Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 21 1643-1644

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf maart 1643.

Op den 10e Meert 1643 pnt dhr Dirck van Delen Marijnes Duvecodt Burchmrs Salomon de Backer Isack de Meij Jan Ritssen Anthonij Weijts Schepenen dhr Bailliu Jaques Gellee Corn Pietersz Coert Ingelbaertsz ende den Secretaris vanden Invijlle Raeden.

Jan Jansz Jongejan Die woont “opde sachmolen” bij Middelburch wil een stuk van de watergang richting Middelburg pachten

Is binnen gestaen Jan Jansz Jongejan woonende opde sachmolen bij Middelburch ende versocht dat de pacht van dese Stadts waterganck streckende nae Middelburch bij hem gepacht mochte weder gestelt op den naem ende was ? pachter aengenomen Pieter Boutens woonende tot Noortmonster ende tot borge Jacob Pietersz hebben die van W+R het selve toegestaen ende den bovensg. Pieter Boutensz als pachter ende Jacob Pietersz als borge aengenomen Op de conditie int boeck A ? fol 15 staende ende bijden pachter ende sijne borge geteeckent/

Diverse lieden hebben op hun erven overgebleven ? stadsbomen ingeplant. Daar moeten ze voor betalen.

Bij den Tresorier Salomon de Backer gethoont sijne particuliere rekening ende notitie bij hem gehouden van diversche persoonen die van Stadts boomen bet ? overgelaeten ende op hare erven geplandt hebben die van W+R deselve gehoort opgenomen ende gesloten ende den voorss Tresorier gelast het gelt vande lieden eerstdaechs inte vorderen/

Diverse rekeningen van de voormalige secretaris Huijbrecht Kie over een grote periode van 6 jaar zijn nog niet afgesloten en (nog) niet in orde bevonden.

Is bij de Burgmr Dirck van Delen voorgedraegen dat de rekeninge van Huijbrecht Kie vande Hondertste Penning over de jaren 1636/ 37/ 38 dient gedaen ende alsoo drie vande voorss Kies rekeninge sijn gevonden vande welcke hij de sloten schijnt schuldich te wesen te weten een rekeninge d’anno 1631/ 1632/en 1633 vande ouwe Hondertste Penninck voorss ? bij meer ontfangen als wtgegeven comt pond 31:17:10 een vande nieuwe Hondertste Penninck vande selve jaer daer an het slodt bedraecht als meer ontfangen dan wtgegeven de somme van pond 9:16:2 ende de derde over den jaren 1634 en 1635 het slodt als meer ontfangen dan wtgegeven is bedragende samen de somme van pond 13:2:8 gvls bedraecht samen pond 54:16:8 gvls is gevraecht oft met die voorss somme vande slooten tot sijnen laste sal bringen ofte niet is goetgevonden die inde rekeninge voor ? hem nu noch te doene niet te bringen tot sijnen laste maer die te houden voorgedaen en gesloten ende oordelen dat de Tresoriers die gehouden ben/zijn ? te verantwoorden voorder ? alsoo daer te weinich bescheeden conne gevonden worden van het gene hij vanden jare 1636 37 en 1638 ontfangen ende niet ontfangen heeft Soo is geraecht de gelegentheijt soo staende oft niet goet ende raetsaem waere datmen de restanten soude nemen op soo veel als de restanten inde voorgaende jaeren deur den anderen gesaemlijck ? commen te bedraegen is goet gevonden de restanten te nemen gesamentlijck op pond 22:4: 5 gvls volgens de rekeningen van de jaren 1631/ 32/34 en 1635/

Over de nog niet geruimde erven van Jan de Bruijne. Vroeger stonden daar de huizen Den Rooden Leeuw ende Rooden Toorn (Toren)

Alsnoch voorgedragen dat de erven van Jan de Bruijne aent Oosteijnde daer eertijte op gestaen heeft het Huis Den Rooden Leeuw ende Rooden Toorn met steenhoopen blijven liggen is goet gevonden hem de selve te doen ruijmen ofte dat die van stadts wegen op

Vierschadt sullen worden geruijmt ende den Secretaris hier van gelast hem de wete ende acte toe te senden/

Pruyntje Sents stadsvroedvrouw krijgt wegens ouderdom en weinig inkomsten kwijtschelding van de 100e Penning

Is door de burgemr van Delen van wegen Pruyntje Sents Stadts vroet vrouwe versocht alsoo sij oudt wort ende weijnich binnen de stadt can winnen ende oock veel schamele lieden om niet moet dienen dat sij mocht hebben van haere huijsen quijtschelding vanden Hondertsten Penninck is bij W+R haer toegestaen ende quijtscheldingh vande voorss Hondertste Penning voor haer leven (ofte soolange sij binnen de stadt woont) vergunt sonder verder in consequentie getrocken te worden/

Over het Mansvelders kerkhof

De Burgemeester Duijvecodt Salomon de Backer ende Isaac de Meij sijn gecommitteert om met de weduwe van de Burgemeester Cornelis Baeckelandt te spreken ende opwaert uijt te accorderen over de pachten van het Mansvelders kerckhoff bij haer man diversche jaeren gebruijct/

Opden 13e Maert 1643 pnt dhr Dirck van Delen Marinus Duijvecodt burgemrs Salomon de Backer Isaac de Meij Jan Ritssen Gerrit van Dort Anthonij Weijts ende Johannes Woutermans Schepenen Cornelis Pietersz Meerten Jansz Coert Ingelbaertsz ende den secretaris Innevijlle Raden.

De predikanten van de Hecke en Zael krijgen een kopie van de verzochte rekeningen van 1635-1640

Sijn binnen gestaen domine Jacobus vande Hecke ende Theodorus Zael beyde ministers deser stede ende hebben versocht copie wt de rekeninge bij d’heer Tresorier de Bruijne gedaen vande jaren 1635/ 36./37/38/39/ en 1640 mitdgaders visie van des selfs documenten burgemrs Schepenen ende Raden hebben hun heur versoeck toegestaen ende geconsenteert/

Over het tijdstip van de verpachting van de “Stadts Excijsen”

Voorgedragen oftmen des Stadts Excijsen wederom sal verpachten op den dage van slants verpachtinge ofte niet is goetgevonden die te doen op dijnsdage sijnde den 24 Meert 1643 namiddaechs ten twee uijren/

Over het vervallen “Huijs: Het Papenhuijs” van Gerrit van Dort. De stad wil graag in plaats van zijn voorstel: om ervan ontslagen te worden een ander huis daarvoor in de plaats te bouwen : een bijdrage van ruim 15 gulden voor de bouw van een orgel voor de kerk.

Bij Gerrit van Dort voorgedragen ende versocht om te mogen ontslegen wesen van te moeten volbringen de conditie op de welcke bij hem met decrete is gecoft het Huijs genaemt Het Papenhuijs in de welcke hem wel is toegelaten het selve huijs ( ten meerderdeel vervallen synde ) af te breken mits afgebroken sijnde een ander bequaem woonhuijs in plaetse te maken/ Welck voorss voorstell ende versoeck bij W+R overwogen sijnde gestelt hebben in handen vande hr burgemr Dirck van Delen bij dewelcke is goetgevonden ende wtspraeck gedaen dat den voorn van Dort in plaetse van een ander huijs ter plaetse voorss te moeten maecken sal geven aen ende ten behoeve vande stadt tot opbouwing van hunnen orgel de somme van vijfthien guldens tot veertich grooten stuck/ Actum ter Extraordinare vergaderinge van Burgemrs+S+R/

Opden XXIe Meert 1643 pnt dhr Dirck van Delen Marinus Duijvecodt burgemrs Salomon de Backer Isaac de Meij Jan Kitsz Anthonij Weijts en Johannes Woutermans Schepenen ende Corn Pietersz ende den secretaris Raden.

Vander Innevylle wil continuatie van het ambt van secretaris

Voorgedragen bij den Secretaris van Inneville nademael in sijn aenneminge tot Secretaris deser stadt ende alle dependentien van dien was gestelt te weten dat hij die na hem het selve ampt soude comen te bedienen jaerlijcx sal moeten versoucken continuatie van sijnen dienst ende dewijle sijn jaer nu ten merendeel is verstrreken heeft versocht aende Eerwaerde burgrmrs +S+R dat hun gelieve hem in sijnen dienst te continueren niet voor een jaer maer op den voet ende manieren als alle voorgaende Secretarissen dat is tot wederseggens toe van burgemrs +S+R

B+S+R gehoort het versoeck bij den secretaris vande Innieville gedaen hebben hem met hun alle eenparige stemmen om goede ende gewichtighe redenen haer moverende sijn boven voorss versoeck in alle deelen toegestaen ende gecontinueert tot secretaris deser stadt ende alle dependentien vandien tot wederseggens van B+S+R./

Marinus Duvecodt en Isac de Meij zijn (stads)gecommitteerden bij de verkiezing van ouderlingen

Bij die vanden kerckenraedt versocht om dat die van W+R twee wt hun souden gelieven te committeren om nevens die vanden kerckenraedt de bequaemste personen volgens hunne wetenschap te kiesen ende nomineren die bij de gemeijnten mochten gecosen werden den geenen die t’hun soude gelieven om als ouderlingen nevens d’anblijvenden te dienen ende sijn gecommitteert d’heer Marinus Duvecodt ende Isac de Meij/

Het “werck van Coeterman” is niet volgens bestek uitgevoerd. Zie hiervoor.

Bijde gecommitteerden rapport gedaen van hun gebesoingeerde hebben verclaert het werck van Coeterman ten geenen deele gevonden te hebben volgens het besteck is bij W+R goetgevonden ende deselve gecommitteert gelast hem aen te seggen het gebrekige te doen maecken volgens het besteck ende dan wederom inspectie te nemen/

Materialen van afgebroken huizen of “andere schuijeren”/bouwsels mogen onder geen enkele voorwaarde buiten de stad worden gebracht en aangewend; die materialen nog steeds “binnen dese stadt t’emploijeren

Bij Salomon de Backer Isaac de Meij ende den Secretaris gecommitteert om inspectie te nemen over het schuertje van Anthonij Weijts of het selve soude cunnen blijven staen ofte niet is rapport gedaen het selve gevonden te hebben niet suffisant om te blijven staen/ is bij W+R goetgevonden ende Anthonij Weijts toegestaen het selve af te mogen breken ende de materialen binnen dese stadt t’emploijeren sonder daer buijten te mogen vervoeren mits aen de Nieuwstrate een muijr te maken van negen voet hooch dick ende met pilaren na behooren/

Afgebroken: Huijs het Wapen van Poortgael

Is binnen gestaen Jacob Marinusse ende versocht te mogen vervoeren het hout van het afgebroken Huijs het Wapen van Poortugael is bij W+R goetgevonden ende hem aengesecht voor ende aleerstvolgende de conditie een ander huijs in plaetse gemaeckt te hebben ende dan versoecken het overschiet(overschot) en hout te vervoeren sullen dan doen t’gene hun redelijck dunckt/

Opden 24 Meert 1643 pnt dhr Dirck van Delen Marinus Duijvecodt burgemrs Salomon de Backer Isaac de Meij Jan Kitsz Gerrit van Dort Anthonij Weijts Johannes Woutermans Schepenen Corn Pietersz Coert Ingelbaertsz ende den Secretaris vande Inneville Raden.

Over de verpachting van de Excijsen van de stad

Alsoo dese jegenwoordige vergaringe was gelecht om stadts Excijssen te verpachten is omgevraecht oftmen die sal verpachten voor een halff of heel jaer ende is goetgevonden die voor een heel jaer te verpachten/

B+S+R hebben gemaect een naerder ampliatie op het Salaris van Baillieu +B+S+R mitsgaders de Secretaris ende den boden/

N.B. Het is jammer dat die “ampliatie” van de ordonnantie van de diverse salarissen niet is opgenomen in de stadresoluties. Gelukkig is dat met de ordonnantie wel het geval geweest. Zie hiervoor de vroeger hierin vermelde gegevens.

Er is een privilegekist waarin o.a. brieven van nominatie worden bewaard.

Is binnen gestaen Claes den Bode wt den Haghe gecomen sijnde met een brief van nominatie den selven aen dhr Baillieu naer gewoonte te behandigen doch alsoo den selven niet pnt en was is bij W+R goetgevonden die ten versoucke vande burgemr van Delen inde previlegie kiste te sluijten tott die soude werden geopent/

Opden 28 Meert 1643 pnt d’heer van Delen Marinus Duijvecodt burgemrs Salomon de Backer Isaac de Meij Jan Kitsz Gerrit van Dort Anthonij Weijts ende Johanes Woutermans Schepenen d’heer Bailliu Cornelis Pietersz Meerten Leunisz Coert Ingelbaertsz ende den Secretaris vanden Inneville Raden.

Iemand verzoekt burger/poorter van Arnemuiden te mogen worden

Jan Cornelis Caepen (Cappon ?) heeft versocht sijn borgerschap is bij W+R hem hetselve vergunt ende gegeven mits betaalende het recht daer toe staende ende hem te dragen als een goet ende trouw borger betaemt/

Burgemrs

Marinus Duijvecod

Johan Kitsz

Schepenen

Salomon de Backer

Isaac de Meij

Cornelis Pietersz Coert Ingelbertsz

Laurens Block

Mr Paulus Stafmaker

Niclaes Marinus

Raden

Dhr Baillieu Jaques Gelee

Meerten Jansz

Cornelis Adriaensz

Secretaris Inneville

Johannes Woutermans

Leunis Geersz

Pieter Duijvecodt

Op den 10e April 1643

Presentibus omnibus

Voorstel om Cannoije advokaat van de stad wegens geldgebrek te dechargeren

Voorgedragen bijde B. Marinus Duijvecodt alsoo de stadt weijnich incomen heeft ende den Advocaet Cannoije inden Haech voor stadts Advocaet geniet twee pondt jaerlicks ende niet veel voor de stadt inden Haech te doen is oft niet goet en waere hem het selve aff te schaffen/ is goetgevonden hem die noch te geven/

Een rekest aan de Staten om 3 pond “meer op ijder verpachtinge”

Dat recht hadden de andere steden van Zeeland ook.

