Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 17 1610-1612

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Opden XIIen Januarij 1610 pnt Claes Zael doude Jan Spierinck burchmrs. Pieter Sijmonsz. Govert Heijndricxsz. Willem Pietersz. Cuijper Stoffel Govertsz. Merten Adriaensz. Carstiaen Corn. schepenen Willem Michielsz. Claes Zael de Jonge Corn. Wielant Mr. Ingel de Bruijne Raiden/

Bij het "expireren" van het "inleggen inde loterie" zal Retho­rica optreden ter opluistering onder zekere condities.

B+S+R hebben goetgevonden ende bij dess geres. ende geordonn. die van Rethorica opden tijt vant expireren vant inleggen inde loterie tot recommandatie ende vorderinghe vande zelve loterie int openbaere opde merct te laeten spelen mits dat het zelve mits dat het zelve zal zijn onpaertydich ende nijemant int openbaer geestel. noch weereltl. raeckende ofte reprehenderen­de daer toe tzelve bij eenighe vant collegie gevisiteert ende oversien zal worden/

Kuipers die van buiten komen, mogen hun ambacht hier niet uitoefenen: zoals o.a het aansmeden van hoepels om de vaten.

­Opde Req. bij Willem Pietersz. Cuijper aen W+R gepresenteert is bijde zelve geres. geordonn. ende geinterdiceert resolveren ordonneren ende interdiceren wel express. mits dess dat nije­mant buyten dess stadt ende tresort vandijen wonende hen(m) vervorderen zal hier te commen wercken binden ofte houpen aen smyten(het werk van kuiper te verrichten als het aansmeden van hoepels om de vaten) opde verbeurte van al­zulcken gereetschap ende materialen als hij soude moghen mede bringhen ende bij hem hebben/ Omme waer van de voorn. Cuijpers hier commende om heur ambacht te exerceren behoorl. te waerschouwen geauthori­seert worden mits dess den Officier mitsgrs. de stadtboden dess stadt/

Aan het begin van iedere vergadering zullen de resoluties van de vorige vergadering "voorgelesen geresumeert ende geratifi­seert worden" door de burgemeesters.

Naerdat alle voorgaende resolutien genomen bijt collegie opde VIIIen ende XVen Decembris van woorde te woorde Ghelijck die ten registre van Raiden dess stadt gestelt zijn voorgelesen ende geresumeert zijn geweest/ Zijn alle de zelve bij

Burchmr­s. Schepenen ende Raeden bevesticht ende mits dess geratifficeert ende geapprobeert ende voorts geres. wort datmen telcken de volgende vergaderinghe resumeren zal de resolutien zijnde van eenich belanck ofte importantie die opde voorgaende leste vergaderinghe zullen genomen wesen/

Er worden dagelijks illegale vergaderingen gehouden die ge­richt zijn tegen de magistraat. Daar moeten maatregelen voor komen.

Omme ordre te stellen ende te remedieren de dagelicxe ongeoor­looffde vergaderinghe dieder bij eenighe inwoonders tegen die magistraet gehouden worden is bij W+R goet gevonden tzelve te leggen in deliberatie /Ende wordt ijegel. versocht daerop ende opde bequaemste ende gevouchlicxste middelen van dijen te willen letten/

Opden XXen Januarij 1610 pnt Claes Zael doude Jan Spierinck Brs. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Willem Pietersz. Cuijper Stoffel Govertsz. Carstiaen Corn. schepenen Joris Brechtsz. Willem Michielsz. Claes zael de Jonge Corn Wielant Mr. Ingel de Bruijne Raeden/

Er komen 2 heren Ghecomm. Raeden van de Staten van Zeeland in de vergadering "vant volle collegie" o.a. naar aanleiding van een req. van Nathaniel van Heussen.

Naerdat bij de heeren Ghecomm. Raede(n) Johan Huysse ende Jacob Campen Commissarissen bij de heeren Staten van Zeelt. special. gedeputeert in vergaderinghe vant volle collegie van Bailliu+Bu+S+R dess stadt verthoont is/ hoe dat zijl. vuyt commissie van de voorn. heeren Staten van Zeellt. opde Req. bij Nathaniel van Heussen aen de voorn. heeren Staten gepre­senteert gestrect/ gecommen waeren omme te onderstaen de gelegentheijt ende het fondament daerop verscheyden acten Iudicieel bij schepenen der stadt Arnemuyden tusschen Claes Zael doude ende Jan Spierinck etc. in cas van Iniu­rie(smaad/belediging) teghen Nathaniel van Heussen int zelve cas gestrect waeren hier present zijnde onder A

Hebben Schepenen der Stadt Arnemuyden den voorn. collegialiter in presentie van de voorn. Ghecomm. den Officier ende Raeden van der stadt vergadert zijnde verclaert/ dat zijl. in iuditie sittende opden XXIen Novembris 1609 als de voorss acte van Iniurie voor de eerste reyse gedient heeft gehoort hebben dat de voorn. Nathaniel geallegeert heeft exceptionem de suspecto Iudice/ Tot fondamente van dijen in rechte allegerende dat hij soude houden staende tgene hij geseyt hadde ende dat hij nijet alleene en meende de burchmrs. diet proces particulierl. tegen hem moveerden maer oock het geheele collegie ende conseq. als parthije nyet gequalificeert en waeren over de gemoveerde questie te sententieren/ Daerbij vougende dat hij hem wel vermat de heeren Staten van Zeellt/ ofte eenighe andere onpar­tijdighe rechten hebbende hrs (heesschers)ende dieder saten omme te wyswn in dobbele amende te doen condemneren/ ofte verclaeren vervallen te zyne/

Ende dat Zijl. daerop gehoort hebbende de replycke van de hrs. ende hun zelfss int generael vande aengeseyde Inuirie zuver houdende in conscientie ende rechte bevonden hebben de geal­legeerde exceptie ongefondeert te wesen ende dijen volgende dezelve affgeslagen ende geordonn. ten principale te antwoor­den/

Verclaeren oock daernaer alle volgende gewijsde inde voorss zaecke gepronuncheert naer heurl. beste wetenschap/ gelyck zijl. daer inne bij eede verplicht zijn/ gesteunt noch met advijs van rechtsgeleerden op de preparatoire attestatien hier onder (B) mede gaende suiverl. ende met een vrije conscientie gewesen te hebben ende op dess uire(uur) nyet beter te weten ofte hebben recht et et secundum allegata et probata gewesen/

De acte van de baljuw tegen Ingelbert Courtsz.

O.A opruiing van zijn gildebroeders tegen het "accort tussch Middelburg en Arnemuiden.

Belangende de acte bij mijn heer Bailliu nomine Officie gein­stitueert tegen Ingelbert Courtsz. verclaeren B+S dess stadt vuyt goede wetenschap ende met kennisse van zaecke / Die zijl. vuytte confessie van Ingelbert Courtsz. zelffs hebbn van dat hij de Req. aen Zijn Excie gepresenteert als deken van het Backers Gilde geteeckent hadde/ voor gheen deken conde gerepu­teert worden ende nochtans als nijet eene gilde broeder ofte beleeder hebbende die daer inne geconsenteert hadde voor gheen deken conde gereputeert worden ende daermede Zijn Excie ter quader trouwe geabuseert hadde/ Item dat hij ten aenhooren ende aensiene vant volle collegie van W+R versocht zijnde neffens andre zijne gildebrs./ Dat hij soude willen insiende den noot vander stadt goet vinden hat accort datter tusschen de steden Middelb. ende Arnemuyden geprepareert was/ Op zulcke conditien alsser doen voorgelesen werde tzelve nijet alleene nijet en begeerde neffens andre burgers toe te staene/ Daerin­ne hij zijn vrydicheijt hadde maer oock sonder respect aen zijne wettiche magistraet te draghen zijne gildebroeders met openbaere oproerighe woorden gepoocht heeft aff te raeden/ Onder andre seggende een Schelm die teeckent/ Ende ten lesten dat hij bekent heeft een litmaet te zijne van een collegie gefabriceert van een deel moetwilliche burghers genouchsaem tegen de magistraet ende het welvaren van stadt/ Ghel. vuytte attestatie onder letter C geproduceert can gesien worden/

Seggen de voorn. B+S met vrije conscientie ende naer heur beste wetenschap sonder affectie ofte haet gewesen te hebben alle de acten onder de hier bijgaende ende namel. de sententie diffinitieve (definitieve) opden XVen Decembris 1609

Daer van bij den gecondemneerde ilico (elders) geappelleert is aende Hooghe Raet/ Twelck oock voorden Hooge Raet opden IXen Februarij 1610 commende dienen zal/ daer zijl. opde dachvaer­dingh vande deurwaerder parthije tegen parthije gestelt heb­ben/

Hebben voorts Bailliu Burchmrs. +S+R dess stadt aende voorn. Commissarissen instantel. versocht de zelve gelieven soude naer rapport vande zaecke /Daerom zijl. bij E:M: heeren Staten van Zeellt gesonden waeren/ oock de zelve haere E:M te willen aendienen het ongelyck ende de vilipendentie die de voorn. magistraet eenige Jaeren herwaerts ende noch alle daghe zoe int stuck van heurl. ampt ende officie als in heur particulier bejegent is ende noch bejegent/

Ende eerst dat eenighe particuliere burghers hun seggende dat principale burghers van Arnemuyden te wesen particuliere conspiratie houden tegen de stadt ofte de magistraet ende onder malcanderen een collegie formeren/ Den andren gehouden zijnde gelijcke last in alle voorvallende zaecken te helpen draghen/ Hun oock nijet ontsiende met een stadtbode schepenen zelffs te verdachvaerden/ Omme inden Thol te commen daer zijl. heur vergaderinghe houden ende aldaer te deposeren wat heysch dat den Bailliu in collegie tegen Ingelbert gedaen heeft/ Ghel. alle tzelve vuytte attestatien onder C geproduceert ende oock onder D daer bij te voughen naectel. ende ad oculum te sien is/

Over Boudewijn Adriaensz. vander Ghoes.

Heeft uitgelokt tot "muyterie" gaande van huis tot huis.

Vorder hoe dat Boudewijn Adriaensz. vander Ghoes mede een vant nijeuwe collegie genouchsaem openbaere muyterie gesticht heeft loopende huys vuyt huys in ende de luyden met vremde redenen tegen de magistraet in meerte 1609 opt stadthuys collegialiter vergadert zijnde besich was met soeticheijt ende meerder beleeftheyt als zijl. haere burghers schuldich waeren ijeder gilde ende particulier lit van dijen met redenen totte bil­licheyt te beweghen/ Ghel. vuytte depositen onder lettre F naectel. can blijcken/

Over de Thollenaer die een vande burgemeesters mishandeld heeft en het hele collegie uitgemaakt en uitgescholden heeft voor "schelmen en falsarissen" enz.

Item hoe enormel. dat den Thollenaer opden XXVIIIen April 1509 ter cause vande vernyeuwinghe van zeker ballinckschap over eenighe jaren te vooren vuyt guede deuchdel. particuliere schult gesproten ten zelven dage gedaen een vande Burchmrs. getracteert ende het heele collegie als falsarissen ende mennedighe schelmen gescholden heeft/ Welcke acte van vernyeu­winghe hiermede bij gevoucht wort onder G mitsgrs. de resolu­tie bij W+R het Feyt noch werm zijnde daerop genomen onder lettre H

Daer by dient gevoucht noch tgene den Thollenaer in collegie van Wette ontboden zynde met groote stauticheyt tegen den Bailliu geseyt heeft/ volgende het protest onder lette J/

Opt lesen vande depositie daer bij verclaert wort dat zoe de andere vant collegie boven de vier ofte vyffene in haer opi­nien mochte vrij wesen men oock over henl. soude vinden/ Die de zaecke tusschen Middelb. ende Arnemuyden nyet toe en souden staen zullen de heeren Commissarissen gelieven te te recorde­ren/revoceren? ende dheeren Staten te rapporteren/ Wat yeder in heurl. presentie verclaert hebben de zaecke zoe vuyt haere vrye omledilouch ? wille zou guet gevonden te hebben/

Davidt Taedts heeft enkele rekesten ingediend .

Soe oock Davidt Taedts presenteert eenighe requeste zullen de heeren Commissarissen in memorie te revoceren dat gisteren int affscheyden vant collegie geseyt is/ Ende insunderheyt dat yeder burgher nominatim vant nyeuwe collegie eenichsints dependerende ende tzelve tacite ofte expresse toestaende op alle zaecke hoe die zijn henl. nyet aenstaende terstonts derven de magistraet dreyghen Wij zullent gaen clagen aende heeren Staten/

Versoucken voorts Bailliu Burchmrs. S+R dess stadt dat de heeren Ghecomm. gelieven soude nae rapport van alle tgene zijl. gesien ende gehoort hebben ende van tgene noch naerder vuytte verificatien blijcken zal de E:M heeren Staten voorn. van heurl. wege te versoucken/ Ende boven verhaelde confusien soedanich te willen verstaen/ ofte bij ordinaris wech van Iusticie te laeten versien/ Dat de magistraet van Arnemuyden bij ende van weghe haere E:Mog: aen Grave van Zeellt wettel. geconstitueert/ ende consequentel. alle andere magistraten moghe behouden ende met eeren sonder obstakel exerceren de authoriteyt/ Die henl. van Godts ende de hooghe overicheyts weghe gegheven is/

OPden XXVIen Januarij 1610 pnt Claes Zael doude Jan Spierinck Burchmrs. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz Willem Pietersz. Cuijper Stoffel Govertsz. Carstiaen Corn. schepenen Joris Brechtsz. Willem Michielsz. Claes Zael de Jonghe Corn. Wielant Mr. Ingel de Bruyne Raeden/

De 2 "heeren Ghecomm. Raeden"Johan Huysse en Jacob Campen verschijnen namens de Staten van Zeeland "int collegie".

De heeren Ghecomm. bijde M:E: heeren Staten van Zeellt namel. Johan Huysse ende Jacob Campen verschijnende int collegie van W+R dess stadt hebben verthoont hoe de voorn. heeren Staten van Zeellt vuyt heurl. rapport gehoort hebbende de constitutie vander zaecken int regard van eenghe burghers die hun groot­elicx vergeten ende tegen de magistraet vorder verloope hadden als heure burgelycke plicht mede brochte ofte oock de magi­straet te lyden stonde verclaert verwondert te wezen/ dat de magistraet van Arnemuyden nyet eer ende met behoorl. authori­teyt daer inne voorsien ende met exemplaire straffe tegen de ghene die meest vuytgemuyt hadden omme de andre te compere­ren(compresseren ?) geprocedeert en hadde ende dat zijl. nyet en behouffden bevreest te wezen voor de executie van soedanig­he straffen doorde sobere middel ende cleene macht die zijl. soude mogen hebben/ Dat de heeren Staten zeer geerne de hant geboden ende middel versurcht souden hebben/ Om soedanighe straffen behoorl. ter executie te bringhen/ Gheresolveert zijnde tallen tijde die van Arnemuyden in hun wettighe autho­riteyt soedanich te conserveren als dat betaempt ende nyet meer noch min als de meeste stadt van zeellt/ nyet van mee­ninghe zijnde in eenigher maniere te lijden/ Om alle quade consequentien die oock in andere steden daer vuyt souden moghen volghen/ dat daer teghen met onbehoorl. middelen bij de burghers ende Inwoonders soude geopposeert ofte gecontremi­neert worden/ Daer bij vougende dat het eenijegel. geoorloft is zijn particuliere acten   te institueren ende vervolghen zoe hij te raide werden zal/

