Historische Vereniging Arnemuiden

RAZE 126 Schepenakten juli 1575 - mei 1579

7 Balten Stoffels contra Heijndrick Baerschelt (02-07-1575)
7 Pieter Jobs x wed. van Cornelis Adriaens contra Luene Jans (9)
7 Voogden van Jan Adriaens contr.Pieter Jobs x wed. Cornelis Adriaens (moet inventaris brengen)
8 Heijndrick de blockmaker oom en voogd van Truijken Herc Hercx wees contra Maijke Cornelis Lachers wed. (05-07-1575)
8 De baillui contra IJman Jans schaepman geapprehendeerde wegens injurie (07-07-1575)
8v Pieter Houck contra Dirrik Willems Sout (09-07-1575)
8v Adriaen Jans Waechals contra baillui Sijmon Rombouts
8v Jan Sijmons contra huisvrouw van Jan Floren
8v Willem Willems contra Cornelis Leijns smid
8v Jan Walings x Claesken Jans schuld aan wezen van Laureijs Jacobs met Jan Sijmons zelf en als voogd van de wezen.
9 Willem Willems contra Bartelmeus Cannoij x wed. Gerrit Gerrits lijndrager
9/9v Dijngeman Pieters en zijn huisvrouw contra Claesken Jans x Jan Walings
9 Sterfhuis Jacob Jacobs Geaband. Op verzoek van Pieter Jobs namens mr. Bernaert Gheerts en Jacob Bartholmeus tollenaer te Vere verkocht. (12-07-1575)
9v Huisvrouw van Willem Bom contra Gerrit Gerrits schoenmaker
9v Gerrit Jans Gorcum contra Adriaen Heijne (16-07-1575)
10 Damis Adriaens contra Gerrit Gerrits schoenmaker
10 Merten de Cock namens Joos Forts contra Pieters Jans van de Hooge
10v Huisvrouw van Lenaert Jacobs contra Wouter Gerrits smid
10v Adriaen Jans contra Hugo Spierinck
10v Pieter Jobs contra Hubrecht Willems de backer die huis heeft gekocht (11)
11v Jan Heijndricks de backer contra huisvrouw van Jacob de Vriese (26-7-1575)
11v Marie Jaep Hoijs zelf en namens haar weeskinderen contra Heijndrick in 't Veelken (Beerken?) namens Anna de Vriese's wezen.
12 Trijn Joos x Ostien de Sterck contra wed. van Claes de Schilder (30-07-1575)
12 Pieter Jans van de Hooge voogd van de wees van Frans Hillebrant zegt dat Balten Stoffels zilver moet overleveren afkomstig van Anna van Zwol †.
12v Jan Lievens contra Griete Vannincks betref. Tabbaert.
12v Pieter Jobs namens huisvrouw van Cornelis Pieters contra Frans Robrechts timmerman.
12v Dirrick de Vriese heeft voor burgemeesters Cornelis Jacobs en Aelbrecht van de Graft en Steven de Ruijter schepen de eed gedaan; te goed van schip gen. De Fortuijne van Gerrit Wouters van Memelijck. (17-08-1575)
13 Pieter Cornelis contra Balten Stoffels betreft Gentse kaas. (02-09-1575)
13 Heijndrick Tijmans contra Claijs Sijmons schipper van Monnickendam (07-09-1575) (13v)
13 Huisvrouw van Cornelis Cornelis contra Barent Sijmons (07-09-1575)
13v Damis Adriaens contra Balten Stoffels. (10-09-1575)
13v Dirrick Jenefas schipper van Dort contra Herman Vastenau en Andries Dourent ; vreemde luiden, liggeld, borgen etc.
14v Erfgenamen van Heijndrick Pieters contra Pieter Jobs (13-09-1575)
14v Cornelis Jans schipper van Memelijck namens Adriaen Reijniers Cromhout en Cornelis Floris (proc. Voor B & S van Memelijck 17-06-1575) machtigt Bartel Barents en Pieter Jobs contra Dirrick Pieters Pronck schipper met borg Adriaen Jans Coster alias Waechals.
16 Heijn Gerbrants contra Claes Pieters Vaer (17-09-1575)
16 Jacquemijne Baerents wed. Adriaen in der Goes contra Echbert de Pool.
16 Gerrit Jans Gorcum contra Gillis Antheunis, rentebrief
16v Willem Aerts Bom machtigt Cornelis Hermans (=Maerts). (17-09-1575)
16v Gerrit Jans Gorcum contra Jacques de Metselaar (=Jacob van Catten fol. 18), Adriaen Jans metselaar oud 33 jaar. Verklaring (20-09-1575)
17 Hubrecht Willems bakker, poorter v. Arn. omtrent 7 jaar geleden een huis gekocht van Lijnken de grafmakers saliger man contra Frans Jans timmerman (Robrechts?) (19-09-1575)
17v Maijken de wed. van Antheunis Pieter Reijniers contra Jan Matthijs de jonge (20-09-1575)
18 Lijsbeth Pieters wed. van Lenaert Dirricks contra Sijken Jans (23-09-1575)
18v Aelbrecht de Graft namens zwager Gerrit Bouwens; betreft verkoop van huis de Plouch op de Westdijck. Een vervallen erf ernaast ook verkocht. (24-09-1575)
18v Dirrick Zael machtigt zijn huisvrouw ctr. Gerrit Arents, Sijmon van Offhem & Eeuwout de Bout
19 Jan Cornelis, Broer van Ingel in de Sterre en Trijn Cornelis de suster contra Jan Heijndricks bakker en Grietken Cornelis betreft huis de Grote Sterre.
19 Maijken Reijniers met Pieter Heerckens als borg contra Jan Matthijs de jonge.
19v Luene Jans contra Crijn Willems Hooft.
19v Joris Claijs contra Pieter Heerckens.
20 Hugo Spierinck contra Adriaen Jans Coster betreft koop van hof en erf achter de kerk van Arn. Paijbrief van april 1562.
20 Hopman Adriaen Menninck machtigt Pieter Jobs. (27-09-1575)
20v Jan Heijndricks bakker x Grietken Cornelis mede namens zuster Pernelle Cornelis contra Jan en Trijn Cornelis erfg. van Ingel in de Sterre; Maijken Jans wonend te Dort bezit moed. Goed van Pernelle en Grietken Cornelis.
20v Claes Pieters Vaer machtigt Cornelis Claijs Jager en Heijn Gerbrants machtigt Pieter Jobs. (07-10)
21 Dirrick Sael groot schipper van Brouck schip gen. Het huis van vrede contra Sijmon van Offhem namens Eeuwout de Bout van Delfshaven en Gerrit Arents namens Arent Arents coopman te Londen, die beiden 1/32 part bezitten in dit schip (21v)
22 Laureijs Hugens contra Corstiaen Brunis schipper van Lubeck. (22-10-1575)
22 Cornelis Marinus huurt huis van Jan Heijndricks bakker. Moet gerepareerd worden
22v Jan Heijndricks Bontecoe contra Jan Heijndricks bakker.
22v Pieter Jobs namens Heijn Gerbrants verklaart dat geld gegeven is aan Jobken Jans huisvrouw van Adriaen Waechals. (25-10-1575)
23 Claes Pieters Vaer van Brouck contra Pieter Jobs namens Heijn Gerbrants zaen schipper. (25-10)
23v Jacob Dirricx brouwer van Dort contra Balten Christoffels. (26-10-1575)
24 Jacob Jans Vries namens Joos Fredericks dijckgrave, Jacob Maerts, Pieter Jans Vries, Borreijt Willems, Cornelis Arijs allen poorters van Medemblick contra Jacob Jacobs van Benten en Marten Jacobs. (31-10-1575)
24 Cornelis Jans Stuiccost machtigt Pieter Jobs contra Marinus Michiels van Rommerswale. (02-11)
24v Jan de Witte boete; is niet op wacht verschenen. (05-11-1575)
24v Frans Robrechts timmerman contra Harman Jans(of Jacobs) alias Cleijn (05-11-1575)
25 Balten van den Bossche contra Jan de Witte. (05-11-1575)
25 Willem Dirricx van Orsay uit t lant contra Cornelis Gerarts hooch.
25 Wed. Claas de Schilder te Middelburg contra huisvrouw van Osten de Sterck.
26 Adriaen Cornelis Lixe contra sergeant van de soldaten (08-11-1575)
26 Pieter Jobs contra Crijnken Jan Joossen moet ankers voor de deur wegdoen.
26v Pieter van Oncle contra Trijn Joos Joos wed.
27 Adriaen Jans metselaar contra Ambrosius Bartelmeus. (08-11-1575)
27v Cornelis Haeck van Middelburg contra Adriaen Jans cleermaker (12-11-1575)
27v Huisvrouw van Barent Marinus van Rommerswale contra Matte Jans.
28v Jacob Oleses van Zierikzee machtigt Cornelis Claijs (ctr. Cornelis en Marinus Pieters 29v) (19-11)
29 Jan Heijndricks zelf en als voogd van zekere wezen machtigt Pieter Jobs. (22-11-1575)
29v Catherina Henneberts contra Pieter Jobs namens Griete Cops
29v Jan Matthijs de jonge contra Brant Jans.
30 Crijnken Jan Joos smid wed. contra Jan Heijdricks bakker als voogd van Gheersse Jansdr.
30v Tamminck Claes contra Steven de la Vileijns. Zie fol 33 ev.
30v Jaques Wils contra Brant Jans (26-11-1575)
32 Hans Reijnsdorp contra Staes Adriaens (30-11-1575)
32 Dirrick Sanders van Nimmegen machtigt Cornelis Claijs contra baillui betreft zijn huwelijk met Mariken Jacobs (38) (02-12-1575)
34v Jan Gerrits Bonte contra Jasper de Decker fourier (06-12-1575)
34v Cornelis Adams contra Jan Jacobs backer
35 Michael eertijds meulenaer contra Nele Jans (10-12-1575)
37v Cornelis Jacobs van Benten borg voor Bartel Barents. Betreft verkoop van schip de Winthond aankomende eene Dane Rogge verkocht namens Pieter de (Voester?) van Eemden en Claijs Jans van Hoorn (20-12-1575)
38v Cornelis Dirricks van Gorcum contra erfgenamen van Bastiaan Matthijs Pool (10-01-1576)
38v Pieter Jans smid met Thomas Thomas schrijnwerker x Tanneken Jans als borg contra Cornelis Haeck x Francijnken Jans van Campen
39v Jan Bouwens voogd van de wezen van Jobken 't Vischwijf† x Adriaen Bouwens† (14-01-1576)
41 Wisse Pieters machtigt Cornelis Claijs (jan. 1576)
41v Bouwen Jans vendumeester moet penn. brengen van verkochte goederen van meublen en cordewagens van Heijndrick Raijmakers (die op de Westdijck heeft gewoond in een huis van Marinus Pieters; heeft huur te goed) (42) (31-01-1576)
42 Hubrecht Gelgens oom en voogd van Crijn Cornelis wees van Cornelis Jans Kel (01-02-1576)
42v Hubrecht Gelgens oom en voogd van Crijn Cornelis wees van Cornelis Jans Kel contra Pieter Cornelis eigenaar van bierschip de Ketel (02-02-1576)
42v Adriaen Jans Coster 48 jaar of daaromtrent, Gerrit Kozijns omtr. 32 jaar, Jan de Witte omtr. 33 jaar verklaren voor Gerrit Volckerts van Enkhuijsen schipper naast God van de hulckschepe gen. Den Abraham zaak met de waterbaillui. (02-02-1576)
43v Pieter Jans van Emenisse weert in den huijse van Rommerswale contra Gerrit Pieters Minne (7-2)
43v Kenau Sijmons contra Hans Pieters te Middelburg.
44v Lijnken Jan Block x Thomas Thomasse contra Sijmon van Offgem als borg voor Dirrick van Breen. (14-02-1576)
45 Nele Danckers alias Mosselmans contra Pieter Jobs sequester boedel Pierken wed. Jochem (Hage?). Pieter moet rekening van sterfhuis brengen. (21-02-1576)
46 De baillui contra Balten Stoffels gevangen (25-02-1576)
47 Jacob Hermans hoogbootsman contra Hans Ghijs schipper op de blauwe Haen; loon. (09-03)
47v Erfgenamen van Dirrick Lauwereijs van Gorcum contra erfg. van Bastiaan Matthijs Pool. (10-03)
47v Gerrit Jans Gorcum contra Dirrick Sout (51)
48 Louwijs de Hase contra Boudewijn Jans huisvrouw.
48v Nele Dankerts alias Mosselman contra sterfhuis van Jan Cornelis† in 't roo hart x Pierken de weduwe van Jochem Hage; de wezen vad. goed voor de weeskamer v. Middelburg. (13-03-1576)
49 Balten Stoffels contra Adriaen Gerrits van Dort. (13-03-1576)
49 Gerbrant Corsse erfg. van de laatste huisvrouw van Adriaen Matthijs. (zijn ½ huis in Arnemuiden openbaar verkocht fol. 50)
50v Evert Sijmons schipper contra Minne Jaspers bootsgesel. (20-03-1576)
50v Dekens en beleders schippersgilde contra Lambert Lamboo. (24-03-1576)
51 Jan Jacobs Paltrok contra Evert Sibbels (24-03-1576)
51v Cornelis Jans Eversdijk van Middelburg machtigt Pieter Jobs (25-03-1576)
51v Cornelis Pieters vleeshouwer, 40 jaar, moet verklaren voor Jan de Leeu en Heijndrick Adriaens, vleeshouwer, betreft testament van Jan Gillis†. (27-03-1576)
52 Cornelis van Huessen x Maijkens Barens contra bartel (of Balten) Baerens en Jacomijne Baerens. Cornelis moet bewijs van de weeskamer van Middelburg brengen of Maijke haar moederlijk goed ontvangen heeft.
