Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 21 1645-1647

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf januari 1645.

Martis den 10e Januarij 1645 praesent Joh: Kitsz B: Cornelis Coeman Coert Ingelbertsz Anthonij Weijts ende Pr Duijvecodt Schepenen den Baillieu Dirck van Delen ende den Secretaris van Swieten Raden.

de Swaricheijt “ bij de visitatie van de rekeningen van de Thesorier

Bijde Baillieu voorgedragen sijnde de swaricheijt die naer visitatie vande Thesauriers rekeningen ende andere stadts bescheeden inde renten van Johan vanden Helm is bevonden ende geconsidereert datte selve nu voor vijftien pond soo voor capitael als interest door den predicant Zael can werden gelost / Is bij W+R goetgevonden den voorn; Zael onder de hand te authoriseren om de voorss afflossing in voege voorss van stadtswegen te doen ende den ingetrocken rentebrieff gecasseert over te brengen/

Opt vertooch vande Tresorier van Delen wegens de rekeninge bij Corn; Geensz overgegeven/ Is daer op bij W+R geresolveert datte selve bij hem ende een vande B: sal werden geexamineert ende opt wtgevonden ordonnantie gedepescheert/

Salomon de Backer klacht over de 4 pond van predikant van Hecke

De selve sullen mede letten op de doleantie van Salomon de backer clagende de vier pond vande predicant van Hecken wegens geallegeerde rescontre ? niet te connen consequeren ende Salomon de Backer de voorss vier pond tegens den Armen in affslach laten valideren/

Martis den lesten Januarij 1645 praesentibus omnibus praeter Court Ingelbertsz schepen.

Over de molenaar als pachter

Opt vertooch vande Baillieu wegens den molenaer die bij provisie den molen in plaetse vande pachter is bedienende versoeckende in sijn plaetse te mogen gestelt werden mits belovende twee suffisante borgen te stellen alsoo den pachter van B+S+R geern(e)gelicentieert soude sijn is bij W+R geresolveert ende goetgevonden datten Baillieu +Bu + Thes. Als voorgaende Gecommitteerden metten ouden molenaer sullen spreken ende soo stadts oirboir sulcx vereyscht op aggreatie van W+R nieu pacht maken na datte mare vande nieuwe verpachting eenigen tijt door de stadt sal hebben gelopen/

Bij den Tresorier voorgedragen sijnde off hij den molenaer aen sijn pacht sal laten corten soodanige vijff ponden vls als hij over t’maken van nieuwe cammen te cost heeft gelecht waer op gedelibereert sijnde is verstaen dat hij t’selve niet sal mogen corten alsoo hij volgens de conditie gehouden is selver de cammen te becostigen/

De pensionaris van der Harten wil alleen met “ordinaris pensioen” de stad dienen

Geresumeert sijnde voorgaende resolutie over den pensionaris van der Harten genomen ende overwogen sijne weygeringe van sonder ordinaris pensioen de stadt niet te willen dienen is den selven in plaets van een pond daechs boven de f(r)ooy hem voor desen toegelech geconsenteert sijn halve wedde van III ponden jaerlijcks boven dachf(r)ooy en wagen vracht als voordesen

Opt versoeck vande meters vande ronde mate om instructie te hebben van hare bedieninge is den Secretaris gelast de oude ordonnantie op te soecken ende hem daer van copije te geven/

Officieel bestond de functie van het boeckhouderschap: met betrekking tot de kerck, zoals hierna blijken zal.

Op de gelegentheyt vant vacerende Boeckhouderschap van de Armen geconsidereert sijnde dat hoochnodich is een bequaem persoon tot het selve ampt te committeren / Soo is bij W+R daer toe gecommitteert den outburgemr Dirck van Delen als tselve ampt voordesen loffelijck bedient hebbende met expresse last omme t’achterstel vande gewesen boeckhouder Geleijn Inneville opt spoedichste in te vorderen ende te besorgen dat den Armen geen schade come te lijden ende wert den Secretaris gelast hier van extract ter consistorie te leveren om de boecken ende stucken vande selve bediening aende voorn. van Delen gelevert te worden/

Is den Secretaris gelast Ordonnantie te schrijven op de rekeninge van Cornelis Andriesen ende Louijs Couterman soo vande kerck als de stadt raeckende /

Jan Leijnsz is nalatig m.b.t. de “conditien van sijne gecofte huijssen

Opt voorstel vanden Baillieu van dat Jan Leynssen naer menichvuldiche vermaninge ende insinuatien naerlatich is de conditien van sijne gecofte huijssen te voldoen ende alree een vande twee op te bouwen huijssen is vervallen ende t’ander mede in soberen staet ende derhalven versoeckende authorisatie om naer oversending desre acte ende voorgaende proclamatien de selve huijssen mette erven vandien publijckelijck mete stocke tot voldoening vande voorss conditien van opbouwing te mogen vercoopen: Is den Baillieu bij W+R belast t’selve ten eersten int werck te stellen ende daer teo volcomentlijck geauthoriseert/

De verkiesmaaltijd

Is den Tresoriers gelast de maeltijt vande toecomende verkiesinghe op de kleyne voet te doen ende soo oncostelijck als doenlick is/

Martis den lesten Februarij 1645 praesentibus omnibus praeter Joh:Woutermans Schepenen.

Wil Cornelis Savoijen burger van Arnemuiden of Middelburg zijn; daar hangt zijn raadslid zijn van het college van W+R van af.

Is omgevraecht oft Cornelis Savoijen bij B+S gesuspendeert soo hij voor de 4 Februarij geen verclaring dede oft hij hem voor burger van Arnemuijden off Middelburch was houdende c(s)essie in W+R soude nemen ofte niet is alvoren verstaen datten voorn Savoijen in delibereren soude buijten staen ende alsdan gepondereert ( overwogen) sijnde het dictamen van sijnent wegen ende in sijn praesentie in des Baillieus Rolle gedaen is den Baillieu geordonneert neffens twee Schepenen hem te vervoegen op de Zael bij den voorn Savoijen ende hem aff te vragen off hij de voorgemelte verclaringe wilde doen in welck cas sij hem voor haren medebroeder blijdelijck souden ontfangen ofte niet ende dat sij hem alsdan voor gesuspendeert souden houden waer op den voorn. Savoijen niet catagories heeft willen antwoorden maer na verscheijde om wegen geseyt dat hij inboorling ende inwoonder was ende die verclaringe niet hoeffde te doen ende naer instantie vande schepenen seijde te persisteren bij den eedt bij hem gedaen ende wilde bij den Baillieu aengewesen hebben soo hij daer tegens hadde gedaen : waer op den Baillieu geallegeert heeft t’voornoemde dictamen/ Naer welck rapport bij W+R is verstaen dat hij sal blijven gesuspendeert ter tijt ende wijle hij de voorss verclaringe in forme sal hebben gedaen/

Is den Tresorier van Delen geordonneert sijn rekeninge te prepareren ende deselve te doen den 10 Maert wesende den dach nade verkiesinge/

Is mede den Tresorier gelast door Pieter Gillisz e laten copieren het caertje van Arnemuijden Nieuwerkercken ende Mortier/

Als de verpachting van “ stadtsmiddelen opgehouden wort ende niet genoech gelden volgen” dan dient er gecollecteert te worden “onder borchtocht”

Over het tijdstip van de verpachting “van stadtsmiddelen”

Is verstaen dat de verpachtinge van stadtsmiddelen geschieden sal daechs voor de eerste verpachtinge van slants middelen ende soose niet genoech gelden mogen volgen datmense onder borgtocht sal laten cole(c)teren/

Is den Baillieu toegestaen seven pond sjaers voor t’overbrengen vande brieff van nominatie ende electie daer onder begrepen de vereeringh vande Secretaris van Zijn Hoocheijt ende klercken/

De nieuwe boekhouder Dirk van Delen is niet erg welkom als opvolger van vander Invijlle bij de kerkenraad

Voorgehouden sijnde den onfatsoendelijcke handel vande kerckenraet van diversche boechhouders aen malkanderen te kiesen ende gedelibereert sijnde offmen ten reguarde t’selve ampt politijck ende voor desen vande Magistraet vergeven niet sal persisteren bij de electie van de B: van Delen den lesten Januarij gedaen naer dien de kerckenraet alle middelmaticheyt affslaet is met pluraliteyt van stemmen verstaen datmen de authoriteyt vande Magistraet ende dienvolgens de vercosen boeckhouder mainteneren ende met middelen van constrincte inde possessie stellen sal met last aende voorn: van delen omme t’achterheyt vande gewesen boeckhouder Invijlle op t’spoedichste te vervolgen/

De baljuw wil ook een sleutel van de privilegekist

Opt vertooch vande Baillieu versoeckende aen W+R een sleutel van de privilegie kist nevens de anderen te hebben/ Is hem sijn versoeck toegestaen mits dat hij slodt aende kiste sal laten maken daer het privilegie kisie(kistje) is instaende/

 

1645

Burgemeesters

Nicolaes Warnier

Dirck van Delen

 

Schepenen

Jacob de Bruijne

Isack de Meij

Johan Ritszen

Anthonij Weijts

Johannes Woutermans

Adam van Mandere

Jacob Overbeke

 

Raden

Baillieu Poelenburgh

Cornelis Coeman

Laurens Block

Secretaris van Swieten

Joris Brijs

Adriaen van Dorth

Jacob Mariniszen

Luna den 27 Maert 1645 praesentibus omnibus

De “lantsaten” van de Middelburgse polder en van St.Jooslant moeten een goede “deurtocht “ verkrijgen naar Arnemuiden

Opt vertocch vande B: van Delen off niet geraden soude sijn om de lantsaten van de nieuwe polder ende St Jooslant alhier haer deurtocht te doen hebben een berm ofte dam van steenen aende oversijde tot bequame passagie te maken ofte een wagepont te versorgen/

Is goetgevonden daer toe te committeren tot inspectie ende overlegh vande gelegentheyt den Bailliu ende beyde de B:

Een pasquil van Corn. Savoijen en het gevolg

Op de gelegentheijt vande pasquil bij Corn: Savoijen voortgebracht sijn Baillieu ende Burgemrs gecommitteert om het selvighe te ondersoecken wat daer van is ende des noot sijnde aende kerckenraet te schrijven dat de selve int verkiesen van de ouderlingen tot vermijding van des gemeyntes ergernis den selven Savoijen gelieven voor bij te gaen/

Mercurij den 29ste Maerte 1645 praesentibus omnibus praeter Jacob de Bruijne Schepen.

Is naer lecture vande pasquil bij W+R goetgevonden de kerckenraet aen te dienen datse Corn: Savoijen sullen gebieden int verkiesen van ouderlingen voorbij te gaen ende met eene den Baillieu gelast sijn actie dienaengaende tegens den voorn: Savoijen als stroijer ende Leser van dien te institueren/

Is inde saeck van Maetje Bolders tegens Geleyn vanden Inville nevens de twee regerende Burgemrs gecommitteert Johan Kitsz Schepen/

Solis den 9 April 1645 praesentibus omnibus praeter Isack de Meij Johan Kitsz ende Jacob Overbeke Schepenen Laurens Block Raedt.

