Historische Vereniging Arnemuiden

RAZE 124 Schepenakten april 1574 - april 1575

6 Pieter Heijndricks cleermacker contra wed. Heijndrick Jans (24-04-1574)
6 Jan Jacobs backer contra Gerrit Gerrits schoenmacker betreft ruiming van huis 't gulden hooft (24-04-1574) Fol 7 Jan Heijndricks backer, fol. 8 id.
6 Tijmen jans van Monickendam schipper namens Claes Pieters betalen coop van schuijtte voor de troublen (24-04-1574)
6v Huisvrouw Pieter Heijndricks cleermacker contra Marinus Jac. van Campen (27-04-1574)
6 Jan Cornelis contra Job Hubrechts namens huisvrouw (08-05-1574)
7 Aelbrecht Pieters van der Graft contra Pieter lambrechts zeijlmacker, zou geld ontvreemd hebben uit een schip van Aelbrecht in der Goes.
7v Jan Jans Hollander uit Cleverskercke moet pacht betalen aan Gheert Pieters Minne?
7v Rembrecht Maertens wed. van Claes Jans contra Petronella Wernaerts (= geh. met Pieter Gerbrants zie 187E) in 't witte Cruijce
7v Willem Claijs schipper v. Sloterdijk machtigt A. Hamerstede om te procederen op 't buijs hulckschip van Ghijs Pieter Cleijne van Amsterdamme
7v Oort Jans Keijser te Zoutelande machtigt Pieter Jobs
8 Janneken Pieters zegt dat ze tegoed heeft van 't sterfhuis van Jan Corn. van 't Hart van verdiend loon (11-05-1574)
8 Coene Jans contra Bartel Barends die moet verklaren of hij 't huis van Pieter Platteneuse wed. getr. hebbende wijlen Adriaen Matthijs mede begeert te repareren
8 Jan Matthijs contra wed. Adriaen Corn. Lichtenburg
8v Colne Jans contra Dygman Piers bootsman die 't huis moet ruimen waar hij in woont (16-05-1574)
8v Erfgenamen Reijer Ontgers constaple op Zeeburch contra Jan Joos Smit
8v Jacob Fredricx c.s. als erfgenamen van Marie Fredricx contra Jan Hercx landman die zegt dat hij de penn. aan Remmert Pieters heeft gegeven (16-05-1574)
Dezelfde erfgenamen namens Claas Snijders weeskind contra Jan Matthijs de Jonge
9 Dirrick Jans op 't zolder contra Maijken Jans
9 Anna Backers jonkwijf in de Wildeman loon van Anna van Zwol te goed, ook Griete Tuenis te goed, heeft moeten vluchten, verdiend voor de troublen.
9 Jacomijne Corn. Danckerts poorteresse van Middelburg gearresteerd door Adriaen Cornelis vermits zij wil vertrekken naar Bergen in vianden handen (20-05-1575)
9v Wed. van Adriaen in der Goes contra Claes Adriaens van Monnickendam (22-05-1574)
9v Adolf de Wachter contra Jan Joos smid betreft huispage
9v Jan de Leeu contra Aelken Jacobs wed. Goosen Anthonis
9v Cornelis Claijs de Lichte contra Adriaen Scheel betreft pannen op zijn huis
10 Marinus Pieters contra Jan Jans Keijser
10 Inghel Cornelisdr. wed. Cornelis Doens contra Maijken Cornelisdr. wed. Jochem Jacobs van Dort (02-06-1574)
10v Aelbrecht Pieters Graft contra Jobken Jans in de Vier Heemskinderen (05-06-1574)
10v Jacomijne Barents wed. van Adriaen in der Goes contra Claes Adr. den Boer van Monickendam (id. 11v,12,13,22v)
11 Maijcken Cornelis wed. Cornelis Lacchers contra Jan Sijmons
11 Lijsbeth huisvrouw van Sijmon Jans contra mr. Ghijsbrecht Goverts chirurgijn
11 Cornelis Sijmons trommelslager contra Elijsbet Michiels
11v Wed. van Frans Court contra Claes Jans
11v Jan Sijmons contra Antheunis Pieters Reijniers (of Remmers)
12 Jan Sijmons voogd van de wezen van Laureijs Jacobs contra wed. van Cornelis Corn. Laccher
12 Hubrecht de Backer contra Cornelis Jans Crol
12 Job den Duvel + wed. van Cornelis Briele contra Andries van Assche proc. van Jasper Mulder te Vlissingen
