Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 18 1618-1620

 

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties vanaf 26 januari 1618 tot eind december 1620

Opden XXVIen Januarij 1618 pnt Mr. Ingel de Bruijn Jan Spie­rinck Burchmrs. P.A. van der Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn Wouter Mertenz. Raeden

Besluit: het cohier van de Honderste Penn. wordt met een achtste paert vermindert.

Het cohier van den Hondertsten Penninck de anno 1617 vermin­dert volgende de voorgaende res. van een achtste paert aende heeren Burchmrs. +S+R dess stadt gepresenteert ende overgelevert sijnde/ Is bij W+R het voorss cohier aengenomen ende gearresteert ende worden bij dess de Ontfangers van de C e Penn. over dese stadt gelast ende geauth. om conform het voorss cohier den C en Penn. vant voorss jaer te collecteren innen ende ontfanghen/

Mits datmen opt toecommende jaer XVIc achtiene de particulier Quote van ijeder huijs sal minderen naerde jegenwoordighen gelegentheijt/ Ende als de jaeren tot verbeteringhe vant diep bij de Ed: Mog: heeren Staten van Seellt geconsenteert geexpi­reert sullen wesen salmen trachten om volcommen exempten te verwerven ende soudemen de collecte remincheren ? (renuncie­ren/renonceren= er van afzien ?) ende de heeren Staten ofte heure Ed: Mog: gecomm. selffs laeten innen/

Nieuwe regelingen m.b.t. de pacht en de stadsrekeningen.

Naerdijen bij voorgaende Res. van W+R de stadtsexcijsen ver­pacht sijn voor een jaer ingaende met Meije 1617 lestleden ende dat voortaen stadts jaerlijcx incommen sal vervallen altijt Meije /Dat ten tyde vande collecte met den lesten Januarij telcken te expireren/ Soe is bij W+R geres. het jaer van Stadtsinnecommen ende rekeninghe alle te laeten expireren met de Over een schor dat verhuurd is aan Corn. Lixe enz. Belangende de pretensie die Corn. Lixe moveert ter cause het schor aen hem verhuirt noch in pachte ende dijen onvermindert versorcht is/ sijn bij W+R gecomm. dheeren Burchmrs. Ingel de Bruijne ende Jan Spierinck mitsgrs. den secretaris Pieter Cannoije/ Om met denselven Lixe in comm. te commen de saecke aff te handelen ende soot gelegen valt vande reste die Lixe boven schor in huire gehadt heeft nijeuwe pacht te maecken voor sulcken tijt alst oirboir wesen sal/ De stad heeft veel last van vagebonden en bedelaars. Verzoek aan de baljuw en de Lieutenant om daadwerkelijk op te tre­den. Opde waerschouwinghe van dat eenigh diemen gecomploteert ende voorgenomen soude hebben eenighe huijssen binnen dese stadt aff te loopen ofte ten minsten in breecken ende berooven is tot verhoedingh van dijen ende van alle Invasien ende beroo­vinge soe veel mogelijck is bij W+R geres. ende worden dheeren Burchmrs. bij dess gecomm. om dheer Bailliu aen te seggen dat hij soude gelieven op de vagebonden ende bedelaers wat scherp­er regard te nemen/ Ende alle de ghene die hij ofte synen dienaer voor de middach vinden sal telcken ende date. vuyte stadt te doen gaen/ Ende deghene die sijl. souden mogen vinden naerden Opden Xen Meerte XVc achtiene pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Jan Sonius Pieter Souwens Len. Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. Wouter Mertensz. Raden Crijn Melisz. van Bijllewerff(verwer) vraagt diverse prof­fijten als hij zich met anderen in de stad gaat vestigen. Opde Req. van Crijn Melisz. van Bijllewerff versouckende vrijdom van excijs vant houden van de soldaten ende van de wachte mitsgrs. het poorterschap is bij W+R geres. geappostil­lert te worden het naervolgende: B+S+R vergunnen mits dess den suppl. ende deghene die door persuatie van de suppl. sullen believen metterwoone binnen dese stadt te commen vrijdom van de wachte ende vant logeren van soldaten/ hebben voorts de selve geschoncken ende schenc­ken mits dess het poorterschap mits bringende behoorl. atte­statie van de plaetse daerse lest geresideert hebben/ Ende belangende de vrijdom van excijs voorden suppl. alleene ver­claeren bij dess door de sobere staet van de stadt voor als noch nijet te connen resolveren maer mettertijt gewaer worden­de dat de stadt door de compste van de voorn. suppl. ende de ghene die door desselfss versouck mede sullen commen eenighe merckelijck proffijten ... daerop letten ende al doen dat in redene ende billicheijt ende naer gelegentheijt van de stadt sal connen geschieden/ Over de stadtsijck Opde Req. van Daniel Lota is bij W+R geordonn. geappostilleert te worden het naervolgende: B+S+R vergunnen mit dess den suppl. de stadts ijck op het oude ende sulcken loon als voor dess daeraff bij voorgaende ijckers geproffijteert is mits doende den eedt daer toe staende/ Sommige clapperluyden moeten hun werk(officie) beter doen (waarnemen) Opde Req. van Joris Bal ende Hans N(V)aris ? clapperluyden is bij W+R geres. henl. aengeseijt te worden dat sij moeten pasen heur officie beter waer te nemen in ommegaen soo ras nijet door te loopen dickwils te clappen ende int clappen stille te staen ende telcken int doen vanden ronde op de Veersche ende Middelburchse poorte ofte daeromtrent op de wal mede te clap­pen ende oock op den houck van den Thol daer het geschut staet/ Ende wort verstaen datter nijemant vant clappen vrij wesen sal ende wort de clappers voor eens ende vooral toegele­ijt met hun tween twintich schellingen/ Opden Ven Aprilis 1618 pnt Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Claes Sael doude Wouter Nachtegael Pieter Souwens Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Merten Adr. Vincent van Onderdock Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Carst. Corn. ende Wouter Mertensz. Raeden. Er vindt een aanbesteding plaats van een dwarsdijk t.b.v. prins Maurits. Alsoo van wege Sijn Excie op van daghe besteet sal worden den dwarsdijck daermede den dijck vande nijeuwe dijckage sal verheelen aenden Veerschen dijck welcken dwers dijck geleijt sal worden over ofte neffens de sluijs van deses stadtshaven/ Ende dat het oirboor sij dat van stadtswege eenige bij de voorss bestedinghe present sijn/ om de gelegentheijt van alles te verstaen ende met den dijckgrave op het vuijtdelven ofte laeten liggen van de sluijs aviseren/ Soe sijn tot tgundt voorss bij W+R gecomm. enz. mits dess Mr. Ingel de Bruijne Jan Spierinck Burchmrs. Merten Adr. Raet ende Pieter Cannoije secretaris/ Het gaat over het nakomen van een afspraak m.b.t. ponten. Mogelijk in gebruik ten dienste van het baggeren ? Voorgedraghen sijnde dat Pompeus de Roover hadde om de ponten/ Ende dat dheeren van de Raede tselve aengedient sijnde door de heer pensionaris de Jonghe gelast hadde tselve naer te commen/ Soe is bij W+R geres. de voorss. ponten met de eerste gelegen­theijt derwaerts te ...... 1618 Burchmrs. Jan Spierinck Merten Adriaensz. Schepenen Jochem Trente Vincent van Onderdonck Pieter vander Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Corst. Cornelis Lenaert Teerlinck Raeden Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge Boudewijn van der Ghoes Mr. Ingel de Bruyne Jan Sonnius Wouter Mertensz. Pieter Souwens. Opden XXIIIIen Aprilis XVIc Achtiene pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Nachtegael Carst. Corn. Len. Teerlinck schepenen Willem Michi elsz. Claes Sael de Jonghe Boudewijn van der Ghoes Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Wouter Mertensz. Raeden Over de voorwaarden v.d. verpachting van de excijsen op wijn en bier enz. De conditien voorgelesen sijnde daerop stadtsexcijsen op wijn ende bier over een jaer verpacht sijn Is bij W+R geres. de verpachtinghe wederom te doene op de selve voet ende de selve conditien/ Bij de heer Burchmr. Jan Spierinck geprop. sijnde dat het oirboor waere de voorboden te publiceren ende alsoo de selve eerst dienen geresumeert om naer de jegenwoordighe gelegenthe­ijtdes tijts geappliceert te worden/ Soe syn tot de voorss resumptie bij W+R gecomm. dheer Bailliu Christoffel Spierinck/ Dheer burchmr. Merten Adr. Wouter Nachtegael schepen Claes Sael de Jonghe ende Mr, Ingel de Bruijne Raeden mitsgrs. den secretaris Pieter Cannoije/ Pieter Floren doet het onderhoud van de caijen vant Oosteijn­de tot het Westeijnde Alsoo de caijen vant Oosteijnde tot het Westeijnde wederom in state gebrocht ende gerepareert sijnde nootwendich dienen onderhouden te worden/ ofte dat anderss al verloren cost sal wesen datter aen gehanghen ende aengedient sijnde dat Pieter Floren presentere het voorss onderhouden soo van houtwerck als aerdewerck nopende de arbeijt bij de Jaere aen te nemen/ Is bij W+R geres. tvoorss onderhouden den voorn. Pieter Floren bij de Jaere aen te besteden/ Ende wordedaertoe gecomm. ende bij dess gecomm. beijde de heeren Burchmrs. den Tresorier ende secretaris/ De selve worden bij W+R gecomm. ende bij dess geauth. om de nijeuwe huyssen van Robbert Aernoutsz. te visiteren ende ordre te stellen dat de gaten ende deuren dieder gestopt ende geo­pent moeten worden met de minste (cost)?? geopent ende ge­stopt moghen worden/ Over het proces tussen Willem Michielsz. oudburgemeester en de baljuw Christoffel Spierinck. Opde Req. van de Burchmr. Willem Michielsz. versouckende dat de stadt haer soude willen vougen int proces bij provocatie te hove hangende mitsch dheer Bailliu Spierinck ende de voorn. Burchmr. Willem Michielsz./ Is de voorn. heer Bailliu op sijn versouck toegestaen ende vergundt copie van de voorss Req. om daerop sijn belanck te seggen ofte schrijven/ Opden eersten Meije 1618 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchm­rs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Mr. Ingel de bruijne Jan Sonnius Wouter Mertensz. Raeden. Nieuw metselwerk bij de Middelburgse poort lijdt waterschade. Bijde Burchmr. Jan Spierinck voorgedraghen sijnde dat het nijeuwe metselwerck aen de Middelb. poorte doort inwateren groote schade lijdt Ende het met cleene cost soude connen verhoet worden/ Is bij W+R goetgevonden dat de visitatie van dijen te comm. beijde de heeren Burchmrs. met den Tres. ende deselve te authoriseren om den oirboor daerinne te laeten doene/ Een verzoek van Rhetorica om in het openbaar het spel van Coninck Darius te spelen affgeslagen. Het versouck van die van Rhetorica tenderende om het spel van Coninck Darius int openbaer te mogen spelen is naer diversche discoursen om verscheyden consideratien met de meeste stemmen affgeslagen/ Opden XIIen Meije 1618 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Michielsz. Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Wouter Mer­tensz. <span lang="FR">Pieter Sonnius Raiden.

lang=FR style='mso-ansi-language:FR'>

Een preuve tot verbeteringhe van de stroom voor de stadt

Voorgedraghen wesende dat doort rijswerck liggende op St. Jooslant tot verbeteringhe van de stroom voor de stadt ende tot weeringhe ende belet van verder opwas wel diende een gat gemaect van vijff ofte ses roeden is bij W+R goetgevonden ende geres. daervan een preuve te nemen ende sulcken breete vant voorss rijswerck op te doen nemen als de gene die daer toe gecomm. sullen worden bevinden sullen oorboirlijck ende dienst­ich te wesen/ Ende worden daertoe gecomm. de heeren Jan Spierinck Merten Adr. burchmr. Wouter Nachtegael schepen ende Boudewijn van der Ghoes Raeden/

Barthelmeeus Jansz. krijgt van de armen en mag voortaan geen school meer houden.

Opde Req. van Barthelmeeus Jansz. bij W+R geres. sijnde dat vuijt de beurse van de Armen aende selven tot sijn nootelijck onderhout weeckelijck soude gegeven ende vuijtgerijckt worden vijff schell. in conformite van voorg. resolutie bij W+R daertoe genomen hebben de Armmeesters hier jegenwoordigh aengenomen de voorss vijff schell. ter weecke te gheven sonder dat aende voorss Barthelmeeus behouft acte van recommandatie gegeven te worden met expresse interdictie dat de voorn. Barthelmeeus gheen schole meer houden noch eenige lessen geven en sal/

Mr. Pieter Wicksteen komt onder bepaalde voorwaarden in de Groote Sterre.

Opde Req. van Mr. Pieter Wicksteen versouckende een bequame huijssinghe ende subsidie om te vervallen het jaer huire van de huysse Rommerswale is bij W+R geres. de Groote Sterre te repareren bewoonbaer te maecken ende aenden voorn. Mr. die wooninghe te vergunnen ende daerinne te laeten commen soe haest alsse gereet sal wesen Als wanneer hij sal vermoghen het voorss huijs Rommerswale wederom tot sijne proffijte te ver­huiren / hebben voorts den voorn. Mr. Pieter Wicksteen tot subsidie van de belooffde huire toegeleijt ende vergunt ghel. hem vergunt wort mits dess drie ponden grooten Vls.

Over het costerschap,stadtbodeschap, het voorsinghen ende clockespelen.

Opde Req. van Dirrick Corn. versouckende het costerschap ende stadtbodeschap dess stadt is bij W+R den voorn. Dirrick Corn. het voorss costerschap bij provisie ende tot wederroupen toe vergunt/ welcke wederroupingh te geschieden staet als het costerschap met het voorsinghen ofte clockespelen soude moeten ofte dienen tot gerieff van de stadt ofte van de kercke gecom­bineert worden/ Ende het stadtbodeschap wort de voorn. Dirrick Corn. vergundt dat ingaen sal met Junio 1618 commende mits doene den behoorl. eedt daertoe staende/

Een vernieuwde ordonnancie opden excys

Verbod om konijnen te stropen aenden galgenberch.

