Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 19 1623-1626

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van de gemeente Arnemuiden vanaf januari 1623 t/m. augustus 1626

Opden IIIen Januari 1623 pnt Merten Adr. Burchmr. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant Nath. Van Heussen schepenen Claes Sael de Jonge Wouter Mertensz. Pieter Sauwwens Raeden

Er is sprake van een “helling” om schepen te repareren en kalefateren

Opde req. Van Jacob Pietersz. Vreucht  schiptimmerman van Nieuwerkercke versouckende bij de stadt een hellinghe gemaeckt ende eenighe bequame Jijnen (takels) gecocht ende bequaem gemaeckt te worden tot het calfaeten ende repareren van schepen daer tegen de stadt wederom van elck schip daerop ofte daermede gerepareert wordende tot proffijte van de stadt soude betaelen vijff schellingen ofte soo veel als in discretie bevonden soude worden dienstich te wesen hebben B+S+R gecomm. Enz. mits dess beijde Burchmrs. den Tresorier ende secretaris omme met den suppl. Communicatie te commen ende soot eenichsints bij compt final accort te maecken/

Opden XXVIIIen Januarij 1623 pnt Claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant Nath. Van Heussen Schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Willem Oostdijck ende Lenaert Teerlinck raeden/

Over de verpachting van de molen

Bijde heer Burchmr. ende Tresorier rapport gedaen sijnde dat den jegenwoordighen molenaer Barthelmeeus de Parck de mole opgeseijt heeft ende nijet meer en begeert inne te pachten ende daer beneffens aengedient sijnde datter een ander is die versouckt de selve in pacht te hebben ende gevraecht sijnde offmen de voorss mole gelijck nu veel jaeren herwaerts geschiet is vuyter hant verpachten ofte mette stocke verhuiren sal hebben Burchmrs. +S+R om diversche goede Insichten geresolveert de voorss mole aenden versoucker opde oude voet vuijter hant te verpachten ende final. Te verhuiren mits dat hij goede satisfactie ende versekerheijt doe / ende daer voor een ofte twee jaeren sulcx als het gelegen wesen sal daer toe bij dess gecomm. worden dheeren Burchmrs. Claes Sael doude ende Merten Adr. mitsgrs. den Tres. Nath. Van Heussen ende den secretaris Cannoije/

Opden XIen meerte 1623 pnt Claes Sael doude Merten Adr burchmrs. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Adriaen Baeckelant schepenen Claes Sael de Jonge Willem Oostdijck Wouter Mertensz. Pieter souwens Lenaert Teerlinck Raiden.

Een schrijven van advocaat v.d. Linde ten laste v.d. Tresoriers Nachtegael en v.d. Goes

Voorgelesen sijnde het schrijven van de Advocaet Van der Linde het executoriael ende sommatie tot laste van de Tresoriers Nachtegael ende vander Ghoes hebben Burchmrs. +S+R met eendrachtige voisen gepersisteert ende persisteren mits desen bijde voorgaende resolutie dijen aengaende den XXVIen novembris 1623 genomen ende collegialiter geteeckent ende geordonneert dat men met de executie sal voorts vaeren Ten waere dat door ijemants Inductie sijl. Quamen voort expireren van de tijt bijthoff geordonneert de rekeninghge pure ende simpliciter teeckenen ghelijck bijden hoogen Raide geordonneert is/-

Tot visitatie vande erven bij Jochum Trente versocht om aende schole een vuijtganck te hebben sijn gecomiteert beijde de Burchmrs. Tresoriers ende Secretaris Om naer gedaen rapport vorder inde saecke gedisponeert te worden/

Opden XVen Meerte 1623 pnt claes Sael doude Merten Adr. Burchmrs. Jochum Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz. Nathaniel van Heussen Carstiaen Corn. Jan Sonnius schepenen Corn. Jacobsz. Claes Sael de Jonghe Wouter Mertensz.. Pieter Souwens Lenaert Teerlinck Raiden/--

Misverstand tussen Claes Sael , de baljuw etc.over “de rolle van verkiesinghe”

Bijde Burchmrs. Claes Sael doude aengedient sijnde hoe dat hij opt versouck van de heer Bailliu Spierinck hem door de stadtbode aen doen seggen hebbende dat hij van wegen gravetijet tot seggen hadde ende bijde heer Bailliu geclaecht sijnde datter int vuijtgeven vande rolle van verkiesinghe yet anders gedaen was int vuijtlaeten vande burchmr. Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes is naert vertreck vande voorn. Bailliu op alles rijpel/ gelet sijnde geordonneert ende geresolveert als volcht

Over de rolle van de personen tot nominatie van verkiesinge

Alsoo vuijt het rappoort vande heeren dienende Burchmrs claerl. Verstaen is dat int maecken vande rolle vande personen die de nominatie van verkiesinge doen moeten geprocedeert is volgende de claren text vant privilegien ende dat sijl. om redenen laeter verhaelt / De burchmr . Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes daer Vuijt gelaeten ende nijet verstaen en hebben datse dese Reijse voor burchmr. ofte Schepenen souden voorgeset worden/ Soe hebben B+S+R verclaert tgene daerinne gedaen was wel gedaen te wesen ende geresolveert datmen voorts procederen sal heden tot het voorsetten vande persoonen tot Burchmr. ende Schepenen te kiesen ende daer over roupen dheer Bailliu naer costuijme Ingevalle hij weijgert te comen Soo worden bij desen beijde de dienende Burchmrs. Geauthoriseert om de voorsettingh alleene te doene met speciale resolutie om morgen opden bestemden dach met de verkiesinghe voorts te procederen naer ouder costuijme sonder opt protest bijden Bailliu gedaen ofte eenich ander belet regardte nemen ende wort verstaen datmen in sulcken gevalle de den Bailliu nijet senden en sal met de brieff van nominatie ende daernaer een ander committeren sal/

Idem

Opt protest vande heer bailliu is bij W+R naer voorgaende deliberatie geresolveert voor Antwoorde te geven dat de saecke nopende het roupen vande persoonen totte aenstaende nominatie tot het vermaecken vande Magistraet henl. Nijet aengaet Ende verstaende dat de burchmrs. Nijet anders gedaen en hebben als sijl. vermogen te doen ende dat den Bailliu soo verre gekent is als hij behoort gekent te worden verclaeren alle tgunt welgedaen te wesen ende dat sijl. gheen redenen ter weerelt en vinden om tegen de privilegien de verkiesinge eenichsints te schorten ofte te laeten verhinderen/

Ex-Burgemeester/Tresorier Nachtegael gedraagt zich onbehoorlijk door een stadsrekening te bekladden

Opt protest vande Burchmrs. Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes is geresolveert voor antwoorde te geven dat de Burchmr. Wouter Nachtegael int teeckenen vande rekeninghe in questie sonder eenige voorwete ofte communicatie de selve rekeninge gevitieert (besmeurd /beklad /verpest ) hebbende met eenige woorden die gans buiten proposte (proportie ?? ) sijn ende eenige captie schijnen inne te hebben bij wet ende Raet ende heure advocaten verstaen wort dat de rekeninghe nijet gedaen is soot behoort veel min soot bijden hoogen Raide geordonneerft ende bij alle voorgaende Tresoriers gedaen ende geobserveert is Ende dat tot reparatie vandijen de nijeuwe geschreven ende met de eerste geconfereerde ende bij Wet ende Raet de novo (opnieuw) geteeckende Rekeninge bijde voorn. Gewesene Tresoriers mede pure ende simpliciter met geteeckende woorden Ofte dat de voorgenomen executie moet sijn voortganck hebben nijet verstaende vande rekeningh eenige copie te geven Alsoot ongehoort ende noeijt geschiet is presenterende te geven visie ende lecture vande voorss Rekeninghe soode voorn. Gewesene Tresoriers die begeren te commen teeckenen ende daernaer stadtswege al te presteren Dat bijden Hoogen Raide geordonneert is daermede alle vordere costen ende moijten comen soot henl. Belieft voorgecomen worden//

Op den Xen Junij 1623 pnt Merten Adr. Willem Michielsz.. Burchmr.s. Adriaen Baeckelant Pieter Connelisz. Coe Jan van Swol Jan Sonnius Schepenen Wouter Nachtegael Boudewijn van der Ghoes Carstiaen Corn. Willem Oostdijck Lenaert Teerlinck Jacob Reijnoutsz. Raeden

Over het proces m.b.t. het “hoochste lot” getrokken in de Loterij

Het proces van het hoochste lot contra gelesen sijnde ende daerop gesien de Instantie van de Secretaris Pieter Cannoije jegens de memorien van parthie gemaeckt is bij W+R geres. Alle de stucken met de Instructie wederom den procureur Lucq toe te senden ende daer bij te vougen het Extract vuijt de Rekeninghe van de Loterie nopende het Cohier van Melchor van den Broucke Ende den procureur aen te schrijven datmen het cohier van Van den Broucke doen ophouden sal/

Opden Xen Novembris 1623 pnt Meerten Adr. Willem Michielsz. Burchmrs. Claes Sael de Jonghe Adriaen Baeckelant Pieter Corn. Coe Jan van Swol Pieter Souwens Jacob Reijnoutsz. Jan Sonnius schepenen Corn. Jacobsz. Wouter Nachtegael Carst..Cornelis Wouter Maertensz. Raeden/-

Volgens de classis van de provincie Zeeland houdt Arnemuiden zich niet aande nieuwe regels m.b.t. het verkiesen van ouderlingen,diakenen en armmeesters

Mr. Gillis Burs Passchier de meester Jacobus Migrode ende Wouter Buijs dienaers des Goddelicken Woorts comparerende inde vergaderinge van Burchmrs. +S+R der stadt Arnemuijden hebben verthoont hoe dat die van de classis van de provincie Seellt aengedient was dat binnen de stadt Arnemuijden tot noch toe int kiesen nomineren creeren vande ouderlingen diakenen ende Armmrs. Mitsgrs. Int doen van jaerlicxe rekeninge van de diakenen ende Arme goederen de ordre bij de kercke ordeninge gearresteert ende gemackt den eersten febr. 1591 ende bijde Ed: Mogh. Staten van Seellt geconfirmeert ende geapprobeert den XVIIen Meije 1591 voorss nijet was geobserveert in vougen gel. Bijt XIXen XXIen XXII ende XXIIIIen art. vande voorss kercke ordeninge gestatueert is met vriendel. Woorden van wegen de voorn. Classis Versouckende de heeren Burchmrs. +S+R bovengen. Gelieven souden lettende opden natuire vande saecke ende de observantie in andre steden dagelicx gepractiseert daer inne te voorsien ende te willen gedoogen dat de voorss kercken ordeninghe oock binnen de stadt Arnemuijden voortaen soude mogen werden in treijn ghestelt ende geobserveert Immers soonaer als in Verscheijden steden in Seellt bij dispensatie vande Ed: Mogh. Heeren Staten van Zeellt ofte bij moderatie in treijn gebrocht is ende dagelicx geobserveert wort Waerop naert Vertrecken van de voorn. Kercke Dienaren verscheijden propoosten gevallen ende bij de outste burchmr. voorgedragen sijnde dat de ordre int verkiesen vande Armmrs. Altijt binnen de stadt Arnemuijden van het eerste beginsel af pure ende simpliciter bij de magistraet geweest ende nijet tegens taende contrarie debvoir daer tegen gedaen polityck gebleven ende tot noch toe onverbreeckel geobserveert was Ende bij hem met sijn confrere Willem Michielsz. Twee outste schepenen ende twee van de vier comparerende raiden Verclaert is dat de jegenwoordige magistraet op de oude ende voorgaende voet daerinne geprocedeert ende de Armmrs. Naer ouder costuijme voor deen helft opden ordinaris tijt vernieuwt ende voor dander helft gecontinueert hadden datter geduirende den tijt van heurl. Jegenwoordighe bedieninghe van heur magistraets ampt gheen Armmrs. Meer en stonden te vermaecken ofte te verkiesen Ende den volgende nijet conden oordeelen in keur vermogen te staen stadtsgerechticheijt ende oude nu meer als vijfftich iaeren geobserveertde costuijme te violeren veel min wech te geven het vermaecken van de Armmmrs. Dat nijt meer henl. Maer in future competeerde de magistraet die noch op sijn gewoonl tijt te nomineren ende bij mijn Heere de Prince van Oraingen te creeren staet Opineerende dat daeromme de saecke behoort sonder buijten tijts eenighe nieuwicheden in te voeren die in dese coniuncture des tijts nijet als alle vremde Inconvenienten can causren In state gelaeten te worden totdat de nieuwe wet in de aenstaende meerte vermaeckt ende gequalificeert sal wesen heure ende heurl voorsaten gerechticheijt ende oudt gebruick in dese materie altijt binnen dese stadt nijettegenstaende hefftige oppositie geobserveert te mainteneren oofte te quiteren Is evenwel met pluralite van voisen geres. Ende de voorn. Kercke dienaren aengeseijt Datmen heurl.. versouck ingewillicht ende bij desen geconsenteert heeft mits dat de heele saecke soo nopende het verkiesen van Armmrs. Als het doen vande jaerlicxe rekeninge sal blijven ende gaen opden ouden voet tot dat de wet in Meerte ofte April commende verandert sal wesen Ende dat bij B+S+R voorn, gecoren ende geamplecteert sal mogen worden int maecken ende verkiesen vande Ouderlingen Diakenen ende Armmrs. Sulcken ordre als in eenge van de steden van Zeellt dagelicx geobserveert sal worden de bequaemste te wesen Daerinne de voorn kerckendienaren hebbende een goet ende welgevallen Dheeren ende Magistraet bedanckt hebbe van gegeven audientie ende goede genomen resolutie Aennemende daer van ter eerster Vergaderinge aende classis rapport te doene Actum ter presentie daghe maende ende jare als boven/-

Opden XXVIIIen Novembris 1623 pnt beijde burgemeesters Claes Sael de Jonge Adriaen Bakelant Pieter Corn. Coe Jan Jansz. Van Swol Pieter Souwens Jacob Reijnoutsz. Schepenen Corn. Jacobsz. Wouter Nachtegael Corstiaen Corn. Wouter Maertensz. Raiden/

