Historische Vereniging Arnemuiden

Stadsrekeningen Arnemuiden 1577-1590

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 328-340

Selectie van belangrijke gegevens

Inventarisnummer 328: 1 Meije 1577 tot 31 Januarij 1578

Albrecht Pieters van der Graft ende Steven Dirricxs Ruiter zijn de 2 Thesauriers

Ontfanck

Bouwen Jansz was excijsenaer

Jan de Leeu was pachter over drie vierendeel jaers pacht vant vendumeesterschap> 6 pond

Symon Romboutsz de pacht van het crygeerderschap 15 pond voor een jaar

Verpachting van de vischbanken en de affslach van de visch > ruim 7 pondHubrecht Willemsz Backer pachter

Anderen ontfanck ende is vande twee guldenen op elck hondert souts hier vuytvarende by zijne Excie ten behouve van de kayen ende hooffden deser stede geaccordeert ende geoctroyeert blyckende bijden octroye daervan zinde

Govert van Nederhoven was collecteur “vanden voorss hooft oft kaygelde.

Anderen ontfanck ende is van verscheyden verpachtinghen van de stuver op elcke tonne biers eerst by de gemeen saecke tot solagement vande gequetste soldaten ingesteltverpacht ende naderhandt tot behouff ende nootelijcke reparatie der kercke binnen deser stadt geaccordeert ende toegelaeten achtervolgende dappostille daervan zynde

De vendumeester heeft een aantal luycken die inde kercke lagen verkocht

Het huisken achter de balance: een half jaar huire> 13 schellingen 10 groten

Maertsz schipper over een rampart hem van stadtswege vercocht de somme van 16 schellingen 8 groten

Ontvangen van Janneken Jongen Dircx : een half jaar huur vanthantbogenhoff tot 5 pond het hele jaar.

De twee Schuttershoven te weten tvoetbogen ende cloveniers hoff zijn verhuurd; de huurders hebben werkzaamheden voor de stadt verricht waardoor zij die huur niet moeten betalen.

Vuytgeven tegen den voorn. onfanck desesgemaect in ponden schellingen ende penningen

Adriaen Cornelisz Cuper is een van de Tresoriers geweest

Inden eersten betaelt over een tonne mueselaers bij zekere soldaten in stadthuys gedroncken die int voorleden jaer van zesentzeventich int selve stadthuys laegen.

Laurens ende Cornelis van Westvoerde hebben 14 duizent negen hondert zinckrys tot12 penningen thondert gecommen van Adriaen Coorde > 7 pond 9 schellingen

Jan Heyndricxsz was rijskerver

Veel rijswercken

Pieter Bastiaensz de Zoovletter

Aert de Sleman is samen met de baljuw naar Westhove gereden met zyn wagen om steen voor de stadt te gaen halen.

Barthelmeeus Cannoije over zeker yserkistken van hem to stadts behouve gecocht > 2 ponden

Cornelis Kool> over het onderhouden en Crammen van tdycxkenvant havenken aende Veersche Poorte

Pieter Swynterlinck werkte ook aan de rijswerken.

Een last wit gekocht van Jan Lonssaert ?

Maerten van Gelder was Rijsleveraer van o.a zinckrijs

Jan Dirricxsz Vettewarier over 39 ponden keersen tot 4 stuvers tpont tot stadts ende der wachte behouff. >ruim 1 pond.

Item betaelt over te doen drucken vyftich caerten van de verkundinge van onse jaermarct de somme van > 5 schellingen

Veel kaarsen en turf is er door de burgerwacht gebruikt.

Pieter Symonsz stadstimmerman heeft 18 dagen voor de stad gewerkt.

De “torffdraechsters” kregen 10 schellingen over topdragen van de vier last turf

Wouter de Smit zorgde voor “seker yserwerck aende kayen “

Maerten Coorte van Hayegem leverde 6000 kerff zincrijs

Zekere arbeiderskregen 1 pond 19 schellingen en 6 penningen voor het“vuyt hosen” van de“kerckenput”.Daarbij warenparcelen als manden emmers ende touwen ende anderssins om de kercke put schoone te maken.

Item betaelt den houtsager over een somme tot de papegaye geemployeert gesaecht te

Een horologemaker heeft het horologie vande stadt vermaect > 1 pond 13 schellingen en 4 penningen.

Het loon van een geschoold arbeider was 19 stuvers sdaechs ende 6 dagen voor zyn maettot 9 stuvers daechs dat zyl. aende ryswercken gewrocht hebben

Jan Willems van Wijck 5 last min een halff quartier turffs aan de stad verkocht tot zes gulden vijff stuvers tlast bedragende ter somme van> 5 pond 1 schelling 7 penningen.

Item betaelt zekere trompetters die de marct inde Jaermarct inbliesen de somme van > 1 pond 7 schelling

Item betaelt Pieter de Haen ende zyn compagnie over twaecken in de jaermarct te weten vijff mans tot vijff stuvers snachts ende Pieter tot 6 stuverssnachts bedragende over vyff nachten de somme van > 17 schellingen 4 penningen

Heijndrick de Bock straetmaker over vyff dagen dat hy aende straten gewrocht ende gerepareert heeft tot13 stuvers daechs > 10 schelling en 10 penningen

Item betaelt Echbert de Pool over twee hoosvaten voor de stadt gelevert ende over de ketel geleent te hebben >4 schelling en 6 penningen

Gerrit Jansz Gorcum33 karren zoe sant steen als anderssins aende stadt gewricht te hebben tot 3 penningende karre.

Item over berchloon van een rampart vanbuijten deser stadt verbesicht de somme van > 2 schellingen

Arbeiders hebben uit 2 schepen “sant opde kaye voor den Thol” geschoten

Cornelis van Bentem heeft een hoop “sants” geleverd

Item betaelt van een block aende wippe.

Govert van Nederhoven over ettelijckesommen rekenpenningen voor de stadt gelevert > 13 schellingen 4 penningen

Item betaelt Willem Jacobsz Jesus ende Dignus de Misman over elck een schuytte sants aende molen tot der straete behouff gebrocht te hebben tttot 3 schellingen elck scchuytte

Den XVIen dito betaelt Lysbet Floren over twee lasten turffs vanheuretot de stadts ende der wachte behouff gecocht> 2 pond 8 schellingen 4 penningen

Herman Jansz Cleijn 2 dagen voor de stad gewerktom het water vuyt de Nyeuwstrateaff te ta laeten tot 8 stuvers daechs< 2 schellingen 8 penningen.

Item betaelt Frans Robrechtsz Broeder grootwercker tot Dordrechtover tmaken ende doen beslaen de Korenmate bij hem aende stadt gelevert > 2 pond 4 schellingen 4 penningen

Hans Slumer heeft hout gezaagd voor de stad.

Den 2e Octobris betaald zekere drie trompetters die in dienste van de stadt getrompet hebben inde compste van Graeff Jan desomme van > 15 schellingen en 6 penningen

Een lantteerne tot stadtsbehouve gecocht voor de poortsluyter > 2 schellingen 4 penningen.De piloten brengen 3 schepen opte weten een een gulden van elck schip

Item betaeltAlbrechtPieters van der Graft over ettelijcke touwen pannenvoorsten ??ende andersins aen de stadt gelevert > 5 pond 6 penningen.

