Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 19 en 20 1627-1629

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf 15 januari 1627.

Opden XVen Januari 1627 pnt Willem Michielsz burchmr Corn Jacobsz Claes Sael de Jonge Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck schepenen Barthelomeeus Cannoije Wouter Nachtegael Carstiaen Corn Jacob Reijnoutsz Corn Baeckelant raiden.

Leden van het collegie moeten in plaats van clapperlieden te betalen 10 schellingen opbrengen

B+S+R boven genomineert hebben eendrachtelijck ende eenparighlijck over een stemminghe geconsenteert geresolveert ende geaccordeert enz. mits dess dat ijeder vant collegie die van vrijdom en competeert tot betaelinge vande clapperluijden jaerlijcx sal opbringen ende betaelen thien schellingen groot vls/

Opden IIen meerte pnt Willem Michielsz burchmr Corn Adr. Lixe Corn Jacobsz Jan Leijnsz Lenaedrt Teerlinck schepenen Barthelmeeus Cannoije Woutyer Nachtegael Carstiaen Corn Jacob Reijnoutsz Raiden.

Middelburg en Arnemuiden moeten samenwerken om van de Staten voldoende subsidie te krijgen tot onderhoud van het “Diep”

Alsoo dheer burchmr van Middelb Joos vander Hooghe ende Jan Leunisz vuijt de naem ende van weghen de Tresoriers der stede Middelb versocht hebben B+S+R dess stadt A souden believen hunne gedeputeerde te seijnden bijden voorn heer burchmr Joos vander Hooghe ende de voorss heeren Tresoriers van Middelb om in communicatie te commen ende samen te resolveren hoemen voortaen gevouchlicxst sal helpen vervolgen het subsidie tot onderhoudinghe vant diep dat van Ed Mog: heeren Staten van Seellt versocht wort Soe hebben B+S+R voorn tot tgundt voorss gecommitteert enz mits dess Willem Michielsz burchmr Jacob Reijnoutsz Tresorier ende den secretaris Pieter Cannoije/

Ruzie tussen degenen die zorgen dat het “horologie” (uurwerk)van de stad goed functioneert

Ghehoort B+S+R de oneenicheijt geresen tusschen Philips Stroobant het horologie verstekende ende Wouter Lambrechtsz het horologie op windende ende onderstaen waer vuijt de saecke gesproten is hebben beijde parthijen aengeseijt belast te accorderen ende eenicheijt onder den anderen …. Samen boven te gaen ende eendrachtelijck te helpen surghen dat het werck gheen last noch gheen schade en lijde/

Over de verpachting van de molen

B+S+R hebben dheeren Burchmrs Tresoriers ende secretaris geauthoriseert enz mits dess omme de stadtsmole vuijter hant te verpachten ist doenlijck ende soo veel bedinghen als mogelijck is Ende ingevalle sijl nijemant daer toe bequaem connen vinden sullen eerstdaechs caerten doen vuijtsettenom te verpachten openbaerlick ende mette stocke/

Opden XIIIen meerte 1627 pnt Willem Michielsz Burchmr Corn Adr. Lixe Claes Sael de Jonghe Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Schepenen Barthelmeeus Cannoije Wouter Nachtegael Carst Corn Jacob Reijnoutsz Raiden/

Idem

Ghehoort vuijt de commissarissen gedeputeert geweest sijnde om de stadtsmole vuijter hant te moghen verpachten hoe dat sijl op aggreatie vande heeren Burchmrs +S+R dess stadt de voorss mole verpacht heeben aen Laureijs Marcxz voor achtien schellingen ter weecke opde oude gecostumeerde conditien ende voorden tijt van twee jaeren hebben B+S+R voorn de voorss verpachtinghe gelaudeert aengenomen ende geapprobeert enz mits dess welcken volgende de voorn Laureijs Marcxz comparerende int collegie heeft de conditien vande verpachtinge geconfirmeert ende onderteeckent/

Opden XVIen meerte 1627 pnt Boudewijn vander Ghoes Willem Michielsz Burchmrs Corn Adriaensz Lixe Corn Jacobsz Claes Sael de Jonghe Jan Leijnsz Lenaert Teerlinck Schepenen Barthelmeeus Cannoije Wouter Nachtegael Carstiaen Corn Jacob Reijnoutsz Raiden/

De stad is er op tegen dat er (zout)keten afgebroken worden

Bijde burchmr Boudewijn vander Ghoes gerapporteert sijnde datter eenighe bijde E: Mog: heeren Staten van Seellt solliciteren Octroij om eenige keeten aff te moghen breecken Ende dewijle de heele stadt ende gemeente daer aen dependeert hebben B+S+R goet gevonden naerde saecke te inquireren daertegen te wercken ende alle mogelijck debvoir doen om de concessie vant voorss Octroij te beletten daertoe bij dess gecommitteert ende specialick geauthoriseert worden dheeren burchmrs Boudewijn vander Ghoes Wouter Nachtegael ende de secretaris Pieter Cannoije/

 

1627

Burchmrs

Willem Michielsz

Wouter Nachtegael

Schepenen

Corn Adr Lixe

Claes Sael de Jonghe

Carstiaen Corn

Jan Teerlinck

Pieter Barthelsz

Corn Baeckelant

Mr Jacob de Bruijne

Raiden

Barthelomeus Cannoije

Vincent van Onderdonck

Corn Jacobsz

Adriaen Baeckelant

Jan Leijnsz

Doctor Cornelis Sonnius

Lenaert Teerlinck

Opden XXIIen Meije XVIen sevenentwintich pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Corn Adriaensz Lixe Claes Sael de Jonge Carstiaen Corn Jan Teerlinck Pieter Barthels Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Jan Leijnsz Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

Tussen de koren-en zoutmaat van Middelburg en Arnemuiden mogen geen verschillen zijn

B+S+R hebben gecommitteert enz mits dess Cornelis Baeckelant om de Corenmate ende Soutmate daermede het Coren ende sout onder de burgers gemeten ende gelevert wort Jegens de korenmate ende soutmate der stadt Middelb te confereren ende jegens malcanderen te meten Omme naer gedaen rapport sooder eenghe differentie inne gevonden wort tot bewaeringhe ende voorstant van ijeders recht sulcken ordre gestelt te worden als bevonden sal worden te behooren/

Over de voorboden; en materialen van “gebroecken huijssen”

Int resumeren vande voorboden dess stadt gevraecht sijnde oft het nijet geoorlooft en is de materialen van gebroecken ende affgevallen huijssen vercocht ende bij de coopers vervoert te worden om binnen de stadt inde keete ofte ende oock in Nijeuwerkercke verbesicht ende vervrocht te worden hebben B+S+R met pluralite van voisen verstaen ende geresolveert de voorss maerialen wel mogen vercocht ende inde stadt inde keeten mitsgrs in Nijeuwerkercke vervoert ende verbesicht worden/

De voorboden worden aangepast en gepubliceerd

Naerdat de voorboden vande stadt geresumeert waeren ende speciffice gearresteert wat Artijckelen datter behooren gelesen ende wat Artijckelen datter behooren om de veranderinge

vanden tijt vuijtgelaeten te worden hebben B+S+R geresolveert dat de voorss voorss verboden sullen gepubliceert worden soo haest als het dheer Bailliu met een vande Burchmrs gelegen commen sal/

Moeten de Excijsen wel of niet verpacht worden/ “ De zaak in state gehouden”

Geproponeert sijnde oft het nijet geraden en waere ende voorde stadt proffijtabel soude sijn de stadts Excijsen wederom te verpachten nebben B+S+R goet gevonden de saecke in state te stellen ende de resolutie daerop te nemen vuijt te stellen ende te dilaijeren Tor dat de openstaende stadts rekeningen gesloten sullen sijn/

Achterstand m.b.t. de stadsrekening in verband met vertrek van Jacob Reijnoutsz.

Gevraecht sijnde wanneer de stadtsrekeninghe vanden Jaere XVIcsessentwintich gedaen ende gesloten sal worden Ende daerop geantwoord wesende dat de stucke papieren ende munimenten daer vuijt de stadts voorss rekeninge soude moeten geformeert worden bijde stadt nijet maer noch onder Jacob Reijnoutsz gewesene Tresorier ende naer Middelburch vertrocken berustende sijn die geseijt heeft voor sijn vertreck de stucken eerstdaechs aenden secretaris te sullen behandigen Omme de voorss rekeninge daer vuijt eerst in forma gestelt daer naer volgende het oude gebruijck gedaen ende gesloten te worden Ende voorts verhaelt wesende dat de rekeninghe vanden jaere 1626 nijet en can sonder merckelijcke confusie gedaen worden voor dat de rekeninghe vande stadt over de jaere XVIcvijffentwintich om merckelijcke abuisen tot noch toe toe ongesloten ofte ten minsten ongeteeckent gebleven geresolveert ende solemnelijck naer stijl gesloten sal wesen Soe hebben B+S+R geresolveert dat de voorss rekeninghe vanden jaere XVIcvijffnentwintich eerstdaechs bijde hant genomen gerecoleert ende de abuisen geredresseert sijnde gesloten sal worden Soo dat behoort ende stijl is daer toe bij dess gestempt ende geraempt wort den eersten Junij wesende eenenDijsendach sooder nijet besonders ide wech compt Ende sooder ijet inden wech quame sullen de heeren Burchmrs eenen andern dach mogen ramen mits sdaechs te vooren Wet ende Raet daerop specialick dachvaerdende/-

Over verrekening van voorgeschoten onkosten van reizen naar den Haag i.v.m. de zaak van Pieter Cannoije en reparatie van de schole van Philips Stroobant

Ghelesen de specifficatie van Reijs ende ander oncosten bijde burchmr Boudewijn vander Ghoes ende Jan Leijnsz gedaen ende verschoten inde reijsen bij henl gedaen naerden Hage ende elders jegens de secretaris Pietere Cannoije Daerop de voorn burchmr vander Ghoes ordonnancie van betaelinghe versouckt hebben B+S+R het examineren ende debatteren vande voorss specifficatie mitsgrs het resolveren hoe verre daerop ordonnancie sal gegheven worden vuijtgestelt Tot dat des voorn Boudewijn vander Ghoes gewesene Tresoriers rekeninge over den jaere 1625 geresolveert ende gesloten sal wesen /B+S+R hebben dheer Tresorier Carstiaen Corn geauthoriseert enz mits dess om de schole van Mr Philips Stroobant met de Timmerman ende metselaer te visiteren ende ondersoucken wat noodige reparatie daer inne steeckt Om daervan rapport gedaen sijnde daerop sulcken ordre gestelt te worden als van noode wesen sal/

Opden eersten Junij 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael burchmrs Corn Adriaensz Lixe Claes Sael de Jonge Carstiaen Corn Jan Teerlinck Pieter Barthelmeeus Mr Jacob de Bruijne Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden.

Pachters van landelijke impost op wijn en bier klagen over diverse smokkelhuizen

En soetelaars / tappers onder de soldate

Opde requeste bijde pachters van slants Impost op wijn ende bier mitsgrs bij deken ende beleeders deser stadt gepresenteert beijde clagende over diversche smockel huijsen ende versouckende daer inne ordre gestelt te worden gelijck in andere steden gedaen is bij W+R geresolveert gepubliceert te worden sulcx ende gelijck hier naer volcht ende voorts met Capt. Moreij te spreecken ende door hem te wege te bringhen datter onder de compagnie maer een soetelaer sal mogen wesen ende dat hen scherpelijck verboden werden taen nijemant als soldaten te tappen/

Pieter Cannoije administreert het servitie-geld en dat geld ook voor het servitiegeld van de Mansfeldse soldaten. Ook is deze altijd “forier” geweest.

Alsoo Mr Pieter Cannoije secretaris der stadt Arnemuijden van begin aff dat hij het secretarisschap deser stadt geaenveert ende bedient heeft altijt ende perpetuelick mede is geweest Forier ende alle de servitien continuelick geadministreert ende ontfangen heeft Ghelijck hij noch dagelicx is doende Soo hebben B+S+R nijet willende de Emolumenten van de Secretarie mette gevolge van dijen volgende hare belofte aende Ed: Vermog: heeren Gecommitteerde Raiden van Seelt gedaen int minste verminderen den voorn Cannoije voorsoo veel des noot sij daer inne opde oude voet gecontinueert ende continueren bij desen Tot confirmatie van welcken hebben Burchmrs +S+R voorn dheer Comijs Tobias Coren geauthoriseert ende authoriseren bij desen de servitie penninghen de stadt Arnemuijden van de Mantsfeltsche Soldaten van wegen de generaliteijt toe geleijt daer van de voorn Comijs Coren ordonnantie vercregen heeft te betalen ende tellen aende voorn secretaris Pieter Cannoije Actum ten Rade der stadt Arnemuijden den eersten Junij XVIc XXVII/

Er zijn door Lenaert Teerlinck en Jacob Reijnoutsz als gasthuismrs ook veel kosten gemaakt ten aanzien van de Mansfeldse soldaten.