Kwalijke woorden (scheldwoorden) in aanwezigheid van leden van de kerkenraad gesproken, worden later geloochend door Johan Kitsz.

Alsoo op gisteren avont inde consistorie deser stadt is getreden inde authoriteyt vande Magistraet namentlijck dat tot armmrs absolutelijck is vercoren Jan Jaspersz in de plaetse van Jacob van Overbeke die sij seyden te vertrecken wesende een van die gene die int getal van vieren gestaen hadde de personen voorn. die daer over gestemt hebben Mr Zael Johan Ritsen .Leunis Geertsz ende Ariaen Philips daer opden B: Warnier seyde jegens Ritsen dat hij toonde een man met twee aensichten te wesen ende dat hij daer dede twelck opt stadthuijs behoorde gedaen te werden heeft Ritsen daer op gesecht daer sijn een deel schelmen die opt stadthuijs sitten alwelcke woorden van injurieren hij gehouden wesen sal in dit Collegie ten naesten te verantwoorden latende de actie vande Baillieu na sijn goetvinden onverlet/

“Johan Kitsz t’selvige hem voorgelesen sijnde heeft het ontkent ende geloochent/”

Rapport gedaen sijnde dat de Magistraet door eenige vande kerckenraet wert nagegeven dat sij justitie sijn weygerende inde saecke van Geleyn Inneville als gewesen boeckhouder daer nochtans dijsdach lestleden expresse vierschaer tot dien eynde was geleyt ende geen vanded Armmrs waren vernomen is gesonden aen Pr Duijvecodt die tot antwoort gaff datmen de saecke soude ophouden doch naderhant den bode gesonden aen Mr Zael die mede rapporteeden datmen de saecke soude ophouden alsoo wt Duijvecodts naem wiert geseijt dat Invijlle van dien dach contentement soude doen / Ende alsoo de electie vanded boeckhouder lange trottert ende eerstdaechs daer inne dient versien sijn absollutelijck gecommittert den Bailliu de bruijne Weijts ende vande Mandere omme met alle mogelijcke middelen t’sij minne ofrt recht de boecken te doen hebben aende gecoren boeckhouder ende hem te stellen in feytelijcke possessie vant selve ampt/

De verkiezing van ouderlingen en diakenen

B+S+R gehoort hebbende Van de B: Warnier na dat de broeders des kercken raets Laurens Block Jacob Overbeke Jan Jaspers ende Pr Crijnsz aent Collegie van W hadden voorgestelt waer wt bij t’Collegie van W: naer ouder costume twee toto Diaconen door meerderheyt van stemmen vercoren waren met namen Laurens Block ende Jacob Overbeke nu op gisteren bij den kerckenraet is voorgeslagen datten voorn; Overbeke apparent staet metter woon te vertrecken dat wel een ander in sijn plaets behoorde gestelt te worden ende tot dien eynde versochten dat wt de twee wtgevalle een ander soude werden vercoren oft bij faute vandien sij sonder keuse vande regeerders neven Laurens Block in plaets van Overbeke souden afflesen/ Ende alsoo dese handelinge is een nieuwicheijt strijdich jegens t’recht authoriteyt ende preminentie den( r ) Magistraet over t’kiesen vande Armmrs toecomende ende dat het niet seker en is dat Overbeke metter woon van hier wil blijven ofte vertrecken maer ter contrarie noch op vrijdachavont jegens de B: Warnier heeft verclaert dat hij maer een weecke 5 a 6 van meynige was in Hollant te sijn/ Soo is bij W+R goetgevonden Mr Zael wegen den kerckenraet aen te seggen den voorn: Overbeke alsoo hij vercoren is vande stoel aff te roepen en ingevalle in toecomende hij quame metter woon van hier te blijven ende de broeders Diaconen met hun drien niet enbelieffde te bedienen dat alsdan de kerckenraet aende Magistraet twee personen sullen mogen oversenden om een in plaets van voorn Overbeke bij hen vercoren te werden lastende ende nietemin bevelende die vande kerckenraet in desen niets te doen oft eenige nieuwicheijt voor te wenden waer door de authoriteyt vande Regeersders vermindert oft geprejudiceert wert oft sullen de voorn Regeerders gedwongen sijn daer inne na behooren te versien/

Vrijdach den 14e April 1645 praesentibus omnibus praeter Jacob de Bruijne Johannes Woutermans ende Overbeke Schepenen

Twist over het “Mansvelts kerckhoff”

Opt rapport vande Bailliu ende Burgemrs datte wtte naem van W+R tegens de begonste affheyning vant Mansvelts kerckhoff bij die van Middelburch door den Commijs Savoijen ende sijnde arbeyders gisteren morgen begonnen interdictie hadden laten doen ende daer op gelesen sijnde het conter protest bij den Not: Smidt wegens die van Middelburch gedaen ende daer op gedelibereert sijnde watmen tot maintenue van stadts gerechticheijt hier inne dienden te doen/ Is bij W+R goetgevonden alsoo dese saecke litigieus is voorde Hove van Hollant t’ongelijck ende gewelt bij provisie te lijden ende reparatie van attentaten voor den selven Hove te doen versoecken ende ondertusschen de arbeyders burgers ofte ingesetenen alhier sijnde binne ontboden is aengeseyt datse souden supersederen( ervan afzien ) vande begonste affdelving met belofte van het aengevangen dachgelt ende ordre om het selve aen haer mede burgers voort te seggen/

Is wijders raetsaem gevonden over tvoorss gewelt aende Heeren Staten van Zeelant ofte hare Gecommitteerde Raden bij requeste te doleren (klagen) ende jegen de tegenw: affdelvers andermael te protesteren/

Reparaties aan de kerk en het tolhoofd

Wert den Tresorier gelast de forme ?? int zuijen inde kerck ingestort sijnde met een dwars strijckhout ende drie staende stijlen met twee glasen beyde hoecken toegemetselt te maken ende het tolhooft mette eerste gelegentheyt te repareren ende vermaken/

Martis den 11e Julij 1645 praesentibus omnibus praeter Jacob de Bruijne schepen.

Het boekhouderschap van het Gasthuis en de “gemeenen Armen

Bij den Bailliu ende verdere Gecommitteerden over het boeckhouderschap van het Gasthuijs ende den gemeenen Armen deser stadt rapport gedaen sijnde dat mr: van Hecke hem neutrael houdt ende met de saeck niet moeijen wilde ende datse bij Mr Zael niet vreedsaem noch gevoechelijck hadden conne effectueren: maer naer onbehoorlijck wtschelden geantwoort is de gepretendeerde possessie vande gecombineerde corpora vant Gasthuijs ende gemeenen Armen te willen continueren ende daer op bij den Secretaris gelesen sijnde alle de resolutien van W+R dese saeck raeckende tot nu toe waer van het pnt aende voorn Zael bijden Bailliu was gecommuniceert /Is bij W+R naer voorgaende deliberatie verstaen datmen de vorige resolutien van constructive middelen ten eersten int werck soude stellen ende tot dien eynde interdictie door den bode doen aen alle de debiteurs vant Gasthuijs ende den gemeenen Armen voornt om aen niemant anders als onsen gesteden boeckhouder B: van Delen betalinge te doen op pene van andermael te betalen ende mede gelijck verbodt gedaen te werden aende vier armmeesters om aen niemant anders als aende voorn. Van Delen hare rekenige te doen stellen ende Pr Duijvecodt ofte de gene die de boecken onder haer souden mogen hebben bij gijdseling ende verdere middelen te constringeren om de selve aende voorn van Delen over te leveren ende worden daer toe versocht de voorgaende Gecommitt. Ende den Secretaris ende wert mitsdesen verclaert dat dese ende alle voorgaende resolutien dit werck rakende niet en sijn genomen om eenige penningen vande Armen onder de Magistraet ofte Leden vandien te brengen ofte tot stadts dienst t’emploijeren maer de maendellicxe rekeninge als noch voor de kerckenraet te laten geschieden ( alsse maer eens sjaers voor de Magistraet gedaen wert als voor desen) alleen willende voorcomen de Hijerarchie van de predicant die sonder weten oft kennis van de leden vande kerckenraet en veel meer buijten consent vande Magistreaet pennigen lossen ofte aenleggen soude willen oock om separaet te houden de pennigen van het Gasthuijs ende den gemeene Armen volgens alle voorgaende resolutien van W+R desre Stede/

“De resumptie vant oude Cohier vande Honderste Penninck”

Sijn gecommitteert tot reders ende resumptie vant oude Cohier vande Hondertste Penninck ende examinatie van stadtsgagien mitsgaders de verboden/ den Bailliu beyde de B: ende den Secretaris omme te naeste vergaderinge haer besongies in te brengen

Mr Dapper organist van Middelburg moet het “accoort vande registers” horen

Opt rapport vande Orgelist datten orgelmaker genegen was sijn werck te doen op nemen/ Is goetgevonden Monsr/ Dapper organist van Middelburch ofte ymant anders die mette meeste kennis ende minste coste soude willen accoort vande registers te hooren ter gelegender tijt t’ontbieden ende Mr. Willem orgelmaker tot Bergen op Zoom hier comende t’werck te laten sien/

Opde requeste van Sebastiaen Oostermans out XXI jaren versoeckende lichting van vier duijsent guldens tot het doen van sijne negotie in Vranckrijck hebben W+R geconsidereert t’goet Rapport vande Voocht Hardewijn over desselfs goet comportement ende capaciteyt gedaen den voorn. Voocht Hardewijn wt goede consideratie geauthoriseert om aende voor. Oostermans provisionelijck ende tot naerdre ordre twee duijsent gulden tot sijnen coophandel te laten volgen/

De vierschaar

Abraham Waelpoel stadbode gedraagt zich onbehoorlijk (quaet comportement

Is goetgevonden tot vermijding vande costen vande vierschaer dat den Baillieu met twee Heeren van maent tot maent te veranderen de Commissaris Rol op acht gelijcke grt ? sullen waernemen ende aldaer de fauten verleenen mitsgrs lesen ende verbieden sonder meer als met advijs van Wette/

Wert den Tresorier geauthoriseert omme op stadts nodichste wercken goet reguard te nemen ende specialijck bolwerck vande Pool ende d’ondergelegen Cay te repareren/

Martis den 25e Julij 1645 praesentibus omnibus praeter Jacob de Bruijne ende Overbeke schepenen Laurens Block Joris Bruijs ende Jacob Marinusz Raden

Abraham Waelpoel stadbode gedraagt zich onbehoorlijk: ontslagen

Voorgedragen sijnde bij eenige vant Collegie oft het niet geraden is den bode Abram Waelpoel te degraderen van het bootschap deser stadt wt oorsake van sijn quaet comportement ende den verkeerden dienst die hij aende Magistraet is doende twelck hij overlange heeft verdient ende het genoechsaem bekent is wat fauten hij begaen heeft alle twelcke is streckende tot violie ende nadeel vande Regeerders waer op bij W+R naer voorgaende deliberatie van sijne gedane fauten soo nu als voordesen met pluraliteyt van stemmen geresolveert ende goetgevonden is den voorn. Waelpoel van sijn bootschap te deporteren gelijck sij hem deporteren bij desen ende t’selve open te laten staen ter tijt en wijle andere bequame personen daer na solliciteren ende voorss ampt bij requeste te versoecken sullen/