Naer resumptie van de ordonnancie opden excys gemaect ende gepubliceert den VIen febr. 1597 is bij W+R geres. de voorss ordonnancie te vernijeuwen ende datel. publiceren/

Hebben voorts Ba+Bu+S+R verboden enz. mits dess aenden galgen­berch eenige conijn te vangen met honden stricken schieten ofte anderss op de boete van vijfftien gulden ende andere in placcaet van Ed: Mog: heeren Staten begrepen.

Ghepubliceert ter peuijen der stadt Arnemuyden opden XIIen meije XVIc achtiene/

Opden XIXen Meije 1618 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Nachtegael Carst. Cornelis Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boude­wijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Mr. Ingel de bruijne Wouter Mertensz. Pieter Souwens Raeden/

Wil er een tapissier in de stad komen wonen ?

Bij de heer Burchmr. Jan Spierinck voorgedraghen wesende dat sekeren Tapijtsier (tapissier) hem aengesproecken ende te kennen gegeven heeft wel geresolveert te sijne binnen dese stadt op sekere redelijcke conditien metter woone te commen / Is bij W+R geres. met den selven in comm. te commen /Ende sijn daertoe gecomm. Dheeren Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Wouter Nachtegael schepen ende de secrtaris Cannoije/

De zaak Davidt Taedts versus de stad Arnemuiden.

Naert lesen vant mandement(= bevelschrift) bij Davidt Taedts ende de erffge­n. van Claes Aelbertsz. van der Hooghe Raede in Hollant vercreghen ende jegens de stadt geexploiteert/ Daer van den dach dienen sal den XIIen Junij commende /Is goet gevonden ende geres. dat alle de resolutien genomen bij W+R op verscheijden tijden nopende het lichten van penninghen sal doorlesen ende sien offer eenich fondament tot ontlastinghe van de stadt daerinne steeckt/ Daer toe bij dess gecomm. ende geauth. worden dheeren Wouter Nachtegael schepen Boudewijn vander Ghoes Mr. Ingel de Bruijne ende Jan Sonnius Raeden/

Men bestaat het 4 ijsere gotelinghen die elementair zijn t.a.v. de verdediging van de stad te verkopen.

Bij de heer Burchmr. Jan Spierinck voorgedraghen wesende datter eenighe versoucken de vier ijsere gotelinghen noch bij de stadt wesende te coopen/ Ende dat deselve gotelinghen nu op een hooge marckt sijn/ hebben die van W+R goetgevonden enz. deselve te doen vercoopen/ ende het provenu (opbrengst) van dijen tot ontlastinghe van de stadt te emploijeren/ daertoe bij dess gecomm. worden dheeren Jan Spierinck Merten adr. Burchmrs. Claes Sael de Jonghe Tresorier ende den secretaris Pieter Cannoije/-

Opden XXIIIen Meije 1618 pnt Jan Spierinck Br. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Nachtegael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius ende Wouter Mertensz. Raeden/

Idem de zaak Davidt Taedts versus de stad.

Dheeren Wouter Nachtegael Boudewijn van der Ghoes Mr. Ingel de Bruijne ende Jan Sonnius gerapp. hebbende dat sijl. volgende heurl. commissie gestrect den XIXen Meije 1618 lestleden alle resolutien op verscheijden tijden nopende het oplichten van penn. doorsocht ende doorlesen hebben het jaer XVc vijffentne­gentich incluijs /Is bij W+R goetgevonden de voorss commissa­rissen andermael te committeren enz. omme op de acte vande VIen April 1595 mitsgrs. het mandement bij Davidt Taedts cum socijs) (sociis= bondgenoten/belanghebbenden) jegens de stadt geexploiteert te av(n)iseren ? ende te onderstaen offer fonda­ment is om de stadt daeraff te connen bevrijden offf nijet/

Er is geen contant geld voor de stad beschikbaar dan de even­tuele opbrengst van de verkoop van de 4 ijsere gotelingen

Ende bij de voorn. ghecomm. gevraecht sijnde offer bijde stadt gheen contante penn. in voorraet en waeren om daermede te vervallen de oncosten van ad(n)iseren met tgene daer vuyt volgen sal/ Ende verstaen wesende datter jegenwoordigh nijet gereets bij de hant ende bijde pachter meer verschoten is dan sijl. schuldich sijn/ Is bij W+R geres. ende sijnde voorss ghecomm geauth. om bij henl. ofte ijemant van henl. soe veel verschoten te worden als tot tgundt voorss van noode wesen sal/ Ende tselve bij specifficatie tot laste van de stadt te bringhen/ Ende wat bij dess verstaen dat het voorss verschot gerembourseert sal worden vuijt de cooppenningen van vier ijsere gotelingen die apparent van dage vercocht sullen worden ende bij faulte van dijen het eerste ende gereetste daervan stadts domeijnen provenieren sal/

