Historische Vereniging Arnemuiden

RAZE 128 Schepenakten april 1580 - maart 1581

12-04-1580
Claaijs Jans van Auwendijk gevangen contra Cornelis Meeus van der Beers schipper van den omval
16-04-1580
Pieter Heijndricks van Bergen namens huisvrouw en als voogd van de andere wezen van Cornelis Jac. in St. Maartensdijk contra Maijken Corn. Corn. Lachters wed.
Pieter de Zeijlmaker contra Lijsken Jans.
Legier Pieters schuijtman contra Corn. Adriaens van Dort; levering van calck.
Erfgen. van Maijken Looffs 1e huisvr. van Jaep Gerrits tonnegaarder contra Agniete Jans.
Wed. Willeboort Theunis contra Hubrecht Willems Backer.
Jacomijne Barents wed. Adriaen Adr. in der Goes contra Corn. Adams Versup.
Jasper Renger metselaar contra Pieter Pruijs te Middelburg.
Jan de Leeu contra Marchelis Geleijns te Vere
Claes van Beglem contra Gijsbrecht Joos metselaar.
Sijmon Rombouts contra Robert Freff Schotsman.
Laureijs Bruijschaert machtigt Lenaert de Keijser.
22-04-1580
Jan de Leeu als erfgenaam van Barbera Jans.
Corn. Corn. schiptimmerman arrest op huedeschip van Corn. Dirricks Gorcum.
Sequesters sterfhuis van Jan Corn. en Pierken Pieters (overl.) wed. Jochem Hage z'n huisvrouw contra Barthelomeus Cannoij x Neelken Corn. wed. Geert Geerts leijndraaijer.
Maijken Jans x Aert Gerrits contra huisvrouw van Jaep Bom.
Adriaen Pieters laemaker contra Corn. Corn. in de Grote Sterre en Gerrit Jacobs in de Zwaan.
Merten de Gast contra erfgen. van Corn. Danckerts en Gheijle Jans.
Jan van Huessen contra Hugo Stevens; betreft koop van huis 't Rode Hart.
Hans Corn. Cottroen namens Matthijs Pieters vleeshouwer te Amsterdam contra Jochem Luijtkens en huisvrouw.
26-04-1580
Pieter Lamberts zeijlmaker heeft canefas gekocht van Franchoijs hijcops.
Dirrick Jans landman contra Cornelis Crol.
Laureijs Bruijschaert contra IJefken Jan Maets huisvr. en Jacob Joos timmerman.
Jan Matthijs landman contra Claes Sijmons.
Maijken Willems x Jaep Bom contra huisvr. van Aert Gerrits; rente van erf op 't Oosteijnde dat Maijken gekocht heeft.
Hubrecht Geleijns namens huisvr. contra Jacomijne Barends wed. Adriaen in der Goes.
Lijsken Jans contra Jaques Wils die verteerde gelagen moet betalen.
30-04-1580
Jan Matthijs burgem. te Arnemuiden stelt zich borg voor Jan Leijs filius Diricx Ouvrij schipman van Gendt die poorter van Arnemuiden wil worden; schipper van een plejt ofte smalschip.
Ghijsbrecht Ghijsbrecht backer contra Sijmon Rombouts als voogd van de wees van Gillis Gillis bakker wegens koop van huis de Zwarten Ruijter (door Gijsbrecht gekocht).
Sijmon Rombouts namens broer Jan Rombouts contra Adriaen Corn. cuper.
Jasper Renger metselaar contra Jacob Jans Boone schiptimmerman.
Bartholomeus van der Beeke contra Cornelis Joris schoemaker.
Hubrecht Reijnouts namens mr. Cornelis Adriaens raadsheer in de raad van Holland contra Aelbert van Roosenburch.
03-05-1580
Cornelis Matthijs contra Hans Wijgans
Bartel wed. Jaep Gerrits contra baillui.
Maijken Corn. Corn. Lachters wed. contra Sijmon Brouckhoven, Barth. Cannoij en Merten de Gast.
Cornelis van Huessen contra Joos Sijmons.
Guillame de la Forse te Arnem. borg voor Hubrecht Geleijns in Portugael en zijn huisvrouw contra Jacomijne Barends wed. Adriaen in der Goes en Adriaen Jans Meijster van Rommerswale won. te Vere conterborg.
07-05-1580
Geleijn Augustijns contra Hubrecht Willems backer.
Sijmon Brouckhoven namens erfgenamen van Cornelis Danckerts x Heijlle Jans volgens proc. voor notaris Pieter Wilsens te Middelburg contra Corn. Jacobs v/d Goes.
Aelbrecht de Graft schuld aan Pieter Lambrechts de zeijlmaker.
Sijmon Rombouts voogd van de wezen van Gillis Gillis de bakker, contra Gijsbrecht Gijsbr. bakker wegens koop van huis de zwarten Ruijter op de Westdijk; paijbrief t.b.v. Thomas Schoof.
Hubrecht Willems backer contra Govert Daniels.
Goosen Jans contra Jan Dirricks vettewaerier.
Hubrecht van Pruijsen contra Pieter de zeijlmaker.
Haesken Aerts de Bruijn de huisvrouw van Servaes Pieters van der Gouwe contra Adriaen Corn. Hugens; getuigenis voor schout en landrechters te Driel in Gelderland.
10-05-1580
Merten de Gast moet penn. geven van verkocht meubilair van Bartholmeus Gerrits fugitief.
Luene Jans x Christoffel Spierinck en baillui Sijmon Rombouts contra Franchois Valerius als erfgen. van Passchijne Fauville (x Jeremias Geleijns zie 126 fol. 84)
Gheerken Jans x Claas Sijmons schuld aan Jan Matthijs.
Cornelis Jans landman contra Maijken Lachers; betreft land gehuurd door Jan Matthijs.
Mr. Willem Borluijt adv. voor de hove van Vlaanderen zelf en als voogd van Geleijncken en Philipoolken Schooffs machtigen Lenaert de Keijser.
