Historische Vereniging Arnemuiden

RAZE 125 Schepenakten april 1575 - maart 1576

1 Gerrit Gerrits schoenmaker contra Damis Adriaans (23-04-1575)
1 Erfgenamen van Bastiaan Matthijs Pool contra erfgenamen van Dirrick Lauwereijs
1 Gerrit Pieters, Heijndrik Adriaans en Aart Jans in de Ziespeck debiteuren en Taems Jacobs in 't (Velt?) contra Claas Aelbrechts (zie 6v)
1 Adriaen Claijs eigenaar van huis de goude nagel moet verlopen rente betalen aan Gerrit Bouwens
1v Reijer Antheunis Geerts eigenaar van huis de Plouch eertijds van Frans Courts rente aan Gerrit Bouwens
1v Merten de Gast contra Gerrit Gerrits schoenmaker als een van de erfgenamen van Margriet Thilmans, erfscheiding
2 Jan Walens contra Jan Sijmons (26-04-1575)
2 Cleijntken de Vriese contra Jan Jans in 't Polderken
2 Cornelis Lauwereijs contra erfgenamen Bastiaan Matthijs Pool
2v Margrietken Cornelis wed. Jacques de Vriese. De broers van Jacques zijn niet gekomen om te delen.
3 Pieter Jobs namens Jochem Stentelinck x Emmeke Courts dr. van Court Jacobs contra jonker Nicolaas van Valkesteijn als onderwinder van sterfhuis van broer Arent van Valkesteijn. tegoed van borgtochten etc. (zie 9)
3v Cornelis Dirricks erfg. van Dirrick Lauwereijs contra erfg. van Bastiaan Antheunis. Pool (30-04-1575)
3v Margriete Pepers contra Machtel de Baes
3v Thuenken Severijns contra Pieter Cornelis
4 Elbert de Pool armmeester contra Martine Jacobs
4v Jan Sijmons voogd van de wezen van Heijndrik Machuijts contra Jacob Andries
4v Jacob Jans sone van Jan Jans boxmaker voogd van de andere wezen van Jan Jans een hijp of 't huis de grote Spiegel t.b.v. de wezen van Jacob Cornelis in de Herpe
5 Jan Jans Keijser contra Balten Stoffels als luitenant van de rotmeester van de wacht boete van 12 stuivers; is niet op de wacht geweest (03-05-1575)
5 Adriaan Jans Coster alias Wachals borg vr. Willemijnken Jans geld gel. van Hans Villiers
5 Pieter Jans van de Hooge ontvangen van Jasper Joos wesen contra erfg. van Adam Jans betreft huis in den ouden Thol te Arn. Joos Forts een van de erfg. van Adam
5v Onderwinders van goed van Pieter Lauwereijs contra Pieter Jans van de Hooge namens Soeten Adriaans wesen betreft huis van Pieter L. genaamd 't Papegaaijken
6 Jan Hacx (Hano?) van der Vere contra Michiel de Molenaar (07-05-1575)
6 Pieter Jans van de Hoge namens wees v. Frans Hillebrant contra Anna van Zwol sterfh.
6 Margriete Pepers contra Machtel Jans huisvrouw van Jacob de Vriese
6v Weduwe Jan Hac contra Cornelis de cramer
6v Hubrecht Willems bakker contra Merten de Gast
6v Joos Jans van Elseneur x zuster van Maijken Taems erfg. in rechte van Taems Jacobs is voldaan (zie 1)
7 Crijn Willems arrest op schip de Fortune van Gerrit Wouters om schuld te verhalen
7v Jan Claijs van den Broucke contra Jacob Cornelis (09-05-1575)
7v Griete Heijndricks geapprehendeerde
8 Erfg. van Daniel Jans huis het oude Beecken contra Jan Govers die rente tegoed heeft
Eigenaars van huis den leckeren tant moeten Jan Govers betalen
8v Lijsken Floris contra Cornelis Pieters smid
8v Dirrick Sout contra Aelbrecht de Graft
9 Jochem Steutelinck contra Lambrecht Willems schipper betreft huis de Gans, idem contra Frans Robrechts en Jan Lauwereijs de backer (14-05-1575)
9v Idem contra Jacob Frans als eigenaar van huis de Keijsers Kroone
9v Lijsbeth huisvr. van Cornelis Jacobs in de Herpe contra Trijn Joos de boxmakers wed.
