Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 18 1621-1622

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van de gemeente Arnemuiden vanaf januari 1621 t/m. eind december 1622

Pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Carst. Corn. Pieter Souwens Raiden.

Middelburg verzoekt assistentie bij het diepen en verwijden van de kille tussen de eerste en tweede sluis aan het schor.

Bij de Burchmr. de Bruijne aengedient sijnde dat dheeren van Middelb. versoucken datmen mette burgerie soude willen de kille diese hebben beginnen te doen delven tusschen de eerste ende tweede sluijs aent schor wat wijder ende dieper delven/ Is bij W+R goetgevonden met de arbeyders ende andere burghers met den eersten daeraen te vallen ende bringhen soo verre als men can/

Ghevraecht sijnde off het geraden is het Goessche Hooft te corten off te laeten liggen ? Is bij W+R geres. dat te laeten berusten ten minste tot dat alle drie de sluyssen seffens spelen Alswanneer perfect sal conne gesien ende geoordeelt worden off het noodich is ofte nyet/

Over het bedienen van de vischbanken. W+R zijn hierover verdeeld.

Vant bedienen van de vischbanken vermaent sijnde is bij som­mighe tselve toegestaen op den voet Ghelyck Truitken van Berghen die gehadt heeft aen Adam Wandelaer bij sommighe aende weduwe in de Bontecoe ende meestendeel verstaen dat dheeren Burchmrs..... ende vermoghen daervoer alleene te disponeren/

Opden VIIIen Januarij 1621 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nath. van Heussen Carst. Corn. Pieter Sonnius Raiden/ Christoffel Spierinck Bailliu David Taedts ende Pieter Cannoije Gheinteres­seerde/

Het accord tussen de Gasthuismeesters van Arnemuiden en de "Geinteresseerde" ten aanzien van de overgeschoten penningen van de Loterij.

Voorgelesen sijnde het accort op gisteren gemaeckt ende ge­troffen tusschen de Gasthuijsmrs. der stadt A. ter eenre ende de seven geinteresseerde ter andere sijde dat hier naer van woorde te woorde geinsereert(opgenomen) wort Achter volgende de acte commissorial van de heeren Burchmrs.+S+R der stadt A in Seellt van date den XXVIIIen Novembris XVIc twintich/ daerbij geordonneert is/ dat de Gasthuijsmrs. der stadt Arne­muyden voorss ter eenre ende seven Gheinteresseerde bij de voorss stadt Arnemuyden ter andere sijde compareren souden voor de heeren Wouter Nachtegael Br. Jochem Trente ende Corst. Corn. Raiden/ Ten fijne inde voorss acte commissorial begrepen sijn opden VIIen Januarij XVIceenentwintich voor de voorn. Commissarisse gecompareerd dheeren Ingel de Bruijne Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen ende Jan Sonnius Gasthuijmrs. ter eenre ende Christoffel Spierinck Bailliu dess stadt vuijte naem ende van wege het sterffhuijs van sijn vader de Burchmr. Jan Spierinck Sa:Me: dheeren Merten Adr. Claes Sael doude Davidt Taedts voor hem selven ende in dess vervanghende Neel­ken Claes weduwe van Tobias Huijsman ? van wege de gemeene erffgen. van Burchmr. Claes Aelbertsz. Sa:Me: Mitsgrs. Pieter Cannoije secretaris deser stadt voor hem selven ende als procuratie hebbende van de voochden van de weesen van de heer Bailliu Corn. Wielant Sa:Me: te samen representerende de boven genomineerde seven geinteresssseerde ter andere sijde / tus­schen welcke parthijen verscheijden discoursen gevallen zijnde op de onredelicheijt ende ongefondeertheijt vant versouck bijde voorn. Gasthuijsmrs. gedaen tot laste van de voorss Geinteresseerde belangende dat sijl. souden willen heur perso­nen ende particuliere middelen verbinden voor de penninghen geprocedeert ende verovert soo bijt tweede als eerste slot van rekeninghe gedaen ende gesloten onder de voorss loterie penn. Ende alle de redenen ende resolutien mitsgrs de sententie van de hove provincial gewesen tusschen de voorn. geinteresseerde den XXIIen Decembris XVctzeventhiene tot fondamente van dijen van wegen het Gasthuijs geallegeert bij de voorn. geinteres­seerde gedebatteert gesolveert ende aen wedersijden verclaert sijnde dat in geenderande manieren de meeninge was ijemant te verongelijcken ofte swaerder last te imponeren alsse met recht ende redenen schuldich sijn, maer alleene de goede meeninghe ende Intentie te wesen oock het Gasthuijs tsijne te geven/ Soo verre dat in redenen ende recht bestaet ende de jegenwoordighe ofte toecommende stadtsgelegentheijt soude connen verdraghen versouckende daer bij gevoucht te worden tgene de Gheinteres­seerde belooft hadden ende in redenen gehouden zijn te preste­ren/ soo zijn ten langen lesten door tusschen spreecken van de voorn. heeren Commissarissen diversche voorslagen van een minnelijck accordt gedaen wesende de voorn. parthijen te wetende heeren Gasthuijsmrs. op aggreatie van heur superin(ten)denten ende delegateuren ? namel. dheeren Burchmrs.+S­+R der stadt Arnemuyden voorn. ende de voorn. Bailliu op aggreatie van sijn broeders ende mede erffgen. de voorn. Davidt Taedts op aggreatie van Neelken Claes voorss/ mitsgrs. de voorn. Cannoije op aggreatie van de voochden mitsgrs. de heeren Weesmrs. dess stadt als oppervoochden van de weesen van de voorn. heer Bailliu Corn. Wielant die allegader belooft hebben de bovenverhaelde aggreatie eerstdaechs te sullen procureren int vriendelijck overcomen ende omme te eviteren ende beletten allen moijte ende twisten onlusten ende groote excessive costen van processen daerinne anderss de stadt het gasthuijs ende de particuliere geinteresseerde geschapen souden wesen te vervallen verdragen inder manieren naervolgen­de te weten dat B+S+R dess stadt tot proffijte van t Gasthuijs sullen doen opmaecken ende van stadtwege depescheren een rentebrieff van hondert drijentsestich ponden seve schell. een groot Vls tsiaers van date als de resolutie van de XIXen meerte XVIc elffe vermelt alles conform ende conform ende gelijcke het proiect daer aff den XXen Januarij XVIcvijffthie­ne gemaeckt ende ten registre van raide gestelt is luijdende/ des soo sullen de Geinteresseerde gehouden sijn ende beloven mits dess tot behouff vant voorss Gasthuijs te transporteren ende cederen de prioriteijt van hijpoteecke ende recht van preferentie die Sijl. tot laste van alle de stadts Incommen domeijnen ende goederen vercregen hebben voor heurl.geleden beschadicheijt vuijt crachte van de generale acte van verbant in date den Ven April XVcVijffven tnegentich ter somme van derthien hondert vijfven vijfftich ponden seve schell eene groot wesende het provenu ende slot van de eerste rekeninghe over de loterie penn. gedaen ende gesloten den XXVIIIen Febru­arij XVIc twaelffe ende bij W+R geres. den XXIIII meije XVIc­negenthiene/ Ende voorts met ende neffens henl. Gheinteres­seerde tselffde recht van hijpoteecke ende preferentie op des voorss stadtsdomeijnen dat sijl. geinteresseerde hebben vol­gende de voorss acte van verbant ter somme van twaelffhondert achtien vijfftich ponden ses schell.drie gr. wesende tgene bijde tweede rekeninghe van de Loterie verovert is gesloten den XXIXen Februarij XVIc twaelffe ende bij W+R geres. den XXIIII Meije XVIcnegenthiene Omme in cas van evictie ofte vuijtwinninghe van eenige van den voorss stadtsdomeijnen ofte goederen < die ijemant buyten de contractanten in desen in tyde en wijlen souden moghen par avonture commen te doene> eerst met de voorss derthien hondert vijtich ponden seve schell. een grooten voor de voorss Geinteresseerde geprefereert soude worden ende met de andere twaelff hondert acht en vyfftich ponden ses schell. drie grooten met ende neffens de voorss geinteresseerde soude moghen concurreren al volgens ende in conformite van resolutien daerop bij W+R dess stadt mitsgrs. de Opsienders van de Loterie respectivel. genomen den den Xen Octobris XVc Thien ende den XIIen Februarij XVIc Twaelffe vuijtbringhende de voorss twee sommen het capitael van de bovenverhaelde rente van hondert drijentsestich ponden seve schell. eene gvls namel. ses en twintich hondert derthien ponden derthien schell.vier gvls met expresse conditie ende reserve ghelijck de voorn. Gheinteresseerde bij dess toegese­ijt ende van stadts ende Gasthuijs wege belooft wort datmen van stadtswege alle mogelijck debvoirs doen sal Om de stdt soo oncostelijck te onderhouden als mogel. wesen sal ende gheen oncosten doen en sal die eenichsints excusabel ende tot onder­houd ende maintenue van de stadt nijet geheel noodich en sijn Item dat alle tgene alreede ende voor dess vuijt ende met stadtsdomeijnen ofte goederen tot ontlastinghe van de stadt ende verlichtinghe van de geinteresseerde betaelt toegemeten ende geproffijteert is voldaen ende betaelt sal blijven sonder dat het Gasthuijs eenighe actie van restitutie( als haer naer regte oock nijet competerende) daer over sal moghen teeniger tijt institueren Ende dat voorts alletgene jaerlicx vant Stadts Incommen ende domeijnen boven het noodich ende inevita­bel onderhout van de stadt ingaende met het loopende jaer Dat expireren sal Meije XVIceenentwintich sal connen verovert worden dat daervan de gheintersseerde dess stadt in mindering­he van heurl. beschadicheijt ende tachterheijt aende stadt geduiren totte volle betaelinghe van dijen hebben behouden genieten ende proffijteren sullen twee derdepaerten Om onder de selve geinteresseerde in minderingh als boven gerepartieert ende publijcke bescheeden daervan onder de voorss geinteres­seerde gemaeckt Ende sal het Gasthuijs vant voorss overschot alle Jaere genieten ende ontfanghen in minderingh ende op rekeninghe van haere verloopen ende tot laste van de stadt noch te verschijnen rente in conformite van de rentebrieff die daeraff aent voorss Gasthuijs (gelijck boven geseijt is) verleent sal worden het resterend derde wel verstaende ende wort sincerl. verclaert alle tgundt voorss te geschieden/ Sonder preiuditie vercortinghe vermeerderinghe ofte verminde­ringh van ijemants anders goet recht ofte actie diese tot laste van de stadt ofte andersints soude moghen gehadt hebben ofte noch jegenwoordich hebben daervan hier nijet en vermaect ? ofte daerover men naer rechte hier gheen dispositie en heeft-- hebben B+S+R dess stadt Arn. voorss voor heur ende heurl. naercomelinghe in gelijck Officie tvoorss accort gera­tificeert gelaudeert ende geapprobeert enz. mits dess ende hebben in conformite ende voldoeningh van dijen den secretaris dess stadt geauth. ende belast enz. mits dess den voorss rente­brieff van hondert drijentsestich ponden seve schell. eene gvls tsiaers onder sijn signature ende tstadt groote segel op te maecken mitsgrs. in date ende in forme bijt voorss accort verhaelt te depescheren ende aende Gasthuijsmrs. te leveren belovende voorts ter goeder trouwen alle mogelijck debvoir aen te sullen wenden dat de stadt soo oncostelijck onderhouden mach worden als eenichsints practicabel wesen sal/ Ende gheen costen te sullen doen ofte gedoogen die eenighsints sonder merckel. Interesse ofte oneere van de stadt sullen commem naergelaten worden Ende het Gasthuijs ende de Gheinte­resseerde rustel.ende vredel. allee jaere te sullen laeten behouden genieten ende proffijteren tgundt henl. bijt voorss accort respectivel. toegeseijt ende belooft is/ Alles sonder fraulde ende in oirconden van alle tgundt voorss hebben wij B+S+R voorn. de Secretaris dess stadt gelast dese ten registre van Rade doen registreren ende daeraff onder sijn signature ende tstadts groote segel ter saecke aende ghenen diet aengaet ende versoucken sullen soo veel acten te depescheren ende vuijt te gheven gerequireert sal worden Actum ten Rade dess stadt Arn. voorss opden VIIIen Januarij XVIc eenentwintich/

Opden XXVIen Januarij 1621 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Brs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Wouter Mertenz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nath. van Heussen Carst. Corn. Raiden.

Rogier Laureijss loterijmeester verzoekt aan de stad toestemming om een loterij te organisren.

Opde Req. van Rogier Laureijss wonende te Amsterdam versouckende binnen dese stadt een loterie op te mogen stellen/ is bij W+R sijn versouck toegestaen op sulcke favorabele condi­tien als met tot proffijt van de stadt sal bedinghen mits dat special. geconditioneert sal worden sooder weder van wege de hooge overicheijt eenich obstakel quame dat de stadt ongehou­den sal wesen daer jegens eenige moijte ofte cost te doene Ende dat den opsetten van de loterie dat sal moeten getroost sijn tot voltreckinghe van de welcke handelinghe gecomm. worden bijde de Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Brs. Boudewijn v.d. Ghoes schepenen ende den secretaris dess stadt Ende is goet gevonden den loteriemr. te geven de naervolgende acte/

Toestemming tot de loterij onder bepaalde condities.

Ba+Bu+S+R der stadt A. in Seellt consenteren ende auth. mits dess Rogier Laureijs om binnen dese stadt een loterie op te mogen stellen gelijck bij sijne req. versocht wort mits dat hij gehouden sal wesen specifficatie van alle de prijzen over te leveren ende dat de selve op de rechte weerde getaxeerd ende geestimeert sullen worden/ Ende dat voorts van wege de magistraet dess stadt tot coste van de suppl. tot weeringh van alle fraulden ende de suspitie van dijen sulcken ordre gestelt sal worden als sij oordeelen sullen te behooren/ Des sal de suppl. gehouden wesen de voorss loterie gereet te maecken ende het trecken te beginnen met de aenstaende kermisse wesende den eersten Sondach in de Meije commende Ende salt voorss trecken mogen continueren den tijt van ses weecken ofte tot dat de loterie binnen de selve tijt vuijt getrocken sal wesen/

Opden XXIIIen Meerte 1621 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. schepenen Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nath. van Heussen Carst. Corn. Pieter Souwens Raiden

Na afloop van de Treves (Twaaljarig Bestand) wordt de burgerwacht weer ingesteld.

Naer dat goetgevonden is om naert expireren van de Treves wederom de burghers wachte in treijn te bringhenende ende sekere compagnien op te rechten. sijn totte Capiteijns vercoren ende worden gecoren mits dess Claes Sael de Jonghe Pieter Souwens Tot Lieutenant van de Capt. Sael Adriaen Beaumont ende tot vendrich Adriaen Baeckelant Ende tot Lieutenant van de Capt. Souwens Wouter Mertensz. ende tot vendrich Lenaert Teerlinck/

Op den lesten Meerte 1621 pnt Mr. Ingel de Bruijne Wouter Nachtegael Burchmrs. Willem Michielsz. Boudewijn v.d. Ghoes Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen/ Merten Adr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Claes Sael doude Nath. van Heussen Pieter Souwens Raiden.

Door de Staten "een cohier geordonneert" van alle personen "gegoet sijnde vijff hondert ponden Vls ofte daerover"

Het Cohier dat bij de heeren Staten geordonneert is gemaeckt te worden over de stadt Arn. een cohier van alle de personen gegoet sijnde vijff hondert ponden Vls ofte daerover int college bij de Commissarissen daer toe gedeputeert geweest hebbende gepresenteert ende gelesen sijnde is gearresteert op eenentwintich hooffden daer inne gespecifisseert/

Over de pacht van de molen

Omme met Barthelmeeus de Parck molenaer dess stadt nijeuwe huire van de mole te maecken ende tot proffijte van de stadt soe veel te bedinghen als doenlijck wesen sal/ sijn Bij W+R gecomm. Beijde Burchmrs. ende den secretaris/

1621

Burchmrs.

Wouter Nachtegael

Claes Sael doude

Schepenen

Jochem Trente

Vincent van Onderdonck

Boudewijn v.d. Ghoes

Nath. van Heussen

Carst. Corn.

Wouter Mertensz.

Lenaert Teerlinck

Raden

Merten Adriaensz.

Willem Michielsz.

Claes Sael de Jonghe

Mr. Ingel de Bruijne

Adriaen Baeckelant

Jan Sonnius

Pieter Souwens

Opden XXVIen April 1621 pnt Wouter Nachtegael Burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck sche­penen Merten Adr. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Pieter Souwens Raden/

I.v.m. het einde v.h, Bestand mogen de Wallen niet meer beklommen worden.

Is bij W+R goetgevonden ende geres. datmen overal de passaigen ende paden daermen de Wal met gemack opclimpt sal affsteken/ Ende publicatie doen dat nijemant op groote penen de Wallen meer sal mogen op off affloopen/ mits dat het noch eenighe daghen aengesien wort tot datmen weet off van wegen dheeren Staten hen secours totte fortificatie sal commen/

De poorten moeten gerepareerd worden.

Is mede goetgevonden ende geres. de poorten te vermaecken met deelen ofte greijnen hout Soeder gheen eecken hout te crijghen is ende bequaem maecken om alle nachte gesloten te mogen worden/

Merten Adriaensz. benoemd tot "loco-burgemeester".

In plaetse van de heer Burchmr. Claes Sael doude tegenwoordich absent ende in Hollant is tot vervolch van de fortifficatie neffens dheer Burchmr. Wouter Nachtegael ende Secretaris Cannoije dheer Burchmr. Merten Adriaensz.

De landzijde en waterzijde van de wallen "afgeschut" opdat de beesten geen schade kunnen aanrichten aan de waterzijde.

Is goetgevonden ende geres. C. van Lixe aen te seggen tot conservatie van de wallen ende fortifficatie dat hij sal moeten de watersijde van de lantsijde affschutten ende belet­ten dat de beesten aende watersijde gheen schade connen doen/

Opden IIIIen Meije 1621 pnt Wouter Nachtegael burchmr. Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Pieter Souwens Raden/

ORDONNANTIE OP DE WACHTE TE ARNEMUIDEN

IIIIen Meije 1621 kort na afloop van de Treves ook het Twaalfjarig Bestand genoemd.

Ba+Bu+S+R der stadt A. aenmerckende ende bevindende dat onder de burghers wachte dagel. groote fauten disorderen ende gebre­ken geschieden ende gebeuren niettegenstaende alle voorgaende goede ordonnancie tot onderhoudinghe van de selve wachte tot meermalen gemaect ende gepubliceert hebben om daer in te voorsien zoo veel mogel. is opt feijt van borgerswachte van nijeuws geordonneert ende gestatueert enz. mits dess de naer­volgende articulen ende poincten om dan nu voortaen stricktel. ende sonder eenige convenientie (beperking) simulatie oft verdrach onderhouden ende geobserveert te worden Op den boeten ende breucken hiernaer gespecifficeert

In den eersten dat de corporaels jegenwoordel. verkoren gehou­den sullen sijn telcken met de trommelslach opder straete met het namen ende toenamen opgeroupen sijnde selver in personne ter wachte te commen zonder ijemant in hem plaetse te mogen stellen dan een Corporael een corporael te mogen stellen op de boete soo sijl. in gebreke waere ten behoorl. tijde ter wachte commen ofte ijemant in hen plaetse te stellen in manieren voorss van vier schell. gvls vuijtstekende altijt merckel. sieckte daeraff behoorl. sal moeten blijcken als wanneer sijl. opgehouden sullen sijn ijemanden te stellen.

Item dat alle burgers ende inwoonders dess stadt voortaen metten trommelslach ende oproepinge van de naemen ende toenae­men van hen Corporaels daer eenijder respectiv. ondergestelt sal wesen henl. houden sullen voor gewaerschout ende sulcx gehouden sijn ten behoorl. ende gesetten tijde te weten sa­vents met ende in tluijden van clocke gewapent met sulcken geweer tsij met een roer ofte hellebaerde ende met gheen minder geweer diet sijl. ende eenijeder opgestelt sullen wesen voor het stadthuys in persoone ter wachte te commen ende henl. bij de oplesinghe te vinden die de wachtmr. savents de voorss clocke verlaten sijnde doen sal op de boete van ses gvls te verbeuren van elcken halve ure dat sijl. naer de clocke ver­laeten sijnde op den wachte commen sullen/

Item in dijen eenighe burchers schippers ofte andere Inwoon­ders vuijter stadt absent ofte anderss bij huijs wesende hen ongelegen waere selver ter wachte te commen sullen eenen andren gequalificeerden burger welbekent wesende in hen plaet­se mogen stellen tot contentement ende discretie van Brs. ende Wachtmr//

Ende soo wie ter wachte nijet en compt oft in gebreke blijfft eenen gequalificeerden burger tot contentement van de Burchmr­s. off Wachtmr. te stellen sal verbeuren de boete van drie schell. gvls

Vuijtstekende altijt merckel. notoire ende ongeveijsde sieckte daer van als boven sal moeten blijcken als wanneer sijl. oock ongehouden sullen sijn ter wachte te commen oft ijemanden te stellen/

Welverstaende oock dat alle burghers ende Inwoonders dess stadt oostwaerts ende westwaerts buijten dess syadt ende landen vaerende ende hem generende oft oock binnen slants op een schip voor simpel knecht om een huere vaerende ten tijde heurl. absentie van de wachte vrij wesen sullen ten waere heurl. huijsvrouwe binnen dess stadt poortersneringhe deden etc. in welcken gevalle sijl. ofte hen huijvrouwe gehouden sullen sijn geduirende sulcke reijse ofte absentie den

wachtm­r.telcken in tijts te waerschouwen in manieren voorss. voorss bij hem theurss coste andere gestelt ende gehuirt te worden/

Item dat alle persoonen burgers ende andere op voorss gestelt sijnde gehouden sullen wesen ter wachte commende provisie van lonten voor een geheelen nacht ende dach ende van cruijt ende loot ten minsten voor ses scheuten telcken wachte bij heur te hebben op de boete van twee schell. gvls

Item dat alle persoonen burgers ende andere ter wachte opt stadthuijs gecomen sijnde gehouden sullen sijn van daer ijeder naer sijn wachthuijs daer hij bescheijds sal sijn te gaen ende steets vast int wachthuijs te blijven ende ter schiltwachte te gaene ende staene tot sulcken plaetse ende voor sulcken tijt tsij eens twee mael twee mael ofte driemael des nachts daert hem bij den Corporael wachtmr. ofte andere overheijt geordon­neert sal worden sonder eenichsins tsij van de schiltwachte commende ofte anderss van de wachte ende in eenighe herberge te moghen gaen ofte hem absenteren zonder expresse weete off cconsente van de corporaels op de boete van vijff schell. Vls/

Sullen oock op der wachte blijven tot smergens dat de clocke geluijt ende verlaeten sal wesen als wanneer ijeder corporael gehouden sal sijn gel.oplesinghe als boven te doene ende soo wije in de selve oplesinghe absent is sal verbeurende geheele boete als ofte hij van de geheelen nacht nijet ter wachte geweest en hadde ende soo den corporael soodanige oplesinge des smergens achterliete sal selffs gehouden sijn de boete te betaelen.

Ende alsoo verstaen wort dat in topgaen van de wachte den meestedeel van de wachte naer huijs gaen laetende alleenl. een ofte twee mannen tot diepe ende lange inden avont/ Soo hebben Ba+Bu+S+R geordonneert dat terstont naert opgaen van de wachte ter plaetse daer ijeder corporael bescheijden sal sijn de helft van elcke wachte alleenl. sal mogen thuijs gaen/ bliven dandere helft op der wachte soo lange de affgegaen heeft wederom gecomen sal sijn/ wel verstaende dat het selve affgaen zoo ende voor sulcken tijt geschieden sal dat savonts naer een ure van topgaen de geheele wachte op hen bescheijden plaetse sal moeten wesen/ op de boete van twee schell.bij eenijder te verbuiren die contrarie dess van sijn wachte gebleven sal sijn/

Item dat niemant ter schilt wachte sal mogen gaen ende staen dan met sijn eijghen geweer daer hij mede ter wacht gecommen is op de boete van twaelff gvls/

Item dat nijemant dronckich op der wacht sal mogen commende op de boete van twee schell. vls/

Item dat nijemant op de schiltwachte staende van de schil­twachte ende plaetse daer hij gestelt ende geordonneert sal wesen eenichsints verlost te wesen op de boete van vijff schell. vls/

Item dat niemant opder schiltwachte staende en sal mogen slapen op boete soo wie slapende bevonden wort van vijff schell. gvls ende daerenboven te moeten verdraghen alle de slagen wonden ende quetsuren alwaert ter doot toe die hij daer ontfanghen sal mogen ende boven dijen noch terstont die hij daer ontfanghen sal moghen ende bovendijen noch terstont feijtel. geapprehendeert in vangenisse geleijt ende des daechs den tijt van drie vuiren op den marct in den block te moeten sitten/

Item dat alle burghers ende andere gehouden sullen sijn den corporael ende Magistraet telcken nacht waeckende mitsgrs. den wachtmeester gehoorsaem te sijn in tgene sijl. ende elcken van heurl.bevelden ende belasten sullen tsij om de ronde te gaen doen ofte anderss/

Item dat niemand hem vervoorderen sal den magistraet ende Corporael telcken nacht waeckende in der wachte ofte wacht­huijs te iniureren met woorden ofte met wercken in cleijne oft groote In wat manieren dat het sij oft oock eenich rumoer kraekelinge ofte onbehoorl. tegen spreckende op de wachte te doen oft maecken op de boete van vijff schell. grooten vls ende daerenboven arbitral. gecorrigeert te worden naer gele­gentheijt ende discretie van Burchmrs. ende schepenen voorn.

Item dat niemant hem vervoorderen sal aen ijemants geweer ende insunderheijt aen roers te commen tsij om te laeten ontlasten ofte anders op de boete van vijff schell. grooten vls Ende voorts op arbitraire correctie/

Item alsoo bevonden wort dat eenighe manspersoonen arbeijders buijten dess stadt ende binnen de iurisdictie der selver wonende hem vervoorderen binnen dess stadt lancx der straeten te wercken ende met andere arbeijders te dobbelen sonder nochtans te waecken ofte eenige andre burgers lasten te drag­hen soo hebben Ba+Bu +S+R voorn. geordonneert enz. mits dess dat geen arbeijders buijten dess stadt ende binnen de Iuris­dictie der selver wonende voortaen en sullen mogen lancx der straeten wercken oft dobbelinghe hebben ten waere sijl. neffens andre burghers begeerden te waecken tot welcken fijne eenijegel. arbeijder sulcx buijten wonende ende hier commende wercken gehouden sal sijn op sijn beurte ende op sulcken rolle als hij gestelt sal wesen te commen waecken ende dordonnancie in alles te achtervolgen ende tot dijen eijnde met den trom­melslach ende oproepinge van sijnen corporael zijn wachte gade te slaen ende te commen houden naer behooren/

Ende om voortaen de heurlinghen die om gelt waecken in goede ordre te houden als dat het betaemt hebben Ba+Bu+S+R voorn. geordonn. dat alle heurlingen handelinge sullen moete hebben van met een voet om te gaen ende sulcx gehouden sijn met roers ende heure toebehooren ter wachte te commen voorsien van soo veel cruijts loots ende lonten als boven geordonneert is mits dat geen heurlingen sullen mogen waecken sonder consent van Burchmrs. Wachtmr ende sonder bijder selven burchmr. ende wachtmr. daer toe bequaem gehouden bekent ende bij henl. voor sulckx opgeschreven ende geinrolleert te sijne.

Item dat alle heurl. gehouden sullen sijn den Corporaels Magistraeten mitsgrs. de wachtmr. ende andre overicheden merckel. ende singuliere obedientie in cas van de wachte te doen ende bewijzen ende alles te doene wat henl. belast sal worden Sonder eenich tegenseggen opspraecke ofte eenighe inobedientie te plegen in eenigher manieren op pene van boven alle de penen ende boeten boven geroert niet meer voor gelt te mogen waecken ende bovendijen arbitral. gecorrigeert te worden soo naer gelegentheijt bevonden sal worden te behooren/

Item om de voorss ordonnancie van nu voortaen wel onderhouden ende bij gevalle van swaricheijt die des nachts oprijsen soude mogen prompte ende goede ordre gestelt te moghen worden/ Is bij Ba+Bu+S+R geres. ende geordonn. dat telcken nacht een vuijt W+R voor overman in personnen waecken sal sonder ijemant in sijn plaetse te moghen stellen dan vuijt Wette ofte Raedt ofte vuijt .... ende corporaels ende dat den selven overman telcken wachte te blijven ronden te doen ende op alles goet regard nemen ende voorts tafflaeten van de morgen clocke van der wacht niet te gaen ofte hem eenichsints absenteren Alles op de boete van vier schell./

Ende alle voorgaende boeten te converteren ende appliceren geheel tot behouff van de wachtmr. die de vervallen boeten bij feijtel panthalinge sal mogen executeren ende daertoe emploi­jeren sheeren dienaer als provost mits de voorn. provoost vuijte boeten gevende voor sijn moije sulcken portie in de boeten als de wachtmr. goetduncken ofte met den dienaer sal connen verdraghen/

Ende ten eijnde dat de voorss ordonnancie bij fau(l)te van behoorl. executie niet illusoir en blijven soo hebben B+S+R voorss tot wachtmr. ofte assistent van de wachte geconstitu­eert ende gecomm. enz. mits dess Corn. Jacobsz. van de Putte (eerst stond er :Nathaniel van Heussen)! om alle fauten gebre­ken ende ongeregeltheden te beteren ende remedieren ende alle boeten ende breucken te executeren volgende tinhoude der voorss ordonnancie interdicerende ende verbiedende daeromme eenijegel. wel scherpel. mits dess den voorss Corn. Jacobsz. van de Putte in tvoorss ampt van wachtmr.schap te iniureren resisteren met woorden ofte met wercken oft andere empechemen­ten cleen ofte groot te doene op penen van gestraft te worden als een meuijtmaecker ende tegenstaender van Iustitie ende voort general. in aldre manieren als oft den selven tege den leve/eere (v.d.) officier ende stadt geresisteert oft misdaen hadde/-

Ghepubliceert ter peuije der stadt Arnemuijden op den IIIIen Meije XVIc eenentwintich.