Alnoch omgevraecht oft niet goet en ware aende Staten te versoecken om te hebben drie pondt meer op ijder verpachtinge gelijck dander steden/ is goetgevonden eerstdaechs een rekeste in tegeven ende tselve te versoecken/

Weer over de 2 huizen Het Root Hert en de Rooden Toorn van Jan de Bruijne.

Wort den bode gelast met dacte vande secretaris ontfangen hebbende Jan de Bruijne te insinueren dat hij het huijs Het Root Hart sal behoorlick repareren als mede den muer vande Rooden Toorn(Toren) van boven gelijck als den muer aende straet affbreken ende het gadt daer in sijnde toe metsselen binnen dit prima Meij eerstcommende op vierschadt/

Over het Huis De Halve Maene van Mr Heijndrick Sonnius

Is goetgevonden Sr Hendrick Sonnius ofte die hij gemachticht heeft bij procuratie te laeten insinueren dat sij sullen order stellen dat het huijs d’Halve Maene sal werden volgens de conditie opgemaect tusschen dit ende ses weecken/

Er is een orgelist benoemd. Echter de orgelbouwer Joris Fesser vordert niet met zijn werk. Sancties !

Ende noch geresolveert alsoo den orgelist is aengenomen ende sijn gaeige van prima Meij sal ingaen ende dat Mr Joris Fesser die den orgel onderhouden om te vermaken de selve niet en vordert datmen hem een acte sal senden ende daer bij insinueren ende aenseggen dat hij de voorss orgel sal hebben te maken prima Meij eerstcomende ende bij faute van dien datmen alde tijt die de selve langer ongemaeckt is ende den orgelist gagie loopt van sijn besproken loon affgetrocken sal werden/

Is versocht bij den Tresorier de Backer om een acte te hebben wegens het slot van sijn lest gedane rekeninge bedragende LXXXVIII ponden vls die vande eerste gereede penningen van stadtsincomen te mogen ontfangen hebben B+S+R de saecke in state gehouden ten naesten/

Weer over de pacht van het Mansvelders Kerckhoff

Bij den B: Duijvecot Salomon de Backer ende Isack de Meij ( Gecommitteerden ) om met Anneken Bakelants te accorderen over de pacht vant Mansvelders Kerckhoff welcke haer man diversche jaren heeft gebruijckt) rapport gedaen van hun gebesongieerde ende gesecht dat de voorss weduwe Bakelants heeft versocht het gene dat de stadt van haer over de voorss pacht pretendeert in geschrifte te hebben om met haren voocht te beraden/ Is goetgevonden alvoren den eysch haer in geschrifte aen te geven metten pensionaris te spreken waer toe gecommitteert werden den B: Duijvecodt ende den Secretaris/

Opden XXIe April 1643 Presentibus omnibus praeter Meerten Jansz ende Leunis Geerszen Raden.

De Calcisteen van de Caije moet goed opgeborgen worden, anders wordt er door jongens gebruik van gemaakt. De steen wordt in de Balance / Waag opgeborgen

Voorgedragen oft niet goet en ware datmen de de calsisteen vande Caije dede halen ende ergens gesloten leggen op dat die door jongens oft anders niet en werde vermindert/ i sgoetgevonden ende den Tresorier gelast die inde balance te doen brengen/

De pacht van het Mansvelders kerckhoff

Bij den B: Duijvecodt ende den Secretaris gethoont den eysch bij dhr pensionaris in geschrifte gestelt om aende Weduwe Bakelants overgegeven te werden wegens het Mansvelders kerckhoff ende de selve gelesen sijnde hebben W+R goetgevonden haer daer van een copije te geven/

Cornelis Brant wil niet langer “de clocken” stellen en opwinden

Is bij den Bailliu ende B: Duijvecodt gerapporteert als dat sijlieden met Corn. Brant gesproken hebben over het stellen ende opwinden vande clocken dewelcke soodanige antwoort gegeven heeft daer wt gebleken is dat hij niet graeg en was om de voorss clocken ende uijrwerck langer t’onderhouden ende gade re slaen/ Is goetgevonden hem t’ontbieden ende t’hooren spreken gelijck hij terstont ontboden sijnde gecompareert is ende seyde daer aen geen proffijt te weten ende secht dienvolgende datte Heeren hem gelieffden te ontslaen ende bij W+R de saecke overwogen sijnde hebben hem van sijnen dienst ontslagen maer dat hij dese lopende maent gehouden sal sijn opde clocken als voor desen te passen mits treckende sijne gagie/

Jan Leynsz moet de overgeschoten stenen van de afgebroken huizen van Sonnius allereerst voor andere huizen aanwenden

Is binnen gestaen Jan Leynsz ende heeft versocht om te mogen vervoeren de steenen

die hij seyde dat overschieten souden vande affgebroken huijssen bij hem van Sonnius ofte sijne gemachtichde gecoft/ Is goetgevonden ende hem aengesecht eer hij hem soude vervorderen eenige steenen te vervoeren dat hij eerst en alvooren soude opmaken de andere huijssen ende muijr gelijck hij volgens de conditien gehouden is ende dat B+S+R alsdan sullen doen soo als sijl. sullen bevinden te behooren/

Nicolaes de Mol heeft zijn ambt als stadsbode opgezegd

Is binnen gestaen Nicolaes de Mol stadtsbode ende heeft versocht dat W+R hem geliefden t’ontslaen van sijnen dienst als stadts bode hebben W+R goetgevonden hem datelijck t’ontslaen gelijck sij hem licentieren mits desen ende laten de plaetse open tot dat eenihe andere bequame personen hun sullen praesenteren om het voorss ampt te bedienen/

De secretaris vander Innevylle wil precies als Cannoije en Sonnius “het camertje boven t’stadscomptoir” gebruiken.

Voorgedragen ende versocht bij den Secretaris om tot sijnen gebruijck te hebben het camertje comende boven t’stadts comptoir twelck voor desen bij den Secretaris Cannoije ende Sonnius gebruijckt is/ Is bij W+R t’selve hem geconsenteert ende toegestaen tot sijn gebruijck te emploijeren/

Op den XV Meij 1643 presentibus omnibus praeter Salomon de Backer Coert Ingelbaertsz Schepenen ende Meerten Jansz Raedt

De voorboden(stedelijke verordeningen) moeten geresumeerd en gepubliceerd worden.

Voorgedragen dat het van node sij de verboden deser stadt voor de publicatie der selver te resumeren sijn tot de resumptie gecommitteert B: Duijvecodt den Tresorier ende den Secretaris/

Weer over de kwestie van de pacht van het Mansvelders kerckhoff

Bij den B:Duijvecodt overgelevert ende gethoont de antwoorde bij de weduwe van B: Corn: Bakelant aende Magistraet overgegeven wegens den eysch vande pacht vant Mansvelders kerckhoff / Is goetgevonden als deselve niet weerdich sijnde te rescriberen achter de banck te smijten ende de weduwe over de voorss pacht een dach van rechte tegens morgen te maken ende het proces te laten instellen op den naem van Johannes Woutermans Raedt deser stadt ende den Tresorier alsoo die inden dienst vande stadt van Middelburg is is in desen voor geexcuseert gehouden/

Leyntje Piers weduwe van wijlen de secretaris Huijbrecht de Kie moet de administratie van haar overleden man overgeven.

Leyntje Piers weduwe vanden overleden Secretaris Huijbrecht Kie boven ontboden sijnde ende affgeeyst de boecken daer haren man (als pachter van stadtsdomeijnen ) den ontfanck ende wtgeven van stadtspachten ingescreven heeft om bij B+S+R doorsien te worden heeft bovengebracht drie boeckjes in quarto/

Lowijs Couterman moet de “vuijlicheijt t’ende aende Noortstrate “ enz opruimen

Is goetgevonden Lowijs Couterman aen te seggen ende expresselijck gelasten dat hij de vuijlicheijt liggende t’ende aende Noortstrate wech doet ende de strate ende gote schoon maeckt ende suijvert binnen dit en acht dagen op pene dat het van s’heeren wegeen op vierschadt sal gedaen werden/

De molenaar moet borgen hebben voor de pacht

Cornelis de Meulenaer heeft borge gestelt voor de meulen ende pacht vandien mette personen van Johannes Woutermans ende Claes Leendertsz /

Er moeten 3 banken in de kerk gemaakt worden

Wort de kerckmeesters gelast den Tresorier noch drie bancken inde kerck te laten maken met lenen ende voetbancken aenden anderen vast van balck delen om te stellen daer t’aengewesen sal worden/

Gerapporteert dat aende orlogie opden thooren yetwes ontramponeert is worden de kerckmrs gelast het gene nodich is te laten maecken/

Over “beddingen” en banken in de “wachthuijsen” enz. waar Couterman werk van had moeten maken.

Bij Salomon de Backer Isack de Meij ende den Secretaris rapport gedaen hoe sij de wercken bij Couterman aengenomen gevonden hebben te weten datter geen beddingen noch bancken inde wachthuijsen en sijn ende oock noch diversche anckers te cort sijn maer de vorder wercken volgens de conditien daer oft ? daer ontrent/ Is bij W+R goetgevonden datte de voorss Couterman sijne conditien sal volbrengen ende beddingen en bancken inde voorss wachthuijse maecken ende anckers daer in brengen naer behooren/

Over de rekening van Louijs Couterman

De rekeninge bij Louijs Couterman overgegeven wtgenomen de XIII ponden vls van sijn voorss aengenomen werck bij hem aende stadt verdient / Is goetgevonden ordonnantie op te stellen om bij den gewesenen Tresorier Salomon de Backer betaelt te werden/

Opden XXVI Meij 1643 presentibus omnibus praeter Corn: Pietersz Laurens Block ende Niclaes Warnier schepenen Meerten Jansz ende Johannes Woutermans Raden.

Over het onbehoorlijke gedrag van de baljuw Jacques Gellee

Bij beyde de Burgemrs aengedient de clachte bij de huijsvrouwe van Michiel Huijsheere inwoonder deser stadt over den Baillieu aen haer gedaen bestaende inde volgende manieren te weten nadat de voorss Michiel Huijsheere vanden Baillieu met hovenieren XXVI stuijvers hadde verdient is t’selve alsoo den Baillieu in gebreke bleeff van die te geven bij de voorss huijsvrouwe menichmael geeyscht ende altijt seyde comt flus t’avont morgen ende eyntelijck gesecht comt te middach ick salt u geven ende voorss vrouwe volgens sijne last gecomen sijnde heeft wederom gesecht t’comt mij niet te passe waer op sij seyde mijn heer t’comt u dan nimmermeer te passe ick wenste dat UL het mij belieffde te geven alsoo wij t’grotelicx van doen hebben ende noch eenige andere woorden met hem gehadt hebbende heeft hij haer in plaetse van gelt slagen gegeven ende metten arm ten huijssen wtgesteken ende voor de deure sijnde haer met een vuijst op t’hooft geslagen datte cappe daer aff vloog / W+R alle tgene voorss overwogen hebbende bevonden te sijn een saecke van seer quade consequentie wesende in een stadt van goede politie niet en can noch en mach geleden worden hebben dienvolgens goetgevonden de voorss Baillieu te ontbieden gelijck hij oock datelijck door den bode ontboden is ende de bode wederom comende heeft verclaert tot den selven Baillieu ettelijcke reijse geclopt te hebben maer datter niemant vooren gecomen is dieshalven is de saecke tot de naeste vergaderinge opgehouden/

De baljuw wordt een groot aantal bevoegdheden ontnomen

Alsoo den Bailliu t’eenegader tegen de Magistraet baudeert ende die soeckt in confusie te brengen ende in plaetse van met de selve in alle eerbaerheyt ende respecte te corresponderen waer hij can oft mach in hare resolutien ende goetvinden tegen gaet insonderheijt alle jaren oock in het verkiesen ende veranderen vande nieuwe Magistraet ende alsoo misbruijckt de authoriteyt hem van stadtswegen wt goede politijcke consideraties tacite toegestaen ende met vrientscap int nomineren van de nieuwe Wet ende int maecken van de Officieren ende andesints getollereert/ Soo is de vrage oft het niet nodich ende geraden is dat van stadtswegen daer op gelet worde ende bij provisie omden Baillieu niet meerder authoriteyt te laten als hem bij sijn Hoocheyt van wegen de Graeffelijckheijt van Zeelant gegeven is ende sijn commissie mede brengt oftman den Baillieu niet en behoorde aff te nemen de stemme die hij int nomineren vande nieuwe Wet ende int maken ende aennemen oft beedigen vande Officieren van de stadt alsmede het compareren in W+R als anders t’gene hij bij toelatinge vande Magistraet gehadt heeft gelijck eenige andere Officieren geschiet ende den voorn. Baillieu noch volgens de privilegien noch volgens sijne commissie niet en competeert waerop gedelibereert sijnde is bij B+S+R met pluraliteyt van voysen naer lecture van des voorss Bailieus commissie geresolveert ende verclaert resolveren ende verclaren mitsdesen dat den voorss Baillieu voortaen niet meer geroepen sal worden tot het nomineren van de nieuwe Wet noch tot het maecken van eenige Officieren vande stadt geen stemme noch eenich bewint ter werelt meer sal hebben oock ordinaerelijck niet en sal ontboden werden noch laten compareren in W+R als alleenlijck om saecken hem particulierlijck rakende ende generalijck datmen voortaen den Baillieu niet voorder kennen noch in eenige stadts saecken ende regeringe metten gevolge van dien in laten noch gedogen sal als den teneur van stadts privilegien ende de woorden van sijn commissie specifice mede brengen volgens de resolutie genomen in W+R op den XXV April 1623/

Wat is er van de “schanduleuse ende quade geruchten” waar ?

