideratie en advies toegezonden, hebben wij de eer aan UEA te berigten dat wij in den regel niemand der behoeftige personen die te Arnemuiden den domicilie van onderstand bezitten, te verpleging naar het gasthuis opdragen dan na vooraf daaromtrent het verlangen van het gemeente of armbestuur te hebben vernomen, gelijk wij dan ook in het bezit zijn van onderscheidene daartoe strekkende schriftelijke uitnoodigingen, doch dat dit omtrent de verpleging aan Jannetje Huissoon niet is kunnen geschieden , vermits zij tengevolge harer ziekte geene huishuur kunnende betalen zich zonder huisvesting bevond en de zenuwaanvallen zich zoo dikwijls herhaalden dat een lang uitstel de noodlottigste gevolgen hadden kunnen hebben.
De opdragt aan Jannetje Huissoon naar het gasthuis is dus geenszins met het doel geschied om aan den stadsgeneesheer niets
Hier houdt de brief op!!

Arnemuiden den 15e Augustus 1852
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur neemt met den meesten eerbied de vrijheid der stedelijke Regering toe te zenden een dubbeltal der opgemaakte begrooting voor den jare 1853 met derzelver bijlagen.
De kerkeraad van Arnemuiden
Uitmakende het diaconie Armbestuur dier gemeente voornoemd
H:Haesebroeck pres.
C.De Rijke pr.diaken.

Arnemuiden den 26e November 52
Aan het Diaconie Armbestuur
Wij hebben de eer bij UEd te doen toekomen de door den Raad goedgekeurde begrooting voor den jare 1853 met opmerking dat de aangevraagde subsidie onmogelijk uit de Gemeente fondsen kan verleend worden en dezelve nu is geregeld overeenkomstig de behoeften der vastgemelde uitgaven.
Dat onder dezelve is gebragt het bemaakte legaat door wijlen C.Mondeel ad f.150, welke in dezelve niet is opgenomen, en voorts in plaats van de jaarwedde van den Geneesheer, welke is vervallen , een post is gesteld van geneeskundige verpleging van bedeelden en niet bedeelde armen ad f.100 terwijl het restant daarvoor benoodigd ad f.25-volgens ons schrijven van den 11 October jl door UE als buitengewone subsidie aan de Gem Raad zal behooren aangevraagd te worden.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den31 Julij/9 Augustus 1852
Onderwerp: Goedkeuring begrooting Schutterij Dienst 1852 is goedgekeurd: f.f.249,50: voor Arnemuiden f.20,47.
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Geeft met den meest verschuldigden eerbied te kennen den ondergeteekende adressant
Dat daar met het einde der thans loopende maand de betrekking van stads Bode , met de daaraan annexe bedieningen zooals die door de thans nog fungerende Bode worden waargenomen, alhier staat vacant te worden.
Zoo is het dat den ondergeteekenden de vrijmoedigheid neemt het EA Bestuur dezer stad te solliciteeren om bovengenoemde betrekking van Stads Bode enz..
Hopende dat het den EA Raad dezer Stad moge behagen hen Adressant in aanmerking te neemen ook om zijne vroegere aan den lande bewezene diensten
Arnemuiden den 16 Augustus 1852
S.J.Lugte

Algemeene beschouwing OVER DEN OOGST

De oogst is over het algemeen gering door het koude & natte voorjaar heeft eenen nadeeligen invloed op dezelve gewerkt, zoo mede de daarop verschroeijende en bij ons ongewoone hitte en nu weder de zware regen en harde winden, zoodat alles te saam genomen niet gezegd kan worden de oogst dit jaar gezegend is als kunnende het ongestadige zoo van koude hitte regen & winden waardoor alles schijnt verwoest te zullen worden, bij ons daaronder niet gerekend worden.
Aldus opgemaakt door B & W te Arnemuiden
Den 20 Augustus 1852
De Burgemeester
A. Boogert

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 20 Augustus 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,25
Rogge 6,35
Periode 25 t/m 29 Augustus 1852
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer.

Arnemuiden den 23 Augustus 1852
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 0,3 cents
Idem 5 oncen 0,9 cents
Idem 10 oncen 18 cents
Idem 15 oncen 27 cents
Idem 20 oncen 36 ½ cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
A. Boogert

Goes, den 21 Augustus 1852
Onderwerp: Alimentatiekosten
De declaratie m.b.t. alimentatie aan M.J. Le Mahieu bedraagt f.26,32 waaronder f.8,91 over 1851 daar de afdoening daarvan noodzakelijk is, zoo komen wij tot Ued met vriendelijk verzoek om de restitutie van deze voorschotten met alle Convenablen spoed, wel te willen bevorderen, ten einde die Administratie over gemeld tijdvak zoude kunne worden vereffend.
B & W van Goes
Handtekening
Secetaris : Pilaar

Arnemuiden 23 Augustus 1852
Aan den Heer Kommandant van het halve Batt rustende Schutterij in Walcheren.
Hierbij gaat de bijzonder rol der schutters dezer gemeente, mitsgaders de ontslagen (4) ? van manschappen welke in dit jaar wegens tienjarige dienst geregtigd zijn tot ontslag met verzoek dezelve aan de belanghebbende wel te willen doen uitreiken.
De Burgemeester
A .B.

