Historische Vereniging Arnemuiden

RAZE 127 Schepenakten april 1579 - april 1580

10-04-1579

Arent van Beveren en Jan Baerkelman namens Heijndrick Alerts contra hulckschip den blauwen Ingel laatst schipper Heijndrick Commer Camp nu Floris Floris schoemaker.

11-04-1579

Cornelis Cornelis in de roode leeu namens Herman Dirricks Sterre z’n schoonvader contra Lenaert de Keijser namens Cornelis de Vos.

Cornelis Dirricks Gorcum coper van huis ’t roo hart moet betalen; erfgenaam van Jochem Hage (contra Pieter Jacobs Roose)

Louijs de Vos contra Geertken Schilders.

Josijne … (niet ingevuld) won. in huis van Jan Willems in de Nieuwstrate contra huisvrouw van Jaep Gerrits tonnegaerder.

Pieter Cornelis Schuijlhouck x Martijnken Cornelis wed. Balten Vijlaijn contra Heijndrick Adriaens vleeshouwer; een boek van Balten bij de secr. van Capelle; Jan Baltens zal verklaren voor schepenen van Capelle (28-04)

Jasper Renger metselaer contra Adriaen Jacobs Hoose

Schotse Tanne weerdinne in de witte lelie contra Ambrosius van de Boogaerd.

Claes Lubberts en huisvrouw contra Ambrosius van de Boogaerd.

14-04-1579

Merten de Gast contra Pieter Heijndricks van Bergen als voogd van de wezen te St. Maartensdijk.

21-04-1579

Deken van schippersgilde contra Crijn Adriaens schipper te Schiedam; Adriaen Cornelis Cuper borg voor Crijn.

25-04-1579

Damus Adriaens te Vere machtigt Cornelis Matthijs.

Dirrick Arents Nijse van Schiedam contra sterfhuis Bartel Barents met Maarten Bom als borg.

28-04-1579

Joris Brechts contra baillui.

Jacomijne Pieters (Wrochstigge?) v.d. keete van Pieter Cappoen contra Baillui.

Louijs de Vos contra Pieter Jans in de Prince; injurie.

Cornelis Pieters Vachier contra Cornelis Pieters glaesmaker te Zierickzee.

Omar de Montagny contra Adriaen Jans Waechals; injurie.

Ingel de heuman contra Jaep Gerbrants.

Neelle in den witten Horen contra Ambrosius van den Bogaert.

Ambrosius van den Bogaert contra Claas Lubberts en huisvrouw

Jan Matthijs de jonge hollander contra wed. van Gijsbert de metselaer.

30-04-1579

Claes Cornelis alias Ruichaver van Brouwershaven won. Te Middelburg borg voor Cornelis Pieters backer pachter van de windmolen.

01-05-1579

Adriaen Cornelis alias zwartgen van Rommerswale machtigt Pieter Jobs.

05-05-1579

Deken en beleders van timmergilde verbieden Willem Clauwaert zijn ambacht te doen.

Steven de Ruijter contra Pieter Jobs de jonge; betreft heining tussen hun huizen.

Louijs de Vos contra Geertken Schilders.

Gerrit Jans Gorcum contra Gerrit IJemants.

Willem Jans van Enckhuijsen contra Marij Gijsbrechts weerdinne in de zwarte catte.

Jan de Witte contra Herman Sterre.

Ingel de Hueman contra Hubrecht in Portugael.

06-05-1579

Juffrouw Johanna Duijst van Voorhout x capt. Adriaen Menninck contra mr. Hendrick Zonnius.

Deken schippersgilde contra Jacob Gerrits schipper van Rotterdam (lading zout)

09-05-1579

Ieffken Cornelis x Jan Olibrants contra Steven de Ruijter.

Cornelis Pieters backer contra Cornelis Pieters glaasmaker; huishuur.

Willem Bom contra Jan Jans Keijser beleder schippersgilde; injurie; de zoon van Willem geweigerd in ’t gilde.

Willem Maarts Bom contra Gijsbrecht Joos metselaar.

Gerrit Jans Gorcum contra Adriaen Soeteman als borg voor Hollaize (=Lenaert Dirricks zie 19-5) van Zierikzee.

Juffrouw Johanna Duijst van Voorhout x capt. Adriaen Menninck contra Dirrick de Vriese namens Jan van Huessen coopman te Amsterdam.

Pieter Boudeboude van Hontscote te Middelburg borg voor Mahieu de Soouttere schipper; betreft zout voor Hontscote.

12-05-1579

Pieter Cornelis van Schiedam namens Pieter Seijpvoort te Hul in Ingelant machtigt Lenaert de Keijser contra Pieter Frans.

Baillui contra Jochem Luijtkens.

Claas Culenborch contra Herman Sterre; betreft stenen geleverd door Cornelis Arents steenbakker.

13-05-1579

Jan Willems van Haerlem schipper van hulckschip de zeeridder contra Hillebrant Cornelis.

16-05-1579

Pierken Jan scherprechters contra Andries Alers cuper te Middelburg.

Marijcken Hermans x Cornelis in de roode leeu contra Hans Stout.

Jacomijne Barents we. Adriaen Adriaens in der Goes contra Cornelis Adams Versup.

Gijsbrecht Joos metselaar contra Steven de Ruijter; betreft heining tussen de huizen ’t Spaense Wapen en St. Antheunis Hof.

