Historische Vereniging Arnemuiden

Aanstelling wachtmeesters / assistenten burgerwacht

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1401

Overeenkomsten met voorwaarden waarbij de stad Arnemuiden wachtmeesters / assistenten van de burgerwacht aanstelt 1583.

Remedieren allen faulten abuijsen ende oock ongeregeltheden die op der wacht soude mogen gheschieden.

Item zal gebruijcken het woordt dat de Burchmrs ofte een van henl. Voor de loose (aflossing ?) zullen geven ende dat van henl nemen//

Item zal ghehouden zyn sonder dissimulatie téxecuteren alle boeten die conform dordonnantie alreede gemaect oft noch te maecken vallen zullen sonder aenscouw van persoonen qualiteyt rijck oft arme/ sonder oock op dordonnancie alreede gemaect oft noch te maecken eenige innoventie oft verandereinghe te maecken oft in eenige saecke te conniveren sonder wete oft laste van de Burchmrs.

Ende zal den voorn assistent het deel van de boeten aencommende de wachte ghehouden zyn te verschieten/ midts dat in cas van swaricheyt oft ressistentie in déxecutie op de panthalinge de wacht des verzocht zynde ghehouden zal wesen mede te gaen/

Item zal ghehouden zyn alle mergen hem te huyse van de Burchmrs oft een van hen wiens buerte dat wesen zal neffens den poortier te vinden ende aldaer mette sluetels ende den poortier de poorten met by wesen oft ten minsten kennisse van de Magistraet telcken waeckende t’openen ende de sluetels metten poortier tot den Burchmrs te doen bringen ende convoyeren.

Ende om goede verzekerheyt tot bewaringe van de Stadt ende weeringe van alle onversienige ende listige aenslagen die in den Dage Raedt ende anders zouden mogen geschieden te gebruycken zal de voorn wachtmr ghehouden zyn alvooren de poorten te openen van de wallen te zien oft te doen zien wat volck oft passanten buyten de poorten zouden moghen wesen oft staen ende daer naer eerst t’clincket aen elcke poorte te openen ende aleer yemandt in te laeten zelver met zoveel van der Wachte als hem goetduncken zal buyten te gaen/ Mitsgaders oock alle schepen buyten aende hooffden ligghende te visiteren oft doen visiteren/ om te onderzoucken ende bezien/ offer eenigh onraet soude moghen wesen ende schuijlen/

Ende wanneer s’navens naer t’sluijten der poorten yemant ingelaten zoude moeten worden/ zal de voorss wachtmr gehouden zyn de zelve openinge der poorten met assistentie van den poortier met by wesen oft ten minsten kennisse vanden Magistraet telcken nachte waeckende als boven te doen ende goede zorge te dragen/ dat duer zulcke openinge geen Invasie oft overvallinge en geschiede/

Ende Generalyck zal ghehouden zyn d’auctoritheijt van de Burchmrs ende magistraten voor te staen ende de voorgeroerde ordonnancie in alle haere poincten te onderhouden ende doen onderhouden ende schuldich is ende behoort te doene/

Ende by ghebreke van onderhoudinge ende volbringinge van eenige der voorss poincten den Burchmrs vry wesen zal t ‘allen tyden de gage op te segghen schorssen ende hem te verlaeten/

Op alle voorgaende conditien hebben Burchmrs ende Schepenen voorn tot wachtmeester ende assistent van der wachte gekoren ende gecommitteert kiesen ende committeren mits desen Cornelis van Huessen die tselve geaenveert ende geaccepteert heeft voor 100 gulden s “jaers mitsch voor zyn huysvrouwe een marchtstuck van 25 gulden s ‘jaers Ende in teecken en oirconde van dyen zyn hier van gemaect twee contracten eensluydende d’eene by den Secretaris dess stadt by ordonnancie van de burchmrs ende t’ander by den voorss van Huessen onderteeckent op den 29e October 1683

Handtekening

C van Huessen

Conditien ende voorwaarden waer op de Burchmrs ende Schepenen der stadt Arnemuyden aennemen willen een assistent van der wachte.

