Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 22 1675-1680

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf januari 1675.

Inventarisnummer 22

Over de betaling van de vijfmaal 500e Penning over het jaar 1674Is bij d’Heeren Commissarissen tot vercoopinge vande Lijfrente de stadt competerende uijt de betalinge vande vijfmael 500e Hondertste Penningh over den jare 1674 Raport gedaen hoe dat deselve aen Ds ? Snijers hebben vercoght voor 80 pond 15 schelling vls en dat de resterende penningen die manqueerden tot voldoeninge vande voorss 500e penningh bij een vande Heeren Commissarissen waren verschoten en dat oversulx ordre diende te zijn gestelt tot restitutie vande voorss Heeren Commissarissen te authoriseren om voor de stadt op interest te nemen soodanige penningen als op den voorss 500e penningh zijn verschoten totdat bij d’Hr Thresorier deselve souden connen werden voldaen/

De “gorsinge” van de stadswallen , de Cingel enz. moeten opnieuw verpacht worden.

Is goetgevonden de gorssinge van stadswallen met affixie van billetten Cingel ende tgene verder uijt de paght soude mogen vallen tegens huijden veertien dagen ter paght te stellen en gecommitteert om deselve waertoe d’Heeren Burgemrs ende d’Hr keijser Raed/

Het is verboden schade toe te brengen aan de olmen aan het Oosteijnde van de stad

Alsoo het Oosteijnde wegens de stadt met olmen boomen is beplant is goetgevonden tot voorcominge van alle schade ontrent de plantage een yegelijcken te laten waerschouwen bij uijtsettinge van een billet ontrent voorss plantage en te verbieden eenige schade deselve toe te brengen .

Zijn gecommitteert of contrarie doende te verbeuren tien schelling vls voor de eerste reijse voor de tweede reijse dobbel ende de derde reijse arbitrale correctie/

Over de dijk van de Molenpolder

d’Heeren Burgemrs ende Jacob Leijs schepen om inspectie te nemen vande dijk vande Meulenpolder met maght om met Joris Haeck pagter vande selven polder finalijck op het gevoegelijxste te accorderen/

Over de moeilijkheden die onlangs tussen Arnemuiden en Middelburg “sijn gevallen’

Op het voordragen van d’Hr Balliu van der Coecx hoe dat hem was te kennen gegeven dat d’Heeren van Middelburgh voornemens souden mogen zijn bij dese aenstaende vergaderinge van haer Ed: Mog: yetwes in praejudicie van deses stadsprivilegien te attenteren is goetgevonden te committeren d’heeren Burgemrs met den secretaris ten eijnde deselve met d’Hr Balliu d’Hr van Odijk eerstdaegs moghten informeren vande moeijelijkheden die onlangs tusschen de stadt Middelburgh en dese stadt zijn gevallen en desselfs gunste tot maintenue van deses stads Privilegien versoecken/

Wet en Raed gehouden den 8e Meerte 1675 absent d’Heeren Jacob Leijs ende Jan Vercruijssen schepenen mitsgaders Jeronimus Huijwaerd Raed d’Hr Adam van der Mander raed sieck.

Over de taxatie van de 200e Penning t.a.v. de roerende goederen en het Familiegeld

Zijn gecommitteert d’Heer Burgemrs en d’hr Jacob de Keijser Raed tot de taxatie vande 200e Penningh wegens de losse (roerende) goederen over desen loopende jare 1675 mitsgaders familiegelt alsoo bij haer Ed:Mog: is geordonneert de Quohieren van voorss schattinge tegens de naeste Vergaderinge van haer Ed: Mog: over te brengen/

De pannebazen weigeren de stuiver te ponde te betalen als een zoutkeet “uijt der hand” verkocht wordt

De secretaris mag maatregelen nemen

Alsoo eenige pannebasen alsnogh weijgerigh vallen aen de stadt te betalen de stuijver te ponde van stadsuni(e)gelt wegens de keeten uijt der hand vercoght is goetgevonden Deken en beleijders vande panneeringe door d’Heeren Commissarissen in voorgaende resolutien van W+R ten desen gecommitteert noghmael eens hier over te laten aenspreken en te sien of met vriendschap hier toe conden verstaen en bij faulte van dien den secretaris als ontfanger van voorss staduni(e) gelt te authoriseren tot het arresteren ende uijtwinnen vande keeten van soodanige persoone die alsnogh in gebreke zijn en weijgerigh vallen voorss stadsunigelt aen de stadt te betalen/

Alsoo de nominatie van de nieuwe magistraet eerstdaegs moet geschieden is goetgevonden het mael hetwelk gewoon is bij de occasie te werden gehouden ten minsten coste vande stadt te werden gedaen/

Over het besteden en het onderhoud van de dijk van het Molenpoldertje en het verpachten daarvan; ook de verpachting van de “gorsinge” van de stadswal van de Tolpoort enz.

Is raport gedaen bij d’Heeren Commissarissen tot besteden vande dijk van het meulenpoldertjen ende het verpaghten van denselven aen Jan Gillisz Leen hoe voorss dijk hebben bestedet op te maecken voor elf schellingen de roede ende het bezooden van denselven voor drij schelling ses grooten de roede ende dat dan meulenpolder hebben bestedet aen Jan Gilliisz Leen voor den tijt van vijf aghtereenvolgende jaren tegens vijf pond vls sjaers of wel voor seven jaren ter voorss somme sjaers vermogende in de vier eerste jaren te behouden de vrijigheijt om sigh te verclaren of het voor vijf of seven jaren sal gebruijcken blijvende gehouden den dijk vande polder behoorlijck te onderhouden naer dat deselve eerst wegens de stadt sal zijn gelegt en met zooden besedt en sal ook vermogen ? den polder om te scheuren ende tot saluijt ? te gebruijcken sal ook met den selven polder / in paghte volgen onder voorss somme voor den tijt vande twee eerstvolgende jaren de gorssinge van stadswall vande Tolpoorte tot aen het oosteijnde mits dat de beesten sullen moeten werden gewaght en goede sorge gedragen dat de plantagie niet werde beschadigt en sal het heultje tot lossen van het water uijt het poldertjen blijven tot laste vande stadt en sooder eenige tienden of andere belastingen wegens den staet op moghten werden gestelt sullen deselve zijn tot laste vande paghter sal ook den paghter van sijne paght ontslagen zijn soo door overval van water den dijk vande polder moghte doorbreken en zijn voorss bestedingen bij W+R geapprobeert/

Vergaderinge van W+R gehouden den 10e April 1675 absent d’Heer Joos Cautsijn Raed.

Lowijs Keestok pachter van de impost van de “verhooginge op de bieren” gaat zijn boekje te buiten m.b.t. de “cleine” bieren.

Op het voordragen van d’Hr Burgemr Broeder hoe dat Lowijs Keestok hebbende voor dit loopende saisoen gepaght den impost vande verhooginge op de bieren, ook van de gene die cleijne bieren bij de cleijne mate zijn vercoopende denselven impost is afvorderende buijten en tegens ouder gewoonte en tot merckelijcke praejudicie van stadspaght is goetgevonden te committeren d’Heern Burgemrs ene d’Hr de Cliever Raed om te vernemen op wat wijse voorss impost tot Middelburgh wert ingevordert en dan den voorss paghter te ordonneren sigh in alles te gedragen conform de wijse en maniere op welcken de selve aldaer wert ingevordert/

Arnemuiden heeft nog een schuld van 500 pond enz bij Vlissingen

Op het voordragen van voorss Hr Broeder hoe dat de magistraet van Vlissinge bij missive hadden te kennen gegeven dat bij de regeerders deser stadt in den jare 1611 ten profijte van voorss stadt Vlissinge was verleden een Erffelijcke rente van dertigh ponden vls sjaers waervoren hadden genoten vijf hondert ponden grooten vls waer van geen betalinge hadden ontfangen versoeckende dat de magistraet met den eersten contentement daer van geliefden te geven; is goetgevonden d’Heeren van Vlissinge aen te schrijven dat de saecke naerder sal werden ondersogt en naer bevind van dien naerder sal werden geantwoord/

Door tijdelijke vrijstelling van impost kan het aantal ingezetenen volgens burgemr. Goewijn behoorlijk opgevoerd worden.

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Goewijn of niet raetsaem soude wesen to queeckinge van ingesetenen binne deser stadt vrijigheijt van accjns van stadts wege voor den tijt van drij jaren te vergunnen allen den genen die met de wooninge sigh van andere plaetsen binnen deser stadt souden mogen begeven presenterende indien de magistraet daer toe geliefde te resolveren in sijne paght over desen loopende jare van soodanige geen impost van stads wegen te sullen afvorderen is onder voorss praesentatie goetgevonden allen den genen die van buijten hier souden comen woonen vrijigheijt van voorss impost voor den tijt van drij aen een volgende jaren te vergunnen/

Er moet een nieuw contract worden gesloten over het repareren van “de glasen” van de kerk en het stadhuis

Op het voordragen van d’Hr Jacob de Keijser hoe dat de jaren op welcke hadde aengenomen de glasen vande kerck en stadthuijs te repareren nu waren geexpireert is goetgevonden te committeren d’Heeren Burgemrs om met voorss Hr voor seven naestvolgende jaren wederom te accorderen/

Vergaderinge van Wet en Raed gehouden den 11e Meije 1675

Is door d’Hr Balliu van der Coecx overgebraght beslote missive van Sijn Hoogheijt den Hr Prins van Orange aen hem geaddresseert inhoudende de vermaekinge van de nieuwe Magistraet over desen loopende jare en tot Burgemr te zijn vercoren

D’Hr Jacobus de Cliever

Tot schepenen

D’Heeren Jacob de Keijser

Joos Cautsijn

En zijn bij d’Hr Balliu onder den gewoonelijcken eedt in hare bediening geinstalleert

Burgemrs schepenen ende raden hebben vercoren dese naervolgende stads officieren

 

Tot Tresorier

D’Hr Pieter broeder

 

Weesmrs

D’Heer Pieter Broeder

Jeronimus Huijwaerd

Adam van der Mander

 

Commissarissen van cleijne saecken

Pieter Broeder

Jeronimus Huijwaerd

Jacob Leijs

 

Commissarissen van het Landreght

Deselve die in cleijne saecken

 

Broodwegers

Jacob de Keijser

Jacob Leijs

 

Foriers,Kerkmrs ende Gasthuijsmrs

Jan Goewijn

Jacobus de Cliever Burgemrs

 

Erfscheijders

D’Heeren Burgemrs mitsgrs d’Hr Tresorier

 

Overdekens vande Gilden

Jan Goewijn van schippers

Jacobus de Cliever van Timmermans en metselaers

Jacob de Keijser van Backers

Jacob Reijnouts de jonge van Tappers en Cleermaekers

Jan Vercruijssen van Cramers

Christiaen van Rhetorica en Wagenaers

Joos Cautsijn van St Jans

Secretaris van Chirurgijns

Wet en Raed gehouden den 21e Meije 1675 d’hr Joos Cautsijn schepen sieck

W+R wil dat het licentmeesterschap rechtens weer ten deel valt aan de secretaris

Is door d’Heer Burgemr Goewijn overgebraght sekere missive van haer Ed: Mog: d’Heeren Gecommitteerde Raden, welcke gelegen zijnde is bevonden te behelsen hare resolutie int committeren van de Hr Licentmr Walens tot het geven van de Attestatien van de gelosten turf welcke gelegen zijnde is geresolveert dat alsnoch aen haer E#d:Mog: sal worden voorgedragen het reght tgene de regeringe hier in is competerende en dat ampts en eedshalven verplicht zijn publijcke Attestatien uijt haren name door haren secretaris te laten geven een yegelijcken die sulx op haer souden mogen versoecken en voorts bij haer Ed: Mog: geinsisteert om dit reght te mogen behouden/

Het stadsbestuur trekt zich niets aan van het “arrest” van de licentmeester en geeft de schipper die “gearresteert “ is de “vrijicheijt” om weg te varen

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Goewijn hoe dat seker Turfschipper hem hadde te kennen gegeven dat op huijden morgen meijnende te vertrecken alsoo sijn Tolteijckenen op het Comptoir van Licent hadde verthoont op voorss Comptoir sijn paspoort ontfangen en attestatien vande secretaris deser stadt volgens ouder gewoonte en verplightinge gehaelt door d’Hr Licentmr deser stadt was gearresteert om dat sijn attestatien van sijn gelosten turf bij hem niet gehaelt en hadde en dat sigh niet vervoorderen soude wegh te varen voor aleer een Attestatie bij hem hadde gehaelt of dat hetselve op sijn persoon soude verhalen en is daer op goetgevonden het voorss Arrest als sonder kennisse van de Regeringe alhier gedaen voor geen Arrest te houden en voorss schipper de vrijigheijt te geven om wech te varen; latende hem de maght omde actie van sijn verlet etgeen hij over soude mogen praetenderen tegens dHr Licentmr te mogen institueren/

Er lopen beesten van Jan Gillisz Leen die de zuidzijde van de wallen gepacht heeft, op niet verpachte aanplanting op het oosteinde rond.

Alsoo Jan Gillisz Leen sijne beesten tegens het contract vande paght van de zuijdzijde van de wallen deser stadt met de Heeren Gecommitteerdens uijt W+R deser stadt den 28e Januarij laestleden aengegaen verder als aen het oosteijnde laet loopen tot krenckinge van de plantage op het oosteijnde , is goetgevonden hem te ordonneren sijn beesten niet verder als tot aen het oosteijnde ende tot daer de plantage op het oosteijnde staende begint, te laten weijden, of dat deselve verder loopende schutbaer sullen wesen/

Wet en Raed gehouden den 1e Julij 1675

De baljuw van de stad wordt zonder opgave van redenen opgeroepen te verschijnen voor de Raadpensionaris

Op het voordragen van d’Hr Burgemr Goewijn hoe dat den Hr Bailliu deser stadt en in absentie van dien eenige uijt de regering deser stadt door een staten bode waren geordonneert op morgen ten tien uijren te compareren voor den Heer Raedpensionaris sonder naerder expressie om wat redenen, is goetgevonden te committeren d’Heer Burgemr om in naercominge van voorss order van haer Ed: Mog: haer ter voorss tijt aldaer te laten vinden en haer Ed: Mog: ordre te vernemen/

De Staten ordonneren de Kohieren van het Familiegeld en de 200e Penning “over te brengen”

Is overgebraght sekeren brief van haer Ed: Mog: bij welcken de Regeringe wert geordonneert de Quohieren van het familiegeld en 200e Penningh binnen de tijt van veertien dagen over te brengen is goetgevonden op nieuws te committeren d’heeren te voren gecommitteert over den jare 1673 tot het forieren vande Quohieren en invorderen van voorss schattinge over den jare 1674/

De Staten dreigen met dwangmaatregelen t.a.v. nalatigheid in het leveren van “ een correcten staet” van de kapitalen ten laste van de stad en de daarover te heffen 200e Penning.

Is mede overgebraght sekeren brief van Haer Ed: Mog: bij welcken wert geinjungeert binnen den tijt van veertien dagen over te brengen een correcten staet vande Capitalen tot laste vande stadt loopende en daer van den twee hondersten penningh op te halen of anders met ophalinge van regenten tegens dese regeringe te procederen is goetgevonden haer Ed: Mog: te remonstreren het groot verval vande stadt bij welcke al over den tijt van veertigh of vijftigh jaren geen interest veel min Capitael hebben connen betalen en ook van haer Crediteuren als goede kennisse van des stads ongelegentheijt en ons onvermogen hebbende in voorss tijt ongemoeijt zijn gelaten/

De Staten stimuleren middels een brief de predikant in zijn ( publijcke) voorbeden de “noot” van het Vaderland aan de Here God voor te dragen.

Is overgebraght sekeren brief van haer Ed: Mog: bij welcken ordonneren den predicant aen te bevelen in sijn publijcke gebeden den noot van het vaderland voor te dragen en op een bysondere wijse om sijn gunste en genade vierighlijck te bidden en ook eenige bede uijren af te sonderen naer dat bequaemst en stightelijxt sal worden geoordeelt is goetgevonden sigh in desen te reguleren naer de ordre die in andere naergelegene steden wert gehouden/

Er is een nieuwe weesmr nodig wegens “ouderdom en swakheijt” van Adam van Mander.

Is goetgevonden d’Heer Jacob Leijs tot vierde Weesmr te assumeren alsoo d’Heer Weesmr Adam van Mander door hoogen ouderdom en swakheijt dickwils verhindert wert de weescamer bij te woonen/

De Staten willen blijkbaar per se dat Walens als licentmr de attestaties uitgeeft en niet de secretaris van de stad.

Is mede voorgedragen hoe door d’Heeren Gecommitteerde Raden was aenschrijvens gedaen en geordonneert d’Hr Licentmr Walens te laten uijtgeven de Attestatien vande gelosten turf aen de keeten deser stadt, is goetgevonden alsnogh de fondament van het reght den magistraet in desen competerende met de bescheijden daer toe dienende Haer Ed: Mog: bij missive te laten toecomen en bij dien aen te houden tot maintenue van voorss reght/

Minute vande brief ten desen afgesonden Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden staten sLands en de Graeffelijckheijt van Zeelant.

Wij hebben uijt de missive van U’ Ed: Mog: vande 25e Junij laestleden buijten vermoeden vestaen hoe U’ Ed: Mog: noghmael gelieven te ordonneren het teijckenen van de Attestatien van de gelosten turf aen de keeten onser stadt door den Licentmr Walens te laten geschieden, hebben derhalven geraden gevonden U Ed: Mog: nogh eenmael te remonstreren de gronden van ons reght op welcke wij onsen secretaris corts naer het overlijden van vorige Licentmr van Delen hebben gecommittert en op welcke hij oock tsedert dien tijt voorss Attestatien heeft uijtgegeven verhopende u’Ed: Mog: daer in tot vergenoegen te bethoonen dat het uijtgeven van voorss Attestatien bij den Licentmr Walens geentsins met eenigh fondament uijt craghr van sijn voorss bedieninge can werden gepraetendeert maer dat den Magistaraet uijt craght van haer Ampt en bedieninge daer toe is bemaghtigt. Het is notoir ende buijten alle verschil dat de Magistaret wie ende hoedanigh die ook souden mogen wesen bevoegt is en niet can gepriveert werden vande maght om publijcke Attestatien door haren secretaris te laten geven den genen die sulx op haer souden mogen versoecken en dat ook sulcke Attestatien overal werden aengenomen, soo zijn volgens ordonnantie van haer Ed: Mog: d’Heeren Staten van Zeeland verbonden alle die eenigh sout vande keeten weghvoeren Attestatie van voorss sout te halen bij den secretaris van die plaetse van waer het sout wert vervoert en soo hebben ook haer Ed: Mog: d’Heeren Staten van Holland en Westvriesland de Turfschippers verbonden bij hare ordonnantie op het lossen vande Turf geemaneert haere Attestatien als saecken van eener natuijre bij den secertaris van die plaetse daer den turf gelaost wert te halen uijtwijsens Extract uijt voorss ordonnantie hier nevens gaende; en wert bij allen Turfschippers eenparighlijck getuijgt dat op alle plaetsen gewoon zijn, haer int halen van voorss Attestatien naer voorss ordonnantie te reguleren.

Tis waer d’Hr van delen vorigen Licentmr heeft het eenige jaren bedient, maer soo u Ed: Mog: gelieven te considereren onder wat tijtel en reght hetselve heeft bedient , sal claerlijcken blijcken dat dese sijne bedieninge geentsints in faveur van volgende Licentmrs heeft connen strecken.

De Regeerders van Arnemuijden versekert dat d’Hr van Delen te voren voor een tijt de secretarie deser stadt waernemende buijten vermogen naer sigh hadde getrocken het uijtgeven en teijckenen van vorss Attestatien en willende bethoonen dat hij daer toe niet was gemaghtigt, committeren volgens Extract uijt hare Resolutien hier nevens gaende eenige uijt haer Collegie om hem af te vragen onder wat praetext ende uijt wat Authoriteijt voorss Attestatien was uijtgevende welcke commissie opgevolgt zijnde en d’Hr van Delen sulcx afgevraegt heeft denselven niet voortgebracht eenige acte of ordere van u Ed: Mog: maer moeten toestaen hetselve de stadt toe e comen versoeckende geen moeijelijkheijt daer over te werden aengedaen alsoo tot hhoogen ouderdom gecomen tselve niet langh soude connen bedienen en dat de magistraet naer sijn doot daer van conde disponeren waer op geen naerder ordre en is gevolgt, maer hem sijn versoeck stilswijgende geconsenteert volgens Copie Authenthijke vande verclaringe van Commissarissen hier nevens gaende ; sulcx dat ‘tgene d’Hr van Delen eerst hadde geusurpeert daer naer bij concedssie van de Magistaret eenige jaren heeft bedient, en dat de magistraet altijt bevoegt is geweest hetselve naer haer te trecken ,verhoepn u’Ed: Mog: met dese redenen contentement sullen gelieven te nemen en ingevolge van dien ons laten het vrye gebruijck van hett reght tgeen ons in desen is competerende. Voorts ons oodmoedighlijck Etc /

Wet en Raed gehouden den 2e Julij 1675 absent d’Hr Jeronimus Huijwaerd dogh geen overnaghte wete gedaen.

De stad weigert “den persoon van de Schoult van der Vere” gearresteerd op last van van de Gecomm. Raden van Zeeland weer los te laten enz.

Is Raport gedaen bij d’Heeren gecommitteerdens om op ordere van haer Ed: Mog: op huijden te compareren voor den Hr Raedpensionaris om haer Ed: Mog: ordre te vernemen hoe dat in het Collegie van haer Ed: Mog: op huijden zijn binnen gestaen en van haer Ed: Mog: gelast den persoon van den Schoult (Schout) van der Vere alhier door ordre van de Magistraet op gisteren gearresteert costeloos ende schadeloos te ontslaen of dat sulx op d’Heern Burgemrs met ophalinge van haer persoon of andere gelijcke middelen souden verhalen, is goetgevonden haer Ed: Mog: aen te schrijven dat Ampts en eedshalven haer verplicht hadden gevonden dhr Goewijn als regerende burgemr ende representerende den Bailliu desre stadt te authoriseren om voorss Arrest te doen en den gearresteerden in Arrest te houden tot dat contentement vande gevioleerde jurisdictie soude mogen hebben gedaen/

Wet en Raed gehouden den 9e Julij 1675

De regering van de stad Arnemuiden besluit de strijd met de Gecommitteerde Raden van Zeeland te staken en besluit onder condities af te zien van het licentmeesterschap van de secretaris: deze krijgt een zekere compensatie

Is goetgevonden tot voorcominge van verder onlusten ontrent haer Ed: Mog: nopende hare iterative ordres onternt het uijtgeven vande Attestatien vande gelosten turf aen de keeten deser stadt te consenteren dat het selev door den Licentmr Walens sal werden bedient soo drae alhier sal overbrengen acte van Haer Ed: Mog; dat Haer Ed; Mog: naer desselfs overlijden of vertreck de regeringe geen verder moeijlijkheijt daer over sullen aendoen maer de Magistraet alsdan laten behouden de maght en vrijigheijt om het voortaen door haren secretaris te mogen bedienen en sal den secretaris in vergoedinge van tgene hem hier wert afgetrocken werden toegevoegt den Ontfangh vande huijschattinge

Wert Cornelis Blaesz op sijn versoeck vergunt de grofsoutmate

Over de rekening van de dhr Adam van der Mander m.b.t. de huisschattinge en de stadsrekening worden 1 burgemeester, 1 schepen en 1 raad gecommitteerd

Zijn gecommitteert tot het oversien vande rekeninge van d’hr Adam van der Mander wegens de huijschattinge mtsgrs van den stadsrekeninge d’Heeren Jacobus de Cliever Burgemr Jacob de Keijser schepen ende Pieter Broeder raed.