9v Neelken Danckers alias Mosselmans contra sterfhuis van Jan Cornelisse
9v Jan Carreman den ouden contra Willem Jacobs Jeras
10 Impostmeester van Vere contra erfgenamen van Ingel in de Sterre (zie 11)
10 Claas Aelbrechts contra Sijmon Rombouts voogd v/d wezen van Taems Jacobs
10 Ostien de Sterck contra Cornelis Joos van der Vere
11 Voogden van de wezen van mr. Maerten contra mr. Frans Philips voogd van de wezen van Joos Joos boxmaker (17-05-1575)
11 Otto de Sterck x wed. van Joos Joos boxmaker contra Cornelis Joos van der Vere
11 Erfg. van Ingel in de grote Sterre contra Jan Heijndricks x Grietken Cornelis; betreft Trijn de zuster van Ingel.
11v Willem Dirricks contra Wouter Gerrits
11v Bailliu contra Neelken Jans gevangen (31-05-1575)
12 Bailliu Sijmon Rombouts contra Neelken Jans van Hetteren gevangen, crimineel geintenteert is altijd lichtveerdig geweest en in quaet geselschap, dieverijen enz. Gebannen uit den Briel, te Rotterdam. Schiedam en Delft gevangen geweest, uitgebroken en nu uit Vlissingen gekomen omdat zij daar weer gestolen had en gevlucht was naar Arnemuiden. Moet opgehangen worden, ontkent, verzoekt gratie, zal leven beteren, jong en is met haar ouders lang geleden uit Antwerpen gevlucht. Zij zal in leven worden gelaten maar op de markt van Arnemuiden met een bast om de hals ten bloede toe gegeseld en gebrandmerkt en daarna uit de stad gebannen worden. (04-06-1575)
13 Pieter Jobs namens Sijmon Sijmons Cost van Middelburg contra Adriaan Block en Matte Adriaan zijn huisvrouw (04-06-1575) (zie fol. 18)
13 Jacques Wils contra Adriaan Matthijs van der Vere
13v Pieter Jobs contra Luene Jans
13v Trijn de zuster van Ingel in de Sterre contra Adriaan Matthijs van der Vere
13v Luene Jans namens Jan Adriaans haar zone contra Pieter Jobs x Maijken Antheunis wed. Cornelis Adriaans (fol 19,19v,20)
13v Pieter Jobs namens Joos Forts contra erfg. van Robrecht Frans betr. huis de Fortune
14 Jochem Steutelinck erfg. van Court Jacobs contra Sijmon Jacobs Taelbout te Middelburg; idem contra Jacob Frans
14v Lijsbeth Pieters wed. Robert Frans contra Joos Forts huis de Fortune in de Langestraat te Arnemuiden (07-06-1575)
14v Trijn Cornelis contr. Jan Heijndricks backer, haar broer uitlandig mag zich eerst beraden
14v Frans Robrechts timmerman contra Cornelis PIeters smid
15 Emmerentiana Walincx x Jan Floren contra Jan Sijmons
15 Cornelis Pieters Croone x wed. Sijbert de metselaar contra Gerrit Gerrits als eigenaar van huis 't gouden hooft (idem contra Frans Robrechts)
15 Jan Walincx contra Jan Sijmons
15 Betken Heijnouts wed. Corstiaen Adriaens contra Jan Heijndricks Bontecoe de goederen behoren hem en niet zijn broeder Jan Heijndricks lapper (id. 15v)
15v Jan Adriaens v.d. Beije contra Pieter Jobs x wed. Cornelis noom Adriaen (11-06-1575)
15v Pieter Houck contra Dirrick Willems
16 Wed. Jaques de Vriese contra Jan Matthijs biersteker
16 Cornelis Pieters Appel van der Gouwe contra Jan Matthijs deken van 't schippersgilde te Arnemuiden (11-06-1575)
16v Pieter Jobs contra Jan de Leeu pachters van de impost op de beesten te Arnemuiden en Nieuwerkerke (26-06-1575)
17 Wed. Jan Joos smid contra Job Jans schipper (26-06-1575)
17 Claas Aelberts voor de goederen van Jan Gerrits contra Aelbrecht Pieters v.d. Graft
17 Damis Adriaans namens wezen van Jan Adriaans contra Gerrit Gerrits schoenmaker (Jan Adriaans namens erfg. van Margriete Thielmans)
17v Joris van den Driessche moet boete betalen aan Jan de Leeu rotmeester van de wacht; is niet op wacht verschenen. Kenau Sijmons als boven heeft geen man op de wacht gezet
18 Griete Cop Hans contra Pieter Houck (28-06-1575)
Adriaan Block x Matte Adriaans huis in Arn. genaamd den rooden leeu contra Sijmon Sijmons Cost rentebrief
19 Balten Stoffels contra Heijndrick Baarschelt betreft schip den Christoffel (02-07-1575)
19 Pieter Jobs x wed. Cornelis Adriaans halfbroer v. Jan Adriaans zone v. Luene Jans (13v)
20 Bailliu contra Ieman Jans alias Schaepman gevangen wegens injurie (07-07-1575)
20v Pieter Houck contra Dirrick Willems Sout (09-07-1575)
21 Jan Walincx x Claesken Jans moeten schulden betalen aan Jan Sijmons zelf en als voogd van Laureijs Jacobs wezen (Jan Walens 22v)
21 Willem Willems contra Bartholomeus Cannoij x wed. Gerrit Gerrits lijndraaier
21 Digneman Retin met huisvrouw contra Claesken Jans x Jan Walincks huishuur
21v Sterfhuis van mr. Jacob Jacobs de jonge barbier geaband? op verzoek van Pieter Jobs proc. voor mr. Bernaert Gheerts en Jacob Bartelmeeus tollenaar van der Vere worden alle goederen verkocht (12-07-1575)
21v Pieter Jobs moet invent. van Cornelis Adriaans brengen
22 Heijndricxken x Willem Bom contra Gerrit Gerrits schoenmaker
22v Gerrit Jans Gorcum contra Adriaan Heijne (16-07-1575)
22v Cornelis Dirricks contra Jobken Jans
23 Pieter Jobs borg voor Damis Adriaans in de zaak contra de bailliu en een tegen Damis broer Jan Adriaans
23 Maerten de Kock namens Joos Forts en Pieter Jobs namens Pieter Jans van de Hoge betreft verkoop huis den ouden Thol
23 Jacob de Vriese contra Jan de Leeu als borg voor Herman Jans
23 Huisvrouw van Lenaert Jacobs contra Wouter Gerrits smid
23 Adriaan Jans contra Hugo Spierinck x Maijken Leijns
24 Willem Willems geboren te Arn. tegenwoordig varende op een oorlogschip van der Vere machtigt Catelina Adriaansdr. en Cornelis Harmans (19-07-1575)
24 Pieter Jobs als erfg. van Barbel Kerst contra Maijken Jans wed. Willem Dirricx schuld op huis genaamd den Kelder
24v Mr. Jacob Jacobs barbier contra mr. Bernaert Gheerts
25 Ostien de Sterck met huisvrouw contra wed. Claes Cornelisse schilder (23-07-1575)
25 Cornelis Dirricks sone van Dirrick Lauwereijs borg voor Cornelis Lauwereijs en Adriaan Heijndricks contra Adriaan Jans Coster x Jobken Jans betreft oblig. van 19-07-1574 voor notaris Jaques de Vriese te Arnemuiden
25v Pieter Jobs contra Maije Jans als huurster van het huis van Heijndrick Pieters genaamd de Kelder (23-7-1575)
25v Op verzoek van Willem Willems zal het erf waarop het huis de drie claverbladeren gestaan heeft verkocht worden.
