Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 21 1634-1641

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf februari 1634.

Opden VIIen Februari 1634 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burgmrs Joos de Meijer Mr Abraham van Overbeke Salomon de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Corn Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn van Dort Raden.

Over de stadsrekening van Jan Leijnsz

Geproponeert bijde Heer Br Corn Baeckelant alsoo de reeckeninghe van de Heeren Adriaen Baeckelant ende Jan Leijnsz overgebracht sijn geweest voor desen waren de Heeren Bailliu Gele Isack Stoffelsz ende secretaris doch alsoo de reeckeninghe van Jan Leijnsz niet en conden lesen alsoo is doen niet verricht ende is selve als nu bij W+R oversien soo wort geordonneert dat van Jan Leijnsz reeckeninghe soo die gestelt ende geresumeert sal worden insonderheijt van de extraordinare dachgelden vant maecken aende stellinge van de kercke aende suijtgevel met ordinaire dachgelden sal moeten te vreden sijn tsij metssers timmerlieden als andere naer desen/

Mr P.Cannoije gaat niet accoord met het contract tussen zijn zoon en de stad

Alnoch vertoont seecker mesijven (missive) van Mr Pr Cannoije daer in gemencioneert staet als dat de voors Cannoije refuseert ende te niete doet het ackoort gemaeckt bijde gedeputeerde heeren vande stadt met Mr Bartolemeus Cannoije sijnen Zoon maer stelt andere condijtien voor volgens den inhout van de brieven alhier getoont ende gelesen Soo ist dat W+R resolveren dat hij Cannoije wel behoorde met het ackoort te vreden te sijn met sijnen soone gedaen ofte bij soo verre hij Cannoije daer over niet belieffe met te vreden te wesen datmen als dan soude vogens het versouck bij Bartolemeus Cannoije laten corten aende servijtie penningen van de Mantfeltsche soldaten volgens de presentatie bij hem Bartolemeus Cannoije gedaen/

Olpden VIIIen Meerte 1634 pnt beijde de heeren Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Carel Houweel Salomon de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Jan Leijnsz Geeraert van Dort Isack de Meij raden.

De molen wordt verpacht Maeylgaert de Kie mits dat deze “borgen stelt”

Geproponeert bij de Heer Br Corn Baeckelant alsoo de Heeren Burgmrs de mole wederom verhuert hebben aende molenaer Maeylgaert de Kie ? en dat voor de somme van XVIII schellingen ider weke ofte W+R tselve gelieven toe te staen Soo ist dat voorss collegie de selve verhueringe voor goet aennemen midts stellende suffisante borgen dese vierschare subieckt alles achtervolgende de voorgaende schriftelijcke condijtie daer van sijnde /

Verkiezing van de nieuwe magistraat

Noch aengedient alsoo de verkiesinge nu voor hande is vande nieuwe magistraet ofte daer eenige cost sal gedaen worden ofte niet Soo ist dat W+R tselve geordonneert hebben gelijck sijl ordonneren midts desen dat de Heer Br Corn Baeckelant tselve gelast wort in discretie volgens den ouden voet voor desen/

Pogingen om geld te krijgen tot de reparatie van de Toren voortgezet

Item alnoch aengedient alsoo door langduerige solisteren van onsen toren noeijt en sijn verhoort nochde rekest in collegie van de leden ende steden van Zeelt noeijt en is gepresenteert Ofte niet raetsaem en ware te versoucken om eenge gedeputeerde vant collegie der voorss stadt te mogen inde Raetcamer verschijnen vande Ed Mog Heeren voorn om volgens ons versouck bij rekeste mocht gevordert ende aff gehandelt worden Soo ist dat W+R daer toe gecommitteert hebben beijde de Heeren Burchmrs ende Jan Leijnsz/

Opden Xen Meerte 1634 pnt beijde Heeren Burgmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Mr Abraham van Overbeke Carel Houweel Salomon de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen schepenen Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Geeraert van Dort Isack de Meij Raden.

Idem; en ook opschorting van de verkoop van “de huijsen genaempt de Nieuwe Stadthuijsen” op last van de Staten van Zeeland.

Geproponeert bijde Heer Br Corn Baeckelant alsoo Mr Adriaen Cannoije seecker acte ende apostille heeft vercregen vande Ed Mog Heeren Staten van Zeelt nopende de huijsen genaempt de Nieuwe Stadthuijsen ende de voorss huijsen op huyden verkocht souden worden daer op de Ed: Heern Staten van Zeelt de selve huijsen hebben doen schorten Soo ist dat W+R de voorss vercoopinge schort tusschen dit ende acht dagen daer toe gecommitteert worden de voorgaende Heeren opt solisteren vande toren metten Secretaris op Maendage naestcomende om de voorss rekeste mette appostille aende Ed Mog Heeren te vertoonen soo gevouchlijcxst te rade worden sal/

Opden XXIIIIen Meerte 1634 pnt staen int vierschaerbouck

Over de verkiezing van 2 ouderlingen “volgens d’oude costuijme”

Geproponeert bijde Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo de Eerw kerckenraet alhier versocht aende Heeren Burchmrs Schepenen ende Raden om twee vuijt vorss collegie vande Magistraet te committeren om tot verkiesing te comen van II ouderlingen volgens d’oude costuijme Soo ist dat B+S+R hebben gecommittrert enz midts desen Joos de Meijere ende Secretaris maer is over gesedt int vierschaer bouck ten voorss dage/

Opden Ven Meije 1634 pnt Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burchmrs Adriaen Baeckelant Salomon de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Geeraert van Dort Isack de Meij Raden.

De baljuw krijgt als nieuwe diender Jan Govertsz voor 19 pond en een half last turf per jaar

Geproponeert bij de Heer Br Jacob de Bruijne alsoo den Hr Baillui nu langen tijt sonder diender is geweest derhalven de Heer Bailliu gelast wort naer eenen diender vuijt te siene de welcke gesproken heeft met Jan Goversz den diender opt goetvinden van W+R ende belooft den voorss diender XVIII ponden gr. Tsiaers die het verlaten heeft voor XIX ponden vls midtsgrs een last turff daer op de heer Bailliu geauthoriseert ende gelast wort den selven aen te nemen voor XIX ponden gr. Vls ende een halff last turff tsaers/

De voorboden worden gepubliceert ;ook zijn er reparaties nodig aan 2 poorten en kaden enz

Item ofte de voorboden sullen geresumeert ende gepubliceert worden daerbenevens om eenige delen ofte plancken aende caeije bij de poorte van St Joris ende tolpoort mochte gecaeijt worden om alle vullicheijt buijten de poorte gebracht jegens den voorss caeije ende plancken aengestort te worden om alle vuilicheijt ontrent de voorss poorten te weeren Soo ist dat W+R ordonneren gelijck sijl hebben geordonneert dat de voorboden sullen worden geresumeert ende gepubliceert daerbenevens de caeije ten deele gemaeckt te worden bacxgewijse om alle vuijlicheijt daer aen te storten ende dragen die buijten de poorten vande gemeente sullen worden gebracht opden peene ende boete vande voorss voorboden/

Het huis de Witte Hond wil Adriaen Cannoije afbreken enz. Inspectie is nodig

Opt versouck vande Heer Adriaen Cannoije om sijn huijs genaempt den Witten Hont om tselve aff te mogen breken Alsoo tselve huijs niet reparabel en is ende belooft eenen muer nevens de strate met een loge (loods) te doen maken gelijck den muer is tusschen de Heer Jan Leijnsz ende Vincent van Onderdonck daer op B+S+R ordonneren gelijck sijl hebben geordonneert midts desen dat den Heer Bailliu sal gelieven vuijt het collegie iemant te committeren om inspectie vant voorss huijs te nemen daer toe gecommitteert sijn de Heer br Jan Leijnsz ene Isack Stoffelsz tusschen dit ende naesten rapport te doen aen collegie

Wort in state gehouden tot naerder openinge/

Capp Beverij wil van het “Oostewaerts wachthuijs achter zijn hof een somer huijs” maken enz enz Ook sprake van Bontgens Strate.

Noch bij rekeste versocht van Capp Beverij om het Oostewaerst wachthuijs achter sijn hoff te mogen aenvaerden om een somer huijs aff te doen maken daerbenevens eenen muer te doen maken vant voorss wachthuijs tot Bontgens Strate ende aengaende het ander wachthuijs belooft den suppliant toe te doen metssen sonder cost vande stadt B+S+R vergunnen de suppliant sijn versouck midts condijtie tot wedersechs bij soo verre de stadt tselve van doene hadde soude moeten affstant doen/

Opden XXIIIen Meije 1634 pnt de Heeren Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burchmrs Adriaen Baeckelant Salomon de Backer Isack Stoffelsz schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Corn Carel Houweel Geeraert van Dort Corn Baeckelant Raden.

Problemen met de molenaar over de tijdige betaling van de pacht

Geproponeert ende te kennen gegeven bij de hr Br Mr Jacob de Bruijne als dat hij met de hr Br van Overbeke ende den Tresorier ontboden hebben den molenaer Maeijlgaert de Kie om met hem te te liquideren ende sijne pacht te effenen ende alsoo den voorss Maeilgaert tselve niet en conde doen versocht dat hij soude mogen een maent twee ofte drie respijt hebben Soo ist dat B+S+R geordonneert hebben gelijck sijl ordonneren midts desen als dat den molenaer soude worden ontboden om te vragen ende aen te seggen als dat hij hem selven soude voorsien van twee suffisante borgen ende voorts de voorgaende pacht te furneren tusschen dit ende saterdach naestcommende ofte soo niet den voorss Maeijlgaert is geweest in gebreke vorders geordonneert de selve mole te verpachten jegens Saterdach naestcomende smorgens te Elff vuren mey vuijtstellen van caertene/

Over “den berch daer het gerecht placht op te staen (de galgenberch)” Nu gepacht tegen een te lage pacht door Adriaen Corn Coster

Alnoch aengedient bijden voorss Br de Bruijne als dat den berch daer het gerecht placht op te staen lange iaren is gebruijckt geweest bij Adriaen Corn Coster ende dat voor X schellingen tsiaers ende also alsoo de pachten bij tijden sijn verswaert Soo hebben B+S+R geordonneert datmen den selven berch soude verpachten aende voorss Coster voor ende midts de somme van een pont gr tsiaers ofte soo niet te verpachten metten stocke//

Opden 30 Meije 1634 pnt de Heern Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Salomon de Backer Isack Stoffelsz schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Corn Carel Houweel Geeraert van Dort Isack de Meij raden.

Weer over de “galgenberch”

Geproponeert bijde heer Br Jacob de Bruijne alsoo bij W+R geordonneert is om den galgenberch te verpachten aen Adriaen Corn Coster waeromme de gecommitteerde de voorss Coster hebben gesproken daerbenevens geliquideert vande oude oude pacht maer verstont niet meer dat hij niet meer en wilde geven als de ouden pacht wort geresolveert datmen de pacht tot wedersechts sal laten gebruijcken voor Xschellingen tsiaers/

Opden 19en Junij 1634 pnt Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Salomon de Backer Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Raden/

Over “den ontfanck” van de Vijff Honderdste Penning door de secretaris, is er een gecommitteerde van de Staten “gesonden” enz

Geproponeert bijde Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo de Heern Staten van Zeelt hebben voor desen gecommitteerde binnen deser stadt gesonden op het opgeven vande vijff hondersten Penninck ende als op huijden eenge gecommitteert sullen compareren om het selve Cohier te voltrecken ende daer benevens de selve Schattinge te besteden tontfangen bij soo verre iemant daer toe verstonde tselve te willen aenvaerden voor alsulcken ontfanckloon als de Ed: Mog: Heern Staten daer toe heben gestelt daer toe gecommitteert wort den voorss ontfanck te bedienen den Secretaris/

Alnoch is gecommitteert op huijden om voorss Cohier benevens de gedupiteerde te helpen stelln de heer Bailliu ende beijde Heeren Burgmrs/

Opden 21 Junij 1634 pnt Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burchmrs Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Corn Geereart van Dort Corn Baeckelant Raden.

Nogmaals problemen met de molenaar

Geproponeert bij de Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo de Heeren Burgmrs met den Heer Tresorier met Maeilgaert de Kie hebben versocht te reeckenen van wege de moolpacht gaff voor redenen dat de Heeren gelieffde te patienteren om sijn resterende penn met vier paeijementen te betalen/ Daer op W+R hebben geordonneert gelijck sijl ordonneren midts desen dat den Heer Tresorier met sijn recht sal sal voortgaen om hem ofte de borgen doen betalen

Noch aengedient om de voorboden te resumeren daer toe gecommitteert sijn de Heer Bailliu met beijde de Heeren Burchmrs/

Opden XVIIIen Julij 1634 pnt de heeren Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Salomon de Backer Isack Stoffels Jan Ritssen schepenen Jaqus Gelee Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Geeraert van Dort Isack de Meij Raden.

Er is brand geweest vanwege “coolen vuijt de keeten”

Geproponeert bij de Heer Burgmr de Bruijne alsoo voor desen een ongeluck van brant tot Joris Rijxsz is geschiet ende dat vande coolen vuijt de keeten daer op bij W+R rijpelijck is geledt ende geordonneert gelijck sijl ordonneren midtsdesen dat op huijden sal affgepubliceert worden dat van nu voortaen geen colen binnen de stadt sullen gebracht worden op de boeten en de peenen breeder in de publicatie gemencioneert (gementioneert) sal worden/

Er zal met Denijs Pietersz gesproken moeten worden over het sluiten van poorten en alles wat ermee samenhangt Onveilige toestanden

Alsoo bij W+R is geordonneert met Denijs Pietersz te sprecken ende te ackorderen opt sluijten vande poorten ende de slooten van stadtspoorten sijn ontramponeert daer benevens aende Middelburchsche Poorte wel dient wat grendelen om het vuijt ende in loopen vande luijden oock buijten aende Veersche Poorte noodich een staketsel gemaeckt om het vuijt ende in rijden van de wagens bij nachte/ Soo wort bij W+R geordonneert dat tselve den Tresorier aengesecht sal worden om tselve te doen maken om de poorten te sluijten ende onsluijten volgens de oude costuijme/

Adriaen Corn Lixe heeft door het graven van een “dulve” een gevaarlijke toestand aan de wal laten ontstaan

Alnoch aengedient alsoo Adriaen Corn Lixe achter ofte besijden sijn schuere nevens den wal een nieuwe dulve heeft beginnen te delven ende de oude dulve gevult tot groot perijckel van eenige kinderen te mogen in vallen ende verdrincken daer benevens stadts erve naer hem is treckende/ Soo wort bij W+R geordonneert dat den Heer Bailliu met beijde de Heeren Burgmrs daer op Inspectie sullen nemen om het collegie tegen den naesten Rapoort te doen/

Open XXIen Agustii 1634 pnt Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Salomon de Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Vinent van Onderdonck Thomas Cornelisz Carel Houweel Geeraert van Dort Cornelis Baeckelant Raden.

Weer over het verkrijgen van subsidie voor de Toren

Geproponeert bijde Heer Br de Bruijne alsoo de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelt opde vergaderinge laest geexpireert op ons solisteren vande tooren hebben vergunt acte op condijtie dat die vande Veere ende Vlissinge de supsidie niet geheel hebben toegestaen voor ende aleer sijl hare principale hadden gesproken ofte niet raetsaem en ware de voorss steden aen te spreken/ Soo ist dat W+R daer toe committeren beijde de Heeren Burgmrs ende Secretaris/

De predikant van Hecke wil een deal met de stad mbt uitbreiding en verbetering van zijn hof naast het kerkhof

Versocht bij Mr Jacobus van Hecke alsoo den muer tusschen het kerckhoff ende sijn hoff geheel ontramponeert is ende den voorss muer met eenen winckelhaeck streckt/sterckt ? versouckt van W+R om denselven muer recht onder de lijne mochte stellen om wat erve vant kerckhoff te mogen genieten midts den den muir op sijn eijgen cost op te doenmaken ende onderhouden/ Soo ist bij W+R geordonneert dadelijck Inspectie te gaen nemen ende hebben bij collegie daervan rap(p)ort gedaen ende den suppl. tselve vergundt/

Over de verpachtdag

Noch aengedient alsoo de verpachtinge haest voorhanden is wanneer stadtsacxcijsen souden verpacht worden daer op bij W+R geordonneert is ende ordonneren midts desen de verpachtinge sal geschieden op saterdage den XXIIIen septembris 1634/

Alleen de herberg van Margriete Saels is de enige geschikte plaats met goede accommodatie voor de gecommitteerde(n) van De Staten van Zeeland. Door haar vertrek nu weinig mogelijkheden,

Item aengedient alsoo slants verpachtinge mede voorhanden is ende Margriete Saels vertrocken daer benevens weijnich gelegentheijt in eenige herberge om de gecommitteerde Heeren Staten te ackommanderen/ Soo ist bij W+R geordonneert te versoucken aen de Heeren van Middelb om op het stadthuys gedaen te worden/

Opden XXVen Septembris 1634 pnt de Heeren Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Adriaen Baeckelant Salomon de Backer Corn van Dort Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Jaqus Gele Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Carel Houweel Geeraert van Dort Isack de Meij Raden.

Er worden “lootgens” uitgegeven om o.a. fraude te voorkomen

Geproponeert bij de Heer br de Bruijne alsoo voor desen lootgens sijn vuijtgegeven om alle fraulden te voorcommen ende een Igelijck vant collegie op haren eedt opde precyse ure te compareren midts genietende hare lootgens volgens de voorgaende resoluijtie midts verbeurende elcke vergaderinge sonder wettelijcke redenen ider reijse eenen schelling volgens de ure daer toe gestelt /

De stad moet o.a.turf en kaarsen leveren aan “de troupe” van Zijn Genade Willem van Solms ?

Alnoch versocht bijden commissaris Coren alsoo den voorss Coren versouckt bij W+R vanden turff caerssen gelevert aende troupe van Sijn Genade Wullem om te hebben pertinente specificatie dwelck W+R ordonneren gelijck sijl ordonneren midts desen aenden Secretaris specificatie daer van te maken ende een rekest stipileren daer nevens gaende daer toe gecommitteert worden den Heer Bailliu met den Secretaris op morgen den 26en dijto precijs ten acht uren/

De verpachting wordt 3 dagen uitgesteld

Alsoo de verpachtinge is gelecht geweest van stadtswege opden XXIIIen Septembris saterdach voorleden ende om redenen niet en is connen voltrocken worden alsoo Jan Leijnsz hem niet en heeft willen ..initeren volgens de resoluijtie bij W+R genomen opden XXIIIen Septembris 1633 Soo wort bij W+R geordonneert met de voorss verpachtinge voort te gaen den 26 dijto op morgen naer middach ten twee uren welverstaen die gadige hebben om te pachten vuijt het collegie sullen vertrecken volgens de voorgaende resoluijtien/

Opden IIIen Novembris 1634 pnt Mr Jacob de Bruijn Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Salomon de Backer Isack Stoffelsz Jan Ritssen schepenen Jaqus Gelee Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Carel Houweel Geeraert van Dort Corn Baeckelant Isack de Meij Raden.

Weer over de reparatie van de Toren

Geproponeert bijder Burgmr Mr Jacob de Bruijne alsoo de Heer Bailliu Gele ende Jan Leijnsz

Bij het collegie vande magistraet opden laesten Octobris 1634 sijn gecommitteert ende opden IIen Novembris daer aen de voorss Heern Gecommitteerde naer der Vere sijn vertrocken hebben bij het collegie aldaer gehoort geweest daer naer haer raport ingebracht daer op de Heer Pensionaris Meese onse Gecommitteerde aendiende dat sij souden versoucken om int collegie te mogen compareeren daer op de Heeren sijn verhoort ende haer raport aengedient dat de Heeren aldaer gelieffden haer devoir te doen soo veel mogelijck ware om de Inschrijvinge van onsen Thooren naer te commen als andere steden hebben gedaen daer op de Heeren van der Vere ofte den Pensionaris Meese vuijten naem vant collegie sijn propositie gedaen hebbende versouckt het beroup van Mr Pr Loduwijcx als sijl voor desen hebben gedaen Soo ist dat W+R de gecommitteerde van der Vere haer versouck adresseren aenden eerw. kerckenraet met de gecommitteerde vant collegie daer toe gecommitteert sijn de Heeren Mr Jacob de Bruijne ende Jan Leijnsz ende niet voorder te handelen als voor desen gehandelt is geweest/

Opden IXen Novembris 1634 pnt beijde Heeren Burgmrs Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Salomon de Backer Corn van Dort Isack Stoffelsz Jan Ritssen schepenen Jaqua Gelee Thomas corn. Carel Houweel Geeraert van Dort Corn Baeckelant Isack de Meij Raden

Het proces van Pieter Cannoije m.b.t. de rentebrief

Geproponeert bij de Heer Br de Bruijne alsoo den advocaet de Jonge vuijt den Hage geschreven heeft ofte eenige naerder bescheet jegens Mr Pr Cannoije alsoo hij sijn proces begeert te vorderen volgens sijnen rentebrieff datmen hem soude schrijven volgens de resoluijtie bij W+R Soo ist dat W+R resolveren dat het proces jegens Cannoije sal worden gevoordert ende vervolgen soo veel mogelijck ende te rade worden sal daet toe gecommitteert worden alles op te soucken soo inde reeckeninge als anders beijde de Heeren Burgmrs de Heer Bailliu ende Corn Baeckelant Tresorier/

Corn Logiers klaagt over de “Saete” van het tolhoofd

Alnoch aengedient alsoo Capp Corn Logiersz claecht in de Saete van het tolhooft mocht affgeworpen worden om met de schuijten ende schepen geryfvelijck daer aen te commen om te lossen ende laden soo het behoort wort in state gehouden jegens de somer/

Voorstel om het “steen padt” tussen de dijken te doen maken

Item aengedient om den steen padt tusschen de dijken te doen maken als mede alle nieuwe aerde bij de huijsluijden aff te doen doen daer toe gecommitteert werden beijde Heeren Burgmrs ende den Tresorier /

De stad is niet in staat aan die van den Hele achterstallige rente te betalen

Noch bij die vanden Hele aenden Tresorier een Quitancie gepresenteert van drie jaren verschenen rente spreeckende opt stadthuys oft de voorss rente sal betaelt worden ofte niet wort geresolveert alsoode stadt niet en heeft te geven dat den Suppliant oock niet betaelt en sal worden.

