Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1853

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van Arnemuiden.
Toegangsnummer 1200; Inventarisnr. 127

Middelburg den 29 September 1852
IJklocaal

De Arrondissements IJker te Middelburg meldt ons in zijn verslag omtrent den laatst plaats gehad hebbende herijk, onder andere dat het door U ter zijner beschikking gestelde locaal, alhoewel op zich tamelijk voldoende echter als geheel onbruikbaar moet geacht worden door de zich daarboven bevindende weverij, waar een zeker aantal weefgetouwen bewerkt worden, waardoor, gezwegen nog van het oorverdoovend geraas, aan het IJklocaal eene trillende beweging wordt medegedeeld, zoodat niet voor de juistheid van de resultaten der wegingen kan worden ingestaan; hebbende de voornoemde ambtenaar ons verder te kennen gegeven dat op zijn verzoek om een ander, door hem aangewezen vertrek te mogen bezigen, hem was te kennen gegeven, dat het gemeentebestuur zich onverpligt rekende om hem een locaal voor den herijk aan te wijzen, en dat hij zich met dat, hetwelk ter zijner beschikking was gesteld, had te vergenoegen.
Wij meenen U te moeten wijzen op art.7 van het reglement op den herijk der maten en gewigten no 71 der verzameling van gedrukte stukken, volgens hetwelk een behoorlijk locaal moet worden voor den herijk ter beschikking gesteld etc.
De Staatsraad Commissaris des Konings
Van Vredenburch

Arnemuiden den 5 Januarij 1852
Aan Heeren GS van Zeeland .
Onderwerp: Locaal voor den herijk
Met verwondering las ik de aan UEGA gerigte klagte van den Arr. IJker.
Het is waar dat dien Ambtenaar gevraagd heeft waarin de Gemeenteraad vergaderen, doch geheel onwaar dat hem te kennen zoude gegeven zijn, het Gemeente Bestuur zich onverpligt rekende tot het het verleenen van een locaal zoo even genoemd, niet kan worden afgestaan, alzoo die ter dispositie van het Plaatselijk Bestuur moet blijven , en even hetzelfde was als de Kamer hij nu zitting had, terwijl bovendien nog geen één zijner voorgangers, daarop eenige aanmerking had gemaakt noch den Heer Staatsraad Commissaris des Konings bij deszelfs bezoek noch Jonkheer van Citters en Mr van der Swalme bij gelegendheid eens compareerden en het mij alzoo verwonderde die van hem te moeten ontvangen, en alzoo niet aan zijn verzoek voldaan kan worden, UEGA vergunt mij dat ik verder mededeel
Het stadhuis heeft van boven twee Kamers, dezelve zijn beide even groot en ruim beide twee groote ligten op het zuiden en behoorlijk gemeubeleerd, boven de Kamer die nog ten allen dagen voor den herijk is afgestaan , bevind zich een weveij en de andere een boomerij? En daar boven ook nog een weverij waardoor onder beide Kamers nagenoegd dezelfde beweging word gehoord.
Dat de geringe trilling eenige invloed kan stellen op het juiste resultaat van den herijk belief ik volstrekt aan te nemen alleen als een draagreden/drogreden ? van zijn verzoek bij UEGA meerdere grond te doen vinden en aan hetzelve gevolg zoude gegeven worden, terwijl wat wat het oorverdoovende geraas aangaat even hetzelfde in de andere kamer met de boomerij? Is, doch nog niets tot hindernisse van de vergaderingen heeft verstrekt wel een bewijs zulks zeer vergroot wordt.
Ik vermeen dus aan art. 7 van het reglement op de herijk te voldoen en kan dierhalven dien Ambtenaar geen ander locaal beschikken als tot hetzelve is verlangd als in de gantsche gemeente geen beter voorhanden terwijl ik de Kamer ter dispositie van de vergaderingen van het Plaatselijk Bestuur ten dien einde niet kan afstaan en ook ongaarne mij door dien ambtenaar welke door de bode mij zijne te nemen maatregel om mij daartoe te verpligten liet mededeelen, zoude gedwongen zien aan zijn???? Zoo het mij voorkomt te moeten toegeven en mogelijk te houdenen vergaderingen ????
De Burgemeester
A.B.

PERSONEEL
Circulaire van den 1e Jan 1853
Bij besluit van den 19e November jl heeft het ZM behaagd mij in plaats van Mr E. Baron van Vredenburch, aan wien bij hetzelfde besluit onder dankbetuiging voor de hem bewezene diensten een eervol ontslag is verleende, te benoemen tot Hoogstderzelver Commissaris in deze provincie.
Dienovereenkomstig heb ik op heden deze betrekking aanvaard ; waarvan ik de eer heb U kennis te geven.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Van Tets
De Griffier der Staten van Zeeland
S. van der Swalme

Middelburg den 6e Januarij 1853
Ik heb de eer UEA te verzoeken aan deze Bewaring te willen doen bezorgen zooals jaarlijks plaats vindt de kadastrale kaarten en Registers van Uwe Gemeente, opdat de Landmeters aan deze bewaring aanwezig de voorgevallen veranderingen over het boekjaar 1852 kunnen bijwerken.
De Bewaarder van de Hijpotheken en het Kadaster
Handtekening

SPECIFIEKE STAAT van schadelijk gedierte in 1852 aan den Burgemeester der gemeente Arnemuiden vertoond.
Het gaat in dit geval over wezels en sperwers
Het betreft de personen van Bliek Jacobus en Glerum Matthijs

Arnemuiden den 14 Januarij 1853
Onderzoek register bevolking
Aan de Heer Commissaris des Konings

Arnemuiden den 14 Januarij 1853
Aan de Heer GS van Zeeland
Onderwerp: Strandvonderijen
Er hebben gedurende het afgeloopene jaar geen strandingen van eenige goederen op onze schorren? plaats gehad, doch dat gedurende dat jaar door de visschers L.Grootjans, Joh. De Ridder en J. van Belzen uit zee is aangebragt, als een riga mast, twee ra ’s een spriet, en een watervat, welke goederen door mij zijn geborgen en de regthebbende in de Middelburgsche Courant zijn opgeroepen, welke tot heden zich niet hebben aangemeld.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 17 Januarij 53
Aan den Heer ambtenaar Openbaar Ministerie van het Kantongeregt te Middelburg
Ik heb de eer UEA te doen toekomen een door den Veldwachter mijner Gemeente opgemaakt P.B. wegens overtreding van het policie reglement met verzoek daaraan het noodige gevolg te geven.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 15 Januarij 1852
De voordracht tot heffing van eene belasting op het gedisteleerd ten behoeve van al de plattelandsche gemeente in dit eiland door den Koning bij besluit van den 30 December is goedgekeurd.
Zo spoedig mogelijk is afkondiging daarvan vereist en de vereiste maatregelen worden toegepast.

B & W van Arnemuiden doen te weten dat door den Raad dier Gemeente in gemeenschap met andere, in zijne vergadering van den 2e September 1852 is vastgesteld de volgende
VERORDENING
Regelende de invordering der Plaatselijke Belasting op het GEDISTELEERD en de LIKEUREN in de Gemeenten.
N.B.
De opbrengst zal onder de betrokkene gemeenten worden verdeeld, percents gewijze in 1850.
Gemeente Arnmuiden 8 %.
Te vermelden valt dat Koudekerke een percentage van 11 % laat zien.

BESLUIT voor de heffing van een plaatselijke Belasting op het GEDISTELEERD EN DE LIKEUREN

Arnemuiden 17 Januarij 53
Aan P.C. Vervenne
Blikslager te Middelburg

Aan Vervenne
Ik moet U te kennen geven dat het plaatselijk Bestuur den gewonen onderhoud der brandspuit tot heden aan U opgedragen, heeft goedgevonden in te trekken, zoo dit zulks met den 1 Januarij dezes jaars heeft opgehouden en gij alzoo niet meer verpligt zijt verder naar dezelve om te zien..
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 18 Januarij 1853
Aan de Hoofd Administratie van het regiment
Grenadiers & Jagers te ’s-Gravenhage
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij een attest te willen doen toekomen van Job Schroevers van de ligting van 1844 uit deze Gemeente en gediend hebbende bij de 2 Com 2 Batt regiment Grenadiers & Jagers ten einde dit stuk bij de Militie raad in deze Provincie voor dit jaar over te leggen.
De Burgemeester
A.B.

Publikatie dat het kohier van de grondbelasting voor het dienstjaar 1853 is ontvangen ter invordering. Willen de belanghebbenden het verschuldigde zoo spoedig mogelijk kwijten.
Bezwaren binnen drie maanden etc.
Arnemuiden de 24 Januarij 53
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 26 Januarij 1853
Aan de Hoofd Administratie van het 6 Reg. Infanterie te Haarlem
In voldoening aan U schrijven den 24 dezer heb ik de eer UEA te berigten dat de persoon van Lieven Jobse, primitief is ingelijfd geworden bij de 17 Afd Infanterie ten gevolge eene ministerieele aanschrijving van ZM den Min. Van BiZaken mijbij PB 117 van dat jaar medegedeeld bij de 6 Afd. Inf. Overgegaan.
Ik verzoek UEA alsnu nog een nader onderzoek te doen plaatshebben en nog het verlangde attest mij wel te willen geworden.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 29 Januarij 53
Aan den Heer Staatsraad Commissaris des Konings
Onderwerp: Inzending inschrijvingsregister & Alph.lijst der jongelingen geboren in 1834 welke in deze Gemeente gevonden worden om voor dit jaar voor de dienst der Nat. Militie te loten, terwijl geen vrijwilligers zich hebben aangeboden en ook geen aanvragen tot het bekomen van ontslag van reeds dienende bij mij zijn ingekomen,
De Burgemeester
A.B.

UItnoodiging van de Burgemeester aan hen die in de directe belastingen zijn aangeslagen daarvan blijk te geven voor den 15e Februarij a.s. Dat in verband met de verkiezingen voor de Staten-Generaal.

Arnemuiden den 14 Maart 1853
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
Ik heb de eer UEA hierbij te doen toekomen een door den veldwachter mijner Gemeente opgemaakt PB wegens het tersluiks inbrengen op Zaturdag van brood in deze Gemeente daaraan de noodige vervolging te willen geven.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 15 Maart 1853
PARKET bij de
Arr. Regtbank te Middelburg
Ik heb de eer UEA te verzoeken ter kennisse te willen doen brengen van Joris de Gruiter inwoner uwer Gemeente dat het ZM heeft behaagd bij besluit van den 5 Maart 1853 no 46 de geldboete van f.10- waartoe hij ter zake van het niet verschijnen als getuige bij vonnis van het Kanton Geregt te Middelburg van den 21 December 1852 is veroordeeld te verminderen tot op één gulden, met instandhouding van het overige gedeelte van het vonnis
De Offcier van Justitie
A.M.Hurgronje

Middelburg den 21 Maart 1853
PARKET BIJ DE Arr. Regtbank te Middelburg
Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Joos Grootjans inwoner uwer gemeente te doen aanzeggen dat hij zich vóór of uiterlijk op den 26 dezer maand in het huis van verzekering alhier begeven tot het ondergaan der gevangenisstraf van 5 dagen, waartoe hij bij vonnis mijner Regtbank van den 25 Februarij jl ter zake van beleediging met woorden aan een bedienend beambte in de waarneming zijner bedieningen, het verwekken van nachtelijk burengerucht onder andere is veroordeeld- en voor het geval hij daaraan niet mogt voldoen, denzelven alsdan door uwe veldwachter naar herwaarts te doen overbrengen
De Officier van Justitie
A.M Hurgronje

PARKET bij de Arr.Regtbank te Middelburg
Middelburg den 24 Maart 1853
Bij missive van den 14 dezer no 19 is mij door UEA ter verder vervolging toegezonden een PB opgemaakt tegen J. Vogel c.s. wonende te Arnemuiden ter zake van frauduleuse invoer binnen die gemeente van brood. Intusschen is het mij voorgekomen, dat aan dit PB op grond van het reglement op de invordering van het additioneel voor de gemeente Arnemuiden te heffen op de rijksaccijns van het gemaal en geslagt niet wel gevolg kan worden gegeven, Bij art, 2 van dit reglement wordt bepaald waar de belasting moet worden betaald, terwijl uit het PB blijkt dat dat zij de overtreders tot die plaats nog niet genaderd waren, en dus buiten mogelijkheid bij hunne aanhouding om aan hunnen verpligting te voldoen-. Ik heb vermeend UE hiervan kennis te moeten geven ten einde U bekend zij waarom aan dat PB geen verder gevolg wordt gegeven. Nevensgaand reglement is mij door den veldwachter ter hand gesteld.
De Officier van Justitie
A.M. Hurgronje

Heden den 26 Maart 1853
Aan den Heer Officier van Justitie
Compareerde voor mij Burgemeester van Arnemuiden 1e district der Prov. Zeeland de persoon van Arend Jan Beerthuis, weverbaas & winkelier woonachtig in deze Gemeente, mij klagelijk te kennen gevende dat heden morgen ten 6 ½ uur in dezelfs winkel kwam Geertje van de Gruiter weefster wonende alhier hem vragende om 2 cent koffie en 1 cent telhout.
Dat sints eenige tijd deze dochter vermoedens had opgevat zij door het halen van dergelijke geringe boodschappen, zich de gelegenheid baarde hem? te bestelen, en uit dien hoofde tegen deszelfs dienstmeid Maria Almekinders die zich in de keuken bevond zeide ??????? ik moet het varken nog eten geven waarop zij? zich naar boven spoedde en door een gaatje hetwelk in de zolder was, dezelve bespiedde wat of zij deed.
Dat zij terwijl de meid het telhout uit de schuur haalde nu de gelegenheid kreeg haar plan ten uitvoer te leggen: zich rekte over den toog en o.a een Ned. Pond stukje boter langde en in haar zak wegsteken, dat zij op die ontdekking zich onmiddellijk van de zolder begaf en afgaande riep, hier is den dief, en tegen haar zeide, haald boter uit uw zak, en haar daarop uit zijne woning had gejagen.
Dat hij daarop naar de weeffabrijk waar zij inmiddels zich naar haar stoel had begeven, was gegaan, haar had verzocht te willen medegaan naar den veldwachter Matth. Glerum, dat zij hieraan voldaan had, tegen hem en de veldwachter had verklaard dat zij in de vorige week mede op deze wijs 4 Stukjes boter had ontvreemd en dezelve had verkocht bij Anne Adriaanse 4 stuks voor 45 ? cents en bij Anthonij? De Mol Timmermansknecht 1 stuk voor 42 cents, zijnde deze personen beide woonachtig in deze gemeente.
Dat terwijl zij gaande was haare twee stukjes boter uit haar zak te halen buiten? deszelfs hiervoor gemelde dienstmeid in zijne winkel aanwezig was Grietje de Ridder van beroep weefster en huisvrouw van Robert Blaasse alhier woonachtig.
Van al hetwelk door mij dit relaas is opgemaakt op den eed bij aanneming van mijn bediening afgelegd na gedane voorlezing en door mij en de comparant onderteekend etc
De Burgemeester
A.B.

Dit PB wordt gezonden naar de Officier van Justitie
Ook werd de Commissaris des Konings verplicht daarvan op de hoogte gesteld.

 

Afkondiging van het door de ontvanger invorderbaar verklaarde kohier va het 3e kwartaal 52 van het Patentrecht.
Met oproep om zich van het verschuldigde te kwijten etc

Ook bericht daarvan aan de Heer Comm. Des Konings.

Heden den 14 April 1853
Compareerde voor mij Burgemeester der Gemeente Arnemuiden 1e district der Prov. Zeeland
De persoon van B.M. Giffard winkelier en broodbakker wonende in Arnemuiden. Mij te kennen gevende dat Klaas Schroevers oud 15 jaar zonder beroep & alhier woonachtig op deszelfs naam met een door hem eigenmachtig? geschreven briefje bij den Heer Bastiaanse? te Middelburg heeft gehaald als tien Kop meel en twee pond suiker.
Dat deze goederen door zijne zuster Elisabeth bij hem zijn gebragt, als vermoedende dat haren broeder op een onregtmatige wijs aan dezelve was gekomen;dat hij Giffard hier niet van wetende deze goederen als den Heer Bastiaanse? toebehorend had teruggezonden, waarop hij van dien Heer het hierbij geannexeerde briefje had terugontvangen, waaruit blijkt dat reeds een zeker gedeelte van het gehaalde door hem was zoekens?? gebragt.
Van alhetwelke ik dit PB als waar wedervaren volgende den eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing door mij geteekend
De B.

Daarvan bericht aan de Officier van Justitie

PARKET
Bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Middelburg den 20 April 1853
Ik heb de eer UE te verzoeken, mij een geboorteextract te willen toezenden van Klaas Schroevers oud volgens opgaaf 15 jaar, wonende te Arnemuiden om te dienen in de strafzaak aangelegd tegen hem ter zake van valschheid gepleegd in een onderhandsch geschrift.
De Offcier van Justitie
A.M. Hurgronje

Arnemuiden den 29 April 53
Aan B & W te Goes.
Ik heb de eer hierbij aan UE te doen toekomen eene kwitantie wegens storting bij den Heer Betaalmeester groot f.7,80 en zulks voor bedeelingskosten van M.J. le Mahieu , door het Alg. Armbestuur uwer stad, met verzoek hetzelve aan dat bestuur ter hand te willen stellen en om bijgaande ordonnantie gekwiteerd terug te zenden.
De Burgemeester
A.B.
De ordonn. van betaling wordt behoorlijk gekwiteerd op 30 April 53 teruggezonden.

Arnemuiden den 30 April 53
Onderwerp: Verhindering loteling
Aan den Heer Commissaris des Konings
Ik heb de eer Uwe Excie te kennen te geven, dat de loteling A.Meerman, door onstuimig weder en tegenwind, buiten staat is geweest met het schip waarop hij als matroos is varende aan wal te komen, waardoor hij op heden niet als milicien kan worden ingelijfd, zullende ik hem bij zijn arrivement dadelijk nazenden?
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 30 April 1853
Onderwerp: Rondreis
Ik heb de eer U kennis te geven, dat ik het voornemen heb, dingsdag den 3 Mei eerstkomende in den voormiddag naar aanleiding van art.3 mijner instructie, medegedeeld in het staatsblad nr 62 van 1850 uw gemeente te bezoeken.
Ik verzoek U mij alsdan te willen afwachten aan het raadhuis uwer gemeente ten einde mij aldaar omtrent al wat het beheer en de belangen van de gemeente aangaat de verschillende inlichtingen te kunnen mededeelen.
Gelief tevens in uwe gemeente kenbaar te maken dat ik aan elk die mij over het een of ander wenscht te spreken, daartoe de gelegenheid zal geven.
De Commissaris des Konings
In de provincie Zeeland.
Handtekening
Tets

Arnemuiden den 2 Mei 53
Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland
Ik heb de eer Uwe Excie te verzoeken voor de bemoeijing van het aanstaande jagt saisoen mij te willen doen toekomen als
4 aanvragen tot het bekomen van jagt Akten model art.1
10 aanvragen tot het verkrijgen van kostelooze vergunningen om te mogen visschen model art.4.
4 staten wegens afgegeven mandaten van gedood schadelijk gedierte model nr 8?
De Burgemeester
A.B.

Het aangevraagde wordt toegezonden.
Voor de Griffier der Staten
De Inspecteur der Jagt
Handtekening

Arnemuiden den 14 Mei 53
Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland
Onderwerp: Aanvrage Jagt Akte
Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een verzoekschrift van J. Bliek tot het bekomen van eene groote Jagt Akte tegen de afgifte waarvan ik geene bedenking heb.
De Burgemeester
A. V. S

Oosterhout den 12 Mei 1853
Bij deze heb ik de eer naar aanleiding der bepaaling? vervat in de Ministerieele Resolutie dd 5 Mei 1852 no 20 en in verband met de gedrukte circulaire van ZE de Commissaris des Konings van Zeeland dd 17 Mei 1852 te berigten dat berekend naar den maatstaf vastgesteld bij ZM besluit van 13 Januarij 1836 de te storten gelden voor de bijwerking der kadastrale gemeente plan van de dienst van 1852/3 bedraagt voor het gemeente bestuur van Arnemuiden vier gulden zeven en veertig cents.
Waarbij ik UEdA uitnoodig om krachtens gemeld KB ten spoedigsten immers uiterlijk voor het einde des maands Junij aanstaande de overstorting bij een der Arr. Betaalmeesters der provincie Zeeland te doen plaats hebben en de deswegens te ontvangen kwitantie ommiddelijk daarvan aan mij te doen toekomen, waarvoor door mij het nodige bewijs van dezelve zal worden overgemaakt.
De Ingenieur Verificateur
Van het Kadaster.
Handtekening

Arnemuiden, 27 Meij 1853
Aan den Heer Ingenieur Verificateur te Oosterhout
Ik heb de eer hierbij het schrijven van 12 Mei aan UEA te doen toekomen de kwitantie van storting bedoeld op UEA van 12 Mei jl, met verzoek mij alsnu het noodige bewijs te willen doen toekomen.
De Burgemeester
C,J. Baars

 

PARKET
Bij de
Arrondissements Regtbank
Te
Middelburg
Middelburg den 21 Mei 1853
Ik heb de eere UEd te verzoeken Grietje de Gruiter, inwoonster Uwe gemeente te doen aanzeggen dat zij zich voor of dezer maand uiterlijk op den 26 dezer maand in het huis van arrest alhier hebbe te begeven, tot het ondergaan der gevangenisstraf van eenen maand waartoe zij bij vonnis van gen. Regtbank van den 28 der vorige maand is veroordeeld, ter zake van diefstal.
De Officier van Justitie
A.M.Hurgronje

PUBLICATIE
Ter kennis wordt gebracht dat het executoir verklaarde kohier van het patentrecht van het laatste kwartaal is ingekomen ter invordering en kennisgeving aan de betrokkenen. Met aanbeveling om het verschuldigde zo spoedig mogelijk te betalen.
Arnemuiden 23e Mei 1853

Middelburg , den 20 Mei 1853
Ik heb de eer UEA hierbij te doen toekomen eene kennisgeving model no 15 met beleefdelijk verzoek dezelve aan den belanghebbende te doen uitreiken
De Controleur

Arnemuiden 23 Mei 53
Aan de Heer Commissaris des Konings in Zeeland
Onderwerp: Kosteloos vergunning visschen

Arnemuiden 27 Mei 53
Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland
Onderwerp: Aanvraag Jagt Acte

Borssele den 30 Meij 1853
Of Johannis Martijn zich tot de schutterij van Arnemuiden bevindt?
De Burgemeester van de Gemeente Borssele
Handtekening

Arnemuiden 1 Juni 53
Aan den Heer Burgemeester te Borselen
In voldoening aan UEA schrijven van den 30 Mei jl heb ik de eer UEA t berigten dat Johannis Marteijn ten jare 1849 binnen deze Gemeente voor de Schutterij heeft geloot, dat hij heeft getrokken nr. 14, dewelke tot heden niet opgeroepen zijnde , hij in geene schutterlijke betrekking alhier heeft gestaan.
De Burgemeester
C.J. Baars

Staat bevattende de gewoone handteekening van den Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Arnemuiden & Kleverskerke.
!! Dit naar aanleiding van zijn benoeming tot Burgemeester/secretaris.

Middelburg 11 Junij 53
90 kostelooze vergunningen om te visschen aangevraagde bij UEA missive.
De Commissaris des Konings
Handtekening

Middelburg, den 15 Junij 1853
Bij Uwe letteren van den 14 dezer alleen ontvangen hebbende één staat houdende Uwe handteekening als ambtenaar van den Burgerlijken Stand, doch geenzins een bewijs van het Plaatselijk Bestuur, dat en wanneer dit U uit deszelfs midden ingevolge artikel 13 van het Burgerlijk Wetboek, en de Gemeentewet, als zoodanig heeft benoemd, zoo heb ik de eer UEA te verzoeken mij dusdanig bewijs wel te willen toezenden
De President der Arr. regtbank te Middeburg
Adr. P. van Deinse

Arnemuiden 17 Junij 1853
Aan de Pres. van den Arr. Regtbank te Middelburg
Onderwerp: Benoeming ambtenaar Burgerlijke Stad.
Ofschoon ik mij niet kan vereenigen dat de art.13 en 24 van het Burgerlijk wetboek noch art 149 der Gemeente Wet, mij de verpligting oplegt dat ik bij de inzending der Staat van handteekening als ambtenaar van de Burgerlijken Stand een bewijs mijner benoeming moet overleggen.
Zoo wil ik echter op UEA verzoek voldoen en ontvangt UEA hierbij twee extracten uit de notuulboeken?? dezer Gemeente waaruit UEA de zekerheid dezer benoeming wel zult gelieven aan te nemen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 17 Junij 53
Aan de Commissaris des Konings
Onderwerp: Strandgoed
Ik heb de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat heden morgen door J. van Belzen bij ons is binnengebragt geworden een zwaar scheepsanker wegende naar gissing? 2000 Ned. Ponden met een end ketting circa 60 vaam lang, voorzien van een houte stok, zoo goed als nieuw.
Dit anker is door hem en zijn mede visscher M. Grootjans bij levensgevaar van de punt op steilte van den Banjaard opgevischt en schijnt nu kortelings door de mist denkelijk door een Hollandsch Kapitein om zijn schip te redden, daar gelate, de stok is voorzien van 4 ijzeren banden en bevind zich daarop zich geen ander stuk dan een X op Stok & Ankers.
Volgens Uwe Excie besluit van de 30 Maart zal ik de belanghebbende in den Middelburgsche Courant oproepen.
De Burgemeester
C.J.Baars

 

OPROEPING
De regthebbende op een groot scheepsanker wegende naar gissing 200 NP met houten stok voorzien van vier ijzeren banden gemerkt X en 60 vaam ketting op de steilte van den Banjaard opgevisch, mitsgaders op een ra en spriet lang en een ????, vervoege zich ter reclame bij den ondergeteekende Burgemeester van Arnemuiden.
C.J. Baars
Bovenstaand advertentie vernieuwd donderdag 28 Julij 53
C.J. Baars.

 

PUBLICATIE
Ontvangen het executoir verklaarde kohier van de personeele belasting dientjaar 1853/1854.
Met verzoek het verschuldigde te kwijten. 3 maanden tijd voor bezwaren,

 

Arnemuiden de 20 Junij 1853
Aan de Heer Commissaris des Konings van Zeeland
Onderwerp: verzoek herstel voetpad
Zooals ik Uwe Excie bij het bezoek in mijne gemeente over de belangen derzelve sprekende heb medegedeeld dat de steene voetpad van den plaats naar Middelburg vanaf den April door die stad moet onderhouden worden, zoo zij het mij vergund Uwe Excie tusschenkomst tot het verlangen van eenig herstel dezelve te mogen inroepen.
Zooals hetzelve thans bevind nu bij droog weder, is hetzelve voldoende gangbaar , dan bij de minste regen doordien het op vele plaatsen lager legt dan de weiden staat het op vele plaatsen en vooral bij een aantal putten? onder water, zoodat men die stad zonder nat aan de voeten vooral met zware vragten niet als andersints nat worden, niet kan bereiken zoo is het ook het geval met sommige leuningen, dezelve zoo kort zijn tegen de planken loodregt geplaatst zijn dat hun overgang uiterst moeijlijk en gevaarlijk is, alzo meer dan eens de gevolgen geweest zijn dat passagiers bij het overgaan dier brugge in de sloot vielen.
Ik heb in mijn betrekking als secretaris vroeger dien herstel nu en dan aangevraagd, en ik mag niet ontkennen dat die aanvraag geen gevolg heeft gehad, echter meestal onvoldoende, alzoo de putten niet dan enkelde worden hersteld en de meeste een enkelde steen wat dieper ingeslagen waardoor het water dan langzaam bij het wegnemen van eenig grond kon lozen.
Dat dusdanige herstel van korten duur is behoefd geen betoog dan als zoo door passagiers als door grazend vee door het dichttrappen der putten de verder loozing wordt gestopt.
NB bemiddeling gevraagd aan de Commissaris dat Middelburg zulke stappen onderneemt dat er een gunstig resultaat uit mag voortkomen.