26 Pieter Jobs contra Hubrecht Willems backer betr. koop van een huis (27-07-1575)
26v Jan Matthijs contra Jacob van Cattem metselaar betr. bouw van een huis
26v Jan Heijndricks backer contra huisvrouw van Jacob de Vriese
26v Marie Jacob Hoijs zelf en voor haar wezen van Pieter Aems contra Heijndricksken in 't Beerken namens Anna de Vriese's wezen
26v Balten Stoffels contra Damis Adriaens van der Vere betreft goed van Pieter Adriaens te Middelburg halfbroer van Damis; goed verkocht bij sterfhuis van Margriete Thielmans
27v Trijn Joos x Ostien de Sterck contra wed. Claes de Schilder (30-07-1575)
27v Pieter Jans v.d. Hooge namens Frans Hillebrants wees contra Balten Stoffels
27v Jan Lievens te Middelburg contra Griete Vamincks (?) die tabbaert van Jan bezit
28 Bailliu contra Willem Jans, Wijnant Willems en vader Jan geapprehendeerde; gevangenen ontslagen (22-08-1575)
28v Pieter Cornelis contra Balten Stoffels (02-09-1575)
29 Heijndricksken Tijmens contra Claes Sijmons schipper van Monickendam (die borg was voor Claas Philips 29v) (06-09-1575)
29 Huisvrouw Cornelis Cornelisse contra Barent Sijmons van der Gouwe
30 Dirrick Jenesas schipper van Dort contra Herman Vastenau en Andries Doucent betreft vracht naar Vlissingen en Vlaanderen; accoord (12-12-1575)
30v Bouwen Jans vendumeester contra Lijnken Grafdelvers (is dezelfde als Lijnken Scheels?) armmr. arrest op perm onder vendumr. aank. Lijnken Scheels (13-09-1575)
30v Erfg. van Heijndrick Pieters contra Pieter Jobs betreft huis de Kelder (13-09-1575)
31 Lijsbet Retin contra Cornelis Claijs Jager namens Fijcken Jans
31 Cornelis Jans schipper van Memelijck (=Medemblik) namens Adriaen Reijmers Cromhout, Cornelis Floris zelf en ook namens Philips du Gardijn (proc. voor B. en S. van Medenblijck) machtigen Bartel Barends contra Dirrick Pronck
31v Adriaen Jans Coster alias Waechal borg voor Dirrick Pieters Pronck met een schip in Arnemuiden id. 32,32v (Cornelis van Trilingen = Cornelis Floris?)
32 Hein Gerbrants Zaen contra Claes Pieters Vaer (40v)(17-09-1575)
33 Jacomijne Barents wed. Adriaen in der Goes contra Echbert de Pool
33 Gerrit Jan Gorcum contra Gillis Antheunis
33v Hubrecht Willems backer poorter v. Arn. heeft 7 jr. geleden huis gekocht v. Lijn-ken de Grafmakers & man 't huis nu vervallen in 't bollewerck i/d stede graft en singel liggende daar nu kwestie om is tussen daelmoezeniers dezer stede en voorz. Lijnken (19-09-1575)
34 Maijken Reijniers wed. Antheunis Pieters Reijniers contra Jan Matthijs de jonge (20-09)
34v Lijsbet Pieters wed. Lenaert Dirricks contra Fijcke Jans van Staveren (23-09-1575)
35 Gillis Antheunis contra mr. Frans Philips, & Gerrit Jans Gorcum laat erve naast huis de Plouch op de Westdijck verkopen (24-09-1575)
35 Dirrick Zael machtigt huisvrouw contra Gerrit Arents vanVlissingen (zie 37v)
35v Jan Cornelis en Trijn Cornelis br. en zr. van Ingel in de Sterre contra Jan Heijndricks bakker x Grieteken Cornelis betreft huis de grote Sterre
36 Joris Claijs contra Pieter Heerckens
36 Cornelis Claijs Jager namens Feijcken Jans contra Lijsbeth Pieters wed. Lenaert Dirricks
36v Adriaen Jans Waechals contra Hugo Spierinck x Maijken Leijns nu uitlandig; Hugo paij schuldig van have en erve achter de kerk van Arn. gekocht in 1572 (24-09-1575)
37 Hopman Adriaen Menninck contra Jan Matthijs bierwerker (27-09-1575)
37 Jan Heijndricks x Grietken Cornelis namens Pieternelle Cornelis hr. zuster, contra Jan Cornelis en Trijn Cornelis als erfgenamen van Ingel in de Sterre
37v Pieter de Haan moet naar Dort reizen namens Grietken en Pieternella Cornelis (zie boven) om erfg. van Maijken Jans moed. goed te vragen voor Grietken en Pieternella dat Maijken nog onder zich had; Jan Heijndricks bezit huis de cleijne Sterre te Arn.