Doch alzoe de zaecken wat vorder geloopen zijn: alsmense wel hadde behooren te laeten commen: Soe versochten de voorn. Commissarissen van wege de heeren Staten van Zeellt/ dat het de magistraet van Arnemuyden gelieven soude/ om alle goede polytycke consideratien voor dese reyse de ghene die hun generl. verloopen hadden voor henl. in presentie vande voorn. Commissarissen te ontbieden henl. ongelyck voor oogen te stellen ende te presenteren zoe zijl. tzelve begeerden te bekennen/ Daervan vergiffenis te versoucken ende voorts te beloven dat zijl. hen voortaen als stille ende onderdanighe burchers te zullen draghen/ te vrede zijn voor dese reyse tgene zijl. tegen hunne wettighe magistraet misdaen hebben te vergeven ende vergeten/ Mits dat tegen de ghene die zulcx soude weijgeren den Officier soude open blijven zyn actie die alreede geboren was/ Ende de ghenen zulcx doene tgundt voorss zoude vergeven ende vergeten zyn/ op conditie zulcx ofte diergel. nyet meer geschieden en soude hebben te verwachten de straffe van het nyeuwe misdaet met de straffe van nyeuwe misdaet met cumelatie vant oude/ In alder voughe offer noijt vergeven waere geweest/ Waerop de magistraet vertrocken zijnde ende de zaecke rypel. overleyt hebbende naer lange deliberatie goet gevonden ende wederom bijde heeren comm. gecommen zynde/ Eerst en vooral de heeren Staten van Zeellt bedanct van dat het haere E:M gelieft hadde opde authoriteyt de magistraet van Arnemuyden competerende behoorl. regart te nemen/ ende te beloven de zelve behoorl. ende met gevouchl. middelen te mainteneren/ Waerdoor ende oock insonderheyt om te thonen dat zijl.nyet als alle sachtmoedicheyt gewoone en zyn tegen haere ondersaeten te gebruycken zijl. oock genegen ende geresolveert zyn te doene tgundt bij de heeren Staten van Zeellt goet gevonden is/ mits dat de particuliere acte die de Burch­mr­s. Claes Zael ende Jan Spierinck nomine proprio in cas van Iniu­rie tegen Nathaniel van Heussen gemoveert ende de condemnatie tot laste van Ingelbert Courtsz. gestrect/ daer van de zaecke bij appel aenden Hooghe Raede gedevolueert was/ soude blijven onverlet en in hun geheel volgende de verclaeringhe van de voorn. heeren Commissarissen zelffs/

Ghel. oock de de enorme offensie bij den Thollenaer aen de burchmr. ende het heele collegie gedaen gelaten wort ter dispositie vande Bailliu/ Omme daer inne te procederen zoe hij te rade worden zal/ Alle twelcke bijde voorn. heeren Comm, ten guede ende van weghe de heeren Staten van Zeellt wel genommen zijnde; syn terstonts binnen ontboden Boudewyn Adriaensz. vander Ghoes Wouter Nachtegael Nathaniel van Heussen Den Thollenaer/ Corn. Adriaensz. Lixe Claes de Vos Adriaen Adri­aensz. van Dort ende Anthonij Herbrechtsz./ Ende in presentie vande voorn. heeren Comm. henl. aengeseyt wezende bij de Magistraet dess stadt het ongelyck ende de vilipendentie die zijl. int general de magistraet eenighe tyt herwaerts aenge­daen hadden ende noch deden met het formeren van een onbe­hoorl. ende ongeoorloft collegie/ met het conspireren tegen de magistraet met het houden vande dagelycxe vergaderinghe met het reprehenderen van alle de actien van de magistraet zoe dieder dagelycx gebeuren als die over veel Jaeren geschiet zijn/ Ende particulierl. Boudewijn Adriaensz. vander Ghoes met de burgerie teghen de magistraet op te reijen huys vuyt huys in te loopen nyet alleene de mans maer henl. nyet connende tot zyn devotie gecrigen de vrouwen te persuaderen tegen de magistraet te willen opposeren/ met verscheyden van de magistraet grootelicx te iniureren alle quaat toe te wenschen/ Item Nathaniel van Heussen met zijn ongebonden spreecken vande geheele magistraet te suspecteren van malversatie te culperen met het seggen dat de meestendeel vant collegie nyet vry en waeren in heur opinien/ dat stadtsmiddelen verslempt ende verdampt waeren ende tgelt noch by sommighe inden sack gedre­gen werde ende diergelijcke/

Ende den Thollenaer met den Bailliu ende burchmr. een Judas te maecken met de burchmr. ter cause van zeker vonnisse ofte vernyeuwinghe van ballinckschap te slaen/ De rechters als falsarissen ende meeneedighe schelmen te schelden ende zoe voorts / Ende dat daer door de magistraet wel gefondeert was rigoreusel. tegen henl. ende tot straffe van henl. te procede­ren/ doch datse onvermindert door de Intercessie vande heeren Comm. vande heeren Staten van Zeellt te vrede waeren zijl. repenterende pardon verzouckende ende belovende hun voortaen te zullen draghen gelycke onderdanighe stille burghers gehou­den zijn te doene/ genegen ende te vrede zyn te vergeven ende vergeten alle tgene zijl. in generael tegen de magistraet misdaen hebben naerdat zijl. hun defensie ten besten mogelyck zijnde gedaen/ ende bij de heeren Commissarissen van heur groot ende notoir ongelyck grondel. nijet alleene geinformeert maer oock gewaerschout waeren/ wat dat de die te verwachten­stonde die in heur boos voornemen hertneckel. soude willen perseveren/ hebben de bovengenoemde Boudewyn Adriaensz. vander Ghoes Wouter Nachtegael Adriaen de Coster Thollenaer Nathaniel van Heussen Corn. Lixe Adriaen Adriaensz. van Dort ende Claes de Vos bekent hun verlopen te hebben ende versocht ygene zijl. in generl. tegen de magistraet ofte oock partic. misdaen hadden vergeven soude werden/ Welcke volgende is henl. by de voorn. magistraet op conditie boven verhaelt alle tgene tegen dezelve magistraet in generl. misdaen was vergeven ende be­looft te vergeten/ Waernaer de voorn. Commissarissen verclaert hebben hunnen last mede te wesen omme de particuliere questie ofte actie van Iniurie tegen Nathaniel van Heussen geinstitu­eert zoe mogelyck waere mede te helpen assopieren(fr.as­soupire = verzachten)/ Versouckende dyen volgende dat de burchmrs. Sael ende Spierinck souden gelieven hun daer inne te voughen ende de zaecke te laeten vaeren/ Daerop de voorn. Burchmrs. geseyt hebbende dat de lesie henl. in heure goede naeme ende fame aengedaen zoe express. ende enorm is. datse nyet te tolereren en staet/ Doch omme de heeren Commissarissen zulcken respect te draghen alsse meriteren ende oock omme te thonen dat het proces aengevangen is tot reparatie van heurl. gele­deerde eere ende nyet vuyt eenighe wraeckgiericheyt ofte andere quade passien hebben verclaert te vrde te wesen hunne actie te laeten vaeren/ Mits dat de voorn. Nathaniel van Heussen in presentie vande heeren Comm. ende het heele colle­gie van W+R prestere de amende honorable(= openlijke schuldbe­kentenis/erkenning van ongelijk) in heurl. genomen conclusie vervat mitsgrs remboursere(terugbetalen) de geleden oncosten/ Ende nopende de proffijtabele amende hebben dezelve absolutel. gestelt in het goetvinden vande zelve heeren Comm./ Ende naerdat daertegen insunderheyt op de proffijtabele amende verscheijden discoursen over ende wederovergevallen zijn/ is bijde Comm. goetgevonden Nathaniel van Heussen te ontbieden ende zyn defentien ende humeuren(ontstemming/boosheid) gehoort

"Times New Roman";mso-ansi-language:NL;mso-fareast-language:NL;mso-bidi-language: AR-SA'> hebbende / is ten lange lesten naer veel proposten(tegenwer­pingen) over ende weder gehouden bij de voorn. heeren Comm. tot slissinghe ende ammilleringhe?( ameliorer= verzachten/soepel laten verlopen­) vant proces vuytgesproecken ende gevonden dat denn zelve Nathaniel zal doen in heurl. presentie op staende voet de honerabele amende bovenverhaelt ende betae­len de oncosten bij de heeschers gedaen tot seghen van goede luyden ende voorts vande resterende amende proffijtabele vrij blijven/ Daer inne parthije over ende wederover gecondescen­deert(afgedaald) hebbende: heeft de voorn. Nathaniel van Heussen voort volle collegie van W+R ende in presentie van voorn. heeren Commissarissen verclaert vuyt quade cause ende met onbedachtheyt de woorden van Iniurie tot laste van de voorss, Burchmrs. gesproecken te hebben/ Ende dat het hem leet is/ Ende vande Burchmrs. anders nyet en weet te seggen als luyden met eere en betaempt / Daermede het begonnen proces gevordert ende affgehandelt is/

Hebben voorts de voorn. Comm. gepoocht de zaecke tusschen mijn Heer den Bailliu ende Ingelbert Courtsz. bij appel hangende voorden Hooghe Raede om alle vorder moyten ende costen te schuwen te modereren/ Versouckende de voorn. Bailliu daer toe te willen verstaen/ Ende den voorn. Bailliu ter eere ende ten respecte vande voorn. Comm. gepresenteert hebbende hem in de redelicheyt te voughen/ hebben de voorn Comm. goetgevonden den voorn. Ingelbert Courtsz. te ontbieden ende gecommen zynde gepoocht met redenen te persuaderen tvoorss. appel te quiteren ende den Bailliu zekere somme van penn. ter cause vande geob­tineerde condemnatie ende geleden oncosten toe te leggen/ Doch heeft geentsints daer toe willen verstaen menende datde Bail­liu behoorde zijn gedaene oncosten te refunderen/ Verclaerende in alle gevalle nyet vorder te willen verstaen dan dat den Bailliu soude moeten te vrede wesen sonder proffijt van con­demnatie ofte refusie van zijn gedaene oncosten te hebben ende dat hij hem zelffs daer toe soude begeven omme zijn eighe oncosten te draghen/ Ghevende voor redene dat het hem alleene nyet en rochte ende dat de andere die zijn metconfreren waeren geweest daervan te vooren de zaecke affgehandelt was hem moesten gelycke last helpen draghen/ Gevraecht zijnde off hij daer van schriftelyck bescheet hadde gaff voor antwoorde neen maer een mans woort is een mans segel/ ende men moet de men­schen bij de woorden ende de coyen bijde horens vatten/

Ende hij nijettegenstaende menichfuldighe gedaene instantien zoe bij de heeren Comm. als eenighe vande Raiden vander stadt hem poogende ten besten te raeden ende oock nyettegenstaende hem aengeseyt werde dat hij voor hem sien soude dat hij sich zelffs alleene vinden soude/ dat alle voorgaende ongeoor­looffde contracten tusschen den andren gemaect in zijn zelffs nyet en conden bestaen ende dyen volgende nul en rechteloos / mitsgrs. nu mette affhandelinge van generale zaecke gedissol­veert waeren/ Soe en heeftmen effter de zaecke nyet vorder connen bringhen/ Ende zyn parthijen aen wederzyde op hun geheel gebleven/-

Nopende de zaecke ende het delict vande Thollenaer nopende de actie die den Bailliu daer vuyt geboren/ is in zyn geheel gebleven/

"Times New Roman";mso-ansi-language:NL;mso-fareast-language:NL;mso-bidi-language: AR-SA'> Ende hebben de heeren volgende heuren last den voorn. Tholle­naer apart ontboden ende hem aengezeyt tgundt zijl. vande heeren Staten van Zeelt in mandaet hadden/ Sonder dat de magistraet daer van de precyse kennisse is hebbende !!/

Opden IXen meerte 1610 pnt Claes Zael doude Jan Spierinck Burchmrs. Pieter Sijm. Govert Heyndricxz. Willem Pietersz. Cuyper Stoffel Govertsz. Jochem Trente Merten A. Carstiaen Corn. schepenen Joris Brechtsz. Claes Zael de Jonge Corn. Wielant Mr. Ingel de Bruijne Raiden.

Aanbod van burchmr. Jan Pietersz. Verschuire om het verloopen diep in goede staat te brengen voor 10.000 gulden onder gun­stige condities.

Ghehoort vuyt het rapport vande burchmr. Claes Zael doude hoe datter zeker person namel. de burchmr. Jan Pietersz. Verschui­re hem vermeet het verloopen diep int Slaecke voorde stadt Arnemuyden/ de haven van Middelb. mitsgrs. het casteel van Rammekens te beteren ende wederom te bringhen tot haeren eersten stant / Daervooren heysschende thien duysent gulden soe wanneer de zaecke ten effecte gecommen wezen en zijn volle operatie gedaen ende het diep volcommel. gebetert soude zijn/ Sonder dat men van stadtsweghe gehouden soude wesen eenich gelt te vooren opde hant ofte op rekeninge te gheven/ Dan alleenl. als het tot eyghe ingeniente van de heeren gebetert ende in zulcken staet ende zeker apparent beginsel van vorder beteringhe gebrocht zal wezen/ Is bij W+R mits dess geres. dat men metten man accorderen ende de zaecke final. affhandelen zal/ Ende dat voor zulcken prijs ende op zulcken paijemente beginnende naerden volbringinge ende goet succes vant werck als zal connen geaccordeert ende verdraghen worden/ Daer toe mits dess gecomm. ende absolutel. geauthoriseert worden de burchmrs. Claes Zael doude ende Jan Spierinck mitsgrs. den Secretaris dess stadt/

Ende omme de penn. verdient zijnde gevouchlicxst te connen vinden is by W+R geres. daer toe de huysse(n) binnen dess stadt zoedenich te quotiseren te betaelen ten deele bij den eygenaer ten deele bij den huirder/ Soe ende gelyck metter tijt bevonden zal worden bequaemelicxst te zullen connen vallen/ Ende omme de stadt Arnemuyden ende insunderheyt de particuliere die daer vooren zullen moeten staen behoorl. ende costeloos te ontheffen ende bevryden/ Is goet gevonden datmen die van Middelb. zal pooghen te induceren omme den meesten penninck te willen gheven ende daervan acte te versoucken ende ist mogel. te vervolghen ende impetreren om daerop vast te gaen/

Jan Spierinck

Wielant

schepenen

Pieter Sijmonsz.

Govert Heyndricxsz

Willem Pietersz. Cuyper

De burchmr. Merten Adriaensz.

Willem Michielsz.

Claes Zael de Jonge

Mr. Ingel de Bruijne

Raeden

Joris Brechtsz.

Jan de Lange

De br. Claes Zael doude

Christiaen Cornel.

Opden XVIIen April 1610 pnt Corn. Wielant Burchmr. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Willem Pietersz. Cuyper Merten Adriaensz. Willem Michielsz. Claes Zael de Jonge Mr. Ingel de Bruyne schepenen Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden/

Enige lieden hebben met geweld gepoogd het "affvoeren van zeker metaele geschut " te verhinderen.

Die zullen gedacht hebben: Het is geen stad die zich niet verdedigen kan. Al was er op dat moment een wapenstilstan gesloten.

Alzoe eenighe met groot onverstant ende onbehoorl. middel genouchsaem met gewelt belet hebben hey affvoeren van zeker metaele geschut/ Tot vercoopinge van welcke opden VIIIen Decembris 1609 speciale resolutie genomen is/ soe hebben B+S+R andermael geres. ende by de voorss resolutie gepersisteert ende express. mits dess geres. de voorss resolutie opt ver­coopen vant geschut datel. te doen effectueren ende in alde­rande manieren nyttegenstaende wat belet daer teghen soude moghen commen te weghe te bringhen/ Daer toe eenygel. vant voorss collegie belooft hem opde affschepinge ende vuytwerc­kinghe pnt. te zullen laeten vinden ende tot effectueringhe vande voorss resolutie te zullen helpen trachten/

De Armmeesters worden geauthoriseert aan Corn. Jansz. zoon van Jan Heyndricxsz. Backer, zolang deze "bij faulte van het gebruyck van zyn verstant" niet in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Burchmr.+S+R der stadt Arnemuyden in Zeellt authoriseren ende belasten nyttemin mits dess de Armmeesters dess stadt tot onderhout ende alimentatie van Corn. Jansz. sone van Jan Heyndricxsz. backer aen de drie Collegien der armen van de stadt Middelb. namel. de armen die van het Gasthuys ende den gevangenen jaerlicx vuyte armen goeden ende innecommen vuyt te reycken ende te betaelen drie ponden gr. Vls Gheduirende zoe langhe als de voorn. Corn. Jansz. bij faulte vanhet gebruyck van zyn verstant by de drie voorn. collegien der stadt Mid­delb. zal moeten onderhouden worden ende nyet langer/

Davidt Taedts moet"onder protest" de stad een schadeloosstel­ling geven precies als hiervoor genoemden, onder bepaalde condities.

