Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1854

Inventaris van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200 / Inventarisnummer 128
Digitalisering van P.J.Feij

Arnemuiden, 3 Januarij 54
Aan de Commissaris des Konings in Zeeland
Onderwerp: Proces Verbaal
Ter beantwoording van Uwe Excie circulaire van den 28 December 1853 heb ik de eer Uwe Excie te berigten dat ik voor mij geen nut vind in het Algemeen policie beleid zooals ik het laatstelijk ontvangen opge?? Met de afgifte van een aantal paspoorten en signalementen van vreemdelingen welke zich in deze Gemeente niet ophouden en geeft bij de vele ontvangen wordende stukken slechts eene vermeerdering van het archief.
Bij de eerste uitgifte heb ik voor beide Gemeenten vrij vertaald: welke tijd dat allemaal kost.
Etc
NB Dit kladschrift is een klacht over het grote aantal stukken dat alleen voor het archief geschikt is.
Samenvatting:
Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden den 6 Januarij 1854
Aan Zijne Excie den Heer Commissaris des Konings in Zeeland.
Onderwerp: Burgelijke Stand
Ik heb meermalen het voornemen gehad Uwe Excie aangaande de registers van den Burgerlijken Stand een vriendelijk verzoek te doen, en welk voornemen , daar ik thans drie registers weder onderhanden heb ten uitvoer wil brengen bestaande hierin
Als dikwijls heeft de ondervinding mij geleerd dat de geboorten en sterften niet zelden plaatshebben,met een half uur, de tusschenruimte is echter in de register zoo beperkt, dat dezelve slechtes voldoende is, om daarin te kunnen vermelden bij voorbeeld acht, negen of twaalf en geensints half acht , etc.
NB Op enigsints kritische wijze word aangegeven dat de diverse formulieren voor verbetering vatbaar zijn.
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den11e Januarij 1854
Verzoek: toezending van de kadastrale registers van Arnemuiden opdat de landmeters van het Kadaster de voorgevallene veranderingen van het boekjaar 1853 kunnen bijwerken.
De bewaarder der Hypoyheken en het Kadaster
Handtekening

Staat aanwijzende de maatregelen, genomen ter voorkoming van Aanranding van de regten van den Staat en van die van Personen en Eigendommen van 1 Januarij 1853 tot ultimo December 1853.
Er is dagelijks bewaking in bepaalde wijken : 158 nachtwachten; 2 aangehouden personen wegens dronkenschap.
De gemeente is verdeeld in 1 policiewijk; de bewaking is toevertrouwd aan M. Glerum veldwachter en bij nacht aan den zelfden Ambtenaar
Aldus opgemaakt overeenkomstig de Circulaire van den Minister van Justitie
Door mij Hoofd van Policie der Gemeente Arnemuiden den 13 Januarij 1854
C.J. B aars

1 persoon is mishandeld; 2 personen zijn belasterd of beledigd ; 5 personen braak of opensluiting.
Totaal der ontvreemde geldwaarde : f.12,30

 

Arnemuiden 14 Januarij 54
Aan Heeren GS van Zeeland
In voldoening aan art.19 der instructie op het beheer der strandvonderij , heb ik de eer UEGA te berigten dat gedurende het afgeloopene jaar door eenige visschers onderscheidene goederen zijn aangebragt zoo van het schip de Roompot als van op zee drijvende gevonden houtwaren en van den bodem der zee gelegde ankers en van welke aangifte door mij telkens aan den Heer Commissaris des Konings is mededeeling gedaan.
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 14 Januarij 1854
Onder toezending van een PB opgemaakt door den Heer Burgemeester te Kleverskerke dato 5 Januarij 1854 ten laste van Boudewijn Grootjans en diens zoon Marinus beide Visscher wonende te Arnemuiden, heb ik de eer UEA te verzoeken genoemde personen te hooren omtrent de punten van bezwaar tegen hun gerezen, en daarvan procesverbaal op te maken.
De Officier van Justitie
Van Sonsbeeck

Heden den 17 Januarij 1854
Heb ik Burgemeester van Arnemuiden ten verzoeke van den Heer Off. Van Justitie bij de Arr. Regtbank van Middelburg ten gevolge een aan UEGA toegezonden PB van den Burgemeester van Kleverskerke in dato 5 dezer maand opgemaakt ten laste van Boudewijn & Marinus Grootjans beklaagd als op dien dag bij den Landman H: Bliek onder die Gemeente te hebben ontvreemd eenige willige tronken. Doorns en een plank, gehoord opgemelde personen betrekkelijk het hen ten laste gelegde feit, en hebben zij beide mij erkend dat zij op dien dag eenige niets beduidende doode doorns en twee willige doode slieten??, die bij het wegnemen der doorns waren afgebroken hadden medegenomen te samen kunnende uitmaken een mutsaard van vijf cent maar doch dat zij ontkende te hebben medegenomen de plank van het hek waarvan in dat verbaal sprake is, als mede dat Marinus Grootjans geensints aan Jacobus Bliek had tegemoetgevoerd, bij het verzoek het gestolene weder tegen daar bedank ik U voor, maar daarvan kan niets komen, doch tegen gemelde zoon had gezegd , Ko , gij magt ons maar stilletje laten gaan want het is de moeite niet waard er zijn van zijn leven wel grooter brandjes gestolen maar wel geen zin hadden gehad ons op zijn verzoek hetzelve naar de hofstede te brengen, als bewust van hun pakslagen te krijgen, gelijk onlangs twee personen hadden ondervonden.
Verder onduidelijk !!
Etc Ik heb de eer hierbij aan UEG dit PB te doen toesturen
C.J. Baars burgemeester

JAGT EN VSSCHERIJ
Middelburg den 17 Januarij 1854
Eeen machtiging tot vrijwillige betaling van boete ten behoefte van Jan Klip, D.de Ridder, L.Grootjans, J.de Ridder te Arnemuiden en UEd te verzoeken dat stuk aan de belangstellende uit te reiken, metaanzegging dat bij gebreke daaraan te voldoen, de rechtsvervolging zal worden voortgezet.
De Officier van Justitie
Van Hurgronje

IDEM
Ik heb de eer aan UEd bij deze toe te zenden twee magigingen tot vrijwillige betaling van boete ten behoeve van Jacob Schoonenboom en Cornelis Crucq, landlieden wonende te Arnemuiden
En UEd te verzoekendie stukken aan den belanghebbenden uit te reiken, met aanzegging, dat bij gebreke van daaraan te voldoen , de regtsvervolging hen zal worden voortgezet.
De Officier van Justitie
Van Sonsbeeck

Kortgeen den 18 Januarij 1854
Ik neem de vrijheid UEA met deze te informeren dat op gisteren tusschen 8 à 9 Uur uit de schuit van den schipper Jacobus Pouwer Jz leggende in de Kaaij alhier is ontvreemd een mud Tarwe met de zak gemerkt en verder zonder eenig vermoeden te hebben, doch aangezien hier geen licht over deze zaak verspreid is , vindt ik het niet ondoelmatig UEd ter kennis te brengen dat dien ???, mede inde ??? met hunne schuitjes lagen twee Arnemuidsche visschers; waaromtrent UEA in bedenking geeft, of bij deze ook inlichtingen zoude kunnen verkregen worden met sollicitatie daarvan door UEd, te mogen worden verwittigd.
De Burgemeester van Kortgene
Handtekening

Arnemuiden 20 Januarij 54
Aan den Heer Burgemeester te Cortgene
Ik heb de eer UEA ter kennis te brengen dat ik op den ontvangst uwer missive van den 18e dezer, onmiddellijk bij vier visschers welke met hunne schuiten op den avond van den 17 dezer zich in uwe kaai hebben bevonden, het vereischte onderzoek heb ingesteld, dan bij geen dier persoenen, iets van het ontvreemde heb kunnen ontdekken, waardoor ik zoo wel ten gevolge dat onderzoek als de personeele bekendheid met die leden welke bij mij zeer goed ter naam sta er aan twijfel zij aan de ontvreemding der mud tarwe schuldig staan, mogt ik iets daarvan hetzij door bezorging van tarwe, op de molen als andersints ontdekken zal ik onmiddellijk daarvan proces verbaal opmaken en UEA kennis geven , zullende het mij intusschen aangenaam zijn, wanneer bij UEA den dader mogt bekend worden, daarvan verwittigd te worden, ten einde alle verdere onderzoek te doen ophouden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Aaan de Hoofdadministratie van het 6 Regiment Infanterie te Haarlem.
Verzoek om een attest van Abraham Verhage van den ligting van 1849 ten einde deze aan de Militieraad te kunnen overleggen
De Burgemeester
C.J. Baars

Jagt en Visscherij
Middelburg den 23 Januarij 1854
Twee magtigingen tot vrijwillige betaling van boete t.b.v. J. de Bliek te Arnemuiden.
Bij gebreke van betaling door hem, de regtsvervolging tegen hem zal worden voortgezet.
De Officier van Justitie
Hurgronje

PUBLICATIE
Het kohier ter invordering van de grondbelasting van dit loopende jaar met uitnodiging dat iedereen aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Arnemuiden den 27 Januarij 1854
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 24 Januarij 1854
Onderwerp: declaratie voor de bijwerking van kadastrale Tafels en leggers, eigendommen uwer Gemeenten (Arnemuiden en Kleverskerke)
De landmeter 1e klasse

Den 25 Januarij
Verwete dat ze met alleman in de ruzie leefde
Dat ze haar Grootvader een slag in zijn smoel gegeven heeft
Dat zijn hoed van zijn hoofd gerold is.
Dat ze een mageren slegten bliksem was, en verder dat wij alles niet meer verstaan hebbe
Getuigen Peterus? smitsknegt en Cornelis Crucq?

Heden 26 Januarij 54
Compareerde voor mij Burgemeester van Arnemuiden
Francina van Eenennaam particulier woonachtig in deze Gemeente, mij te kennen gevende dat op woensdag den 25 dezer maand des voormiddags te 9 ½ uur op het oogenblik dat zij zich op den stoep bevond van haar vader Salomon van Eenennaam, voorbij ging Pieternella Buster mede zonder beroep woonachtig in deze Gemeente, zonder tegen haar te spreken of goedendag te zeggen of na haar om te zien , dat zij daarop tegen haar vroeg Piete zijt gij nog boos op mij, zij daarop ten antwoord gaf, wel neen ik, waarop zij weder zeide, waarom gaat gij dan zonder spreken voorbij wel omdat gij niet spreekt, dat zij dit ontkende , tegen haar zeide, ja joe mageren ??? St , gij leefd met alleman in ruzie, waarop zij weder ten antwoord gaf het is dan goed, dat gij mensche in ruzie leefd, en waarop Piete Buster zeide, zoudt gij mij niet daarover aanspreken , gij durft u grootvader wel een slag in zijne smoel geven, dat zijn hoed van zijn hoofd afrold, daar zij daarop zeide, gaat dan met vrede naar Grootvader om het te onderzoeken , doch dit niet willende doen, haar tegemoet wel meen ik ??, met zoo een mageren slegte Blixum een vuilen stinkerd ga ik niet mede en waarop zij haar voet naar boven stak, en op haar gaf slaag, en weggaande zeide ik heb schijt op jullie allemaal.
Dat zij zal getuigen in deze zaak opgaf de persoon van Matthijsse smitsknegt en Cornelis Crucq twee getuigen alhier wonende
De burgemeeser
C.J. Baars

P.B van de belediging opgezonden aan den Heer Ambtenaar bij het Openbaar Ministerie van het kantongeregt te Middelburg.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 28 Januarij 1854
Inzending inschrijvingsregister en Alphabetische Lijst van lotelingen
Aan de Commissaris des Konings in Zeeland

Arnemuiden 6 Februarij 1854
Aan den Heer Kaptein Luitenant ter Zee kommanderende ZM kanonneerboot op de Schelde te Vlissingen.
Gepasseerde zaterdag avond hebben zich bij mij aangemeld twee personen tot het nemen van vrijwillige dienst bij de Marine, waarvan een derzelve zijnde loteling voor de ligting van dit jaar welke alzoo niet voor 1 Junij in vrijwillige dienst kan treden, terwijl de andere zijnde J.Meerman, door mij is aangezegd zich eerst bij UEG zoude doen onderzoeken of hij daartoe de geschiktheid bezat, uit hoofde hij zich ook daartoe heeft aangemeld en later teruggekeerd.
Intusschen heeft hij heden daaraan voldaan en is hem aangezegd dat hij op morgen om 10 uur zich aan boord mogt bevinden met deszelfs papieren, dan daar deze jongeling zich eerst Zaturdag bij mij heeft aangemeld, spreekt het vanzelf dat die voor dit oogenblik niet klaar zijn, ik zal dezelve UEG echter spoedig nazenden met nadere gegevens dat hij de N.M. heeft voldaan, toestemming van zijne vader en bewijs van goed gedrag, meerder stukken weet ik voor dit oogenblik niet bij het hoofd.
Indien UEG hem mitsdien aan boord kunt houden, zal het mij aangenaam zijn, daar ik al meermaal heb ondervonden wanneer ik de papieren had in gereedheid gebragt dezelve van voornemen veranderde en er geen zwarigheid bestaat dat dezelve niet in orde zullen wezen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Nieuwland 6 Februarij 1854
Onderwerp: Directe Belastingen
De door de Gemeente Arnemuiden op te leggen Gemeente opcenten over 1850/1 bedragen f.26,89 ½ met uitnoodiging over te storten etc
De Rijksontvanger
Handtekening.

St.Annaland den 15 Februarij 1854
Omstreeks half October 1853 is door één uwer schippers herwaarts overgebragt zekeren Jacob Sarelse ook wel genoemd Saarloos/ en huisgezin alhier woonachtig, welke in het bedijkte zoogenaamde Catsche Schor als stortbaas is werkzaam geweest.
Er bestaat grond om te vermoeden dat hij zich dezen winter aan diefstal van Tarwe enz. heeft schuldig gemaakt en zeer aangenaam zoude het mij zijn indien UEA het noodige onderzoek wildet in het werk stellen en mij met eenigen spoed den naam schipper kondet mededeelen welke Sarelse in de Zandkreek aan het gedachte schor heeft ingeladen en herwaarts overgebragt, zoo mede of genoemden schipper zich niet te binnen kan brengen of Sarelse ook Tarwe, Erwten enz bij zich heeft hehad.
Mij volgaarne tot wederdienst bereid gevoelende heb ik de eer te zijn.
De Burgemeester der gemeente Sint Annaland.
Handtekening

Arnemuiden den 25 Feb. 52
Aan den burgemeester van St.Annaland
Bovenstaande wordt door betrokkenen ontkend.
N.B. Dat is gebruikelijk als er geen duidelijke bewijzen zijn en iedereen ontkend en de gelederen gesloten houdt
Baars

Arnemuiden den 24 Februarij 54
Aan den Heer Burgemeester van Middelburg
Ik gevoel mij verpligt UEA tusschenkomst in te roepen betrekkelijk op donderdag aan de Slijkbarriere met een armen winkelier genaamd Jan Odding mijns gemeente voorgevallen zaak.
Gemelde persoon melde zich aan met zoo hij meende 34 stuks boter doch zeide tegen de commies gij moet nog niet schrijven, ik zal omdat ik er niet vast op sta, dezelve nog eerst is tellen , dat terwijl hij daarmede gaande was begon te schrijven en hem onder het tellen waarschuwde schrijft nog niet, daar echter geen gehoor aangevende bleek het dat hij in plaats van 34 er 35 stuks had, en de commies zeide , ja ik heb het reeds geschreven, en daar is niets aan te doen, terwijl, hij heden daarvoor f.16- heeft moeten betalen..
UEA zult toch met mij wel overtuigd zijn, dat dit geen fraude kan zijn, want om 3 cents meer of min te betalen is dat de moeite niet waard, waarom UEA in het belang van dien armen man toch bijzonder zult verpligten de noodige bevelen te willen geven dat hij zijn daarvoor betaalde f.16 – nog wordt gerestitueerd, dar hij mij bekend staat als een zeer brave man welke zich met geene smokkeling ophoudt etc.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 27 Februarij 54.
Aan de Heer Ambtenaar bij het Openb. Ministerie van het kantongeregt te Middelburg.
Hierbij gaat een opgemaakt PB door de veldwachter wegens overtreding van et pol. Reglement dezer Gemeente met verzoek daarvan het noodige gevolg te geven.
De Burgemeester
C.J.Baars

Hier komen nog een groot aantal stukken tussen

Heden den 18 Februarij 54
Comparende voor mij Janna? de Nooijer mij te kennen gevende dat zij maandag in de winkel komende van Jan Buijs door diens schoonzoon Gerard Meerman gevraagd werd of zij voornemens was te betalen de beide handvegers welke zij over 8 dagen in de winkel had meegenomen en welke zij door Adriaan de Ridder had laten verkoopen bij B.M.Giffard.
Zij had deze persoon te kennen gegeven daar volstrekt niets van te weten en zich tot Adriaan de Ridder had vervoegd welke haar beantwoorde dat zij die handvegers in de bovengenoemde winkel had ontvreemd en die op haar verzoek bij gemelde Giffard verkocht is
Etc,
Verder klad slecht leesbaar !!
Dit PB zowel aan de Officier van Justitie als aan de Commissaris des Konings gestuurd.

Middelburg den 6e Maart 1854
Ik heb de eer UEA te verzoeken de personen van Daniel de Ridder, Jacob van Belzen, Boudewijn en Marinus Grootjans inwoners uwer Gemeente te doen aanzeggen dat zij zich voor of uiterlijk op den 13 dezer maand in het huis van verzekering alhier hebben te begeven tot het ondergaan der gevangenisstraafhen respectivelijk door de Regtbank bij vonnis opgelegd.
De Officier van Justitie
Hurgronje

9 Maart Nieuwland 1854
Onderwerp: 20 bevelen tot inlegeringbrief van de Rijksontvanger van een Krijgsman
Om ze zo te dwingen tot betaling.
Tegenberigt van de burgemeester
Adriaan Blaase een oud afgeleefd man die bij zijn arme kindern nog gehouden wordt
Jacob Schroevers WZn bij mij onbekend.
Wed.Adr.Joosse heeft verder armoede en is bij haar zoon tehuis.
Jacob Vinke heeft f.4,00 in de week aan de zaagmolen en een aantal kinderen
Cornelis Blaase doodarm
Jan Schroevers iets beter maar ook arm
Cornelis Kraamer heeft van Jan, 1853 tot Julij van hetzelfde jaar met een ?????
Cornelis Buijs, een arme ?? niemandsknegt?? Met weinig werk en 6 kinderen, laat UEG zelf oordeelen of de opgenomene kunnen betalen.
Jannetje de Gruiter Kleverskerke , woont aan het ende der Middelburgsche haven leeft van een kleine kroeg waarin niet veel omgaat.
Wed. Jan Poppe een ongelukkige kreupele vrouw met 3 kinderen zonder werk.
Jan Janse dood arm arbeider.
NB. Na een uitvoerig betoog in klad , nauwelijks leesbaar, maakt de burgemeester C.J.Baars duidelijk dat legering/ inkwartiering geen oplossing is tot het inbaar maken van achterstallige belastingen.
Volgens mijn bescheiden mening is hier een Rijksontvanger bezig die vanuit een ivoren toren en overtuigd van zijn eigen belangrijkheid tot deze conclusie komt.
Aan de andere kant zou je eventueel kunnen beweren dat er een zekere laksheid tot het innen van directe belastingen aanwezig was.
Het is tekenend voor zijn persoon dat er voor hem en zijn gezin volgens zijn opvatting geen enkele woning in Arnemuiden geschikt is.

Middelburg 8 maart 1854
Ik ben zoo vrij UEA nevensgaande magtigingen tot vrijwillige boeten te doen geworden met beleefdelijk verzoek dezelve door den veldwachter aan de belanghebbende te willen doen uitreiken.
Tot wederdienst bereid
De Ambtenaar van het O.M bij het Kantongeregt te Middelburg.

JAGT EN VISSCHERIJ
Middelburg den 8e Maart 1854
Ik heb de eer UEd. bij deze toe te zenden een magtiging tot vrijwillige betaling van boete van
Mattheus Scheijer, werkman wonende te Arnemuiden,
En UEd. te verzoeken dat stuk aan de belanghebbende uit te reiken, met aanzegging, dat bij gebreke van daaraan te voldoen, de regtsvervolging tegen hem zal worden voortgezet.
De Officier van Justitie
Handtekening

Middelburg 9 Maart 1854
Onderwerp: Herstelling Weg
Door de vanwege de Centrale Directie Walcheren gedane inspectie op woensdag den 8 dezer bevonden is dat de spooren en putten in de Zandweg van de Zaagmolens naar Arnemuiden voor het onderhoud van de Gemeente Arnemuiden niet naar behoren is uitgevoerd. En dat de wens is dat dit zoo snel mogelijk wordt uitgevoerd .
De Griffier der Centrale Directie van Walcheren.
Van Visvliet.

Goes den 13e Maar5 1854
Ordonnantie van betaling der verplegingskosten van M.J. le Mahieu etc.
De Burgemeestervan Goes
Handtekening

De Officier van Jusitie geeft aan dat de persoon van Jacob van Belzen zich nog niet heeft begeven naar het huis van verzekering om zijn gevangenisstraf te ondergaan.
Verzoek om hem daartoe over te brengen.

Middelburg den 9 Maart 1854
Op 17 Maar zal een ambtenaar van het kadaster de veranderingen opnemen in de gesteldheid en verordeningen der vaste Eigendommen etc.
De Controleur der Directe Belastingen
Handtekening

Heden den 28 Maart 54
Dit Proces-Verbaal is op diverse plaatsen onleesbaar.
Zie daarop het origineel.

25 maart 1854
Directe Belastingen
Hierbij de nadere staat van oninbare posten wegens de personeele belasting dienst 1852/53 met verzoek aan mij dezelve na van uw advies te zijn voorzien te willen terugzenden.
Middelburg den 25 maart 1854
Weiler.

Arnemuiden 2 April 1854
Onderwerp: Jagt materieel
20 aanvragen voor kostelooze vergunning tot uitoefening der visscherij model nr.4
Burgemeester C.J.Baars

PARKET
Bij de
Arr.Regtbank te Middelburg
Bij exploit van den deurwaarder J.Kulderij zijn C. Meerman en G.Meerman als getuigen en Adriana de Ridder als beklaagde alle wonende te Arnemuiden gedagvaard om voor den Regtercommissaris te verschijnen, bij het opmaken van de bedoelde bevelen is het laatsgenoemde ambtenaar ontgaan dat maandag den 17. Ap;ril, dag waarop zij zouden moeten verschijnen , als 2e Paasdag hiertoe minder geschikt is zonder bepaalde noodzaak en ik heb mitsdien de eer UEA te verzoeken aan de opgenoemde personen te willen doen aanzeggen dat zij in stede van maandag 17 April op Dingsdag den 18 April moetenverschijnen.
De Officier van Justitie
Hurgronje

PUBLICATIE
Van het voor invordering gereedgemaakte kohier van het patentregt 3e kwartaal 1853/54 met
Inachtneming van eventuele bezwaren en de noodzakelijke kwijting van het verschuldigde.etc.
Arnemuiden den 14 April 54
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 11e April 1854
Onderwerp: Aftreding Burgemeesters
Uwe aftreding bij besluit van den 30e Maart jl no 43, de tijd uwer aftreding als Burgemeester van Arnemuiden en Kleverskerke is bepaald op den 1e Januarij 1857.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland.
Handtekening

Heden den 17e April 1854
Dit klad Proces Verbaal is onbegrijpelijk en slecht leesbaar
Het komt er op neer dat Job Schroevers om diverse redenen beschuldigd wordt van onbehoorlijk en slecht gedrag.

