Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 20 en 21 1630-1633

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf 8 januari 1630.

Opden VIIIen Januarij 1630 pnt Dirck van Delen burgemr. Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Jan Teerlinck Adriaen Corn Lixe schepen Thomas Corn Salomon de backer Jacob de Bruijne Raeden Adriaen Baeckelant schepen en Corn Baeckelant Raet

Er zullen soldaten waken “in het oude wachthuijs aende Veersche poorte”

Opde vrage oft men de soldaten sal laeten waecken ofte niet is geresolveert den vaendrager aen te seggen dat hij sal sijn soldaten bereijt doen maecken om met den eersten te waecken in het oude wachthuijs aende Veersche poorte en datmen henlieden geven sal twee keersen en een half tonne turff sonder meer.

Opden IXen Januari 1630 pnt dhr Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Jan Teerlinck Charel Houweel Adriaen Lixe Schepenen Thomas Corn. Salomon de Backer Corn. Baeckelant Jacob de Bruijne Corn Sonnius raeden Adriaen Baeckelant schepen.

Opt het soliciteren van oorloghe voor de Compangnie van Capt. Jannes Morraij is gecommitteert dhr burgemr Willem Michielsz

De soldaten moeten zich ordelijk gedragen en ook geen diefstal plegen

Om ordre te setten dat de soldaten voortaen soo geen tuijnen meer en breken en niet meer te stelen alderleij houdt om te branden is geresolveert haer aen te seggen eerstens dat sij sullen ordre stellen dat haer soldaeten soo niet meer en stelen oft datmen bij de Magistraet daer selffder ordre te stellen sal indien men soo geen ordre stellen can datmen sal versoucken dat zij buiten vertrecken en dat sij naer de neghen oft uijt die wacht hebben niet sullen moghen/

Opden 19en Januarij 1629 (moet 1630 zijn) pnt dhr Dirck van Delen Burgemr. Vincent van Onderdonck Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Charel Houweel en Adriaen Corn Lixe Schepen Thomas Corn Corn Sonnius en Salomon de Backer Corn Baeckelant en Mr Jacob de Bruijne raeden

ORDONNANTIE VAN HET ARBEIJDERS VAN ST JANS GILDE

In den eersten van de tholpoorte tot de Middelburchse Poorte van een last Turf ende tot St Jooris poorte van een last turf V st.

Van de Thol poorte tot inde nieuwe en noortstraete mitsgrs de bol en papenstrate en tot bontjens straete van een last turf VI st.

En vande Thol poorte tot voor bij de Vischmart en op het oostende van een last turf

VI st. VI gr.

Ende indien het schip quaeme te schieten en te leggen aen het Zierickzeesche hooft ende sullen als dan de arbeijders van het voors. Hooft tot aen de Vischmart en van het hooft voors tot aen St Jorispoorte V st

en tot de Veersche poorte van het voors hooft VI st. VI gr.

Wel verstaende soo de drachten hooger vallen dan de eerste staigie ofte verdiepinge van de huijsen sullen de borgers op ijder last drij stuijvers meer betaelen

Wel verstaende het schip liggende aen de Tholpoorte en sullen vande armen maer genieten

IIII st.

Item van een deuijst (duizend) steckhoudt dat mette saeckke gedragen wort van de ganck als vooren

VI gr.

Item tot inde nieuwstrate en voorts verder VIII gr.

Item dat soo erger (hoger ) dan d’eerste staige van den huijse gedragen wort een stu: meer

Item van duijsent Aerdens: houdt en busselkens de ganck gerekent als vooren ter plaetse

I st. VIII gr.

En verder tot inde Nieuwestraet en verder als vooren twee als vooren twee st: meer

Item van rosendaels houdt als blockeel ? de dracht als vooren I st.

Item van vaemhoudt als vooren en vooren twee st: meer I st.

En wort wel expressel voors aen mitsdesen dat alle schippers ofte borgers sullen mogen stellen een vrij man sonder meer opde boete daer toestaende en tot de reste gedobbelt sal moeten worden als costuijme

Item dat niemandt vande gildebroeders ofte eenige burgers voor sijn en niet ende vorderen sal tsij in sijn eijgen goet ofte anders sonder dobbelinge te wercken meer als een schell en acht groote aen verdient mogen worden dan wat werck meer te verdienen ofte boven het duijsent cleijn en ander hout boven t’hondert houts sal daerom gedobbelt moeten worden op de penen en verbeurte van twee st. tot behouve alsvooren

Opden 8 februarij 1630 dhr Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Corn Adriaen Lixe schepenen Thomas Corn Salomon de Backer Corn Baeckelant Jacob de Bruijne Corn Sonnius raeden.

Jacob Reijnoutsz moet zorgen dat hij binnen14 dagen de “rekening” v.h. Gasthuis heeft in orde gemaakt

In deliberatie geleijt sijnde wat men inde saecke van Jacob Reijnoutsz nopende sijnne rek: van het gelt raeckende het Gasthuijs sal doen om de selfde Reijnoutsz tot rek: te doen comen is geresolveert dat de gecommitteerde namentlijck Jan Teerlinck Corn Baeckelant en Jacob de Bruijne hem sullen aenseggen dat hij binnen den tijt van veerthien dagen naer date deser sijn rek: sal hebben te doen ofte dat daer anders in versien sal worden tot gerechticheijt van het Gasthuijs en is daernaer geresolveert het selfde met een billet te laeten insinueeren door den stdts bode/

Nopende het openen van stadtsvroonen is geresolveert en gheauthoriseert den Tresorier Jan Leijnsz en den burgemr van Delen daer in te doen sulcx als noodich is/

Tot het visiteren vande molen sijn gecommitteert den Tresorier Jan Leijnsz en Charel Houweel schepenen/

Opden requeste van Jan Corn Hoek sijn gecommitteert om met hem te handelen dhr burgemr van Delen en den Tresorier Baeckelant ….. met hem te handelen

Opde requeste van Lieven de Meulemeester is hem aengeseijt dat hij voor desen tijt sal moeten te vreden sijn met sijn ordinaris gaige/

Opden XIIIen Februarij 1630 pnt Dirck van Delen en Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Corn Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Teerlinck Charel Houweel Adriaen Lixe schepenen Thomas Corn Salomon de backer Corn Sonnius Corn Baeckelant Jacob de Bruijne Raeden.

Timmerlieden,schrijnwerkers en metselaars mogen een gilde “vormen”

Op het versouck van timmerluijden schrijnwerckers metselaers deser stadt om alsoo sij weijnich in getal sijn van die gilden een gilde te mogen maecken op de conditie en previlegie hier voortijts bij weten deser stadt vergundt hebben burgemrs +S+R deser stadt vergundt selfde toegestaen opde proeven daer toestaende en de metselaers opde proeven van die van Middelburch en is tot overdeken gecoren de burgemr Willem Michielsz om die van het gilde deken en beleeders te maecken/

Tot Gasthuijsmrs sijn gecoren Jacob de Bruijne voor drij Jaren en Corn. Baeckelant voor twee jaeren/

De predikanten verzoeken geldelijke steun voor de “armlastige” diakonie van de kant van het Gasthuis.

Mr Jacob van Hecke en Mr Pr Lodewijcx dienaeren des godtlijcken Woorts binnen dese stadt comparerende uijten naem vande kerckenraet in het collegie van burgemrs +S+R deser stadt Arnemuijden hebben verthoont dat de diaconie deser stadt tot groote costen en lasten vande selfde overlange tijden onderhouden hebben veele arme personnen die behoorden onderhouden te worden van het gasthuijs overmits de cleijne middelen van het gasthuijs voorn versouckende daer over alsoo nu doorde genade Godts eenge penningen voor het Gasthuijs staen nu onder Jacques Reijnouts en Lenart Teerlinck die nu eerst daechs daer van sullen doen rek: bewijs en reliqua

Om deselfde penningen soude mogen bij transporte vande magistraet ontfangen bij de diaconie deser stadt tot proffijtte van de selfde diaconie over oirsaecke voors en tot profijtte van het Gasthuijs voornt alsoo de persoonen van het gasthuijs bijde selfde onderhouden werden soo hebben B+S+R geresolveert datmen de selfde penningen sal transporteren aen het Gasthuis ende gemeenen armen en het cappitael mitsgrs gelijck sulcx is en transporteren mitsdesen aen het Gasthuijs en gemeen armen voorn. tot om de ? jaerl. Croosen t’ontfangen en tot voldoeninge van sulcke ? penningenals bijde voorn kerckenraet voor het Gasthuijs soude mogen verschoten sijn om de selfde voortaen tot proffijte van het Gasthuijs en gemeene armen geemploijeert te worden ter discretie bijde Magistaet alreede gecoren en te kiesen conditie dat selfde diakens en gasthuismrs mr gehouden sullen sijn van haerl handel rek; bewijs reliqua dies versocht sijnde/

Op welck versouck B+S+R rijpelijck en met redenen overwogen hebbende hebben eendrachtelijck geresolveert en oock staen toe mits desen dat alle penningen die bij slot vande rek: s’heeren dienaeren aengeseijt dat B+S+R voors eendrachtelijck eerstdaechs bij hr. Jacob Reijnoutsz en Lenaert Teerlinck inde Qualiteijt voors te doene soude mogen comen daer te schieten wegen en blijven nu en eeuwich blijven tot proffijte van het Gasthuijs en den gemeene armen deser stadt en niemant anders wie die oock soude mogen wesen directelijck ofte indirectelijck en hebben dienvolgende B+S+R voorn. de selfde penn: sulcx als die bij slot van rek: vnt bevonden sullen worden over te schieten getransporteert overgegeven en gecedeert enz mitsgrs aen en tot proffijtte van het Gasthuijs en gemeenen armen deser stadt voorn in en tot voldoeninge van alsulcken penn: als bijden kerckenraet van wegen den gemeenen armen voor het Gasthuijs soude moghen verschoten en debourseert sijn daer van haer de Heern Magistraet genouchsaem soude moghen onderechten te sijn om de selfde pen: en de jaerlijckse croosen daer van ten behouve van het Gasthuijs en gemeenen armen geemploijeert te werden ter discretie vande kerckenraet en twee Gasthuijmrs daer toe bij de magistraet alreede gecoren en jaerl. Te kiesen mits expresse conditie en reserve om te behouden de recht ? en preminentie van dese stadt en Gasthuijs politijck met de diaconie nu wesende kerckel. Met te confonderen de diakens en gasthuijsmrs voorn. gehouden sullen sijn van dese penn: jaerelijcx aende Magistraet op het stadthuijs dies versocht sijnde te doene rek: bewijs wn reliqua in sulcker vougen nochtans dat noch den Magistaret oft oock den kerckenraet sullen vermogen ofte doen leggen lossen ofte veralieneren eenge vande voors: cappitaelen sonder expresel> consent wete ofte bewillinge van alle beijde de Collegien en dat noch tot behouve van het Gasthuijs en armen voorn. en van niemandt anders het welcke de heeren kercken dienaers voorn. aengeseijt sijnde hebben de Heeren van haere goede genegentheijt tot den gemeen armen bedanckt en het getransporteert danckelijck aengenomen en geagreert (geagregeert) actum ten Raede opden 13en Februarij 1629./

Opden Ven Meerte 1630 pnt Dirck van Delen Willem Michielsz Burchmrs Vincent van Onderdonck Jan Teerlinck Jan Leijnsz Adriaen Lixe schepenen Thomas Corn Corn Sonnius Salomon de Backer/

Over een mislukte poging om salpeter te maken

Geproponeert sijnde bijde burgemr van Delen als dat Corn. Jacobsz vanden Putte gehuirt hebbende het huijs de Groote Sterre aencomende de stadt voorden tijt van seven Jaere versocht vande huijre ontslegen te sijnne alsoo hij hem grootelijcx door sijn mes?? In het maecen vande salpeter bedrogen en verlaten vindt soo hebben B+S+R geresolveert en goetgevonden den selfden te ontslaen van sijnne huijre ende sijn gecommitteert dhr Br. Van Delen den Tresorier Baeckelant en Secretaris Baeckelant en secretaris Sonnius om den selfde te ontslaen soo sijl. tot proffijte vande stadt bevinden sullen te behooren/

Over het huis de Gespleten Arent

Op het versouck dhr Luijtenandt van Jannes (James) ? Morraij en vanden Helm als ontfanger vande wesen van wijlen dhr Bailliu Pr. Russe versouckende het toerek: vande huijre den Gespleten Arent alsoo het seer pericullel selfers ? om te vallen daer toe bij B+S+R gecommitteert sijn om het selfde te besien den Tresorier Corn. Baeckelant Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz en vanden staet dess selfe toorens ? te onderrichten en aen het collegie rapport te doen om etc /

Opde requeste van Diverken Reijnerse is geordonneert te stellen sij getoocht partij ?? en aenden Eerw: kerckenraet om te comen verclaeren redenen van en weijgeringe dies gehoort sijnde daer in te disponeren als naer rechte bevonden sal worden te behooren/-

De soetelaars mogen alleen soldaten bedienen.

Den Capt. James Morreij ontboden sijnde ende aengeseijt sijnde dat sijn soldaten meestal soetelen heeft daer op geseijt dat de Heeren met sijn verstaen sullen moghen doen verbieden alle de soetelaeren niet meert te tappen behoudens dat alle de gene die vande Comp. Parts ? sullen willen tappen eerst sullen gehouden wesen haer te verclaren voor tappers en dienvolgende haer moeten betaelen tappers accijs wel verstaende dat onderhaer sal mogen een soetelaer alleen te mogen wesen die dhr Capt. Sal gelieven te nomineren de foriers deser stadt werden gelast de naeste fourieringe soo weijnich soldaten tot malcanderen te foureren als mogelijck wesen sal/-

Opden 27en Maerte 1630 prnt. Dhr Dirck van Delen Willem Michielsz burgemrs Vincent van Onderdonck Corn. Jacobsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Jan Teerlinck Charel Houweel Adriaen Corn: Lixe schepen Thomas Corn. Salomon de Backer Corn Baeckelant ende Mr. Jacob de Bruijne Raeden------/

Over reiskosten van de baljuw m.b.t. de nominatie

Opden propositie van het reijsen met den brief van nominatie vande Bailliu is geresolveert dat den Bailliu sal moeten reijsen voortaen voor een sekeren taxt die burgemeesters en Schepenen geordonneert hebben tot de somme van thien ponden vlaems soo voor hem alsse voorden heer secretaris vande Princel. Excie en clercken daer mede hem sal moeten contenteren ende dat hij nu saal hebben seven ponden om te reijsen ende drij ponden daer naer als hij thuijs sal gecomen sijne/

Over de Comp. Van Capt. Morreij (Murray)

Op het aenschrijven vande Heeren Gecommitteerde raeden vande Staeten van Zeelt op het uijtlichten vande Comp. Van Capt. Morreij uijt dese stadt binnen den stadt ter weere hoe ist geresolveert den requeste te presenteren aen de gecommitteerde raeden uijt cracht vande pretentie van sijn Princel. Excie om de selfde te presenteeren sijn gecommitteert de selfde die gecommitteert sijn tot de sollicitatie van quijtschellen ( kwijtschelden ) van de Hondertste Penning/

Een req. Van de “diender” Sander Roodtwijkx

Opde requeste van Sander Roodtwijkx sheeren dienaer versouckende ontslaginge van sijnne

Dienst tegen den eersten aprilis en eenig vereeringe van sijn dienst van het provoostschap is geresolveert te stelleen dat de Heeren hem ontslaen vansijn dienst ende dat hij aengaende sijn sijn voorder versouck hem sal moeten contenteren met sijn gagie/

Opden XIXen April 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burchmrs Vincent van Onderdonck Thomas Corn Charel Houweel Corn. Jacobsz vander Putte Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Jan Teerlinck schepen Corn Sonnius en Corn Pietersz Coeman/

Tot het soliceteren (solliciteren) van het subsidie tot het onderhouden vande houders( houwers) buijten Arnemuijden sijn gecommitteert dhr burchmr Adriaen Baeckelant ende jan Teerlinck/

Opden Ien April 1630 prnt dheere Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Thomas Cornelis Jan Teerlinck Chareeeel Houweel Salomon de Backer schepenen Corrn Sonnius Cornelis Baeckelant Corn. Pietersz Coeman ende Corn Jacobsz Raeden/

Over de tafelhouder

Op het versouck van Baltasar Doppesz tafelhouder deser versouckende in plaetse van hem sijn vercregen ……. Octrooi ?? te stellen de persoon met naeme Franchois Cammet is geresolveert het selfde toe te laeten mits dat hij Doppesz de Honderste Penn. ouden sal wesen datel. Te betaelen in handen van de tresorier deser stadt een half jaer van recognitie ver(schuldigd) ??

Opden 24en April 1630 prnt dhr Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burchmr Vincent an Onderdonck Thomas Corn. Jan Teerlinck Carel Houweel Salomon de Baccker Mr. Jacob de Bruijne schepen Corn Sonnius Corn. Baeckelant Corn Pietersz Coeman raden/

Over het invorderen van de verachterde Honderdste Penn.