Davidt Taedts int volle collegie van W+R ontboden ende de proposten geitereert zynde/ Die met hem eenighe tyt te vooren gehouden waeren/ om met gevouchlicheyt ende sonder processen hem neffens de beschadichde voor de stadt te willen vouchen/ heeft aen tzelve collegie versocht dat hy soude moghen visie hebben van stadtsrekeningh om hem zelffs te beter te moghen rechten ? /Belovende hem daer naer oft neffens andere in billicheyt ende ter gelegender tyt tot betaelinghe van zyn portie te zullen voughen/ Ofte dat hij zal verbeuren ende belast mits dess tot proffyte vande armen dess stadt te betae­len twee hondert gulden/ Twelck by B+S+R aengenomen zynde ; hebben de zelven Taedts geconsenteert visie van alle gene hy in stadtsboucken ende rekeninghe zal willen sien/ om welck te effectueren mits dess gecomm. worden de burchmr. Corn. Wielant Pieter Sijm. Tresorier ende den secretaris Cannoije mitsgrs. zulcke vant college alsser zullen willen ende connen toe vaceren/

Opden XXIIen April 1610 pnt Corn. Wielant burchmr. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Willem Pietersz. Cuyper Merten Adriaensz. Willem Michielsz. Claes Zael de Jonge Mr. Ingel de Bruijne schepenen Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden.

Er is sprake van een "minnelyck accort" tussen het stadsbe­stuur van Brugge en de weduwe van Mr. Hans vam Goethem.

Ghesien by B+S+R het minnelyck accort ende transactie gemaect ende aengegaen opden XXXIen merte 1610 tusschen de heeren Burchmrs. ende schepenen der stede Brugge/ Ende Jaquemijnken vande Bulcke weduwe van Mr. Hans van Goethem de jonge voor haer zelven ende voorts als machtich by procuratie van de geswore veuchden vande wesen vande voorn. Hans Ghoetem/ hebben de zelve transactie ende accort geadmoveert ende geapprobeert admoveren ende approberen tzelve mits dess/

Davidt Taedts is bereid zijn deel/portie te betalen samen met anderen die de stad een schadeloosstelling moeten geven.

Davidt Taedts wederom ontboden ende affgevraecht zynde dewyle hy de visie bij hem begeert gehadt hadde wat hy van meeninghe was te doene/ heeft inde vergaderinghe van W+R voor antwoorde gegevn dat hij wel te vrede is hem te voughen neffens andere beschadichde/ om in als den besten bouch te helpen voorwen­den/ Ende de zaecke ten eynde gebrocht zynde zoot noodich is ende te cort compt/ mede zyn deel ende portie bij te leggen ende te doene tgene bevonden zal worden te behooren/ met zulcken verstande dat hij hem nyet vorder en begeert te ver­binden als hij alrede verbonden is/

Vanwege de armoede van de stad mogen er geen nieuwe dienaars van de baljuw worden aangenomen zonder authorisatie van de stad.

Alzoe doorde groote last vande stadt ende het sobere innecom­men vande zelve des Baillius dienaers by W+R goet? is te Cais(­s)eren/ soe wort by de zelve oock goet gevonden ende geres. datter voortaen by den Bailliu ofte yemant anders gheen en zal moghe aengenomen worden sonder voorgaende authorisatie van W+R/

Er is sprake van een acte van " non preiudicie....(te) procu­reren" door Middelburg.

Is by W+R goetgevonden ende geres. dat de voochden van de weesen van Hans Verrast ? aengeseyt zal worden datse die van Middelb. acte van non preiudicie procureren ende datmen daerop letten zal/

De baljuw gaat pacht betalen over de wallen;hij hoeft de wacht van daaruit niet in het oog te houden omdat "de wachte nu gans oock aff ende te nyette is". Wapenstilstand met Spamje !!

Dewyle de pacht vande wallen tot noch toe by den Bailliu geproffyteert ter cause vande gade slaen vande wachte ende dat de wachte nu gans oock aff ende te nyette is/ Soe wort mits dess bij W+R verstaen/ dat de Bailliu sonder ter cause voorss te moghen de voorss pacht proffyteren gehouden zal wezen jaerlicx zyn belofden pacht aen de stadt   goet te doen op te bringhen ende betaelen/

Er worden slechts 2 clappers(klapperlieden) in dienst gehouden in plaats van de wacht.

Is voorts geres. maer twee clappers aen te nemen ofte te houden ende tot betaelinghe vande zelve een nyeuwe cohier te maecken ende clappers zelver dat te doen collecteren/ Daertoe gecomm. worden Willem Pietersz. Cuyper Merten Adriaensz. ende Mr. Ingel de Bruijne/

Opden eersten Meije 1610 pnt Corn. Wielant burchmr. Pieter Sijm. Govert Heyndr. Willem Pietersz. Cuyper Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Zael de jonge Mr. Ingel de Bruyne schepenen Claes Zael doude raet/

Laurentius Montanus mag "Latijnsche en Duytsche schole" houden onder onderstaande condities.

Opde Req. van Laurentius Montanus versouckende Latijnsche ende Duytsche schole te mogen houden ende daer vooren trecken zekere gaige huyshuire ende andere vrydommen aen andere van buyten commende onlancx vergunt/ hebben B+S+R geconsenteert ende consenteren mit dess dat op suppl.zal mogen commen metter woone binnen dess stadt ende Latijnsche ende Duytsche schole houden/ Den zelven boven dyen toeseggende vrydom van tochte ende wachte mitsgrs. houden ende logeren van soldaten ende voorts zulcken vrydom vergunt zynde tot noch toe genoten hebben/ Alle twelcke de suppl. oock zal vermoghen van stadtsw­ege te presenteren aen de werck ofte ambachtsluyden tot Sant­wyts/ daer vooren hij heeft geintercedeert/

Opden XIen Meije 1610 pnt Corn. Wielant burchmr. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Willem Pietersz. Cuyper Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Zael doude Raeden/

Jan de Langhe,schoolmeester, krijgt vrij wonen(Grote Sterre)

Opde Req. van Jan de Langhe is hem bij W+R toegeleyt vrije huyshuire vant huys de groote Sterre/ Alles bij provisie ende tot wederzeggens toe/

Opden XXIIen Meije 1610 pnt Corn. Wielant burchmr. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Willem Pietersz Cuyper Merten Adr. Willem Michielsz. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Jan de Lange raet/

De Walen willen een "camer omme te moghen predicken"

De stad doet zijn best om ruimte te vinden enz.

Opt vertooch vande Walen versouckende een camer omme te moghen predicken is by W+R geres. henl. bij provisie te accommoderen mette camer vande groote Sterre totdat Jan de Langhe daer in is/ Ende daer naer saemen sien de br. Spierinck te verwil­lichen om een van de camers van de nyeuwe huyssen ende zoe dat nyet vallen en can salmense opt stadthuys gerieven tot dat het getal groot genouch wesen zal/ om in de Kercke te prediken/

Geldelijke hulp voor de Walen.

Omme mette voorn. Walen te accorderen nopende het te bate commen in heurl schipvrachten ende de overcommen//zyn mits dess bij W+R gecomm. de burchmr. Wielant ende Merten Adr./

Hoe lang krijgt Jan de Lange "vrij huyshuire" wat betreft "de grote Sterre ?

Op het te kennen gheven van Jan de Lange van dat hij geerne soude weten voor wat tyt van iaeren hij soude vrij huijshuire hebben ende wije de reparatie alreede van noode ende die noch van noode zullen worden voortaen doen zal/ hebben B+S+R den voorn. Jan de Lange geconsenteert ende consenteren mits dess vrij huyshuire vande huysse de groote Sterre voorden tyt van zeven eerstcommende ende achtereen volgende Jaeren/ Ende zal het zelve huys van stadtsweghe waterdicht ende windicht gehou­den worden/ Ende nopende de tegenwoordighe noodiche reparatie zal met advuys vande burchmr.gedaen worden tgundt bevonden zal worden tot gebruijck van noode te wesen/ Ende zoe Jan de Lange ijet tot zijn gerieff ofte plaisir wil maecken; zal tzelve tot zijne coste moeten doen/

Opden Ven Junij 1601 pnt Pietere Sijmonsz. Govert Heyndricxsz. Willem Pietersz. Cuyper Merten Adriaensz. Willem Michielsz. Mr. Ingel de Bruijne Schepenen Joris Brechtsz. Jan de Langhe Claes Zael doude Raeden/

De dispositie opde req. van Daniel Lota versouckende stadtbode dess stadt te zyne is bij W+R vuijtgestelt totte compste vande burchmr. Wielant/

Een verzoek om stukken laken/textiel te mogen loden/ zegelen enz.

Opt versouck van Samuel Houaer is bij W+R bij provisie gecon­senteert ende consenteren voor dese reyse mits dess dat hij zal moghen loden/ Ende voorts aengeseijt dat daerop absoluyte ordre gestelt zal worden naerde thuyscompste van Jan de Leeu/ Alswanneer ordonnancie gemaect zal worden op het segelen loden(het voorzien van b.v. een stuk laken van waarmerk of lood) maecken van stoffen ende tgene daer meer van dependeert/

Opden XXIIen Junij 1610 pnt Pieter Sijmonsz. Govert Heyn­dricxsz. Willem Pietersz. Cuijper Merten Adriaensz. Willem Michielsz. Mr. Ingel de Bruyne scepenen Joris Brechtsz. Jan de Lange Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden/

Verzoek en toestemming aan enige burgers om met "botkens" in "ons resort wesende het slick van Nijeuwerkercke te schutten en te moghen vis­schen"

Opt versouck van eenighe burghers versouckende in ons resort wesende het slick van Nijeuwerkercke botkens te moghen schut­ten (met een vaartuig door een schutsluis gaan)/ is bij W+R de zelve geconsenteert ende consenteren mis dess in ons voorss. resort te moghen visschen/

De baljuw heeft behoefte aan een "diender" maar neemt er geen aan zonder toestemming van W+R.

Opde mondelinghe remonstrantie bij mijn heer Bailliu int collegie gedaen van datter een person is die presenteert diender binnen dess stadt te wesen ende dat hij sonder voor­gaende admissie van W+R nijet en begeert een aen te nemen / hoewel hij nochtans sonder een dienaer nyet en can Iusticie administreren zoet behoort/ Is by W+R de zaecke vuytgestelt totte compste vande burcmr. Wielant/

Verzoek aan Dordrecht dat schepen van Arnemuiden of Middelburg onder bepaalde condities ook mogen "veren ende deelen" t.a.v. de vrachten.

Is voorts bij W+R mits dess geresolveert aen die van Dor­drecht par missive te versoucken datse willen toe staen dat de geladen schepen commende van Arnemuyden ende Middelb. te Dordrecht de zelve soude laeten gelost zynde neffens heurl. schepen veren ende delen/ mits datse naerde lossinge een ebbe ende vloet souden leegh liggen/ Ende dat dat geschieden moet/ Ofte dat wy souden moeten met die van Middelb. een gilde zynde in dispute treden/ ofte het veer dat veel gecost heeft verlie­sen/ Ende dat zijl. hier zullen blyven veren als te voren sonder datse ebbe ofte vloet behouven te liggen/

Corn.Wielant burchmr. Pieter Sijmonsz. Govert Heyndricxsz. Merten Adriaensz. Mr. Ingel de Bruijne Schepenen Jan de Langhe Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden/

"Versouck ende remonstrantie van deurwaarder Corn. Adamsz.:

Om de schulden aan Vlissingen te betalen worden bepaalde stadsdomeinen openbaar verkocht worden.

Opt versouck ende remonstrantie vande deurwaerder Corn.Adams­z. is bij W+R geresolveert van stadtsweghe aende heeren van Vlissingen geschreven te worden datmen alreede tot laste vande stadt geprocedeert heeft/ de domeijnen zoe verre vuytgewonnen zijn datter geordonneert is dezelve rechtel. ende openbaerl. te moghen doen vercoopen/ Ende dat die vercocht zijnde aende stadt van Vlissingen zoe nae contentement gedaen zal worden als eenichsints doenlijck wesen zal/ Ende zoe de heeren Vlis­singen zelffs begeeren eenige domeijnen in minderinghe van haere tachterheijt aende stadt te coopen/ datse zullen mogen hunne gedeputeerde ten daghe vande vercoopinghe senden met zulcken last als het henl. believen zal/ Ende zoese eer ende daer vooren begeeren grondel. de gelegentheijt van alles te weten ende ijet vuyter hant aen te nemen/ Datse gelieven eenighe gedeputeerde vuyt de hunnen te senden/ Datmen zeer geerne met henl. nae gelegentheijt in alle billicheijt zal handelen/

Willem Jansz. wordt de bediening van de turftonne gegund.

B+S+R hebben vergunt ende vergunnnen mits dess aen Willem Jansz. de turfftonne te moghen bedienen opde ordonnancie daervan zijnde mits doende in onsen handen de behoorl, eedt daer toe staende/

In deze tijd van wapenstilstand wordt het Antwerps bier be­schouwd "Inlants bier" te zijn.

B+S+R verstaen ende ordonneeren mits dess dat de burchmr. Merten als excijsenaer gehouden zal wesen het Antwerps bier wesende Inlants bier te laeten volgen ende opdoen voor pharo/ Ende daer naer de gerechticheyt vande stadt ontfanghen/

Het geld voor de loterij opgehaald is gedeponeerd in de bank van Amsterdam. enz. enz.

Vuijt rapport vande burchmr. Claes Zael doude verstaen zijnde dat hij het gelt bij hem voorde loterie dess stadt binnen Amsterdam ende andere omliggende plaetsen ontfanghen Inde bancke van Amsterdam geleyt ende op wissel gegeven heeft/ Ende gevraecht zijnde tot wyens schade ende bate tzelve behoort te loopen/ Is de resolutie daerop ten nemen vuyt geset tot bree­der collegie/

Corn.Wielant br. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Merten Adriaensz. Willem Michielsz.Mr. Ingel de Bruijne Schepen Jan de Lange Claes Zael doude Carsti­aen Corn. Raeden/

Over de visitatie van de scholen:een commissie.

Omme de scholen te visiteren/ Ende de ordre bijde heeren Staten van Zeellt opde schoolhoudinghe gemaect te doen obser­veren/ zijn bij W+R gecomiteert mits dess de br. Claes Zael doude ende Mr. Ingel de Bruijne/

Over "tmaecken vande glasen vande kercke".

Ende om met Anthonij Herbrechtsz. Glaesmaecker aff te rekenen ende ordre te stellen opt maecken vande glasen vande kercke zijn bij W+R gecomm. mits dess de br. Corn. Wielant/

De "vuytgewonnen" stadsdomeinen zullen in het openbaar ver­kocht worden. Openbare bekendmaking d.m.v. "caerten"

Alzoe stadts domeijnen bij ende vuyte naem van eenige geinte­resseerde vuijtgewonnen ende de vercoopinghe vandyen bij Burchmrs. ende Schepenen dess stadt naer observatie van alle gewoonl. solemniteijten rechtel. toegestaen ende de caerten daer toe nodich geconcipieert ende hier int collegie voorgele­sen is/ hebben B+S+R goetgevonden ende voor zoe veel als het noode was toegestaen ende geresolveert dat de vercoopinghe zijn voortganck soude hebben/ Tot dyen eynde mits dess bela­stende den secretaris de caerten van vercoopinghe volgende het concept eerstdaechs te doen drucken/

Tijdens de veiling van de stadsdomeinen moeten bepaalde perso­nen ervan weerhouden worden stemming te maken met de bedoeling om de orde te verstoren.

Ende opdat de voorss vercoopinghe mette minste opspraeke ende de meeste ontlastinghe zoe vander stadt als vande particuliere voor de stadt geinteresseert zijnde soude moghen sonder eenich obstakel zijn voortganck hebben ende geeffectueert worden/ Is goet gevonden bij W+R eenighe notabele te ontbieden / Offer ijemant waere die soude comen tot achterhoudinge vande aen­staende vercoopinghe eenich expedient connen voorts bringen/ Daermede de stadt soude connen geholpen ende de particuliere ontlasten ofte ten minste wat verlicht worden/ Ende bij provi­sie is goet gevonden door de br. Merten Adriaensz. te doen sonderen ? de humeure(n) van Nachtegael ende Davidt Taedts/ Ende door de br. Wielant ende Cannoije de humeure(n) van Pieter ende Boudewijn vander Goes/

Over Carstiaen Corn. en Maije Lappers

B+S+R authoriseren mits dess Carstiaen Corn. omme het huysken van Maije Lappers op optie te coopen/

Voorstel om enige stadsdomeinen t.b.v. de armen/gasthuis te kopen "vuytgestelt".