In den eersten dat den assistent van de burchmrs in cas van de burgerswachte gehouden zal zyn alle avent mette voorn Burchmrs oft oock sonder henl te compareren ter vergaderinge van de wacht ende aldaer de Rolle op te lesen oft by een ander doen op lesen/

Item dat hy naer advise vande voorn Burchmrs den wacht zal gaede slaen ende schiltwachte doen vuyt stellen tot zulcke plaetsen/ als geadviseert zal worden/ mits al tselve den corporaels ende heure substituten vuyt den naeme vande voorn burchmr belastende is/

Item om te weten t’regiment van de wachte/ ende om beter policie daer onder gehouden te worden/ zal gehouden zyn by avende ende by nachte naer gelegentheyt ende op d ‘onversienste/ bij verrassing ronde te doen / ende de wachte te visiteren/

Item van gelycken ende ten zelven eynde zal gehouden zyn by dage de wachte gade te slaen/ ende somwylen te versoucken/

Item zal gehouden wesen ten beliefte van de Burchmrs oft een van henl mitsgaders oock van de Wethouders presidenten van de wachten/ by dage ende by nachte ende tot allen tyden van dyen hem gereedt te vinden/ om met henl te gaen ende helpen remedieren allen faulten abuysen/ ende oock ongeregeltheden die op der wacht soude mogen geschieden/

Item zal gebruijcken het woort dat de Burchmrs oft een van henl voor de loose (aflossing) zullen geven ende dat van henl nemen/

Item zal gehouden zyn sonder dissimulatie t’executeren alle boeten die conform d’ordonnancie alreede gemaect oft noch te maecken vallen zullen/ sonder aenschouwe van persoonen qualiteijt rijck oft armen/

Ende zal den voorn assistent het deel van de boeten aencommende de wachte gehouden zyn te verschieten mits dat in cas van swaericheyt oft ressistentie op d’executie op de panthalinge de wacht des versocht zynde gehouden zal wesen mede te gaen ende d ‘xecutie te helpen doen//

Ende generaelyck zal gehouden zyn d’authoriteyt van de brs ende magistraten voor te staen/ ende de voorgeroerde ordonnancie in alle haere poincten te onderhouden ende doen onderhouden/ ende alles te doene dat een goet assistent van de burchmrs schuldich is ende behoort te doene/

Ende by gebreke van onderhoudinge ende volbringinge van eenige der voorss poincten den burchmrs vry wesen zal t’allen tyden de gaige op te seggen/ schorssen/ ende hem te verlaeten/

Op alle voorgaende conditien zoe hebben de voorss Burchmrs den Bailliu Symon Romboutsz voor assistent van de wachte aengenomen/ ene heeft de zelve Symon Romboutsz tzelve geaenveert voor de somme 100 gulden s ‘iaers ende voorts teynde den jaere een schoonicheyt zoe hy bevonden zal worden dat verdient te hebben / Actum op den 26e February anno 1583

By My

Symon Romboudtsz

ZA Inventaris van de Gemeente Arnemuiden Inventarisnr 1402:

Naamlijst van officieren van de burgerwacht

D’officieren van het oude vendel zyn de naergenomineerde persoonen te weten

Cappiteyn 

Adriaen Iansz Coster

Lieutenant-Capiteyn

Jan Heyndricxz

Vaendrech 

Pieter Aelbrechtsz van der Graft

Lieutenant van de Vaendrech (nu:sergeant-majoor)

Cornelis Soeteman

Sergeanten

Adriaen Soeteman van Hamerste

Heyndrick Baersscheerder

Adelborsten

Heyndrick Adriaensz als magistraet

Louys Langleten

Christoffel Govertsz

Jacob de Schilder

Gerrit Jansz cleermaecker

Jan Maes brouwer

Cornelis Leynsz smit

Cornelis Pietersz vleeschouwer

De naervolgende Corporaelschappen zullen wesen onder tvoorss oude vendel te weten van

Hans Raemaecker

Vincent van Onderdonck

Willem Pietersz Cuiper

Pieter Symonsz

Merten Adriaensz

Jan van Gelder

Huybrecht Lauwereysz

Cornelis Adriaensz Soeteman

Jan de backer

Laurens Strijmes

Van welcke Corporaalschappen die helft telcken samen waecken sullen volgende die lotinghe die tusschen henl geschieden zal te weten

Capiteijn Adriaen Waechals

Pieter Albrechtsz vendrich

Adriaen Soeteman sergeant

Adelborsten

Louys Langleten

Christoffel Govertsz

Jacob de Schilder

De naergenomineerde persoonen zullen waecken voor 7 magistraten tot sluytinge ende openinge van de poorten

Albrecht van der Graft

Jan Cornelis Cottron

Hartman Michielsz

Govert van Nederhoven

Adriaen Cornelisz Cuiper

Bouwen Jansz

Heyndrick Adriaensz

Ga naar boven