Opden XVen Novembris 1624 pnt beijde de Heeren Burgmrs Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Salomon de Backer Corn van Dort Isack Stoffelsz Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Carel Houweel Geeraert van Dort Corn Baeckelant Isack de Meij Raden.

De timmerlieden en metselaars klagen over broodroof van collega’s van buiten

Geproponeert bijde Heer Burchmr de Bruijne alsoo daer clachte valt bij de timmerlieden ende metsers dat eenige van buijten commen heurl. broot vuijte handen soucken te nemen ende bij rekeste verthoont dat W+R soude gelieven de Supplianten te jonnen volgens de resoluijtie van XIIII Februarij 1630 soo ende haerl sal gelieven tsij minder ofte meerder soo de Heeren te rade worden sullen Soo ist dat W+R tselve toestaen midts dat daer toe drie vuijt het collegie sullen worden gecommitteert om met de gilde broeders te spreken ende de artijckelen te helpen ramen ende te stellen naer behooren ofte soo het gevouchlijcxt can gedaen worden daer toe gecommitteert worden beijde de Heeren Burgmrs ende Vincent van Onderdonck om als dan tselve in collegie te verthoonen ende te exhiberen ende voor goet aen te nemen soo haerl te rade worden sal/

De burgemeesters en de tresorier krijgen voor 2 oxhoofden wijn vrijstelling van stadsaccijns

Alnoch aengedient bijde heer Br de Bruijne dat het collegie van W+R gelieffde beijde de Heeren Burgmrs met den Tresorier voor haer moeijte ende diensten jaerlijcx te genieten den acxsijs van stadts wege twee oxhoofden wijn Soo ist dat W+R resolveren alsoo de voorgaende Burgmrs ende Tresoriers niet en heben genoten dat de selve als noch niet sullen genieten/

Opden XXen Februarij 1635 pnt Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Isack Stoffelsz Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Jaqus Gele Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Geeraert van Dort Corn Baeckelant Isack de Meij Raden.

Over de stadsrekening

Geproponeert bij de Heer Br de Bruijne alsoo de heer tresorier bereijt is sijn reeckeninghe van stadtswege te doen over de Jaren 1631 ende 1632/ Soo ist dat W+R geordonneert hebben ende ordonneren midts desen dat de selve reeckeninghe sal gedaen worden op huyden veerthiendagen dwelck wesen sal opden VIen Meerte 1635/

Over het “steen padt” tussen de twee dijken enz enz

Allnoch aengedient soo de Heeren Burgmrs ende Tresorier inspectie genomen hebben opden pat tusschen de twee dijcken om deselve te doen maecken ende oirdeelen dat den voorss padt over wedersijden behoort gekaeijt te wesen ende wederom gecalsydt te worden alsmede de brugge aff te smyten ende een buijse gelecht ende een baeijt ? gemaeckt te worden als anders/ Soo ist Bij W+R geordonneert gelijck sijl ordonneren midstdesen het selve werck bijde stocke bestidt (besteed) te worden met vuijtstel van caerten als mede Adriaen Costerz te belasten de pat te maken ofte doen maecken naer behooren ofte in cas van weijgeringe dat de Heeren de selven pat tot sijnen coste ende s’heeren recht sullen doen maken daer toe gecommitteert sijn de voorss Coster aen te spreken ende te waerschouwen Mr Jacob de Bruijne Br Jan Leijnsz met den Tresorier/

De stadbode is overleden

Alsoo het Godt Almachtich gelieft heeft onsen stadtbode van dese weerelt te halen ende het stadtbodeschap vacant is ende hier eenige rekesten gepresenteert worden met namen Daneel Lota als mede Johannis van Onderdonck / Soo ist dat W+R hebben gelieft den tijt noch vuijt te stellen tusschen dit ende den naesten/

Opden XXIIIen Februarij 1635 pnt beijde de Heeren Burchmrs Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Isack Stoffels Corn Pietersz Coeman schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Carel Houweel Geeraert van Dort Corn Baeckelant Isack de Meij Raden.

De molenaar Huijbrechtsz pacht de molen voor 16 schellingen 7 groten per week

Geproponeert bij de Heer Br de Bruijne alsoo de molenaer Anthonis Huijbrechtsz met den Tresorier gereeckent ende voorder versocht met de Eerwaerde Heeren te ackorderen om de meule noch voor twee jaren te continueren voor ende midts de somme van XVI schell VIgr ider weke waer op de heeren Burgmr met den Tresorier tselve toegestaen hebben op het goet welbehagen van W+R/ Soo ist dat W+R het voorss ackoort toestaen midts condijtie de gecommitteerde sullen sien om de XVII schell te crijgen/ Soo niet evenwel hem de selve mole noch twee jaeren te continueren voor XVI schell VIIgr Vls ider weke daer toe gecommitteert worden beijde Heeren Burchmrs met den Tresorier/

Johannis van Onderdonck wordt de nieuwe stadbode

Alsoo opden XXen Februarij 1635 seecker rekesten sijn vertoont om het stadtbodedschap te bedienen ende den tijt vuijtgestelt is tot op huyden / Soo ist dat W+R het selve ampt gegeven ende geiont hebben geven ende jonnen midts desen den voorss offitie van stadtbodeschap Johannis van Onderdonck/

Opden VIen Meerte 1635 pnt beijde Heeren Burgmrs Adriaen Baeckelant Jan Leijnsz Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman schepenen Vincent van Onderdonck Thomas Cornelisz Carel Houweel Geeraert van Dort Isack de Meij Raden.

De verkiezing van de nieuwe magistraat mag niet te veel geld kosten

Geproponeert bij de Heer Br de Bruijne alsoo volgens de Loffelijcke Prevelege vanden Hooch geboren voorst Wulhelmus van Nassau dese stadt de Prevelege verleent tot verkiesinge van eenen nieuwen magistraet volgens de resoluijtie tot verkiesinge van dien dach gecommen sijnde oftmen opde voorss verkiesinge eenige cost sal worden gedaen ofte niet/ Soo wort bij W+R geordonneert datmen volgens de oude costuijme sal volgen doch op alsulcken cleenen voet als mogelick ende doenelijck can wesen midts daer bij te ontbieden beijde de ministers met doctoor Sonnius opde middach/

De stadsrekening kan niet op tijd geschieden door ziekte van de Tresorier

Alnoch aengedient alsoo de resoluijtie was gegaen op huijden stadtsreeckeninge te doen doch verhindert door dien heer tresoriers sieckte/ Soo ist dat den voorss versouckt dat de voorn. reeckeninghe mochte gedaen worden daechs naer de verkiesinge dwelck W+R toestaen om de stadt opde minste cost te bringen/

Opden XIIIIen April 1635 pnt Mr Abraham van Overbeke Corn Baeckelant Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Adriaen Corn Lic Corn Pietersz Coeman schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Corn Mr Jacob de Brijne Jan Ritssen Raden.

Er moet een nieuwe molensteen gekocht worden

Geproponeert bij de Heer Br van Overbeke alsoo nevens de molenaer bij W+R geauthoriseert is om eenen nieuwen molesteen te gaen coopen voor stadtwege tot stadtsmole waertoe gecommitteert worden den ouden ofte nieuwe tresorier die best vaceren can midts genietende voor sijn vacatie V schell daechs boven de oncosten daer op sullen worden gedaen midts vertoonende ende overleverende aen W+R specificatie van dien/

Maeijcken Bartels mag in de winter meer kaarsen gebruiken dan ’s zomers

Is zij ziekenverzorgster of baker ?

Wort geresolveert dat Maeijcken Bartels haer sal hebben te reguleren van Meije tot alderheijligen eenen ½ steen keersse ter maent ende van alderheijligen tot Meije daer aen eenen steen keersse wel minder maer niet meer/

Pieter Aertsz mag de “soutmate genieten” na het overlijden van Jan Fasen

Alsoo de groffsoutmate vacant is door het overlijden van Jan Fasen daer toe met rekesten worden versocht om de selve mate te genieten Pieter Aertsz Daneel Kervincx ende Passchier Pietersz/ Soo is bij meeste stemmen van W+R vergundt ende gegeven Pieter Aertsz/

Het Tolhoofd heeft geleden door “grooten Ysganck”

Alsoo het Tolhooft door den grooten Ysganck seer is bedorven ofte tselve sal opgemaeckt worden ofte niet/ Soo wort bij W+R geordonneert tselve op te doen maken ende te besteden op dinsendage eerstcomende den XVII dijto/

Burgemr C. Baeckelant wil o.a.een muur om zijn “hoff” maken

Versocht bijde Heer Br Corn Baeckelant alsoo sijn heijninge inde Leustrate (Lionstraat) ontramponneert is ende van meeninge is eenen muer te maken ende om sijn hoff niet open te laten liggen versouckt aende Eerw Heeren om sijnen muer een weijnich vuijt te stellen sonder naerdeel vande stadt/ Soo worden daer toe van W+R gecommitteert om Inspectie te nemen de Heer Br van Overbeke ende Mr Jacob de Bruijne tresorier/

Opden XVIIIen April 1635 pnt beijde heeren Burgmrs Joos de Meijer Carel Houweel schepenen Adryaen Baeckelant Thomas Corn Geeraert van Dort Mr Jacob de Bruijne Jan Ritssen Raden.

Voorstel aan de steden van Zeeland om subsidie voor de toren van Arnemuiden

Geproponeert bij de heer Br van Overbeke alsoo de steden sijn vergadert ende door lange solisisteren van onsen tooren om eenige vuijt het collegie te committeren om de Ed: Heeren Staten aen te spreecken dat hare Ed: gelieffde ons acte te verlijden van een subsidie daer toe gecommittert worden de Heeren van Overbeke ende Mr Jacob de bruijne/

Versocht bijden Heer Bailliu om de voorboden te resumeeren daer toe W+R den tijt geordonneert hebben op Vrijdage ende acht dagen wesende den XXVIIIIen dijto daer toe gecommitteert sijn nevens de Heer Bailliu beijde Heeren Burgmrs/

Marinus Duvecod vraagt om vermindering v.d. 100ste Penn van zijn vervallen huis naast de Dubbele Busse

Aengedient bijden Heer Mr Jacob de Bruijne alsoo Marijnis Duijvesodt versouckt aende Heeren vant collegie om affslach te mogen hebben vande Dubbele Hondertste Penn van sijn vervallen huijs nevens de Dubbele Busse ende als dan belooft tselve op te doen maken/ daer op W+R de saecke in state houden tusschen dit ende den naesten alsoo het collegie niket compleidt en is/

Opden XXVen April 1635 pnt beijde de Heeren Burgmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Adriaen Licxe Isack de Meij Cornelis Pietersz Coemen schepenen Jaqus Gele Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Salomon de Backer Geeraert van Dort Mr Jacob de Bruijne Jan Ritssen Raden.

Er heerst een pestepidemie.. Hieronder worden maatregelen genoemd.

Geproponeert bijde Heer Br Jan van Overbeke alsoo Godt Almachtich geliefft ons te besoucken met eenige pestelientate sieckte ende eenige schamele luijden alreede sijn gestorven ende noch mochte commen te sterven wie die sal assisteren tsij int begraven ofte behulpselen van gelde ofte andere nootsaeckelickheijt daer toe dienende de stadt ofte het Gasthuijs/ Soo wort bij W+R geordonneert ende voor goet gevonden alsoo alsulcke personen de rechte armen sijn dat het Gasthuijs deser stadt de costen daer van sal betalen als mede dat den s’heeren dienaer sal goede ordere houden van alle out betstroo seepsop als andere vuijlicheijt buijten vande caeije geweert ende int seewater geworpen ofte in de huijsen het stroo verbrant ende ander onreijnicheijt inde secreten geworpen te worden

Aan de baljuw wordt een tuin tijdelijk in gebruik gegeven.

Versocht bijden Heer Bailliu om de erve ofte het hoff west aen het gevangenhuijs te mogen gebruijcken dat Mr Pieter Cannoije gewesen Secretaris eenige Jaren heeft gebruijckt Soo hebben de Heeren van W+R den Heer Bailliu tselve vergunt soo lange hij Bailliu is sonder dat de stadt daer van iedt aff sal profiteren midts op sijnen cost te tuijnen ende den tuijn te onderhouden/

Predikant van Hecke moet het kerkhof vrijmaken van “steengruis”

Alnoch aengedient alsoo Mr Jacobus van Hecke het kerckhoff seer belast met steengreus ende aerde Soo wort bij W+R geresolveert ende geordonneert dat van Hecke het kerckhoff sal ontbloten het greus ende aerde doen wech voeren tot contentemente vande Heeren etc/

Jan Leijnsz dient als gevolg van aangenomen werk de kerkvloer waterpas te maken

Item alsoo Jan Leijnsz opden XXIIIen Julij 1630 de kercke heeft aengenomen te onderhouden vande vloeren effen te leggen midts genietende alsulcke Salaris vant begraven als hem is toegelecht Soo hebben de Heeren van W+R geordonneert ende gelast dat de voorn Jan Leijnsz de kerckvloer sal effen maken ende voortaen onderhouden waterpas op peijne ende den cas van weijgeringe dat de Heeren tot sijnen costen sullen besteden/

Het huis “De Cleene Sterre” is ingestort.

Alsoo het huijs de Cleene Sterre de stadt toebehoorende onder de voet gevallen (ingestort) is wie daer toe sal gecommitteert worden om inspectie te nemen om die van stadtswege te beste Oirboir te doen bringen daer toe gecosen worden de Heer Bailliu de Burgmr Corn Baeckelant ende de Tresoriers/

Over de vervallen staat van het huis “ aen Bontens strate”

Noch versocht bij Capp Beverij alsoo het huijs aen Bont(i)ens strate onder de voet is gevallen ende seer perijckeleus staet van eenge schade aff te mogen commen Soo wort bij Wet ende Raet geordonneert dat de voorss Capp tselve huijs te doen maeken buijten alle perijckel/

Opden XXVIen Junij 1635 pnt Mr Abraham van Overbeke Corn Baeckelant Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Adriaen Corn Licxe Isack de Meij Corn Pietersz Coeman schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Salomon de Backer Geeraert van Dort Mr Jacob de Bruijne Jan Ritssen Raden.

Die van St.Joosland willen met paard en wagen gemakkelijker in Arnemuiden “commen”

Geproponeert bijde Heer Br van Overbeke alsoo die van St. Jooslant sijn aen W+R versouckende om eenich steengreus te mogen halen om nevens het Goessche Hooft te maken

Om met paerden ende wagens gemackelijck in stadt te om te kercke ende meule te commen Soo ist bij W+R geordonneert dat Inspectie te nemen daer toe gecommitteert worden de Heer Bailliu met beijde Burgmrs/

Alnoch aengedient bij den Heer Bailliu dat stadts recckeninge mochte worden gedaen daer toe bij W+R is geordonneert dat den Tresorier stadtsreeckeninge sal gelieven te doen van vrijdage veerthien dagen naestcommende /

De diender heeft zich in tegenwoordigheid van burgemeester van Overbeke misdragen

Item aengedient alsoo den diender op gisteren met sijnen degen voor de Br van Overbekens deure sijnendienst quam opseggen ende verscheijden Iniurien gesproken ende als nu berou heeft ende ootmoet versouckt soo wort bij W+R evenwel goetgevonden de selven sijnen dienst te continueren doch den selven een reprimande te geven/

Maatregelen om vissen in de vesten tegen te gaan

Versocht bijde Heer Burgmr Corn Baeckelant dat W+R hem gelieffde een pale met een borst te laten stellen dat hem niemant hem vervoorderde inde stadts vesten te vissen op de boete ende peenen daer toe staende dwelck de Heeren van W+R tselve toestaen/

Opden XXIen Julij 1635 pnt Mr Abraham van Overbeke Burgmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel schepen Jaques Gele Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Salomon de Backer Geereart van Dort Raden.

De Prinses van Oranje bezoekt Zeeland

Geproponeert bijden Heer Bailliu alsoo sijn loffelijcke Princesse van Orainge hier jegenwoordich in Zeelt gecommen is ende bij de Heeren Burchmrs met den Heer Bailliu om hare genad: Princesse te gratuleren ende willecom te heeten daer toe W+R gecommitteert sijn de Heer Bailliu met beijde Burgmrs ende Secretaris/

Alnoch geresolveert dat den Heer Tresorier sal coopen dertich pont buscruijt tot Preservatie ( bescherming ) van de stadt

Het bolwerk “is ontramponeert”

Item geresolveert dat den Heer Tresorier sal Inspectie nemen op het bolwerck wat daer ontramponeert is alsoo Sackerias Sackeriasz claecht eenige wercken ontramponeert sijn/

Opden XVIen Agustii 1635 pnt beijde Heeren Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Carel Houweel Cornelis Pietersz Coeman schepenen Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Salomon de Backer Geeraert van Dort Jan Ritssen Raden.

Er bevindt zich “vreemd volk” in Arnemuiden en andere plaatsen; Waakzaamheid is geboden.

Geproponeert bijde Heer Br van Overbeke alsoo nu jegenwoordelijck prickeleus ( periculeus) is van eenge vremde natien oock in andere plaetssen seer surglijck ende voorsichtelijck gewaeckt wort Soo wort bij W+R geordonneert ende goet gevonden eenen maijoor te maken daer toe versocht wort de Heer Jan Leijnsz waerop bij het collegie gecommitteert worden beijde Heeren Burgmrs ende Joos de Meijer om met Jan Leijnsz te ackorderen op huijden jegens den avont ten ses uren/

Vorders ordere te stellen om de rollen van de wacht te maecken ende te waecken naer ordere der ouder costuijme ende op huijden de rollen te maken bijde Officieren daer toe bij gevoucht is vuijt collegie vande Mgistraet de Heer Jan Leijnsz/

Er staan 1 of meer wachthuijsen aen “Bont(i)es poorte”

Alsoo geordonneert is te waecken soo hebben de Heeren geordonneert gelijck sijlieden ordonneren midts desen een vande burgers Wachthuijsen aen Bontiens poorte op te doen maecken om aldaer te waecken/

Opden VIIIen Septembris 1635 pnt de Heer Mr Abraham van Overbeke Burchmr Joos de mejer Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Carel Houweel Isack de Meij Corn Pietersz Coeman Schepen Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Salomon de backer Geeraert van Dort mr Jacob de Bruijne Raden/

Geproponeert bij de Heer Br van Overbeke alsoo de stadtsverpachtinge voor handen is ende de selve stadts acxsijsen verpacht moeten worden daer op W+R ordonneren gelijck sijl hebben geordonneert midts desen dat stadts acxsijsen verpacht sullen worden opden XXIIen Septembris naer middach ten twee uren/

De pannering moet met steengruis dijk en pad begaanbaar maken.

Alnoch aengedient alsoo de panneringhe eenich steengreus van doene heeft om haren padt bijde keten te doen maken Soo wort bij W+R geordonneert alsoo de stadt hare wegen moeten onderhouden dat de panneringe inschelijcx haren dijck ende padt sullen onderhouden sonder cost ofte last van de stadt volgens oude costuijme/

Weer over de reparatie van kerk en toren

Item alsoo de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelt eersdaechs sullen vergaderen ende voor eenige Jaren geaerbeijt ende gesolisisteert tot reparatie van onse kercke ende tooren daaer toe gecommitteert worden beijde Heeren Burgmrs ende den Tresorier om de Heeren te spreeken ende acte op ons versouck te mogen gecrijgen/

Opden XXIIen Octobris 1635 pnt de Heer Mr Abraham van Overbeke Burgmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Carel Houweel Adriaen Corn Licxe Isack de Meij Corn Pietresz Coeman schepenen Jaqus Gele Adriaen Baeckelant Thomas Corn Geeraert van Dort Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Raden.

Er staan tussen de Noordstraat en Nieuwstraat veel vervallen huizen die “den armen sijn toebehoorende “. Verkopen ??

Geproponeert bij de Heer Br van Overbeke alsoo tusschen de Noortstrate ende Nieuwstrate eenige vervallen huijskens de stadt ende den armen sijn toebehoorende ofte niet raetsaem ware de voorss quade vervallen huijskens met de erven te doen vercoopen /Soo wort bij W+R geordonneert met advijs van den kerckenraet caerten vuijt te stellen ende de voorss erven vuijt te winnen ende vercoope

Wil iemand van het college accijnsen pachten

Alsoo de stadts acxcijsen op huijden verpacht sullen worden soo wort bij W+R geordonneert soo daer iemant int collegie ware om te pachten sullen buijten gaen tot de resoluijtie gedaen is hoe veel die te verpachten/

N.B. Het was de gewoonte om “buijten te gaen “ als leden van de Magistraat het voornemen hadden om pachter te worden.

Op den IIen Novembris 1635 pnt Mr Abraham van Overbeke Burchmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Adriaen Licxe schepenen Jaqus gele Adriaen Baeckelant Thomas Cornelisz Salomon de Backer Geeraert van Dort Jan Ritssen Raden.

