Historische Vereniging Arnemuiden

RAZE 130 Schepenakten april 1581 – maart 1582

06-04-1581
Baillui contra Helena van IJpelare en Sara Jacquetin gevangen, zouden hoeren zijn (12-04)
Jan Matthijs landman contra wed. Jan Mathijs de Rijke.
Jan Mattheus contra Cornelis Andries calckman; deken schippersgilde daarbij geroepen.
Adriaen Gerrits timmerman contra Gijsbrecht Goverts chirurgijn.
Willem Jans in de Zwaan contra Adriaen Pieters Lamacker.
Jacob Jans Bom contra Jan Domisse nagelmaker.
Hadzebout de Meester contra Hans Barents bakker.
12-04-1581
Jan Luijtkens en schipper Stijne contra Jaep Hoij.
Griete Jans x Legier Jacobs v.d. Goes contra Jan de Leeu namens sterfhuis Jochem Hage.
Jan Barents bakker contra Jasper Creijt.
18-04-1581
Baillui Sijmon Rombouts contra Court Thomas wegens kakelinge en rumour op de wachte gemaakt.
Jan Luijtgens en schipper Stijne z'n huisvrouw contra Jaep Gerbrants.
Hans Wijgans contra Cornelis van Daele glaesmaker.
Jacob Jans landman contra wed. Jan Matthijs de jonge.
Sijmon Moijaert ontv. van Cornelis Huijgens wesen contra Jacob Arents en Jan Willems als bezitters van huis Smacksken en 't huis daarnaast.
Tanne Laureijs maerte van Lenaert de Keijser contra huisvrouw van Jan Matthijs landman.
Etienne de Brailly fransman geapprehendeert door Joris van de Gheenste deurwaarder van Staten van Zeeland; ontslagen.
20-04-1581
Cornelia Cornelis wed. Balten IJemants herropet haar testament van 26-09-1576.
Gerrit Iemants schipper won. Antwerpen machtigt Stoffel Crijns te Vere contra Hans Wijgans.
22-04-1581
Louijs Langlett contra Hubrecht de backer.
Tubal Jacobs contra Cornelis Jans in Portugael.
Pieter Lambrechts zeijlmaker contra Pieter Pieters in 't Polderken namens erfgen. van Ingel Cornelis en Pieter Lambrechts borg voor Willem Jacobs Visscher; rentebrief.
Mr. Pieter Baerse contra Frans Philips namens sterfhuis Pieter Jobs en Jan v.d. Bogaert.
Wierijnck Pieters contra Jan Jacobs backer.
Jacob Jans in de Moriaen contra huisvrouw van Gerrit Barends.
Pieter Jans contra Wouter Gerrits smit als tegenwoordig bezitter van huis den Samaritaen.
Gerrit de Backer contra Jan Sijmons en Marinis Gillis als voogd van de wezen van Laureijs Jacobs schoemaker; rekening doen van penn. ontvangen als voogd van Pierijnken Piermees wezen.
Jan Cornelis Molenaer contra Frans Cornelis Molenaer.
24-04-1581
Jan Philips vader van Philip Jans contra Anna Winckel schipper van Amsterdam schipper op de Swarten Adelaar; rentebrief.
Jan van Huessen borg voor Jan Lenaerts schipper v.d. Gouwe; Thomas Everts v.d. Gouwe ook borg contra Govert van Nederhoven tollenaar te Arnemuiden.
Heijndrick Baersscheerder namens Silvester Creke contra Claas Lubberts.
Cornelis Jans in Portugael contra Thomas Clether.
Jan Philips van Amsterdam namens zoon Philip Jans tot Eemden won. contra Anna Winckel schipper van Amsterdam (Wijntges)
29-04-1581
Cornelis Versup coopman van Brugge borg voor Ferrij Annelot coopman van Orliens contra Jacomijne Barents wed. Adriaen in der Goes.
Jacomijne Barents contra Hubrecht Geleijns x wed. Marinus Crijns en daarom erfgenaam van Crijn Hubrechts. (zie verder dezelfde datum)
Dirrick Jans landman contra Steven de Ruijter namens sterfhuis Jan Matthijs over koop van meubelen.
