Historische Vereniging Arnemuiden

RAZE 131 Schepenakten maart 1582 – maart 1583

19-03-1582
Jan Moens grootschipper van Monnickendam contra Dirrick Jans binnelandvaerder van Amsterdam; Jan op hulckschip de Hollandse Thuijn

30-03-1582
Job Heijne schipper contra Hubrecht Maartens schipper.
Pieter Lambrechts zeijlmaker moet Jan Matthijs biersteker pay van huis de duve door hem gekocht en bewoond betalen.
Aelken Ockens contra Adriaen Aerts van Vere
Jan de Leeu en Gerrit Pieter Minne testamenteurs sterfhuis van Adriaen Claeijs van Buechelsdijck contra Fop Jans.
Lenaert de Keijser contra Appolonia Pieters van Zierikzee.
Joos Schuveman oosterschipper contra |Pieter Cornelis Bontecoe namens Jan Maerts schipper van Edam.
Gilles Jans scheuijer contra Frans Cornelis molenaer.
Adriaen Cornelis cuijper contra Cornelis Michiels Barthoen
Jan de Leeu namens Cornelis Leijns Victoor en Jan Zacharias als toezienders van de wezen van Lange Jan Sijmons Hollander.
Neelle Jans wed. Hillebrandt Lambrechts nu gehuwd met Cornelis Cornelisse contra Jan Buechel Quirijns.
Govert Daniels als borg voor Robrecht Pieters van Breda contra Jan de Leeu.
Huisvrouw van Adriaen Hoose contra Willem Clauwaert.
Hubrecht Maertens contra Gerrit Legiers bakker en contra Jaap boon schiptimmerman en zijn huisvrouw.

03-04-1582
Aelbrecht Goosenburch provoost van de wacht contra jan Stoffels en Gijsbrecht Gijsbrechts bakker.
Dirrick van Zanten Baltens contra Geertruijd Cornelis.
Weduwe Jan Matthijs de Rijcke contra Jacob Lievens Moor.
Walvraven van Braemsloot rentmeester van de gemene zaecken contra Willem Pieters als eigenaar en bezitter van huis de goude mortier
Jacomijne Barends contra mr. Hillebrant Valck; betreft huizen en erven in de bolwerken en vesten.
Jaep Bom contra Ingel Gerrits
Pieter Cornelis Bonte borg voor Jan Maerts.

07-04-1582
Jan van Juessen proc. Voor Bonaventure Bodecker contra Lenaert de Keijser proc. voor Jaques haubergeois en Gerrit Bolardus contra Anna Wijnckels eertijds schipper op hulckschip de Adelaar.
Robert Leenman waterclerck contra Hans Stijl schipper te Lubeck
Pieter Aelbrechts Graft contra Jan Spierinck

20-04-1582
Schipper Stijne eiseres contra Willem Maerts schipper van Enckhuijsen.
Testamenteurs Adriaen Claeijs contra  Pieter Fram huedeman en huisvrouw.
Huisvrouw Pieter Gerbrants contra Pieter Frans Hueman.
Legier Pieters contra weduwe van Pieter Frans.
Wed. Cornelis van Benten contra Antheunis Wisse Peck.
Lenaert de Keijser namens Jan Arents van Hoorn en van Sijmon Reijers als oom van de wezen van Jan Reijers contra Aelbrecht de Graft als reder met anderen van hulckschip de Roose daar enen Jan Adriaens van Hoorn schipper op is geweest.
Cornelis Jans coopman van Amsterdam heeft hulckschip den David gekocht van Goris Pieters schipper op ’t schip (zie juli).
Jan Buechels Querijns curator boedel van Gerrit Dirricks in leven brouwer tot Delft contra Luene Jans.

28-04-1582
IJefken Cornelis contra Jan Jans lootgieter.
Neelle Jannijncx contra Jan Buechels Quirijns.
Lieven Philips procureur en Steven de Ruijter.
Trijn Jans in de Granaatappelen contra Maijken Coijs.
Lijsken Jans in Rommerswale contra Jan Stechouwer.
Jan Thol contra Jacob Joos namens voogden van de wezen van ……………Jacobs.
Willem Clauwaerts en huisvrouw contra Adriaen Andries te Middelburg.

05-05-1582
(los blaadje 5-5-1882 Cornelis Jans Hals contra Aelbrecht de Graft)
Herman Groottoom stierman contra Hans Been grootschipper.
Voogden van de wezen van Jan Sijmons de lange contra Jan de Leeu.