Voorgeslegen zynde offmen voorden armen ofte het gasthuijs eenighe van stadts domeijnen coopen zal is bij W+R de resolu­tie vandijen vuytgestelt tot bequamer tijt/ Ende tot dat de conditien vande vercoopinghe geconcipieert ende gearresteert zullen wesen/

Opden VIen Novembris 1610 pnt Corn. Wielant burchmr. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Merten Adriaensz, Willem Michielsz. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Jan de Langhe Carstiaen Corn. Raiden/

De stad Vlissingen sommeert voor de tweede keer en eist "affdoeninghe vande vrooninghe"(rechterlijke inbeslagneming)

Gherapporteert ende bijde burchmr. Wielant int lange verhaelt zijnde hoe dat Corn. Adamsz. van weghen de stadt van Vlissing­hen Ende mr. Frederick Hermansz. mitsgrs Rouberghen? de gedaen sommatie gerenouveert ? Ende nyet alleene aenwijsinghe maer oock begeert heeft affdoeninge vande vrooninghe(rechterlijke inbeslagneming)/ Ende dat hij soude moghende goederen vande particuliere voor stadt schult gecondemneert by decrete vant hoff vercoopen/ Ende gevraecht wat remedie hier inne te ge­bruijcken stonde heeft men op malcanderen sitten sien/ Ende veel woorden den hals gebroecken sonder ijet te connen resol­veren/

OPden XIIIen decembris 1610 pnt Corn. Wielant br. Pieter Sijm. Govert Heijndricxsz. Merten Adriaensz. Willem Michielsz. Mr. Ingel de Bruijne Schepenen Jan de Lange Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raiden/.

Jan Russe verzoekt het ambt van baljuw na de dood van vander Graft te mogen uit uitoefenen. Er wordt een drietal aan Maurits voorgedragen.

Opden req. gepresenteert bij Jan Russe versouckende in plaetse vande overleden Bailliu vander Graft tot Bailliu genomineert ende aen Zijn Excie gerecommandeert te worden/ Is bij W+R goet gevonden ende geresolveert den voorn. Russe tot Bailliu te nomineren Ende aen Zijn Excie te recommanderen/ Ende daer inne te nemen den voet die andere steden gebruijcken namel. drie te nomineren ende aen Zijn Excie over te senden/ Om daer vuyt een bij Zijn Excie gecoren ende gecomm. te worden/ Boven welcke aenden voorn. Russe brieven van addres ende recommandatie gegeven zullen worden met kennisse ende advijs vande raetsheer Huysens hier tegenwoordigh zoe aen Zijn Excie als andere personen diemen meent de zaecke tot zynder avance te connen vorderen/ Ende worden neffens den voorn. Russe mits dess genomineert Jan de Lange ende Pieter Cannoije/ hebben voorts B+S+R dat den Bailliu hem met zijn Officie absoluytel. ende alleene zal moeten behelpen Sonder datmen hem van stadts wege ten regarde van soberheijt vande zelve ijet zal connen toe­voughen/

Opden XXIen Decembris 1610 pnt Corn. Wielant br. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Merten Adriaensz. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Jan de langhe Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden/

Jacques Huwaert is geneigd om met veertig of vijftig huisge­zinnen onder gunstige condities in Arnemuiden te komen wonen.

Opde prop. bijde burchmr. Claes Zael doude gedaen van dat Jacques Huwaert coopman tot Middelb. inclineert om hier binnen de stadt te connen wonen/ presenterende hier te commen doen wonen voorofte met Meije veertich ofte vijfftich huijsgesinnen vast te staen dat de zelve hier souden verbonden wesen den tijt van twaelff jaeren te moeten blijven versouckende in recompense vandijen vrydom van wachte clappergelt houden van soldaten exemptie van excijs op wijn ende bier voor zijn menage alleen/ Ende boven dijen vrije huijshuire mitsgrs. furnissement onder behoorl. ende vaste versekeringhe van negen ofte tien hondert ponden vls op rente ofte zulcken cleenen interest alsmen soude connen vereenighen hebben die van W+R goet gevonden geresolveert ende mits dess gecomm. de burchmrs. Wielant Merten Adriaensz. ende Claes Zael doude mitsgrs. mer Ingel de Bruijne ende de Secretaris dess stadt/

Omme eerst eenighe notabele burghers te ontbieden ende te onderstaen ofse op redelijcke rente ofte croos eenighe gelt souden willen vuytgeven/ Om den goeden man te accommoderen/ Ende daer naer met den voorn. Jacques Huwaert in communicatie te commen ende te sien offmen soude connen malcanderen met vrientschap verstaen ofte nyet ? Ende is geresolveert hem in plaetse van vrije huyshuire zekere somme van twintich ofte vyffnentwintich ponden tsiaers aen te bieden ende toe te seggen/ Ende dat hij dan zulcken huys zoe goeden coop zal moghen huiren als het hem believen zal/

Het Zierikzeese hoofd moet volgens het schippersgilde gerepa­reerd worden. enz.

Opde presntatie vant schippersgilde daermede zijl. presenteren het Ziericzeesche hooft sonder stadts coste in state ende hehoorl. reparatie te bringen is geresolveert te beyden (wach­ten) Tot dat zijl. req. presenteren om grondel. te sien wat heurl. meeninghe is/

De bakkers "moeten nog even geduld hebben"

Opde req. vande backers is bij W+R geres. datse voor alsnoch moeten patienteren(geduld te hebben)

Opden lesten Decembris 1610 pnt Jan Spierinck Corn. Wielant burchmrs. Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Merten Adrieansz. Willem Michielsz. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Joris Brecht­sz. Jan de Lange Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden/

Rapport over de condities waarop Jacques Huwaert zich in de stad wil/zal vestigen. Particulieren springen de stad, ook weer onder bepaalde condities, bij.

Gherapporteert zijnde hoe dat de gecomiteerde hier vooren genoempt in woorden stonde met Jacques Huwaert/ Ende dat Zijl. desselffs belanck gehoort hebbende oock verscheyden presenta­tien gedaen hadden/ Ende dat den voorn. Huwaert zeer qualijck te beweghen was sonder zijn volle somme van duysent ponden vls sonder croos te geven te hebben/ mette besproecke vrijdommen ofte in plaetse vande contante penn. het proffijt vandijen een pension van hondert ponden vls tsiaers/ Ende dat lange gedeli­bereert was van waer die middelen souden connen gefurneert worden ten regarde vande soberheijt vande stadt/ Ende voorts geconsidereert dat de man ons diende omme de vervallen zaecken wat te helpen restaureren/ datter oock secrete ende sekere advertentie was dat hij dess dach nyet vast gemaect zijnde van andere ende van wege de stadt Middelb. buijten alle twyffele affgeraden soude worden/ daer doore hij lichtel. een afftreck soude crijgen/ Wesende oock rijpel.gedelibereert op de presen­tatie bij eenighe particuliere vuyt het collegie gedaen/ die presenteerden de volle somme aenden voorn. Huwaert hier met zijn huysgesinnen nedergeslagen wedende te furneren ofte jaerl. vuyt heurl. particuliere beurse te betaelen het pension van hondert ponden vls bij hen gepretendeert wordende den tijt van twaelff jaeren mits daer vooren genietende gelijcke

twaelff jaeren lanck de helft van tgene alle de stadts excij­sen ende domeijnen gheen vuytgesondert/ Die bijde burchmr. Merten Adriaensz. gecollecteert worden meer zullen vuijtbring­hen alsse het tegenwoordich jaer vuytgebrocht hebben/ ofte vuijtbringen zullen/ Daer van ijeder vande naergenomineerde personen aengenomen hebben een sestepaert namel. Jan Spierinck vuyte naem van......... Merten Adriaensz Joris Brechtsz. Claes Zael doude Carstiaen Corn. ende Pieter Cannoije; hebben

Burch­mrs Schepenen ende Raeden der stadt Arnemuyden in Zeellt aennemende de voorss presentatie/ de voorgaende Commissarissen ende zulcke andre vant college alst gelegen wesen zal hun daer toe te laeten vinden absoluytel. geauthoriseert ende authori­seren mits dess omme met den voorss Jacques Huwaert final. te handelen op zulcken voet alsse connen/ Ende zoese tot ontla­stinge vande stadt de huyshuire affdingen zal goet ende aenge­naem zij/ Soe nijet; zal van stadtswege hem de huyshuire ende byde bovengenoemde particuliere de penn. ofte het jaerlicx pension voort proffijt bovenverhaelt versurcht worden/-

Opden VIIIen Januarij 1611 pnt Corn. Wielant br. Pieter Sijm. Corn. Heyndr. Merten A. Willem Mich. Mr. Ingel de bruijne schepenen Jan de Lange/ Claes Zael doude/ Corstiaen Corn. Raeden/

Hieronder een uitvoerige uiteenzetting van het contract tussen de stad en Jacques Huwaert met alle condities van dien.

Ghelesen zijnde het accort aengegaen ende van stadts gemaect bijde Ghecomm. met Jacques Huwart hier naervolgende van woorde te woorde/

Op huyde den lesten Decembris zesthien hondert Thiene zijn B+S+R der stdat A. in Zeellt deur heurl.gecomiteerde hier onder genomineert ende tot het geven hiernae beschreven is special. ende absolutel. geauth. ter eenre/ Ende Sr. Jacques Huwaert ter andre zyde naer lange ende verscheyden comm. ende onderhandelinghe int vriendel. overcomen verdraghen ende geaccordeert inder forme opde poincten ende conditien hier naer volgende/ te weten dat de voorn. Jacques Huwaert gehouden zal wesen ende belooft mits dess mette toecommende Meije een maent voor ofte naer ombegrepen?? binnen dess stadt metter wone te doen commen vijfftich huysgesinnen ofte Familien ende menagen/ Ende dat in yeder menage zal moeten wesen een meester van den ambachte/ Daer inne hij is handelende ofte ander burghers ambacht doene/ Ende te versurghen dat het getal vande voorss vijfftich huysgesinnen ofte menagen geduirende den tyt van twaelff eerst commende ende achtereenvolgende Jaeren/ die cours zullen beginnen te hebben naer dat het voorss getal van binnen dess stadt wonende luyden zal vervult wesen/ nyet vermindert/ maer wel ist doenlyck vermeerdert zal hebben/ Is voorts den voorn. Huaert gehouden ende belooft mits dess zelffs met zijn famiie ende huysgesin metter wone te commen binnen dess stadt vuyterl.een maent ofte twee voor ofte naer de aenstaende Meije zesthien hondert elffe/ naer zijn gemack ende gelegentheyt mitsgrs. binnen de voorss stadt Arnemuyden continuel. te blijven wonen/ Gheduirende den tijt vande voorss twaelff naestcommende ende achtereenvolgende jaeren/ Alle welcke poincten ende bespreecken bijden voorn. Huwaert volcom­men ende gepresteert zynde/ hebben B+S+R voorn. door heurl. voorss ghecomm. belooft ende beloven vermogens de authorisatie henl. verleent als boven mits dess de voorn. Huwaert ende zijn familie vrij ende exempt te houden van tocht ende ende wacht houden van soldaten van stadtsexcijs op wijn ende bier ende voorts te besurghen vrije huyshuire/ Ende boven dyen zijn gehouden ende beloven mits dess aende voorss Huwaert zoo haes hij ende de voorss vijfftich menagen binnen dess stadt neder­geslagen ende metter wone zullen wesen promptel.op te leggen ende voor een pension te betaelen hondert ponden gr, Vls

Ende zoe voorts alle Jaere van jaere deen aen dander volgende gelijcke hondert ponden Vls? Gheduirende den tyt vande boven­genoemde twaelff jaeren/ Ingevalle alle de bespreecken boven verhaelt continuel. bij den voorn. Huwaert gepresteert worden/ Wel verstaende dat de voorss hondert ponden vls. tsiaers zullen opde besproecken termijnen gegeven ende betaelt worden zoe veel reysen als dit contract jaerl. is duirende / Dat is twaelff reysen/ hebben voorts B+S+R voorn. vergunt enz. mits dess aende meester verwer vrydom van wachte/ Alle welcke poincten ende conditien beyde voorn, contractanten over ende wederom belooft hebben ende beloven mits dess op trouwe ende eere ende onder verbant van heurl.respective personen ende goederen roerende onroerende presente ende toecommende wel ende getrouwelyck naer te commen ende volbringhen/ Op pene dat soe yemant ven beyde de contractante voort expireren vande voorss twaelff jaeren vuyt dit contract quame te scheyden ende in gebreke te blijven van de voorss poicten conditien ende beloften te volbringhen/ tot proffijtte van de armen der stadt A. zal verbeuren ende gehouden wesen ghel. zijl. respect beloven mits dess aende voorn. promptel. op te leggen ende contant te betaelen twee duysent Carolus gulden van XL grooten Vls. tstuck ??/ Actum ten dage maende ende jaere als boven/ Ter presentie ende overstaen van de heeren Jan Spierinck Corn. Wielant Burchmrs. Merten Adriaensz. Mr, Ingel de Bruijne schepenen/ Ende Claes Zael doude Joris Brechtsz. Jan de Lange Carst. Corn. Raeden der stadt Arnemuyden voorss. Ende byden secretaris vuyt huerl. naeme ende van stadtswege onderteec­kent/ mitsgrs. byden voorn. Jacques Huwaert van zyde onder­teeckent onderstont/ Vuyt den naem ende vanwegen Brs, +S +R der stadt Arnemuyden in Zeellt /Bij mij/ Ende was onderteec­kent/ P.Cannoije/ noch onderteeckent Jacques Huwaert/

Hebben B+S+R der stadt Arnemuyden voorss tvoorss. accort naer zyn forme ende Inhoude geapprobeert ende geadvoueert/ Approbe­ren ende advoijeren mitgrs tot confirmatie van dyen beloven mitsdess den voorss Huwaert geduirende de voorss twaelff jaere van huyshuire te versien/ Ende voorts te presteren dat van stadtsbehouff ende volgende de voorgaende resolutie van noode is te presteren/

Alzoo het accort tusschen J. Huwaert ende de Ghecomm. dess stadt vuyt speciale commissie van W+R dess stadt opden lesten decembris 1610 aengegaen gesolemniseert ende op dat dess collegialiter geapprobeert is/ opde presentatie bij eenighe particuliere vuyt het collegie aende stadt gedaen/ Soe hebben de zelve particuliere namel. Jan Spierinck vuyten naem ende van weghe van ......... Merten Adr. Claes Zael doude Joris Brechtsz. ende Pieter Cannoije in hun particulier elck voor een vijffde/ wesende den lesten Carstiaen Corn. daervuyt gescheyden belooft ende beloven mits dess aenden voorn. J. Huwart geduirende den tijt van taaelff jaeren alle Jaere vuijt te reijcken ende betalen twintich ponden gr. Vls. maeckende samen de hondert ponden vls. aende voorn. Huart van stadtswege voor den voorss tijt dals jaerlicxs toegeseyt ende belooft in recompense ende voldoeninghe van welcke B+S+R der stadt A. voorss met eendrachtighe ende overeenstemmige resolutie voor hen mitsgrs. heur naercommelinghen in gelijck Officie den vorrn. Jan Spiericnk Merten Adr. Claes Zael doude Joris

Brechtsz ende Pieter Cannoije heurl. erffgen. ende naercomme­linghen ofte ander dat die van hen vercrijgende gegonnen gegeven gecedeert ende getransporteert hebben/gonnen geven cederen ende transporteren van nu als dan ende dan alsnu in rechten geudonne ?? voor den tijt van twaelff gelijcke jaeren mits dess de gerechte helft van alle tgene de stadtsexcijsen ende domeijnen by den burchmr. Merten Adr. gecollecteert wordende gheen vuytgesondert ofte gereserveert meer zullen vuytbringhen alsse het tegenwoordich lopende Jaer/ dat met ultimo Januarii zesthien hondert elffe eyndigen zal vytge­brocht zal hebben/ Ende zullen de voorss twaelff jaeren ingaen ende beginnen met Meije zesthien hondert elffe commende/ Ofte zoe haest het voorss contract met den voorn. Huwaert aengegaen in volcommen treyn zal wesen/ Ende doende B+S+R voorn voor heurl. ende heurl.naercommelinghe in gelyck Officie mits dess aafstant vande voorss helft tot behouff vande bovengenomineer­de vijff personen heurl. erffgen. ende naercommelinghen ofte andere dacte van henl. vercrijgende verclaeren noch henl. noch de stadt noch yemant anders daer aen geen recht acte ende eygendom meer te hebben ofte behouden/ Tot confirmatie van dyen belastende ordonnerende ende onwederroupel. mits dess authoriserende den tegenwoordighe ende alle toecommende excij­senaers collecteurs ofte pachters vande voorss excijsen ende domeynen de voorss helft aende voorss vijff personen heurl erffgen. ende naercommelinghen te weten yeder zijn vijffde paert onverhindert sonder eygen mede te mengen te laeten wegen promptel. oplegghen ende betaelen/ Verclaerende begerende voor een eeuwich edict statuerende ende ordonnerende wel express. mits dess dat de voorss excysenaer collecteur ofte pachter van de voorss excijs ende domeynen nu zynde ende die noch soude moghe commen gehouden zullen wesen voor zoe veel het voorss deel ende yeder daer inne zijn portie aengaet te doene tgundt de voorn. particuliere yeder voor zijn quote goetvinden ende ordonneren zullen/ min noch meer als den zelven excijsenaer tot noch toe gehouden is geweest ende voor de reste gehouden zal blijven dordonnancie van B+S+R dess stadt heurl.Tresorier ofte andere gecomm. naer te commen ende volbringhen/ Alles sonder fraulde ende ter goeder trouwe/ Ende in oirconde ende kennisse van alle tgundt voorss hebben wij B+S+R voor dese ten registre van Raede doen enrolleren/ Ende den secretaris mits dess geauth.onder zijn signature van onsent wege met het segel ten zaecke soe veel openbaere ende originele instrumente ende acten te depescheren ende vuyt geven als van noode wesen ende hem geheyscht zullen worden/ Actum ten rade opden VIIIen Januarij zesthien hondert elffe

De baljuw wil subsidie van de stad tot het houden van een dienaar.