Idem

Gillis Burs ende Passchier de Meester Jacobus Migrode ende Wouter Buijs Dienaren des Goddelijcken Woorts comparerende inde vergaderinge van Burchmrs.+S+R der stadt Arnemuijden hebben verthoont hoe dat die vande Classis van Walcheren aengedient was Dat binnen de stadt Arnemuijden tot noch toe int kiesen nomineren ende creeren vande Ouderlingen Diacenen ende Armmrs. Mitsgaders doen van de reeckeninge vande Diacecen ende Arme goederen de ordre bij de kercke ordeninge gearresteert ende gemact den Ien Febr. 1591 ende bijde Ed: Mog. Heeren Staten van Zeellt. Gearresteert ende geapprobeert den XVIIen Meije 1591 voorss. Niet was geobserveert in vougen gel vuijt XIXen XXIen XXII XXIIIIen art vande voorss kercken ordeninghe gestatueert is met vriendel woorden van wegen de voorn Classis Versouckende de heeren B+S+R boveng. Gelieven soude lettende op de natuire van de saecke d’observantie in andere steden dagelicx ende inden kercken gepractiseert daerinne te voorsien ende te willen gedoogen dat de voorss kerckenordeninghe oock binnen de stadt Arnemuijden voortaen soude mogen werden in treijn gestelt ende geobserveert Waerop naert vertrecken vande voorn kerckendienaeren bijt voorss collegie is geres. En naer resumptie besloten ende aen voorn kerckendienaers aengeseijt Datmen heurl. Versouck ingewillicht heeft ende bij desen geconsenteert ende bij onderlinge verdrach der Eer: Magistraet deser stadt Arnemuijden sulcken recht behouden als bijde Eerweerde magistraet der stede Middelb nu tegenwoordel gebruijckt wort namel datse int verkiesen der Ouderlingen neffens den kerckenraet ende Diacenen inde vergaderinge der kercke n sullen mede hebben haere twee gedeputeerde wesende Litmaten der kercken die oock inde verkiesinge vant dobbel getal twelck der gemeente voorgestelt wordt haere stemmen sullen hebben Ende dat de kerckenraet met de diacenen int stellen vande diakenen tot bedininghe der armen goedern sullen een dobbel getal verkiesen twelck dEer: Magistraet sal worden in haere vergaderinghe overgegeven de welcke wt dat dobbel getal Een enckel sal verkiesen tselve den kerckenraet overgegeven welcke dan de gemeente die gecoren persoonen sal voorstellen ende na kerckellicke ordeningen bevestigen na t’formulier daer van sijnde de welcke dan na bevestinge als Diacenen ende Armmrs haere maendelicke rekeningen voorden kerckenraet sullen doen volgens de Sijnodale ordonnancien van haere administratie ende bedieninge der Armen goederen Welcke van stonden aen nu int gebruijck sal worden gestelt aengaende de naeste rekeninghe die voorden kercken raet sal worden gedaen maer eere dese Diacenen int kiesen van de Ouderlingen ende Diacenen sullen stemmen hebben sullen eerst als Diakenen voor de gemencte (gemeente ) na orden ende t’formulier daer van sijnde bevesticht worden welcke Diaconen sullen gelijck tot noch toe geschiet is haren Ontfanck ende Administratie over al der Armen goederen hebben ende daervan als boven geseijt is hare behoorl. Rekeninghe vande ontfanck ende wtgeeff doen Aldus gedaen ende besloten Inde Vergaderinge van B+S+R der stadt Arnemuijden eerst opden Xen Novembris ende geresumeert den XXVIIIen Novembris 1623 ende bijden secretaris te boucke gestelt sal worden ende den kerckenraet copie gegunt worden/-

Opden IXen decembris 1623 present Merten Adr. Willem Michielsz. Burcchmrs. Claes Sael de Jonghe Adriaen Bakelant Pieter Coe Jan van Swol Pieter Souwens Jacob Reijnoutsz. Schepenen Corn. Jacobsz Wouter Nachtegael Carst Corn Wouter Maertensz Lenaert Teerlinck Raiden/

Alle rekeningen en kasboeken ook m.b.t. de Honderste Penning moeten “overgelevert"worden

Opde Prop bijde heer Burchmr Willem Michielsz gedaen versouckende overleveringe van alle stadtsrekeningen ende boucken soo van stadts incommen hondertste penningen als anderss / Omme daer vuijt te sien hoe de gelegentheijt van saecken is tusschen de stadt ende geinteresseerde Ende daerop bij de heer burchmr. Maerten Adriaensz. Geseijt sijnde dat de heeren vant collegie In heur vermogen hebben sulcke boucken bijde Secretaris ofte andere de sleutels van de cassen hebbende te doen aent Collegie ofte heure gedeputeerde exhiberen ende leveren als henl goet dunckt maer dat het gheen reden ende grootelicx tot stadtnadeele soude wesen aen vremde Advocaten ofte andere buijten het collegie openinge te doene ende visie te geven van alle Stadts secreten ende gepasseerde saecken Ende dat het geschiede speciael ende alleene omme het proces dat tusschen de stadt ende de Gheinteresseerde in statie (u) van Wijsen voorden hoogen raide met groote costen gebrocht is te retarderen ende de proceduren te verlenghen Waerop bij verscheijden vant collegie geantwoort sijnde dat het ter goeder trouwen geschiet ende dat sijl. gheen meening ter weerelt en hebben om ijemant tsijne te onthouden ofte alle willens onnutte oncosten te doene ende in absentie van de voorn Burchmr. Maerten Adr. Ende Secretaris gedelibereeert sijnde Is met pluralite van stemmen geresolveert ende wordt den secretaris dess stadt bij dess geauth. Aende heer burchmr. Willem Michielsz op het Stadthuijs ofte Tresoriers camer bij Inventaris te leveren alle de Stadtsrekenigen van den Iaere XV c vijffnentseventich tot den Iare 1621 Incluijs ende sulcke andere boucken als de burchmr, gelieven sal te ordonneren Omme opt stadthuijs daer toe acces hebbende bij hem ende sulcke andere vant collegie ofte buijten het collegie als hem goet duncken sal sulcke lecture visie te nemen ende sodanighe extracten te doen maecken als hem believen sal Verclaerende ter goeder trouwen dat sijl het voorss proces ofte de vuijtinge vandien int minste ende nergens mede retarderen sullen Ende tot maecken van de voorn. inventaris worden mits dess gecomiteert beijde de Burchmrs. Ende de burchmeester Wouter nachtegael /- Actum ter presentie dage maende ende jaere als boven/

 

1624

Opden XIIIen Januarij 1624 pnt Merten adr Willem Michielsz Burchmrs Claes Sael de Jonghe Adr. Baeckelant Pieter Coe Jan van Swol Pieter Souwens Jacob Reijnoutsz schepenen Wouter Nachtegael Carst. Cornelis Wuillem Oostdijck Wouter Mertensz Lenaert Teerlinck raeden/

Vervolg langdurige kwestie tussen de “geinteresseerde” en de stad etc.

Bijde heer burchmr Meerten Adr geprop ende aengedient sijnde hoe dat de gheinteresseerde met den anderen in deliberatie geleijt hadden het dictum vanden Hoogen Raide gewesen tusschen de voorn. Geinteresseerde Eijschers in r.a.: ende in cas van Indemniteijt ter eenre Ende Burchmrs +Schepenen ende Raiden verweerders ter ander sijden daer bij parthien`

gerenvoyeert waeren voor Commissarissen die parthien hooren ende vereenighen souden waert doenlijck Soo nijet openen eenige difficulteijten inden processe bevonden vant geallegeerde van parthien maecken procesverbael hen informeren tht noot ?? ende den hove rapport te doene Om rch le dat sijl Geinteresseeerde geresolveert waren ende daer toe alreede vuijt den hunnen Commissarissen gedeputeert hadden om de comparitie ten gestemden dage te volbringhen openinge vande Difficulteijte versouckend die te solveren ingevalle bevonden mochet worden de selve henluden Gheinteresseerde te concerneren het proces wederom in state van wijsen te brenghen sententie te solliciteren geen tijt te verswijmen ende alle mogelyck debvoir aen te wenden om tot een finael eijnde te geraken versouckende dat dheeren van W+R souden gelieven van heursijden van gelycken te doene Intijts ordre te stellen eenige vuijt het collegie daertoe te committeren ende sulcken Instructie last ende commissie te geven als haren goeden Raet gedragen sal Ten eijnde de sake opden gestemden dach dienen ende nijet langer verachtert ofte geretardeert soude worden daerbeneffens oock de heeren vant Collegie versouckende henl soude gelieven heure gedeputeerde te belasten sulcke vande Geinventariseerde Stadtsboucken ende rekeningen mede te nemen alssijl. Sullen oordeelen tot voorstants van stadtsgerechticheijt van noode te wesen mitsgrs sulcke boucken als de Geinteresseerde sullen seggen tot voorstant van heurl. Gerechticheijt van noode te wesen ofte de selve aende gedeputeerde vande Gheinteresseerde onder behoorl. Recipisse over te leveren waerop in absentie vande burchmrs Meerten Adr Claes Sael de Jonghe Wouter Meertensz ende de secretaris Pieter Cannoije gedelibereert sijnde hebben B+S+R der stadt A. voorss voor antwoorde gegeven dat sijl. mede hun dach waernemen ende hun daertegen gereet maken sullen ende aende Gheinteresseerde sulcke boucken onder recipisse leveren sullen alsse souden mogen van doene hebben ofte in allen gevalle de selve mede inden Haege te laeten bringen /Actum ten Raide der stadt Arnemuijden dach datum alsboven/

Opden XIIen meerte 1624 pnt Merten Adr. Willem Michielsz Burchmrs Claes Sael de Jonghe Pieter Coe Jan van Swol Jan Sonnius Pieter Souwens Jacob Reijnoutsz Schepenen Corn Jacobsz Wouter Nachtegael Carst Corn Wsillem Oostdijck Wouter Mertensz Lenaert Teerlinck/

De Subsidie tot de Schuiringe is op: overleg metMiddelburg.

Bij de heer burchmr Meerten Adr geproponeert sijnde dat het Octroij ende Subsidie bijt lant tot de Schuiringe vergunt geexpireert is ende dat die van Middelb geresolveert sijn het werck te abandonneren soose geen continuatie van subsidie en crijgen en connen datter geen bequamer wech en is om daer toe te geraken als van Arnemuijden wege te versoucken dat het lant soude willen twerck aenveerden ofte het voorgaende subsidie aen die van Middelburch vergunnen ende continueren daer toe gecommitteert worden de burchmr Meerten Adr Wouter Nachtegael ende de Secretaris Cannoije/ Actum ter prentie dage maednde ende jaere als boven?—

 

1624

Burchmrs

Willem Michielsz

Wouter Nachtegael

Schepenen

Boudewijn vander Ghoes

Pieter Coe

Carst Corn

Jan van Swol

Jacob Michielsz

Pieter Souwens

Jacob Reijnoutsz

Raiden

Corn. Jacobsz

Adr. Baeckelant

Adr. Beaumont

Jan Sonnius

Willem Adr Oostdijck

Wouter Mertensz

Lenaert Teerlinck

 

Opden XIIIen aprilis 1624 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Pieter Coe Carst corn Jacob Reijnoutsz schepenen Adr Baeckelant Adr Beaumont Lenaert Teerlinck Raeden/

Request van de kerkenraad over de verkiezing van 4 diakenen uit een dubbeltal.

Opde Req bijden kerckenraet gepresenteert aen Burchmrs +S+R versouckende vuijt acht voorgestelde tot Diacenen viere bijde magistraet gecoren te worden hebben voor desen jaere vuijt acht voorgestelde gecomiteert ende gecoren kiesen ende committeren mits desen voor dijacenen Jan Leijnssen Jacob Reijnoutsz Adriaen Baeckelant ende Pieter Corn Coe

Over de visitatie van de kaden

Tot visitatie vande kaeijen worden gecomm. Een raede burchmrs Carstiaen Corn Tresorier Adriaen Bakelant ende de Secretgaris om daer van rapport te doene/--

Verpachtdag

Den dach vande verpachtinge van stadts domeijnen is geraempt van Saterdaege commende en veerthien dagen/-

Opden XXVIIen Aprilis 1624 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn van der ghoes Pieter Coe Carst Corn. Jan van Swol Jacvob Reijnoutsz schepenen Corn Jacobsz Adr Baeckelant Jan Sonnius Willem Oostdijck Wouter mertensz. Lenaert Teerlinck/

Alle stadsaccijnsen worden verpacht

B+S+R hebben goet gevonden ende geres. general. alle de stadts excijsen te verpachten gelt watse gelden moghen/ belangende het insetten sal gevolcht het oude ende voorgaende Cohier

De “affgaende”Tresorier Nathaniel van Heussen moet zijn sleutels inleveren

B.+S+R hebben goet gevonden den Tresorier te belasten ende belasten mits dess de stadtsrekeninghe gereet te maecken binnen veerthien daghen/ Ende Nathaniel van Heussen affgaende Tresorier wort geordonneert sijn Sleutels over te leveren/

Nathaniel van Heussen moet als ontslagen armmeester “vuijte bancke van de kercke bliven”

B+S+R hebben goet gevonden ende geresolveert Nathaniel van Heussen aen te seggen dat hij naer dese maent sal gelieven vuijte bancke van de Armmrs in de kercke te blijven/ Om alle vordere moijte te schuwen/

Corn. Jacobsz. Metselaar zal o.a. de straten onderhouden

B+S+R hebben goetgevonden ende geres. Dat men met Corn Jacobsz metser sal visiteren de Straeten ende letten overal watter voor groote gaten sijn ende hoe die dienen gemaeckt te worden om vorder cost te schuwen/ Ende te onderstaen wat hen van arbeijt ende materialen bij den hoope soude comen te costen ende soot nijet te pijne weert en is aldat noodich is in dachgelt te laeten maecken / Tot welcke visitatie raminghe ende effectueringhe vant voorss werck mits dess gecomm diet best te passe comen sal/ Carstiaen Corn Tresorier Adriaen baeckelant ende den secretaris Cannoije/

Vervolg poging subsidie te verkrijgen voor onderhoud v.h. Diep

B+S+R hebben den secretaris belast te addresseren aen ijemant van de heeren van Middelb. Ende hen aff te vraghen offter van dese stadtswege ijet vorder can bijde Staten can ? gedaen worden nopende het subsidie dat dheeren van Middelb solliciteren tot onderhout vant diep ende de wercken daer toe gemaeckt

Opden XIIIIen Meije 1624 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs. Boudewijn van der Goes Pieter Cornelis Coe Carst. Cornelis Jan van Swol Jacob Michielsz. Jacob Reijnoutsz schepenen Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Wouter Mertensz. Adriaen Beaumont Lenaert Teerlinck/

Er moeten nog diverse resoluties die genomen zijn te boek gesteld worden.

Burchmrs +S+R der stadt Arnemuiden verstaende datter noch veel diversche resolutien bij henl in verscheijden stadts saecken genomen noch nijet te boucke gestelt noch geregistreert doordijen de voorss stucken ende stadtsregisters ter weescamer berusten ende onder den secretaris nijet en sijn hebben goetgevonden ende geresolveert datmen datel het raetbouck ofte het register daer de resolutien van W+R in geregistreert worden ter weescamer sal lichten ende den secrtaris wederom ter hant gestelt sullen Opdat de resolutie noch nijet te boucke staende geregistreert en de voortaen wederom de resumptie gedaen mach worden als naer costuijme / N.B. In de marge staat : Dese resolutie door tegenhouden vande burchmr ////Boudewijn is eerst in augustus 1626 int werck gestelt / Ende dat door speciael bevel van de heeren de Ghecomm. Raeden van Seellt/

Over het IJckerschap

Op de requeste van Aert Vermeers versouckende het ijckerschap dess stadt hebben B+S+R goet gevonden ende geres. Dat Adriaen Baeckelant ende sijn sone Jan Baeckelant in absentie

van Corn. Baeckelant sullen mogen ijcken/

Over de voorboden

De verboden geresumeert sijnde hebben B+S+R de selve gearresteert ende geordonneert dat die gepubliceert sullen worden Soe haest dheer Bailliu thuijs gecommen sal wesen Ende dat naer dat hem affgevraecht sal wesen oft hij oock genegen is de selve te doen onderhouden Het onderhout van welcke hem special sal aengeseijt worden/

Het “ommeschrijven vande wachte

Tot het ommeschrijven van de wachte worden mits dess bij B+S+R gecomm. de jegenwoordighe Officieren van de Compagnien /

2 wethouders moeten waken en zorgen voor eventuele vervanging enz.