21 April 1854
Verzoek tot het sturen van kosteloze exemplaren van vergunningen tot kosteloos vissen,
Middelburg den 21 April 1854
Verzoek om aan Pieter Ollebek aan te zeggen dat hij zich voor 24 April naar het huis van bewaring begeeft tot het ondergaan van gevangenisstraf hem opgelegd.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Heden den 22 April 54

Compareerde voor mij Lieven Karelse van de groote schippers wonende te Arnemuiden ?, mij te kennen gevende dat op maandag den 17 April 1854 des avonds circa 16 ½ uur op het oogenblik dat hij zich te bed bevond op zijn deur met kracht werd geklopt dat daarop zijn huisvrouw Maatje de Ridder de deur heeft geopend en voor zich zag staan haar schoonzoon Job Schroevers haar toevoegende is mooi dat ik dien rooijen is hier had, waarop zijn zoon Karel van de Gruiter, en Marinus de Nooijer tegen hem zeide kom kom Job komt geen ruzie maken en tegelijk door zijn dochter Jannetje van de Gruiter werd gezegd , hond? Van de baas jou ?? waarop hij haar twee trappen tegen haar been gaf dat het bloed eruit kwam, dat hij daarop zijn boezeroen uittrok en begon te vechten, doch achteruitgaande tegen een kisje staande tegen het glasraam stootende waardoor hij achterover viel in het raam en daardoor stuk viel? en ter zijde afvallende met zijn hoofd op de ijzeren pot gevuld met regenwater viel, dat het bloed dan te voorschin kwam, waarop hij Lieven van de Gruiter uit bed sprong, tegen hem zeide Job kent gij mij niet, gij moogt mij niet slaan, ik ben u vader, eet een koekje en drinkt een kop koffij, doch aan hem was geen bedaren te krijgen, waarop zij hem buiten de deur gezet hebben, zijnde hij daarop weder van achter door door de Loods? in zijne woning gekomen. Waarop de Gruiter zeide : Job kom met mij mede, ik zal U naar huis brengen en waarop hij hem vastgreepen op de grond sloeg.
NB. De rest van het kladverhaal is moeilijk leesbaar, maar het is duidelijk dat het een uit de handgelopen familierruzie betreft.
Als Proces Verbaal is deze aanranding opgezonden aan de Officier van Justitie
De Burgemeester van Arnemuiden
C.J. Baars

Middelburg 26 April 1854
Ik heb de eer UEA te melden dat ik bereid ben tot handhaving der openbare orde en rust op de pinksterdag in de Gemeente Arnemuiden een paar gerechtsdienaren ter uwer dispositie te stellen, zullende het mij aangenaam zijn te vernemen of die beambte eerst op zondag van Pinksteren worden verlangd en tegen welk uur zij in de gemeente Arnemuiden zich zullen moeten bevinden.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Arnemuiden 28 April 1854
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
Onder dankbetuiging voor de bereidwilligheid om mij tot handhaving der openbare orde en rust op den Pinksterdag de noodige adsistentie door een paar geregtsdienaren te willen verleenen, zoo heb ik de eer UEG bij deze mede te deelen dat ik dit slechts noodig acht op maandag den 2e Pinksterdag dit jaar van 5 Junij en alzoo des zondags daarvoor geene beweging alhier plaats heeft, UEG zult mij derhalve verpligten aan hun de noodige bevelen te willen geven, dat zij ten twee ure in den namiddag in den Gemeente aanwezig zijn , ten einde met den veldwachetr, het meer dan heidensche getier en baldadig leven met kracht tekeer te gaan en waartoe ik UEA verzoek aan hun de noodige bevelen te geven opdat zonder aanzien des persoons op den schuldigen deszelfs wel verdiende straf zal kunnen worden toegepast.
De Burgemeester
C. J. Baars

Verzoek van de burgemeester aan de Heer Commissaris des Konings tot verkrijging eener jagt Acte door J. Bliek. Er is geen bezwaar.
Baars

Middelburg den 29 April 1854
Door de Commissaris des Konings worden 16 kostelooze vergunningen om te visschen aangevraagd toegekend.
Bevestiging van ontvangst van de Burgemeester.
Bij deze gesteld in handen van den heer Burgemeester van Arnemuiden met raad en berigt.
Middelburg, den 29 April 1854
Vanwege den Commissaris des Konings in de Provincie Zeelamd.
De Griffier derStaten
Handtekening

Arnemuiden den 3 Mei 1854
Onderwerp: Adres Schroevers
Houdende verzoek dat Z M hem gelieve te verleenen restitutie van de door hem vrijwillig betaalde boete van f.20- en f. 51?- tot voorkoming van regtsvervolging wegens overtreding der wet op de Jagt & visscherij. Hij was samen met zijn hond voorzien van halsband en kruisband op de dreef op weg naar Middelburg was aangehouden door twee commisen en verdacht werd van jagen op wild of visschen zonder vergunning. Dat was volgens hem niet het geval etc.
NB. Een onduidelijke zaak: waren de commiezen dienstkloppers of overtreedt Schroevers de Wet.
Een verzachtende omstandigheid zou kunnen zijn dat zijn hond aangelijnd was.
Over die zaak is gezien de uitvoerige correspondentie heel wat te doen geweest.

Middelburg den 12 Mei 1854
PARKET bij de Arr.Regtbank te Middelburg
Een verzoek door Jacob de Ridder wonende te Arnemuiden aan ZM de Koning etc.
Handtekening
Hurgronje
N.B. Dit betreft een ontwarbare familiekwestie etc
Zie voor nader onderzoek de originele stukken.

Middelburg den 16 Mei 1854
Adres: J. Schoonenboom.
Het zou mij aangenaam zijn U over de zaak, behandeld bij uwe missive van den 13 dezer no 57 aanstaande Donderdag den 18e te spreken.des morgens ten 11 uren.
De Commissaris des Konings
In de Provincie Zeeland
Handtekening

Arnemuden den 17 Mei 54
Aan den Heer Burgemeester der Gemeente ST. Anneland
Onderwerp: KLagten tot rapen.
Er zijn bij mij door Klaas Huissoon, visscher wonende te Arnemuiden over eenige ingezetenen uwer Gemeente klagten ingebragt, hierin bestaande , dat zij dezelve niet ongemoeid kunnen laten om de uitoefening van hun beroep thans bestaande van ????onleesbaar?kokkels/kreukels /mosselen?? , welke zoo als UEA bekend zal zijn, eerst naar dat het water is weggevallen, door hun kunnen worden opgeraapt, terwijl zij zich alsdan ook op het strand begeven en de tot voor hen wegrapen hetwelk naar zijn zeggen soms door 15 à 17 mans vrouwen plaats heeft en zij niettegenstaande hun waarschuwingen daarover zullen klagen, zich daaraan niet laten gelegen liggen.
UEA daarvan kennisgevende zulks UEA mij verpligten daarop door uwen veldwachter wel te laten surveilleren en bij bevind daarvan hun deze kwade practijken te doen beletten.
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 20 Mei 1854
PARKET bij de Arr.Regtbank te Middelburg
Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Adriana de Ridder inwoonsters uwer Gemeente te doen zeggen dat zij zich voor of uiterlijk op den 25 dezer maand in he huis van arrest alhier hebbe te begeven, tot het ondergaan der gevangenisstraf haar bij vonnis door de Regtbank opgelegd.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Verzoek van Wethouder van Eenennaam tot het bekomen der Jagtacte aan de Commissaris. De Burgemeester heeft geen bezwaar.

Veer 29 Mei 1854
Onderwerp: Redding van schipbreukelingen.
Ik heb de eer UEA te verzoeken de schippers Jacob van Belzen en Lieven Grootjans op aanstaanden Woensdag 31 Mei naar Veere te willen zenden, ten einde ik met hen, ingevolge het verlangen van den Commissaris des Konings in deze provincie kunne raadplegen over de wijze waarop onder de redders der equipage van het schoenerschip Mary Elisabeth op de meest billijke wijze behooren verdeeld te worden de gelden, welke de ZuidHollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen mij voor hen heeft doen toekomen.
Zoo genoemde schippers niet in zee mogten zijn , wacht ik hen op bovengemelden dag des middags ten twaalf uren op het raadhuis alhier.
De Burgemeester van Veere en Vrouwenpolder
De Stoppelaar.

Staat van verdeeling enen som van Zeventig Gulden door de ZH maatschappij tot reddinge van schipbreukelingen ter beschikkng gesteld
Jacob, Lieven Jacob,Joos Leendert van Belzen
Jacob de Ridder, Robbert Blaasse, Lieve Grootjans, Klaas de Nooijer en Kees Marteij ieder f.8,75
Totaal f.70-

PARKET bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Middelburg den 2 Junij 1854
Naar aanleiding naar aanleiding van de berichten van de veldwachter komt het mij voor dat er gegronde redenen bestaan om te veronderstellen dat de persoon van Jacob Baaijens is lijdende aan krankzinnigheid en dat hij onder uwe bepaald toezigt wordt gesteld en gehouden door zijn plaatsing in een gesticht voor krankzinnigen.
De toestand waarin hij op dit oogenblik verkeert waardoor hij dagelijks door den geneeskundige zal worden bezocht is uitnemend geschikt om hem van nabij gade te slaan, zoodat de geneeskundige zijn gevoelen kan vestigen of hij waarlijk aan krankzinnigheid is lijdende . Ik heb mitsdien de eer UE in overweging te geven in dien geest met de geneesheer te spreken ten einde nadat de patient zal zijn hersteld hij hieromtrent eene verklaring kan afgeven, terwijl dan het verzoek tot plaatsing door de moeder zoude behooren te geschieden, bij request door een procureur aan te bieden. Is deze vrouw onvermogend , alles kan kosteloos geschieden en het Armbestuur, dat in zoodanig geval de kosten van onderhoud en een gesticht voor krankzinnigen moet betalen, kan hierin eene tegemoetkoming van het Rijk en de Provincie vragen. Het zoude kunnen plaatshebben dat de moeder of andere leden der famille uit een verkeerd geplaatste liefde tegen een zoodanige plaatsing zoude opzien, voor dat geval heb ik de eer UE uit te noodigen dat wanneer zij hieraan gevolg geven, ik mij zonder dit als eene bedreiging te bezigen verpligt zoude zijn een officio die plaatsing te requireren.

Aan de Offcier van Justitie
Samenvatting: Jacob Baaijens is krankzinnig of “onnoozel “verwond zich zelf en zou in een inrichting opgenomen moeten worden,

Arnemuiden 6 Junij 54
Hierbij een Proces Verbaal wegens door J. van Eenennaam gepleegde ???? aan de veldwachter in de uitoefening van zijnberoep.
Ook tegen 16 anderen PB wegens overtreding van het policie Reglement waartoe wij ons om hunne tergende handelingen in het uitgalmen van liederen in tergende bewoordingen zij zich tot half vier hebben onledig gehouden zooveel doenlijk door het betalen van boeten zullen trachten te beletten en van welk woest getier de beide geregtsdienaars UEG wel eenig berigt kunnen geven etc etc
De Burgemeester
C.J.Baars

PARKET
Bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Middelburg den 6 Junij 1854
Ingevolge van een proces verbaal opgemaakt door den Rijksveldwachter Jacobus van Leerzum dato 17 Meij jl contra Marinus Adrianus de Ridder, oud 65 jaren, wonende te Arnemuiden, heb ik de eer UE te verzoeken die persoon te hooren en te vragen of hij niet moet bekennen van op den 17 Meij jl onder de gemeente Oost en West Souburg bij verschillende personen als Petronella de Munck, Pieter
Bosschaart, Johanna Simpelaar en Adriana de Rijke om onderstand te hebben gevraagd en die te hebben verkregen, en alzoo bedelende door den Rijksveldwachter J, van Leerzum is aangehouden met opstellen van een PB.
De Officier van Justitie
Van Son

Middelburg den 8 Junij 1854
In en uitgaande regten
Onderwerp: Strandvonderij
Samenvatting: dat de Justitie zich ernstig beklaagd had dat er door de Arnemuidsche visschers grof misbruik bij door aanvoer van strandgoederen welke worden ????
Er komt een nader rapport van den Heer Procureur Generaal in Zeeland en dat te zullen afwachten ten einde te kunnen beoordeelen in hoeverre er een toename is van het opbrengen van strandgoed etc.
De Controleur
Weiler

Volgens de burgemeester is er van de gegrondheid van klachten over misbruik van het wegveoren van strandgoederen hem niets bekend. Uit het schip Marij Elisabeth kaptein P.Standford daarvan niets ontdekt als zijnde de door hem geborgen ijzeren spoorstaven ten getale van 120 stuks onder mijn beheer gesteld.
Dat er over Arnemuiden klachten komen is mij niet vreemd.; de Veersche inwoners kunnen met geene welgevallen neer zien op het door den Minister genomen besluit waarbij aan dezelve de vrijheid wordt verleend de door hun in het ???? goederen een laag invoerregt wordt geheven en de daardoor de Arnemuidsche visschers aan te brengen.
Samenvatting: jaloezie speelt een grote rol., waardoor illegaal gedrag van Arnemuidsche Visschers wordt aangegeven.

Middelburg 12 Junij 1854
Verzoek van de Officier van Justitie om aan te geven welk ijzer hij? In de loop van de maand Mei te Rotterdam of te Leiden heeft verkocht
De Officier van Justitie
Hurgronje

PARKET
Bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Middelburg den 20 Mei 1854
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij te melden of door de Arnemuidsche visschers later nog andere & meerdere goedren afkomstig van het gestrand schip Mary Elisabeth zijn aangebragt aan U opgeleverd dan voorkomen op de hiertoe betrekkelijke lijst mij toegezonden.
Volgens bericht zijn de Arnemuidsche visscers op den dag na de stranding en wel den 29 April op een allerschandelijksch wijze zijn te werk gegaan, terwijl het meer dan twijfelachtig is of niet, indien men niet onmiddellijk een aanvang gemaakt had met den schip als roovers uit te plunderen en als het ware stuk te maken, hetzelve nog niet gedeeltelijk had kunnen worden gered. Verder blijkt het dat wel degelijk aan sommige van de Arnemuidschen is te kennen gegeven dat de Kapitein de goederen te Veere opgelost wilde hebben en dat in tegenwoordigheid van de stuurman , de kapitein vertegenwoordigende, doch dit alles konde niet baten, men deed wat men goedvond, zelfs zoover is men gegaan, om aan dien stuurman goederen hem toebehoorende en die hij in een der vaartuigen zag liggen bepaald te weigeren en terug te geven.
Dat hier de kapitein op de plaats aanwezig moest beschouwd worden, acht ik onbetwistbaar en ben stellig van meening dat hij konde bepalen waar hij de goederen gelost wilde hebben.
Dat de meeste Arnemuidsche visschers voorbij het hoofd zijn gevaren terwijl door niemand zich op bevond is bepaald in strijd met de waarheid, maar welk teeken ook werd gegeven men deed alsof men het niet bemerkte, in elk geval men stoorde er zich niet aan .
Gaarne geloof ik dat dat deze lieden UE dat alles verhaald hebben, maar mijne informatie luidt anders, en zonder te kunnen bepalen welk geloof de HEER? van Oosten verdient en of deze Heer uit winstbejag de waarheid tekort doet, zoo zijn mijne informatiën niet gegrond op de verklaring van dezen, maar uit hetgeen de Heer Burgemeester te Veere mij dienaangaande heeft medegedeeld, die ik verre verheven acht boven zulke laagheden gelijk ook alles later door gehoorde getuigen is bevestigd, wat verder betreft dat ook nog andere vaartuigen op zaturdag den 29 April bij het gestrand schip zijn geweest, wel bepaald uit Veere ook hieromtrent heeft men UE minder juist ingelicht, daar dit alleen zekere v:d:Bert is geweest, die zich daar slechts eenige oogenblikken heeft opgehouden en terug is gekeerd bij het zien van de schandelijke wijze waarop men te werk ging.
Ik voor mij ben overtuigd dat verschillende goederen zijn ontvreemd,, nu reeds zijn goederen opgegeven die men in de vaartuigen heeft zien liggen en welke niet voorkomen op de door UE mij toegezonden lijst, later evenwel zoude die kunnen worden opgelost en het is voornamelijk om deze reden dat ik hieromtrent gaarne eene verklaring van UE verlange.
De Officier van Justitie
Hurgronje

 

Middelburg den 13 Junij 1854
PARKET
Bij de
Arrondissements-Regtbank
Uit de voorloopig ingewonnen informatie betrekkelijk het arglistig terughouden van goederen, afkomstig van het op den 28 April ll verongelukken schoenerschip Mary Elisabeth vloeit voort dat buiten eenige kleinigheden, te gering om tot dezelve het reeds omslagtige onderzoek verder uit te strekken in de schuiten van Arnemuidsche visschers zijn gezien eene hoeveelheid touwwerk, een octant en een zoogenaamde zuidwester, welke goederen noch te Veere noch te Arnemuiden schijnen te zijn opgeleverd, naar aanleiding hiervan heb ik de eer UEA te verzoeken er uw werk van te willen maken om te ontdekken, wie deze goederen of een gedeelte van dezelve heeft aangevoerd en achtergehouden mogt UE dit gelukken zoude hierdoor het onderzoek vereenvoudigd worden niet alleen, maar ook voorgekomen dat niet tegen personen die zich hieraan niet schuldig hebben gemaakt, regtingang wordt verleend
De Officier van Justitie
Hurgronje

Arnemuiden 20 Junij 1854
Volgens uwe missive van de 13e Junij heb ik bij al de visschers, welke bij mij de goederen hebben aangebragt uit het gestrande en verlaten schoener schip Mary Elisabeth een tweede onderzoek laten doen, of door hen uit of van dat schip zijn achtergehouden en verborgen de in uw vermelde missive opgegeven goederen en allen hebben mij dit ontkennend beantwoord.
Bij de aangifte der goederen heb ik dit hun reeds speciaal afgevraagd en later hun zulks door den onderstrandvonder nog ten overvloede laten afvragen, maar het antwoord was wij hebben niets anders als dat wij hebben aangegeven, zoodat indien die goederen zijn gezien in een Arnemuidsche hoogaarts, door de getuigen dan ook wel kan worden opgegeven wie de schipper of de matroozen waren welke zich in de hoogaarts bevinden, als genoegzaam bij de Verenaars bekend.
De Burgemeester
C.J. Baars

Publicatie van van het invorderbaar verklaarde kohier van de Personeele Belasting dienst 1854/55.

Toegezonden door de provincie 16 kosteloze vergunningen om te vissen
De Commissaris
Handtekening

Verkeerd gestuurd paspoort

Vraag waar Daniel van Eenennaam, schippersknecht zich bevindt. i.v., met opzenden paspoort
Deze schijnt zich in Scherpenisse te bevinden volgens inlichtingen uit de gemeente Yerseke.
Gemeente heeft geen bedenkingen tegen het verzoek van wethouder Boogert om toestemming te verkrijgen tot het verdrijven of doden van schadelijk gedierte op zijn hofstede,
Toestemming vereist van de Provincie.

Nieuwland 25 Junij 1854
Het ontvangloon van de Rijksontvanger
Gemeente Arnemuiden f.12,03
Kleverskerke 4,85
Met uitnodiging dit spoedig uit te betalen
De Rijksontvanger

Publicatie
Van het invorderbaar verklaarde kohier van het patentrecht 1854/55 etc.
Spoedig het verschuldigde kwijten . Mogelijkheid tot bezwaar maken binnen een bepaalde tijd.

Arnemuiden den 3e Julij 1854
Aan de Officier van Justitie
Op 2 Julij jl heb ik den Geneesheer Noom geraadpleegd over de toestand van J. Baaijens en heeft mij daarop te kennen gegeven dat hij reeds weder aan den arbeid en geheel hersteld was-
Ten einde UEA van deze verklaring bewijs zoude hebben, heb ik hem verzocht mij dit schriftelijk mede te deelen en heb de eer dit hierbij aan UEA te doen toekomen
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 22 Junij 1854
Onderwerp: Procedure ca de wed. Crucq c.s.
Bij dezen heb ik de eer al de gedingstukken van de zaak gemeente Arnemuiden als eischeres tegen Johannes Crucq en Marie Franse, weduwe Jan Karel Crucq als gedaagde in 1853 voor de Arr. Regtbank, in voordeel van de gemeente beslist bij vonnis dato 29 Junij 1853

Arnemuiden 7 Junij 1854
Aan de Commissaris des Konings
Onderwerp: Vreemdelingen.
Gedurende het afgeloopene halfjaar zich geen vreemdelingen zich in deze gemeente hebben opgehouden etc.
De Burgemeester
C.J. Baars

Afrekening der ontvangen Patentbladen door de Burgemeester van Arnemuiden en Kleverskerke over den jare 1853/54
Ontvangen:
Arnemuiden 72 ongezegelde 15 gezegelde
Kleverskerke 11
Totaal 83 ongezegelde 15 gezegelde
Uitgegeven:
Arnemuiden 72 ongezegelde 11 gezegelde
Kleverskerke 10 1 82 12
Bekomt terug 1 ongezegelde 3 gezegelde
Arnemuiden den 11 Julij 1854

Publicatie
Ontvangen het invorderbaar verklaarde kohier van de Personele Belasting 1854/55 .
Eventueel bezwaren binnen de bepaalde tijd; kwijting van het verschuldigde.
C.J. Baars

Directe belastingen
Opneming Patenten
Dit plaats moetende hebben in September, daarvan kennis gegeven de deurwaarder Verscheure, nodig een beëedigd persoon om hen te assisteren.
De Controleur
Weiler

Heden de Vijfden Augustus achttien honderd vier en vijftig comparerende voor mij Lieven van Belzen visscher wonende te Arnemuiden.
Mij te kennen gevende dat hij over vier à vijf weken van Marinus de Nooijer mede visscher van beroep heeft gekocht een woonhuis staande & gelegen in de Westdijkstraat dezer Gemeente Wijk A no 35, waar het koopcontract is verleden door den Notaris Dirk Johan van der Hast Serlé – met bepaling in dat contract dat de losse goederen, welke uit den aard van derzelver bestemming tot dat huis behooren onder die koopsom waren begrepen.
Dat hij acht à veertien dagen na het passeren van het contract aan hem kooper is komen vragen, of hij de plaat en haardijzers wilde overnemen, dat hij onkundig in het begin hierin zoude bewilligd hebben, doch na deswegens geinformeerd te hebben, hem te kennen heeft gegeven die goederen uit den aard van de ?? zeker bestemming tot het huis behoorden en mitsdien zijn eigendom waren
Dat hij Marinus de Nooijer vanwege den Notaris door de Burgemeester was medegedeeld, die goederen tot het huis behooren en mitsdien verzocht word dezelve aldaar te laten verblijven.
Dat zijne huisvrouw Adriana Kraamer op donderdag den 3 dezer maand, een begin met verhuizen heeft gemaakt en bij die gelegendheid door Blaas van Belzen de gemelde plaat en haardijzers heeft doen wegvoeren en zij noch haren? man dezelve weder daartoe uitgenoodigd heeft doen terugbrengen.
Dat hij mitsdien van meening is, dat hij die goederen voorbedachtelijk heeft ontvreemd en mitsdien van dit feit kennis geeft.
Van al hetwelk enz

 

Arnemuiden 5 Augustus 1854
Aan de Heer Officier van Justitie
Ik heb de eer hierbij aan UEG te doen toekomen een PB wegens vermoedelijke diefstal door M. de Nooijer bij het verlaten zijner verkochte woning met verzoek daaraan het noodige gevolg te geven.
De Burgemeester
C.J. Baars

Nieuwland 5 Augustus 1854
Onderwerp: Inlegering
Nevens deze heb ik de eer UEA ter bekrachtiging toe te zenden zestien stuks bevelen tot inlegering in de gemeente Arnemuiden met opmerking daarmede door mij met de vereischte omzichtigheid zal worden te werk gegaan.
De Ontvanger
Handtekening

 

Middelburg den 9 Augustus 1854
Met toezending van het door UEd gemaakt PB dato 5 Augustus ll heb ik de eer UEd te verzoeken om mij te berigten of er ook getuigen knnen worden opgegeven, die er bij tegenwoordig zijn geweest en hebben gehoord, dat Adriana Kraamer ter gelegenheid harer verhuizing deze maand aan Blaas van Belzen last heeft gegeven om de bewuste plaat en haardijzer uit hare woning weg te voeren.- of Blaas van Belzen die behulpzaam schijnt geweest te zijn met het overbrengen der goederen van Marinus de Nooijer heeft geweten, en alzoo des bewust dat de plaat en haardijzer niet aan de Nooijer in eigendom toebehoord, die stukken toch heeft weggevoerd ten nadeele van den eigenaar,- verder zal het mij aangenaam zijn dat aan den kooper Lieven van Belzen, die waarschijnlijk een copij van het koopcontract bezit, door UEd. worde gevraagd om hetzelve ter inzage af te staan en over te geven, zullende hetzelve na gemaakt gebruik hem weder worden ter hand gesteld.
De Officier van Justitie
Handtekening

Getuige is Grietje Kervink, huisvrouw van Hub. Klaasse.
Blaas van Belzen persisteert bij zijn mening dat hij niet geweten heeft van deze zaak.

 

Aan de Officier van Justitie
Heden den 12 Aug. 1854
Compareerde voor mij Burgemeester der Gemeente Arnemuiden
Maatje de Ridder van beroep weefster woonachtig in deze Gemeente, mij te kennen gevende dat zij op gisteren in de weverij eenige kibbeling had gehad met haar nicht Geertje Meulmeester huisvrouw van Marinus Meulmeester.
Dat zij na eenige oogenblikken met elkander getwist te hebben haar gemelde nicht de weverij had verlaten, waarop kort daarna haren man gezegde Marinus Meulmeester in de weverij was verschenen en tot haar komende, tegen haar vraagde hebt gij over gevochten, dat zij daarop tegen hem zeide, ik heb niet gevochten en zonder iets verder te zeggen, haar met zijn vuist drie slagen op het hoofd gaf, waardoor hij een buil op derzelve sloeg, haar muts afsnokte en haar kopere krul stuk sloeg en zonder iets verder te zeggen zich van haar verwijderde en de fabrijk had verlaten.
Dat zij als getuigen in deze zaak in de fabrijk tegenwoordig konde opgeven Hendrik Dommisse oud 14 jaar, Adriaan Theune 14 jaar, Marinus de Ridder oud 15 jaar en Frans le Mahieu oud 18 jaar, welke getuigen ik gehoord heb, gezamenlijk verklaard dat zij gezien hadden, dat de beklaagde M. Meulmeester haar drie slagen op het hoofd had toegebragt en haar muts van haar hoofd had gesmeten.
Ik heb de eer hierbij aan UEA ter vervolging te doen toekomen een door mij opgemaakt PB wegens mishandeling door M. Meulmeester aan Maatje de Ridder, met verzoek daaraan het noodige gevolg te geven.
De Burgemeester
C.J. Baars

PARKET
Bij de Arr.Regtbank
Te Middelburg
Middelburg den 11 Augustus 1854
Ik heb de eer UEA te verzoeken ter kennis te willen brengen aan Johannes Schoonenboom wonende te Arnemuiden, dat ZM bij besluit van den 27 Julij 1854 no 62 heeft goedgevonden en verstaan ???
Eene som van tien gulden op de boete en confiscatie ten bedrage van vijf en twintig gulden een en twintig cents door hem ongewillig betaald ter zake voor het in het veld komen met een hond zonder een acte voorzien te zijn.
De Officier van Justitie
Van Son

Arnemuiden 18 Augustus 54
Aan de Heer Griffier van Zeeland
Hierbij een afschrift der nota van bedenking op de broodzetting en niet verkeerdelijk op bedenkingen op het reglement van orde voor den raad.
Baars

Middelburg den 23 Augustus 1854
In-en uitgaande Regten
Onderwerp: Strandvonderij
De Directeur der Directe Belastingen in Zeeland.
Gezien de resolutie van Zijne Excie de Minister van Financien dd 19dezer houdende intrekking der resolutie van den 22 Juij 1850 waarbij aan de Arnemuidsche visschers was vergund om opgevischte strandgoederen met vorbijzeiling der uiterste wachten te Arnemuiden op te brengen.
Heeft goedgevonden en verstaan
Den gemelden intrekking te brengen ter kennisse van de Rijksadmiraal, van de Controleurs te Middelburg en Zierikzee van den Controleur te Rotterdam, alsmede van de Burgemeester strandvonders te Arnemuiden en te Veere ter kennisgeving en met uitnoodiging aan genoemde Controleurs en Controleur, Commandeur der water rechercie om te doen zorge dat door de Arnemuidsche visschers de opgevischte of geredde strandgoederen direct worden ter plaatse alwaar dit volgens de bestaande Instructie op de Strandvonderij behoord.
De Directeur voornoemd.
Handtekening

Pieter Bouman heeft zich als milicien verlofganger vanuit Meliskerke in Arnemuiden gevestigd.