37v Alzoo Dirrick Zael groot schipper van Brouck, schipper naast God van den hulckschip gen. het huis van Vrede alh. gearrest. door Sijmon Offgem proc. voor Eeuwout den Bout
van Delfshaven en Gerrit Arents van Vlissingen namens Arent Arents coopman tot Lonner die beiden zeggen erfg. te zijn voor 1/32 part in het schip; Dirrick moet hun part betalen; hij wil als de wind goed is naar Portugaal zeilen enz. (06-10-1575) 38v
39 Laureijs Hugens contra Christiaan Bruns schipper van Lubeck (22-10-1575)
39 Pieter Jobs de jonge contra Crijnken Jan Joos wed.
39 Kenou Sijmons contra Bouwen Jans
39v Cornelis Marinus huurt huis van Jan Heijndricks de bakker
39v Jan Heijndricks bakker contra Jan Heijndricks Bontecoe
39v Gerrit Jans Gorcum contra Pieter Pieters in 't Polderken
40 Cornelis Haeck contra erfg. Pieter Jans smit; de wees woont op een erf van Corn.(25-10)
40v Claas PIeters Vaer van Brouck contra Heijndrick Gerbrants Zaen
41 Jacob Dirricks brouwer van Dort contra Balten Stoffels (21-10-1575)
41v Jacob Jans Vries namens Joos Fredericks dijkgrave, Jacob Maerts, Pieter Jans Vries, Borreijt Willems en Cornelis Arijs alle poorters van medenb (=Medemblik?) contra Jacob Jacobs van Benten (31-10-1575)
41v Cornelis Jans Stuiccost? contra Marinus MIchiels van Rommerswale (02-11-1575)
42 Jan de Witte boete, heeft geen wacht gedaan (05-11-1575)
42 Hubrecht Willems bakker contra Frans Robrechts daarbij geroepen Lijne Scheels en de armmeester van Arnem.
42 Frans Robrechts timmerman contra Herman Jans Cleijn
42v Balten van den Bossche contra Jan de Witte
42v Hans Pieters contra Kenou Sijmons
42v Willems Dirricks van Orsay contra Cornelis Gerrits Loock
43 Staijs Adriaens burgemeester van Vlissingen contra Hans Reijnsdorp (07-11-1575) (fol. 45,47 met Jochem Reijnsdorp br. van Hans)
43v Cornelis Jacobs in de Herpe contra Frans Robrechts, Pauwel de Metselaar en Jacob Gerbrants (08-11-1575)
43v Adriaen Cornelis Licxe geapprehendeerde van sergeant van de soldaten
43v Pieter Jobs contra Crijnken Jan Joos wed. die ankers voor de deur van Pieter moet opruimen
44 Adriaen Jans cleermaker contra Cornelis Haeck te Middelburg. (45v)
44 Balten Jans contra Bartel Barents
45v Huisvrouw van Barent Marinus van Rommerswale contra Matte Jans (12-11-1575)
45v Pieter van Oncle contra Trijn Joos de boxmakers wed. (16v)
47 Jacob Olis van Zierikzee machtigt Cornelis Claas Jager contra Cornelis en Marinus Pieters (48) (19-11-1575)
47 Jan Heijndricks bakker voogd namens de wees van Gheert Jansdr. (21-11-1575)
48 Griete Cops contra Cateline Henneberts zie 49v x Jacob Henneberts (22-11-1575)
48v Maijken Lachers contra Jan Hercx (54: Maijcken Corn. Corn. Lachers wed.) (22-11-1575)
49 Nanninck Claijs schipper contra Steven de la Vilaijnes coopman (26-11-1575)
49v Huisvrouw van capt. Jacob Hennebarts contra Pieter Jobs namens Griete Cops getr. met een soldaat; moet voor de crijgsraad getrokken worden (29-11-1575)
50 Joris Claijs (Vogel zie 55) contra Balten Stoffels betreft schuldbrief in de hofstede daar hij op woont (29-11-1575)
50v Schip van Hans Rijnsdorp daar schipper op is Gerrit Crijns ctr. Staes Adriaens (30-11)
50v Dirrick Sanders machtigt Cornelis Claijs contra baljuw v. A. moet verklaren dat hij Dirrick meer dan 3 jaar met Mariken Jacobs is getrouwd. (Dirrick S. van Nimmegen gevangen, Mariken gearresteerde Mariken Jacobs v Uijtrecht, Dirrick ontkent met haar getr. te zijn, is nu getr. met Judith van Gorcum. Mariken zegt in Utrecht bewijzen te hebben (53v,58v) (02-12-1575)