Pieter Jobs namens Atnheunis Baerscheerder voor zwager Laureijs Claerbout contra baillui Sijmon Rombouts als voogd van de wees van Gillis de Backer.

Guert Schuijt wed. van Jacob Jacobs Schuijt van Uijtert van Purmerent; moeder van Jacob Jacobs Schuijt; getr. geweest met Aelbertgen … (niet ingevuld) met Lenaert de Keijser haar proc. contra mr. Frans als eigenaar van huis ’t wapen van Brugge.

19-05-1579

Willem Maerts Bom contra Herman Sterre.

Louijs de Vos eigenaar van huis de grote Moriaen contra Geertken Schilders als eigenaar van erf waar eertijds huis het verloren schaep op gestaan heeft, naast de Moriaen.

Cornelis Jacobs van der Goes en Lenaert Jacobs schipper en burger der stad (Narden?) contra Cornelis Danaherts.

Lenaert Dirricks Hollaer van Zierickzee machtigt Lenaert de Keijser.

22-05-1579

Bouwen Jans x dr. van Jan Jans apteker contra joncker Michael van der Eijnde namens de canselier van Brabant.

Cornelis Matthijs namens Claes Sijmons contra Claes Pieters Vaer.

Gerrit Jans Gorcum contra Gerrit Iemants; betreft scheiding tussen de huizen binnen de stad voorbij de Thol.

Nijn Gerbrants grootschipper va Hoorn contra Bartholomeus Cannoij als admin. Van ’t sterfhuis van Bartel Barnaerts (overl.)

Juffrouw Johanna Duijst van Voorhout x capt. Adriaen Menninck contra contra Lenaert Heindricks Saij coopman te Rotterdam

Hans Stout contra Pieter Jobs zelf en als voogd van de wezen van Sijmon de Bretaigne x Mayken Jobs (overl.)

Lenaert de Keijser arrest op penn. onder Herman Sterre aankomende Cornelis de Vos.

25-05-1579

Chaerle Constant te Vere contra Cornelis Barthelmeus van Zierickzee.

Cornelis Barthelmeus van Zierickzee contra Pieter de Wachter en de wed. en erfgen. van Jan Pieters Moor.

26-05-1579

Baillui contra Jacomijne Pieters Wrochstrigge van de keete van Pieter Cappoen.

Steven Dirricks Ruijter contra Pieter Jobs.

Hubrecht Willems backer contra Adriaen Cornelis alias Zwartken

Tanne Jans alias Spaense Tanne contra Anneken Jans.

30-05-1579

Adriaen Cornelis cuper als eigenaar van huis eertijds geheten den rooden leeu en nu Hamborch contra Bouwen Jans, Laureijs Bastiaens en Pieter Jobs als voogd van de wezen van Sijmon de Bretaigne x Maijken Jobs.

Erfgen. van (racie de la ravelerie) contra huisvrouw van Adriaen Menninck.

Baillui contra Thomas Embroucke; gevangen

31-05-1579

Cornelis Cornelis in de roode leeu borg voor Herman Dirricks Sterre.

01-06-1579

Herman Spiegel te Dordrecht namens Jan Fijst x Barthelijne Bernardijns machtig Pieter Jobs.

Jan Claeijs brouwer van Edam machtigt Pieter Jobs (zie 07-07)

07-06-1579

Jacues Croone van der Vere contra Jan Willems Floren van der Gouwe.

12-06-1579

Gerrit Bouwens brouwer te Middelburg contra Pieter Dirricks grootschipper.

Echbert de Pool contra Cornelis Rijser.

13-06-1579

Jacques van der Helst coopman borg voor Juffrouw Johanna Duijst van Voorhout x capt. Adriaen Menninck contra contra Lenaert Heindricks Saij (proc. te Antwerpen 06-11-1578) voor notaris PIeter van Lare de jonge.

Louijs de Vos contra Arent de Wolf gevangen die hem noordelijk op de markt aangevallen heeft.

19-06-1579

Zacharias Matthijs won. Zuid Beveland contra Jan Thuene bierwerker en zijn huisvrouw.

20-06-1579

Pieter Jans van de Hooge namens huisvrouw contra erfgen. van Jan Jans apothecaris; betreft het huis de roode leeu eertijds de erfgen. toebehoord hebbend.

Huisvrouw van Jochem Luijtkens contra Adriean Cornelis cuper.

Joos Forts contra Herman Dirricks Sterre

Frans Robrechts en Crijn Andries contra Jacob Willems.

Pieter Jobs contra Pieter Ma metselaer

Bartholomeus Cannoije namens huisvrouw contra Jan Floren.

Herman Dirricks Sterre contra Adriaen Jans cleermaker vendumr.; Cornelis Claes Jager vendemr. vorig jaar.

23-06-1579

Bastiaen Jans van Bergen op Zoom machtigt Pieter Jobs en Heijndrick Baertscheerder contra Bartholomeus Cannoij.

Heijndrick Jacobs Wits van Amsterdam machtigt Pieter Jobs contra erfgen. van Leijne Warmoesblat.

Cornelis Dirricks Gorcum contra Pieter Jacobs Roose.

Bartholomeus Cannoij namens huisvrouw contra Heijndrick Baertscheerder als borg voor Bastiaen Jans van Bergen op Zoom; betreft handel tussen Geraert Geraerts voorzate van Barth. en Bastiaen.

25-06-1579

Jan Copvaer contra Maijken huisvrouw van Gillis Maerts Stelleman.