B+S+R hebben goet gevonden ende geresolveert soo haest de boven verhaelde ommeschrijven te gedaen (is) ende de wacht herstelt sal sijn datter alle nachte twee wethouders samen sullen waecken Ende datter nijemant om gheenderande oorsaecke noch van saecke noch van vertreck vuijte stadt sal moghen absenteren Sonder een ander Wethouder in sijn plaetse te stellen opde boete van 5 schellingen welcke telcke reijse van elck te verbeuren die sijn wacht nijet in persone waergenomen ofte een ander wethouder in plaetse gestelt sal hebben/

Het werk van het diep/de nieuwe kille

Op verzoek van Middelburg zullen Arnemuidenaers opgetrommeld worden om aan het verdiepen van de nieuwe kille te werken voor een paar dagen.

Idem

Opt aenhouden ende Instantie bij dije van Middelburg gedaen dat die van Arnemuijden souden willen met de werck van het diep vorderen/ hebben B+S+R goet gevonden ende geresolveert een dachtwee ofte drie met de burgers int verdiepen vande nijeuwe kille te wercken ende delven ende goetgevonden de burghers ende inwoonders daer toe met den trommel te committeren/

Nathaniel van Heussen weigert als armmeester op te stappen

Nath van Heussen weigert op te stappen als Armmeester en blijft in de Banck zitten.

Is goetgevonden Nathaniel van Heussen int collegie te ontbieden ende hem aff te vragen waeromme dat hij weijgert opt seggen ende verbot vande burchmrs vuijte bancke van de Armmrs te gaen alsooder inde verkiesinge wettelijck in geprocedeert is Ende hem dat aengeseijt sijnde heeft voor antwoorde gegeven dat hij vuijte bancke nijet en gaet Overmits hij bijde voorgaende Magistraet gecoren is voor twee jaeren ende dat die Magistraet soo wel de macht hadde als de jegenwoordighe Magistraet doet Ende dat sijl. behoort en hadden hem voor sijn tijt te verlaeten Ende bijde Burchmrs. Hem aendermael aengeseijt sijnde dat sij verstonden de verkiesinge wettelick ende wel gedaen was ende soo gedaen moet blijven ende dat hij gehouden is als een burger de Magistraet te obedieren Daerop hij van Heussen gerepliceert heeft dat hij nijet van sinne en is vuijte bancke te absenteren sonder te hebben acte dat dheeren hem sulcx gebieden ende noch op hem noch op sijnen dienst nijeten weten te seggen Daerop geantwoort datter nijemant ijet secht maer dat hem van Collegie wege gecommandeert wort de bancke te verlaeten Daerop hij gesecht ende gepersisteert heeft nijet te sullen doen Sonder de versochte acte te hebben Ende naer sijn vertreck gedelibereert sijnde is geresolveert dat het onnoodich ende geen gebruijck is van sulx Acte te geven Actum ter presentie dage maende ende jaere als boven/

Een rekest van de weduwe van Adriaen van Dort over achterstallige Honderdste Penning.

Op de requeste van de weduwe van Adriaen van Dort is geresolveert geappostilleert te worden het naervolgende B+S+R der stadt Arnemuijden in Zeelant renvoijeren de Suppliante aende heer Carstiaen Corn. Tresorier deser stadt Om met hem nopende haer versouck van betalinghe te commen in communicatie welcken Tresorier bij desen geordonneert wort hem opde gelegentheijt van saecken te informeren ende insonderheijt te onderstaen hoe de Suppliante int regart van haer verachterde honderste penn. Is staende Om daer van perfecte kennisse vorder in de sake gedaen te worden sulcx als in billicheijt bevonden sal worden te behooren Actum ten Raide Opden XIIIen Meije XVIc vierentwintich/

Antwoord op het rekest van de weduwe van burgemeester Claes Sael doude

Opde requeste bij de weduwe van de burchmr. Claes Sael doude gepresenteert is geresolveert geappostilleert te worden het naervolgende:

De weduwe van wijlen Claes Sael blijft in het privilegie van vrijdom van wacht en soldaten.

B+S+R der stadt Arnemuijden gesien hebbende de voorgaende acte van date den IXen Octobris XVIc viere hebben de Suppliante geconsenteert ende vergunt enz. bij desen continuatie van de vrijdom vande wachte ende soldaten te houden haer voor desen verleent Actum ten Raide den XIIIIen Meije XVIc vierentwintich/

Opden eersten Junij 1624 pnt Willem Michielsz. Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn vander Ghoes Pieter Coe Carstiaen Corn. Jan van Swol Jacob Reijnoutsz schepenen Corn. Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Willem Oostdijck Wouter Mertensz Adriaen Beaumont Lenaert Teerlinck Raeden

Een tweede rekest van Neelken Jans weduwe van Adriaen van Dort

Opde tweede ende naerder requeste gepresenteert bij ende van weghen Neelken Jans weduwe van Adriaen van Dort doude hebben B+S+R gepersisteert enz. bij dess bijde voorgaende appostille op haer eerste requeste den XIIIIen Meije 1624 gegeven/

Opden IIIIen Junij 1624 pnt Willem Michielsz. Wouter Nachtegael Burchmrs. Pieter Coe Carstiaen Corn Jan van Swol Jacob Reijnoutsz Schepenen Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Willem Oostdijck Wouter Mertensz Adriaen Beaumont Raeden/

B+S+R hebben goetgevonden ende geres. enz. mits dess dat den Tresorier de stadts rekeninge over sijne administratie sal doen binne veerthien daghen/

Op den IXen Jullij 1624 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn van der Ghoes Pieter Coe Jan van Swol Wouter Mertensz Jacob Reijnoutsz Schepenen Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Christoffel Spierinck Adriaen Beaumont Lenaert Teerlinck Raeden.

Voorstel: De pachter van stadsexcijs moet de penningen tellen in handen van de Tresorier. Voorlopig alles nog “op den ouden voet”

N.B. Die zaak was een twistpunt !!

Geproponeert sijnde off den pachter van stadts Excijs sijne penningen sal opbringen in handen vanden Tresorier op ordonnancie van Burchmrs ende Schepenen hebben B+S+R geresolveert ende geordonneert gelijck sijl. resolveren ende ordonneren midts desen dat den pachter gehouden sal wesen op ordonnantie van Burchmrs ende Schepenen het gelt van sijnen pacht te tellen in handen vande Tresorier Carstiaen Corn ende dat Carstiaen Corn Tresorier dat wederom sal vuijtgeven op ordonnantie van Burchmrs ende Schepenen voorss /

Ghehoort de propositie gedaen nopende het doen tellen vande penninghen vanden pacht in handen vande Tresoriers die tot noch toe lange jaeren herrewaerts altijt byden pachter betaelt sijn aende gene diet Burchmrs ende Schepenen goetgevonden heeft te ordonneren is van wegen de Geinteresseerde geremonstreert dat inde voorss saecker ? sonder heurl merckelicke preiuditie geen veranderinge ende behoort te geschieden vriendelick versouckende dat dheeren B+S+R souden believen Omme alle gevouchsaemen wille de saecke opden ouden voet te laeten gaen Ten minsten soo langhe het proces tusschen de stadt ende Geinteresseerde noch nijet getermineert en is Als wesende tegen recht ende redene dat hangende het proces in preiuditie van deen parthije off dander sal ijet verandert ofte gemoveert worden Offe anderss dat de voorn Geinteresseerde gedwongen soude wesen henl te houden ende mainteneren inde possessie van tgene henl bij acte van W+R den VIIIen December 1619 gegeven is die oock bijde Commissarissen vande Ed: heeren de Gecommitteerde raiden bevesticht is Opden XXVen Januarij XVIctweentwintich volgende het verbael daeraff gehouden ende In het Stadtbouck deser stadt geregistreert Actum ten Raide ter presentie dage maende ende jaere als boven//---

Opden XXIIIen Jullij 1624 pnt Willem Michiels Wouter Nachtegael Burchmrs. Boudewijn van der Ghoes Pieter Coe Carstiaen Corn. Jan van Swol Jacob Michielsz Wouter Meertens Jacob Reijnoutsz Schepenen Adriaen Bakelant Christoffel Speirinck Adriaen Beaumont Jan Sonnius Lenaedrt Teerlinck Raiden/-

Er komt een nieuwe compagnie Engelse soldaten. Dat komt ongelegen gezien de financiele toestand van de stad.

Er komt een nieuwe compagnie Engelse soldaten die door de stad onderhouden moet worden

Een remonstrantie gericht aan de Staten.

Voorgelesen sijnde het schrijven vande heeren de Gecomm. Raeden van Seelant daer bij die vander stadt geauthoriseert worden datter een compagnie nieuwe Ingelsen sal commen met patente van zijn Princelijcke Excellentie ende dat die van de stadt versocht worden om de soldaten te willen versurgen van weeckelijcke leevinge tot 250 gulden ter weke toe ende geconsidereert dat de stadt qualick alle maende soo veel contants Innecommen heeft ende consequentelijck teenegader ongelegen is hebben B+S+R geresolveert de sobere staet vande stadt ende de ongelegentheit van verschot te remonstreren ende van stadtswege te versoucken dat daer inne tot weeringe van alle confusie ende tot verhoedinge van eenigen ondienst vant lant andere ordere bij haere Ed: vermogh: mocht werden gestelt daertoe midts desen Gecommiteert worden dheer burchmr Willem Michielsz ende de secretaris Pieter Cannoije die heure commissie volbracht goede antwoorde ende genouchsaeme toesegginge vercregen hebben datter van slants wege in voorsien sal worden/

Over de onkosten van de reis van de Baljuw naar de Haag in mei 1622.

Gevraecht sijnde off de oncosten vande reijse bijden Bailliu gedaen naerden Hage in meije 1622 met den Advocaet mr. Adriaen Cannoije om over de magistraet te clagen dat sijl. de heer burchmr. Nachtegael ende Boudewijn van der Ghoes nijet en begeerden als raiden aen te nemen hebben B+S+R vuijtgesondert de heer burchmr Willem Michielsz ende Wouter Meertens die verstonden ende verclaerden dat de sake de stadt nijet en raecke maer alleene int particulier concerneerde is geresolveert datmen de gedispendeerde(bestede) vijffnentwintich ponden vls van stadts wege betalen ende daerop ordonnancie depescheren sal/

Opden naestlesten Julij 1624 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael burchmr Boudewijn vander Ghoes Pieter Corn Coe Carstiaen Cornelisz Jan van Swol Jacob Michielsz Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz schepenen Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Jan Sonnius Christoffel Spierinck Adriaen Beaumont Lenaert Teerlink Raeden/-

Wachtmeester Nathaniel van Heussen gedraagt zich onbehoorlijk t.o.v. ds Migrode e.a. en wordt daarom ontslagen

Wachtmeester Nathaniel van Heussen heeft zich ernstig misdragen t.o.v. de predikant, kerk en magistraat.

Gehoort de clachte in volle vergaderinge van Burchmrs +S+R der stadt Arnemuijden bij Mr Jacobus Migrode dienaer des Goddelicken Woorts deser stadt gedaen tot laste van Nathaniel van Heussen wachtmr deser stadt Allegerende dat de voorn. Nathaniel van Heussen op gisteren de voorn. Migrode seer ombeleeffdelick op de Middelburchse wech aengeranst seer vuijtgevaeren de kercke kercke dienaer ende magistraet gelastert ende geblameert ende soo ongebonden gesproocken dat het onlijdelick is/ Soo hebben B+S+R voorn. den voorn Nathniel van Heussen van sijn wachtmeesterschap gedeporteert ende deporteren mits dess verbiedende hem voortaen mette wachte nijet meer te moijen Actum ten Raide opden lnaestlesten Jullij XVIcvierentwintich/

Over de nominatie van een nieuwe deken en beleders van het schippersgilde en het dobbelen.

B+S+R der stadt Arnemuijden hebben geordonneert enz. mits desen deken ende beleeders vant schippersgilde deser stadt eerstdaechs op heur camer te vergaderen ende daer toe geroupen diet behoort te procederen tot nominatie van eenige bequame persoonen vuijt heurl. Gilde ende die aende magistraet deser stadt naer ouder costuijmen bij geschrifte over te leveren Om daer vuijt bij de selve magistraet tot regieringe vant Schippersgilde deser stadt naer gebruijck nieuwe dekens ende beleeders over den loopenden jaere gemaeckt ende gecreert te worden Actum ten Rade opden naestlesten Julij XVIc vierentwintich/-

Omme de saecke vant schippersgilde tsijnder tijt te vervolghen ende soot mogelijck is opde oude voet te bringhen ende redres vant dobbelen te versoucken sijn bij B+S+R gecomm. ende worden gecomm. mits dess dheeren burchmrs Willem Michielsz ende Wouter Nachtegael ofte telcken eene van henl die best sal connen vaceren

Opden XXVIIIen Septembris 1624 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn vander Ghoes Pieter Coe Carstiaen Corn. Jan van Swol Jacob Reijnoutsz schepenen Cornelis Jacobsz Adriaen Baeckelant Adriaen Beaumont Jan Sonnius Raeden

Over het ambacht van Nieuwerkerke

B+S+R hebben goet gevonden ende geresolveert het gedeelte vant ambacht van Nijeuwerkercke gecommen vanden Tresorier Valcke ende gestaen hebbende opde naem vande burchmr Claes Sael doude door desselfs afflivicheijt te doen ende hebben ende stellen opden naem vande burchmr Willem Michielsz ofte sulcke vant collegie daer de stadt best mede gedient soude wesen Daertoe mits dess gecomim. Worden de burchmr outer Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes/

Opden XXIIen Novembris 1624 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Pieter Corn Coe Carstiaen Corn. Jan Swol Jacob Michielsz Wouter Mertensz Jacob Reijnoutsz schepenen Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Christoffel Spierinck Lenaert Teerlinck Raeden/

Over “opschrijvinghe van de Schouwen”. Het Schouwgeld

Tot opschrijvinghe vande Schouwen hebben B+S+R gecomm. enz. mits dess Willem Michielsz ende Wouter Nachtegael Burchmrs ende Pieter Cannoije secretaris Ende wort goetgevonden aende heeren Staten te verthonen de sobere staet ende gelegentheijt vande Stadt ende onder het benefitie vandijn te versoucken exempel ende quitschel vant Schougelt/

Overtreding:”swaer bier” opdoen op burgersexcijs en dan uittappen:aanpakken volgens de richtlijnen van de ordonnantie.