Heden den 29 Augustus 1854
Heb ik Burgemeester der Gemeente Arnemuiden ten verzoeke van den Heer Officier van Justitie op de Arr. Regtbank te Middelburg, met Laurens van Eenennaam Broodbakker woonachtig in deze Gemeente, mij begeven naar diens tuin?? , alwaar op gisteren morgen den 26 dezer maand zijn ontvreemd geworden abrikozen en aldaar de localiteit van dien tuin opgenomen, heb ik bevonden dat dezelve is gelegen in de St Jan Leeuwen straat dezer Gemeente, voor hare geheele uitgestrektheid ten noorden afgesloten met een schut van ? El hoog, van boven voorzien van een dwarsplaat voorts dat dit huis ten oosten is gelegen tegen de school dezer Gemeente en den tuin van Cornelis van Eenennaam en Jan Oversluijs, waarvan de afsluiting van eerstgemelde is door een schut en laatstgemelde door een sloot en traliewerk ten zuiden tegen den tuin van de wed,Jan Karel Crucq, mede door een sloot en hoog schut afgesloten en ten westen voor een gedeelte tegen den tuin van mij Burgemeester en de wed.Jacobus Buijs insgelijk door een sloot afgesloten, zijnde bovendien derzelve tuin vanaf het schut strekkende tot afsluiting van deze met den tuin van Cornelis van Eenennaam in het rond afgesloten door eene digte haag, terwijl de tuin van de wed. Jacobus Buis alwaar dezelve ten westen is aangelegen aan de straatzijde tot aan de woning van Blaas Meerman geheel afgesloten door een hoogen muur en houten schut.
Dat de toegang tot eerstgemelde tuin van Laurens van Eenennaam heeft plaats in gemelde St, Jan Leeuwenstraat door eene deur in het schut en welke volgens verklaring van den eigenaar meergemelde L. van Eenennaam ten allen tijde en ook op dien morgen behoorlijk is afgesloten door een echt en steekslot hetwelk zoowel aan de buiten als binnenzijde ??? geopend kan worden gevende hij als overtuigd bewijs daarvoor op, dat bij het onderzoek met den veldwachter deze deur behoorlijk met het slot gesloten was.
Bij dat mijn onderzoek is mij gebleken dat de daders door den haast niet al de abrikozen welke zij hebben getrokken hebben meedegenomen, alzoo er nog op den grond eenige derzelve lagen, welke mede nog onrijp niet anders dan langs die wijs? van den boom zijn afgeraakt.
Dat de daders dezen tuin niet hebben kunnen binnentreden dan alleen door overklimming, hetzij over het schut of wel over den muur bij de wed. J. Buijs voor de sloot moeten zijn gesprongen, daar dezelve van water is voorzien en verder door of over de haag moeten gekomen zijn, komende mij het eerste waarschijnlijker voor.
Van al hetwelk ………
Arnemuiden 29 Augustus 1854
Ik heb de eer hierbij aan UEA te doen toekomen een PB mijner bevinding van de ligging van de tuin van L. van Eenennaam
Dat de daders vooral W. van Belzen een zeer slechte jongen is die zeer tot verdriet van zijne ouders is,behoefd geen betoog als het hij reeds voor dergelijke zaken in handen der Justitie geweest, terwijl hij wever van beroep, de fabriek om geen andere oorzaak heeft? verlaten als nu de vruchten rijp worden, de inwoners daarvan te berooven, hebbende zij zoo ik hoor nu onlangs weder de dienstmeid van Catarina de Troije van hun melk te laten drinken met toevoeging nu wij zullen op u passen en jou wel krijgen mitsgaders bij de landman Jan Louis de Troije de paardepeen van het veld gestolen en dien landman brant/braaf gescholden.
Het waar dus te wenschen, dat UEA een voorloopig bevel geliefde uit te vaardigen en deze jongen tot voorkoming van dergelijke ontvreemding liet gevangen zetten.
Hoezeer de diefstal op zichzelf genomen wel geen groote waarde bevat, zoo is het echter toch zeer ongelukkig dat de inwoners welke naar hunne vruchten een jaar lang moeten wachten, door zulke schandaalen? van deze worden beroofd en dan reeds voor zij tot rijpheid zijn gekomen, ik vertrouw mitsdien dat UEA zoo mogelijk door eene strenge vervolging een einde aan dit kwaad zult gelieven te helpen bevorderen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Verlofpas van Pieter Roos, niet volgens de voorschriften gehandeld.

Terugzending van het koopcontract ter inzage in de strafzaak tegen M. de Nooijer.
Overhandigen aan de eigenaar.
De Officier van Justitie

Middelburg 7 September 1854
Bij geruchte heb ik vernomen dat te Veere een ziekte geval heeft voorgedaan dat door deszelfs verschijnselen doet denken aan een ziekte, die reeds op zooveel plaatsen de schrikkelijkste verwoestingen heeft aangericht ook in sommige gedeelten van ons land schijnt te heerschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intusschen schijnt de lijder kort te voren oesters te hebben gebruikt. Dit wordt als gevaarlijk beschouwd en zou de ziekte verergeren

PB opgemaakt door veldwachter Jacob Freslink te Nieuw &St.Joosland over het stelen van paardeboonen door eenige personen uit Arnemuiden,
Onderzoek of ze gezamenlijk die boonen hebben weggenomen.
De Officier van Justitie

Heden den 13 September 54
Heb ik Burg. Der gemeente Arnemuiden ten verzoek van den Heer Off. Van Justitie te Middelburg voor mij ontboden M. Meerman, L. Ventevogel, F. de Mol en J. Siereveld en aan hen het door de veldwachter der Gemeente Nieuw& St.Joosland opgemaakte PB houdende dat de beklaagde opden 6 dezer maand op het veld van W. Willeboordse in de Middelburgsce Polder Gerst? & ?? mitsgaders boonen hebben geraapt.
Waarop zij mij hebben te kennen gegeven dat zij erkennen op dien dag op een zeker hun onbekend veld volgens gewoonte hadden boonen geraapt, dat de boonen op het veld waarop zij zich bevonden was opgestuikt en geensints zoo als de veldwachter beweerd op den band lagen, veel minder nog in de grond waren, alzo dit was op het stuk daarnaast met nog twee boerenknaapjes.
Dat zij niets anders gedaan hadden als de paardeboonen welke uit de schil? op het veld verstrooid lagen hadden opgeraapt, alzoo deze voor niemand eenige nuttigheid aanbrengende als voer voor het gevogelte, vermeenden dezelve toch nog wel bij verkiezing aan menschelijke wezens zode vergund worden om daarmede hunnen honger te stillen,zooals dan ook dien zelfden avond denzelve had gekookt en met zes onmondige kindertjes waarvan zij moeder & vader was, als overleden, had opgesmuld.
Dat zij niet wisten daarmede eenige wettelijke bepaling te hebben overtreden alzoo niet alleen door hun maar dit door meer dan 1000 armoedige zielen in ons Walcheren met hun tegelijk word verrigt, dat het gevallen graan word opgeraapt en ook door de landlieden word gepermitteerd en door geen een veldwachter word belet en dat bij aldien de landbouwer aan niemand volgens getuigenis van de veldwachter daartoe vrijheid had verleend waarom hij dan niet zooveel tegen hun als tegen die twee boereknaapjes dezelfde klagten had ingebragt, dan de bewustheid hebbende zij zich volstrekt aan geene dieverijen hadden schuldig gemaakt, de regter hun wel niet onverdiend zoude straffen, daar in dat geval (eerstgemelde) zij en hare kindertjes van angst en vrees zouden sterven.
De Burgemeester
C.J. Baars

De Burgemeester geeft advies en geeft aan dat de landlieden in Arnemuiden en verder het koteren toelaten, en het vreemd zou zijn als de regter in dit geval dit gegeven niet zou meenemen in zijn vonnis.
Samenvatting. C.J.Baars.

Middelburg den 12 September 1854
PARKET bij de Arr. Regtbank.
Voor 1 october mogen volgens de voorschriften geen oesters geraapt worden en dat is toch in september gebeurd. De aanbrenger van die oesters zou geverbaliseerd moeten worden.
De Officier van Justitie

Arnemuiden den 18 September 54
Aan de Officier van Justitie
Ik heb de bewuste zaak der te Veere verkochte oesters nader onderzocht en ben in staat UEA deswegens nog mede te deelen.
Jacomina Jacobse wed. Kervink heeft mij verklaard te Veere met visch geleurd te hebben, dat zij rondloopende in de Gemeente was ontmoet een vrouwtje welke haar vraagde, waar leurd gij mede, dat zij na zulks te kennen gegeven te hebben, haar had verhaald? dat haar man een twintigtal oesters ?? te Veere had opgeraapt, terwijl, terwijl hij aldaar doende was met krammen en dezelve had verkocht aan Doctor Streeler?, en dat de mu?? vandie Heer ook op dien dag drie derzelve had laten zien welke zoo groot van stuk waren.
Met welke inlichting ik alsnog met U bevestigd werd dat de door docter Streeler gevatte oesters niet door een Arnemuidsche zijn aangebragt, hebbende zij mij Zaturdag nog verklaard zij zich tot heden daarmede niet onledig hebben gehouden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 19 September 54
PARKET bij de Arr. Regtbank
Ik heb de eer UEA te verzoeken de personen van Lieven Grootjans, Daniel de Ridder en Job de Ridder visschers wonende te Arnemuiden te doen aanzeggen dat zij zich vóór of uiterlijk op den 24 dezer maand in het huis van verzekering alhier hebben te begeven tot het ondergaan eener gevangenisstraf ieder van veertien dagen, en voor het geval zij daaraan niet mogten voldoen dezelven als dan door den veldwachter uwer gemeente op den 26 daaraanvolgende in gezegd huis doen overbrengen.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Middelburg den 20e September 1854
Met toezending van twee processen verbaal opgemaakt dd 16 September ll door den veldwachter Jacob Teirlink tegen de daarin genoemde personen heb ik de eer UEA te verzoeken die beklaagden te willen hooren omtrent de punten van bezwaar tegen hen gerezen en van die verhooren voor elke zaak een PB op te maken.
Verder zal het mij aangenaam zijn dat bij retour der stukken door UEA mede konde gezorgd worden mij tevens de geboorte extracten geworden van die beklaagden van wie het zal blijken dat zij den ouderdom van zestien jaren nog niet hebben bereikt.
De Officier van Justitie
Van Son

Heden den 21 September 54
Heb ik Burg: der gem. Arnemuiden ten verzoeke van den Heer Off: van Justitie voor mij ontboden C. Klaasen Pieternella Meulmeester, G. van Belzen, M. van Belzen C. de Nooijer alle boven de 16 jaren en woonachtig in deze Gemeente, en het hun door den veldwachter ingebragte bezwaar voorgehouden, mij mededeelende dat zij bekende op het stuk landde veldwachter bij hun was gekomen, uitgevallen paardeboontjees hadden opgeraapt, welke voor niemand ven eenig nut zijn, als wordende dezelve in den grond getrapt of door de vogels opgegeten, dat hij hen naar derzelver namen had gevraagd welke zij alsnog Goddelijk of menschelijk kwaad verrigtende zich niet gehouden vinden die mede te deelen dat hij daarop met beide zijne handen had vastgegrepen Clasina Klaassen welke zij met bedreiging haar naam te noemen onderscheidene malen en haar tot drie herhaalde malen had tegen de dijk geworpen en had geweigerd en haar schort in stukken gescheurd
Hij Maatje van Belzen mede had vastgegrepen en dat hij door zijn boosheid zeker een ongeluk had begaan, ware het niet dat zij door de komst van Job Schroevers en Cornelis Blaasse (verlost)?? Werd en toen met zijn mishandeling ophield en ook zij uit vrees zijner mishandeling hunne namen had medegedeeld.
Dat zij vermeenden dat het eenvoudige rapen van uitgevallen boontjes eene zoodanige harde behandeling geen veldwachter paste en daarom zij onmiddellijk aan mij Burgemeester hadden kennisgegeven en vertoond het ?? de mishandeling?? en de gescheurde schort.
Eis: dat de veldwachter voor de mishandeling achtervolgd mogt worden en den armen die zich met uitgevallen paardeboontjes verzadigen mogen.
De Burgemeester
C,J,Baars

Heden den 21 September 1854
Heb ik Burgemeester der Gemeente Arnemuiden ten verzoeke van de Officier van Justitie te Middelburg, voor mij ontboden de personenvan A. Grootjans,Bl.Meulmeester, Job Schroevers, Jan Schroevers, Jacomina de Ridder & Th:Grootjans alle boven de 16 jaren oud en dezelve het door de veldwachter der Gemeente Nieuw & St. Joosland tegen hen opgemaakt PB wegens het zoeken van stoppels op een stuk land van A. de Kraker landman in die Gemeente voorge???
Hebbende zij mij verklaard dat zij eerstgemelde, zich werkelijk op dat land hadden begeven, doch ziende dat de veldwachter langs de dijk kwam, zonder het medenemen van eenig nietig stoppeltje zich mede naar den dijk hadden begeven, alwaar ook bij hen kwam twee laatstgemelde welke eenige stoppels op de hoek van Sloe hadden opgeraapt en bij zich hadden en welke zij mogten hebben.
Dat toen de veldwachter bij hen gekomen was en daar naar hun naam had gevraagd en opgeschreven en zich verder verwijderd had,
De Burgemeester
C.J. Baars

Nu de veldwachter van Nieuwland persisteert bij Het PB tegen de paardeboontjes raapsters heeft burgemeester Baars op hun verzoek ook in een PB melding gemaakt van de mishandeling.

De persoon die de oesters in Veere heeft uitgeleurd is volgens de Officier van Justitie Maatje wed. Lervink bekend onder de naam van Meijntje van Popperie.

Arnemuiden 7 October 1854
Aan den Heer Burgemeester van Middelburg.
Ik heb hedenmorgen bij mij gehad eenige visschers, luide klagten uitbrengende dat tengevolge het medegedeelde van de oesters in de Middelburgsche Courant, die visscherij welke voor hen jaarlijks een klein oogstje is geheel is gestremd doordien zij dezelve in den loop dezer week hebben gepresenteerd te Rotterdam en aldaar zij door de opkoopers waren medegedeeld dat die kennisgeving aldaar zoo een nadeelige indruk had verwekt dat zij dezelve niet durfden overnemen, ten ware dat in de Middelburgsche Courant bij vernieuwing mogt medegedeeld kunnen worden, dat de oesters welke sedert onheugelijke jaren als zeer gezond zelfd voor ongestelde menschen, nog dezelfde eigenschappen bezaten- met verzoek dat ik UEA geliefde te verzoeken deswegen in hun belang mede te werken.
Aan dat verzoek voldoende zal het mij aangenaam wezen, UEA dusdanige maatregelen zult gelieven te nemen dat het kwaad gerucht welke door die schelpdienst is verspreid kan worden uit de weg geruimd. En wel uit overtuiging dat men de cholera in geenen deele ten gevolge het matige? gebruik van oesters, mosselen of garnalen zal krijgen daar laatstgemelde door mij tot heden met zeer veel smaak zijn genuttigd, zonder bij mij eenige leed? hebben aangebragt, maar wel dat zoowel die ziekte in deze tijd de bezoekende hand Gods over ons is, welke geene middelen noodig heeft om een volk om der zonden wil te kastijden, terwijl dat gerucht voor de armen visschers in deze Gemeente, zoo drukkend is, dat ik in waarheid niet weet, waardoor zij aan den kost moeten geraken, daar de vischvangst in deze tijd ten einde loopt, en er voor hen niet veel anders meer over blijft.
Van uwe bereidwiligheid om in het belang der armen werkzaam te zijn overtuigd zijnde, heb ik de eer mij met respect te onderschrijven.
De Burgemeester
C.J. Baars


Heden den negende October 1854 in den avond ten halftien was comparerende voor mij Burgemeester der gemeente Kleverskerke—Jacobus van ’t Westende, landman op de oude Kruidmolen onder deze Gemeente mij klagelijk te kennen gevende dat hij heden namiddag ten half vier ruim door Matthijs Glerum veldwachter dezer Gemeente het berigt ontvangen dat in dien morgen bij hem geweest had de persoon van Jacobus Bliek arbeider woonachtig te Arnemuiden met aanzegging dat bij aldien hij zijn hond niet te huis in?? Vasthield en zorgde dat hij van de hofstede van zijnen vader Hugo Bliek woonachtig in de Oranjepolder dezer gemeente wegbleef, hij denzelven zoude doodschieten, - en dat de reden van zijn bezoek aldaar naar zijn gedachten uit geene andere oorzaak was, dan er zeker een van zijn Buurman Bliek ’s honden loops was, als verwijderde hij zich anders zelden of nooit.
Dat hij op dat berigt als zeer wel van dat dier om deszelfs geleerdheid houdende en hem zeer veel waard was, zich onmiddellijk om hem te gaan zoeken landwaarts heeft begeven en dat hij op den dijk van den polder komende, benedendijks tot zijn innige spijt zijn hond dood in de watergang zag leggen, dat hij daarop derwaarts was gegaan, en hem zijn halsband en kruisbeugel had afgedaan en zich voorts tot andere zaken in de Gemeente had begeven.
Dat hij mij verzoekt wel de goedheid te hebben mij van de zaak te overtuigen en zich hem derwaarts te begeven, dat ik dan zijn verzoek voldoende als getuigen medegenomen Paulus Joosse schoenmaker en Willem Adamse ? arbeider beide te Arnemuiden woonachtig en bevonden dat beneden aan den Oranje Polder dijk op 3 à 4 minuten afstand verwijders van de hofstede van de in dezen gemelden landman Hugo Bliek circa voor de sloot strekkend tot scheiding der weide van jonkheer Pieter Dam. Van Citters en den land van Pieter van Vlaanderen op de kant van de watergang half lijfs met de kop er uit in het water dood zagen leggen een zwarte Krul of zoogenaamde ???hond met witte en witte pootjes waarvan hij comparant van verklaarde eigenaar te zijn en naar zijn vermoeden door Jacobus Bliek was doodgeschoten en alsdan in de watergang geworpen.
Dat daarop gemelden hond door de getuige Adamse naar de hofstede is gebragt en aldaar te worden onderzocht etc.
De Burgemeester
C.J. Baars
NB zeer moeilijk leesbaar !
Aan den Heer Officier het Proces Verbaal doorgestuurd.

Middelburg den 13 October 1854
Onderwerp: Verbruik van oesters
Naar aanleiding uwer missive van den 7 dezer maand aan onzen Voorzitter aan ons medegedeeld hebben wij de eer U te kennen te geven dat volgens een door ons bij de plaatselijke Commissie van Geneeskundig tevoorzigt alhier ingewonnen berigt bij de Commissie geen overwegende bezwaren bestaan tegen het voorzigtig gebruik van oesters, en dat van dit berigt door ons bij publicatie van heden aan alle belanghebbenden wordt kennisgegeven ten einde op die wijze in de door U medegedeelde bezwaren, zoo veel mogelijk tegemoet te komen
De Burgemeester en Wethouders van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
M.F. Lantsheer.

Opneming van de Patenten door de deurwaarder der directe belastingen Verschuure alhier.
De Controleur
Weiler

PARKET bij de Arr.Regtbank te Middelburg
Middelburg den 23 October 1854
Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Marinus Meulmeester te doen aanzeggen dat hij zich vóór of uiterlijk op Donderdag den 26 dezer maand in het huis van verzekering alhier hebbe te begeven tot het ondergaan de gevangenisstraf hem door mijne regtbank opgelegd en voor het geval hij daaraan niet mogt voldoen dezelven als dan op Zaturdag daaraanvolgende door den veldwachter uwer gemeente in gezegd huis doen overbrengen.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Donderdag den 28 October 1854
De Burgemeester
Gelet op het berigt van het Diaconie Armbestuur van den 24 dezer maand.
In aanmerking nemende dat aan C. Semeijn? weduwe van Laurens van Eenennaam is moeten worden verstrekt geneeskundige hulp.
Dat er volstrekte onvermijdelijkheid tot het verstrekken van dien onderstand bestaat en die niet van kerkelijke of bijzondere instelling kan worden erlangd.
Dat gemelde persoon ingevolge art 24 der wet van 28 Junij 1854 domicilie van onderstand heeft te Middelburg
Besluit
Aan het Gemeente Bestuur van Middelburg zal bij extract van het verstrekken van geneeskundige hulp aan de wed. L. van Eenennaam worden kennis gegeven.
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 6 November 1854
Ik heb de eer aan UEG bij deze toe te zenden eene magtiging tot vrijwillige betaling van boete ten behoeve van Johannes Odding en UEG te verzoeken dat stuk aan den belanghebbende te willen doen uitreiken met aanwijzing dat bij gebreke van daaraan te voldoen, de regts vervolging tegen hem zal worden voortgezet.
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt te Middelburg
Handtekening

Middelburg den 16e November 1854
Onderwerp: Opgevischte bakenton
Deze is eigendom der stad en gelegen heeft aan het einde van het havenkanaal, weshalven UEA mij zult verpligten dezelve te doen brengen bij den Opzigter L. Janse aldaar woonachig die daarvan eene kwitantie zal afgeven op welke bij den Stads Architect twee Gulden zal worden uirbetaald.
De Burgemeester van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke

Middelburg den 17e November 1854
Ik heb de eer UEA te verzoeken mij een geboorte extract toe te zenden van Willem Adriaanse volgens opgaaf oud 15 jaren geboren te Arnemuiden om te dienen in de strafzaak tegen hem aangelegd ter zake van verwonding uit gebrek aan voorzorg
De Officier van Justitie
Van Son

Arnemuiden 1 December 54
Aan Zijne Excie de Commissaris des Konings

Zooals Uwe Excie uit de Middelb. Courant zult vernomen hebben, is op den 22 Nov.jl door de schipper Jan de Nooijer varende van?/naar? deze Gemeente van den Banjaard Gend, schipper?? Francisca de Pré varende van Oostende benevens nog 3 zijne matrozen gemelde schipper was den vorigen dag op dezelve vastgeraakt en daar niemand ter zijner redding dien middag en den geheelen nacht op kwam dagen, zagen zij niet anders dan een gewissen dood voor oogen, terwijl de Nooijer van het ongeval kennis dragende zich onmiddellijk met zijn schokker schip waarin zich bevonden deszelfs matroozen Marinus, Pieter en Francois de Nooijer en Theunis Bakker derwaarts spoedde, met dat gelukkig gevolg dat hij gemelde schipper met Gods hulp door het uitwerpen eener lijn en het uitsteken eener rafel, zijnde een stuk hout van 28 voet tot hun groot genoegen van een anders zekeren dood heeft gered.
Het zal niet noodig weezen de onbeschrijfelijke vreugde dier menschen mede te deelen welke gedurende circa 12 uur in de uiterste angst hadden verkeert, terwijl zij den anderen dag met behulp van de reddingsschokker de tuigage van het schip hebben gehaald en geborgen en te Brouwershaven aangebragt.
Het is mij onbekend of vanwege het Bestuur van Brouwershaven daarvan mededeeling gedaan, waarom ik de schipper van het gebeurde kennis geeft, Uwe Excie deze daarvan bewijs geeft ?/ het verlangen van dien schipper Uwe Excie te verzoeken om van het voorgevallenen aan zijne Excie den Minister van Buitenlandsche Zaken mede te doen deelen en Zijne Excie te willen uitnoodigen om bij het Belgische Gouvernement pogingen te willen aanwenden om voor dien schipper welke door toedoen dier redding gedurende den halve week deszelfs beroep niet heeft kunnen uitoefenen en alzoo niet in de behoefte van zijn matroozen hunner gezin heeft kunnen voorzien, niet een tegemoetkoming zoude verleend kunnen worden, waardoor zij die aan alles gebrek hebben zich voor hunne redding beloond mogten zien
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 12 december 54
Aan de Burgemeester van Middelburg
Daar het steene voetpadje van deze naar uwe Gemeente door de vele regen tegenwoordig voor een groot gedeelte ongaanbaar is, zult U mij verpligten de daarin leggende putten zoo mogelijk te willen doen herstellen
De Heer Commissaris des Konings beklaagde zich over hetzelve, bij zijn laatste tournee waarom het dan ook reden heeft gegeven dat zijn Excie mij verzocht heeft daarover met hem in correpondentie te treden, daar ik dit anders zeker niet zoude gedaan hebben.
Ik kreeg dan ook nadien het berigt dat blijkens door UEA gedane opneming door de stadsbouwmeester de klagten overdreven waren, en eene veranderende rigting in het pad welligt wenschelijk zoude wezen.
Ik stemde bij terugschrijven toe dat voor dat oogenblik de voetpad weder gaanbaar was, doch dat ik gaarne zoude zien dat de opneming plaats had des winters en het slechts een paar dagen had geregend. Dat die klachten geenszins overdreven waren gelijk nu in de afgeloopen week weder had gebleken, daar op sommige weiden de putten zoodanig met water gevuld waren dat dat men niet als peilende daardoor konde geraken.
Ik kan UEA mitsdien verzekeren dat op de aangegeven tijdstippen geen een ordentelijk vrouw als zeer bemorst uwe Gemeente kan bezoeken waarom UEA mij zeer zult verpligten, zoo in het belang van mijne als uwe neringdoende de putten uit de openingen? te laten ophalen of als de fondsen zulks niet toelaten daarbij greppen?/greppels ? te maken dat het water behoorlijk kan weg loopen waardoor wij dan weder momenteel geholpen zullen wezen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Aan de veldwachter M. Glerum wordt een premie door Binnel. Zaken toegekend van f.1,50 voor gedood schadelijk gedierte.