52 Cornelis Frans contra Jan Pieters wagemaker te Middelburg. (52v)
52 Gerrit Bouwens zelf en als voogd van Cornelis Joos, weeskind, machtigt Cornelis Claijs. (29-03)
52v Wisse Pieters contra Pieter Willems Nachtegael. (31-03-1576)
52v Joos Pieters contra Jochem Berminck/Barminck. (31-03-1576)
53 Andries Segers en Grietken in St. Hubrecht; boete, niet op wacht verschenen. (07-04-1576)
54 Armmeesters contra Brand Jans.
54 Louijs de Haze contra Boudewijn Jans, obligatie die Boudewijn met andere soldaten ondertekend heeft. (07-04-1576)
54v Aeppert Jans c.s. contra Hans Vroijer en Jochem Schae. (11-04-1576)
54v Dirrick Sanders molenaar contra Pieter Jobs. (14-04-1576)
54v Cornelis Jans Eversdijk contra Trijn Ketelaers.
55v Cornelis Jacobs in de Herpe borg voor Jacob Hoij die schip den Ingel Gabriël gekocht heeft. (05-05-1576)
55v Aerent Rijckaert te Middelburg contra Jan Matthijs biersteker.
56 De dochter van Marinus Jacobs van Benten en Adriaen Cornelis x wed. Claijs Claijs contra Jacob Jans in de Spiegel.
56v Damis Adriaens contra Gerrit Gerrits als koper van het huis het goude Hooft.
56v Jan Jacobs backer contra Jan Heijndricks backer, deken van de backers.
56v Lijsbeth Pieters heeft erf afgescheiden, moet dit weer afbreken.
57 Stijnken Claes wed. Gerrit de Wever contra Ostien de Sterck en huisvrouw.
57 Cornelis Jans Eversdijk contra Jane Simons. (12-05-1576)
58 Goris Jans contra Adriaen Jans Coster.
58 Jacob Claijs backer te Middelburg voogd van vaderszijde en Claijs Trents van der Werff van moederszijde van Jan Jacobs backer wezen machtigen Pieter Jobs. (15-05-1576)
58v Pieter Gerrits Pos contra Claijs Aertsen (Aerents) (19-05-1576)
58v Erfgenamen van Adriaen Matthijs† x wed. van Pieter Adriaens Langeneuse; half huis in de Nieuwstraat.
59 Trijnken Goverts contra Cornelis Jans Eversdijk.
59 Pieter Lootsman contra Meijnert Jans timmerman
59 Dekens schippersgilde contra Jacob Jacobs van der Gouwe
59 Stijnken wevers wed. Gerrit de Wever contra Joos Joos wed.
59v Jan Rombouts van Zierikzee namens Marinus Joris volgens proc. voor Cornelis fs. Cornelis Reijers op 24-01-1576 machtigt Pieter Jobs. (20-05-1576)
60 Jobken Jans contra Bastiaen (Aems?). (29-05-1576)
60 Jacob van der Lippe contra Barent Simons van der Gouwe; brieven in ter Gouwe. (01-06-1576)
60 Harman Dirricks Sterre borg voor Barent Simons (contra Jacob van der Lippe, capt. Van Barent) zie fol. 64 (01-06-1576)
60v Adriaen Andries vleeshouwer contra Ambrosius barbier. (02-06-1576)
60v Cornelis Jacobs van Benten borg voor Pieter Gerrits Pos. (02-06-1576)
61 Pieter Gerrits Pos contra Jacob van der Lippe.
61v Heijndrick in den Hoorn contra Pieter Moer coopman tot Lonner.
61v Jacob Jans in de Spiegel contra Adriaen Cornelis x Prenelleken van Campen.
61v Christoffel Gunter van Hamburg contra Pieter Lubeck.
61v Jan van Leijen; huis Vlissingen op de Westdijck; is huur schuldig aan Sijmon Moijaert.
62 Balten Stoffels contra capt. Sonnevelt. (05-06-1576)
62 Claes Aerts contra Pieter Pos; de vrouw van Pieter moet getuigen.
62 Vendumeesters contra Hartman Michiels.
62v Heijndrick Adriaens contra Jan de Leeu x Stoffelijne Jacobs wed. Jan Gillis (Heijndrick? x Jaquemijne Gillis dochter van Jan Gillis test. van Jan lag ziek in Vere).
62v Gerrit Pieters zone van Pieter Pos capt. geapprehendeerd contra Franchois van Dale.
63 Pieter Jans van de Hooge contra Cornelis Leijns smid; huishuur schuldig; zegt aan de moeder van Pieter betaald te hebben. (09-06-1576)
63 Cornelis Frans backer en Cornelis Pieters in Jerusalem contra Ambrosius barbier corporaal boete.
63 Baillui met Dirrick Arnoldus pachter van de impost op de mallerie contra Jan Heijndricks backer.
63 Thomas broeder bezit paijbrief op huis de goude Leeu contra de inwoners van ‘t huis.
63v Gerbrand Corsse namens zijn meester Dirrick de Vriese betreft verkoop van schip van Simon Hoen. (09-06-1576)
63 Simon Jans schiptimmerman contra schipper Hansken.
63v Jacob Jans in de Spiegel contra Adriaen Cornelis in de Wolzack en Hubrecht Mertens, getr. met Marinus? Jans van Campen (Pernelleke van Campen doorgestreept) borg voor Franchois Haelsberch?
64 Questie crimineel bij baillui Sijmon Rombouts contra Aert Jans in de Ziespecx gevangen. Gerrit van Wijck stelt zich borg voor Aert. (20-06-1576)
64v Jan Matthijs biersteker contra Harman Waddincx. (23-06-1576)
65 Wed. Jacob Adriaens cuper, contra Remmers Cornelis.
65v Pieter Jobs namens Cornelis Willems Nachtegaal contra Wisse Pieters,.Jan Matthijs heeft Pieter Jobs geslagen. (26-06-1576)
66 Pieter Moeij contra Willem Bom x wed. Jan Thomas = Theune.
66 Pieter Brant contra baillui.
66 Jacob Gerbrants Hoij contra Ghijsbert in de Fonteijne en Heijndrick Jans soldaat. (81v)
66 Jacob van Grijpskerke contra de voogden van Griete Cop Hans.
67 Echbert de Pool borg voor mr. Pieter van Emenisse. (30-06-1576)
67 Maijken Cornelis Cornelis Lachers wed. contra jonckheer Simon van Grijpskerke.
67 Aechte Remmers contra Grijte Jans.
67v Pieter Jans van de Hooge namens Frans Hillebrants wees contra Jacomijne Barens wed. Adriaen van der Goes. (10-07-1576)
68 Hubrecht de backer contra Jan Jacobs backer.
68 Simon van Grijpskerke te goed van Claes de Wale van huis de Gansch.
68v Daniel van der Meijden van Antwerpen machtigt Hans van Antwerpen contra Pierre Jonhan schipper op schip la Marie. (70) (16-07-1576)
69 Cornelis Jans Eversdijk betreft penn. van huis de Fortune aankomende de wed. van Jan J…..
69v Heijndrick Adriaens moet mr. Barent Gheers te Middelburg betalen van obligatie. Ostien de Sterck idem. (16-07-1576)
69v Gillis Antheunis eigenaar van huis de goude Leeu tegenw. in Holland contra Thomas Broeder.
70v Pieter Jobs contra Aelbrecht van de Graft burgemeester; injurie. (20-07-1576)
70v Claijs Jacobs schipper van der Gouwe contra Cornelis Frans.
71v Jan Aelbrechts contra Joris Claijs. (24-07-1576)
71v Pieter Jans van de Hooge ontvangen van Lau Rijsen wezen contra Adriaen Jans Coster.
72 Neelken Cornelis, Jan Hacx wed. moet voogdij bezweren. (29-07-1576)
72 Jacomijne Barents wed. Adriaen in der Goes moet inventaris brengen.
72 Jan de Leeu moet het acc. brengen dat hij met zijn huisvrouw gemaakt heeft in ‘t belang van hem en zijn weeskinderen. (03-08-1576)
72 Pieter Heerckens en Cornelis Leijns smid, voogd van de wezen van Dirrick Sout x Janneken Quintens† moet inventaris brengen.
72 Cornelis van Benten contra Dirrick Matthijs. (04-09-1576)
73 Crijn Dirricks contra Hartman Michiels pachter van de impost op ‘t witte sout. (74v)
74 Adam Hulster van (Sorijs??), Aert Jans en Adriaen Jans Coster contra Lenaert Pieters, schipper van Schiedam met Dirrick de Vriese als borg. (06-09-1576)
75 Rochus Heijndricks panneboeter contra Pieter Jans van de Hooge namens Frans Hillebrants wees. Pieter ook contra Marinus Jans wonend in de Bolstraete. (15-09-1576)
75 Hans van Liere contra Andries Allaert. (zie ook 76v Cornelis Alberts cuiper te Middelburg)
75v Cornelis de Visscher en zijn huisvrouw contra Jan Heijdricks Backer, betreft huishuur van de cleijne Sterre.
75v Jan Heijdricks Backer, voogd van Jan Joos smids wezen cntr. Andries Seger x wed. van Jan Joos.
75v Adriaen Cornelis namens Pieter Goverts contra wed. Langen Hans.
75v Barthel Barents contra Neelken Jans Hacx.
76 Pieter Heijndricks schiptimmerman contra baillui. (18-09-1576)
76 Pieter Moor contra Willem Bom x wed. Jan Antheunis (Pieter de Moor 80v) (18-09-1576)
76v Osten de Sterck x wed. Joos Joos boxmaker contra Baernaert Gheerts; hyp. Rente.
76v Frederick van Grijpskerke contra Griete Cop Hans. (zie 78)
76v Cornelis Allerts cuijper van Middelburg contra Hans van Liere (als voogd van weeskind van Jan Scherprechter? ) Zie 77v
77 Hubrecht Maertens contra Pieter Lambrechts zeijlmaker.
77 Cornelis Pieters x Truijtken Hercx machtigt Jan Hercx contra Maijken Lachers.
77 Dirrick Smolders contra Gijsbrecht de metselaar.
77v Cornelis Allaerts contra Hans van Lere als bezitter van de hyp. Op huis van Jan Scherprechter en Gerrit van Wijck als voogd van ‘t weeskind van Jan Scherprechter. (22-09-1576)
78 Jaep de Vriese contra Pieter Heerkens.
78 Cornelis Laurijs Rijser contra Beerken Bartelmeus.
78 Cornelis Claijs namens Sijcken Jans contra Lijsbeth Pieters wed. van Lenaert Dirricks.
78 Cornelis Jans van Eversdijk en Jan Simons boxmaker borg voor elkaar.
78 Marinus Staes metselaar contra Adriaen van den Hooge als ontvanger van Jobken Claas weeskinderen. (zie 79)
78 Frederick van Grijpskerke contra Griete Cop Hans wed. Aelbrecht Sijmons.
78v Dirrick Matthijs namens erfgen. van weeskind van Willem Jacobs seeman contra Cornelis van Benten eigenaar van huis den Rooden Thoorn te Arnemuiden. (81)
79 Cornelis Frans backer contra Merten de Gast. (29-09-1576)
79 Marinus Staes eigenaar van zeker …… erve met de (merter) molen daarop liggende te Arme-muiden (is afgebrand) contra Adriaen van den Hoge. (zie 78)
79v Jacob Jans in de Spiegel contra Merten de Gast; huishuur.
79v Nele Mols wed. machtigt Pieter Jobs. (80v) (02-10-1576)
80 Damus Adriaens contra Dirrick Pronck betreft verlies van schip van Dirrick. (13-10-1576)
80 Pieter Willems Nachtegael contra Wisse Pieters.
80 Claas den Oosterlinck contra Willem Jans.
80v Nele Mols contra Heijndrick Adriaens als borg voor Matthijs Jacobs. (13-10-1576)
80v Pieter Goverts contra Jan Rombout uitlandig paijbrief op huis de goude Molen. (23-10)
80v Cornelis Jacobs voogd van Tanneken Willems contra Jacob Barends. (23010-1576)
80v Gillis Antheunis van der Goude nu t.h.v. baillui contra Thomas Broeder.
81 Nele Mols contra Antheunis Jacobs, Cornelis Pieters en Marinus Pieters.
81 Huisvrouw van Pieter de Naijer contra Cornelis Cornelisse in der Goude. (zie 88v)
81 Cornelis van Benten huis de rooden Thoorn contra Dirrik Matthijs.
81 Pieter Heijndricks en zijn tegenw. huisvrouw gen. Marie Jaep Hoijs eertijds wed. van Pieter ten …. Contra Cornelis van Benten; rente in de rooden Thoorn.
81v Adriaen Cornelis voogd van Lau Rijsers wezen zal de andere voogd te Middelburg aanspreken.
81v Nele Mols als erfgen. van Pieter Adriaans en kind gen. Marten Retin contra Cornelis en Marinus Pieters. (30-10-1576)
81v Pauwels de metselaar contra Herman Sterre.
81v Gijsbrecht Joos in de Fonteijne contra Cornelis Jacobs in de Herpe. (83)
83 Heijndrick Adriaens vleeshouwer contra Pieter Heerckens. (20-11-1576)
83 De bootsgesellen van schip de grauwe Valcke contra de schipper Echbert Jans.
83v De wed. van Lau Rijser, Cornelis Rijser en voogden v/d wezen v. Lau contra Beerken Ambrosius.
83v Jaep Wouters Vriese contra Pauwels de metselaar.
83v Neelken Jan Hack contra Bartel Barends.
83v Gillis Antheunis bezitter van huis de goude Leeu contra Thomas Broeder als transport hebbende van Jasper Mulder, huispaije.