Pieter Jobs zelf en als voogd van de wezen van Sijmon de Bretaigne contra Hans Stout als erfgen. van Lijne Warmoesblat.

Gerrit Jans zeijlmaker contra Dirrick Jans zeijlmaker.

Frans Robrechts contra Pieter Crijns ontvanger van Jan Goverts.

30-06-1579

Jan Claijs alias de Witte zeijlmaker machtigt Pieter Jobs.

04-07-1579

Hans Gast deurwaarder van de raad van Zeeland contra Barth. Cannoije namens sterfhuis Bartel Barents.

Jacomijne Barents wed. Adriaen Adriaens van der Goes contra Cornelis Adams Versup.

Heijndrick Jans de Vroe x wed. van Jacob Heijndr. Wagemaker contra Adriaen Gerrits timmerman x Neelken Jans erfgen. van Claijs Heijndricks (van Dort zie 12-07)

Mr. Gillis Roobooch contra Jan Sijmons.

Marij Gijsberts in de zwarte catte contra Willem Bom.

Jan Copvaer baillui van Rommerswale contra Maijken Hoij, Gillis Meerts Stellemans huisvrouw.

Jan teerlinck borg voor Cornelis Danckerts contra Cornelis Jacobs van der Goes.

07-07-1579

Baillui contra Willem Maerts Bom die Pieter Wijnterlinck gedreigd heeft.

Adriaen Cornelis cuper contra Heijndrick van Bruijnswijck..

Maijken Hendricks weerdinne in ’t blaubeen te Middelburg contra Cornelis de Vos gevangen.

Jan Matthijs biersteker contra Pieter Lambrechts zeijlmaker; paijbrief.

Jacob Masureel namens Jan van Olbeke contra schout en schepen van Serooskerke in Zuid Beveland verzocht executie van goederen van Louijs Langleth.

Frans Philips barbier contra Lenaert de Keijser namens wed. Jaep Schuijt.

Cornelis van Huessen contra Jan Claas brouwer van Monickendam; rentebrief van huis de Galleije waar Cornelis bezitter van is.

Janne (ook Anna) Jans contra Tanne Jans alias Spaense Tanne.

Hans Stout als erfgen van Lijne Waermoesblat contra Pieter Jobs namens Heijndrick Jacobs zone van en erfgen. van Jacob Witte van Amsterdam. (12-07)

08-07-1579

Govert Heijndricks smid contra Claes van Beijlem eigenaer van huis eertijds Aartilleriehuis.

12-07-1579

Job Heijne schipper contra Willem Maerts Bom.

Willem Maerts Bom eigenaar van huis de Fransche Schilt contra Herman Dirricks Sterre eigenaar geweest van de Hollandse Thuijn.

Govert van Nederhoven tollenaar van Arnemuiden en ontvanger van de convoijen te goed van Bertel Bernaerts sterfhuis (14-07 Merten de Gast borg voor Govert)

Cornelis Jacobs in de Herpe contra Cornelis Danckerts te Middelburg.

Lenaert de Keijser namens de moeder van jonge Jaep Schuijt contra mr. Frans Philips eigenaar van huis ’t Wapen van Brugge.

Jan de Witte contra Jan Floren.

Adriaen Gerrits van Dort timmerman namens huisvrouw erfgen. van Claes Heijndricks.

Herman Dirricks Sterre huis de Hollandse Thuijn overgenomen van Eeuwout Cornelis.

Schotse Tanne contra Pieter Crijns.

14-07-1579

Hans Stout erfgen. van Lijne Warmoesblat contra Trijn Joos Joos boxmakers wed.

Juffrouw Johanna Duijst van Voorhout x capt. Adriaen Menninck contra Leenaerts Heijndricks Saij; betreft oblig. bij Johanna verleden t.b.v. Douwe Mennes te Leeuwarden over coop van 2 last rogge die zij van Douwe heeft gekocht.

Mr. Heijndrick Zonnius admin. van sterfhuis Frans Courts (overl.) contra Bouwen Jans schipper van Zierikzee.

Claes Pauwels contra Heijndrick Baertscheerder.

Louijs de Vos contra Jaques v.d. Helst namens Beatrix van Hasten wed. Jan Damman.

18-07-1579

Cornelis Dirricks Gorcum contra Ambrosius van den boogaert.

Herman Dirricks Sterre contra Jacob Adriaens deurwaarder van de hove van Holland.

Pieter Crijns namens Fop Jans erfgenaam van Pieter Pieters in de Lelie contra Adriaen Cornelis in de Wolzack.

Adriaen Cornelis cuper en Adriaen Cornelis in Delft contra Joos Pieters Pleijtman.

21-07-1579

Baillui contra Neelle Adriaens Wrochstrigge in de keete van Pieter Cappoen contra Willem Bom, contra Gerrit Jans Gorcum, contra Cornelis Matthijs.

Pieter Crijns te Middelburg namens Jan Goverts contra Schotse Tanne.

Heijndrick Jans Vroe contra Adriaen van Dort x wichte van Claijs Heijndricks (overl.) timmerman

Frans Hermans van Delft contra Govert Daniels.

Willem Bom contra Omar de Montaigny.

Jan Adriaens Cost van Horn machtigt Cornelis van Huessen te goed van sterfhuis van Bartel Barents (overl.)

24-07-1579

Isambar de Heran en Jan Ingelbert burgers te Arnemuiden borg voor Jan Viron namens Fernando de Quintenadore; te goed van verkoop van hulckschip van Claes Decker.

