Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 18 1616-1617

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van de gemeente Arnemuiden vanaf 19 maart 1616 t/m. eind december 1617

Opden XIXen meerte 1616 pnt Willem Michielsz. Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Nachte­gael Jan Coutereels Carst Corn. Lenaert Teerlinck schepenen / Govert Heijndr. Jan Spierinck Claes Zael doude Mr. Ingel de Bruijne Wouter Mertensz. Raiden/

Men probeert van de Fransche Sijnode de subsidie te verkrijgen die toegezegd is om den Fransche proponent Jacobus Pijpaert te onderhouden.

Naerdijen den tijt alle daghe expireert vant subsidie ende onderhout dat de Fransche Sijnode aen den Franschen proponent Jacobus Pijpaert toegeleijt heeft/ Soe is bij W+R geresolveert bij de Fransche Sijnode aen te houden omme continuatie van des voorn. propents gaige te vercrijgen soet mogelijck is ? Ende ingevalle men daertoe nijet soude connen geraecken is bij W+R geres. om de Fransche gemeente bijeen te houden ende soe veel aen te queecken als mogelijck is/ den voorn. Franschen propo­nent voor een jaer te continueren in de gaige van twee hondert gulden tsiaers/ Ghel. hij vande voorss Sijnode tot noch toe getrocken heeft/ Ende bij provisie de voorn. Pijpaert voort aenstaende halff jaer hondert gulden toe te seggen/ Ende wort verstaen dat die hondert gulden van stadts betaelt ofte vuyt eenige andere particuliere contributien gevonden sullen moeten worden/ Ende omme inde voorss sijnode ter cause voorss te compareren ende ist mogelijck continuatie vande voorss Pijp­aerts gaige te vercrijgen worden mits dess gecomm. de heeren de Burchmr. Claes Sael doude ende Jan Coutereels ende verstaen dat vuijt de Duijtsche ende Fransche Kercken raet elck daer en bij gevoucht sal worden/

Ende om den man te spreecken die hier soude willen eenich volck bringen metter woone mits versekert sijnde ofte hebbende den gaige voor eenen Walschen predicant/ Ende te onderstaen hoe naer het soude connen gebrocht worden/ Wort bij W+R ge­comm. mits dess dheer Burchmr. Claes Sael doude / Omme rapport gedaen sijnde voorder naer gelegentheijt van saecke ende tijde gedaen te worden soe doenlijck wesen sal/

Wordt Pieter Hecksteen de nieuwe schoolmeester en Hector Baudaert opgezegd ?

Opde Req. van Pieter Hecksteen schoolmr. hebben B+S+R goetge­vonden ende geres. soe hij met huijs huirt ende vijfftich gulden tsiaers begeert te vreden te wesen/ Datmen hem aennemen ende den jegenwoordighe schoolmr. Hector Baudaert opseggen sal/

Jan Eeuwoutsz. aenbeeltmaecker .

Opde Req. van Jan Eeuwoutsz. aenbeeltmaecker hebben B+STR den selve Jan Eeuwoutsz. geconsenteert enz. mits dess vrijdom van tsmitsgilde het poorterschap ende exemptie van de wachte/

Opden XXVIen meerte 1616 pnt Willem Michielsz. Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Nachte­gael Jan Coutereels Christ. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Govert Heijndr. Claes Sael doude Mr. Ingel de bruijne Wouter Mertensz. Raiden

Poging om van Vlissingen en Vere subsidie te krijgen voor het doordelven van de Lemmerplaat. Daartoe is o.a. een affteecke­ninghe nodig.De baljuw biedt zich o.a. aan.

Alsoe vuyt de notulen van Ed. Mog. heeren Staten van Seellt gebleken is dat de steden Vlissingen ende Vere aleer te willen consenteren eenighe subsidie tot de versochte doordelvinghe op de Lemmerplate versocht hebben den plan ofte affsetsel van de voorss Lemmerplate met pertinente affteeckenige hoeman meent dat de nijeuwe kille daer door soude gedolven worden/ Soe hebben B+S+R goetgevonden het voorss plan eerstdaechs te doen maecken/ Daer toe Dheer Bailliu Wielant om de mintste cost de stadt aen te doene sijnen dienst gepresenteert heeft mits dat hij van stadtswege geassisteert soude worden met Lenaert Waidde ? ofte ijemant anders de materie mede verstaende Twelck den voorn. Bailliu bij W+R toegestaen is/ Ende alsoo het voorss plan gemaect sijnde sal moete van stadtswege aende Ed. heeren vande Raide mitsgrs. de steden Vlissinghe ende Vere overgelevert de saeck gerecommandeert ende general. het ver­sochte subsidie tot het diep met alle neersticheijt vervolcht worden/ Soe syn tot tgundt voorss ende in genere om int ver­volghen vant voorss subsidie ende middel tot de delvinghe in alles den oirboir te doene sijn bij W+R gecomm. ende worden gecomm. mits dess den Bailliu Corn. Wielant de Burchmr. Merten Adr. Jan Coutereels schepen Claes Sael doude ende Mr. Ingel de Bruijne Raede ende de secertaris Cannoije /

Omme op het diep te gaen ende daer den oirboor te doene worden bij W+R mits dess gecomm. Willem Michielsz. ende Merten Adr. Burchmrs. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Claes Sael de jonghe ende den secretaris Cannoije/

De loods van de aambeeldmaker ?

Tot visitatie van de loge (loods) ofte plaetse daer Jan Evert­sz./ Eeuwoutsz. ? aenbeeltmaecker van meeninghe is sijne aenbeelden te maecken/ Ende te onderstaen oft daer inne eenich perijckel ofte ongerieff voor de stadt ende de gebeure(n) gelegen is/ Sijn bij W+R mits dess gecomm. de burchmr. Merten Adr. mette gene die vant collegie bijde wercke wesen ende daertoe vaceren zullen connen/

1616

Burchmrs.

Merten Adriaensz.

Mr. Ingel de Bruijne

Schepenen

Govert Heijndricxsz.

Jochem Trente

Vincent van Onderdonck

Claes Sael de Jonghe

Jan Coutereels

Jan Sonnius

Pieter Souwens

Raiden

Jan Spierinck

Willem Michielsz/

P.A. v.d. Ghoes

Claes Sael doude

Wouter Nachtegael

Carstiaen Corn.

Wouter Mertensz.

Opden XXIIen April 1616 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heijndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Jan Coutereels Pieter Souwens schepenen dheer Bailliu Corn. Wielant Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Het plan van de doordelving van de Lemmerplaat wordt aan de Raad en de steden Vere en Vlissingen gepresenteerd.

Bijde Ghecomm. tot het overleveren van het gemaecte plan aende heeren van den Raide ende de steden Vlissinghe ende Vere gerapporteert sijnde wat op gisteren tot vorderinghe vant diep bij de heeren van de Raide nopende het beschrijven vande boven genomineerde twee steden geres. was/ mitsgrs. verhaelt sijnde wat de steden van Vlissinghe ende Vere toegeseijt hadden/ hebben B+S+R geres. ende de voorgaende Commissarissen geeauth. om aen te houden ende continueren int vervolghen vant diep ende namel. oock int beloopen dat de resolutie van de heeren vanden Raide mach geeffectueert worden

Jacques Huart wil vertrekken ondanks zijn contract enz.

Voorgedraghen sijnde dat Jacques Huart was te vertrecken is bij B+S+R geres. den voorn. Huart boven te ontbieden sijn contract voor te houden ende de redenen van sijn verhuijssen aff te vraghen Twelck datel. gedaen ende des voorn. Huarts redenen gehoort wesende ende daer teghen stadts belanck gese­ijt wesende hebben B+S+R goet ende mits dess geres. den voorn. Huart van sijn contract te ontslaen ende te bekennen van de stadt voldaen te wesen Daertoe bij dess gecomm. worden Meerten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jan Spierinck raet/ Ende de secretaris Pieter Cannoije/

Over het clapperschap gegund aan Joris Bal.

Op de Req. van Joris Bael versouckende het clapperschap hebben B+S+R den voorn. Joris Bal het voorss, clapperschap bij provisie vergunt enz. mit dess/

Het Berchs bierstal dient afgschaft te worden enz.

B+S+R hebben goetgevonden de burchmrs. Merten Adr. als excijsenaer aen te seggen datmen nijet goet en vint het Berchs bierstal langer van stadts te laeten bedienen/ Het voorss bierstal oversulcx int regard vande stadt aff te schaffende ende ijeder van de burghers vrij stellende om te moghen brouwen ofte biersteken diet gelieven ofte gelegen wesen soude/

Opden IIIen Meije 1616 pnt dheer Bailliu Corn. Wielant Meerten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heijndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Jan Coutereels schepenen Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Raiden/

Een verzoek van Huart om zijn huis te mogen gebruycken

Opt versouck van Jacques Huart omme het huys noch dese somer te moghen gebruijcken daer den voorn. Huart inne gewoont heeft/ Is bij W+R geres. de saecke in state te houden totdat met den voorn. Huart bij de ghecomm. de saecke affgehandelt sal wesen/

Opden XVIIen Meije 1616 pnt dheer Bailliu Corn. Wielant Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heijdr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de jonghe Jan Coute­reels Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Wouter Mertensz. Carst. Corn. Raiden/

Weer over de vermeende subsidie van de Franse Sijnode t.b.v. Jacobus Pijpaert. Voor een half jaar nog bezoldigd.

Alsoo vuyt het rapport van de heeren Claes Sael doude ende Jan Coutereels verstaen was dat de Fransche Sijnode nijet conde continueren Jacobus Pijpaert Franschen predicant Ten waere dat de heeren belieffde van stadts neffens de hondert gulden die de Sijnode versurcht oock hondert gulden aen de voorn. Pijp­aert voort halff jaer te gheven/ Soe hebben B+S+R volgende de voorgaende last aen de ghecomm. gegeven den voorn. Pijpaert voort toecommende halff jaer dat verschijnen sal bamisse 1616 toegeleijt ende vergunt enz. mits dess hondert gulden/ Belan­gende het achterstel bij de Fransche Sijnode voor Jacobus Pijpaert gepretendeert wordende hebben B+S+R geres. te ver­wachten de copie vanden brieff bij de Sijnode geallegeert/ Daer vuijte syl. het voorss achterstel pretenderen/ Omme als dan met het schrijven vande Stadt wege aende Sijnode gedaen/ Ende vuyte schriftel. antwoorde bij de Sijnode aen de stadt gegeven te bewijsen dat sijl. daer inne geabuseert sijn/ Ende dat den voorn. Pijpaert daerover nijet en competeert/

Is het mogelijk een Waalse predikant en een aantal Waalse gezinnen binnen te halen in de stad ?

Belangende sekeren Walschen predicant daer mede dheer Burchmr. Claes Zael doude vuyt commissie van W+R in comm. geweest is ende die aengenomen heeft met syn vryenden te delibereren oft het hem geraeden soude syn met de stadt in contrackt te com­mem/ Is bij W+R geres. ende wordt dheer Burchmr. Claes Sael doude geauth. de voorn. predicant antwoorde aff te vorderen ende soo hij can oordeelen dat de voorn, predicant genegen is met de stadt fijnal. te handelen wort bij W+R goetgevonden ende geres, dat de heer Burchmr Sael in zulcke gevalle ten nausten sal onderstaen voort ende hoeveel huysgesinnen den voorn. predicant ofte ijemant van synentweghe soude willen beloven ende connen hier bringhen ende insonderheyt te onder­staen hoe de huysgesinnen gequalificeert souden wesen ende boven dyen ten nausten te vernemen met wat gaige den voorn, predicant hem soude laeten gevoughen/ Omme van alles rapport gedaen wesende in deliberatie geleyt te mogen worden ofte het met proffijt ofte ten minste sonder merckelijcke schade van de stadt soude connen geeffectueert worden ende daer naer sulcken final. accort gemaect te worden als alsdan geres. ende geac­cordeert sal connen worden/

Opden IIen Junij 1616 pnt de heer Bailliu Corn. Wielant Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heijndr. Jochem Trente Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Claes Sael doude Wouter Nach­tegael Willem Michielsz. Carstiaen Corn. Raiden/

De Heren Staten keuren de doordelvinghe van de Lemmerplaat goed met financiele tegemoetkoming.

Naer dijen gerapp. was dat de Ed. Mog. heeren Staten de del­vinghe doorde Lemmerplate absoluijtel. geconsenteert ende daertoe gedestineert ende gegeven hadden vier jaere vant gemeene lants Incommen over de stadt ende resort van Arnemuy­den/ Ende voorts dat bijde heeren van den Raide geordonneert was dat ijemant van weghen de magistraet in den raet compare­ren soude/ Omme te hooren wat het de heeren van de Rade belie­ven soude de magistraet nopende de geconsenteerde delvinghe te belasten/ Soe hebben B+S+R daer toe Gecomm. dheeren Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. burchmr. Claes Sael doude raet ende Pieter Cannoije secretaris/

Opden IXen Junij 1616 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heijndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe/ Jan Coutereels Jan Sonnius Pieter Sou­wens schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Wouter Mertensz. Raiden/

Er is een opperman nodig voor de aanstaande delvinghe

Omme gevraecht sijnde offer ijemant vant collegie hen vermeet als opperman hem te laeten gebruijcken over de aenstaende delvinghe/ Ende bij elck tot de secretaris incluijs toe geant­woort sijnde dat neen hebben B+S+R de geconcipieerde ordre om naer eenen overman te sien daermen alreede mede besich was ende den Bailliu Wielant vuijtgesonden hadde goet gevonden ende geapprobeert ende geresolveert daer inne voorts geproce­deert te worden/ Ende den Bailliu van Goree ? dheer Jan Wielant ofte ijemant anders van respect ende verstande te bewillighen/ Ende de heeren van den Raede tselve voor te draghen/

Er moet door de stad geld gelicht worden om de delvinghe te kunnen voorfinancieren

Naerdijen bij de heeren van den Raede aende Magistraet der stadt Arnemuyden geconsenteert is opde vier jaeren incommen bijde Ed. Mog. heeren Staten van Seellt totte delvinghe door de Lemmerplate vergunt te mogen negotieren ende soe veel gelts te lichten alsser tot de voorss delvinghe contant soude moghe van noode wesen/ Soe hebben B+S+R tot de voorss lichtinghe gecomm. enz. mits dess dheeren Merten Adr. Mr. Ingel de Bruij­ne Burchmrs. Claes Sael doude raet ende Pieter Cannoije secre­taris/ Ende wort den voorn. secretaris special. belast ende geauth. sulcke brieven van stadts voor de gelichte penn. te expedieren daermede de goede luijden bewaert ende geconten­teert sullen wesen/

Het schriftelijk affscheijt van Jacques Huart.

Gerapporteert sijnde ende voorgelesen wesende het schriftel. affscheijt van Jacques Huart hebben B+S+R tselve affscheijt goetgevonden aengenomen ende geapprobeert Ghel. sijl. aennemen ende approberen mits dess/

Stadsresolutie van 9 juni 1616.

Smokkelpractijken met betrekking tot swaere bieren en goede wijnen.