Alsoo bij eenige is gerapporteert datter over lange seer schandeleuse ende quade geruchten langs de straten hebben gelopen dewelcke noch niet op en houden maer dagelijcks vermeerderen vade Hr Baillieu Gelee/Soo is bij W+R goetgevonden wt hun te committeren den B:Duijvecodt den selven authoriserende ende gelastende soostil als mogelijck is t’ondersoecken wat vande saecke is daer van de geruchten loopen ende van sijn ondervindinge ter naester vergaderinge rapport te doen om daer in gedaen ende gehandelt te worden naer behooren/

Louijs Couterman wil “bricken”(stenen) op het erf van Rosebeke aan de Cruijstraat verkopen.

Waar bevond zich de Cruijstraet ?

Is binnen gestaen Louijs Couterman ende versocht dat hij de bricken leggende op Rosebekens erve aende Cruijstraet ende op d’erve nevens Blaes Claesensz mochte vercopen t’sij om binnen ofte buijten dese stadt vervoert te werden/ Is bij W+R dewijle bij eenige vant collegie is aengedient dattet hem al voor dese is vergunt sijn versoeck toegestaen/

De vroegere tresorier Jacob de Bruijne verzoekt kopieen van documenten ten behoeve van de laatste rekenung door hem “gedaan” 

Burgemr Jacob de Bruijne heeft aen W+R overgegeven een schrift request gewijse gestelt waer in hij versoeckt documenten dienende tot de leste rekeninge bij hem als tresorier gedaen sonder te nomineren ofte specificeren welcke ofte hoe veel hij der begeert te hebben/ Is goetgevonden te apostileren dat W+R hem vergunt copije totte voorss documenten t’sijnen coste mitsspecificerende van welcke hij die begeert ende ingevalle hij de principalen begeert te sien dat hij hem sal adresseren aende B Duijvecodt Salomon de Backer ende den secretaris die hem de selve in haer presentie sullen laten lesen/

Beschrijving van hoe “wachthuijsen” er van binnen uit moeten zien.

Louijs Couterman dient “sijn besteck “ uit te werken

Bij Louijs Couterman versocht dat hij met de wercken aende wachthuijssen gedaen mochte volstaen ende ontslagen werden van sijn besteck B+S+R wt goede consideratie hem ordonnerende dat hij de deuren van beyde de wachthuijssen sal verdobbelen alle de anckers insteken ende in elck wachthuijs in plaetse van bedden en rechte bancke voor den Heert (haard) maken hebben hem daer mede van sijn besteck ontslagen/

Opden 8e Junij 1643 pnt dhr Marinus Duijvecodt Jan Ritssen B: Salomon de Backer Corn Pietersz Coert Ingelbaertsz Staffmaker ende Niclaes Warnier Schepenen Corn Adr Invijlle Leunis Geersenz ende Pieter Duijvecodt Raden.

Weer over “het gebruijck van t’Mansvelts kerckhoff” door de weduwe van Corn. Bakelant,

Voorgedragen bij den B: Duijvecodt hoe dat wt s’Gravenhagen een mandement is gecomen van de weduwe vande B: Corn: Bakelant Zal: wegens het gebruijck van t’Mansvelts kerckhoff alsmede over haer achterstel ende slodt van haer mans rekeninge als Tresorier deser stadt gedaen/ is goetgevonden alvoren te spreken ende daer toe gecommitteert B:Duijvecodt ende Invijlle/

Kwestie met Middelburg over de “aenwas van Nieuwerkercke” etc

Alsoo bij die van Middelburg op den aenwas van Nieuwerkercken aencomende dese stadt buijten dijcx wert geleijt eenen dijck ende gevreest wert dat sij daer door in tijt en wijle indien van wegen die van Arnemuijden niet gesproken en wierde eenich eygendom mochte sustineren ende pretenderen/ Soo is bij W+R goetgevonden ende wt hun gecommitteert B:Duijvecodt den Tresorier ende den Secretaris om met de Heeren van Middelburg over t’gunt voorss te spreken ende Pieter Gilliszen Lantmeter t’ontbieden ende hem op caerte doen maken van Nieuwerkercken ende den aenwas vandien/

De diender gedraagt zich niet behoorlijk en vervult zijn taken niet goed.

O.a/er op letten dat de pas geplante bomen op het Oostende en de wal niet worden beschadigd.

Is in deliberatie gelecht het quadt comportement vande diender ende gemerckt dat hij nergens op een part noch na sijn bediening siet/ Is goetgevonden den selven t’ontbieden ende aen te seggen dat hij de poorten sal schoon maken de cayen aenvollen binnen dit en acht dagen ende sorge dragen dat de nieuwe geplante bomen opt Oostende ende wal als anders alsmede de hage op de wal niet en werden beschadicht op pene dat hij hem soo hij in gebreke bevonden wort van nu aen soude voor gecasseert/

Een placcaet op het beschadigen van nieuwe geplante bomen

Is goetgevonden dat het placcaet gemaeckt opt beschadigen vande nieuwe geplante boomen sal werden op een bort geschreven daer inne begrepen t’beschadigen vande hage aende wal op pene ende boete voor d’eerste reyse IIII ponden vls tweede reyse dobbel ende voor de derde reyse arbitrale correctie/

Een slot wordt gemaakt aan de Middelburgse Poort. En de poort des avonds om 9 uur gesloten voor wagens

Is goetgevonden aen de Middelburgse poort een slodt te maken ende savonts ten negen uijren te doen sluijten op datter naer dien tijt niemant met wagens in en come maer dat het Clijnket dewijlle men de stadt noch niet affsluijten en can sal open laten/

Opden 9e Junij 1643 presentibus omnibus praeter Coert Ingelbertsz Schepen Meerten Jansz ende Savoyen Raden.

Mandement van het Hof van Holland m.b.t. het Mansveldse kerkhof etc.

Is voorgedragen wegens het mandement van den Hove van Hollant ten versoecke vande weduwe vande B: Cornelis Bakelant jegens de Magistraet deser stadt verleent over het eysschen van t’Manvelders Kerckhoff de stadt competerende ende om te geven betalinge van slodt van haer mans twee rekeninge als Tresorier gedaen op welck is goetgevonden ende geresolveert de bescheyden tot de antwoord nodich tegens dijsdach op te soecken om alsdan vorder ten principalen daer op gedisponeert te werden naer behooren waer toe gecommitteert werden B:Duijvecodt Salomon de Backer ende den Secretaris/

Over de orgelmaker Joris Fesser Plaatsing van registers

Opt versoeck bij Joris Fesser aen W+R gedaen is goetgevonden dat hij de registers die hij seght alreede gemaeckt te sijn sal hebben in dese stadts orgelkasse in de kerck te stellen ende maken datter bequamelijck op can gespeelt werden binnen dit en 14 dagen ende dat gedaen sijnde dat B+S+R opt versoeck sullen disponeren soo als bevonden sal worden te behooren/

De weduwe van Corn. Bakelant houdt zich niet aan de condities m.b.t. tot de pacht van de stadsvesten

Voorgedragen ende in consideratien genomen dat de weduwe van Corn Baeckelant in pacht hebbende de stadts vesten niet en volbringht de conditien op welcke bij haer man voorss die de selve veste is gepacht te weten dat sij jaerlijcks daer op moet setten VC visschen volgens de voorss conditien van welcke den voorss Baeckelant ende sij in gebreken sijn gebleven ende niet meer als een jaer met kennisse vande Heeren deen besproken vis opgesedt hebben / Is goetgevonden ende geresolveert haer te gelasten de voorss conditien te doen volbringen ende alle de vis die sijlieden jaerlicks gehouden waren daer op te setten (doch in gebreken sijn gebleven) nu int affgaen vant jaer daer op te doen oft datter bij W+R soo veel tot haren coste sal opgeset worden /

Louijs Couterman ontvangt de 13 ponden voor zijn aangenomen werk. Zie boven.

Is binnen gestaen Louijs Couterman ende heeft versocht de betalinge van sijn aengenomen werck bedragende XIII ponden vls: Is naer goetvindingh hem ordonnantie gegeven op den ouden tresorier Salomon de Backer om de voorss XIII ponden aen hem te betalen/

Ook Anthonij de Franck verzoekt ontslag als diender van de stad

Is binnen gestaen Anthonij de Franck sheeren diender ende heeft versocht ontslagen te wesen van sijnen dienst gelijck B+S+R hem oock datelijck daer van ontslagen hebben mits dat hij tot t’eynde van sijn maent dienen sal/

Opden 17e Junij 1643 presentibus omnibus praeter Salomon de Backer Schepen Meerten Jansz ende Savoyen Raden

Weer over de kwestie van het Mansvelders kerkhof bij het Hof van Holland

Nopende de saecke wegens t’mandement bij den Hove van Hollant ten versoecke vande weduwe vande B Corn. Bakelant over het Mansvelders Kerckhoff verleent Is goetgevonden eenige wt W+R te committeren om na den Hage te trecken ende met den advocaet Cannoy te spreken ende alles te verrichten t’gene totte saecke van node wesen sal ende sijn daer toe gecommitteert B: Duijvecodt ende den Secretaris belovende voor goet ende wel gedaen te houden t’gene bij de Gecommitteerden in dese saecke gedaen sal worden ende sullen voor hun vacatien yeder daechs profiteren X schell vls ende daer op gehouden wesen alle costen te doen soo van cost dranck schuijt en wagen vracht gereserveert die costen welcke metten advocaet extraordinaris gedaen soude mogen werden waer van sijlieden notitie houden ende specificatie wederom thuijs comende overleveren sullen/

 

Opden 30e Junij 1643 presentibus omnibus praeter Meerten Jansz sch: Woutermans ende Leunis Geersz Raden.

 

Weer over de kwestie van het Mansvelders kerkhof voor het Hof van Holland

 

Is bij de B: Duijvecodt ende den Secretaris gecommitteerden om in den Haech te reysen ende met den Advocaet Cannoij de saecke vande weduwe Bakelant wegens het Mansvelders Kerckhoff te communiceren rapport gedaen van hun gebesongeerde ende gesecht dat Cannoij gelast heeft alle de bescheeden die noch te becomen sijn op te soecken ende soo haest mogelijck is nevens de procuratie van stadts wegen te passeren op den procureur Mr Hoochbrugge omme als stadts procureur te dienen over te senden / Is goet gevonden de procuratie op den Voorss Hoogbrugge te passeren ende hem daer bij de qualiteijt als stadtsprocureur te geven ende noch vorder alles op te soecken ende op te senden t’gene soude connen gevonden worden/

 

Mr. Zael beweert dat de weduwe Bakelant met de stad wil onderhandelen over de pacht van het Mansvelders Kerckhoff

 

Gerapporteert bij de B: Duijvecodt dat Mr Zael aen hem gesecht heeft dat de weduwe vande B: Bakelant begeert mette Regeerders deser stadt ofte hunne Gecommitteerden te comen in accoort over de pacht van het Mandvelders Kerckhoff bij haer man gebruijckt Is bij W+R goetgevonden ende tot t’gunt voorss gecommitteert Jan Kitsz ende Salomon de Backer ende van besonges ter naester vergaderinge rapport te doen/

 

Zowel de baljuw als de secretaris wordt het raadlidschap ontnomen

 

Is met pluraliteyt van stemmen goetgevonden alsoo den Baillieu sijn raetschap is ontnomen den Secretaris sijn raetschap oock aff te nemen gelijck hem het selve mis desen affgenomen wort echter verstaen als den Baillieu wederom raet quame te worden dor veranderinge van Regeerdersoft anders dat den Secretaris alsdan raet sal moeten wesen/

Opden 3e Julij 1643 presentibus omnibus praeter Meerten Jansz ende Savoijen Raden.

De Tresoriers van Middelburg beweren dat zij onbekend zijn met het feit of Bakelant opdracht had gekregen van hun “voorsaten”om het land van het Mansvelders Kerckhoff te gebruiken.

Gerapporteert bij de Gecommitteerden geweest sijnde om mette Tresoriers van Middelburg te spreken wegens het gebruijck van het Mansfelders kerckhoff ende geseght datte Tresoriers seyden int minste niet te weten dat buh ?hunne Voorsaten eenige last aen Bakelant om het voorss lant te gebruijcken soude gegeven sijn ende tot dien eynde aengenomen hebben daer over ende na te vernemen ende aen hun bescheet te seggen/

Weer de kwestie van”den aenwas van Nieuwerkercke” etc

Ende om mette heeren van Middeburch te spreken ende morgen aldaer in W+R te verschijnen alsmede wegens het leggen vande dijck over de Lemmerplate sijnde ten deele den aenwas van Nieuwerkercke aencomende dese stadt niet versteken te wesen sijn gecommitteert B: Duijvecodt ende den secretaris nevens den pensionaris/

Is goetgevonden ende den Tresorier gelast de cammen vande Meule te doen vermaken het sij geheel nieuw ofte soo t’nodich is/

De “lantsaten” klagen over de ontoegankelijkheid tot de stad wegens het afsluiten van de stadssingel en een moeilijke doorgang voor wagens bij de Veerse Poort enz

Wegens de clachten van Lantsaten gedaen over het affsluijten vande stadts Chingel/ Is goetgevonden de weduwe Bakelants een acte thuijs te senden ende haer daer bij te gelasten het hecken aende Veersche Poort te doen vermaken datter bequamelijck een wagen door rijden can ende aen de andre heckens op de voorss Chijngels ende Veerschen dijck staende de sloten aff te smijten ende voortaen geen sloten aen te doen/

De baljuw Jacques Gellee is overleden; voorlopig zal de oudtse burgemeester Duijvecodt het ambt bedienen.