28-07-1579

Claijs Sijmons contra Claes Pieters Vaer van Brouck die zeker gewant en ander gereedschap geborgen heeft uit schip van Claijs Jans Zweet? in de kelder van Tanne van der Hooge tot Middelburg; liggeld ten achter enz.

Goossen de cleermaker contra Ambrosius v.d. Boogaert.

Pieter Jobs namens Jaep Hoij contra Cornelis Pieters backer nu molenaert.

04-08-1579

Adriaen Jans Coster x Jobken Jans borg voor Tanneken Jans x Boudewijn Maerts als proc. hebbende van Cornelis Lambrechts van Delft, Gerart Cornelis van Rotterdam, Barent Pieters van Schiedam en haar voorz. man Boudewijn Maerts als actie en transport hebbende van Antheunis Andries van Rotterdam zelf en vervangende Adriaen Jacobs zijn schoonvader en van de wed. van Allewijn Jacobs, mitsgaders van Echbert de Pool te goed van verkoping van schip de gulde Valcke daar Laurens Helmus laatst schipper op is geweest.

Anneken Jans x Pieter Maerts en Gerrit Cornelis brouwer van Rotterdam.

05-08-1579

Adriaen Jans van Bommenee schipper te Middelburg borg voor Cornelis Pieters backer van Zierikzee.

15-08-1579

Marij Gijsberts gevangen contra baillui

Jan Claijs Scheuijer machtigt Cornelis Matthijs.

Claes Catou cruijtmaker contra Luijt Jans schipper van Eemden (08-09)

03-0-1579

Frans Philips en Ambrosius van den Boogaert schepenen namens Herman Sterre contra Hans Cornelis Cottroen te Arnemuiden in huis de Hollandse Thuijn; schuld van koop van huis; zegt paijbrief niet te kunnen betalen; wil koop ongedaan maken.

08-09-1579

Ambrosius van den Bogaerd contra Goossen Heijndricks cleermaker.

Jan Lenaerts Teerlinck vendumr. contra Jan de Waele te Vere; betreft verkochte meubelen van Joris Claijs.

Jan Mattheus Schipper heeft huis op het oosteijnde gekocht; schuld aan Frans Cornelis molenaer.

Frans Robrechts contra Pieter Jobs namens wed. en erfgen. van Crijn Andries schoemaker te Vere; betreft een erf in de nieuwstrate.

Hans Barents backer contra mr. Jacob Hermans.

12-09-1579

Louijs de Vos contra Herman Sterre; betreft paijbrief van huis de Grote Moriaen.

Adriaen Cornelis van Delft namens erfgen. van Bastiaen Matthijs Pool willen een mast erve buiten de stad op de dijck aankomende Jan Rombouts laten verkopen.

Gillis Jans contra de Karreluijden.

Heijndrick Willems huedeman contra Jan Jacobs backer in de Dolphijn.

Gillis Jans Scheuijer contra Hurbrecht de backer en Pauwels de metselaar.

Herman D. Sterre contra Claes Crijns schaliedecker te Vere.

Jan Jacobs backer contra Reijer Heijndricks en Heijndrick Gijsbrechts graencopers te Middelburg.

13-09-1579

Jan Oom Hermans coopman te Dort contra Frans Robrecht timmerman; schuldbrief.

14-09-1579

Deken en beleders schippersgilde contra ?? Wouters schipper van Amsterdam.

15-09-1579

Baillui contra Mertende houtsager, Claes van Beglem, Jasper Renger metselaar.

Adriaen Cornelis de Jonge contra Haesken Aert de Bruijn dr. absent (zie 26-09)

Andries de schrijnwerker contra Pieter Jobs.

Jasper Renger verteerde gelagen betalen aan Trijn boxmaker.

Cornelis Crol contra Brant Jans.

16-09-1579

Christoffel Spierinck namens Pieter Aarnouts coopman te Antwerpen contra Heijndrick van Ussele.

Lijsbeth Jans wed. Crijn Andries schoemaker machtigt Pieter Jobs.

17-09-1579

Antheunis van de Bossche schipper van Antwerpen contra Bastiaan Jans van Bergen op Zoom die 11 gotelingen van Antheunis heeft geleend.

Jan van Huessen contra Roelant van den Bach coopman, Cornelis Nooreman schipper.

Mr. Jan van den Boogaert, Christoffel Spierinck, Adriaen Cornelis en Hartman Michiels contra Cornelis Nooreman.

19-09-1579

Robert van Oortegem contra Christiaen van der Wal.

Maritgen Slums (van Medemblik 22-09) contra Claes Cattou.

Jan Bilbou contra Legier Cornelis; injurie.

Willem Bom contra Martigen Gijsbrechts.

Jan Roel contra Maritgen Dane

Gerbrant Auwels contra Pieter Jobs en Wessel Barents zelf en als voogden van Catelijne Heijndricks.

Jan Jacobs backer is schuldig over gehaald brood aan Heijndrick Willems hueman en zijn huisvrouw.

Wed. Crijn Andries contra Neelle Crijns wed. Crijn Ockers.

Pieter Jobs contra Louijs de Vos; erfscheiding huizen.

Bartholomeus Cannoij nms. huisvrouw contra Bastiaen Jans v. Bergen en Jan Cornelis x Susana Jans.

22-09-1579

Sijmon Pieters Vries contra Maijken Lachers.