Andermael gepubliceert ter peuijen der stadt Arnemuiden lae­sten Augusti XVIc dertich/

Aanvulling: 11 september 1621:

Opde prop. bij de heer Burchmr. Nachtegael gedaen off het nijet noodich en is met het opsetten van de Wallen voorts te gaene hebben B+S+R geres, dat men van de steenen muir van de Middelb. poorte aff tot voort sGraven huijs den Thol daert nijeuwe werck gelaeten is de wallen sal doen schauwen ende opsetten Ghel. de meestendeel van de reste aende watercant opgeset is ende gemaeckt Alles naer heijssch vant werck ende met de minste cost mogelijck sijnde.

Hebben voorts goetgevonden ende geres. de punct aent Berchsche Hooft boven wat aen te leggen ende onder wat aff te nemen ende naert saissoen vant andere werck te maecken/ Alles mede op de minste ende soo cleenen cost als practisabel wesen sal/

Hebben oock goetgevonden ende geres. dat voortaen soo lange daer noch gheen soldaten en sijn/ datmen de burghers wachte sal houden in de corps de gaerden aende Middelburgsche ende aende Veerse poorte/

Ende dat het burgers wachthuijs soo lange ledich sal Ende aengaende de Wethouders sullen hun keure om voortaen heur wachte te houden int gewoonl. huijsken neffens het burghers Wachthuijs oft opt Stadthuijs/

Hebben oock goetgevonden Joris Bal Clapperman in sijnen dienst opt gewoonl. loon dat hij van de burghers ontfanck voor een jaer te continueren/ Ghel. sijl. den voorn. clapperman conti­nueren mits dess ordonnerende dat hij voortaen sijn plaetse sal houden den heelen nacht ontrent ofte bij onweder int burghers Wachthuijs verstaende dat hij alle vuire ronde gedaen hebbende wederom daer commen ende een ooge int seijl houden sal of daerontrent ofte daerover eenich onraet ofte geruchte soude mogen wesen den voorn. Joris Bal volgende sijn Req. in respecte van den goede dienst die belooft int clappen ende namel. oock in ende ontrent de kerkcke te sullen doen/ eens ende vooral sonder te trecken in eenighe jaerlicxe consequen­tie twintich schellingen gvls/

Opden XXIIen Meije 1621 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlick schepenen Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Pieter Souwens Raiden.

Door de Staten wordt de loterij verboden.

Ghelesen sijnde den brieff bij de Ed:Mog: heeren Staten van Seellt daer bij Haere Ed: Mog: verbieden den voortganck van de opgestelde loterie/ sonder haere Ed:Mog: naerder consent ende desaecke gedelibereert wesende hebben B+S+R goetgevonden het bevel van de Ed: Mog: heeren Staten te obedieren/

Rogier Laureijss loteriemeester wort gegunt copie van de bovengeroerde brieff van verbot Om hem daermede te behelpen daert hem gelegen wesen sal/

Allen den ghenen die dese jegenwoordigh sullen sien ofte hooren lesen Burchmrs+S der stadt Arnemuyden in Seellt Saluijt

doen te weten ende certifficeren voor de gerechte waerheijt mits dess dat Rogier Laureijs Loteriemeester wonende tot Amsterdam met ons consent besich is geweest met een Loterie binnen onse stadt op te rechten/ Ende dat daer inne soo verre geprocedeert sijnde bij ons alle de brieffkens daerop geschre­ven sijn alle de prijzen die in de bijgaende ingesloten lijs­ten van facture vuijtgedruckt ende gespecifficeert staen gevisiteert wesende sijn de voorss brieffkens vastgeweest aen gelijcke brieffkens de selve prijsen inhoudende Daervan de selve in onse presentie met letteren die tusschen beijde stonden deur sneden sijn Ende is van ijeder prijs het eene brieffken aende Loteriemeester gegeven om op ijeder parcheel ofte prijs geplackt te worden ende het ander brieffken inhou­dende de selve prijzen met nombers geteeckent sijn/ In onse presentie toegerolt ende bij ons selven geleijt ende gemenckt (gemengd) onder de nijeten/ Die wij datel. samen in de voorss doose ofte casse gesloten ende alsoo toegeslotenende met onses stadts toegechateert ?? aende voorn. Rogier Laureijs gelevert hebben/ Ende in oirconden van alle tgundt voorss hebben Brs.+S voorn. dese bij onsen secretaris doen onderteeckenen ende Stadts segel hieronder opdrucken/ Actum opden XXIIen Meije XVIc eenentwintich/

Opden XXVIen Junij 1621 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Brs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teer­linck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge Adr. Baeckelant Mr. Ingel de Bruijne Jan Sonnius Raiden.

Er is geen eenstemmigheid t.a.v. het accoord gesloten m.b.t. de loterij.

Bij de heer br. Claes Sael doude geprop. sijnde Waerom dat de lest genomen resolutien eenige vergaderinghen voor dese geno­men nijet geresumeert en worden Gel. eenighe jaeren in treijn is geweest hebben die van W+R goetgevonden Dat men het ge­bruijck nu eenighe jaeren geleden geobserveert volgen ende de resumptie doen soude ende gegonst wesende vant tgene opden VIIIen Januarij 1621 lestleden nopende het accoort tusschen de Gasthuijsmrs. ende geinteresseerde gemaeckt bij W+R geres. was is omme gevraecht affmen daer bij persisteren ofte daer vuijt scheijden soude daerop dheer br. Wouter Nachtegael voor advijs ingebrocht dat hij nijet toe en stond ende daer vuijtscheijde sijn advijs fonderende op sekere constitutie bij rechtsgeleer­de gegeven /Die hij wederom ingetrocken heeft sonder de copie aenden secretaris te willen laeten dheeren Claes Sael doude br. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Nath. van Heussen Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen mitsgrs. Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Raeden hebben verclaert bijt voorss accoordt te persisteren ende tselve ab(so)luijtelijck te approberen ende toe te staen Gel. het gelesen ende ten registre van Raide gestelt ende geregistreert is Boudewijn v.d. Ghoes heeft hem geconformeert met de opinie van de heer br. Nachtegael ende is vuijtgesche­ijden Carst. Corn. schepen Mr. Ingel de Bruijne ende Jan Sonnius Raeden hebben verclaert jegens het accoort nijet te hebben daer nijet vuijt te scheijden/ maer vinden goet dat bij recht geleerden soude tvoorss accoort gevisiteert ende daerop advijs genomen worden off het conde sijn effect sorten sonder dat ijemant int particulier in tijden ende wijlendaer doore souden connen beschadicht worden/ De secretaris Cannoije een van de geinteresseerde heeft verclaert dewijle dat het accort nijet eenstemmich ende bij alle de leden vant collegie abso­luijt geapprobeert en is dat hij hem hout gel. het besprocken is in sijn regard off het accoort noijt geschiet en waere ende verclaert daeraen geensints te willen houden ende daer abso­luijt voor sijn deel vuijt te scheijden/

Over het cohier v.d. gekwalificeerde(n) tot 500 ponden.

Tot het maecken vant cohier van de gequalificeerde tot vijff hondert ponden Vls toe over Nijeuwerkercke ende Mortiet Iuris­dictie dess stadt Arnemuyden worden bij W+R mits dess gecomm. dheeren Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Willem Michielsz. ende Adriaen Baeckelant Raiden mitsgrs. den secre­taris Cannoije.

Opden IIen Augusti 1621 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlink schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Pieter Souwens Raiden/

Een gemetseld graf voor wijlen Capt. Cabeliau.

Opt versouck van de weduwe van de heer Capit. Cabeliau is bij W+R geconsenteert ende haer vergunt te mogen maecken een gemetselt Graff in de Kercke mits versurgende ofte gevende aenden Armen der stadt Arnemuyden soo veel als sij in discretie bevinden sal te behooren/

Over het grofzoutmeterschap

Opde Req. van Dignis Aertsz. is hem vergunt neffens Marinus Gastaen ? het groffsoutmeterschap mits doende den behoorl. eedt daer toe staende/

Het metselwerk van de kerk moet op diverse plaatsen vernieuwd worden.

Opt aendienen van de Tresorier Boudewijn v.d. Ghoes van dat het metselwerck van de kercke op verscheijden plaetsen nootwendich dient voorsien / Tot verhoedinge van meerder schade / Is bij W+R geres. datmen daer van visitatie ende daernaer rapport doen sal Om vorder daer inne gedaen te worden naer heijsch van de wercke/

In plaetse van de heer Burchmr. Ingel de Bruijne Sa: Me: in sijn leven een van de Gasthuismrs. dess stadt hebben B+S+R tot nijeuwe Gasthuijsmr. voorden tijt die de voorn. de Bruijne noch soude hebben moeten dienen gecorenende gecomm. enz. dheer Jan Sonnius/

Ende alsoo de verkiesinghe van Lenaert Teerlinck ende Jacob Reijnout tot Gasthuijsmrs.bijt collegie van Wette door inad­vertentie (kennisgeving die niet op de juiste wijze geschied is) die bij W+R behoorde te geschieden hebben B+S+R de voorss verkiesinghe geapprobeert dien volgende de voorn. Teerlinck ende Jacob Reijnoutsz. als Gasthuijsmrs. geconfirmeert enz. mits dess

Opt vertooch ende versouck van de Gasthuijmrs. dess stadt omme geauth. te worden jegens dheer Burchmr. Claes Sael doude ende de secretaris Pieter Cannoije de voorn. Gasthuijsmrs. in rechte betrocken hebbende Om jegens henl. te institueren sulcke actien als het Gasthuijs jegens de voorn. Sael ende Cannoije souden mogen hebben / hebben Bu+S+R der stadt A. de voorn. Gasthuijsmrs.geauth. enz. mits dess om heure actien jegens de voorn. Sael ende Cannoije ende alle andere voorgaen­de toesienders van Loterie daerop sij eenige actie souden mogen hebben te mogen institueren ende daer inne ende in alles des Gasthuijs gerechtigheid voor te staen/

Er is groot gevaar van invallen van de Spaanse vijand. De wacht moet goed georganiseerd; strakke discipline.

Alsooder int sekere verstaen is dat den viant met groot getal van crijsvolck soo te peerde als te voete met saloupen ende schepen in verscheijden naesr gelegen quartieren in roere in ende buijten alle twijfele voorgenomen heeft alle plaetsen daerse meenen sterck genouch toe te sijn te invaderen ende den lande ende particuliere steden ende plaetsen te beschadigen ende invaderen ende dat grootelicx te vreesen is datsij de naest ende minst gefortificeerde plaetse soude poogen eerst aen te tasten/ soo hebben B+S+R omme de stadt ende burgers jegens alle surpri(n)se als loopinge ende beroovinge te beschermen goet gevonden aende Middelb. ende Veersche poorte de wacht te houden hebben voorts geordonneert belast gestatueert ende bevonden enz. de heeren wethouders de wachtmr. de Capite­ijnen Luijtenanten ende alle andere officieren mitsgrs. allen burgers ende inwoonders dess stadt de ordonnancie van de wachte strictel. te achtervolgen/ Alles op de boeten bij de ordonnancie op de wachte gestatueert ende op penen dat soo wije voortaen in eenige faulte waer daer vooren feijtel, geexecuteert sal worden Ende ingevalle het soude mogen schor­ten door de slappicheijt ende naelaeticheijt van de respective Officieren over de wacht gestelt ende noch te stellen is/ wort verstaen dat de Officieren daer vooren selffs sullen aenge­sproecken ende geexecuteert mogen worden.

Ghepubliceert ter peuije der stadt Arnemuijden op de voorss XIen Septembris 1621 //

Opden XXen Octobris 1621 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn, Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant Claes Sael de Jonghe Pieter Souwens Raiden/

Het "Goessche hoofft" wordt eerstdaags verkort en niet afgebroken.

Bij de heer Burchmr. Claes Sael doude gevraecht sijnde offmen met het affbreecken vant Goessche hoofft voorts vaeren sal ofte nijet/ Is bij W+R geres. datmen het opnemen ende incorten vant voorss Goessche hooft eerstdaechs doen doen sal//

Een verzoek van Jasper Bouwer om voor de vierschaar van Arnemuiden "te moghen postuleren"

Op de Req. van Jasper Bouwer procureur tot Middelb. versouc­kende voor dese vierschaere in de ordinarie te moghen postule­ren / is geresolveert geappostilleert te worden het naervol­gende B+S+R admitteren mits dess den suppl. om voordeze viers­chaere ordinarie te postuleren ende dat bij provisie tot datter twee sulcx soude mogen versoucken die bequaem sijnde hun domicilie souden believen te nemen binnen dese stadt mits doende den eedt daer toe staende ende dat hij gehouden sal wesen daerop te passen/ Alwaerts dat hij maer een parthije en hadde/ Des wort hem geconsenteert bij desen voor termijn in plaetse vande ordinarisse schell. twee schell.

Op de Req. vande .... de Bruijne wort hem het poorterschap gratis geschoncken ende de dispositie op sijn vorder versouck nopens de vrijdom vande wachte ende het houden van soldaten wort gehouden instate tot datter gesien sal worden wat hijsal connen te wege bringen tot benefitie van de neringhe inde stadt/ Om alsdan daerop naerder ende favorabel gedisponeert te moghen worden//

Opden XIIen Novembris 1621 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenmaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Raiden.

Nakomelingen van de schuldeisers van de stadt eisen hun rechtmatig deel op.

Bij de heer Burchmr. Wouter Nachtegael vuijt sekere geschrifte in de vergaderinghe van W+R gedicteert sijnde tgundt hier naer volcht van woorde te woorde

Alsoo dheer Christoffel Spierinck voor het sterffhuijs soo hij seijt van sijnen vader Jan Spierinck Sa:Me: Claes Sael doude Merten Adr. Pieter Cannoije voor hem selven ende hem qualifi­cerende als procuratie hebbende vande voochden vande weesen van Corn. Wielant Sa: Me: mitsgrs authorisatie hebbende vande Weesmrs. dess stadt als oppervoochden vande voorss weesen Ende Jasper Bouwer / als procuratie hebbende soo hij mede secht van David Taedts mitsgrs. Neelken Claes weduwe van Tobias Huijsman representerende de gemeene erffgenamen van Claes Aelbertsz. sich onderwonnen (onderwonden) hebben in rechte te betrecken voor Burchmr. ende schepenen der stadt A. de personen van Wouter Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes als Tresoriers deser voorn. stede/ omme betaelinghe te hebben van vijff duijsent vijff hondert drijentachtich ponden grooten Vls die sijl.seggen aende voorn. stadt alsnoch ten achteren te sijn/ Ende het de voorn. Tresoriers nijet toe en staen soodanige ofte eenighe processen van importantie voor de stadt te voe­ren/ Ten waere sijl. daer toe bij Burcmrs.+S+R deser stede behoorl.bij speciale acte waeren geauth. ( soe ist dat de voorn, Tresoriers bij dess de voorn, heeren B+S+R wel hebben willen versoucken Ten eijnde haere Ed: gelieve henl. Treso­riers bij appostille in margine van desen te authoriseren/ Om jegens de voorn, heer Christoffel Spierinck ende consorten ende elcken van henl. proces active ende passive te moghen institueren daer en soo sijl. te raede ende tot stadts oorboir oordeele sullen te behooren/ Dit doende etc.? B+S+R der Stadt A. hebben geauth,enz.mits dess dheeren Tresoriers voorn.om conform het gewijsde van schepenen in date den IXen Novembris 1621 jegens den heijsch vande Ghedeputeerde te antwoorden ende het proces voor dese vierschaere te litiscontesteren*

*litiscontestatie= gedingsbevestiging.

*1)litiscontesteren: als die verweerder inder voorscreven manieren opten heijsch des aenleggers zijn verantwoirden gedaen heeft: zoe is de sake gelitiscontesteert.

*2)litiscontesteren is de sake vesten voor den Iuge (rechter) twelck gebeurt als de verweerder kent oft loochent den heesch oft dat hij eenigh faut oft vermet voorstelt dat destructijff is van(vor) den heesche/ nemende den fijn van geabsolveert te zijne

jegens de heijsch vande Gheinteresseerde al te seggen ende produceren dat de voorn. Tresoriers met fondament sullen connen becommen ende met rechte weten te doen/ Ende nopende het tweede versouck van te mogen jegens de gheinteresseerde oock ageren ende actie institueren wel verstaende dat daer van eerst openinghe gedaen sal worden Om daernaer vorder authori­satie verleent ofte sulcx gedaen te worden als bevonden sal worden te behooren/

Opden XXVIIen Novembris 1621 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Pieter Souwens Raden/

Reconventie (tegen-eis) tegen de "heisch van de geinteresseer­de" m.b.t. de besteding van de baten van de loterij.

Alsoo dheeren Tres. Wouter Nachtegael ende Boudewijn v.d. Ghoes den XXIIIen Novembris 1621 in Iuditio ende voor dese vierschaer verclaert hebben geres. te wesen jegens de geinte­resseerde te doene heijsch in Reconventie (=tegen-eis ) nopen­de de stadt­smiddelen bij de voorn. geinteresseerde ontfangen­soo sij seggen sedert het jaer XVIc vijffentnegentich tot nu toe Ende dat henl. niet vrij en staet de voorss heijsch in Reconventie (=tegen-eis) noch voor de vierschaere noch voorden Hooghen Rade te doene sonder daer toe te hebben speciale last ende authorisatie van B+S+R deser stadt soo is de vrage offmen de voorn. heeren Tresoriers tot tgundt voorss authoriseren sal ofte niet Waerop gedelibereert ende ommegevraecht sijnde hebben B+S+R der stadt A voorn. de voorss versochte authorisa­tie als de saecke gans ongefondeert vindende de voorn. treso­riers affgeslagen ende slaen aff midts desen de voorn. Treso­riers tot effecte van dien expresselick ordonnerende vant appel bij henl. sonder authorisatie van W+R geinteriecteert van schepenen vonnisse in date den XXIIIen Novembris 1621 te desisteeren en de voor dese vierschare den heijsch vande geinteresseerde te debateeren ende daertegen alle seggen ofte allegeeren datse sullen met fondament connen ende weten te doen/

De Gasthuismeesters hebben zonder authorisatie van W+R geappelleerd tegen het vonnis van de vierschaar van A. ten aanzien van "den ontfanck bij ijeder (Sael en Cannoije) van wegen de loterie gehadt".

Alsoo de Gasthuijsmrs. opden XXIIIen October 1621 sonder authorisatie van W+R deser stadt geappelleert hebben vant vonnisse van schepenen gewesen den XIXen october 1621 mede brengende dat de Gasthuijsmrs. gehouden sijn te schrijven bij heijsch antwoorde replijcke ende duplijcke jegens dheer Burch­mr.Claes Sael doude ende de secretaris Cannoije voor sooveel ider van wegen de loterie soude mogen ontfangen hebben/ Soo is de vraghe offmen de Gasthuijsmeesters sal laeten opt voorss incident een proces voeren tot groote coste soo vant gasthuijs als particuliere off datmen de gasthuijsmeesters ordonneeren sal vant appel te desisteren (af te zien) ende te volgen het vonnisse van schepenen in date den voorss XIXen octobris 1621 Waerop gedelibereert ende ommegevraeccht sijnde hebben Burchm­rs.+S+R der stadt A. voorss goetgevonden de gasthuijsmeesters te ordonneren ende belasten gelijck sijluijden ordonneren ende belasten midts desen van tvoorss appel te desisteren ende volgende het voorss gewijsde het proces jegens de voorn. Burchmr. Sael ende Cannoije voor dese vierschaere te beschrij­ven bij heijsch antwoorde Replijcke Duplijcke nopende tgeene sijl. de voorn. Sael ende Cannoije weten te heesschen belan­gende den ontfanck bij ijeder respectivel. van wegen de lote­rie gehadt--

De Tresoriers hebben op eigen houtje de stadspachter gegijseld.

Alsoo dheeren Tresoriers Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes hebben gedaen gijselen Geridt van Dort stadtspachter omme betalinghe te hebben van tgeen hij alreede op ordonnantie vant collegie van Wette betaelt hadde Ende dat zijl. bij vonnisse van schepenen verclaert sijnde niet ontfanckelijck daervan hebben geappelleert soo is de vrage off de stadt haer met de Tresoriers sal voughen om den pachters tweemaels te doen betaelen ofte metten pachter om hem te mainteneeren in tgeene hij op ordonnantie vant collegie betaelt heeft volgende de resolutie bij de magistraet genomen den VIIen April 1617 ende sedert altijt geobserveert waerop gedelibereert ende ommegevraecht sijnde hebben B+S+R der stadt A. geresolveert ende de Tresoriers geordonneert enz. enz. ende belasten midts desen vant voorss appel te desisteren ende Geridt van Dort ongemoeijt te laeten verclaerende tot effecte van dien dat de betalinghe bij Geridt van Dort als pachter gedaen op ordonnan­tie vant collegie van Wette wel gedaen is ende dat de ordre daerinne volgende de Resolutie van de Magistraet den VIIen april 1671 genomen ende tot noch toe geobserveert goet is ende voortaen gecontinueert sal worden totdat anders soude mogen om reden gereolveert ende geordonn. worden.

OPden IIIIen December 1621 pnt Claes Sael doude burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Maerten Adriaensz. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Raiden.

De Gasthuismeesters Boudewijn v.d. Ghoes en Jacob Reij­noutsz.weigeren van het mandement van appel jegens de secre­taris Cannoije af te zien. Gaan tegen de autoriteit van de stad in.

Alsoo Boudewijn van der Ghoes Jan Sonnius Jacob Reijnoutsz. Gasthuijsmrs. deser stadt jegens de resolutie ende express. verbot van B+S+R hunne principalen ende Committente meesters opden XXVIIen Novembris 1621 in presentie vande voorn. vander Goes collegialiter genomen daervan henl. oock de acte in handen is gestelt hun vervoordert hebben het mandement van appel jegens de secretaris Pieter Cannoije bij hunl. te vooren sonder kennisse ende authorisatie van W+R gelicht te doen exploicteeren/ Ende daer beneffens B+S deser stadt te doen initieren ( beginnen ) omme ten daghe dienende voorden Hooghe Raide mede te compareeren ofte gemachticht te senden ingevalle hunl. de saecke soude mogen aengaen Ende dewijle de voorn. gast­huijsmeesters nijet en connen met het verheven ? appel voorts vaeren veel min daerinne triumpheren sonder te susti­neeren dat B+S+R representerende theele corpus van de stadt met soo loffelijcke previlegien ende vrijheden bij mijn heere den prince van Orainghen hoochl. memorie begifticht scheen faculteijt en hebben om sulcke Resolutien te nemen ofte ijet anders te statueeren ende tot dienste vande Republijcke te ordonneren daer vuijt notoirlijck soude volghen Dat Arnemuijd­en gelijck een van de voorss gasthuijsmrs. dat wel onbeschaem­delijck int volle collegie heeft durven in twijffel trecken geen stadt en ware Ende dat de Regierders der selver niet en vermoghen heurl. authoriteijt over heure dienaers ende gestel­de officieren gebruijcken/ Ghelijck andere magistraeten over ende in haere respective steden sijne doende ende dheeren van dese stadt tot noch toe neffens andere steden gedaen hebben het welck bij niemant sollemneelen eedt gedaen hebbende/ van de stadt Arnemuijden in alle haere goede policie vrijheden hantvesten previlegien ende gerechticheden te houden ende voor te staen de selve te vermeerderen ende nieuwe vercrijgen indient mogelijck waere sonder extraordinarisse quetse van den selven eedt ende van getolereert (te) worden/ Ende alsoot meer als noodich jegens de voorss actie vande gasthuijsmeesters maeckende pure muijterien ende openbaere conspiratie jegens de stadt midtsgaders haere authoriteijt ende altijt conspiratie jegens de stadt midtsgaders haere authoriteijt ende altijt gexerceerde vrije macht/Soo is de vrage offmen van stadtswege den dach van rechte bijden deurwaerder beteeckent ten dage dienende te hove sal waernemen Ende consequentel.offmen de stadtshoocheijt ende preeminentie jegens de voorn. gast­huijsmrs. ende heure adherenten niet mainteneeren/ Ende daer toe alle mogelijcke middelen bij hooge ende leege te geven ende elders gebruicken sal/ Ende bij provisie oft het nijet geraden en is jegen de voorn. Gasthuijsmrs.ende elcken van hen als perturbateurs van de gemeene Ruste in deese cleene ende schamele Republijcke te protesteeren van allen costen ende interesten bij de stadt ende Inwoonders van dien ter cause voorss alreede geleden ende noch te lijden henl. door notaris tvoorss protest te doen insinueren ende daer benevens aenseg­gen dat de voorss gasthuijsmeesters alle de costen die sijl. ter cause voorss gedaen hebben ende noch doen sullen selffs ende in heur particulier sullen moeten dragen Waer op gedeli­bereert ende ommegevraecht zijnde hebben B+S+R der stadt A hebben verstaen datse van ampts ende eedts wege schuldich sijn de stadt in haere hoocheijt authoriteijt ende wettiche macht voor te staen maincteneeren Ende dien volgende hebben geresol­veert enz. midts desen datmen ten dage dienende van stadtswege te hove ende voor den Hoogen Raide compereren/ ende stadtshoo­cheijt preeminentie ende altijt vrije gexerceerde macht over de stadt officieren dienaers burghers ende Inwoonders van dien gexerceert voorstaen ende met alle mogelijcke middelen bij hooge ende leege te hove ende elders maincteneeren ende staen­de houden sal/ Ghans noodich vindende datelijcke voor notaris ende getuijgen jegens de voorn. Gasthuijsmeesters ende elcken van henl. int particulier als perturbateurs van de gemmene Ruste in dese cleene Republijcke te protesteeren van allen costen schaden ende Interessen ter cause voorss bij de stadt het toecommende gasthuijs ende gemeente alreede geleden ende noch te lijden Ende tselve protest henl. te doen insinueren ende specialijck doen aenseggen dat de voorss gasthuijsmee­sters alle de costen bij henl. ter cause voorss gedaen ende noch te doen niet en sullen vermoghen tot laste van Gasthuijs te bringhen maer gehouden sullen wesen selffs ende in heur particulier alle de selve te dragen ende gelden/

Ook de Tresoriers Wouter Nachtegael en Boudewijn van der Ghoes gaan in tegen het verbod van B+S+R in om tegen de stadspachter te procederen.

Het stadsbestuur beschouwt dit als muiterij en brengt de zaak aanhangig bij de "Hooge Raide"

N.B. Hieronder volgt een ellenlang overzicht van de conflicten tussen aan de ene kant de Armmessters en de Tresoriers contra de stad en de andere "Gheinteresseerde".

Alsoo Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes jegen­woordighe Tresoriers jegens de Resolutie ende expressel. verbot van Burchmrs. +S+R hunne meesters ende principalen de XXVIIen November 1621 collegialiter in heurl. presentie geno­men daerop van henl. oock de acte in handen is gestelt hun vervoordert hebben het mandement van appel bij henl. te vooren sonder kennisse ende authorisatie van W+R gelicht te doen exploicteren jegens Geridt van Dort jegenwoordighe pachter van stadtsexcijsen ende daer beneffens Burchmrs. ende Schepenen voorde welcke de saecke noch noijt Iudiciel geventileert en heeft doen inthineren ?? (initieren /inwijden /beginnen ) omme ten daghe dienende voor de Hooge Raide mede te compareren ofte gemachtigte te senden ingevalle henl. de saecke soude moghen aengaen dewijle mede de voorn. Tresoriers in plaetse van voor dese vierschaere te debateeren den heijsch bij de Gheinteres­seerde tot heurl. laste genomen directel. jegens de resolutie van W+R in date den voorss XXVIIen Novembris den lesten Novem­ber in iuditio voor dese vierschaere geprotesteert hebben van attentaten ende opentl. verclaert de selve te sullen doen repareren daer ende alsoo het behooren sal/ Ende dat de voorn. Tresoriers niet en connen tot hun quadt voornemen commen/ Sonder te sustineeren dat Burchmrs+S+R representerende theele corpus van de stadt met soo loffelijcke previlegien ende vrijheden bij mijn Heere de Prince van Oraingnen hoochl. mee gegifticht/ Gheen faculteijt en hebben om sulcke resolutien te nemen ofte ijets anders te statueren ende tot dienste van de Republijcke te ordonneren/ daer vuijt notoirl. soude volghen dat Arnemuyden ( gelijck een van de Tresoriers dat wel ombe­schaemdel, int volle college heeft derven in twijffel stellen) geen stadt en waere/ ende dat de regeerders der selver nijet en vermogen heure authoriteijt over heure dienaers gebruijcken als andere magestraten over ende in haere respective steden sijn doende/ Ende de heeren van dese stadt tot noch toe altijt neffens andere steden gedaen hebben het welck bij nijemant solemnelen eedt gedaen hebbende van de stadt Arnemuyden in alle haere goede politie vrijheden hantvesten previlegien ende gerechticheden te houden ende voor te staen deselve te helpen vermeerderen ende nieuwe vercrijgen indient mogelijck waere sonder extraordinaris quetsen van den selven eedt en can noch en mach getolereert worden/ Ende alsoot meer als noodich is jegen(s) de voorss actien vande Tresoriers maeckende pure muiterie ende openbaere conspiratie jegens de stadt midtsgrs. haere authoriteijt ende altijt gexerceerde vrije macht/ Soe is de vraghe offmen van stadtswege den dach van rechten bij den deurwaerder beteeckent ten daghe dienende sal waernemen jegens de Tresoriers ende alle andere diet soude derven hun bemoijen nijet maincteneren ende daer toe alle mogelijcke middelen bij hooge ende leege te hove ende elders gebruijcken sal/ Ende bij provisie off het niet geraden en is datelijck jegens de voorss Tresoriers als perturbateurs van de gemeene ruste in dese cleene ende schamele Republijcke te protesteeren van allen costen schaden ende interesten bij de stadt ende Inwoonders van dien ter cause voorss alreede geleden ende noch te lijden henl. door notaris tvoorss protest te dien insinue­ren ende specialijck aenseggen dat alle de costen die sijl. der cause voorss gedaen hebben ende noch doen sullen selffs ende in heur particulier sullen moeten draghen waerop gedelib. ende omme gevracgt sijnde hebben B+S+R der stadt A verstaen datse van Ampts ende eedtswege schuldich sijn de stadt in haer hoocheijt authoriteijt ende wettyghe macht voor te staen ende te maincteneeren/ Ende dien volgende hebben geres. enz. midts desen dat men ten daghe dienende van stadtsw­ege te hove ende voorn. Hoogen Raide compareren ende stadts hoocheijt preemi­nentie ende altijt vrije gexerceerde macht over de stadt Officieren dienaers burghers ende inwoonders vandien gexer­ceert voorstaen ende met alle mogelijcke middelen bij hooge ende leege te hove ende elders maincteneeren defenderen ende staende houden sal/ Gans noodich vindnde datel.voor notaris ende getuijghen jegens de voorn, Tresoriers ende elcken van henl. int particulier als perturbateurs van gemeene Ruste in dese cleene Republijcke te protesteeren van allen costen schaden ende Interesten ter cause voorss bij de stadt ende gemeente alreede geleden ende noch te lijden/ Ende tselve protest henl. te insinueren.(aanzeggen ?) ende special. te doen aenseggen dat de voorss Tresoriers alle de cost bij henl. alreede ter cause voorss gedaen ende noch te doene niet en sullen vermoghen tot laste van de stadt bringen/ maer gehouden wesen selffs ende in heur particulier alle de selve te draghen ende gelden//

1622

Opden XVen Januarij 1622 pnt Claes Sael doude burchmr. Vincent van Onderdonck Nathaniel van Heussen Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Raiden. de Burchmr. Wouter Nachte­gaal Boudewijn v.d. Ghoes Carst. Corn. schepenen Jan Sonnius raet weijgerende te commen Jochem Trente schepen sieck sijnde ende Pieter Souwens raet dranck ingenomen hebbende/

Openbaar relaas onder eede van de stadbode van Campen.