Crijn Mathijs heeft 2 last turffs voor de schoolmeester gecocht tot acht gulden vijff stuvers tlast bedragende de somme van 2 pond 16 schellingen

Item betaelt Steven Dirricxsz Ruyter over zeker hout bij hem tot stadts behouff gelevert blyckende by zyn rekeninghe de somme van > 5 pond 17 schellingen 4 penningen

De straetmaker had een “dienaer’

Item betaelt Pieter Jobsz over veertich bondengleu oft stroo bij hem tot stadtsbehouve gelevert > 4schellingen

Willem de Cuper “ettelijcke soutmaten verijct heeft ende voor twee nyeuwe emmers tot stadts behouve > 8 schellingen 4 penningen

Hans van Liere was metselaar met zyn dienaers> 17 stuverssdaechs : dienaers de helft; ook aan het excijshuysken gewerkt.

Herman Jansz Cleyntkenheeft als maatje van de straetmaecker voor 8 stuver sdaechs gewrocht

Den zelven Pieter Swynterlinck betaelt over dat hij in Vlaenderen reysende zekere bootschap aende rijsleveraers bij ordonnancie van de burchmrs gedaen heeft > 3 schellingen.

BetaaldPauwels de metselaer over 11 voorsten ten behouve van texcys huysken gelevert tot 5 penningen elck

Symonde Nagelmaeckerwordt als zodanig genoemd

Pieter Cornelis Hootsen ? over een ballaster sants bij hem tot de straet behouff gehaelt

Betaelt Marinus Claysz Schuijtman over een schuit zand voor de straten

Betaelt aan zekere arbeiders over 10 hoet kalcx die voor de stadt gecocht waeren in de kercke te dragen tot 8 stuvers thoet > 13 schellingen8 penningen

Er werden 8 hondert plavuizen tot vyff stuvers thondert bij hem voor taccijs huysken gelevert

Jan Pietersz Blat pilote over twee schepen voor de stadt op te bringen; ook Jan Nout > pilote

Betaelt den man inden Witten Hooren over drie dagen aende wal op toosteijnde geslecht te hebben tot 8 stuvers daechs

Item betaelt Geleijn van Lanschoote schipper van Tayegem over de vracht van 8000 vijffhondert zinckrijs gecommen van Laureijs Bruysschaert > 3 pond 19 schellingen 1 penning

Latten voor de poort van de stad

Heijndrick de Straetmaker 12 stuvers; zijn dienaer 8 stuvers.

19 mei 1577betaald aen Heijndrick van Bruynswijck over datter tzijnen by de soldaten van Hans Crom verteert was de somme van 8 schellingen

Claerken Barentsz over verteerde gelage theuren huijse in coop van rijs twelck styaet te corten aen Adriaen Coorte ende Laureys Bruysschaert de somme van 17 schelingen 8 groten

Steven de Ruyter heeft rijs gekocht > verteerd in zijn huis

Inventarisnummer 329.1578/1579

Pieter van der Graft ende Adriaen Cornelisz Cuyper zijntresoriers van de stad

Bouwen Jansz was excijsenaar : zie ook het vorige inventarisnr.

Steven de Ruyter ende Aelbrecht van der Graft waren in het voorleden jaar tresorier

Ontfanck

Jan de Leeu was o.a pachter van de vendu.; Symon Romboutsz, de baljuw o.a over het crygierderschap.

Hubrecht Willemsz Backer pachtervande voorss vischbancken

Frans Cornelisz was molenaar en pachter van de molen

Govert van Nederhoven was collecteur van de twee guldenop elck hondert souts

Anderen ontfanck ende is vande schuttershoven binnen deser stadt gelegen als hier naer volcht.

Cornelis Marinusz: huur van tvoetbogenhoff > 2 pond en 5 schelling.

Ook Willem de Graffdelver > 6 schelling en 8 groten

Hubrecht Willemsz backer over twee jaeren pachts van zeker sticxken lants van tvoetbogen hoff > 1 pond en 2 schellingen

Over twee jaeren pachts van een stick lants dat hij pacht ?? in cloveniers schutters Hoff tot een pondsiaers verschenen de twee jaeren den eersten meije achtenzeventich > 2 pond

Item ontfangen van Tanneken Jongen Dirricx

Over een jaer huire van het Hantbogen schuttershoff

Merten Veerman de gorssinge van de wallen > 20 schellingen; ook Jan de Leeu de gorsinge van de wallen zoe van buyten als boven > 3 pond

Vuijtgeven

Uitbetaald aan Mr Heijndrick Sonnius over dat zijn knechtvan stadswege in Holland is geweest om sekere stadsprivilegien in de Rekenkamer aldaer te doen registreren. Over zyn dachgelden verschoten vrachten ende andersinss > 5 pond 1 schelling 4 groten PieterAelbrechtsz was de knecht?/ klerk van de secretaris..

Pieter de Haen was stadsbode.

Sijmon Romboutsz moest regelmatig naar Antwerpen om sekere stads saeckente vervolghen aan verschoten penningen totaal > 30 pond 3 schellingen en 4 groten !!!!!

Ambrosius van den Boogaert wsa contreleurder voor een bepaalde tijd > 6 pond

De reizen naar Antwerpen samen met Vlissingen en Veerenaar Zijn Excie met missive ende apostille bedroegen als onkosten etc > 8 pond 7 schellingen en 2 groten.

Heijndrick Zonnius werd gecomm.naar Holland te reijsen om stadtssaecken te vervolchen

Het niet geringe bedrag van 17 pond en 5 schellingen.

Weer een reis van Sonnius naar Holland “in de saecke van Rijser tegen de baljuw” ende die van Middelburgh > 13 pond 6 schellingen en 2 groten.

Guillaume de la Fosse was schoolmeestergage> 2 pond

Den XXVen dito betaelt de clercken van Taymontgriffier van Zeelantover tgene zylvoor de stadt geschreven ende daeraen verdienthebben > 13 schellingen

Jacob Jansz woonde in de Spiegel.

Jacob Hermantsz > 12 pondvoor zijn diensten aan de stad en de kerk.

Brechtgen t’werkwyff werkte aan het opbreken van de Noordstraat. Zij werkte dus als “stratenmaker”

Heijndrick Zonnius had een jaarsalaris van 72 pondstilo communi > 72 pond

Item betaald Albrecht de Graft over zijn gage van tresorierschap de somme van zes ponden ende den secretaris over het minuteren ende scriven deser rekeninge de somme van vier pondmaeckt samen de somme van 10 ponden.

De Wethouders en Raden ontvingen “lootkens”voor de comparitie op het stadhuis

Adolf de Glaesmaeker maakte de glazen in het Accijnshuisje

Gerrit Jansz Gorcum sleepte ettelijke karren zand en hout

Deze was ookin die tijd“ophaalder van de vuilnis” : een voorganger van Dignis de Misman/

Hans Slumer was houtzager.

7 jongens aen de straete ettelijcke dagen gewrocht.