26-09-1579

Pieter Heijndricks cuper tot Bergen namens huisvrouw en als voogd van de andere wezen van Cornelis Jacobs te St. Maartensdijk contra Merten de Gast en Barth. Cannoij als bezitter van huis IJperen; renteschuld volgens brief van 9-11-1558 verleden bij Cornelis Jacobs voorz. en zijn huisvrouw en de voorz. wezen vader tot profijt van Jan Jans aptekers wezen een rentebrief van 7-2-1555. (zie ook 3-10)

Jan Bernaerts contra Cornelis Mussche.

Adriaen Cornelis in Delft contra Haesken Aerts de Bruijn x Servaes Pieters van der Gouwe; betreft koop van wit zout.

03-10-1579

Ieffken Cornelis x capt. Jan Olibrants contra Matthijs Dirricks van Nijewenhoven.

Cornelis Adam Versup als facteur van eene Ferri Annelot van Orleans contra Jacomijne Barents wed. Adriaen in der Goes.

Jan Roel heeft huis de oude croone gekocht; paijschuld aan Marieken Dane.

Cornelis Cornelis schiptimmerman contra Marij Gijsberts.

Claes Cattou cruijtmaker contra Maritgen Slums.

Cornelis Joos schoemaker contra Hans Slumer houtsager.

Damus Adriaens contra Barth. Cannoij en Marten de Gast betreft huis IJperen; rentebrief van 6-7-1545 hyp. gesteld bij Gerrit Heijndricks schoemaker en bij Margriete Thielmans achtergelaten wed. van voorn. Geraert; rentebrief van 11-8-1564, Marten renteschuld, Barth. moet aan hem verhalen. Damus heeft ook te goed van huis ’t gouden Hoofd.

06-10-1579

Sijmon de nagelmaker en huisvrouw contra de baillui.

Cornelis Jobs timmerman contra Pieter Frans.

Jonge Jan Slumer (houtsager 10-10) contra Willem Leijns.

09-10-1579

Robert Leenman baillui van de wateren te Middelburg borg voor Robert van Oortegem.

Willem Cornelis dijkgrave van de Oostwatering x wed. van Jan Barents machtigt Lenaert de Keijser.

10-10-1579

Jan Leenaerts Teerlinck vendumr. vordering op meubelen van Goossen Heijndricks tegenwoordig gevangen te Vere (mag huis openen 13-10 / 17-10)

Jan de Brune contra Crijn Geleijns namens z’n wezen.

Willem van Connegem schotsman contra Pieter Crijns namens Jan Goverts en Jacob Gerbrants Hoij; betreft rente van huis de witte lelie op ’t oosteijnde door Willem gekocht.

Sijmon Pieters Vries contra Maijke Cornelis Cornelis backers wed.; Christiaen Maes clerck van stads Middelburg amb. moet eed komen doen.

Pieter Jobs contra Louijs de Vos.

Jan Cornelis schipper contra Barth. Cannoij.

12-10-1579

Gerraert Stumert molenaer contra Mijnken Pieters wed. Briel de zeijlmaker.

13-10-1579

Judit in den rooden Thooren contra baillui.

Joost Michiels (stierman 20-10) contra Heijndrick Baerscheerder.

Scharis Gillis contra Lenaert de Keijser.

Cornelis Lenaerts schipper van Haarlem contra Jan Gerrits van Beverwijck.

17-10-1579

Jan de Brune x wed. van Claijs Jans eigenaar en laatste bezitter van vervallen huis op de Westdijk gen. ’t gulde cruijse contra Crijn Geleijns namens wezen; rente op ½ huis en op hele huis de witten Ingel; rentebrieven van 29-11-1553

Jan Matthijs biersteker contra Hubrecht Geleijns.

De huisvrouw van Jan Slumer bevestigt dat Cornelis Joos schoemaker schuldig is over verdronken bier.

Pauwels (Maartens 27-10) metselaar contra Frans Robrechts.

Barth. Cannoije namens huisvrouw contra Jan Floren (overl.) en zijn wezen.

20-10-1579

Geertken Schilders contra Frans Harrents.

24-10-1579

Aechtken de Wael x Jan van Huessen contra Neelken Adriaens dienstmaagd.

Jan Matthijs landman contra Adriaen Doens te Vere.

Maijken Cornelis Cornelis Lachers wed. contra Pieter Heijndricks van Bergen als voogd van Cornelis Jacobs te St. Maartensdijk wezen.

27-10-1579

Jan de Waele te goed van verkochte meubelen van Jan Claeijs.

31-10-1579

Jan Hacx van der Vere contra Adriaen Cornelis in Delft; schepenbrief tot last van Joris Claijs.

Laureijs Mathijs contra Willem Maerts Bom.

Gerrit Stumert molenaer contra Mijnken Pieters wed. Briel de zeijlmaker.

Cornelis van Huessen namens Willem Cornelis dijkgrave van de oostwatering x wed. Jan Barents contra Stoffel Spierinck namens Pieter Aernouts coopman te Antwerpen.

Heijndrick Adriaens, Adriaen Adriaens en Cornelis Pieters allen vleeshouwers contra Willem Bom eertijds pachter impost bestiael.

Lenaert de Keijser namens Adriaen Cornelis van Delft contra Haesken Aarts de Bruijn x Servaes Pieters van der Gouwe.

Jan Matthijs landman contra Adriaen Doens van der Vere.

03-11-1579

Maijke Cornelis Cornelis Lachers wed. contra Crijn Geleijns

Jasper de metselaar contra Jaep Bom schiptimmerman.