Predikanten hebben alleen vrijstelling van stadsaccijns van wijnen, niet van bieren

Geproponeert bij de Heer br Overbeke alsoo Geeraert van Dort is heijsende van de predicanten den acxsijs van Stadts Impost vande bieren ende niet en begeeren te betalen nu geexpireert Ultijmo novembris 1635 ende versouckt ofte sijllieden sullen gehouden sijn te betaelen ofte niet Soo wort bij W+R geordonneert alsoo de voorss predicanten van stadtswijnen vrijgestelt sijn van acxijs maer vande bieren niet sulcx moeten betaelen als voor desen is geschiet/

Alnoch overgebracht bij Jan Leijnsz sijn reeckeninge van stadtswege om te hebben betalinge van sijnen gedaen aerbeijt Soo hebben W+R gecommitteert om de voorss reeck te resumeeren beijde Heeren Burgmrs Adriaen Baeckelant ende den Tresorier op huijden Maendach eerstcomende den Ven Novembris 1635

Predikant van Hecke wordt andermaal gemaand het kerkhof vam vuil en gruis te reinigen

Wet ende Raet hebben andermael geresolveert alsoo Mr Jacobus van Hecke het kerckhoff belast met veel aarde ende steengreus dwelck streckt tot groot naerdeel ende schandale vande stadt Soo wort bij W+R geordonneert dat van Hecke de matriaelenvan steengreus ende aerde sal Ruijmen ende vervoeren binnen de tijt van veerthien dagen op peene ende in cas van weijgeringe de Heeren op sijnen coste de selve sullen doen verbeuren ende ruijmen/

Opden XXen Novembris 1635 pnt Abraham van Overbeke Corn Baeckelant Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Carel Houweel Adriaen Licxe Isack de Meij Schepenen Thomas Cornelisz Salomon de Backer Geeraert van Dort Jan Ritssen Raden.

De predikanten zijn in andere steden vrijgesteld van bieraccijns.

Geproponeert bijde Heer br van Overbeke alsoo voor desen de predicanten met voorgaende authorisatie waren geordonneert sijl stadts bieracxsijs souden moeten betalen/ Soo wort bij W+R gersolveert om redenen alsoo sijl op andere steden ende plaetssen vrij sijn worden insgelijcx vrij gestelt/

Een regeling wordt getroffen om overlast van “beesten” te vermijden

Alnoch aengedient alsoo de huijsluijden deferent (different) sijn jegens den anderen alsoo haer beesten in den anderens wegen lopen omdat de bruggen sijn opgedaen aende padt tusschen Middelburch ende Arnemuijden ende daer eenige bleylgen ?? inde plaetse gemaeckt Soo wort bij W+R geordonneert bijden dijck eenen draeijer te doen maecken om alle questtien te verhoeden/

 

1636

Opden VIIIen Meerte 1636 pnt beijde Heeren Burgmrs Joos de Meijer Jan Leijnsz Carel Houweel Adriaen Cornelisz Licxe Isack de Meij Corn Pietersz Coeman Schepen Thomas Corn Salomon de Backer Mr Jacob de Bruijne Geeraert van Dort Jan Ritssen Raden.

Weer over de rentebrief van Pieter Cannoije

Geproponeert bijde Heer Br Mr Abraham van Overbeke alsoo de brieven vuijt sGravenhage sijn gecommen vande Advocaet de Jonge ende de stadt gecondemneert inden costen van den processe ende Mr Pieter Cannoije van eenen seeckere rentebrieff tot laste van de stadt midtsgaders de verlooen Interest van vijff Jaren Soo ist dat W+R geordonneert ende gecommitteert sijn om bijden kerckenraet de voorss brieven van oncosten te verthoonen hoemen inde saecke sal handelen daertoe gecommitteert sijn de Heeren Burgmrs Corn Baeckelant ende Mr Jacob de Bruijne Raet/

Hoe moeten de verkiezingen georganiseerd worden

Alnoch aengedient alsoo de verkiesinge voorhanden is ofte men eenige cost sal doen ofte niet/ Soo wort bij W+R geordonneert gelijck sijl ordonneren midts sese datmen sal volgens de oude costuijme/

Willem Leendertsz de doodgraver wil het alleenrecht op begraven

Willem Leendersz grafdelver versouckt aen W+R dat alle de gene binnen dese stadt overlijden ende buijten de Iurisdictie begraven worden daervan het recht mochte ontfangen als mede die te Nieuwerkercke begraven worden niemant de graven meester maecken dan hij Suppliant alleene ende het recht daervan ontfangen/ Soo ist dat B+S+R jonnen gelijck sijl hebben gejondt midsts desen den Suppliant sal ontfangen het recht soo die buijten ende binnen Arnemuijden begraven worden/ Alsmede die vuijter stadt ende Nieuwerkercke op andere p;laetssen gevoert ende begraven worden/

Opden XIIen Aprilis 1636 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burgmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Adriaen Corn Licxe Jan Ritssen Maerten Jansz schepenen Jaqus Gele Thomas Cornelisz Backer Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn Pietersz Coeman Corn Adriaensz Timmerman Raden.

Over het procederen tussen Pieter Cannoije en de stad

Geproponeert bijde Heer Corn Baeckelant alsoo seeckere procedueren tusschen Mr Pieter Cannoije ende dess stadt is geresen midtsgaders sententie tot des stadts laste is gevallen ende de stucken bijden advocaet de Jonge overgesonden waerop W+R gecommitteert hebben gelijck sijl committeren midst desen de stucken te oversien ende visiteren met name de heer Balliu beijde Heeren Burgmrs ende Jan Leijnsz Raet/

Over de “voorboden”

Item aengedient alsoo Meije voorhanden is ende gebruijckelijck dat de voorboden mochten geresumeert worden om de selve eerstdaechs gepubliceert worden naer costuijme van de stadt ende daertoe gecommittert mochten worden om de selve te resumeren benevens den Heer Bailliu midtsgrs beijde Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck ende Salomon de backer daer toe gecommitteert/

Jan Leijnsz wordt na het overlijden van Adriaen Baeckelant de nieuwe ijkmeester

Alsoo door het overlijden van de Heer Burchmr Adriaen Baeckelant den ijck vacant is soo is met de meeste stemmen van W+R daer tie gecommitteert is Jan Leijnsz op alsulcke condijtien als voor desen gebruijckt is geweest/

Abraham van Overbeke weigert “den eedt van raetschap te doene

Item alsoo d’heer Br Mr Abraham van Overbeke op huijden ontboden is geweest om den eedt van raetschap in handen vande Heer Bailliu te doene daer op tselve heeft gepresenteert op condijtie niet voorder in eenige andere stemmen mochten gecosen worden van Schependom ofte burgmr daer op W+R hebben geresolveert den voorss eedt te doene volgens costuijme als hij ten vooren heeft gedaen daerop hij Suppliant tselve heeft geweijgert ende vertrocken/

Alle leden van W+R moeten accijns op de wijnen betalen; de burgers moeten “vollen acxijs “ betalen

Aengedient alsoo d’heer Burgmr de Bruijne de collecte bedient vanden Impost van stadts wijn acxsijs ende verscheijden borgers versoucken om met de Heer Br te ackorderen Soo ist dat W+R geordonneert hebben gelijck sijlieden ordonneren dat alle de gene die int collegie van W+R sijn residerende sullen acxsijs betalen vande wijnen ende aenden burgers vollen acxsijs/

Alsoo de stadts reeckeninge nu is gedaen vanden jaere 1631 ende 1632 in presentie van Thomas Corn. als raet /Soo wert bij W+R geordonneert de voorss reeckeninge te onderteijckenen alsoo den Suppliant opden voorss reeckeninge niet ende weet te segen dwelck hij belooft datelijck te onderteijckenen/

Opden VIen Aprilis 1636 pnt Mr Jacob de Bruijne Burgmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Adriaen Corn Licxe Maerten Jansz schepenen Thomas Corn Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn Pietersz Coeman Corn Adriaensz timmerman raden.

Als de restauratie van de toren en de kerk meer bedraagt dan 2000 gulden dan willen de Staten bijdragen. Protest van de stad.

Geproponeert bijde Br Jacob de Bruijne alsoo hij de heer Denijs als gecommitteerde vande Heeren vande Rade van wegen de Ed: Heeren van de Staten van Seelant op gisteren gesproken die aende voorss Br aendiende om W+R te vergaderen alsoo op huijden de bestedinge vanden thooren soude gedaen worden bij soo verre W+R verstonden acte daer van te verlyden ? aende Ed: gecommitteerde Heeren vanden Rade/ Indien den thooren ende kercke quame meer te costen als die twee duijsent guldens bijde Ed: Heeren Staten toegelecht is voor de stadt ende de resterende penningen te solveeren/ Soo ist dat W+R resolveren gelijck sijl hebben geresolveert alsoo de Heern Staten de Kercke goederen naer haerlie. Hebben getrocken daer benevens de stadt geen middelen en heeft om eenige penningen te fourneren oock de caerten vuijt doen stellen opden naem ende van wegen de Ed: Mog: Heeren de gecommitteerde sonder de Magistraet van Arnemuijden daer inne te erkennen Daertoe niet connen verstaen eenige penningen te fourneren ofte geen middelen daer toe en weten/

Over de “stadswaterganck”

Alnoch aengedient alsoo stadtswaterganck niet en is verheurt geweest ende als nu daer naer wort gevraecht om voor seven Jaren te pachten/ Soo ist dat W+R tselve toestaen midts dat de Heeren daer aff soo veel bedingen als daer aff can commen doch geen ruijsie met de pachters te willen hebben van eenige cerelen/krakelen ? ? die daer vuijt mochten ontstaen/

Opden laesten Aprilis 1636 pnt Mr Jacob de Bruijne Burgmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Adriaen Corn Licxe Maerten Jansz schepenen Thomas Corn Geerart van Dort Corn Pietersz Raeden

Weer over de restauratie van toren en kerk

Aengedient bijde Heer Br Mr Jacob de Brujne alsoo op gisteren voorleden de Heeren vande Rade vande Ed: Heeren Staten van Seelt opden bestedinge vande Kercke ende Thooren sijn gecommitteert ende geremonstreert aende Heeren deser stadt volgens haren last ende commissie van niet voorder te betaelen dan IIe duijsent guldens dan souden evenwel het werck besteden op die condijtie dat het lant het voorss werck soude betalen maer tgene dat meer soude commen te costen als de voorss II duijsent guldens soden de Heeren van Arnemuijden andermaal wederom met rekeste aende Heeren Staten moeten versoucken Soo ist dat W+R al ist dat de voorgaende resoluijtie is geweest ofte gecommitteert niet daer toe te connen betalen/ evenwel daer over geresolveert tgene meer soude commen te costen wederom aende Heeren Staten met rekeste te versoucken tot voorder subsidie/

Opden VIen Meije 1636 pnt beijde Heeren Burgmr Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Adriaen Corn Licxe Jan Ritssen Maerten Jansz schepenen de Heer Bailliu Thomas Cornelisz Mr Abraham van Overbeke Jan Leijnsz Raden.

Er wordt een dankdag gelast wegens het veroveren van de Schreijnkensschans

Geproponeert bij de Heer Burgmr Mr Jacob de Bruijne alsoode Ed: Mog: Heeren van den Rade vande Ed: Heeren Staten van Zeelnt hebben gelast eenen dach van dancksegginge voormiddach op vrijdach den IXen Meije voorss ende naemiddach teeckenen van vreuchde ende blijschap over het veroveren van (de) Schreijnkensschans / Soo ist dat W+R gecommitteert hebben gelijck sijlieden committeren midts desen om de Heeren vanden rade te solisteeren om cruijt te mogen verwerven naer heijs als ons vande Ed: Heeren vergundt sal worden waertoe gecommitteert worden Adriaen Corn Licxe met den Secretaris/

Over de verpachting van de “stadtswaterganck” Er is Paling aanwezig in die watergang

Alnoch aengedient bijden Voorss heer br voor desen opden XXIXen Aprilis is geresolveert om stadtswaterganck verpacht te worden voor de somme van II ponden IIIschell alsnoch alle jaere ses pont Palinck tot Profijte voor de stadt ende dat voor den tijt van seven Jaren geexpireert sullen sijn/ Soo ist dat W+R de voorss verpachtinge toestaen aenden persoon Wullem Jansz Mouris volgens de voorgaende Resoluijtie opden 29en Aprilis 1636 gedaen midts den pachter sal een Hueredulle ? doen maecken tot sijnen coste/

Opden XXVIen Julij 1636 pnt de Heeren Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burchmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Salomon de Backer Jan Ritssen schepenen Thomas Cornelisz Mr Abraham van Overbeke Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn Adrijaensz Timmerman Raden.

Over de voorboden

Geproponeert bij de Heer Br. Corn Baeckelant alsoo voor desen bij W+R geordonneert is om de voorboden te resumeren/ Soo hebben B+S+R hebben geordonneert gelijck sijl ordonneren midts desen de voorss voorboden op huijden sullen worden gepubliceert/

De stad zal straatmakers ontbieden om de straten weer in goede staat te brengen

Alnoch aengedient alsoo de stadtsstraten seer ontramponeert sijn oft die van stadtswege ofte een Ider voor sijn duere sal doen maken/ Soo ist dat W+R ordonneren gelijck sijl hebben geordonneert dat de selve straten sullen worden van stadtswege gerepareert daertoe straetmakers sullen worden ontboden om te besteden daer toe gecommitteert worden beijde Heeren Burgmrs met Jan Leijnsz/

De molen moet “dicht” gemaakt worden en gerepareerd

Item alsoo de meule seer ondicht is oft de selve sal dicht gemaeckt ende gerepareert worden ofte niet Soo wort bij W+R geordonneert den voorss meule dicht te doen maken als naer behooren/

Het “borgers wachthuijs “ moet dringend gerepareerd worden

Alsoo borgers wachthuijs seer onrtramponeert is oft het selve wachthuijs wederom sal gerepareert worden/ Soo wort geordonneert het voorss wachthuijs sal worden gerepareert ende opgemaeckt naer behooren

De bierwerkers,turftonders en anderen die een “offitie” hebben moeten hun eedt vernieuwen

Noch oft niet raetsaem en ware alle die in stadts offitie sij soo bierwerckers turfftonders als andere te(n) vermane(n) ?? van B+S+R den eedt te vernieuwen/ Soo wort bij W+R toegestaen ende geordonneert dat alle die in stadts offitie sijn als voorss bij Ba+Bu+S den behoorl. Eedt sullen vernieuwen/

Klachten van enige lieden in de Papenstraat/Noortstraat.

Item alsoo eenige gebueren haer gooten Papenstrate sijn hebbende ende clachtich vallen door schade ten haerl hooven bestolen ende berooft worden ofte sijl tenden aende Noortstrate geen heck op haren cost souden mogen maken/ Soo ist dat W+R tselve toestaen tot wederseggen/

Opden Ien Augustii 1636 pnt beijde Heeren Burgmrs Joos de Meijer Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Jan Ritssen Schepenen Jaqus Gele Thomas Corn Mr Abraham van Overbeke Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn Pietersz Coeman Raden

Over timmerlieden die reparaties in de kerk uitvoeren

Geproponeert bijde Heer Cornelis Baeckelant alsoo de timmerlieden van kercke haer houdt ende gereetschap gebracht op haer aengenomen werck te maken ende bevinden dat daer eenich hout soude mogen sijn dat niet bequaem ofte werckelijck en is ofte niet raetsaem en ware eenige neuterale werckbasen daerover te ontbieden om alle suspitie ende naerdincken te nemen/ Soo wort bij W+R geordonneert twee werckbasen daerop te ontbieden met namen Pieter de Somer ende Corn Herckenbout van Middelb. Ofte alsulcke als de Heeren daer toe connen crijgen tegen Saterdach eerstcommende/

Opden XIIen Septembris 1636 pnt beijde Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Jan Ritssen schepenen Thomas Corn. Mr Abraham van Overbeke Jan Leijnsz Geeraert van Dort Raden.

Over de verpachting van 23 september 1636

Geproponeert bijde Heer Corn Baeckelant alsoo den tijt voorhanden is om stadts Imposten te verpachten/ Soo wort bij W+R geordonneert gelijck sijl ordonneren midts desen de verpachtinge sal gelecht worden op Woensdach toecommende acht dagen dwelck wesen sal opden XXIIIen Septembris 1636/

De wallen mogen slechts verpacht worden “om te maeijen ofte snien maer niet te etten”

Alnoch aengedient alsoo de pachten vande stadtswallen cingel ende Veerschen dijck vuijt de pachten nu Caterijne 1636 vervallen/ Soo wort bij W+R geresolveert ende geordonneert gelijck sijlieden ordonneren midts desen dat de wallen sullen verpacht worden om te maeijen ofte snien maer niet te etten /aengaende den Cingel ende Veerschen dijck te verpachten om te etten ofte tot contentement vanden pachter aengaende dne dijck vande Middelburcsche Poorte tot het Oude Gadt wort Jan Geensen voor dit jaer vergundt midts condijtie de matte ende den voorss dijck wel te onderhouden tot contentement van de Heeren aengaende de condijtien vande verpachtinge vande voorss wallen singel ende Veerschen Dijck te stellen ofte doen stellen worden gecommitteert beijde Heeren Burgemrs ende Mr Abraham van Overbeke ende Jan Leijnsz Raden/

De grofsoutmate komt aan Corn Jobsz

Alsoo door het overlijden van Adriaen Huijge de Groffsoutmate vacant is/ Soo wort bij Corn. Jobsz Jacob Wullemsz versocht de voorss mate te verwerven/ Soo ist bij W+R vergundt de voorss groffsoutmate aen Corn Jobsz/

De Turfftonne komt aan Lambrecht Paulusz.

Ende alsoo door het overlijden vanden voorn, Adriaen Huijge de Turfftonne vacant is wort de selve vergundt Lambrecht Paulusz tot wedersechts/

Over de verpachtmaaltijd

Item alsoo slants verpachtinge voor handen is ofte de maeltijt op stadthuijs gedaen sal worden gelijck het voorleden halff jaer is gedaen geweest soo wort bij W+R geordonneert de maeltijt voors op stadthuijs gedaen sal worden/

Ieder die een ambacht uitoefent moet de eed van burgerschap afleggen

Wort bij W+R geordonneert dat alle de gene die eenige ambacht ofte neringe sijn doende sonder Poorters ofte borgers te wesen dat den stadtbode een ider sal waerschouwen haerl eedt van borgerschap te doene/

Wort gelast den den Capp met sijn offisieren de opschrijvinge te doene met den eersten/

Opden 24 Septembris 1636 pnt beijde Heeren Burgmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Adriaen Corn Licxe Maerten Jansz schepenen Jaqus Gelee Thomas Corn Mr Abraham van Overbeke Jan leijnsz Geereart van Dort Corn Pietersz Coeman Raden.

Mr Dominqus is waarschijnlijk schoolmeester

Geproponeert bijde Heer Burgmr Corn Baeckelant alsoo bij rekeste van Mr Dominiqus versocht om te hebben vrijdom van wijn acxsijs /Soo wort bij W+R geresolveert het voorss versouck in Suspense gehouden/

Opden IIIen Octobris 1636 pnt beijde Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Jan Ritssen schepenen Thomas Cornelisz van Overbeke Jan Leijnsz Geeraert van Dort Corn Pietersz Coeman Raden.

Weer over de rentebrief van Pieter Cannoije

Geproponeert bijde Heer Br Corn Baeckelant alsoo bij de Heeren Bailliu met beijde Heeren Burchmrs op gisteren voorleden tot Middelb. Met Mr Pietere Cannoije van wegen het proces tusschen hem Cannoije ende de stadt geresen van wegen eenen rentebrieff tot laste vande stadt ende gesprooten vanwegen het Ambacht van Nieuwerkercke / Soo wort bij W+R geordonneert gelijck sijl. ordonneren midts desen de predicanten aen te dienen om consistorij te houden met den eersten ofte ter naester gelegentheijht om de voorss brieff te verwisselen jegens den den rentebrieff aencommende het gasthuijs tot laste van Cannoije voorn. mitsgrs Iie vuijt het collegie te commen ?? daer toe gecosen wordende Heer Burchmr de Brijne ende Jan Ritssen om opt paijeren te verackorderen soo gevouchlijckst alst mogelijck wesen sal/

Opden VIen Octobris 1636 pnt beijde Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Adriaen Licxe Jan Ritssen Maerten Jansz schepenen.

Idem

Aengedient bij de Heer Burchmr Corn Baeckelant om op huijden met Mr Pieter Cannoije te ackorderen tot Middelb. Nopende den brieff aencommende den voorn Cannoije eertijts gecomen vande Heer Tresorier Valcke ende alsoe den voorss Cannoije een rente schuldich is tot laste vant Gasthuijs deser stadt Soo worden daer toe geauthoriseert ende gemachtich gemaeckt met den voorss Cannoije te ackorderen in sulcke vougen ende manieren als tot nudt vande stadt ende het voorss Gasthuijs profijte ende meeste verseeckertheijt sal gevonden worden daer toe gecommitteert worden de Heer Burchmr Corn. Baeckelant ende Jan Leijnsz

Een deurcollecte wordt gehouden voor de schamele gemeente van Swijberch

Alnoch aengedient bijden kerckenraet om een collecte voor de schamele gemeente van Swijberch te doen/ Soo wort bij W+R goet gevonden volgens de Cristelijcke Lieffde een collecte voor de voorss gemeente te doene van duere te deure midtsgrs ten platten lande soo verre onse gemeente is streckende/

Opden XXIIIen Octobris 1636 pnt beijde de Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Salomon de Backer Adriaen Licxe Jan Ritssen schepenen Thomas Corn Mr Abraham van Overbeke Jan Leijnss Geeraert van Dort Corn Pietersz Coeman Raden.