Opden IIen Junij 1618 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Wouter Nachtegael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn van der Ghoes Weer over het spel Darius dat Rethorica wil opvoeren. Op het continuel. aenhouden van de confrerie van Rethorica om int openbaere oft in een besloten plaetse te moghen spelen het spel van Darius is bij W+R goetgevonden tselve te stellen ende laeten in state Totdat die van Middelb. voorgegaen sullen wesen/ Ende dat daernaer op heurl. versouck naerder gelet sal worden/ Ondertusschen is goetgevonden dat de prologe ende het spel gevisiteert sullen worden/ Om soeder ijet in waere dat ijemant soude moge onstichten ofte dat ijemant ten quaetsten soude mogen ofte connen interpreteren daer vuyt geschrapt te worden/ Tot welcke visitatie mits dess gecomm. worden dheeren jan Spierinck Merten Adr. Burchmr. Claes Sael doude schepen ende overdeken van de voorss confrerie mitsgrs. den secretaris dess stadt/ Is oock met goetvinden van de dienende Burchmrs. ende andere geinteresseerde bij W+R geres. dat voortaen alle vergadering­hen die gehouden sullen moeten worden jegens de geinteresseer­de geleijt sullen worden bij de outste comparerende schepen/ Die aende stadtboden speciale last geven sal van heeren Burch­mrs. Jan Spierinck Merten Adr. Claes Sael doude nijet te dachvaerden ende thuijs te laeten/ De zaak Davidt Taets c.s. versus Arnemuiden (vervolg) Naerdijen dheeren Wouter Nachtegael Boudewijn van der Ghoes Mr. Ingel de bruijne ende Jan Sonnius gerapporteert ende laeten lesen hebben wat advijs datter gegeven is tot voordeel van de stadt op de acte ? van verbant Actum ten rade op den IIen Junij XVIc achtiene/ Opde Req. van Pieter Hootken hebben B+S+R den selven Pieter Hootkens vergunt enz. mits dess den bierboom mits doende den eedt daer toe staende/ Opden VIen Junij 1618 pnt Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Nachtegael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck Schepenen Willem Michielsz. Boudewijn van der Ghoes Claes Sael de Jonghe Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Wouter Mertensz. Raeden. Vervolg de zaak Davidt Raets c.s. versus Arnemuiden. Ghehoort vuijte secretaris Cannoije dat Davidt Taedts versocht sijnde dat hij sijne begonnen proceduren jegens de stadt ter cause van sijne Indemniteijt aengevangen soude willen voor eenen tijt surcheren ( van surseance < opschorten ?) om midde­lertijt nopende sijne pretensien tot laste van de stadt in minnelijcke communicatie te commen voor antwoorde gegeven ende verclaert heeft te vrede(n) te wesen met de heeren opt tgundt voorss in onderhandelingh te commen maer dat hij nijet soude connen verstaen sijne begonnen proceduren te doen ophouden voor datter een final accort getroffen soude wesen/ Ende de saecke in deliberatie geleijt sijnde hebben schepenen ende Raeden bovengen. geres. den voorn. Davidt Taedts door de voorgaende gecomm. te hooren spreecken ende voor eenige naer­der communicatie vuijt hem te verstaen off hij soude willen quytschelden de Interesten ende dan overgeven tgene hij tot laste van de stadt is pretenderende ende in sulcken gevalle worden de voorss Ghecomm. gelast Davidt Taedts aen te seggen dat sijl. aen hunne principalen rapport sullen doen/ Omme geres. te woren met den voorn. Davidt Taedts in naerder commu­nicatie te commen/ Ende in gevalle Davidt Taedts tot tgundt voorss nijet soude begeeren te verstaen wort bij schepenen ende Raeden voorn. geres. hem de handelinghe aff te slaen/ Opden XXIXen Junij 1618 pnt Jochem Trente Vincent van Onderd­onck Pieter vander Ghoes Wouter Nachtegael Carst. Corn. ende Lenaert Teerlinck schepenen Willem Mich, Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Wouter Mertensz. ende Pieter Souwens Raeden. Vervolg van de zaak Davidt Taedts c.s. versus Arnemuiden Bij Boudewijn van der Ghoes ende Jan Sonnius gerapp. sijnde hoe dat sijl. volgende de commissie henl. opden IIen Junij gegeven geweest sijn in de Haghe ende het mandement bij Davidt Taedts ende de erffgen, van Claes Aelbertsz. jegen de stadt gedaen exploicteren met tgene daer van dependeert gecomm. hebben met de advocaten Mr. Pieter vander Does ende Mr. Dir­rick de Jonge mitsgrs. de procureur Lucq Waerop de voorn, heeren advocaten gegeven hebben hun schriftelijck advijs Twelck in dese vergaderinghe geexhibeert ende gelesen is/ Waarmede de voorn. ghecomm. verstonden dat haere commissie volbrocht was/ Ende versochten dat het de heeren gelieven soude eenige andre te deputeren om het proces jegens Davidt Taedts te vervolgen ende waer te nemen/ Waerop gedelib. wesen­de is bij schepenen ende Raeden bovengen. goet gevonden tot tgundt          aantekeningen op een klein stuk papier!! Over de nachtwacht:iedere korporaal dient op tijd op zijn post te zijn. hebben voorts Ba+BU+S+R voorn, geordonn, dat ijder corporael ofte borger wiens wacht het die nacht wesen sal gehouden sullen sijn tsavonts de clocke van negen geluijt wesende op haer wacht in de corps de garde te wesen ende daer te blijven op de boete van twee schell. bij yder een te verbuiren die contrarie deses te laete gecomm. oft van de wachte gebleven sal sijn. Opden VIIen Jullij 1618 pnt Merten Adr. Burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Pieter vander Ghoes Wouter Nachtegael Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de jonghe Mr. Ingel de Bruijne Wouter Mer­tensz. Pieter Souwens Raiden/ Een verzoek van Querijn Bijlewerff. Verder gaat het over een verwer. Opde Req. van Querijn Bijlewerff is goetgevonden ende geres. datmen hem aeseggen sal datmen nijemant de bewooninghe vant huijs de Groote Sterre final. beloven noch toeseggen sal Voordat den voorn. Bijlewerff wederom vuijt Hollant gecommen sal wesen ende rapport gedaen sal hebben wat hij aldaer met den verwer dien hij affgesproecken heeft gedaen heeft/ Ende dat daer naer oock op den vorderen inhoude van sijne de qui­stie ? gelet sal worden/ Door het doen maecken van een kreek door de dijkgraaf is er een nieuwe opwas ontstaan. Aengedient wesende hoe dat dheer Dijckgrave Muijlock seeckere creecke doen maecken heeft Daerdoor het nijeuw gedolven groote Interesse ? lijdt ende de nijeuwe opwas gecauseert wort/ is geres. den Dijckgrave te versoucken dat hij soude believen de selve wederom te stoppen ende soe hij tselve nijet en doet wort verstaen dat het van stadtswege vuyt de middeln vant lant tot het diep geconsenteert gedaen sal worden/ Over de rijsberm. Alsnoch is geres. den rijsberm met slick te doen vollen ende de rijsenberm te continueren ende verlengen tot opt hooge lant toe ende voorts inde nijeuwe kille sekere ondiepte vuijt te doen nemen ende het eene water aent ander te bringen/ Daertoe bij dess gecomm. worden dheeren Jan Spierinck Merten Adr, burchmrs. Wouter Nachtegael schepen ende Willem Michielsz. Raet Opden XIIIIen Jullij 1618 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burch­mr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Wouter Nachtegael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Remonstrantie van Querijn Bijlewerff. Op de Remonstrantie van Querijn Bijlewerff is geres. dat voor hem ende de ghene die hij in Hollant sal connen persuaderen om hier mede metter woone te commen van stadtswege sal coopen ofte laeten maecken een comme gelijck Jan Haucke heeft die den voorn. Bijllewerff ende andere die hier noch commen sullen volgende sijn versouck gemeene sullen moghen gebruijcken ter plaetse daer den voorn Bijlewerff die sal doen stellen/ Onder expresse reserve dat soe wanneer de voorn. Bijlewerff ende andere die de voorss comme meenen te besighen souden commen te vertrecken ende consequentel. de voorss commen nijet meer souden behouven te gebruijcken/ Dar de voorss comme dan weder­om sal commen ende blijven voor ende tot proffijte van de stadt/ Ende ingevalle den voorn. Bijlewerff soude geraden vinden de voorss comme mede te nemen/ wort hem bij dess in sulcken gevalle tselve toegelaeten ende geconsenteert mits aende stadt restituerende tgelt dat voor de comme gegeven sal wesen/ Opden XXVIIIen Augusti 1618 pnt Jochem Trente Vincent van Onderdonck Pieter v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Pieter Souwens Raeden/ Vervolg zaak Davidt Taedts c.s. versus Arnemuiden. Bij de vier gecomm. tot de vorderingh vant proces jegens Davidt Taedts aengevat gerapp. sijnde hoe dat de secretaris Cannoije bij henl. aengesproecken ende versocht sijnde in heurl. handen te willen overleveren alle de resolutieboucken ende andre bescheeden de stadt aengaende/ Omme alle deselve bij henl. oversien ende daer vuijt genomen te worden tgene sijl. souden oordeelen tot vorderinghe vant voorss proces dienstich te wesen .. voor antwoorde gegeven heeft dat hij dat nijet en vermochte te doene/ Sonder daer toe special.gelast te sijnebij de jegenwoordich dienen Burchmrs. ende het volle college van W+R Ende de voorss antwoorde in deliberatie gele­ijt sijnde hebben schepenen ende Raeden bovengenomineert geres. ende de voorn. vier gecomm. bij dess geauth. andermael bij de voorn.secretaris te gaen/ Ende den selven secrtaris vuijt heurl. naem te belasten alle de boucken ende bescheeden die de voorn. vier gecomm. souden achten noodich te wesen ende te dienen tot vorderingh vant voorss proces datel.aende voorss vier gecomm. over te leveren/ Ten eijnde sijl.souden mogen de selve oversien ende daer vuyt te trecken alle tgene soude mogen dienstich wesen/ om het begonnen proces jegens Davidt Taedts tot dienste van de stadt te connen sustineren/ Opden XVen Septembris 1618 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Pieter v.d. Ghoes Claes Sael doude Woueter Nachtegael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Raeden. Het diep zou misschien verbeterd kunnen worden door o.a. verhoging van het Antwerpse hoofd. Alsoo bij eenighe gemeent wort dat met het verhooghen vant Antwerpsche hooft het diep eenighe secours soude connen gedaen worden/ Soe is bij W+R geres. datmen een schip rijs coopen sal/ soe goeden coop ende op soo laege ? dach als doenlijck wesen sal/ Omme daermede het voorss Antwerpse Hooft te ver­hooghen ende het Siericssesche hooft te repareren/ Daertoe bij dess gecomm. worden dheeren dienende Burchmrs. ende den Treso­rier/ Is verder geres. den dam over het oude Spaignaerts gat tot meerder versekerheijt te doen crammen ende daerto gleuij te coopen/ Vervolg de zaak Davidt Taedts c.s. versus Arnemuiden. De secretaris is niet bereid zich te onderwerpen aan een resolutie als slechts een deel vant college aanwezig is. Bij de vier gedeputeerde gecomm. tot het vervorderen vant proces tegen Davidt Taedts geclaecht sijnde dat den secretaris tot tweemaels toe geweijgert hadde alle de stadtsboucken ende pampieren aende voorss gecomm. over te leveren Omme volgende de resolutie bij schepenen ende Raeden daerop genomen de selve te oversien ende daer vuijt te trecken tgundt sijl. souden bevinden noodich ende tot vorderinghe vant proces dienstich te wesen/ Ende bij de Secretaris daerop int volle collegie vol­gende sijne te vooren tot meermalen gegeven antwoorden ver­claert sijnde dat hij bereijt was naer te commen alle tgene bij W+R namel. B+S+R collegialiter vergadert ende gedachvaert sijnde soude geres. ende hem Gecomodeert worden maer dat hij nijet subiect ende was het commandement van een gedeelte collegie/ Daer geen hoop bij noch over geweest en was te meer dat hem verboscht ?(verzocht?) bij de tegewoordich dienende Burch­mrs. dien aengaende was gedaen Welcke voorn. dienen(de) Burch­mrs. mitsgrs. de Burchmr. Claes Sael doude schepen openl. verclaert hebben ende verstaen bij dess in geenderande manie­ren te verstaen datter voortaen eenige vergaderinghe geleijt soude worden dan naer costuijme bij de dienende Burchmrs. selffs/ Ende conseq. datter geen resolutien genomen sullen worden oock in de saecke jegens Davidt Taedts dan bij volle collegie van Burchmrs. schepenen ende Raeden niet tegenstaende sijl. den tweeden Junij XVIc achtiene geconsenteert hebben in sulcken gevalle thuijs gelaten te moghen werden Allegerende dat het voorss consent bij henl. ter goeder trouwen als doen gedraghen is/ overmits sijl. als dan meenden dat sijl.nijet en souden connen sonder groot interest te lijden gedoochen dat Davidt Taedts alleene soude bij middel van Iusticie sijne Indemniteijt tot laste van de stadt presequeren maer dat sijl. hun behoorden om nijet te verswijmen hen neffens Davidt Taedts maer alsoo sijl.sedert de saecke in serieuse deliberatie geleijt ende verscheijden vermaerde rechtsgeleerden te kennen gegeven hebben dat sijl., nijet van meeninge en waeren ten vuijtersten te executeren maer hun in alle eerbaerheijt ende met nu lange gebruijckte lanckmoedicheijt te laeten genoegen met de provisie die henl. van stadtwege verleent is/ Ende die sijl. nu veel jaeren aende andren gebruijckt hebben ende noch dagelicx gebruijckende sijn ende henl. alleenl. hen met Davidt souden voughen om inheur gerechticheijt nijet vercort te worden/ Ende alsoo de voorss rechtsgeleerde verstaen ende schriftel. geadviseert hebben dat het onnodich is tot senten­tie te contenderen diemen nijet van sins en is te executeren ende dat Davidt Taedts procederen heurl. provisie nijet en connen verhinderen soo sijnde bovengenomineerde Burchmrs. ende secretaris hun conformerend met het voorss schriftel advijs te rade geworden hun te houden aende gegeven provisie ende Davidt Taedts in cas van procederen te laeten geworden soo hij te rade worden sal/ Ende dewijle sijl. van Davidt Taedts belan­gende het geinstitueerde proces gscheijden ende Davidt Taedts alleene jegens de stadt procederende is soo verstaen de voorn. Burchmr. in geenderande manieren als parthije int proces van Davidt Taedts gerekent ende onder dexel van dijen vuijt het collegie gesloten te worden ende consequentel. de secretaris soude gehouden te wesen eenighe boucken ofte pampieren over te leveren Daer inne als in andre saecken sijn ampt ende officie sal bedienen/ Te vreden sijnde dat soo de voorn. gecomm. eenighe boucken ofte pampieren beggeren/ Dat de Secretaris henl. in presentie van een van de Burchmrs. alst gelegen compt ofte bij faulte van Dijen alleene visie ende lecture mitsgrs. sulcke extracten geven als het de voorn. gecomm. gelieven sal te heesschen/ Waernaer eenighe differente discoursen gevallen sijnde is het collegie sonder vorder resolutie gescheijden/ Opden XVIen Novembris 1618 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Pieter van der Ghoes Claes Sael doude Wouter Nachtegael Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Mr. Ingel De Bruijne Jan Sonnius Wouter Mertensz. Pieter Souwens Raeden. Vervolg de zaak Davidt Taedts c.s. versus de stad Arnemuiden. Naer de resumptie van verscheijden voorgaende resolutien beginnende met den VIen Junij 1618 bijde heer Burchmr. Jan Spierinck gevraecht sijnde off collegialiter gedelib. ende geres. was in plaetse van voorden Hooghe Raide int proces bij Davidt Taedts met de erfgen. van Claes Aelbertsa. jegens de stadt voor heurl. indemniteijt geinstitueert ten principale te antwoorden te proponeren ende sustineren Exceptie van renvoij Ten eijnde de saecke ende parthijen ter eerster instantie soude gerenvoijeert worden voort Hoff provincial in Hollant ende conseq. off de meeninghe vant collegie ende ijeder lit van dijen noch is/ Dat bij de voorn. exceptie van renvoij gepersisteert soude worden/ Ende off het nijet beter en waere volgende het gevoelen van diversche dat de corte pijne voor de lange de minste onlust moijte ende ongerusticheijt mitsgrs. de minste cost voor de meeste ende de cortste wech voor de lancxs­te te te kiesen/ Waerop gedelib. ende omme gevraecht sijnde nijttegenstaende veel verscheijden redenen ende ge­wichtiche oorsaecken ter contrarie geallegeert/ is bij achte van de bovengenomineerde schepenen ende Raeden ende conseq. met de meeste stemmem geres. datmen bij de geallegeerde excep­tie persisteren ende naer het renvoij het proces bij de voorn. Davidt Taedts ende de erffgen. van Claes Aelbertsz. jegens de stadt aengevangen eerst bij den Hove provincial sal laeten decideren hun resolutie fonderende op seker cartabelle wesende sonder date sonder onderteeckeninghe geschreven bij een hant de meestendeel vant collegie onbekent inhoudende van woorde te woorde als volcht: Naerdijen Burchmrs. ende Regierders der stede Arnemuyden van weghen Davidt Taedts ende consorten gedachvaert sijn omme de selve Davidt Taedts ende sijne consorten te indemniseren van sekere proces ende sententie breeder int mandement gemention­neert/ Ende dat althans voorde Hoogen Raide gheen proces meer en is/ Waervan sij begeeren geindemniseert te worden/ Ende daeromme de Iurisdictie van den Hoogen Raide nijet ei is gefondeert/ Dat daeromme geraden is te proponeren exceptie van renvoij ende Incompetentie voor den Rade provincial/ Ende voorts henl. geraden is te ondersoucken de stadtsreke­ninghen omme te vernemen vuijt wat oorsaecken de schulden gesproten sijn ende off de wercken over de maeckingh van de welcke de schulden gemaeckt sijn/ sijn noodighe wercken ge­weest ende soodanighe sonder maeckinghe van de welcke de stadt apparent off vervallen ofte grootelicx beschadicht ende gede­formeert soude sijn geworden/ Alsoo nijttegenstaende de verclaeringhe bij de jegenwoordich dienende Burchmr. mitsgrs. de burchmr. Claes Sael doude in de voorgaende leste vergaderinghe van W+R gedaen hier voorn. inscriptie geredigeert ende onder de resumptie van de voor­gaende resolutien in dese jegenwoordigh e vergaderinghe voor­gelesen sijnde de vier Ghecomm. vervorderen vant proces jegens Davidt Taedts sustineren alle de boucken ende pampieren van de stadt in hun bewalt te hebben omme die alleene ende sonder bijwesen van de Burchmrs. ende secretaris te visiteren lesen ende voorts doen tgene heurl. last medebrincht/ Waerop gede­lib. ende omme gevraecht mitsgrs. geconsidereert sijnde Dat de voorn. Burchmr. ende secretaris jegens de stadt nijet en procederen ofte eenighe executie te doene maer te vrede sijn met lanckmoedicheijt te verwachten wat den tijt ende Godt almachtich die den tijt verbeteren can volgend  1619 Opden IIen Februarij XVc negenthiene pnt Merten Adr. burchmr. Burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Wouter nachtegael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Verlaging van de pacht van de molen. Opde Req. van Barthelmeeus de Parck molenaer versouckende Commissarissen gedeputeert te jegens de welcke hij soude mogen nijeuwe pacht van de mole maecken/ Ende dat voor soeveel minder als de jegenwoordighe sobere staet van de stadt dat requireert / sijn bij W+R gecomm. enz. mits dess beijde Burch­mrs. den Tres. ende secretaris om met de voorn. molenaer nijeuwe pacht te maecken/ ende soe veel te bedinghen als doenlijck wesen sal/ met authorisatie om liever een weijnich affslach te geven als de meule aenden voorn. Barthelmeeus onverpacht te laeten/ Proces tussen de baljuw en Jacob Jorisz.nomine uxoris defunc­to. Ghesien de Req. bij Willem Michielsz. overgegeven versouckende dat de stadt tot maintenie(u) van haere vrijheden ende ge­rechticheden heden haer soude willen vougen int proces bij provocatie hangende voorde Hove van Hollant tussche dheer Bailliu Christoffel Spierinck Impt(Impetrant) van mandement ende appel ter eenre ende Jacob Jorisz. nomine uxoris defuncto yecge ? ter andre sijde / Ende daer jegens gesien de rescrip­tie bij den heer Bailliu overgedient/ Is de dispositie op de voorss Req. in state gehouden/ Ende sijn bij W+R gecomm. enz. ende geauth. Merten Adr. burchmr. Jochem Trente Claes Sael doude ende Wouter Nachtegael schepenen mitsgrs. den secretaris dess stadt omme van de heer Bailliu conform den Teneur van sijne voorss rescriptie ende tot voorstant van stadtsvrijheden ende gerechticheijt ende weeringhe van vordere De dispositie op de Requesten versouckende het stadtbodeschap mitsgrs. het costerschap wort gehouden in state/ Opden IXen Februarij XVcnegenthiene pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Wouter Nachte­gael Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michiels­z. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Jan Sonnius Pieter Souwens ende Wouter Mertensz. Raeden Jan Jansz. vraagt kwijtschelding van de verlopen Hond. Penn. van het huis de Groote Plouch. Opde Req.van Jan Jansz. versouckende quijtscheldinghe van de Over het costerschap voorsangerschap en stadtbodeschap Burchmr. +S+R der stadt A. hebben bij provisie de weduwe van Dirrick Cornelis vergunt ende gegeven enz. mits dess bij provisie het costerschap om met haeren sone Seger Dirricxsz. te moghen bedienen ende malcanderen daermede door de werelt te helpen ende te assisteren/ Totdat om redenen soude mogen noodich gevonden worden het voorss costerschap met het voor­sangerschap te combineren ofte daerinne anders te voorsien/ B+S+R der stadt A in Seellt hebben vergunt ende bij provisie gegeve enz. bij provisie mits dess aen Heijndrick van Campen het stadtbodeschap met expresse aensegginge soe hij hem nijet eerlijck gelijck een vroom burgher betaempt ende hem in sijn ampt nijet en quijt soot behoort/ Dat hij daer van datel. gepriveert sal worden/ Weer een nieuwe loterij ? Bij de heer Jan Spierinck voorgedraghen sijnde off het nijet geraden en worde stadt dienstich en soude wesen/ om van stadt­swege inde toecommende jaermarct een loterie op te setten/ Is bij W+R goetgevonden de saecke in deliberatie te leggen tot de naeste vergaderinghe ende wort yder versocht daerop rijpel. te willen letten om ter voorss vergaderinghe inne te bringen wat henl. daervan dunckt en wat ijeder tot avance van tgundt voorss bedocht sal hebben/ De baljuw heeft bij de dochter en schoonzoon van Willem Michi­elsz. oud-burgemeester huiszoeking gedaan zonder daartoe gerechtigd te zijn. Naerdijen de burchmr. Willem Michielsz. als vader van Pierken Willems ende Jacob Jorisz. als man van de selve Pierken bij Req. aen Burchmrs. +S+R deser stadt A. dolerende dat de huijs­souckinghe bij de heer Bailliu Christoffel Spierinck ten huijsse van de voorn. Jacob Jorisz. gedaen geschiet was jegens de oude ende gemeene vrijdom die de burghers ende inwoonders dess stadt hebben daer van sijl. oock buijten memorie van menschen in vresamighe possessie altijt geweest hebben ende noch sijn van in criminele saecken nijet te moghen geapprehen­deert veel min in heur huijssen geinquieteert ende ondersocht worden dan met voorgaende informatie ende consent van de Wet ofte ten minsten van de Burchmeesters streckende tot seer quade consequentie ende vertredinghe van der burghers oude vrijdom ende gerechticheijt; versocht heeft dat het de goede geliefe soude wesen van de heeren Burchmrs.+S+R dess stadt tot maintenue ende conservatie van der burgeren gemeene geruste vrijdom ende oude gerechticheijt hen neffens de suppl. te voughen int proces bij provocatie hanghende voor den hove van Hollant/ Tusschen de voorn. heer Bailliu Impt van mandement ter eenre ende de supplten gedaechden int selve cas ter andere sijde/ Ende dat daer jegens gelesen is de rescriptie van weghe dheer Bailliu voorn. overgegeven soe hebben Burchmrs. +S+R voorn. goetgevonden te comm. dheeren Merten Adr, burchmr. Jochem Trente Claes Sael doude ende Wouter Nachtegael schepe­nen mitsgrs. den secretaris dess stadt omme met dheer Bailliu voorn. ter cause voorss te commen in comm. Ende des Baillius intentie ende naerder verclaeringhe dijen aengaende schrifte­lijck aviseren ? aff te vorderen om dat gesien (voorde?) opde voorss Req. gedisponeert te (worden) sulcx ende gelijck de gelegentheijt van de saecke sal connen verdraghen/ Welcken volghende de voorn. heer Bailliu op date dess comparerende voor de voorn. heeren Merten Adr. Burchmr. Claes Sael doude ende Wouter Nachtegael schepenen/ Ende vuijte selve de resolu­tie vant collegie van W+R verstaen hebbende heeft verclaert enz. mits dess wel te weten dat de burghers ende inwoonders deser stadt A. naer rechte ende nominatim bij oude geobser­veerde costuijmen ende vande hoogher hant verleende vrijdommen geprevilegieert sijn van nijet te moghen in criminele saecken geapprehendeert veel min in heur huijssen (Daer Iure gentium ijeder vrij in is) gevexeert gesteurt ofte ondersocht worden­dan met voorgaende informatie ende consent van de Wet Ten minsten van de Burchmrs./ Ende dat hij comparant noyt van meeninghe is geweest noch oock noch en is de stadt ofte oock eenigh(waert oock het minste) lit van dijen daer inne te vercorten/ Waer ter contrarien dat hij altijt extraordinarisse ijver gehadt heeft ende noch is hebbende/ Ende met Godts gratie verhoopt te behouden soe lange hij leeft volgende sijnen gedaen eedt ende natuirlijcke beweginghe de stadt ende de gemeente inde bovenverhaelde ende andere vrijheden privele­gien ende andere hantvesten naer vermoghen te helpen stijven ende stercken Ende tot dijen eijnde met de heeren van der stadt ende ondersaten van de selve alle goede eenicheijt ende burgelijcke correspondentie ende conversatie te onderhouden/ Ende belangende de bovenverhaelde huijssouckingemeent daerinne met ordre ende vermoghens het consent van een van de dienende Burchmrs. hem comparant gegeven gehandelt te hebben als naer behooren Doch soo daer inne soude moghen te seer bij hem comparant Christoffel Spierinck Opden XXXen meerte 1619 pnt Jan Spierinck Merten Adr. Burchmr­s. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Carst. Corn. Wouter Nachtegael Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes sael de Jonghe Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Wouter Mertensz. Pieter Souwens Raiden/ Een Req. van Mr. Pieter Wicksteen over de Groote Sterre en zijn gage enz. Opde Req. van Mr. Pieter Wicksteen versouckende aenwijsinghe van een huijs om in te wonen/ ende vermeerderinghe van gaige/ hebben B+S+R geres, ende den voorn. Mr. Pieter bij provisie geconsenteert enz. mits dess het huijs de Groote Sterre Totdat de stadt met het voorss huijs beter proffijt sal weten te doen Tot welcken eijnde goet gevonden ende mits dess geres. wort het voorss huijs in noodighe reparatie ende behoorl. state te bringhen ende bewoonbaer te maecken/ Alles met de mintste cost mogelijck sijnde/ opt tweede poinct van de voorss Req..sijn gecomm. enz. mits dess beijde de jegenwoordighe dienende Burchmrs. omme met de voorn. Mr. Pieter Wicksteen te commen in comm. ende den selven aen de stadt voor sekeren redelijcken tijt van jaeren aen de stadt te doen verbinden ende hem in recompense van dijen vermeerderinghe van gaige van stadtswege te beloven/ mits dat sijn geheele gaige van stadtswege nijet en excedere met vermeerderinghe met al de somme van twaelff ponden grooten Vls. onder expresse reserve die special. gesti­puleert moeten worden dat ingevalle den voorn. Wicksteen metter woone vuijte stadt quame te vertrecken voort expireren van de bedonghen jaeren/ Dat den voorn. Wicksteen vervallen ende gehouden sal wesen aende stadt te restitueren opbringhen ende betaelen alle tgene hij vande bovenverhaelde vermeerde­ringhe van gaige genoten sal hebben/ Over de verpachting van de gorssinghe van de wallen ende cingel. Opt versouck van Corn. Lixe is bij W+R geordonn. datmen de gorssinge van de wallen ende cingel mitsgrs. van de veersche dijck soe verre die de stadt toecompt vuijter hant sal ver­pachten voor den tijt van seven jaeren om geet ? te worden/ Daertoebij dess gecomm. worden beijde Burchmrs. ende den secretaris dess stadt/ Over te doen onderhouden het placcaet op de cours van de gelde Is voorts geres. conform het schrijven van de heeren Staten van Seellt de contabele Officiers te doen onderhouden het placcaet op de cours van de gelde onlancx geemaneert ende door last van de heeren Staten gepubliceert/ Opden IXen Aprilis 1619 pnt Merten Adr. burchmr.Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Wouter nachtegael Carst. Corn. schepnen Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe. Weer de zaak van Willem Michielsz. over de onwettige huiszoeking bij zijn dochter en schoonzoon. Opde Req. v.d.burchmr. Willem M. versouckende dat het de goede geliefte soude wesen van de heeren Burchmrs+S+R dess stadt tot maintenu ende conservatie van der burgeren gemeene geruste vrijdom ende oude gerechticheijt henl. te voughen int proces bij provocatie hangende voor de hove van hollt Tusschen dheer bailliu Impt van mandement d'appel ter eenre/ Ende de voorn. burchmr. Willem Michielsz. als vader ende Jacob Jorisz. de Vos Alsoe dheer Bailliu Christoffel Spierinck verclaert heeft jegen stadtsprivilegien ende gerechticheijt mitsgrs. der burgeren vrijdom nijet te sullen sustineren/ Soe stellen Burchmrs. +S+R der stadt A parthijen jegens parthijen doch het proces voldongen wesende ende de schrifturen bijt Hoff alreede geordonneert ofte noch te ordonneren gemaeckt ende overgedient ende te wedersijden van vorder schrijven gerenuncheert(afge­zien) sijnde/ sullen de suppl. verdacht sijn de stucken aent collegie van W+R over te bringhen/ Wecke voorss stucken bijt collegie sijnde sooder ijets gevonden wort jegens stadtsge­rechticheijt ofte der burgeren vrijdom ende gerusticheijt geposeert te wesen/ sal van stadtswege daerinne soodanich voorsien worden als de natuire van de saeck verheijsschem sal/ 1619 Burchmrs. Merten Adriaensz. Mr. Ingel de Bruijne Schepenen Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jongfhe Adriaen Bakelant Carst. Corn. Jan Sonnius Raeden Claes Sael doude Wouter Nachtegael Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel vaHeussen Wouter Mertensz. Pieter Souwend Lenaert Teerlinck. Op den lesten Aprilis 1691 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruij­ne Burchmrs. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baekelant Carstiaen Corn. Jan Sonnius schepenen Claes Sael doude Wouter Nachtegael Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Heussen Wouter Mertensz. Pieter Souwens Lenaert Teerlinck Raiden. eerste resolutie om in de voorversschinghe (voorliggende gronden ) van de dijkage van prins Maurits sluijsse te leggen Alsoo tot onderhout ende diepmaeckinghe vande nijeuwe kille gedolven doorde Lemmerplate gheen beter noch expedienter remedie bedocht noch gevonden can worden als de selve te schuiren met opgehouden water/ Ende alsoo de voorversschinghe van Sijn Excie leste dijckaige ten halven crijte daer toe bequaeml. soude connen geappropieert worden/ Soe hebben B+S+R goetgevonden bij provisie (aleer eenighe vordere moijte te doene) bij de heeren van de Raede Staten ofte de stadt Mid­delb. om daer toe suffisante middel te vercrijghen van Sijn Excie te versoucken Octroij ende consent om sijn voorss voor­versschinghe ten fijne bovenverhaelt te moghen emploijeren ende daerinne twee speuijen te moghen leggen/ Daer doore continuel. met de ebbe naer Rammekens geschuirt soude worden/ Om welck voorss Octroij ende consent te verwerven soot moge­lijck is worden bij dess gecomm. om naer den Hage ende bij Sijn Excie te trecken de burchmrs. Merten Adr. ende de secre­taris Pieter Cannoije/ Opden VIIIen Meije 1619 pnt Mr. Ingel de Bruijne Br. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge Adr. <span lang="EN-GB">Baeckelant Carst. Corn. Jan Sonnius Schepen Wouter Nachtegael Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van heussen Wouter Mertensz. Pieter Souwens ende Lenaert Teerlinck Raeden.