PUBLICATIE
Van het door de ontvanger invorderbaar verklaarde kohier van het Patentrecht dienstjaar 1853/54 met verzoek aan de belanghebbenden het verschuldigde te kwijten.
Bezwaren kunnen tot 3 maanden worden ingediend.
Afgekondigd den 24e Junij 1853
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 21e Junij 1853
CIRCULAIRE
Naar aanleiding van een vertrouwelijk schrijven van ZE de Minister van BiZ:
Ook de herders zijn verpligt hunne honden , wanneer zij daarmede in het veld komen voor het hoeden van vee, van eenen slependen kruisbeugel te voorzien. Daar echter de kruisbeugel het behoorlijk gebruik van die honden zou beletten en het niet kan dat het gebruik van die hond onmogelijk wordt gemaakt, eist den Minister een milde toepassing der wet op dit punt. De Minister wenscht deswege, dat tegen den herder geen relaas van bekeuring worde gemaakt, wegens het in het veld brengen van eene ongebundelden hond, indien de herder met den hond wild opsporende, daarop drijvende of wild grijpende of doodende.
Etc vooral aandacht geven aan den veldwachter.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Handtekening

Arnemuiden 1 Julij 1853
Aan den Commissaris des Konings
Onderwerp: strandgoederen
Ik heb de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat op heden door onderscheidene visschers uit zee is aangebragt als 22 raas, stengen , spieren en gieken , 3 zalingen. 1 ezelsoor, 1 trap, 1 houweel?, 1 kiphok, 1 zitbank, 1 Bramzeil, 4 stukken zeilen, Blokken en touwwerk, afkomstig van van het schip de Roompot, alle welke goederen onder mijn beheer zijn gesteld , en waarvan ik de afkondigng in de Middelburgsche Couran zal doen plaatsen.
De Burgemeester
C.J.Baars

 

PUBLICATIE
Afkondiging van het tot invordering verklaarde kohier van de Personele belasting dienstjaar 1853/54.
Met verzoek aan de belanghebbenden het verschuldigde te kwijten. Bezwaren binnen 3 maanden.
De Burgemeester
C.J. Baars

PARKET
Bij de Arr. Regtbank
Middelburg den 5e Julij 1853
Ik heb de eer UE te verzoeken mij een geboorte extract toe te zenden van Tannetje Caljouw dochter van Pieter geboren te Arnemuiden, wonende te Zoutelande oud 14 of 15 jaren ten einde te dienen in de strafzaak tegen haar ingesteld ter zake van diefstal.
De Officier van Justitie
A.M. Hurgronje

Arnemuiden 9 Julij 1850
Aan den Comm. Des Konings
Onderwerp: Vreemdelingen
Niet het geval
C.J.Baars burgemeester

Arnemuiden den 9 Julij 1853
Aan de Heer Kantonregter te Middelbrg
Ik heb de eer UEA te berigten , dat door B.Giffard , weduwnaar van Berendina Tramper aangifte is gedaan tot het aangaan van een tweede huwelijk met Neeltje Molhek, terwijl uit het eerste huwelijk aanwezig zijn 4 minderjarige kinderen , waarin tot heden niet in de voogdij is voorzien wegens het onvermogen waarin die man verkeert.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 9 Julij 53
Aan de Commissaris des Konings
Onderwerp: Strandgoederen
Ik heb de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat op heden van het verongelukt schip de Roompot bij mij nog is aangegeven als 3 stukken stengen, 1 giek 1 sprietje 1 zeil benevens eenig loopend touwwerk hetwelk door mij bij de andere goederen is opgeslagen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Deze goederen worden heden door de Heeren Bortmans te Vlissingen en van Oosten te Veere met overlegging van eene behoorlijke volmacht ten behoeve welgemelde Heer de Cravel? gereclameerd
Etc.etc

Middelburg den 11 Julij 1853
Directe Belastingen
Opneming Patenten
De opneming der patenten volgens art.35 der wet in de maand Augustus moetende plaats hebben, zoo heb ik de eer UEA kennis te geven de deurwaarder der directe belastigen Verscheure alhier, deswege door mij is aangeschreven zulks te bwerkstelligen met verzoek met een beëedigd persoon te willen magtigen om hem bij gezegde opneming te assisteren.
De Controleur
Weiler

Heden den 18 Julij 1853
Compareerde voor mij Burgemeester der Gemeente Arnemuiden de persoon van Gilles Menheer Veerman in de gemeente Arnemuiden mij klagelijk te kennen gevende dat hij heden morgen zijnde bij deszelfs aardappelland gelegen in de gemeente Kleverskerke in pacht van de Landman J.V. Westende ontdekte dat in de afgeloopene nacht van dezelve waren ontvreemd ruim 200 bossen aardappelen & bijzonder een aantal ander, welke geruineerd waren.
Dat ik op deze kennisgeving mij met denzelve heb begeven naar de plaats alwaar de ontvreemding heeft plaatsgehad en bevonden dat het land gelegen was op een kwartuur afstand ten zuiden van Arnemuiden ten noorden van de hofstede van Hugo Bliek ten oosten van de hofstede van Jacobus van Westende en ten westen van den havendijk van Arnemuiden; dat het land is afgesloten door een houte hek toegesloten met touwen en omhangen met doorntakken en van weerszijde door een drooge sloot en dat aan de sloot circa tien roeden lengte de aardappels over het halve stuk van twee tot vier bossen waen uitgedaan, kennelijk deze nacht als liggende het loof nog volkomen groen ter plaats van het feit, terwijl van enkelde het loof weder in de grond was geplant, doch verflenst ter neder lagen.
Dat ook enkelde bossen van het tweederde?? stuk waren uitgetrokken doch deze nog te jong niet zijn geprefereerd.
Dat de Veldwachter welke onmiddellijk van het feit is kennisgegeven, zich ter ontdekking zoude begeven bij de persone van Francois le Mahieu en Jan van Gelen, als hebbende presumptie op deze twee personen en op deszelfs vraag of zij geen aardappels in huis hadden, door eerstgenoemde werd bekend van ja, doch dat zijne vrouw die te Middelburg had gekocht, terwijl dit laatst????? die eerst? verklaarde geen aardappelen te hebben & door de veldwachter mede ontdekt te staan in een mand onder eene zak, mede werd verklaard die te Middelburg gekocht te hebben, doch daarna al spoedig bekende, dat hij met Francois le Mahieu, heden nacht wegens den grooten honger dien hij had, dezelve had uitgedaan, hetwelk later door Francois le Mahieu & in tegenwoordigheid van van Gelen, welke ik na de mededeeling van den veldwachter naar hem had mede???? , stilzwijgend werd bekend.
!!NB Weer zeer moeilijk leesbaar kladschrift!!
Van al het welk ik dit PB als waar wedervaren volgens den eed bij de aanvaarding mijner bediening gedaan heb opgemaakt en na gedane voorlezing, wat, wat ook de comparant heeft ondergeteekend
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen weten

En door mij op heden opgemaakt PB wegens het ontvreemden van aardappelen op het land van G. Menheere met verzoek daaraan het noodige gevolg te geven.
De Burgemeester
C.J.Baars

 

Middelburg den 16 Julij 1853
Onderwerp: Afgifte van strandgoederen.
Wij hebben de eer te melden dat gij U voor gemagtigd kunt houden tot de afgifte der stengen, spieren gieken, zeilen, raas, blokken, het touwwerk en andere in uwe missive van den 11 dezer no 55 bedoelde voorwerpen, afkomstig van het verbrijseld schip de Roompot mits zulks plaats hebbe tegen intrekking van acte van decharge en cautie, betaling der kosten en behoudens in achtneming der bestaande bepalingen.
GS van Zeeland
Handtekening voorzitter
Handtekening Griffier.

Arnemuiden 20 Julij 1853.
De Heeren M.J. van Oosten
Te Veere
Ik heb de eer UE te berigten dat is op missive den 16 dezer maand nr 1481 door GS ben gemagtigd om tegen intrekking van acte van decharge en cautie van betaling der kosten en behoudens inachtneming der bestaande bepalingen & af tegen de bij mij aangebragte standpunten afkomstig van het schrijven afkomstig van het verbrijzelde schip de Roompot..
Ik zal alsnu U berigten tegemoet zien, de wijze waarop die goederen door U zullen worden overgenomen, hetzij wij taxatie of wel dat dezelve alhier door mij publiek zullen behooren verkocht te worden..
De Burgemeester
C,J. Baars.

Arnemuiden, 1 Augustus 1853.
Aan Heeren GS van Arnemuiden.
Ik heb de eer ter uwer overtuiging te doen toekennen de Acte van decharge & cautie mitsaders de reçu van de alhier gebragte strandgoederen van de “Roompot “met verzoek na daarvan inzage gezien te hebben, die stukken mij wel te willen renvoijeren.
De Burgemeester
C.J. Baars.

Arnemuiden 20 Julij 53
Aan Heeren GS
Onderwerp: Strandgoederen’
Voor het geval dat de regthebbende binnen die Gemeente aangebragte strandgoederen van het verongelukte schip de Roompot mogten verlangen , die goederen hiervan te verkoopen, Zoude ik alsdan gaan te gelijk de vroeger bij aangebragte en niet gereedstaande goederen waarvan ik bij mijne missive dd 18 October etc ZE den Heer Comm. Des Konings kennis gaf en den oproeping in de Middel b. Courant plaats had publiek verkoopen.
Ik verzoek UEGA mitsdien mij tot dien verkoop de vereischte admissie te verleenen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Vlissingen den 21 Julij 1853
EAB Heer !!
De Reeders van het verongelukte schip Roompot dringen er sterk op aan, dat ik de goederen van dat schip, die bij UE en elders zijn aangebragt, publiek laat verkoopen, ten einde eene spoedige afdoening van zaken te kunnen verkrijgen.
Hoe langer de zaak hangende blijft, hoe meerder schade , dit bij het groot verlies , door HED geleden, veroorzaakt . Intusschen kan ik niets verrigten, zoolang ik van UE geen kennis bekom, dat ik over de goederen kan disponeren.
Ik verzoek UE dus vriendelijk mij zoo spoedig mogelijk te willen melden of door UE de autorisatie tot afgifte reeds is ontvangen, en of ik de goederen kan bekomen ten einde op het spoedigste de noodige annonce in de Courant te doen plaatsen..
Mogten er sedert UE: schrijven van 11 dezer, waarvan ik goede nota heb genomen, nog goederen van de Roompot bij UEA zijn aangebragt, dan verzoek ik UE mij dit wel te willen melden, ten einde die mede in de Courant voor den verkoop te doen plaatsvinden.
Hoogachtend UEDWD
J.Bortmans?


PUBLICATIE
Verklaring van invordering van de patentbelasting voor het 1e kw. 53 etc

Domburg den 7 Septembet 53
Aan den Heer Burgemeester
Van Arnemuiden en Kleverskerke
Tengevolge van de daartoe door HEGA bij hunnen brief van den 31 Augustus ll verleende magtiging heb ik de eer UEA te verzoeken, de bedoelde zamenkomst die gehouden zal worden op aanstaande maandag den 12 dezer des namiddags ten 1 ure op het stadhuis te Middelburg, te willen bij wonen of bij verhindering U door een der wethouders te doen vervangen.
Aangenaam zal het mij zijn voor of op den voormelden dag, van UEA eene opgave te mogen ontvangen, van het bedrag der belasting op het gedisteleerd sedert het begin dezes jaars door den Ontvanger uwer Gemeente ontvangen, daaronder ook begrepen dat door den Ontvanger is overgestort.
De Commissie belast met het beheer enz der belasting op het gedisteleerd, ten behoeve van eenige gemeenten in Walcheren.
Namens dezelve
De secretaris
Sprenger

PS in potlood aangegeven: Rijksontvanger f. 200,33
Plaatselijke ontvanger f67,38 Kleverskerke f. 5,75

Middelburg den 21 September 1853
PARKET
Bij de
ARR.REGTBANK
Blijkens eene bij mij ontvangene klagt heeft er op den 8e deer eene ontvreemding plaats gehad van aardappelen, gepleegd door zekeren Daan de Ridder en tweede persoon wiens regte naam tot nu toe niet bekend is , wonende te Arnemuiden, en die niet anders genaamd wordt dan poepedoze(n), op grond van het bovenstaande heb ik de eer UEA te verzoeken te willen melden wie als zoodanig te Arnemuiden wordt aangewezen en hoedanig zijn wezenlijke naam is.
De Officier van Justitie
A.M.Hurgronje

Middelburg den 23 September 1853
Onderwerp: verkoop van schadelijke levensmiddelen.
Naar ik in het zekere ben onderrigt, wordt er door ingezetenen uwer gemeente uit het gezonken schip de Roompot rijst opgevischt, die zij doen malen en vervolgens verkoopen.
Die rijst moet geheel bedorven en voor en voor de gezondheid hoogst schadelijk wezen.
Het is van het grootste belang het verkoopen van dien rijst tegen te gaan, in den tegenwoordigen tijd, waar men meer dan anders , nauwlettend waken moet tegen het verkoopen van schadelijke levensmiddelen.
Ik heb dus de eer, U te verzoeken door alle U ten dienste staande middelen, tegen deze verkeerde handelingen der ingezetenen te waken, desnoods door het uitlokken???/uitvaardigen eener niet? plaatselijke verordening in het belang der openbare gezondheid, zooals dit bij PB is aanbevolen.
Gelief mij mededeeling te doen van hetgeen door U ten dezen zal zijn verrigt
De Commissaris des Konings
Tets

Arnemuiden den 24 September 53
Ik haast mij Uwe Excie alsnog te berigten dat ik heden al de visschers bijeen zal te zaam roepen en hen het verder halen van rijst uit het gezonkene schip de Roompot zal verbieden.
Ik twijfel geen moment?? of dit zal stellig opgevolgd worden.
Intusschen kan ik Uwe Excie verzekeren dat de aangebragte rijst niet strekt tot voeding van menschen, maar tot mesting van varkens, waarvoor het zeer goed is, dan door de omstandigheid waarmede ons vaderland is bezocht en het vereischte? zal ik tot bevordering der R???? op maandag bij den raad eene verordening voordragen, welke het invoeren vervoeren, koopen en verkoopen van schadelijke eetwaren verbieden en welke verordening ik onmiddellijk zal doen afkondigen en copie daarvan aan GS zal doen geworden.
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 22e September 1853
De kosten van zegels, schrijfloonen, drukwerken enz voor de uitvoering der verordening tot de gemeenschappelijk heffing van eene belasting op het gedisteleerd bedragen f.129,23 ½ .
Het aandeel Uwer Gemeente in die kosten bedraagt volgens de bepaling van art 18 der voormelde verordening f.10,34.
Wij verzoeken U dat bedrag te willen doen overmaken aan den Heer P.J. Bourdrez Ambtenaar ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg.
De Commissie belast met het beheer van de ten behoeve van eenige gemeenten in Walcheren geheven wordende belasting op het gedisteleerd.
De Voorzitter
Sprenger

Middelburg den 27 September 1853
Onderwerp: Voorziening in vacaturen Schutters-raad, ½ Bataillon Rustende Schutterij no 1

Middelburg den 11 October 1853
Twee aanplakbiljetten der op den 26 dezer te houdenen verpachting van het Jagtregt in de Domaniale Heerlijkheid Zandijk met verzoek dezelve binnen Uwe Gemeente te doen aanplakken.
De Ontvanger der Registratie Geregtelijke akten
Van Sonsbeeck

Middelburg 10 October 1853
Onderwerp: Opneming Patenten
Bij de opneming van de deurwaarder der directe belastingen A. Verscheure te berkstelligen dat een beëedigd persoon gemagtigd wordt om hem bij de opneming te assisteren.
De Controleur
Weiler

De persoon van J.H. van Weerd is door de Ontvanger als subontvanger voorgedragen. Verzoek aan de Burgemeester om deze in te lichten over de gang van zaken. Etc.
Middelburg 21 October 1853.
De Controleur
Weiler.

Deze is weversbaas in de fabrijk van de Heeren Salomonson alhier en een voorbeeldig persoon waarop niets is aan te merken en ook administratief bekwaam is. Zorgt op deze wijze goed voor zijn gezin etc.Burgemeester belooft hem van advies te doen voorzien.
De Burgemeester
C.J. Baars

Heden den vier & twintigsten October 1853
Compareerde voor mij Burgemeester der Gemeente Arnemuiden
Lieven Klaasse de de Gruiter van beroep visscher wonende te Arnemuiden mij klagelijk te kennen gevende dat op zaturdag avond om half negen dd 22 dezer maand de persoon van Jacob van Belzen Jooszoon tegen deszelfs dochter Geertje de Gruiter welke zich op de stoep van zijne woning bevond eenige beweging had gemaakt en scheldwoorden had toegevoegd waardoor zij in huis ging en haar in zijne woning was achtervolgd en hem zonder een woord te spreken had bij de borst gegrepen en een trap in zijn buik had gegeven, waardoor hij achterover gevallen’
Dat hij na deze aanranding zich door de vlugt van haar had verwijderd.
Dat de persoon van Lieven de Ridder visscher & Grietje Klaasse vischleurster wonende in Arnemuden in staat waren om van deze gebeurtenis als getuigen te kunnen optreden.
Etc etc.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 14/21 October 1853
Onderwerp: Afgifte van strandgoederen
Het doel onzer missive van den 23 September ll was alleenlijk de noodzakelijkheid aan te wijzen, dat aan ons bepaaldelijk wordt kennisgegeven op grond van welke bescheiden de Burgemeesters vermeenen, dat degenen die strandgoederen als hun eigendom opvorderen, daartoe werkelijk zijn geregtigd.
Daar het ons thans uit uw schrijven van den 1 dezer no 35 blijktdat aangaande het daarin bedoelde anker eene briefwisseling tusschen U en den bij de zaak betrokken scheepsgezaghebber heeft plaats gehad, ten gevolge waarvan het U is gebleken dit anker vroeger door hem was verloren geworden, kunnen wij in de afgifte van hetzelve wel berusten, maar moeten U evenwel verzoeken, de bedoelde kennisgeving bij volgende gelegenheden niet na te laten.
GS van Zeeland
Becius loco voorzitter
Handteekening griffier

Heden den 12 November 1853
Heb ik Burgemeester der Gemeente Arnemuiden, bijgestaan door den wethouder Antheunis Boogert ingevolge het bepaalde bij art.12 van het reglement op de zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden in dato 30 Aug.1843 met het onderzoek van het soort en gewigt van het brood, bij de alhier aanwezige bakkers en broodverkoopers.
Dat wij ten dien einde des nademiddags ten half vier uur ons bevinden bij Maatje Jacoba Harthoorn huisvrouw van Arend Jan Beerthuis, broodverkoopster wonende binnen deze gemeente, haar het doel onzer komst medegedeeld hebbende, tot het onderzoek en het wegen van haar voorhanden zijnde brood in haar tegenwoordigheid overgeven zijnde.
Dat wij met het wegen een aanvang nemende, de drie eerste brooden allen elk 5 lood minder wegen dan ?10 zij op die overtuiging ons verzocht het verder onderzoek in tegenwoordigheid mogt plaats hebben van haren bovengemelde man Arend Jan Beerthuis.
Dat wij hiertoe toestemming verleenden ook in de aanwezigheid van de Heer Salomonson alhier lieten toeroepen met onze werkzaamheden voortgingen en bevonden dat van de 32 voorhanden zijnde brooden van 1 Ned. Pond 27 derzelve 4 tot 6 looden te kort wogen en van de 3 brooden van 2 N.P. ver beneden de wigt werd bevonden;
Dat wij daarop gemelde Beerthuis verklaarden dat wij ons ingevolge art.9 van gezegd reglementt verpligt achten de te ligt bevondene zijnde brooden in beslag te moeten nemen en aan deze overtreding het noodige gevolg te geven.
Dat wij verdere overtuiging dezer overtreding al de brooden gezamentlijk hebben gewogen in tegenwoordigheid van gezegde Beerthuis en bevonden dat hetzelve ruim 1 ned.pond beneden de wigt waren en waarvan hij met ons zich overtuigde.
Hiervan PB etc
Ook hiervan bericht aan den Heer Ambtenaar bij het Openbaar Ministerie van het Kantongeregt te Middelburg.

 

Arnemuiden 14 November 53
Aan den Heer Ambtenaar bij het openbaar Ministerie van het kantongeregt
Te Middelburg
Onderwerp: Nadere toeligting ingezonden verbaal
NOTA
Volgens gedane mededeeling door Baas Beerthuis verkoopt zij het brood 22 ½ cents Ned. Pond
In voldoening aan UEA verzoek aan den veldwachter mijner Gemeente heb ik de eer UEA te berigten dat het reglement op de broodzetting alhier bij resolutie van GS in dato 2 October 1843 welk is goedgekeurd en den 7 November daaraanvolgende blijkens bekendmaking nr 367 van dat jaar is afgekondigd.
Ik heb ingevolge UEA advis het brood aan het Armbestuur ter hand gesteld, alzoo ik gerust de verdediging dezer zaak durf afwachten, het heeft mij gespeten dat ik den ???????/ bode Harthoorn? niet het verbaal tot u heb afgezonden, uit hoofde hij de zwager van Beerthuis is, en ik bevreesd ben, hij welligt mogelijk “deez “zal mededeelen, wat u hem heb te kennen gegeven, hoezeer ik hem bij de kennisneming daarvan, zulks strengelijk heb verboden.
Tot toelichting van het verbaal kan ik UE nog melde, dat ik in de winkel komende van vrouw Beerthuis na haar mijn voornemen te kennen gegeven te hebben, zelfs van de bank een brood nam, alzoo zij doende was de vrouw van Jacobus Janse woonachtig te Kleverskerke aan winkelwaren te helpen, dit brood in de schaal gelegd hebbende zeide ik, vrouw Beerthuis u brood weegt veel te ligt
Ja maar ! Burgemeester zeide zij dat is oudbakken, maar ik zal het nieuw bakkenbrood langen, hetwelk achter de winkel afgezonderd lag en dien dag ontvangen had.
Ik nam hiermede genoegen, als mijn oogmerk niet zijnde iemand buiten noodzaak in moeite te brengen, waarop zij een nieuwbakken broodje langde, dit in de schaal gelegd hebbende na? even hetzelfde haar nog willende verschoonen doch om het volk dat in de winkel stond, slegt durvende zeid ik haar geeft nog 2 à 3 andere hieraan? voldoende en dezelve in hare tegenwoordigheid wegende, nu? zij al te lugt, ik zeide daarop vrouw Beerthuis legt de nieuw?? nu in uwe schalen ten einde elke verdenking te voorkomen, dit door haar gedaan was het resultaat hetzelfde daarop liet zij haar man roepen, die eenige aanmerking op mijn balans? maakte, omdat dezelve niet nieuw was, ik zeide hem welnu legt een brood in u schalen en weeg met u gewigt, dit geschied zijnde was het mede hetzelfde, zoodat zoowel bij mij als bij hem en later bij den ??? aan huis overtuigd was, het brood te ligt woog.

UE vergund mij te mogen opmerken ik met U idee mij niet kan vereenigen alsdat het brood door de vervoer zoude uitdroogen; dat sta ik des zomers toe, maar in deze tijd des jaars, dat door de vochtige dampkring zulks niet zoude plaats hebben..
Ik verzoek UEA hieraan het meest mogelijke gevolg te geven.
Het brood is 7 looden veel te ligt .
Dat komt niet door uitdroging, zelfs niet bij oudbakken brood.
De Burgemeester
C.J. Baars
!! zeer slecht leesbaar!!

Bericht/circulaire dat A.M. Hurgronje door ZM de Koning benoemd is tot Officier van Justitie en Mr P. Hofstede van Son tot Substituut-Officier

De Burgemeester brengt de gelukwensen m.b.t. deze benoemingen over.

Oost-en West Souburg 15 November 1853
Namens de Commissie belast met het beheer der belasting op het gedisteleerd in Walcheren, heb ik de eer U te verzoeken tot het bijwonen eener Algemeene Vergadering, die zal gehouden worden, op donderdag den 24 dezer, de namiddags ten één ure, in de Concert zaal op de Groenmarkt te Middelburg of bij verhindering U door één der wethouders te doen vervangen.
De Commissie voornoemd
De secretaris
Paspoort.