Tot het invorderen vande verachterde Honderste Penningen van uijt de borgerie sijn gecommitteert den Tresoriers Baeckelant Jan Teerlinck Mr Jacob de Bruijne schepen de Heeren Sonnius met volle lasten macht om met alle borgers raeckende het invorderen der voorss Honderste Penn. Te handelen t’accorderen int vriendel. Ofte met rechte inne te te vorderen sulcx als sij lieden tot het meeste proffijt vande stadt sullen bevinden te behooren en voorts te maecken het nieuwe cohier over de te comen Jaeren met taxatie der selver/

Sommige gekozen raden weigeren het amt te bedienen.

In deliberatie geleijt sijnde alsoo sommige gecosen tot raden sijn weijgerende het selfde ampt te bedienen om dies wille dat sij sustineren dat sij moeten om niet dienen of of nu wederom lootgens sal geven ofte niet is geresolveert dat men wederom sal lootgens geven ende sal ijder lootgen wesen de weerde van drij st: verliesen sullen soo burchmrs : schepen als raeden gehouden wesen te compareren opde wete gedaen bij burchmrs opden boete van I st. ende die een alfff ure naer de geseijde ure compareert sall verbeuren twee stuijvers daer toe den secretaris geauthoriseert wort den absenten often die te laeten comen aente teeckenen wel verstaende dat den Bailliu en de burchmrs lootgens dobbel sullen sijn alsmede haerlieder boete ende en sullen niemandt vanded boete geexcuseert worden dan door absentie uijt den eijlande ofte bij merckelijcke zieckte/

Opt de requeste van Sanderse Roodtwijtsz is geordonneert te stellen ? burgemeesters ende schepenen en raeden ordonneren de Tresorier Baeckelant aen Impt te geven om te reijsen de somme van een pont als ende dat als hij sal vertrecken/

Er komt een algemene monstering

Tot omschrijven vande borgers tegen Meije de borgerie op sijn geweer te stellen sijn geautoriseert de voorn. crijschraedt en daer naer te doene een generaele monsteringe te doen/

Opden XXXen April 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelandt burgemrs Vincent van Onderdonck Thomas Cornelis Jan Teerlinck Carel Houweel Salomon de Backer schepenen Jan Leijnsz Corn. Sonnius Corn. Pietersz Coeman Raeden.

Over de rekening van de servitie van de Manfeldse soldaten van de vorige secretaris Cannoije

Geproponeert sijnde hoe men best leeden soude om de gewesen secretaris te doen sijn rekeninge vande servitie vande Mantfeldsche soldaten is gersolveert datmen aen Cannoij van Magistraet s wege het schrijven sal om te weten wanneer hij gereet wesen sal om sijn rekeninge te doen en hem voorts te ordonneren tusschen dit ende den een maendt sijn rekeninge te comen doen ofte ijemandt uijt sijnne name te autoriseren om de selfde te doen/

Over de wees Janneken de Latere

Opde clachte van Jan Leijnsz als dat Janneken de Latere getaxeert sijnde onder d’erffgenaemen van haer vader in den vijffhondertste Penn. Hiermede bij Burgmrs en Schepenen Getaxeert is op een pont welck den ontfanger vande weesen in weijgeringe is te betaelen ende dat den ontfanger generael evenwel wilt betaelt is geresolveert het selfde aen Jan Leijnsz door den Tresorier te doen vergoeden en verjaeren ?? en maecken van het cohier corten en het selfde soo veel te verminderen/

Pieter van Hout wordt de nieuwe diender

Ophet versouck van Pieter van Hout versouckende om aengenomen te worden voor sheeren dienaere is geresolveert de selfde aen te nemen op dese naervolgende conditien dat hij neersteliijck onderhouden sal alle de stadt voorboden ende boeten neerstelijck te executeren al naer de gewoonlijck eedt van sheeren dienaeren en hem toe leggen geven schell ter weke daer op hij …. Genomen gegeven is en heeft datelijck aengeseijt het selfde danckelijck aen te nemen gelijck hij desen aengenomen wort/

Opden XIen Meij 1630 pnt dhr Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Jan Teerlinck Charel Houweel Corn Jacobsz vander Putte Salomon de Backer Mr. Jacob de bruijne schepenen Corn Jacobsz Jan Leijnsz Corn Sonnius Raeden

Over een rekest van het tappersgilde

Opde requeste van het tappers gilde is geresolveert te stellen dat de suppl. hun liever sullen moeten reguleren naer de resoluijtie eenige tijdt genomen en voorboden ter puijen aff gelesen/

Over de toenemende pogingen om vervallen huizen af te breken

Alsoo dagelijcx de stadt meer ende meer vervalt en veel hem vervoordern huijssen te coopen ende aff te breken ende daer op gelibereert sijnde is geresolveert dat men voortaen eenige huijssen meer sal vervoorderen aff te breken voor ende aleer daer van inspectie affgenomen sij bij de magistraet en wordt dienvolgens alle timmerluijden ende metsolaerts en voorts een ijgelijck die het soude mogen wesen eenige huijssen vervoordern aff te breken opde boete daer toe staende en wat sijlieden sonder consent sullen affgebroken hebben sullen tot haeren costen weder moeten repareren/

Over “uitgebroken houdt” van het huis Den Pellicaen

B+S+R der stadt Arnemuijden in Zeelant hebben geordonneert en gelast enz mits desen Lauwereijnss Vasal dat in voldoeninge van belofte aende magistraet deser stadt gedaen opden 4 decembris 1629 als hij versocht ontslaeginge van sijn gearresteerde penn van het vyt gebroken houdt van den huijse de Pellicaen daer op de penn. Ontslaegen sijn met den eersten ten minsten ultimo Junij 1630 sal hebben te laeten maecken guijseren ?? ofte logie op de plaetse daer het huijs den Pellicaen gestaen heeft bequaem om een paer volcx in te woonen oft en het selfde bij de heeren Magistraet sal laten gedaen worden op brandschadt/ vierschadt/

Een vaandrich van Capt Morraij heeft zich misdragen jegens Jan Leijnsz

Opde clachte van Jan Leijnsz als dat den vaendrager van Cappt Jannes Morraij hem seer enormel. Gedragen heeft tegen hem Jan Leijnsz hem dreijgende in sijnne eijgen huijs te slaen etc: sijn gecommitteert Salomon de Backer Jan en Mr. Jacob de Bruijne den hr. Cappiteijn aen te seggen dat sijn vaendrager hem sal hebben tegen Jan Leijnsz als een man met eeren behoort te doen en de voors. Insinu(aties) te repareren te repareren oft dat men over hem clagen sal aende Heeren Staeten/

Lasterlijke woorden van Willem Schroevers tegen de Magistraat in een keet

Mag voorlopig niet “dobbelen”.

Alsoo Willem Schroevers hem op dijsendach inde keete van Corn Sonnius seer enormelijck van de magistraet deser stadt gesproken heeft seggende sijt gij een heere van de stadt kust men gadt ende meer andere lasterlijcke woorden soo hebben burgemrs +S+R goetgevonden de deken van St. Jan gilde aen te seggen te belasten de voorn. Willem Schroevers sijn dobbelinge te verbieden gelijck mits desen verboden wort voorden tijt van drij maende en desgelijck met den deken vande arbeijders vande panneringe sijn dobbelinge te doen verbieden voor den tijt van drij maenden en dat hij binnen dien tijt geen werck en sal mogen doen tsij in stadt lanx de straeten oft onder de keeten op de boete indien de dekens hem laeten wercken daer toe staende/

Opde Lesten Maij 1630 pnt dhr Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemeesters Vincent van Onderdonck Charel Houweel Corn Jacobsz vander Putte Salomon Jansz Mr Jacob de Bruijne schepenen Corn Jacobsz Corn Sonnius en Corn Pietersz Coeman Raeden.

Conflict tussen Wouter Nachtegael en de arbeiders onder de keeten.

Op het versouck van dhr Wouter Nachtegael gedaen aen B+S+R deser stadt als dat de arbeijders onder de keeten in weijgering waeren en noch sijn om sijn groff soudt liggend voor sijn keete uijt schip in sijn keet te voeren uijt oorsaecke dat de deken van de neringe Niclaes Elfdijcx het selfde verboden hadde haerl. Deken en daer op gehoort Corn Blaes deken van de arbeijders en en Jop Blaes beleeder en deselfde gevraecht sijnde ofden voors heer Nachtegael ijet misdaen hadde tegen de neringe oft in weijgeringe is eenge ordonnantie gemaeckt b ij B+S+R der stede voorn. tot onderhoudinge selfde neringe te onderhouden enichsints volcomen wel op geantwoort sijnde datmen maer alleene was geschiet dat den voorn. Nachtegael tot Middelb. meer souts hadde doen laeden dan in het schip bij haer sijne medecoopers toegelecht is het welck den voorss Nachtegael ontrent hem ooc voor waer op behoorl bij B+S+R gedelibereert sijnde dat de ordonnantie vande neringe niet mede en brengen dat de deken van de pannering daer om de pannemans werck verbieden soo hebben dienvolgende B+S+R geordonneert enz mits desen wel expresselijck den voors deken en beleeder dat sij alle terstont om het werck alle hebben te dobbelen en in werck te gaen

Op pene vande gene die in weijgeringe sijn dat haerl. Offijsien indien daer ijmandt eenie hebben haerl. Ontnomen en aen ander gewillich om te wercken gegeven sullen worden en voorts het gilde opengestelt sal worden en laetende niettemin Elfdijckx als deken van de neringe oft eenige andere haere actie soo sij eenich hebben tegen den voorn. Nachtegael onverhindert om die te vervolgen soo sij naer recht vermoghen en raede worden sullen/

Brief van Cannoije over de rek van de Mansfelsche soldaten

Gelesen sijnde den brieff van Mr. Pieter Cannoije nopende het doen van sijn rek: vande Mantfelsche soldaten daerbij hij versouckt tot specificatie vande selfde copie soo vande rek: van Jacob Reijnoutsz ende Lenarde Teerlijnck als mede copie van stadts rek: en in deliberatie geleijt sijnde oftmen hem de voors copie sal laeten volgen ofte niet is geresolveert datmen hem sal verleenen copie vande stadts rek: soo gedaen als te doene maer raeckende de rek: van Reijnoutsz en Teerlinck is verstaen dat die hem ende niet en raecken en dien volgende hem geen copie verleent ende sal worden/

Over het verkopen van de kleren van wijlen Mantfelse capt. Winter

Tot de vercopinge vande cleederen van de wijlen Mantfelse capt, namentl. Capt Winter alhier in oostaige gebleeven tot niemants en daer naer gelevert in huijden (handen ?) van Jacob Reijnoutsz sijnde gecommitteert den burgemr Adriaen Baeckelant en Jan Leijnsz om neffens twee van de kerckenraet de selfde te laeten prijsen en die ten hooghsten prijse te vercoopen tot proffijt vande geene die daer in soude mogen gerechticht sijn/

Jan Leijnsz nieuwe gasthuismeester omdat zijn voorganger Cornelis Baeckelant ouderling is geworden.

Alsoo Cornelis Baeckelant nu geworden sijnde ouderling der kerckenraet daer over niet en mach langer bedienen het Gasthuijsmeesterschap deser stadt volgende het accoort met die vanden kerckenraet aengegaen soo hebben burgemrs +S+R in sijn plaetse gesurrogeert dhr Jan Leijnsz raet en neffens Mr Jacob de Bruijne het selfde offijtie te bedienen voorden tijt van twee jaeren/--

Opden eersten Junij 1630 pnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Jan Teerlinck Charel Houweel Cornelis Jacobsz vande Putte Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne schepenen Corn Jacobsz Corn Sonnius Corn Pietersz Coeman raeden

Er werkt veel volk aan de houwer buiten de stad: meer soldaten of “wakers “ nodig

In deliberatie geleijt sijnde als comen aen den houwer buijten dese stadt met veel volck(er)s gebrocht sal worden en alsoo daer veel moetwillich apparentel. Sullen comen wercken oft het niet noodich en is eenich comp. Soldaten tot assistentie aen Sijn Excie te versoucken is geresolveert datmen het selfde voor noch sal ophouden ende borgerie sal laeten waecken in dobbel getal/--

Baljuw Geleijn Melsens treedt in dienst van de WIC en zal vertrekken

Op het versouck ende vertooch vanden heer Bailliu Geleijn Melsens dat alsoo hij is van meeninge te vertrekken in die vande westindische comp. Naer de westijndien ende daer overwel van sinne te sijnne indien de Heeren Magistraet hem geliefde toe te laeten sijn offitie van Bailliu te mogen resigneren op een sekeren persoon die sij daer toe weet en sal alsdan sijn offitie te quiteren mits dat den persoon sal commen opde nominatie en het selfde geleijt sijnde in deliberatie is geresolveert het selfde voor noch een tijt in staete te houden en als het selfde offijtie sal comen te f (v) aceren sal alsdan door request versoucken het voors. Offijtie

Opden 25en Junij 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Thomas Corn. Salomon Jansz Backer Mr. Jacob de Bruijne Jan Leijnsz Corn. Pietersz Coeman.

Over de taxatie v.d. Honderdste Penn met de hulp van gecommitteerde van de Staten van Zeeland

Alsoo op heden de gecommitteerde van Heeren Staeten van Zeelandt hier comen zullen om de Honderste Penn te helpen taxeren soo hebben burgemrs +S+R daer toe gecommitteert dhr burgmr Willem Michielsz en Adriaen Baeckelant Mr. Jacob de Bruijne schepen Jan Leijnsz ende Corn. Baeckelant Tresorier om met de selfde gecommitteerde te handelen als tot stadts minste laste bedongen sal connen werden/

Opden IIen Julij prnt Willem Michielsz burgemr Vincent van Onderdonck Tomas Cornelisz Charel Houweel Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne schepenen Jan Leijnsz Corn. Sonnius Raeden.

Jan Leijnsz wordt de nieuwe overdeken van het schippersgilde

Opde requeste van die van schippers gilde versouckende om te hebben een overdeken van haerl. Gilde is daer op in deliberatie geleijt oft niet geraetsaem en waere eenen nieuwen te kiesen die voor altijt en voor sijn leven sal maecken is geresolveert dat men eener sal maecken voor sijn leven daer toe gecommitteert is Jan Leijnsz om te wesen overdeken van het gilde vnt./

De “visbancke is seer door houwen” en nu zal men de vismarkt “maecken” op de markt waar het Arendhuisje staat

Om gevraecht sijnde alsoo de visbancke seer door houwen sijn oftmen de selve sal vermaecken ofte niet is geresolveert dat men de vismart sal maecken op de merct daer het Arent huijsken staet overdeckt met een kleijn logijsken en nieuwe bancken daer in

Er moet een nieuwe baljuw komen

Alsoo Geleijn Melsensz gewesen Bailliu deser Stadt hem overlange begeven heeft in dienst vande Westindische Comp. En nu eenige weken vertrokken is soo hebben B+S+R geresolveert en gestempt om te comen tot verkiesinge een andere Bailliu om de Iustitie en politie deser stadt te bedeienen dat het selfde geschieden sal binnen den tijt van veertien dagen/

Over de verzorging en de “vivres” van de zieke Mantfelders (in 1625): een verzoek van Jan Leijnsz

B+S+R gelet hebben op het versouck vande heer Jan Leijnsz vertoont dat hij mede neffens Reijnoutsz en Teerl. Gebesoigneert heeft om de siecke mantfelders te helpen besorgen en distribueren vande vivres om betaelinge te hebben neffens haerl. Om siecke Mantfelsche soldaeten uijt dieder gesprote ter comp. Vande Mantfelse soldaeten met dierster discretie van de heeren geresolveert aleer sijl daer op voorder disponeren connen dat den voorn, heer Jan Leijnsz brengen sal attestatie ofte blijckt dat hij neffens haerl in de affairen waer over haerl. Bij W+R toegeleijt is sober vereeringe als bij de rek: bij herl gedaen om die gesien hebben te disponeren als naer behooren bevonden sal worden alsoo de acte bij hem overgeleijt in date den V meerte 1622 maer ende spreeckt om te dienen tot ordre van de Heeren Staeten/

Opden 16en Julij 1630 pnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelandt burgemrs Vincent van Onderdonck Thomas Corn. Jan Teerlinck Charel Houweel Corn Jacobsz Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne schepenen Jan Leijnsz Corn Pietersz Coeman Raeden.

Charel Houweel is als brouwer niet capabel tot het baljuwschap: mogelijk wel Corn Jacobsz van den Putte

Geproponeert sijnde bijde burgemr Willem Michielsz als dat de bailluage nu lange gevaceert hebbe en dat het tijt is dat selfde weder met een ander bequaeme persoon becleet te werden heeft daer over versocht aen de heeren van het collegie indien daer ijmant van haerl. Waere die het selfde soude begeeren hem soude willen openbaeren om daer op gedisponeert te worden als naer behooren en om gevraecht sijnde wie het begeerde heeft den burgemr Baeckelant Charel Houweel Corn Jacobsz vanden Putte verclaert dat sijlieden respectijvelijck het selfde waeren begerende met goetvinden van die van het collegie en naer dat de voorss respective sollicitanten vertrocken waeren is geresolveert het selfde te vergeven tusschen dit en acht dagen eerst comende ende aengaende Charel Houweel en Corn. Jacobsz van de Putte voors als dat het selfde met de brouwerie niet ende is capabel/

Daniel Lota gaat het officie van bierdragersschap bekleden

B+S+R hebben vergundt aen Daniel Lota het officie van bierdragersschap deser stadt mits doende den behoorlijcken eedt daer toe staende/

De weg naar het schuitvlot moet schoongemaakt worden

Is geresolveert mede datmen den wech tot het schuijtvlot sal doen schoon maecken daer toe gecommitteert is beijde de burgemrs en dat men daer den caijken aen maecken sal om de aerde te houden staende/

De verkochte kleren van een overleden Mantfelse kapitein komen in de kas van de diakonie enz.enz.