Middelburg den 29 December 1853
Blijkens het nevensgaande berigt van de permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid kan aan Marinus de Ridder tot wiens ontslag uit de bedelaars-gestichten betrekkelijk is geweest uwe missive van den 29 October ll geen ontslag worden verleend, omdat hij niet van genoegzaam reisgeld is voorzien, om naar uwe gemeente terug te kunnen keeren.
Verzoek of de zoon dit ontbrekende wil aanvullen. Is deze daartoe bereid dan kan later eventueel erin worden voorzien. Etc
De Commissaris des Konings in Zeeland
Handtekening

Arnemuiden 3 Januarij 54
Aan de Commissaris des Konings
Onder terugzending der missive van de permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid hebben wij de eer U te berigten dat door de kinders van M. de Ridder op 17 of 18 December jl aan hunne vader voor reisgeld is toegezonden eene som van f.8- welke door hen aan hun is gevraagd.
Voor het geval dat die kinders dit niet mogte gedaan hebben, zouden wij gehouden zijn deze voor onze rekening te nemen.weshalve verwachten wij Uwe Ex: het daarheen te willen rigten dat dat hij hetzij wat dat reisgeld of zoo niet ten onzen koste naar deze Gemeente weder komen
Moeilijk leesbaar!
De Burgemeester
C.J.Baars

Kohier hoofdelijke omslag wordt executoir gesteld. Kennisneming mogelijk

Arnemuiden den 2 Januarij 1854
Register van gedane vaccinatiën over het verloop van het jaar 1853 met kennisgeving tevens dat in het 4e kwartaal 1853 geene voorwerpen zijnaan de kinderziekte behandeld.
J: Oversluijs

Middelburg den 12e Januarij 1854
De alsnog gevallen kosten voor zegels, schrijfbehoeften, drukwerken, gratificatie aan dhr Bourdrez, voor zijne gedane diensten ad f.100- enz voor de uitvoering der verordening tot de gemeenschappelijke heffing der belasting op het Gedisteleerd over 1853 bedragende f.155,84 zoo beloopt het aandeel uwer Gemeente in die kosten volgens de bepaling van art.18 der voormelde verrdening de som van f.12,47.
Wij verzoeken U dat bedrag te willen doen overmaken bij den Voorzitter onzer Commissie den Heere J.J.J. Sprenger te Middelburg wijders doen wij u hierbij toekomen eenen staat ter invulling van het bedrag der bij uwen ontvanger gedurende het jaar 1853 ontvangene gelden welke wij verzoeken zoo spoedig mogelijk aan ons te zenden.
De Commissie belast met het beheer op het Gedisteleerd in Walcheren
Handtekeningen

 

Stadsgeneesheer J.Noom heeft gedurende het laatste kwartier van het jaar 1853 geene vaccinatiën verricht
Arnemuiden 2 Januarij 1854

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 6 Januarij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.17,50
Rogge 13,00
Periode 9 t/m 15 Januarij
Extract
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 5 ½ cents
Idem 5 oncen 13 ½ cents
Idem 10 oncen 26 ½ cents
Idem 15 oncen 39 ½ cents
Idem 20 oncen 53 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

Goedkeuring van GS van het Kohier van de Hoofdelijke omslag voor het loopende jaar.
Afkondiging daarvan.
Ingezetenen aangemaand de maandelijksche termijnen te willen doen aanzuiveren.

Scherpenisse 7 Januarij 1854
Onderwerp: Onderstand M. de Ridder
Wij hebben de eer UEA bij deze te doen geworden eene declaratie van het Algemeen Armbestuur alhier wegens verstrekt veergeld voor de overvaart van Goriskerk op den Yersekendam aan zekeren Marinus de Ridder, ten bedrage van f.3- volgens bijgevoegden staat van inlichtingen is genoemd persoon armlastig in uwe Gemeente en wij nemen daarom de vrijheid UEA beleefd te verzoeken de goedheid te willen hebben het uitgeschoten bedrag wel met eenigen spoed te willen restitueren.
B & W van Scherpenisse
Handtekeningen

Bezwaar, omdat er meer personen door de schipper werden vervoerd had M. de Ridder volgens Baars slechts 1 gulden behoeven te betalen.

Exyract verbaal GS van Zeeland
Vrijdag den 30 December 1853
Over het geschil onderstandsdomicilie Jacomina Vinke tussen Arnemuiden en Nieuwland
Nieuwland wordt als onderstandsdomicilie aan gewezen.
Het Diakonie Armbestuur kon door Nieuwland niet worden aangesproken omdat zij Lidmaat van de Hervormde kerk aldaar zou zijn. Jacomina Vinke heeft geen 4 jaar achtereen in Arnemuiden gewoond.

Van bovenstaande doet burgemeester Baars bericht aan het Diakonaal Armbestuur van Arnemuiden.
Nu ten spoedigste een declaratie der kosten van geneesmiddelen etc naar Nieuwland te zenden.

Aan het Edelachtbaar bestuur te Arnemuiden
De Gemeente wil de geneeskundige verpleging van de bedeelde en nietbedeelde armen weer aan J. Noom toevertrouwen tegen een bedag van f.125-per jaar.
J. Noom brengt daartegen bezwaren in.
Er zijn een aantal patienten met slepende ziekten, die veel geneesmiddelen nodig hebben. Zodoende blijf er weinig verdienste over.
Noom klaagt ook over de slechte situatie in de gemeente om zieken te verplegen en te operen.
Geen toestemming om zijn patienten naar het Gasthuis te Middelburg over te brengen

PROVINCIE ZEELAND
GEMEENTE Arnemuiden
In kas op den 9e Januarij 1854
f.493,49 ½
Burgemeester
C.J.Baars
Secretaris
F. van Eenennaam

Arnemuiden 14 Januarij 1854
Aan de Heer Commissaris des Konings
50 vaccinatiën hebben plaatsgehad

Aan den Heer Controleur van het Kadaster te Middelburg
Onderwerp: Verandering belastbare opbrengst gebouwde & ongebouwde eigendommen.
Geene veranderingen.

Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Landverhuizen: heeft niet plaatsgehad.
Ook geen vreemdelingen

 

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 13 Januarij1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.17,31
Rogge 13,00
Extract
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris:
Lantsheer

VERSLAG voortbrengselen van den Landbouw over den oogst van 1853
Tarwe uitermate gering
Gerst over het algemeen zeer gering
Koolzaad zeer lugt
Erwten zeer goed uitgevallen
Paardenboonen zeer schottig
Witte en bruine boonen laten zeer te wenschen over
Aardappelen rijke oogst
Mangelwortelen tamelijk goed
Klaver zeer goed
Graslanden tamelijk
Rundvee tamelijk goed : overvloedig melk en boter
Kaas wordt hier niet gemaakt
Paarden lieten niet te wenschen pover over het algemeen worden er vele jongen aangekweekt en meestal houdt men het met het inlandsche ras
Schapen slechts 1 kudde in de gemeente. De meeste landlieden houden er slechts enige schapen op na.
De varkens waren zeer goed
Het gevogelte goede opbrengst
Vruchtbomen worden door de wind zodanig geschud dat er vele afvallen
Bemesting en mest: de landlieden houden zich aan de oude mestspecien bestaande uit het afwerpen der runderen, paarden, schapen varkens vanwege het stro.
De stand der wegen was behoorlijk goed; onderhoud heeft regelmatig plaats vooral in dit jaargetijde bij de vele regens ; onze vaarten worden door de spuisluizen behoorlijk verbeterd.
Algemeene beschouwingen
Hoezeer enkelde vruchten buitengewoon en overvloedig opbragten zoo waren dezelve genomen uitermate gering; vele regens in het voorjaar werkte zeer nadeelig op al de wintervruchten zoodat de landlieden een zeer geringe oogst ten deel viel.
Prijzen van al de granen, vleesch en boter tot een drukkende hoogte voor velen gestegen zijn; toch hebben zij een iets ruimer bestaan dan in het vorige jaar.
B &W van Arnemuiden
Den 14 Januarij 1854
C.J.Baars
Ter ordonnantie van dezelve
F:van Eeenennaam

Filius, landman, mag 1 zwartbonte koe uit Zuid-Beveland te Middelburg overgebragt naar zijne stal vervoeren met voorkennis en toezigt van de policie, geheel afgezonderd gestald etc.
Middelburg den 12e Januarij 1854
De Commissaris des Konings
Handtekening

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 20 Januarij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.17:06
Rogge 13:00
Periode 23 t/m 29 Januarij 1854
Extract
B & W
Paspoort van Grijpskerke

Idem 27 Januarij 1854
Prijs Tarwe : f 16,82
Rogge 12,75

Arnemuiden 30 Januarij
Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 5 ½ cents
Idem 5 oncen 13 cents
Idem 10 oncen 26 cents
Idem 15 oncen 39 cents
Idem 20 oncen 52 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 22e Januarij 1854
Het diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid der stedelijke regering toe te zenden de bijgaande declaratie ten behoeve van Jacomina Vinke, domicilium van onderstand hebbende te Nieuw-& St. Joosland , met verzoek het verder ter bestemde plaats te bewerkstelligen.
Het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente te Arnemuiden
H: Haesebroeck pres:
G: Meerman pres. Diaken

Het gemeentebestuur van Nieuw & St.Joosland wordt verzocht namens het Diaconaal Armbestuur van Arnemuiden de declaratie van f.13,05 te verzilveren
Etc
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 27e Januarij 1854
Kennisgeving regeling der Nationale Militie

Arnemuiden 31 Januarij 1854
Aan ZE de Minister van Kolonien te den Haag
Het doen toekomen van een certificaat van oorsprong wegens geweefde stukjes callicots etc.
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16,00
Rogge 12,25
Periode 6 t/m 12 Februarij 1854
Extract etc
B &W
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris:
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 6 Februarij 54
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 13 cents
Idem 10 oncen 25 ½ cents
Idem 15 oncen 38 cents
Idem 20 oncen 51 cents

Boven welke prijs het bovengenoemde brood niet mag worden verkocht.
C.J.Baars

Middelburg den 30 Januarij 1854
Onderwerp: Extract uit den Staat van Verdeeling van den opbrengst der belasting op het gedisteleerd
Voor Arnemuiden eene somma van f.100,71 minder is ontvangen dan ?? aanvankelijk werd aangenomen??
Het overgebleven bedrag kan beschikt worden ten kantore van den Heer Krijger te Middelburg

Minstens 18 gemeenten nemen deel aan de belastingopbrengst van het gedisteleerd.
De opbrengst voor Arnemuiden is f.502,65.
De hoogste opbrengst betreft West Kapelle f.849,64.
Heeft dat te maken o.a. met de dijkwerkers ?

Goes den 4 Februarij 1854
M.J. le Mahieu alimentatie f.8,20

Commissaris des Konings in Zeeland
Tot voorkoming der Longziekte
A.Flius ter stalling een witvaal 4 jarig vaars en eene zwartbonte half dragende 6 jarige koe uit Zuid Beveland
Overgebragt ter stalling afgezonderd etc.
De Commissaris des Konings voornoemd
Handtekening

Middelburg 6 Februarij 1854
Bericht: M. de Ridder ontslagen den 23 dezer maand.

LOTING NATIOALE MILITIE
9Februarij 1854

PUBLICATIE TOT HET VERWIJDEREN VAN RUPSENNESTEN
Dit verbod gold al vanaf de Franse tijd

Middelburg 6 Februarij 1854
Onderwerp: Verplegingskosten Maatschappij van Weldadigheid
Verschuldigde verplegingskosten, transport en vervangingskosten voor bedelaars ff.49,38.
Overstorten bij den Ontvanger der Registratie voor de Geregtsacten te Middelburg.
Etc.
De Commissaris des Konings
Handtekening
Tets

10 Februarij 1854
Extract register besluiten B &W te Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,50
Rogge 12,00
Periode 13 t/m 19 Februarij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De Secretaris:
H. F. Lantsheer

Arnemuiden 13 Februarij 54
Zetting van het Brood
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 ½ cents
Idem 10 oncen 25 cents
Idem 15 oncen 37 ½ cents
Idem 20 oncen 50 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
C.J. Baars

Door o.a. ijsgang en andere oorzaken heeft M. de Ridder meer veergeld betaald dan gebruikelijk.
Bij ijsgang is het de regel bij de Yersekedam dat er dubbel betaald wordt.
Burgemeester en Wethouders van Scherpenisse

Zij deze gesteld in handen van B & W van Arnemuiden
Omraad en berigt met overlegging van het paspoort
Middelburg den 11 Februarij 1854

Naar het origineel omzien.

Middelburg den 3/10 Februarij 1854
Onderwerp: Belangen der Kustvisscherij
De Staten van dit Gewest hebben in hunne laatste zomer-vergadering ons verzocht eene onderzoek in te stellen omtrent de vraag of niet op eenige andere wijze door de geldelijke ondersteuning eenige verbetering in den toestand der Arnemuidsche kustvisscherij zou kunnen worden verkregen.
Wij hebben de eer U naar aanleiding daarvan te verzoeken om Uwe beschouwingen te willen mededeelen, omtrent hetgeen naar Uw inzien, in het belang der Kustvisscherij zou kunnen worden gedaan, zonder haar met geldelijke ondersteuning onmiddellijk ter hulpe te komen.
De Gedeputeerd Staten van Zeeland
Voorzitter Tets
Griffier handtekening

Arnemuiden den 14 Februarij 1854
Zijn wij immers? de oplossing uwer moeijlijke vraag voorgesteld dan is het voorwaar wel die van UEGA missive van 3/10 febr.jl wat in ons vermogen is, zouden wij gaarne dan wenschen dat tot verbetering van den steeds achteruitgaande gang der visscherij zoude kunnen dienstbaar zijn, door UEGA een middel voor te stellen hetwelk in het belang onzer visscherijen zoude kunnen worden gedaan hetwelk zonder geldelijk ondersteuning tot hare verbetering zoude verstrekken, daartoe bevinden wij ons buiten staat UEGA mede te deelen sedert jaren toe ?? is de kustvisscherij zeer kwijnende, en vertonen er aan onze kusten weinig of geen visch meer en moeten de visschers willen zij nog eenige visch vangen, die zeer ver gaan zoeken, alzoo zij om behoorlijke vangst te hebben, nader bij de Engelsche kusten dan zich bij onze moeten ophouden.
Dat deze verren afstand niet ten allen tijde en slechts nu en dan kan plaats hebben, zullen UEGA niet mee instemmen, waarom wij zulks toelichten.
Vooreerst is de vischvangst daar ter plaatse voor het grootste gedeelte in deze tijd des jaars voordeeligst,hoewel het hun slechts nu en dan gelukt derwaarts te kunnen varen, doordien al dikwijl het weder zoo als mist wind vorst stilte en verkeerde winden hun belet zoover de kust te verlaten willen zij aan geen ongelukken komen en ten tweede, zoodra hun de bovengemelde redenen zulks niet meer belet of in den weg staat, hebben slechts eene korte tijd en weldra hebben zij met de warmte zoodanig te kampen dat voor en aleer zij hunne visch alhier hebben aangebragt, dezelve zoo wel door het harde zeilen als het warme water zijn afgestorven en onbruikbaar voor de consumptie, waardoor zij gehouden zijn op onze kusten niet buiten het gezigt van het land derzelver netten uit te werpen en hoezeer hunne vangst aldaar uiterst gering is, en niet meer is als over 30 à 40 jaar, wanneer zij slechts van Maart tot November vischten met ??? nog van de warmste dagen in het laatste ???? van Julij en begin van Augustus en echter zoo veel visch vangden als zij maar wilden, moeten zij zich nu daar evenwel bezig houden, dan met geen gunstig gevolg alzoo gelijk hiervoren gevende weinig of geen visch zich op onze kusten vertoond.
Hoezeer nu van tijd tot tijd zooveel bij het Bestuur alhier als met de Commissie voor de kustvisscherij vooral bij het meer en meer inkrimpen der rijkspremie het belang ter sprake kwam zijn wij tot heden er nog niet in geslaagd, iets tot verbetering der kustvisscherij daar te stellen, nu en dan word gesproken van het in de vaart brengen van groote schepen, welke des…. In staat zouden bevonden worden bij stormachtig weder in zee te blijven, en waartoe wij reeds in 1850 een plan hebben opgemaakt en bij onze missive van den 11 Junij van dat jaar ter goedkeuring aan UEGA deden toekomen, dan gelijk toen, ook nu ontbreken ons de fondsen en zal wanneer wij geene meerdere ondersteuning vinden bij de meer gegoede Klassen te Middelburg als ons tot heden van een meer? Geacht lid destijds is aangeboden dat plan niet verwezenlijkt worden en zal de visscherij bij geen meerder gezegenden vischvangst langzaam te gronde gaan en hoezeer dit door een ieder word erkend, zoo wordt echter voortgegaan met dat middel hetwelk tot hare instandhouding sedert 1834 wordt verleend nog ingetrokken en zoo wij meenen tot harer spoedigen al geheelen val.
Dat ook dit in Holland word gevoeld, ??? ons dezer dagen bij den Heer voorzitter onzer kustvisscherij en den Burgemeester alhier ontvangene missive van den Heer Slicher, lid van de Tweede Kamer voor Zeeland met toezending van een reglement houdende oprigting eener maatschappij onder de zinspreuk de visschers hoop, strekkende tot aankoop van twee visscherpinken tot uitvoering der groote visscherij te Scheveningen, welke zoo het schijnt derzelver voortdurend bestaan ook wensche te zoeken in dat plan, hetwelk wij reeds in 1850 wenschten daar te stellen en welke zoo het ons voorkomt zoo men als wij ook geene middelen weten uit te bedenken die zonder geldelijke ondersteuning eenige hoop kunnen verschaffen als zijnde die daar de Voorzienigheid de visschen niet naar onze kusten bestuurt buiten ons bereik.
Gaane zagen wij mitsdien dat ons plan van 1850 door UEGA wordt ondersteund, hetzij dat vanwege de Provincie daarin kon worden voorzien of dat door en met UEGA medewerking de vereischte fondsen van de meer gegoeden te Middelburg mogt kunnen worden daargesteld en deze Gemeente voor een gewissen ondergang mogt worden bewaard.
De Burgemeester
C.J. Baars

Zij deze gesteld in handen van den Heer Burgemeester der Gemeente Arnemuiden om raad en berigt; wordende daarbij tevens verzocht over te leggen de schriftelijke toestemming van den eigenaar der Ambachts Heerlijkheid.
Middelburg den 11 Februarij 1854
Vanwege den Commissaris des Konings in Zeeland
Handtekeningen

Zie voor het volgende stuk het origineel

De Districts-Commissie van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende dienst in de Nederlanden, kondigt o.a. de jaarlijkse collecte aan. Op woensdag 22 Februarij 1854.
Opbrengst gecertificeerd ten stadhuize overbrengen.
Bijgaand verslag van de werkzaamheden.

Publicatie daarvan met aanmoediging.

Bericht van de Collecte aan de Leraar der Gemeente.

De collecte heeft slechts f.2.45 opgebracht

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 17 Februarij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,60
Rogge 11,75
Periode 20 t/m 26 Februarij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 21 Februarij 1854
Onderwerp: Inzending deliberatie van den Raad
Verzoek te mogen beschikken over de post onvoorziene uitgaven ten bedrage van f.52,38 wegens verschuldigde verplegingskosten van den bedelaar M. de Ridder. Zo niet mogelijk ,misschien subsidie uit Prov. fondsen
Hoge kosten voor de korte ogenblikken dat deze in het gesticht de Ommerschans heeft doorgebracht.
Ook onkosten voor de deurwaarder voor een Roomsche persoon die hier onderstandsdomicilie heeft en niet kan worden bedeeld door het Herv. Diakonaal Armbestuur alhier
Uitleg en verontschuldiging: dat dit zoveel mogelijk voorkomen wordt wegens de drukkende last voor een arme gemeente.
Ook verzoek

Nr.34 Afschaffing kermis

Arnemuiden 21 Februarij1854
Aan B &W van Nieuwland
Op gisteren is door de Gemeente raad afgeschaft de kermis welke in deze Gemeente op de Tweede Pinksterdag jaarlijks invalt.
Bij de deliberatien over het al of niet afschaffen derzelve werd door 3 leden bezwaar geopperd, dat er vrees bestond bij aldien de afschaffing plaats vond, dat de ingezetenen dezer Gemeente zich naar Nieuwland zouden begeven en door het meer dan gewoon gebruik van sterke drank botsingen tusschen de jongelieden van beide gemeenten zouden kunnen ontstaan, welke voor menig burger onder ons veel verdriet zoude kunnen opleveren,weshalve die leden ons verzochten bij UEA poging te willen aanwenden, om tot voorkoming van dergelijke ongeregeldheden bij den Gemeente raad een voorstel in overweging te willen brengen of het ook niet raadzaam zoude zijn dat ook in uwe Gemeente de gehoudende wordende kermis op dingsdag den 3 Pinksteren wordt afgeschaft.
UEA zult ons in de ……… van deze onzen pligt, dit ons verzoek niet ten kwade duiden mogt dezelve dienstbaar kunnen zijn ter bevordering der zedigheid en onderlinge vriendschap en wering van elke godloosheid die op zulke dagen zoo met vollen teugel word gevierd zoude aangenaam zijn
B &W
C.J. Baars

Aan de Kerkenraad van Arnemuiden
Arnemuiden 21 Febr. 54
Door de Gemeente raad is de behandeling der armen zieken over 1854 aan de Heer Noom opgedragen, zoodat UE worden verzocht de verpleging door den geneesheer te doen plaats hebben, in het geval hij ons voorstel niet van de hand wijst
Gemelde geneesheer heeft zich over uwe handeling beklaagd: een zieke welke in zijn privaat praktijk word behandeld zoude geengageerd zijn om zich uit dat fonds te doen verplegen, als daarop aanspraak hebbende.
Dat dusdanige uitnoodiging verkeerd is, behoeft geen betoog, zij is ten nadeele van den Geneesheer en van de ingezetenen in het algemeen.
Uit dien hoofde moeten wij u namens de Gemeente raad dringend verzoeken als de onthouding van dergelijke mededeeling , voor het geval de zieke niet zelf of of ten hunnen koste willen laten verplegen, doordien bij een over ? groot getal zieken UE weder? ten nadeel der Gemeente fondsen strekt en ten tweede, een naauwkeurig toezigt dat de commissie geliefd te houden, dat aan niemand men? daarop geen billijk aanspraak kan maken daaruit verpleegd te worden.
De Burgemeester
C.J. Baars
!!slecht leesbaar kladschrift!!

Arnemuiden den 19den Februarij 1854
De Kerkeraad uitmakende het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid der stedelijke Regering toe te zenden de ingevulde tabel der Huiszittende Armen, benevens die der scholen vergezeld van eene specifieke opgave eene memorue van toelichting.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
J:Westerweel pres. Oud.
G. Meerman , pres. Diaken

Nota van beschouwing van het Armwezen te Arnemuiden over den jare 1853
Het armbestuur in deze Gemeente blijft steeds in kwijnende staat verkeeren het personeel der wezentlijke behoeftigen is, hoewel niet dan in de dringendste nooden derzelve voorzien kan worden groot, en staat bij een niet meer gunstiger vischvangst bij de duurte des tijds niet te verbeteren, maar veeleer ook bij het meer inkrimpen der premie zeer te verergeren.
Wenschelijk wordt mitsdien geoordeeld dat voor en aleer alle krachten zijn uitgeput dat wezentlijke middelen tot derzelver ondersteuning en ter gemoetkoming mogt worden daargesteld, want in dit en de ondervinding bevestigd ons nu sints jaren in dat gevoelen, dat wij van tijd tot tijd mededeelden , dat het ophouden der premie voor ons zonder twijfel zeker tot Arnemuids val en ondergang strekt en de armoede mitsdien hier zeer zal vermeerderen, waarom het …….. en meer dan tijd is, dat door het Rijk door deszelfs vertegenwoordigers de premie die van dit jaar is afgeschaft in dien voor ons zoo zeer te vreezen ondergang mogt worden (herzien)??? En HEGA aan onze menigvuldige wenschen een gunstig gevolg mogt kunnen geven.
Hoezeer de diaconie zich moeijlijk behelpt, is zij in deze Gemeente de eenige toevlucht der armen, en alzoo nog doelmatig, terwijl voor zoo ver ons bewust is, de kerkenraad aan hare verpligting voldoet, en de armen zooveel zij daartoe in staat word gesteld de noodige bijstand verleend.
De Burgemeester
C.J. Baars
!!Kladschrift slecht leesbaar!!