12v Antheunis Jacobs contra Neelle Maertens wed. Cornelis Jans Crol
12v Trijn Joos Joos boxmakers weduwe contra Cornelis Joos van der Vere (14v,18)
12v Jan Sijmons en Balten Stoffels met de secr. op verzoek van Maijken Jans wed. Cornelis Gheerts naar het huis van Frans Robbrechts timmerman gegaan alwaar Luene Blaes wed. van Blaes Jobs ziek te bedde ligt moeten vragen wat Maijken te goed heeft van Luene
12v Maije Jans de Jonghe contra Cornelis Wouters (is jonge Maije Jans moet tevreden zijn)
13 Marinus (Jacobs) van Campen contra Claes de metser, betreft sterfhuis van Anna van Zwol (15-06-1574)
13v Lijsbeth Michiels contra Marinus Jacobs van Campen, sterfhuis Anna van Zwol
13v Maijken Jans contra wed. Adriaen in der Goes betreft schuld van schuijtte
14 Balten Stoffels contra Pieter Jacobs van Houck proc. van de wed. van Dirrik Jacobs (19-06-1574)
14v Wed. van Lenaert de smid contra Jacob Jans (19-06-1574)
15v Arent Jans Keijser contra Jacob Jans en (Pieter Jobs) die zegt erfgenaam van Gillis Piers te zijn, Gillis Jans in 't Polderken borg voor Arent Jans Keijser heeft goederen ten huize van zijn zuster Maijken Lacchers (22-06-1574)
16 Janneken Lenaert de smids wed. contra Jacob Jans (29-06-1574)
16v Cornelis Laureijs cs. contra Jobken Jansdr. betreft gearresteerd schip te Vlissingen
16v Wed. Cornelis Briel contra Pieter Jobs en Jan de Leeu sequesters boedel Jan Cornelis in 't Hart
16v Maijken Willems van Dort contra doove Eelle?
17 Wed. Frans in de Croone schepenstede contra sequesters boedel Jan Cornelis in 't Hart (03-07-1574)
17 Jacob Gerbrants Hoij als boven
17 Gerrit Pieters Minne contra Jan Matthijs de Rijke die voogdij moet aannemen van Griette Cop Hans
17 Cornelis Lauwereijs cs. contra Adriaen Hans Coster en Jobken Jansdr. (zie 16v)
17v Claes Jacobs metselaar en Pieter Sijmons van Breda timmerman met Gerrit Pieters en Jan Sijmons schepenen namens Herman Dirricks Sterre moeten vervallen huis taxeren naast de hoek van de Vogelensanck en 't huis van Stoffel Spierinck toebehorende ene Jan Floren. Herman heeft het gerepareerd
18 Job Hugens contra Frans Jans Nachtegaal injurie (10-07-1574)
18v Huisvrouw van Willem Pieters contra Baelken Dirricks injurie
18v Adriaen Jans Coster x Jobken Jans contra Aelbrecht de Graft
18v Sequesters boedel Jan Cornelis in 't Hart contra Pieter Willems Croone x Trijn in de Croone
18v Jacomijne Barents wed. Adriaen in der Goes contra Maijcken Jans wed. Cornelis Gheers betreft paij? van schuijt
19 Wed. van Sijbert de metselaar contra Lijsken Floris van der Vere (zie 20 Isebrant) (17-07-1574)
19 Steven de Ruijter contra Machtelken Jans
19 Jan Floren contra Jan Sijmons
19v Maijken, Cornelis Corn. Lacchers wed. moet landpacht betalen aan Jacob Fredericx
19v Jan Sijmons namens huisvrouw contra Thuenken Hannebouts injurie
19v Baelken Dirricks contra Lijne Jans
19v Jacob Barthelmeus tollenaer van der Vere namens Adriaen Barthelmeus van Bommenee verzoekt huis van mr. Jacob Jacobs de jonge barbier te laten verkopen
20 Claes Jans in 't Gulde Cruijce contra wed. van Frans Courts (20-07-1574)
20 Frans Jans Nachtegaal contra Job Huijgens injurie
20 Lijsken Floren van der Vere contra de wed. van IJsbrant de metselaar
20v Jan Sijmons contra Fop Jans (zie 21)
20v Baillui contra Rochus Heijndricks smid
20v Claes Cornelis zelf en zijn mede bootsgesellen hebben te goed van 't schip de Grijphoen
