Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 22 1680-1687

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf januari 1680.

Weth en Raed gehouden den 26e Januarij 1680 absent d’Heeren Pr Broeder ende Jeronimus Huwaerd Raden dogh geen overnaghte wete gedaen.

Jan Goewijn is “in de kaeije tot Middelburgh op 25 Januarij 1680 verongeluct”.De stad laat met heel weinig pieteit t.a.v. de overledene wegens diens niet geringe schuldenlast, meteen beslag leggen op al diens onroerende (huis en lijnbaan) en roerende goederen.

Alsoo vernomen wert dat d’hr Jan Goewijn in de kaeije tot Middelburgh op gisteravond is verongeluckt bevonden wert een merckelijcke somme van penningen aen de stadt ten aghteren te zijn is goetgevonden tot meerder securiteijt van derselver voldoeninge de casten en kisten in desselfs huijs te laten verzegelen en generale alles tgene tot sijnen huijse en in de bane bevonden wert in arrest te nemen om daer aen het veraghterde te verhalen/

Weer een uitsluiting van de weeskamer

Op het versoeck van d’hr Josias Ketelaer en desselfs huijsvrouw juffr Amelia de Moor om de weescamer deser stadt bij Testamente te mogen secluderen, is hun dit versoeck geconsenteert mits betalende het request daer toe staende/

Bij verkoop van zoutketen wordt er “geen stuijver te ponde van stadsunigelt” betaald.Er moet hierover met de pannering overlegd worden.

Alsoo eenige pannebasen Coopers van eenige keeten uijt den boedel van wijlen sr Pieter de Knuijt die bij decrete tot Middelburgh zijn vercoght, onwillich zijn te betalen de stuijver te ponde van stadsunigelt volgens contract den 26e Novembris 1658 gemaect voorgevende dat in de conditien van vercoopinge geen gewagh van voorss stadsunigelt is gemaect, is goetgevonden te committeren d’Hr Christiaen Walens, Burgem. D’Hr Tresorier Broeder met den secretaris om Deken ende beleijders vande panneeringhe daer over te spreken en te sien of met minne en vrientschap stadsgereghtigheijt in desen conde werden bevordert/

Joris Haeck mag “de aghterkeucken van sijn huijs int Bolstraetjen” niet afbreken

Joris Haeck versoeckende de aghterkeucken van sijn huijs int Bolstraetjen af te breken alsoo seer bouwvalligh is; wort bijWeth en Raed hem dit sijn versoeck voor alsnogh ontsegt/

Weth en Raed gehouden den 10e Februarij 1680, absent d’hr Jeronimus Huijwaerd Raed.

De gepachte objecten van de overleden pachter Jan Goewijn worden aangeboden “tegens Dingsdagh comende aght dagen ter paght te stellen”middels biljetten.

Alsoo bij overlijden van d’Hr Jan Goewijn de conditien op welcken over eenige maenden het Schuttershof en de gorsinge van zuijdzijde van stadswall voor den tijt van eenige naestvolgende jaren hadde gepaght bij desselfs wed. of kinderen niet connen werden naergecomen, is goetgevonden deselve met uijtsettinge van billetten tegens Dingsdagh comende aght dagen ter paght te stellen/

Over de stuiver te ponde van stadsuniegeld bij de verkoop van een zoutkeet

Is bij Gecommitteerdens om met Deken ende Beleijders vande Panneeringhe te spreken sal werdennopende de stuijver te ponde van stadsunigelt wegens eenige keeten uijt den boedel van Sr de Knuijt tot Middelburgh vercoght en daer van de Coopers difficulteren betalinge te doen /om dat int stellen van de conditien is versuijmt in voorss conditien dat te laten invloeijen, Rapport gedaen, at Deken ende Beleijders hadden aengenomen voor het toecomende te sullen versorgen dat in de vercoopingen die naerderhand sullen vallen door pariculiere pannebasen dat de stadt daervan de voorss stuijver te ponde sal profijteren, en voorts bevorderen dat het contract in den jare 1655 gemaect, wederom sal werden vernieuwt maer nopende tgene in vorige vercoopingen moghte zijn geomitteert dat hetselve bij haer voor dees tijt niet conde werden geredresseert, maer indien de wed. van Knuijt sulx wilde betalen onder cautie , dat sij wel moghten lijden dat die penningen bij de stadt wierden genoten waer op goetgevonden is alle behoorlijcke middelen tot invorderinge van dien aen te wenden, en den secretaris geauthoriseert om het selve soo doenlijck is onder cautie van voorss wed.te ontfangen/

Sommige pachters hadden een “maatschapmet de overleden Goewijn

Alsoo de paghters die in gemeenschap met d’hr Jan Goewijn eenige paghten soo van ‘sLands als stadswegen hebben gepaght hare penningen die sij van hem souden mogen praetenderen bij parate executie soecken te executeren, is goetgevonden dat nauw regard op haer proceduijren sal werden genomen en soo veel mogelijck is bevordert dat de stadt geen praejudicie in haer gereghticheden/

De baljuw Kempe verzoekt “seclusie van de Weescamer”

Op het versoeck van d’hr Balliu Kempe om seclusie vande weescamer te mogen hebben is goetgevonden alvorens hetselve te consenteren dat d’Hr Balliu aen Weth en Raed sal hebben over te brengen behoorlijck bescheijt vande seclusie van de weescamer van der stadt Vere, alwaer sijn huijsvrouw is overleden/

Een verzoek van Adriaen Jansz van Bredamme, houder van een hofstede

Op het versoeck van Adriaen Jansz van Bredamme dat de regeringe eenige bruggen voor hem geliefden te laten leggen om van sijn Hofstede tot Arnemuijden bequaemelijck ter molen ende ter kercken te connen gaen is geresolveert hem te laten aendienen dat sigh sal moeten gedragen naer vorige usantien ende gebruijcken/

De huisvrouw van Jan van der Stijl wil stadsvroedvrouw worden

Op het versoeck van de huijsvrouw van Jan van der Stijl om stadsvroedvrouwe te mogen wesen op soodanigen jaerlijxen tractement als de Heeren souden gelieven goet te vinden is geresolveert hetselve voor alsnogh te houden in surcheantie/

Het stadthuijs heeft een achterhuisje dat bouwvallig is

Is goetgevonden het aghterhuijsjen van het stadthuijs dat jegenwoordigh seer bouwvalligh is, eerstdaegs te laten afbreken/

Weth en Raed gehouden den 13e Meerte 1680 d’Hr Appeldoorn schepen sieck, d’Heeren Jeronimus Huijwaerd en Jacob van der Leije absent.

De stad moet nog een aanmerkelijk som geld verkrijgen uit de boedel van Jan Goewijn

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Walens dat de wed. en kinderen van d’Hr Goewijn, van de Hooge Overigheijt hadden vercregen mandement van beneficie van inventaris en onder beneficie van dien laten insinueren de Crediteuren van de boedel om voorss mandement te sien intentie of sigh ter oppositie te voegen tegens saterdagh naestcomende en gemerct de stadt een merckelijcke somme van penningen van voorss is pretenderende soo over het gene in welcken d’Hr Goewijn bij vorige uijtspraecke van Arbiters is gecondemneert als anders of derhalven niet geraden ware eenige Heeren te committeren die de gereghtigheijt vande stadt van voorss boedel moghten bevinden en is daer op goetgevonden te committeren d’heeren Christiaen Walens Burgemr ende Pieter Broeder Tresorier met den secretaris omme in voorss saeck alles te verrichten tgeen tot bevordering van stadtgerechticheijt in desen souden mogen oordeelen noodighst te wesen en de saeck ten uijteijnde te vervolgen/

Over de pacht van het Land de Docke en de Meulenpolder enz.

Is mede bij voorss Heer Burgemr voorgedragen dat onder approbatie van Weth en Raed met Jan Gillisz Leen waren geaccordeert over het gene aen de stadt ……..wegens de paght 1679 en het loopende jaer 1680 van het Land de Docke en wegens paght 1679 van de Meulenpolder bedragende int geheel 27 pond vls dat in voldoeninge van voorss jaren paght aen de stadt sal laten de tarwe te velde liggende op de docke naer gissinge ontrent twee gemeten en een half en het overige bloote Land mede van nu af aen ten profijte van de stadt als oock den Meulepolder vermogende de stadt die naer hem gelieven aen een ander te verpaghten en sal de rekeninge die hij Jan Gillisz Leen ten laste vande stadt was hebbende ter somme van Pond 3:8:4 gr binnen loopen mits van de stadt genietende vier ducatons en is sulx bij Weth en Raed geapprobeert/

De Molenpolder en “de Docke” worden openbaar verpacht, met uitzondering van de tarwe te velde op de docke’

Is goetgevonden de Meulepolder mitsgaders de Docke met uijtsetting van billetten eerstdaechs ter paght te presenteren voor soodanigen tijt van jaren als Commissarissen ten meesten profijte vande stadt op het verpaghten geraden sullen vinden blijvende alleen uijtgesondert de tarwe te velde op dedocke liggende met welckers vercoopinge goetgevonden is nogh wat te waghten, en zijn tot de verpaghtinge gecommitteert d’Heeren Burgemrs ende de Tresorier Broeder/

Weth en Raed gehouden den 19e April 1680 d’Heeren Josias Ketelaer schepen sieck Jeronimus Huijwaerd en Jacob van den Leije Raden absent.

Over de invoering van “de kneghts en meijssen gelt” en de quotificatie van het Gemaal.

Is door d’Hr Balliu Kempe overgebraght sekere missive van Haer Ed: Mog:behelsende derselver Resolutie tot invoeringe van de kneghts en meijssen geltmet ordre aen den Regeringe om Commissarissen tot bevorderen van voorss middel te stellen, die door d’Hr Balliu souden werden beedigt met verder ordre aen de Regeringe om quohieren te formeren van den ingesetenen ten platten Lande onder het Resort deser stadt gehoorende omme daer naer dan bij Haer Ed: Mog: de quotificatie van het gemael daer naer te ordonneren en is daer op goetgevonden tot het voorss committeren d’hr Christiaen Walens Burgemr ende Pr Broeder Tresorier denwelcken oock volgens Resolutie van Haer Ed:Mog: den eedt is afgenomen/

Achterstand t.a.v. inning van de “huijsschattinge” van 1679

Is bijd’Hr Burgemr Walens voorgedragen dat over eenige dagen was geweest bij den Hr Ontfanger Genarael van der Stinge en van hem was aengemaent wegens de huijsschattinge 1679 en dat die binnen den tijt van aght of uijterlijck 14 dagen ten comptoir moest werden opgebraght, en is daer op goetgevonden tot bevorderinge van voorss schattinge te committeren d’Hr Burgemr Walens latende sijn E. gerecommandeert hetselve met den eersten te bevorderen/

Over de uitsluiting van de Weeskamer te Veere en Arnemuiden t.a.v. de overleden vrouw van baljuw Kempe.

Is bij d’Hr Balliu Kempe overgebraght Copie van het Testament van sijn overleden huijsvrouw inhoudende de seclusie van de weescamer der stadt Vere welck gesien is sijn E. ingevolge van de Resolutie van de Resolutie van de 10e Februarij laestleden de versoghte seclusie van de weescamer deser stadt mede geconsenteert mits betalende het Reght daer toe staende/

De Erfgenamen van loodgieter David Cornelisz willen geld zien van het z.g. aangenomen werk dat volgens de stad niet afgemaakt is.

Is door d’Hr Burgemr Walens voorgedragen dat door een van de vrienden van David Cornelisz Lootgieter was aengesproken over desselfs praetensie nopende de reparatie aen de kercke voorgevende dat desselfs Erfgenamen wel genegen souden zijn ‘tgeen volgens aengegaen accoord in termijnen bij de stadt moste zijn betaelt te laten rabatteren en in contant te ontfangen. Of derhalven d’Heeren wel genegen souden zijn hier over met voorss Erfgenamen naerder te spreken, waer op naerder ingesien zijnde het contract met David Cornelisz gemaect en bemerct dat volgens hetselve geen betalinge van het werck moet geschieden voor hetselve voltrocken zijn twelck bevonden wert alsnogh niet geschiet te zijn, dat oversulcx het aengenomen werk eerst voltrocken sal moeten werden, eer op den voorss voorslagh van den Erfgenamen naerder soude connen werden gedisponeert/

Familiegeld

Zijn gecommitteert d’Heeren Jacob Leijs Burgemrs ende Andries Burt Raed tot het invorderen van het Familiegelt en 200e Penningh over den jare 1678.

Er zijn 2 “sHeeren dienaers” die nevenwerkzaamheden hebben

Is goetgevonden dat Claes Verhage ‘sHeerendienaer van de stadt voortaen sal genieten tien ponde vlaems ‘sjaers blijvende tot sijnen profijte tgeen van de kercke voor sijn dienst aldaer geniet en sal Pieter Bartsoen ‘sHeeren dienaer genieten twaelff pond daer onder gerekent de twee pond die gewoon was slaers te trecken voor schoonmaecken van de Marct/

Weth en Raed gehouden den 4e Meije 1680

De molen moet verpacht worden aan een nieuwe molenaar; ook “de visserie” in de watergang en vest moet worden verpacht

Is bij d’Hr Burgemr Walens voorgedragen dat de paght van stadsmolen geexpireert is,en dat Joris Haeck jegenwoordigen molenaer bij eenige van de Heeren vant Collegie aengesproken zijnde om te sien of onder approbatie van Weth en Raed met hem over verdere paght conden accorderen, denselven ongenegen hebben gevonden om deselve paght jaer te continueren en voor verder jaren niet heeft willen verstaen dan ondermerckelijcke verminderinge van sijn paght waer op goetgevonden is biljetten te laten uijtsetten tegens huijden aght dagen om deselve alsdan met den stocke aen den meestbiedenden te verpaghten werdende gecommitteert om deselve verpaghtinge waer te nemen d’Hr Burgemr Walens ende d’Hr Tresorier Broeder en dat oock tegens voorss tijt de visserie vande watergangh en veste sal worden te paghte gestelt/

De weduwe van Claes Barbet is opgescheept met de dure pacht van een deel van de stadswallen: ze krijgt compensatie.

Is mede bij denselven Hr voorgedragen dat de wed. van Claes Barbet gewesen stadtbode te kennen hadde gegeven dat haer man uijt eenige sonderlinge consideratien om sijn jaerlijcke tractement te beter te connen invorderen tgeen van d’Hr Tresorier Goewijn niet wel hadde connen becomen de noordzijde van stadwallen verre boven desselfs waerdije hadde gepaght voor den tijt van seven jaren waervan maer drie en zijn vervallen en dat sij jegenwoordigh geen koeyebeesten heeft om de gorsinge van voorss wall te conne gebruijcken en de lasten van haer familie soo groot zijn dat niet wel middels weet om hetselve te connen opbrengen , versoeckende oversulx dat het van haer naem werde gebraght en gestelt op den naem van Pieter van Roe ?? die het voor minder prijs van haer man in paghte heeft overgenomen waer op gedelibereert zijnde goetgevonden is voorss versoeck om der consequentie wille niet toe te staen maer de de wed. van de volgende jaren paghts sal moeten sorge dragen dogh is haer voor enige Extraordinare moeijten verschoten geleverde winckelware voor de Loterije en in voldoeninge van de Rekeninge bij voorss wed ten desen overgelevert toegelegt tien guldens/

Geleijn Jansz opnieuw toegelaten tot het officie van bierdrager.

Op het versoeck van Geleijn Jansz omme op nieuws te werden geadmitteert tot bierdrager tot welcken hem de Heeren voor sijn vertreck naer Holland hadden gelieven te begunstigen is hem dit sijn versouck geconsenteert/

Wordt de oudste burgemeester ambachtsheer van een deel van Nieuwerkercke ?.

Is goetgevonden het gedeelte Ambaghts de stadt in Nieuwerkercke bij coop toecomende gestaen op den naem van d’hr Jacobus Kaau gewesen Burgemr deser stadt bij desselfs overlijden te laten verheffen op den naem van een van de Heeren die binnen den tijt van aght dagen de oncosten van het verheffen van dien sal willen verschieten of niemand sigh binnen dien tijt opdoende tot het voorschieten van voorss oncosten dat het alsdan sal werden gestelt op den naem van de oudsten Burgemr wordende gecommitteert om de Acte te bevorderen d’Hr Burgemr Walens ende d’Hr Tresorier Broeder met den secretaris/

Johannes Goewijn wordt de nieuwe stadbode

Bij overlijden van Claes Barbet gewesen stadtbode is in desselfs plaestse tot stadtbode vercoren Johannes Goewijn./

Weth en Raed gehouden den 22e Meije 1680 absent d’Heeren Pieter Broeder ende Jeronimus Huwaerd Raden.

Is door d’Heer Kempe overgebraght missive van Sijn Hoogheijt den Hr Prins van Oraengen over de loopende jare 1680 en tot burgemeester te zijn vercoren

D’Hr Josias Ketelaer

 

Tot schepen

D’Heer Pieter Broeder

Jacob van der Leije

Andries Burt

En zijn bij d’Hr Balliu onder den gewoonlijke eedt in hunne bedieninge geinstalleert

Burgemrs schepenen ende Raden hebben vercoren dese naervolgende stadtofficieren

 

Tot Tresorier

D’Hr Burgemr Christiaen Walens

 

Weesmrs

D’Hrn Christiaen Walens

Henrik van Os

Jacobus Comijn ?

Werdende deselve mede gecommitteert tot Commissarissen van cleine saecken ende Landregt

 

Broodwegers

D’Heeren Burgemr Jacob Leijs

Jacob de Keijser

 

Foriers ende kerkmeester

D’Hr Jacob Leijs

Josias Ketelaer Burgemr

 

Gasthuijsmeesters en om alle voorvallende saecken in de kerck waer te nemen

D’Hr Jacob Leijs burgemr

Christiaen Walens

 

Erffscheijders

D’Heeren Burgemr Jacob Leijs

Christiaen Walens

Jacob van der Leije

 

Overdekens van de Gilden

Jacob Leijs van schippers

Josias Ketelaer van Timmermans en metselaers

Jacob de keijser van backers

Pr Broeder van Tappers en Cleermaekers

Jacob van der Leije van Cramers

Dirk Tops van Rhetorica en Wagenaers

Andries Burt van St Jans

Secretaris van Chirurgijns

 

Adriaen Pietersz “over het versteken van het clockspel” etc.