Opt versouck vande heer Bailliu Jan Russe tenderende om zeker subsidie te het houden van eenen dienaer Is bij W+R geres. hem int collegie te ontbieden ende den sobere staet vande stadt mitsgrs. de resolutien aen te seggen/ Daer bij geres. is gheene dienaer te connen noch zullen houden/ Ende dat gedaen zijnde ende den Bailliu gelijcket gevreest wort weynich con­tentements hebbende ende op zijn versouck vorder insisterende/ Is goet gevonden van nu aff te comiteren ende worden gecomm. mits dess de brs. Corn. Wielant ende Claes Zael doude mitsgrs den secretaris dess stadt om met den zelven Bailliu te commen in conferentie/ ende aen te seggen dat het voor de stadt onmogelyck is eenen dienaer te houden oft te gaigen/ Doch zoe hij soude begeeren jaerlicxs op zyn eyghen cost met den brieff van verkiesinghe reysen naer Zijn Excie datmen van stadtwege tot onderhout van den dienaer ter maent zal toeleggen twintich schell./

Voor Huart wordt het huys het Rode Hart hehuurd.

Is ten zelven dage van br. Claes Zael int volle college voor Jacques Huart gehuirt het huys het Rode Hart voor achtien ponden vls tsiaers ingaende meije 1611 mits dat den verhuirder naer costuyme gehouden zal wesen tselve huys waterdicht ende windicht te houden ende met noodighe reparatie behoorl. te onderhouden/ Ende soeder yet anders ofte extraordinaris tot gerieff vande bewoonder zal moeten gemaect ofte geappopieert worden/ Zal moeten bij de huirders van stadtwege ende tot stadtcoste gemaect ende ten expireren van de huire wederom tot stadtslaste in voorgaende staet gebrocht worden/

Opden XXVIIIen Januarij 1611 pnt Corn. Wielant burchmr. Pieter Sijm. Govert heyndr. Merten Adr. Willem Michielsz. Mr. Ingel de bruijne schepenen Jan de Lange Joris Brechtsz. Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden/

De ministers Rijcken en Miggrode eisen ontslag van schoolmr. Jan ...... in verband met ketterij.

Sijn in collegie van W+R dess stadt gecompareert Mr. Joannes Rijcken ende Mr. Jacobus Migrode dienaers des goddelijcke Woorts binnen dess stadt die neffens den br. Claes Zael doude vanwegen den kercken raet verthoont hebben/ Hoe dat Jan ...... schole houdende binnen dess stadt zeer vremde ketterie ende dwalinge ingedroncken heeft strijdende directel. tegen Godts Woort ende de Gereformeerde leere/ Die hij oock poocht ver­scheyden simpele menschen inne te drincken ende alzoo aff te keeren vande kerckelycke leere/ Daer doore geschapen soude wesen dat hij de jonge jeucht inprenten/ Dat alzoo soude misleijt worden ende nimmermeer connen op den rechten Godts wech geraecken versouckende dat de magistraet gelieve in conformiteyt van Godts Woort ende volgende de placcaten vande heeren Staten medebringende dat nijemant en mach geadmittert worden tot schoolhoudinghe/ Tenzij den zelven doe professie (confessie) religie den voorengen. Jan ..... te interdiceren gheen schole meer te moghen houden/ Ende voorts sekeren ge­schreven bouck die hij is hebbende gemaect bij eenen Arent Beerentsz die vol dolingen ende dwalingen is aff te heesschen/ Omme geeamineert ende daermede gedaen te worden naer behooren/ Is bij B+S+R goetgevonden te comiteren Ghel. zijl. comiteren mitsdess de burchmr. Corn. Wielant ende Govert Heyndricxsz./ ommete verschijnen inden Kerckenraet ende aldaer byden zelven Kerckenraet te hooren examineren den voorn. schoolmr./ Ten eynde gesien ende gedaen zijnde zal by de magistraet daer inne zulcx voorsien wordenals tot verhoedinghe van alle quaet bevonden zal worden van noode te wezen/

Er wordt door de stad een overeenkomst met de baljuw gesloten m.b.t. het houden van een dienaar onder bepaalde condities.

Opt rapport van de Commissarissen metten Bailliu in comm. geweest hebbende/ is goet gevonden ende hebben B+S+R geres. ter maent aenden dienaer te betaelen een pont Vls./ hebben voorts den voorn. Bailliu vergunt ende vergunnen mits dess trecht vande mate op zulcken ordonnancie alsser alreede ge­maect zijn/ ofte noch naer gelegentheyt van tyde ende zaecke souden moghen gemaect worden/ Mits dat den voorn. Bailliu volgende zyne presentatie op zyn eijgen cost alle Jaere eens zal reysen naer den Hage bij Zijn Excie metten brieff van verkiesinghe/

Tafel van lening ?

Opde Req. van Jacques Franchoisz. tenderende om binnen dess stadt tafel van leeninghe te mogen houden zijn gecomm. de burchmrs. Wielant, Merten Adr./ Jan de Lange en Claes Zael doude mitsgrs. den secretaris dess stadt wordende bij dess absoluytel. geauth. omme de zaecke final. mette suppl. aff te handelen/

Ordonnancie op turf en brandhout

Ordonnancie gemaect ende gearresteert by B+S+R der stadt Arnemuyden in Zeellt /Waernaer trecht vande torfftonne metten aencleven van dyen gecollecteert ende genoten zal worden/

Inden eersten zal den Collecteur hebben/ proffijteren ende genieten van elck heudeschip pleyte coggeschip hebbende zijn volle laste met turff geladen ende binnen dess stadt gevent ende gesleten wordende .... vier sacken.

Item met Bredaes hout ofte diergel. cleyn hout .. ander halff hondert houts/ ende met groot hout naer advenant   .... de steke

Item geladen met groote bredasche mutsart ... vyffnentwintich mutsaerts ende met cleenen hollantschen mutsaert ...... vyf­ftich mutssaerts/ Ende mette halve last zoe in turff hout als mutsaert naer advenamt

Item van een schuyte ofte hollantsche ponte groot wesende thien lasten ende daerenboven geladen met turff ..... drie sacken

Van een schuyte ponte ofte vlaemsche Seuwe (seuy =platte schuit) groot van zes tot nege lasten geladen met turff ....

t­wee sacken ende met cleen mutsaert ofte hout naer advenant de steke/

Wel verstaende dat alle burghers ende inwoonders dess stadt hunne schuytenofte schepen hout bringende tzij voor henl. zelffs ofte om te vercoopen van dese ordonnancie vrij ende exempt zijn/

Opden Ven Februarij 1611 pnt Corn. Wielant Jan Spierinck br. Pieter Sijm. Govert Heyndr. Merten Adr. Willem Michielsz. Mr. Ingel de bruijne schepenen Jan de Lange Claes zael doude Carst. Corn. Raeden

Jacq. Franchois houder van de tafel van lening voor 18 jaar.

Naer dyen de gedep. met Jacq. Franchois volgende haeren abso­luyten ende volle(n) macht nopende het houden vande tafel van leeninghe in comm. geweest hebbende gerapp. hebben op zekere poincten ende conditien ten naesten by met oude voorgaende articulen overeencommende verdraghen te zyne metten voorn. Jacques Franchois hebben die van W+R tselve accort opde condi­tien daerinne begrepen voor den tijt van achtien jaeren/ aengenomen ende geaggreert(goedgekeurd) nemen aen ende aggrer­ren mits dess/

Ghehoort vuyt het rapport vande Commissarissen gedep. geweest zijnde omme te verschijnen inden Kerckenraet ende te hooren vuyte humeuren van Jan schoolmr. van wat gevoelen den zelven is ende wat apparentie daer soude moghen resteren van bete­ringhe dat den zelven schoolmr. is vol van quade ketterien ende grove dwalinghe directel. strijdende tegen de leere vande Gereformeerde religie/ Daerinne hij zoe verwortelt is ende hertneckel. blijft perseverende datter gheen apparentie ter weerelt en resteert van daeraff wederom opden rechten wech gebrocht te connen worden/ Daer dore alzoo die quade ketterien ende opinien souden moghe tot bederff van veel simpele luyden ende insonderheyt de ionghe jeught vorder gespreyt worden/ ende allencxkens meer ende meerder worden/ Soe hebben

Burchmr­s. +S+R der stadt Arnemuyden in Zeellt in conformite ende volgende de placcaten vande heeren Staten van Zeellt ende omme het quaet datter vuyt soude moghen rijsen soe veel te beletten als doenlyck is den voorn. Jan .... opgeseyt ende geinterdiceert seggen op ende interdiceren mits dess binnen dess stadt geen schole meer te mogen houden/ Ende voorts wel express verboden ende verbieden mits dess zijne quade ongodde­lijcke ende ongefondeerde leere vorder te verbreyden ofte yemant daermede te misleyden/

De stad heeft heel weinig geld voor verbetering "vant diep int Slaeck" en daarom wordt geen contract met J.P. Verschuire gesloten.

Opde prop.by de   br.(m.b.t.) Jan Pietersz.Verschuire dat het begonnen contract tusschen hem ende stadt nopende het verbete­ren vant diep int Slaeck voor de stadt Arnemuyden de haven van Middelburg ende het casteel van Rammekens bij hem aengenomen behoorde voltrocken ende tot effecte gebrocht te worden/ Is den voorn. Verschuire collegialiter aengeseijt ende wort aengeseijt mits dess ghel. te voren de br. Cornelis Wielant vuyt Commissie van W+R gedaen hadde/ Dat de wyle het voor geworpen contract noyt final."gesloten" was geweest ende dat parthijen den andere nyet hebbende connen verstaen int stipu­leren vant zelve contract aen wederzyden daer vuyt gescheyden zyn/ Ende dat zyl. geen middel en weten om van stadtswege yet te geven dat de voorgaende belooffde penn. in cas van voort­ganck van der zaecke vuyt een ander ende grooter beurse gecomen souden hebben/ Ende dyen volgende dat zijl. genoot­zaeckt zyn de zaecke heur beloop te laeten hebben ende sonder cost te doen Godts gratie te verwachten/

Opden XXIIen Februarij 1611 pnt Jan Spierick Corn. Wielant Burchmrs. Pieter Sijm. Govert Heyndr. Merten Adr. Willem Michielsz. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Jan de Lange Claes Zael doude Carstiaen Corn. Raeden/

Over de pacht vande gorssinge van de wallen

Opde Req. van Jacob van der Graft versouckende continuatie van de pacht van de gorssinge van de wallen/ die zijn vader den bailliu gehadt heeft/ is by W+R geres. ende de zaecke gehouden in state tot zynder compste/

Wat dient er te gebeuren met de "overschietende penninghen van de loterie"?

Gheprop. zijnde waermen ofte aen wie de overschietende penn. gecommen ende geprocedeert vande loterie tot proffijte van de armen best ende versekert soude connen employeren/ Ende daer beneffens geconsidereert zijnde hoe dat de stadt door het goet beleyt van de regierders van dyen daervan eenighe oorsaecke zyn wel behoorde daermede geaccommodeert ende de magistraet in heur particulier voorde stadt hun verbonden hebbende zoe veel ontlast te worden als doenlyck is/ mits dat het soude geschieden sonder merckel. interesse ofte schade vande armen/ hebben Burchmrs. schepenen ende Raeden dess stadt goet gevonden ende geres. dat alle de voorss overschietende penn. van de loterie op de stadt tegen den penn. zesthiene geemployeert aengeleyt zullen worden/ mits dat tot versekerheyt van de armen geprocu­reet zal worden datse de outste brieven hebben ende voor alle schuldenaers heur rente betaelt zal worden/

Opden XIIen meerte 1611 pnt Jan Spierinck burchmr. Pieter Sijm. Govert Heyndr. Merten Adr. Mr. Ingel de bruijne schepenen Jan de Lange Joris brechtsz. Claes Zael doude Corstiaen C. Raeden/

De stad Vlissingen wil eindelijk "geld zien" van de "heimelij­ke" lening van 2000 pond(12000 gulden: nu meer dan 1,5 miljoen gulden) + rente.

Hieronder volgt een "ingewikkeld" overzicht.