Floris Cornelis van Grijpskerke machtigt Lenaert de Keijser.
11-05-1580
Hans Berckhof coopman van Munster moet geld innen van Jan Roel en Beerken zijn huisvrouw dat zij van Joos Helm coopman te Antwerpen voor hem ontvangen hebben (17-5 / 7-6).
14-05-1580
Dirrick de Vriese contra Heijndrick Baerscheerder.
Cornelis Adams contra Pauwels de metselaar.
Wed. Gerrit Jans Gorcum contra Gillis Thuenis.
Cornelis Claas schipper te Middelburg contra Cornelis Claas de Lichte.
Adriaen Cornelis cuijper namens huisvrouw contra Jacob Joos.
Pieter Jans wagenaar contra huisvrouw van Jan de Hamel.
Sijmon Cos contra Jasper de metselaar.
Wed. Willeboort Thuenis contra Hubrecht de backer.
Gijsbrecht Joos metselaar namens huisvrouw; rentebrieven contra Jan Matthijs (op land).
Gerrit IJemants machtigt Cornelis Matthijs.
17-05-1580
Gerrit IJemants contra Hans Wijgans als koper van 't huis den witten Hond.
Wouter Lambrechts contra Adriaen Pieters bakker x wed. Dirrick Arnoldus.
Wouter Lambrechts schipper van Middelburg contra Jan Barends bakker.
Isabeelle Jans (zie 25-6 = Isabeelle Jenninck) wed. Aelbert Slock contra Pieter Jans wagenaer met Cornelis Stoffels namens huisvrouw.
18-05-1580
Matthijs Heijndricks schipper van St. Thomas contra Dirrick Goverts Brasser coopman te Delft.
Cornelis Jans Rombouts schipper te Middelburg machtigt Jan Heijndricks om ter Gouwe alle verlopen renten die hem aankomen door het overlijden van broeder Jacob Jans Rombouts te innen.
21-05-1580
Dirrick Jans zeijlmaker contra Louijs de Vos; erfafscheiding. (Louijs woonde in de Groote Moriaen)
Jaep Gerbrants Hoij contra dekens en beleders bakkersgilde.
Stijne Jans alias schipper Stijne machtigt Jaep Gerbrants Hoij om een buijshulckschip te verkopen dat bij het dock ligt.
Rogier van Hulle koopman van Ghent contra Louijs de Vos.
26-05-1580
Jacob Manteau te Poortvliet x Aechtken Jans Iemants zelf en namens broers en zusters van zijn huisvrouw erfgenamen van Laureijs Iemants contra Rem Jans uit Waterland.
27-05-1580
Cornelis van Benten en (Remp?) Jans schipper namens Caerle Walraven; betreft wijn aankomende Laureijs IJemants (overleden) met erfgen. Jacob Manteau enz. (als boven)
31-05-1580
Jan Cornelis Bolle panneman van Brouwershaven contra deken en beleders van schippersgilde; betreft lading grofzout.
Pieter Pauwels contra Renger Cornelis cooper.
Frans Philips sequester sterfhuis Pieter Jobs de jonge mag meubelen enz. verkopen. De wed. uit kracht van huw. voorwaarden (heeft niets te zeggen / kan zich adresseren aan de baillu 7-6)
01-06-1580
Renger Cornelis cooper een loopent geselle gearresteert geweest te Vlissingen door Adriaen in 't kerchen huis won. te Vlissingen en vertrokken is te Arnemuiden achterhaald en opnieuw in arrest gesteld.
Maijken Antheunis wed. Pieter Jobs machtigt Cornelis Matthijs.
04-06-1580
Willem van Conningem schotsman te Vere contra Pieter Crijns.
Hubrecht Willems backer contra Laureijs Matthijs en zijn huisvrouw; betreft huishuur; ene Claas Cotton is hen schuldig.
Jacob Joos timmerman contra Adriaen Cornelis Cuijper; betreft paijbrieven op huis op de westdijk aankomende Jan Cornelis x Aelken Jacobs wed. Goossen Antheunis.
06-06-1580
Dirrick Claeijs panneman te Middelburg borg voor Maritgen Thuenis van Rueremonde wed. Dirrick Engelen van Wissen; Maritgen moet binnen 14 dagen naar Dordrecht naar de herberg die Roijbarge daar weert is Gerrit Thuenis contra haar broer Antheunis Antheunis van Rueremonde.
07-06-1580
Baillui contra Willem Dirricks neuse die gevochten zou hebben.
Cornelis Matthijs namens Pieter Aarnouts contra Willem Cornelis x wed. Jan Barends.
Bouwen Jans excijsenaar en collecteur van de import heeft geld ontvangen van Pieter Meeus en Cornelis Jobs als deken en beleders van het schippersgilde.
Jan Engelbert contra Adriaen Cornelis Huijgens.
Pauwels Mertens metselaar contra Cornelis Michiels Barthoen namens huisvrouw Gillis Antheunis contra Stijntken wed. Gerrit Gorcum.
Willem van Connengem schotsman contra Pieter Crijns namens Gerrit van Corsbergen proc. voor Bartholomeus Cornelis schailliedecker te Antwerpen.
Pieter Frans schipper contra Cornelis Claeijs de Lichte (28-6).
Jonge Meeus Jans schipper gearresteerde in zijn huedenschip door Jan Mattheus schipper.
08-06-1580
Matthijs Heijndricks schipper van St. Thomas contra Willem Glaude namens Dirrick Goverts Brasser te Delft.
12-06-1580
Frans Cornelis borgers man en voogd van Jacomijncken Crijns en voogd van haar broer en zusters contra Steven de Ruijter x Magdalena Arents; betreft rentebrief. (idem 5-7)
14-06-1580
Hans Bos schipper van Hamborch (zie 1-10-1585) machtigt Heijndrick Baarscheerder contra Gerbrant Corsse.
15-06-1580
Clement Clements coopman contra Barend Hermans schipper.