Is goetgevonden met Adriaen Pietersz te spreken over het versteken van het clockspel en hem toe te leggen voor dit jaer twee pond vlaems mits hetselve andermael in het jaer verstekende gelijck voor desen heeft gepresenteert dogh alvorens van hem af te vorderen rekeninge vande vijftigh guldens die wegens de stadt ontfangen heeft om aen d’Hr Ontfanger generael over te brengen, en bij hem ingehouden voor eenige praetensien van verdient salaris werdende tot den eijnde gecommitteert d’Hr Christiaen Walens met den secretaris/

Er zijn een aantal lieden nalatig t.a.v.de betaling van de “huijsschattinge” van 1679 en daarvoor.

Is bij d’Hr Christiaen Walens als Ontfanger van de huijsschattinge voorgedragen dat verscheijden persoonen werden bevonden die voorss schattinge over den jare 1679 en eenige restanten van vorige jaren niet hebben voldaen niettegenstaende verscheijdemalen daer over aengemaent zijnde , versoeckende oversulx authorisatie om bij manquement van spoedige voldoeninge haer met middel van Reghten daer toe te constringeren en is sulx bij de Regeringe geconsenteert/

Weth en Raed gehouden den 17e Septembris 1680

De verpachting van de Stadsdomeinen

Alsoo stadsdomeijnen van wijn ende bier ende quaplacke eerstdaegs uijt der paght vallen is goetgevonden deselve op den dagh van sLands verpaghtinge smorgens ten uijren te houden en sal sulx bij uijtsettinge van biljetten werden bekent gemaect en sal de verpaghtmaeltijt ten minsten coste van de stadt werden aengestelt/

Joris Haeck molenaar is de stad nog 14 pond pacht schuldig.

Alsoo Joris Haeck gewesen molenaer wegens sijn laestleden paght nogh veertien pond vlaems te cort comt en in gebreke blijft van betalinge niettegenstaende door den Hr Tresorier verscheijdemaelen tot voldoeninge van dien int minne is aengesproken wert denselven Hr Tresorier geauthoriseert soo verder naer voorgaende aenmaninge in gebreke blijft door middel van Reghten hem tot voldoeninge te constringeren/

Er is nog een betalingachterstand m.b.t. tot gedrukte plakkaten bestemd voor de “mislukte” loterij van 1676.

Is voorgedragen bij d’Hr Burgemr Leijs dat d’Hr Major van Goethem ende Sr Berry die in den jare 1676 voor de Loterije verscheijden placcaten hebben gedruct en papier hebben gelevert geduijrig aenhouden om voldoeninge van tgene sij hier over zijn praetenderende, of derhalven niet geraden ware Commissarissen te stellen om te sien of voor een redelijcke prijs met haer over dese hare praetensien conden accorderen, en is daer op goetgevonden te committeren d’Heeren Burgemrs d’Hr Tresorier Walens met den secretaris/

Er zijn in totaal 8 turftonders aan de “keeten” verbonden.

Is voorgedragen bij denselven Hr Burgemr dat den Deken van de Panneringe deser stadt aen sijn E. hadde versoght dat de regeringe bij de drij Turftonders aen den keeten alreets gestelt als namentlijck Cornelis Cornelisz , Adriaen Danielsz ende Crijn Claesz, nogh vijf andere met namen Cornelis Blaes, Marijnus Adriaensz, Crijn Cornelisz, Job Adriaensz, ende Lieven Adriaensz geliefden te stellen, en is daer op goetgevonden de voorss vijf genomineerde mede tot turftonders aen de keeten te admitteren, mits doende den behoorlijcke eedt/

Over het invorderen van het Dienstbodegeld.

Is mede voorgedragen bij denselven Hr Burgemr dat wegens Haer Ed: Mog: d’Heeren Gecommitteerde Raden zijn toegesonden eenige missiven welcke overlegt ende geopent zijnde bevonden zijn te behelsen haer ordre tot het invorderen van het dienstbodegelt voor desen loopenden jare, en tot dien eijnde binnen de tijt van veertien dagen aen Haer Ed:Mog: over te senden een bequaem persoon om met de noodige Commissie te werden voorsien, en daer op beedigt en is daer op goetgevonden te committeren d’Hr Jacobus Commijn/

Over de pacht van stadswijnen en stadskelder.: een request van Jan Claesz

Op het versoeck van den stadthouder Jan Claesz herberg houdende binnen deser stadt om vrijigheijt te mogen hebben tot het paghten van stadswijnen met stadskelder die eerstdaegs staen verpaght te werden mits stadskelder mogende houden in dier manieren als Adriaen Jansz Jongman jegenwoordigen paghter deselve heeft gehouden en is daer op goetgevonden op voorss Request voor apostille te geven dat den jegenwoordige paghter sigh int houden van stadskelder heeft moeten reguleren naer ‘sLands en stads ordonnantie en dat hem suppliant in dier voegen deselve vrijigheijt nevens andere wert gelaten tot paght van stadswijnpaght/

Weth en Raed gehouden den 25e Septembris 1680 absent d’Hr Pr.Broeder schepen ende Jeronimus Huijwaerd Raed.

De zoon van Anna van Dorth, Cornelis Fockeel geheten, zit gevangen in Algiers, en zijn moeder kan hem niet “lossen”/vrijkopen.

Op het versoeck van Anna van Dorth om de vrijigheijt te mogen hebben om voor haer soon Cornelis Fockeel tot Algiers gevangen sittende en die sij onvermogens is te lossen, met een boeckjen sonder busse te mogen omgaen om op hetselve te laten teijckenen soo vele als mededoogende persoonen sullen gelieven tot desselfs lossinge te teijckenen is haer dit versoeck geconsenteert soo sulx sonder praejudicie van de stadt conden geschieden/

Extraordinare Weth en Raed gehouden den 8e Octobris 1680.

Hubert de Bruijn pachter van de accijns van de bieren wil de weduwe van Joos Cautsijn Jannetje Goewijn dwingen zich te richten naar de gebruiken van 1599 die al jaren niet nageleefd worden.

Is bij d’Hr Burgemr Leijs voorgedragen dat Jannetjen Goewijns wed. Joos Cautsijn bierbrouwer binnen deser stadt hadde geclaegt dat Sr Hubert de Bruijn hebbende de paght van de accijns van de bieren over desen loopenden saisoene haer wilde constringeren tegens alle oude usantien sigh precijs te reguleren naer de oude ordonnantie die in den jare 1599 soude mogen zijn geemaneert en die van alle oude geheugenisse in het ongebruijcke is geraect, willnde volgens deselve invoeren dat sijn Collecteur visie neme van ieder brouwte en bij hem opschrijvinge werde gedaen vande bieren aenteijkenende de qualiteijt en quantiteijt van dien om telckens alle brouwen naer advenant met hem te liquideren, versoeckende dat d’Heeren daer in gelieven te voorsien, en daer in magh werden onderhouden het oude gebruijck conform het gebruijck in andren steden, waer op goetgevonden is te committeren d’Heeren Jacob de Keijser Pieter Broeder ende Jacob van der Leije, schepenen met den secretaris, om met Sr de Bruijn te spreken en te sien dat de verschillen connen bijgelegt werden en middelertijt de brouwerinne en den Collecteur aen te dienen,dat sigh int uijtvoeren van de bieren en in het invorderen van de accijnsen sullen hebben te gedragen volgens het oude gebruijck tot dat de saecke bij Commissarissen sal sijn gevondenof naerder order bij ons sal sijn gestelt/

Weth en Raed gehouden den 1e Novembris 1680 absent d’Hr Jeronimus Huwaerd Raed, dhr Andries Burt schepen sieck.

Christiaen Walens is overleden; Pieter Broeder de opvolger.

Bij overlijden van dhr Christiaen Walens gewesen Tresorier wert tot vervullinge van desselfs plaetse tot Tresrier vercoren dhr Pieter Broeder/

Charles Regnault wordt benoemd tot weesmeester en Commissaris na het overlijden.

Alsoo denselven Hr Walens mede is geweest Weesmr ende Commissaris van cleijne saecken wert tot vervullinge an desselfs plaetse in desen vercoeren dhr Charles Regnault/

Tot Gasthuijsmr in desselfs plaetse vercoren dhr Burgemr Josias Ketelaer.

Hembergh secretaris wordt ontfanger van de Huisschatting

En tot Ontfanger vande Huijsschattinge den secretaris Hembergh om de de restanten d’ao (anno) 1679 te ontfangen conform de order op welcken d’Hr Walens het quohier over dien jare heeft opgestelt en dat voorts over den jare 1680 maer enckel sal werden ontfangen/

Is bij d’Heeren Gecommitterdens om met Sr de Bruijn en de wed. Cautsijn te spreken over hare differentien nopende het uijtvoeren van de bieren, raport gedaen, dat Sr de Bruijne niet hadden connen disponeren om de bieren naer oude usantien te laten uijtvoern, willende sigh precijs houden aen de oude ordonnantien, niet genegen zijnde de paght aen de stadt over te laten voor de prijs op welcke die van de stadt heeft gepaght maer indien de Regeringe genegen moght wesen een Zegelaer te stellen dat hij de helfte van de oncosten van dien geresolveert was te gedragen waer op goetgevonden is de Wed. Te laten afvragen of geresolveert moght wesen dese helft van voorss oncosten tot haren laste te nemen, op dat die differenten door dat middel moghten ten eijnde gebraght werden/

Weer over het officie van Licentmeester dat door wijlen Dirk van Delen jaren geleden is geusurpeerd en volgens de stad alleen de secretaris toekwam.

Is door d’Hr Burgemr Leijs overgebraght seker missive van Haer Ed: Mog; d’Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteijt in Zeeland behelsende hare ordre om int uijtgeven vande Attestatien vande gelosten turf aen den keeten bij overlijden van Licentmr Walens geen veranderinge te willen invoeren waer op goetgevonden haaer Ed:Mog: bij rescriptie te remonstreren dat het uijtgeven van voorss Attestatien van het Licent geensints dependeert, maer dat de Magistraet altoos heeft gehadt het Reght om voorss Attestatien door haren secretaris te laten uijtgeven dat d’Hr van Delen het eerst heeft geusurpeert en naerderhand alleen bij concessie van de Magistraet gelijck oock den volgenden Licentmr Walens heeft bedient, en oversulx haer Ed: Mog: te versoecken aen de Regeringe te willen laten het vrije gebruijck van het Reght tgeen haer daer in is competerende/

Weth en Raed gehouden den 22e Decembris 1680 absent d’Hr Jeronimus Huwaerd Raed.

De heer Pompe pretendeert “uijt cracht van coop van de Ambaghtsheerlijckheijt van Nieuwerkercke “allerlei rechten te hebben die volgens hem de stad aan hem moet overdragen.

Is door d’Hr Burgemr Leijs overgebraght Autheticke Copie van seker insinuatie en protest bij den notaris Miggrode en getuijgen aen hem in sijne voorss qualiteijt gedaen uijte den naem van d’hr Pompe praetenderende uijt craght van coop de Ambaghtsheerlijckheijt van Nieuwerkercke en uijt craght van dien mede het Reght tot het stellen van schouth schepenen ende secretaris en gecommitteert om de Acte te bevorderen d’Hr Tresorier Pieter Broeder met den secretaris/nde vendumeester mitsgaders het Reght van de windcoremole deser stadt en dat d’Heeren hem souden hebben te laten in de vrije dispositie van tgene hij sustineert uijt craght van voorss coop hem daerin te competeren, en bij manquement van daer aen te willen gedragen tegens d’Heeren van Arnemuijden te protesteren over tgene in desen in sijn prejudicie alreets soude zijn geschiet of verder soude mogen vallen versoeckende relaes, waer op bij dese Regeringe gedelibereert zijnde goetgevonden is voorss notaris tot antwoort te geven dat B+S+R deser stadt in het exerceren van haer bedieninge sigh hebben gereguleert naer de Privilegien bij Prins Willem Hooghloffelijcker memorie als stadthouder met advijs van de Raden van Zeeland aen die van Arnemuijden nu over de hondert jaer geleden vergunt en bij volgende Princen en den staet van de Lande successivelijck bevestigt, en dat alsnogh geresolveert zijn in hare verder bedieninge sigh dien conform te gedragen/

Bij overlijden van Christiaen Walens zal Jacob Leijs de huidige burgemeester ambachtsheer van een gedeelte van de heerlijkheid Nieuwerkercke worden.

Is goetgevonden het gedeelte Ambaghts in Nieuwerkercke de stadt in coop toecomende, gedstaen hebbende op den naem van d’Hr Christiaen Walens gewesen Burgemr bij desselfs overlijden te laten verheffen op den naem van d’Hr Jacob Leijs jegenwoordigh regerende Burgemr/

En gecommitteert om de Acte te bevorderen dhr Tresorier Pieter Broeder met den secretaris

Adriaen van der Leije wil een huis in de Nieuwstraat afbreken omdat het zeer bouwvallig is.

Op het versoeck van Adriaen van der Leije om seker huijs tgene hij van Jannetjen Bois heeft gecoght gestaen in de Nieuwstrate deser stadt te mogen afbreken alsoo seer bouwvallich is en qualijck reparabel is daer op goetgevonden te committeren beijde d’Heern Burgemrs om inspectie daer van te nemen en ter naester Weth en Raed daer van raport te doen/

Willem Paeis wordt de nieuwe procureur van de Vierschaer

Willem Paeis Procureur tot Middelburgh versoeckende als procureur voor de vierschae deser stadt te mogen occuperen is hem dit versoeck geconsenteert/

Weth en Raed gehouden den 14e Januarij 1681 absent d’Hr Pieter Broeder ende Jeronimus Huwaerd Raden

Uitsluiting van de Weeskamer.

Op het versoeck van Lambertus Hembergh ende desselfs huijsvrouw Elisabeth van de Berge om de weescamer deser stadt bij Testamente te mogen secluderen is hun dit versoeck geconsenteert mits betalende het reght daer toe staende/

Is den stadsbode Johannes Goewijn op sijn versoeck voor een nieuwe jaer toegelegt een pond vlaems/

Weth en Raed gehouden den 14e Februarij Geen vervolg

Weth en Raed gehouden den 28e Maert 1681

Rogerus van der Burght zal de nieuwe secretaris worden

Alsoo dhr Lambertus Hembergh dese weerelt is comen toverlijden ende bedient heeft de secretarie deser stadt is in desselfs plaetse met meerderheijt van stemme vercooren den persoon van Rogerus vander Burght mits dat den personn tot een recognitie alvooren sal betalen eer tot den eedt sal worden geadmitteert/

Wet en Raed gehouden den 29e April 1681 Jeronimus Huijwaerd en Daniel van der Leije absent Raden’

Over de penningen die bij de Wed. van de vorige secretaris berusten.

De Burgemr Leijs heeft aende E:vergaderinge voorgedragen hoe met de penningen onder de Wed’ van dhr secretaris verleden berustende zoude gehandelt worden is goetgevonden dat den secretaris inden tijt van acht dagen sal borge stellen en dat deselve penningen bij Commissarissen dan aenden selven sullen worden aengetelt zijn vande E:vergaderinge daer toe gecommitteert beijde d’Hrn Burgemrs J: Leijs en Josias Ketelaer den Thesaurier van Os ?/

Een request van Mons. Boone over de boedel van Hecke (predikant_ ?

Is mede voorgedragen bij occasie van seker request bij Monsr Boone overgelevert over de reqr / den boedel van dhr Jacob van Hecke porterende welcke gemist wort hier bijkomende dat dhr M: verg ? Hr van Wescappel ? aenden selven boedel over koop van landen schuldig is pond 3097-9-11 in dato den 26 Octobris 1660 welcke penningen ten Comptoir deser stadt moeten werden geconsigneert en nadat dhr Cornelis vander Mart Curator inder selven Boedel de penningen tot Middel tracht te brengen op het Comptoire van finantie is bij de E:vergaderinge goet gevonden dat Commissarissen inde sake zouden gestelt worden merckende de quade gevoegen die daer uijt zouden ontstaen als de Juijne ? van haer Comptoire van consignatie zoo zijn bij de E: vergaderinge gecommitteert om met dhr: Corn. vander Merct Curator en dhr verg ?? die de penningen moet consigneren te spreken haer Ed: te persuaderen dat de penningen haer ten Comptoire zouden werden gebracht als alreede hebbende beginne te assigneren op den hr Secrs zaliger dhren Burgemrs J:Leijs Tobias Ketelaer en secretaris om met haer Ed: te spreken en haar daer aen ten hoogsten te laten gelegen zijn authoriseren en maken mits desen volmachtig haren Secretaris van der Burght omme sig te vervoegen bij den Hr Advocaet Leser met zijn E: te consuleren over de bewuste saeke in alle middel daer toe dienstig te gebruijken/

Over de achterstand m.b.t. het Familiegeld

Zijn den Ontfanger van t’Familiegelt bijgevoegt twee Commissarissen dhren Ketelaer Burgemr en Abr: Wyckaert junior Raedt om de achterstellen vant Familiegelt te helpen innen/

Secretaris= ontvanger van de “Huijsschattinge”

Tot ontfanger van de Huijsschattinge is bij de E:vergaderinge gestelt den secr. Van der Burcht om de selve in te manen/

Jacob Leijs=ambachtsheer van een deel van de ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerke: acte.