Wet en Raed gehouden den 17e Julij 1675 absent d’Heeren Jacob de Keijser Christiaen Walens ende Jos Cautsijn schepenen Jeronimus Huijwaerd Raed dogh geen overnachte wete ( geen kennisgeving) gedaen.

Oh !! Wat een schandaal !! De “om reden” ?? gevangengenomen schout van Veere, wordt door een overvalcommando bestaande uit de baljuw + schout van Middelburg  + baljuw van Veere met een getal “kneghts en dienaers met twee koetswagens” weggevoerd uit een de herberg van Job Willemsz “daer hij gedetineert was” te Arnemuiden.

Alsoo d’Hr Balliu van Middelburgh met sijnen schoult(schout) mitsgaders d’hr Balliu van den Vere met haerlieder kneghts en dienaers, met twee koetswagens voorzien met zijd en schietgeweer binnen deser stadt gecomen en den geapprehendeerden schoult (schout) van der Vere in diervoege uijt de herberg van Job Willemsz daer hij gedetineert wsa uijt dese sijne detensie hebben wegh gehaelt en met haer weghgevoert tot vilipendentie en violatie van dese jurisdictie , is goetgevonden eenige Attestatien hier van te laten beleggen omme alsdan met meerder fondament tot reparatie te connen resolveren/

Wet en Raed gehouden den 20e Julij 1675 absent d’Hr Jan Goewijn Burgemr Joos Cautsijn schepen Pr vileren vande jurisdictie deser stadt door alhier ende Jeronimus Huijwaerd Raden dogh geen overnaghte wete gedaen (zonder kennisgeving)

Oh!! Wat een schandaal !! Zie vorige “samenvatting”

Is door d’Hr Pensionaris Teelingh te kennen gegeven dat op gisteren occasie hebbende genomen om d’Hr Raedpensionaris Huijbert te spreken over het feijtelijck weghhalen vande geapprehendeerden schoult van der Veere denselven Hr hem hadde verclaert dat hier van acte was gemaect, dat wijders hebbende gevraegt of ook Copie van voorss acte soude connen becomen tot antwoorde van voorss Hr hadde ontfangen dat niet geresolveert was Copie daer van te geven tenzij met voorgegaen consent van haer ED:Mog: d’Heeren Gecommitteerde Raden maer integendeel ordre op het Comptoir te sullen stellen dat geen Copie daervan werde uijtgegeven vragende of in sijn particulier of als pensionaris ende uijt den naem vande regeringe van Arnemuijden hem het voorss hadde afgevraegt en dat daer op hadde geantwoort dat uijt den naem vande regeringe hetselve hadde afgevraegt en dewijle naerderhand naerder occasie om d’heer raedpensionaris daer over aen te spreken soude connen werden gegeven en oversulcx noodigh met een speciael acte daer toe te zijn voorsien dat oversulcx W+R ordre geliefden te stellen tot depescheren van soodanigen acte en is daer op goetgevonden d’Heer Pensionaris Teelingh met een soodanighe acte te voorsien om bij occasie het selve op te volgen/

Wet en Raed gehouden de 20e Julij 175 des naermiddaegs

Oh !! Wat een schandaal !! Zelfs Zijne Hooghheijt Wilem III wordt erbij betrokken

Is door d’Hr Balliu van der Koecx Raport gedaen hoe dat op den brief wegens dese regeringe aen Sijn Excie in Holland toegesonden tot informatie wegens de apprehentie gedaen bij d’Hr Goewijn als Burgemr ende representerende den Balliu deser stadt op den persoon van den schoult van der Vere over violeren van de jurisdictie deser sta door alhier in de boete te beslaen d’heer Goewijn overtgene binnen de Jurisdictie dedser stadt soude mogen wesen verbeurt occasie hadde genomen d’Hr van Odijk binne den Hage te spreken en sijn Ed: Kennisse te geven vande toegesonden brieff en dat sijn Ed: naer lectuijre van dien hadde goetgevonden notulen daer van te werden gehouden met belofte van dese saecke soodanigh bij sijn Hoogheijt te sullen voordragen dat niet en twijfelde of Sijn Hoogheijt soude ordre stellen dat de Privilegien deser stadt behoorlijck soudenwerden gemaintineert maer dat noodigh ware de acten vande Proceduijren wegens dese saecke gehouden te werden overgesonden waer op goetgevonden is dhr Balliu over de genomem moeijte en dienst te bedancken en geresolveert de proceduijren in voorss saecke gehouden met den eersten over te senden en voorts gecommitteert voorss Hr Balliu mitsgaders dhr Pensionaris Teelingh om in persoone aen Sijn Hoogheijt de saecke te remonstreren en reparatie vande gevioleerde jurisdictie te bevorderen/

N.B.Jammer genoeg komen wij in deze stadsresoluties niet te weten wat de oorzaak/aanleiding geweest is van

T’opsluiten van de schout van Veere in de herberg Job Willemsz. De bronnen van de smalstad Arnemuiden en stellig ook die van andere steden tonen wel aan dat schouten/ dienders etc in vele gevallen geen voorbeelden waren van personen van “onbesproken gedrag”. Mogelijk had Arnemuiden met de schout “iets te vereffenen”

Wet en Raed den 2e septembris 1675 absent d’her Jacob Reijnoutsz de jonge schepen Jeronimus Huijwaerd Jacob Leijs Raden dogh is geen overnaghte wete gedaen.

De Thesaurier Goewijn komt een behoorlijke som geld te kort

Alsoo d’Hr Tresorier Goewijn in sijne Rekeninge wegens de stadt over eenige dagen gedaen een merckelijcke somme van penningen te cort comt is goetgevonden te committeren ende te authoriseren d’Heeren Burgemrs en d’Hr Tresorier Broeder om voor de stadt op interest te nemen de somme van 100 ponden vls tot voldoeninge van het slot vande rekeninge/

Over het keurmeesterschap van de “geslaghte beesten

Zijn gecommitteert voorss Heeren om met Adriaen Jansz Jongman en Cornelis Geertsz Pancras te spreken of genegen souden wesen het keurmeesterschap vande geslaghte beesten aen te nemen en deselve daer toe genegen vindende hun at toe te voegen op soodanigen conditien gelijk tot Middelburgh gebruijckelijck/

De belasting van de “stuijver te ponde’ van stadsuniegeld bij de verkoop “uijt der hand” van een zoutkeet, wordt al een hele tijd ontdoken

Is goetgevonden te committeren voorss Heeren Burgemrs en d’Hr Tresorier Broeder om met Deken ende Beleijders vande Panneeringe te spreken over de stuijver te ponde van stadsunigelt vande keeten uijt der hand vercogt om te sien of tot het betalen van dien conden verstaen of bij faulte van dien den onwilligen tot betalinge te constringeren tot uijtwinninge van derselver keeten/

Een accoord met de “glazenier”

Is Rapport gedaen bijd’Heeren Gecommitteerdens om met d’Hr Keijser te spreken over het aennemen van het repareren vande glasen vande kercke ende stadthuijs dat met denselven waren veraccordeert op de oude conditien van Pond 6 : 10 : gr vls sjaers voor den tijt van seven jaren vervallende het 1e jaer Meerte naestcomende en is sulcx bij W+R geapprobeert/

Sebastiaen van der Coecx krijgt als baljuw nu alle voordelen aan dit ambt verbonden

Alsoo d’Hr Adam van der Mander gewesen Balliu en die wegens sijn hoogen oudeerdom mits genietende de helft van de voordeelen aen d’Hr Sebastiaen van der Coecx hadde geresigneert dese sijne bedieninge die daer van ook acte van Sijn Hoogheijt hadde becomen met de wooninge (metterwoon) elders is vertrocken, is verstaen denselven door dit sijn vertreck van dese voordeelen te zijn vervallen en dat d’hr balliu van der Coecx deselve voortaen geheel sal genieten/

Wet en Raed den 11e Septembris 1675

Is geresolveert stadsdomeijen van wijn ende bier ende quaplacke met heet expireren van dese maent uijt der paghte vallende op Woonsdagh den 25e deses wanneer verpaghtinge binne dese stadt saal wesen vande generale Imposten en Middelen van consumptie van ‘sLands wege naer ouder gedwoonte smorgens ten negen uijren te laten verpaghten en sulcx met uijtsettinge van billetten bekent te maecken/

Er schijnt een acte aan te komen m.b.t. de positie van de licentmeester Walens en de stad om “alles netjes” te regelen.

Op het voordragen van d’Hr Licentmr Walens dat haer Ed: Mog; d’Heeren Gecommitteerde Raden wel genegen moghten wesen de acte vanhet uijtgeven vande Attestatien vande gelosten turf aen de keeten deser stadt op sijn persoon soodanigh te resstingeren dat bij sijn afsterven ofte vertrek hetselve dan altoos aen dese stadt soude verblijven en daer over geen verder moeijelijkheijt wegens den staet werden aengedaen en daerbenevens ordonnantie op den Hr Ontfanger Generael te verleenen wegens tgene de stadt over het verschotene aen de militie is pretenderende / is goetgevonden en geresolveert d’Heer Walens hetselve te sullen laten bedienen soo drae voorss acte en ordonnantie sal hebben in W+R overgebraght/

Tegen onderpand “opgenomen” 100 ponden van Jacob Leunisz van der Leije

Is bij d’Heeren Burgemrs ende d’hr Tresorier raport gedaen hoe volgens hare commissie van de 2e deses van d’Hr Jacob Leunisz van der Leije hadden opgenomen de somme van een hondert pond vls voor den tijt van een jaer tegens vijve ten hondert int jaer en daer voren tot speciael hypoteque verbonden het Land de Docke en voorts generalijck alle stadsdomeijnen en innecomen en is sulx bij W+R geapprobeert/

Wet en Raed gehouden den 25e septembris 1675

Zijn op huijden verpaght stadsdomeijnen van wijn ende bier ende quaplacke niet meer ??

Wet en Raed gehouden den 30e Octobris 1675

Sr Willem van Aller, procureur te Veere wordt benoemd tot procureur van de vierschaar te Arnemuiden

Op het versoek van Sr Willem van Aller procureur tot Vere en tot procureur van dese vierschare geadmitteert te mogen werden is hem het selve geconsenteert/

De stadsvroedvrouw Lena Dammans gedraagt zich onbehoorlijk tegenover burgemeester Goewijn

Is bij d’Hr Burgemr Goewijn voorgedragen dat van de stadsvroedvrouwe Lena Dammans huijsvrouw van Joris Jorisz on behoorlijck was bejegent waer op deselve ontboden ende gehoort zijnde en hetselve niet hebbende connen ontkennen is goetgevonden haer gagie voor den tijt van drij maenden te schorten/

Hiervoor stond een tekst ter grootte van een A4 , die doorgehaald is en onleesbaar gemaakt

Is mede geresolveert den stadsbode ter oorsaecke van het geven van soodanigen verclaringe sijn gage van stadtbode voor den tijt van ses maenden te korten en ten profijte vande stadtrekeninge/

Over de “plantage aen het Oosteijnde” en het openen “vande ingevallen vroone bij de Tolpoort

Zijn gecommitteert d’Heeren Burgemrs ende Tresorier om ordre te bestellen op de plantage aen het Oosteijnde deser stadt dat de ledige plaetsen met den eersten mogen werden vervult als mede tot openen vande ingevallen vroone bij de Tolpoorte/

Wet en Raed gehouden den 11e Decembris 1675

De “Hove Provinciael in Holland” wil dat de stad Arnemuiden binnen 14 dagen aan de Ed” Mog: Heren Staten onderricht waarom de procureur H. Voordamme niet langer “geadmitteert” wordt m.b.t. de vierschaar.

Is bij d’Hr Burgemr Goewijn overgebraght sekere missive vande Hove Provinciael in Hollad met nevensgaende requeste vande procureur Huijbreght Voordamme ordonnerende bij hare apostille op voorss request en in hare voorss missive binnen den tijt van veertien dagen naer de receptie dese haer Ed: Mog: te onderrighten welcke de redenen mogen zijn geweest benevens waerom hem dese regeringe niet langer als Procureur hadde willen admitteren is goetgevonden voor voorss tijt haer Ed: Mog: de gelegentheijt van dese saecke bij missive bekent te maecken en gecommitteert d’Heeren Burgemrs en dhr Tresorier om d’r pensionaris deser stadt de missive van voorss Hove te communiceren/

De stad verzoekt aan de heren Staten om een loterij te mogen “oprechten” voor de reparatie van de bouwvallige kerk.

Is goetgevonden bij requeste in de naest vergaderinge van d’Ed: Mog: Heeren Staten van Zeeland te versoecken te mogen opreghten een Loterij tot reparatie vande bouwvallige kercke deser stadt/

Er wordt van hoger hand orde op zaken gesteld op het punt van belastingen en andere financiele zaken

Is bij d’Heeren Burgemrs bekent gemaect hoe dat d’Hr Balliu van der Coecx benevens eenige andere Heeren regeerders onlangs waren geweest bij d’Hr Raedsheer Munninx en uijt voorss Hr verstaen dat de stadt ordonnantie op den Hr Ontfanger Generael soude becomen van tgene voor het Land verschoten soo d’Hr Licentmr Walens lieten bedienen het uijtgeven vande Attestatien vande gelosten turf aen de keeten deser stadt en daer op goetgevonden d’Hr Walens tot het voorss te committeren en den Collecteur ter Gouden ? sulcx bij missive bekent te maecken en den secretaris in consideratie van het gene hem hier door wert afgetrocken sijn Comptoir behoeften van nu voortaen te vergrooten op tien pond vls en sal de huijsschattinge werden ontfangen bij d’Hr Tresorier in sijn tijt dienende en daer vooren genieten twee pond ses schellingen aght grooten vls en door den bode werden opgehaelt die daer voren sal werden toegelegt tien Caroli guldens/

Wet en Raed gehouden den 3e Januarij 1676 absent d’Heeren Jacobus de Cliever Burgemr Joos Cautsijn schepen Jeronimus Huijwaerd Raed.

De stad verzoekt aan de Staten toestemming voor het “oprechten” van een Loterij t.b.v. de kerk

Is door d’Hr Burgemr Goewijn overgebraght seker request wegens Wet en Raed aen haere Ed: Mog: de Staten van Zeeland gepresenteert om te mogen hebben vrijigheijt tot opreghtinge van een loterye tot herstel van het verval vande kercke mitsgaders de nevensgaende Resolutie van haer Ed: Mog: bij haer apostille vergunnende de versoghte vrijigheijt om het provenu van dien te employeren tot noodige reparatie vande kercke aldaer sonder tot eenigen anderen anderen eijnden te mogen gebruijcken ofte daer ontrent eenige oncosten te maecken die vermijdt connen werden is daer op goetgevonden te committeren d’Heer Jan Goewijn Burgemr Jacob de Keijser en Christiaen Walens schepenen d’Hr Tresorier Broeder ende den secretaris om te ondersoeken wat aen de kercke noodigh dient gerepareert en wat gelden tot herstellinge vande kercke souden mogen noodigh wesen/

Josephus Nevejans wordt procureur van de vierschaar

Op het versoek van Josephus Nevejans om als procureur voor deses stads vierschare te werden geadmitteert is hem hetselve geconsenteert/

Wet en Raed gehouden den 10e Januarij 1676 absent d’Hr Jeronimus Huijwaerd Raed.

De reparatie van de kerk beloopt misschien wel 1000 pond; de loterijprijzen zullen dan begroot worden op 1200 pond

Is bij d’Hr Burgemr Goewijn overgebragt de taxatie bij eenige Mr Timmerlieden en metselaers ten versoecke van Gecommitteerdens uijt Wet en Raed gemaect vande oncosten die gedragen souden moeten worden tot repareren van de kercke en toren deser stadt en deselve bevonden te belopen tusschen de negen en tien hondert ponden vls waer op goetgevonden is de prijsen vande Loterije te begrooten op twaelff hondert ponden vls en gecommittert d’Heern Jan Goewijn Burgemr Jacob de Keijser ende Christiaen Walens schepenen d’Hr Tresorier Broeder met den secretaris om ordre op de prijsen als andere saecken tot bevorderinge en uijtvoeringe vande Loterye te stellen mits in het stellen vande prijsen en andere bysondere voorvallen raport aen W+R overbrengende/

Veel onenigheid over een stuk land van 234 roeden annex het kerkhof “ter Hooftkercken”

Zijn gecommitteert d’Heeren Jan Goewijn Burgemr Christiaen Walens schepen d’Hr Tresorier Broeder met den secretaris om met d’Hr Groene te spreken wegens sekere 234 Roeden Lands annex het kerkhof ter Hooftkercken dat gesegt wert soo veel te groot te wesen en waer over voor desen veel questien en verschillen waren geresen en nogh niet volcomen afgedaen bij voorss Hr bij decrete ? gecoght ontrent de drij pond vls met maght om voorss Land van hem over te nemen ? soo voor den gecoghten prijs tselve wilde overlaten/

De baljuw van Veere heeft het bestaan burgemeester Goewijn gevangen te nemen als gevolg van diens handelen t.a.v. van de schout van Veere die in een herberg werd vastgehouden en later met geweld door de baljuws van Middelburg en Veere met een aantal “kneghts en dienaers” ontzet.

Alsoo d’Hr …. Maurignault Baillieu tot Vere onlangs d’Hr Burgemr Goewijn bestaen heeft aldaer te apprehenderen over seker Arrest bij hem in sijne voorss qualiteijt tot Arnemuijden gedaen op den schoult van der Vere over violeren vande jurisdictie deser stadt en dat hem hier over van voorss Hr Balliu in dese sijne qualiteijt aldaer eijsch crimineel tot sijne laste wert gedaen streckende tot prejudicie van deses stads vergunde privilegien is goetgevonden te committeren d’Heeren Jacob de Keijser ende Christiaen Walens schepenen om sigh benevens voorss Hr Goewijn tegens voorss proceduijren ter oppositie te voegen en exceptie van incompetentie en renvoy naer luijdt der voorss privilegien te proponeren en wijders alles te helpen bevorderen dat tot maintenue van voorss privilegien soude connen strecken/

NB Een aantal baljuws van de smalstad Arnemuiden hebben aangetoond door hun gedrag dat zij niet geschikt waren voor dit ambt. Vaak waren ze in Arnemuiden “neergestreken” omdat zij elders hun biezen hadden moeten pakken.

Moeten wij aannemen dat de baljuws van “der Vere” uit beter hout waren gesneden ??!!

Wet en Raed gehouden den 8e Februarij 1676 d’Hr Jacob Reijnouts de jonge schepen siek

Weer over de 234 roeden Lands bij het kerkhof “ten Hooftkercken”

Is Raport gedaen bij d’Heeren Commissarissen hoe dat met d’Hr Groene hadden gesproken en met hem waren veraccordeert over de 234 roeden Lands bij het kerkhof ten Hooftkercken voor de somme van Pond 1 : 14 : 10 grs waer voor hetselve bij hem bij decrete was gecoght met daerenboven twee ryxdaelders voor een recognitie en is sulx bij W+R geapprobeert/

Over de loterij

Is gerapporteert bij d’Heeren Gecommitteerdens tot bevorderinge en uijtvoeringe vande Loterye wat ordre bij haer wat beraemt tot uijt setten vande caerten mitsgaders stellen vande prijsen en is bij W+R daer in contentement genomen/

Er is sprake van een “schandelijck pasquille/schotschrift” gericht tegen de magistraat van de stad

Alsoo ter kennisse van W+R is gecomen dat seker schandelijck pasquille ten laste vande Magistraet deser stadt aen de venster van seker huijs binnen deser stadt heeft aengeplant gestaen en van verscheijden gelesen streckende tot groote vilipendentie en veraghtige van dese regeringe is goetgevonden te stellen hondert guldens tot een vereeringe voor die gene die den Autheur van voorss pasquille soude mogen aenbrengen blijvende des aenbrengers naem gesecreteert en sal sulx vande peuije vande stadhuijs werden afgecondigt/

Over diverse verpachtingen van de stad

Alsoo het vendumeesterschap deser stadt het veer op het Nieuweland en eenige andere stads domeijnen eerstdaegs uijt de paght vallen is goetgevonden deselve met uijtsettinge van billetten tegens begin van Meerte ter paght te presenteren/

Wet en Raed gehouden den 7e Meerte 1676 Jacob Leunisz van der Leije Raed sieck.

De Heren van Veere “gelieven te approberen met condemnatie” het Arrest op de persoon van br. Goewijn.

Is door d’Hr Burgemr Goewijn bekent gemaect hoe dat door den procureur Thijssen was kennisse gegeven dat d’Heeren van der Vere het Arrest op den persoon van d’Hr Goewijn in praejudicie van deses stads privilegien tot Vere gedaen hadden gelieven te approberen met condemnatie … waer op goetgevonden is tot maintenue van des stads privilegien van voorss sententie te appelleren/

De procureur Voordamme is volgens de stad “om redenen” ontslagen als procureur

Is mede bij voorss Hr Burgemr bekent gemaect hoe dat den procureur Voordamme om redenen bij W+R van sijn procureurschap gedimitteert daer van sigh hadde geaddresseert aen den Hoogen Rade en dat voorss Hof Burgemrs en Schepenen deser stadt daerop hadden gelieven te citeren tegens den 23e deser loopender maent meeste om redenen van haer doen te geven is goetgevonden voorss seacke voor voorss Hove tegens den bestemden tijt te defenderen en gecommitteert d’Hr Christiaen Walens schepen om benevens d’Hr Balliu van der Coecx met den brief van nominatie vande nieuwe Magistraet naer Sijn Hoogheijt overgaende alle behoorlijcke ordre aldaer te bestellen/

Over de Ballingschappen waartoe door de vierschaar word veroordeeld en het profijt van de baljuw voor “yedere teijckeninge”

Op het versoek van d’Hr Balliu van der Coecx om conform het gebruijk tot Middelburgh de Ballingschappen die voor de Vierschare souden mogen werden gestrect te mogen teijckenen profijterende voor yeder teijckeninge een schelling is goetgevonden hetselve in manierenals voren te consenteren/

Wet en Raed gehouden den 14e Meerte 1676 d’Hr Jacob Leunisz van der Leije Raed siek

Komt er een soort accoord tussen de stad en procureur Voordamme?

Is door d’Heeren Burgemrs te kennen gegeven hoe dat hebben gesproken met den procureur Voordamme en hem genegen hebben gevonden om sijn proces tegens dese regering over sijne dimissie te laten varen mits de acte tot sijnen laste bij dese Regeringe genomen te … moght werden geroyeert en dat hij voor de magistraet alle behoorlijck respect soude bewijsen, is goetgevonden met hem te sien hier over te accorderen en tot dien eijnde seker acte van accoord soude werden beworpen die wederzijds wierde onderteijckent zijnde gecommitteert d’Heeren Burgemrs met den secretaris om met voorss procureur hier over te spreken/

Jacob Leijs plant “wilge poten” op het kerkhof onder condities

Op het voordragen van d’Hr Jacob Leijs dat genegen was eenige wilge poten op het kerckhof nevens de muijr van sijn Hof te planten mits den eijgendom van de boomen en den cap aen hem behoudende onder prfaesentatie vande muijr van het kerckhof soo verre sijn Hof is streckende tot sijnen coste te onderhouden, is hem sulx op vorige conditien geconsenteert/

Indien accoord tussen de stad en de procureur, dan geen “besending” naar den Haag

Is goetgevonden soo de saecke tusschen den regeerders en den procureur Voordamme conde werden gevonden dat dan de besendinge naer den Hage te voren op eenige Heeren gestrect voor alsnogh geen voortgangh soude nemen/

Wet en Raed gehouden den 17e Meerte 1676 present d’Heeren Jan Goewijn Burgemr jacob de Keijser Jacob Reijnouts Joos Cautsijn schepenen Pr Broeder Jacob Leijs Joris van Dort Raden sonder overnaghte wete (zonder kennisgeving0

De Parochianen in Kleverskerke hebben beslag laten legen op de “landen onder Cleverskercke” in het bezit van br. Goewijn om de stad Arnemuiden te dwingen te hulp te komen in hun strijd van handhaving van hun “privileges’

Is door d’Hr Burgemr Goewijn bekent gemaect dat alle sijn Landen onder Cleverskercke gelegen op huijden waren in Arrest genomen door Leunis Leunisz Bastiaen Albreghtsz ende Joos Geldhof prochianen in Cleverskercke versoeckende de hulpende hand van de Magistraet tot maintenue vande Privilegien waer op goetgevonden is te committeren d’Hr Balliu van der Coecx om van stads wege ist noot sigh benevens d’Hr Burgemr Goewijn in sijne saecke aldaer te voegen/

Wet en Raed gehouden den 26e Meerte 1676 d’Hr Jacob Leunisz van der Leije Raed siek

De regering van de stad Veere persisteert bij/houdt vast aan het voortzetten van het proces tegen burgemr Goewijn van Arnemuiden.