Dewijle den Baillieu Jaques Gelee overleden ende het ampt van Baillieuschap openstaende is ende geconsidereert dattet voorss ampt niet en mach onbedient blijven is met eenparige stemmen goetgevonden geresolveert ende daertoe naer ouder gewoont absollutelijck gecommitteert den oudsten B: Duijvecodt om voorss ampt naer behooren te bedienen/

Nieuwe Raden

Sijn met pluraliteijt van stemmen tot nieuwe Raden geeligeert ende gecomen Anthnij Weijts Laurens Spanjaert ende Pieter Cannoy ende hebben op heden den behoorlijckrn eedt gedaen/

Opden 6e Julij 1643 presentibus omnibus praeter Cornelis Savoijen ende Laurens Spanjaert Raeden/

Besprekingen over het leggen van de dijck over de Lemmerplaat met Middelburg

Rapport gedaen bij de Gecommitteerden om met d’Heeren van Middelburch te spreken wegens t’leggen vanden dijck over de Lemmer plate ende gesecht dat die van Middelburch versocht hebben datte Magistraet hunne pretentien ende versoeck schriftelijck souden overgeven/ Is goetgevonden ende geresolveert datmen den pencionaris een schrift om ter naester vergaderinge oversien ende alsoo overgegeven te worden sal laten stellen waer toe gecommitteert worden B: Duijvecodt ende den Secretaris/

Een diender wordt benoemd voor 16 pond vls per jaar

Opden Requeste van Anthonij Patagijn ? versoeckende het dienderschap deser stede /Is goetgevonden voor Apostille t’naervolgende te stellen B+S+R vergunnen den suppliant sijn versouck ende sullen voor tractement jaerlicks betaelen de somme van XVI ponden vls sonder in yets meer gehouden te wesen mits dat hij hem sal hebben te reguleren ende soo veel hem mogelijck is t’onderhouden alde ordonnantien bij B+S+R alreede gemaeckt ofte noch te maecken ende vorder alles te doen ende te laten t’geene een goet diender ende aenbringer schuldich is te doen volgens sijn instructie hem voorgelesen sijnde is den eedt bij hem gedaen/

Opden 8e Julij 1643 praesentibus omnibus praeter Savoijen ende Laurens Spanjaert Raden.

Naer deliberatie oft den pencionaris over verkiesen van eenen nieuwen Baillieu mede sal sitten / Is met pluraliteyt van voysen geresolveert dat hij ja sal sitten doch is bij den B:Kitsz jegens de voorss resolutie geprotesteert ende begeert dat hij hem cessie sal nemen ende bij den B: Duijvecodt ter contrarie geprotesteert ende geseght dat hij volgens de meerderheyt van stemmen sal boven comen ende daer over sitten/

Is goetgevonden ingevalle dat eenige in dit Collegie naer het Baillieuschap staen ende mette andere gelijck in stemmen comen dat sij te weten die van t’collegie sullen wesen gepreserveert ende den brieff van recommandatie hebben/

Een nominatie van 3 personen tot Baljuw. Recommandatie t.b.v. Poelenburch

Sijn met pluraliteijt van voysen tot Bailliu gedenomineert dhr Niclaes Poelenburgh Henderik van Delen ende den B: Jacob de Bruijne ende is geresolveert den brieff van recommandatie aende voorn: Poelenburgh te geven/

Couterman klaagt over het feit dat andermans beesten zijn gepachte gorssinge van de wallen opeten: de poorten staan voor koeien en paarden open.

Voorgedragen ende geclaecht bij Louijs Couterman hoe datte gorssinge van de wallen bij hem gepacht van eens anders beesten wert affgegeten die van buijten door dien de poorte des nachts niet gesloten en worden inde stadt comen welcke gehoort hebbende is gepersisteert bij den resolutie in date den 8e Junij 1643 datmen de Middelburgse Poorte sal sluijten maer het clijnquet open laten ende daer een keten voorspannen datter wel een mensche maer geen paert ofte koeye ofte diergelijcke door kome/

Een kleine kwestie tussen het College en de secretaris van de Invijlle loopt met een sisser af.

Wegens de questie tusschen eenge vant Collegie ende den Secretaris vande Invijlle gevallen over het teyckenen van sekere stemmen daer van bij sommige gesustineert ende gemeynt wort dat den Secretaris door abuijs eene qualijck getekent hebben ende aen d’ander sijde de verclaringe bijden Secretaris volgens sijne wetenschap gedaen ende gesecht dat hij niet beter en weet oft hij heeft die wel geteykent /Is bij W+R geresolveert Coert Ingelbertsz goetgevonden datte voorss questie sal wesen doot ende te niet ende voortaen niet meer aff vermaent sal worden/

Opden 25e Julij 1643 praesentibus omnibus praeter Staffmaker ende Niclaes Warnier Schepenen Anthonij Weyts Laurens Spanjaart ende Pieter Cannoij Raden.

Over de orgelmaker Fesser en de orgelbeurten van de organist

Op het versoeck van Joris Fesser orgelmaker/ Is goetgevonden dese navolgende Appostille te stellen B+S+R doorsien hebbende het vertooch hier boven gedaen verclaren te persisteren bij het goet vertrouwen op sijne wetenschap ende goede genegentheijt versoecken het voorgestelde alsoo gemaeckt te worden als de const ende sijne goeden naem sullen verysschen/

Is geresolveert ende goetgevonden dat den organist altijt sondaechs ende swoondaechs wanneer hij t’bij bringen can op den orgel sal spelen onder de psalmen volgens sijn besteck/

Wordt eindelijk de kwestie van het Mansvelders Kerckhoff afgehandeld ?

Is bij B+S+R geapprobeert ende voor wel aengenomen de commissie aen Isack de Meij ende den Secretaris op den 14 Julij in W gegeven om nevens den Baillieu Jan Kitsz ende Salomon de Backer te wesen over het accoort met de weduwe Baekelants wegens t’gebruijck vant Mansvelders Kerckhoff sijn dienvolgens de voorss gesamentlijck geauthoriseert gelijck sij geauthoriseert werden mitsdesen om de saecke soot mogelick is opwaert wt ende ten principalen aff te handelen/

Over het juiste gebruik van het orgel

Is binnen gestaen Mr Zael predicant deser stede ende versocht wegens hem selven ende Mr Jacob van Hecken datte orgel niet en soude mogen onder de psalmen spelen alsoo sulcks is naer het pousdom streckende en ander reden hun inde concientie moverende om welcke hij sulcx is versoeckende/ Is goetgevonden ende gepersisteert bij de voorgaende resolutie op heden genomen/

Een zekere “spanning” tussen Van Delen en de secretaris Innevijlle. Over het functioneren van de laatste ?

Voorgedragen bij eenige vant collegie datte B: van Delen heeft gesecht over het accoort vande weduwe Bakelants ingevalle Innevijlle Secretaris als gecommitteerde daer over is niet te willen wesen / Is omgevraecht oftmen ten versoecke vande voorss van Delen een ander in plaetse vande Secretaris sal committeren ofte niet /Is goetgevonden datte Secretaris gecommitteert wesen ende blijven ende over t’accoort sijn sal/

Over de “disputabele” posten in de rekeningen van de Bruijne

Voorgedragen bij beyde de B: dat B: van Delen hun aengedient heeft last te hebben vande B: de Bruijne om absolutelijck over de questie ende disputabele posten in sijne rekeningen geannoteert te accorderen ende versocht dat eenige wttet Collegie om met hem over t’gunt voorss te spreken souden gecommitteert werden /Is goetgevonden den voorss van Delen aen te seggen sijn versoeck in geschrifte over te geven tegen dijnsdach eerstcomende naer behooren/

Opden 28e Julij 1643 presentibus omnibus praeter Savoye(n) Laurens Spanjaert ende Cannoij Raden.

Accoord aangaande de Rekeningen van de Bruijne ?

Opde voorslach gedaen bij de B: van Delen aengaende de Rekeningen van B: de Bruijne dat hij geneycht is int vriendelijck t’accorderen ende in het Collegie gevraecht deur de BL Duijvecodt sijn gecommitteert B: Kitsz Salomon de Backer ende Isack de Meij mitsgaders den Baillieu ende pencionaris als gevouchdens omme absolitelijck mette voorss de Bruijne t’accorderen ist doenlijck edoch met die expresse conditie ende intentie dat in cas van egeen accoort yder sal blijven in sijn geheel en in sijn gerechticheijt ongepreiudiceert/

Opden 22e Augusti 1642 presentibus omnibus praeter Pieter Cannoy Raedt

Verschil van mening tussen de rentmeester Campen en de Tresorier(s)

Wegens het different datter is tusschen de rentmeester Campen ende de Tresoriers over de ses pondt die jaerlijcks tot reparatie vande kerck sijn vergunt/ is goetgevonden ende gecommitteert om na der Vere te gaen ende metten voorss Rentmr te spreken ende sien waer het hapert Salomon de Backer ende Savoijen Tresoriers .

De nieuwe baljuw heeft veel klachten over de stad: vervallen huizen; achterstand in betaling van belastingen enz

Is binnen gestaen den Baillieu Poelenburch ende voorgedragen dat op t’aensien vande stadt behoorlijck mochte werden gelet ende tot dien eynde de eygenaers vande vervallen huijssen deser stede bij de bode geinsinueert mochte werden gelet om haer schattinge spoedichste te betalen oft bij gebreke de selve huijssen wtte winnen ende vercopen ende d’ontbrekende eygenaers met wttsetting van caerten mochten werden gedachvaert ende gen ? binnen den gesetten tijt verschijnen dat bij omissie van dien sijl voorsteken souden wesen van haeren eygendom ende hij Officier geauthoriseert om t’selve t’sijnen profijte te mogen doen /Is goetgevonden ende den Secretaris ontfanger vande C Penninck naer ouder costume misdesen geauthoriseert ende gelast den Hondertste Penninck vande voorss huijssen t’innen ende in gebreke van betalinge de selve wtte winnen vercopen ende alles te doen t’gene naer rechte te doen staet alles tot voordeel van gene die daer inne gerecht sullen wesen/

Jan Leynsz houdt zich niet aan de condities m.b.t. de vier door hem van Sonnius gekochte huizen

Op desselfs voorstel van dat de B:Jan Leynsz niet naer comt de conditien waerop hem de bekende vier huijssen van Sonnius vercoft sijn dat wegens de Magistraet door den bode mocht werden gelast alsnoch sijne conditien binnen drie dagen te beginnen ende sonder discontinuatie te voltrecken ofte dat andersins de voorn. huijssen andermael sullen worden vercoft ofte den Officier gelast op tweeschadt t’selve te verrichten / Is geresolveert ende den secretaris gelast de voorss Jan Leynsz door den bode dese acte thuijs te senden ende hem daer bij gelasten t’gene haer boven geroert alsoo te volbringen ende bij faute vandien is den Baillieu geauthoriseert t’gene noch bij de voorss conditien ontbreect op tweeschadt te doen maecken/

De nieuwe baljuw klaagt o.a. over het feit dat de diender een derde van de boeten krijgt.

Die regeling zou wegens “nalatigheid” van zijn voorganger zijn ingesteld.

Op desselfs vertooch van datter eenige resolutien ten tijde van sijn predecesseur Gelee sijn genomen waer bij de selve om sijn nalaticheijt is voorbijgegaen ende den diender geauthoriseert ofte in de boeten erkent wort dat vande naer resumptie van dien bij commissarissen daervan te doen redres mochte worden genomen /Is den Baillieu voorgelesen de resolutie ende vernieuwde ordonnantie opden 9e Novembris 1641 in W+R genomen ende gemaeckt ende tot interpretatie vandien verstaen datten diender sal hebben een derde vant gene over yder boete sal worden betaelt daer onder begrepen het schadtgelt t’sij de heele voorss betaelt ofte bij den Bailliu op minder gecomposeert wert welcke alle wert verstaen vande beesten die op de wallen en op t’Oostende sullen werden geschut maer van d’ander die buijten de stadt sullen worden bevonden ende bij den diender behoorlijcke geschut sal comen geheel ten proffijte vanden diender volgens ordonnantie daer overgemaeckt/

De regelingen m.b.t. het brengen van bier bij de biersteker e.d. worden nog eens netjes op een rij gezet

Voorgedragen ende versocht bij Salomon de Backer Schepen deser stede datte resolutie voor

Date deser in W+R genomen wegens het brengen van het bier bij den biersteker mocht werden geresumeert ende soo veel verandert als W+R tot voordeel ende gerieff vande gemeijnte sullen bevinden te behooren B+S+R gehoort het versoeck ende propositie

Bij den voorss de Backer gedaen ende int resumeren vande voornoemde acte van resolutiee op alles rijpelijck gelet hebbende daer op te letten stond hebben goetgevonden resolveert ende wel expresselijck geordonneert datte voorn: acten van resolutie voor datum deser in W+R genomen sullen blijven in haer geheel wtgenomen dat den biersteker ofte bierstekers van nu voortaen ongehouden sullen wesen soo veel cleen bier ende meuselaer als goet bier te bringen welverstaende dat sij echter hunne bieren niet minder t’seffens en sullen mogen brengen als des somers met halve ende des swinters met heele lasten volgens de voorn resolutien dan sullen vermogen onder de selve halve ende heele lasten soveel cleen bier ende meuselaer te brengen als sij sullen connen gebruijcken ende van noode hebben mits dat sij gehouden sullen sijn yder reyse als sij bier willen laten brengen alvooren een billet alhier vande pachters te gaen van soo veel bieren als sij meenen te brengen om t’selve te Middelburch op t’cantoir ende oock hier gecomen sijnde behoorlijck aen te geven/

Opden 22e Septembris 1643 praesentibus omnibus praeter Corn Pietersz Coert Ingelbertsz schepenen ende Pieter Cannoije Raet.