Is door dhr Pr.Broeder overgebracht d’Acte van de Ambachts Heerlijckheijt van Nieuwerkercke gestaen hebbende op den naam van dhr Chr. Walens zaliger nu verheft op den naam van dhr Burgemr J: Leijs/

Dhr vander Leije heeft Commissariseen versocht om de rekeninge vant familiegelt op te nemen zijn E: toegevoegt de selve heeren als boven/

Weth en Raad gehouden den 15e Maij 1682 de Heeren J: Leijs Burgemr; Andries Burt en Regnault absent.

De nieuwe molenaar is voortvluchtig; zijn vader is borg.

Dhr Burgemr Cetelaer heeft aan de E: vergad: voorgedragen hoe met de molen deser stadt te sullen handelen, nadien de molenaer fugitijf is d’E: vergaderinge heeft gestelt den tijt van seven jaren de selve te verpachten aan den Molenaer Joris Haeck/ mits alle oncosten en ongelden te dragen / na luijt der conditie bij d’Heeren daar van te maken ingaande 1e Maij 1681 maar eer tot de verpachtinge sal voortgegaen worden/ is bij de E: vergaderinge goetgevonden eerst de vader van den weggeloopen molenaar te ontbieden als borge zijnde voor zijn zoone om met hem over de bewuste sake te spreeken en eer zijn goedern sullen verkocht worden zal mede met de vader gesproken worden/

Cornelis Jacobsz is zijn request toegestaen om geswooren arbeijder deser stede te zijn mits doende den eedt daer toe staande/

Clement de jonge procureur van de Vierschaar

J: Clement de Jonge is mede zijne requeste toegestaan om als procueur voor desen E:Gerechte te postuleren/

Reparatie van de gevels van het “stadthuijs”

De bestedinge om de gevels vant stadthuijs te vermaken met alles daar annex volgens besteck sal geschieden op den 23e Maij 1681/

De Logies sullen uijtgeschreven werden en betalinge gevordert/

Weth en Raad gehouden den 4e Junij 1681 d’Heeren Pr Broeder schepen en Jeronimus Huijwaerd Raad absent

Er is een voorganger overleden; een nieuwe zal beroepen moeten worden.

Is bij de Burgemr Leijs geproponeert hoe dat op morgen zijnde den 5e Junij is geresolveert dat in de plaatse van Do (dominus) Francissens Zaliger soude een ander Godsalig en bequaem leraar beroepen worden en daer toe d’Heeren Burgemrs werden gecommitteert/ zoo werden de voorn. Heeren gerecommandeert dat op een vroom en Godzalig leeraar zouden acht geven die de kercke bequaem is op te bouwen , den armen voordeel toe te brengen en alle vervallen zaken op te richten met voorgaen te leven en leere/

Er moet een nieuwe overdeken van de chirurgijns verkoren worden

De Hr Burt heeft aande E;vergaderinge versocht dat den Overdeken van het Chyrurgijns gilde mochte verkoren worden, alzoo jaerlijx volgens gewoonte de verkiesinge geschiet inde Maijmaant is voor tegenwoordig daer toe verkoren dhr Burgemr J:Leijs /

Weth en Raad gehouden den 30e Junij 1681 d’Heeren Burgmr Leijs sieck Jer: Huijwaerd en Wijckaert absent .

Het Collegie Qualificatum v.d.Classis Walcheren wil samen met de Consistorie en met afgevaardigden vergaderen.

Is bij Dhr Burgemr Ketelaer bekent gemaackt hoe dat op gisteren sekere missive van de gedeputeerdens E: Classis van Walcheren aende Consistorij van Arnemuiden is toegesonden, met versoeck datse het Collegie Qualifcatum tegen Woonsdag ten drij uijren namiddag soude doen vergaderen, alwaer zij gedeputeerdens dan zoude tegenwoordig verschijnen, zoo is in de plaatze vandhr Burgemr Leijs due siekelijck is, bij de E:vergaderinge gecommitteert dhr Dirck Tops om met dhr Ketelaar t’selve bij te woonen/

Weth en Raad gehouden den 2e Julij 1681 present d’Heeren.

Is door d’Hr Balliu Kempe overgebracht de missive van Zijn Hooheijt den Hr Prins van Orangie behelsende de nominatie van de nieuwe Magistraet over desen loopende jare 1681 en tot Burgemr te zijn verkooren

D’Hr Jacob vander Leije

Tot schepenen

D’Heeren Hieronijmus Huywaard

Henrij van Os

Abraham Wijckaert

Burgemrs schepenen en raden hebben verkooren dese naervolgende stads Officieren.

 

Weesmrs

D’Heeren Jacob de Keijser

Jacob Leijs

Dirck Tops

Werdende de selve mede gecommitteert to Commissarissen van kleijne saeken en Landtrecht

 

Broodwegers

D’Heeren de Keijzer

Dirck Tops

 

Foriers ende Kerckmrs

D’Heeren Josias Ketelaer

Jacob vanderLeije Burgemrs

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende saecken in de Kercke waer te nemen

De Keijser

Dirck Tops

 

Erfscheijders

Jacob van der Leije Burgemr

De Keijzer

D:Regnault

 

Overdekens van Gilden

D’Heeren

Josias Ketelaer van Schippers en Chijrurgijns

Pr. Broeder van Timmermans en Metzelaars

Jer. Huijwaerd van Backers

Jacob van der Leije van Tappers en Kleerkaakers

Andries Burt van Rhetorica ende Wagenaers

Henrij van Os van de Cramers

Abraham Wijckaert van St. Jans.

Weth en Raad gehouden den 27e Augusi 1681 omnibus presentibus

Dhr Pr Broeder heeft als Tresorier zijn rekeninge gedaaan beginnende met den eersten april 1680 en expirende den laesten Maert 1681.

Weth en Raad gehouden den Septembris 1681 absent dhren Jeronijmus Wijckaert schepenen de Keijser raad siecte.

Er komen veel (ongewenste ?) vreemdelingen zonder attestatie de stad binnen.

Is bij dhr Burgemr J. Ketelaar voorgedragen dat verscheijde nieuwelingen en vremdelingen hier in de stadt comen met der woonst en geen attestatie mede brenghen ofte connen thoonen alle de sodanige zonder onderscheijt sullen niet geleden worden, daar toe beijde dhren Burgemrs gecommitteert worden om naeuwe opsight te hebben/

Over het “Meijdegelt”

Zal het Meijde gelt opgehaalt worden door den Bode Jan Goewijn,t’Quohier daer van te maken bij dheeren Dirck Tops en Jacob vander Leije/

Over de verpachting van de stadsdomeinen etc

Alzoo stads Domeijnen van wijn Bier en quaplacke eerstdaechs uijt der pacht vallen, is goetgevonden de selve op den dag van slants verpachtinge smorgens ten negen uijren te houden en sal sulcx bij uijtsettinge van Billetten bekent gemaackt worden en zal de verpachtmaeltijt ten minsten coste van de stadt worden aangestelt/

Is geresolveert dat Commissarissen in saken van de Stadt van nu voortaan binne thien stuijvers en buijten de stadt twintig stuijvers alleen sullen mogen verteeren /

Om de spiegels met de kasse uijt het stadthuijs weg te doen en te verkoopen ten profijte van de stadt is nevens dhr Pr. Broeder gevoegt dhr Dirck Tops:

Is toegestaen aan Wed: Silvester Vereenooge de rekeninge die zij pretendeert op dhr Walens van Pond 1-12-6 gr te laten valideren op de huijsschattinge van den jare 1678 ende 79/

Is dhr Pr Broeder als Tresorier gecontinueert tot de vermakinge vande Magistraat, en is zijn E: voor wassen vande servetten als anders boven ordinaris toegelegt een pont vls.

In de plaatse van dhr: Leijs zaliger is dhr Carel Regnault gestelt tot Commissaris van de kleijne saken, lantrecht en Weesmr/

Weth en Raad gehouden den 10 Septembris 1681 absent dhr Abr: Wijckaart

Is bij t’overlijden van dhr J; de Keijzer tot Gasthuijsmr en om alle voorvallende saken inde Kercke waer te nemen gecommitteert dhr Burgemr Jacob van der Leije/

Jeronymus Huijwaard wordt IJker van de stadt

Dhr Jeronymus Huijwaerd is bijt’overlijden van dhr J: de Keijser tot ijcker deser stadt verkooren en zijn om de materiaelen daer toe diensig onder t’sterfhuijs van dhr Keijser berustende gecommitteert om tselve over te nemen de heeren Burgemr J Ketelaer en Dirck Tops :

Jacob v.d. Leije krijgt voor zijn activiteiten m.b.t het uurwerk en het klokkenspel enz. 100 gulden.

Is Jacob van der Leije op zijn versoeck van twaarnemen vant Horologie en versteeken van de klocken met den olijen daartoe dienende op zijn presentatie toegestaen thondert guldens tractement;

Broodweger

Dhr Daniel vander Leije is tot broodweger in plaatse van dhr J: de Keijzer verkooren/

Erfscheijder

Dhr Pr Broeder is tot Erfscheijder inde plaatse van dhr J: de Keijser gecooren/

Weesmeester en Commissaris van kleijne saken en Lantrecht

Dhr Daniel van der Leije is tot Weesmr Commissaris van kleijne saeken en lantrecht in de plaatse van dhr J: de Keijser gecooren/

Marinus Adriaensz wordt klokkeluider.

Job Adriaensz wordt de opvolger van zijn vader als grofzoutmeter

Job Adriaensz het grofzoutmeten bij request in zijn vaders plaats versoekende, is tselve bij haer achb: hem vergunt mits doende den behoorlijcken eed daer toe staande/

Burg. Ketelaar de nieuwe ambachtsheer van Nieuwerkerke

Is goetgevonden de ambachts Heerlijcheijt in Nieuwerkercke de stadt bij coop toekomende , bij overlijden van dhr J: Leijs Burgemr te verheffen en te laten stellen op den naam van dhr Burgemr J: Ketelaar en worden daar toe gecommitteert om het selve te bevorderen dhr Pr Pr Broeder en den Secretaris /

Overleg met het Collegie Qualificatum om tot het beroepen van een predikant te komen.

Zijn de Gecommitteerdens tot het Collegie Qualificatum in de aanstaande beroepinge gerecommandeert om na een vroom en godzalig man te dien die de gemeijnte in leven em leere soude voorgaen en stigten/

Over de “geconsigneerde” penningen die aan de secretaris worden uitgeteld.

Is bij dhr Burgemr J: Ketelaar nevens dhr Dirck Tops gecommitteert om de penningen ten Comptoir geconsigneert dhr Pr Broeder om de selve over te nemen en den secr aan te tellen/

Wet en Raad gehouden den 27e Octobris absent dhr Pr Broeder, J.Huijwaerd en Abr Wijckaart

Een generale collecte om de slaven van den Turck te lossen.

Is bij dhr Burgemr J: Ketelaar voorgedragen dat een generale Collecte bij Haar Ed: Mo: was uijtgescreven om de slaven welcke onder slavernije van den Turck gevangen zijn te lossen, zoo zijn bijde E: vergaderinge om de selve Collecte te doen gecommitteert dhren Corn, Regnault en Pauwe van der Leije /

Over de huisschatting van het Huis de Sleutel

Is goetgevonden t’huijs De Sleutel aancomende den Boedel van dhr Goewijn te laten tot laste van der selver boedel en den huijsschattinge uijt den gemeenen boedel te pretenderen en de schattinge van tselve op vier schellingen sjaars ingannde met den jare 1682/

Vrijstelling van accijns voor een kinneken bier per maand voor Mons. Abr. Ragenauw

Is Monsr Abr. Ragenauw van stadswege vrijheijt van een kinneken bier accijs alle maanden toegestaan/

Is dhr B: J: vander Leije toegestaan op de selfde conditie als Aard vanden Broode het voegen van de kercke en maken vande Str en graven toe te leggen/

Is Grietje Spoerx Weduwe van Pieter Bartzoen haar versoeck bij requeste vermelt toegestaen.

Wet en Raad gehouden den 28e Januarij 1682 omnibus presentibus.

De Officieren van de Burgerwacht

Zijn bij de E: vergaderinge tot officieren van de borgerlijcke wacht gemaeckt dese naervolgende Heeren Capt: dhr Burgemr J: Ketelaar tot Capt. Dhr: Pr Broeder tot Luijtenant dhr Burgemr. Jacob vander Leije vendrich tot Serganten dHeeren Andries Burt, C: Regnault Abr Wijckaert tot Corporaals dhren Huijwaerd ende van der Leije en den Secretaris:/

Toezicht op de Molenpolder

Wort dhr: Burgemr J: vander Leije bij desen gestelt tot Commissaris om de noodige opsigt te hebben op de Molenpolder en op alles ordre te stellen/

Is de bode Jan Goewijn volgens gewoonte toegestaen een pont vls voor een nieuwe jaars gifte.

Dirck Tops is belast met het schoonmaken van de kerk en krijgt de beschikking over bezems, dweilen e.a.

Is aan dhr Dirck Tops toegestaen voor schoonmaken van de kercke voor besems en dweijlen en alles daar toe hoorende de somme van veertien guld: Ingaande 1e Januarij 1682/

Weth en Raad gehouden den 5e Februarij 1682 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd en Daniel van der Leije.

Over de gemaakte onkosten m.b.t. het tractement van de predikant.

Zijn tot Commissarissen om het Tractement van de predicant voor de stadt die d’oncosten heeft gedragen te mogen genieten gecommitteert d’Heeren Pr Broeder en Dirck Tops/:

De “gaten” in de polders

Zijn om de gaten van de polders de stad toebehoorende toe te maken en het selve te besteeden gecommitteert beijde d’Heeren Burgemrs/

Jan Goewijn stadbode wordt gekort voor 3 maanden op zijn tractement om niet vermelde reden.

Is den Bode Jan Goewijn voor drij maandt zijn tractement geschort om redenen d’Heeren daar toe moverende/

Weth en Raad gehouden den 30e Aprilis ? 1682 absent d’hr Pr: Broeder J: Huijwae Abr Wijckaert Daniel vander Leije sieck.

Uitsluiting van de Weeskamer

Op het versoeck bij dhr Jacobus Zuerius omme de weescamer deser stad uijt te sluijten is aan den selve zijn versoeck toegestaen mits betalende t’recht daer toe staande /

De stadhouder Jan Claasz.

Wort den Stadh: Jan Claasz zijn tractement bij request vermeerdert met twee ponden jaarlijx/

Uitsluiting van de Weeskamer

Op het versoeck van dhr Burgemr Jacob van der Leije om de Weescamer deser stad te secluderen is aan den selve zijn versoeck geconsenteert mits betalende t’recht daar toe staande/

Verboden dienen “gerevideert

Zijntot Commissarissen om de verboden te revideeren gecommitteert d’Heeren Burgmr Jacob van der Leije en Dirck Tops en den secretaris/

Alzoo Stadscingel bij t’overlijden van Egidius Laccher aan de stad is vervallen heeft dhr Pr Broeder deselve voor een jaar aan hem genomen voor de selfde pris te weten seven pond/

Weth en Raad gehouden den 21e Meij 1682 absent Br jacob van der Leije Pr Broeder Abr Wijckaert.

Is bij dhr Balliu overgebacht de Missive van Zijn Hoogheijt den Heer Prins d’Orange belangende de nominatie van de nieuwe Magistraet over den jare 1682 en zijn tot Br vercooren

Pr: Broeder

Schepenen

Dirc Tops

Charles Regnault

Abraham Lernon

Brs Schepenen en Raden hebben vercooren dese navolgende Stads officieren

 

Thesaurier ??

 

Weesmrs

J:Ketelaar

Andries Burt

Daniel vander Leije

Wordende deselve mede gecommitteert tot Commissarissen van kleijne saaken en Landrecht.

 

Broodwegers

Dirck Tops

J: Ketelaar

 

Foriers en Kerckmrs

Jacob van der Leije

Pieter Broeder Burgemrs

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende saken in de kercke waar te nemen

Jacob van der Leije

Dirck Tops

 

Erfscheijders

Jacob van der Leije

Ketelaar

Daniel van der Leije

 

Overdekens van gilden

Burgemr Jacob van der Leije Schippers en Chijrurchijns

Pr Broeder Timmermans en Metzelaars

J: Huijwaerd Backers

Dirck Tops Tappers en Cleermakers

C: Regnault Cramers

Abraham Wijckaard Rethorica en Wagenaars

Abr Lernon St. Jans gilde

Weth en Raad gehouden den 8e Junij 1682 absent d’hr J.Ketelaer Jeronimus Huijwaerd en Daniel van der Leije.

Weth en Raad d’hr Balliu absent

De secretaris weigert de brief van Electie van Zijn Hoogheijt te ontvangen ujit handen van de stadhouder van de baljuw.

Op Zondag zijnde den 7e Junij dhr Balliu de stadhouder zendende aan thuijs van den secretaris om de brieff van Electie van Zijn Hoogheijt hebbe heeft den secretaris sulx geweijgert en bekent gemaackt aan dhr Bmr waerop dhr Burgmr op maandag ten 7 uijren smorgens gelegt heeft W+R den Hr Balliu absent zijnde heeft dhr Bmr door ordre van de E: vergaderinge den bode aan desselfs huijs gesonden laten afvraagen of iets hadde te versoecken en voorte dragen aan W+R heeft voor antwoord gegeven van nee/

Waer op goet gevonden is de presentie van d’hr Balliu om d Electie Brieff van Zijn Hoogheijt de selve als nogh te weijgeren en niet ter hand te stellen als door nader en hooger ordre alzoo d’E: vergaderinge niet kundig is wat met de selve wil verrichten/

De korting van het tractement van bode Jan Goewijn is voorbij

Is den Bode Jan Goewijn over drij maenden tractement geschort den 5e Februarij 1682 toegestaen de somme van een pond vls en voorts Continuatie in zijn dienst voor t’selve tractement als vooren

Het Quohier van “ het Meijsse gelt”

Zijn tot Commissarissen om het quohier van het Meijsse gelt te macken op nieuws over de jare 1682 gecommitteert dhr Br Pr Broeder en Dirck Tops/

Om de Reek: van de bode op te nemen dhr br. Van der Leije en Dirck Tops /

De Hr Officier (baljuw) moet optreden tegen drinkgelagen op de Dag des Heren

Alzoo clachte is overgecomen dat tot Claes Felle op den dag des Heeren gelagen gezet worden in mee te drincken tijdig en ontijdig ja geheele nachte waardoor groote moeijten ontstaan is goet gevonden den Hr Officier te versoecken om daer op goet regard te houden ende selve onordentelijcheden te weeren/

Weth en Raad gehouden den 8e Augusti 1682 absent d’Heeren Abraham Wijckaert Jeronymus Huijwaerd.