84 Jan Jacobs backer contra Frans Cornelis metselaar.
84v Franchois Valerius zelf en zijn mede-erfgenamen van mr. Jerenimus Geleijns en juffr. Passchijne Fanville zijn weduwe contra Jooris Pieters schuijtman, leste bezitter van ‘t huis den Gans te Arnemuiden en id. Aan Jacobken Arents letste bezitter van huis de grote Smacke. (24-11-1576)
84v Pieter Jobs contra Dirrick Sout die penn. onder zich heeft aanhoorende de erfgen. van Sijmon Rommes (27-11-1576)
84v Cornelis Dirricks Gorcum contra Jacob (Gheerts?).
85 Crijn Cornelis contra Willem Conneghem schotsman.
85v Beerken Bartelmeus wed. contra wed. en erfgen. van Lau Rijser (86v Beerken Ambrosius)
85v Damus Adriaens contra Gerrit Gerrits schoenmaker.
85v Cornelis Cornelis in der Gouwe borg voor Jan Vranck contra Jan Robijn. (28-11-1576)
86 Luene Jans contra Cornelis G…… in der Goes.
86 Jan Olbrants contra Barthelmeus Cannoij namens Adriaen Claijs betreft verkoop van zijn (Jan) huis de gouden Nagel. (28-11-1576)
86 Pieter van Gent en zijn huisvrouw wed. van Dirrick Jacobs stierman. (87v)
86 Marinus Jans schipper contra Pieter Jans van den Hooge / wees van Frans Hillebrant.
86v Jan Jacobs backer contra Frans Cornelis molenaar. (90v)
86v Pauwels de metselaar contra Harman Dirricks Sterre.
86v Ghijsbrecht Joos contra Cornelis Jacobs als voogd van Jacob Cornelis wees.
86v Cornelis Claijs contra Marten Bouwens.
86v Jan de Leeu contra Heijndrick Adriaens vleeshouwer; een Lenaert Lenaerts en Lenaert Adriaens zouden erfgen. zijn van mr. Jochem? van Bieselinge.
87v Pieter Geleijns te Middelburg contra Jan Rombouts als laatste bezitter van huis den Hollandse Thuijn (90v,92)
88 Herman Starre machtigt zwager Cornelis (niet ingevuld) contra Jan Robijn (14-12-1576)
88v Joris Claijs contra Merten Thuens. (18-12-1576)
88v Baillui contra Heijle ‘t vischwijff de huisvrouw van Cornelis Marinus. (22-12-1576)
88v Bartholomeus Cannoij namens huisvrouw contra de huisvrouw van Pieter de Naijer x wed. Dirrick Jacobs stierman.
89 Willem Barends van Campen contra ……….. van Slotken. (27-12-1576)
89 Cornelis de blockmaker contra Janneke Jans. (29-12-1576)
89v Herman de Haen proc. voor Gerrit Cornelis brouwer uit Rotterdam, Barend Pieters uit Schiedam, Cornelis Lambrechts te Delft. Proc. 21-12-1576 voor Willem van Wijck machtigen Pieter Jobs. (99v) (03-01-1577)
89v Jan Philips van Dordrecht voogd van (Aper??) Mattheus weeskind mede te Dordrecht machtigt Pieter Jobs contra Passchijne Gerrits wed.. (05-01-1577)
90 Lene Hubrechts wed. van Cornelis Cornelisse gesegt Boochken watermolenaar van ter Vere machtigt Pieter Jobs (contra Gerrit Legiers backer 90v,91) id. contra Jan Jacobs. (12-01-1577)
90 Jan Martens arrest op schip van Dirrick Jans (Mas?) schipper.
91 Lenaert Jacobs contra Adriaen Cornelis Lixe. (18-01-1577)
91v Hubrecht de backer contra Jan Heijdricks backer, Carel Bartelmeus id.
92 Margriete Adriaens wed. Antheunis Elias te Middelburg contra Jan Saligant rente van huis. (94)
92 Quirijn Antheunis van Vlissingen namens huisvrouw machtigt Pieter Jobs.
93 Wed. van Gerrit Jans schoenmaker contra Pieter Jobs zelf en als voogd van de wezen van Maijken Jobs; verlopen rente van huis Sinte Niclaes van Gerrit Jans. Paijbrief, effecten enz. (09-02-1577)
94 Gillis Jans en Claijs Jans contra Theunis Pauwels te Cleverskerke.
94 Jan Blat deken van schippersgilde contra Willem Aerts Bom.
94 Jan Walijnck x dr. van Jan Saligant, Jan Claijs, vleeshouwer en Jan Cornelis, cuijper borg voor Jan Saligant huis ter Arnemuiden.
94 Huisvrouw van Jan Maat contra erfgen. van Willem Moreel (95v IJeffken Cornelis, huisvr. van Jan Maat (96)contra Willem Moreel).
94 Lenaert Jacobs contra Adriaen Cornelis Lixe.
94v Antheunis Bake zelf en namens weeskinderen van Laureijs Claerbout, zijn zwager, contra Hubrecht de backer. (11-02-1577)
95 Cornelis Jacobs van Benten moet verklaren hoeveel penn. hij bezit die Claas den Decker toekomen. (12-02-1577)
95v Barend Gheers contra de bailliu; betreft huis in de Nieuwstrate daar Sijmon Jans nagelmaker in woont. (de smid 99)
95v Adam Hulscher contra Lenaert Pieters. (12-02-1577)
96 Antheunis Bake zelf en als voogd van de wezen van Laureijs Claerbouts en Pieter Claerbout ook voogd van de wezen contra Sijmon Rombouts voogd van de wezen van Gillis de backer. De voorzeide partijen te eenre en Pieter Gelbrants x Pierken ……… (niet ingevuld) (15-02-1577)
96 Ambrosius barbier contra Pieter Bartelmeus. (16-02-1576)
96 Hubrecht Willems backer contra Pieter Jobs als voogd van Heijndrick Jans weeskinderen.
96 Maijken Marinus contra Crijn Antheunis namens huisvrouw.
96 Pieter van Gent x Maijken wed. van Dieric Jacobs stierman bezitter van hijp. in huis gen. Middelburg contra Bartholomeus Cannoij x wed. van Gerrit Gerrits lijndraijer.
96v Heijndrick van Brecht van Schiedam contra Eeuwout Cornelis. (20-02-1577)
96v Jacomijne Barents wed. Adriaen Adriaens in der Goes heeft schip Madelena verkocht aan … (23-02-1577)
96v Jacob Legiers x Margriete Antheunis wed. (Barent?) Cornelis machtigt Cornelis Claijs Jager.
97 Grietken in Sinte Hubrechts contra Crijn Matthijs. (27-02-1577)
97 Jacomijne Barents contra Jacob Wisse.(van Zierikzee 97v) (01-03-1577)
97v Gabriel Aarnouts van Vlissingen machtigt huisvrouw Geerken Heijndricks en Pieter Jobs. (10-03)
98 Frans Robbrechts timmerman contra Sijmon van Grijpskerke. (16-03-1577)
98 Melchior Cromhuijs namens Merten Steger contra Pieter Jobs. (zie 99v)
98 Pieter Jobs namens Stoffelijnken Pieters contra onderwinders van huis de Keijsers Croone.
98v Damis Adriaens van de Vere contra Gerrit Gerrits; verkoping huis ‘t gouden Hooft. Gerrit erfgenaam van Margriete Thielmans. (16-03-1577)
99 Dekens van schippersgilde contra Govert van Nederhoven substituut van de waterbaillui.
99 Crijn Antheunis vleeshouwer te Vlissingen contra Maijke Maeckes.
99v De baillui contra Grietken in Sinte Hubrecht, Tanne Schot, Aert in de Ziespecx, Hans in den Rooden Thoorn, de weert in de Wildeman, Meijnaert, Aechte Reins, Nelle in den witten Hondt, de weert in de roode Leeu, de weert in Rommerswale, Ostien de Sterck, de weert in ‘t gouden Hooft, in de Franse Schilt, IJsbrant Jans, Jacob tonnegaarder, Willem in de Zwaen, Maatken Martens, Trijn Jans, Marcus Verdiene, Hans Verdelft. (19-03-1577)
99v Melchior Crumhusen namens Hans Gramson, Thomas Poleman, Daniel Hounagel, Jasper Therborch, Lucas Stevens, Dirrick Maeijer, Dirrick Schebade, Herman Eelinck, Marten Stege. (bijna niet te lezen) (19-03-1577)
100 Pijbe Brers, schipper, geapprehendeerde ter instantie van Jan Frans gemachtigde van Frans Aelbrechts tot Hoorn.
100 Adriaen Jans Coster contra Pieter Mennincks. (20-03-1577)
100v Antheunis Jans van de Leure schipper oude (85 of 35 jaar) verklaard dat goederen uit een schip gelegen bij de Thol over boord zijn gegooid (ligt beneden ‘t Antwerpse hoofd). (24-03-1577)
101 Pieter Jobs namens ergenamen van Frans Courts contra Gerrit Bouwens als coooper van de Plouch en Hans Coene als cooper van ‘t erfken daarnaast. (26-03-1577)
101 Jacomijne Barends contra Jacob Wisse van Zierikzee. (26-03-1577)
101 Deken van schippersgilde contra Govert van Nederhoven substituut van de baillui van de wateren.
101 Adriaen Cornelis cuijper, borg voor Melchior van Cromhuijsen contra Herman de Haen.
101v Pieter Gerbrants contra Hans Meijners.
101v Eeuwout Adriaens machtigt Cornelis van Benten betreft zout door hem verkocht (13-04-1577)
101v Claijs cuijper van Hoorn machtigt Jan Adriaens contra admiraliteit. (15-04-1577)
102v Willem Bom x wed. Jan Antheunis contra Cornelis Dirricks Gorcum. (20-04-1577)
102v Crijn Antheunis te Vlissingen namens huisvrouw contra Maijken Marcus Salighants wed. (103v)
102v Jan Jans van Bergen contra Jobken ‘t Vischwijf.
103v Carel Bartelmeus contra Jan Heijndricks backer. (23-04-1577)
103v Crijn Antheunis te Vlissingen contra Cornelis Claas de Ligte als laatste bezitter van ½ huis te Arn.
103v Erfgenamen Claijs Romers contra Jan de Leeu.
104 Weesmeesters van Arnemuiden contra Jan Jacobs backer. (27-04-1577)
104 Cornelis van Benten contra Pieter Heijndricks brouwer; paijbrief in huis den roden Thoorn.
104v Jan Adriaens als verlijder van de brief en Jacob Frans als laatste bezitter v. huis de Keijsers Crone contra Stoffelijnke Pieters en id. contra Jan Dirricks van Dort namens huisvrouw; verlopen rente.
105 Doove Lijs contra Albrecht Pieters van de Graft. (30-04-1577)
105 Mr. Andries Pieters barbier contra Brant Jans.
105 Adam Hulscher contra Lenaert Pieters.
107v Gabriel Aarnouts backer contra Steven de Ruijter x wed. van Wisse Jacobs.
108 Jorien van der Heijden contra schip de gulden Valck van Lubeck. Hij was schipper op ‘t schip. (11-05-1577)
109 Dirrick Berch x wed. van Govert Reijniers te Antwerpen contra Jacob de Vries als erfgen. van Maijken Wouters. (13-05-1577)
109 Cornelis Jacobs zeilmaker te Middelburg en Jan de Wale te Vere contra Jan Floren; betreft zaak met Cornelis Jacobs schipper (110) op den Oliphant.
110v Jan Floren zijn conterborge is Cornelis (of Corijn) Willems ter Gouwe. Aelbrecht Pieters van de Graft borg voor Johan Willems Floren.
111 Christoffel Spierinck namens huisvrouw contra Jan Floren. (18-05-1577)
112 Adriaen Jans cleermaker contra wed. Cornelis Haeck. (21-05-1577)
112v Maarten de Gast contra Lenaert Teerlinck die in huis IJperen woont. Gekocht v. Maarten. (31-05)
112v Gerrit Pieters & Foppe Jans testamenteurs v/d wezen v. Jan Sijmons x Trijn Jacobs†. Dirrick Jans, een v/d zonen, machtigt Pieter Jans & Jacob Jans om naar Hoochcarspel in N. Holland te reizen naar Jan Jacobs die staat en inventaris moet overleveren v/d landen die de kinderen daar bezitten.
113 Dirrick Vent contra Maijcken de wed. van Jacob van Wachtebeke die inventaris moet brengen van de wees van Sijmon Cladde waar Jacob† voogd van is geweest. Dirrick is bereid in Hulst rekening te doen. Christoffel Spierinck is borg en mr. Joos Bouwens conterborge. (05-06-1577)
113v Cornelis Claijs de Lichte erfgenaam van erf waar huis op gestaan heeft in de Nieuwstraat naast de Wal bij de Middelburgse Poorte met Joos Heijndricks als verlijder van de brief contra Crijn Antheunis te Vlissingen. (11-06-1577)
113v Gerrit Jans in de goude Nagel contra de baillui.
113v Lenaert Pieters contra Adam Hulscher.
114 Frans Cornelis molenaar contra Jan Jacobs backer.
114 Willem Beerens stierman van Joren Clootkens schip contra Heijndrick van Bruijnswijck. (11-06)
114v Wed. en wezen van Claes Rommers met Pieter Rommers als voogd van vaderszijde contra Jan de Leeu, rentebrief.
114v Damus Adriaens contra Gerrit Gerrits Drossaert.
114v Eeuwout Jaspers van Hogelande te Middelburg machtigt Pieter Jobs (118v) (14-06-1577)
114v De gesworen voogden van de wees van mr. Merten Michiels†, weesmeesters, oppervoogden contra mr. Frans barbier die ‘t huis gekocht heeft waar hij in woont.