Ook de nieuwe baljuw mag voortaan geen raadslid zijn

Voorgedragen bij den Baillieu hoe dat sijne predecesseurs in Offitie altijt mede Raden waren geweest ende dat nu door het overlijden van Laurens Spanjaert desselfs plaets was comen te vaceren ende derhalve versoecct dat hij mette selve vacerende Raedtschap mochte werden versien/ Is bij W+R goetgevonden te persisteren bij de resolutie genomen opden 25 april 1623 ende op den 26 Mey 1643 bij dewelcke goetgevonden is dat den Bailliu als doen wesende geen raet voortaen wesen en sal breeder bij de voorn. Resolutie/

Regeling van vacatiegeld voor commissieleden bij commisies naar andere steden

Is goetgevonden ende met eenparige stemmen geresolveert dat yder lidt vande Magistraet in commissie vande stadt tot Middelburch gaende sal proffiteren yder reyse vier schellingen vls tottter Vere vijff schell ende tot Vlissingen ses schellingen vls/

Idem

Is geresolveert op de rekeninge ende declaratie van costen bij de B: Duijvecodt overgegeven bij hem in stadts commissie wtgeweest sijnde verschoten ordonnantie te stellen ende hem binnen den tijt van sijn bediening als B: te betalen/

Over de betaling van voorgeschoten geld van bomen

Op het schrift bij de B: van Delen overgeven wegens de betalinge vande boomen van …

Gecoft / Is goetgevonden te stellen datte Magistraet binnen ses oft acht dagen sullen sorge dragen datte betalinge werde gedaen/

Opden 19 Octobris 1643 praesentibus omnibus

Bijde B : Kitsz geprotesteert ende begeert dat voortaen geenderande resolutien en sullen worden verandert als ten overstaen van den Baillieu/

Opde propositie bijde B: Duijvecodt gedaen wegens de stricte conditie mette pachten vande wallen gemaeckt Is goetgevonden ende geresolveert in state te houden tot dat den pachter met requeste selfs de veranderingh versoeckt /

Het Mansvelders kerckhoff wordt dit jaar niet verpacht, maar de stad houdt het in eigen beheer en laat het bewerken en inzaaien

B+S+R hebben goetgevonden het Mansvelders kerckhoff dit jaer aen haer te houden ende van stadtswegen te laten labeuren ende tot desselve profijte te besayen waer toe gecommitteert wert de B: Duijvecodt om tot het selve alles t’gene nodich is te besongen als voor sijn eygen tot profyte van de stadt/

Opde rekeninge bij Hendrick van Delen overgegeven bedragende elff schellingen / Is goetgevonden ende den secretaris gelast ordonnantie te stellen/

Twist tussen brouwer en biersteker

Wegens de disputen tusschen den brouwer ende biersteker gevallen over het biersteken / Is goetgevonden in state te houden ende voor als nu niet over te disponeren/

Opden 8e Decembris 1643 presentibus omnibus praeter B: Duijvecodt Pieter Duijvecodt ende Cannoij Raden.

Weer zegt een diender zijn ambt op. Wordt aanvaard onder condities hieronder vermeld.

De opsegginge van Anthonij den diender van sijnen dienst bij Wet aengenomen/ Is bij W+R heden geapprobeert/

Alsoo Anthonij den diender op den eersten decembris 1643 in W+R ootmoedelijck heeft versocht wederom in sijnen dienst mocht werden aenegenomen ende hebbende de gaige die de vorige dienders sijnde 19 pond gehadt hebben /Is goet gevonden hem bij provisie tot mey toe te continueren op de voorss oude gagie ende dat hem de verschenen halve maent provisionelijck betaelt sal worden naer advenant vande voorss 19 pond ende soo hij de vacerende 14 dagen mede tot een jaer sullen werden toegevoecht mits mede volbrengende alle d’ander poincten sijnder ordonnantie op welcke hij is aengenomen/

Opt rapport vande Bailliu ende B: Kitsz als overdeken van timmer ende metselaers gilde nopende de doleantie vande gemeene gildebroers

Hier moet een klein hiaat opgevuld worden !!

Men probeert over de huur van de korenmolen met de oude molenaar tot overeenstemming te komen: voor 50 ponden vls

Wegens de cooren Meulen deser stede alsoo die eerstdaechs wtter huijre sal sijn gevraecht sijnde oftmen die wtter handt oft mette stocke sal verpachten /Is goetgevonden voor eerst metten ouden meulenaer te spreken ende sien oft men hem die wttert handt sal connen verpachten voor vijftich ponden vls sonder minder waer toe gecommitteert worden B: Duijvecodt ende in sijn absentie den Baillieu ende Jan Ritzen nevens den Tresorier ende ter naester vergaderinge rapport te doen/

Over lasten in het jaar 1582 voor 4 jaar toegestaan. Moeten die nu eindelijk niet worden afgeschaft ?

Geproponeert bij den Baillieu Poelenburg datte lasten inden jare 1582 voor vier jaren toegestaen nu eyndelijck mochte werden affgeschaft ende niet meer verpacht te meer also oppositie van particuliere dienaengaende wort gevreest in welck cas de stadt nootsaeckelijck naer veel costen soude moeten secunderen welck voorss voor alsnoch bij W+R in bedencking wert gehouden/

Over een muur naast Den Pool tot de Halve Mane; en over het opmaken van het huis van Jan Leijnsz tWapen van Poortugael.

Is goetgevonden Jan Leynssen ende Jacob Marinusz sijn huijs genaemt tWapen van Poortugael sal beginnen ende sonder affscheyden op te maken soo haest als t’mogelijck wesen sal ende Jan Leynsz de muijr nevens den Pool totte Halve Mane toe op pene het selve van stadtswegen sal werden gedaen/

Er zal in de stad een “ommeganck” mogen worden gemaakt ten behoeve van het Parlement van Engeland in strijd met de Royalisten. De “aelmoessen” moeten door de “gewoonlijcke aelmoesseniers” worden opgehaald.

Voorgedragen bij den Bailliu wegens het versoeck bijde Gecommitteerden dattet parlement in Engelandt voorgedragen om binnen dese stadt ende Iurisdictie vandien een ommeganck te mogen doen om aelmoessen te vercrijgen voorde miserable ende seer getiranniseerde Iersche protestanten/ Is goetgevonden t’selve te laten geschieden door de gewoonlijcke aelmoesseniers ende die sij daer toe gelieven te committeren/

 

1644

 

Opden 2e Januarij 1644 praesentibus omnibus praeter Joh: Woutermans ende Quesnoy ? Raden

Over betaling van calcisteen

Is binnen gestaen Mr Adriaen Woutersz ende heeft versocht betalinge vande calisteen door last vande Magistraet van hem gecoft bedragende de eerste parthije IX ponden XIII schelling IIIIgr ende die hebbende presenteert mette tweede parthije noch 5 a 6 maenden te wachten Is goetgevonden ende den Tresorier gelast soo haest mogelijck is de versochte betalinge te doen/

De pacht van molen is voor 3 jaar geregeld onder bepaalde condities

De Heeren bij W+R gecommitteert geweest sijnde om metten meulenaer te spreken hebben gerapporteert datse den selven voor drie achtereenvolgende jaren de pacht hebben gecontinueert voor de selve somme mits betalende 2 ponden voorde slijtagie vande steenen doch expresse gestipuleert datten molenaer t’eynde sijnen jegenwoordige pacht naer voorgaende prisatie ? wederom den molen aenvaert hebbende alles sal onderhouden ende repareren t’sijnen costen ende yet gebroken sijnde sal t’selve den Tresorier inder tijt wesende moeten aengeven die selve door den stadts timmerman sal laten maken wiens rekening den molenaer alsdan sal moeten voldoen doch t’eynde de pacht sal wederom inspectie vande molen geschieden ende isse verbetert de stadt salt den molenaer vergoeden isse erger den molenaer sal de stadt te goede comen met dien verstande nochtans datten molenaer niet gehoden sal wesen tottet maecken vande pestels ende lassen ? doch die alleen wtgesteken verobligeert sijn tottet maken ende vernieuwen van alle andere saecken de meulen betreffende /Is bij W+R hare handeling geapprobeert/

Is den Tresorier geauthoriseert om met Jan Leynsz over de 4 grooten te rekenen ende den bode gelast dienaengaende de wete te doen/

Opden 18e Januarij 1644 praesentibus omnibus praeter Savoyen Joh: Woutermans ende Quesnoy Raden

Definitieve regeling m.b.t. de rekeningen van de gewezen Tresorier Jacob de Bruijne ?

Is binnen ontboden de B: Jacob de Bruijne gewesen Tresorier deser stadt ende op t’affvorderen van t’gene hij in sijne rekeninge in restant heeft gebracht heeft verclaert als Jan Leynsz ende sijne goederen sonder sijne costen geexcuteert souden sijn t’geen daer aen te cort comt te voldoen ende bij provisie op ordonnantie vande Tresorier te furneren XXXVII ponden II schellingen VI grooten vls mitgrs assignatie van VII ponden op Leyntje Piers makende samen XLIIII ponden II schellingen VI grooten welcke sijne presentatie bij W+R aengenomen is/

Bode Waelpoel vraagt om een “cleyne” vergoeding voor extraordinaire diensten. Niet gehonoreerd (voorlopig)

Opt vertooch vanden bode Waelpoel om te hebben eenige cleyne vergoedinge voor sijne extraordinare diensten is goetgevonden t’naervolgende voor apostille te stellen dat bij W+R voor alsnoch over dese saecke niet en can werden gedisponeert ende dieshalven in state gehouden wert/

??????????????

Praesentibus omnibus praeter Johannes Woutermans ende Quesnoy Raden.

Leyntje Piers weduwe van oud-secretaris H. Kie betaalt aan de stad wat haar man schuldig was.

Is binnen gestaen Leyntje Piers weduwe van Huijbrecht Kie ende heeft den Tresorier in betalinge gegeven een assignatie op de weduwe Bakelant van 50 ponden vls ende eene van 25 ponden op d’erffgenamen van wijlen Baillieu Gelee samen 75 ponden op affkortinge van tgene sij over achterstel van haer man aende stadt schuldich is welcke beyde bij W+R op affkortinge in betalinge sijn geaccepteert/

Geschil tussen weduwe Bakelant den de stad over “het zetten van (een bepaalde hoeveelheid) vis op de stadsvesten

Wegens het different tusschen de Magistraet ende de weduwe Bakelants over het setten vande vis op stadts vesten opde welcke sij volgens de conditien gehouden was eenige hondert jaerlijks te setten vande welcke haer man in gebreken is gebleven / Is goetgevonden ende gecommitteert omme selve over t’different te spreken ende absolutelijck aff te handelen den Bailliu beyde de B: ende den Tresorier/

Is den Tresorier gelast soo haest het mogelijck is de straten te doen repareren/

De muur tussen het Huis De Pool en de Halve Mane

Is geresolveert ende goetgevonden Jan Leynsz de muijr tusschen het huijse De Pool ende Halve Mane te doen opmaken op pene inde voorgaende acten vermelt/

Dijnsdach den Ie Maart 1644 praesentibus omnibus praeter Duijvecodt B: Leunis Geersz Savoyen ende Anthonij Weijts Raden.

Over de verkiezingsmaaltijd

Opt voorstel vande B: Kitsz oftmen op dijnsdach savonts den 15 deser eenige oncosten totte maeltijt vande verkiesing soude maken / Is goetgevonden de oude costuijm daer in te volgen ende de gemeene voet doch opt oncostelicxste/

Is goetgevonden datten Tresorier de stadts vesten afflaten op sijn passe ?? ende van water na den eysch ontlasten/

Is den Baillieu ende Salomon de Backer gecommitteert omme inde Rekencamer te vernemen na de VI ponden tot reparatie vande Kerck gedestineert ende van een jaer vermist te weten 1649 oft 1642/

Over het afbreken van een bouwvallig “cantoorken”

Opt versoeck van Jan de Bruijne om het bouvallich cantoorken aff te mogen breecken/ Is t’selve hem toegestaen mits dattet niet verder geschiede als totte cruijn van schutters gang ende de muer mee van die hoochte blijven alsmede de deur inde huijsmuer toegemetselt werdende op peyne soo hij verder affbreeckt dat hij t’selve sal moeten weer opbouwen ofte de stadt t’sijne costen sal laten doen/

Er is sprake van het Veer van de stad op de Stinckert

Is goetgevonden het Veer vande stadt opde Stinckert mette stocke te verpachten aende meestbiedende ende vandaech billetten wtte setten tegens dijnsdaechs toecomende ende sijn totttet concipieren vande conditien gecommitteert den Baillieu B:Kitsz ende Isack de Meij/

…………….Hondertste Penninck gereet te maken tegens de nieuwe verkiesing ofte stadts rekeninge/

Is goetgevonden dat Corn: Jopsz met sijn rekening noch wat sal toeven tot datmen siet wat Jan Leynsz vande comparitien sal hebben betaelt/

Dijnsdach den 8 Maart 1644 presentibus omnibus praeter Johannes Woutermans Raedt.

Sijn geresumeert de gereserveerde posten vande Tresorier de Bruijnens rekeninge ende sijn affgestemt de drie ponden vls sjaers voor slijtage/

De secretaris Innevijlle is vaak afwezig en is bijna nooit aanwezig op zijn “comptoir”

Ontslaan of nog even afwachten ?

Is omgevraecht over het iteratijff affwesen vande Secretaris Innevijlle ende sijn versuijmich waernemen van Comptoir oftmen hem datelick verlaten soude off eerfst sijn rekening affwachten/ Is goetgevonden door steecking (staking) van stemmen datmen daer mee noch wat sal toeven ende hij de rekening sal doen saterdaech eerstcomende ten X uijren/

Over de orgelmaker Fesser

Op de memorie van Joris Fesser is gepersisteert bij vorige resolutie van te vreden te sijn met

Tin naest het fijne ? ende hem toe te senden een kist totte prestanten ende de gagie niet te sullen corten soo hij t’werck alsnoch datelijck affmaeckt/

Is gevisiteert de rekeninghe van Corn: Jopsz ende de betaling vandien toegestaen mits gestelt sijnde in behoorlijcke forme/

Vrijdach den 11 Maert 1644 presentibus omnibus praeter Isack de Meij

De rekening van secretaris Innevijlle en zijn afscheid !!