06-05-1582
Pieter Crompthout contra Jan de Brune

07-05-1582
Willem Pieters schipper en huisvrouw Neelken Jan Hacx contra Cornelis Jacobs en huisvrouw; idem contra Pieters Sijmons (8-5)

11-05-1582
Marij Gijsbrechts contra Jan Claeijs wever; betreft huur van hem te goed.
Willem Pieters x Neelken Jan Hacx eigenaar van huis de goude mortier contra Pieter Sijmons.
Deken en beleders cleermakersgilde contra Hubrecht Lauwereijs kleermaker; boete.
Trijn Pauwels contra Aechte Reins.
Maijken Lachers contra voogden van lange Jan Sijmons wezen.
Jan Willems landman van Poppendamme machtigt Lieven Philipss contra Anna Jan Matthijs weduwe.

15-05-1582
Jacomijne Barends wed. Adriaen in der Goes contra Merten Claas.
Adriaen Jans Coster borg voor Jan IJsebrant.

19-05-1582
Gillis Antheunis contra Adriaen Dirricx x wed. Jan Hercx.
Trijntgen Aelbrechts wed. Aelbrecht Jacobs contra Adrieaen Pieters x Beerken Lubbrecht.
Willem Andries contra Jan Matthijs Biersteker.
Frans Cornelis borgen x Jacomijnken Crijns en namens zijn huisvrouws broeder en zuster als erfgenaam van de wezen van Anna Crijns (overl.) x Wisse jacobs contra Steven de Ruijter x Magdalena Arents eertijds wed. Wisse Jacobs.
Pauwel Pauwels hoogbootsman contra Jacob Arents.
Domaes Jans contra Jan de Leeu.
Lenaert Natgat  en Stijntgen wever contra Gerrit Legiers bakker.

22-05-1582
Marij Gijsbrechts contra Joos Willems wever.
Willem Cornelis deken schippersgilde contra Jan Engelbert als borg voor Barend Cornehert.
Cornelis Lenaerts Harinckman contra Gerrit Diercks.
Leijntgen Ambrosius wed. contra Claes Sijmons, Pieter Heijndriks, Jan Boogaert, Adriaen Licxse, Rochus Speck en Dirrick Dirricks.

23-05-1582
Steven Dirricks de Ruijter borg voor Jan de Waele die geld heeft geleend van Aelbrecht de Graft als vorg voor moederlijk goed van de wezen van Jan Florens.
Willem Maarts bom verklaart dat Cornelis Claes (overl.) te Biezelinge in zijn leven hem een paybrief heeft verkocht t.l.v. Adriaen Antheunis.
Marinus |Jacobs schipper machtigt Lieven Philips.

24-05-1582
Pieter Dirricx van Rotterdam arrest op schip van Pieter Frans.

25-05-1582
Adriaen Jans coster borg voor Jan IJsebrants die hulckschip de Jupiter gekocht heeft.

26-05-1582
Govert Daniels borg voor Neelken Cornelis wed. Adam Andries contra Adriaen Anthonis borg voor Robrecht Pieters van Breda.
Adriaen Licxe c.s. contra Jan Lootsman schipper; arrest op schip.

29-05-1582
Adriaen Jans Dame contra  wed. Jan Matthijs de Rijcke en de wezen van Jan Matthijs de R.
Ente Pieters contra Jan van Huessen als facteur van Jan Pierken.
Cornelis Dirricks in Koudenhoofd contra Damus Adriaens.
Marinus Jacobs contra Claas Houck.
Lijntken wed. Christiaen Groen contra Damus Adriaens.
Gillis Antheunis contra Adriaen Soeteman.

12-06-1582
Cornelis Jans Hauwaert contra Lenaert de Keijser.
Voogden van de wezen van Jan Sijmons boxmaker, redelijk lang gestorven, en oorbaar meubels en huis openbaar te verkopen wegens grote onkosten; naaste vrienden akkoord.
Trijn Pauwels moet Pieter Mere huishuur betalen.

16-06-1582
Maijken Coije contra Steven de Ruijter.
Huisvrouw van Sijmon Cos contra Lieven Philips.
Crijn Geleijns contra Jan de Brune.
Steven de Ruijter namens huisvrouw contra Gabriel Aarnouts Bakker.
Huisvrouw van Aelbrecht Roosenb. Provoost contra Adriaen Pieters Laemacker.
Heijndrick Adriaens, Cornelis Pieters, Adriaen Adriaens alle drie borgers en vleeshouwers te Arnemuiden contra Willem Maarts Bom.