Alsoo d’Heeren van der Vere hebben gelieven bij vonnisse te rejecteren d’exceptie van renvoy tot dese regeringe als tot den competenten reghter bij d’Hr Burgemr Goewijn voor haer als gearresteerde en geapprehendeerde mitsgaders Burgemrs en schepenen deser stadt als gevoegdens tot maintenue vande Prvilegien tegens d’Hr Maurignault van der Vere Arrestant ende Apprehendant van welke gewijsde bij d’Hr Goewijn en gevoegdens is geappelleert; is goetgevonden te committeren d’hr Balliu vander Coecx mitsgaders d’Hr Christiaen Walens schepen omme voorfss Appel voor den Hove Provinciael in Holland te vervolgen en tot dien eijnde mandement in cas d’appel eerstdaegs te bevorderen/

Wet en Raed gehouden den 10e April 1676.

De gewesen priester van de orde van de Jezuieten, nu bekeerd tot de Gereformeerde Religie, mag onder condities “Latijnse Schole” houden

Op het versoeck van Johannes de Bisschop gewesen priester van de order der Jesuiten en nu de Gereformeerde Religie hebbende aengenomen om binne deser stadt Latijnsche schole te mogen houden onder conditie van vrijheijt van accijns van stads wegen te hebben toght en waght vrij te wesen en voortd tien pond vls voor het eerste jaer vande stadt genitende soo binne den tijt van vijf maensen twaelff leerkinderen tsijnen huijse in de cost mogt hebben is goetgevonden hem te consenteren vrijheijt van accijns van stadswegen hem togt en wagt vrij te houden en vijf pond vls voor het eerste jaer soo tvoorss getal van costkinderen in voorss tijt mogt hebben/

Ds. Appeldoorn mag catechisatie houden op zondagmiddag van 16.00-17.00 uur

Op het voordragen van d’Hr Burgemr Goewijn dat Ds Appeldoorn genegen was een catechisatie des sondaegs naermiddaegs van den vier uijren tot den vijf uijrenbinnen sijn huijs te houden versoeckende vrijheijt vande Heeren regeerders om deselve te mogen houden is hem dit sijn versoeck geconsenteert/

Volgens een aantal pachters van de Impost van Landsmiddelen probeert Pieter van Roo op een “slimme”manier fraude te plegen.

Op de claghte vande paghters vande impost van ‘sLandsmiddelen dat Pieter van Roo hare paght seer schadelijck was door de vrijheijt die hem wierd gelaten om sijn neringe van Brandewijn en andere middelen van consumptie ‘sLands Impost subject zijnde, buijten de stadt te houden, alsoo wagen en schuijte voerende te veel occasie hadde tot plegen van fraude versoeckende dat hem geordonneert mogt werden dese sijne neeringe binnen de stadt te houden of anders hem verbodenwagen en schuijte te voeren, is goetgevonden voorn. Pieter van Roo bij desen te verbieden van nu voortaen wagen en schuijte te voeren tot tijt en wijle binnen de stadt sijn neeringe van Brandewijn en andere middelen ……………………..

De mosselen van de mosselbanken worden te vroeg geoogst. Er komt een verbod+boete op

Alsoo bevonden is dat de mosselbancken dier voorleden jaren ontrent dese stadt zijn geweest veelsints onnt zijn gemaect door het weghhalen vande mosselen eer die hare behoorlijcke groote hadden, hebben goetgevonden en verstaenbijdeseneen yegelijck te verbieden mosselenvande mossebancke die alsnu ontrent dese stadt wert bevondenaf te halen tot tijt en wijle bij dese regeringe vrijigheijt van die wegh te halen sal wesen gegeven op verbeurte van vijf schellingen vls voor d’eerste reijse die contrarie deses soude mogen hebben gedaen, de tweede reijse dobbel en voorts arbitrale correctie/

N.B. Mogelijk is bovenstaande te verklaren uit het feit dat er veel armoede in de stad was en de armen op illegale wijze hebben getracht bijna kosteloos een mosselmaaltijd klaar temakem

Wet en Raed gehouden den 20e April 1676 absent d’Hr Jacob Reijnoutsz schepen ende Jeronimus Huijwaerd Raed

Weer een nieuwe procureur voor de vierschaar van de stad Arnemuiden. De zoveelste !!

Op het versoeck van Carel Lefer procureur to Middelburgh omme als procureur voor deses stadsvierschare geadmitteert te mogen werden is hem dit sijn versoeck geconsenteert/

Het schijnt dat er op het IJken geen behoorlijke ordonnantie is vastgesteld

Op het voordragen van d’Hr Jacob de Keijser als bedienende den yk deser stadt dat niet voorsien was van behoorlijcke ordonnantie met welcke sigh soude hebben te reguleren , zijn gecommitteert d’ Heeren Burgemrs d’hr Tresorier met den secretaris om ordre daer op te stellen/

Is door d’Hr Balliu vander Koecx overgebraght besloten missive van Sijn Hoogheijt den Hr Prins van Orange aen hem geaddresseert behelsende de vermaekinge vande nieuwe magistraet over desen loopende jare zijnde vercoren tot

 

Burgemr

Pieter Broeder

 

Schepenen

D’Heeren Jacob Leijs

Jacob Leunisz van der Leije

Joris van Dort

En zijn door d’Hr Balliu onder den Gewoonelijcken eedt in haer bedieninge geinstalleert.

Burgemrs +S+R hebben vercoren dese naervolgende stads Officieren

 

Tot tresoriers

D’Heer Jan Goewijn

 

Weesmrs

D’Heeren Jan Goewijn

Jacob Reijnouts

Christiaen Walens

Werdende deselve mede gecommitteert tot Commissarissen van cleijne saecken en van het Landregt.

 

Broodwegers

D’Heer Jacob de Keijser

Jacob Leijs

 

Foriers ende Kerkmrs

D’Heer Jacobus de Cliever

Pieter Boeder Burgemrs

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende saecken in de kercke waer te nemen

D’Heer Jan Goewijn

Jacob de Keijser

 

Erfscheijders

D’Heeren Burgemrs mitsgrs d’hr Tresorier

 

Onderdekens vande Gilden

Jacobus de Cliever van schippers

Pieter Broeder van Timmermans en metselaers

Jacob de Keijser van backers

Jacob Leijs van Tappers en Cleermaeckers

Joos Cautsijn van Cramers

Jacob Leunisz van der leije van Rhetorica en Wagenaers

Joris van Dort van St Jans

Secretaris van Chirurgijns

Wet en Raed gehouden den 2e Meije 1676 absent d’Heeren Pieter Broeder Burgemr Jeronimus Huijwaerd ende Jacob Reijnouts Raden

De Kohieren van de 200e Penning m.b.t de “losse goederen”

Is door d’Hr Burgemr de Cliever overgebracht sekere missive van haer Ed: Mog: d’Heeren Gecommitteerde Raden behelsende hare ordre tot het overbrengen van de Quohieren van de 200e Penningh op de losse goederen over desen loopenden jare 1676, waer op goetgevondenis te committeren d’Heeren Burgemrs Jacobus de Cliever ende Pieter broeder d’Hr Jacob de Keijser schepen ende d’Hr Jan Goewijn raed tot het dresseren van voorss qouhieren en invorderinge van de selve schattinge/

Over de vendu

Is goetgevonden de vendu nu uijt de paght zijnde tegens saterdagh naestcomende bij uijtsettinge van billetten ter paght te setten zijnde gecommitteert dHeeren Burgemrs dhr Jacob de Keijser ende Jacob Leijs schepenen mitsgaders d’Hr Goewijn Raed om de conditien van de vendu te oversien en daer van te veranderen tgene ten profijte vande stadt voordeeligste sullen bevinden en verder voorss verpaghtinge waer te nemen/

Wet en Raed gehouden den 29e Meije 1676

Christiaen Walens wordt vaandrig van de Burgercompagnie

Is tot vaendrager over de Compagnie borgers in plaetse van d’Hr Jacobus de Cliever met de wooninge naer Middelbugh vertrocken vercosen d’Hr Christiaen Walens/

Moet ter gelegenheid van de Loterij het stadhuis s’avonds niet tijdelijk open

Op het voortstellen van d’Hr Burgemr Broeder of voor de Loterye niet geraden ware het stadhuijs bij dage van de aght of negen uijren tot des avonds te seven uijren open te laten stellen en seker personn op den civylsten prijs aen te nem,en die binne voorss tijt op het stadhuijs passe en het silver vande loterye waerneme is hetselve eenparighlijck goetgevonden/

Wet en Raed gehouden den 30e Junij 1676 d’Heeren Jacob Leijs uijt der stadt Joos Cautsijn siek Jacob Reijnouts uijt der stadt H: van Os siek.

Zou de Loterij wel voortgang kunnen nemen ?

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Broeder hoe dat in de Loterye voor de somme van vier hondert pond vls aen silver hebben laten comen en dat commissarissen en haerselven daer voren hebben geengageert onder conditie soo de Loteye geen voortgangh name dat de leverancier interest vant geleverde sullen trecken tegens ½ percent ter maent vande tijt van de leveringe en voorts gehouden de geleverde stucken aen te nemen mits de helft van het fatsoen soo als het bij hun is opgegeven genietende; maer dewijle bevonden wert dat vele weijgerigh zijn in de Loteriye te teijckenen voor aleer meerder silver daer in sien gebraght , en de persoonen die het silver gelevert hebben niket genegen zijn het selve op vorige conditien te leveren dat Commissarissen niet geraden hebben connen vinden hier verder in te treden sonder vorigh goetvinden van Wet en Raed geresolveert is Commissarissen te authoriseren om boven het geleverde nogh voor pond 200 vls te laten maecken en datmen traghte die het vorige gelevert hebben te disponeren tot het selve op vorige conditien te leveren/

Voor onkosten m.b.t. de loterij moet de stad tegen hoge rente 100 pond opnemen.

Is mede bij d’Hr Burgemr Broeder voorgedragen hoe dat voor de Loterye eenige penningen zijn moeten betaelt werden tot voldoeninge van twelcke genootsaect zijn geweest een hondert pond vls op interest te nem,en tegens 7 percent int jaer voor welckenhaerselven int particulier hebben moeten verbinden; en is sulx bij W+R geapprobeert verclarende tot decharge van Commissarissenstadsmiddelen en haerlieder persoonen nevens hun daer voren te verbinden/

Iemand houdt tegen de ordonnantie stadskelder en herberg in zijn huis.

Op het versoek van Job Willemsz Sylvester Vercenoogh ende Maria Abrahams alle herberge houdende binnen deser stadt dat Adriaen Jansz Jongman stadskelder en herberg te gelijcke in sijn huijs houdende moght werden geordonneert sijn stadskelder buijten sijn huijs te houden en voorts den Herbergiers gelijckelijck gelast hunne wijnen op gelijcke prijs uijt te tappen tot soodanigen prijs als hen benevens andere herbergiers bij W+R sal werden geordonneert en dat sulcx op voorss aen te slaene blicken sal hebben kenbaer te maecken/

Wet en Raed gehouden den 11e Septembris 1676 d’Hr Jacob Leijs schepen sieck d’Hr Jeronimus Huijwaerd Raed absent d’Hr Henrik van Os Raed sieck

Over de verpachting van de lands-en stadsdomeinen

Alsoo stadsdomeijnen van wijn ende bier ende quaplacke eerstdaechs uijt der paght vallen is goetgevonden deselve naer ouder costuijme op den dagh van ‘sLandsverpaghtinge smorgens ten negen uijren te laten verpaghten en sulcx bij uijtsettinge van billetten bekent te maecken/

Alsoo uijt het gene vernomen wert van het ingeteijckende in de Loterye geen apparentie can werden gesien dat deselve haest voortgangh soude connen nemen en voor de borgerije te lastigh wert bevonden des naghts op het stadthuijs tot versekeringe van het silver vande Loterye te waecken is goetgevonden met d’een of d’ander persoon te spreken die genegen moghte wesen op het stadthuijs des naghts te slapen en op de gevoegelijxte wijse met deselve te accorderen/

Het schijnt dat een aantal burgers/Inwooners onderhevig is aan een of andere vorm van pesterij

Alsoo verstaen wert dat eenige borgers en inwoonders deser stadt door sommige persoonen over eenige ydele opgenomene misnoegen seer worden gedreijgt sulcx denselven haer inwooninge alhier moeijlijck en verdrietigh wert gemaect is goetgevonden tot verhoedinge van soodanige onbehoorlijkheden een yeder publijckelijck te waerschouwen sigh voortaen van soodanige dreijgementen te waghten op pene van met met den genen die daer van overtuijght sal connen werden te handelen als met turbatie ?? van de gemeene ruste behoorlijk is/

Wet en Raed gehouden den 30e Septembris 1676 Zijn op huijden verpaght stadsdomeijnen van wijn ende bier ende quaplacke

Wet en Raed gehouden 27e Novembris 1676

Men poogt vanuit Veere in den Haag het privilegie van Arnemuiden “de non arrestando, “afbreuk te doen. Arnemuiden besluit zich tot Willem II te wenden.

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Broeder dat hem beright was gedaen dat in den Hage devoiren werden aengewent om het privilegie de non arrestando bij occasie van het prehenderen van d’Hr Goewijn en d’Heeren Regeerders deser stadt als gevoegdens in cas d’appel voor den Hove Provinciael tegens d’Hr Balliu Maurignault den persoon van d’hr Goewijn hebbende tot Vere doen arresteren eenige afbreuke toe te brengen of derhalven niet geraden ware Sijn Hoogheijt die eerstdaegs tot Middelburgh verwacht wert de moeijlijkheden die dese Regeringe wegens dir privilegie geduijrighlijk moet lijden bij Gecommitteerdens mondelinge te laten voordragen en maintenue van dien te versoecken ende is sulcx bij Wet en Raed geapprobeert en tot dien eijnde gecommitteert d’Heeren Pr Broeder Burgemr Jacob de Keijser schepen ende d’her Jan Goewijn raed benevens d’Hr pensionaris Teelingh met den secretaris om Sijn Hoogheijt aldaer te begroeten en voorss saeck te recommanderen/

Het zilver van de Loterij moet op een veilige plaats bewaard worden

Is bij d’Hr Burgemr Broeder de vergaderinge in bedencken gegeven of geraden moght wesen het silver vande Loterije dat op het stadhuijs was in glasene casten staende en des naghts maer door een persoon bewaert wert aldaer dese aenstaende Winter op soodanigen wijse te laten verblijven ende of niet dienstiger soude wesen het selve uijt de casse te brengen in versekerder plaetse , is bij W+R daer op goet gevonden de dispositie daervan te laten aen d,Heeren Commissarissen/

De straatweg voor de Middelburgse Poort tot het schuitvlot moet nodig gerepareerd worden.

Op het voordragen van d’Hr Jacob de Keijser dat de straetweght voor de Middelburghsche Poorte naer het schuijtvlot soodanigh is ontramponeert dat de wijnen ende Brandewijnen niet anders als met groot perijckel van schade connen in de stadt gebraght werden is goetgevonden d’Hr Tresorier te versoecken ordre te willen stellen dat de qaeste putten met den eersten mogen werden opgemaect/

Lieven Thomasz volgt Jacob Schroevers (overleden) als grofzoutmeter op

Op het versoeck van Lieven Thomasz om te mogen hebben de grofsoutmate in de plaestse van Jacob Scroevers onlangs overleden is hem hetselve geconsenteert mits doende den behoorlijcken eedt/

Wet en Raed gehouden den 3e Decembris 1676 present d’Heeren Pr Broeder Burgemr Jacob de Keijser Jacob Leijs Joos Cautsijn ende Jacob van der Leije schepenen maer geen overnaghte wete gedaen.

Willem III reageert gunstig op de audientie m.b.t. de privileges. Voor een exacte voorstelling van de “bedreigde” privileges wil men een tweede audientie verzoeken.

Is Raport gedaen bij d’Heeren Gecommitteerdens om Sijn Hoogheijt te begroeten en maintenue vande privilegien te versoecken hoe dat Sijn Hoogheijt haer versoeck gunstighlijk hadde gelieven te beantwoorden belovende de privilegien bij Sijn voorvaderen Hooghloffelijcker Memorie de stadt verleent te sullen hanthaven vermeerderen ende niet verminderen maer alsoo Sijn Hoogheijt alleen in generale termen de maintenue vande stads privilegien was aenbevolen, is bij eenige Heeren in bedencken gegeven of niet geraden ware Sijn Hoogheijt andermael te begroeten ende specialijk voor te dragen waer in de stadt in haer voorss privilegien afbreuk moet lijden is bij W+R daer op geresolveert om bysondere consideratien het bij de eerste begroetinge ende aenspraeck voor alsnogh te laten verblijven/

Wet en Raed gehouden den 3e Februarij 1677 absent d’Hr Joris van Dort schepen ende d’Hr Jeronimus Huijwaerd Raed d’Hr Hendrick van Os Raed impotent

De rekening van de 5 maal 500e Penning over 1674 vertoont een tekort.

Alsoo in de rekeninge vande vijfmael vijf hondertsten penningh over den jare 1674 bij d’Hr Burgemr Broeder op huijden aen W+R gedaen bij slote bevonden wert te cort te comen de somme van aghtien pond twee schell. Aght grooten vls die nogh moeten weren voldaen . is bij voorn. Hr Burgemr Wet en Raed in bedencken gegeven of de betalinge van dit voorn. Slot tot sijnen laste als sfgegaen Tresorier wilden laten of dat hetselve wilden laten verantwoorden door d’Hr Jan Goewijn jegenwoordigen Tresorier presenterende indien goetgevonden moght werden voorss Pond 18:2:8 gr tot laste vande jegenwoordige Hr Tresorier te laten en vande Pond 211:10: 3die hij bij sijne rekeninge op den 29e Januarij laestleden als Tresorier gedaen vande stadt is praetenderende moght ontfangen de elf pond tien schelling drij groote tsamen met de voorss Pond18:2:8 gr uijtmaeckende de somme van Pond 29:10:3 gr, de overige twee hondert ponden vls aen de stadt op interest te willen laten tegens ses ten hondert int jaer en is daer op goetgevonden de voorss presentatie van d’Hr Burgemr Broeder aen te nemen en hem te authoriseren tot lightinge van twee hondert pond vls en daer voren een verbande te laten passeren onder generael en speciael verband vande stadsdomeijnen en dat het verder bij den jegenwoordigen Hr Tresorier uijt de eerste ende gereedste penningen sal werden voldaen/

Is goetgevonden het kerckhof ter Hooftkercken stadwallen ende schuttershof eerstdaegs uijt de paght vallende tegens saterdagh comende aght dagen met uijtsettinge van billetten ter paght te presenteren/

Wet en Raed gehouden den 5e Meerte 1677 absent d’Heeren Joos Cautsijn schepen Jeronimus Huijwaerd ende Jacob Reijnouts Raden Henrik van Os sieck.

Het “verlijden” van een schuld tot laste van de stad.

Zijn gecommitteert d’Heeren Jacob de Keijser Jacob Leijs ende Jacob van der Leije schepenen tot het verlijden van een schult tot laste van de stadt en ten profijte van d’Hr Burgemr Broeder van twee hondert pond vls croisserende jegens ses ten honderde int jaer over tgene d’Hr Broeder bij slote van rekeninge vande stadt was praetenderende boven tgene vande jegenwoordigen Hr Tresorier ingevolge vande resolutie vande 3e Februarij laestleden moste ontfangen met maght om tot versekeringe van de voldoenine van voorss Capitael en interest te verbinden generalijck alle stdsdomeijnen ende wel specialijk stadmole meulepolder ende de docke/

2 schippers willen een compagnonschap van 2 schuitvoerders met uitsluiting van vreemde schippers.

Op het versoeck van Corn: Schroevers en Corn: Jacobsz om in Compagnie de schuijte te voeren van dese stad tot gerieff vande Borgers en Ingesetenen deser stad en dat de vremde hun leeg inde haven comende niet en zoude mogen laden/ is bij W+R naar deliberatie goedgevonden tselve te consenteren mitsdat de borgers en ingesetenen behoorlijck zullen werden gedient ende schippers alle civiliteijt sullen gebruijcken onternt de borgers vande selve gehuurt zijnde en dat op sulck lonn als inde nabuurige steden ,en sal in tijt en wijle bij W+R een nader reglement werden gemaeckt waar naar haar sullen moeten gedragen/

Wet en Raed gehouden den voorss 25e April 1677 absent Hr Jeronimus Huijwaerd dhr Jacob Reijnouts sieck.

Een “besloten” missive van Willem III m.b.t. tot de electie van de nieuwe raad. Wanneer moet die openbaar worden gemaakt ?

Is overgebracht bij d’Hr Bailliu Sebastiaen van der Koeks bij welcken te kennen geeft dat ontfangen hadde een besloten missive van Sijn Hoogheijt raeckende de electie van de nieuwe magistraet dien hij verstaen hadde dat Weth en Raed op huijden geresolveert hadden onder hen te laten verblijven en niet te openen tot stadsrekeninge soude zijn gedaen verclarende te authorisereren den notaris Bartholomeus van Aller om uijt sijnen name sigh te vervoegen aen d’Hr Pr Broeder regerende Burgemr ende hem insinueren ordre te willen stellen dat de voorss missive aenstonds moght werden geopent,ofte bij faulte van dien dat deselve soo als die gesloten is benevens het relaes van hem van Aller als notaris aen Sijn Hoogheijt soudt oversenden waerop naerder gedelibereert zijnde goetgevonden is denselven van voorn. notaris af te vorderen en aenstonds te openen en is naer lectuijre van dien bevonden tot Burgemr te zijn gecoren

D’hr Christiaen Walens

 

Tot schepenen

De Heeren Jeronimus Huijwaerd

Jacob Reijnouts

En zijn bij absentie van den Hr Balliu onder den gewoonelijcken eedt in hhaer bedieninge geinstalleert/

Burgemrs schepenen ende Raden hebben vercoren dese naervolgende stads Officieren

 

Tot Tresorier

D’Hr Jan Goewijn

 

Weesmrs

D’Heeren Jacob de Keijser

Jan Goewijn

Joos Cautsijn

Werdende deselve mede gecommitteert tot Commisarissen van cleijne saecken ende Landreght

 

Broodwegers

D’Heeren Jacob de Keijser

Jacob Leijs

 

Foriers ende kerkmrs

D’Heeren Pieter Broeder

Christiaen Walens Burgemrs

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende saecken in de kercke waer te nemen

D’heer Jacob de Keijser

Jan Goewijn

 

Erffcheijders

D’Heeren Burgemrs mitsgaders d’hr Tresorier

 

Overdekens van de Gilden

Pieter Broeder van schippers

Christiaen Walens van Timmermans en Metselaars

Jeronimus Huijwaerd van backers

Jacob Reijnouts van Tappers en Cleermaeckers

Jacob Leijs van Cramers

Jacob Leunisz van der Leije van Rhetorica en Wagenaers

Joris van Dorth van St Jans

Secretaris van Chirurgijns.