Middelburg den 19e Augustus 1852
Een “algemeen “stuk.
Na de gewone jaarlijkse inspectie over miliciens-verlofgangers, doet zich het geval voor, dat sommigen zich na afloop “berispelijk “gedragen en aan verregaande dronkenschap en ongeregeldheden schuldig maken. Zij zijn onderworpen aan de reglementen op de discipline en subordinatie en aan de wetten voor het krijgsvolk ten lande etc
De gemeentelijke overheden krijgen dit probleem op het bordje aangebracht.
Zij moeten zorgen voor geschikte maatregelen tot beteugeling van de ongeregeldheden.
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Zeeland.
Van Vredenburch

Stuk over Kleedingstukken van den Veldwachter.

OPENING GROOTE JAGT
NOTIFICATIE
Door GS is bepaald dat in deze provincie de groote Jagt zal geopend zijn op Maandag den 6e der maand September
Middelburg den 24e Augustus 1852
Van Vredenburch

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 27 Augustus 1852
De metrieke mudde
Tarwe f.9:35
Rogge 6,25
Periode: 30 augustus t/m 5 September 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 30 Augustus 52
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 9 ½ cents
Idem 10 oncen 18 ½ cents
Idem 15 oncen 27 ½ cents
Idem 20 oncen 37 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
A.Boogert

Arnemuiden 10 Augustus 52
Aan den Raad aangeboden de plaatselijke rekening over 1851.
Ligt 14 dagen ter inzage.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad.
De precieze cijfers zijn te vinden in de originalia aanwezig in het Zeeuws Archief.
Deze begrooting is ook ter autorisatie aangeboden aan GS van Zeeland.

Arnemuiden 28 Augustus 52
Aan Heeren Genees Heeren te Arnemuiden.
Onderwerp: voorbehandeling van zieke tot het Armbestuur behoorende
Door de Gemeente raad is in haren vergadering van den 27 dezer maand met algemeene stemmen ingetrokken de betrekking van geneesheer van stad & Armen, in dezelve vergadering besloten de zieke tot het Armbestuur behoorende om het jaar op te dragen zoo aan UEd.als dhr: Oversluijs en wel onder zekere (ingewikkelde) voorwaarden.

Middelburg, den 3 September 1852
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het algemeen Armbestuur dezer Stad wordt op last dier Administratie sedert 27 Augustus jl. Geneeskundige hulp verleend aan een der minderjarige kinderen van Pieter Poppe onvermogend zijnde
De declaratie zal UEA te zijner tijd opgezonden worden.
B &W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
M.F. Lantsheer

Arnemuiden 6 September 52
Aan B & W van Middelburg
In antwoord op uwe brief van den 3e dezer maand hebben wij de eer U te berigten dat binnen onze Gemeente aan geen een der arbeiders immer eenige geneeskundige hujlp word verleend of aangevraagd, maar dat de kosten dier verpleging door vlijt & spaarzaamheid door die lieden zelfs wordt betaald , met uitzondering van afgeleefde menschen, waarom wij UEA verzoeken, alle geneeskundige hulp ten onzen behoeve aan de kinderen van P. Poppe te doen ophouden als zijnde dit een flinke arbeider,, die zulks bij goede wil zelfs zeer gemakkelijk kan betalen, zooals wij schreeven bij onze brief van den 2e Sept 1851.
Voor den Burgemeester
A: d: S

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 3 September 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,50
Rogge 6,25
Periode 6 t/m 12 September 1852.
Extract
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris,
H:F;Lantsheer

Arnemuiden 7 September 52
Aan het Diaconie Armbestuur
Wij zijn door GS verzocht UE opmerkzaam te maken op het in het jaar 1850 te Kampen opgerigt instructie tot opleiding van jongelingen tot korporaal tot onderofficier der Infanterie, ook veel voor het leger hier te lande als voor dat in Oostindien.
Dat dit welligt voor jongelingen onder uwe administratie eene wenschelijke zaak zoude zijn om van deze gelegendheid gebruik te maken, waardoor zij eene goede maatschappelijke betrekking bekomen, moetende wij daartoe opmerken dat de vereischten tot aanneming in den regel zijn:ouderdom tusschen de 16 en 18 Jaar, een gezond lighaamsgestel en bedrevenheid in het lezen & schrijven en de vier hoofdregels der rekenkunde en onder verbintenis van tien jaren terwijl met overlegging der gewone bescheiden zich zal behooren te adresseren aan de Kommandant van het Instructie Bataillon.
De Burgemeester
A.v S

Arnemuiden 6 September 52
Aan Heeren GS
Onderwerp: Inzending raadsbesluiten

In verband met het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee alsmede ophet rapport van den Vee-arts Lippens
Vergunt aan A.Filius
Om ter weiding in Arnemuiden te vervoeren naar zijne weide als ééne zwartbonte vaars uit Zuid-Beveland te Middelburg
Geheel afgezonderd gewijd gestald en gevoed en opgave van de tijd en plaats van het slachten etc.
Middelburg 2e September 1852
De Commissaris des Konings
Van Vredenburch

Middelburg, den 10 September 1852
Onderwerp: Armwezen
Er wordt Geneeskundige hulp verleend sedert 4 September aan Catharina Wisse weduwe van Pieter Maartense.
Deze is in uwe gemeente armlastig.
B & W van Middelburg
Paspoort
Secretaris: H.F. Lantsheer

Daarvan wordt bericht gedaan aan het Diaconie Armbestuur Arnemuiden.

