Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1855

Zeeuws Archief
Archieven van de gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200; Inventarisnummer: 129
Digitalisering van P.J. Feij

Middelburg 26e December 1854
Onkosten register burgerlijken stand over het jaar 1855 bedragen te zamen f.74,74 ½

Er zijn staten aanwezig van geboorten en sterften over 1854

Middelburg den 8 Januarij 1855
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden een verzoekschrif om gratie aan Zijne Majesteit den Koning gerigt ingediend
ten behoeve van Theuntje de Mol wonende te Arnemuiden, veroordeeld bij vonis Arr. Regt bank ter zake van eenvoudige diefstal tot een gevangenisstraf van 1 dag, met verzoek mij aangaande het gerelateerde de persoon van Theuntje de Mol te willen van schriftelijke consideratie en erigt.
De Officier van Justitie
Van Son

Antwoord: het verzoekschrift is overeenkomstig de waarheid; het zedelijk gedrag van Theuntje de Mol daar valt niets over op te merken: wij ons overtuigd houden dat zij of haren vader geweten hadden dat het rapen van boonen op een open veld door de wet als diefstal beschouwd werd, zij zich volstrekt daaraan niet zoude schuldig gemaakt hebben, ?? in het belang van den adressant dien oppassende zoon nu onlangs wegens zijn capaciteiten benoemd als onderwijzer der jeugd te Veere, adviseren UEA het daarheen te wenden dat Zijne Majesteit goedgunstig op dat adres mag beschikken, en zij ter oorzake van wezentlijke onkunde kwijtschelding harer gevangenisstraf zal mogen erlangen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 12 Januarij 1855
Aan den Heer Commissaris in Zeeland
Gedurende het afgelopen jaar hebben geene vaccinatien plaatsgehad.

En aan den Heer controleur van het kadaster te Vlissingen en den Heer Bewaarder van het Kadaster te Middelburg.
Ook geen veranderingen in de staat van de gebouwde en ongebouwde eigendommen, met betrekking tot indijking, herbouw bij bouw afsplitsing, gehele of gedeeltelijke sloping van gebouwen

Heden den 4e Januarij 1855
Blijkt in kas te zijn f. 760.71 ½
C.J, Baars
De secetaris
F. van Eenennaam.

VERSLAG omtrent van den voortbrengselen van den Landbouw
Voor zoo veel betreft den
Oogst van 1854 mitsgaders den toestand van het Vee
Tarwe: zeer voordelig en leverde een rijke oogst op: 30 mud per bunder
Rogge : weinig verbouwd
Gerst: zowel winter-als zomeroogst: goed resultaat
Koolzaad: heeft veel geleden door de honingdauw, daardoor minder opbrengst
Erwten:niet voordelig: veel regen; soms te geel en zodoende vroeg afgestorven
Paadeboone : goed oogst
Ook witte-en bruine bonen leden veel door de regen
Aardappelen werden weer door de gewone ziekte getroffen
Wortelgewassen: de mangelwortel heel voordelig
Paardepeeën zeer min.
Beide vruchten worden in kleine hoeveelheden van het land gebragt en aan de beesten gevoerd
Klaver : zeer goed
Graslanden en hooi: bevredigend
Rundvee: tamelijk goed : overvloedig melk en boter; kaas wordt hier niet gemaakt
Paarden: liet niet te wensen over; over het algemeen worden er vele jonge aangekocht en blijkt het inlandse ras geprefereerd; van ziekten vernemen wij niet.
Slechts enkele schapen voor eigen consumtie; de wol was zeer goed en niet onderhevig aan ziekten
Varkens: zeer goed: geen ziekten.
Het gevogelte liet niets te wensen over.
Vruchtbomen: brengen niets op; het bloeisel werd door de nachtvorst zoo geteisterd dat zij weinige dagen daarna afvielen.
Opgaande woudbomen: De bomen groeien in deze gemeente zeer goed en laten niets te wensen over.
Mest en bemesting: de gewone mestspecien welke de landlieden gebruiken zijn de afwerpsels hunner beesten met stroo vermengd; al ander mestspecien worden hier niet gebruikt.
Toestand en verbetering van wegen en vaarten: de stand der wegen was behoorlijk goed.
Gesteldheid van het Weder:eerst minder gestadig en later beter geworden.
Algemeene beschouwingen
Over het algemeen is de oogst voordelig, behoudens de regen in het voorjaar. Minpunt is bij grote opbrengsten de lage prijzen laag zijn, waardoor de landlieden dubbelde minstens ontvangen, den burger uitgeput en den armen broods gebrek lijd, waarom het ons zeer veel genoegen zoude doen, dat de granen tot op eene matige prijs daalde, waarin boer en burger beide hun bestaan hadden en den eersten overvloed niet moge strekken tot des anders ondergang.
Aldus opgemaakt door B &W van Arnemuiden
Den 22 Januarij 1855.
C.J.Baars burgemeester
F. van Eenennaam secretaris


Goes ,den 13 Januarij 1855
In den winter aan M.J.Le Mahieu onderstand: 1 gulden 2 brooden 10 turven & soep onderstandsdomicilie hebbende.
Verzoek teruggave van heet voorschot
Handtekeningen B & secretaris

Bovenstaand antwoord volgt hierna: de gemeente van Arnemuiden acht zich niet in staat door het buitengewoon aantal bedeelden ondanks hun verplichting onderstandsdomicilie daarin te bewilligen.

B & W van Arnemuiden

Lijst der manschappen behoorende tot de Nederlandsche Marine en N.M.
6575 K. van Belzen jaar: 1836 Arnemuiden.

Arnemuiden, den 14e Januarij 1855.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden uitmakende het Diakonie Armbestuur neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der Stedelijke Regering te brengen , dat er bij het Armbestuur eene missive van het Klassikaal Bestuur is ingekomen eene uitnoodiging voor het Armbestuur bevattende , om bij de Stedelijke regering pogingen aan te wenden, gelijk geschiedt bij dezen, om het legaat door wijlen de weduwe van Willem de Wagter, Cornelia Mondeel aan de diakonie alhier vermaakt en door de stedelijke regering op de begrooting voor 1853 geplaatst, alsnog volgens het uitgedrukt verlangen van ZM onzen geeerbiedigden Koning te kunnen beleggen of rentgevend te maken terwijl het klassikaal bestuur aan het einde dezer missive de mededeeling doet, dat hetzelve tot op dem 31e Januarij e.k. zal wachten op het antwoord van den uitslag dier pogingen alvorens verdere maatregelen te nemen en ter handhaving der bestaande wettige voorschriften, mogt het noodig zijn hoogere tusschenkomst in te roepen, aangezien naar het oordeel van het klassikaal Bestuur het legaat van Zijne bestemming is ontrokken, en als een baat der gemeentekas aangesproken weshalve het armbestuur eerbiedig het antwoord der Stedelijke Reering zal inwachten

De Kerkeraad uitmakende het Diakonie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden.
H: Haesebroeck pres.
J: Odding pres. Diaken

Arnemuiden den 15 Januarij 1855
Onderwerp: Over inschrijving legaat wed. C, Mondeel.
Het schijnt dat ten gevolge van de zware belasting/ uitgaven ??van de Diakonie, het bovengenoemd legaat zal toekomen aan de gemeentelijke Kas.
Verder onderzoeken !!

Middelburg, den 12 Januarij 1855
Goedkeuring Begroting 1855
In de goedkeuring enige boekhoudkundige aanmerkingen.
GS van Zeeland

Middelburg den 19e Januarij 1855
Onderwerp: Heffing belastingen
Gaarne zo spoedig mogelijk opgave van de plaatselijke belasting op het gemaal, van tarwe, rogge en spelt elk afzonderlijk op het binnen en buitenlandsch gedisteleerd en likeuren
GS van Zeeland
Van Tets

Dat is tezamen f. 809,48.
Met opmerking: spelt wordt hier ter maling niet aangeboden.

Geeft met den meesten eerbied en onderdanigheid te kennen Adriaan en J. Meerman scheeptimmermans
Dat zij supplianten vernomen hebbende dat er sedert het begin dezes jaars 1855 een wet schijnt in werking te zijn gekomen tot heffing van havengeld voor schepen of vaartuigen die hier komen timmeren welk wet op hunne handwerk als scheepstimmernan een zeer nadeelige invloed zal uitoefenen en niet alleen dit maar deze nog door werkzaamheden gezeegende werf die aan verschillende ingezeetenen werk verschaft zooals smits schilders bakkers en winkeliers enz met veel schade ten hunne opzigte dreigt wanneer met cijns die hier van de schepen of vaartuigen die zich ter vertimmering herwaarts begeven geheven wordt in vergelijking met ander plaatsen brengt b.v. Goes dan is de vrees maar al te zeer gegrond, dat velen zich door die cijns zullen laten afschrikken om hier te koomen om hunne scheepen of vaartuigen te laten timmeren en zal alzoo de bloeijende en aan veele menschen werk verschaffende werf alhier in een kwijnende toestand geraken ja tot niet doen dan vervallen?
Ja EA Heeren supplianten deze wet met ernst gadeslaa, moeten tot de ervaring komen ons te verklaren dat deze wet eenig en alleen ten hunne nadeele is opgemaakt zoodat supplianten met eerbiedige bede wenschen dat het EA Gemeente Raad moget behagen deze wet nogmaals in ernstige overweging te nemen en kan het geschieden deze wet in te trekken of te wijzigen opdat de werf daartoe geen nadeel zal mogen odervinden etc
Twelk doende
Handtekeningen

Middelburg den 22 Januarij 1855
Met toezending van een verzoekschrift om gratie aan ZM den Koning gerigt door C. Klaasse c.s. te Arnemuiden veroordeeld bij vonnis der Arr. Regtbank te Middelburg dd 29 december 1854 ieder tot eene gevangenisstraf van 8 dagen ter zake van diefstal van veldvruchten gepleegd door meer dan vier personen, heb ik de eer UEA te verzoeken mij te willen dienen van schriftelijk berigt en consideratien zoo wel ten aanzien van de adressanten zelf als opzigtens het door hun gerelateerde in bedoeld verzoekschrift.
De Officier van Justitie
Van Son

Arnemuiden 23 Januarij 55
Antwoord: de adressanten zijn van onbesproken gedrag
Bekend aan hen dat rapen van paardebonen straf baar was en vervolgbaar.
Echter het rapen van zg. gevallen boonen geschiedde steeds onbelemmerd en door de landlieden als voor niemand nuttig ook door dieren etc zouden kunnen worden genuttigd of op het veld vertrapt zouden kunnen wòrden; aan de armen volgens Gods bevel worden afgestaan, heeft dit zonder verlof van den landman plaatsgehad, waarom wij met vrijheid UEA mogen verzoeken, op hun verzoek gunstig te willen adviseren opdat de gevraagde gratie van de hun opgelegde gevangenisstraf aan dezelve mag verleend worden.
Het gerelativeerde in het adres is overeenkomstig de waarheid., en zij behoeftige menschen zijn welke aan alles gebrek hebben in die tijd des jaars, door het rapen van gevallen ?? voor gebrek worden bevrijd.
De Burgemeester
Ç.J. Baars

DE HOOFDELIJKEN OMSLAG 1855 F.500

Er zijn 10 klassen
De 1e klasse: o.a. Antheunis Boogert f.18,50 en wed J.K. Crucq f. 18,50
De 2e klasse Abr. Van Eenennaam en Gillis Kesteloo f.13, 50
De 3e klasse Henricus Haesebroeck en een aantal middenstanders f.10,50
4e Klasse onderwijzer Pieter Kwekkeboom f.10, 02 ½
5e klasse middenstanders f.8,25
6e klasse weversbaas Beerthuis middenstanders en een aantal minder gegoed landlieden f.8,25
7e klasse minder gegoede middenstanders zoals de smid Joos van der Weele, J.B Joosse , Willem de Troije f.5,75
De andere 3 klassen betreft ingezetenen die om zo te zeggen minder welvarend zijn van f.4,75 tot f.0,35.
Het betreft in totaal 142 personen met een totaalbedrag van f.500.

In die tijd werden er vaak fouten gemaakt in de namen en voornamen van vooral lotelingen.

Middelburg den 19 Januarij 1855
Onderwerp: Proces Verbaal van Kasopneming
Volgens GS behoorde niet in kas te zijn f.760,71 ½ maar f. 846,33 ½ . Het verschil betreft het bedrag van f.85,62
GS houdt op boekhoud kundig gebied de gemeenten goed onder controle !!

Goes 27 Januarij1855
Het gaat over de voortzetting van de alimentatie van M.J. Le Mahieu
De geldelijke bedeling wordt echter met de helft verminderd. Zijn onderstand in geldwaarde bedraagt f.1.16 hetgeen voor iemand van 77 jarigen leeftijd wel niet te veel zal wezen en waarmede men zich vleit, dat, om den wille des ouden mans daarin genoegen zal genomen worden.
B & W van Goes

Arnemuiden den 30 Januarij
Onderwerp: Bedeling Mahieu
Overeengekomen F. 1,16 zonder meer en na die tijd in den vroegere bedeling..
Wij zijn overtuigd dat de thans verleenden onderstand voor iemand van zijn jaren, niet teveel is, doch wij moeten weten of de fondsen tot restitutie al of niet voldoende zijn geen een rede? Weten waarom lidmaaten behoorende tot de Ref: gemeente meerdere bedeeling moet toegekend worden, dan aan gelijke armen van dezelfde als nog hoogere jaren bij het gereformeerde Armbestuur alhier
De Burgemeester
C.J. Baars

Extract register besluiten Burgemeester Middelburg
Alida Wijn wed. Lourus Pieter Almijn, hervormd en lidmaat geboren den 20 Octobeer 1791 is moeten verstrekt
Geneeskundige onderstand
BESLUIT
Aan het Gemeentebestuur van Arnemuiden zal bij Extract dezes van het verstrekken van geneeskundige onderstand aan Alida Wijn
De Burgemeester
Paspoort

Arnemuiden 30 Januarij 55
De Burgemeester van Arnemuiden wil nadere inlichtingen over de vorige bedelingen etc,
Alvorens over te gaan tot instemming. Etc.
Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg, den 27e Januarij 1855
De eerste zitting van de Militieraad is op Woensdag 14 Febr. 9, 30 uur in de Abdij te Middelburg voor de Vrijwilligers casu quo de voor 1 jaar vrijgestelde dienstplichtigen van de lichtingen van 1851 t/m 1854.
De Militie-Commissaris
Van der Meij

Middelburg , den 9 Februarij 1855
Wij hebben de eer U hiernevens toe te zenden een Extract Besluiten B & W van Middelburg van 8 Februarij 1855 betrekkelijk de geneeskundige verpleging van Maatje de Gruiter wed. J. Kramer.
Paspoort
Secretaris
M.F. Lantsheer

Aan de Commissaris des Konings
Er zijn geen krankzinnigen in de gemeente aangetroffen
De Burgemeester
C.J.Baars.

Middelburg den 9 Februarij 1855
Onderwerp: toezending beschikking adres der wed. van den gepensioneerden schoolonderwijzer H.W. Hoogerheijde om geldelijke ondersteuning etc.
GS van Zeeland
Van Tets

DE ZOVEELSTE AANSCHRIJVING OM TE VOLDOEN AAN DE OUDE WET UIT DE Franse tijd om rupsennesten op te ruimen en nesten van schadelijke vogels te verstoren.
Bij niet voldoen aan de diverse verboden , zal beboet worden. Deze boeten zullen en goede komen van de opspoorders.

Middelburg den 12/16 Februarij 1855
Bij nader onderzoek is gebleken dat aan Alida Wijn wed. L.P.Alwijn vanaf Junij 1853 tot ultimo 1854 geen onderstand van eenig Armbestuur heeft genoten.
B & W van Middelburg
Paspoort

Middelburg den 16 Februarij 55
Besluit vanB & W van Middelburg om geneeskundige verpleging te bieden aan Hendrik Blom.
B& W
Paspoort van Grijpskerke
De secretaris
M.F. Lantheer

Middelburg den 20 Februarij 1855
Onderwerp: lotelingen: afgifte van het kontingent der N.M. van de ligting dit jaar op 1 Maart aanstaande 10 uur in de Koopmansbeurs. Etc
De Commissaris des Konings

Arnemuiden den 1e Maart 1855
BEKENDMAKING
De Burgemeester en Wethouders maken bekend dat ingevolge de bekomen aanschrijving van den Heer Commissaris des Konings gelegendheid bestaat voor personen, die gezond, vrij van lighaams gebreken en van een goed gedrag zijn om bij het leger geplaatst te worden ook al zijn zij beneden de 18 jaren.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 1 Maart 55
Het getal kiezers bedraagt 38 personen.

Er zijn 3 zittingen zoals gewoonlijk van de Militieraad.

Goes den 3 Maart 1855
De declaratie van het Algemeen Bestuur wegens het afgeloopen jaar; voor rekening van Arnemuiden voor M.J. Le Mahieu f. 22,30 met vriendelijk verzoek tot restitutie.
B & W van Goes

Middelburg 5 Maart 1855
Ter gewone behandeling 5 certificaten d ‘ origine over 2000 5/4 2000 6/4 & 1000 7/4 Calicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzender is de NHM.
Gaarne spoedig stukken retour
G & H Salomson.

Arnemuiden 5 Maart 55
Aan Minister van Kolonien
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie ter verzending aan Oost-Indie te doen toekomen 6 certificaten d ‘ origine van binne deze Gemeente geweefde stukjes callicots waarvan de verzender is NHM.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 2 Maart 1855
Onderwerp: kohier hoofdelijken omslag onzer goedkeuring toegezonden.
RECAPITULATIE
11 klassen: resp. 2,2,9,1,8,12,7,23,,7,25,46: in totaal 142 contribuabelen.
Aanslag loopt van de hoogste tot de laagste klasse : van f.18,50 tot 35 cent.

Arnemuiden den 25 e Februarij 1855
De kerkeraad der Hervormde Gemeente van Arnemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid volgend art.7 der Wet op het Armbestuur de EA regering van Arnemuiden de mededeeling te doen dat in de Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden eene diakonie bestaat voor de behoeftige harer gemeente, staande onder het opzicht van de Kerkeraad, aan wien de diakenen rekening en verantwoording doen, zoo als aan de Gemeente.
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente voornoemd
H:Haesebroeck pres.
J.A. Geldof pres.oud.
Joh: Odding praes. diaken

 

 

Toestemming van CvdK tot vervoer naar de stalling van 3 zwartbonte vaarzen voor de persoon van J. Crucq te Arnemuiden uit Noord-Beveland naar Middelburg. Ter voorkoming en verspreiding van de Longziekte onder het rundvee dienen deze beesten volstrekt afgezonderd te worden etc.
De Commissaris des Konings
Van Tets

PUBLICATIE B EN W
Herziening in de vorig jaar vastgestelde lijsten der Kiesbevoegden voor de Leden der Tweede Kamer en van de Prov. Staten: 1 persoon minder Jan Buijs
Vaststelling van de lijsten der Kiesbevoegden tweede Kamer, prov. Staten en de Gemeenteraad.
Bezwaren moeten voor of op den 24 Maart aanstaande met bewijsstukken worden gestaafd.
Arnemuiden den 10e Maart 1855
B & W
C.J. Baars

Arnemuiden den 11e Maar 1855
De Kerkeraad uitmakende het diaconaal Armbestuur der Hervormde Gemeente van Anemuiden neemt met den meesten eerbied de vrijheid ter kennisse der stedelijke Regering te brengen dat zich bij hen om onderstand aangemeld heeft de persone van Elisabeth Christiaanse , wed. A. Sturm geboren in of onder Grijpskerke, waarvan de inlichtende staat in duplo opgemaakt hiernevens gaat met eerbiedig verzoek te mogen weten hoe omtrent deze persoon gehandeld moet worden.
H: Haesebroeck pres.
Joh: Odding praes. Diaken.
Hierbij wordt een signalement gevoegd van bovengenoemd persone

Arnemuiden 13 Maart 55
Medegedeeld door het gemeentebestuur dat haar is toegekend eene wekelijksche bedeeling van 60 cent.

Arnemuiden 15 Maart 1855
Aan GS van Zeeland
Onderwerp: Instelling Weldadigheid.
m.b.t de ontvangen tabel van de huiszittende armen, heeft op grond van onduidelijke argumenten het Diakonaal Armbestuur daar niet helemaal aan voldaan.
NB Het kladhandschrift geeft niet meer duidelijkheid.
Etc
De Burgemeester
C.J. Baars

Memorie van toelichting
Het betreft gedurende een geheel jaar onafgebroken zijn bedeeld
Verder tijdelijk bedeelden.
Kosten beheer
Onderstand in geld uitgereikt
Onderstand aan al hetgeen op andere wijze dan in geld is uitgereikt
Collecten en andere vrijwillige bijdragen
Subsidie van de Gemeente.