Weth en Raed gehouden den 15e Meije 1677 present d’Heeren Burgemrs J: Leijs, J: Reijnouts J: de Keijser Jan Goewijn Joos Cautsijn sonder overnachte wete

De baljuw van der Coecx wil bij zijn vertrek naar Rotterdam een substituut tot baljuw

Alsoo verstaen wert dat d’Hr Bailliu van der Coecx niet tegenstaende met de wooninge naer Rotterdam vertrocken vertrocken devoiren bij Sijn Hoogheijt aenwent om de Balliuage te mogen behouden en die te laten bedienen door een substituij ? tegens de privilegien deser stadt ende oude gebruijcken is goetgevonden te committeren d’Heeren Jacob Leije schepen ende Jan Goewijn Raed om bij Sijn Hoogheijt ’t zij mondelinge of bij geschreven request te versoecken de vrijigheijt te mogen hebben om in plaetse van d’hr Balliu van der Coecx met de wooninge als voren vertrocken Sijn Hoogheijt volgens Privilegie ende oude gebruijcken een dobbel getal tot verkiesinge van een nieuwen Balliu te mogen presenteren/

Weth en Raed gehouden den 20e Meije 1677 d’Hr Jacob Leijs uijt der stadt ,Joris van Dorth absent Jacob de Keijser sieck Jan Goewijn uijt der stadt

De verpachting van de molen en het “clockeluijden”

Is bij d Heeren Gecommitteerdens tot het verpaghten van de meule raport gedaen hoe dat deselve aen Joris Haeck diese jegenwoordigh nogh in pachte heeft, op nieuws voor de drij naestvolgende jaren hebben verpaght tegens soodanigen prijs s’jaers als deselve nu in paghte heeft gehadt en dat het clockeluijden hebben aenbesteedt aen Rogier Lijts voor Pond 3:10 gr s’jaers en is sulcx bij W+R geapprobeert/

De molen moet gerepareerd worden

Alsoo eenige reparatien aen aen stadsmeule moeten werden gedaen is goetgevonden te committeren d’Heeen Burgemrs Jacob van der Leije ende Joos Cautsijn om inspectie te nemen wat noodigh dient gerepareert en om ordre tot het repareren van dien te stellen/

Alsoo het Horologie en clockspel op de toren deser stadt merckelijck is ontramponeert is goetgevonden te laten ontbieden ‘’’’’’’’ Horologiemaecker tot Vlissingen om inspectie daer van te nemen/

Een brief van Hr Goewijn aan de regering van de stad waarop zij geen besluit over kan nemen.

Is bij dhr Joos Cautsijn overgebraght sekeren briefe van d’Hr Goewijn bij welcke versoght letteren van voorschrijvinge van dese regeringe aen den Hove Provinciael in Holland , om het mandement met de clausule van inhibitie tgeen d’Hr Coecx bij voorss Hove soude hebben vercregen tot schorting vande executie van de sententie bij den Gereghte deser stadt tsijnen laste gestrect in sijne saecke tegens voorn. Hr Goewijn vernietigt te crijgen waer op niet is connen gedisponeert werden alsoo geen behoorlijck kennisse is dat het selve is verleent, en dat het alvorens aen de magistraet moste geaddresseert zijn geweest, maer goetgevonden d’Hr Goewijn aen te schrijven dat genegen zijn tot maintenue vande privilegien naer vermogen te vigileren maer dat hier in niet verder conden resolveren voor aleer naerder vande sekerheijt vant verleenen van voorss mandement soude mogen wesen geinformeert/

O.a, over Bontens straatje en poortje. Ketelaar wil o.a. het straatje afsluiten en voor eigen gebruik benutte

Op hetersoeck van d’Hr Josias Ketelaer om het straetje nevens sijn huijs in de Langestrate naer het Bontens poortje streckende te mogen met een muijr van voren en aghteren toesluijten en tot sijn eijgen gebruijcke behouden mitsgaders den uijtersten muijr ofte thuijn benevens die van de Erve van sijn huijs soo verre te mogen uijtbrengen aen stadswal ten advenante van den thuijn vande Erve van d.Hr Rosebeke

Adriaen Jacobsz wagenmaker moet een proef afleggen

Op het versoeck van Adriaen Jacobsz wagenmaecker om de vrijigheijt te mogen hebben van binnen deser stadt alleen het wagenmaecken te mogen oeffenen is hem dit sijn versoeck geconsenteert mits sigh sal hebbente begeven onder een vande Gilden deser stadt en een stuck vande proeve van het wagenmaecken te doen/

Een verzoek van Deken en Beleeders van het wagenmakersgilde

Op het versoeck van Deken ende Beleijders van het Wagenmaeckers Gilde dat vreemde Wagenluijden moghte werden verboden geen goederen binnen deser stede te laden tenzij met volle vraght hier binnen gecomen is goetgevonden haer te accorderen dat geen vreemde Wagenluijden voortaen eenige goederen binnen deser stede sullen mogen laden ten zij met volle vraght hier binnen gecomen uijtgesondert dat een borger de vrijigheijt heeft om een ander wagen tot een speelreijs oft anders te gebruijcken die hij bij paght oft anders mede bedongen heeft/

Wet en Raed gehouden den 16e Juni 1677 absent d’Heeren Pr Broeder Burgemr Jeronimus Huijwaerd ende Jacob Leijs schepenen Jacob de Keijser Raed.

Is goetgevonden bij dese conjuncture van tijt de borgelijcke waght wederom in ordre te brengen/

Jeronimus Huijwaerd doet “slaen van de clocke seer confuselijck”

Alsoo het eenigen tijt herwaerts seer confuselijck heeft gegaen met het slaen van de clocke is goetgevonden te committeren d’Hr Burgemr Walens d’Hr van der Leije schepen ende d,Hr Tresorier Goewijn omme met d’een of d’ander persoon te spreken die het stellen van het horologie in plaets van dhr Jeronimus Huijwaerd voor den tijt van drij maenden waernemen/

De Loterij komt niet echt goed op gang

Alsoo met het trecken van de Loterye vermits niet genoegsaem is ingeteijkent voor alsnogh niet can werden voort gevaren, is goetgevonden deselve nogh voor den tijt van twee maenden te prolongeren/

Er wordt bezuinigd op orgel en klokkenspel

Alsoo de stadt een merckelijcke somme van penningen ten aghteren is geraect is goetgevonden met het orgel ende clockspel te supersederen tot stadsschulden wat sullen zijn vermindert en sullen denOrganist en Clockspelder de drij maenden die nu zijn ingegaen door den Hr Tresorier werden betaelt/

Er komen in deze oorlogstijd veel vreemdelingen in de stad. Zij moeten een attestatie hebben.

Alsoo uijt Vlaendren en andere quartieren bij desen bedroefden oorloge veel vreemde luijden binnen deser stadt haer met de wooninge begeven, is goetgevonden dat volgens vorige Resolutien naer haerlieder Attestatie gevraegt sal worden/

Nog steeds is het baljuwschap vakant

Alsoo op de vacante Balluage diende resolutie te zijn genomen en de swackheijt vant Collegie niet toe en laet voor jegenwoordigh daer over te resolveren, is goetgevonden sulx uijt te stellen ter naester Vergaderinge/

Wet en Raed gehouden den 19e Junij 1677 absent d’Hr Walens Burgemr d’Hr jeronimus Huijwaerd schepe ende d’Hr Joos Cautsijn Raed.

Door vertrek naar Holland van de baljuw , moet er een nieuwe genomineerd worden

Alsoo d’Hr Balliu van der Koecx met de wooninge naer Holland is vertrocken voornemens sijn verblijf daer te houden, is goetgevonden voorss Ballius plaetse vacant te stellen ten eijnde eenige bequame persoonen sigh hier toe moghten presenteren en met het oversenden van de nominatie aen Sijn Hoogheijt met den eersten conde werden voortgevaren en de vacante plaetse behoorlijck voorsien./

Zijn gecommitteert beijde d’heeren Burgemrs tot het oversien vande stadsrekeninge die d’hr Thresorier voornemens is eerstdaegs te doen/

Wet en Raed gehouden den 2e Julij 1677 absent d’Hr Joos Cautsijn Raed.

Over het Zilver van de Loterij

Alsoo sr Jacobus de Cliever ende sr van der Snippe die het gewroghte silver voor de Loterye hebben gelevert seer aenhouden om hetselve gerestitueert te crijgen oft vast bescheijt te mogen hebben wanneer de Loterye sal werden getrocken is goetgevonden dat het geleverde silver haer bij provisie sal werden overgelevert en dien onvermindert de Loterijr nogh een jaer geprolongeert/

De 200e Penning over de “losse goederen ‘ moet ten spoedigste opgebracht worden.

Is bij d’Hr Burgemr Broeder overgebraght sekere missive van haer Ed: Mog: d’Heeren Gecommitteerde Raden bij welcken ordonneren de Quohieren vande 200e Penningh van de losse goederen over dem jare 1677 met den eersten ten com ptoire van haer Ed: Mog: over te brengen en met het invorfderen van dien opt spoedigste voort te varen; waer op goetgevonden is tot stellen van voorss Quohieren en invorderinge van voorss schattinge te committeren d’Hr Burgemr walens ende d’Hr Tresorier Goewijn met den secretaris/

Over het “orgelistschap en het clockspelen’

Op het versoeck van Claes Barbet stadsbode dat moghte werden gecontinueert in de bedieninge van het Orgelistschap ende clockspelen tgeen d’Heeren nu onlangs hem hadden gelieven te onttrecken omdat d’Heeren hem geliefden ten minsten sijn tractement voor dit jaer dat nu is ingegaen te vergunnen is goetgevonden hem alleenlijk volgens resolutie vande 16e Junij laestleden toe te staen de drij maendenvan dit jaer dat nu is ingegaen/\

Josias Ketelaar wil zijn tuin “uijtbrengen tot aen Stadswalle en met inneminge van het Bontensstraetje

Is Rapport gedaen bij d’Heeren Gecommitteerdens om inspectie te nemen hoe verre het versoeck van d’Hr Josias Ketelaer nopende het uijtbrengen van den thuijn van sijn Erve tot aen Stadswalle en inneminge van het Bontensstraetje soude connen werden toegestaen en bij deselve te kennen gegeven dat de stadt geen praejudicie conde lijden met uijtbrenginge van den thuijn tot aen stadswalle als denselven werde geset van den thuijn van Ds Rosebeke regelreght op den caey van het somerhuijs van hr Gillis Nolet blijvende alsdan genoegsame spatie over en aghter den thuijn met een wagen op den dijk te comen rijden, maer dat het innemen van het Bontensstraetje niet sonder merckelijck praejudicie van het huijs van sr. Nolet soude soude connen geschieden waer op goetgevonden d’heer Ketelaer te consenteren den thuijn van sijn erve tot aen stadswalle uijt te brengen mits denselven stellende op den caeij van het somerhuijs van sr Gillis Nolet/

Wet en Raed gehouden den 14e Septembris 1677 d’Hr Burgemr Walens uijt der stadt d’Heer Jacob Reijnouts ende Jacob van der Leije absent.

De verpachting vande stadsdomeienen

Alsoo stadsdomeijnen van wijn ende bier ende quaplacke eerstdaegs uijt der paght vallen is goetgevonden deselve op den dagh van sLandsverpaghtinge naer ouder gewoonte ter paht te presenteren en sal sulcx bij uijtsettinge van billetten tijdelijck werden bekent gemaect/

Renteniers mogen zich in Arnemuiden vestigen met vrijstelling van stadsaccijnzen

Is goetgevonden tot queekinge van ingesetenen binnen deser stadt te vernieuwen de resolutie vande 10e April 1675 wegens de vrijigheijt van accijns van stadswegen voor den tijt van drij jaren te vergunnen allen den genen die als renteniers van nu af aen met de wooninge sigh binnen deser stadt sullen begeven, en sal sulcx int verpaghten van stds Domeijnen den paghters werden bekent gemaect/

De pachter van stadswijnen krijgr de zelfde rechten als de pachter van landswege: peilen en boeten enz.

Is goetgevonden dat den paghter van stadswijnen van nu voortaen van yeder stoop wijnen bij de Tappers opgedaen sal genieten een schellingh, en gebruijcken alle alsulcken reght van Peijlen en boeten als anders gelijck die van sLandswegen/

De pachter van stadswijnen “sal volgen de stadskelder”

Sal met de Paght van stadswijnen volgen de stadskelder, waerin denpaghter sigh sal moeten gedragen volgens vorige resolutien betalende aen de stadt een Rijxdaalder voor yeder oxhooft en voorts sigh regulerende naer de ordonnantien van haer Ed:Mog:

Is dhr Josias Ketelaer vergunt het reght van sijn borgerschap.

Carel Schroevers volgt als grofzoutmeter de over leden Daniel Danielsz van Belsen op.

Is Carel Scroevers vergunt de grofsoutmate in plaetse van den overleden Daniel Danielsen van Belsen, mits doende den behoorlijcken eedt/

Over “een ponte bij het veer aen het haventje”

Zijn gecommitteert dHeeren Pr.Broeder Burgemr Jan Goewijn Tresorier ende Jacob de Keijser Raed om met d’Hr Ridmr Reijgersberge te spreken over leggen van een ponte bij het veer aen het haventje deser stadt en ter naester Wet en Raed daer van Rapport te doen/

Wet en Raed gehouden den 27e Octobris 1677 absent d’Hr Burgemr Walens, d’Hr Reijnouts sieck.

Een Luitenant Kempe van het Staatse Leger biedt zich aan voor het vacerende baljuwschap

Is bij dHeer Burgemr Broeder bekent gemaect hoe dat sekeren Luijtenant Kempe in dienste van desen staet hemselven hadde gepresenteert tot de vacerende Balliuage en vervolgens in bedencken gegeven of niet d’Heern geraden moghten vinden met de nominatie eerstdaegs voort te varen en met hem over sijn versoeck door Commissarissen te spreken en ter naesten Weth en Raed daer over Raport te doen, en is sulcx bij Weth en Raed geapprobeert en tot dien eijnde gecommittert d’Heern Pieter Broeder Burgemr d’hr Jacob de Keijser ende Jan Goewijn Raden/

Over de Quohieren van het Familiegeld

Is bij denselven Hr Burgemr Broeder mede bekent gemaect hoe dat haer Ed: Mog: andermael hadden aengeschreven tot het overbrengen vande Quohieren van het familiegelt waer op goetgevonden is d’Heeren Gecommitteerdens tot het formeren van voorss Quohieren te recommanderen tot het bevorderen van dien alle mogelijcke devoiren aen te wenden/

Er loopt een zaak tussen Reijgersberg en Br.Goewijn waarbij de stadsprivileges dreigen te worden verkort.

Is door d’Hr Goewijn voorgedragen hoe dat d’Hr Ridmr Reijgersberge bij den Hove Provinciael in Holland in sijne saecke die hij tegens hem was sustinerende hadde geobtineert mandement met de clausule van inhibitie absoluijt tot merckelijcke praejudicie vande Privilegien deser stadt versoeckende dat d’Heeren geliefden aen voorss Hove te schrijven ten eijnde voorss clausule van inhibitie moght werden afgedaen enis sulcx bij Weth en Raed geapprobeert en wert den secretaris geauthoriseert daer over aen voorss Hove te schrijven/

De overleden vrouw van Ds Appeldoorn. moet de exue afdragen omdat een deel van de erfenis vermaakt is aan mensen die buiten Arnemuiden woonachtig zijn

Alsoo juffr Maria Nergaets gewesen huijsvrouwe van Ds Petrus Appeldoorn over eenige dagen binnen deser stadt overleden bij haer Testament een groot gedeelte van haer goedern aen persoonen buijten deser stadt woonaghtigh gemaect heeft, daer van de exue sal moeten werden betaelt, is goetgevonden te committeren d’Heeren Pr.Broeder Burgemr ende den Hr Tresorier Goewijn met den secretaris om in desen stadsgereghtigheijt naer vermogen te bevorderen/

Over het salaris van de stadspensionaris Teelingh

Zijn gecommitteert d’Heeren Pieter Broeder Burgemr Jacob Leijs ende Jacob van der Leije schepenen Jacob de Keijser ende Josias Ketelaer Raden met den secretaris tot taxeren van de rekeninge die d’Hr Pensionaris Teelingh over salaris van de stadt voor eenige extraordinare diensten tsedert den jare 1672 tot den jare 1677 gepretendeert heeft overgelevert/

Weth en Raed gehouden den 27e Novembris 1677 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd ende Joris van Dorth schepenen d’Hr Goewijn raed.

Over het vakante baljuwschap; kandidaat Luijtenant Kempe

Is bij d’Heeren Gecommitteerdens om te spreken met den Luijtenant Kempe over de vacante Balliuage tot welckers bedieninge hemselven hadde gepresenteert raport gedaen hoe dat met denselven hadden gesproken en hem genegen hadden gevonden om die te bedienen soo vrije huijshuijre van de stadt en vrijheijt vande impost van ‘sLands en stadswege moghte becomen, maer dat nae verwisselinge van eenige redenen eijndelinge daer toe hadde verstaen dat hij dedselve soude geresolveert zijn aen te nemen indien alleen vrijheijt van de impost van stadswegen moghte genieten, waer op goetgevonden is denselven benevens twee andere die haer souden mogen bij requeste presenteren en daer in Wseth en Raed contentement souden mogen nemen bij d’eerste gelegentheijt te nomineren en aen Sijn Hoogheijt ter electie over te senden/

Er moet opnieuw 100 pond gelicht worden voor aflossing van de 100 pond gelicht t.b.v. de loterij

Is bij d’Hr Burgemr Broeder bekent gemaect dat de hondert pond vls die ten behoeve van de Loterije waren op interest genomen waren opgeeijscht en oversulx middel tot opbrenging van dien sal moeten werden gestelt waer op goetgevonden is de vorige Commissarissen te authoriseren tot lightinge van gelijcken Capitael ten laste van de stadt tot afdoeninge van vorige opgeeijschte Capitael/

Klachten van verkopers van roerende goederen dat zij hun “Cooppenningen” niet op tijd van vendumr Goewijn ontvangen

Alsoo eenige claghten bij den vercoopers van eenige vercoghte roerende goederen werden gedaen over de betalinge van hare Coopenninge connende hare Cooppeninge binnen behoorlijcken tijt van de vendumr niet becomen zijn gecommitteerdt d’Heeren Pr Broeder Burgemr ende Jacob de Keijser Raed om d’Hr vendumr Goewijn daer over aen te spreken en tot sijn devoir aen te manen of dat anders genootsaect souden zijn hetselve aen haer te nemen en door ander middel daer in te voorsien/

De tresorier Goewijn heeft niet op tijd de stadsrekening ter controle aangeboden

Is mede goetgevonden denselven HrTresorier Goewijn te ordonneren de rekeninge van stadswege op Dingsdage veertien dagen te doen op verbeurte van het gewoone salaris/

Weth en Raed gehouden den 12e Decembris 1677 absent d’Hr Jacob Reijnouts schepen.

Is Jan Cole op sijn versoeck geconsenteert de groffsoutmate in de plaetse van Blaes Jobsz mits doenen den behoorlijcken eedt/

Is Joris Pinte ende Johannes Symonsz op haer versoeck toegestaen den bierboom mits doende den eedt daer toe staende/

Weth en Raed gehouden den 16e Februarij 1678

Is Cornelis Cornelisz op sijn versoeck geconsenteert de turftonne in plaestse van Adriaen Claesz mits doende den eedt daer toe staende/

Is Cornelis Geertsz Pancras op sijn versoeck geconsenteert den bierboom en ronde mate in voorss Adriaen Claesz plaetse/

Is Job Jobsz op sijn versoeck geconsenteert de grofsoutmate mede in voorss Adriaen Claesz plaetse/

Daniel Van der Leije wil “sijn wagenhuijs” aan de dijk bij de Middelb.poort “optrecken” enz

Op het versoeck van Daniel van der Leije om sijn wagenhuijs staende op stadserve aen den dijck bij de Middelburghsche poorte wat hooger op te trecken en wederzijds afspannende te maecken en met strate alsvoren te beleggen en hetselve een roede of twee verder tot aen stadsvroone op stads erve te mogen uijtsetten is hem dit versoeck geconsenteert/

De kade aan de dijk bij het Westeinde is in heel slechte staat.

Alsoo de kaeijinge aen den dijck bij het Westeijnde deser stadt seer ontramponeert en bij nae geheel vervallen is, is goetgevonden te committeren d’Heeren Christiaen Walens Burgemr Jacob van der Leije schepen ende d’Hr Tresorier Goewijn om inspectie daer van te nemen en te sien op wat wijse hetselve ten minsten coste vande stadt gerepareert soude connen werden/

3 personen genomineerd voor baljuw

Zijn genomineert tot de bedieninge van dese vacante Balliuweplaetse om aen Sijn Hoogheijt ter electie over te senden d’Heeren Pieter Broedr Burgemr Josia Ketelaer Raed mitsgaders d’Hr Kempe

Extraordinaris Weth en Raed gehouden den 17e Februarij 1678 absent d’Heeren Jacob Reijnots schepen.

De secretaris mag geen attestatie van Resoluties aan particuliere Leden van het college overleveren

Alsoo vernomen wert dat den secretaris deser stadt van eenige Leden van het Collegie soude zijn versoght om een attestatie in prejudicie van dit Collegie of vande Resolutien bij het Collegie genomen te passeren is goetgevonden denselven bij desen te verbieden geene alsulcke Attestatie ten versoecke van eenige particuliere Leden van het Collegie te passeren/

Hubert de Bruijn moet een Attestatie vertonen volgens de resolutie “op vreemde Luijden”

Alsoo Hubert de Bruijn een geruijmen tijt binnen deser stadt heeft gewoont sonder alsnogh Attestatie aen het Collegie van Weth en Raed te hebben verthoont is goetgevonden dat volgens vorige resolutien op vreemde Luijden sigh met de wooninge binnen deser stadt begevende genomen denselven sal werden geordonneert behoorlijck Attestatie eerstdaegs over te leveren/

Weth en Raed gehouden den 27e Februarij 1678 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd ende Jacob van der Leije mitsgrs Hr Joris van Dorth schepenen d’Heeren Jacob Reijnouts ende Josias Ketelaer Raed sieck.

Jan Goewijn is door eigen schuld en onvoorzichtigheid in Veere gevangengezet en verzoekt de stad om hulp.