De Req. van tappersgilde clagende over de smockelherberge hebben B+S+R goedgevonden ende geresolveert het smockelbier te doen beletten ende daer toe jegens de naeste vergaderingh een publicatie gereet te maecken/ Ordonnerende Deken ende belee­ders vant tappersgilde soe se eenighe burghers ofte soldaten­weten die tselve doen henl. aen te bringhen ende den Officier te kennen te gheven/ Die henl. assisteren ende daerinne voor­sien sal volgende de oude ordonnancie ofte de ghene die nu noch gemaect sal worden/

B+S+R ordonneren mits dess opt versouck ende clachte vant tappersgilde dat Leijn Leunisz. om bier te moghen steken sal moeten volgende de oude ordonnancie een kelder daer toe apart ende buijten s huijsse te houden/

Alsoe Ba+Bu+S+R int sekere onderrecht syn dat verscheyden burgers inwoonders ende soldaten groot bier ende andere swaere dranck op burghersexcys ende Impost opdoen ende daernaer tselve nyet alleene aen alle de welck gelyck tappers mette canne venten ende vuyttappen maer oock hen nyet en ontsien al affse tappers waeren ende tappers lasten droughen volck in huys te nemen ende drinckgelagen te setten ende het bier beter coop te geven als andere tappers connen doen dat int gemeene smockelen geheeten wort/ Streckende alles nyet alleene tot groot achterdeel van de gemeene gildebroeders van tappersgil­de/ maer tot merckelyck ende onmetelycke schade vant gemeene lant ende oock stadtmiddelen ende viguerende de goede wetten edicten statuyten daerop verscheyde mael gemaect ende gepubli­ceert/ Soe hebben Ba+Bu+S+R voorss omme tot tot conservatie van slants stadts ende alle andere hun gerechticheyt daer inne behoorl. te versien alle burgers inwoonders soldaten ende alle andere gemeenen tappers wesende ende swaeren dranck sonder tappersexcys ende Impost betaelt te hebben opdoende verboden ende geinterdiceert enz. mits dess de voorss swaeren dranck mette canne ti pennewaerden ende vuyttappen ofte eenighe smockelgelagen te setten op pene van te verbeuren van elcken persoon die Syl. contrarie desen swaeren dranck van bier ofte wijn mette canne gelevert ofte ten gelage in huys geset ofte getapt sullen hebben te verbeuren vijffthien gulden verbieden­de ende interdicerende voorts wel expressel. mits dess alle burgers inwoonders soldaten ende andere dese stadt frequente­rende in eenighe burchen ofte soldate huyssen voor gheen tappers bekent synde te gaen op heurl. gelach drincken ende smockelen op pene van daerop by den Bailliu ofte synen dienaer betrapt synde te verbeuren yeder de boete van vijffth­ien gulden die syl. gehouden sullen wesen datel. te furneren/ Ofte sal den Officier vermoghen ende wort bij dese geauthoriseert sonder eenighe exceptie van personen de selve metter daet te apprehenderen ende te water ende te broode te stten voor sulcken tyt als B+S daer naer oordeelen sullen te behooren/ Ende wort voorts den voorss Officier geauthoriseert om alle burgers ende soldate huyssen die de smockelen befaempt syn soe dickwils ende op sulcken tyt te besoucken als then goet dunc­ken sal/

Opden XIen Junij 1616 pnt dheer Bailliu Corn. Wielant Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heijndr. Vincent van Onderdonck Jochem Trente Claes Sael de Jonghe Jan Coute­reels Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Raide/

Er zijn gecommitteerden benoemd om prins Maurits bij zijn bezoek aan Middelburg te salueren

Omme Sijn Excie tot Middelb. gecommen sijnde van stadtsweghe te gaen salueren sij bij W+R gecomm. dheeren Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Claes Sael doude raet ende Pieter Cannoije secretaris/

Het doordelven van de Lemmerplaat metten stocke te besteden

Is voorts bij W+R geres. caerten te doen vuytsetten om het doordelven vande Lemmerplate metten stocke te besteden jegens den XXVIen Junij 1616/

Omme het huijs Huart de groote Sterre te visiteren ende te ondersoucken wat hij behoort te repareren ofte nyet wort bij W+R mits dess gecomm. Govert Heyndricxz./

Opden XVIen Junij 1616 pnt dheer Bailliu Corn. Wielant Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Vincent van Onderdonck Claes Sael de jonghe Jan Coutereels Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Claes Sael de oude Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raeden/

Prins Maurits stuurt gedeputeerden om de gors ten Halven Crijte en de Lemmerplaat te visiteren

Opt schrijven van Sijn. Excie op gisteren gesonden ende bij de Heer Bailliu ontfanghen Daer bij sijn Excie adverteert dat sijn Ghecommitteerde sullen commen op van daghe tusschen seven ende acht vuiren omme te besichtighen het gors ten halven Crijte ende de Lemmerplate daer door men de nijeuwe kille soude delven/ Versouckende dat de magistraet oock eenige van hunne gedeputeerde daer soude willen voughen sijn bij B+S+R daer toe gecomm. enz. mits dess dheere Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. burchmr. ende Jan Spierinck ende Claes Sael doude Raiden/

OPden XIXen Junij 1616 pnt dheer Bailliu Corn. Wielant Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Een onderhoud met prins Maurits over de delvinghe enz.

Ghehoort bij B+S+R de propositie van sijn Excie int collegie gedaen bij Mr. Sijmon Stevyn de rentmr. Segers ende den Dijck­grave Corn. Muijlock nopende de limiten tusschen het gors van Sijn Excie ten halven Crijte ende het gors van Arnemuyden mitsgrs. andere pretensien ende difficulteyten die Sijn Excie moveert jegens de delvinghe van de Lemmerplate/ Die alle dienen wech genomen ende Sijn Excie gecontenteert te worden/ Opdat de voorgenomen ende gecontenteerde delvinghe nijet verachtert en wort/ hebben B+S+R voorn.noodich gevonden alle obstaeckelen te doen removeren ende tot dijen eynde special.gecomm. dheeren Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jan Spierinck Claes Sael doude Raeden ende Pieter Cannoije secretaris De selve te samen absoluijtel. authoriserende om bij Sijn Excie te gaen/ Ende met hem op alle de gemoveerde swaricheden ist mogelijck ende soose best sullen connen te accorderen/ Ende in alle gevalle met alle mogelijcke middelen te procureren dat de voorgenomen delvinghe mach sijn voortganck hebben/ Jae al soude se van stadtswege moeten aen Sijn Excie schencken heur deel int schor met ofte sonder den houwer soese best sullen connen/ Alle twelcke gedaenwesende aengenomen sal worden al ooft het bijt volle collegie van W+R gedaen waere/

Opden XXIen Junij 1616 pnt dheer Bailliu Corn. Wielant Merten Adr. Mr Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de jonghe Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Het contract en accoord bij de Ghecomm. van W+R met Sijn Excie(Prins Maurits) aengegaen met betrekking tot het doord­elven van de Lemmerplaat etc.

Ghelesen het contract ende accort bij de Ghecomm. van W+R met Sijn Excie aengegaen hier naer van woorde te woorde geinse­reert/

Ghehoort by Ba+Bu+S+R der stadt A. in Seellnt de poincten ende artyckelen die het Sijne Excie gelieft heeft gehadt beroerende het doordelven van de Lemmerplate te doen proponeren bij de heeren Simon Stevyn ende Mattyas Segers rentmr. van Sijn Excie voorss over het Marquisaet van de Veere mitsgrs. Cornelis Cornelisse Muylock by Sijn Excie specialick gecomm. omme de voorss poincten ende artycklen de magistraet van Arnemuyden voor te dragen ende daerop haer resolutie aff te vorderen/ Ende voorts by de voorn. magistraet verstaen synde dat Sijne Excie oock eenighe saecken de doordelvinghe van de Lemmerplae­te raeckende / ende Sijn Excie int particulier conserverende de heeren gecomm. Raiden van Seellt aengedient ende schrifte­lyck overgedient ? hadde/ Daerop eerst diende geres, te wesen/ hebben de voorn. Gedep.van Sijn Excie collegialiter aengeseyt dat sy luyden naerder op de saecke letten ende Sijn Excie op alle door haer gecomm. contentement souden doen/ Soe haest alsse verstaen souden dat opt gene aende heeren van de Raide van weghe Sijn Excie versocht was/ gedisponeert soude wesen/ daernaer de poincten van wegen Sijn Excie voorgedragen by Ba+Bu+S+R der stadt A. voorss naerder geexamineert synde hebben door heure gedeputeerde Sijn Excie verclaert dat syluy­den te vreden syn te presteren alle tgene op henluyden deon versoucken hadde mits dat Sijn Excie soude believen alle andere voorder diffyculyteyten van synentweghe aende heeren van de Raide gemoveert voor een tyt te postponeren ende by provisie te consenteren dat de voorgenomen delvinghe soude mogen syn voortganck hebben/ Daerop by Sijn Excie gedelibe­reert ende by Sijn Excie de gedep. van de stadt Arnemuyden aengeseyt synde dat hy te vreden was dat de voorgenomen del­vinghe datel.ende volgende de vuytgesette caerten van beste­dinghen soude by der hant genomen ende geeffectueert worden/ hebben Ba+Bu+S ende R der stadt A voor henluyden ende de gantsche gemeente die door gheen ander middel connen bij een gehouden worden Sijn Excie van Sijn effectie (affectie) ende gelegentheyt tot de selve stadt A mitsgrs. de weldaden in desen hoochlyck bedanckt Ghel. sy hem van herten bedancken mits desen Ende tot voldoeninghe van tgene Sijn Excie aende magistraet van A heeft doen proponeren hebben Ba+Bu+S+R der stdt A voorn. verclaert ende verclaeren mits dess te vreden te wesen dat de limiten tusschen het schor ten halven Crijte aencommende Sijn Excie ende het gors aencommende de stadt A sullen gestelt worden/ soe haest als het Sijn Excie believen sal daertoe Sijn Gecomm. te senden/ Ende dat op den voet gelyck tselve van wegen Sijn Excie voorgeslaghen ende schrif­telyck overgegeven is/ syn mede Ba+Bu+S+R voorn. te vreden ende beloven mits dess de vyffnentseventich roeden dyck van wegen Sijn Excie aengewesen die loopen sullen jegens Sijn schor neffens de nyeuwe kille te maecken vyffentseventich roeden in de sate twaelff voeten hooghe acht voeten op de cruyne soe verre de aerde vuyte nyeuwe kille te haelen/ soe verre strecken can ende binnen te laeten druypen opde voet hoochte anderhalve voet van buyten te besooden met een goede cleysoode van ses duymen dycke die int verbant te doen setten naer behooren/ Te laeten buyten een berm berm van drie roeden/ Voorts de aerde daer gheen heelen dyck mede can gemaect worden mede te legghen drie roeden vande cant ? ende de selve te legghen datse buyten druypt opde voorss hoochte twee voeten ende een halff ende bringe een voet ende een halff te besooden binnen ende buyten met een goede dycken soode/ Die sullen moeten gehaelt worden vuyt het schorre van Sijn Excie ter plaetsen daer van wegen Sijn Excie aengewesen sal worden volgende de presentatie van wegen Sijn Excie gedaen/ Omme daernaer by Sijn Excie tot een Winterdyck vuyten dyck beswaert ende gemaeckt te mogen soe Sijn Excie aldaer tselve goet vinden sal/ boven dyen hebben Ba+Bu+S+R voorn. belooft enz. mits dess den voorschreven dyck van vyffnentseventich roeden met het gen.. van daer aff tot ontrent A. gemaect ende ge­bruyckt moet worden tot een erde ofte treckdyck behoorl. te onderhouden ende soeden door de nyeuwe kille aende voorss dyck daer mede Sijn Excie meent Sijn gors ten halven Crijte metten tyt te beverschen eenighe schade quame te repareren boeten ende selffs de schade te draghen ende dat repareren/ daer inne ende tot versekerheyt van alle welcke Ba+Bu+S+R voorn. verbon­den hebben ende verbinden mits dess alle de stadts Arnemuyden domeynen ordinarisse ende extra ordinarisse innecomme die de selve stadt alreede heeft ende noch vercryghen mach ende voorts general. alle de stadts andere goederen roerende onroe­rende presente ende toecommende / Welverstaende ingevalle Sijn Excie ofte de stadt A. met ter tyt haer naer can procureren dat de heeren Staten van Seellt tot haere laste nemen het onderhouden van de voorss dyck oft het restaureren van de schade die Sijn Excie door de voorss kille aende de voorss dyck ende de toecommende dyckaige die naermaels over de suyt syde van de kille soude moghen geschieden soude commen te lyden dat in sulcken gevalle de stadt A. van de voorss aenge­nomen last vant onderhouden ende repareren bevryt sal wesen ende blyven doch tgene de heeren Staten daeraff nyet en souden mogen contenteren ofte toestaen / Dat in sulcken gevalle de stadt A.daermede sal blijven belast ende moeten voldoen con­form tgene hier vooren is geseijt/ Alles sonder fraude ende ter goeder trouwen ende in oirconde ende kennisse van alle tgundt voorss hebben Ba+Bu+S+R voornoempt dese by heuren secretaris doen onderteeckenen ende tsegel ter saecken der stadt A. daer onder op doen drucken.

Actum opden XXen Junij XVIc sesthiene hebben die van W+R tselve accort gapprobeert ende approberen mits dess/

Opden XXIIIIen Junij 1616 pnt dheer Bailliu Corn. Wielant Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchnrs. Govert Heijndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carstiaen Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Het is moeilijk om aan gereed geld te komen.

Alsoo de gecomm. totte lichtinghe van de penn, op de geconsen­teerde vier jaeren vant gemeene lants incommen verclaert hebben datter op die voet gheen noch vant lant noch van steden noch van particuliere geen penn. te crijgen en sijn/ Soe hebben B+S+R noodigh gevonden de bestedinghe mette stocke te schorten ende vuyt te stellen tot datter middel van gelt bijde hant sal sijn/

Financiele (dubieuze?) maatregelen om toch het werk te bespoedigen.

Ende om evenwel de delvinghe te avanceren (=bespoedigen) soe veel mogelyck wesen sal is bij W+R goetgevonden ende geres. te commen in comm. met Claes Adriaensz. ende Corn. Jansz. geseyt Oom Kees beijde Hollanders met de selve een concept ende formulier te maecken/ Daerop het werck soude moghen final. besteet worden op de paijementen ghelijckmen dat van slantswe­ge sal ontfanghen/ Ende ingevalle de voorn. Hollanders noch nijemant anders het voorss werck op die voet soude willen aennemen soude moeten het geheele werck achter blijven/ Omme welcke voorss comm. te houden concept te maecken ende preuve te doene sijn bij W+R gecomm. dheeren Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jan Spierinck Claes Sael doude Willem Michielsz. Wouter Nachtegael Raiden ende Pieter Cannoije secretaris dewelcke mede sijn gecomm. omme soot werck soude willen voort gaene de Lantmeter lenaert Maidde op sulcke voet aen te nemen/ Als sijl. sullen connen accorderen ende bevinden dat tot vorderinghe vant werck dien­stelicxst sal sijn/

Cornelis Wielant en Jan Spierinck worden tot cuermans van het werk benoemd.

Ingevalle men nijemant van buijten conde vercrijgen om cuerman te wesen/ Soe sijn bij W+R tot cuermans gecomm. onder het welbehaghen ende op aggreatie van de heeren van den Raide dheeren Corn. Wielant ende Jan Spierinck op sulcken loon als naer discretie bevonden sal worden daer toe te staen/

Opden XIIen Jullij 1616 pnt dheer Burchmr. Corn. Wielant Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heijndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels Pieter Souwens schepenen Willem Michielsz. Claes Sael doude Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

De compagnie die in de stad in garnisoen ligt zal worden ingezet als bewakingstroepen m.b.t. de bijzondere toestand tijden de delvinghe.

B+S+R hebben goetgevonden omme gevraecht ende geres. den Lieut. ende Vendrich van de Compagnie van Capiteijn Houmes hier in garnisoen liggende te ontbieden ende henl. aen te seggen datse sullen moeten geduirende dese delvinghe waecken/ Twelck gedaen sijnde hebben de voorn. Officeieren verclaert sulcx gaerne te willen doen/ Mits datmen de compagnie Ghel. in andere garnisoenen geschiet van amunitie moeste versien/ Daerop bij W+R gedelib. sijnde is geres. datmen de compagnie van stadtswege cruyt ende loot versurchen sal/

Een strenge ordonnantie m.b.t. de overlast enz. die in verband met het werck te verwachten valt.

Alsoo met de tegenwoordighe delvinghe doorde Lemmerplate die Bailliu Burchmrs. schepenen ende Raiden der stadt Arnemuyden by toelaetingh van Sijn Excie ende met Octroy van de Ed: Mog: heeren Staten van Seellt aengevanghen hebben/ alle soorte van nateuren ende volck dess stadt ende het resort van dyen met de naegelegen plaetsen syn frequenterende aff ende aengaende int werck ende binnen de stadt blyvende/ die par nature souden moghen ignorant wesen vande statuyten ende ordonnancien die hier binnen de stadt ende lant daerontrent gelegen mitsgrs. int welcken behooren geobserveert te worden ofse door quaet­willicheyt hen mogen verloopen (zich vergalopperen)

Soe hebben Ba+Bu+S+R der stadt A voorn. omme daer inne be­hoorl. te versien ende de ingeseten dess stadt mitsgrs. ten platten lande jegens alle overlast te bevryden met rype deli­beratie gestatueert ende geordonneert statueren ende ordonne­ren voor edict mits dess

Inden eersten soe wie bevonden sal worden eens anders beesten ofte beesten tsy peerden runderen schapen lammeren ofte verc­kens een ofte meer wech gedreven geslacht ofte anders ontsto­len te hebben ofte molens paelwercken sluysen bruggen plougen wagens ofte diergelycke wercken berooft te hebben/ Soe wie oock gecommen sal in yemants boomgaerden doorde hagen inge­broocken de vruchten berooft de boomen geschent ofte oock yemants vruchten ofte oock yemants vruchten te velde affge­loopen betrapt bedorven getrocken ofte geplundert eenighe ruyc(h)te ( struikgewas/ stroo/ erwtenrijs enz.) de huysluyden aencommende aff gemayt ofte gesaiden ? te hebben/ Sal volghen­de het placcaet vande Ed: Mog: heeren Staten van Seellt met geesseling brantmercken ende oock metter doot alles naer .... van de delicte gestraft worden/

Ende ingevalle men can bevinden dat yemant van de werckluyden ofte schuyers(schooiers/losse werklieden) aen eenich burgher lantsaet ofte huysman sal gedaen hebben eenighe schade in syn beesten paerden coyen ofte calveren schapen lammeren hoenderen ende huysraet voor vruchten lantvruchten ofte lants gereet­schap ofte oock eenighe gereetschappen van wagen dellen bouten ofte diergelyck vant werck vervrempt ofte verbert (verbeurd ?) sullen hebben sal boven ende onvermindert de corporeele penn. by placate daer toe geordonneert gehouden wesen de voorss schade dobbel te boeten/ Ende sal tselve sonder eenighe procedure van syn voldonghen (bedongen) ende verdient loon affgetrocken by de meesters vant werck ingehouden ende betaelt worden aende ghene die bevonden sullen worden daerinne ge­rechtigt te wesen/ Ende soe verre eenighe eygenaers hoorders ofte bewaerders van boomgaerden huyssen hoven ende landen ofte yemant van huerl. familie int desederen ? dan haere huyssen hoven boomgaarden ende landen ende verjaghen van de ghene die heurl. in persone goederen ofte vruchten pooghen overlast te doene -- yemant van de selve doot sloughen ofte quetsen/ Soe wort by dess verstaen ende verclaert dat daer mede nyet mitsdaen ofte verbeurt sal sijn/

Item sal nijemant wie hij sij in dese delvinghe met den aen­cleven van dyen binne ofte buyten de stadt eenighe conspiratie commotie ofte oproer mogen maecken noch oock eenighe vervol­ginge ofte fortse (force=geweld) bedryven tsy met woorden ofte wercke op de magistraet de opsienders officiers aennemers malcanderen ofte anders noch oock met eenich geweer te bane commen/ Om yemant daermede te slaen ende ... op pene van ter doot met de coorde geexecuteert te worden ofte tot andere correctie naer gelegentheyt van de saecke ende discretie van de Burchmrs. ende Schepenen dess stadt

Hebben Ba+Bu+S+R geordonneert verboden ende geinterdiceert enz. mits dess alle werckluyden schuyers ende andere vremde­linghen dese stadt frequenterende ende ter cause vant jegen­woordich werck ofte om ander oorsaecke binnen dese stadt synde savonts naert luyden van de negen vuir clocke lanxx der strae­te te gaen loopen ofte eenich geruchte te maecken op pene van elck te verbeuren vijff schell./ Diemen sal datel. aen syn bedonghen ende verdient loon doen corten Ende die nyet ende wercken ofte daer gheen verhael aen is/ Sal den Bailliu dese stadt ofte syne dienaers selve mogen datel in apperhensie(ap­prehentie) ofte in de ysers stellen om te water ende broede gecondemneert te worden voor sulcken tyt als Brs+S bevinden sullen in discretie te behooren/

Opden XXXIen Jullij 1616 present Meerten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Cornelis Wouter Mertensz. Raiden/

Er doen zich problemen voor als het aanbestede werk nog maar nauwelijks begonnen is.