De stadhouder van de Baljuw, bemoeide zich o.a met het in dienst nemen van zekere jongens

Rampaerden/ ramparts was een term waarmee affuiten voor kannonnenwerden bedoeld.

De balance (de weegbrug) had “glasen” was stellig een “gebouwtje’/keet

Vettewaer = kruidenierswaren/ boodschappen, maar ookb.v. keersen (kaarsen)

Diversche hulcken(behoorlijk grote vrachtschepen tot een aantal 77 toe van t Vlacke voor destad tot diversche stonden opgebrocht

Pieter ’s Wynterlinck was meester van de rijswerckers.

Op den 20e April betaelt Ambrosius van den Boogaert over 400 Oraingappelen/ sinaasappelen tot stadsbehouve van hem gecocht.

Omar de Montaigny stadhouder van de baljuw: 3 maanden gage: 21 schellingen en 11 groten

Hans van Maestricht heeft 7 maanden de baljuw gediend tot 15 schellingen per maand.

Mr Cornelis van Alphen is stadsadvocaat vertoeft vaak in den Haag

Hans van Liere is stadsmetselaar: Jaarlijkse gage : 13 schellingen en 4 groten

Pieter Symonsz is stadstimmerman.

2 jongens maken de markt schoon. Voor 3 schellingen

1 spade kostte toen 6 groten (15 cent)nu waarschijnlijk ongeveer 16 Euro

Brechtjen hield zich bezig met het opbreken van de straat op t’Oosteijnde.

Anderen vuytgeven ende is ter causevan reparatie gedaen aen de kercke mitsgrs de stove wesende het gevangens.( gevangenis)

Item betaelt de houtsagers over ettelijcke hout voor het gevangenhuijs gesaecht te hebben de somme van 2 schellingen en 8 groten

12,5 dag aan het gevangenhuis gewerkt > 2 pond 12 schellingen 1 groot

Adriaen Jansz smit over het beslaen van 9 maten > 2 pond 9 schellingen en 6 groten

Jan Mathys was bierwercker

Adolph de glaesmaeker> de “glasen van het accijnshuijsken

Jan Dirrickxz vettewarier>165 pond “keersen” voor de wacht > 5 pond 3 schellingen1 groot 12 myten

Jan Jansz de lootgieter > ettelijcke lootkens en (ge)wichte voor de stad

Wouter Gerritsz was smid > “yserwerck” voor de stad

Aert woonde in het HuisZiespecx. Had een keten voor de stad gekocht

Aelbrecht van der Graft een tonne pruys?teer een tonne rysteer en een bale pecx tot behouff van tgeschut > 1 pond 15 schellingen 8 groten

Mathijs de Cuyper over een tonneken dat hij gemaakt heeft om van stadtswege daerin araingappelen naerden Hage te voeren.

Symon de nagelmaker: nagelen en ijzerwerk “aen de kaye van tBerchsche Hooft

Govert de smid “yserwerckgelevert”; Wouter de smid“yserwerck” voor de molen e.d

Jan de Leeu heeft 12 dagen met zijn kar de stad gediend en de vuilnis van de stratenafgevoerd

Jacob Adriaensz was schilder : 6 dozijn emmers de stad aankomende geschilderd.

Voor 5 groten per stuk.

Brechtjen het werckwyff werkte 3 dagen aan de Noordstraat voor 4 stuivers per dag.

Daarnaast heeft ze 6 dagen de Noordtsraat opgebroken :in totaal 4 schellingen

Hans van Borst heeft een sate opgegraven met nog een arbeider >8,5 dag > 14 schellingen en 2 groten

Pieter Geertsz 108 schoven riets ende vyftich bonden gleuys(stro)> 10 schellingen

Jan Jansztrommelslager over het maken van 2 bakentonnekens > 10 schellingen

De stadhouder van de baljuw : 16 dagen toezicht “opder straete” > 21 schellingen

Aelbrecht de Graft :100 “techelen aende schole gelevert” > 1 schelling en 6 groten.

Er was toezicht op de arbeiders door de stadhouder van de baljuw

Er werkten zowelminstens een vrouw, jongens en arbeiders“aende straete”

Item betaelt Brant Jansz overzekere kaes tzynen huyse gehaelt voor de jongens die aende straete gewrocht hebben volgende ordonnantie > 5 schelling 10 groten.

Er werd o.a. gleu (stro) geleverdten behoeve van het artilleriehuis.

Jan de Leeu over 3 halve vaten biers bij hem gelevert voor de jongers die aende straete gewrocht hebben de somme van > 11 schellingen

De secretaris “over dat hij aen pampier parchemin/perkament, pennen voorgeschoten heeft “in de secretarie”

Item betaelt de piloten dess stadt over dat zyl. Den geheelen jaere voorleden diversche hulcken tot77 toe van tVlacke voor de stadt to diversche dagen ende stonden opgebrocht hebben tot eenen gulden van elck volgende achtenveertich billetten end ordonnantien bedragende samen ter somme van12pond 15 schellingen en 8 groten

Grote uitgaven wat betreft Rijshout etc.

o.a. 6950 rys ende 350 wracken.

Huren, renten etc

Cornelis Jacobszwoonde in de Herpe en ontving 1 pond 6 schellingen aan verlopen rente

Sijmon Rombouts was voogd van het weeskind van Gillis de Backer

Bouwen Jansz was boekhouder van de armen

Andries Segers was schoenmaker

Ghijsbrecht Joosz was metselaar die het gat maakte en stopte “vande Bartsche cappelle; werckte ook aan de Sint Jacobs Cappelle

Extraordinaris Vuytgheven

Ambrosius van de Boogaert over 400 araingappelen(sinasappelen) tot stadtbehouve > 18 schellingen.

Den XVIIendito betaelt Corn. Jacobsz inde Herpe Cornelis van Bentem ende Aelbrecht de Grafft van stadtswege gecommitteert ende geweest hebbende ter Vere doen wy die van Middelb.eerst bescreven waren over tgene zyl. aldaer verteert hebben de somme van15 schellingen.

Den 8e dito betaelt Echbert de Pool over deerste paye van zeker accort met hem van stadtswege gemaect nopende tgene hem vande hanttboge schutterie was commendevolgende dordonnantie de somme van 4 pond 10 schellingen

In het Huis Monnikendam heeft de schoolmeester gewoond : betaald aan Jan Jacobszde huur ervan > 3 pond 10 schellingen.

Gillis Thuenisz woont in het huis Rommelswale.

Den 20e betaelt Jan Dirricxsz int Boochken over dat hy tot Vlissinghen voor de stadt zekere honderden limoens ? gehaelt ende gecocht heeftvoor zyn verschoten gelt ende arbeijt samen de somme van19 schellingen 5 groten.

2 oxhoofden “rooden wijn” kostten 9 pond

Item den laesten Augusti betaelt Pieter de Haen met zijn compagnie over dat zyl. De maert inde Jaermarct alle nachte waecken > 1 pond 3 schellingen 4 groten.