Marinus Veer op zijn versoeck om Burger te worden is het selve hem toegestaen mits doende den Eedt daar toe staande betalende voor t’recht Pond 0- 10-6/

Over de schade die Pieter Gillisz geleden heeft.

Zijn tot Commissarissen om de schade die Pieter Gillisz Lee moghte geleden hebben van het inbreken vande docque te laten verrijzeren / en na bevint van sake daar in te handelen met den selve gestelt d’heeren Dirck Tops en Daniel van der Leije/

Marinus Jacobsz nieuwe bierwercker

Wort Marinus Jacobsz tot bierwercker deser stad toegelaten mits doende den Eed daer toe staande /

Zijn d’Heeren Bmr en Dirck Tops gestelt tot Commissaris om met J:Haack over de mole te tracteren/

Ook de stadbode mag onder bepaalde omstandigheden naast de vendumeester “verkopen”

Dewijle inde ordonnantie van den vendumr niet is ingesloten t’pretens versoeck van dhr C: Regnault zoo wert de selve gelast het bij zijn ordonnantie te houden en de vercoopinge bij Executie te gedoogen dat bij den stadbode wort vercocht volgens zijn ordonnantie/

Uitsluiting van de weeskamer

Op het versoeck van dhr Daniel van der Leije om de weescamer deser stad uijt te sluijten is het selve zijn versoeck toegestaen mits betalende t’Recht daer toe staamde:

Weth en Raad gehouden den 22e Septembris 1682 absent dhren Jeron: Huijwaerd Abr Wijckaert.

De verpachting moet met de minste “costen” geschieden/

Alzoo stadsdomeijnen eerstdaags uijt der pachte zijn wort d’Heeren die present op de verpachtinge sullen vaceeren gerecommandeert de meeste voordeel vanden stadt te beoogen en de maaltijt op de minste menagie aan te leggen/

De stadswijnen worden niet “uijt de Hand” gepacht.

Op het versoeck van den Stadhouder Jan Claasz omme de Stadswijnen uijt den hand te pachten volgens voorgestelde conditien is het selve hem afgeslagen/

Weth en Raad gehouden den 29 Septembris 1682 absent d’Heeren Jeronimus Huijwaerd en Abraham Wijckaart.

C.Regnault collecteert de pacht van de bieren voor 5 stuivers te ponde.

Op de presentatie van dhr C.Regnault om de pacht van de bieren te collecteren voor vijff stuijers te ponde is de presentatie van de hr bij d’E:Waarde vergaderinge aangenomen/

Mr. Hub. De Bruijne pacht Stadswijnen zonder borgen onder condities

Monsr Hubertus de Bruijne de pacht van Stadswijnen gepacht hebbende sonder borge te hebben gestelt heeft belooft contant te betalen drij maanden en sal in de tweede 3 maande niet mogen treden ten zij als vooren de penningen te stellen in handen van den Thesaurier ofte anders borge te stellen en zoo voorts het geheele jaar/

Is het accoort bij d’Heeren Commissarissen met de Curateurs van den boedel van dhr Jan Goewijn gemaackt bij W+R goetgekeurt/

Er wordt “exue” geind op de boedel van de overleden predikant Roosebeek

Zijn tot Commissarissen om het Exue te innen uijt den boedel van dhr Fr. Roosebeek: Z: gestelt d’Heeren Brm Jacob van der Leije Dirck Tops en Ketelaar en secretaris:

Weth en Raad gehouden den 24e Octobris 1682 absent dhr Jeronimus Huijwaerd.

Grietje Spoecks onderhoudt de boompjes achter het stadhuis enz.

Is Grietje Spoercks voor onderhout van de Boomtjes achter het Stadhuijs mitsgrs het wijen vande plaatze toegestaan jaarlijcks thien schellingen grooten vls.

Over de borgen bij de pacht van de vendu.

Op het opseggen van dhr J: Ketelaar als borge voor de vendu van zijn borgtocht wort denselve bij provisie bij d’Eerweerde vergaderinge ontslagen en dhr C: Regnault geordonneert inde plaatze vanden overleden hr P:Keijzer mitsgrs dhr J: Ketelaar binne den tijt vande een maant borge te stellen tot contentement vande E:waarde vergaderinge ende indien eenige Coopdagen binne den boven gespecificeerde tijt comen te vallen sal voor de selve indien geen generale borgen gestelt heeft int particulier moeten borge stellen doch indien dhr C::Regnault oordeelde dat dhr J:Ketelaar niet gefondeert was wert de selve hr Regnault de weg open gestelt om zijn debathe daar tegen in te brengen/

De Meulenpolder is geinundeerd in die tijd

Op het versoeck van Pr van Roon en Gijsbert Prsel (Prensel ?) als gewesen pachters van de Meulepolder om afslag te mogen hebben vande matte die deselve voor d’inundatie van de voorss polder hadde gelegt is het selve haar afgeslagen als die moesten de dijck onderhouden en daarvan op presentatie om de selve te houden vrijwillig/

Huisschatting op het huis van Abraham Cochet kwijtgescholden: het huis is t.b.v. de armen verkocht

Wert de Huijsschattinge staande op het huijs van Abraham Cochet ? die verachtert is den armen quijgescholden tot den jare 1681 incluijs alzoo thuijs te profijte vande armen is vercocht tot recouver van haar hijpoteeq/

Over vrijheid van een gedeelte van de stadsaccijnzen voor de “moeije” van Wijckaart

Wert dhr Abraham Wijckaarts Moeije vrijheijt van stads axcijsen toegestaen na gewoonte te weten ses halfvaten sjaars/

Weth en Raad gehouden den 5e Februarij 1683 absent d’Heeren Balliu en J:Huijwaard.

Een neef van mr Sauchelle wil kinderen instrueren in Frans en Latijn

Wert de neeff van Monsr Sauchelle om hier kinderen inde France en Latijntse tale te oeffenen toegestaen vrij accijns van Stadswege en bij provisie indien 15 kinderen hadde om te instrueren inde voorss talen een jaar dan als te genieten de somme van vijff ponden vls jaarlijcks/

De “Docque” wordt opnieuw verpacht

Is goetgevonden de docque op nieuws te presenteren te verpachten en daar toe gecommitteert dheeren Bmr Jacob van der Leije Dirck Tops en Ketelaar tegen den 13 Februarij/

Wert Mr J: Zeevaart geordonneert stadsaccijnsen nevens andere borgeren te betalen/

Er worden alleen op verzoek van W+R wijnstekers toegelaten onder condities

Is goetgevonden voortaan geen wijnstekers te admitteren als bij versoeck van Weth en Raad de welcke als dan regulen na welcke sig te voegen hebben zullen worden voorenschreven/

Een “Nieuwjaar” van ruim 1 pond voor de bode

Is goetgevonden den bode voor een Nieuwe Jaarsgifte naar ouder gewoonte toegestaan van Extraordinare moeijte de somme van Pond 1-10 vls voor dese jare/

Weth en Raad gehouden de 26e Februarij 1683 absent Hr J: Huijwaerd:

Bij stemming zal elk lid van Weth en Raad op zijn beurt als eerste zijn stem uitbrengen;voortaan zal niet de baljuw als eerste zijn stem uitbrengen

Op de propositie dhr Brm J: van Leije of de Hr Balliu in Weth en Raad de Eerste stemme zoude hebbe en voor alle gevraagt werde is met meerderheijt van stemmen verstaande van neen en dat nu elck op zijn beurt de rang sal gevraagt worden/

De Docque” wordt voor 14 jaar verpacht:binnen 6 jaar moet er een “weije” van gemaakt worden en dat moet zo blijven

Is bij de Gecommitteerdens uijt Weth en Raad de docque voor veertien jaren verpacht aan dhr Hubt. De Bruijne voor de somme van negen pond vijff schellingen s’jaars mits dat den voorn. de Hr de Bruijne t’selve na de tijt van ses jaren sal tot weije maken en laten blijven/

Resolutie

Borgen voor de vendu.

Volgens appoinctement vande 24 Octobris 1682 dat dhr C : Regnault nevens dhr Ketelaar noch een borge zoude stellen voor de vendu presenteert de voorn de Hr C : Regnault tot borge nevens dhr Ketelaar zijn huijsvr: welcke vande vergaderinge is aangenomen en heeft daar op den 6 Maart de Borgtocht onderteijkent/

Het ijken van biervaten

Zijn tot Commissarissen gecommitteert en de Vaten in de brouwerie te besichtigen of de vaten behoorlijck geijkt zijn dheeren Brm J: van der Leije Ketelaar en Abraham Lernon/

Dirck Tops en Hubertus de Bruijne moeten pogingen aanwenden om het geld tot reparatie van de kerk onder het “arrest” van Vlissingen los te krijgen.

Worden d’Heeren Dirck Tops en Hubertus de Bruijne gecommitteert om het arrest bij de stad Vlissingen gedaan op slants penningen gegeven tot reparatie vande kercke ontslagen te krijgen en alle devoir daer toe aan te wenden/

Ordeproblemen binnen het College B+B+R

Reglement waaraan Baljuw Burgemrs en Raden volgens accoord zich dienen te houden

Zijn bij dhr Bmr Jacob van der Leije voorgedragen eenige poincten behelsende een reglement waar naar dat volgens accoort Balliu Bmrs W en Raden der stede Arnemuiden voortaan in vrede sullen comen te regeren en voorts te verwerpen en te mortificeren alle zodanige questien de verschillen tussen haar voor desen geresen in wat regart het selve zoude mogen geweest zijn de welcke van woort tot woord luijden aldus

1

omme met vrede te beginnen zoo gelooft de hr officier ratione officii noeijt of immermeer ijmand vant voorn. Collegie in Eenige Calangie van de Officier vallende uijtgesondert criminele wanneer de Selve maar alleen indien mulcto ofte geltboete bestaat) te sullen calangeren maar ter contrarie omde vrede te onderhouden, zoo sal den Reus ofte Schuldenaar bij het voorn. Collegie van Weth en Raad gecondt: werden in zodanigen boete of amende als na Exigentie van sake sal bevonden worden te behooren welcke amende sal verdeelt een derde deel tot profijte vande Arme deser stede en de twee resterende derde delen tot profijte vant voorn. Collegie

2

Zoo sal elck een van het voorn de Collegie ten hoogste geeert en gerespecteert worden en elkanderen ten hoogsten Eeren en respecteren oock en sal den Eere den anderen niet vermogen te injurieren nochte affronteren noch Eenige questien soeken ofte moveren daar door Eenige moeijte zoude connen comen te ontstaan op de boete en pene van vijffentwintig guld: te appliceren als vooren en sal oock het voorn Collegie daarvan het Iuge hebbende ?? zoowel vant gene ter presentie vant Collegie geschiet als tgene bevonden soude worden dat van buijten af soude geschieden ofte gedaan worden

3

Dat niemand int Collegie ofte daar buijten Godes Naam sal mogen ijdelijck gebruijken noch in Eeniger Maniren te vloecken en te sweeren Op peene dat zij dat zoo dicmaals gedaan hebbende t’elcken sullen verbeuren vijff schellingen vls : Iuge ?? als vooren.

4

Dat voortaan niemand in Collegie present voor zijn Tour (beurt) gevraagt en sal spreken noch antwoorden ten zij hij particulier vande hr Bmr als president sullen gevraagt worden nochte hem te verstouten het voordragen andermaal te (H)Erhalen ofte te willen breeder uijtleggen als bij dhr preses is gedaanop de boete int derde art. begrepen den Juge als vooren.

5

Dat niemand als behoorlijck gehabitueert met mantel of rock en zal vermogen te verschijnen op Weth en Raad: Vierschare etc noch sig voor zijn Tour aan Tafel te setten om het Collegie bij te woonen noch afgaan van de selve alvoorens het gebed gedaan zij ten zij de Nood anders verEijsche en daer toe permissie hadde daaren boven sal ook niemand het gepasseerde ofte de resoluten aan ijmand buijten t’Collegie bekent maken ofte daar van te spreken op de boete en Juge int derde art: begrepen.

Alle welcke boeten en breucken sullen bij dhr Bmr J: vander Leije als Ontfanger daartoe gestelt paratelijck en sonder uijtstel geexecuteert worden op pene dat jegens den Ontfanger selfs voor de nalatige boete sal geprocedeert werden alle het welcke voorss bij Weth en Raad is geapprobeert en gearresteert en Eenpaarlijck onderteijckent namelijck Hubertus Kempe Jacob vander Leije Dirck Tops C: Regnault Abraham Wijckaert J: Abr: Lernon J: Ketelaar Andries Burt Daniel vander Leije Hubertus de Bruijne

Mij present

R: Vander Burcht

Weth en Raad gehouden den 16e Maart 1683 absent dhr Balliu

Stadsverpachting + die van Dijck buijten de Veerse Poort, Cingel en het Veer

Alzoo stadsverpachtinge eerstdaags aanstaande is/ is goedgevonden de selve maaltijt op de meeste menagie aan te leggen/

Zijn tot Commissarissen gecommitteert om den dijcke buijten de Veerse Poort de Cingel mitsgrs het Veer te verpachten dhren Dirck Tops J:Ketelaar en de Bruijne/

Zijn tot Commissarissen gestelt om de reparatie van de Kercke te besolliciteren dhr Burgmr Jacob van der Leije en Hubertus de Bruijne/

200e Penning

Item om de Quohieren vande 200e penning dhren Dirck Tops Andries Burt en Hubertus de Bruijne

Weth en Raad gehouden den 2e Aprilis 1683 absent dhren Balliu J:Ketelaar: J: Huijwaard.

Er wordt vreselijk gevloekt en op grote schaal wordt er Sabbatschennis gepleegd.

Is goet gevonden de verboden bij Commissarissen te revideren en alzoo vloecken, zweeren de Sabbath Schendinge zeer grasseren en op t’hooghste extravageren: Zij om t’selve voorte comen en op middelen te dencken dhren Bmr Jacob vander Leije Dirck Tops , Andries Burt gecommitteert, om de naastvolgende raad rapport te doen van besognes /

De secretaris > ontvanger van de Huisschatting

Wert den Secretaris tot Ontfanger van de Huijsschattinge gestelt in de volgende jaren en dat voor negen Stuijver te ponde en gelijcke negen stuijver vande jare 1680 en 81 te genieten voo ontfangloon/

Weth en Raad gehouden den 20e Maij 1683 absent dhr Balliu, Abr. Wijckaert en Daniel van der Leije.

De Brieff van Electie waar de baljuw moeilijk over doet door die door een bode ta laten overbrengen.

Bmr SS en Rade verstaan hebbende dat de Brieff van Electie der nieuwer Magistraat aan dhr Balliu was overgebracht door de bode Berckman, is daar op d’Hr C: Regnault en de Secrs gecommitteert aan dhr Balliu, met vriendelijck versoeck alzoo t’Collegie nu bij den andre vergadert was, of geliefde de selve brieff na ouder gewoonte over te brengen hebbe de voorss gecommitteerdens voor antwoord bekomen van neen, maar dat dhr Balliu op d’uijre op welcke hij dheeren bij Zijn Hoogheijt geeligeert tot Bmr en SS heeft geciteert zoude boven comen en haar als dan den Eed afnemen gelijcke hem zoo hij segt vande gecommitteerdens Raden is geinjungeert en belast/

De baljuw wenst officieel gedagvaard te worden om de verboden “nader te examineren”

T’Voorss Collegie vergadert zijnde is dhr Balliu absent door de bode ontboden en versocht ofte geliefde boven te comen om de verboden bij Commissarissen geresumeert nader te Examineren heeft de Hr Balliu de bode geantwoort dat daar toe niet geciteert was , maar daar toe speciaal behoorde gedagvaart te wesen/

Uitsluiting van de weeskamer

Op het versoeck van dhr Dirck Tops om de weescamer deser stad te secluderen ist selve versoeck hem toegestaan mits betalende t’recht daar toe staande /

Weth en Raad gehouden den 21e Maij 1683 absent dheeren Daniel van der Leije Abr Wijckaert en Abr. Lernon

De baljuw haalt een dag later bakzeil: brengt zelf de missive van Zijn Hoogheid

Is bij dhr Balliu overgebracht de missive van Zijn Hoogheijt de Heer Prins van Orainge belangende d’Nominatie van de nieuwe Magistraat over de jare 1683 en zijn tot Bmr vercooren

Jacob vander Leije

Tot Schepenen

Andries Burt

Daniel van der Leije

Hubertus de Bruijne

Bmr, SS en Raden hebben vercoren dese navolgende stads officieren

 

Thesaurier

J: Ketelaar

 

Weesmrs

J: Ketelaar

Abr Wijckaert Iunior

Abr. Lernon

Werdende de selve mede gecommitteert tot Commissarissen van cleijne Saken en Lantrecht

 

Broodwegers:

J:Ketelaar

Hubertus de bruijne

 

Foriers en Kerckmeesters

Bmr J: van der Leije

Dirck Tops

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende Saken inde kerckenraad waar te nemen

Bmr J: vander Leije

J: Ketelaar

 

Erfscheijders

Bmr J: vander Leije

J:Ketelaar

Hubt de Bruijne

 

Overdekens van Gilden:

Bmr J: vander Leije schippers en Chirurgijns

Dirck Tops Timmermans en Metzelaars

Andries Burt Backers

C: Tregnault Tappers en Cleermakers

Daniel van der Leije Cramers

Abr. Lernon Rhetorica en wagenaars

Hubertus de Bruijne St Jans

Weth en Raad gehouden den 28e Maij 1683 absent dheeren Balliu Daniel van der Leije Abrah. Wyckaert uijt de stad: J: Huijwaard.