17-06-1580
Antheunis Jans verklaart dat Willem Aerts Bom wedn. van Heijndricksken Heijndricks eerder wed. Jan Antheunis in den Hooren door zijn vader en moeder wordt ontslagen van verplichtingen.
25-06-1580
Bartholomeus Cannoij contra voogden van wezen van Johan Floren.
Govert van Nederhoven contra Frans Philips namens sterfhuis Pieter Jobs. (28-06)
Maijken Antheunis wed. Pieter Jobs contra Jacob Joos timmerman koper van huis de bezaenbercke.
Jan Matthijs biersteker contra Lieven Thonis.
Stoffelijnken Pieters wed. Laureijs Rijser contra Jacomijne Barends wed. Adriaen in der Goes.
Adriaen Jans Coster contra Cornelis van Huessen.
Hans Stout contra Cornelis Cornelis cuijper.
Heijndrick Pruuen contra Pieter Meeus timmerman.
Isabeelle Jennincx wed. Aelbert Slock contra Cornelis Stoffels namens Pieter Jans wagenaer (overleden) nu z'n weduwe; betreft land. (2-7)
28-06-1580
Adriaen Soeteman contra Jan v/d Boogaert; betreft zout (2-7)
Lenaert de Keijser namens Christiaen v/d Walle contra Arent de Wolff te Antwerpen (2-7)
Womeken Claeijs verklaart schuldig te zijn aan Sijmon Cos.
Hubrecht de bakker contra Govert Daniels.
IJefken Cornelis wed. Jan Maet contra Heijndr. Baerscheerder.
Neelken Jans en Lijnken Jans moeten zich bij weesmeesters vervoegen om erfenis te bewijzen.
02-07-1580
Jan Pieters Verschuere coopman te Vlissingen contra Hubrecht de backer en Jan Jacobs de backer.
Aechte Reins mag geen meubelen aankomende Cornelis Dirricks Gorcum verkopen.
Willem van Conningem schotsman namens huisvrouw contra Pieter Crijns als proc. voor Gerrit van Corsbergen proc. van Barthelmeus Cornelis Schailliedecker voogd van de wezen van Augustijn Pieters. (16-07)
Hans Barends bakker contra Govert Daniels graankoper (12-07)
Mr. Gillis Roobosch contra Pieternelle de meesterse.
Gabriel Aernouts te Vlissingen contra Steven Dirricx de Ruijter x Magdalena Arents eertijds wed. Wisse Jacobs.
Christiaen v.d. Walle coopman te Middelburg machtigt Lenaert de Keijser.
05-07-1580
Bailliu contra Claeijs van Beijlen metselaer.
Bailliu contra Judit wed. van Hans van Bruijnswijck zonder oor of erfgenamen; moet inventaris brengen (zie 16-07)
Job Heijne contra Jan Maerts.
Pieter Heijndricks van Bergen namens huisvrouw en andere wezen van Cornelis Jacobs in St. Maartensdijk contra Maijken Lachers.
Dirrick Dirricks timmerman contra Jacob Vrericx..
Huisvrouw van Cornelis Stoffels contra IJsebeelle Jennincx.
09-07-1580
Rogier van Hulle van Gendt contra Louijs de Vos.
Louijs de Vos contra Pieter Jans in de Prince namens z'n schoonvader Antheunis Thomas.
Jan Willems te Middelburg contra Willem Bom als eigenaar van huis de Franse Schilt.
Cornelis Heijndricks te Cleeuwerskerke contra Michiel Cornelis.
Lijsken Jans weerdinne in Rommerswale contra Hubrecht de backer.
Claes Bruinooge contra Heijndrick Prunen.
Wouter Jans contra Adriaen de backer in den gloijende hoven.
12-07-1580
Cornelis Heijndricks te Cleverskerke x wed. van Jacob Geleijns Thomas en als borg voor Willem Jans Wegelinck contra Michiel Cornelis als erfgenaam van Cornelis Michiels; 11 jaar verlopen rente.
Maijken Antheunis wed. Pieter Jobs contra Guillaeme de la Fosse en Jacob Joos.
IJeffken Cornelis is weer getrouwd; haar man zal gedagvaard worden.
15-07-1580
Stijne Willems wed. Dirrick Jans heeft lang geleden trouwbelofte gedaan aan PIeter Jans Nuijs, meende daarvan ontslagen te zijn en heeft nu belofte gedaan aan Hans Barends.
Sijmon Jacobs Magnus namens zijn weeskind Jacob Magnus machtigt Lenaert de Keijser en Cornelis Matthijs.
Antheunis Wisse Peck zelf en namens huisvrouw machtigt als boven.
Gillis Wiggers schipper naast God op hulckschepe de Haes machtigt Heijndrick Zonnius; heeft vracht ingenomen van de wed. Francoisie di Lexadi te Antwerpen naar Spanje; goederen door waterbaillui te Middelburg geconfisceert.
16-07-1580
Judit wed. hans van Bruijswijck verklaard dat hij broeders achergelaten heeft.
Herman Spiegel uitwinner van erf de grauwe valcke op de Westdijk.
Willem Clauwaert contra Hubrecht de backer.
Jan Barends backer contra Louijs Langelets.
Maijken in de swarte catte contra Pieternelle de meestersse.
Lenaert de Keijser contra Ambrosius v.d Bogaert.
Bartholomeus Cannoij x wed. Gerrit Gerrits contra voogd van de wezen van Johan Floren; Antheunis Verbrugge adv. v.d. hove van Holland voogd.
Jan Jans grootschipper van (rarex?) machtigt Cornelis van Benten contra Antheunis Vacxen; koop van zout.
18-07-1580
Herman Spiegel Jans notaris en poorter te Dordrecht met Gillis Antheunis borg verklaard dat Jan Simons niet alle penn. van huis de grauwe valcke heeft gebracht.
19-07-1580
Baillui contra Aert in de rooden Thooren en Claas in de Wildeman.
De huisvrouw van Job Heijne schipper contra baillui.