Martis den 1e Augusti 1645 praesentibus omnibus praeter Jacob de Bruijne Anthonij Weijte ende de Meij schepenen

Het boekhouderschap van het Gasthuis en “de gemeenen Armen

Is in W+R gelesen t’Receul vande voornaemste Acten en Actitaten nopende het Boeckhouderschap van het gasthuijs ende den gemeenen Armen deser stede ende tot confirmatie vandien nagesien alle voorgaende resolutien over t’selve stuck gevallen ende nopende het doen vande kerckenraet onlangs voorgevallen gehoort t’rapport van eenige leden vande Magistraet als doen inden kerckendienst geweest sijnde ende soo t’een als t’ander conform de waerheyt bevonden/

Naer lecture vande missiven van haer Ed: Mo: de Gecomm. Raden van Zeelant van dato den 21 Julij waer bij innovatie int doen vande rekeninge vande Armen wert verboden tot tot dat den Magistraet sal wesen gehoort ende hare gemelte Ed: Mo: iterative aenschrijvens vande 25 daer aenvolgende waer bij de Magistraet beschreven is jegens donderdach den3 Augusti 1645 Sijn tot wtvoeren van die besongies gedeputeert de vorige Gecommitt. Met last van in plaets vande absenten ofte sieckelijken eenige vande gereetste leden te mogen assumeren/

Luna den 21e Augusti 1645 praesentibus omnibus praeter Jacob de Bruijne ende Isack de Meij schepenen.

Corn,Jopsz groffsoutmeter

Opde requeste van Corn. Jopsz om vande bediening als groffsoutmeter gelicentieert te sijn/ Is bij W+R sijn versoeck toegestaen ende goetgevonden t’selve aen Ariaen Danielsz mits doende den behoorlijcken eedt naer costume te vergunnen/

Isack Jacobsz bij provisie stadbode

Op de requeste van Isack Jacobsz versoeckende het vacerende stadtbodeschap deser stadt te mogen bedienen/ Is bij W+R geresolveert ende goetgevonden t’selve ampt hem provisionelijck volgens d’ordonnantie daer van sijnde te vergunnen ende toe te staen mits voor sijn burgerschap betalende x schellingen vls/

Contract en pacht met de molenaar Geleijn

Opt rapport vande tresorier als Gecomitteert omme metten meulenaer Geleijn een nieuwe contract ende pacht te maken is metten selven voor vijftich ponden vls sjaers daer onder begrepen de slijtagie vande steenen geaccordeert inganck nemende prima Mey 1645 Is bij W+R de selve geapprobeert ende voor goet opgenomen/

Rentebrief van van den Helm

Opt vertooch vanden Tresorier als datter met vanden Helm wegens een rentebrieff die hij tot laste van dese stadt ende desselfs stadthuijs hadde voor seventien ponden vls eens gevens gelt is geaccordeert /Is bij W+R t’selve geapprobeert ende voor goet opgenomen/

De organist van Zierikzee moet wegens ziekte van Dapper het accoord van de registers van het orgel “horen

Bij de B: van Delen voorgedragen sijnde wegens Dapper orgelist tot Middelburch voor desen bij Wethouders goetgevonden dat hij t’werck vande orgel binnen dese stadt soude opnemen die t’selve nu sieck te bedde leggende niet can doen ende Joris Fesser hardt aendringende dattet soude mogen opgenomen werden nodich te wesen een ander te ontbieden / Is bij W+R goetgevonden den orgelist van Zirckzee te beschrijven ende met hem op t’oncostelijckst t’accorderen/

Achter den Pool en annexe erven > een rechte muur met een hoek

Opt vertooch vanden Baillieu wegens Pieter Broeckert gedaen om achter den Pool ende annexe erven een rechte muijr met eenen hoeck te mogen strijcken/ Sijn gecommitt. Den Baillieu beyde de B: Adam vande Mandere ende den secretaris om met de minste schade vande wal ende meeste gerieff vande voorss Broeckert de versochte muijr te laten stellen/

M.Cijters wil een graf laten maken “ende een sitstede”

Bij den Baillieu voorgedragen sijnde t’versoeck van M Cijters om aende oostsijd vande toorens inganck een graff te mogen maken ende een sitstede voor hem ende sijn huijsvrouw cierlijck te mogen doen maken/ Sijn de kerckmrs gecommitteert om met Cijters te spreken ende te hooren wat hij voort graff geven wil ende daer van rapport te doen/

Sabbathi den 18 november 1645 presentibus omnibus preter Joh: Woutermans schepen Corn. Coeman ende Laurens Block Raden.

Hulst is zojuist veroverd op de Spanjaarden : moet gevierd worden

Opt aenschrijven van haer Ed: Mo: nopende de aenstaende vieringe over de veroveringe van de Stadt Hulst/ Is gedelibereert oft men eenighe pictonnen soude coopen ofte niet ende eijndelijck bij W+R geresolveert ja datmen de vieringhe ………..

De rekening wegens de “verteerde costen vande Savegardes van 1645”

W+R gesien hebbende de rekeninghe nopende verteerde costen vande Savegardes int jaer 1645 gedaen ende dat deselve bij haer Ed:Mo: geapprobeert ende den Secretaris van Swieten gauthoriseert is om in conformiteijt van den rekeninge de penningen vande respective Lantsaten daer ontrent als mede van St. Jooslant in te vorderen gelijck de selve oock werden gelast sich inde pronte betalinge vandien stercklijck daer naer te reguleren alsmede gesi(e) de missive vande regeerders der stadt Middelburch waer bij sij interdiceren datmen geen impositie die van Cleverskercke nopende het voorss werck en sal hebben aff te vorderen naer voorgaende deliberatie hebben geresolveert ende goetgevonden dat den voorss van Swieten wt crachte van voorss acte van haer Ed: Mo: mette executie sal voortgaen omme de penninghen wt wijsens de rekeninge te innemen/

Het graf van Manfred van Cijters wordt “als onfatsoenlijck” beschouwd: moet anders.

W+R gehoort hebbende het onfatsoenlijck maken van een graff inde kerck boven de vloer vande selve bij Manfred van Cijters gedaen hebben goetgevonden tgene boven de kerckvloer is gemaeckt dattet sal worden affgebroken ofte dat den voorn. Cijters hem ende sijne nacomelingen sullen verbinden om een bequame stoel boven het voorss graff continueerlijck te houden/

Luna den 5 Maerte 1646 presentibus omnibus preter Dirck van Delen B: Isack de Meij ende Johannes Woutermans schepenen.

Is den Tresorier gelast de maeltijt van toecomende verkiesinge op de kleijne voet te doen ende soo oncostelijck als doenlijck is/

Wanneer verpachting van de stadsmiddelen ?: voor de eerste verpachting van “slantsmiddelen

Is verstaen datte verpachtinge van stadtsmiddelen geschieden sal daechs voor de eerste verpachtinge van slants middelen ende soose niet genoech gelden en mogen datmense onder borchtochte sal laten collecteren ………/

Bij den Tresorier Poelenb: eenige reeckeninge overgeleght sijnde ende versoeckende daer op ordonnantie/ Is bij W+R goetgevonden ende tot dien eynde gecommitteert beyde de Burgemrs omme deselve te visiteren ende oversien ende alsdan Ordonnantien daer op te verlenden (verleenen)/--

Weer over het graf van Manfred van Cijters

Opt vertooch van Baillieu Poelenb: voor van Cijters versoeckende alteratie van voorgaende resolutie in date de 18 November 1645 genomen inhoudende dat hij een stoel op sijn gecofte graff inde kerck continueerlijck sal houden ofte dattet tgene boven den kerckenvloer ontfatsoenelijck gemaeckt is sal werden affgebroken / Is bij W+R naer voorgaende deliberatie sijn versoeck toegestaen te weten soo hij oft sijne erffgenamen na dese opstaende stoel niet gesint en waren de ander te stellen dat sij alsdan tgraff gelijck de kerckevloer sullen doen maken ofte bij gebreken vandien dattet de stadt wederom sal na hem teeckenen/

Over het bewoonbaar maken van de 2 “huijsies in de Noortstrate” van Coutermans

Aen W+R aengedient sijnde dat Louijs Couterman onwillich is te obedieren de ordonnantie van B+S nopende de II huijsies inde Nortstraet bij hem volgens conditen van bewoonbaar te maken op den 1 April 1645 gecoft waer bij de secretaris was geauthoriseert omme andermael de selve te vercoopen bij aldien hij in gebreken bleeff de voorss conditen naer te comen/ hebben goetgevonden ende geordonneert gelickse ordonneren den voorss Couterman bij desen dat hij metten eersten de voorss huijssies sal hebben op maken ofte bij gebreke(n) van dien dat deselve sonder eenige excusen andermael sullen werden vercoft mitsgrs wert den selven gelast de heyninge naest den Thol op ende dicht te maken alsmede de vuijlicheijt voorde voorss huijssies leggende te ruijmen op pene dattet anders op tweeschat sal werden gedaen ende den Baillieu geauthoriseert soo de voorss Conterman alles in dese vermelt niet naer en comt tselve te doen/

De Burgemrs sijn geauthoriseert omme de Baillieus rekeninge nopende taffbreken vant huijs naeste de de nieuwe Stadthuijsen op te nemen/

Sabbathi den X Maerte 1646 praesentibus omnibus,

De schepen Woutermans heeft zich misdragen tijdens de verkiesmaaltijd

Op den omvraech wt Collegie van W+R gedaen in wat vougen de name van Schepen(en) Woutermans op gisteren inde verkiesmaltijt met kijven vechten mes trecken ende opt stats huijs deur mette voet te loopen gepleecht tot exempel van anderen dienden gesensureert ? / Is naer voorgaende deliberatie goetgevonden den voorn. Wouterman wt redenen voor verhaelt voor het volgende jaer stil te laten sitten ende in raetschap voor bij te gaen behoudens den Baillieu sijn actie over de voorn insolent is daer en soo hij te rade werden sal/

Vervolg

Is bij occasie van dese gelegentheijt mede geresolveert dat in toecomende in voegen voorss sullen werden gecensureert alle de gene die inde verkiesmaeltijt ende verpachtinge ofte alle andere vergaderingen in stats saecken merckelijck moeijten sullen maken boven de pene ende breuke den Baillieu daer over competerende die geordonneert wert de selve strictelijck te volgen/….

Adriaen Pietersz krijgt “de bierboom”

Op de requeste van Ariaen Pietersz versoecken(de) bij de selve den bierboom te mogen hebben/ Is bij W+R tselve hem geconsenteert ende vergunt mits doende den behoorlijcken eedt naer ouder costume/

Donderdach den XV Maerte 1646 presentibus omnibus preter Dirck van Delen B Laurens Block ende Joris Bruijs Raden.