Alsoo Lenaert Teerlinck ende Jacob Reijnoutsz van begin aff tot noch toe gehadt hebben het bewint ende den ontfanck vande Gasthuijs ende boucosten gevallen ter Cause vande Mantfeltsche soldaten daer van sijluijden oock gehouden ende bereet sijn tsijnder tijt Rekeninge bewijs ende reliqua te doene Soo hebben Burchmrs +S+R der Stadt Arnemuijden verstaen ende geresolveert dat de voorn Commissarissen in heur bewint ende administratie sullen continueren tot dat alle de penningen daer toe behoorende in beurse wesen ende de sake gedisponeert sal sijn Om daer aff rekeninge bewijs ende Reliqua te doene Tot confirmatie van welcken B+S+R voorn dheer Comijs Tobias Coren geauthoriseert hebben ende authoriseren bij desen om de penningen van de resterende twee stuijvers Mitsgaders tgene van boucoste Schoone maecken van de kercke ende huijssen het wechvoeren ende begraven van de dooden Salaris vande Doctoren Chirurgijn ende andre mitsgrs alle tgene de stadt ter cause vande Mantfeltsche Soldaten toegeleijt is wtgesondert de Servitie daer van altijt ontfanger geweest is ende noch is de secretaris Pieter Cannoije Soo haest de selve penningen ontfangen sijn te tellen aende voorn Lenaert Teerlinck ende Jacob Reijnoutsz Actum ten Raide der stadt Arnemuijden datum als boven//--

Over het delven van een waterganck tussen Middelburg en Arnemuiden

Omme bijde heeren Staten van Walcheren te vervolghen het delven vande waterganck tusschen Middelb ende Arnemuijden sijn bij W+R gecommitteert enz mits dess dheer burchmr Willem Michielsz ende de secretaris Pieter Cannoije/-

De molenaar moet over borgen kunnen beschikken

Is goet gevonden ende geresolveert aende molenaer te schrijven dat hij binnen corten tijt borghen voorde pacht ende de andere conditien vande mole eerstdaechs sal moeten stellen oft datmen genootsaeckt sal sijn van stadtswege volgende de conditien daerop de voorss mole verpacht is tot des voorss molenaers last andermael te verpachten/

Ommegevraecht sijnde offmen de ordonnancie van betaelinge bij Adriaen Baeckelant tot laste vande stadt versocht over sijn Arbeijts loon ende leveringhe van materialen sal depescheren op Jacob Reijnoutsz ofte op Carstiaen Corn beijde sijnde ofte geweest hebbende Tresoriers is bij W+R goet gevonden doordijen Jacob Reijnoutsz te Middelburch woont dat de ordonnancien voortaen sullen gemaeckt ende gedepescheert worden opde voorn Carstiaen Corn jegenwoordich Tresoriers hier woonende /

Er wordt telkens weer op grote schaal belasting ontdoken

Alsoo nijttegenstaende verscheijden Resolutien acten ende ordonnantien van Stadtswege geemaneert tegen de fraudateurs van Slants Impost ende Stadts Excijsen die hen generen met smockelen van wijn ende bier Echter bevonden wort dat bij verscheijden persoonen nijet geadmitteert sijnde tot herbergiers ofte tappers drinckgelagen tot haren huijsse werden geset dat oock de selve ende andre hun vervoorderen wijn ende bier met cannen ende cleijne maten te vercoopen waer doore de geadmitteerde herbergiers (dewlcke de gerechticheijt van Excijs ende Impost betalen groote preiuditie ende schade sijn lijdende ende in haer neringe werden vercort / Soo est dat Bailliu+Bu+S+R dess stadt Omme soo veel mogelijck is alle fraulden te voorcommen tot onderhoudinge der gemeene Lants ende deser Stede gerechticheijt hebben geordonneert ende gestatueert e ordonneren ende statuern ende verbieden wel scherpelijck mits desen allen ende een ygelicken geen wijn ofte bier met de cleene mate te mogen tappen ofte vercoopen onder wat pretext het oock sij tware met winste ofte sonder wintste voor ende aleer dat hij als herbergier bekent ende geadmitteert sal wesen op de boete van vijff thien gulden Boven ende onvermindert alle voorder boeten van het gemeene lants wege daerop gestelt/

Opden XVIIen Julij 1627 pnt Willem Michielsz Burchmr Corn Adriaensz Lixe Carstiaen Corn Jan Teerlinck Pieter Barthels Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne schepenen Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

Het Cohier van de taxatie van zout

Tot het maecken vant Cohier vande taxatie vant sout sijn bij W+R gecommitteert ende worden gecommitteert mit dess Lenaert Teerlinck de Secretaris Pieter Cannoije om tvoorss cohier geformeert sijnde aent collegie geexhibeert ende sulcx gearesteert te worden als in alle billicheijt bevonden sal worden te behooren/

Burgemr Willem Michielsz stelt voor om de middelen van “de gemeene Armen ende vant Gasthuijs “ samen te voegen en onder een college te stellen.Daar is bezwaar tegen. Toch zal het collegie van Gasthuismeesters zo nodig te hulp komen.

Bijde heer burchmr Willem Michielsz geproponeert ende gevraecht sijnde oft het nijet goet en waere vant corpus vanden gemeenen Armen ende vant Gasthuijs een collegie te maecken ende consequentelick alle de middelen van den Armen ende vant Gasthuijs te confunderen ende onder een te menghen / Daerop gedisco(u)reert ende bij eenige geallegeert sijnde dat het gasthuijs ende alle tgene daer van dependeert pure politijck is ende alleene staet tot directie van die vander stadt Ghelijck dat in andre ende alle naerbuirige Steden van oude tijden geobserveert is Ende dat het Corpus van de Armen dat mede van eersten aff politijck is geweest nu onlancx kerkelijck gemaeckt ende de stadt ontrocken is Onder dexel dat het in andere steden soe gepractiseert wort Ende dat het tegen recht ende redenen soude wesen jae directelick strijden tegen den eedt bijde magistraet gedaen eenige van Stadts hoocheden preeminenten ende gerechticheden te quiteren ende andre Corpora over te gheven Soe hebben B+S+R naer behoorlick daerop gehouden deliberatie geresolveert ende verstaen Ghelijck sijl verstaen mits dess sdat de regieringhe vant Gasthuijs sal blijven gesepareert vant corpus vande gemeenen Armen ende in sulcken staet als het nu is ende dat de stadt daerover ende over de regierders vant selve Gasthuijs sal hebben ende behouden sulcx authoriteijt gesech ende commandement als de voorss stadt van rechts wege competeert ende tot noch toe gehadt heeft Ende belangende dat de Armmrs oordeelen dat de combinatie ende bij een voorginghe van beijde de voorss corpora ende de middelen vande selve dient gedaen om dat den Armen nijet middels genouch en heeft om haer te connen bedroopen ende soot behoort onderhouden hebben B+S+R daerop gesecht soe wanneer de magistraet debite ende suffsantelijck sal blijcken dat de middelen van de Armen nijet bestant en sijn om de gemeene Armen soot betaempt behoorlijck te onderhouden Ende dat bij de Armmrs daer toe versocht wordt subsidie Dat daerop ende opde staet ende gelegentheijt vant Gasthuijs gelet ende de Gasthuijsmrs geauthoriseert sullen worden de Armmrs vuijt de goederen ende incommen vant voorss Gasthuijs met sulcken somme van penningen te subsidieren als alsdan naer gelegentheijt van saecken bevonden sal worden te behooren ende van noode te wesen/

Over de specificatie van het salaris van Procureur Lucq

De specifficatie van het Salaris ende verschot in stadts diversche processen in lange jaeren bij den stadts procureur Lucq verdient ende verschoten geexhibeert sijnde hebben B+S+R gecommitteert ende committeren mits dess dheer Bailliu Barthelmeeus Cannoije ende de secretaris Pieter Cannoije om die te visiteren Ende ingevalle sijlieden bevinden dat alles gestelt ende gebrocht wort naedr behooren ende volgende de ordinaris stijl vande hove/ Soe hebben B+S+R van nu alsdan ende dan alsnu goet gevonden ende verstaen dat daerop ordonnatie gestreckt ende betaelt sal worden soo haest stadts gelegenheijt sulx sal connen verdraghen/

Opden XVIIIen Augusti 1627 pnt Willem Michielsz burchmr Corn Adriaensz Lixe Claes Sael de Jonghe Carstiaen Corn Jan Teerlinck Pieter Barthelmeeus schepenen Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

Conraet Everwijn ambieert het baljuwschap van de stad

Bij de heer Bailliu Barthelmeeus Cannoije geproponeert ende aengedient sijnde hoe dat Conraet Everwijn wel genegen soude sijn de bailluage dess stadt te ambieren ende vercregen hebbende tot dienste vande stadt eerlijck te bedienen Ingevalle de heeren van de stadt soude believen hem daer toe te verlenen brieven van nominatie ende daer beneffens speciale recommandatie aen Sijn Princelijcke Excie van Oraingne In welcken gevalle oock de bailliu presenteert sijn Ampt te quiteren Waerop elck capitateren ? aff gevraecht sijnde offter ijemant int collegie was die tvoorss ampt soude aenstaen dat sijlieden voor vremde ende die van buijten collegiesoude geprefereert worden ende bij elck geantwoort wesende dat neen hebben B+S+R de voorn Bailliu voor antwoorde gegeven dat de voorn Joncker Everwijn hen soude presenteren ende requeste overgeven ende daer bij versoucken nominatie ende recommamdatie dat daerop gelet ende alles gedaen sal worden datmen sal connen vordern tot voordeel vande stadt dienstich te wesen/

Opden IIIen Septembris 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Corn Adriaensz Lixe Claes Sael de Jonghe Carstiaen Corn Jan Teerlinck Pieter Barthelmeeus Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne schepenen Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

Procureur Lucq doet zijn beklag over de betaling van zijn declaratie

Opt schrijven vande procureur Corn Lucq clagende over sijn betaelinghe van sijn over gesonden declaratie hebben B+S+R geresolveert ende geordonneert geschreven te worden dat sijne brieven ende declaratie over lange ontfangen sijn ende daerop ordonnantie verleent is maer dat het gelt soo traech inne compt dat hem sal gelieven noch een weijnich tijte patientie te hebben dat de betaelinge versurcht sal worden soe haest het eenichsints bij gebrocht sal connen worden/

De Excijsenaar Carstiaen Cornelis verhuist naar elders

De stadsaccijns op wijn en bier moet opnieuw verpacht worden.

Bij den jegenwoordighen Excijsenaer Carstiaen Corn. het collegie van W+R aengedient sijnde dat hij op sijn verhuijsen staet ende geresolveert is bamisse commende metter woone van hiere te vertrecken ende dat opde collecte ofte verpachtinge van stadtsexcijs tegen dien tijt ordre dient gestelt hebben B+S+R goet gevonden ende geresolveert den excijs op wijn ende bier wederom te verpachten soese redelijcker wijse ende naer drie maent de collecte daeraff mach gemaeckt worden daer toe gestempt is den XXVen Septembris 1627 commende Saterdaechs naerde middach /

Er zijn hoge kosten gemaakt m.b.t. de vezorging van “eenighe Mansfeltsche soldaten,

Dat is gebeurd in maart 1625

Int collegie van Burchmrs +S+R verthoont ende verhaelt sijnde dat sommighe burghers ende Inwoonders dess stadt mitsgrs andere persoonen dess stadt in meerte 1625 eenighe Mansfeltsche soldaten in haer ledighe huijssen gelogeert hebbende dat oock sommighe vande eijgenaers vande voorss ledighe huijssen cessie van actie ende transport vercregen hebbende van de Servitie van de Mansfeltsche soldaten quade rekeninghe maecken ende hunne vercregen actien soo hooghe extenderen dat de stadt ende den Armen in plaetse van een stuijver te behouden ofte te veroveren gelt te cort soude commen Ende ommegevraecht ende behoorlijck gedelibereert sijnde hoe daer inne met alle billicheijt behoorde gehandelt te worden hebben B+S+R der stadt Arnemuijden voorn goet gevonden ende geresolveert dat men int maecken van de specifficatie nopende tgene ijeder burgher ofte huijs van de Mansfeltsche Servitie meer hebben sal volgende de ordre voet ende Instructie die tot noch toe onverbreeckelijck in gelijcke saecke geobserveert onderhouden ende gevolcht is Ende dijen volgende dat ijeder sal moeten int regard vande soldaten in elck huijs gelegen hebbende hem sal moeten contenteren met sulcken getal als op het Cohier daeraff gehouden bekent staet Sonder datmen verstaet dat ijemant sal mogen hem behelpen naer datter in het eenen ofte ander huijs meer ofte min gelegen hebben Alsoo het in sulcken confusie als daer was onmogelijck is geweest te beletten het verloopen van deene op dander/

Item voor sulcken tijt als de Staten Generael de voorss Servitie geconsenteert hebben namelijck voor achtien dagen ende dat elck sal gegeven offt gegoet worden soo veel voor ijeder nacht ende paer als tot noch toe geschiet is namelijck twee betaelen voor elck paer sdaechs/

Gevraecht sijnde oft nijet de meeninghe van de heeren vant Collegie en is dat de Servitie van de Mansfeltsche soldaten gecompenseert ende gerecontreert sal worden jegens de verloope ende verachterde Hondertste Penninghen Ghelijck tot noch toe in alle andere servitien geobserveert ende Te meer dat den Ontfanger Generael aende Mansfeltsche Servitie alreede vier hondert gulden gecort ende ingehouden heeft over het jaer Hondertste Penn. Vande huijssen binnen deser stadt de anno XVIc vijffentwintich hebben B+S+R met pluralite van voisen daeronder de meestendeel Mansfeltsche Servitie pretendeerden ende daer tegen meer ? verloope hondertste Penn. Schuldich waeren geresolveert datmen de voorss Mansfeltsche Servitie voldoen ende betaelen sal Sonder daeraen Honderste Penn, te corten Daer tegen sommighe als onredelijck int regard vande gecorte ende ingehouden hondertste qualijck practicabel sijnde ende tegen alle voorgaende observantie strijdende gecontradiceert hebben/-

Er zijn aandelen m.b.t. de Mansfeltsche Servitie en deze worden verhandeld. De stad grijpt in door aandelen die beneden de waarde verkocht worden “ te naasten”

Aen B+S+R der stadt Arnemuijden gerapporteert sijnde dat sommighe actien vande Mansfeltsche Servitie verhandelt ende voor cleene ende vijlen prijs opgecocht waeren ende bij de coopers gheen regard genomen was wat rentratie die vande stadt hadden veel van hondertste ofte anderss ten achteren sij Ende in deliberatie geleijt sijnde oftmen van stadtswege nijet en behoorde ende vermach de actien die beneden de weerde gegaen ende verhandelt sijn als wesende de stadts eijgen commer ende last te aenveerden ende naesten voor sulcken prijs als die vercocht sijn hebben B+S+R voorn. verstaen ende geresolveert ende vinden in alle billicheijt gefondeert dat alle de actien vande Mansfeltsche Servitie die beneden de weerde vercocht ende gegeven sijn voor ende tot profijte vande stadt genaerdert (naderen =naasten) ende gerieveert (river fr. Te niet doen) sullen worden/

Ende opdat alles met ordre ende op het gevouchlicxste mogelijck sijnde soude toegaen hebben B+S+R der stadt Arnemuijden goet gevonden ende geresolveert ende de Foriers mitsgrs. Dheer Burchmrs Wouter Nachtegael ende Claes Sael de Jonghe geauthoriseert enz mits desen om met alle de ghene die eenighe actie op de Mansfeltsche soldaten hebben int vriendelijcke te accorderen ende finalijck te transigeren ende tot proffijte vande stadt soe veel voordeels te bedinghen als mogelijck ende doenlijck wesen sal Ende ingevalle ijemant tegen ordere ende redenen hem in alle billicheijt nijet soude willen voughen Dat men henl. Dan tracteren ende opt hoochste soo veel toeleggen ende laeten volgen sal als bevonden sal worden volgende het Cohier daervan sijnde ende de resolutie daerop genomen hem te competeren/

Over de “verlope Hondertste Penn,” van de brouwerij en de andere huizen van wijlen Mr. Jan Bogaert. Regeling met de erfgenamen

De Bovengenomineerde Commissarissen worden gecommiteert ende geauthoriseert om met de erffgenaemen van Mr. Jan Bogaert te accorderen nopende de verloope Honderste Penn. Vande Brouwerie ende andere huijssen bij den voorn Mr.Jan Bogaert achtergelaeten/

Opden IIIen Septembris 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Corn Adriaensz Lixe Claes Sael de Jonge Carstiaen Corn. Jan Teerlinck Pieter Barthelmeeus Corn Baeckelant mr Jacob de Bruijne schepenen Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Doctor Corn Sonnius Lenaedrt Teerlinck Raiden Jacob Reijnoutsz Tresorier /

De Procureur Lucq moet op tijd zijn geld van de stad krijgen.