Een zekere Marcus de La palma St Fuentes matigt zich de titel aan van Heer van Arnemuiden

Is goetgevonden met den Secr Marcus de La palma St. Fuentes te spreken aangaande t’aanmatigen van de Tijtel van Hr van Arnemuiden en vooren vant selve wapen en tot Commissarissen om tselve uijt te voeren gestelt dheeren Bmr J: Vander Leije/

De stadhouder/plaatsvervanger van de baljuw heeft “insolentien” /brutaliteiten(hoogst ongewenst gedrag) “gepleegt”

Is bij dhr Bmr van der Leije voorgedragen wat inde sake vande stadhouder te doen stont aangaande de insolentien door denselven eenigen tijt geleden gepleegt en daar op de clachte van dhr Balliu om deselve te deporteren, is goetgevonden de sake te statueren tot dat het Collegie stercker is en alsdan na merite van saken met de selve te handelen/

Er worden een aantal bouwvallige huizen genoemd; t’Schaackbert,Wolsack ,Sleutel, Rommerswale en de Blaeuwe Schuijte.

Op de vistatie vande heeren van de bouwvallige huijsen namentlijck t’Schaackbert Wolsack en Sleutel is goetgevonden de twee huijsen de Sleutel en Schaakbert te laten afbreken mits de Wolsack met desselfs materialen te repareren, mitsgaders Rommerswale de Blaeuwe Schuijte als voren te repareren en aande straate een bequaem leijm / lemen / muer te maken voor d’Erve van de afgebroken huijse/

Weth en Raad gehouden den 5e Januarij 1683 absent dhr Abr Wijckaert J: (junior)

Jan Claasz, stadhouder van de baljuw heeft zich in het openbaar misdragen t.o.v de heeren van de Stad

Op het versoeck van de Heer Balliu over eenige insolentien onlangs gepleegt bijde stadh: Jan Claasz ter presentie van Eenige heeren St (van de stad ?) dat den selve stadh: zoude worden gedeporteert, hebbende Bmr SS en Raden denselve om die en andere diergelijcke heden zijnen dienst ontsegt en hem daer van ontslagen/

Ook de schepen C:Regnault heeft zich ernstig in het openbaar misdragen etc

Op de insolentien van dhr: Regnault onlangs gepleegt in seker geselschap namelijck met te injurieren en opt hoogste te diffameren de geheele achtb: Regering deser stad , t’slaan van dhr Abr. Lernon vloecken en zweeren mtsgrs dhr Balliu een handschoe af te eijsschen en deselve hr in zijn particuliere seer t’affronteeren en t’injurieren wert de selve Hr C: Regnault over d’injurien insolentien bij provisie gesuspendeert voor den tijt van 2 maanden / van vierschare en Weth en Raad ende boete daar van zijnde gehouden in state ten naasten en sal bij t’E: Collegie dan verder daer over werden gedelibereert/

Elke maand op woensdag zal er vergadering van de weeskamer worden gehouden.

Is goetgevonden tot gerieff vande Burgers deser stad dat van nu voortaan alle maande namelijck de Eerste Woonsdag inde selve sal gehouden werden weescamer zonder t’recht van de vergaderinge et betf ?? en sullen de heeren Weesmrs van negen tot elf uijren als dan vaceren en haar logies gelijcke in andere vergaderinge vande stad trecken/

Weth en Raad gehouden de 24e Junij 1683 absent dhr Balliu

C: Regnault is geschorst en dit is geconditioneerd met een boete van een goudgulden. Dit wordt bevestigd middels een acte.

Is geresolveert dhr C: Regnault een acte van zijn suspensie laast tegen hem genomen mitsgrs vande amende van een goudt gulden wegens verscheijde insolentien inde notulen laastlede gemelt, waar in hij op hede bij t’College is gecondemneert door den secretaris ter handt te stellen/

Idem

Item sal oock de stadh: Jan Claasz van zijn deportement een acte werden toegesonden/

Aangaande de saack van dhr Ab: Lernon wort gestatueert tot de naaste vergaderinge/

Is bijt’College geresolveert in plaatze van de gewesen stadh: Jan Claasz ter naaster vergaderinge indien Eenige bequame persoon haar alsdan opdoen een ander te verkiesen/

Wert tot Ontfanger van den 200e Penning gestelt den Secretaris.

Verzoek van Germonpre ? om de recognitie van de stad t.b.v. van zijn vrouw

Op het versoeck Gelonde Germonpre ? om de recognitie van de stad te hebben tot onderstand van zijn vrouw; is deselve daar voore seve( 7 ) guld: toegelegt/

Weth en Raad gehouden den 20e Julij 1683 absent dheeren Balliu Burgmr Ketelaar sieck: J: Huijwaard Abr Wijckaert de Bruijne.

Weth en Raad gehouden den 21e Julij 1683 absent dheeren Balliu Ketelaar sieck.

Over de inning van de boete op het gewezen vonnis t.a.v. C:Regnault.

Wert dhr Bmr J: vander Leije geauthoriseert te innen de amende van dhr C:Regnault in welcke den selve is gecondemneert op zodanige wijse als zijn E: best sal te rade worden/

In verband met de financiele toestand van de stad komen er vermoedelijk maatregelen ter bezuiniging

Werde tot Comissarissen gestelt om de reglementen van alle salarissen te revideren en te verbeteren en te corrigeren en des gedaan zijnde aan Collegie over te brengen/

Er is een tweede burgemeester nodig

Is bij dhr Bmr Jacob vander Leije voorgedragen of niet raadzaam was om aan Zijn Hoogheijt over te senden den Electie van een tweede Brmr / is goetgevonden en verstaan met meerderheijt van stemmen daar mede te supersederen tot d’ordinare tijt van de Electie en als dan op de beste wijse t/selve voortedragen als mogelick is/

Ook Abr Lernon krijgt een schorsing en een boete aan zijn broek net als C:Regnault

Over de insolentien en moeijelijcheden gepleegt tussen dheeren Abr Lernon en C:Regnault inseker geseschap wort den voorn. Hr Lernon daar over gecondemnert in de amende van vier rijxdaalders en den tijt van twee maande gesuspendeert met meerderheijt van stemmen/

Jan Ingelsz procureur te Middelburg, wordt toegelaten als procureur voor de vierschaar.

Wert Jan Ingelsz procureur tot Middelb: geadmitteert als ordinaris procureur voor desen Eerw: Gerechte te postuleren mits doende de behoorlijcke Eed:

Weth en Raad gehouden de 9e Aug: 1683 absent dheeren Balliu en J:Huijwaard.

Weth en Raad gehouden den 25e Septembris absent dheeren Balliu en Abr. Wijckaert.

Over het dienstbode geld

Zijn bij den Bode Jan Goewijn overgebraght de quitancie van het dienstbode gelt over de jaren 1681 en 1682 en de selve bevonden met de Quohier derselven te accorderen en ver…. Ten Comptoire deser stad/

De heren van de magistraat en de secretaris > vrijheid van stadsaccijns ?

Is goet gevonden dat van nu voortaen met de aanstaande verpachting vande stadsimpositie dheeren van de Magistraet de secretaris zullen vrij zijn vanden accijs vande bieren van stadswege/

Alzoo de stadtdomeijnen uijt der pacht zijnde sullen de selve na ouder gewoonte op den dag van slantsverpachtinge worden verpacht en de Maeltijt op de meeste menage werden aangestelt/

C:Regnault en Abr. Lernon worden na 2 maanden weer toegelaten in W+R

Alzoo de tijt vande Inspectie van 2 maanden van dheeren C:Regnault en Abr. Lernon ten Eijnde zijn, werden de selve bij Weth en Raad weder tot de vergaderinge toegelaten om te compareren nevens d’andere Heeren vande regeeringe/

Alleen de pachter van de Wijnen mag voortaan de wijnstekerskelder “houden”

Is goetgevonden dat van nu voortaan niemant buijten den pachter vande Wijnen van Stadswege sal vermogen de wijnstekers : kelder te houden binnen dese stad/

De kamer van het Huis De Galije is afgebroken, moet onder protest van de eigenaar in oorspronkelijke staat worden gebracht.

Op het afbreken vande Camer vant huijs de Galije door dhr de Bruijne, is goetgevonden met meerderheijt van Stemmen dat den voorss Hr de Bruijne met het afbreken niet sal voortgaen, maar de selve weder in wese bringeen gelijck de selve geweest is: tegen welcke genomen resolutie den voorn. Hr protesteert/

Is tot Grofzoutmeter geadmitteert Gerrit Pietersz mits doende den behoorlijcken Eed:

T’Huisje van Cornelis Geersz in de Nieuwstraat mag afgebroken worden onder de onderstaande condities

Werd Cornelis Geersz met meerderheijt van stemmen toegestaan t’huijsje inde Nieuwstraat toegestaan af te breken mits stellende een Suffisante Muer met calck gemetzelt vooren aande straat./

Weth en Raad gehouden den 26e Octobris 1683 absent d’Heeren Balliu en J:Huijwaard.

Arrest op de pannen in het schip van Cornelis Blaas

Wort het arrest op de pannen int schip van Cornelis Blaas gedaan aancomende dhr de Bruijne bij provisie ontslagen mits te namptiseren de somme van ses ponden grooten vls en wort den selven geinterdiceert geen materieelen meer vande voorss camer ofte huijsinge te vervoeren/

Quade gevolgen vant afbreken van Huijsen binnen dese Stad”

Om de quade gevolgen vant afbreken van Huijsen binen dese stad en vervoeren vande materialen der selver is goetgevonden en verstaan de oude resolutie dien aangaande genomen te vernieuwen en de selve hier onder te stellen gelicke de selve van Woort tot Woort Luijt als volgt

Met betrekking tot materialen van afgebroken huizen moet de resolutie van 20 juli 1631 vernieuwd worden.

Opde 20e Julij 1631 geproponeert bij dhr Adriaen Baecklant , alzoo het geschiet dat dagelijcks eenige huijsen zijn vervallende , soo ist dat bij Weth en Raad geordonneert wort ende ordonneeren mits desen dat van nu voortaan geen materialen t’zij van steen/ pannen/hout ijser ofte loot buijten de stads mueren sullen vervoert werden van eenige huijsend ie alreede vervallen zijn ende van alle andere geen derselver af te breken omde selve te vervoeren maar bij faulte van dien sullen de voorss huijsen aande stad commen te verbeuren bij aldien zijliede de selve door nalatigheijt van de Eygenaars quame te vervallen alles uijtwijsende de voorss stads voorboden daar an zijnde ook silx de hr Balliu de hand geopent voort wel strictelijck waar te nemen waar van de boete voor eerst zoo wie met paarde carre wagens schepen ofte schuijten eenige materialen sal bevonden werden te vervoeren buiten de stad sal voor d’eerste reijze verbeuren paarden wagens carren schepen ofte schuijten daar mede t’selve vervoert sal werden aan en tot profijte van de Officier en voor de tweede reijse dubbel zoo veel inde derde reijze arbitralijck gestraft te worden volgens de voorss stads voorboden ofte naar de gelegentheijt van de saecke/

Weth en Raad gehouden den 24 decembris 1683 absent dheeren Balliu en Abr Wijckaert uijt der stad

Scheuren van een weitje en beplanten met “zinckeling”

Is goet gevonden het weijtie van het schuttershoff nu uijt de pacht vallende te laten scheuren en t’selve met zinckeling te beplanten/

Het grasland van de wallen en het Schuttershof is”uijt der pacht”

Dewijle de gorsinge van stadswallen en Schuttershoff uijt der pacht vallen is goet gevonden de selve met uijtsetten van billetten ter pacht te veijlen tegen den … Januarij 1684 en zijn tot Commissarissen om op de verpachtinge te vaceren gecommitteert dheeren Dirck Tops: C: Regnault Daniel van der Leije en den Thesaurier/

Is Boudewijn Grootjans de grofzoutmate vergunt mits doene de behoorlijcke Eed.

Wert Mr Michiel Stamperius zijnde borgerrecht mitsgrs t’gene vorder aande stad moeste betaelt werden geschoncken.

Weth en Raad gehouden den 28e Januarij 1684 absent dheeren Huijwaerd en Wijckaert

De secretaris moet “reekeninge doen: over de huisschatting, Uniegelt e.a.

Wet de secretaris geordonneert heden over acht dagen te doen Reek; vande huijsschattinge over 1682 mitsgrs mitsgrs Uni(e)gelt en St recht

Weth en Raad gehouden den 9 febt 1684

W+R gehouden den 28e Meert 1684.

Br. Van der Leije en een aantal andere Heren protesteren tegen “een onwettelijcke verkiesinge” tot raad van de secretaris en “andere onordentelijckheden”,

Wort bij de burgemr vander Leije dheeren Andries Burt Hubertus de Bruijn Josias Ketelaer en Abraham Wijckaert junior geprotesteert over de onwettelijcke verkiesinge vande Br vander Burght als raet aengevaerde Raetsplaetse dienvolgende consenteren onder het voorn. protest hem te admitteren tot de nieuwe nominatie tot burgermrs en schepenen en dien volgende protesteren voorts soo der eenige vordere onordentelijkheden voortkomen tegens privilegien en costumen/

Weth en Raad gehouden den 7e April 1684 absent dheeren Ketelaar sieck en Huijwaert.

Het haventje moet nodig “gediept” en besteed worden.

Is goetgevonden nadien het haventje is toegeslickt t’selve te laten diepen en met billetten t’selve bekent te maken en te besteden tegen dinsdags de 11e Aprilis en werde tot Commissarissen gestelt om opde bestedinge te vaceren dheeren Dirck Tops Charles Regnault en Thesaurier/

De straten moeten nodig gerepareerd worden op de “goedkoopste” manier

Is goet gevonden de straaten te laten repareren en den Thesaurier daer toe gequalificeert om ymand daar toe te emploijeren zodanig een ofte meer die t’selve zoude maken op de minste coste/

Over 2 slaven van Vlissingen “als in Christenlant zullen gecomen zijn” ??

Aan twee slaven van Vlissingen als in Christenlant zullen gecomen zijn belooft te betalen de somme van 8 schellingen vier grooten

De stadhouder/plaatsvervanger van de baljuw is een tijd “gedeporteert” en wordt onder condities weer “herstelt”

Wort Jan Claasz eenige tijt gedeporteert van zijn stadshouders plaats weder in zijn stadshouders plaets herstelt mits conditie indien de selve eenige insolentien meer quame te plegen sal de selven sonder eenige convenientie en gratie zijn en blijven gedeporteert en heeft daar op den Eed na behooren gedaan/

Wort de bode voor een nieuwe jaarsgift na ouder gewoonte toegelegt een pond vls

Wert dhr Daniel van der Leije volgens zijn versoeck toegestaan Eenige aerde te hale om zijn hoff op te hoogen sonder eenige prejuditie van de stad ofte van ymand anders/

Gillis Noleth ? wordt gelast zijn huis opt Oosteijnde in goede staat te brengen

Wert de secretaris geauthoriseert en gelast een brieff te schrijven aan Monsr Gillis Noleth ? dat deselve sal ordre stellen om zijn huijs te repareren opt Oosteijnde deser stad staande op pene indien …. Langer nalatig wierde bevonden tselve op zijn costen te laten repareren en t’voorss huijs daar vooren aan te spreken/

Wet ende Raad gehouden den 9e Augustii 1684 absent dhr Burmr vander Leije sieck Josias Ketelaar Burt Bruijn Wijckaert.

Is bij requeste Bailliu secretaris overgebragt de missive van Zijn Hoogheijt en Heer Prince van Orangie belangende de nominatie vande nieuwe Magistraat over den Jare 1684 ende zijn tot burgemrs vercoren

Dirck Tops

Charles Regnault

 

Tot Schepenen

Josias Ketelaar

Abr Lernon

Ende hebben den behoorlijcken Eed daarop gedaan uijtgenomen d’Hr Josias Ketelaar die sulx heeft geweijgert tegen welck d’hr Bailliu door 2 schepenen mondeling heeft laten protesteren als Graafelijck Officier/

Weth en Raad gehouden den 2e Septembris 1684 absent dhr J: vander Leije Andries BurtAbr Wijckaart J: de Bruijne en J: Huijwaard.