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
Den 10 September 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,70
Rogge 6,50
Periode 13 t/m 19 September 1852
Extract etc
De Burgemeester:
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris: H.F. Lantsheer.

Breda 11 September 1852
Posterijen
Arrond.Inspectie
Breda
Ik heb de eer UEA mede te deelen dat er in UEA gemeente van af den eersten October aanstaande dagelijks gelegenheid zal bestaan dat het ontvangen en verzenden van brieven de persoon van M:Rubens et Middelburg is als postbode aangesteld voor de dienst van Middelburg over Arnemuiden naar Kleverskerke etc; deze vertrekt des morgens ten 9 uur uit eerstgenoemde plaats, en zal onderweg de brieven midderwijle bestellen tegen het genot van 2 ½ cent per brief en 1 cent per pakje drukwerk als bestelloon boven het rijksport,deze retributie is evenwel niet verschuldigd voor de dienstbrieven;voorts zal genoemde Rubens volgens onze afspraak en overeenkomst,eene goed geslotene brievenbus aan het gemeentehuis plaatsen en onderhouden , en dezelve dagelijks op zijn retour naar Middelburg ledigen, minstens een paar uren na de bestelling, opdat de belanghebbenden de gelegenheid hebben de ontvangen brieven per omgaande te kunnen beantwoorden. Door dezen maatregel zullen de bestaande bezwaren ten opzigte eener geregelde briefwisseling geheel zijn opgeheven; aangenaam zal het mij zijn indien door UEA een waakzaam oog worde gehouden op de nakoming van het bovenstaande van welk een en ander ik UEA ten slotte verzoek publicatie in de gemeente te laten zien..
De Inspecteur der Posterijen
Handtekening

PUBLICATIE daarvan

Middelburg den 1/10 September 1852
Onderwerp: Onderwijs van kinderen van minvermogende.
Uit het door den Heer Schoolopziener aan ons gedaan rapport betreffende de aanwending van de laatstelijk uit de Provinciale fondsen en uit de plaatselijke kas uwer Gemeente verleende bijdragen voor het onderwijs van kinderen van minvermogende aldaar, hebben wij met leedwezen ontwaard, dat het Gemeente bestuur ongezind is, verder dergelijke bijdragen tot voortzetting vandat onderwijs te verstrekken.
Bij die weinige belangstelling van de zijde des Gemeente Bestuurs, in het onderwijs van de ten deze bedoelde kinderen van behoeftige ingezetenen zijnder Gemeente, vinden wij geene termen daartoe verder van wege de Provincie bij te dragen.Aan U, mijne Heeren, daarvan bij deze kennis gevende , vermeenen wij intusschen, de opmerking niet te mogen terughouden , dat deze handelwijze des Gemeentebestuurs geenzins beantwoord aan den zorg, welke, ook den Plaatselijken Besturen, bij art.29 van het Reglement A, behoorende bijn de wet van den 3e April 1806, en bij art. 4 der KB van den 27 Mei 1830 SB no 9 ten opzigte van het onderwijs onder anderen van behoeftige kinderen is aanbevolen.
UEA gelieven het vorenstaande tevens aan den Gemeenteraad mede te deelen.
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 22 September 52
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben op gisteren aan den Raad medegedeeld den inhoud uwer missive van den 1/10 dezer maand, en kunne zij niet ontveinzen dat de beschuldiging wegens weinige belangstelling in het verleenen van kosteloos onderwijs hun evenzeer leed doet dit voor de tweedemaal te moeten vernemen als UEGA in de meening zij weigerachtig is daarin van vermogen te voorzien.
Zij weet niet weigerachtig geweest te zijn, verder dusdanige bijdragen te doen etc.
!!Hierna volgt in het klad een onsamenhangende knoeischrift!!
Als resultaat van een en ander lijkte er een besluit te zijn genomen om een bedrag van minimaal f. 25- ter beschikking te stellen in de begrooting van 1853.
De klacht op de achtergond GS er toe te bewegen begrip te hebben voor de deplorabele sociaal-economische gesteldheid van de toestand in Arnemuiden, waarbij nog eens het geboren worden
Van veel kinderen in vissersgezinnen niet als onverwacht is aan te merken.
Middelburg den 10 September 1852
Onderwerp: Onvoorziene uitgaven

Arnemuiden 23 September 52
Onderwerp: toezending kwitantieën van storting van verplegings kosten van M.J.le Mahieu groot f.17,41.

Arnemuiden den 12e Sept.1852.
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied ter kennisse der Stedelijke Regering te brengen dat aangezien de begraveniskosten reeds die der begrooting onder art. 9 overschrijden en tevens tot bestrijding der buitengewone uitgaven voor zieken, de Regering de Kerkeraad magtiging gelieve te verleenen het overschot der onvoorziene uitgaven van de begrooting van dit jaar benevens de gelden die onder art. 16 op de begrooting voorkomen, tot gezegde einde te mogen gebruiken, waarop het diaconie Armbestuur eerbiedig het gunstig antwoord der stedelijke regering zal inwàchten.
Het diakonie Aermbewstuur
Der Hervormde Gemeente
Van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
De Rijke pres. Diaken