De diakenen der stadt hebben versocht dat u Ed. gelieven sal tot subsidie van armen deser stadt te ordonneren de gasthuijsmrs deser stadt haerl aen te tellen alsulcke penningen alsser gecomen vande vercochte cleeren van een Mantfelden capiteijne hier tegen hebben de Gasthuijsmeesters geeligeert gereet te sijn vande selfde penningen te scheijden mits dat sijl. ontslagen werden van haerl. Ampt ofte datter een casken gemaeckt sal worden daer het gelt in geleijt sal werden daer sullen ende diakens elck een verscheijde slotel af sullen hebben om daer gelijck in te gaen ja/--

Opden 23 Julij 1630 pnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Charel Houweel Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne schepenen Jan Leijnsz Corn Pietersz Coeman Corn Sonnius Raeden.

Over een huis genaamd : “Bontkens Huijs” dat zeer vervallen is

Ophet vertooch van Dircq van Delen als het huijs genaemt Bontkens Huijs seer vervallen is en dat daer veel onnoodige costen souden moeten aengedaen worden versouckt daer over het selfde te mogen afbreken en te maecken rontom een heijning waer op gelet sijnde bij B+S+Rdat het selfde soude strecken tot totale ruijne vande stadt en connen het voors versouck niet toestaen en indiender door last van hem of eenige vande voochden van kinderen van Spierinck uijt gebroken wort tot verswackinge van het voors huijs dat selfde weder op brandt schadt sal opgemaeckt worden/

Over het effen maken van zerken en tarieven van “kindergraven” enz

Corn Jacobsz ende Jan Leijnsz hebben aengenomen de sercke effen (te) ende waterpasse te houden daer voor sij genieten van kindergraven ……….. tot achtien jaeren oudt eenentwintich stuijvers ende van mans ende vrouwe graven sevenentwintich stuvers mits moeten sij die graven effen leggen in morte(l) ende bliven de sercken op haeren oude taxt/

Over de nominatie voor een nieuwe baljuw

Andermael geproponeert sijnde bijde burgemr Willem Michielsz alsoo den dach geordonneert te wesen om te comen to verkiesinge van een nieuwe bailliu dat inder ijmandt van het collegie wie die het selfde soude willen pretenderen het selfde nu soude doen om daer op te disponeren naer behooren en hebben verclaert Willem Michielsz Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz en gelegh ? sijnde de requesten van Jacob Spierinck Abraham Braem ? ende het mondel. Versouck van Jaeques Gele woonende tot Vlissinge versouckende tot de nominatie van bailluage geadmitteert te wesen hebben B+S+R der stadt Arnemuijden tot de voors. Bailluage onder de goede gratie van Sijn Princelijcke Excie de burgemr. Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz en Jacques Gele om een van diet bij sijnne Princelijck Excie tot Bailliu deser stadt Arnemuijden in plaetse van Geleijn Melsensz vertrocken naer Westindien georeet (georeert ?) en gecommitteert te worden daer van bij desen geresolveert is behoorl. Brieven van nominatie geexpedieert ende aen Sijn Princel. Excie gesonden te worden ende is bovendien goetgevonden en geresolveert den voorn. Adriaen B aeckelant burgemr pertinent voors is gene van stadts wege favorable brieven van recommandatie tot de voors bailluage te verleenen ende mede te geven/

Opden 4en Augustii 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Thomas Corn Jan Teerlinck Salomon de Backer Jacob de Bruijne schepen Jan Leijnsz Corn Sonnius Corn Baeckelant Corn Pietersz Coeman Raeden.

In het Huis de Groote Sterre is “veel quaet geselschap logerende”.De wacht wordt versterkt.

Alsooder gelijcx veel diverse lancx de stadt geschiet en gepresumeert voort (wort?) dat in het huijs de Groote Sterre veel quaet geselschap is logerende soo hebben B+S+R goetgevonden datmen voortaen sal waecken met dobbel wacht en dat in het stadthuijs ende datmen alle ure sal ronde gaen lanx de stadt met vier persoonen enden wedthouder en niemandt onbekent te laeten passeren maer in corte gaerde te brengen/

Opden eersten Septembris 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant Burgemrs Vincent van Onderdonck Thomas Corn. Charel Houweel Corn Jacobsz Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne schepenen Jan Leijnsz Corn Sonnius Cornelis Baeckelant Raeden/

Met veel moeite wordt de wacht weer behoorlijk georganiseerd.

Alsoo de burgerlijcke wacht alleenskens in quade ordre meer en meer toeneempt en quade garde genomen wort sal geheelijck onder den voet is vallen is gevracht wort ordre dat men darin houden sal om de selve wederomme in goede treijn te brengen is geresolveert de ordonnantie van borgers wacht op een nieu te publiceren en een nieuwen wachtmr. verkiesen daer op gesproken sijnde den sergant Corn. van Dort en hem gevraecht sijnde heeft geantwoort daer gants geen sinne in te hebben en omgevraecht sijnde ofter niemant in het collegie het selve begeerde heeft Corn Jacobsz van der Outte schepen en het selfde wachthuijsmeesterschap aegenomen voor .. mits ? de somme van acht ponden gr. Vlaems jaerlijcx ende heeft op heden den behoorlijcken eedt daer toe staende gedaen/

De verpachting van wijn, bier en de qua placke is op 18 september 1630

Is mede geresolveert stadts excijsen van wijn ende bier mitsgrs de qua placke te verpachten opden 18 septembris 1630 en voor den heel jaedr en is mede geresolveert de biljetten van verpachtinge uijt te setten met den eersten/

Wat “de penningen gesproten uijt de Mantfelsche soldaten betreft, die komen in een kist met 3 sleutels: 1 van de kerkenraad, 1 van de diakenen en 1 van de gasthuismeesters.

Alsoo de penningen gesproten uijt de Mantfelsche soldaten bij W+R en mitsgrs die vanden kerckenraet geresolveert is de selfde geadministreert souden worden bij die van de kerckenraet en de twee Gasthuijsmeesters van stadtswegen daer toe gecoren alsoo tusschen de selfde vande kerckenraet ende Gasthuijsmrs eenige misverstandt gevallen nopens het handelen vande voorss penningen hebben burgemrs +S+R om alle voorder occasien van dissendentien voorcomen geresol veert dat gemaeckt sal worden een kist met drij slutelen daer van die vande kerckenraet een sullen hebben—de diakenen den andere en de derde bij de gasthuijsmrs daer alle de bescheeden soo obligatien penningen als ander bescheeden ingesloten sullen worden om de selfde bescheeden ofte penningenals de noodt dat vereijschen sal gesamentlijck ter gemeen dispositie tot presedatie ?? vande gemeenen armen en het Gasthuijs geemploijeert uijtgenomen sullen werden/-

Opden IIIen Octobris 1630 pnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Tomas Cornelisz Jan Teerlinck Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne schepenen Jan Leijnsz Jacob Gelee Corn Sonnius Corn Dort Raeden.

Daniel Lota wordt de nieuwe clockenstelder in plaats van Wouter de Wever (quaet regiment)

Omme gevraecht sijnde wat met de sleutelen soo van de coster als vande clockenstelder sal uijtrechten is geresolveert dat met den clockstelder te weten Wouter de Wever van sijn officij om sijn quadt regiment inde kercke sal deposeren en het selfde sal laeten bedienen bij Daniel Lota soo om het orologie en torenwerck waer te nemen alsmede om de clocke te luijden nopende Lieven de Muelmr coster en geresolveert sijn officij open te stellen en dat het selfde impetrabel sal wesen voor die daer toe bequaem sal wesen/

Daniel de Hondt wordt de nieuwe klokkenluider

Daniel de Hondt is toegelaeten de clocke te luijden en smorgens ent savonts ende te negen ure dat hij daer voor genieten sal de selfde somme van tien schellingen en voor het waernemen van het orologie sal hij genieten gelijcke de voorgaende clockstelder genoten heeft/

Over de Dubbele Honderdste Penning

Naer dat voorgaende geresolveert was ende het selfde geresumeert sijnde heeft dhr Jan Teerl. Gepresenteert de selfde te innen voorde somme van seven ponden jaerl. Waer op bij burgemrs +S+R gelet sijnde is geresolveert den selfden aen te nemen voor de voorseijde prijs mits dat hij gehouden sal sijn an alle de restanten behoorl. Devoir van diligentie te thoonen tsij door ballinckschap ofte ander bequame middelen is mede geresolveert acte ende autorisatie te verleenen om gebrekige met rechte te constringeren in behoorlijcke forme als volcht :

B+S+R der stadt Arnemuijden in Zeelant hebben gecommitteert enz mits desen dhr Jan Terl. Tot den ontfanck van de dobbele Honderste Penn der selfder om die vande respective borgers deser stadt te innen en ontfangen al sulcke somme als daer sijlieden bij het collegie respectivelijck volgens de nieuwe taxatie geset sijn autoriserende voorts de voornoemde Teerlick de gene die in gebreke sullen sijn met parateexecutie te mogen uijtwinnen en de gebrekinge met rechte en vercoopinge van haer huijsen te constrigeren actum ten raet der stadt Arnemuijden/

Opden 8sten Octobris 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Tomas Corn Jan Teerlick Charel Houweel Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne schepen Jaques Gelue Jan Leijnsz Corn Sonnius Corn.Baeckelant Corn Pietersz Coeman raeden.

Opde requeste van Aert Vermeurese is geordonneert te stellen is gehouden in staete

Opde requeste van Lieven de Meulmeester is geordonneert te stellen dat hij noch een maendt sal patienteren en alsdan sal mogen neffens soliciteren/

Opden IIen Novembris 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemr Vincent van Onderdonck Tomas Corn. Jan Teerlinck Corn Jacobsz vande Putte Salomon Jansz Mr. Jacob de Bruijne schepenen dhr Bailliu--- Jaques Gele Corn Sonnius Corn Baeckelant Raeden

Lambrecht Pauwels blijft knape van het schippersgilde

Opde req. Van Lambrecht Pauwels versouckende restabilissement van sijn offijtie van knaepschap van t’schippersgilde is geordonneert te stellen B+S+R verstaen dat den Impt het offitie van knaepschap sal blijven gebruijcken gelijck het hem bij de magistraet is vergunt en vergundt wordt mits desen/

Lieven de Meulmeester wordt weer in het officie van koster gesteld

Opde requeste van Lieven de Meulmeester is geordonneert gestelt te worden B+S+R enz den Impt mitsdesen weder in sijn offijtie van het costerschap/

Opden requeste van Wouter Lambrecht is geordonneert te stellen visie/

Opden 5 novembris 1630 prnt Willem Michielsz ende Adriaen Baeckelant burchmrs Vincent van Onderdonck Tomas Corn Jan Teerlinck Charel Houweel Corn Jacobsz van de Putte Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne schepenen dhr Bailliu Jacob Gele Jan Leijnsz Jan Sonnius Raeden

Over het “cnaepschap”van het schippersgilde:verschil van mening

Op het versouck van dhr Jan Leijnsz raet ende overdeken van het schippersgilde als dat sijlieden met toestemmen van deken ende beleeders hadde gecoren tot knape Balten Corn en dat de heeren van het collegie gecontinueert hebben den voorgaende knaepe Lambrecht Pauwels tegen de electie gedaen deken ende beleeder ende versouck dat Balten Corn soude gelieven te continueren hebben B+S+R geresolveert te blijven bij haer voorgaende resoluijtie behoudens niettemin dat d’overdeken deken ende beleeders sullen mogen comen allegeren de reden ende waeromme sij liever sulcx gedaen hebben en deselfde gedaen sijnde om daerin gedaen te worden als naer behooren/

De Tresorier Corn Baeckelant “is gereet te doene sijne rekeninghe”

Alsoo den Tresorier Corn Baeckelant seijde gereet te wesen te doene sijnne rekeninghe versouckende daer overdat de heeren gelieven soude te raemen eenen gesetten dach om de selfde te doene hebben B+S+R geresolveert de selfden te hooren op dijsdach namiddach ten/ tien uren ?

Opden 3 decembris 1630 prnt Willem Michielsz burgemr Vincent van Onderdonck Tomas Corn Charel Houweel Corn Jacobsz van de Putte Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne schepenen Jan Leijnsz Corn Sonnius Corn Baeckelant Corn van Dort Corn Pieterse Coeman Raeden

Visitatie van de Thoren

Tot visitatie vande thoren om te besien wat daer te doen stadt stadt neffens Corn Tessinck ? schalie decker dheren Corn Jacobsz van de Putte schepen Jan Leijnsz Corn Baeckelant Corn van Dort/

Over de bekading van de stadsvrone tussen de hof van Nachtegael en het huis van Corn Baeckelant Den Grooten Spiegel

Ophet versouck van Corn Baeckelant versouckende te mogen bekaijen ende aenvollen de stadts vroone streckende tusschen het hoff van Nachtegael en sijn huijs genaemt den Grooten Spiegel hebben B+S+R gesien ende gehoort hebbende het rapport vande heeren schepenen en dessscheijders ?? daer toe opden 17e Novembris 1630 bij B+S+R specialijck gecommitteert en op alles rijpelijck gelet hebbende den voorn requestrant geconsenteert dat hij de voorss vroone sal mogen bekaijen soodanich dat bij de selffde bekaijinge nijmants waterloop soude mogen beschadicht worden mits expresse conditie dat hij als eijgenaer van het huijs den Groote Spiegel offte wie daer naer het sellffde soude mogen comen besitten gehouden sal wesen de selfde kaije tot sijnner eijgen costen te onderhouden nu en eeuwichlijc behouden dat de stadt daer eenige costen sal houven van te vragen/

Opden 20 Decembris 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Tomas Corn. Charel Houweel Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne schepenen Jan Leijnsz Cornelis Sonnius Corn Baeckelant Raeden.

De molenaar wil opnieuw de molen “inhuiren” onder bepaalde condities

Op het vertooch van dhr Willem Michielsz als dat de meulenaer versouckt omme de molen wederom in te Huijren soo hebben burgemr ende schepenen ende (raeden) geresolveert dat men de selfde sal verhuiren dat de molenaer sal hebben vier pondt mouwer * uijt ijder sack sonder eenich meel voor stuijffermeel te mogen houden op de boete daer toe staende ende dat niet minder dan een pondt vls ter weke daer toe expresselijck gecomitteert sijn de burgemeester Willem Michielsz en Jan Leijnsz neffens den secretaris en de tresoriers om met de tegenwoordigen molenaer te handelen op de conditien voorss/

*mouwer: de hoeveelheid graan die de molenaar die de molenaar van het gemalen graan mag aftrekken

Over “den ontfanck” van de Honderdste Penn.