Er werd bier “aangerukt” als er stratenmakers werden aangenomen om “de Noordstraete te maken”

Betaald Trijn Bocxmakers over seker bier dat de trompetters die de marct innebliesen aldaer gedroncken hadden de somme van > 3 schellingen 4 groten

Item den 5eOctobris betaelt Mr Frans Barbier over de visitatie van een vrouwe5 schellingen

N.B. Deze was als barbier ook chirurgijn: het is de vraag of dit een lijkschouwing betreft of om te bezien of de vrouw zwanger was of niet i.v.m. de “rechtspositie”

Den 12e dito betaelt den burchmr Corn. Jacobsz in de Herpe over dat hy tot 3 reysen toe van stadtswege metten pensionaris ende secretaris neffens die van Vlissinghe ende Vere gecommitteert zynde verschoten heeft over verteerde costen wagenhuire ende anders samen> 1 pond 15 schellingen 11 groten

Den 27e decembris (zie 12e dito) >3 pond en 2 groten

Burg. Corn. van Bentem (idem) > 2 pond 6 schellingen 6 groten.

Gillis Antheuniszover tgene by den burchmrs ende den admirael Treslong tzynen huyse van stadtswege verteert is volgende ordonnantie > 3 pond.

Cornelis de Vleeschhouwer hield er ook een tapperij op na , waar o.a. ballasters kwamen

Merten de Gast heeft voor een half jaar zijn huis/camer verhuurdaan den Lieutenant van tvaendel> 4 pond 16 schellingen.

Steven de Ruyter hield een tapperij: “diversche gelagen” van 11 mei tot 4 oktober > 35 pond 5 schellingen en 9 groten.

Voor lijkschouwing van Jan Blatkreeg Mr Frans Philips5 schellingen

Jan Mathijs lant man kreeg een schadevergoeding van 2 pond en 15 schellingen. Hij had schade had geleden, omdat er graszoden uitgehaald waren.

Betaald den Luitenant van den Admirael Treslong voor zijn servitie van 6 maanden > 1 pond en 10 schellingen + resterende deel > 22 schellingen

Verder is er o.a. een borstwering gemaakt bij de Middelburgse Poort

Jan de Leeu en Merten Veerman hebben aangenomen “ het werck van palissade van voor den Tol af tot tegens over tGoessche Hooft lanck wesende“ >76 pond 9 schellingen 6 groten

Inventarisnr. 330/331(Concept) resoluties vanaf 1 februari 1579 tot 31 Januarij 1580

Bouwen Jansz was excijsenaar oft ontfanger

Ontfanck

Anderen ontfanck ende is van den inbrouwen bieren binnen dess stadt gesleteneenen schelling bij elcke tonneals hier na volcht > 15 pond 15 schellingen en 6 grooten

Alsdan ontfanck ende is vande quade placke te weten twee grooten op elcktonnebieren die betaelt moeten worden bij de leveraers van de bieren als hier nae volcht.

Ontfangen van Cornelis Claijsz Jaeger over tlaeste vierendeel Jaers Pacht van voorss vendumeesterschap vande jare 78.

Pacht 7 pond 5 schellingen grvls

Jan Claesz Teerlinck was ook vendumeester geweest. Ook ontvang van de stuver te ponde

Ontvangen van debaljuw Symon Romboutszover een vierde deel van de pacht van het Crijgierdersschap(omroeper) van het jaar 1578 <3 pond 11 schellingen 8 grooten.Achtervolgende de pachtseel

De pacht per jaar bedroeg 15 pond 7 schellingen.

Jan Barentsz Backer was pachter van hetCrijgierdersschap over 1579. > 12 pond

Cornelisz Pietersz is dan molenaar

Albrecht van der Graft de balance bediend voor een half jaar >3 pond 4 schellingen en 6 groten

Ontfangen van Cornelis Marinusz van de pacht vant voetbogenhoff >3 pond en 5 schellingen

Willem de grafdelver betaalt 6 schellingen huur van het huijsken waar hij nu in woont.

Ook het handbogen hoff wordt voor 5 pond per jaar verhuurd.

Inden ontfanck ende is vande verhuiringhe vande Hootkercke mitsgaders vanden berch met heur aencleven.

De 6 grooten op elck schip hier aan de hoofden meerende de stadt geconsenteert volgende toctroij van Zijn Excie dat betreft schipper Claes Jansz. > 2 pond Hooftgelt per maandag

Van Pieter de Zeijlmaker van huur van het huisje achter de balance>2 pond 6 schellingen 8 grooten.

Vuijtgeven

Den 26e deser betaelt de clercke van Symon ( Romboutsz)over diversche besoignen acten ende copieen geschreven te hebben

Betaelt Claes Jansz in de Wildeman ende collecteur van het Hooftgelt

Den laesten Meije betaelt mr. Cornelis van Alphendeur Mr Heijndrick Sonnius over zijn vacatien ende pensioen vander stadt > 6 pond 4 schellingen 6 grooten

Mr Heijndrick Zonniusgecommitteert geweest zijnde om in Antwerpen aen Zijn Excie te trecken over tgene zijl in dachgelden verteert ende anderssins verschoten hebben in reysgeltvrachtgelt ende anders volgende de specificatie de somme van28 pond 1 schelling en 3 grooten

Hans van Maestricht krijgt voor gagie van 1 maand de baljuw gediend te hebben 3 pond en 10 schellingen

De bestedingen van de bolwerckenwerden aangekondigd “met billetten” door Jacob Hermansz.

Hans van Lierewas “stadsmetselare’

Heijndrick Sonnius en Aelbrecht van de Graft reis naar Holland met een brief

Cornelis van Bentem was toen 1van de burgemeesters.

Mr.Lenaert was procureur: verschillende diensten

De secretaris Barthelmeus Cannoije >verscheiden reizen naar Antwerpen> dachgelden en verschoten andere onkosten vrachten etmet specificatie > 5 pond 9 schellingen en 7 groten.

Pieter de Haen > een jaar gage van twaerschouwen van den wacht !!

Jacob was “de dienaer/diender van de baljuw”> 6 maanden gage > 3 pond

Aelbrecht was de stadhoudervan de baljuw > over 9 maanden > 9 pond

Claes Jansz in de Wildeman voor 8 maanden poortsluiten> 2 pond 13 schellingen 4 groten

De baljuw werd van “lootkens” later uitbetaald voor diverse “comparitien”

Ook de Wethouders en Raden “over “hen lootkens” voor comparities op het stadthuys , de vierschaar te houden > 24 pond 7 schellingen en 6 groten.

Jacob Jansz kreeg “ voor peylen” 24 schellingen( 2 schelling per maand)

Gage voor de excijsenaer Bouwen Jansz > 30 schelling per maand> voor 13 maanden 19 pond en 10 schellingen

Ambrosius van de Boogaert was contreleurder> kreeg ongeveer de helft.

Janneken Praets ? “bedient de vischbank> 3 pond.

Wouter Gerritsz was smid

Marinus de Schuijtman over vracht

Pieter Symonsz was stadtimmerman

Betaald aan Adriaen Gerritsz van Dortsman over ettelijke hout aen de stad gelevertvoor een “rampart” /affuit voor een kanon.

Betaald Jan Janszschipper van Sevenhuisen over 3 last turf.