Middelburg den 18e Februarij 1854
Onderwerp: Oproeping lotelingen 1e afgifte KOntingent Nationale Militie
1 maart a.s. afgifte van het kontingent 9 uur in de Koopmansbeurs te Middelburg.
Behalve zij die een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar gesteld hebben etc
De Commissaris des Konings

Er is ook nog een 2e en 3e zitting van de Militieraad voor hen die menen vrijgesteld te zijn of nummers willen verwisselen of remplaceren en die bij de eerste zitting niet verschenen zijn.

De Officier van Justitie bij de Arr. Regtbank te Middelburg
Gezien het hier bijgaand verzoekschrift van de Kerkeraad der Hervormde gemeente van Arnemuiden ten behoeve van Lieve Meulmeester oud 35 jaren, bij vonnis der Arr. Regtbank te Middelburg dato 9 Februarij 1854, ter zake van bedelarij veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie maanden met bepaling om na het uiteinde dier straf in een bedelaarshuis te worden overgebragt, heeft de eer hetzelve in handen te stellen van den Heer Burgemeester en Wethouders der Gemeente Arnemuiden ten einde met terugzednding daarop te dienen van schriftelijk berigt en consideratien.
Middelburg den 21e Februarij 1854
Van Son

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 24 Februarij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.16-
Rogge 12
Periode 27 Februarij t/m 5 Maart 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 24 Februarij 1854
Onderwerp: Armwezen
Er wordt door het Algemeen Armbestuur geneeskundige hulp verleend aan Jannetje Huijssoon die onvermogend is en bij U EA armlastig zijnde onderstandsdomicilie heeft.
Declaratie wordt na afloop der ziekte toegezonden.
Door eene plotselinge ongesteldheid had de geneesheer zelfs buiten onze voorkennis hulp moeten verleenen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer.

Bericht van bovenstaande aan de kerkenraad van Arnemuiden

Middelburg 28 Februarij 1854
EA Heeren
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 14 stuks certificaten d ‘origine over 7000 5/4 & 7000 6/4 calicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd de eed af te leggen.
De verzender is de Nederlandsche Handel Maatschappij
Aangenaam zal het ons zijn gemelde certificaten spoedig terug te mogen ontvangen in welke afwachting wij hoogachtend teekenen
De Heeren G. en H. Salomonson

Middelburg den 27 Februarij 1854
Onderwerp: Toezending Declaratie
Ten vervolge op onze te dezer zake vroeger gedane kennisgeving, hebben wij de eer hiernevens aan UEd. toe te zenden vijf declaratien van het Algemeen Armbestuur dezer Gemeente, groot f.26,76; f.3,41;f.7.67;f 2,51 en f.12- wegens verplegingskosten voor rekening uwer Gemeente, ten behoeve van
C. le Mahieu A.Toupet
Vrouw van Marinus Klaasse
Pieter Poppe
Vrouw van Pieter Maartense en
Dora Dingemanse.
UEd. verzoekende het bedrag dier declaratie, overeenkomstig de bestaande voorschriften binnen den tijd van 3 maanden aan het belanghebbend Armbestuur te doen uitbetalen.
De Burgemeester en Wethouders van Middelburg
Paspoort
De secretaris
H.F. Lantsheer.

Bericht hiervan aan de Kerkenraad van Arnemuiden

Arnemuiden 7 Maart 1854
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: afkondiging pl. Verordening
Hoezeer door ons ingevolge UEA besluit van de 13 September 1851 nog elke keer de mededeeling gedaan van den dag der plaats gehad hebbende afkondiging eener vastgestelde verordening, zoo hebben wij echter gemeend, uit het slot uwer circulaire van den 11/17 febr. Jl PB 17 te moeten opmaken dat de mededeeling daarvan alsnog voor den 15e dier maand verlang word, dientengevolge geven wij kennis, dat op den 22 Aug. Is vastgesteld een reglement van algemeene plaatselijke policie den 1 October van dat jaar afgekondigd een reglement en een tot voorkoming van de gevaren van hondsdolheid den 26 September vastgesteld en den 29 October afgekondigd en eene verordening in het belang der openbare gezondheid mede den 26 September vastgesteld , en welke in het belang der toen heerschende cholera in ons vaderland ingevolge art 171 der Gemeente wet door den Raad onmiddellijk is afgekondigd.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 3 Maart 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,70
Rogge 12,00
Periode 6 t/m 12 Maart 1854
Extract etc
De burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 1e Maart 1854
Onderwerp: vrijwillige zeedienst
Ik heb de eer U te verzoeken de bijgaande kennisgeving betreffende de premie handgelden enz. voor hen die zich tot ZM zeedienst willen verbinden in Uwe Gemeente te doen aanplakken en aan de zaak zoo veel mogelijk openbaarheid te doen geven.
De Commissaris des Konings
Tets

Nieuw en St.Joosland 4 maart 1854
In antwoord op Uwe missive van 21 Febr. Hebben wij de eer UEA te berigten dat in deze Gemeente nimmer eene kermis heeft bestaan en dezelve alzoo ook op den 3 Pinksteren niet gehouden wordt.
Wel wordt op dien dag door de jongelingschap naar den ring gestoken, doch zulks geschiedt niet dan na daartoe verkregen verlof van den Burgemeester.
Dit vermaak zonder dringende reden afschaffen komt ons zeer ondoelmatig voor, daar juist door het geven van verlof daartoe die jongelieden in de gemeente blijven en zich als zijnde onmiddellijk onder toezigt der policie minder te buiten gaan dan wanneer hun dit vermaak werd belet, waardoor zij hoogstwaarschijnlijk zich naar het naburige Middelburg of elders zouden begeven en dit naar onze meening juist het middel zoude aan de hand geven tot botsingen met lieden van andere gemeenten en het begaan van verder buitensporigheden, doordien zij alsdan daar aan hun gemoed lucht geven zouden om zich te beklagen dat aan hen hun eenigste vermaak dat slechts eenmaal in het jaar plaatsheeft ontnomen werd.
B & W van Nieuw en St.Joosland
Handtekeningen

Middelburg den 24 Febr/3 maart 1854
Onderwerp: Goedkeuring begrooting rustende schutterij
Deze bedraagt f.264,50 voor een half bataljon. Het aandeel van Arnemuiden hierin : f.21,27.
Voor de betaling zorg te dragen.
GS van Zeeland
Tets voorzitter

Middelburg den 3 Maart 1854
Onderwerp: Onvoorziene Uitgaven.
Autorisatie van de betalingen.
Met betrekking tot het bij die missive grdaan verzoek om een subsidie uit de provinciale fondsen tot tegemoetkoming in de kosten van verpleging in de gestichten der maatschappij van weldadigheid van den bedelaars kolonist M. de Ridder, hebben wij de eer U te kennen te geven dat daaraan door ons geen gevolg kan worden gegeven.
GS van Zeeland
Tets voorzitter

Middelburg 7 Maart 1854
EA Heeren
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 2 certificaten d ‘origine over 663 5/4 & 445 7/4 calicots voor den druk bestemmd waarvoor wij bereid zijn de eed af te leggen
De verzending geschied voor particuliere rekening.
Beleefdelijk verzoekende deze stukken ten spoedigset terug te mogen ontvangen teekenen wij hoogachtend
G. en H. Salomonson

Zij deze en bijlagen in handen van den Heer Burgemeester en Wethouders van Arnemuiden om berigt, consideratien en advies.
De Griffier der Staten
Handtekening

Arnemuiden 17 maart 1854
Onder terugzending van de bij Uwe Excie dispositie van den 7 dezer maand, naar ons toegezondene missive van den Heer Controleur & Directeur der directe belasting te Middelburg betrekkelijk een zoogenaamde willekeurige wijziging in de perceptie der opc op den rijksaccijns, zoo kunnen wij Uwe Excie berigten dat zulks met betrekking tot Arnemuiden, van allen grond ontbloot is en wij niet begrijpen hoe het mogelijk is dat den ontvanger voor deze Gemeente dergelijke fabuleuze aanklagten doet …………..dat den plaats: ontvanger abusivelijk op aanvraag van den een of ander contribuabel een billet had afgegeven waarvoor de accijns nog mogt plaatshebben dat ZE ons daarvan kennis gaf ten einde het verkeerde voor het vervolg voor te komen, dan zoude hij amicaal gehandeld hebben, gelijk de Burgemeester hem tot twee à drie herhaalde malen, met betrekking tot zijne tot zijne opgave voor de kiezerlijsten zich verpligt heeft gevonden te moeten doen, ten einde voor het Bestuur HEG in order te krijgen.
Het is dan onnoodig dat wij voor deze zaak eene terechtwijzing ontvangen, Uwe Excie geliefd dien Heer daarvan wel kennis te geven.
De Burgemeester
C.J. Baars
NB slecht leesbaar!!
Het betreft een verkeerde aanklacht van den Heer Ontvanger. Het heeft te maken met de slijter Willem Reijnouts in ver der een onduidelijke zaak, waarbij de gemeente onterechte verwijten van de Commisaris des Konings krijgt.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 10 Maart 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,60
Rogge 12,00
Periode 13 t/m 19 Maart 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
M.F. Lantsheer

HERZIENING VAN VASTGESTELDE LIJSTEN VOOR DE LEDEN DER TWEEDE KAMER
Wegens verlies van de gevorderde vereischten of ten gevolge van overleden.
Dat betreft Andries Boogert en Willem Baas.
Adriaan van Sweden is overleden.
13 Maart 1854

PUBLICATIE VAN LIJSTEN DER KIESBEVOEGDEN VOOR DE LEDEN DER TWEEDE KAMER EN VAN DE PROV. STATEN
Aangeplakt en gedurende 14 dagen ter inzage bij den secretaris.
Bezwaren voor 21 maart indienen met bewijsstukken
13 Maart 1854
Burgemeester
C.J. Baars

 

 

 

 

 

Extract uit het register besluiten B & W van Middelburg
Den 17 Maart 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,10
Rogge 11,50
Periode 20 t/m 26 maart 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 20 Maart 54
Zetting van het Brood
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 ½ cents
Idem 10 oncen 24 ½ cents
Idem 15 oncen 36 ½ cents
Idem 20 oncen 49 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

PUBLICATIE
B &W der stad Arnemuiden herinneren bij deze deszelfs ingezetenen aan de bepaling omtrent de viering van Zon-en Feestdagen der openbare Christelijke godsdienst. 1815 SB 1
Dat op Kerkelijke feestdagen niet alleen geene bezigheden zullen verrigt worden, welke de godsdienst zoude kunnen storen, maar dat in het algemeen geen arbeid buiten noodzakelijkheid zal mogen plaatshebben, dat geen koopmanschappen zullen mogen uitgestald en de Winkels niet zullen mogen uitstallen of met opene deuren verkoopen, dat de herbergen gedurende de Godsdienst zullen gesloten worden, generlei spel noch openbare vermakelijkheden zullen mogen plaatshebben en volstrekt geen het minste geraas plaats mogen hebben.
Boete bij overtreding ten hoogste 25 gulden of 3 dagen hechtenis.
NB. Deze publicatie is duidelijk bedoeld om de jaarmarkt/kermis op de 2e Pinksterdag tegen te houden.

Middelburg den 16 Maart 1854
Verzocht wordt opgaaf van personen die in aanmerking verdienen te komen voor het afmaaijen en het beweiden van de zijkanten der wegen onder Uw Gemeente.
Er komen geen nieuwe personen in aanmerking. Ook vermelding of bedoelde personen nog in leven zijn.
De Centrale Directie van Walcheren
Waarnemend voorzitter
P.L. van Perre ??
C.M. van Visvliet

Arnemuiden 5 April 54
Beweiding wegen
Bericht aan de Centrale Directie Walcheren.
Een aantal personen die reeds vroeger daarvan gebruik maakten worden hierbij genoemd.
Jacobus Meulmeester: hem komt xde vergunning eer te pas om dat hij niet helemaal in de behoeften van zijn gezin kan voorzien.
Andries Buijs: van deze persoon is weinig bekend, maar deze vergunning zal in zijn behoefte voorzien.
Jan Tramper: deze persoon verkeert nog steeds in dezelfde armoedige omstandigheden als vorig jaar en is tot hoge ouderdom gekomen.
Jacob Schets: de voorgedragene verkeert in een behoeftige staat, is vrachtrijder van beroep en verdient niet genoeg om in zijn behoeften te voorzien.
De Niewerkerke weg; Doelweg ; Wegeling; Kraaijenholsche weg aan de Noordzijde van de Middelburgse haven; de oude Veersche weg; een gedeelte van de Wegeling uitkomende aan pannemans of kuipers wegje en Zaagmolensche dijk no 2

Extract register besluiten B&W van Middelburg
Den 24 Maart 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,75
Rogge 11,50
Periode 27 Maart t/m 2 April 1854
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijps kerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 cents
Idem 10 oncen 24 cents
Idem 15 oncen 36 cents
Idem 20 oncen 46 cents
Boven welke prijs het bovenstaande brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 25e Maart 54
Van den Kerkeraad
Een drietal exemplaren der afgehoorde?? Rekening over den jare 1853 benevens twee statem van toelichting sder ontvangene en besteedde liefdegiften over den jare 1853.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden etc
H: Haesebroeck president
G. Meer man pr. Diaken
K.Grootjans

De bovenstaande rekening wordt goedgekeurd.

 

Middelburg den 27 Maart 1854
Onderwerp: Verplegingskosten Maatschappij van Weldadigheid
Door U nog niet voldaan zijnde aan het gevorderde bij mijne missive van den 10 Februarij ll
Heb ik de eer U te verzoeken mij de rescriptie ten spoedigste te doen geworden.
De Commissaris des Konings
Van Tets

Middelburg den 24 Maart 1854
Onderwerp: Opheffing jaarmarkten
Wij hebben de eer ter Uwer kennis te brengen, dat wij onze goedkeuring hechten aan Uwe besluit van den 20 Februarij jl, waarbij de jaarmarkt die in uwe gemeente op den tweeden pinksterdag werd gehouden, is opgeheven.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Handtekening griffier

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 31 Maart 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.13:75
Rogge 11,00
Periode 3 t/m 9 April 1854.
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 4 ½ cents
Idem 5 oncen 11 ½ cents
Idem 10 oncen 23 cents
Idem 15 oncen 34 ½ cents
Idem 20 oncen 46 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 7 April 1854
Na langdurige en moeijlijke beraadslaging voor mij zelven over Uw afwijzend antwoord op mijn billijk verzoek van den ?? heb ik besloten UEA nogmaals de verhooging met f.25- meer tractement voor oogen te liggen, om reedenen in uwen vorigen brief vermeld, nog des te meer persisteer ik op de verhooging daarvan, vanwege de ondankbare in onaamgename betrekking waarin ik mij als armen geneesheer geplaatst vinde adres o.a. aan eene nog kortelings voorgevallene traite met Blaas de Nooijer, waarover ik ruijm aanklagte heb gemaakt bij den Heer burgemeester Baars, aan uwen zoodanige gevallen van onregtvaardige beschuldiging wordt men natuurlijk blootgesteld, daaren boven laat de huishoudelijke verpleging der arme zieken alles te wenschen over,zoo zelfs dat men weinig of bijna geen goed effect zijner aangewende medicamentenn kan verwagten, derhalve om eene kleine tegemoetkoming van slegts f.25- verzoekende, twijfel ik niet of uwe regering zal hiermede instemmen, zoo niet alsdan heb ik de eer UEA voor de mij opgelegde taak van f. 125 per jaar van harte te bedanken.
In afwagting noem ik mij
UEA dienaar
J. Noom.
Verzoekende hierover te deliberen in de eerstvolgende vergadering; terwijl de vervulling mijner betrekking met dezen dag eindigt.

Arnemuiden 7 April 1854
De Heer Noom te Arnemuiden
Onduidelijk is welk bedrag den Heer Noom wordt toegezegd . f.140 ??
N.B het is volstrekt duidelijk waar om hij is afgedankt vanwege de familie verhouding van de burgemeester C.J.. Baars met Jan Oversluijs
Zie voor het vervolg hieronder

Arnemuiden 7 April 54
Aan Ew. Kerkenraad
Ter vervanging van den Heer Noom voor den Armen zieken gedurende een jaar is benoemd geworden de Heer Oversluijs en wel op dezelfde voorwaarde , waarop de Heer Noom die verpleegd heeft met uitzondering dat de beloning nu daarover is vastgesteld op f.140 -
UEd, wordt verzocht de nu gevonden wordende zieken van dien Geneesheer op te geven, en wel te willen zorgen dat niemand als die daarop aanspraak heeft daarvan uit te sluiten ??
De Gemeente raad heeft besloten de Heer Noom voor het 1e kwartaal ook tegen f.???? uit te betalen en wel om reden dat hij nog verschillende verplegingen op zich genomen heeft etc.
!! bedrag onleesbaar!!
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 31 Maart 1854
Onderwerp: opgave Policiegevangenen
Er is een lijst van personen die gedurende het jaar 1853 in het Huis van Bewaring zijn opgenomen, hebben wij de eer UEd te verzoeken het noodige te willen bevorderen tot verevening der som ad f. 17,48 wegens voeding en gebruik van mobilair en ligging stukken.
De Commissie van Administratie over de Gevangenissen te Middelburg.
Van Reigersberg Versluijs te Middelburg

Arnemuiden 8 April 1854
Onderwerp: Adres malen meel
Aan S. Koets
Wij hebben de eer UEd. ter kennis te brengen, dat de Gemeenteraad u aan haar vergadering verzoek tot het verkoopen van gerstenmeel of daaruit voorkomende bloem in uwen winkel heeft toegestaan.
Wij zullen hiervoor aan den Ontvanger en Molenaar kennisgeven.
De Burgemeester
C.J. Baars

Aan de Ontvanger en Molenaar te Arnemuiden
Onderwerp: Malen & verkoopen onbelast graan.
Kennisgeving te geven aan S. Koets winkelier wonende in deze Gemeente het doen malen en verkoopen in zijne winkel van Gerstenmeelof daaruit voorkomende bloem op deszelfs daartoe gedane verzoek is toegestaan.
De Burgemeester
C.J. Baars

Aan de Gemeenteraad van Arnemuiden.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Simon Koets winkelier wonende te Arnemuiden.
Dat den adressant het voornemen heeft om benevens andere waren in deszelfs winkel te gaan verkoopen gerstenmeel.
Dat den verkoop daarvan na-voor af bekomene toestemming van het plaatselijk bestuur niet vermag plaats te hebben.
Dat hij mitsdien de vrijheid neemt zich tot UEA te wenden eerbiedig verzoekende dat aan hem den verkoop van gersten meel of daaruit voorkomende bloem in deszelfs winkel mag worden toegestaan.
Arnemuiden den 6e April 1854
Simon Koets

Er is meer in kas ontvangen dan uitgegeven f.313,40
Blijft in kas te zijn f.399,02.
B & W van Arnemuiden
De secretaris
F: van Eenennaam L:S:

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 7 April 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,75
Rogge 11,50
Extract etc.
B & W
Handtekeningen

Arnemuiden 10 April 1854
Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 cents
Idem 10 oncen 24 cents
Idem 15 oncen 36 cents
Idem 20 oncen 48 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

Aan H. van de Putte Arnemuiden wordt het toezicht klokkenspel opgedragen

Aan de Heer Oversluijs te Arnemuiden
Arnemuiden den 8 April 54
Wij hebben de eer UEd. ter kennis te brengen dat U op gisteren tot ultimo December of na verkiezing tot 1 April 1855 door de gemeente raad gekozen als geneesheer voor de armen in deze Gemeente tegen 140 gulden in het jaar.
De voorwaarden waarop door Uwe collega Noom, de zieken zijn behandeld geworden , is de verpleging van al diegeen welke door de Commissie over het armwezen wordt aangewezen en natuurlijk hier domicilie van onderstand bezitten uit dat fonds behandeld te worden en aan wie UE gehouden zijt geneesmiddelen voor te schrijven en die te leveren, het spreekt van zelf dat kwade praktijken in deze zullen worden voorgekomen en dat niemand als die daarop billijke aanspraak kunnen maken, daaruit verpleegd mogen worden en hetwelk het armbestuur reeds vroeger en nu bij vernieuwing is aanbevolen Epidemische ziekten, verlossingen het leven verplaksel?? verbanden brantbanden en des gelijken blijft hiervan uitgezonderd en kan laatstgemelde door U bij het Armbestuur word aangevraagd, alles echter verder door U in deze word verrigt en zonder kosten kan worden verstrekt blijft voor en en onder de bepaalde som van f.140-.
Het zal ons aangenaam zijn de aanneming hiervan schriftelijk van U te mogen ontvangen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Aan het Gemeente bestuur te Arnemuiden
Met alle eerbied neeme wij ondergetekende de vrijheid UEA Heeren oodmoedig te verzoeken tenware ons gelieve te vergunnen met tegen aanstaande Paesche tot twee uure des nachts te mogen tappen, om op eene fatsoenlijke wijze deszelfs te kunnen ten uijt voer te brengen, te meer daar wij rijkhalzend er na verlangende om het weinig winst er uijt voorkomt te kunnen dispenseren/compenseren ter gemoetkoming van onze belasting en twijffele geenzins of UEA Heeren zulle aan onze dringend verzoek aan voldoen.
Wij blijven met alle achting UEA onderdanige Dienaars.
Arnemuiden den11 April 1854
P.R.G Menheere
Wed. S. van Eenennaaam

Aan de Adressanten wordt ter kennisse gegeven dat de Gemeenteraad het verzoek om van den paaschen tot 2 uur in den nacht niet kan toestaan, maar in dezelve voor ditmaal permitteerd dezelve te brengen tot 12 uur; daana het pand gesloten te houden etc.
De Burgemeester
C.J.Baars.

VERSLAG TOESTAND GEMEENTE ARNEMUIDEN
SELECTIE:
Plaatselijke verordeningen
Een reglement van algemeene plaatselijke policie
Een reglement op het brandwezen
Een reglement tot het voorkoming van hondsdolheid
Een reglement in het belang van openbare gezondheid
Het archief is in goede staat
De begraafplaats voldoet in ruime mate in de behoeften.
De Gemeentegronden voor het grootste gedeelte bestaande uit weiland & dijken bevonden zich in goeden staat en worden door de pachters behoorlijk onderhouden; zij brengen eene ruime opbrengst van f.850- des jaars.
Straten en pleinen
Welke noodwendige verbetering behoeven;doch gedurende dit jaar niet dan de grootste gebreken konden hersteld worden, zullen in den loop van dit jaar tot een som van f.300 - verlegd worden etc
De wegen, voetpaden worden behoorlijk onderhouden na eenige surveillance; delving van nieuwe sloten kan daarin compensatie verschaffen.
Voor ander landwegen en voetpaden geldt hetzelfde.
Het kanaal word door gestadige schuring der Keersluijs op behoorlijke diepte gehouden. De keersluis waarvoor een commissie van Toezigt bestaat wordt goed onderhouden.
Het overzetveer wordt door den pachter behoorlijk onderhouden , klagten zijn dientengevolge niet binnengekomen
De algemeene gezondheid is zowel van mens als vee goed; geen epidemieën.
Geen mutatie bij de heelmeesters.
17 jongelingen voor de loting van de militie. Er moesten slechts 4 man geleverd worden.
De gehele sterkte der schutterij
Active 27 man
reserve 25 man
Scholen:
Op 15 Januarij 54 jongens en 34 meisjes; op 15 Julij 65 en 31.
Kosteloos onderwijs aan 43 leerlingen van niet bedeelde ouders: subsidie van Provincie en Gemeente: resp. f.59- en f.34-
Voor 6 kinders van bedeelde vaders f.20- voor de meester met adsistentie van 3 kwekelingen.
Het onderwijs gaat geregeld goed.
Het armwezen: geen verbetering: 18 personen onafgebroken bedeeld en 24 wezen uitbesteed; 340 personen tijdelijk ondersteuning: 30 winter bedeelden en 310 extra bedeelden.
Het aantal bedeelden behoorlijk toegenomen, dat zal niet verminderen als de visvangst niet voorspoediger wordt. Weing opkomst bij de erediensten: weinig opbrengst collecten door de min verkiezelijkheid van den Leeraar.
Geen officiele bedelarij. Wel mogen een aantal personen zich aanmelden een of tweemaal in de week met verlof der eigenaren.
Policie: geen klachten alles rustig: veldwachter plichtsgetrouw.
De brandspuit in goeden staat. Gedurende dat jaar geen branden of buitengewone rampen of onheilen te betreuren.
Landbouw: zeer ongunstig; vele regens in het voorjaar.
Gedurende dat jaar werd de hofstede van wijlen de landman Koets in het openbaar verkocht en was de prijs daarvan f.828- per bunder welk bedrag naar de deugd van het land zeer hoog.
Verlies van den oogst onweder hagelslag als diergelijke hadden wij niet, met schadelijk gedierte werden wij niet geplaagd, terwijl het gewas hoe gering voor het grootste gedeelte hetzelve ook was, werd het echter met het vee van buitengewone ziekten verschoond.
Gedurende jaar werden er 154 bunders bouwland bezaaid, de hoofdgewassen zijn tarwe paardeboonen en koolzaad, tweede vruchten werden hier niet gevonden.
Tarwe 11 mud, gerst 18 mud; winterkoolzaad 20 mud, paardeboonen 38 mud; aardappels 105 mud; verder witte boonen,dito bruine, blaauwe erwten
Vlees:
de middenprijzen:
rundvlees 40 cents per pond; kalfsvlees 45; lamsvlees 35; varkensvlees 80; boter 80 cents per pond.
Er is 1 schaapskooi.
Pluimvee 196 kippen en hennen, 65 Inlandsche & Kaapsche eenden en voorts een aantal duiven, levert Uwe aandacht waardig, niet merk of vermelding waardig op.
Bijen worden hier niet gevonden.