Nota betrekkelijk de inrigting van het onderwijs in de Gemeente.
In deze Gemeente bestaat een school voor het lager onderwijs welke tot haar eigendom behoort.
Gedurende het jaar 1854 werd op dezelve aan 96 tot 116 leerlingen onderwijs verleend, van welk getal 4? Kinderen warenvan bedeelde ouders en 43 kinderen van behoeftige doch niet bedeeld wordende ouders voor welk onderwijs van het Armbestuur geniet van f.20: en voor het laatse de Minister voor eerstgemelde eene belooning en voor het laatstgemelde uit de Provinciekas f.54,20 en uit de gemeente fonds f.50 word toegevoegd..
Het onderwijs geschiedt klassikaal volgende leerwijze van Prince, en viel er gedurende dat jaar niets belangrijk voor of werd dien aangaande iets opgemerkt welke eenige vermelding verdiende.
Arnemuiden den 15 Maart.
De Burgemeester
C.J.Baars

Nota betrekkelijk de werking der wet van den 13 Augustus 1844??
Gedurende het jaar 1854 hebben zich in de Gemeente Arnemuiden geene vreemdelingen vertoond waarop de wet van 13 Aug: 1819 van toepassing zoude wezen, waarom aangaande de werking dier wet ons niets opmerkingswaardig is voorgekomen.
De Burgemeester
C.J. Baars

HUISZITTENDE ARMEN
Getal van onafgebroken bedeelden :36; eens of tijdelijk: 316.
Uitgaven: in geld: f.793,98 ½; in natura : f.517,67; totaal f.1316,65 ½
Collecten: f.697,25 ½; gemeentelijke subsidie: f 624,68: totaal f.1325,93 ½

Memorie van toelichting bij de thuiszittende armen van het Diakonaal Armbestuur
Zie: dezelfde Aantallen en bedragen hier boven.

Arnemuiden den 12 Maart 55
PUBLICATIE
Onderwerp: Viering van feestdagen
B & W herinneren hierbij aan de bepalingen omtrent de viering van Zon-en feestdagen der openbare christelijke Godsdienst bij de wet van 11 maart 1815 (zie hierbij de website van arnehistorie) etc.

BEKENDMAKING
Er bestaat gelegenheid naar opwekking door de Heer Minister van Marine dat er voor jongelieden gelegendheid bestaat, tot het nemen van vrijwillige dienst bij het Korps mariniers
De Burgemeester
C.J. Baars

BEKENDMAKING
Opwekking tot deelneming van de collecte in Nedeland uitgeschreven ter leeniging bij de vele rampen door de watersnood in onderscheidene Provincien veroorzaakt. Collecte op dingsdag den 20 Mei. Het zal niet nodig zijn deze collecte aan te bevelen in de wetenschap dat al de slachtoffers van alles wat hun dierbaar was zijn verstoken.
Daarom oproep tot milde bijdragen; dat ieder geve naar vermogen.
De Burgemeester
C.J.Baars

De collecte heeft een bedrag van f.11,72 ½ opgebracht.

Arnemuiden 17 Maart 1855
Heelmeester heeft op een of ander wijze lof gekregen voor zijn werkzaamheden.
Wat het Armbestuur betreft: mij in mijn betrekking broederlijk de hand heeft willen leenen
NB een vreemde brief: genoten eer zonder lof . onduidelijke stijl .
Wat is er aan de hand geweest ?

Middelburg, den 16 Maart 1855
4 declaraties t.b.v. C.L. Mahieu, wed. A.Toupet; de vrouw van Job Klaassen, de vrouw van Pieter Maartense en Marinus Klaase.
Verzoek dit bedrag van meer dan f.25 binnen de tijd van 3 maanden aan het belanghebbende Armbestuur te doen uitbetalen.
B & W van Middelburg
Paspoort.
De secretaris
M.F. Lantsheer

 

Hiervan bericht aan de Kerkenraad te Arnemuiden

Middelburg den 16 Maart 1855
Onderwerp: goedkeuring begroting rustende schutterij: voor Arnemuiden f.20,32.

Middelburg den 22e Maart 1855
Onderwerp: Veldgewassen 1854 ten spoedigste opgave daarvan.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.
Van Tets

STAAT VAN DE OPBRENGSTEN IN DE LANDBOUW
158 bunders; de opbrengsten in mudden
Veel wintertarwe;veel zomergerst; winterkoolzaad;paardebonen en aardappelen
Arnemuiden den 26 Maart 1855
C.J.Baars

Aan het EA Bestuur van Arnemuiden
De ondergeteekenden Neringdoenden in en Opgezeetenen binnen deze stad ende Gemeente Kleverskerke in ervaring en bij ondervinding bekend zijnde met de min naauwgezette Meeting of Tonning van Turf alhier en wel voornamelijk de voorlaatste keer dat hier een schipper in lossing is geweest, genaamd van Reen ? en daar deze schipper weinig of geen concurrentie met den invoer van Turf alhier heeft, en er ook ter dezer steede maar een turftonner bestaat, hetwelk alzoo ten gevolge kan hebben dat er tusschen den Tonner en Schipper eene overeenkomst kan bestaan ten koste van het publiek.
Waarom de ondergeteekenden, zoo vrij zijn, den Raad te verzoeken om gelijk zulks bestaat voor het tellenvan Hout, het Turftonnen te doen waarnemen, door meer dan 1 persoon in het belang van het algemeen, en alzoo bij iedere lossing van turf den tonner bij het lot aan te wijzen of op eeene andere wijze zulks te regelen.
Vertrouwende het bovenstaande door den Raad niet ten kwaden zal worden geduid aan de ondergeteekenden, als hebbende zij zulks meer ondernomen en bezogt in het belang van het algemeen en wel bijzonder die menschen die met de kleinste getallen dezelve van den winkelier moeten koopen , teneinde dezulken niet al te nauwgezet te moeten behandelen.
‘tWelk doende
Maart 1855
Namen:
W. de Troije
S.Koets
G. Men(h)ere bekend het schrijven niet geleerd te hebben.
A.J. Beerthuis
M.Franse wed. J.K. Crucq
Joh: Odding
J. van Westende
C, de Bree
L. Blok
P. van Vlaanderen
J. Caboort
A. Filius
C. ???
G. de Nooijer.
Arnemuiden 14 April 1855
Aan W. de Troije c.s.
Aan W. de Troije c.s. word te kennen gegeven, dat wat hun verzoek betreft tot het aanstellen van een tweede turftonner door de Gemeenteraad vooralsnog niet is kunnen worden overgegaan, dat hunne klagten echter in ernstige overweging zijn genomen, den tonner zijne verplichting zeer aanbevolen en er maatregelen zijn genomen dat zoo wij vertrouwenalle klagten voor het vervolg zullen zijn weggenomen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 27 Maart 1855
Geachte Vriend
Ik vind mij verpligt UEA ter kennis te brengen alsdat mij weder een groot ongeval over het hoofd hangd, daar nu de pokken bij mij in huis zijn, mijn jongste zoontje heeft dezelve ge??
Indien ik van een plakkaat op mijn deur verschoond kan blijven, zal het mij aangenaam zijn, maar indien het niet anders kan zal ik het mij getroosten, blijve intusschen naar? Groet
UEA Dienaar en vriend
F. van Eenennaam

Arnemuiden 28 Maart 54
Aan de Heer Commissaris
Onderwerp: Kinderziekte
Op gisteren het bericht ontvangen dat het zoontje van den wethouder van Eenennaam blijkens de hierbij gevoegde staat door de kinderziekte is aangetast.
Dit kind 8 jaar oud zijnde is gevaccineerd voorbehoeding tegen de kinderziekte, heeft gedurende de winter zeer ziek geweest en nu nauwelijks hersteld, zoodat het in geenen aanraking is geweest met poklijders in andere Gemeenten, terwijl geen anderen in de Gemeente zijn aangetast, zodat geen wezenlijke oorzaak van het ontstaan der ziekte bestaat.
Als gevolg van besluiten hebben wij onmiddellijk bevolen dat geen kinderen uit dat huisgezin ter school mogen gaan en daarom de onderwijzer kennis gegeven om hem ernstig aan zijn verpligting te herinneren met aanbeveling om de beroking te doen plaatsvinde en op de deur van deszelfs woning te doen stellen het woord kinderziekte.
Ook hebben wij de ingezetenen herinnerd aan de bepaling om op grond van bepalingen van 18 april 1818 met bedreiging bij nalatigheid van regtelijke vervolging; verder te zullen zorgen dat meerdere verspreiding aan de onvermogende geneeskundige hulp zal worde verleend en de naleving van de bestaande voorschriften zooveel doenlijk zullen worden behartigd.
De Burgemeester
C.J.Baars

Grijpskerke den 27 Maart 1855
Onderwerp: Armwezen
B &W van Grijpskerke weigeren onderstand te verlenen aan Elisabeth Christiaanse, die lid is van de Hervormde Kerk van Arnemuiden
Etc
J.J. Dekker burgemeester

Middelburg 20 Maart 1855
Onderwerp: afmaaiing en beweiding Wegen
Opgave van personen die daarvoor in aanmerking komen.
Voor wat de beweiding aangat, zal et, met ons verlangen om die gaandeweg op te houden, en dus daarvoor geene nieuwe personen meer toe te laten, ons aangenaam zijn, bi U te doene opgaaf , de stellige verklaring te ontvangen, dat de personen, tenwier name daarvoor vergunning wordt aangevraagd, werkelijk nog in leven zijn, en in dezelfde behoeftige omstandigheden verkeren als ten verleden jare.
De Centrale Directie van Walcheren
Caland Pres.
Van Visvliet Griffier

Arnemuiden den 5 April 1855
Onderwerp: Beweiding der wegen
Aan de Centrale Directie van Walcheren
Naam:Pieter Boone : huiselijke en geldelijke omstandigheden: de voorgedragene ter vervanging van Meulmeester dit arbeiders woninkje gehuurd te hebben is een man van 54 jaar met nog 4 kleine kinderen verkeert in behoeftige omstandigheden en zal alzoo door deze vergadering in zijne behoeften eene tegemoetkoming erlangen
J: Schets: de voorgestelde verkeert in dezelfde omstandigheden van het voorleden jaar
Andries Buijs Veersche weg en P. Wondergem wonende onder Middelburg: ook behoeftig voor zover ons bekend onder ons gebragt en niet aangemeld; wij zijn onkundig of dezelve nog in leven zijn.
Jan Tramper: de voorgedragene verkeert nog onder dezelfde omstandigheden als vorig jaar; grote behoefte om in zijn ouderdom aan de voortdurende beweiding deel te nemen.
Arnemuiden 5 April 55
C.J.Baars burgemeester

Middelburg 30 Maart 1855
De Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland is geinformeerd geworden van het ontstaan der kinderziekte in onze Gemeente. Tengevolge daarvan neemt zij de vrijheid UEA te verzoeken telken acht of veertien dagen aan haar opgave te willen doen van het beloop der verspreiding of den afloop dier ziekte en welke middelen zijn of worden aangewend om die ziekte te keer te gaan.
De Commissie voornoemd
J.C. van den Broecke voorz.
J. de Man secretaris

Middelburg 3 April 1855
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 5 certificaten d’origine over 2000 5/4 & 500 7/4 Calicots waarvoor wij breid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzender is de Nederlandsche Handel Maatschappij.
Met beleefd verzoek deze stukken ten spoedigsten van UEA terug te mogen ontvangen, teekenen wij hoogachtend.
UEA Dienaren
Heren Salomonson.
Hendrix

Arnemuiden den 2 April 1855
HEA
Daar ik tot op heden mijn ontslag als Geneesheer van den Armen ter dezer stede niet heb ontvangen, vertrouw ik, dat UEA verlangen is, dat ik op denzelfden voet hervat in ZEA missive van deen 8 April 1854 no 123 zal voortgaan.
Op ??? genot verlangen veler armen die ik kan opgeven is het noodig die mij als het waare hebben gesmeekt de betrekking niet te laten varen, zoo zoude ik bereid zijn 35 zieken mij zijn opgedragen aan welke 467 recepten zijn verstrekt, zoodat ik noch geen 30 ct per recept kan goedmaken, zonder dan noch te rekenen, zalven, pleisters opnieuw die te torschen , ware het niet dat de jaarwedde in bovengemelde missive vervat aan die betrekking verbonden geëvenredigd ware aan de menigvuldige en uitgebreide diensten, hetwelke ik in UEA vergadering van den 7e April des verlopen jaars meen bewezen te hebben.
Ten bewijze van bovenstaande strekke dat van den 8 April 1854, tot ultimo maart 1855
Zonder te rekenen o.a Sp; vliegen achtergehouden Glas potjes ??
Dat de Arme klasse gretiger hulp inroept dan de meergegoeden , is eene beweezene zaak want het is om niet !!!! op aanvraag slechts, en milde toestemming
Uit vorenstaande meen ik genoeg bewijzen te hebben geleverd dat de gestelde som van f.140- te laag is geraamd om kwaade praktijken te kunne weeren, waarvan de Arme lijder het slagtoffer zoude zijn, die zoo veel buiten zijne gezondheid moet ontberen, en doordien zijn leven zoude moeten derven.
Ik heb mij verplicht bovenstaande ter uwer kennis te moeten brengen, met eerbiedig verzoek dat het UEA behagen moge om het besluit van den 27 Augustus 1852 in nadere overweging te nemen, zoodanige plannen te beramen als bestaanbaar met de menschen Billijkheid.
Met de meeste hoogachting en eerbied
J. Oversluijs
Heel en vroedmeester

Arnemuiden 14 April 55
Onderwerp: Oversluijs
Wij hebben de eer UEd kennis te geven, dat de Gemeente raad heeft goedgevonden, de behandeling der armen zieken tot ultimo Maart 1856 op te dragen aan den Heer J. Noom, met vrijlating dat UEd in December aanstaande ter verkrijging voor een volgend jaar zich andermaal tot de vergadering te kunnen wenden.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden den 4 April 1855
Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland
Onderwerp: Berigt Kinderziekte
Wij hebben de eer Uwe Excie ter kennis te brengen, dat tot op heden sedert ons berigt van 28 Maart jl geen poklijders er zijn bijgekomen, en dat het daarin vermelde jongetje heden morgen daaraan is bezweken.
De Burgemeester
C.J.Baars

PUBLICATIE REGLEMENT WERING SCHADELIJK GEVOGELTE EN NESTEN ENZ.
Zie het origineel en de bron op website Arnehistorie

Kasopneming van B & W van den Ontvanger dezer Gemeente
Blijkt in Kas te zijn f.439,37

Arnemuiden, 11 April 55
Aan de Heer Commissaris en de Geneeskundige Commissie
Hoezeer wij tot heden nog geen poklijders kunnen opgeven, zoo moeten wij echter mededeelen dat in hetzelfde huisgezin 5 kinders zeer ongesteld zijn, bij welke wel waarschijnlijk binnen weinige dagen de kinderziekte zich zal openbaren, overigens is het nog niet verder uitgeopend?
De Burgemeester
C.J.Baars

Grijpskerke den 7 April 1855
Onderwerp: Armwezen
In antwoord op Uwe missive van de 28e Maart hebben wij de eer kennis te geven dat de omstandigheden ten aanzien van het diaconaal Armbestuur in Uwe gemeente voor ons geen genoegzame grond oplevert om ter zake van Elizabeth Christiaanse terug te komen op het vroeger genomen besluit, maar meenen wij te moeten persisteren bij de weigering om bedeeling aan die persone voor onze rekening te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Grijpskerke
J.J.Dekker burgemeester
Roose secretaris

Arnemuiden den 12 April 55
Aan GS van Zeeland
Wij vinden ons op grond van de wet van 28 Junij 1854 verpligt uwe tussenkomst in te roepen betrekkelijk een geschil van onderstands domicilium welke wij hebben met het Gemeentebestuur van Grijpskerke voor zekere Elisabeth Christiaanse in die Gemeente op den 29 Junij 1789 geboren welke door het overlijden van haren man zich tot het bekomen van onderstand bij het Armbestuur alhier heeft aangemeld, dan deze vrouw in die gemeente geboren, werd hoezeer in hare dadelijke behoefte voorzien te kennen gegeven dat zij uit hare fondsen geen onderstand kondet erlangen maar hare aanvraag aan derzelver onderstands domicilium zoude ter kennis brengen.
Her Armbestuur deed ons daarvan op den 11 Maart jl mededeeling en deden daarvan kennis aan het Gemeente Bestuur welke op den 14 van diezelfden maand den ontvangst onzer missive met het Besluit van den Burgemeester ter kennisse bragt.
Wij berusten indat berigt tot op den ontvangst hare missive van de 27 Maart jl waarin zij ons te kennen gaven, het onderstands domicilium van El. Christiaanse te moeten weigeren, op grond die vrouw lidmaat was van de Hervormde Kerk dezer Gemeente en zij niet kan inzien waarom zij niet van het Armbestuur zoude kunnen ondersteund worden, daar toch den regel bij die instellingen voorschrijft de behoeftigen ter plaatse hunner inwoning te verzorgen.
Wij gaven hun op den 28 maart al dadelijk inlichting dat in deze Gemeente geen Algemeen Armbestuur gevonden word en het diaconie het lot der armen alhier geen domicilium van onderstand bezittende niet dien aantrok en ons daarvan mededeeling deed.
Dat de diaconie volstrekt niets had dan zeer geringe collecten en door ons word gesubsideerd en wij alzoo niets zouden dulden, dat aan personen welke alhier geen domicilium van onderstand hadde, uit onze fondsen werden bedeeld en het ons bevreemde dat zij op dien grond, de bedeeling weigerde , aangezien? wij nalevenden geene diaconale maar Burgerlijke wet deze vrouw op grond van art 27 der gezegde wet, haar domicilium van onderstand bezat in hunne Gemeente en wij andermaal op grond van art.21 van evengemelde wet de gevraagde bedeeling te verleenen.
Hoe duidelijk wij ook vermeenen dit aan het Gemeente Bestuur van Grijpskerke te hebben medegedeeld, blijven zij naar luid harere missive dd 7 April persisteren bij dezelve weigering, als meenende dat de omstandigheden van ons Armbestuur geene genoegzame grond opleverd van hun genomen besluit meer re keeren.??
Daar wij van gevoelen zijn dat geene diaconie maar Burgerlijke wet door de plaatselijk besturen moet worden opgevolgd en nageleefd, kunnen wij deze vrouw welke geen onderstand van de diaconie kan verkrijgen, uit hoofde zij geene inkomsten heeft uit? hare eigenen geborene ingezetenen en die welke op grond van art.36 voor hare rekening beginnen?? te bedenken, den niet aanzienelijke subsidie uit de gemeentefondsen verzoeken wij het Gemeente Bestuur van Grijpskerke zoo mogelijk wel te willen verzoeken opdat dit geschil in der minnen mag worden bijgelegd.
De Burgemeester
C.J. Baars
!!slecht handschrift. Nauwelijks leesbaar.

Procesverbaal van de Exercitie der Brandspuit van Arnemuiden den 10 April 1855
Wij Commissaris uit den raad enzo: verklaren
Dat de exercitie der Brandspuit in de beste order is afgeloopen, en geene der beamten of geaffecteerden zich aan eenig misdrijf hebben schuldig gemaakt, of zonder voorkennis van ons zich van den dienst hebben onttrokken
Dat er bij de Brandbluschmiddelen twee flambouwen behoorden toegevoegd te worden om bij gelegenheid van brand in den nacht ter verlichting der geaffecteerden te dienen.
Dat de Brandspuit veel te wenschen heeft overgelaten om rede dat de zuigpomp geen genoegzaam water aanbragt tot voortspuiting of wegspuiting der perspomp zoodat hierin onzes inziens door deskundigen mogt worden voorzien ten einde geen achteruitgang in onze Brandbluschmiddelen te ondervinden.
Arnemuiden den 11 April 1855
De Commissaris uit den Raad
Joos van der Weele
De Adsistent Brandmeester
Jacobus Crucq

EA Heeren !
In antwoord op uw vraag omtrent de heelkundige behandeling der armen voor dit jaar weder benoemd te willen worden tegen de daarvoor vastgestelde som van f.140- ’s jaars heb ik de eer UEA te berigten wij deze benoeming te zullen laten welgevallen en wel bepaald onder nakoming van vroeger opgegevene voorwaarden, met welke uw bestuur ten volle genoegen nam om geen inbreuk te kunnen maken op mijne private practijk.
In afwagting op antwoord noem ik mij
Hoogachtend
UEDW DienaarJ.Noom
Arnemuiden den 14 April 1855

Arnemuiden de 14 April 1855
Aan den Heer J. Noom
Wij hebben het genoegen UE te kunnen mededeelen dat wij op gisteren door de Gemeente raad zijn gemagtigd voor zoover UE het aanbod van denzelve aannam om de arme zieken voor de door hun vastgestelde som van f.140- in het jaar te behandelen, UEA alsdan de praktijk daarvan tot ultimo Maart 1856 te mogen opdragen.
Bij uw schrijven van heden u daartoe bereid betoonende, kunt UE dan ook van heden af de behandeling der zieken van den Heer Oversluijs toevertrouwd, op U nemen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 14 April 1855
Aan Heeren GS van Zeeland
Wij hebben de eer hierbij aan UEGA te doen toekomen een besluit van de Gemeente Raad, houdende beschikking op de post van onvoorziene uitgaven wegens verpleging van arme roomsch catholijke en alhier geborene personen welke uit geen Kerkelijk Bestuur eenige ondersteuning kunnen erlangen, met verzoek daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen.
De Burgemeester
C.J. Baars
Betreft: wed. Toupet f. 14,84
M. le Mahieu 22,30
f. 37,14

VERSLAG VAN DE TOESTAND DER GEMEENTE ARNEMUIDEN
OVER HET JAAR 1854
Bevolking 1368 M:644 V: 724 eind van het jaar 1363
Het Kanaal word door gestadige schuring der Keersluis op behoorlijk diepte gehouden; de Keersluis waarvoor eenen commissie van toezigt bestaat, word mede in goede staat gehouden.
Het overzetveer word door de pachter naar behooren bediend; geen klachten binnengekomen.
Kerkelijke zaken: De Hervormde Kerk enige Kerk: bediend geweest door wijlen ds. Haesebroeck.
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen

In de school bevind zich op den 15 Januarij 78 jongens 38 meisjes
Op den 15 Julij 65 jongens en 31 meisjes
Aan 43 leerlingen van niet bedeelde ouders werd kosteloos onderwijs verleend en genoot den onderwijzer daarvoor eene subsidie uit de Provinciale Kas ten bedrage van f.54,40 en uit de Gemeente Kas de som van f.50.- mitsdien te samen eene som van f.104,40.
4 kinders van bedeelde ouders werd mede onderwijs verleend en ontving den onderwijzer van het Armbestuur daarvan f.20-
De onderwijzer welke een bekwaam en voor het onderwijs zeer geschikt persoon is, bezit den 2e rang, hij word in het geven van onderwijs door een kweekeling geadsisteerd.
Het onderwijs gaat geregeld voort en maken de kinderen over het algemeen goede vordering; het onderzoek dat van tijd tot tijd zoo door ons als de daarvoor gestelde platselijke commissie plaats heeft, is zeer bevredigend.
Gebrek aan fondsen, laten geene verdere uitbreiding toe waarvoor het nog vatbaar zoude zijn.
Ons schoolgebouw laat niets te wenschen over en wordt goed onderhouden, terwijl de woning van den onderwijzer aan de gemeente behoort.