115 Hans Wabbenhuijse contra Christiaan Meijer (oost?)schipper (115v)
115 Pieter Rommers gevangen met borg Cornelis Pieters vleeshouwer contra Jan Jacobs backer ge-vangen met borg Pieter Bartelmeus.
115v Pieter Willems contra Pieter de Moor.
115v Hans Wabbenhuijsen heeft 3 pond steerlinck te goed van huur van de reis die hij met schipper Christiaen Meijer gedaan heeft.
116 Eeuwout Cornelis contra Jan Heijndricks backer, Hubrecht de Backer moet verklaren wat …. Ingel Cornelis ‘t huis de groote Sterre bezeten heeft.
116 Hans van Swol en Antheunis Verrieke contra Eeuwout Jaspers van Hogeland. (22-06-1577)
116 Eeuwout Cornelis contra Claeijs Jacobs Moijet brouwer tot Delft. Obligatie levering van bier van 06-12-1574.
116v Jan Sijmons namens sterfhuis van Janneken Laureijns wed. Lenaert Francke contra Jan Dorhout.
116v Eeuwout Cornelis in de groote Sterre contra Jan Heijndricks backer; betreft de kelder van de kleine Sterre staande onder de groote Sterre, Aart Jans, Heijndrick Adriaens, Jaep Gerbrants Hoij, Pieter Jans in ‘t boot, Jan Heijdricks Bontecoe schepenen moeten de leining van de grote in cleijne sterre visiteren.
116v Hans Jurgen van Emden, schipper naast God van schip het groene Wout contra Jacomijne Bernaerts wed. Adriaen in der Goes. (117v Cleijn Hansken van Emden enz. vroeger was schipper Remer Reijniers (Reijnier Remers) enz.)
117v Dirrick Claijs contra Claijs Aalbrechts namens huijsvrouw. (25-06-1577)
118 Neelken Jan Hacx wed. contra Bartel Barents.
118 Adriaen Jacob Gerrits contra Cornelis Claijs.
118 Dirrick Baeck van Antwerpen machtigt Herman Sterre. (Berck zie 126)
118 Sander Sanders schipper van Bremen contra Jacob Hoij.
118v Maijken van Catwou contra Dirrick Claijs namens sterfhuis van ( Anneken Hercx?)
118v Christiaan van de Walle contra Ostien de Sterck.
119 Sijmon Heens contra Retin Wijnterlinck, Gerrit Legiers backer borg voor Sijmon en Lowijs Roeloff conterborge; Jan van Helluijt borg voor Wijnterlinck. (04-07-1577)
119v Eeuwout Adriaens coopman in den Hooren contra Cornelis Lauwereijns rijser die penn. bezit van verkoop sout van schip van Nanninck Pauwels. (zie 122) (03-06-1577?)
119v Severeijn Severs contra Claijs Vroon.
119v Dirrick Beer van Antwerpen contra Jaep de Vries.
120 Pieter de Moor contra Willem Maerts Bom x wed. Jan Antheunis in den Hooren.
120 Pieter Rogiers filius Rogier Jacobse x Trijn Rommers oud 25 jaar ontslaat Pieter Rommers, zijn oom en voogd, is voldaan.
120v Hans van Zwolle contra Eeuwout Jaspers van Hoogelande. (13-07-1577)
120v Ostien de Sterck contra Christiaan van de Walle x wed. van Antheunis Jans.
121 Eeuwout Jaspers van Hoogelande contra Hans van Zwol die erf gekocht heeft van Antheunis Jacobs (Verkreke?). (16-07-1577)
121 Hermanus van (Auwerijck?) en Reijnier Wilde als erfgen. van Anna van Swol contra Claijs Jans in de Wildeman betreft huur van huis.
122 Cornelis Jacobs van Benten borg voor Eeuwout Adriaens.
123 Jacomijne Barents contra Jeronimus Wol. (zie 124v) (20-07-1577)
123 Eeuwout Cornelis weert in de Cleijne Sterre contra Jan Heijndricks bakcer onderwinder van huis de grote Sterre.
123 Dirrick de Vriese te Middelburg contra Joris Claijs als bezitter van huis van Merten Pieters de Tijger, betreft rentebrief. (20-07-1577)
123v Herman Sterre contra Willem in de Zwaen.
124v Jacomijne Barens wed. Adriaen Adriaens in der Goes contra Jeronimus Huijgens Wol met meester Thomas Grammeijt; betreft zoutketen.
125 Jacob van Solt namens Jan van den Borne van Mechelen machtigt Cornelis Claijs. (25-07-1577)
125 Baillui contra Philip de Compasmaker. (27-07-1577)
125 Rapport van de gesworen stadbode waaruit blijkt dat Passchijne Jansdr en Catelijne Jans, beijde dochters van Jan Jans† cleermacker in leven won. in huis (de cleijne Roose?); moeten verlopen rente betalen.
125v Marten de Gast contra Bastiaen Claijs moet huur van huis de gouden Rinck waar hij in gewoond heeft betalen.
125v Laureijs Bastiaens contra Merten de Gast.
125v Merten de Gast als eigenaar geweest van huis IJperen contra Sijmon Brouckhoven namens huisvr.
126 Joris Claijs contra weesmeesters namens de wezen Merten de Tijger betreft rente van hofstede waar hij in woont en pacht van land. (30-07-1577)
126 Dirrick Berck contra Jaep de Vries.
126v Merten de Gast, Cornelis Claijs namens Gerrit Gerrits, Bouwen Jans als exijsenaar? betreft ver-kochte meubelen van Dirrick Jans gewoond hebbende in Arnemuiden in ‘t gouden Hooft.
127 Merten de Gast proc. voor Lenaert Teerlinck bezitter van huis IJperen; rentebrief t.b.v. Sijmon Brouckhoven. (133v) (03-08-1577)
127 Officieren en bootgesellen van hulckschip den Oliphant van Bremen daar schipper op was Sander Sanders hebben loon te goed (van gebleven schip 127v)
127v Jacomijne Barens wed. Adriaen in der Goes contra Jeronimus Huijgens Wol, met Christoffel Hugo Spierinck, Bartel Barends, Adriaen Jans Coster, Gerrit Pieters Minne die present zijn geweest bij de verkoping van de keten. (10-08-1577)
127v Claijs Jans van der Tholen contra Gerrit Gerrits, rentebrief op ‘t gouden Hooft. (13-08-1577)
128 Pauwels Oenen van Ijdersteijn contra Jorien Buijtelman. (04-09-1577)
128v Lenaert Pieters schipper van Schiedam contra Adam Hulscher. (06-09-1577)
129 Lenaert Pieters schipper van Schiedam contra Heijn Gerbrants Zaen. (07-09-1577)
129v Cornelis Dirricks Gorcum contra Cornelis van Benten namens Marten Drooge. (10-09-1577)
129v Eeuwout Cornelis in de cleijne Sterre contra Hubrecht de Backer en Jan Heijndricks; betreft kelder onder huis de grote Sterre die hoort bij huis de cleijne Sterre.
129v Joris Claijs contra Neelken de huisvrouw van de tollenaar (zie 130v)
129v Willem Bom contra Bouwen Jans cramer.
129v Lenaert Teerlinck contra Gerrit de Backer.
130 Adriaenken Molenaer contra Cornelis Claijs de Lichte.
130 Janne de Waster contra Maijken Marcus Salighants.
130 Erfgenamen van Claijs Rommers contra Jan Heijndricks schoenmaker.
130v Herman Sterre eigenaar van de grote Moriaen) contra Antheunis de Man in de cleijne Moriaen . zie 133v (14-09-1577)
130v Baillui contra (Jerinck?) Retin van Lieuwarden.
130v Joris Claijs contra Neelken Gerrits van Nederhoven.
130v Gerrit van Wijck (constapel 131v) contra Adriaen Cornelis Lixe.
131 Lenaert Jacobs alias Natgat en zijn huisvrouw Stijnken Gerrits de weversweduwe. (133)
131v Claijs Vroon schipper van hulckschip den Monnick contra Bartel Barents namens Jan de Boijs. (17-09-1577)
131v Mr. Gijsbrecht Goverts barbier contra Jochem Luijtkens.
132 Jan de Leeu contra Sijmon Moijaerts als ontvanger van de wezen van Sijmon Hardinxvelt.
132 Cornelis Claijs de Lichte bezitter van brief als gekocht van Michiel Cornelis in huis waar eertijds Jan Adriaens cleermaker gewoond heeft.
132 Jan Matthijs van Purmerend contra Merten Bouwens x ..(Trijn Vreick??) (17-09-1577)
133 Lenaert Jacobs Natgat en huisvrouw contra Stijnken Gerrits de weverswed. Betreft brief in huis daar eertijds Cornelis Ghijs ingewoond heeft in de Nieuwstraat. (21-09-1577)
133v Cornelis Crijns contra Adriaenken Heijndriks.
133v Mr. Ghijsbrecht barbier contra Leijn Adriaens te Vlissingen.
133v Pieter Heerckens contra Hubrecht de Backer.
133v Jacob Gerbrants en huisvrouw contra Willem Bom.
134 Frans Robrechts contra Cornelis Croone x wed. Sijbert de metselaar. (24-09-1577)
134 Frans Vermolen wagemaker contra Joris Claijs. (136v)
134 Trijn Tijsse contra Cornelis.
134v IJsebrant Jans contra Willem Bom.
134v Cornelis Frans backer contra baillui als voogd van Gillis de Backers wezen; betreft huis de swarte Ruijter. (135)
135 Jan Bernaerts coopman te Middelburg contra Jochem Hexer? (25-09-1577)
135 Trijn Jans, Marie Gijsbrechts en Grietken in st.Hubrecht moeten de baillui tevreden stellen (28-09)
135 Willem de grafdelver contra Adriaen Jans Coster.
135v Jacob Leuchenaer van Conincxberg contra Stoffel Spierinck; koop van zout. (01-10-1577)
135v Janne Coopvaers contra Jacob Arents. (02-10-1577)
135v Balthasar Hoefnaegel contra Charel Witte schipper; betreft zout.
136 Jan Olibrants machtigt huisvrouw Iefken Cornelis en Pieter Jobs. (05-10-1577)
136 Hans van Zwol als bezitter van een erf op de dijk te Arnemuiden gekocht van Antheunis Jacobs (Verkeecke?) contra Eeuwout Jaspers van Hogelande; rentebrief.
137 Job Pieters contra Nele Crijns wed. Jacob Pieters (Ocke?). Job Pieters schipman. (139v) (08-10)
137 Cornelis Danckerts contra Maijken Aelbrechts dochter van Aelbrecht Jacobs.
137v Jacob Antheunis van Rotterdam te goed van Nanninck Pauwels. (09-10-1577)
137v Thilman (Thieman) schoenmaker contra Cornelis Lambrechts. (10-10-1577)
138v Jacob Pieters x Trijn Jans op den Westdijk contra Trijn Paes in ‘t Vosken. (139v)
139v Job Pieters schipman contra Nele Crijns wed. Jacob Pieters alhier….. heeft huisgekocht 13-03-1572 van Jacob Pieters. Moet rente betalen. (15-10-1577)
139v Ostien de Sterck mag metselen en timmeren aan zijn huis.
140 Cornelis Dirricks Gorcum betreft huis ‘t Roe Hart.
140 Dekens van schippersgilde contra Jan Jans van der Goude. (16-10-1577)
140 Adriaen Jans Hose machtigt huisvrouw en Pieter Jobs.
140 Tanne Jans Cocx machtigt Jacob Joos; paijbrief die Maijken (……… trans ) moet bezegelen.
140 Pieter Heijndricks als erfgenaam van Cornelis Jacobs in Sinte Maartensdijk machtigt Cornelis Claijs. (16-10-1577)
140v Cornelis Claijs namens Sijcken Jans contra Lijsbeth Pieters. (19-10-1577)
140v Jobken Jans x Adriaen Waechals contra Jan Goverts.
140v Cornelis Pieters bierwercker contra Heijndrick Adriaens.
140v Jan de Leeu contra Pieter Jobs die erf ( daar ‘t huis Vlissingen op gestaan heeft ) heeft gekocht.
141 Eeuwout Cornelis in de grote Sterre contra Maijken Ghijsberts.
141 Hans Sijmons contra Ghijsbert Jacobs.
141 Tanne de huisvrouw van Willem den Schotsman contra Hans Tollenaar van Antwerpen.
141 Jan Brants en Thijmen Jacobs liggers geweest op schip van Nanninck Pauwels, Gerrit Jans in de goude Nagel, Jan Jacobs backer, Jan Dirricx, Pieter Lambrechts; allen ten achter aan NP.
141v Robbert Fijff (machtigt Pieter Jobs) coopman te Brugge. (21-10-1577)
141v Cornelis Pieters en Marinus Pieters bierwerckers contra Jan Govers. (22-10-1577)
142 Pieter mr. Metselaar is rente schuldig aan zijn huis op ‘t houcksken van de Nieuwstrate aan armmeesters. (26-10-1577)
142 Marinus Staes metselaar contra armmeesters. (26-10-1577)
142 Arrest op penn. onder Cornelis Marts aankomende Heijdrick Heijndricks backer te Middelburg door Jan Matthijs de Rijcke.
142 Cornelis in de Roo Leeu contra Willem Bom.
142v Pieter de Moor contra Willem Maerts Bom x wed. Jan Antheunis in den Hooren betreft engels bier door Jan in zijn leven gekocht.