Er is sprake van een aantal turfdraagsters

Jan Nout Witte Crijn en Cornelis de Blockmaker hebben een schip “opgebrocht”

Willem Maertens en Aert Gillisz gewone of lossearbeiders

Echbert de Vries heeft twee dagen “aende boomen gewrocht” ?

Symon de Nagelmaker levering van “nagels”

Pieter Symonsz en een knecht hebben aan de St.Jorispoort een geschutbrugge gemaakt

Gerrit Jansz Gorcum >hout voor trappen rampaerden (affuiten ) etc

Betaald aan Jan Eijmers houtsager over 1,5last hout voor de brugge aen Sint Joris Poorte gezaagd te hebben >9 schellingen

Pieter Jansz “over twee schepen voor de stadt opgebrocht” (doorgestreept)

Betaald Jaq. De Bresover “t’opbrengen van een schip”(doorgestreept)

Willem Dirrixsz van Ryserwon ? over 2,5 last turf voor de stad voor de wacht etc.> 3 pond 6 schellingen 8 groten

Jacques de Vriese pilot(loods) betaald over het opbringen van het schip van Ente Willemsz(doorgestreept)

Jan Clays Schneijeren Corn Suis ?gatenvan den Kaedijck buiten de Veerse Poorte gestopt ende gecrampt

Cornelis Robrechtsz was kuiper> soutmaten en corenmaten gemaakt of gerepareerd.

Mathijs Dirricxsz constabel, over het geschut te sorteren

Hans van Liereheeft 3,5 dag in de balance gewrocht

Hartman Michielsz over een tonne pecx bij hem aan de constabel gelevert om de rampaerden te pecken. (Conservering van hout) Rampaerden bestaan voor een groot gedeelte uit hout.

Matthijs de Groot heeft samen met Pieter Sijmonsz “aen de stadt gewrocht” > 9 stuvers s’daags

Laureys Strymes/Trymes?> slotwerck

Pieter Rochusz en Alart Gerritsz dat zyl.gelost hebben de steen aenderiole (afvoerkanaal) aende Biersteger(steegje/ steiger ?) liggende >10 schelling

De stenen werden met manden “opgedragen’ en “de calck op te schieten’

De constabel en Jochem Luijtkens hebben het“schut” (geschut) helpen vervoeren

Cornelis Dirricxsz Gorcum 23400 steens gekocht om de riole te maken aendevogelesanck >8 pond

6 hoet calcx tot behoef van de voorss riole> 13 schellingen de “hoet”

Weer over het “opbrengen “ van schepen door Jaep de Vriese ende Jaep Thijss

Turf werd aangevoerd door een schipper uit Alkmaar.

Jan Adriaensz Coster over sparren bij hem totter riole gelevert.

Betaelt Blau Hansken over 4 dagen arbeid aan de voorss riole.

Hans van Liere heeft met zijn knechten aan de riole gewrocht > 3 pond 4 schellingen

Lauwereijs Smit heeft het schip van Hans Carstiaens van Antwerpenopgebrocht

Betaald Legier Pietersz voor hem en voor zekere kindersdie de steen op de marct liggende wechgedragen hebben >8 schellingen

Betaald aan twee jongeren die de marct schoone gemaeckt ende buyten sant Joris poorte schoone gemaeckt hebben drie dagen elck tot 3 schellingen daechs de somme > 3 schellingen

Item betaelt Hans Vaylaer over drie dagen en eenhalff ende een knecht twee dagen aende schole gewrocht te hebben endeover dat hy XIIII schellingen en halve verschoten heeft

Item betaelt Pieter Jansz in de Princevan het schip vanCarsten Wit op te bringen/.

De goten van de schole betaald aan Wouter de Smitvan het hele bedrag dat Hans van Liere: 9 pond in lootkens heeft ontvangen.

Iteem betaelt Jan Dirricxsz Vettewarierover negen hondert negen ponden keerse (kaarsen) tot 7 groten pont volgende quitancie ende de kerffstocken daervan zijnde > 6 pond 10 schellingen 7 groten 12 mijten.

Jacob de Vriese ende Cornelis de Blockmaker over het opbrengen van vier schepen > 13 schellingen 4 groten > is doorgestreept.: ook Jan Nout wordt daarbij genoemd

Jan Pietersz levert een last torffs(turf) voor 1 pond en 10 schellingen + opdragen > 2 schellingen.

Cornelis van Bentem heeft sparren masten wagenschotten etc aan de stad geleverd >5 pond 1 schelling en 6 groten..

Den XVen Novembris betaald Jan Claysz Schneyer van den dam vuijten de Veersche Poorte gemaeckt ende gestopt te hebben > 4 schellingen en 6 groten.

Item de weduwe van Gerrit Jansz Goetman ? betaelt over tgene de zelve Goetman ? in zijn leven voor de stadt gesleept gevoert ende daeraen verdient hadde volgende twee billetten ende sekere affirmatie > 1 pond 4 schellingen.

Claes Bruunooge schijnt 7,5last turf tegen 11 gulden 5 stuvers tlast geleverd te hebben(doorgestreept)

Gerrit Jacobs heeft 11 dagen voor de stad gewerkt aan de dock molenwerff als bollewercktot IX stuvers daechs

Adriaen Cornelisz> 15 capranen aende schole verwrocht.

Pieter Janszen Jans Thijsz schijnen 5 schepen Jan Nout een schip ende Cornelis de Blockmaker twee schepen voor de stadt op gebrocht te hebben volgende ordonnantie .

Frans RobrechtszTimmerman over 194 pannen tot behoeve der schole gelevert ende verbesicht (gebruikt)tot 6 schelling.

Willem Jansz heeft ook 3 dagen aande schole gewrocht >4 schelling

Item betaald de pilotenover 10 schepen op te bringen > 1 pond 13 schelling en 4 groten

Item Jaep de Vriesvan te bringen een schip > 3 schellingen en 4 groten.

Den lesten Januarij betaelt Jan Claysz Schnyer over 12 Roeden 7 voeten aenlechdyckbyde molen inde docke hem aenbesteet te matten crammen ende deerde te leggen tot 5 schelling de roede bedragende >3 ponden 3 schellingen en 4 groten.

Betaald de piloten over thien schepen op te bringen1 pond 14 schelling 4 groten (doorgestreept)

Jan Claysz Schuyer heeft 12 Roeden 7 voeten aen de dijckx bij de molen inde docke hem aenbesteet te matten crammen ende d,eerde te leggen tot 5 schelling de roede ter somme >3 Pond 3 schelling 4 groten.

Item betaelt de piloten dess stadt van elck schip dat zijl. Den geheele jaere voor dese stadt opgebrocht hebben eenen gulden bedragende volgens veel diversche ordonnantien ter somme van 7 pond 3 schellingen en 4 groten.

Aelbrecht de Graft heeft gekocht wielen van tgeschutals anderstot behouff ende nootlicheijt van tgeschut > 14 pond 13 schelling 7 groten 12 mijten.

Blau Hansken ende Joos de Cock hebben beide aan de Straete gewerkt buijten Sint Jooris Poort.