Vechtpartijen en andere ongeregeldheden waarbij o.a. 2 leden van de fam. Spierinck betrokken zijn.

Bij de heer Br. de Bruijne aengedient sijnde hoe dat gister­avond Jacob ende Adriaen Spierinck mitsgrs. eenen schotsman met gewelt voor de Galeije aengetast hebben Gillis Cabeliau den selven met gewelt onder de voeten werpende slaende schop­pende ende pogende te steken ende andere groote insolente ende moetwille bedrijvende / Ende dat Jacob Spierinck Jeronimus de Schilder met een mes ofte poignaert geque(t)st heeft/ Daerover oock den voorn. Jeronimus ende sijnen broeder aende heer Burchmr. voorss geclaecht ende recht versocht hebben/ Ende gedelib. sijnde hoe daerinne gevouchlicxst dient voorsien te worden/ Is bij W+R geres. ende de Heer Bailliu Christoffel Spierinck ontboden sijnde ende int college comparerende bijt collegie aengeseijt dat hij Sijn behoort ende schuldich is te bewaeren ende met alle gewoonlijcke middelen pooghen te ver­hoeden dat sulcke ende andere diergelijcke overlasten ongere­geltheden ende andere ongeoorlooffde saecken verhindert belet ofte naer verdiensten gestraft worden/ Ende nominatim dat hij gehouden is Sacharias Jansz. te corrigeren over tgene hij nu sondach lestleden soe ongebonden ende verachtel. van de magi­straet ende de regieringhe op de straete int openbaere ge­sproecken heeft/ Ofte bij gebreecke van dijen dat van stadtsw­ege daerinne sulcx versien sal worden als tot collegie sal oordeelen tot voorstant van Iusticie ende conservatie van de gemeene ruste van noode te wesen/

Opden VIIIen Meije 1619 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz Adriaen Baekelant Carst. Corn. schepenen Wouter Nachtegael Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Wouter Mertensz. Le­naert Teerlinck Raeden/

Over een eventuele salarisverhoging van Mr. Pieter Wicksteen.

Omme de Res. genomen de XXXen meerte 1619 nopende het vermeer­deren van de gage van Mr. Pieter Wicksteen te effectueren is bij W+R in plaetse van br. Jan Spierinck gecomm. de burchmr. Mr. Ingel de Bruijne/

Resumptie van de resolutie van mei 1617 tot weeringhe van...­.. ongeoorloofde saecken

Naer resumptie van de resolutie genomen bij W+R den VIIIen Meije 1617 tot weeringhe van diversche Insolentien vechterien rumoerten ende andere ongeoorlooffde saecken is bij W+R geres. daer van acte aende heer Bailliu gesonden te worden/

Afspraken met prins Maurits over een enkele waterstaatkundige ingreep.

Bijde heer Burchmr. Merten Adr. de secretaris Cannoije vuijt commissie van W+R bij Sijn Excie geweest hebbende in sGraven­hage gerapporteert sijnde hoe dat sijl. volgende hueren last van Sijn Excie versocht hebben consent om van sijn voorvers­schinge van de dijckaige ten halven crijte een houwer te moghen maecken/ Ende dat sijl. van stadtswege om Sijn Excie daertoe te beweghen aen Sijn voorn. Excie gepresenteert hebben sonder desselfs cost ...versande ? in versekerde staet te bringhen sijn berm te verhooghen jegens alle affcabbelinge te versekeren ende hen int generael Sijn Excie te caveren dat sijn particuliere dijckaige daer doore gheenderleij last ofte schade sal lijden / Ofte dat de stadt ende haere borge verbon­den souden wesen ende blijven die te moeten restaureren ende boeten/ hebben die van W+R verclaert tselve wel gedaen te wesen ende voor soe veel het soude mogen van noode wesen geapprobeert ende belooft soe sij doen mits dess alle tselve in cas van toelatinghe gestant te sullen doen/

De predikanten, kerkenraad en Armmeeesters zijn verontrust over de wijze waarop de loterijpenningen worden be­steedd.w.z. niet ten behoeve van een Gasthuys enz.