By de Burchmr. Meerten Adr. voorgedragen sijnde dat de aennemers vant volck volgende de ampliatie vant contract versocht hebben eenighe penn. geavanceert(voorgeschoten) te hebben ende ge­vraecht synde oft het oock oirboir was alsoo het volck nu ingeloopen is ende de meesters schijnen den besten moet nyet te hebben om dit voorss jaer het werck te voltrecken doordyen sijl. gepresenteert hebben een kille totte val? te maecken het werck daer naer deur steken ende dese winter op haer perickel te laeten liggen schuyrt van selffs dat het tot heuren voord­eele soude commen/ Loopt het wederom soe dat syl. het toecom­mende jaer het aengenomen werck opde gestipuleerde conditien voltrecken souden Daer by voughende datse int voorjaer meer met een als nu met twee duysent gulden souden vorderen ende connen maecken Ende in deliberatie geleyt sijnde hoeveel de stadt ende gemeente aent voorss werck gelegen is dat nede sulcken veranderinghe nyet en can geschieden sonder voorwete ende consent van de heeren van den Raide Die het aengenomen werck ende de conditien daer tselve besteet is gelesen ende geapprobeert hebben/ Dat oock volgende de resolutie vande heeren van de Raide Muijlock ontboden is Om op de voorgevallen swaericheden te helpen adviseren/ soe is collegialiter goet gevonden de meesters aen te seggen dat sy moeten haer aengeno­men werck voltrecken desen somer ende daertoe alle neer­sticheyt ende vlyt doen dat mogelyck is/ Dat men wederom de hant sal bieden volgende het contract ende ampliatie van dyen soe syl. hebben willen vaststellen voor de voldoeninghe vant aengenomen werck / Welcken volgende alle de aennemers gecompa­reert synde ende gehoort hebbende de resolutie van W+R hebben belooft eerlyck ende trouwelyck het werck te voldoen soe naer alsmen sal connen oirdeelen dat mogelyck doenlyck wesen sal/ doch verclaeren hun volck in devotie nyet te connen te connen houden sonder sekere somme van penn. in promptis volgende de ampliatie vant contract geavanceert te sijne/ Daerop gevraecht synde hoe veel henl. nu van noode is/ hebben verclaert datse moesten geassysteert wesen met twee hondert ponden Vls omme alle hun volck soo schadt ? werckers als dachgelders op te betaelen ende een stuyver(s) by de beurse? te houden/ omme de loopers ende andere te dwinghen ende in officie te ..../ seggende ongelegen te wesen telcken alsse een part vyff ofte ses van doene hebben daeromme te commen ende daermede te molesteren/ Alle twelcke geconsidereert synde / Ende de voorn. aennemers vertrout/ vertoont (te kennen gegeven) wordende datse presteren sullen tgundt sijl. belooven/ Is by W+R gecon­senteert enz. mits dess datel. twee hondert ponden vls aen henl. getelt te worden daertoe datel. ordre ende last gegeven wort mits dess/

Opden IIIen Augusti 1616 present Corn. Wielant Bailiiu Meerten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coute­reels Jan Sonnius Pr. Souwens schepenen an Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Wouter Mertensz. Raiden/

Weer tekenen die er op wijzen dat het met de doordelvinghe van de Lemmerplaat verkeerd gaat.

By de Burchmr. Merten Adr. gerapp. synde dat Claes Arentsz.? een van de aennemers op gisteren gans contrarie dat ondaechs te vooren geresolveert ende by aennemers int gemeen belooft was verclaert hadde dat het onmogelyck was al waert dat syl. alle heure middelen wilden consumeren ende daer toe noch driemaels soe veel hadden/ Dat het henl. onmogelyck is dese somer haer aengenomen werck te voltrecken/ maer dat syl. bereyt waeren het werck openinghe te geven ende dese winter tot haere schade ende bate te laten liggen ende sekerheyt te presteren dat syl. int toecommende voorjaer haer werck opde gestipuleerde conditien souden voltrecken met sulcken verstan­de soet water water selffs heur werck verdiepte dat het tot heure voordeele soude syn/ soet verswaerde dat het tot heure naedeele soude wesen ende dat sy heur werck souden pressen (haasten?) is voor eerst geresolveert byt contract te blyven ende daeraff nyet scheyden voordat Muylock gecommen sal wesen ende syn advys geseyt sal hebben/ Omme daer naer de gelegen­theyt van de saecke de heeren van de Rade voor te dragen ende te sien wat veranderinghe datmen soude moghen met consent van de raedt doen ende dat sonder preiuditie van het ..... Octroy/ Ende wort goet gevonden heurl. aen te seggen dat de aennemers al mogen ende moeten doen dat tot vorderinghe van huer aenge­nomen werck soude moghen strecken sonder datmen soude begeren henl. yet speciffice te ordonneren wat sijl. behooren te doene ofte te laeten om daer vuyt nyet te allegeren dat het contract in eenigerande manieren te buyten gegaen waere/ Ende is goet gevonden te seggen dat sy een kille begeren te maecken van de val ? aff tot aent versch werck datmen wel te vreden is / Temeer als die kille te bate commen in allen gevalle tot lossinghe vant water tsy dat het werck moetgebrocht worden ofte nyet/

Alle twelcke Claes Adriaensz. Boutbode ?? synde ende naerdat hy wederom verclaert hadde gheen moet te hebben om het werck te volmaecken dit jaer collegialiter aengeseyt ende duydel. verclaert is dat men gheen veranderinghe vant contract maecken noch het werck nyet vuyt stellen en conde ofte datse souden moeten naerder onderrecht wesen ende meer swaericheyts weten Ende datse moeten in alles den oirboir wercken/ Ende watse doen dat syl. dat met de intentie doen moeten om daer naer het werck te voltrecken/ Dat tgene nu ongesien sal worden/ Ende dat Godt noch gratie van goet weder ende ander bequamicheyt can geven om voorts te wercken/

Opden XXIIII Augusti 1616 pnt Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereel an Sonnius schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Wouter Nachtegael Wouter Mertensz. Raeden/

Idem

Gerapp. sijnde datter verscheijden aennemers vande nijeuwe wercken vuyt den tijde (verouderd ?/ te laat ?) besteet ver­claert hebben nijet vorder te connen wercken ofte yeders soetelinghe soude moeten affge­sproecken worden directel. jegens de keure ende ordonnantie daerop de voorss wercke besteet sijn/ Is bij W+R geres. Ende sijn mits dess de ghe­comm. Geauthoriseert in hun debvoir te continueren/ ende selffs op de soetelinghe sulcken voet te ramen ende volghen als sijl. oordeelen sullen dat tot vorderinghe vant werck van noode is/

Opden XXen Augusti 1616 pnt Corn. Wielant Bailliu Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels Jan Sonnius schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Wouter Mertensz. Raeden/

Idem

Bailliu Burchmrs. Schepenen ende Raiden dess stadt hebben gedaen het protest jegens Claes Adriaensz. ende Corn. Jansz. geseyt Oom Kees Ghelijck dat bij de notaris Jan van Dort geconcipieert is/

Hebben de antwoorde by Claes Adriaensz. ende Corn. Jansz. gegeven aenden notaris Jan van Dort ende de getuyghen met hem geweest hebbende / Is by W+R geres. door den notaris Jan van Dort de voorn. aennemers te doen presenteren eerst copie van advys van Muylock dat henl. by Muylock selffs aengeseyt ende daer naer door de Burchmr. Spierinck ende verscheyden andere vande magistraet bycans alle daghe geinsereert is/ Ende nopende het versochte gelt voor de werckluyden boven de soete­linghe door den notaris te doen aenseggen dat de magistraet te vreden ende bereyt is al te betaelen tgundt in het eerste ende oock tweede contract staet/ Ende sose tot voltreckinghe vant werck meer gelts van doen hebben /Dat de magistraet henl. dat verdient ende verbroucht synde sullen furneren mits datel. ende alvooren stellende sufficante burge dat syl. dese somer het aegenomen werck voltrecken volgende de presentatie by henl. voor desen gedaen/

Opden XXXI Augusti 1617 !!??

pnt Corn. Wielant Bailliu Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Jan Coute­reels Jan Sonnius schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Mertensz. Raiden.

Idem

Op de clachte ende verthogen van weghe de Hollanders het werck aengenomen hebbende de saecken overleyt geexamineert ende op alles rijpel. gelet sijnde hebben B+S+R geres. te persisteren Ghel. sijl. persisteren mits dess bijt protest jegens de voorn. Hollanders van weghe het collegie gedaen/ Ende het schriftelyck contract met henl. gemaect noodich vindende tselve nyet alleene de voorn. aennemers aen te seggen maer opentl. oock te verclaeren Ghel. gedaen is/ Dat soe syl. dat souden moeten versoucken ende impetreren van de Ed: Mog: heeren Staten van Seellt ofte haere Ed. Gcomm Raeden ? ende naerdijeb sijl. gheen burge connen stellen ende groote redenen van misvertrouwn syn wort goetgevonden henl. te doen te pre­steren cautie (borgstelling) Iudicatoir /cautio iudicatum/

Opden IIIIen Septembris 1616 present Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. Burchmr. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels Schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Christ. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Het schijnt met het werk goed te gaan.

Is by W+R geres. aende aennemers aen te seggen datmen tevreden is onvermindert ende sonder preiuditie vant schriftelyck contract by provisie te vreden is dat het werck besteet sal worden namel. de eerste twaelff bestedinghen van de buyse aff westwaers op elcke bestedinghe genomen te ses roeden lanck op vijff reoeden wyt/ Aen elcke syde op elcke voet diepte drie voeten druypens/ drie voeten diep ende sullen moeten aen wdersyden de aerde vuyt cruyden ende aende dyck bringhen te wetten ? soe aende noortsyde als suytsyde/ Ende moeten ten minsten hebben op elcke bestedinghe twaelff mannen namel. aen elcke syde ses mannen te weten twee spitters ende vier cruy­ders aen elcke syde/

De vier bestedinghe daeraen volgende namel. de XIII XIIII XV ende XVI sullen ten minsten gedolven worden ses roeden wyt viet voeten diep het druypen als te vooren sal moeten wesen op elcke bestedinghe vijffthien mannen/ Te weten negen aende noortsyde ses aende suytsyde/

De XVII XVIII ende XIX bestedinghe moeten gedolven worden ses roeden en halff wyt vijff voeten diep/ druypen als vooren/ op elcke ses roeden achtien mannen/ daerinne ? twaelffe moeten wercken aende noortsyde ende ses aende suytsyde seffens ende eenparich te wercken/

Alnoch de ses bestedinghen daer aen namel. XX XXI XXII XXIII XXIIII ene XXV sullen moeten gedolven worden ses roeden wyt vier voeten diep druypens als vooren op elcke ses roeden vyffthien mannen/ Te weten aende Noortsyde negen aende suytsy­de sesse/

De XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI moeten gedolven worden op ses roeden en halff wyt vijff voeten diep druypens als vooren/ op elcke ses roeden achthien mannen Te weten twaelffe aende noortsyde ende sesse aende suytsyde/ Is geres. soe de meesters nyet en connen het werck besteden par faulte van credit dat van stadtsweghe doorde ghene die present sullen wesen voort bedonghen loon besproecken sal worden/

Opt versouck van de voorn. aennemers naer dat dese geraemde keure henl. voorgelesen ende by henl. geapprobeert is/ syn tot het maecken van de keure ende omme over het besteden te staen/ gecomm. de Burchmr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Willem Michielsz. Wouter Mertensz. ende den Secretaris/ Ende voorts diet van tcollegie gelegen wesen sal/

Opden VIIIen Septembris 1616 pnt den Bailliu Wielant Meerten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Jan Coutereels schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Naerdat het werck wederom ingelopen was/ is goet gevonden de aennemers te ontbieden ende aff te vragen off sijl. oock ordre gestelt hadden opt berghen van haer gereetschappen ende boven­dyen op wat voet dat syl. voortaen meende de saecke by derhant te nemen om te presteren tgundt syl. by contracte belooft hebbem namel. vuyten tyde ofte wederom met verschen/ dat sy nu soe menichmael by experientie ende insonderheyt dese leste reyse bevonden hebben dat het nyet mogelick en is ende daer by te seggen dat het de magistraet even eens is/ hoe de aennemers wercken/ tsy vers ofte vuyten tyde/ als rechts het werck voldaen wort/ Ende soe syl. versoucken vuytstel tot Meije commende ende voorts te mogen wercken/ is goet gevonden te antwoorden / datmen heurl. nyet ontslaen en can/ maer datse dat vande heeren Raiden moeten versoucken/

Sedert de aennemers gehoort ende veel proposten over ende wederover gehouden wesende ende in absentie van parthye gede­libereert synde/ Is bij W+R geres. ende is de aennemers aenge­seyt dat naer dyen datse goet ende geraden vinden vuyt den tyde (verouderd ?) datmen daer nyet tegen en heft/ Ende soe se begeeren yet aende Staten te versoucken dat redelyck is/ Datse dat vry wel doen mogen hoe eer hoe liever/ maer dat selve moet geschieden sonder het werck te verachteren/ ende datse henl. sullen moeten verdeelen/ deen om tversouck te doene ende dandere om het werck te vorderen/

Opden XIen Septembris 1616 present Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels shcepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz.

Het werk van het doordelven gaat helemaal niet goed.

Naerdyen de aennemers vant versche werck namel. Claes Adri­aensz. ende Oom Kees tegen alle redene ende billicheyt weyge­rich syn heur boucken ende kerffstocken over te bringhen ende selffs met de werckluyden aff te rekenen daer doore de werc­kluijden nyet en connen aen heure betaelinghe te geraecken/ Ende dat evenwel redelyck is/ Dat yder van syn syn ghedaen arbeytsloon in de redelycheyt gcontenteert ende betaelt wor­den/ Soe hebben Burchmrs. Schepenen Raiden dess stadt Arnemuy­den goet gevonden ende geres. Omme de werckluyden aen heur gerechticheyt te helpen met alle de arbeyders op heure kerffs­tocken aff te rekenen ende tgene yeder boven syne soetelinge gerechtel. competeert tot laste van de voorss. aennemers te voldoen ende betaelen/ Welcke affrekeninghe ende betaelinghe men beginnen sal naer de middach ten een vuire precys met ordre deen voor ende andere naer/ des wort yder werckman wel scherpel. by dess belast heure werckdaghen gerechtel. aen te geven/ ende nyet hoogher aen te bringhe/ als yder metterdaet gevrocht heeft/ mitgrs. haer kerffstocken getrouwel. over te geven/ op pene soe yemant bevonden mochte worden contrarie gedaen / ofte hier inne tlant ofte de stadt vercort te hebben/ Daerover gestraft sullen worden als fraudateurs van slandts ende stadtsmiddelen/

Naer het doen van welcke publicatie tot de affrekeninghe tusschen de Hollantsche Basen ende werckluyden syn gecomm. eerst Jan Coutereels schepen Claes Sael doude ende Wouter Nachtegael Raiden/

Daernaer Jochem Trente schepen Willem Michielsz. ende Wouter Mertensz. Raiden Ende dan Govert Heyndr. Vincent van Onderd­onck schepenen/ Jan Spierinck Raet/

Opden XIIIen Septembris 1616 present Merten Adr. ende Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Vincent van Onderd­onck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels schepenen Jan Spie­rinck Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Idem

Is goet gevonden de aennemers aff te vragen offse begeeren volgende het contract voort te wercken ofte nyet/ Ende soe nyet aen te seggen datmen volgende het prot(est) ? ende op heure schade ende bate wercken sal/ Daernaer Oom Kees gehoort synde ende hem aengeseyt wesende soe se nyet en connen volgen­de het contract op heure beurse (op hun kosten) wercken/ dat de heeren volgende het protest door nootaris ende getuygen gedaen tot heurl. laste ende schade int werck sullen treden/ heeft Oom Kees verclaert dat hy geen raet en weet/ noch gheen ghelt en heeft om te wercken versouckende gratie voor rigeur van Iusticie/

Opden XXIIIIen Septembris 1616 present Merten Adr. Mr. Ingel de Bruyne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Jan Coutereels schepenen Wilem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

De predikant Jacobus Miggrode is beducht dat er geen tweede predikant zal worden beroepen na het overlijden van Mr. Johan­nes Ryckelem.