Heyndrick van Campen stadtbode dess stadt int collegie van W+R comparerende heeft op den eedt van sijn officie verclaert ende verclaert mits dess dat hij gisteren geweest is bij de burchm­r. Claes Sael doude ontrent den twee vuiren ende dat de voorn. burchmr. hem comparant belast heeft bij de heer burchmr. Nachtegael om te vragen of het hem gelieffde jegens merghen W+R te vergaderen Datter eenighe luijden daer wat te versouc­ken hadden Welcken volgende hij comparant bij de heer Nachte­gael voorn. geweest ende tgundt voorss hem aengeseijt heeft Daerop de voorn. Nachtegael voor antwoorde gaff (In presentie van de heer Advocaet Mr. Heijndrick Sonnius Joris Brechtsz. ende Jan Sonnius dat hij nijet en was van sinne consent te geven om vergaderinghe te leggende seggende dat hijt gedaen soude hebben/ maer omdat Heijndrick Bijbota? hem daer toe te seer geimportuneert hadde (lastig gevallen ?/ ongelegen geko­men was ?) ende daer nijet bij vercort en was dat hij nijet en begeerde te doene Waervan rapport gedaen hebbende aende heer Burchmr. Claes Sael heeft de voorn. Sael hem comparant aenge­seijt gaet ontrent vier vuiren wederom bij hem hij sal hem mogelijck bedrincken ende vraecht hem andermael off het hem belieft te doen vergaderen Ghelijck Dijsendach te vooren bijt collegie van Wette geresolveert is/ Ende soo hij dat weijgert secht dan eerst/ Dat ghij last hebt van mij om te vergaderen Opdat hij nijet wederomme en segge dat ick in sijn Officie trede Daernaer den tijt gecommen wesende is hij comparant de burchmr. Nachtegael gaen soucken ende nijet thuijs vindende ende vernemende dat hij tot Souwens was is hij daer gegaen ende geclopt hebbende heeft de meijt geseijt dat se soude gaen bij de heer Burchmr. Wouter Nachtegael ende seggen dat hij daer was ende versochte hem te spreecken/ Ende de meijt dat gedaen hebbende is wederom gecommen ende heeft voor antwoorde gebrocht de burchmr. heeft wat te doene hij en mach (kan) nijet vooren commen naert luijden vande clocke gesloten heb­bende de Veersche Poorte ende commende ontrent het huijs van Mr. Wouter Buijs heeft hij comparant voor Buijs deure gevonden dheer Burchmr. Nachtegael Buijs selver Boudewijn vander Ghoes mitsgrs Mr. Heijndrick Sonnius Ende hij comparant opt tgundt voorss de burchmr Nachtegael affvraegende consent om te moghen vergaderen/ gaff wederom voor antwoorde Ick soude doen verga­deren hebben maer sijn bij mij commen loopen ende importuneren (lastig vallen) nu en begeere dat nijet te doene Ick en begee­re gheen wet gestelt te wesen daervan hij comparant rapport gedaen hebbende aende burchmr. Sael heeft den voorn. Sael hem absoluijte last gegeven om jegens mergen W+R te vergaderen Ghelijck hij comparant gedaen heeft sonder ijemant over te slaen selffs ten huijsse van de burchmr. Nachtegael op van daghe commende op de gesette vuire bij de heer Burchmr. Nach­tegael ende vragende off het hem belieffde boven te commen gaff voor antwoorde dat nijet van sinne te wesen Overmits het de outste burchmr. toequamp te doen vergaderen ende dat hij daer toe gheen consent gegeven en hadde ende dat het nijet alleenl. was gedaen om op de bancke van leeninge te disponeren maer oock om andere particuliere dingen Die dickwils achteraff met eenige geresolveert worden Die souden mogen strijden jegens de stadt ende dat hem daermede groote cleenicheijt gedaen worde Daernaer hebben alle de boven genomineerde heeren Burchmr +S+R hem comparant belast andermael te gaen tot de burchmr. Nachtegael Boudewijn Souwens Sonnius Jochem Trente ende Carst. Corn. Ghelijck hij comparant gedaen heeft/ Ende de burchmr. Nachtegael gaff de voorgaende antwoorde Jochem Jansz. lach sieck te bedde ende conde nijet commem Boudewijn van der Ghoes gaff voor antwoorde Sij connent alleene wel doen Ick en wil nijet commen/ de huijsvrouwe van Carstiaen Corn. seijde hij is buijten te lande gegaen hij sal nijet boven commen Ghelijck oock Carst. Corn. te vooren geseijt hadde aen hem comparant dat hij nijet boven commen soude/ Sonnius seijde hij hadde met het crackeel nijet te doene ende begeerde nijet boven te commen/ de tweede reijse seijde sijn Jonckwijff dat hij naer Middelb. Souwens meijt seijde dat hij een dranck ingenomen hadde dat hij van dache nijet en mocht(k­on) vuijt den huijsse gaen/

Voortzetting van het verhaal van de Twist tussen het Stadsbe­stuur en de dissidenten. Daarbij speelt een vermenging van functies (Gasthuismrs;Tresoriers en Raden) en de machtsvraag.

Allen den ghenen die dese jegenwoordighe sullen sien oofte hooren lesen Bailliu+ Burchmr. +S+R der stadt Arnemuijden in Seellt Saluijt doen te weten dat naerdijen vuijte resumptie vande voorgaende resolutien bij W+R dess stadt genomen den XIIen Novembris den XXVIIen Novembris ende den IIen Decembris 1621 occasie genomen is te proponeren hoe dat de Tresoriers ende Gasthuijsmrs. der voorss jegens resolutie verbot ende protest van Burchmrs. +S+R inne voorgaende geresumeerde reso­lutien verhaelt continueren stadts authoriteijt te vercleenen ende de macht bij mijn heere de Prince van Oraingen hoochl. memorie haer gegeven te benemen Daer bij onder andere Burchmr­s. +S+R voorn. vergunt is de faculteijte om absoluijtel. ende bij arrest te moghen ordonneren ende statueren alle tgene sijl.in goede conscientie bevinden tot ruste nut ende oirboir van de stadt ende gemeente van dijen te behooren ende van noode te wesen/ Ende dat de Tresoriers met heur verkeert voornemen dagelijcx voorts vaeren/ Ghelijck het blijckt aent stuck van de molenaers ende alreede door ijs ?? door al heuren advocaet van der Luijt naer den Haghe gedepescheert hebben ende consequentel. naerdijen het buijten alle hope is dat de Tresoriers ende Gasthuijsmrs. heure principalen soot behoort sullen obedieren/ Ende dijen volgende dat de gemoveerde pro­cessen met sententie van de Hooghe Raede ofte andere ge­vouchlijcke middelen moeten geassopieert ende getermineert worden ende daer vuijt te vraghen Wie men sal deputeren om de voorss processen hier te instrueren ende daer naer met die Instructie naer den Haghe te gaen/ Soe hebben Ba+Brs+S+R der stadt Arnemuyden voorss op alles rijpel. gelet ende gedelibe­reert hebbende gecomm. enz. mits dess dheere Claes Sael doude burchmr. Nathaniel van Heussen schepen Merten Adr. Raet ende Pieter Cannoije secretaris de selve Commissarissen coniunctel. ende elcken van henl. int besondere gevende volcommen macht absoluijt ende speciael. bevel mits dess om alle stucken munimenten ende andere bescheeden van hoogh ende leege pu­blijcke ende prive personen te recouvreren (terugkrijgen/ invorderen ?) ende becommen Die eenighsints tot voorstant van stadtsgerechticheijt ende authoriteijt soude moghen dienstich wesen ende tot cort recht expeditie van Iusticie( een soort kort geding ?) ende minste cost vande stadt soude moghen strecken/ Ende om met alle de voorss bescheeden ende Instruc­tien in den Haghe te trecken ende voor den Hooghe Raede ende elders daermede stadtsauthoriteijt ende gerechticheijt te defenderen ende mainteneren hebben Ba+Bu+S+R voorn. gecomm. enz. mits dess Nathaniel van Heussen ende Pieter Cannoije heurl. secretaris coniunctel. ende elcken van henl. int beson­der met speciale last om tot hulpe van de stadt voorstant van haere authoriteijt ende gerechticheijt sulcke advocaten procu­reurs ende andere heeren ofte personen te gebruijcken als de voorn. Ghecomm. ende elcken van henl. sullen oordeelen tot nut ende oirboir van de stadt ende mainctienement van stadts gerechticheijt ende authoriteijt van noode te wesen ende voorts tot vorderinghe van tgundt voorss alles te doene dat sijl. aldaer collegialiter present sijnde selver souden mogen ofte connen gedoen Belovende Bailliu +Brs+S +R voorn. voor hun ende haere naercommelinghen in gelijck officie mits dess voor goet vast ende van weerden te houden alle tgene bij de voorn. Ghecomm. coniunctel. ende elcken van henl. int besonder hier in den Hage ende elders tot vorderinghe van tgundt voorss gedaen versocht vercreghen geprocedeert ende anderss geprocu­reert ende versorcht sal worden Van stadtswege te rechte te staen ende tgewijsde te volcommen indient noot sij Alles sonder fraulde Ende in oirconden van alle tgundt voorss hebben Ba+Bu+S+R voorn. dese bij een van de schepenen in plaetse vanden secretaris doen onderteeckenen ende tsegel ter saecke der voorss stadt hier onder doen opdrucken/ Actum opden XVen Januarij XVIc tweeentwintich/

Over de tafel van lening.

Op de Req. van Heijndrick Bijbota ? hebben B+S+R der stadt gecomm. mit dess dheeren Wouter Nachtegael ende Claes Sael doude Burchmrs. mitsgrs. den secretaris dess stadt om met den voorn, Bijbota ofte sijnen meester absoluijtel.op de tafel van leeninghe te handelen ende soo veel te bedinghen alsmen sal connen/

Vervolg van het verhaal van de twisten en processen.

Allen denghenen die dese jegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen B+S+R der stadt A in Seellt Saluijt doen te weten dat naerdijen de Gheinteresseerde bij de voorss stadt A. van de sententie bij schepenen dess stadt gewesen den VIIen Decem­bris XVIc eenentwintich tusschen de voorn. gheinteresseerde etc. ter eenre ende de Tresoriers der selver stadt voorss ter andere sijde geappelleert hebben /overmits henl. noch inter­sest noch costen toegewesen sijn ende dat sijl. buijten haere conclusie aent accort vande VIIen Januarij XVIceenentwintich gebonden sijn ende gevraecht sijnde offmen de gheinteresseerde sal laeten geworden ende sonder contradictie te hove laeten vercrijghen al datse connen ofte datmen van stadtswege ten daghe dienende daertegen connen Den heijsch ontkennen ende debatteren ofte datmen alleene pooghen sal den Interest ende de costen te ontgaen ende sustineren datse moeten met het voorss accort te vrede wesen/ Ende wije datmen daer toe com­mitteren sal om alle behoufften daer toe noodich bij een te vergaderen ende jegens dat den dach dienen sal daermede ten fijne voorss naer den Haghe te trecken; Soe hebben Burchmrs. +S+R voorn. naer behoorl. gehouden deliberatie gecomm. mits dess Nath. van Heussen om in den Haghe te trecken/ Inde boven verhaelde saecke stadts advocaten ende procureurs te wercke te stellen ende voorden Hooghen Raide ( Soo hij eenighe stucken ofte bescheeden can vercrijghen Daermede den heijsch ende pretensie vande Gheinteresseerde met recht ende deughdel. fondament soude connen vernieticht worden) ende daer tegen contrarie conclusie te doen nemen ende in alle gevalle het voorss vonnisse soot mogel. is te houden staende ende in alder manieren te trachten dat parthijen ten wedersijden moghen bij den Hooghen Raide gecondemneert worden in de onderhoudinge vant accort ende transactie gemaeckt tusschen de Gasthuijsmrs ter eenre ende de Gheinteresseerde met de Ghedeputeerde van W+R dess stadt den VIIen Januaij 1621 ter andere sijde ende bij Burchmrs. +S+R dess stadt voorn. voor hun ende voor heurl. naecommelinghe in gelijck officie mits dess voor goet vast ende van weerde te houden alle tgene bij de voorn. Ghecomm. tot vorderinghe van tgundt voorss hier in den Haghe ende elders gedaen versocht vercreghen geprocedeert ende anderss geprocureert sal worden van stadtswege te rechte te staen ende tgewijsde te volcommen indient noot sij Alles sonder fraude ende in oirconden van tgundt voorss hebben B+S+R voorn. dese bij een van de schepenen in plaetse van den secretaris doen onderteeckenen ende tsegel ter saecke dess stadt hieronder doen opdrucken Actum opden XVIen Januarij XVIc tweeentwintich/

Opden XXIen Januarij tweentwintich pnt Christoffel Spierinck Bailliu Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nathaniel van Huessen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Terlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Bakelant Jan Sonnius Pieter Sauwens Raiden Jacob Reijnoutsz. Gasthuijsmr. ende Pieter Cannoije secretaris/

Ook de 2 bekende Ghecommitteerde Raden van Zeeland worden erbij betrokken.

Naerdien dheeren Johan Huijssen Cattendijcke ende Jacob Campen Gecommiteerde Raiden van Zeelant vermogens huere commissie van de Edele Heeren de Gecomm. Raiden van Zeelt verscheenen zijnde in de vergaderinghe van Bailliu+B+S+R der stadt A. in Zeellt hun hebben onderrecht vande questie ende geschil datter gere­sen was tusschen de Gasthuijsmrs. ter eenre Ende de voorgaende bewinthebbers van de Loterie die ten fijne ende tot opbouwing­he van een Gasthuijs bij de Ed:Mog: heeren staten van Zeelant geconsenteert is geweest ter andere sijde ende voornemel. naerdien de voorss heeren Commissarissen onderstaen hadden waeromme vant accoort tusschen de voorss Gasthuijsmrs. ter eenre ende de Geinteresseerde ter andere sijde gemaeckt den VIIen Januarij ende bij Burchmrs. +S+R voorn. den VIIen Janua­rij XVIceenentwintich geapprobeert geresilieert (opge­zegd /verbroken ) was ende daer vuijt gescheijden ende parthijen in dyversche processen gevallen waeren/ Ende alvooren daerop bij de voorn. heeren Comm. eerst de voorn. Geinteresseerde daer naer de Gasthuijsmrs. ende lest die van Wet ende Raet apart gehoort/ Ende elck grondel. onderrecht ende versocht hebbende tot solemnisatie ende aggreatie vant voorss accoort Ende die van W+R voor al wel bij de voorn. heeren Commissarissen onder­recht sijnde dat sijl. sulcke ende diergelijcke act(i)en wel vermogen te doen/ Sonder eenich perijckel ter werrelt te loopen van dat sijlieden daerover in heur particulier ofte heure erffgenamen souden connen nu ofte teeniger tijdt aenge­sproken ofte met fondament geconvenieert werden/ Soo hebben Ba+Bu+S+R der stadt A voorss Alvooren de voorn. heeren Commis­sarissen ten hoochsten bedanckende van heurl. moeijte ende goet onderwijs eendrachtelijck met overeenstemmiche voijsen tvoorss accoort andermael gelaudeert geratificeert ende geap­probeert enz. midts desen gelijck dat op den voorss VIIIen Januarij 1621 getroffen ende ten registre van Raide geregi­streert is Waermede doot ende te nijette sullen blijven alle geschillen ende processen dieder ter cause van dien gemoveert waeren/ Actum in de vergaderinghe van Ba+Bu+S+R dess stadt A. voorss Opden XXIen Januarij XVIctweeentwintich

Handtekeningen

Joh. Huijssen Cattendijcke

Christoffel Spierinck

Nicolaes Sael Sr.

Wouter Maertensz.

Lenaert Teerlingh

Claes Sael de Jonge

Carstiaen Corn.

Jochem Trente

Vincent van Onderdonck

Nathaniel van Heussen

Willem Michielsz.

Adriaen Baeckelant

(geen hantekening, maar in de vorm van een hart met pijlen doorboord !!)

Pieter Souwens

Pieter Cannoije

Naerdijen dheer Burchmr. Wouter Nachtegael Boudewijn van der Ghoes ende Carstiaen Cornelisz. schepenen ende Jan Sonnius weijgerende te teeckenen het bovenstaende accort ende approba­tie ende gevraecht wesende waeromme sijl. sulcx weijgeren hebben verclaert anders gheen redenen te hebben dan dat het gheen gebruijck en was ende even wel verclaeren mits dess in presentie van de voorss heeren Commissarissen dijen onvermin­dert tgundt voorss toe te staen ende volcommel. te approberen staen toe ende approberen simpel. pure ende absoluijtel. mits dess in kennisse der waerheijt hebben dheeren Commissarissen voorn. opt versouck van de ghene die tgundt voorss onderteec­kent hebben/ Dese mede onderteeckent

Joh: Huijsen Carst. Corn.

Opden XXVen Januarij 1622 pnt Christoffel Spierinck Bailliu Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Joachim Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn van der Ghoes Nath. van Huessen Carst. Cornelisz. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonge Adriaen Bakelant Jan Sonnius Pieter Sauwens Raiden.

De Ghecommitteerde Raden van Zeeland komen opnieuw.

Dheeren Johan Huijsse Cattendijcke ende Jacob Campen Gecomm. Raiden voor de tweede mael verschijnende in de vergaderinghe van Bailliu +Bu+S+TR der stadt A. ende contineerende de com­missie haere Ed: bij de Ed, heeren de Ghecomm. Raiden vande Ed.Mog. heeren Staten van Zeelt genl. gegeven hebben alvoiren geresumeert de besoignen in de voorgaende comparitie door Interesse van haere Ed: affgehandelt/ Ende naer dat die voorss besoignen bij haere Ed: mitsgrs. bij Burchmrs. +S+R voorn. de presente Gheinteresseerde Gasthuijsmrs. ten Registre van Raide onderteeckent waeren hebben de voorn. heeren Comm. gevraecht wat differentie ende geschil datter meer meer was tusschen de voorn. magistraet ende eenighe van heure gestelde officieren (lieden die een officie= ambt uitoefenen) ende de burghers/ Waerop van wegen Ba+Bu+S+R voorn. verhaelt ende geseijt is/ hoe dat de Burchmr. Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes Tresoriers deser stadt op heur eijgen houtken ende niet alleene sonder authorisatie van hunne principalen maer oock jegens Resolutie expres. verbot ende gedaen protest van de selve drije diversche appellen hadden geinteriecteert van vonnissen bij schepenen dess stadt gewesen ex equo en bono ende volgende de Resolutie bij W+R dess stadt daer op special. genomen daervan het eene was jegens Geridt van Dort pachter van stadtsbier excijs die de voorn. Tresoriers wilden doen betalen in haere handen tgene de voorn. pachter alreede be­taelt hadde op ordonnantie van Burchmrs. +S in conformite van de resolutie daerop bijt Collegie van Wette genomen den VIIen Aprilis 1617 ende bij W+R dess stadt geconfirmeert den XXVIIen Novembris 1521/ Ende dat het tweede appel geschiet was/ Over­mits de Tresoriers weijgerende de resolutie van W+R te volgen int debatteeren ende antwoorden jegens den heijsch van de geinteresseerde begeerden jegens het voorn. gemoet ? die van W+R geauthoriseert te wesen Om van de geinteresserde bij Reconventie te mogen Heijsschen alle het Incommen van de stadt sedert het jaer 1595 tot date dess toe bij de voorn.geinteres­seerde ( Soo de voorn. Tresoriers derven seggen) ontfanghen/ het welck als gans ongefondeert sijnde door dijen alle jaere bij de gestelde Tresoriers aen W+R met opene deuren de burge­rie daer op affictie van billetten gedachvaert sijnde vant voorss Incommen behoorl. rekeninghe bewijs ende Reliqua gedaen was ( Ghelijck alle de Rekeningen van jaere 1595 tot 1620 incluijs in promptis geleijt ende de voorn. heeren Commissarissen digito gedemonstreert mitsgrs, de visie ende lecture daeraff haere Ed: gepresenteert is bij W+R als oock met sche­penen vonnisse affgeslagen wesende de voorn. Tresoriers daer­van hadden geappelleert ende sonder Wet ofte Raet te kennen besich waeren met hun appel te vervolghen ende oick van andere collegien soot mogelijck waere te vercrijgen de authorisatie die henl. hier werde om redenen boven verhaelt geweijgert/ Ende dat het derde ende leste appel gedaen was bij Barthel­meeus Perck molenaer dess stadt geassisteert met de voorn. Tresoriers die int wijsen van de sententie verclaert hadden gheen parthije te wesen ende mede over het wijsen geaviseert hadden niettegenstaende sijl. versocht waeren als parthije te willen vertrecken/ Ende dat vant vonnisse van schepenen in date den XXIen Decembris 1621 daer bij de voorn.molenaer volgende de ordre nu lange geobserveert gecondemneert was de ordonnancie van veertich ponden Vls tot sijne laste bij Burch­mrs. ende schepenen gestreckt om ter Weescamer te consigneeren te moete accepteren ende betaelen daervan de Tresoriers niet alleene geappelleert maer oock met alle manieren in groote cleenachticheijt van de magistraet ende vercleeninge van de authoriteijt van de stadt gepoocht hadden te beletten/ Immers te verhinderen soo veel henl. mogelijck was de executie van voorss vonnisse die non obstante appellatione ( een beroep niet in de weg staande ?) volgende de loffelijcke previlegien van de stadt vermochte te geschieden/ midts bij den Triumphant gestelt wesende cau­tie (borgtocht/zekerheidsstelling) voort gewijsde vande hove/ Ghelijck de weesmrs. voort executeren vant voorss vonnisse gedaen hadden voor besluijt ( seijden ) Burchmrs. +S+R voorn. dat de geheele differentie daer op stonde/ off de Tresoriers gefondeert sijn jegens de resolutie van W+R de penninghen van stadts Incommen met contrainte ( dwang ) van Iusticie in haer handen te doen commen ofte dat sijluijden sullen moeten gedooghen dat daer inne gevoucht ? worde de ordre nu eenighe jaeren geleden bijt collegie van Wette geraempt daer naer altijt gobserveert ende nu onlancx bij W+R geapprobeert Ende ten tweede off de Tresoriers int doen van den heijsch reconventie ( tegeneis ) tot laste van de geinteresseerde over stadts domeijnen nu lange soot behoort naer stadts sobere gelegentheijt geemploijeert ende de stadt alleene ende de de Tresoriers int mintste niet toucheerende ( aangaande) sullen mogen volgen haer eijgen sin ofte datse gebonden ende gehouden zijn haere principale ende committente Wettelijcke overicheijt/ Ghelijck alle andere officieren ende burghers van der stadt te obedieren ende gehoorsamen/ sulcx dat vuijt tgundt voorss ad oculum (met eigen oog) gesien worden de geheele questie daer op te rusten off Burchmrs. +S+R representerende theele corps van der stadt boven de Treso­riers/ Off dat de Tresoriers boven het hele collegie sijn ende wie den anderen behoorde te wijcken ende obtempereren (gehoor­zamen)/ Alle twelcke bij de heeren Comm. voornoemd met goede patientie gehoort ende wel geincorporeert sijnde/ hebben verclaert dat de Tresoriers in geenderande manieren en vermo­gen eenigh processen voor de stadt aengrijpen sonder goetvin­den ende speciale authorisatie van W+R/ veel min sulcke recon­ventien doen die gans ongefondeert sijn overmits alle jaere daeraff behoorl. rekeninghe gedaen ende naer stijl gesloten was haere Ed: onnodich achtende de voorss rekeningen te visi­teren/ Belangende het tweede poinct nopende het maniement ( het beheer ) van pennighen dat de Tres. over stadts Incommen pretenderen/ hebben dheeren Comm. gevraecht off de Tres. niet en plagen (plachten ?) handelinge van de voorss penn. te hebben ende wat redenen de heeren van der stadt gemoveert hadden die oude ordre te verandren/ Tot satisfactie van welcke hebben Burchmrs.+S+R verclaert dat in voortijden als de stadt in fleur was ende met soo groote schulden ende achterheden noch niet geobrueert (overstelpt) en was/ de Tresoriers plag­hen (plach­ten) de handelinge van penningen te hebben/ maer dat Sijl. opden VIIIen Decembris XVIc negene considererende dat de stadt soodanich verachtert ende met menichfuldige schulde geinsolveert was/ datse gheen middel ter werelt en hadde om haer eenichsints te connen houden stae/ sonder vorder met credit geassisteert te wesen van de ghene die alreede voorde stadt groote sommen van penningengeteeckent ende ten deele betaelt hadden/die oick alreede daer vooren geconvenieert ende gecondemneert/ jae sommige geexecuteert/ sommighe de executie met vercoopinge van haere patrimonie landen belettende ende daer door genouchsaem geresolveert waeren de stadt ende haere domeijnen met alle tgene daer van dependeert mede te evinceren ( uit het bezit te ontzetten ) ende voor haere Indemniteijt te executeren ende de saecke soo verre gebrocht hadden dat se rechtel. geauth. waeren om een groot deel van middelen ende domeijnen van de stadt te mogen bij decrete openbaerl. doen vercoopen hebben/ Omme de Immineerende (dreigende) gantsche ruine van de stadt te ontgaen ofte ten minsten noch voor sekeren tijt te dilaijeren (vertragen/uitstellen)/ Op aventue­re off Godt de Heere noch metter tijt een beter vuijtcommen soude willen verleenen Claes Sael doude Jan Spierinck Merten Adriaensz. Crnelis Wielant en de Pieter Cannoije vijffve van de hoochste ende princijpaalste geinteresseerde vande stadt samen ende coniunctel. tot behouff van henl. ende heurl. erffgen. ende naercommelinghen mitsgrs alle de andere die voor de stadt geteeckent ende betaelt hebben ofte aende selve ten achteren sjn mitsgrs. der selver erffgen. ende naecomm. abso­luijtel. ende boven het recht van hypoteeck op alle stadtsdo­meijnen henl. vercregen bij de generale acte van de Ven April 1595 in handen gestelt alle de voorss stadts ende kercke Incommen roerende ende onroerende goederen/ Ende dat sijl. aen de voorn. vijff persoonen ende heurl. erffgen. tot behouff als boven gegeven hebben volcommen absoluijt ende onwederroupel. bevel macht ende authoriteijt om alle de voorss stadts ende kercke Incommen soo ordinaris als extraordinaris te manen heesschen innen ende ontfanghen ende tselve te emploijeren tot de tachterheijt ende jaerlicxe rente die sijl. ende alle andere voor de stadt geteeckent ende betaelt hebbende ofte aen de selve ten achteren sijnde sullen moeten hebben/ midts doende jaerlicx van heuren ontfanck rekeninge bewijs ende reliqua/ Ende dat sedert noijt de penn. van des stadts ende kercken Incommen in der Tresoriers handen gecommen ende de voorn. Tresoriers maer den naem gehadt hebben/ ende op heurl. naeme om de stadt in gheen ander forme van regieringh te brengen ende gheen vuijtwendighe onnodighe cleenicheijt aen te doene/ alle jaere aen henl. Burchmrs. Scepenen ende Raiden voorn. rekeninge bewijs ende reliqua gedaen was Ende dat de ordre geraempt bijt collegie van Wette den VIIen Aprilis 1617 ende bij W+R geapprobeert den XXVIIen Novembris 1621 van de ordonnancie bij Burchmrs. ende Schepenen te laten depescheren op de pachters tot meerder luijster van stadtsauthoriteijt ingevoert/ Ende bij de bovengenoemde Gheinteresseerde onver­mindert ende sonder preiuditie van heur vercregen recht over het ontfangen ende administreren van stadts ende kercken Incommen toegestaen ende soo lange geobserveert was/ tot dat de jegenwoordige Tresoriers Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes jegens resolutie verbot ende protest van W+R tselve op haer eijghen authoriteijt hebben gepoocht te vermin­deren de Gheinteresseerde haer vercregen recht van ontfanck ende administratie te benemen ende de stadt te priveren van de vrije macht ende authoriteijt die sijl. hebben int disponeren over alle stadtssaecken officieren ende burghers vandien/ waernaer bij de voorn. heeren Commissarissen aendachtelijck geexamineert wesende alle bovenverhaelde gepasseerde acten hebben verclaert dat de magistraet ende gheinteresseerde groot gelijck hadden deene bij sijn oude authoriteijt ende dandere bij hun gecregen recht van ontfanck ende administratie over stadtsdomeinen te willen blijven dat nijemant gehouden was jegens sijn danck ( sijns ondanks = tegen zijn wil ) sijn vercregen recht te quiteren (ervan afzien) dat de Tresoriers grotelicx verdoolt waaren daeromme te procederen dat het de lana caprina (rixari) = ( over kleinigheden twisten ) gedispu­teert was dat de saecke nijet weerdich en was dat sijl. com­missarissen daeromme gecommen waeren voor conclusie de voorss Tres. radende ende aenseggende dat het henl. verre best was alle heure mandementen inne te trecken de processen te laeten vaeren ende de ordre int depescheren van de ordonnantien geraempt ende nu soo langhe jaeren geobserveert in treijn ende elck bij sijn vercregen recht te laeten blijven/ Ende bij de voorn. Boudewijn van der Ghoes een van de voorss Tresoriers gevraecht sijnde waeromme dat hij niet soo wel sijn tachterhe­ijt aende stadt vuijt het overschot vant Incommen van de stadt genieten ende ontfanghen soude volgende het accort in de voorgaende comparitie geratificeert als de bovengenoemde gheiteresseerde is daertegen bij de voorn. Gheinteresseerde geseijt dat sijn schult sproot ex titulo lucrativo ( uit winstbejag ? ) als dat geerft hebbende van den geenen die sijn gelt propter spem lucri (in de hoop er voordeel van te heb­ben/verkrijgen) aen de stadt op stadts ofte op particulier credit van de geene die nu soo heel suffisant(tevre­den /zelf­genoegzaam ? ) niet en sijn vuijtgeset hadde dat hij tot laste van de stadt maer simpele obligatie ende consequentel. maer personele actie hadde/ Ende dat sijl. gheinteresseerde recht van hijpoteecke vergregen hadden/ vuijt crachte van de acte vanden Ven Aprilis 1595 ende consequentel. ex titulo omnino oneroso als sonder eenige hope van proffijt ende met groot perijckel van groote schade/ Ghelijck dat eventus wel deer­lijck geleert heeft vuijt lieffde ende tot voorstant van stadts eere heur persoonen ende goederen voorde stadt te pande gestelt ende als beschadichde burgheren voor de stadt betaelt hebbende tgene sij nu repeteren met de rente van dien a tempo­re solutionis voor de stadt totte datelijcke betaelinghe toe hebben de heeren Commissarissen voorn. daerop verclaert dat die questie de stadt niet en raecte dat de stadt gehouden was middel hebbende de eene soo wel als dandere te betaelen maer sulcx niet connende vervallen/ dat het haer ende de magistraet even eens behoort te wesen ende oock in der daet is wie het cleene overschot sal mogen genieten/ Ende dat Boudewijn van der Ghoes ende alle andere die mennen onder ofte gelijck recht van hijpoteecke te hebben/ als de voorn. Gheinteresseerde vrij staet den wech van Iustitie inne te gaen ende sijne actie jegens de voorn. hijpoteeckarissen te institueren daer ende soo hij ende ijeder een van henl. te raide werden ende naer rechte vermoghen sal/

Actum in de vergaderingh van Ba+Bu +S+R voorn. op den XXVen Januarij XVIc tweentwintich/

Opden XXVIIen Januarij 1622 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Vincent van Onderdonck Boudewijn van der Ghoes Nathanael van HHuessen Carst Corn. Wouter Mertensz. schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Bakelant Jan Sonnius Pieter Sauwens Raiden.