Op den omvraech vande rekeninge vande Secretaris Innevijlle oftmen hem in rekeninge passeren soude de 50 gulden sjaers Huijbrecht Kie in voorgaende tijden ende lest den voorn: Invijlle selff toegetaen/ Is goetgevonden hem t’selve alsnoch te passeren voor extraoedinaris moeyten als stellen van stadts rekeninge en anders sonder dienthalven meer te praetenderen/

Is gesloten de rekeninge vande secrtaris Inneville wegens den Hondertste end Vijffhonderste Penninck ende goetgevonden bij memorie aen te teyckenen terwijl t’selve ter haeste is geschiet dat yder in sijn geheel blijft bij aldien te veel oft te luttel gereeckent mochte wesen/

Is de Secretaris gelast metten Tresorier van avont ofte morgen te rekenen ende stadts rekeninge op te maken ten overstaen vande Baillieu B:Duijvecodt ende Salomon de Backer/

Heeft den Secretaris het Collegie bedanckt ende sijn affscheijt genomen twelck bij W+R is aengenomen/

De baljuw neemt het secretarisschap waar.

Is ondertusschen ende bij previsie den Baillieu gestelt om de Secretarie waer te nemen tot dat bij de Magistraet ander bequaem persoon om die continueerlijck waer te nemen sal sijn gestelt/

Woonsdach den 16 Maart 1644 praesentibus omnibus

Idem in afwachting van meer sollicitanten

Op den omvraech offmen datelijck de Secretarije soude vergeven aen de sollicitanten off dat men noch wat toeven soude / Is goetgevonden met meerderheyt van stemmen datte Baillieu wegens voorgaende resolutie voor de tijt van een maent de Secretarije soude waernemen om meerder sollicitanten te verwachten ende alsdan keur te hebben/

T’Versoeck van Leunis Geersz om de sercken inde kerck effen te leggen ende onderhouden is opgehouden/

Vrijdach den 25 Maert 1644 absentibus.

Over het verkiezen van ouderlingen en diakenen etc

Op den omvraech welcke twee wtte Magistraet gedeputeert souden werden omme t’avont over verkiesen van Ouderlingen ende daerna van Diaconen inde Consistorie te vaceren sijn met meerderheyt van stemmen daer toe gecommitteert B: Jan Kitsz ende Niclaes Warnier/

Er is hier vermelding van de Camer van Rhetorica en drie “silvere colffjes ammelakens en de historie van Josephus

Opt vertooch van Salomon de Backer datte Camer van Rhetorica het affgenomen tin mocht werden gerestitueert offe de stadt soude betalen de pretensien van Dirck Jan Nen ? ter oorsaecke vande Camerhuijr vande selve Confrerie/ Is goetgevonden de selve schult naer ondersoeck te betalen onder conditie datten voorn Backer belooft naer sijn doot alhier te doen furneren de reliquien vant selve Gilde te weten drie silvere colffjes aen een root sijde lint boven de twee ammelakens voor desen overgegeven alsmede berustende noch onder Gerrit van Dort de historie van Josephus/

“Stadtstin” mag aan geen vreemden uitgeleend worden, wel aan die van W+R met kennis van Ba+Bu+Tr.

Bij occasie van het tin is geresolveert dat men stadtstin aen niemant vremdts sal wtlenen ende aen die W+R niet anders als met kennis van Baillieu Burgemrs ende Tresoriers/

Opt versoeck van Gerrit van Dort om het resterende halffjaer vande Venditie aende Stadt te laten is goetgevonden aenstaende verpachtinge de Venditie neffens ander middelen vande Stadt aende meestbiedende te verpachten/

Over de 4 grooten op ieder stoop wijn

Op de resumptie van des Baillieus voorgaende propositie den 8 Decembris in W+R gedaen vande Burgerij ende Lantsaten deser iuridictie te ontlasten van IIII grooten op yder stoop wijn tegens den teneur vant octroy tot nochtoe gecontinueert/ Is goetgevonden die last voortaen niemant te doen betalen als alleen de herbergiers gelijck die op andere plaetsen mede boven de Burgerij sijn belast ende datmen int verpachten hem daerna sal reguleren/

Uitvoer van “steen” verboden

Opt versoeck van Benjamin vande Steen om steen wtte mogen voeren is hem tselve affgeslagen vermits de stadt de selve wel van doen heeft/

Over “de aenstaende bedijcking van die van Middelburgh”

Gedelibereert sijnde opde aenstaende bedijcking van die van Middelburgh oftmen om t’recht van dese stadt te bewaren niet en soude protest doen/ Is goetgevonden dat Baillie ende Burgemrs nu oft inder tijt wesende hen sullen informeren op de gelegentheyt vant Schorre wtte mont vande oude burgers ende voorts een Caertje doen maecken deur een gesworen Lantmeter om altijt de gelegentheyt vande oude Creecke te connen bethonen ende wijders te doen datten oirboor vande stadt sal vereysschen/

Burgemrs

Johan Kitszen

Niclaes Warnier

Schepenen

Corn: Pietersz Coeman

Corn: Savoyen

Anthonij Weijts

Court Ingelbertsz

Johannes Woutermans

Laurens Block

Pieter Duijvecodt

 

Raden

Den Baillieu Poelenburgh

Jacob de Bruijne

Dirck van Delen

Isack de Mey

Leunis Geertz

Michiel Carpentier Meij 1644 vertrocken

Den Secretaris van Swieten XXII Novembris gecosen

Joris Bruijs XXII Novembris geeligeert

Vrijdach den 1e April 1644 presentibus omnibus praeter Leunis Geertsz Raedt.

Is goetgevonden dat voortaen geen Secretaris wtte stadt sal mogen vertrecken sonder consent vande Burgemrs ofte bij absentie vandien den outste Regent alsdan inde stadt sijnde/

Frederick van Swieten solliciteert naar het ambt van secretaris etc

Op de requeste van Frederick van Swieten versoeckende mette vacerende Secretarije te mogen werden versien /Is goetgevonden hem de selve te confereren mits stellende cautie voort comptoir van finantie mitsgrs andere administratie ende ontfangerijen die hemvan Lants en stadtswege sullen werden toegevoecht op de belofte van datten Baillieu hem borge sal stellen/

Is den Baillieu belast een ordre te beramen totte oncosten vande Secretarije en anders om bij W+R geapprobeert te werden/

Sijn tot liquidatie vande 4 grooten gecommitteert de B: Kitszen Warnier den ouden Tresorier de Bruijne ende den nieuwen Tresorier/

Uitstel van betaling op de rentevoet van 5%

Is Jan Leynsz vergunt wtstel van een halffjaer voor de resterende 46 ponden mits betalende interest tegens den penninck 20 ende soo hij in gebreke blijft sal de Bruijne naer ses maenden de selve somme sonder rechtvordering promptelijck betalen/

Sijn de Kerckmrs geauthoriseert om opt versoeck ofte voorstel van de Orgelmaker te disponeren/

Martis den 12 April 1644: presentibus omnibus praeter Savoyen Coert Ingelbertz ende Laurens Block schepenen Isack de Meij Leunis Geertsz Raden.

Onregelmatigheden bij het meten van het “witsout” door de witsoutmeters

Bij occasie vant vernieuwen vande eedt vande witsoutmeters die aende Wethouders verclaert hadden niet alles precijs te connen aengeven aende pachter sonderling t’geen bijde panneluijden wert toegegeven alst sout niet lang genoech opte denne wtgelegen heeft/ Is goetgevonden de soutmeters te doen besweeren het 4 art: vant placcaet ende de onwillige het wercken te verbieden ende sijn tottet affnemen vande eedt gecommitteert den Baillieu beyde de B:S: Duijvecodt ende Tresorier ofte in een der selver absentie alsulcke Schepen ofte Raet als den Baillieu sal assumeren van daech oft morgen welcke mede geauthoriseert sijn om andere in der gebrekigen plaets tot soutmeters te stellen met communicatie van de deken

Is de Arbeyders metten Lantmeter opt Schorre geweest hebbende 4 reysen en een halff toegeleyt een gulden elcke reys mits betalende de schuijtvracht ende tgene boven de II vaten ? biers verdroncken is bedragende t’ voorss arbeytsloon 13 gulden/

Regeling met de weduwe Bakelant voor de “omissie” van het uitzetten van vissen in de vesten van de stad.

Nopende de vesten is goetgevonden datte weduwe Bakelants voorde omissie vant opsetten vande visch ende om vande verdere huijr ontslagen te sijn aende stadt sal laten volgen t’net mette lijnen t’schuijtjen ende de …. Ende datte stadt optie voor de tijt van 2 maenden sal hebben offse t’huijsien voor leggende ?? …. Begeeren dan niet oft datse anders pachtersse sal blijven op de conditien voor desen wtgedruckt ende de stadt hare praetensie vande geomitteerde visch behouden/

Is mede gestemt dat ingeval de huijr wt is de verpachting publijckelijck geschieden sal naer affictie van billetten/

De Resumptie van de Voorboden (Stedelijke verordeningen)

Sijn tot resumptie vande Verboden gecommitteert den Baillieu Burgemrs Pr: Duijvecodt ende Tresorier om naer gedane verandering de novo gepubliceert te werden/

Sabbthi den 23 April 1644 presentibus omnibus praeter Johan Woutermans Schepen ende Carpentier Raedt

Een kind van Pauwels Jansz moet geopereerd worden wegens galsteen of stenen in de blaas. De ouders maakten stellig deel uit van “de schamele gemeente” De stad moet opdraaien voor de kosten en daarom toestemming geven

Is binnen gestaen Pr: Crijnsz ende heeft aen W+R versocht op de bede van Pauwels Jansz aen hem gedaen desselfs kint vanden steen te mogen laten snijden waer op gedelibereert sijnde is goetgevonden hem t’selve toe te staen ende sijn gecommitteert om t’selve werck bij te wesen den Baillieu ende B: Kitz neffens de doctoren ofte chirurgijns daer toe bij den reqt: te roepen/

Zondags en “na sonneschijn” mag er behalve een enkele uitzondering, niet “veraccijnst” worden

Nopende t’versoeck vande pachters overt veraccijsen is goet gevonden te persisteren bij voorgaende resolutie vande 4 Novembris 1642 daer bij gedaen datmen sondaechs oft na sonneschijn niet en sal mogen veraccijsen den oegst wtgenomen mits hebbende consent als inde voorgaende resolutie doch vande uijren van veraccijsing sullen geexempteert sijn de keetluij ende alle buijteluij maer dit alles mits de Collecteurs opt accijshuijsien sittende ende anders niet/

Regeling met de weduwe Bakelant “nopende de visscherije” etc

Rapport vande Gecommitteerde gedaen sijnde nopende de visscherije vande Weduwe Bakelants is haer de omissie vande visch geremitteert ende toegestaen het vischtuijch naer haer te nemen mits aende stadt betalende ofte aen haer resting baten (resterende baten ??) corten 4 pond 8 schellingen vls ende daer bij gedaen de jaren pachts vande Cingel te verschijnen 1644 ende 1645 sal daer mede volcomentlijck wesen voldaen/

Het “steecken” van graszoden wordt verboden en opgenomen in de Voorboden

Aengaende de resumptie vande Verboden is goet gevonden bijt verminderen van de barmen (bermen) mede het steecken vande soon (zoden) te verbieden soo verre deser stadt jurisdictie streckt/

Int boeck vande Verboden de schutting te stellen volgens nieuste resolutie/

N.B. Waarschijnlijk gaat het hier over het “schutten” (op een beschutte plaats brengen) van loslopende dieren

Is andermael geresolveert datte geen die huijsen gecoft hebben op conditie van op te timmeren als Savoijen Jacob Marinusz Jan Leynsz ende alle ander t’selve werck binnen ses weken sullen beginnen ende sonder discontinuatie voltrecken op pene dattet selve deur den Baillieu op twee schat sal werden verricht wtgenomen Jan Leynsz die voor sijn vertreck alles moet effenen/

Vernieuwt de resolutie vande ses pond der kerckelijcke goederen om door den Baillieu ende de Bruijne t’selve wtgevonden te werden ende noch 3 pond aende Staten te versoecken boven de 9 ponden vande verpachtinge Om bij mesnage ?? weerom wt te vinden de 4 grooten op yder stoop wijns alsnu de Burgerije ende Lantsaten geremitteert/

Kortingen op de de tractementen van Pensionaris en advokaat

Aengaende den pensionaris van der Harten den advocaet Cannoy geresolveert datmen Heer vander Harten sijn naem als pensionaris sal continueren doch het tractement van VI ponden sjaers affschaffen ende hem van doen hebbende betalen een pond daechs boven de froy (foy ??) van wagen oft schuijtevracht ende in huijs geconsuleert werdende sall betaelt werden consultatie gelt alsinne jaerlicx inde verkies maeltijt worden erkent soo sijn Ed: die conditie smaekelick is gelijck oock int regard van den advocaet Cannoy is goetgevonden hem sijn ordinaris tractement van II ponden vls aff te schaffen ende t’caertje alvoeren aff te vorderen/

Er komt een accoord met de Orgelmaker

Heeft den Tresorier van Delen gerapporteert datte Gecommitteerden metten Orgelmaker overt buijten werck waren veraccordeert voor seven pond ende een rosenobel( rozenobel= oude Engelse gouden munt) voor sijn vrouw te betalen alst werck voltrocken is/

Is goetgevonden opde rekeninge van Cornelis Brant te apostilleren/ Sij gestelt in handen vanden Orgelmaker omme te dienen van advijs oft alles t’sijne behoeve is gelevert/

Over “den IJck”

Belangende den yck is de selve voor een jaer vergunt Cornelis Brant mits makende de letters t’sijne costen/

Sabbathi den 4 Junij 1644 presentibus omnibus praeter Savoyen Joh: Woutermans Schepenen ende Isack de Mey Raet.

Over te Tarwe staande op Mansvelts kerckhoff; de verkoop ervan en andere opmerkingen over pachten/ verhuren in de toekomst als Middelburg de houwer en het dok eventueel gaat uitdiepen.