19-06-582
Huisvrouw van Merten de smit contra baillui.
Cornelis Claes lichte contra Jacomijne Barends; betreft waterbrief met Aelbrecht Wouters borg voor ¼.
Jan de Witte bezitter van huis Amsterdam contra rentmeester Walraven van Braemsloot namens ’t capittel van Westmonster als actie hebbende van Lijsbet Cocx.
Adriaen Adriaens contra Cornelis Cornelis wever als bezitter van huis ’t gouden hoofd.
Damus Adriaens contra Pieter Floris en Lijntken van Bruessel.
Huisvrouw van Cornelis Cornelis contra Pieter Cornelis.
Hazebout de Meester verklaard op jawoord dat Cornelis Jans Hauwaert huishuur schuldig is aan Jacob Casier.
Anna Jans wed. Jan Matthijs de Rijke contra Cornelis Croon en huisvrouw.
Deken en beleders schippersgilde contra Antheunis Kelle schipper arrestant.

23-06-1582
Maijken Corn. Cornelis Lachters wed. contra voogden van lange Jan Sijmons Wezen.
Jan Jobs te Middelburg crediteur van sterfhuis van Pieter Jobs.
Voogden van Pauwels de metselaaars wezen verzoeken meubelen enz. te mogen verkopen.

26-06-1582
Trijn Bouwens x Sijmon de nagelmaker en huisvrouw van Frans den (rouper?) contra bailliu.
Lenaert de Keijser namens Willem Draeck contra Willem Jans Floren.

30-06-1582
Pieter Gerbrants namens huisvrouw contra Mary Jaep Hoij.
Jochem Steutelinck contra Gijsbrecht Goverts en huisvrouw.
Willem Jans Floren contra Claesken Jans x Jan Walijnck.
Jeronimus Verhagen namens Hans Wijgam contra Bouwen Jans

03-07-1582
Neelken Jans is uit huis en hure van Jan de Leeu gegaan, waarom?
Adriaenken Hermans contra cleermakersgilde; de vrouw van Sijmon de schoemaker en dienaar van de bailliu enx. betreft gehaalde cleeren.
Jan Adriaens Cramer contra Trijn Pauwels.

05-07-1582
Heijn Pruijs grootschipper contra Jan Stoffels namens Pieter Aernouts; betreft vracht.
Jan Barends bakker verkoopt huis genaamd Dordrecht op het oosteijnde aan Jan van Hulsen.

07-07-1582
Jacob Joos timmerman contra Willem Clauwaert en huisvrouw.
Deken wagenaarsgilde contra Jan Jacobs backer.
Leijnken Cornelis weduwe Ambrosius v/d Boogaert contra Arent Jacobs.
Jan van wijngen contra Pieter de Haen; paybrief van huis naast Poortugael.

10-07-1582
Marinus Visscher contra Jan Stoffels; betreft (bodemerie brieven?) voorgelegd aan Pieter van de Moere te Antwerpen.
Frans de nagelmaker injurie contra huisvrouw Sijmon de nagelmaker.
Jan Adriaens van de Berge borg voor Jan van Huessen.

13-07-1582
Cornelis Jans Granaetappel van Amsterdam contra Goris Piers van Hamborch, schipper op de David.

14-07-1582
Mr. Joris Hubrecht contra voogden van wees Jan Sijmons.
Frans Robrechts timmerman contra Joos Forts.
Jacob Casier contra Jan van Wingen
Pieter Heijndricks schiptimmerman contra Ambrosius wed.
Mr. Pieter Bour…… contra Jan Boogaert bezitter va zoutkeet met steenen  zijd…
Bouwen Adriaens contra Heijndrick Willems huedeman.
Jan van Huesen  contra Arent Brouwer.
Cornelis Matthijs contra erfgenamen van Cornelie in de Witten Hond.
Arent Jacobs brouwer in Delft contra wed. Ambrosius van de Boogaerd.

19-07-1582
Heijndrick Prunen borg voor Lenaert de Keijser.

21-07-1582
Hans Slumer houtsager contra baillui; betreft uitcoop van zijn huisvrouws erfgenamen.