Voorstel over een te maken Cohier vande Vijhonderdste Penning door een van Gecommitteerde Raden

Geproponeert bij de Heer Br Corn Baeckelant alsoo de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelt hebben geordonneert te heffen eenen V c Penning over den jare 1636 ende versoucken dat de Heeren B+S+R daer toe sullen committeren vuijt het collegie om de cohieren gestelt ende gemaeckt mochten worden/ Soo wort bij W+R geordonneert dat de Ed: Mog; Heeren Staten sullen gelieven Iemanden van hare gecommitteerde te ordonneren om selfs het cohier te maken ofte doen maken alsoo sijl bevinden hare borgerie niet te connen belasten/

Mr Pieter Lodewijcx heeft het huis het Witte Cruijse gekocht op een vreemde voorwaarde

Alnoch aengedient alsoo Mr Pieter Lodewijcx het Witte Cruijse gekocht heeft op condijtie dat Hondertste Penning mochten affgeschreven worden opde erffgenaemen van Wielant als geinteresseerde/ Soo ist dat W+R geresolveert hebben dat Mr Pieter Loduwijcx sal daer van gerelaxeert worden als andere geintresseerde is geschiet midts condijtie tselve huijs opgemaeckt sal worden om te bewoonen/

OpdenVIIen meerte 1637 pnt Corn Baeckelant Mr Jacob de Bruijne Burgmrs Vincent van Onderdonck Adriaen Corn Licxe Jan Ritssen schepenen Thomas Corn Jan Leijnsz Corn Pietersz Coeman raden./

De verkiezingen zijn aanstaande; dat zal op de traditionele wijze moeten gebeuren.

Geproponeert bij de Heer Br. Corn Baeckelant alsoo de verkiesinge voor handen is ofte de Heer Tresorier gelast sal worden om eenige cost te bereijden ofte niet/ Soo wort bij W+R geordonneert dat den Heer Tresorier tselve sal doen opden ouden voet/

De wallen liggen er slecht bij en moeten gerepareerd worden

Alnoch alsoo de wallen seer ontramporeert ende affgevallen sijn ofte niet raetsaem ware eenige reparatie aende voorss wallen te doene/ Soo wort bij W+R geordonneert voor eerst de noodiche reparatie aende voorss wallen te doene/

Opden XVIIIen April 1637 pnt Mr Jacob de Bruijne Mr Abraham van Overbeke Burchmr Thomas Corn Salomon de Backer Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman Corn Adriaen Timmerman Dierick Jansz schepenen Jaqus Gele Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Carel Houweel Geeraert van Dort Raden/

Op de stoep van Cornelis Baeckelant is een pasquil of smaadschrift aangetroffen, gericht tegen de magistraat

Geproponeert bij de Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo opden Xven Dyte smergens vrouch opde stoupe ofte bancke vande Heer Br Corn Baeckelant deure bij sijn aerbeijders gevonden is een seecker briefken van passiquele tot naerdeel vande magistraet der voorss stadt / Soo ist dat W+R om alsulcke schanduleuse lasteringen te verhoeden ende straffen daer over te doen naer rechte hebben de voorss Heeren den heer Bailliu de hant geopent om de voorss persoon ofte persoonen te achteralen naer alle behoorlijcke publicatie den aenbringer vereert sal worden de somme van hondert Carolus guldens die den Heer Tresorier datelijck van stadtswege sal aentellen/

Opden IXen Meije 1637 pnt beijde Heeren Brs Salomon de Backer Jan Ritssen Corn Pietersz Coeman Corn Adriaensz Timmerman Dierick Jansz schepenen Jaqus Gelee Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Carel Houweel Geeraert van Dort Anthonis Weijts Raden/

De huurders van de stadswallen klagen over het feit dat “beesten” van andere eigenaars ook op de wallen “loopenVoor het schutten/op een afgeschutte plaats brengen, kreeg men geld

Geproponeert bijde Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo voor desen stadts wallen verpacht sijn geweest ende eenige hare beesten soo bij dage als bij nachte laten loopen ende de voorss gorsinge affge(h)oedt/afgegraasd ?? worden ende de heurders daer over clachte sijn doene vande huere niet te willen betalen bij soo verre de eerw Heeren niet en gelieffde daer inne te voorsien/Soo wort bij W+R wel expresselijck aen s’heeren dienaers belast soo wel bij dage als bij nachte daer op goede toesicht te nemen ende alle beesten geen vuijtgesondert te schutten ende in schutte te bringen ende den vollen schut te ontfanghen / Ofte contrarij bevonden wordende alwaert de baenders selfs alles opde boeten van de Heeren daer toe gestelt ende geordonneert te worden/

Na het overlijden van Adriaen Baeckelant br. moet er een nieuwe ambachtsheer van Nieuwerkerke benoemd worden

Alnoch aengedient bij de voorss Br alsoo door het overlijden van de Heer Br Adriaen Baeckelant de ambachtsheerlijckheijt van Nieuwerkercke vacant is ende eenige penningen noch van wegen de verhevinge vant voorss ambacht staen te betalen ofte niet raetsaem ware eenige vuijt het collegie te committeren om bijden Heer rentmr van Bewesterschelt te versoucken dat de voorss heerlijckheijt soude voortaen worden gebruijckt ende aenveert bijde outste Br ende Tresorier nu wesende ofte die voortaen in haerl plaetsse commen sucxideren/opvolgen ?/

Soo ist dat W+R tselve versouck toestaen daer toe gecommitteert werde den Heer Bailliu Br Mr Jacob de Bruijne ende Jan Leijnsz/

Bij de nieuwe verkiezing moet in vele vakatures voorzien worden

Item aengedient alsoo door de voorgaende verkiesinge de br Mr Abraham van Overbeke staet op sijn vertreck ende tot Br nu is regierende ende Thomas Cornelisz als dienende schepen is vertrocken ofte niet raetsaem ware volgens oude costuijme het collegie compleijt gemaeckt te worden om een dub(bel) getal te nomineren om bijden Heer Bailliu aen Sijn Princelijcke Extie eenen nieuwen B+S gecosen te worden ende eenen dach daer toe te nomineren ende te ramen / Soo ist dat W+R den dach van nominatie geordonneert hebben op maendage dedn XIIen Meije 1637 eerstcommende bijden Bailliu ende beijde Heeren Burgmrs een dub(bel) getal voorgestelt te worden ende op dinsdach daer aen de nieuwe B+S genomineert te worden/

In verband met mogelijk gevaar van buiten dient er een monstering van de wacht en het “eigen geweer “ plaats te vinden

Alnoch aengedient alsoo men dagelijcx groote schade sijn doende ende tselve hier oock soude connen geschieden ofte niet raetsaem ware tegen den IIIen Pincsterdach bij Cap ende ander officieren een monsteringhe te doene om een Igelijck op sijn behoorlijck eigen geweer gestelt ende bevonden te worden/ Soo ist dat W+R den Cap ende Officieren ordonneren gelijck sijl hebben geordonneert midts desen de opschrijvinge te doene op dinsdage ofte Woensdage wesende den XIIIen ofte XIIIIen dijto ende de monsteringe opden voorss derden Pin(k)sterdach naestcommende/

Opden XXVIen Meije 1637 pnt Mr Jacob de Bruijne Corn Baeckelant Burchmrs Vincent van Onderdonck Salomon de Backer Jan Ritssen Corn Adriaensz Maerten Jansz Dierick Jansz schepenen Jan Leijnsz Carel Houweel Geeraert van Dort Anthonii Weijts raden.

Opden XXVII en Meije 1637 pnt Mr Jacob de Bruijne Corn Baeckelant Burgmrs Vincent van Onderdonck Salomon de Backer Jan Ritssen Corn Adriaensz Maerten Jansz Dierick Jansz schepenen Jan Leijnsz Carel Houweel Geeraert van Dort Anthonii Weijts raden.

Er is een nieuwe ambachtsheer van Nieuwerkercke nodig

Geproponeert bijde Heer Br Mr Jacob de Bruijne alsoo de Ambachtsheerlijckheijt van Nieuwerkercke vacant is door het overlijden vande heer Br Adriaen Baeckelant ende volgens de voorgaende resoluijtie opden IXen Meije 1637 dat de Heeren gecommitteerde van W+R met de rentmr van bewesterschelt ofte sijnen clerck gesproken hebben die voor reden gaff dat de voorss Ambachtsheerlijckheijt moeste metten eersten overgetransporteert worden aen eenen nieuwen Ambachtsheere int leven wesende/ Soo hebben W+R gecommitteert ende geauthoriseert gelijck sijlieden committeren ende authoriseren mits desen om het Ambachtsheerlijckheijt te aenveerden/

Alnoch om de voorboden te resumeren/ Soo worden daertoe gecommitteert de Heer Br de Bruijne Salomon de Backer ende Carel Houweel/

Opden XXXen Meije 1637 pnt beijde Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Salomon de Backer Corn Pietersz Coeman Corn Adriaensz schepenen Carel Houweel Raet./

De monstering van de wacht wordt wegens omstandigheden uitgesteld tot eind juni

Geproponeert bijde Heer Br. De Bruijne alsoo bijde voorgen Resoluijtie is geordonneert om opden derden Pin(k)sterdach te monsteren ende alsoo daer eenige in weijgeringe sijn tot de voorss monsteringe te compareren ende den tijt cort is om een Ider op sijn volle geweer te stellen/ Soo ist dat W+R de voorss monsteringe hebben geprolongeert tot opden XXVIIIen Junij 1637 maer dat op maendage naer middach de corperaels sullen gemaeckt worden om op dinsendage te waecken/

Opden XXVIIen Junij 1637 pnt beijde Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Salomon de Backer Jan Ritssen Dierick Jansz schepenen Jan Leijnsz Geeraert van Dort Raden.

Wil Jaqus Ameijt “den galgenberch” pachten?

Geproponeert bijde Heer Br. Mr Jacob de Bruijne alsoo den galgenberch onverpacht is ende nu den tijt voor hande is om het hoeij ofte gras te vercoopen ende den voorss pachter niet meer en wil betalen als den voorgaenden pacht is geweest ende eenige aenden meest sijn biedende /Soo ist dat W+R Jaqus Ameijt in collegie hebben ontboden om hem voor seven jaren te verpachten ende niet verackordeert soo wort den secretaris gelast caerten wt te stellen op dinsendach naestcommende te verpachten/

De kerk is gerepareerd op kosten van de Staten; alleen de “glaesen” niet:aanbesteding nodig.

Noch aengedient alsoo de kercke nu gerepareert sijnde ende de Heeren Staten niet en verstaen de glaesen te repareren ofte op te doen maken/ Soo wort den secretaris gelast caerten vuijt te doen stellen om de voorss glasen te besteden van stadtswege jegens heden veerthien dagen wesende den XIen Julij 1637/

Verzoek van “oude lieden” om vrijstelling van wacht

Opt versouck vande oude lieden om vande wacht vrij te wesen wort bij W+R deselve geadresseert aen crijsraet/

Er zijn een paar “ledige erven” op de hoek van Nieuwstraat –Noordstraat:een openbare verkoping zal plaatsvinden.

Noch aengedient alsoo daer eenige ledige erven opden houck vande nieustrate ende Noortstrate sijn omvan stadtswege de voorss erven te doen vercoopen tot eenen hoff / Soo wort bij W+R geresolveert dat den Secretaris sal caerten schrijven ende doen vuijtstellen om de voorss erven te vercoopen/

Opden XXIen Augustii 1637 pnt beijde Heeren Brs Vincent van Onderdonck Salomon de Backer Jan Rittsen Dierick Jansz schepenen Jaqus Gele Carel Houweel Geraert van Dort Raden.

Weer over de rentebrief van Pieter Cannoije

Geproponeert bij de Br Mr Jacob de Bruijne alsoo Dierick van Delen voor desen is gecompareert int collegie ende heeft verthoont seeckere remonstrantie bij geschrifte van seecker rentebrieff bij mr Pieter Cannoije als bij Geeraert van Dort het capitael is betaelt inden jare 1623 ende alsoo Mr P. Cannoije ter Goes is verwachtende nu inde maent Augustii 1637 ofte niet raetsaem en ware iemant vuijt het collegie te committeren om met den voorss Cannoije te spreken an voorss remonstrantie Soo wort bij W+R gecommitteert beijde Heeren Burchmrs met den secretaris./

Er zijn geen klachten over de huidige molenaar: mogelijk is de pacht te continueren

Noch aengedient alsoo de pacht vande meule vuijt de pacht is ende eenen molenaer hebben daer geen clachte soo vande Heeren als van de gemeente enis ofte niet raetsaem en ware hem de voorss meule tsij voor een ofte IIe jaren te verpachten/ Soo wort bij W+R geordonneert met den voorss molenaer te verackorderen Soo en tot meesten oirboor ende profijte vande stadt daer toe nevens beijde de Heeren Burgmrs gecommitteert worden Salomon de backer ende Geeraert van Dort/

Baeckelant is pachter van de stadsvesten

Item aengedient alsoo de Heer Baeckelant als pachter vande stadts veste is ende den Sijngel bijde Veersche Poote ontramponeert is/ wort den Heer tresorier gelast tselve te doen maken/

Bijzondere bepalingen t.a.v. het biersteken: stellig wegens de heel lage omzet

Opt versouck vande Brouwers dat geen bieren mochten inde stadt gebierstickt worden ten minsten sonder de lasten ofte de last gebroken te worden/ Soo wort bijde Heeren geresolveert geen bierstekers mogen biersteken dan volgens de ordonnantie daer van zijnde behoudens de voorss biersteker ofte bierstekers vermogen van april tot ultima novembris ? met halve lasten te halen op belofte dat de brouwers sullen haer biers soo goet maecken als andere brouwers van Middelb. Ofte andere van gelijcke prijs/

De boeren van Nieuwerkercke willen vergoeding van de schade door de troepen van de Prins van Oranje aangericht

Opt versouck vande lantsaten van Nieuwerkercke om haer schade te doen waarderen die de troupe van Sijn Hoogheijt den Prince van Oraeijngen nu laestleden heeft gedaen daer toe gecommitteert wort den Secretaris/

Opden lasten Octobris 1637 pnt Mr Jacob de Bruijne Corn Baeckelant Burchmrs Salomon de Backer Corn Pietersz Coeman Dierick Jansz schepen Jan Leijnsz Carol Houweel Geeraert van Dort Anthonii Weijts Raden.

De “beesten” mogen voor ditmaal “etten” op de stadswallen

Geproponeert bij de Heer Br de Bruijne alsoo de pachters vande wallen versoucken voor dit mael om te etten alsoo de voorss stadtswallen noch niet beplant en sijn dat daer door de stadt geen schade en can gedaen worden/ Soo ist dat W+R resolveren gelijck sijl hebben geresolveert midts desen dat de pachters wort toegelaten hare beesten tot XIIIIdagen voor Cristdach te mogen etten sonder langer midts daer vooren te betalen boven haren pacht ……../

Vander Gracht c.s. breken de lijnbaan met huis af. Betekent dat geen schade voor de stad en de buren ?

Item aengedient alsoo vander Gracht met sijn adherenten ende mede partisipanten de lijnbane met huijs sijn affbrekende ende alsoo is streckende tot naerdeel vande stadt ende door clachte vande gebueren / Soo ist dat W+R resolveren de erffscheijders sullen gecommitteert worden om Inspectie te neen ofte de voorss wooninge susrisant (suffisant) ende bequaem is om te houden stane ofte niet daer inne te beramen de bequaemste middel ende de minste schade vande gebueren ofte hare huijsen op de boete van 100 Carolus guldens ende de wercklieden dadelijck haer werck te worden verboden met den stadtbode ende bij faulte van dien op haerl persoonen ofte goederen te verhalen ende als frauditeurs ende meineedich te worden bevonden/

Over Janne Bossmans die in haar eigen onderhoud niet kan voorzien

Noch aengedient opt versouck vanden kerckenraet alsoo Janne Bossmans haer niet en can behelpen om haren cost te gewinnen versouckende bijde Heer Coeman dat W+R geliefft den Iemant vuijt het collegie mocht gecommitteert worden benevens den kerckenraet/ Soo hebben W+R geordonneert gelijck sijl ordonneren midts desen den Secretaris der voorss stadt/

 

1638

Opden XIIen Meerte 1638 pnt Mr Jacob de Bruijne Corn Baeckelant Burgmrs Vincent van Onderdonck Jan Leijnsz Salomon de Backer Dierick Jansz Schepenen Geeraert van Dort

Raet

De verkiezingen van 1638 zijn aanstaande: er zullen kosten gemaakt worden; de beide predikanten worden op de maaltijd uitgenodigd en er zal “een gebedt op de verkiesinghe als voorleden is gedaen”

Geproponeert bijde Br Mr Jacob de Bruijne alsoo de verkiesinge op nu dinsendage eerstcommende den XV Ien dijto wesen sal ofte den heer Tresorier eenige cost sal doen ofte niet/ Soo wort belast den heer tresorier te doen ofte doen doen opden ouden voet als het verleden jaer is gedaen midts te ontbieden beijde de predicanten opde maeltijt als mede het gebedt opde verkiesinge als het voorleden jaer is gedaen/

Bij het huis De Hollantsche Tuijn is “den camer achter ingevallen

Alnoch versocht bij Lowijs Couterman alsoo hij den Hollantien ? Tuijn gecocht heeft ende den camer achter is ingevallen dat de Heeren gelieffden Iemant te committeren om Inspectie te nemen/ Soo hebben W+R gecommitteert de br Corn Baeckelant ende Maerten Jansz om naer de visitatie de Heeren vant Collegie rapport te doen ter naester gelegentheijt/

Alnoch versocht bijde Heer Bailliu alsoo hem voor desen hem is toegelecht XV grvls ? ende den Heer Bailliu Jaerlijcx aenden Secretaris en clercken moet vereeren ten minsten II ponden Vls ofte XX guldens / Soo wort bij W+R hem tselve toegeleijt ende vergunt om vande tresorier aen getelt te worden/

Opden XIXen April 1638 pnt Corn Baeckelant Jan Leijnsz Burgmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn Pietersz Coeman Geeraert van Dort Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts Schepenen Jaqus Gele Mr Jacob de Bruijne Salomon de Backer Jan Ritssen Raden/

Er is een proces tussen Mr Duijvecodt en de stad

Geproponeert bijde Br Corn Baeckelant nopende het proces tusschen mrs Duijvecodt ende de stadt/ Soo worden daertoe gecommitteert om inden Hage te verreijsen de Heer Bailliu Br. Jan Leijnsz met den secretaris/

Wort den Secretaris belast sijn reckeninge te doene twee dagen naer sijn comste vuijt den Hage

Opden Ien Meije 1638 pnt Corn Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn Adriaensz Dierick Jansz schepenen Jaqus Gele Mr Jacob de bruijne Jan Ritssen Raden/

Idem

Geproponeert bijde Heer Br Corn Baeckelant alsoo de gecommitteerde van W+R vuijt Schraven hage sijn gecommen ende schriftelick advys vanden advocaet Bartholemeus Cannoije nopende het proces ende mrs Duijvecodt die goede hoope geeft vant voorn proces vuijt te voeren to voordeel vande stadt/ Soo hebben B+S+R het voorn advijs gesien gehoort ende gelesen tot hoope ende contentement vant voorss proces /

B. Cannoije wordt ordinaris advokaat van de stad

Noch aengedient bij de gecommitteerde als boven bij B+S+R opt versouck vande voorn Cannoije hem te laten gebruijcken voor Ordinaris Advocaet/ midts jaerlijcx vande stadt genietende de somme van twee ponden ge Vls/ dwelck de Heeren voorn den voorn Advocaet daer vooren hebben aengenomen gelijck sijl van nu voortaen midts desen daer voren te continueren ende aennemen/

De voorboden worden “geresumeert”

Noch aengedient om de voorboden te resumeren tusschen dit ende acht dagen/ Soo hebben W+R daertoe gecommitteert beneffens de Heer Bailliu de Heeren Jan Leijnsz ende Mr Jacob de Bruijne/

Opden IIIIen Meije 1638 pnt beijde de heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn Pietersz Coeman Geeraert van Dort Corn Adriaensz Dierick Jansz schepenen Mr Jacob de Bruijne Salomon de Backer Maerten Jansz Raden.

Het schaliedek van de kerk moet gerepareerd worden.

Geproponeert bij de Br Corn Baeckelant om met den schaliedecker Tesselinck te spreken om de kercke wederom te repareren ende onderhouden van schaelgedeck als voor desen is gedaen geweest/ Soo ist dat W+R daertoe hebben gecommitteert beijde de Kerckmrs met den Heer Tresorier om met den voorn Tesselinck te ackorderen opt goetvinden ende toestaen van W+R

Opden Ien Julij 1638 pnt Corn Baeckelant Jan Leijnsz burgmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn Pietersz Coeman Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts schepenen Mr Jacob de Bruijne Salomon de Backer Jan Ritssen Maerten Jansz Raden.