Gerrit Jansz Gorcumkarren zand en stenen voor de “straete”

Breetgen was een vrouwelijke stratenmaecker/ werckwijff :opbreken van een pad “omden Hootkercke”

Item betaelt den Baljuw Sijmon Romboutsz :samen met Steven de Ruijter de straetmakers betaelt :het maken van de Noordstraat lanck wesende 89 Roeden vier voeten en halff tot drie schelingen 8 groten de roede volgens heurl. Aenneminge met het gelag in de aenneminge verteert

Dignis de Misman Hubrecht Maertens ende Cornelis de Waeckerover drie ballasters sants voor de stadt gehaelt

Lieven Oste ? straetmaecker ?

Cornelis Pietersz Coe en Willem Jesus 4 schuiten sants

Pieter Bastiaensz Zoovletter >4 schuiten sants

Stijngen Arentsz over sants ende anders ten behouff

Allaert Gerritsz over een ballaster van plate sants

Betaald aan Aernout sone van de weduwe van Gorcum> zand en steen tot de behouff van de straete gesleept te hebben..

Voor de “zeewering” moesten veel graszoden aangevoerd worden

Bastiaen van Wambeke de vracht van 5050 rijs> 2 pond

Geleyn van Lanschooteover de vracht van 600 ende 350 wracken gecommen van Laureijs Bruysschaert > 3 pond 2 schelling en 9 groten

Item betaalt Jan Heijndricx Bontere ? over tkerven van twee schepen rijs

Zoden aan de hoofden brengen en opwerpen tot 50 stuivers de schuijtte > 2 pond 10 schellingen

Betaald Michiel van Qmckelberije ?? over reste van gelevert Zinckrijs> 5 pond 18 schellingen en 6 groten

Jacob de Wespelaerover een grotehoeveelheid rijs met noch II c (200) wracke aan de stad geleverd te hebben > 10 pond 12 schellingen 10 groten

Cornelis Dirricxsz van Rosendael over levering van Zynckryss

Jan de Hartog over de vracht van7400 wracken / noch 400 wracken Rijss gecomen ? van Laureys Bruysschaert

Jan Heijnrdricxz was Rijskerverover 3 schepen gekorevn te hebben tot 9 st. van tstuck > 4 schellingen 6 groten.

Maerten van Lanschoote over de vracht van 6250 ende 225 wracken gecomen van Laureijs Bruijsschaet > 2 pond 18 schellingen en 3 groten

Claes Cornelisz ,Jan Romboutsz van der Levere .

Cornelis van Westvoorde over de vracht van 5500 rijs

Pieter vanden Bossche :5050 rijs gecommen van Aernout de Maker

Hans van Loo de vracht van 5050 rijs

Adriaen Nobels van Breda> een schip zinckrijs

Idem Symon Cauwe

Matthijs Dysseninck ? idem; Jan van Dijck idem.

Jan Heijndriccxz Bontecoe over 6 schepen rijs gekorven te hebben tot 9 stuivers van elck

Ander vuijtgeven ende is ter cause vande reparatie van stadthuys ende coope van huysen ende erven tot stadts behouvegecocht mitsgaders van betalinghe van rentendaermede de stadt zoe op het stadthuys excysen ende anderssins belast is, als hier naer volcht

Mels Adriaensz schaliedecker over tdecken vantclocxken aen stadthuys ende anderssins

Bouwen Jansz waso.a. boekhouder van de Armen.

Hans van Liereheeft 1,5 dag in het “stadthuys gewrocht

Cornelis Jacobsz in de Herpeover de rente van een som gelds.

Hans de lootgieter van de goten in tvoorss Huis “De Groote Sterre” gerepareerd te hebben.

De stad heeft “De Groote Sterre” aangekocht: “ over het gelach tsekeren huysse verteert in den coop van thuys de Groote Sterre > 15 pond 10 schelling!!!!!!!

Lysbeth Haymans van 20 schelling siaers specialijck op het stadhuys staende>20 schellingen

Item betaelt Lijsken Jacob Duckmans over twee jaeren rente van een kapitaaltje op den Huijse de Groote Sterre > 3 pond.

Den 3e Octobris betaelt de huijvrouwe van Jan Heijndrickz over een billet bij rechtel. Costen in de vuijtwinninghe van Huijs de Groote Sterre gevallen achtervolgende taxatie twelck die van der stadt tgemelte last genomen hebben de somme van >2 pond 3 schellingen

Item betaelt Claes Jansz inde Wildeman ende Pieter de Stadtbode van crigieren ende voorde Armen.

Pauwels de Metselaers over twee dagen en halff op het Huijs de Groote Sterre gewrocht te hebben etc

Item betaelt Franchijnken van Campen over een jaer rente van 21 schellingen 6 groten specialijck op derve aende stove gelecht.

Opden 13e Januarij 80 betaeltPieternelleken Cornelisdr ende Jan HeijndrickszBacker vuijten naemevan zijnder Huijsvrouweover twee jaeren payen van Hondert gulden siaers die zijl. Vuijt coope vanden Huisse De Groote Sterre daerop sprekende ? hebben verschenen BamisseXV c 78 ende negenentzeventich welcke twee payenopden brieff geteeckent zijn ende bedragen ter somme van 33 pond 6 schellingen en 8 groten.

Item betaelt Hubrecht Maertensz over een jaerl. Paye van zes ponden groten vls vuijt coope van derve gelegen binne dess stadt in de lange Straete voor thantbogen Hoff verschenen Kermisse laestleden etc. > 6 pond.

Ander vuijtgeven ende is ter cause vande reparatie gedaen aende kercke mitsgaders de stove wesende gevangens als hier naer volcht..

Pieter Symonsz heeft 5 dagen in het gevangenhuys gewrocht.

Den 15e November betaelt Mels de Schaliedecker over 11 dagen met 3 knecht op de kerck in tdecken gewrocht te hebben mitsgaders over de nagelen stoploot ende anders daertoe gelevert ende verbesicht . 9 pond 15 schellingen.

Pieter Sijmonsz heeft aan de gevangenis gewerkt: deuren daarin maken als anderss

Hans van Liereheeft ook 12 dagen aande gevangens met zijn knecht gewrocht > 2 pond 12 schellingen 1 groot.

Item Dirrick Coenraetsz Glaesmaecker betaelt over zekere glasen in het gevangenhuijsgemaeckt > 8 schellngen 4 groten.

Extraordinaris vuijtgeven

Barthelmeus Cannoye te Antwerpen geweest voor de stad> 22 pond

Er moesten olmen op de wallen geplant worden

Den 7e Meerte betaelt Hubrecht Weert in Poortugael over tgene de soldaten ten dage Hertoch Casimirus hier was tzij bij ordonnantie ende bevele vande burchmrs verdroncken hebben de somme van 15 schellingen (doorgestreept)

Den 15e dito betaelt Claes Janszin de Wildemanover zeker bier bij de Busschieters aldaer verdroncken doen Hertoch Casimirus hier was ende andersins 15 schellingen (doorgestreept)

Den 6e April betaelt den baljuw Symon Romboutsz over dat verschoten van gelage inden coop van derve van Catwou van stadtswege gecocht.