Nieuwland 25 November 1853
Ik neem de vrijheid ,UEA beleefdelijk uit te noodigen mij te willen mededeelen of het zwarigheid zou kunnen opleveren de zitting voor de Directe Belastingen in Uwe Gemeente Arnemuiden vast te stellen op iedere derde Woensdag in de Maand van 10 tot twee uren.
De Rijksontvanger
Handtekening

De Burgemeester wil bovenstaande op Zaterdag aangezien de vissers door de week op zee zitten

Middelburg 5 December 1853
Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Daniel de Ridder veroordeeld bij vonnis mijner Regtbank den 17 October jl tot eene gevangenzetting van acht dagen, terzake van diefstal aan te zeggen, dat hij zich voor of uiterlijk den 12 dezer maand in het huis van verzekering alhier begeve tot het ondergaan dier gevangenisstraaf en voor het geval hij daaraan niet mogt vodoen denzelven alsdan door uwen veldwachter in het huis van verzekering alhier te doen voorleiden.
De Officier van Justitie
Hurgronje

PUBLICATIE
Het kohier van de patentbelasting 2e kwartaal 53 is invorderbaar verklaard.
Degenen die het aangaat wordt gewezen op hun verplichtingen.
Bezwaren kunnen binnen 3 maanden worden ngediend.
De Burgemeester
C.J. Baars

Kleverskerke 22 december 1853
Aan den Heer Graus
Architect te Middelburg
Ik heb de eer hierbij aan UEd te doen toekomen een nota wegens het voeren van zand langs den bij veel regen havendijk der stad Middelburg.
De kosten van dezen arbeid werden vroeger betaald door den Heer Roelse, bij wie ik mij ten dien einde heb aangemeld, dan ZEd gaf mij te kennen, hij daarover geen opzigt meer had, en wij tot UE. Mogt wenden, zijnde hij bereid UE UE dienaangaande de noodige inlichtingen te verleenen
Aangenaam zal het mij wezen de voldoening dezer som door UE zal kunnen plaats hebben, gelievende UEd de goedheid te hebben mij wel te willen mededeelen, waar ik dezelve zal kunnen
Ontvangen.
UEd zal ook mij zeer verpligten om wanneer de sneeuw zal zijn opgeruimd, eenge herstelling te willen laten doen aan het Arnemuidsch Middelburgsche voetpadje dat in den winter ongangbaar is,terwijl een paar plankjes noodwendig vernieuwing behoeven, en zeer gevaarlijk voor de passage zijn.
De Burgemeester
C.J. Baars

 

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 31 December
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,45
Rogge 7,00
Periode 3 t/m 9 Januarij 1853
Extract etc
Paspoort van Grijpskerke

Extract uit het verbaal van Heeren GS van Zeeland
Woensdag den 15 December 1852
Zijn gelezen de missives van B & W van Arnemuiden Kleverskerke St Laurens Serooskerke (Walcheren ) Grijpskerke Aagtekerke Oostkapelle Domburg Vrouwenpolder en Gapinge houdende berigt omtrent het pensioneren van den veldwachter Mattheus de Hamer te Nieuw-en St.Joosland.
Vervolgens bij resumptie gedelibereerd zijnde op het adres van den Veldwachter dd 1 November ll, waarbij hij uit hoofde van zijne hooge jaren en daaruit voortvloeijende ongeschiktheid , om die betrekking naar behooren waar te nemen; en van zijne veeljarige dienst als zoodanig, eervol ontslag uit dezelver met toekenning van pensioen tot een maximum.
En gelet op art. 52,53,56, 57 en 58 van het Reglement op de inrigting der Veldwachters in dit gewest, goedgekeurd bij KB van den 26 Junij 1829 en opgenomen in het PB etc 1832 no 23
Is goedgevonden
Aan den Veldwachter Mattheus de Hamer te verleenen een pensioen tot het bepaalde een bedrag van Een honderd Gulden ‘s jaars te rekenen van den 1e Januarij 1853 en te dragen door de gezamenlijke tot de 1e brigade behoorende Gemeenten.
De aandeelen dier Gemeenten in het voorschreven pensioen, overeenkomstig de bedoelde bepalingen, te regelen en vast te stellen als volgt te zoeken
Arnemuiden f.12-
Kleverskerke 3-
Nieuwland 11-
Vrouwenpolder 12-
Gapinge 3-
Serooskerke 12-
St. Laurens 8-
Grijpskerke 10-
Oostkapelle 12-
Aagtekerke 7
Domburg 10-
f.100-

communicatie vereist over de aandelen daarvan.

Middelburg den 3 Januarij 1853
Onderwerp: Opgave militiepligtigen
Overeenkomstig het voorgeschevene bij art.5 der Wet van den 8 Januarij 1817, hebben wij de eer UEA kennis te geven dat in het onder ons beheer staande gesticht, zich gedetineerd bevinden, de personen van Willem van Belzen & Huibregt Meulmeester welke als geboren in het jaar 1834 en wier ouders ouders respectivelijk genaamd Rober & Leuntje Boone en Adriaan enJannetje Schroevers in uwe gemeente woonachtig zijn voor de ligting der Nat. Militie van het loopende jaar, zullen moeten worden ingeschreven.
De Commissie van Administratie over de Gevangenissen te Middelburg.
Van Reigersberg Versluis jr

Middelburg den 29 December 1852
Goedkeuring begrooting rustende schutterij 1853

Arnemuiden den 10e Januarij 53
Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 9 cent
Idem 10 oncen 18 cent
Idem 15 oncen 27 cent
Idem 20 oncen 36 cent
Boven welke prijs bovenstaande brod niet mag worden verkocht.
De burgemeester
A.Boogert

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 7 Januarij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,07
Rogge 7,80
Periode: 10 t/m 16 Januarij 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
Lantsheer

 

Hierna volgt den STAAT van den maandelijkschen loop der bevolking in 1852
2 levenloos geboren kinderen op de 82 geborenen.
Er zijn gedurende het afgelopen jaar 1852 geen landverhuizers naar Noord Amerika of andere overzeesche gewesten uit deze Gemeente vertrokken
De Burgemeester
A.B.

Ook hebben zich geen vreemdelingen in deze Gemeente opgehouden.
Ook hebben er zich geene vaccinatiën plaatsgehad,noch dat de Kinderziekte heeft geheerscht.
De Burgemeester
A.B.
Dit is bericht aan de Commissaris des Konings

Verslag omtrent het beheer en de belangen der gemeente Arnemuiden over het jaar 1852
Samenvatting
Weinig overtredingen naar verhouding:eenvoudige diefstal van appels en peren en eenig melk van een melkmeisje door eenige deugnieten van jongens.

 

 

 

Wat de belastinginning betreft: vermaningen hebben vaak een gunstig gevolg. Voor onwilligen is de deurwaarder in dienst van het Ministerie gesteld met een schadeloosstelling van f.15-per jaar.
Onderhoud van gemeenteeigendom: de schuld aan de wed. J.H. Schorer voor de Keersluis.
De toestand der straten vereist verbetering vooral financieel. Wegen en voetpaden worden naar behoren onderhouden. De Keetweg die in de winter nagenoeg niet berijdbaar was is nu in kisten grootendeels zwaar gezand, waardoor die zwarigheid veelal is uit den weg geruimd en voortaan met weinig kosten zal kunnen worden volstaan.
De brandspuit heeft nieuwe slangen.
De vloedplanken zijn in orde en er wordt bij springtij daarvan gebruik gemaakt.
Op de stookplaatsen wordt inspectie gehouden: er is een nieuwe bakkersoven geinstalleerd.
Op bouwvallen wordt acht geslagen: een inwoonder wiens dek stond op instorten is tot voorkoming van ongelukken tot den herstel aangemaand en is daaraan gevolg gegeven.
Op schadelijk gedierte word gelet de omgangen hebben op de bepaalde dagen plaats.
Fabrijken die gevaarlijk zij, bestaan hier niet, de calicotsweverij wordt zo mogelijk uitgebreid , bij den kwijnende staat der visscherij strekt zij aan velen tot ondersteuning.
De reiniging van straten & goten tot bevordering van de gezondheid heeft naar behooren plaats zoo door de ingezetenen in het bijzonder als door den bezoldigden schoonhouder daarvan in het algemeen..
Putten of riolen treft men hier niet aan.
Onderzoek van het Brood heeft op gezette tijden plaats ; dat levert steeds voldoening op.
De keuring van het vleesch heeft geregeld plaats;vleesch-en vischmarkten worden hier niet gevonden; wekelijks kan men echter vers rundvleesch bekomen à 40 cents NP in het slagthuis..
De Begraafplaats is allesints voldoende ; 22 jaar is dezelve in gebruik men rekend dat den helft met lijken bezet is.
De herbergen worden naar behooren gesloten , niet dan des Zaturdags en dan nog wel in de zomer, worden zij door eenige jongens bezocht.
Het overzetveer naar Nieuwland met een geredelijke gekeurde boot ; de grote pont tot het overbrengen van wagens levert weinig of niets op, waarom de veerman welke eerder schade dan voordeel ziet, dezelve te laten herstellen daarvan heeft afgezien, als zijnde als volgens zijne conditien niet verpligt.
Bij het armwezen en onderwijs weinig verandering. Op de bekwaamheid en gedrag van de onderwijzers weinig aanmerkingen.
De betrekking van stadsgeneesheer is vervallen; de gemeenteraad heeft zich daatoe verpligt gevonden en heeft nu de armen voor 1853 aanbesteed aan den Heer Noom.
De vaccines heeft hier weinig waarde, voor zoover zij schoolpligtig zijn, worden zij gevaccineerd.
De kinderziekte of andre epidemische ziekten , hebben hier niet geheerscht.
De Gemeente bestaat grootendeels uit de visscherij, de Vischvangst was over het geheel genomen zeer gering; in het voorjaar was de vangst redelijk doch slechts van korten duur; de rog die zich gemeenlijk in de maand September aan onze kusten ophoud, vertoonde zich weinig of niet, zoodat dezelve nog van jaar tot jaar achteruitgaat, en bij de intrekking der premie bij geenen meerdren nietvangst eene gewisse ondergang tegemoet gaat.
De landbouw een klein gedeelte van de Gemeente uitmakende , gaat het ook niet voordeelig, de oogst werd tamelijk goed ingebragt, dan nauwelijks waren de zwarte of paardeboone ingezameld of aanhoudende regen bragten veel schade aan bruine & witte boonen en aardappelen terwijl door door dezelfde regens de gezaaide tarwe veel geleden heeft en den landman verhinderd werd in het zaaijen derzelve.
De Callicots fabrijken, hoezeer een sober stukje brood aan de arbeiders verleenende, vind nogal opgang, was de visscherij zoo bloeijende als over 30 of 40 jaar dan voorzeker vind men geen enkelden wever wegens het geringe loon !!
De overige neringen & bedrijven zijn grootendeels alle kwijnende , nering hebben zij voldoende door de geringe vischvangst is de borgtogt groot en vindt dezelve geen betaling .Een meer gezegende vischvangst dan dit ligt niet in des menschen vermogen.
Het behoud de premie die over jaren, tot hare instandhouding is verstrekt en jaren daartoe dienstig was, doch nu als deze ingetrokken zoude worden tot ondqergang zoude leiden van onzen tegenwoordigen visscherij.
De aans chaffing van grotere schepen tot uitoefening van de hoek of bergwant visscherij mogten mij over 2 à 3 jaren eenig vooruitzigt hebben, dat in die dringende behoefte voorzien zoude worden , onze hoop werd niet verwezentlijkt door geringe bijdragen van kapitaalschieters/sponsors wegens slechte vooruitzichten.
De arbeidende klasse laat veel te wenschen over; de kwijnende staat der hoofdbestaansmiddelen in deze gemeente drukt die lieden ook zeer op hun zedelijk gedrag; daarover hebben wij geen aanmerkingen.
De gezindheid van de eenigsints minder gegoede burgers is ten hunnen opzigte over het algemeen
Gunstig, dan dat deze ook veel te lijden hebben door bovengemelde kwijnende staat.
Etc etc
De Burgemeester
A.B.

OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN GEMEENTEONTVANGER TE ARNEMUIDEN
In kas f.541,46

VERSLAG VOORTBRENGSELEN VAN DEN LANDBOUW
OOGST VAN 1852
MITSGADERS TOESTAND VAN HET VEE
Tarwe over het algemeen genomen gering, de regen zeer nadelig op dezelve gewerkt; de opbrengst was 22 mud per bunder; de middelprijs is f.8,50.
Gerst was gering, door de regen zeer nadelig slechts 21 mud per bunder; rogge zaait men niet;haver wordt niet gezaaid; koolzaad tamelijk goed: opbrengst 29 mud per bunder; de middelprijs is f.9,- per mud.; boekweit: niet gevonden.; vlas wordt niet gezaaid; idem hennep,tabak meekrap, hop en chicorei.
Erwten : de erwten zijn zeer min uitgevallen, vele hebben dezelve niet gedorst; zij stingen in het begin zeer mooi, dan de aanhoudende regen heeft dezelve doen sterven enkelde geoogst hebbende 10 mud per bunder.
Paardenboonen: over het algemeen gering: de regen was ongunstig; opbrengst 19 mud per bunder.
Witte en bruine boonen: eerst veelbelovend, door de vele regen zeer min uitgevallen; opbrengst 1mud per bunder; de middelprijs is f.9,50 cent per mud.
De aardappelen beloofden in het begin veel goeds dan de gewone ziekte die zich weder in dezelve openbaarde , deed het slecht utvallen, zoodat over he algemeen genomen men slechts 120 mud per bunder heeft opgedaan, de hoedanigheid was bij vele zeer gering; de middelprijs per mud was f.3--.

Knollen worden niet dan in geringe mate voor eigen gebruik gezaaid.
Wortelgewassen; de mangels en paardepeen waren redelijk goed dezelve worden in kleine hoeveelheid van het land gehaald en aan de beesten gevoerd.
Spurrie: wordt hier niet gezaaid
Klaver: de klaver waren zeer goed , de opbrengst was 7 voer per bunder, hetzelve goed opgedaan.
Graslanden en hooi: behoorlijk goed ; de inzameling had zonder veel regen plaats : de opbrengst was 4 voer per bunder.
Het nagras was overvloedig doch den aanhoudende regen noodzaakte de landlieden hun vee spoedig in de stallen te brengen, zoodat daarvan weinig is geprofiteerd.
Rundvee, boter en kaas
Het rundvee liet niets te wenschen over door epidemische ziekten werden zij niet aangetast.
Zij gaven goed melk en boter. Kaas wordt hier niet gemaakt.
Paarden
De paarden lieten mede niets te wenschen over, over het algemeen worden er vele jonge aangekweekt; men houdt zich bij voorkeur aan het inlandsche ras; ziekten heeft onder dezelve niet geheerscht.
Schapen en wol
In deze gemeente bevinden zich geen kudde van schapen, enkelde landlieden hebben enkelde weischapen die zeer goed zijnen van ziekten worden verschoond.
Varkens: die waren ook zeer goed: geen ziekten.
Vruchtboomen: de vruchtbomen die veel beloofden werden zoodanig door de wind geteisterd, dat zij weinig of niets hebben opgebracht
Opgaande woudboomen
De boomen groeiijen zeer goed, en geven nu sints jaren aan de gemeente een goede revenu.
Mest en bemesting: de gewone soort van mestspecie is van koeijen, schapen, varkens & paarden als boven alle andere geprefereerd zijnde.
Toestand en verbetering van Wegen en Vaarten:
De stand der wegen is behoorlijk goed , deszelfs onderhoud heeft duurzaam plaats vooral bij de aanhoudende regen, de verbetering heeft zoo mogelijk plaats op een stipte wijze ??
Gesteldheid van het weder
Het weer was ongestadig, hetzelve heeft zeer ongunstig op den oogstgewerkt.


Arnemuiden den 14 Januarij 1853
Aan den Heer Controleur van het kadaster en de Heer Bewaarder van het Kadaster te Middelburg
Onderwerp: Verandering belastbaren opbrengst gebouwde en ongebouwde eigendommen .
Sedert ons laatste berigt des voorgaande jaars is er in den toestand der gebouwde en ongebouwde eigendommen met betrekking tot indijking, stichting, herbouw, bijbouw, splitsing, geheele of gedeeltelijke slooping van gebouwen in deze Gemeente voorgevallen als volgt:
De afbraak en wederopbouwing van het huis sectie B nr 325 waarvan op den 27 Julij 1852 de verklaring ter bekoming van tijdelijken vrijdom is ingezonden, mitsgaders de afbraak der zoutkeet van A. van Eenennaam sectie A no 266 waarvoor hierbij word gevoegd de verklaring tot bekoming van vrijdom van grondbelasting.
Welke kennisgeving wij doen ter voldoeningaan de circulaire van de Heer Staatsraad Commissaris des Konings van den 22 Oct: 1850
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 14 Januarij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,07
Rogge 7,00
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris:
M.F. Lantsheer.

Middelburg den 14 Januarij 1853
Onderwerp: opgave militiepligtige gevangene ter inschrijving voor de Nat. Militie
Uit eenen bij mij van de Commissie van administratie over het burgerlijk en militair huis van verzekering te Middelburg ontvangenen staat van militiepligtige gevangenen, welke voor de ligting van dit jaar zullen behooren te worden ingeschreven, heb ik de eer U voor zoo veel Uwe gemeente betreft, een extract te doen toekomen, waarop als zoodanig voorkomen Willem van Belzen en Huibrecht Meulmeester behooende tot uwe gemeente.
Ik verzoek na U verzekerd te hebben dat die personen tot Uwe gemeente behooren, deze inschrijving te bewerkstelligen.
Het zal mij overigens aangenaam zijn dat mij van de ontvangst dezer berigt gedaan.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Tets

Daarvan wordt bericht gedaan aan de Commissaris

Onderwerp: Vervoer van vee
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland , gelet op art.2 van het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee in deze provincie, alsmede op het rapport van den Vee-arts Lippens van heden no 7-
Vergunt aan de wed.Crucq wonende te Arnemuiden om ter stalling te vervoeren naar Arnemuiden de na na te meldene runderen, als
Twee vaalbonte en eene zwart bonte vaarzen uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
Afzondering vereist van het andere vee geweid, gestald en gevoed etc.
Middelburg den 17 Januarij 1853
Tets

PUBLICATIE
Het kohier van de hoofdelijke omslag van 1853 is invorderbaar verklaard.
Gedurende 14 dagen ter inzage op het stadhuis. Bezwaren op ongezegeld papier.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
Den 21 Januarij 1853
De prijs der metrieke
Tarwe f.9.07
Rogge 7,00
Periode 26 t/m 30 Januarij 1853
Extract etc.
De burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

 

Aan het Edel Achtbaar bestuur der stad Arnemuiden
De ondergetekende Christiaan Johannes Crucq broodbakker alhier geeft met verschuldigden eerbied te kennen dat hij uit het kohier van den stedelijken hoofdelijken omslag over 1853 zijnen aanslag in de 5e klasse van zeven gulden heeft gezien hij voeld zich hierdoor bezwaard, en wend zich eerbiedig tot UEA. Het is tog bekend dat hij sints Mei ll eerst in zijn beroep is, een beroep waarin hij maar kort zijn wettig loon, op zijn brood heeft kunnen erlangen, maar spoedig door de concurrentie is verpligt geworden het verre beneden de zetting te moeten verkopen, waardoor zijne verdiensten zeer weinig zijn, dat hij niets anders om handen heeft als zijne bakkerij om voor zich en zijn gezin te zorgen, zoodat het hem zeer bezwaarlijk is, om voor zijne intresten en landsbelastingen hierboven iets op te leggen.
En tog ziet hij zich in eene klasse gesteld met lieden die hij niet wil taxeeren, maar die tog door een veeljarig bestaan en door vele omhandigheid in hunne zaken redenen hebben, om verre boven hem gesteld te worden, terwijl hij dezelfde opmerking heeft gemaakt op sommigen in die klassen die minder zijn gesteld dan hij.
Redenen waarom hij eerbiedig verzoekt dat men zijnen aanslag vermindere en hem stelle in de 8e klasse.
Arnemuiden den 28 Januarij 1853
Twelk is doende
C.J. Crucq

Bericht van de eerste zitting van de Militie-Raad op woensdag 9 februarie 1853 in de abdij te Middelburg voor de vrijwilligers en de voor een jaar vrijgestelde dientplichtige lotelingen van de ligtingen 1849 t/m 1852.De Militie-Commissaris in Zeeland
Van der Meij

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 21 Januarij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,00
Rogge 7,00
Periode 31 Januarij t/m 6 Februarij 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

PUBLICATIE
B & W van Arnemuiden maken bekend dat op heden door de Gemeenteraad is vastgesteld het kohier van den hoofdelijken omslag over het jaar 1853.
Dat dezelve gedurende acht dagen voor een ieder ter inzage van de ingezetenen is ter nedergelegd en dat een ieder die zich bezwaard acht zich binnen die tijd in beroep kan komen bij HEGA op ongezegeld papier.
De Burgemeester
A.B.

Verzoek om autorisatie aan HEGA van de onvoorziene uitgaven op grond van extracten uit de deliberatën der gemeenteraad.

Aan den EA Raad der stad Arnemuiden
De ondergetekende C.J. Crucq Broodbakker ontfangen hebbende het Extract uit de notulen van den Gemeente Raad dezer stad van den 2den dezer en daaruit gezien dat men zijn eerbiedig verzoek om vermindering van zijnen aanslag in de plaatselijke omslag over 1852 heeft gewezen van de hand, neemd andermaal de vrijheid zich tot UEA te wenden- daar hij zich wezentlijk bezwaard gevoeld door zijnen aanslag en de classificatie ten zijnen opzigte zeer onevenredig bevindt.
Hem tog gelijk te stellen om maar twee personen te nemen met Frans Joosse en Adriaan van Zweden meend hij dat niet naar billijke evenredigheid is, hem te stellen boven, om maar een paar uit de 6e klasse te noemen, Pieter Kraamer en Jacobus Meerman Gz acht hij dit nog meer evenals uit de 7e klasse boven Adriaan Meerman, waarom hij eerbiedig verzoekt om in de 8e klasse gelijk gesteld te worden o.a met Simon Koets , Andries Boogert en Willem du Troije- welk verzoek hij bij deze herhaald-. Het is waarheid dat men hem minder gesteld heeft als zijnen vader van wien hij het beroep overgenomen, dog had men ook dit gedaan dan zou hij het de schreeuwendste onregtvaardigepartijdigheid hebben moeten noemen.
Nu weet een ieder dat eenigermate niet het Broodbakkersbedrijf alhier en die de zettingen de prijs, waar tegen het brood al verkocht wordt inziet, dat voor een eerst beginnend mensch die van zijn beroep het alleen moet bestaan de verdiensten weinig zijn- dit hadt hij gehoopt dat door het bestuur zou in aanmerking zijn genomen dat zij desnoods zouden zijn voorgelicht door den wethouder Frans van Eenennaam die hij vertrout dat zoowel in zijn betrekking als in zijn privé zou verklaard hebben dat naar den tegenwoordigen stand van zaken alhier het broodbakkersbedrijf voor hem die er alleen van moet leven geene broodwinning is alzoo verzoekt hij andermaal dat men zijn billijk verzoek hem toestaat en hem niet boven anderen en boven zijn krachten belaste.
Twelk doende

Arnemuiden den 4 Februarij 53
Zonder in verdere beoordeeling te kunnen treden van in uwe schrijven van heden opgenoemde personen, zoo moeten wij U te kennen geven dat de raad beslist heeft u bezwaar ongegrond is en zij met ons de overtuiging had, dat de vermindering van twee klassen U persoon als eerst beginnend genoegzaam was begunstigd en zij geentsins konde toegeven aan de verlangde vermindering van naar de 8 klasse te worden teruggebracht, daar dan weder zeker billijke klagten door meer andere gehoord zoude worden.
Volgende de tegenwoordige wet mag naar de vaststelling van het kohier door den raad geen verandering daarin meer gebragt worden, maar staat het u vrij U bezwaren bij HEGA te doen gelden, gedurende de 8 dagen het kohier ten tweede maal ter lezing legt, waarnaar HEGA uwe redenen gegrond vindende de vermindering daarin nog kunnen bevelen.
De Burgemeester
A.B.

Extract register besluiten B &W van Middelburg.
Den 4 Februarij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,60
Rogge 7,00
Periode 7 t/m 13 Februarij 1853
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris,
H.F. Lantheer

Zetting van het Brood
Een brood van 2 oncen 3 ½ cent
Idem 5 oncen 9 cent
Idem 10 oncen 17 ½ cent
Idem 15 oncen 26 cent
Idem 20 oncen 35 cent
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
A.Boogert

De gemeenteopcenten over de dienst 1849/50 wegens de Personele belasting bedragen f.30,91 ter aanzuivering
De Ontvanger
Handtekening

PUBLICATIE LOTING NATIONALE MILITIE

Arnemuiden den 31 Januarij 1853
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Mutatie staat fabrijken en Trafijken
Deze zijn nog alle bestaande etc
De Burgemeester
A.Boogert

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 11 Februarij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,60
Rogge 7,00
Periode 14 t/m 20 Februarij 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 14 Februarij 53
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Hoofdelijke Omslag
Verklaring van gereed zijn tot invordering.

Middelburg den 9 Februarij 1853
Onderwerp: Onvoorziene uitgaven
Wegens beloningen van innen van achterstallige belastingschulden en gratificatie van de secretaris. Dit laatste is niet gebruikelijk om dit boven zijn wedde te blijven doen. In het vervolg geen medewerking daartoe meer. Tegen een bepaalde verhoging van de wedde van de veldwachter bestaat geen bezwaar. Daar gaat GS niet over maar de gemeenteraad bij besluit ervan.

Middelburg den 10e Februarij 1853
Onderwerp: Onderscheidingsteken voor den Burgemeester
Met de mij toegezondene bijlagen ontvangt gij hiernevens den door de graveurs bij ’s Rijks munt te Utrecht geleverde zilveren penning voor den Burgemeester uwer gemeente,
Gelieft mij daarvan de ontvangst te melden, en het in de bijgaande quitancie vermeld bedrag eenigzins spoedig aan de Provinciale Griffie over te maken.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Tets

Van wege den Koning
De hooge raad van Adel, gebruik makende van de magt aan den zelven verleend, bij besluit van den 20 febr. 1816, bevestigd bij dezen de Gemeente van Arnemuiden, ingevolge het door haar gedaan verzoek in het bezit van het navolgende waapen.
Zijnde van goud beladen met een golvende face van lazuur verzeld, een chef? Van twee arenden en een pointe van een dubbelden Arend alles van sabel boven de fasce een toren van keel het schild gedekt met een kroon van vijf fleurens, alles van goud.
Gedaan in ‘sGravenhage den
31 Julij 1817
Voor gelijkluidend afschrift
Zoo na mogelijk het leesbaar was.
De Burgemeester
A.Boogert
De secretaris
Baars

Arnemuiden den 19 Februarij 53
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Onderscheidingsteeken Burgemeester
Bij Uwe missive van den 10e dezer maand ontvangen hebbende het onderscheidingsteeken voor den Burgemeester , zoo hebben wij in voldoening aan het slot dier missive de eer Uwe Excie bij deze daarvan kennis te geven, met mededeeling daar de ketting nog aangeschaft moet worden, het gezamentlijke bedrag later aangevraagd zal worden, te betalen uit de post van onvoorziene uitgaven wanneer bij autorisatie van HEGA de onkosten dezer tien gulden , met alle spoed zal worden overgemaakt.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden 19 Februarij 53.
Verzoek aan het Diaconie Armbestuur om de tabellen nopende de instellingen van weldadigheid over 1852 vergezeld met de vereischte nota’s van inlichtingen en beschouwingen met de memorie van toelichting en suppl tabel der armenscholen voor of op den 1 Maart e.k. te willen doen toekomen.
De Burgemeester
A.B.

 

PUBLICATIE
Over de vernietiging van rupsennesten op grond van de wet van den 26 Ventôse 4e jaar.etc.
Gedaan te Arnemuiden den 19 Februarij 1853

Vlissingen, den 15 Februarij 1853
Onderwerp: Kennisgeving verandering van woonplaats van A. van Akkeren

Hierop wordt door burgemeester A. Boogert geantwoord.

Extract Register besluiten van B & W van Middelburg
Den 18 Februarij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,50
Rogge 7,00
Periode 21 t/m 27 Februarij 1853
Extract etc
De Burgemeester
H.F. Lantsheer

Middelburg den 19 Februarij 1853
Onderwerp: Toezending declaratie van 6 declaraties t.b.v. Marinus Klaasse, Pieter Maartense, Pieter Poppe, Job Klaassen, Jannetje Huissoon en C. le Mahieu
Met verzoek deze te voldoen binnen den tijd van 3 maanden aan het belanghebbend Algemeen Armbestuur van Middelburg.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Antwoord hierop en mededeling daarvan c.q. aan B & W van Middelburg en Het Diaconnal Armbestuur van Arnemuiden.

Middelburg den 23 Februarij 1853
Onderwerp: Hoofdelijke omslag. Deze wordt goedgekeurd door HEGA
Voorzitter Tets
Griffier: Handtekening

Daarvan wordt PUBLICATIE gedaan.