Op heden sijn int collegie van W+R gecompareert Mr. Jacobus Migrode ende Mr. Wouter Buijs beijde dienaeren des Goddelijc­ken Woorts Adriaen Andriesz. Twilt kerckenraet ende Jacob Reijnoutsz. Armmr. dess stadt de welcke door voorm. Migroede ende Buijs van weghen de kercke ende de gemeenen Armen dess stadt de magistraet Amptsweghe soe sij seijden vermaenden ende versochten dat de heeren douden believen ordre te stellen dat de penninghen geprocedeert van de loterie met Octroij van de Ed: Mog: heeren Staten van Seellt opgerecht tot het opbouwen van een gasthuijs ten fijne voorss ofte ten minste tot onder­hout van den Armen soude geemploijeert worden/

Daerop verscheijden discoursen int voorss collegie tusschen de voorn. dienaeren des Goddelijcken Woorts ende de outste burch­mr. Merten Adr. mitsgrs. den secretaris soe van stadtswege als vuijte naem van de ghene die tot het bewint van de loterie gecomm. sijn geweest gevallen ende onder andere bijde voorn. Burchmr. ende secretaris gesustineert ende verclaert sijnde dat het Gasthuijs het opbouwen de middelen ende alle dependen­tien vandijen geheel polijtijck waeren ende alleene onder de stadt ende Regieringhe van dijen resorteerden/ sonder dat de Kercke ofte de Armmeesters van weghen de kercke ofte den gemeene Armen dess stadt daer over ijets te gebieden ofte daermede te moijen hadden/ Ende dat daerinne alreede vorder geprocedeert ende gebesoigneert is als de voorss kerckenraet ofte Armmeesters bekent was/ Waaerom van weghen den kercken­raet ende den gemeene Armen diversche redenen voor replijcke geallegeert sijnde / is bij W+R goetgevonden de voorn. Dienae­ren des Woorts kerckenraet ende Armmeesters te doen vertrecken Ende wederom binnen ontboden sijnde/ heeft men hen vuijte naem vant collegie van W+R van heurl. goede vermaeninghe bedanckt ende aengeseijt datmen eerstdaechs de saecke wederom bij de hant nemen ende sulcken ordre stellen sal/ als de constitutie ende gelegentheijt van de saecke verheijsschen sal/

Waer naer verscheijden resolutien opgesocht ende gelesen sijnde die opt stuck ende emploieren van de penninghen gepro­cedeert van de loterie het doen van de rekeninghe over de loteriepenn, ende het maecken van de rentebrieven van de vuijtgesette penninghen van tijt tot tijt genomen sijn/ Is bij W+R geres. Vrijdaghe toecommende te procederen tot reauditie ende recolement van beijde de rekeninghe gedaen over het provenu van de loteriepenn./ Omme dat volbrocht sijnde vorder in de saecke getreden ende gebesoigneert te worden naer gele­gentheijt van dijen/

Opden XXIIIIen Meije 1619 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Vervolg loterie. Er zou sprake zijn van een zilveren schaal die niet van zuiver zilver, maar namaak was. Int renderen ende recoleren van de twee rekeninghe gedaen over het provenue van de loterie is bij W+R geres, datmen Frederick Muntinck ende Sijmon Jansz. silversmeden sal doen evere ?? tgene sijl. voor vereeringhe aent Gasthuis schuldich sijn/ Bij de heer Wouter Nachtegael sijnde dat de Jonge van Nes tot Middelb. een silvere schale heeft gecommen vuijte loterie die geseijt wort valsch te wesen/ Is bij W+R geres. ende goetge­vonden daer naer te inquireren ende in cas van bevinden tselve te doen repareren ende vergoeden bij de silversmeden tvoorss silver aen de loterie op de keure vercocht hebbende/ Vuijte lectuere van de twee rekeninghen verstaen sijnde datter onder de heer Burchmr. Claes Sael doude noch eenich lijwaet berust/ dat bij Jan Dirricksz. van Lubeeck te pande gestelt is voor sekere somme van twaelff ponden Vls. hem met goetvinden ende opt begeeren van de heer Jan Seggaert vuijte loteriepenn, geleent is bij W+R geres, ende goet gevonden dat tselve eerst­daechs vercocht ende de penn. daer van procenderende verant­woort sullen werden/ Vervolg loterie: de beide rekeningen kloppen niet. De actien (aandelen) waarmee de loten bekostigd zijn, zijn niet verant­woord enz. Alsoo bij geestelijcke ende weerlijcke de bewinthebbers van deloterie gesuspecteert worden van inde voorss twee rekening­hen gedaen over het provenu van de loterie nijet al verant­woort te hebben/ tgundt het gasthuijs ter cause van de voorss loterie is competerende Overmits bij slot van beijde de reke­ninghen qualijck de helft verantwoort wort ten respecte vande groote quantiteijt van loten die der in de loterie geweest sijn/ Ende dat de voorn. Bewinthebbers tot Iustifficatie nijet verantwort en is te bestaen in actien die bij verscheijden collecteurs ingenomen sijn ende daer weijnich oft nijet aff gecommen is/ Ende dat daeraff in verscheijden texten van de voorss twee rekeninghen gedient hebbende mentio gemaeckt worden/ Soe hebben B+S+R goet gevonden om eenijegel. behoor­lijcke satisfactie te doene/ ende alle quade ende imaginaire suspitien te weeren tot ontlastinghe ende gerusticheijt van de voorn. Bewinthebbers ende heurl. erffgen. staet ende Inventa­ris gemaect gelevert ende gesloten te worden van alle de actien die noch openstaende ende tvoorss gasthuijs ter cause vande voorn. loterie competerende om daer van de Massa geweten ende daer bij de penninghen bij beijde de rekeninghen verant­wort gevoucht ende totale somma gemaeckt sijnde met het getal van de loten dieder geweest hebben geconfereert ende eenijder bekent gemaeckt mach worden/ dat het stuck van de loterie wel begost vervolcht ende sonder eenige malversatie ten goeden eijnde gebrocht is/ Opden XXVen Junij 1619 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz. <span lang="EN-GB">Adr. Baeckelant Carst. Corn. Jan Sonnius schepenen Wouter Nachtegael Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Heussen Wouter Mertensz. Raeden/

Weer over het consent van prins Maurits om sluizen te mogen leggen door diens voorversschinge