Poelenburch komt 50 pond tekort a Tresorier

Bij den Baillieu Poelenburch aen W+R voorgedragen sijnde dat niet tegenstaende alle doenlicke mesnage in sijn Tresorierschap geobserveert ende datter sonderlingen geen reparatie aen Stadt sijn gedaen echter bij slot van rekeninge ontrent 50 ponden te cort sal comen die hij niet can sien waer van daen sullen comen terwijl elcken Tresorier in sijn tijt hals werck heeft om de schulden van sijn jaer te vervullen ende derhalven naerden mesnage aengeraden ende aengedient sijnde dat Jacob Overbeque ter lieffde van Stat hem soude laten bewegen om de school/ orgel ende clocken desre stadt voor een hondert gulden siaers gesamentlick te bedienen / Is naer voorgaende deliberatie om soo effen voet als doenelick is te becomen/ goetgevonden ende geresolveert datmen de voorn. Overbeque voor XII ponden sjaers aennemen sal om de school ende clocken te bedienen/

Om in welcke hondert gulden wt te vinden …………

Mede goet gevonden is Paulus Staffmaker Kie met andere saecken soo besich is dat hij de school niet wel waer nemen en can aff te nemen t’gene hij voor de school lasterie treckende is/

Over de verpachting van de “galgenberch” het kerkhof “ter hooftkercken “ etc

Is geresolveert datmen t’veer mitsgrs: den galgenberch ende t’kerckhoff ter hooftkercken nevens d’ander stadtsmiddelen eerstdaechs aende meestbieden verpachten sal/

Opden 29 Maert 1646

Secretaris van Swieten gaat de stadsaccijnzen “collecteren”

Alsoo W+R goetgevonden hebben de stadtsaccijsen van bier ende wijn mitsgrs de ses grooten deur diense niet genoech en mochten gelden aen haer te houden/ hebben dienvolgende totte bedienige vande Collecten gestelt den Secretaris van Swieten ende hem voor de voorss domeynen te collecteren toegeleijt vijfftich guldens jaerlicks onder conditien dat bijaldien met de ses maende verpacht wort naer advenant den tijt betaelt sal worden/

N.B. Het kwam regelmatig voor dat de verpachting van de accijnzen niet genoeg opbracht.Als dat het geval was, besloot W+R de collecte “aen haer te houden”.Dan liet men deze collecteren b.v. door de secretaris tegen een behoorlijke vergoeding. De vraag is of op deze wijze de stad meer inkomsten verkregen heeft .

Sabbathi den lesten Maert 1646 presentibus omnibus praeter Isack de Meij Johan Ritsen Corn> Coeman ende Laurens Block schepenen

Plakaat van de Staten m.b.t. het verkopen en leveren van schepen aan de koning van Spanje

Opt aenschrijven van d’Edele: Mo: Gecommitteerde Raden vande Staten van Zeelant begerende dattet nevensg. Placcaet sal worden gepubliceert nopende t’vercoopen ende leveren van Schepen aen den Coninck van Spaengjen breder bij de selve gespecificeert / Is bij W+R goetgevonden datter van dage publicatie ende affixie daer van sal werden gedaen/

Een gift van 25 pond t.b.v. het orgel

Heeft de Burgemeester van Delen in handen vande Secretaris gestelt een quitantie van vijffentwintich ponden vls betaelt aen Joris Fesser orgelmaker door handen van Joris Pietersz van Hardenvelt voor rek: vande Heer Generael Specx die de selve tot opbouwen vande orgel alhier heeft verteert ende is goetgevonden den selven Hr: Specx daer over bij missive wt den naem van W+R te bedancken/

Jacob Cole pacht het veer op Nieuwland + doet het onderhoud van het Tolhoofd Voor 6 pond .

Opt verpachten vant Veer van dese stadt op Nieuwlant binnen ontboden sijnde Dirck Jansz heeft wtterlijck geboden 38 gulden jaerlijcks ende Jacob Cole binnen gestaen sijnde heeft gepresenteert 6 ponden sjaer ende t’handt gedaet ? tot onderhoudt vant tolhooft soo int maken van rijswerck als t’opvoeren van steen waer op gedelibereert sijnde /Is bij W+R den voorn: Cole t’voor twee jaren toegestaen ende goetgevonden dat hem bij den tersorier aengesecht sal worden den teneur vande conditien stricktelijck t’achtervolgen/

Een wijnsteker moet ook burger van de stad zijn

Opt point vande wijnstekerie is goetgevonden dat niemandt alhier sal mogen wijnsteken oft vercoopen hij en sij te vooren borger ende hebbe gedaen in handen vande officier den behoorlijcken eedt van t’wijnsteken ende hebbe belooft t’achtervolgen III /IIII/ende V art: vande onder ? ordonnatie den 4 Augustij 1601 opt t’wijnsteken bij W+R gemaeckt ende sijn tot effectuatie vandien gecommitteert den Baillieu Tresorier ende den Secretaris/

Is goetgevonden met eenen te publiceren dit naervolgende:

Men laet een ijgelijck weten dat den Secretaris van Swieten als Collecteur van Stadtsbier en wijn accijs bij W+R deser Stede geauthoriseert is om int accijs huijsie opde gestelde uijren billietten aen yder een die bier oft wijn soeckt op te doen te verleenen ende mede gemachticht om de oude ordonnantien provisienelijck(provisionelijck) te doen achtervolgen ter tijt ende wijle toe de selve bij W+R naerder geresumeert ende eerstdaechs gepubliceert sullen wesen/

Martis den 17 April 1646 presentibus omnibus preter Corn. Coeman schepen ende Joris Bruijs raedt

Het schippersgilde en de andere gilden “onderhouden” diverse ramen van de kerk

Is bij W+R goetgevonden dat tot verlichting vande kerck en lasten t’schippersgilde sal onderhouden het eerste glas boven de Heeren banck/ metselaers ende timmermans gilde het tweede glas/ het backers ende tappers gilde het derde glas ende het St Nicolaes gilde het voor glas aende marckt mits dat de gilden behoorlick gemaintineert ende de contraventeurs (overtreders) gestraft worden/

Overdag dienen er minstens 2 bier-of wijnwerkers in de stad aanwezig te zijn.

Is raetsaem gevonden de bier ende wijnwerkers te injungeren datse alle morgen onder hen order stellen datter ten minsten twee precijs inde stadt blijven oft dat bij gebreke vandien alle de tegenwoordige bier ende wijnwerckers sullen werden affgedanckt ende alleenijck drije gestelt om gestadich inde stadt te blijven/

Is bij W+R gearresteert de ordonnantie soo de selve schriftelijck is overlecht nopende den accijs op wijn ende bier/

Sijn gecommittert den Baillieu Poelenburch den B: Adam van Mandere omme bij requeste aende staten van Zeelandt te versoecken de drij ponden vls wegens slants verpachtinge/

De koster moet zijn werk aan de hand van onderstaande punten verrichten

Is de Coster geordonneert aent hecken inde kerck te sitten tot accommodatie vande Vremde luijden wering van houden en t’stillen vande kinderen op pene van cas(s)ati

Er is sprake van “t’Graffgelt

Is mede geresolveert ende goetgevonden t’graffgelt inde kerck te verdobbelen te weten int Choor II ponden op andere plaetsen I pond ende de kinderen halff gelt oock voor yder luijen van een quartier uijrs te beaelen 10 schellingen voor de stadt/

Joris Fesser, orgelbouwer, dient zijn werk goed “opt oude gelt” te doen.

Op de klachte over den orgelmaker Joris Fesser van dat hij eenige regi(e)sters op den orgel alhier heeft affgegangen ende geinsinueert sijnde van tselve in effecte op te maken gaff tot antwoort niet te willen comen tensij hij daer voren buijten de belooffde somme betaelt wierdt/ Is goetgevonden hem aen te schrijven dat hij den orgel opt oude gelt in effectie sal hebben te brengen oft dat bij gebreke vandien een andere meestert’selve sal verrichten op costen van sijn resterende penningen/

Alsoo die vande kerckenraet tegen gegaen hebben de inhibitie ( verbod ) opt Boeckhouderschap vande Armen wegens de Gecommitteerde Raden vande Staten van Seelandt hen toegesonden mettet verkiesen vande Nieuwen boeckhouder sijnde oude gecommitteerde geauthoriseert om ten oirbaer daer in te doen ende den dienst vande stadt waer te nemen/

Over het roijeren van Johannis Woutermans

Opt versouck van Johannis Woutermans om d’acte des X Meert lestleden bij W+R genomen geroijeert ofte daer van Copije te heben / Is goetgevonden tselve wt te stellen tot dat de saeck vande Bailliu tegens hem sal wesen geeyndicht/

Opden 1e Meij 1646 presentibus omnibus praeter Laurens Block ende Pieter Duijvecodt Schepenen

De Tresorier Warnier is metterwoon naar Middelburg vertrokken> Adam v.d. Mandere nu geeligeerde

Alsoo dhr Warnier Tresorier deser stede metter woon(n)e na Middelburfch is vertrocken ende tselve ampt wederom door een ander moet worden bedient / Is bij W+R daer toe verkooren ende geeligeert dhr: B: Adam vande Mandere om dit aenstaende jaer 1646 de voorss qualiteijt te becleden/

Dirk van Delen i.p.v. Warnier tot weesmeester gekozen

Den B: van Delen is in plaetse vande voorn Waernier weesmeester gecoren om sijnen tijt van dit aenstaende jaer wt te dienen/

O.a. Verbod van de Staten van Zeeland om toe te laten dat soldaten worden geronseld voor “vremde potentaten

Twee missiven ontfangen vande Ed: Mog: van Zeelandt ordonnerende de selve te publiceren nopende de Rijksdach van Utrecht om die niet t’ontfangen alsmede t’verbodt jegens die gene die onder de handt soldaten voor vremde potentaten aennamen/

De stad wil voor een appel en een ei een koster en een hondeslager in dienst nemen

Sijn Gecommitteert dheeren Bailliu Poelenburch ende B: vande Mandere omme den coster ende hondeslager diet voor de minste gagie tot profijte meeste menagie voor de stadt begeert te bedienen absolutelijck aen te nemen/

D’ordonnantie nopende wijn ende bieraccijs bij W+R opden 17 April lestleden gearresteert ende geapprobeert is de selve de novo(opnieuw) geresumeert ende geordonneert heden gepubliceert te werden/

Over de Balance/Weegbrug

Op Vertooch van eenige leden van W+R dat Maetje Spaenjaerts de balance (weegschaal) van dese Stadt voor niet is gebruijckende ende Monsr van Dort presenteert daer voor jaerlickx te betaelen 20 schellingen vls om syn houtwerck daer in te setten onder conditie dat de Balance(Weegschaal) sal blijven hangen tot profijte vande stadt/ Is t’selve hem voor het loopende jaer vergunt ende toegestaen/

De overdeken van de Mandere van het gilde van de Timmermans en Metselaars wil de gildeleden “hooren” m.b.t. 2 nieuwe artikelen van de ordonnantie

De twee nieuwe articulen vande ordonnancie van Timmermans ende metselaers gilde sijn gestelt in handen vanden overdeken vande Mandere omme tgilde daer op te hooren ende daer van aen W+R rapport te doen/

Opden 19e Meij 1646 prnt theele Collegie praeter de Meij ende Coeman Schepenen.