Bmrs SS en Raden hebben vercoren dese naarvolgende Stads Officieren

 

Thesaurier

Den secretaris R: van der Burcht

 

Weesmrs

J:Huijwaerd

J:vander Leije

Abr Wijckaert

Werdende de zelve mede gecommitteert tot Commissarissen van kleijne saken en Lantrecht en tot preses J: vander Leije

 

Broodwegers

Dirck Tops

C: Regnault Bmrs

 

Foriers en Kerkmeesters

Beijde Bmrs

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende sake inde kerke waarte nemen

C: Regnault Bmr

J:Ketelaar

 

Erfscheijders

Dirck Tops

C:Regnault Bmrs

Daniel vander Leije

 

Overdekens van Gilden

dheeren

Dirck Tops van schippers

C: Regnault Timmermans en Metzelaars

Andries Burt tappers en Kleermakers

Daniel vander Leije Cramers

Abr Lernon Rethorica en Wagenaars

Hubertus de Bruijne St Jans

Secretaris R: vander Burcht Chyrurgijns

Is goetgevondenom de molen te repareren en een molenmaker te ontbieden om te sien wat aane selve mancqueert en dan raport te doen aant Collegie;

Over het invorderen van losse goederen en bodegelt : een gewestelijke belasting

Is bij dhr Bmr Dirck Tops overgebracht een missive vande heeren Committeerde Raden nopende het invorderen van losse goederen en bodegelt/

Het Huijs van Noleth

Wert den Thesaurier geauthoriseert om het huijs van Noleth van vooren te laten repareren dat het staande blijft/

De Heer Ketelaar vertoont een op zijn minst merkwaardig gedrag

Dhr Ketelaar in W+R bovengecomen zijnde en het gebet gedaan zijnde de propositie vande Hr Bmr hoorende heeft daar op opstaande weggegaan en de kelck met Pond 150 en sleutels op de Tafel laten legge niettegenstaande geordonneert wert hier te blijven , evenwel weggegaan sonder eenige reden te geven/

inde kantlijn staat:en bij den secretaris aangenomen

De weduwe van Pieter Broeder wordt door de stad verplicht “om het huijs van Maatje Louijs te versorgen”

Is goetgevonden de W(weduwe): Pr: Broeder aen te laten seggen dat sorge sal dragen om het huijs van Maatje Louijs te versorgen dat geen ongemack daer van en come en dat inden tijt van vier weke voor te komen op pene van non volbrenginge t’selve bij de stad sal werden gedaen tot haren laste en indien eenige schade of ongemack mochte daar van comen sal t’selve op haeren persoon verhaald worden/

Is door den bode t’groote zegel vande stad mitsgrs de sleutel vande privilegiekiste en andere overgebragt en dhr Bmr Tops ter hand te stellen/

Zaak van Jan Claasz

Wort de sake van Jan Claesz stadhouder in state gehouden ter nader vergadering/

Weth en Raad gehouden den 23ste Septembris 1684 absent d’hr Jacob vander Leije Hubertus de Bruijne sieck

De verpachting van de stadsdomeinen.

Alzoo stadsdomeijnen van wijn bier en quaplacke eerstdaegs uijt der pacht valle, is goet gevonden de selve op de dag van slants verpachtinge te verpachten en de maaltijt op de meeste menage aan te stellen/

De predikant zal naast de “de regeeringe” vrijstelling genieten van de pacht van de bieren

Zal den Heer predicant nevens de heeren vande regeeringe van de pacht vande bieren vande stadwege vrij zijn/

De stadswijnkelder wordt verpacht “op de oude Costuijme”

Sal de stadswijnkelder verpacht worden op de oude Costuijme namelijck met uijtsluijtinge van dat den pachter vande wijnen van stadswege alleen zoude gequalificeert zijn om Wijnstekers kelder te houden binnen dese stad /

De molenmeester Fr: de Lava zal aan de molen alleen de allernoodzakelijkste reparaties verrichten

Is goetgevonden tot reparatie vande molen den meulenmr Fr: de Lava dewelcke de selve heeft gevisiteert te gebruijcken om het noodigste te repareren om staande te blijven

Over de huisschatting

Sal de Huijsschattinge hoewel een vierde verhooginge bij d’Ed: Mog: Heeren Staten is opgestelt maar entelijck ontfangen werden als over de voorige jaren/

De Heer Officier(baljuw) krijgt “de Eerste Stemme”(mag als eerste zijn stemgedrag laten horen)

Wort de hr Officier met meerderheijt van stemmen de Eerste stemme in desen vergaderinge toegestaan en gequalifeert voor eerst te adviseren/

Weth en Raad gehouden den 12e Novembris 1684 absent d’heeren J: vander Leije J:Huijwaert Abr Wijckaert Hubt de Bruijne dhr Bmr C: Regnault uijt der stad.

Over Jan Claasz en Lernon etc

Wert Jan Claasz stadhouder deser stad van Zijn plaats als stadhouder gedeporteert om zijn menigvuldige insolentien ter diverse tijden gepleeght volgens resolutie van W+R in date den 7e April deses jaars en wort d’hr Lernon versocht om seker persoon bij hem bekent te versoeken om eerstdaegs hem eerst aan de regeringe bekent te maken en met de hr officier te spreken/

Adrs Jacobsz speelt een rol bij de “in beslagneming” van de beesten van Joris Haack

Alzoo Joris Haak merckelijcke somme van penningen over pacht vande molen en molepolder ten achteren is en daar opde beesten bij de Thesaurier deser stad zijn gearresteert en de selven in Weth en Raad daar op mondel. Zijnde gehoort, is goet gevonden en verstaen de selve Joris Haack bij Adrs Jacobsz als voogd van de weese van Jan de Vinck sal effectueren dat hij in voorss qualiteijt een acte paspoort van dat hij op de beesten van hem Joris Haack op het stal ofte elders vande winter comende niet en sal pretenderen en t’arrest bij de stad gedaen niet en sal bedisputeren maar van werden laten blijven,en sal na den tijt van drij dagen van dato deses t’selve hebben te besorgen/

Het hout door Joris Haack “uijt de molepolder” wordt verkocht

Sal het hout bij Joris Haack uijt de molepolder gedolven provisionelijck verkocht werden en dan bij d’regering daar over nader werden gedisponeert/

Onderhandelingen te Vlissingen over de 6 pond die door Haar Ed;Mog: waren toegelegd tot reparatie van de kerk

Is bij dhr Bmr Tops rapport gedaen hoe dat eenige dagen geleden tot Vlissingen zijnde met de Bmr van Hecke over de ses pond sjaars bij haar Ed:Mog: tot reparatie van de kercke toegelegt heeft gesproken en versocht dat iemand ofte eenige uijt dese regeringe eens zouden comen na Vlissingen en met de regering aldaar spreken om eenige voorslagen te doen van betalinge haaren pretentie, is goet gevonden de wijle den secretaris eerstdaegs tot Vlissingen bij de voorn. hr wesen moet andermaal met den selve daar over te spreken/

Adolp van de Broeke procureur voor de Vierschaar

Wort Adolp van de Broeke geadmitteert om als procureur voor dese Eerw: gerechte te postuleren mits doende de behoorlijcke eed:

Sentijntje, vroedvrouw van de armelieden: tractement 20 gulden

Wert Sentijntie van der Leije vroevrs voor haar diensten als vroedvrs aan armeluijden te plegen voor een jaarlijcks tractement toegelegt de somme van twintig gulden: en sal daar op den behoorlijcken eed doen in handen van Commissarissen daar toe te stellen/

Weth en Raad gehouden den 8e Novembris 1684 absent dhr J: vander Leije Andries Burt Bruijne Abr Wijckaert j: Bmr C:Regnault uijt de Lande

 

Heeft Ketelaar als Thesaurier zijn rekeninge van de stad gedaan doch niet gesloten/

Weth en Raad gehouden den 22e Novembris 1684 absent dheeren Balliu sieck J: vander Leije Andries Burt Abr Wijckaert uijt de stad de Bruijne Bmr Regnault uijt der stad.

Jacob van der Leije weigert samen met 2 hieronder genoemde heren “de kleijne saken en weescamer waar te nemen

Is bij dhr Bmr Dirck Tops voorgedragen hoe dat dhr Jacob vander Leije is weijgerig geweest om kleijne saken en weescamer etc : waar te nemen ende daer toe iterativelijck door de voorss Hr Bmr aengemaent om t’selve nevens dhr Huijwaard en als dhr Wijckaert thuijs zoude zijn dan met haar drijen gesamentlijck waar te nemen waarop de voorss Heer vander Leije t’elckens voor antwoord gaff dat met voorss Hr Huijwaerd niet en wilde sitten,maar dat hem twee andere Heeren uijt de regeringe zoude toegevoegt werden en dan de selve zoude waarnemen waarop heden nochmaal door den bode is versocht met voorss hr de de cleijne saken en weescamer waar te nemen en voor antwoord gegeven dat hij er van zijn leven niet meer voort soude connen/

Dhr Ketelaar wordt voorlopig tot het waarnemen van “weescamer en kleijne sake” benoemd.

Wert dhr Ketelaar in plaats van dhr J:vander Leije provisioneelijck geconstitueert om weescamer en kleijne sake waar te nemen tot meerderheijt vant Collegie sal vergadert zijn/

De rekening van het dienstbodegeld

Heeft Jan Goewijn zijn reek: vant dienstbode gelt over den jare 1683 met quitantie van dhr Ontfanger Generaal overgebracht/

Mr Jan van Innes krijgt tegen betaling het burgerrecht van de stad.

Heeft Mr Jan van Innes geboortig van Eeke ??/Eeclo ?/ op de Schelde zijn borgerrecht hem geschonken en heeft daar op den Eed gedaan mitsgrs de penningen aan de stad daar vooren te betalen het mede geschoncken/

Weth en Raad gehouden den 2e Februarij 1685 absent dheeren J: vander Leije Abr Lernon Abr Wijckaert de Bruijne Ketelaar en Burt sieck.

Jan Gillisz Lat ? krijgt “borgerrecht”

Wert Jan Gillisz Lat zijn borgerrecht van de Stad geschoncken mits doende den behoorlijcken eedt

Er zijn veel vorig jaar nieuw geplante bomen doodgegaan.

Dewijle de boomen voorleden jaar geplant meest alle zijnde uijtgegaen en gestorven is goet gevonden de ledige plaatze en daart van noode wert bevonden werden te beplanten/

Gelonde Germonpre krijgt 6 ducatons voor het onderhouden van zijn vrouw in het “simpelhuijs”: te Middelburg ?

Wort Gelonde Germonpre voor een liberale gifte tot onderhouden van zijn vrouwe int simpelhuijs bij weth en raad toegelegd de somme van ses ducatons zonder consequentie genomen te werden/

Een ontwerp van een nieuwe Galerij aan de Toren.

Is goet gevonden aan Adrs vander Leije te versoecken dat eens een bewerp zoude maken wat tot een nieuwe Gallerije aande Thooren zoude van noode wesen wat te coste om daar dan over te delibereren ofte te besteden/

Het weitje van het Schuttershof mag niet “gescheurt” worden en met “winckeling” beplant.

Sal het weijtie van het Schuttershoff uijter pacht zijnde weder uijt der hand verpacht werden en in plaats van scheuren en met Winckeling te beplanten weije gelaten werden/

Adrs van der Leije en diens vrouw willen uitsluiting van de weeskamer.

Wert Adrs van der Leije en desselfs huijsvrouw op haar versoeck van de weesamer deser stad uijte sluijten haar versoeck toegestaan mits betalende t’recht daar toe staande/

De “vrijheijt van de mosselvang”:onderhandelingen met de regering van Vere.

Werden dheeren Balliu de Bmr Tops met de secr gecommitteert om met dheeren Brmrs van der Vere te spreken om de vrijheijt vande mosselvang bij dese borgers te genieten als in voortijden ofte redenen af te vorderen waarom verboden bij haar Ed: wert om daar dan verder over te delibereren/

Wert de bode voor de Nieuwjaarsgift na gewoonte toegelegt een pond vls/

Heeft Jan Claasz M:Marcusz gevangengenomen ?

Wert Jan Claasz voor Zijn dienst int vangen van M: Marcusz als anders voor de liberale gift toegelegt een ducaton/

Weth en Raad gehouden de 17e Februarij 1685 absent dheeren Jacob van der Leije Abr; Wijckaert Hubert.de Bruijne Burt sieck

De reparatie van de kerk

Is bij Weth en Raad goetgevonden bij dese aanstaande stadsvergaderinge bij requeste aan te houden de reparatie van de kerck/

Hubertus de Bruijne moet het Huijs de Galeije in de oorspronkelijke staat terugbrengen :2e aanmaning enz.

Alzoo bij resolutie van W+R in date de 25 Septembris 1683 dhr de Bruijne is geinterdiceert met het afbreken vande Camer achterhuijs etc van het huijs de Galeije voort te gaan en geordonneert dat de selve in wese zoude brengen en opmaken gelijcke voor het beginsel van het afbreken geweest was, is evenwel daar mede voortgegaen ende heeft het voorss verbod en interdict van de vergaderinge maar onder de voet getrapt en alzoo een quaad exempel van navolginge aan meere gegeven gelijcke allreijts ? geschiet is zoo ist dat bij dese E:Vergaderinge den voorn. hr de Bruijne nochmaal wert geordonneert en gelast gelijcke haar achtbr; ordonneren en gelasten bij dese de voorss Camer en achterhuijs op te maken gelijcke voor het beginsel van het afbreken geweest is en daar van de aanvang met dit op te worden te maken en binnen de tijt van ses maanden te voltrekken op pene van non volbrenginge van het selve dat den voorn.dhr de Bruijne verbeuren sal eene somme van 400 Carolus guld: tot profijte van de hr. Officier /

Het Huis de Wolsack moet wordt verbouwd worden tot een goede woning door Andries Burt

Wort dhr Andries Burt geordonneert als Coper vant Huijs de Wolsack nevens dhr Balliu gestaan mede gelegen op te maken en in ordre te brengen tot een bequaam wooning sonder t’selve te vermaaken met de eerste gelegentheijt of bij faute van dien sal daar verder bij dese E:Vergaderinge over gedisponeert werden/

De gorsinge van het Schuttershof wordt aan Hendrick Wanfort ? verpacht.

Is bij de Thesaurier de de gorsinge van het Schuttershoff verpacht aan Hendrick Wanfort ? voor de tijt van vier jaren voor de somme van 19 guld: sjaars en heeft dese E:Vergaderinge daar in Contentement genomen/

De inwoners van Arnemuiden betalen te veel voor het repareren en maken van “glazen”

Op de verscheijde clachten van dat Jacob van der Leije de jonge de borgers en ingesetenen deser Stede te veel doen betalen voor maken en repareren van glazen, ordonneren en gelasten haar achbr den selven Jacob van der Leije de jonge wel scherpelijck dat hij in het maken repareren van glazen de borgers niet meer sal afnemen als inde naaste steden wert betaalt en hem daar na te reguleren op pene dat de borgers en ingesetenen de vrijheijt sullen hebben om een glazemaker van buijten te halen om hare glazen te laten maken ofte repareren/

Weth en Raad gehouden den 29e maart 1685 absent dhr Huijwaerd sieck J: vander Leije Ketelaar Burt Wijckaert en de Bruijne

Joh: Bruggemans is de nieuwe stadhouder van baljuw geworden in plaats van Jan Claasz

Is Joh: Bruggemans in plaats van Jan Claasz gewesen stadhouder tot stadhouder deser stad gecorenmits doende den behoorlijcken Eed en sal het Tractement hem op d’oude voet volgen van die tijt af dat hier met der woon sal zijn gecomen den Eed gedaen de 2e April 1685/

Er is nog een oude rekening van een banket van Jan Goewijn uit 1677 die betaald moet worden.

Wert den Thesaurier geauthoriseert om aan Enos ? Hopkins zijn reek: overgelevert banquet ten jare 1677 in september bij dhr Goewijn gebracht in reek: debet quitantie te betalenop de beste en naeste wijse als hij can/

Joris Haeck krijgt vijftig gulden voor zijn arbeid en moeite m.b.t. de Molenpolder

Wert Joris Haeck voor zijn arbeijt en moeijte gedaan aan de Meulepolder en uijthalen van het hout uijt de put voor een gifte toegelegt ter somme van vijftig Caroli guld: en sal hem het selve valideren op de pacht van de voornoemde Meulepolder en voor ontfang werden aangeteijkent/

Overdracht van de borgtocht voor het Comptoir van Consignatie van secr. R. vander Burcht van de erfgenamen van diens broeder op Pieter Macare de jonge en Maria Burt ,huisvrouw van de secretaris

Werden de Erfgenamen van dhr Pieter vander Burcht ontslagen van hare borgtochte die de voorn. hr heeft gepresteert voor zijn broeder R vander Burcht voor het Comptoir van Consignatie deser stadt en in desselfs plaats aangenomen den persoon van Pr Macare de jonge en Maria Burt huijsvrouwe van de secretaris R vander Burcht en dat voor de somme van de duijsent Caroli Gulden/

De secretaris wil een reglement m.b.t. het salaris van de secretarissen van Arnemuiden.

Op het versoeck van den secretaris om een reglement te hebben van salaris der secretaren deser stad is goet gevonden dat den secrs sal sien te vercrijgen een Extract vant salaris aldaar om dat over te brengen en alsdan daar nader over te disponeren/

Weth en Raad gehouden den 19e Meij 1685 absent dheeren Jacob van der Leije Burt Wijckaert en de Bruijne.

Bij de voorboden uitdrukkelijk opgenomen een artikel: verbod van het afbreken van huizen enz

Is goet gevonden bij d’aanstaande publijcatie van de voorboden bij een art: te laten invloeijen geen huijsen te moen afbreken veel min eenige materiaelen vande selve te vervoeren/

De vendu moet verpacht worden

Dewijle de vendu eerstdaegs uijt der pachtgaet, is goet gevonden de selve bij publ. Billetten uijt te setten tegen den 9e Junij 1685/

Regeling en tarieven m.b.t. de vendumeester(veilingmeester) en de Cryeerder(omroeper)

Ende sal den aanstaende vendumr geen daggelden meer profijteren maer met zijn salaris van 8 st ofte twee schellingen volgens conditie sig moeten contenteren en sal de bode voor den coopdag om te roepen door de stad en op de selve als Cryeerder te vaceren genieten voor daggelt zoo binne als buijten 5 schellingen daegs en voor een halve dag 15 stuyvers en worden tot Commissarissen om op de verpagtinge te vaceren gecommuniceert d’heeren Burgemrs/

Joris Haeck komt in het bezit van het erf tussen hem en Daniel vander Leije

Wert Joris Haeck d’Erve tusschen hem en dhr Daniel vander Leije aande stad vervallen gegunt om de selve te gebruijcken mits een suffisante muer aan de straat settende en de selve behoorlijck onderhouden/

Jan Jacobsz wordt grofzoutmeter en Adriaan Adriaansz Coutzijn kalk-en Korenmeter

Wert Jan Jacobsz de Grofzoutmate gegunt mits doende den behoorlijcke Eed en aan Adriaan Adriaansz Coutzijn de calck en Corenmate als boven/

De rekening van de Huisschatting

Op het versoeck vanden secrs dat Commissarissen mochte gecommitteert werden om de Reek: vande Huijsschattinge op te nemen zijn daar toe gevoegt dheeren Bmrs en Daniel vander Leije/

Zie “seker reglement in dato den 26e Februarij 1683 uijt het selve veele onheijlen en misverstande zijn ontstaan”

Dat wordt op voorstel van de baljuw “vernietigt”

Alzoo met meerderheijt vant Coll: gemaeckt is seker reglement in dato den 26e Februarij 1683 en gemerckt uijt het selve veele onheijlen en misverstande zijn ontstaan, is bij dhr Balliu voorgedragen om t’selve te breken is met meerderheijt van stemmen goetgevonden en verstaan t’selve te vernietigen gelijcke dan t’selve wert vernietigt van nul ende geender waerde gehouden ende dheeren daarbij geconditioneertt’Eenemael ontslagen van zodanige boete haer uijt die hoofde opgelegt/

Al degenen die in Arnemuiden in een gilde willen intreden , moeten als inkomstgeld slechts 1 Rijksdaalder betalen

Is goetgevonden dat van nu voortaen alle die gene die binnen deser stad zouden willen tappen ofte Chijrurgijns winckel opstellen en de pratijcke oeffenen, niet meer gehouden zullen zijn aant gilde te betalen voor t’Eerste Incomen als de somme van een Rijxdaelder hier onder gerekent de persoonen die reets zijn ingecomen als Mr Jan van Innes Joh: Brugmans en Frans de Schipper/

Weth en Raad gehouden den 6e Junij 1685 absent dheeren Huijwaerd Jacob vander Leije en Andries Burt Ketelaar de Bruijne sieck.