21 Heijndrik Adriaens vleeshouwer moet Arent Jans Keijser betalen over koop van beesten
21 Steven de Ruijter contra Cornelis Sijmons smid (24-07-1574)
21 Fop Jans contra Jan Sijmons als voogd van de wezen van Huijchken Heijndricksdr.
21v Wed. Adriaen in der Goes contra Claes Adriaens (31-07-1574)
21v Cornelis Joos van der Vere contra wed. Joos Joos
21v Heer Baillui contra Pieter Bartelmeus
21v Jan Antheunis contra Adriaen Lenaertsen x Barbele Pieters (zie 24, 27v)
22 Fop Jans contra Jan Sijmons en Marinus Gillis als voogden van wezen v. Laureijs Jacobs
22 Franchoijs van der Eijcken van der Vere is tevreden betreft koop van huis genaamd De goude leeu te Arnemuiden penn in handen van Jasper Mulder, Mulder eist geld van de comp. huisvrouwe moederlijk sterfhuis (06-08-1574)
22v Jacomijne Barents wed. Adriaen Adr. in der Goes contra Claes Adriaens (07-08-1574)
23v Schipper Jeff Cornelis contra Claas Jans (22-08-1574)
24 Griete Cop Hans contra Ingel in de Sterre (21-09-1574)
24 Joos de Cleermacker contra Willem Maertens Bom (of Bon)
24 Adriaen Lenaerts contra Heijndricksken wed. Jan Antheunis
24 Steven Adriaens van Vlissingen machtigt PieterJobs betreft het huis van mr. Jacob Jacobs de jonge barbier een rentebrief (21-09-1574)
24v Bailliu contra Gerrit Jans Gorcum (schutbrake) (28-09-1574)
24v Weduwe Jacob Pieters in de Morgensterre contra Claes Adriaens schipper van Monickendam (zie 29, betreft oblig. van 24-09-1571)
25 Trijn Joos wed. Joos Joos contra Cornelis Joos van der Vere
25 Renaert Jacobs erfg. van Cornelis Cornelisse contra Wouter Jacobs betreffende inventaris van Cornelis
25 Pieter van Gent met huisvrouw (fol. 84) contra capt. Jan Olibrants
25 Willem Maertens Bom contra Rau Willems, contra Joos Jans (25v) en contra Margrete Pepers
25v Jan Adriaens contra Cornelis Heijndricks van Wolphaartsdijk
25v Dirrick Pauwels van Purmerent verklaart nooit gezegd te hebben enz.
26 Coenraad Jacobs contra Pieter Cornelisse en zijn schip, Balten Stoffels borg voor Pieter (01-10-1574)
26v Gerrit Gerrits schoenmaker contra Merten de Gast (02-10-1574)
26v Cornelis Everts namens de erfg. van Goeltjen Willems machtigt Pieter Jobs (09-10-1574)
27v Heijndricxken wed. van Jan Antheunis in den Horen contra Adriaen Lenaerts x Barbelken Adriaens betreft paijbrief in huis te Arnemuiden dat Jan gekocht heeft op
14-05-1570 (12-10-1574)
27v Sijmon Jans contra Anneken Andries
27v Wed. Bernaert Warnaerts moet huishuur betalen aan Cornelis Everts
27v Pieter Willems Croone namens huisvr. contra Jan Floren als erfgenaam van huis genaamd Meijenburch te Arnemuiden achter de kerk
28 Mattheus Sterk contra Maijken Reijniers wed. (12-10-1574)
28 Trijn in de Croone contra Willem Bom
28 Antheunis Dirricx van Ossanen machtigt Adriaen Cornelis cuiper, arrest op schip van Claes Cornelisse van Ossanen die zijn schuld moet betalen
28v Hector Adriaens machtigt Heijndrick Stolbach contra Pieter Aerts (16-10-1574)
28v Nicolaas van Pameren contra Sappe de Bries betreft grau laken (18-10-1574)
29 Cornelis Cornelisse contra Hubrecht Willems backer (19-10-1574)
29v Cornelis van Benten contra Cornelis Dirricks van Ossanen
29v Claerken Barents wed. Lieven de zeilmacker verklaart door de dood van haar man en grote schulden afstand van sterfhuis te doen t.b.v. crediteuren
30v Margriete Pepers contra Bastiaan Claijs en Jan Goverts (26-10-1574)
30v Jacob Jans in de Spiegel contra Frans Robrechts timmerman (zie 32v)
30v Geerbrant Pauwels schipper van Monickendam contra Joos de backer van Middelburg
31 Heijndricksken wed. Jan in de Horen contra Wouter Gerrits smid