Bij de heer Burchmr. Merten Adr. gerapporteert sijnde dat die van Middelburg beginnende het diep metter herten te nemen doorde heer Burchmr. Schotte den secretaris Cannoije aengese­ijt hebben/ Datse noodich vinden datter wederom ijemant vuijt dit collegie van W+R gedeputeert werde om personel.bij Sijn Excie andermael te gaen/ Ende het versochte consent om inde voorversschinge van Sijn Excie sluijsen souden voorschrijven van mijn heer den Admirael van Seellt mitsgaders van mijn heer Mandemaecker/ Ende voorts te vrede zijnde datmen met vollen monde soude seggen dat die van Middelb. te vrede sijn borge te blijven voor alle tgene Sijn Excie tot versekerheijt van Sijne dijckaige belooft soude werden/ Soe is bij W+R geres. soe haest als het die van Middelb. goetduncken datmen van stadtsw­ege Tot visitatie van de scholen worden bij W+R gecomm. de burchm­r. de Bruijne ende de Burchmr. Claes Sael doude om neffens de predicanten daer inne het gebruijck te volghen/ Over het graffdelverschap Neel Bruijselaer wort bij W+R op sijn versouck vergunt het graffdelverschap op sulcke ordonnancie ende loon alsser alree­de toe staet/ ofte noch gemaeckt ende gestelt sal worden/ Bij de heer Burchmr. Merten Adr. aengedient sijnde dat de staet ende Inventaris van de Actien in de Loterie geleijt ende het gasthuijs dess stadt competerende gereet is/ heeft W+R geres. dat de selve vrijdaghe ofte saterdaghe commende opgeno­men gesolemniseert ende gesloten sal worden/ Daerop eenijder sdaechs te vooren gedachvaert sal worden/- Er wordt valsemunterij gepleegd in de Dobbele Busse en de baljuw schijnt daar niet tegen op te willen treden. Alsoo die van het collegie van W+R int sekere onderrecht sijn ende dat henl. suffisantel. gebleken is dat Sacharias Jansz. in de Dobbele Bosse Spaansche quarten geslaghen geperst ofte geschrouft heeft/ ofte noch slaet perst ende schrouft/ Ende dat dheer Bailliu dess stadt Christoffel Spierinck tselve voor desen aengeseijt ende belast sijnde sulcx te willen beletten/ verscheijdemael daerop geantwoort heeft sulcx nijet te connen attrapperen/ Ende voorts aent collegie van wette verclaert heeft daer toe gheen consent gegeven noch daer van gheenderle­ij contributie getrocken te hebben noch te trecken/ Ende dat effter daermede de magistraet de stadt ende Inwoonders van dijen bij hooghe ende leege geblameert ende seer achterweghe gedraghen jae gesuspecteert werden datter noch andere munte van gout ende silver geslaghen ofte geperst soude moghen werden/ Omme waerinne behoorl. te versien B+S+R den voorn. Ba belast ende gauth. hebben enz. mits dess om den voorn. Sacha­rias Jansz. ende sijn swager Isack de Haen datel. in apprehen­sie te stellen/ Omme daer naer jegens henl. geprocedeert te word­en sulcx als de merite van de saecke sal mede bringhen/ Ende soe dheer Bailliu sulcx nijet datel. te wercke stelt sal daerinne voorsien ende gedaen worden volgende de resolutie daerop bij W+R genomen Dheer Bailliu bij dess waerschouwende soeder eenighe swaericheijt hem daerover bejegent/ dat hij dat sal moeten sich selffs imputeren/ Opden IIen Jullij 1619 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz. Claes Sael de Jonghe Adr. Baeckelant Carst. Corn. schepe­nen Claes Sael doude Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Heus­sen Wouter Mertensz. Pieter Souwens Lenaert Teerlinck Raeden. Idem Bij die van W+R gecomm. sijnde hoe dat dheer Bailliu Christof­fel Spierinck nijttegenstaende verscheijden acten van authori­satie soo bijt collegie van Wette als bij Burchmrs. schepenen +R collegialiter hem verleent sijn/ Om jegens eenighe moetwil­liche ende verscheijden ongeoorlooffde saecken plegende te procederen bij apprehensie/ Om daer naer voorts jegens de selve geprocedeert te worden naer merite van de saecke/ Ende namel. tgene dheer Bailliu opden XXVen Junij 1619 lestleden collegialiter aengeseijt ende bij speciale acte geiniungeert/ nijet naer en compt is in deliberatie geleijt ende gevraecht off het nijet geraden waere tot voorstant van stadtsmagistraet ende der Ingesetenen eere ende reputatie die meestal ofte veele van de selve gesuspecteert worden van eenighe coopere ende oock andre munte te slaen ofte perssen de Ed: heeren van de Raide te kennen te gegeven tgundt dijen aengaende dagelicx in onse stadt passeert om daer inne bij haere Ed: sulcken ordre gestelt te worden als haere Ed: souden believen te commanderen/ Ende naer veel discoursen daerop gevallen bij W+R goetgevonden dheer Bailliu noch eens voor de leste mael ae te seggen Ghel. hem int volle collegie comparerende aengeseijt ende affgevraecht is Waeromme dat hij verscheijden acten op sijn versouck verleent ende oock sonder sijn versouck om treffelijcke redenen henl. moverende verleent nijet in werck en stelt/ Ende bij de ghene tot wijens laste de selve ge­streckt sijn nijet sijne maer de magistraet last ende werck te lesen Daer bij vougende dat tselve nijet en can ten besten genomen worden ende hem aenseggende soe hij gheen beter deb­voir en doet om de Iusticie te manckeren mitsgrs. de gepronun­chieerde sententien ende gegeven acten te wercke te stellen ende te executeren Datmen sal de Ed heeren van den Raede aendienen wat hier dagelicx passeert ende aen haere Ed: over­leveren de Informatien tot laste van de ghene die quarten schrou­ven met de acten in de selve materie gedepescheert overleveren / Om daerinne bij haere Ed: gedaen te worden met haere Ed: welbehaghen daerop dheer Bailliu nijet sonderlincx voor antwoorde gaff dan dat hij sonder dienaer te onsterck was om personele apprehensien te doene/ Ende dat bij veele gesu­stineert ende geseijt wort dat bij de Quartslagers ofte pers­sers nijet anders verbeurt en wort als een pecuniele boete/ 2 Req. van Mr. Pieter Wicksteen stadtsschoolmr. Opde eerste req. van Mr. Pieter Wicksteen versouckende naer­dijen hij voor stadtsschoolmr. aengenomen is ende gegaigeert wort/ Dat het B+S+R believen soude alle andere binnen dess stadt het schoolhouden te verbieden/ ende nijemant neffens noch boven hem te admitteren ende ten dijen eijnde alle teec­kenen in sal doen trecken/ Is geres. geappostilleert te worden het naervolgende: B+S+R en sullen geduirende den tijt vant contract met den suppl. aengegaen geen andere franchoise noch duytsche schoolmrs. van stadtswege gaigeren/ Ende sal op de reste van sijn versouck in alle occurratien naer gelegentheijt ende met discretie gelet worden/ Opde tweede Req. van Mr. Pieter Wicksteen is geres. dat hem van stadtswege aengeseijt sal worden dat hij nopende de ver­sochte bethuijninghe van sijn hoff noch voor een tijt sal moeten patienteren/ Dat de stadt voor dit jaer daeraen gheen cost meer doen en can/ Alle leegstaande huizen dienen tegen afbraak enz. verzekerd worden. B+S+R der stadt A. om de leechstaende huijssen van alle inva­sien affbreucke ende berovinghe te preserveren ende consequen­tel. de totale ruine van de selve te beletten soe veel doen­lijck is/ hebben geauth. enz. mit dess Adriaen Bakelant Tim­merman ende Corn. Jansz. metser/ Om met gemeen advijse ende met de minste cost mogelijck sijnde alle leechstaende huijssen soe in metselwerck als timmerwerck jegens het Inloopen ende affbreecken te versekeren ende daer inne met discretie te handelen/ Alles tot coste vande selve huijssen ende op het in rechte gefondeerde ende gebruyckte recht van preferentie om voor alle andere hypoteeckarissen ende schuldenaers in cas van enctie/ auctie ? over heurl. gedaen reparatien geprefereert te werden/ Weer over het sluiten van de rekeningen van de loterij. Naerdijen vuijt het recolement gedaen over ende vande eerste ende tweede rekeninge vant provenu van de eerste ende tweede rekeninghe vant provenu van de loterie den XXIIIIen Meije XVIc negentiene/ mitsgrs. vuijt de stadt ende Inventaris van alle de actien die noch openstaende ende de voorss loterie compete­rende sijn bij W+R gesloten ende gesolemniseert den XXXen Junij XVIc negenthiene/ Ende voorts vuijte generale masse soo bij de voorss eerste ende tweede rekeninghe in gilde als bij de voorss staet ende Inventaris in actien verantwoort jegens het getal der loten in de loterie geweest hebbende geconfe­reert sijnde perfectel. bevonden notoirl. ende tot genoughen vande heeren Auditeurs Burchmrs.+S+R dess stadt gebleken is dat de Bewinthebbers van de loterie alle de loten in de voorss loterie geleijt Opden Xen Jullij XVIc negentiene pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Carst. Corn. Jan Sonnius schepenen/ Over de valsemunters en de weigering van de baljuw om daar tegen op te treden. Interventie van enige gecomm. Raden van de provincie Zeeland. Sijn binnen de stadt Arnemuijden ten huijsse ende herberge genaemt het groote Moriaenshooft naer den middach gecomm. dheer Bualdis de Hubert Johan Huijssen Cattendijcke beijde Gecomm. Raiden van de provincie van Seellt mitsgrs. dheer Bonifacius de Jonge pensionaris van de heeren Staten van Seellt/ die datel. door een Staten bode ?? hebben bij hun ontboden beijde de dienende Burchmrs. ende den secretaris aende welcke sijl. verclaert hebben te commem vuijt den naem ende met last van de heeren van den Raide/ Om het collegie van Wette dess Stadt doorde welcke de Iusticie wert geadmini­streert eenighe saecken voor te draghen versouckende tot dien eijnde datelijck vergaderinghe geleijt te moghen worden vol­gende welck versouck de vergaderinghe gedaen ende de voorss Commiss. int collegie van Wette gecompareert wesende hebben geseecht dat mijn heeren van de Raide verstaen hadden hoe dat binnen dese stadt geslagen geperst ofte gescrouft worden copere quarten hetwelck alsoot een dick is in de groote graet nijemant geoorlooft als de Overicheijt selffs/ Daer mede het lant in haere souvereijniteijt grootel. geledeert diversche van de gemeente diese handelen ende wech voeren in prijckel van lijff en goet gestelt ende tlant bij andere vuijtheemsche princen Coninghen ende potentaten in eere ende reputatie vercleent wort ende oversulcx gheensints geleden ofte getole­reert mach werden soe versochten de voorss Comm. onderrechtin­ge ende ende verclaers ? wat vande saecke was/ Ende wat daer jegens begonst was gedaen te worden/ Daerop vuijtenaem van Burchmrs. ende schepenen boveng. voor antwoorde gegeven is Dat eenighe tijt geleden het geruchte vant slaen ofte persen van de quarten lancx straet loopende ende magistraet ter hooren gecommen sijnde sijl. collegialiter goet gevonden hebben dheer Bailliu Christoffel Spierinck te vermanen ende oock speciffice te belasten daer inne te willen voorsen ende sulcx beletten/ Daertoe verscheijden acten van auth. verleendende soo om huijssouckinge als voorts alles te doene dat tot weringhe van sulcx soude mogen van noode wesen Ende dewijle bij die van de Magistraet bevolen ende gemerckt werde datter weijnich ofte niet jegens gedaen ende de conste allencxkens stouter ende stouter gepleecht werde/ nijettegenstaende dheer Bailliu verscheijdemael verclaert hadde sulcx nijet te connen attrape­ren/ Daer toe gheen consent gegeven veel min daeraff eenighe contributie genoten te hebben/ hebben goet gevonden hun te informeren/ Ende suffisante Informatien becommen hebbende Daer bij notoirl. bleeck sulcx te geschieden/ hebben dheer Bailliu bij speciale acte genotificeert henl. sufficantel. gebleecken te wesen dat men ten huijsse van de Dobbele Bosse besich was met quarten te slaen ofte te schrouven daer over den Officier special. belastende ende authoriserende Sacharias Jansz. ende Isack de Haen die de principale meesters vant voorss werck waeren in apprehensie te nemen/ Omme daernaer jegens henl. geprocedeert te worden als vuijte merite van de saecke bevon­den soude werden te behooren Daer van de voorss Comm. de genomen Informatien ende acten van auth. vuijt de respective registers voorgelesen sijn/ Ende dat sijl. daervan nijet alleene nijet vernomen maer oock in de voorgaende leste verga­deringe van W+R de voorss heer Bailliu wederom ontboden ende hem affgevraecht waerom hij naerlatich was sijn gegeven autho­risatie int werck te stellen heeft nijet andres connen seggen dan dat hij van dienaer onversien sijnde hem nijet en vermat sulcx int werck te stellen/ Ende naer dat de voorn. heeren Commissarissen van alle tgundt voorss grondel. geinformeert waeren/ hebben goet gevonden datel. dheer Bailliu mede te ontbieden ende gecompareert sijnde hem van wegen de heeren van de Raide aen te seggen dat bij haere Ed: in tgoede nijet en conde worden aengenomen dat hij gedoochde dat in Sijn bedrijff het hoochste domeijn vant lant aengeroert ende misbruijct werde/ daermede het lant om vuijt spreeckelijcke schade ende onbegrijpelijcke oneere bij andere Coninghe Princen ende republijcke aengedaen werden/ Behalven dat het dickwils veel onnosele schamele luijden lijff ende goet cost ende dat sulcx nijet en conde geleden worden/ solverende ende voor gans frevol (frivool=waardeloos) houdende des heer Bailliu gealle­geerde excusen seijden dat dheeren van de Raide daerinne gheen contentement nemen en souden ende soo hij hem niet en vermat de stadt ende het resort daerover hij sijn commissie vercreg­hen hadde van sulcx suver ende vrij te houden dat hij nijet behoort hadde sulcken last ofte officie aen te nemen/ Ende dat sijl. daer selffs ordre in stellen ende door slants officieren souden moeten in versien dat hij gans qualijck gedaen hadde de ordre ende last van de magistraete van de schrouvers in appre­hensie te nemen nijet datel. naer te commen/ Ende dat Opden XXVIIen Jullij 1619 pnt Merten Adr. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz., Claes Sael de Jonghe Adr. Baeckelant Carst. Corn. Jan Souwens schepenen Claes Sael doude Wouter Nachtegael Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Heussen Wouter Mertensz. Lenaert teerlinck Raiden/-- Een versochte delvinghe van Pieter Wicksteen tot bevrij­dinghe van zijnen hoff: toegestaan. Opde versochte delvinghe die Mr. Pr. Wicksteen geerne soude doen tot bevrijdinghe van sijnen hoff/ Is bij W+R geordonneert daervan visitatie gedaen te worden/ Ende soot bevonden wort sonder schade te connen geschieden sal den voorn. Wicksteen bij de visitatie gedaen hebbende sijn versoucke moghen gecon­senteert worden/ mits dat de voorss delvinghe geschiede tot coste van de voorn. Pieter volgende sijn versouck/ De baljuw mag op kosten van de magistraat een dienaar huiren enz. Bij de heer Burchmr. Merten Adr. geprop. sijnde dat dheer Bailliu eenen dienaer gehuirt ende onder het wel behaghen van de magistraet seve gulden ter maent gelooft (belooft) heeft/ ende daerop gedelibereert ende de stadts sobere gelegentheijt geconsidereert sijnde Is bij W+R geres. ende de heer Bailliu aengeseijt dat dheeren nijet en verstaen van stadtsweghe meer voor gaige aen den dienaer te gheven als de oude twintich schell. ter maent/ Ende soo dheer Bailliu belieft meer te geven dat het soude moeten tot sijne coste wesen Te meer dat de twee voorgaende Baillius in recompense van des dienaers gaige op heur eijgen cost met den brieff van verkiesinge alle Jaeren naer den Hage gereijst hebben dat van nu den jegenwoor­dige Bailliu boven de voorss Dienaers gaige alle Jaere van stadtswege gerembourseert is/ Voor de Kercke gecocht is sekere quantiteijt schaillie (voor het schaliedak) Bij de voorn. heer Burchmr. Merten Adr. gerapporteert sijnde dat van Joris Brechtsz. de Vos voor de Kercke gecocht is sekere quantiteijt schaillie voor thien gulden het duijst(dui­zend) Te betaelen een jaer naerde leveringhe Ist de voorss coop bij W+R geapprobeert ende geordonneert aen Joris Brechts­z. soe haest de juyste quantiteijt geweten sal wesen gegeven te worden van stadts behoorl. obligatie Te betaelen volgende het besprecken/ Gasthuismeesters zullen worden gecommitteerd m.b.t. tot het administreren de saecken van de loterie In deliberatie geleijt sijnde wat naem men geven sal aende ghene die gecomm. sullen worden omme voortaen gade te slaen ende te administreren de saecken van de loterie/ Is bij W+R geres, datmen de selve sal noemen Gasthuijs meesters Overmits het Octroij spreeckende ende gevende consent totte loterie special. medebrinckt dat het is tot het opmaecken van een gasthuijs/ Welcke volgende hebben B+S+R tot Gasthuijs meesters gecoren ende gecomm. enz. mits dess dheeren Mr. Ingel de Bruijne burch­mr. Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Heussen ende jan Sonnius die verstaen worden dat sullen moeten dienen tot meerte sesthien hondert eenetwintich Ala wanneer twee vernij­euwt ende verandert sullen worden/ Opden IIen Augusti 1619 pnt Mr. Ingel de Bruijne Burchmr. Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant schepenen Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Heussen Lenaert Teerlinck Raeden. De arbeiders op de keeten weigeren soms werk met de bedoeling later op de dag te kunnen dobbelen t.b.v. meer en beter werk. Daar wordt hard tegen opgetreden omdat dit klanton­vriendelijk is. Ghesien bij burchmrs. schepenen ende Raiden het versouck van wegen deken ende beleeders mitsgrs. de gemeene arbeijders onder de keeten aen henl. schriftel. gedaen ende hun gronde­lijck geinformeert hebbende op de gelegentheijt van de saecken hebben verclaert enz. mits dess dat alle de ghene die het werck onder de keete laeten liggen ende daermede de schippers ende coopluijden grotelicx vercort hebben opt hoochste gepec­ceert ende bij ongeoorloffde middelen genouchsaem met gewelt gepoocht hebben de panneringhe ende consequentel. de magi­straet die de voorss pann. geauth. hebben te dwinghen tot tgene henl. goet ende in den sigt compt daeromme sijl. oock ten minsten met privatie van hun poorterschap ende gilde behoorden gestraft te worden/ doch hebben om reden vuijt gratie voor dese reijse sonder te trecken in consequentie alle de voorss arbeijders daervan gedispenseert ende geordonneert dat voortaen op elck werck den geheelen dach door elck sal moghen dobbelen die der present is/ Alwaert al - schoon soe dat hij smergens op den seven ofte nijet geweest hadde dessoet bleecke onder de officieren vant gilde dat ijemant hem absen­teerde van eenige cleene ofte swaere wercken om meerder werck te hebben ofte door moetwille sal dijen dach nijet mogen dobbelen vorder hebben B+S+R geordonneert enz. mits dess dat de voorss arbeijders gehouden sullen wesen general. hun te reguleren naer de ordonnancie die de panneringhe alreede gestelt hebben ofte noch goet sullen vinden te stellen/ alles in conformite van de ordonnancie ende keure bij ons daerop gemaeckt ende in gevalle het gilde int gemeen oft ijemant int particulier hem bij de resolutie van panneringe hun beswaert vinden sullen mogen hun beclach doen mondelinge ofte bij Req. aent collegie van W sal daerop gelet ende recht gedaen worden alsnaer behoren Expressel. verboden het voorss arbeijders gilde voortaen sulcke ongeoorlooffde middelen van dranck als boven verhaelt sijn te plegen /Op pene dat soe wije voortaen het werck sal laeten liggen al hadde se noch soo grooten reden naer hun goedt duncken datel. vervallen sullen van hun poor­terschap ende gilde ende men sal van de Officieren vant gilde ende die de proffijtabelste ampten bedienen eerst beginnen ende andere exempel statueren sonder vordere dissimulatie of convenientie/ Opden XVIIIen Feb. <span lang="EN-GB">XVIc twintich pnt Mr. Adriaensz. Mr. Ingel de Bruijne Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Carst. Corn. Jan Sonnius schepenen Claes Sael doude Wouter Nachtegael Maatregelen die moeten worden genomen wegens de grote swaricheden van de ondiepten voor ende omtrent Arnemuyden Bij de heer Burchmr. Merten Adr. Gerapporteert ende voorge­draghen sijnde dat hij met de heer Burchmr. de Bruijne sijn confrere ende de secretaris Cannoije bij een stadtbode der stede Middelb. sdaechs te vooren daer toe geinsinueert ende vesocht sijnde als gisteren geweest waeren bij de heeren de Burchmrs. Claes Denijs Willem Brouwer ende Laureijs Willemsz. Verpoorte gecomm. bij de stadt van Middelb. tot opsicht vant gemeene diep die henl. aengeseijt hadden hoe dat van wege de stadt Middelb. in de leste vergaderinghe van Staten voorge­draghen waer de groote imminerende ? swaricheden van de on­diepten voor ende omtrent Arnemuijden mitsgrs. voorts opwaerts naer Rammekens / dat die van Arnemuijden voorgeslegen hadden het maecken van eenighe houwers ende tleggen van eenighe sluijsen ofte houwers in de voorversschinge van Sijn Excie dijckaige ten halven Crijte/ Ende daertoe versocht hadden consent van sijn hoochgemelte Excie die dat nijet hadde goet­gevonden te verleenen/ sonder dat eenighe andere notabele leden van Seellt daer vooren intercedeerden ende oock respon­deerden voor de conditien ende bespreecken die Sijn Excie daerover werden gepresenteert ende oock bij hem bedonghen/ dat de stadt van Middelb. met Sijn Excie dijen aengaende in comm. ende onderhandelinghe getreden was/ maer noch nijet final. de saecke hadde connen affhandelen/ Dat effter die van Middelb. considererende de groote consequentie die tot naedeel van diversche treffelijcke ende de grootste leden van Seellt jae vant geheele lant int general. daer vuyt sal commen te resul­teren Opden Ven Meerte 1620 pnt Merten Adr. burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Carst. Corn. Jan Sonnius Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck Raeden/ Arnemuiden is in grote nood wegens de ondiepten ende opwas­sen enz.<="" b=""> Bij de heer burchmr. Merten Adr. aengedient sijnde hoe dat de heeren van Middelb. omme te faciliteren het versochte subsidie tot het maecken van de houwers in de dijckputten van Sijn Excie ende daerontrent goetvonden ende aviseerden datter dienden van stadts Arnemuijden weghe in de respective colle­gien van de steden van Seelt gedeputeerde te gaen om de vuy­terste noodt te verthoonen daer inne de stadt Arnemuijden door de ondiepte ende dagelicx opwassen vervallen ende met ernst te recommanderen dat ijeder lit gelieffde tvoorss versochte subsidie te favoriseren ende door haere Ed: gedeputeerde in de naeste vergaderinghe van Staten te consenteren ende vergunnen/ is bij W+R goetgevonden ten fijne voorss bij mjn heer Mande­maecker representerende Sijne Pr. Excie ende in alle de steden van Seellt gedeputeerde van stadtsweghe te senden/ Ende Sijn tot tgundt voorss gecomm. ende worden gecomm. mits dess om in de buyten steden te gaen dheer Burchmr. Merten Adr. Nathaniel van Heussen Raedt ende secretaris Cannoije/ Ende om inde binnesteden ende oock bij mijn heer Mandemaecker te gaen dheer Burchmr. Claes Sael doude Boudewijn v.d. Ghoes ende Wouter Mertensz. Raeden/ 1620 Burchmrs. Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Schepenen Willem Michielsz. Boudewijn van der Ghoes Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck Raiden Merten Adriaensz. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nathaniel van Heussen Carstiaen Cornelisz. Pieter Souwens Opden XVIIIen April 1620 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Raeden. Over de verpachting van de stadsexcijsen. Alsoo met de loopende maent de pachten van stadtsexcijsen expireren ende dat het tijt wort te resolveren off de voorss excijsen wederom verpacht ofte gecollecteert sullen worden/ is bij W+R goetgevonden enz. de voorss excijsen wederom te ver­pachten ende de caerten vuijt te setten jegens den XXIXen april 1620 naerde middach des swoondaechs/ Ende sal ten daghe van de verpachtinge bij W+R geres. worden waer voor men de pachten laeten gaen ofte vorde stadt ophouden sal/ Is mede geres. het vendumeesterschap wederom te verpachten voorden tijt van drie jaeren/ Het proces door Kuyckhoven en van Meeuwen tegen de stad Arne­muiden m. b. t. de loterij. Vanweghe de jegenwoordighe Gasthuijsmrs. aengedient sijnde dat de procureur Lucq versouckt procuratie om het proces bij Kuyckhoven ende van Meeuwen geinstitueert jegens de stadt ende het gasthuijs nopende het hoochste lot waer te nemen ende het gasthuijs gerechticheijt voor te staene ende gevraecht sijnde hoe al voorn. Gasthuijsmrs. hun daerinne sullen hebben te reguleren/ Is bij W+R verstaen ende worden de voorss Gast­huijsmrs. geauth. volgende haere commissie in dese gelijck in alle andere des voorss Gasthuijs saecken de gerechticheijt vant Gasthuijs Mr. van der Linde advocaet ordinaris in stadtssaecken Item is geres. datmen voortaen in dese ende alle voorvallen de stadtssaecken voor advocaet ordinaris sal emploijeren Mr. van der Linde getrout hebbende de dochter van de Mr. Pieter Wicksteen wil o.a. over een kantoor kunnen beschik­ken. Bij de Req. van Mr. Pieter Wicksteen versouckende het maecken van een cantoir ende naerder bevrijdinghe van sijnen hoff is bij W+R geres. hoeveel de stadt jegens hem costen en mach/ dat bijde heeren Burchmrs. ende secretaris visie genomen sal worden van de gelegentheijt van saecke omme rapport gedaen sijnde vorder gedisponeert te worden naer heijsch ende vermog­hen van de saecke/ De lantsaten dienen de vuijlicheijt vant kerckhoff weg te brengen. Is mede geres. de Landsaten van Nijeuwerkercke te doen carren Ghelijck sijl. aende stadt schuldich sijn ende onder andere de vuijlicheijt vant Kerckhoff te buijten de Veersche poorte ende elders daert bequaemst is te doen bringhen/ Opden XXVen April 1620 pnt Mr. Ingel de Bruijne Burchmr. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Pieter Souwend Raeden. Eventuele maatregelen m.b.t. wechschuiringe van de ondiep­tenwaartoe dijckputten van prins Maurits benodigd zijn. Alsoo dheeren van Middelb. versocht hebben doorden secretaris dess stadt datter eenighe vuijt het collegie dess stadt souden gedeputeert ende gesonden worden naer Middelb. bij de Commis­sarissen van wege die van Middelb. daertoe gecomm. om met die van Arnemuyden te comm. eenighe poincten raeckende het bevor­deren van voorgenomen werck te leggen inde dijckputten van Sijn Excie tot wechschuiringe vande ondiepten /is bij W+R goetgevonden ende sijn ten fijne voorss gecomm. dheeren Burch­mrs. Mr. Ingel de Bruijne Merten Adr. <span lang="FR">Claes Sael doude ende de secretaris Cannoije/