Willem Bom namens Hubrecht Lauwereijs contra Willem Jans in de Zwaan x wed. van Jan van der Heijden (Willem Bom namens Laureijs Hubrechts)
02-05-1581
Jan Barends backer bezitter van huis den houdenmacker contra Cornelis Michiels Barthoen als voogd van de wezen van Lenaert Cornelis Visscher (rente)
04-05-1581
Aelbrecht de Graft burgemeester, Cornelis Jacobs in de Herpe, Jan de Leeu schepen, Jan Heijndricks contra Stoffel Spierinck als eigenaar van 't huis den drie coningen.
06-05-1581
Jeme Jonck namens Retseker Wolfen contra Heindrick Baarscheerder namens Silverster Crehe.
Barend Gheers contra Cornelis Brentens als verkoper van een keet.
Pieter de Haen namens Ellert de Graaf ((Claes) van Hoorn)(29-04) contra Barth. Cannoij namens sterfhuis Adriaen Claas Pars (gest. voor 29-04).
Jan Heijndricks backer eigenaar van huis de Eijkelenboom contra Christoffel Spierink in de drie coninghen.
09-05-1581
Cornelis aelberts van Ossanen schipper naast God op hulckschip Sampson machtigt Jacob Arents schiiper; schuld te innen van Laurens Jacobs.
Isenbart de Heron machtigt Lenaert de Keijser contra Joos Fort.
Bailliu contra Barend Heijndricks op 't oude Gat.
Cornelis Cornelis cuijper met Pieter Sijmons arbeidsloon betalen.
Herman Sterre contra Jqan van de Hooge.
Jacob Salton coopman te Lubeck machtigt Lenaert de Keijser contra Dirrick de Vriese te Middelburg.
10-05-1581
Floris Cornelis van Grijpskercke te Middelburg namens wezen van Cornelis Huijgens; rente in 2 huizen (verleen bij Francisoi de Fanville) naaste elkaar een gen. de roode Gans lange jaren voor de troublen in 1569 de rentebrief aan Cornelis Huijgens gegeven die toen met zijn (Floris) dochter getrouwd was en moeder van de wezen.
17-05-1581
Anner Wijnches schipper op de Adelaar hier liggende contra Claes Lentijn van Eemden houder en brenger van brief; geld opgenomen van Jaques Laubegbois.
Jan van Huessen borg voor Jan Perchijn contra Gerbrandt Corsse.
19-05-1581
Adriaen Soeteman namens Pieter de Moucheron contra Amandt Bruneau.
24-05-1581
Pieter Pieters van Breda zoon van Pieter Willems machtigt Cornelis Matthijs contra Jan Barents bakker.
(los blaadje:) Ghijsbrecht Goons barbier x Geertken Schilders; schuld aan Cornelis Adriaens schipper van Dort 03-09-1579 (idem 29-05-1581)
27-05-1581
Lenaert de Keijser namens Jan Arents van Hoorn contra Aelbrecht de Graft als reder van schip de Roose met schipper Jan Andries van Hoorn.
Heijndrick Adriaens contra Nout Jans x wed. Jan Adriaens Vleeshouwer boek? van voor Jan Nout (30-05: Nout de schilder) Aernout Jans (03-06)
Marie Jaep Hoijs contra Pieter Gerbrants.
Jan Mattheus schipper contra Cornelis Adriaens van Dort.
Nans Robrecht contra erfgenamen van Cornelis Willems wagemaker en erfgenamen van Heijndrick Willems.
30-05-1581
Roeland Magnus contra erfgenamen van Joos Heijndricks.
Joos Forts contra Cornelis van Huessen als bezitter van huis de Gallije.
Jan Matthijs landman contra Antheunis Wisse Peck.
Antheunis Wisse Peck contra voogden van de wezen van Maijken Reims.
Jan van de Boogaert contra mr. Pieter van de Baerse.
Job Pieters voogd van de wezen van Jan Matthijs en Maijken Reijms.
02-06-1581
Jacob Schoonenboom van Middelbrug machtigt Lenaert de Keijser.