Practisch het gehele college moet in Middelburg verschijnen wegens “sekere aenclagte nopende de laeste nominatie”

Is bij dhr Bmr Dirck Tops overgebracht sekere missive vande Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeelant bij welcker lecture bevonden is de selve te behelsen een citatie van het geheele Collegie deser stad ofte wel het meerdere gedeelte vande discreperende partijen om op morgen zijnde den 7e deser te compareren op het Hoff tot Middelb en daer dan ons bekent te maken om op sekere aenclagte nopende de laeste nominatie bij Haer Ed:Mo: gehoort te worden/

Weth en Raad gehouden den 21e Aug: 1685 absent J:vander Leije Burt Wijckaert en Bruijn.

De “gaanderij van de Thoorn” moet veiliggesteld worden

Is goetgevonden de gae(n)derije van de Thoorn(Toren) te laten versekeren voor de winter om als dan te besteden en tegen de somer op te maecken/

“Prijne (Prina) is beswangert” en wordt ter bescherming van “de lieve jeugd” verbannen.

Op d’aanclachte van dat Prijne beswangert is en binnen een maant a twee inde craem comt en de jonckheijt deser stad door de selve verleijt wort, is goetgevonden de selve uijt dese stad en jurisdictie van dien te seggen/setten ? binnen den tijt van twee mael 24 uijren en bij faulte van dien feijtelijck uijtte leijden en verder onwillich de selve aande lijve te straffen/

De huisschatting m.b.t. een “packhuijs” behoorlijk verminderd

Wert de huijsschatt: vantt packhuijs van dhr Daniel van der Leije staende inde Noortstrate binnen deser stad vermindert en op een gulden t’jaars gestelt mits tselve wel onderhoude /

Ontvangloon van de secretaris m.b.t. de Huisschatting

Wert de secretaris voor ontvangloon vande Huijsschattinge geaccordeert twee schellingen te ponde/

Reglement t.b.v. de secretaris ten aanzien van de componenten zijn salaris .

Is bij Bmrs Schepenen en Raden op het versouck van de Secretaris gemaackt de lijste en Reglement van Salaris te meriteren ter vierschare cleijne saken Lantrecht politie Etc …. Is als volgt+

Voor aanstellen vande Saeck Pond 0 : 1 : 8

Voor overstellen vande selve met acte Pond 0: 2 : 4

Voor overstellen en in state Pond 0 : 1 : 4

Voor overstellen en aannemen te

Naeste termijnen te houden Pond 0 : 1 :4

Voor een Simple acte uijt vierschaer Pond 0 : 1: 8

Voor een acte met appoinctement Pond 0: 2: 0

Voor een acte met condemnatie Pond 0: 2: 6

Voor opmaken van de balliu Pond 0: 3: 0

Voor een protest met Copie Pond 0: 3: 0

Voor een attest met Copie Pond 0: 3: 0

Voor een procuratie met Copie Pond 0: 3: 0

Voor een contract en Copie Pond 0:3: 0

Voor een obligatie en Copie Pond 0: 3: 0

Voor een cessie van acte etc. Pond 0: 3: 0

Voor een Extract uijt hey Resolutieboeck Pond: 0: 1: 4

Vor een extract uijt Quohier van slants Verpachtinge Pond 0: 2: 0

Van stads verpachtinge Pond 0: 1: 0

Voor een Zoutbrieff Pond 0: 0: 9

Voor een borgerbrieff Pond 0: 3 :0

Voor een Testament in Copie Pond 0: 8: 4

Voor registratie vande St.schult oft Transporte Pond 0 : 1: 8

Voor opmaken van de selve Pond 0 : 4 :0

Voor schrijven van de conditie van vercoopinge van een huijs keete

Land etc Pond 0 : 6: 8

Voor vacatie op de vercoopinge van ijder Pond 0 :10 :0

Voor Copie van conditien Pond 0: 3 :4

Zoo de Coop niet doorgaet

Half gelt Pond ---------

Voor een goemanschap Pond: 0: 2 : 6

Voor een arrest binnen Pond: 0: 2: 6

Buijten Pond: 0: 3: 0

Voor een verongeluckt persoon te beschouwen

En registreren Pond 0: 1 : 8

Buijten de stad dobbel Pond 0: 3: 4

Voor een requeste met apostille Pond 0: 3 : 4

Voor een versoeck op vierschare met de acte

Dispositijff Pond 0: 2 : 8

Voor opsoecken opt transport Pond 1: 1 : 0

Voor roijeren opt selve Pond 0: 1 : 0

Voor aanteekenen op de proclamatie rolle ijdermael Pond 0: 0 : 6

Voor aanteekenen van den dag van lossinge met acte Pond 0: 2 : 0

Voor aanteekenen van een appel Pond 0: 1 : 0

Voor een Extract uijt d’arrestrolle Pond 0: 1 : 0

Voor vacatie op de gijselinge per uijr Pond 0: 3 : 0

Voor schrijven van de prefer(entie) ? Pond 0: 12: 0

Voor een decreetbr. Pond 0 :12: 0

Voor letteren recquisitoriael Pond 0: 4 : 0

Voor aanteekenen van recoleren

Van attest Pond 0: 1: 0

Voor de vrooninge Pond 0: 3: 0

Voor aanteijckenen van bescheijden in judicio ijder stuck Pond 0: 0; 6

Voor aanteekenen van een creditoir op de desolate boedel Pond 0: 1: 0

Voort maken van een inventaris ter discretie van dheeren Pond ---------

Voor vaceren op de Coopdagen daegs Pond 0: 10: 0

Voor logies ter vierschare ter vierschare W+R etc. Pond 0: 1 : 6

--------------------

Jaerlijcks voor Comptoir behoeften Pond 5: 0: 0

Noch uijt consideratie dat de attest: van turf bij den

Licentmr werden gegeven Pond 5 : 0 : 0

-----------------------------

Pond 10 : 0 : 0

 

Doch alwat voor de stad schrijft sal daer van niet profiteren en ingeval van duijsterheijt of dispuijt met ijmand over verdient salaris van t’gene hier niet is gespecificeert sal het selve staen ter discretie van Bmrs en St: sonder gehouden te zijn met ijmand daer over te moeten procederen/

W+R gehouden den 15e Septembris 1685 absent dheeren van der Leije

De Nieuwstraat is een vuile straat en dat moet anders worden

Is goetgevonden de burgers inde Nieuwstrate woonende te ordonneren de vuylicheijt bij den anderen te brengen en sal dan bij den stad worden weggevoert en dan bij de borgers moeten werden schoon gehouden op sekere pene daer jegens te statueren en reets gestatueert/

Het raadslid A.Wijckaert is metterwoon naar Middelburg vertrokken

Op het versoeck van dhr Abr.Wijckaert om ontslagen te mogen worden van zijn raatsplaats dewijle met der woone na Middelburg. Is vertrocken en geen dienst hier doen can, is dit sijn versoeck toegestaan en heeft dese E: vergaderinge hem bedanckt voor zijn goede diensten/

W+R gehouden den 1e Februarij 1686 absent dhr J:vander Leije en de Bruijne

Het reglement op het salaris van de secretaris

Is bij Bmrs schepenen en Raden het reglement gemaackt op’tsalaris vande secretaris deser s tadt indato den 21e Augustii des voorleden jaars nader oversien ende geexamineert en is tselve andermaal met eenparigheijt van stemmen geapprobeert en wort den secretaris …….. geordonneert hem selven int invorderen van zijn salaris punctuelijck daarna te reguleren/

Joris Haeck heeft opnieuw achterstand in het betalen van de pacht

Is bij dhr Bmr Tops rapport gedaen vande onderhandelinge met Joris Haeck wegens de achterstellinge van de mole end aar op geresolveert den selven Joris Haeck strictelijck aen te seggen dat hij Maij naestcomende sal hebben te betalen de paghtgelden aan de stad ende resterende achterstellinge binnen .. ofte alderheijligen naestcomende /

Is goetgevonden met den Timmerman Govert van der Leije te visiteren de balcke van de sale vant stadhuijs om daer naer daer over te disponeren/

Is den bode Goedwijn voor den nieuwe jaers gifte na ouder gewoonte toegelegt …..??

Is goetgevonden de groote croone inde kercke te vermangelen en uijt te sien nae een bequaeme in desselfs plaats/

Weth en Raad gehouden 26 februarij 1686 absent dhr J.vander Leije Huijwaerd en de Bruijne.

Is goetgevonden nochmael aende stadtsvergaderinge aan te houden tot reparatie vande kercke ? en daer toe gecommitteert dheeren Balliu de bmr Tops ….. in dese ofte de naestaenstaande vergaderinge/

Jan Gillisz krijgt een “Burgelijck Attest” onder conditie.

Is op het versoeck van Jan Gillisz een Burgelijck attest te hebben, goetgevonden en geresolveert den selve eerst tot leetwesen en berouw te brengen van alle t’gene hij tot disrespect en vilipendentie van dese Eerw: regeringe en ijder lid van dien int particulier heeft gesproken daar op binnen geropen zijnde en t’selve hem voorgedragen heeft t’selve effectivelijck inde volle vergaderinge gedaen en aldaer leetwesen betoont en belooft in het toecomende sulcx niet meer te doen is daar op goetgevonden ten eijnde / van zijn vertreck hem een burgelijck attest in communi forma ?? te geven ten ware ijets bijsonders quame voorte vallen/

Weth en Raad gehouden 20e maart 1686 absent J: vander Leije en Bruijne.

Verpachting van de stadsdomeinen en een “zuinige “ verpachtmaaltijt.

Dewijle Stadsdomeijnen eerstdaegs uijt de pacht gaen en de nieuwe verpachtinge aenstaende is is goetgevonden de maeltijt op de meeste menage aan te stellen/

Wert den bode gelast en geordonneert int toecomende geen persoonen meer inde kelder te laten comen als Vierschare ofte Weth en Raad …. Ofte daar meer vier te maken maer sal in persone op de sale moeten blijven zoo lang de vierschare ofte W+R duijrde en bij groote koude hout moeten gelijden op de sale met een confoor met vier/

Is goetgevonden de moerbalck op de sale vant stadhuijs met een pilaar te ondersteunen en te laten maken dat de selve suffisant sal wesen om het bouwwerk te dragen en dat in daggelt door Gerrit van der Leije/

Weth en Raad gehouden den 22e Maij 1686 absent dheeren vander Leije J:Ketelaar uijt der stad Huijwaerd Daniel vander Leije de Bruijne

De molen enz. moet :besteed worden enz.

Is goetgevonden tot Commissarissen van de molen deser stadt met de appendentien van dien …. Met uijtsettinge van billetten te besteden volgens het besteck daarvan zijnde en werden daartoe gecommitteert om op de voorss bestedinge te vaceren de Brmrs en Andries Burt en sullen daarvan in den eersten een begin maken/

Over het “arrest”van Vlissingen op “de penningen van kercke”

Zijn om met dheeren van Vlissingen te spreken wegens t’arrest op de penn. Van de kercke bij haar is gedaen, gecommitteert beijde dheeren burgemrs om te sien oft selve …… afgedaen ende voorss penningen becomen worden/

Over rekeningen van Jacob vander Leije en dhr de Bruijne

Is bij dheeren bmrs rapport gedaen van haer onderhandelinge en gespreck met dhr Jacob vander Leije wegens zijn overgegeven reek: is goetgevonden de pretensien inde selve …. Over vacatien wegens de stadt gedaan hem daarvan niet te laten valideren gel.oock dhr de Bruijne wegens zijn reek: int jare subject ?/

Is Carel Jacobsz bij request gebenisseert(toegelaten ?) tot grofzoutmate mits doene den behoorlijcken Eed en heeft daar op den 22 Maij de selve gedaan/

Wert den France vluchteling opt hofje van Jan de Vinck vergunt vrijheijt van accijs van stadswege/

Weth en Raad gehouden den 18e septembris 1686 absent dheeren Balliu Burt sieck : Jacob van der Leije J.Huijwaerd de Bruijne

Het besteden van het “cruijswerck”van de molen

Is bij dheeren Bmr de Bruijne rapport gedaan van haar verricht bij het besteden van het cruijswerck van de wint coren mole seser stadt en dat daarvan aannemer is gebleven Franchois de Later voor de somme van … en vijftig ponden vls

Alzoo de verpachtinge aanstaande is sal de maeltijt op de meeste menagie werden aangestelt/

Alleen de pachter van stadswijnen mag “grote ofte cleinen mate wijnen uijtventen”

En sal oock niemant vermoghen hier in de stadswijnkelder te houden en middel ? grote ofte cleine mate wijnen uijt te venten als den pachter van stadswijnen en sal dese clausule werden geinsereert inde ordonnantie daar van te maken/

De 4 participanten van het Huis De Wolsack moeten dit huis “opmaken”

Werden de participanten vant Huijs De Wolsack nochmael geordineert tselve op te maken volgens presentatie en acceptatie gedaan in dato den 28e Maij 1683 waarvan dhr Ketelaar hier present zijnde zijn vierde part te betalen

De weduwe van Pr Broeder krijgt onder condities afslag van “Huijsschattinge”

Is goetgevonden de wed: dhr Pr. Broeder afslag van Huijsschatt: te gunnen van t’huijs aan de Tolpoorte daar sij / mede besig is te bouwen ter somme van vijftich schellingen jaarlijcks zoo dat maer vijff schell: jaarl. Voor schatt: sal hebben te betalen doch indien zijt selve zoo niet en comt te maken wert de selve alsdan in state gehouden bij dheeren van de regeeringe

De achterstallige huisschatting van Gilles Corthals

Wert d’achterstellige Huijsschatt: van het huijs van Gilles Corthals noch openstaende van Eenige jaren afgeschreven ter somme van Pond 1 : 10 : 0. als blijckende tselve betaelt te hebben/

Weth en Raad gehouden 30 septembris 1686 absent dheeren Jacob van der Leije Huijwaert de Bruijne

De verpachting van de stadswijnkelder “is aan de hand gebleven”; de secretaris zal “waarnemen”

Nadien de stadswijnkelder bij de laatste verpachtinge der regeeringe is aan de hand gebleven endeselve bij de de stad sal moeten waergenomen werden is daar toe gecommitteert den secr om deselve waar te nemen en ten uijteijnde van de pacht daar vooren een recognitie genieten/

De vendumeester Jacob van der Leije krijgt een daggeld onder bepaalde ongunstige omstandigheden op de koopdagen.

Op het versoeck van dhr Jacob vander Leije vendumr deser stadt dat mochte een daggelt profiteren wanneer den coopdaghe gelegt werden zoo van vruchten te velde als mate / en dat dan de selve werde geschort ja somtijts opde andere gelegt waer bij merckel. Prejuditie com te lijden, is goetgevonden en verstaen dat de voorn. Hr Jacob vander Leije in sulcken geval voortaen een daggelt sal genieten van twee gulden daegs/

Krijgt de bode Jan Goewijn – na diverse klachten - een voorwaardelijke “deportatie van zijn diensten” ?

Alzoo diverse clachten van den bode Jan Goewijn ter ooren vande regeeringe zijnde gecomen ende selve pregnant bevonden , wert de selve met meerderheijt van stemmen van zijn diensten gedeporteert ,welck voorss resolutie geresolveert zijnde wert t’selve deportatie van weerden gehouden , maar d’Executie geprolongeert voor de tijt van noch drij volgende maenden mits hij hem eerlijck quite in zijn bedieninge binnen den voorss tijt/

Weth en Raad gehouden den 26e Octobris 1686 dheeren Balliu en Burt sieck J: van der Leije en de Bruijne absent

Joris Haeck weer pachter van de molen voor een jaar.

Is de mole deser stad aan Joris Haeck wederom verpacht voor den tijt van een jaer voor de somme van acht en dertig pondt te betalen als vooren, ingaende in novembris 1686 en expirerende den laesten Octobris 1687

Jan C(B)omme ijkmeester

Is aan Jan C(B)omme den ijck toegestaan en sal het ijck gereetschap hem volgens inventaris worden overgelevert/

Weth en Raad den gehouden den 19e Novembris 1686 dheeren Balliu en Burt sieck J: vander Leije den de Bruijne absent

Op het versoeck van dhr van de Schilde om een delve (sloot ?) te maken aan zijn hoff op het Oosteijnde egaal de andere is hem dit zijn versoeck toegestaan/

Heeft den secretaris als Thesaurier zijn reek: gedaen/

Weth en Raad gehouden den 26e Novembris 1686 absent dheeren Balliu sieck J.vander Leije en de Bruijne absent.