Opde swaricheyt van dat die van Vlissingen van meeninge zynde de particuliere voor de stadt aen henl. geteeckent hebbende vuyt crachte vant executorial vant Hoff van Hollt personel. hier binnen de stadt met assistentie van de Officier (Baljuw) te apprehenderen ende naerden Hage op de voorpoorte te voeren / gevraecht zijnde met wat gevouchlycke middel men dat zal connen verhoeden ende de particuliere daervan bevrijden/ tzij met eenighe feijtel. resistentie te doene ofte anderss/ Is bij W+R daerop nyet anders geres. dan goet gevonden te comiteren Claes Zael doude Joris brechtsz. ende Mr. Ingel de Bruijne/ Omme met den pensionaris ofte deghene die van wege de magi­straet van Vlissingen op van dage met den deurwaerder commen zal te spreecken en ist mogel. tot accort te indiceren/ Ten desen voorts goetgevonden ende geresolveert zynde dat aen die van Vlissinge gepresenteert zal worden duysent ponden als gereet/ Ende de resterende duysent ponden in zulcke payemente alsmen zal connen bedinghen tzij dan met duysent gulden twee hondert ponden ofte minder ofte meerder tsiaers/ mits dat de particuliere voor de voorss verbonden staende ende daerinne gecondemneert zynde / gehouden zullen wesen/ die van Vlissingen zulcx begeerende ende de duysent ponden gereet vuyt het gemeene voorslach van ontlastinghe ofte verlichtinghe gefur­neert zynde/ onvermindert de quote daerinne zijl. neffens andere tot redres vande verloopen stadtszaecken geaccordeert hebben hun partic. te laeten employeren ende verbinden voor de duysent ponden vls die op payemente aen de stadt van Vlissinge volgende het accort dat men verhoopt te treffen te betaelen zullen staen mits ende wel verstaende dat tot ontlastinghe van henl. wederom henl. absoluytel. in handen gegeven zal worden alle tgene jaerlicxs van stadts innecommen ende domeynen boven de rente die aent Gasthuys ofte Weeshuys zal moeten vuytge­keert worden vermogens ? de resolutie opde XXIIen meerte 1611 genomen daer bij mits dess gepersisteert wort/ die altijts verstaen ende mitsdess besproecken ende geordonneert wort dat voor (al) zal moeten gaen comen ende provenieren zal daervan mits dess goet gevonden ende geconsenteert wort acte apart gemaect ende aende verobligeerde zulcx versouckende gegeven te worden inder forme naervolgende

Alzoe Jan Spierinck Corn. Wielant Merten Adriaensz. ende Pieter Cannoije boven de quote daer inne zijl. tot ontlasting­he ofte verlichtinge van de menichfuldiche schulden/ daer mee de stadt ende zijl. neffens andere in heur particulier voor de stadt vervallen zijn/ geconsenteert hebben/ noch toegestaen ende aengenomen hebben verbonden te blijven/ ofte henl. de nomine int particulier elck in solidien(Latijn: solidum:de hele som ?) te verbinden worde jaerlicxs payemente daerop de resterende ponden naerdat eerste duysent ponden vls affgeleyt ende contant betaelt zullen wesen aen de stadt van Vlissinge voldaen ende betaelt zullen moeten worden/Soe hebben B+S+R der stadt A. in Zeellt tot verzekerheijt ende ontlastinghe van de voorm. Jan Spierinck Corn. Wielant Merten A. ende Pieter Cannoije heurl. erffgen. ende naercommelinghen als nyet gehou­den wesende voor de stadtsschult meerder ofte swaerder last te draghen als andere neffens henl. in een verbont staende/ met eendrachtighe ende overeenstemmige resolutie voor henl.

mitsg­rs heurl. naercommelingen in gelijck officie den voorn. Jan Spierinck Corn. Wielant Merten Adr. ende P.C. heurl. erffgenaemen ende naerc. ende insonderheijt die vuyt de clau­sele van elck in solidien souden moghen voor de payementen van die van Vlissinge met de rente van dyen gegonnen gegeven geconsenteert gecedeert ende getransporteert Gonnen gheven consenteren cederen ende transporteren van nu alsdan ende dan alsnnu in rechte vrije eygendomme mitsdess voor zoe veel de voorss jaerlicxe paijemente mette belooffde rente vandyen Imposten alle tgene van alle de stadtsexcijsen Inncomen ende domeynen gheen vuytgesondert ofte gereserveert connen ende provenieeren zal boven de rente die het Gasthuys ende Weeshuys dess stadt van haer contante aengeleyde penn. opde stadt zal moeten trecken/ Welcke rente mits dess verstaen ende verclaert wort in conformite van verscheyden voorgaende resolutien dat vooral zullen moeten gaen/ Ende doene B+S+R voorn. voor heurl. ende heurl. naercommelinghen in gelijcke Officie mits dess affstant vande voorss domeynen affgetrocken de voorss rente mitsgrs. ter somme toe vande voorss paijementen mette renten der zelver verclaeren noch henl. noch de stadt noch yemant anders recht acte eygendom ofte eenighe dispositie daer aen ofte met mee te hebben ofte te behouden voor dat de voorss payementen mette rente van dyen aen die van Vlissinghe effec­tuel. de eerste mette laetste voldaen ende betaelt zullen wesen/ Tot confirmatie van dyen belastende ordonnerende ende onwederroupel. authoriserende mit dess den tegenwoodighe ende alle toecommende excijsenaers collecteurs ofte pachters van eenighe stadtsincommen ofte middelen het voorss provenu affge­trocken de voorss rente ende tot die voorss paijemente toe aende bovengenomineerde vier personen ofte de ghene die voorde voorss paijementen ende rente van dyen in solidien aenge­sproecken ofte gemolesteert zullen worden heurl. erffgen. ende naercomm. onverhindert sonder ergens mede te vermeugen/ ofte ter cause van eenighe stadtsschulden inne te mogen houden te laeten volghen promptel. opleggen ende betaelen ofte tot betaelinghe vande voorss paijemente ende de rente van dyen aen die van Vlissinge ter ordonnancie vande vier personen te gheven ende heurl. gebiet daer inne te achtervolgen als zijl. tot noch toe schuldich zijn geweest de ordonnancie van B+S+R dess stdt ofte heurl.Tresorier naer te commen/ Alles sonder fraulde ende te gueder trouwe/ Ende in oirconde ende kennisse van alle tgundt voorss hebben wij B+S+R voorn. deze ter regi­stre van Rade doen registreren ende onzen secretaris mits dess geauth, van onsentweghe onder zyn signature ofte in zyn plaet­se onder ende van Burchmr. weghe ende het stadts groot segel soe veel openbaerl ende originel. Instrumente ofte acte te expedieren ende vuytgeven als van noode wesende ende byde ghene diet aengaet hem geheijsscht sullen worden/ Actum ten raide opden XIIen meerte zesthien hondert elffe/

Opden XVen meerte 1611 pnt Jan Spierinck br, Pieter Sijm. Govert Heyndr. Merten A. Mr. Ingel de Bruijne schepenen/ Jan de lange Joris Brechtsz. Claes Zael doude ende Corstiaen Corn. Raeden/

De vraag komt op : over "de continuele (voortdurende) absentie van Claes Zael de Jonge.

Gevraecht zynde off het doorde continuele absentie van Claes Zael de Jonge nyet goet en ware oock een ander schepen in zyn plaetse te nomineren opde aenstaende verkiesingh ende bij Zijn Excie te doen creeren is bij W+R geres. de zaecke op zyn beloop te laeten ende compste van Claes de Jonghe te verwach­ten/

Opde Req. van Jacob Pietersz vander Graft sijn bij W+R mits dess gecomiteert Pieter Sijmonsz. Tresorier ende den secreta­ris dess stadt omme met den suppl. nopende de pacht vande gorssinghe vande wallen mitsgrs. den tijt van Jaeren te accor­deren/

Over een eventuele de stad welgevallige komst van een "drap­piers die met hun gezinnen in Brugge wonen.

Alzoe Vincent Vitrou aen W+R verthoont heeft hoe datter een goet deel huysgezinnen drappiers tot Brugge zijn wonende die schynen te inclineren om hunne metter wone binnen dess stadt te begeven / soe hebben die van W+R voorn. daerop aenden voorn.Vitou voor antwoorde gegeven ende versocht dat hij soude willen de zelve aendienen / Ingevalle zijl. zulcx van sinne waeren/ Dat hier zeer goede commoditeyt van goede coop huysse ende andre gelegentheden zyn/ Ende dat zijl. commende de magistraet aengenaem zullen wesen ende de voorss magistraet bereijt vinden henl. in alle billicheyt te accommoderen ende neffens andre burgers ende inwoonders te tracteren/ Daerop zoe zij yemant vuyt de hunnen begeeren te comiteren om herwaerts te commen ende vuyt de magistraet alle gelegentheyt naerder te verstyaen dat de zelve aengenaem wesen ende van alles onder­recht zullen worden/

Opden XIXen meerte 1611 pnt Jan Spierinck Corn. Wielant Burch­mrs. Pieter Sijm. Govert Heyndr. Merten Adr, Claes Zael de Jonge Mr. Ingel de Bruijne schepenen Jan de Lange Joris

Brechtsz. Claes Zael doude Corstiaen Corn. Raeden.

Over de besteding van eventueel "overschietende penningen van de loterie" etc.

Vuijt de resumptie van de voorgaende Resolutie(n) opden XIIen meerte lestleden genomen gevallen zijnde eenighe proposten/ Daerdoor eenighe twijffelden andre ignoreerden offer op het emploijeren vande Arme penn. resolutie was gearresteert ofte nijet/ Is bijde Burchmr. Jan Spierinck geproponeert ende yeder vant collegie affgevraecht offmen het zuvere provenu vande arme penn. op de stadt Arnemuyden tot ontlastinge ende ver­lichtinge van de zelve mitsgrs. de particuliere daer voore verbonden staende aenleggen zal ofte nyet/ Is by B+S+R dess stadt collegialiter ende eendrachtel. met overeenstemmighe resolutien goetgevonden geres. ende geordonn./ Ende zyn dyen volgende de opsienders van de loterie daer aff de voorss penn. geprocedeert zyn geauthoriseert ende worden absoluytel. ende onwederroupel. geauth. mits dess/ Omme alle de penn. dieder voort toecommende Gasthuys ende weeshuys over schieten op de stadt Arnemuyden op rente tegen de penn. zesthiene aen te leggen omme daermede de stadtsschulden zoe veel gemindert ende de particuliere zoe veel ontlast te worden als doenlyck wesen zal /onder expresse reserve ende conditie dat de voorn. toe­sienders van de loterie gehouden zullen wesen ende special. mits dess belast worden goede surche te draghen dat het Gast­huys daer vooren zal hebben behoorl. ende versekerde rente­brieven in der beste forme mogelijck zijnde/ Ende dat voorts alle voirgaende ende i(a)nder ? verbanden ? tot laste van de stadt affgedaen gecasseert ende te nijet(t)e gedaen zullen worden met (in) zoeveel het capitael van dyen eenichsints soude connen hinderl. wesen/ Ende naerdat de voorss resolutie genomen opden XIIen meerte 1611 van woorde tot woorde voirge­lesen ende geresumeert zijn/ hebben B+S+R verclaert de zelve goet ende geextendeert te wesen naer de rechte meeninghe dije zyl. ende yeder van henl. gehadt hebben ende noch hebben ende verclaeren mits dess dyen volgende daer by te persisteren ende te logeeren ? dat die naer heur forme ende inhoude zullen moghenende moeten naergecommen worden/

Is geres. datmen tot het verwercken vant gecapte rijs (zelf­werzaamheid !?) zal coopen zoe veel staecken (stokken) ende gaerden (takken) alsser toe van doene zullen wesen/

Over (rente)brieven van de armen ?

Is voorts goetgevonden dat de brieven van de armen soe wanneer men de huysse sonne zal weten geexpedieert zullen worden van dese date/ Ende die vordre stadt beschadicht zyn ende alreede betaelt hebben oft noch betaelen zullen moeten hebben volgende het concept alreede genomen ofte noch te nemen/ zullen wesen van date daernaer/Ende voorde brieven die soude moeten gegeven worden van stadtswege aen andere gheen schade voorde stadt geleden hebbende zullen eerst daernaer ofte van jonger date moeten geexpedieert worden/

Opden VIen Aprilis 1611 pnt Jan Spierinck Corn. Wielant Burch­mrs Pieter Sijm. Govert Heyndr. Merten Adr. Willem

Michielsz. Claes Zael de Jonge/ Mr. Ingel de bruijne schepenen Jan de Langhe Claes Zael doude.

Over de verpachting van de molen.

Opde vraghe offmen over Joos Goethals tegenwoordighe pachter vande mole vuyter hant handelen ofte de mole int openbaer verpachten zal/ Is by W+R geres. ende mits dess gecomm. beyde Burchmrs./ De tres. Claes Zael doude mitsgrs. den secretaris om met den voorn. Goethals te treden in comm./ Ende hem de mole soe hij soude willen comen tot twee ponden vls. ter weecke ofte ofte daeromtrent vuyter hant te verhuiren/ Soe nyet datmen caerten zal vuytstellen om int openbaer te ver­pachten/

Wie wil tegen penning zestien "de (vorige en de huidige) paije van de mole verschieten" (voorschieten) ?

Is mede geresolveert soeder ijemant begeert de paije van de mole verschenen augusti 1610 ende die noch augusto 1611 ver­schijnen zal te verschieten op de oude voorgaende versekerheyt tegen den penn, XVIe naerdat de voorgaende gelichte penn. voldaen zullen wesen/ dat hij tzelve zal mogen doen/ ende wort hem mits dess acte geconsenteert en voorgaende forme/

Nog een loterij ?

Opt versouck van Heyndrick de Winter om te trecken ende een loterie opt te stellen nae dat de onse inde ganck zal wesen/ is bij W+R goetgevonden om gheen ondanck te hebben ofte gheen oneere te behaelen tzelve aff te slaen/

1611

Burchmrs.

Corn. Wielant

Claes Zael de Jonge

Schepenen

Jan de Langhe

Willem Michielsz.

Joris Brechtsz.

Pieter A. vander Goes

Wouter Nachtegael

Christiaen Corn.

Mr. Ingel de Bruijne

Raeden

Pieter Sijmonsz.

Govert Heyndricxz.

Jan Spierinck

Merten Adriaensz.

Claes Zael doude Davidt Taedts

Wouter Mertensz.

Opden XXXen Aprilis 1511 pnt Corn. Wielant Claes Zael de Jonghe brs. Jan de Langhe Willem Michielsz. Joris Brechtsz. P.A. vander Goes Wouter Nachtegael Carstiaen Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz Merten A. Claes Zael doude Davidt Taedts Wouter Mertensz. Raiden.

Een accoord met de stad Vlissingen over de schuld die Arnemui­den aan die stad nog moet betalen.

Gherapp. ende voorgelesen zynde hoe dat bij de Ghecomm. om de zaecke van Vlissinghe tot laste vande stadt Arnemuyden ende de particuliere voor de zelve geteeckent hebbende opden besten voet mogel. zijnde aff te handelen met de magistraet van Vlissinghe naer veel communicatien ende lange discoursen mitsgrs. diversche persuasie eyntel. opden XXVen Aprilis 1611 overcomen ende verdraghen was/ Inder manieren naervolgende/ te weten dat aen de magistraet van Vlissinghe gereet ende contant betaelt soude worden over de helft vant capitael duysent ponden Vls/ ende de resterende duysent ponden Vls. mette rente van dyen teghen zesse ten honderde tsiaers in vier termijnen namel. alle jaere een gerecht vierde part/ Ingaende met den voorss XXVen April zesthien hondert elffe/ Daer vooren de particuliere de obligatie tot proffyte van de stadt van Vlis­singhe geteeckent hebbende verbonden moete wesen ende blijven tot de effectuele betaelinghe van de voorss somme onder ex­presse conditie dat de condemnatie te hove (Hof van Holland) gestrecct tot laste vande voorn.particuliere zal blijven in zijn geheel tottte volle betaelinghe van de voorss somme toe/ Ende dat mette voldoenighe van de boven verhaelde somme in manieren aldaer breeder verhaelt de voorss particuliere ont­last souden wesen van de oncosten ter cause van dyen bij de stadt Vlissinghe geleden/ mitsgrs. vande Interest alreede vervallen ende verschenen/ Mits ende onder conditie dat van dess stadts Arnemuyden wege ende op haere domeijnen tot prof­fyte vande stadt van Vlissingen verleden soude worden een rentebrieff tegen zesse ten honderde tsiaers van vyffhondert ponden Vls/ Die in ganck soude beginnen te hebben thien jaere naer datum van dess/. te lossen tallen tyde als het de stadt Arnemuyden believen ende wesen soude met hondert gulden sef­fens wel meer maer nijet min/ Ende tgene bevonden soude worden de verloopen interest vande voorss twee duysent ponden Vls, alreede vervallen meer te bedraghen als de voorss vyff hondert ponden Vls/ soude bij die van ingeleyt ende vereert worden aende Loterie dess stadt/ Ende naerdat het voorss accort ende elck poinct van dyen mitsgrs. de constitutie ende gelegenthe­ijt van der zaecke rijpel. geexamineert is ende daerop ver­scheyden discoursen gevallen zijn/ hebben B+S+R der stadt A. tvoorss accort gelaudeert geaggreert ende geapprobeert ende belasten nijettemin mits dess van alle tselve behoorl. Instru­mente geexpedieert ende den belooffde rentebrieff ter gele­gendr tyt in gewoonl. forme gedepecheert ende aende magistraet van Vlissinge gelevert te worden/

Over de vroonen en de voorboden,

Opde prop. van de vroonen ende voorboden is bij W+R geres. vergaderinghe apart met de eerste gelegentheijt te doen leg­gen.

Over de presentatie van een boek van Andries van Oosterbeeck aan prins Maurits. De stad zou een "vereeringhe" moeten geven.