Middelburg den 14e Februarij 1853
Aankondiging van de 2e en 3e Zitting van de Militie-Raad
De eerste voor hen die menen vrijstelling te hebben en bij de eerste zitting niet verschenen zijn en de tweede voor hen die nummers willen verwisselen.
De Militie-Commissaris in Zeeland
Van der Meij
N.B. data resp. 22 Maart en 15 April 1853
Bij verzuim van presentie definitief voor de dienst gedesigneerd.
Arnemuiden den 25 Februarij 1853.

Middelburg den 21e Februarij 1853
Onderwerp: oproeping lotelingen 1e afgifte kontingent Nat. Militie 1853/.
Op dingsdag den 1e Maart aanstaande des morgens ten 9 uur in de algemeen verzamelplaats op de koopmansbeurs alhier.
Voor de manschappen daarin begrepen, heb ik de eer U hiernevens voor zoo veel uwe gemeente betreft, te doen toekomen de orders van vertrek , met uitzondering nogtans voor diegenen die verlangd hebben voor de dienst een plaatsvervanger of nummerverwisselaar te stellen, of die om andere redenen, voor als nog niet kunnen worden in dienst gesteld.
Zorg voor de geregelde en tijdige opzending van de lotelingen naar de algemeene verzamelplaats
Etc
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Tets

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,50
Rogge 7,00
Periode 28 Februarij tot den 6 Maart 1853
Extract etc
Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 25 Februarij 1853
Onderwerp: Armwezen
Sinds 19 februarij 53 wordt er geneeskundige hulp verleend aan de weduwe Toupet die volgens het Armbestuur onvermogend is om zelf in de kosten daarvan te voorzien.
In Uwe gemeente armlastig zijnde zal de declaratie der kosten na afloop worden toegezonden.
Burgemeester
Paspoort
Secretaris
H.F. Lantsheer

Goes den 26 Februarij 1853
Onderwerp: Alimentatiekosten
Declaratie van het Algemeen Armbestuur over het afgeloopenen half jaar
Aan M.J. Le Mahieu
Ten bedrage van f.7.80
Verzoek om de restitutie van het voorschot met alle convenablen spoed wel te willen bevorderen.
B & W van Goes

Arnemuiden 27 Februarij 53
Aan ZE de Minister van Kolonien te ‘sHage
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen 13 stuks d órigine wegens binnen deze Gemeente geweefde stukjes callicots in de fabrijk van de Heer Salomonson.
De verzending heeft plaats voor rekening der NHM( Ned. Handel Mij)
De Burgemeester
A.Boogert

Arnemuiden den 24 Februarij 53
Aan den Heer controleur der waarborg van goud en zilvere werken te Middelburg
Wij hebben de eer U te berigten dat de persoon van G. Menheer, van wien wij onlangs kennis gaven hij handel dreef in goude en zilvere werken ons nu al weder berigt heeft gedaan, dit bedrijf gestaakt heeft.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 27 Februarij 1853
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid der Stedelijke Regering toe te zenden de ingevulde tabel der Huiszittende armen benevens die der scholen vergezeld van een specifieke opgave en memorie van toelichting.
Het diaconie Armbestuur
Uitmakende de Kerkeraad der
Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Namens dezelve
H: Haesebroeck
Pres.
Selectie van specifieke uigaven t.b.v. de huiszittende armen
Reparatie van het armhuisje, schrijfbehoeften? , onkosten uitbesteede weezen f.238 aan bedeelden f.288,60; kleederen aan bedeelden f.70; begrafeniskosten f.75; kosten voor onderwijs f.20-; geneesheer tract, f.50; aan de algemeene armen te Middelburg: f194,05; aan den heer Noom f.51,85 aan den Heer Oversluijs f.61,25.
Ontvangsten van legaat en collecten en vrijwillige giften f.400,53
Subsidie gemeente f. 515,-
Buitengewonen subsidie 263,50; ontvangen giften f.225-
Totaal f.1413,68
Tegenover ontvangsten f.1392,75
Arnemuiden den 28e Februarij 1853

Middelburg den 23 Februarij/8 Maart 1853
Onderwerp: Vereeniging van gemeenten
Eene vereeniging van sommige gemeenten met andere wordt door de Regering daarvoor in aanmerking gebragt.
Voor wat de gemeente Kleverskerke, die tot zoo even bedoelde behoort, aangaat is eene vereeniging met de uwe, indien deze niet vermeden kan worden, doelmatig voorgekomen.
Wij hebben alzoo de eer U te verzoeken ons uwe beschouwingen mede te deelen, zoowel omtrent de vereeniging zelve, als aangaande de voorwaarden, die overeenkomstig art.129 en volgende der gemeente-wet voor die vereeniging eventueel zouden behooren te worden vastgesteld.
De betrekkelijke weinige tijdruimte , die in deze meer overschiet, noopt ons bij U aan te dringen deze zaak met zoo veel spoed te behandelen, als het gewigt derzelve zal gedogen.
GS van Zeeland
Becius voorzitter

Arnemuiden den 14 Maart 1853
Onderwerp: beschouwing vereeniging van gemeenten
In voldoening aan UEGA missive van den 23 Febr/8 maart jl hebben wij de eer U te berigten dat wij de daarin gebragte voorstelling tot vereeniging van de Gemeente Kleverskerke met deze Gemeente in ernstige overweging hebben genomen en hoezeer wij tegen die vereeniging, voorzoover de Hooge regering daartoe verlangde over te gaan in geen oppositie wenschen te komen wij echter voor het tegenwoordige weinig of geen voordeel in dezelve zien, en wij bedenkende hoedanig dat de ingezetenen van Kleverskerke daartegen vooringenomen zijn, het waarlijk wenschelijker was dat elk op zichzelf bleef en geene vereeniging tegen de zin des volks, die ongedwongen hunnen plaatselijke belasting voldoen plaatshad, maar hun ongestoord in het genot van een eigen huishouden liet verblijven daar dergelijke vereeniging weinig goeds zal opleveren.
Voor zoover echter dat de regering daartoe mogt overgaan, hebben wij geene bedenking dat de revenuen uit onze bezittingen voortspruitende in het gemeene huishouden worden gebragt, voor zoover de voldoening der lasten die voor het tegenwoordige al niet hooger zijn als Kleverskerke, mede voor gemeene rekening worde gebragt, doch kunnen nimmer toestemmen dat onze roerende en onroerende goederen waaronder de openbare gebouwen hunnen landerijen weiden en dijken en voorts alles wat op fit oogenblik als een bijzondere eigendom tot deze gemeente behoort in gemeenschap komt, maar dat zulks ten allen dage tot eigendom dezer Gemeente blijft ten einde wanneer later weder eene mogelijke scheiding mogt plaatshebben, deze Gemeente daardoor geen schade lijdt, daar de Gemeente Kleverskerke geen eigendom heeft als derzelver school en schoolmeesters woning waarvan zij weinig of niet trekt.
Volgens art.130 der Gemeente Wet meenen wij dat dat dit wel als eene bijzondere omstandigheid in aanmerking mag komen, waarom wij UEGA verzoeken daar het ontwerp dier vereeniging volgens art 129 der gezegde Wet door UEGA moet worden ontworpen daar wel bijzonder op te willen letten, terwijl nader ontvangst van dat ontwerp volgens art.131 der gemelde wet hetzelve zoo spoedig mogelijk aan het oordeel van de raad en de nog te verkiezene leden zal worden voorgelegd.
De Burgemeester
A.B.

Arnemuiden den 12 Maart 1853
PUBLICATIE
Herinnering aan de bepaling omtrent de Viering van Zon-en feestdagen der openbare Christelijke Godsdienst bij de Wet van den 1e Maart 1851 St.B no 1.
Zie hiervoor de website van Arnehistorie kolom Diverse stukken.

 

PUBLICATIE
B & W
Er heeft herziening plaatsgehad van de in het vorige jaar vastgestelde lijsten der Kiesbevoegden voor de Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal en van de PS alsmede voor de leden van de Gemeenteraad.
Mindering door overlijden : P.J. Crucq, C. Klaasse en J. Meerman CZ
Arnemuiden de 14 Maart 1853

Lijsten der kiesbevoegden zijn 14 dagen ter inzage ter secretarie. Bezwaren indienen gestaafd met bewijsstukken.
Handtekening van burgemeester en secretaris

Arnemuiden 24 Maart 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een extract der notulen van de Gemeenteraad met eerbiedig verzoek het bedrag der kosten ad f.4.56 te mogen voldoen uit de post van onv. uitgaven.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 17e Maart 1853.
Namens de weduwe J.K.Crucq heb ik de eer UEd in antwoord op de bereidverklaring van uwen gemeenteraad tot minnelijke beeindiging van het gerezen geschil over zeker einde dijks aan de oude Arne te berigten dat ook zij volgaarne dat geschil zonder toevlugt tot een regtsgeding te nemen, wil vereffenen.
In die wederzijdsche gesteldheid vervalt een beroep op overtuiging en beweringen van goed regt, weshalven ik UEd in Uwe beschouwingen daarover niet volgens doch de quaestie over dat goed regt in het midden laten zal, zonder daarmede te willen gerekend worden de gemeente Arnemiden als eigenaar van den quaestieusen grond te erkennen, bepalende uitsluitend bij het voorstel dat die gemeente over de quaestie transigerende het eigendomsregt der weduwe Crucq erkenne/ de grond aan de overzijde daarbuiten gelaten waarop zij geen regt heeft en die voor haar geldelijke waarde mist, afstand doe van alle regten die de gemeente casu quo uit eenigen hoofde zoude kunnen competeren, met bepaling dat de kosten der acte komen ten laste der weduwe Crucq..
Met eenig antwoord op dit voorstel zal het Bestuur der gemeente Arnemuiden vereeren.
Deszelfs DW Dienaar
Handtekening.

Arnemuiden den 30 Maart 1853
Aan den Heer Mr ????? waarschijnlijk advoc aat
Onderwerp: kennisgeving opdragt zaak Mr vande Broecke??
In antwoord op UEd. schrijven van den 17 dezer maand , hebben wij de eer UEd te berigten, dat van de ontvangst uwer missive , de zaak in handen was gesteld van de Heer Mr. P. van den Broecke advocaat en P. Rekkens procureur te Middelburg,wie alsnu de verdere behandeling dier zaak door de gemeenteraad zijn opgedragen.
De Burgemeester
A.B.

Middelburg den 16 Maart 1853
Onderwerp: Benoeming ontvanger
IK heb de eer U kennis te geven dat bij ZM besluit van den 1 dezer no 55 is benoemd tot ontvanger der Directe Belastingen enz. te Arnemuiden Jhr Jan Adriaan Hendrik Cornelis van Dorn, thans surnumerair der Belastingen te Middelburg.
De Commissaris des Konings
Inde Provincie Zeeland
Bij afwezendheid
Becius
Lid van GS

Extract register besluiten B & van Middelburg.
Den 17e Maart 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,75
Rogge 7,15
Periode 21 t/m 27 maart 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
G.N. de Stoppelaar

Middelburg den 17 Maart 1853
Onderwerp: Beweiding en Afmaaijing Wegen.
Ten behoeve voor personen die in de termen verkeren om voor het lopende siezoen met het beweiden en afmaaien der wegen te worden begunstigd met verzoek melding te maken der namen van die wegen volgens de Tableaux der Buurtwegen in dit Eiland, gearresteerd bij resolutie van Heeren GS dezer Provincie van den 5 Maart 1841.
In het belang der behoeftigen, vooral wat de afmaaing aangaat, zouden wij genoemde stukken zoo spoedig mogelijk terug verlangen en stellen wij UEd. voor die voor 11 April e.k ons te doen toekomen ten einde de biljetten daartoe zoodra zulks doenlijk is , op de gewone wijze aan UEd ter uitreiking toe te zenden.
De Cenrale Directie van Walcheren
Sprenger

Arnemuiden den 23 Maart 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Stuk over het rechtsgeding tussen de weduwe Crucq en de gemeente over eigendoms-en gebruiksrechten
Zie hiervoor het origineel.

Arnemuiden den25 Maart 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Jaarmarkt Sas van Gent
Bezwaar tegen de jaarmarkt van Sas van Gent omdat die op zondag plaatsvindt.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 24 Maart 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 8,75
Rogge 7, 15
Periode: 28 Maart t/m 3 April 1853
Extract etc.
Burgemeester: Paspoort van Grijpskerke
De Secretaris:
Lantsheer

Middelburg den 30 Maart 1853
Onderwerp: voeren van een regtsgeding
Wij hebben de eer U te kennen te geven , dat door ons wordt goedgekeurd het bij uwe missive van den 23 Maart ll no 108 ingezonden besluit van den Raad uwer Gemeente van den zelfden dag no 12 tot het instellen van een regtsgeding tegen Maria Franse weduwe Jan Karel Crucq.
GS van Zeeland
Tets voorzitter

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 1 April 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8:60
Rogge 7:00
Periode 4 t/m 10 April 1853.
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 30 Maart 1853.
Bezwaar van GS tot autorisatie van een post van 1852 omdat deze van het vorige jaar is.
GS van Zeeland
Tets voorzitter

Extract register B&W van Middelburg
Den 7 April 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,60
Rogge f.7,00
Periode 15 t/m 17 April 1853.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN GEMEENTE-ONTVANGER

 

Te Arnemuiden.
In kas : f.79,34 ½

PUBLICATIE
Op het reglement van de wering van schadelijk gevogelte van den 13e October 1820 gg 8e Augustus 1822 no 77.
Waarschuwing voor schouwing op wering der nesten van reigers,eksters,kaauwen, kraaijen, vlaamsche gaaijen, woud-, bosch of zoogenaamde valduiven en musschen.
Deze schouwingen zullen worden herhaald den eersten Vrijdag van elk der maanden Junij,Julij en Augustus etc.
Gedaan te Arnemuiden 12 April 1853.
Handtekeningen

Aan Heeren GS van Zeeland
De Ondergeteekenden van schippers der Vischschuiten varende van Arnemuiden nemen de vrijheid zich tot UEGA te wenden en hunne belangen en bezwaren eerbiedig voor uwe Vergadering ter neder te leggen. Zij zien dat door het Besluit van ZM onzen geeerbiedigden Koning de toelaag tot instandhouding der Visscherij die zij ten allen tijde met eene geroerd hart endankbare herinnering aan het Vaderlijk Bestuur van zijne overleden GrootVader hebben genoten in het kort geheel zal ophouden en hierdoor zien ze ook dat hun beroep waardoor ze nog Eenigermate in staat gesteld werden , om voor zich en de hunnen een sober stuk brood, bij vele vermoeijenissen en gevaren te verdienen, zal te gronde gaan.Zij spreken in dezen als kortzigtige menschen, die alleen kunne oordeelen en berekenen uit de ondervinding van vorige jaren en die ondervinding toch heeft hen doen zien, dat ze met de volle? toelaag van f.250 nog niet in staat waren hunne panden buiten de schuld te houden. Hiertoe behoeven ze een som van f.1000 op zijn minst f.900- gemiddeld dooréén kan de jaarlijksche verdienste maar op f.550- berekend worden, terwijl in het verloopene jaar de meest gezegende schaaris? F.600 heeft gebeurd en de minste nog geene f.400 heeft mogen bereiken.
Hierdoor waren zij sints jaren verpligt, vele noodzakelijke reparatiën te laten achterwege blijven en zich alleen te vergenoegen met zulken die hunne schuiten drijvende, en hun benoodigd vischtuig in stand hielden waardoor ze gedurig door hunne crediteuren werden gedongen en verpligt zich op de Rijkstoelaag te verbinden, daar ze anders noch zeilen noch touwswerk noch timmering konden verkrijgen.
Zoo hebben zij dan voor zich het treurig uitzigt dat wanneer die toelaag zal opgehouden hebben zij van lieverlede de één vóór de andere naar hunne schuiten zullen moetenlaten stillegen, en zij tot den bedelstaf gebragt en naar de Colonie van Weldadigheid verwezen.
Het is toch hier niet, gelijk op vele plaatsenin Holland alwaar de Visscherij door reederijen voortgedreven, waaronder zich vermogende deelhebbers bevinden, die wat kunne wagen en toegeven—maar onze panden zijn voor een groot gedeelte ons eigendom en gegehypothekeerd aan onze geldschieters, voor welker intressen wij moeten zorgen of anders denverkoop te wachten hebben.
Deze zijn UEGA onze donkere uitzigten die ons voor de toekomst het treurigst verschiet ontsluiten.
Wij toch kennen geen ander beroep, zoo min als onze vrouwen die met de korven moeten uitgaan of anders stilzitten.
Wij wenden ons in dezen dringende nood tot uwe Vergadering en leggen eerbiedig onze bezwaren voor UEGA ter neder, anderen uitweg weten wij niet om ons beroep te kunnen blijven uitoefenen, en verzoeken dat men ons uit de Provinciale fondsen goedgunstelijk gedurende de tijdperken der vermindering van denLandstoeslag het tekortschietende van de som van f.250- voor ieder vischschuit believe te verleenen en bij deszelfs geheele ophouding ons die som jaarlijks believe toe te leggen.
Met vertrouwen leggen wij ons verzoek voor UEGA ter neder en twijfelen niet of onze bezwaren en behoeften die wij naar waarheid hebben blootgelegd zulleneenen medelijdenswaardigen indruk verwekken en een gunstig besluit voor ons ten gevolge hebben en ons met andere takken van nijverheid in deze Provincie inuwe ondersteuning doen deelen.
Zoo zoude Zeelands oudste stad en eenige Visschersplaats die anders noodweinig moet te gronde gaan langs dezen weg nog in stand worden gehouden en wij in staat gesteld door eigen handenarbeid een eerlijk al is het dan mager stuk brood te verdienen
Arnemuiden 23 April 1853
Onderteekend door minimaal 16 vissers
In tegenwoordigheid van
? P.J.Crucq en J: Noom

Dit request wordt van harte door B & W en de leden van de Raad gesteund.

Arnemuiden 27 April 1853
BEKENDMAKING
Van het jaarlijks verslag van de Gemeente Raad

Hierna een selectie van het VERSLAG
Bevolking 1356 zielen, 643 man, 714 vrouw
Geen weezen of bedelaars naar de Kolonien

Geen nieuwe plaatselijke verordeningen
Geen wijzigingen gemeentebouwen en gronden
De Medische Policie
Geen buitengewoone ziekten of sterften
Onder het verschoond van de in andere provincien heerschende longziekte
Kerkelijke zaken : geen bijzonderheden
Scholen voor lager Onderwijs:
Er is 1 school: op dezelve bevindt zich op 15 Januarij 54 jongens en 34 meisjes en op den 15e Julij:
64 jongens en 42 meisjes.
Aan 25 leerlingen werd kosteloos onderwijs verleend wegens zoo door de Provincie als Gemeente verleende subsidie van f.60- en aan 6 kinderen van bedeelde ouders; onze meester is een bekwaam en voor het onderwijs geschikt man, maar bezit den 2e rang.
Het onderwijs heeft zijn geregelden gang, gebrek aan fondsen beletten ons hetzelve meerder uit te breiden, waarvoor hetzelve nog vatbaar was.
Het schoolgebouw laat niets te wenschen over en word in goeden staat gehouden, terwijl de woning van den onderwijzer niet aan de gemeente behoort.

Armwezen
Het grootste euvel is gebrek aan collecten.
Er moet middels subsidies en karige bedelingen gezorgd worden dat er voldoende middelen aanwezig zijn. De weersomstandigheden spelen een grote rol

Lijst van Pluimgedierte
7 inwoners houden hoenders : minimum: 8, maximum 49 bij A: Filius
Er worden 11 duiven gehouden

Openbare veiligheid
Goede orde en rust; over de veldwachter geen klachten.
De brandspuit hersteld wat slangen betreft etc.
Geen rampen hebben ons getroffen

Landbouw
Over het algemeen ongunstig; veel regen
Bewaard gebleven voor ziekten en misgewas.
155 bunder bouwland: hoofdgewassen tarwe en winterkoolzaad.
Verder producten: zomergerst, wintergerst; winterkoolzaad; paardeboonen; witte boonen; groene erwten; aardappelen 120 mud.
Veestapel: 60 kalvers,232 schapen 20 varkens 1 bok en 10 geiten.
20 ruinen,29 merries en 2 veulens 1 stier en 155 koeijen.
De jagt betekent niet veel: in de buurt van Nieuwerkerk: Haas.eendvogels, watersnippen.
De veldwachter houdt toezicht.
De vischvangst op de Scheld & Zeeuwsche stroomen was niet zeer voordelig: weinig bot en garnalen. Oestervangst iets beter. Prijzen zeer laag. Molenaar, schardijn, panharing en scharren waren niet te vangen als vertonende zich niet op de Schelde.
Visserij buitengaats: 16 korderof beunschepen elk bemand met 5 koppen. In het voorjaat matige vangst, later weinig of niets meer.
Door eventuele verdwijning van de premie zal deze vischvangst sterk verminderen.

Arnemuiden 27 April 53
Inzending plaatselijke verordening aan Heeren GS

Verordening tot opmaking van een volledige staat der bevolking in de Gemeente Arnemuiden
Art.1
Alle ingezetenen des Rijks die hunne wettelijk woonplaats in de Gemeente komen vestigen zijn verpligt binnen 14 dagen na hunne aankomst ten secretarie of andere te wijzen plaats over te brengen het getuigschrift bedoeld bij art.4 van het KB van den 22 dec. 1849 en daarbij eene juiste opgaaf te doen van het nummer der door hen betrokken woning.
Vreemdelingen komende inwonen zijn verpligt insgelijks binnen 14 dagen na hunne aankomst deze opgaaf te doen, onder overlegging van een paspoort en vertooning van een reis en verblijfplaats.
Art.2
Een ingezetene der gemeente tot voogd of curator voor elders wonende benoemd, is verpligt binnen 14 dagen na zijne benoeming daarvan ter secretarie kennis te geven onder overlegging van een getuigschrift van de verandering van woonplaats der onder zijne voogdij of curatele gestelde persoon.
Art.3
Alle personen die zich minderjarig zijnde en zonder hunne woonplaats over te brengen in de gemeente heben gevestigd, zijn verpligt binnen 14 dagen na hunne meerderjarig worden ter secretaris het getuigschrift bij art.1 bedoeld over te brengen.
Art.4
Alle personen die tijdelijk in de gemeente verblijven, doch hunne woonplaats elders behouden, zijn verpligt binnen 8 dagen na hunne aankomst daarvan ter secretarie kennis te geven, met juiste opgaaf van de dag en de plaats hunner geboorte van hunne burgelijke staat, godsdienst, beroep en wettelijke woonplaats.
Art.5
Alle personen in de gemeente wonende of verblijvende zijn verpligt binnen 8 dagen na elke verandering van woning binnen de gemeente ter secretarie eene juiste opgaaf te doen der verlaten en der betrokken woning.
Art 6
Alle personen in de Gemeente hunne wettelijk woonplaats hebbende of verblijvende die de gemeente verlaten ten einde hunne woonplaats of verblijf elders te vestigen zijn verpligt daarvan voor hun vertrek ter secretarie kennis te geven
Art.7
De overtredingen van deze verordening word gestraft met eene geldboete van f..6 tot f.25- of met eene gevangens van 1 tot 3 dagen.
Art.8.
Ale bij het in werking treden van deze verordening te dezer zake bestaande plaatselijke voorschriften zijn ingetrokken etc.
De Burgemeester
A.Boogert

Arnemuiden 27 April 53
Aan Heeren GS
Onderwerp: machtiging vervreemding boomen (eenige op stam staande olmeboomen)

Middelburg 28 April 1853
Toezending van 6 certifcaten d órigine over 1250 5/4 2800 6/4 & 300 7/4 Callicots met verzoek deze spoedig te moge terugontvangen.
G.& H. Salomonson.

Hiervan bericht aan ZE de Minister van Kolonien te ’s-Gravenhage

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 29 April 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,45
Rogge 6,80
Periode 2 t/m 8 Mei 1853
Extract etc
B &W
Handtekeningen

Arnemuiden den 23e April 1853
De Kerkeraad uitmakende het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met de meesten eerbied de vrijheid der Stedelijke Regering toe te zenden een drietal exemplaren der rekening over den jare 1852 met een bijlage
De Kerkeraad
H:Haesebroeck pres.
A.Boogert Az diaken
R. van Belzen diaken

Goedkeuring wordt door de Gemeenteraad verleend.
De Burgemeester
C.J. Baars

VERGARING van de Armrekening 1852
Ontvangsten f. 1413,67
Uitgaven 1406,65
Blijft een goed slot van 7,02

Middelburg den 29 April1853
Onderwerp: Bericht ontvangst verordening
De verordening op het opmaken en bijhouden van eenen volledigen staat van bevolking in uwe gemeente.
Handtekening van de Commissaris des Konings.

Bericht aan Heeren GS van de afkondiging van bovengenoemde verordening.

Negatieve verklaring betrekkelijk den onderhoud van den Molenpolder te Arnemuiden over den jare 1852.

Middelburg den 29 April 1853
Onderwerp: verkoop olmeboomen
Wij hebben de eer U te kennen te geven, dat door ons wordt goedgekeurd het bij uwe missive van den 27 April 1853 no 151 ingezonden besluit van den Raad uwer Gemeente van den 26 April ll tot de vervreemding van eenige op stam staande olme boomen
GS van Zeeland
Handtekening van de Voorzitter

Aan de Gemeente raad te Arnemuiden
Blijkens de Staats Couraant en volgens nadere mondelinge mededeeling van den Heere Staatsraad Commissaris des Konings in deze Provincie mijn eervol ontslag ongevraagt als Burgemeester uwer Gemeente verkregen hebbende, zoo kan het mij niet ten kwade worden geduit uit dien hoofde UEA kennis te geven dat ik bij deze mijn ontslag als lid uwer gemeenteraad neme, de ver zekering mijner hoogachting uwer Edele verzoekende te willen aannemen alsmede dat ik bij den voortduur hoogen prijs zal blijven stellen in datgeene hetwelk ter bevordering der belangen uwer Gemeente verstrekken kan.
De oud Burgemeester
Der gemeente Arnemuiden
A.Boogert
Arnemuiden 5 Mei 1853

 

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 6 Mei 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,60
Rogge 6,80
Periode 9 t/m 15 Mei 1853
Extract etc.
De Burgemeester
Handtekening
Secretaris
H.F. Lantsheer.