Gelesen de missive bijden procureur Corn. Lucq aende magistraet dess stadt geschreven hebben B+S+R goet gevonden ende geresolveert mitdsgrs den Secretaris dess stadt geordonneert van stadtswege aenden procureur voorn. te schrijven dat sijn rekeninge ontfangen Daerop ordonnancie verleent is ende alle mogelijcke debvoirs gedaen sal worden Om hem soo cort aen gelt te helpen als mogelijck wesen ende de gelegentheijt vande stadt sal connen verdraghen/

Wijn en bier wordt voor 1627 vanaf 1 oktober verpacht

Alnoch is geresolveert de stadts Excijsen op Wijn ende Bier te verpachten voor een jaer ingaende met Ien Octobris 1627 Ende openbaerllijck metten stocke opden XXVen Septembris 1627 naestcommende/

Opden XXIIIen Septembris 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs. Corn Adriaensz Lixe Claes Sael de Jonge Carstiaen Corn. Jan Teerlinck Pieter Barthelsz. Corn Baeckelant Mr.Jacob de bruijne schepenen Barthelmeeus Cannoije Corn Jacobsz. Adriaen Baeckelant Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

Over de “gevanghen Matheus Vuijtwas”

Gevraecht ende geproponeert sijnde oftmen Matheus Vuijtwas jegenwoordighe gevanghen bij vonnisse van Schepenen vuijt de Graeffelicheijt van Seellt gebannen ende gecondemneert inde costen ende wijsen van Iustitie sal laeten vuijtgaen oft datmen hem sal houden sitten Tot dat hij de voorss wijsen ende costen betaelt sal hebben hebben Burchmrs +S+R geordonneert eerst specifficatie ende taxatie van costen overgelevert te worden Om daer naer gedaen te worden sulcx als alsdan goet gevonden sal worden/

Over het gewonnen proces “vant hoochste lot” etc.

Gelesen de copie vant mandament van reformatie nopende het gewonnen proces vant hoochste loth is bij W+R geordonneert aenden procureur Lucq geschreven te worden dat hij jegens den XIIen Octobris 1627 de saecke soude waernemen ende in alles naer gewoonte den debvoir te doene/

Opden XXVen Septembris 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Corn Adr. Lixe Claes Sael de Jonghe Jan Teerlinck Corn Baeckelant schepenen Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

De stad wil de compagnie van J, Morreij (Murray) komende winter weer in de stad hebben

Opt schrijven van Capt. Jacques (James ?) Morreij is geresolveert ende wort den secretaris dess stadt geordonneert van stadtswege te schrijven aen Sijn Princelijcke Excie Ten eijnde Sijne Princelijcke Excie soude believen de compagnie vande voorn Morreij jegens de winter wederom hier binnen de stadt te senden om garnisoen te houden/-

Over de pacht van wijn en bier allerlei bijzonderheden

Alsoo desen jegenwoordighe dach gestempt ende geraempt is om de stadts Excijsen Wijn ende Bier te verpachten Soe hebben B+S+R geresolveert datmen met de voorgenomen verpachtinge voorts sal gaen ende den Excijs opden Wijn sal instellen op XL ponden ende winninghe geven Ende ingevalle daer nijemant voor en biet Datmen die sal laeten mijnen ende ophangen voor LX pond ende laeten affslaen met thien schellingen seffens ende soot te leege compt sal int verpachten resolveert worden Waerop die opgehouden sal worden/

Alsnoch is geresolveert den Excijs opde bieren inne te stellen op CL ponden ende winninghe te gheven Ende sooder nijet genouch geboden en wort die mede te laeten ophanghen voor II c XX ponden met thien schellingen seffens aff te slaen ende te laeten mijnen ende soot te leege compt sal int verpachten geresolveert worden waerop men die pacht sal opholuden/

Is voorts geresolveert de ses grooten Vls op ijeder tonne biers in te stellen op XXV ponden ende winninge (beloning bij het uitbrengen van het eerste bod)

te geven Ende bij cas daer gheen verhooghinge en quame op XL ponden op te hangen ende met thien schellingen seffens aff te slaen ende tot laeten mijnen soot nijet te seer leege en compt Daerop int verpachten gelet ende geresolveert sal worden/

De gevangene Matheus Vuijtwas naar huis gestuurd omdat hij geen geld heeft om zijn teerkost enz te betalen onder belofte van later te betalen.

Wederom vermaent dat Matheeus Vuijwas gevanghen verclaert noch gelt noch borge te hebben omme de teercoste ende wijsen van Iusticie te betaelen ende dat hij nu in drije daghen nijet gegeten noch gedroncken en heefy ende geresolveert is liever van honger ende commer te sterven dan langer soo miserabel inde gevanckenisse te blijven hebben B+S+R geresolveert ende geordonneert datmen de gevangen sal relaxeren ende een stuck gelts inde beurse geven om naer huijs te reijsen ende de specifficatie van sluijten ende ontsluijten met de teercosten ende wijsen van Iusticie gemaeckt sijnde datmen hem sal doen doen belofte van betaelinge ende daervan sulcken sekerheijt doen presteren als het mogelijck wesen sal

Opden XVen Septembris 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Corn Adr. Lixe Claes Sael de Jonghe Jan Teerlinck Corn. Baeckelant Schepenen Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Barthelmeeus Cannoije Doctor Corn Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

Over de nominatie van Everwijn en 2 anderen m.b.t. het baljuwschap

Het nomineren van Conraet Everwijn ende noch twee andere tot de Balluiage dess stadt Arnemuijden naer lange discoursen ende sustenue dat Everwijn alreede genomineert was is vuijtgestelt tot Saterdaghe ende acht daghen dat wesen sal den Ixen Octobris 1627/

Opden IXen Octobris 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Corn Adr. Lixe Claes Sael de Jonghe Carstiaen Corn. Pieter Barthelmeeus Jan Teerlinck Corn Baeckelant Schepenen Barthelmeeus Cannoije Vincent van Onderdonck Corn. Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Doctor Corn. Sonnius Lenaert Teerlinck Raiden/

Janneke Stranger mag hertrouwen omdat aangenomen dat haar eerste man dood is.

De kerkenraad mag het huwelijk inzegenen/bevestigen

Opde requeste van Janneken Stranger aen W+R gepresenteert om te mogen trouwen nijetttegenstaende datter noch gheen vaste kennisse en is van haer mans doot hebben B+S+R der stadt A. ( Sonder dat de Raiden hun dat hebben willen aentrecken als sustinerende dat de voorss saecke alleene de Wet ende Iusttie concerneert geordonneert geappostilleert te worden het naervolgende

Burchmrs +S+R der Stadt Arnemuijden gelet hebbende opden Inhoude deser Ende vuijte redenen daerinne verhaelt vastelijck preopponerende dat des Suppliantes man Jan Antheunisz Weijts doot is hebben verstaen ende verstaen mits dess dat Sij Suppliante haer vermach ten tweeden Huwelijcke te begeven Welcken volgende hebben B+S voorn. voor soo veel sulcx van noode is den kercken raet deser stadt geauthoriseert enz. mits dess de voorn. suppliante inden Huwelijcken Staet te moghen bevestighen/-

Claes vande Coolputte heeft zich ernstig misdragen tijdens de openbare verpachting en zal gevangengezet worden

Alsoo Claes vande Coolputte nijettegenstaende sijn overgrote Insolentien ende moetwille opden XXVIen Septembris 1627 lestleden soo op Sheeren Straete in de herberge als nominatim opt Stadthuijs inden volle verghaderinghe van W+R inde openbaere verpachtinge van Stadts Excijsen bedreven Daeronder alsdoen geresolveert was hem te apprehenderen In hechte te stellen ende naer verdienste te doen privieren Ingevalle hij hem nijet opde loop en hadde begeven ende vuijte Iurisdictie dess stadt waere vertrocken geweest wederom hier binnen de stadt gecommen is Ende in groote vilipendentie (verachting) vande Iusticie ende de magistraey op ende neer gaedt al oft hij nijet en hadde misdaen tot seer groote quade consequentie Soe hebben B+S+R Omme daer inne te voorsien soo veel mogelijck is ende alle vordere ende toecommende quaet te beletten naer vermoghen dheer Bailliu Burchmrs Cannoije mitsgrs dheer Burchmr Willem Michielsz in plaetse van de Bailliu sijn plaetse bewaerende coniunctelijck ende elck van henl. Int besondere geauthoriseert enz. mits dess Om de voorn. Claes vande Coolputte vuijt sijn huijse te haelen ofte op straete te apprehenderen Ende daer toe sulcke hulpe vande Dienaers van Middelb. Te nemen als sijlieden souden mogen van doene hebben Tselve soot mogelijck is int werck te stellen tusschen dit ende saterdaghe commende Ende ingevalle door des voorn Claes van de Coolputte Absentie ofte anders Inconvenient tgundt voorss middelertijt nijet en conde te wege gebrocht worden Wort verstaen dat dheer Bailliu ofte de voorn. heer burchmr jegens den voorn. Claes van de Coolputte sal procederen bij Indaginge Soe ende gelijckmen volgende de costuijme dess stadt jegens fugitive delict quant(delinquent) gewoone is te procederen/-

Mr Pieter Cannoije neemt ontslag en gaat in Leiden wonen. Hij biedt voor de toekomst hulp aan als de stad dat zou verzoeken.

Mr. Pieter Cannoije secretaris deser stede Arnemuijden heeft inde vergaderinghe van B+S+R der selver stadt verthoont hoe dat hij in voldoeninghe vant reciprocke ( reciproque = wederzijds) contract tusschen de stadt ende hem Cannoije in date den XXIen December XVc negenentnegentich ende de vernieuwinghe daer op gevallen in date den XXIIen Junij XVIc twee de stadt getrouwicheijt tusschen acht ende negenentwintich jaeren gedient heeft ende dat U Ed: Vermog: heeren de Gecommitteerde Raeden van Zeelant bij haere vuijt spraecke van date den XXVIIIen Meije XVIcsevenentwintich verstaen ende verclaert hebben dat niettegenstaende hier bovenverhaelde contracte tusschen dess stadt ende hem Cannoije aengegaen dat het int vermoghen vande voorn. Cannoije staet sijn ampt van secretarischap te verlaeten ende van woonplaetse te veranderen tallen tijden als het hem believen sal/ ….. sobere staet vande en hem ende sijne kinderen voortaen te verwachten statet geresolveert heeft van domicilie te veranderen ende met Godts hulpe syn woonplaetse met alderheyligen commende te nemen binnen Leyden ende aldaer te verwachten tgene Godt Almachtich door Syne onbegrypelycken goederthierenheijt hem ende sijne kinderen genadelijc soude believen te verleenen Tot conformatie van welcken alsoo de voorn. Cannoije sijn voorss officie van secretarischap aende heeren B+S+R deser stadt geresigneert heeft gelijc hij tselve resigneert ende de heeren vande stadt int generael ende elck int particulier ten hoochsten bedanckt heeft van het vergunnen vant voorss officie ende dat hij Cannoije in recompense vandien aende stadt de magistraet int generael ende ijeder int particulier selffs oock de goede burgers ende inwoonders van dien ingevalle daer toe tijden ende wijlen eenighe occasie mochte voorvallen sulcken dienst te doene als op hem Cannoije soude mogen versocht worden en in sijn vermogen wesen Soo hebben B+S+R den voorn Cannoije van sijn voorgaende getrouwe diensten ende dess sijne eerlijcke presentatie bedancken ende den voorn Cannoije op sijn begeeren voor soo veel soude mogen gerequireert sijn van sijnen diensten ende secretarischap ontslagen ende gelicentieert ontslaen ende licentieren bij desen om te gaen daert hem Cannoije goetduncken ende believen sal/

Cornelis Sonnius wordt secretaris ad interim

Alsoo Mr. Pieter Cannoije secretaris dess stadt sijn ampt verlaeten ende in handen vande heeren B+S+R dess stadt geresigneert ende verclaert heeft geresolveert te wesen Alderheijligen toecommende te vertrecken ende sijn woonplaetse binnen Leijden met Godts hulpe te gaen nemen Daer doore alsoo het Officie van secretarischap tot grooten ondienste vande stadt ende ongerieff vande Burghers soude commen te vaceren Soo hebben B+S+R voorn om daer inne provisie te versien dheer doctor Cornelis Sonnius raedt der stadt verwillekeurt om het voorss Officie bij provisie ende soo lange te willen bedienen Tot dat de stadt van een bequaem person sal wesen versien in gevolch van welcke B+S+R voorn den voorn Doctor Cornelis Sonnius Raet dess stadt het voorss Officie van secretarischap metten gevolge vandijen in plaetse vande voor Cannoije vergunt hebben/ Omme tselve secretarischap bijden voorn Sonnius soo lange het hem gelieven ende gelegen wesen sal bedient te worden Voor sulcke salaris ende emolumenten als het cantoir met de dependenten vandijen gewoone is te gheven/-

Opden Xen Octobris 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Corn Adriaensz Lixe Claes Sael de Jonghe Carstiaen Corn Jan Teerlinck Pieter Barthelsz Mr Jacob de Bruijne schepenen Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Jan Leijnsz Doctor Corn Sonnius Raiden/

Weer over Matheeus Vuijtwas

Opde pretensien van sheeren Dienaers van Middelb. Belangende het apprehenderen bewaeren ende voor rechte bringen van Matheeus Vuijtwaes hier gevangen geseten hebbende hebben B+S+R geresolveert met henl te accorderen soot eenichsints bij compt daertoe gecommitteert worden de burchmr Willem Michielsz den Tresorier Carstiaen Corn Ende de secretaris Ten overstaen van de heer Bailliu Barthelmeeus Cannoije Ende bij faulte van accort salmen tselve dheer Bailliu van Middelb. Aen dienen ende maecken dat alles naer redelicheijt mach affgehandelt worden/

 

RESOLUTIEN VAN WET ENDE RAET DER STADT ARNEMUIJDEN BEGINNENDE DEN 23 OCTOBER 1627

Inventarisnummer 20

Opden XXIIIen October 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Cornelis Lixe Claes Sael de Jonghe Jan Teerlinck Cornelis Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Schepenen Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Doctor Cornelis Sonnius/

De Gasthuismeesters Jacob Reijnoutsz en Lenaert Teerlinck (gaan) wonen in Middelburg en hebben “ noch geen rekeninghe gedaen” m.b.t. van het geld “geprocedeert vande Gasthuijs” en andere kosten wegens de Mansfeldse soldaten etc

Alsoo Jacob Reijnoutsz nu al eenighe tijdt binnen Middelburch gewoont heeft ende Lenaert Teerlinck besich is om mede derwaerts te verhuisen ende datter noch vande penningen geprocedeert vande gasthuijs ende andere costen gevallen ter cause vande Mantfeltsche soldaten binnen dess stadt gelegen hebbende in meerte 1625 noch geen rekeninghe gedaen en is Soo hebben B+S+R de voorn Jacob Reijnoutsz ende Lenaert Teerlinck geordonneert enz. midts desen vande voorss penninghen te doen rekeninghe bewijs ende reliqua ende dat eer ende alvooren de voorn Teerlinck metter woone vuijte stadt sal vertrecken des wort verstaen dat tgene noch niet ontfanghen is in restant gebrocht sal mogen worden/

Marijn Ruse eist schippers die zout laden geld af en belet o.a.dat hier schepen komen aanleggen etc

Alsoo tot kennisse van B+S+R gecommen is dat Marijn Ruse hem vervoordert sonder wete kennisse jae oic sonder acte ende commissie van de magistraet deser stadt de schippers die onder de keeten soudt ofte andere waren laden eenich gelt aff te heijsschen ende heure ladinghe te verhinderen als oic eenige passanten te beletten hier schepen te comen ende te vaeren daer heurlieden belieft Soo hebben B+S+R voorn den voorn Ruse ontboden ende int collegie gecompareert sijnde naerder op de materie lange ende wel gediscoureert ende den voorn Ruse int lange gehoort was aengeseijt ende expresselijck verboden gelijck sijlieden verbieden ende interdiceren mits desen de passanten die hier soude mogen schepe comen noch de schippers diese souden mogen in nemen eenich hinder ofte molestie te doene ofte eenighe boete ofte breucke aff te nemen noch oic vande schippers sout ofte ijet anders ladende voortaen ijet aff te dwinghen voor ende al eer dat de magistraet naer van alles geinformeert sijnde sulcx soude moghen met kennisse van saecke naerder ordonneren ende dat op de boete van twee ponden vls. /

Adriaen vanden Coolputte de vader van Claes wordt wegens wangedrag uit de stad gebannen.