31 Pieter de Zeijlmaker contra wed. Antheunis Pieter Remmers en Sijmon Remmers contra wed. Remmers
31 Hopman Mennicks contra Luene Jans die huis moet ontruimen
31v Gerrits Iemants contra Jan Corneliss (29-10-1574)
31v Heijndrick Frans van Dort contra Pieter Lambrechts
32 Cornelis Willems contra Trijn in de Croone (30-10-1574)
32v Jacob Jans achtergelaten zoon van Jan Jans in de Spiegel contra Frans Robrechts
33 Jobken Jans in de vier heemskinderen contra Aelbrecht de Graft (02-11-1574)
33v Trijnken Frericks (x Pieter Frericks) contra Thomas Jans van der Tholen als borg voor Thijssen Haminck
33v Neelle Maartens contra Antheunis Jacobs (02-11-1574)
34 Joos Jans en zijn huisvrouw aanclager, injurie contra Janneken huisvrouw van Pieter stadbode en Margriete Pepers (06-11-1574)
34 Cornelis Pieters vleeshouwer contra Jan Matthijs de jonge injurie
34v Maijken de Raet van Antwerpen, won. Vere contra Geertruijt Spruijts
34v Bastiaen Claijs te Middelburg machtigt Cornelis Claijs Jager contra Margriete Pepers huishuur (35) Jan Sijmons huishuur (35) en Jacob de Vriese
35v Cornelis Willems Croone contra Pieter Willems Croone x Trijn in de Croone. Bartel Jans Carreman moet verklaren (13-11-1574)
35v Hans van Bruijnswijck contra Heijndrick Jans huistimmerman betreft reparatie aan huis de goude leeu
35v Pieter Lambrechts zeijlmaker contra wed. Reijmert Pieters
36 Christiaan Groen contra Cornelis Hermans
36 Capt. Jan Olibrants en Claijs Willems Waijman borg voor Kenou Sijmons
36v Claas Jans contra Hubrecht Claijs (16-11-1574)
36v Herman Dirricks Sterre borg voor Barent Sijmons (16-11-1574)
36v Sijken of Fijken Jans contra Lijsbeth Retin wed. Lenaert Dirricks
37 Jacob Willems contra Kenou Sijmons
37 Trijnken Jan Joos wed. moet Truijken Spruijts arbeidsloon betalen
37v Sterfhuis Anna van Zwol contra Pieter Jans van der Hoogen als ontvangen van 't weeskind Frans Hillebrants rente op huis de Wildeman (20-11-1574)
37v Cornelis Claijs en Jan de Leeu x ------- contra Damus Adriaens
38 Cornelis Wouters blockmaker contra Pieter Jobs (25-01-1575)
38 Leijn Victoors contra Gillis Antheunis als eigenaar v/h huis de goude leeu (25-01-1575)
38 Weesmeesters van Arnemuiden namens weeskind van Dirrick Lauwereijs contr Cornelis Dirricks Gorcum die inventaris van D.L. moet brengen
38v Jan Matthijs biersteker contra Cornelis Loijsen (27-01-1575)
39 Aechte Reins mag Pieter Jans van der Hooge niet betalen
39 Jan Piermans huistimmerman contra Trijnke Gerrits
39v Pieternelleken dr. van Marinus Jacobs van Campen contra Aechte Reins (23-11-1574)
39v Jan Matthijs contra Willems Maertens Bom met Jacob de Vriese als borg
40 Jan Floren contra Pieter Willems Croone x Trijn Bartelmeus wed. Frans Courts schepenstede huis Meijenburch
40v Jacob Barents contra Pieter Jans van der Hooge (27-11-1574)
40v Willem van Domburg contra Jacob Barents die 't huis den dolphijn heeft gekocht
41 Lenaert Pieters contra Adriaanken Andries Bastiaens weduwe
41 Gillis Jans in 't Polderken contra Jan de Leeu
41 Pieter van Gent x wed. van Dirrick Jacobs contra Jan Olibrands
41v Libbert Gerbrants contra Philips Mareel x Janneken Libberts; betreft moederlijk goed van Janneken dat Libbert schuldig is.
41v Weduwe Cornelis de Blockmaker contra Philips Mareel x Janneken Libberts betreft huis op de Westdijk te Arnemuiden genaamd de blauwe bijle
41v Jan Matthijse contra Maijken Jans wed. Cornelis Cornelisse backer (id. Gerrit v. Onsen)
42 Sterfhuis Jan Cornelisse in 't roo hart contra Neelken Danckers alias Mosselman
42v Albrecht Pieters van de Graft contra Claes Aelberts (03-12-1574)