Het geproiecteerde Compromis tusschen de Gheinteresseerde Imptn.(verzoekers ?) van mandement dappel en hrs. (heisschers) ter eenre ende Burchmrs. +S+R der stadt A. door haere Treso­riers gees ? (gedaechden ??) ter andere sijde gelesen sijnde welck proiect van compromis hier naer volcht van woorde te woorde

Naerdien proces geresen was voor schepenen der stadt A tus­schen Christoffel Spierinck voor het sterffhuijs van sijn vader Jan Spierinck Sa Me: Claes Sael doude Merten Adr. Pieter Cannoije voor hem selven ende als procuratie hebbende van de voochden van Corn. Wielant Sa: Me: mitsgrs. als authorisatie hebbende van Weesmrs. der stadt A. als oppervoochden van de voorn. Weesen Ende Davidt Taedts mitsgrs. Neelken Claes weduwe van Thobiaas Huijsman representerende de gemeene Erffgenamen van de Burchmr. Claes Aelbertsz. Sa Me: alle seven vuijt crachte van de generaele acte van verbant in date den Ven April 1595 Gheinteresseerde bij de Stadt Arnemuijden door de particuliere teeckeninge bij henl. ofte heurl.voorsaten voor de voorss stadt gedaen ende sulcx heeschers ter eenre/ Ende dheeren Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes Treso­riers der selver stadt gedaechden ter andere sijde conclude­rende de voorn. heisschers ten daghe dienende dat de voorn. Tres. tot proffijte van de hrs. ende elcke van henl. voor soo veel ijeder in de naerbeschreven somme is heriderende gecon­demneert te worden in de somme van vijff duijsent vijff hon­dert drijentachentich ponden groten Vls den voorn. hrs. vuijt crachte van de voorss generaele acte van verbant tot laste van de voorss stadt A. competerende als soo veel in heur particu­lier voor de voorss stadt A. ten meestendeele betaelt hebbende ende ten deele noch moetende betaelen/ Al volghende de sommie­re staet van wegen de voorn.hrs. opden IIen Julij XVIc twin­tich aen Mr. Ingel de bruijne ende de voorn. Wouter achtegael doen ter tijdt tsamen burchmrs. ende Claes Sael de Jonghe schepen gevoucht ter aenschattinge ende wijsinghe van prefe­rentie over de cooppenn. van de huijse gestaen binnen de stadt Arnemuijden voorss genaempt Antwerpen toebehoort hebbende Hartman Michielsz. Coster de voorss generaele acte van verbant van de Ven April XVc vijffentnegentich medegeteeckent hebbende Overgelevert daer op mede bij de voorn. Burchmrs. ende Schepen den IIIIen Julij XVIc twintich de voorn. hrs. concurrentie toegewesen mitsgrs. inden Interest vande voorss vijff dujsent vijff hondert drijentachtentich ponden gr. Vls sedert den eersten Junij XVI twintich totte datelijcke ende effectuele betaelinghe van de voorss geheele somme/ mitsgrs. inde costen bij de hrs. tot vervolginge van heurl. Indemniteijt gedaen ende naerdien in de voorss saecke bij de bovengenomineerde parthijen verscheijden dincktalen gehouden waeren soo hebben schepenen der stadt A. opden VIIen December XVIc eenentwintich alvooren gesien hebbende het advijs van Rechtsgeleerden bij henl. opt wijsen van de voorss saecke genomen bij heurl. Difinitieve sententie de voorn. gedaechden in de qualiteijt soo werden geconvenieert ende aengesproken gecondemneert inde voorss vijff duijsent vijff hondert drijentachtich ponden Vls affslach doene daerop alle tgeene bevonden sal worden deuchde­lijck aende voorss hrs. daerop betaelt ende ontfanghen te wesen ende tgeen daer naer noch sal resteren te ontfangen met paijementen/ Te weten van tgeene jaerlijcx suijver van de stadtsmiddelen sal commen over te schieten de twee derde paerten in minderinge ende tot de effectuele ende volle beta­linghe toe/ Alles volgende het accort bij de heeren gevouchde de ... ende de voorn. hrs. gemaeckt mitsgrs. de aggreatie ende approbatie van W+R daer op gevolcht in date den VIIIen Januarij XVIc eenentwintich compenserende de costen om rede­nen/ Bij welck voorss vonnisse over midts directel. jegens het bovenverhaelde schriftelijck advijs van Rechtgeleerde de voorn. hrs. noch Interest noch costen waeren geadiudiceert hun grotelicx beswaert vindende hebbende de selve hrs. vant voorss vonnisse ilico geappelleert aende Ed: Hoogen Raide in Hollant tselve appel binnen behoorl.tijde vergeven ende het mandament d'appel tijdel. aende voorn. Tresoriers gedaen exploitteren ende daer beeneffens schepenen tvoorss vonnisse gewesen heb­bende doen initieren om ten daghe dienende dat wesen sal den XVen Februarij XVIc tweentwintich commende mede voorden Hooghe Raide te compareren ofte gemachtichte te senden ingevalle de saecke henl. eenichsints soude mogen aengaen Waerop bij B+S+R der stadt A. voorss henl. de voorss saecke nomine officie ende de stadt originel. thoucherende behoorl. gedelibereert wesende hebben opden XVen Januarij XVIc Tweetwintich gecomm. Nathanael van Huessen schepen/ om jegens dat den voorn. dach dienen sal in denHaghe te trecken in de boven verhaelde saecke stadtsge­rechticheijt voor te staen den heijsch van de voorn. geinte­resseerde soot met recht ende fondament geschieden can te debateeren ende vernietighen/ In allen gevalle het voorss vonnisse soot mogelijck is te houden staende / ende in alder­manieren te trachten dat parthien ten wedersijden moghen bij den Hoghen Raide gecondemneert worden/ Inde onderhoudinghe vant accort int bovenverhaelde vonnisse vermelt/ Ende alsoo opden XXVen Januarij XVIc tweentwintich in presentie van de heeren Johan Huijssen Raiden bij de Ed:Mog: heeren Staten van Seelant special.gecomm. wesende om informatie te nemen op sekere differenten binnen de stadt A. geresen tusschen de magistraet der voorss steede ende eenige particuliere Officie­render selvers waervan de bovenverhaelde saecke ten deele dependeert/ de voorn. hrs. aen Burchmrs. +S+R collegialiter vergadert sijnde geproponeert ende verclaert hebben geresol­veert te wesen hun verheven ende gexploiteert appel ten be­stemden daghe voor den Hooghen Raide te doen dienen ende ten vuijt eijnde toe te vervolghen/ ten waere dat Burchmrs. +S+R voorn. geraden vonden om de minste cost de bovenverhaeldeque­stie door voorgaende submissie per arbitros Iuris bij parthien coniunctel. te kiesen te laetendesideeren ende hun ten weder­sijden daerinne mitsgrs. int bovenvermelde accort bijden Ed: Hooghen Raide gewillichl. te laeten condemneerenpresenterende de voorn. hrs. hunne medeparticipanten soo jegenwoordighe als absente daer toe te verwillichen/ Waer op ten wedersijdenrij­pel. gelet sijnde/ Soo hebben B+S+R der stadt A. voorss ter eenre/ Ende de boven genomineerde seven gheinteressede hrs ter andere sijde / Omme te eviterende de grote onlusten in proces­sen gelegen/ Omme de corste wech voor de lancxste te kiesen ende voornemel. omme de meeste cost met de minste te verhoed (g )en tot disisie (decisie) van de bovenverhaelde questie soo nopende het geheeschte capitael als oock de gepretendeerde Interesten ende geleden costen samen coniunctel. ende neutra­lijcken tot Arbitros Iuris versocht gekoren ende gecomm. versoecken seer officientel. kiesen ende comiteren midts desen de voorn. heeren Johan Huijssen Cattendijcke ende Jacob Campen gecomm. Raiden van Zeelt. de voorn. heeren Arbitros Iuris bij desen speciaelic.. authoriserende soot haere Ed: goetdunckt een derde Arbiter wesende mede Rechtsgeleerde daerbij te moghen voughen/ Belovende parthijen inde qualiteijt als boven onder verbant van heurl. ende stadts Respective goederen roerende ende onroerende present ende toecommende voor goet vast ende van weerden te houden ende doen houden nu ende ten eeuwighen daghe Alle tgeene bij den voorn. heeren Arbitros Iuris met hun tween ofte drijenover de boven verhaelde diffe­renten soo van capitael als Interesten ende geleden costen verclaert gedecideert ende vuijtgesproken sal worden/ daerinne midt hrs. inde onderhoudinge vant voorss accort in date den VIIIen Januarij XVIc eenen twintich

Ende door Intercessie vande voorss heeren Commissarissen bij Burch­mrs. +S+R der stadt A voorss opden XXIen Januarij XVIct­weenwintich eendrachtel.met overeenstemmighe voijsen andermael geapprobeert parthijen aen wedersijden belooft hebben ende beloven midts desen henl. beijde midtsgrs. de gasthuijsmrs. wesende een derde parthije int bovenverhaelde accort vermelt te sullen laeten goetwillichl. condemneeren bij den Ed: Hoog­hen Raide in Hollt./ Tot effectueringhe van welcken hebben B+S+R midtsgrs, de Gasthuijsmrs. voorn. ten desen mede present gegeven ende geven midtst desen irrevocabele last ende procu­ratie aen Corn. Lucq ende de voorn. geinteresseerde aen Dir­rick Boot beijde procureurs voorden Hooghen Raide special. om alle drije de bovengenomineerde parthien in de qualiteijt boven breder verhaelt bij de voorn. Hooghen Raide reciprockel. inden Inhoudenvant voorss accort mitsgrs. in de voldoeninge van tgeene bij de voorn. Arbitros vuijt gesproken sal worden te laeten condemneren/ Hebben B+S+R voorn. gecomm. ende comm. midts desen dheeren Wouter Nachtegael Burchmr. Nathaniel van Huessen ende Wouter Mertensz. Schepenen Omme op het aengaen ofte naerlaeten vant voorss compromis met rechtgeleerden te aviseren ( raad vragen)

Opden XXIXen Januarij 1622 pnt Wouetr nachtegael Cl. Sael de Oude Brs. Vincent van O. Boud. v.d Ghoes Nath. Van Huessen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Cl. Sael de Jonghe Adr. Bakelant Jan Sonnius Pieter Sauwens Raiden.

Gelesen het schriftel. advijs bij de heeren Comm. gedeputeert den XXVIIen Januarij genomen van de heeren Mr. Sijmon van Beaumont pensionaris van Middelb. ende Mr. Corn. van de Ghoes opt toestaenvant geproiecteerde compromis ofte tselve aff te slaen hiernaer van woorde te woorde volgende:

Ghesien bijden onderschreven het jegenwoordighe proiect van compromis ende gelet op de vraghe daer vuijt geproponeert

Dunckt ( onder correctie ) midts dat vuijt tvoorss proiect vuijtgelaeten werden de gesublinieerde regulen sprekende van dat de gasthuijsmrs. heur mede int onderhoudenvan hey accort aldaer verhaelt goetwillijcken sullen laeten bijden Hooghen Raide condemneren Alsoo de selve Gasthuijsmrs. over de submis­sie ofte compromis niet en hebben geintervenieert dat alsdan het selve proiect wel sal mogenbestaen/ Ende dat dan om het effect van de voorss gesublinieerde linien te mogen genietren/ de voorss Gasthuijsmrs. met authorisatie van B+S met de Ghein­teresseerde gelijckelijck sullen moghen passeeren procuratie

ijeder parthije op sijnenprocureur om henl. int onderhouden vant voorss accort vande VIIIen Januarij XVIc eenentwintich bij den Hooghen Raide ten wedersijden te laeten condemneeren Aldus geaviseert tot Middelburch op den XVIIen Januarij XVIc Tweentwintich ende wasonderteeckent S van Beaumont ende vander Ghoes

Hebben B+S+R considererende dat het de stadt nijet mogelijck is het groote verachterde capitael veel min de jaerlicxe Rente te connen vervallen aen de presente Gheinteresseerde eendrach­tel. met overeenstemmighe voijsen gepresenteert ende presente­ren midts desenvan wegenhenluijden ter Instantie van de voorn. geinteresseerde bij den Hooghen Rade gewillichl. te laeten condemneren in tgeene bij schepenen den VIIen Decembris 1621 den voorn. gheinteress. toegewesen hebben verstaende daermede dat alle vordere Interestensullen commen te cesseeren ende de gheinteressseerde hun sullen laeten genugen met het Capijtael in de voorss sentencie vermelt/ Te ontfanghen vuijtt de twee derde paerten jaerlicx van stadtsincommen overschietende volgende het accort vande VIIen Januarij 1621 bij die van de Gheinteress. ende gelijck het bij de selve gheinteress. met onderlinghe contracten tusschen henl. ghemaeckt besproecken ende gestipuleert is Beloven voorts B+S+R voorn. henl. mede gewillichl. te sullen laeten condemneren neffens de gheinte­resseerde in de onderhoudinghe vant voorss accort opden VIIIen Januarij 1621 gemaeckt ende door Intercessie van de heeren de gecomm.Raiden eendrachtel. bij henl. geapprobeert den XXIen Januarij 1622 Beloven voorts de Gasthuijsmrs. te authoriseren ende mede rocuratie bij henl. te sullen doenpasseeren om als de derde parthije vant voorss. accoort mede goet willichl. bij den Hooghen Raide gecondemneert te worden/ Versoeckende seer vriendel. de voorn.geinteresseerde gelieven soude de bovenver­haelde presnetatie aen te willen nemen ende haere medepartici­panten daer toe met reden te willen induceren ende verwil­lichen Waerop de voorn. gheinteress. huer beraet genomen hebben voor vijff ses ofte vuijterl.acht daeghen ende toegese­ijt datse sullen de saecke in serieuse deliberatie leggen ende met hun debvoir doen om ter naester vergaderinghe soot moge­lijck is favorabel rapport in te brenghen Behouden (s) in cas van gheen voortganck elck sijn goet recht in volgen off dit middel niet voorgeslagen en waer/

Opden VIIen Februarij 1622 pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Huessen Carst. Corn. Lenaert Teerlinck schepenen Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Bakelant Jan Sonnius Pieter Sauwens Raiden.

Gelesen de poincten ende conditien daerop de seven gheinteres­seerde dess stadt presenteren aen te nemen de presentatiie henl. bij W+R gedaen den XXXen Januarij 1622 ende met de stadt over heure deuchdel. tachterheijt te transigeren hiernaer van woorde te woorde volgende--

Op huijden den lesten Januarij XVIc tweentwintich hebben Christoffel Spierinck ende Jacob Spierinck tot Middelburch voor het Sterffhuijss vande Burchmr. Jan Spierinck Te weten de voorss Christoffel Spierinck op aggreatie van sijne meerderja­righe broeder ende voorn. Jacob Spierinck op aggreatie van sijn medeveucht vande onmondighe ende absente kinderen vande voorn. Jan Spierinck Claes Sael doude Merten Adr. Davidt Taedts Neelken Claes weduwe van Thobias Huijsman Pieter Can­noije voor hen selve ende op aggreatie vande voochden vande weesen van Corn. Wielant midtsgaders de weesmrs. der stadt A. alle seven gheinteress. der stadt A. in presentie ende met mijn heer Johan Huijssen Cattendijcke ghecomm. Raet van Zee­lant rijpel. gelet op de presentatie bij Burchmrs. +S+R der stadt A. aende voorn. Gheinteress. int gemeen gedaen ende door Intercess ende toespreken vande voorn. heer Johan Huijssen Cattendijcke cosidererende de jegenwoordighe sobere staet van de stadt A. goetgevonden ende gepresenteert aen B+S+R voorn. de bovengereoerde presentatie toe te staen ende met de selve int minnelijcke te accorderen op de poinctenende conditien hiernaer voilgende Te weten dat Burchmrs.+S+R der sadt A. hun tot proffijte vande voorn. gheinteress. ende elcken van henl.

voor soo veel ijeder in de naerbeschreven somme is heriderende sullen laeten gewillichl. condemneren volgende het gewijsde bij schepenen der stadt A. den VIIen Decembris 1621 gewesen in de somme van vijff duijsent vijff hondert drijentachtig ponden Vls de voorn. gheinteress. vuijt crachte van de generaele acte van verbant in date den Ven April XVc vijffentnegentich is competerende midtsgrs. inde costenbijde voorn. gheinteress. gedaen sedert de transactie met Davidt Taedts den XXIXen Meije 1618 aengegaen ende noch te doen tot de bovengenoemde gewilli­ge condemnatie bij den Hoogen Raide te strecken Incluijs daermede alle vordere interesten sullen commen cesseren ende de voorn. geinteress. door de sobere staet van de stadt gemo­veert sijnde de voorss Intersten geremittert hebben ende remitteren midtsdesen/

Item dat Buirchmrs.+S+R voorn. henl. gewillicht sullen laeten condemneren in de onderhoudinge vant accort opden VIIen Janua­rij 1621 tusschen henl. ter eenre ende de gheinteress. ter andre sijde/ midtsgrs. de gasthuijsmrs. voorde derde parthije gemaeckt/ ende door Intercessie van de voorn. heere Johan Huijssens Cattendijcke midtsgrs. dheer Jacob Campen mede gecomm. Raet bij Burchmrs. +S+R. voorn. eendrachtel.andermael geapprobeert den XXIen Januarij 1622 Ende voorts de Gast huijsmrs. te authoriseren end procuratie bij henl. te passee­ren Om mede int voorss accort gewillichl. bij de voorn. Hooghe Raide gecondemneert te werden/ Item dat B+S+R voorn. sullen beloven in conformite vant voorss accort soodanich te menage­ren ende de stadt soo oncostelijck te onderhouden gepresuppo­neert dat het Incommen sal blijven ten naesten bij in state gelijck het voorgaende jaer was ende nu is/ datter altijt voort gasthuijs ende de gheinteress. sal alle jaere overschie­ten tweehondert ponden Vls/ Op pene dat de stadt wederom sal vervallen in de geremitteerde intersesten wel verstaende dat de gheinteress. als het op hondert gulden ofte hondert daelk­ders tsiaers aencomt dat sijl. daerop niet sullen supteliseren ofte ten hartsten drijven midts dat het tecort int volgende jaer opgeleijt ende gesuppleert werde/

Item dat B+S+R voorn. sonder voorder beswaringe vande gheinte­ress. sullen gedooghen dat de weesen die noch vuijt de voorss.

vijffhondert ponden eenighe penn. moeten hebben vuijt de portie vande gheinteress. sullen betaelt wordenmet heurl. rente totte effectuele afflossinghe toe/ Gemerct eenige vande gheinteress.bij segeltochen naer weescamer recht daer vooren gebonden sijn/

Item dat Burchmrs.+S+R voorn. sullen belooven gheen excijsen impositien ofte andrer stadtsincommen op wijn bier meulen ende andere saecken int geheele ofte in deele affstellen ofte verminderen voor ende aleer dat de voorn. geinterss. ten vollen voldaen ende betaelt sullen wesen van de bovenverhaelde heurlieden tachterheijt den eersten penninck met den lesten

In manieren bijt bovenverhaelde accort gestipuleert Ende dat B+S+R voorn. mede sullen resolveren ende voor henl. mitsgrs. heurl. nacommelingen in gelijck officie belooven gheven

beddens ? ofte lootgens te sullen trecken proffijteren ofte genieten voor ende aleer de bovengenomineerde Gheinteresseer­de cesseerden ten vollen voldaen sullen wesen ende consequen­tel. dat sijl. soo lange de stadt vuijt lieffde ende voor niet sullen blijven dienen/ Ghelijck nu veel jaeren in treijn ende sonder preiuditie van yemants gerechticheijt daer over bij desen niet gedisponeert en wort/ Ende was onderteeckent mij present Johan Huijssen Cattendijcke/

hebben B+S+R de saecke gehouden in state de tijt van acht ofte veerthien daghen/ Ende om daer over met de gheinteresseerde te spreken ende de selve ende ijeder van henl. te induceren soo naer doenlijck is sijn gecomm. de heeren Burchmr. Wouter Nachtegael Nathanael van Huessen ende Jan Sonnius Raet/

Overleg met Jacques Lora tafelhouder ter Vere.

Opt rapport van de Comm. in comm. geweest sijnde met Jacques Lora tafelhouder ter Vere hebben B+S+R der stadt A. de voorss tafelhoudinghe toegestaen op de poincten conditien ende be­spreecken in scriptis gestelt/ Dwelck soo wanneer die bijde voorn. Lora onderteeckent sullen wesen/ sal van stdts hem gedepescheert ende gelevert worden behoorl. Octroij met alle conditien tot sijn voordeele gestipuleert behoorl. geexten­deert/

Opden XXIIen Februarij XVIctweentwintich pnt Wouter Nachtegael Claes Sael doude Burchmrs. Vincent van Onderdonck Boudewijn v.d. Ghoes Nath. van Huessen Carst. Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adr. Bakelant Pieter Sauwens/

Door zware stormen en ijsgang is zware schade aangericht aan rijshoofden ende "den rijsenberm". Het ontbreekt de stad aan middelen en wijst er op dat de stad Middelburg die daar op attendeert zelf dit werk werk moet bekostigen anders zal er niets van komen.

Bij de heer burchmr. Wouter Nachtegael gerapporteert sijnde hoe dat dheeren Burchmrs+S+R der stadt Middelb. door haere gedeputeerde op gisteren in den Roode Leeu tot Middelb. aen hem ende sijn confrere dheer Burchmr. Claes Sael doude mitsgr­s. den secretaris dess stadt aengedient hadden hoe dat den rijsenberm bij die van Arnemuijden aende noortsijde van de kille gans ontramponeert is ende tot verhoedinghe van meerder schade eerstdaechs dient gerepareert ende insonderheijt de houte palen voren int incomen hooffgewijse ? geslagen ende doorde tempeeste ( stormgeweld ) ende ijsganck losgeworden nootwendich dienen versekert off dat het heele werck geschapen is te ruine te commen versouckende dat de stadt A. tvoorss werck gemaeckt hebbende ende vrijen aencompste ende passage de meeste proffijte(n) verwachtende dat soude gelieven bij der hant te nemen behoorl. repareren ende onderhouden/ Ende gede­libereert sijnde wat de heeren van Middelb. dient voor ant­woorde gegeven te worden/ hebben B+S+R goet gevonden ende geresolveert doorde voorn. twee dienende Burchmrs. ende secretaris dheeren van Middelb. te verthoonen de vuijterste onmacht daerinne sij ende alle de weerelt weten de stadt Arnemuijden in vervallen te wesen Tgene sijl. gedaen hebben dat tselve met slants gelt geschiet is/ Dat naer dat de midde­len van slants wege daertoe met tgene daervan dependeert geconsumeert was de stadt van Middelb. selffs tvoorn. werck gerepareert ende onderhouden heeft Dat het de stadt Arnemuijd­en onmogelijck is daertoe stuijver ofte deuijt (duit) te contribueren ende met alle beleeftheijt te versoucken dat de heeren van Middelb. de voorss antwoorde gelieven ten besten te duijden ende selver het goede beste ? doen ofte anderss dat het werck tot grooet Intereste van de stadt Middelb. selffs soude moeten verloren gaen/

Nog steeds de Tresoriers contra de stad.

Naer de resumptie van tgene opden XXVen Januarij XVc tween­twintich als de heereb Johan Huijssen Cattendijcke ende Jacob Campen Ghecomm. Raden vande Ed: Mog: heeren Staten van Seellt voorde tweedemaele compareerden int collegie van Ba+Bu+S=R dess sradt A. gepasseert was tusschen het voorss collegie ende dheer Burchmr. Wouter Nachtegael ende Boudewijn v.d.Ghoes Tresoriers dess stadt de voorn. Tres. affgevraecht sijnde off sijl. geresolveert waeren volgende het advijs ende raet vande voorn. heeren Commissarissen heure mandementen van appel inne te trecken de begonnen proceduren jegens de stadt te renunche­ren( ervan af te zien) ende volgende de resolutie van W+R van alle drie heure appellen te desisteren (er afstand van te doen) ende te verclaeren die nimmermeer te sullen versetten ofte vervolgen ende de saecken te laeten gaen gel. bij W+R gestatueertis/ Off dat sijl. begeeren ende van sinne sijn heure begonnen proceeren te hove voorde heeren Staten ofte elders te prosequeren (te vervolgen )/ Waerop eerst bij de voorn. Vander Ghoes geseijt wesende dat hij de processen ten vuijteijnde toe begeert te vervolghen van stadtswege/ Ende vuijt naem vant collegie gerepliceert sijnde dat hij van stadtsweghe geensints gequalificeert en was/ Ende dat de voorss proceduren jegens de stadt haere gerechticheijt ende wettige authoriteijt aente vanghen ende van stadtswege gein­terdiceert ende verboden waeren mitsgrs. daernaer bijde heer burchmr. Nachtegael mede een vande voorss Tresoriers versocht sijnde copie vande besoignen bijde heeren Commissarissen vande Ghecomm. Raden opt stuck vande Tresoriers den XXVen Januarij 1622 gehandelt ende acht daghen van beraet om sijn versochte resolutie inne te moghen bringen hebben Burchmrs. +S+R der stadt A. voorss. omme alle voldoens wille (hoewel de voorn. Tresoriers meer als tijts genouch gehadt hadden om hun vuijte­rste meeninge te verclaeren ende dat het gans onredelick ende oock voor een collegie representerende het geheele Corpus vande stadt onlijdelijck was bij twee particulier C..... van henl. totaliter dependerende van henl. gestelt ende tvoorss collegie teenegaer subiect soo lange in suspens gehouden te worden en langer in der selver genade te staen offse sullen moeten Stadts authoriteijt met rechte maincteneren ofte dat de Tresoriers vande ongefondeerde appellen sullen desisteren ende de voorn. Tresoriers vergunt copie bij henl. versocht die oock staende dese vergaderinghe aende voon. heer burchmr. Nachte­gael gelevert is/ Ende vergunnen de voorn. Tresoriers den tijt tot saterdaghe commende /Omme heure resolutie op de boven verhaelde voorgestelde vrage final. inne te bringhen/

De voorwaarden van Jacques Lora tafelhouder te Veere om ook als tafelhouder te Arnemuiden te werk te gaan.

Bijde heer burchmr. Claes Sael doude aengedient sijnde dat Jacques Lora tafelhouder tot Vere nijet van sinne en was binnen dess stadt sijn tafelhouden opde bedonghen conditien opte setten dan mits ende onder conditie dat hem soude bijt geconcipieerde Octroij geconsenteert worden Interest te moghen rekenen naer tafels recht ende vermogens het voorss Octroij tot de vercoopinghe toe ende dat hij van elck pant soude mogen trecken de costen van vendue mitsgrs. dat sijn pension deur­gaens nijet hooger soude wesen als vijfftich gulden Waerop behoorl. gedelibereert wesende hebben B+S+R geconsenteert ende consenteren mits dess de voorss tafelhoudinge opde conditien int contract gestipuleert voor vijfftich gulden tsiaers ende dat hij sal mogen van elck pant afftrecken de costen vande vendue ende nopende het rekenen vande Interest wort verstaen dat soo sijn ander Octroij vander Vere sulcx mede brinkt dat tselve mede getolereert sal worden/

De stadbode Heijndrick van Campen schijnt niet erg goed te functioneren.