Bijde gecommitteerde tot den ontfanck van de voorn Honderste Penningen geproponeert sijnde als dat dhr vander Gele hadde sprekende ? op het stadthuijs deser stadt van XXIschell tsaers en alsoo den selfden als ontfanger van de kinderen van dhr Jan Russe ten achter is seker jaeren van Honderdste Pen. Die hij pretendeert tegens de voors rente te corten is bij B+S+R geresolveert dat de voorss gecommitteerden daer in sullen handelen als naer behooren/

Opden 30 decembris 1630 prnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant burgemrs Vincent van Onderdonck Tomas Corn. Jan Teerlinck Corn. Jacobsz van der Putte Salomon Jansz Backer ende Jacob de Bruijne schepenen Jaques Gelee Jan Leijnsz en Corn. Baeckelant Raeden/

 

Stadsresoluties van de Gemeente Arnemuiden

ZA Toegangsnummer 1200 Inventarisnr. 21

Vanaf 25 Januari 1631

Opden XXVen Jannewarij 1631 prnt Wullem Machielsz Adrijaen Baeckelant Burchmrs Vincent van Onderdonck Tomas Cornelisz Charel Houweel Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne schepenen Jaques Gelle Jan Leijnsz Corn Sonnius Corn Baeckelant Cornelis Pietersz Coeman Raeden/

Over aantastng van een stadsprivilege

Gehoort het Rapport gedaen bij Commissarissen ghecomiteert tot Middelburch om te gaen consulteeren d’advocaten inde saecke nopende ons previlege in het cas van het Renvoij van een vrouwe gevangen tot ter Vere nopende het weijgeren van die vander Veren om de selffde te renvoijeren binnen dese stadt seggende d’advocaten mr. Pietersz Roosebeke ende vande Haeck dat men eerst bij provijsie sal protesteren teghen die vander Veren van alle costem schulden ende Intrest vuijt crachte van het previlegie ende voorts te addresseren aen de heeren Staten van Zeelant daer op is bij Burchmrs ende Schepenen geresolveert het selffde advijs metten aldereersten int werck te stellen ende op dijsendage te protesteren daer toe geordonneert wort d’heer bailliu Jan Leijnsz ende Corn Baeckelnat om van weghen het collegie deser stadt te protesteren daer toe haerlieden gelevert sal worden acte in behoorlijcke forme opden naem van Burchmrs +S+R/

Opden eersten Februarij 1631 pnt Wullem Michielsz burchmr Vincent van Onderdonck Thomas Corn. Charel Houweel Salomon ded Backer Mr Jacob de Bruijne Schepenen Jaques

Gele Jan Leijnsz Corn. Leijnsz Raeden

Magistraet daerop verleent verclaren geensins te willen infringeren de privilegien vermelt is geresolveert alsoo de privilegien niet vermindert en worden het selfde daermede te laten berusten ende het selfde protest te bewaren in het loket van burgmrs/

Over het verhuren van de molen

Gerapporteert sijnde bijde gecommitteerden tot het verhueren van de molen deser stadt dat sijlieden de selffde verhuert hadden aenden ouden meulenaer voor de de somme van een pont ter weke ende voor de duij… van de steen elff guldens soo is het selffde bij het college geaggreert//

Nopende het waecken van de borgers is geresolveert het selffde te continueren//

Opden XVIIIen Februarij 1631 pnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant Burchmrs Vincent van Onderdonck Thomas Corn. Jan Teerlinck Charel Houweel Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne schepenen Jaques Gele Jan Leijnsz Corn Sonnius Corn van Dort Corn Pietersz Coeman Raeden.

Over de burgerwacht

Nopende de politie vande burgelijcke wachten is geresolveert datmen de politie ende ordonnancie op de wacht gemaeckt stricketelijck sal onderhouden ende de boeten sonder conniventie ( convenientie =schikking) invorderen daer toe de officieren vande wacht midts desen gheautoiriseert worden om teghen de delinquenten te doen procederen daer op de magistraet gehouden sal sijn datelijck sonder eenighe defoute recht te doene/

Over de groff sout maete

Opden rekeste van Steven Stevensz versouckende de groff sout maete is geordonneert te stellen B+S+R consenteren de supplt sijn versouck ende vergunnen hemde sout mate midts doende den behoorlijcken eedt/

Tot de sollicitatie van het repareren vande thoren sijn gecommitteert beijde de Burchmrs Bailliu de Tresorier ende Secretaris/

Groot gevaar van de kant van de Spaanse vijand. Vooral de nachtwacht moet goed waargenomen worden.

Alsoo niet tegenstaende verscheijden ordonnantien gemaeckt opde borgelijcke wacht de selffde qualijck ende geensints onderhouden en worden ende gemerckt den vieant alle listicheijt voorstelt om de goede Ingesetenen deser lande te krencken ende door listige surprinsen eenighe borgers daer haer mogelijck van haer bedde te haelen gelijck nu cortelinghe geschiet is tot Romerswale tot groot leetwesen dese strecken ende dat daer over wel behoorde goede wacht gehouden te worden soo hebben Bailliu +B+S+R hooch noodich gevonden te ordonneren gelijck sijlieden ordonneren midts dat alle de Ingesetenen deser stadt gehouden sullen sijn haer wachte bij nachte waer te nemen volgende d’ordonnancie vande wacht gemaeckt opde boeten daer inne begrepen de welcke bijden heer officier sonder conniventie (convenientie) ofte ooghluijckinge geexigeert sullen voor de eerste ende tweede arbijtralijck gestraft te worden Actum ten raede der stadt Arnemuijden opden XVIIIen Februarij 1631/

Opden XXVIen Februarij 1631 pnt Willem Michielsz Adriaen Baeckelant Burchmrs Vincent van Onderdonck

Is gecommitteert om te spre te worden om te helpen ende assisteren in het voor setten van vier nieuwe persoonen om voor den toecomende jaedre te dienen als Arken met Mr Abraham van Overbeke hebben geraporteert den selffden wel vereert ende sijn selven soude houden indien de heeren vande magistraet hem vereren met volle vrij axcijs van sijnen wijn soo hebben B+S+R de selven vergundt vrijdom van alle wijnen die den selffden sal opdoen/

Opden XXVIIIen Martii 1631 pnt Wullem Michielsz Burchmr Vincent van Onderdonck Charel Houweel Salomon de Backer ende Mr Jacob de Bruijne Schepenen

Er moeten nieuwe armmeesters benoemd worden

Op het vertooch van dheer Burgmr Wullem Michielsz aendienende dat die aende Eerw kerckenraet deser stadt versoucken volgens costume twee vuijt het collegie gecommitteert

Te worden om te helpen ende assisteren in het voor setten van vier nieuwe Armmeesters daer toe bij Burchmrs ende Schepenen gecommitteert sijn Mr Jacob de bruijne Schepen ende Jan Leijnsz raet/

Opden XXIIIen Aprilis 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz burgemrs Vincent van Onderdonck Isack de Meij Corn Pietersz Coeman schepenen Corn Sonnius Corn Baeckelant Raeden.

Tot visiteren van het stellen van een nieuwe vismart sijn gecomiteert beijde Burchmrs ende Salomon de Backer ende midtschaders de poorten midtschaders de boomen op het kerckhoff om die vuijt te doen/

Over de verkoop van sluizen ?

Is geresolveert de sluijs staende in de nieuwe docke ende bijde meulen deser stadt daer van caerten vuijt te setten om te vercoopen tegen heden ende acht dagen den lesten van april s’morgens ten thien uren op het stadt huijs/

Het officie van secretaris

Op de rekeste van Huijbrecht Kie versouckende geadmitteert te werden tot de secretarie sijn daer toe gecommijteert beijde Burchmrs den tresorier ende den jegenwoordighe secretaris om met de voorss Huijbrecht Kie te commen in ackoorde ende fijnalijck met de requirant te asigeren ?/

Opden IIIen Meije 1631 pnt Adrijaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Corn Jacobsz van de Putte Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adriaen Lixe Isack de Meij Schepenen dhr Jaques Gele Corn Sonnius Charel Houweel ende Mr Abraham van Overbeke Raeden-

De voorboden der stadt geresumeert sijnde is gheresolveert de selffde op heden te doen publiceren-

Weer over de verkoop van de sluizen

Geproponeert sijnde alsoo de caerten ven vercoopinge van de sluijsen soo inde docke als aende meulen deser stadt is de vrasge waer voor men de selffde sal laeten gaen ofte op te houden ende is daer op geresolveert de sluijs in de docke niet te laten vercoopen onder de hondert guldens ende den sluijs aende molen te laeten voor soo veel alsse sal mogen gelden ende om de vercoopinghe te effectueren sijn gecommitteert beijde de Burchmrs met den Bailliu Secretaris ende Tresorier neffens Corn Jacobsz van de Putte ende Corn van Dort

Over de molenaar en de broodwegers

Opde Rekeste van Abraham Marqus molenaer is de bailliu aengeseijt daer op te letten op de gene die sulcx doen ende de brootwegers belast op het wegen van het broot te passen/

Opden XIIIen Maeij 1631 pnt dhr Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Corn Jacobsz van de Putte Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Corn Van Dort Isaack de Meij schepenen d’heer Jaqus Gele Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel ende Corn Baeckelant Raeden.

Geproponeert sijnde bij dhr Burchmr Jan Leijnsz vuijt de naem vande ghemeene panneringhe deser stadt vertoont hebbende hoe dat U E gelieft heeft opden ……. Ver vergunnen aen van Dordrecht een slaepere van de witte soutmaete ende alsoo daer groote preiudicie voor dese stadt ende de neringe soude mogen causeren de neringhe van de witte sout soude moghe door gediverteert worden is geresolveert aen die van Dordrecht te schrijven ende te kennen te geven dat de panneeringhe deser stadt daer tegen opposeren/

Opde Rekeste van Jaquemijne Aertssen is geresolveert te stellen nchil/

Over het schoonmaken van de nieuwe visbanken

Tot het schoon maecken vande nieuwe vischbancken is gecommitteert bij provisie de huijsvrowe van Pieter van Houcke midts treckende van Ider die daer visch sal op vercoopen twee stuijvers midts datse de selve schoon houden/

Huijbrecht Kie nieuwe secretaris

Huijbrecht Kie ? heeft gedaen den behoorlijcken eedt van het secretarisschap deser stadt ende is geordonneert hem te leveren acte in behoorlijcker forme/

Opden XXVIIen Meije 1631 d’heer Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Adr Corn Lixe Corn van Dort Isack de Meij schepenen Charel Houweel ende Corn Baeckelant Raeden/

Nieuw kader van de burgerwacht

Geproponeert sijnde bij de heer Burchmr Adriaen Baeckelant als dat raetsaem waere te raemen om eenen nieuwen Luijtenant In de plaetse van de heer Burchmr Jan Leijnsz ende ten selven dage vercoosen tot Luijtenant Corn van Dort bij gemeene stemmen ende inde plaetse van Corn van Dort is tot sergaent vercoosen Salomon Jansz Backer

Is geresolveert ende geordonneert als datmen opden IIIen Junij 1631 sal gedaen werden stadts rekeninge midtschaders vande foerieringhe ende de inninghe van de oude Restanten van de Honderste Penninck van de huijsen/

Over het onderhoud van het dak van de kerk

Item is geordonneert als dat beijde Burckmrs ende den tresorier Corn Baeckelant sullen met Cornelis Tesselijnck Schaeilijdecker spreken ofte sijlieden conden ackorderen om de kercke te onderhouden/

Opden IIen Junij 1631 pnt d’heer Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Corn Jacobsz van de Putte Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adriaen Cornelisz Lixe Corn van Dort schepenen Jaques Gele Corn Baeckelant Raeden.

Over de betaling van de vijff honderste Penninck

Geproponeert bij dhr Burchmr Adriaen Baeckelant als dat gecomen is van de heer Ontfanger Brouwer een missijve dato deser om te hebben betalen van de vier vijff honderste penninck soo ist dat Burchmr +S+R hebben geordonneert om met den voorss heer ontfanger te communiceren wat van de saecke is daer toe gecommitteert is enz mits desen dheer Bailliu met beijde Burchmrs/

Over de monstering van de wacht

Geresolveert bij Burchmrs +S+R opde monsteringhe soo ist geordonneert dat de monsteringhe sal voortgaen bij soo verre datmen kruijt van de Heeren Staten conde crijgen soo niet evenwel de selve gedaen sal worden opden IIIen Pinksterdach dwelck wesen sal opden Xen Junij 1631—

Opden XIIen Junij 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz burchmrs Corn Jacobsz van de Putte Mr. Jacob de Bruijne Corn Van Dort Isaack de Meij schepenen Mr Abraham van Overbeke Corn Baeckelant Raeden.

Over de stadsrekening “te doen”

Geproponeert bijde Burchmr Adrijaen Baeckelant om te resolveren de stadtsreekeninghe te doen soo ist dat burchmrs +S+R hebben geordonneert de selve Reeckeninghe te doen opden XVII dijto/

Over de reparatie van de Toren van de kerk

Item wort geresolveert om te solisteeren bij de Heeren Staten van Zeelant ter vergaderinge vande steden om de reparatie ende het maecken vande thooren deser stadt daer toe geordonneert wort d’heer Bailliu Jaqus Gele met beijde Burchmrs/

Opden XVIIen Junij 1631 pnt het geheele collegie behalven Corn Jacobsz vande Outte Corn Pietersz Coeman schepenen ende Jaqus Gele raet

Onregelmatigheid m.b.t. tot de reiskosten van de baljuw ?

Alsoo in stadt Rekeninge op heden gedaen ende gesloten ende in vuijgeven gebracht wort de somme van van XII ponden gr Vls die betaelt ? sijn aenden hr Bailliu over sijn vacatie gedoocht int Reijsen naer de Hage met den brieff van nominatie is bij het collegie tselve voor dese mael gepasseert sonder te trecken in consequentie ende dat hij hem sal hebben te reguleren hier naer volgens de Resolutie daer over genomen ende ghearresteert opde XXIIen Martii 1630/

Opden XXVIen Junij 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Corn van Doret Corn Pietersz Coeman schepenen Mr Abraham van Overbeke Corn Baeckelant Charel Houweel Raeden.

Over de Honderdste Penning: een “onregelmatigheid”

De heer Burgchmr Adriaen Baeckelant geproponeert van wegen de Honderste Penninck van de huijsen dat voor desen gepasseert is doch bevonden eenighe huijsen sijn verwonnen tot ballinckschap ende de selve op te soucken ende voorder te procederen naer rechte/

Item alsoo alhier geresolveert wort om innen end manen de voorss Honderdste Penninck van de voorss huijsen daer toe worden geordonneert ende gecommitteert midts desen/

Mr Jacob de Bruijne Corn Baeckelant Salmon de backer ende den secretaris

Alnoch moet den secretaris de voorss Honderdste Penninck ontfanghen volgens de Resolutie

Noch wert geresolveert dat alle de lootgens sullen ingebracht worden als voor desen is geweest om met een Igelijck affreeckeninge te doen ende een ider hem daer naer te reguleren om sijn lootgens wederom te ontfanghen/

Er is sprake van “pont gelt” en crigeerders (omroepers) pachtgelt

Noch wort geordonneert dat Corn Sonnius sal bijden secretaris overbringen pertinente Specificatie van pont gelt ende cregeerders aencommende de voorss stadt die voorss die buijten den Reeckeninghe laest gedaen bij hem sijn ontfangen ende gepasseert/

Opden Ven Julij 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adriaen Lixe Schepenen Jaqus Gele Charel Houweel Raeden.

Na de reparatie van de wallen moet Adriaen Lixe de schade die zijn beesten aanbrengen vergoeden

Geproponeert bijden Burchmr Adriaen Baeckelant alsoo de wallen nu gerepareert sijn ende de beesten jegenwoordich groote schade sijn doende soo ist geordonneert dat Adriaen Lixe de condijtie vande pacht huere sal naer commen van wege sijn beesten soo belooft Adriaen Voorn. tselve naer te commen ende alle schaede te vergoeden soo veel mogelijck is/

Over de organisatie vande vier vijff hondersten Penninck en achterstanden enz

Al noch aengedient bij den burchmr Jan Leijnsz alsoo daer eenen brieff gecomen is vande Ed: Mog: Heeren Staeten van Zeelant van vier vijff hondersten penninck om de selve penn te ver….soo is goet gevonden datmen de lieden sal ontbieden bij de gecommitteerde daer toe gestelt om de selve aen te teijckenen ende Ed: Heeren Staeten ofte den Heer Rentmr van dien te vertoonen wie vertrocken ende noch present sijn daer toe gecommitteert sijn den heer Bailliu met beijde de Heeren Burchmrs ende den Secretaris/

Het huis De Bonte Koe mag niet afgebroken maar moet gerepareerd worden

Al noch bij Rekeste vertoont Geeraert van Dort om een huijs aff te moghen breken bijde oude vismart genaempt de Bonte Koe soo ist geordonneert bij W+R dat den suppl tselve sal repareren ende houden staende ergo wchels ?? op rekest/

Opden XVIen Julij 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Corn Pietersz Coeman schepenen Jaqus Gele raedt

Jan Govertsz uit het “lant van Luijk” wordt de nieuwe diender

Geproponeert bijden heer Bailliu Jaqus Gele alsoo het dienderschap vacant is om eenen diender aen te nemen soo is bij W+R aengenomen met namen Jan Govertsz vuijt lant van Luijck ende dat voor acht schellingen ter weke ende een halff last turff tsiaers/

Over het opnieuw gebruiken van “lootgens”

Geordonneert bij W+R als dat een Ider vant collegie van nu voortaen sullen haer lootgens over bringen ende weder vuijt gedeelt worden als voor desen gedaen is/

Opden Xxen Julij 1631 pnt dhr Adriaen Baeckelant Burchmr Salomon de backer Mr Jacob de bruijne Adriaen Corn Lixe Corn van Dort Isaack de Meije Corn Pietersz Coeman schepenen Jaqus Gele Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel Corn Baeckelant Raeden

Het is verboden materialen van vervallen huizen buiten de stad te “voeren” enz enz

Geproponeert bijden Burchmr Adriaen Baeckelant alsoo het geschiet dat dagelijcx eenighe huijsen sijn vervallende soo ist dat bij W+R geordonneert wort enz midts desen dat van nu voortaen geen matrijalen tsij van steen pannen hout iser ofte loodt buijten de stadts mueren sullen vervoert worden van eenige huisen die alreede vervallen sijn ende van alle uusen ? geen der selver aff te breken om de selve te vervoeren maer bij faulte van dien sullen de voorss huijsen aende stadt commen te verbeuren bij aldien sijleiden de selve door naerlaticheijt van de eijgenaers quame te vervallen ales vuijt wijsen de voorss stsdtsvoorboden daer van sijnde over sulcx de heerBailliu de hant geopent wort wel stricktelijck waer te nemen waer van de boete voor eerst soo wie met paerden carren waghens schepen ofte schuijten eenighe matrijalen sal bevonden worden te vervoeren buijten de stadt sal voor d’eerste reijse verbeuren paerden waghens carren schepen ofte schuijten daer mede tselve vervoert sal worden aen ende ten profijte vanden officier ende voor de tweede reijse dubbel sooveel ende de derde reijse arbitralijck gestraft te worden volgens de voorss stadt voorboden ofte naer de gelegentheijt vande saecke/