144 Eeuwout Cornelis in de grote Sterre contra Daniel Sarasini. (09-11-1577)
144v Rochus Mercking contra Claijs Sijmons. (09-11-1577)
144v Luenis Jan Adriaens voogd van de wezen van Adriaen Adriaens te Cleverskercke contra Jan Hercx en Jacob Jacobs (fol. 147v / 10-11-1577)
144v Pieter Jans glasemaker machtigt Pieter Jobs
144v Armmeesters van Middelburg contra Gerrit Bouwens te Middelburg. (12-11-1577)
144v Trijn Paes contra Lenaert Jacobs en zijn huisvrouw. (145v)
145 Joos de Groote contra Hubrecht de Backer.
145 Adriaen Cornelis cuper borg voor Adam Hulscher.
145v Eeuwout Cornelis bezitter van huis de Grote Sterre contra Jan Heijndricks Backer onderwinder huis de cleijne Sterre. (16-11-1577)
145v Antheunis Willems, Heijndrick Pieters, en Jacob Iemants contra David IJsebrant.
146 Maijken Rochus wed. Hugo den Decker machtigt Pieter Jobs contra Willem Bom. (19-11-1577)
146 Jan Maerts van (Razep/Carep?) te goed van schip gen. Nachtegaal van schipper Sijmon Ijsebrants.
146 Herrick Pieters eertijds hier gevangen en uitgebroken en Philips van (Wordt?) steenbewaarder, mede fugitief zijn ter paije geroepen.
146v Jochem Scheel schipper van Hamburch contra Frerick Jans.
146v Wed. Gijsbert de metselaar contra Gerrit Gerrits.
147 Pieter Jobs namens de wezen van Cornelis Jacobs Hardinckxvelt contra Sijmon Moijaart. (23-11)
147 Wed. Sijbert de metselaar te goed van Gerrit Gerrits schoenmaker van huis het Gouden Hooft.
147 Eeuwout Cornelis in de Grote Sterre contra Adam Jans en zijn huisvrouw.
147v Jan Matthijs zwager van Willem Bom contra baillui.
147v Hans de Vos van Antwerpen contra Herman Sterre.
147v Leunis Jan Adriaens voogd van de wezen van Jan Adriaens (Cleverskercke?) contra Jan Hercx als bezitter van hofstede gekomen van Maerten van Proije (Stine wed. wijlen Maarten??)
148 Pieter Willems Nachtegaal contra Wisse Pieters te Zierikzee. (30-11-1577)
148 Hubrecht Willems backer contra Joos de Groote te Middelburg.
148v Eeuwout Cornelis contra huisvrouw Sijbert Jans Goethert.
148v Pieter Jobs arrest op meublen te zijne huis de Witte Ingel op de Westdijk.
148v Herman Sterre contra Antheunis Thomas won. in ‘t cleijne Moriaens hoofd (zie 149v)
149 Antheunis Baeck de swager van Laureijs Claerbout machtigt Pieter Jobs. (01-12-1577)
149 Pieter Jobs namens Cornelis Jans Eversdijk mag verdagvaarden Cornelis Jans x Crijnken Wouters betreft 2 huizen ‘t Witte Paert te Arnemuiden. (02-12-1577)
Cornelis Claijs namens Jan Matthijs van Purmerend contra Merten Bouwens x Trijn Vrericx.
149v Laureijs Claaerbout contra voogden van ’t weeskind van Gillis de Backer
149v Heijndrick Gerrits onvangen van mr. Hugo Bonte contra Jan de Leeu
149v Pieter de Haen stadbode contra Joos Forts; betreft huis de Hollandse tuijn.
149v Herman Sterre eigenaar van huis de groote Moriaen contra Antheunis Thomas eigenaar van de cleijne Moriaen; ruzie om een goot.
Pieter Jobs namens Jacomijne Barents contra Cornelis Claijs namens Gerbrant Waerwijck (07-12-1577)
Jan Blat contra wed. van Adriaen van Campen.
150 Bartelmeus Cannoij eigenaar van huis IJperen contra Brantt Jans als eigenaar van ’t gouden Hooft.
150v Cornelis Claijs namen weeskinderen van Cornelis Jacobs van der Tholen contra Bartelmeus Cannoij als eigenaar van huis IJperen en Merten de Gast.
150v Gerbrant Waerwijck contra Jacomijne Barents (10-12-1577)
150v Aert Jans poorter van Arnemuiden weert in de Ziespecx borg voor Hubrecht Willems backer mede poorter Arn. contra Joos de Groote te Middelburg.
151 Deken schippersgilde contra Antheunis Thomas schipper en poorter te Arnemuiden en Steven de Ruijter (14-12-1577)
151 Andries Segers x wed. Jan Joos smid contra Servaes Helmich coopman van Maastricht
151 Jan Jacobs backer houder van huis de Dolphijn contra Jan Sijmons eigenaar van huis het Boochken = Voetboochken
151v Jan Blat contra wed. Adriaen van Campen
151v Lucas Coelle contra Heijndrick Bollaert
151v Gerrit Legiers backer contra Jan van Heempst (17-12-1577)
152 Eeuwout Cornelis in de grote Sterre contra Jan Cornelis timmerman
152 Cornelis Claijs de Lichte, een vervallen erf bij de leermole op ’t houcken van de nieuwstrate van Adriaen Jan cleermaker; het huis gekomen van Jan Adr. Cleermaker.
152v Cornelis Claijs namens voogden van de wezen van Cornelis Jacobs in St. Maartensdijk; hyp op huis IJperen (Bartel Cannoij bezitter van dit huis)
152v Jan Willems schipper te Middelburg eigenaar van huis in de nieuwstrate waar Maria van Hert gestorven is; is verkocht aan Willem Maarts Bom.
152v Jan Willems Floren contra Bartelmeus Cannoij.
153 Gerbrant Waerwijck namens Aper Jans schipper op de blauwe duive contra Jan Maarts schipper op den Sampson (20-12-1577)
153v Jan Jans backer namens Jacob Barends uit den Briele contra Jan sijmons eigenaar van huis het voetboechken.
153v Eeuwout Cornelis in de grote Sterre contra Pieter Jans glaasmaker te Middelburg
153v Cornelis Claijs namens Fijken Jans van Staveren contra Dierick de Vriese voogd van de wees van Cornelis Claijs Bontecoe (overl.) x Lijsbeth Pieters eerder wed. Lenaert Dirrics (niet duidelijk of zij de moeder van de wees is)
154 Cornelis Claijs namens Cornelis Claijs de Lichte als voogd van Mariken Aalbrechts contra Cornelis Danckaerts
154 Herman Dirricks Sterre borg voor Eeuwout Cornelis contra Daniel Sarasena, Herman stelt zijn huis de Hollandse Thuijn tot onderpand.
154 Herman verklaart op mannewaarheid in plaats van eed dat Claas Jacobs Moeijt brouwer te Delft enz.
154v Appelonia Gabriels wed. Adr. van Campen te goed van Jan Blat van huis de Kelder (14-01-1578)
154v Jan Matthijs van Purmerend contra Merten Bouwens x Trijn Vrericx (03-01-1578)
155 Jacob Gerbrants Hoij contra erfgen. van Adriaen Pieters; betreft koop van hulckschip van Sijmon Hoij (13-01-1578)
155 Wouter Hubrechts van Gorcum te Middelburg contra Hubrecht de backer
155v Bootgesellen van schip den (Tagen?) contra schipper Reijnert Nannincks
155v Jacob Vrericx en huisvrouw van Merten Bouwens contra Jan Matthijs v. Purmerend.
155v Jan Viron coopman te Vlissingen namens Fernand de Quintena contra Claas Decker (fol. 156v Adr. Claijs in der Goes borg voor Jan Viron) (21-01-1578)
156 Jan Jacobs backer in de Dolphijn contra Cornelis Jacobs in de Herpe (21-01-1578)
156 Cornelis Jans Eversdijk contra Crijnken Wouters.
156v Hans Pieters van Coppenhaven in Denemarken en Frans Claijs van Antwerpen, Cornelis Jans van Amsterdam cooplieden contra Jan Jamet schipper (schip la reael 162) en Pol de loon gevangenen; Echbert Cornelis Pool borg voor Jan Jamet; Jan Matthijs biersteker borg voor Hans Pieters en Frans Claijs.
156v Adriaen Claijs Pars heeft hulckschip van Nanninck Pauwels gekocht (23-01-1578)
157v Jan Heijndricks backer contra Eeuwout Cornelis in de grote Sterre eertijds eigenaar geweest van huis de grote Sterre (25-01-1578)
157 Jan Jacobs backer contra Cornelis Jacobs in de Herpe voogd van Tanneken Gambouts weeskind.
158 Ostien de Sterck contra Adriane jacobs Hoose met 4 metselaars gen. Hans van Liere, Pauwels de metselaar, Claes van Beglem en Ghijsbert Joos.
158 Jan Jamet Barthoen contra Hans Pieters won. Bij Adriaen Jans Coster zijn weert en Frans Pieters uit de stad geabsenteerd (159 betreft zout) zie 159v
158v Leunis de Looper en Laureijs Laureijs contra de huisvrouw v. Jan Joos smid (28-01-1578)
158v Jobken Jans x Adriaen Jans Coster
159 Erfgenamen Bastiaen Matthijs Pool contra Cornelis Dirricks Gorcum
159v Hans Pieters van Coppenhagen, Frans Claas en Cornelis Jans coopluiden van sout in schip van Jan Jamet machtigen Adriaen Claijs coopman van Delft, broeder van Frans voorn. om het zout te verkopen.
160 Jan van der Wiele x wed. van Jacques Marichal machtigt Joos Sanders en Pieter Jobs (30-01-1578)
160 Pieter Jobs namens armmeesters van Middelburg contra onderwinders van huis de goud hant (01-02-1578)
160 Pieter Jobs namens Jacob de Groote contra Pieter Schop oosters coopman te Vlissingen en reder van schip Daniel te Arnemuiden met Bartelmeus Stevich als schipper van de Daniel.
160v Boudewijn Maerts schip van Lauwerijs Helman contra Jorien van de Heijde.
160v Wed. Corn. Corn. Cock in leven stierman contra Frans Cappoen.
161 Mr. Marcelis Eversdijk namens vader Cornelis Jans Eversdijk ten achteren op hui ’t witte Paert en een hoeckhuijsken aankomende Quirijnken Wouters (18-02-1578)
161 (Caerken?) Vriese van Rostock hoogbootsman geweest op schip Daniel met schipper Bartelmeus Stevich van Dansick verklaart dat 9 weken geleden te Calis de schipper geld heeft geleend van hem; heeft het ontvangen.
165v Bartelmeus Steviche schipper van Daniel contra Jan Blake schotsman coopman van zout (18-02-1578)
165v Maijken Adams huisvrouw van Adam Jans contra Ambrosius Bartelmeeus biersteker
165v Machtelken van Montfoort dienstmaagd van Adriaen Claijs in Nieuwerkerke contra Ambrosius barbier.
165v Mr. Frans barbier contra huisvrouw van Adr. Jac. Hoose.
165v Pieter Jobs contra Pieter Wijnterlinck.
165v Baillui Sijmon Rombouts contra Claijs Jans in de Wildeman; huishuur van de Wildeman.
166 Cornelis Rijser contra Neelken Jans Hacx (wed. 168) en Adriaen Cornilis in Delft x Neelken Jans.
166 Pieter Jobs namens Pieter Jans van de Hooge ontvanger van de wezen van Lau Rijsers contra Adriaen Jans Coster en Christoffel Spierinck x wed. jan Wouters (zie 168)
166 Eeuwout Cornelis in de grote Sterre contra Cornelis Claijs.
166v Franchois van Speubrouck borg voor Pieter Wijnterlinck contra Pieter Jobs (PW huishuur schuldig van huis de witte Ingel) (20-02-1578)
167v Pieter Jobs namens armmeesters van Middelburg contra Damus Adriaens als voogd van de wezen van Jan Adriaens z’n broeder (22-02-1578)
167v Pieter Jans van de Hooge ontv. van wees van Frans Hillerant; te goed v. erfgen. van Claijs Pieters te Nieuwerkerke (overl.)
167v Jan van Heempot contra Jacob Joos.
167v Thomas Broeder van Middelburg tot laste van huis de goude leeu.
168 Christoffel Spierinck x Leune Jans (zie 166)
168 Steven Dirricx Ruijter contra Corn. in de Roode leeu.
168 Pieter Jobs namens Leunis de Looper contra Andries Segers x wed. Jan Joos Smid en Gerit Jans Gorcum als voogd van de wezen van Jan Joos.
168v Andries Segers contra Neelle in den witten Hont.
169 Thomas Broeder contra Gillis Antheunis eigenaar van de goude leeu (25-02-1578)
169 Damus Adriaens voogd van de wezen van Jan Adriaens erfgenaam van huis de goude hant contra armmeesters van Middelburg.
169v Neele in de witten hond contra Andries Segers schoenmaker
169v Pieter Rommers van Nieuwerkerke contra Jan Matthijs de Jonge.
170 Gillis Beuijens alias Gillis Meijs zelf en ook als erfgen. van Cornelis Meijs machtigt Cornelis Claijs contra Lijsbeth Pieters wed. Lenaert Dirricks (03-03-1578)
170 Luene Jacobs wed. Jan Huge uit oolkensplate mede-erfgen. van Philip constabpel machtigt Gerrit (van de vivere?) in den Haag en Cornelis Claijs in Arnemuiden.
170 Digman Pieters schipper contra Hans Pieters van Coppenhaven (04-03-1578)
170v Cornelis Jans geapprehendeerde contra Frans Claijs (06-03-1578)
170v Claijs Reijniers schipper contra Heijndrick Pieters van (Fremske?)