Opden XXVIIen April 1620 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter nachtegael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Jochem trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nath. van Heussen Carst. Corn. Raeden.

Idem

Burchmrs. schepenen ende Raiden der stadt A. vuijt hunne gedeputeerde op saterdach lestleden met dheeren van Middelb. in comm. geweest sijnde verstaen hebbende de substructie van de artijckelen die van wegen de magistraet der stede Miiddelb. voorgestelt worden om bij de stadt Arnemuyden tot bevordering­he van de voorgenomen houwers in de dijckputten van Sijn Excie dijckaige ten halven Crijte met tgene daervan dependeert gepresteert te worden hebben geres. ende hunne gedeputeerde belast aen de heeren van Middelb. voor antwoorde te gheven ende te verclaren dat de stadtsgelegentheijt soo sober ende alle de werrelt oock bekent is dat het van stadts ofte de gemeente wege onmogelijck is ijets bij te bringhen dat het voorgenomen werck soude connen vorderen als alleenl. een extraordinarisen ijver ende affectie die sij altijt gehadt ende oock boven moghen gethoont hebben tot vorderinghe van stadt ende tgemeene welvaren ende voorts het subsidie dat het gemeene lant een grooten deele vuijt compassie van de sobre staet daer inne de stadt vervallen is geconsenteert heeft sijnde tot voldoeninghe vant eerste voorgestelde poinct bij requeste aende heeren de Ghecomm. Raede te versoucken dat de penninghen vant subsidie aen de stadt Arnemuyden tot doordel­vinghe van de Lemmerplate geconsenteert ende onder dheer Ontfanger general noch berusten bij de heer Ontfanger voorn. souden werden gestelt aende heeren Tresoriers der stadt Mid­delb. Omme tot het maecken van de bovenverhaelde houwers geemploijeert te worden/

Opt tweede poinct verclaeren onmogelijck te wesen vuijte stadtsmiddelen ofte de particuliere beursen oock vande gequa­lificeerde eenighe middel te vinden die tot sulcken swaren werck het minste behulp soude connen doen/

Opt derde vierde vijffde VIe ende VIIe poinct sprekende vant delven van de gerequireerde sleve (sleuf ?) omme het water van de schuringe te leijden het jaerlicx onderhout ende het cram­men van de cade het gaigeren van dieghene die de sluijsen soude waernemen het vuijtdelven vande(n) docke mitsgrs. het jaerlicx onderhout vant houtwerck ende geleijden rijsberm aende noortsijde van de nijeuwe kille verclaeren doore over­groote onmacht daer inne de stadt met welweten van alle de weerelt Godt betert vervallenende daer inne nijet te connen treden noch daertoe gheen middel ter werelt te hebben Tgundt lichtel. aff te meten ende vorder waerheijt aen te nemen is Alsmen maer en siet dat alle de stadts ordinarise caijen fortificatie ende andere wercken die in genen deele met de voorgestelde lasten te compareren en sijn door faute van middel teenegader moeten vervallen Behalven dat het Incommen van de stadt soo cleen is alwaert datter gheen dagelicxe noodighe huijslasten men laet staen groote schulden waren Dat de helft vande voorgestelde lasten daermede nijet souden connen gesupporteert worden maer de jaeren vant geconsenteert subsidie vuijtwesen soe de gelegentheijt van de stadt verbee­tert ende bequaem geworden is sal van stadtswege al gedaen worden dat mogelijck is tsij met het contribueren vuijt stadts verbetere middelen ofte met het versouck van eenich subsidie vuijte gemeene middelen tot onderhout van de voorss wercken sulcx als dan gevouchlicxst sal connen vallen/

Opt VI e poinct beloven van stadtswege ende int particulier alle mogelijck debvoir te sullen doen ende soe scherpen op­sicht te nemen als eenichsints practicabel sal wesen dat aende wercken gheen schade gedaen ofte moetwillicheijt gepleecht en werde/

Opt negende poinct weten anders nijet te seggen dan dat het ant ? noch nijet geboren ende aen wedersijden te wenschen is dat het alsoo verre ware datmet(n) doen conde ende dat de magistraet behoudens eere ende eedt de stadts ende der gemeen­te vrijdom daerinne alle de hope vuijt gewenschte welvaren bestaet nijet en can noch ende vermach wech geven ofte te restringeren ende vercorten ende dat onder correctie dheeren noch de stadt van Middelb. daeraen gheen voordeel ter werrelt gelegen is Ghemerckt bij de stadt Arnemuijden in die materie gheen voordeel besprocken can worden off het is meer voor de schippers van Middelb. dier inne participeren ende wel vijf­fnenttwintich jegens een sijn gelijck nu noch dese leste Goesche mart gebleken is/

Versouckende derhalven die van Arnemuyden dat het de goede geliefste sij van de heeren van Middelb. des heurl. antwoort ten besten te duijden ende considereren het saisoen vant jaer de Importantie van de saecke ende het groote voordeel datter de stadt de stadt Middelb. vuijt trecken sal de voorgenomen houwer datel. bij der handt te nemen ende int werck te stel­len/