Opt req van tappers gilde is geordonneert geappostilleert te worden tnaervolgende Sij gestelt in handen vande heer Bailliu Christoffel Spierinck om de ghene die swaer bier opdoen op burghers excijs ende dat vuijttappen te tracteren volgende de ordonnancie daerop gemaeckt/

Over de “affrekeninghe vande Servitie

B+S+R hebben goet gevonden ende geordonneert de affrekeninghe vande Servitie met de burgherie soo haest te doene als mogelijck wesen sal ende daer naer de rekeninge van Servitie te formeren om naer costuijme gedaen ende gesloten te worden/

Dese naervolgende resolutien sijn geschreven vuijte notitie geschreven met de eijghen hant vande burchmr. Wouter Nachtegael Soo ende gelijck die hier van woorde te woorde luijden

 

1625

Den XIIIIen Januarij 1625 present de burchmr. Willem Michielsz Wouter Nachtegael brs. Pieter Corn.. Coeman Carstiaen Corn. Jan van Swol Jacob Michielsz Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz schepenen dheer Bailliu Christoffel Spierinck Corn. Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Sonnius Lenaert Teerlinck Raeden /

Overlast van een compagnie “bootgesellen”

Ende burchmr Willem Michielsz geproponeert over daengenomen Compagnie bootgesellen ende schuijers bij dheeren de Gecomm raiden te gaen Om te claegen schepen om die vuijte stadt te hebben door den grooten overlast van stellen ende breecken vande huijssen heijningen ende stoepen Gheordonneert dheer Bailliu Christoffel Spierinck Carst Corn ende Wouter Nachtegael /

Doch is geordonneert datter twee wethouders sullen waken ende ronde op ronde doen om so seer te verstooren int breecken vande huijssen als heijninghen ende stoepen als mogelick sal wesen ende naer bescheet ontfangen hebbende vande heeren Gecomm Raiden soo het noot doet te publiceren achter de clocke vijff vuiren niemant van bootgesellen ende schuijers op strate te laeten omden op lijff straffe/

Is oock geordonneert den Wintmolen nijet hooger te verpachten dan hier voortijte verpacht dat is op 3 ponden maewer ??(gemalen ?) meel /

Opden VIIIen meerte 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Pieter Corn Coe Carstiaen Corn Jan van Swol Jacob Michielsz Jacob Reijnoutsz schepenen Christoffel Spierinck Corn Lixe Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnz Lenaert Teerlinck Raeden/

3 acten van condemnatie ende transactie tusschen de Stadt Gheinteresseerde ende de Gasthuismrs.

De Transactie ende williche condemnatie vanden Hooghe Raide in date den XIXen Novembris 1624 tusschen de Stadt Gheinteresseerde ende de Gasthuismrs gelesen sijnde Ende bij sommighe vant collegie gesustineert sijnde dat soo hier soo daer een woort ofte twee verschreven ofte qualijck geschreven soude sijn hebben B+S+R goet gevonden ende geresolveert alle drie de acten van condemnatie ende transactie boven verhaelt aen de heer Griffier Merten Rosa te senden Om alle drie vuijt eender hant te corrigeren ende daer naer de minute te laeten dresseren/

Opden eersten April 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn vander Ghoes Pieter Corn Coe Carst Corn Jacob Reijnoutsz schepenen Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Raiden/

Over de verpachting van de wintmolen “in natura

B+S+R hebben met de meeste stemmen gevonden ende geresolveert de wintmole dess stadt te verpachten met ende onder de conditien datmen in plaetse van 5 ponden (per) sack meels nu voortaen nijet geven sal als drije ponden meels van elcke sack/

B+S+R hebben versocht ende nijttemin geordonneert dat elck die eenighe rekeninghe ende bewijs aende stadt schuldich over de administratie bij hem gehadt van stadtssaecke ofte tgene daervan dependeert daer van sijn rekeninge met den aldereersten mogelijck sijnde gereet te maecken om tot het doen vandijen sekeren dach geraempt ende gestemt te moghen worden/

Over de “huijssen” van de Mansfeltsche soldaten die ernstig vervuild zijn en schoongemaakt moeten worden. Veel zieken en doden ( 200 ) geweest: er was een Mansfelts kerkhof.

Alsoo de huijssen bijde Mansfeltsche soldaten teenegader vervuijle ende genouchsaem tonbruijckbaer gemaeckt ende soo gestelt dat het geschapen is en geheele infectie doordie quade reucke inde stadt te comen Ingevalle daer inne datel met schoonmaecken nijet voorsien en wort nootwendich dienen geruijmpt ende van dreck ende vuijlicheijt gesuijvert ende hoewel daer toe noch gheen middel bijde hant noch vande Staten vercregen Soe is effter bij B+S+R goet gevonden ende geresolveert tselve bij der hant te nemen ende om de middelen daer toe noodich promptel te vinden heeft de burchmr Nachtegael aengenomen ende belooft te verschieten soe veel als tot schoonmaeckinghe van een huijs van noode sal wesen Boudewijn vander Ghoes oock voor een huijs Jacob Michielsz voor sijn huis Lenaert Teerlinck sijn huijs de weduwe Sonnius haer huijs den Eijckelen Boom ofte in plaetse vandijen heeft de burchmr Nachtegael Boudewijn van der Ghoes Pieter Corn Coe Jan Leijnsz Carstiaen Corn Jacob Reijnoutsz De secretaris Cannoije te verschieten elck twee ponden groten Vls Des hebben B+S+R belooft ende beloven mits dess metten eersten ende vant gereetste datter soude mogen ontfanghen worden elck te doen deuchdel rembourseren ende heur verschot restitueren/

Corn Jacobsz ende Adriaen Baeckelant in plaetse van te verschieten hebben aengenomen ende belooft het werck ende schoonmaecken van de huijssen soo oncostelijck te besteden als mogelijck wesen sal ende goede opsicht te nemen dat alles wel ende behoorl werd gedaen/

Idem

Alsooder noch dagelicx moet gesurcht worden voor de behoufften van eten ende drincken voorde overgebleven Mansfeltsche soldaten Ende datte vande Commissarissen daer bij de magistraet dess stadt gedeputeert geweest Jacob Reijnoutsz alleene overgeschoten is/ Soe wort bij B+S+R neffens den voorn Jacob Reijnoutsz gecomm enz mits dess Jan Leijnsz ende Lenaert Teerlinck om op het eten ende het drincken ende het coocken voorde Mansfeltsche Soldaten de beste ordre mogelijck sijnde gestelt te worden/

B+S+R hebben voorts goet gevonden ende geresolveert alle de stadtsdomeijnen soo mole vercijsen als andere seffens ende op eenen dach openbaerl mette stocke te verpachten Te weten de mole voor een jaer Beginnende Meije 1625 ende de Excijsen voor 9 maenden expirerende den lesten Januarij XVIc vijffentwintich/

Opden Xven Aprilis 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn van der Ghoes Pieter Coe Carstiaen Cornelis Wouter Mertensz Jacob Reijnoutsz schepenen Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Raeden/

Onderhandelingen over de pacht met de molenaar

B+S+R hebben goet gevonden ende geresolveert ende de voorgaende Commissarissen geauthoriseert om noch ens met de molenaer in comunicatie te commen Ende te sien offse souden connen met hem opde nijeuwe voet dat is op drije pont meels vuijt elcke sack accorderen

Poging om van de Staten subsidie te verkrijgen t.bv. een doctor in de medicijnen. Ds Wouter Buijs drong daar op aan.

B +S+R hebben goet gevonden ende gersolveert dat dheeren Burchmrs. Souden spreecken met mr Wouter Buijs dienaer des Goddelijcken Woorts binnen dese stadt Om te soucken ?? offter apparentie soude wesen gelijck bij sommeghe gepresumeert wort datmen vande heeren Staten eenige extraordinarisse middelen soude connen vercrijghen Om daer vuijt eenen doctoor in medecijnen eerlijck te gaigeren Daer toe men in sulcken gevalle soude moghen requeste presenteren ende tversoucken vervolghen ende oock soo sulcx nijet vallen conde te onderstaen wat elck int particuliere daertoe alle jaere soude willen contribueren Daer van sekerheijt soude moeten wesen Al eere men een Docter soude connen aennnemen/

De nominatie tot benoeming van een nieuwe baljuw wordt opgehouden.

Opde Req bij Nathaniel van Heussen ende Heijndrick Schut Schout vander Vere gepresenteert om tot de Balluage deser stadt genomineert te worden hebben B+S+R goetgevonden ende geresolveert het nomineren tot een nijeuwen Bailliu noch voor een tijt op te houden Ghelijck sijl. mede goet vinden de brieven inhoudende nominatie vande nijeuwe Wet noch wat tijts huer te beginnen

Communicatie over het onderhoud van kaden en het bolwerk enz.

Opde req. Gepresenteert om de caijen ende het Bollewerck te onderhouden ende van Eerde vol te houden Ghelijck als Pieter Flore gedaen heeft hebben B+S+R gecommitteert ende geauthoriseert enz mits dess beijde Burcmrs ende Secretaris om daerover ende het jaerlicx te commen in communicatie met Aert van Meeurs/

In margine: Op den XXIIen april 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael burchmrs Boudewijn van der ghoes Pieter Coe Carst Corn Jacob Michielsz Wouter Mertensz Jacob Reijnoutsz schepenen Corn Lixe Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Raeden/

Over eventuele verpachting van het vendumeesterschap

Bijde heer burchmr Willem Michielsz geproponeert sijnde dat Gerrit van Dort vendumeester gaerne ontslagen waere voor de pacht vande vendue voor sijn resterende tijt ende gevraecht sijnde offment mede verpachten sal off nijet is goet gevonden Gerrit van Dort te ontbieden Ende hem is vuijte naem vant collegie aengeseijt dat hij moet sijnen pacht vant dienen ende nijet en can verpacht ende hij ontslagen worden Ende dat hij altijt soude moeten achter de deure staen ende dat gehoort hebbende heeft gesecht dat hij het beste doen ende continueren ofte andere ordre stellen sal/

Over de nominatie van B.Cannoije Jan Leijnsz en Lenaert Teerlinck tot Baljuw

N.B. Helemaal onderaan beneden de bladspiegel:

Gelesen sijnde de req. Respectivel. Aen W+R gepresenteert bij Nathaniel van Heussen Barthelmeeus Cannoije ende Heijndrick Schut alle drije versouckende tot de Balluage dess stadt genomineert te worden ende gelet wesende dat Carst Corn schepen Jan Leijnsz ende Lenaert Teerlinck Raiden tselve mede mondelinghe versochten hebben B+S+R der stadt Arnemuijden tot de voorss bailluage onder die goede gratie ende belieffte van Sijn Princelijcke Excie genomineert enz. mits dess Barthelmeeus Cannoije Jan Leijnsz ende Lenaert Teerlinck Om eenvandijen bij Sijne Pr. Excie tot Bailliu der stadt Arnemuijden voorss in plaetse van den overleden Christoffel Spierinckgecreert ende gecommitteert te worden daer van bij desen geresolveert is behoorl. Brieven van nominatie geexpedieerft verstaen sijn Princelijcke Excie gesonden te worden Is bovendien goet gevonden ende geresolveert den voorn Barthelmeeus Cannoije particulier voorschrijven van stadtswege favoriable brieven van waeromme datie tot de voorss bailluage te verleenen ende mede te geven/

Opden XXVIen Aprilis 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn vander Ghoes Pieter Corn Coe Carstiaen Corn Wouter mertensz Jacob Reijnoutsz schepenen Corn Adriaensz Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan leijnsz Lenaert Teerlinck Raeden/

Er hebben zieke Mansfeltsche soldaten in de kerk gelegen en de kerk moet weer schoon en bruikbaar gemaakt worden.Er schijnt een tijdlang gekerkt te zijn in de “huijssinghe van de Burchmr. Wouter Nachtegael. Nu wordt de kerk hersteld en gerenoveerd door metselaars.

Op de propositie bij Mr Wouter Buijs dienaer des Goddelijcken Woorts verthoont hebbende dat de kercke bijde Mansfeltsche daer inne gelegen hebbende genouchsaem geheel onbruijckbaer is gemaeckt Ende tot vorderinghe van Godts Woort wel op het spoedichste mogelijck sijnde wel diende wederom in ordere gebrocht Om daermede onder andere te verhoeden de schade die den Arebijt ?? ende het ongemack dat de gemeente draecht van nijet te connen inde huijssinghe vande burchmr Wouter Nachtegael alle samen te vergaderen Versouckende in consideratie genomen te worden dat het voorde predicanten seer moijelijck ende lange veralt ?? door de menichte des volcx in een particulier huijs daer cleene verdiepinghe is bij B+S+R goet gevonden ende geresolveert met advijs vande metselaers int collegie jegenwoordich te maecken een besteck daerop met het verleggen ende verhooghen van de vloer van de kercke soude dienen te besteden Ende het concept is als volcht :

De Aenemers sullen gehouden wesen de kercke te hooghen tot ende opde hoochte van de teeckenen staende aende pilaren van de kercke Daerop verclaert wort dat de paelkens gestelt sijn/

Item deurgaens de heele kercke buijten ende binnen het hecken Ter sijden ende over te verleggen ende waterpas eenparich te leggen ende geheel effen de sercken ende steene op malckanderen responderende ende alle gelijcke even hoogh/

De Aennemers sullen gehouden wesen daertoe sant ende alle andere materialen ende gereetschappen daertoe van node te leveren Vuijtgesondert de steenen/

De Aennemers sullen gehouden wesen de kercke buijten het heck op de oude hoochte te bringen ende soo veel leeger te laeten als het van outs geweest is ende consequentelijck te verhooghen naer proportie van de hoochte van binnen Daernaer de Cantlage (laag van op hun kant geplaatste metselstenen ) int hecken geresen ende wederom op heur ordere gelecht moet worden/

De Aennemers sujllen gehouden wesen in in maendaghe vuijterlick ende lancxsten Dijsendaghe commende int werck te commen ende daer nijet vuijt te scheijden nch eenighe tijt tusschen beijden te verblijven tot dat het werck ende de kercke volcomelijck geleijt sal wesen/

Op alle welcke voorgaende conditien Corn Jacobsz ende Jan Leijnsz metselaers tvoorss werck aengenomen ende belooft hebben de binnen kercke tot het hecken toe Inners ter plaedtse daermen preeckt voor pincxteren gereet te maecken Daer voor de voorn Aennemers bij B+S+R belooft is twee hondert gulden/

Het disponeren opt versouck van Crijnken Panneboeters ende weduwe van Crispijn Losijn om te mogen stellen een houten huijsken aende Middelburchsche poorte wort gehouden in state /

De verpachting van de Excijs op wijn en bier loopt niet naar tevredenheid. De “groote pacht” zal echter niet minder mogen opbrengen dan 200 pond.Ook de “minimale” bedragen van de opbrengsten van andere verpachtingen worden hieronder genoemd.

Alsoo den Excijs op wijn ende bier nijet en heeft mogen gelden soo veel alsse gemeent wort den selven weerdich te wesen Soo is de vrage offmen die doen collecteren oft wat ordre men best daer inne stellen sal is bij B+S+R goet gevonden ende geresolveert aende twee personen dieder naer staen in communicatie te commen ende de meestbiedende ende de conditien willende voldoen sonder verhoochpenninghen te winnen de pacht te laeten mits datmen verstaet datmen de groote pacht nijet minder sal laeten als voor twee hondert ponden gvls sonder ransoenpenninghen ende de pacht vande wijn ende ses grooten naer advenant te weten de wijn voor LX ponden oft een pont twee ofte drije minder de ses grooten voor twee ofte drije ofte sooveel minder ofte meer alsmen bedingen sal/

Er is niet genoeg geld aanwezig “voor den Armen in de casse”. Het geld bestemd voor het Gasthuis mag aangesproken worden.

Bij de Armmeesters geclaecht sijnde datter geen gelt voorden armen inde casse ende datter alreede veel verschoten is ende gevraecht sijnde Offmen de Gasthuijsmrs Ende Arme middelen soude mogen in een brengen ende de armen met het Gasthuijs middelen souden mogen mengen waerop gedelibereert sijnde is bij Burchmrs +S+R goetgevonden ende geresolveert bij provisie datmen het gelt vant Gasthuijs tot behouff vanden armen sal aenspreecken ende wort Jacob Reijnoutsz ende andere Gasthuismrs bij desen geauthoriseert Om den Armen met soo veel gelts vant Gasthuijs te assisteren alsse van noode hebben/

Voor het eerst een “echte” Arnemuidse voor- en achternaam in de Stadsresoluties aangetroffen:Lieven Meulemeester.