De Tappers van de rode wijn mogen een schikking doen met de collecteur van Swieten over de acht stuiver per stoop

Opde klachte vande tappers over den rooden wijn bij hun wtgetapt tot IIII schellingen de stoop ende dat sij aende stadt volgende d’ordonnantie moesten geven acht stuiver voor de stoop sulckx sij geen profijt en costen doen ende naer veel woorden ende weerwoorden hebben versocht voor den tijt van ontrent vier maende ingaende van heden totten lesten septembris 1646 toecomende metten Collecteur te mogen affmaken ende overwogen sijnde verscheyden discou(r)sen hier over gemoveert/ heeft W+R den Collecteur van Swieten geauthoriseert mette tappers voor den voorn: tijt wtcoop(schikking) ten oirboir vande stadt te mogen doen:

De organist Mr Bruis verhuist naar elders omdat hij door reizen en trekken naar leerlingen in Middelburg teveel verlet en verlies heeft

Is Mr: Bruijs toegestaen attestatie te geven dat hij ontslagen ende bedanckt tsijnen versoecke om redenen dat hij sijne discipelen tot Middelburch tot sijne groote costen dagelickx moeste gaen onderwijsen ende aldaer most huijshouden waerdoor hij meer quam te consumeren als sijn winst als organist conden opbrengen deur geduijrich over en weer gaen veel quam te verletten ende hier als oock tot Middeburch t’allen tijden conde wegen om naer behooren sijnen dienst te connen doen oversulcx het hem geraden was elders sich metterwoons: transporteren ende wert den secretaris gelast hem attestatie in forma / te depescheren ende ter handt te stellen/

Maetje Geens mag geen “gelagen setten” ten koste van de tappers

Op de klacht vande tappers vandat Maetje Geens gelagen set is goet gevonden haer door den bode te doen aenseggen van sulcx niet meer te doen voor aleer vrij is int tappers gilde op pene te vervallen inde boete inde ordonnantie begrepen/

Martis den 29e Meij 1646 presentibus omnibus praeter Isack de Meij Schepen ende Jacob van Overbeke Raedt

De stadscollecteur van Swieten heeft een accoord gesloten over de wijnen met 3 herbergiers

Gerapporteert bij van Swieten stadts Collecteur met Cornelis Jobsz Dingman Hendrickx ende Jan Pieters Herbergiers heeft geaccordeert over de wijnen totten lesten Septembris 1646 voor 18 ponden vls mits datte wijn die den eersten october inde peyl sal worden bevonden stadtsgerechticheijt sal betaelen / Is het selve accoort bij W+R geapprobeert/

De baljuw als Tresorier loopt wat de stadsrekeningen betreft in verontrustende mate achter en andere noodzakelijke voorzieningen en reparaties

Opt vertooch vande B van Delen nopende de groote t’achterheijt inde stadts rek: over den jare XVI c vijffenveertich bij den Bailliu als Tresorier gebracht ende alsnoch een merckelijcke somme Joris Fesser over t’opmaken vanden orgel metten eersten moet werden betaelt geen apparentie wesende om de voorss t’achterheijt te connen suijveren ende Fesser betaelen oft het niet geraden en waer den jegenwoordigen Tresorier vande Mandere het voorss achterstel te laten betaelen mits het assignerende op de meulen Is bij voorgaende deliberatie geresolveert ende goetgevonden hem vande Mandere de voorss t’achterheijt te laten betaelen ende te assigneren op Leyn Jansz meulenaer op sijn pacht vant jaer 1647 ende soo vorders dhr vande verschoten penningen metten intrest van ses ten hondert jaerlijcks sal wesen voldaen/

Voorgedragen sijnde bij den Heer Tresorier vanden Mandere dat de kaijen buijten dese stadt nootsaeckelijck dienden gerepareert ende opgemaeckt te worden/ Is bij W+R goetgevonden ende mits desen den voorn. Tresorier gelast de plancken ende spijckers daer toe behoorende van stadtswegen te coopen ende t’aenvollen mitsgaders d’arbeijt vande plancken aen te spijckeren tot meeste profijte ende minste costen vande stadt wt terhandt ofte metten stocke te besteden/

Het schippersgilde van Arnemuiden lijdt onder discriminerende handelingen van het schippersgilde van Middelburg

Opden d’aenclachte bij t’Schippers gilde der Stadt Arnemuijden gedaen van dat sij jaerlijcks int Schippers gilde tot Middelburch hare jaerl.penningen moeten betaelen ende aldaer geen vrijicheijt meer genieten als die van Middelburch alhier commen laden haer jaer penningen mede sullen hebben te voldoen ende tot dien eynde gecommitteert dhr B: van Delen omme t’schippers gilde tot Middelburch aen te seggen dat sij t’gunt voorss sullen hebben naer te comen ofte die van Arnemuijden daer van vrij te stellen ende t’ontlasten/

De vrienden van Isack Adriaensz (incapebel) weigeren de inventaris van diens goederen aan de stad over te leveren. Dat is in strijd met de ordonnantie van de weeskamer.

Opt vertooch vande B: van Delen van dat de vrienden van Isack Adriaensz naer verscheyde insinuatie bij den bode gedaen in gebreke blijven Stadt ende inventaris van desselfs goederen van moeders zijde over te bringen Is bij W+R goetgevonden de voorss vrienden aen te schrijven dewijlen de voorn. ? Isack Adriaensz incapabel is sijne goederen te administeren dat sij de voochdije alhier sullen hebben aen te nemen ende stadt ende inventaris over te leveren oft bij gebreke vandien werden de Heeren weesmrs geauthoriseert andre voogden te stellen ende soo in desen als alle andere deselve weesmrs int bedienen van haer offitie geordonneert de ordonnantie vande weescamer alsmede de resolutie tot dien eynde in date den 26 Julij 1645 bij W+R desre stede genomen stricktelijck t’achtervolgen/

Op donderdach den XVI Augustij 1646 presentibus omnibus preter Isack de Meij Laurens Block ende Jacob Marijnisz schepenen ende Anthonij Weijts Raedt.

Met het orgel is het nog steeds niet goedgekomen;er is waarschijnlijk sprake van knoeierij en nalatigheid

Naer resumptie vande resolutie vanden 17 April lestleden ende lecture van het protest op gistren door de Burgemrs: van wegen t’Collegie aen den Orgelmaker Joris Fesser ingevolge vandien gedaen/ Is bij W+R goetgevonden de selve B: te authoriseren om attestatie te recouvereren van luijden hen des verstaende nopende de tegenwoordige gestaltenis vanden orgel met aenwijsing van gebreken ende fauten daer in sijnde t’welck bondich verricht sijnde alsdan den voorn. Orghel aen Mr. Hols oft eenich ander goet mr. Tot coste vande penningen den voorn. Fesser alsnoch per reste competerende te meeste oorboir te besteden/

Over spanning tussen de kerkenraad en W+R m.b.t. het kosterschap van Paulus Staffmaker

Opt versoeck van Paulus Staffmaker door de monde vande B: van Delen gedaen om het Costerschap hem bij de kerckenraet geconfereert bij W+R te hebben geconfirmeert presenterende t’selve onaengesien de voorss Electie wt handen vant Collegie t’ontfangen waer op gedelibereert sijnde is goetgevonden den voorn: Staffmaker t’iniungeren dat sij sal hebben te procureren dat de kerckenr: glisseert ende desisteert vande voorsz gedane Electie om blijck daer aff gethoont sijnde wijders bij W+R in dese saeck gedaen te werden al wat de redelijcke ende accommodatie sal cunnen lijden/

Over een twist tussen man en vrouw met gevolgen voor de stad

Op de klachte van Jaques du Pre over sijn huijsvrouwe beijde soo man als vrou: binnen ontboden sijnde is haer aengeseijt dat se apart huijs sullen houden ende sij totte gaege genieten een gulden ter weeck ende int huijs mogen blijven soo de eijgenaers met haer te vreen sijn op pene soose haer niet van hem en hout te water en te broot sal werden geset ende de rest vande gagie sal sij mte sijn kindt tot onderhoudt gebruijcken/

Over het metselen en effenen van de muur “vant Oostererff toecomende Jan de Bruijne”

Sijn de burgemrs: geauthoriseert om de Baillius rek: op te nemen nopende het metselen ende effenen vande muijr vant Oostererff toecomende Jan de Bruijne ende den selven door den bode aen doen segge dat hij de voorss oncosten ende tweeschat vandien binnen den tijt van 14 dagen sal hebben te betaelen oft dat bij gebreke vandien t’selve erff paratelijck daer voor sal werden geexecuteert ende vercoft/

Martis den 25 Septembris 1646 presentibus omnibus preter Pieter Duijvecodt Schepen.

Over de verpachting van “stadtsmiddelen”

Op de aenstaende verpachtinge van stadtsmiddelen is goetgevonden dat de selve opgeveylt sullen worden maendach eerstcomende voor ses maenden ende soose niet genoech gelden en mogen datmende wederom sal collecteren/

Over het “oostererff van Jan de Bruijne etc.

Opt vertooch vande Baillieu Poelenburgh dat hij ingevolge vande resolutie van W+R al op den 21 April 1641 genomen de muijr vant oostererff van Jan de Bruijne hadt gelijck doen opmetselen ende besluijten mede hem deur den bode doen insinueeren om het beraemde t’weeschat te voldoen ofte dat bij gebreke vandien tvoorss erff paratelijck daer voor soude werden geexecuteert ende vercoft ende datten voorn. De Bruijne in plaets vant selve te voldoen tegens hem Bailliu deur de Notaris Oostdorp hadde doen protesteren ende naer versochte herstelling vanden vorigenstaet verclaerden te appelleren van de gedane prisatie ende derhalven hij Bailliu versoeckende dat in cas van vervolgh vant appel hij vande costen vandien van Stadts wegen mochte worden geguarandeert als deur last vant Collegie alles sijnde gedaen waer op gedelibereert sijnde is den Bailliu wegens W+R belooft hem van Stadt wegens nopende de voosz ende alle andere gelijcke proceduren amptshalven gedaen costeloos ende schadeloos te indemniseren ende den Bailliu gauthoriseert omme opde fatalia appellationis overtreken sijnde mette geordineerde vercooping vant voorn. Erff voort te varen

Een kwestie voor “sLants Rekenkamer.

Is goetgevonden van wegen W+R aen s’lants Rekenkamer te doen schrijven tot stutting vande proceduren die Geleyn Innevijle als gewesen ontfanger vant recht vande Collaterale successie over t’resort van dese stadt is houdende/

Over de betwiste verkiezing tussen kerkenraad en stad over de koster Staffmaker.