Weer over de boedel van Jan Goewijn

Wert den Thesaurier R: van der Burcht geauthoriseert om de Curatoren van den Boedel van dhr Jan Goewijn te overreden om reek: te doen van den selven boedel ende deselve ten eijnde te brengen om daer …… te verhalen de pretensien die de stad heeft tot laste van den selven boedel een merckelijcke somme van selven te pretenderen om daer over met de P gouwelijck te consuleren op wat wijse sulcx best can werden geeffectueert/

Het “deportement” van bode Jan Goewijn wordt verlengd.

Wert het deportement van den bode Jan Goewijn gestreckt op den 30e septembris geprolongeert voor den tijt van vier achtervolgende maanden dat ingang sal nem,en met den 9e Februarij 1687

Wert Mr Daniel Nachtegael de drij ponden vls die hij aende stad anders zoude moeten geven volgens zijn versoeck bij requeste gedaen aen hem quit gescholden/

Daniel van de Schilde moet “bij afsterven” van Huijwaerd diens gedeeltlijke officie waarnemen

Wert dhr Daniel vande Schilde bij afsterven van Huijwaerd gecommitteert om nevens dheeren Dirck Tops Bmr Ketelaar de cleijne sakenWeescamer etc waer te nemen/

Weth en Raad gehouden den 6e Januarij 1687 absent J: vander Leije de Bruijne.

Claas Verhage gaat als diender met pensioen( krijgt een soort ouderdomspensioen); Pieter Platman opvolger;

Alzoo Claas Verhage s’Heeren dienaer wegens zijn ouderdom onbequaem is tot het selve ampt is in desselfs plaets aengenomen den persoon van Pr Platman dwelcke den eed gedaan hebbende vor een jaer op Tractement is toegelegt de somme van thien pond vls en aan Claes Verhage jaarlijcks ses pond mits den selve op de stadtpoorten en straate sal passen ended schoone houden en sal hem t’volle tractement tot in meert naestcomende worden gegeven/

De pacht van de stadssingel

Is goetgevonden met Isaac Wanjou wegens de stadscingel te spreken en te sien off met hem weder pacht te maken/

Wert den bode voor een Nieuw jaarsgift toegelegt een ducaton/

Over het verkopen van het huis van Gillis Noleth

Op het versouck van hr: Gillis Noleth bijde missive overgebracht dat met het vercopen van zijn huijs zoude werden gesupersedeert tot int voorjaar dat dan of zijn vrouw zouden overcomen en betalen de achterstal van voorss huijs is selve hem toegestaen/

Hubertus de Bruijne heeft aan de Gecomm.Raden een “infameus request” ten nadele van de “regeeringe” gericht

Seker infameus request door Hubertus de Bruijne rakende dese E: vergaderinge vande Gecommitteerde Raden overgegeven en alhier gelesen, is goetgevonden daer over met advocaten ? te adviseren en dan volgens bevind daer over nader te disponeren en goetdan ?? daer toe gecommitteert dheeren burgemrs met den secretaris/

Weth en Raad gehouden den 28e Januarij 1687 dheeren C:Regnault secretaris J:van der Leije de Bruijne.

Weer het request van Hubertus de Bruijne

Is bij dheer Bmr Tops rapport gedaen wegens t’request aande gecommitteerde Raden vertoont en daer over advis van advocaten overgebracht hebben Weth en Raad daar volcomen contentement genomen /

Jacob Jacobsz is de bierboom toegestaan

Is Jacob Jacobsz den bierboom bij request versocht toegestaan mits doene den behoorlijcken Eed en heeft daar op den Eed gedaen/

Daniel Nachtegael krijgt “uitsluiting” van de weeskamer

Op het versoeck van dhr Daniel Nachtegaal om de weescamer deser stadt te secluderen is dit zijn versoeck toegestaen mits betalende t’recht daertoe staende/

Weth en Raad gehouden den 21e Maart 1687 absent Jacob vander Leije en Hubertus de Bruijne.

De verpachtmaaltijd

Alzoo slants verpachtinge eerstdaeghs aenstaende is, is goetgevonden den maeltijt op de meeste menagie aen te stellen/

Het opnemen van de “Huijsschattinge”

Op het versoeck van de secretaris om Commissarissen te hebben tot het opnemen vande Huijsschattinge zijn daertoe gecommitteert beijde Bmrs en Ketelaer/

Huwen met de dochter van de zuster van je vrouw, vonden de Staten bloedschande

Is goetgevonden Marinus Oortman de welcke met zijne vrouwe susters dochter getrauwt is de welcke een sinne is verboden bij Mijn Heeren Staatne en sulcx bloetschande,den selven met voorss vrouwe te doen vertrecken tegen aenstaende Maij op pene dat anders feijtelijck van de Justitie sal worden uijtgeleijt/

Item Paulijne Paulus te desen vertrecken op pene als vooren/

Visitatie van het huis van Jan Goeman op de hoek van de Markt

Tot het visiteren van het huijs van Jan Goewijn op den hoeck van de Marct zijn gecommitteert dheeren Dirck Tops Bmr en Daniel van de Schilde en dan rapport te doen na bevind van saken/

Johan Clandore procureur van de Vierschaar van de stad.

Wort Johan Clandore bij reqeust versocht geadmitteert tot procureur om voor desen achb: Gerechticheijt te postuleren mits doende de behoorlijcke Eed/

Cornelis Willemsz grofzoutmeter in plaats van zijn grootvader Cornelis Cornelisz

Wert Cornelis Willemsz in de plaatse van Cornelis Cornelisz zijn grootvader gestelt tot grofzoutmeter mits doende den behoorlijcken Eed en heeft dien gedaen de 29 ditto present dheeren Bmrs/

Het Huis de Wolsack moet door de participanten opgebouwd worden

Worden d’heeren de participanten van de bouwvallige huijsen nochmael geordonneert om tHuis De Wolsack op te bouwen volgens voorgaande resolutie en accoord met de Heeren van de regeeringe gemaakt/

Weth en Raad gehouden den 29e April 1687 absent J:van der Leije en de Bruijne.

Het huis van Jan Goewijn op de markt blijft intact; alleen zorg dragen voor de gevel

Is bij dhr Bmr Tops rapport gedaen wegens de visitatie van het huijs van Jan Goewijn op den hoeck van de Marct: is goetgevonden en verstaen t’selve in wesen te laten blijven en hem te ordonneren sorg te dragen voor de gevel van het huijs aan de Marct: dat geen ongemacken daer van comen/

Als eigenaars van woningen hun bouwvallige huizen weigeren te repareren wordt dat door de stad op hun kosten gedaan.

Is goetgevonden inde voorboden van de stad een nieuw art te laten invloeijen namel. Dat we zien dat de Eijgenaers van de huijsen in groot verval laten comen inde behoorl. reparatie van de selve, is goetgevonden en verstaen dat de selve daer over sullen werden aengeschreven en geordonneert de hand behoorl. daer aen te houden op pene dat het selve vande stad op een ijder eijgenaers coste dat sal werden gerepareert/

Jan Goewijn wordt tijdelijk bode voor 4 maanden.

Wert den bode Jan Goewijn verder gecontinueert tot stads bode voor den tijt van vier maande naastcomende/

Adriaan Coutzijn mag de kille van de keeten bakenen onder condities

Wert Adriaen Coutzijn bij survivantie toegestaen het bakenen van de kille aande keeten deser stad mits zijn schoonvader Adriaen Daneelsz de profijten zijn leven lang daar van provenierende come te genieten/

Weth en Raad gehouden den 2e Junij 1687 absent dheeren Ketelaer J: van der Leije Daniel van der Leije de Bruijn en Nachtegael

De verkiezing van de Nieuwe Magistraat

Is bij dhr Balliu overgebracht sekere missive van Zijn Hoogheijt de Heer Prince van Orange behelsende de verkiesinge van de nieuwe Magistraet en is tot Bmr wederom verkoren dhr Dirck Tops en tot schepenen Daniel van der Leije Daniel vande Schilde en Daniel Nachtegael/

Van 2 bouwvallige huizen in de Nieuwstraat mag met gebruik van de materialen 1 gebouw gemaakt worden

Is Joris Haeck bij request gegunt de twee bouwvallige huijsen staende in de Nieuwstraat af te breken en met de materialen vande selve een gebouw te maken nevens zijn huijs tot aan het Bollstrs tot behoorlijcke Curaet ?/

Weth en Raad gehoudenden 9e Julij 1687 absent dheeren J: van der Leije en de Bruijne.

Bmrs en Raden hebben vercooren dese navolgende Stads Officieren

 

Overdeken van gilden dheeen

Dirck Tops van Schippers

Charles Regnault Timmermans

Ketelaer Tappers en Cleermaeckers

Daniel van der Leije Rethorica en Wagenaers

Daniel vande Schilde Cramers

Daniel Nachtegael St.Jans

Thesaurier

Secr. R: van der Burcht

 

Weesmrs

Michiel Verhage

Ketelaer

Daniel van der Leije

Werden de selve mede gecommitteert tot Commissarissen van cleijne saken lantrecht en tot preses ?? J.Ketelaer

 

Broodwegers

Beijde Bmrs

 

Foriers en Kerckmrs

Beijde Bmrs

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende saken in de kercke waer te nemen

Daniel van der Leije

Daniel Nachtegael

 

Erfscheijders

Beijde Bmrs

Daniel van der Leije

 

De heren van de bouwvallige huizen moeten ontboden worden.

Worden tot Commissarissen gecommitteert om de heeren vande bouwvallige huijsen voor haaer te ontbieden en haer af te vragen hare resolutie van haer bouwen dheeren Dirck Tops en Michel Verhage om van haer verricht alhier raport te doen/

Is goetgevonden d’acte van Marinus Oortman en Paulijne Paulus gestreckt op den 21e Maert 1687 effect te doen sorteren van feijtelijck binne 24 uren uijtte leijden door s’Heeren dienaers/

Weth en Raad gehouden den 15e Julij 1687 absent d’heeren Ballius Kempe J: Ketelaer J:vander Leije de Bruijne.

Over het arrest van Vlissingen op de penningen van de Kercke

Is bij dhr Bmr Tops rapport gedaen wegens t’verrichten bij dheeren van Vlissingen van t’arrest op de penningen vande Kercke en hebben de heeren vande regeringe contentement genomen en gerecommandeert daar in verder te reguleren/

De onderhandelingen met de participanten van de bouwvallige huizen lopen stroef

Is bij dheeren Commissarissen rapport gedaen van haar onderhandelinge met de participanten vande bouwvallige huijsen , en haer versoeck van op een andere plaatse te bouwen voorgestelt ist selve afgeslagen en bij de voorige resolutie gepersisteert/

Weth en Raad gehouden den 22e Augusti 1687 absent J: vander Leije en de Bruijne.

Missive van de Staten :Over de “ronde mate op den opgeve van de convoijen en Licenten”

Is bij dhr Bmr Tops overgebracht sekere missive van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeelant met versoeck dat dese regering het 17 art: sprekende van de ronde mate in het placcaet op den opgeve van de convoijen en Licenten en vorder s’lantsmiddel te water precijselijck mach wedrden naargecomen en geexecuteert en heeft dese regeringe t’selve aangenomen te sullen doen/

De stadsbode Jan Goewijn was blijkbaar ook belast met het innen en rekening houden van het dienstbodegeld

Heeft den bode Jan Goewijn zijn reek: overgebracht wegens het dienstbode gelt over den jare 1684 met quitancie van de Ontfanger Generael t’selve voldaen te hebben en hebben dheeren van de regeringe den selven als stadsbode voor vier maende gecontinueert/

Weth en Raad gehouden den 19e Septembris absent dheeren J: van der Leije en de Bruijne.

De verpachting van “s’Lantsmiddelen”

Nadien de tijt vande verpachtinge van slantsmiddelen aanstaande is, is goetgevonden stads domeijnen op den selve dag te verpachten en de menagie van de maeltijt te besorgen/

Over de zaak “van de kercke”

Is bij dhr Bmr Tops rapport gedaen wegens het verrichte inde sake van de kercke bij dese stadtsvergaderinge en heeft dese E: vergaderinge daar in contentement genomen/

Christiaen Mario > chirurgijn

Wert Christiaen Mario bij request toegestaan vrijheijt van stads wege om zijn Chijrurgie te exerceren binnen deser stad/

Onderhandelingen met Joris Haeck of een ander.

Werden dheeren Bmr Tops en Daniel van de Schilde gecommitteert om met Joris Haeck te handelen ofte indien ijmant anders merckelijck daar voor quam te bieden te weten voor de Molepolder en finalijck met d’een off ander daer over op goede conditien te accorderen/

Wseth en Raad gehouden den 5e Novembris 1687 absent dheeren Balliu Ketelaar J: vander Leije en de Bruijne.

Wert Joris Haeck Molenaer van de molen deser stad wegens zijn pacht ontslagen en voor den tijt van twee maanden bij provisie tot molenaar aangestelt Abr Haeck en aan den selven de molen verpacht voor de somme van drij pond drij schellingen vier grooten vls ter maent en heeft sig selven tot borge voorde voorss pacht gestelt Pieter van Roon ? onder renunciatie die t’oirconde bij hem geteijkent/

Pieter van Roon

Weth en Raad gehouden den 8e Novembris 1687 absent dheeren Ketelaer J: vand der Leije en de Bruijne.

Een collecte voor de Gedupeerden van Piemont ??

Bij occasie van de Collecte gedaen sal worden den 10e Novembris aanstaende voor de dalluijden( ballingen?/al de lieden ?) van Piemont en de penningen daar van provenierende moeten overgebracht werden in handen van dese E: Vergaderinge

om de selve ute oorsaeke voornt. over te brengen is daar toe gecommitteert dhr Bmr Dirck Tops om de selve te stellen in de Wisselbanck tot Middelb op de naam van dhr Ontfanger Generael volgens aan schrijven vande heeren van de Rade/

Weth en Raad gehouden den 11e Novembris 1687 absent dheeren Ketelaer J: vander Leije en de Bruijne.

Hubertus de Bruijne beklaagt zich met betrekking van het wegvoeren van “Sinck Steenen”

Nadien Bmrs SS en Raden voorcomt dat Hubertus de Bruijne hem schijnt te beclagen dat men hem weijgert zijn Sinck steenen op het kerckehoff liggende te laten van daar vervoeren ist gemelde Collegie seer vremt voorgecomen niet alleen om dat niemant van dese E: Vergaderinge kennisse heeft van eenige verbodt dien aangaende gedaen maer wel bijsonderl. Omdat den Thesaurier deser stad verclaart hem in voorn. qualit. Verscheijde maal door den bode heeft laten aan seggen al eer Ettelijcke maende dat hij de voorn: Sinck Steenen van daar zoude hebben te weeren ontrent welck bevel hij getoont heeft deselve gehoorsaemheijt als hij gewoon is de beveelen van dese regeeringe toe te dragen/

Doorgehaald gedeelte

Zoo wert den selven geordonneert van nu voorts binnen den tijt van acht dagen de voorss sincksteen van het Kerckhoff te weeren op penen dat deselve wijse als hij de selve daar op heeft gebracht op peen dewijle hij de beloofde presentatie van dese E:Regeeringe om de selve met cleijne wagentiens langs plancken van het selve Kerckehoff te vervoeren tot aen het heck vande Marct, heeft gerefuseert op …… bewering ?? dat de selve van stadswege tot zijnen coste wel / werden vervoert en gebracht daar inde quade wegen gebw en sal hem hier van Extract werden toegesonden/

Hubertus de Bruijne weigert op “redelijke” stadscondities de “voorss sincksteen” weg te voeren.

En dewijle hij de beloofde presentatie van dese E: Regeringe om de selve met cleijne wagentien langen plancke van het selve kerckehoff te vervoeren totte aen het hecken van de marct heeft gerefuseert zoo wert den selven met Eenparicheijt van stemmen geordonneert de voorss sinck steen van het Kerck hoff te werden binne den tijt van acht dagen uijterlijck op de selve wijse als hij de voorss steen daer op heeft gebracht op peene dat de selve van stadtwege tot zijnen coste sal werden vervoert en inde quade wegen geworpen : en sal ijder hier van Extract werden toegesonden/

En wert den Thesaurier (bij non volbrenging van het voorss boedel) geordonneert den voorss tijt verstreken zijnde de voorss sincksteen te laten voeren inde quade wegen/

Weth en Raad gehouden den 30e Novembris 1687 absent J: vander Leije de Bruijne Ketelaer sieck.

Heeft den Thesaurier zijn reek: gedaen en is de selve bij W+R opgenomen en gesloten.

Weth en Raad gehouden den 30e Novembris Ketelaer sieck J: vande Leije de Bruijne absent.

De Korenmolen wordt publiekelijk “met den Stocque” verpacht

Alzoo de Corenmolen deser stad uijtder pacht is is goetgevonden deselve publijcelijck Met den stocque te verpachten tegen Ie April 1688 en tot die tijt de selve te laten bedienen door desen jegenwoordigen molenaar op de conditie als op den 5e Novembris deses jaars is vastgestelt/

De zoveelste verlenging van de bediening van bode Jan Goewijn

Wert den bode Jan Goewijn weder in zijn bedieninge gecontinueert voor den tijt van vier maenden/

Een verzoek van Adriaen Bredamme “wegens de mole ofte kerckpat van zijn hofstede na Arnemuijden”

Op het versoeck van Adriaen Jansz Bredamme wegens de mole ofte kerckpat van zijn hofstede na Arnemuijden en hebbende t’selve nochmael aan dese regeringe gedaen in dato den 10e Februarij 1680 is goetgevonden bij d’aldaar genomen resolutie te persisteren/

Ga naar boven