Jan Teerlinck verantwoordt de rekening enz van de Honderdste Penning

Opden XIXen Augusti 1631 pnt Adriaen Baeckelant als dat dhr Jan Teerlinck sal commen doen sijn Reeckeninghe van de administratie ende ontfanck vande Honderdste Penninck over dese stadt vanden Jaere 1630 ofte in cas van weijgeringe dadelijck in gijseling te compareren ? daer de Heeren sullen gelieven te ordonneren/

Over het schutten van de beesten op de wallen bij overtreding van stadtsvoorboden

Alnoch de clachte gedaen bij den diender deser stadt van wegen het schutten vande beesten bevonden opde wallen contrarij de stadts voorboden ende condijtie daer van gemaeckt soo ist dat den diender de hant geopent wort sijn recht voorderinge daer in te doen staet behooren –

De Honderdste penning over het jaar 1630

Alsoo de hr Jan Teerlinck als nu overgebracht heeft bij W+R sijn Reeckeninghe bij provijsie wat hij ontfanghen heeft van de Hondertste Penninck over den voorss Jaere 1630 ende blijckt ontfanghen te heben sesentwintich ponden waer over de voorss Teerlinck gelast wert bij prvijsie te te betaelen de somme van drieentwintich ponden tot tijt ende wijle hij sijn reckeninghe volcomelijck sal gedaen hebben ende sijn uijterste debvoir gedaen sal hebben naer rechte/

Over de pacht van de Molen

Geresolveert alsoo den molenaer de mole gepacht heeft dat den selven sijn condijtie sal volbringhen volgens het besteck tusschen nu ende acht dagen ofte niet op sijnen cost wederom te verpachten/-

Alnoch geresolveert wanneer de verpachtinge van stadts axcijnsen sullen gedaen worden te weten opden XIXen Septembris 1631—

Geresolveert bij W+R dat de lootgens wederom vuijt sullen gedeelt worden dwelck oock opde selve resoluijtie ende dage wort naergevolcht ende vuijt gedeelt Actum opden XIXen Augustii 1631

Opden laesten Augustii 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Adriaen Lixe Corn Van Dort Corn Pietersz Coeman Schepenen Mr Abraham van Overbeke Corn Baeckelant Raeden.

Over de reparatie van de Toren en in verband hiermede contacten met andere steden van Zeeland

Geresolveert bijden Burchmr Adriaen Baeckelant om te resolveren wie gecommitteert sal worden om de steden van Ziericxzee ter Goes ende ter Tolen aen te spreken met autorisatie ter oorsaecken van de reparatie van de Thooren daer thoe gecommitteert sijn de Br. Jan Leijnsz ende den secretaris-/

Opden VIen Septembris 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Isaack de Meij schepenen Jaqus Gele Mr Abraham van Overbeke Corn Baeckelant Raeden.

Een collecte voor de “arme gemeente van Bohemen”

Geproponeert bij Mr Abraham van Overbeke van weghen de Classe om te hebben een Collecte voor de arme gemeente van Bohemen soo ist dat W+R hebben geordonneert enz bij desen alsoo de andere steden tselve hebben toegestaen tselve niet en connen naerlaeten volgens de aert der lieffde waer toe gecommitteert worden Mr. Abraham van Overbeke ende Cornelis Baeckelant om voor de voorss gemeente om te gaen/

Onderhandeling met Middelburg over het “corten” van hoofden “over wedersijden van de docke

Geproponeert bij den Heer Tresorier Corn Baeckelant vuijt den naem ende van weghen de eerwaerdige Heeren der stadt van Middelburch om de twee hooffden over wedersijden van de docke te mogen corten om de diepte naerder de stadt van Arnemuijden te becommen soo ist dat W+R tselve thoestaen behoudens de voorss stadt daer bij niet vercort ende mochte worden waerop beijde de heeren Burchmrs worden geordonneert om Inspectie daer op te nemen/-

Opden XIXen Septembris 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Corn van Dort Corn Pietersz Coeman schepenen Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel Corn Baeckelant Raeden.

Mr Abraham van Overbeke Raad en schoolmeester krijgt vrijstelling van stadsaccijns

Geresolveert bij W+R wat ider pacht van stadts weghe sal vrij verpacht worden waerop de voorss Heeren hebben gelet ende geordonneert enz mits desen dat Mr Abraham van Overbeke volgende sijn contract sal vrij sijn van stadt acxsijns nopende de wijnen ende voorts alle andere betaelt sonder eenich voordeel te genieten/

Opden XIen Octobris 1631 pnt Adriaen Baeckelant Burchmr Corn Jacobsz van de Putte Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Adriaen Lixe Corn van Dort Corn Pietersz Coeman schepenen Mr Abraham van Overbeke raet.

Jacob Reijnoutsz heeft “sout” aan de Staten van Zeeland geleverd.

Geresolveert bij W+R volgens de specificatie van Jacob Reijnoutsz ofte de selve sal betaelt worden van wegen het sout gelevert aende Ed: Mog: Heeren Staeten van Zeeland waerop hem ordonnancie wort verleent/

Ende ofte tselve gecontinueert sal worden ofte niet waer op geordonneert is tselve noch voor dit jegenwoordige jaer te continueeren/

Opden Ven Novembris 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Corn Jacobsz van de Putte

Twee hoofden moeten gerepareerd worden

Geproponeert bijden heer Bailliu Jaqus Gele om mochten repareren de twee hooffden te weten het Tol hooft ende het Ziericxzeese hooft soo ister bij W+R goet gevonden datmen de hooffden sal opmaecken ende den Rijsman te spreken ofte hij sal gelieven een schip Rijs te (ver)coopen ?? op behoorlijcke termijnen daer toe gecommitteert wort den Heer Tresorier Corn Baeckelant om den eenen Rijsman ofte schipper van dien te spreken ende bijde Heeren der voorss stadt te ontbieden om daer van te contrackteren naer behooren/

De burgerwacht blijft gehandhaafd. Daartoe worden passende maatrelen genomen

Geproponeert bij W+R nopende de wacht soo isser goet gevonden dat de wacht gemaintineert (gehandhaafd) sal worden midts dat den Heer Bailliu sal alle die in gebrecke bevonden sullen worden dadelijck de boete aff te heijsschen ofte pant vuijten huijs te haelen daer van den Heer Bailliu acte sal worden verleent ende wie daer jegens resisteert sal dadelijck inde gevanckenisse gestelt worden tot dat den heer Bailliu sal voldaen ende gecontenteert sijn volgens de ordonnantie vande stadt/

Weer over de Toren

De Heer Br Jan Leijnsz in gebracht hebbe de acte vande Ed: Mog: Heeren Staeten van Zeelant van wegen onsen tooren soo is goet gevonden metten eersten een rekest wederom te geven aende gedeputeerde vande Heeren om alsoo eenen beqamen middel ende voortganck te becommen daer toe gedeputeert wort de heer Br. Jan Leijnsz de Heer bailliu ende de Heer Tresorier Corn. Baeckelant/

De baljuw krijgt voor 3 oxhoofden wijn vrijstelling van stadsaccijns

De heer Bailliu Jaqus Gele vertoont bij rekeste om van stadt wege vrij axcijns te moghen genieten van weghen den wijn soo is bij W+R goet gevonden dat de heer Bailliu van stadts axcijns wege tot drie oxhooffden vrij sal zijn jaerlijcx/

Opden XXen Novembris 1631 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adriaen Corn Licxe Schepenen Corn Baeckelant Raet

Weer over de reparatie van de Toren

Geproponeert bij de Heeren Brs Adriaen Baeckelant ende Jan Leijnsz van weghen de Rekeste vertoont nopende den thooren waerop de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant hebben vercoosen tot commissarissen om met de Heeren ende borgers tot Aernemuijden te communiceren dat een ider borgher soude naer haer vermogen opbringhen ende soe veel om een beurse te maecken waer toe vercosen is van wegen de Ed: Mog; Heeren de Heer Lapalme met de Heer Vosberge waerop W+R rijpelijck hebben geledt ende aengesien den soberen staet vande borghers der voorss stadt oock niet en connen opbrighen daer benevens alsoo de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant voor desen de voorn kercke goederen hebben naer getrocken vertrouwende dat haere Ed: Mog: sullen de voorss thooren op doen maecken tot coste vande gemeene saecke/

Arbeiders mogen slechts onder de keeten werken als zij minstens “een camer” in de stad hebben enz enz

Vertoont bijde Heer Br Jan Leijnsz van seeker Rekeste van eenige aerbeijders die buijten deser stadts poorten sijn woonende oft sij moghen onder de keeten wercken met namen Anthonis Pietersz Jan Marijnisz ende Jan Geensz alsoo sijlieden voor desen poorters ende borgers sijn geweest Soo ist dat Wet ende Raet ordonneren gelijck sijlieden ordonneren midts desen dat de voorss aerbeijders sullen gehouden sijn ten minsten een camer binnen den voorss stadt te houden vier ende licht te branden ende te waecken gelijck andere borgers moeten doen voorts dat sijlieden den Capp. Sullen comen spreken dat hij gelieffde een ider vande selve aerbeijders op de Rolle van de wacht te stellen soo niet den deken te belasten de selve persoonen niet te laten dobbelen voor aleer tselve naergecommen is oock de selve te laten in haeren voorigen staet tot der tijt alles volbracht ende naer gecommen is/

Het “uurwerk” van de stad is stuk

Gevraecht wie met de heer Tresorier het Iuerwerck sal gaen besichtigen alsoo tselve ontramponeert is met Mr Wullem den Uijrwerckmr soo is geordonneert dat Salomon de Backer metten heer Tresorier tsamen sullen gaen/

De stadsvesten worden verpacht

Geproponeert bij den heer Tresorier Baeckelant op de stadts vesten te verpachten soo is bij Wet ende Raet geordineert ende goet gevonden de selve stadtsvesten metten eersten te verpachten op alsulcke condijtien als de Eerw Heeren als dan te Rade worden sullen/

Opden IIIen Februarij 1632 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Br. Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adriaen Corn Lixe Corn van Dort Isack de Meij Corn Pietersz Coeman schepenen Gele Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel Raden.

Over het vervallen “lichter huijs aen St Joris poorte”

Adriaen Baeckelant br geproponeert nopende het vervallen lichter huijs aen St.Joris poorte genaempt het Sonneken ofte de heer Br Jan Leijnsz ofte Iemant anders vermogen de selve steen te vervoeren ende te gebruijcken tsij binnen de stadt aende keeten ende Nieuwerkercke Soo ist dat Wet ende Raet toestaen dat den selven steen vermach vervoert te worden midts dat de eigenaersal moeten metten eersten een heijninge van delen stellen ende aldaer doen maken/

N.B. De betekenis van lichter huijs. Waar schippers van lichters hun standplaats hadden ?? Of heeft het te maken met de functie van het lichten of of overladen van grote op kleine schepen of gezien de naam van het huis”het Sonneken”: geen vuurtoren maar een een huis dat als zodanig dient ?

Over “swaricheijt tusschen de kerckenraet” en de Gasthuijsmeesters

Mr Pieter Lodewijck ende Dirck van Delen representerende den kerckenraet versoucken alsoo daer eenige swaricheijt ontstaen is tusschen de kerckenraet ende de Gasthuijsmrs deser stadt ende de voorss persoonen vanden kercke raet versoucken dat de acte gemaeckt opden XIIIIen Februarij 1630 bij W+R soude mogen gelesen oock Wet ende Raet jegenwoordelijcken bekent gemaeckt worden Soo ist dat die gene die te vooren in colegie niet en sijn geweest hebben de voorss acte tot haren contentemente gelesen ofte doen lesen ende bij W+R verstaen den Inhoudt van dien dat de Gasthuijsmrs sullen gemaintijneert ?? werden volgens de Resoluijtie voor desen geweest/

De Gedeputeerde des voorss kercken Raet voorder versouckende tot welstant ende behoudinghe van vrede ende ruste van Eerw Magistraet te versoucken dat haerl gelieffde de Gasthuijsmrs een over nachte ?? (onverwachte ??) wete gehadt hebbende niet en compareerden inde Kercke ende kerckenraet voorss mochte geauthoriseert worden dat sijl als dan als ofte het colegie vol ware geweest soude mogen gebruijcken benevens de diakonie den name vande Gasthuijsmrs De heeren van W+R rijpelijck opde saecke geledt hebbende oock den twist tusschen den kerckenraet ende de Gasthuijsmrs dwelck Godt clagen (Godgeklaagd) is alleenelijck/ en dat den kercken raet de voorn Gasthuijsmrs geenen slotel vergunnen ofte geven en willen beneffens den kerckenraet niet tegenstaende de voorss Resoluijtie hier vooren anders was gestelt Soo hebben W+R de Gasthuijsmrs door haer versouck om alle vrede ende lieffde te verwerven van haeren dienst nopende het Gasthuijsmrs schap ontslagen ende ontslaen midts dese ende bedancken de selve van haren dienst/

De rekening van de o.a. de Dubbele Honderdste Penning van 1630

Voorders hebben de voorss heeren van W+R geordonneert gelijck sij ordonneren midts desen dat Jan Teerlinck sijn Reeckeninghe sal opt stadthuijs commen doen pnt de voorss heeren van sijnen ontfanck vanden dubbele Hondertste Penninck van de huijsen deser stadt over den Jare 1630 ende dat opden Xen Februarij 1632/

Over de verpachting van de stadsvesten

Alnoch oftmen caerten sal vuijt stellen om de stadts vesten te verpachten soo is goet gevonden datmen de selve sal vuijt stellen om te verpachten tegen nu ende acht dagen dwelck wesen sal opden Xen deser maent ende de condijtie te maken ende de selve te verhueren voor twee seven ? Jaren achter den anderen geduerende /

Den IIIIen Februarij 1632 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Brs Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adr Corn Licxe Corn van Dort Isack de Meij Corn Pietersz Coeman Schepenen Jaqus Gelee Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel Corn Baeckelant Raden.

Er worden nieuwe Gasthuismeesters gekozen

De Heer Bailliu geproponeert nopende alsoo op gisteren voorl den 3en dijto de Heer Br Jan Leijnsz ende Mr Jacob de Bruijne Gasthuijsmrs ontslagen volgens de Resoluijtie op de slincker sijde (van dit resolutieboek) Soo ist dat d’heer Bailliu versouckt nu andere Gasthuijsmrs inde voorss plaetsse mochten vercosen werden tot nu Ultijma Martii de Magistraet vermaeckt sal werden ende bij W+R vercosen in plaetsse vande heer B Jan Leijnssen die bijde II Jaren gedient hebbende wert gecosen Corn Van Dort ende in plaetsse van Mr Jacob de Bruijne die noch geen twee jaer heeft gedient wort gestelt de heer Bailliu Jaqus Gelee ende beneffens de nieuwe Gasthuijsmrs hebben W+R gecommitteert om bijden kerckenraet te verschijnen om de oneenicheijt soo veel mogelijck ware te helppen slissen behoudens het Gasthuijs sijn recht daer toe gecommitteert worden d’heer B Adriaen Baeckelant ende den Secretaris Huijbrecht …./

Alnoch gevraecht als de Heeren Gecommitteerde der Stadt Vere vanden kerckenraet aldaer alhier tot Arnemuijden sullen verschijnen wie daer toe gecommitteert sal worden om de voorss Heeren opt stadt huijs te ontbieden ende te gaste te nooden Soo heben W+R daer toe gecommitteert enz Midts desen de Heeren Br Jan Leijnsz ende Mr Jacob de Bruijne/

Opden Xen Februarij 1632 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Mr Jacob de bruijne Isack de Meij Corn Pietersz Coeman Schepenen Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel Corn Baeckelant Raden.

Maeylgaert de Kie wil de wintmolen uit de hand pachten

Verthoont bij Rekeste aende Eerw heeren van W+R bij Maeylgaert de Kie om de wintmole vuijt den hant te mogen pachten Soo ist dat W+R daer toe heben gecommitteert enz mits desen om met den voorss persoon te spreken van huere op alsulcke condijtie bij aldien Maeylgaert voorn volgens de voorgaende condijtie bij andere molenaers gehuert ende dat ten minsten de mole sal gelden twintich schelingen gr Vls ter weke daer toe gecommitteert worden beijde de Heeren Burchmrs ende den Heer Tresorier Baeckelant/

In margine: W+R vergunnen de Suppl de voorss Mole volgens de condijtie hem voorgehouden bij de Heeren Commissarissen voorn ende dat voor ende midts sw somme van XVIIschell gr te weke/

Opden IIen Martii 1632 pnt Adriaen Baeckelant Br. Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adriaen Corn Lixe Isack de Meij Corn Pietersz Coeman schepenen Jaqus Gelee Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel Corn Baeckelant Raden.