Lieven Meulemeester wordt benoemd tot “Coster deser stadt”

Burchmrs +S+R der stadt Arnemuijden in Seelant hebben om redenen henlijden moverende bij provisie ende tot wederseggens toe tot Coster deser stadt gecoren ende gecommitteert kiesen ende committeren midtsdesen Lieven Meulemeester mits aende weduwe van Dirrick Corn. Jaerlicx ofte naer advenant den tijt van sijne bedieninge vuijtreijckende volgende sijne presentatie bij requeste gedaen de helft vande gaige Actum ten Raide Opden XXVIen april XVIcvijffnentwintich

Opden XXIXen april 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn van der Ghoes Pieter Corn Coe Carst Corn Jacob Michielsz Wouter Mertensz Jacob Reijnoutsz schepenen

Over de verkiezing van ouderlingen

Omme inden kercken raet te verschijnen ende ouderlinghen te helpen verkiesen ende daer toe dobbel getal te nomineren om daer vuijt bijde magistraet inckel getal gecoren ende gecommitteert te worden hebben Burchmrs +S gecomm. enz mits dess dheer burchmr Willem Michielsz ende Wouter Nachtegael ofte eene van henl./

Over Fouriers

Het maecken ende stellen van foriers wort bij B+S+R vuijtgewstelt tot dat de Weth vernijeuwt sal wesen/

Opden Xen Meije 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Boudewijn vander Ghoes Pieter Corn Coe Carst Cornelis Jacob Michielsz schepenen Lenaert Teerlinck Raet

Gerrit van Dort krijgt de pacht van Wijn en Bier voor het bedrag dat hij geboden heeft.

N.B. Het schijnt wel weinig te zijn !!

B+S+R hebben goet gevonden geresolveert ende geauthoriseert Ghelijck sijl. authoriseren ende belasten mits dess den Tresorier Carstiaen Corn. Om met Gerrit van Dort absoluijtelijck te handelen ende aen den voorn, van Dort te laeten den pacht vande Excijs op Wijn ende Bier voort tgene den voorn Van Dort geboden heeft Ten waere dat hij tot meer gheven conde geiudiceert worden/

Over de wacht en de benoeming van een wachtmeester

Het naerder ordre stellen opde wachte ende het maecken ofte kiesen van eene wachtmr is vuijtgestelt Tot dat de Weth vernijeuwt sal wesen/

Over de verpachting van het gras/de gorsinge van het Schuttershof

Den Tresorier Carstiaen Corn heeft gerapporteert dat hij opt wel behaghen vande heeren Burchmrs +S+R aen Aernout vande Coolputte verpacht heeft de gorsettinghe/gorsinghe vant Schuttershoff voor vier gulden tsiaers tot wederseggens toe aen wedersijden dat bij Burchmrs+S+R voorn als wel gedaen sijnde bij dess aengenomen is/

Aert Vermeers “onderhoudt” de kaaien en poorten.

Aert Vermeers heeft het onderhouden vande Caije ende de selve altijt vol van aerde ende de poorten schoone te houden aengenomen ende B+S+R hebben hem dat vergunt voor vijff ponden vls tsiaers/

Beesten die buiten het gepachte gebied grazen of lopen mogen “geschut”/afgeschoten worden.

Opde Requeste van Sander Rotwijts sheeren dienaer deser stadt is geordonneert ende geappostilleert te worden het naervolgende : B+S+R der stadt A verstaen ende consenteren den Suppliant Sander Rotwijts mits desen de beesten in sijn requeste vermelt te mogen schutten Soo dijckwils hij bevinden sal dat deselve beesten bij daege ofte bij nachte vorder ofte elders loopen dan het bijde conditien daerop den pachter gepacht heeft toegelaten/

Opden XIXen Meije 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael burchmrs Boudewijn vander Ghoes Pieter Coe Carst Corn Schepenen Corn Jacobsz Adriaen baeckelant Jan Leijnsen Lenaert Teerlinck Raiden.

De predikant Migrode heeft een beroep naar Middelburg aangenomen. Toegestaan onder bepaalde condities.

Alsoe bij Mr Jacobus Migrode dienaer des Goddelijcke Woortd binnen desen stadt tot Middelburch beroupen sijnde tot effectueringhe van dijen versocht wort dat de magistraet soude gelieven te comiteren eenige vuijt den hunnen om vuijte naem vant collegie te compareren inden kercken Raet tegen dat de Commissarissen vande kerckenraet der stadt Middelburch sullen commen versoucken aggreatie van de gedaen beroupinge hebben B+S+R gecommiteert enz mits dess beijde heeren Burchmrs Willem Michielsz ende Wouter Nachtegael henl speciael gelastende inde beroupinge ofte vertreck van Mr Jacobus Migrode nijet te verstaen noch daerinne nijet te consenteren voor ende aleer dat van wegen de heeren Staten acte sal gelevert worden Daer bij de Magistraet ende kerckenraet geauthoriseert sal

worden om een nieuwen kerckendienaer te mogen beroupen in Migrodes plaetse/

Over de graven, stenen of zerken. Zal men de ordonnantie van Veere overnemen ?

Opt openen ende toeleggen van de graven inde kercke soo die met steenen als die met sercken toeleggen Is bij B+S+R goet gevonden ende geresolveert dat voortaen den Graffdelver nijet met sal hebben te doene als inde put inde aerde te maecken Ende dat de metselaers voortaen sullen gehouden wesen ende nemen aen mits desen namelijck Cornelis Jacobsz ende Jan Leijnsz alle de Sercken ofte steenen te moeten opnemen ende de aerde daerop geworpen sijnde sullen de metselaers gehouden wesen de graven wederom de sercken ofte steen op te leggen Des sal het loon vande graffdelver ende metselaers geresolveert worden naerdat d’ordonnancie vander Vere hier sal wesen geexhibeert /

Op den IIIIen Junij 1625 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael burchmrs Boudewijn van der Ghoes Pieter Coe Carstiaen Cornelis Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz schepenen Corn Lixe Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Jan Leijns Raiden/

Over zerken en graven en tarieven: een soort ordonnantie afgeleid van die van Veere.

Alsoo de vloer vande kercke dess stadt nu tot groote Excessive coste teenegader verleijt ende geeffent ende buijten twijffel geschapen is sooder geen behoorlijcke regart op genomen en worde datse wederom in corten tijt totde oude ongesienicheijt commen te geraken Soo hebben Corn Jacobsz ende Jan Leijnssen metselaers aengenomen ende nemen aen mitsdesen daer vooren surge te dragen ende te procureren dat de vloer van de kercke voortaen bij de selve effeninge ende goede gesteltenisse gehouden sal worden daer inne datse nu tot groote coste gebrocht is des hebben Burchmrs +S+R der stadt Arnemuijden goet gevonden ende geresolveert dat voortaen de voorss metselaers selffs de steenen ende sercken van alle de graven die voortaen geopent sullen moeten worden opnemen ende daer naer wederom met ofte in moortel toeleggen sullen Sulcx dat den Graffdelver voortaen inde kercke nijet andres sal hebben te doen als de put vant graff te maecken ende die met aerde op de doode lichamen te vollen om sulcken loon ende instructie als bevonden sal worden daertoe redelick te wesen Des sullen de voorss metselaers genieten ende ontfangen van elck graff dat met voet steenen beleijt is op te nemen ende wederom met moortel toe te leggen ende effenen daer kinderen ofte jonge luijden tot achtien jaeren toe incluijs ingeleijt sullen worden twee schellingen ses grvls Ende van luijden tsij mans ofte vrouwen boven de achtien jaeren out wesende drij schellingen gvls van yders graff Sullen voorts genieten ende proffijteren van elcke sercke daer ijemant inder begraven sal worden tsij jonck ofte int groot drije voeten ofte minder op te lichten ende wederom met moortel toe te leggen ende effenen vijff schellingen Ende wat sercken meerder sijn als drije voeten tot ses voeten icluijs sullen van ijder sercke te lichten ende wederom in moortel toe te leggen ende effenen hebben ende proffijteren ses schellingen acht gvls Ende als de Sercken in groote de ses voeten excederen ende langer sijn als ses voeten hoe weijnich ofte hoeveel het oock waere Sullen van elcke sercke op te lichten ende wederom in moortel toe te leggen ende effenen hebben genieten ende ontfagen Elff schellingen acht gvls des sullen de voorn metselaers gehouden wesen ende nemen aen mits desen goede surge te draegen dat de sercken nijet gebroken noch gequest en worden ende dat de heele vloer vande kercke op gelijcke hoochte ende deurgaens effen gehouden worde Actum ten Raide Opden IIIIen Junij XVIc Vijffnentwintich //

Over het Secreet in het stadhuis.

Burchmrs +S+R hebben mits dess geordonneert den Tresorier deser stadt het Secreet int Stadthuijs te laeten ruijmen/

Is oock geresolveert Nathaniel van Heussen Wachtmeester deser stadt geweest hebbende ordonnancie vande drije maende gaige te verleenen/

Den Tresorier wort mits desen belast het burgers wachthuijs te repareren daert noodich is/

De metselaars verdienen ongeveer 33 pond voor het verleggen van de hele vloer van de kerk.

Bij Corn Jacobsz ende Jan Leijnsz metsars versocht sijnde betaelinge van de XXXIII ponden VI schell bij henl bedongen voor het verleggen vande heele vloer van de kercke mitsgrs heurl bedongen bier ende den excijs daer toe hebben B+S+R geresolveert henl het bier ende den excijs sal geworden/ Ende dat henl naer ordonnancie verleent worden vande twee hondert gulden bij henl verdient/ Ghelijck datelijck ende geduerende de vergaderinge vande voorss twee hondert gulden ordonnancie verleent ende geteeckent is/

 

1625

Burchmrs

Wouter Nachtegael

Boudewijn vander Ghoes

Schepenen

Corn Jacobsz

Adriaen Baeckelant

Carstiaen Cornelis

Jacob Michielsz

Jan Leijnsz

Pieter Barthelmeeus

Lenaert Teerlinck

 

Raiden

Corn Adriaensz Lixe

Willem Michielsz

Pieter Corn Coe

Wouter Mertensz

Barthelmeeus Cannoije

Corn Baeckelant

Opden Augustii 1625 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn vander Goes burchmrs Adriaen Baeckelant Carstaen Corn Jacob Michielsz Lenaert Teerlick Schepenen Willem Michielsz Pieter Coe Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden/

Opde beroupinge van Mr Wouter Buijs om tegen te houden sijn vertreck naer gelegentheijt Ende mogelicheijt van saecken sijn bij W+R gecommitteert boven de burchmrs Wouter Nachtegael ende Willem Michielsz opt stuck van Mr Jacous Migrode gecomiteert geweest sijnde Corn Jacobsz ende Corn Bakelant/

Over de “rollen” van de wacht.

Naerdien de opschrijvinge van de burgers gedaen is hebben B+S+R goet gevonden ende geresolveert de de rollen te maecken ende de wachte in treijn te stellen Daer toe Gecommitteert worden dheer Bailliu ende de Capitaijnen van de stadt/

Opden XXVIen Augustii 1625 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn vander Ghoes burchmrs Adriaen Bakelant Carstiaen Cornelisz schepenen Cornelis Lixe Willem Michielsz Jacob Reijnoutsz Cornelis Bakelant Raiden.

Over het delven van het schuitvlot tussen Middelburg en Arnemuiden.

Omme het delven vant schuijtvlot tusschen Middelburch ende Arnemuijden te solliciteren aende heeren Staten van Walcheren op de naem vande Stadt sijn bij Burchmrs +S+R gecommitteert ende worden gecommitteert mits desen de Burchmr Boudewijn van der Ghoes den Secretaris ende Cornelis Bakelant Raiden/-/-/

Opden IXen Septembris 1625 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn van de Ghoes Burchmrs Adriaen Bakelant Carstiaen Corn Jacob Michielsz Lenaert Teerlick schepenen Barthelmeeus Cannoije Corn Lixe Willem Michielsz Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden/

Over de verkiesing van diakenen/armmeesters.

Om te verschijnen inden kerckenraet ende neffens die vanden kerckenraet ende Diaconen twee te nomineren ende voor te stellen Om een tot diacen ofte armmr te comiteren ende creeren in plaetse van Mr Pieter Wijcksteen overleden sijn gecommiteert dheeren burchmrs Wouter Nachtegael ende Willem Michielsz/

De Gasthuismeesters moeten noodgedwongen de Armmeesters bijspringen

Opde clachte van de armmrs dat sijluijden te kort commen ende nijet en weten waer halen om de armen te onderhouden Is bij provisie geresolveert ende worden de Gasthuijsmrs geauthoriseert Ghelijck B+S+R de selve Gasthuijsmrs authoriseren mits desen/ Om aen de Armmrs te leenen onder recipisse ende quitancie tgundt dat bijde casse vant Gasthuijs soude mogen wesen ende wort met eenen goet gevonden ende bij desen geordonneert dat de gasthuijsmrs ende Armmrs met de eerste gelegentheijt sullen rekeninghe doen Elck van sijn Administratie Om daervuijt alle gelegentheijt gesien ende geweten sijnde voorder gedisponeert te worden als naer Eijsch ende gelegentheijt van saecke/

De dijk tussen de stad en de molen moet hersteld worden

Beijde Burchmrs ende Tresoriers worden gecommitteert om den dijck te doen maecken tusschen de stadt ende de mole eerstdaechs ende voor de comste van de dijckgrave daer inne te versien tsij met affneminge vande dijck ofte dat naer Dijckgrave recht bestedende /

Is goet gevonden den ouden man ende minst int Roo hart ?? van de wachte te ontslaen ende vrijdom te verleenen midts dat sijn twee sonen sullen moeten waecken ofte elck een man stellen/

De Tresoriers krijgen mandaat om de nodige reparaties t.b.v. de stad te doen verrichten.

De Tresoriers worden geauthoriseert om noodige reparatien te doene aen alle stadts wercken die connen ende moeten geconserveert worden/

Alle wethouders worden voor de zoveelste maal “verplicht” zelf te “waecken” en bij verhindering voor een plaatsvervanger te zorgen.

Burchmrs +S+R confirmerende ende ratificerende verscheijden voorgaende resolutien/ hebben andermael geresolveert geordonneert ende gestatueert enz mits desen dat voortaen alle wethouders gehouden sullen wesen selffs te waecken tsij oftse sieck ofte absent sijn ofte eenen anderen wethouder ofet Corporael in heur plaetse te stellen op de boete daer toe hier vooren gestatueert/

De pannelieden en arbeiders mogen voortaan geen slijm of ander vuil lozen over de dijk omdat de weg daaronder gerepareerd en berijdbaar wordt gemaakt en dat moet blijven.

Is geresolveert ende goet gevonden datmen doorde Stadtbode sal doen insinueren alle panneluijden ende vrochten dat sij voortaen nijet meer en sullen mogen vooren over den dijck te spoelen ofte heur slijm daer te gieten noch te loosen opdat de wech soude mogen gerepareert ende rijtbaer gemaeckt worden/--

Opden XVIIIen Octobris 1625 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn vander Ghoes burchmrs Adriaen Baeckelant Carstiaen Corn Jacob Michielsz Pieter Barthelmeeusz Lenaert Teerlinck Schepenen Cornelis Lixe Willem Michielsz Pieter Coe Wouter Meertenz Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden/

Frederik Hendrik schijnt een bezoek aan Arnemuiden gebracht te hebben.Daarbij horen feestelijkheden.Ook wordt tot de inkwartiering van een Compagnie verzocht.Dat was ook economisch van groot belang.