03-06-1581
Jacob Schonearbre contra Claes Jans in de Wildeman
Pieter Gerbrants namens huisvrouw contra Marie Jaep Hoijs; paijbrief in huis in bolwerk en wallen
06-06-1581
Ghijsbrecht de metselaar en Pauwels Maartens metselaar contra Cornelis Adriaens calckman.
07-06-1581
Pieter van Lieuwaerden machtigt Jacob Hasareels.
10-06-1581
Jacob Arents en Jan Willems schippers contra Sijmon Moijaert voogd van de wezen van Cornelis Huijgens; betreft huis 't Smacxken en 't huis daarnaast (13-06 ook een huis 't Bruijne Cruijs)
Cornelie Baltens contra Hans Wijgans; betreft koop van huis den witten hond.
Barent Wolffers contra Jan Barents.
Lijne de wrochstigge van Jan Engelberts keete contra Jan Barents.
Bailiu en schepenen naar de westdijk; huis genaamd in Abrahams Schoot op verzoek van Ghijsbrecht Ghijsbrechts bakker; betreft drooge harinck die niet meer verteert kan woren; moet in de kaije afgeworpen worden (zeer quaat).
13-06-1581
Pieter Aernouts met Heijndrick Heijndricks van de Moortele als borg contra Bouwen Jans namens Neelken Pieters wed. Jan Pieters de Zwij; rente.
Willem Bom namens huisvrouw contra Andries Segers de schoemaker namens huisvrouw.(injurie)
Mr. Jan Boogaert machtigt broeder Geleijn Bogaert.
17-06-1581
Ingel de Hueman contra Jan Taelbout.
20-06-1581
Dirrick Jans landman met broeder Jacob Jans.
Jan Gillis van Delft schipper contra deken en beleders gilde; protest, mag niet uitvaren.
24-06-1581
Hans Wijgans contra Willem van Dael glaasmaker (Cornelis van Daele 27-06)
Job Jans van Cleverskerke machtigt Cornelis Matthijs.
Heijndrick Heijndricks van de Moortele contra Aelbrecht de Graft bezitter van huis de goude hant.
27-06-1581
Erfgenamen van Adriaen Claeijs landman contra Fopje Jans.
Griete Thuene Oole contra Jan Nout.
Gillis Antheunis contra Sijmon en Fred. van Grijpskerke.
Heijndrick Willems van Dort huemancontra Jan Barends; huishuur.
Hans Barents bakker contra Pauwels Maartens; betreft koop van huis de hovemaecker?
28-06-1581
Charles van Baechele wonend in Duvelant contra Louijs Langletts.
29-06-1581
Adriaen de Langhe te Vlissingen contra IJsebrant en Herman Rodenburch gebroeders.
04-07-1581
Claeijs Jans Bruinooge contra bailliu; betreft ton harinck.
Anna Jans wed. Jan Matthijs de rijcke contra Jacob Jans landman en Pieter Rommers.
05-07-1581
Claas Bruijnooge schipper, poorter te Arnemuiden, machtigt zijn huisvrouw. (Jan Matthijs de Jonge alias de Rijke (gest.) x Anna Jans 08-07)
07-07-1581
Beatris van Haften contra Janneke Flaneels
Schippersgilde contra Jan van de Berghe schipper van St. Thomas.
08-07-1581
Pieter Cappoen, Govert van Nederhoven en Louijs Langleth inwoner en burgers te Arnemuiden borg voor IJsambaer de Heran borger te Arnem. contra Joos Forts.
Deken en beleders schippersgilde contra Pieter Leijns schipper.
Antheunis Cottron borg voor Cornelius de Vos contra Lenaert de Keijser.
Sijmon Rombouts bailliu namens broer Jan Rombouts contra Adriaen Cornelis Huijgens.
11-07-1581
Joris van (Delft?) te Middelburg verklaard voor Adriaan Jans Coster dat Antheunis Wisse zijn dochter zout besteld heeft.
Jan Jacobs backer contra Cornelis Heijndricks van Cleverskercke.
Adriaen Jans Coster bezitter van zoutkeet buiten de stad eertijds van Robert van Oortegem contra Govert van Nederhoven.