Mr. Jacobus Migrode comparerende int collegie van B+S+R heeft verthoont verscheyden peryckelen die der gelegen waeren int vuyt stellen van de beroupinghe van eenen twedden minister in plaetse van Mr. Joannes Ryckelem Sa. Mr./Ende namel. dat door dilay van tyde lichtel. soude mogen schorssinghe van gaige vallen voorden tweeden predicant / Ende byden comparant voor­gedragen synde dat het voorde stadt ende de kercke oirboir was dat daerinne versien werde met het versouck van gaighe ofte beroupinghe/ hebben B+S+R voorn. naer dat syl. op de gedaen propositie in absentie vande voorn. Migrode gedelibereert ende gelet ende den selven Migrode wederom binnen doen commen hadden de voorn. Migrode bedanckt van de goede surghe die hy in dess voorde stadt ende de kercke dragende was ende hem aengeseyt dat hy ordre soude stellen dat de kerkenraet eerst­daechs procederen soude tot beroupinghe vanden twedden predi­cant naerde oude forme ende gewoonte/

Opden XXVIen Septembris 1616 pnt Corn. Wielant Bailliu Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Jan Coutereels schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. ende Wouter Mertensz. Raiden/

Bij tourbeurt zullen telkens 3 leden uit het college van W+R aanwezig zijn op het werck

Opde prop. bijde Burchmr. Merten Adr. gedaen dat het gans noodich ende tot vorderinghe vant werck dienstig is/ datter alle daghe eenighe van de heeren personnel. bij ende present sijn/ is bij W+R geres. datter alle daghe drie vuyt het colle­gie van W+R daer toe vaceren ende daeraff hun werck maecken sullen/ Ende is dye volghende goet gevonden dat den XXVIIen Septembris 1616 beginnen ende hun beurte hebben sullen Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. ende Pieter Cannoije secretaris/

Den XXVIII Septembris 1616 Jan Coutereels schepen Wouter Nachtegael ende Wouter Mertensz. Raiden/

Den XXIXen Jochem Trente Vincent van Onderdonck schepenen Willem Michielsz. Raiden/

Den XXXen Septembris 1616 Jan Sonnius Pieter Souwens Schepenen Claes Sael doude ende Carst. Corn. Raiden/ Ende soe voorts successivel. deen aen dander volghende/

Jacobus Pijpaert Waals predikant verzoekt een achterstallige en een bijna achterstallige betaling van 100 gulden over 2 perioden van een half jaar.

Aengedient sijnde dat Jacobus Pijpaert Walschen dienaer ver­socht betaelinghe vande hondert gulden hem van stadts wege voor een halff jaer belooft dat verschijnen sal in Octobris 1616 commende /Ende boven dyen noch hondert gulden voor het voorgaende halff jaer dat Meije 1616 verschenen soude sijn/ Ende daerop gesien de voorgaende resolutien ende merckel. de minute van de brieven dijen aengaende aende Fransche Sijnode geschreven/ Ende gheen belofte noch toesegginge vindende als vande hondert gulden die in Octobris vervallen sullen/ Is bij W+R geres. ende geordonn. de belooffde hondert gulden die Bamisse 1616 verschijnen sullen met den eersten betaelt te worden Ende in gevalle bijde voorn. Pijpaert ofte de Sijnode can bewesen worden datter noch hondert gulden belooft sijn wort verstaen ende mits dess bij W+R geres. dat de tweede hondert gulden mede betaelt sullen maer anders ende sonder bewijs nyet/

Een poging om een van de Hollandse aannemers n.l. Reyns Adriaensz. die in Veere verblijft, ta laten arresteren/apprehenderen (gevangen zetten)

Naer dijen bijt collegie van W+R goet gevonden is den stadtbo­de naerder Vere te seynden om Reijn(s) Adriaensz. van de Hol­lantsche aennemers te arresteren/ soe is bijt selve collegie goet gevonden te committeren enz. mits dess den burchmr. Jan Spierinck ende den secretaris Pieter Cannoije / omme de saecke sulcx verheijsschende naer der Vere te gaen de redenen vande arreste ofte apprehentie te allegeren ende voorts met Reyns Adriaensz. naer gelegentheyt de(r) saecke aff te handelen/

Opden IIen Octobris 1616 present de Bruijne Burchmr. Govert Heijndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Coutereels Sonnius de Bailliu Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Wouter Mertensz. Raiden.

Er dient na het overlijden van Johannes Ryckelem een nieuwe tweede predikant beroepen te worden.

Naerdyen Mr. Jacobus Migrode Dienaer des Ghoddelycke Woorts binnen de stadt Arnemuyden mitsgrs. Jan Haucke ouderlinck van de Kercke alhier comparerende in de vergaderinghe van Bailliu Burchmrs. Schepenen ende Raiden der Stadt Arnemuyden voorss van wegen den Kercken raet versocht hebben eenighe gedeputeer­de vuyte magistraet voorss / Omme eerstdaechs te compareren in den Kercken Raet ende aldaer met de ghene diemen gewoone is naer ouder costuyme daer over te roupen te procederen tot verkiesinghe ende beroupinghe van eenen tweeden minister in plaetse van Mr. Johannes Ryclem onlancx binnen dess stadt overleden/ Soe hebben Burchmrs. schepenen ende Raiden voorm. ten fyne voorss gecomm. enz. mits dess dheeren Corn . Wielant Bailliu Govert Heyndr. ende Jan Coutereels schepenen.

Actum ten raide der stadt Arnemuyden opden IIIen Octobris XVIc sesthiene/

Opden Ven Novembris 1616 prersent Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Jan Coutereels Jan Sonnius schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Weer een besteding m.b.t. de nyeuwe kille ?

Geprop. synde hoe datter in de nyeuwe kille lecht een vuytste­kende hoochte ende forme van plaetse palende aende suytsyde recht over de steyde vant gors daer de schepen ordinaris aende gront geraecken ende gevraecht offmen dat noch dese winter sal laeten vuytdoen ofte beyden tot de somer/ is by W+R geres. volgende de mondelinghe last by de heeren gecomm. raiden aen henl. gegeven/ Datmen het voorss werck eerstdaechs besteden sal met den hoope ofte sulck alsmen best sal vinden ende is voorts geresolveert datmen de kre(e)cke aen dander syde sal stoppen om alle de cracht vant water te leyden door de nyeuwe kille dieman lest begonnen heeft te delven/ Inde hondert sessen dertich roeden by de stadt aent Berchse hooft vuytcom­mende/

Een brief gericht aan de classis nopende differentien geval­len tusschen Mr. Migrode en Burgemeester Sael op de berouping­he van Wouter Buys, predikant te Ritthem, als tweede predi­kant.

Opt versouck van Mr. Jacobus Migrode ende dheer burchmr. Claes Sael doude tenderende beyde omme te hebben attestatie van tgene gepasseert is nopende differentien gevallen tusschen den voorn. Migrode ende Sael op de beroupinghe van Wouter Buys/ is by W+R om redenen henl. wettel. moverende geres. aen gheen van beyde eenighe attestatien te geven/ maer is goet gevonden tot voorstant van de stadt ende kercke aende Classe int breede te schryven wat kennisse de magistraet heeft nopende de berou­pinghe opden persone van Wouter Buys gedaen ende tgene onder tussche gepasseert ende gevallen is/ daervan de secretaris gelast is een bewerp (ontwerp) te maecken ende dan het heele collegie voor te dragen om geresolveert te worden hoemen den selven brieff senden sal/

Post prandium (2de ontbijt/ lunch) eodem die (op de zelfde dag) present Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs./ Govert Heyndr. Vincent van Onderdonck Jan Coutereels Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Willem Michiel­sz. Wouter Nachtegael Corstiaen Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Naerdat den geconcipieerden brieff voorgelesen is geweest daer van den inhoude van Woorde te Woorde hier naer volcht/

Eerweerdighe Godtsalighe Gheleerde

De dienaeren des Goddelycken Woorts der gemeenten Christi jegenw. vergadert binnen Middelb.

Wij hebben met verdriet verstaen hoe datter voor Uwe E: tus­schen Mr. Jacobus Migrode onsen kerckendienaer ende dheer burchmr. Claes Sael doude onse medebroeder in raede gedispu­teert wort/ opde forme ende wettelyckheyt ofte onwettelyckheyt vande beroupinghe binnen onse stadt gedaen op den weerden broeder Wouter Buys / jegenwoordigh dienaer des Goddelycken Woorts tot Riythem / Ende voorts dat de E: heeren vande Raide van Seellt aende kercken Raet der stadt Arnemuyden schriftel. gelast hebben mette voorss beroupinghe nyet voorts te vaeren sonder naerder last ende consent van haere Ed. nyet connen anders oordeelen oft myn heeren van de Raide hebben vuyte voorss differentien oorsaecke genomen van de bovenverhaelde schorssinghe te doene/ Ende alsoo de stadt van Arnemuyden ende de kercke der selver ten hoochsten aen gelegen is/ Datter eenen tweeden predicant beroupen werde/ Ende consequentel. gans dienstich is/ Dat alle obstaeckelen geremoveert worden/ soe is ons vriendel. begeeren op uwe E. naer volcomme kennisse van saecke de voorss differentien de saecke daer toe gedispo­neert synde diffinitivel. te willen termineren/ Ende opdat Uwe E. souden mogen grondel. van saecke geinformeert worden/ hebben goet ende gans noodich gevonden Uwe E. by dess aen te schryven wat kennisse by ons ende onder ons is/ noopende tgene raeckende de voorss beroupinghe met onse kennisse is..........

Voor eerst is sulcx ende warachtich dat Mr. Jacobus Migrode met de jegenwoordich dienende burchmrs. in proposte is ge­weest nopende de staet vande stadt ende namel. van de kercke/ Ende datter wel diende eerstdaechs geprocedeert te worden tot beroupinghe van eenen tweede minister ten minsten datmen behoorde versekeringhe van de gaige tot eenen tweede minister te procureren/ De voorn. Burchmrs. nyet willende de voorss saecke als wesende van grooten gewichte op hen nemen hebben goet gevonden dat Migrodius hem soude addresseern aent colle­gie van de magistraet ende datte daerop souden met de eerste gelegentheyt doen vergaderen/ Op dat Migrodius soude mogen de heele gelegentheyt van saecke het collegie selffs voordragen/ Ende hebben oversulcx den XXIIIen Septembris lestleden den secretaris gesonden ten huysse van de voorn. Migrode ende hem doen aenseggen dat syl. W+R doen vergaderen hadde jegens smergens daer aen/ Dat hy soude willen int collegie compareren om te seggen tgene de voorss saecke raeckende was/ Welcken volgende de voorn. Migrode den XXIIIIen Septembris in onse vergaderingh van W+R verschenen synde heeft verthoont de peryckelen die der gelegen waeren int vuytstellen van berou­pinghe namel. de affschaffinghe van gaige ende voorgeslegen oft het nyet voor de stadt ende kercke geraden en was daerinne te versien tsy met beroupinghe ofte met te versoucken continu­atie van gaige/ Sonder dat de voorn. Migroede als doen eenighe gedeputeerde vuyt de magistraet tot de voorss beroupinghe versocht maer expressel. verclaert heeft in syn partic. te geven ? sonder preiuditie vande consistorie daervan evenwel de meesten deel in ons collegie saten ende present waeren/ Verha­lende by occasie datter bequame stoffe genouch was binnen Walcheren ende naestgelegen plaetsen om de beroupinghe te doene ende deur faute van stoffe nyet en behoufft vuytgesyelt te worden ende onder andre eenighe dienaeren noeminerende sonder yemant daer aene te willen binden/ maer alleenl. omme te verclaeren/ Dat de ghene die hij nomineerde gesont in leere ende leven waeren sonder peryckel gehoort mochten worden/ Waer jegens de voorn. Burchmr. Sael in oppositie commende ende jegens de voorn. Migrode in contestatie vallende op het voord­ragen van de voorss saecke aen den kerken raet welck deene affirmeerde ende dandere ontkende gedaen te wesen/ daer over de burchmr. Sael seer heftich wesende syn kerken dienst quit­eerde/ hebben wy den voorn. Migrde doen vertrecken ende naer dat op de voorss materie verschen discoursen gevallen waeren/ hebben goet gevonden den voorn. Migrode wederom binnen te doen commen ende hem te bedancken van de sughe die hy voor de stadt ende kercke in dess dragende was/ Ende hem belast dat hy sonder aen eenighe tyt gebonden te wesen eerstdaechs soude procederen naer de gewoonlycke forme ende costuyme tot berou­pingh van een tweeden dienaer willende daermede de faute op al dyen der eenighe gecommiteert (begaan) waere geweest remedie­ren ende de saecke soe seer doen vorderen als mogelyck was/ Waer naer namel. opden IIIen Octobris is den voorn. Migroede geassisteert met jan Haucke een van de ouderlinghe van de Kercke wederom in ons collegie gecompareert ende heeft vuyte naem van de Kerke raet versocht eenigh gedeputeerde vuyt ons collegie om naer gewoonte de beroupinghe van eenen tweeden dienaer te helpen doen/ Twelck ons seer aengenaem synde dat de saecke gevordert worde/ hebben datel. daer toe gecomm. dheeren Corn. Wielant Bailliu Govert Heyndr. ende Jan Coutereels schepenen willende dat de saecke met soe weynich tytverlies soude gevordert worden als eenichsints de de gelegentheyt van de saeck soude connen lyden/ welcken volgende de voorn. Mi­groede als preses tot de voorss beroupinghe vergaderinghe doen leggen heeft op sulcken bequamen dach ende vuire datter nye­mant van de ghenen die daerover behoorden te staen opt werck ofte de doordelvinghe vant diep en was ende consequentel.daer toe bequamel.conden vaceren/ Ende hebben sedert vuyt onse gedeputeerde verstaen dat de beroupinghe met observatie van alle gewoonlycke solemniteyten/ daer over geroupen naer voor­gaende aenroepinghe des Heeren in syn vrese met eendrachtighe stemmen gevallen was op Wouter Buys voorss verhoopt hebbende dat de saecke voorts soude met de eerste vergaderinghe van classes affgehandelt ende ten effecte gebrocht geweest hebben/

Ghrootelycxs verwondert synde dat dheer burchmr. Sael meer als yemant anders jegens de gedaen beroupinghe daer inne wijl. gheen ont wettelyckeijt ter weerelt connen vinden/ hem soo formaliseert daer doore de stadt ende kerke in peryckel compt van eenen tweede minister die wy sonder groote inestimabele schade nyet derven en connen voortaen te sullen missen/ Twelck oorsaecke is dat wy verclaren moeten gelyck wy doen byde voorss oppositie van de burchmr. Sael/ jegens de stadt ende de kercke daerinne wy gheen fondament ter weerelt connen vinden/ nyet en connen ten goede aennemen/ Ende de selve vinden direc­tel strydende jegens de goede stant van onse kercke / Biddende derhalven Uwe E. seer Officieelyck op alles rypel. ende soe te willen letten dat onse stadt ende de gemeente die Godt betert in soberen doene genouch is/ door eenighe particliere passien van een persoon ofte twee gheen irreparabele interesse en lyden/ Ende opdat van onse goede meeninghe volcommender soude mogen blycken/ hebben goet gevonden te commiteren enz. mits dess dheeren Meerten Adr. Burchmr. Jan Coutereels Schepen ende Carst. Corn. Raet die Uwe E: desen onsen brieff met hertelycke recommandatie van onse stadt ende Gemeente sullen overleveren ende voor te leggen tgundt syl. sullen bevinden ter materie dienstich te wesen versouckende Uwe E: gelieve aen dese onse gecomm. volcommen ende sulcken geloove (crdiet ?) te gheven / Al off wy daer collegialiter selffs ende present waeren/ hiermede ons in de goede gratie van Uwe E: recommanderende sullen eyndighen ende Uwen E: al te samen Gode ende Syn Genade bevelen vuyt Arnemuyden dess V Novembris 1616/

hebben die van W+R eendrachtel. ende overeencommende stemmen verclaert ende verclaert ende verclaeren mits dess dat den voorss brieff geconcipieert ende gestelt was volgende den last aende secretaris met de goede meeninghe vant heele colle­gie ende geordonn. dat den brieff soude int nette gestelt vuyt naem vant geheele collegie by den secretaris geteeckent tiege­segelt ende aende gecomm. inden voorss brieff genomineert overgegeven worden/ Omme behandicht te worden in de claisse (classis) ter naester vergaderinghe ende synde voorss gecomm. gelast in alles den oirboir te doene/-/

Opden XIXen Novembris 1616 present Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels Jan Sonnius schepenen Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Weer over de nyeuwe delvinghe: een stukje waterschapsgeschiedenis, waarbij men zou werken met buyse en de Instrumenten die gemaakt werden om vuyt te maelen

Naer lecture van de Res. byde Ed. heeren de ghecomm. Raiden van de E:M: heeren Staten van Seellt genomen den Xen Novembris 1616 inhoudende onder andere dat de magistraet van Arnemuyden geauthoriseert wort Tie werck te doen affnemen de rugghen ende sanden in de nyeuwe delvinghe die de wintersche schuiringhe soude connen beletten/ Is by W+R geres. de tachentich roeden int werck dat versch is geweest beginnende vande dam aff daer de buyse in gelegen heeft opwaerts ende westwaerts aen tot tachentich roeden toe/ Sal doen delven int midden van de kille een geule drie roeden wyt een voet diep/ Om welck te doene goet gevonden is collegialiter te gaen in loco ende te be­sichtighen/ Is voorts goet gevonden eenighe loeten te doen maecken ende daer mede vyff ses ofte meer personen te wercke te stellen ende alle slym ende vuylicheyt los te maecken ende te doen vuytschuiren/ Om alle aenwas te verhoeden ende ist mogelyck de diepte allencxkens te winnen/-

Is voorts geresolveert datmen sal beschrijven de man die de instrumenten maect van de plaeten ende andere ondiepten vuyt maelt om hier te commen op stadtscosten/

Opde Req. van Angniete Claes is geresolveert datmen de selve Req. sal stellen in handen van tappersgilde om daerop schrif­telyck te seggen haer belanck/ Ten eynde dat gesien vorder geres. mach worden naer gelegentheyt van saecke/--

Het bierwerckerschap is vergundt aen Jan Pietersz. brouwer/

1617

Opden XVIIen Januarij 1617 present Meerten Adr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels schepenen Jan Spierinck Willem Michielsz. Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Opde Req. van Wouter Lempbrechtsz. Lambrechtsz.) is by W+R geordonn. met hem te accorderen ende schrifte. conditien te maecken voor sulcke prys als men in billicheyt beyde Burchmrs. ende secretaris/-

Een tapper moet zijn kelder buyten huysse houden

Opde remonstratie van de tappers ende Agniete is geordonneert dat sy een kelder buyten huysse moet houden/

Over het huis van Trijn Tys, dat Braudegem in eigendom wil hebben.