Is geres. dese antwoorde te verbaliseren ende soot versocht wort in scriptie over te gheven ende worden tot tgundt voorss gecomm. de burchmr. Ingel de Bruijne Merten Adr. Opden XVIIIen Meije XVIc twintich pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghopes Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Natha­niel van Heussen Raeden/ Idem Opt schrijven van de heeren van Middelb. versouckende drie vuijt het collegie van de Magistraet dess stadt gecomm. te worden omme op van daghe wesende maendach te compareren binnen de stadt Middelb. in den Rooden Leeu bijde gedeputeerde der stadt Middelb. Ten Fijne van naerder communicatie ende onder­handelinghe opden negen poincten voor dess bij ende weghe de heeren van Middelburch aende gecomm. dess stadt soo mondeling­he voorgedraghen als in scriptis gedicteert door haeren pensi­onaris dheer Sijmon Beaumont nopende het concept van de werc­ken die der voorgenomen sijn te maecken in de dijckputten van Sijn Excie sijn bij W+R ten fijne voorss gecomm. dheeren Mr. Ingel de Bruijn ende Wouter Nachtegael Burchmrs. mitsgrs. den secretaris Cannoije/ Opden XXVIen Meije 1620 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nach­tegael Burchmrs. Willem Mich. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. schepenen Merten Adr. Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Pieter Souwens Raeden. Waterbouwwerken trekken veel bedelaars vagebonden en landlo­pers aan. Opde Prop. bij de heer Burchmr. de Bruijne gedaen hoe dat met de aenstaende wercken voorgenomen in de dijckputten van Sijn Excie tot wechschuiringhe van de ondiepten te vreesen is datter veel vagabonden ende lantloopers hen sullen herwaerts begeven daerdeure de burghers ende Ingesetenen mitsgrs. de Lantsaten inde Iurisdictie dess stadt ende daerontrent geseten eenighe outrage(vergrijp/smadelijke bejegening) souden moghen commen te lijden/ Is bij W+R goetgevonden ende geres. tot voorcominghe van dijen ende verhoedinghe van alle schade ende ongemack die de burghers ende andere ondersaten soude mogen bejegenen immers soo naer doenlijck is/ Datmen voortaen gedui­rende dit werck alle nachte de burgerie sal doen waecken int stadthuijs met hun acht ofte thien sterk Daer over alle nachte een van de magistraet diet sijn beurte wesen sal commandren ende sorghe draghen sal dater vel ronden gedaen mogen worden/ Ende Nathaniel van Heussen des versocht sijnde heeft aengeno­men geduirende dese wacht het Sergeant-Maiorschap te bedienen/ Daertoe hem speciale commissie gegeven wort bij dess/ Alsnoch is bij W+R goetgevonden ende geres. tot weeringhe van alle ongeregeltheden die onder de scheijers/schooiers (onge­schoolde arbeiders) ende andere werckluijden soude mogen gepleegt worden dat van stadtswege sullen aengenomen werden twee cloucke dienaers ende dat bij de maende Omme het werck gedaen sijnde soot de stadt te lastich soude vallen wederom ten minsten den eenen gecas­seert(afgedankt) te worden/ Ende wort verstaen datmen op het gheven van een gulden off twee ter maent meer nijet sal? Tot het aennemen van welcke dienaers alsoo dheer Bailliu op sijn vertreck bij dess geauthoriseert worden beijde de jegenwoordich dienende Burchmrs./ Kruiwagens en andere materialen zijn nu overbodig en kunnen aan de meestbiedende verkocht worden) Ende alsooder eenighe oude ende overgeschoten cordewagens (kruiwagens) ende spillen (windassen ?) sijn diemen in de doordelvinghe vande Lemmerplate gebesicht heeft die al­lenscxens ver­stroijt ende tot nijet gebrocht worden/ ende datse nu soude connen op de hoochste marckt gebrocht worden/ Soe is goetgevonden alle deselve in hoopen te stellen ten lichsten op te rusten ende openbaerl. doorden vendumr. aende meestbiedende te vercoopen/ Opden VIen Junij 1620 pnt Mr. Ingel de Bruijn Wouter Nachte­gael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Jochem Trente Vincent van Onderd­ock Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Pieter Souwens Raeden. De molen behoeft een nieuwe as. Misschien is er goedkoop aan te komen. Door Barthelmeeus Aernoutsz. Parck molenaer dess stadt aenge­dient sijnde datter in de mole eerstdaechs dient een nijeuwe as geleijt te worden/ Is bij W+R geres. datmen eennijeuwe as coopen ende datel. doen reeden ? ende onder de meule leggen soude om so haest alst noodich wesen sal gebruijckt ende tot de meule geemploijeert te moghen worden/ Ende alsooder gerap­porteert is datter een Fransman molemaecker is die presenteert den nijeuwen as goede coop in te steken ende secht datter eene as goedecoop geveylt wordt hebben die van W+R Adriaen Baecke­lant geauth. enz. bij dess om bijden Fransman te gaen den as te visiteren ende soo goet ende dienstich is te coopen ende soo nijet met assestentie vande De Lantsaten van Nieuwerkerke willen bevrijt zijn van stadsa­ccijns op wijn en bier. Naerdat bij W+R gelesen was de Req. bij de Lantsaten van Nijeuwerkercke aende Ed: heeren de Ghecomm. Raeden gepresen­teert tenderende om boven andere burgers ende ondersaten dess stadt ontslagen ende bevrijt te wesen vant betaelen van de ordinaris stadtsexcijs op wijn ende bier/ Is bijW+R gevonden ende wort den secretaris dess stadt van stadtswege daer jegens te rescriberen ende tot continuatie te concluderen ende dat te fonderen op sulcke middelen ende oude stdtskeuren ende ge­rechticheden als hij sal bevinden tot meesten dienste van de stadt oirboir te wesen/ Alle koren haver, gerst enz.moet door de gesworen korenme­ters van de stad met stadsgeijkte maten gemeten worden. Op de Req. vande Corenmeters dess stadt is bij W+R dess stadt de geswore Corenmeters toegestaen ende geconsenteert datter gheen coren saet geerste haver ofte andere greijnen vercocht sijnde sullen moeten gemeten worden dan met stadtsgeijckte mate ende dat bij de voorn. geswore corenmeters Alles opt ordinaris loon daertoe van stadtswege gestelt ofte noch te stellen/ Wel verstaende bij de laste halff laste ofte een quartier last/ Ende ingevalle datter ijemant gecocht ofte vercocht hebbende bij de laste halff laste ofte quartier selffs mate wort verstaen ende bij dess geordonneert datse effter ende dijen onvermindert gehouden sullen wesen de Opden XXIXen Augusti 1620 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. schepenen Merten ADr. Jochem Trente Claes Sael doude Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Pieter Souwens Raeden. De oude as van de molen zal zo duur mogelijk verkocht worden. Vuyte resumptie van de resolutien genomen den XXVIen Meije ende den VIen Junij 1620 gerapp. sijnde dat den nijeuwen as in de mole gesteken is ende gevraecht sijnde wat men met den ouden as ende het ijserwerck daeraff gecomen doen sal/ is geres. ende bij W+R proffijtelicxst bevonden den voorss ouden as ende affgevallen ijserwerck voor de meeste prijs mogelijck sijnde te vercoopen/ Idem Alsooder mede vuyte resumptie bevonden is datter geres. een nijeuwe corenmate gemaeckt te worden ende Adriaen Baeckelant dat hij eene goede corenmate te coopen wiste die ongelijck minder gelden soude als de nijeuwe soude moeten costen/ Ist de voorn. Baeckelant geauth. om de voorss corenmate te coopen/ soe goeden coop als doenlijck wesen sal/ De voorboden (stedelijke verordeningen) moeten vernieuwd en aangevuld worden enz. Op de Prop. bij de heer Burchmr. de Bruijne gedaen van dat de voorboden in langhe nijet gepubliceert ende hoochnoodich gesien wel redenen dienen vernijeuwt ende met publicatie geremoveert te worden/ Is bij W+R geres. ve voorss Er zijn klachen over het feit dat er te weinig bierwerckers aanwezig zijn als burgers bestellingen doen. Alsooder groote clachten sijn dat de burghers ende Inwoonders door continuele absentie van alle de bierwerckers die dickwils seffens buijten de stadt sijn ongerieft blijven daer doore Alsoo de stadt is lijdende soe hebben Burchmrs. Schepenen +R der stadt A. omme daerinne te voorsien soe veel mogelijck is geordonneert ende belasten wel expressel. mits dess de jegen­woordighe Bierwerckers op heurl. eedt ordre te stellen dat de stadt ende gemeente nijet meer ongeryeft en sijn ende tot dijen eijnde dat sijl. surghe draghen sullen datter altijt ten minsten twee bierwerckers tot dienste van de stadt ende ge­meente binnen de stadt sijn alsouden sijl. daertoe met malcan­deren accorderen verdraghen ende beurte houden op pene soe naer desen noch eenighe clachte geschiet ende bevonden wort de bierwerckers al seffens buijten de stadt sijn dat alle de bierwerckers seffens ten minsten die versuijmpt sullen hebben hun beurte van in de stadt te moeten blijven waer te nemen datel. gecassert ende nijeuwe in heurl. plaetse aengenomen sullen worden ende dat B+S+R voorn. sulcke personen tot bier­werckers sullen aennemen als sijl. oordelen sullen tot het Ampt bequaem te wesen ende de ordonnancie te sullen naercommen hebben voorts B+S+R voorn. ontlast Opden XXVIIen Novembris 1620 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Lennaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Pieter Souwens Raden/ De oude as van de molen moet alsnog te koop aangeboden worden. Vuijte resumtie van de Res. de voorgaende leste vergad. geno­men verstaen sijnde dat den as met het ijserwerck gecommen van de mole opt leste insteken van de as noch onvercocht sijn/ Is andermael bij W+R goetgevonden ende geres. datmen de voorss vercoop bij derhant nemen ende eerstdaechs tsij met vuijtstel­linghe van billetten ofte vuijter hant effectueren soude/ De ijzers van de roosters van de waterlopen moeten niet wijder van elkaar staan dan het derde deel van een duim, opdat er niet te veel vuijlicheijt meekomt. Alsoo voor dess gewijffelt ofte nijet vastelijck geweten en is hoe wijt de roosters behooren gemaeckt ende de ijsers van malcanderen gestelt te worden/ daer de selve tot leijdinghe van eenighe waterloopen naer stijl ende costuijme moeten geset worden/ Tot verhoedinghe dat die de voorss waterloopen leijden ende servituijt lijden moeten met andere vuijlicheijt nijet overlast souden worden ende nijet meer als water behouven te gedooghen/ Is bij W+R geres. dat men daer inne sal doen als in de andere steden ende consequentel.de ijzers van de roosters nijet wijder van malcanderen sal moghen stellen als ee derde paert van een duijm/ Er is werkvolk van Arnemuiden nodig i.v.m. het in het werk stellen van de nieuwe vermaecten houwer en wat er mee samen­hangt. Aengedient sijnde hoe die van Middelb. geres. zijn eerstdaechs met een deel werckluyden vuijt te comen/ omme jegens het opengaen ende gebruijcken van de nijeuwe vermaeckten houwer de loop vant water te helpen leijden ter plaetse daermen sal bevinden (het) kanaell ?? best te sullen dienen ende dat bij henl. versocht wordt dat de magistraet dess stadt daer toe oock de hant soude willen bieden ende soe veel volcx mede int werck bringhe als naer de cleene gelegentheijt van de stadt doenlijck sal wesen/ hebben die van W+R dess stadt considere­nede dat het oock de stadt ende gemeente is aengaende goet gevonden ende geres. daer toe te bringhen soe veel volcx als mogelijck is/ Tot welck eijnde geordonn. wordt eerstdaechs dekens ende beleeders van de resp. gilden te ontbieden/ Ende vuijt henl. verstaen wesende wije van de gildebroeders tot wercken ofte het stellen van een man bequaem ende gequalifi­ceert sijn/ Daeraff een rolle te maecken ende aen Ijeder daer naer de Insinuatie te doene/ Om jegens den tijt daer toe gereet te wesen/ Michiel van Geesberghen is door de Raad van Arnemuiden benoemd tot ontvanger van de Honderdste Penn.Nieuwerkerke behoort bij het ressort Arnemuiden en is geen quartier van Middelburg. Bij die van W+R verstaen sijnde hoe dat Michiel van Geesberg­hen als Ontfanger van de Honderste Penn. ten platten lande onder andere willende die van Nijeuwerkercke wesende het Resort ende Iurisdictie dess stadt insinueren hem intituleert ? te wesen simpel Ontfangher over het quartier van Middelb. Daer vuijt eenighe quaetwilliche soude moghen insereren ? dat tacite toegestaen werde Nijeuwerkercke te sorteren onder die van Middelb. dat in geenderande manieren mach getolereert worden om de grote quaede consequentie dieder vuyt te verwach­ten is hebben goet gevonden omme daerinne met de minste moijte ende sonder groot gerucht te maecken te voorsien den secreta­ris dess stadt te authoriseren/ Ghel. sijl. authoriseren mits dess om occasie te capteren ?? daerover met Geesberghen in propositie te commen ende met soeticheijt te wege te bringhen dat hij voortaen stelle gelijck de waerheijt is dat hij bij de heeren van de Raide gestelt is Ontfangher over Nijeuwerkercke wesende het resort van Arnemuyden sonder tot yemants naedeel sijne qualiteijt te confonderen ?/ Een beslote missive bijt Hoff provincial in Hollant m.b.t. Pieter Ijsack. Ghelesen wesende de beslote missive bijt Hoff provincial in Hollant geschreven den XVen Jullij 1620 ende eerst over acht ofte thien daghen ontfanghen aen Burchmrs. +S+R dess stadt daer bij tvoorss Hoff ordonneert contentement ende betaelinghe gedaen te worden aen Pieter IJsacx als erffgenaeme Isack Grijpe van tgene hij van verloopen renten tot laste van de stadt is competerende/ Ofte soude redenen ter contrarie sijn die te comen te hove allegeren voor de heer ende meester Reijnier Persijn Raedt Ordinanaris van de voorss Hove als Commissaris bij den Hove gedeputeert/ Omme parthije gehoort opt rapport van den voorss Commissaris bij den Hove gedispo­neert te worden als naer behooren/ hebben B+S+R voorn. insien­de de sobere staet ende gelegentheijt van de stadt goet gevon­den door de Burchmr. Claes Sael doude te doen schrijven aende weduwe Biese om te sien offmen den voorss Pieter IJsack soude connen door haer ende het verhael van de gelegentheijt van saecke persuaderen tot het ophouden van de begonnen proceduren ofte tot een cleen accort/ Een rentebrief voor het gasthuis t.a.v. het provenu van de loterie. Bijde heer Burchmr. Ingel de Bruijne vuyte naem ende van wegen de jegenwoordighe Gasthuijsmeesters dess stadt versocht sijnde dat het voorss Gasthuijs bij Burchmrs.+S+R dess stadt de voorss Gasthuijsmrrs. gestelt ende gecomiteert hebbende mochte voorsien ende gegeven worden behoorl. rentebrieff van tgene tvoorss Gasthuijs bij slote van twee diversche rekeninghe gedaen over het provenu van de loterie tot laste van de stadt is competerende als bijde voorss stadt geproffijteert ende op rente genomen wesende Ende opdat de voorss rentebrieff mochte wesen in sulcken voughen daer mede het voorss Gasthuijs best versekert ende buijten alle surghe wel bewaert soude wesen heeft de voorss Burchmr. de Bruijne verclaert datter bij de voorss rentebrieff geexpedieert verleden geteeckent ende gesegelt te worden/ Welcke voorss formulier gelesen sijnde is opt versouck van de voorss Gasthuijsmrs. hier geinsereert ende van woorde te woorde volgende Allen den genen die dese jegenwoordighe sullen sijen off hooren lesen B+S+R der stadt Arnemuiyden in Zeelant Saluijt doen te weten ende bekennen mits desn dat wij bij onsen ge­meenen overdrage wel ende wettlyck geconstitueert hebben ende constitueren mits dess onse brieve het toecomende Gasthuijs deser stadt Arnemuijden hondert drijentsestich ponden seven schell een gr. Vls goede sekere losrente tsiaers paijements als jaerlicx ten dage van betaelinge binnen Arnemuyden voorss gancbaer wesende in buerse vallen sal vande Hooff penn. van welcke voorss rente wijl. voor ons ende van de voorss stadtsw­eg bekennen mits desen volcomelijck voldaen ende met gereeden gelde ter somme van sessentwintich hondert derthien ponden derthien schell.vier grooten Vls. geprocedeert vuijt het provenu van de loterie deser stadt met Octroij van de heeren Staten van Zeelant ter opbouwijnghe van een Gast huijs binnen deser stadt opgestelt volgende de rekeninge daeraff gedaen vermincht ? ende gecontenteert te wesen welcke voorss hondert drijentsestich ponden seven schell. eene groot Vls goede sekere losrente tsiaers wijluijden voor ons ende onse naerco­melinghen gelooft hebben ende geloven mits desen het voorss toecomende gasthuijs off andere Compareerden mede ten desen d Eersamen voorn. verclaerden dat zij ten proffijte vant voorss Gasthuijse zijn cederende trans­porterende ende opdragende alle zoodanigen rech van preferen­tie als henluijden op dese stdt middelen ende Incommen zoude mogen competeren vuijt crachte van zeekeren verbintenisse ende hypotheecke bij Burchmrs. +S+R deser stadt op den Ven april in den jaere XVc vijffentnegentich thueren proffijt verleden ende dat voor de sommem van sessentwintich hondert ponden twelck de voorss comparanten verclaerden al soo te doen Naer lectuere van welcke formulier alzoo bij de presente geinteresseerde geseijt is Dat het int vermoghen van de heeren B+S+R nijet en staet ijemants persone ofte goederen sonder sijn eijghen toe doen ende verlijt te verbinden mitsgrs. dat sijl. geinteresseerde soo luttel gehouden sijn heur particu­lier voor de loterie penn. te verbinden als de jegenwoordighe Gast huijsmrs ofte ijemant int geheele collegie selffs/ Ende dat in alle gevalle dewijle het bij de Gasthuijsmrs. van de geinteresseerde sulcx versocht wordt dat de voorn. geinteres­seerde behoorden daerop in genere ende soo wel de absente als presente gehoort ende aengesproecken te worden Soo hebben B+S+R voorn. goetgevonden te comiteren Ghelijck sijl. comite­ren mits dess dheeren Wouter Nachtegael Burchmr. Jochem Trente ende Corst. Corn. Raiden mitsgrs. dheeer Mr. Ingel de Bruijne Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Heussen ende Jan Sonnius"

 

Ga naar boven