42v Willem Jacobs contra weduwe van Christiaan Groene
43 Kenou Sijmons contra Jacob Willems (04-12-1574)
43 Neelken in den witten hont contra bailliu; Pieter Fops contra bailiu
43 Pieter Jobs namens Claes Adriaens van Monickendam contra wed. Jacob Pieters in de morgensterre
44 Adriaen Cornelis Licxe contra Janneken Mentens
44 Claijs Lauwereijs voogd v/d wezen van Dirrick Lauwereijs contra Jan Jans te Cleversk.
44 Pieter Jobs namens Steven Adriaans x Neelken Cornelis contra Aelbrecht van der Graft, betreft huur van huis van Jacob Jacobs de Jonge barbier
44v Wed. Lange Hans de cleermaker contra bailliu ((18-12-1574)
44v Hans van Bruijnswijck contra Gillis Antheunis
44v Pauwel Meertens de metselaar contra Aert Jans in de Ziespecx
44v Kenou Sijmons contra Wonneke Claijs
45v Hubrecht Willems backer contra Pieter Proost met Adriaan Jans Coster als borg (21-12-1574)
45v Steven Dirricks de Ruijter contra Jan en Pieter Cornelis
45v Ambrosius Barthelmeus van de Boogaert contra Adriaen Gheers
46 Jan Heijndricks backer contra Claijs Schutte oostersschipper
46v Gerrit Pieters Minne contra Jan Jans te Cleverskerke (11-01-1575)
46v Cateleijne wed. van Cornelis van Overbeke contra Jan de Leeu betreft brouwerij
47 Jan Jans Keijser contra Egbert Cornelis Pool (14-01-1575)
47 Weijn (?) Jansdr. contra Jan Blat x Thuenken Reindr. van Lijne Waermoesblat
47 Michiel de molenaer contra Cornelis Cornelisse van der Vere
48 Michiel Gillis machtigt Pieter Jobs contra Cornelis Cornelisse molenaer (16-01-1575)
48 Hubrecht Willems backer contra Adriaen Jans Waechals als borg voor Pieter Proost
48 Jacob Bartelmeus namens huis van mr. Jacob Jacobs Barbré contra Steven Adriaans van Vlissingen
48v Leijn Victoors x Digneken Jans Thorens contra Gillis Antheunis als eigenaar van de Goude Leeu
49 Wed. Antheunis Pieters Reijmerts contra Jan Matthijs bierwerker en Sijmon van Grijpskerke (19-01-1575)
49 Gillis Antheunis contra mr. Frans Philips barbier
50 Jan Pauwels uit den Ruijgen Hil contra Steven de Ruijter betreft koop van huis
50 Jan de Leeu en Maijcken Lachers contra wed. van Cornelis Arents Langebeeke
50v Albrecht Pieters van de Graft contra Maijken Jans wed. van Cornelis Cornelisse Lacchers (21-02-1575)
50v Cornelis Jans Lems contra Matthijs Sterck chirurgijn
50v Trijn Joos Joos boxmakers weduwe contra Albrecht van de Graft
50v Anne Jans contra Maijken Reijns
50v Cornelis Everts contra wed. Bernaert Warnaerts
51 Pierken Waerentsdr. contra Adriaen Cornelis cuijper (in de Wolsack)
51v Gerrit Jans Gorcum contra Crijnken Jan Joos wed. (26-02-1575)
51v Leijn Victoors contra Jasper Mulder en Frans van der Eijcken betreft huis de goude leeu
52 Sijmon Moijaert geapprehendeerde zal de weeskist van Nieuwerkerke binnen twee dagen brengen (op eed beloofd) (27-02-1575)
52v Cornelis Joos contra Trijn Joos Joos boxmakers weduwe betreft haar huis de drie granaet appelen (05-03-1575)
53v Jan Goverts van Middelburg machtigt Pieter Jobs (12-03-1575)
53v Kenou Sijmons contra Jacob Willems
53v Erfgen. van mr. Jacob Jacobs barbier goed verkocht t.b.v. crediteuren 1/2 keete bij 't oude gat. mr. Barent Gheerts
54 Hugo Spierinck contra Merten de Gast
55 Margriete Pepers contra Machtel Jans (zie 56)
55 Herman Jans contra Machheln Jans
55v Onderwinders van goederen Trijn Bartelmeus wed. Frans Courts Schepenstede moeten Cornelis Willems Croone betalen huis van Trijn genaamd de Franse Schilt (19-03-1575)
55v Jaepken Aris contra Jan Sijmons
56 Machtel Jans x Jacob de Vriese contra Cornelis Jacobs; Herman Jans heeft geen recht
56v Jan Matthijs biersteker contra Martijnken Jans x Cornelis Gerrits; betreft coop van huedeschip
57 Aelbrecht van de Graft namens huisvrouw en namens alle erfgenamen van Bouwen Ghijsbrechts contra Adriaen Claijs Pars, eigenaar van huis de goude nagel