52 Nanninck Claijs schipper op 't schip de Pellecaan contra Steven de la Vilaijne coopman van sout (05-12-1575)
53v Pieter de Zeijlmaker contra Aelbrecht de Graft (06-12-1575)
53v Jan Gerrits Bonte contra Jasper den Decker fornier van hopman Mennincx vendel
53v Cornelis Adams contra Jan Jacobs backer
54v Catelina in de Roose testamenteurse van Janneken Lenaerts contra Lijsken Haijmans van Middelburg (zie 60v) (10-12-1575)
54v Michiel eertijds meulenaer contra Neelle Jans
55 Jan Matthijs de jonge contra Trijnken boxmakers (=Trijn Joos de boxm. wed) (=Trijn in de Granaetappelen 57)
55 Joris Claijs Vogel schuldbrief van hofsteden van Merten de Tijger en Balten Stoffels; Jan de Leeu borg voor Balten
55v Heijndrik Hanneke hoogbootsman, Jan de Goede (....) Heijndrik Hondorp cock allen op hulckschip contra de schipper Sander Sanders (12-12-1575)
56v Gijsbrecht Bouwens arrest op schip op stroom liggende aancomende Cornelis Crijns; broeder Hertoch Crijns zou een deel van 't schip toekomen; ontkent. Gerrit Crijns borg
't schip heet het jonge hart (57v) Gerrit Crijns ook eigenaar
57 Gerrit Crijns contra Bartholomeus Cannoije namens huisvrouw (66) (17-12-1575)
58 Cornelis Jacobs van Benten borg voor Bartel Barents die borg is voor Balten Stoffels (28-12-1575)
59v Cornelis Dirricx Gorcum contra erfg. van Bastiaan Matthijs Pool (10-01-1576)
59v Jan Matthijs bierwerker ctr. Cornelis Claijs nms. Jan Floren sterfhuis Jaques de Vriese
59v Pieter Jans smid met Thomas Thomas schrijnwerker x Tanneken Jans als borg contra Cornelis Haeck x Francijnken Campen dr. van Jan van Campen betreft rente van hofstede te A. beneden de kerke waar Pieter vroeger in gewoond heeft. De brief verleden te Middelburg 28-09-1559
60 Cornelis Willems Croone contra Steven de Ruijter vendumeester betreft sterfhuis van Trijn in de Croone (10-01-1576)
60 Hans Pieters contra Kenau Simons (Hans Pieters te Middelburg 65)
60v Pieter Jobs contra Andries Segers en Trijnken Jan Joos wed.
60v Kenau Sijmons te goed van schip van Jan Claijs Kelder
60v Lijsbeth Haijmans wed. Jan Claijs Brouwer machtigt Cornelis Claijs
61 Cornelis Haeck contra Adriaen Jans cleermaker (14-01-1576)
62 Hans de Vlaminck soldaat contra Herman Jans Cleijn (17-01-1576)
62 Jan de Leeu contra Pieter Jobs namens de wed. van Cornelis Langebeke (Arents 63v)
62v Andries Lenaerts van Biggekerke machtigt Pieter Jobs 't huis van Pieter Langeneuse te verkopen (28-01-1576)
63 Marinus Pieters contra Heijndrick Raijmakers (31-01-1576)
63 Pieter Heerckens contra Balten Stoffels
63 Erfgenamen van Bastiaan Matthijs Pool contra Jan Rombout
63 Jan Sijmons voogd van Truijcken Hercx contra Maijken Lachers
63v Pieter de Haen contra Maijken Lachers
63v Gillis Jans int 't Polderken contra Jan de Leeu
63v Hubrecht Geleijns oom en voogd van Crijn Cornelis Kel wees van Cornelis Jans Kel contra Pieter Cornelis eigenaar van fierschip gen. de ketel eerst Jacob Pieters eigenaar (01-02-1576)
64 Heijndrick Adriaens vleeshouwer borg voor Marinus Pieters (01-02-1576)
65 Pieter Jans van Emenisse weert in Rommerswale contra Gerrit Pieters Minne (07-02)
65 Jan Heijndricks Bontecoe contra huisvrouw van Jacob Gerrits
65v Dirrick Arnoldus ctr. deken en beleders v. St. Nicolaas gilde (wil gildebroeder worden)
65v Jan Willems erfg. van Pieter Adriaens Langeneuse contra Andries Lenaerts van Bigge- kerke (zie 69)
65v Cornelis Claas de Lichte machtigt Pieter Jobs
66 Jan Jacobs, Jan de Visscher, Cornelis de Visscher, defaillanten van de wacht moeten boete betalen aan de rotmeester Balten Stoffels (14-02-1576)