Jan Sijmons namens Heijndrick blockmaker als koper van de grauwe valck contra Herman Spiegel
22-07-1580
Adriaen Stevens namens Arent Doens burgemeester van Schiedam machtigt Lenaert de Keijser.
23-07-1580
Bouwen Jans namens Neelken Pieters contra Heijndrick Heijndricks van de Moortele borg voor Arent Pieters.
Jan Cornelis molenaer contra huisvrouw van Aelbrecht Rosenburch.
Weduwe Jan Hercx contra wed. Merten Dirricks; schuldbrief tot zijn last (Mertens) bij Dominicus de Ecclesia.
Vermeten tussen Tubal Jacobs te Middelburg contra Cornelis Jans in Poortugaele, die crapschuijte gekocht heeft van Sijmon Jans welke schuijt Sijmon gekocht had van Tubal.
26-07-1580
Luene Jans contra de bailliu; op biddag is er handwerk in haar huis gedaan.
Lijsbet Spierinck contra bailliu.
Huisvrouw van Jochem Luijtkens contra Dominicus de Ecclesia, Leunis Jans te Cleverskerke daarbij geroepen.
De bootsgesellen van Silverster Cruck contra hem.
Jan Cornelis molenaar contra huisvrouw van de stadhouder.
Dierick Dirricks timmerman contra deken en beleders van huistimmerluijden.
30-07-1580
Jan Claes scheuijer contra Pieter de Haen bode van de weeskamer.
Hans Wijgans contra Neelle Baltens.
Aelbert van Rosenburch stadhouder van de baillui contra Hubrecht Reijloffs als proc. van mr. Cornelis Adriaens.
Wed. van langen Hans contra Simon Magnus namens zoon Jacob Magnus.
Weeskinderen van Lenaert de Visscher; een obligatie bij Baltasar Schoten? heere van Hoboken verleden tot profijt van Pieter de Zeelander (overl.), 1/2 komt de wezen aan als erfg. van Pieter de Z.
01-08-1580
Cornelis Cornelis schiptimmerman ontslaat Aelbrecht Pieters van de Graft als borg.
05-08-1580
Cornelis Jans in Poortugael machtigt zijn huisvrouw Grietken Bastiaens; heeft land verkocht aan Cornelis Willems Croon, Leijn Jans in den zand en Adriaen Leijns zijn voogd.
Willem Maerts Bom contra Antheunis Jans; vader en moederlijk goed.
08-08-1580
Frans Philips contra Adam Antheunis van Delft die voogdij moet aannemen van de weeze van Maerten MIchiels.
Proces crimineel tegen Jochem Luijtkens van Hamborch poorter van Arnemuiden; gebannen uit de graafschap van Holland, Zeeland en W.Vriesland voor 50 jaar en 1 dag; heeft zich moedwillig geabsenteerd, moet alle kosten betalen; de resterende goederen voor de erfg. (zie 6-9 en 10-9)
20-08-1580
Johan Hedan van Marcbien schipper van Bretaigne contra Cornelis van Huessen.
01-09-1580
Heijndrick Jans metselaar ter Vere machtigt Jan de R....., Jan van Damme en Gerrit van Corsbergen procureurs van de hove van Holland.
06-09-1580
Grietken Jans huishuur te goed van IJeffken Cornelis.
Cornelis Cornelis in de grote sterre machtigt zijn huisvrouw.
Cornelis Dirricks van Hoorn machtigt Cornelis Jans in Noordmonster om zijn zaken te beheren in Arnemuiden.
Baillui contra Pieter de Meij, Jacob Joos; zekere beroerte op de wacht.
Neelken Aelbrechts wed. Jan Heijndricks alias langen Hans (doorgestreept) zie 10-9.
De wed. van Jochem Luijtkens moet voogdij bezweren en inventaris brengen.
Jacob Masareel contra Heijn Claes en IJefken Cornelis.
Jacomijnken Stacens in 't wapen van Dansijck contra Jan Matthijs landman.
Claes Heijne en IJefken Cornelis zijn huisvrouw contra Grietken Jans dienstbode; arbeidsloon.
Proces crimineel tegen Bartholomeus Gerrits van Roster in 't land van Meckelenburch (poorter van Arnemuiden); moedwillig geabsenteerd; verbannen 50 jaar en 1 dag; goederen verbeurd en rest voor erfgenamen.
10-09-1580
Pieter Lambrechts zeijlmaker heeft 12 rollen boldamel gekocht van Nicolaas Bouleijn te Middelburg.
Voogden van de wezen van Jochem Luijtkens en zijn wed. contra baillui.
Cornelis Matthijs namens Adam Antheunis als voogd van de wees van meester Marten contra Trijn Joos Joos boxmakers wed.
Maijken Lachers contra Laureijs Bastiaans.
Hubrecht de backer contra Lijsken Jans in Rommerswale.
Marchelis de backer contra Hans Stout.
Neelken wed. langen Hans contra Sijmon Magnus.
Heijlken Cornelis contra Hans Wijgans en huisvrouw.
Jan Matthijs landman contra Jan Matthijs de Rijke.
Jan Roel en Baerken zijn huisvrouw contra erfgen. van Bastiaan Matthijs Pool.
Cornelis Jans in Poortugael contra Jan de Witte namens Claas cuijper van Edam.
Jacob Jans contra Jacomijne Barents wed. Adriaen in der Goes.
Jan Cornelis molenaer contra huisvrouw van de stadhouder.
12-09-1580
Jan Engelbert contra Marinus Ruse van Rommerswale (Ruijse 3-10)
Dirrick Dirricks timmerman en de wed. Cornelis Jobs timmerman contra deken en beleders van huistimmerluijden; Dirrick onvrij man, werk opgedragen door de wed.
Willem Maertens Bom x Heijndricksken (overl.) wed. Jan Antheunis in de Hooren contra zoon van Antheunis Jans.
Willem Bom contra Willem Pieters in Roosenburch.
Jan van Huessen contra Adriaen Soeteman; injurie.
Baillui contra Willem Zegers namens Willem Heijndricks uit den oudenbosch.