Aan het EA Bestuur der stad Arnemuiden
De ondergetekende C.J. Crucq broodbakker alhier in aanmerking genomen hebbende dat ingevolge art.23 letter 9 der gemeente wet de Burgemeester geen plaatselijk ontfanger zijn kan, en dat ter dezer stede door de bevordering van den Heer C.J. Baars tot die betrekking de post van plaatselijk ontfanger alzoo vakant zal worden; geeft met verschuldigden eerbied te kennen, dat hij verzoekt met die betrekking door het stedelijk bestuur, die daarte door art.106 der Gemeente wet is bevoegd te worden begunstigd- terwijl hij zich bereid verklaart de borgtogt die volgens art.109 van hem gevorderd wordt tot genoegen van het plaatselijk bestuur te zullen stellen.
‘tWelk is doende
C.J.Crucq
Arnemuiden den 5 Mei 1853

Aan het EAB dezer stad
Geeft met den meest verschuldigden eerbied te kennen den ondergetekenden A.J.Beerthuis opzigter der weverij te dezer stede dat hij in overweging gekomen zijnde dat door de verandering van eene anderen Heer Burgemeester in plaas van den afgetreden Heer Bogert dien ten gevolge de betrekking van plaaselijken ontvanger alhier staad vakant te worden en deze betrekking volgens het oordeel van den adresant tog wel aan niemand kan gegeven of door iemand bediend worden die zoo in de gelegendheid is om voor al de mingegoeden waarvan tog een groot aantal onder den adrisant zijn adminstratie hun loon wekelijks ontvangen te vergemakkelijken.
Met hun verschuldigde te doen betaalen alwas het met wekelijkse paijementen hetwelk tevens zoude strekken ter bevordering en der zekering van den ontvangst der stedelijken inkomst Redenen welke adresant hebben bewoogen om het EA Bestuur dezer stad te solsietere om de eerlang openstaande betrekking van plasselijken ontvanger alhier.
‘tWelk is doende
Arnemuiden den 6 Mei 1800 drie en vijfig
A.J. Beerthuis.

Middelburg den 5 Mei 1853
Onderwerp: afhaling permissie biljetten voor het beweiden der wegen
De Centrale Directie van Walcheren stelt zich voor tot de afgifte der permissie biljetten voor het beweiden der wegen, benevens der daartoe vereischte kappers, te vaceren in haar locaal in de Abtdij alhier, op maandsg den 9e Mei e.k. des Voormiddags ten negen uren, zullende het haar aangenaam wezen, indien op de gewone wijze daarvan aan de belanghebbenden wordt kennis gegevn.
De President der Centrale Directie van Walcheren.
Sprenger

PUBLICATIE INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ

Middelburg den 9 Mei 1853
Onderwerp: ARMWEZEN
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Gemeente wordt op last dier Administratie sedert den 5e dezer Heelkundige hulp verleend aan het kind van
Pieter Poppe
Die blijkens bij voornoemd Armbestuur overgelegd Certificaat onvermogend is om zelf in de kosten hiervan te voorzien.
Bij UEA gemeente armlastig zijnde , en bij geen bezwaar, zal na afloop van de ziekte de declaratie der kosten voor die verpleging verschuldigd U toegezonden worden.
B & W van Middelburg
Handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Aan de Gemeente Raad
Van Arnemuiden
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Laurens van Eenennaam Az broodbakker wonende te Arnemuiden
Dat de adressant de benoeming van onze secretaris tot Burgemeester dezer gemeente in de Courant gezien heeft, hetwelk zeker zal ten gevolge hebbe dat hij zijne betrekking als plaatsen ontvanger zal ter neder leggen, als zijnde dezelve volgens de Gemeente wet onvereenig met die van Burgemeester.
Dat hij te rade is geworden, daar hij met zijne confraters tot zijn leedwezen oordeeld, in het voor hun zoo ongelukkige geval, dat deszelfs bedrijf zoo zeer wort gedrukt, door het verkoopen van brood door één der weversbazen, hetwelk zoo voortgaande schier met een geheelen ondergang wort bedreigd naar die open te vallen betrekking te staan, waardoor hij eenige tegemoetkoming zoude erlangen in dit door hem en zijn talrijk huisgezin zoozeer drukkende verlies.
Redenen waarom den adressant met bereidverklaring der te stellen borgtogt, de vrijheid gebruikt zich tot UEA te wenden, eerbiedig verzoekende wel met de betrekking van plaatselijken ontvanger te begunstigen.
Twelk doende
L. van Eenennaam
Arnemuiden den12 Aug.1853

Middelburg den 10 Mei 1853
Onderwerp: Ontslag en benoeming Burgemeester
Ik heb de eer U te doen toekomen een uittreksel van Z.M. besluit van den 29 April j.l. no 63 en bijlage , houdende eervol ontslag van A. Bogert, als Burgemeester uwer gemeente en in zijne plaats benoeming van C.J. Baars die tevens als zoodanig is aangesteld over Kleverskerke.
Ik verzoek U van dat ontslag en die benoeming kennis te geven aan den Gemeenteraad en bij afkondiging aan de ingezetenen.
De benoemde Burgemeester zal, tegen betaling der zegel- en registratieregten, vóór den 22 Mei aanstaande zijne acte van aanstelling behooren te ligten of te doen ligten, ten kantore van den Ontvanger der registratie te ‘sGravenhage.
Voorzien van die acte, zal hij vervolgens op één der volgende donderdagen, des morgens ten 11 uur bij mij worden verwacht, tot het afleggen vande vereischte eeden.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Bij afwezendheid.
Becius
Lid van GS.

KOPIJ-EXTRACT
BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN WILLEM III
Samenvatting
Gelet op eenige artikelen der gemeente-wet
Hebben goedgevonden en verstaan
Eervol te ontslaan de Burgemeesters der gemeenten Arnemuiden c.a A. Boogert
Te benoemen tot Burgemeesters der op den hierbij gevoegden staat vermelde gemeenten, de achter elk dier gemeenten geplaatste personen.
Diverse handtekeningen.
Afschrift !!

STAAT behoorende bij het KB van den 29e April 1853
Arnemuiden en Kleverskerke
C.J.Baars

Arnemuiden 20 Mei 1853
AFKONDIGING
Benoeming Burgemeester

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 13 Mei 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,60
Rogge 6,80
Periode 16 t/m 22 Mei 1853
Extract etc.
De Burgemeester (nieuw) ?
De secretaris: Lantsheer

Arnemuiden den 18 Mei 1853
Ik verzoek aan de Gemeenteraad van Arnemuiden mijn schrijven van den 5e Mei 1853 te willen beschouwen als niet ingezonden te hebben daar ik de betrekking als raadslid verlang heb te blijven bekleeden
De Oudburgemeester van Arnemuiden
A. Boogert

Extract register besluitenB & W van Middelburg
Den 20 Mei 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.8,75
Rogge 6,90
Periode 23 t/m 29 Mei 1853
Extract etc
De Burgemeester
Handtekening
De secretaris
M.F.Lantsheer

PUBLICATIE Onderwerp: collecte Moluksche eilanden en op het eiland Banda hetwelk in het afgeloopen jaar zoowel aard-als zeebevingen is geteisterd.
Noodigen een ieder uit om door milde bijdragen, blijken van erkentenis te geven aan de ingezetenen van Nederlandsch Indien welke in den jaar 1825 bij den grooten watersnood ruim een ten goed?? Ten behoeve de noodlijdende in het het moederland hebben bijeengebragt.
De Burgemeester
C.J. Baars
Afgekondigd den 14 Junij 1853

QUITANCIE
Ontvangen ter Provinciale Griffie van Zeeland van het Gemeente-Bestuur van Arnemuiden
De som van drie gulden zeventig cents wegens ingezamelde giften ten behoeve der bewoners van de Moluksche Eilanden, ter leeniging hunner rampen, veroorzaakt door de aard-en zeebevingen in het laatst der maand November 1852.
Middelburg den 23 Junij 1853
D.Jeras
Commies, belast met de comptabiliteit ter Prov. Griffie van Zeeland

Arnemuiden den 23 Mei 53
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Wering bedelaars.
Er heeft door geen enkele persoon gepoogd door bedelarij inkomsten te verwerven.
Wij kunnen niet ontkennen dat de armoede gedurende de afgeloopene tijdruimte groot was, en dat een aantal der arme schier van honger omkomene, geen huizen? hadden, waar zij een of meermalen des weeks eene bedeeling ontvangen, dan dit kunnen wij niet met bedeeling bestempelen?, en alzoo ook niet tegengaan, daar zulks eene vrijwillige gift is, waartoe wij van de meergegoede de permissie erlangen hebben den ontvangst daarvan zich aan te melden.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 23 Mei 1853
Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland.Op grond van de circulaire zijn wij op de ontvangst daarvan overgegaan tot eene algemeene zuivering derboomen struiken & hagen etc van rupsennesten.
Schouwing gedaan en geen nalatigheid bevonden, alzoo voor elken landman medebrengt het boomgewas zoo veel mogelijk van dat schadelijk gedierte worde gezuiverd.
Er is van een gunstige wering sprake.
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 27 Mei 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,00
Rogge 7,00
Periode 30 Mei t/m 5 Junij 1853
Extract etc.
De Burgemeester:
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
M.F. Lantsheer

Arnemuiden 28 Mei 1853
Zetting van het brood etc
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 9 cents
Idem 10 oncen 18 cents
Idem 15 oncen 27 cents
Idem 20 oncen 36 cents
Boven welke prijs het bovenstgaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.J. Baars

Éene zwartbonte vaars en éene vaalbonte koe ujit Zuid-Beveland te Middel burg aangebragt
Onder bepaling van volstrekte afzondering gestald en geweid en berichtgeving van eventuele slachting etc.
Middelburg den 26 e Mei 1853
De Commissaris des Konings
Tets

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den10 Junij 1853 en 3e Junij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,00
Rogge 7,15/7,25
Periode t/m 19 Junij 1853
Etc

PUBLICATIE
Dat de Naamlijsten van de ingeschrevenen voor de Nationale Militie voor iedereen ter inzage liggen op het Raadhuis.
De loting zal op zaturdag 25 Junij plaatsvinden ten 3 ure etc.
De Burgemeester,
C.J.Baars

Arnemuiden 14 Junij 1853
Aan den Schoolopziener te Middelburg.
Onderwerp: Benoeming schoolcommissie
C.J.Baars heeft ontslag genomen van die Commissie, en de Heer F.van Eenennaam
Is deze opgevolgd ; deze opvolging nog niet aanvaard.
De Burgemeester
C.J.Baars.

De schoolpziener voelt zich gepasseerd bij de benoeming van F. van Eenennaam.

Extract register besluiten B & W van Middelburg.
Den 17 Junij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,00
Rogge 7,15
Periode 20 t/m 26 Junij 1853
Extract etc
De Burgemeester
Handtekening
De secretaris:
M.F. Lantsheer

Middelburg 20 Junij 1853
EdelAchtbare Heeren!
Hiernevens zenden wij UEA 2 certificaten d’origine over 600 5/4 Calicots, waarvan wij bereid zijn de gevorderde eed af te leggen.
De verzender is de Nederlandsche Handelmaatschappij.
UEA beleefdelijk verzoekende deze stukken ten spoedigste terug te mogen ontvangen hebben wij de eer hoogachtend te zijn
UEADW Dienaren
G &H Salomonson

Middelburg 20 Junij 1853
Onderwerp: Herijk der Maten en Gewigten voor Arnemuiden,Nieuw&StJoosland en Kleverskerke op Vrijdag en Zaterdag den 1e 2n 2e Juli van 9 t/m 14 uur.
De Arr.IJker maten en Gewigten in het 1e District
Handtekening

Arnemuiden den 22 Junij 1853
BEKENDMAKING
B & W van Arnemuiden maken bekend dat bij hun is ontvangen een lijst der geneesmiddelen welke bij de Genees & Heelmeester en Apothekers ten platten lande voorhanden moet zijn, en dat deze lijst gedurende 14 dagen voor een ieder ter nzien/inzage in het Gemeentehuis is nedergelegd.
De Burgemeester
CJ.Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9.00
Rogge 7,25
Periode 27 Junij t/m 3 Julij 1853.
Extract etc
Burgemeester Paspoort van Grijpskerke
Secretaris: H.F. Lantsheer.

Arnemuiden 8 Julij 1853
In voldoening aan Uwe Excie circulaire van 20 Juni jl PB 93 hebben wij de eer hierbij an UE te doen toekomen
1 een afschrift van een oud tarief voor het kaai, haven & meergeld. Waarna door den Veerman tot op heden van de inkomende schuiten & schepen het zelve word ingevorderd, doch welk tarief bij het eindigen van de pacht voor het veer wij het voornemen hadden te herzien.
Betrekkelijk de heffing van het veergeld vermeenen wij te mogen opmerken dat dezelve volgens art.238 der Gemeente Wet als pl. Bel. Moet gehouden worden als geschiedende zij in naam der gemeente en met de opbrengst daarvan dan ook sedert onheugelijke jaren in de pl: kas verantwoord.
3 een KB waarbij voor den gewonen onderhoud de keersluis in het Arn. Kanaal eene heffing is vastgesteld, voor de schepen het Kanaal bevarende zoo mede de jaarlijksche bijdragen van de Societeit der zaagmolens, zoutkeeten &gelanden, doch de zoutketen niet meer bestaande, heeft de heffing daarvan opgehouden, en van welk opbrengst jaarlijks in de rekening dier sluis aan GS verantwoording word gedaan, terwijl de heffing tot teruggaaf van het door het Rijk verleende rentelooze voorschot van f.16.000 is geregeld overeenkomstig art.2 van Z.M. Beslut van den 14 Jan. 1839

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 1 Julij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.9,25
Rogge 7,25
Periode 4 t/m 10 Julij 1853
B & W
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 3e Julij 1853
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen dat aangezien de begraveniskosten reeds die der begrooting onder art.9 toegestaan en vastgesteld overschrijden, de regering het diaconie Armbestuur magtiging gelieve te verleenen om de verder begraveniskosten te mogen betalen uit de post der onvoorziene uitgaven onder art. 16 der begrooting voor den jare 1853 toegestaan, waarop het diaconie Armbestuur eerbiedig het antwoord zal inwachten.
Het Diaconie Armbestuur voornoemd
H: Haesebroeck president
A: Booger Az diaken
R: van Belzen diaken.

Middelburg den 7 Julij 1853
Onderwerp: Regtsgeding tegen de wed: J.K.Crucq
Na ontvangst der daartoe betrekkelijke stukken is voor de Gemeente van Arnemuiden ten einde het bezit terug te erlangen van een einde van der zogenaamden Zaagmolenschen dijk met de daarvoor gelegen grond kadastraal bekend in sectie A en deel makende van de nummers 137 & 137? Door haar in 1852 verloren ten gevolge der handeling door Maria Franse, weduwe Jan Karel Crucq en diens zoon Johannes Crucq, de possessoire acte ingesteld, waartoe de Gemeente gemagtigd is geworden, en is bij vonnis der Arr.Regtbank alhier van den negen en twintigsten der vorige maand den deswege gedanen eisch in allen deele toegewezen, met veroordeeling der gedaagde in de kosten van het geding, van welk een en ander ik de eer heb UEA te informeren, met kennisgeving dat ik verder werkzaam zijn zal , om aan dit vonnis uitvoering te geven overeenkomstig de wet, terwijl ik na afloop daarvan UEA te dezer zake nader rapport hoop te zenden.
De Procureur bij de Arr.Regtbank te Middelburg
Handtekening

Middelburg den 1 Julij 1853
Onderwerp: Instructie Ontvanger
Bedenkingen ten aanzien van de voorgestelde instructie voor de Gemeenteontvanger.
Deze worden bekendgemaakt.
Etc
GS van Zeeland
Handtekeningen voorzitter en Griffier

Nota van bedenkingen op de instructie van den Gemeenteontvanger van Arnemuiden.
Deze bevat enige futiliteiten die hier niet nader worden aangegeven.

Arnemuiden den 16e Julij 1853
Hierbij wordt een afschrift van de door de gemeenteraad gewijzigde instructie aan GS toegezonden.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 8 Julij 1853.
De prijs der mudde
Tarwe f.9,75
Rogge 7,25
Periode 11 t/m 17 Julij 1853
Extract etc.
B &W
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris: H.F. Lantsheer

Arnemuiden 11 Julij 53
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden.
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 9 ½ cents
Idem 10 oncen 18 ½ cents
Idem 15 oncen 27 ½ cents
Idem 20 oncen 37 cents
Boven deze prijs het brood niet mag worden verkocht.
B &W van Arnemuiden

Middelburg den 9 Julij 1853
Verzoek van de Directeur der directe Belastingen in Zeeland om voor jonkheer I.A.H. C. van Doorn ontvanger te Arnemuiden of deze zich voorlopig in Middelburg mag vestigen uit hoofde van gebrek aan woningen in de gemeente zijner ontvangst.
Als er in Arnemuiden wel een geschikte woning aanwezig is, wordt B &W verzocht de woning die geschikt is als kantoor voor een gehuwd ontvanger aan te geven en wel op de plaats waar deze gelegen is en voor welke huurprijs deze te bekomen is.
Zo niet dan het voorstel (zie boven)
Degen: B&W op te merken dat het voor eene gemeente niet onverschillig kan zijn of zich daarin de ontvanger vestigd, maar dat men dan ook eene gepaste tusschenkomst moet bezigen, voor hem eene woning overeenkomstig zijn rang en behoefte tegen billijke huurprijs zonder overeisching te verschaffen, daar men anders bij eventuele of bij eene bewerken verplaatsing zeer gevoeglijk de onbewoonbare gemeenten bij eene naburige ontvangst kan indeelen , hetgeen voor het belang der gemeenten welligt ongevallig zoude zijn.
De Directeur voornoemd.
Handtekening.

Arnemuiden den 13 Julij 1853
Ter beantwoording uwer missive van den 9 dezer maand hebben wij de eer U te berigten dat wij op de ontvangst daarvan ons onmiddellijk hebben begeven naar den Heer A.van Eenennaam , dewelke ons heeft te kenne gegeven, dat hij geen andere woning had, dan datgene hetwelk hij de ontvanger had aangeboden, dat dit huis staat in het beste gedeelte van Arnemuiden en vroeger is bewoond door den geneesheer Oversluijs, dat in hetzelfde huis zijn een boven voor en boven achterkamer, een achterkamer en een saletje , schuurtje , kleine keuken, benevens een droogzolder, dat dit huis is te verkrijgen tegen f.100:- huur in het jaar en hetzelve naar zijne verkiezing kan laten veranderen, echter daar het niet zeker is, den ontvanger lang in deze Gemeente verblijf zal houden, voor zijn eigen kosten.
De weduwe Jan Karel Crucq gaf ons te kennen dat zij voor den ontvanger een behoorlijk huis in order kan laten brengen, wanneer ZE verlangde hetzelve te betrekken, doch dat het zooals het zich tegenwoordig bevind als onderwoond? niet geschikt was, maar dat zij dat behoorlijk zoude laten herstellen & schilderen.
Hetzelve huis staat in de Noordstraat dezer gemeente, werd vroeger bewoond door den schoolmeester, bestaat van vooren uit twee kamers, keuken, schuurtje en kelder en droogzolder, benevens een regenbak en welput en tamelijk grooten tuin niet voo r het aanstaande jaar buiten huur?? F.163.
De huur daarvan zoude f.100: bedragen in het jaar, welke huurprijs zeer gering is, als men aanmerkt de kosten welke die voor dit oogenblik worden besteed. ??
Daar het voor deze gemeente zeer van belang is, dat den ontvanger zich metterwoon alhier vestigd, zoo verzoeken wij UEG ZE wel te willen uitnoodigen zich bij gelegendheid zich te vervoegen bij den Heer A. van Eenenenaam of den timmerman Jacobus Crucq zullende laatstgemelde ZE aanwijzing doen de verandering welke daaraan zullen plaatshebben welke hoezeer tegenwoordig onbewoonbaar zeer geschikt naar rang en behoefte van den ontvanger kan worden ingerigt, waarvan wij vertrouwen daar het voor den ontvanger toch verkieslijker zal zijn te wonen in de plaats zijner ontvangst hoezeer juist wel zoo geen gelegendheid als in de steden die ten platten lande weinig gevonden worden. Daarvan gebruik zal maken en een dier huizen voor hem in order zal laten brengen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 12 Julij 1853
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: opneming bezaaide bunders bouwland.
Dat heeft van dit jaar ter bepaalde tijd plaatsgehad.
De Burgemeester
C.J. Baars

BEKENDMAKING
15 Julij 53
Heden is an den Raad aangebooden de plaatselijke rekening over 1852.
14 dagen ter lezing te raadplegen

De Gemeenteraad van Arnemuiden verklaart dat na gedaan onderzoek volkomen is gebleken dat de werken aan stadseigendommen, tot welker uitvoering bij de begrooting van 1852 de noodige posten zijn toegestaan overeenkomstige de daarvan overgelegde beramingen zijn verrigt , terwijl vermelde eigendommen voor zoover de pl: financien zulks gedogen in voldoende staat van onderhoud zijn gebragt.
15 Julij 53
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 14 Julij 1853
Onderwerp: Personeel inwooning
Daar den voor Arnemuiden benoemden ontvanger de verkrijgbaarheid van de woning van A. van Eenennaam bedoeld in uwen brief van den 13e dezer niet heeft ontkend, maar zich juist wegens overeisching van huurprijs heeft bezwaard gevonden, zoo zal het mij aangenaam zijn, nader door UEA te worden toegelicht
1 welke huurprijs er jaarlijks wordt gevraagd.
2 of het huis ook zonder reparatie voor eene fatsoenlijke famielje bewoonbaar is? En zoo neen!
3wat de kosten der reparatie worden geraamd te zullen bedragen , dat is de kosten welke noodwendig voor eene redelijk bewoonbaarheid zouden moeten worden gemaakt, en niet die welke alleen uit fantasie naar gelang van ieders smaak minder uit directe behoefte dan wel tot eigenwillige opciering worden daargesteld.
De Directeur der directe belastingen in Zeeland.
Handtekening

Arnemuiden den 25 Julij 53
De beantwoording van Uwen brief heb ik de eer UEd te berigten
1 dat volgens aan den ontvanger door A. van Eenennaam gedane mededeeling het bedoelde huis voor één honderd gulden huur in het jaar is aangeboden en nog te verkrijgen is.
2 dat die woning zonder eenig herstel voor dit oogenblik voor een fatsoenlijke famille wel niet te betrekken is, doch den huisbaas der ontvanger heeft medegedeeld hij ter zijner kosten den aanslag van het ??????? zoude verneemen, zoo mede het schut tot afscheiding van die en naast aangelegene woning mitsgaders van achteren, nieuwe ramen met groote glazen zoude inbrengen
3dat wat of de ander kosten betroffen niet zal kunnen worden opgegeven, tenzij de ontvanger de huisbaas geliefde aan te wijzen welke verandering ZE daaraan zoude verlangen
Overigens moeten wij UEA nog mededeelen dat na de stand van den ontvanger in geheel Arnemuiden voor hem woningen te verkrijgen zijn, doch daar ZEd met de betrekking te vreden is, zich dan ook naar billijkheid behoord te behelpen met die woningen welke alhier gevonden worden, zijnde deszelfs afwezigheid daar al meer dan eens van schippers en andere personen bij de Burgemeester klagten zij ingebragt, zeer moeijelijk waarom het ons hoogst aangenaam zal zijn, UEd. het daartoe zult gelieven te wenden dat zoo mogelijk met eenige spoed in het bestaande gebrek worden voorzien.
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 15 Julij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.10,00
Rogge 7,25
Periode 18 t/m 24 Julij 1853.
Extract etc
B & W
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 18 Julij 1853
Zetting van het Brood
Prijs der mudde van fl.10 !!!
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 9 ½ cents
Idem 10 oncen 19 cents
Idem 15 oncen 28 ½ cents
Idem 20 oncen 38 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J.Baars

 

Arnemuiden 16 Julij 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Onderwijs
In de begrooting dezer Gemeente in Hoofdstuk 8 is de som van f.55- vastgesteld voor kosten ten behoeve het onderwijs en zoude de gemeenteraad blijkens de memorie van toelichting alsnu en wel vanaf 1 Augustus e.k een som van f.25- bestendigen, voor het onderwijs van kinderen van minvermogende ouders waartoe aan de plaatselijke schoolmeester bereids mededeeling is gedaan ten einde zich dadelijk onledig te kunnen houden wie van de ingezetenen deze mingegoede klasse, zulks het best zoude toekomen.
Dat deze bijdrage voor het groot getal behoeftigen zeer gering is , houden wij ons overtuigd, dat de meerdere behoeften voor andere aangelegendheden benoodigd, geeft ons geene vrijheid daarvoor meer af te zonderen .
In deze omstandigheid wenden wij ons tot UEGA eerbiedig verzoekende dat het UEGA zal mogen behagen uit de Provinciale fondsen aan ons met andere gemeenten voor het onderwijs alhier eene bijdrage te verleenen ten einde dezelve met die uit den plaatselijken kas te doe strekken ter gemoetkoming van het aangegeven doel.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 16 Julij 53
Aan de plaatselijke Schoolcommissie te Anemmuiden
Wij hebben de eer UE ter kennis te brengen dat door de Gemeenteraad ten behoeve het onderwijs alhier eene som van f.25- uit den plaatselijken kas is toegedaan.
Wii verzoeken UE met den onderwijzer betrekkelijk het besteden dezer gelden in overleg te treden, en dezelven gedurende de wintermaanden te doen strekken aan kinderen van minvermogende ouders welke buiten staat zijn uit eigene fondsen aan dezelve het noodige onderwijs te geven.
De Burgemeester
C.J. Baars

PUBLICATIE
Tot plaatselijke ontvanger is benoemd den Heer C.J.Crucq en zulks in plaats van den Heer C.J.Baars wegens diens benoeming tot burgemeester van Arnemuiden..
Deszelfs kantoor zal worden gehouden aan zijne woning dagelijks met uitzondering van zon- feest-en marktdagen laatstgehouden?? te Middelburg, van den namiddags ten2 ure tot zonsondergang
Wordende een iegelijk verzocht denzelve in zijne voorschreve betrekking te erkennen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 16 Julij 1853
EA Heeren!
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewonen behandeling aan te bieden 2 certificaten d ‘origine over 1700 st 5/4 calicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzender is de NHM.
Met beleefd verzoek deze ten spoedigsten van UEA terug te mogen ontvangen, teekenen wij hoogachtend.
UEA DWDienaren
Salomonson G & H.
Mr Hendrix

BEKENDMAKING
PB lezing leggen verbaal opening stembriefjes voor de benoeming der raadsleden welke in den loop van dit jaar zullen moeten aftreden.
Afgekondigd den 20 Julij
C.J. Baars

Arnemuiden den 23 Julij 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: afschrift verbaal opening stembriefjes raadsleden.
Ter vervanging van in dit jaar aftredende leden A. van Sweden en F. van Eenennaam met mededeeling dat het nieuw overgekomene lid ons te kennen heeft gegeven die betrekking bij vernieuwing aan te nemen en zich mitsdien die benoeming laat welgevallen terwijl verder door ons is bepaald dat de herstemming voor het ontbrekende mede/nieuwe?? lid , zal plaatshebben op maandag den 1e Augustus aanstaande.
De Burgemeester
C.J.Baars.

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 22 Julij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.10,25
Rogge 7,25
Periode 25 t/m 31 Julij
Extract etc
B & W
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H:F:Lansheer

OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN GEMEENTEONTVANGER TE ARNEMUIDEN
Gelden en waarden in kas : drie honderd en dertig gulden zeven en negentig== f.330,97

Middelburg 26 Julij 1853
EAHeeren
Wij geven ons bij deze de eer UEA aan te bieden 8 ps certificaten d ‘origine over 4000 5/4 & 1400 7/4 callicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzending geschied door de NHM
Gaarne de stukken s.v.p;.ten spoedigste terug.
UEADWDienaren
G:en H:Salomonson.
Hendrix

Bericht hiervan wordt na de benodigde verificatiën gezonden naar ZE de Ministervan Kolonien te ’s-Gravenhage.