Er moet een nieuwe ambachtsheer van de Heerlijkheid Nieuwerkercke gekozen worden na de dood van Willem Michielsz

De Heer Br Adriaen Baeckelant geproponeert alsoo d’heer Burchmr Willem Michielsz Sa: Me: overleden is ende volgens de ordonnantie ende previlegie de voorss stadt altijt eenen nieuwen Ambachtsheer moet gecosen worden over de Heerlijckheijt van Nieuwerkercke Soe ist dat B+S+R hebben gecosen ende kiesen midts desen in plaetse van den overleden Burchmr de heer Adriaen Baeckelant Burchmr waer toe gecommitteert worden om metten voorss Heer Burchmr naer Middelburch te verreijsen om bijden Heer Rentmrs van Bewesterschelt Johan Reijgersberch het voorss ambacht over te laten setten Salomon de Backer ende Mr Jacob de Bruijne ende voorts te versterven vanden laesten overleden opden outsten Burchmr als dan dienende/

Opden XVIen Martii 1632 pnt Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Adr Corn. Lixe Isack de Meij Schepenen Jaqus Gelee Mr Abraham van Overbeke Charel Houweel Raden.

Weer over de reparatie van de Toren en Kerk

Geproponeert bijde Heer Br. Adriaen Baeckelant alsoo daer eenen brieff vande Ed: Mog: Heeen Staten slants van Zeelant behandicht is geworden nopende de solicitatie van onse kercke ende tooren deser stadt inhoudende dat de Eerw Magistraet deses stadt Iemant soude gelieven te committeeren vuijt het Collegie voorn. om met de Ed: Mog: Heeren voorn daer van te communiceeren ende spreken Soo ist ij W+R goetgevonden ende te committeren enz midts desen Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke ende den Heer Tresorier Cornelis Baeckelant om de voorss Heeren Staten tot Middelburch te spreken/

Opden XXIIIIen Martii 1632 pnt Adr. Baeckelant Jan Leijnsz Brs Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Corn van Dort Corn Pietersz Coeman schepenen Charel Houweel Raet.

Er moeten twee nieuwe ouderlingen gekozen worden. Het collegie zal “helpen verkiesen”

De Heer Br. Adriaen Baeckelant geproponeert alsoo den eerwaerdighen kerckenraet alhier versocht op de Eerw: Magistraet om twee vuijt het voorss Collegie te committeren om alsoo tot verkiesinginge van twee nieuwe ouderlinghen te helpen verkiesen van twee nieuwe ouderlinghen te helpen verkiesen Soo ist dat B+S+R daer toe hebben gecommitteert midts desen beijde de Heeren Burchmrs voorss/

Onderhandelingen over de reparatie van de Toren en de Kerk met de Staten van Zeeland.

Mr. Jacob de Bruijne volgens sijn Rapport als in commissie met Mr Abraham van Overbeke ende de Heer Tresorier Corn Baeckelant geweest te hebben in commissie bijde Ed;Mog: heeren Staten om te communiceren nopende de reparatie van onse kercke en Thoren daer op versocht andermael eenighe gedeputeerde mochten geordonneert werden om met de Ed:Mog: Heeren te spreken om tot eenen goede voortganck te mogen becommen daer toe W+R geordonneert hebben ende ordonneren midts desen

beijde de Heeren Burchmrs voorn./

Opden XVIen April 1632 pnt Corn Baeckelant Burchmr Joos de Meijer Vincent van Onderdock Charel Houweel Corn. van Dort Isack de meij Corn Pierersz Coeman schepenen Adriaen Baeckelant Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Jan

Ritssen Isack Stoffelsz Raden.

De predikanten willen zoals in andere steden gebruikelijk zou zijn, vrijstelling van stadsaccijnzen

De Heer Br Corn Baeckelant proponeert alsoo de stadts acxsijsen verpacht sijn nu bamisse 1631 ende volgens de resoluijtie als doen gehouden niemant daer van vrij soude sijn dan alleenelijck Mr. Abraham van Overbeke volgens sijn acte Soo ist dat de pachters clachtich sijn dat de predicanten in weijgeringhe van betalinghe sijn gevende voor antwoorde dat nergens in dorpen ofte steden het gebruijck en is tselve te doen betaelen doch de saecke wort in state gehouden tot het collegie compleeckt sal wesen/

Over een “vervallen huijs bij de oude Tol “. De bewoner Laureijs Boucstal moet orde op de zaak stellen.

Gevraecht sijnde alsoo voor desen geordonneert is geweest dat Laureijs Boucxstal sijn vervallen huijs bijde oude tol sal binnen vierentwintich uren tselve hijs toe spijckeren ende dicht maken oock de vuijlicheijt voor opde strate wech doen ofte bij faulte van dien al tselve van stadts wege gedaen worden ende tgene tselve sal commente coste opden voorss Laureijs ofte sijne goederen verhalen daer van acte thuijs gesonden ten selven daghe/

Opden XVen aprilis 1632 des avonts present beijde Burchmrs Joos de Meijer Adriaen Corn Licxe Corn van Dort Isack de Meij Corn Pietersz Coeman Schepenen Adriaen Baeckelant Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Jan Ritssen Isack Stoffelsz Raden-

Het cohier van de dubbele Honderdste Penning behoeft dringend correctie

De Heer Br. Corn Baeckelant ende Mr Abraham van Overbeke met den Secretaris sijn gecommitteert om het Cohier vanden dubbele Hondertste Penninck vande huijssen binnen der voorss stadt over den Jare 1631 te corrigeren ende verbeteren daer het verbeteren noodich is/-

Middelburg schenkt Arnemuiden een “jonghen Arent”

Geproponeert bijden voorss Br.Baeckelant alsoo verstaen hebbe dat de Ed: Eerw: magistraet tot Middelburch souden onse stadt vereeren met eenen jonghen Arent Soo ist dat gheordineert wort met meeste stemmen bij W+R bij soo verre de E: E: Heeren van Middelburch den selven Aerent belieffde te vereeren wort derhalven goetgevonden den te aenveerden daer toe gecommitteert worden beijde de Heeren Burchmrs om den selven te verwerven/-

Opden Ien Meije 1632 pnt Jan Leijnsz Burchmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Charel Houweel Adriaen Corn Licxe Corn van Dort schepenen Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Isack Stoffelsz Jan Ritssen Raden.

In verband met werkzaamheden t.a.v. de nieuwe bedijckte polder is/dreigt er overlast van “vagebonden”, De burgerwacht moet dubbel waakzaam zijn

Geproponeert bijde Heer Br Jan Leijnsz door versouck vanden Capp Charel Houweel ofte men voortaen waecken sal ofte niet alsoo nu den somer voor handen is daerbeneffens door schijn van vagebonden haer onder pretext wel souden begeren inde nieuwe bedijckte polder om te wercken ende alsoo onse stadt ende de ingeseten van dien daer door lichtelijck berooft ende gepilgeert (gespolieert = beroofd) worden Soo ist geresolveert bij W+R metten eersten wederom te waken als voor desen/

De “hooffden “ moeten weer in goede staat worden gebracht

Alsoo opden Ven Novembris 1632 bij W+R geresolveert was om de hooffden op te doen maken ende oock tot dienst vande borgerie de voorss stadt nootsaeckelijck dient opgemaeckt te werden Soo ist bij Wet Raet op een nieu goet gevonden de voorss Resoluijtie naer te commen ende int werck te stellen/-

De voorboden dienen aangepast en opnieuw gepubliceerd te worden

Alsnoch bijden voorss Burchmr gepreponeert dat de voorboden mochten gepublijceert ende vuijtgevoert worden als naer Rechte ende oude costuijne Soo ist bij W+R tselve geresolveert op de naeste vergaderinge te resumeren ende te publiceren/-

Er klopt een en ander niet t.a.v. de rekening van de diakenen enz.

Alsoo bijde Gasthuijsmrs de Reeckeninghe bijde diakonen gedaen ende bij den kercken raet opgenomen Soo ist dat B+S+R geordonneert hebben dat de Reeckeninghe andermael sal worden gedaen alsoo dat groote faulten bevonden worden ende dat present de Eerw: Magistraet opt stadthuis tusschen nu ende veertien dagen naestcommende volgens de voorgaende Resoluijtie gedaen opden XIIIIen Februarij 1630/

Opden XVIIIen Meije 1632 pnt Jan Leijnsz Burchmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Charel Houweel Adriaen Cornelisz Licxe Corn van Dort Isack de Meij schepenen de Heer Bailliu Jaqus Gelee Adriaen Baeckelant Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Isack Stoffelsz Raden.

Weer over de reparatie van Kerk en Toren. De steden van Zeelant houden hun reguliere vergadering

Geproponeert bijden Heer Burchmr Jan Leijnsz alsoo de steden vergadert sijn ofte op morgen te vergaderen om vorders met de Heeren te spreken om de reparatie van onse kercke ende tooren/Soo ist geordonneert bij Wet ende Raet te committeren den Heer Bailliu Jaqus Gelee ende mr Jacob de bruijne om de Eerwaarde Heeren de saecke te recommanderen dat de selve mocht gemaeckt worden/

Heeft te maken met “de reeckeninghe van de stadt”

Alnoch in gebracht bij de Heer Burchmr Jan Leijnsz eenen brieff aencommende Mr Pieter Cannoije eertijts gecomen vande Heer Tresorier Valcke volgens den inhout van dien ende bijde Heeren van W+R geordonneert de reeckeninghe vande stadt op te soucken ofte daer niet van in reeckeninge sijn gepasseert daertoe gecommitteert sijn de Heer Burchmr Corn Baeckelant ende Mr Jacob de Bruijne/

Opden XVIIIen Meije 1632 pnt Jan Leijnsz Burchmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Charel Houweels Corn Pietersz Coeman Schepenen Jaqus Gelee Mr Abraham van Overbeke Isack Stoffelsz Jan Ritssen Raden—

De Gasthuismeesters en de diakenen dienen samen “hare reeckeninghe te doen”

Geproponeert bijde Heer Br. Jan Leijnsz ofte de Gasthuijsmrs met de diakonen hare Reecheninghe sullen doen ofte niet/ Soo ist geordineert enz midts desen dat de voorss Gasthuijsmrs met de diakenen sullen hare reeckeninghe commen doen van heden ende acht dagen naestcommende pnt B+S+R opt stadthuijs deser stadt/-

De schaliedekker maakt zijn aangenomen werk niet af

Alnoch gevraecht alsoo de Schalie decker de kercke aengenomen heeft te onderhouden ende naer het werck om gesien heeft omde kercke in reecke ende deecke ?? (in goede staat te houden ook wat het dak betreft) / Soo ist dat W+R hebben geordonneert enz midts desen dat de heer Bailliu ende den Secretaris sullen naer der Veere gaen om hem te spreken om alsoo sijn aengenomen werck te volbringen Soo niet jegens hem te protesteren als naer rechte/-

Gevraecht ofte men de wacht houden sal opt Stadthuijs ofte opt Wachthuijs / Soo ist geordonneert datmen waken sal op stadthuis/

Opden XXVen Junij 1632 pnt Jan Leijnsz Corn Baeckelant Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Corn van Dort Isack de meije Corn Pietersz Coeman Schepenen Adriaen Baedckelant Mr Abraham van Overbeke Mr Jacob de Bruijne Isack Stoffels Jan Ritssen Raden.

De schaliedekker Tesselinck blijft in gebreke

Geproponeert bij de Heer Jan Leijnsz alsoo de schaliedecker de kercke aengenomen heeft vande Heeren ende stelve werck niet en coomp beginnen noch volbringen ende de kercke daer door grootelijcx beschadicht ende geintresseert is soo hebben B+S+R gheordonneert ende ordonneren mits desen de voorn Tesselinck andermael te gaen spreken daer toe gecomiteert sijn de Heeren Burchmrs Jan Leijnssz ende Adrijaen Baeckelant ende bij aldien den Voorss Tesselinck in weijgeringe blijft het voorss werck te vobrigen den selven een proces aen te doen van alle schaden Interesten alreede gedaen ende noch te lijden staen/

Weer over de rekening van de gasthuismeesters en de diakenen

De Heer Br Jan Leijnsz geproponeert dat de Gasthuijsmrs ende de diaconen hare Reeckeninghe sullen doen daer op geordineert bij W+R dat de selve hare Reeckeninge sullen doen van nu morgen en acht dagen dwelck wesen sal opden 1 Julij 1632

De “brootwegers” Vincent van Onderdonck Teunis Cornelisz en Salomon de Backer functioneren niet goed : groot nadeel voor de burgers

Alnoch geproponeert bij de Heer Jan Leijnsz alsoo daer groote clachte vallen dat de gecoren broot wegers haer ampt niet waer en nemen tot grote naerdeel van de burgerie ende schamel gemeente deser stadt Soo hebben de Heeren B+S+R geordonneert enz mits desen voor haer leven lanck brootwegers te sijn ende blijven Vincent van Onderdonck ende Teunis ? Cornelisz ende Salomon de Backer voor dit jegenwoodige Jaer om alsoo het pas waer te nemen om alsoo alle confusien ende clachten te verhoeden/

Er zijn bieren “getont” sonder goed geijkt te zijn. Er worden passende maatregelen genomen

Item aengedient bijde Heer Br Jan Leijnsz alsoo daer clachte valt dat den brouwer met verscheijden vaten sijn bier tont sonder den ijck daerop van stadts wege is gestelt Soo hebben de Heeren W+R geordonneert enz midts desen de Heer Adriaen Baeckelant den ijck waer te nemen ende daer van Salaris aff te genieten als die van Middelb. Midts doende den eedt van getrouwicheijt ende alle vaten ongeijckt bijden Offcier tsheeren strate bevonden sullen verbeurt sijn ende boven de boete van ider tonne thien schellingen ende halfvat ende een half vat 5 schellingen kinneken ende halve naer advenant die van stadts wege niet geijckt zijn/

Item geordonneert stadts voorboden geresumeert te worden van nu morgen achtdagen volgende de Resoluijtie voor desen/

De stadsdiender Jan Govertsz heeft een gevangene Jan Baltesz “laten lopen” Diens salaris wordt ingetrokken enz

Alnoch aengedient bijde Heer Br Jan Leijnsz alsoo Jan Govertsz tsheeren dienaers deser stadt eenen gevangenen met name Jan Baltensz vuijt de gevanckenisse heeft laten loopen Soo hebben de Heeren van W+R geordonneert enz midts desen dat den voorss diender sijn gaege van dato deser wort opgesecht ende gecasseert/

Opden 28en Septembris 1632 pnt Jan Leijnsz Burchmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn van Dort Corn Pieter Coeman schepenen Jaqus Gelee Adriaen Baeckelant Salomon de Backer Raden.

Er mogen geen stenen in de stad opgekocht worden en naar buiten gevoerd.

Geproponeert bij de Heer Br. Jan Leijnsz alsoo de Heer Rekenmr David Reijgersberge is versouckende om ettelijcke steen te mogen vuijt de stadt voeren om hier en daer op te coopen Sonder eenige huijssen aff te breken Soo ist dat W+R geordonneert hebben enz midts desen volgens voorgaende resoluijtien als dat niet en wert verstaen eenige steen sal worden vuijte de stadt voorn gevoert//

Jan Geensz dient het voetpad tegen zijn hof schoon te houden of laten maken op peene van..

Wet ende Raet hebben geordonneert dat Jan Geensz sal den voetpadt jegens sijn hoff schoon maken ofte doen maken op peene vande Heer Bailliu sijn recht voorderinge daer op te doen naer rechte/

Jan Govertsz de geschorste diender vraagt vergiffenis en belooft beterschap: wordt weer in dienst genomen/

Alnoch aengedient bij Rekeste van Jan Govertsz tsheeren dienaer alsoo hij voor desen om reden is gecasseert ende versouckt ootmoedelijcken om wederom in sijn offitie gestelt mochte worden belovende hem te beteren vande voorgaende faulten bij hem begaen ende hem te dragen ende quijten dat de de Heeren geen oorsaecke sal hebben te clagen Soo ist dat W+R den suppliant sijn rekeste hebben gesien ende verstaen hebben geordonneert enz midts desen dat den selven Suppliant wederom in sijnene dienst wort gecontinueert/

W+R hebben geordonneert dat Jan Geensz sal den voetpadt jegens sijn hoff schoon maken ofte den maken op peene vanden Heer Bailliu sijn recht/

Opden VIIen Octobris 1632 pnt Jan Leijnsz Corn Baeckelant Br Vincent van Ondedrdonck Adriaen Licxe Corn van Dort Isack de Meij schepen Jaques Gelee Mr Abraham van Overbeke Mr Jacob de Bruijne Isack Stoffels Jan Ritssen Raden.