Zijn door d’Heer Burgemr Pieter Broeder overgebraght twee brieven bij d’Hr Goewijn uijt de herberge op den thorgen ? tot Vere en aen hem geschreven van dat den 26e en 27e deser loopende maent februarij bij welcken te kennen geeft dat hij binnen voorss stadt in voorss herberge in Arrest en apprehensie was genomen door Capitain Willem Hendricsz begeerende ontslagen te zijn van sijn borgtoghte die hij voor d’Hr Goewijn in desselfs vorige apprehensie tot Vere door d’Hr Balliu Maurignault hadde aengegaen; versoecke3nde hij Hr Goewijn dat bij dese Regeringe ordre moght werden gestelt dat die borghtoghte van Willem Hendricsz moght werden afgedaen endat de apprehensie bij voorn Willem Hendricsz op sijn persoon moght werden ontslagen of dat geen assistentie van dese regeringe vernemende absoluijt geresolveert was d’heeren in cas van guarand genootsaect te moeten betrecken en te daghvaerden ter Vere en tegens haer te protesteren waer op goetgevonden is hem te rescriberen dat sij niet als ten hoogsten qualijck conden nemen dat hij bij dese gelegentheijt van tijt sigh selven sonder noot in dese moeijelijheijt hadde begeven dat hem wel kennelijck was de ongelegentheijt van de stadt en wat oncosten deselve hadde gedragen in sijne vorige apprehensie tot Vere dat hij hadde behooren dese apprehensie die hij wel hadde connen te gemoete sien te vermijden en de stadt met geen nieuwe moeijelijkheden lastigh te zijn gevallen datse hem recommandeerden de ongelegentheijt vande stadt in meerder consideratie te willen nemen in dese saeck niets te willen intenteren in praejuditie van de stadt tot bevorderinge van welckers welstand met eede was verplight of dat anders souden moeten sien op wat wijse hetselve op sijn persoon of goederen souden comen verhalen bereijt indien hij een middel conde beramen waer door met cleijne costen condenontslagen wesen hetselve in bedencken te willen nemen, werdende den secretaris geordonneert een brief in manieren voorss af te veerdigen ende gecommitteert d’heer Jacob Leijs met den secretaris omme alvorens denselven brief af te senden dien eerst aen d’Hr pensionaris Teelingh te communiceren en sijn advijs in dese saecke te versoecken/

De stad gaat niet in op het verzoek van de advocaat van Jan Goewijn om zich in te zetten voor zijn bevrijding uit “apprehensie

Compareerde d’Hr Advocaet Panneel uijt den naem van d’Hr Jan Goewijn versoeckende dat d’Heeren geliefden sorge te dragen dat d’Hr Goewijn uijt de apprehensie die Capitain Willem Hendricsz op sijn persoon binnen der stadt Vere hadde gedaen moght werden ontslagen en ten dien eijnde eenige uijt desen Collegie moghten werden gecommitteert die over dese saecke met Capitain Willem Hendricsz en d’Hr Balliu Marignault moghte spreken en sien te bevorderen dat het Arrest en apprehensie moght werden afgedaen waer op hem bij d’Heeren te gemoet is gevoert dat geresolveert waren op huijden een briefjen aen d’Hr Goewijn te laten afgaen, maer dat het Collegie jegenwoordigh te swack was om op het versoeck verder te connen disponeren/

Weer een vezoek aan de stad om zich in te zetten voor ontslag uit “apprehensie” door Daniel Thijsz

Compareerde Sr Daniel Thijsz procureur ende notaris tot Vere uijt den naem van d’Hr Jan Goewijn d’Heeren voordragende seker schriftelijcke insinuatie tot bevorderinge van het ontslagh uijt sijne apprehensie tot Vere met bijgevoegt protest aen dese Regeringe soo in desen in gebreke bleven waer op bij d’Heeren goetgevonden is Copie van de insinuatie en protest te versoecken/

Weth en Raed gehouden den 7e Meerte 1678 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd Jacob Reijnouts ende Jacob van der Leije schepenen.

De stad wordt flink onder druk gezet om zich vooral financieel in te zetten en processen te beeindigen ter bereiking van de opheffing van de ‘apprehensie” van Jan Goewijn

Is door d’Hr Burgemr Pieter Broeder overgebraght Copie van sekere insinuatie en protest door Sr Daniel Thijsz notaris tot Vere op huijden aen d’Heeren Burgemrs schepen ende Raden deser stadt uijt den naem van d’Hr Jan Goewijn gedaen tenderende ten eijnde dese Regeringe hem insinuant van alle costen schaden ende interessen ter oorsaecke vande apprehensie op sijn persoon tot Vere al bereijts geleden ende nogh te lijden effective ofte datelijck soude hebben te indemniseren ende bevrijden cost ende schadeloos te houden ende te maecken dat Capitain Willem Hendricsz vande borghtoghte die hij voor d’Hr Goewijn tsijnen versoecke en ontslaginge van Arrest op sijn peresoon, hadde gepresteert .wierde ontslagen contentement erlangde, binnen den tijt van vier en twintich uijrennaert doen van dese insinuatie ofte dat hij insinuant soude genootsaect vinden met den Hr Balliu tot Vere opt beste middel dat hij soude connen, te accorderen ende transigeren, bestaende den eijsch van d’Hr Bailliu in de volgende poincten, namentlijck in de mortificatie vant proces tegens den schoult Bouwman tot Arnemuijden geinstitueert het betalen van de costen ter dier oorsaeke aldaer gevallen, oock de verteerde costen tot Job Willemsz gedaen mitsgaders mortificatie vant proces tusschen hem insinuant ende voorss Hr Balliu ongedecideert hangende voor den Hove van Holland het betalen van procureurs en Advocaten respective mitsgaders nogh vijf en twintigh ponden vls aen gemelten Hr Balliu, Alle het welck hij verclaert indien bij dese Regeringe hier in niet promptelijck wierde voorsien , genootsaect te sullen wesen in te volgen protesterende in gevolge van costen schade ende interesten omme deselve aen de stadt van Arnemuijden te verhalen daer ende soo hij te rade werden soude weth en Raed tot dese versoght indemniteijt ende ontheffinge niet connende en sigh oordeelende in deselve ongebonden te wesen hebben goetgevonden te committeren d’Heeren Pieter Broeder ende Christiaen Walens Burgemrs met den secretaris omme over dese saeck met een Reghtgeleerde te consuleren, of de Regeringe tot de versoghte indemniteijt ende ontheffinge vande borghtoght naer Reghte gehouden zij en soo denselven mede sustineerde dese Regeringe daer in ongehouden te3 wesen hetselve dan aend’Hr Goewijn bij missive bekent te maecken/

David Cornelisz, loodgieter, heeft het dak van de kerk gerepareerd

Zijn gecommitteert d’Heer Burgemrs ende den secretaris om met David Cornelisz te spreken over tgene hij ten laste van stadt wegens gedane reparatien aen het dack vande kercke is praetenderende en daer van ter naester Weth en Raed rapport te doen/

Weth en Raed gehouden den 1e April 1678 absent d’Hr Jeronimus Huijwaerd schepen

De loodgieter David Cornelisz heeft nog veel geld van de stad te goed en er moet een goede betalingsregeling komen .

Is bij d’Heeren Gecommitteerdens om met David Cornelisz Lootgieter te spreken over tgene hij ten laste van de stadt wegens gedane reparatien aen het dack van de kercke was praetenderende Rapport gedaen hoe dat denselven vande stadt was eijschende pond 131:6:6 gr en dta met hem soo verre waren verstaen dat hij bij provisie soude ontfangen bij assignatien uijt des stadts middelen de somme van Pond 33:6:8 gr en dat naerderhand soude connen werden gesien op wat wijse het souden stellen met het verdere gepretendeerde; dat hij oock nogh vande stadt was praetenderende seker recognitie om dat naer het volbrengen van sijn nieuwgemaecte werck met de beloofde betalinge soo lange was gedilayeert ( getreuzeld) en dat oock geeren soude hebben geweten of int repareren vande kercke deselve voet soude werden gehouden int maecen van het nieuwe werck; waer op bij W+R goetgevonden is dat op de gepraetendeerde rekeninge assignatien bij provisie sullen werden verleent ter somme van Pond 99:6:8 gr, en voorts gecommittert d’Heeren Pr Broeder ende Christiaen Walens/

N.B Het is een feit dat , volgens aanwijzingen uit vorige stadsresoluties er sprake van was dat middels ladders flink wat lood gestolen werd m.b.t. de goten van de kerk en het dak

Er is geen geld voor “nieu werck” wat het lood van de kerk betreft

Burgemrs en d’Hr van der Leije schepen om met denselven over de gepraetendeerde recognitie te spreken en nopende het repareren vande kercke dat hetselve met de reparatie sullen laten blijven sonder eenigh nieu werck te laten maecken/

Er zijn 2 borgen ,schoonzonen van Jan Goewijn, overleden, die dat waren ten aanzien vande “vendue”

Alsoo d’Heer Joos Cautsijn ende d’Hr Joris van Dorth die haerselven voor d’Hr Jan Goewijn haer schoonvader tot borge voor de paght vande vendue hadden geconstitueert zijn overleden, is goetgevonden d’Hr Goewijn te ordonneren binnen den tijt van aght dagen andere borgen tot contentement van Weth en Raed voor sijn gepaghte vendue te stellen/

De Tresorier Jan Goewijn gedraagt zich zeer onbehoorlijk en chanteert min of meer het collegie van W+R

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Broeder hoe dat dese regeringe wegens den Hr Ontfanger Generael is gesommeert tot opbrenginge vande aghterstalligen 200e Penning en familiegelt en dat onder handen van de Hr Goewijn nogh zijn berustende in de dertigh ponden vls bij hem wegens den 200e Penningh ten comptoire vande Hr Ontfanger Generael te willen overbrengen’tselve hadde geweijgert, willende dat deselve hem sullen valideren in minderinge van de oncosten die hij te Vere in sijne laeste apprehensie aldaer door Capitain Willem Hendrickz ende d’Hr Balliu Maurignault hadde geleden bedragende volgens sijn rekeninge ontrent de seventigh pond vls of derhalven niet geraden ware d’Hr Goewijn te ordonneren het overbrengen van voorss penningen en is daer op goetgevonden dat d’Hr Goewijn sal werden geordonneert en bij weijgeringe van dien geconstringeert tot het overbrengen van voorss ‘sLandspenningen en nopende de oncosten in sijn voorss apprehensie tot Vere geleden dat sij in de proceduijren over vorige apprehensie gehouden maer gevoegdens zijn geweest tot maintenue van haer privilegien ende gereghtigheden en oversulx in dese oncosten niet gehouden en dat haer geentsints gedragen aen het accoord tgeen hij buijten ordre en tegens de bekende intentie van dese regeringe met den Hr Balliu Maurignault soude mogen hebben gecontracteert dat hem oock wilden gerecommandeert hebben sigh voortaen te willen waghten van soodanighe odieuse woorden als hier in de vergaderinge als elders soude mogen hebben gesproken, vande dobbele huijsschattinge ende stadsuniegelt niket meer te willen betalen twelck tot nogh toe met alle gewillicheijt is gecontribueert of dat bij W+R daer in naerder tegens hem moeten werden voorsien/

Weth en Raed gehouden den 12e April 1678 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd ende Jacob Reijnouts schepenen ende d’hr Josias Ketelaer Raed.

Jan Goewijn heeft niet op tijd andere borgen gezocht ten aanzien van de vendu na het overlijden van zijn 2 schoonzoons/borgen.

Alsoo d’Hr Goewijn geordonneert in voorgaende Weth en Raed bij overlijden van beijde sijn schoonsoons die sigh voor hem tot borge voor sijn verpachte vendue hadden geconstitueert binnen den tijt van aght dagen andere borgen tot contentement van W+R te stellen daer van is gebleven in gebreke en op huijden wederom een Coopdach bij hem soude werden gehouden, is goetgevonden dat dese vercoopinge die meestendeels is van sijn eijgen goederen voortgangh sal nemen, dogh onder conditie dat voortaen geen andeere vercoopingen sal mogen houden, voor dat de voorss geordonneerde borge bij hem sal sijn gestelt of dat bij W+R hem de vendue sal werden afgetrocken en een ander in sijn plaetse gestelt/

Verwikkelingen en commotie bij “de Brief van nominatie”

Is bij d’Hr Goewijn aen d’Hr Burgemr Broeder versoght geweest dat yemandt moght werden gecommitteert, die den Brief van nominatie van Burgemr en schepenen en van den Balliu aen Sijn Hoogheijt moght overbrengen, en dat sulcx in omvrage geliefde te laten comen; waer toe d’Hr Burgemr Broeder voor die tijt niet connende verstaen is naer het vertrecken van denselven Hr Broeder en eenige andere Heeren uijt de vergaderinge bij meerderheijt vant Collegie geresolveert, dat de voorss brieven van nominatie eerstdaechs door den stdasbode aen Sijn Hoogheijt sullen werden overgesonden en hij daer voor profijteren vijf schellingendaegs gelijck vorige boden ten desen hebben genoten/

Weth en Raed gehouden den 19e April 1678 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd ende Jacob Reijnouts schepenen.

David Cornelisz Lootgieter neemt naderhand geen genoegen met assignaten in plaats van contant geld. Hij maakt zich terecht zorgen over de dekking.

Is bij d’Heeren Gecommitteerdens om met David Cornelisz Lootgieter te spreken over de gepraetendeerde recognitie nopende het repareren van de kercke rapport gedaen dat denselven verclaerde sigh naerder te hebben bedaght over de presentatie die hem wegens de stadt was gedaen van hem bij provisie bij assignatien op dese stadsmiddelen te laten ontfangen twee hondert guldens en dat sigh daer aen niet wilde gedragen , maer dat sijn rekeninge eerst liquide wilde hebben gemaect en tgeen hem dan bevonden soude werden te competereneneender somnme aen hem te moeten werden voldaen waer op goetgevonden is dat bij voorss Heeren Gecommitteeerdens andermael sal werden getenteert of sigh met de presentatie wegens de stadr aen hem gedaen soude laten contenteren en soo niet dat dan sijne praetensien aen het geheele Collegie soude hebben bekent te maecken om alsdan bij hetselve naerder daer op te resolveren

Vroedvrouwen moeten zich op eigen risico zonder jaarlijks tractement hun praktijk in de stad uitoefenen.

Alsoo vernomen wert dat eenige vrouwspersoonen bij vertreck van Lena Dammans gewesen stadsvroedvrouw met de wooninge naer der Vere haerselven geeren soude presenteren op seker jaerlijcx tractement en desselve plaetse tot stads vroedvrouwe souden presenteren, is goetgevonden, geconsidereert de jegenwoordige ongelegentheijt van de stadt geen jaerlijcx tractement ten desen te contribueren maer vrijigheijt te vergunnen allen vrouwspersoonen die sigh tot desen dienst willen laten vinden deselve binnen deser stadt te oeffenen/

Cornelia Stevens krijgt het “borgerreght” tegen half geld.

Op het versoeck van Cornelia Stevens om van het reght tgeen de stadt wegens het becomen van het borgerschap is reckende geexcuseert te mogen wesen is haer vergunt haer borgerreght te becomen, mits de helft daer in betalende/

Idem dito

Op het versoeck van Jacobus Commuijn om van het Reght tgeen de stadt van het borgerreght en vrij worden in het Chirurgijns Gilde is treckende geexcuseert te wesen is hem hetselve vergunt mits thalve reght betalende/

Weth en Raed gehouden den 7e Meije 1678 absent d’Hr Jacob Reijnouts schepen.

Tresorier Goewijn obstrueert de betaling van de achterstand van het familiegeld, de huisschatting enz van o.a. 1674.1675 en 1677.

Is door d’Hr Burgemr Broeder overgebracht sekere missive van d’Hr Ontfanger Generael van der Stringe bij welcken de Regeringe alhier aenschrijft d’aghterstallen van het familiegelt d’anno 1674 ende d’huijsschattinge d’anno 1675, 1676 ende 1677 ten Comptoire over te brengen of dat bij manquement van prompte voldoeninge sonder verder sommatie op yeder vande Regeringe sal werden verhaelt waer op d’Heer Goewijn aengenomen heeft den Heer Ontfanger Generael hiervan contentement te doen en de stadt van alle costen en naermaninge ted bevrijden indien de’Heeren maer geliefden nopende de oncosten die hij in sijn laeste apprehensie tot Vere hadde geleden van hare zijde een Advijs van Reghtsgeleerde te nemen om het selve te stellen nevens het advijs ‘tgeen hij van sijn zijde van een reghtsgeleerde soude mogen becomen te stellen en de saecke daer op te laten afgaen onder conditie dat volgens toeseggingh van d’Hr Goewijn de voorss agherstallen aen de Hr Ontfanger eerst werden voldaen en de Regering van alle naermaninge en costen bevrijt werdende gecommitteert tot het halen van voorss advijs d’Heeren Pr Broeder Burgemr ende Jacob Leijs schepen/

Zijn gecommitteert d’Heeren Burgemrs tot het resumeren van de voorboden van de stadt/

Is goetgevonden dat d’Hr Burgemr Broeder op Vrijdagh naestcomende sijne rekeninge sal overbrengen van den ontfangh die hij heeft gehadt wegens den 200e Penningh en Familiegelt/

De bierboom is toegestaan aan Boudewijn Joosz Grootjans in plaats van de naar Veere vertrokken Joris Jorisz.

Is Boudewijn Joosz Grootjans op sijn versoeck toegestaen den bierboom in de plaetse van Joris Jorisz met de wooninge naer der Vere vertrocken mits doende den eedt daer toe staende/

Weth en Raed gehouden den 18e Meije 1678 absent d’Heeren Jacob Reijnouts ende Jacob van der Leije schepenen.

De Heer Jan Goewijn, Tresorier, blijft “moeilijk doen” om geen andere reden dan dat hij zich “in de nesten heeft gewerkt”

Is bij d’Hr Goewijn bekent gemaect hoe dat in consideratie vande Resolutie van Weth en Raed vande 12e April laestleden bij welcken hem ordonneren bij overlijden van beijde sijn schoonsoons die sigh borge voor sijn gepac het vendue haden geconstitueert, andre borgenvoor de voorss pacht te stellen, sijn beijde doghtersnu aengenomen de borghtoghte die haer mans zaliger daer voeren hadden gepresteert en sigh ingevolge van dien voor twee Heeren schepenen als borge ende principael in soliduen hadden geconstitueert, sustinerende hij Heer Goewijn deselve borghtoghte voor deselve vendue suffisant te wesen dogh dat ten overvloed nogh presenteerde dat gedeelte sijner effecten dat hij aen dhr Hubert de Bruijn voor de somme van een hondert pond vls specialiter hadde verbonden tgeen hij estimeert ontrent de vier hondert pond vls waerdigh te mogen wesen en vermeijnt eerstdaechs vande voorss speciale belastinge gesuijvert te hebben voor de voorss vendue tot speciale hypoteque te verbinden en daerenboven soo lange het voorss verband aen d’Hr de Bruijne niet sal wesen afgedaen voor yeder vercoopinge geoordeelt moght werden te mogen renderen waer op goetgevonden is d’Hr Goewijn alsnogh te ordonneren dat hij verdere borge voor de paght van sijn vendue sal hebben te stellen binnen dedn tijt vanaght dagen of dat deselve hem sal werden afgetrocken en een ander in sijn plaetse gestelt/

Er is sprake van steengruis “voor de Marctpoorte”

Op het versoeck van versoeck van Pieter van Roo om het steengruijs voor de marctpoorte deser stadt te mogen weghvoeren mits hem wegens de stadt een arbeijder of twee tsijnen dienste tot het laden van deselve werde toegevoegt is goetgevonden hem de vrijigheijt te geven van het selve te halen indien hij het op sijn eijgen costen wilt laten weghhalen/

Pieter de Poorter is de opvolger van Rogier Lijts als klokkeluider.

Op het versoeck van Pieter de Poorter om het clockeluijden te mogen waernemen op soodanigen conditien als Rogier Lijts hetselve vande stadt hadde aengenomen is hem hetselve op voorss conditien geconsenteert/

Petrus Appeldoorn (predikant ??) wordt gecommitteerd om de “brieven van electie bij Sijn Hoogheijt te bevorderen

Alsoo de brieven van nominatie tot Burgemr en Schepenen en tot Balliu door den stadsbode aen Sijn Hoogheijt in April laestleden zijn overgelevert, maer denselven de brieven van electie ter dier tijt niet heeft connen becomen, is goetgevondente committeren d’Hr Petrus Appeldoorn omme voorss brieven van electie bij Sijn Hoogheijt te bevorderen/

Weth en Raed gehouden den 23e Meije 1678 absent d’Heeren Pieter broeder Burgemr door siecte; Jeronimus Huijward Jan Goewijn sonder overnachte wete gedaen te zijn.

De Heer Jan Goewijn brengt enige leden van de stadsregering in problemen “van geapprehendeert( in hechtenis genomen) te werden”

Is bij d’Heer Burgemr Walens voorgedragen hoe dat eenige Heeren van dese Regeringe op hui jden op nieuws in de herberge de Pool zijn geapprehendeert door den deurwaerder Adriaen Pietersz op ordre vaom met sijne begonnen proceduijren tegens d’Hr Goedwijn vande d’Heer Ontfanger Generael van den Stringe tot inning van den aghterstalligen 200e Penningh Familiegelt en huijsschattinge en dat de Hr Goewijn niet jegenstaende vorige resolutie van Weth en Raed van den 1e April laestleden mitsgaders van den 18e deses de Pond 31: 8 invorderinge van het familiegelt en 200e Penningh versoght de rezstanten sonder uijtstel te sch??(voldoen) die hij wegens den 200e Penningh en Familiegelt nogh onder handen is hebbende gehouden was en oock aengenomen hadde aen den Hr Ontfanger Generael over te brengen tot nogh toe in gebreke is gebleven, of niet geraden ware d’Hr Goewijn tot opbrenginge van voorss penningen door den den deurwaerder te laten sommeren en vervolgens tot voldoeninge te constringeren (dwingen) waer op goetgevonden is, dat d’Hr Goewijn door den deurwaerder tot opbrenginge vande voorss somme van penningen sal werden gesommeert, en alsoo verder tot voldoeninge van deselve tegens hem geprocedeert/

Weth en Raed gehouden den 27e Meije 1678 d’Hr Burgemr Broeder sieck absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd Jacob Reijnouts schepenen Jan Goewijn ende Josias Ketelaer Raden.

Hr.Goewijn blijft in gebreke om de achterstand m.b.t. de 200e Penning en Familiegeld te voldoen: procedures tegen deze worden voortgezet.

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Walens hoe dat d’Hr Goewijn niet jegenstaende sommatie uijt den naem van dese Regeringe door den Deurwaerder aen hem gedaen in gebreke blijft de Pond 31:8 schell. Die hij wegens den 200e Penning en Familiegelt onder handen is hebbende , te voldoen en dat door eenige Leden van het Collegie eenige penningen zijn opgeschoten ende aend’Hr Ontfanger Generael overgebraght, waer bij den Hr Ontfanger voor eenige dagen beloofde te supersederen (uitstellen) met verdere proceduijren; wat middel derhalven verder soude werden aengewent tot restitutie vande verschotene penningen en tot opbrenginge van die wegens den 200e Penningh Familiegelt ende huijsschattinge nogh ten aghteren souden mogen wesen, waer op goetgevonden is den Deurwaerder te authoriseren om met sijne begonne proceduijren tegens d’Hr Goewijn tot invorderinge vande penningh en Familiegelt nogh onder sigh is hebbende voort te varen ende d’Heeren Commissarissen tot invorderinge van het Famil;iegelt en 200e Penningh versoght de restanten sonder uijtstel te willen in vorderen op dat de verschoten penningen moghten werden gerestitueert en den Hr Ontfanger Generael contentement erlange werdende wijders d’Hr Goewijn geordonneert op Dingsdagh naestcomende snaermiddaegs ten twee uijren sijne rekeninge wegens sijne Ontfangh en Uijtgeven nopende de huijsschattinge aen weth en raed over te brengen/

Ook als Tresorier moet Goewijn rekening en verantwoording afleggen

Wert d’Hr Goewijn insgelijcx als Tresorier geordonneert sijn rekeninge van sijnen ontfangh en uijtgeven van stdasmeddelen op Vrijdagh naestcommende voormiddach ten negen uijren over te brengen/

Op vaten bier moeten biljetten worden bevestigd m.b.t. stadsimpost

Op het versoeck vande Paghters van stadsimpost op de bieren dat geen bieren uijt de brouwerijen souden mogen werden vervoert buijten de jurisdictie deser stadt tenzij sijluijden als paghters van voorss impost intg afsenden en vervoeren van voorss bieren mede werden gekent en het billet bij haer mede werde geteijckent en voorts geen bieren werden vervoert dan daer het voorss billet vande paghter op de biervaten werde gestelt, is goetgevonden haer te bevelen sigh in desen te gedragen naer hare ordonnantie en conditien van verpaghtinge/

Hr Goewijn weigert borgen te stellen voor de vendu.