Idem Onderhandelingen met de schaliedecker Tesselinck

Geproponeert bij de Br Corn Baeckelant alsoo de gecommitteerde van W+R hebben gesproken met Tesselinck om te ackorderen om de kercke van Schaylgedeck te onderhouden de tijt van seven Jaren ende hebben niet connen ackordern/ Soo hebben W+R de voorn gecommitteerde daer gecommitteert om met Tesselinck te ackorderen soo gevouchlyckst alst can geschieden/

De Galgenberch is in 1637 “verhuert”

Noch aengedient van wegen den galgenberch alsoo voorss berch het voorleden jaer is verhuert aen Jaqus Ameijt/

Over de verpachting van de Veerse dijk en “den armen dijck van Cleuwerskercke”

Onderhandelingen met Middelburg over de grens tussen Arnemuiden en Middelburg

Noch aengedient alsoo den Veerschen Dijck verpacht is ende Carel Houweel vant sterfhuijs van Adriaen Licxe heeft overgenomen ende voor desen met den armen dijck van Cleuwerskercke gemeen is gebruijckt geweest ende questie valt hoe verre den dijck van Arnemuijden is streckende / Soo wort bij W+R geresolveert twee te committeren om de Heeren Tresoriers van Middelburch daer van te spreken ter naester gelegentheijt daer toe gecommitteert worden beijde de Heeren Burchmrs ende Tresorier/

Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”

Noch wort bij W+R geordonneert alsoo de vervallen huijsen ende erven opt Oosteijnde over weder zijden vande strate te effenen ende de mueren aff te breken voorts eenen nieuwen muer ider jegens tsijne aende zyde nevens het Schuttershoff aff te heijnen heijnershoochte / Ofte die in weijgeringe sijn sal naer vuijtstel van caerten van stadtswege aengetrocken ende affgeheijnt worden/

De secretaris moet verantwoording afleggen van de Oude en Nieuwe Honderdste Penning

Wort den Secretaris belast sijn reeckeninge te doene vande Oude ende nieuwe Honderste Penning op nu Vrijdage acht dagen toecommende dwelck wesen sal opden Xen Julij 1638/

De diender is ontslagen wegens bij herhaling vechten en kwaadspreken

Opt versouck vande Heer Bailliu clachtich vallende is alsoo de s’Heeren dienaer hem seer heeft vervoordert met vechten ende quaet spreken/ Soo hebben W+R hem gecasseert van date deser sijnen dienst/

Opden XIXen Julij 1638 pnt beijde de Heern Burchmrs Vincent van Onderdonck Geeraert van Dort Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts schepenen Jaqus Gele Salomon de Backer Raden.

De stad wil dat er genoeg “cleen en goet “ bier in de stad te koop zal zijn

Geproponeert bij de Heer Br Corn Baeckelant alsoo de brouwers binnen deser stadt versouckenaen W+R dat van nu voortaen geen bierstekers mochten gedult worden met belofte soo goet bier te brouwen als andere bieren van gelijcke prijs daer beneffens bier bij bieren inde brouwerien te hebben tot gerijff vande gemeente / Soo ist dat W+R behoudens haerl voorgaende resolujtie gedaen opden XXIen Augustij 1637 midts dat den biersteker ofte bierstekers sullen moeten soo veel mogel ende cleen bier bringen als goet bier tot gerijff vande borgers midts bringende ider reijse aende pachters een bilgedt vanden brouwer de qualiteijt ende quantiteijt soo vande goede bieren mogelick ? ende cleen bieren/

Opden XXIIIIen Julij 1638 pnt de Heer Burgmr Jan Leijnsz Vincent van Onderdonck Geeraert van Dort Dierick Jansz Anthonij Weijts schepenen Jaqus Gele Mr Jacob de Bruijne Salomon de Backer Jan Ritssen Maerten Jansz Raden.

Over de “beesten” van Carel Houweel.

Geproponeert bijde Br Jan Leijnsz alsoo de beesten van Carel Houweel bij Jan Leunisz inde schutte tot Cleuwerskercke sijn gedreven vanden dijck gelegen onder de Iurisdictie van Arnemuijden / Soo ist dat W+R ordonneren gelijck sijl hebben geordonneert dat daertoe gecommitteert worden om consultatie te nemen bij eenen advocaet ofte Jan Leunisz soude mogen eenige beesten tot Cleuwerskercke in schutte drijven buijten Arnemuijden daertoe gecommitteert worden de Br Leijnsz ende Mr Jacob de Bruijne/

Opden XIIIIen Augusti 1638 beijde Heeren Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn Pietersz Coeman Geeraert van Dort Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts schepenen Salomon de Backer Jan Ritssen Maerten Jansz Raden.

Opt versouck van Job Blaes hebben hem vergundt meter vande turff mits doende den behoorlijcken eedt/

De 2 predikanten pogen de voorzanger Claeijs Doeijlge in Arnemuiden te houden

Versocht bij Mr Jacobij van Hecke ende Mr Piter Loduwijcx alsoo Claeijs Doeijlge voorsanger staet om te vertrecken tot een beroep van Schoolmr tot Baerlant int lant vander Goes derhalven versouckende bij soo verre d’eerwaerde Heeren der voorss stadt hem suppliant gelieffden noch vijfftich jaerlijcx te vergunnen belooft alhier te blijven/ Soo ist dat W+R hem suppliant vergunnen bij prvijsie de somme van vijftich gulden op condijtie dat beijde de predicanten ernstelick sullen aenhouden ende helpen voorden om van slants wege de gaeijge vanden costers te mogen vercrijgen/

De “puncten” van de wallen en het Tolhoofd moeten dringend gerepareerd worden

Geproponeert bijde Br Cornelis Baeckelant alsoo de puncten vande wallen midtsgrs tholhooft staen tot groote costen ende peryckel van meerder schade ende cost/ Soo ist dat W+R hebben geresolveert ende geordonneert dat den secretaris sal caerten vuijt stellen aent stadts huys als elders op hyuden acht dagen te besteden/

Opden XXIIII en Augustii 1638 pnt Corn Baeckelant Jan Leijnsz Burchmrs Vincent van Onderdonck Carel Huweel Corn Pietersz Coeman Geeraert van dort Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts schepenen Jaqus Gele Salomon de Backer Jan Ritssen Raden.

Cornelis Arentsz, gewezen schiptimmerman op de Westindische werf, wordt door de stad aangelokt met belastingvrijstellingen om kalkbrander te zijn enz

Geproponeert bijde Br Cornelis Baeckelant alsoo eenenen Corn Arentsz gewesen schiptimmerman opde Westindische Werff versouckt aende Heeren Bailliu +B+S+R om te mogen van stadtswege tot een vereeringe de somme van IIIC ponden Vls belovende de stadt groote neringe aen te bringen/ Soo van calck te branden als andere neringe meer/ Soo ist dat W+R den suppliant wel sullen toestaen vry stadts axsijs ende wacht vrij ende den steen ? de stadt toecomende te vereeren als mede een sate te doen maken tot dienste van sijn neringe maer vorders sonder meer/

Opden XXVIIen Augustii 1638 pnt beijde de Heeren Burgmrs Vincent van Onderdonck Geeraert van Dort Corn Adrieansz Dierick Jansz schepenen Mr Jacob de bruijne Salomon de Backer Jan Ritssen Raden.

Advokaat vander Harte zal de stad -om redenen hier niet te verhalen- gaan dienen als pensionaris

Geproponeert bijde Br Corn Baeckelant alsoo de Heeren in commissie van Wets wege om met den advocaet vander Harte te spreken van eenige saecken om redenen hier niet te verhalen onder tusschen gesproken met den selven advocaet om de stadt te dienen als pensionaris/ Soo ist dat de gecommitteerde van W+R als boven met den selven geackordeert voor ende midts de somme van ses pont gr vls tsiaers midts des hem van doene hebbende de wage vracht schuijtvracht buyten aff te betaelen/ Soo ist dat W+R tselve wort verthoont ende toestaen/

 

1639

Opden XVen Meerte 1639 pnt Corn Baeckelant Jan Leijnsz Burgmrs Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn Pietersz Coeman Geeraert van Dort Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts schepenen Mr Jacob de Bruijne Salomon de Backer Jan Ritssen Maerten Jansz Raden.

Men maakt voorgang met de verkiezingen ondanks absentie van de baljuw m.b.t. de verkiezingen ondanks herhaalde malen “ontboden “ te zijn

Geproponeert bijde Br Baeckelant alsoo op huyden den dach van verkiesinge is gecommen ende den Bailliu sijn selven absenteert tot de voorss verkiesinge oftmen met de verkiesinge sal voortgaen ofte niet alsoo den voorss Bailliu tot twee a drie reijsen is ontboden echter niet heeft willen compareren / Soo ist dat W+R resolveren midst desen datmen met den voorg. Verkiesinge zal voortgaen/

Opden 20 meerte 1639 pnt Corn Baeckelant Jan Leijnsz Burgmrs Vincent van Onderdonck Geeraert van Dort Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts Schepenen Jan Ritssen Maerten Jansz Raden/

Idem

Soo is in het collegie van W+R geresolveert dat ten dienste ende tot ruste van tselvige collegie ende conservatie vande prevelegien de verkiesinge vande magistraet sal hebben haren voortganck ende brieven aen sijne Hoocheijt mijne Heere de Prince van Oraengien overgesonden naer ordere ende costuijme/

Er is sprake van processen tegen personen “ in dienst van de stad” enz enz

Item dat de persoonen die beschuldicht worden soo lange in dienst sullen blijven tot dat de respectijve processen Van Iniurien sullen wesen geslist ende gedecideert des sullen de parthien sijn gehouden de voorss saecken te vervoorderen op dijsendach toecomende acht dagen/

Idem

Dat voorts partien geinteresseerde in het collegie deen dandere niets en sullen mogen iniureren schelden ofte lasteren noch vloecken oft sweren als wesende onbetamelycken ende ongoddelyck ende niet in het collegie van goede Iustieve ende Pollicie (Iustitie en Policie) tol(l)erabel ende oft ijemant ter contrarien doende sal deur ? de andere presenten voor die tyt mogen worden geremoveert/

Mr Dominicus schoolmeester met een gage van 12 ponden gvls

Opt versouck van Mr Dominicus ?? dat W+R hem gelieffden eenige gaijge jaerlijcx van stadtswege te ionnen (gunnen) ende vereeren midts de burgers kinderen te leeren de schamele om niet de andere om gelt/ Soe ist dat W+R den Suppliant voor dit jaer hebben toegeseijt XII ponden grVls ende voorts alle jare wederom de gayge te versoucken/

Opden XXIIen Meerte 1639 pnt Jan Leijnsz Burgmr Vincent van Onderdonck Carel Houweel Corn Pietersz Coeman Geeraert van Dort Corn Adriaensz Dierick Jansz Anthonij Weijts schepenen Jaqus Gele Salomon de Backer Jan Ritssen Raden.

Jan Paulusz wordt grafdelver in plaats van Willem Leendertsz

Aengedient bijde Br Jan Leijnsz alsoo Jan Paulusz versouckt het graffdelverschap in plaetse van Wullem Lindersz etc /Soo ist dat W+R den Suppliant tselve hem hebben vergundt tot wedersechs ende bij provisie/

De weduwe van Jan Geensz zal zich “om de wallen te mogen etten met hare beesten” zich moeten houden aan de pachtvoorwaarden

Noch aengedient alsoo de weduwe van Jan Geensz een rekest presenteert om de wallen te mogen etten met hare beesten wort geordonneert haer te reguleren volgens de pachthuere ofte huersele/

Opden XXXIen Meije 1639 pnt Jan Leijnsz Mr Jacob de Bruijne Burgmrs Carel Houweel Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritssen Geerart van Dort Franchoijs Vuijtincx schepenen Vincent van Onderdonck Joos van Dale Raden.

Over de besteding van het werk m.b.t. tot de “saete” van het Tolhoofd

Geproponeert bijde Br Jan Leijnsz alsoo voor desen de saete aent tholhooft is bestidt ende voorss werck niet en is volbracht de vrage is oft tselve werck andermael sal bestidt worden ofte niet /Soo ist dat W+R beijde Burchmrs tselve werck sullen besteden tot alsulcken prijs tot voordeel vande stadt/

Men houdt zich niet aan de regels bij “tcommen ter vierschare

Noch aengedient alsoo alhier groote disordere geschiet alsoo eenige comme ter vierschare om hare saecken te laten aenteyckenen in plaetsse vanden acht uren ofte negen uren sijn wachtende/ Soo wort den Secretaris belast naer den negen uren en begonst eenige aenteykeninge te doene/

Sommige lieden doen wijn en bier op “op borgelijcke axcijs” en venten die uit alsof ze tappers zijn. De diender moet strenger optreden.

Item aengedient alsoo hier eenige sijn bier ende wijn opdoende op borgerlijcke axsijs ende wederom vuijt venten tot naerdeel vande tappersgilde/ Soo ist dat W+R ordonneren gelyck sylieden hebben geordonneert midts desen dat den sheeren dienaer wel stricktelick wort belast dat soo wie hij bevinden can eenich bier ofte wijn te tappen ofte met cannen gehaelt te worden te bekeuren opde boete daer toe staende/

Over de aanpassing en publicatie van de voorboden

Alsnoch aengedient bijden Heer Bailliu om de voorboden te resumeren/ Soo ist dat W+R daertoe hebben gecommitteert om de selve te resumeren de Heer Br de Bruijne ende Salomon de Backer schepenen

De secretaris moet “sijn reeckeninge doene vande Honderste Penning

Wort den Secretaris belast sijn reeckeninge te doene vande Honderste Penning op nu Woensdage den vierden Pinxsterdach naestcommende

Opden XIIen Julij 1639 pnt Carel Houweel Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritssen Anthonij Wijts schepenen Jaqus Gele Corn Pietersz Coeman Court Ingelberts Raden

Idem

Aengedient bij de Heer Bailliu Gele alsoo voor desen de Secretaris is belast sijn reeckeninge te doene vande Hondertste Penning op nu Woensdach den XIII dijto naermiddach den IIe uren presijs/

Zaken van de kerkenraad

Noch geproponeert alsoo den armen ofte kerckenraet is versouckende om te hebben betaelt van X pond gr. Vls tsaers met den Intrest van dien soo wort den Heer Tresorier gelast den kerckenraet ordonnantie te geven met den eersten/

Wort den kerckenraet gelast hare reeckeninghe te doene binnen den tijt van een maent/

Nopende de reeckeninghe vanden Jare 1625 versouckt den kerckenraet het surplus van dien/ Soo ist dat W+R van die reeckeninghe geen kennisse en hebben derhalven de saecke niet aen en trecken/

Over onregelmatigheden + (benoeming) m.b.t. de Groff(zout)mate

Jacob Willemsz versouckt bij rekeste de groffmate met Jan Classen/ W+R vergunnen suppliant sijn versouck midts condijtie dat Lamme(rt) Paulus in Iudijtie pnt de Heeren verschijnen sal midts affstant te doene van sijn ampt/

Opden 17e Augusti 1639 pnt Jan Leijnsz Mr Jacob de Bruijne Burgmrs Carel Houweel Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritssen Anthonij Weijts FranseijsVuijtincx schepenen Jaqus Gele Joos van Dale Court Ingelbertsz Raden.

Over het Huis den Eeckelen Boom dat in verval is

Geproponeert bijde Br Jan Leijnsz alsoo Sr Boomgaert versouckt alsoo het huijs den Eeckelen Boom niet reparabel en is ofte Boogaert tselve huijs ofte gevel aende strate mochte affbreken ende eenen nieuwen muer maken met een poorte soo hoogh als van heckens muer is/ Soo ist dat W+R den Suppliant tselve toestaen Om eenen muer te doen maken als voorseijt is/

Opden XVIen Septembris 1639 pnt beijde d’heeren Burgemrs Charel Houweel Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritsen Franchois Vijttinckx schepenen Coert Ingelbaerts Raet.

Er komen officiele publicaties met het oog op de komende “Stadts verpachtinge”

Geproponeert bij d’Heer Br Jan Leijnsz alsoo de Stadts verpachtinge voor handen is/ Soo wort bij W+R geordonneert dat den Secretaris sal caerten wt doen stellen op vrijdach toecomende wesende den XXIIIen September eerst comende/

Op den 30en Novembris 1639 pnt beijde d’Heeren Burgemrs Charel Houweel Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritsen ende Franchois Huijttinckx schepenen Jaques Gelee Joos van Daele Coert Ingelbaertsz Raeden.

Een voorstel van de “Heeren van der Vere”

Geproponeert bijde Heer Br Jan Leijnsz alsoo d’Heeren vander Vere een missive aen W+R hebben behandicht om eenige daer toe gecommitteert worden nevens den kerckenraet om te aenhooren haeren propositie daertoe gecommitteert d’heer Br Jan Leijnsz Salomon de Backer

Isack de Meij om nevens den kerckenraet haerl te vervougen/

Opden 8e Januarij 1640 pnt de Br Jan Leijnsz Salomon de Backer Gerrit van Dort ende Franchois Vijttinck schepenen Jaqua Gelee ende Joos van Daelen Raden.

Mr Pieter Lodewijcx wil predikant in Veere worden. Echter wil men eerst in de vakature voorzien.

Geproponeert bij de Br Jan Leijnsz alsoo Mr Pieter instantelijck aen kerckenraet versouckt sijn ontslaginge ende Attestatie om te vertrecken/ Soo ist dat W+R resolveren ende ordonneren gelijck sijl hebben geordonneert mits desen dat de gecommitteerde van W+R datmen hem geen Attestatie en sal vergunnen ofte geven voor en aleer dat de magistraet ende kerckenraet sullen moghen commen tot een ander beroup/

Opden 23e Januarij 1640 pnt Jan Leijnsz Mr Jacob de Bruijne Burgemrs Charel Houweel Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritsen Anthonij Weijts Franchois Vijttinckx schepenen Jaques Gelee Coert Ingelbaertsz Raeden.

Een proces over o.a. het “Pondtgelt” en Crij(g)eerder (omroeper)

Geproponeert bij d’heer Br Jan Leijnsz alsoo den Advocaet Bartholomeus Cannoij aen W+R heeft geschreven nopende het proces vant Pondt gelt en Crij(g)eerder tusschen den Secretaris wt den naem vant Colegije der voorn. Stadt contra ? Huijbrecht Joris Brechtsz ende Cristoffel Wouters/ Soo ist dat W+R goet vinden onsen pensionaris te ontbieden op nu en dinsendaghe acht daghen/ dwelck wesen sal den laesten Januarij om met hem daer van te commmuniceren als van andere stadtssaecken/

De stadsvroonen zijn vervuild en ook met de zuiverheid van water in de stadsvesten is het door slechte afvoer minder goed gesteld

Noch geproponeert bij de Br de Bruijne alsoo de gemeene burgerie seer clachtich vallen/ Dat de stadt vroonen seer vervuijlt sijn alsoo het water niet can suijveren alsoo de stadt veste niet wort affgelaten/ Soo ist dat W+R resolveren ende committeren om visite op de vroonen als op de veste te doen waer dat de schortinghe soude mogen commen te wesen daer toe gecommitteert worden d’heeren Bailliu Burgemr Jan Leijnsz ende Charel Houweel om aen W+R haeren Rapport te verthoonen/

Opden 15en Februarij 1640 pnt beijde d’heeren Burgemrs Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritsen Anthonij Weijts ende Franchoijs Wttincx Schepenen

De predikant Pieter Lodewijcx vertrekt en er zal een “tweede beroup” worden uitgebracht

Geproponeert bijde Burgemr Jan Leijnsz alsoo de Heeren vande Raede de eerweerdighe Magistraet met den kerckenraet wt den naem vande gansche gemeente hebben vergunt door het vertreck vande Mr Pieter Lodewijcx te mogen commen tot ons tweede beroup daer toe gecommitteert sijn de Burgemr Jan Leijnsz Salomon de Backer ende Isack de Meij als voorgaende gecommitteerde opden 30en Novembris 1639 om te compareeren benevens d’eerw: kerckenraet geraden vinden sal/

Over de beplanting van de wallen

Alnoch aengedient alsoo daer eenige pooten sijn te coopen oft niet raetsaem en ware de selve te coopen om aen stadt wal te planten met desen Jaedre 1640/ Soo wort daer toe gecommitteert d’heer Burgemrs Jan Leijnsz Jacob de Bruijne ende Isack de Meije schepen om de selve te gaen besichtigen ende soot haeren raetsaem dunckt de selve te coopen/

Opden 17en Meerte 1640 pnt beijde d’heeren Burgemrs Charel Houweel Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritsen Gerrit van Dort ende Franchois Wttinckx Schepenen Jaques Gelee Corn Baeckelant Joos van Daelen ende Meerten Jansz Coert Ingelbaertsz Raeden.

Over de rekening van de Honderdste Penning

Geproponeert bij de Burchmr Jan Leijnsz alsoo den secretaris sijn rekeninge vande Hondersten Penning sal doen ende dat op dinsendaghe eerstcommene dwelck wesen sal opden 20en ditto/

Opden 2en Julij 1640 pnt beijde d’heeren Burgemrs Salomon de Backer Corn Pietersz Isack de Meij Jan Ritsen Franchois Wttincx ende Geleijn van Invijlle schepenen Jaques Gelee Joos van Daelen ende Meerten Jansz Raeden

De Baljuw Gelee is betrokken in een zaak met de stad Middelburg

Bekend is dat deze in Vlissingen ambten heeft bekleed voordat hij naar Arnemuiden kwam.