Burchmrs +S+R van de compste van Mijn Heer de Prince van Oraengen verwitticht sijnde hebben goetgevonden ende geresolveert de Prince van Oraengen voorn te gaen salueren willecom heeten geluck bieden Een Compagnie versoucken Ende soo hij binnen de stadt compt alle eere doen naer vermogen /Ende bij provisie een halff Oxhooft wijns coopen Tot alle twelcke gecommitteert worden bij desen dheer Bailliu beijde de Burchmrs ende den Secretaris/-

Ds. Wouter Buijs mag vertrekken; in zijn plaats zal een ander beroepen worden

Andermael geproponeert sijnde offmen Mr Wouter Buijs ontslaegen ofte de ontslaeckinge (losmaking ) weygeren sal/ ende geconsidereert de moijte ende inconvenienten dieder souden mogen buijten alle twijffele vuijtrijsen is bij Burchmrs +S+R goetgevonden ende geresolveert dat de Gecommiteerde van Stadts wege daer toe alreede gedeputeert sullen consenteren inde ontslaeckinge vanden voorn Mr Wouter Buijs ende debvoir doen dat Eerstdaechs mach geprocedeert werden tot het nomineren van een anderen predicant in sijn plaetse/-

Er zijn diverse lieden die m.b.t. de grote kosten en moeiten t.a.v. de Mansfeltsche soldaten nog geld te goed hebben.

Den Tresorier wort geauthoriseert om voorde gene die van Mansfelt gelt moet hebben ende daer naer nijet wachten en mach vuijt stadtsincommen te leenen XXV ponden Grooten Vlaems Ende datmense sal wat op rekeninge geven Ende worden de Gecommitteerde tot het beleijt vande Mansfeltsche soldaeten gelast de voorss XXV ponden gvls vuijt het eerste gelt dat vande Mansfelders commen sal aende stadt te restitueren/

Doctor Sonnius komt in Arnemuiden wonen

Aengedient sijnde dat doctor Sonnius hier sal commen woonen/ ende lichet ?? hier soude connen gehouden worden Ingevalle men conde eenich cleijn pensioen geven ende gevraecht sijnde offer particuliere jaerlicx wat toe souden willen geven ende offmen van Stadtswege hem ijet soude toeleggen boven de particuliere contributie waerop eenige wat ende de meestendeel nijet hebben willen contribueren ende de saecke soo in Suspens ende sonder resolutie gebleven is //---

Opden XIen November 1625 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn vander Ghoes Burchmrs Adriaen Baeckelant Carstiaen Corn Jan Leijnsz schepenen Corn Lixe Pieter Coe Corn Bakelant Raiden/

Ook soldaten dienen “te waecken”

Is geresolveert den Capiteijn Morreij te spreken ende aen te seggen dat de Soldaten dienen te waecken soo haest als sijl wat gerust sullen hebben/-

Over de verzilvering/invordering door de gasthuismeesters van de actien van de loterij

De Gasthuismrs worden bij desen geauthoriseert om met de persoon bijde heer burchmr Wouter Nachtegael voorgedragen te handelen op het innen ende invorderen vande actien de loterije noch competerende Op sulcke favorable conditien alsmen sal connen bedingen /--

Is geresolveert dat de burchmr Meerten Adriaensz gehouden sal wesen sijn reste vande pacht aende stadt op te bringhen Behoudens soo hij eenige act(i)e tot laste vande soldaten off tlant heeft/ Dat hij die sal mogen institueren ofte vervolgen soo hij te rade werden sal/

Er worden weer “lootkens” uitgegeven, net als vroeger

Is geresolveert voortaen wederom lootkens te geven gelijckmen van outs gedaen heeft Ende dat daer tegen opde deffaillanten ( die het laten afweten ) sal een boete gestelt worden die aende lootkens te corten/-

Over het betalen van “kerckenrecht”

Opde propositie vanden Tresorier Carstiaen Corn van datter eenige sijn die weijgeren hun kercken recht te betaelen sommige onder dexel van dat Sijl gelt van de Stadt moeten hebben sommige datse vrijdom pretenderen is geresolveert dat alle de gene die geen Act(i)e van vrijdom cunnen exhiberen gehouden sullen wesen trecht te betaelen/

Bij het openen van een graf van 2 of 3 personen zullen de metselaars “van elck persoon hun recht hebben

Op de propositie vande metselaers oft sij van twee ofte drije persoonen in een graff van openen ende toedoen sullen voor elck persoon betaelt moeten worden is verstaen dat de metselaers sullen hebben van elck persoon hun recht/--

Opden XVIIIen december 1625 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn vander Ghoes Burchmrs Corrrn Jacobsz Adriaen Bakelant Carstiaen Corn Jacob Michielsz Jan Leijnsz Pieter Barthelsz Lenaert Teerlinck schepenen Corn Lixe Willem Michielsz Pieter Corn Coe Wouter Meertensz Corn Bakelant Raiden/-

De gaige van Nijs Pietersz wort verhoocht met twee ponden vls tsiaers ingaende met primo Januarij 1626/

Mr. Jacobus Heckius wordt beroepen na het bedanken van Samuel van Laeren

Alsoo gerapporteert is dat de beroupinge bijden kercken raet deser stadt gedaen Op Mr Samuel van Laeren bijde Classis affgeslaegen is geconsidereert dat het oorboir waere Eerstdaechs te procederen tot beroepinge van eene anderen dienaer Soo hebben Ba+Bu+S+R der stadt Arnemuijden goetgevonden ende geresolveert Mr Jacobus Heckius dienaer des Goddelicken Woorts binnen dese stadt aen te seggen ende versoucken hem gelieve tegen mergen wesende vrijdach de kerckenraet mette gedeputeerde vande Magistraet inde Consistorie te doen vergaderen Op dat daereene sekeren dach bestempt ende beraempt soude worden om te procederen in plaetse vande voorn Samuel van Laeren/---

1626

Opden lesten Januarij 1626 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn van der Ghoes burchmrs Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Carst Corn Jacob Michielsz Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck schepenen Corn Lixe Willem Michielsz Pieter Corn Coe Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden/-

Heeft Claes de Vos bezwaar tegen het beroep op Ma(e)tsius ?

Claes de Vos int Collegie van W+R der stadt Arnemuijden ontboden ende gevraecht sijnde wat hij tegen de beroepinge van Maetsius ofte op sijn leere yet te seggen weet Ende wat hij daertegen geteeckent ende inde classis overgelevert heeeft heeft geantwoort ende verclaert dat hij nijet anders geteeckent en heeft dan opt versouck vande burchmr Meerten Adriaensz seker geschrifte daer bij verclaert werde dat opde beroepinge vande kercken dienaers plagen geroepen te worden alle affgegaen ouderlingen alwaert datse oock vijff ses jaeren affgeweest hadden maer dat hij tegen de beroepinge van Matsius nijet ter weerelt en weet te seggen Ende dat soo hij geroepen waere geweest dat hij hem selffs sijn Stemme gegeven soude hebben/

Rethorica krijgt 2 pond voor 2 jaar huur “van de camer”

Opde req. Vande Rethorica is bij W+R vergunt twee ponden vls voor twee jaeren huire vande camer verschenen alderheijligen XVIc vierentwintich ende vijffnentwintich/-

Weer over bezwaar tegen een beroep op Maetsius

Omme alle onminne ende toecommende swaricheijt opde beroupinge van Maetsius te precaveren soo veel mogelijck is hebben W+R geresolveert de burchmr Meerten Adriaensz soot mogelijck is met redenen te bewegen Om het geschrifte datter geconcipieert is Om inde classis te geven mach opgehouden ende achtergelaeten worden soot noch nijet overgelevert en is/

Ende ingevalle het overgegeven waere Mr Gillis Burs gelieve aen te seggen ende versoucken dat de gene diet geteeckent hebben nijet en begeeren dat het over gegeven werde daer toe gecommiteert worden dheeren Wouter Nachtegael burchmr ende Carstiaen Corn Schepenen /

Ook Claes Sael de Jonghe int collegie ontboden wegens het beroep op Maetsius

Deze vond dat hij daartoe redenen “hadde”

Claes Sael de Jonghe int collegie van W+R der stadt Arnemuijden ontboden ende gevraecht sijnde waeromme hij eenich geschrifte geteeckent hadde/ dat inde classis overgelevert is offe noch overgelevert soude mogen worden heeft voor antwoorde gegeven dat hij daer toe redenen hadde ende gevraecht sijnde off hij tegen de persoon van Maetsuis offe sijn leere yet wiste te seggen Gaff voor antwoorde neen nijet ter weerelt maer begeerde dat het ordentelijck toegae/

Boudewijn v.d. Ghoes klaagt er over dat er in de “Raetboucken” “acten” staan die minachtend spreken over “eenige vant voorgaende ofte jegenwoordige Collegie”

Daar wordt iets tegen gedaen.

Opde clachte vande burchmr Boudewijn van der Ghoes van datter eenige acten inde Raetboucken staen die strecken tot vercleeninge van eenge vant voorgaende offte jegenwoordige Collegie is bij W+R geresolveert datter sal geconcipieert worden een rechtmatige ende middelmatige appostille om inde marge van de voorss acten te stellen offer roijeren eenige naemen ende clausulen inde voorss acten gestelt Daer aen ijemant hem soude mogen stooten mits dat het sulcx ende soo geschiede dat het nijet en strecke tot ijemants anders ongehoorde cleijnicheijt ende dat het soodanich geschiede als het naer billicheijt ende discretie mach bestaen/-

Opden XIIIIen Februarij 1626 pnt Wouter nachtegael Boudewijn vander Ghoes burchmrs Corn Jacobsz Adriaen Baeckelandt Carstiaen Cornelis Jan Leijnsz Pieter Barthels Lenaert Teerlinck Schepenen Corn Adriaensz Willem Michielsz Pieter Coe Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant /-

Jochem Trente schijnt als armmeester 3 of 4 jaar geleden een arme weduwe tekort gedaan te hebben

Adriaen Bakelant schepen ende Pieter Corn Coe Raet der stadt Arnemuijden hebben int collegie van Burchmrs +S+R der stadt Arnemuijden voorss verclaert ende gedeposeert verclaeren ende deposeren mits desen warachtich te wesen ende wel te weten dat Jochem Trente doen hij lest is geweest Armmr binnen dese stadt drie offe vier jaeren geleden Sonder den precijsen tijt onthouden te hebben Ten tijde van sijn bedieninge van Maeijcken Lievensz een arme weduwe die vande armen leeffde /affgecort ende ingehouden heeft op rekeninghe van tgene de voorn weduwe tot haer onderhout bijde Armmrs weeckelijck toegeleijt was Ende als het de voorn Jochems maent was om den armen te bedienen /Actum int collegie van B+S+R voorn opden XIIIIen Februarij XVIcZesentwintich/---

De rekening van de Honderdste Penning van 1615 “geresolveert te recoleeren (te verifieren)

B+S+R der stadt Arnemuijden hebben geresolveert op vrijdage commende te recoleeren de rekeninge vande hondertste penningen gedaen ende gesloten inden jaere XVIc Vijfthiene// --

Opden XIXen Februarij XVIc sessentwintich pnt Wouter Nachtegael Boudewijn van der Ghoes Burchmrs Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Carstiaen Corn Jan Leijnsz Pieter Barthelsz Lenaert Teerlinck schepenen Corn Lixe Willem Michielsz Pieter Coe Jacob Reijnoutsz Wouter Mertensz Corn Baeckelant raiden/

Schijnt er een en ander aan de hand te zijn geweest met de afrekening van de Honderdste Penning van het jaar 1615 waarbij ook secretaris Cannoije betrokken was ??

Ghesien gehoort ende gelesen sijnde int volle collegie van Burchmrs +S+R der stadt Arnemuijden de schriftelijcke remonstrantie bij Pieter Cannoije secretaris deser stadt tanderen tijden ende verscheijden jaeren mede geweest ende gerekent geweest sijnde onder de Ontfanghers vande honderste penninghen in sijn particulier overgegeven Behelsende eenige pregnante redenen Waeromme het recolement (bevestiging /verificatie) van rekeninghe bij B+S+R opden XIIII februarij lestleden in absentie ende den voorss secretaris ende alle andre Ontfangers vande hondertste penn. ongehoort genomen / behoorde achter ende ongedaen te blijven / welcke remonstrantie hier naer van woorde te woorde volgende is/

Alsoo de rekeninge vande hondertste penningen daer van in absentie van alle de rendanten ende sonder de selve ofte ijemant vandien ofte heur Erffgenamen daerop te hooren bijW+R tegen stijl ende buijten ordre oock tegen recht recolement geresolveert is bijde Rendanten wettelick aent volle collegie van Burchmrs +S+R deser stadt gedaen suffisantelijck (voldoende ) ende behoorlick geinstrueert ende met noodige ende gerequireerde documenten geverificeert ende bijde voorn B+S+R opgenomen ende behoorlijck gesloten is nu bet als elff jaeren geleden Ende naerdien de Selve rekeninge int proces tusschen de stadt ende de geinteresseerde voorden hoogen Raide geventileert heeft ende alle ongefondeerde questien ende geraepte crackeelen diede Burchmr vander Ghoes van Stadtwege jegens Pieter Cannoije secretaris deser Stadt ende andere Rendanten der selver rekeninge gemoveert heeft bij transactie ende willige condemnatie vande Hoogen Raide int regardt vanden voorn Cannoije ende alle de andere diet soude mogen concerneren geassopieert ende gedecideert sijn Soo sustineert de voorn Cannoije met dobbel recht ende goede suffisante redenen dat de 3 voorss rekeninge vande honderste penningen geen recolement subiect en is Ende dat onder reverentie int vermogen vande jegenwoordige Magistraet nijet meer en staet de acten ende actitaten (activiteiten ??) van heur predecesseurs ende voorsaeten in gelijck offitie te retracteren ende herdoen als in het vermogen vande kinderen ende Erffgenamen is te ontdoen vernietigen ofte veranderen tgundt bij hen (hun) ouders in heur leven ende naer heurluyden goeden wille gedaen is Ende verclaert de voorss Cannoije ende secht dat de Rendanten ende oock de Auditeurs vande voorgaende rekeninge daer noch Sommige al int collegie sitten ongelijck geschiet ende dat hij als geweest hebbende een van de rendanten nijet gehouden ende geesints van sinne en is noch oock nijet en vermach over het voorss recolement te staene Sonder hem ende andere luijden diet soo soo wel aengaet als hem te vercorten ende wederom nieuwe processen die alreede bijden Hoochsten Rechter int Lant getermineert sijn sijn te verwecken versouckende daeromme dat de Eer: Magistraet gelieve ten besten te nem,en dat den voorn Cannoije over het voorss recolement als rendant ofte particulier nijet en compareert verclaerende altijt bereijt te wesen Daer inne ende in alles te doene dat het recht sal dicteren presenterende nietemin soot dheeren noodich achten hem als Secretaris oock in dese saecke te laeten Emploijeren onder expresse protestatie dat hij nijet gerekent en sal wordende daervuer ofte bij geweest te hebb en als Rendant ofte particulier maer pure ende simpliciter als Secretaris nomine officio (ambtshalve) dat hij bereijt is tallen tijden daer toe versocht sijnde ende bij uwer Eer: gecommandeert wordende te Exerceren maer verclaert met vuijtgedructte woorden int stuck vant voorss recolement dat is de bovengenomineerde rekeninge als particulier ofte een vande Rendanten hem ten vollen gequeten sijn heeren ende meesters voldaen te hebben ende met het sluijten vande voorss rekeninge daeraf soo wel als andere Rendanten ontslaegen te wesen ende nijet ter weerelt daer inne vorder te sullen doen dan dat met rechte noch soude moen gewesen worden daer onder hij bereijt is gelijck billich is altijt te assubiecteren versouckende alle tgundt voorss in actis gestelt ende hem daeraff voor het beginnen van eenige besoignen acte gelevert te worden/-- hebben B+S+R voorn goet gevonden ende geresolveert / Al vooren ijet vorder opt voorss recolement te disponeren dat de burchmr Boudewijn vander Ghoes op Dijsendaghe commende int volle collegie van Burchmrs +S+R voorn sal exhiberen de voorss rekeninge vande voorss hondertste penninghen ende aent Collegie verthoonen ende aenwijsinghe doen vande posten ende articulen Daerop ende daeromme hij sustineert datter recolement behoort te vallen Omme alle tgundt voorss gesien gehoort ende rijpelijck geexamineert sijnde vorder opt voorss recolement gedisponeert te worden als naer behooren/--

Opden XXIIIIen Februarij XVIcsessentwintich pnt Wouter Nachtegael Boudewijn vander Ghoes Burchmrs Adriaen Baeckelant Jan leijnsz Lenaert Teerlinck schepenen Barthelmeeus Cannoije Corn Adriaensz Lixe Willem Michielsz Pieter Corn Coe Wouter Mertensz Jacob Reijnoutsz Corn Baeckelant Raiden/

Er worden door Boudewijn v.d. Ghoes m.b.t. tot de rekening van 1615 t.a.v. van de Honderdste Penning een aantal posten aangewezen. De Magistraat weigert tot recolatie over te gaan.