24-07-1582
Cornelis Jans in Portugael contra Pieter van Lieuwaerden.
Bonaventure Bodelier contra Amer Winckels.
Barend Heijndricks contra Cornelis Wol (Cool?)
Frans Philips sequester sterfhuis Pieter Jobs contra Jan Jobs.
Janneken Rombouts contra Heijndrick Adriaens.
Hans Wijgans te Vlissingen contra Aarnout de Wolf.

28-07-1582
Magdalena in de half mane, Cornelis Barthoen, Willem Bom, Jan Cornelis Cottron contra tresorier van Arnemuiden.
Gijsbrecht Gijsbrechts bakker contra Steven Gillis schoemaker; betreft koop van huis in Abrahams schoot (mei 1582)
Aelbrecht de Graft namens Heijndrik Wolpherts Fuijck contra Jan Deijl met Jan de Brune te Middelburg als borg.

31-07-1582
Lijsken Jans weerdinne in Romerswale contra Jan Adriaens van Bergen op Zoom; heeft geen kleren meer van Bartholomeus Jans sergeant in bezit tegoed van verteerde gelagen.
Claes Houck contra Marinus Jacobs.
Jan Cornelis Cottron burger Arnemuiden verklaard geen riet meer te hebben ontvangen van Lucas Lambrechts enz.

03-08-1582
Barnaert de Masier barthoen contra Jan Boogaert.

06-08-1582
Pieter Cappoen borg voor Floris Soetemans schipper van Dort alhier met zijn schip liggende contra Jan Clement en Salomon Claes beijde van Oosteijnde.

08-08-1582
Grietken Lenaerts dochter van Lenaert de Visscher x Adriaenken Jaspers heeft recht op ¼ part van een rente op zeven harinck hangen? en een huisken  daar neffen alles gestaan te Antwerpen op den gulden berch aldaar; haar voogden Cornelis Michiels barthoen en Bastiaen Jaspers hebben de rente verkocht met de eigenaars van de andere 4/3 parten.

13-08-1582
Adriaen Cornelis Licxe contra Pieter Cornelis Boutrse betreft schip de Grijaert.

04-09-1582
Cornelis Joris schoemaker contra bailliu.
Steven Dirricks de Ruijter contra Gabriel Aarnouts bakker te Vlissingen (zie 11-09)
Pieter Crompthout contra huisvrouw van Willem in de Zwaan.
Voogden van de wezen van Crijn Hubrechts contra Heijndrick Adriaens.

07-09-1582
Gerrit Floris van Amsterdam contra Rutger Maeres engelsman

08-09-1582
Dirrick Jans Buelinck contra Antheunis Wisse Peck; landpacht.

11-09-1582
Anna Jans alias Spaansche Tanne contra bailliu.
Peter Gerbrants contra Claas Boulijn.
Hendrick Adriaens heeft huis den Hoorn gekocht van de voogden van Crijn Hubrechts wezen.
Dirrick Matthijs contra deken cleermakersgilde.
Adriaen Barthels van Bergen op Zoom contra Willem den Hartooch.
Jan Barents backer contra Beerken Jan Roels huisvrouw.

15-09-1582
Judith in den Roden Thoeren wed. van Hans van Bruijnswijck en daarna van Aert Minne als bezitteresse huis Roden Thoren contra Grietken Pieters wed. wijlen Cornelis Jacobs van Benten; pay van ’t huis schuldig .
Anna Jans wed. Jan Matthijs de jonge contra Dirrick Jans Buelinck.
Jan Dirrick vettewarier contra schipper Stijne.
Cornelis Jacobs in de Herpe contra Claas Jans Bruijnooge.
Pieter Cappoen borg voor Isambaert de Herm contra Joos Forts.
Henric Adriaens vleeshouwer contra Cornelis Pieters vleeshouwer als voogd van  Hubrecht Crijns, wees van Crijn Hubrechts.
Jan Jobs te Middelburg contra sterfhuis Pieter Jobs.

22-09-1582
Mr. Dirrick Willems Sout contra Joos Willems wever.
Cornelis Lenaerts Houtman contra Cornelis in de roode leeu.
Pieter Lambrechts zeijlmaker contra Maricken Baltens te Vlissingen (namens Jan Snouck de jonge 29-9)
Willem Maerts Bom deken tappersgilde schuld aan Maije Jans x Gerbrant Auwels.