Baillui contra Pieter Pauwels gevangen.

Pieters Jobs de jonge borg voor Haesken Aarts de Bruijn en Claas Cornelis van Rommerswale te Middelburg borg voor Pieter Jobs.

Jan Matthijs biersteker contra Hubrecht Geleijns in Portugael.

Deken en beleders schippersgilde contra Jan Andries.

Cornelis Meeus schipper van de duivel contra Claes Lubberts; penn. die Pieter Jans bootsman aankomen.

Steven de Ruijter contra Blasio di Pedro.

Marij Gijsberts contra Cornelis Jacobs in de Herpe.

Deken en beleders huistimmerluijden contra Willem Clauwaert timmerman.

Gillis Antheunis in rommerswale contra Mr. Gillis Rebsch.

Maijken Lachers met haar kinderen contra Pieter Heijndricks in Bergen namens huisvrouw en als voogd van de andere wezen van Cornelis Jans in St. Maartensdijk.

Merten de Gast contra Janneken Cornelis wed. Jan de Cuijp (Jan Jans)

09-11-1579

Carel Constant te Vere oblig. aan cornelis Jacobs in de Herpe; levering van laken verleden bij cornelis Bartelmeus Nel van Zierikzee.

10-11-1579

Maijken Cornelis Cornelis Lachers wed.; afstand van zeker erve in de nieuwstraat daar eertijds een huis op gestaan heeft gekocht door Cornelis van Crijn Geleijns; paijbrief van 7-11-1579

Mijntken Pieters x Job de duvel contra Gerrit Stunert.

Jan Hacco te Vere contra Adriaen Cornelis in Delft.

14-11-1579

Gijsbrecht Joos Metselaar contra Cornelis Jacobs in de Herpe als voogd van de wezen van Jacob Cornelis in de Herpe; rente op huis de Fonteijne.

Jasper Renger metselaar contra Jacob Jans Boon.

Huisvrouw van Antheunis Thomas contra Louijs de Vos.

De wed. van Aert Jans in de Ziespecx contra B. en S.

Fop Jans erfgen. van Pieter Pieters contra Hubrecht Willems.

Cornelis Michiels Barthoen contra Neelle Crijns.

Ingel Gerrits heuman contra Willem Maarts Bom.

Mr. Antheunis Verbrugge en Dirrick Claeijs voogd van de wezen van Jan Willems Floren (overl.) x Neelle Claijs (overl.)

Jan Matthijs viersteker borg voor Blasio di Petro te Midelburg contra Steven de Ruijter.

16-11-1579

Lenaert de Keijser namens Jacob Arent brouwer te Delft contra Jan Matthijs landman; injurie.

17-11-1579

Heijlken Cornelis oudecleercoopster (injurie) contra Maijken Reijns x Hans Sijgans (24-11)

19-11-1579

Herman Spiegel van Dort namens Jan Fiot x Barthelijne Barnardus.

21-11-1579

Sijmon Pieters Vries contra Maijken Lachers en Christiaen Maes (24-11)

Cornelis Jobs timmerman contra Pieter Frans.

Lijnken x Antheunis Thomas contra Louijs de Vos (25-11)

Cornelis Cornelis cuijper huishuur schuldig aan Goossen Heijndricks cleermaker.

Adriaen Jans meester van der Vere contra Jan Jacobs backer alias hopman Poot.

Job Heijne contra Ambrosius van den Boogaert.

Jan Fiot x Barhelijne Barnardus; brieven naar Enkhuijsen of Amsterdam om de wed. van Gerrit Dankerts won. ald. te verdagvaarden; betreft erf de grauwe valcke te Arnemuiden op de westdijk.

Wed. Gerrit Jans Gorcum contra Ambrosius van den Boogaert.

23-11-1579

Jacob Frericx van Heemskerke won. Arnemuiden machtigt Jan Frericks van Heemskercke zijn broeder (won. ald.?) moet geld innen van Jan Sijmon schout te Heemskerk van verkocht land van Jacob.

Pieter Willem Jans coorncooper van Breda contra Hubrecht de bakker.

24-11-1579

Pieter Jans in de Prince contra bailliu

28-11-1579

Gerbrant Auwels timmerman en Dirrick Dirricks hoogbootsman contra Willem Pieters grootschipper.

30-11-1579

Echbert de Pool borg voor Jacob Antheunis van Rotterdam; betreft te goed van schip van Laurens Helmus.

01-12-1579

Wouter Gerrits smid contra erfgen. van Janneken Willems wed. Charles Jans van Nusenburch; betreft coop van huis te Arnemuiden omtrent den tol eertijds toebehoort hebbend aan Jan Salighant en door Wouter gekocht.

Ghuedert Poeck coopgeselle van Hamburch namens de eigenaars van zout en wijnen in de hulckschepe van Heijndrick Bot van Lubeck gen. de Patience tegenwoordig liggende op het Vlacke contra de schipper

07-12-1579

Melchior Willems namens Lambrecht Crijns brouwer te Antwerpen in den roosenhoet proc. voor not. Rombout de Bruehere ald. 4-12-1579 machtigt Barth. Cannoij tegen sterfhuis Adriaen Claes Pars.

12-12-1579

Gillis Jans scheuijer contra Brant Jans, Jasper Rengers, Arij Meerts id. contra Brant Jans.