Middelburg den 22 Julij 1853
Onderwerp: Toelage van het onderwijs van minvermogenden te Arnemuiden.
Wij hebben de eer U te doen toekomen afschrift onzer missive van heden aan den heer Schoolopziener in het 1e Schooldistrict van dit gewest en daarmede te beantwoorden de Uwe van den 16 dezer.
Uwe vergadering gelieve van hare zijde aan het bij onze gemelde missive bedoelde overleg bevordelijk te zijn.
GS van Zeeland
Van Citters 2e voorzitter

Griffier: handtekening

Middelburg den 22 Julij 1853
Aan den Heer Schoolopziener in het 1e Schooldistrict van Zeeland te Middelburg
Onderwerp: Toelage voor het onderwijs van minvermogenden te Arnemuiden.
Er wordt aangegeven: een mandaat van f.34- als toelage uit de Provinciale Fondsen voor het onderwijs van kinderen van minvermogenden niet bedeelden te Arnemuiden, waarvoor die som op de gewestelijk begrooting voor 1853 nog beschikbaar was.
Het gemeentebestuur heeft van zijne zijde voor dit belang eene som van f.25- voor het loopende jaar bestemd.
UEA gelieve alsnu, met overleg van dat bestuur de bedoelde provinciale toelage ten meesten nutte van het aangeduide onderwijs aan te wenden en ons hiervan nader verslag te doen.
Ten slotte verzoeken wij U, het zegelregt van het mandaat ad f.0.34 ½ ter provinciale griffie te willen laten overmaken.
GS van Zeeland etc
De Griffier der Staten.
Handtekening

Extract register besluiten B&W van Middelburg.
Den 29 Julij 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.10,50
Rogge 7,25
Periode 1 t/m 7 Augustus 1853
Extract etc
B & W
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 1 Augustus 1853
Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 3 ½ cents
Idem 5 oncen 10 cents
Idem 10 oncen 19 ½ cents
Idem 15 oncen 29 cents
Idem 20 oncen 39 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J.Baars

Goes den 30 Julij 1853
ALIMENTATIEKOSTEN
Wij hebben de eer UEA hiernevens te doen geworden de declaratie van het Algemeen Armbestuur dezer stad, wegens het afgeloopen jaar;voor rekening vanUEA Gemeente aan
M.J. Le Mahieu ad f.17,52
Met vriendelijk verzoek, om de restitutie van deze voorschotten met alle convenablen spoed wel te willen bevorderen, ten einde die Administratie over gemeld tijdvak zoude kunnen worden vereffend.
B & W derstad Goes
Handtekening

Middelburg den 30 Julij 1853
Tot mijn zeer groot genoegen hebben GS na aftrek van 34 ½ cent zegelgeld, zuiver f.33,65 ½ ter mijner beschiking gesteld om met f.25 van het Gemeentebestuur met UEA overleg te worden aangewend voor het onderwijs van kinderen van minvermogende nietbedeelden.
Naar aanleiding daarvan heb ik de eer U voor te stellen, dat, door U, ook namens mij, aan den onderwijzer worde voorgeslagen:
1 de onderwijzer zal genieten voor onderwijs en schoolbehoeften van elk kind van minvermogende niet bedeelde ouders, dat door B & W op schriftelijke kennisgeving tot het schoolonderwijs wordt toegelaten voor elken schooltijd, dat hetzelve werkelijk ter school tegenwoordig is, een halve cent en
2: de onderwijzer zal op den 1e of 2e dag van iedere maand aan den Burgemeester schriftelijk opgeven het beloop dier toegelatene kinderen het getal schooltijden dat ieder kind is tegenwoordig geweest, en het verloop van het alzoo verschuldigde schoolgeld, dat gaandeweg zal worden uitbetaald eerst uit de gelden van het het Gemeentebestuur, en vervolgens op visa door den Burgemeester onder de nota van den onderwijzer gesteld, uit de Provinciale toelage door den Schoolopziener.
Naar mijne berekening zou alsdan het schoolgeld van ieder leerling, op elf schooltijden iedere week 5 ½ cents, dus over 20 weken van dit jaar f.1.10 bedragen: weshalve 53 à 54 leerlingen uit genoemde sommen van f.25 en f 33, 65 ½ zamen f.58,65 dit jaar gratis onderwezen zouden kunne worden.
Ten aanzien van de plaatsing geef ik in bedenking om tot regel aan te nemen:
1 er worden geen kinderen gratis toegelaten , die reeds werkelijk schoolgaan, noch ook die welke niet zijn gevaccineerd.
2door U zullen aangeduid worden , desnoods na groeping, en aan den onderwijzer opgegeven welke kinderen tot het gratis onderwijs worden toegelaten.
Eindelijk neem ik de vrijheid U voor te stellen tot bestendiging van dezen maatregel op de begrooting ovet 1854 eene som van f.60. te plaatsen, waarna ik in mijne rapport met het einde van dit jaar trachten zal het verder benoodigde over dat jaar van GS te bekomen.
De Schoolopziener in het 1e District van Zeeland
Adr.P. van Deinse

 

Aan den Heer Schoolopziener
Arnemuiden den 2e Augustus 1853 ten gevolge Uw schrijven den 30 Julij jl no 1015, hebben wij meester Kwekkeboom met U voorstel bekendgemaakt en daar hij wijkmeester is, hem verzocht ons een lijst te willen doen toekomen van die kinderen welke uit eige fondsen buiten staat zijn van het onderwijs gebruik te maken, ten einde te kunnen aanwijzen welke derzelve het meest behoeftig waren, om gratis onderwijs verleend te kunnen worden.
Op de mededeeling van Uw voorstel aan gemelde onderwijzer gaf hij ons te kennen hetzelve niet te kunnen aannemen, alzoo niet gevorderd kon worden dat hij om niet werkzaam was, en zoo als het hem toescheen tot zijn schade met verzoek dit UEG mede te deelen tevens voorstellende het verlangde onderwijs gedurende de bepaalde tijd te willen geven voor 7 cents per week voor elk kind, welke uit dat fonds mogten aangewezen worden waardoor naar zijne berekening tegen f.601 – ?/f.60-? aan 43 leerlingen onderwijs verleend zoude kunnen worden.
Wij hebben gemeend UEG daarvan te moeten kennisgeven, met verzoek ons nader U gevoelen hetzij schriftelijk hetzij persoonlijk ons te doen kennen, geloovende wij dat laatstgemelde om met meester Kwekkeboom te komen spreken wel het doelmatigst zoude zijn, daar bij dat mondgesprek het bestaande verschil spoedig tot beider genoegen uit den weg zal zijn geruimd.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 1 Augustus 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Gemeenterekening over 1852 door de Gemeenteraad vastgesteld.
Wordt ter goedkeuring met bijlagen aan UEGA aangeboden

Het verbaal opneming stembriefjes voor de verkiezing van een lid van de gemeenteraad wordt ter inzage gelegd voor een ieder.

Uit de bij mij ontvangen verbalen van stemopneming, zie ik dat ik bij herstemming met 24 stemmen ben verkoren tot lid van de Gemeente Raad.
Hoezeer mij deze onderscheiding aan de eene zijde tot genoegen verstrekt, zoo doet dezelve aan de andere zijde mij leed, dat daardoor ons medelid van Sweden, die jarenlang met ons de belangens dezer Gemeente behartigde komt te vervallen.
De overtuiging echter dat ik tot verkrijging van stemmen geensints hebt medegewerkt en de kiezer in hunne keuze volkomen heb vrijgelaten, geeft mij dan ook de meeste vrijheid UEA ter voldoening aan art.13 der Gemeente Wet ter kennis te brengen, daar ik mij die benoeming laat welgevallen.
De Burgemeester van Arnemuiden
Benoemd lid van den Gemeente raad.
C.J. Baars

Arnemuiden 3 Augustus 53
Aan Heer GS van Zeeland
Afschrift verbaal benoeming raadslid

Middelburg den 5 Augustus 1853
Hoezeer ik wel had gewenst dat de onderwijzer Kwekkeboom zich in het belang van het onderwijs had laten vinden tot het verleenen van onderrigt aan aan minvermogenden tegen een halve cent per schooltijd van ieder kind, moet ik evenwel bijnadere overweging toestemmen dat een bedrag daarvoor, en zonder onderscheid van schoolklassen, van 7 cents weeks voor elken leerling niet te veel gerekend is;--indien de onderwijzer alzoo bij UEd. bij zijn gevoelen blijft, kan ik mij met zijne vordering wel vereenigen; doch geef UEd. in bedenking, zoo mogelijk te bedingen, dat wanneer een leerling van de elf schooltijden er wekelijks 5 of meer verzuimt, alsdan voor hem die week geen schoolgeld betaald wordt.
De Schoolopziener in het 1e District van Zeeland.
Adr. P. van Deinse

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 5 Augustus 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.10,75
Rogge 7,50
Periode 8 t/m 14 Augustus 1853
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris:
H.F. Lantsheer

Extract uit het register der resolutiën van den Minister van Financien
Copij
Afdeeling Personeel
‘sGravenhage 3 Augustus 1853
De Minister gelezen hebbende een adres van den Ontvanger J.A.H.L.van Doorn te Arnemuiden verzoekende om zich voorloopig te mogen vestigen in de stad Middelburg.
Gezien het daarop ingewonnen rapport der Directeur der Dir. Belastingen te Middelburg van den 26 JUlij ll.
Gezien de overgelegde missiven van B & W van Arnemuiden Nieuw &St.Joosland
Heeft goedgevonden en verstaan
Aan den voornoemden Ontvanger bij afschrift dezer te kennen te geven dat de Minister verlangt dat hij zich metterwoon vestigt in eene der gemeenten van zijne ontvangst, echter uit aanmerking van het op dit oogenblijk bestaande gebrek aan eene voor hem geschikte woning er in berust dat hij uiterlijk tot den 1e Mei 1854 zich vestigt te Middelburg nogtans onder uitdrukkelijke voorwaarde dat hij persoonlijk iederen werkdag kantoor houdt te Arnemuiden hoofdplaats van de Ontvangst van den voormiddags tien tot ’s namiddags drie ure, en dat ?? te Nieuwland een sub Ontvanger en te Arnemuiden geagreerde klerk wordt gesteld de laatstgenoemde om het publiek des benoodigd te kunnen gerieven op de uren dat hij ontvanger niet in loco aanwezig is moet gaan storten of wel zitdag houden voor de Dir.Bel. te Nieuwland.
Afschrift etc
De directeur in Zeeland
Handtekening

Arnemuiden den 7e Augustus 1853
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid der stedelijk Regering van Arnemuiden aan te bieden een drietal exemplaren der begrooting voor den jare 1854 vergezeld van een dubbeltal bijlagen ter opheldering der in den begrooting voorkomende som ad f.74,68 in welke begrooting voorkomende Dina Meulemeester echter bij vernieuwing weder op 26 gulden per jaar gesteld is wegens gebrekkige geestvermogens en Andries Knuits? op 39 guldens, als zullende het voor deze som nog veel moeite in hebben, om deze persoon besteed te krijgen, als zijnde gebrekkig van gezigt en behept met veele gebreken en ondeugden gelijk bekend is.
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden, uitmakende het diaconie Armbestuur.
H: Haesebroeck president
G. Meerman en K. Grootjans diakenen

Arnemuiden 21 Augustus 53
Onderwerp:Armbegrooting
Wij hebben de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een exemplaar der door de Gemeente Raad goedgekeurde begrooting voor den jare 1854 met mededeeling dat de subsidie door ons nu en in het vervolg niet hooger verleend kan worden als dezelve in deze begrooting is vastgesteld.
Wij hebben uit dien hoofde gemeend de bestedingskosten aanzienlijk te moeten verminderen, alzoo op dezelve naar onze meening daarop onderscheidene? voorkomen, welke daarvan behoorden weggelaten te worden, die voldoende ouderdom hebben verkregen om in eigen onderhoud te voorzien, hetzij op de weverij of langs eene andere wijze.
Indien U bestuur alsnu voordurend verlangt die ten koste van het Armbestuur te blijven besteden, zulks u op andere middelen bedacht behooren te zijn, alzoo wij ongenegen zijn daarvan meerdere bijdragen te doen.
Zooals het ook hetzelfde met de bedeelde, waarop geplaatst zijn die zelf weven of meer dan een kind op de weverijen hebben, en welke in geenen deele het brood der ware behoeftigen toekomen of verleend mag worden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 12 Augustus 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.10,65
Rogge 7,50
Periode 15 t/m 21 Augustus 1853
Extract etc
De burgemeester:
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris: H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 16e Augustus 1853
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Eereteeken Schutterij
Er zijn geen personen die daarop aanspraak kunnen maken wegens langdurige dienst of zich hebben aangemeld.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden de 16e Augustus 1853
Aan de Controleur van het Kadaster te Middelburg
Er hebben geen sloopingen van gebouwen sedert vorig jaar plaatsgevonden als die der Zoutkeet van den Heer A. van Eenennaam. Verklaring van algeheele vrijdom van grondbelasting.etc
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten van B & W van Middelburg
Den 19 Augustus 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.10,40
Rogge 7,50
Periode 22 t/m 28 Augustus 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Gemeente Arnemuiden
Voorloopig verslag van de uitkomsten van den oogst van 1853

De tarwe die zeer gering op het veld staat en door de koude & veelregen veel geleden heeft kan echter van goede kwaliteit zijn doch weinig schot opleveren. Men schat dezelve op 17 à 18 mud per bunder te zullen opbrengen
Witte en bruine boonen
De witte staan nog in bloei en hebben veel geleden van de honingdauw, zonder verder onheilen schijnen zij voldoende te zullen opbrengen; de bruine zijn redelijk goed, men schat de eerste op 20 en bruine op 19 mud per bunder te zullen opbrengen.
De erwten zijn over het algemeen zeer goed: 28 mud per bunder.
Rogge wordt hier niet gevonden
Gerst: deze heeft mede veel geleden, deze is echter van goede kwaliteit als zeer droog, men berekend haren opbrengst op 22 mud per bunder.
De aardappelen die over 4 weken een rijken oogst beloofde, zijn voor het grootste gedeelte nu door de gewonen ziekte weder aangetast, zoodat half in haren bloei zijn verstorven bij den aanvang der ziekte ging de verrotting van de knol bij het uitdoen met spoed voort, thans schijnt dezelve meer? Gestuit te wezen alzoo men dat in die mate niet meer ontdekt; zonder verdere rampen schat men dezelve op 130 mud per bunder
Grasland; deze zijn minder dan in het afgeloopen jaar, de koude werkte op de groei zeer ongunstig, later herstelde dit echter, zoodat men op 4 voer hooi per bunder rekent.
De haver is zeer goed over het algemeen word dezelve niet dan voor voeder der paarden gezaaid, de opbrengst word berekend op 29 à 30 mud
Koolzaad is niet best, dezelve heeft veel door den honingdauw geleden en heeft het koude voorjaar daar al mede ongunstig op gewerkt; de kwaliteit is zeer droog en bragt 17 mud op.
Klaver & wortels
Klavers zijn redelijk goed
Paardepeen & mangelwortel, hoezeer nog in den beginne beloven ook een goede opbrengst
De opbrengst der klaver rekent men op 7 voer ruim per bunder
Vee: dat is tot heden goed gezond, zij werden niet door ziekten aangetast; voor den opbrengst hebben wij geene klagten gehoord; hetzelve kan tot op heden voldoende voedsel in de weiden vinden.

Algemeene beschouwing
Over het algemeen is de oogst van dit jaar gering; het koude en natte voorjaar werkten op dezelve ontwikkeling zeer naadeelig, waardoor zoowel de tarwe als zaad, weinig schot zal opleveren; de oogst is daarvoor voor de landman niet gezegend? en zal zulks in het ???? velen weder in bekrompen omstandigheden brengen
Aldus opgemaakt door B & W van Arnemuiden den20 Aug.1853
De Burgemeester
C.J.Baars

Aan het EA Bestuur der stad Arnemuiden
Daar het de ondergedteekende Christiaan Johannis Crucq Broodbakker alhier volgens art 41 der wet van 29 Maart 1833 tot invoering van een accijns op het gemaal niet vergund is om onbelast beesten voeder in zijne woning te moge hebben
Zoo verzoekt hij bij deze van het plaatselijk edstuur dat hem dit word toegestaan, ten einde hij zijn varken kunne opmesten.
C,J. Crucq

Arnemuiden den 22 Augustus 1853
Aan den Heer Ontvanger en Molenaar te Arnemuiden.
Bovenstaande wordt aan Crucq toegestaan door de Gemeenteraad
De Burgemeester
C.J. Baars

Publicatie
De begroting over het jaar 1854 van de Gemeente wordt aangeboden gedurende 14 dagen ter lezing.
Afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar.

Arnemuiden 24 Augustus
Verzoek aan GS om te mogen beschikken over de post f.17,52 onvoorziene uitgaven voor de bedeelingskosten M.J. le Mahieu.
De Burgemeester

Aan Heeren GS een afschrift van de door de Gemeenteraad vastgestelde reglementen van algemeene plaatselijke policie en die op het brandwezen en die tot voorkoming van de gevaren van hondsdolheid met verzoek om van den ontvangst dier afschriften wel mededeeling te doen.
De Burgemeester
C.J.Baars

 

Nieuw & St.Joosland
Onderwerp: Ziekte J. Vinke
In antwoord op Uwe missive van den 1e dezer aangaande de geneeskundige verpleging aan J. Vinke, hebben wij de eer UE te berigten dat hiervan mededeeling van het Diaconie Armbestuur is gedaan en dat ons van het zelve dit hiernevens Copielijk gevoegd missive tot antwoord is geworden.
De Burgemeester & Wethouders van Nieuw-en St. Joosland
Bliek
Secretaris
Handtekening

Arnemuiden 25 Aug.53
Aan het Diaconie Armbestuur te Arnemuiden
Wij ontvingen van het Armbestuur te Nieuwland de navolgende brief in antwoord op ue schrijven betrekkelijk de verpleging van J. Vinke.
Wij hebben de eer op UE missive van den 20 dezer u antwoord met vriendelijk verzoek ons antwoord zoo spoedig mogelijk aan de regering der stad Arnemuiden te doen weten dat het diaconie Armbestuur dezer Gemeente ingevolge art, 17 en 19 van het Alg. reglement op de diaconie Administratie niet verpligt is Jacomina Vinke te ondersteunen.
Wij heb ben deze brief ingezonden aan den procureur Rikkes? . De vraag zal nu maar wezen of de diaconie moet gehoorzaam aan de wet of aan het Sijnodaal reglement, dat lijnregt in strijd is met de wet, is laatstgemelde waar dan ????? wij u aan niemand der afwezendenen eenige bedeeling of ondersteuning te schenken, maar zich mede te gronden op de art.17 en 19 van het Alg. Reglement.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden den 25 Augustus 53
Wij hebben den inhoud van den brief van het diaconie Armbestuur Uwer Gemeente ingezien en daaruit vernomen dat opgrond van art. 17 en 19 van het Algemeen reglement voor de diaconie weigeren, de door ons gedane verschotten voor verlossing?? van J. Vinke, benevens de kerk van hare tegenwoordige ziekte te voldoen.
Intusschen is deze personen op grond van art 1 der wet van den 28 Nov. 1818 in Uwe Gemeene armlastig; wij UE mitsdien moeten vragen of U bereid zijt aan ons te restitueren de ???? zoo van hare vorige verlossing als te doen voor hare tegenwoordige ziekte daar wij ons met antwoord van het diaconie Armbestuur zooals u wel begrijpen kunt in geenen deele te vredestellen, verlangd het Armbestuur zich te onttrekken, de Burgerlijke Gemeente behoort dan in hare fondsen in de kosten te voorzien alzoo in Uwe Gemeente geen algemeen Armbestuur bestaat die in hare behoefte kan voorzien en wel op grond van ZM Besluit van den 3e Mei 1835 no 26.
Alvorens wij ons mitsdien aan GS wenden of op grond van PBlad 79 van 1848 de restitutie daarvoor zullen trachten te verlangen zal het ons aangenaam zijn hierop U antwoord te mogen ontvangen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 26 Augustus 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.11,00
Rogge 8,00
Periode 29 Augustus t/m 4 September 1853
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer.

Zetting van het brood 29 augustus 1853
Een brood van 2 oncen 4 cents
Idem 5 oncen 10 cents
Idem 10 oncen 20 cents
Idem 15 oncen 30 cents
Idem 20 oncen 40 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J.Baars

De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Onderwerp: Vervoer van Vee
Gelet op art. 2 van het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee in deze provincie, alsmede op het rapport van den Vee-art Lippens van gisteren
Vergunt aan
A. Filius wonende te Arnemuidenom ter weiding te vervoeren naar zijne weide aldaar de na te meldenen runderen
Als eene grijsblaauwe koe uit ZuisBeveland te Middelburg aangebragt.
Geheel afgezonderd van ander vee weiden en stallen etc.
Middelburg den 26 Augustus 1853
Becius lid GS

Extract register besluiten B & W te Middelburg
Den 2 September 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.11,75
Rogge 8,50
Periode 5 t/m 11 September 1853
Extract etc
Handtekeningen

Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 4 cents
Idem 5 oncen 10 ½ cents
Idem 10 oncen 20 ½ cents
Idem 15 oncen 30 ½ cents
Idem 20 oncen 41 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht,
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den31 Augustus 1853
Onderwerp: Gemeenschappelijk belang regeling
Wij hebben de eer U in antwoord op uwen brief van den 30 Julij ll te kennen te geven dat tegen het houden eener gemeenschappelijke bijeenkomst door U voor de benoeming van twee leden in de commissie belast met het beheer van de ten behoeve uwer gemeente geheven wordende belasting op het gedisteleerd en de likeuren bij ons geene bedenkingen bestaan, en dat Gij u dus daarvoor gemagtigd kunt houden.
GS van Zeeland
Handtekeningen

Arnemuiden den 7 September 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Verandering personeel van het Bestuur.
In voldoening aan U besluit van den 25e October 1851 hebben wij de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen de daarbij gezondene staat model Litt B wegens de plaats gehad hebbende verandering in het personeel van den Gemeente raad bij den jongste verkiezing, en zulks ten gevolge de twee jaarlijksche aftredende op den 4e dingsdag in de maand September volgens art. 27 der Gemeente Wet.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 7 September
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp:Inzending begrooting 1854
Inkomsten
De hoofdelijke omslag wordt op f.721-gesteld
De pachten van de landen f853-
Erfpacht korenmolen f.168;Veersche dijk f.24-; Christiaanpoldertje f.34-; de grond scheepswerf f.1,50
Opcenten op het gemaal
De huur van de Callicotsfabrijken: 2 cent op ieder stukje.
220 gulden voor de rooiing van opstaande olmebomen
uitgaven
Veel jaarwedden: schoonhouden van de straten;jaarwedde van de deurwaarder;collecteloon van de Rijksontvanger: opcenten op het gemaal en geslacht; schoonmaken stadhuis;f.25-herstel stoelen; nieuw kleed voor de tafel;onderhoud openbare gebouwen; klok van kerktoren en stadhuis f.150-
De beplanting; vernieuwing van de straten weinig aan gedaan; de belasting op dranken kan in de toekomst goede uitkomst geven.
Onderhoud stadswoningen; grondbelasting, dijkpenningen en ijkloon
Rente en aflossing van het geleende kapitaal van wijlen jonkheer J.H. Schorer voor het herstel van de keersluis. F.1472,33 en aflossing van het renteloze voorschot van f.16000 van het Rijk; kosten schutterij
Onderhoud schoolgebouw ,schoolbehoeften; onderwijs aan kinderen van minvermogende ouders subsidie diakonaal Armbestuur willen inkrimpen/verminderen. Aandeel pensioen van de veldwachter
STAAT van de Begroting van het Hervormd Diaconaal Armbestuur

Inkomsten
Begrafenissen 400 gulden daarbij collecten en vrijwillige kosten straten,wegen, voetpaden, bruggen giften
Geen werklonen of verdiensten van gealimenteerden
Subsidie van de gemeente: voorgedragen f.600-, toegestaan f.460
Legaten f.10,46 ; subsidie voor geneeskundige behandeling f.74,68
Uitgaaf
Onderhoud der Armen door de gemeente toegestaan 630 gulden
Waaronder bestedingskosten bedeeling in geld, brood en andere levensmiddelen, kleding van 30 à 60? Personen;kosten onderwijs aan arme kinderen 20 gulden; medicijnen begrafeniskosten van 5 personen
Geneeskundige verpleging van bedeelden niet bed. Armen 185 gulden
Onvoorziene uitgaven
Ten behoeve van armlastigen alhier aan het Algemeen Armbestuur te Middelburg en geneesheer aLhier f.74,66

Beraming der kosten van de te verrigten reparatien en schilderwerken aan de eigendommen der stad Arnemuiden over het jaar 1854 f.159,36.
Beraming
Kosten straten,wegen,voetpaden bruggen en leuningen plaatzand.Greene houtdeelen en werkloon
f.36,66

Nieuw & St. Joosland 7 September 1853
Onderwerp: Verpleging J.Vinke
Ter beantwoording uwer missive van den 28 Augustus jl hebben wij de eer UEd. te berigten dat Jacomina Vinke reeds den 3e dec ?? zich uit deze gemeente naar de uwe heeft begeven, zodat zij onzes inziens niet kan gezegd worden in deze gemeente domicilie va onderstand te hebben.
De Burgemeester en W van Nieuw-en St. Joosland.
A.Bliek.

Twist over wie domicilie van onderstand moet verlenen aan Jacomina Vinke.
Aangezien Nieuwland en Arnemuiden dicht bij elkaar liggen en tussentijds verhuizingen mogelijk geschieden, kan het zo zijn dat er onduidelijkheid is over wie armlastig is na een periode van 4 jaar.
Zie brief van de burgemeester van Arnemuiden aan zijn collega van Nieuwland dd 9 September.
NB In deze tijd van grote armoede werden er vaak problemen gemaakt over zelfs kleine bedragen.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 9 September 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.11,50
Rogge 8,75
Periode 12 t/m 18 September 1853
Extract etc
Burgemeester Handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Goes 10 September 1853
Onderwerp: Restitutie voor M.j. Le Mahieu
Het bedrag van f. 17,52 is in goede orde ontvangen.