Arnemuiden den 10 September 1852

In een gehoudene conferentie hebben wij ZEGA missive van de 22 Augustgus ll ernstig overwogen en nemen door deze de vrijheid onze gedachten daarover ZEGA ter overweging aan te bieden.
Willen wij de arme zieken doelmatige geneeskundige verzorging doen toekomen?? dan geloven wij in gemoede , voor de aangeduide som zulks niet te kunnen, noch te begraven, daar wij in dat geval aan UED aan? roeping ontrouw, de arme zieken non ?????zouden moeten behandelen, liever willen wij UEA in overweging geven om de zieken per hoofd door ons te doen behandelen en stellen voor zulks te zullen doen, de bedeelde voor drie, de niet bedeelde voor vier gulden per jaar; de kinderen van beiden beneden de zestien jaren voor de helft dier som.
Etc etc.
De EA D Dienaren
J. Oversluijs
J.Noom

De Gemeente Raad kan niet bewilligen in dit voorstel.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 17 September 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,70
Rogge 6,70
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris: H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 19 September 52
De Kerkeraad der Herv, Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen in antwoord op de toegezondene missive dd 16 September een kennisgeving bevattende van verleende geneeskundige hulp aan C: Wisse, huisvrouw van P: Maartense , dat de kerkeraad of armbestuur niet toestemming geeft tot het verleenen van zoodanige hulp en geheel en al afziet van alle bedeeling van buiten de gemeente maar dat degene die hulp verlangt zich herwaarts behoort te begeven.
De Kerkenraad uitmakende het diakonie-Armbestuur der Herv, Gemeente van Arnemuiden.
H:Haesebroeck pres.
De Rijke pr. Diaken

Middelburg 20 September 1852
EA Heeren
Hiervolgen stukken ter tekening voor opzending in opdracht van NHM naar Oost-Indie
G &H Salomonson.

Arnemuiden 22 September 52
Aan het diaconie Armbestuur Arnemuiden
Namens de Gemeente Raad verzoeken wij U om aan G. Niemand ter gemoetkomig in de kosten van ?? zijn krankzinnige dochter wekelijks te bedeelen eene gulden en van,af? December van dit jaar bij aanvraging eener buitengewone subsidie voor die bedeeling, de toestand der lijderes te willen mededeelen.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 23 Septmber 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: aanvragen onvoorziene uitgaven
En Memorie van Toelichting in diverse hoofdstukken uitvoerig toegelicht

Middelburg den 20 September
Onderwerp: onderhandsche verhuuring van de bedoelde aan de Gemeente in eigendom toebehoorende woningen
Het ingezonden besluit van de Raad tot afschaffing van de belasting op het geslagt voor zoo veel betreft de schapen en varkens, en het gedisteleerd; wij U in overweging meenen te geven, om het gevolg geven aan dat besluit aan te houden, totdat de voordragt voor de belasting die dezelve moet vervangen zal zijn goedgekeurd, ten einde niet, wanneer somwijlen de goedkeuring zwarigheid mogt ontmoeten, door eene afschaffing van de thans bestaande belasting in moeijlijkheden gewikkeld te worden
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Arnemuiden 24 September 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: afschaffing gedisteleerd
Wij debben de eer UEGA te kennen te geven dat wij er van overtuigd zijn, dat de aanhouding van het besluit tot afschaffing van de belasting op het geslagt, voor zooveel de varkens & schapen betreft en op het gedisteleerd zeer doelmatig is, dan dat zulks zoo vroeger heeft plaats gehad ten gevolge het geresolveerde in de algemeen vergadering tot heffing van eene nieuwe belasting op het gedisteleerd in het eiland Walcheren, zoodat wij de Gemeente Raad dit in overweging zullen geven.
Wij hebben gemeend dit voorloopig op Uwe missive van dd 20 dezer maand te moeten mededeelen.
De Burgemeester
A.B.

Aan het Gemeente bestuur te Arnemuiden
WEA Heeren !
Uit uwe missive van den 22 dezer gezien hebbende dat de Gemeente raad niet kan instemmen met het voorstel door collega Oversluijs en mij gemeenschappelijk toegezonden over de verpleging der armen;maar dat men nader verlangt instemming met den voorslag in uwe missive van den 28 Augustus jl vervat, met nadere bepaling van het bedrag der som waarvoor de zieken van de bedeelde als onbedeelde armen te behandelen, zoo heeft de ondergeteekende de eer UEA mits deze te antwoorden: dat hij voor zijn persoon zich wil verbinden jaarlijks voornoemde arme zieken te behandelen voor eene som van f.125-, ook ingeval zich een ander daartoe voor een mindere som aanbiedt, zal hij zich nevens hem gelijkstellen, in de geneeskundige verpleging der armen.
Hij vertrouwt dat het gemeentebestuur zal waken, dat het getal dergenen die aan zijne behandeling worden toegemeten, wezentlijk de zieken zullen zijn, die er aanspraak op hebben.
Met alle respect en hoogachting noem ik mij
UEADW dienaar
J. Noom
Arnemuiden 24 September 1852

Arnemuiden den 25 September 1852
Ter beantwoordding uwer missive van van 22 ?? heb ik de eer UEA te referen en de gronden mijner conclusie open te leggen door deze:
Ik heb mij voorgesteld deze Gemeente met plusminus eene bevolking van 1200 zielen waaronder zeker 400 zich bevinden, die gaat het besluit van UEA van den 27 Augustgus ll door, zich ziek zijnde tot den algemeenen armen zullen wenden, laat nu van laatstgemelde een vierde ziek worden.dat niet te veel?? genomen is,,dan geloof en vertrouw ik, dat een voorstel van f.160 des jaars niet dan karig kan genoemd worden, en door mij UEA ter overweging wordt aangeboden.
Met de meeste hoogachting
UEA
J: Oversluijs

Extract register B&W van besluiten te Middelburg
Den 24 September 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,70
Rogge 6,70
Periode 27 September t/m 3 October 1852
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 25 September 1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Toezigt buurtwegen en voetpaden
Geringe herstelling was nodig
Bij de schouwing heeft de veldwachter behoorlijke surveillance gepleegd.
Samen vatting
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B&W van Middelburg.
Den 1 October 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,60
Rogge 6,70
Periode 4 t/m 10 October 1852
De Burgemeetser
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 6 October 1852
Door het gemeentefonds is verleend geworden eene som van f.163,25 etc.

