Historische Vereniging Arnemuiden

Goed onderwijs in een oude bouwvallige school

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Sinds Pieter Kwekkeboom op 25-jarige leeftijd schoolmeester is geworden in Arnemuiden is het onderwijs met sprongen vooruit gegaan. Er is echter een nieuw modern schoolgebouw vereist. Het stadsbestuur reageert zeer afwijzend op het voorstel van de Commissie van Toezigt op het Onderwijs

Arnemuiden den 29 Mei 1843

Bij de laatst gedane tournee in  den gemeente door de Heer Schoolopziener in het 1e district dezer Provincie heeft Zijn Weledelgestrenge aan ons dezelfs hooge tevredenheid te kennen gegeven van de steeds toenemende vordering welke de schoolkinderen bij het tegenwoordige verleend wordende onderwijs maken, en het hem en streelend genoegen was te mogen vernemen dat het onderwijs alhier meer en meer op prijs wordt gesteld, zoodanig dat Zijn EdGestr. ditmaal 85 kinderen in de school hadt aangetroffen, dat dit getal nog grootelijks zoude kunnen vermeerderd worden,indien voor de mingegoede Klasse, een fonds kon worden uitgedacht waardoor zij kosteloos onderwijs konden verleend worden en het hem hoogst aangenaam zoude wezen dat hiervoor middelen mogten bestaan waarin in dit alsnog bestaande gebrek kon worden voorzien.

Minder aangenaam was het ZEG dat bij de steeds toenemende vordering welke  de schoolieren maakten het onderwijs voortdurend werd verleend in een al te bekrompen schoolgebouw, hetwelk door deszelfs inrigting ongeschikt was, om op een eene doelmatige en voor den onderwijzer geschikte wijs, deszelfs werkzaamheden uit te oefenen.

Dat uit dien hoofde hem niets wenschelijker zoude voorkomen, dan dat van gemeentewege  door het stichten van een geheel nieuw schoolgebouw daarin werdt voorzien. En dat wij dringend verzocht worden hierover met het Stedelijk bestuur in correspondentie te treden, ten einde een zoolang gewenscht doel tot stadt te zien gebragt. Onder mededeeling dezer uitnoodiging hebben wij  de eer UEA te kennen te geven, dat niettegenstaande het ons zeer goed bekend is, de stedelijke finantien het stichten van zoodanig gebouw niet gedogen, noch dat deszelfs ingezetenen in staat zijn, veel meer lasten te dragen, dan zij tegenwoordig zijn opgelegd, het ons ook wenschelijk zoude voorkomen, dat het oude schoolgebouw hetwelk ons inziens na de tegenwoordige bouworde dof, doods, naargeestig  en ongezond is, door een ruim vrolijk blijmoedig en voor de gezondheid der kinderen zoo wenschelijk nieuwe schoolgebouw, mogt worden vervangen  waarin de leerlust derzelve niet alleen, zoude opgemerkt worden tot een naarstig gebruik maken van de zoo nuttige Schooloefeningen, maar opgewekt worden, om anderen wie dat onderwijs nog steeds verwaarloozen, en op geenen prijs stellen aan te moedigen, om met hun daarvan gebruik te maken.

Dan UEA Heeren, hoezeer UEA van de nuttigheid daarvan zich met ons zult overtuigd houden, zoo zal het UEA aan middelen ontbreken om de kosten van zoodanig gebouw uit eigene fondsen te voldoen, en de ingezetenen zijn ook door de geringen vischvangst wel niet in staat, om van hunne  sobere verdiensten, meerder opofferingen te doen, dan tegenwoordig gevorderd worden.

Deze overtuiging heeft ons werkzaam gemaakt en bedacht doen zijn op een middel om zoo dan wel niet geheel, toch zonder zonder groote opoffering een gebouw te  zien daargesteld, hetwelk aan de behoefte der gemeente zoude voldoen en wij zoo vrij zijn UEA mede te deelen.