66 Lijnken Jans Block x Thomas Thomasse contra Sijmon van Offhem borg voor Dirrick van Brien
66v Dirrick de Vriese contra Heijn Cat namens IJsbrant Meeus (21-02-1576)
67 Cornelis Jacobs voogd van Tanneken Willems betreft lossing van rente in huis den Dolphijn contra ........ (niet ingevuld), lossing in de Brielle van Jacob Barents
67 Pieter Jobs contra Maijk Jans bezitterse van huis de kelder (huurschuld)
67 Cornelis Claijs namens Neele Mosselmans contra Pieter Jobs namens sterfhuis van Pierken Jochem Hage
67 Jacob Hermans hoogbootsman op schip van Hans Ghijs contra Hans Ghijs (loon)
67v Pieter Jobs namens Lijsbeth Pieters wed. Lenaert Dirricks contra Lijsken Jans
68 Jan de Leeu borg voor Jan Matthijs de jonge die schuldig is aan Trijnken wed. Joos Joos boxmaker in de Granaetappelen
68 Hans van Liere contra Sijmon de smid
68 Hans Ghijs schipper op hulckschip den blauwen leeu (25-02-1576) Jan van Eijkelenburch ook te goed
69 Jan Willems 1/2 eigenaar v. Pieter Adriaens Langeneuse contra Andries Lenaerts (28-02)
70v Balten Stoffels contra Cornelis Claijs Jager (10-03-1576)
70v Cornelis Claijs Jager contra Pieter Willems Croone namens huisvrouw Trijn in de drie Croonen (10-03-1576)
71 Gerrit Jans Gorcum contra Dirrick Sout
71v Louijs de Hase contra huisvrouw van Boudwijn Jans
72 Gerrit Pieters Minne contra mr. Pieter van Emenisse (1303-1576)
72 Cornelis Claijs namens Neele Danckerts alias Mosselmans contra Pieter Jobs namens sterfhuis van Jan Cornelis in 't roo hart
72 Pieter Rommers contra Pieter Heerakens
72v Balten Stoffels contra Adriaen Gerrits van Dort
72v Gerbrant (Corsse?) doet afstand van de erfenis van de laatste huisvrouw van Adriaen Matthijs

REGISTER OP RAZE 125 SCHEPENAKTEN ARNEMUIDEN
A
Adams, Cornelis 53v
Adriaens, Catelina 24
Adriaens, Cornelis 13v,19,21v
Adriaens, Corstiaen 15
Adriaens, Damis 17,23,26v
Adriaens, Heijndrik 1,10,64
Adriaens, Jan 13v,17,19,23
Adriaens, Matte 13,18
Adriaens, Pieter 26v
Adriaens, Soeten 5v
Adriaens, Staijs 43,50v
Aelbrechts, Claes 1,17
Aems, Pieter 26v
Andries, Jacob 4v
Antheunis, Gillis 33,35
Antheunis, Maijken 13v
Appel, Cornelis Pieters 16
Arents, Arent 37v
Arents, Gerrit 35,37v
Arijs, Cornelis 41v
Arnoldus, Dirrick 65v
B
Baarschelt, Heijndrick 19
Baes de, Machtel 3v
Barents, Bartel 31,44,58
Barents, Jacob 67
Barents, Jacomijne 33
Bartelmeus, Jacob 21v
Beije van de, Jan Adriaens 15v
Benten van, Cornelis Jacobs 58
Benten van, Jacob Jacobs 41v
Block, Adriaen, 13,18
Block, Lijnken Jans 66
Bom, Willem 22
Bonte, Jan Gerrits 53v
Bontecoe, Jan Heijndricks 15,39v,65
Bossche van den, Balten 42v
Bout den, Eeuwout 37v
Bouwens, Gerrit 1,1v
Bouwens, Gijsbrecht 56v
Brien van, Dirrick 66
Broucke van den, Jan Claijs 7v
Brouwer, Jan Claijs 60v
Bruns, Christiaan 39
C
Campen van, Jan 59v
Campen, Francijnken 59v
Cannoij, Bartholomeus 21,57
Carreman, Jan 9v
Cat, Heijn 66v
Cattem van, Jacob 26v
Claijs, Adriaen 1
Claijs, Cornelis 50v,59v,60v,67,72
Claijs, Joris (=Vogel) 36,50,55
Claijs, Nanninck 49,52
Cleijn, Herman Jans 42,62
Cops, Griete 48,49v, (18)
Cornelis, Claes 25
Cornelis, Cornelis 29
Cornelis, Grietken 11,35v,37,37v
Cornelis, Jacob 4v,7v
Cornelis, Jan 9v,35v,37,72
Cornelis, Margrietken 2v
Cornelis, Pieter 3v,28v,63v
Cornelis, Pieternella 37,37v
Cornelis, Trijn 14v,35v,37
Corsse, Gerbrant 72v
Cost, Sijmon Sijmons 13,18
Coster, Adriaen Jans (alias Waechals) 5,25,31v,36v
Courts, Emmeken 3
Courts, Frans 1v
Cramer de, Cornelis 6v
Crijns, Cornelis 56v
Crijns, Gerrit 50v,56v,57
Crijns, Hertoch 56v