Gedode dieren aan de burgemeester getoond:4 bunzings, 2 wezels, 1 valk 5 sperwers waarvoor aan premien door de ontvanger der registratie te Middelburg werd uitbetaald f.3,60
De jagt behoort aan den Heer Schorer van Nieuwerkerk toe.
Deze leverde weinig wild op. Weinig jong wild door koude en natheid.
Haas.pauw?/patrijs?, eendvogel , watersnippen en enkelde konijnen.
Toezigt door den veldwachter en rijksambtenaren; geen huishondje mag rondlopen zonder slepende kruisbeugel buiten de hofstede zonder gevaar van beboet te worden.
Visvangst: er deed zich meer bot en garnalen op.
De visserij in de binnenwateren wordt weinig uitgeoefend doordien de gevangene vis niet verkocht konde worden: de algemeene vrees, dat zij de cholera zou begunstigen deed meenig liefhebber daarvan afschrikken zoodat de visschers zich genoodzaakt vonden daarmede uit te scheiden; die visscherij werd door 17 hoogaartsen uitgeoefend elk bemand met 3 koppen
De visserij buitengaats: in het voorjaar eenigzins gunstig, weer niet voordelig beoefend door 15 korde of beunschuiten elk bemand met 5 koppen; 1 werd verkocht: geen fondsen voor herstel bij de gerige visvangst; reden:inkrimping der premie
Ambachts- en Fabriek-nijverheid
In deze Gemeente bevinden zich 5 fabrijken van callicots, waarvan 4 derzelve aan particulieren en 1 aan de Gemeente in eigendom behooren.
Op de gezamentlijke fabrijken zijn 165 arbeiders werkzaam.
Als volwassen personen
43 mans
67 vrouwen boven de 18 jaar
Kinderen:
28 jongelingen
27 meisjes van 11 tot 18jaar
De verdiensten zijn per week: minimum f.1,06; maximum f. 6,14
Het hier uitgedrukte maximum is slechts zelden door een enkelde die als het ware dag en nacht aan het gebouw zit.
De geregelde verdiensten zijn van f.2,00 tot f.4,00
De stand dezer fabrijken is zoo wij gelooven door het groot aantal werlieden van de Heeren Salomonson zeer winstgevend en voor onze Gemeente bij de zeer geringen vischvangst tot ondersteuning; was de visscherij zoo voordeelig als voor 30 jaar toen zij bloeide en er over het algemeen meer welvaart was en een overvloed van de gevangen visch, geld werd besteed, wij zouden ons zeer bedriegen dat van het nu aanwezige getal daarop een vierde gedeelte gevonden werd, dan nu in voor deze Gemeente zoo treurige staat van zaken, moeten wij ons in haar bestaan nog ver heugen daar schier anders een groot aantal onzer ingezetenen mogelijk van gebrek zouden moeten omkomen.
Andere fabrijken vindt men hier niet.
De alhier gevondene trafijken, als timmermans, metselaars schilders glazenmakers scheepmakers enz. leveren niet veel bedijvigheid op: er zijn niet meer dan 5 knechten.
Handel en scheepvaart:
Binnenlandsche scheepvaart
Er word in deze Gemeente een poonschuitje gevonden groot 19 ton, en behoorende aan C.M. Rademaker, welke tot aanvoer strekt van kolen en andere waren, zoo uit Holland als uit Brabant.
Voor den vaart bestaat in deze gemeente een scheepswerf voorzien met twee sleden toebehoorende aan A. Meerman, de bouwmeesters worden voor zeer bekwaam timmerlieden gehouden,waarom derzelver werf dan ook uit veel plaatsen van ons vaderland word bezocht en en zij het gehele jaar door tamelijk werk hebben gehad, gedurende dat jaar worden vijf nieuwe hoogaartsen gebouwd van 15 tot 18 ton groot waaronder 4 voor inwoners dezer Gemeente en 1 voor het veer van Gorishoek, benevens eenige bootjes ; de bouw…. Dezer hoogaartsen word zeer geroemd als leggende zij fraai op het water en snel in de vaart
Maten en Gewigten
Gedurende het afgeloopene jaar had er geene overtreding plaats op het stuk der maten & gewigten; bij onze omgangen deswegens worden geen oude of nieuwe ongeijkte maten & gewigten aangetroffen.
Broodzetting
De zetting van het brood in deze gemeente heeft geregeld plaats, de daarvoor aangenomen grondslagen leveren geen klagten op.
Gedurende dat jaar heeft een zich alhier bevindende broodverkoopster verpligt gevonden dat beroep te staken, het door ons van haar in beslag genomen brood, bij het onderzoek derzelve niet beantwoordende aan het bepaalde Nederlandsche gewigt van 1 pond en 1 pond 5 ons heeft ons genoodzaakt daarom proces verbaal op te maken waardoor zij in eene boete vervallen van f.12: en welke door haar bij magtiging van den Heer Ambtenaar bij het Openbaar Ministerie vrijwillig is betaald hetwelk dan ook als reden van de staking is aan te merken; de overige zich alhier bevindende vier broodbakkers geven bij het van tijd tot tijd daarop gedaan wordende onderzoek de meeste blijken van tevredenheid op. Zoo in hoedanigheid als gewigt van hetzelve.Tegen den clandestinen invoer van brood word zoo veel mogelijk gewaakt, het verkoopen van brood beneden het pas in andere Gemeenten ook wel van oudbakken brood dat goedkooper word afgegeven is zeer ten nadeele voor de alhier gevonden wordende bakkers, en moeijelijk voor de surveillanten, daar het over het algemeen plaats heeft door doodarme personen welke dit uit onkunde of ook wel meer door toeval dat hun een goedkoop oud broodje word aangeboden, als aan opzettelijke smokkelarij toe te schrijven , in den loop van dit jaar wenschen wij aan uwe overweging te onderwerpen en voor te stellen, de herziening van de plaatselijke belasting op het Gemaal en daarin zoo mogelijk afdoende maatregelen stellen welke wij hopen dat daardoor sluikschen invoer met kracht zal te keer gaan.

Aan de Gemeente raad van Arnemuiden
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Jacobus Bliek winkelier wonende te Arnemuiden
Dat den adressant het voornemen heeft, om benevens andere waren in deszelfs winkel te gaan verkoopen gerstenmeel.
Dat den verkoop daarvan na vooraf bekomene toestemming van het plaatselijk Bestuur ingevolge art 41 der wet van den 7 Januarij 1833 niet vermag plaats te hebben.
Dat hij mitsdien de vrijheid neemt zich tot UEA te wenden, eerbiedig verzoekende, dat aan hem den verkoop van gerstenmeel of daaruit voorkomende bloem indeszelfs winkel mag worden toegestaan.
’t Welk is doende UEA DW Dienaar.
J.Bliek
Arnemuiden 12 April 1854

Arnemuiden, 15 April 54
Aan J. Bliek te Arnemuiden
Onderwerp: Adres verkoopen gerstemeel
Wij hebben de eer UE ter kennis te brengen dat de Gemeente raad u aan haar gedaan verzoek tot het verkoopen van meel of daaruit voorkomende bloem in Uw winkel heeft toegestaan.
Wij zullen hiervan aan den ontvanger en molenaar kennisgeven.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 11 April.
Jonkheer Mr. L.W.A. Schuurbeque Boeije is benoemd tot Kantonregter i.p. van Mr. G.A. Fokker.
De Commissaris des Konings in Zeeland
Van Tets

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 13 April 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,75
Rogge 11,50
Periode 17 t/m 23 April 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 11e April 1854
Onderwerp: Aftreding Burgemeesters
Ik heb de eer U mede te deelen dat, naar aanleiding van art.285 2e en 3e lid der gemeente-wet, een KB van den 30e Maart jl den tijd van aftreding van uwen tegenwoordigen Burgemeester heeft bepaald op den 1e Januarij 1857.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Tets

Aankondiging van de primitieve beschrijving voor Personele Belasting over 1855 met beschrijvingsbiljetten vanaf 9 Mei a.s. met verzoek tot nauwkeurig invullen.
Tot tegenschatters zijn benoemd Francois Joosse en Maarten Kraamer.
Arnemuiden den 22 April 1854

Middelburg den 20 April 1854
Onderwerp: Uitreiking permissiebiljetten voor het beweiden en afmaaijen der wegen
Benevens de vereischte kappers

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 21 April 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,90
Rogge 11,50
Periode 24 t/m 30 April 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 21e April 1854
Onderwerp: Vervoer van buskruit
Het Rijks-werkvaartuig de Merkuur zal van Vlissingen naar Muiden vertrekken om den 27e april aldaar te laden en naar Vlissingen te vervoeren 8500 ponden buskruid.
De weg gaat van Muiden langs de Zeeuwsche stroomen, de Zandkreek en het Sloe.
De noodige voorzorg en voorschriften waar te nemen.
De Commissaris des Konings in Zeeland.
Van Tets

Middelburg den 22 April 1854
De Minister van Binnenlandsche Zaken meldt mij dat daar K. van de Gruiter te Arnemuiden bij het vonnis van den Kantonregter van den 15 November 1847 vermeld in bijgaande paspoort slechts tot eene politiestraf is veroordeeld geweest, en alzoo volstrekt niet wegens eene daad, die als misdaad bij de wet is gequalificeerd, of uit haren aard als onteerend is te beschouwen; terwijl de Gruiter zich sedert dien tijd steeds als een stil en vreedzaam burger heeft gedragen , deze veroordeeling geen grond kan opleveren om hem als plaatsvervanger te weren.etc
Tot deze zaak was betrekkelijk uw schrijven van den 13 Februarij jl
De Commissaris des Konings in Zeeland.
Van Tets

Volgens het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee:
Met rapport van Veearts Lippe
C.J. Baars
Vergunt de Comm. Des Konings aan J. Crucq wonende te Arnemuiden
Om ter weiding te vervoeren naar zijne weide aldaar de na te meldene runderen, als
Twee vaalbonte vaarzen uit ZuidBeveland
Geheel afgezonderd te houden van het andere vee. Etc
Middelburg den 24 April 1854
Handtekening

PUBLICATIE tot wering van nesten schadelijk gevogelte: reigers,eksters, kaauwen. Vlaamsche gaaijen, woud-,bosch-of zoogenaamde valduiven en musschen
Schouwing elke eerste vrijdag van Junij, Julij en Augustus.
Gedaan te Arnemuiden den 24e April 1854
C.J. Baars
F. van Eenennaam

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 28 April 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,00
Rogge 11,75
Periode 1 t/m 7 Mei 1854
Extract etc
De Burgemeester
Handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Ook winkelier Jan Buijs verzoekt toestemming om gerstemeel te mogen verkopen
Hij krijgt daartoe vergunning van de Gemeenteraad
23 Mei 54
Dit bericht wordt aan de Rijksontvanger en de molenaar gezonden.

Middelburg den 28 April 1854
Onderwerp: Uitreiking Ministeriële beschikking
Afwijzing van het Ministerie van BiZ op het verzoek van J. van Belzen e.a schippers der visschuiten om hersteld in het genot te komen van de rijkstoelage van f.250-
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Handtekening griffier

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 5 Mei 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,00
Rogge 11,75
Periode 8 t/m 14 Mei 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

PUBLICATIE INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ
Zij die geboren zijn in de jaren 1820 t/m 1824.
Niemand uitgezonderd.
Studenten in de Gemeente waar zij studeren etc

Middelburg den 28 april/5 Mei 1854
Beschikking van GS van den 28 April op zeker adres van G. Menheer en andere inwoners uwer gemeente houdende bezwaren tegen de afschaffing der jaarmarkt aldaar met verzoek dat stuk na van zijnen inhoud te hebben kennisgenomen, aan de belanghebbenden te willen doen uitreiken
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier
Handtekening

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 12 Mei 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,00
Rogge 11,75
Periode 15 t/m 21 Mei 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg 5 Mei 1854
Voor het lopende jaar wordt een som van f.34- verstrekt als toelage voor onderricht van kinderen van onvermogenden niet bedeelden.
De beperktheid van de betrekkelijk post der Provinciale begrooting in verband met de behoeften in andere Gemeenten heeft niet toegelaten dit jaar eene ruime som te geven.
Wilt in overeenstemming met den school Opziener uwe bemoeijingen aanwenden of bestendigen ten einde door de ten deze bedoelde kinderen van de gelegenheid tot het ontvangen van kosteloos onderwijs een gezet gebruik worde gemaakt.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier

Arnemuiden 23 Mei 54
Aan den Heer Schoolopziener
De Gemeenteraad kan dit jaar niet meerder geld besteden ten behoeve van het onderwijs van kinderen van minvermogende vaders . Dit laten de fondsen niet toe.
De Burgemeester
C.J. Baars

Negative verklaring betrekkelijk den onderstand van den Molenpolder te Arnemuiden over den jare 1854.
De Burgemeester belast met de Directie ervan verklaart dat de polder in goeden staat verkeert, zodat in den loop van dit jaar , buiten onvoorziene rampen daarvoor geen onderhoud of herstel vereischt zal worden.
Arnemuiden 16 Mei 1854
C.J. Baars

Quitancie verschuldigd bedrag Maatschappij van Weldadigheid teruggestuurd. Verzuimd voor welk jaar dit is bedoeld.
Hiervan bericht aan den Ontvanger der Registratie te Middelburg
Daarvan ook bericht aan de Comm. De Konings.
Een geval van bureaucratisch gedrag!

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 19 Mei 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,90
Rogge 11,75
Periode 22 t/m 28 Mei 1854
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 20 Mei 54
Onderwerp: Broodzetting
Wij hebben bij de Gemeente raad in overweging gebragt of dezelve ???? zoude achten dat de zetting van het brood voortdurend door het Bestuur geregeld werd dan of dat men tot een afschaffing zoude besluiten, tot eerstgemelde besloten zijnde, zoo heeft men om het spoed vereischende der zaak staande de vergadering ons reglement van den 19 Aug. 1843 herzien en hebben dienvolgens de eer hierbij aan UEGA een afschrift daarvan doen toekomen met verzoek ons wel te willen berigten of tegen het ten uitvoer liggende van hetzelve bij UEGA eenige bedenking bestaat.
De Burgemeester
C.J. Baars

Toelichting op de voorgedragene heffing eener belasting op het Gemaal & Geslagt

De Gemeente raad heeft zich op grond van art. 294? der Gemeente Wet verpligt gevonden tot de herziening van de sedert Mei 1840 alhier geheven wordende belasting op de tarwe, rogge & geslagt van laatstgemelde heeft zij uitgezonderd de schapen en varkens, welke bij de vorige heffing ook waren begrepen-
Om de ingezetenen niet te zeer te drukken heeft zij gemeend geene verhooging te moeten voordragen echter heeft zij gemeend bij voortduring hoe gering dan ook, eene heffing te behouden op de rogge en het geslagt, en wel wat de rogge betreft die zoo gering is, dat zij geen bezwaar kan daarstellen, der ontduiking van het tersluiks ingevoerd wordende tarwe brood te voorkomen.
Dat het bestaan dezer belasting voortdurend eene behoefte is, lijt geen twijfel jaren achter den anderen en wel sedert de invoering was de opbrengst voor het grootste gedeelte tot aflossing van een geleend kapitaal van f.4500- voor den herstel der keersluis , zoomede tot aflossing van ons aandeel in het door het Rijk aan oons verleende rentelooze voorschot waardoor aan de Gem…..
Eigendommem en al dien tijd bij den druk van het Armbestuur nagenoegd geen herstelling kon plaats hebben, waarom bij eene algeheele afbetaling dier schuld de opbrengst daarvan zeer hoog benoodigd zal zijn tot het op genoemde herstel en de daarstelling zoo mogelijk? Van een armhuis waaraan zoo ooit ergens alhier groote behoefte bestaat.
Uit dien hoofde verzoekt de Gemeente raad zeer eerbiedig de Konings magtiging tot de voortdurende zetting te erlangen, terwijl de verordening dezer zetting hier woordt bijgevoegd.
Aldus vastgesteld enz
19 Mei
C.J. Baars

Toelichting op de voorgedragen heffing eener hoofdelijke omslag
Tot de jaarlijksche dekking der te doene noodzakelijke uitgaven dezer Gemeente begrooting heeft de Gemeenteraad gemeend den hoofdelijken omslag die bij ZM besluit van 23 Mei 1845 op f.725- is toegestaan op een som van f.700- te moeten voordragen de voortdurende verarming dezer Gemeente en de daardoor meer & meer armlastige personen bij het voormelde Gemeente bestuur gesubsidieerde Armbestuur verpleegd wordende personen maakt de voordragt van dien omslag voor ons hoogst noodzakelijk, alzoo meer dan eenmaal de verleende subsidie van f.100 tot f.400- hooger heeft bedragen en welke in 1847 tot f.1668 was geklommen nog bijzondere de verpleging met niet tot hunne ………..door het Gemeentebestuur zelf werden verpleegd zoodat de Gemeente raad ter voorziening dier behoefte niet minder dan op het nu vastgestelde bedrag van f.7000- heeft durven voordragen.
Met eerbiedig verzoek daarop Konings goedkeuring te verwerven terwijl de verordening voor de ?? hierbij word gevoegd.
CJB

Toelichting op de heffing eener belasting op het overzetveer
Sedert onheugelijke jaren, word dit veer door de Gemeente verpacht en de pacht in de Gemeentelijke Kas gestort.
Daar alsnu volgens art. 238 der Gemeente wet de veergelden ook als belasting word aangemerkt, zoo heeft de Gemeente Raad zich verpligt gevonden een besluit tot heffing te nemen, ten einde de passage die door meenigeen van Middelburg als verreweg de kortste pad naar en van onze Gemeente naar Nieuwland word verkoren niet te bemoeiijlijken heeft zij gemeend al is het dan nog niet de eenige opoffering , het veergeld hooger te stellen, als daarvan tot heden wordt betaald en zijn dan ook de kosten en opbrengst in in verhouding? met art 254 der gemelde wet zoodat den gebruiker niet meer betaald als zulks met de behoefte hoog noodzakelijk is.
En des andere uitgaven
Gemeente Arnemuiden

Gemiddeld jaarlijks beloop der gezamentlijke uitgaven volgens de goedgekeurde rekeningen van de laatste 5 jaren………
Hoofdsom der rijks personele belasting volgens de kohieren der Gemeente over het jaar 1852
f.5166,20
f.1000,00

 

23 Mei 1854
Aan Heeren GS van Zeeland
Onderwerp: Voordragt van belasting
Toezending van besluiten voorzover die niet herzien zijn na de invoering van de Gemeente wet.
1 die voor het gemaal & geslagt zijnde dezelve belasting welke sedert Mei 1840 op de nu voorgedragene hoogte door den Koning is goedgekeurd en welke wij bij voortduring hoog benoodigd hebben``.
2de hoofdelijke omslag met f.21 verminderen tot f.700-
3.die voor het veer van Arnemuiden op Nieuwland, waarvan de Gemeente jaarlijks f.140- genoot en de kosten van het veer onder andere uitgaven en in de rekening word verantwoord terwijl het veer nog nog voor die som tot ultimo 1855 is verpacht
4.die voor het havengeld welke belasting tot op dit oogenblik door de veerman werd ontvangen en onder de pacht van het veer bepaald? waardoor die opbrengst niet in de gemeente kas word gestort.
5 die voor de afgifte van stukken uit het plaatselijke archief in de Gemeente wet voor een ieder verkrijgbaar gesteld.
6 die van loonen van het keuren van het slagten? welke tot heden door den keurmeesters werd genoten

Hierna volgt een verordening voor de heffing van Veergeld voor de overvaart van het vaarwater tusschen de Gemeente Arnemuiden en Nieuwland
Vervolgens een verordening op de invordering der plaatselijke Belasting op de tarwe en rogge
Die ten gunst van de tarwe is aangepast
Vervolgens de verordening voor de belasing van de genoten loonen van het slagtvee
Daarna verordening voor de invordering van de regten voor stukken die in afschriften of in druk worden uitgegeven.
Toelichting op het heffen van havengeld
Toelichting op het heffen van keurlonen.

Reglement op de zetting van het Brood

Middelburg den 23 e Mei 1854
Onderwerp: Landbouw
Ik heb de eer, U te zenden 2 exemplaren van het programma eener te Arnhem in de maand October aanstaande te houden Tentoonstelling van Landbouw.
Gelieft de kennis daarvan, zoo veel mogelijk te verspreiden en eene ruime inzending van voorwerpen aan te moedigen.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Van Tets

Middelburg 24 mei 1854
EA Heeren
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 1 certificaat d ‘ origine over 200 7/4 Callicots voor den druk bestemd , waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzending geschiedt voor particuliere rekening etc
G & H Salomonson

Arnemuiden 24 Mei 54
Aan den Heer Minister van Koloniën te den Haag
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen een certificaat van oorsprong wegens alhier geweefde stukjes callicots in de fabrijken der Heeren Salomonson.
De verzending dier goederen geschiedt voor particuliere rekening.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 26 Mei 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,00
Rogge 11,75
Periode 29 mei t/m 6 Junij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 26 Mei 1854
Volgens schrijven van den onderwijzer Kwekkeboom heeft hij deze week ingesloten, wegens onderwijs en schoolbehoeften van 43 leerlngen sedert 1e Januarij dezes jaars , en alzoo over twintig en eene halve week à 7 cent ‘s weeks per leerling te vorderen f. 61,50.
Daar de Gemeenteraad vermeent geene meerdere fondsen voor het onderwijs van minvermogende niet bedeelden te mogen aanwijzen, neem ik de vrijheid U voor te stellen:
1 dat de som van f.50- thans uit de Gemeente kas aan gen. Onderwijzer worde uitbetaald.
2 dat door U met overleg van den onderwijzer,het getal op 20 worde verminderd, aan te vangen uiterlijk met den 3 Junij eerstkomende , zoodat voortaan maar 20 derzelve gratis schoolgaan à 7 cents ieder per week, voor onderwijs en schoolbehoeften, zullende de f.11,50 welke nu reeds nog verschuldigd zijn, en het verder deswege verschuldigd wordende door mij betaald worden: 1 met de f 34 provinciale toelage, voor Uwe Gemeente aan mij toegewezen, en 2e dit een deel der provinciale toelage mij voor zoodanig onderwijs over het geheele district verstrekt: alles to den 31 december van het loopende jaar .
De Schoolopziener in het 1e District van Zeeland.
Adr. P. van Deinse

Middelburg den 23e Mei 1854
Onderwerp; Landbouw
Ik heb de eer U te zenden 2 exemplaren van het Programma eener te Arnhem in de maand October aanstaanxde te houden Tentoonstelling van Landbouw.
Gelieft de kennis daarvan, zoo veel mogelijk te verspreiden en eene ruime inzending van voorwerpen aan te moedigen.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Tets

Arnemuiden 31 Mei 1854
Aan de Burgemeetser van Stavenisse
Toezending paspoort D.Van Eenennaam milicien woonachtig bij schipper Witmans, op het veer uwer gemeente.
Wilt U dit aan de belanghebbende doen uitreiken en voor het geval dezelve niet in uwe gemeente woonachtig is hetzelve mij terug te willen zenden.
De Burgemeester
C.J. Baars

PUBLICATIE
Verlofgangers van 1850 kan vergunning verleend worden tot uitoefening van de Buitenl; Zeevaart, ofschoon zij dat bewijs van hunne inlijving niet hebben ????, onder voorwaarde zij voor eerst het nadeelig saldo bij hun korps zullen hebben aan te zuiveren.
Wordende de belanghebbende welke daartoe mochten over gaan , uitgenoodigd zulks bij den Burgemeester aan te melden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 30 Mei 1854
De Herijk te Arnemuiden en Nieuw en St.Joosland en Kleverskerke Donderdag en Vrijdag 8 en 9 Junij a.s.
Verzoek dit aan de belanghebbende mede te delen.
DE Arr, IJker
Handtekening

Arnemuiden 31 Mei 1854
Daarvan wordt bericht gedaan aan de belanghebbenden.

Middelburg den 30e Mei 1854
Onderwerp: Tentoonstelling in 1855 te Parijs
Aandacht hierop te vestigen m.b.t. belangstellenden in de tak van nijverheid.
De Commissaris des Konings in Zeeland
Van Tets

Middelburg den 2 Junij 1854
Onderwerp: Armwezen
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur is van den 12e Mei jl tot den 28e daaraanvolgende zijnde den dag van haar overlijden in het gasthuis verpleegd Grietje Blaassen die zich buiten staat bevond om daarin zelf te kunnen voorzien, van wege voornoemd Armbestuur moeten worden verstrekt verpleging en begrafenis waarvan de kosten op de declaratie hebben bedragen eene som van f.14,25.
Bovengemelde G. Blaassen is geboren in uwe gemeente den 13 Sept 1833 dochter van wijlen Robbert Blaassen en Grietje Bouderugense??. Zij was op verzoek van het Diaconaal Armbestuur ten uwent in verpleging hier opgenomen.
De Burgemeester
Paspoort
De secretaris
H.F. Lantheer.