Ddn 6e April betaelt Cornelis van Bentem br. Over dat hij aenden Pensionaris Roelsz betaelt heeft voor de missive van de nyeuwe Wet vanden voorleden jaere 2 pond mitsgaders 4 schellingen bij hem aende bode betaelt voor een nyeuwe Jaer> 2 pond 4 schellingen

Opden 12e dito betaelt ende gerembourseert Mr, Heijndrick Zonnius over dat hij inden Hagevoor craengelt van zeker vaetkens wijn verschoten ende betaelt heeft > 5 schellingen.

Verteringen naar aanleiding van het kopen van zes schepen rijs. Voorgeschoten door Steven de Ruijter,

Berchloon van een bakentonne > 10 schelling

Item betaelt Steven de Ruijter ende Gillis Thonisz over XI poort stoopen ende een Kanne Engels Bier op de verpachtinge van Stadts domeijnen > 18 schellingen.

Den 3e meije betaelt Aechte Rems over tgene theuren huijse verteert is in den coop van zinckrijs van Jacob de Wespelaer > 2 schellingen.

Den 16e dito betaelt den stadthouder vanden Baljuw Omar de Montaigny over seker visitatie aen overledens gedaen > 6 schellingen

Jaan Arentsz schipper van Dordrecht over een berchloon van een bakentonne > 5 schellingen

Over berchloon van zeker wechgedreven rijs

Betaald Symon Symonsz Cost over twee jaar verloopen renten elck op een van de schuttershoven te weten de voetboge ende cloveniersstaende ende verschenen5e Meije 77

Den 15e Novembris betaelt Lijken Jansz inder Goes over twee stoopen Bremer Bier ende 2 stoop Mueselaer op stadtshuijs gehaelt ende van vier bedden te decken in doorreijs van Graaff Jan de somme > 4 schellingen 5 groten

Steven de Ruijter ontvangt meer dan 52 pondvoor diverse verteringen van vernieuwingen van de wet, ontvangst van graaf Jan etc etc.

85 pond heeft het verblijf van hertog Casimirus gekost met zeer overvloedige maaltijden: ook de schutterijen van der Vere en Arnemuiden etc.

Item betaelt den thollenaer dess stadt over een tonneken Reynsche wijn van hem tot stadts behouve gehadt> 3 pond

Item betaelt over een tonne Pharoos de soutmeters geschoncken doen men ….. 21 schellingen

Er was een borstwering op de wallen. Daar had Pieter Swynterlinckheel veel dagen aan gewerkt. Ook Gerrit Jacobsz. Ook Pieter BastiaenszZoevletterwordt genoemdover twee schuytten Scheepsant. Adriaen Gerritsz was timmerman : zijn knecht heeftt gewerkt aan “ de staketselen”

Job Florisz heeft manden geleverd voor de fortificatie

Bij de besteding van het bollewerck werd met de “scheuijers een tonne biers verteert’

Jan Heijndricxsz heeft voor een aantal kinderen gezorgd om aan de borstwering te werken.

Ook Merten Bouwensz en Blau Hansken werkten er aan.

Betaald Willem Jansz in de Swane over tbier tzijnen huijs verdroncken bij de schuyers(losse arbeiders) doen de wal van toostersche hooft aff tot aende Vogelesanck andermael besteet soude wesen

Job inde Halff Mane over dat hij drie dagen soden gesteken tot behouff vande fortificatie.

Jan Claysz was een “schuyer” /los werkman.

Inventarisnr332Februari 1580 /1581

Adriaen Cornelisz de Jonge ende Cornelis Jacobsz van Bentem waren Tresoriers”

Ontfanck

Bouwen Jansz is nog steeds excysenaer

Jan Teerlinck vendumeester geweest over het laatste kwart van het vendumeesterschap

Ook Gillis Antheuniszwas over ¾van de periode vendumeester geweest

Meester Jacon Hermansz ende Pieter de Haen stadsboden over de stuver te ponde van den ontfanck van alle vercoopingen die zyl. Inden voorleden jaere als sequesters gehadt hebben bedragende over tweeenzesich ponden tot twee groten te ponde> 10 schellingne 4 groten

Hans Barentsz Backer was pachter van het crygeerderschap inden jaere 79 over het laatste ¼

Ook Adriaen Soeteman was voor een deel pachter daarvan geweest

De baljuw Symon Romboutszging over de collectatie van het recht van de vischbanke voor een ¼en Hubrecht Willemsz voor ¾

Jan Cornelisz was molenaar over 79; Jan Cornelisz over 80.

Seger van Ham ? over de pacht van de balance voor ¼; Merten de Gast over ½jaar

De baljuw over ¼ jaar.

Lodewijk Jacobszbediender van de calcmate

De tresoriers moeten de kosten van de soutmaten verantwoorden.

Ontfanck van de schuttershoven

Tanneken Jongen Dirricx over¼ jaar huire van thantbogen hoff

Ontfangen van Cornelis Marinusz over de pacht ende huire van tcloveniers en voetbogenhoff

Willem de Graffdelver over een jaar huire van een cleyn huisken dat hy in tvoetboge schuttershoff hadde en huurde > 4 pond 18schellingen 4 groten

Anneken Jongen Dirricxz over ¾ jaers huire van thuijs ende hoff van de hantboge

Cornelis Marinusz over een half jaar huire van een groot deel vande schuttershoven van de voetboge ende cluveniers > 3 pond en 6 groten

Cornelis Cool over een jaar huire van een huisken met een deel erve vande vorss schuttershoven > 3 pond en 6 schellingen

Brant Janszover de pacht ende settinghe van de voorss gorssinghe > 3 pond

Ontvangen van Gillis Jansz scheuyer over de pacht van de Galgenberch 18 schelling

Pieter Lambrechtsz Zeylmaecker een jaar huishuur van het huisken achter de balancemitsgaders van de camer op de balance >7 pond

Corn. Cornelisz. over ¾jaar huur vanhet Huis De Groote Sterre> 9 pond 8 schellingen 2 groten

Jacob Hermansz heeft voor de kerk ontvangen “van begravenissen inder kercke gevallen”

5 pond 6 schellingen en 4 groten

Ontfangen van Walraven van de Bramsloot rentmeester van de “gemeene zake” voor de reparatie van kerk > 6 pond.

Ontfangen van penningen ontvangen van de Tresoriers dess stadt tot behouff van de fortificatie uit handen van de tresorier Manmaecker> 192pond 4 schellingen en 9 groten

Vuytgheven

Maillaert de Hont is schoolmr.; Cornelis van Alphen is stadsadvocaat voor een jaar > 3 pond 3 schellingen en 4 groten pensioens.

Jacob was de dienaar van de baljuw : over 10 maanden gage > 5 pond

Joos Chenal was ook dienaar van de Baljuw geweest: voor 2 maanden : 1 pond 3 schellingen en 4 groten

Meester Lenaert de Keyser kreeg over 2 jaareen bedrag van 2 pond omdat hij de tresoriers en weesmeesters geassisteerd had..

Vranck vander Bye was stadsprocureur.

Jacob Hermanskreeg voor 2 maanden ruim 1 pond “ van thorologium te stellen de wacht ende poortclock te luyden.