Alsoo’Hr Goewijn in gebreke blijft ingevolge van de Resolutie van Weth en Raed van de 18e deses verder borgen voor de paght van de vendue te stellen is goetgevonden dat ingevolge van deselve Resolutie de vendue hem sal werden afgetrocken en tegens huijden aght dagen s naermiddaegs ten twee uijren bij uijtsettinge van billetten ter paght sal werden gepresenteert/

Wert oock d’Hr Goewijn geordonneert aen d’Hr Keijser over te brengen de namen van de persoonen die hij in de laeste vercoopinge van het scheepshoudt te boecke heeft geset als zijnde denselven Hr Keijser ter dier tijt wegens de magistraet geauthoriseert geweest tot het roepen vande vercoopinge/

Weth en Raed gehoden den 5e Junij 1678 absent d’Heeren Jereonimus Huijwaerd Jacob Reijnouts ende Jacob van der Leije schepenen d’Hr Burgemr Broeder sieck.

De Hr Goewijn blijft nog steeds in gebreke om diverse rekeningen “over te brengen”

Alsoo d’Hr Goewijn bij vorige Resolutien geordonneert sijne rekeninge vande huijsschattinge en wegens de stadt over te brengen in gebreke blijft hetselve op te volgen is noghmael geordonneert dat sijne rekeninge soo vande huijsschattinge als wegens de stadt sal hebben over te brengen ende te doen tegens woonsdagh naestcomende snaermiddaegs ten twee uijren/

De verpachting van de vendu wordt officieel aangekondigd omdat Hr Goewijn weigert borgen te stellen.

Alsoo d’Hr Goewijn mede in gebreke blijft de ordre van W+R nopende het stellen vande borge voor den paght van de vendue naer te comen is goetgevonden deselve tegens vrijdagh naestcomende des naermiddaegs ten twee uijren met uijtsettinge van billetten ter paght te stellen/

Weth en Raed gehouden den 21e Junij 1678 absent de Hr Pieter Broeder Burgemr ende Jeronimus Huijwaerd schepen sonder overnaghte wete te doen gedaen.

De regering besluit de vendu opnieuw te verpachten

Alsoo d’Hr Goewijn op den 10e deses bij sekere Acte bij hem onderteijckent hadde belooft in plaetse van de geordonneerde borge voor yeder vercoopinge die hij soude mogen houden telckens soo veel penningen onder handen van de secretaris deser stadt te sullen namptiseren als yeder vercoopinge die naer voorss dage soude mogen vallen geoordeelt soude mogen werden te bedragen of dat bij manquement van dien soude desisteren vande paght vande vendue en aen dese regeringe laten de maght en vrijigheijt om het aen een ander naer haer goetvinden te verpaghten en de voorss beloofde conditien van namptissement op de vercoopinge die naerderhand is gevallen niket en is naergecomen is goetgevonden de vendue op huijden op nieuws te verpaghten/

De nieuwe pachter van de vendu moet moet nog invordering doen ten aanzien van de 3 vorige “Coopdagen

Is mede goetgevonden dat den nieuwen paghter boven de ordinaris conditien van verpaghtinge gehouden sal wesen te moeten invorderen de drij laest gevallene Coopdagen soo van scheepshoudt als wegens den Armen daer van hem de namen van de Coopers sullen werden opgegeven en daer van sijnen Ontfanghloon sal profijteren mits aen d’Hr Goewijn binnen den tijt van tweemael vier en twintigh uijren restitueren de penningen die op voorss vercoopingen souden mogen betaelt hebben/

Weth en Raed gehouden den 29e Junij 1678 absent d’Heer Pieter Broeder burgemr Jeronimus Huijwaedrd ende Jacob Reijnouts schepenen d’Hr Jacob Leijs schepen sieck.

Als de Tresorier Goewijn in gebreke blijft zal hij eventueel “gegijselt” worden.

Alsoo d’Hr Tresorier Goewijn in gebreke blijft de ordre van Weth en Raed nopende het doen van stadsrekeninge op te volgen is goetgevonden hem noghmael te ordonneren de stadsrekeninge te doen tegens Vrijdagh naestcomende s’naermiddaegs ten twee uijren op pene van gijselinge/

Is door d’Hr Goewijn voorgebraght dat d’Hr Petrus Appeldoorn eenige lasterschrifte tegens d’Hr Rosebeke ende d’Hr Velters hadde laten copieren versoeckende dat Commissarissen moghten werden genomineert die voorss schriften ten huijse van d’Hr Appeldoorn moghten visiterenen voorts ordre gestelt omme deselve schriften uijt den huijse te doen halen endaer mede te doen als als een regeringe ontrent pasquillen en lasterschriften volgens de Placaten van haer Ed:Mog: gehouden is te doen waer op d’Hr Appeldoorn sigh ten hoogsten geinjureert vindende verclarende noyt lasterschriften geschreven; veel min te laten , cpieren hebben versoght dat d’Hr Goewijn mogt werden georfdonneert bewijs van sijn geposeerde aen W+T over te brengen en bij manquement van behoorlijck bewijs ontrent moghten worden gedaen. Soo als een regeringe ontrent lasteraers schuldich is te doen waer op goetgevonden is d’Hr Goewijn te ordonneren bewijs van tgene ten laste van d’Hr Appeldoorn heeft geposeert tegens de naeste W+R over te brengen/

Weth en Raed gehouden den 5e Julij 1678 absent d’Heren Jeronimus Huijwaerd ende Jacob van der Leije schepenen ende d’Hr Jan Goewijn Raed

Hr. Goewijn blijft in gebreke t.a.v. “zijn rekening te doen” en men wil er toe overgaan hem te gijselen.

Alsoo d’Hr Jan Goewijn als Tresorier geordonneert sijne stadsrekeninge tegens vrijdagh laestleden aen W+R op pene van gijselinge te doen daer van gebleven is in gebreke zijn gecommitteert d’Heeren Josias Ketelaer ende Petrus Appeldoorn Raden om gijselinge tegens denselven bij het Collegie van Wette te bevorderen ten eijnde de geordonneerde stadsrekeninge met den eersten werde gedaen, en voorts gecommitteert d’Hr Burgemr Broeder om bij provisie stadspenningen die naer Meerte laestleden zijn vervallen, in te vorderen, tot dat bij tijt en wijle over het Tresorierschap sal zijn gedisponeert en voorts verbodt werde gedaen aen allen die aen de stadt eenige penningen naer voorss tijt vervallende souden mogen schuldigh wesen aen (n)yemand als aen voorss Hrn Gecommitteerde te betalen/

Appeldoorn eist bewijs van Goewijn t.a.v. de beschuldiging van het schrijven van “eenige lasterschriften”

Op het versoeck van d’Hr Petrus Appeldoorn dat d’Hr Goewijn geordonneert in de laeste vergaderingr van W+R ter naester W+R bewijs in te brengen van thene hij tot sijnen laste nopende het schrijven van eenige lasterschriften hadde geposeert daer van gebleven is in gebreke voorts naerder ordre daer tegens moght werden gestelt en voorts Copie moght hebben van de vorige Resolutie bij Weth en Raed over dese saecke genomen is daerop goetgevonden d’Hr Goewjn alsnogh te ordonneren ter naester Weth en Raed bewijs van sijn geposeerde ten laste van d’hr Appeldoorn in te brengen of bij manquement van dien naerder daer in te sullen werden voorsien en wert den secretaris geauthoriseerd om copie van dese en voorgaende Resolutie aen d’Hr Appeldoorn en d’Hr Goewijn sulcx versoeckende te geven/

Weth en Raed gehouden den 18e Julij 1678 d’Hr Jacob de Keijser Raed uijt der stadt d’Heeren Jan Goewijn ende Josia Ketelaer Raden absent.

Jan Goewijn is de stad veel geld schuldig ; als hij in gebreke blijft wordt hij na een bepaalde termijn “Gegijselt”

Alsoo d’Hr Jan Goewijn bij sijne laeste rekening wegens de stadt als tresorier gedaen in de taghentigh pond vls aen de stadt schuldigh is gebleven en daerenboven oock sekere somme van penningen wegens de ontfangene huijsschattige 200e penningh ende familiegelt onder sigh is hebbende en in gebreke blijft deselve te voldoen is goetgevonden d’Hr Goewijn bij desen te ordonneren de voorss aghterstallige penningen tusschen dit en Donderdagh naestcomende in handen van d’Heeren Henrik van Os ende Josias Ketelaer Raden, over te brengen of dat bij weijgeringe ofte verder dilay bij gijselinge daer toe sal werden geconstringeert werdende voorss Heeren bij desen gecommitteert om in soodanigen gevalle gijselinge bij het Collegie van Wette tegens hem te bevorderen werdende voorss Heeren mede gecommitteert om van d’Hr Goewijn tegens voorss dage af te vorderen quitancie van alle de posten in sijne laeste en vorige stadsrekeninge als Tresorier gedaen in uijtgeef sonder blijck van quitancie gepasseert en bij manquement van dien bij gijselinge deselve mede van hem te bevorderen/

Goewijn blijft twee maal in gebreke met bewijs te komen in de zaak Appeldoorn

Alsoo d’Hr Goewijn tot twee verscheijden reijsen geordonneert bewijs van sijn geposeerde ten laste van d’Hr Petrus Appeldoorn nopende eenige sijnen geschriften in weth en Raed over te brengen, daer van telckens gebleven is in gebreke wert desselfs geposeerde geaght sonder eenigh fondament ende lasterlijck ten laste van d’Hr Appeldoorn geposeert te zijn/

Het tarief m.b.t. de vendue van het “het daghgelt in het vercoopen

Op het versoeck van sr Charel Reijnhault het vendumeesterschap deser stadt hebbende gepaght dat voor daghgelt in het vercoopen moghte genieten 8 schellingen 4 grooten dags gelijck den vorigen vendumr die de vendue op deselve conditien als hij requirant in paghte hadde gehadt daer voren hadde genoten is hem requirant dit sijn versoeck geconsenteert/

Weth en Raed gehouden den 23e Julij 1678 in voormiddagh ten negen uijren present d’Heeren Pr. Broeder ende Christiaen Walens Burgemrs Jeronimus Huijwaerd Jacob Reijnouts ende Jacob van der Leije Henric van Os ende Josias Ketelaer Raden.

2 raden zullen tegen Goewijn “bij gijselinge procederen” enz.

Is goetgevonden d’Heeren Henrik van Os ende Josias Ketelaer Raden bij Acte van den 18e deses gequalificeert om tegens d’Hr Goewijn bij Gijselinge te procederen, bij desen te qualificeren om bij forme van justitie tegens hem te procederen tot invorderinge van ‘tgene wegens den 200e Penningh en familiegelt mitsgaders huijsschattinge en slote van rekeninge als Tresorier gedaen, aen de stadt ten aghteren soude mogen wesen alsmede tot overbrenginge vande quitancien van alle de posten die in de laeste en vorige stadsrekeeninge sonder blijck van quitancie zijn gepasseert en ‘tgeen vorders daer aen dependeert/

Weth en Raed gehouden den 27e Augusti 1678 d’Heeren Jacob de Keijser en Josias Ketelaer sieck.

Jan Goewijn probeert middels “Hove Provinciael “ de proceduren van de stad te stoppen

Alsoo d’Hr Jan Goewijn op sijn Request aen den Hove Provinciael in Holland gepresenteert tot stremminge vande Proceduiren bij Commissarissen uijt Weth en Raed deser stadt tegens hem genomen tot opbrengen van tgene als Tresorier mitsgaders als Ontfanger vande huijsschattinge 200e Penningh ende familiegelt aen de stadt ten aghteren was van voorss Hove apostille heeft vercregen dat Partyen swoondaegs post primam naer de vacantie .. Augustus voor Commissarissen van voorss Hove souden compareren om te sien of Partijen conden werden vereenight; is goetgevonden tot opvolginge van voorss dispositie te committeren d’Hr Christiaen Walens; Burgemr ende d’Hr Pensionaris Teelingh omme de saecke vande stadt aldaer tegens voorss tijt waer te nemen/

De nominatie van de nieuwe magistraet

Werden voorss Heeren insgelijx gecommitteert om d’electie op de brieven van nominatie van de nieuwe Magistraet en den Balliuw bij Sijn Hoogheijt te bevorderen/

Zijn Gecommitteert tot den Ontfangh vande huijsschattinge 200e penningh ende familiegelt d’Heer Jacob van der Leije schepen ende Petrus Appeldoorn/

Weth en Raed gehouden den 14e Septembris 1678 absent d’hr jeronimus Huijwaerd schepen.

Verdere ontwikkeling in de zaak Jan Goewijn

Is Raport gedaen bij d’Hr Burgemr Walens als Gecommitteerde benevens d’Hr Pensionaris Teelingh omme de saecke vande stadt nopende de dispositie van haer Ed: Mog; d’Heeren van de Hove Provinciael op het request van d’Hr Goewijn tegens de Proceduijren bij de stadt tegens hem gehouden tot invorderinge van tgene aen de stadt ten aghteren is voor d’Heeren Commissarissen van voorss Hove Provinciael waer te nemen hoe dat onder approbatie van dese regeringhe op het aenraden van voorss Heeren Commissarissen hadden gerenuncieert van de proceduijren die wederzijds respectivelijck voor den Gereghte dedser stadt waren gevoert, en van het vonnisse van Burgemrs en schepenen derselver stede van dat den 28e Julij 1678 daer op gevolgt ende soo Partyen den anderen yet te eijschen souden mogen hebben dat sij t’selve raeuwelijcx souden doen voor voorss Commissarissen van aght dagentot aght dagen dogh dat uijt d’Hr Goewijn hadden verstaen dat van sijn zijde genegen was de saecke te laten verblijven aen de uijtspreack van twee Arbitersdie een derdesouden mogen assumeren indien elcanderen in de te doene uijtspraeck niet conden verstaen, alles onder vrijwillige condemnatie van den Hove Provinciael gevende oversulcx d’Heeren in bedencken of niet raedsaem ware de saecke volgens den voorslagh van d’Hr Goewijn aen Arbiters te laten verblijven als wel die verder voor den Hove Provinciael in Holland te bevorderen, waer op bij Weth en Raed is geresolveert voorss differenten te defereren aen de uijtspraeck van Arbiters werdende gecommittert d’Heeren Burgemrs om d’Heeren Arbiters van beright te dienen/

Is goetgevonden dat de verpaghtinghe van stadsdomeijnen van wijn ende bier ende quaplacke op den dagh van s’Landsverpaghtinge smorgens ten tien uijren sal werden gehouden en sulcx bij uijtsettinge van billetten sal werden bekent gemaect en sal de maeltijt van ’s Landsverpaghtinge ten minsten coste van de stadt soo veel doenlijck is, werden aengestelt/

Weth en Raed gehouden den 3e Octobris 1678 absent d’Heeren Pieter Broeder Burgemr Jeronimus Huijwaerd ende Jacob Reijnouts schepenen.

Er wordt een dank-en bededag “geordonneert” in verband met de Vrede van Nijmegen .

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Walens dat aenschrijvens was gedaen bij haer Ed: Mog; van op Woonsdagh naestcomende op den geordonneerden danck ende bededagh teeckenen van blijdschap met vieren, losbranden van canon als anders te verthoonen, waer op goetgevonden is buscruijt van den staet te laten versoecken om de stucken naer ouder gewoonte af te schieten , en voorts voor het stadthuijs een staeck met vijf of ses viertonnen te laten stellen/

Kwestie over een testament

Is bij denselven Hr Burgemr oock overgebraght seker request bij d’Hr Burgemr Broeder aen haer Ed: Mog; d’Heeren Staten van Zeeland gepresenteert tot afdoeninge van sekere fideicommissie (vertrouwenscommissie) penningen bij Sara Jans ten profijte van Cornelis Salomon ende Willem van Savoijen bij Testamente gelegateert welck Request haer Ed:Mog: bij haer apostille hebben gelieven te stellen in handen vande magistraet van Arnemuijden om de geinteresseerden bij het fideicommis daer op te hooren en haer Ed: Mog: schriftelijck te dienen van berigt, waerop goetgevonden is te committeren d’Heeren Christiaen Walens Burgemr ende Jacob Leijs schepen en voorss geinteresseerdens te hooren en daer van aen Weth en Raed raport te doen/

Over de “stucken van de proceduijren tegens Goewijn” die lang in den Haag “waren verbleven”

Is mede bij voorss Hr Burgemr bekent gemaect dat om de stucken van de proceduijren tegens d’Hr Goewijn die onder handen van de Advocaet in den Hage waren verbleven, hadde geschreven maer dat tot nogh toe geen antwoorde daer op hadde becomen, of derhalven niet geraden ware wegens dese regeringe daer om te schrijven en daerbenevens den bodeFeijfer te versoecken en denselven te authoriseren om den brief van electie van de nieuwe Magistraet bij Sijn Hoogheijt te bevorderen en is sulcx bij Weth en Raed geadvoyeert/

De diefstal van enkele “eendvogels” wordt bestraft door verbod om een jaar “te wercken in St Jansgilde” en andere voordeelen af te pakken.

Is mede voorgedragen dat Cornelis Adriaensz ende Lieven Thomasz onlangs haerselven hebben verstout Johannes Gillisz Onderdijck eenige endvogels te ontvreemden, die den officier selfs uijt haren huijse hadde gehaelt en waer van oock tot bekentenisse waren gecomen en is daer op goetgevonden tot straffe van haer quaet en tot weeringe van diergelijcke quaden deselve af te nemen alle de voordeelen die sij van stadswege zijn hebbende, als den bierboom ende grofsoutmate en haer te verbieden voor den tijt van een jaer te wercken in St Jans Gilde/

Is Sr Hubert de Bruijn op sijn versoeck toegestaen bieren binnen deser stadt als biersteker te mogen vercoopen ende uijt te leveren, mits hem int vercoopenvan deselve regulerende naer de ordonnantie van haer Ed:Mog: en die van dese Regeringe/

Op den 19e Octobris 1678 absent d’Hr Burgemr Walens ende d’Hr Jeronimus Huwaerd schepen.

Kwestie met de stad Vlissingen

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Broeder dat de magistraet van Vlissinge Arrest hadde gedaen op de ses pond vls, die den staet over vele jaren hadde geconsenteert tot jaerlyckse reparatie van de kercke in consideratie van de Landen die de kercke te voren hadde gehadt en die bij den staet ten profijte van het gemeen in den beginne vande troeblen waren aengeslagen welck Arrest sij willen funderen op sekere praetense schult van een obligatie die dese regeringe ten profijte van de stadt Vlissinge soude mogen hebben verleden van welcke in den tijt van veertigh jaer geen interest van was betaelt of derhalven niet geraden ware een request aen den staet te presenteren tot afdoeninge van voorss Arrest als niet zijnde gedaen op de penningen vande stadt maer tgeen de kercke eijgentlijck was toegestaen en is sulcx bij Weth en Raed goetgevonden en geapprobeert/

Arrest op de beestiaelen van de Heer Laccher

Is bij denselven Hr Burgemr voorgedragen dat als Tresorier deser stadt hadde Arrest gedaen op de beestiaelen van d’Hr Laccher loopende op Stadscingel tot recouvre van tgene denselven Hr aen de stadt ten aghteren soude mogen wesen welcke beesten bij gebreck van voeragie (foeragie) daer niet langer connen verblijven, of derhalven niet geraden ware aen het huijs van d’hr Laccher insinuatie te doen omme redenen van Arrest te comen hooren en bij manquement van dien die te laten uijtwinnen tot vindinge van deselve penningen en is sulcx mede bij Weth en Raed geapprobeert/

De stadsmolen

Alsoo de pessel vande stadsmole is gebroken is goetgevonden te committeren d’Heeren pr Broeder Burgemr ende Jacob van der Leije schepen, omme deselve ten minsten coste van de stadt te laten hermaecken/

Het hoofd van het haventje in het westen en de kaden zijn in slechte staat

Alsoo het Hooft aen de westzijde van het haventje deser stadt seer is ontramponeert mitsgaders de kaeijinge aen de westzijde van het Hooft en bij sommige Heeren geraden wert geoordeelt int repareren van deselve de kaeijinge van het westeijnde naer het eijnde van het Hooftscheuijnen/beschoeiing af te brengen, is goetgevonden te committeren voorss Heeren Pr Broeder Burgemr ende Jacob van dre Leije , schepen, om daer ontrent te doen tgene ten meesten dienste van de stadt sullen bevinden te behooren/

 

Weth en Raed gehouden den 3e Novembris 1678 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd ende Jacob van der Leije schepenen.

 

Het lukt Jacob van der Leije niet om de molen die in zeer slechte staat is, te repareren

 

Alsoo de molen deser stadt alsnogh seer geontramponeert blijft liggen en d’Hr van der Leije die voorgegeven hadt deselve te sullen repareren, het werck als nu laet varen, is goetgevonden te committeren d’Heeren Pr Broeder ende Christiaen Walens Burgemrs om het werk aen den moolmaecker ten minsten coste vande stadt te besteden/

 

Grietje Kouwe wil het door haar aan de stad geleende geld van 100 pond terug

 

Alsoo Grietje Kouwe die 100 pond vls voor de Loterye op interest heeft gegeven seer aendringt om het Capitael afgedaen te crijgen, is goetgevonden den Hr Tresorier te authoriseren om uijt de vervallen stadspachten een derde part of soo veel immers doenlijck is, in minderinge van voorss Capitale somme te betalen/

 

De “Weeckpredicatie”

 

Is goetgevonden dat de weeckspredicatie die swoondaegs avonds gehouden is geweest, van nu voortaen donderdaegs ? smorgens sal werden gehouden/

Zijn gecommitteert d’Heeren Burgemrs met den secretaris om met d’Hr pensionaris Teelingh over sijn overgegeven declaratie van costen te spreken en daer van ter naester Weth en Raed raport te doen/

Olmen t.b.v. het Oosteijnde

Is goetgevonden d’Hr Tresorier te authoriseren om een hondert olme boomen voor de stadt te coopen om op het Oosteijnde te planten tot vervullinge van de ledige plaetsen/

Over vervallen huisjes in de Nieuwestraat van de armen die uiteindelijk zijn afgebroken

Is goetgevonden dat seker vervallen huijsjen in de Nieuwstrate ,dat den Armen over eenige jaren hadde vercoght en bij gebreck van betalinge weder aen hen hadde behouden, en nu op nieuws vercoght , schoon hetselve geheelijck wert afgebroocken; dat evenwel bij den Cooper van nu voortaen wegens desselfs Erve de gewoone huijsschattinge sal wrden betaelt/

Weth en Raed gehouden den 4e Novembris 1678 present d’Heeren Pr Broeder C Walens Burgemrs Jeronimus Huijwaerd Jacob Reijnouts ende Jacob van der Leije schepenen Henric van Os , Josias Ketelaer ende Petrus Appeldoorn Raden ,sonder overnaghte wete te zijn gedaen.