Armwezen
Een Armbestuur voor al de armen der Hervormde Kerk.
Er zijn weinig Roomschen: gesubsidieerd door de Gemeente.
20 personen onafgebroken bedeeld en 16 wezen uitbesteed terwijl 280 personen tijdelijk ondersteuning genoten.
De diaconie welke geene andere inkomsten heeft dan collecte & subsidie heeft een ontvangst van f.1321,93 en een uitgaaf van f.1316,65: een overschot van f.5,27
Het getal weezen en bedeelden is sedert het jaar 1853 verminderd, wat de weezen betreft zal dit getal waarschijlijk nog afnemen, daar de meeste derzelve ons nog zijn overgebleven van de in 1843 alhier geheerst hebbende epidemieke ziekte waarvan vele hunner ouders zijn bezweken, terwijl het verminderd getal van 80 bedeelden niet zozeer voortvloeid uit meerdere welvaart en minder behoefte onder die stand, dan wel dat door mindere ontvangene giften, de diaconie niet in staat heeft geweest, om zoo velen ondersteuning te kunnen verleenen.
Betrekkelijk de bedelarij valt niets bijzonder aan te merken de veldwachter oefend daarop duurzaam een strikte surveillance, met dat gevolg dat in den loop van dat jaar geen bedelaars zijn ontdekt of voor ons gebragt zijn geworden, noch klagten deswegens zijn ingebragt

Gemeentepolicie
De rust niet gestoord . Over de dienst van den veldwachetr niet te klagen, zeer ijverig, dient met lust en genoegen, attent op overtredingen.
Geen branden dit jaar. Brandspuit tevreden ??? Zie voorgaand PB

Landbouw

De landbouw van dit jaar was over het algemeen zeer voordelig, enkelde vruchten werden door de vele regen min of meer beschadigd, waardoor deze niet aan de verwachting voldeden, hetwelk echter bij den hoogen prijs der granen den landbouw geen drukkende schade veroorzaakte.
Verkoop van landerijen hadden gedurende dat jaar alhier geene plaats.
Verlies van den oogst door onweder,hagelslag als diergelijke, hadden wij niet,zich schadelijke insekten niet met uitzondering der paardepeen, welke min of meer door de luis onderhouden?? werden geplaagd, zoodat het gewas en vee van buitengewone ziekten werd verschoond.
Gedurende dat jaar werden er 158 bunders bouwland bezaaid, de hoofdgewassen zijn tarwe en koolzaad, tweede vruchten werden hier niet gevonden.
De middelprijs van het vleesch was
Rundvleesch 48 cents per Ned.pond
Kalfvleesch 48
Lamsvleesch 40
Varkensvleesch 62 ½
Boter 76
In deze gemeente bevind zich een houder van een schaaps kooi.
Het pluimgedierte bestaande uit 198 hennen en kippen
63 Inlandsche & kaapsche eenden en voorts een aantal duiven
Levert uw aandacht niet bijzonders op
Beijen worden hiet niet gevonden

Jagt: de jagt in deze Gemeente behoort met uitzondering der gronden van Arnemuiden en Mortiere aan den Heer Schout van Nieuwerkerk.
Door de ongesteldheid der beide in die jagt jagende personen, vernamen wij niet veel of het al of niet voordeelig was, echter volgens geruchten der landlieden schijnt er veel haas te wezen.
Het toezigt word buiten den veldwachter, door de Rijks Ambtenaar naar behooren gehouden en heeft men wegens overtreding dier Wet niet te klagen.
Gedurende dat jaar werden aan de Burgemeester vertoond het navolgende schadelijke gedoode gedierte als 23 bunzingen, waarvoor aan premien door de ontvanger der registratie te Middelnurg werd uitbetaald f.6,90

Visscherij in de binnenwateren
De vischvangst op de Schelde & Zeeuwsche Stroomen was niet zeer voordeelig.wat de bot betrof, garnalen werden na genoegen gevangen, oesters zouden mede voldoende geweest zijn, dan de dwaze vrees alsof deze ziekte cholera zoude teweeg brengen, wat aan de Verkoopers groot nadeel teweeg en kon men aanvankelijk dezelve niet verkoopen, later toen een nadere advertentie in de Middelburgsche Courant vermelde dat den oester bij matig gebruik zeer gezond was, werd deze vrees eenigermate weggenomen daar het gebruik zeer sober, waarom die vischerij vroeg gestaakt werd.
Deze onderscheidene visscherijen werd door 17 hoogaartsen uitgeoefend elke met 2 à 3 koppen.

Visscherij buitengaats
Deze visscherij welke men eenigsints gunstiger mag noemen verkeert overigens in zeer kwijnende staat, zij werd gedurende dat jaar nog door 15 korderschuiten elk bemand met 5 koppen en bij sommige een jongen geoefend, met het einde dezes jaars mogten er 2 uitscheiden waarvan een meer dan waarschijnlijk voor sleet zal verkocht worden, met het lot van den andere is het nog onzeker door zeer twijfelachtig, hetzelve wel weer in de vaart zal komen.
Wij hebben van onze zijde het noodige bij het gouvernement aangewend en zoo wij meenen voldoende bewezen, zij zonder een premie in de stand waar wij nu in verkeeren kunnen blijven bestaan, en gaven daarvan meer dan eens de stellige verzekering, en ziet helaas deze treurige verwachting word reeds aanvankelijk verwezenlijkt, daar er naar de inkrimping dier premie het getal nu reeds met 4 is verminderd , hetwelk zonder twijfel langzaam door andere zal achtervolgd worden, zoo de voorzienigheid onze nooden niet vervuld, door een meer gezegende vischvangst, in welk geval het niet te berekenen is wat nog de gevolgen voor deze Gemeente zullen wezen.
De opbrengst der visch kan met geene zekerheid worden opgegeven, daar die grootendeels te Antwerpen en hier in kleine partijen word verkocht, zoo min de hoeveelheid der onderscheidene soorten, als bestaande alhier geen vischmarkt

Scheepvaart
Een poonschuit was er die verkocht is door de schipper. Zodoende valt het te bejammeren dat de vaart naar Holland is weggevallen, door inactiviteit van de schipper

Zetting van het Brood.
Wat de broodzetting betreft, is u bekend dat gij goedgevonden hebt dezelve in de loop van dat jaar in te trekken. Zolang van kracht geen afwijkingen gevonden.
Tegen den clandestinen invoer van brood, word zooveel mogelijk gewaakt, waardoor de vroeger klagten grootendeels zijn weggenomen, terwijl de veldwachter voortdurend zich onledig houdt, met de verdachte personen te inspecteren en dezelve tevens te waarschuwen, den invoer zonder voldoening der gemeentelasten niet te ondernemen.

Middelburg den 13 April 1855
Onderwerp: Instellingen van weldadigheid.
Het Armbestuur is een instelling van gemengden aard.
Er moet eentabel worden ingezonden volgens het model onder no 1 van PB no 10 van dit jaar.etc
GS van Zeeland
Van Tets

Een instelling van de Gereformeerd kerkelijke Gemeente alleen bestemd voor de arme leden welke door het Diaconie Armbestuur alhier word geregeerd en bestuurd.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 18 April 55
Onderwerp: Berigt kinderziekte
Wij hebben de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen de staat van het getal aan de kinderziekte lijdende personen, sedert 11 dezer maand.
Tot hiertoe is dezelve nog niet verder verspreid dan in de woning waar die het eerst ontstond, zoo als wij laatst melden, waren er 5 kinderen ernstig ziek, waarvan bij 2 de pokken zich vertoonden, en 1 kind is bezweken, zonder er zich pokken hebben voorgedaan.
Ook deze kinderen waren beide gevaccineerd, volgens de door de wethouder van Eenennaam overgelegde verklaringen van den Heer Noom.
Zoodat gelijk zulks men nu? en ook in vorige jaren gebleken heeft, men weinig waarde aan de vaccinatie kan hechten.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 13 April 1855
Aankondiging jaarlijkse collecte voor de gewapende dienst
Publicatie daarvan in de Gemeente.
De collecte heeft slechts f.2,45 opgebracht

Middelburg den 20e April 1855
Onderwerp: Bijdragen voor den watersnood.
Verscheidene provincies hebben geleden onder de watersnood
Commissies worden gevormd ter organisaties
Van Tets

Aan de Geneeskundige Commissie wordt (zie boven) ook verslag gedaan van de zieke kinderen en 1 sterfgeval.

Middelburg den 26 April 1855
Onderwerp: Verplegingskosten in het huis van bewaring opgenomen.
Wij hebben de eer UEA te verzoeken aan ons zoodra mogelijk te willen doen toekomen de som van f.0,76 wegens verplegingkosten en het gebruik van mobilair en liggingstukken verschuldigd voor de persoon van Abraham Odding welke bij vonnis van het Kantongeregt te Middelburg dd 30 December 1853 voor twee dagen van den 29 April tot den 1e Mei 1854 in het Huis van bewaring is opgenomen geweest.
De Commissie van Administratie van de Gevangenissen te Middelburg
Van Reigersberg Versluijs

PUBLICATIE
Betreffende aangiften of verklaringen ter verkrijging van Patent

PUBLICATIE
Er wordt aanvang gemaakt met het primitief beschrijvingswerk voor de Personele belasting over het dienstjaar 1855/56. Nauwkeurige invulling verzocht. Tegenschatters zijn benoemd.
B & W

GS van Zeeland stellen deze in handen van B & W van Arnemuiden om raad en berigt
Middelburg dan 27e April 1855

Twist met het Classikaal Bestuur met het Gemeentebestuur van Arnemuiden over een legaat van f.150 van wijlen de weduwe Mondeel t.g.v. de Diakonie.
De gemeente heeft zich deze toegeeigend omdat zij bij de gemeente in het krijt stond
Zie verder het origineel

Arnemuiden den 2 Mei 1855
Aan den Heer Commissaris
Onderwerp: Berigt kinderziekte
Sedert ons berigt van den 25 April jl zijn er geen poklijders bijgekomen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 2e Mei 1855
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen den ondergeteekenden Gillis Menheer uitoefenende het beroep van Veerman en Kastelein te dezer stede dat hij dezes jaars tengevolge van het ten vorigen jare genomen en door HEGA dezer Provincie goedgekeurd Raadsbesluit dezer stad deze afschaffing van de kermis in deze gemeente invallende op den tweeden Pinksterdag- eenen dag welke bij gunstig weder in het Saisoen van het jaargetijde zeer veele wandelaars uitlokt naar buiten de stad van Middelburg en alzoo naar de Arnemuidsche Kermis en over Nieuwland naar Middelburg terug deed keeren en thans tengevolge van het niet-houden van de Kermis alhier hiervan onberekenbare schade moet ondervinden en lijden als Pachter van het Veer en bovendien in zijn debiet als kastelein en dat van vreemden buiten de stad zonder nog te gewagen van het belangrijke mindere zijner verdiensten doordien hij ten vorigen jare is genoodzaakt geworden om op deezen dag gelijk op andere gewone weekdagen ’s avonds op het gewone uur te moeten sluiten en zich zooveele jongelieden verstoken zagen om verder nog eenige uren in het genot van onderling genoegen te mogen doorbrengen; hetgeen in deze Gemeente altijd wel onder toezigt van Politie kan blijven geschieden en dan voorzeker welligt meenigeen Ingezetenen van het onaangename zoude gevrijwaard hebben waarin zij toen huns ondanks ten vorigen jare zijn vervallen.
Redenen waarom den ondergeteekend de vrijheid neemt indien zulks zoude kunnen bestaan den EA Raad dezer stad eerbiedig te verzoeken ook in het belang van meer en ander ingezetenen het voornoemde besluit dezer afschaffing van de kermis te renvoijeren of wel hem kastelein te mogen vergunnen op dien iets toe te voegen boven gewone dagen ter verlenging van zijne taptijd zich beveelend onder het strenge toezigt der Politie alsdan om alzoo een roering? Tegemoet te komen aan het onberekenbare nadeel voortvloeijende zoo? hem adressant uit de afschaffing der Kermis in zijne verschillende bedrijven.
Hopende het EA Bestuur dezer stad en HEGA leden etc.
Moeilijk leesbaar
De adressant verklaart niet te kunnen schrijven
Twee handtekeningen waaronder L. van Eenennaam

Arnemuiden 4 Mei 55
Heeren Wethouders!
Verzoek op ongezegeld papier.
Kermis blijft afgeschaft wegens de goddeloosheid en het overvloedige gebruik van sterke drank.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg 3 Mei 1855
De permissiebiljetten voor het afmaaien van de zijkanten der wegen worden hierbij gezonden met verzoek ze te overhandigen aan de belanghebbenden.
Afhalen aan het locaal der Directie in de Abdij op maandag den 7 Mei 1855
De President der Centrale Drectie van Walcheren
Caland

PUBLICATIE INSCHRIJVING VOOR DE SCHUTTERIJ

 

Middelburg 11 Mei 1855
Onderwerp: verpleging E. Christiaanse
Wij hebben het gemeentebestuur van Grijpskerke op uwen brief van den 12 April ll no114 gehoord.
Dat bestuur heeft ons daarop antwoord gegeven etc.
GS van Zeeland
Van Tets

Grijpskerke den 27 April 1855
Onderwerp: Verpleging E. Christiaanse.
Het onderstandsdomicilium wordt niet ontkend. Maar de weigering is gegrond dat de onvermijdelijke noodzakelijkheid van de verpleging van E. Christiaanse niet wordt ingezien.
Wij passen art.41 der wet van den 28 Junij 1854 toe etc.
B & W van Grijpskerke
Afschrift van missive aan Heeren GS van Zeeland.

Arnemuiden 8 Mei 1855
Daar is het gemeentebestuur van Arnemuiden niet mee eens: zij kan niet in haar eigen behoeften en zorg hoe dan ook voorzien.

Arnemuiden 9 Mei 1855.
Hierbij de wekelijkse staat betrekkelijk de kinderziekte in deze gemeente.
Aan Heer Commissaris.

Idem
Aan de Geneeskundige Commissie in Zeeland
Onderwerp:Berigt kinderziekte
Sedert ons laatste berigt hebben wij de eer UEA ter kennis te brengen dat 4 kinders door de pokziekte zijn aangetast; zoo het zich laat aanzien zijn dezelve tot heden van goedaardige aard, alzoo van de 4 slechts een den geneesheer van de armen is ingeroepen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 8e Mei 1855
Onderwerp: Vervoer buskruid
Ik heb de eer U te melden dat ’s rijks vaartuig de Griet naar Muiden is vertrokken, om aldaar den tienden dezer maand te laden en naar Vlissingen over te brengen 7000 ponden buskruid.
Dat vaartuig zal in dit gewest den weg nemen langs de Zeeuwsche stroomen en voorts door de Zandkreek en het Sloe.
Ik verzoek U de bij art.58 der wet van den 26e Januarij 1815 SB no 7 voorgeschreven maatregelen van voorzorg te doen in acht nemen bij het vervoer langs of voorbij het grondgebied uwer gemeente.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland
Van Tets

Middelburg 16 Mei 1855
De Heren Salomonson bieden 3 certificaten van oorsprong aan over 2000 5/4 & 1000 5/4 Calicots, waarvoor zij de eed willen afleggen.
De verzender is de NHM.
s.v.p.gaarne de stukken terug.
De Heren Salomonson

Arnemuiden 16e Mei 1855
Aan de Heer Commissaris
Hierbij gaat de staat betrekkelijk de stand der kinderziekte welke zich langzaam doch meest? meer verspreid, echter is dezelve tot op heden van geen kwaadaardigen aart als zijnde de lijders? gezond.
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 21 Mei 1855

Wij hebben de eer een Extract van Besluiten van 18 mei toe te zenden geneeskundige verpleging Cornelis Geldhof.
B &W van Middelburg
Paspoort
Secretaris
M.F. Lantsheer

Er is volstrekte onvermijdelijkheid tot het verstrekken van dien onderstand.
Burgemeester
Paspoort

Arnemuiden 23 Mei 1855
Aan den Heer Commissaris des Konings
Onderwerp: Kinderziekte
Gedurende de laatste dagen ?? lijders bijgekomen
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg en 18e Mei 1855
Onderwerp: Provinciale toelage
Wij hebben de eer U kennis te geven dat door ons voor dit jaar van wege de provincie verleend, en aan den Heer Districts-schoolopziener verstrekt is een som van f.75,- de toelage voor het onderwijs van minvermogenden niet bedeelden in uwe gemeente.
Wilt, in overeenstemming met den schoolopziener, uwe bemoeijingen aanwenden of bestendigen, ten einde door de ten deze bedoelde kinderen van de gelegenheid tot het ontvangen van kosteloos onderwijs een gezet gebruik worde gemaakt.
GS van Zeeland
Van Tets etc

Middelburg den 22e Mei 1855
Onderwerp: Herijk op Vrijdag & zaterdag den 1e en 2e Junij a.s. vanaf 9 uur.
Verzoek daarvan kennis te geven aan de betrokkenen,.
De Arr.IJker 1e district Zeeland
Nagtglas

Middelburg den 25 Mei 1855
Betreft geneeskundige verpleging Alida Wijn wed. L.P. Almijn
B & W Middelburg
Paspoort
Lantsheer

Er is geconstateerd dat die hulp onvermijdelijk is

Grijpskerke den 23 Mei 1855
Onderwerp: Armwezen.
In weerwil der aangevoerde redenen weigert de gemeente deze te erkennen.
Zij is lidmaat van de Herv. Kerk in Arnemuiden. Deze moet in de kosten voorzien.
B & W van Grijpskerke op grond van een bepaald artikel.
NB een merkwaardig geval om op grond van merkwaardige argumenten de knip op de beurs te houden.
B & W van Grijpskerke
J.J.Dekker

Arnemuiden den 29 mei 55
Aan den Heer Commissaris
Dit stuk gaat over de zuivering van bomen en struiken.
Op diverse tijden is er schouwing gehouden en de belanghebbenden gewezen op hun verplichting.
Wering van de nesten is voorspoedig verlopen. Wij zijn verschoond van de vernielende werking van ongedierte etc.
De Burgemeester
C.J.Baars

B & W hebben nauwkeurig onderzocht en doen onderzoeken het dijkje van de Molenpolder en bevonden dat hetzelve in goeden staat is zoodat in den loop van dit jaar buiten onvoorziene rampen daar eenig onderhoud nodig is.
Het Gemeente bestuur te Arnemuiden
Arnemuiden 4 Junij 1855
De drietal diaconie rekeningen met de daartoe behoorende staten der gedane uitgaven benevens twee staten van toelichting der ontvangene en besteede liefdesgiften over den jare 1854.

Bericht daarvan aan het Diaconaal Armbestuur van Arnemuiden
Formulieren van de Rekeningen over het jaar 1854 worden geregisteerd: zie daartoe de originalia.
In het Archief.