Opt aengeven van Sr. Nachtegael dat Braudegem versouckt het huys van Trijn Tys in eygendomme mits daer voorren onderhou­dende de vroonen/ Is geresolveert dat men met hem sal handelen ende worden daer toe gecomm. beyde Burchmrs. ende Nachtegael mette secretaris/

Bartel Jansz. verloopt hem in lasteren van de leere.

Op de Prop. van br. de Bruijne nopende Bartel Jansz. dat hij hem verloopt in lasteren van de leere/ is geres. hem te ont­bieden ende syn ongelyck aen te seggen gelyck datel ende collegialiter gedaen ende hem belast is daervan te vermyden---

Joris Bael bevalt niet als diender in dienst van de Baljuw wegens cleenen ende onwillichen dienst.

B+S+R der stadt Arnemuyden int sekere geinform. wesende van de cleenen ende onwillichen dienst van Joris Baal dheeren dienaer van stadtsweghe gegaigeert wordende ende aengenomen synde soe wel om de stadt tot onderhoudinghe van goede policie als dheer Bailliu nomine Officye te dienen/ hebben goet gevonden dheer Bailliu Corn. Wielant te versoucken/ Ghel. syl. versoucken mits dess de voorn. Joris Bael met dese loopende maent te willen paspoort geven ende naer eenen anderen dienaer te doen vernemen/ daervan hy ende de stadt beter dienst mochten heb­ben/ Ofte anderss verclaeren dat syl. genootsaeckt soudem wesen den voorn. Joris Bael naert expireren van dese maent selver te ontslaen/

Actum ten rade opden XVIIen Januarij XVIc seventhiene/--

Opden XXVIIen Januarij 1617 present Merten Adr. Burchmr. Govert Heyndr. Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels Pieter Souwens schepenen Jan Spierinck Pieter v.d. Ghoes Willem Michielsz. Wouter Nachtegael Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Over het Instrument om ondiepten vuyt te maelen

Frederick Matthys Cousyn ende compagnon van Daniel de Bey verclaert hebbend hoe ende op wat manieren dat hy het Instru­ment om de ondiepten vuyt te maelen soude maecken/ Is goet gevonden het bewerp(ontwerp) int corte te stellen ende den raet voor te dragen ende den man selver te presenteren daer toe mitsgrs. om de middel tot het hooft te vervolghen aende heeren Staten worden gecomm. beyde Burchmrs. de Burchmr. Spierinck Jan Coutereels Wouter Nachtegael ende de secretaris Pieter Cannoije/

Over de rentmeester Segers.

Is geres. dat de bovengenomineerde Ghecomm. den rentmr. Segers sullen sprecken ende op syn schryven soe naer contentement doen/ als henl. dyenlyck sal wesen ende hem met alle beleef­theijt te bejegenen/ Opdat hy mach alles Zijn Excie favorabel voor dragen/

Opden VIIen Feb. 1617 pnt Merten Adr. Ingel de Bruijne Burchm­rs. Govert Heyndr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Jan Coutereels Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen/ Jan Spierinck Willem Michielsz. P.A. v.d. Ghoes Wouter Nachtegael Wouter Mertensz. Raeden.

Over de verkiesing van een nieuwe baljuw.

Naerdat by W+R goetgevonden is te procederen tot nominatie van drie personen daer vuyt Sijn Excie een soude mogen kiesen tot Bailliu ende voort geresolveert synde datmen nyemant brieven van recommandatie sal gheven/ syn tot Bailliu voorgestelt ende met gemeene (over)eendrachtiche stemmen genomineert Christof­fel Spierinck Nathaneel van Heussen ende Pieter Souwens/ -

Joris Bael dienaer wort op syn versouck gecontinueert by provisie voorden tyt van een maent totdat den nyeuwn Bailliu hem selffs sal versien/ ofte daer inne ordre stellen.--

Het contract met Wouter Lambrecht noopende het opwinden van de gewichten Is by W+R geapprobeert ende wort geapprobeert ende hem toegeleyt mits dess acht ponden vls. tsiaers op de condi­tien int schriftelyck contract verhaelt.

1617

Burchmrs.

Mr. Ingel de Bruijne

Jan Spierinck

Schepenen

Govert Heyndr.

P.A. v.d. Ghoes

Claes Sael doude

Wouter Nachtegael

Jan Sonnius

Pieter Souwens

Lenaert Teerlinck

Raiden

Jochem Trente

Meerten Adr.

Vincent van Onderdonck

Willem Michielsz.

Claes Sael doude

Carst. Corn.

Wouter Mertensz.

Op den XIen meerte XVIc seventhiene pnt. Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Govert Heyndr. P.A.v.d.Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Jan Sonnius Pieter Souwens Le­naert Teerlinck schepenen/ Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Over de bescherming van het Bersche hooft.

Bij de Burchmr. de Bruijne voorgedraghen synde oft het nijet geraden en waere de punct aen Berchsche hooft die dagelicx affneempt met eencaij ofte ander maniere te beschutten ende preserveren Ten minste alle vordere gietingh/Ietinge ende affspoelingh te verhoeden is bij W+R goetgevonden de voorss punct te repareren ende den oorboor daerinne te doene / Daer toe men pooghen sal sulcke middelen te ramen ende te vinden alsmen gevouchlicxst met de minste quetse van de stadt sal connen te weghe bringhen/

Is voorts bij W+R geres. datmen de stadtsexcysen op wijn ende bier die altijt gecollecteert sijn geweest openb. sal verpach­ten opden XXIXen April 1617 commende voor een geheel jaer dat ingaen sal meije 1617 voorss.

Opden XXIIen April 1617 pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Govert Heijndr. Pieter v.d. Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Jan Sonnius Lenaert Teerlinck Schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michi­elsz.Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Rai­den/

Over de bescherming van het Berchse hooft

Bij de burchmr. de Bruijne gerapp. sijnde dat de punct bijt Bergsche Hooft besichticht ende bij den timmerman affgesteken mitsgrs. daeraff een dobbele raminghe gemaect is ende ge­vraecht synde offmen met het maecken vande geraemde caije voorts vaeren sall ende offmen licxste(lichste ?) ofte de swaertste keure volghen sal/ Is bij W+R geresolveert ende syn de Burchmrs absoluytel geauth. omme daermede het beste ende den meesten oirboir met de minste ofte versekerste cost te doene/ Ende de caije in dachgelt te laeten maecken/

Over reparatie aan de molen.

Aengedient wesende aen Jan Turck bij provisie ende op aggrea­tie vant collegie aenbesteet was het leveren van twee lassen (houtverbindingen ?) ende voorts het maecken ende repareren tgene den meulenaer overgegeven ende in schrifte gestelt was dat noodich gedaen diende te wesen voor acht ponden thien schell. is tselve bij W+R goetgevonden ende geres. datmen dat Jan Turck aenseggen ende de reparatien laeten doen sal/

Verhaelt sijnde dat opt versouck van de weesen van Claes Sael de Jonghe gevisiteert is bij eenighe vant collegie den omge­vallen muir tuschen het Schuttershoff ende thoff van de Bane

Ende datter van weghe de voorss voochden versocht wort be­hoorl. bevrijdinghe Ende bij eenige vant collegie gepresumeert wesende dat de weesen ter cause vanden vuytganck dieder van de Bane (Schietbaan ? ) int Schuttershoff geweest is alleene gehouden soude wesen de bevrydinghe ende opmaeckinghe vande muir te doene/ Is bij W+R geres. ende is de voorn. voochden toegestaen dat sijl. sullen vermoghen eerstdaechs den omgeval­len muir te laeten optrecken/ Ende ingevalle syl. gehouden sijn dat alleene te doene dat de stadt daer aene stuyver noch deuyt (duit) gelden en sal maer ingevalle bevonden wordt dat de stadt in een gedeelte vande heijninghe gehouden soude syn/ wort bij W+R in sulckengevalle toegestaen ende geconsenteert van stadtswege gedreghen ende gegolden te worden een derde paert int arbeijtsloonn / des soude van weghen de weese be­taelt moeten worden de twee derde paerten int arbeytsloon/ ende voorts gelevert worden soe veel steens alsser soude tot voltreckinghe van de muir van doene sijn/

Een lange beschouwing die moet leiden tot de resolutie op welke wijze men o.a. de bieren en wijnen zal verpachten.

Verder wordt er ook een resolutie aangenomen m.b.t. het vendu­meesterschap en crigierderschap (crigierder=omroeper)

Gevraeght sijnde offmen inde aenstaende verpachtinge van stadtsexcysen ende domeynen op wijn ende bier alle de excysen ende domeynen op wijn ende bier samen ende in eene masse verpachten ofte in diversche pachten Ghel. het lant ende andre steden doen repartieren sal (volgens een reparti­tie = ver- delingsstelsel )_/ Is bij W+R goetgevonden van alle de excij­sen ende domeijnen op wijn ende bier te maecken drie pachten/ Daervan bij deerste pacht verpacht sal worden alle tgene de stadt van excijs van de nijeuwe Impositie ende vande Kercke Impost op de bieren is hebbende /

Bij de tweede pacht sal verpacht worden alle tgene de stadt van Excijs Nijeuwe Impositie ende Kercken Impost op de wijnen is hebbende/

Bij de derden pacht sal verpacht worden de quade placke ende de kercke stuijver maeckende samen 6 groten op elcke tonne groot ofte cleen bier/ te watere ende elders gebruyct worden­de/Daeraff den Armen competerende een derde paert/

Ghevraecht sijnde offmen ten daghe vande verpachtinghe de excijsen sal verpachten gelden watse gelden/ off datmen sekere somme definieren sal daertoe deselve van stadtsweghe gebrocht moeten werden/ Is tselve bij W+R geleijt in de deliberatie ende de resolutie van dyen vuyt gestelt tot den naesten/

Is voorts general. goetgevonden ende geres. te verpachten op den voet ende conditien ghelyck het gemeene Lants ende andere steden domeijnen verpacht worden dat de pachters beter bekent is als men dat van stadtsweghe met eenige Articulen soude connen/commen ? vuytdrucken/ Ende nominatim datmen int ver­pachten naerde eerste Insettinghe Winninghe/voordeel ? sal gheven/ Ghelyckmen in slants verpachtinghe gewoone is te doene/

Is voorts geres. dat de pachters sullen gehouden wesen alle twee maenden precijs te betaelen een seste paert van de be­looffde pacht ende daer voren mitsgrs. het volcommen van alle de conditien stellen twee suffisante burghen/

Ende om voorts te maecken een concept van alle de andere ende vordere conditien die nootwendich dienen int verpachten be­sproecken te worden/ syn special. gecomm. enz. mits dess Mr. Ingel de bruijne Jan Spierinck burchmr. Pieter v.d. Ghoes ende Claes Sael doude schepenen mitsgrs. den secretaris Pieter Cannoije/

Gevraecht sijnde offmen in de conditien van verpachtinge die ghene die vrijdom van Excijs hebben vuytdrucken ende speciffi­ceren sal/ off datmen de verpachtinge doen sal sonder daeraff te vermanen ende datmen dan dat daernaer in minderinghe van de belooffde pacht aenden pachter sal laeten valideren soe veel als bij specificatie bevonden sal worden/ dat de vrijdom van de vrije bedraeghe is bij W+R goetgevonden ende geres. de excijsen general. sonder eenighe specfficatie ofte bespreck van ijmants vrydom te verpachten ende daernaer aende pachter aen te geven dat hij de vrije heur vrijdom sal laeten genieten ende daeraff notitie sal houden om teynde het jaer ofte telcke betaelinghe aen sijnen pacht te laeten defalckeren( aftrekken/ korten) ende afftre­cken/

Ghelijck oock van de gelijcke bij den pachter noticie gehouden sal worden van den excijs van Nijerwerkerck onder den genera­len excijs begrepen/ ende den Armen dess stadt toecommende/ Omme teynde jaer soe veel aenden Armen goet gedaen ende vuyt­gereckt (uitgereikt ?) te moghen worden/

Is voorts bij W+R geres. datmen opden XXIXen April 1617 als de excijsen verpacht sullen worden oock verpacht sal worden het vendumeesterschap dess stadt op de oude conditien/

Belangende het crigierderschap is bij W+R goetgevonden de collecte van dijen te continueren om by de stadt de avantage geproffijteert te moghen worden/ Soe nu veel jaeren aende anderen gebeurt is/

Opden XXIXen April XVc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Govert Heijndr. P.A. v.d. Ghoes Claes Sael doude Jan Sonnius Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Dael de Jonghe Raiden/

Vuijte resumptie van de voorgaende resolutien bij W+R genomen den XXIIen April 1617 verstaen sijnde dat in state gehouden was te resolveren offmen de Excijsen verpachten soude gelt watse gelden moghen/ Ofte dat men van stadtsweghe de selve tot sekere somme verhooghen soude ende de saecke wederom in deli­beratie geleijt sijnde/ Is bij W+R geres. datmen de Excijsen verpachten sal gelt wat datse gelden moghen/

Bij de Burchmr. de Bruijne gevraecht sijnde hoe hooch men de pacht van den Excijs op de bieren insetten sal/ Is bij W+R geres. datmen die pacht insetten sal op tweehondert ponden Vls/ Ende voorts naer costuijme bijt lant winninghe te geven/

De pacht op de wijnen is bij W+R geres. datmen insetten sal tsestich ponden Vls./ Ende de pacht van de ses grooten op elcke tonne biers is geres. ingeset te worden op vijffnentwin­tich ponden Vls/

Opde vraghe bij de Burchmr. de Bruijne gedaen hoe veel men de pachters ende verhooghers tot stadtscoste sal laeten vertee­ren/ Is bij W+R geres. ende wort henl. bij dess toegestaen twee ponden Vls/

Bij de Burchmr. de Bruijne gevraecht sijnde voor hoe veel jaeren men het vendumeesterschap verpachten sal/ is naer diversche discoursen verstaen dat het voor drie jaeren ver­pacht sal worden/

De stadsbode Gaulinck krijgt voor bewezen diensten t.a.v. de delvinghe een tegemoetkomeing ten bedrage van 4 ponden.

Op de Req. van Joos Galinck/Gaulinck ? stadtbode versouckende recompense van de extraordinarisse diensten bij hem ter cause van de delvinghe gedaen/ Is bij W+R den voorn. Gaulinck toege­leijt ende vergundt enz. bij dess vier ponden drie schell. vier grooten Vls/

Opden IIen Junij XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Govert Heijndr. Pieter v.d. Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Jan Sonnius Pieter Souwens Le­naert Teerlinck schepenen/ Jochem trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Een goede regeling is nodig m.b.t. het opnemen van nieuwe schippers in het gilde.

Burchmrs. +S+R der stadt A. hebben goet gevonden omme eenen egalen voet te houde ende gebruycken int aennemen ende vrij maecken van eenghe int schippersgilde dess stadt Ghel. binnen Middelb. nu lange jaeren geobserveert is/ te ordonneren ende belasten/ Ghelijck sijl. ordonneren ende belasten wel express. interdicerende mits dess deken ende beleeders mitsgrs. alle andere Officieren gestelt tot regieringhe vant voorss gilde nijemant voortaen meer int voorss schippersgilde aen te nemen ofte vrij schipper te maecken/ Sonder dat alvooren de ghene die soude begeeren int voorss schippersgilde te commen tselve van W+R dess stadt bij Req. versocht ende die van W+R deken ende beleeders vant schippersgilde alhier daer toe special. bij appostille geauthoriseert zullen hebben/

Het is de bedoeling om met Adriaen Bakelant tot een accoord te komen over de reparatie van 2 huizen n.l. de Fontaine en de Blauwe Schuijte enz.

Vuijte Burchmr. de Bruijne verstaen sijnde dat Adriaen Bake­lant thuijs de Fontaine ende de Blauwe Schuijte in syn oude stant ende be­hoorl. reparatie te bringhen ende ten minsten daeraff een loge(loods) te maecken/ Soemen hem begeert beyde de huyssen vrij vranck sonder eenighe lasten ofte cooppenningh in eijgendomme te gheven ofte over te laeten/ Is bij W+R goetgevonden ende geordonn. datmen met de voorn. Bakelant in liquidatie sal commende/ nopende tgene hij van stadtswege is pretenderende/ Op datmen aen wedersijden mach weten hoe de saecke staet/ Ende nopende de versochte huysse(n) is goet gevonden daerover met den voorn. Bakelant te accorderen Soe goeden coop ende op sulcke voet als men sal connen bedinghen/ Daer toe mits dess absoluijtel. geauth. ende gecomm. worden Mr. Ingel de Bruijne ende Jan Spierinck Burchmrs. mitsgrs. Merten Adr. ende den secretaris Pieter Cannoije/

Over de mogelijkheid van conservatie van de gravinghe door de Lemmerplate enz. door middel van een Rijsberm en andere rijswercke.