In voldoeninghe vande resolutie bij Burchmrs +S+R opden XIXen Februarij lestleden genomen heeft de burchmr Boudewijn v an der Ghoes geexhibeert de rekeninghe vande hondertste penn. Bij Burchmrs + S+R voorn opgenomen ende gesloten den XXXen Januarij XVIcvijffthiene ende gelet sijnde opde posten bijde voorn vander Ghoes aengewesen ende geexamineert de 5 redenen bij den selven van der Ghoes geallegeert waerop ende waeromme hij meent datter recolement van de voorss rekeninge behoort te vallen hebben B+S+R voorn de saecke soo bevonden dat sijluijden oordeelen datter gheen recolement en mach begonst noch en behoort te geschieden/

Opden XVIIIen Meerte 1626 pnt Wouter nachtegael Boudewijn vander Goes burchmrs Corn Jacobs Michielsz Jan Leijnsz Pieter Barthelmeeus Lenaert Teerlinck Schepenen Barthelmeeus Cannoije Willem Michielsz Pieter Coe Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden/

Er zijn klachten over de huidige molenaar

Allsooder eenighe versoucken de meule vujter hant te pachten ende datter groote clachten sijn over den jegenwoordigen meulenaer Soo wort geresolveert de voorss meule vujterhant te verpachten aen een goetman daermede de gemeente soude mogen wel gedient worden ingevalle die genouch geven wil Soo nijet sullen caerten vitgeset ende de meule openbaerlijck verpacht worden/

Problemen tussen de stad en de classis over de approbatie van Maetsius tot predikant van Arnemuiden. De stad blijft op haar standpunt staan.

Naerdien opt versouck bij de heer Burchmr Wouter Nachtegael Carstiaen Corn ende Jacob Reijnoutsz inde classis van Walcheren op gisteren verschenen sijnde ende versocht hebbende copie van seecker geschrifte bij eenge opposanten inde Classis overgegeven voor desen mitsgrs de redenen waerom de beroepinge van Maetsius afgeslagen is ende voorts een Extraordinarise classis geleijt te worden om de wettelicke beroepinge van de voorss Maetsius te willen approberen bij de voorn classis de voorss gedeputeerde voor antwoorde gegeven is dat de versochte Extraordinarise classis consenteren ende in plaetse van te consenteren de versochte copien vant voorss geschrifft ende de bovenverhaelde redenen te geven hebben gedeputeert eenige vuijt heur: Eer: collegie die op van dage inden kercken Raet deser stadt sullen verschijnen Ende naerdien de Gecommiteerden van stadtswege die inden kercken raet moeten verschijnen opde besoignen resulterende vuijte beroepinge vande voor Maetsius versochten hoe sijl henl in de voorss vergaderinge souden hebben te dragen ende wat sijlieden in de voorss sake te doen hadden/ hebben B+S+R der stadt Arnemuijden goetgevonden ende geresolveert dat sijlieden bij de beroepinge opde persoon van Maetsius Goddelick ende wettelick gedaen sullen persisteren ende daer van nijet swijchen noch nijet toestaen dat tot verhinderinge vandien eenichsints soude mogen strecken/ Ende datse voorts sullen procureren dat de Gecommitteerde vande classis affgevordert werden copie vant geschrifte op gisteren ende classis versocht Ende voorts insisteren om te hebben de redenen vande bovenverhaelde affslaginge / Actum ten Rade opden XVIII meerte XVIc Zessentwintich // ---

Opden IIIIen April 1626 pnt Wouter Nachtegael Boudewijn vander Goes Burchmrs Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Carstiaen Corn Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Schepenen Corn Licxe Willem Michielsz Pieter Corn Coe Wouter Meertensz Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden/-

Is geresolveert de stadtsrekeninge gedaen te worden van negen maende vrijdage toecommende/-

Over een “notariael Instrument “ met betrekking een “vercoopinge” ??

Gesien het notareael (notarieel) Instrument sprekende vande vercoopinge van IIII ponden XIII schellingen IIIIgrooten tsiaers opde stadt Arnemuijden aencommende de weduwe ende Erffgenamen van Isack Grijpe is bij Burchmrs +S+R geresolveert de saecke te laeten berusten tot datter naerder bescheijt sal commen oofte naerder aenmaninge sal geschieden/-

Opde Requeste van Mr Emanuel Rus is bij B+S+R gersolveert hem voor antwoorde gegeven te worden dat hij hem sal addresseren aende Bewinthebbers van de Loterije //

Opden Xen April 1626 pnt < presentielijst niet voltooid >

Een acte door de burchmrs van der Ghoes en Nachtegael+ Corn Jacobsz schepen + Corn Lixe Raet onderteekend waarbij aan de secretaris Cannoije de dienst wordt opgezegd.

Is bij absentie van den Secretaris Pieter Cannoije int doen vande rekeninge geschaut sekere acte bijde burchmr Boudewijn van der Ghoes ende bijde burchmr Wouter Nachtegael Corn Jacobsz schepenen ende Corn Adriaensz Lixe onderteeckent dat bij den voorn secretaris sijnen dienst opgeseijt ende het secretarisschap affgenomen wort daer van de minute ende de presenten onder de burchmr van der Ghoes berust/

Over de molen

Is geresolveert datmen de muele openbaerlick metten stocke verpachten sal ende datmen de billetten eerstdaecjhs sal wstellen om binnen acht dagen hier naer openbaerlick te verpachten op saterdach wesende den XXVen april/

Excijs van het vendumeesterschap + dat van de molen zal verpacht worden.

Is geresolveert datmen vanden Excijs als vant vendumeesterschap de caerten tegen den XXVen alsmen de meule verpachten sal al samen te verpachten/-

De secretaris gaat in hoger beroep; dat zal de stad ook doen.

Is geresolveert datmen alsoo den Secretaris door Wouter Meertensz zeeckere bescheeden overgegeven heeft tenderende ende inhoudende dat hij te weten den Secretaris aent collegie geinsinueert heeft dat hij appelleert ende protesteert aen B+S+R ende oock aen elck een int particulier van alle costen schaden ende interesten Is vorder geordonneert datmen den Secretaris het bescheet dat hij overgegeven heeft sal teijckenen ende daerop bij eenen Advocaet sal consultatie nemen ende ist noodich salmen eenen naer den Hage committeren Om de sake waer te nemen/

Wert geordonneert datde commissarissen sullen hooren wat de gedeputeerde inne brengen ende dat gehoort hebbende daer van rapport sullen doen/-

Onderhoud met de schoolmeester

Beijde de Burchmrs ende Tresoriers Carstiaen Corn worden gecommitteert om metten schoolmr te spreecken ende taccorderen op Advies van Tcollegie/

Opden XXIen april 1626 pnt beijde Burchmrs Carstiaen Corn schepen Corn Adriaensz Lix Willem Michielsz Pieter Cornelis Coe Wouter Maertensz Jacob Reijnoutsz ende Corn Bakelant Raiden/

De pacht van de molen bedraagt slechts !! 5 gulden per week

Geproponeert sijnde wat dat men doen sal alsoo de meule verpacht moet wesen ene datse maer vijf gulden te weecke en mach gelden offmen voordien prijs die sal geven aende jegenwoordigen meulenaer offe niet off hoemen daermede handelen sal/

Zal men de stadsexcijs verpachten of collecteren in mei : de maand van de verpachting ?

Verthoont sijnde alsoo naer meije gaet ende ordre dient gestelt opden stadts Excijs watmen daer inne doen sal of men die sal verpachten ofte laeten collecteren/

Zal men het vendumeesterschap verpachten ?

Verthoont zijnde dat het vendumrsschap nu te meije vande pachte uutgaet offment andermaels verpachten ofte hoemen daer mede handelen sal/

De secretaris weigert “stadspapieren” aan de burgemeesters over te geven.

Beijde Burchmrs verthoont zijnde hoe dat alsoo den secretaris gelicentieert is ende aen hem een acte toe gesonden is/ Ende geordonneert dat den Secretaris de pampieren die onder hem van stadts wege sijn berustende dat hij die aende burchmr sal overleveren ende bijde burchmr(s) aen den Secretaris sulcx heeft laeten aenseggen tselve geweijgert heeft zeggende dat hij eerst het protest bij hem gedaen inden Hage sal afgehandelt wesen Watmen voorts hier inne doen sal oft niet en dient dat men Een naerden Hage deputeren sal om de sake dienende daerop sal letten ende wien datmen daer toe deputeren sal /

Voortzetting geschil over het beroep op Maesius tussen de stad en de classis.

Alsooder verstaen wort datter op morgen woensdach den XXIIen April vier gecommitteerde wte Classis commen sullen opde verschillen dieder is tusschen de kercke opde beroepinge van Karel Maesius van wegen de classis wat men hier inne doen sal oftmen bijde voorgaende beroepinge sal persisteren ende niet afwijcken als bijde voorgaende resolutie ofte hoe haer den kercken raet hem daer in sal hebben te draeghen/--

Meester Wicksteen is overleden. Wordt Philip Jansz zijn opvolger ?

Verthoont zijnde alsooder althans door het overlijden van Mr Pieter Wijcksteen een ander Schoolmr noodich is ende presentelick eenen Philips Jansz voor Schoolmeester presenteert oftmen die sal aennemen alsoo de jonge Jeucht dient geleert/

Verantwoording van geschreven proposities enz in de tijd van de absentie van de secretaris.

De resolutie op dese voorss ?? ses ? propositien staen hier vooren fol. precedenti XCIXX Ende de voorss ende alle de volgende aengetoghen resolutien bij W+R genomen ende met de eijghen hant vande burchmr Boudewijn vander Ghoes geschreven Gheduirende dat de Secretaris dess stadt Pieter Cannoije bij W+R affgeset ende nijet wederom in sijn staet geredintegreert sijnde nijet en heeft mogen compareren ende sijn Ampt ende Officio bedienen Ghelijck voor dijen geschiet ende naer voorgaende collatie bevonden sijn te accordern met tgene de voorn vander Ghoes daeraff met sijn eijghen geschreven heeft/

 

1626

Burchmrs

Boudewijn vander Ghoes

Willem Michielsz

Schepenen

Corn Jacobsz

Adriaen Baeckelant

Pieter Corn Coe nu Corn Adriaensz Lixe

Willem Jacobsz

Jan Leijnsz

Wouter Mertensz nu Claes Sael de Jonge

Lenaert Teerlinck

Raiden

Barthelmeeus Cannoije

Corn Adriaensz Lixe

Wouter Nachtegael

Carstiaen Corn

Jacob Reijnoutsz

Pieter Barthelsz

Corn Baeckelant

N.B . Randschrift : Gecollationneert jegens de notitie van dese ende naergetogen resolutien met de eijgen hant vande burchmr Boudewijn vander Ghoes geschreven ende gehouden sijn de selve bevonden daermede van woorde te accorderen ende hier geregistereert/-

Opden IIen Meije 1626 pnt Boudewijn van der Ghoes Willem Michielsz burchmrs Adriaen Bakelant Pieter Corn Coe Willem Jacobsz Wouter Meertensz Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Schepenen Corn Adriaensz Lixe Wouter Nachtegael Carstiaen Corn Pieter Barthelmeeusz Jacob Reijn outsz Corn Bakelant Raiden/

Philips Jansz wordt de nieuwe schoolmeester onder bepaalde condities hieronder vermeld.

Bijde burchmrs verthoont sijnde hoedat sij gesproocken ende geaccordeert hebben met Mr Philips Jansz schoolmr opde conditie als volcht dat hij sal hebben XII ponden voor sijn Schoolhouden ende sal mede voortt selve gelt de clocken vesteecken met expresse conditie dat bij aldien dat den voorsanger quame te sterven ende hij tselve affytie quame te crijgen alsdan sal hij de stadt om niet dienen mits genietende de voorss gaige vant voorsangerschap is oock aen hem beloofft een quarthier Jaers van III ponden op de hant om doncosten van verhuijssen te vervallen/-

Jan Leijnsz doet verslag na zijn reis als gecommitteerde naar “de Hooge Raad “ te Den Haag.

Bij Jan Leijnsz die gecommitteert is geweest inden Hage met den brief aen den Hoogen Raide verclaert dat hij den brief in handen vande heer president gelevert heeft die hem voor antwoorde gegeven heeft dattet geen reden en was datmen ijemant tegen de borst vande magistraet soude inbringhen maer datse op de sake souden letten opdatter geen oneenicheijt van processen wt en soude spruijten/

Over het verpachten van het vendu(veiling)- en crigeerderschap(omroeper).

Omme gevraecht sijnde alsoo tvendumrs schap vuijter pacht is ende gepresenteert sijnde Omme tselve wederom te verpachten en isser tot noch toe geene gepresenteert ende daerop omme gevraecht sijnde is geresolveert datmen noch eens met Geradt van Dort sal spreken Om te sien wat hij van sinne is te doen Ondertusschen presenteert Pieter Corn den Crigierder (omroeper) dat hij Tvendumeesterschap bij provisie sal waernem,en onder conditie vande voorleden conditien voor desen metten pachter aengegaen welcke aen hem is toegestaen mits dat hij borghe stelt/

De baljuw Barthelmeeus dient na zijn reis naar den Haag een bijzonder hoge declaratie in. Hij geeft daar een vage verklaring voor.