171 Legierken Lenaerts wed. Bastiaan Matthijs Pool en Hans Nannincx zelf en als voogd van de wezen van Bastiaan contra Heijndrick Barents van der Moortele; betreft paijbrief (171v huis het schaeck) (08-03-1578)
171 Jan van de Weele te Goes x wed. Jacques Marichal contra hopman Menninck eigenaar van de drie croonckens.
171v Herman Sterre contra Elise Jans wed. Gerrit Jans (zie 174 koop van huis de grote Moriaen gaat niet door)
171v Cornelis Cornelis in de roode leeu contra Steven de Ruijter
172 Deken schippersgilde contra Jan Matthijs schipper.
172 Jochem Steutelink contra Joris Pieters als laatste bezitter van vervallen huis de roode gans..
172 Jan Maerts schipper contra Aper Jans
172v Eeuwout Cornelis bezitter van huis de grote Sterre op ’t Oosteijnde contra Jan Heijndricks backer namens huisvrouw en kinder. V. huisvr. Pieternella Cornelis (onduidelijk)
172v Cornelis Muijsche contra Eeuwout Cornelis in de grote Sterre
172v Pieter Gerbrants cooper van de buijsse van Claijs Cecker contra Jan Viron.
172v Eeuwout Cornelis in den Hollandsen Thuijn contra Corn. Claijs Jager.
173 Laureijs Laureijs ontvangen v/d armen te Middelburg verklaart dat het huis de goude hand eertijds gen. de Baene rente schuldig is.(08-03-1578)
173v Voogden van de wezen van Jan Joos smid mogen erf op Oosteijnde gen. Emaus verkopen (15-03-1578)
173v Voogden van Antheunis Jans wees v. Jan Antheunis mogen erf gen. t Spaensche wapen gelegen beneden de kerke met de materialen verkopen.
173v Barbet Formes, schipper op de Adelaer contra Jan Cornelis van Oost duijveland; Claes Jans in de Wildeman borg voor Barbet.
174 Jan Gerrants prochiaen in Nieuwerkerke verlijder van brief en huis de goude hand eertijds v. Jan Adriaens contra Laureijs Laureijs te Middelburg.
174v Govert van Nederhoven tollenaar contra Cornelis Claes de Lichte.
174v Heijndrick Heijndricks v.d. Moortele contra Jochem Luijtkens als bezitter van huis ’t Schaeck contra Hans Nanninx en Lierken Benaerts die ’t huis moeten verantwoorden.
174v Weduwe Philips Pieters constapel contra Luene Jacobs wed. Jan Huijge in Oolkensplate; moet inventaris brengen.
175 Bouwens Jans contra Jochem Steutelinck (18-03-1578)
175v Jochem Steutelinck contra Jan Heijndricks Bontecoe als borg voor Eerlant Cornelis.
175v Jacob Jacobs als eigenaar van huis de Nobel contra Jochem Steutelinck
175v Wouter de Smid contra Herman Sterre.
175v Cornelis Jacobs Zeijlmaker te Middelburg en Temijn? de Waele contra Jan Willems Floren.
175v Frerick van Grijpskerke contra Griete Cop Hans.
176v Lenaert Natgat moet verklaren voor Jacob Jacobs huis de Nobel. (22-03-1578)
176v Jochem Steutelinck is achter op rentebrief van Sijmon Jans Taelbout en van Grans Robrecht.
177 Bartelmeus Cannoij als eigenaar van huis IJperen contra de voogden van sezen van Cornelis Jacobs in St. Maartensdijk.
177 Aechte Davids namens de kinderen van Claes Pieters; toestemming erf van Claes te verkopen. Claes zou schuldig zijn aan Pieter Jans v.d. Hooge namens wees van Frans Hillebrants (22-03-1578)
177v Adriaen Jans cleermaker contra Neelle zijn huisvrouw; betreft verkoop van huis van weeskind.
177v Bartelmeus Stevich schipper op de David contra Jacob de Groote namens de reders van ’t schip (25-03-1578)
177v Cornelis Claijs namens Cornelis Jacobs van der Goes contra Cornelis Danckerts.
178 Dirrick Keijser van Eemden schipper contra Pauwels Barents van Edam schieman op ’t schip van Dirrick (27-03-1578)
178 Jan Willems Floren machtigt Cornelis Claijs Jager geld te innen van Christoffel Spierinck en huisvrouw en dat te bestemmen voor crediteuren van Frans Courts en huisvrouw.
178 Legier Jacobs van der Goes machtigt Cornelis Claijs.
178v Jan Floren contra Jaep Meeus.
179 Cornelis Cornelis namens Jacob Pauwels v. Monnickendam stierman geweest op schip het Meerwijff contra de schipper Karsten Witte (04-04-1578)
179v Jacob Arents te Middelburg machtigt Pieter Jobs (05-04-1578)
179v Barthelmeus Daniels contra Dirrick Pieters Pronck schipper op schip de Moriaen.
179v Jan Heijndricks Backer contra Sijmon den ouden. (11-04-1578)
180 Baillui contra Hans van Zwol poortsluijter, contra Theunken Jan Blat (15-04-1578)
180 Legierken Lenaerts contra wed. Bastiaen Matthijs Pool en Hans Nannincks voogd van de wezen; idem contra Aechte Reins (185)
180 Job Hendriks lenman contra mr. Ambrosius Bartelmeus barbier.
180v Heijndrick Sijmons contra Cornelis van Benten die zegt dat hij geen penn. van schippers of reders in bezit had.
180v Pieter Sijmons timmerman contra Ostien de Sterck.
180v Stoffel spierinck x …….. contra Cornelis Claijs namens Jan Floren (15-04-1578)
180v Hubrecht Willems backer contra Jorien de smid.
180v Jochem Steutelinck is huur achter op vervallen huis te Arn. gen. de Gans aan lambrecht Willems bezitter van de brief; Jooris Pieters was laatste bezitter van ’t huis.
181 Neelle Jans x Adriaen Jans cleermaker contra haar man.
181 Cornelis Danckers contra Cornelis Jacobs van der Goes als erfgen. van de 1e huisvrouw van Cornelis Danckers
181 Jochem Steutelinck contra Lenaert Jacobs natgat.
181 Pieter Jobs namens sterfhuis van Jochem Huge contra Legier Jacobs van der Goes.
181v Herman Wessels verlijder brief, Adriaen Claes, Geerlandt Cornelis laatste bezitter van huis achter de kerk gen. de goude copp contra Jochem Steutelinck.
181v Heijndrick Heijndricks v.d. Moortele contra Legierken Lenaerts wed. Bast. Mattheus Pool en Hans Nanninck voogd.
182v Lenaert Jacobs natgat machtigt zijn huisvrouw (18-04-1578)
182 Cornelis Jacobs en Zemeijn de Wale zelf en als voogd van de wezen van Jan de Goutsmit contra Jan Willems Floren (zie fol. 189)
182 Cornelis Danckers contra Jacob Geleijns.
182v Jan Barends contra baillui.
182v Erfgen. van Jan Jans contra Pieter Jans v.d. Hooge namens huisvrouw die verlopen rente te goed heeft van vervallen erf waar huis ’t Paradijs op gestaan heeft.
182v Thomas Broeder contra Gillis Theunis eigenaar van huis de goude leeu.
183 Pieter Jobs namens Jan Maerts grootschipper contra Aper Jans.
183 Chaerle Constant contra Trijn Jans wed. Joos Joos boxmaker x Ostien de Sterck (21-04-1578)
183v Jobke ’t vischwijff x Cornelis Nannis? en haar …?; Maije Jans injurie.
183v Jan Maet schuijtman, Sijmon de nagelmaker, Willem Jacobs Jesus contra baillui.
183v Jan Matthijs de jonge met Cornelis Pieters vleeshouwer als borg contra Pieter Rommers (22-04-1578)
184 Jan Baeckelman van Bremen contra Bartel Barent; idem contra Cornelis Dirricks van Durgerdam.
184 Mr. Sijmon Dronck contra Pieter Goverts.
184v Eeuwout in de Sterre contra Willem Bom; geleverd bier.
184v Pieter Jobs namens Jaepken Arents contra de huisvrouw van Lenaert natgat.
184v Eeuwout Cornelis in de Hollandse Thuijn contra Joos Forts.
184v Pieter Jobs contra Laurens Helmus voor degenen die ten achter zijn op ’t schip van Laurens.
185 De voogd van Gillis de backer wees contra Laureijs Claarbout.
185 Michiel Dribbels van de Goude schipper contra Albrecht Pieters van de Graft (23-04-1578)
185v Jacomijne Barents contra Gerbrant Waerwijck (26-04-1578)
186 Bartel Barents namens Gerbrant Jans als gemachtigde van vader Jan Dirricks contra Jan Backelman.
186 Hans Nanninck contra Jochem Luijtkens; betreft huis het Schaeck.
186v Jan Matthijs biersteker contra Maricken Ghijsbrechts.
186v Pieter Goverts contra wed. van Langen Hans (= Jan Heijndricks zie 128)
186v Jacob Arents contra Lenaert Jacobs alias natgat en Trijnken Weverts.
186v Lijsbet Pieters wed. Lenaert Dirricks contra erfgen. heijndrick Zomers en Adriaen Pieters.
186v Cornelis Echberts schipper nu liggend te Arnemuiden machtigt Bartel Barends in de Galleije en Pieter Jobs contra Stoffel Spierinck namens Chaerle Tromp.
186v Jan Pieters Blat borg voor Cornelis Jacobs van der Goes.
187 Bartelmeus Cannoij zal Lenaert Wielinck volledig betalen (koop van huis IJperen) ook paijbrief t.l.v. Merten de Gast (28-02-1578)
187v Pieter Jobs namens Frederick van Grijpskerke contra Griete Cop Hans (29-04-1578)
187v Crijn Dirricks schipper van Middelburg contra Adriaen Pieters x wed. van Dirrick Arnoldus.
187v Trijn Jans x Ostien de Sterck wed. Joos Joos boxmaker contra Chaerle Constant.
188 Eeuwout Cornelis geapprehendeerde contra Willem Bom, Jan Matthijs, Cornelis Danckers, Merten de Gast en Ambrosius Bartelmeus (29-04-1578)
188v Sijmon de nagelmaker contra wed. Bouwer de aerbeijder.
189 Herman Sterre contra Willem Leijns.
189 Jasper de metselaer contra Claes Bouwens.
189v Heijndrick Baerscheerder namens Castiaan Meijer contra Jacob Wijnault (05-05-1578)
189v Adriaen Claes Pars contra Lucas Valck van Axele.
189v Cornelis Pieters te Nieuwerkerke borg voor vader Pieter Rommers; paijbrief in hofstede van Merten de Tijger.
189v Mr. Frans Fhilips borg voor Trijn Jans x Ostien de Sterck
190 Capteijn Claijs Simons contra Jacob Masareel namens Andries Deijnoot (06-05-1578)
190 Claes Aelbrechts te Middelburg, waart in de Horen contra eigenaar van …… van Catwou (190v)
190v Steven de Ruijter contra Adriaen Jacobs Hoose.
190v Gerbrant Auwels x Maie Jans contra Evert Pieters alias langen Evert.
191 Claijs Sijmons contra Claas Pieters Vaer met Dirrick Sael als borg (10-05-1578)
191v Joos Verbeke deurwaarder contra Claas Sijmons
191v Adriaen Pieters contra Trijn Lenaerts x Cornelis Michiels.
191v Trijn Jans op de westdijk contra Dirrick Pieters Pronck
191v Legier Jacobs van der Goes contra Pieter Jobs en Jan de Leeu namens sterfhuis Jochem Hage (Legierken Jacobs ’t meijsken in questie hier brengen)
191v Eeuwout Cornelis contra Cornelis Mussche als bezitter van huis de grote Sterre.
192v Cornelis Cornelis in de Rooden Leeu contra Pieters Jobs namens Jan Maerts schipper (27-05-1578)
192v Aper Jans schipper in de blauwe duive contra Jan Maerts schipper op Sampson.
192v Gerrit Jans Gorcum contra Gerrit IJemants huisvrouw.
192v Lijntken van Bruessele x Antheunis Thomas schuld aan jan de leeu vendumr. (27-05-1578)
193 Ellaert de Graeff namens Sijmon Reijers en ….. Gillis v. Hooren contra Adriaen Claijs Pars; betreft paij van schip van Nanninck Pauwels.
193v Machtel de huisvrouw van Jape de Vries contra Andries Segers.
193v Marten Drooch … (alias…??) namens Cornelis Dirrick Gorcum contra huisvrouw van Willem v. Coningem schotsman.
193v Deken en beleders schippersgilde contra Melchior de Lijstra schipper.
194 Adriaen Pieters x Prenelleken contra huisvrouw van Barthoen (31-05-1578)
194 Huisvrouw van Legier Jacobs v.d. Goes contra sequesters boedel Jochem Hage; betreft ’t houden van ’t meijsken.
194v Hijnker Pieters contra Cornelis Jobs
194v Jan Sijmons boxmaker contra jan jacobs bakker namens Jacob Barents.
194v Andries Segers acc. met Jaep Wouters op 19-05-1578.
194v Jochem Luijtkens contra Heindrick Heijndricks v.d. Moortele rentebrief en erfgen. van Bastiaan Matthijs Pool
194v Albrecht de Graft, Jan Heijndricks schoenmaker contra Neelken Jans x Gerrit Iemants; betref koop van huis op ’t westeijnde.
194v Jan Heijndricks backer contra Cornelis Mussche; betreft koop van huis de grote…… (waarschijnlijk Sterre, is niet ingevuld)
195 Maijken Rochus wed. Hugo den decker machtigt Cornelis Claijs (03-06-1578)
195 Bailliu contra Cornelis de Visscher, Willem Bom, huisvrouw van Echbert de Pool, Hans van Bruijnswijck, Pieter Jans in de Prince, huisvrouw van Barthoen.