Cromhout, Adriaen Reijmers 31
Croone, Cornelis Pieters 15
Croone, Cornelis Willems 60
Croone, Pieter Willems 70v
D
Danckers, Neelken (alias Mosselman) 9v,67,72
Decker den, Jasper 53v
Dirricks, Cornelis 3v,22v,25
Dirricks, Jacob 41
Dirricks, Lenaert 34,36,67v
Dirricks, Willem 11v,24,42v
Doucent, Andries 30
Driessche van, Joris 17v
E
Eijkelenburch van, Jan 68
Emenisse van, Pieter 72
F
Floren, Jan 15,59v
Floris, Cornelis 31,31v
Floris, Lijsken 8v
Forts, Joos 5,13v,14v,23
Frans, Jacob 9v,14
Frans, Robrecht 13v,14v
Frederickx, Joos 41v
G
Gardin du, Philips 31
Gast de, Merten 1v,6v
Geerts, Reijer, Antheunis 1v
Geleijns, Hubrecht 63v
Gerbrants, Jacob 43v
Gerrits, Adriaen 72v
Gerrits, Gerrit 1v,15,17,21,22
Gerrits, Jacob 65
Gerrits, Jan 17
Gerrits, Wouter 11v,23
Gheerts, mr. Bernaert 21v,24v
Ghijs, Hans 67,68
Goede de, Jan 55v
Goes in der, Adriaen 33
Gorcum van, Judith 50v
Gorcum, Cornelis Dirricks 59v
Gorcum, Gerrit Jans 22v,33,35,39v,71
Goverts, Jan 8
Grafdelvers, Lijnken 30v,33v
Graft de, Aelbrecht 8v,17,53v
H
Haan de, Pieter 37v,63
Haeck, Cornelis 40,44,59v,61
Hage, Pierken Jochem 67
Haijmans, Lijsken 54v,60v
Hanneke, Heijndrick 55v
Hans, Griete Cop 18, (48,49v)
Harmans, Cornelis 24
Hase de, Louijs 71v
Heerakers, Pieter 72
Heerckens, Pieter 36,63
Heijndricks, Adriaen 25
Heijndricks, Griete 7v
Heijndricks, Jan 11,14v,15,26v,35v,37,37v,39v,47
Heijne, Adriaen 22v
Heijnouts, Betken 15
Henneberts, Cateline 48
Henneberts, Jacob 48,49v
Hercx, Jan 48v
Hercx, Truijcken 63
Hermans, Jacob 67
Hillebrant, Frans 6,27v
Hoijs, Marie Jacobs 26v
Hondorp, Heijndrick 55v
Hooge van de, Pieter Jans 5,5v,6,23,27v
Houck, Pieter 15v,18,20v
Hucx, Jan 6,6v
Hugens, Laureijs 39
J
Jacobs, Cornelis 9v,43v,67
Jacobs, Court 3,14
Jacobs, Jan 53v,66
Jacobs, Laureijs 21
Jacobs, Lenaert 23
Jacobs, Mariken 50v
Jacobs, Martine 4
Jacobs, mr. Jacob 21,24
Jacobs, Taems (in 't Veld) 1,6v,10
Jager, Cornelis Claijs 31,36,47,70v
Jans, Adam 5
Jans, Adriaen 23,44,61
Jans, Aert 1
Jans, Balten 44
Jans, Boudwijn (Bouwen) 30v,39,71v
Jans, Claesken 21
Jans, Cornelis 31
Jans, Daniel 8
Jans, Fijcken 31,34v,36
Jans, Geert 47
Jans, Gillis 63v
Jans, Herman 23
Jans, Ieman 20
Jans, Jacob 4v
Jans, Jan 1,4v
Jans, Job 17
Jans, Jobken 22v,25
Jans, Joos 6v
Jans, Lijsken 67v
Jans, Luene 13v,19
Jans, Machtel 6
Jans, Maijken (Maije) 24,25v,37v,67
Jans, Matte 45v
Jans, Neelken 12,54v
Jans, Pieter 40,59v,65
Jans, Tanneken 59v
Jans, Willem 28
Jans, Willemijnken 5
Jenesas, Dirrick 30
Jeras, Willem Jacobs 9v
Jobs, Pieter 3,13,13v,15v,16v,19,21v,23,24,25v,26,30v,39,43v,49v,60v,62,62v,65v,67,67v,72
Joos, Cornelis 10,11
Joos, Crijnken Jan 39,43v
Joos, Jan 17
Joos, Jasper 5
Joos, Joos 11
Joos, Trijn 9v,27v,45v,55,60v,68
K
Keijser, Jan Jans 5
Kel, Cornelis Jans 63v
Kel, Crijn Cornelis 63v
Kelder, Jans Claijs 60v
Kerst, Barbel 24
Kock de, Maerten 23
L
Lachers, Maijken 48v,63,63v
Langebeke, Cornelis 62
Langeneuse, Pieter 62v,65v,69
Lauwereijs, Cornelis 2,25
Lauwereijs, Dirrick 1,3v,25
Lauwereijs, Jan 9
Lauwereijs, Pieter 5v
Leeu de, Jan 16v,17v,23,55,62,63v,68
Leijns, Maijken 23,36v
Lenaerts, Andries 62v,65v,69
Lenaerts, Janneke 54v
Lichte de, Cornelis Claes 65v
Licxe, Adriaen Cornelis 43v
Liere van, Hans 68
Lievens, Jan 27v
Loock, Cornelis Gerrits 42v
M
Machuijts, Heijndrik 4v
Maerten, mr 11
Maerts, Jacob 41v
Marinus, Barent 45v
Marinus, Cornelis 39v
Matthijs, Adriaen 13,13v,72v
Matthijs, Jan 16,26v,34,37,55,59v,68
Meeus, Ijsbrant 61v
Menninck, Adriaen 37,53v
Michiels, Marinus 41v
Minne, Gerrit Pieters 65,72