Opde requeste van Merten Willemsz. Ben ? ende Nijs Pietersz. bruijselaer beijde versouckende in plaetse van Campen tot het stadtbodeschap geadmitteert te worden hebben B+S+R verstaen datmen Campen nochdese reijse doorde vingeren sien ende aen­seggen sal / Soe hij in sijn belooffde verbeteringe nijet en continueert ende door sijn tuijsschen spelen soomen dienst verswijmpt ende persevereert (volhard ) int onmatich drincken van brandewijn sijn huijsvrouwe ofte kinderecleedren te ver­spelen ofte verdrincken dat hij hem moet houden van nu aff voor gedeporteert/-

Opden XXVIen Februarij XVIen Februarij XVIc tweentwintich pnt Cl;aes Sael doude Burchmr.Jochem Trente Vincent van Onderdonck Boudewijn van der Ghoes Nathaniel van Heussen Carstiaen Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Pieter Souwens Raden/

Opde resumptie vant voorgeslagen accort tusschen de stadt ende Gheinteresseerde ; hebben de Gheinteresseerde verclaert dewij­le dat den den tijt vuerstreken is Die de Commissarissen gehadt hebben om de gheinteresserde te induceren tot het simpelijck accepteren vande presentatie henl. bij W+R den XXIXen Januarij XVIctweentwintich gedaen ende dat bijde voorn. Gheinteresseerde nijet ter weerelt daer inne gedaen noch begonst noch geproufft en is/ Soe verclaeren de Gheinteres­seerde daer aen ende aen heurl. gedaen contreprestatie nijet langer gebonden te willen wesen ende van meeninge te sijn met hun begonnen proceduren van appel voorden Hooghen Raede voorts te vaeren Daerop gevraecht sijnde off de meeninghe nijet en is van W+R Nathaniel van Heussen te belasten sijn commissie te volbringhen int debattheren vande heijsch vande Gheinteres­seerde voor den HoogenRaide; hebben B+S+R der stadt A. gere­solveert de saecke noch vuijt te stellen tot dijsendaeghe commende met expres voornemen soo de ghecommiteerde hun rap­port nijet inne en bringhen nopende tgene sijl. met de Ghein­teresserde behooren gehandelt te hebben dat W+R selver daer over sal disponeren tgene sijl. sullen bevinden te behooren ende voorde stadt proffijt abelst te wesen naer lecture van welcke resolutie gevraecht sijnde off dat ijeder sijn meeninge was; hebben allegader reslutel. verclaert Jae Behalven Boude­wijn vander Ghoes die secht dat het sijn meeninghe nijet en is maer dat de Ghecomiteerde soo veel tijts behooren te hebben als het henl. belieft/

Opde resumptie vande resolutie den XXIIen Februarij XVIctween­twintich genomen opt stuck vande Tresoriers daer bij henl. vergunt is copie vande besoignen vande heeren Commissarissen vande Ed: heeren de Ghecomiteerde Raeden van Seellt ende dach tot heden Saterdach Boudewijn vander Ghoes een ende alleene vande Tresoriers comparerende affgevraecht sijnde wat heur resolutie was Seijde de voorn. Tresorier Ick hoore ende sie waer naer gedelibereert sijnde wat vorder inde saecke behoorde gedaen te worden hebben B+S+R der stadt A. gepersisteert heur genomen resolutie den XVen Januarij tweetwintich ende verstaen dat heurl. gedeputeerde ende elcken van henl. de last henl. ende ijeder vande selve gegeven sullen volghen de saecke jegens de Tresoriers waernemen ende de stdts authoriteijt ende gerechticheijt soe hoet in Seellt voorde Ed: heeren vande Raede te hove ende elders daert van noode dienstich ende alreede gegonst is sullen defenderen ende voorstaen/ Soe de Tresoriers dijsendaege commende dat esen den eersten meerte XVIc tweentwintich heur rapport ende finale resolutie opt remincheren ofte vervolgen van heur geinteriecteerde appellen nijet inne en bringhen/-

De hoofden dienen ingekort en versterkt te worden.

Is mede geresolveert tot satisfactie vant versouck van de heeren van Middelb. ende in volcomminge van de resolutie bij W+R over lange daerop genomen de hoofden inne te corten ende te doen opbreecken soo diep inde gront als mogelijck wesen sal ende tot bestedinge vandijn billetten vuijt te setten jegens saterdage commende wesende den Ven meerte 1622 commende/-

Opden XXVen meerte 1622 pnt Claes Sael doude burchmr. Vincent van Onderdonck Boudewijn van der Ghoes Carstiaen Corn. Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adr. Willem Michielsz. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Pieter Sauwens Raeden/

Er zijn veel leden van W+R afwezig.

De burchmr. Nachtegael was naerdat hijt sijn confrere aengese­ijt hadde naer Middelb. gegaen Jochem Trente was te Vlissingen Nathaniel van Heussen op de vendue van Elisens de Lange Jan Sonnius was thuijs ende de Stadbode heeft verclaert dat hij hem heeft hooren spreecken Ende evenwel seijden die vande huijse dat hij nijet thuuijs en was ende nijet boven commen soude

Onder andere over het slecht functioneren van de baljuw Chri­stoffel Spierinck.

Alsoo sommighe meenen dat dheer Bailliu Christoffel Spierinck aende heer burchmr. Wouter Nachtegael als outste burchmr. versocht ende bevolen heeft sijn ampt geduirende sijne absen­tie waer te nemen ende dat andere meenen tselve verswijmpt te wesen/ Soe hebben Burchmrs. Schepenen ende Raeden der stadt A om alle twijffelachticheijt wech te nemen ende de Iusticie nijet ombedient te laeten dheer burchmr. Nachtegael gecomm. enz. mits dess Om geduirende des voorn. Baillius absentie het ampt ende officie van Bailliuschap waer te nemen ende hebben special. dheer burchmr. Nachtegael geauth. ende belast enz. mits dess sulcken hulpe ende assistentie te nemen als hij van noode heeft ende in apprehensie te doen stellen Carsten Theune Omme jegens den selven geprocedeert te worden Ghelijck vuijte acte van bannissement van date den IIen Octobris 1602 ? ende tgene daernaer gepasseert is bevonden sal worden naer rechte te bestaen/

Burchmrs. +S+R der stadt A nijet langer connende verdragen dat de Iusticie soo qualick geadministreert wort als nu eenge jaeren herwaerts geschiet is hebben geresolveert dheer Bailliu Christoffel Spierinck aen te seggen ende seggen aen bij dess dat sijl. expressel. begeeren dat dheer Bailliu sijn officie jegens de gebannen ende andere violateurs van Iusticie ende quaetdoenders strictel. ende metterdaet sal bedienen / Ofte dat sijl. henl. daer inne van ampts ende eedtswege verplicht vindende soodanighe ordre sullen stellen als sijl. sullen bevinden naer rechte ende tot hanthavinghe van Iusticie te behooren ende van noode te wesen/-

 

1622

Burchmrs

Claes Sael doude

Merten Adraensz.

Schepenen

Jochem Trente

Vincent van Onderdonck

Boudewijn van der Ghoes doorgehaald

Willem Michielsz.

Adriaen Baeckelant

Nathaniel van Heussen

Carstiaen Corn.

Jan Sonnius

Raeden

Corn. Jacobsz.

Claes Sael de jonghe

Wouter Nachtegael soe hij begeert den eedt te doen

Willem Adriaensz. Oostdijck

Wouter Mertensz.

Pieter Souwens

Lenaert Teerlinck

Opden XXIIIen April XVIctweentwintich pnt Merten Adriaensz. burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiels­z. Adriaen Baekelant Nathaniel van Heussen Carstiaen Corn. Jan Sonnius schepenen Corn. Jacobsz. Claes SDael de jonghe Willem Adriaensz. Oostdijck Wouter Mertensz. Pieter Souwens Lenaert Teerlinck Raeden-

Wouter Nachtegael weigert als raet in het collegie te verschijnen.

Heijndrick Jansz. van Campen stadtbode int collegie van Wet ende Raet ontboden ende affgevraecht sijnde off hij de burchm­r. Wouter Nachtegael gecoren tot Raet gedachvaert hadde om mede boven te commen heeft verclaert dat hij door last vande heer burchmr. Merten Adriaensz. op gisteren jegens van daghe ten acht vuiren onder dandere heeren vant collegie mede in persone gesproecken ende gedachvaert heeft dheer burchmr. Wouter nachtegael in presentie van Jan Sonnius Schepen ende dat de voorn. Nachtegael met vuijtgedructe woorden seijde ick en begeere nijet boven te commen daer bij vougende de voorn. Heijndrick Jansz. dat hij oock van daghe ten huijsse vande burchmr. Nachtegael geweest is om de memorie te ververschen ende dat hij de voorn. Nachtegael nijet heeft connen te sprae­cke commen Ende dat die vande huijsse seijde dat hij nijet thuijs en was/

Opt tweede schrijven van Corn. Lucq stadtsprocureur inden Hage gecommen naerden eersten brieff die dheer burchmr. Nachtegael noch dienende ontfangen achtergehouden ende het collegie nijet gecommuniceert noch gelevert is/ Ende vergunnen de voorn. Tresoriers den tijt tot saterdage commende/ Omme heure resolu­tie op de bovenverhaelde voorgestelde vrage final. inne te bringhen/

Opden XXIen Meije XVIc tweentwintich pnt Claes Sael de oude Merten Adriaensz. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderd­onck Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant Nathanael van Hues­sen Carstiaen Cornelisz. schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonge Wouter Mertensz. Lenaert Terlinck Raiden

Naerdien soo wel de eerste als tweede Commissarissen bij Burchmrs.+S+R der stadt A. gedeputeert geweest sijnde/ Omme de geinteresseerde te induceren ? tot het simpelijck accepteren van de presentatie de voorn. geinteresserde bij W+R den XXIXen Januarij XVIctweetwintich met volle college ende eendrachtijge stemmen gedaen geen debvoir altoos gepleegt en hebben noch oock en doen om de voorss saecke tot een finael ende goet eijnde te helpen brengen/ Ende dat bij de voorn. geinteres­seerde voor de Ed. Hoogen Raide voorts geprocedeert ende soo hart aengeport wort/ datter soude mogen eerstdaecks diffiniti­vel. inne tot excessief groot nadeel van de stadt getermineert worden/ Soe hebben B+S+R voorn. volgende haere genomen resolu­tie opden XXVIen Februarij XVIctweentwintich de saecke selffs ende collegialiter bij de hant nemende ende noch selffs ende noch door haer gecommitterde geen suffisant bescheet noch bewijs gevoncen hebbende daermede sijl. den heijsch van de geinteresseerde int geheele ofte in deel souden connen ontgaen ofte daervan de stadt ontlasten/ de voorn. geinteresseerde andermael bebeden ende vriendel, versocht sijl. gelieven soude indien de sobere staet van de stadt ende groote tachterheijt die henl. int gemeen van de stadt denckel. is competerende voor de stadt onmogel. om betaelen op de voet bij henl. gein­teresserde versocht wordende met de gedaen presentatie te vreden te willen wesen ende de jaerlicxe rente die voor de stadt nijet dragel. en is prive endesimpliciter te willen quiteren daerop bij ende van weghe de geinteresseerde geseijt ende geallegeert wesende dat sijl. soo grooten merckel. somme voor de stadt als beschadichde burchen (borgen) betaelt hebbende naer rechten ( conform welcker alreede bij den hove provinciael ende Hoochen Raide in Hollt. diffinitivel. in gelijcke gesentencieert was )/ soo wel tot rente als capitael gefondeert waeren/ dat de rente gemerckt de stadt niet en conde betaelen dan met cleene sommen/ meer importeerde als het capitael dat ijeder nijet gelegen was soo grooten pretensie vruchteloos te maecken/ Ende daertegen wederom van stadtswegen gerepliceert ende vuijt naem van de geinteresseerde gedupli­ceert wesende/ soo sijn te lange lesten omme de stadt A. naer haeren jegenwoordighe beclagelicken staet in alle redelijckhe­ijt te tracteren ende de selve midtgrs. de voorn. geinteres­seerde van alle vordere moijte processen ende ommite (omissie) costen van pleijten met tgeene daer aen dependeert voortaen te bevrijden dheeren B+S+R ter eenre / Ende de heer Bailliu Christoffel Spierinck van wegen het sterffhuijs van sijn medeerffgen. Claes Sael doude Merten Adr. in desen vervangende ende hun sterck maeckende voor Davidt Taets mitsgrs. Neelken Claes weduwe van Thobias Huijsman representerende de gemeene erffgen. van Claes Albertsz. Sa: Me: Ende voorts pr, Cannoije voor hem selven ende op het wel behaegen van de voochden vande heer Bailliu Corn. Wielant Sa:Me" mitsgrs. de weesmrs. deser stadt als oppervoochden van selve weesen alle sevev geinteres­seerde der stadt A. ter andere sijde int minnel. over commen ende verdragen op de conditien ende inder manieren naervolgen­de

Te weten dat B+S+R voorn. gehouden sullen wesen ende belooven collegialiter met eendrachtige voisen mits desen henl. van stadtswege bij de Ed. Hooge Raide te laeten condemneren ende daer toe datel. speciaele ende irrevocabele procuratie te passeeren op stadts procureur deersaeme Corn. Lucq Eerst tot proffijte van de Heer Burchmr. Claes Sael doude in de somme van drije hondert achtentwintich ponden thien schellingen/ Item tot proffijte van de gemeene Erffgen. van de heer Burchm­r. Jan Spierinck Sa:Me: in de somme van thien hondert drije ponden seve schellingen thien grooten Vls/ Item tot proffijte van de weesen van de heer Bailliu grooten Vls/ Item tot prof­fijte van de weesen van de heer Bailliu Corn. Wielant Sa:Me: in de somme van vier hondert achtentachtich ponden veerthien schell. grt Vls Item tot proffijte van David Taedts in de somme van ses hondertysestich ponden acttien schell. acht grt Vls Item tot proffijte van Neelken Claes weduwe van Thobias Huijsman representerende de gemeene Eerfgen. van de heer Burchmr. Claes Albertsz. Sa:Me: in de somme van ses hondert twaelff ponden ses schell. ses grt Vls/ Ende tot proffijte van Pr. Cannoije secretaris deser stadt in de somme van veerthien hondert seventhien ponden negenthien schell. grt. Vls/ Ende voorts alle seven de voorn. geinteresseerde ende ijeder van de selve te indemniseren/ costeloos ende schadeloos te houden van de somme van vijff hondert drijentnegentich ponden vijff schell. die volgende de sommiere staet den IIIen Julij XVIct­wintich op de preferentie van de cooppenn. geprocedeert van de huijze Antwepen overgelevert noch aen diversche weesen ende andere personnen te betaelen stonden/ daer vooren eenige van de voorn. geinteresseerde noch int particulier verbonden zijn/ Ende voor aengesproken souden moghen worden alles met de rente van de voorss vijff hondert drijentnegentich ponden vijfthien schellingen sedert den Ien Junij XVIctwintich totte datelijcke ende effectuele afflossingh ofte voldoeninghe ende vernieting­he van de selve sommen vuijtbrengende tsamen de somme van vijffduijsent vijff hondert drijentachtich ponden grt. Vls daer inne Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes als Tresoriers der stadt A bij schepenen der selver stadt opden VIIen Decembris XVIceenentwintich tot proffijte vande voorn. geinteresseerde int gemeen gecondemneert sijn affslach strec­kende alle tgeene bevonden sal worden/ optgundt voorss aen ofte tot ontlastinghe vande voorn. Geinteresseerde ofte ije­mant van henl. deuchdelijck betaelt te wesen/ sullen voorts B+S+R voorn. henl. van stadtswege laeten bij de voorn. Hooghen Raide condemneren in alle costen bijde voorn. geinteresseerde ende elcken van henl. gedaen ende geleden sedert de transactie met Davidt Taeddts gemaeckt ende bij gewilliche condemnatie van de voorss Hooghen Rade geapprobeert den XXIXen Meije XVIc achtiene ende noch te doene ende te lijden tot de boven ver­haelde condemnatie alsnoch bij den voorn. Hooghen Raide tus­schen parthijen te strecken met het gevolch van dien incluijs hebben bovendien B+S+R voorn. belooft enz. midts desen henl.

bij procuratie speciale ende irrevocabele datel. te verlijden op heuren voorn. procureur Corn. Lucq henl, bij den voorss Hooghen Raede te laeten condemneren in de onderhoudinghe vant accoort opden VIIIen Januarij XVIc eenetwintich tusschen henl. ter eenre ende de geinteresseerde ter andere sijde midtsgrs. de Gasthuijsmrs. voor de derde partije gemaeckt ende door intercessie van de heeren Johan Huijssen Cattendijcke ende Jacob Campen Ghecomm. Raeden bij B+S+R voorss eendrachtel. andermael geapprobeert de XXen Meije tweentwintich ende voorts de Gasthuijsmeesters te auth. ende procuratie bij henl. te doen passeeren/ omme mede bijt voorss accoort gewillichlijck gecondemneert te worden/ hebben voorts Burchmr.+S+R voorn. omme de voorn. geinteresseerde noch naerder te contentement te doene ende te beter te bewegen ende groote verlichtinghe van de stadt ( die met desen accoorde te wege gebrocht sal worden ) te faciliteren belooft enz. midts desen in voldoeninge vant boven verhaelde accoort met de geinteresseerde ende Gast huijsmrs. aengegaen de jegenwoordighe middelen van de stadt op de voet gelijck se nu gegeven worden sodanich te menageren ende geen nieuwe lasten van weddens ofte lootges ofte anders op te stellen/ Soo langhe alle de bovengenomineerde geinteres­seerde niet ten vollen betaelt ende geindemniseert sullen wesen/ datter tot proffijte vant Gasthuijs ende geinteresseer­de jaerlicx soo veel mach overschieten als eenicsints moge­lijck wesen sal/ Alle welcke poicten ende conditien soo haest die vanstadtweghe volcommel. gepresteert sullen wesen hebben de bovengenomineerde geinteresseerde van nu als dan ende dan alsnu belooft enz. midts desen alle heure wel gefondeerde interesten van ijeder sijne voorss somme tsedert den Ien Junij XVIctwintich tot in perpetuum/ Ende beloven voorts midts desen henl. bij speciale ende irrevocabele procuratie bij henl. te passeren op Dirick Booth heurl. procureur bij den Ed. Hooghe Raide te laeten condemneren int onderhouden vant voorss ac­coort tusschen de Gasthuijmrs. de stadt ende de geinteresseer­de den VIIIen Januarij XVIc tweentwintich gemaeckt/

In margine staan de volgende woorden :

Dese ende naergetogen bescheeden sijn noijt gepasseert noch verleden maer als concepten diemen soude alle behooren datel. te volchen te boucke gestelt/ Ghelijck oock de agreatie bijt voorgaende accoort gestipuleert soe van de resterende erfgen. van Spierinck als van de weesen van Wielant noijt gevocht ende consequentel. vuijte volgende acten sal blijcke het voorss accort op van dage in swange geweest hebbende vernieticht ende achtergebleven is/

---------------------------------------------------------

Allen den gheenen die dese jegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen Burchmrs+S+R der stadt A. Saluijt doen te weten dat wij in voldoeninghe vant minnelijcke accoort ende transac­tie op van dage getroffen tussen ons van de voorss stadtswegen ter eenre ende de seven geinteresseerde der selver stadt ter andere sijde geconstitueert ende machtich gemaeckt hebben enz. enz. midts desen deersame Corn. Lucq des voorn. stadtsprocu­reur in den sorghe hem collegialiter ende met eendrachtige voisen ghevende volcommen macht absoluijt speciael ende irre­vocabel bevel midts desen om vuijt onsen naeme ende van de voorss stadtswege te compareren voor den Ed. Hooghen Raide ons ende de voorss stadt A. te laeten condemneren int punctueel onderhouden naercommen ende strict volbringhen vant accoort naer sijn forme ende Inhouden op de VIIen Januarij XVIceenen­twintich naer langhe disputen ten overstaen van onze commissa­rissen gemaeckt tusschen de geinteresseerde der voorss stadt ter eenre/ Ende de Gasthuijsmrs. der selver stadt ter andere sijde ende bij ons collegialiter den VIIIen Januarij XVIc eenentwintich voorss geapprobeert Ende door intercessie van de heeren Johan Huijssen Cattendijcke ende Jacob Campen Gecomm. Raiden van Zeelant andermael ende met eendrachtighe voijsen gelaudeert ende geratificeert den XXIen Januarij XVIctween­twintich Ende voortd bij den voorss Hooghen Raide ons ende de stadt Arnemuijden te laeten condemneren eerst tot proffijte van de Heer burchmr. Claes Sael doude in de somme van drije hondert achtentwintich ponden thien schell. grt. Vls Item tot proffijte van heer burchmr. Merten Adr. in de somme van vier­hondert sevenentseventich ponden nege schell. grt. Vls Item tot proffijte van de gemeene erffgen van de heer Burchmr. Jan Spierinck Sa:Me: inde somme van thien hondert drije ponden seven schell. thien grt. Vls Item tot proffijte van de wesen van de heer Bailliu Corn. Wielant Sa:Me: in de somme van vier hondert achtentachtich ponden veerthien schell.acht grt. Vls Item tot proffijte van Neelken Claes weduwe van Tobias Huijsm­an representerende de gemeene Erffgen. van de heer burchmr. Claes Albertsz. Sa:Me: inde somme van ses hondert twaelff ponden ses schell.ses grt. Vls Ende tot proffijte van Mr. Pieter Cannoije secretaris der stadt A voorss in de somme van veerthien hondert seventhien ponden negentien schell. Vls de voorn. seven geinteresseerde respectivel. ter cause vande beschadichtheijt bij henl. voor de voorss stadt geleden tot laste van de selve stadt Arnemuijden competerende volgende de generaele acte van verbant in dat den Ven April XVcvijffentne­gentich Alnoch ons ende de voorss stadt bij den voorn. Ed.Hoo­ghen Raide te laeten condemneren de voorss geinteresseerde ende elcken van henl. te moeten indemniseren costeloos ende schadeloos bevrijden van de somme van vijff hondert drientne­gentich ponden vijffthien schell.grt. Vls die volgende de sommiere staet den IIen Julij XVIctwintich op de preferentie van de Cooppenn. geprocedeert van de huijse Antwepen overgele­vert noch aen diversche wesen ende andere persoonen te betae­len stonden/ daer vooren eenighe voorn. bovengenomineerde geinteresseerde int particulier noch verbonden zijn ende aengesproken souden moghen worden Alles met de rente van de voorss vijff hondert drientnegentich ponden vijffthien schell. grt. Vls/ Sedert den Ien Junij XVIctwintich totte datelijcke ende effectuele betaelinghe ofte voldoeninghe ende vernietinge van de voorss somme tot vuijt brengende samen de vijffduijsent vijff hondert drijentachtentich ponden grt. Vls daer inne Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes als doen onse Tresoriers opden VIIen Decembris XVIc eenetwintich bij onse schepenen te rechte tot proffijte van de bovengenomineerde geinteresseerde int gemeen gecondemneert zijn/ Affslach strec­kende alle tgeene bevonden sal worden op tgunt oorss aen ofte tot ontlastinge van voorn. geinteresseerde ofte ijemant van henl. deuchdel. betaelt te wesen/ Ende oock ons ende de stadt te laeten condemneren in alle costen bij de voorn. geinteres­seerde ende elcken van henl. gedaen ende geleden sedert de transactie met Davidt Taedts gemaeckt ende bij willige condem­natie van de voorss Hooghen Raide geapprobeert den XXIXen Meije XVIc achtiene ende noch te doene ende te lijden tot dese condemnatie ende gevolch van dien incluijs mitsgrs. in alle tgunt voorss is ende dependatie van dien alles te doene vorde­ren ende procureren dat van noode wesen sal ende dat wij selver aldaer collegialiter present sijnde selver souden mogen ofte connen gedoen/ Alwaert alsoo dat de saecke onse eijgenen

presentie ofte speciaelder macht dan dese behouffde Beloovende ter goeder trouwen midts desen onder verbant van alle de voorss stadts Arnemuijden ordinarisse ende extraordinarisse domeijnen roerende ende onroerende goederen present ende toecommende voor goet vast ende van we(e)rden te houden enz. alle tgeene bijden voorn. Lucq in dese saecke gedaen verleden geprocedeert ende anders geprocureert sal worden/ Te rechte te staen ende tgewijsde te volcommen Alles sonder fraulde ende ter goeder trouwen/ Ende in oirconden van alle tgunt voorss desen bij Nathnael van Huessen een van onse schepenen in plaetse van de secretaris doen onderteeckenen ende stadtssegel ter saecken hieronder doen opdrucken

B+S+R der stadt A. in Seelant hebben geauth. enz. midt desen dheer burchmr. Willem Michielsz. Carst. Corn.Lenaert Terlinck ende Jacob Reijnoutsz. Gasthuijsmrs. dess. stadt omme henl. als gasthuijsmrs. bij de E.D. Hooghen Raede in Hollant te laeten condemneren int punctueel onderhouden naercommen ende strict volbringhen van accoort opden VIIen Januarij XVIceenen­twintich gemaeckt tusscen de geinteresseerde der stadt A. ter eenre ende Mr. Ingel de Bruijne Boudewijn van der Ghoes ende Jan Sonnius als doen (toen) gasthuijsmrs. ter andere sijde ende bij B+S+R voorn. den VIIIen Januarij XVIceenentwintich voorss geapprobeert ende door intercessie van de heeren Johan Huijssen Cattendijcke ende Jacob Campen gecomm. Raiden van Seelant andermael bij ons met eendrachtighe voijsen gelaudeert ende geapprobeert den XXIen Januarij XVIc tweetwintich.

Allen den ghenen die desen jegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen B+S+R der stadt A. in Seelant Saluijt/ doen te weten dat op huijden datum deses voor ons gecommen ende perso­nel. gecompareert sijn deersame Willem Michielsz. Carst. Corn. Lenaert Terlinck ende Jacob Reijnoutsz. jegenwoordighe Gast­huijsmrs. dewelck vermogens de authorisatie henl. comparanten­bij ons op dato verleent In alder bester formen ende manieren soo sijl. best naer rechte vermochen geconstitueert ende machtich gemaeckt hebben enz. enz. midts desen deersaeme Corn. Lucq procureur postuleerende voorden Ed.Hooghgen Raide in Hollant hem ghevende volcommen macht absoluijt speciael ende irrevocabel bevel mis desen om vuijt heurl. comparanten naeme te compareren vopor den voorss Hooghen Raede ende henl. compa­ranten bij den selven Ed. Hooghen Raide te laeten condemneren int punctueel onderhouden naercommen ende strict volbringen vant accoort naer sijn forme ende inhouden opden VIIen Janua­rij XVIceenentwintich getroffen tusschen de geinteresseerde ter eenre ende henl. comparanten ter andere sijde/ ende bij ons collegialiter den VIIen Januarij XVIc eenetwintich voorss geapprobeert ende door intercessie van de heeren Johan Huijss­en Cattendijcke ende Jacob Campen Gecomm. Raden van Seellt andermael met eendrachtige voijsen bij ons gelaudeert ende geratificeert op den XXIen Januarij XVIctweentwintich Ende int tgundt voorss ende dependentien van dien alles te doene vor­dern ende procueren dat van noode wesen sal/ Ende dat sijl. comparanten selver aldaer present sijnde souden moghen ofte connen gedoen/ Alwaert alsoo dat de saecke heurl. comparanten eijgene presentie ofte speciaelder macht dan dese behouffde/ Ende hebben sijl. comparanten in de qualiteijt als boven belooft enz. midts desen onder verbant van alle het toecom­meende gasthuijs goederen roerende ende onroerende present ende toecommende voor goet vast ende van weerden te houden alle tgeene bij den voorn. Lucq in dese saecke ende gevolch van dien gedaen verleden geprocedeert ende anderss gepromit­teert sal worden Te rechte te staen ende tgewijsde te volcom­men/ Alles sonder fraulde ende in Orconden van tgundt voorss hebben wij B+S+R desen bij Nathanael van Huessen een van onse schepenen in plaetse van de secretaris doen onderteeckenen ende stadts segel hier onder opdrucken/

De brouwers en een groffsoutmeter moeten "ter naester vierschaere de eedt sweeren"

Is geresolveert de twee Brouwers namel. Philippe Luquiere ende noch gheen eedt gedaen hebbende ter naester vier­schaere mede te doen sweeren ende oock Jacob Leijnsz. gemaeckt sijnde groffsoutmeter ende bierwercker mede den behoorl. eedt daertoe staende te doen doen/

Adriaen Corn. Coster moet de uitgang van zijn boerderij naar de Middelburgse weg en de wech aen de put bij de Middelburgse weg op zijn kosten repareren. De weg was door gebruik beschadigd en in gebrekkige staat.

B+S+R der stadt A. ordonneren mits dess Adriaen Corn. Coster de wech aen de put Middelburchsche wech ende voorts de Middel­burchsche wech ontrent sijn hoffstede ende baninghe ende door sijn gebruijck gebroecken ende ontramponeert eerstdaechs ende voor St. Jan in behoorl. reparatie te bringhen Op penen dat tselve tot sijne coste op tveeschat besteet gedaen ende hij Coster daer vooren reeel. geexecuteert sal worden/

Moet de molen "versterkt/verstevigd worden" ?

B+S+R authoriseren bij dess Adriaen Baeckelant stadtstimmerman om de meule te visiteren ende soo hijt noodich (acht) de voorss meule te doen verstijven (verstevigen ) ende versekeren met de houten ofte gebinden dider noodich ende dienstich toe sijn/

­Is geresolveert de kaije voor den Thol met de minste cost te doen lappen.

De wal bij de Tol moet verhoogd en verstevigd worden.

Alsnoch de wal bij den Thol daerse soo leech (laag) ende smal is te verhooghen ende verbreeden/ ende daertoe de carren te gebruijcken die de stadt alle jaere dienen moeten/

De voornaamste straten zullen gerepareerd worden met nieuwe stenen enz.

Alsnoch is geresolveert de straetsteenen eerstdaechs te laeten verwercken ende daer toe van stadtswege sant te leveren ende de straeten daert noodichst is te sullen doen repareren de notabelste straeten eerst onder speciale reserve / Dat de burghers ende inwoonders elck voor sijn deure gehouden sal wesen den arbeijt van het maecken ende repareren te betaelen/ Sonder dat de stadt van het arbeijtsloon eenige cost sal dragen/

Omme het accort tusschen de stadt ter eenre ende de gheinte­resseerde ter andere sijde soo wanneer dat final. besloten sal wesen te teeckenen mitsgrs. alle andere acten de gheinteres­seerde raeckende/ hebben B+S+R der stadt A. andermael gecomm. enz. mits dess Nathaniel van Heussen/

De vroegere Tresoriers Nachtegael en van der Ghoes (ook gasthuismr) moeten papieren en sleutels inleveren.