Daarvan wordt bericht gedaan aan het Diaconaal Armbestuur van Arnemuiden

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 2 Junij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15-
Rogge 11,75
Periode 5 t/m 11 Junij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

LOTING VOOR DE SCHUTTERIJ

Middelburg 8 Junij 1854
EA Heeren
Wij hebben de eer UEA hiernevens ter gewone behandeling aan te bieden 5 certificaten van oorsprong over 4000 5/4 & 600 7/4 Callicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen,
De verzending der 5/4 geschiedt door de NHM ,die der 7/4 voor particuliere rekening.
Gaarne stukken ten spoedigste terug.
G & H Salomonson

Missive hieromtrent aan ZE de Minister van Kolonien.

Middelburg den 2 Junij 1854
Wij deelen U mede dat eenige bepalingen der verordening op de broodzetting ons zijn voorgekomen met de wet in strijd te zijn, zoodat wij hebben vermeend, ingevolge art. 146 en 161 der provinciale wet de vernietiging daarvan aan den Koning te moeten aanvragen.
GS van Zeeland
Tets voorzitter

Correspondentie met de Officier van Justitie over de akte van overlijden van Blaas de Ridder

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 9 Junij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15-
Rogge 11,75
Periode 12 t/m 18 Junij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 7e Junij 1854
Onderwerp: Verplegingskosten Maatschappij van Weldadigheid
Rekening der verplegings-, transport- en vervangingskosten van Bedelaars zodra mogelijk over te storten bij den Ontvanger der Registratie.
De Commissaris des Konings te Zeeland.

Arnemuiden den 21 Junij 1854
Onderwerp: Aanvraag beschikking post van onvoorziene uitgaven

Middelburg den 12 Junij 1854
Onderwerp: Stembiljetten
Wij hebben de eer U te kennen te geven dat de opening der stembilletten voor de benoeming van een lid der 2e Kamer van de StatenGeneraal zal plaats hebben op 15 Juni a.s
B & W van Middelburg
Paspoort
De secretaris
H.F. Lantsheer

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 16 Junij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,00
Rogge 11,75
Periode 19 t/m 25 Junij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Handtekening
De Secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 19e Junij 1854
Onderwerp: Vervoer buskruid
Ik heb de eer U te berigten dat op den 22e dezer ’s Rijks vaartuig de Griet zich te Muiden zal bevinden, om aldaar te laden en naar Vlissingen over te brengen, 9000 ponden buskruid.
Dat vaartuig zal in dit gewest den weg nemen langs de Zeeuwsche stroomen en voorts door de Zandkreek en het Sloe.
Ik verzoek U de voorgeschreven maatregelen van voorzorg te doen in acht nemen bij het vervoer langs het grondgebied uwer gemeente.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Bij afwezigheid
Becius
Lid van GS

Arnemuiden 27 Junij 1854
Onderwerp: Toevoeging posten begrooting 1853 en 1854.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 23 Junij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,25
Rogge 12,00
Periode 26 Junij t/m 2 Julij 1854
Extract etc
B & W van Middelburg
Handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 26 Junij 1854
Zetting van het brood in de Gemeente Arnemuiden
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 ½ cents
Idem 10 oncen 24 ½ cents
Idem 15 oncen 36 ½ cents
Idem 20 oncen 49 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 30 Junij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.15,15
Rogge 12,00
Periode 3 t/m 9 Julij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Handtekening
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 30 Junij 1854
Onderwerp: Heffing belastingen
Op de hierbij terugkeerende bij Uwen brief van den 22 mei ll ingezonden voordragten tot heffing van plaatselijke belastingen zijn bij het Departement van Binnenlandsche Zaken de bedenkingen gevallen die in het hiernevens kopijlijk gevoegde missive van den Minister van dat Departement zijn vervat.
Gelieft daarvan aan den Gemeenteraad mededeeling te doen en de uitslag zijner overwegingen aan ons mede te deelen.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Handtekening Griffier

Afschrift
No133
2e Afdeeling
Binnenlandsch Bestuur ‘sGravenhage, den 24 Junij 1854
Ik heb de eer U hierbij terug te zenden de nevens Uwe missiven van 9 Junij ontvangen voorstellen van den Gemeenteraad van Arnemuiden tot heffing van plaatselijke belastingen.
De opbrengst der belasting op het geslagt is geraamd op niet meer dan f.32- verbruik belastingen te heffen, waarvan de opbrengst zoo gering is, schijnt mij niet geraden, en ik verzoek U dus den Gemeenteraad in bedenking te geven die voordragt in te trekken.
Wierd de heffing van den omslag tot het voorgedragen maximum, en van de belasting op het gemaal goedgekeurd, de opbrengst ervan met die van de reeds toegestanen belastingen zou omstreeks f.800- meer bedragen dan hetgeen gemiddeld in de laatste vijf jaar is geheven.
Nu blijkt uit de gegeven toelichtingen niet voldoende, dat, zoodanige uitkomst vermeerdering tot bestrijding der gewone uitgaven voortdurend noodig is.
Wel zegt men, dat, het armwezen meerder uitgaven vereischt maar, wanneer dit het geval is, is het verre verkieslijker een beroep te doen op de bijzondere liefdadigheid, geschied dit met de vereischte ernst en klem, men zal geen meerder uitgaven deswege uit de gemeenteraad behoeven te doen.
Gelieft dus Mijn Heeren het gemeentebestuur uit te noodigen, hetzij tot het doen van een gewijzigde voordragt, hetzij tot het geven van zoodanige inlichtingen, die de heffing der voorgedragen belastingen kunnen regtvaardigen.
De Minister van BiZ etc

Arnemuiden 8 Julij 1854
Aan Heeren GS van Zeeland
Tengevolge de bedenking van ZE den Minister van BiZ in deszelfs Missive van 24 Junij jl ons bij UEGA schrijven van den 30 daaraavoegde copielijk medegedeeld is door de Gemeente Raad het besluit tot heffing van opcenten op het geslagt ingetrokken, doch heeft zij geensints kunnen besluiten eenige verdere wijziging te kunnen brengen in hare andere besluiten als wordende den heffing der onderst. Belasting volkomen benoodigd geacht, zooals UEGA dan ook voldoende zal blijken uit de hierbij gevoegde nadere toelichting daar gedurende de laatste 5 jaar de Gemeente een ontvangst heeft gehad van plusminus f.2316,49 ½ het uit verzocht & inschrijving ??, rente en subsidien hetwelk f.463- per jaar bedraagd en nu verloren en bovendien door de meerder reparatien aan de gemeente eigendommen (straten en wegen) de mindere uitgaven ten gevolge de gemeente wet, voortdurende de oude heffing wel behouden mag worden, terwijl de nieuwe belasting van veer-en havengelden en keurloonen geen voordeel aan de Gemeente zal verleenen, daar eerst gemelde vroeger een revenu van f.140- gaf en de Gemeente zich met al het andere niet bemoeide, terwijl de ligplaats voor schepen hoog benoodigd moet uitgebaggerd en voortaan jaarlijks moet onderhouden worden, al waar vroeger als geen fondsen voor handen?, naauwelijks aan gedagt kunnen worden in het keurloon slechts zooveel zal opbrengen als ???
Verzoeke de voordracht aan de Koning gunstig te ondersteunen.
N.B. Slecht leesbaar!!
De Burgemeester
C.J. Baars.

Autorisatie van op 21 Junij ingezonden besluit van betalingen uit den post van onvoorziene uitgaven der begrooting van 1853

Middelburg den 30 Junij 1854
Goedkeuring wijziging der begrootingen voor 1853 en 1854.
GS van Zeeland

Extract register besluiten B & W van Zeeland
Den 7 Julij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,90
Rogge 11,75
Periode 10 t/m 16 Julij 1854
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 10 Julij 1854
Zetting van het brood
Een brood van 2 oncen 5 cents
Idem 5 oncen 12 cents
Idem 10 oncen 24 cents
Idem 15 oncen 36 cents
Idem 20 oncen 48 cents
Boven welke prijs het brood niet mag worden verkocht,
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 8 Julij 1854
EAHeeren
Wij hebben de eer UEA ter gewonen behandeling toe te zenden 1 certificaat d ‘origine over 300 pr. 5/4 Callicots, waarvoor wij bereid zijn desgevorderd de eed af te leggen.
De verzender is de NHM.
Met eene spoedige terugzending zult UEA ten hoogste verpligten die zich met de meeste Achting teekenen.
UEADDienaren
G & H Salomonson.

 

Gemeente Arnemuiden
In kas is een bedrag van f.607,91 ½

Middelburg den 10 Julij 1854
Naamlijst van miliciens waarbij mutaties zich hebben voorgedaan.
De Nooijer Pieter loteling lichting 1853 van Regiment Infanterie gewisseld

Extract registerbesluiten B & W van Middelburg
Den 14 Julij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,80
Rogge 11,75
Periode 17 t/m 23 Julij 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 8 Julij 1854
Bedenkingen op de vroeger door U vastgestelde verordening op de broodzetting in uwe gemeente.
Wijziging, anders vernietiging.
Het verbod om niet aan de broodzetting onderworpen broodsoorten als masteluinbrood niet vrij te verkopen is in strijd met de vrije uitoefening van het beroep.
Ook bezwaar over de wijze van binnendringen in de bakkerijen om zich te overtuigen van kwaliteit en gewicht is niet in overeenstemming met het daartoe strekkende artikel.

Arnemuiden Julij 54
Aan GS van Zeeland
Onderwerp: Intrekking besluit verordening broodzetting.
De reden van de nieuwe broodzetting is weggenomen. Voorlopig intrekking.
Daarvan wordt publicatie gedaan.

Middelburg den 21 Julij 1854
Onderwerp: Geneeskundige hulp
Volgens berigt van het Algemeen Armbestuur dezer Gemeente wordt op last dier administratie sedert den 14e dezer Geneeskundige Hulp verleend aan Catharina Wisse verlaten vrouw van P. Maartense en zulks op verzoek van het betrokken Armbestuur en na een bij ons Armbestuur overgelegd certificaat onvermogend is om zelf in de kosten hiervan te voorzien.Bij erkenning van de armlastigheid zal na afloop van de ziekte de declaratie toegezonden worden.
B & W van Middelburg
Paspoort
De secretaris
H.F.Lantsheer

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 21 Julij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,50
Rogge 11,75
Periode 24 t/m 30 Julij 1854
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden den 21 Julij 1854
De plaatselijke ontvanger biedt de Gemeenterekening over het dienstjaar 1853 voorzien met al haar nodige staten en bescheiden overeenkomstig art.115 der Gemeente Wet met verzoek dezelve ter examinatie bij de Gemeente raad over te leggen.
De Pl. Ontvanger van Arnemuiden.
C.J. Crucq

21 Julij 1854
Leges ter secretarie, Havengelden, keurloonen en veergelden door ZM goedgekeurd.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier Handtekening.

BEKENDMAKING
Van 4 verordeningen: veergelden, heffing van havengeld,archiefstukken, keurlonen.
Arnemuiden 31 Julij 1854
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 24 Julij 1854
EA Heeren !
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 1 certificaat d ‘origine over 600 7/4 callicots waarvan wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzending geschiedt voor particuliere rekening.
Met de spoedige teugzending zult UEA ons zeer verpligten.
Hoogachtend
Heeren Salomonson.
Mr Hendrix

Aankondiging dat gedurende 14 dagen de rekening 1853 ter inzage ligt ten stadhuize.
De Burgemeester
C.J. Baars
Ook aanbieding aan GS van Zeeland.

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 28 Julij 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,50
Rogge 11,50
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F.Lantsheer.

Middelburg den 25 Julij 1854
Het is UEA bekend dat het landwater van het Molenpoldertje op dat van Walcheren loost en het zal wel geen betoog behoeven dat de billijkheid medebrengt dat daarvoor een redelijk suatiegeld worde betaald ter bestrijding van de kosten welke de Directie van Walcheren moet maken jaarlijks aan het onderhoud der suatiemiddelen, zoo van delven en schoonmaken der watergangen, als tot herstel der heulen, bruggen en suatieslujizen moet besteden.
Indien UEA derhalve verlangen in het genot der bestaande waterloozing te blijven en alzoo een wettig regt voor de afwatering uws polders op Walcheren te bekomen, heb ik de eer, na overleg met de Centrale Directie van Walcheren UEA uit te noodigen om met Haar overeenkomst aan te gaan en mitsdien een Suatie-contract te sluiten ter betaling van een jaarlijksche suatiegeld van 90 cent per bunder gelijk in de laatste jaren overal in Zeeland met de vrije polders die op de calamiteuze afwateren is geschied; zoo of in dier voege als bij het nevensgaande concept is aangeduid.
Indien daartegen bezwaar, dat te zullen vernemen.
De President van de Cenrale Directie
Caland

Overeenkomst nopens de afwatering van den Molenpolder etc
Zie verder het origineel.

CIRCULAIRE
Middelburg, den 26 JUlij 1854
Onderwerp: Suatie contract
Zie hiervoor het origineel

CONCEPT OVEREENMOMST NOPENS DE AFWATERING VAN DEN MOLDENPOLDER OP DEN POLDER VAN WALCHEREN.

Arnemuiden 9 Augustus 1854
Reactie van de Gemeenteraad op dit overeenkomst-model an de Directie van Walcheren

Extract register besluiten van B &W van Middelburg
Den 4 Augustus 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,40
Rogge 12,25
Periode 7 t/m 13 Augustus 1854
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Arnemuiden 11 Augusus 54
De milicien I.L.Praag zich bevindende te Nijmegen heb ik bij de ontvangst van uwe Excie circulaire onmiddellijk zijnen ouden Heer Rijksontvanger te Colijnsplaat van de in dienststelling van zijnen zoon 18 September mededeeling gedaan met verzoek ZE geliefde te zorgen dat zijnen gemelden zoon zich uiterlijk op den 16 dezer maand te Middelburg mogt bevinden, ten einde aan Uwe Excie te kunnen worden aangeboden.
Dientengevolge heb ik van gemelde heer het hierbij gevoegde briefje ontvangen waaruit het Uwe Excie zal blijken dat dien milicien zich regtsstreeks van zijn tegenwoordige woonplaats naar zijn corps zal begeven.
De Burgemeester
C.J.Baars.

Goes, den 5 Augustus 1854
Declaratie van het Algemeen Armbestuur wegens het afgeloopen half jaar ten Uwe Rekening
M.J. Le Mahieu f.19,25
Met vriendelijk verzoek om de restitutie te willen bevorderen ter vereffening.
B & W der stad Goes
Handtekeningen

Reactie hierop aan het gemeentebestuur van Goes t.b.v het bedrag van f.19,25

Arnemuiden den 6e Aug, 1854
De kerkeraad uitmakende het diakonie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden meent met den meesten eerbied de vrijheid der stedelijke Regering van Arnemuiden ter kennisse te brengen een drietal exemplaren der begrooting voor denjare 1855 vergezeld van een dubbeltal bijlagen ter opheldering der in de begrooting voorkomende som ad f.52,09, terwijl het armbestuur zooveel hetzelve doenlijk was, de ouderdom en de omstandigheden heeft opgegeven dergenen die zouden bedeeld worden, opdat de regering geen juist oordeel zoude kunnen vellen, onder hen is Gillis de Nooijer opgegeven voor bedlegerig daar deze man eene verdoffing/verduffing/ verlamming schijnt te hebben.
Waardoor hij verhinderd wordt zijne armen en beenen te gebruiken en als een kind geholpen moet worden en dus doorgaans te bed ligt, verder moet het armbestuur niet , wat het meer tot vermelding van omstandigheden waarin de armen hunner administaratie verkeeren hier zal bijvoegen, want dat zij alle veel armoede ellende lijden, zal ook de regering genoegzaam bekend zijn , zoodat het Armbestuur hen dan ook dringend aan de wellwillendheid der Stedelijke Regering blijft aanbevelen.
De Kerkeraad der Herv. Gemeente van Arnemuiden uitmakende het diaconie Armbestuur voornoemd
H: Haesebroeck presidentt
G: Meerman praes. Diaken

Soms een onduidelijke vormgeving der zinnen!!

Arnemuiden 19 Augustus 54
Aan den Eerw. Kerkenraad te Arnemuiden
Onderwerp: Armbegrooting
De Gemeente raad heeft niet kunnen besluiten om van haar beginsel betrekkelijk de te verlene subsidie af te wijken zoodat voor het geval UE in de uitgave mogt te kortschieten op andere middelen zullen bedacht behooren te zijn en niet allen hulpmiddel van ons moeten verwachten.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 11 Augustus 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.14,00
Rogge 11,00
Periode 14 t/m 20 Augustus 1854
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
G.N. de Stoppelaar

Arnemuiden 10 Augustus 54
Aan den Heer Majoor bij den Schutterij
Onderwerp: Inzending bijzondere rol
Ontvangst der bijzondere rol der manschappen welke dit jaar zijn aangewezen benevens 5 ontslagen van manschappen.
De Burgemeester
C.J.Baars.

Arnemuiden den 13e Augustus 1854
De begrafeniskosten volgens art.9 van de begroting zijn reeds overschreden: verzoek de verder kosten te mogen betalen uit de post van onvoorziene uitgaven en de overschietende penningen te gebruiken voor de uitgegevene gelden ten behoeve van de wees Grietje Blaasen en anderen benevens de gelden onder art.14 ten behoeve van een aantal personenmet verzoek van een subsidie van f.90- ter behoeve van geneeskundige verpleging der armen
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente etc
H:Haesebroeck president
G.Meerman praes. Diaken.

Arnemuiden 19 Augustus 54
Aan het Diaconie Armbestuur
Zie bovenstaande: het Diakonie Armbestuur kan zich gemachtigd houden ten aanzien van de post van onvoorziene uitgaven; ook de buitengewone aangevraagde subsidie van f.90- en waarvan de ordinantie eerstdaags zal worden opgemaakt.
Wij verzoeken UEA de gelden zo zuinig mogelijk te besteden, en de Gemeenteraad in dit jaar met geene nadere aanvragen te willen bemoeijlijken als latende de Burgelijke fondsen geene verder ondersteuning toe.
De Burgemeester
C.J. Baars.

Algemeene beschrijving van de opbrengsten in de Landbouw
Tarwe: over het algemeen staat de tarwe dit jaar zeer voordeelig en zal zonder onvoorziene rampen een ruime oogst opleveren met berekende opbrengst van 30 mud per bunder
Rogge: wordt hier weinig gezaaid: opbrengst 30 mud per bunder
De Gerst : is tamelijk goed : een goede oogstverwachting.
Haver: deze vracht word over het algemeen groen vervoederd en nog weinig gezaaid: opbrengst: 31 mud per bunder
Koolzaad: het koolzaad heeft door de zware nachtvorsten in het voorjaar veel geleden, enkelde hebben een goede oogst , zoodat er zijn die 12 mud per gemet hebben gedorst, over het algemeen is het echter gering en word zij slechts op 16 mud per bunder gesteld.
Paarde-en duiveboonen: Paardeboonen beloven een ruime oogst; weinig last van de luis en zij zijn zuiver van Stro en wij achten dat zij zonder onvoorziene toevallen ruim 28 mud per bunder zullen opleveren.
Witte en bruine boonen: Na een korte tegenslag wegens nachtvorst een goed opbrengst: bruine boonen 25 mud, witte boonen 21 mud per bunder
Erwten: De erwten die een schoon aanzien in het begin hadden, zullen niet aan de verwachting beantwoorden, alzoo zij weinig schot zullen opleveren , daar de peul weinig zaad bevat; men schat dezelve op 20?/24 mud per bunder
Aardappelen : De aardappelen die zeer mooi aanstonden zijn weder met den de gewone ziekte bezocht, bij de eerste regen scheen het een zeer slechte uitkomst, de daarop gevolgde droogte geeft een betere uitkomst , zoodat hoezeer het loof thans zeer verdord is , men alle hoop heeft zij niet minder dan het afgelopene jaar zullen opleveren, hier berekend dezelve op 150 mud per bunder.
De graslanden zijn dit jaar overvloedig en leverden veel hooi op met hoogstens? 6 voer per bunder
Klaver: De klaver was niet minder zij wordt voldoende ingeoogst en leverde 7 voer per bunder.
Wortels: De paardepeeën en wortelen staan tot hiertoe niet dan gunstig; zij kunnen nog zeer wel ten goede veranderd zoodat wij slechts hun opbrengst slechts op dit oogen blik bepalen.
Vee: laat niet te wensen over tot heden worden zij van ziekten etc verfschoond.

Extract uit het register besluiten B & W van Middelburg.
Den 17 Augustus 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.13,75
Rogge 10,00
Extract etc
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
G.N. de Stoppelaar

Arnemuiden den 18 Augustus 1854
PUBLICATIE
De begroting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor den jare 1855 etc.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 21 Augustus 1854
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling te doen toekomen 8 certificaten
Van origine over 2500 5/4 & 5000 6/4 Calicots, waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzender is de NHM.
Aangenaam zal het ons zijn deze stukken spoedig van UEA terug te ontvangen in welker afwachting wij hoogachtend teekenen.
UEA
G. & H. Salomonson.

Er is in Arnhem binnenkort een tentoonstelling van de Landbouw
AFKONDIGING daarvan
Hierbij gaan een aantal exemplaren.
De Commissarfis des Konings in de provincie Zeelanf
Bij afwezendheid,
Becius
Lid GS

Middelburg den 18/25 Augusus 1854
Onderwerp: vereeniging van Gemeenten
Tot vereniging behoort de gemeente Kleverskerke
Ontwerp van vereeniging der Gemeente Arnemiden en Kleverskerke
Deze gemeenten zullen worden vereenigd op de navolgende voorwaarden

Art 1
De vereenigde gemeente zal den naam dragen van Arnemuiden.
Het wapen der vereenigde gemeente zal bestaan uit de tegenwoordige wapens van Arnemuiden en Kleverskerke te zamen gevoegd; ten Diploma van het nieuwe wapen zal kosteloos aan de vereenigde gemeente worden uitgereikt.

Art.2

Alle bezittingen en lasten der beide gemeenten :De vereenigde gemeente zal voor zooveel de burgelijke armverzorging een ten?? komen ten voor en nadeele der vereeniging.

Art 3

De vereenigde gemeente zal voor zooveel de burgerlijke armverzorging betreft gesplitst zijn in twee afdeelingen bestaande uit het tegenwoordig grondgebied der tegenwoordige gemeente Arnemuiden en Kleverskerke

Voor het vervolg wordt zeer nauwkeurig en gestructureerd tot het samenvoegen der beide gemeenten overgegaan.

BESCHOUWING VAN DE GEMEENERAAD VAN ARNEMUIDEN UITGEBRAGT IN HARE VERGADERING VAN DEN 19 SEPTEMBER 1854 ETC
Raadsleden: C.J. Baars; A.Boogert; J.Schoonenboom; J.L. de Troije; absent J. v.d Weele
Leden der Commissie: J.B. Joosse; P. Kraamer;G.Kesteloo; L.de Rijke; J.Crucq; M. Kraamer; absent P.J. Crucq.

PB van de opening der stembriefjes ter benoeming van zeven leden voor eene commissie bij den Gemeenteraad den 12 September 1854.
De meeste stemmen
G. Kesteloo
J.B. Joosse
P. Kraamer
L.van Eenennaam
C.Roelse
L.de Rijke
M.Kraamer
F.Joosse se

 

Leden van de Commissie 7 leden met het lot tussen M. Kraamer en F. Joosse
De eerste het 7e lid.

Middelburg den 25 Augustus 1854
Extract register B & W van Middelburg
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.13,50
Rogge 9,00
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
G,N. de Stoppelaar

Nominative Staat van verlofgangers N.M. met verlofpas
Proos Pieter
De Nooijer klaas
Meulmeester,Willem

Extract register van B & W van Middelburg
Den 1 September 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.13,50
Rogge 9,00
Periode 4 t/m 10 September
Handtekeningen

Middelburg den 1 September 1854
Goedkeuring van ZM besluit tot een bepaalde heffing van een hoofdelijken omslag en van eene belasting op het gemaal.
De desbetreffende verordening gaarne in afschrift aan ons toe te zenden.
GS van Zeeland
Van Tets
Griffier
Handtekening

Daaraan wordt voldaan
En Publicatie daarvan

BEGROOTING INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE GEMEENTE Arnemuiden voor de Dienst 1845
INKOMSTEN
UITGAVEN
STAAT VAN BEGROOTING IN ONTVANG EN UITGAAF
Zie hiervoor de originalia in het Archief

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Den 8 September 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.13—
Rogge 8,50
Periode 11 t/m 17 September 1854
Extract etc
Kennisgeving
Den ondergeteekenden, in uwe vergaderinh van den 5e September jl opnieuw to wethouder benoemd zijnde , heeft de eer UEA volgens art 85 der gemeentewet ter kennis te brengen, dat hij zich die benoeming zal laten welgevallen.
Arnemuiden den 6 September 1854
F: van Eenennaam

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 8 September 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.13,00
Rogge 8,50
Periode 11 t/m 17 September 1854
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Goes den 9 September 1854
Onderwerp: Kwitantie voor restitutie onderhoud van de som van f.19,25 voor onderhoud van M.J. le Mahieu voor de eerste helft van dit jaar.
B & W van Goes

Middelburg 11 September 1854
De Heeren Salomonson bieden ter gewone behandeling aan 2 certificaten d ‘origine over 523 5/4 & 890 7/4 voor den druk bestemde Callicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De Verzending geschiedt voor particulier rekening.
Gaarne spoedig retour.
UE Dienaren
G& H Salomonson.

PUBLICATIE
Van B & W ter herinneringen aan de bepalingen voor de belasting op het personeel
NB Paarden die bij verschillende personen of gezinnen in gebruik zullen ingeval die gelijktijdig voor een zelfde rijtuig worden gespannen, hem, die zulks doet, of wel den eigenaar of bruiker des rijtuigs, ter zake van het grooter aantal paarden, hetwel door hem alzoo mogt zijn gebezigd, dan waren aangegeven, mede aan de opklimming der belasting naar paragraaf 6 doen onderwerpen
Dat geldt voor dienstboden en paarden.