Mosselman, Neelken (=Danckers) 9v,67,72
O
Offgem (van), Sijmon 37v,66
Olis, Jacob 47
Onck van, Pieter 45v
P
Pepers, Magriete 3v,6
Philips, Claes 29
Philips, mr. Frans 11,35
Pieters, Cornelis 8v,14v,47
Pieters, Gerrit 1
Pieters, Hans 42v,60
Pieters, Heijndrick 25v,30v
Pieters, Jacob 63v
Pieters, Lijsbeth 14v,34v,36,67v
Pieters, Marinus 47,63,64
Pieters, Pieter 39v
Pool de, Elbert (Egbert) 4,33
Pool, Bastiaen Matthijs 1,2,3v,59v,63
Pronck, Dirrick Pieters 31,31v
R
Raijmakers, Heijndrick 63
Reijniers, Antheunis Pieters 34
Reijniers, Maijken 34
Reijnsdorp, Hans 43,50v
Reijnsdorp, Jochem 45,47
Retin, Digneman 21
Retin, Lijsbeth 31
Robrechts, Frans 9,14v,15,42,43v
Rombout, Jan 63
Rombouts, Sijmon 10
Rommers, Pieter 72
Ruijter de, Steven 60
S
Sanders, Dirrick 50v
Sanders, Sander 55v
Schaepman, Ieman 20
Scheels, Lijnken 30v,42
Schilder de, Claes 27v
Segers, Andries 60v
Severeijns, Theunken 3v
Sijmons, Barent 29
Sijmons, Claes 29
Sijmons, Jan 2,4v,15,21,63
Sijmons, Kenau 17v,39,42,v,60,60v
Sout, Dirrick Willems 8v,20v,71
Spierinck, Hugo 23,36v
Stentelinck, Jochem 3,9,14
Sterck de, Ostien 10,25,27v
Stoffels, Balten 5,19,26v,27v,28v,41,50,55,58,63,66,70v,72v
Stuiccost, Cornelis Jans 41v
T
Taelbout, Sijmon Jacobs 14
Taems, Maijken 6v
Thi(e)lmans, Margriet 1v,17,26v
Thomas, Thomas 59v,66
Tijger de, Merten 55
Tijmens, Heijndricksken 29
Trilingen van, Cornelis 31v
V
Vaer, Claes Pieters 32,40v
Valkensteijn van, Arent 3
Vamincks, Griete 27v
Vastenau, Herman 30
Veld in 't, Taems Jacobs 1,6v,10
Vilaijnes de la, Steven 49,52
Villiers, Hans 5
Visscher de, Cornelis 66
Visscher de, Jan 66
Vlaminck de, Hans 62
Vogel, Claijs Joris 36,50,55
Vries, Pieter Jans 41v
Vriese de, Anna 26v
Vriese de, Cleijntken 2
Vriese de, Dirrick 66v
Vriese de, Jacob Jans 6,23,26v,41v
Vriese de, Jacques 2v,16,25,59v
W
Waechals, Adriaen Jans (=Coster) 5,25,31v,36v
Walens, Jan 2
Walincx, Emmerentiana 15
Walincx, Jan 15,20v
Willems, Borreijt 41v
Willems, Crijn 7
Willems, Dirrick 15v
Willems, Hubrecht 6v,26,33v,42
Willems, Jan 65v,69
Willems, Lambrecht 9
Willems, Tanneken 67
Willems, Wijnant 28
Willems, Willem 21,24,25v
Wils, Jacques 13
Witte de, Jan 42,42v
Wouters, Gerrit 7
Z
Zael, Dirrick 35,37v
Zaen, Heijndrick Gerbrants 32,40v
Zwol van, Anna 6

BEROEPSNAMEN
Cramer de, Cornelis 6v
Grafdelvers, Lijnken 30v,33v
Metselaar de, Pauwel 43v
Metselaar de, Sijbert 15
Molenaer de, Michael 6,54v
Schilder de, Claes 27v
Smid de, Sijmon 68
Zeijlmaker de, Pieter 53v

PLAATSEN
Antwerpen 12
Biggekerke 62v,65v
Brielle 12,67
Brouck 37v,40v
Delfshaven 37v
Delft 12
Dort 30,37v,41,72v
Elseneur 6v
Emenisse 65
Gouwe 16,29
Hetteren 12
Lonner 37v
Lubeck 39
Medemblik 31,41v
Middelburg 13,14,26v,27v,44,54v,60
Monickendam 29
Nieuwerkerke 16v
Nijmegen 50v
Orsay 42v
Reimerswaal 41v,45v,65
Rotterdam 12
Schiedam 12
Staveren 34v
Utrecht 50v
Veere 6,10,11,13,13v,21v,24,26v
Vlissingen 12,30,35,37v,43
Zierikzee 47

HUIZEN
Beecken, het oude 8
Beerken, 't 26v
Claverbladen, de drie 25v
Croonen, de drie 60,70v
Dolphijn, den 67
Fortune, de 13v,14v
Gans, de 9
Granaetappelen, de 55,68
Hart, 't roo 72
Herpe, de 4v,9v,43v
Hooft, 't gouden 15
Kelder, den 24,25v,30v,67
Kroone, de keijsers 9v
Leeu, den rooden 18
Nagel, de gouden 1
Papagaaijken, 't 5v
Plouch, de 1v,35
Roose, de 54v
Spiegel, de grote 4v
Sterre, de cleijne 37v
Sterre, de grote 10,13v,35v,37
Tant, den leckeren 8
Thol, (in) den ouden 5,23
Ziespecks 1

SCHEPEN
Christoffel, den 19
Fortune, de 7
Hart, het jonge 56v
Huis van vrede 37vetel, de 63v
Leeu, den blauwen 68
Pellecaan, de 52

Ga naar boven