LOTING VOOR DE SCHUTTERIJ
PUBLICATIE: zie hiervoor het origineel

Aan het Gemeente bestuur te Arnemuiden
EA Heeren
Door het toenemend getal van niet gealimenteerde zieken, welke mij meer dan in vorige tijden worden toegeschikt, gevoel ik mij gedrongen UEA kennis te geven, dat ik van heden af voor mijn betrekking als armen geneesheer bedanke
Met achting noem ik mij
UDWdienaar
Arnemuiden
J.Noom

Middelburg 18 Junij 1855
EAHeeren
Aanbieding van 1 certificaat van oorsprong over 1000 voor de bleek bestemde 7/4 Callicots waar voor wij bereid zijn desgeoordeeld den eed af te leggen.
Verzending voor bijzondere rekening.
Gaarne stukken spoedig terug,
Heeren Salomonson

Antwoord hierop van burgemeester C.J. Baars aan de minister van Kolonien.

GS van Zeeland stellen deze in handen van B &W van Arnemuidem met raad en berigt
Middelburg den 23 Junij 1855
De Griffier der Staten

Arnemuiden 25 Junij 1855
Aan Heeren GS van Zeeland
Onder terugzending van het adres van den Heer C. te Nobel, directeur van de nieuwe Societeit der Zaagmolens gevestigd te Middelburg, is onze handen gesteld om raad en berigt, zoo hebben wij de eer UEGA mede te deelen dat op den 10 Mei 1854 door den Gemeente Raad een besluit is genomen, houdende heffing eener belasting op het havengeld hetwelk op den 3 Julij 1854 nr 38 door den Koning is goedgekeurd hetwelk onder andere bepaald:
Er zal te beginnen met den 17 ?? 1855 ten behoeve der Gemeente geheven worden een havengeld van de Schippers welke aande los en lading plaats te Arnemuiden onder deze gemeente komen om te lossen of te laden, zoveel als zich in dit Canaal bevinden tegen dienst van het onderhoud etc

Middelburg, den 25 Junij 1855
Lijst van 7 met kinderen namen waarop wij vorderingen hebben ten bedrage van f. 97,31

Arnemuiden den 28 Junij 1855
Daarvan wordt bericht gedaan aan het Diakonaal Armbestuur van Arnemuiden.

Arnemuiden 28 Junij 55
Aan B & W van Middelburg
Onderwerp: Herinnering voldoening verplegingskosten
14 na dezen worden de verplegingskosten voldaan.
Aan HEGA van Zeeland

Onderwerp: afschrift brief herinnering verplegingskosten.

Arnemuiden den 2 Julij 1855
Ten gevolge mijner ingediende verzoek om verhooging van honorarium wegens de Armenpraktijk en de levering van de noodige Genees en Heelmiddelen hier ter plaatse gericht aan HEA vergadering van den 2e April dezes jaars, na ontvangst vernam ik dat de praktijk aan den Heer J.Noom is opgedragen en bepaaldelijk tot ultimo Maart 1856, waarover ik mij hoegenaamd niet bezwaard,waarvan van een schadelijke en lastige bediening ontslagen zag zooals ik vermeen in mijn missive
Thans echter door het ontijdig en willekeurig bedanken van mijn collega heb ik niet geaarzeld op gedaan verzoek van HEA met het oog op de Arme zieken die lastige en moeiijlijke beslissing te aanvaarden onder voorwaarde Provisioneel , weshalve ik door deze de vrijheid neem HEA te verwijzen naar de bovengemelde brief, het bedanken van mijn collega dien lastige betrekking zoo dat ik mij vlij dat HEA de redelijkheid en billijkheid beseffende wel zal doen besluiten om de jaarlijksche wedde over 1 jaar te verhoogen.
In afwachting etc.
UEADWDienaar
J. Oversluijs

Arnemuiden 6 Julij 55
Aan J.Oversluijs.
De jaarwedde blijft op f.140- gehandhaafd. Mochten er meer armen bedeeld worden dan zal er mogelijk verhoging kunnen plaatsvinden.
Samenvatting

Arnemuiden 2 Julij 1855
In de loop van het 2e kwartaal dezes jaars zijn gevaccineerd 19 voorwerpen alle beneden den 10 jaren en boven de vijf alsmede dat geene voorwerpen aan kinderziekte lijdende onder mijne behandeling zijn geweest.
UEADDienaar
J. Oversluijs

AFKONDIGING
27 Julij 1855 van de plaatselijke rekeningen

Daarvan melding aan HEGA
De burgemeester
C.J. Baars

OPNEMING INKOMSTEN EN UJITGAVEN VAN DE GEMEENTELIJKE KAS
In kas : f.544,92

Arnemuiden 9 Julij 1855
Aan HEGA van Zeeland
Onderwerp: onderhandsche verhuring stadswoninkjes
Daarvoor wordt autorisatie verzocht.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 29 Junij/5 Julij 1855
Onderwerp; Beschikking op het adres van C. te Nobel te Middelburg.
GS van Zeeland
Van Tets

Extract verbaal GS van Zeeland
Samenvatting: de Heer C.le Nobel beklaagt zich ten onrechte over de heffing van havengeld. Etc.
GS van Zeeland
Van Tets

Aan de Prov. Geneeskundige Commissie
Er wordt verslag gedaan van het aantal bovengenoemde gevallen van kinderziekte en andere ziekten.
Sommige gevallen goedaardig andere niet. Het betreft een aantal van 36 waarvan 3 overleden en de overige grootendeels hersteld.
!! 31 waren niet gevaccineerd; 5 gevaccineerd.
De Burgemeester
C.J. Baars.

Middelburg den 11 Julij 1855
De onderhandsche verhuring van 2 Armenhuisjes wordt goedgekeurd.
GS van Zeeland
Van Tets

Middelburg den 13 Julij 1855
Burgerlijk Armbestuur is bereid de declaratie ad f.9,1? wegens verleende onderstand aan C. Semeijn met de vorderingen ten laste Uwer Gemeente te verrekenen.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
De Secretaris
H.F. Lantsheer

Proces Verbaal van de inlevering van stembriefjes ten behoeve van twee leden van den Gemeente Raad.
Voorzitter: C.J. Baars
Stemopnemers: A. Boogert en J.Schoonenboom.
Uiteenzetting: het verschil van 1 briefje in de bus meer dan het getal kiezende personen gevonden, is uit onderzoek gebleken daarin geworpen te zijn door den kiezer A.J.Beerthuis welke het stembiljet heeft medegenomenvan den kiezer J.L. de Rijke die door ongesteldheid buiten staat vekeerde aan de verkiezing deel te nemen.
Het bureau van stemopneming heeft nagezien te hebben art. 67 der kieswet in aanmerking genomen dat het bestaande verschil op de verkregene volstrekte meerderheid van geen invloed heeft kunnen zijn, alzoo die meerderheid bij 30 kiezende personen slechts 16 zoude bedragen terwijl de nu gekozen gekozene 19 stemmen heeft verkregen.
Zij heeft mitsdien goedgevonden:
De verkiezing als geldig te verklaren, en welke beslissing door den voorzitter onmiddellijk aan de tegenwoordig zijnde kiezers is bekend gemaakt.
Het getal der geldige uitgebragte stemmen is mitsdien geweest: 60:
Van dit getal zijn uitgebragt op
Antheunis Boogert 19 stemmen
Jacobus Meerman 11 stemmen
Verdere personen
Pieter Johannes Crucq 7 stemmen
Cornelis Roelse 7 stemmen
Gilis Kesteloo 5 stemmen
Arend Jan Beerthuis 3 Stemmen
Pieter Kraamer 2 stemmen
Marinus Hoogerheijde 1 stem
Verder Jacobus Crucq, Adriaan Filius, Jan Noom Leunis de Rijke en Cornelis Buijs 1 stem
Derhalve verkozen tot lid van den Gemeenteraad
Antheunis Boogert
Zullende er mitsdien eene herstemming moeten plaats vinden tusschen de personen van
Jacobus Meerman
Pieter Johannis Crucq en Cornelis Roelse
bij deezen op te dragen en aan te bieden. etc
En de stemopnemers A.Boogert en J. Sc hoonenboom
Arnemuiden den 18 Julij 1855
C.J. Baars

Onderwerp: Ziekenfonds
Reeds eenigen tijd ben ik werkzaam geweest met mijn gedachten,om, zoo het mogelijk ware ter deezer plaatse een ziekenfonds op te richten en het is op dringende en aanhoudende uitnoodigingen van sommige ingezetenen dat ik een maatstaf heb ontworpen en zamengesteld waarop en waarnaar eene dusdanige Vereeniging zich zoude kunnen constateeren, en welke ik zoo vrij ben den EA Raad dezer stad aan te bieden.
Er bestaan fondsen die daartoe de mogelijkheid bieden omdat zij over grote kapitalen beschikken.
Met contributies en premies zou dat mogelijk zijn.
Zie verder het origineel en ga na waarom het ziekenfonds pas veel later tot stand is gekomen.

Arnemuiden den 28 Julij 55
Aan J.H. van Weerd weversbaas te Arnemuiden.
Ten gevolge uwe missive dezer maand, begeleidende het hierbij teruggaande reglement hebben wij de eer te melden dat wij op gisteren bij den Gemeenteraad in gunstige overweging hebben gebragt
Het door U op te rigten ziekenfonds in deze gemeente en hoezeer de Gemeente raad daartegen geene bedenking heeft gevoeld zij zich echter ongenegen om het commissariteit daarvan op zich te nemen.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 28 Julij 1855
Aan B.M. Giffard word te kennen gegeven dat de hem op den 25e October 1853 verleende vergunning tot het doen malen van onbelast graan, wegens de door hem daarvan gemaakte misbruik op gisteren door den Gemeente Raad is ingetrokken.
De Burgemeester
C.J.Baars.

Daarvan wordt kennis gegeven aan den Heer Ontvanger.

Middelburg 28 Julij 1855
EAHeeren!
Aangeboden 2 certificaten van oorsprong over 2500 5/4 2500 6/4, 1000 7/4 callicots voor den bleek bestemd, waarvoor wij desverkiezende den eed afleggen.
De verzending geschied voor particuliere rekening.
Met beleefd verzoek gemelde stukken ten spoedigste van UEA te mogen terug ontvangen, etc
G & H Salomonson

Arnemuiden 30 Julij 1855
Aan Zijne Excie den Heer Minister van Staat belast met de generale directie der Hervormde Kerk te ’s Gravenhage.
Door den Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier en Heeren Kerkvoogden is ons van elk ter hand gesteld en aan uwe Excie gerigt adres houdende om daarbij vermelde redenen aan Uwe Excie en Zijne Majesteit de geeerbiedigde Koning voordragt te doen ter verkrijging van een meer ruim inkomen voor den nieuwe te beroepen leeraar, alzoo het hoogst wenschelijk voor deze niet onbevolkte doch zeer arme gemeente zoude wezen , dat den Kerkeraad mag te komen overgaan tot het beroepen van een gevestigde predikant in stede van een kandidaat , dewijl het dezelve was gebleken hoe nadeelig en zich tot verachtering het voor de gemeente had verstrekt, zij nu laatstelijk bij gebrek aan fondsen zich moeten verpligten een candidaat te beroepen, met verzoek den adressen gunstig te zijn te willen appuijeren.
Aan dat verzoek voldoende kunnen wij uwe Excie mededeelen wij ons hartelijk vereenigen met den wensch zoo van den Eerw. Kerkeraad als door Heeren Kerkvoogden in die adressen uwe Excie voorgedragen, dat zulks door Uwe Uwe Excie in ernstige overweging mag worden worden genomen en door een goedgunstig besluit van ZM mag achtervolgd worden, alzoo het ons om slechts iets van de achteruitgang in deze gemeente betreft en wij verlangen naar een gevestigd predikant.
Wij gedurende een 10 jarig verblijf van onzen nu overleden candidaat predikant aan subsidie aan de kerkeraad verleend eene som van f.8956,91, terwijl dit gedurende de vorige jaren bij een gevestigd predikant slechts f.2385, heeft bedragen.
Laat staan welke andere droeve gevolgen het beroep van een kandidaat in de gemeente heeft aan zich gesleept, waardoor meer overige zoo zeer godsdienstige ingezetenen door verreweg de meeste van alle godsdienst zijn ontbloot ern wezentlijk een chaos van verwarring ten dezen opzigte mag genoemd worden.
Het is derhalve in het belang van deze gemeente hoogst wenschelijk nu wij door het overlijden van dezen zijn ontslagen, dat de Kerkeraad in staat gesteld mag worden een Leraar te kunnen roepen wie Gods Woord mag verkondigen met hart en ziel en het belang van Gods Kerk op aarde is toegedaan en voor het heil dier Kerk als een wachter op Sions muren mag bevonden worden opdat de gemeente onder den zegen Gods weder tot vorige bloei en welvaart mag terugkeren..Met den vereisten voor verkiezing van een lid van de Gemeenteraad 30 en 31 Junij rang en gepaste eerbied etc etc. ??
De Burgemeester
C.J.Baars

Proces Verbaal van het bureau van stemopneming

Verslag aan GS van de herstemming: opnieuw verkozen J.Meerman.

Arnemuiden, 8 Augustus 1855
Aan de Commissaris des Konings
Onderwerp: de belangens weverijen
Wij hebben de eer Uwe Excie mede te delen dat in de weverij binnen deze Gemeente een aantal werklieden zijn ontslagen en dat men daarmee voortgaat en schijnt te zullen voortgaan, tot alle werkzaamheden hebben opgehouden.
Het is een ?? pligt welke wij te vervullen hebben, door Uwe Excie die jammervolle mededeling te moeten doen. Wat moet er met het barre wintersaisoen met onze arme ingezetenen aan.
Het is bijna zeker dat het lot van velen zijn zal de hongerdood te sterven.
Bij de niet voordeelige stand onzer gemeente zijn er nauwelijks bestaansmiddelen:, hoe de visscherij in een kwijnende staat verkeert en den zekere ondergang door het intrekken der premien, kunnen wij noch van het een noch van het ander eenige hulp tegemoet zien.
Het zal wel niet noodig zijn Uwe Excie te moeten betoogen dat een som ??? van f.22.000 hetgeen de weverijen jaarlijks in onze gemeente aan leveren uitbetaald de laatste slag aanbrengt.
Onze toestand is dan ook zonder overdrijving kommervol en wij aarzelen dan ook niet dezelve Uwe Excie bekend te maken, met het oogmerk om alvorens ???? hulp en bijstand te erlangen.
Door de kwijnende stand waarbij hare vestiging ten jare 1838 de visscherij reeds verkeerde, heeft het Plaatselijk Bestuur alstoen in de daarstelling binnen deze gemeente ??? genomen, echter altijd met de vrees dat haar bestaan niet zoude voortduren, en wij dan in dat geval beter waren dezelve nimmer alhier had gevestigd, dan zeer zeker een aantal jonge mensen het een of ander beroep zoude geleerd hebben, waardoor zij in staat zouden gesteld zijn in derzelver behoeften te kunnen voorzien, dan hoezeer dit ons smart en wij nu te vreezen daarvan de wrange vruchten zullen dragen, nemen gedane zaken geen keer, en willen wij bij Uwe Excie erop aandringen, onzen toestand wel in overweging te willen nemen en bij onze innige overtuiging dat Uwe Excie onze Gemeente belangen zeer ter harte neemt, durven wij ons nog vleijen een betere toekomst tegemoet te gaan door Uwe Excie invloed bij de Heeren Salomonson te willen aanwenden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 27 Julij/3 Augustus
Onderwerp: Maximum van onderstand
Opmerkingen over het raadsbesluit tot bepaling van het maximum van den onderstand etc.
GS van Zeeland
P.L. van Citters loco-voorzitter

NOTA: Er is geen onderscheid gemaakt omtrent de leeftijden der personen die wekelijksche ondersteuning genieten.

Middelburg den 9 Augustus 1855
Onderwerp: verkeerde verzending van stukken

VOORLOOPIG VERSLAG
OMTRENT DE UITKOMSTEN VAN DEN OOGST VAN 1855

Tarwe: langdurige vorst werkte nadelig: 23 mud per bunder (gering)
Witte en bruine boonen staan mooi: een ruime opbrengst
Erwten: zeer voordeelig
Rogge : weinig verbouwd 25 mud per bunder
Gerst is matig: koude voorjaar: 25 mud per bunder
Aardappelen: zeer mooi aanvankelijk; door de ziekte aangetast in korte dagen verstorven.
Slechts 185 mud per bunder
Haver: redelijk mooi, nog zeer jeugdig; 33 mud per bunder
Graslanden:geringer dan in andere jaren, levert weinig op: 2 ½ voer per bunder
Koolzaad: van de vorst geleden: 13 mud per bunder
Klaver en wortelgewassen: klaver gering door vorst: 3 ½ voer;wortelgewassen gunstig; niet te bepalen, aan vee gevoerd
Paardeboonen: zeer goed,26 mud per bunder
Vee: niet door ziekten aangetast: goede opbrengst.
Algemeene beschouwingen: de oogst staat over het algemeen goed aan en beloofd een tamelijken opbrengst en zal door de duurte van al de granen overvloedig kunnen voorzien in datgeen wat minder voordeelig staat, waardoor de landlieden weder een goede toekomst tegemoet gaan

Middelburg den 18 Augustus 1855
Ik heb de eer U te melden dat ’s Rijksvaartuig de Griet op den 21 dezes van Rammekens naar Muiden zal vertrekken met 3500 ponden buskruid.
Dit vaartuig zal in dit gewest den weg nemen langs het Sloe, de Zandkreek en verder Zeeuwsche stroomen.
Ik verzoek U de bekende nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
Bij afwezendheid
P.D. van Citters
Lid van GS

PUBLICATIE
Van de Begrooting voor 1856

Verordening op de invordering van de belasting op het Gemaal in de Gemeente Arnemuiden.

Art.1
De belasting op het gemaal zal ten kantore van den Gemeenteontvanger worden betaald, alvorens de tarwe op de molen wordt gebragt.
De ontvanger zal een bewijs van de voldoening der belasting afgeven uit een register dat nader wordt vastgesteld.

Art.2
De invoer van elders gemalen wordende tarwe of haarer gebak, vermag niet plaats te hebben, zonder insgelijks van een billet van voldoening der belasting gedekt te zijn.
De invoer zal geacht worden plaats te hebben gehad, zodra het grondgebied dezer gemeente zal betreden zijn.

Art.3
Tot dekking van de in art.2 vermelden invoer, doorvoer en vervoer van de aan deze belasting onderworpene voorwerpen word vereischt een bewijs afgegeven door den Gemeente Ontvanger insgelijks met een register met strooken volgens een vast te stellen model.

Art.4

De invoer doorvoer en vervoer van de in de vorige artikelen vermelde voorwerpen, vermag niet plaats te hebben, voor zons- of na zonsondergang en niet anders dan langs de openbare wegen op verzoek vergezeld van het vereischte bewijs.

Art.5

Bij den invoer door het Kanaal zijn de schippers of aanvoerders alvorens er eenige oplossing vermag plaats te hebben, zoodra mogelijk en uiterlijk binnen 2 uur naar de zekere aankomst, wanneer zulks na zonopgang heeft plaatsgehad, gehouden de gevorderde aangifte te doen, terwijl
Den invoer voor zonsopgang geschied zijnde de aangifte binnen 5 uur moet verrigt zijn, zullende daarvoor een bewijs van oplossing zonder vervoer ontvangen.
De oplossing zal niet vermogen plaats te hebben, dan in het bijzijn van een plaatselijken Ambtenaar, ten einde de wigt der aangebragte goederen te constateren.

Art.6
Bij uitvoer van tarwe , meel of brood of beschuit in een hoeveelheid van minsten 25 oncen, wordt teruggaaf van belasting verleend.
Aan hem welke deze teruggaaf verlangd, word op zijn schriftelijk aanvraag door den ontvanger een consentbillet tot uitvoer afgegeven uit een register overeenkomstig een nader vast te stellen model.
De afgifte geschied niet, dan nadat de ontvanger zich heeft overtuigd dat den uitvoerder minstens een gelijk bedrag aan belasting betaald heeft.
Het consentbillet moet worden voorzien van de verklaring van een Gemeente Ambtenaar, dat den uitvoer werkelijk heeft plaatsgehad,

Art 7

Geen teruggaaf van belasting heeft plaats indien het consentbillet niet binnen 8 dagen na de verschijning van de daarin uitgedrukte lijst van uitvoer aan den ontvanger is aangeboden of de in het voorgemelde artikel bedoelde verklaring mist.

Art.8

Het aan den ontvanger behoorlijk afgeteekende en ter bekwamer tijd aangeboden consentbillet van uitvoer word in het betrekkelijk register ingeplakt en daarna de teruggaaf gedaan.
Door den Ontvanger word de teruggaaf aangeteekend op den tijd nadat dit is vastgesteld

Art 9

Er zal gelijke teruggaaf worden verleend van de belasting van tarwe of rogge welke tot mesting van het vee ter maling word aangeboden, nadat het daarvan afkomstige meel kosteloos door den ontvanger met droog zand zal zijn vermengd, de bezanding zal minstens met 2 ½ NP moeten plaats hebben.
De ontvanger zal van het verrigte op den rug van het billet melding maken en de teruggave verleenen, , welke ten blijke daarvan op de staat van het register de handteekening stellen.