Adriaen Gerrits contra bailliu die beslag had gelegd op zijn gereedschap

Jan de Wale te Vere contra Adriaen Cornelis in Delft, Jan de Leeu, gasthuismrs. te Middelburg, de wed. van Ollaert Gillis en Anneken Jans.

15-12-1579

Leijnken x Antheunis Thomas eigenaar van de kleine moriaen contra Louijs de Vos eigenaar van de grote moriaen; moet een warantbrief op huis de kleine Moriaen tonen binnen een maand nadat Crijn Wouters uit de zee gekomen is.

Hans van Liere contra Barent Hendricks.

19-12-1579

Pieter Pauwels alias Lichthert van Monnikendam gevangen van de bailliu te Arnemuiden is gebannen uit de graafschappen van Holland, Zeeland en West Friesland op pene van de galge; zal opgehangen worden.

22-12-1579

Zacharias Matthijs contra Jan Theune bierwerker en huisvrouw.

Bailliu contra Goossen Heijndriks gevangen geweest te Vere; was voor 50 jaar uit Zeeland gebannen; nu voor de dubbele tijd.

11-01-1580

Jan Matthijs won. buiten de stad Arnemuiden machtigt Cornelis Matthijs contra Arent Jacobs brouwer van Delft.

12-01-1580

Bailliu contra Jochem Luijtkens, Barthelmeus Gerrits (16-01)

Cornelis Claas de Lichte contra Judit wed. Hans van Bruijnswijck.

Antheunis Adriaens geltsack contra Steven de Ruijter.

Willem Bom getrouwd gehad hebbend de wed. van Jan Antheunis in den Hooren contra Cornelis Claas de Lichte.

15-01-1580

Aelbrecht Pieters Graft vader van Pieter en Crijn Aelbrechts daar moeder af was Marie Jacobs (23-01); cosijn Isack voogd; bewijs van rentebrieven van Amsterdam.

Jan de witte zeijlmaker wednr. van Cijetken Pieters moet voogd bezweren.

Claas Jans in de Wildeman moet zijn kinderen verwezen.

16-01-1580

Hans Stout contra Lenaert Jacobs Natgat als cooper van huis van Jan Blat; moet verkocht worden.

Jan Jans Keijser, Jaep de Vries als beleders van schippersgilde contra Dignus Adriaens van Rommerswale schipper te Middelburg.

Cornelis Jobs timmerman deken van gilde contra Willem Clauwaert.

Hans Wijgans contra Jacob Barents weert te Vlissingen.

Pieters Frans schipper contra Cornelis Jobs timmerman.

Cornelis Lenaerts (Harinckman 26-01) van de Vere contra Robert van Oortegem met Cornelis van Huessen borg.

Merten de Gast cooper van huis den ouden Thol contra Andries van Groenvelde.

Cornelis Jacobs van der Goes contra Cornelis Danckaerts van Middelburg.

21-01-1580

Adriaen Soeteman burger te Arnemuiden borg voor Cornelis Lenaert Harinckman te Vere.

22-01-1580

Cornelis Antheunis van der Goes rentmeester van de heere van Wacken contra Steven de Ruijter.

Steven de Ruijter namens Joos Forts en Thomas du Bien contra Merten de Gast; huis de ouden Thol.

Cornelis Joos turfdrager contra bailliu.

Matthijs Pieters vleeshouwer te Rotterdam contra huisvrouw van Jochem Luijtkens = Jacomijnken Stacens (26-01/9-2)

Elijsabeth Jacobs wed. Philips Pieters constapel heeft inventaris gebracht.

30-01-1580

Cornelis Lenaerts alias houtman heeft erf gekocht daar eertijds een zoutkeete opgestaan heeft van mr. Heijndrick Zonnius als proc. van Cornelis Boentens zuijkerbacker te Antwerpen eigenaar van voorz. erve.

Govert van Nederhoven en Pieter Cappoen contra Robert van Oortegem.

Commer Jans wed. Adriaen Sijmons won. op het oude gat doet afstand van erfenis met 2 kinderen, Pieter de Haen stodbode en Jan Sijmons en Adriaen Cornelis zullen ’t huis visiteren.

02-02-1580

Gerrit Stumert van Gent machtigt Echbert de Pool en Pieter zeijlmaker contra wed. Cornelis Briel.

06-02-1580

Cornelis van Huessen contra Lenaert de Keijser namens Jan van den Boogaert te Vlissingen.

Jonge Meeus Jans contra Antheunis Jans van Gorcum; waterbrief.

Robert Leenman water bailliu contra Govert van Nederhoven.

Wouter Gerrits Smid contra Jan Barends backer.

09-02-1580

Cornelis Cornelis cuijper contra bailliu.

Deken en beleders cleermakersgilde contra Jan Wijon.

13-02-1580

Pieter Jobs voogd van Lijsken Tijs contra goederen van Philips Pieters constapel x Elijsbet Jacobs.

Merten de houtsager contra Claijs Sijmons.

Adriaen Soeteman cooper van huis Middelburg contra Nicolaas Culenburch.

Weduwe Gerrit Danckerts laatste bezitterse van erf op de Westdijk daar vroeger de Grauwe Valcke op gestaan heeft contra Herman Spiegel won. Dort; voor Jan Fiot x Bartelijne Barnardus een rent t.l.v. Jan Verstelle eertijds eigenaar geweest v.d. voorz. erve van 21-03-1571.

Cornelis Matthijs namens de voogden van de wezen van Jan Floren.

Jan Sijmons huur schuldig aan Robert van Oortegem.