Is geproponeert bij d’heer Bailliu Jaques Gelee hoe dat hij door eenen stadtsbode van Middelb is betrocken voor Burgemrs ende Schepenen aldaer wegens Pieter ende Philips Melckebeke wt crachte van seeckere obligatie die sijl als homoers/houders ?? daer van tsijnen laste sijn hebbende ende dat hij te raede ende oock in sijne qualijteijt voorss genootsaeckt wesende te proponeren d’exceptie declinatoir ende te versoecken renvoij voor Burgemrs ende Schepenen deser stadt Arnemuijden Burgemrs hun met hem daerinne hadden vervoucht tot maintement van deser voorss stadt privilegie ende voorstandt der gerechticheijt van hunne gemeen borgerie ende ingesetene ende alsoo Burgemrs ende Schepenen der voorss stadt Middelb de voorss exceptie hebben gerejecteert ende hem geordonneert ten principalen t’antwoorden ende dat hij door notaris ende getuijgen bij weijgeringe van sijne Appellatie te boecke te laten stellen heeft geappelleert voor notaris ende getuijgen ende partije / Mitsgrs de voorn Burgemrs ende Schepenen daer van gedaen insinueren ende alsoo de saecke conserveert ende betreft niet alleenelijck sijn persoon maer stadtsprivilegien ende gerechticheden mitsgrs alle de leeden—burgerie ende goede ingesetenen van dien de welcke in allerleij manieren behoorden voorgestaen ende gemainteneert te worden heeft versocht dat Burgemrs +S+R sullen gelieven hem in het vervolgen ende prosequeren van sijn voorss Apellatie te assesteren ende t’helpen hanthaven—twelck hem bij burgemrs +S+R is geconsenteert/

Opden 30e September 1640 pnt beijde d’heeren Burgemrs Salomon de Backer Isaeck de Meij Jan Ritsen ende Coert Ingelbaertsz Schepenen.

Er is door het vertrek van Claes Dollie een andere voorzanger nodig

Gage bedraagt 50 gulden.

Versocht bij Mr Jacobus van Hecke ende Dierick van Delen gedeputeerde wt de consistorie alsoo Claes Dollie voorsanger binnen deser stadt Arnemuijden Stadt op sijn vertreck ende een ander voorsanger van noode is/ Soo ist dat de voorss gedeputeerde versoucken dat den voorsanger die in plaetse van Claes Dollie soude mogen aengenomen worden Jaerlijck soude genieten de somme van vijftich guldens Twelck bij Burgemrs +S voornt is geconsenteert mits dat die vande Consistorie gehouden sullen wesen soo wanneer datter versocht wort bij de voorsangers van Middelburch voor tractement van vijftich guldens oock te versoucken voor gelijcke vijftich guldens ende het selve vercregen hebbende soo sal de magistraet ongehouden wesen iets te betaelen/

Opden 19e Novembris 1640 pnt beijde d’heeren Burgemrs Jacob de Bruijne Corn Bakelant Salomon de Backer Isaeck de Meij Jan Ritsen ende Geleijn van Invijlle schepenen Jaques Gelee ende Meerten Jansz Raeden.

Idem

Geproponeert bijd’heer Mr Jacob de Bruijne Burgemr alsoo de voorsanger Claes Dollie is vertrocken ende een ander van noode is/ Soo ist dat een van Zzee (Zierikzee) n:n: versouckt met de selve bedieninge versien te wesen Welcke volgende soo hebben Burgemrs+S+R gecommitteert enz mits desen wt het collegie Isack de Meij ende Geleijn vande Invijlle schepenen omme met den kerckenraet daer over te spreken ende de conditien hem n:n: voorgedragen hebben te accorderen soo geresolveert is/

Zou het niet goed zijn een “bequamen padt van steengruijs” te leggen langs de Singel tot accommodatie van de “lantlieden” ?

Is voorder geproponeert bij dhr Burgemr Bakelant pnt de voorss Heeren dat of het niet goet en ware dat den Tresorier soude doen leggen een bequamen padt van steengruijs langst den Cijngel tot Accommodatie vande landtlieden Twelck den Tresorier soo is bevolen te doen/

Claes Dollie is als voorzanger en schoolmeester vertrokken; Paulus Staffmaker wil dezelfde “postenbedienen.. Hierin is overleg met de kerkenraad nodig

Geproponeert bij d’heer Mr Jacob de Bruijne Burgemr alsoo de Schoolmr Claes Dollie is vertrocken ende een ander van noode is soo ist dat een Paulus Staffmaker schoolmr vande polder versouckt met de selve bedieninge becleedt te wesen- Welcken volgende soo hebben Burgemrs+S+R gecommitteert enz mits desen wt het collegie Isaeck de Meij ende Geleijn vande Invijlle Schepenen om met den kerckenraet daer over te spreken ende de conditien hem Paulus Staffmaker voorgedragen hebben te Accorderen soo geresolveert is/

Voorstel de molen voor 2 jaar opnieuw aan de zelfde molenaar te verpachten

Er zijn geen klachten over de huidige molenaar

Is voorder geproponeert bij de voorss Heer de Bruijne dato voorss dat alsoo de meulen deser stadt sal vallen wtter huijre Meije 1641 naestcommende ende de selve meulen bij de voorgaende pachter van dien ofte sijn sone geen aenclachten van fraulde vande borgerie en sijn gedaen dieshalven oft niet raetsaem en ware de voorn meulen ende ten versoucke vande voorss pachter te contracteren tot de nieuwe huire voor den tijt van twee jaeren/ Soo hebben B+S+R daerover geresolveert Salomon de Backer ende Isack de Meije schepenen benevens beijde de heeren Burgemrs omme met den voorss pachter te contracteren tot nieuwe huijre op de voorgaende conditie/

Opden 9en April 1641 pnt beijde d’heeren Burgemrs Charel Houweel Cornelis Pietersz Gerrit van Dort Coert Ingelbaerts Geleijn vande Invijlle Daniel Gerouw ende Johannes Woutermans schepenen Maerten Jansz Salomon de Backer Isaeck de Meij Jan Ritsen ende Marinis Dujijvecot Raden.

Het blijkt dat de Magistraat heel weinig vertrouwen heeft in het functioneren van de Tresorier

Voorgedraghen bij d’heer Burgemr Cornelis Bakelant als dat B+S+R sal believen voor een eeuweige vaste resoluijtie te doen nemen dat van nu voortaen den Tresorier niet langer sal dienen dan een Jaer ene dat den Stadtsrekeninge bij den Tresorier sal gedaen worden bij den Magistraet die dat selve Jaer in dienst sijn/ In dien tijt dat den brieff van nominatie naer den Haghe is ende alwaert dat den brieff weder ware gecommen die niet eer te laten openen voor en aleer de rekeninghe gedaen ende geteeckent is/ Ende dat van nu voortaen nimmermeer geen van beijde de regerende Burgemrs en sullen worden tot Tresorier gecoren/ Burgemrs/ Schepenen ende Raden tgunt voorss is hebben gehoort hebben de propositie redelijck bevonden/ oversulcx die geaccordeert toegestaen ende geapprobeert ende belasten aen Secretaris die te registreeren int bouck van eeden om alle Jaer opgelesen ende in memorie bebracht te worden ten eijnde dese resoluijtie altoos onverbrekelijck mach worden onderhouden/

Over de Commissarissen “vant lantrecht

Wort verstaen dat alle lantluijden sullen metten eersten instantie betrocken worden voor de commissarissen vant lantrecht bij gevolge van welcke resoluijtie zal bij burgemrs ende Schepenen Philips Leunis ende Cornelis Coster worden gerenvoijeert aende Commissarissen vant lantrecht/

Over de “brootwegers

De brootwegers sullen telcken ommeganck gaen brootwegen in absentie van Bailliu ende sullen van stadtswegen elcken ommeganck met haer drije ende bode genieten twee schellingen acht grootenvls ende de passen sullen mede van stadtswege oock worden betaelt/

Het dak van de kerk moet “dicht” gemaakt worden. Overleg met “de schaliedecker”

De kerckmrs ende tresorier worden gelast met den schaliedecker eerstdaechs te spreken ende te maken dat de kercke met den eersten worde dicht gemaeckt ende met hem ofte een ander daer over te accorderen na dat hun sal bevinden tot meeste oirboor te behooren/

De kerk moet o.a. gewit worden

Wort oock de kerckmrs gelast alle de metselaers binnen dese stadt en sullen doen instellen waer voor igelijck de kercke sullen believen te suijveren ende witten om daer naer bij Burgemrs+S+R daer dan op te worden gedisponeert/

Over de “afgaande en komende “ tresorier

Wort oock geresolveert dat den afgaenden heer tresorier sal sijne rekeninge doen van sijnen ontfanck binnen den tijt van ses weken in eender rekeninge binnen welcke ses weken hij sal rekenen liquideren ende vereffenen met alle die aende stadt ten achteren sijn ende dat hij den nieuwen tresorier sal overleveren alles tgene hem tot sijne Administratie van noode is ende wort gelast hem hier van Acte ter hant gestelt te worden/

Onderzoek over de zaak van Charel Houweel

Is oock gecommitteert d’heeren Geleijn vande Invijlle schepen ende Marinis Duijvecot Raet om de saecke van Charel Houweel te ondersoucken ende rapport doen aen W+R/

Een klinkerweg over de dijk langs de keeten ?

Burgemr Bakelant hebbende geproponeert ofmen conde den wech beleggen met clinckert over den dijck langs de keeten daer over sijn gecommitteert beijde de Heeren Burgemrs ende Tresorier om met de panneringhe te nemen oculaire inspectie ende overslaen wat het soude costen ende rapport doen aent Collegie/

Predikant van Hecke wordt dringend verzocht om het “gruijs opt kerckhoff wech te doene”

Aengaende vant gruijs opt kerckhoff wort gepersesteert bij voorgaende resoluijtie sijn gecommitteert om den heer van Hecke tot het wech doen vriendel te bidden Dirrick van Delen Burgemr ende Geleijn vande Invijlle/

Over “de seedijck”

De seedijck doorde Weduwe van Jan Geensen te doen maken op pene als naer Costuijme is den bode aen haer gesonden om dat haer te insinueren gaff voor Antwoorde dat te sullen doen/

O.a over het doen opmaken van de dijk tussen de stad en de keeten. 

Ende is den bode andermael gelast haer bij Acte te gelasten de saetstruijcken dadelijcken wech te doen te doen/ ende den dijck tuschen de stadt ende keeten binnen veerthien daghen te doen maken op twee schadt ( 2 maal de werkelijke kosten)/

Over de weg onder de keeten en de “vuijlicheijt van het Kerckhoff”

De wech onder de keeten met de vuijlicheijt vant kerckhoff te repareren ende het spoelen naer binnen te voorcommen aende panneluijden/

Opden 16e April 1641 pnt beijde de Heeren Burgemrs Charel Houweel Corn Pietersz Gerrit van Dort Coert Ingelbaertsz Geleijn vande Invijlle Daniel Gyrouw ende Johannes Woutermans schepenen Salomon de Backer Isaeck de Meij Jan Ritsen ende Marinis Duijvecot Raden.

Over de gage van de koster; overleg met de kerkenraad

Is voorgedragen bij d’heer Burgemrs Bakelant oft niet raetsaem ware aende Gecomitteerde Raeden te versoucken de gagie voor onse coster gelijck andere steden is goet gevonden aende kerckenraet te soliciteren jmant vande ministers nevens Capiteijn Duijvecot te committeren omme tselve aende Heeren vande Rade te voorderen/

De diender wordt gelast de vuile troep op diverse plaatsen in de stad op te ruimen enz.

Is bij den burgemr voornt voorgedragen oft niet goet enware den dienaer te gelasten de vuijlicheijt wt de hoecken inde straten ende voor de poorten wech te ruijmen op sijn tractement dat hij vande stadt geniet ende voortaen te doen opserveren int giten vande vuijlicheijt de voorboden die ten desen worden geordonneert geresumeert te worden daer toe gecommitteert sijn Salomon de Backer Corn Pietersz nevens den secretaris alle twelcke den diender strictelijck sal hebben te achtervolgen op pene van daer inne bij deportement ? te worden voorsien/

Burgemeester Baeckelant heeft op eigen kosten bomen aangeplant en wil dat vervolgens doen “vande Cleverskerckse brugge oostwaerts tot het eijnde van de Cijngel” enz

Doch alsoo den Heer Burgemr Bakelant tot sijnnen coste op de Cijngel eenighe boomen heeft geplant ende dat noch voorder wil doen vande Cleverskerckse brugge oostwaerts tot het eijnde vande Cijngel ende sal hij ofte sijne nacomelingen genieten de den houw soo lange de boomen tot snoijen bequaem sijn maer blijven de stammen vande willighe ende olmen als wtgenomen moet worden tot proffijte vande stadt/

Coert Ingelbertsz doet iets dergelijks

Coert Ingelbaertsz is geconsenteert insgelijcke op de maniere als de Burgemr Bakelant heeft gedaen ende sal dat ?? te mogen planten vande brugge bij sijn boogerken tot aent eijnde de vant schuijtvlot/

Burgemeester Bakelant mag een brug maken over de vest nevens “t ‘vishuijsken. Die brug moet wel aan beide zijden afgesloten worden

Is de Burgemr Bakelant toegestaen tot sijnnen coste over de veste te maken een brugge door tvishuijsken ende om redenen is hem toegestaen die te leggen nevens t’huijsken midts die aende beijde sijden afsluijtende/

Er zijn klachten over de bruggen naar Cleverskercke

Den Tresorier ende Duijvecot wort gelast Inspectie te nemen op de clachten van de bruggen naer Cleverskercke om dat bij Burgemrs +S+R te worden voorsien/

Over onregelmatigheden m.b.t. de Honderdste en V Honderdste Penning

Vanden ontfanck der hondersten Penn alsoo Gerrit van Dort die weijgert te doen hebben B+S+R gecommitteert den secretaris Johan Bonte tot den ontfanck vande V C Penn als mede van hondersten Penn deser stadt ende datmen een publicatie sal doen dat igelijck die opt quohier staen sal comen aende selven betaelen Bonte des gewaerschout sijnde op pene dat de selve huijsen met parate executie sal werden vercocht ende ingevalle jmant den ontfanger quame in sijn offitie te offenceren ofte injurieren tegens de selven delinquant te worden geprocedeert naer ghelegentheijt vande saecke/

Opden IIen Meij 1641 pnt de Heeren Corn Nakelant ende Dirck van Delen burgemrs Charel Houweel Geleijn vande Invijlle Daniel Gijrow schepenen dheer Bailliu Salomon de Backer Isaeck de Meij Jan Ritsen ende Marinis Duijvecodt Raden.

Corn Tessinck/Tesselinck schaliedecker zal onder condities de kerk “dicht” maken

De kerckmrs hebben rapport gedaen ende sal Corn Tessinck/Tesselinck de kerck dicht maken ende onderhouden als hij volgens sijn bespreck gehouden is ende op sulcken jaerl pensioenj als hem is belooft mits dat hem om de schade die hij heeft geleden door t’achterstel van stadts wegen sal toegelecht worden drije ponden gvls eens boven sijn ordinaris besproken loon/

Er is een kwestie tussen de stad en Middelburg over “den Veersendijck”

Over de Commissie gegeven aen Marinis Duijvecot ende vande Invijlle over t’inquireren na de gelegentheijt vande Veersendijck ende sijne begrootinge hebben B+S+R na verscheijden debatten ende contradebatten all vooren daer jets inne te doene goet gevonden ende geresolveert te committeren d’heer burgemr Bakelant ende Dirck van Delen nevens de voorgaende gecommitteerde om te gaen spreken met de heeren burgemrs der stadt Middelb om te sien op wat middel best een eijnde van dese saecke sal worden gemaeckt/

Maijken Geensz mag de wallen pachten tegen 10 pond; schade repareren en bij regenachtig weer “daer af houden”

Opt versouck van Maijken Geensz hebben burgemrs + S+R goet gevonden haer de wallen te laten etten mits dat sij in plaetse van seven pondt sal geven de somme van tien pondt ge Vls voor dit loopende Jaer eijndigende Catarina commende als wanneer de pacht sal eijndigen ende de stadt vrij staet de selve openbaerlijck te mogen verpachten mits te repareren de schade die de beesten sullen doen ende bij regenachtich weder de beesten daer af houden alles in manier als voor desen bij Corn Lixe is geschiet ende is de weduwe binnen gestaen ende heeft daer inne geconsenteert/

Resumptie van de acte van 16 april over het “suijveren van de poorten emde straten”

Opt suijveren vande poorten ende straten is geresumeert de acte van 16en April lestleden ende is daer bij gepersisteert ende den diender voor het wech doen van vuijlicheijt van stadtswege geconsenteert te geven de somme van ……. Schelling Vls/

Is geresolveert de bieren van stadts wege te verpachten ende caerten wt te stellen Jegens den 21en deser maent Meije 1641/

De rente “van lants wege” wordt teruggebracht van 6 ¼ tot 5%

Opt aenschrijven vande Staten van Zeelant van voortaen te geven van lants wege intrest in plaetse van sesse ende een quart voortaen vijve ten honderde is goetgevonden de selve placaten te publiceeren ende affigeren/

Er wordt een nieuwe pui gemaakt

Is goetgevonden dat een puije gemaeckt sal worden op het oncostelijckste daertoe is gecommitteert de burgemrs ende Tresorier/

 

Adriaen Claes wordt de “groffsoutmate vergunt” in plaats van Balten Cornelisz

Opde requeste van Adriaen Claes hebben burgemrs +S+R hem vergunt de groff soutmate in plaetse van Balten Cornelisz ende heeft op dato deser den eedt gedaen/

Benjamin Gast wordt de “groffsoutmate vergunt” in plaats van Jan Barentsz

Opde requeste van Benjamin Gast gunnen burgemrs +S +R hem de Groffsout mate in plaetse van Jan Barentsz mits doene de behoorlijcken eedt die …..

Jan Andersz is wordt het ambt van turftonnen gegund

Opde requeste van Jan Andersz vergunnen vergunt t’ampt van turfftonnen mits doende den behoorlijcke eedt/

Dingentije Jans krijgt onder condities “de turfftonne

Opde requeste van Dingentije Jans hebben B+S+R consideratie genomen op den hoogen ouderdom van Lambrecht Pauwels/ is de voorn turfftonne haer vergunt onder conditie dat sij het vierde part vande winste geduijrende t’leven vande voorn Lambrecht Pauwels aen hem wt reijcken ende sal doen den behoorlijckrn eedt die sij heeft op huijden gedaen/

De rekeninghe van Jan Leijnsz Cornelis Adriaensz ende Isaack de Meij sullen worden oversien met den afgaende tresorier de Bruijne tusschen dit ende ten naesten/

Opden 21en Meije 1641 pnt dheeren Corn Bakelant Dirck van Delen burgemrs Charel Houweel Corn Pietersz Coert Ingelbaerts Geleijn vande Invijlle ende Johannes Woutermans schepenen d’heer Bailliu Salomon de Backer Jan Ritssen Merten Jansz ende Marinis Duijvecodt Raden.

De bieren worden verpacht voor 5 maanden voor 36 pond;het 6 groten bier voor 5 pond

De bieren worden verpacht soo den accijs als de ses gr par tonne voor den resterende tijt vande maent Meij de maent Junij Julij Augustus ende September 1641 op de voorgaende conditie ende vrijheijt te laten aen alle die van stadts wege voor desen sijn vrij gestelt ende sal den pachter borge stellen voor sijne pacht ende is verpacht voor 36 ponden ende de ses gr tot vijff pondt vlaems door Gerrit van Dort met minnen ?? /

De vrijheden van accijns voor de predikanten staan ter discussie

Opt versouck van Dirck Jansz van wegen de vrijheden vande predicanten ende andere wegen de bieren over den Jare …… hebben B+S+R goetgevonden om alle geschillen te eviteren tverschil te deelen halff ende halff deen helft tot laste vande stadt ende d’ander helft tot laste vande pachter oft die t’overgenomen hebben/

Over de verpachting van de Cijngel en Veerse dijk

Opt versouck van Charel Houweel om ontslagen te wesen vande pacht vande Cijngel hebben B+S+R den selven ontslagen vande pacht die ingegaen is Catarina 1640 ende die loopt tot het eijnde vande seven Jaeren ende hebben B+S+R goetgevonden de selve cingel ende Veersen dijck te verpachten voor eerst tot aende heule (uitholling/ uitgraving ) daert hecken nu staet sonder prejuditie van onse gerechticheijt van eijgendom vande dijckettinge (wat van de dijk afgevreten wordt) ende bij burgemr Bakelant voorgedragen sijnde dat hij de selve wel in pacht begeerde te hebben B+S+R het selve verpacht aende Burgemr Bakelant voor den tijt van seven achtereenvolgende Jaeren inganck nemende met Catarina 1640 voorleden voor de somme van seven pondt jaerlicks ende dat op voorgaende conditie onder expresse conditie ingevalle in toecommende tijt wort bevonden de begrootinge vande eijgendom vande dijck dat hij soo veel meer sal geven als twee luijden die kennisse daervan sullen hebben ’t selve weerdich sullen bevinden/

Tot reparatie vande Meulen hebben B+S+R ten meesten oirboor vande stadt gecommitteert beijde de burgemrs ende den Tresorier/

Over het ruimen van de erven van het Oosteijnde en het opruimen van de materialen

Burgemeesters +S+R hebben goetgevonden ingevalle Jmant can gevonden worden die het oosteijnde begeerde te suijveren vande vervallen materrealen met hun te accorderen is bij provisie geordonneert bij billiet indaginge te doen vande eijgenaers om te commen ruijmen hare erven ende gecommitteert d’heeren burgemrs ende tresorier om voorder daer inne te accorderen ende overcommen (overeenkomen) met de gene die tselve sullen believen te doen/

Opden 25en Meije 1641 pnt d’heeren Dirck van Delen burgemr Charel Houweel ende Geleijn vande Invijlle Schepenen Salomon de Backer Jan Ritsen Merten Jansz ende Marinis Duijvecodt Raden.