Alsoo Adriaen vanden Coolputte gesuspecteert wort van Claes vande Coolputte sijnen soone opden hals gevange geseten hebbende geassisteert te hebben ende behulpich geweest te sijne om vuijte gevanckenisse te breecken Ende alsoo hij den outsten Burchmr Willem Michielsz bij provisie de bailluage mede bedienende seer qualijc ongebonden ende verachtelijc toegesproken heeft Ende naerdien de voorn Adriaen vanden Coolputte opt stadthuijs ontboden sijnde ende op de camer gecomen wesende nijet en heeft willen hooren tgundt Burchmrs +S+R geresolveert hadden aen te seggen Ende in vilipendentie (verachting) vande selve doorgegaen is ende door den stadtsbode andermael gelast sijnde boven te comen ende de Magistraet hooren spreecken Soo hebben B+S+R om alle voordere quade consequentie te beletten ende alle moetwillicheijt ende ongehoorsaemheijt soo veel te verhinderen als mogelijc is den voorn Adriaen van de Coolputte geordonneert belast enz midts desen binnen veerthien daghen naer date deser metter woone vuijte stadt ende Iurisdictie vandien te vertrecken Op pene dat jegens den voorn Adriaen vanden Coolputte de voorss veerthien daghen overstreecken sijnde geprocedeert sal worden sulcx als naer stijl ende rechte bevonden sal worden te behooren/-

Mijnken Vermeers, vrouw van Claes vanden Coolputte moet ook vertreeken zodra zij “vuijt het craem gecomen sal wesen”

B+S+R der stadt Arnemuijden hebben goetgevonden Mijnken Vermeers huijsvrouwe van Claes vanden Coolputte aen te seggen gelijc sij haer door den stadtbode aenseggen midts desen dat soo haest sij vuijt het craem gecomen sal wesen haer sal moeten versien van domicilie ende veranderen ende metter woone vuijte stadt ende Iurisdictie vandien te vertrecken Op pene dat jegens haer geprocedeert sal worden gelijcmen naer rechte ende stijl bevinden sal te behooren/-/

Opden XXVIIIen November 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Nicolaes Sael de Jonghe Jan Teerlinck Pieter Bartelsz Corn Baeckelant schepenen Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelandt Jan Leijnsz Corn Teerlinck ende Geleijn Melsen raeden

Binnen 8 dagen moet er een andere baljuw en een nieuwe secretaris genomineerd worden

Vande Burchmrs Wouter Nachtegael geproponeert sijnde ende gevraecht ofte men soude connen tot een verkiesingh van eenen anderen Bailliu ende eenen nieuwen secretaris Soo hebben B+S+R geordonneert enz. midts desen binnen den tijdt van acht daghen de selffde voor te stellen ende te nomineren/-

De Armmeesters kunnen over geld beschikken dat het Gasthuis “is aencommende”

De Armmeesters hebben versocht aent collegie van W+R te worden gedaen assistentie vuijt de penn. Die sijn berustende onder de Burchmr Willem Michielsz aencommende het gasthuijs deser stadt Soo hebben B+S+R geordonneert dheer Burchmr Willem Michielsz te betaelen de voorn penn die onder hem sijn berustende aende gemeenen armen deser stadt/-

Opden IIIIen December 1627 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Nicolaes Sael de Jonghe Jan Teerlinck Pieter Bartelsz Corn Baeckelant ende Jacob Ingelsz de Bruijne Schepenen Vimcent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Corn Teerlinck ende Geleijn Melsen Raiden

Opden XIen Februarij 1628 pnt Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Jan Teerlinck Pieter Barthelemeus Cornelis Baeckelant ende Jacob de Bruijne schepenen Vincent van Onderdonck Cornelis Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Cornelis Teerlinck ende Geleijn Melsz Raeden

Over de gage van procureur Lucq

Bijde Burchmr Willem Michielsz gevraecht watmen soude moghen doen in de saecke vande Procureur Lucq procureur van stadtsweghen inden Haghe over sijn gaeijge (gage) ende tractement Soo hebben Burchmr Schepenen ende Raeden geresolveert te schrijven aen voorn. Luck alsoo de eerste rekeninghe is misleijt /

Die van Middelburg(het schippersgilde) tracht de privileges van het Arnemuidse gilde te verkorten.

Bijde burchmr Wouter Nachtegael aengedient int collegieeals dat die van Middelb, vant schippersgilde hebben gesocht met Sinnisfelicheijt te soecken het schippers gilde heeft te soecken en verminderen in haer prevelegen te vercorten en om daer inne te versiene soo hebben Burchmrs +S+R geresolveert ende geordonneert als dat de deckens ende beleders niet en sullen vervorderen eenighe schrijften ofte pampieren van haer te laeten volghen sonder kennisse ofte voorweten van de magistraet te minsten vanden onderdeecken van het gilde voorn.

Het geschut moet op de wallen blijven en niet aan Middelburg of Vlissingen verkocht,

Bij eenighe van Vlissinghen als mede van Middelb. Versocht zijnde om te hebben het geschut vande Stadtswallen tsij in coop ofte maggelinghe ? ende sulcx int collegie aengedient zijnde soo Burchmrs +S+R geresolveert als dat men de voorss stucken sal laeten staen ende ligghen ter plaetse daer zij tegenwoordich gestaen ende geleghen sijn/

Opden VIIen Martii 1628 pnt dheeren Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Jan Teerlinck Pieter Bartelssen Corn Baeckelant Jacob de Bruijne schepenen Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Cornelis Sonnius Corn Teerlinck Geleijn Melsz. Raeden/

Er moet een nieuwe baljuw komen in plaats van Barthelmeeus Cannoije die naar Oost Indie vertrokken is. Er worden na veel strubbelingen 3 personen genomineerd: Geleijn Melsz; Jan Teerlinck en Charles Houweel (brouwer)

Gheproponeert sijnde bijden oudsten Burchmr Willem Michielsz dat de Bailluage nu langhe vacant is tot groot naerdeel vande stadt gestaen hadde ende datmen een Bailliu in plaetse van Barthelmeeus Cannoije naer Oost Indien vertrocken soude nomineren alsoo het heden den dach was op den XXVI februarij laestleden daertoe bijden Magistraet gedestineert/ soo heeft den Burchmr Nachtegael seggende ic en verstae niet datmen tot een nominatie sal commen voordat de Wet vermaeckt is daer tegen geprotesteert ende protesteert midts desen over midts er drij schepenen min inhet collegie sijnde den eenen wesende vertrocken met de woone vuijte de stadt eene deser werelt overleden den derden sieck te bedde liggende ende met meerder stemmen geresolveert sijnde dat men nu alssoomen daertoe veel diversche reijsen te vergeefs op vergadert hadden voort soude gaen met de nominatie van die persoonen tot de voorn bailluage soo sijn met den voorn Burchmr vuijt het collegie vertrocken Corn Baeckelant schepen Cornelis Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz. Raeden gelijc sij mede gedaen hadde ende vertrocken waeren op IIIIen december 1627 als doen mede opde voorseijde nominatie vergadert sijnde W+R ende daerdoor mede alsdan achter gebleven seggende tsamen wij en willen daer met overstaen ende daer naer bijde reste van W+R geresolveert sijnde voort te gaen met de begonnen nominatie soo sijn die vertrocken waeren elck int particulier bij laste van Burchmr+S+R andermael ontboden door de stadtsbode inde raet camer te verschijnen ofte ijemant van huerl. Naer het voorn, officie van Bailluage soude willen pretenderen soo hebben sij respectivelijck verclaert naer het officie niet te staene ende het selffde niet te begeeren seggende voorts elck voor sijn particulier ic en wil boven niet comen Ende daergelesen sijn de requesten respectivelijck gepresenteert aen W+R bij Abraham Braem schout der stede Veere ende Charles Houweel brouwer binnen dese stede alle beijde versoucken tot de Bailluage deser stadt genomineert te worden ende gelet wesende dat Jan Teerlinck schepen ende Geleijn Melsz raet deser stadt tselve mede mondelinghe versochten hebben B+S+R der stadt Arnemuijden tot de voorss Bailluage onder de goede gratie ende beliefte van Sijn Princelijcke Excie genomineert enz. midts desen

Geleijn Melsz

Jan Teerlinck ende

Charles Houweel

Om een van dien bij Sijn Princelijcke Excie tot Bailliu der Stadt Arnemuijden in plaetse van Barthelmeeus Cannoije vertrocken naer Oost Indien ….. ende genomineert te worden daervan ten desen geresolveert is behoorlijcke brieven van nominatie geexpedieert ende aen Sijn Princelijcke Excie gesonden te worden is bovendien goet gevonden ende geresolveert alsoo de twee vande collegie sijn geen van drien de genomineerde eenich particulier voorschrijven ofte brieven van recommandatie te geven/

Philips le Mire bedankt voor het baljuwschap

Philips le Mire door den Stadtsbode bij laste van W+R affgevraecht sijnde oft hij naer het Bailliuschap wilde staen soo heeft hij door de stadtsbode de heeren van haer goede gunste bedanckt//

Opden XVIIen Meerte 1628 pnt dheer Willem Michielsz Wouter Nachtegael Burchmrs Jan Teerlinck Pieter Bartelsz Jacob de Bruijne Schepenen Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Corn Sonnius ende Corn Teerlick raeden

Philips le Mire gedraagt zich na zijn verkiezing tot magistraat heel vreemd.

Alsoo Philips le Mire op de verkiesinge vande nieuwe magistraet gecoren sijnde om tot schepen vooren te staen hem op den selven dach naer dat de verkiesinghe gedaen was seer absurdelijck ende vermetelijck soo tegen de Burchmrs +S+R als ooc tegen ander notable borgers tot de verkiesinghe bij burgmr geroepen sijnde in diversche ongebonden proposten ende questie te soucken niet tegenstaende hem het selffde tot diversche reijsen bijde de borgmrs op pene verboden was gedraghen heeft Soo hebben B+S+R goet gevonden ende eendrachtelijck geresolveert tot meerder geruste ende eendrachticheijt de magistraet dat den Burchmr Nachtegael met den brieff van nominatie naer Sijn Princelijcke Excie is treckende het selffde aen Sijn Princelijcke Excie aen soude dienen ende Sijn Princelijcke Excie informeeren van sijn ongebonden comportement opdat Sijn Princelijcke Excie van ten rechten ondedricht sijnde den selven vuijt de schepenen bij Sijn Princelijcke Excie te kiesen ende te nomineren soude gelieven vuijt te laeten als wesen insupportabel om met eenighe andere officieren der stadt ende Iusttie ene policie met vrede te helpen administreren souckende altijt questie tegen ijamanden twelck in geen een magistraet Iusticie ende policie administreren niet en behoort verdregen te worden twelck den voorn, Burchmr Nachtegael aengenomen ende belooft heeft alsoo te volbrenghen ende te doenen soe veel in hem is/

Opden 26en Meij 1628 pnt d’heeren Wouter Nachtegael Dirick van Delen Burchmrs Cornelis Jacobsz Jan Leijnsz Pieter Bartelsz Cornelis Baeckelant Adriaen Lixe schepenen Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Arnoudt van de Coolputte Philips le Mire Philips Stroobant Raeden.

De voorboden worden gepubliceert

Geproponeert sijnde bijde Burchmr Nachtegael om te oversien de voorboden oft oft daer in behoort vermeerdert ofte vermindert te worden Soo hebben burchmrs Schepenen ende Raeden goetgevonden ende geresolveert dat men die voorbooden publiceren souden gelick die inden jaere 1627 aff gepubliceert sijn/

De vroonen dienen onderhouden te worden

Ofte alle de vroonen niet en behoorden geopent te worden ende een man gestelt te worden die de selve open sijnde onderhout tot verhoedinghe van groote merckelijcke schade soo voor de stadt als voor menighe particulieren borgher Soo hebben B+S+R geresolveert te volgen dese voorss propositie ende in alles naer te volgen soo oncostelijc als mogelijc wesen sal wordt diens volgende den tresorier belast ende geordonneert het selffde metten eersten int werck te stellen/

Zal men “clappers” blijven gebruiken of de wacht weer instellen ? Het laatste !

Voorts oft men de clappers sal continueren dan offmen de wacht wederom in treijn brenghen sal/ is geresolveert de wacht wederom in treijn te brengen op sulcken voet als naer de opschrijven bij W+R goet gevonden sal worden/

Er is sprake van onbetamelijk gedrag van leden van de magistraat tijdens de vergaderingen. Moet men er een boete op stellen ?