Jan Engelberts coopman te Arnemuiden contra Marinus Ruse van Rommerswale nu te Zierikzee won.

17-09-1580
Proces tussen Haesken Aerts de Bruijn x Servaes Pieters v.d. Gouwe en Adriaen Cornelis Huijgens; koop van zout; akten gepasseerd in Groot Driel in de Bommelerwaard, Gouda enz.
Baillui contra mr. Lenaert de Keijser (vechtspel?) met Andries Coene, Pieter Bonte en Ambrosius v.d. Boogaert.
Neesken Jans met langen Hans laatste bezitter zeker erve in de langestrate te Arnemuiden naast 't huis Poortugael contra Sijmon Magnus; rentebrief.
Adriaen PIeters backer x wed. Dirrick Arnoldus contra Wouter Lambrechts.
Cornelis Joos schoemaker contra Hubrecht Cornelis op het oud Gat wonende.
Cornelis Pieters vleeshouwer borg voor Jan Jans in 't Polderken.
Los blaadje: Cornelis Jans in Poortugael schuldig aan Claas cuper van Edam nu won. te Dansijck 35 poolse guldens om koop van crabbesschuijte.
Maijken Lachers schuld aan Laureijs Bastiaens erfgen. van Corn. Dankerts.
27-09-1580
Sijmon Rombouts namens Jan Rombouts contra Adriaan Cornelis in Delft.
Jacob Jans contra Stoffel Spierinck.
Aelbrecht van de Graft borg voor Gerrit Barents die huur schuldig is aan Louijs de Vos.
30-09-1580
Jan Dingmans geb. van Doude Tonge won. Middelb. machtigt Sijmon Rombouts contra Jan Goverts.
Jacob Jans grootschipper van Edam heeft geld geleend te Dansijck van Jan Jacobs grootschipper van Brouck (op bomerie?); Gerrit Barends te Arnem. stelt zich borg voor den bomeriebrief.
Jacob Jans cuijper van (rarept?) schipper naast God van hulckschip de Meerminne reetzeel liggend op 't vlacke geld geleend van Govert van Nieuwenhoven te Arnemuiden.
01-10-1580
Dirrick Jans landman contra Jacob Jans landman.
Hubrecht Willems backer contra Cornelis Dirricks schipper te Middelburg.
Hans Barends backer contra Cornelis Dirricks schipper te Middelburg; Jan Goverts geappehendeerde.
Huisvrouw van Jaep de Vries contra Cornelis Dirricks Gorcum en huisvrouw.
04-10-1580
Andries Vermuelen voogd van de wezen van Jan Jans contra Adriaen Cornelis Cuijper.
Leijn Jans contra Guillaume de la Fosse.
Antheunis Sarasins contra Antheunis Matthijs.
08-10-1580
Cornelis de vleeshouwer borg voor Jan Jans in 't Polderken contra Hubrecht Cornelis op het oude Gat.
Bouwen Jans burgemeester en Cornelis Jacoubs in de Herpe schepen in zaak tussen Jaob Jans zelf en als voogd van de wezen van Jan Jacobs bakker contra Christoffel Spierinck huis Munnuckendam; Christoffel eigenaar van huis de drie coningen en contra Jacomijne Barents en contra Jan Dirricks.
Jan Jacobs bakker contra Jacob Bartelmeus van de Vere.
Jacob Jans en voogden van wezen van Jan Jacobs bakker contra Heindrick Zonnius als coper van huis Monnickendam..
Jacomijne Barends contra Hubrecht Geleijns van Rommerswale.
Hans Stout namens Marchelis Geleijns v.d. Vere; moet betalen.
IJffken Cornelis contra Jacob Joos.
Meester Lenaert de Keijser namens Maijken Reijns x Hans Wijgans.
Cornelis Cirricks schipper van Middelburg contra Hubrecht de Bakker.
Aelbrecht Roodenburch x ....... contra Judith in den rooden Thooren.
10-10-1580
Maarten Gillis van Vlissingen schipper naast God van een dobbele vliessche boot gen. de Fortune te Vlissingen reetzeil liggende; geld geleend van Govert van Nederhoven te Arnemuiden.
11-10-1580
Maarten Maartens de jonge van Vlissingen schipper naast God op hulckschepe de fortune; geld geleend v. Govert van Nederhoven.
Agniete van Triest contra Cornelis Matthijs.
Louijs de Vos Contra Jacob Jans.
Hans van Liere contra Hubrecht Maarts schipper.
Bouwen Jans x Catelijne Jans de Bretaigne (overl.), Sijmon de Bretaigne, Laureijs Bastiaens x Jumeliere Jans de Bretaigne (overl.), Lijsbeth Jans de Beretaigne; deling erfenis v. Catelijne elk 1/6 part en een schuldbrief van Jan de Bretaigne, de wezen van Sijmon 1/2 van 1/3 part.
14-10-1580
Merten de Gast namens Maijken Antheunis wed. Pieter Jobs.
15-10-1580
Willem Jacobs Jesus contra Wouter Gerrits; Willem woont in de Papenstraat; heeft huis gekocht; paijbrief.
Laureijs Bastiaans erfgen. van Cornelis Danckerts.
Jeronimus Verhagen namens nr. Jan v. Bekerke als erfgen. van Cornelis Meijs contra Heijndrick Baarscheerder namens z'n huisvrouw wed. .......... (niet ingevuld); helft van de goederen van voorz. ...... te Middelburg achtergelaten gedeeld met de heere Lenaert de Keijser namens Wouter Lamberts contra Adriaen Pieters Bakker x wed. van Dirrick Arnoldus.
Cornelis Bouwens (Reep of Kees?) snijder contra Adriaen Jacobs Hoose.
Mr. Antheunis Verbrugge voogd van Jan Florens wezen contra Josijne in Meijenburg.
18-10-1580
Jan Matthijs den Rijcken contra Pieter Rommers en contra Adriaen Jans van Bekerke.
Jan Barents bakker contra Heijndrick Gijsbrechts.