Also tot conservatie van de gravingh gedaen door de Lemmerpla­te noodich gevonden wordt datter aende noortsijde van voorss. ? kille geslagen werde eenen rijsen Berm/ Daer toe gerequi­reert wort consent van de heeren vande Raide/ Soe is bij W+R goetgevonden alvooren te maecken een raminghe wat het voorss rijswerck costen soude/ Tot welcken eijnde geres, is te be­schrijven Jan Louereijss ende Joos Loijss Rijswerckers mitsgr­s. lantmeter Madde? omme met de volcke te besoigneren de voorss Raminghe te vervorderen ende daer consent van de heeren van den Raiden te versoucken tot het maecken vande voorss Rijsberm/ Sijn mits dess gecomm. Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Brs. Claes Sael doude schepen Jochem Trente Raet ende den secretaris Cannoije Die met eenen gelast worden om de voorss Rijswerckers aff te vraghen off het corten vant Goes­sche Hooft eenighe schuiringhe soude connen maecken ende off het dienstich soude connen sijn eenighe rijswercken op St. Jooslant te leggen/

Uitbetalingen aan landmeter Lenaert Madde

Opde Req. van de Lantmeter Lenaert Madde ? is bij W+R geres. enz. datmen affspreken ende aen de heer Burchmr. Claes Sael de Jonghe betaelen sal de 3 ponden twaelff schell. acht grooten Vls. tsijnen huysse bij de voorn. Lantmeter verteert/ Ende voorts soe hem noch yet resteert aen sijn bedonghe vijffnent­twintich ponden Vls. datmen de voorss reste mede aende voorn. Lantmeter betaelen sal/ Ende naer dat hij tot vorderinghe vant diep noch eenige diensten gedaen sal hebben wort bij dess geresolveert datmen hem ter cause van sijn vorder versouck sal geven vijff ponden/

Ook secretaris Pieter Cannoije wil een tegemoetkoming t.a.v. van de vele tijd en menigvuldighe diensten wat het diep betreft.

De dispositie op de Req. van den Secretaris Pieter Cannoije versouckende recompense van de groote lange ende menichful­diche diensten die hij tot vorderinghe vant diep gedaen heeft is bij W+R gehouden in state ende verstaen dat de heeren van den Raide daerover behooren te disponeren/

Waarom mag Rhetorica niet in het openbaar optreden ?

Waren de stukken te kritisch t.a.v. kerkenraad en stadsbestuur?

Het versouck van die van rethorica tenderende omme int open­baere te moghen spelen is bij W+R mits dess affgeslaghen/

Op den XVIIen Junij XVIc seventhiene pnt Jan Spierinck Burchm­r. Pieter v.d. Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Wouter Mertensz. Raiden/

Resumptie (samenvatting) van voorgaande resoluties t.a.v. Adriaen Bakelant wat betreft de 2 genoemde huizen.

Op de Resumptie van de voorg. Resolutien bij W+R genomen gerapp. sijnde dat met Adriaen Bakelant geliquideert vereffent ende bevonden is hem van de stadt ende de kercke te competeren (toekomen) XXV ponden gr. Vls/ Daertegen hij ontfaghen heeft van den excijsenaer IIII pond gr. Vls. ende is schuldich van Honderste Penn. van huijsse tjaer 1616 incluijs II pond IX schell. gr./ Ende dat voorts met hem geaccordeert is dat hij voorde reste van sijn tachtercheijt sal ontfanghen date. Ghel. hij oock ten daghe vant accort ontfanghen heeft vijff ponden Vls/ Ende noch nege ponden Vls. soe haest als het gelegen wesen soude/ mitsgrs. dat de reste die sijn tachterheyt meer bedraecht intriet ?? soude loopen mits ende .... verscreven dat hem van stadtsweghe gegundt syn in eygendomme vrij ende vranck van alle schulden commeren ende lasten beyde huyssen de Fontaine ende de Blauwe Schuijte van welcke huyssen den voorn. Bakelant gehouden is ende belooft heeft de Blauwe Schuijte in de voorgaende staet ende goede reparatie mitsgrs. de Fontaine vuyt alle perijckel te bringhen ende ten minsten daeraff een loge (=loods) te maecken/ Alles voor Meije 1618 commende / Des is hem boven alle tgundt voorss vergundt vrydom van exemptie van de Hondertste Penn. den tijt van ses jaeren/ hebben die van W+R voorss accort toegestaen ende geapprobeert enz. mits dess de Burchmrs. Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck ende Claes Sael doude schepenen mitsgrs. Jochem Trente Raet ende den secretaris voorgaende ghecomm. sijn bij W+R andermael gecomm. ende omme van de heeren vanden Raide te versoucken consent tot het maecken van eenen Rijsberm aende norrtsyde van de kille/ In conformite van de raminghe bi de Rijswerckers gemaect/

Rethorica mag onder bepaalde condities in het openbaar optreden.

Op de Req. van die van Rethorica is bij W+R geordonneert voor appostille het naervolghende >> B+S+R staen toe ende consenteren mits dess aende suppl. int openbaere te moghen spelen/ mits dat het spel alvooren gevisiteert sij ende dat het geschiede sonder cost van de stadt/

Omme de inwateringhe van de muir aende Middelb. poorte te beletten is geres. de booghen te doen vollen/ ende de wallen daerontrent soe veel druypens te geven dat het water achter aff sueren ? mach/

Tot verhoedinghe vant perijckel vande tholpoorte die om verre schijnt te willen vallen/ Is bij W+R geres. dat mense vast maecken ende soedanigh versekeren sal datse buyten alle sorghe mach sijn/

Opden XXVIen Junij XVIcseventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Pieter v.d. Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Jan Sonnius Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Voorgesteld om op Zondag de eredienst 's middags te stellen op 14.00 uur i.p.v. 13.00 uur t.g.v. de lantsaten ende andere vremde personen.

Bijde Burchmr. de Bruijne aengedient sijnde hoe dat den Kerc­ken raet tot accommodatie van verscheyden lantsaten ende andere vremde personen buyten de stadt wonende en hier ter kercke ordinarel. commende goet gevonden had de Sondaechs naerden middach in plaetse van ten een vuiren(uuren) de prdicatie te beginnen ten twee vuiren ofte een quartier vuirs te vooren/ Ende tselve in deliberatie geleijt wesende / Is bij W+R goet gevonden ende geconsenteert Ghelijck sijl. consente­ren mits dess dat de voorss resolutie van de kercken raet in twerck gestelt ende geachtervolcht sal worden/

Vroeger placht men ook in Arnemuiden op Vrijdagavond een avontgebet te houden. Dat wil W+R weer invoeren en de predi­kanten aenseggen. Ook de toren, de galerij en het schaliedek dienen spoedig hersteld te worden.

Bij de Burchmr. Jan Spierinck vermaent sijnde datmen plach binnen dese als in andere steden alle weecke een avontgebet te doene/ Ende gevraecht sijnde off het nijet oorboir en waere tselve wederom in treijn te bringhen is bij W+R goet gevonden bij provisie dese somer telcken vrijdaech s avonts een avont­gebet gedaen te worden Twelck de ministers aengeseijt sal worden/ Opdat sijl. souden moghen tselve eerstdaechs int werck stellen ofte daerop hun belanck voorgedraghen wesende dat de glasen in de Kercke seer ontramponeert sijn/ Dat de kercke in haer Schaille deck (schaliedeck) gans ondicht is ende datter aende Thoren ende galderie op den thoren tot conservatie nijet alleene vande Thoren maer oock tot verhoedinghe van ongemaecke die soude moghen overcommen den ghenen die dagelicx op den thoren moeten commen noodigh reparatien dienen gedaen te worden/ Ende alle tselve in deliberatie geleyt wesende is bij W+R geres. datmen vooren in de Kercke een nijeuw glas met groote ruijten van oncostelijck glas maecken ende tselve glas met latten gorden ofte andre beschutselen mette mintste cost doen beschermen sal/ Item datmen dese reijse het schalledeck van de Kercke bij Pieter Tessinck scalledecker dat mette jaere aengenomen hebbende naer gewoonte sal doen repareren ende in goeden stant bringhen/ Ende nopende tgene dat Thoren ende Gaillerie nootwendich moet gemaect worden is geordonn. datmen dat bij luyden hun dies verstaende int bij wesen van eenighe vant collegie sal doen visiteren ende raminghe maecken wat noodich is ende wat costen daerinne steken/ Omme van als rapport gedaen sijnde sulcx geresolveert te worden als den noot verheijsschen ende gekegentheijt van saecken toedraghen sal/

Over een rijsberm aan de noordzijde van de kille.

De Req. geconcipieert om aende heeren van den Rade van stadts­weghe over te geven Tenderende omme te hebben consent tot het maecken van een rijsberm aende noortsijde van de kille vuyt de middelen bijt lant geconsenteert/ Ende oock om de overschie­tende middelen vant lant te moghen employeren int maelen met het diepschip dat van slants wege tot Vuijtrecht gemaect wort voorgelesen ende goetgevonden sijnde is geordonneert datmen de selve eerstdaechs presenteren ende daerop appostille vervolg­hen sal/

Visitatie van het spel van Rhetorica.

Tot visitatie van het spel dat die van Rhetorica naer voorgaende consent van W+R voorgenomen te hebben int openbaere te spelen sijn bij W+R gecomm. de Burchmr. Jan Spierinck den overdeken Wouter Nachtegael ende den secretaris Pieter Cannoije/

Over materialen van gebroecke huyssen

Is bij W+R goetgevonden datmen jegens de eerste publicatie van de voorboden datum daer inne stellen sal/ Dat nijemant vermog­hen sal eenighe materiaelen van gebroecke huijssen te vervoe­ren ofte doen vervoeren buyten de stadt ende veel min de Iurisdictie van dijen/

Herstel van de punct vant bollewerck achter Tiete ? Poole

Is geres. de punct vant bollewerck achter Tiete ? Poole te doen besetten ende versekeren mitsgrs. oock van den Thol tot bij de Middelburchse Poorte met een lichte Caije ende soo oncostelyck als doenlyck wesen sal/

Opden XXIIen Jullij XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Pieter v.d. Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raden.

Schattingen m.b.t. het nieuw maken van de houten galerij in de kerk.

Ghesien de estimatie bij Adriaen Bakelant gedaen van wat het nijeuw maecken van de gallerie van hout soude commen te co­sten/ Sonder vuytdruckinghe wat het arbeijtsloon soude commen te costen Is bij W+R goetgevonden ende gelast dat men sonderen (onderzoeken) soude off de voorn. Bakelant moet soude hebben het voorss werck te maecken ende waer voor Is voorts goetge­vonden ende bij W+R geres. datmen eenen timmerman gewoone sijnde op ofte aen Thorens te wercken ontbieden sal om het werck van thoren te laeten visiteren ende estimeren ende nijeuw besteck te laeten maecken omme te sien wat differentie datter sal wesen tusschen syn ende des voorss Bakelants esti­matie omme daer naer den oorboir met de minste cost gedaen te moghen worden/

Adriaen Bakelant moet zich houden aan de afspraken met hem m.b.t. tot de 2 genoemde huizen gemaakt.

Door rapp. van eenighe van de heeren vuyt het collegie ver­staen sijnde dat Adriaen Bakelant difficulteert huyssen de Blauwe Schuytte ende de Fontaine op de conditien bij hem gecocht te aenveerden/ Is bij W+R geres. hem doorde stadtbode te doen insinueren ten eynde hij volbringe de conditien daerop hij de voorss huyssen aengenomen heeft/

Opden XVIen Augusti XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Er vindt een procedure van excommunicatie plaats.

Op de Prop. bij Mr. Jacobus Migrode jegenwoordigh preses Crispijn Van de Velde Assessor ende Willem Teelinck samen gecomm. vande Classis versouckende volgende de kercke ordeninghe eenighe vuijte magistraet gecomm. te worden omme inden Kercken raet te compareren ende in conformite van de voorss kercke ordeninghe te staen over de procedure van excommunicatie die bij classes toegestaen waeren te moghen geschieden jegens Barthel Jansz. ingevalle hij obstinaet blijvende in sijn voorgenomen concept nijet en soude connen tot sijn aenge­nomen professie van religie wederom gemoveert ende gebrocht worden hebben B+S+R Lenaert Teerlinck schepenen ende de burch­mr. Merten Adr. raet/

Het voorgestelde avondgebed op vrijdag wordt tot April commende in state gehouden.

Ghehoort de redenen bij Mr. Wouter Buijs dienaer des Godde­lijcken Woorts binnen dess stadt geassisteert met Claes de Vos een van de ouderlingen geproponeert waeroome dat het Avontge­bet alle weecke te doene nijet dient naegelaeten te worden Is bij W+R geres. het voorss gebet des savonts alle weecke te doene in state te laeten tot April commende/

Bakelant zou volgens burgemeester de Bruijne de toren of galerij goedkoop en in korte tijd kunnen repareren.

Vuijten burchmr. de Bruijne verstaen sijnde dat Bakelant hem vermeet den thoren ofte galderie met cleene cost in corten tijt soedanich te repareren dat het lange duiren ende den thoren gheen meerder last lijden noch vorder bederff subiect soude sijn dan off de galderie geheel nijeuw vermaect waere/ Is bij W+R geres. dat men de reparatie alsoo sal laeten doen om de meeste cost met de minste te verspaeren /

Is voorts geres. de glasen van de kercke eerstdaechs te doen maecken/

Opden XXVIen Augusti XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Wouter Nachtegael Jan Sonnius Pieter Souwens Lenaer Teerlinck schepenen Jochem Trente Willem­Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Er worden provisorische maatregelen genomen wat de toren en de galerij betreft.

Het maecken van een nijeuwe galderie aenden Thoren wederom in deliberatie geleijt sijnde Is bij W+R goetgevonden ende geres. tselve voor een tijt noch te laeten berusten mits dat ordre gestelt sal worden dat den Thoren bij de galderie soedanich versurcht mach worden datse sonder perijckel mach besocht worden/ Ende voorts dat de vloer daer de galderie op staet daert van noode is gesondeert (onderzocht) sal worden Om alle inwateringhe soe seer te beletten als doenlijck is/

Ook de canteelen dienen opgemetselt op de plaats waar dat nodig is enz.

Item dat de gaten onder aende voet van den Thoren eerstdaechs gestopt ende toegemetselt mitsgrs. dat de canteelen van de kercke daerse affgebroecken ofte geweecken sijn opgemetselt ende voorsien sullen werden/

Anthonij Herbrechtsz. verklaart dat hij de glasen van de kercke voor 18 ponden helemaal weer in orde kan brengen.

Vuijte Burchmrs. verstaen sijnde dat Anthonij Herbrechtsz. verclaert ? alle de glasen van de kercke inde goede staet ende volcommen reparatie te bringhen voor achtien ponden Vls Is bij W+R goetgevonden ende geres. enz. ende worden dheere Burchmrs. bij dess absoluijtel. geauth. om met de voorn. glaesmaecker daeraff final. te accorderen/ Ende soot gelegen valt het onderhout van de kercke glasen sekeren tijt van jaeren voor redelijck loon aen te besteden/

Reparatie van stukken caije vanaf de Middelburgse poort.

Alsooder alreede een stuck van de caije beginnende van de Middelb. poorte gemaect is/ Ende de reste eerstdaechs volmaect sal worden/ Is bij W+R geres. dat men tgene dat gemaect is Ende compt het soo gelegen oock tgene noch gemaect sal worden tot aende Caije bij den Thol eerstdaechs sal besteden om te vollen/

Is mede geres. datmen een stuck weechs aende caije bij Boutes poorte daermen het sant dat vuytgemalen wordt moet lossen een deel deelen aengesmetem sullen worden/

Het wordt de broeders van het St. Nicolaasgilde verboden buiten de stad onder de keeten te venten enz. Zodoende doen de klanten geen inkopen meer in de stad. Een soort oneerlijke concurrentie.

Ghesien bij B+S+R der stadt A. het vertooch van wege deken ende Beleeders van Sinte Niclaes gilde aen henl. gedaen/ Ende gelet op de billige redenen bij henl. geallegeert/ hebben B+S+R voorn. geinterdiceert ende verboden enz. mitsdess alle vremdelinghe buyten dese stadt ende het resort van dyen wonen­de geenderande waeren het voorss gilde subiect binnen de stadt lancx de straete ofte buyten de stadt onder de keete te penne­waerden daermede omme loopen ofte de selve te venten vuijtge­sondert opde ordinarisse marctdaghen Als wanneer het eeyeder vrij staet Ende daermede lancx de straeten te loopen/ Ende alsoo eenighe gildebroeders vant voorss gilde hun gewennen met hunne etelijcke winckelwaeren onder de keeten te loopen de selve te venten ende vuyt te pennewaerden Tot groot achterdeel nijet alleen van hun confreren int selve gilde diet ongelegen is ende oock ongewone sijn sulcx te doene maer oock tot ver­cortinghe van de stadt/ Als daermede benomen wordende de frequentatie van de ghene die anders selver inde stadt souden commen ende tgene sij gebreck hebben gaen coopen in sulcke winckels daer sijl. het beste goet ende de beste coop te connen vinden/ Soe hebben Burchmrs. +S+R voorn. omme daerinne te voorsien geordonneert verboden ende geinterdiceert enz. mits dess alle de gildebrs. vant voorss Sinte Niclaes gilde gheenderande etelijcke winckelwaeren onder de keeten te moghen omme draghen te veijlen ofte vuyt te pennewaerden/ maer ver­staendat yeder winckelier gehouden sal wesen hen te genueghen ende consenteren met de neringe die Godt Almachtich binnen de stadt in sijn winckel sal believen te verleenen/

Er vallen kreken droog.