 

Art. 10
Men?
Het op den molen uit andere Gemeenten ter maling gebragte graanen zal steeds van dat door ingezetenen dezer Gemeente aangebragte afgezonderd moeten blijven en door den Molenaar in een van wegen het Bestuur verstrekt register moeten aangeteekend worden als de naam van de aanbrenger de hoeveelheid en datum van bezorging,terwijl bij vervoer van den molen van dit gemalen graan, door den plaatselijken beambte, kosteloos zal worden afgegeven een vrijbillet, welk zoolang het grondgebied dezer Gemeente niet is gepasseerd, daarbij tot dekking moet blijven, tot voorkoming van fraudes en verkeerde aanhalingen??
NB In margine: aantekening B & W”: art 10 een zeer gevaarlijke bepaling, die tot het grofste misbruik kan leiden. Er behoort naar mijn inzien op den Molen geen meel te worden aangevoerd zonder bewijs van belasting te hebben betaald. De Molenaar die er belang bij heeft kan de belasting bij wijze van voorschot betalen, levert hij het meel af naar buiten de Gemeente men geeft hem restitutie

Art.11

De woningen,pakhuizen,zolders en verdere bergplaatsen van de koorenmolenaars, broodbakkers, brood-en meelverkoopers zijn aan het toezigt der beambten onderworpen en zullen de beambten voorzooveel noodig in derzelver visitatien behulpzaam zijn en hun al de verlangden en gevraagde inlichtingen verleenen welke zij in dat onderzoek oordeelen, mitsgaders op derzelver aanvraag moeten vertoonen de billetten van de in de vermelde woningen, pakhuizen , zolders, bergplaatsen, molens, broodbakkerijen of winkels gevonden wordende gemalen tarwe meel of daaruit gebakken voorwerpen en zullen de beambten van dit hun onderzoek, hetwelk minstens minstens eenmaal per week zal geschieden behoorlijk relaas moeten opmaken.

Art.12

Indien de ontdekking eener overtreding aanhaling van goederen ten gevolge heeft, kan wanneer de eigenaars of belanghebbende tegenwoordig zijn, in het daaromtrent op te maken proces verbaal de inventaris dier goederen worden opgenomen, in welk geval de mede de onderteekening van den ontvanger word vereischt.

Art.13

Van ieder proces verbaal word binnen drie dagen na de opmaking afschrift gezonden aan B & W.

Art.14

De in art.1, 2 en 3 bedoelde registers worden aan den ontvanger niet uitgereikt dan na alvorens door den Burgemeester te zijn genummerd en gewaarmerkt.
De in die registers voorkomende ?? ontvangen een voor ieder jaar doorloopend nummer.
Bij het eind van ieder jaar, worden de registers opgesloten en die opsluiting door B & W voorgezien geteekend, zullende de registers daarna weder voor het volgende jaar gebruikt worden, totdat dezelve geheel zullen ziijn volgeschreven.

Art.15

De art.270 tot en met 273 en 277 tot en met 282 der Wet van den 29 Junij 1851 worden gehouden hier geinsereerd te zijn en op de invordering dezer belasting toepasselijk verklaard.

Art.16

Van de Rijks Ambtenaaren voor de Surveillance in deze Gemeente gestationeerd of later te stationeren, mitsgaders alle plaatselijke Ambtenaaren dezer Gemeente zijn de bevoegdheidtoegekend om zich op de meest geschikte wijze van de deugdelijkheid der in door en uit te voeren hoeveelheid en soort te verzekeren , terwijl alle verschillen zoo in soort als kwaliteit met dat in de geleidende documenten als fraude zal worden aangemerkt en als zoodanig worden vervolgd.

 

Middelburg den 21e Augustus 1855
Onderwerp: Vervoer buskruid
Vervoer van 19231,5 ponden buskruid. Vervoer van Neuzen naar Delft, met een of meer schepen langs de Wester Schelde of door het Sloe de Zandkreek en verdere Zeeuwsche stroomen.
Verzoek tot naleving van de voorgeschreven maatregelen.
De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland,
Bij afwezendheid,

P.D. van Citters
Lid GS

De Minister van BiZ instructie hoe te handelen bij het uitbreken van de noodlottige ziekte de Cholera Asiatica, die op nieuw in het Vaderland is verschenen.
In Zeeland niet zoo hevig geweest als in andere provincies .Toch de grootste waakzaamheid geboden.
Namens de minister,
De Voorzitter der Prov, Geneeskundige Commissie
J.C. van den Broecke

Ook GS van Zeeland laat over de dreigende cholera een schrijven uitgaan

Nota van aanmerkingen op de rekening over 1854 van de gemeente Arnemuiden
Het bevelschrift no 39 art.5 der rekening tot betaling van het presentiegeld aan de leden van den Raad ad f.27- behoort als geene jaarwedde zijnde en meer dan f.10- bedragende op zegel gesteld te worden.
De bevelschriften n. 44,45, 46 en 57 art 7 en 12 der rekening strekken tot betaling der jaarwedde van den klokkenluider en klokkensteller J. van der Weele. Af te leiden uit de naamteekening schijnt deze het lid van den Raad te zijn.
Dit zou niet bestaanbaar zijn met de bepaling van art. 235 f der gemeentewet. Men verlangt hieromtrent te worden ingelicht, zoo ook is het bevelschrift no 33 art 25 der rekening ten name van J.van der Weele wegens smidswerk aan dezelfde bedenking onderhevig, daar volgens de bepaling van art.24 der genoemde wet de leden van den Raad geen deel mogen nemen aan leveringen ten behoeve der gemeente.
Ook hieromtrent worden inlichtingen verlangd.
Het bevelschrift tot betaling van voorschotten bij de oefening met de brandspuit behoort gestaafd te worden door een overlegging van geteekende kwitantien der leveranciers of door eene verklaring door den brandmeester.
Het bevelschrift wegens voorschot door den Burgemeester behoort te worden gestaafd door overlegging geteekende kwitancien van de leveranciers.
Etc
De Griffier der Staten

Arnemuiden 9 September 1855
Hiernevens ontvangt Uwe Excie de verbeterde ordonnantie ten dien einde als Antwoord op Uw schrijven.
Met toelichting dat de ordonnancie geteekend door Joos van der Weele niet ten zijnen behoeve maar als voogd over de minderjarige kinderen van Aart Marteijn en Neeltje Riekwel ontvangen wordt, welke kinderen na het overlijden van hunne ouders aan den armen zouden zijn vervallen, doch om hun daar van af te houden de jaarwedden voor het luiden der klok aan dezelve is afgestaan , daar zulks reeds gemakkelijk door die kinderen kan plaats hebben en hetwelk alsnu bij de ordonnantie is vermeld.
De voorschotten betreft olij waarvan een kwitantie is gevoegd, terwijl het geringe overige door hem voor daggeld als smit aan de klok is verdiend.hetwelk onzens inzien als geene leveranties zijn bedoeld bij art,24 der Gemeentewet etc
Aan HEGA
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 28e Augustus 1855
Onderwerp: Vervoer Buskruid
Rijksvaartuig de Griet begin volgende maand van Muiden naar Rammekens zal vervoeren7500 ponden buskruid.
Koers langs de Krammer, het Keeten, de Oosterschelde, de Zandkreek en het Sloe.
Verzoek de noodige maatregelen te nemen.
De Commissaris des Konings
Bij afwezendheid
P.D. van Citters
Lid van GS

PUBLICATIE
Aanbeveeling het niet bezoeken van poklijders
B & W van Arnemuiden
In aanmerking nemende dat blijkens de daagelijksche aangifte van nieuwe lijders aan de kinderziekte dezelve zeer is toenemende.
Dat zij zooveel in haar vermogen is het belang harer ingezetenen wenschende te behartigen,zich ten pligt heeft gevonden dezelve te waarschuwen om buiten hooge noodzakelijkheid geene bezoeken bij poklijders af te leggen ten einde zoo veel mogelijk de overplanting van een op den anderen te voorkomen, daar het toch overbewezen is, dat deze ziekte besmettelijk door aanraking word overgedragen.
Dat zij de ingezetenen bij wie dezelve is uitgebroken,vooral ernstig wilt aangemaand hebben om daaglijks zoo veel doenlijk deszelfs woningen te lugten en te reinigen, zoo door het brengen van versche lucht het opdweilen der vloeren , het branden van azijn en het onmiddellijk uit de woning verwijderen van voor de gezondheid schadelijke bestanddelen, welke middelen onder de voorzienigheid Gods hoewel niet tot geheele wegneming der ziekte echter als zeer dienstig zijn aan te bevelen, om veel van haar caracterestiek besmettelijk vermogen uit te delgen.
Te meer wilt zij hare ingezetenen aangespoord hebben ten einde van de zijde van Middelburgsche regering geene voor deze Gemeente onaangenaame maatregelen mogen genomen worden.
Ten slotte wekt zij de ouders op om hunne kinders te laten vaccineren, waartoe Heeren Heelmeesters wel bereid zullen bevonden worden.
De Burgemeester

Arnemuiden 30 Augustus 1855
De directie over het Ziekenfonds alhier neemt de vrijheid als bewijs van dankbaarheid UEA aan te bieden haar Reglement en hare pogingen tot het bereiken van een voor deze gemeente zoo weldadig doel ten dringendsten aan UEA protectie te beveelen.
De Directie over het Ziekenfonds
Handtekening

Reglement ZIEKENFONDS
OPGERIGT 20 Augustus 1855 te Arnemuiden
Bij Alex A. Crafford te Middelburg 1855

Artikel 1
Het doel dezer vereeniging is, elkander op de min kostbaarste wijze van Genees-Heel- en Verloskundige te doen voorzien.

Art.2
Tot leden worden aangenomen mannen, vrouwen en kinderen, gehuwd en ongehuwd, uit de arbeids klasse, mits genietende eene goede gezondheid en zonder uitwendige lighaamsgebreken.

Art.3
De Directie heeft de vrijheid naar der gezondheid en zoo voort onderzoek te doen en in elk geval de aanneming te weigeren zonder daarvan de redenen te moeten ontwikkelen

 

Art.4
Alle inschrijvingen geschieden door den Boekhouder slechts eens in de week en wel des maandags, wanneer ook het lidmaatschap aanvangt

Art.5

De contributien welke door den Boekhouder bij kwitantie zullen worden opgehaald zijn bij de week geregeld en voor de eerste maal verschuldigd op den dag der inschrijving en voorts op elken maandag van de week welke laatste zij den Geneesheer moeten toonen bij de inroeping zijner hulp.

Art.6
De leden welke achterstallig in het betalen hunner Contributien blijven .zullen niet vervallen van het Lidmaatschap indien zij binnen 3 maanden nog het achterstallige hunner Contributien aanzuiveren indien zij Genees-Heel-of Verloskundige hulp behoeven.

Art.7
Het Tarief der wekelijksche Contributien is verdeeld in twee afdeelingen, de eerste afdeeling bestaat uit jeugdige leden beneden de twaalf jaren, de tweede afdeeling uit leden boven dien ouderdom.

Art.8
De leden welke tijdens het lidmaatschap den klimmenden ouderdom bereiken boven de twaalf jaren, zijn alsdan onderworpen aan verhooging van Contributie volgens Tarief.

Art. 9
Zodra zich hebben aangesloten aan deze onderlinge vereeniging 150 leden, als dan zal zulks aan de bereids deelgenomen hebbende leden worden kenbaar gemaakt en zal men de Contributie beginnen in te vorderen volgens art. 5 van het Reglement.

Art. 10
Er worden tot leden niet aangenomen man zonder vrouw of vrouw zonder man ( mits gehuwd zijnde);ieder lid betaald wekelijks 5 cent, jeugdige leden der eerste afdeeling 2 ½ cent, waarvoor men aanspraak heeft op de Genees-en Heelkundige Hulp en Medicijnen naar vier weken lidmaatschap en op de Verloskundige Hulp naar zes maanden lidmaatschap.

Art.11

De ouders kunnen hunne kinderen des verlangende gratis doen vaccineren door een Genees- en Heelkundige van het fonds.

Art,12

Personen reeds ziek zijnde of met slepende kwalen behept, kunnen aanvankelijk niet worden aangenomen, tenzij wat deze laatsten betreft het Bestuur om redenen mogt goedvinden hieromtrent bij uitzondering te werk te gaan.

Art.13

Elke zieke die naar het oordeel van den Geneesheer niet aan huis is gebonden zal zich aan de woning van Hem moeten vervoegen op een te bepalen uur.

Art.14

De medicijnen verloren gegaan zijnde worden niet herhaald voor rekening van het fonds, maar moeten door de leden bekostigd worden.

Art. 15

Bij de deelneming moet vooral naauwkeurig worden opgegeven de namen het beroep, den ouderdom alsmede de afdeeling, waartoe men behoort.—Bij inschrijving of eerste week van betaling der Contributie is ieder lid verpligt te betalen 5 cent, voor de akte van lidmaatschap met het Reglement.

Art.16

Voor de bediening en uitoefening van de praktijk der Genees-Heel- en Verloskundige hulp ten behoeve van dit fonds heeft zich verbonden den Heer J. Oversluijs alhier en aan wien de leden zich dientengevolge bij de deelname verbinden.

Art.17

Zoodra de zieke of kraamvrouw door den Geneesheer of Vroedmeester is verklaard hersteld te zijn, zal men hiervan kennis geven aan den boekhouder en eveneens word zulks verlangd van den Geneesheer den dezen alsdan uitgenoodigd, om zijne Rekening (Specifiek) over en van de in behandeling gehad of verlost hebbende vrouw in te zenden, teneinde dezelve indien de kas zulks toelaat het eerst eindigende Kwartaal te voldoen.

Art.18

Voor Verlossingen zal aan den Vroedmeester een bepaald salaris worden toegestaan van vier gulden en zal hij voor deze Verlossing met derzelver (9) kraamdagen geen bijzondere rekening voor geleverde medicamenten enz. kunnen maken, -- buitengewone gevallen uitgezonderd.

Art.19

In geval van buitengewone omstandigheden en wanneer zulks noodig mogt geacht worden, zal de Directie in eene openbare vergadering bij meerderheid van stemmen het regt hebben, de contributie der aanwezige leden tijdelijk te te verhoogen of wel zoodanige maatregelen te nemen als geacht zullen worden noodig te zijn.

Art.20

Daarentegen zullen wanneer het waarborgfonds zulks toelaat de leden over den door HH Commissarissen te bepalen tijd van het voldoen der Contributien worden vrijgesteld.

Art.21

Het fonds word bestuurd door een Boekhouder en Commissarissen en den Geneesheer als adviserend lid.

Art.22

Bij ontstane vacature van den Boekhouder zullen Commissarissen daarin ten spoedigste voorzien en voor de voorloopige waarneming des noods zorg dragen

Art.23

Bijaldien de eerste bij de oprigting aanwezige Boekhouder mogt komen te overlijden eene weduwe achterlatende, zullen de opvolgende een door Commissarissen te bepalen gedeelte hunner belooning, ten behoeve der weduwe afstaan, hetwelk niet minder zal mogen bedragen of worden bepaald dan 1/6 van hetzelve

Art. 24

De Boekhouder is verpligt tot het stellen eener personeele borge ten genoegen van HH . Commissarissen.

Art. 25
Bij ontstane vacature van 1 der Heeren Commissarissen, zullen de overblijvenden en den Boekhouder, daarin ten spoedigste voorzien en van de vervulling dier betrekking worden kennisgegeven

Art.26
De Commissarissen houden een naauwkeurig toezigt op de handelingen van den Boekhouder en kunnen ten allen tijde inzage nemen van alle boeken en papieren het fonds betreffende met verificatie van de kas

Hier ontbreekt een gedeelte !! Nl art.27

 

Art. 28

Na afloop van elk dienstjaar zal door den Boekhouder ten overstaan van HH Commissarissen in een openbare vergadering rekening en verantwoording worden gedaan en daarvan aan ieder lid of huisgezin worden uitgereikt een uittreksel hetwelk de leden verpligt zijn te ontvangen tegen betaling van vijf cent.

Art.29

De eerste rekening zal worden gedaan Ultimo der twaalfde maand, volgende op die wanneer dit fonds is in werking getreden.

Art.30

Bij het einde van ieder kwartaal zal het Bestuur zoo spoedig mogelijk eene vergadering houden, daarna de ingekomen rekeningen viseeren ter uitbetaling aan den Geneesheer en als dan den Boekhouder een Rekening Courant van den staat der Kas aan HH Commissarissen zenden met opgaaf van de leden in het fonds aanwezig,

Art. 31

De loopende onkosten van patent, drukloon der kwitantien en zoo voort komen ten laste van het fonds in het algemeen tegen overlegging van kwitantien.

Art.32

De Boekhouder belast met de Administratie zal tot belooning zijner werkzaamheden, voor het ophalen der contributien en zoo voort wekelijksch van elk lid een cent waarvan hij verpligt is af te staan een derde aan de bode Rubens tot het getal van 300 leden.

Art.33

Alle veranderingen en verbeteringen in dit Reglement in het vervolg door de Directie in het belang van het fonds noodig geoordeeld wordende, zullen door den Boekhouder en Commissarissen in een openbare vergadering bij meerderheid van stemmen worden daargesteld.

 

Art.34

Bij aldien er te eeniger tijd onverhoopte en gewigtige redenen om het fonds te ontbinden zich mogten voordoen dan zal zulks kunnen geschieden, zonder dat de leden van hetzelve op eenige schadeloosstelling kunnen aanspraak maken.
Aldus vastgesteld door ons ondergeteekenden te Arnemuiden, den 29 Augustus 1855
Boekhouder
J.H. van Weerd
Commissarissen
A.J. Beerthuis
Wm. De Troije

Middelburg 1 September 1855

Ik heb met genoegen vernomen, dat door U ter vermindering der pokziekte in Uwe Gemeente eenige maatregelen zijn genomen. Intusschen meen ik het noodig zal zijn een geschikt locaal liefst aan een afgezonderd gedeelte der plaats daar te stellen, waarheen bij het heerschen de algemeene ziekten de armen kunnen gevoerd en alsdan verpleegd worden. Het zijn de armoedige huisgezinnen waarin de ziekten zich bij voorkeur voortplanten en waaruit zij zich over de andere huisgezinnen spreiden. Indien toch de Asiatische cholera binnen uwe Gemeente zich mogt voordoen zouden de gevolgen niet berekenbaar zijn. Het zou onverantwoordelijk zijn, niet alle middelen aan te wenden, welke elders gebleken zijn van nut te wezen.
Voorts acht ik noodzakelijk U te wijzen op de doelmatigheid eener Vereeniging van Ingezetenen uwer Gemeente die door raadgeving aan hunne medeburgers de verspreiding der ziekten kunnen tegengaan. Immers is het mij van meer dan een zijde gebleken, dat ook bij het heerschen der kinderpokken velen door onwetenheid en achteloosheid aan de uitbreiding der kwaal hebben toegebragt.
Het zal mij aangenaam zijn omtrent een en ander nader te worden ingelicht.
De voorzitter derProvinciale Geneeskundige Commissie,
J.C. van den Broecke

Arnemuiden 6 April 55
Aan Heeren GS
Wij hebben de eer aan UEGA goedkeuring te onderwerpen een besluit van den Gemeente raad waarbij wij tengevolge aanbevelingsbrieven der voorzitter der Geneeskundige Directie in Zeeland als den Commissaris de Konings van den Burgemeester in eigendom hebben overgenomen deszelfs weverij tot de inrigting eener ziekenhuis.
Sedert jaren gevoelden wij daaraan behoefte en gaf dit dus ook aanleiding ?? vroeger UEGA een renteloos voorschot aan ?????, dergelijk huis daar te stichten, doch waarin UEGA niet konde treden, terwijl wij tot heden wegens onze bekrompen financien buiten magte verkeeren dusdanig gebouw aan te schaffen.
Daar deze zaak? nu weder ter sprake komt, gevoelen wij daarom meer dan ooit behoefte en van het voor haar gunstige aanbod gebruik te moeten maken om die reden de Gemeente Raad besloten heeft van dit gunstige aanbod gebruik te maken en zij dat gebouw onder uwe goedkeuring ten behoeve der Gemeente aan te schaffen.
In het belang der zaak zal het ons aangenaam zijn daarbij uwe goedkeuring te mogen ontvangen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 7 September 55
Aan de voorzitter van de Geneeskundige Directie Zeeland
Wij hebben woensdag jl bij de vergadering van den Gemeente Raad, het bewuste verzoek gedaan en is hetzelve na eenige tegenbedenking uit den weg geruimd hebben met algemeene stemmen besloten het bedoelde gebouw als ziekenhuis ten behoeve der Gemeente aan te schaffen en en waarvoor de goedkeuring van HEGA is aangevraagd.
Gedurende de afgeloopenen week zijn er minder poklijders bij gekomen dan de vorige week, het getal werd met 8 vermeerderd, hiervan waren er meer gevaccineerd, van het getal welke de vorige week ziek lagen ten bedrage van 41, zijn er 23 hersteld 1 overleden zoodat er op dit oogenblik met bijvoeging van bovengemelde 8 nog 25 niet hersteld zijn.
Met een enkelde uitzondering was zij over het algemeen goedaardig, zoodat er weinig geneeskundige hulp ingeroepen is/ kort samengevat: slecht leesbaar!!
De Burgemeester
C.J. Baars

Hierna volgt een Memorie van toelichting bij de begrooting der Gemeente Arnemuiden voor den jare 1856. Zie verder het origineel.