Sijn de Gasthuijsmrs versocht om ter naester vergaderinge bijde kerckenraedt een preuve te doen oft se gevoechelijck wijse affstant willen doen vande gedane Electie vande koster Staffmaker om naer gedaen rapport wijders wt Collegie gedisponeert te worden als tot maintenue vande Magistraets authoriteijt bevonden sal worden te behooren/

Over het bedienen en onderhouden vanhet “Horlogie” door Corn. Brant

Is den Tresorier geauthoriseert om met Corn. Brant opt profijtelickste te accorderen nopende t’bedienen ende onderhouden van het horlogie ende den selven geordonneert de gagie die Staffmaker diesaengaende alree heeft verdient provisionelijck in te houden/

Is den Tegenwoordigen Tresorier geauthoriseert om Coutermans pretensie vande puije naer discretie op voorgaende taxatie vande Gildebroeders te voldoen ende ijder een van de vrij luij de geordineerde ses dagen voor de stadt te doen wercken /

Martis den 27 November 1646 presentibus omnibus preter Cornelis Coeman Schepenen/

Orgelbouwer Fesser schijnt wegens wanprestatie zijn”resterende penningen” niet ontvangen te hebben

Hebben Burgmrs gerapporteert datse tot laste van Fessers resterende penningen mr. Goes voor 25 ponden vls ende een vereering van 5 rijksdaelders hebben doen vermaken ende in een behoorlijck fatsoen brengen ende de bouwmrs vande armen der stadt Middelburch aende welcke Fesser sijn actie gecedeert hadde bericht vande geheele gelegentheijt aengedaen/

Verschil van mening tussen de boekhouder van Delen en de kerkenraad over “tstellen van een coster”

Den boeckhouder van Delen rapporterende datte kerckenraedt haer geexcuseert hadde van des Magistraets authoriteyt niet te willen usurperen door t’stellen van een coster maer dat alle andere steden kerckenraet eene coster stellen ende haer Ed: Mo: de gagie van dese coster aenden kerckenraedt hebbende vergunt sij geoordeelt hebben haer delectie te competeren welck gebruijck van alle andere steden bij den boeckhouder tegen gesproken sijnde soo die vande kerckenraedt aengenomen hebben tvoorss bewijs eerdaechs te handt te stellen/ Is goetgevonden dat den voornoemden Staffmaker provisionelijck de poort ende negen uren clock naer gewoonte sal luijen om middelertijt het voorn. bewijs ingevordert te connen worden/

Het oostererff van Jan de Bruijne is door de stad ingekocht

Nopende t’oostererff van Jan de Bruijne bij den Bailliu Poelenburch voor tweeschat vercoft is t’selve bij de Burgemrs voor de stadt ingecoft om eenige swaricheden die sij daer in sagen ten aensien Jan de Bruijne jegens de vercoopinge hadde geprotesteert ende geappelleert /Is bij W+R de incooping vant selve erff geapprobeert ende goetgevonden dattet tot een schutcoij …………./

Is gerapporteert datte gecommitteerden in plaets van te schrijven de Rekencamer mondeling hebben bericht doch dat de selve echter bij haer vorige resoluties hebben gepersisteert/

Over de bediening “vant horlogie

Heeft den Tresorier van Mandere gerapportteert dat hij aen Corn: Brandt besteedt heeft de bedieninge vant horologie mits onderhoudende t’gene middelertijt breeckt tsamen voor vijfftich gulden jaerlijcks ende wijders alsoot jegenwoordich seer ontramponeert was door den selven voor vijfftich gulden eens in behoorlijcke ordre hebben doen brengen/ mits dat hij int affgaen van sijn dienst al t’selve in gelijcker fatsoen wederom te leveren volgens t’contract daer van sijnde/

Het kerkhof van de Hoofdkerk , de keetdijk en de Galgen berg worden ondercondities weer voor 7 jaar aan de weduwe van Jan Willemsz te verpachten.

Is den Tresorier geauthoriseert omme t’kerckhoff ter Hooftkercke aende wed. van Jan Willemsz wederom voor seven jaer ? tijt op profijtelijcxt te verhuijren ende in cas den keetdijck binnen acht dagen vande wed. Geensen niet vermaeckt en wort als dan den keetdijck ende Galgenberch mede opt orboirlicxt te verpachten ende echter den voornoemde dijck tot coste vande weduwe te doen repareren/

Kan de stad niet voor een hogere pacht de molen verpachten dan bij de huidige molenaar ?

Is mede den selven gemachticht om eens om te hooren naer pachters van dese stadts mole om te sien off hij suffisante luij van meerder somme pachts kan vinden om alsdan aent Collegie rapport te doen doch binnen acht dagen niet vindende alsdan aen den Tegenwoordigen meulenaer soo dier te verpachten als hij sall connen bedingen/

Martis den 18 December 1646 presentibus omnibus praeter Isack de Meij schepen.

Staffmaker vervult o.a. zijn plichten als klokluider niet

W+R gesien hebbende dat Staffmaker niet is naercomende int luijen vande poort ende negen uijren clock heeft goetgevonden hem andermael te gelasten het selve te voltrecken oft bij gebreke van dien dat jegens hem Staffmaker sal worden geprocedeert sulcks men gewoon is jegens een onwilligen burger te doen/

Is den Tresorier geauthoriseert tot opruijming vant ooster erff meesten ten oirbaer vande stadt waer te nemen/

De Baljuw heeft voor 7 jaar “de Galgenberch” gehuurd/

Heeft den Tresorier gerapporteert dat hij de Galgenberch voor seven jaren verhuijrt heeft aende Bailliu Poelenburgh voor thien schellingen sjaers over conditien als inde huijrceel/

Over de verhuur van de “Keetdijck” aan de weduwe Geensen

Nopende de keetdijck alsoo de selve volgens gegeven ordre vande weduwe Geensen is gerepareert wort als noch de ettingh haer gelaten tot naerder ordre/

Aengaende t’kerckhoff ter Hooftkercke is bevonden t’selve noch een jaer in huijr te sijn ende echter bij den Tresorier wt goede consideratijen geprolongeert noch voor een seven (jaer ) tijt/

Geleijn Jansz de tegenwoordige molenaar pacht voor 3 jaar voor 55 ponden

Is geapprobeert verpachting van de molen ingaende Meij eerstcomende aende tegenw: meulenaer Geleijn Jansz voor drij achtervolgende jaren voor vijff en vijfftich ponden vls sjaers volgens d’oude conditien/

Overlast van water op de stadsvronen

Is den Tresorier gelast de vronen vant water soo veel te doen ontlasten als t’mogelijck is/

Over de brootwegers en de vaststelling van de broodprijs gericht op de marktprijs.

Er is sprake van “de passen” van de stad

Is goetgevonden de ordonnantie hier vertoocht vant broot wegen te gebruijcken ende de selve achter de verboden te registreren ende de brootwegers gelast de backers voor haren omganc vande marck prijs in cas van mindering te adverteren ende de backers geordonneert d’brootwegers in cas van verdiering te verwittigen ende naer de passen desr Stede haer te reguleren/

Een “heijning” op de wal was in tijd van oorlog gevaarlijk

Is Schepen Duijvecodt vergunt sijn heijning op de wal neffens sijn buijrman te mogen stellen tot weerseggens in cas van oorloge ofte meerdere nootwendicheijt/

Sijn tot openinge van eenige stadts rek. gecommitteert d’heeren Baillieu Poelenburch Dirck van Delen ende den Secretaris omme naer gedane oversienige daer op ordonnantie te depescheren/

Teuntje Joris te Rotterdam moet haar huis aant aacijnshuis behoorlijk repareren, anders

Is goetgevonden van Stadts wegen Teuntie Joris tot Rotterdam aen te schrijven binnen den tijt van 3 maende haer huijs aent accijs huijs behoorlijck te doen repareren ofte dat bij gebreke van dien t’selve huijs van stadtswegen vercoft sal worden op conditien van te repareren/

Anthonij Weesenbeke te Amsterdam wordt gemaand een heining aan te brengen anders..publieke verkoping

Is raetsaem gevonden Anthonij Weesenbeke tot Amsterdam aen te schrijven dat hij sijn erff inde Nieustraet tegen de wal aende straet aff te heijnen ofte dat tot selve erff voor de affheijning sal worden vercoft/

Jan Baltensz krijgt “zijne affgenomen bedieningen” van den bierboom weer terug uit consideratie m.b.t. vrouw en kinderen

Op de reqt. Van Jan Baltensz versoeckende wederom sijne affgenomen bedieningen te mogen hebben/ Is goetgevonden bij W+R tegens t’protest bij den Bailliu gedaen hem wt goede consideratien van vrou en kinderen vergunt den bierboom voor den tijt van vier a vijff maenden ofte tot wederseggens/

Lieven Coole wordt grofzoutmeter i.p.v. Jan Baltensz

Opde reqt van Lieven Coole omme te hebben d’bedieninge vande groff soutmate in plaetse van Jan Baltensz/ Is bij W+R de voorsz bedieninge den voorn: Coole toegestaen ende vergunt mits doende den behoorlijcken eedt naer costuijme/

Martis den 1e Januarij 1647 presentibus omnibus preter Isack de Meij schepen ende Jacob Overbeken Raedt

Staffmaker wil zich reguleren aan de regels met betrekking tot “t’luien van de poort ende negen uijren clock”

W+R oversien hebbende de rescriptie van Staffmaker nopende t’luijen vande poort ende negen uijren clock waer bij hij is aendienende soo W+R conde bewijsen dat hij sulcx moste doen dat hij dan soude gehoorsaemen heeft andermael naer voorgaende deliberatie goetgevonden hem te gelasten alsnoch haer begeeren naer te comen oft bij gebreke vandien dat het luijen vande poort ende negen uijren clock aen een ander sal worden besteedt tot laste ende costen vanden Staffmaker t’welck hem met recht affgevordert sal werden/

Over de actie van Beeckman “tegen de gemaakte muur van Jan de Bruijne

Is affgeslagen t’versoeck van Jan de Bruijne om de actie van Beeckman tegens de gemaeckte muijr te mogen rescontreren alsoo bij voorgaende Tresoriers Rek: bevonden is datte kaerten vande gespecificeerde jaren aldaer worden verantwoordt ende dat Beeckmans rek: niet op de stadt maer de secretaris Canoij is slaende doch is verder verstaen datte Bailliu ende den Tresorier cotentemendt hebbende metten voorn Bruijne nopende tvoorsz erff wel sullen mogen accorderen/

Is goetgevonden mette resolutie vande XI Julij 1645 voort te gaen nopende tredres vande Hondertste Penninck op aggreatie van W+R/

2 Testamentaire voogden weigeren “Staet en Inventaris” van de onmondige wezen van Cap.Legiersz aan de Weescamer over te geven.