De voorboden dienen aangepast te worden

Geproponeert bijden Heer Bailliu nopende de voorboden te renuncheren soo wert daer toe geordonneert om die te oversien de Heer Br Corn Baeckelant Mr Abraham van Overbeke Mr Jacob de Bruijne//

Adriaen Licxe moet zich wat zijn beesten betreft aan zijn contract houden

Alnoch aengedient bijden Heer Bailliu nopende de beesten van Adriaen Licxe ofte den selven sijn beesten aende wallen mogen gaen ofte dat den selven sijn contrack(t) sal moeten volgen Soo is geordonneert sijn contrack(t) te moeten volgen daer benevens alle beesten op strate loopende sullen in schutte(opgevangen) gedaen ende gedreven worden/

Jan Leijnsz zal dit jaar zout leveren aan de Raden van Zeelant; Jacob Reijnoutsz vorig jaar

Noch is geordonneert dat de Heer Br Jan Leijnsz voor dit jaer het sout sal leveren aende Heeren Raden van Staten van Zeelant als voor desen gelevert is geweest bij Jacob Reijnoutsz/

De baljuw, Mr de Bruijne en Corn van Dort worden gecommitteerd om de Heeren van de steden “te spreken”

Gordonneert bij aldien ofte als de steden vergaren wie daer naer Middelburch sal gaen om de Heeren te spreken daer toe vercoosen sijn De Heer Bailliu Mr Jacob de Bruijne ende Corn van Dort/

Opden XXIIen Decembris 1632 pnt Jan Leijnsz Corn Baeckelant Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Adriaen Corn Licxe Corn van Dort Isack de Meij schepenen Jaqus Gelee Adriaen Baeckelant Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Isack Stoffelsz Jan Ritssen Raden.

Er is sprake van een Rentebrief van Mr Pieter Cannoije ten laste van de stad

De Heer Br Jan Leijnsz vertoont seecker copie eener Rente brieff van wegen Mr Pieter Cannoije spreecken ?? tot laste vande stadt voor desen bij W+R verthoont opden XVIIIen Meije met een seecker mandement tot laste van de stadt van wegen den voorss rentebrieff ende de selve gelesen ende oversien Soo ist dat B+S+R sullen tselve opsoucken bij de voorss persoonen opden XVIIIen Meije daer in gevoucht ende tselve opgesocht wesende om twee te committeren om met eenen advcaet te consulteren daer toe gecommitteert sijn beijde de Heeren Burchmrs/

De predikanten krijgen voor 2 oxhoofden wijn vrijstelling van stadsaccijns

Alsnoch aengedient ofte de predicanten van stadtswege vrij acxsijs ofte niet sullen genieten waer op toegelaten ende vergundt wort ider predicant IIe ocxhooffden wijn jaerlijcx te mogen opdoen sonder meer ende de selve meer wijn opdoende moeten betaelen als ander Borgers/

 

1633

Den Ien Februarij 1633 pnt Jan Leijnsz Corn Baeckelant Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdoncck Carel Houweel Adriaen Licxe Corn van Dort Isack de Meij Corn Pieter Coeman Schepenen Adriaen Baeckelant Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Jan Ritssen Raden.

Weer over de rentebrief van Mr P. Cannoije

Geproponeert bij de Heer Br Jan Leijnsz alsoo de Mr Pieter Cannoije gewesen Secretaris deser stadt B+S+R voorss heeft doen dachvaerden om te hebben betaelt van eenen seeckeren Rentebrieff tot laste vande stadt voor desen gesien ende in collegie verthoont ende den selven Cannoije de Heeren een mandement gesonden om te compareren int Hoff van Hollant tselve te commen verantwoorden/ Soo ist bij W+R geordonneert aende selven Cannoije ofte aende Prokereur te schrijven hoe de selven Cannoije aende voorss Rentebrieff gecommen is ende voorder geordonneert dat den Secretaris den brieff sal schrijven pnt beijde de heeren Burchmrs voorss/

Het hout van de bomen zal niet verkocht worden worden maar gebruikt voor het “opmaken “ van de hoofden

Alnoch bij den voors Burchmr aengedient om het gewaeij vande boomen te snoeijen ofte men de selve sal vercoopen ofte tot het hooft te gebruijcken om tselve op te maken Soo ist geordonneert datmen tselve hout tot profijte vande stadt sal gesnoeijt worden om de hooffden op te doen maken daer van alle dage vuijt het collegie twee sal ij wesen tot tselve sal gesnoeijt ende het hout geweert ?? sal wesen Opde boete van Thien schellingen die in gebreke sal wesen/

De diender doet zijn werk niet naar behoren en krijgt slechts 12 pond gaige

Voorder aengedient alsoo den diender voor desen een groote gaeijge is vergundt ende den selven sijnen dienst niet waer en neempt naer behooren soo ist bij W+R geordonneert dat den selven diender sal moeten sijn selven reguleren met de gaeijge van twaelff pont gr vls jaerlijcx naer dese loopene maent sonder meer te genieten/

De taak van de stadbode wordt aangepast

Item aengedient alsoo den stadbode jaerlijcx sijn gaeijge heeft gelijck voor desen is geschiet vande poorten te sluijten als anders Soo is bij W+R geordonneert dat de Heeren Burchmrs metten Bode sullen spreken om Middelbursche poorte te sluijten maer vande wachthuijse schoon te maken ende anders aff te schaffen/

Alle brouwersvaten dienen geijkt te worden en het bier niet hoger verkocht dan 5 stuivers voor het inlandse en 6 stuivers voor het Engelse bier per stoop

Alnoch aengedient alsoo voor desen is geresolveert alle brouwers vaten te ijcken dwelck geordonneert is dadelijck int werck te stellen ende daerenboven het bier niet hooger bij de tappers vuijt te venten van alle inlantsche bieren niet hooger als vijff stuijvers de stoop voorts Maertssche ende Ingelssche ende van diergelijcke prijs voor ses stuijvers de stoop/

Over subsidie voor Retorica

Voorder bij den voorss Burchmr aengedient alsoo Retorica jaerlijcx een pont gr. Vls tot een camer huere wort betaelt ? Soo is geordonneert dat de camer van Retorijck niet meer en sal genieten ende profijteren als thien schell jaerlijcx van Meije toecommende/

De tollenaar krijgt weer “vrij stads acxijs

Burchmr Corn Baeckelant geproponeert alsoo den Tollenaer affgeschafft is geweest van stadts acxsijsen Soo wort om reden wederom toegelaten vrij stadts acxsijs als voor desen heeft genoten/

Opden XVen Februarij 1632 pnt Jan Leijnsz Corn Baeckelant Brs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Adriaen Corn Licxe Corn van Dort Isack de Meij schepenen Jaqus Gelee Adriaen Baeckelant Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Mr. Jacob de Bruijne Isack Stoffelsz Jan Ritssen Raden.

Weer over de rentebrief van Mr P. Cannoije; verder wordt gesteld dat deze geen rekening “en heeft gedaen van de Mansfeltsche soldaten Servitie”

Geproponeert bij de Heer Br Jan Leijnsz alsoo Mr. Pieter Cannoije de stadt souckt om te hebben betalinge verscheijden verschenen renten volgens seecker rentebrieff ende den selven Cannoije noch geen Reeckeninge en heeft gedaen van de Mantfeltsche soldaten Servijtie Soo ist geordonneert datmen aende selven Cannoije sal schrijven midtsgrs aende advocaet de Jonge een copie vanden selven Cannoijs brieff om sijn reeckeninge te commen doen ofte doen doen vande voorss Servijtien ende in cas van weijgeringe maecken heijs van reconventie/

De koster krijgt uit bezuiniging 10 gulden salarisverlaging. De “clockstelder” Wouter de Veught wordt een dagje ouder en krijgt in plaats van 10 gulden een flinke hoeveelheid turf (een quart of meer)

Voorder aengedient alsoo den coster twaelff pont thien schellingen jaerlijcxssche gaeijge heeft ende de stadt tselve niet en can opbringen Soo is geresolveert datmen den coster jaerlijcx sal afftrecken thien guldens ende de clockstelder Wouter de Veucht om sijnen ouderdom vergundt voor sijn ootmoedelijck versouck den selven gehoort hebbende vergunnen den selven in plaetse van de thien guldens voor dit jaer een qrt turfs ende sijnen dienst wel waer nemende sullen hem meer vergunnen/

Opden XXIIIen Meerte 1833 pnt Jan Leijnsz Corn Baeckelant Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Isack de Meij Corn Pietersz Coeman Schepen

Over de verkiezing van 2 nieuwe ouderlingen

Geproponeert bijde Heer Br Jan Leijnsz alsoo den Eerw Kerckenraet alhier versocht opde Heeren Magistraet om twee vuijt de voorss collegie te committeren om alsoo tot verciesinge te commen van twee ouderlinghen Soo ist dat B+S+R hebben gecommitteert enz midts desen beijde de Heeren Burchmrs /

Opden 23en April 1633 pnt Mr Jacob de Bruijne Burchmr Vincent van Onderdonck Schepen met Overstaen van de Heer Bailliu.

Een moeilijk te begrijpen tekst

Dierick van Delen soo voor hem als vuijt den naem vande Heeren Bewinthebbers der Oostindische Comp. Met een Intergatorium/interdictum ?? ofte Interdit versouckt aen Burchmr ende Schepen dat de persoonen int prohe(m)(b)itien ? vanden voorss Interdit genaempt onder eede sullen worden geexamineert van alsulcx als inden selven tot Laste van Isack Stoffelsz ende sijn huijsvrou wort gevraecht daer op bij Burchmr ende schepen aen Denijs Prs stadtbode is overgelevert een lijste met de namen der getuigen om der selve tegen de clocke twee uren opt stadthuijs te dachvaerden ende tselve door sijn siecte niet heeft connen doen Soo ist dat wij in faveur van Iustijtie goet gevonden hebben dat de voorss getuijgen sullen ontboden worden ten huijse van Dierick van Delen om aldaer geexamineert te worden bij den Heer Bailliu ende twee schepenen met den Secretaris de welcke voor boode sullen gebruijcken Lieven Meulmeester ofte alsulcke als sijl becommen connen verstaen tselve in geenen deele te geschieden Tot naerdeel ofte crachteloosheijt vande voorss Interdit/

N.B. In het handschrift is bovenstaande tekst middels een kruis geschrapt. De inhoud is dan ook moeilijk te begrijpen.

Opden VIIen Meije 1633 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham Carel Houweel Isack Stoffelsz Schepenen Jacqus Gelee Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn van Dort Isack de Meij Raden.

De Bontgens Poort is geheel vervallen

Geproponeert bij de Heer Br Cornelis alsoo Bontgens Poort geheel vervallen ende ontrampereert is oft is oft niet raetsaem en ware de selve metten eersten weder op te doen maken tot dienst vande stadt Soo ist bij Wet ende Raet geordonneert gelijck sijl ordonneren midts desen dat de selve poorte opt spoedichste van stadts Timmerlieden sullen opgemaeckt worden voorts het aerde werck te besteden naer den hees vande wercke/

Adriaen Baeckelant wordt de nieuwe ijkmeester van de “cleene mate”

Alnoch aengedient alsoo de Heer Burgmr Cornelis Baeckelant den ijck vande cleene mate heeft bedient ende tselve versouckt ontslagen te worden Soo wort B+S+R geordonneert dat van nu voortaen den ijck sal worden bedient bij de Heer Burgmr Adriaen Baeckelant midts doende den behoorlijcken eedt waervan de gereetschappen daer toe dienende die de voorss stadt is toebehoorende ende gebruijckende als hier naer volcht hem sullen worden gelevert/

Voor het tolhoofd en de Bontgens Poort zullen in Middelburg Plancken” gekocht worden. Er is ook sprake van een Werckhuijs op’t kerckhof

Voorder bijde Heer Br Corn Baeckelant aengedient alsoo voor desen het tolhooft is geordonneert op te doen maken ofte het niet raetsaem en ware wederom met plancken als tselve hooft opgemaeckt sal sijn te beleggen/ Soo wort geordonneert bij W+R gelijck sijl ordonneren midts desen dat tot Middelburch sal worden gekocht ses ijke delen om soo aent voorss hooft ende Bontgens Poorte als anders tot oirboor sal worden gbruijckt waer toe geordonneert worden om de delen te coopen beijde de Heeren Burchmrs midts dat het werck huijs opt kerckhoff sal worden geruijmpt om alle matrialen van stadts wege daer in te bewaren/ waervan de Tresorier de sleutel sal bewaren/

Aengaende het rijswerck tot de hooffden van wegen den aerbeijt ofte men tselve sal in dachgelde sal doen ofte besteden/ Soo ist goet gevonden tselve werck te besteden daer benevens alle die int wagenaersgilde sijn volgens stadt prevelege dat sijl sullen het rijs als ander matrialen opt werck voeren/

Twee huizen opde “Westdijc” den Valck ende den Hulck” daarvan zijn de achtergevels omgevallen. Dat geldt ook voor De Dubbele Busse : Mr Duijvecodt moet zorgen voor algeheel herstel

Alnoch aengedient alsoo daer twee huijsen opden Westdijc genaempt den Valcke ende den Hulck de achtergevels sijn omgevallen/ Soo ist geordonneert dat beijde Heeren Burchmrs de voorss eijgenaers aen te spreken om de selve op te maken ofte doen maken ofte de selve te citeren als mede mrs Duijvecodt aen te seggen dat den selven Duijvecodt het huijs de Dubbele Busse de gevel wederom sal op doen maken naer behooren voorts water ende wint dicht ofte in cas van weijgeringe tselve huijs van stadts wege vierschadt op te doen maken als mede de ander twee huijsen opden Westdijck ende dat binnen den tijt van XIIIIdagen/

De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden

Noch bij W+R aengedient ofte de huijssen vande oude Vijsmart aff tot de Veersche Poorte toe soude mogen vuijt gewonnen worden om als dan de selve aff te breken ende van weder zijden eenen een heijnmuer te metselen van seven voeten hooge/ Soo ist dat bij W+R goetgevonden ende geordonneert wort de selve huijsen aff te breken volgens de Resoluijtie boven genoempt/

N.B Den Heer Bailliu protesteert jegens de selve Resoluijtie.

Alnoch aengedient van wegen Denijs Pietersz claecht van sijn onbequaemheijt door sieckte als anders de Heeren bedanckt ende versouckt ontslagen te zijn van het poort sluiten/ Soo hebben de Heeren daer toe gecommitteert/

Opden XIIIen Meije 1633 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Carel Houweel Salomon de Backer Isack Stoffelsz schepenen Jaqus Gele Adriaen Baeckelant Thomas Corn Geeraert van Dort Raden.

Mr Duijvecodt wil onder condities de Dubbele Busse “doen opmaken”

Geproponeert bijde Hr Burchmr Corn Baeckelant also mrs Duijvecodt een acte is behandicht om het huis de Dobbele Busse wederom op te doen maken daer op den suppliant een rekest heeft vertoont om het huis daer nevens aff te mogen breken om het huijs d Dobbele Busse weder op te doen maken als mede achter aen den wal het Hoff aff te heijnen / Soo hebben B+S+R geordonneert dat opt selve huijs Inspectie sal genomen worden ofte het huijs reparabel is ofte niet daertoe gecommitteert werden beijde erffscheijders Adriaen Baeckelant ende Jan Leijnsz met Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer schepenen om tselve tegen den naesten rapport te doen/

In de marge : B+S+R consenteren de suppliant sijn versouck midts dat het huijs daer Daneel Loota jegenwoordich inne woont sal mogen aff breken mdts dat daer een loge (loods) sal gemaeckt worden nevens de strate lanck 24 voeten achter vuijt waervan de achter muer hoog moet sijn acht voeten van achter aff druijpende midts dat den suppliant het huijs de Dobbele Busse weder op sal maken naer behooren volgens het advuijs vande Heeren gecommitteerde in desen over gestaen Actum ten Rade desen IIIIen Junij 1633/

Weer over de rentebrief van Mr Pieter Cannoije

Alsnoch vertoont eenen brieff vanden Advocaet de Jonge vuijt schravenhage nopende het proces bij Mr Pieter Cannoije de stadt aengedaen van wege eenen Rentebrieff tot laste vande stadt/ Soo hebben B+S+R geordonneert enz midts desen metten eersten te schrijven om de saecke vant proces in state te houden Tot der naester gelegentheijt dat Cannoije persoonelijc in Zeelt coompt om als dan naerder Instructie vanden selven bij Cannoij ons te openbaren/

Opden VIIen Junij 1633 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Jan Ritssen schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Corn Br. Jan Leijnsz Isack de Meij Raden.

Gaat dit over de viering van afwending van gevaar vanuit Duinkerken ?

Geproponeert bijde heer Burchmr Corn Baeckelant alsoo beschrijvinge gecommen is vande vieringe van Dijunkerck(Duinkerken) ?? ende geen cruijt voor handen en is/ Soo sijn daer toe gecommitteert om cruijt te solisteren de Capp Carel Houweel ende Salomon de Backer voorder de vieringe sal gedaen worden volgens de laeste voorgaende vieringe/

Het Zierikzeese hoofd is gemaakt

Voorders aengedient alsoo het Ziericxzeesche Hooft gemaeckt is volgens de Resoluijtie ende vander Welle daer toe belooft heeft soo wanneer het selve gemaeckt ware daer toe soude betaelen eens de somme van vijfftich Carolus guldens ende nu in weijgeringe sijnde wort geresolveert den selven in rechte te betrecken voor de voorss belooffde somme daer toe gecommitteert wort den Secretaris/

Opden 30en Julij 1633 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke schepenen Jaqus Gele Adriaen Baeckelant Thomas Corn Geeraert van Dort Isack de Meij Raden.