Opde presentatie vande bouck bij Andries van Oosterbeeck aen Zijn Excie mitsgrs. de steden van de Vereenigde Provincien ende nominatim dese stadt mede gedaen/ Is bij W+R verstaen dat by de stadt God betert gheen gelegentheyt en is om eenighe vereeringhe (geschenk) te connen doen/ Ende is voorts goetge­vonden ende gewilleceurt dat yeder in syn particulier daer toe soe veel geven zal als totyeder goet duncken ende gelieven zal/ Alle twelcke bij een gevoucht zijnde aen den voorss van Oosterbeeck oftet leecke als off het van stadtswege quame gegeven zal worden/

Is voorts geres. de camer van Vincent van Onderdonck te huiren ende thuys daermen zal moeten trecken daer vooren te stellen/ Twelck eerst zal connen voort tonneel gebruyckt worden/

Opden IIIen Meije 1611 pnt Corn. Wielant Claes Zael de Jonghe Burchmrs. Jan de Lange Willem Michielsz. Pieter vander Ghoes Wouter Nachtagael Carstiaen Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepe­nen Pieter Sijm. Jan Spierinck Merten A. Govert Heyndricxs. Claes Zael doude Raeden/

Over de organisatie t.a.v. de cohieren enz.

Is geres. dat yeder van de ghene die de cohieren hebben opge­nomen zullen beginnen te besoigneren namel. de brs. Wielant ende Sael mitsgrs. de secretaris Cannoije/ Ende zullen geassi­steert worden met die vant collegie/ Te weten Wielant met Jan de Lange Willem Michielsz. ende Pieter van der Ghoes De br. Claes Zael doude met zyn br. ? Claes Zael de Jonge/Wouter Nachtegael Carstiaen Corn. Mer Ingel de Bruijne/ Wouter Mer­tensz. Joris Brechtsz. ende Davidt Taedts den Secretaris Cannoije met Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Jan Spierinck ende Merten Adr.

Over "den vuytganck van de loterie"

Is geres. den vuytganck vande loterie te vercondighen ende te doen vuytroupen met den trommel saterdach naert spel incluys/

Is geres. het huys tot het trecken van noode te doen maecken ende dyen aengaende met Adriaen Bakelant te commen in comm. ende hem soe goeden coop tselve aen te besteden als men het stuck erve bij hem versocht nyet sonderlinge en hindert Sal met hem ook dijen aengaende mogen geaccordeert worden/

Opden XXIIen Junij 1611 pnt Corn. Wielant Claes Zael de Jonghe burchmrs. Jan de Langhe Willem Michielsz. Pieter Vander Ghoes Carts. Corn. Wouter Nachtegael Mr. Ingel de Bruijne schepenen Pieter Sijm. Govert Heyndr. Claes Zael doude Davidt Taedts Wouter Mertensz. Raeden/

Is by W+R goet gevonden opden Ven Jullij 1611 zal beginnen de loterie vuyt te trecken Tot welcken eynde goet gevonden ende geordonn. wort caerte te doen drucken ende datel. vuyt te stellen/

Is geres. dat die van W+R geduirende het vuyt trecken van de loterie zullen daer bij ende volgende de teneur van de caerten continuel. present wesen ende tot dyen eynde bij gebeurte twee en twee hunne sitplaetse houden/ Daer toe mits dess verstaen ende gewilleceurt wort dat yeder van W+R gehouden zal wesen personnel. op zyn beurte te compareren de zelve waer te nemen ofte ijemant anders mede van W+R zynde te surrogeren ende besurchen/ op pene van te verbeuren telcken drie schellingen daer van eene schell. zal geproffyteert worden by de ghene die des absentes plaetse bewaeren zal/ een schell. by de arme ende eene schell. byde compagnie/

Opden IIen Jullij 1611 pnt Corn. Wielant Claes Zael de Jonghe Burchmrs. Jan de Lange Willem Michielsz. Joris Brechtsz. Pieter vander Ghoes Wouter Nachtegael Corstiaen Corn. schepe­nen Pieter Sijm. Govert Heyndr. Jan Spierinck Claes Zael doude Dvidt Taedts Wouter Mertensz. Raeden/

De Res. van het sitten bij die van W+R opde leste vergaderinge genomen gerepeteert ende andermael gearresteert zynde/ is de rolle daernaer int sitten hem zal hebben te reguleren gemaect inder manieren naervolgende

Corn Wielant                      Pieter vander Ghoes

Claes Zael de Jonge           Pieter Sijm.

Jan de Lange                    Wouter Nachtegael

Wouter Mertensz.             Davidt Taedts

Willem Michielsz.              Carstiaen Corn

de br. Claes Zael doude    de br. Merten Adr.

Joris Brechtsz                  Mr. Ingel de Bruijne

de br. Jan Spierinck         Govert Heyndr.

Joris Brechtsz. Pieter vander Ghoes schepenen Davidt Taedts Raet mitsgrs. den secretaris dess stadt worden bij dess ge­comm. om de Kercke rekeningh te oversien ende daer vuyt te onderstaen oft de kercke aende stadt oft dat de stadt ende kercke ten achteren ende schuldich is/

Opden IIen Augusti 1611 pnt Corn. Wielant Claes Zael de Jonge Burchmrs. Jan de Lange Willem Michielsz. Pieter van der Ghoes Wouter Nachtegael Corstiaen Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepe­nen Pieter Sijm. Govert Heyndricxsz. Davidt Taedts Raeden.

Opde Req. van Gerrit Servaes Adriaen Peens ende Truitken van Berghen versouckende tot het torfftonnen geadmitteert te worden hebben B+S+R het vacerende ampt van torfftonnen(r) vergunt ende vergunnen mits dess aen den voorn. Gerrit Servaes mits doende den behoorl. eedt daer toe staende/

Kerk en glaswerk en schaliedek behoorlijk beschadigd waar­schijnlijk door zware storm. Er moet zelfs tegen penning zestien geld geleend worden "van de armen" !

Alzoe de kercke zeer ontramponneert is ende zeer noodich dient in heur glaeswerck schalle(schalie) deck ende andere noot­elicheijt versien te worden ende datter effter gheen prompte middelen by de stadt en zijn/ om zulcx te connen vervallen/ soe hebben B+S+R gheen naerder expedient gevonden als de armmrs. dess stadt te authoriseren Ghel. zijl. de zelve autho­riseren mits dess om vuyt het Incommen van de Armen tot repa­ratie van de kercke te furneren hondert gulden ofte vyffnen­twintich ponden vls./ ofte soe veel de noodighe reparatie vande kercke bevonden zal worden te bedraghen/ Als wanneer te weten de juijste somme vant verschot geweten zijnde B+S+R belooft hebben ende beloven van nu als dan ende dan als nu mits dess van dezelve somme het proffyte vande gemeene armen dess stadt verlijden en rentebrieff in behoorl. forme tegen den penninck zesthiene ende denzelven special. te versekeren op alle der kercke Incommen met expresse toesegginghe dat den zelven rentebrieff zal inhouden de clausele(clausule) ende speciale belofte dat het jaerlicx verloop alle Jaere voldaen ende betaelt zal worden vuyt tgene de kercke jaerlicx ontfanck vant recht der begravenisse ende het luyden over de dooden/

Ende om de noodighe reparatie van de kercke terstonts int werck te stellen zyn mits dess bij W+R gecomm. alle vier de dienende Armmeesters/

Stuk van de Staten van Walcheren over het onderhoud van de "zeewercken voor de stadt liggende" etc.

Opt versouck van de heeren Staten van Walcheren omme te hebben attestatie van dat de stadt altijt heeft onderhouden de zee­wercken voor haere stadt liggende ende nominatim den dijck tusschen de meule ende de stadt/ Is bij W+R goetgevonden ende geresolveert de attestatie in de leste forme ende met de minste quetse van de stadt te doen expireren/ waervan het formulier hier naer volcht >>>>

Alle de ghenen etc. ende verclaeren mits dess kennelyck ende notoir te wesen dat het eynde dycx liggende tusschen onse stadtsmuir ende de meule bij ende van wege de stadt Arnemuyden soe lange de zelve stadt is geweest onderhouden is geworden ende noch dagel. onderhouden wort/ Vuytgesondert dat inden Jaere .......den zelven dijck wat extraordinaris ontrampon­neert ende by de stadt gheen middel geweest zijnde om den zelven in behoorl. state te bringhen bij ons van stadtsweghe aende heeren staten van Walcheren subsidie ende onderstant versocht is/ Ghel. oock dheeren Staten van Walcheren int zelve jaer op ons beclach den voorss dijck voor die reyse doen repareren ende in behoorl. state doen bringen hebben/ Ende wa(s)   zulcx waraching ?(warachtich ?) etc./

Opden XIIen Augusti 1611 pnt Corn. Wielant Claes Zael de Jonghe burchmrs. Jan de Lange Willem Michielsz. P.A. van der Ghoes Wouter Nachtegael Mr Ingel de Bruijne schepenen Pieter Sijm. Jan Spierinck Merten Adr. Davidt Taedts Raeden/

De weduwe van de Baljuw P.A. v.d. Graft vent per kan bier uit vanuit de brouwerij. Brouwen en tappen mochten niet "samen­gaan" Deze zaak tot de volgende vergadering uitgesteld.

Opde Prop. by de Burchmr. Corn. Wielant gedaen van dat de weduwe van de Baulliu Pieter Aelbrechtsz. v.d. Graft heur vervordert in de brouwerie bier mette canne te venten ende vuyt te tappen/ directel. strydende tegen de ordonnancie opde weeringhe vande fraulden van excijs over veel jaere gemaect ende gepubliceert ende oft daer inne nyet en behoort de ordon­nancie gevocht ende naergecommen te worden/ Is bij W+R goetge­vonden de zaecke te leggen in deliberatie totte naeste verga­deringhe ende bij provisie te gedoogen datter vuytgetapt werde tgundt tegenwoordich begonnen ende gebrouwen is/ en naerder ondersocht ende geweten zynde de schade ofte bate daer inne gelegen als naer behooren/

De molenaar Joos Goethals wordt er op gewezen de dijk bij de molen goed van "aerdewerck ende cramwerck" te voorzien..."op pene van de kosten te moeten betalen bij nalatigheid "op tweeschat" ( het dubbele betalen)

Alzoo B+S+R der stadt Arnemuyden bemercken dat het eynde dijcx liggende tussche de stadt ende meule zeer ontramponeert is/ ende bij den meulenaer Joos Goethals die tzelve in zyn aerde ende cramwerck onderhouden moet nyet en wort gebrocht in tyts in behoorl state Twelck geschapen is te zullen commentot groote coste vande stadt/ Soe hebben de zelve goetgevonden/ geordonn. ende belast enz. wel express. mits dess den voorn. Joos Goethals de reparatie van de voorss dijck in zyn aerde­werck ende cramwerck eerstdaechs ende vuyterl. binnen acht daghen naer de Insinuatie aen hem te doene bij derhant te neen ende in behoorl. state te brigen/ Op pene dat de voorss acht dage overstreken wesende ende den voorn. Goethals in faulte blijvende dheer Bailliu dess stadt Jan Russe vermogen zal ende mits dess geauth. wort tzelve werck byder hant te nemen ende behoorl. in zyn aerde ende cramwerck te doen bringen tot coste van de voorn. Goethals op tweeschat/

Opden XXVen Augusti 1611 pnt Claes Zael de Jonghe burchmr. Willem Michielsz. P.A. v.d. Ghoes Wouter Nachtegael Christiaen Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Pieter Sijm. Govert Heyndr. Merten Adr, Raeden/

Het schippersgilde van Middelburg nodigt eenige gedeputeerden van de magistraat van Arnemuiden en de deken van het schip­persgilde van A. uit voor een onderhoud.

Bij de Burchmr. Claes Zael de Jonge aengedient zynde dat op gisteren hier geweest is de knape vant schippersgilde der stadt Middelb. mitsgrs. de stadtbode der zelver stadt/ ver­souckende dat eenige gedeputeerde van de magistraet dess stadt met den deken vant schippersgilde alhier hen souden willen laeten vinden binnen Middelb, opt schippers Camer aldaer/ Syn bij W+R mits dess gecomm. Claes de Jonge burchmr. Wouter Nachtegael schepen ende den secretaris Pieter Cannoije/ Omme te onderstaen ende hooren wat zijl. voorstaen zullen ende naer discourssen opt voorslach rapport te doenen etc.

Is noch goetgevonden ende mits dess bij W+R geres. Zijn Excie bij missive te verwittighen van de doot ende het overlyden van de Bailliu Jan Russe/ Ende te versoucken Zijn Excie gelieve bij provisie tot bedieningh van de balluage te commiteren den outsten br. Corn. Wielant Tot dat ijemannt bequaem met tvoorss Officie absolutel. begeren/

1611

Corn. Wielant

Claes zael de Jonge

burchmrs. Jan de lange

P.A. v.d. Ghoes

Wouter Nachtegael

Mr. Ingel de Bruijne

schepenen

Pieter Sijm.

Govert Heyndr.

Claes Zael doude

Davidt Taedts

Wouter Mertensz.

Raeden

Gesproken is met het schippersgilde van Middelb. over het vervangen van het veer op Dordrecht door een veer op Rotter­dam: stellig een voor de handel belangrijker stad aan het worden.

Bij de Comm. opde voorgaende leste vergadering gedep.geweest hebbende om te verschijnen opt schippers Camer tot Middelb. gerapporteert zynde dat het voorslach ende versouck vant schippersgilde van Middelb. daer inne bestaet dat zyl. ver­soucken het veer van Dordrecht op Arnemuyden vernieticht te worden ende dat de Dortsche nijet meer gedoocht maer affgeleyt soude worden presenterende het Rotterdamsche veer in plaetse van dyen op te rechten ende hier tot Arnemuyden te queecken/ op zulcken voet als bequamelicxst soude connen geraempt wor­den/ Is bij W+R goet gevonden ende geres. het schippersgilde dess stadt te ontbieden ende de zaecke voor te draghen ende te onderstaen wat swaricheyt daer vuyt mettertyt soude mogen rysen/ Om dat geweten zynde vorder opde zaecke gelet te worden als naer gelegentheyt van dyen/

Over de beste "ordre ofte forme" wat het drukken van de "prij­scaerten" van de loterij betreft.

Ghevraecht zynde wat ordre ofte forme best dient gehouden int drucken van de Prijscaerten is by W+R goetgevonden ende geres. datmen zal stellen de naem van de collecteurs daer onder ingeleyt ende ijemant prijs toe gevallen is/ Ten waere dat door naerlatinghe vant zelve het drucken i(o)gelyck minder costen soude in welcke gevalle de minste cost gesocht zal worden/ Ende is voorts goet gevonden dat Arnemuyden eerst ende daernaer alle de steden van hollt naer Zeelt Amsterdam ende nae Amsterdam alle andere steden de notabelste altijt voor gestelt zullen worden/

Als Jacob van Meeuwen en Jan van Cuychoven antwoord hadden gegeven op de vraag of zij de helft van de schuld die de stad bij hen had in de vorm van loten hadden verdisconteerd, dan waren hun fikse prijzen toegevallen !

Naer dat de burchmr. Corn. Wielant int volle collegie van W+R des gevraecht synde verclaert heeft dat hij de loten ingeleijt op den naem van Jacob van Meeuwen ende Jan van Cuychoven bij hem ingeleijt zyn met de expresse meeninge ende Intentie/ Dat soe zijl. voort beginnen van de loterie vuyt te trecken de presentatie aen henl. gedaen nyet aen en seijden ofte aen en schreven/ dat alle tgene daer van commen ende provenieren soude wesen tot proffyte ende bate van de stadt Arnemuyden/ Soe is bij W+R voorn. goetgevonden ende geordonneert dat de hoochste prijs op de voorss naemen vuytgecommen inde caerte zal gestelt worden als volcht ; De stadt Arnemuyden op den naem van Jacob van Meeuwen ende Jan van Cuychoven/

Wat belanct het betaelen van den dienaer die tot noch toe zyn gage van de overleden Bailliu Russe ontfangen heeft/ Is by W+R geres. dat by provisie bij ende van stadtswege betaelt zal worden/ tot datter naerder ordre op gestelt zal zyn/

Opden XIIIen Septembris 1611 pnt Corn. Wielant Claes Zael de Jonge Burchmrs. Jan de Lange Willem Michielsz. Joris Brechtsz. P.A. v.d. Ghoes Wouter Nachtegael Corstiaen Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Pieter Sijm. Jan Spierinck Merten Adr. Claes Zael doude Davidt Taedts Wouter Mertensz. Raeden/

Bij de burchmr. Wielant gevraecht zynde oft het recht vande mate langer zal blijven ende genoeten worden worden by de weduwe van de overleden Bailliu Russe ofte nyet ? (N.B. Hier staat in het handschrift voor de eerste maal het symbool ?) !!