25-09-1582
Comtant Gillis namens Jan Baillens coopman van Brouwange contra Gerrit Gerbrants grootschipper.
Cornelis Pieters beenhouwer contra Willem Hertoch.
Claesken Jans x Jan Walincx grootschipper; voldaan van erfenis van Emmerentiana Walijncx (overl.) x  Johan Floren.
Gerrit Bolardus, Jaques Lantegrois enz. Zie 7-4-1582
Proces tussen Pieter Meijnerts laeckeman, Gerrit Volckers, Gerbrant Hermans Spaengiaert, Reijnier Jans Snouck, Jan Jans Brouwer, Hendrick Huberts, Allert Cornelis Schoonpraet, Stijntgen Cornelis, Gerrit Jans Nachtegael, Joos de Vlamijnck, Frans Cornelis van Leijden namens Dirrick Govert brasser, Claes Arends schipper van Amsterdam, Jan Meeus x wed. van Loduwijck Frans en Govert van Nederhoven en Jan van Heussen namens Claas Boeles allen  eisers contra Aelbrecht de Graft zelf en namens de andere reders van hulkschip de Roose waar Jan Adriaens van Hoorn schipper op is geweest; betreft bodemeriebrieven (=vrachtbrieven).

29-09-1582
Jan Goverts contra erfgenamen van Pieter Volckers (= Antheunis Jans en huisvrouw?).
Jan Barends bakker contra weduwe van Cornelis Cos te Gapinge.
Dirrick Claijs contra Antheunis Jans x Barbel.

03-10-1582
IJsebrant Everts schipper van Hoorn contra Jacob Joos.

05-10-1582
Lieven Philips contra Adriaen Arents van der Vere.
Cornelis Cool contra Jan Adriaens Brasser.

16-10-1582
Steven de Ruijter contra Bailliu, Mr. Jan van Brantegem zou huis in Vere verhuurd hebben.
Jan Dirricks in sinte hubrecht contra Jaep Gerbrants Hoij.
Robert Leenman contra Cornelis Jan Arents namens zijn vader; betreft keet van Robert van Oortegem.

20-10-1582
Adriaen Adriaens vleeshouwer bezitter van huis \t Boochken contra tresoriers.
Aelken Ockers contra Joos Forts.
Brant Jans contra Jan Jans en Cornelis Cool

22-10-1582
Jan Eertenst van Bouckarspel schipper van hulckschip heeft zout gekocht van Jan Perscheijns en zijn broeder.
Erfgenamen Cornelis Danckaerts contra Cornelis Jacobs van der Goes.
Pieter Baers contra Willem Grof en Jan Adriaens Ramer.
Jan Dirricks schiptimmerman contra Jacob Hoij.

27-10-1582
Emme huisvrouw van schipper ………. Contra Aelbrecht van Roosenburch.. zie 15-12.
Frans Robrechts timmerman contra jonker Sijmon van Grijpskerke.
Jacob Willems contra wed. Cornelis Willems Croone.
Merten de Gast voogd van de wezen van Jan Sijmons contra Jacob Jans.
Cornelis Jans in Portugael contra Geleijn Augustijn.
Denis de Coninck namens huisvrouw contra tresoriers.
Willem Andries Hertoch contra Jacob Joos.
Jan Willems Vijfpond contra Anna Jan Matthijs.
Jacob Gerbr. Hoij contra Lenaert de Keijser namens wezen van Augustijn Pieters.

03-11-1582
Aert de Ketelaer alias gisteren contra Jan Claijs de Witte.
Dirrick Jans zeijlmaker contra Jan Claijs de Witte. Zeijlmaker.
Denijs de Coninck x ……… contra Pieter Meeus borg voor Rougier van Hulle.
Voogden van de wees van Wouter Gerrits mogen huis en meubels verkopen voor weduwe en wees.

06-11-1582
Omar Baerlem van Nieuwpoort contra baillui.
Mareus Mahieu (overl.) heeft wezen achtergelaten en wed. goederen verkocht.

07-11-1582
Ente Pieters schipper contra Jan Perschijn.

10-11-1582
Sijmon Cos gildebroeder van Wagenaarsgilde.
Jacob Joos contra Josijne Jan Meijerburch.
Anna Jan Matthijs wed. contra Adriaen Jans van Poppendamme

20-11-1582
Geertken Crijns contra Pieter Gerbrants huisvrouw.
Cornelis de Decker van Derremonde contra Claes Willems schipper van Dort.
Los blaadje: Sijr Adriaens x Neelken Mattheus en Marinus Mattheus van Zierikzee als borg en Jan van de Grave borg contra Jacomijne Barends.