12-07-1581
Govert van Nederhoven en Cornelis Rijser contra Heijndrick Gerbrants Zaen.
Marinus Mattheus van Zierikzee contra Pieter Cappoen (15-7)
15-07-1581
Joos Forts contra Andries van Gorenvelde en Thomas du Bien erfgenamen van adam jans en Maijken Hendricks.
Hans Wijgans contra Cornelie Baltens wed. Balten IJemants.
Govert van Nederhoven en Cornelis Rijser contra Heijndrick Gerbrants Zaen en broer Cornelis Zaen. die Iperse saijen in zijn schuit geladen heeft.
17-07-1581
Jan Boogaart in zijn naam en als voogd van de kinderen van Guillame Boon erfgen. van Franchois Boon contra Willem Pieters schipper te Arnemuiden.
18-07-1581
Sijmon Jans contra Jacob Thonis.
Bailliu contra Janneken Pieter de Haens huisvrouw.
Jan Luijtgens contra Claas de lijndraaijer.
Heijn Gerbrants Zaen van Brouck machtiging.
22-07-1581
Jacob Joos timmerman contra Lodewijk Jacobs arbeijder, Gijsbrecht Joos metselaar en Dirrick Jans zeijlmaker.
25-07-1581
Adriaen Gerrits contra Pieter Meeus deken van timmergilde.
Mr. Jan Boogaert contra Haesken Pauwels.
27-07-1581
Jan Lenaerts schipper van de Gouwe contra 't schip van Dirrick Jacobs Lonck brouwer ter Gouwe, dat met bier naar Gent zal varen.
29-07-1581
Beele Adriaens contra bailliu.
Jacob Joos soone van Joos Heijndricks contra Roeland Magnus.
19-08-1581
Eeuwout Eeuwouts van Antwerpen contra Jan Pieters van Elseneur.
Pieter Aems c.s. contra Heijn Puijs.
24-08-1581
Heijndrick Willems de Hercke van Mechelen x Marinken v.d. Eijnde wed. Gommert (Sant?) in leven weerd in de Ingel te Mechelen machtigen mr. Gerrit Lamberts van Nijepoort; Heijndrick voogd van de kinderen van Gommert smit machtigt Cornelis Matthijs en Lenaert de Keijser.
05-09-1581
Pieter Michiels beenhouwer te Middelburg contra sterfhuis Pieter Jobs.
07-09-1581
Remmer Jans uit Waterlant schipper van schepe den Juppitar voor hem en zijn reders contra Pieter Winolt en Jan IJsbrants.
09-09-1581
Claas Jans in de Wildeman eigenaar van het huis de Wildeman contra erfgen. van Anna van Zwol; paijbrief van huis; id. erfgen. van Dirrick van Zwol.
Huisvrouw van Jacob Jans in de Morriaen contra Gerrit Barents.
Jan Matthijs landman contra Cornelis Jans Crol.
Mijncken Pieters contra Jan de Leeu namens sterfhuis van Jan Cornelis en Pierken Jochems Hage.
Anna Jans contra Dijeweken Jans.
Geleijn Augustijn graencoper te Middelburg contra Hubrecht de backer.
Lenaert de Keijser proc. voor Pieter Meijerts laeckeman, Gerrit Volckert Pen, Heijndrick Hubrechts, Jan Jans Brouwer, Allert Cornelis Schoonpraet, Gerrit Jans Nachtegael, Jan de Vlamijnck, Claes Arents; allen contra Albrecht de Graft; betreft schip de Roose (zie             131 25-09-1582 begin_of_the_skype_highlighting 131 25-09-1582end_of_the_skype_highlighting )
12-09-1581
Bailliu contra Hubrecht Willems backer, Foppe Gerbrants, Jan Stoffels, Maijken Gillis Coe (Coije) en Jan Gillis Coe.
Schipper Stine namens Reijnier Snouck als eiseres contra Cornelis Jans Hauwert.
Maijken Coije en Jan Gillis injurie en dreiging tegen Jan Dirricks en zijn huisvrouw.
Aelbert Rosenburch en huisvrouw contra Geertken Jans x Claas Sijmons.