57 Aelbrecht van de Graft namens Gerrit Bouwens contra Reijn Ontgers eigenaar van huis de Plouch
57 Jacob Jans c.s. moeten de araengappelen door hen aan land gebracht delen.
57v Cornelis Jacobs borg voor Kenou Sijmons (22-03-1575)
58 Pieter de Vriese contra Jan Pieters (29-03-1575)
58 Jan Goverts contra Daniel Jans en Jan Verstelle, Frans Robrechts
58 Pieter Jans van de Hoogen namens Jasper Joos wezen contra Adam Jans en zijn huisvrouw; id. namens Frans Hillebrants wees contra Anna van Zwol
58v Dammis Adriaens van der Vere contra Gerrit Gerrits schoenmaker (19-03-1575)
58v Adriaen Jans Waechals contra Aelbrecht Pieters van de Graft
59 Pieter Jans van de Hooge ontvanger van de wezen van Soeten Adriaens contra Pieter Lauwereijs
59v De bootsgesellen en schipluijden van 't schip de blauwen Leeu met schipper Hans Ghijs contra de schipper (07-04-1575)
60 Balten Stoffels en Jan de Leeu weesmeesters contra Maijken Lacchers geapprehendeerde ontslaan haar uit apprehentie (09-04-1575)
61 Stoffelijne Retin contra Dirrick Lauwereijs 1/2 jaar huishuur schuldig (16-04-1575)
61 Pieter Lenaerts contra Pieter de Vriese
61 Jan Sijmons contra Jan Walens
61v Truijcken Stercx en de erfgen. van Herc Stercx contra Maijken Lacchers
61v Merten de Gast contra Hugo Spierincks soone van Stoffel Spierincks


REGISTER OP RAZE 124 SCHEPENAKTEN ARNEMUIDEN
A
Adriaens, Barbelken 27v
Adriaens, Claes 9v,21v,22v,24v,43
Adriaens, Damus 37v, 58v
Adriaens, Hector 28v
Adriaens, Heijndrick 21
Adriaens, Jan 25v
Adriaens, Soeten 59
Adriaens, Steven 24,44,48
Aelberts, Claes 42v
Aerts, Pieter 28v
Andries, Anneken 27v
Antheunis, Gillis 38,44v,48v,49
Antheunis, Jan 20v,24,27v
Anthonis, Goossen 9
Aris, Jaepken 55v
Assche van, Andries 12
B
Backers, Anna 9
Barbré, Jacob Jacobs 48
Barends, Bartel 8
Barents, Claerken 29v
Barents, Jacob 40v
Barents, Jacomijne 10v,18v,22v
Barthelmeus, Adriaen 19v
Barthelmeus, Jacob 19v,48
Barthelmeus, Pieter 21v
Barthelmeus, Trijn 40,55v
Bastiaens, Adriaenken Andries 41
Benten van, Cornelis 29v
Blaes, Luene 12v
Blat, Jan 47
Boer den, Claes Adriaense 10v
Bogaert van de, Ambrosius Bertelmeus 41
Bom, Willem Maertens 24,25,28,39v
Bouwens, Gerrit 57
Briele, Cornelis 12,16v
Bries de, Sappe 28v
Bruijnswijck van, Hans 35v,44v
C
Campen van, Marinus Jacobs 6v,13,13v,39v
Campen van, Pieternelleken 39v
Carreman, Bartel Jans 35v
Claijs, Bastiaen 30v,34v
Claijs, Cornelis 37v
Claijs, Hubrecht 36v
Claijs, Willem 7v
Claijs, Wonneke 44v
Cleijne, Ghijs Pieters 7v
Cop Hans, Griete 17,24
Cornelis, Adriaen 9,28,51
Cornelis, Claes 20v,28
Cornelis, Cornelis 25,29,41v,47,48
Cornelis, Inghel (in de Sterre) 10,24
Cornelis, Jan 6,31v42,45v
Cornelis, Jeff 23v
Cornelis, Neelken 44
Cornelis, Pieter 26,45v
Coster, Adriaen Jans 17,18v,45v
Court, Frans 11v,20,40,55v
Crol, Cornelis Jans 12,12v
Croone, Cornelis Willems 35v,55v
Croone, Pieter Willems 18v,27v,35v,40
D
Danckers, Neelken 42
Danckerts, Jacomijn Cornelis 9
Dirricks, Antheunis 28
Dirricks, Baelken 18v,19v
Dirricks, Cornelis 29v
Dirricks, Herman (Sterre) 17v,36v
Dirricks, Lenaert 36v
Doens, Cornelis 10