Item ofte het niet betaemelijcke en waere een boete te stellen ten laesten vanden genen die hem hier int collegie in eenighe saecken tsij woorden ofte wercken in verloopen als met quaede worden ijemandt te bejegenen ofte quetse te moveren ofte diergelicke welcke geresolveert sijnde de naeste vergaderinghe in schrijfte sal over leveren de articulen van dien is geresolveert de artyculen over te brengen ende dien gehoort sijnde daerop naer behooren geresolveert te worden/

De nood is hoog en de huislieden die achterstallig in betaling zijn,worden door de Tresorier ontboden

Item oft men de huijsluijden sal ontbieden om te comen kerven ?? alsoo het nu grootelijcx de stadt van noode is hebben ende dat nu maer voor desen jaer allen oft noch voor de voorgaende jaeren ende haere tachterheijt wordt den tresorier gelast de selve te laeten ontbieden soo voor dese jaere als haer te achterheijt/

Als de wacht goed zal functioneren, moeten de poorten en wallen “gerepareert “ worden

Item alsoo geresolveert is de wacht weder om in treijn te brenghen oft niet noodich is den tresorier te lasten de poorten ende wallen te voor sijde ? om bequaemelick de ronde temogen doen Soo hebben Burchmrs ende Schepenen ende Raden den Tresorier belast de wallen ende poorten metten eersten te laeten repareren/

Huiszoeking is nodig om gestolen hout van de stad op te sporen

Is mede geresolveert ten desen huijssouckinghe te doen in alle huijsen geen vuijt gesondert tsij bewoont ofte onbewoont ofte daer geen houdt van de stadts versteken is ende indien daer eergens bevonden wordt bij ijmanden ijet versteken sal vervallen wesen in boete bij Burchmrs +S+R daertoe geordonneert ende noch te ordonneren naer exigesie (eis) van de saecke hier toe worden gecomitteert een vande Burchmrs ende Cornelis Jacobsz schepen neffens den Bailliu/

Pieter Cannoije moet nog de rekening komen doen van de servitien, van de Mansfelders enz.

Item oft men sal schrijven aenden heer Secretaris Pieter Cannoije om sijn om sijn rekeninghe te comen doen van de servitien soo van particuliere comp. Als ooc vande Mansfelders alhier in garnisoene gelegen hebbende alsoo de bewinthebbers vande Penn. Vanden Armen sudtineren haer rekeninghe niet te connen doen tensij den selven voor gaet is geresolveert aen Cannoije te schrijven/

Cornelis Baeckelant, Tresorier, mag zijn verschoten penningen zo snel mogelijk invorderen. Dit betreft het maken van “het hooft”

Op het versouck vande heer Tresorier Cornelis Baeckelant waer hij sijn verschoten penninghe die hij it maecken vant hooft soude moghen verschieten indien de stadts gereede Penningen soo verre niet en streckten soude moghen verhaelen Soo hebben B+S+R den selve heer Tresorier geauthoriseert de selve te mogen invoorderen vande eerste stadts verschijnende Penninghen tsij van desen jegenwoirdighe jaere ofte toecomende jaeren/

Opden 17 Julij 1628 pnt de heer Nachtegael Burgmr. Cornelis Jacobsz Joos van Dalen Jan Leijnsz Adriaen Cornelisz Schepenen Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Aernout van de Coolputte Raeden/

Philips Lamire is zonder consent van B+S (in strijd met de privilegien) door de Baljuw “geapprehendeert”.

Alsoo ons nu voorgevallen is een sobere sake waerdoor wij sustineren dat onse previlegien gecorumpeert souden mogen werden ende de ingesetens burgers deser stadt daerdoor berooft werden van haere vergunde vrijheden namentlijck alsoo de heer Bailliu heeft in rechten Betrocken den persoon van Philip la Mire twelcke wij in geenen deelen tegen en staen maer bovendien noch heeft versocht aen den B(urchmr) van Delen om den selven Persoon sijne goederen te mogen arresteren gevende dat hij insuspitie ( in suspectie ) was van fuge daer doch geen bewijs van can gebracht werde/ ende noch sich vervoordert heeft boven t’verbodt vande Br. Nachtegael twelck was dat den Bailliu niet souden attenteren tegen den persoon van Philips Lamire dan met consent van B+S ofte in crimineele saken van Burchmr, alleene volgens onse costume evenwel sich heeft vervoordert den voorss Philips Lamire op den 15 Julij 1628 inden avont ontrent tien uren aen te ransen met twee dienders om hem te apprehenderen waer over den voorss Philips sich heeft moeten absenteren wt sijnen huijse ende dese stadt twelck gesustineert wordt tot groot nadeel ende corrumpatie ?? te wesen van onse previlegie de welcke wij van wts wegen schuldich sijn te mainteneren waer op wij versoucken aen de Edele heeren dat haer gelieve dess saken in goede bedenkinge te nemen ende daerin met ordre te versien /

Philips Lamire mag zolang hij niet “te rechte sal staen met vreden woonen” in de stad

Op dess voorgaende propositie is van B+S+R geresolveert dat den persoon van Philips Lamire sal weder comen in sijn huijs ende met vreden woonen met conditien dat den Philips Lamire den Bailliu te rechte sal staen midtsgaders dat d’heere Bailliu sich niet en sal vervoorden tegen den voorss Philips ofte eenige andere burgers wat te attenteren dan met advijs van B+S in civile saken als mede in crimineele saken met consent vande Burchmrs volgens de costume waer over de Burchmrs sullen gehouden wesen/Soo wanneer den Bailliu can suffisante getuijgen brengen dat eenig burger eenige van sijne muebelen goederen bij nachte tot den stadt soude hebben laten brengen den Balliu consent te geven tot arrest vande voorss fugetif sijne goederen ende in criminele saken tot apprehensie * van voorss persoonen/

* vaak vreemde of afwijkende spelling aangetroffen: wegens de sobere staat van de stad zijn ook de klerken vanaf 1622 duidelijk kwalitatief minder goed. Vaak worden de zaken niet goed weergegeven of niet goed begrepen.

Er is sprake van een hoorcommissie m.b.t. het “schoolampt”

Tot Aenhoorige vande Solistanten (sollicitanten) van het schoolampt sijn gecommitteert de Burchmr. Nachtegael met Dirrick van Delen om op agriatie (aggreatie) van Burchmr. ende Raeden met haer in gespreck te comen ende daer rapport afte brengen in W+R om voorders met haer te accoorderen/

Opden 30sten Augusttii 1628 pnt d’heer W. Nachtegael Burchmr. Cornelis Jacobsz Pieter Bartelsz Jacob de Bruijne Schepenen Adriaen Baeckelant Philips La Mire Raeden.

De Heer Burchmr. Nachtegael overgegeven hebbende de geschriften vande Solicitanten naer het schoolmrs. Ampt met namen Davit Haulteijn ende Adriaen Balten als mede het geene sij lieden waeren heijschen Soo is van B+S+R geresolveert de sake in state tot dat het collegie compleijt is of meerder als ijegelijck/

Opden Ven September 1628 pnt Br. Nachtegael Corn. Jacobsz Joos van Dalen Pieter Bartelsz Cornelis Baeckelant Jacob Ingels Adriaen Lickse Schepenen Cornelis Sonnius Philips Lamire Raeden/

De stadsimposten worden verpacht

Is geproponeert vande Burchmr Nachtegael dat alsoo den tijt vande pachtingen seer naer ten eijnden is/ offen het niet geraetsaem waer/ weder om caerten wt te stellen tot verpachtinge vande stadtsimposten is van B+S+R geresolveert dat men de caerten sal wtstellen om tegen den XIXen Septembris te werden verpacht

Opde presentatie vande Solicitanten vant schoolampt is van B+S+R geresolveert de selve noch voor een wijle in suspens te houden/

De poorte bij Bontens en de tolpoort moeten gerepareerd worden

Is voorder bij B+S+R geresolveert dat de poorte bij Bontens ende tol poorte met de wercken gedaen bij den Tresorier hoe eer hoe liever sullen vermaeckt worden/

Opden XVIIen Septembris en prnt dheeren Wouter Nachtegael Dirck van Delen Burchmrs Cornelis Jacobsz Joos van Daele Jan Leijnsz Pieter Bartelsen Corn Baeckelant Jacob de Bruijne Adriaen Lixe schepenen Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Corn. Sonnius Aernoudt vanden Coolputte Philips Lamire raden/

De stad wil graag de compagnie van Morreij ; vraagt toestemming van Frederik Hendrik

Gepreponeert sijnde bijden Br. Nachtegael alsoo Sijn Princelijcke Excie u in dese quartieren ende de garnisoenen liggende ontrent Bergen en opde nieuwer weecken daer ontrent nu sal versenden in haere garnisoenen voor desen winter ofte men een compagnie sal ontbieden ende ende versoucken aen Sijn Princelijcke Excie ofte niet en hoemen den brief aen sijn Princ. Excie sal schrijven om te mogen vercrijgen de comp. Van Capt. Jacques Morreij indient den dienst van lant selfs van can toelaeten en is voorder geresolveert dat den Stadtsbode met den brief aen Sijn Pr. Excie sal gesonden worden omden selfden aen Sijne Pr. Excie te behandighen en rapport te brengen soo ras als mogelijck is tot de minste coste voorde stadt ende Denijs Pietersz heeft het selfen aengenomen het selfde te volbrengen mits daer boven betaelen sijn schip en wagen vrachte voor vier schellingen dachs mits gehouiden sijnde rapport te doene van sijn gebesoigneerde /

Op heden in dese resolutie is gelevert aen Denijs Pietersz stadtbode de bossche ?? van stadt bodeschap wege /

Opden XIXen Septembris 1628 pnt dhr Wouter Nachtegael Burgemr. Pr. Bartelsx Jacob de Bruijne Adriaen Cornelissen schepen Vincent van Onderdonck Adriean Baeckelant Corn. Sonnius Adr. Van den Coolputte Raede/

Over de stadsaccijnzen

Is geresolveert indien de stadtsaccijsen niet gelden en mogen gelijck sij het voorgaende jaer gedaen hebben de selfde op te houden tot naerder resolutie en alsoo de selfde naer lange roepen niet en hebben mogen gelden sijn volgens het voorgaende advijs opgehouden/

Opden XXVen Novembriis 1628 present Nachtegael Dirck van Delen Burchmrs Jan Leijnsz. Pieter Bartholomeeusz Corn Baeckelant Jacob de Bruijne ende Adriaen Corn. Lixe Schepen Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant :

De Gecommitteerde Raden van Zeeland krijgen ieder jaar een bepaalde hoeveelheid zout

Bijde Burchmr. Nachtegael int Collegie aengedient sijnde hoe dat die voorn. heeren staeten de gecommitteerde raeden hem diversche reijsen aengesproecken wt haeren naem hadt is om te hebben hier gewoonelijcke zout alsoo sij op andere jaeren gehadt hebben ende hoe dat men daer inne handelen soude soo hebben burgemr schepenen en raeden geresolveert datmen de gecomm. raeden sal elck sijn ordinaere senden wtgenomen Rouberghe alsoo hij overleden is/

Over de verpachting van de stadswallen en singel

Bijde voorn. Burchmr. aengedient int Collegie als dat de stadts wallen en singel wt de huire is gevraecht hebbende oft men de selve wederom soude verpachten soo hebben burchmr.+S+R geresolveert als dat men daer eenige vant Collegie soude toe deputeeren de burgemr Nachtegael Corn. Baeckelant en Jacob de bruijne om mette Adriaen Cornelis Licxe te spreecken ende nieuwe huire te maecken de gecommitteerde sijn dese inde marge aengeteijkent/

Het gerucht dat een compagnie soldaten in Arnemuiden zou gaan inkwartieren is economisch gezien het goede moment om de excijsen te verpachten

Oftmen de stadt acxcijsen soude metten eertsen niet dienen te verpacht alsoo de roep van de compste van de soldaten sterck ginck soo hebben B+S+R geresolveert als datmen soude met den eersten soude biljetten wtsetten om tegens seven achtdagen in den roep doen verpachten/

Over een tekort m.b.t. de rekening van Jacob Reijnoutsz

Bij de heer Tresorier Cornelis Baeckelant dient als datter een seker somme van penningen bij rekeninge van Jacob Reijnoutsz gedaen te cortgecomen sijnde ende dhr Doctoor Sonnius sustineerde als dat de voorn. penningen behoorde in de voorn. Tresoriers rekeninge gebrocht te sijne daer op hebben B+S+R goetgevonden ende geresolveert als dat de voorss penningen van Jacob Reijnoutsz sullen werden gebrocht als Restanten inde toecomende rekeningen te weten tot het jaer 1629 ende als dat dan de voorss penningen bijde Toecomende tresorier wt de eerste penningen als dan in casse vallende sullen betaelt werden/

De gages van de koster Lieven de Meulemeester , de diender enz. worden gekort omdat de stad steeds meer verarmt.

Gesustineert bij eenige vant Collegie als dat de stadt noch dagel. Is afnemende ende dat men oversulcx behoorde eenige gaigen te verminderen soo hebben burgemrs +S+R geresolveert als dat men sal Lieven Meulemeester Coster van nu voortaen sal geven tot gaige twaelff pont sonder eenige turff ofte brant ende Denijs Pietersz sal hebben tot gaige alle drij maenden twee pont sonder meer te geven turf noch licht ende Sander Roewijs sheeren dienaer ende niet meer te geven tot gaige dan thien pont tjaers/

Opden 28en Decembris 1628 pnt dheer Burgemr Nachtegael Corn Jacobsz Pr. Barthelsz Corn. Baeckelant Jacob de Bruijne end Adriaen Corn. Lixe schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Corn: Corn Sonnius Salomon de Backer

De molenaar kan de “dieren” pacht niet opbrengen en verzoekt “affslach

Op het versouck van Lauwereijnsz Marvijs ?? moolenaer vertoonende dat hij over dit jegenw jaer sijn selven op sulcken dieren pacht als hij de mole gepacht heeft niet en can bedropen en oversulcx versouckt afslach daer bij B+S+R geresolveert is het selfde in state te houden wt het expireren van sijn pacht en dat daer naer met hem gehandelt sal worden sulcx als billich bevonden sal worden/

Tot het verpachten vande meulen en Tracteren met den Meulenaer om met hem te handelen en de selfde te verheuren sijn gecommitteert dhr Burgemr. Nachtegael den Tresorier Baeckelant en den heeschers: en dat op alle voorgaende conditien ommte den selfde te contracteren tot het meeste proffijt vande stadt en het selfde niet te laeten onder de 15 schellingen/

 

1629

Opden 20en Januarij 1629 present dhr Burgemr. Nachtegael Corn. Jacobsz Jacob van Daele Jan Leijnsz. Mr. Jacob de Bruijne Adriaen Corn Licx schepen Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Cornelis Sonnius Salomon de Backer

De compagnie van Morraij zal waken+ 4 burgers op het stadhuis

Gheproponeert bijden burgemr. Nachtegael alsoo de Comp van Capt. Morraij midttelertijt hier binnen stadt gelegen heeft oftmen den selve sal laeten waecken is geresolveert datmen de selve sal laeten waecken in het gewoonlijcke wachthuijs bijder Veerse poorte en vier borgers op het stadthuijs daer onder een wethouder.