Fop Jans contra Cornelis Wouters.
Jan Trondeaux contra Cornelis Jans Hauwert.
Balten Jan Geleijns contra Heijndrick Michiels.
Matthijs Dirricks van Nieuwenhoven machtigt Steven de Ruijter.
16-09-1581
Jeronimus Piers uit onze Lieve Vrouwepolder betaalt Cornelis Matthijs geld dat hem als borg toekomt van Frans Cornelis molenaar.
Fop Jans contra Cornelis Wouters in 't polderken.
Gheerken Jans x Claes Sijmons contra Aelbert van Rosenburch.
Thomas Clether contra Cornelis Jans in Portugael (Cletaer 22-9)
Dirrick Claes contra Jan van Huessen als weert van Gerrit Gerbrants.
Gijsbrecht de bakker in de Swarte Ruijter contra mr. Hans barbier.
Adriaen Jans van Croeswijck deurwaarden van de hove van Holland contra Jan Jans Bom.
Executeur sterfhuis Pieter Berchel wil huis de Goutsblomme op de westdijk laten verkopen.
18-09-1581
Frans Cornelis molenaar van de Vere machtigt Lenaert de Keijser.
19-09-1581
Bartholomeus Heijndricks van der Veche contra Arent Rombouts schoemaker.
Pieter Cappoen contra Pieter de Haen.
Anna Jans wed. Jan Matthijs de Rijcke contra Dijeuwer Jans.
Hans van Liere contra Pieter Jans van de Hooge; betreft huis 't Paradijs.
Cornelis Leijns en Dirrick Willems Sout als gesworen voogden van Maijken Jans wees van Jan van Leijen x Adriaenken Michiels.
20-09-1581
Wouter Gerrits smid arrest op schip St. Pieter daar schipper op is Pieter Frericx van Enkhuijsen.
22-09-1581
Pieter Cappoen deken van de panneringe contra Pieter de Haen.
Fop Jans als coper van de hofstede waar Adriaen Claijs landman op gestorven is contra Cornelis van Huessen sequester boedel Adriaen Claijs en Cornelis Wouters in 't polderken.
Lijsken Jans contra Lijsken Claes.
Dirrick Jans contra Jacomijnken Stacens.
Jan Matthijs landman x Emme Cornelis (dochter van Cornelis Jans Crol) eertijds wed. Adriaen Maartens. Cornelis moet inventaris brengen van vorge (gestorven) huisvrouw Aelle Maertens moeder van Emme. (30-9)
26-09-1581
David Jacobs v.d. Goes contra Jan Jacobs bakker. (21-11)
Balliu contra Jacob Jans in de Moriaen.
Bailliu contra Jacob Pieters besemaecker met Dirrick Jans zeijlmacker als borg.
IJfken Cornelis contra Albrecht de Graft; zij is schuldig van koop van huis de goude nagel.
IJfken Cornelis contra Adriaen Gerrits timmerman namens huisvrouw; betreft vader- en moederlijk goed.
28-09-1581
Jan Vinck won. te Vuijtrecht man en voogd van Lijnken Jans van Roo machtigt Albrecht de Graft contra voogden van 't weeskind van Hugo Pieters.
30-09-1581
Jacob Jans in 't Moriaenshoofd en huisvrouw contra Matthijs Dirricks van Nijeuwenhoven.
Cornelis Jans in Poortugael contra Arent Minne.
05-10-1581
Frederick Zomer met Barent Zomer contra Jan van Huessen.
07-10-1581
Willem Bom contra Antheunis Jans.
Steven Gillis schoemacker te Middelburg contra Ghijsbrecht Ghijsbrechts backer.
Bartholomeus Cannoij contra Adriaen Soeteman.
10-10-1581
Cornelis Michiels Barthoen voogd van de wezen van Lenaert de Visscher verkoopt huis den hovenmaecker op 't Oosteijnde aan Jan van Huessen.
14-10-1581
Griete Claeijs wed. Laureijs Matthijs contra Bouwen Jans is huishuur schuldig ....
Ghijsbrecht Ghijsbrechts huurschuld van huis genaamd Abrahams Schoot op de Westdijck aan Steven Gillis schoemaker te Middelburg.