Tot visitatie van de vuijtvallende(vergaan/verdwijnen ?) creecken van de Lemmerplaete ende vant St. Jooslant inde nijeuwe kille ende hier ontrent de stadt sijn bij W+R gecomm. dheeren Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Wouter Nachtegael schepen Willem Michiels­z. ende Carst. Corn. Raden ende andere diet soude mogen gelegen wesen/

De Tolpoort wordt partieel gerepareerd.

Is mede geres. de tholpoorte van boven te doen versien Ende de deuren te doen versekeren ende int drooghe leggen / Ende voorts de reste van de poorte soo te laeten tot andere ende beter gelegentheyt/

Ruzie tussen een burger en een militair ?

Is mede goetgevonden datmen de dreijgementen die den Corporael Bromfild ? gedaen heeft aen Jan Jacobsz. den Capt. sal aendie­nen ende versoucken daerinne naer gelegentheyt ordre te willen stellen/

Opden VIIIen Septembris XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Pieter v.d. Ghoes Wouter Nachtegael Jan sonnius Pieter Souwens Lenaert Teerlinck sche­penen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raeden/

Arnemuiden verzoekt vriendelijk of het diepschip dat voor Vlissingen ingezet is in de zomer gebruikt mag worden door Arnemuiden. In de haven(s) van Vlissingen kan er des winters gewoon doorgewerkt worden. In Arnemuiden (buitendijks niet) vanwege het woelige water. Bovendien is de nood in Arnemuiden hoger dan in Vlissingen.

Opt schrijven van de heeren van de Rade belastende het diep­schip te laeten volgen aen die Vlissinge soomen nyet reet en is omdat te gebruycken/ Is geres. geresribeert te worden als volcht:

Edele vrome wyse discrete seer voorsienighe heeren

Tot beantwoordinghe van Uwe Ed. Schryvens vande VIIen dess sullen Uwe Ed: gelieven te verstaen dat wy de geheele somer extraordinaris naert diepschip verlanckt hebben/ Ende de wyle het diepschip by Uwe Ed. aengenomen is ende preuve heeft connen gedaen te worden sonder de schuijtendie daer toe dienen special.gemaect te worden/ Soe syn wijl. mede gereet ende geres. conform Uwe Ed: verleende authorisatie met het voorss diepschip datel. by weder ende wint int werck te treden ende ons mede met de ponten ende gehuurde schuyten provisssssionel. te behelpen/ Ghel. in de preuve geschiet is/ Immers tot dat de schuyten daer toe bequam ende van slantswege daer toe speci­al.te maecken gereet sullen wesen instantel. biddende Uwe Ed: gelieve de voorss schuyten met den eersten te doen maecken/

Opdat volgens het advys van de Inventeurs vant voorss diep­schip tselve diepschip des te gemackelycker ende met de minste cost mochte gebruyckt worden/ Ende alsoo wy de meeste noot van ondiepte hebben ende oversulcx nyet en vermogen yet naer te laeten dat tot wechneminghe ten minsten verminderinghe van de voorss ondiepte soude mogen strecken/ Soo versoucken wyl. ootmoedelycken Uwe Ed. gelieve te gedooghen volgende Uwe Ed: consent eerst aen ons gegeven oock het voorss diepschip eerst by ons voor een maent ofte ses weecken dewyle het somers weder duirt gebruyckt mach worden/ Ingevalle wyl. het voorss diep­schip sonder merckelycke onze ende consequentelyck het gemeene Landts Interest te conden derven/ Souden in gheenederande manieren swaricheyt maecken eenighe leden van de provincie van Seellt insonderheyt de stadt van Vlissinghen voor ons te laeten gaen maer dewyle het voor onse stadt ende het gemeene lant gans dienstich is Dat het bequaem weder waergenomen wort ende dat het diepschip gebruyckt wordt dewyle men het gebruyc­ken can/ versoucken officientel. Uwe Ed: gelieven de stadt van Vlisinghen vuyt te setten (uitstellen) tot halff Oct. ofte alderheylighen als wanneer doort winters weder dat dan aenpa­rent (apparent?) het diepschip by ons buyten ddycx wesen sal nyet bequamel. sal connen gebruyct worden Daermede wyl. geac­commodeert ende de stadt van Vlissinghe gans nyet ontryft sal wesen overmits sy oock winterdach in heurlk. haven daer stil water is het voorss diepschip sullen connen gebruycken hierme­de verhopende Uwe Ed: bevelen naergecommen te hebben sullen ey(n)dighen ende Uwe

Edele vrome wyse discrete seer voorsienighe heeren Godt al­machtich bevelen vuyt arnemuyden dess VIIIen Augusti XVIc seventhiene/

Opden IXen Septembris XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruij­ne Jan Spierinck Burchmrs. Pieter v.d. Ghoes Claes Sael doude Pieter Souwens Jan Sonnius Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raeden/

Burgemeester Spierinck wil dat zijn zoon Christoffel, de baljuw ook op de vergadering van W+R gedachvaert zal worden.

Hieronder volgt de resolutie hierop.

Dheer Burchmr. Jan Spierinck qualijck nemende dat dheer Bail­liu Christoffel Spierinck nijet mede op de vergaderinghe van W+R gedachvaert en was sustinerende dat de voorn. Bailliu mede ordinarie in den raet behoorde te compareren ende consequen­tel. telcken mede gedachvaert te worden/ Versouckende daerop resolutie genomen mochte worden/ Waerop de voorn. heer Burchm­r. Spierinck vertrocken sijnde ende op de saecke gedelibereert wesende/ is bij W+R verstaen dat alsoo de vergaderingh naer gewonnte geduirende het ampt van den voorn. Bailliu Spierinck geobserveert geleijt was sonder de Bailliu daerop te dachvaer­den/

Datmen oock met tgene datter te proponeren was voorts vaeren ende de voorn. burchmr. Spierinck ontbieden ende aenseggen soude Dat soo den Bailliu nopende de comparitie in den raet yet te pretenderen hadde/ Dat hij tselve ende de redenen waeromme mondelingh ofte schriftelyck aen W+R remonsteren soude/ Opdat met ordre daerop sulcken resolutie genomen mach wordenals dan vuyte gelegentheyt van de saecke bevonden sal worden te behooren/

Missive uit Vlissingen ontvangen. Alvorens te reageren zal nagegaan worden hoe Middelburg over de inhoud van de missive denkt.

Ghelesen wesende de missive bij die van Vlissinghe aende magistraet dess stadt geschreven/ Is bij W+R goetgevonden aleer daerop geantwoort sal worden te gaen tot Middelb. ende te vernemen wat bijde Ed. Heeren van den Raede opde Rescriptie aen henl. gedaen nopende het gebruycken vant diepschip gedaen is/ hoe haere Ed. tselve verstaen ende wat voorde stadt gera­den is daer inne te doen/ Daer toe bij dess gecomm. worden dheer burchmr. Ingel de Bruijne ende de secretaris Pieter Cannoije/

Opden XIIen Septembris XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck burchmrs. Pieter v.d. Ghoes Wouter Nachtegael Jan Sonnius Pieter Souwens Lenaert Teerlinck sche­penen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Wouter Mertensz. Raiden

Br. de Bruijne en secretaris Cannoije bregen rapport uit van hun commissie.

Vuijte de Brs. de Bruijne ende de secretaris Cannoije verstaen sijnde hoe de Ed. heeren van de Rade geresolveert hadden tot slants coste gheen schuijten te doen maecken tot gerieff vant diepschip/ Ende dat sijl. meenden datmen al int werck was dat oock sommighe seyden datmen datel. wercken ofte het diepschip aen die van Vlissinghen laeten volgen moest/ Is bij W+R geres. datel. dat is soo haest alsmen can int werck te treden/ Daer toe volck te huiren de ponten te doen calfaiten (kalefateren) ende soe haest claer te maecken alsmen can mitsgrs. oock IJsack de Blije als meester ende regierder vant schip aem te nemen op sulcken voet ende sulcken redelijcken loon als men sal connen te wege bringhen/

Opt schrijven van de heeren van Vlissinghen is geresolveert geantwoort te worden het naervolgende:

Ernfeste wyse discrete seer voor sienighe heeren:

Alsoo wy vuyt eenighe heeren van de Raiden verstaen hebben dat haer Ed: geresolveert hebben gheen schuijten om met het dieps­chip te connen wercken van slants weghe te doen maecken/ Ende consequentel. dat alle de leden van de provincie van Seellt die tvoorss diepschip begeeren te gebruycken gehouden syn hun te behelpen met sulcke schuyten ofte gereetschappen als syl. hebben ofte daertoe souden believen te huiren welcken volgende

Alsoo wy luyden te vergeeffs souden wachten naert maecken van de schuyten ende volgende onse schriftel. antwoorde aen de Ed: heeren de Ghecomm. Raiden gereet syn ende datel. het voorss diepschip om geen tyt meer te verliesen met de ponten int werck te stellen soo sullen Uwe Ed. gelieven ons voor geexcu­seert te houden dat wy voor alsnoch het voorss diepschip nyet en connen aen Uwe Ed: laeten volgen maer soe haest als wij sonder merckel. schade van onse stadt concernerende oock het gemeene lant sullen connen het diepschip ontbeeren sullen geensins in gebreecke wesen al dan naer voorgaende authorisa­tie van Ed. heeren van den Raide Uwe Ed: Daerinne ende inne alle tgene in ons vermoghen soude mogen syn te accommoderen hier mede ons in de goede gratie van Uwe Ed: recommanderende sullen eyndigen ende Uwe Ed:

Erntfeste wyse discrete seer voor sienighe heeren Godt al­machtich bevolen vuijt Arnemuyden dess XIIen Septembris 1617.

Opden XVIIIen Septembris XVI c seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude Wouter Nach­tegael Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge Raeden/

In de herfst en winter is het onmogelijk met het diepschip te malen enz. enz.

Bij de burchmr. de Bruijne verhaelt sijnde dat IJsack de Blije verclaert heeft onmogelijck te sijn met het diepschip inde nijeuwe buijten de Buijsse te malen eensdeels om het quaet onstuijmich weder te weten doorde groote violente stroomen Ten derde doordijen de ponten te swaer sijn ende datter lichter schuyten toe dienen gebruyckt ende ten lesten doordijen de stroom commende vuyt den noordendwers over de Lemmerplate dwers jegens het schip aenvalt ende causeert dat het schip gheen rechte cours can houden ende nijet stille can leggen/ Ende voorts dat het maelschip in groot perijckel licht ten deele doort quaet weder Ten deele doort quaet weder Ten deele door de doorvaert van de schepen die dickwils het maelschip nijet mijden connende int geheele ofte in deele souden moghen schadeloos maecken/ Ende de voorn. Ijsack de Blije tselve mede voort collegie verclaert hebbende is naer behoorl. deliberatie bij W+R geresolveert datmen het schip datel. wederom voor Arnemuyden ende vuijte alle perijckel sal doen bringhen/ Is voorts geres. den raet te verthonen dat nijet mogelijck met het diepschip in de nijeuwe kille te maelen voor beter weder het maecken van de de schuijte ende insonderheijt het leggen van de rijsberm/ Ende versoucken consent tot het maecken van rijsberm ende dat haere Ed: gelieve de schuyten te doen maec­ken/ Ende om daertoe te beter te geraecken id goetgevonden die van Vlissinge het maelschip te presenteren ende henl. instan­tel. te bidden in recompense van dijen datse souden gelieven door heurl. gecomm. raet dheer Ingel Leunisz. tot maecken van de schuijten ende namel. het consent tot den rijsberm te favoriseren ende helpen vorderen/ Tot alle twelcke bij dess gecomm. worden dheeren Burchmrs. Mr. Ingel de Bruijne ende Jan Spierinck mitsgrs. de secretaris Pieter Cannoije/

Opden XXVIen Septembris 1617 pnt Mr, Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Meretn Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden/

Over het leggen van rasterwerkmatten van rijs enz. enz.

Gerapp.wesende datter soe veel rijs gesocht is te weten cleen ende groot alsser van doene sal wesen namel. het cleen rys voor XXVIII stuyvers de wyme (vlecht-of rasterwerkmat) en het groot rijs voor twintich schell. op de keure gelijckmen ge­woone is aent lant van Seellt Walcheren ende andere corpora te leveren ende te betaelen naer de leste leveringhe contant ofte met assignatie op verschene lantspachten daer toe special. gedestineert Ende voorts datter twee schepen steens gecocht waren ende gevraecht sijnde watmen nu vorders sal hebben te ... doen/ Is bij W+R geres. met het werck datel, voorts te procederen/ Ende ommen den berm nijet te hooge ofte te leege te leggen is geres. daer collegialiter te gaen ende aff steken ende jegens sanderdaechs te ontbieden Jan Laureysz. ende Joos Loysz. om te hebben heurl. advys off de affstekinghe wel oft qualijck ende van henl. te versoucken approbatie ofte dat sijl. daer neffens andere staecken steecken souden ende daer­aff heurl. advys stellen bij geschrifte/

Burchmr.Spierinck wordt toezichthouder op het rijswerk. Er mogen geen fuiken geset worden enz.

Is bij W+R geres. ijemant vuijt het college te verwillighen ende special. te comm. tot overman ende opsiender vant werck/ welcken overman gehouden sal wesen alle daghe continuel, vant beginsel tot het eijnde bijt werck te wesen goede surghe te draghen dat alles ten oirboore mach gebrocht ende elcke soorte van rijs op sijn behoorl. keure gelevert worden/ sal voorts gehouden wesen het rijs te keuren ende pertinente notitei houden van de werckluijden / Alle twelcke de heer burchmr. Jan Spierinck aengenomen heeft voor thien schell. sdaechs/

Is mede goetgevonden ende geres. te nemen advys van de Rijs­werckers opt besetten vant hooft ofte den berm met Vlaems ofte met ander hout

Is voorts geres. Jacob Corn. de Visscher aen te seggen datmen in geenderande manieren en verstaet dat hij in de nijeuwe kille eenighe fuijcken te setten oft dat daer anders in voor­sien sal worden/

De stad Vlissingen wil het van Armemuiden geleende geschut houden in gebruiken ten dienste van het lant. Dat wordt geweigerd.

Opden IIen Octobris XVIc seventhiene pnt Mr. de Bruijne dat dheer burchmr. Jan de Moor van Vlissinghe versouckt het isere geschut datter by de stadt is geleent te hebben tot sekere slantsdienst ende affbreuck van de viant mits naer voorgaende prisantie ? ghevende recepisse dat de weerde volgende de selve prisatie in cas van achter blyven by de voorn. de Moor int particlier voldaan ende betaelt soude worden oft dat de voorn. de Moor presenteerde tvoorss geschut absoluijtel. te coopen ende te betaelen/ Ende de saecke in deliberatie geleijt sijn­de/ Is bij W+R geres. dheer Burchmr. de Moors versouck met be­leeftheijt aff te seggen ende het geschut bij de stadt te houden/

Er is vandalisme in de stad in de vorm van o.a. de ramen van de kerk ingooien Hieronder een publicatie hiertegen gericht.

Tot verhoedingh van de dagelicxe ontramponeringh van de Kercke glasen is geres. het kerckhoff met het oude hecken soe verre dat strecken mach aff te schutten ende gesloten te houden mits dat elck dieder sijn vuytganck begeert te behouden sal vermog­hen een sleutel op syne cost te laeten maecken/ Ende voorts tot weeringhe van t smijten int glas op de marct responderende is geresolveert te doen de volgende publicatie:

Naer dijen Ba+Bu+S+R der stadt A. genegen wesende tot verbre­ijdinghe van Godts heijlich Woort nijettegenstaende de sobere gelegentheyt van de stadt ende het cleen Incommen van de kercke met groote excessive cost de voorss kercke ende voorne­mel. de glasen van de selve kercke gebrocht hebben in volcom­men stant ende ordre reparatie als ten groten deele geheel nijeuw gemaeckt wesende ende alsoo noch de stadt noch de kercke nijet vervallen en can om alle daghe nijeuwe reparatie te doene ende dat nootwendich dient belet het ongeregelt ggoijen ende werpen met steenen hout ende andere materialen inde glasen vande kercke dat veel broodronckelighe ongeschick­te jongens gewoone sijn te doene/ Soe hebben Ba+Bu+S+R voorn. alle personen soe out als jonck nijemant vuijtgesondert verbo­den ende geinterdiceert en wel scherpel. bij dess op de marct met steenen ballen koten elhouten ofte eenihje andere materia­len te spelen ende de glasen van de kercke moetwillens ofte bij ongelucke ofte avonture int mintste te beschadighen op pene dat ijeder eenighe schade doende aende voorss glasen met werpen kaetsen goijen ofte andere maniere van doen telcke reijse verbuiren sal twee schell. ende boven dijen gehouden sal wesen nijet alleene het gat bij hem daer inne geworpen te repareren ende doen maecken maer alle de gaten di der dan in sullen wesen/ die der te vooren door storm wint ofte ander ongeluck ingecommen sullen sijn Diemen nnijet par avonture sal hebben connen achterhaelen/ Des sullen de ouders middel heb­bende gehouden wesen voor heurl, kinderen promptel. te voldoen ende betaelen/ Ende de kinderen wijens ouders gheen middel hebben ofte die sonder ouders ofte middel souden moghen wesen/ te broode gestelt ofte int gevangenhuys gegeesselt worden/ Al;les gelyck B+S oordeelen sullen in discretie tot straffe van soo grooten moetwillicheyt te behooren/

Er worden doove coolen uit de keeten ontvreemd en naar de stad ge­bracht . Groot gevaar van brand in zowel de stad als de keeten.