Is bij W+R verstaen ende mits dess geres. dat het recht van de mate voortaen zal connen ende blijven tot proffyte vande stadt/ Ende dat den toecomende Officier (Baljuw) daeraff meer eenich geniet zal moghen hebben ofte proffyteren/ alle twelcke goet gevonden is de tegenwoordighe weduwe aen te dienen/

Is Sammuel Duyns Ontvanger-Generaal van de Staten wat betreft de imposten e.d. die geheven worden op b.v. boomgaarden "ten Plattelande"

Opt versouck van Samuel Duyns om te hebben pertinente lyste van de boomgaerdelen gelegen in het resort van Arnemuyden met vuytdruckinge van de oute ende rechte mate van elcke boom­gaert/ Is by W+R geres. nyet te gdoogen ofte toe te laeten dat Samuel Duyns daeraff den ontfanck soude hebben/ Ten waere bleeck bij Commissie van de heeren Staten dat hij Ontfanger Generael waere vant gheele plattelant/

Joos Goethals de molenaar blijft in gebreke om de dijk weer in goede staat te brengen.

Vermaent zijnde dat Joos Goethals molenaer dess stadt in weijgeringe ende nalatich blijft den dijck tusschen de stadt ende de mole in behoorl. reparatie te bringehn/ Is bij W+R geordonn. de acte opden XIIen Jullij 1611 geresolveert te vernijeuwen ende tegenwoordighe provisionelen Officier te belasten de zelve datel. te executeren/

De huizen van de Armen op de Markt

Is goet gevonden de huyssen van den Armen staende op de Marct dess stadt te verhuiren tot Meije 1612 commende/

Over het "secreet" van het huis van Adriaan van Dort.

Bij Sr. Wouter Nachtegael verthoont zijnde hoe dat het secreet van de huysse van Adriaen van Dort fineert in de stadtsvroone ende op zyn erve/ Is bij W+R goetgevonden te comiteren Pieter Sijm. om naer inspectie oculair de zaecke bevonden zijnde conform het te kennen te geven/ Adriaen van Dort tselve te doen repareren op tweeschat/

Kaaien hoofden en de kerktoren zijn aan reparatie toe.

Gepareert zynde dat de Caijen ende hooffden nootwendich dioe­nen gerepareert te worden ende datter eene balck inden Thoren (van de Kerk) verrot is/ Die zal moeten tot constructie van de clocken ende thoren vernijeuwt worden/ Is bij W+R goet gevon­den eerste inspectie oculair te nemen om naer rapport naer gelegentheijt van zaecke ende vermogende de middelen vande stadt den oirboor gedaen te worden/

Isack Schilders heeft aengenomen ende hem byt collegie besteet te drucken hondert vyfftich prijscaerten voor vyfftich gulden de hoop/ mits plackende ende opmaeckende als naer behooren/

Opden XVen Novembris 1611 pnt Corn. Wielant burchmr. Jan de Lange Willem Michielsz. P.A. v.d. Ghoes/ Wouter nachtegael Corstiaen Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Pieter Sijm. Govert Heyndr. Jan Spierinck Merten Adr. Claes Zael doude Davidt Taedts Wouter Mertenz. Raiden/ Me absente zijnde ter Breda   h.l. de Secretaris/

Van Meeuwen en Cuychoven gaan een proces aan om in het bezit van de hoogste prijzen te komen.

Opt versouck van Meeuwen geassisteert met den advocaet Meeuwen zijnen broeder als procuratie hebbende van Jacob van Kuychoven pretenderende te hebben den hoochsten prijs/ Die de stadt van Arnemuyden toegevallen is/ op de naem van de voorn. van Meeu­wen ende Kuijhoven/ Is bij W+R goetgevonden mit dess geresol­veert de voorss hoochste prijs voor de stadt te behouden ende daeraff nijet te scheijden/ Getroost zijnde het proces dat de bovengenoemde pretendenten souden connen ofte willen attente­ren/

Jacques Huwaert wil gaarne in Arnemuiden komen wonen en zich houden aan zijn contract.

Te kennen gegeven zijnde dat Jacq. Huwaert wel soude genegen wesen hier binnen de stadt metter woone te commen/ Ingevalle hij soude moghen neffens andere burgers ende inwoonders dess stadt rustel. ende vredel. leven ende ongemolesteert blijven/ met Intentie om zijn contracct allencxkens te volcommen/ dat hij nu om redenen soe datel. nyet en can compleren/ Is bij W+R geres. ende goetgevonden hem aen te doen dienen dat hij con­nende de stadt ende de magistraet van dyen aengenaem wesen zal ende datmen hem alle behulp faveur ende assistentie doen zal/ Die de gelegentheijt van der zaecke eenichsints zal connen toelaeten ende verdraghen/

Novembris 1611 pnt Corn. Wielant Burchmr. Jan de Lange Willem Michielsz.P.A. v.d. Ghoes Carstiaen Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepenen Pieter Sijm. Govert Heyndr. Jan Spierinck Merten Adr. Claes Zael doude ende Wouter Mertensz. Raeden/

Me absente ende vuyte mont van de br. Wielant de resolutie aengeteeckent ende te boucke gestelt hebbende/

Pierre Pelee is als zaakwaarnemer van Jacq. Huart naar Arnemuiden gekomen om het accoord te bespreken en evalueren met de stad.

Gherapp. zijnde dat Pierre Pelee de Jonge vuyten naem van Jacques Huart gecommen is om aen te dienen dat J. Huart voorn. geres. is metter wonente commen binne dess stadt mits dat hij weten soude op wat voet/ Ende dat den voorn. Huart geres. is zijn contract zoe naer te volcommen als int eerste naer zyn gelegentheyt doenlyck wesen zal met expresse ende vaste toe­segginge dat hij zijn vuyterste debvoir doen zal omme het aengegaene contract naer zyn forme ende inhoude te voldoen zoe haest mogelyck wesen zal/ Is bij W+R goetgevonden eerst de particuliere aff te vraghen off zijl.souden willen presteren dat zijl. voor dess belooft hadden nopende het avancement van de penn.bestaende int betaelen van de recognitie van hondert ponden Vls. tsiaers opde conditien henl. als dan van stadtswe­ge toegeseyt ende versekert volgende de acten daervan zynde/ daeraen bij dess gerefereert wort/ Ende bij eenighe vande voorss particuliere daer present wesende geantwort zijnde/ Dat zijl.tevrede zijn haer belofte te presteren naer advenant het accort bij Huart gepresteert zal worden/ Te weten als hij de helft van de besproecken menagen hier metter wone gebrocht zal hebben datmen hem de helft vande recognitie zal betaelen ende als het geheele getal complet zal wesen dat oock de reste vande recognitie volgen zal/ met zulcken verstande dat soe langhe daer gheen vyffnentwintich huysgesinnen zullen wesen metter woone gheen gelt zal moeten gegeven worde / Alle twelck bij W+R soe verstaen ende aengenomen zijnde hebben gecomm. enz. mits dess de brs. Corn. Wielant Jan Spierinck ende Claes Zael doude de zelve mits dess authoriserende om den voorn. Pierre Pelee aen te seggen dat de magistraet te vrede is dat Huart comme met zyn huysgesinnen ende menagen soe haest het hem gelegen wesen ende gelieven zal/ Dat hem naer advenant gepresteert zal worden/

Opden XIXen Novembris 1611

Corn. Wielant

Claes Zael de Jonge

brs. Jan de Lange

Willem Michielsz.

P.A. v.d. Ghoes

Wouter Nachtegael

Carstiaen Corn.

Mr. Ingel de Bruijne

schepenen/

Pieter Sijm.

Govert Heyndr.

Jan Spierinck

Merten Adr.

Claes Zael doude

Wouter Mertensz.

Rapport van de commissie m.b.t. Huart.

De burchmr. Corn. Wielant Jan Spierinck ende Claes Zael doude opde voorgaende vergaderinghe gecomm. geweest zijnde om Pierre Pelee ofte Jacques Huart aen te dienen de res. alsdan genomen hebben gerapp. tzelve gedaen te hebben/ De voorn. Pelee aenge­seijt hebbende zoe lange als het getal vande menagen die de voorn. Huart gehouden is volgende het contract hier te bring­hen nyet en zal gecomen wesen ten mintsten tot de nombre van twintich dat de magistraet nyet en verstaet ende ongehouden zal wesen de recognitie naer rato te betaelen/

De molenaar wil door het "wech blijven" van Huart vermindering van pacht. Toegestaan.

Opde req. van de molenaer seggende de mole gepacht te hebben op de toesegginge van de compste van Jacques Huart met zijn belooffde menagen voor twee ponden ter weecke/ Die hem nu doort wech blijven vande gen. Huart nijet mogelyck en is opgebrocht te worden versouckende oversulcx moderatie van de pacht/ Is by W|R verstaen ende den voorn. molenaer geconsen­teert in plaetse van de twee ponden ter weecke te moghen ontstaen met thien guldeb daer naer de tresorier gelast wort mits dess hem te moeten reguleren/

Huart wil met zijn gezin niet in het huis het "Roode Hert" maar in "De groote Sterre ende de cleene Sterre gerieft worden". Er wordt met Jan de Lange een regeling getroffen.

Alzoe Jacques Huart ende zyn huysvrouwe verclaert hebben dat zijl. met het huys de groote Sterre ende de cleene Sterre beter souden gerieft worden ende gedient wesen als met thuys tRoode Hert/ Is bij W+R goetgevonden ende geres. hem daer in te laeten commen ende dat noodich is daer te prepareren/ Ende om Jan de Lange in plaetse van de groote Sterre te versien van een ander bequaem huys tgundt hem van stadtswege belooft ende toegeseijt is voorden tijt van zeve jaeren/ dat noch vyff jaeren en halff duren zal; Is goet gevonden te huiren/ Ghel. oock datel. gehuirt is tRoode Hert voorden tijt van twee eerstcommende jaeren ingegaen metten eersten Novembris 1611 voor thien ponden grooten Vls. tsiaers /mits dat geduirende den tyt van twee jaeren ofte deb tyt dat Jan de Langhe van stadtswege dat bewonen zal/ de voorn, Burchmr, Sael soude vrij ende exempt wesen (zal) van de Honderste Penninck die over de zelve jaeren soude mogen geschoten worden/ Dess is besproec­ken/ Ende heeft Jan de Lange hiermede present wesende belooft/ Ghel. hij doet mits dess zijn schole te houden in het achter­huijsken/ Ende de zelve schole te doen besoucken ende te frequenteren doorden ganck mits dat het de dochter van Jan de lange vrij staen zal indient gelegen valt eenighe meyskens te houden gaende ende te setten in den voorvloer ( N.B. vertrek in een woning direct achter de voordeur of ingang ; voor­huis;vestibule)/

Over het "Huis de cleene Sterre" en de nodige reparatie.

Is voorts van Pieter Sijm. ende van de voochden van Jan Heyn­dricxsz. naer dat hij met Govert Heyndricxsz. zijnen mede­voocht gesproecken hadde gehuirt het huys de cleene Sterre voorden tyt van eenen jaere voor de somme van drie ponden gr. Vls. mitsdat van stadtswege de noodighe reparatien gedaen ende verschoten zullen worden opde voorss huire ende die daer naer zullen commen te verschijnen/

Novembris 1611 Corn. Wielant burchmr. Jan de Lange Willem Michielsz. Joris Brechtsz. P.A. v.d. Ghoes Wouter Nachtegael Carst. Corn. Mr. Ingel de Bruijne schepnen/ Pieter Sijm. Govert Heyndr. Jan Spierinck Merten Adr. Claes Zael doude Wouter Mertensz. Raiden/

Problemen m.b.t de prijzen van de loterij.

Alzoo de burchmr. Wielant swaricheijt gemoveert heeft int overleveren van de prijzen onder hem berustende aen de burch­mr. Claes Zael doude omme int quartier dat hij opgenomen ende gecollecteert volgende de caerte gedistribueert te worden sustinerende dat Sijmon Jansz. silversmit arrest gedaen heb­bende opde zelve prijsen eerst behoort voldaen ende betaelt te wesen van tgene hem noch par rekeninge is restende / Ende voorts dat hem Wielant oock eerst ende alvooren byde voorn. Burchmr. Zael behoort aengetelt(N.B. tellen/de som opmaken) te worden de hondert gulden dieder moeten wesen bijde vergulde cop Sijmon Veris tot Schiedam toegevallen/ om den zelven cop met het voorss gelt des gemaect zijnde te mogen behandigen aende ghenen diet behooren zal/Ende dat daertegen bij de Burchmr. Claes Zael doude gesustineert is dat de voorn, Sijmon Jansz. met zijn mecke ?? verbeurt hebbe vyfftich gulden/ door dyen zijl. opden bedonge tijt nyet gelevert en hebben/

Dat oock de prijsen nijet gemaect en zijn soot behoort ende dat de Arme daerdoor groote schade geleden heeft/ Die de voorn. Sijmon Jansz. cum sono ?? behoort te boeten/ Ende daer naer gebleken zijnde wat hem noch soude mogen resten/ dat hij Zael bereijt is de voorss reste te tellen mitsgrs. oock de hondert gulden bij den prijs van Schiedam te furneren als de voorn. Sijmon Veris oft yemant vuyt zijnen naem met behoorl. procuratie soude commen ende conform de caerte de voorss prijs verheijsschen/ sustinerende daermede te moghen volstaen ende datter dtel. overleveringh van prijse behoort te geschie­den/ Ende daer tege bij de voorn. burchmr. Wielant bij forme van replijcke geseijt zijnde dat het hem ongelegen was langer mette moijelicheijt van Sijmon Jansz. gequellent ? (gekweld ?)

te wesen/ dat hij oock behoorde provisie van gelt te hebben bij den prijs van Schiedam/ Om te samen des versocht zynde vuyt te geven ende dat het tot zyne laste stont als in zijn quartier gevallen wesende surge te draghen dat de prijs met het gelt nyet en soude gegeven worden dan daert behooren soude/ Daer tegen bij de voorn. Burchmr. Zael gedupliceert ende bij zijn voorgaende sustinue allegerende de caerte geper­sisteert zijnde / Soe hebben schepenen ende Raeden dess stadt de differentien dijen aengaende tusschen de brs. ende Zael geresen in heurl, absentie geexamineert ende verscheijden difficulteyten geconsidereert hebbende omme de zaecke te modereren ende het meeste miscontentement van beyde te preca­veren( = voorkomen) mitsgrs. de meeste schade van de Armen te verhoeden goet gevonden te ordonneren/ Ghel. zijl. ordonneren mits dess dat de voorn. Burchmr. Claes Zael doude ten cantoire dess stadt gehouden zal wesen te namptiseren ( = een som storten tot zekerheid) de somme van veertioch ponden grooten Vls. voorn. voorn. Sijmon Jansz. over reste gepretendeert wordende mitsgrs. alsnoch de somme van hondert gulden die der bij de cop van Schiedam moeten wesen/ Ende dat oock de

burchm­r. Wielant gehouden zal wesen ten cantoire te bringhe de voorss vergulde cop van Schiedam omme ter gelegendertijt aende ghene diese toecompt met behoorl. kennisse van zaecke gele­vert te worden/ Welck voorss namptissement aen beyde zijden gepresteert wesende de voorn. burchmr. Corn. Wielant gehouden zal wesen ende wort mits dess geordonneert aende burchmr. Claes Zael doude over te leveren het silver vergult mitsgrs. het silverwerck dat onder hem Wielant is berustende / Ende bijde voorn. Zael int quartier van zyn opneminghe ende col­lecte behoort gedistribueert te worden / Wort mede goed gevon­den dat Sijmon Jansz. gedachvaert zal worden/ Omme te commen verclaeren de redenen vande arreste bij hem opt silverwerck gedaen/ Om die gehoort ende daer tegen gepretendeert zijnde dat zijl. door heure trage leveringhe ende slecht werck soude moghen schuldich wesen/ mitsgrs. het different metter minne ofte mette rechte geiudiceert zijnde tgundt alsdan bevonden zal worden den voorn. Sijmon Jansz. noch par reste te compete­ren vuyte boven verhaelde genamptiseerde penninghen voldaen ende betaelt te worden/

Ga naar boven