Voorgedragen bij den B:Kitz hoe dat de terwe staende op Mansvelts kerckhoff nodich dient vercoft oft ingevalle datte stadt die wilde behouden de selve soude moeten werden gewijt/ Is bij W+R goetgevonden datmen den tarwe eerst alleen sal doen roepen om te sien oftse tot den prijs bij den stadt beraemt kan connen soo ja datse sall werden vercoft ende soo de selve niet en can conne totten beraemde prijs Dat alsdan de tarwe sall werden geroepen mettet lant in baninge voor den tijt van seven a negen jaren ingaende naer Catharine 1644 onder conditie dat ingevalle de stadt Middelburch quame den houwer ende docke totte gebruijck vande sluijsen andermael te diepen dat alsdan de pacht sal komen te cesseren ende op te houden sulcx de stadt ende den pachter sullen van hunne verhuijringe ende huijre vrij ende ontslagen wesen maere sal den cooper ofte huijrder na costuijme twee suffisante borgen stellen tot contentement vande Burgemrs ende sal vercoft werden met last vande VI grooten te ponde ende de jare pacht de raensoenpennink geven tot een schelling te ponde/

Over de 3 ponden sjaars vergoeding over 6 jaar =18 pond voor de gewezen Tresorier de Bruijne

Is voorgedragen bij de B: de Bruijne wegens de III Ponden sjaers geduirende sijn ses jaren Tresoriers ampt is hem de selve bij W+R vergunt ende toegestaen ende de naerder affrekeninge alsoo te sluijten met dese post van XVIII ponden in wtgeven/

Laurens Block moet zorgdragen voor het “aenvollen” van de kaden en hoofden in plaats van de diender

Sijn gecommitteert de Burchmrs ende de Tresorier om met Laurens Block te accorderen over het aenvollen van de kayen ende hooffden ende daer inne te doen na sij tot voordeel vande stadt sullen bevinden te behooren mits dat men voortaen aende diender sal soe veel min geven als aent voorss aenvollen sal werden betaelt /

De pachters zijn verplicht in het accijshuisje zitting te houden

B+S+R lasten den Secretaris een acte te schrijven wtte voorgaende resolutien genomen den 23 April 1644 ende voorder gepersisteert bij de acte vande 4 Novembris bij W+R beraemt datte pachters gehouden sullen sijn int accijs huijsie te sitten/

Over het repareren van dak, gebinten en glas van de Kerk

Is goetgevonden het dack ende eenige gebinten alsmede het glas aende noordoost sijde inde kerck op t’oncostelijxt te doen repareren/

De vroeger Secretaris van de Invijlle moet nog heel wat posten afrekenen

Insgelijcks wert belast den Secretaris aen Invijlle acte te senden waer mede hem wert gelast de XIII ponden VII grooten volgens sijn rekeninge die hij segt noch van Sonnius eerste paye onder hem te hebben te comptoire te bringen alsmede specificatie van t’gene hij over rechtelijcke costen daer van affhout/ Item rekeninge te doen vande XV ponden die hij wthanden van Gerrit van Dort ontfangen heeft wegens thuijs van Crijgerman ende t’surplus bedragende III ponden vls te betalen in handen vanden Tresorier mitsgrs aenwijsinge te doen waer de conditie vande vercofte keet waer over proces vande VI grooten is gemoveert item de particuliere affrekeninge vande boomen ende vorders eerstdaechs aen dit Collegie te vertonen quitancie vande betalingen vande collaterale successie (successie rechten ) bij hem ontfangen/

Over de bediening van de bierboom

Opde req. van Benjamin Ariaensz versoeckende de bierboom in plaetse van sijn overleden schoonvader te bedienen/ Is hem de selve bij W+R vergunt ende toegestaen ende heeft den eedt gedaen naer costuijme/

Is bij Burchmrs op de rekeninge vande straetmaker van t’aengenome werck t’welck hij heeft volbracht ordonnantie verleent dat hij bij den Tresorier sal betaelt werden/

Martis den 21 Junij 1644 praesentibus omnibus praeter ………. Savoijen Anthonij Weyts Court Ingelbertsz schepenen Isack de Meij ende Leunis Geertsz Raden

De diender Patijn wordt bedankt

Is goetgevonden den diender Patijn te betalen tot den 5 deser ende met eenen te bedancken van sijnen dienst ende te doen overgeven aende Bailliu de stucken tot de sluijting behoorende/

Sijn gecommitteert den Bailliu met B:Kitz ende den Tresorier omme met den bode Waelpoel te spreken ende overcomen nopende de combinatie van eenige stadtsdiensten ende op t’oncostelicxt te accorderen/

De zoontjes van de orgelist bedienen tegen vergoeding de blaasbalg

Is opde requeste vanden orgelist geresolveert sijn soontjes voor het blasen op den orgel te recompenseren met een jaerlijcx recognitie de somme van III pond VI schell grooten Vls/

Is geordonneert de beraemde inventarisatie van het meulen gereetschap te voltrecken deur de gestelde Gecommitteerdens mette assumptie vanden timmerman/

Over “den ontfanck” van het kaaigeld der “buijten” bieren door bode Waelpoel

Is den bode Waelpoel gecommitteert tot den ontfanck van het kaeygelt der buijten bieren tegens VIII grooten per tonne waer onder mede gecomprehendeert wert het bier van Middelburgh comende t’sij met schuijten oft wagens/

Onkosten van secretaris

Is den Secretaris toegestaen vande eersten April lestleden vijff pond sjaers voort schrijfftuijch ende behoeften vande Secretarije mits afftreckende het tegenwoordige papier tegen 7 gulden de riem (500 vel)/

Over o.a. geomitteerde (weggelaten) stukken van de Rolle en de Weeskamer m.b.t. Innvijlle

Is goetgevonden nopende de geometeerde (geommitteerde) stucken vande Rolle ende Weescamer ten tijde van Inneville gevallen datte selve sullen werden gerecompenseert tegens de openstaende profijten ende datte bladeren vande ongeregistreerde Resolutien van W+R: te boeck gestelt sijnde sullen werden getelt om bij Inneville wt de toegestane ende niet verdiende vijfftich guldens voldaen te werden/

Gesproken over de ontruiming van de goten van de Kruijsstraet

Is binnen gestaen Louijs Couterman ende heeft versocht dat opgenomen mochte werden de ontruijming vande goten vande Kruijs straet gedaen ende sijn daer toe gecommitteert den Baillieu B: Kitsz ende den Tresorier/

Baillieu en Burgemrs Gecommitteert om een ordonnantie te maken opt effen leggen vande kerck ende alsdan met d’een oft d’ander vant gilde te accorderen/

Martis den 19 Julij 1644 presentibus omnibus praeter Corn. Coeman Savoijen Court Ingelbertsz Joh: Woutermans ende Pr: Duijvecodt schepenen ende Leunis Geertsz Raet.

Op het ernstich versoeck vande pachters ende brouwers deser stadt verscheydentelijck gedaen sijn de resolutien vande 21 Augusti 1637 vande 19 Julij 1638 4 novembris 1641 22 Augusti 1643 ende 4 Junij 1644 andermael geresumeert ende alles wel ingesien sijnde hebben Bailliu+B+S+R geordonneert als volcht/

Resumptie (samenvatting) van de resoluties(1637-1644) over o.a. het pachten van de bier-en wijnaccijnzen

Inden eersten datte pachters van bier en wijnen voortaen sullen sitten int accijs huijs van April tot bamis voormiddach vande 9 uijren tot den 11 uijren en namiddach vande 2 uijren tot 4 uijren ende ende van bamis tot April van 10 uijren tot 11 uijren ende na noen van twee uijren tot 3 uijren sonder daer in te wesen in gebreke op pene van te vervallen in alsulcke boeten als Baillieu ende Burgemrs alsdan sullen ordonneren wel verstaende soo buijten den voorn: tijt onder de keeten ofte andere yemant eenge bieren begeerden sullen de pachters oft collecteurs ygelick gehouden wesen briefkens te geven oft bij weygeringe sullen de luijden mogen volstaen met hun bieren te vervoeren alleen hebbende t’schriftelijck consent vande Bailliu oft een vande Burgemrs ende inden oegst sullen oock de buijten luijden ende Lantluijden op sondagen gehouden wesen brieffkens te geven maer geen anderen/

Item dat den biersteker ofte bierstekers die nu sijn oft namaels wesen sullen geen buijten gebrouwen bieren binnen dese stadt en sullen mogen bringen met wagens schepen oft schuijten van waer het oock soude mogen wesen als van April tot bamis met halve lasten ende van bamis tot April met heele lasten tseffens wel meer maer niet min Op verbeurte van IIII grooten vls van elcke ton die sij minder sullen hebben gebracht op dienselven dagh halve vaten ende kinnekens oft halve kinnekens naer advenant/

Van welcke bieren sijl.sullen gehouden sijn te bringen eenen brieff vande Brouwer en billet vande pachter vande plaetsen aldaer sij de slve bieren sullen hebben gehaelt dewelcke sij sullen hebben te vertonen aenden pachter pachters oft collectuers binnen dese stadt omme te hebben hun billet oft blijckelijck consent om te mogen lossen welcke voorss brieff ende billetten sullen alsdan gelevert worden in handen van Abram Waelpoel ofte die namaels daer toe sal werden gecommitteert omme de voorss bieren daer jegens getelt te werden oft in sijn absentie aende Baillieu oft een vande B: ten eynde alvooren al eer sij de selve bieren wt schepen schuijten oft met wagens binnen dese stadt sullen vermogen te bringen/ Op pene boven de ordonnantie van slants wegen gemaeckt van elcke ton alsboven te verbeuren de somme van II ponden vls telckens/

Welcke breucken ende boeten bij d’overtreders sullen werden betaelt ende voldaen in handen vanden Baillieu oft sijn gemachticht alvoren sij wederom eenige bieren sullen mogen binnen dese stadt bringen oft bij faute vandien sal d’Officier vande volgende bieren soo veel na hem mogen nemen als de boeten bedragen oft andersints bij wege van iustitie die mogen vervolgen waer toe hem wert vergunt parate executie/

De burgers sullen hun wijn ofte bier mogen doen binnen dese stadt bringen als sij een billet vande pachter hebben ofte den voorn. Waelpoel t’selve gesien heeft oft dat consent vande pachter oft in sijn absentie vande Baillieu oft een vande B: is gegeven/

Belangende de tappers wert geordonneert dat sij hun bier ende wijnen die sij van buijten dese stadt sullen willen bringen deselve wt schuijten schepen oft wagens niet en sullen binnen dese stadts poorten bringen sonder billet vande pachter ofte blijckelijck consent ende kennisse vande Baillieu oft in sijn absentie van een burgemr ende voorgaende oversien vande voorn Waelpoel Op pene ingevalle den Baillieu ofte ymant anders soodanich eenige wijnen in kannen kruijcken vaten kleyn ofte groot ofte bieren binnendese stadtspoorten op straten wallen opt hooft kayen oft anders wegen bevondt deselve wijnen ende bieren sullen wesen verbeurt ende bovendien de voorss boete op elck stuck boven t’gene bij d’ordonnantien vande Heeren Staten van Zeelant jegens sulcke overtredinge is geemaneert te verhalen soo wel op den voerman schuijtman sleeman schipper bier ofte wijn wercker die deselve wijnen oft bieren sonder voorgaende billet consent ofte kennisse sal hebben gebrocht ofte ingebracht oft ten laste vande eygenaer ingevalle blijckt dat hij daer toe consent heeft gegeven oft kennisse van heeft gehadt/

Maer die in eenige besloten schuijten oft schepen eenich bier oft wijn bij avont alhier aent hooft ofe kaye quame te crijgen en geen gelegentheijt en ware die met consent alvoren te connen denselven avont den pachter oft pachters bekent te maken soo wel de qualiteyt als de quantiteyt / Op verbeurte vande selve wijnen ofte bieren boven de boete op elck stuck als voren/

Ende sullen oock de brouwers t’allen tijden de Inwoonders ende andere gerieven van bieren die hun belieff te geven ende die soo goet maken na hunne prijs als die in eenige steden van Walcheren sullen werden gehaelt/

Ende sal de voorn. Waelpoel ende pachters houden goede correspondentie ende van sijne notitie copije geven aende pachters ende Regeerders deser stadt des versocht sijnde/

De boeten in dese Ordonnantie vermelt sullen verdeelt werden twee derde parten voor den Baillieu ende een derde voor den opsiender/

Ende opdat alle fraude des te beter soude mogen geweert werden ende d’overtreders te beter achterhaelt sal voortaen den Baillieu alleene ofte den diender in tijde wesende ofte den voorn Waelpool met een vande pachters ofte twee vande pachters te samen op hunnen eedt gelooft werden in hunne verclaringe wat sij ymant sullen hebben ontweldicht ofte hebben soecken te ontweldigen ofte dat sij souden gesien hebben bij ymant buijten behoorlijcke consent eenich bier oft wijn vaten kannen kruijcken alvoren in hunne huijssen te hebben gedaen/ Welcke affgenomen wijne ofte bieren sij sullen vermogen te brigen tenhuijse vande Baillieu om daer na geprocedeert te werden als na behooren ende op hunnen gedanen eedt sal volcomen recht gedaen werden sonder dat sij gehouden sullen wesen te bewijsenwat inde voorn. Vaten kannen ofte kruijcken geweest sijn sal/

Ende om dese ende alle voorgaende ordonnantien dese niet contrarierende te beter te doen onderhouden ende observeren ende te voorcomen datten Officier Stadtstoesiender pachters ende Collecteurs alle inconvenienten ende ongemacken die de selve int voorstaen van hunne pachten ende d’Officier int exerceren van sijn offitie soude connen bejegenen te verhoeden/ Hebben Ba+Bu+S=R geordonneert enz ende verbieden wel scherpelijck bij desen alle ende eenen ygelicken van wat conditie ende qualiteyt sij souden mogen wesen de voorss pachters collecteurs ofte andre tot opsicht vant gene voorss gestelt sijnde niet onbehoorlijck te bejegenen met woorden ofte wercken op pene datte contraventeurs (contrevenir=overtreden) als perturbateurs vande gemeene ruste ende misbruijckers vande gemeene middelen sullen werden gestraft gelijck als na gelegentheyt ende merite vande saecke sal bevonden werden te behooren/ Ende sal desen tot dien eynde werden jaerlicx nevens de verbode vande stadt gepubliceert op dat niemant hier van ignorantie en hebbe te pretenderen/