Jan Reijniers te Middelburg contra Ingel Gerrits heuman.
Christoffel Spierinck namens Christoffel Spierinck als lasthebber van Gerbrant Hermans Spaingiaert jegens 't schip van de Roose contra Albrecht de Graft.
17-10-1581
Jacob de Vriese, Cornelis Barthoen en Adriaen Licxe contra Merten Bom.
18-10-1581
Jan Cornelis molenaer contra Willem Clauwert.
25-10-1581
Jan van Huessen contra Jan Pieters van Elseneur met Hartman Michiels Coster als borg.
28-10-1581
Pieter Heerckens moet Cornelis Martens betalen.
Willem in de Zwaen namens huisvrouw en Griete Claas in de witte Lelie contra Ambrosius van de Boogaert.
Laureijs Meijros en de weduwe van Jochem Smers zijn huisvrouw contra Bailliu.
31-10-1581
Crijn Geleijns namens zijn weeskinderen contra Jan de Brune namens huisvrouw (4-11)
Cornelis Jans Hauwart contra Jacob Casier.
03-11-1584
Jan Claijs de Witte en Pieter de Haen borg voor Frans Cornelis molenaer.
04-11-1581
Jacob Jans in de Moriaen en Alijt Hermans zijn huisvrouw contra Matthijs Dirriks van Nijeuwenhoven.
Barthelmeus Heijndricks van der Vecke leer gekocht van Arent Rombouts schoemaker.
06-11-1581
Jan (Hane?) v.d. Vere contra Willem Jans Floren. (Jan Hove? Have?)
Stijntjen Gorcums contra bailliu.
08-11-1581
Cornelis Jacobs in de Herpe borg voor Antheunis Joris van Wesele proc. voor Marcus Joris als transport hebb. v. Claas Jans Geus; betreft huis 't gouden hoofd.
Antheunis Jans contra Willem Maerts Bom als getr. geweest met Heijndricksken in den Hoorn (overl.)
11-11-1581
Sijmon Pieters schipper van Buijckersloot contra Cornelis Jans Crol.
14-11-1581
Dirrick Jans Buelinck contra Pieter Reijers van Schellacht.
Aelbrecht van Roosenburch x Catelijne Claes contra Claes Sijmons.
17-11-1581
Cornelis Jans beenhouwer van Wester Souburg contra Gillis Jans Scheuijer.
18-11-1581
Claas Lubberts contra Lijsken Jacobs; arbeidsloon.
Heijndrick Baerscheerder borg voor Hans Berckhoff.
Anna Jans wed. Jan Matthijs de Rijcke contra Jan Matthijs landman.
21-11-1581
Neelken Willems wed. Matthijs die constapel contra Ambrosius v.d. Bogaert en Griete Claijs. (Cornelie Willems 28-11)
Beercken Jan Roels huisvrouw contra Ambrosius v.d. Bogaert.
Romeijn van Rijckegem te Middelburg namens jonkvrouw Anna van Langeraert fa. Pieters wed. Geeraert Stuaert proc. gepass. in Gent contra Mijntjen? Briels. (Mijntken 25-11)
IJsambar de Heraen machtigt Pieter cappoen, Govert van Nederhoven, Louijs Langeleth om de zoutkeet te verkopen en met Joos Forts te Accorderen.
24-11-1581
Heijndrick Pruim machtigt Lenaert de Keijser.
Stoffel Spierinck en Adriaen Jans Coster, beijden namens huisvrouw contra Cornelis Rijser als ontvanger van Pieter Rijser.
28-11-1581
Cornelis Crol en Sijmon Pieters voogd van ....(niet ingevuld) contra Cornelis Barthoen namens huisvrouw.
Jacomijne Barends contra Sir Adriaens wed. van Coen Jans van Romerswale (2-12) zie 16-1.
05-12-1581
Bailliu contra Sijmon Cos.