Den Bailliu Barthelmeeus Cannoije wt den Hage Thuijs gecommen sijnde heeft overgelevert sijn declaratie ende rekeninge van sijn oncosten van sijn reijscosten van gaen ende commen naerden Hage aldaer gesonden geweest sijnde met de brieven vande nieuwe verkiesinghe vande magistraet / De selve rekeninge oversien sijnde is bijt collegie geexamineert datse XVIII ponden XIX schellingen was gevraecht hoe hij Bailliu soo lange wt geweest hadde verclaerde datter in den Hage een Requeste ende een Remonstrantie overgegeven was waerdeur hij opgehouden was/ ende een Remonstrantie overgegeven was waerdeur hij opgehouden was/ gevraecht sijnde van wien ? seijde men salt wel hooren versocht derhalven ordonnancie waerop van sommige geseijt wert datmen geen ordonnantie voor dese reijse en soude geven tertijt toe datmen weten soude wie de requeste overgegeven hadde ende tselve wetende datmen sien soude wat hij overgegeven hadde Ende verstaende dat het sijn schult waere hij sij wije hij sij soot niet met fondament geschiet en wae datment diet gedaen hadde de costen van het ophouden soude doen betalen/

Er zijn voor de zoveelste keer “groote clachten “ over de wacht . Men pikt zelfs turf en kaarsen die voor de wacht bestemd zijn en neemt die mee naar huis.

Alsooder groote clachte is vande wacht ende datter niemant en wilt waecken van burgers soo ist goetgevonden datmen met eenighe clapperluijden sal spreecken ende sien wat sij begeeren Daer toe gecommitteert sijn beijde soo sijl lichtelick om weijnich gelt te crijgen sijn Om den turf ende keersen te spaeren die men secht dat de wacht naer huijs draecht ende vrouch van de wacht loopt Datmen van tgepasseerde rapport sal doen ende sien wat vordernent gedaen/

Bij het collecteren van de excijs heeft Carst. Corn. volgens sommigen teveel “gekregen”.

Carstiaen Cornelis voor deen geweest hebbende bediender vande excijs die tvoorleden jaer voor sijn collecte gehadt heeft XVI ponden ende waer over disputen gevallen waeren ende datter waeren die tselve ampt wel voor XII ponden wilden bedienen is metten voorss Carstiaen Corn veraccordeert dat hij sal hebben ende proffijtern voor het aenstaende jaer 1626 vijffve te hondert (5% ) vant tgene dat hij vande Excijs sal gecollecteert hebben ende niiet meer ende dat ten aensiene dat hij seijt noch eenige wtstaende schulden hefft te ontfangen met Expresse conditie dat al wat hij vande excijsborcht dat dat tot laste vande stadt niet en sal werden gebracht/-

Opden Junij 1626 pnt Boudewijn vander Ghoes Willem Michielsz burchmrs Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Willem Jacobsz Wouter Maertensz Jan Leijnsz schepenen Wouter Nachtegael Carstiaen Cornelis Pieter Barthels Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden

Voortzetting van het proces tegen de Secretaris.

Bijde burchmr Boudewijn van der Goes ende Jan Leijns wuten Hage wederom gecommen sijnde die gecommitteert sijn geweest opt proces vande secretaris rapport gedaen hebbende van tgene in den Hage gepasseert ende int proces gedaen was Ende alsooder voorts dient op de sake gelet te worden hebben voorts B+S+R geraedtsaem gevonden ende geresolveert datmen der twee sal committeren om tot Middelb. Te gaen om met den Advocaet Meese te spreecken ende voorts alles den oirboor te doen ende het wterste beste om de sake tegens den Secretaris te houden staen waertoe gecommitteert worden ende committeren mits dess de burchgmr van der Ghoes Jan Leijnsz die voordesen inden Hage opt proces geweest ende mette Advocaten gesproocken hebben die belast worden haer vuijterste debvoir te doen tot het proces ende alles wat van noode wesen sal Dwelck alles wat de committanten doen sullen sullet voor wel gedaen houden ende anders/

Pieter Cannoije, de secretaris weigert de bij hem berustende “stadtboucken” over te geven.

Is voorts goetgevonden ende geresolveert dat alsso Pieter Cannoije noch eenige vande stadts boucken als vanded Vierschaere ende andere heeft onder hem berustende daer Eenige acten in staen die wij meenen ons noodich te sijn om of wij dieper int proces mochten commen als wel gevreest wort hebben geresolveert datmen die van de voorss Cannoije sal afheijschen ende gelast dat den stadtbode boven soude commen ende selve hem aenseggen die datelick boven ontboden is ende aen hem gelast dat hij bij den Secretaris soude gaen ende van hem andermael afheijschen ende aenseggen dat hij alle de bescheeden die heeft int ztadts Cantoir soude bringen ofte boven bringhen om daer wt te trecken sulcx ons noodich soude duncken daer mede wij ons souden dienen ende behelpen int voorss proces tegens den voorss Cannoije ende alsoo de ztadtbode aende voorss Cannoije de voorss boucken affgeheijscht heeft de selve geweijgert heeft ende voor antwoorde gaf dat hij dat niet van sinne en was te doene Maer ter contrarie dat hij Cannoije seijde datmen aen hem soude geven de boucken die onder eenige vant Collegie waren welcke antwoorde den stadtbode int Collegie openbaerlick voor antwoorde gerapporteert heeft ende is de selve antwoorde alsoo aengeteijkent ende Memorie gestelt/

Opden XXIIIIen Junij 1626 pnt Boudewijn vander Ghoes Willem Michielsz burchmrs Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Willem Jacobsz Wouter Maertensz Lenaert Teerlick schepenen Cornelis Adriaensz Licxe Wouter Nachtegael Carstiaen Corn Pieter Barthelmeeus Jacob Reijnoutsz ende Corn Bakelant Raiden/

Voortzetting zaak vande secretaris Cannoije.

Bijde Gecommitteerde te weten de Burchmr Boudewijn vander Ghoes ende Jan Leijnsz vuijten Hage gecommen sijnde hebben rapport gedaen vantgene aldaer mette Advocaten geaviseert was Ende daer naer eenen brief gelesen van den procureur Lucq die de notulen van de Hoogen Raet gesonden heeft daer bij verstaen wert tgene aldaer gewesen was daer naer is den Deurwaerder int collegie gecommen die daer sijn Exploict gedaen heeft van het tweede mandement ende vande Insinuatie daer van hij copie van alles gelaeten heeft mitsgrs vant Executoriael dat hij mede geinsinueert heeft waerop omme gevraecht sijnde watmen inde sake sal doen is geresolveert dat eermen antwoorden zal datmen bij Rechtsgeleerde sal gaen om opde saecke te aviseren dat op morgen sal wesen ende alsdan zalmen antwoorden Daertoe sijn gecommitteert de Burchmr van der Ghoes Jan Leijnsz ende eenige andere vant collegie die totter saecke mogen vaceren /--

Opden VIen Julij 1626 pnt Boudewijn vander Ghoes Willem Michielsz Burchmrs Adriaen Bakelant Willem Jacobsz Jan Leijnsz ende Lenaert Teerlinck schepenen Cornelis Adriaensz Lixe Wouter nachtegael Carstiaen Corn Jacob Reijnoutsz ende Corn Bakelant Raiden/-

Voortzetting zaak van de secretaris.

Alsoo den deurwaerder Jacob Cornelisz het mandement Executoriael van wegen den Secretaris gesommeert heeft datmen inden Hage opden XIIIen Julij toecommende int vlies ? elck in zijn particulier in gijselinge soude verschijnen dwelck schijnt directelick te strijden tegen recht ende reden alsoo de sake het heele collegie raeckt Soo is de vrage wat antwoorde datmen den deurwaerder sal geven waerop omme gevraecht sijnde is geresolveert datmen aenden deurwaerder afvragen sal naer sijn commisie vanden Hoogen Raet Om te zien offer inne ztaet dat elck int particulier daer sal in Gijselinge compareren ende oft de Burchmrs Boudewijn vander Ghoes ende Willem Michielsz Jan Leijnsz ende Wouter Nachtegael specialick daer inne staen dan of door last vant protest van Cannoije geinsinueert wert oft dattet int mandement niet en staet Soo en salmen de Insinuatio nijet aennnemen ende den deurwaerder als hij om de antwoorde comt versekenen/-

Opt vertooch van de burchmr vander Ghoes dat alsoo den Secretaris Pieter Cannoije het mandement penael vercregen ende geexploicteert heeft ende de stadt mitsgrs eenige particuliere vant Collegie gesommeert heeft datse binnen 24 vuijren verclaren obedientie ofte inden Hage in gijselinge soude commen opden XIIen Julij Eerstcommende Soo is de vrage wat men inde zake sal hebben te doen /is bij B+S+R geresolveert datmen bij rechtgeleerden sal gaen metten resolutiebouck ende met hen consulteren oft niet geraden en waere datmen aen Mr Pieter Cannoije een acte soude Thuijs senden ten eijnde dat hij sijn mandement ende requisitoire soude innetrecken ende dat hij de stadt in sijn ruste soude laeten alsoo tselve tgene dat hij gedaen heeft met het mandement te haelen de stadts authoriteijt grootelicx te cort gedaen heeft Ende dat hij sijnen burgelicken eedt die hij aen de stadt gedaen heeft grootelicx te buijten gegaen heeft maeckende pure muijterie ende openbare conspiratie tegen de de stadt mitsgrs hare authoriteijt ende altijt geexerceerde vrije macht hier toe sijn gecommitteert de burchmr vander Ghoes de burchmr Nachtegael Ende Jacob Reijnoutsz een van de Tresoriers ende datmen een protest sal doen van alle costen schaden ende Interesten alreede geleden ende noch te lijden/-

Opden XXen Julij 1626 pnt beijde de burchmrs Adriaen Bakelant Willem Jacobsz Jan Leijnsz ende Lenaert Teerlinck schepenen Tot verkiesinghe der Diaconen geweest Corn Adriaensz Lixe Wouter Nachtegael Carstiaen Corn. Pieter Barthelmeeus Jacob Reijnoutsz ende Corn Bakelant Raiden/-

Er moeten nieuwe armmeesters gekozen worden

Alsoo door het aenschrijven vanden kerckenraet versocht wort te willen kiesen nieuwe armrs daervan ons viere overgegeven sijn namentlick Corn Bakelant Willem Jacobsz Corn Adriaensz Lixe ende Wouter Meertensz om daer van twee bijde Magistraet gekosen te worden welcke dien volgende naer ouder costuijmen alsoo gedaen is ende is bij meeste vijsen gevonden dat Corn Bakelant ende Willem Jacobsz totten zelven dienst van armmeesters verkosen zijn/-

De Burchmr vander Goes Wouter Nachtegael ende Jacob Reijnoutsz die gecommitteert zijn geweest om tot Middelburch te gaen ende met Trijssens te spreken ende de saecke van haren opgeleijden last te doen hebben gerapporteert dat zij Trijssens gesprooken hebben ende gevraecht ende oock hare bescheeden soude senden aen den procureur Lucq ende aen hem schrijven dat hij de gijselinge zoude waernemen ende datmen soude versoucken wistel voor vier of vijff weecken welcken volgende alsoo gedaen is Dat naer dat sulcken rapport gedaen was bijde Gecommitteerde voorss eenijegelijck vant collegie contentemente doen gevraecht wat haer een ijder van henlieden vande saecke docht oft niete goet en ware datmen de gijselinge soude waernemen alsoo Pieter Cannoije al naer den Hage was die daer soo sij meijnden veel te wege soude brengen ende op datter niet andere zwaricheijt en mocht naer volgen is goet gevonden ende gerolveert dat de voorss drije committanten andermael bij rechtsgeleerden souden gaen om te zien ofte noodich is eenen derwaerts te gaen ofte niet ende ist dattet noodich is datter een derwaerts soude gaen ende daer toe is gecommitteert de burchmr van der Ghoes ende ist nijet noodich datmen sulcx avijs crijcht Datmen de sake sal laten op sijn beloop/--

Opden XXIIen Julij 1626 pnt Boudewijn vander Ghoes Willem Michielsz burchmrs Willem Jacobsz Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck schepenen Corn Adriaensz Lixe Carstiaen Corn Pieter Barthelmeeus Jacob Reijnoutsz.

Op heden is den deurwaerder Jacob Corn int collegie gecompareert ende aldaer geexploicteert het mandement van Ghijselinge contra Burchmrs Schepenen ende Raden als bij tselve mandement blijckt ende aenden zelven is voor antwoorde gegeven dat alsoo het collegie nijet compleijnt en was datmen overmorge antwoorde sal geven/-

Alsooder eenen brieff vande Ed: heeren de Gecommitteerde Raden gecommen is geresolveert datmen dien op merge sal publiceren/--

Opden XXVen Julij 1626 pnt Boudewijn vander Ghoes Willem Michielsz burchmrs Adriaen Bakelant Jan Leijsen ende Lenaert Teerlinck schepenen Barthelmeeus Cannoije Bailliu Raet

Onderhandelingen met de kerkenraad.

Opt versouck van den kercken Raedt daer toe Carstaen Corn van gecommitteert int collegie gecompareert is ende versocht datter twee vuijte Magistraet gecommitteert worden om inde kerckenraet te verschijnen om aldaer met de kerckenraet te besoigneren sijn bij Burchmrs +S+R gecommitteert enz midst desen Adriaen Bakelant ende Jan Leijnsz/--

Opden XIIen Augustus 1626 pnt Boudewijn van der Ghoes ende Willem Michielsz Burchmrs Corn Jacobsz Adriaen Bakelant Willem Jacobsz Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Schepenen Corn Adriaensz Licxe Wouter Nachtegael Carstiaen Corn Pieter Barthelmeeus Jacob Reijnoutsz Corn Bakelant Raiden/

Weer over de zaak van de secretaris

Opt vertooch bijde Gecommitteerde die op de zake vanden secretaris gecommitteert sijn die seggen aen de heeren staten een requeste overgegen te hebben die de zake aende Gecommitteerde Raiden gerenvoijeert hebben om die zake te onderstaen hoe de gelegentheijt van de zake is ons afgevraecht oft wij ijet bedacht hebben ofte eengen voorslach gemaeckt hebben daerop geseijt wert neen soo hebben de heeren gezeijt dat ijet wat bedencken souden daerop wij antwoorden dat wij daer van nijet doen en conden sonder onse principale daer eerst van te spreken dat morgen zoude zijn dat hier int collegie aengedient is Soo is nu de Vraghe watmen inde zake sal doen Is geresolveert datmen een voorslach sal doen Doch eerst versoucken dat Cannoije een voorslach sal doen ende bij faulte dat hij geen voorslach wilt doen soo sullen wij hem presenteren een schoonicheijt ( een mooi aanbod ?) ende naer gelegentheijt ende ist dat hij daer niet mede te vreden en is ende dat hij in sijn offitie wil blijven om Eere soo hij zoude moge zeggen soo salmen seggen zoo hij om nijet Wil dienen ende sijn Leven lanck wilt verbinden datmen met hem sulcken accoort sal aengaen Dit is met de meeste stemmen alsoo geresolveert wtgeseijt (uitgezonderd) Boudewijn van der Ghoes die zegt Expresselijck dat hij niet en verstaet datmen met Cannoije int minste int stuck van sijn officie sal handelen om hem aen te nemen tsij dat hij om nijet wil dienen ofte niet ende en verstaet met dat hij daer over sal gecommitteert worden dan protesteert daer over seggende dat hij gelicentieert is om dat de stadt niet / en heeft te geven ende mede dat nijet en verstaet met hem te accorderen// 

Ga naar boven