Wed. Laureijs Matthijs contra stadhouder Aelbrecht Roodenburch.
Claes Hendricks schiptimmerman x IJefken Cornelis wed. Jan Olibrants geseijt Jan Maet, mede borg Cornelis Cornelis schiptimmerman te Vlissingen en Dirrick Willems sout schuldig aan Andries van Groenvelde te Vlissingen voogd van Adriaen Jacobs van Groenvelde; hyp. op hun nieuwe huis gestaan, oost de erven van Pieter Pieters Pelaere uitkomende in de Papenstraat, zuid 't huijs van Jochem Luijtkens gen. 't Wapen van Dansick, west 's Heerenstrate, noord 't huisken en erve van Machtelken Claes.
22-10-1580
Hubrecht Willems bakker contra Foppe Jans van Cleverskerke.
Cornelis Jacobs contra Jan Jacobs bakker.
Hans Barends bakker contra Jacob Barthelmeus tollenaar v.d. Vere.
Baillui contra Adriaen Roelants schipper van Zierikzee.
Jan Jacobs bakker conrta Louijs Langeleth.
Maijken Lachers contra Cornelis Pieters x Truijcken Hercx.
Heijndrick Adriaens contra Lenaert de Keijser namens Willem Borluijt adv. voor de raad van Vlaand.
Cornelis Pieters x Truijcken Hercx contra Cornelie de wed. van Jan Hercx.
Gerrit Legiers backer contra Cornelis Crome x wed. Egbert de metselaar.
Arent de Wolf contra Christiaan v.d. Walle.
Pieter Frans contra Cornelis Claijs de Lichte.
Gerrit Iemants contra Hans Wijgans; Gerrit aamboording op huis de witten Hont.
baillui Sijmon Rombouts contra Jochem Luijtkens.
24-10-1580
Robrecht Pieters schipper van Breda contra Jan Engelert.
Govert Daniels burger te Arnemuiden op borg.
25-10-1580
Pieter Pieters coper van 2 huizen van Pieter Jobs (overl.) contra Frans Philips sequestor.
Frans Robrechts timmerman contra jonker Sijmon van Grijpskerke; rente van huis in de Nieuwstrate genaamd 't roo huis.
Zaak tussen Jan Sijmons namens Heijndrick de blockmaker en Frans Philips namens sterfhuis Pieter Jobs; penn. van Jan Goverts onder Adriaen Jans Waechals.
Maijken Gijsberts contra Jan Matthijs biersteker.
Juffrouw Beatris van Haeften (van Haffsten op 10-11) wed. Jan Damman contra wed. Louijs de Vos.
Jacob Joos timmerman contra Maijken Antheunis wed. Pieter Jobs.
Pieter Cornelis Bonte contra wed. Louijs de vos.
Wed. Gijsbert de metselaar contra Gerrit Legiers bakker.
29-10-1580
Jan Matthijs de jonge contra Adriaen Jans Dane.
Dane de timmerman contra Job Floris in de half maene.
Jan Matthijs de jonge contra weesmeesters; betreft land van zijn wees, eerst accoord met Maijken Lachers.
Jacob de schilder contra Hans van Zwol.
Beerken huisvrouw van Jan Roel contra Mahieu Questio.
Donaes Jans ontvanger wezen Cornelis Jacobs Hardinxvelt contra Heijndrick Adriaens vleeshouwer.
Hubrecht Willems backer contra Jeronimus Verhagen namens Gillis van der Straten.
Mr. Gillis Roobosch contra Willem Maerts Bom.
Sterfhuis Pieter Jobs contra Robert Leenmans als bezitter van de keete van Robert van Oortegem met Jan Heijndricks en Adriaen Soeteman als weesmeesters en Wouter Hubrechts van ter Vere.
Balten Stoffels contra Jeronimus Verhagen namens mr. Riekaert v.d. Varent.
30-10-1580
Jan van Huessen burger Arnemuiden en Ghoris Piers van Hamborch schipper op hulckschip den Davidt liggende op 't slijck; de hele lading zout verkocht aan Jan van Huessen.
31-10-1580
Dirrick Jacobs Can voogd van Sijburch Heijns z'n moeder voldaan door Huijge Jacobs x wed. Philips Pieters constapel; rente van huis in de nieuwstrate waar Huijge jacobs nu in woont en eertijds Philips woonde die z'n moeder toekwam; Adriaen Cornelis cuper borg voor Dirrick.
01-11-1580
Claas Cornelis alias Ruijchaver borg voor Cornelis Pieters Molenaer eertijds pachter geweest van de molen alhier.
Seger van Ham contra tresoriers.
Jehan Lomere frans coopman contra Jan van Huessen.
05-11-1580
Wed. Louijs de Vos contra Betken de Vos, Laureijs de Vries Cornelis Sijmons en Cornelis de Vos allen erfgenamen van Louijs; moet testament van Louijs brengen.
08-11-1580
Jacomijncken Stacens wed. Jochem Luijtkens moet Jacob Joos arbeidsloon aan huis Dansijck betalen.
Cornelis Pieters Rommers contra wed. Jan Hercx.
09-11-1580
Juffrouw Janneken Flaneels wed. Louijs de Vos met Jan van Huessen als gekozen voogd beloofd te betalen.
11-11-1580
Cornelis de Vos contra wed. Louijs de Vos.
12-11-1580
Stoffelijnke Pieters contra Jochem Steutelinck.
Marten de Gast schuld aan Jan Barens bakker.
Jan Sijmons schuld aan Jan Matthijs.
Weduwe Bastiaan Bouwens contra Jochem Steutelinck.
15-11-1580
Jacomijnken Stacens wed. Jochem Luijtkens contra Pieter Cappoen.
16-11-1580
Steven de Ruijter contra Beerken x Jan Roel.
18-11-1580
Gerrit Barents met Pieter Cappoen als borg contra wed. Louijs de Vos.
19-11-1580
Pauwels Jans en Lolle Reijniers contra Douwe Gerrits.