24-11-1582
Jan Jans Keijser contra Willem Andr. Hertoch en huisvrouw.
Jacob Hoij contra Laureijs Jans landman.
Jan Pieters Beaumont contra erfgenamen van Neelle Jan van Spangen ; moeten wachten tot Neelle’s man is thuisgekomen. Zie 11-12-1582
Maijken Lachers contra Donaes Jans als ontvanger van Ambrosius de Cock’s wezen.

27-11-1582
Cornelis Claeijs, Spaense Tanne’s man, contra bailliu.

01-12-1582
Deken en beleders bakkersgilde hebben Adriaen Pieters bakker verboden te bakken.
Claas Lubberts contra Jacob Joos biersteker.
Frans Philips sequester sterfhuis (geaband.) van Neelle Jans eertijds wed. Paes de vleeshouwer en laatst getrouwd geweest met Jan Jacobs backer; ’t halve huis de Dolphijn mag verkocht worden.

04-12-1582
Claes Joossens Walijns contra Pieter Jans van de Hooge als ontv. van mr. Cornelis Adriaens backer raed in den Hage; rentebrief.
Weduwe Wouter Gerrits smid contra Jan Barends bakker.
Jan Teerlinck pachter van \t gemaal te Arnemuiden contra Luc Gillis te Cleverskerke.
Sijmon Jans schoemaker contra Merten de Gast voogd van Jan Sijmons wees..

06-12-1582
Kenau Claijs van Zierikzee contra Heijndrick Baarscheerder namens Hans Eersten Ieman (oostschipper) met zijn boot enz. stierman (8-12 / 15-01-1583)
Pieter Cornelis Bontecoe namens Gerrit Pieter Rarecx grootschipper contra Adriaen Cornelis Licxe.

08-12-1582
.Jan Lenaerts Teerlinck contra Jan Cornelis Molenaer.
Roelandt Joris stierman op schip den Zalmeter contra Claes Lubberts.
Pieter Heijndricx x …… contra Jan Pieters Beaumont.
Jan Rapaert contra Jan van Huessen.

11-12-1582
Neelle in de Morgensterre contra baillui.
Pieter Heijndricx x Cateline Simons dr. Van Neelle Jans van Spaingnien; afstand van goed. een erf op ’t oosteijnde contra Jan Pieters Beaumont.
Aelbert Roosenborch verkoopt recht op hulckschip den David aan Gloude Willems bailliu te Vlissingen.

15-12-1582
Arres op persoon van Emme Hendricksdr. (huis….. van Lente Pieters?) contra grancois de schrijnwerken; gevangen te Middelburg.

07-01-1583
Adriaen Cornelis alias Licxe schipper en burger te Arnemuiden verklaard dat zijn huedeschip onlangs opgebracht is.

11-01-1583
Bastiaen Moreels contra weduwe Pieter de Zeefmaker (Lambrechts)
Marinus Gillis voogd van de wezen van Laureijs Jacobs schoemaker contra Merten de Gast voogd van Jan Sijmons wees.
Adriaen Geleijns te Middelburg contra Dirrick Jans zeijlmaker.

12-01-1583
Jan Jacobs greelmaker van Goes x weduwe van cornelis Jobs huistimmerman contra Jacob Joos timmerman.
Huisvrouw Pieter Gerbrants contra Cornelis Joris schoemaker

18-01-1583
Baillui contra Jan Emmers van Asperen
Sijmons Moijaert x ………. contra Sijmon Rombouts baillui.
Gijsbrecht Joos metselaer contra wed. Cornelis van Benten.
Willem Michiels contra Adriaen Claijs sterfhuis.
Cornelis Joossen Walincx bezitter van erve gelegen voor den Thol eertijds geheten de cleijne Smacke contra Pieter Jans van de Hooge namens mr. Cornelis Adriaens raad in den Hage als actie hebbende van Pauline Pieters wed. Pieter jans van Corthene; rentebrief.
Cornelis Adriaens wonende buiten Middelburg en Sijmon Jans Decker te Vlissingen machtigen Lieven Philips.

