Historische Vereniging Arnemuiden

Eed Adolf van Marcke van Gent - 1592

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Inventarisnummer: 687

Akte waarbij Adolff van Marcke van Gent
Als provoost trouw zweert aan het stadsbestuur
En de militaire bevelhebbers.

Ick zweere de stadt van Arnemuyden mitsgaeders den burchmrs Magistraeten Capiteijnen ende andere Officieren de zelver gehou ende getrauwe te wesen ende by alle manieren voor te staen ende oock de voorss: burchmrs Magistraeten Capiteinen ende andere officieren mitsghaders wachtmr in alles onderdanich ende gehoorsaem te wesen ende alle executien van boeten te doene sonder eenighe similatie oft verdrach tzy by panthalinghe vuyten huysse oft anderss zoe by den ordonnancie der wachte geordonneert ist oft geordonneert zal worden in tgenerale alles te doene ende executeren den wachten aengaende dat my by de zelve brs Magistraeten Capiteijnen ende andere officieren mitsgaders den wachtmr oft een van henluyden bevolen zal worden/ mitsgaders alle aende by de oplesinghe der wachte te commen ende present te wesen ten waere wettelyck excuse ende voorts alles te doene dat een goet provoost behoort te doene zoe moet my Godt helpen/

Iuravit (heeft gezworen) Adolff van Maercke van Ghent den 29 Octob: 1592

Ga naar boven