Op het vertooch vande weesmrs nopende d’ongehoorsaemheyt van Jacob Broeder ende Jan Jansz Testamentaire voogden vande onmondige weesen van wijlen Capt: Cornelis Legiersz niet willende naercomen de bevelen van weesmrs om staet ende Inventaris over te leveren voorbrengende datten voorn. Capt: Legiersz bij Testamente dese weescamer heeft geexcludeert dienvolgende sustineren ongehouden te sijn staet over te leveren/ Is bij W+R naer voorgaende deliberatie geresolveert ende goetgevonden datte respective vooghden de wtsluijtinge bij testamente gedaen niet wettelijck sijnde alhier ter wesscamer sullen overbrengen Staet ende Inventaris ende haer voorts reguleren naer de ordonnantie vande selve weescamer/

Bij verkoop van “landen” en zoutketen een recht van 2 groten i.p.v. 6 (per pond ?)

Is bij W+R geresolveert ende goetgevonden dat alle landen ende soutketens binnen dese stadt metten stocke vercoft werdende sullen voor de stadt geven in plaetse van VI grooten twee grooten vls ende opgehouden ende niet vercoft wordende sullen halff gelt betaelen sulcx tot Middelburch gepractiseert wort/

Is bij W+R de Stadtbode voor sijn extraordinarise diensten sonder te trecken in consequentie toegelecht XX schell. Vls:/

Declaraties van advokaat Cannoije en de Roodere jegens Pieter Cannoije

Is den Secretaris gelast te schrijven aende Advocaedt Cannoy ende de Roodere omme haere Declaratien over te senden vant gene sij int vervoorderen vande saeck van dese stadt jegens Pr: Cannoy hebben verdient/

Donderdach den 10 Januarius 1647 presentibus omnibus preter Laurens Block schepen Adriaen van Dort Overbeke Baptista ende Burt Raden

W+R en niet baljuw Poelenburch is gerechtigd om het erf van Jan de Bruijne te verkopen

Op het schrijven vande Bailliu Poelenburch op gisteren tot Middelburch gearresteert wegens Jan de Bruijne nopende d’affheyninge van desselfs erff gelegen opt Oosteijnde deser stede bij den Bailliu met authorisatie van W+R vercoft nochtans voorgevende dat hij Poelenburch het selve op sijn eygen authoriteijt hadde gedaen ende bij den Bailliu illico de saeck aengestelt sijnde ende geproponeert hebbende exceptie van renvoij ende incompetentie is bij parthijen dach daer op versocht t’welck haer jegens costuijme van Middelburch geconsenteert/ Is bij W+R naer voorgaende deliberatie goetgevonden ende den Secretaris gelast een brieff aen B+S van Middelburch te schrijven dat het niet den Bailliu maer W+R deser Stede werck is ende om de voorss saecke nevens den Bailliu wtte voeren sijn geauthoriseert ende gecommitteert enn van de beijde Burgemeesters die best sal connen vaceren ende den Secretaris alles tot stadts oirbaer te doen soo int stellen van cautie als doleantien aen Sijn Hoocheijt Staten van Zeelandt als geven van Iustitie als sij geraen sullen vinden/

Schepen Coeman heeft smoordronken zijn “gevoech” in het openbaar gedaen en zich bevuild. Wordt uit het schepenambt ontheven.

Bij enige van t’Collegie van W+R voorgedragen sijnde hoe dat heden acht dagen Schepen Cornelis Pietersz Coeman van Middelburch heel droncken is t’huijs gecomen ende onderwegen willende sijn gevoech doen heeft hem bevuijlt/

Waerdoor van de van de Magistraet verachtelick ende veijleynelijck wert gesproken ende belacht seggende sijt ghij schepenen ghij sijt een deel schietebroecken om welck calomnien ende nasprake voorbij te comen is met eenparige stemmen goetgevonden ende verstaen datten voorn. schepen Coeman geen cessie (sessie) in Wette ofte W+R sal nemen dan tot tijt ende wijle hij tgene dat wort nagesegt contrarie sal hebben bewesen latende sijn iniuriense woorden van schelmen te seggen ende heten liegen geresolveert tot nadere ordre/

Sabbathi den II Maert 1647 presentibus omnibus preter Isack de Meij ende Jacob Marinusz Schepenen.

Weer over het erf van Jan de Bruijne

Opt rapport van de Heer Bailliu nopende t’arrest bij Jan de Bruijne op den persoon van den Bailliu gedaen te Middelburch ende de saecke aldaer dienende is ter Exceptie bij den Heer Bailliu geproponeert bij B+S van Middelburch geadmitteert ende t’arrest affgedaen costeloos ende schadeloos ende nopende t’versoeck bij den voornoemde de Bruijne gedaen van de selve erve die dese stadt hadde ingecoft tot gebruijck vande schutkoij mits de penningen restituerende vande coop ende ander oncosten wederom te mogen hebbenn/ Is bij W+R naer voorgaende deliberatie t’versoeck van Jan de bruijne mits restituerende alt gene de stadt heeft gecoft geconsenteert ende vergunt/

Pieter Crijnsz had als schipper in Vlissingen moeilijkheden met het afladen omdat ze hem voor een Middelburger aanzagen

Binnen gestaen sijnde Job Blaes deken ende Pieter Crijnsz beleijder vant Schippersgilde binnen deser Stede ende aendienende dat den voorn. beleijder met sijn schip tot Vlissingen willende laden affgeleyt ende verboden was ter oorsake dat se hem voor een Middelburger namen tusschen welck twee steden afflegging is geschiet waer op gelet sijnde is goetgevonden aen die van Vlissingen een missive tot voorstand van voorgaende vrijdom op huijden te depescheren ende bij aldien de selve geen behoorlijcke operatie en doet worden tegen maendacht gecommitteert d’heeren Bailliu enn een vande Buregemeesters die best sal connen vaceren om die sake tot een goet eijnde te brengen/

Is den Tresorier gelast de maeltijt vande toecomende verkiesing op de kleijne voet te doen ende soo oncostelick als doenlick is/

Is den selven geordonneert sijn rekeninge van stadtswegen te doen den naevolgende dach van slants verpachtinge/

Is den Secretaris gelast de twee rekeningen van Cornelis Andriesz wegens de wijnen bij dese

stadt ende kerck geconsumeert ordonnantie te depescheren/

Pieter Burt pacht voor 7 jaar de “etting ende gorssing van de stadtszingel”

Is bij W+R dhr Pieter Burt vergunt ende toegestaen de etting ende gorssing van dese stadts Zingel voor de tijt van seven achte eenvolgende jaren tot seven ponden vls jaerlijcks ingaende Cathrine 1647/

Weer over de wezen van wijlen Capt. Cornelis Legiers

Opt rapport vande Secretaris van dat bij Jacob Broeder als voogt vande weesen van wijlen Capt: Cornelis Legiersz Broeder is versocht geweest omme hem Copien autentijcq te leveren van alle de proceduren die der gevallen sijn inde saecke jegens dese Heeren wessmrs ter eenre ende den voorn voogt ter andere sijden/ hebben W+R de voornoemde Secretaris geordonneert ende gelast geen copie aende voorn. voogt te verlenen als vant gene dat naerderhandt na dat W+R deser stede verstaen heeft datten voornoemden voogt staet ende Inventaris alhier ter weescamer soude hebben over te leveren is gedaen/

Het erfje liggende tende de Bolstrate aan de vronen zal door de stad gekocht worden ten gebruike van storten van vuil en as.

W+R heeft vande Secretaris overgenomen ende gecoft het erffje leggende t’eynde de Bolstrate aende vronen binnen deser stadt voor de selffde penningen als het hem is costende twelck erff gebruijckt sal worden tot het leggen ende werpen van alle vuijlicheijt ende assche/

Weer over het orgel 

Rapport gedaen door dhr van Delen ende dhr vande Mandere aen B+W voor desen gecommitteert opt voltrecken vande orgel ende wes daer van dependeert hoe dat sij nu lest andermael opden 11februarij met dhr vander Poorte ende Leydecker bouwmrs vande Armen der Stadt Middelburgh hebben in gespreck geweest over de actie die Joris Fesser aende Armen soude hebben opgedragen ende aende selve Heeren lanck en breet voorgedragen sijnde t’recht dat de stadt tegens den voorn Fesser was hebbende met communicatie van meest alle de attestatien tot dien eynde vercregen daer op de voorn. Heeren aennamen eerstdaechs mette hunne mede armmrs daer over te spreken ende als daer van te dienen van advijs tot welcken eynde den voornoemde Fesser sijne papieren hadden gerestytueert als willende daer niet meer mede te doen hebben door de 3 oft vierde handt met alle minnelickheijt ijts vande stadt te procreren van welcke besojgies(besognes) W+R de voorn gecommitteerde heeft bedanckt/

Sabbathi den IX Meert 1647 presentibus omnibus

De Gecommitteerden over de de resumptie ende redres vant Cohier vande Hondertste Penninck hebben op heden overgeleijt de voorgaende repartitie ende is bij W+R haer gebesoigneerde geratificeert ende geapprobeert/

Is Joris Bruijs tot goede consideratie bij W+R tot een gratuiteijt toegestaen de somme van vier ponden vls/

Vrijdach den 29 maert 1647 presentibus omnibus perter Pieter Duijvecodt Schepen

Secretaris van Swieten slaagt erin door collecteren een hogere opbrengst van stadsaccijnzen te verkrijgen

Voorgedragen sijnde oft men stadtsaccijsen van wijn ende bier wederom sal laeten collecteren ofte verpachten/ Is bij W+R goetgevonden de selve door de Secretaris van Swieten voor de Stadt laeten collecteren op den selven voet als hijt voorgaende jaer heeft gedaen /

Martis den 9 Aprilis 1647 presentibus omnibus preter Isack de Meij Jacob Marinisz schepenen ende Adriaen van Dort Raedt.