22-01-1583
Claes Heijne x Ieffgen Cornelis contra Cornelis Adriaens als voogd van de wezen van Adriaen van Groenvelde.
Jacob Frericx moet belletten uitstellen; betreft erfgenaam van Pieter Hermans alias Pietel

25-01-1583
Jan Jans arbeider contra Brant Jans.
Robrecht Pieters van Breda verklaard oblig. op Jans Jac. Backer aan Jan Engelbert gegeven te hebben.
Cornelis Frans backer contra Christiaen Quackelbeen.

29-01-1583
Jan Heijndricks bakker mag meubels enz. arresteren bij hem in huis de cleijne Sterre aankomende Willem Andries Hertoch.
Bouwen Adriaens en Luenis Blaes als erfgenaam van Jobken Claeijsdr. contra Martine Schouwenaers.
Guillame de metser contra Hans van Liere.
Germeijn de Vriese poorter van Duijnkercke machtigt Lieven Philips.

01-02-1583
Luenis Blaes schipper contra Gabriel Lambrechts schipper te Zierikzee.
Frans Cornelis molenaar contra Gillis Jans van Bieselinge.
Aert Adriaens en Jacob Cornelis zeeman namens huisvrouwen erfgen. van Pieter Heijndricks brouwer contra Marij Jaep Hoij wed. Pieter Heijndricks.
Huisvrouw van Willem Pieters grootschipper contra Walraven van de Braemsloot.

05-02-1583
Cornelis Jans Huwart en zijn huisvrouw contra Jan Meusen van Middelburg contra Jan van Wingen, contra Christ Quackelbeen, contra Geleijn Augustijns, contra Hans Nanninck.
Maijken Lachers contra Francois Valerius als ontvanger van Fernande Molckmans wezen.
Willem Pieters x Neelken Cornelis wed. Jan Herck contra Willem van de Braemsloot.
Cornelis Crijns schipper van Amsterdam met schip op blijck liggende contra de waterbaillui alhier; Willem Schrijvers schipper van Amsterdam idem.; Jan Adriaens schipper van Haerlem idem.

08-02-1583
Taijta Douve???? Van cleverskercke contra Dirrick Jans Buelinck.
Huisvrouw van Merten de houtsager contra huisvrouw van Merten Adriaens smid.
Aelbrecht Pieters van de Graft pachter van de balance contra schipper Stine die op haar bane duizenden wants gewogen gewogen zou hebben.
Los blaadje: Heijndrick Baerscheerder moet inventaris brengen van gestorven huisvrouw en moederlijk goed van de dochter van zijn huisvrouw; idem 12-3 1583, Adriaen Soeteman borg.

12-02-1583
Francois Anthonis contra Cornelis Maarts schipper.
Jan Wiggers contra Dirrick Sout.
Adriaenken Jaspers wed. Pauwels de metselaar contra Luenis Blaes en Bouwen Adriaens; moet pay van huis \t schemijnckel betalen.
Mr. Jan van Brantegem contra Lijsken in Rommerswale..
Cornelis Jans Huwart x Grietken Bastiaens contra Jan Meussen te Middelburg.

15-02-1583
Antheunis Wisse Peck contra Heijndrick Adriaens en Dirrick Jans Buelinck; pacht van tienden.

26-02-1583
Cornelis Barthoen x ………….. contra sterfhuis Pauwels de metselaer.
Adriaen Baes schipper van Duijnkerke contra Jan Boogaert.
Bartholomeus Sterckenburch contra Hans (Sentsen?)
Willem Dirricx (neusse) schiptimmerman contra Claas van Beijlen x ………
Pieter Crompthout contra Claes de Joncker stadbode.

03-03-1583
Huge Leijns contra Jan Teerlinck.

05-03-1583
Maijken Willems eertijds wed. van Gillis Maerts stelleman nu gertrouwd met Jonas Jacobs van der goes contra Steven de Ruijter.
Simon Jans schoemaker bezitter van huis Amsterdam contra voogd van Jan Sijmons wees.
Jan Coopvaer contra tresoriers van Arnemuiden.
Jan Willems wonende buiten Seijspoort van Middelburg machtigt Cornelis Matthijs.

22-03-1583
Cornelis Cornelis schots coopman contra Jan Dirricks vettewarier.
Proces tussen Cornelis Jacobs van der Goes en cornelis Danckerts erfgen. Cornelis Jac eerst erfgenaam van Job Jacobs moutspeelder (1-5: Corneils Dankerts eerst getrouwd geweest met weduwe van voornoemde Job Jacobs)

Ga naar boven