Vervolg :kwestie over een testament

Is Raport gedaen bij d’Hr Burgemr Walens hoe dat volgens commissie op hem ende d’Hr Leijs bij Weth en Raed den 3e Octobris laestleden gestrect ,aen Jan van Winckel ende Cornelis vande Velde woonende binnen der stede Goes, als geinteresseerdens bij het fideicommis, den kinderen van Adriaen van Savoije bij derselver Grootmoeder Sara Jans in voldoeninge van derselver legitime portie bij Testamente gemaect ten eijnde beliefde haer belangh te seggen op het request van d’Hr Burgemr Broeder aen haer Ed;Mog: d’Heeren Staten van Zeeland gepresenteert om uijt deselve penningen losgemaect te crijgen de somme van Pond 86:16: 10 die hij bij slote van rekeninge van deselve tot antwoorde hadden becomen dat van haren interest die sij daer in hadden geern afstonden en consenteerden in de losmaeckinge van voorss somme van penningen tot voldoeninge van voorss slot, dat oock met Adriaen van der Marct alsnogh minderjarigh en onder de voordij van voorn. Jan van Winckel staende, hadden gesproocken en dat denselven mede verclaerde contentement te nemen in het gene sijn voogt hier ontrent moght hebben gedaen en dat wijders geen persoonen meer kenden die als Geinteresseerdens bij voorss fideicommis conden werden aengesproocken, Weth en Raed voorss Raport hebbende gehoort en den voorss brief hebbende oversien hebben goetgevonden den secretaris te authoriseren om een brief aen haer Ed:Mog: af te veerdigen om haer Ed: Mog: volgens haer ordre in haer apostille op voorss request van d’Hr Broeder van schriftelijck berigt te dienen, en daer nevens te voegen Copie van voorss brief van Jan van Winckel ende Cornelis vande Velde aen d;Hr Burgemr Walens ende d’Hr Leijs als Gecommitteerdens uijt Weth en Raed op haer versoeck tot antwoorde toegesonden/

Over de “vermaeckinge” van de nieuwe magistraet

Is door d’Hr Burgemr Broeder overgebragt een missive van Sijn Hoogheijt den Heere Prince van Oraengen dewelcke naer lectuijre bevonden is te behelsen de vermaeckinge van de nieuwe Magistraet en dat in deselve de geheele Magistraet voor een jaer is gecontinueert. Uijtsesondert dat in de plaetse van d’Hr Jacob Leijs afgaende schepen is gestelt d’Hr Henrik van Os en in deplaetse van d’hr Joris van Dorth d’Hr Petrus Appeldoorn, die door d’Hr Pr Broeder als regerende Burgemr ende representerende den Balliu bij afneminge van de gewoonlijcken eedt in haer bedieninge zijn geinstalleert/

Weth en Raed gehouden den 11e Novembris 1678 absent d’Hr Jan Goewijn Raed.

Burgemrs Schepenen ende Raden hebben vercoren dese naervolgende stads Officieren.

 

Tot Tresorier

D’Hr Burgemr Pieter Broeder

 

Weesmrs

D’Heeren Jacob de Keijser

Jan Goewijn

Jacob Leijs

Werdende deselve mede gecommitteert tot Commissarissen van cleijne saecken ende Landregt

 

Broodwegers

D’Heeren Jacob de Keijser Jacob Leijs

 

Foriers en Kerckmeesters

D’Heeren Pieter Broeder en Christiaen Walens Burgemrs

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende saecken in de kercke waer te nemen

D’Heeren Pieter Broeder en Jacob Leijs

 

Erfscheijders

D’Heeren Burgemrs mitsgaders d’Hr Jacob van der Leije

 

Overdekens van de Gilden

D’Heeren Pieter Broeder van schippers

Christiaen Walens van Timmermans en metselaers

Jeronimus Huijwaerd van Backers

Jacob Reijnouts van Tappers en Cleermaekers

Jacob van der Leije van Cramers

Henrik van Os van Retorica en Wagenaers

Petrus Appeldoorn van St-Jans

Secretaris van Chirurgijns

Crijn en Jacobus Claesz willen turftonder worden in plaats van Paschier Pietersz

Op het versoeck van Crijn Claesz ende Jacobus Claesz om in de plaetse van Paschier Pietersz overleden ende Bartel Tlaen

Met de wooninge elders vertrocken tot turftonders te mogen werden geadmittert is hun dit haer versoeck geconsenteert mits doende den behoorlijcken eedt/

Jan Meurs bierwerker vertoont een merkwaardig gedrag bij het vervoeren van een tonnetje bier en gaat over tot een onbehoorlijk gedrag

Is bij d’Hr burgemr Walens voorgedragen dat hem op huijden een tonnetjen met de wagen an Middelburgh zijnde afgesonden Jan Meurs als bierwercker hadde bestaen hetselve als het met de wagen in stadt was gecomen ontrent het huijs van de Hr Burgemr Broeder van de wagen af te nemen en daer een geruijmen tijt te laten liggen eer hetselve thuijs braghte van welck doen hij Jan Meurs redenen hebbende afgevraegt en de onbehoorlijkheijt van dit sijn doen hebbende voorgestelt hadde denselven Jan Meurs verder bestaen hem Burgemr daer over seer onfatsoenelijck te bejegenen versoeckende oversulx hij Hr Burgemr dat bij W+R tegens soodanige ongeregeltheden order geliefden te stellen waer op goetgevonden is te committeren d’Heeren Jacob Leijs schepen ende Jan Goewijn Raed om van dese saecke naerder ondersoeck te nemen en van het gedaen ondersoeck en bevind ter naesten vergaderinge raport te doen/

Weth en Raed gehouden den 16e Novembris 1678 present tgeheele Collegie.

W+R is het niet eens met de ingediende declaratie van de pensionaris Teelinck

Is bij d’Hr Burgemr Broeder overgebraght sekere declaratie van costen bij d’Hr pensionaris Teelinck opgestelt nopende tgene over daghgelt en verschotenen penningen was praetenderende in twee distincte reijsen die hij segt in den Hage te hebben gedaen tot bevorderinge vande saecke van de stadt tegens d’Hr Goewijn, bedragende tsamen de somme van Pond 20 : 2 : 6 dewelcke Rekeninge bij Weth en Raed naerder oversien zijnde, is bij deselve goetgevonden dat nopende de eerste post is de eerste somme van Pond 10 : 6 : 6 over daghgelden in sijne eerste reijse dat deselve niet sal werden geleden alsoo door d’Hr Burgemr Walens voor desselfs vertreck hem kennisse was gedaen dat geen daghgelt souden profijteren, nopende de verdere vier posten in de voorss eerste somme dat alvorens daer op te disponeren daer over eerst sal moeten zijn geliquideert tusschen d’Hr Burgemr Walens ende den Hr declarant nopende de posten van de tweede somme vande oncosten in de tweede reijse dat die niet connen werden geleden alsoo geen commissie wegens W+R tot het aengaen van de selev heeft gehadt maer van sijn gebesoigeerde in sijn eerste reijse eerst raport most hebben gedaen en approbatie van W+R hebben gehadt/

Over een “limijtscheijdinge van den Hayman polder en den nieuwen wegh gepraetendeert”

Is goetgevonden den Hr Tresorier te authoriseren tot voldoeninge van een rekeninge van twee pond vls bij Claes Jansz over meten vande limijtscheijdinge van den Hayman polder en den nieuwen wegh gepraetendeert/

Een rekening van een advokaat/procureur ?

Alsmede d’Hr Scotte te contenteren van de rekeninge van Pond 3 : 14 : 6 gr over salaris gepraetendeert in de saecke van d’Heeren Henrik van Os ende Josias Ketelaer soo sij als Gecommitteerdens uijt dit Collegie hebben geprocedeert als Eijgenaers ? contra d’Hr Jan Goewijn verweerder/

Over de loodgieter David Cornelisz

Werden gecommitteert d’Heeren Pieter Broeder Burgemr Jacob de Keijser Raed met den secretaris om met David Cornelisz lootgieter over sijn overgeven rekeninge van arbeijtsloon en leverancie aen de kercke te spreken om te sien op wat wijse met denselven conden accorderen en ter naester W+R hier over Raport te doen/

Een declaratie van “costen” van de advocaat die de belangen van de stad behartigde in de zaak tegen Jan Goewijn

Nopende de overgegeven declaratie van costen van den Hr Advocaet van der Hare ? is voorss stadssaecke tegens d’Hr Goewijn voor den Hove Provinciael in sGravenhage dat daer van door d’Hr Tresorier sullen werden voldaen de oncosten in de eerste reijse van de Commissarissen over voorss saecke gevallen, maedr nopende de oncosten die bij de tweede reijse van d’Hr pensionaris Teelingh zijn voorgevallen dat die buijten ordre van de Regeringe zijnde gedaen tot laste van d’Hr Pensionaris Teelingh sullen verblijven/

De stad is in ”ongelegentheijt gecomen” en is niet in staat de recognitie t.b.v. pensionaris Teelinck uit te keren

Alsoo de stadt in merckelijck ongelegentheijt is gecomen, is goetgevonden dat voor het toecomende d’Hr Pensionaris Teelingh de ses pond vls die hij gewoon is geweest jaerlijx van de stadt voor een recognitie te genieten geduijrende dese ongelegentheijt van de stadt niet sal profijteren/

Weth en Raed gehouden den 22e Novembris 1678 absent d’Hr Burgemr Walens.

Er zijn bezwaren tegen de enkele posten in de rekening van de loodgieter David Cornelisz in het bijzonder m.b.t de reparatie van het dak van de kerk

Is bij d’Heeren Gecommitterdens om met David Cornelisz Lootgieter te spreken over sijne praetensien wegens arbeytsloon en leverancie aen de kercke Raport gedaen dat denselven naer geen naerder accoord en wilde luijsetern maer bleef persisteren bij sijn oude praetensien, waer op hem te gemoete hadden gevoert dat tot derselver voldoeninge voor alsnogh geen ordre wegens W+R en hadden, en dat sijne praetensie in het geheele Collegie van W+R soude moeten inbrenegen, waer toe hij verclaerde wel genegen te wesen, gelijck oock ingevolge van dien op huijden hier was gecompareert met versoeck op sijne voorss praetensien gehoort te mogen werden, waer op denselven binnen ontboden zijnde , zijn hem verscheijden saecken jegens sijn overgebraghte Rekeninge voorgedragen en wel bijsonderlijck tegens de opgestelde post van de drij jaren reparatie aen de kercke, als niet kennelijck zijnde dat in het derde jaer eenige reparatie is geschiet en wegens de twee vorige jaren niet naer eijsch van het werk, waer op hem niet te min in voldoeninge vande praetensien die hij tot laste vande stadt soude connen of mogen moveren zijnde gepresenteert de somme van Pond 140 vls te betalen met twee hondert guldens Januarij naestcomende en voorts vervolegens met hondert guldens alle drij maende tot de volle genoegdoeninge van dien mits gehouden blijvende onder voorss somme het dack vande kercke alvorens in behoorlijcke reparatie te brenegen, heeft denselven daer toe niet willen verstaen praedtenderende op voorss conditien Pond 150 vls tot welcken W+R niet heeft connen resolveren/

W+R gehouden den 30e Novembris 1678 absent d’Hr Jacob Reijnouts door sieckte verder d’Hr Jan Goewijn Raed.

Is bij d’Hr Burgemr Broeder overgebraght sekere missive met nevensgaende Extract uijt de Resolutien van haer Ed:Mog: d’Heeren Staten van Zeeland, behelsende haer ordre tot het formeren ende overbrengen vande Quohieren van het familiegelt en losse goederen over den jare 1677 en 1678 mitsgaders voldoeninge van de aghterstallige penningen tot den jare 1678, incluijs, voor de maend van Maerte 1679, waer op goetgevonden is d’Heeren bij Acte vande 27e Augusti laestleden gecommitteert tot den Ontfangh vande aghterstallige pednningen opt spoedigste voort te varen en gecommittert d’Hr jacob de Keijser Raed met den secretaris om aen d’Hr Ontfanger Generael over te brenegen de quitancien vande betalinge op voorss schattinge gedaen om te vernemen hoe verre de stadt in voorss schattingen ten aghteren is/

Weth en Raed gehouden den ……. Decembris …….. ??

Willem III heeft grote twijfels over de authoriteit van de regering van Arnemuiden. Er is al lange tijd sprake van een zekere vorm van anarchie.

Is bij d’Hr Burgemr Broeder voorgedragen dat de Hr Kempe in den Hage was geweest om d’electie tot den Hage was geweest om d’electie tot Balliu op sijn persoon bij Sijn Hoogheijt te besolliiteren dogh dat sijn oogmerk niet hadde connen becomen een van d’Heeren van het Hof van Sijn Hoogheijt aen welcken sigh tot bevorderinge van sijn saecke hadde geaddresseert hem hebbende te kennen gegeven dat Sijn Hoogheijt geen electie op de overgesonden nominatie en soude doen, voor dat hem bleke dat de Regeringe deser stadt de maght hadde om de nominatie te doen, versoeckende dat hem moghten werden ter hand gestelt soodanige bescheijden waer bij conde blijcken dat de Regeringe dese maght was hebbende en voorts den brief van nominatie en recommandatie to Balliu op nieuws moghten werden opgemaect, waerop getgevonden is den secretaris te authoriseren om voorss brieven op nieuws op te maecken maer voorts niet geraden gevonden sonder voorgaende ordre van Sijn Hoogheijt de voorss versoghte bescheijden aen Sijn Hoogheijt te laten presenteren/

Weth en Raed gehouden den 4e Januarij 1679 d’Heeren Christiaen Walens Burgemr ende Jacob Reijnouts schepen sieck d’Hr Jeronimus Huwaerd schepen , absent , d’Hr Ketelaer Raed sieck

Over bomen die op een of andere wijze niet op de meest geschikte plaats staan

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Broeder dat eenige boomen de toppen zijn afgewaeijt , eenige te dighte en andere op onbequame plaetsen zijn staende of derhalven niet geraden ware eenige te laten uijtroeijen die ondienstich connen werden geaght langer te staen waer op goetgevonden is te committeren d’;Heeren Pieter Broeder Burgemr Jacob van der Leije schepen ende dirck Topsen / Rad om inspectie hier van te nemen en daer in te doen soo als bij haer geraden sal werden bevonden/

Dirck Topsz, schoolmeester, beklaagt zich over het feit dat een vrouwspersoon hem leerlingen “afpikt”

Is bij denselven Hr Burgemr voorgebraght dat d’Hr Dirck Topsz stadsschoolmr aen hem claghtigh was gevallen dat seker vrouwspersoon nu eenige maende herwaerts hadde ondernomen leerschole te houden om kinderen het lesen te leeren endat dedselve was aengegroeijt tot in de dertigh kinderen waer door vele van schole werden afgetrocken en stadsschole met der tijt tot een geheel verval soude conne werden gebraght, versoeckende dat vorige Acten bij dese Regeringe voormaels ontrent stadtsschoolmeesters genomen bij welcken de mindere scholen werden verboden, moghten werden vernieuwt en hij deselve voordeelen van stadsschoolmeester als de vorige moghte genieten, waer op goetgevonden is dat niemand behalven stadsschoolmeester formele schole om kinderen in het leeren, lesen et oeffenen sal mogen houden, maer dat yeder de vrijigheijt sal hebben om Naeijschool en van ander Handwerck op te stellen/

Weth en Raed gehouden den 3e Februarij 1679, d’Hr Jacob Reijnouts sieck d’Heeren Goewijn ende Ketelaer absent.

Kwestie over het salaris van pensionaris Teellingh

Is bij d’Hr Burgemr Broeder voorgedragen dat aen hem was geinsinueert seker appoinctement van de Ed; Mog; Heeren van de Hove Provinciaal in Holland den sesden Januarij laestleden bij deselve op het request bij d’Hr Pensionaris Teelingh aen haer Ed: Mog: tegens dese regering over praetens salaris gepresenteert gestrect bij welcken deselve ordonneren voldoeninge van d’Hr Teelings praetensien ten ware eenige redenen ter contrarie die op den sevenden deses , des voormiddaegs ten elf uijren voor d’Heeren Commissarissen van voorss Hove souden moeten werden geallegeert welcken dagh bij den Deurwaerder was geprolongeert tot op den 21e deses , en is daer op goetgevonden d’Hr Teelingh te laten versoecken tegens Dingsdagh naestcomende snaermiddaegs ten twee uijren voor W+R te comen om te sien of voor een redelijcke prijs sigh wilde laten contenteren, en in cas sulcx niet naer intentie succedeerde werden bij provisie gecommitteert om de saecke vande stadt tegens d’Hr Teelingh ten voorss tijde waer te nemen beijde de Heeren Burgemrs/

Diverse burgers weigeren “de huijsschattinge” te voldoen

Is bij d’Heeren Jacob van der Leije ende Petrus Appeldoorn als Ontfanger vande huijsschattinge voorgedragen dat verscheijden borgeren ende ingesetenen deser stadt in gebreke blijven ende onwilligh zijn voorss schatrting te voldoen, wat middel derhalven best moght werden om voorss onwillige tot voldoeninge te brengen, waer op bij W+R goetgevonden is voorss Heeren in hare voorss qualiteijt te authoriseren om de onwillige ter vierschare te betrecken en bij middel van reghten haer tot voldoeninge deses te constringeren/

Weth en Raed gehouden den 24e Februarij 1679 d’Heeren Jeronimus Huwaerd ende Jacob Reijnouts schepenen sieck

Vervolg kwestie salaris enz. van pensionaris Teelingh

Is bij d’Heeren Burgemrs voorgedragen dat met d’Hr Pensionaris Teelingh over de praetensien die ten laste van de stadt over vacatien en verschoten penningen is maeckende niet hadden connen accorderen maer dat met hem waren verstaen dat den dagh om te compareren voor d’Heeren Commissarissen van den Hove Provinciaal bij haer Ed: Mog: gestelt op den 7e deser loopender maend februarij en bij den duerwaerder geprolongeert op den 21e deses sal zijn geprolongeert den tijt van veertien dagen en dewijle bij Weth en Raed zijn gecommitteert om de saecke vande stadt aldaer tegens d’Hr Teelingh waer te nemen of niet geraden ware met de nominatie vande nieuwe magistraet int eerste van Meerte voor te varen, opdat oock bij die occasie de electie van dien bij Sijn Hoogheijt moghten bevorderen; en is sulx bij W+R geapprobeert en ingevolge goetgevonden dat de nominatie van de nieuwe magistraet sal geschieden op woonsdagh naestcomende werdende de voorss Heeren Gecommitteerdens wijders geauthoriseert om in de saecke vande stadt tegens d’Hr Teelingh voor voorss Commissarissen alles te verrighten tgene ten meesten dienste van de stadt souden mogen bevinden te behooren/

De electie van een baljuw dient bij Zijn Hoogheid Willem III bevorderd worden

Werden oock voorss Heeren gecommitteert om bij die occasie bij Sijn Hoogheijt te bevorderen de electie op de toegesonden nominatie tot Balliu en sal den secretaris tot dien eijnde extraheren alle soodanige bescheijden als tot bevorderinge van voorss saecke en tot weghweringe van tgene tot stuijtinge van voorss electie bij sommige moght werden ondernomen noodigh bevonden worden/

Daniel van der Leije mag van 2 huisjes in de Bolstraat er 1 maken

Daniel van der Leije versoeckende vande twee huijsjens die hij int Bolstraetjen deser stadt heeft staende en die beijde seer bouwvalligh zijn het grootste te mogen afbreken onder conditie dat met de materialen daer van comende het minste sal opbouwen en voorts op de Erve van het grootste naer de strate een bequamen muijr sal oprighten is hem bij W+R onder voorss conditien dit sijn versoeck geconsenteert/

Jan Meurs betuigt spijt van zijn onbehoorlijk gedrag, nu mag hij “den bierboom” blijven bedienen.

Jan Meurs versoekende te mogen continueren in het bedienen van den bierboom verclarende leedschap te hebben van eenige onfatsoenelijcke bejegeningen die hij onlangs ontrent den persoon van d’Hr Burgemr Walens int thuijs brengen van seker tonnetjen wijn soude mogen hebben gepleegt is hem op dese sijne bekentensse dit sijn versoeck geconsenteert/

Jan Gillisz Leen mag de “meulenpolder” opnieuw pachten, maar hij mag er geen “saeijland” van maken door te scheuren. Zie andere condities.

Zijn d’Heeren met Jan Gillisz Leen veraccordeert dat hij den meulenpolder naer dit loopende jaer paghts zijnde het vijfde ende laeste jaer van sijn vorige paght nogh voor den tijt van vier naestvolgende jaren tot deselve prijs in paght sal behouden, onder conditie dat denselven niet sal vermogen te scheuren omme tot saeijland te gebruijcken, oock aen niemand in paghte overlaten, uijtgesondert alleen dat sijn vrouw soo hij geduijrende dese sijne paght aflijvigh wierde de vrijigheijt sal behouden om dien tot het eijnde van voorss jaren op dese conditien in paghte te hebben en sal de Regeringe gehouden zijn de cruijne van den dijck van voorss polder volgens de conditien van de eerste paght te laten opmaecken dogh sullen de oncosten van het opmaecken bij den paghter moeten werden betaelt welcke betaling hem in minderinge van sijn beloofde paghtpenningen sal verstrecken, en blijft voorts den paghter gehouden yeder jaer paght met den vervaldagh promptelijck te moeten opbrengen/

Weth en Raed gehouden den 27e Februarij 1679, absent d’Hr Burgemr Broeder, ende d’Heeren Jeronimus Huijwaerd d’Hr Jacob Reijnouts sieck, d’Hr Goewijn uijt der stadt.

Met David Cornelisz ,loodgieter, moet een accoord worden gesloten t.a.v. de reparaties aan de kerk.

Zijn gecommitteert d’Heeren Jacob van der Leije schepen Jacob de Keijser ende Dirck Topsz Raden om met David Cornelisz Lootgieter over de praetensien die hij ten laste van de stadt is maeckende over gedane reparatien aen de kercke te accorderen/

Claes Barbet, stadsbode, doet i.v.m.een rechtszaak onvoorzichtige uitspraken.

Alsoo vernomen wert dat den stadsbode Claes Barbet sigh vervordert heeft te spreken van sekere sententie nu onlangs bij Burgemrs en schepenen deser stadt gewesen in de saecke van Hubertus de Bruijn opponent contra Marinus Poelman, hebbende met seker persoon willen wedden dat Marijnis Poelman sijn saecke in welcken voor desen Gereghe hadde gesuccumbeert voor Ed:Mog: d’Heeren Gecommitterde Raden in cas d’appel wel soude te boven halen ende daer in triumpheren, en andere diergelijcke redenen meer, is denselven aengesegt dat int toecomende sal hebben voorsightiger te wesen en sigh te waghten van diergelijcke redenen meer te voeren op pene van anders gedeporteert te sullen werden/

Weth en Raed gehouden den 17e Meerte 1679 d’Hr Burgemr Broeder sieck absent d’Hr Jeronimus Huijwaerd, d’Hr Reijnouts sieck.