Arnemuiden den 6 October 1852
Aan den Heere Staatsraad Commissaris des Konings in Zeeland
Onderwerp: voordragt Zetters voor het dienstjaar 1853. Het betreft dezelfde personen als het vorige jaar.
Hierbij gaat de desbetreffende staat.

OPNEMING VAN HET KANTOOR GEMEENTE-ONTVANGER
In kas f.44,26 ½
5 Oktober 1852.

Arnemuiden 9 October 1852
Onderwerp: Inzending begrooting aan Heeren GS van Zeeland

Arnemuiden den 11 October 1852
Aan den Heer Noom
Wij hebben de eer UE ter kennis te brengen dat de Gemeenteraad U aanbod behandeling der Armen zieken zoo der gewone als buitengewone in deze gemeente domicilie van onderstand bezittende , voor den jare 1853 voor eene som van f.125- in het jaar, heeft aangenomen, en dat de verpleging daarvan mitsdien aan UE: wordt opgedragen.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 29 October 1852
De metrieke mudde
Tarwe f.9,75
Rogge 6,80
Periode 1 t/m 7 november 1852
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
Lantsheer.

Schouwing en Omgang
B & W van Arnemuiden maken bekend dat door of vanwege dezelve alhier op Vrijdag den 12 November aanstaande een schouwing zal plaatshebben op de schoorsteenen ovens & andere stookplaatsen op straten & voetpaden.
Wordende een iegelijk aangemaand om zorg te dragen dat op de deswegens bestaande bepalingen geen overtredingen worden gevonden daar de nalatigen in deze ingevolge de wet zullen nader achtervolgd.
Arnemuiden 3 November 52
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 30 October 1852
Onderwerp: Eereteeken Schutterij
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een uittreksel uit ZM besluit van den 13 dezer no 41 houdende toekenning van de daarin vermelde nog dienende en voormalige Officieren, onder Officieren en verder leden der Schutterij in Uwe gemeente woonachtig, van het bij Hoogstdeszelfs besluit van den 5e December 1851 ingesteld eereteeken tot belooning van eervolle langdurige werkelijke dienst bij de Schutterijen met verzoek om voor zoo ver dit U betreft wat de voormalige leden der Schutterijen betreft, het hierbij gevoegde ander extract voormeld besluit, met het daarbij behoorend eereteeken, aan ieder der begiftigden op de U gepaste voorkomende plegtige wijze uit te reiken; zijnde hierbij eene lijst B gevoegd, van de begiftigde die zulks betreft.
Ik verzoek U wijders mij den ontvangst en bijlagen te berigten en mij in tijd en wijle, mededeeling te doen, van den dag, waarop de uitreiking van de eereteekens zal hebben plaats gehad.
Voorts heeft M. Koolhaas ??? blijkens de verbeterde berekeningen, in rooden inkt op zijnen hierbij teruggaandenstaat van dienst gesteld den diensttijd regt gevende op het eereteeken niet volbragt.
U gelieve onder teruggave van de stuk? de hem betreffende te doen.??
De Staatsraad Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Van Vredenburch.

Alleen Cornelis Jacobus Baars Kapitein te Arnemuiden staat vermeld op die lijst voor Arnemuiden.

Het Koninklijk Besluit van Willem III, bij de gratie bGods etc. kunt U in het origineel aantreffen.

Bericht van uitreiking van het ereteken wordt gedaan aan de Heer Commissaris des Konings in Zeeland
Van Vredenburch

Middelburg den 5 November 1852
Onderwerp: ARMWEZEN
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Gemeente wordt op last dier Administratie en met uwe voorkennis sedert den 29 October, Geneeskundige hulp verleende aan de vrouw van Marinus Klaasse
Onvermogend volgens certificaat bij UEA armlastig. Na afloop der ziekte zal de declaratie der kosten aan UEA worden toegezonden.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 5 November 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,56
Rogge 6,90
Periode 8 t/m 14 November 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer.