Arnemuiden 7 September 1855
Aan Heeren GS
Onderwerp: Inzending begrooting 1856
De Gemeente Raad alhier op den 5e dezer maand vergaderd zijnde tot de behandeling der begrooting voor den jare 1856, nadat zij conform art. 203 der Gemeente Wet gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage op het stadhuis heeft ter nedergelegd en door de afkondiging algemeen verkrijgbaar is gesteld, zoo hebben wij alsnu de eer voorzegde begrooting in duplo met bijvoeging eener memorie van toelichting op delve mitsgaders een exemplaar der door de gemeenteraad goedgekeurde begrooting van het diaconie Armbestuur aan UEGA te doen toekomen.
Tevens voegen wij hier ook bij twee besluiten van de Gemeente tot vervreemding van de in de begrooting vastgestelden verkoop van Olme boomen ,met verzoek daarop uwe goedkeuring te mogen erlangen.
De Burgemeestter
C.J. Baars.

Middelburg den 7 September 1855
Toezending declaratie C. le Mahieu wed. A. Toupet ter uitbetaling aan het belanghebbend Armbestuur .
B & W van Middelburg
Paspoort
M.F. Lantsheer

Hierna volgt de STAAT VAN BEGROOTING IN ONTVANG EN UITGAAF 1856

Arnemuiden den 14 September 1855
Aan de Kerkeraad van Arnemuiden
Wij hebben de eer hierbij aan UEA in duplo terug? te zenden , de door den Gemeente raad goedgekeurde Armbegrooting voor den jare 1856, waarin behoudens de door UEA te makene opmerking, een subsidie uit de Burgerlijke fondsen word toegekend van f.460., zijnde dezelve f.50- minder benoodigd geacht als door UEA voorgedragen in stede dat dat abusievelijk onder de bedeelden twee personen voorkomen welke in den loop dezes jaars overleden zijn.

 

Overigens doet het ons genoegen UEA te mogen opmerken, dezelve alsnu meest in overeenstemming is gebragt met des raads gevoelen, en dat zij niet verpligt is geweest aanzienlijke vermindering in de voorgedragen subsidie te moeten maken, waartoe zij (zal men met een onaangename indruk echter zich vroeger wel verpligt heeft gevonden te moeten overgaan ?????
Bij de inzending der begrooting voor een volgend jaar, zagen wij gaarne dat de weezen der ouderdom van 18 jaren bereikt hebbende niet meer als bestedelingen worden voorgedragen, alzoo deze wel in hun onderhoud kunnen voorzien, of dat wanneer zij daartoe onbekwaam mogten zijn, de reden daarvan in de kolom van aanmerking of op een andere wijze (onleesbaar klad) ter beoordeling van de Gemeenteraad
De Burgemeester
C.J. Baars

PU BLICATIE waarbij de ingezetenen herinnerd worden aan de wet voor de belasting op het Personeel

Middelburg den 14 September 1855
Onderwerp: aankoop gebouw
Goedkeuring tot aankoop van een gebouw voor ziekenhuis.
GS van Zeeland

Middelburg den 14 September 1855
Naar aanleiding van het besluit subsidie te verleenen aan het Armbestuur van de Hervormde Diaconie, verzoek van een afschrift van een rekening.
GS van Zeeland

Dat verzoek wordt ingewilligd.
Ook goedkeuring tot het verkoop van olmenboomen.
Ook publicatie daarvan.

Middelburg den 14 September 1855
M.b.t de verkiezing van Raadsleden opmerkingen van GS.:
Naar het schijnt is ter deze gehandeld in strijd met art:35 der gemeentewet, volgens hetwelk de bedoelde raadsleden hunne betrekking niet hadden moge aanvaarden de in art: 35 bepaalde tijdruimte verstreken was.
Ook de tijdige vermelding en aanbieding van geloofsbrieven moet nauwkeuriger.
De Raad wordt enigszins terecht gewezen.
Voorzitter,
Van Tets

Arnemuiden 22 September 1855
Verzoek tot ontslag van de bedelaar de persoon van Aarnoud van Belzen, veroordeeld tot kolonist in de strafkolonie. Wij zullen de kosten betalen van het vervoer etc .
De Burgemeester
C.J. Baars

Hierna volgt : Nota van aanmerkingen op de Rekening over 1854 met betrekking tot de uitgaven.

Een gezegeld stuk een verantwoording der ontvangsten en uitgaven der gemeente over het jaar 1854
Waarbij de ontvanger de werkzaamheden heeft verricht tot genoegen van het Gemeentebestuur.

Middelburg den 28 September 1855
Hierbij een extract uit het Register van Besluiten van B & W m.b.t.geneeskundige verpleging Job Klaassen.
B & W van Middelburg
Handtekeningen

Arnemuiden 1 October 1855
Aan B & W van Middelburg.
De persoon van Job Klaassen is niet zeer oud en kan ons bedenken zich wel in die kosten voorzien, en is hij daarvoor op dit oogenblik buiten staat, dan raden wij hem aan om gelijk dat slag van menschen in uwe Gemeente doen in een ziekenfonds te gaan , waarvan de kosten zeer gering zijn, dat elk op zijn leeftijd die gereedelijk kan betalen wij verzoeken de verpleging voor onze rekening te doen ophouden bij de inzage van het Besluit van B &W en Raad de vraag of die kinderen van Job Klaasen zijn, of wel of het voorkinderen waren zijner overleden vrouw. Dit zoo zijnde zouden wij op grond van art,32 dezelve moeten verwijzen naar hunne geboorteplaats.
De Burgemeester
C.J. Baars

Aan het WEA Gemeentebestuur van Arnemuiden.
Sollicitatie.
Geeft te kennen Daniel Helbert L. gepensioneerd Rijks Commies der 2e Klasse oud 57 jaren wonende te Hontenisse land van Hulst.
Daar het de Adressant is ter oren gekomen dat het EA bestuur door verandering van ’s Rijks Wetten voornemens is om als nu de belasting voor de Gemeente op eene ander voet te brengen en als dan eene gemeente Commies zou willen aanstellen om tegen het frauderen van de geheven wordende belasting te waken.
Grote ervaring : 20 jaren op een inkomen van f.298 des jaars. In deze tijd valt het moeilijk om met een gezin van 6 kinderen daarvan te leven.
Verzoek om in de nieuwe constellatie na sollicitatie aangenomen te worden.

Middelburg 5 October 1855
EA Heeren
Ik heb de eer UEA hiernevens tergewone behandeling te doen toekomen 2 certificaten d ‘origine over 1250 ps. 5/4 Callicots waarvoor wij bereid zijn desgevorderd den eed af te leggen.
De verzending geschied voor particuliere rekening.
Met beleefd verzoek om deze stukken spoedig van UEA terug te mogen ontvangen teekenen wij hoogachtend.
UEADWDienaren
G & H Salomonson

Arnemuiden 5 October 55
Antwoord hierop.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden 5 October 55
Berigt Kinderziekte
Den Heer Voorzitter bij de Geneeskundige Commissie in Zeeland
Onderwerp: Berigt kinderziekte
Sedert ons laatst berigt blijft de kinderziekte in deze Gemeente steeds voortduren en werden van den 19 Sept. Tot 3 Okt daardoor aangetast 64 personen, van dit getal waren er 18 gevaccineerd terwijl er 4 van overleden, het totale getal sedert het begin bedraagd tot 3 October 205 en dat der overledenen 13; 48 welke nog niet hersteld waren ?
De overplanting dezer ziekte van den een op den anderen , vrij vertaald: schrijven wij toe aan de onkunde van een groot deel van de inwoonders , daar de meeste zich niet ontzien bij elkander bezoeken af te leggen de vaccine gaat voor het tegenwoordige niet zeer druk,doordien de ondervinding leert dat zij worden aangetast, en als wij in aanmerking nemen, dat de meeste niet gevaccineerd zijn, is tot op de 64 toch nogal aanmerkelijk, terwijl ook niet gezegd kan worden dat zij minder pokken dan andere krijgen onder andere daar het 10 jarig zoontje van Geert Poortvliet, waarvan de vaccinatie in 1853 zeer voldoende door de Heer Noom is verrigt, door de kinderziekte zoodanig is aangetast, dat hij volkomen heeft blind gelegen, hetwelk mitsdien niet veel pleit, dat de vaccine als een voorbehoedmiddel kan aangemerkt worden.
Wij willen echter zooveel mogelijk ten gunste van dezelve, onze invloed daar waar wij mogen of kunnen bevorderen doen gelden.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 10e October 1855
Onderwerp: Om inlichting betrekkelijk de voetpaden
De landlieden worden verzocht de voetpaden o.a. naar Kleverskerke op hun gebied in orde te maken.
Verder zijn er wat kleine problemen ter bereiking van de diverse weiden.
De burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 10 October 1855
Een staat van de gevaccineerden door de heer Oversluijs, terwijl door den Heer Noom geene vaccinatien zijn verrigt

Arnemuiden 12 October 1855
Aan de Kinderziekte is overleden den milicien Pieter deNooijer van de ligting van 1853 met verlof in deze Gemeente aanwezig.
Er moet een regeling met zijn korps komen. Bericht aan zijn Korps.

Middelburg den 11 October 1855
Uit uwe missive van 5 October ll nr 219 is het mij gebleken , dat de pokziekte in uwe Gemeente steeds voortduurt en hiertoe vooral schijnt bij te dragen de verregaande onkunde van alle ingezetenen door het bezoeken der zieken.
Zonder te willen ontveinzen dat aan deze omstandigheid voor een deel het voortduren der ziekte is toe te schrijven ligt echter de groote oorzaak hiervan veel dieper en moet gezocht worden in de verwaarloozing der gezegende koepokinenting gedurende ettelijke jaren in uwe gemeente. Door die verwaarlozing toch heeft de eens uitgebroken kwaal in de meeste gezinnen een gereed voedsel ter voortplanting waartoe de algemeen heerschende armoede en de daarmede gepaard gaande onzindelijkheid het hare bijdragen.
Onder zulke omstandigheden is het niet te verwonderen dat ook gevaccineerde de pokken krijgen, omdat men tot de overtuiging gekomen is, dat de koepokinenting hoe voortreffelijk ook, geenzins een onfeilbaar voorbehoedmiddel te noemen is voor sommige individuen en onder invloeden, hoedanig zich in uwe Gemeente hebben voorgedaan. Vandaar dat men in lateren tijd tot een herhaalde koepokinenting is overgegaan, welke op zoovele plaatsen uitmuntende gevolgen heeft gehad dat men eene halve eeuw geleden, toen de koepokinenting pas bekend was, tegen hare gezegende uitwerking allerlei bezwaren inbragt, laat zich begrijpen, maar in onze dagen bij heldere verstanden zoodanige bezwaren aan te treffen moet inderdaad vreemd klinken nadat eene lange ondervinding de voortreffelijkheid van het voorbehoedmiddel beslist heeft. Welligt is de tegenstand eenigermate te verklaren, doordien men de vaccinatie voor onfeilbaar gehouden heeft.
Hoe het zij, de geschiedenis der pokziekte in uwe Gemeente behoort tot de uitzonderingen en moet naats de epidemien van pokken geplaatst worden, welke in vorige eeuwen vóór de invoering der koepokinenting op zoovele plaatsen in ons Vaderland zijn waargenomen.
De loop dezer ziekte in uwe Gemeente komt mij voor eene der beste lofredenen op de koepokinenting te zijn, daar men in een sprekend voorbeeld ziet afgeteekend wat er van eene Gemeente word , waar, bij het uitbreken van eene verwoestende ziekte, het voorbehoedmiddel tegen dezelve gedurende vele jaren verwaarloosd is en alzoo eene weldaad miskend door de Voorzienigheid aan den mensch geschonken.
Ik acht het diensvolgens noodzakelijk de vaccinatie en revaccinatie met alle kracht te bevorderen, ten einde den bedenkelijken toestand te doen eindigen, waarin uwe gemeente verkeert.
De Voorzitter der Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland.
J.C. van den Broecke

Arnemuiden den 17 October 1855
Aan de Voorzitter der Provinciale Geneeskundige Commissie in Zeeland
Uwe brief van den 11e dezer maand geeft ons aanleiding dat wij op deze daarin voorkomende opmerking ons verpligt gevoelen UEA te moeten antwoorden.
De oorzaak dat in deze Gemeente de kinderziekte steeds voortgaat, schijnt door U grootendeels te worden toegeschreven aan de verwaarloozing der gezegende koepokinenting gedurende ettelijke jaren en niet alleen zoover wij van oordeel zijn, dezelve wegens het afleggen van bezoeken bij elkander grootelijks word overgeplaatst.
Dat koepokinenting hier weinig waarde bezit, willen wij niet ontkennen, echter niet dezelve sedert jaren word verwaarloosd, indien UEA de vroeger jaarlijksche opgaven naleest?, zult U zich wel overtuigd houden, dat zij bij een groot aantal is aangewend, zoo zelfs? Dat den Heer Oversluijs, als de meeste verrigt hebbende inenting in onze Provincie met de Goude Medaille in vereerd, terwijl in het jaar 1853? Nog 122 en ?? 50 kindern zijn genoemd geworden.
Bij dit gebrek schijnt UE zich mitsdien niet te verwonderen dat de gevaccineerden ook de pokken krijgen, daar het geen onfeilbaar voorbehoedmiddel meer voor sommige individuen is, maar mogen wij U daarop opmerken, dat de eerste poklijder is gevallen in het huisgezin van den Wethouder van Eenennaam, op zijn 8 jarig zoontje, welk kind door de Heer Noom is ingeënt en volgens de verklaring voldoende afgeloopen, en dat dit kind daarvan is overleden zoodat deze ziekte niet van de ongevaccineerde zooals U schijnt te veronderstellen op gevaccineerde is overgegaan en dat zij zoo men zegt is overgebragt van Middelburg waar dezelve een geruimen tijd voordat zij zich in onze Gemeente had geopenbaars, reeds geheerscht heeft, en waar het toch ???
Verder in klad niet leesbaar!!
Zonder handtekening.

Wij hebben de eer, ter kennis van UEA te brengen, dat, Adriaan Brouwer oud 53 jaren, geboren te Brigdamme en sints jaren in behoeftige omstandigheden in deze gemeente woonachtig, zich bij ons Diakonie Armbestuur heeft aangemeld om op kosten daarvan geneeskundige hulp te mogen erlangen, als liggende thans met de kinderziekte.
Hieraan gevolg gegeven hebbende, verzoeken wij UEA daarin schadeloos gesteld te worden uit voornoemde gemeente , waar zij haar onderstands Domicilie heeft, alzoo onze fondsen vooral voor dezulken geene geneeskundige hulp kunnen verstrekken.
Arnemuiden den 13 Oct 1855
Namens het Diakonie Armbestuur
Joh: Odding
A.Buijs

Arnemuiden 13 October 1855

Aan HH B & W van St.Laurens
Wij hebben de eer te herinneren toe te zenden een extract uit het register van besluiten van B & W betrekkelijk de geneeskundige verpleging van Adriaan Brouwer.
De Burgemeester
C.J. Baars

GEMEENTE ARNEMUIDEN
Over het dienstjaar 1855 in kas f.670,99 ½
B & W van Arnemuiden
C.J.BAARS

Middelburg 12 Otober 1855
EAHeeren!
Aanbieding van 1 certificaat van oorsprong over 345 7/4 voor den druk bestemd, bestemd ter eed.
Verzending voor particulaire rekening.
Gaarne z.p.m. retour’
G &H Salomonson

Arnemuiden 13 October retour antwoord.

Grijpskerke den 12 October 1855
Den onderstand van Elisabeth Christiaanse , weduwe A.Sturm wordt niet erkend.
B & W van Grijpskerke
J.J. Dekker

Sint Laurens den 15 October 1855
Bericht van ontvangst van het feit van de geneeskundige verpleging van Adriana Brouwer.
B & W van St. Laurens

Arnemuiden 17 October 1855
Onderwerp: Voordragt Zetters: weer dezelfde personen als vorig jaar.

Middelburg den 19 October 1855
Onderwerp: kinderen van J. Klaassen.

Afschrift
Voor het verstrekken van geneeskundige verpleging aan de kinderen van Job Klaassen hebben wij een nauwgezet onderzoek gedaan omtrent de inkomsten van dit gezin en bevonden dat die de gemiddelde som van f.2,50 ’s weeks niet te boven ging, eene som naauwelijks toereikend om de hoogst noodige levensbehoeften aan te schaffen.
Bovendien had hij reeds eenigen tijd zelf de geneeskundige verpleging bekostigd en kon toen hij zich bij ons aanmeldde, de voorgeschreven geneesmiddelen niet meer doen bereiden, terwijl hij die ook niet kon erlangen van eenig kerkgenootschap, omdat hij geen lidmaat is..
In deze stand van zaken was onze tusschenkomst onvermijdelijk en wij zouden de menschelijkheid hebben te kort gedaan , indien wij de benoodigde hulp niet hadden verstrekt, nu echter het gemeente bestuur van Arnemuiden zwarigheid maakt om daarin verder te voorzien, hebben wij hem aangezegd dat hij verdere ondersteuning behoevende zich derwaarts zal moeten begeven , gelijk wij voornemens zijn te doen, met alle in die gemeente armlastige personen , ten einde ons voor ongegronde en ondoordachte aanmerkingen van de zijde van het gemeente bestuur van Arnemuiden te vrijwaren.
De in dezen bedoelde kinderen zijn verwekt in het huwelijk van voornoemde Jb Klaassen en Leuntje Kouwer..
Regenten van het Algemeene Armen.
Voor eensluidend Afschrift
Burgemeester
Paspoort
De secretaris
M.F.Lantsheer
Arnemuiden 22 October 1855
Aan HH B & W van Middelburg
Bij uwen brief van den 19 dezer ontvingen wij een afschrift eener missive van Heeren regenten van de Alg. Armen uwer stad, waarvan de inhoud ons eeniger mate griefde.
Hetzij verre van ons, het in onze bedoeling ligt om wezentlijk armoedige menschen op een ongegronde wijze van de hand te wijzen, en die aan hun zelven over te laten, het groote aantal dat sedert jaren in uwe stad door dat Bestuur ten onzen koste werd verpleegd, geeft daarvan eenen betere ondervinding, maar personen gelijk Job Klaasen en Pieter Poppe met min wij zo goed bekend zijn, als het Algemeen Armbestuur, vinden wij ons verpligt te moeten weigeren alzoo noch het Armbestuur noch de Burgerlijke fondsen toereikend zijn voor al dat slag van menschen in te staan, daar wij in deze Gemeente een groot aantal aanwezig hebben, welks zoo wij reeds in uwe vorige missive mededeelden, door eene wekelijksche geringe opoffering in eigen verpleging voorzagen—
Hadden wij in onze Gemeente zoo veel gegoede als arme ingezetenen welke hetzij door eigene inkomsten of hooge jaarwedden meerder konden belasten, zij zouden weinig zwarigheid maken om daarin iets milder te voorzien dan daar men die weinig of geene aantreft den besten is overvloedig belast, gevoelen wij ons verpligt de meest mogelijke zuinigheid te behartigen.
Daar nu onze aanmerking bij hun ondoordacht is, laten wij daar, doch stemmen geensints toe dezelve ongegrond is en doet het ons leed nu wij aanmerking maken die toch bij het bestuur niet vreemd zal zijn alzoo dit door andere Pl. Besturen ook wel eens zal plaats hebben, ten minsten wij in onze kleine gemeente hebben daar voorbeelden van dat het Bestuur tot zoodanige uitersten overslaat en hetzelve voornemens is, of? het de menschheid al dan niet gebied? voortaan voor rekening onzer gemeente geene verdere ondersteuning aan niemand meer te zullen verleenen
Wij menen toch volkomen geregtigd te zijn de gevraagde verpleging naar ons oordeel te kunnen weigeren of aannemen, en kunnen alzoo met de handeling van dat Bestuur in elk voorkomend geval ons niet vereenigen, daar alsdan in dat opzigt bij mogelijke onmiddelijke vereischt wordende hulp de menschheid waarvan in hunne missive sprake is, voorstel is zonder te kort gedaan worden en dit geloven?/ hij? zal hetzelve toch wel niet voor zijne rekening hoevenn nemen.
Aangenaam zal het ons zijn HH regenten het Algemeen Armbestuur ter kennis te willen brengen.
De Burgemeester
C.J. Baars