Weer over het ontruijmen, slechten, schoonmaken en beplanten van de erven “opt Oosteijnde

Gehoort bij B+S+R deser stadt Arnemuijden gedaen door beijde burgemrs ende den tresorier van dat sij gesproken hebben met eenge die gesint sijn op redelijcke conditien wech te doen ende ontruijmen de leedige erven opt oosteijnde deser stadt aen beijde sijden vande strate beginnende aende noortsijde vant huijs genaempt De Roode Leeuw ende aende suijtsijde nevens t’huijs De Siespecx ?? streckende oostwaerts tot aende Veerse Poorte ende alsoo vermogens privilegien voor dese aende stadt gegeven de eijgenaers ende rentheffers der voorss vervallen huijsen ende erven ten vermane ende versoucke vande regeerders deser stadt de selve huijsen ende erven souden behooren te timmeren ende te bringe in voorigen staet maer gemerckt de crancke neringe ende schaersheijt vande inwoonders waerdoor nawelijck bewoont can worden de huijsen die noch bewoonbaer sijn/ heben B+S+R goetgevonden ende geordonneert om de vervallen huijsen ende erven te ontledigen vande overgebleven materialen ende slechten beplanten vande voorn erven bij wtsettinge van billietten dat alle ende een igelijck eijgenaer rentheffer oft die eenige pretentie opde voorn erven wije hij oock soude mogen wesen binnen den tijt van huijden in ses weken sullen commen ontruijmen hunne respective erven vande opleggende materialen/ ende de selve slechten overdecken met corne eerde ende beplanten in maniere als bij burgemrs +S+R hunne ende andere erven sullen doen binnen den tijt van ses weken na datum deser op pene dat den genen die in gebreke blijft hunne erven bij de regeerders aenveert onbloot ende beplant te sullen worden als hunne eijgen gronden ende erven ende sullen de gene die binnen den geprefigeerde tijt commen hunne erven ontblooten ende beplanten hebben genieten den houw ende eijgendom vande plantagie die sij daer op sullen setten / des sullen sijlieden dragen de schattinge vande hondersten Penning gelijck de huijsen die daer op hebben int jongste gequotiseert gestaen ende sullen de respective eijgenaers coopers ofte aennemers vermogen de goede steenbricken ende ander materialen te vervoeren vercoopen allomme in ende buiten dese juirisdictie daer hun gelieven ende gelegen wesen sal sonder eenige moleste oft hinderinge bij de regeerders ofte wt hunnen name daer op te geschieden/

Ingevolge vande voorgaende ende dese resoluijtie hebben BS+R de gecommitteerde gelast hun devoor te doen omme opde conditie ons getoont de voorn vercoopinge besteedinge tot meesten nut ende oirboor vande stadt te doen wtter hant oft bij den roup aenden geenen die daer meest voor sal willen geven/

Over niet betaalde “winckelwaren” voor een gevangen Engelsman

Opt versouck vande ordonnantie ophet briefken van Brechjen Bakelant over wijnckelwaren aaen eenen gevangen Engelsman gelevert heeft den Tresorier de Backer geweijgert de betaelinghe te doen ende versocht dat alsoo het inden tijt vande br de Bruijne geschiet is dat ordonnantie opden selven soude worden gegeven/ hebben B+S+R goetgevonden om alvooren te seijnden aende Br de Bruijne ende te laten vragen alsoo de ses weken binnen welcken tijt hem sijn reekeninghe was geordonneert te doen waren gepasseert oft hij jegens dijsendage commende gereet soude wesen den bode bij hem gesonden sijnde gaaf tot antwoorde dat hij noch niet gereet en was ende die soude doen alst hem belieft ende te passe compt ende andermael den bode bij hem gesonden om te weten hoe veel tijts hij begeerde gaf voor antwoorde met de pachters noch niet gelycquideert te hebben oock inde toecommende weke eens wt de stadt moeste wesen sulcx geen presisen tijt conde noemen/ hebben die vandese vergaederinge hier op niet willen ddoen maer wtgestelt tot op dijnsendag commende/

Charel Houweel heeft wegens de “afettinge”van beesten van anderen afslag van de pacht van de Singel verzocht

Charel Houweel versouckende alsoo hij door verscheijden afettinge vande cijngel door anderluijden beesten seer beschadicht was daer over affslach te hebben/ Ende met die vande stadt te overcommen (overeenkomen) hebben die aen W+R na verscheijde debatten ende contredebatten de saecke van stadtswegen geaccordeert met Charel Houweel in manieren naevolgende te weten dat hij Charel Houweel voor den tijt dat hij de Cijngel geettet heeft sal betaelen de somme van dartig ponden vlams / ende sal hem in minderinge ende betalinge srecken sssijne declaratie die hij oveeer geleverde bieren vande stadt deugdelijck heeft te pretenderen mitsgrs negen gulden over oncosten van t’schutten vande beesten bij hem etaelt ende de somme van eenentwintich guldens oversoo veel Chareel Houweel compt bij assignatie van sergiant garnar ? over servitie competeerde vande stadt ende sal de reste in contante penningen op leggen ende betaelen tot de XXX ponden Vlaems voorn Actum ten dage als vooren ende bij Charel Houweel geteeckent /

Opden 28en Meije 1641 pnt d’heeren Dirck van Delen burgemr Charel Houweel Cornelis Pietersz Geleijn vande Invijlle ende Daniel Gyrou ?? schepenen Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritsen ende Marinis Duijvecot Raden/

Het “ontruijmen vant Oosteijnde” is besteed door de burgemeesters en Tresorier aan Pieter Quirinsz

Rapport gedaen bij burgemrs ende Tresorier van dat sij besteedt hebben op voorgelesen conditie het ontruijmen vant oosteijnde aen Pieter Quirinsz ende bedongen vijftig gulden ten proffijtte vande stadt oock gehoort transport vande bode dat hij de billietten van waerschouwinge heeft tot Middelburch Vlissingen ende Vere als binnen aengeplackt / Is voorts geordonneert om igelijck die intoecomende tijden nae sijne erven quamen ondervragen te comen contentement doen ende een teecken sal gemaeckt worden van breede ende lengde vande erven van elck huijs opt Oosteijnde gestaen hebbende / hebben voorder belooft de borgen te doen stellen door Pieter Quirinsz ratificeren ende approberen alle tgene bij de gecommitteerde hier in gedaen is ende noch gedaen sal worden tot maintenue vande resoluijtien van dit Collegie tot voorstant vanden aennemer/

Tresorier de Bruijne krijgt nog een maand uitstel voor het passeren van zijn rekening

B+S+R hebben om reden den Tresorier de Bruijne boven de voorgaende ses weken die alreede gepasseert sijn van sijn reeckeninghe te doen noch vergunt een maent binnen welcken tijt hij die sal hebben te doen op peene van bij dese vergaderinge daer inne te worden voorsien naer dat sij sullen bevinden te behooren/

De weg onder de keeten moet gerepareerd worden. Hulp van wagens en karren van de bewoners van Arnemuiden wordt verzocht

Om den wech onder de keeten te repareren is goetgevonden dat de geene die inne de Iurisdictie van dese stadt woonen te doen commen voeren met hunne wagens oft karren / Is gecommitteert d’heeren Isack de Meij Geleijn vande Invylle ende den tresorier de Backer omme daer inne te doen tgene noodich is/

Het schuitvlot zal bekaaid worden + wippe aangebracht om beter te kunen lossen enz

Opt versouck vande schuijtvoerders om voorsien te worden datmen bequamelijck sal connen lossen/ ende oock de weduwe van Jan Dupree te doen op ruijmen de heenl damme op te setten ? hebben B+S+R goetgevonden het schuijtvlot af te kaijen ende de schuijtlieden hebben aengenomen het schuijtvlot op te delven ende geordonneert opt oncostelijckste een wippe te maken daertoe wort gecommitteert Cornelis Pietersz Jan Ritsen ende den Tresorier /

Over de reparatie van de weegbrug en“die tot een loods te maken”

Opt versouck vande balance (de weegbrug) te repareren is goetgevonden die tot een logie (loods) ende daervan een besteck te maken gelijck oock van alle wercken die de stadt heeft/ ende die te besteden openbaer voor een igelijck/

Toestemming om een gilde van timmerlieden en metselaars te vormen onder bepaalde voorwaarden

Opt voorslaen van een gilde van timmerlieden ende metselaers te maken/hebben B+S+R goetgevonden te contenteren dat onder deselve een gilde werde gefirmeert doch in plaetse van een proef te doen bij de gene die in toeccomende binnen dese stadt sal willen eenige van dese ambachten doen/ sullen betalen eene somme van penningen van Incom gelt de helft ten proffijte vande stadt ende dander helft ten dienste vant voorn gilde ( ende voorts Jaerpenningen nadat in andere steden wort gegeven) ende den genen die namaels binnen dese stadt t’messelen ende timmeren samen sal willen doen dobbel Jaerpenn. Incom gelt sal moeten betalen onder conditie dat Louwijs Couterman ende Leunis Geerts ten respecte sij de twee ambachten sullen vermogen te blijven doen voor de stadt te maken …..waer toe de maeteriaelen van stadtswege sullen worden gelevert daer toe gecommitteert sijn om met hun te spreken de Heeren Daeneel Gerouw ende Marijnis Duvecodt/

Opden 5e Meij 1641 pnt dhr Dirck van Delen Burchmr Charel Houweel Gheleijn vande Invijlle Daeneel Gerouw ende Johannis Woutermans schepenen dhr Jaques Gelee Raet.

Cornelis Baeckelant wordt na het overlijden van zijn vader zijn opvolger als ambachtsheer van Nieuwerkerke

Alsoo Adriaen Baeckelant in sijn leven Burchmrs deser stadt op wiens naem was vergevent’gedeelte ambachtshr tgene dese stadt in Nieuwerkercke heeft is commen deser werelt te overlijden/ is bij B+S+R goetgevonden die te verheffen opden naeme van sijnen soon dhr Cornelis Baeckelant onsen regerende Burchmr ende medebroeder inwette /

Cornelis Jobsz heeft zich onbehoorlijk gedragen jegens Pieter Crijnsz bezig met het ontruimen van de ledige erven

Alsoo Cornelis Jopsz op gisteren hem inpertinentelijck jegens Pieter Crijnsz heeft gedraegen soo hij besich was int ontruijmen vande ledige erven volgens voorg. Resoluijtien bij W+R dienaengaende genomen hem scheldende voor een stadtsdief roover ende ander ende alsoo tselve is streckende tot vilipendentie van de Eerw; regeerders deser stadt ende ……. Van hunne resolutien heben B+S+R goetgevonden hem te ontbieden ende aen te spreken is den bode tot sijnen huijse gesonden ende was niet bij huijs doch sijn huisvrouwe gaff tot antwoorde hij wilde opt stadthuijs niet commen de heeren wisten waer hij woonde ende was alle daege thuijs hadden sij hem te spreken conden hem vinden/ Soo hebben B+S+R de Heer Bailliu gelast den delver daer over jegens den naesten eenen dach van rechten te maecken/

Grote milieuverontreniging door slijm uit de keeten. De rijweg is onbegaanbaar.

Opt vertooch vant wtspoelen vant slijm onder de keeten binnen sdijcx t’welck den rijwech tot noch toe bijnae ongebruijckelijck heeft gemaect ende den wech nu bijde lantsaeten wort voorsien hebben B+S+R goetgevonden aen die vande neringe midts desen te versoucken tselve binnen acht daegen nae datum deses te verbieden ende alle de goten ende wtspoelinge te voorcommen op pene van dat bij de Eerw regeerders tot des pannemans laste op tweeschadt ( bij nalatigheid :twee maal het bedrag van de kosten van de werkzaamheden )gedaen sal worden /

Op den11e Junij 1641 pnt dhr Corn Baeckelant Dirck van Delen Burchmrs Charel Houweel Ghelijn vande Invijlle schepenen Saelemon de Backer Isack de Meij Jan Ritssen ende Marijnes Duvecot Raeden.

De Honderdste Penning moet door secretaris Bonte binnen 4 dagen afgerekend worden

Het riekt naar nalatigheid

Bij de Burchmr Baeckelant voorgedragen hoe dat den HondertstePenninck eerstdaechs aende ontfanger Brouwer ofte die hij daer op heeft geassingneert dienen betaelt te wesen ende den secretaris desre stadt t’sedert den 16 april lestleden gelast is geweest de selve te innen ontfangen ende de gemelte betaelinge te doen t’selve tot noch toe niet en is geschiet evenwel de stadt buijten schade ende regeerders buijten afgrondt dienen gehouden te worden /Soo hebben Br+S+R goetgevonden ende geordonneert dat den secretaris Bonte binne den tijdt van vier naestcommende daegen met den tresorier sal rekenen van tgene hij tot nu toe ontfangen heeft ende aende selve tresorier sijnen ontfanck overtellen om aende heer ontfanger generael de betaelinge te doen ende alsoo in toekommende tijden noch andere ontfange ende administratie aende secretaris connen comen te vervallen als wanneer eenige penningen ten cantore werden geconsingueert waervan de eijgenaers wel dienen versekert de stadt bevrijdt ende de ordinaris Costume gevolcht die allomme wort geobserveert /Soo hebben B+S+R geordonneert dat den Secretaris sonder eenge faute tusschen dit ende vier daegen sal stellen twee sufficante borgen tot contentement van dit Collegie daer toe gecommitteert wort een vande Burchmrs die best vaceren can ende den Tresorier om de selve borge te doen stellen/

De eigenaars van huizen op het Oosteinde moeten als alle materialen (ook fundamenten) opgeruimd zijn de lengte en breedte meten en er een tuin van maken

Alsoo gesien wort dat eenge eijgenaers van huijsen opt oostende hunne erven commen ontblooten vande goede ende gebruijckbaere maeteriaelen ende sijlieden volgens de resolutie vande 25 Meije 1641 oock de fondementen ende bricken weren ? ende slechten moeten in forme als de stadt de ander erven sal laeten doen ende oock mede is geresolveert dat elcke erve eermen de fondementen wtbreken soude sijne brede ende lemde(lengte) gemeten worden ende daer van een Gaerthen (tuin ?) gemaeckt ten eijnde in toecommende de eijgenaers ende rentheffers contentement souden connen worden gedaen hebben B+S+R en raeden gecommitteert dhr tresorier de Backer om notitie te nemen vande erven die bij de eijgenaers ontbloot worden ende wie deselve ontbloot om in tijdt en wijle hun in toecommende de reste vande voorss resolutien te doen voltrecken ende omde erven te meten sijn gecommitteert beide de heeren Burchmrs Baeckelant ende van Delen/

Er zijn 2 huizen ingestort. Louwijs Couterman moet van de materialen een muur maken 60 bij 62 bij 8 voeten. Er volgt een technische uiteenzetting.

Voorgedragen bij Isack de Meij ende Dirck van Delen Burchmrs hoe dat op vrijdach lestleden het huijs daer Maeijken Ingels ingewoont heeft ende tgene daer nevens staet aencommende de erffgenaemen van Cornelis Licxe is commen in te storten ende de maeterialen al begonden te minderen ende eerlange geheel wech souden gerooft hebben geweest ende d’erfgenamen de selfde apparent de handt daer af sullen trecken sulcx niet anders te verwachten stondt als dat de straete aldaer met de voorss erven gemeen soude commen te leggen/ soo hebben sijl op U E aggreatie goetgevonden de voorn pannen hout iser etc te doen bewaeren ende overcommen met Louwijs Couterman dat hij voorde materiaelen die daer van commen aende straet sal maecken eenen muer lanck 60 ofte 62 voeten hooch 8 voeten met alle acht voeten vanden andren eenen pijlaer dick van onder opwaets 1 ½ steen tot op de helft ende de resterende helft eenen steen dick ende voorts de erve ontledigen vant gruijs ende vuijlicheijt den soude hij t’gebruijk hebben vande voorn erve de tijdt van seven jaeren geduerende welcken tijdt hij de honderste penningen soo de selve huijsen eenige moeten geven aende stadt sal betaelen met dese reserve indien iemant vande eijgenaers dese voorss erven middelertijdt wilde conne tot sijne gebruijcke nemen dat den selven aen Louwijs Cauterman ofte sijns actie hebbende sal wtreijcken nae advenant dat noch onvers. Jaeren voor handen sullen wesen alles volgens de schriftelijcke accoorden met Louwijs Cauterman daer over te maecken hebben B+S+R t’selve voor wel gedaen geconsenteert ende geavoeijeert/

Het dak en de goten van de kerk zijn gerepareerd. Hieronder worden andere voorzieningen genoemd

Voorgedragen bijde Burchmr Baeckelant alsoo de kercke nu seer nae is versien ofte haest in goede reparatie van dack ende goten sal sijn/ Omme te voorcommen dat int toecommende geen goten meer en worden geschonden door het wechnemen van t’loot of andres datmen een slodt ofte sloten dede maecken om de cappellen aff te sluijten ende de dackvenster versien ende nu oock van stadts wegen sijn gemaect eenige nieuwe ladders ende bij deen ende dander eenige sijn geleent datmen den bode eens om soude senden ingevalle eenige timmerman ofte metselaer eenige ladders hadden de selve inde jegens deen of d’ander muer met een keten ende slodt werde vast gestelt hebben B+S+R geordonneert dat het selve alsoo gedaen sal worden ende de ladders gebrandt met het gewoonlijcke teecken ende ingevalle denn Arent eenichsins dient gerepareert t’selve mette eersten te laeten doen ende bijden Tresorier register gehouden te worden vande qualiteijt ende quantiteijt vande voorn ladders ende die niemant te leenen ofte die datel doen wederom bringen/

Met de huizen van Heijndrick Sonnius is een en ander niet in orde ; ze schijnen verwaarloosd.

Voorgedragen bijde Burchmr Baeckelant dat de huijssen van Sonnius dienen opgemaeckt te worden ende voor desen bij die van dese vergaderinge aen Heijndrijck Sonnius is geschreven ? ende van hem niets en is vernomen hebben B+S+R goet gevonden ende geordonneert dat noch andermael aende selven sal worden geschreven ende hem laten weten dat ordre aen B+S+R is gegeven om de voorss huijssen wttewinnen ende te vercoopen met conditie dat de cooper datelijck de voorn huiskens ende huijs sal bringen in behoorl forme ende reparatie ende is bij dess aent collegie van Wette geordonneert de wtwinninge te voorderen ende voorts conditie te maecken ende vercoopen als sij sullen bevinden te behooren/

Het huis t Goude Cruijs

Wort medegelast t’Goude Cruijs wttewinnen ende te vercoopen tsij wtterhandt ofte met de stocke/

Is voorts geordonneert de voorboden te publiceren/

Opden 2e Julij 1641 pnt dheren Dirck van Delen Burchmr Cornelis Pietersz Gerret van Dort Gheleijn vanden Invijlle Joannus Woutermans Schepenen Dhr Bailliu Jaques Geele Saelemon de Backer Isack de Meij Jan Ritssen ende Marijnes Duvecodt Raden.

Opde rekeninge van Isack de Meij Cornelis Adriaensz ende Jan Leijnsz wort Jan Leijnsz gelast de rekeninge te verschr met expresse distinctie van waer ende wat werck datter gedaen is ende sijne daggelden niet hoger te stellen als vier schellingen daechs volgens voorgaende resolutien

Charel Houweel krijgt vermindering van pacht wat de Cijngel betreft

De rekeninge van Cornelis Adriaensz is goetgevonden hem assingnatie te geven van t’wintich pondt grvls op Charel Houweel op minderinge vande pacht vande c(h)ijngel /

Gerrit van Dort is ruim 6 pond schuldig op de pacht van de wijnen

De rekeninge van Isack de Meij geassingneert op Gerrit van Dort ende op rekeninge van het gene hij schuldich is op de pacht van de wijnen expedierende met den lesten meerte 1641 te betaelen met ses pondt vijf schellingen /

Hieronder namen van huizen opt Oosteinde

Is goetgevonden de ontruijmers vant oost eijnde te wijsen om voorts te wercken aende huijsen van Pieter Gijsen Edam De Witte Lelije nevens Edam Blaes Balck Catwou Jopkent ’Viswijf

Over “Het Papen Huijs”; ook afgebroken.

Op t’versoeck van Gerret van Dort wegens het Papen Huijs om te mogen eenen muer maecken in plaetse vande huijsijnge is bij B+S+R goetgevonden hem te ordonneren de conditien te volbringen alsoo inde veranderinge vande conditie bij die van dit collegie niet en can worden getreden/

Er worden namen van huizen genoemd die worden gesloopt. Ook over de Honderdste Penning in dit verband. Aan de straat een muur.

Opt versouck van Jan de Bruijne wegens den Rooden Leeu van Gheleijn vande Invijlle over de Sijde Specx als mede de aenclachte vande bueren wegen den Witten Hondt is goetgevonden ingevalle De Rooden Leeuw ende Sijde Specx niet langer staen en can dat Jan de Bruijne ende vander Invijlle de voorss huijssen sullen vermogen af te breken ende erven ruijmen vande matriaelen in manieren als de ander erven opt’oosteijnde werden gedaen midts conditie dat Jan de Bruijne ende andere sullen betaelen de Honderste penningen soo lange de stadt Hondertste Penningen aen t’lant sal moeten betaelen ende Jan de Bruijne sal de afcommende matrialen gebruijcken tot reparatie van sijn andere huijs staende binnen dese stadt sonder wtgevoert te worden als inde iurisdictie van Nieuwerkercke midts dat die aldaer sullen gebruijct worfden ende niet vervoert/ op groote pene daer op te statueren als mede de matriaelen vande Sijde Specx/ Item dat Lauwijs Cauterman Den Witten Hondt sal afnemen ende aende straete eenen goede hoogen muer in calck moortel leggen ende jegens de selve een afdack maecken tot gebruijck vant huijs daer nevens genaemt Der Goes tot inspectie te nemen of de voorss huijs staende connen gehouden worden sijn gecommiteert Cornelis Pietersz Isack de Meij ende Marijnies Duvecodt/

Over het repareren van de molen

Op t’versoeck van t’vermaecken vande meulen is de gecommitteerde gelast een besteck daer van te maecken ende het leveren vande matriaelen ende arbeidt alsamen te besteden aen die ten besten prijs het selve sal aennemen/

Mr Dirck Zael wordt borg voor de secretaris voor de som van 2000 pond

Voorgedragen over het stellen vande borge bijden sekretaris te doen ende bij Mr Sael wort gepresenteert borge te wesen midts hem een somme van sijne borcht nemende /hebben B+S+R goetgevonden Mr Dirck Zael voornt tot borge te accepteren ende voor de somme van twee duijsent gulden sich borge te stellen/

Op den 13 Julij 1641 pnt dhr Dirck van Delen Burchmr Charel Houweel Cornelis Pietersz Gerrit van Dort Coert Ingelenbaerts Gheleijn vander Invijlle ende Joannis Woutermans schepenen dhr Bailliu Jaques Gelee Saelemon den baecker Isack de Meij Jan Ritssen ende Marijnis Duvecodt Raeden.