195v Dirrick Claijs x Anna Miens; betreft erf eertijds gestaan het huis Catwou; Maijken van Catwou gedagvaard; niet gecomp. Contra Claes Aelberts x Heijndricksken. Zie akte van 28-07-1577
196 Steven de schoemaker van Middelburg contra Maijken Rochus wed. Hugo den Decker (03-06-1578)
196 Gerbrant Waerwijck contra Cornelis Claijs namens Reijer Antgeerts en Jan Moens
196 Adriaen Pieters schrijnwerker xontra huijsvrouw van Barthoen (Corn.)
196v Gerbrant Auwels x wed. Cornelis Pieters heeft erf waar eertijds huis de Backhoven op gestaan heeft op ’t oosteijnde verkocht aan Evert Pieters.
196v Jochem Luijtkens bezitter van huis het Schaeck contra Heijndrik Heijndriks v.d. Moortele (7-6-1578)
196v Luene Jans contra Jan Floren.
197 Pieter Jobs de jonge namens sterfhuis Jochem Hage.
197 Mijnken Pieters contra Pieter Jobs en Jan de Leeu; sterfhuis J. Hage.
197v Michiel Dribbels te Gouda contra Albrecht Pieters v.d. Grafft x Leenken Bouwens.
198 Ostien de Sterck contra Adriaen Jacobs alias Hoose; betreft neerstorten van middelgevel tussen hun huizen.
198v Mr. Cornelis Andries van Zierikzee machtigt Cornelis Claijs Jager.
199v Herman Sterre contra Pieter Lambrechts zeijlmaker.
199v Joos Forts v. Middelburg contra Frans Robrechts
199v Jan de Bois coopman te Antwerpen schuldig van Gerrit Willem Couchaert coopman tot Lonnen moet betalen aan Bartel Barents.
200 Echbert Cornelis Pool en Robert van Oortegem contra Gerbrant Waerwijck en Jacomijne Barends die te goed heft van Jan Moens van Edam.
200v Frans Cornelis Molenaar contra de bailliu (13-061578)
200v Lijsbeth Pieters contra Andries van Assche namens erfgen. van Heijndrick Somer en Adriaen Pieters van de Vere.
200v Cornelis Cool contra Brant Jans (14-06-1578)
202 Gillis Theunis schipper van de Goude; bezitter van huis de Goude Leeu te Arnemuiden contra Thomas Broeder namens Jasper Mulder te Vere (24-06-1578)
202 Heijndrick Heijndricks v.d. Moortele borg voor Arent Pieters contra Bouwens Jans namens Neelken Pieters (zie 204v Neelken rente schuldig van zoutkeet te Arnemuiden)
202v Jacob Hermans gezworen stadsbode namens Joos Forts te Middelburg contra Lijsbeth Pieters wed. Robrecht Frans als laatste bezitter van huis de Fortune te Arnemuiden.
202v Jan Matthijs Wagenaer contra bailliu (28-06-1578)
203 Capt. Cornelis van Everdingen contra Adriaen Jans Coster borg voor Pieter Meeus en jonker Michiel v.d. Eijnde conterborg voor Adriaen (28-06-1578)
203 Voogden van de wezen van Cornelis Jacobs in St. Maartensdijk contra Barth. Cannoij bezitter van huis IJperen.
203 Erfgenamen Heijdrikck Somer en Adriaen Pieter v.d. Vere (overl.) contra Lijsbet PIeters wed. Lenaert Dirricks.
203v Jan Lievens namens Jan Claas brouwer te Delft contra wed. Lenaert Dirricks.
203v Ostien de Sterck contra Willem Bom biersteker.
203v Andries Segers schoemaker contra Jaep de Vries.
204 Weduwe Jan Barends nu getr. met Willem Cornelis dijckgrave te Vere laatste bezitter van zoutkeete.
205 Anthoni (Lanckmier? Anckmuer??) coopman te Middelburg borg voor Bartel Barends in de Galleije contra Michiel Roelofs namens Erich Monck slotheer in Noorwegen eigenaar van schip daar Claas Vroon laatst schipper op is geweest; heeft de penn. van Bartel Barents namens Jan du Bois ontvangen (03-07-1578)
205v Claas Pieters Vaer contra Claijs Sijmons contra Joos Verbeke (210v) (05-07-1578)
206v Wessel Barents contra Pieter Jobs.
207 Maijken Heijndricks wed. Godefroij du Bilbon weerdinne in de blau been in de corten Delft te Middelburg machtigt Corn. Claas contra Ostien de Sterk (08-07-1578)
207v Steven de Ruijter contra Jan Pauwels v.d. ruigenhil (08-07-1598)
208 Huisvrouw van Gerrit Iemants contra Gerrit Gorcum (zie 211 huisvr. van Gerrit in de Duve)
208 Neelken Claes wed. Dirrick Claijs in leven weert in den witten Horen te Arnemuiden verklaard op vrouwe waarheid in plaats van eed een eerlijke inventaris te hebben gemaakt.
208v Baillui contra Jan Matthijs wagenaer (12-07-1578)
209 Jochem Luijtkens (huis schaeck) contra Heijndrick Heijndricks v.d. Moortele acc. met wed. Bastiaan Matthijs Pool.
209v Maijken Dane erfgen. van Legier Jacobs wed. Bastiaan Matthijs Pool contra Cornelis Dirricks Gorcum.
209v Pieter Jobs contra Jobken en Aelken ’t viswijff.
209v Cornelis van Benten borg voor Merten Claijs van Lantsier en Heijndrick Jans van Sanen
209v Crijn Antheunis te Vlissingen contra Jacob Joos.
209v Franchois van Speijbrouck cooper van huis de oude Croone en Pieter Jobs namens Jan Diricx van Dort en Stoffelijnken Peters.
210 Jan Matthijs landman contra Griete Cop Hans
210 Cornelis Claijs Bousijck v.d. goes machtigt Pieter Jobs in zaak tegen Lijsbet Jacobs alias dove lijs als laatste eigenaresse van erf op de Westdijk waar eertijds het huis Dordrecht gestaan heeft; Cornelis heeft rente te goed (28-07-1578)
210v Pieter Heerckens contra Heijndrick Adriaens Vleeshouwer.
211 Gerrit Jans Gorcum moet Wessel Barents loon betalen.
211v Volckert Adriaens bekend uit handen van mr. Heijndrick Somers ontvangen te hebben de som van 20 carolusgulden in 4e part dat Floris Jutphaes z’n vader saliger z’n 2 zusters en broeder ook een 4e part. (15-07-1578) Kantlijn: Elsken Crols heeft 26-09-1578 haar 4e part ontvangen
212 Stoffel Spierinck contra Heijn de Heck coopman van Zout.
212 Leijn Pier Claijs huisvr. van Crijn Antheunis te Vlissingen namens haar man; is betaald door Jacob Cornelis x Maijken Adriaens wed. Marcus Salighant; paij van huis ’t franse waepen daar Jacob x Maijke in woont (18-07-1578)
212v Merten de Gast contra Damus Adriaens.
213 Jacob van Hamerste contra Herman Sterre.
213 Bartelmeeus Cannoij namens wed. Adriaen van Campen (zuster van Bartel.) contra Pieter Jobs en Wessel Barents als cooper van huis de Kelder.
213 Capt. Jan Olibrants contra Bartel Barents.
213v Frans Robrechts timmerman contra Joos Forts te Middelburg.
215 Jan Michiels van Middelburg contra Frans Philips barbier (22-07-1578)
215v Lambrecht Jans van Vlissingen (namens?) Montigny en Cornelis Claes contra Adriaen Claas; paijbrief.
215v Sijmon Rombouts namens Joos Jans erfgen. van de wezen van Marieken (Taem?) contra Claes Aelberts als eijge….. (man?) (26-07-1578)
216 Heijndrick Adriaens pachter van de impost op bestiael contra Pieter Heerkens.
216v Baillui contra Adriaen Lixe (29-07-1578)
216v Echbert de Pool en Robert van Oortegem borg voor Gerbrant Waerwijck.
216 Dierick de Vriese contra Marcus Weduwe (=Maijke Adrieaens zie 212)
216v Dominicus Ecclesia x dr. van mr. Barnaert Wemacker contra Jacob Joos en Leijn Pier Claijs.
216v Pieter Jobs contra Franchois van Speijbrouck borg voor Pieter Wijnterlijnck.
217 Adriaen Soeteman van Hamerstede x Catharina Jacobs Sijmonsdr. Taelbouts erfgen. voor 1/12 deel van voorz. Jacob Sijmons (overl.) vader van z’n vrouw (31-07-1578)
217 Jochem Scheel schipper op de Bontecoe liggende voor deze stad contra Jan Carreman den ouden (09-08-1578)
218v Heijndrick Baerscheerder namens Davidt Bansmam contra David Schage schipper v. Dort (18-08-1578)
218v Hans timmerman schipper van schip St. Pieter machtigt Adriaen Waechals en Pieter Jobs.
218v Jacob Arents contra Lenaert Natgat en Stijnken Willems (15-09-1578)
218v Claas van Beglem contra Hans van Liere.
220 Wed. Sijbert de metselaer contra Damus Adriaens.
220 Pieter Mennes contra Joncker Michiel v.d. Eijnde en Adriaen Jans Coster (20-09-1578)
220 Willem Bom Contra Hans van Bruijnswijk en zijn huisvrouw.
220 Pieter Jobs namens Jan de Quintenadone contra Albrecht van der Graft en Echbert de Pool betref huijsse van Claas Decker.
220v Adriaen Cornelis Cuper contra Jacob Joos.
220v Cornelis Frans backer contra Antheunis Baeck (Bake) namens zwager Laureijs Claerbout (overl.)
220v Merten de Gast contra Damus Adriaens; betreft tuijnings tussen huis IJperen en het gouden Hoofd.
220v Sijbert metselaers wed. contra Damus Adriaens; penn. onder Brant Jans.
220v Cornelis Frans backer contra Wouter Hubrechts graanverkoper te Middelburg.
221 Cornelis Pieters Heijlichdach contra Joris Claijs.
221 Hans van Liere contra Claes van Beijlen.
221 Cornelis Claijs Bonsijnck v.d. Goes te goed van huis op de westdijk van Lijsbeth Ghijsbrechts wed. Jan Jacobs laatste bezitter van ’t huis.
221v Willem Jacobs Leuman van Dordt machtigt z’n huisvrouw en Pieter Jobs contra Gerit Jans Gorcum en cornelis Michiels Barthoen; waterbrief.
221v De erve van Eerlant Cornelis is gekocht door Cornelis Jobs (timmerman 222v) (23-09-1578)
221v Adriaen Cornelis heeft de bleijckhof van Jacob Frans gekocht (23-09-1578)
222 Claes Enbberts schipper contra ’t gilde.
222 Adriaenken Heijndricks contra Louijs de Vos.
222v Wouter Hubrechts contra jacob Masureel (25-09-1578)
222v Philips de Lens te Middelburg scc. Tussen Adriaanken Heijndricks en Louijs de Vos. Betreft koop van huis de grote Moriaen; Philip Huijgens borg voor Adriaanken.
223 Claes Waele contra Cornelis Adriaens x wed. Jan Goverts
223 Maijken IJvens alias Barts Maijken wed. Hubrecht Jacobs Coppe Cluijt te Middelburg contra mr. Cornelis Adriaens (zie fol. 225) getr. Met Barbere Jacobs. Wed. Herman Goverts; schul op huis op de Wesdijk naast ’t schilt van Bourgoigne toebehorend aan Bartsmeijcken.
223 Isambart de Hecken contra Gillis Maerts Stelleman.
223v Baillui contra Arent Michiels (30-09-1578)
223v Jacob Jans schipper op de Fortune contra Bastiaen Aems 224v.
224 Cornelis Jans Eversdijk mag 2 erven verkopen van Quirijnken Wouters en van Jasper de Metselaar.
224 Claas Waele eigenaar van huis de Smacke
225 Cornelis Jacobs Benter contra Jochem Steutelinck te Middelburg; betreft huis de Lelie dat Jochem moet verkopen (04-10-1578)
225v Baillui contra Pauwels Jochems (gevangen) (07-10-1578)
226 Adriaen Doens te Vere machtigt Jacob Masureel contra Jan Matthijs.
226v Arent Michiels contra baillui (13-10-1578)
226v Pieter Jobs de jonge wed. Corn (noom?) Adriaens contra Pieter Bartelmeus als voogd.
227 Jacob Barents bierstecker te Vlissingen contra…….
227 Bartel Barents in de Gallije borg voor Ellert Claijs Graaf gemachtigde van Trijn Jacobs, Lobbrich Jans, Griete Claas, Trijn Jans, Trijn Pieters Cornelis Maerts, Sijmon Reijers; betreft schip van Nanninck Pauwels (allen wonend in Hoorn 231) (11-10-1578)
228 Cornelis Jans Crool voogd van z’n wezen bij Aelken Maertens contra Cornelis Michiels x Luencken Lenaerts wed. Cornelis Dirricks.
228 Jobken Jans contra Adriaen Matthijs v.d. Vere.
228v Cornelis Adriaens Steenbacker contra Gerrit Bouwens (huis de Plouch gekocht 232) (14-10-1578)
228v Gerbrant Waerwijk van Middelburg contra Jacomijne Barents.
228v Pieter cornelis Hootsen schipper te Arnemuiden contra Antheunis (Sninir?) schipper.
229 Maijken Lachers contra Jan Jans in de Polder (21-10-1578)
229 Jacomijnken Pieters x Job den Duijvel contra Jacob Barents te Vlissingen.
229 Cornelis Frans de backer contra Antheunis Baecke namens zwager Laureijs Claerbout (overl.); huishuur van de Swarte Ruijter waar Cornelis nog in woont; huur komt de wees van Gillis de backer eigenaar van het huis toe.
229 Gillis Maerts Stelleman contra Cornelis Pieters backer in ’t huis de oude Croone.
229v Pieter Bartelmeus voogd v.d. wezen van Paulijne Servaes contra Pieter Jobs x wed. Cornelis noom Adriaens.