De kosten van zoodanig gebouw heeft men veronderstelt te zullen bedragen eene som van

                                                                                                                                      f.3000-

en indien mede het oude schoolgebouw verlangde

aan te koopen, waartoe geene noodzakelijkheid

bestaat, daar welligt hiertoe grond van stadswege

zoude kunnen aangewezen worden

stelt echter men daarvoor                                                                                              f.  400-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

te samen                                                                                                                            3400

Redelijker wijs, 5,5 % van die som zoude

Kunnen veminderen, dus                                                                                                       20-

Te samen eene winst van                                                                                                    f.40-

Zoodat indien de F. 1000- niet als een renteloos voorschot konde verstrekt worden  aan renten à 5 % de Gemeente slechts f.10- jaarlijks verloor hetwelk nog niet als verlies kan gerekend worden wanneer men in den aandacht houdt dat bij de minste reparatie van het oude gebouw, de daarvoor gestelde herstellings som spoedig met de f.10- vermeerderd kan zien en alzoo  de op te nemene f.1000- als renteloos kan worden beschouwd.

De eenigste opoffering welke men alzoo in het belang van het schoolwezen zoude moeten getroosten, bestaat dus slechts in den jaarlijksche afleg van f.1000 indien men dat kapitaal op die wijs konde bekomen en welk opoffering laten weder aan de gemeente als een bate zoude gerembourseerd worden, daarbij het overlijden van de gepensioneerden schoolhouder, door betaling ener jaarlijksche schoolhuur van f. 60- men in 20 tal jaren naar den aftrek van geringen onderhoud, zoude kunnen achten, dat kapitaal te hebben terugontvangen en waardoor  alsdan de gemeente in bezit zoude gesteld zijn, van een eigen schoolgebouw daardoor niet blootgesteld zijn aan de luimen van een somtijds wispelturig mensch en den schoolhouder alhier minvermogend om een behoorlijk schoollokaal aan te koopen, hetwelk de leerlust en het middel waarvoor men gedacht heeft is dat  onder kennisgeving van de groote behoefte, tot zoo een gebouw en de volslagen onmogelijkheid zulks uit den boezem der ingezetenen te vinden, zich bij adres tot HEGA de Heeren GS van Zeeland  wenden, eerbiedig verzoekende dat ter gemoetkoming tot oprichting van zoodanig gebouw uit de Provinciale fondsen eene subsidie  mogt verleend worden van                                                                               f.2400

Terwijl het resterende door de gemeente onder

Een jaarlijkschen afleg zoude behooren te

Worden opgenomen, indien boven de ver-

Leende subsidie zulks niet uit de

Provinciale Kas als een renteloos voorschot

Kan worden erlangd dus                                                                                                     1000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Te samen de hier vorengemelde som van                                                                             3400

Indien men nu in aanmerking neemt dat door elkander jaarljks aan het oude schoolgebouw minstens gerekend twintig gulden voor herstelling besteed wordt,hetwelk men alsdan niet zoude behoeven, wint men daarbij                                                                                     f.20,-

Terwijl de gepensioneerde schoolhouder  voor koop

Som van zijn gebouw eene som van f.400-

Bekomt, ook even daardoor deszelfs pensioen

gezondheid bevorderd, duurzaam gewaarborgd hij zich niet inde verpligting bevindt, om boven zijn vermogen eene niet gehoorde schoolhuur te betalen.

Ziedaar WelEA Heeren het plan hetwelk wij ons hebben voorgesteld ,waardoor ons inziens in een nog te vervullenen behoefte zoude kunnen voorzien worden, daarbij mededeelende, UEA zich van de gunstige medewerking van den Heer Schoolopziener kunt verzekerd houden,zullende  ZEG niets onbeproefd laten hetwelk steeds tot verwezenlijking van dat doel bevordelijk zoude kunnen wezen.

Wij bevelen dan ten hoogste het belang van deze behoefte aan UEA, de gunstige wending welke het schoolwezen alhier heeft ondergaan, behoeft tot meerder volmaking zoo zeer UEA medewerking, wij vertrouwen dan ook dat niets onbeproeft zal gelaten worden en dat ons voorgesteld plan, zoo dan niet, gelijk het daar is leggende, gewijzigd naar UEA wijsheid, een onderwerp zal mogen uitmaken , van UEA eerste beraadslagingen ten einde daardoor den wensch van velen vervuld te zien.

De Commissie belast met het Plaatselijk

Schooltoevoorzigt te Arnemuiden

Als President: A: Adriaanse

Ter ordonnantie van dezelve

Baars lidt

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Ga naar boven