15-02-1580

Oelle Velle van Zierikzee en Neelle Jan Jobs van Zierikzee machtigen Cornelis Matthijs.

20-02-1580

Maijken Coije wed. Gillis Maerts contra weesmeesters (zie 23-02)

Oelle Velle contra Sijmon Jans schoemaker; met Jan de Leeu schepen en mr. Heijndrick Sonnius pensionaris.

Heijndrick Dort heuman contra Jan Jans Keijser beleder schippersgilde; Cornelis Dirricks Gorcum id.

22-02-1580

Jan Mattheus en Job Heijne schippers te Arnemuiden borg voor jonge Meeus Jans.

23-02-1580

Barthelmeus Gerrits contra de bailliu.

Jochem Luijtkens contra de bailliu.

Gheert Aelbrechts schipper contra Stoffel Spierinck als factoor van Carel Malepart.

Deken en beleders schippersgilde contra Dignus Adriaens schipper te Middelburg.

Merten de houtzager is schuldig aan de huisvrouw van Claas Sijmons (verdronken bier).

Maijken Coije wed. Gillis Meerts stelleman.

Jan Matthijs landman contra Adriaen Gerrits van Dort timmerman.

Klacht van Barbele Gerrits wed. Jaep Gerrits contra bailliu.

Jan Jans in ’t Polderken contra Maijken Cornelis Cornelis Lachers wed.

Haesken Aerts de Bruijne x Servaes Pieters van der Gouwe contra Adriaen Cornelis in Delft.

Stijnken wed. Gerrit Jans Gorcum contra Gillis Antheunis in Rommerswaal. (05-03)

05-03-1580

Pieter Jans van de Hooge ontvanger van Hillebrant Frans Valck contra Claas Jans in de Wildeman als cooper van huis de Wildeman.

Huedenschip van jonge Meeus Jans schipper gearresteerd liggende ontslagen op borgtocht contra Antheunis Jans van Gorcum.

Jan Matthijs landman contra Antheunis Michiels van Cleeuwerskerke.

Cornelis Matthijs namens Jacob Joos timmerman contra Cornelis Jobs timmerman als cooper van huis ’t gulde cruijse.

Antheunis Wisse Peck contra Jan Barends. Jan Jacobs en Hubrecht Willems allen bakkers te Arnemuiden.

Heijndricksken wed. Claes Aelberts contra Joos Jan van Elseneur.

Cornelis Jacobs van der Goes contra erfgen. van Cornelis Danckaerts.

Sijmon Cornelis contra zijn bootsgezellen.

Pieter Cappoen contra Arnout Hoffslach; schuld van obligatie.

08-03-1580

Claas Houck contra Cornelis Adriaens schipper van Dort.

Heijndricksken in ’t Beelken wed. Claas Aelberts.

Trijn Joos de boxmakers wed. contra Adriaen Jacobs Hoose.

Jacob Jans Boon contra Claijs Lubberts.

Jacob Claaijs en Nicolaas Boullijn voogd van de wezen van Jan Jaobs bakker x Grietken Hubrechts; mogen ’t huis Monnickendam in de Lange Strate verkopen als beter gedaan dan gelaten.

Laureijs Bastiaens en Roeland Magnus erfgen. van Cornelis Danckerts mede namens andere erfgen. contra Cornelis Jacobs van der Goes.

Antheunis Wisse Peck te Middelburg contra bakkers te Arnemuiden; betreft tarwe geleverd door Joris van Aalst.

Barthelmeus Cannoije namens huisvrouw contra sequesters sterfhuis Jochem Hage en Pierken zijn weduwe.

12-03-1580

Lenaert Claijs contra Adriaen Soeteman.

Jan Matthijs contra Catelina Claijs huisvrouw van de stadhouder.

Jan Jacobs bakker in de Dolphijn; schuld aan Robert Leenman.

Thomas Cletser en Philips van Colken te Middelburg (beiden) zullen penningen brengen van verkocht schip genaamd de lange barcke aankomende Jorien Cloothijn van Stattijn.

15-03-1580

Jaep Boon schiptimmerman contra Claas Lubberts.

19-03-1580

Neelken Meertens, Bartelken Willems en Job Hubrechts allen erfgen. van Maijken Looffs; Jaep Gerrits tonnegaerders eerste huisvrouw en Barbele Gerrits wed. voorz. Jaep ter andere zijde.

Maijken Lachers contra Jan Michiels.

Neelle Jan Jobs van Zierickzee contra Jaep de Vries met huisvrouw.

Barbele wed. Jaep Gerrits tonnegaerder contra Agniete Jans als eigeneresse van erve op de Westdijk genaamd de Belle.

26-03-1580

Jacomijne Barents wed. Adriaen Adriaens in der Goes contra Cornelis Adams Vessup.

Bouwen Jans burgemeester, Jan de Leeu schepen contra Jacob Jans Boon en Jaep Thijs.

Schotse Tanne contra Steven de Ruijter.

Jan Sijmons schepen brog voor Fop Jans namens Anneken Jans dienstmaagd geweest bij Joris Claijs.

28-03-1580

Cornelis Adriaens van Dort machtigt Lenaert de Keijser.

29-03-1580

Heijlken Cornelis oudecleercoopster contra Maijken Reijns x Hans Wijgans; injurie; boete.

05-04-1580

Jan Pieters Beaumont en Jacob Willems Schoonenboom gasthuismeesters te Middelburg machtigen Lenaert de Keijser.

Ga naar boven