Weer over de rentebrief van Pieter Cannoije

Geproponeert bij de Heer Burgm Corn Baeckelant alsoo voor desen aen aen Mr Pieter Cannoije geschreven is waerop de Eerw Heeren wederom een missive vanden selven Cannoije ontfanghen hebben den Inhout deser alsoo hij Cannoije de stadt in rechte heeft nopende eenen Rentebrieff waerop Cannoije belooft de saecke aengaende proces in state te houden ter tijt ende wijle dat Mr Pieter Cannoije selffs persoonel ofte iemant vuijt sijnen naem sal constitueren om met d’Eerw Magistraet alhier te contrackteeren ofte ackorderen Soo als dan te Rade worden sal/

De secretaris en Joos de Meijer worden de nieuwe gasthuismeesters

Alnoch aengedient bijde Heer Br de Bruijne alsoo opt loopende jaer 1633 geen nieuwe Gasthuijsmrs en sijn gecosen/ Soo hebben B+S+R gecommitteert ende gecosen in plaetsse van Carel Houweel om met den Secretaris dit loopende jaer het Gasthuijsmeesterschap te bedienen Joos de Meijer/

De secretaris is verantwoordelijk voor de inning van de Dubbele Honderdste Penning

B+S+R hebben wederom op een nieu geauthoriseert gelijck sijl committeeren bij desen den Secretaris om den Dubbele Hondertste Penning van de huijsen deser stadt Arnemuijden over den Jare 1632 midts genietende ontfanckloon als den selven genoten heeft vanden Jare 1631 te weten de somme van seven ponden grt Vls/

Mr Jacobus van Hecke,predikant, krijgt to bamisse 1633 vrijstelling van stadsaccijns

Alnoch aengedient bijde Hr Br Corn Baeckelant alsoo Mr Jacobus van Hecke voor desen is toegestaen maer II Ocxhoofden wijn van stadts wege vrij acxsijs soude profiteren/ maer alsoo den selven van Hecke eenige penningen voor de stadt heeft verschoten vanwege de extraordinare Classis gevallen van wege ende ter oirsaecke van Mr Pieter Lodewijcx Soo hebben B+S+R goet gevonden den selvenvan Hecke vrij stadts acxsijs vander wijnen sal genieten tot bamisse toecommende 1633/

Opden IXen Augustii 1633 pnt Mr Jacob de Bruijne Burgmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen Schepenen Jaqus Gele Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Backer Raden

Weer over de rentebrief etc van Mr Pieter Cannoije

Geproponeert bijde Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo Mr Bartolemeus Cannoije alhier gecompareert is vuijt den naem van sijnen Heer vader Mr Pieter Cannoije van wegen den Rentebrieff diesijl. Op de stadt sijn pretenderende ofte den selven Cannoije sal verschijnen opde Raetcamer in collegie ofte dat daer iemant sal in gevoucht worden om met hem te spreken Soo hebben de Heeren gesaemptelijck geordonneert den selven Cannoije in Collegie te laeten compareren ende den selven Cannoije sijn Rapport gehoort ende verstaen en te hebben betalen vande voorss Rentebrieff ende daer geen penningen voorhanden sijn van stadtswege te betalen heeft voor reden alsoo hij Cannoije aenden armen deser stadt eenen Rentebrieff verleden heeft ende presenteert den eenen rentebrieff jegens den ander ? waerop B+S+R sulcx op haerlieder niet en connen nemen sonder advijs ende onderstaen vanden Eerw. Kerckenraet waer toe gecomitteert worden de Heer Br Mr Jacob de Bruijne ende den Secretaris om met den Eerw kerckenraet daer in te communiceren/

Opden XIIen Agustii 1633 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon Jansz de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Backers Geeraert van Dort Isack de Meij Raden—

Weer over de rentebrief van Mr Pieter Cannoije etc

Geproponeert bijde heer Br Corn Baeckelant alsoo de hr advocaet Bartolomeus Cannoije alhier jegenwoordich gecompareert vuijt den naem van sijnen heer vader Mr Pieter Cannoije ter oirsaecke van eenen rentebrieff tot laste vande stadt geprockereert van wegen de Ambachtsheerlijckheijt van Nieuwerkercke alsoo den selven Cannoije voor desen de Burchmrs Schepenen ende Raden der voorn stadt een mandement gesonden ende de eerw magistreaet aen Cannoije geschreven om eenen gevouchlijcken middel te becommen om buijten rechte te ackorderen Soo ist dat de eerw Heeren met Bartolemeus Cannoije als speciale last ende prockeratie (procuratie) hebbende van sijnen vader Mr Pieter Cannoije omme met de heeren B+S+R van Arnemuijden te besongeren ende ackorderen indient te Rade ware nopende de vijff jaren verloopen Renten bij hem Cannoije vuijt crachte van seeckeren Rentebrieff ten proffijte vande Eerw Mr Jacob Valcke opden XVIII november 1586 gepasseert competeerende ende alsoo de voorss heeren ofte haren Tresorier jegenwoordich geen penn in casse en heeft Omme de voorss vijff Jaren Renten te betaelen veel min om het capitael te connen lossen ? Soo heeft de voorn Mr Bartolomeus Cannoije hem laten induceren dat de voorss stadt tot afflossinge vant Capitael ende betalinge vande vorss vijff jaren renten jaerl aen hem Cannoije ofte aen die hijt sal gelieven te ordonneren ende betaelen den somme van vijfftich guldens waer van het eerste jaer ofte de eerste vijftich guldens verschijnen sal op St Caterijne inden jare 1633 onder die expresse condijtie dat de selffde vijfftich guldens ale jare betaelt sullen worden bij de Tresorier nu in offitie sijnde offte die ten selven Jare in dienste wesen sal vuijt de penningen die jaerlijcken verschijnen sullen vande huere ofte pacht vande wallen der voorss stadt ende dat de selve pacht penningen niet en sullen mogen aengesproken ofte daer vuijt eenige betalinge tot reparatie vande stadt ofte andersints sal mogen worden gedaen voor ende aleer dat den voorss Cannoije effectuelijck genoetn sal hebben sijn voorss vijftich guldens ende dat tot dat de voorss Rentebrieff van vijftich ponden vls met de verloopenen rente van dien ten vollen betaelt sullen sijn/ Aldus geackordeert tusschen de voorss Bartolemeus Cannoije ( op aggreatie van sijn vader Mr Pieter Cannoije daer van hij Cannije binnen den te vreden tijt van ses weken de heeren van Arnemuijden sal moeten verwittichen oft hij dit ackoort aggreert ofte niet) ende de heeren B+S+R collegialiter vergadert wesende beijde de voorss partien ter wederzijden te vreden wesende als den voorn Cannoije dit ackoort sal hebben geaggreert haerlieden inden innehouden van desen van willichlijck voorden hoogen Rade te condemneren Constitueren tot dien eijnde specialijck Corn van Florijs Corn Pieca procureurs voorden voorss Rade Actum date als vooren/

Opt versouck vande Heer Br Baeckelant ende Tresorier deser stadt A waer hij suppliant sijn verschooten penningen van wege de stadt soude mogen verschieten ende wederom verwerven ende crijgen ofte verhalen Soo hebben B+S+R den selven heer Tresorier geauthoriseert de selve penningen tsij van desen jegenwoordigen Jare ofte toecommende jaren/

Opden IXen Septembris 1633 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Carel Houweel Salomon de Backer Isack Stoffelsz schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Backer Geeraert van Dort Corn van Dort Isack de Meij Raden/

De verpachting van stadsaccijnzen vindt plaats op 23 september

Geproponeert bijde heer Burchmr Corn Baeckelant alsoo stadts acxsijsen moeten verpacht worden dese loopende maent soo is bij W+R geordonneert ende goetgevonden midts desen dat de voors verpachtinge sal geschieden opden XXIIIen Septembris naetscommende naer middach ontrent den Ien ure ?

Over de schutting van het huis van Doctor Sonnius en dat van zijn zuster

Alnoch aengedient alsoo Docktoor Corn Sonnius versouckt dat sijn schuttinge van sijn huijs als mede van sijn maseure(mijn zuster ?) Joncvr /Sonnius soude mogen gecort worden op tgene haerlieden competeert van wegen de stadt/ Soo ist dat Wet ende Raet hier op rijpelijck hebben geledt ende bevinden bij aldien sijlieden haer schuttinge mochten corten opt tgene haerl vande stadt competeert soude de stadt alreede de schult aentrecken ende beginnen te betaelen dwelck de geintresseerde moeten verantwoorden maer met den stadt over sulcx de schuttinge sullen betaelen volgens het cohier /

De stad verzoekt om de zending van een compagnie soldaten tot welzijn van de stad

Alnoch raetsaem gevonden ende geordonneert bij W+R om te schrijven ende versoucken om een compagnie soldaten dwelck W+R bevinden noodich ende dienstich te wesen tot voordeel ende neeringe van de stadt om daer om te schrijven aenden heer Secretaris Coene ? als mede eenige vande Heeren te versoucken om een compagnie te mogen gecrijgen/-

Opden XXIIIen Septembris 1633 pnt Mr Jacob de Bruijne burchmr Jan de meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Carel Houweel Salomon de Backer schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Corn Geeraert van Dort Corn van Dort Isack de Meij Raden/

De geplande verpachting gaat door

Geproponeert bijde Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo de dach van verpachtinge is gelecht opden voorss dijto volgens de voorgaende resoluijtie opden IXen dijto ende alsoo de heer Brr Corn Baeckelant absent is offmen met de verpachtinge sal voortgaen ofte niet soo is bij W+R geresolveert ende geordonneert alsoo de caerten daerop hebben vuijtgestaen evenwel met de verpachtinge voort te gaen/

Geeraert van Dort en de secretaris willen stadsaccijnzen pachten

Alnoch aengedient alsoo int colege eenige souden mogen bevonden werden om stadts acxsijsen te pachten Soo ist dat B+S+R elck op haren eedt hebben verclaert niet te willen pachten behalven Geeraert van Dort ende den secretaris/

Opden XXIIen Octobris 1633 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Carel Houweel Salomon de backer Jan Ritssen schepenen Jaqus Gelee Adriaen Baeckelant Thomas Corn Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn van Dort Raden.

Nu Graeff Wullem met zijn troupe is gekomen, wil dat niet zeggen dat er geen goede wacht moet worden gehouden

Geproponeert bij de Heer Br Corn Baeckelant alsoo sijn genade Graeff Wullem met sijn troupe ende leger voor onse stadt is gecommen ende den selven goede wacht is vuijtstellende offte de borgers oock sullen waecken ofte niet Soo ist dat W+R ordonneren gelijck sijlieden ordonneeren midts desen datmen sal waken omme alle disorder ende fraulden te verhoeden ende dat opt stadthuijs/

Opden XXVen Octobris 1633 pnt de Heeren Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burgmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Jan Ritssen Schepenen Adriaen baeckelant Jan Leijnsz Geeraert van Dort Raden.

Graaf Willem van Nassau ligt met zijn leger “op onse stroom” ; er moeten diverse maatregelen genomen worden

Geproponeert bij de Heer Corn Baeckelant als dat dat sijn genade Graeff Wullem van Nassau jegenwoordich met sijn gros vant geheel leger op onse stroom ende voor de stadt sijn liggende inde schepen ende oversulcx sijn genade is versouckende aende Eerw Magistraet om te hebben noch diversche cortegaerden opde dijcken vant lant om te verhoeden alle schaden vande lantluijden als mede het wechloopen vande soldaten Soo ist dat de B+S+R hebben gecommitteert enz midts desen aende gecommitteerde raden van Zeelt te versoucken dat daer noch eenige cortegaerden mochte gemaeckt worden volgens het versouck van sijn genade als mede te solissisteren om turff ende kaerssen voor de selve cortegaerden daertoe gecommitteert sijn beijde de heeren Burchmrs ende Jan Leijnsz/

Alnoch versocht bij sijn genade omalle wacht eenige Officieren met de borgerie opt stadthuijs mochten waecken om alle fraulden soo veel mogelijck ware te verhoeden Soo ist dat Wet ende Raet tselve toestaet/

Opden XXVIIIen dijto pnt de Heern Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Salomon de backer schepenen Jaqus Gelee Adr Baeckelant Geeraert van Dort Corn van Dort Raden

Idem

Geproponeert bijde Heeren Burchmrs volgens hare commissie van de Heeren Staten van Zeelt versocht om te hebben provisie ten brant voor de soldaten Soo ist dat ded Ed” Mog: Heeren Staten hebben geordonneert dat de heer Griffier Corie sal brant voorsien voor seven cortegaerden sonder meer/

Alnoch aengedient alsoo sijn genade alhier is geforiert in onse stadt ende apparentelijck haest soude mogen vwetrecken oft niet raetsaem soude wesendatmen sijn genade eens op eenen middach ter maeltijt soude ontbieden Soo ist dat Wet ende Raet geordonneert hebben dat beijde de Heeren Burchmrs met den Heer Bailliu tsamen sijn genade sullen caresseren ende trackteren naer gelegentheijt ende alsoo de voorss Heeren Burchmrs te raden worden sullen/

Opden !en Novembris 1633 pnt de Heern Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Carel Houweel Salomon de Backer Isack Stoffelsz schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Jan Leijnsz Geeraert avn Dort Cornelis van Dort Raden.

Geproponeert bij de Heer Br Corn Baeckelant alsoo voor desen geresolveert is bij W+R om sijn genade eenmael te caresseren ende te trackteren naer gelegentheujt van onsen staet ende sijn genade als nu vertrocken naer Sijn Princelijcke Excie ende door het quaet weder niet en can metten eersten weder keeren ende eenige costen alreede sijn opgehocht wat men mette selven cost sal maken Ofte men de selve cost sal vercoopen ofte selve bijde Magistraet sal worden bereedt ende geconsumeert/ Soo ist dat Wet ende Raet hebben geordonneert alsoo tselve goet gehocht is ende om niet te laeten bederven oock niet wel en soude connen vercoopen dat de prijsse sal breedt worden om met tgeheele collegie sonder meer te ontbieden op gegeten ende genudt te worden ende een igelijck hem verwitticht te houjden op donderdach middach/

Over zoutlevering aan de Heren Staten van Zeeland

Aloch aengedient bij de heer Br Jan Leijnsz alsoo gebruijck is dat aende Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant ordinaerlijck jaerlicx zout wort gelevert ende den tijt voorhanden is om tselve vuijt te delen Soo ist geordineert bij W+R volgens out gebruijck gelijck voor desen is geweest dat tselve sal gelevert worden voor dit aenstaende jaer bij de heer Br Jan Leijnsz/

Opden XXIXen Novembris 1633 pnt de Heeren Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen Scepenen Jaqus Gelee Thomas Cornelisz Jan Leijnsz Geeraert van Dort Raden

Over de verkoop van diverse huizen

Geproponeert bij de Heer Br Corn Baeckelant alsoo de vercoopinge op huijden vande Huijsen soude geschieden ende ende Mr Adriaen Cannoije versouckt dat de huijsen vander Goes Witte Hont ende Huijvetterie mochte de vercoopinge geschort worden tot ende tijt dewijle de witte huijsen ofte de naeste vercoopinge van de andere huijsen mochten verkocht worden om redenen alsoo de voorss huijsen hen alleene niet toe behooren de ander participanten te insinueren / Soo ist dat Wet ende Raet tselve versouck toestaen/

Over een huis op de hoek van de Bolstraat

Noch aengedient alsoo het huijs van Capp Dane gestaen opden houck vande Bolstrate ende tselve niet reperabel en is ofte men inde condijtie niet en sal mogen stellen die het coopt om te mogen affbreken midts dat den cooper aende voorgevel eenen muer sal trecken ende voorts affheijnen aende Bolstrate Soo is dat B+S+R de selve propesijtie voor goet aennemen om tselve inde condijtie te laten stellen ende te vercoopen/-

Over een erf bij de tolpoort

Item aengedient alsoo die erve bij de tolpoort aencommende de een helft Geeraert van Dort ende de ander helft sijn broedre Joos Van Dort met de erffgenaemen van Adriaen van Dort midts de voorss erve schadeloos ende onbeheijnt licht tot groot naerdeel van andere hoven ende Geeraert van Dort voor sijn part de selve erve aende stadt transporteert ende overlaet voor schade ende bate Soo ist bij W+R geordonneert de selve erve met vuijtstel van caerten te doen vercoopen/-

ver de rekening van beide burgemeesters

Aengedient alsoo de reeckeninge vande Heeren Burchmrs Adriaen van Baeckelant ende Jan Leijnsz in collegie sijn vertoont om de selve betaelt te worden/ Soo sijn daer toe gecommitteert om de voorss reeckeninge te recoleren met namen de heer balliu Gelee Isack Stoffelsz met den Secretaris tuschen nu ende den naesten----

Ga naar boven