Goes den 20 October 1855
Declaratie van het Algemeen Armbestuur wegens het afgeloopen jaar verstrekte alimentatie van M.J. Le Mahieu ad F.21,23 . Verzoek tot restitutie

Arnemuiden 23 October 1855
Aan het College van Regenten over de godshuizen te Middelburg
Onderwerp: aanvraag kribben en fournituren
Ten gevolge de in sommige Gemeenten in ons vaderland heerschende cholera, is door de Gemeenteraad in overleg met HEGA een lokaal?/ aangeschaft ten einde bij onverhoopte verschijning derzelve een gebouw te hebben. Alwaar de armen in zouden verpleegd kunnen worden.
Om dit huis alsnu tot dat doel in te rigten ontbreekt ons zoowel de kribben als de daarvoor benoodigde fournituren.
Wij zijn in ervaring gekomen dat tegen het aanstaande jaar het Werkhuis in Uwe Gemeente staat gesupprimeerd te worden en verondersteld men dat daarin welligt overtollige kribben en fournituren aanwezig zijn, waarvan men zich op billijke voorwaarden zou kunnen of willen ontdoen.
Wij zijn diensvolgens zoo vrij UE te verzoeken om tegen een nader overeengekomen prijs te mogen overnemen als 10 houten kribben; 10 kaftzakken; 10 ???? dekens; 10 moltonne dek?
En indien wij meer mogten noodig hebben, zullen wij later daarvoor nader ons verzoek bij UEd indienen
De Burgemeester
C.J. Baars

Een nominative lijst van verlofgangers die naar hun haardsteden zijn vertrokken met verlofpas
CDK

Middelburg den 26 October 1855
Onderwerp: heffing belasting
Op de terugkeerende voordragt van den Raad uwer gemeente tot heffing van een belasting op het gemaal, zijn bij het Departement van BiZ de bedenkingen gevallen die in de nevensgevoegden brief van den Minister zijn vervat.
Wij hebben de eer U te verzoeken den gemeenteraad daarmede bekend te maken, en hem uit te noodigen die in overweging te nemen,
Gelieft ons den uitslag van die overweging met terugzending van des Ministers brief mede te deelen.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier

Arnemuiden 5 November 1855
Wijziging besluit en verordening Gemaal Zie het origineel

Arnemuiden, 31 October 55
Aan de Prov. Geneesk. Commissie in Zeeland
Wij hebben de eer UEA ter kennis brengen , dat de kinderziekte steeds blijft voortduren en dat sedert ons laatste berigt, alzoo gedurende 14 dagen 34 nieuwe poklijders zijn aangegeven, en dat gedurende dat tijdvak 7 aan dezelve bezweken zijn.
Als men de vorige 14 dagen daar vergelijkt waren er 57 aangetast, zouden wij moeten zeggen dezelve aan het verminderen alsdan daarop? steeds vernomen van het groot aan(ge)tal? ongesteld, hebben wij nog weinig hoop, spoedig van dezelve zullen ontslagen zijnde
De Burgemeester
C.J.Baars

Middelburg den 30 October 1855
Er is ons door onzen baas in Uw gemeente medegedeeld dat bij het bestuur van Arnemuiden pogingen zullen worden aangewend om de weverij in hunne gemeente te doen vervallen.
Is die mededeeling juist zoo verzoeken wij daaromtrent Uw spoedig berigt te ontvangen, en wij moeten als ons gevoelen daarbij volgen dat ons niets aangenaamer zijn zal dan Uw bevestigend antwoord te mogen ontvangen.
Wij hebben de eer te zijn
UEDW Dienaren
G. & H. Salomonson

Arnemuiden 31 October 55
In antwoord op U schrijven van gisteren heb ik de eer U te berigten dat wij tot heden van het door de Baas aan U geraporteerde niet bekend is.
Wel verneem ik dat de neringdoenden in de gemeente zeer ontevreden zijn dat de beide bazen nu tot het meeste voordeel dat de weverijen opleveren wegnemen?, alzoo door Baas van Weerd word brood verkocht, waaraan zoo ik verneem door Baas Beerthuis bons worden afgeven, welke des zaturdags van het weefloon derzelve worden ingehouden, zoodat waarom ? dergelijk verzoek bijna mogt inkomen denkelijk door die beiden die die in hun beroep zeer worden gedrukt zoude moeten plaats hebben maar geensints van de wevers.
Mogt dat raport bij U ongenoegen verwekt hebben dan kan de schuld daarvan alleen in de handeling der bazen gevonden worden, maar niet worden toegepast op de wevers welke daaraan onschuldig zijn.
En hiermede meen ik aan U verzoek voldaan te hebben.
De Burgemeester
C.J. Baars
NB!! Zeer slecht leesbaar!!

Middelburg den 30 October 1855
Onderwerp: Adres J. van Belzen om verlof voor zijn zoon.
Ik heb de eer U te doen toekomen ten einde daaromtrent met het oog op de voorschriften gegeven bij het Prov. blad no 56 van 1837, te dienen van berigt en raad een verzoek van J. van Belzen, visscher in uwe gemeente dat zijn zoon Jacob met onbepaald verlof moge huiswaarts worden gezonden.
Die zoon schijnt volgens de onlangs bij het korps plaats gehad hebbende loting aangewezen te zijn om vooreerst in werkelijke dienst te blijven.
Ik verzoek U in aanmerking te nemen dat zoodanige gunst niet dan in zeer buitengewone en dringende gevallen kan worden verleend.
Het departement van oorlog doet geen grooter getal manschappen in dienst houden, dan volstrekt noodig is. Zoo dus aan een tot het blijvend getal manschappen behoorende milicien ontheffing van de dienst verleend wordt, moet dit of ter verzwaring strekken

Hier ontbreekt een stuk

Zijn geldelijke omstandigheden niet van dien aard zijn hij in deszelfs plaats geredelijk een ander kan stellen en hij ter verkrijging van zijnen zoon met onbepaald verlof, zich eene uitgaaf heeft getroost welke hij niet dan zeer moeijlijk kan dragen, doch in de zekere verwachting hij langs dien weg zijne begeerte zoude verkrijgen, zich dat heeft getroost alzoo hij volgens de onlangs bij het korps plaats gehad loting aangewezen voor alsnog in werkelijke dienst te blijven en welke geld ten bedrage van f.60- hij tot heden nog niet heeft terugbekomen.
Met betrekking tot de positie van dat huisgezin moeten wij te kennen geven dat behalve man en vrouw zij nog in huis hebben twee meerderjarige dochters en twee zoons waarvan zij weinig of geen last hebben, als verdienende dezelve nagenoeg de kost, daar de beide zoons waarvan den een is 21 jaar en den andere 14 jaren, beide op zijn schuit varen en den oudste voor de Nat.Militie heeft vrijgeloot, en alzoo aan den jongsten nog slechts gedeeltelijk moeten bijdragen en voorts een zoon en 4 dochters welke getrouwd en buiten last zijn en welken getrouwde zoon mede voor de dienst der Nat. Militie een vrij? nummer heeft getrokken.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 26 October 1855
Onderwerp: voetpaden
In antwoord op uw schrijven van den 10 dezer hebben wij de eer U te kennen te geven, dat art.69 van het reglement op de buurtwegen en voetpaden ook toepasselijk is op de voetpaden over weiden.
Zijn de onderhoudspligtigen nalatig, dan kan tegen hen gehandeld worden en kunnen de kosten tot herstel van het door hen verzuimde bij voortdurende nalatigheid aangewend op hen worden verhaald
Bij de toepassing van art.69 behoort echter in het oog te worden gehouden dat de hoogte daarbij niet stellig, maar slechts zoo veel mogelijk is bepaald.
Ook schijnt verhooging van een voetpad niet altijd tot het onderhoud te behooren, immers niet wanneer het meer is dan aanvulling of terugbrenging tot de door afvloeijing of ander oorzaken verminderde hoogte.
Is de verhooging niet onder het gewoon onderhoud te rangschikken, dan moet zij volgens het 2e lid van art.77 ten koste der gemeente te geschieden, en volgens art.11 is dit ook het geval wanneer het gewoon onderhoud niet toereikend is om eenen bruikbaren staat te bestendigen.
In beide gevallen behoort aan den gemeenteraad een voorstel te geschiedden.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier

Middelburg den 2 November 1855
Extract uit besluiten B & W geneeskundige verpleging Job Klaassen
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
M.F. Lantsheer

Arnemuiden 5 November 1855
Bericht van ontvangst bovenstaande missive.
Baars

Tot hiertoe correctie

Arnemuiden 6 November 55
Aan GS van Zeeland
Onderwerp: Verordeningen
Door de Gemeente Raad is op heden in hare vergadering vastgesteld eene verordening op het begraven van lijken,een op het keuren van vleesch, en een tot voorkoming van verspreiding van hoofdzeer, en welke verordeningen wij ingevolge art. 167 der Gemeente Wet de eer hebben bij deze aan UEGA in afschrift aan te bieden.
De Burgemeester
C.J, Baars

Arnemuiden 6 November 1855
Een bedrag van f.138,24 ½ onvoorziene uitgaven t. b.v. het aangetrokken ziekenhuis ter goedkeuring van GS

Arnemuiden 6 November 55
Aan GS van Zeeland
Onderwerp: onderhandsche verhuring der woning staande den ziekenzaal.
Zoolang wij die woning niet voor eigen gebruik moeten hebben, wenschen wij dezelven onder die voorwaarde te verhuren, hem? aan de gemeente daaruit zoolang mogelijk eenig genot zoude trekken,
Wij verzoeken daarop UEGA goedkeuring te mogen ontvangen,
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 6 November 1855
Aan het Armbestuur te Arnemuiden
Onderwerp: gebruik ziekenzaal
Wij hebben de eer UEA ter kennis te brengen, wij door de Gemeente Raad zijn gemagtigd voor het geval UEA mogt verlangen gebruik te maken van de door de Gemeente Raad aangekochte ziekenzaal ter verpleging van arme poklijders dezelve met kribben en fournitures ter UEA beschikking staat en daarvan ten uwer koste gebruik kan maken.
De Burgemeester
C.J. Baars

Kennisgeving aan de CDK
Er zijn geen kosten gemaakt ten behoeve van de Molenpolder.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden 10 November 1855
Het Diakonie Armbestuur der Hervormde Gemeente van Arnemuiden gelet hebbende op enkele posten in de begrooting van dit jaar voorkomende, waarmede zij de nog te doene betalingen zouden kunnen bestrijden, wendt zich tot het Gemeentebestuur alhier met het eerbiedig verzoek, het vrijheid te willen geven om over den post van onvoorziene uitgaven à f.60- en den post voorkomende onder art.14 ten bedrage van f.40- te mogen beschikken alsmede het de buitengewone subsidie ten behoeve van alhier armlastige personen voor geneeskundige behandeling te Middelburg à f.52,09 te willen verleenen.
Het Diakonie Armbestuur van Arnemuiden
L. de Ridder
M: de Nooijer

Arnemuiden 14 December 55
Gemeente heeft geen bezwaar: de Diakonie gemachtigd de sommen te betalen uit de post onvoorziene uitgaven.
In het vervolg geliefd U in de aanvrage melding te maken tot welk einde of voor welke post de onvoorziene uitgaven zijn aangewend.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 8e November 1855
Onderwerp: Goedkeuring begrooting rustende schutterij
Begrooting: f.260 voor het halfbataillon. Het deel van Arnemuiden f.19,85.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier

Middelburg den 13e November 1855
Onderwerp: Onderhandsche verhuring van eene woning staande aan de onlangs door uwe gemeente aangekochte ziekenhuis goedgekeurd door GS,

BEGROOTING
Van het Dienstjaar 1855
De Gemeente Raad van Arnemuiden
Besluit: Over den post voor onvoorziene uitgaven kan worden beschikt tot eene som van Een honderd Acht & dertig Gulden vier & twintig en een halve cents voor salaris en verschot aan den Notaris Dirk Johan van den Horst Serlé te Middelburg, gevallen op een door denzelven ten behoeve de Gemeente gepasseerd Koopcontract, waarbij de voormalige stijfselfabriek als een ziekenzaal is aangekocht.

Middelburg 15 November 1855
Hiernevens heb ik de eer UEA terug te zenden de een bij mij ter parkette den 24 October ll bezorgd PB den 15 October bevorens opgemaakt door den veldwachter uwer gemeente, onder te kennen geven dat aangezien dat PB niet is geregistreerd door mij aan hetzelve geen verder gevolg kan worden gegeven, zoodat ook de gestorte gelden aan den bekeurde zullen moeten worden gerestitueerd.
De Officier van Justitie
Hurgronje

Arnemuiden den 16 November 55
Aan den Heer Officier van Justitie te Middelburg
Aangezien van Weerd de verordening op het gemaal van de gemeente Arnemuiden heeft overtreden, zoo heb ik na met de wethouder van Eenennaam gesproken te hebben, de eer UEA ter kennis te brengen, dat ik niet kan voldoen aan het slot uwer missive, alzoo deze handeling zij in mijne betrekking zeer zoude krenken, ik zal diensvolgens het verbaal laten registreren en verzoek UEA vriendelijk alsdan daarvan het wel gevolg te geven.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 13e November 1855
Onderwerp: Benoeming Schoolopziener,enz
Wij hebben de eer U mede te deelen, dat bij ZM besluit van den 3den dezer, no 65, de Heer Mr Cu. W. E. Vaillant, raadsheer in het provinciaal geregtshof van Zeeland en lid der plaatselijke schoolcommissie te Middelburg, is benoemd tot de betrekking van Schoolopziener in het eerste schooldistrict van dit gewest, opengevallen door het, bij dat van den 2den October ll, no 69, aan den Heer Mr. A.P. van Deinse, op zijn verzoek eervol ontslag uit die betrekking
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier

Proces verbaal van de Executie der Brandspuit van Arnemuiden den 10 November 1855
Volgens Art.17 van het reglement van Brandweer
Wij Commissaris uit den raad enz. verklaren ten 1e dat de exercitie in de beste orde is afgeloopen en dat geene der geaffecteerden of bedienden zich aan eenig nisdrijf hebben schuldig gemaakt of zonder voorkennis van ons zich van de dienst hebben onttrokken of achter gebleven
Ten 2e
Dat de brandmaterialen in orde zijn bevonden en de brandspuit heeft zijne kracht welke hij vroeger heeft gehad wederom geheel terug door middel de werkzaamheden van den Heer Peek Brandspuitmaker te Middelburg aan dezelve verrigt.
Ten 3e
Betuigen wij onzen dank aan UEA voor de medewerking ten dezen opzigte daar het voor ons hoogst aangenaam was met een werktuig te werken hetwelk zich in orde bevond; in diezelfde geest deelden naar het scheen ook de geaffecteerden daar dezelve met dubbelde krachtsinspanning en volkomen genoegen hun werk hebben verrigt.
De Commissaris uit den raad
J. van der Weele
Den Brand en Brandspuitmeester
L, van Eenennaam
Den Assistent Brand en Brandspuitmeester
Jacobus Crucq
Ter ordonnancie van dezelve
Jacobus Crucq
Secretaris

Middelburg 21 November 1855
EA Heeren!
Hiernevens hebben wij de eer UEA ter gewone behandeling aan te bieden 1 certificaat van oorsprong over 600 st 5/4 calicots, waarvoor wij bereid zijn des gevorderd den eed af te leggen.
De verzending geschiedt door de Nederlandsche Handel Maatschappij,
Gaarna spoedig s.v.p. retour
UEADWDienaren
G.&H. Salomonson
Hendrix

Aan dit verzoek wordt gevolg gegeven

Middelburg den 22 November 1855
Besluit van 22 november verpleging in het Gasthuis van Johannes Priester.
B & W van Middelburg
Paspoort van Grijpskerke
Secretaris
De Stoppelaar

De Burgemeester van Middelburg,
Gelet op het berigt van het Burgerlijk Armbestuur van den 21 November
In aanmerking nemende dat aan Johannes Priester geboren den 4 Mei 1800 Hervormd lidmaat is moeten worden verstrekt den 17 November verpleging in het Gasthuis tegen 50 cent daags, lijdende aan hardnekkige diarree
Domicilie van onderstand te Arnemuiden.
Bericht hiervan aan Arnemuiden
De Burgemeester
Paspoort van Grijpskerke
N,B, De man had een gedeelte van den zomer te Delfshaven gewerkt en is daar ziek van terugekomen.

Arnemuiden 24 November 1855
Onderwerp: verpleging J. Priester
De ontvangst van de mededeeling gemeld met het besluit opname van Johannes Priester in het Gasthuis te Middelburg
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden, den 24e November 1855
Wij hebben de eer UEA ter kennis te brengen, dat bij ons Armbestuur zich heeft aangemeld Pieter Kuiper oud 61 jaar geboren te Koudekerke.
Deze man door gebrek aan zijn been in zeer armoedige omstandigheden voortlevende heeft geneeskundige hulp verzocht van ons ten behoeve zijner vrouw , die ziek ligt.
Hieraan hebben wij gevolggegeven, alsmede op zijn verzoek aan eene wekelijksche bedeeling, beide op kosten van zijn onderstands-domicilie;waarvan wij door deze UEA berigt geven; zijnde die bedeeling zestig cents.
Namens het Armbestuur
Joh: Odding
M.D. de Nooijer

Arnemuiden 24 November 55
Aan B & W van Koudekerke
Kennisgeving van geneeskundige verpleging van Pieter Kuiper
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden, den 24e November 1855
Ondersteuning aangemeld Lourina de Kam oud 62 jaar wed. van Kornelis de Nooijer en geboren te Zoutelande welke dus uit onze gemeente geen onderstand kan verleend worden.
Deze vrouw heeft verscheidene jaren als weduwe met haar eenig kind, een jongeling van 22 jaren en voor eenigen tijd alhier aan de kinderziekte overleden voortgeleefd en is nu van haren broodwinner beroofd, waardoor zij gebrek moet lijden.
Op kosten van haar onderstandsdomicilie een wekelijksche bijdrage van 60 cents
Het Armbestuur
Joh: Odding
L: de Ridder

Middelburg den 24 November 1855
Onderwerp: Heffing belasting gemaal
Op de terugkeerende voordragt van den raad uwer gemeente tot heffing van een belasting op het gemaal is bij het departement van binnenlandsche zaken de nadere bedenking voorgekomen die in den nevens gevoegden brief is vervat.
Gelieft den gemeenteraad daarmede zoo spoedig mogelijk in kennis te stellen en hem in overweging te geven de bedenking uit den weg te ruimen.
Bij de mededeeling van het door den Raad daaraan gegeven gevolg wacht ik den brief van den Minister terug.
De Commissaris des Konings
In de provincie Zeeland
Van Tets

Arnemuiden 28 November 1855
PUBLICATIE
B & W der Gemeente Arnemuiden, maken bekend dat op Zaturdag den 8 December aanstaande van wegen het Gemeente Bestuur, aan de huizen der Ingezetenen zal worden een Collecte ten bate van de inwoners van de Moluksche Eilanden.
De eilanden Banda, Ternate en eeige ander gelegen in den Moluksche Archipel, zijn opnieuw in de maanden Junij en Julij dezes jaars door aardbevingen brand en ander onheilen zwaar geteisterd geworden
Zijne Excie de Minister van Kolonien, doet een beroep op de liefdadigheid van Nederlandsche ingezetenen, ten einde welke ook in den jongsten watervloed in ons vaderland niet achterlijk zijn gebleven met de giften tot ondersteuning te verleenen, hun in deze oogenblikken wederkerig de noodige bijstand te schenken.
Het is daarom dat wij de ingezetenen willen opgewekt hebben tot milde bijdragen voor de lijdenden in die eilanden, welke schier in alles beroofd zijn.
In afwachting van een ruime bijdrage.
De Burgemeester
C.J. Baars

Arnemuiden den 12 December 1855
Aan De Commissaris des Konings
De collecte voor de ramp in de Moluksche Archipel is per openbare Publicatie aangekondigd.
Door de behoeftige omstandigheden tijdens deze winter is er weinig ruimte tot een ruime bijdrage tijdens de deur aan deur collecten. Deze brachten slechts een som van f.3,25 op.
De burgemeester excuseert zich uitvoerig voor het feit van de bovenstaande karige som.
De Burgemeester
C.J. Baars

Middelburg den 23 November 1855
Onderwerp: Berigt en ontvangst verordening.
Ofschoon ons in die verordening niets strijdigs met de wet of het algemeen belang is voorgekomen, bevat zij evenwel eenige bepalingen, welker wijziging ons wenschelijk voorkomt, op grond der bedenkingen die in bijgaande nota zijn vervat.
Bijzondere aandacht op de bepaling van art.15 dier verordening. Hem misschien eene boete
Deze bepaling kan, naar het ons voorkomt niet als doelmatig worden aangemerkt.
Immers indien ook al niet de bedreiging van gevangenisstraf den overtreder geheel belette gebruik te maken van de bij art.254 des wetboeks van strafvordering verleende bevoegdheid, om, door het vrijwillig betalen van het maximum der geldboete, de regtsvordering voor te komen, dan nog zou het bedrag van het voor de boete bepaalde maximum, vooral bij overtredingen van geringen aard ten dezen eenen grooten hinderpaal daarstellen, daar hij, die zich aan eene zoodanige overtreding heeft schuldig gemaakt, in den regel liever de uitspraak des regters, waarbij hem misschien eene boete van van f.1- zal worden opgelegd, zal willen afwsachten dan vrijwillig het maximum van f.25- te betalen.
Advies wijziging in overweging te nemen
Etc etc

Reglement houdende maatregelen tot voorkoming van hoofdzeer en andere huidziekten in de gemeente Arnemuiden.