Over het octroij van de Staten-Generaal m.b.t. het maken van salpeter

Gelesen en gelet op het octroij vercregen van de Heeren Staten Generael vercregen bij Willem Willemsz en Mattheus Willemse van Linschoten cum sociis opden IXen Septembris XVIcvierentwintich om te mogen inde dese vereenichde landen alleene te maecken salpeter versoucken dienvolgende het voorss octroij hier binnen dese stede te mogen te werck te stellen is geresolveert de selve te maincteneeren soo veel mogelijck is volgens het octroij daer van de Copie autentijcqel. Bij haer overgelevert/

Opde Requeste van groene Jan woonende op helle ? versoucken te vermogen gebruijcken het gilde vanSt ?? hebben B+S+R het selfde versouck ontseijt;

Opde Requeste van Sander Euwijts versoucken continueringhe ? van sijn oude gaige is geresolveert den selven te continueeren sijn oude gaijge tot ultimo 1629/

Nopende het schrijven van Ed: Heeren gecommitteerde Raeden van Zeelandt van op en maendache te vieren is geresolveert datmen doen sal naer ouder gewoonte en oock ons nabueren/ ??

Opden XVIen Februarij 1629 pnt Wouter Nachtegael Dirck van Delen Burgemrs Corn. Jacobsz Jacob van Daele Jan Leijnsz Pieter Bartolomeeus Jacob de Bruijne ende Adr. Corn Lixe schepenen Thomas Cornelisz ende Salomon Jansz de Baecker Raeden/

De condities waarbij vastgesteld is waarop een schoolmeester aangenomen kan worden zijn in een ordinantie met diverse artikelen vastgelegd. Abrahan van Overbeke opvolger van Filip Stroobant

Bij de Burgemr Nachtegael int collegie aengesecht hoe dat den voorn. Burgemr. Nachtegael met sijn confreeren tot Middelburch geweest en met Abraham van Overbeecke gesproecken hebbende alsoo onse staedt jegenwoordich ontbloot is van eenen schoolmr. Door het vertreck van Filips Stroobant ende het hooch noodich dient daer inne te werden voorsien omme de jonge jeucht te mogen geleert te worden soo hebben burchmrs +S+R op eenighe articulen Bij den voorn. Abraham Overbeecke ovegegeven gedisponeert ende geresolveert als datmen sal Toeleggen en gunnen tot zijnne huijs heuijre (huur) de somme van vijftich guldens tsjaer ende dat hij daer sal mogen heuren (huren) een huijs dat hem sal nuts ende bequaem dienen te wesen ende voorts op het tweede articul is geresolveert ende toegeleijt resolveeren ende leggen hem toe mits desen over het versouck vande vrijdicheijt van alle stadtsexcijsen dat hij sal hebben vrijheijt van stadt wegen alle jaere van twee tonne biers ofte van een oxhooft wijns tgene den voorn. Overbeecke daer van gelieven sal op ofte inne te doene op het derde articul aengaende de gaeige is hem daer over toegeleijt ende leggen toe mitsdesen dat hij sal hebben over sijn gaige tsaerlijcks de somme van twintich ponden gvls tjaers dies dat dat hem den voorn. Overbeecke sal verbinden voor den tijt van ses ofte seve Jaeren geduirende waer toe gecommitteert zijn dheeren Burchmrs. Ende den Tresorier omme met den voorss Overbeecke volgens dese voorh: resolutie/

Verzoek van brouwer Jan Pietersz om een loods te mogen plaatsen voor een “stoockput”

Opden Requeste over aen het collegie van W+R van Jan Pietersz Brouwer waer bij hij versouckende een plaetse vande erve vande staen ?? om daer op te mogen stellen een logie(loods) bequaem te sijne tot een stoock put soo hebben B+S+R den voorn. Jan Pietersz brouwer toegelaeten ende laeten toe mits dat hij sal mogen opde voorss erve maecken een logie daer toe bequaem als boven mits dat hij daer vooren alle jaer aende stadt sal betaelen de somme van 5 schellingen geduijrende soo lange hij de voorss erve sal gebruijcken waer toe gecommitteert sijn dhr Burchmr van Delen ende Corn. Jacobsz omme deselven te gaen besichtigen hoe groot hij deselve soude affsteecken/

Opden VIen Maerte 1629 pnt dhr Nachtegael en van Delen burgemrs: Corn. Jacobsz. Joos van Daele Pr. Bartelsen Jan Leijnsz Corn. Baeckelant Jacob de Bruijne Adriaen Corn. Lixe schepenen Vincent van Onderdonck Corn. Tomasz. Adriaen Baeckelant Jan Teerlinck Salomon de Backer Raeden/

De molenaar Marvijs moet een pacht betalen van 15 ponden per jaar.

Ophet verclaers gedaen bijden Br. Nachtegael nopende de presentatie gedaen bijden Cornel

Marvijs van de Molen te willen accepteren voor de de somme van veerthien schellingen ter weercke oft men de selve sal laeten oft datmen de selve openb. Verpachten sal is geresolveert hem de selve te laeten voor de somme van vijfthien ponden en indien hij soo veel niet geven endat men de selve sal verpachten openb. --//

Voorstel van Tresorier Baeckelant over de stadsrekening

Opde propositie gedaen bijden Tresorier Baeckelant dat hij gereet sijnde om sijn rek. te doen van sijn administratie van der stadtspenningen dat de heeren sullen gelieven een dach te raemen wanneer de selve geschiede Item oft hij de rek. sal doen alsoo nu in twee jaeren verschenen sijn tsamen en nu een brengen alsoo het selfde nu vooren meer mael nu dyversche stadts rek. gebruijckt en gepleecht is soo hebben B+S+R geresolveert alsoo het selfde daer eenige …grich ?? verstaen versuijmpt is de selfde nu inde twee jaeren nu een brengen soe voor dese reijse en datmen de selfde doen sal op dijnsendach toecomende/--

Opden VIIen Maerte 1629 pnt dheer Wouter Nachtegael burchmr Corn Jacobsz Jan Leijnsz. Pieter Bartels Jacob de Bruijne Adriaen Cornelis Lixe Schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Corn. Adriaen Baeckelant Jan Teerlinck Salomon de Backer Raeden

Over het houden van een Tafel van Leeninghe

Opde Requeste van Baltasar Doppers versouckende Octroij tot het houden van een Tafel van Leeninghe is geresolveert met den selfden in communicatie te comen waer toe gecommitteert sijn dhr Burchmr.Nachtegael en Jan Leijnsz schepen ende secretaris Sonnius om met den selven finalijck af te handelen mits doende rapport aen collegie en dat op de conditien als met de voorgaende Tafelhouders gehandelt is en dat hij sijn recognitie sal betaelen naer ouder costuijme/

Opt versouck van de schipper versoucken sijn schip te mogen laden de vuijlicheijt buijten de poorten liggende is geresolveert het selfde hem te consenteren mits betalen aenden armen sooveel alsmen sal connen bedingen/

Opden VIIIen Maerte 1629 pnt Wouter Nachtegael ende Dirck van Delen burchmrs. Corn. Jacobsz Jan Leijnsz Pieter Bartelsz Adriaen Corn Lixe schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Willem Michielsz Jan Teerlinck Salomon de Backer Raeden—

Over subsidie tot onderhoud van de Houwer buiten de stad

Ophet versouck van die vande Magistraet van Middelburch dat de Magistraet deser stadt soude gelieven ijmant wt desen collegie te committeren om te solliciteren aende Mo: Heeren Staten van Zeelant om te vercrijgen het ordinaris subsidie tot d’onderhoudinge vande Houwer buijten dese stadt soo hebben B+S+R daer toe gecommitteert dhr burchmr. van Delen den Tresorier Corn Backelant en de secretaris om daer in te doen als naer ouder gewoonte/

Opden XXVIIen Maerte 1629 pnt dhr Wouter Nachtegael burgemr Corn Jacobsz Jan Leijnsz Pieter Bartels Jacob de Bruijne schepen Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Willem Michielsz Jan Teerlinck Salomon de Backer Raeden.

Over de verpachting van de molen

Opde propositie gedaen bij de burgemr Nachtegael alsoo de wint molen opden XIIen Maerte voolerden aen Adriaen de Decker molenaer verpacht is voor vijfthien schellingen acht grooten vlaems en alsoo daer eenige swaericheijt gevallen was nopend oftmen de selve hem laeten sal ofte niet is geresolveert dat men den selve de pacht sal laeten mits datelijck voldoende de conditien dar op hij de selve gepacht heeft/

Opden XIIen april 1629 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz burgemr Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Jan Teerlinck Adriaen Cornelis Lixe schepen Thomas Cornelisz Salomon de backer Corn Baeckelant Jacob de Bruijne Raeden.

Over servitie-en logiesgelden voor inkwartiering van de compagnie van Morraij

Opt Rapport van Jan Leijnsz dhr Bailliu en andre foriers rapporteren hoe sijl. geweest sijn

Wt Middelb. Om te solliciteren te vercrijgen servitie en logies gelden om daer mede te betaelen de Comp. Van Capt. James Morraij ende dat hij vercregen hebbende ordonn. Vande Heeren gecommitteerde Raeden opden Ontfanger Teerlinck en dat den voorn: Teelinck in weijgeringhe is gebleven de voorss ordonn. Te betaelen overmits hij sustineerde tselve te willen corten op de tachterheijt der stede Arnemuijden van haer honderste Penn. Is geresolveert aende heeren gecomm. Raeden te presenteren requeste en te verthoonen dat overmits de groote decadentie der stadt onmogelijck is sooveel gelt bij andre van stadtswege te vergaderen als tot betaelinge vande Comp. Voorn. van noode en alsoo de Comp. Genootsaeckt is datelijck te vertrecken en geerne voor haer vertreck van servitie voorn versoucken betaelt te worden dat haer Ed: gelieven den ontf anger voorn. te ordonneern dat hij de voorn: ordonn: voldoe sonder eenich cortinge van Penn. Daer toe gecommittert sijn Jan Leijnsz Corn. Baeckelant en den secretaris/

Opden XVIIen April 1629 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz burcmmrs Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Vincent van Onderdonck Jan Teerlink Carel Houweel Adriaen Corn. Lixe schepenen Thomas Corn. Pieter Bartelsz Salomon de Backer Raeden.

“de ordinarisse rechtdag” wordt op een dinsdag gesteld

Alsoo Jacob Corn procureur Indien de Heeren vande Magistraet geliefde den rechtdach te leggen op dijsendach naer ouder ouder gewoonte wesende den ordinarisse rechdach sijn selven presenten te laeten gebruijcken om te postuleren voor dese gerechte voor de somme van een guldens van ijder termijn soo is bij W+R geresolveert datmen den rechtdach sal verleggen op dijnsendach consenterende den selfden Jacob Corn te mogen genieten voor ijder termijn de somme van drij schellingen/

Er is een onderwijzer voor “de jonge jeucht” nodig

Alsoo het hoochnoodich is dat de stadt versien wort van een goet schoolmr om de jonge jeucht deser stadt te instrueren ende onderwijsen soo hebben B+S+R gecommitteert dhr Burchmr Van Delen en Pieter Bartels om naer een goede schoolmr te vernemen en Rapport gedaen te worden aen het Collegie van haer besoignen/--

Er worden enige bomen op het kerkhof geveld om als meerpalen op de kade te dienen

Tot gerief van de schippers om bequamel. te mogen meeren is geresolveert dat op de kaije

Eenighe paelen geset sullen worden en datmen daer ter as ….. sal op het kerckhoff eenige boomen beqaem om paelen af te maecken/

Er worden enige stenen bakken met houten planken bedekt gemaakt om de “vuijlicheijt” te ruimen

Alsoo de Vuijlicheijt vande gemeente tot groote schande en vuijlicheijt voor de poorten gegoten wort niet tegen staende alle boeten de voorboden daer over dickmaels afgelesen en gestatueert en niet opgepa(e)st ?? en wort soo hebben B+S+R geresolveert te laeten eenighe backen van steen beset met vier paelen en boven biljet (beset ??) met plancken maecken ende gemeente te gebieden haer vuijlicheijt daer in te gieten op de boeten daer op te statueren

Is mede geresolveert de Armen den caijen sal vermaecken aen eenighe houcken en daer toe te emploijeren de stadts deijlen die noch int werckhuijs liggen soo oncostelijck voorde stadt als mogelijck is daer de plaetse bij het collegie gevisiteert sullen worden/

Ter versterking van de stad zijn er enige staketsels nodig m.b.t.de poorten en de houwer

Alsoo het wel noodich is dat men maecken soude aen Middelb. Poorte over den Veerschen Dijck en aen den houwer eenige staketsels soo tot certificatie van de stadt als mede tot voordeel vande stadt is geresolveert dat den Tresorier Adriaen Baeckelant mitsgrs Jan Leijnsz den burgemr van Deelen en den secretaris Sonnius en en het selfde af te meten en calcatie daeraffe te raemen en daer naer aen de Staten van Zeelant te versoucken eenige assistentie tot het maecken van het selfde-/

De dijk tussen de stad en “het oude Gat” moet door Jan Geense onderhouden worden

Burgemrs: S+R der stadt Arnemuijden belasten en bevelen den stadtbode te insinueren den persoon van Jan Geense dat hij niet naer en laete ofte dat hij beraeme en vermaecke den dijck tusschen de stadt en het oude gadt ofte eene redenen alligeren waerom hij het selfde niet en heeft gedaen/

Taakomschrijving van het officie van stadsbode

B+S+R der stadt Arnemuijden om dat het stede bodeschap niet beter onbedient worde hebben gelast en geordonneert belasten ende ordonneren mits desen den stadtsbode dat hij dagelijcx sal insinueren de heere wethouder als heesr ?van de wacht het wesen sal naer uijtwijsen van de lijsten daer van te maecken bij die vande crijsraet om dat niemant ignorantie en pretendeerde voorts ordonneren en belasten mits desen den stadtsbode voorn. dat hij alle saecken van stadtswegen tsij tot Middelb. Te gaen oft binnen Iurisdictie van stadt op sijn gaige en sonder eenige naerder rek: te bedinghen als voordesen gedaen is en dat hij mede sal hebben moeten hem te regateren ?(reguleren) naer de declaratie soo van Bailliu burchmrs Schepenen secretaris en weesmrs leges op alle vergaderinge tsij van vrooninge comparatien gijselinge vergaderen van weesmrs nijtelansche ? (uijtlantsche) vierschaere hem over te deverteren ?? als anders en dat hij sal hebben inne te voorderen : de leges pnt en aen ijder tsij Burchmrs schepen weesmrs ofte secretaris haer: recht vande luijden de selve vergaderinghe van doene gehadt hebbende en verantwoorden en voldoen/

Over het uitdiepen van de watergang tussen Arnemuiden en Middelburg

Tot soliciteren van het diepen vande waterganck tusschen dit ende Middelb. Ende requeste te presenteren aen de Staten van Walcheren dhr Burchmr van Delen Jan Leijnsz Tresorier Baeckelant enden secretaris/

Over de orde van de wacht. O.a. de wethouders moeten waken:elke nacht 1.