Alsoo dheer burchmr. Nachtegael geweest hebende Tresorier mitsgrs. Boudewijn van der Ghoes mede geweest hebbende Treso­rier ende Gasthuijsmr. verscheijden pampieren ende bescheeden de stadt ende het Gasthuijs raeckende onder hun behouden hebben Ende deselve van selffs nijet over en bringhen daert behoort/ Soo hebben B+S+R der stadt A ve voorn. Nachtegael en van der Ghoes geordonn. enz. mits dess alle stucken de stadt ende het Gasthuijs raeckende onder henl. ofte ijemant van henl. berustende binnen acht dagen over te leveren ende te bringhen in handen van de dienende Burchmrs. ofte ijemant van de selve Ten waere daer eenighestucken onder waerenhenl. op de naem van de Tresorierschap onwettelijck gemoveert ende noch ongedecideert sijnde die verstaen worden datse sullen wesen Ende wort voorts den voorss van der Ghoes belast mits dess mede over te leveren de sleutels van de kelder van de weesca­mer ende van de kiste van de Gasthuijsmrs./

Op de Prop. bij dheer Nathaniel van Huessen Tresorier der stadt A. gedaen wat hij van stadtswege in den Haghe jegens de geinteresseerde doen ofte laeten doen sal/ is bij W+R geresol­veert datmen de saecke jegens de geinteresseerde op de naem van de stadt sal laeten dienen ende dewijle dat de Commissa­rissen tot inductie van de geinteresseerde gecomm. geen deb­voir en doen in heur gegeven commissie ende dat door verloop van tijde de stadt soude ongehoort gecondemneert worden/ Soe is bij provisie goetgevonden om nijet geprecipitert te worden datmen van stadtswege dheer Procureur Lucq sal belasten van stadtswege ten daghe dienende jegens de geinteresseerde de contrari conclusie te nemen ende de saecke te voldingeren ? bij Memories/

Op de Prop/ nopende de clachte van Philip de Brouwer van Arnemuijden dat de pachters hem affnemen de ses grotten van de bieren in depolder vertiert wordende is verstaen dat de pach­ters moeten haer recht hebben ende de Brouwers de ses grotten selffs schuldich sijn ende dat dem vrijdom nijet en streckt over de bieren die vuijgaen/ Alsoo oock de bieren te watere gaende ende van alles vrij sijnde dat mede subiect sijn/

Opden IIIIen Junij 1622 pnt Claes Sael doude Burchmr. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Bake­lant Nathanael van Huessen Carstiaen Corn. schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Wouter Mertensz. Pr. Sauwens Lenaert Terlinck Raiden/

Naerdien het accort opden XXIen Meije 1622 getroffen tusschen W+R ter eenre ende de Gheinteress. ter andre sijde nu geresu­meert van stadtswegen nijet voltrocken en is/ Soo verclaeren de presente gheinteresseerde voor henl. ende absente niet langer aent accoort gehouden te wesen tselve express. te renuncheren daer vuijt te scheijden ende huer proces ende appel te hove te sullen avancheren (aanvangen ?) ende ten eijnde te doen brenghen versouckende dheeren van W+R tselve ten besten te willen duijden ende te considerreren dat sijl. Gheinteress. daervan gheen oorsaecke en sijn maer dat de de eerste Commiss, dat al willens verswijmpt ende niet willen doen hebben als het doenlijck was gelijckt genouchsaem blijckt vuijt het protest datter gevolcht is/ Waer vuijt Burchmrs. +S+R der stdt A. occasie genomen ende bij dess geresolveert hebben eerstdaechs jegens de burchmr. Nachtegael jan Sonnius ende Boudewijn van der Ghoes te protessteren van alle costen schaden ende interesten bij destadt ende het Gasthuijs ende andere geleden doort achter blijven van het accoort daervan de voorn. Boudewijn ende de eerste commissarissen eenighe oor­saecke sijn/ Burchmrs. +S+R der stadt A. persisterende bij heurl. commissie opden XVen Januarij XVIc tweetwintich gegeven hebbende Nathanael van Huessen andermael gecommittert enz. midts desen om naer den Hage te reijsen ende de commissie hem van Huessen jegens de Gheinteresseerde opgeleijt naer haer forme ende Inhouden te wercke te stellen ende de saecke in alder diligentie te avancheren de cortste wech ende minste coste voor de stadt te kiesen ende tstadtsgerechticheijt naer vermogen voor te staen/

Nathaniel van Heussen sijn commissie aengenomen ende gevraecht hebbende offer ijemant van de heeren was die hem conde ijet suppediteren ofte seggen dat soude mogen dienstich wesen tot vernietinghe vande heijsch vande gheinteresseerde hebben elck sincerel. ende int bijsonder verclaert nijet te weten noch te hebben ende geseijt soose ijet hadden ofte misten/ tselve tot dienste van de sadt openbaeren ende te voorschijn bringhen souden/

Omme het nijeuwe voorgenomen werck bij de weduwe van Tobias Magu ? te visiteren worden gecomm. Jochem Trente Christiaen Corn, Wouter Mertensz. Meerten Adr, ende Joris Brechtsz. om het patroon te examineren ende alle gelegentheijt te onder­staen/

Wouter Nachtegael en Boudewijn van der Ghoes moeten alle stukken sleutels m.b.t. het weesmeesterschap en gasthuismeesterschap zo spoedig mogelijk inleveren.

Behoort het rapport van de stadtbode volgende de resolutie opden XXIen Meije genomen de Burchmr. Wouter Nachtegael geweest Tresorier ende Boudewijn van der Ghoes mede geweest Tresorier Weesmr. ende Gasthuijsmr. geinsinueert hebbende omme alle de stucken slotels ende andere saecken de stadt het Gasthuijs ende de Weescamer raeckende over te leveren aende dienende Burchmrs. ende dat sijl. tot noch toe van des te doene gebleven sijn in gebreecke hebben B+S+R der stadt A. de voorn. Nachtegael ende vander Ghoes andermael geordonneert enz. mits dess de voorss overleveringhe te doene tusschen dit en saterdaghe naestcommende opdat daer inne soodanich voorsien sal worden als bevonden sal worden naer rechte te behooren/

Opden VIIIen Junij XVIctweentwintich pnt Claes Sael doude burchmr. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiels­z. Nathaniel van Heussen Carst. Corn. schepenen Claes Sael de Jonge Wouter Mertensz. Pr. Souwens Lenaert Teerlinck Raiden/

Heijndrick van Campen stadtbode gevraecht sijnde off hij de br. Nachtegael mede gedachvaert hadde/ Seijde dat hij niet begeerde meer boven te commen/ Dat de stadtbode geen moijte en behoffde te doen om hem meer te dachvaerden/

Op huijden den VIIIen Junij 1622 compareerde voor mij Jan van Dort openbaer Notaris bij den hove provinciael in Hollandt ende Westvrieslant geadmittert ende inne presntie van de getuijgen naergenoempt dheerweerdighe Heeren Burchmrs+S+R der stadt Arnemuijden dewelcke verclaerden hoe dat de seven gein­teresseerde der stadt A. voorss ter cause van verscheijden obligatienbij henl. ofte heure voorsaten vermogens de generale acte van verbant in dato den Ven april 1595(9) ? geteeckent ende verleden hun grootelicx beschadicht vindende haer actie van Indemniteijt in den Jaere XVIc eenentwintich voor de vierschaere alhier hebben beginnen te institueren jegens de hr. Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes als doen Tresorier der selver stadt daerinne sooverre geprocedeert is dat schepenen der stadt Arnemuijden en behoorl. quijtende den eedt die sijl. int aennemen van heurl. officien gedaen ende onder andere solemnel. gesworen hebben/ weduwen ende weesen mitsgrs. andre personen sulcx versouckende aen haer goet recht te helpen ende naer heurl. beste wetenschap sonder gunst haet ofte andere affectie deuchdel. vonnissen te wijsen alle stuc­ken ende munimenten ? bij ende van wegen de geinteresseerde overgeleijt eendrachtel. gexamineert ende bij rechtsgel;eerde gedaen visiteren ende ten lange leste alle gewoonl. termijnen gehouden ende debite geobserveert wesende opden VIIen Decem­bris XVIceenentwintich de voorn. Tresoriers tot proffijte van de voorss geinteresseerde gecondemneert hebben/ Inde vijff duijsent vijff hondert drijentachentich ponden gr. Vls. bij de geinteresseerde geheijscht affslach doende alle tgene bevon­densal worden deuchdel.aende voorss geinteresseerde daerop betaelt ende ontfanghen te wesen vuijt inckele (zeeuws) com­passie diese mette sobere staet van de stadt hadden/ jegens het schriftel. advijs van de rechtsgeleerden den Interest tacite (stilzwijgend ) ontseggende ende de costen jegens stijl

tot verlichtinghe van de stadt compenserende daervan de voorn. geinteresseerde als henl. doort derven van de interest ende costen grootelicx beswaert vindende ilico (terstond) geappel­leert tselve appel binnen behoorl. tijde verheven ende het mandement dappel tijdel, aende Tresoriers gedaen exploicteren ende daerbeneffens schepenen tvoorss vonnisse gewesen hebbende doen initieren hebben omme ten daghe dienende mede voor den Hooghen Raide te compareren ofte gemachticht te senden inge­valle de saecke henl. eenichsints soude moghen aengaen/ Ende alsoo opden XXVen Januarij XVIctweentwintich in presentie van dheeren Johan Huijsse Cattendijcke ende Jacob Campen gecomm. Raiden bij de Ed:Mog: Heeren van den Raede special. gecomm. wesende om de informatie te nemen op sekere differentien (geschilpunten) binnen de voorss. stadt A. geresen tusschen de Magistraet aldaer ende eenige particuliere officieren der selver stadt waervan de bovenverhaelde actie van Indemniteijt ten deele dependeert/ de voorn. geinteress. aen henl. compa­ranten collegialiter vergadert sijnde opentl. verclaerden geresolveert te wesen hun verheven ende geeploicteert appel ten beste in den daghe voorden Hooghen Raide te doen dienen ende ten vuijteijnde toe te vervolghen / Ten waere dat sijl. comparanten geraden mochten vinden om de minste cost de boven­verhaelde questie van Indemniteijt door voorgaend submissie per arbitros Iuris bij parthijen coniunctel. te kiesen te laeten decideren ende hun ten wedersijden daerinne mitsgrs. het accoort tusschen de Gasthuijsmrs. ter eenre ende de gein­teress. ter andere sijde gemaeckt gewillichl. bijden Ed" Hooghen Raide te laeten condemneren/ Soo werden goet gevonden de voorn. Johan Huijssen ende Jacob Campen tot arbitros Iuris te versoucken die naer veel persuasive woorden hun int gundt voorss laeten emploijeren hebben mits mogende een derden rechtsgeleerden daertoe kiesen ende gebruijcken/ Waeraff een formulier van compromis geproiecteert is/ welck formulier in de voorss vergaderinghe voorss. comparanten opden XXVIIen Januarij XVIctweentwintich geexhibeert gelesen ende rijpel. geexamineert sijnde/ hebben Wouter Nachtegael Burchmr. Boude­wijn van der Ghoes schepenen ende Jan Sonnius Raet vreesende dat de stadt met de minste cost vuijt het proces soude geraec­kenende sijl. quijtwordende de occasie ende middel om tot heurl. particuliere dissems ?? te commen/ hebben opt voorss compromis sulcke swaricheijt gemoveert/ dat sijlieden compa­ranten om henl. de maete vol te gheven goetgevonden hebben Commissarissen vuijt haere collegie te committeren ende gela­sten advijs van rechtsgeleerden te nemen off de stadt vermoch­te ende voor de selve geraden was het voorss compromis aen te gaen ofte nijet/

Waerop van de Heer Sijmon van Beaumont pensionaris der stadt Middelburg ende Mr. Corn. van der Ghoes advocaet aldaer scrif­tel. advijs genomen ende opden XXIXen Januarij XVIctweentich in heurl. comparanten collegie verthoont gelesen ende bevonden sijnde mede te brengen dat het geproiecteerde compromis wel mocht bestaen/ hebben sijl, comparantendoor de voorn. Nachte­gael doen ter tijt mits te ? Burchmr. eendrachtel. met over­eenstemmige voisen gepresenteert henl. ende de stadt gewil­lichl. te laetenbij den Ed: Hoo: Rade condemneren tot behouff va de voorn. geinteresseerde in de vijff duijsent vijffhondert drijentachtich ponden gr. Vls/ Daerinne de Tresoriers bovenge­nomineert bij schepenen dess stadt opden VIIen decembris 1621 gecondemneert waeren ende voorts in de onderhoudinghe vant accoordt tusschen de Gasthuijsmrs. ter eenre ende de Geinte­resseerde ter andere sijde met approbatie van henl. comparan­ten gemaeckt den VIIIen Januarij XVIceenentwintich versoucken­de seer vriendel. de voorn. geinteresserde gelieven souden daermede te vreden te wesen/ Ende alle vordere Interesten ende costen te willen quijtschelden/

Alle welcke bijde voorn. geinteresseerde ten overstaen van de heer Johan Huijssen Cattendijcke opden lesten Januarij XVIct­weentwintich in serieuse deliberatie geleijt sijnde/ hebben de voorn. geinteress. aen henl.Comparanten bij geschrifte ver­claert te vreden te wesen de voorss presentatie onder sekere redelicke conditioen aen te nemen/ Welcke voorss conditien sijl. comparanten opden VIIIen Februarij XVIctweentwintich collegialiter examinerende hebben de voorn. Nachtegael van der Ghoes ende Sonnius boven alle andre van henl. comparanten vreesende dat de verwarringhe diese nu langhe jaeren in sin gehadt ende nu ten lesten te voorschjn gebracht hadden ten eijnde loopen soude de saecke soo swaer gemaeckt dat sijl. comparanten meenende dat het ter goeder trouwen tot dienste van de stadt geschiede tot heurl. contemplatie/ In plaetse van de saecke te besluijten goet gevonden hebben te committeren de voorn. Wouter Nachtegael burchmr. Nathaniel van Heussen sche­pen Jan Sonnius Raet Omme met de geinteresseerde te spreccken ende de selve ende ijeder van henl. soot mogel. waere te induceren tot het simpel aennemen ende accepteren van de bovenverhaelde presentatie/

Opden XXVIen Februarij XVIctweentwintich sijl. comparanten wederom collegialiter vergadert sijnde ende bijde voorn. Commissarissen niet een voet tot vuijtvoeringhe van haere commissie verset/ noch nijemant vande geinteresseerde aenge­sproecken hebbende in heur particulier soe bij de geinteres­seerde wel geremarqueert nijet anders souckende als een eenig­he stilstant van de saecken bij provisie gecontenteert wesende datter een stock int wiel gesteken was/ die den voortganck van der Geinteresseerde aengevanghen proceduren belettende hebben de voorn. geinteresseerde verclaert dewijle dat den tijt

overs­treken wasdie de voorn. Commissarissen gehadt hadden om de geinteresseerde te induceren tot het simpel. accepteren van de voorss presentatie niet langer gebonden te willen wesen ende van meeninghe te sijn met hun begonnen proceduren voorden Ed: Heeren: Raden voorts te vaeren/

Naer welcke verclaeringhe sijl. comparanten in de selve verga­deringh geresolveert hebben de aecke noch vuijt te stten tot Dijsendaeghe naestcommende met die intentie soo de voorn. gecomm. alsdoen hun rapport niet en brochten nopende tgene sijl. met de geinteress. behooren gehandelt te hebben dat sijl. comparanten daerover selver soude disponeren tgene sijl. souden bevinden te behooren ende voor de stadt proffitabelst te wesen/ naer lecture van welcke resolutie gevreest sijnde off dat ijeder sijn meeninghe was hebben sijl. comparanten allegader absoluijtel. verclaert jae behalven de voorn. Boude­wijn van der Ghoes / Die seijde dat het sijn meeninghe niet en was/ maer dat de voorn. gecomm. soo veel tijt behoorden te hebben als het henl. gerieft//

Waer vuijt ende andere dinghen die der gepasseert sijn bij henl. comparanten/ soo claer als den helderen dach (!wij zouden zeggen: zo klaar als een klontje ) gespeurt sijnde dat den voorn. van der Ghoes nijet anders en sochte als de stadt ende de geinteresseerde eeuwich int verwarre te houden ende met alle manieren te trachten de gerechticheijt van de geinte­ress. te cavilleren ende alleijskens henl. aende kant te helpen vande sijn pretensien soo te exalteren datse metter tijt mochten voorde tachterheijt van de geinteresseerde gepre­fereert Ten minsten mette selffde in eenen graet gestelt worden als soude de stadt daermede eeuwich bedorven worden ende het Gasthuijs ende de Geinteresseerde heur leven lanck nijet een stuijver van theure sien en souden/

Bovendijen sijl. comparanten vuijte meneren (fr. mener ) van de seacke grondel. geinformeert wesende dat de voorn. Commis­sarissen ende namel. de burchmr. Nachtegael ende Sonnius meer g(e)hoors gaven aenden voorn. van der Ghoes om de saecke in suspens te houden als aen henl. comparanten ofte de stadt van wijens wege sijl. Gecomm. waeren om de seacke tot een ghoet eijnde ende totte meeste ontlastinghe van de stadt te bringhen ende dat sijl. moetwillens tot groote interesse van de stadt naerlieten het volvoeren van haere commissie ende daer toe gans geen last en hadden overmits sijl. geen raet en wisten om Boudewijn van der Ghoes Dat heur principaelste wit (doelwit ) was alleene ofte voor alle andere ten minsten neffens de geinteresseerden aent tsijne te helpen/

Soo hebben sijl. comparanten ten langhe lesten verdriet nemen­de int langher wachten niet langer connende lijden dat de stadt in sulcken swaren last van interest soude blijven/ daerde goede apparentie was soe de commissarissen hun debvoir hadden willen doen om daer van ontslaghen te worden goet gevonden andermael ten fijne voorss opden XIIIen April 1622 te committeren Willem Michielsz. Nathaniel van Heussen Jan Sonni­us schepenen ende Wouter Mertensz. Raet/

Ende alsoo den voorn. Sonnius constantel. blijft volgende wille ende begeeren van den voorn. Boudewijn vander Ghoes ende sonder stadtsdienst ende proffijt te soucken liever den voorn. Ghoes anders niet souckende als vuijtstel verwarringhe ende eijgenbaet complace(e)rden als hij de stadt in haere sobere staet beneficieren soude hebben de andere Commissarissen soo veel niet connen te weghe bringhen om met de voorn. geinteres­seerde in comm. te commen/

Ende bij de andre Commissarissen de voorn. geinteress. bij occasie nu deen nu dander int particulier gesproecken sijnde/ ende de saecke tot geen fijnael eijnde gebrocht wordende hebben sijl. comparanten opden XXIen Meije XVIctweetwintich de saecke de voorn. commissarissen vuijte hant nemende collegia­liter andermael de voorss geinteresseerde versocht henl. te willen voughen ende de saecke te willen accomoderen naer de jegenwoodighe staet ende gelegentheijt van der stadt/ Daerinne ten selven daghe soo verre geprocedeert is dat sijl. comparan­ten ter eenre ende de voorn. geinteresseerde ter andere sijde op seker rdelicke ende de stadt buijten mate proffitabele conditien final. geaccordeert sijn / vuijtgesondert dat de voorn. geinteresseerde gereserveert hebben dat de stadt in het presteren van tgene van haerentweghe belooft was soude voor­gaen ende dat het voorss accoort bij alle de Burchmrs. +S+R deser stadt sonder ijemant over te slaen soude toegestaen ende vrijmoedigh sonder eenighe reserve ofte limitatie geconsumeert worden/

Waernaer soo haest de kennisse ? gecommen is/ aende voorss Boudewijn van der Ghoes bemerckende dat de saecke soo verre gebracht was datse souden jegens sijn danck geconcludeert ende affgehandelt geworden hebben heeft niet alleene de voorn. Sonnius ende Nachtegael in devotie gehouden ende gepersuadeert deene om directel. jegens sijn burgel. eedt niet boven te commen ende dander om het accoort niet in te willighen maer heeft oock door Notaris ende getuijghen vuijte naem ende van weghen de gemeene erffgen. van Pr. Adriaensz. van der Ghoes naer verhael van veel sommighe onwaerachtige sommighe frivole redenen ende ongefondeert versoucken den voortganck vant voorss accort ( al off hij al ee geheel Heere waere ende over henl. comparanten hadde quasi geinterdiceert ende jegens henl. comparanten ende elcken van henl. int particulier gepreote­steert in cas van voortgank van allen costenschade ende inte­resten daer doore geleden ende te lijden/ Ende alsoo de voorss van der Ghoes met hulpe ende assistentie van Wouter Nachtegael ende Jan Sonnius voorn. gelijck hier breedt ende wijt gededu­ceert ende bewesen wort eenighe oorake sijn vant achterblijven vant voorss accoort Daerdoor de stadt ende het Gasthuijs geschapen sijn in ongeloovelicke ende inestimabele schade te vervallen/ Soe hebben sijl.comparanten jegens de voorn. Nach­tegael Sonnius ende vander Ghoes coniunctel. ende elcken van henl. int bisonder ende particulier geprotesteert enz. wel hoochl. mits dess van alle costen schaden ende interesten bij henl. comparanten de stadt het gasthuijs ende allen anderen diet soude mogen aengaen doort achterblijven vant voorss accoort ende ter cause van alle de onwettighe procedueren in dese saecke bij den voorss nachtegael Sonnius ende van der Ghoes gehouden gedaen ende geleden ende noch te doene ende lijden met speciale aenseggingh dat sijl. comparanten alle de voorss costen schaden interesten op de voorss Nachtegael Sonnius ende van der Ghoes mitsgrs. heurl. respective goederen ende erfgen. van meeninghe sijn te verhaelen daer ende alsoo sijl. comparanten te rade ? worden ende naer rechte vermoghen sullen versouckende hier van acte in behoorl. forme gemaeckt ende aen de voorn. Nachtegael Sonnius ende van der Ghoes in presentie van getuijghen gheinsinueert te worden Actum binnen de stadt Arnemuijden opde Raetcaemer ? Burchmrs.+S+R der stadt Arnemuijden voorn. aldaer collegialiter vergadert sijnde ter presentie van Gerrit van Dort ende Heijndrick van Campen gelooffweerdighe getuijghen hier over geroupen ende gebeden Die de minute onder mij Notaris berustende neffens de voorn. heeren Comparanten als een van henl. geauthoriseerd sijnde mede onderteeckent hebben? Actum ten daghe maende ende jaere als boven/

De Insinuatie visie lecture dess gedaen ten selven daeghe aen Boudewijn vander Ghoes ter presentie van Jan van Swol cleerma­ker gaff mij ten antwoorde verleent mij copie ick sal mijn daerop beraeden ende hebbe ick Notaris mits dess verclaert deselve hem te sullen doen hebben;

Van gelijcke ten selven daghe Dinsinuatie gedaen aen Jan Sonnius ter presentie van Pr. Souwens visie lecture hem gedaen hebbende gaff ter antwoorde te versoucken copie ende den selven geseijt hem de voorss copie te doen hebben/

Den IXen Junij XVIctweentwintich heb ick notaris naer ent ick den VIIIen Junij daechs te vooren tot drie verscheijden reij­sen mij hadde getransporteert ten huijse van Wouter Nachtegael ende hem niet thuijs vindende mij op hedent voor de vierdemael getransporteert ten huijsse van Wouter Nachtegael presentie van Deijs Pietersz. ende Gerrit van Dort als getuijghen ende aldaer gevonden Maijken de weduwe ? van den overleden Bailliu Pr. Alberts vander Graft haer affvraegende off den voorss Nachtegael niet bij huijs en was gaff ter antwoorde dat neen ende alsoomen mits Notaris vertreck haer aengeseijt dat ick quam in de qualiteijt als Notaris vuijte naem van Bailliu+Bu +S+R der Stadt A. omme tot laste van den selven Nachtegael te protesteren van costen schaden ende interseten bij den prote­ste breeder gededuceert ende haer willende geven mits sijn absentie copie ende lecture doen der Insinuatie/ heeft in plaetse van mij te rencontreren ende inde qualiteijt als Notaris bij den armen genomen ende buijten huijse gesteken antwoordende ick en begeere geen gehoor te geven noch geen copie te hebben Ick hebbe den bruij van Brs, ende Schepenen hij ende is nijet thuijs meeucht ?? hem waernemen / daerop ick antwoorde secht Nachtegael dat ick hier geweest hebbe/ heeft de selve weduwe ? wederom geantwoort ick hebbbe den bruij van meeucht ?? hem waernemen ende hebben de getuijgen de minute onder mij Notaris berustende onderteeckent ten daghe als boven/

Opden XXVen Junij 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burch­mrs. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant Nathaniel van Huessen Carst. Corn. schepe­nen Claes Sael de Jonge Wouter Mertensz. Lenart Terlinck Raiden Sonnius Oostdijck ende Sauwens sijn nae Domburch gere­den Corn. Jacobsz. is te Middelburch gaen wercken/

Alsoo eenige vant Collegie daer toe schijnen te inclineren om de absente ende onwilliche leden vant collegie van W+R metter tijdt te bewegen tot het inwilligen toestaen ende consenteren int accoort opden XXIen Meije 1622 voorgeslagen ende conditio­nel. gemaeckt tusschen B+S+R dess stadt ter eenre ende de Gheinteress. ter andere sijde meenende als de saecke daer toe gebrocht waere dat de Gheinteress. souden cunnen tot het volbrengen ende onderhouden vant voorss accoort gedwongen worden/ Soo hebben de presente Gheinteress. voor hen ende in desen vervangende de absente verclaert te persisteren bij tgeene sijl. de voorgaende vergaderinghe bij W+R dess stadt den IIIIen Junij 1622 ghehouden/ B+S+R dess stadt aengeseijt ende gedenuncheert ende het voorss accoort gerenuncheert hebben Ghelijck sij ende voor soo veel des noot sij noch ende andermael doen bij dess met vuijtgedructe woorden de heeren B+S+R dess stadt aenseggende dat heurl. lust vant accorderen gans vergaen den tijt van voldoen voor de stadt langhe over­streken is ende dat sijl. geinteress. om diversche pregnante redenen daer toe niet meer verstaen en sullen/ Alwaert oock soo dat nu van stadts wege conde het heele collegie sonder ijemant te sonderen met eendrachtige stemmen daer toe ende tot approbatie van dien gebrocht worden versouckende tselve in actis gestelt te werden Ghelijck tselve in actis gestelt wort mits dess ;

Allen den ghenen die dese jegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen Burchmrs.+S+R der stadt A. in Seelant Saluijt doen te weten dat wij intervenieerdende ende de saecke aenne­mende voor Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes in den jaere XVIceenetwintich geweest hebbende Tresoriers der stadt Arnemuijden voorss machtich gemaeckt ende geconstitueert hebben maecken machtich ende constitueren midts desen deersae­me Corn. Lucq procureur postulerende voor den provincialen ende Hooghen Raede in Hollant hem gevende volcommen macht absoluijt ende speciael bevel midts dess omme van onsent ende de voorss stadtswege voor de voorn. Ed. Hooghen Raide waer te nemen de saecke daer inne de voorss Tresoriers gedachvaert sijn in cas dappel bij Christoffel Spierinck com sociis Ghein­teress. der stadt Arnemuijden Impt. int selve cas alle daghen ende termijnen van Rechte soo substantieel als accidenteel te observeren ende houden/ de stadts gerechticheijt in alles waer te nemen naer vermoghen voor te staen ende met de minste cost ende de cortste wech mogelijck sijnde te defenderen in rechte te concluderen vonnissen interlocutoir ende diffinitieve te versoucken ende aenhooren/ Ende voorts in de voorss saecke ende gevolch van dien alles te doene vorderen ende procureren dat van noode wesen ende hem geconstitueerde tot oirboor ende proffijt van de stadt ende corte expeditie van de saecke goet duncken sal/ met vordere macht ende authoriteijt om een ofte meer in sijn plaetse te moghen stellen ende substitueren met gelijcke ofte gelimiteerde macht/ Ende alvooren ratificerende ende bij desen approberende alle tgeene in de selve saecke alreede gedaen ende gebesoigneert is/ hebben wij Burchmrs.+S+R voorn. onder verbant als naer rechte van de voorss stadtswege belooft ende belooven midts dess voor goet vast ende van weerden te houden ende doen alle tgeene alreede inde voorss saecke bij onsen geconstitueerden desselffs substituijt ofte substituijten gedaen is ende vorder gedaen geprocedeert ende anders geprocureert sal worden/ Te rechte te staen ende tge­wijsde te volcommen indient noot sij/ Alles sonder fraulde Ende in Oirconden van tgundt voorss hebben wij Burchmrs. +S+R voorn. dese bij een van de schepenen in plaetse van de secre­taris doen onderteeckenen ende het segel ten saecke hieronder doen opdrucken/ Actum opden XXVen Junij XVIctweentwintich/

Naerdijen dheeren Commissarissen Huijssen ende Campen ten lange lesten rapport gedae hebben van tgene hier tusschen de Magistraet ende voorgaende Tresoriers Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes nopende verscheijden processen ende appellen gepasseert is/ Ende dat dheeren de Gecomm. Raiden de Magistraet de hant geopent ende verstaen hebben dat de Magi­straey tot vernietinghe van soodanighe onwettighe proceduren conservatie van stadts eere ende authoriteijt ende bevrijding­he van alle voorgaende en volgende soo onnoodighe als rechtel. costen vermoghen ende dienen den ordinaris wech van Iustitie te gebruijcken/ Ende alsoo de voorn. Tresoriers geen prepara­tie en maecken om over deJaeren van heurl. Tresorierschappen voet gel. alle voorgaende Tresoriers tsedert den Jaere 1609 jaerlicx gedaen hebben aen W+R te doene rekeninghe bewijs ende reliqua/ Ende dat het selve nijet en mach naergelaeten worden/ sonder de Heele Stadts regieringhe in disordre te bringhen ende de authoriteijt van de Magistraet seffens onder de voeten te drucken/ Dat directel. soude strijden nijet alleene jegens alle burgers ende Magistraets Ampten die bij eede verplicht sijn alle Stadtsprevilegien hantvesten gerechticheijt ende authoriteijt met goet ende bloet voor te staen ende defenderen maer oock jegens de goede ende gesonde meeninghe van de Ed:Mo­g: Heeren Staten van Seellt ende Haere Ed: Mog: de Ghecomm. Raiden die geresolveert hebben de authoriteijt van de Magi­straet dess stadt in alder maniere mainteneren ende desnoot sijnde de behulpige hant te bieden/ Soohebben Burchmrs. +S+R der stadt Arnemuijden om met de minste cost stadtsgerechtiche­ijt voor te staen ende van alle de pretensien die de stadt tot laste van de Tresoriers heeft een proces te maecken goet gevonden ende geresolveert ende Nathanael van Heussen jegen­woodighe Tresorier geordonneert ende ordonneren mits dess voor dese vierschaere de voorn. voorgaende Tresoriers te betrecken van als een proces te maecken ende ten daeghe dienende te concluderen gel. bij rechtsgeleerde goetgevonden ende in scripti(e)s gestelt ende het Collegie voorgelesen ende bijt selve goetgevonden is Daer van de conclusie hiernaer van woorde te woorde hiernaer geinsereert wort Nathaniel van Heussen jegenwoordighe Tresorier der stadt Arnemuijden contra dheer Burchmr. Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes over den Jaere ingaende Meije 1621 geweest hebbende Tresoriers derselver stadt gedaechden omme alsoo de voorn. gedaechden jegens resolutie expressel. verbot ende protest van Burchmrs. +S+R dess stadt geappelleert hebben vant vonnisse gewesen bij schepenen dess Stadt den XIIIen Octobris 1621 tusschen de gedaechden alsdoen Requiranten van gijselinghe contra Gerrit van Dort pachter van stadtsbier axcijs Gherequireereerde tvoorss mandement oock gedaen exploicteren hebben/ Item alsoo de voorn. gedaechden geappelleert hebben vant vonnisse bij schepenen gewesen den XXIIIen Novembris 1621 tusschen de Geinteresseerde der stadt A. als doen hrs (heijsschers) ter eenre ende de voorn. gedaechden aldaer voorss. ende jegens resolutie van W+RE begeerende jegens de voorn. geinteress. doen sekeren ongefondeerden heijssch van reconventie ende daer toe van andere collegien tot verachtinghe van stadtsauthorite­ijt ende jegens de loffelicke privilegien vande stadtauthori­satie versocht ende oock hu(e)n onderstaenhebben met Bartholo­meeus de Parck molenaer dess stadt nijet alleene te appelleren van de condemnatie bij schepenen dess stadt tot laste van den voorn. molenaer opden XXIen Decembris 1621 ter instantie van de Weesmrs. dess stadt gestreckt maer oock met groote vilipen­dentie van de magistraet ende vercleeninghe van de authorite­ijt van de stadt gepoocht te beletten/ Immers te verhinderen de executie vant voorss. vonnisse die volghende de notoire costuijme ende privilegien non obstante appellatione onder cautie vermocht te geschieden/ Ende dat daerinne de gedaechden met onbehoorl. middelen gepoocht hebben de wettighe authorite­ijt van de magistraet te verdrucken selffs van hun overicheijt heere ende meester te wesen daerinne in ongehoorsaemheijt in summo gradu geperceert (gepexeert ??) ende de stadt in haere previlegien grootelicxs vercort ende in groote onnoodighe costen gebrocht hebben bij sententie diffinitieve gecondem­neert te worden in honorabile reparatie van de groote clee­nicheijt ende minachtinghe bij de gedaechden de stadt ende Magistraet met haere onwettichel. proceduren aengedaen ende oock volgende de gedaen proteste in alle costen schaden ende Intersten bij Stadt ende Magistraet ter cause voorss gedaen ende geleden ter taxatie van schepenen Dat voorts de voorn. gedaechden gecondemneert sullen worden binnen sekeren compe­tenten tijt daertoe bij nwet ?? eedt te prefigeren van stadt Incommen ende domeijnen over den jaere 1621 geepireert Meije 1622 gevallen is geduirende der gedaechden Tresorierschap aen Burchmrs+S+R dess stadt te doene rekeninghe bewijs ende reli­qua op de voet gel.alle voorgaende Tresoriers tsedert den jaere 1609 jaerlicx gedaen hebben mette costen van de proces­sen/ Actum ten Raide opden XXVen Junij XVIctweentwintich/

Opden XXVIIIen Junij 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz. Adriaen Baeckelant Nathaniel van Heussen Carst. Corn. schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Adri­aensz. Oostdijck Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck Raiden.