B &W van Goes

Middelburg den 9 September 1853
Volgens het Algemeen Armbestuur wordt sedert den 3e Augustus geneeskundige hulp verleend aan huis aan Catharina Wisse vrouw van Pieter Maartense die onvermogend is en bij UEA armlastig is etc
B & W van Middelburg
Secretaris:
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 13 September 53
Aan het Armbestuur
Wij hebben van het Gemeente Bestuur van Middelburg berigt ontvangen dat aan huis word verpleegd Catharina Wisse vrouw van P. Maartense.
Deze vrouw schijnt met een toeval in haar huis bezocht te zijn, welke zoo men vreest belangrijke gevolgen kan hebben zoodat de verpleging noodzakelijk is.
Wij geven UE daarvan kennis zullende voor zoover gene overwegende bedenkingen tegen die verpleging door U gemaakt worden, de declaratie van kosten in der tijd worden toegezonden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 9 September 1853
Wij hebben de eer U, volgens art.167 der Gemeente-wet, de ontvangst te berigten van een afschrift der door U op den 22 Augusus j.l. vastgestelde verordening op de plaatselijke politie in uwe gemeente
GS van Zeeland
Handtekeningen

Bericht van afkondiging van bovenstaande verordening

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 16 September 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.11.35
Rogge 8,75
Peride 19 t/m 25 Septeber 1853
Extract etc
Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F.Lantsheer

Middelburg den 9e September 1853
Onderwerp: Reglement op het brandwezen
De raad zal het reglement opnieuw kunnen vaststellen met het oog op de toegang tot de huizen der ingezetenen en zal dan zijne bevoegdheid niet langer te buiten gaan, door een bepaling er in op te nemen die den toegang tot de woningen der ingezetenen zelfs hunnes ondanks verzekert, om zich van de naleving van de bij de verordening gegeven voorschriften te kunnen overtuigen .
Wij beschouwen het zelfs wenschelijk dat de raad bij de verordening daarin voorzit, en dat hij zulks doe met het oog op de voorschriften der zoo even gemelde wet.
Het komt ons tevens voor dat dat laatste zinsnede als onnoodig zal kunnen worden beschouwd.
Handtekeningen

Arnemuiden 19 Sepember 53
Aan Heeren GS van Zeeland
Alvorens het reglement op het brandwezen in nadere overweging bij den Gemeente Raad te brengen, zoo achten wij ons verpligt eenen tegenbedenking te moeten maken op de aanmerking van de laatste zinsnede van UEGA van art 18, de Gemeente raad heeft noodzakelijk geacht het schieten van geweren in de Gemeente tegen te gaan, zoodat zulks opzettelijk daarin is opgenomen en wij er ook zeer aan twijfelen daar die bepaling niet in strijd is met eenige wet of zij wel genegen zal weezen hetzelve er uit weg te laten.
UEGA beschouwd zulks onnoodig omdat het verbod tot het afsteken van vuurwerk reeds vooraf gaat, doch in hoever geweer of pistool schoten onder vuurwerk gerekend worden zullen wij daarlaten, wij voor ons vinden beter dat aan het woord vuurwerk door het ????? van geweer-en pistoolschoten meest duidelijkheid word bijgezet waardoor den overtreder dan ook geen voorwendsel van verschoning kan inbrengen als niets bepaald te zijn weshalve wij no 16 van art 18 alsnu zullen voordragen
Geen vuurwerken waaronder verstaan word geweer,pistoolschoten of voetzoekers, zullen binnen den bebouwde kom der gemeente zonder voorafgaand consult van de Burgemeester vermogen afgeschoten noch afgestoken worden..
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 9 September 1853
Onderwerp: Verordening tegen de Hondsdolheid.
Bij art.2 van het reglement tot voorkoming des gevaren van hondsdolheid, zooals dit op den 22e Augustus jl door den Raad Uwer gemeente is vastgesteld, wordt voorgeschreven dat de eigenaars van honden, waarover klagten wegens aanschieten of poging tot bijten worden gedaan, tot het vastleggen dier honden, op aanmaning van den Burgemeester, gehouden zullen zijn, terwijl op het niet nakomen daarvan bij art.10 van hetzelfde reglement, onvoorwaardelijk boete of gevangenisstraf wordt bedreigd.
Dit laatste lag, volgens art.161 der gemeente wet, buiten de bevoegdheid van den raad, naardien bij art.475 no 7 van het wetboek van strafregt reeds eenige bepalingen zijn gemaakt, die op de in art.2 der verordening behandelde zaak kunnen geacht worden van toepassing te zijn.
Wij hebben diensvolgens de eer U te verzoeken de intrekking der verordening in hare vaststelling opnieuw bij den Raad in overweging te brengen, zoodanig dat in art. 10 slechts boete en straf worde bedreigd, voor zooveel tegen de overtredingen der verordening bij geene wet, algemeene maatregel van bestuur of provinciale verordening niet is voorzien.
GS van Zeeland
Voorzitter en Griffier
Handtekeningen

Arnemuiden 27 September 53
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: reglement Brandweer hondsdolheid.
Op grond van de bedenkingen van GS zijn beide reglementen ingetrokken door den Raad, gewijzigd en opnieuw vastgesteld.
Hierbij gaat een afschrift ook ter attentie van ZM ??
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 20 September 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Bij naauwkeurig onderzoek der voetpaden in deze gemeente zijn deze in behoorlijke orde bevonden en dat bij de geringste herstelling welke daaraan gevorderd word, de belanghebbende bij nalatigheid onmiddellijk aan derzelver verpligting worden herinnerd en aangemaand tot verbetering, terwijl bij de gewone schouwing door den vorige burgemeester op dezelve ook de veldwachter bij zijne surveillance is gelast daarop naauwkeurig toezigt te houden, terwijl al de buurtwegen zonder onderscheid onder toezigt van de Centrale Directie van Walcheren zijn gesteld waarop zoomede als op de voetpaden steeds eene goede en aanhoudende ???? plaats vind.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 18 September 1853
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied betrekkelijk de armlastigheid van Catharina Wisse huisvrouw van P. Maartense dd 13 September 1853 te berigten dat het armbestuur bij haar eenmaal genomen besluit blijft, met eenigen persoon te bedeelen of geneeskundige hulp te verleenen, die zich niet herwaarts met de woon nederzet, en dus ook in de bedeeling of opname van Catharina Wisse in het gasthuis geen genoegen neemt, maar zelfs voor de geneeskundige hulp te Middelburg geene vergoeding zal verschaffen.
Het diaconaal Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden.
H: Haesebroeck pres.
J Westerweel?? Pres. Oud.
A.Boogert Az praes. Diaken

Arnemuiden 23 September 53
Aan B & W van Middelburg
Onderwerp: Copie missive Armbestuur

Middelburg, den 23 Sept.1853
Onderwerp: toezending declaratie
Als vervolge op vroegere gedane kennisgeving hebben wij de eer aan UEA toe te zenden twee declaraties van het Algemeen Armbestuur groot f.6,50 en f.8,20 wegens bedeelingskosten voor rekening uwer Gemeente t.b.v.
Johanna Huijssoon en
C.le Mahieu, wed. A. Toupet
Gaarne binnen 3 maanden aan het belanghebbende Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W van Middelburg.
Handtekeningen.
H.F. Lantsheer

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 23 September 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.12,25
Rogge 9,25
Periode 26 September t/m 2 October 1853
Handtekeningen
De secretaris H.F. Lansheer.

Nieuw & St. Joosland 24 September 1853
Onderwerp: Alimentatie J.Vinke
Onleesbaar, maar Nieuwland blijft op hetzelfde standpunt staan.

Tegenbericht van Arnemuiden op grond van ZM besluit van den 19 Aug. 1834
Er is niet gehandeld naar de procedure van bovengenoemd besluit.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden , 26 September 53
Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 4 cents
Idem 5 oncen 10 ½ cents
Idem 10 oncen 21 cents
Idem 15 oncen 31 ½ cents
Idem 20 oncen 42 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
C.J. Baars

PUBLICATIE
Van het opgemaakt suppletoire kohier voor de hoofdelijke omslag.
Veertien dagen ter inzage etc.
De Burgemeester
C.J.Baars

 

Arnemuiden 26 September 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: toezending afgekondigde verordening
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een afschrift van een door de Gemeente raad op heden vastgestelde verordening tot bevordering der gezondheid.
Wij hebben ons verpligt geacht gebruik te moeten maken van de bevoegdheid , de raad bij art.171 der Gemeente Wet, in spoed vereischende gevallen toegekend, en is die verordening na de vaststelling onmiddellijk afgekondigd en aangeplakt.
De Burgemeester
C.J.Baars

Verordening in het belang der openbare gezondheid binnen de Gemeente Arnemuiden
Art.1
Het invoeren, koopen en verkoopen van voor de gezondheid schadelijke eetwaren binnen deze Gemeente zonder onderscheid van kwaliteit of kwantiteit word met afkondiging ten strengste verboden
Art.2
De aldus binnen deze Gemeente ingevoerd wordende eetwaren aangebragt te water of te lande, welke door de policie uit hoofde van bederf worden bevonden, zullen onmiddellijk na met andere bed??erf?? bevorderende en voor de verdere voeding onbruikbaar gemaakt bestanddeelen te zijn vermengd ter behoorlijke diepte en minstens een Ned.El in de grond worden bedolven
Art.3
De opdelving van de dusdanig door de policie gedolvene eetwaren, zullen onder welk voorwendsel ook zonder hare voorkennis en goedkeuring dan op hooger gezag niet vermogen plaats te hebben.
Art.4
Al wie zich aan de overtreding dezer verordening schuldig maakt zal voor zoo ver bij geene wet of algemeene maatregel van bestuur of provinciale verordening is voorzien worden gestraft met een geldboete van f.1- tot f.25- of van 1 tot 3 dagen gevang.
Aldus vastgesteld in de Gemeete raad van Arnemuiden den 26 September 1853
De Burgemeester
C.J. Baars
Afgekondigd na de vaststelling ingevolge art 171 der Gemeente Wet
De Burgemeester
C.J. Baars
De secretaris
F. van Eenennaam L:S:

Middelburg den 23 September 1853
Onderwerp: Brandreglement
De aanmerking die wij aan het slot onzer missive van den 9 dezer aan U mededeelden, betrof de laatste zinsnede van art.15? des reglements op het brandwezen in we gemeente, beginnende met de woorden : “Degenen welke zich enz. en met het schieten met pistolen enz. zooals volgens uw schrijven van de 19e door U wordt vermeend.
Wij twijfelen niet of deze opheldering zal ten gevolge hebben, dat de nadere vaststelling van het reglement alsnu door U bij den gemeenteraad zal worden in overweging gebragt.
GS van Zeeland
Becius Loco voorzitter
Griffier

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 30 September 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.13,50
Rogge 9,75
Periode 3 t/m 9 October 1853
Extract etc.
Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H,F. Lantsheer

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 4 ½ cents
Idem 5 oncen 11 ½ cents
Idem 10 oncen 22 ½ cents
Idem 15 oncen 33 ½ cents
Idem 20 oncen 45 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkogt.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 5 October 1853
Voordracht zetters: dezelfde personen als vorig jaar

Middelburg den 30 September 1853
Onderwerp: Begrooting 1853
Goedkeuring onder bijvoeging eener nota van bedenkingen op dezelve met verzoek die bedenkingen bij volgende begrooting onder de aandacht te houden en U daarnaar te gedragen.
Tevens hebben wij de eer U te kennen te geven dat door ons wordt goedgekeurd het bij Uwe missive van den 7e dezes onder anderen ingezonden besluit van den Gemeenteraad van den 6 bevorens no 61 tot de verkoop van boomen.
GS van Zeeland
Becius loco voorzitter
Griffier

 

Nota van aanmerkingen op de begrooting voor 1854 van de Gemeente Arnemuiden.
Inkomsten

Hoofdstuk 2
Art.1 In de memorie van toelichting behooren de verpachte en verhuurde landerijen, en huizen omschreven te worden met aanwijzing van de opbrengst van ieder perceel

Hoofdtuk 3
Afdeeling 3
Art.1. Het besluit van de raad waarbij tot de heffing dezer belasting is besloten behoort in de memorie van toelichting te worden aangegeven Dranken.

Afdeeling 5
Art.1 Het raadbesluit tot heffing van veergelden en dat der koninklijke goedkeuring behoort de toelichtende Memorie aan te geven.

Art.5 Is geene belasting, noch gelden die krachtens art. 235 der gemeentewet worden geheven;deze post zal dus behooren voort te komen onder Art.1, Hoofdstuk 2

Uitgaven
Hoofdstuk 1
Afdeeling 2
Art.1 Van het getal en de bezoldiging der onder dit art. bedoelde ambtenaren, behoort, in de memorie van toelichting melding te worden gemaakt

Handtekening Griffier

PUBLICATIE
Zaterdag den 9e November 1853 de voormiddags ten 9 ½ ure publiek van eenige op stam staande Olmeboomen op de Markt en op de Zuidwal der Gemeente waaronder er zeer geschikt zijn voor werkhout. De conditiën voor den verkoop leggen voor een ieder bij den secretaris ter inzage.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 6 October 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Alimentatiekwestie Nieuwland
Wij achten ons verpligt UEGA tuschenkomst in te roepen, betrekkelijk een alimentatie kwestie met de Gemeente Nieuw-en St.Joosland die op grond der wet van 1818 zoo duidelijk ten laste komt dier Gemeente, dat wij daar weinig hebben bij te voegen, doch het Gemeente Bestuur aldaar op wat grond weten wij niet steeds volhouden in die Gemeente niet armlastig te zijn, tot overtuiging daarvan zenden wij UEGA afschriften der gehouden corrependentiën met het Bestuur aldaar.
Blijkens de door het Armbestuur alhier op dato Maart 1851 overgelegde nota van inlichting is Jacomina Vinke in deze Gemeente den 23 Mei komen inwonen. Dit wordt door Nieuwland erkend ingevolge haar missive 7 September 1853, zoodat dezelve bij hare verlossing 1 Maart 18?? Nog geen 4 volle jaren in deze Gemeente gewoond had, en alzoo ingevolge art.3 der wet van 1818 geen domicilie van onderstand in deze Gemeente verkregen, evenzoo min door haar tegenwoordige inwoning van 6 jaar alzoo de inwoning voor het 4 jaar door verleende hulp en bedeeling is afgebroken in de tusschenruimte van Maart 1851 tot Augustus 1853 geen 4 jaar bedragende, zij ook ingevolge ZM besluit van 27 November 1831 no 91 armlastig blijft in de Gemeente van Nieuw-en St. Joosland.Volgens art.11 der gezegde wet van 1818 verzoeken wij dat UEGA in deze geliefd te beslissen, opdat het zij het Armbestuur hetzij het Gemeentebestuur, die volgens mededeeling van de secretaris ons laatste schrijven voor notificatie hebben aangegeven als het onderstands domicilie van J. Vinke moge worden aangewezen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 7 October 1853
Aan de Heeren Salomonson
Onderwerp: Belangens ingezetenen
In het belang van onze neringdoende ingezetenen achten wij ons ten ?????? verpligt UEG tusschenkomst in te roepen, betrekkelijk het houden door Baas Beerthuis van een Winkel van Koloniale Waren, zoo mede wegens het verkoopen van brood, dat hij tot groote schade der bakkers van elders hier invoerd en meer omzet dan een der voornaamste bakkers.
UEG zult ook met ons wel kunnen instemmen dat een groot gedeelte van Arnemuidens ingezetenen, wegens de betrekking waartoe Baas Beerthuis tot de Weverij bestaat, aan hem eenige verpligting hebben, waardoor hij op dezelve invloed uitoefend, zonder zelfs iemand met woorden aan hem te verpligten-
Want hij is toch die over al de weverijen de directie heeft, uitbetaling doch van het weefloon de wever wegens zijn gedrag straft of vrijlaat, denzelven naar goedvinden van de weverij afstuurt of daarvoor aanneemt, zonder dat wij daarmede betuigen willen hij onbillijk handeld, slechts alleen tot betoog, hij door die magt zeer veel invloed uitoefend op de arme klasse, welke na bij de andere Winkeliers schulden gemaakt te hebben, ook bij Baas Beerthuis geholpen worden, die door zijne uitbetaling aan hun, zulks niets te lijden heeft.
Wij hoorden wel eens ,als door Baas Beerthuis, de waren en het brood goedkoper werden verkocht dan door de andere, dan al waar zulks van dat aangaande hebben wij in Arnemuiden geene personen noodig die zulks doen, uit hoofde wij kort aan Middelburg gelegen leggen en onze ingezetenen dagelijks die stad bezoeken en vandaar elk oogenblik in de gelegendheid om hunne boodschappen , zoo die veel verschillen medebrengen, maar bovendien kan Baas Beerthuis zijne waren overzetten tegen ½ cents winst, als hebbende van UEG zijn weekgeld, terwijl de andere ingezetenen van dusdanige winst niet in staat zijn derzelvers huishouding en belastingen te voldoen en voor velen hunner, zoo niet derzelver ondergang, een zeer bekrompen bestaan verleend,als verkoopende hij in evenredigheid zoo veel meerder tegen ???????????????????????????
Boven deze winst geniet Baas Beerthuis van de Gemeente 3 pct voor het geld, hetwelk door hem ten haren behoeve van het gebruik der weverijen van de wevers word ingehouden 10% van de weverij van den Heer Baars, en zoomede de 10% als ten behoeve de huisbazen gelden voor huishuur van de wevers in ?? benevens zijne winst van de oude school die vervuld is met de ?? wevers, terwijl de inkomsten hiervan en het loon hetwelk hij door UEG wekelijks ontvangt, wel zoodanig bedrag te saam opleverd dat wij voor ons zeker weten, geen een der neringdoende lieden in deze Gemeente, zoodanig inkomsten heeft.
Wij hopen UEG houde dat ons ten goede dat Baas Beerthuis niet spoedig tevreden is, want eerst heeft hij na zijn herberg gesloten te hebben, een winkel opgezet van koloniale waren, waardoor deze menschen een gevoeligen slag werden toegebragt, daarna gaat hij bij zijn winkel brood verkoopen en wat nu volgen zal is ons nog onbekend;dan zooals wij wel is hoorden, legt er weder wat in de geboorte, zoodat het schier om geheel Arnemuiden te doen is.
Het is uit dien hoofde dat wij UEG zeer vriendelijk verzoeken, van winkel en verkoopen van brood door Baas Beerthuis, hetzij door hem regtstreeks of zijdelings te doen ophouden, want laat hij dit door een ander doen, oefend hij dezelfde magt uit en dan vergeefd ons deze vrijpostigheid, ware zijne overplaatsing ons zeer wenschelijk opdat de weverijen die ten voordeele van Zeelands ingezeten zijn opgerigt en ook ten gunst van de arme klasse verstrekken, toch niet ten ondergang mag wezen der burgerij, maar dezelfde voorregten als andere Gemeenten, aan dezelve mag verleenen, en zij welke nog zoo meenig offer aan de arme klasse brengen, voortdurend in staat mogen gesteld worden aan deze hunnen verpligting te kunnen blijven beantwoorden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Onderschrift

Ik heb het nog eens herlezen en ik heb geen aanmerkingen UEA aangevoerde motieven zijn zeer goed gelieve dezelve maar zoo dringend mogelijk te stellen want ik ben met vrees dat hij de Heeren Salomonson nog zal ompraten
N.B. dat laatste is niet ondertekend maar vermoedelijk van de hand van de wethouder F. van Eenennaam

 

Arnemuiden den 10 October 1853
Zetting van het brood in Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 4 ½ cents
Idem 5 oncen 12 cents
Idem 10 oncen 23 ½ cents
Idem 15 oncen 35 cents
Idem 20 oncen 47 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 7 October 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,50
Rogge 10,50
Periode 10 t/m 16 October 1853
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

OPNEMING VAN HET KANTOOR VAN DEN GEMEENTEONTVANGER
6 October 1853
In kas aan speciën totaal f.395,00 ½
De Gemeente-Ontvanger C.J. Crucq
B & W
C.J. Baars
F. van Eenennaam
A. Boogert

Middelburg den 6 October 1853
Onderwerp: Onderstandsdomicilie van M. de Ridder
Ik heb de eer U te doen toekomen eene nota van inlichtingen betrekkelijk den persoon van Marinus de Ridder, die ter zake van bedelarij is veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie dagen en om daarna naar een bedelaarsgesticht te worden overgebragt. Tot dat einde is hij den 15e September ll in het Provinciaal Depôt van bedelaars te Middelburg opgenomen en den 21 dier maand naar de Ommerschans getransporteerd.
Blijkens den Nota van inlichtingen schijnt de Ridder in uwe gemeente onderstandsdomicilie te bezitten, Gelieft mij onder terugzending der bijlage te berigten of Uwe gemeente als zoodanig ten behoeve van dien persoon wordt erkend, zoo neen mij dan de bedenkingen mede te deelen die daartegen bestaan,
De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Handtekening

Het Gemeentebestuur erkent de onderstandsdomicilie van M.A. de Ridder te Arnemuiden

Middelburg den 7e October 1853
Onderwerp: Verleend subsidie Kerkgebouw
Ik heb de eer Uwe vergadering toe te zenden een copie-extract uit de beschikking van den waarnemenden Minister voor de zaken der Hervormde Eeredienst enz. Van de 29 September ll no 2 betrekkelijk het bij ZM besluit van de 23 bevorens no 64, onder anderen aan de Hervormde Gemeente te Arnemuiden verleende Rijkssubsidie van f.4750- tot herstel van het kerkgebouw dier gemeente.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Handtekening

Aan de Commissaris des Konings te Zeeland
De Minister van Financien, voorloopig belast met het bestuur van het Departement voor de Zaken der Hervormde Eredienst enz.
Ontvangen hebbende ZM besluit van 23 dezer no 64, waarbij
1 de nagenoemde sommen worden verleend aan de hierna vermelde Hervormde gemeenten tot onderstand bij hetgeen zij uit eigen boezem zullen kunnen bijdragen of bij hetgeen haar van elders hetzij door de Algemeene Hervormde sijnode hetzij uit de provinciale fondsen is of zal worden verleend
Arnemuiden (Zeeland) f.4750- tot herstel van het Kerkgebouw
Wordt bepaald dat de boven vermelde subsidiën respectivelijk zullen worden uitbetaald aan de betrokkene provinciale Collegien van Toezigt welke van die gelden geene uitbetaling zullen doen, alvorens zich te hebben verzekerd, dat het doel zonder verder bezwaar voor ‘s Rijks Kas zal worden bereikt, en wijders zorg zullen dragen, niet alleen dat de toegestane penningen tot geene andere einden besteed worden dan waartoe zij bestemd zijn, maar ook dat daarmede het oogmerk op de doelmatigheid en zuinigste wijze zal worden bereikt, ten welken einde de te doene werken, voor zooveel zij eenigzins belangrijk zijn ter beoordeeling van het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst enz in het openbaar zullen worden uitbesteed, volgens bestek waarop evenals op de begrooting vooraf de goedkeuring zal moeten worden gevraagd en verkregen van de betrokken Collegien van toezigt voornoemd zullende vervolgens de werken plaats hebben onder toezigt van de door de Commissarissen des Konings in de respective provncien aan te wijzen beambten der Waterstaat.
Aan de boven verleende subsidien nog worden verbonden de voorwaarden
A dat de kerkbesturen der voornoemde gemeenten na den afloop der werken en de voldoening van het deswege verschuldigde eene behoorlijke rekening en verantwoording van het gebruik der toegekende onderstandsgelden zullen afleggen aan de betrokken Collegien van toezigt boven bedoeld welke die rekeningen en verantwoordingen zullen inzenden aan het Departement voornoemd.
B dat deszelfs Kerkbesturen steeds zorgen zullen de gebouwen, waarvoor bij voormeld besluit subsidie is verleend tegen brandschade verwaarborgd te houden, waartoe op de jaarlijksche begrooting der respective gemeenten een post in uitgave zal moeten worden uitgetrokken.
Heeft goedgevonden
Eerstelijk enz
Kennis te geven aan de belanghebbenden etc
Handtekeningen

Middelburg den 7 October 1853
Onderwerp: Goedkeuring onvoorziene uitgaven
GS van Zeeland

Middelburg den 10 October 1853

Onderwerp: Armwezen
In antwoord op uw missive van den23e Septemberjl hebben wij de eer U toe te zenden afschrift van een door ons daarop ingewonnen berigt van Regenten over de Algemeene armen van den 8 October benevens afschrift van de daarbij behoorende verklaring van den Heer Cornielje aan den inhoud van welke stukken wij ons gedragen.
Terwijl u daaruit zal blijken dat omtrent de plaats der verpleging U verkeerde inlichtingen zijn toegekomen. Zoo vleijen wij ons dat na de inzage van het berigt van den Algemeenen armen geene verdere zwarigheid bij u zal bestaan tegen de restitutie der tot nu toe gemaakte onkosten.
Overigens is volgens uw verlangen met de verpleging van C.Wisse opgehouden en wij zien uw antwoord tegemoet of wij bij aldien gemelde vrouw geen gehoor geeft aan de haar gedane aanzegging van zich naar uwe gemeente te begeven wij haar aan haar noodlot zonder verdere verpleging moeten overlaten, terwijl wij voor dat geval de vrijheid nemen U deze te wijzen op de noodlottige gevolgen die zoodanig overlaten ten gevolge hebben.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

De Ondergeteekende Lector aan de Geneeskundige school van Zeeland en Heel-en Vroedmeester te Middelburg verklaart bij deze dat in zijn Polijcliniek sints eenigen tijd onder Heelkundige behandeling is, de persoon van Catharina Wisse geboortig van Arnemuiden lijdende aan eenen uitgebreiden bedorven zweer van het been, dat de genezing dezer zweer onder de omstandigheden waarin bovengen, C.Wisse geplaatst is als verstoken van alle onderhoud en in de onmogelijkheid geschikt dieet of strikte rust in acht te nemen, op zoodanige wijze niet kan worden tot stand gebragt, maar veeleer tot verderfelijke uitkomst leiden moet, redenen waarom de ondergeteekende ten sterksten aandringt dat bovengen. C. Wisse op een of andere wijze verzorgt of tot genezing in een Gesticht ter verpleging en behandeling worden gezonden.
Middelburg 29 September 1853
Afschrift J.H. Cornielje
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Brief van de gemeente Middelburg waarin zij ingaat op de vergissing van het Diaconaal Armbestuur van Arnemuiden dat zij in het Gasthuis verblijft. De man van C. Wisse heeft haar verlaten en zal de kosten niet opbrengen. Verder zijn er maatregelen nodig om vanweg haar “verderfelijken “toestand haar een goede verzorging en behandeling te geven, waaraan het haar in haar huiselijke situatie ontbreekt
B & W van Middelburg

Arnemuiden 14 October 1853
Aan B & W van Middelburg
Ter beantwoording van UEA geeerde letteren van den 10e dezer maand houdende nadere inlichting betrekkelijk de verpleging van C. Wisse, hebben wij de eer u te berigten dat de kosten harer verpleging welke door U tot op den ontvangst uwer missive van den 23 September jl ten hare behoeve zijn aangewend wij UEA in dank zullen restitueren, doch daarbij moet te kennen gegeven, dat het Armbestuur bij haar besluit blijft waarvan zij ter geneeskundige verpleging gehouden zal wezen, zich naar herwaarts te begeven, alwaar de behandeling der armen aan de Heer Noom is aanbesteed.
UEA geliefd van ons aan te nemen onze gemeentefondsen hare opneming in een gasthuis niet toelaten, jaren herwaarts zijn wij door de Armen zeer gevoelig gedrukt, zoodat aan Gemeente Eigendommen niets dan het aller volstrekt noodzakelijkste is verrigt kunnen worden, waardoor een en ander noodwendige herstelling behoeft.
De Gemeente raad heeft dus de subsidien moeten verminderen, hetwelk weder ten gevolge heeft dat onze brooze? oude lieden slechts eene sobere bedeeling kan worden toegekend en wij mitsdien ook geen vrijheid hebben om deze verder te onttrekken en dit haar te verleenen, welke haar ellendige leven toestand, om haar godloos slechte leven te danken et etc.
De rest van kladbrief is half weggestreept en slecht leesbaar!!