Protest van Middelburg “wegens het Mansvelders Kerckhoff

Nopende het protest …….. van Middelb. Gedaen wegen het Mansvelders kerckhoff /Is bij W+R geapprobeert d’antwoort bijden Bailliu en Buremrs aende Not Smidt op saterdach den 9 deser gegeven ende is den gemelten Baillieu+B+Tresorier gecommitteert om dese saeck waer te nemen ende die van Middelb. Bij gelegentheyt aff te vragen offse van sin sijn de houwers noch langer te gebruijcken ofte niet/

Verzoek om “affslach” door Laurens Block t.a.v. het Mansvelders Kerckhoff

Opt versoeck van affslach bij Laurens Block gedaen wegens het Mansfelders kerckhoff ten tweedemael bij Jan Leunisz gesayt sijn toegestaen vijff ponden vls te corten aent leste jaer sijns pacht/

Aengaende het besayen vant Mansvelders kerckhoff bij den cooper vande vruchten Jan Leunisz buijten consent van W+R ofte den pachter gedaen / Is den Tresorier van Delen gecommitteert om metten selven te spreken ende met communicatie vande Baillieu soodanige

Rechtpleging te houden als den oirboor vande stadt sal vereysschen/

Wert den Baillieu geauthoriseert het erffje over Schepen de Mey met een muijr te doen optrecken ingevolch van alle andere erven/

Treynschippers mogen aan het hoofd “liggende” tappen, tenzij zij “buiten” voor anker liggen

Is de Treynschippers binnen ontboden sijnde aengesecht datse haer niet vervoorderen en sullen aent hooft te tappen ten sij datse buijten geanckert leggen/

Martis den 23 Augusti 1644 praesentibus omnibus praeter Savoyen Court Ingelbertsz Pr: Duijvcodt Schepen ende Leunis Geertsz Raedt

Over een rekest van de weduwe van Laurens Spanjaert

Is bij den Baillieu voorgedragen datte Staten van Zeelant hebben geschreven volgens de missive daer van sijnde om een vande regerende B: mondeling te spreken voor en al eer sij op de requeste vande weduwe van Laurens Spanjaert disponeren waer op bij W+R is goetgevonden datmen de Staten voornt sullen schriftelijck antwoorden/

De baljuw wil in plaats van “bouwing op een andermans gront op tweeschat” een zware boete. In de praktijk is voornoemde “bouwing” onwerkbaar.

Opt vertooch vande Baillieu dat niet wel practicabel en was de bouwing op een andermans gront op tweeschat geordonneert ende mitsdien versoeckende datte gebrekigen door een boete soude werden geconstringeert / Is geordonneert datte geen die opbouwen moeten over acht dagen van dato deser sullen beginnen ende sonder discontinuatie het werck voltrecken op pene van een gulden daechs te verbeuren/ soo menigen dach alsse stilstaen ende gebrekigh sullen wesen/

100 gulden voor het onderhoud van een diender met de extra werkzaamheden genoemd

Op voorstel vande Baillieu is hem toegestaen hondert guldens sjaers tot onderhout van een diender om hem ende stadt te dienen ende sullen de straten ende de wallen van stadts wegen gesuijvert ende de kayen gevolt werden/

Is binnen ontboden den biersteker Jan Jaspersz ende heeft geaccepteert de telling vande bieren bij den Brouwer toegestaen stuck voor stuck sonder t’onderscheyden/

Een regeling m.b.t. de schulden van de weduwe van de overleden secretaris Kie

Is bij de B: van Delen voorgedragen wegens de weduwe van den overleden Secretaris Huijbrecht Kie dat hare schulden die sij aende stadt ten achteren is geweest behooren effen gestelt te worden /Is haer toegvoecht vijff pond ses schelling vier grooten vls voor de oncosten vant schoonmaken vant stadthuijs int aenvangen vant congierschap ende met eenen den Secretaris geauthoriseert omme desselfs rekeninge te sluijten ende teyckenen mitsgrs copije aende wed. te leveren/

De baljuw wil voor hem en zijn vrouw een “graffstede” in het onderste van de oude kapel, waar vroeger de koster placht te wonen.

Is den Bailliu op sijn versoeck vergunt het onderste van de oude Capelle daer de coster in placht te wonen tot een graffstede van hem sijn huijsvrouwe ende sijn erven ende nacomelingen mits t’selve t’sijne costen tot cieraet vande kerck opsuijjverende ende t’out hout int stadts hoff employerende./

Een regeling over het verkopen van brandewijn

Is bij W+R goetgevonden ende geordonneert dat alle tappers binne dese stede door den bode aengeseyt sal werden naer ultima Septembris eerstcomende niet meer brandewijn te mogen vercoopen ten waer sij het vercoopen van bier ende wijn wilden laten /

Den lesten Augusti 1644 present Ritsen B: Warnier B: Corn Coeman ende Pr Duijvecodt schepenen Jacob de Bruijne ende Dirck van Delen Raden.

Weer over het rekest van de weduwe van Laurens Spangaert

Opde missive vande Gecomm. Raden van Zeelant vande 22 Augusti 1644 versoeckende een vande B: mondeling te spreken alvoren sij op de requeste vande wed. van Laurens Spangaert sullen disponeren/ Is bij Wethouders op den 23 deser goetgevonden de voorss Gecomm. schriftelijck t’antwoorden op welckers antwoort de voorss Gecommitteerde op den 26 deser andermael geschreven hebben ende versocht om met een vande B: alvoren te communiceren volgens haer versoeck is den B: Warnier aldaer geweest rapporterende datte gecomm. op de voorss requeste apparentelijck yetwes tot ons nadeel sullen disponeren ende om het selvige voor te comen sijn bij W+R gecomm. Joh: Ritsen Niclaes WarnierB: ende den Tresorier van Delen om alles inde voorss saecke te doen dat tot den meesten oirboir ende voordeel van dese stadt soude mogen wesen ende behooren/

O.a. over 5 jaren “camerhuijr van Rethorica”

Opt vertooch vande Tresorier van Delen versoeckende aen W+R Dirck Jansz pachter (binnen dese stadt comende) te mogen arresteren over actie ende praetentie die hem als Tresorier wegens vijff jaeren camerhuijr van Rethorica (dat nu tweemael is betaelt ende voor desen instadtsrekeninge gebracht) is competerende/ Is bij W+R geresolveert ende voorn: Tresorier geauthoriseert den voorss pachter Dirck Jansz bij aldien hij nalatich is o d’selve te restitueren ende betalen te arresteren/

Martis den eertsen Novembris 1644 praesentibus omnibus praeter Corn Coeman Savoijen Schepenen Jacob de Bruijne Isack de Mey ende Leunis Geertsz Raden.

De stad zal lieden die garant moeten staan en te lijden hebben van acties van Middelburg m.b.t. de vruchten van het Mansvelders kerckhoff eventueel schadeloos stellen.

Bij den Vendumeester Duijvecodt voorgedragen sijnde dat hij door Jan Leunisz als cooper vande vruchten vant Mansvelders kerckhoff tot Middelb in guarand is geropen ende gepondereert sijnde de swaricheden die hij ofte yemant wtte W daer ende over soude mogen komen te lijden / Is bij W+R verstaen datte gene die hier over eenich ongemack komt te lijden van stadts wegen mette gereetste middelen sal werden gelost ende geindemniseert t’welck bij t’heele Collegie voor hun ende hunne nacomelingen heylichlijck is beloofft/

Voorders gedelibereert sijnde hoemen de voorverhaelde procedure best soude stutten sijn geauthoriseert den Bailliu ende beyde de regerende B: omme soodange provisie vande Hoven van Iustitie te lichten ende altgene aen dese saeck dependeert naer haer beste wetenschap te vervolgen waer toe den Secretaris gelast wert procuratie in amplissima forma de voorn: Gecommitteerdens onder stadt schilt te depescheren/

Over de 6 grooten bij de verkoop van een keeten

Geconsidereert sijnde dat die vande panneringe om te ontgaen de ses grooten vande vercofte keeten voor desen altijt betaelt hare keeten tot Middelb ende elders sij vercopende sijn gecommitteert beyde de Burgemrs: ende den Tresorier omme soo met de gene die inden Haech nopende de voorss VI grooten met dese stadt in proces sijn te accorderen als voor toecomende in plaets vande voorn: VI grooeten minder last te beramen tot minste laesij(nadeel) vande stadts middelen/

Wert den Secretaris gelast ordonnantie te schrijven op de twee rekeningen van Louijs Couterman naer datte selven bij Burgemrs ende Tresorier sullen wesen gevisiteert/

Het gors ( de grasmat) van de wallen is vorig jaar door “ruijters” zwaar beschadigd. De pachter verzoekt compensatie.

Ruiters (van de legertrein) hebben verleden zomer het gras op de wallen “seer beschadicht”: alslag van pacht onder condities

Opt vertooch van Louijs Couterman dat hij verleden somer deur de ruijters van onsen treyn int gors vande wallen seer was bescadicht ende derhalven versoeckende oft affslach van sijn pacht oft dat sijn beesten t’resterende gors souden mogen affeten/ Is hem toegestaen de beesten bij dage met een wachter te laten weyden mits tweefaut betalende de schade vande jonge queeckerie ende snachts sijn beesten opsluijtende/

Sabbathi den 26 November 1644 praesentibus omnibus praeter Savoijen schepen den Baillieu de Bruijne Isack de Meij ende Leunis Geertsz Raden.

Rapport over het eigendom/ vruchtgebruik enz van het vroeger Mansveltsche Kerkhof en de “twisten” daarover met Middelburg

Rapport gedaen bij beijde B: specialijck bij dit Collegie op den 19 Julij besteden gecommitteert over de questie die gemoveert wert bij die van Middelburch over t’gebruijck vant Mantsvelts kerckhoff dewelcke in arrest hebben genomen Jan Leunisz lantman wonende inde Orangien polder die metten stocke gecoft hadde de tarwe daer op gestaen welcke tot guarand tot Middelburch doet roepen Pr. Duijvecodt vendumeester alhier ende alsoo daer wt quam te volgen dat die van Middelburch souden wesen eysschers ende rechters te samen daer op den 1 Novembris 1644 de voorss Gecommitteerden bij B+S+R naerder is belast goede sorge te dragen dat stadtsrecht in geene deele mochte werden vercort /hebben aleer tot Middelburch soude werden gelitescontesteert oft geantwoort hun versien van provisie van een hooger ende neutrale rechter wesende een mandement van Maintenue doch aenmerckende de groote macht vande stadt Middelburch ende onsen geringen staet hebben gepoocht voort exploicteren van t’selve buijten rechte te verstaen oft onse voorsaten in regeringe ten tijden vant leggen vande sluijsen het stuck lants in questie aende stadt Middelburch buijten ons weten niet en hadden verbonden ende soo sulcx conde blijcken daer geen reden plaets soude geven tot welcken eynde na verscheyde vergeeffse reysen na Middelburch bij hun Gecommitterde aen B+S+R saterdach verleden is connen geschieden alwaer na seer lange discoursen vande Thesauriers dien aengaende eenige openinge verwacht sijnde niet en is verstaen anders dan dat bakelant door hun voorsaten last dat hadt gebruijckt ende dienvolgens inde possessie waren ende dat bij ons ten onrechte vande weduwe pacht was genomen ende oock t’selve besaeyt ende de vruchten vercoft en wat belangt ons oude geallegeerde possessie seyden daer op niet te connen antwoorden als hebbende dat op hun loquettenniet doorsocht versochten dat bij de Gecommitteerde Delen aen hun souden werden verthoont ende bewesen/ verclaerden de Heeren van Middelburch soodanich te wesen die met hunne nabuijren in vrede wilden leven ende het onse niet en souden begeeren sulcx soo vruchteloos met eenige hope te geven de gecommitteerden hebben gelaten verclarende van hunne principalen niet anders gelast te wesen als om te hooren wat die van Arnemuijden te seggen hadden ende gemerckt den tijt om het mandement t’exploicteren niet langer en can vertoeft werden om den bestemden dach int selve verhaelt / Soo hebben B+S+R goetgevonden dat de Gecommitteerden van dage tot Middelburch andermael sullen versoecken binnen te staen om te weten poft bij onse voorsaten eenige verbintenis oft opdracht dienaengaende is gedaen sullen de Gecommitteerden t’exploict datelijck int werck stellen onder expresse conditie ingevalle bij die van Middelburch middelertijt eenich vriendelijck accoort ofte accommodatie wierde gepresenteert sullen in alles doen dat tot meesten oirboir vande stadt inalles doen dat tot meesten oirboir vande stadt hun best ende nodichst duncken sullen/

De vorige secretaris dient nog de rest van de 500ste Penning te betalen aan de ontvanger Brouwer; daartoe “sal sijn keete soo lange blijven verbonden

Opt vertooch vande Secretaris van Swieten wegens den den gewesen Secretaris Invijlle hoe dat de3 meeste part vande 500 Hondertste Penninck over denjaere 1642 ontfangen ende de grootste helft aende Ontfanger Brouwer betaelt heeft/ Wert bij W+R den voorss Invijlle geordonneert d’rest vande 500 Hondertste Penninck over t’voors. Jaer te ontfangen ende den voorss Ontfanger volgens t’Cohier te voldoen waer voor sijn keete soo lange sal blijven verbonden tot dat hij quitantie vande volle betaling aende Magistraet gethoont ende van resterende administratie die hij als ontfanger ende Secrtaris heeft gehadt voldaen sal hebben/

Over de verkoop van 2 zoutketen: de stad dient daartoe te ontvangen de 6 grooten te ponde

Op desselfs vertooch wegens Adriaen Woutersz ende Pr: Duijvecodt coopers van twee soutketen hun voorgevende metten Secretaris over de VI grooten te ponde te willen accorderen/ maer dat sijlieden de gespecificeerde VI grooten inde conditie vermelt sullen hebben te betalen ende voldoen/

Ga naar boven