Hendrick Gijsbrechts schipper te Middelburg contra Jan Barends bakker.
Nicolaes Boulijn voogd van de wezen van Jan Jacobs backer x Grietken Hubrechts (overl.) contra mr. Heijndrick Zonnius als coper van huis Monnickendam.
26-11-1580
Claes Heijne x IJefken Cornelis contra Ambrosius v.d. Boogaerd.
Aelbrecht Roosenbeek en huisvrouw contra Ambrosius v.d. Boogaerd.
Bernaert Hermans op Douwe Gerrits.
Johan Bernaerts bakker.
Pieter Pieters in 't polderken als voogd van z'n weeskind contra Govert Daniels als voogd van de wees van Antheunis Clootkens.
Cornelis Pieters Rommers contra Anna Jans wed. Jan Matthijs de Rijke.
Jacob Isebrants contra Jan Geerts houtcoper van Dordrecht.
Jan Matthijs landman contra Jacomijnken Stacens.
29-11-1580
Wed. Louijs de Vos contra Cornelis de Vos en Frans Valck, Jacob de schilder.
Gerrit Iemant contra Hans Wijgans en Neelle Baltens.
30-11-1580
Baercken Arents x Jan Roel schuld aan Bouwen Jans
Mahieu de Questio contra Beercken.
Pieter Cornelis namens Leijn Victoors contra Gillis Antheunis eigenaar van de Goude Leeu.
IJefken Cornelis wed. Jan Maet en wed. Cornelis Jobs moeten Jacob Joos timmerman arbeidsloon betalen; Marij Ghijsberts id.
06-12-1580
Aelbert van Roosenburch x ......... contra Ambrosius v.d. Boogaert.
Pauwels Cornelis metselaar contra Frans Robrechts.
Jan Matthijs landman contra Laureijs Jans te Cleverskercke.
Pieter Aernouts coopman te Antwerpen contra Willem Cornelis dijkgraaf x wed. Jan Barends (Pieter erfgenaam van Tanne Aarnouts z'n moeder) betreft zoutkeete te Arnemuiden gekocht door Jan Barends met een rente t.b.v. Neelle Pieters wed. Jan Pieters de ?????? te Middelburg (Jan Bernaerts in leven oot te Antwerpen?).
10-12-1580
Janneken Flaneels wed. Louijs de Vos machtigt Adriaen Soeteman.
Aelbrecht Pieters v.d. Graft ontslagen uit apprehentie door weesmrs. (24-01-1581)
Voolgden v.d. wees van Jan Matthijs landman x Maijken Remers (overl.) mogen meubelen verkopen.
20-12-1580
Juffrouw Beatris v. Hafften wed. Jan Damman contra juffr. Janneken Flaneels wed. Louijs de Vos (24-12 / 21-01-1581 / 04-03-1581)
23-12-1580
Maijken Lachers heeft schapen geschut van Heijndrick en Cornelis de vleeshouwer.
29-12-1581
Willem Jans in de Zwaan contra Gerrit Jacobs.
07-01-1581
Janneken Rodrigues wed. Pedro Rodrigues te Antwerpen contra Adam van Gomerij schots capitein.
10-01-1581
Hubrecht Maartense schipper contra Claas Jans in de Wildeman.
Maijken Dane erfgen van Bastiaan Matthijs Pool contra Jan Roel en huisvrouw; betreft paij van huis de oude croone.
Jan Jacobs bakker contra Jacob Adriaens schipper van Roosendaal.
Jan de Leeu en Aelbrecht v.d. Graft contra erfgen. van de weezen van Jacob Mans alias copmans.
Laureijs Hubrechts contra Willem in de Zwaan namens huisvrouw.
Cornelis Wouters blockmaker contra Aert Dignus.
Willem Jans Floren contra Lenaert de Keijser (Willem borg voor Antheunis Verbruggen)
14-01-1581
Maijken Gillis wed. Huge Stevens te Vere machtigt Cornelis Matthijs voolgden van de voordochter en nakinderen van Jan Matthijs de Rijcke contra de wed. Die protesteert tegen verkoop meubelen.
Steven de Ruijter en Cornelis Wouters borg voor Maijken Wouters contra Maijken Gillis wed. Huge Stevens, Jaep de Vries moet getuigen dat Maijken Wouters 't huis waar hij in woont gekocht en betaald heeft.
Claes Brunooge contra Antheunis Wisse Peck namens huisvrouw.
Cornelis van Benten contra Cornelis Jans schipper van Zierikzee tot Middelburg.
Hubrecht Maertens contra Willem Borluijt als voogd van Pernelle en Geleijnke Schooffs.
Jan Roel x Baercken Arents contra Hans Nannincks.
17-01-1581
Jacob Hermans schoolmr. contra baillui.
Govert Heijndricks slootmaker contra Ambrosius v.d. Boogaert.
21-01-1581
Huisvrouw van Pieter Jans oorloghe contra Judit in den rooden Thooren; Joris v.d. Beke deurwaarder.
24-01-1581
Cornelis Jans in 't huis Portugael oblig. bij Pieter lootsman namens Hans Sijmons.
Joris van der Gheenste contra Etienne Brailly Fransman.
Jacob Cornelis te Arnemuiden burgemeester, zal Willem Jans in de Zwaan betalen 1/2 over coop van een boot gen. Roodthart te Delfshaven gekocht door Gerrit Jacobs; Willem was borg voor Gerrit die geleend heeft van Arent van de Plancke te Middelburg.
28-01-1581
Willem de cuiper contra mr. Jan Jacobs te Middelburg.
Frans Philipse contra Josijne Pieters en Claes Lubberts.
Heijndrick Pieters won. buiten Arnemuiden machtigt Cornelis Matthijs.
31-01-1581
Pauwels Cornelis metselaar te Middelburg
Cornelis Jans in Portugael contra Jan Claas de Witte namens Claes cuijper te Edam.
Willem de cuijper erfgen. van moeder Jacomijne Willems contra Jan Jans van Middelburg; rente in hofken.