Opde ordre van de wacht en om schrijven vandien is/ sijn gecommitteert de tegenwoordige officieren ende wacht te verstellen op alle thien en dat de wethouders sullen waecken alle nachte een en dat twee met ?? sullen stellen een man /

Lauwerijs Boestal mag niet tappen “met de cleijne maete”

Burchmrs +S+R ordonneren en lasten mitsdesen Laeuwereijnsz Boestael ? dat hij soo meten sal het vervorderen nijt te tappen met de cleijne maete tensij Moeselaer ofte Isriel ofte eenge ander bieren alsoo langhe alss hij bier steker sal wesen opde boete daertoe staende /Actum ten Raede als boven/

Een ieder moet zijn erf en “sijn vroonen” schoon houden;anders geschiedt het op “brandschat”

Op het versouck van dhr Jan Leijnsz als de vroonen niet geruijmt en sijn en geen water en can gelosen dat metteen ijder sal ordonneren sijn vroone op sijn erven te ruijmen is geresolveert dat een ijder aengeseijt sal worden sijn vroonen schoon te maecken te ruijmen en te openen oft datmen het selfde sal laeten doen op brandt schat(t)e

Opden 25e April 1629 pnt dheeren Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelantg Jan Leijnsz Carel Houweel Adriaen Corn. Lixe schepen Thomas Corn. Salomon den Backer Jacob de Bruijne Raeden/

De molenaar Adriaen de Decker wordt “van zijn pacht ontslagen

Opde propositie gedaen bijden burgchmr van Delen alss dat Adriaen die gepacht hebbende de wint molen tegen stadt hoe dat hij aen hen verclaert sijn selve doer eenige quaede maeren hoewel ten onrechten achter hem gestroijt geblameert en dat daer van de lantluijden van ontrent deser stadt voorn menlieden soude mogen vervreugden oock dreijgen te blijven tot groot achterdeel vander Molen als stadt als van hem versouckende daerover de heeren van collegie van sijnne pacht ontslagen te worden waerop burchmrs +S+R alvooren te resolveren geraemt ?? hebben den jegenwoordighen meulenaer door Adriaen Baeckelant schepen en Mr Jacob de Bruijne daer toe bij desen specialijck gecommitteert aff te vragen oft hij de molen soude begeeren en voor wat prijs en van haer antwoorde rapport te brengen en daer naer gehoort hebben Adriaen de Decker selfs in persoon verclaerend het gene bij dhr Burchmr voorn geproponeert versoucken restitutie van sijnne genamptieerde penningen daer op hebben Burchmrs +S+R gehoort hebben het rapport van commissarissen hiernae gespectineert ??/geinspecteert ?? geresolveert den selfden van sijn pacht te ontslaen mits dat hij alreede genamptieert heeft sijn pacht quijt sal sijn ende bijden stadt geprersenteert sal worden ofte indien hij selfde niet en wilt toestaen wort verstaen dat hij selfs in persoon sijn conditie sal moeten volcomen en daertoe met recht bedwongen te worden daer op hij persoonel. geantwoort heeft dat hij liever thien ponden inden brant te laeten dan hier te comen maelen/

Er wordt een nieuw cohier gemaakt van de dobbele Honderdste penning

Tot het versoucken van Remissie van Honderste Penningen sijn gecommitteert den tresorier Baeckelant Jan Leijnsz ende secretaris en voorts versoucken commissarissen tot het maecken van nieuwen quohier vande dobbele Honderste Penning/

Ghehoort het Rapport van dhr Adriaen Baeckelant en Jacob de Bruijne gesprocken hebben met Adriaensz gecommitteert om met den selfden te spreecken de gecommitteerde voorn mitsgaders den Tresorier en secretaris om met den sellfden te comen in accoort finalijck volgens het accoort met Adriaen de Decker aengedaen die op heden op sijn vrije voeten geset is/

Er zijn nog steeds veel onregelmatigheden m.b.t. de wacht. De ordonnantie wordt weer gepubliceerd.

Alsoo dagelijcx veel abuijsen gehou ?? in de wacht ende dat bij de wethouders selve deen niet comen of de absenten vande sijn wacht weijgeren ende aen te brengen om die soo veele te mainteneren als mogelijck is hebben alle de heeren vande W+R in persoone belooft opden eet van haer officie gedaen belooft de poincten bij W+R daer op gemaeckt alreede en noch te maecken naer haer beste ouder ?? ordonnancie voorts de poincten ende articulen bij die van crijsraet geconcipieert eerst gepubliceert sullen worden/

De Heren Ontvangers-Generaal van Zeeland hebben een korting toegepast op het servitiegeld i.v.m.achterstand van betaling van de Honderdste Penning

Alsoo de Heeren ontfangers generael van Zeelt tot voldoeninge van servitie vande Comp. Van Capiteijn James Morreij hier in garnisoen gelegen hebben gecort en ingehouden heeft de somme van vier hondert guldens te achterheijt van Honderste penn. Deser stadt over den Jaere 1626 soo dat de foriers de selve nijt de ontfangen Penn niet en hebben connen voldoen en veel gelt uijt haer eijgen en de stadtpenningen hebben moeten verschieten en alsoo eenige borgers noch eenighe honderste penningen ten achter sijn versouckende daer over de foriers deser stadt dat B+S+R gelieven te committeren ijmant nijt haer collegie omme de selve inne te vorderen tsij met minne ist doendelijck oft ? met rechte het welcke het collegie is verstaen mits desen wort daer toe specialijck gecommitteert worden mits desen den Burchmr. van Delen J: Leijnsz den Tresorier secretaris/

Opden eersten Meerte pnt Willem Michielsz Burchmr Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelnt Jan Leijnsz Jan Teerlinck schepen Thomas Cornelisz Pieter Bartelsz Corn Baeckelant Jacob de Bruijne Salomon de Backer raeden/

Over de pacht van de molen

Op het vertooch van dhr Burgemr Willem Michielsz dat Lauwereijns Marcus gewesen Molenaer deser stadt versoucken verclaers wat dat de heeren soude gelieven hem toe te leggen over dat hij de meulen te dier ? gepacht hadde volgende voorgaene resoluijtie en dat over den halff jaer vande somer saijsoen des jaers 1628

Soo hebben burchmrs +S+R geresolveert voorden tijt van een half jaer vande somer saijsoens des 1628 den selfden voor afslach te consenteren/

Over de weduwe van burgemeester Claes Sael de jonge

Ghevraecht sijnde of de weduwe vande burchmr Claes Sael de jonge haer servitie betaelen sal sonder afcortinge van hare tachterheijt vande penningen is bij het collegie geresolveert datmen inhouden sal sooveel sij te achtersten is van haer honderste Penningen tot den Jaere 1626 incluijs/

Opden XXIIIIen Julij 1629 pnt Dirk van Delen Willem Michielsz burgemr Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Karel Houweel Schepen Thomas Cornelisz Salomon de backer Corn. Baeckelant Jacob de Bruijne Raeden/

De molenaar moet borgen stellen

Alsoo het voor desen tgebruijk tot ontlastinge vande Magistraet der stadt versekeringe dat de Molenaer borge stellen welcke volgende heeft Abraham Marcus Molenaer voor borgen gepresenteert Pieter Sijbrant en Corn. Aertssen en ommegevraecht sijnde ofte men de borgen sal accepteren ofte niet is geresolveert dat men de selfde sal aennemen mits conditie dat de molenaers altijt drij maende te vooren sal betaelen eerdie vervallen/

Geproponeert sijnde bijden burgemr.van Delen als dat het collegie van Wette geaccordeert waren met eenen Flourij Maecker nopende van hier te comen woonen Soo is bij B+S+R tselve accoort geadvoijeert in sulcker voegen als het bij de Magistraet aengegaen/

Over het “orlogie” (uurwerk) van de stad

Tot visitatie en opneminge van het orlogie nu schoongemaeckt sijnde is neffens den burgemeester van Delen gecommitteert den Tresorier Cornelis Baeckelant welcke gedaen sijnde aen schonmaecken ordonn, van betaelinghe te geven en is mede voorts geresolveert den gebroken clepel vanden clocke tot stadts minste cost te laeten vermaecken/

Wouter Lambrechtsz in het collegie ontboden sijnde is hem eer hij het orewerck weder smoudt de oude olie eerst af te vegen als oock het stof en voorts schoon te houden als naer behooren waer vooren hem jaerlijcx van stadtswege toegeleijt is thien guldens tjaers boven sijn ordinarisse gaige de welcke verstaen worden dat hem aengetelt sullen voor eerste mael als wanneer sijn drij maenden verschenen sullen wesen en dat voorts loopen alle jaeren dien dat gehouden sal sijn op het het versteken van voorslach te passen alle maende ofte ses weken/

De diender moet zich alleen met zijn eigen “offitie” bezig houden

Is mede geresolveert den dienaer Sander Rootweijts aen te seggen dat sijn wercken langs de straet sal laeten en passen opde stadts saecken die sijn offitie aengaen opsteijne ?? van de partement het welcke hem in collegie aengeseijt is/

“Over de voorboden en brootwegers

Is mede geresolveert de voorboden te publiceren gelijck die tjaeren gepubliceert sijn en den Bailliu te belasten de penen daer in begrepen te executeren/

Item is de brootwegers belast alle drij weken ofte maenden eens om te gaen volgens haeren eedt/

Opden XIen Augustij 1629 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz burgemeesters Vincent van Onderdonck Corn. Jacobs schepenen Thomas Corn. Salomon de Backer Corn. Baeckelant Jacob de Bruijne Raeden.

De Poorten zijn in verval

Gheproponeert sijnde ofte het niet geraeden ware datmen sommighe poorten alsoo de selve seer vervallen sijn wederom te vermaecken ofte sommige toe sluijten indiense te veel costen soude soo hebben B+S+R datmen de selfden sal helpen soo het best geradich bevonden sal worden daertoe gecommitteert sijn om te besichtigen dhr burgemeester van Delen Adriaen Baeckelant en den Tresorier Corn. Baeckelant/

Maatregelen tegen nachtelijk insluipen in de stad

Alsoo veele persoonen comen van het groote hooft bij nachte in stadt comen en lancx het bolwerck opcomen oft het niet geraedich waere op de oost houck een nieu cortegarde te maecken is geresolveert datmen een nieu corps de garde de garde sal maecken opden houck voorseijt en dat men de selfde sal besteeden tot minste proffijt met den eersten/

Verzoek aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland om buskruit

Is geresolveert datmen aende heeren gecommitteerde Raeden van de Staten van Zeelt sal versoucken assistentie van buscruijt daertoe gecommitteert sijn dheeren Corn. Jacobsz den Tresorier Corn.Baeckelant/

Tot onderhouden vande Borgelijcke wacht is goet gevonden dat de heeren wethouders over ander nacht de ronde sullen gaen twee en twee/

Allen die werkzaamheden in Arnemuiden verrichten moeten deelnemen aan “de borgerlijcke wacht.

Is geordonneert dat de gheene die in dienste sijn van het landt ofte in eenich boogaers liggen haer sullen voortaen te reguleren in het waernemen vande borgel. wacht En dat de deken van het arbeijders tsij buijten ofte binnen aengeseijt sal werden dat de gene die in dienste ofte in boomgaerts liggen hier dobbelen sal ontseijt worden ofte dat sij lieden neffens andere borgers als sij aen landt sijn sullen moetten waecken en scheeps oft buijten sijnne sullen mogen ontslaen met den sinte nelle (sentinelle) te setten ende de dekens acte hier van Thuijs senden/

Alsoo bevonden wordt dat veele burgers en arbeijders soo oostwaerts en westwaers buijten dese stadt en landen varende en hem generende oft oock binnen slants op een schip tsij voor knecht ofte mede ten Oorloge varende in slants dienst hem dagelijcx sijn vervorderen op haer vrijdom vant gilde soo binnen de stadt lancx der straeten als buijten onder de keeten te wercken en neffens andere arbeijders te dobbelen sonder nochtans onder den pretexten dat sij in s’lants dienste zijn neffens andere burgers te willen waecken en dienvolgende andere borgers en arbeijders haer werck te ontrecken soo hebben Ba+Bu+S+R der stadt Arnemuyden gestatueert en geordonneert mits desen dat alle persoonen arbeijders haer ter see tzij buijten ofte binnen lants als mede ten oorloge waren en generen haer voortaen sullen moeten hebben te reguleren in het waernemen van haer wacht en neffens andere burgers en arbeijders in deser stadt op elck sijne beurte en op sulcken rolle als hij alreede gestelt sijn ofte nocht soude mogen gestelt worden te te comen waecken en dordonnantie in alles te achtervolgen en tot dien eijnde met den trommel slach en oproepinge van sijnnen corporael sijn wacht te gaede slaen en te comen houden naer behooren op pene dat dien in gebreke blijvende voortaen tsij lanckx de straeten ofte oock buijten onder de keeten niet te mogen wercken ofte neffens andere arbeijders dobbelen te moghen hebben wel verstaende dat al deselve haer generen als vooren ten tijde van heurl absentie van wachte vrij weten Sullen ten waere heurl huijvrouwe binnen dese stadt poortersneringe deden in welcken gevalle sijl. ofte hen huijvr, gehouden sullen sijn gedeurende sulcke reijse ofte absentie den corporael in tijts te waerschouwen om bij hem tsijnen costen andere gestelt ofte gehuijrt te worden en wiens huijse geen poorters neringe en sijn doende en haer zee sij in slants dienst ofte anders sijn generende in tijde van haerlieder absentie indien sij d’arbeijdersgilde eenichsints willen ge hu.. sullen mogen volstaen mits betaelende elcke beurte dat haeren wacht sal wesen een sinternelle (sentinelle) ofte schilt wacht ten prijse van drij grooten. Actum ten raede der stadt Arnemuijden opden XIen Augusti XVIcnegenentwintich/

Ghepubliceert den XVIIIAugustii 1629.