Alsoo dagelicx gesien wort datmen in ende onder de keeten groote meenichte van doove coolen raept vergaert vercoopt ende in abondantie in de stadt brincht streckende tot groot nadeel nijet alleene vande panneluijden wijens turff die seer coste­lyck is daermede onmittelyck verquidt wort maer oock tot groote preiuditie van de stadt ende voornemel. de Inwoonders van de selve/ Die hun selven mitsgrs. hunne buiren dichwils stellen in duysent perijckel van brant Daer deure oock de keeten selffs lichtel. tot groot ongeluck van brant soude moghen geraecken/ Daer aene de keetneringhe ende stadt alsood­er seer veel gelegen is ende dat alle schade ende ongelucke van brant ende anders met alle middelen dienen verhoet/ Soe hebben Ba+Bu+S+R voorn. om daer inne te voorsien expressel. verboden enz. bij dess eerst alle de vrochten gheen colen te garen in de stadt te bringhen ofte te vercoopen/ Maer die sijl. nijet tot profijte van heure meester(s) te passe connen bringhen van de Kaije te werpen op pene van telcke reijse van elcke mande te verbeuren een schell. diemen de meesters (= bazen) sal doen inhouden ende corten aen heurl. weeckhuire hebben voorts alle andere personen soe jonck als out verboden enz. mits dess eenighe doove coolen vuijt de keeten te haelen te coopen vuyt de mishoopen te gaeren ofte in stadt te bring­hen op pene dat telcken alsser ijemant op bevonden sal worden van sheere wege de voorss kolen de caije affgeworpen sullen worden ende dat coopers gaerders ofte bringers van de voorss colen ver verbeuren sullen telcken twee schell. elcx/

Opden VIIen Octobris XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Mich. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Onderhandelingen met gecommitteerden van prins Maurits over de nakoming van het contract tussen de stad en Maurits 22 juni 1616 gesloten.

Naerdijen vuyt het rapport van de heeren Burchmrs. verstaen is dat Sijn Excie door sijne Ghecomm. namel. dheeren Mathias Segers rentmr. van Sijnen Excie over het Marquisaet van der Vere ende den Dijckgrave Corn. Muylock versocht heeft voldoe­ningh ende satisfactie van het schriftelyck contract bij de stadt Arnemuyden met syn voorn. Excie aengegaen den XXen Junij XVIc sesthiene nopende het maecken ende onderhouden van sekere vijffnentseventich roeden dijcx met tgene daervan dependeert / Die Sijn Excie te bate souden commen inde dijckaige vant gors ten halven crijte/ Ende de saecke naer verhael van de discour­sen die met de voorn. Sijn Excies gecomm. over ende weder gehouden waeren in deliberatie geleijt sijnde/ Is bij W+R geres. den voorn. Rentmr. Segers door speciale gecomm. van stadtwege op sijn gedane propositien antwoorde te gheven ende de saecke soo sacht voor te doen stellen als de materie een­ichsints sal connen lijden/ Ende liever hope te gheven dat het schorreken van de stadt palende aent gors ten halven crijte Sijn Excie voor Sijn pretensien geschoncken soude worden. Dan dat de dijckaige vant gors ten halven Crijte die geoordeelt wort dat voor de stadt proffijtel. sal wesen daeromme achter soude blijven Daertoe mits dess Gecomm. worden Mr. Ingel de bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude schepenen ende Merten Adr. Raet/ mitsgrs. den secretaris Pieter Cannoi­je/

Is voorts goetgevonden den dam geleijt over het oude Spaig­naerts gat te verlengen tot opt groene ? ende met eenen het onderhouden den hellen dam voorde winter te doen besteden/

Opden XIIIIen Octobris 1617 pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raiden.

Memorie den voorn. Excies Rentmr. medegegeven

Rapport gedaen sijnde bij de Ghecomm. wat met dheer Mathias Segers rentmr. van Sijn Excie over het Marquisaetschap van der Vere gehandelt is/ Ende voorgelesen sijnde de memorie den voorn. Excies Rentmr. medegegeven/ hier naer van woorde te woorde geinsereert:

Dat de voorss rentmr. soude gelieven aen Sijn Excie te ver­thonnen dat de magistraet van A. hem mondelinghe door haere gedeputeerde op sijn ende Muijlocx verthooch aengeseyt hebben/ datmen heuren dienst presenteren ende de stadt ende gemeente inde goede gratie van Syn Excie recommanderende soude

Ende voorts aen te segghen dat syl. de LXXV roeden dyckx nijet volmaeckt hebben overmits de aennemers diet belooft hadden op de selve keure te maecken daer vuyt gescheyden hadden.

Ende opt volgende saisoen te hervatten wasonmogelyck deur faute van middel dieder nu noch veel min is/

Daer deure het noch onmogelyck is te presteren tgundt syl. bij contracte belooft hebben nopende het maecken ende onderhouden van voorss dyck/

Ende de wyle de magistraet altyt gehadt heeft ende noch is hebbende extraordinaris genegentheyt om tot dienste van Syn Excie goet ende bloet te wagen ende dat effter doorde groote (s)oberatie ? van de stadt nijet prestabel en is/ tgundt voorss contract medebrinckt soe en can de magistraet evenwel nijet laeten tot een teecken van heurl. goede genegentheyt aen Syn Excie te presenteren in recompense van tgene syl. bij contracte schuldich syn ende par faute van middel nyst preste­ren en connen ende daer mede vernieticht soude syn heurl. gedeelte vant schor palende aen Sijn Excies schor in sulcken redelycken prys over te laeten alsmen met Syn Excie ofte selve gedeputeerde in vrientschap ende redelyckheyt regard genomen sal worden op de pretentie die Syn Excie vuyt crachte vant voorss contract heeft/

Om welcke rondelijck te verclaeren syn syl. te vreden heurl. schor Syn Excie ter cause voorss de helft beter coop te verla­ten als syl. van andre hebben mits dat Syn Excie tselve binnen Syn voorgenomen dyckaige begrype/-

Ende ingevalle dat Syn Excie nyet aen en staet syn de magi­straten te vreden heurl. schor selffs met Syn Excie te bedijc­ken volgende de presentatien die Syn Excie lest binnen Mid­delb. henl. gedaen heeft mits betaelende pro rato van heurl. genieten ende genietende de voordelen vant Oktroij by de heeren Staten verleent

Ende ingevalle de stadt gelyck Godt betert apparent is par faute van middelen selffs nyet mede soude connen dijcken sullen heurl. voorss schor op de voorss conditie van mede te mogen dycken vercoopen volgende de toelaetinghe van Syn Excie ende de helft van de cooppeninghen tot subsidie van Syn Excie dijckaige ende voorde vernietinghe vant voorss contract con­tribueren/ bij W+R alle tgene by de voorn. gecomm. gedaen ende Syn Excie toegeseyt is goetgevonden ende hebben tselve gappro­beert ende gelaudeert Ghel. dat lauderen ende approberen mits dess/

Alssoomen besich is met het maecken van de Rijsberm aende noortsyde van de nijeuwe kille door de Lemmerplate ende datter aent Oosteijnde wel dienen eenighe meerpalen gestelt opdat den berm te minder last soude lijden alsser eenighe schepen aen souden meeren Is bij W+R geres. door Bakelant tot Middelb, drie vier ofte vijff meerpalen te doen coopen ende int rijs­werck opt eijnde te doen heijen/

Ende alsoo den voorss rijsberm nootwendich moet beset worden met een houtte gordinge ofte dat grootelicx te vreesen is dat dese winter het gantsche werck wel soude moghen met inseijlen ontramponeert ende gans te ruine gebrocht worden/ Soe is bij W+R goet gevonden door Carstiaen Cornelis ende Bakelant te doen vernemen te Middelb. aen de Martman op Aerdenburch offer te Aerdenburch gheen goede slach van hout is/ Ende daer naer Bakelant naer Aerdenburch ende Brugge te senden om naerde prijs ende bequam hout te vernemen ende oock te onderstaen off het wel vuytgebrocht mach worden/

Er zijn nog meer schepen rijs nodig voor de rijsberm.

Bij de heer burchmr. Jan Spierinck gerapporteert sijnde dat aenden rijsberm aen de noort sijde van de nijeuwe kille het vierde schip rijs gevrocht werde/ Ende datter noch een schip rijs op de compste was/ Ende vuyte de voorn. burchmr. verstaen sijnde datter noch wel twee souden moeten vervrocht worden/ Is bij W+R geres. dat men noch twee schepen sal doen commen/ Daer van verstaen wort dat het leste schip sal wesen cleen rijs om achter het besluijt te maecken/

Bij de heer Burchmr. de Bruijne aengedient sijnde dat de Ontfangers van de hondertste Penn. dess stadt mitsgrs. de Foriers of derselver stadt geformeert ende gestelt hadden de rekeningh die sullen schuldich waeren ende henl. belast was gereet te maecken presenterende van weghe deselve Ontfangers ende Foriers de voorss. voorss rekeninge te doene op sulcken dach als dheeren souden gelieven te prefigeren /Is bij W+R gestempt ende geordonneert dat de voorss rekeninghe gedaen ende gesloten sal worden Dysendaghe toecommende/ Dat wesen sal den XVIIen Octobris 1617\

Opden XXIIen decembris XVIc seventhiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Pieter v.d. Ghoes Wouter Nachtegael Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepen Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raeden/

Landmeter Madde verzoekt toekenning van de hem beloofde toe­slag.

Op de Req. van de Lantmeter Lenaert Madde versouckende betae­linghe van tgene hem bij W+R boven sijn ordinarisse gaige ende affgesproecken gelagen bij W+R toegeleijt is/ hebben die van W+R geres. ende geordonn. Ghel. sijl. ordonneren mits dess de geconsenteerde vijff ponden aen te tellen/ Ten waere dat Wouter Mertensz. het conde consenteren met een Jacobus van XXXIX sch. Vls. volgende de opinie die hij daer van hadde/ Daer van hij aengenomen heeft ter gelegendertijt een premie te doene/

Mr. Wichsteen wil een behuizing waar hij school kan houden. enz.

De dispositie op de Req. van Mr. Pieter Wichsteen versouckende een bequame schole ofte huyssinge tot een schole van stadtswe­ge ofte in plaetse van dijen ende tot verlichtinghe vande huyshuire die hij sal moeten geven vermeerderinghe van gage/ is bij W+R gehouden in state ende geordonn. dat middlertijt de groote Sterre daer men stats groote schole in plach te houden gevisiteert sal worden omme te sien offmense met cleene cost soude connen repareren ende in state bringen ende consequen­tel. bequame maecken om wederom schole te houden/

Zal men nog verder werken aan de rijsberm ?

Bij de heer Burchmr. Jan Spierinck aengedient sijnde hoe dat het leste gecocht schip rijs vervrocht (verwerkt?) ende het rijswerck tot ontrent op vijff sessendertich roeden naer aent hooge oft sant gebrocht was ende voorgeslagen sijnde dat het werck diende collegialiter gevisiteert om daernaer geres. te worden offmen het werck voor dese tijt daer bij laeten sal ofte noch ijet vorders doen sal moeten/ Is bij W+R geres. ten eenen vuiren collegialiter dat is met alle degene diet eenich­sints gelegen is ende heure dispositie verdragen can op werck te gaen ende alles te visiteren/ om daer naer voorts den oorboir te doene/

Er wordt door de secretaris een nieuw cohier gemaakt t.b.v. de inning van de Honderdste Penn. over het jaar 1617.

Bij de heer Burchmr. de Bruijne gevraecht sijnde offmen van de hondertste Penn. over de huijssen binnen de stadt Arnemuyden de anno XVIc seventhiene nu onlancx gepubliceert een nijeuwe cohier maecken ende de collecte daervan bij den nijeuwen gecomm. neffens de twee aenblijvende doen doen sal/ Is bij W+R geres, ende wort den secretaris dess stadt geauth. over het voorss jaer 1617 te maecken een nijeuw cohier ende tselve een achtste part minder te stellen als de voorgaende cohieren houden/ Ende tselve Cohier met de restanten van de leste rekeninghe van de hondertste Penn. ghedaen over de jaeren XVc veerthiene vijffthiene ende sesthiene ende bij W+R gesloten den XVIen Octobris 1617 te amplieren / omme bijde bovengenomi­neerde gecomm. soe veel vant eene als vant andere soeveel geint te mogen worden als doenlijck wesen sal/ Welverstaende dat de restanten die geheel doot ende inde voorss rekeninge daer voor bekent gemaect sijn/ nijet geroert behoeven te worden/

Publicatie met de dreiging van zware straffen t.a.v. vandali­sme op alle mogelijk manieren.

Naerdijen verscheijden personen hun soe verre verloopen datse nijet en schroomen hooffden kaijen/ bermen ende bruggen de stadt ende tgemeene lant aencommende van ijser en hout te berooven/ Ende voorts thuijnen staecken masten palen/ soe de graeffelicheijt dess stadt als particuliere aencommende te vervoeren ende tot heurl. particuliere proffijt soe in brant als anders te emploijeren boomen aff te houwen ende oock het nijeuw metselwerck dess stadt aff te breecken alle leech staende huyssen te invaderen het loot ijser hout steen/ Ende andere materialen te ontvreemden deuren vensters schutselen (schuttingen) ende andere commoditeijten vuyt te breecken ende daevan nijet alleene oft het haer eijghen goet waere te dispo­neren maer min noch meer als roofgoet te tracteren/ Soe hebben B+S+R omme daer inne te voorsien naer behooren boven dat de beschreven rechten ende diversche placcaten van de heeren Staten daerop rigoreusel. disponeren voor eens ende vooral geordonneert verboden ende geinterdiceert enz. wel scherpel. mits dess allen ende eenijgel wije het sij binnen dess stadt wonende ofte van buyten commende eenighe hooffden kaijen bermen muiren huijssen binnen de stadt ofte buijten bewoont wordende ofte leech staende ofte oock eenighe ledighe erven van eenighe materialen tsij hout steen ijser loot ofte hoeda­nich het soude moghen wesen te ontblooten vercorten ofte berooven vandaer te vervoeren ofte vervremden op pene van als openbaere dieven/ Ende als huijsbreeckers volgende de rechten ende placcaten noch onlancx bij de heeren Staten van Seellt gedaen publiceren mette coorde gestraft ende ter doot ge­bracht te worden/ Ende boven de confiscatie daertoe staende de gestolen ofte verroerde materialen vier voud vuijt heur achter te laeten goederen voldaen te worden / Tot welcken eijnde den Officier dess stadt mits dess gelast wort scherpe toesicht te nemen ende hem curieusel. te informeren op de ghene die hun in tgundt voorss eenichsints souden moghen verloopen/ Verstaende wel expressel. dat op den clachte vande Bailliu ende ijmant op tgundt voorss bij den voorss Bailliu achterhaelt sijnde/ alwaert oock seve jaeren naer den dach dat het delict van de affbreeckingh ofte beroovinghe geperpeseert? waere recht ende iusticie geadministreert sal worden inder­voughen ende manieren boven verhaelt/-

Het contract met Maurits voor goet aengenomen.

Het contract met de gedeputeerde van Sijn Excie van stadtswege door voorgaende speciale ende absoluijte last van W+R final. op aggreatie van Sijn Excie aengegaen ende geaccordeert gele­sen sijnde hebben die van W+R tselve contract geapprobeert ende voor goet aengenomen/

Aant: het contract in dese geroert op te soecken ende sien ofment vinden ken/kan/

Daernaer de acte van aggreatie bij Sijn Excie opt voorss contract verleent gelesen ende voorgedraghen wesende den brieff van leveringhe vant schor begrijpende het verbant ende belofte die Sijn Excie bij de voorss acte van aggreatie was versouckende/ Is de selve bij W+R mede geapprobeert enz. mits dess den secretaris dess stadt de voorss brieff te expedieren teeckenen segelen ende aende rentmr. van Sijn Excie over te leveren/

Opden XXXen Decembris 1617 pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spie­rinck Burchmrs. P. v.d. Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachte­gael Jan Sonnius Pieter Souwens schepenen Jochem Trente Vin­cent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge

Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raeden.

Het huis de Groote Sterre zal weer bewoonbaar gemaakt worden.

Bij de Burchmr. de Bruijne gerapp. sijnde hoe dat het huijs de Groote Sterre bij beijde de Burchmrs. ende verscheijden vuyt het collegie gevisiteert ende bevonden was datment soude connen met cleene ofte redelijcke cost in goede reparatie ende soedanich in state bringhen / Dat het bewoonbaer ende tot het gebruijck van de schole bequaem soude wesen/ Is bij W+R geres. dat het voorss huijs met het eerste bequaem weder ende tijt in behoorl. reparatie met de mintset cost mogelijck sijnde te bringhen/

Alsoo vuyte heer Burchmr. Jan Spierinck verstaen is dat het hooft geleijt aende nijeuwe kille noch wat westwaert(s) ende opwaerts dient met hout beset/ Is bij W+R geres. noch een deel palen tot twaelffne ofte twintich toe te coopen ende noch opwaerts tegen het inseijlen te precaveren naer oirboir ende heijsch vande wercke / 

Ga naar boven