Art.1
Alle kinderen en jonge lieden, welke door hoofdzeer, schurft of eenige huidziekten zijn aangedaan, zullen op de openbare scholen, niet worden toegelaten, tenzij dezelve een bewijs overleggen, dat zij onder behandeling zijn, van een geneeskundige, in welk geval den onderwijzer gehouden zal wezen , daartoe eene afgezonderde plaats in de school te verleenen. En zullen dezelve zoo bij het geven van onderwijs als andersints niet in aanraking of in den nabijheid van en alzoo andere kinderen mogen gesteld worden ( hiervan zijn uitgezonderd zij welke door de kinderziekte zijn aangetast.)
De onderwijzer zal ??? de bewijsplaatsen zorgvuldig moeten bewaren en die zoo dikwijls den schoolopziener of leden der plaatselijke schoolcommissie zullen mogten verlangen aan dezelve moeten vertoonen.

Art 2
Kinderen en verdere personen door hoofdzeer of andere huidziekten aangedaan die door het Armbestuur worden verpleegd, of welker ouders of voogden uit de armenfondsen worden bedeeld, zijn verpligt zich te onderwerpen aan de geneeskundige behandeling van den Geneesheer, heeft? de behandeling der armen zieken belast.

Art.3

De lijders zijn gehouden om voor zoover hun toestand het niet ondoenlijk maakt, zich te vervoegen ter plaatse en op dien tijd door deze gemeente te bepalen.

Art.4

Kinderen van minvermogende niet bedeeld wordende ouders welke behoeftende zijn, zich ten hunnen koste te laten verplegen, op gelijke wijs kostenloos worden worden behandeld.door den in art 2 vermelden geneesheer en is het bepaalde in art.3 op dezelve mede van toepassing.

Art.5

De zoodanige welke vallen in de termen van art.2 en 4 hierboven vermeld zullen zoodra en zoo lang zij weigerachtig zijn, zich hunne kinderen of pupillen?? aan de daartoe aanbevolen geneeskundige behandeling te onderwerpen, geen /niets uit de openbare fondsen mogen worden verleend.

Art. 6

De onderwijzer welke in overtreding zal bevonden worden aan de bepaling en verordening vastgesteld. Zal worden gestraft met eene geldboete van f.5-
D e overtreding tegen den inhoud van dit reglement, zal bij behoorlijk PB worden geconstateerd en het laatste aan den bevoegden regterlijken Ambtenaar ter vervolging worden opgezonden
Etc etc
De Burgemeester C.J.Baars
Arnemuiden 15 December 1855
Afschrift gewijzigd reglement van begrafenis van lijken.

Bericht van den ontvangst van GS van Zeeland van bovenstaande
Middelburg den 23 November 1855
Onderwerp: Bericht ontvangst verordening van het door U op den 5 dezer vastgesteld reglement op het keuren van het slagtvee
Opmerking over het belasten van het keurloon etc.
Bedenkingen omtrent het bedreigen met gevangenisstraf

Zoutelande den 28e November 1855
Bericht van ontvangst uwer missive betreffende kennisgeving der verpleging van Lauwerens de Kam
B & W van Zoutelande

Arnemuiden den 1 December 1855
Heeft zich aangemeld Adriana Brouwer, weduwe van den Broeke geboren in hetjaar 1802 te Brigdamme.
Van den kinderziekte hersteld, leeft zij met twee kinderen in zeer armoedige omstandigheden, waarom wij haar, op kosten van haar onderstands domicilie eene wekelijksche bedeeling hebben toegekend van zestig cents.
Namens het Armbestuur
L: de Ridder
M; de Nooijer

Middelburg 23/30 November 1855
Toelage cipier
Betaling concierge in de gevangenis voor de bewaking van politiegevangenen. Daarbij moet Arnemuiden ook een aandeel betalen. De totale betaling aan de concierge of cipier in de huizen van verzekering of van arrest is f.80-

St.Laurens den 5 December 1855
Onderwerp: Armwezen
Bericht van ontvangst van de missive den verstrekten onderstand aan Adriana Brouwer, weduwe J. Broekert
De Burgemeester van St.Laurens
P.Melis

Een gedrukt stuk van een wets-ontwerp houdende bepalingen omtrent den tijdelijken opslag van meel in entrepôt en andere bergplaatsen

Middelburg den 14 December 1855
Onderwerp: Heffing havengelden
De gezamenlijke aandeelhouders in de nieuwe Societeit der zaagmolens te Middelburg hebben aan den Koning hunne bezwaren medegedeeld ter zake van het door uwe gemeente geheven wordende havengeld van de voertuigen in dienst voor hunnen zaagmolens.
Bij het uitbrengen van ons berigt op die bezwaren hebben wij aan den Minister van Bi Zaken mededeeling gedaan van uwen brief van den 25 Junij ll no 176 houdende berigt op gelijke bezwaren van den heer C. Le Nobel.
Wij hebben daarop van den Minister den brief ontvangen dien wij de eer hebben U hiernevens te zenden.
Gelieft dien aan den gemeenteraad mede te deelen en ons het gevolg daarvan bij terugzending van den brief te doen kennen.
GS van Zeeland
Van Tets voorzitter
Griffier

Arnemuiden 24 December 1855
Aan GS van Zeeland
Onderwerp: Toelichting heffing havengeld
Wij hebben den brief van zijne Excie den Minister van BiZ van den 3 dezer maand no 133 gevoegd bij den Uwen van den 14 daaraanvolgende ter overweging van den Gemeente Raad gebragt, met dat gevolg dat den zelven zwarigheid heeft gemaakt vooralsnog niet heeft kunnen besluiten aan het verlangen des Ministers te mogen toegeven voordat zij UEGA de redenen waarom de heffing van dit havengeld nader te hebben medegedeeld doet vooraf vergunne UEG ons een bedenking te mogen maken op hetgeen Zijne Excie betrekkelijk art: 254 der Gemeente Wet tot staving zijner gevoelen tegen ons inbrengt.
Volgens art: 254 der Gemeente Wet in verband met art 240, is de Gemeente Raad na bekomene magtiging bevoegd om den gebruiker der in art. 138 vermelde Gemeente Werken, bezittingen of inrigingen in evenredigheid van het gebruik of genot welke hij daarvan heeft te doen vragen in de kosten van aanleg, onderhoud en naar het gevoelen van Zijne Excie moet hiervan een uitzondering worden gemaakt en zoude men van die schepen welke in eens zonder zich op te houden daarvan geene belasting mogen heffen daar men in dat geval niet kan beweren dat zij van de haven gebruik maken, laat staan zulks het geval nu was, zoo kunnen wij met betrekking van ons kanaal ls geen doorstroomend water in dat gevoelen deelen, dat wanneer iemand door toedoen van derden, eene passage is gemaakt en die onderhoud, dat men daarvan dan vrijelijk gebruik zoude kunnen maken, evenals of men daarvan, geen gebruik maakte en zonder voldoening van eenige kosten tot schadeloosstelling van hetgeen is daargesteld en onderhouden word, zoude kunnen doorvaren,
De Gemeente raad kan dat gevoelen niet omhelzen en verkeert in den denkwijze hetzelve in strijd is met het gemelde wetsartikel als makende dit geene uitzondering, maar wel dat den gebruiker voor het gemak hij van dezelve heeft in evenredigheid daaraan zal toedragen, te meer nog om reden, dat die schepen bij ongunstig weder als andersints soms wel 2 `a 3 dagen vertoeven, eer zij na de zaagmolens vertrekken, te minsten nimmer regtdoor naar haar bestemming kunnen opvaren, en hunne touwen altijd aan de door de Gemeente gestelde meerpalen vastleggen waardoor zij van de Gemeente Werken wel degelijk gebruik maken en alzoo volgens des raads meening verpligt de gevorderde belasting te voldoen.
Wij erkennen nu dat volgens ZM besluit van den 3 Mei 1820 de regten bepaald? zijn voor schepen en vlotten het kanaal bevarende, dan ZE houde ons ten goede, dat wij mededeelen den opbrengst dier regten niet toereikende zijn om de gewone jaarlijkschen onderhoud te doen aan de Keersluis laat staan het Kanaal dat met onze haven een geheel uitmaakt, dit blijktdaar jaarlijks door de Commissie een gedeelte van de inschrijving moet verkocht worden om die kosten te bestrijden, zoo dat aan onze haven de opslikking welke niet door de spuisluis kunnen worden weggenomen, ten onzen koste moet worden verrigt en hetgeen de gemeente van dit jaar heeft gekost een som van f.178- mitsgaders voor vernieuwing van een gedeelte beschoeiwerk f. 168 zal behooren besteed te worden.

Om nu de haven welke gezegd is een geheel met het kanaal uitmaakt en alzoo een water behoorlijk diep te houden en de sluis met goed succes, de dagelijksche binnenkomende slikken zouden kunnen wegspuijen, zoo behoort aan weerszijden van het Kanaal een groote massa grond vervoerd te worden, ook ligt te midden in het vaarwater nog een hoogte welke bij min of meer vallend water ook zeer ten ongerief ligt der schepen , zoomede behoort ook aan het uiteinde van het kanaal een gedeelte grond te worden weggenomen, alzoo door dit beletsel onze visschuiten meermalen omhoog zeilen en waardoor het voornemen bestaat een en ander te doen opruimen.
Tot het wegnemen dezer grond, welke wel ten voordeele geschiedt der geladenen schepen voor de zaagmolens als de overige en welke onmogelijk door de spuisluis kunnen worden weggenomen, acht met voor het minste benoodigd te hebben een som van f.500-
Dat hieraan behoefte is, bewijst dat van dit jaar bij vernieuwing in de nabijheid der keersluis een zink en beslag werk werd gelegd dat pm f.300- zal kosten en welk vorig zink en beslagwerk nog naar daar 3 `a 4 jaar gelegen heeft en welk laatsgemeld beslag werk in dat jaar ook ten koste der gemeente is gelegd en daarvan betaald heeft f.166,85, hetwelk zoo het geheele Kanaal door de Keersluis moet onderhouden? worden ook ten hare koste mogt zijn hersteld.
Indien nu vorengemelde slikken niet worden weggenomen, is het te vreezen , dat ook weder het nu gemaakte werk spoedig zal mogt wegvallen, daar het water bij de spuijing daartegen word gestuit en alzoo terug word gedreven, tegen het nu gemaakt wordende zink en beslag werk wsaardoor de grond wegmaalt.
De Gemeente raad kan derhalve niet instemmen dat er voor een en hetzelfde object een dubbeld regt word gevorderd, daar het eene strekt voor de haven en het ander voor de Keersluis en beide zijn ontoereikende om in den gewoonen onderhoud te voorzien en word nu dit een dubbeld regt genaamd, dan is de heffing van het sas en havengeld te Goed even dubbeld als het onze, daar het ook in deze gemeente slechts sas en havengeld genoemd kan worden en welke vroeger hoewel niet tot dat bedrag altijd door de schepen is betaald geworden.
Het bevreemd de Gemeente Raad zeer dat J.C. Schorer c.s. zich zoo zeer over dat havengeld beklagen, alzoo het hun als wij ons zoo mogen uitdrukken volstrekt niet aangaat en zich over? de handeling des raads niet behoeven in te laten, daar het regt niet van hun , maar volgens het door den Koning goedgekeurd Besluit van de schippers wordt gevorderd, welke van het vaarwater gebruik maken dus zoowel van diegeene welke aan de los en ladingplaats aanleggen, als naar luid van alle andere het kanaal bevarende en door het genot welke zij daarvan hebben in staat worden gesteld weder un brood te verdienen.
Volgens het KB van de 3 Mei 1820 nr 21 is naar luid van art.3 het aanbod door de eigenaren der zaagmolens gedaan voor 10 jaren aangenomen, en dragen zij derhalven in het gemak der sluis zonder wie derzelver fabrijken niet kunnen blijven bestaan nog geen f.300 alzoo zij jaarlijks gerestitueerd wat van de schepen en vlotten ten hunne behoeve van de schippers word ontvangen.
Wanneer men nu het belang dier??? in het voortdurend ?? van havenkanaal regt kende, dan zoude men met regt mogen vragen hoe is het mogelijk dat die Heeren bij hetgeen dat vanwege ons ook mede in hun belang word gedaan, zich daarover durven beklagen, want de goede onderhoud onzer haven is in hun belang en voor hare rekening laten de voldoening van het havengeld is buiten hun kommer en behoeven zij dit in geenen deele aan te trekken.
De raad kan UEDGA de verzekering geven dat bij aldien die heffing niet plaats vind, in het belang hunner visschers ………zij onmiddellijk het besluit tot heffen van voorschreven havengeld zoude intrekken en dat belang niet verder in aanmerking zoude nemen, maar? ook dan zoude zij elk herstel dat aan het geheel Kanaal vereischt word voor hare rekening laten ???? zoude dan de commissien voor dezelve maatregelen moeten nemen, dat hare inkomsten verdubbeld werden.
!! verder onleesbaar !!

Ministerie van Binnenlandsche Zaken
2e Afdeeling
Binnenlandsch bestuur
’s Gravenhage den 3e December 1855
Naar aanleiding Uwer missive van 18 Augustus heb ik de eer UEA te melden dat de klagt van Mr J.C. Schorer cs mij niet geheel ongegrond voorkomt.
Het geldt hier de heffing van een havengeld dus van een regt,de volgens het in Art.254 der Gemeente wet gehuldigd beginsel slechts ingevorderd kan worden die van de haven als zoodanig gebruik maken.
Uit de overlegde stukken moet ik opmaken dat onder den naam van haven van Arnemuiden een gedeelte van het Arnemuidsch kanaal is begrepen, hetwelk noodwendig gepasseerd moet worden, door de schepen die uit of naar zee gaan varen deze in een door zonder zich in dat gedeelte van het kanaal op te houden, dan kan men niet beweren dat zij van de haven als zoodanig gebruik maken en dan een havengeld verschuldigd is.
Dit valt te meer in het oog, wanneer men het in verband brengt met het KB van 3 Mei 1820.
Immers bij dat besluit zijn de regten bepaald der door de schepen en vlotten welke het kanaal bevaren, zullen worden voldaan voor het onderhoud van het kanaal van de daarin leggende sluis, en verdere daartoe behoorende werken.
Word immers? het bevaren van het gedeelte van het Kanaal, dat den naam van haven van Arnemuiden draagt een afzonderlijk regt onder den naam van havengeld geheven, dan zal er door dezelfde schepen voor hetzelfde object een dubbel regt worden ingevoerd,
1e volgens het KB van 1920, dat strekken moet tot onderhoud van het geheele kanaal.
2e volgens het Raadsbesluit van Arnemuiden hetwelk dan bedstemd zou zijn tot onderhoud van een gedeelte van het kanaal.
Bij het besluit van 1820 wordt de wijze bepaald, waarop in de kosten van onderhoud van het Kanaal enz zal worden voorzien, en daarbij onder anderen het aandeel geregeld dat de Gemeente Arnemuiden voor de aldaar te huis behoorende visschuiten zal bijdragen op welke wijze dit bedrag gevonden moet worden staat ter beslissing van de Gemeente raad, maar hij kan daarvoor geene regten heffen van de scheepen en vlotten die het kanaal bevaren en die reeds voor het onderhoud van het kanaal enz volgens het KB moeten bijdragen.
Het Gemeente bestuur van Arnemuiden doet het voorkomen alsof die gelden verschuldigd zouden zijn voor het onderhoud der palen waaraan de schepen en vlotten gemeerd worden tot dat zij door de sluis kunne worden geschut.
Daargelaten echter of hier voor een havengeld kan worden , valt nog op te merken dat de gelden volgens het besluit van 1820 ingevorderd en verschuldigd moeten strekken tot onderhoud van het kanaal de daarin gelegen sluis en verdere daartoe behoorende werken, waaronder zeker ook de meerpalen begrepen zijn
Ik verzoek U deze beschouwingen aan de gemeenteraad van Arnemuiden mede te deelen en hem uit te nodigen de bedoelde heffing te staken ten ware hij nader de regtmatigheid ervan kunne aantoonen.
De Minister van Binnenlandsche Zaken

Nieuwland 14 December 1855
W EA Heeren
Bij nader inzien zie ik mij verpligt eenige aanmerkingen in het midden te brengen met opzigt tot het locaal aangewezen tot opslag van meel. Ik twijfel niet of de belanghebbende zullen zich beklagen over de onzindelijkheid van hetzelve en wat mij aangaat moet het betwijfeld worden of het gedeponeerde wel beveiligd zal zijn tegen roof, nat en ongedierte, zoodat ik UEA beleefdelijk verzoek uwe gedachten over een ander geschikter locaal te laten gaan op morgen in Arnemuiden met UEA te mogen spreken.
Enz.

PUBLCATIE
Van de opheffing der belasting op het gemaal etc

Koudekerke den 14 December 1855
Wij hebben de eer U te verzoeken de geneeskundige verpleging der vrouw van P. Kuiper voor zoover die voor onze rekening mogt plaats hebben op den ontvangst dezes te staken.
B & W van Koudekerke
H: Brasser.

Daarvan wordt bericht gedaan aan het Diaconaal Armbestuur.

Arnemuiden 15 December 1855
Het Diakonie Armbestuur dezer gemeente bevonden hebbende dat het vanwege de geringe Collecten in de Kerk gedurende dit jaar, de meerdere bedeeling ten gevolge der alhier geheerscht hebbende kinderziekte en andere onvoorziene uitgaven niet in staat is om de nog te betalen rekeningen te voldoen, neemt de vrijheid UEA eerbiedig te verzoeken hetzelve eene buitengewone subsidie van f.100- te willen verleenen ten einde het kwaad slot te voorkomen, hetwelk er anders noodzakelijk bij het sluiten der rekening van dit jaar ontstaan moet.
Het Diakonaal Armbestuur van Arnemuiden
A. Buijs
Joh: Odding

Arnemuiden den 24 December 55
Wij hebben u verzoek om eene buitengewone subsidie ter overweging aan den Raad gebragt.
Wij kunnen UEA mededeelen:
Dat het hoogst waarschijnlijk zal wezen dat de Gemeente rekening over dit jaar met een aanzienlijk deficit zal sluiten, waardoor de vergadering buiten magte zal gesteld zijn, om aan UEA verzoek een gunstige voordragt te doen.
De Gemeenteraad acht het desniettegenstaande van belang om in Januarij aanstaande van U te mogen ontvangen eene staat, bevattende al de door u gemaakte kosten?? en uitgaven en nog te doene betalingen waaruit het tekort zal kunnen blijken.
Overigens verzoekt?? zij dat door U de hoogst mogelijke bezuiniging zal worden betracht en verlangst zij vurig dat het tekort zooveel doenlijk door eigene fondsen zal worden gedekt of door andere in U bereik zijnde middelen daarin zal worden voorzien, alzoo er bovendien nog vrees bestaat dat HEGA de voordragt niet zullen goedkeuren.
De Burgemeester
C.J.Baars

Arnemuiden den 12 December 1855
Wij hebben de eer UEA ter kennis te brengen dat bij ons Armbestuur zich heeft aangemeld Joost Prince, geboren 8e Maart 1817 te Colijnsplaat, die uit onze fondsen geen onderstand kan erlangen.
Deze man, gehuwd met Alida Meulmeester en vader van twee kinderen, heeft een groot lichaamsgebrek aan zijn arm, waardoor hij niet in staat in eenig werk te verrigten, en waarom wij hem op kosten van zijn onderstands Domicilie een wekelijksche bedeeling hebben toegekend van 75 cents.
Namens het Armbestuur
L.de Ridder
A: Buijs

Arnemuiden 18 December 1855
Aan B & W vanColijnsplaat
Gunstig antwoord op het verzoek van B &W van Colijnsplaat (hiervoor)

Arnemuiden 20 December 1855
Aan CvdK
Staat handtekening Burgemeester etc

Middelburg den 7e December 1855
Onderwerp: Afrekening wegens het fonds der kleeding enz. van de veldwachters
Over 1847-1852.
In ontvang f.37,844, 87 ½
In uitgaaf 35,495,72 ½
Batig slot 2349,15
Batig slot voor uwe gemeente f.17,55 ½

Middelburg den14e December 1855
Arnemuiden blijft achter met de voldoening van verplegingskosten

Ga naar boven