Prenelle de meesterse contra Pieter Pieters Mere (metselaar 9-12) 12-12
Maijken Gillis Coije contra Jacob Hoij (zie 9-1)
Jan barents backer bezitter van huis de Helle contra Cornelis Adams (doorgestreept daaronder:)
Op verzoek van Jan B. backer, Cornelis Adams en Lenaert de Keijser namens Dirrick van Brijaert x Thuenken Marinus wed. Rogier Willems Cruijcke; huis de Helle mag verkocht worden (22-12)
09-12-1584
Sijmon Reijers voogd van Jan Reijers wezen contra reders van schip de Roose (12-12)
Jan Cornelis molenaar contra Merten de Gast.
11-12-1581
Gerrit Dirricks grootschipper van Harlingen op schip den Draeck machtigt Jan van Huessen contra Hans Ritsenburch? en Gaspar Priser coopluijden. 15-12
12-12-1581
Barent Heijndricks contra Jan van Huessen; betreft huijsken op het oud gat; moet afgebroken worden.
Appolonia Pieters wed. Cornelis Bartelmeus Vel contra Lenaert de Keijser.
16-12-1581
Cornelis Crool en Sijmen Pieters van Buijckersloot als erfgen. van Neelle Mertens contra Cornelis Barthoen.
22-12-1581
Jan van Huessen contra Lenaert Dirricks Hollaere.
26-12-1581
Merten Willems Bom contra Jacob Jacobs schipper v.d. Gouwe.
09-01-1582
Maijken Gillis Coije stellevrouwe contra Steven de Ruijter die de stelle van St. Joosland moet ruimen tegen half meert; verzoek van Maijken daar nog te mogen blijven.
Cornelis Lenaerts Cruijswech won. in de Polder machtigt Cornelis Matthijs.
14-01-1582
Hubrecht Wachtmans coopman te Antwerpen contra Piebe Broers schipper van Eemden.
Jan Claeijs de Witte contra Jan Hans; betreft 2 huizen gekocht van Jan Floren (overl), huis ter Gouwe en huis Ámsterdam. Jan de Witte huurschuld.
Aelbrecht de Graft als coper van huis de goude hand.
16-01-1582
Weesmeesters verklaren dat zekere wezen erfgenamen zijn van goed van Cornelie Baltens; mogen verkocht worden. (zie 29-12)
Wed. Cornelis van Benten contra Stoffel Spierinck of Jan Spierinck.
Mijntjen Briels contra wed. Gillis Stuaert.
Griete Pieters wed. Cornelis van Benten contra Jacomijne Barents wed. Adriaen Adr. in der Goes.
Jacomijne Barents wed. Adriaen Adr. in der Goes contra Sijr Adriaens x Neelle Theeus wed. Coen Jans.
23-01-1582
Hans Barends backer en Hubrecht de Backer contra Jacob Pieters en Jacob Sijmons Schot als erfgen. van Ingel Laureijs.
27-01-1582
Bailliu Sijmon Rombouts contra Aelbrecht Roosenburch stadhouder geweest zijnde.
Cornelis Barthoen eertijds deken van schippersgilde contra Court Thomas.
03-02-1582
Jacob Joos timmerman borg voor Jan Barends bakker die 1/4 part van huis de Helle heeft gekocht.
Jan contra Dirrick van Brijaerde x Thuenken Marinus wed. Rougier Willems Cruijcke
Cornelis van Huessen ontv. van sterfhuis van Adriaen Claeijs in Buechelsdijck? contra Gillis Jans Scheuijer (4-3)
Maijken Gillis Coije stellevrouwe; betreft ontruiming v.d. Stelle; genoemd Mijnheer van Wacken, Cornelis Antheunis, jonker Meerten van Werve, jonker David van Werve, Mattheus Smallegange en Steven de Ruijter.
Aernout Christiaens contra Jan Barends backer als erfgen. van heer Jan Pieters (zie 10-2)
06-02-1582
Bernaert Heindricks op 't oude gat contra Jan van Huesen.
Joos Willems wever contra Maijken Ghijsbrechts.
Dijgna Stoffels huisvrouw van Claes Bruijnooghe contra Jan Jac. bakker pachter van de impost van de maellerie.
Jan Jans in 't Polderken contra Maijken Lachers (zie 10-2)
Anna Jans wed. Jan Matthijs contra Dirrick Jans Buelinck.