PUBLICATIE
Verpachting straatmest
Op vrijdag den 26 November 1852 des voordemiddag ten 10 uren: openbare verpachting voor 3 jaren etc.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den November 1852
Onderwerp: Bedelarij
Aan den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in Zeeland
In voldoening aan Uwe Excie circulaire dd 14 Junij jl PB 80 hebben wij de eer Uwe Excie te berigten, dat naar hetgeenen wij vroeger met den Heer Officier van Justitie mr S. de Wind geraadpleegd hebben, wij in gemoede moeten verklaren dat er gedurende de zomermaanden van 1852 geene bedelarij in deze Gemeente heeft plaatsgehad en dat er geen Overtreders tegen dat verbod zijn aangehouden.
Wij willen met dit schrijven geensints beweren dat de arme lieden in deze Gemeente geen keuze hebben, alwaar wij een of tweemaal des weeks zich tot ondersteuning van eenige gifte kunnen aanmelden, maar dit ???? zich? wij met bovengemelden officier niet onder den naam van bedelarij, want dit heeft hier te Middelburg en ander gemeenten plaats en dit kan ook onzes inziens geensints worden tegengegaan, alzoo dit niet als kwaad, maar als eene deugd der gegoede ingezetenen moet worden aangemerkt, hetwelk deze arme lieden waarvoor anders niets overbleef, in het leven houden, welke anders van gebrek zouden omkomen.
Op de wezentlijke bedelarij & landlooperij word eene dagelijksche surveilance gehouden, doch deswegen niets ontdekt.
De Burgemdeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 22 October 1852.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,60
Rogge 6,70
Periode 25 t/m 31 October 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F.Lantsheer

Middelburg 25October 1852
EA Heeren !
Hierbij zenden wij UEA 1 ps certificaat d’origine over 450 5/4 callicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
Aangenaam zal het ons zijn hetzelve ten spoedigsten van UEA terug te ontvangen in welke afwachting wij hoogachtend teekenen.
UEA DD
G & h. Salomonson

Daarvan bricht aan ZE den Minister van Kolonien.

Onderwerp: Begrooting 1853
Bewijs van goedkeuring met een nota van bedenkingen om daar bij volgende begrotingen daar rekening mee te houden.
GS van Zeeland
Van Vredenburch

Extract Register Besluiten B & W van Middelburg
Den 19 November 1852
B & W van Middelurg.
Gezien de Staten van de Middelprijzen der Levensmiddelen op de markten van den 18 dezer.
Besluiten de prijs van onderstaande graanspecie voor het tijdvak loopende van de 15e t/m den 21 November 1852
Wordt bepaald asl volgt
Tarwe f.9,70
Rogge 7,00
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Idem
Den 19e November 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,77
Rogge 7,00
Periode 22 t/m 28 November 1852
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Aan het gemeente bestuur te Arnemuiden
EA Heeren!
Na uwe kennisgeving van den 11 October ll van mijne benoeming als geneesheer voor de armen rijpelijk ? te hebben overwogen, heb ik de eer Ued: hierop nader te informeren over 1 zinsnede hierin voorkomende , betrekkelijk de verpleging der gewone en buitengewone arme zieken in deze gemeente domicilium van onderstand bezittende tegen eene daarvoor vastgestelde som van f.125- ‘sjaars
Hieronderrekent uwen/ alzoo de hier ter plaatse en in te Middelburg woonachtige a rmen
Dat nu hierin niet alleen een groot bezwaar voor mij ligt opgesloten; maar het allesints buiten de kring van mijn carrière past, lijdt geen twijfel , bijgevolg om alle ongeregeldheden die er plaats zouden kunnen hebben zoveel mogelijk te ontgaan, geve ik ter uwer beschikking het bovenstaande aanbod, onder de volgende voorwaarden op mij ten uwent? is voor gezegde som geene?? verpleging te geven aan alle arme zieken, hierin de gemeente huisvesting hebbende
2 aan niet bedeelde armen hier alsmede woonachtig dezelfde diensten te bewijzen in zoverre zij daarop regtmatig aanspraak hebben en dringende hulp behoeven
3 vooraf hiervan verzekering erlangende dat er een commissie zal zijn benoemd van enkele leden welke bevoegd kunnen worden geacht kwade praktijken die tot nadeele van den geneesheer inbruik zouden kunne maken ten strengste te weren.
4 dat ingeval er te Middelburg zich arme zieken mogten opdoen deze alhier ter plaatse behooren verpleegd te worden ( reedene hiervoor aan te halen zijn tweeledig, vooreerst niet geregtigd zijnde in voorn: stad te mogen practiseren en ten anderen als zoude het alleen tot nadeel van mijn private practijk verstrekken.
5 Het doen van belangrijke heelkundige operatiën en verlossing alsmede de aflevering van heelk: werktuig? in verband hiervan uitgesloten, als zijnde de som daartoe te gering gesteld.
6 al het voorschrevene in aanmerking genomen de taak alleen 1 jaar op mij kunnen nemen en
7 Bij het eindigen van deze, wanneer er minder voordeelen aan verbonden mogten worden, boven een ander collega daarop aanspraak te hebben.
In afwagting noem ik mij met verschuldige hoogachting
UDWDienaar
Arnemuiden 19 November 1852
J. Noom