Aanvulling :het Diakonaal Armbestuur zal haar op de minst kostbare wijze in haar woning doen verplegen.

Middelburg den 7 October 1853
Onderwerp: Berigt ontvangst verordening
Wij hebben de eer U volgens art.167 der Gemeente-wet de ontvangst te berigten van een afschrift der door U op den 26 September j.l. vastgestelde verordening op het brandwezen en ter voorkoming van de gevaren van hondsdolheid in uwe gemeente.
GS van Zeeland
Handtekeningen

Arnemuiden 29 October 1853
Afkondiging van het reglement van de verordening op het brandwezen en ter voorkoming van de gevaren van hondsdolheid.

Middelburg den 7 October 1853
Onderwerp: Berigt ontvangst verordening
Wij hebben de eer U volgens art.167 der Gemeente-Wet, de ontvangst te berigten van een afschrift der door U op den 26 September jl vastgestelde verordening in het belang der openbare gezondheid in uwe Gemeente.
Wij vertrouwen dat de onmiddelijke afkondiging dier verordening ten gevolge van het besluit van Uwe vergadering heeft plaatsgehad,
Wij houden het er dus voor dat zulks niet geschied is op een eenvoudig besluit van B & W ofschoon de brief van dit College van den 26e Sept.misschien eenige reden geeft om het daarvoor te moeten houden.
Dat toch zou strijdig zijn geweest met art. 171 der Gemeente wet
GS van Zeeland
Handtekeningen

Arnemuiden de 14 October 1853
Onderwerp: Nadere toelichting afgekondigde verordening
Ter verduidelijking uwer missive van den 26e September ll houdende toezending en afschrift eener ????? gevoegd het besluit van de Gemeente Raad afgekondigde plaatselijke verordening tot bevordering der gezondheid , hebben wij de eer UEGA verzoeken van in plaats de zinsnede “wij hebben ons verpligt geacht “te willen lezen
De raad heeft zich verplicht geacht, gebruik te moeten maken van de bevoegdheid haar bij art no 11 der Gemeente Wet in spoed vereischende gevallen toegekend en heeft zij na de vaststelling tot de onmiddelijke afkondiging bevel gegeven en waar deze door mij is voldaan.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 14 October 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,50
Rogge f.11,00
Periode 17 t/m 23 October 1853
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 13 cents
Idem 10 oncen 25 ½ cents
Idem 15 oncen 38 cents
Idem 20 oncen 51 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 14 October 1853
Onderwerp: Onderhoudskosten bedelaarswerkhuis
Ik heb de eer te doen toekomen een staat van onderhoudskosten in het bedelaarswerkhuis te Middelburg, voor den persoon van Marinus de Ridder, die bij uwe missive van den 10 dezer no 319 in uwe gemeente is erkend onderstandsdomicilie te bezitten.
Gelieft het bedrag dier kosten ad f.0,75 op de gewone wijze ter Provinciale Griffie over te maken
De Commissaris des Konings
In de Provincie Zeeland
Bij ongesteldheid
Becius
Lid van GS

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 21 October 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,81
Rogge 10,50
Periode 24 t/m 30 October 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het Brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 ½ cents
Idem 10 oncen 25 cents
Idem 15 oncen 37 ½ cents
Idem 20 oncen 50 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars


Middelburg den 14/21 October 1853
Onderwerp: Wijziging verordening
Wij hebben de eer U te doen geworden eene nota van bedenkingen op de vroeger door U vastgestelde instructie voor de secretaris uwer gemeente.
Naar aanleiding van het verlangen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, verzoeken wij U de bepalingen van die verordening, waarvan in de gemelde nota sprake is, te wijzigen, dewijl anders de vernietiging daarvan aan ZM zoude moeten voorgedragen.
Wij zullen zoo spoedig mogelijk van U te gemoet zien het berigt dat hieraan door U is of zal worden voldaan, of wel de mededeeling uwer bezwaren, zoo die daartegen mogten bestaan; terwijl wij, in het eerste geval. Een afschrift der gewijzigde verordening van U zullen inwachten.
GS van Zeeland
Becius loco Voorzitter
Griffier

Nota van bedenkingen op de Instructie voor den secretaris der Gemeene Arnemuiden
Art: 1 dit artikel schijnt niet te kunnen worden overeengebragt met art: 99 art 74 der gemeentewet, volgens welke aan den secretaris ontheffing van het vereischte van inwoning door den Koning kan worden verleend.
Art:2 Bij eene instructie of een reglement van orde schijnt de tijdelijke waarneming van het secretariaat niet te mogen worden opgedragen aan een persoon, die gelijk de wethouders eene met dat ambt onvereenigbare betrekking bekleedt.
Wel is waar schijnen de invoering der gemeentewet geene openbare zittingen waren, kan al hetgeen toen in den Raad is behandeld geacht worden onder geheimhouding te zijn verrigt,welke overeenkomstig art.43 der gemeentewet blijft, totdat zij door den raad wordt opgeheven.
Aldus vastgesteld etc
Handtekeningen

Arnemuiden 26 Maart 1853
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: gewijzigden Instructie secretaris
Wij hebben de eer hierbij een door de Raad gewijzigd afschrift te doen toekomen van den instructie van den secretaris dezer Gemeente, en wel ten gevolge de bij UEGA gerezen bedenking op de art 1 2 8 en 15 ? derzelve instructie.
UEGA vergunt ons, te moeten mededeelen dat wij niet kunnen instemmen dat art. 1 der oude instructie niet zoude overeen te brengen zijn met art.74 der Gemeentewet, zooals dat artikel is vastgesteld kan daaruit niet worden afgeleid dat den Burgemeester de magt is verleend hem ontheffing te verleenen van inwoning zooals de nota van bedenking dit schijnt te veronderstellen, wel dat den Burgemeeter bij eene noodzakelijke verwijdering van langer dan 24 uren, hem daartoe verlof zoude kunnen verleenen, de gelegendheid kan zich voordoen, dat den Secretaris voor famille of ander zaken tijdelijk de gemeente moet verlaten en dit zal hem toch wel niet gewijgerd mogen worden, dan daar hiervan geen misbruik zoude gemaakt kunnen worden, was in die instructie bepaald hij op eigen gezag niet langer zonder toestemming van den Burgemeester dan 24 uren mogt afwezig wezen.
De Burgemeester
C.J.Baars

PUBLICATIE
Vaststelling het supplement kohier van de Hoofdelijke Omslag dezer Gemeente voor het loopende jaar.
Dit kohier is gedurende 8 dagen voor een ieder ter inzage ten stadhuize is ter nedergelegd en dat elk wie zich met eigen aanslag bezwaard acht binnen den tijd bij GS in beroep kan komen.
De Burgemeester
C.J.Baars
Afgekondigd den 20 October 1853
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden den 25 October 53
Aan B,M, Giffard en den Rijksontvanger
En Koornmolenaar te Arnemuiden
Wij hebben de eer UEG kennis te geven dat door de Gemeente raad (aan U / aan B. M. Giffard Broodbakker wonende alhier op deszelfs verzoek vergunning is verleend tot het doen malen van onbelast graan, voor het voederen van 4 varkens , terwijl deze vergunning bij daarvan vast te stellen? misbruik zal worden ingetrokken.
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 28 October 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,12
Rogge 10,50
Periode 31 October t/m 6 November 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De Secretaris
M.F. Lantsheer

Arnemuiden 1 November 1853
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 ½ cents
Idem 10 oncen 24 ½ cents
Idem 15 oncen 36 ½ cents
Idem 20 oncen 49 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 29 october
Samenvatting:
Adres van M. de Ridder daarbij verzoekende dat deszelfs vader wegens bedelarij veroordeeld en thans verpleegd wordend in den Ommerschans als zoodanig mogt worden ontslagen als lijdende hij wegens ouderdom aan ?????, zoo kunnen wij Uwe Excie melden dat gezegde persoon niet alleen door zijn ouderdom , maar zoolang wij hem gehouden hebben nu en dan blijken heeft gegeven van verstandverbijstering waardoor hij ten allen tijde een zeer schielijk en wonderlijk man heeft geweest , uit dien hoofde als zijnen ouderdom wel eenig medelijden mede hem mag geoefend worden en het ons zeer aangenaam zoude wezen dat Zijne Excie den minister van Bi Zaken zoo goedgunstig op dat adres zal gelieven te berichten ?, alzoo wel onze Gemeente naar voorschreve drukkenden last meer dan genoegd heeft , om het groot aantal armen alhier te ondersteunen, waarom wij Uwe Excie vriendelijk verzoeken het zeer goedgunstig te appuijeren.
De burgemeester
C.J.Baars

Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Ter voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee alsmede op het rapport van den eersten vee-arts Lippens van heden no 125
Vergunt aan
A.Filius wonende te Arnemuiden
Om ter weiding te vervoeren naar zijne weide aldaar de na te meldene runderen, als;
Eene vaalbonte koe uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
Dit dier moet volkomen afgezonderd geweid of gestald worden etc
B & W van Arnemuiden
Middelburg den 29 e October 1853
De Commissaris des Konings
bij ongesteldheid
Becius
Lid GS

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 4 November 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,12
Rogge 10,50
Periode 7 t/m 13 November 1853
Extract etc
B & W handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 9 November 53
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Suppl. Kohier Hoofdelijken omslag
Dit kohier wordt toegezonden aan Heeren GS, nadat het aan een ieder ter visie op het stadhuis is nedergelegd etc.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 11 November 1853
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is op den 7e dezer maand aan M.Klaassen die zich buiten staat bevond om daarin zelf te kunnen voorzien, vanwege voornoemd Armbestuur moeten worden worden verstrekt
Begraafniskosten voor zijne vrouw Mechgeline Geelhoed
Waarvan de kosten op de hierbij gevoegde declaratie uitgetrokken, hebben bedragen eene som van f.5,75.
.Deze persoon is volgens de gegevens armlastig in Uwe stad,en wij hebben de eer UEA binnen de tijd van 3 maanden de bovengemelde declaratie te restitueren..
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer.

Arnemuiden 14 November 53
Hiervan wordt bericht gedaan aan den Kerkenraad van Arnemuiden

Extract besluiten B & W van Middelburg
Den 11 November 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,70
Rogge 10,50
Periode 14 t/m 20 November 1853
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
M.F. Lantsheer

Zetting van het brood in de gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 ½ cents
Idem 10 oncen 25 cents
Idem 15 oncen 37 ½ cents
Idem 20 oncen 50 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J.Baars

De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Gelet op het reglement ter voorkoming van Longziekte onder het rundvee en op het rapport van Vee-arts Lippens
Vergunt aan
S. van ’t Westeinde wonende te Arnemuiden om ter weiding te vervoeren naar zijne hofstede aldaar de na te meldene runderen, als:1 zwartbonte koe
1 vaalbonte vaars
1 witbonte vaars
Uit Zuid Beveland te Middelburg aangebragt.
Dient separaat van
Het andere vee te worden gestald of geweid. Etc
Middelburg den 17e November 1853
De Commissaris des Konings
Bij ongesteldheid
Becius Lid van GS

Arnemuiden den 13e November 1853
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke regering te brengen dat zich bij den Kerkeraad heeft aangemeld de persoon van Elisabeth Kaat, thans in deze gemeente woonachtig bij den persoon van Janus de Hamer, verlangende ondersteuning voor de verpleging van haar kind, van welke een staat van inlichting in duplo is opgemaakt, die de regering bij begeleide van deze missive worden toegezonden uit welken staat van inlichting het schijnt te blijken dat Nieuw en St. Joosland de plaats van domicilium van onderstand voor deze vrouw is, zoodat de kerkeraad eerbiedig het antwoord der stedelijke regering zal afwachten , hoe in deze door de kerkeraad behoort gehandeld te worden.
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
G: Meerman fung.Pres.diaken

Arnemuiden 17 November 1853
Onderwerp: Bedeeling kind van E. Kaat
De persone van E. Kaat blijkens nevengevoegde inlichtende staat armlastig binnen uwe Gemeente zoo hebben wij de eer UEA ter kennis te brengen, dat gemelde vrouw zich alhier tot het Armbestuur heeft gewend, tot bekoming van onderstand voor haar kind, weshalven wij verzoeken door UEA te mogen onderrigt worden, of wekelijks ter uwen koste aan die vrouw mag worden verstrekt de som van vijftig cents.
Het zal ons aangenaam zijn UEA antwoord op dedzelve te mogen ontvangen
De Burgemeester
C.J.Baars

De Nota van inlichtingen met antecedenten te vinden in het origineel (zie boven)

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 18 November 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,75
Rogge 11,00
Periode 21 t/m 27 November 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 13 cents
Idem 10 oncen 26 cents
Idem 15 oncen 39 cents
Idem 20 oncen 52 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 18 November 1853
Onderwerp: Kohier Hoofdelijken Omslag Van het bewijs onzer goedkeuring voorzien, hebben wij de eer aan U hiernevens terug te zenden het suppl. Kohier van Hoofdelijken omslag in uwe Gemeente geheven wordende, voor het loopende jaar, ingezonden bij uwe missive van den 9 dezer no 340 vergezeld van een der daartoe betrekkelijke recapitulatie-staten.
GS van Zeeland
Becius loco voorzitter
Griffier handtekening

Nieuw en St Joosland 19e November 1853
Onderwerp: Bedeeling E. Kaat
Ingevolge verzoek vervat in uwe missive dato 17 dezer no 357 hebben wij de eer UEA te berigten dat wij zwarigheid maken om genoegen te nemen met de bedeeling van 50 cent per week ten behoeve van het kind van Elisabeth Kaat, doordien zij in der tijd zich tot het Armbestuur alhier heeft gewend en deze haar zelfs? verwezen naar Middelburg waar zij toen onderstand heeft genoten.
B & W van Nieuwe en St, Joosland
Bliek
Secretaris Handtekenin

St Maartensdijk den 26 October 1853
Onderwerp: Armwezen
Waarbij genoegen genomen wordt met het onderstands domicilie van Elisabet Kaat

 

Arnemuiden 24 November 53
Aan Heeren B & W der gemeente St.Maartensdijk
Tot het Armbestuur dezer gemeente heeft zich gewend zekere Elisabeth Kaat, thans woonachtig in deze Gemeente, tot het bekomen van onderstand voor haar kind Pieter.
Wij hebben ons ten dien einde eerst gewend tot de Gemeente Nieuw-en St. Joosland als zijnde deze vrouw met haar onderstands domicilie niet bekend, terwijl wij van dat Bestuur hebben mededeeling ontvangen dat door UEd bij Uw schrijven van den 26 October jl aan het gemeente Bestuur van Middelburg dat onderstand domicilium hebben erkend.
Onder mededeeling daarvan hebben wij de eer UEA te verzoeken ons wilt berigten of UEA alsnog het onderstands domicilium dier vrouw blijft erkennen, en genoegen kan nemen dat ten behoeve haar kind ten uwen koste zij eene wekelijksche bedeeling van 50 cents ontvangt.
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 25 November 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,90
Rogge 11,00
Periode 28 November t/m 4 december 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg 29 November 1853
EAHeeren
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 2 p. certificaten d ‘origine over 2000 ps 5/4 Calicots waarvoor wij bereid zijn de eed af te leggen.
De verzending geschiedt voor particuliere rekening.
Met een spoedige terugzending zult UEdA ons zeer verpligten, met welker afwachting wij met de meeste achting teekenen.
UEA DW Dienaren
G. en H. Salomonson
Abr. Hendrix

Arnemuiden 29 November 1853
Aan ZE den Minister van Kolonien te ’s Gravenhage
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen twee certificaten wegens geweefde stukjes callicots in de alhier aanwezige fabrijken van de Heeren Salomonson.
De verzending geschied voor particuliere rekening.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 25 November 1853
Onderwerp: Instructie secretaris
De instructie voor den secretaris uwer Gemeente, zooals die laatstelijk en wel op den 26 October jl door den Raad met wijziging is vastgesteld, heeft bij ons tot de navolgende bedenkingen geleid.
In artikel 1 zal in plaats van “De secretaris zal de gemeente enz. behooren gesteld “ De secretaris zal zijne woonplaats enz”waardoor zal voorzien zijn ook in het geval dat de secretaris ontheffing van het vereischte van inwoning mogt hebben bekomen.
Voor de woorden “aan ons “zal dienen gesteld te worden “den raad “wanneer men namelijk hier die vergadering op het og heeft.
Art. 5 is alsnog onvoldoende, daar toch het besluit tot heffing der leges niet verbindend zijn kan, als is het aan den Koning voorgedragen,maar dan alleen als het door Zijne Majesteit is bekrachtigd.
Voor de woorden “Onze toestemming “in art 15 komt ons “de toestemming van den raad “verkieslijk voor.
Wij hebben de eer U te verzoeken de nadere wijziging van de voormelde artikelen bij den raad in overweging te brengen, en ons met den uitslag daarvan bekend te maken, met toezending van een afschrift der wijziging, zoo daartoe mogt worden besloten.
GS
Becius loco voorzitter
Griffier

Afschrift van de gewijzigde instructie wordt 24 december aan GS toegezonden.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 2 December 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,80
Rogge 11,25
Periode 5 t/m 11 December 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 4e December 53
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur neemt met den meesten eerbied de vrijheid zich thans tot de stedelijke regering te wenden, ter verkrijging eener buitengewone subsidie van f.25- ter bestrijding der toegelegde gelden aan den Heer J. Noom voor de geneeskundige verpleging der zieken ( bedeelde en onbedeelde ) waarvoor op de begrooting slechts een som van f.100- is uitgetrokken, met kennisgeving volgens de missive der Stedelijke Regering dd 11 October 1852 om met het einde om met het einde van dit jaar eene buitengewone subsidie van f.25- aan de gemeenteraad te willen aanvragen zooals zulks dan geschiedt bij dezen,weshalve de Kerkeraad eerbiedig de gunstige volmagt ter ontvangst der bedoelde vijfentwintig gulden ten behoeve van den Geneesheer J. Noom zal inwachten.
De Kerkeraad uitmakende het diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden
H:Haesebroeck pres.
P. Boone pr. Oud.

Op dit verzoek reageert de Gemeenteraad gunstig en t.z.t. wordt een ordonnancie van betaling toegezonden.

Arnemuiden den 4e December 53
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijk Regering te breengen dat in een wettiglijk belegde Kerkeraads-vergadering van den 19den November 1853 ter vervanging der aftredende broederen diakenen van
Andries Boogert Az en
Robbert van Belzen Dz
Op het dubbeltal van broederen diakenen geplaatst zijn de personen en leden der gemeente van
Marinus de Nooijer Kornz en
Johannes Odding
Johannes Crucq en
Pieter Schout
Dat voorts ter kennisse der stedelijke Regering wordt gebragt, dat de drie afkondigingen van den predikstoel hebben plaatsgehad en er niets is ingekomen , dat hunne benoeming door de stedelijke Regering in den weg staat en dus de Kerkeraad deze benoeming van de stedelijke Regering zal inwachten.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
H:Haesebroeck pres.
P.Boone pres. Oud.

Bericht van B &W aan den Kerkenraad dat Marinus de Nooijer en Johannes Odding zijn benoemd.

Arnemuiden 7 December 1853.
Afkondiging van het voorlopig vastgestelde kohier van de Hoofdelijke omslag
Binnen 14 dagen kunnen bezwaren worden ingediend op ongezegeld papier.

St.Maartensdijk den 7 December 1853
Onderwerp: Armwezen
Ter voldoening aan UEA missive van den 24 November jl hebben wij de eer hiernevens te zenden een afschrift eener bij ons een afschrift eener bij ons ontvan gen missive van het Hervormd Diaconie Armbestuur dezer Gemeente waartoe wij de vrijheid nemen ons bij dezen te refereren.
B & W van St. Maartensdijk
Handtekening

In antwoord op de missive van 30 November jl betreffende de alimentatie van Elisabeth Kaat zich daarom aangemeld hebbende te Arnemuiden hebben wij de eer UEA beleefdelijk uit te noodigen aan het Armbestuur van Arnemuiden te willen berigten dat onze administratie als geen gealimenteerden buiten de gemeente woonachtig houdende zich verpligt ziet een wekelijksche bedeeling van 50 cent aan gemelde persoon te moeten weigeren en haar uittenoodigen, zoo zij elders niet in hare behoeften, en die van haar kind voorzien kan, dat zij als dan met der woon naar St. Maartensdijk overkomen, haar onderstands domicilie.
De diaconie der Herv. Gemeente van St. Maartensdijk
Afschrift Handtekeningen.

 

Arnemuiden 10 december 1853
Aan het Diaconie Armbestuur
Hierbij een afschrift van hhet Gemeentebestuur van St. Maartensdijk.
De Burgemeester
C.J. Baars

Aan B & W van St. Maartensdijk

Wij hebben den inhoud der missive van het Diaconie Armbestuur uwer Gemeente ons bij U schrijven van den 7 December geworden, ter kennis gebragt van het Armbestuur alhier hetwelk ten gevolge heeft gehad dat Elisabeth Kaat zich heden avond bij den Burgemeester alhier heeft aangemeld met mededeeling dat haar kind te Middelburg door haar is besteed tegen 75 cents des weeks en haar kind thans ongesteld zijnde, men nu van haar in plaats van 75 cents f.1-per week afvraagd waarom zij den Burgemeester heeft verzocht andermaal poging te willen aanwende opdat zij van haar onderstands domicilium voor haar kind eenige ondersteuning mogt erlangen ten einde met hare verdiensten in de bestedingskosten van haar kind te kunnen voorzien dewijl zij anders tot grootere kosten van het Armbestuur verpligt zal wezen naar Uwe Gemeente over te komen, alzoo zij haar kind toch niet van gebrek kan laten omkomen, en zij in het onvermogen verkeert om de bestedingskosten te voldoen.
UEA gelieve de goedheid te hebben dit alsnog ter kennis van het Diaconie Armbestuur uwer Gemeente te willen brengen, en en om den uitslag wel te willen mededeelen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract Register besluiten B & W van Middelburg
Den 9 December 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,25
Roogge 11,50
Periode 12 t/m 18 December 1853
Extract etc
De Burgemeester
De secretaris
H.F . Lantsheer

Arnemuiden den 12 December 1853
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 13 cents
Idem 10 oncen 25 ½ cents
Idem 15 oncen 38 cents
Idem 20 oncen 51 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 12 December 1853
Directe Belastingen
Zitdagen
De Directeur der Directe Belastingen enz. in Zeeland
Gezien de missive van den Ontvanger te Arnemuiden den 6 dezer daarbij verzoekende regeling der zitdagen voor de directe belastingen in de gemeenten zijner ontvangst, tengevolge de vestiging van het hoofdkantoor in de Gemeente Nieuwland
Gelet op het rapport van den Controleur te Middelburg en de daarbij overgelegde verklaringen van de Burgemeesters te Arnemuiden en te Nieuwland.
Gezien de resolutien van den 18 Augustus 1845 no 61 etc.
Heeft goedgevonden en verstaan
1 De zitdagen voor de inning der directe belastingen in de ontvangst Arnemuiden ca, ingaande met den 15e dezer, vast te stellen als volgt
Voor de gemeenten Arnemuiden en Kleverskerke te Arnemuiden
Iederen derden Zaterdag van de maand, de voormiddags van tien tot namiddags twee ure
Van de gemeente Nieuwland of Nieuw & St. Joosland de Maandag, Woensdag en Vrijdag van ieder voormiddags negen tot den namiddag twee ure
Ten aanzien van de gemeente Nieuw & St. Joosland den ontvanger verder te verwijzen naar het bepaalde bij de resolutie van Zijne Excie den Minister van Financien Mei 1850.
Heeren Burgemeesters van de gemeenten Arnemuiden ca en Nieuw& St. Joosland uit te noodigen om de hiervoor vastgestelde Zitdagen middels afkondiging ter kennis der Ingezetenen te brengen en ook aanschrijving van den Ontvanger te Arnemuiden om dit zoo veel noodig middels de gewone kerkenspraak te doen.
Afschrift etc.

Afkondiging van bovenstaande
Arnemuiden 16 December 1853

Middelburg den 16 December 1853
Onderwerp: de verpleging van de vrouw van A. de Ridder

Op schriftelijk aanzoek van den Stads Heelmeester is op den 8 December jl. in het
Gasthuis ter verpleging opgenomen Doortje Dingemanse vrouw van Arij de Ridder.
Deze heeft een wettig domicilium onder UEA Gemeente. Bij geen bezwaren zal de declaratie na afloop der ziekte worden toegezonden.
Deze vrouw kreeg den 7 dezer eene bloedstorting op straat, en niet vervoerd kunnende worden is zij verpleegd ten huize van J. Kersen.
B & W van Middelburg
De secretaris
H.F. Lantsheer

Hiervan wordt bericht gedaan aan het Armbestuur

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 16 December 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,00
Rogge 11,50
Periode 19 t/m 25 december 1853
Extract etc
De Burgemeester
Handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 19 December 1853
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 ½ cents
Idem 10 oncen 25 cents
Idem 15 oncen 37 ½ cents
Idem 20 oncen 50 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester van Arnemuiden
C.J. Baars

Vergunning voor A.Filius om ter stalling te vervoeren naar zijn stal
eene zwartbonte melkkoe en een dito vaars
afgescheiden van het andere vee te stallen.
Dit in het kader van het voorkomen van longziekte
Middelburg den 15e December 1853
De Commissaris des Konings
Handtekening

PUBLICATIE NATIONALE MILITIE

Staat inhoudende de handteekening van de Burgemeester en diens plaatsververvanger alsmede van 2 leden uit de gemeenteraad om te worden benoemd tot het teekenen en adgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting van den jare 1854:
C.J. Baars; F. van Eenennaam; Joost van der Weele en Jacobus Meerman
Arnemuiden 23 December 1853

Belasting op het Gedisteleerd en de likeuren
BEKENDMAKING
Dat de invoer van Dranken, waarvan de Rijks-accijns elders is voldaan, niet vermag te geschieden, dan met gewone Vaten, Kruiken of Flesschen, en zonder schriftelijke toestemming van den Ontvanger, geen plaats zal mogen hebben, vóór of na Zons-op-en ondergang, en anders dan langs de openbare wegen , en de Dranken moeten vergezeld zijn van een bewijs dat de Belasting is voldaan.
Gedaan te Arnemuiden den 23 December 1853
B & W voornoemd
C.J. Baars
F. van Eenennaam

Door de Gemeenteraad is het kohier van den Hoofdelijken Omslag voor 1854 vastgesteld.
8 dagen voor een ieder ter inzage; bezwaarden kunnen binnen die tijd in beroep gaan bij GS.
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 23 December 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,75
Rogge 12,00
Periode 26 December t/m 1 Januarij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 13 cents
Idem 10 oncen 26 cents
Idem 15 oncen 39 cents
Idem 20 oncen 52 cents
Boven welke prijs het bovenstaand brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J.Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 30 December 1853
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.17,00
Rogge 12,50
Periode 2 t/m 8 Januarij 1853
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

N.B. de prijs van het brood is op dat moment tot extreme hoogte gestegen. Zelfs hoger dan in het jaar 1845 bij het uitbreken van de aardappelziekte.

Ga naar boven