Coert Ingelberts wil het wachthuis bij de Middelb. Poort dat de gemeente wil afbreken.Hij heeft er een speciale bedoeling mee.

Coert Ingelenbaert heeft versocht dat hem het wachthuijs aende Middeburchsche Poorte bouwvallich staende soude vergunt worden in plaetse dat het van stadtswege soude afgebroken worden midts dat hij opde fondamenten sal doen stellen eenen muur heijnmuers hoogde met goede stijve pijlaeren onder de muer dick anderhalven steen ofte ingevalle hij te raede werde een wooninge daer van te maecken dat hem vrij staen sal t’selve te mogen doen midts dat hem alle de matrijaelen ende erve in eijgendom sal toekommen onder conditie dat hij ende sijne naecomelinghen intoecommende de voorn muer ofte wooninge altijdt wel in goeden standt ende reparatie sullen houden/ waer over hij de voorn erve ende gebouw midts desen is verbindende ende voor altijdt verbonden blijven ombij faute van dien bijde stadt de reparatie gedaen te worden verclaerende t’voors huijs daer vooren executabel te wesen t’allen tijde wanneer het soude mogen sijn ende tgene daer aen te cort comt sal van stadtswegen worden verhaelt op sijne goederen ende de gene die naemaels den eijgendom sullen becommen ende heeft belooft de voorss reparatie ofte maecken vanden muer binnen den tijdt van ses weecken te volbringen/

Er is hier sprake van Tacx vande dienstboden dus:Dienstbodengeld. Dit op last van de Staten van Zeeland.

Op t’aenschrijven vande gecommitteerde Raeden door last vanden Staeten van Zeelant over den Tacx vande dienstboden is ommegevraecht wie dat begerden is onder de selve gevonden den secretaris die aennee(m)pt sich te addresseren aende Gecommitteerde Raeden/

De beide wachthuizen, de balance, de wippe dootbeendershuisken worden “besteet”

Op beide de wacht huijs balance wippe dootbeenders huijsken te besteden is goet gevonden het te laeten inschrijven ende die minste schrijft sal trecken twintich schell ende is bij Lauwijs Cauterman gestelt op XVIII ponden daer naer bij affslach geropen sijnde is de minste verlertende ?? aennemer geweest Lauwijs Cauterman voor dartien ponden grvls ende een pondt voor sedt geldt ende twee pondt voor een foeij bedraegende sesthien pondt//

Opden 30 Julij 1641 pnt beide dheren Burchmrs Baeckelant ende van Delen Charel Houweel Cornelis Pietersz Gerrit van Dort Coert Ingelenbaert vander Invijlle Daeneel Gerouw ende Joaniis Woutermans schepenen.

Wordt Cornelis Baeckelant volgens bepaalde procedure ambachtsheer van Nieuwerkerke

Opde propositie gedaen bij de pensionaris Mr Thomas vander Hert aengaende het verheffen van t’gedeelte ambachth. In Nieuwerkercke twelck voor desen door verswijm is comen te vervallen ende dat te doen herstellen op de naeme van de hr Cornelis Baeckelant hebben B+S gecommitteert Gheleijn vander Invijlle ende den voorn pensionaris omme te dien eijnde aende leenhove; ofte aende steden van Zeelnt daer t’bevonden sal worden te behoren daer toe requeste te presenteren ende voorts de saecke te vervolgen sulcx ten meesten oorboor ende dienste vande stadt sal bevinden te behooren/

Over het Huis De Duijve naast de balance (weegbrug):samen onder een dak.

Op t’versoeck van Coert Ingelenberts is hem geconsenteert thuijs de duijve staende nevens de balance af te nemen ende afdecken met het dack vande balance gemeen ??

Op den 8 augusti 1641 pnt Dhr Cornelis Baeckelant burchmr Gerret van Dort Coert Ingelenbrt Gheleijn vanden Invijlle Daeneel Gerouw Jannis Woutermans schepenen Saelemon de Backer ende Jan Ritssen Raden,

De verovering van het sterke fort van Gennep moet gevierd worden met teertonnen en buskruit

Op t’aenschrijven vande Ed: Mog: Heeren Staeten van Zeelant over de verheuveringe vande stercke fortresse van Gennep is goet gevonden ende den Tresorier gelast de tartonnen (teertonnen) tot de vieringe noodich op ontcostelijcxte te beschicken ende wort neffens hem gecommitteert Coert Ingenbaert om de selve te gaen coopen ende het buscruijt aende Staeten van Zeelandt te solisteren/

Opden 13 Augustii 1641 pnt Dhr Charel Houweel Gerret van Dort Coert Ingelbaert Gheleijn vande Invijlle Daeneel Gerouw ende Joannis Woutermans Schepenen Jan Ritssen ende Isack de Meij Raden.

Er zijn enige Duinkerkers en Spanjaarden uit het gevang te Veere gebroken.Alert zijn !

Baljuw en diender zijn verwittigd. De baljuw reageert op een zeer vreemde wijze op vragen uit het College

Bij Dhr Balliu deser stadt Arnemuijden getoont sekere missive in date de 12 deser aen hem gesonden van wege de Ed: gecommitteerde Raden der Admiraliteijt van Zeelant waer in sij de voorss Hr Bailliu gelasten haeren diender op den voorss ditto aen hem gesonden assistentie te doen in het soecken ende waernemen van eenige Duijc(n)kerck(ers) ende Spaenjaerden welcke binnen der Veer met forte ende groot gewelt wt de vangenisse gebroken sijn opdat ingevalle eenige vande selve haer quaeme te begeven binnen dese stadt ofte onder den keeten om alsoo van daer door eenich middel wech te commen te beter wederom in handen souden geraecken tot welcken eijnde de voorss Hr Bailliu aen het collegie versocht heeft assistentien waer op die vant Collegie hen gevraecht hebben op wat manieren ofte wat assistentie hij tot soodanige saecke begeerden of hij met sijn diender daer toe niet sufficant was/ seide datmen waecken soude hij wilde voor het Collegie niet waecken sij waeren sijn dienaers ende andere raeserien meer waer op hem bij het Collegie gevraecht is of hij eenige andere ende meerder swaricheden wiste waertoe men conde sien dat de minste assistentie behoefde soude hem alsdan in alles geerne assisteren ende behulpich wesen waerop hij seer impertinentelijck antwoorde ende seide hij begeerde het niet te seggen ende was het oock ongehouden het Collegie van W+R voornt op alles wel gelet hebbende hebben goet gevonden ende hem aen gesecht en oock wel expresslijck gelast sijn offitie wel te bedienen ende den diender bij de admiraliteijt aen hem gesonden in alles ten goeden t’sijnen besten vermogen assistentie te doen/

Opden 6e Septembris 1641 pnt dhr Corn Baeckelant ende Dirck van Delen Burchmrs Gerret van Dort Gheleijn vander Invijlle ende Daeneel Gerouw schepenen Saelemon de Backer Isack de Meij ende Jan Ritssen Raeden/

Jan de den Diender wordt ontslagen en krijgt geen gage meer voor hij eventueel weer zal worden aangenomen

Verstaen bij B+S+R dat Jan den diender sal wesen gecasseert ende van stadtswege niet gegaegeert en sal worden voor en alleer dat bij B+S+R hij weder sal wesen aengenomen ende soo Dhr Bailliu hem belieft te gebruijcken t’selve sal doen op sijnen eijgenen cost/

De privileges bevinden zich in de ijzeren kist waar meer sleutels van zijn

Op dato de previlegien gevisiteert ende genombreert /genummerd ende de sleutels vande isere kiste behandicht aende burchmr Baeckelant eene van de sloten van de isere kiste aende burchmr van Delen ende een ander Tresorier de Backer ende de sleutel van de houte kiste aende de secretaris Bonte/

Opden 17e Septembris 1641 prnt Dhr Corn Baeckelant Dirck van Delen Brs Charel Houweel Corn Pietersz Gerret van Dort Geleijn vanden Invijlle Daeneel Gerouw Joannis Woutermans schepenen Saelemon de Backer Isack de Meij ende Jan Ritssen Raeden.

Informatie over de organisatie van de verpachting als die niet naar wens verloopt of tegenvalt

Is goetgevonden de stadts domeinen te verpachten op den dach van s’lants verpachtinge een ure ofte anderhalf daer vooren aengaende de venditie sal de conditie worden geamplieert met den artijckel dat ingevalle imant gereet gelt vande vendumeester begeert dat den pachter ten begeer vande luijden het selve datelijck sal moeten geven ende daer voor niet hooger als tegen twee pondt in als trecken ende sal deselve pacht wtterhandt verpacht worden aen imandt die deselve sal gelieven te hebben ofte soo niemant can gevonden worden sal in het gebodt worden gesteken ende inde conditie gestelt dat de Heeren haere ob(p)sie sullen hebben die te laeten aen een vande drie laeste verhoogers ende sijn hier toe gecommitteert de Heeren Burchmrs ende de Tresorier om met imant te spreken ende accorderen ende sal de bode Conterboeck houden ende trecken half soeveel voor dachgelt als den vendumeester ende dadelijck sijn notie aenden Tresorier ofte burchmrs vande stadt overbringen/

Over de verpachting van bieren wijnen en het 6 groten bier “met mijnen” met vrijstelling voor de predikanten

De bieren wijnen ende ses groote sullen worden verpacht met mijn(n)en voor den tijdt van een jaer ende vrijdom aende gene die voor dess hebben vrijdom gehadt te weten de predicanten voor alles den Bailliu insgelijcx Tollenaers twee schellingen per tonne bier ende vijf schellingen per oxhooft/

De vendutie ( veilingmeesterschap) verpacht voor 3 jaar “wtthandt” aan Gerrit van Dort

Den 29 ditto aen Gerret van Dort verpacht de venditie wttehandt voor drie jaeren aen den ander volgende ingaende metten eersten Octobris 1641 tot vijftich gulden jaerlijcx/

Vaak werd de verpachting “opgehouden”

Den 30 ditto (dito) de wijnen en bieren met de ses groote per tonne doen roepen maer mochten met wijnen niet haelen sijn opgehouden/

De “Wintmolen” is omgevallen

Aengaende de wintmolen die op saterdach den XIIIIdeser voormiddach is omgevallen hebben B+S+R de conditie gelesen ende Joos Linthout gehoort op sijn aengeven dat aende selven meulen eenich vergaen hout is als den asse steenplaete ende anders gelijck ooghschijnelijck can worden gesien versoect dewijlle het ongeldelijck is de meulen te bringen in sijn vorige staedt ende dat hij in plaetse van oudt houdt nieuwe daeraen sal moeten doen dat hem daer over vergoedinge mocht worden gedaen nae dat onpartijdige luijden sullen bevinden te behooren ofte wel met de hoop daer met hem overcommen hebben hem naer overlegginge vandt versoeck aengedient niettegenstaende de stadt daer groote schade bij lijdt echter wel considererende dat soo eenich vergaen houdt daer in is/ hij daer voor geen nieuwe en can leveren sonder verbeteringe t’hebben hem afgevraecht wat hij in eenen coop voor verbeteringe soude begeren midts dat hij alles van goet houdt sonder viericheijt

N.B ( is hier sprake van het verschijnsel van perevuur ??)

Ofte letsel sal weder opmaecken ende gebruijcken t’geene eenichsins gebruijckbaer is ende heeft buijten de besproken X ponden VI schell geeijscht sevenhondert guldens waer op bij B+S+R is goetgevonden dat bij de gecommitteerde sal met Linthoudt op notitie genomen worden alle het verrotte hout ende hen te toonen wat houdt bijde stadt is/ ende oock ten principaelen met hen taccorderen hier toe sijn gecommitteert beijde de Heeren Burchmrs den Tresorier ende Isack de Meij/

Over de “Impost vande Maelderie” (het Gemaal) i.v.m.het onbruikbaar zijn van de molen

Is goetgevonden dat bij requeste aende steden sal worden versocht dat regardt opden Impost vande Maelderie hijer inde stadt (geduerende den meulen niet en can worden gebruijct) soude mogen worden genomen/

Opden 1e Octobris 1641 pnt Dhr Dirck van Delen burchmr Charel Houweel Gerret van Dort Coert Ingelberts Gheleijn vanden Invijlle Daneel Gerouw ende Joannis Woutermans Schepenen Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritssen ende Marijnes Duvecot Raeden.

Anthonij Blijck(Bliek) Hekelmaecker is door de diender mishandeld in tegenwoordigheid van de baljuw. Ook Leendert Pietersz dient een klacht in

Opt vertooch van Anthonij Blijck (Bliek) Hekelmaecker over cracht ende gewelt bij Jan Govertsz diender in presentie vanden Bailliu aen hem gedaen over dat hij ter neder viel daer naer met een rotting een gadt int hooft geslaegen/ Is oock binnen gestaen Leendert Pietersz den welcken claechte dede over den voorss diender dat hij hem hadde gescholden voor een gebannen duvel dief ofte fielt van Rammekens sij beijde verclaerden oock dat den Bailliu daer bij stondt als den diender Anthonij Blijck sloeg ende dat hij treckende aen sijn degen seggende den diender gehoort op dese aenclachte secht hij dat eenige seiden slaet den schelm doot ende dat hij geslaegen hebbende dat heeft gedaen door dien hem selffs gewelt geschiede ende aengaende dat hij Leendert Pietersz voornt heeft geinjureert dat het door haesticheijt is geschiedt hebben Burcgmrs +S+R hem voor gecasseert gehouden gelijck sij doen bij dess ende alsoo de stadt sonder diender quaelijck can wesen is gelast aenden Tresorier soo iemant const solitieren rapport te doen ende sal middelerrtijt een instructie gemaeckt worden waer int toekommende de dienders hun sullen hebben te reguleren daer toe gecommitteert wat de Heeren Burchmrs Tresorier ende Gerret van Dort/

N.B. De diender blijft ontslagen;ook moet een nieuwe ordonnantie op den diender gemaakt worden

De baljuw functioneert om het zacht te zeggen niet optimaal

Is oock geconsidereert de cleene sorge die Dhr Bailliu in sijn Offitie is draegende daer door niet alleen het stuck van Iustitie ende politie maer oock de middelen van de stadt comen te vervallen ende oock voor dess verscheijden lasten bij B+S+R sijnde gegeven ende daerinne niet gedaen tgene hij wt crachte van sijn Offitie schuldich is te doen hebben de selve goetgevonden datmen de voorss Bailliu sal hebben aen te seggen sich in alle manieren te draegen naer behooren niemant eenich overlast te doen ofte bij sijnen weten te laeten geschieden maer met sijn ampt des noots sijnde te Assisteren ende voorneemt igelijck recht ende iustitie t’administeren ende te besorgen dat de stadts domeijnen ende gerechticheijt niet en werde vercort op pene ingevalle hij in eenige faute in toecommende wort bevonden daer over gedaen te worden als B+S+R sullen bevinden te behooren ende omme den Bailliu alle excusen te benemen hebben aen B+S+R gelast van hem versocht sijnde int mainteneren van sijnen persoon daer alles toe te contribueeren tgene hun ampt eedt ende offitie can toelaeten/

Generaal Specx heeft voor de reparatie van de kerk 100 gulden geschonken

Besteed aan het “herwitten”

Is bijde Burchmr van Delen voorgedragen dat Dhr Generael Specx vereert heeft hondert gulden tot reparatie vande kercke is in deliberatie gelecht watmen daermede doen sal/ hebben B+S+R goetgevonden de kercke te doen herwitten ende sal besteedt worden met wtsetten van caerten ende tgene daer te cort comt sal van stadts wege daer bij gelecht worden ende de bestedinge sal geschieden op dinsendach eerstcommende sijnde den achtsten deser daer toe gecommitteert dhr Burchmr Tresorier nevens de kerckmeesters /

Tarieven wat de Collecte van Bieren, de 6 groten en de Wijnen betreft

Is goetgevonden de Wijnen ende bieren te collecteren dan is daer na bij Gerret van Dort geboden suver gelt voor de bieren sevenhondert gulden voor de ses grooten Veerthien Pondt voor de Wijnen veertich pondt gvls op den vrijdom als voorders/

Voor dure reparatie aan de molen is veel geld nodig. Niemand wil tegen penning 16 geld lenen. Tenslotte doet men een beroep op de diakonie. Het is zeer merkwaardig dat gezien de heersende armoede in de stad een beroep kan worden gedaan op de kas van de diakonie !!

Voorgedragen bij dhr Burchmr van Delen dat met Linthout is gemaeckt een naerder accoord over het repareren van de Meule ende is bijde gecommitteerde belooft op de conditie hier ge(e)xhibeert hondert Twintich pondt en sesthien schelling ende acht gvls is goetgevonden de meulenaer een extract te leveren van het nieuw hout ende werck soo het gemaeckt moet worden om in alles wel toe te sien dat het wel gemaect werde is omgevraecht of daer imant int collegie was die de penningen soude willen verschieten met de winste met de winste van sesse en een quart (penning 16) ende niemant gevonden sijnde die gelegentheijt daer toe hadde hebben de selve goetgevonden aende diaconie te versoecken/

Is goetgevonden dat d’accijsenaers voortaen int accijshuijs sullen sitten ende de bierdragers vernieuwen den eedt van hun offitie/

Br. Van Delen heeft 6 pond betaald voor de pachten van de wallen en de Singel t.b.v. de erfgenamen van Adriaen Licxe

Is voorgedragen bijde Burchmr van Delen dat hij opde pachten van de wallen ende Chijngel heeft betaelt voor Adriaen Licxen erfgenamen voor rekeninge van de stadt Arnemuijden de somme van ses pondt vls/

Over een jaar pensioen van de pensionaris van den Herten en een betaling aan Louwijs Woutermans

Aen Dhr van den Herten voor een jaer pencioen hebben B+S+R geordonneert dat nocch op van Delen ordonnacie sal worden gegeven aen Louwijs Cautermann te betaelen de somme van drie pondt achtien schell en thien grvls ende sullen hem beidde de betaelinge

voor wel gedaen verstreckt op de voorn pacht midts de rekeninge ende quitancie overbringende nae behooren/

Over het afrekenen met de pachters. De Bruijne is daarbij betrokken. Dirk van Delen wil zich niet met de zaak inlaten omdat hij samen met de Bruijne “bedieninge heeft opt cantoir van convoij ende licenten

Bij Geleijn vande Invijlle Saelemon de Backer ende Geret van Dort rapport gedaen van hunne commissie over t’afrekenen met de pachters ende d’antwoorde daer op bij Jan Leijnsz ende Mr Jacob de Bruijne gedaen ende gevraecht wat hun voorts daer in te doen stondt heeft de Burchmr van Delen versocht alsoo hij ende dhr voorss hr. De Bruijne t’saemen in een bedieninge zijn opt cantoir van convoij ende licenten dat hij buijten dese saeck ende questie soude mogen blijven alsoo hij niet geerne in questie met de voorss de Bruijne soude leven hebben B+S+R stelve toegestaen ende selfs op de saecke willen besoigneren hebben geordonneert gelijck sij doen bij dess dat dhr de Bruijne sal worden gedachvaert te comen in gijselinge inde herberge genaemt De Sterre op huijden veerthien daegen sijnde dinsendage den 15 Octobris 1641 te clock twee ueren omme te doen rekeninge bewijs ende relijquae vande ontfanck handel ende administratie die hij als tresorier deser stadt heeft gehadt ende sijn gecommitteert om ter plaetse vande gijselinge te compareren den Burchmr Baeckelant Coert Ingelbaertsz Gheleijn vande Invijlle ende Daeneel Gerouw schepenen nevns dhr Bailliu ofte in sijn absentie Charol Houweel omme voorts daer inne te procederen Conform de costume tot voordeel ende bewaeringe van de stadts rechten ende incommen/

Opden 11e Octobris 1641 pnt dhr Dirck van Delen Burchmr Cornelis Pietersz ende Jannis Woutermans Schepenen dhr Bailliu Saelemon de Backer Isack de Meij ende Jan Ritssen Raeden

Er is een vergadering gehouden met heel weinig “presenten”

Is bij de burchmr van Delen dese vergaederinge op den eet gelecht sijnde wenige gecompareert ende een uere gewacht sijnde andermael gesonden aen de absente soo hebben Geeraert van Dort Coert Ingelbaertsz ende Gheleijn van de Invijlle tot antwoorde gegeven dat sij niet connen ende conden is echter goetgevonden met de presenten voort te vaeren.

Alsoo den bode van Onderdoenck is overleden hebben die van W+R geordonneert

Ga naar boven