Gehoort bij Brchmrs.+S+R der stadt A. het rapport van de stadtbode dess stadt die verclaert heeft op gisteren in per­soone op den eedt gedaechvaet te hebben Jan Sonnius schepen ende Piter Souwens raet om op heden te compareren in vergade­ringhe van W+R ende burchmr. Wouter Nachtegael gecoren tot raet verscheijdemael gedachvaert hebbende om eedt als raet te commen doene ende neffens andere Raden te compareren ende daermede verhinderenende achterhoudensaecken van grooter gewichte de stadt concernerende ende onder andere het favora­bel accoort dat op sekere redelicke conditiendie de bovengeno­mineerde absenterende Litmaten vant Collegie overlanghe hadden connen sonder eenighe vreese van schade presterenende de stadt van groote swaere interesten ontl;asten/ Soo hebben Burchmrs. +S+R voorn. hun van ampts ende eedtswege verbonden vindende om stadts authoriteijt ende proffijt naer vermoghen voor te staen goet gevonden ende geresolveert dheer Bailliu dess stadt te authoriseren ende van stadtswege te ordonneren Ghelijck sijl. ordonneren mits dess in dese saecke sgraven ende stadtsrecht te bewaeren ende de onwilliche bij contraincte van Iustitie tot burgelicke obedientie ende bedieninghe van de ampten die sijl. solemnel. gesworen hebben ofte schuldich sijn te bebes­weeren te contringeren ende dat met den aldereersten int werck te stellen/ Ofte anderss dat sijl genootsaeckt sullen wesen daerinne soodanich te voorsien als sijl. bevinden sullen tot voorstant van stadtsauthoriteijt ende gerechticheijt te be­hooren ende van noode te wesen/

Actum ten Raide opden XXVIIIen Junij tweentwintich

Op den Ven Augusti 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz. Nath. van Heussen arst. Corn. schepenen Claes Sael de Jonghe Willem Adr. Oostdijck Wouter Mertensz. Lenaert Teer­linck Raiden.

Gelesen het mandement dappel van Ed: Hoog: Raide geimpetreert bij Wouter Nachtegael out burchmr. ende Boudewijn van der Ghoes samen geweest hebbende Tresoriers contra Nathaniel van Heussen jegenwoordighe Tresorioer hebben B+S+R der Stadt A. geresolveert ende den voorn. jegenwoodighe Tresorier geautho­riseert den deurwaerder het exploict gedaen hebbende voor antwoorde te gheven dat hij sijn dach van rechte sal waernemen ende dat men van stadtswege delibereren sal wat daerinne voorder behoort gedaen te worden mitsgrs. oock opt mandement van wegen derfgen, van Pieter Adriaensz. van der Ghoes jegens de stadt geexploiteert/

Nathaniel van Heussen jegenwoordigen Tresorier exhiberende het schrijven van den Advocaet Van der Linde ende de procureur Lucq heeft naer lecture van de selve versocht naerder bescheet om den Interest vande Gheinteresseerde te connen ontgaen/ Bestaende daerinne dat W+R soude moeten procureren dat het accort met de Gheinteresseerde aengegaen moeste met overeen­stemmige voiden geapprobeert ende daerop gestaen worden dat hij noch de voorn. advocaet ende procureur daer anders ghen raet toe en weten Daerop geresolveert is dat men andermael het collegie vergaderen ende de saecke poogen soude soo verre te bringen als mogelick was/

Op den XIIIen Augusti 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz.Adriaen Baeckelant Nathaniel van Heussen Carst. Corn. Jan Sonnius schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Wouter Mertensz. Pieter Souwens Lenaert Teerlinck Raiden/

In deliberatie geleijt wesende ende ommegevraecht sijnde wat behoorde in de saecke bij appel voorden Hoogen Raede betrocken wesende bij Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes Impten. van mandement dappel ter eenre ende Nathaniel van Heussen jegenwoordich Tresorier ter andere sijde mitsgrs. in de saecke voorden provinciaelen Raide betrocken tusschen de erffgen van Pieter van der Ghoes hrs. in rau actie *

(*N.B. Rauwactie: zaak die in eerste instantie voor een rechts­college behandeld wordt: een groot gedeelte der Rau-actien tendeert om te hebben betaling van enige schuld.)

contra B+S+R dess stadt behoorde gedaen te worden hebben B+S+R voorn. volgende verscheijden voorgaende resolutien verstaen ende geresolveert voorden Hooghen ende Provinciaelen Raide in beijde de saecken stadt goet recht voor te staen haere autho­ritheijt te defenderen ende daer toe alle mogelijcke middelen van Iusticie ende van gratie ist noot te gebruijcken ende in alles het beste te doen/ Tot dijen eijnde special. comm. den secretaris Pieter Cannoije om van stadtswege naer den Hage te trecken ende syadtssaecken naer vuijterste vermoghen waer te nemen ende sijn commissie in ampl.... ende forma jegens de naeste vergaderinghe te depescheren (bespoedigen) om gelesen gearresteert ende geteeckent ende geregelt te worden/

Opden XXIIIen Augusti 1622 pnt Claes Sael doude burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Nath. van Heussen Adriean Baeckelant Carst. Corn. schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Oostddijck Pieter Souwens Raiden.

De commissie van stadtswege aende secretaris Cannoie de voor­gaende gegeven in scripties geredigeert gegrosseert ende voorgelesen sijnde/ daervan de Innehouden hier naer van woorde te woorde geinsereert (opgenomen) wort.

Allen den ghenen die dese jegenwoordighe sullen sien ofte hooren Saluijt doen te weten dat wij machtich gemaeckt gecon­stitueert ende gecomm. hebben maecken machtich constitueren ende committeren mits dess Pieter Cannoije onzen secretaris omme te trecken naer den Haeghe ende aldaer van onsent ende voorss stadtswegen te compareeren voor den Ed: Hoo: Raide in Hollant den dach van rechten bij Wouter Nachtegael out burchm­r. ende Boudewijn van der Ghoes affgegaen schepen ende samen over den jaere 1621 geweest hebbende Tresorier der stadt A. ende in dijer qualiteijt Impt. van mandement dappel ter eenre op ende jegen Nathaniel van Heussen jegenwoordigh Tresorier der voorss stadt gedaechde ter andere sijde geleijt jegens den VIen septembris 1621 commende waer te nemen ssssstadtsprocu­reur ende advocaet ende beneffens deselve soo veel andere stadtssaken te emploijeren als hem geconstitueerde goetduncken sal De stadtsauthoriteijt ende gerechticheijt jegens de selve ende alle andre met alle behoorl. ende mogel. middelen voor te staen/ daerinne mitsgrs. jegens de erfggen. van Pr. Adriaensz. van der Ghoes Burchmrs. +S+R voorn. jegens de voorss VIen Septembris 1621 voor den hoove van Hollant gedachvaert hebben­de/ de stadts goet recht te defenderen de voorss processen te instrueren te heeschen antwoorde excipieren declineren repli­ceren dupliceren ende vorder schrijven ende allegeren soot van noode wesen sal ende hem geconstitueerde oirboor duncken sal alle ordinarisse ende extra ordinarise termijnen diet recht ende de stijl toelaet te houden ende observeren cort recht ende goede expeditie van Iustitie versoucken ende vervolghen mitsgrs. in alle tgundt voorss ende dependentien vandijen alles te doen vorderen ende procureren dat hij geconstitueerde tot voorstant van stadtsgerechticheijt geradeb vinden sal versouckende aen alle Hooghe ende leeghe Overicheijt ende andre Persoonen die bij den vorss Cannoije ter cause voorss aengesproecken aengesecht ofte gemploijeert sullen worden den voorn. Cannoije te willen geven volcommen ende sulcken geloove als off wijl. selver colegialiter present sijnde tselve ver­sochten ofte begeeren Belovende onder verbant als naer rechte van de voorss stadtwege te houden voor goet vast ende van weerden nu ende ten eeuwighen daeghe alle tgundt bij den voorn. Cannoije ende de ghene die hij daer toe versoucken ende emploijeren sal in tgundt voorss gedaen gebesoigneert geproce­deert ende anderss geprocureet sal worden/

Te rechte te staen ende tgewijsde te volcommen indient noot sij/ Alles sonder fraude ende in oirconden van tgundt voorss hebben wij Burchmrs. +S+R voorn. dese bij een van de schepenen in plaetse van de secretaris doen onderteeckenen ende stadt segel ten saecken hier onder doen op doen drucken

Actum opden XIIIen Augusti XVIctweentwintich/

Hebben B+S+R voorn. de voorss Commissie soo se ingestelt is geapprobeert gearresteert ende Jochum Jansz. Trente de outste schepen geauth. om de voorss commissie in plaetse van den secretaris teeckenen gel. datel int collegie gedaen is

Jan Heijndricx Notaris tot Middelb. compareerde int collegie van W+R heeft gedaen ende voorgelesen de insinuatie daer van de copie hier naer van worrde te woorde is volgende

In den jaere ons Heeren Jesu Christi XVIctweentwintich op den XXIIIIen Augusti compareerde voor mij Jan Heijndricxsz open­baer Notaris bij den provincialen hove in Hollant geadmitteert binnen dess stadt Middelb, regiderende ende inde presentie van de getuijghen naergenoempt Sr. Jan Sonnius coopman tot Arne­muijden versouckende dese insinuatie gedaen te werden aen B+S+R der voorss stede Ende dat tot beantwoordinghe van seker protest aen hem opden XIen deser maent behandicht ende bij Jan van Dort vuijte naem van de voorn. Burchmrs. +S+R in Junij te vooren geinsinueert Te weten dat hij comparant wel expressel. is ontnemende alle Iniurien feijten soo van Collegie moetwille als van verswijmenisse slofficheijt ende mancquement van debvoir ende anders hem bij de protestanten deur instigatie apperentel. van de geinteresseerde die meest alle te samen ende sonderlinge meest alle beede Burchmrs. over tvoorss protest hebben geweest in de voorss heure proteste wel cotra­rie de waerheijt op ge ../ Ende dat voorders hij rescribent considerende de menichvuldich andere sware excessive lasten/ Ende de voorss stadt beswaert is waervan eenighe crediteuren alreede hebben geprotesteert ende insonderheijt ooghmerck nemen dat de acte in date van Ven April XVc ende vijffentne­gentich gemaeckt bij B+S+R voorn. is geweest gedepescheert sonder daerop te hooren de notabele van de stadt verlenen­de/versuimende ? daertoe te hebben gehad Octroije van de Ed: Mog: Heeren Staten van Seellt om redenen voorss ende meer andere alhier te lange te verhaelen niet en is bevindende in sijn gemoet te consenteren int versoucke van B+S+R voorn. opdat de stadt naemaels in geen swaere Inconvenienten en soude hebben te vallen verclaerende tselve te nemen met goeden gemoede sonder bij de dheer Burchmr. Nachtegael ofte Boudewijn van der Ghoes daer toe sijn geinduceert maer als in sijn gemoet daertoe te worden gemoveert/ Welmogende niettemin gelijden bij soo verre tmeerendeel vant collegie van W+R (zulcx nochtans den rescrijbent niet en geloof ) bevinden tgeene in den voorss proteste gededuceert wert redel. ofte noodich te wesen/ Dattet selve op heurl. stemmen vuijtgerecht ende geeffectueert werde sonder op hem rescribent wijens opinie ende gevoelen naer alle rechten behoort te wesen lijber ende onbedwonghen te letten als niet willende hij suppl. tavont ofte morgen ergens in verhaelt te worden noch oock ter andere sijde de protestanten in tgene sij hier inne op heur eijgen plicht soude willen effectueren eenich belet ofte opstaeckel causere Ende veel min hem selven daerinne parthije maken mits dat alleenl. sijnen naeme daerinne niet en werde gespelt protesterende hiermede van nulliteijt van tvoorss der voorss protestanten protest Ende versouckende hem hiervan mitsgrs. van de insinuatie bij mij Notaris voorn. aende voorn. protestanten te doen gelevert te worden acte om hem rescribent te dienen daer ende alsoo het behooren sal aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Wolfert Salve ende Pr. Michielsz. als getuijghen hier toe versocht/

OPden XXXen Augustus 1622 pnt Jochem Trente Vincent van On­derdonck Willem Michielsz. Adriaen Bakelant Nathaniel van Huessen Carst. Corn. Jan Sonnius schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Adriaensz. Oostdijck Wouter Mer­tensz. Pieter Sauwensz Lenaert Terlinck Raden.

Bij Jochum Jansz. Trente outste schepen geproponeert sijnde van de brieven bij de heer advocaet Corn. Linde ende de procu­reur Lucq aende staet geschreven inhoudende de gelegentheijt vant proces ontstaen tusschen de seven geinteresseerde der stadt Arnemuijden eerst Impt. van mandement dappel ende nu hrs in rau actie ter eenre Ende Burchmrs. +S+R dess stadt gedaech­den ter andere sijde ende ommegevraecht sijnde wat in de voorss saecke dient gedaen ende aen de heer Advocaet ende Procureur voor antwoorde geschreven te werden hebben S+R bovengenomineert naer voorgaende deliberatie geresolveert ende voor advijs innegebrocht tnaervolgende namel. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Bakelant Nathaniel van Huessen Claes Sael de Jonghe ende Lenaert Ter­linck hebben geapprobeert enz. midts desen het accort opden XXIen Meije 1622 getroffen tusschen Burchmrs. +S+R dess stadt ter eenre ende de voorn. geinteresseerde ter andere sijde ende geresolveert ende geordonneert dat de voorn. heer Advocaet ende procureur tselve allegeren ende ist mogelijck te hove houden staende sullen/ Ten eijnde parthijen aen wedersijden daerinne bij den Ed.Hoogen Raide mogen gecondemneert worden Carstiaen Cornelisz. Corn. Jacobsz. Wouter Maertensz. Pieter Sauwens staen het voorss accort mede toe soe het de stadt vordelijck is Willem Adriaensz. Oostdijck secht dat men met malcanderen behoort te accorderen sonder processen de Burchmr. Nachtegael refuseert boven te commen gelijck hij altijts gedaen heeft Jan Sonnius refereert hem aende insinuatie bij hem aen W+R dess stadt gedaen den XXIIIIen Augustii 1522 ende verclaert mits dess daer bij te persisteren Alle welcke voisen ende Resolutien met eendrachtige stemmen geordonneert is de voorn, heer Advocaet ende Procureur toegesonden te worden Omme henl. daermede van stadtswege te behelpen soe veel mogelijck wesen sal/ Actum ten Raide binnen de stadt Arnemuijden op den XXXen Augustii XVIcTweentwintich.

" De Armen (zijn) met veele huijsen belast "

Opt verthoogh van de jegenwoordighe Armmrs. te kenne ghevende dat den Armen met veele huijssen belast is daervan de repara­tie soo awaer ende huire soo cleen valt Dat den Armen alle jaere groot gelt van huijs moet bringen hebben B+S+R der stadt A. de voorn. Armmrs. geauth. ende auth. mits dess omme alle ende de meestendeel van de huijssen den Armen competerende vuijter hant ofte anderss naer occasie ende gelegentheijt te moghen vercoopen/

Vervolg verslag processen tussen de stad en de "Gheinteresseerde " enz.

Op den XVIen Septembris 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz. Adriaen Baeckelant Nathaniel van Heussen Carst. Corn. schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Adr. Oostdijck Wouter Mertensz. Pieter Sauwens Lenaert Teerlinck Raeden.

Lenaert Teerlinck Ontfanger van den Duijsentsten Penninck opt welbehagen ende aggreatie van de Ed:heeren de Ghecomm. Raeden van Seellt"

Burchmrs. +S+R der stadt A. hebben opt vol? (wel)behagen ende aggreatie van de Ed: heeren de Ghecomm. Raeden vande Ed. Mog. heeren Staten van Seellt tot Ontfanger van den duijsentsten penninck ende het hooftgelt over de stadt A. ende resort van dijen gecomm. enz. mits dess Lenaert Teerlinck jegenwoordich raet binnen de stadt A.

Vervolg verslag processen tussen de stad en de "Gheinteresserde".

Ghehoort vuijt het rapport bij den secretaris Pieter Cannoije aen B+S+R der stadt A. gedaen mitsgrs. gesien vuijte besoignen voor den Ed: Hooghen Raide in Hollant gevallen den VIIIen Septembris 1622 lestleden hoe dat den procureur Corn. Lucq met advijs ende goetvinden van drije advocaten van de hove provin­ciael ende Hooghen Raede in Hollant ende door last van de voorn. Cannoije vuijter naem van Burchmrs. +S+R voorn. de saecken aennemende voor nathanael van Huessen heurl. geconsti­tueerde geremincheert heeft het vonnisse gewesen bij den gerechte der stadt A. opden XIXen Julij 1622 tusschen den voorn. Nathanael van Huessen jegenwoordiche Tresorier der stadt A (h)eescher ter eenre Ende Wouter Nachtegael mitsgrs. Boudewijn van der Ghoes gewesenen Tresoriers der voorss stadt gedaechden ter andere sijde midts geadmittert sijnde rauwe­lijck heijsch te mogen doen voor de voorss Ed: Hooghen Raide daerop de voorss Ed: Hooghen Rade tvoorss vonnisse geannuleert ende verclaert heeft in dien parthijen malcanderen ijet heij­schen willen dat sijl. tselve doen moghen voor den voorss Ed: Hooghen Raide Ende dat den voorn. Lucq op de Rolle gereet was ende presenteerde rauwelijck heijsch te doene pro ut in scrip­tis bij de rechtgeleerde advocaten in den Hage bij den voorn. Cannoije voor de stadt geemploijeert geconcludeert was daer van de copie hier naer van woorde te woorde geinsereert ende het collegie voorgelesen is:

compareerde voor den Hoogen Rade in Hollant Cornelis Lucq als procureur van Burchmrs.+S+R der stadt A. intervenieerende ende de saecke aennemnde voor Nathanael van Huessen jegenwoordich Tresorier der voorss stadt A.. eerst gedaechden in cas dappel ende nu eyscher in Raeu Actie ter eenre contra Wouter Nachte­gael out Burchmr. ende Boudewijn van der Ghoes out schepen ende te saemen gewesene Tresoriers der voorss stadt eerst Imptn. van mandement ende nu verwerers in Rau actie ter andere sijde/ Ende concludeerde bij de middelen in tijden ende wijlen inden processen te deduceren dat de verwerers gecondemneert sullen worden tot voldoeninge van de honorabele reparatie ter eerster instantie versocht te compareren in gebannen vierscha­re binnen der stadt Arnemuijden ende met blooten hooffde Godt ende Iustitie mitsgrs. de magistraet om vergifenisse te bidden vanttgeene sijluijden tot groote cleijnicheijt ende misachtin­ge van de Magistraet in den jaere 1609 ende 1610 mitsgrs. 1621 ende ondertusschen als oock daer naer in verscheijden onbe­hoorlijck proceduren in ongehoorsaemheijt ende andere faulten directelijck jegens den burgelijcke eedt ende haer eijgen magistraetsampt tegen de stadt misdaen hebben Ende bovendien in een honorabele amende (boete) te weten elck in somme van duijsent gulden tot behoeve van de fortificatien der voorss stede mitsgrs. oock volgende de gedaen protesten in alle costen schaden ende interesten bij de Magistraet ter cause van de selve onwett. proceduren gedaen ende geleden ter taxatie van desen Ed: Hoove dat voorts de voorn. heeschers bij den voorn. Ed: Hove gecondemneert sullen worden binnen corten tijt daer toe te prefigeren van stadt Incommen ende domeijnen over den jaere XVIceenentwintich geexpireert Meije XVIc tweentwin­tich gevallen geduirende der gedaechden Tresorierschap aen B+S+R der stadt A. henluijden tot het voorss Tresorierschap gecomm. hebben te doen reeckeninghe bewijs ende relqua op de voet ende Instructie bij B+S+R voorn. heurluijder principalen ende committenten daer over geprescribeert ende gelijck alle voorgaende Tresoriers sedert den Jare XVIcnegen jaerlijcx gedaen hebben maeckende eijsch van costen van dese ende voor­gaende Instantien ofte tot anderen etc. ? ende was onderteec­kent P. van der Linden/

Hebben B+S+R der stadt A. voorss de voorn. renunchiatie ende nieuwe bij de rechtsgeleerde geformeerden heijsch ende alle andere besoignen in de voorss saecke voor den Ed: Hooghe Raide gevallen voor goet ende als wel gedaen aengenomen ende alle de selve voor soo veel desnoot sij geapprobeert geratificeert enz. mits dess // Ende alsoo de voorss Hooghe Raide bijt voorss appoinctement van den VIIen Septembris 1622 alvooren heijsch te doene ex officio parthijen geordonneert heeft te compareren den Ven October 1622 commende voor Mrs. Rochus van Honnert ende Franchois Fage Raiden als Commissarissen die parthien hooren ende vereenigen sullen ist doenlyck/ Indien niet aldaer doen ende nemen soodanighe versoucken heijsschen ende conclusien als henl. goetduncken sal/

ende daerop sommarie (sommarium = in het kort ) procederen naer stijl van hove soo hebben Burchmrs. +S+R der stadt A. voorss gecomm. ende geconstitueert enz. mits dess dheeren Claes Sael doude Maerten Adr. jegenwoordich dienend Burchmrs. ende Mr. Pieter Cannoije secretaris dess stadt henl. ghevende volcommen absolute pceciale ende onwederrouppelijcke last ende bevel midts dess omme vuijt henl. naeme ende van de voorss stadtswege ter daghe dienende te compareren voor de vvorn. heeren Comm. het renvoij te purgeren/ Ende in gevalle parthij­en de stadt ende magi­straet in haere authoriteijt ende ge­rechticheijt mitsgrs. in haere vrije ende altijt geperceerde macht van in haere stadt ende over heure burghers inwoonders ende officieren bij arrest te mogen ordonneren ende statueren tgundt sijl. oordelen tot dienste ende welvaeren van de stadt van node te wezen ende te behooren grootelijcx geledeert ende ten hoochsten gevilipendeert hebbende hun sodanich willen voughen dat de cleenicheijt ende verachtinge de stadt ende Magistraet aengedaen eenicsins gerepareert ende de geleden costen ende schaden gerefundeert alle saecken in goede ordre gebrocht ende voortaen gepresteert mach worden tgundt onder­saeten ende gehoorsaeme burghers haere magistraet schuldich sijn de saecke in alle billicheijt te modereren soo niet ende in gevalle parthijen in haer verkeert voornemen persisteren ende heure onwettighe proceduerensouden willen defenderen ende als oofse geoorlooft waeren houden staende Soo hebben B+S+R voorn. heurl.voorn. ghecomm. ende geconstitueerde coniuncte­lijcken ende elcken van henl. int besondere geauth. van ver­scheijden voorgaende solemnele resolutien daer op genomen daer inne stadts eere auth. gerechticheijt ende vrije faculteijt geoordeelt wort voor de stadt proffijtabel te wesen voor te staen ende te maincteneren volgende het appoinctement van de hoogen Raidt sommarie te procederen te heesschen antwoorden bij memorien additien ofte anderss schrijven ende dienen soot van noode wesen sal/ In rechte te concluderen vonnissen inter­locutoir ende deffinitieve te versoucken ende aenhooren daer toe soo veel advocaeten ende procureurs te emploieren als sijl. ende elcken van henl. oordeelen sal de saecke te verhe­ijsschen cort recht ende expeditie van Iustitie te versoucken ende vervolghen midtsgrs in alle tgundt voorss ende dependen­ten van dien in rechte ende daer buyten alles te doen vorderen ende procureren dat sijl. geconstitueerde ende gecomm. ende elcken van henl. tot voorstant van stadtseere authoriteijt ende gerechticheijt geraden vinden sullen met vordere macht ende authoriteijt om een ofte meer persoonen in heurl. plaetse te mogen stellen ende substitueren met gelijcke ofte gelimi­teerde macht versouckende aen alle hooge ende leege overiche­ijt mitsgrs. andre personen die bij denvoorn, gecomm. ende elcken van henl. aengesprocken aengesocht ofte geemploijeert sullen worden de selve te willen geven volcommen ende sulcken geloove ( purisme = crediet ) Als off wijl. selver collegiali­ter present sijnde tselve versochten ofte begeerden Belovende onder verbant als naer rechte van de voorss stadtswege te houden voor goet vast ende van weirden nu ende ten eeuwighen daghen alle tgeene bijde voorn. onse gecomm. ende elcken van henl. mitsgrs. heurl. substituijt ofte substituijten in tgundt voorss gedaen gebesoingeert geaccordeert geprocedeert ende anders geprocureert sal worden/ te rechte te staen ende tge­wijsde te volcommen indient noot sij/ Alles sonder fraulde ende in oorconden van tgundt voorss hebben wij Claes Sael doude Maerten Adriaensz. Burchmrs. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Bakelant Nathaniel van Huessen Carstiaen Corn. Schepenen/ Ende Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Adr. Oostdijck Wouter Mertensz. Pieter Sauwens Lenaet Teerlinck Raiden/ dese bij een vande schepenen in plaetse van den secretaris doen onderteeckenen ende tsegel ten saecken deser stadt daer onder doen opdrucken/ Actum opden XVIen Septembris XVIc tweentwintich:

Nog steeds lijdt de stad Arnemuiden onder het zeer dubieuze optreden van de baljuw Christoffel Spierinck. Hij blijft nog een tijd een onoverkomelijk obstakel. Pas in 1626 wordt een nieuwe baljuw benoemd.

Alsoo dheer Bailliu Christoffel Spierinck nijttegenstaende verscheijden vermaninghen ende aenseggingen hem soo collegia­liter als bij diversche acten gedaen in gebreecke blijft de Iustitie naer behooren te maincteneeen ende het quaet dat dagelijcx gebeurt naer merite te doen straffen ende elck jegens alle recht ende billicheijt te laeten doen dat hem belieft/ Soo hebben Burchmrs. +S+R der stadt A geauth. enz. absoluijtelick ende special. midts desen dheeren Claes Sael doude ende Maerten Adr. Burchmrs. mitsgrs. den seceretaris Pieter Cannoije tot berichtinghe van andere stadtssaecken reijsende naer Hollant in den Hage / Omme aldaer op den slap­picheijt van de voorn. Bailliu te informeren daer tegen raet te vraghen Ende sonder eenige naerder last tselve int werck te stellen des is het goet gevonden noch eens de voorn. Bailliu te ontbieden ende int collegie de Intentie vant collegie aen te seggen omme bij faulte daerinne bij den voorn. Bailliu nijet datel. versien en wort dat de bovenverhaelde resolutie terstont int werck getselt sal worden/ Actum september XVIc Tweentwintich/

Opden XXIIIIen Septembris 1622 pnt Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Bakelant Nathaniel van Huessen schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonge Willem Adr. Oostdijck Wouter Mertensz. Pr. Sauwens Lenaert Terlinck Raiden.

Vervolg van de bovengenoemde processen en eventuele "oplos­sing" van de al jarenlang slepende problemen.