10-02-1582
Hans Barends bakker contra Heijndrick van Hauweghen.
Jan de Brune contra Jacob Joos; betreft huis 't goude crujse dat Jacob gekocht heeft en aan Cornelis Jobs overgelaten, nu de wed. Cornelis Jobs; Crijn Geleijns heeft rente te goed.
Aernout Christ contra Jan Barends Bakker; moet voogden stellen voor weeskind van mr. Jan Barbier; de wees voor 1/4 erfgenaam van huis de Helle.
Dirrick Dirricks contra Heijndrick van de Bossche.
Jan Jans in 't Polderken x wed. Gillis Jans contra Maijken Lachers.
13-02-1582
Bailliu contra Laureijs Putte die overspel gepleegd zou hebben met Trijn Pauwels; ontkent op eed.
Merten Willems bom zou tros gestolen hebben uit schip van Gerrit Crijns.
14-02-1582
Jan Engelbert borg voor Heindrick Pruim.
17-02-1582
Cornelis Jans en Matthijs Jans beijden schoemakers contra Jan Jacobs.
20-02-1582
Frans Cornelis Molenaer contra Erasmus Piers.
Pieter Bruijs te Middelburg contra Jan van Huesen.
Jan Jacobs backer contra Hubrecht Jans (Schuijere?) en Heijndrick Arents vleeshouwer te Vlissingen als voogden van wees gen. Grietgen Paeschdr. daar moeder af was Neelle Jansdr.; afstand van ergenis en Jan Jac. backer verklaard dat hij geen erfgen. van zijn huisvrouw begeert te wezen. (zie 1-12-1582)
Heijndrick Pieters blokmaker contra wed. Heindrick Barents blokmaker.
Jan Matthijs als stiefvader van Pieter Remmers contra Maijken Lachers.
Griete Fredericks contra Jacob Geleijns.
Gerbrant Corsse namens Adriaen Vierendeels coopman te Antwerpen reder c.s.van hulckschip de Jupitar nu in Arnemuiden; schipper is Rem Jans van Nieuwendam; Jobken Jans x Adriaen Waechals wil schip laten verkopen.
24-02-1582
Jan Luijtgens en schipper Stine zijn huisvrouw contra Jaob Gerbrants.
Jan Claas wever contra Jan Barents bakker.
27-02-1582
Daniel Bruecke van Dansijck contra Jan van Huesen.
03-03-1582
Neelle Willems contra Trijn Pauwels.
Voogden van Leijn Jacobs contra Griete Fredericx.
Pieter Gerbrants x Pierken Warnaer contra Laureijs Bastiaens.
Heijndrick Adriaens vleeshouwer contra Jan Adriaens namens huisvrouw wezende de weduwe Jochem Luijtkens.
Weduwe Louijs de Vos contra Jacob Jans (10-3).
Maijken Lachers contra Jan Jans Lachers.
Willem Leijns en Cornelis Philips voogd van Leijn Jacobs.
06-03-1582
Frans Cornelis molenaer contra Cornelis Frans bakker.
Pieter Cornelis Bonte contra Jan Teerlinck.
10-03-1582
Jan Cornelis molenaar contra Geertken Jans x Claijs Sijmons.
Laureijs Jans contra Anna Jan wed. Jan Matthijs.
13-03-1582
Leijn Leunis? contra bailliu.
Heijndrick Jaspers Raes van Amsterdam (gesont en sterk vagebond en bedelaar) x Maricken Jans beijde gevangen, worden op bank of block gesteld op aventure op iemand iets op hen te zeggen heeft.
Marinus Pieters Partije contra Adriaen Licxe.
Neelle Willems contra Jacob Cornelis op de Westdijck.
Hans Barents Bakker contra Joos Blondeel.
Jacob Jans alias Calis Jaep van Monnickendam schipper op hulckschip St. Jacob contra Cornelis Claas van Middelburg namens vader Claas Cornelis als proc. van Sijmon Jans Hoorn en Claas Michiels te Alkmaar en Claas Heijdrick Coninck.
14-03-1582
Bailliu contra Dirrick Govert Brasser.

Ga naar boven