Coeman mag nog steeds geen zitting nemen in W+R wegens zijn onbehoorlijk gedrag

Cornelis Pietersz Coeman ingedrongen in W+R comende jegens resolutie desselfs heeft versocht wederom cessie (sessie) te mogen nemen daer op bij W+R hem aengesecht sijnde dat hij soude buijten staen omme daerover te delibereren hebben naer voorgaende deliberatie gepersisteert bij haer vorige resolutie van geen cessie(sessie) voor als noch in Wette noch Raet te hebben om verscheyde redenen haer daertoe moverende/

Is bij d’heeren Bailliu ende Burgemr van Delen gecommitteert sijnde geweest aende Regeerders der Stadt Vlissingen en gerapporteert datte selve aende Schippers deser Stede bij provijsie toe gestaen hadde de lading bij beurte met toesegging van in toecomende naerder daer over te sullen resolveren/

Wert den Tresorier gelast ende geauthoriseert alsoo de venditie met den stocke opgehangen sijnde niet geno(e)ch en mochte gelden omme de selve aen deen oft d’ander totter handt voor den meesten penningen te verpachten/

Over “leges ofte comparitiegelt”

Is bij W+R goetgevonden hare leges oft Comparitie gelt te verhoogen den Baillieu Burgemrs ende den Secretaris in plaets van een schelling tot negen stuijver de Schepenen ende Raden van vier stuijvers tot een schelling/

Woonsdach den 29 Meij 1647 presentibus omnibus preter den Bailliu Poelenburch Isack de Meij Laurens Block ende Jacob Marijnisz Schepnenen ende Jacob Overbeke Raedt

De kwestie van de voogden van de wezen van Capiteijn Legiersz met de weesmeesters en de stad

Ophet mandement vercregen vande Hove Provinciael bij de voogden vande weesen ende erffgen: van Capiteijn Corn. Legiersz tegens de weesmrs Secretaris ende regeerders deser Stadt geexploiteert door A: Droogbroot/ Ende nu de Regeerders van Arnemuijden collegialiter voorgedragen sijnde hebben B+S+R andermael geresumeert de resolutie vande jare 1605 ende confirmatien daer op gevoegt de acten van proceduren bij de weesmrs tegens de voogden gehouden het weijgeren van Copije tot wt de sententie vande 28 Novembris 1645 mitsgrs sekere memorie dienende voor instructie bij dhr pensionaris vande Harten over dese sake ingestelt bevinden dat hier inne bij de weesmrs wel ende behoorlijck geprocedeert ende verstaen oock alsnoch geene copije te sullen wrden wtgegeven vande selve sententien alsoo de selve tegens de privilegien van dese Stadt ordonnantien vande weescamer resoluties van W+R ende jegens de Costumen der selver is gestreckt dewijl datten minsten over definitive sententien een Burgemrs: ende drij schepenen moeten sitten na ouder Costumen oft vier Schepenen in absentie van beijde de Burgemrs twelck hier niet en is geschiet bovendien bij de weesmrs ende den procureur de Smit as besproken de sake te verblijven aent volle Collegie van B+S ende de weesmrs niet anders alsnoch en eijschte als copije wt het testament van de voorn Corn Legiersz om alsdan bequamelicker hunnen eijsch te mogen instellen/

Men oogschijnelijck siet dattijt ende gelegentheijt is gecapteert ende dewijle t’selve soude strecken tot verbrekinge vande ordonnantie vande weescamer hebben B+S+R goetgevonden hun te vougen als derde voor hunnen interest ende voorts het proces op den naem vande weesmrs ende B+S+R als Gevougdens van stadtswegen te doen vervolgen ende tot dien eijnde gelasten den Secretaris procuratie te passeren op den procureur Job de Vos ende als Advocaet te gebruijcken dhr Aert Buijs ende ten dien eijnde de selve procuratie memorie mandement ende copijen van stucken daer toe dienende opt spoedichste over te senden/

Corn. Savoije bekend dat hij een gift van 2 pond voor het orgel niet in de rekening heeft verantwoord.

Is bij dhr Burgemr Dirck van Delen van Dhr Johan Kitsz ingetrocken een quitantie waerbij Corn.Adriaensz Savoije bekent vande huijsvrouwe van Geleijn vande Innevijle twee ponden vls tot t’opbouwen vanden orgel ontfangen te hebben die hij nochtans in sijne rekeninge als Tresorier van dese Stadt alvoren de selve oversien hebbende niet en heeft verantwoort welcke somme vande ingetrockenen quitantie d’voorn. van Delen aen de voorsz Johan Kitsz heeft betaelt/

Wie wil voor de minste penningen de poort en de 9 uren klok bedienen i.p.v. Staffmaker

Wert den Tresorier geauthoriseert omme te ondersoecken wie voor de minste penningen wil aennemen de bedieninge van de poort ende negen uijren Clock smorgens ende savonts te luijen ende alsdan rapport aen W+R te doen/

Martis den 24 Septembris 1647 presentibus omnibus preter Jacob Marijnisz schepen ende Jacob Overbeke Raedt

Over de pacht van bier en wijn en het recht om de wijnnering met uitsluiting van anderen te mogen doen: noodmaatregel : tegen de regels van dezelfde branche ?

Opt vertooch vande B:van Delen om ordre op de wijnstekerije te hebben gestelt is goetgevonden dat men op morgen de bier en wijn accijs deser Stede aende meestbiedende soose naer oordeel vande Gecommitteerde genoech mach gelden sal verpachten met recht om wijn nering binnen dese stadt alleen met exclusie van allen anderen provisionelijck voor dit aenstaende jaer te mogen doen volgens de ordre opt wijnsteken alreets gestelt oft noch te stellen: doch bij aldien de voorss pacht niet genoech mochte gelden sullen de Gecommitteerde den voorss accijs op den ouden voet verpachten op conditie datter in sulcken geval voor dit jaer niemant de wijnnering sal mogen doen/

Naer dat de brieven van Brechie Bakelandts bij de Burgmrs sullen wesen gevisiteert worden deselve geauthoriseert om t’versoeck vande bailliu Poelenburg soo alst leijt toe te staen/

Regeling m.b.t. het “schutgelt”

Opt Schutgelt van buijten de stadt is gestelt een dach gelt van 15 stuijvers boven de 9 stuijvers van elck beest bij de Staten daer op gestelt welck daggelt den reqt. Sal verschieten om op sijn sijn beschadicheijt dat te recouvreren/

Donderdach den 17 Octobris 1647 presentibus omnibus preter Dirck van Delen B: Isack de Meij Pieter Duijvecodt ende Jacob Marinusz Schepenen ende Jacob Overbeken Raedt

Sinds Maart is er geen antwoord gekomen op brief van nominatie

Is bij W+R alsoo den brief van nominatie t’sedert Maert lestleden onder dhr van Sulicum (Zuijlekom ?) secretaris van Sijn Hoocheeijt is berustende ende de Dhr Bailliu 4 distincte reijsen tot dien eijnde inden Haeg is geweest om d’Electie bij Sijn Hoocheijt te versoeckeen ende voor alsnoch geen expeditie daer andere respective Steden van Seelandt sijn geholpen ende heeft vercregen goetgevonden dese Stadtsbode na den Hage te senden ende hem gene: met een brieff vande stadt te addresseren aende gem: Sulicum (Zuijlekom ?) ten fine hij mochte de voorss brieff van Electie vercrijgen ende medebrengen lasten dienvolgende de secretaris den selven te depecheren met een missive aen dhr van Sulicum (Zuilekom)

Is geapprobeert het accoort bij den bailliu ende den Secretaris als Collecteur vande Stadtss wijn accijs met Marrichien Gerrit aengegaen dat de stadt vande toegen(l)egen boete vande tien ponden vls voor haer derde wt goede consideratien alleen sal trecken twee ponden vls/

Een nieuwe vroedvrouw ?

Op de presentatie vande vroevrou van Schouwen om van Nieuwerkerck alhier te comen woonen mits hebbende vrije huijshuijre / Is goetgevonden datmense eerst hier sal laten comen ende naer genomen preuve van haer hantwerck ende voorgaende examen van een medecijn ende een ervare vroevrou met haer sal accorderen/

De kerkgang naast de schutkooi is erg vervuild. Maatregelen nodig.

Heeft den Baillieu Poelenburch vertoont datte kerck gang neffens de schutkoij telkens seer vervuijlt ende om sulcx voortaen voor te comen versoeckende ingevolge van sijne buijren die voor desen de kerckenomgange ingenomen hebben de voorss vuijle gange mede aent erff van sijn huijs Rommerswael te mogen trecken midts datter tot erff van Brechtje Bakelandts daer over niet sal mogen worden gegaen als met consent vanden eijgenaer van Rommerswael maer datte stadt altijt een Vrij padt daer over sal blijven houden in cas van kerckenreparatie ofte andere nootwendiche het selve te gebruijcken waer op dgelibereert ende alvooren gehoort wesende het advijs vande tegenwoordigen Tresorier de Burgemeester vande Mander die verclaerde naer gedane inspective te bevinden datte stadt deur de opsuijveringe geen ongemack maere gemack soude crijgen sijn de twee regeerende Burgemrs den 24 September lestleden bij W+R geauthoriseert om naer examinatie van Brechie Bakelandts brieven ende ondersouck van haren Intrest op desregts ? versouck te disponeren de welcke gesien hebbende datte brieven vande voorn: Brechjie Bakelandts vande voorn: gang geen mentsie (vermelding) maken en gehoort hebbende desselfs verclarijnge van soo veel haer belangt wel te mogen lyden datte voorn stinckhoeck ingenomen werde alsse maer bij brandt oft andren hoogdringenden noot den deurganck mach gebruijcken hebbenmde de gemelde Burgemeesters tot crachte vande voorz authorijsatie den regt sijn versoeck soo alst leght toegestaen ende geconsenteert/

Martis den 5e November 1647 presentibus omnibus preter Dirck van Delen B: Isack de meij schepen ende Jacob Overbeke Raedt/

Is geapprobeert het maken vanden asch vande meulen mette aencleven vandien/

Is goetgevonden het tolhooft ten eersten ende opt oncostelickste te repareren ende voorsien/

Over de pacht van de molen

Tot verval van alle de bovenstaende costen heeft den tresorier vande Mandere opt versoeck van W+R geconsenteert de pacht van dese stadts meulen alsnoch voor dit loopende jaer in rekeninge te brengen ende van sijn verschot den besproken intrest alleen trecken/

Corn.Coeman wordt er van beschuldigd dat hij de leden van de Magistraat uitgescholden zou hebben

Is binnen ontboden Corn.Pietersz Coeman ende hem aengeseijt dat hij beschuldicht wiert de magistraet ofte Heeren voor schelmen gescholden te hebben t’welck hij Coeman instantelick tegen gepsroken ende ontkent heeft seggende hem van sulck schelden wel te sullen wachten maer dat hij alleen in particulier wtgescholden hadde die geene die hem sonder ooraeck sijn eer benomen had

Verboden “oude steen” uit de stad naar Niewland uit te voeren

Is verboden voortaen meer oude steen wtte stadt naer tNieuwlandt te voeren alsmede niet buijten dese stadts poorte in groote quantiteijt alleenelijck wtgesondert de keete die sonder de voorss kennis in kleijne quantiteijt sullen mogen werden bedient/

Inspectie ter voorkoming van brand en idem dito t.a.v. de pas gekochte huizen in de Langstraat

Is omgangh geordineert tot voorcoming van brandt om de leemten ende stroo te ondersoecken ende met eenen inspectie te nemen van de huijssen onlangs inden Langestraet gekoft mitsgrs de huijsen vande hekelmaker te visiteren om naer gedane rapport op desselfs versoeck gedisponeert te werden naer behooren/

Teuntje Joris wonend te Rotterdam moet binnen een maand “haer leegh huijs” laten repareren

Is de Secretaris geordonneert Teuntje Joris deur den notaris………… tot Rotterdam te laten insinueren dat de binnen een maent naer de insinuatie behoorlijck sal hebben te repareren haer leegh huijs staende naest het accijs huijsje deser Stede oft dat bij gebreke van dien t’selve huijs op coditien van reparatie van wegen de stadt datelijck daer aensal werden vercoft/

Ga naar boven