Alsoo de bovengenomineerde schepenen ende raiden collegialiter vergadert sijnde teenegader proffijtabel ende voor de stadt proffijtel. houden het accort opden XXIen Meije 1622 getroffen tusschen B+S+R dess stadt ter eenre ende de geinteresseerde ter andere sijde daer mede de stadt ontlast sal worden ende blijven van de Interest van sekere merckelijcke sommen int voorss accort gementioneert dat door de lanckheijt des tijts seer hooge soude loopen hebben het voorss accort soot gecondi­tioneert ende gestipuleert is gelaudeert ende geapprobeert enz. enz. absoluijtel. midts desen/ Ende geres. ende geordonn, dat de heer Advocaet ende Procureur tselve allegeren ende ist mogelijck te hove houden staende sullen/ Ten eijnde parthijen aen wedersijden daerinne bijden Ed:Hooge Raede mogen gecondem­neert worden alle wecke voijsen ende Resolutien met eendracht­ige stemmen geordonneert is de voorn. heer Advocaet ende Procureur toegesonden te worden omme henluijden daer mede van stadtswege te behelpen soo veele mogelijck wesen sal ende hebben desen bij een van de schepenen in plaetse van den seceretaris doen onderteeckenen/ Actum opden XXIIIIen Septem­bris XVIctweentwintich/

Opden XVen Octobris 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. burchmrs Jochum Trente Vincent van Onderdonck Adriaen Baecke­lant Nath. van Heussen Carst. Corn. schepenen Willem Adr. Oostdijck Wouter Mertensz. Lenaert Teerlinck Raiden.

Bijde heer Burchmr. Claes Sael doude aen Burchmrs. +S+R der stadt A. gerapp. sijnde hoe dat hij ende Merten Adr. jegen­woordigh dienende Brs, mitsgrs. Pieter Cannije secretaris dess stadt vermogens heurl. commissie in date den XVIen septembris XVIctweentwintich in den Hage geweest heurl. voorss commissie naergecomen ende de comparitie bij de Ed:Hoogen Raide geordon­neert geeffectueert ende naer groote Instantie ende Inductie vande Heeren Commissarissen bijden Hooge Raide gecomm. de saecke ten wedersijden absoluijtel. int seggen ende arbitrage vandevoorn. heeren Commissarissen verbleven ende geconsenteert hadden daerinne aen wedersijden voor alle openinghe ofte communicatie bij de voorn. Ed. Hoogen Raide gecondemneert te worden waervan in ? alle de procedueren verbael vuijt spraecke ende gestrecte condemnatie gelesen sijnde Daer van de copie van woorde te woorde hiernaer volgende is :

Opden dach van huijden compareerden voor de Hooge Rade in Hollant Cornelis Lucq als procureur van Niclaes Sael doude ende Maerten Adriaensz. jegenwoordighe Burchmrs. mitsgrs. Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuijden buyten name ende van wegen W+R der selver stede mette voorss Burchmr. Sael ende secretaris Cannoije present ter eenre Ende Sebastiaen van der Putten als procureur van Wouter Nachtegael outburchmr. ende Boudewijn vander Ghoes outschepen lest gewesene Treso­riers der voorss stede van de jaeren XVIceenentwintich ten ander sijde ende presenterende den Hove seker verbal/ den sevenden octobris lestleden voorde heerenende Mrs Rochus van Houert ende Franchoijs Fagel Raden als Commissarissen tusschen parthien gehouden versocht ende daerop mitsgrs, de verclaringe van de voorss Commissarissen daerinne gementioneert condemna­tie achtervolgende den onwederroeppelijcken last henlyden bijden voorss verbale gegeven gehoort welck versouck gesien ende gevisiteert tvoorss verbael ende besoinge der voorss Commissarissen hiernaer geinsereert vuyt crachte van de acte Commissoriael van den Hoogen Rade in Hollant van achtiensten Septembris XVIctweeen twintich sijn huijden den vijffden Octobris daeraen volgende voor ons Rochus van Houert ende Franchois Fagel raden als Commissarissen hebbende tot Adjunct Everaert Both van der Eem ? gecompareert Nicolaes Sael doude ende Maerten Adr. jegenwoodighe Burchmr. mitsgrs. Mr. Pieter Cannoije secretaris der stede Arnemuijden vuijten naeme ende van weghen Weth ende Raet der selver stede eerst gedaechden in cas dappel ende nu eijschers in rau actie geassisteert met Mr. Adriaen van der Goes Quirin van Strijen ende Pieter van der Linden heeure Advocaeten mitsgrs. Cornelis Lucq heurlyder procureur ter eenre Ende Wouter Nachtegael outburchmr. ende Boudewijn van der Ghoes outschepen lest gewesene Tresoriers der voorss stede van den jaere XVIceenentwintich eerst Impten, ende nu verwerrers geassiteert met Mrs. Jacob van der Does ende Dirrick de Jonge mitsgrs. Sebastiaen van der Putten heurlyder advocaet ende procureur ten ander sden/ Ende is dese comparitie naer lange altricatien(woordenwisselingen) geconti­nueert tot morgen avont ten vyff vuiren den sesten Octobris syn wederomme gecompareert dvoorss parthien geassisteert alsvoorn vuytgesondert den Advocaet Strijen ende de procureurs Lucq ende Putten in wijens plaetsen gecomp. sijn heure clerc­quen ende is dese comparitie andermael gecontinueert tot op morgenavont Den sevenden Octobris sijn wederomme gecompareert dvoorss parthien geassisteert als vooren de welcke naer Itera­tive communicatie ende Inductien eijntelycken ten wedersyden verclaert hebben te vreden te syn dat by ons Commissarissen tot beslichtinge van alle differenten by de selven verbael souden werden ingestelt soodanigen acte als wij souden meynen totgerusticheijt van de stadt ende parthijen ten wedersyden dienstich ende noodich te sijn/ Ende dat sij absolutelijcken te vreden waeren/hen daernaer te reguleren ende in inhouden vandyen by desen hove te laten condemneren voor ende aleer henl. daer van openinge sal wesen gedaen daer toe dvoorss hare procureurs onwederrouppelick bij desen constitueerende Achter­volgende welck consent hebben wij commissarissen verstaen dat de rechtspleginge tusschen parthien voor den gerechte der stede van Arnemuijden soo in conventie als reconventie geval­len endedappellatien ofte provocatien voorden voorss hoogen Rade daer op gevolcht ten wedersijden nijet anders gedaen en sijn dan tot vervorderinghe van de publicque auth. ende tgem­mene beste van de voorss stede ende heurlyder particuliere gerechticheijt ende dat van nu voortaen soo omme den stadts als parthien particuliere gerusticheijts wille ende omme te prevenieren alle vordre costen moiten ende diferenten soo onder de magistraten als onder de particuliere sullen cesseren alle dvoorss proceduren soo ter eerster instantie als in cas dappel gevallen met alle den gevolge ende aencleven van dijen Gelijck mede sullen cesseren ende van gener waerde wesen soodanige provisien van Iustitie mandementen ende besloten missiven als dvoorss verwerers in de qualit (qualiteijt) als lest gewesene Tresoriers moghen hebben geimpeteert (verworven) tsij dat de selve geexploiteert syn ofte nijet namentlijck jegens Gerrit van Dort pachter van den bier accijs ende Bar­tholomeus van de Perck molenaer der voorss stede sonder dat de verwerers toestaen dat int register van de vonnissen vande XIIen ende XIXen Julij lestleden gestelt sal worden Dat alsoo van de voorss vonnissen bijde verwerers (was geappelleert aende Hoogen Rade dvoorss eijschers om sekere goede insichten Daer van ten dage dienende naer dat in cas dappel eijsch gedaen was hadden gerenuntieert ende te vreden geweest dat de selve vonnissen bijden welgemelden Hoogen Raide souden werden te nijet geaden ende geannuleert als oock gedaen is op ten sevenden Septembris lestleden/ Ende belangende het doen van de reeckeninhe in questie dat dvoorss verwerers in qualite als Tresoriers der voorss stede van den jaereXVIceenentwintich binnen den tijt van een maent naer date deses dselve sullen doen op sulcken voet ende in sulcken forme als de voorgaende Tresauriers eenige jaeren herwaerts dselve geformeert ende gedaen hebben/ Sal nijettemin opt versouck van de voorss verwerers int begin van de voorss reckeninge gestelt werden dese appostille: Sij geweten dat tmeerendeel van de penningen in desen ontfanck gebracht bij de voorss rendanten nijet en es ontfangen maer ter ordonnantie van de Burchmrs. bij de pach­ters van de Stadtsmiddlen betaelt aenden genen tot wiens behouve dvoorss ordonnantien sijn verleent geweest ende int begin van de vuijtgeeft de naevolgende appostille: dese ende andere aengetogen posten werden gestelt in conformite van de liquidatie mette pachters van de stadtsmiddelen bij de voorss Tresoriers gemaeckt: daermede dvoorss posten sullen sijn geverifieert ende gepasseert werden/ Ende alsoo Boudewijn van der Goes mede Pendant aende voorss stadt in sijn particuliere ten achteren is ende pretendeert eene merckelicke somme van penningen/ Dat noch dvoorss stede nochte de verwerers int gemeen nochte hem van der Goes int particuliere tdoen an dese reckeninge het instellen ende passeren van de voorss posten ende sommen daer inne begrepen nijet en sal preiudiceren maer dat dienaengaende elcx sal blijven ongeledeert/ sullen oock de verwerers gehouden sijn tslot ende relqua der voorss reecken­inge promptel. naer sluijten der selver te voldoen aende tegenwoordighen Thresauriers die daervan sal verantwoordeb/ Ende sullen van nu voorts aen dvoorss parthien bejegenen met alle behoorl. respect sulcx als goede vreedsaeme borgers haer Magistraeten ende de Magistraten haere goede ende eerlijcke borgeren schuldich ende gehouden sijn te doen stellende alle het gepasseerde ter sijden als off sulcx nooit geschiet en waere waermede parthien desen aengaende sullen gescheijden sijn en blijven met compensatie van costen lag(t) ?er stont vuijtgegeven voor copie Bij mij was onderteeckent E. Both van der Eem heeft Thooff gecondemneert ende condemneert dvoorss parthien mits desen over ende weder inden Inhouden achtervol­gen ende naercommen van de voorss verbal op den dach in den Hage den Thienden Octobris XVIctwee ende twintich/ Ende was geschreven in parchemijn (perkament) onder stont in kennisse van mij ende was onderteeckent M. Rosa hebben Burchmrs. +S+R der stadt A. voorss heurl. bovengenomineerde gecomm. bedanckt enz. bij dess van heurl. goet debvoir Verclarende voorts de vuijtspraecke van de heeren Commissarissen van de Hoogen Rade ende de condemnatie daerop gevolcht henl. aengenaem te wesen ende daerinne volcomen contentement te hebben tot confirmatie van welcken B+S+R voorts geres. ende verstaen hebben Ghel. sijl. verstaen ende ordonneren bij dess dat den Inhouden van de voorss vuijtsprake ende condemnatie van henl. ende van stadtswege in alle haere poincten naergecommen ende geachter­volcht sal worden mits dat van dander sijde van gelijcke gedaen werde/ Tot welcken eijnde bij dess verstaen wort dat de voorn. Wouter Nachtegael ende Boudewijn v.d. Goes gewesent Tresoriers over den jaere XVIc eenentwintich eerstdaechs geinsinueert sullen worden om de reeckeninge bij den Hooghen Raide geordonneert te instrueren/ Opdat de selve gereet sijnde eenen dach geraempt mach worden om naer costuijme tot het hooren ende sluijte van de selve binnen den gestemden tijt geprocedeert te worden/ Actum ten Raide op den voorss Xven Octobris XVIcTweentwintich/

Alsoo Sijne Princelijcke Excie jegenwoordich met het meeren­deel vant crijsvolck soo te peerde als te voete in deser Landen dienst wesende te velde tegen den vijant is getrocken Omme de stadt Bergen opten Soom die den viant met syn volle macht belegert heeft met Godts hulpe tontsetten ende van haere belegeringe te verlossen Ghelijck Godt sij gelooft alreede geschiet is ende Sijn Hoochgemelte Excie te velde continueren­de is omme gelycke ende alle andere invasien van stden ende forten deser geunieerde provincien te beletten ende andere entre Prijsen (ondernemingen) tot dienste vant gemeen lant aen te vangen / Daer aene voorde dienst ende versekeringe van de staet deser Lande ten hoochsten is gelegen ende dat Godt is alleene deghene die de victorien ende overwinninghen in sijn handen heeft ende geeft dengenen diet hem belieft naer Sijn welgevallen ende grondeloose barmherticheijt sulcx dat hij gestadelyck daeromme vierichlick ende van gantscher herten moet werden gebeden dat hem genadicke gelieve sijnder Pr. Excie dessinge ten selven effecte te prosperen ende voorspoe­delicher te segenen ende Sijnen persoon te bewaeren ende conserveren in Sijne Heijlege protectie ende beschermenisse soo hebben Ba+Bu+S+R dess stadt naer voorgaende schriftelijcke bevelen byde ED.Heeren de Ghecomm. Raiden van de Ed. Mog. Heeren Staten van Seelt aen henl. geordonneert getsatueert enz. mits dess soo lange sal blijven alle weecke en extraor­dinarise predicatie ende bedinge aen Godt Almachtich gedaen sal worden Omme de voorss overwinningh ende segeninge van Sijnder Princ. Excie dessinge ende bewarenisse van Sijnen peresoon voor all ongeluck te mogen bevrijden Twelck ontijtte­lyck ?? ons sal gebeuren In dyen wij maer van herten vie­richliijck bidden Ghelijck wij schuldich sijn tot welcken eijnde Bailliu+B+S+R voorn. alle weeke gestempt hebben den Vrijdach smorgen ten negen vuiren Bij dess ordonnerende ende statueerende dat den voorss Vrijdach geduerende de predicatie gehouden sal worden voor een extraordinarisse Bid ende Predi­catie Dach verbiedende daeromme ten selven dage geduerende de predicatie alle openinghen van winckel Drinckgelagen ende andere saecken bij voorss ijeder verboden/ Alles opde boete ende penii bij voorboode gestatueert/

Elck segget den anderen voort gepubliceert den XVen Octobris 1622 /

Is geresolveert Adam Marcelis de Instructie van wisselaers met de mamanen ?? in handen te stellen om te laeten beraeden off hem de saecke aenstaet om daernaer voorts te doen volgende deselve Instructie/

Opden XXIXen Octobris 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Mich. Adriaen Baeckelant Nath. van Heussen Carst. Corn. Jan Sonnius schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Adr. oostdijck Pietere Souwens Lenaert Teerlinck Raiden/

Resumptie gedaen wesende van tgene tusschen de stadt ter eere ende dheer Burchmr. Wouter Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes gewesene Tresoriers over den Jaere XVIceenentwintich ter andere sijde voor de Ed. Hooge Raede in Hollant gepassert mitsgrs. van de resolutie die bij W+R daerop den XVen Octobris 162 voorss genomen is hebben B+S+R der stadt A. bij alle tselve gepersisteert gelijck het hier vooren in actis gestelt ende voorgelesen is/

Tot onderhoudinghe van goede wachte is bij W+R geres. nijeuwe omschrijvinghe gedaen ende de novo ( opnieuw ) gepubliceert te worden tgundt hiernaer volcht:

Alsoo tot verhoedinghe van alle Invasien vanden viandt hooch noodich dient goede wacht ende met goede ordre gehouden te worden ende tot dien Eijnde wederom nijeuwe omschrivinghe

gedaen is ende allw Corporaelschappen wedreom in nieuwe ende bequaeme ordre gestelt sijn/ Soo hebben B+S+R der stadt A. de novo ( van nieuws/opnieuw ) geordonneert ende gestatueert enz. mits dess dat alle Wethouders Officieren ende burgeren voor­taen elck op sijn beurte gehouden sal wesen op sijn wacht te passen Savonts opden oplesinge te compareren op sijn gesetten tijt naert wachthuijs te gaen de sentinellen in tijts vuijt te stellen van dijen continueren tot smerghens het luijden vande poortclocke nijet van de wacht te mogen gaen ende general. de ordonnancie opde wachte gemaeckt ende gepubliceert in alle haere poincten strictel. te onderhouden ende doen onderhouden Alles op de boeten daer gestatueert-- Daer voren yeder in gebrecke blivende sonder eenighe conventie ? simulatie met parate executie real. geexecuteert sullen worden/

Tot versterking van de wacht wordt aan Maurits de komst van een compagnie soldaten verzocht.

Als noch is goet gevonden ende geres. tot versterckinge van de wachte aen Sijn Excie geschreven ende versocht te worden Sijn Pr, Excie gelieve de stadt dese winter met een compagnie soldaten te willen versien/

Jacob Michielsz. heeft bienvenu aan het schippersgilde betaald en is er in opgenomen terwijl hij burger te Arnemuiden is.

Bij de heer Burchmr. Claes Sael doude voorgedraghen wesende hoe dat Jacob Michielsz. onlancx burgher geworden sijnde ende naer costuijme special. gesworen hebbende de magistraet te obedieren ende stadtsprivilegien voor te staen tegens expres­sel. verbot van Burchmrs. directel. tegen sijnen gedaen eedt tot groote vilipendentie van de magistraet ende irreparabele crencke van de Privilegien hem binnen Middelb. int schippers­giulde vrij laeten maecken ende sijn Incomen aldaer betaelt heeft ende gevraecht sijnde wat daer inne dient gedaen hebben B+S+R de saecke in deliberatie geleijt om daerop bij ijeder bedocht te worden wat sal moeten tot reparatie van dijen gedaen te worden/

Opden XIXen Novembris 1622 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michiel­sz Adr. Baeckelant Nath. van Heussen Carst. Corn. schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Adr. Oostdijck Wouter Mertensz. Pieter Souwens Raeden.

De kade voor "den Thol" moet zo goedkoop mogelijk hersteld worden.

De beesten van Corn.Lixe beschadigen onherstelbaar de wallen van de stad en dienen afgeschoten te worden.

Is bij W+R geres. de Kaije voor den Thol soe oncostelijck te doen repareren als doenlijck wesen sal/

Alsnoch is geres. de beesten van Corn. Lixe dagelijcx aen de wallen gaende ende ireparabele schade doende datel. te schut­ten ende gheesints te verdraghen dat de beesten sullen het gors van de wallen etten jegens de expresse conditien daerop ende daeromme de voorss wallen ongelijck minder ende beter coop verpacht sijn/-

Alsoot nu dertich veertich jaeren lanck in treijn is geweest tot gerief van de schamele gemeente halve ki(n)nekens te mogen opdoen ende de pachters van de excijs ende Impost nu tot groot ongerief van de gemeente versoucken tselve bier affgedaen ende verboden te worden soe hebben B+S+R verstaen enz. mitsdess dat selve sal mogen in treijn blijven Dan om de pachters behoorl. satisfactie te doene wort verstaen datter geen halve ki(n)nek ens grooter sullen mogen wesen als vuijterl. thien stoopen (= 25 liter) en de heele twintich stoopen gel. binnen Middelb. ende elders geobserveert wort ende dat alle kinckens halve kinnekens vaten ende biertonnen sullen moeten bijden ijcker dess stadt op heur behoorl. groote geijckt worden hebbende daeromme tot gerieff van de gemeente tot ijcker gecomm. enz. mits dess Adriaen Baeckelant/ Bij welcken yck gedaen moet worden present schepen/

Vervolg problemen tussen de stad en de Tres. Nachtegael en van der Ghoes.

Bij de heer Burchmrs. Claes Sael de oude voogedragen sijnde dat de Tresoriers Wouter Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes naer langhe vervolch met de pachters affgerekent ende andere persoonen geliquideert ende de stucken overgenomen ende hier opde heere camer gelaeten hebben om daer vuijt bij den secretaris dess stadt naer gewoente de generale stadtsrekenin­ge op de oude voorgaende voet geformeert te worden ende vuijte secretaris dess stadt verstaen wesende dat hij de voorss rekeninge binnen een dag ofte twee can gereet hebben ende dat de Tresoriers verclaert hebben tallen tijden bereet te wesen de voorss reeckeninge volgende het gewijsde van den Hoogen Raide te doene als dheeren sullen gelieven henl. te ontbieden maer dat se nijet en verstaen boven te sullencomen voordat de rekenige vant jaer 1620 gesloten sal wesen express. verclae­rende hun met hooren ofte sluijte van de voorss rekeninge de anno 1620 int minste nijet te willen moijen ofte te doene te hebben Waerop behoorl. gedelibereert sijnde hebben B+S+R dess stadt A. geresolveert datmen op Dijsendage comende bijder hant sal nemen de rekeninghe de anno 1620 ende dat tot dien eijnde sullen geteeckent worden de ordonn. van tgene het gasthuijs ende geinteresseerde volgende het accort tusschen het Gast­huijs ende de Geinteresseerden gemaeckt int overschot van de jaere 1620 is competerende ende dat daerop de voorss. reecken­inge gesloten sal worden met dijen verstaende dat men ter­stonts ende datel. daer naer sal procederen tot het hooren ende sluijten van de rekeninge die de Tresoriers Wouter Nach­tegael ende Boudewijn van der Ghoes volgende de sententie van den Hoogen Raide over den jaere 1621 gehouden sijn te doene Ende wort verstaen dat de voorss Tresoriers op het hooren ende sluijten van beijde de rekeningen wettelijck ende in tijts gedachvaert sullen worden Ende in gevalle sijl. nijet en compareren opt sluijten van de rekeninghe van jaere 1620 salmen effter daer mede voorts vaeren ende de selve sluijten ende de weijgeringhe van de Tresoriers in actis stellen omme dat te besigen daert ter gelegender tijt te passe comen sal Daer toe geresolveert caerten vuijt te stellen sdaechs te vooren als naer costuijme/

Opden XXVIen Novembris 1622 pnt Christoffel Spierinck Bailliu Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Nath. van Heussen Carst. Corn. Jan Sonnius schepenen Claes Sael de Jonghe Willem Adr. Oostdijck Wouter Mertensz. Pieter Sauwens Lenaert Teerlinck Raiden

Er dient een Cohier van de 1000ste Penninck gemaakt te worden.

Opt schrijven van de heeren Staten van Seellt daer bij sijl. de magistraet dess stadt committeren ende absoluijtel. autho­riseren omme het Cohier van de duijsentste penninck te dresse­ren ende volgende heurl. rechte wetenschap elck daerinne te stellen naer sijn rechte gesteltheijt van goederen Ten waere gemaent daer tegen hen wilde purgeren bij eede soo hooch nijet gegoet te wesen hebben B+S+R dess stadt tot redres ende sluij­tinge vant voorss Cohier gecomm. enz. mits dess beijde de heeren dienende Burchmrs. Claes Sael doude ende Merten Adr. mitsgrs. Nath. van Heussen schepen ende Lenaert Teerlinck Raet mitsgrs. den Secretaris dess stadt Pieter Cannoije/

Wouter Nachtegael verzoekt aan de wachtmeester vrijstelling van wachtdienst als tollenaar en convoijmeester. Hij moet alsnog een rekest indienen bij W+R.

Opde Prop. van de Wachtmr. Nath. van Heussen verthonende dat de burchmr. Wouter Nachtegael als Thollenaer convoijmeester sustineert van de wachte vrij te wesen ende versouckt vuijte rolle gedaen te worden hebben B+S+R der stadt verclaert enz. mits dess daer inne gheen nijeuwicheijt te willen plegen/ Ende den Wachtmr. belast den gewoonl. treijn te volghen/ Ende soo de burchmr. Nachtegael ijet belieft belieft te versoucken dat het hem vrij staet sulcx bij requeste te doene/

­­Woueter Nachtegael op den XXIXen Junij 1621 geweest hebbende out Burchmr. ende Boudewijn van der Ghoes schepenen ende samen gestaen hebben neffens andere van W+R dess stadt over het hooren van Stadtsrekeninghe die de burchmr. Ingel de Bruine als Tresorier ten voorss daghe gedaen heeft over het Incomen van de stadt anno XVIc twintich die om sekere differenten nopende het accoort datter getroffen ende noch nijet heel voltrocken was tuschen het Gasthuijs ende de seven geinters­seerde dess stadt als doen ongesloten bleeff daervan alle de documenten van Ontfanck ende vuijtgeven bijden voorn. Wouter Nachtegael als ouste burchmr. selffs present W+R gevisteert ende vuijtgesondert de questieuse posten gepassert waeren ende sedert de voorn. Nachtegael ende van der Ghoes beijde geworden wesende Tresoriers over den jaere XVIceenentwintich ende naert expireren van den selven jaere versocht sijnde om naer ouder gewoonte ende op de voorgaende voet rekeninge bewijs ende relqua te doene ende daer toe geensints willende verstaen Sijn bijden Hooghe Raide opden XVen Octobris XVIctweetwintich gecondemneert de selve rekenighe te moeten doen op sulcken voet ende in sulcken forme als de voorgaende Tresoriers der voorss stede eenighe jaeren herwaerte de selve geformeert ende gedaen hebben Waer naer de voorn. Nachtegael ende vander Ghoes drie daghen te vooren gedachvaert sijnde omme opden XXIIen Novembris XVIctweentwintich te compareren omme (dewijle de gemoveerde differenten opt accort van Gasthuijs door Interces­sie ende met auth, van dheeren de Gecomm. Raiden geassopieert waerende te procedueren tot sluijtinghe van de voorss reke­ninghe bij henl. neffens andere vant Collegie van W+R gehoort ende datel. daernaer bij de hant te nemen het doen hebben volgende rapport van de stadtbode tot twee drijemael toe voor antwoorde gegeven Dat sijl. nijet van sinne en waeren over het sluijten van de rekeninghe de anno 1620 te staene Dat de condemnatie van de Hooghen Raide tselve nijet mede en brochte/ hoeweel ?? hen buijten alle despute ende een generale onver­breeckeljcke ordre is Dat de ouste rekeninghen voor de joncxs­te gesloten moeten worden ende tselve tacite bij de voorn. sententie duidel. verstaen wort Overmits dat deerste rekening­he necessario moet voorgaen eer de twee rekeninghe de anno 1621 volgen can ende dat een burchmr. ende schepen soo wel gehouden is sijn ampt te bedienen int hooren ende sluijten van rekeninghe als de Tresoriers ende andere Rendanten gehouden sijn heure rekeninghe te doene Ende den voorss XXIIen Novem­bris gedistilleert tot de bovengeroerde besoignen gecomen wesende hebben B+S+R dess stadt collegialiter aen de stadtbode voor het begin van eenge besoignen bealst andermael de voorn. Nachtegael ende vander Ghoes te dachvaerden om ten fijne boven verhaelt boven te comen Dewelcke voor rapport brochte dat de Burchmrs. Nachtegael geensints en begeerde boven te comen voor ende aleer de rekenige vande jaere 1620 eerst ende alvoorn gesloten soude wesen ende de voorn. Boudewijn van der Ghoes gecompareert wesende heeft neffens andere van W+R de voorss rekeninghe de anno XVIc twintich hooren recoleren ende que­stieuse parthien daeromme het sluijten achtegebleven was sien passeren ende als het opsluijten ende teeckenen aen soude comen is sonder spreken stilswijgwns deur gegaen Ende daer naer met de voorn. burchmr. Nachtegael andermael ontboden ende door de bode verwitticht sijnde dat de voorss rekenige de anno 1620 gesloten ende geteeckent was wederom boven comende ende samen comparerende is henl. de voorss rekeninghe de anno 1620 gepresenteert ende sijn instantel versocht omme alle gevouch­saemen ende goede ordres wille mede te willen teeckenen dat sijl. hertneckel. geweijgert hebbende Ende heure rekeninghe de anno XVIceenentwintich bij de hant genomen wesende ende soo verre gebrocht sijnde dat sijlk. behoorden de selve als Ren­danten (gelijck andere de sentetie van den Hooghe Rade mede­brinckt pure ende simpliciter te teeckenen soo ende gelijck het heele collegie van W+R naer costuijme voorgedaen hadde/ heeft de burchmr. Wouter Nachtegael de geteeckende rekeninghe bij henl. over stadts Incomen de anno 1621 gedaen sonder eenige voorgaende communicatie ofte kennisse van yemant beclat ende gevitieert(verpest) met eenige woorden die gans buijten propooste sijn ende eenighe captie (tegenstribbeling/protest ) schijnen inne te hebben Daermede alsoo het voldoen van de sententie van den Hoogen Raide imperfect jae genoucsaem onvol­daen ende de magistraet geen contentement ter weerelt is hebbende Soe hebben Ba+Bu+S+R voor geraden gevonden de voorss reeckeninghe te doen herschrijven collegialiter mette gedaene rekeninge te confereren ende van woorde te woorde in alle sommen ende datums accorderende ende volgende de voorss sen­tentie van Hooghen Raide in Ontfanck ende vuijtgeven geappo­stilleert bevonden wederom de novo (opnieuw) ende naer co­stuijme pure ende simpliciter geteeckent ende dat gedaen sijnde geresolveert de voorn. Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes andermael int Collegie te ontbieden ende te versoucken sijl. souden willenghelijck bij den Ed: Hooghen Raide verstaen is heurl. gedaen ende gesloten rekeningen naer stijl ende gebruijck met heurl. naemen ende gewoene signaturen sonder eenige andere belemmeringe simpel te willen teeckenen ende vanstadtswege te presenteren dat gedaen sijnde henl. volgende de voorss sententie van Hooghen Raide bij den jegen­woordighen Tresorier te doen ontlasten van reliqua die sijl. bij slote van de voorss rekenigen schuldich blijven ende voorts int register van vierschare op de vonnissen in de sententie van de ED: Hoog: Raide vermelt aen te doen teeckenen tgundt bij den voorn. Ed: Hoog: Raide geordonneert is ende voorts punctueel. van stadts ende magistraets wege de senten­tie van stadts ende magistraetswege de sententie van de Ed: Hoogh: Raide in alles te sullen voldoen Daernaer ontboden sijnde ende beijde int Collegie van W+R comparerende ende tgundt voorss henl. voorgehouden sijnde hebben absoluijtel. het teeckenen geweijgert ende geseijt dat sijl. nijet van sinne en sijn vorder ofte anders te teeckenen als sijl. opden XXIIen Novembris gedaen hadden Waernaer heurl. vertreck be­hoorl. gedelib. sijnde hebben Ba+Bu+S+R der stadt A. voorss geresolveert de voorss sententie van de Hooghen Raide naer haer forme ende Inhouden tot laste van de voorn. Burchmr. Wouter Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes gewesene Treso­riers te doen executeren Ten sij dat de voorn. Tres. van selffs ofte door Inductie van yemant hun bedeicken ende de rekeninghe bij henl. gedaen over den Jaere XVIceenentwintich pure ende simpel. als Rendanten int collegie comen teeckenen binnen veerthien dagen vuijterl. drie weecken naer date deser Actum ten Raide der stadt A. opden XXVIen Novembris XVIctwee­twintich/

Ga naar boven