Vervolg kwestie tussen de stad en pensionaris Teelingh

Is Raport gedaen bij d’Hr Burgemr Walens als Gecommitteerde tot waernemen vande saecke van de stadt tegens d’Hr Pensionaris Teelingh, dat ten bestemden dage in den Hage waren gecompareert voor d’Heeren Commissarissen van haer Ed: Mog: d’Heeren van de Hove Provinciael maer dat d’Hr Teelingh aldaer niet was gecompareert en hem ingevolge op sijn request was verleent nihil, en voorts gecondemneert in de costen die begroot wierden op een en twintich gulden of derhalven niet geraden ware hem door den deurwaerder te laten sommeren tot voldoeninge van voorss costen of anders hetselve in te houden uijt de penningen die de stadt aen hem schuldigh is, en is daer op goetgevonden deselve oncosten te vinden op het gene vande stadt soude mogen te goet hebben/

Weer over de kwestie-Goewijn: de laatste rekening als Tresorier van de stad

Alsoo de saecke in questie tusschen de stadt ende d’Hr Goewijn over de laeste rekeninge bij hem als Tresorier aen de stadt overgebraght is gesubmittert aen de uijtsprfaeck van d’Hederen Advocaten is bij W+R geresolveert en bij d’Hr Goewijn aengewesen dat dese saecke voor voorss Heeren sal werden aengevangen den 15e van de volgende maend April/

De Leden van de Regering moeten op tijd “compareren” op de vergadering enz. op verbeurte van “comparitiegelt”

Is goetgevonden dat int toecomende d’Heeren van de Regeringe op het stadthuijs comparerende int Collegie van Weth en Raed sullen gehouden zijn aldaer te compareren op behoorlijcken tijt voor het slaen vande halve uijren naer den gestelden tijt en behoorlijck gehabitueert op de verbeurte van hun comparitiegelt/

Weth en Raed gehouden 11e April 1679, absent d’Hr Jeronimus Huijwaerd, d’HeerenReijnouts Appeldoorn ende van Os sieck, d’Hr Goewijn absent

De gorsinge van het Oosteijnde+zuidzijde van de wall moet verpacht; aanbesteed moet worden het uitdiepen van het haventje en het ophogen van het dijkje van de Molenpolder

Alsoo de gorsinge van het Oosteijnde en van de zuijdzijde van stadswall jegenwoordigh uijt de paghte is, wert goetgevonden deselve met uijtsettinge van billetten tegens huijden aght dagen des naermiddaegs ten drij uijren ter paght te presenteren, en terselver tijt oock te besteden het diepen van het haventjen en ophoogen van het dijckjen vande Meulenpolder, werdende gecommitteert d’Heeren Burgemrs ende d’Hr Jacob van der Leije schepen, om deselve verpaghtinge en bestedinge waer te nemen/

Een van de zoons van Goewijn heeft zich ten koste van de “regeringe” misdragen

Alsoo vernomen wert dat een van de soonen van d’Hr Jan Goewijn bestaen heeft onlangs een scrobber op een stock aen den Arm van de Peuije van het stadthuys te binden en daer ten thoone te laten staen tot vilipendentie en cleijnigheijt van dese regeringe is goetgevonden naerder ondersoeck van die saecke te nemen, omme alsdan verder daer op te resolveren/

Joris Haeck wil “de vroone aghter sijn huijs reght uijt brengen” onder condities.

Op het versoeck van Joris Haeck om te mogen de vroone aghter sijn huijs in de Bolstrate nevens de wal tot sijnen coste reght uijt brengen, aennemende die vroone altijt suijver te sullen houden dat het water daer door bequamelijck can werden gelost en wijders den paghter vande gorsinge van stadswall te sullen contenteren indien eenige schade hier over was praetenderende is hem dit sijn versoeck op voorss conditien toegestaen/

Weth en Raed gehouden den 14e April 1679, absent d’Heeren Jacob Reijnouts Henrik van Os ende Petrus Appeldoorn, schepenen , ende d’Hr Goewijn, Raed , sonder overnaghte wete te zijn gedaen.

Hubertus Kempe, de nieuwe baljuw

Compareerde d’Hr Hubertus Kempe, ende exhibeerde sijne Acte van commissie, bij Sijn Hoogheijt den Heere Prins van Oraengien op sijn E als Balliu op de toegesonden nominatie en recommandatie van dese Regeringe gestrect en gemerct voorss Acte met vermelde van den eedt bij sijn E dienaengaende aen Sijn Hoogheijt gedaen of verder te doen, heeft denselven Hr sijnen eedt in handen van dese regeringe gedaen/

Weth en Raed gehouden den 9e Meije 1679 absent d’Hr Jacob van der Leije schepen, d’Hr Jacob Reijnouts schepen sieck

Jan Meurs wordt benoemd tot “clockeluijder” onder condities.

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Broeder dat op approbatie van Weth en Raed het clockeluijden aen Jan Meurs hebben aenbesteedt voor seven en twintigh gulden int jaer aenvangh nemende den 1e deser loopender maend , blijvende den olie en keersen die hij daer toe van noode heeft tot sijnen laste, en sal des winters in plaetse van ten negen uijren ten aght uijren vermogen te luijden, en soo in gebreke bleve hetselve behoorlijck waer te nemen sal de regeringe de maght behouden om hetselve weder aen een ander te mogen aenbesteden, en is sulcx bij W+R geapprobeert/

De “beesten” beschadigen het plantsoen, daarom wordt een deel van de “gorsinge” niet verpacht.

Is goetgevonden de gorsinge van de zuijdzijde van stadswall en van het Oosteijnde uijt consideratie van de schade die het plantsoen van den beesten soude mogen lijden voor dit jaer onverpaght te laten/

Over de spiegels die ten behoeve van de Loterij zijn ingekocht

Is goetgevonden den spiegels die voor de Loterye zijn ingecoght geweest op de vercoopinge die tot Middelburgh alsnu in het sterfhuijs van d’Hr Raven wert gehouden, op morgen ter coop te presenteren , werdende gecommitteert om die vercoopinge waer te nemen d’Hr Jacob de Keijser , Raed met den secretaris/

Op het versoeck van Ignatius Verstrate om sijn sijn borgerschap te mogen hebben mits het halve reght daer toe staende aen de stadt betalende, is hem dit sijn versoeck geconsenteert mits presterende den eedt van Borgerschap/

Jeronimus Huijwaerd heeft zich tegenover de baljuw en de regering zeer onbehoorlijk gedragen

Is voorgedragen bij d’Hr Balliu Kempe dat d’Hr Jeronimus Huijwaerd jegenwoordige schepen deser stadt hemselven nu gisteren ontrent sijn E. en eenige andere leden van het Collegie in presentie van andere personnen buijten het Collegie zijnde seer ongeregelt en ontfatsoenelijck heeft uijtgelaten tot vilipendentie van sijn E. persoon en van de regeringe, versoeckende behoorlijck ordre tegens soodanige ongeregeltheden moght werden gestelt, waer op goetgevonden gemelden Hr Huijwaerd te ordonneren sigh voor den tijt van drij maende van de Vergaderinge te absenteren/

Over de persoon van Jan Claesz als “stadthouder” van de baljuw en de 2 sHeeren dienaers, die ook dienst in de kerk moesten doen.

Is goetgevonden den persoon van Jan Claesz tot stadthouder te verkiesen op een tractement van twaelff pond vls sjaers die ontboden zijnde heeft gedaen den eedt daer toe staende en sullen de twee sHeeren dienaers onder haer vorigh tractement van twaelf ponde vls sjaers gehouden zijn den dienst in de kercke als voren waer te nemen sonder ijets verders daer voor te profijteren, als de voorss twaelf pond/

Weth en Raed gehouden den 25e Meije 1679 d’Hr Reijnouts schepen sieck d’Hr Goewijn Raed uijt der stadt.

De brief van electie van de nieuwe magistraet

Is door d’Hr Balliu Kempe overgebraght den brief van electie van de nieuwe Magistraet en naer lectuijre van dien bevonden d’Hr tot Nurgemr te zijn vercoren d’Hr Jacob Leijs tot schepenen d’Heeren Jacob de Keijser Josias Ketelaer ende Dirck Topsz en zijn deselve onder den gewoonen eedt in haer bedieninge geinstalleert/

Burgemrs schepenen ende Raden hebben vercoren dese naervolgende stads Officieren

Tot Tresorie

D’Hr Pieter Broeder

 

Weesmrs

D’Heeren Jan Goewijn

Pieter Broeder

Jacob van der Leije

Werdende deselve mede gecommitteert tot Commissarissen van cleijne saecken ende Landreght

 

Broodwegers

D’Heeren Jacob Leijs

Jacob de Keijser

 

Foriers ende kerckmeesters

D’Heeren Christiaen Walens

Jacob Leijs Burgemrs

 

Gasthuijsmrs en alle voorvallende saecken in de kercke waer te nemen.

D’Heeren Christiaen Walens

Jacob van der Leije

 

Erfscheijders

D’Heeren Burgemrs mitsgaders d’Hr Jacob van der Leije

 

Overdekens van de Gilden

D’Heer Christiaen Walens van schippers

Jacob Leijs van Timmermans en metselaers

Jacob de Keijser van Backers

Henrik van Os van Tappers en Cleermaeckers

Josias Ketelaer van Cramers

Petrus Appeldoorn van Rhetorica en Wagenaers

Dirck Topsz van St.Jans

Secretaris van Chirurgijns

Op het versoeck van d’Hr Conincxhoven om hier borger te mogen worden mits het reght daer toe staende hem werdende vergunt, is bij d’Hr Conincxhoven in alle civiliteijt te sullen resolveren als denselven Hr sigh met de wooninge alhier sal hebben begeven/

Huijbreght de zoon van Jacobus Claesz wordt zijn opvolger als grofzoutmeter

Op het versoeck van Jacobus Claesz als grofsoutmeter dat sijn soon Huijbreght vermits sijn onbequaemheijt door hoogen ouderdom en swackheijt in sijn plaetse tot Grofsoutmeter moght werden geadmitteert is hem dit versoeck geconsenteert mits doene den gewoonlijcken eedt/

Diverse personen blijven in gebreke hun achterstallige belastingen te voldoen; voorstel ze gerechtelijk aan te pakken.

Is voorgedragen bij d’Hr Tresorier Broeder dat verscheijden persoonen die aen de stadt ten aghteren zijn in gebreke blijven de aghterstallen te voldoen of derhalven niet geraden ware deselve bij middel vanreghten tot betalinge van dien te constringeren waer op goetgevonden is d.hr Tresorier te authoriseren om die in gebreke bevonden werden daer over in reghten te betrecken/.

Is goetgevonden dat stadsrekeninge op huijden vier weken snaermiddaegs ten twee uijren sal werden gedaen

Jeronimus doet het aangenomen werk met betrekking ot het Horologie (Uurwerk) niet naar behoren

Alsoo d’Hr Jeronimus Huijwaerd dien het waernemen van het Horologie (Uurwerk) is aenbesteedt, het aengenomen werk niet naer behooren waerneemt, het selve sijn soon of knegt bevolen latende is goetgevonden denselven te ordonneren voortaen het Horologie selfs waer te nemen of dat d’Heeren op een ander wijse daer in sullen voorsien/

Weth en Raed gehouden den 19e Augusti 1670 d’Hr Burgemr Walens sieck dd’Hr Jeronimus Huijwaerd absent

Adriaen Jansz Jongman pachter van de accijns van de wijnen wordt door de baljuw aangeklaagd.

Is binnen gestaen Adriaen Jansz Jongman paghter van den accijns van de wijnen tot laste van de Herbergiers en van stadswijnkelder over desen loopenden saisoene te kennen gevende dat op het aenclagen van d’Hr balliu Kempe voor haer Ed: Mog: d’Heeren Staten van Zeeland was ontboden geweest en op gisteren daer gecompareert zijnde hem door den Hr Raedpensionaris was geordonneert sijn stadswijnkelder of herberge te laten varen, en gemerct dese gegeven ordre sijns beduncken is streckende tot merckelijcke praeiudicie van sijn voorss paght, versoght van dese sijne paght te mogen werden ontslagen Weth en Raed hebbende het versoeck overwogen en geleth op de conditien op welcken de stadswijnkelder hebben verpaght en dat in deselve expresselijck wert gestipuleert dat in het houden van stadswijnkelder sigh moet reguleren naer de ordre van haer Ed: Mog: hebben den Requirant geordonneert het volbrengen van sijn beloofde conditien, dat van hare zijde niet sullen manqueren hare beloofde conditien naer te comen/

De Baljuw Kempe heeft “den diender Claes Verhage gedeporteert”. Daarbij worden vraagtekens gezet.

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Jacob Leijs dat d’Hr Balliu Kempe door sijn stadthouder sijn E. hadde laten aenseggen dat hij Balliu den diender Claes Verhage hadde gedeporteert en dat d’Hr Burgemr soude hebben te besorgen dat sijn gagie van nu aen soude werden geschort, waer op goetgevonden is te committeren voornoemden Hr Burgemr Leijs , mitsgaders d’Heeren Jan Goewijn ende Pieter Broeder Raed om naerder informatie daer van te nemen en te ondersoecken op wat fundament sulx soude mogen hebben gedaen , alsmede op wat fundament sijn stadthouder int eerste van sijn dienst moght hebben gedeporteert en naerderhand wederom herstelt, omme van dese genomen informatien ter naester Weth en Raed raport te doen/

Overleg met Jacob van der Leije over het herstellen van het horologie(uurwerk) en de prijs

Zijn deselve Heeren gecommitteert om met Jacob van der Leije te spreken en te vernemen wat aen het horologie soude mogen wesen ontstelt en voor wat prijs hetselve soude connen werden geredresseert en in ordre gebraght omme dat gehoort alsdan naerder op te resolveren/

Er is een nieuwe pensionaris nodig

Zijn gecommitteert voorss Heeren om uijt te sien en te vernemen naer een bequaem persoon die het pensionarisschap deser stadt/

De pachters van de “visserye van de veste” hebben klachten over de pacht.

Zijn voorss Heeren insgelijx gecommitteert om met den paghters van de visserye van de veste te spreken over hare claghten die sij over dese hare paght inbrengen met maght om met deselve hier over finalijk te accorderen/

Marinus Adriaensz grofzoutmeter in plaats van Job Jobsz,

Wert Marinus Adriaensz op sijn versoeck tot Grofsoutmeter in de plaetse van Job Jobsz vercoren mits doene den behoorlijcken eedt/

Wet en Raed gehouden den 23e Septembris 1679, d’Hr Christiaen Walens Burgemr sieck d’Hr Josias Ketelaer schepen ded Hr Jeronimus Huijwaerd ende d’Hr Andries Burt Raed absent

De verpachting van de stadsdomeinen. Een “prouve” of de stadswijnkelder apart van de stadswijnen zal kunnen worden verpacht.

Is goetgevonden dat de verpaghtinge vande stads Domeijnen van wijn ende bier ende quaplacke op den dagh van ’s Landsverpaghtinge smorgens ten tien uijren sal werden gehouden en sulx bij uijtsettinge van billetten sal werden bekent gemaectt en sal in het verpaghten een preuve werden genomen of stadswijnkelder afgesondert vande paght van stadswijnen alleen sal connen werden verpaght en vorts de maeltijt van ’s Landsverpaghtinge ten minste coste van de stadt soo veel doenlijck is werden aengestelt/

“Het horologie mitsgaders het manewerck” moet een behoorlijke reparatie ondergaan.

Is bij d’Heeren Gecommitteerdens om met den sone van d’Hr Jacob van der Leije over repareren van het horologie te spreken raport gedaen, dat de denselven gepresenteert hadde het horologie mitsgaders het manewerck voor hondert guldens te herstellen en in behoorlijcke reparatie te brengen of bij manquement van dien niets daer van te sullen profijteren mits hem werde toegevoegt het waernemen van het horologie tegens veertien ponden vlaems sjaers en voorts een recognitie te mogen hebben voor den dienst die alreets tot repareren van het horologie heef aengewent ; en is daerop goetgevonden voorss Heeren Gecommitterdens wijders te committeren om met denselven van der Leije naerder daer van te spreken en te sien of het voor een minder prijs wilde aennemen en is hem voorts vergunt het waernemen van het horologie tot soodangen prijs als d’Hr Jeronimus Huijwaerd hetselve te voren heeft gehadt ingaende van dien tijt dat het denselven Huijwaerd is ontseght geweest/

Over de verpachting van het Schuttershof(ingrijpende verandering=egaliseren en met bomen beplanten) en van de stadswallen van de Tolpoort tot aan de Veerse Poort

Op de presentatie van d’hr Jan Goewijn van het schuttershof voor den tijt van veertien naestvolgende jaeren tot vijftien guldens sjaers en van de gorsinge van de zuijdzijde van stadswall vande Tolpoorte tot aen de Veersche Poorte voor den tijt van seven naestvolgende jaren tot drij pond sjaers in pacht te houden mits in het eerste jaer de hoogten in het schuttershof te sullen afmollen de pitten daer in liggende te vullen en geheel effen te leggen en voorts hetselve met olmen en essen boomen te beplanten en jaerlijcx voor de gene die souden mogen uijtvallen andere in plaets te setten, alsmede op het Oosteijnde met nieuwe boomen te sullen vervullen alle de plaetsen daer nieuwe boomen moeten zijn geplant en hoe jaerlijx geduijrende de voorss jaren paghts te continueren blijvende de vrijigheijt aen de stadt soo d’hr Goewijn in gebreke bleve de nieuwe boomen in plaets van de uijtgevallen te planten deselven tot sijnen coste te laten planten blijvende oock tot laste van d’Hr Goewijn het delven en afheijnen en voorts gehouden yeder jaer paghts met den vervaldagh promptelijck op te brengen ende te betalen en is sulcx op voorss conditien d’Hr Goewijn toegestaen/

Over de invordering van de huisschatting die niet helemaal voltooid is

Is bij d’Heeren Appeldoorn en van der Leije voorgedragen dat volgens commissie de huijsschattinge ten meerder deele hadden ingevordert en daer van bereijt rekeninge te doen en dat voorts geen gelegentheijt conden vinden om het verdere in te vorderen versoeckende andere Commissarissen in hun plaetse te mogen worfden gestelt, en is daer op goetgevonden dat bij provisie de rekeninge ter naester Weth en Raed in het Collegie sal werden overgebraght om het verdere alsdan naerder te resolveren/

Weth en Raed gehouden den 29e Octobris 1679 d’Hr Burgemr Walens sieck.

Weer over de huisschatting

Zijn gecommitteert d’Heeren Burgemrs d’Hr Tresorier Broeder en den secretaris tot het opnemen vande Rekeninge vande ontfangh en uijtgeven die d’Heeren Appeldoorn en van der Leije wegens de huijsschatting hebben gehadt/

Aanmaning van de Staten van Zeeland “tot het invorderen van de aghterstallen van de 200e Penningh en Familiegelt”

Zijn bij d’Hr Burgemr Walens overgebraght twee brieven van haer Ed: Mog: d’Heeren Staten van Zeeland behelsende haer Ed: Mog: ordre tot het invorderen van de aghterstallen vande 200e Penningh en Familiegelt, en is daer op goetgevonden te versoecken d’Heeren Petrus Appeldoorn en Jacob van der Leije gestelde Commissarissen tot invorderinge van voorss schattinge om in hare vorige commissie, benevens in die huijsscattinge te willen continueren en haer gerecommandeert met het invorderen van dien te willen voortgaen en is sulcx bij voorss Heeren aengenomen/

Voor de zoveelste maal de zaak van Jan Goewijn tegen de stad.

Is voorgedragen bij Gecommitteerdens om de saecke van de stadt tegens d’Hr Goewijn voor d’Heeren Arbiters waer te nemen Raport gedaen, dat d’Hr Goewijn in de laeste Comparitie over dese saecke gevallen met d’Hr Advocaet Duijvelaer was gecompareert die hem in sijn saecke aldaer hadde gedient, of derhalven niet geraden ware dat Commissarissen sigh mede van gelijcken van een Advocaet geliefden te laten voorsien, of dat de aecke de sorge van commissarissen geliefden te vertrouwen en is daer op bij Weth en Raed goetgevonden de saecke te latenverblijven aen de directie van Commissarissen/

Over de toekomstige Dokpolder waarvan Jan Goewijn als pachter “weije” moest maken en laten enz enz ?

Is bij d’Hr Burgemr Walens voorgedragen dat met d’Hr Goewijn onder approbatie van Weth en Raed was overcomen dat d’hr Goewijn de docke soude hebben in paaghte voor den tijt van eenentwintigh jaren mits hetselve tot weije maeckende en weije latende blijvende oock gehouden in de voorss jaren paghts alle drij maende een vierde jaer paghts te moeten betalen of dat de stadt de vrijigheijt sal behouden om die aen haer te behouden en aan een ander te mogen verpachten en voorts gehouden in de verder conditien op welcken Jan Gillisz Leeu hetselve in paghte heeft gehadt en is hetselve bij meerderheijt van stemmen geapprobeert mits hier van werde gemaect een particulier contract bij d’Hr Goewijn te teijckenen/

De zaak Jan Goewijn

Is goetgevonden nevens d’Hr Burgemr ende d’Hr Pieter Broeder gecommitteerdens om de saecke van de stadt voor d’Heeren Arbiters tegens d’Hr Goewijn waer te nemen/

Weth en Rad gehouden den 7e Novembris 1679 absent d’Hr van Os schepen.

Over “het horologie en manewerck

Is raport gedaen bij d’Heeren Commissarissen om met de soon van d’Hr Jacob van der Leije te accorderen over herstel van het horologie en manewerck mitsgaders vergulden van den wijser dat met denselven zijn veraccordeert voor elf pond vls onder conditie soo het niet in behoorlijcke ordre braght en redresseerde soo als het behoort dat hij daer van niet sal profijteren en is sulcx bij Weth en Raed geapprobeert/

Is Crijn Cornelisz op sijn versoeck geconsenteert den bierboom in plaetse van Job Jobsz gewesen bierdrager mits doende den behoorlijcken eedt/

Jacob van der Leije krijgt volmacht om “regard te nemen en ordre te geven” enz op de werkzaamheden van Aert van den Broode

Is goetgevonden d’Hr Jacob van der Leije te authoriseren om op Aert van den Broode nopende sijn aengenomen werck wegens repareren van de straten en schoon maecken van de kercke naeuw regard te nemen en ordre te geven tot naercominge van de conditien op welcke sijn werck aengenomen heeft, werdende denselven mede geauthoriseert om de Veersche Poorte ten minsten coste te repareren/

Weth en Raed gehouden den 3e Decembris 1679 absent d’Heeren Henrik van Os ende Josias Ketelaer schepenen ende d’Hr Andries Burt Raed.

Limijtscheijdinge” tussen de ambachten van Nieuwerkerke en Kleverskerke enz enz.

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Walens dat d’Hr vande Brande Ambaghtsheere van Cleverskercke hem hadde te kennen gegeven dat bij occasie dat d’Heeren van Middelburgh genegen zijn de Ambagtsheerlijckheijt van Nieuwerkercke ter coop te presenteren noodigh hadde gedaght alvorens limijtscheijdinge te werden gedaen tusschen voorss Ambaghtsheerlijckheijt en die van Cleverskercke en ten dien eijnde aen gemelde Heeren van Middelburgh hadde versoght Haer Ed:Aghtbr: eenige uijt den haren geliefden te committeren om de voorss limijtscheijdinge te bevorderen, die ingevolge van dien eenige Commissarissen tot het voorss hadden gelieven te stellen en dewijle de Regeringe van Arnemuijden in dese limijtscheijdinge mede geintersseert zijn of derhalven niet mede eenige uijt den haren geliefden te committeren om voorss limijtscheijdinge bij te woonen en is daer op goetgevonden tot het voorss te committeren beijde Heeren Burgemrs d’Hr Jan Goewijn met den secretaris/

Hr Jan Goewijn zet op zijn beurt m.b.t. Tresorier Pieter Broeder de puntjes op de i “

Is voorgedragen bij d’Hr Goewijn dat in de laeste Rekeninge van d’Hr Tresorier Broeder in Ontfangh niet was verantwoort een post van negentien pond vlaems bij sijn E. ontfanghen wegens het Familiegelt, versoeckende ordre moght werden gestelt dat die post met den eersten moght werden voldaen en is daer op goetgevonden d’Hr Broeder te ordonneren ter naester Weth en Raed daervan bewijs over te brengen/

Ga naar boven