Domburg van, Willem 40v
Dort van, Jochem Jacobs 10
Duvel den, Job 12
E
Eelle, dove 16v
Eijcken van den, Frans 22,51v
Everts, Cornelis 26v,27v,50v
F
Floren, Jan 17v,19,27v,40
Floris, Lijsken 19,20
Fops, Pieter 43
Frans, Heijndrick 31v
Fredericx, Jacob 8v,19
Fredericx, Marie 8v
Frericks, Pieter 33v
Frericks, Trijnken 33v
G
Gast de, Merten 26v,54,61v
Gent van, Pieter 25,41
Gerbrants, Libbert 41v
Gerbrants, Pieter 7v
Gerrits, Gerrit 6,26v,58v
Gerrits, Trijnke 39
Gerrits, Wouter 31
Gheers, Adriaen 45v
Gheerts, Barent mr. 53v
Gheerts, Cornelis 12v,18v,56v
Ghijs, Hans 59v
Ghijsbrechts, Bouwen 57
Gillis, Marinus 22
Gillis, Michiel 48
Goes in der, Adriaen 9v,10v,13v,18v,21v,22v
Gorcum, Cornelis Dirricks 38
Gorcum, Gerrit Jans 24v,51v
Goverts, Ghijsbrecht 11
Goverts, Jan 30v,53v,58
Graft van der, Aelbrecht Pieters 7,10v,18v,33,42v,44,50v,57,58v
Groen, Christaen 26,42v
H
Hamerstede, A. 7v
Haminck, Thijssen 33v
Hannebouts, Thuenken 19v
Hart van ‘t, Jan Cornelis 8,16v,17,18v
Heijndricks, Cornelis 25v
Heijndricks, Huijgken 21
Heijndricks, Jan 46
Heijndricks, Pieter 6,6v
Heijndricks, Rochus 20v
Heijndricksken 24,27v,31
Hercx, Jan 8v
Hermans, Cornelis 36
Hillebrants, Frans 37v,58
Hogen van der, Pieter Jans 37v,39,40v,58,59
Hoij, Jacob Gerbrants 17
Hollander, Jan Jans 7v
Houck van, Pieter Jacobs 14
Hubrechts, Job 6
Hugens, Job 18,20
I
Iemants, Gerrit 31v
J
Jacobs, Aelken 9v
Jacobs, Antheunis 12v,33v
Jacobs, Claes 17v
Jacobs, Coenraad 26
Jacobs, Cornelis 56,57v
Jacobs, Dirrik 14,41
Jacobs, Jacob mr. 19v,24,44,48,53v
Jacobs, Jan 6
Jacobs, Laureijs 12,22
Jacobs, Renart 25
Jacobs, Willem 42v
Jacobs, Wouter 25
Jager, Cornelis Claijs 34v
Jan, Jans 32v,44,46v
Jans, Adam 58
Jans, Aert 44v
Jans, Anne 50v
Jans, Claes 7v,11v,20,23v,36
Jans, Coene 8
Jans, Colne 8v
Jans, Daniel 58
Jans, Dirrick 9
Jans, Fijken / Sijken 36v
Jans, Fop 20v,21,22
Jans, Gillis 15v,41
Jans, Heijndrick 6,35v
Jans, Herman 55,56
Jans, Jacob 14v,15v,16,30v,32v,57
Jans, Jobken 10v,16v,17,18v,33
Jans, Joos 25,34
Jans, Lijne 19v
Jans, Luene 31
Jans, Machtelken 19,55,56
Jans, Maije 12v
Jans, Maijken 9,12v,13v,18v,41v,50v
Jans, Martijnken 56v
Jans, Sijmon 11,27v
Jans, Thomas 33v
Jans, Tijmen 6
Jans, Weijn 47
Jobs, Blaes 12v
Jobs, Pieter 7v,15v,16v,24,26,38,43,44,48,53v
Joos, Cornelis 12v,21v,25,52v
Joos, Jasper 58
Joos, Joos 25,50v
Joos, Trijn Joos 12v,25,37,50v,52v
Joos, Trijnken Jan 37,51v
K
Keijser, Arent Jans 15v,21
Keijser, Jan Jans 10,47
Keijser, Oort Jans 7v
L
Lacchers, Cornelis Cornelis 11,12,19,50v
Lacchers, Maijken 15v,19,50,60,61v
Lambrechts, Pieter 7,31v,35v
Langebeeke, Cornelis Arents 50
Laureijs, Cornelis 16v,17
Lauwereijs, Claijs 44
Lauwereijs, Dirrick 38,44,61
Lauwereijs, Pieter 59v
Leeu de, Jan 9v,16v,37v,41,46v,50,60
Lems, Cornelis Jans 50v
Lenaerts, Janneken 16