Arnemuiden den 10 dec 1852
Uwenbrief van den 19 Nov: jl heeft bij ons eenige verwondering gebaard , doordien bij uwe schrijven van 24 September bevorens, ons heeft aangeboden de verpleging der armen op U te nemen voor f.125- in het jaar, met aanbod v oor het geval iemand voor eene mindere som zich aanbood, UE zich zoude gelijk stellen en alsnu UE met eenig bezwaar komt, wij willen echter uwe vragen beantwoorden en wel het aanbod onder den 1 voorwaarden keuren wij goed van namentlijk voor gezegde kind?? de arme bedeelde zieken hierin de Gemeente hun vestiging hebbende , geneeskundig te veplegen.
2 aan niet bedeelde armen, hier almede woonachtig denzelfde diensten te bewijzen, en zoo verre zij regtmatige aanspraak hebben en dringend hulp behoeven.Keuren wij mede goed echter wat of dringende hulp, daarin voorhands betreft, moeten wij opmerken, dat het Armbestuur is aangeschreven eene commissie te benoemen, aan welke het is overgelaten, de personen aan te wijzen welke daarop aanspraak hebben, met bep;aling dat geen worden aangenomen als die van alle hulp door gebrek aan eigen fondsen zijn verstoken
3 vooraf een commissie zal zijn benoemd
4 de arme zieken te Middelburg kunnen zich aanmelden onderr bepaalde omstandigheden.
5 er zal rekening worden gehouden met “overloopingen “”.
6 dit alles geldt voor 1 Jaar.
Etc etc.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten van B &W van Middelburg
Den 26 November 1852
De Prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,77
Rogge 7,00
Periode 29 November t/tm 5 december 1852
Extract etc
De Burgemeester:
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 22 November 1852
Onderwerp: Pensionering veldwachter
De veldwachter M. de Hamer van de Gemeente Nieuw-en St, Joosland heeft zich tot ons gewend met verzoek om uit hoofde van zijnen ouderdom, en toenemende verzwakking waardoor hij buiten staat staat is, zijne dienst langer naar behooren te vervullen, eervol uit zijne betrekking onder toekenning van pensioen te worden ontslagen.
Het bestuur der voormelde gemeente daaromtrent gehoord, heeft tot de inwilliging geadviseerd.
Alvorens dat verzoek in overweging te nemen, hebben wij de eer U daarvan kennis te geven, met uitnoodiging om, in verband met de bepalingen van het reglement van den 26 Junij 1829 nr 35, ons daaromtrent uwe consideratiën speciaal opzigtens het bedrag van het eventueel toe te leggen pensioen, mede te deelen zullende het ons aangenaam zijn uw antwoord met eeigen spoed te ontvangen.
GS van Zeeland
Van Vredenburch voorzitter
Handtekening griffier

Arnemuiden, den 3 December1852
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: pensioen veldwachter de Hamer.
Ter voldoening van Uwe excie missive van den 22 Nov. Jl hebben wij de eer U te berigten dat wij hoegenaamd geen de minste tegenstand gevoelen tegen het pensioneren van de Veldwachter M. de Hamer van de gemeente Nieuw-en St. Joosland als zijnde hij een oude in de dienst gewordene grijze man, welke na 30jarige diensttijd, wel eenige rust mag worden toegekend.
Het maximum van het pensioen bij art 53 van het reglement bepaald is te gering voor iemand die jaren herwaarts voor de policie heeft geijverd en vroeger het Rijk heeft gediend, waarom wij geene zwarigheid maken, het aandeel dat onze gemeente daarin zal dragen, uit de plaatselijke kas te vinden.—
Wij adviseren mitsdien dat het UEGA zal mogen behagen denzelven minstens het maximum van het pensioen te willen toekennen.
De Burgemeester
A:v: S

Midddelburg den 2 December 1852
Onderwerp: maken van den Weg
Daar bij de inspectie op de wegen van Woensdag den 1e December jl gebleken is dat het water van den dijk van de Zaagmolen naar Arnemuiden voor het gedeelte door UEd onderhouden wordt, niet was afgelaten, neem ik de vrijheid UEd. te verzoeken gemelden dijk in eenen behoorlijken staat te willen doen brengen.
De President der Centrale Directie van Walcheren
Sprenger

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 3 December 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,35
Rogge 7,00
Periode 6 t/m 12 December 1852
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 30 November 1852
Onderwerp: aanvaarding bemaakt legaat aan het Diak. Armbestuur.
GS geven daartoe autorisatie namens ZM

Bericht van de machtiging aan het Diak. Armbestuur.
En aan de Erfgenaam van wijlen C. Mondeel

Arnemuiden den 5e December 52
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering te brengen, dat in eene wettiglijk belegde kerkeraadsvergadering van de 20e November 1852 ter vervanging der aftredende broederen diakenen van Lieven van Belzen Mar.L en Cornelis de Rijke
Op het dubbeltal van broederen diakenen geplaatst de personen en leden der gemeente van
Gerard Meerman Jz
Klaas Grootjans Dz
Jacob Schets en
Marinus de Nooijer Corn. Z
Dat voorts ter kennisse der stedelijke Regering wordt gebragt dat de drie afkondigingen van den predikstoel hebben plaats gehad en er niets ingekomen is dat hunne benoeming door de Stedelijke Regering in den weg staat en dus de kerkeraad deze benoeming zal inwachten van de stedelijke Regering.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J:Jobse pr.oud.

De diakenen Gerard Meerman en Klaas Grootjans worden uit de dubbeltallen benoemd, met verzoek de benoemden hiervan in kennis te stellen.

Middelburg 6 December 1852
EA Heeren
Hiernevens zenden wij UEA certificaten d órigine over 850 5/4 2850 6/4 1000 7/4 callicots waar wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzender is de NHM.
Met verzoek deze stukken ten spoedigsten teug te ontvangen teekenen wij hoogachtend
UEADWD
G. en H. Salomonson

Arnemuiden 6 December 52
De bovenstaande certificaten worden door B & W van Arnemuiden gere tourneerd.