Pieter Mere metselaar contra huisvrouw van Jan Roel.
Gabriel Arents bakker contra Floris Cornelis van Grijpskerke.
Pieter Lootsman namens Hans Sijmons Dolde contra Cornelis Jans in Portugael.
Aert Minne contra Willem Jans in de Zwaen.
04-02-1581
Bouwen Jans namens de armen en namens Jacomijnken Jans contra Pauwels de metselaar en Hans Barents.
Jan Matthijs landman contra Bouwen Jans.
Wed. Jochem Luijtkens contra Jan Copvaer baillui van Rommerswale.
Claes Reijns contra Maijken Lachers; koop van paard.
Adriaen de Lange te Vlissingen; olie in karveelschip buiten Arnemuiden aankomende Herman Rodenburch.
11-02-1581
Antheunis Jans en huisvrouw contra baillui (getr. wed Jaep Gerrits tonnegaerder)
Aert Minnen en Sijmon Cos contra Willem in de Zwaen.
Dirrick Jans x Neele Jaspers contra Maijken Lachers.
Adriaen Cornelis de jonge contra Laureijs Jans landman.
Anna Jans wed. Jan Matthijs de jonge alias Rijcke contra Cornelis Jans in de Herpe; land in Nieuwerkerk.
13-02-1581
Cornelis Hermans verklaart voor Ijsebrant Roodenburch namens Herman Roodenburch contra Adrianus de Lange.
14-02-1581
Baillui contra Aelken Ockers; heeft bootsgesellen gelogeerd en niet aangegeven (21-2)
Cornelis Rijser contra Echbert de Pool.
15-02-1581
Sijmon Moijaert namens Cornelis Jans Eversdijk en Jan Adriaens Bevelander voogden van de wezen van Cornelis Huijgens.
Sijmon Moijaert proc. voor mr. Jacob van Grijpskerke gepass. te Brugge.
18-02-1581
Hans van Liere bezitter en eigenaar van 't Paradijs contra Bouwen Jans; rente.
Deken en beleders zoutnering contra Heijndrick Prunen (panneman 28-2).
Neelle Jans wed. Bastiaen Bouwens renteschuld van huis in de Nieuwstraat aan Jochem Steutelink.
21-02-1581
Antheunis Jans x Barbel Gerrits wed. Jaep G. Tonnengaarder; paijbrief.
Cornelis Jooris schoemaker contra Marij Ghijsberts.
Rougier van Hulle en Jan de Flandres contra Janneken Flaneels wed. Louijs de Vos.
Gabriel Aernouts bakker te Vlissignen contra Floris Cornelis van Grijpskerke namens z'n wezen; betreft rente in huis de Sleutel in de Lanstraat te Arn. van Gabriel.
25-02-1581
Claes Lubberts contra Willem Dirricks neuse schiptimmerman; arbeidsloon van een schip
Wed. Matthijs constapel contra Willem Dirricks
Willem Jans Floren borg voor oom Antheunis Verbrugge contra Lenaert de Keijser.
Hans Barends bakker eertijds eigenaar van erf 't Paradijs contra Pauwels Maartens metselaar; rente.
Cornelis de Vos successeur van Antoni de Vos contra wed. Louijs de Vos.
Aart Minne contra Pieter Jans oorloghe glaasmaker.
28-02-1581
Adriaen Gerrits timmerman zelf en namens Adolf de glaasmaker te Middelburg contra Ghijsbrecht Ghijsbrechts x Gheertken Schilders; schepenbrief op hun huis 't Verloren Schaep aan de Westdijk.
Willem Maerts Bom contra Adriaen Jans en Jan Jans beiden te Vlissingen.
03-03-1581
Sijmon Cos contra Abraham
04-03-1581
Pieter Crouser schipper van de Marie contra Pieter Haeck.
07-03-1581
Wed. Jan Hercx contra Cornelis Pieters Rommers
Prenelle meesterse contra Jacomijnken Stacens.
08-03-1581
Eeuwout Heijndricks van Schellacht contra Gillis Jans Scheuijer.
11-03-1581
Jan Arents van Hooren contra Jan Adriaens schipper van Hooren (levering van zout) en Claas Boelis van Amsterdam.
Cornelis Jans contra Hubrecht Heijndricks van Zierikzee.
Jan Jacobs copvaer machtigt Lenaert de Keijser.
Gillis Antheunis vendumr. contra Cornelis van Huessen sequester sterfhuis Adriaen Claijs.
14-03-1581
Thomas Hugens schipper contra deken enz. schippersgilde.
Hubrecht Maartens schipper bezitter van huis Bourgoigne op de Westdijk contra Sijmon Moijaert namens Cornelis Hugens wezen; rente.
Claes Cornelis te Middelburg conterborg voor Pieter Jobs contra Adriaen Cornelis de jonge.
Jacob Arents schipper van Middelburg machtigt Cornelis Matthijs.
16-03-1581
Jacob Joos borg voor Cornelis Calckman contra Jan Mattheus.
17-03-1581
Cornelis de Coninck coopman van Antwerpen contra Hans Ghijse schipper; een accoord te Lubeck.
Aelbrecht de Graft voor hem en de medreders van 't hulckschip de Roose met schipper Jan Adriaens van Hooren contra Jan Arents van Hoorn.
Cornelis de Waecker contra Jan Jacobs Backer.
18-03-1581
Gregorij Barthoen mag rommelingen uit z'n huis verkopen.
Willem Maerts Bom deken van 't tappersgilde contra Claijs Jans en Jan Heijndricks Bontecoe en Maije Jans x Gerbrant Auwels, huisvrouw van Jaep Hoij.
24-03-1581
Robert Leenman waterbaillui te Middelburg borg voor Hans Ghijse schipper van Lubeck contra Cornelis de Coninck.
10-04-1581
Juffrouw Helena van Blijpelare machtigt Lenaert de Keijser.
Saca Jacquetijn machtigt Lenaert de Keijser

Ga naar boven