Opden XXVIII Augustii 1629 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz burgemr Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Jan Teerlinck Charel Houweel schepen Thomas Corn. en Salomon de Backer Raeden—

Een dankdag van wege de verovering van den Bosch

Gelesen sijnde de Brieven soo vande Heeren Mogen Staten generael als oock vande gecommitteerde raeden vande Staten van Zeelandt is geresolveert datmen den brief van Heeren Staten Generael te publiceren ende de dancksegginge te publiceren op mergen volgende het bevel vande Heeren Raeden en dat een ijgelijck sal sijn wijnckel hebben te sluijten totdat de dancksegginge sal wesen gedaen/

Is mede geproponeert oftmen sal vieren ofte niet is geresolveert datmen binnen stede inde straten niet en sal mogen vieren overmits de groote droogte datmen aende heeren Staten sal versoucken buspoeder om te te mogen vieren en de geschutten off te schietten daertoe gecommitteert sijn dheeren Jan Teerlinck schepen en Salomon de Backer Item datmen sal coopen ontrent de 14 ofte 15 wat tonnen en dat om te vieren op den punt bijden Thol op de punckt bij Rijcx ende derde opde Merckt/

Over het loon van de bierwerkers

Opde requeste vande Bierwerckers deser stadt versouckende om te mogen genieten sulcken loon van het dragen van het bier soo vande tonnen halfftonnen etc als binnen Middelburch Vlissinge en Veeren is geresolveert te appostilleren dat haeren versouck is vergundt/

Arbeiders mogen niet o.a. “eenich bier luttel ofte veel affdringen

Is mede geresolveert datmen publiceren sal dat de arbeijders voortaen niet en sullen vermogen tsij overdragen van turf houdt etc aen eenighe schippers turflieden ofte andere persoonen eenich bier tsij luttel ofte veel mogen affdringen op pene van arbitrale correctie en dat sij sullen moeten int werck gaen op previlege ?? van haeren gilde en elck schipper aen te seggen dat sij geen bier en sullen mogen geven om gelost te worden maer dheeren aen te clagghen wat in gebreke van wercken blijft/

Op het versouck vande Heeren Staten van Walcheren van apprentie ( apprehentie = gevangenneming) van Andries Joosz is geresolveert datmen hem voorde lestemael sal aenseggen dat hij voor donderdaghe in sijn werck sal gaen ofte soo niet soo wordt dhr burchmr van Delen geauthoriseert den selfde strictelijck ?? te versekeren volgens het versouck als boven/

Is mede geresolveert Marijnnis Gast schriftelijck aen te seggen dat hem sal comporteren als andere borgers soo inde wacht alls anders op pene dat teghen hem geprocedeert sal als naer behooren/

Is mede geresolveert de Weduwe van Aernoudt vande Coolputte sal verleent worden brieven van Recommandatie om te moghen vercrijgen quijtscheldinge van haere pacht/

Opden XVen Septembris 1629 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz burchmr Vincent van Onderdonck Charel Houweel Adriaen Corn. Lixe Schepenen Thomas Corn. Schepenen Salomon de Backer Jacob Engelsz Raeden/

Exburgemeester Nachtegael wil schadeloosstelling van de stad wegens vroegere proceskosten

Opde requeste vanden burgemr Nachtegael versouckende betaelinge van sijn verschoten oncosten gedoocht in het proces tegens de stadt als tresorier der selver stadt is geresolveert de resolutie daer op te houden tot meerder collegie en daer naer geresolveert dit te stellen voor apostille alsoo het proces tegens de stadt geweest is en en geen commissie gehadt en hebben om het proces te sustineren soo hebben B+S+R en connen den suppl. sijn versouck niet toestaen/

Tot het opsoucken vande resolutien van Wet en Raet raeckende den rent brieff tot proffijte van Isaacq Drijpe sijn gecommitteert de heer burgemr Willem Michielsz Jacob de bruijne en Sonnius/

Opt versouck van Baltasar Dopper tafelhouder is geresolveert dat de stadt geen gelt en heeft om hem te geven/

Is geresolveert dat de stadt excijsen op heden acht dagen sullen verpacht worden/

Tot versoucken vande ammonitie (munitie) voorde stadt sijn neffens den Tresorier Baeckelant gecommitteert Jan Teerlinck en Salomon de Backer/

Tot macken van de Articulen vande boeten en pene vande absentie in het collegie sijn gecommitteert beijde burgemrs Jacob de Bruijne en den secretaris/

Opden XXIIen Septembris 1629 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Jan Teerlinck Charel Houweel schepenen Thomas Corn. Salomon de Backer Corn.Baeckelant Jacob de Bruijne raeden.

Weer over de feestelijke viering van de verovering van den Bosch met teertonnen en saluutschoten ?

Gelesen sijnde de brieven soo vande Staten Generael als van de Gecommitteerde Raeden van Zeelandt is geproponeert oft men op Maendachs vieren sal ofte niet is geresolveert datmen sal vieren daer toe gecommitteert sijn om alle noodelijcke saecken als tonnen en anders te coopen en datmen voor de Heeren soo vande (Wette) als Raet sal tonnen setten indien sij te crijgen sijn den Tresorier Jan Leijnsz en Jan Teerlinck en tot het solliciteren van buscruijt tot het geschut sijn gecommitteert den Tresorier Jan Teerlinck en Salomon den Backer/

Opden XVIIIen October 1629 pnt Dirck van delen Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Jan Teerlinck Charel Houweel Adriaen Cornelis Lixe schepenen Thomas Corn. Salomon de Backer Cornelis Baeckelant Jacob de Bruijne Raeden.

Ophet schrijven vanden procureur Cornelis Lucq is geresolveert datmen hem gelieve noch een weijnich patientie sal believen en datmen hem met de eerste gelegentheijt sal contentern/

Gelesen sijnde de brieven vande heeren Gecommitteerde Raeden vande Staten van Seelandt is geresolveert datmen sal eenige tonnen setten opde puncten en voorts solliciteren om poeder daer toe gecommitteert sijn den Tresorier Jan Teerlinck en Salomon de Backer/

Tot het besteeden vande corps te garde op den houck bij de Veersche Poorte sijn gecommitteert beijde de burgemrs den Tresorier Adriaen Baeckelant en den Tresorier ??/

Is mede geresolveert bedden te maecken onder de geschutten/

De interim-secretaris van de stad zegt zijn dienst op

Alsoo den doctoor Sonnius sijn dienst van secretaris opgeseijt hadde en niet langer voor niet en wilde bedienen en daer vooren heijtte de somme van vierentwintich ponde soo hebben burgmrs +S+R der stadt Arnemuijden de saecke van (in) state gehouden den tijt van een maendt om te besien ofter eeniche andere mede wilden naer het offitie staen het selfde bedienen/

Opden VIen Novembris 1629 pnt dhr Willem Michielsz burgemr. Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelandt Jan Leijnsz Jan Teerlinck schepenen Thomas Cornelis Salomon de Backer Jacob de Bruijne Raeden.

Over een onbekwaam “onderwijzer”

Geproponeert bijden burgemr Willem Michielsz dat hij den vergaderinge heeft laeten leggen om te resolveren van een schoolmr. Voor dese stadt en gesien het geschrifte van eenen Lenardt Jochemsz Duplessies ? is geresolveert het schrift niet bequaem te wesen om het schoolampt te bedienen en nopens het contract ghemaeckt met Mr Abraham of hij het contract met de stadt aengegaen sal volcomen ofte niet daer toe gecommitteert sijn den Tresorier Baeckelant en Jan Leijnsz schepen en rapport te doen aen het collegie/

De verpachting van de stadswallen

Gelesen sijnde het accoort en pacht seer ? aengegaen tusschen de Heeren Magistraet deser stadt en wijlen Corn Adriaen Lixe nopende de verpachtinge van stadts wallen op welcken voet Adriaen Cornelisz Lixe de selfde opden …. Decembris 1628 de selde wederom gepacht heeft en alsoo bevonden bijden selven contracte dat hij sijnne beesten gehouden is af te haelen als het regenachtich weder is en langer en vermach te laeten loopen als tot Bamisse en dat niet (tegen) staende de voors. Expresse conditien den selden Adriaen Corn. Lixe sijnne beesten tot noch toe langhe naer Bamisse en in regenachtich weder te laeten loopen waer door de stadt wallen grootelijcx worden in ramponeert en bedorven soo hebben B+S+R de voorn. Lixe geordonneert enz. mits dese dat hij sijn beesten vande wallen sal hebben te houden ende apprillen (oprellen) bij sijnne beesten gemaeckt tsijne costen te repareren en voorts alle de conditien in pacht heeft begrepen te volcomen op de pene in selfden brief begrepen actum ten Raede der stadt Arnemuijden den VIen Novembris/

De rekening van de “glasemaecker” is veel te hoog.

Nopende de rekeninghe overgegeven bij Abraham Pietersz glaesemaecker daer ende selfde ver sijne ? bevonden wat vergroot te wesen buijten ordinaris soo hebben B+S+R gecommittert om de selfde reken met den glaesemaecker te examineren en met hem te vereffenen en accorderen daer toe gecommitteert sijn Jan Leijnsz Jan Teerlinck en den secretaris

Marinis Duijvecodt moet de door hem verpatste ramen van het huis De Dobbele Busse vergoeden of terugbrengen

Alsoo bevonden wort dat Marinis Adriaen Duijvecodt uijt sijnne huijse genaempt de de Dobbel Bussche de eele glaesen uijtgenomen heeft en vercocht tot mistant ? deser stadt soo hebben B+SR geordonneert enz mits desen dat den voorss Marinis in plaetse van de uijtgenomen en vercocht glaesen andere glaesen ofte de selfde wederom sal hebben te stellen binnen den tijt van veerthien dagen op pene indien in gebreke blijftdat die gedaen macken sullen worden op sijnne costen/

Opde requeste van de Tappers deser stadt is geresolveert datmen de pachter verbieden sal op sondaghe biljetten te ger… ofte oock buijten tijts het cantoir gesloten sijnde uijtgenomen tappers en lantluijden opden boete van 20 st./

Opden 13en Novembris 1629 pnt dhr Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs. Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Adriaen Corn. Lixe Jan Teerlinck en Charel Houweel Schepenen Thomas Corn. Corn. Baeckelant Jacob de Bruijne Salomon de Backer Raeden

Jan Jans Mathijsz wordt voor 14 dagen in de gevangenis gestopt

Op de clachte van dhr burgemrs als dat Jan Jansz Mathijsen alias den Hael hem tegen de Mgistraet seer onordentelijck ? in spreken en vloeken gedregen heeft soo hebben B+S+R eensamelijcke geresolveert den selven in apprehentie te stellen te water en te broode voor de tijt van veerthien daghen/

Is geresolveert datmen op dijsendach toecomende sal wederom doen een nieuwe beschrijvinge/

Is geresolveert datmen de arbeijders sal ontbieden en een nieuwen Eet afnemen om volcomelijck de policie te onderhouden soo gemaeckt als noch te maecken daer toe gecommitteert sijn beijde de burgemrs neffens de secretaris/

Over de “brootwegers”

Is mede geresolveert dat de brootwegers snachts omgaen alle veerthien dagen en datmen in plaetse van Joos van Daele een andere broodt weger sal werden gecoren gelijck daedelijck

Oock gecoren is den personn van Thomas Cornelisz en hebben oock de broodt wegers belooft alle veerthien daghen om te gaen/

Nopende dat de stadt pleecht te trecken volgende de previlegie en octroij van Sijn Princelijcke Excie gegeven int 1578 tot Antwerpen 3 st: van elck schip meerende aen het hooft deser stadt en nu over eenighen .. achtergelaeten en versuijmpt is te innen hebben B+S+R geresolveert wederom de voors 3 st: af te vordern en dat het verpacht sal worden tot stadts meeste proffijt/

Is mede geresolveert datmen weder sal soliciteren tot quijtscheldinghe vande Honderste Penning,

Het was de gewoonte ieder jaar een hoeveelheid zout te schenken aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland

Nopende het sout aen d’Heeren Gecommitteerde Raeden gepleeght te geven is geresolveert dat men haerl. het sout sal geven naer costuijme dat het selfde alhier gelevert sal werden bij niemandt vande panneringe alhier tot Arnemuyden/

Op den eersten Decembris 1629 pnt dhr Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Corn. Jacobsz Jan Leijnsz Charel Houweel Adriaen Lixe schepen Thomas Corn. Corn. Sonnius Mr. Jacob de Bruijne Raeden Jan Teerlinck Jan Teerlinck schepenen Corn. Baeckelandt raet.

Het aantal manschappen van de compagnie van Capt Morraij moet streng gecontroleerd worden

Alsoo de compagnie van Capt. James Morraij bij de vaandrager en schrijver tot hondert en twintich coppen geforneert en alsoo de selde nu lest gemonstert sijnde soo sterck niet en schijnt te sijn soo hebben B+S+R geordonneert en gelast enz. mits desen de respective foriers deser stadt dat sijlieden volgens ordre alle 2 dage ten minsten inde respectve huijse daer soldaten gefourieert sijn gaen visiteren ofte de selfde noch daer sijn ofte niet en die niet dadelijck daer bevondne sullen sijn sullen worden geroijeert opde rolle/

De soldaten moeten in Arnemuiden brood kopen en niet in Middelburg

Is mede datmen aen Capt Cest ? ende vaendrager sal aenseggen dat hij sijn soldaten sal ordonneren haerlieder broodt hier in stadt te haelen en niet tot Middelburch/--

Over het contract met Abraham van Overbeke

Om te spreken met Mr. Abraham schoolmr. En het contract te doen onderteeckenen sijn gecommitteert den Br: van Delen Jan Leijnsz en den Tresorier Baeckelant/

Om te raemen en order op het dragen van Turf en houdt bij die vant Jans gilde volgens de requeste sijn gecommitteert Vincent van Onderdonck Corn. Jacobsz schepen en Thomas Corn. Raeden/

Het stadbodeschap gaat over in dit geval van vader op zoon

Op de requestie van Denijs Pietersz is geresolveert te stellen dat den supplt. Sal in sijn plaetse sal mogen stellen sijn soone om in geringhe saecke te dienen wtgesondert inde vierschaer wete te doen Wet en Raet te dienen de Weescamer waer te nemen als mede de renvoijen en voor sijn moijte gedaen wordt den suplt. Voor dit jaer toegeleijt de somme van 7 guldenen/

Om te effenen met Jacob Reijnoutsz sijn gecommitteert dheeren Jan Teerlinck schepenen en Jacob de Bruijne raeden neffens den Tresorier ende ontfangers van Hondertste Penn./

Nopende het deportement van sheeren dienaer is geresolveert dat men hem sal deporteren mits dat hij de gaigen van dese jegenwoordighe maendt noch sal ontfangen voor reijsgelt/

Opden IIen decembris 1629 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Adriaen Corn Lixe schepen Charel Houweel Thomas Corn Salomon de Backer Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne raeden.

Is er een provoost voor de wacht nodig ?

Alsoo tot voorderinghe vande onderhoudinghe vande borgelijcke wacht wel diende .de selfde altemets bij nachte besocht te worden en de boete vande gebrekige geint is de vrage oft het niet noodich en waere een provoost te maecken/

Is geresolveert datmen Sander Rooswijte sal laeten bedienen sijn provoost versouckende dat hij tsavonts op de wacht in de oplesinge present sal moeten wesen en op sijn voorder versouck continuatie wort gecontinueert van den tijt van drij maenden dien sal hij de vuijlicheijt van de poorten sal bringen ….. en voorts schoon houden/

Varia

Is geresolveert datmen op morgen sal waecken in het nieuwe wachthuijs

Is mede geresolveert datmen de brugge onderwege Middelburch sal toeleggen met steen en datmen de mepter ? sal hoogen met sant

Tot ontfanger vande vijfhondertsten Penn. Van dese jaere sijn gecommitteert dheer Jan Leijnsz/

Ga naar boven