229v Wed. Jan Joos Smid en de voogden v.d. wezen contra Hans Boom schipper v. Hoorn (22-10-1578)
230 Sijmon Cornelis van Rotterdam contra Pieter Bronsse (23-10-1578)
230 Jaep Wouters de Vries contra Heijndrick Aerts van Zuijdtland (24-10-1578)
230v Jasper Rengers metselaar contra Willem in de Zwaan (28-10-1578)
230v Herman Sterre coper van erf het Paradijs contra Pieter Jans v.d. Hooge.
231 Gerrit Bouwens te Middelburg contra cornelis Adriaens Steenbacker
231 Claes Aelbrecht te Middelburg contra zaak erf van Catwou
231v Wouter Beuijs wijnkoper te Middelburg contra…
231v Pieter Lambrechts zeijlmaker contra Pieter Allaerts van Dordt (01-11-1578)
233 Jochem Luijtkens contra Hans Stout (04-11-1578)
233 Willem Bom contra Maijken Hugo.
233v Gerrit van Niederhoven tollenaer machtigt Otto Moellaert burgemeester Zaltbommel om 6 morgen land aldaar te verpachten.
234 Baillui contra Arent Michiels schipper te Middelburg (08-11-1578)
234v Pieter Jobs als naeste vriend van Lijsken Thijs contra de wed. van Philips constapel 08-11-1578)
234v Marinis Staes metselaar contra Bouwen Jans boekhouder van de armen.
234v Govert Daniels burger te Breda won. a.d. vischmarckt schuldig aan Wijsse Lenaerts van Zierickzee; koop van zout (ingeplakt) (238) (31-01-1579)
235 Wouter Hubrechts te Middelburg contra Robert van Oortegem (08-11-1578)
235 Jacob Barents v.d. Briele contra Jan Jacobs backer alias Buijsken; schuld van huishuur.
235v Claes Pauwels contra schip de Moriaen daar schipper op was Dirrick Jans van (Razen?)en nu Abraham Ernste.
235v Jan Claijs de Witte contra baillui (15-11-1578)
236 Cornelis Keijser schaper en huisvrouw contra huisvr. van Jaep de Vries 238v
236 Claes de zackdrager contra Jan Jacob backer.
236 Pieter Jobs namens jonge Jaques de Valladolijt contra Hubrecht de backer; rentebrief op z’n huis.
236v Maijken Hage heeft een maand een man gehuisvest en niet aangegeven (25-11-1578)
237 Claijs Sijmons contra Claijs Pieters.
237v Aelbrecht de Graft bezitter van de oostlijnbane 246
237v Seger van Berge namens Hans timmerman, Melchior Cromhuijsen proc. te Antwerpen.
238 Baillui contra Jan Roel, contra Pieter Frans schipper.
238v Jacob Barends in der Briele contra Cornelis Jacobs in de Herpe voogd van Tanneken Gambouts wezen en contra Jan Jacobs backer.
238v Baelcken ’t viswijf huisvrouw van Jan Nout contra Pieter Jobs pachter van de vis bank 239v
239 Cornelis Michiels Barthoen machtigt huisvrouw Luenken Lenaerts (01-12-1578)
239v Bouwen Jans contra Herman Sterre bezitter van huis de Hollandse Tuijn.
240 Jan Adriaens van Enkhuizen contra Jan Cornelis schipper van Coppenhagen (14-12-1578)
240 Govert Daniels machtigt z’n huisvrouw contra Wine Lenaerts van Zierikzee (09-12-1578)
240 Guilliame Guillet stierman contra Heijndrick Kerstendijck schipper van Bremen (09-12-1578)
240v Jan Roel weert in de oude Croone contra Jan Claijs.
240v Cornelis Jacobs zeijlmaker contra Jan Willems alias Jan Maet schipper v.d. Gouwe.
240v Marinus Pieters en Lambrecht Crijns contra Aelbrecht Reijniers van schipper Grootebrouck.
241 (ingeplakt) Franchoijs van Speenbrouck verklaart het voorhuis beneden van de oude Croone verhuurt te hebben aan Cornelis Pieters bakker, Jacob Masareel notaris te Arnemuiden (18-10-1578)
241 Schipper Stijne contra Stoffel Sperinck.
241 Claes Cuelenburch contra Cornelis Adriaens Steenbacker.
241v Sijmon Cornelis, Heijndrick Greffe, Helm Huge, Cornelis Herx officieren en bootsgesellen op het schip van Heijndrick Kerstendijck (11-12-1578)
242v Laureijs Bastiaens contra Sijbert Jans Goethert en zijn huisvrouw (12-12-1578)
243 Jan Moens contra Jacomijne Barents, Jacob Gelbrants borg voor Jan Moens (16-12-1578)
243v Aper Jans contra Jan Maarts schipper.
244v Merten Willems Bom contra Steven de Ruijter (20-12-1578)
244v Louijs de Vos contra Wouter de Smit
244v Sijbert Jans Goethert x …. bezitter van huis het witte cruijsse contra Laureijs Bastiaens namens Jan van Campen.
245 Adriaen Cornelis in de Wolzack borg voor Merten Jans van de Velde contra Adriaen Soeteman.
245v Stoffel Spierinck en zijn zoon Jan contra baillui (23-12-1578)
245v Baillui contra Jan Backbuijt en Pieter Haere en zijn huisvrouw
245v Martijnken Adriaens contra
248 Neele Danckers alias Mosselman te goed van huis ’t Roo Hart; Geertruijt Willems x Herman Jan te Vlissingen machtigt Cornelis Matthijs contra Claas Lubberts (10-01-1579)
248v Luene Jans contra Jan Heijndricks backer (17-01-1579)
248v Heijndrick Baerscheerder contra Ambrosius v.d. Bogaert pachter v.d. gebrande wijn impost.
249 Maijken Rochus verklaard op eed dat Willem Bom bier gehaald heeft.
249v Leijn Blaes te Vlissingen contra Cornelis Dirriks Gorcum (20-01-1579)
250v Jan Heijndricks backer namens huisvrouw en zuster Pieternelle Cornelis paij van huis de Grote Sterre.
250v Pieter Heijndricks van Bergen (254v) namens huisvrouw voogd v.d. wezen van Cornelis Jacobs in St. Maartensdijk contra Marten de Gast en Barthel Cannoij (24-01-1579)
251 Aelken Stapmans x Cristiaen Stapmans contra Pieter Jans Muijs absent van schip; gevlucht.
251v Steven de Ruijter contra Claas Pauwels.
251v Crijn Andries schoemaker ter Vere contra Pieter Jobs; betreft erf gekocht van Job Pieters.
252 Jan van Herssele coopman van Gent contra Pieter Jans Muijs schip.
252 Jan Michiels eertijds eigenaar te Middelburg; verklaard voor Aert Jans in de Ziespecx.
253 Christoffel Spierinck x Luene Jans contra Jan Heijndricks backer; betreft schutting tussen de huizen de drie coningen en den eijckelenboom (27-01-1579)
253v Neelken Pieters (Hans? Volgens 255) contra Jaep Wouters Vries.
254v Laureijs Matthijs contra Hubrecht Willems backer.
255v Jan Terlinck contra Nele Jans weerdinne in de Grote Sterre (10-02-1579)
255v Gijsbrecht Govaerts chijrurgijn of barbier.
255v Huijbrecht de backer contra Jan Haeskens in Nieuwerkerk.
256 Matthijs Jacob Taelbout namens broer Jan J. T. contra Jobken Jans in de 4 heemskinderen.
256v Neelken Jans x Gerrit Jans Gorcum ontslagen (14-02-1579)
256v Geertken Schilders contra Cornelis Pieters backer.
256v Neelken Jans x Gerrit Iemans in de duive contra Gerrit Jans Gorcum.
257 Dekens van tappers contra Grietken in St. Hubrecht (14-02-1579)
257 Merten Willems Bom contra Cornelis Mussche eigenaar van huis de Grote Sterre.
257v Baillui contra Claes Thomas van Sevenhuijsen gevangen en Aert Ghijs van Amsterdam gegeselt en verbannen (17-02-1579)
258 Martijne Schouwenaers contra Jobken ’t viswijf.
258 Cornelis Goverts schipper v.d. Goes contra Rochus Peck.
258v Marinus Doche contra Willem Bom, Else Jans contra Willem Bom (21-02-1579)
258v Maijken Lachers contra Simon van Brouckhoven.
258v Frans Robrechts timmerman contra Cornelis Pieters Croon x wed. Sijbert de metselaar; betreft timmeren en metselen van 3 huizen.
259v Frans Cornelis molenaar contra Jan Jac. Backer (24-02-1579)
259v Dirrick Sout contra Jan Wiggers.
259v Heijndrick Jans van der Vere machtigt Lenaert de Keijser.
260 Pieter de Haen stadbode contra Joris Brechts (10-03-1579)
260v Govert Willems van Olisloot namens Jacob Claeijs vader van Michiel Jacobs stierman geweest op schip van Pieter Brant contra Pieter Brant.
261 Grietken Jans, wed. Dirrick Pieters alias Cortleven soldaat bij hopman Adriaen Menninck machtigt Pieter Jobs (14-03-1579)
261 Jacob Gerbrants en Cornelis Cornelis contra Jan Walijnck (18-03-1579)
261v Cornelis Jans burger te Amsterdam proc. voor Arent ten Rade van Elseneur proc. gepasseerd Amserdam 24-12-1578 contra Heijndrick Cornelis schipper; penn. van zout (21-03-1579)
262 Philips Hugens contra Geertken Schilders.
262v Jan Sijbberts schipper op de sone? Michiel contra Gelbrant Karsten schipper op de grauwe valcke.
262v Joris Claas Vogel contra Jan de Wale te Vere (263)
263 Adriaen Cornelis Licxe contra Jan Carreman de jonge (29-03-1579)
263 Tanne Pieters weerdinne in de witte Lelie contra de straatmakers. (zie 265v)
263 Janneken Cornelis contra de straatmakers (zie 265v) (24-03-1579)
263 Pieter Lambrechts zeijlmaker contra Pieter Pieters in de Haijman; rentebrief
263v Jaep de Vries contra Neelken Pieters.
263v Ambrosius van den Bogaert contra Michiel Claijs; idem Herman Sterre contra Michiel Cl.
263v Cornelis Jans Crol contra Willem Bom
264 Pieter Cornelis Schuijlhouck x wed. Balthasar Hecotros Wilaijn of Vilaijn contra Heijndrick Adriaens de Vleeshouder (265,266,269) (26-03-1579)
264 Dekens schippersgilde contra Heijndrick Pieters van Amsterdam (27-03-1579)
264v Adriaen Cornelis cuper, Jan de Leeu, Merten de Gast, Bouwens Jans, Steven de Ruijter, armmeesters ontslaan Laureijs Jacobs schoemaker en Cornelis Jacobs coster van voogdij; bezworen voor schepen van Nieuwerkerke; over de wees van Heijndrick Machuijts schipper x Lijsbet Heijndricks (overl.) (30-03-1579)
265 Herman Dirricks Sterre contra Lenaert de Keijser namens Cornelis de Vos (31-03-1579)
265 Jacob Gerbrants Hoij borg voor Cornelis Claijs Jager contra Omar de Montigny namens Lambrecht Jans te Vlissingen.
265v Omar de Montigny, Janneken Cornelis, Tanne Pieters contra Lieven Otto straetmaker.
265v Cornelis Jans van Wormer won. In de Grote Sterre.
266v Sijmon Brouckhoven contra Maijken Lachers wed. (04-04-1579)
266v Gerrit de Vriese ligger geweest op schip van Hans Postelman contra Heijndrick Baerscheerder namens Joris Postelmans nu schipper.
267v Heijndrick Baersscheerder contra Barent Oosterdorp reder van schip waar Heindrick Kersten (Commers?)’t laatst schipper op is geweest.
267v Cornelis de vleeshouwer contra Jaep Vrericx.
267v Cornelis Cornelis in de grote Sterre contra Jan Teerlinck.
268 Arent van Beveren, Jan Bakelman namens Heijndrick Alaerts contra Floris Schoemaker schipper op schip van Heindrick Commers
268 Cornelis Cornelis in de roode leeu contra Herman Sterre (11-04-1579)
268v Cornelis Dirricks Gorcum cooper van huis ’t roo hart contra Pieter Jobs namens sterfhuis Jochem Hage (11-04-1579)
268v Cornelis Dirricks Gorcum contra Pieter Jacobs Roose.
269 Josijne wonend in huis van Jan Willems contra huisvrouw van Jaep Gerrits.
269 Pieter Cornelis Schuijlhouck x Martijnken Cornelis wed. Balten Vijlaen contra Heijndrick Adriaens Vleeshouwer.
269v Pieter Pieters in ’t Polderken contra Pieter Lambrechts seijlmaker.
269v Jacob Joos timmerman contra Pieter Jobs.
269v Schotse Tanne contra Ambrosius v.d. Bogaert.
269v Claes Lubberts contra Ambrosius v.d. Bogaert.
270 Dirrick Ariens (Buijsser / Nijse?) van Schiedam machtigt Adriaen Cornelis in de Wolsack contra sterfhuis van Bartel Barents (25-04-1579)
270 Dirrick Adriaens contra Maerten Bom; arrest op z’n schip te Schiedam
270 Cornelis Pieters glaesemaker te Zierickzee contra Cornelis Pieters backer te Arnemuiden (29-04-1579)
270 Reijer Heijndricks en Heijndrick Gijsbrechts corencopers te Middelburg.
270v Claes Cornelis alias (ruijchaver?) en Bouwen Hans te Middelbrug (zie 127) borg voor Cornelis Pieters backer pachter van de windmolen te Arnemuiden.
271 Adriaen Cornelis alias (Swart? / Swartzen?) van Rommerswale machtigt Pieter Jobs (01-05-1579)

Ga naar boven