Lenaerts, Pieter 61 Lenaertsen, Adriaen 21v,24,27v Libberts, Janneken 41v Lichte de, Cornelis Claijs 9v Lichtenburg, Adriaen Cornelis 8 Licxe, Adriaen Cornelis 44 Loijsen, Cornelis 38v M Maertens, Neelle 12v,33v Maerts, Rembrecht 7v Marcel, Philips 41v Matthijs, Adriaen 8 Matthijs, Jan 8,8v,17,34,38v,39v,41v,49,56 Meertens, Pauwel 44v Mennicks, Hopman 31 Mentens, Janneke 44 Michiels, Elijsbeth 11,13v Minne, Gheert (Gerrit) Pieters 7v,17,46v Moijaert, Sijmon 52 Mosselman, Neelken 42 Mulder, Jasper 12,22,51v N Nachtegael, Frans Jans 18,20 O Olibrants, Jan 25,36,41 Onsen van, Gerrit 41v Ontgers, Reijer 8v,57 Overbeke van, Cateleijne 46v Overbeke van, Cornelis 46v P Pameren van, Nicolaas 28v Pars, Adriaen Claijs 57 Pauwels, Dirrick 25v Pauwels, Geerbrant 30v Pauwels, Jan 50 Pepers, Margriete 25,30v,34,34v,55 Philips, Frans mr. 49 Piermans, Jan 39 Piers, Dygman 8v Piers, Gillis 15v Pieters, Barbele 21v Pieters, Claes 6 Pieters, Cornelis 34 Pieters, Gerrit 17v Pieters, Jacob 24v,43 Pieters, Jan 58 Pieters, Janneken 8 Pieters, Lenaert 41 Pieters, Marinus 10 Pieters, Remmert 8v,35v Pieters, Willem 18v Platteneuse, Pieter 8 Pool, Egbert Cornelis 47 Proost, Pieter 45v,48 R Raet de, Maijken 34v Reijniers, Maijken 28,50v Reindr. ,Thuenken 47 Reins, Aechte 39,39v Remmers, Antheunis Pieters 11v,31 Remmers, Sijmon 31 Retin, Lijsbeth 36v Rijke de, Jan Matthijs 8,8v,17,34,38v,39v,41v,49,56 Robbrechts, Frans 12v,30v,32v,58 Ruijter de, Steven Dirricks 19,21,45v,50 S Scheel, Adriaen 9v Schutte, Claijs 46 Sijmons, Barent 36v Sijmons, Cornelis 11,21 Sijmons, Jan 11,11v,12,12v,17v,19,19v,20v,21,22,34v,55v,61 Sijmons, Kenau 36,37,43,44v,53v,57v Sijmons, Pieter 17v Smid de, Lenaert 14v Smit, Jan Joos 8v,9v Snijders, Claes 8v Spierinck, Hugo 54,61v Spierinck, Stoffel 17v,61v Spruijts, Geertruijt 34v,37 Stercx, Herc. 61v Stercx, Truijcken 61v Sterk, Mattheus 28,50v Stoffels, Balten 12v,14,26,60 Stolbach, Heijndrick 28v T Thorens, Digneke Jans 48v Tuenis, Griete 9 W Wachter de, Adolf 9v Waechals, Adriaen Jans 48,58v Waerentsdr., Pierken 51 Waijman, Claijs Willems 36 Walens, Jan 61 Warnaerts, Bernaert 27v,50v Wernaerts, Petronella 7v Willems, Cornelis 32 Willems, Goeltje 26v Willems, Hubrecht 29,45v,48 Willems, Jacob 37,43,53v Willems, Maijken 16v Willems, Rau 25 Wouters, Cornelis 12v,38 Z Zwol van, Anna 9,13,13v,37v,
BEROEPSNAMEN Backer, Joos de 30v Cleermacker, Joos de 24 Metselaar, Sijbert de 19,20 Molenaer, Michiel de 47 Stadsbode, Pieter 34 Zeilmaker, Lieven de 29v Zeilmaker, Pieter de
PLAATSEN Amsterdam 7v Antwerpen 34v Bergen 9 Bommenee 19v Breda 17v Cleverskercke 7v,44,46v Domburg 40v Grijpskerke 49v Middelburg 9,30v,34v,53v Monickendam 6,9,10v,24v,30v,43 Nieuwerkerke 53 Oostzaan 28,29v Purmerend 25v Ruigenhil 50 Sloterdijk 7v Tholen 35v Veere 12v,19v,20,21v,22,25,34v,47,58v Vlissingen 12,16v,24 Wolphaartsdijk 25v Zoutelande
HUIZEN Bijle, de blauwe 41v Croone, de 17,18v,28,32,35v Cruijce, 't gulde 20 Cruijce, 't witte 7v Dolphijn, de 40v Granaetappelen, de drie 52v Hart, 't roo 42 Heemskinderen, de vier 10v,33 Hont, den witten 43 Hooft, 't gulden 6 Horen, den 27v,31 Leeu, de goude 22,35v,38,48v,51v Meijenburch 27v,40 Morgensterre 24v,43 Nagel, de goude 57 Plouch, de 57 Schilt, 't Franse 55v Specx, de Zie 44v Spiegel, de 30v,32v Sterre 24 Vogelensanck 17v Wildeman, de 37v Wolsack, de 51

Ga naar boven