Arnemuiden den 14 December 52.
B & W zenden aan Heeren GS de staat gemeente-eigendommen.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 10 December 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,40
Rogge 7,00
Periode 13 t/m 19 December 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 15 December 1852
Aan Heeren GS van Zeeland.
Verzoek om te mogen beschikken over de post onvoorziene uitgaven.

Middelburg den 1/14 December 1852
Verzoek van de Commissaris des Konings om het stuk van de rekening over 1851 van zegel te voorzien alvorens deze zal kunnen worden vastgesteld.

GEMEENTE ARNEMUIDEN
ORDONNANTIE VAN BETALING
f.13,32
B & W van Arnemuiden, verzoeken den Plaatselijken Ontvanger te betalen aan
Zich zelfs
Woonachtig te Arnemuiden
De som van dertien Guldens twee & dertig cents voor percentsgewijze belooning wegens gedane werkzaamheden aan de houtverkooping, krachtens resolutie van Heeren GS 17 Nov. Jl no 60
Betaalbaar uit de som van f.170- voor onvoorziene uitgaven onder art. 47 der Begrooting van den jare 1851 etc.
Gedaan te Arnemuiden, den 21 November 1851
De Burgemeester
A.Boogert
De Wethouder
A.van Sweeden
To
Baars secretaris

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 17 December1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,45
Rogge 7,00
Periode 20 t/m 26 December 1852
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den22 December 52
Aan den Heer Staatsraad Commissaris des Konings
Betreft een onderscheidingsteeken en het wapen van Arnemuiden in goud enz vanuit de Hooge Raad van Adel.
!! de aanleiding niet helemaal duidelijk!!

Staat van handtekeningen van de Burgemeester , diens plaatsvervanger alsmede van 2 leden uit de Gemeenteraad.
Boogert Antheunis; van Sweden Adriaan;van der Weele Joos en Jacobus Meerman
23 december 1852

PUBLICATIE
NATIONALE MILITIE

PUBLICATIE

De Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden, maken bekend dat zij het voornemen hebben om op Zaturdag den 8 Januarij 1853 publiek te verkoopen eenige op stam staande olmeboomen zoo op de wal bij de Middelburgsche poort als in de Schuttershofwseide bij de begraafplaats benevens in laatstgemelde weide eenige Elzen en willig kaphut,
Arnemuiden den 22 December 1852
De Burgemeester
A.B

Afgekondigd den 24 December 1852

Middelburg den 23e December 1852
Onderwerp: vervoer buskruid
Op 27 december zal te Muiden worden ingeladen ‘s Rijksvaartuig de Griet “met 10000 pond buskruid bestemd voor Vlissingen langs de Zeeuwsche stroomen door de Zandkreek en het Sloe.
Maatregelen van voorzorg in acht te nemen bij art. 58 der wet van 26 Januarij 1815
De Staatsraad Commissaris des Konings in Zeeland
Van Vredenburch

Extract register van besluiten B & W van Middelburg
Den 24 December 1852
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9.45
Rogge 7,00
Periode 27 december t/m 2 Januarij 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 22 December 1852
Goedkeuring post onvoorziene uitgaven der begroting voor 1852.
GS van Zeeland

Middelburg den 30 December 1852
Onderwerp: Maken van den Weg
Daar bij de inspectie op de wegen van Woensdag den 29 December bevonden is dat het gedeelte van den dijk van de Zaag molens naar Arnemuiden hetwelk door UEd wordt onderhouden niet behoorlijk was gemaakt, zoo wordt UEd bij deze uitgenoodigd hetzelve zoo spoedig mogelijk door het aflaten van het water in eenen behoorlijken staat van onderhoud te willen doen brengen.
De President der Centrale Directie van Walcheren
Sprenger

Arnemuiden 31 December 52
Aan de Pr.Centrale Directie Walcheren.
Bij u vorig schrijven hebben wij onmiddellijk het endje zaagmolendijk dat tot heden door ons nog word onderhouden, onmiddellijk het water afgelaten, zoodat het ons verwonderde bij U schrijven van gisteren nr 31 daartoe weder te zijn uitgenoodigd.
Wij hebben weder onmiddellijk daartoe order gegeven en is ons van de stadsarbeiders te kennen gegeven, dat het gemelde endje dijk zeer goed in orde is, zoodat hierin zeker abuis zal bestaan, kunnende wij UEA melden dat in de loop van dit jaar aan de Keetweg en dat gedeelte dijk f.98,11 is ten koste gelegd zoo voor het aflaten van water als het aanbrengen van zand en in het vorige jaar mede circa f.199-, zoodat wij vermeenen tot haar voortdurend onderhoud genoegzaam besteden zonder dat wij echter willen ontkennen, dat bij de vele regens van dit jaar op dezelve zich niet eenig water kan bevinden, hetwelk naamelijk afgelaten zijnde, daar weder op valt.
De Burgemeester
A.B.

De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Gelet op het rapport van den Vee-arts Lippens
Vergunt in het kader van voorkoming der Longzieket onder de runderen
Aan A. Filius te Arnemuiden
Om ter stalling te vervoeren naar zijn stal te dier te dier plaatse
Eene vaalbonte vaars
Uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
Afzondering van het andere vee geboden etc’
Middelburg den 30e December 1852
De Staatsraad, Commissaris des Konings
Van Vredenburch

Een onvolledig stuk over o.a. bijdrage van het Provinciaal Fonds aan het onderwijs te Arnemuiden.

Ga naar boven