Middelburg den 14 September 1854
Onderwerp: Armwezen
Register van besluiten daartoe
De Burgemeester van Middelburg
Gezien het berigt van het algemeen armbestuur van den 7e dezer maand
In aanmerking nemende dat de onvermijdelijkheid bestaat om aan de hierna te noemen personen elders armlastig voortdurend onderstand te verleenen, terwijl zij dien niet van Kerkelijke of particuliere Inrigtingen van Weldadigheid kunnen erlangen
Besluit
Aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden zal bij extract dezes worden te kennen gegeven dat ten laste zijner Gemeente voortdurend wordt verstrekt aan C. Le Mahieu wed. A. Toupet 50 cents ‘
‘s weeks
Middelburg den 14 September 1854
De Burgemeester
Pasoort van Grijpskerke

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 14 September 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f. 12,15
Rogge 8,50
Periode 18 t/m 24 September 1854
Extract etc.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
H.F. Lantsheer

Middelburg den 15 September 1854
Onderwerp: verkoop boomen
Goedkeuring van GS tot den verkoop van 25 à 30 opgaande olme boomen.

PUBLICATIE
Tot de verkoop daarvan in november
Afgekondigd 28 November 1854

Register van Besluiten van den Burgemeester van Middelburg
Maandag den 18 September 1854
Aan de vrouw van Job Klaassen geb, te Arnemuiden den 11 Julij 1817 is moeten worden verstrekt:
Geneeskundige hulp.
Dat er volstrekte onvermijdelijkheid tot het verstrekken van dien onderstand bestaat, en die niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kan worden erlangd
Dat gemelde persoon ingevolge art.27 der Wet van 28 Junij 1854 domicilie van onderstand heeft te Arnemuiden als hebbende het laatst in het jaar 1852 onderstand genoten
Besluit
Daarvan zal aan het Gemeentebestuur van Arnemuiden kennis worden gegeven.
De Burgemeester
Handtekening

Het Diaconaal Armbestuur van Arnemuidem wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Arnemuiiden den 2 September 54
Aan Heeren GS van Zeeland
In voldoening aan Uwe Excie circulaire dd 15 dezer maand hebben wij de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat nog steeds bij elke zitting door de leden klagten zijn uitgebragt over de lange duur van zitting voor de inlevering van stembriefjes bij art. 41 der wet gesteld en dat het wenschelijk was daarin eenige verandering werd gebragt, ten minste dat kleine gemeenten welke weinig kiezers hadden, toch niet mogten gelijk gesteld zijn met steden waarom nu de vraag ons wordt gedaan, wij Uwe Excie moeten ter kennis brengen dat wanneer ten platten lande de tijdsruimte voor de inlevering word gesteld van 9 tot 11 uur het meer dan voldoende worde geacht den kiezer in de gelegendheid zijn hun stem uit te brengen en het om de raadsleden welke over het algemeen landlieden zijn, niet onnoodig te bemoeijlijken, mede wenschelijk is voorgekomen onmiddellijk na den afloop en inlevering tot de opening der bus, wat de verkiexing der raadsleden betreft worde overgegaan.
De Burgemeester
C.J. Baars

Vanuit Goes extract van bewijs van voortdurend verleende onderstand aan M. le Mahieu

Middelburg den 15 September 1854
Onderwerp: Rekening 1853.
Aankondiging van aanmerkingen ter verbetering der onvolledige stukken of ontbrekende stukken.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier

Retourbrief met verbeteringen van het ontbrekende

Extract register besluiten B & W van Middelburg
Den 22 September 1854
De prijs der metrieke mudde
Tarwe f.12,62 ½
Rogge 8,75
Periode 25 September t/m 1 October 1854’
Extract etc
Burgemeester
De secretaris
M.F. Lantsheer

Aan de Militieraad
Toezending van het register JJ van de verlofgangers op het gedrag wij geen aanmerkingen hebben.

Middelburg 2 October 1854
EAHeeren !
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewonen behandeling aan te bieden 3 certificaten d’origine over 750 5/4 Calicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzending geschiedt voor particuliere rekening.
Met beleefd verzoek deze stukken ten spoedigsten van UEA te moge ontvangen teekenen wij Hoogachtend
UEA DW Dienaren
G. en H Salomonson
Mr Hendrix

Middelburg den 2e October 1854
Onderwerp: Cholera
Over middelen en optreden tegen het uitbreken of de verspreiding der Cholra Asiatica.
Overleg met de Geneeskundige Commissie aanbevolen.
Van Tets

Arnemuiden 4 October 1854
Aan de Provinciale Geneeskundige Commissie
Wij zijn door de Heer Commissaris dezer Provincie uitgenoodigd met UEd in overleg te treden betrekkelijk de middelen die tegen het uitbreken of de verspreiding der cholera Asiatica zouden kunnen worden te baat genomen.
Hieraan voldoende zal het ons aangenaam wezen van UEA te mogen vernemen hoedanige middelen te dien einde het best zouden kunnen aangewend worden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten B &W van Middelburg
Vrijdag den 6 October 1854
Geneeskundige hulp wordt verstrekt aan C. le Mahieu wed. A.Toupet.
Onvermijdelijkheid van geven van onderstand.
Domicilie van onderstand: Arnemuiden
Extract aan Arnemuiden
Burgemeester
Paspoort

Kasopneming gemeente Arnemuiden bij den Ontvanger
Er blijkt in kas te zijn f. 438,36 ½

Arnemuiden den 5 October 1854
Onderwerp: voordragt zetters voor de directe belastingen.van 1855.
Zelfde personen als vorig jaar, met uitzondering van van Sweden die overleden is.

Middelburg den 29 september/6 October 1854
Onderwerp: rekening 1853
Vaststelling van de rekening met een nota van aanmerkingen bedoeld als richtlijn voor de volgende rekeningen.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter

Van de ontvangen gelden wegens den verkoop van boomen kan geen ontvangloon worden berekend

Goedkeuring rekening 1854
In ontvang f.4340,40 ½
In uitgaaf 3802,90
Goed slot 537,50 ½

 

De Personelen Omslag
De Rijksontvanger C.Valkenburg van de Kreke werd aangeslagen voor f.9,00
De landman Adr. Koets voor f.7,00
Marinus de Nooijer visser f.3,62
Een andere visser C. Klaasse f.1,20
Een houtzager Jan Vinke f.1,20
C. Huissoon wever 1,20
Adr. Theune arbeider 0.35
De meeste vissers en arbeiders werden aangeslagen voor f.0,35
Marinuis de Nooijer heeft wegens schulden zijn broodwinning verkocht
Adriaan Koets verleden nog een restschuld
C. Klaasse oud en afgeleefd restschuld
Bij een aantal lieden met restschuld bestaat nog hoop op invordering of zijn oud en nafgeleefd: 12 personen: restschuld f.21,84 ½

Vervolg lijst belastingschuldigen hoofdelijke omslag:
P.Giebel Commis 1e klas f.5,60 vertrokken uit de gemeente
M. Koolhaas warnas 4,00 vertrokken
C. de Klerk marsdrager f.1,30 verlaten
M. Blaasse visser 1,30 doodarm overleden
C. Vermeere arbeider 0,40 gemeente verlaten
C. Buijs timmermansknecht 1,30 onvermogend
Nog 7 personen die onvermogend zijn
Hierbij behoort een officiele verklaring van onvermogen
Opgemaakt 1 augustus 1854 te Middelburg
Onleesbare handtekening
De ondergeteekende Ambtenaar door B &W der Gemeente Arnemuiden aangewezen heeft de zaken behandeld

 

Goes 7 October 1854
Onderwerp: Ziekte M.J. Le Mahieu
Mahieu die bedeeld is met 30 cents per week is voor eenige dagen ernstig ziek geworden en er is geneeskundige hulp verstrekt; dat echter op de veklaring des geneesheers het onmogelijk is hem in zijne uiterst bekrompenen omstandigheden te genezen. Het Armbestuur zich heeft verpligt gedzien hem voor eenige dagen in het Gasthuis alhier te doen verplegen.
Voor zoodanige verpleging met inbegrip der geneesmiddelen, wordt gerekend 50 cents daags.
B & W van Goes
Van Vlaanderen
Secretaris
Pilaar

Middelburg 9 October 1854
EAHeeren!
Nevens deze hebben wij de eer over 1000 6/4 & 1400 7/4 Calicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
Deze goederen voor bijzondere rekening verzonden.
Aangenaam zal het ons zijn,genoemde certificaten ten spoedigste van UEA terug te ontvangen in welke afwachting wij met de meeste achting verblijven.
UEADDienaren
G & H Salomonson

Middelburg den 6e October 1854
Er is sprake van intekening-lijsten voor bijdragen ter oprigting van het Nationaal gedenkteken aan het Metalen Kruis.
Er is een uitnodigung in het Prov. blad no 53 gedaan. Gelieve er alsnog gevolg aan tge geven.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland
Van Tets

Middelburg den 13 Oct. 1854
Hierbij twee extracten uit het Register van Besluiten B & W van Middelburg.
Paspoort van Grijpskerke
M.F. Lantsheer

Voor Marinus Klaasse geboren te Arnemuiden den 12 October 1785 is moeten verstrekt Geneeskundige Verpleging etc
Op grond hiervan wordt deze persoon sedert 12 October in het gasthuis alhier verpleegd.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke

Ook aan Pieter Maartense, geboren te Kleverskerke in 1802 is moeten worden verstrekt Geneeskundige verpleging voor zijn vrouw.
Dat wordt bij besluit van B &W vastgesteld.
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke

Daarvan wordt kennisgegeven aan de Eerwaarde Kerkenraad van Arnemuiden
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 13 October 1854
Armwezen
Onderwerp: Terugvordering van Armengelden
Bij de invoering der Armenwet van Junij 1854 SB no 100 wenscht het Algemeen Armbestuur dezer Gemeente de vorderingen, voortgevloeid uit het gebied der Wet van den 28 November 1818, tot effenheid gebragt te zien , en zendt ons uit dien hoofde een algemeemen Staat van door hetzelve gedane uitschotten, en wel, voor zooveel Uwe Gemeente betreft, ten behoeve van:
C. le Mahieu wed. A. Toupet
J. Huissoon en C. Wisse
Verlaten vrouw van P. Maartense.
Wij hebben de eer U te verzoeken om voor de voldoening dezer declaratie vóór het uiteinde van dit jaar, te willen zorg dragen.
B &W van Middelburg
Paspoort
De secretaris
M.F. Lantsheer

Arnemuiden 20 dec.54
Onderwerp: onvoorziene uitgaven
Het betreft een som van f. 17—van verplegingskosten van wed. A. Toupet
Hier onderstandsdomicilie hebbende.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 25 October 54
Aan EA Kerkenraad te Arnemuiden
Declaratie vanhet Algemeen Armbestuur van Middelburg met verzoek daaraan het nodige gevolg te geven.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 18 October 1854
EA Heren
Wij hebben de eer UEA hiernevens te doen toekomen een certificaat d ‘ origine over 4445 7/4 calicots voor den druk bestemd :wij willen verantwoording daarvan afleggen.
Verzending voor particuliere rekening.
Gaarne spoedige terugzending.
UEDWDienaren
G&H Salomonson

Middelburg den 10 October 1854
Onderwerp: een nominative lijst van verlofgangers teruggekeerd naar hun haardsteden.
C. v.K in Zeeland
Van Tets
Het betreft 3 personen

Middelburg den 18e October 1854
Onderwerp: Bakens en tonnen
Verzoek bijgaande waarschuwing van de Minister van Marine tegen het afzeilen of wegnemen en vernielen van bakens en tonnen, ten nutte der scheepvaart, in uwe gemeente te willen doen aanplakken.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Van Tets.

Middelburg den 13 October 1854
Onderwerp: Reglement van orde voor burgemeester en wethouders.
Bij art. 9 van het door U op den 3 November 1851 vastgestelde reglement van orde voor Uwe vergaderingen, is bepaald hoedanig de secretaris, bij afwezigheid in de vergaderingen zal worden vervangen. Volgens art: 105 der gemeentewet , moet echter de wijze waarop die ambtenaar wordt vervangen, niet bij het reglement 6 van orde door B & W maar dat door de Vergadering van den raad worden bepaald.
Wij hebben alzoo de eer U in overweging te geven het bedoelde art: uit de eerstgemelde verordening te doen wegvallen, of zoodanig te wijzigingen dat het zich blootelijk tot eene verwijzing naar het betrokken art: van het reglement van orde voor den raad bepale.
Bij goedkeuring, doe dat aan ons geworden.
Van Tets voorzitter
Griffier

Middelburg den 12e October 1853
Onderwerp: Openbare werken.
Samenvatting: opgave van aangevangen, voortgezette of voltooide openbare werken en opgave van nieuw aan te vangen werken. Ook verbeteringen, vernieuwingen of herstellingen van belangrijke aard.
Dat moet geschieden op de meest nauwkeurige wijze oorzaak, kostprijs,betaalder, afmetingen, gevolgen voor de infrastructuur in het algemeen etc.
Communicatie met andere b.v. dijkbesturen, Waterstaat vereist.
De commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Van Tets

Arnemuiden 4 November 54.
Er waren geen bijzondere herstellingen benodigd voor het onderhoud van de Molenpolder
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 24e October 1854
Het diaconie Armbestuur der Herv. Gemeente van Arnemuiden meent met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der Stedelijke Regering te brengen dat zich bij den kerkeraad heeft aangemeld de persoon van Cornelia Semeijn weduwe van L.van Eenennaam, woonachtig bij den persoon van Jan Vinke verlangende geneeskundige hulp van welke een staat van inlichting in duplo is opgemaakt,die der regering bij geleide van deze missive worden toegezonden , uit welke staat van inlichting het schijnt te blijken, dat Nieuw-& St. Joosland de plaats van domicilium van onderstand voor deze vrouw is zoodat de kerkeraad eerbiedig het anwoord der Stedelijke Regering zal inwachten, hoe in deze door de Kerkeraad behoort gehandeld te worden.
Het Diaconie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente
Van Arnemuiden
H: Haesebroeck pres.
G.Meerman praes. Diaken

Vervolgens wordt hievan een signalement gegeven van bovens taand persoon.
Zie hiervoor het origineel.

Arnemuiden 27 October 1854
Aan B & W van Middelburg een register van besluiten.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 28 October 1854
EAHeeren
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 2 certificaten d ‘ origine over 6oo 5/4 & 250 5/4 callicots, waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzending geschiedt voor particuliere rekening.
Gaarne s.v.p. ten spoedigste retour.
UEADWDienaren
G & H Salomonson.

Arnemuiden 28 October 54
Hiervan wordt bericht gedaan aan de Minister van Kolonien.

Arnemuiden 28 October 1854
Er is geen sprake van het heffen van bruggeld voor doorvarende schepen of tollen van voetgangers op de wegen, zowel voor Rijk, Provincie , Gemeente als particulier.
De Burgemeester
C.J. Baars

Aan het EAbestuur van Arnemuiden
De weduwe Hoogerheijde, Tannetje Ciebrant geeft met verschuldigde eerbied har verzoek en belang aan het agtbaar bestuur erbiedig te kennen
Mijn man H.W. Hogerheijde is geweest gepensioneert onderwijzer over Jeugd te Arnemuiden ik zijn weduwe ben trekkende weduwe uit de weduwe beurse?? van onderwijzers in Zeeland hondert gulden jaars. Mijn man is den 20 September 1849 overleden van die ondert guldens verwoon ik 30 gulden’jaar hout over 70 guldens heeft in die vijf jaar na haar mans dood van het weinige dat er over was geleeft en schulde betaalt, met mijn dogter die braaf? krepel gaat aan weerszijde is 34 jaar ik haar moeder ben in mijn 72 jaar ben ongelukkig door de jigt wort van mijn dogter braaf opgepast daar mijn middels die wijnig waren na mijn mans door verteert zijn betuig ik dat ik niet van mijn pinsioen kan leven.
Verzoeke eerbiedig aan het agtbaar bestuur als het kost wezen om jaarlijks nog eenige ondersteuning. Mijn leefijd en misschien kost.
Uwe onderdanige Dienaresse
Tannetje Siebrant weduwe
H.W. Hogerheijde
Arnemuiden den 1e November 1854

Arnemuiden den 3e November 54
Het Diaconie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden geeft met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering van Arnemuiden te brengen dat voornoemd Armbestuur eene kennisgeving heeft ontvangen van den geneeheer J. Oversluijs over de onder zijne geneeskundige behandeling zijnde persoon van Cornelia Semeijn, wed. van L. van Eenennaam, armlastig te Nieuwe en St. Joosland verzoekende om eenige middelen ter verkrijging eener met de genezing overeenkomstige levenswijze, daar er gebrek is om zich daartoe strekkende levensmiddelen aan te schaffen, verzoekende magtiging om daartoe gevolg aan te kunnen geven.

Het Diakonie Armbestuur
Der Hervormde Gemeente van Arnemuiden.
H: Haesebroeck pres.
G: Meerman praes. Diaken

Arnemuiden 4 November 54
Aan B & W van Middeburg
Wij hebben ten gevolge eene aanschrijving der geneesheer alhier het berigt ontvangen van het Diak. Armbestuur dat de wed. L. van Eenennaam eenige ondersteuning heeft gevraagd ter verkrijging eener met de genezing overeenkomstige levenswijze , aan alles gebrek hebbende
Wanneer UEA hiertoe verlangt te geven, zijn wij bereid haar zulks te verlenen, dan daar wij gelooven dat deze vrouw ter oorzake eener verouderde kwaal, moeijlijk zal herstellen, te minste van langer duur zal wezen, wij het voor haar en het minst kostbaarste voor uwe Gemeente, deze vrouw door UEA in het Gasthuis werd opgenomen en aldaar verpleegd etc.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg, den 3 November 1854
Onderwerp: Verpleging weduwe L. van Eenennaam.
Alvorens deze Gemeente te kunnen erkennen als onderstandsdomicilie van Cornelia Semijn, wed. L. van Eenenaam, volgens extract uit het register van besluiten van den Burgemeester Uwer Gemeente toegezonden bij uwe missive van den27 October jl no 330, verzoeken wij U ons ten haren aanzien eenige inlichtingen te willen geven daar genoemde persoon bij ons geheel onbekend is.
Inlichtingen of naar aanleiding van artikel 36 der Wet van den 28 Junij 1854 SB no 100 of zij in den loop der vijftien maanden laatst voorafgegaan aan het in werking treden dier Wet te Arnemuiden, Utrecht of elders eenigen onderstand heeft genoten.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
H.F. Lantsheer secretaris

Arnrmuiden 4 November 54
Onderwerp: Nadere toelichting arm lastigheid wed. L.van Eenennaam.
Wij zijn nader onderrigt dat wed, L. van Eenennaam ten jare 1843 of 1844 in de gemeente Goes voor uwe rekening is bedeeld geworden en later in 1845 hare minderjarigen zoon Pieter van Eenennaam in uwe Gemeente ten uwen koste is verpleegd geworden zonder dat zij later hetzij hier of elders eenige ondersteuning heeft genoten.
Wij vertrouwen dat deze nadere toelichting voldoende zal bevonden worden om het onderstands domicilie dier vrouw te erkennen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 4 November 54
Aan B & W van Middelburg
Wij berichten dat de wed. L. van Eenennaam hiertoe nog nooit eenige ondersteuning van eenig armbestuur heeft behoefd en mitsdien niets is verleend geworden, was zulks het geval geweest dan zouden wij overeenkomstig art, 36 der wet van den 28 Junij jl, niet uwe Gemeente maar de gemeente Nieuw en Sint Joosland alwaar deze deze vrouw van 1846 tot 1851 volgens de staat van inlichting heeft gewoond daartoe hebben aangeschreven—
Volgens die staat schijnt dezelve op 23 Februarij 1795 in uwe Gemeente geboren te zijn en heeft zij met haren man jaren lang gewoond in de herberg Havenzigt nevens haren gezegde? man pachter heeft geweesst van de mestput ten uwen?, zijnde zij na de door van haar man langzaam in verval geraakt, zoodat zij op dit oogenblik alles verteerd, uwe hulp behoevende is.
Wij vertrouwen dat deze inlichting voldoende zal wezen ter uwer opheldering en verder geen bezwaar zult hebben in de erkenning van haar onderstandsdomicilie.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 10 November 1854
Onderwerp: Armlastigheid wed. L, van Eenennaam
B & W van Middelburg hebben geen bedenkingen tegen erkenning als onderstands domicilie van wed. L. van Eenennaam en zij verzoeke haar herwaarts te doen overkomen ter verpleging in het gasthuis.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
M.F. Lantsheer.

Daarvan wordt bericht gedaan aan het Diaconaal Armbestuur van Arnemuiden.
Na afloop daar van zal het ons aangenaam zijn, de declaratie van het ver(s)trekken? ten behoeve dier vrouw van UEA te mogen ontvangen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 10 November 1854
Onderwerp: subsidie Armbestuur.
Berusting in het Raadsbesluit van 6 September ter bepaling van het subsidie aan het Armbestuur in Arnemuiden.
Het subsidie wordt enigszins hoog geacht en niet in evenredigheid tot de som men berekent dat door middel van Collecte, en vrijwillige giften zal worden bijeengebragt.
Wij vermeenen dat er van de bijzondere liefdadigheid meer mag verwacht worden.
Wij moeten U daarom aanbevelen, deze door alle gepaste middelen op te wekken en te bevorderen ten einde het subsidie vermindere.GS van Zeeland
Van Tets voorzitter

Arnemuiden 20 dec. 54
Aan de Eerwaarde Kerkeraad.
Hierbij een afschrift van een missive van GS.Hierbij wordt verwezen naar de opmerkingen van GS met betrekking tot het te hoog geachte bedrag van het subsidie.
Met kracht en klem wordt verzocht het bedrag van de collecten in de kerk en aan de huizen te stimuleren.
Etc.
De Burgemeester
C.J. Baars

De Comm. Des Konings gelet op art.2 van het reglement tot voorkoming van de verspreiding der Longziekte onder het rundvee alsmede op het rapport van de Vee-arts Berghuijs vergunt aan K. Roelse wonende te Arnemuiden ter stallng te vervoeren naar zijn stal
Eene vaalbonte koe uit uit Zuid-Beveland te Middelburg aangebracht
Geheel afgezonderd volgens de bepalingen stallen.
De Commissaris des Konings
Van Tets

Idem vergunt aan Kornelis Roelse om ter stalling te vervoeren naar Arnemuiden
Eene vaalbonte koe,oud 6 jaar uit Goes naar Middelburg overgebracht
In afzondering stallen volgens de bepalingen
Middelburg 4e December 1854
Van Tets

Middelburg 15 December 1854
EAHeeren !
Wij hebben de eer UEA hiernevens ter gewone behandeling aan te bieden 13 certificaten d ‘origine over 2200 5/4 3000 5/4 & 1700 5/4 Calicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzender is de NHM.
Aangenaam zal het ons zijn deze stukken spoedig van UEA terug te mogen ontvangen in welker afwachting wij hoogachtend verblijven.
UEADD
G. en H. Salomonson
Abr.Hendrix

Arnemuiden 16 December 54
Aan Z.E. Minister van Koloniën te ’s Hage
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen 13 stuks certificaten van oorsprong, wegens in deze gemeente gefabriceerde stukjes Callicots in de fabrijken der Heeren Salomonson.
De verzender is de NHM.
De Burgemeester
C.J. Baars.

Arnemuiden den 17e December 1854
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden meent met den meesten eerbied ter kennisse der Stedelijke regering te moeten brengen, dat in een wettiglijk belegde kerkeraads vergadering van den 2e December 1854 ter vervanging der aftredende broederen diakenen
Gerard Meerman Jz
Klaas Grootjans Dz
Op het dubbeltal van broederen diakenen geplaatst zijn de personen en leden der gemeente van
Abraham Buijs Jz
Lieven de Ridder Jacz
Hubregt Cornelisse Bkz.
Jakob van Eenennaam Salz
Dat voorts ter kennisse der Stedelijke regering wordt gebragt, dat de drie afkondigingen van den predikstoel hebben plaatsgehad, en er niets ingekomen is, dat hunne benoeming door den stedelijken raad in de weg staat en dus de kerkeraad deze benoeming zal inwachten van de stedelijke regering.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden
Voornoemd
H: Haesebroeck pres.
J: Meerman pres. Oud.

In antwoord op het bericht zijn diakenen mansleden A.Buijs en L. de Ridder verkoren.
Wij verzoeken UE de benoemden daarvan kennis te geven en hen volgens kerkelijk gebruik in dien bediening te bevestigen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 19 December 1854
Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen eenen bij ons ontvangen declaratie van het Diaconie Armbestuur wegens verplegingskosten van Cornelia Semeijn wed. L. van Eenennaam groot f. 9,10 waarvan de onderstands domicilie door UEA is erkend met verzoek wel te willen zorgen dat de voldoening daarvan voor het einde dezes jaars geschiede
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 20 December 1854
Onderwerp: Maximum onderstand der Armen
Aan Heeren GS en het Armbestuur.
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een afschrift van het besluit van de Gemeenteraad met gearresteerde staat houdende ter voldoening aan acte 2.5 der wet van den 28 Junij jl vaststelling van het maximum hetwelk gedurende den jare 1855 aan de armen in deze Gemeente kan worden verstrekt.
De Burgemeester
C,J. Baars

Ga naar boven