Albert van Roosenburch was stadhouder van de baljuw > 12 pond

Item den bailliu Symon Romboutsz betaelt over de lootkens van zyn comparitie telcken rechtdage op het stadthuijs hem van stadtswege toegeleyt om vierschaere te bannente weten telcken rechtdage een burchmrs lootken bedragende over den geheelen jaere volgende specifficatie de somme van> 4 pond 2 schellingen

Item betaelt de wethouders ende raiden over hen lootgens van comparitie op het stadthuijs > 9 pond en 2 schellingen om vierschaere te houden over voorleden jaere > 23 pond 5 schellingen

Ook de broodwegers >6 pond en 8 schellinegn.

Den 7e Meije betaelt Laureys Trymes slootmaeker over tmaken ende repareren van de croone op het stadthuys hangende en voor ander yserwerck > 22 schellingen.

Mathijs de Groote was constapel had met nog iemand het geschut geteerd.

Jan Jans van Zevenhuysen bracht turf aan.

Jan Cornelisz was molenaar.

Heijndrick de Bock was “straetmaecker over tmaken vande straete beginnende van tHuys gen. Ypren tot aende balance aengenomen tegens vyff schellingen de roede > 5 pond 10 schellingen 7 groten..

Ook Jan de Leeu heeft zijn straat gemaakt voor “zyn huys ende brouwerie gemaeckt” > 2 pond13 schellingen en 4 groten

Er werden veel zoden geleverd voor het Antwerpse hooft : dat schijnt een heel belangrijk hooftt zijn geweest..

Ook voor het Goese hooft werden zoden geleverd.

Ook voor het Berchsche Hooftende kaye daer neffens gehaelt ende opgeworpen > 1 pond 13 schellingen en 4 groten.

Cornelis Jansz woont inde Herpe.

Item betaelt den secretaris dess stadt over de laeste paye van den coop van derve gen Catwou van stadtswege gecocht > 3 pond 12 schellingen 6 groten.

Franchynken van Campen kreeg een jaar rente van 21 schellingen 4 groten sjaers die zy sprekende heeft op Crepele Nayers erve aende stove gelegen

Prenelleken Marinus van Campens dr huisvrouwvan Hubrecht Maertens over een jaer paye vanden coop van derve liggende voor thantbogen hoff> 6 pond.

Prenelleken Cornelisdr zyn huysvrouwe zuster heeft als “gemachtigde” Jan Heijndricxs over een jaar paye van 100 gulden “vuijt coope vande hujse De Groote Sterre” > 16 pond

Er is sprake van het “maken van zekere glasen in t Huijs van Hantbogen hoff: voorgeschoten door Anneken Jongen Dirricxz > 21 schellingen

Er is een betaling gedaan aan zekere schippers die Zijn Excie met Zijn familie garde ende ander geselschap nae der Goes gevoert > 6 pond 18 schellingen en 4 groten

Jacob Adriaensz was schilder: over tschilderen van de croone op het stadthuys

Het Huis De Groote Sterre had een privaat dat voor 1 pond 8 schellingen en 4 groten (werd) “schoone gemaeckt”

Item betaelt de vier corporaals van de schutterie voor buscruyt dat zyl in de jaermarct gecochten inde schutterie verbesicht hebben > de somme van 4 pond

Jasper Reyger ? heeft “den trommel op de wachte geslegen” > 17 schellingen

Jan Jacobsz Vries :op de jaarmarkt de trommel geslagen > 13 schellingen

Pieter de Haen en consorten hebben de “cramen “ op de jaarmarkt bewaakt.

Casper de Joncker “yserwercker”

100 granaten door Jan Adriaensz van der Bijevoorgheschoten > 1 pond 11 schellingen en 2 groten

Adolff Reijgersberch is “glaesmaecker” gewerkt samen met Hans van Liere “aan het Huis De Groote Sterre”

Echbert de Pool “ over reste van zeker appointment bij hem als eertijts deken van de hantboge met die vander stadt gemaect vantgene hem vande selve schutterie als verschoten penningen was commende> 3 pond 10 schellingen.

Item betaelt Steven de Ruyter over tgene tzynen huyse zoe ten tyde Zijn Excie laest hier was als anderss by collegie van Wet ende raedt naer de vernyeuwinghe vande Wet van de voorgaende jaere ende daernaer van stadst wege verteert ende oock eensdeels bij hem verschoten is volgende twee specifficatien ende ordonnantien bedragende ter somme van

49 pond 12 schellingen 5 groten

Item betaelt Willem MaertszBom over tgene tzijnen huijsse verteert is geweest by de schippers die Zijn Excienaer der Goes voerden> 22 schellingen

Item betaelt Jan Roel over tgene tzynen huyse verteert is geweest by het volck van Zijn Excie doen hy hier was volgende ordonnantie de somme van 19 schellingen 2 groten

Lootgens moesten gegoten worden en een Tresoorken moest worden gemaakt> 2 pond 14 schellingen 7 groten en 12 myten

Item betaelt die van Rethorica over tgene bij die vander Stadt henl. Voor eenen schenck toegeleyt is > 4 pond.

Item betaelt Hartman Michielsz over tgene hij van verteerde gelage met Steven de Ruijter verschoten heeft ter Vere in tsolliciteren vande watergangen > 2 pond 5 schellingen

Aan de wal achter het Huis De 4 Heemskinderen werd met 2 mensen 6 dagen gewerkt

Willem Jansz “In de Swaen” over bier tzijnen huysse verdroncken in de bestedinghe van de wal by de Middelburchse Poorte > 1 pond 3 schellingen 4 groten

Er werd4 ½ dag gewerkt met 2 mensen gewerkt aan “tbollewerck vande voorss vogelesanck”; ook andren werkten daaran mee o.a Gerrit JacobszStevenThuenisz, Gillisz Jansz Jan Claysz (scheyers)

Item betaeltCornelis Cool met zyn Compagnie over de volle ende geheelle betalinghevan hen aengenomen bolwerck wesende deerste bestedinge neffens de Middelburchsche Poorte lanck wesende 32 roeden by henl. aengenomenjegens 2 pond6 schellingen8 groten bedragende volgende quitantie de somme van 73 pond 6 schellingen 6 groten.

Daarbij “seker overwerck ende andere redenen toegeleyt > 4 pond

Item betaelt Willem Jansz scheuyer /aennemer van de tweede bestedinghe vande Middelburchse Poorte groot wesende23 Roeden by hem aengenomen jegens twee ponden5 schellingen 6 groten de roede over volle betalinghe van zelvegeheele bestedinghe bedragende > 54 pond 12 schellingen

Item den 20e Novembris betaelt Blau Hansken over dat hy 20 dagen soden heeft helpen steken te weten zes groten sdaechs boven de 9 stuivers bij hem ontfangen bedragende de somme van > 10 schelling

Item op den 27e Decembris betaelt Jan Jansz scheuijer/los arbeider voor hem ende voor zekere aerbeijders ende jongers die voor den tijt van veerthien weken aen tbollewerck opden Veerschen Dijck in dachgelden gewrocht hebben zoe aen spitten laden aerde te dragen als anders te weten de voorss Jan Jansz ende Echbert Vries jegens 12 st. daechs zommige aerbeijders tegen 9 stuivers ende oock 8 stuvers daechs ende de jongers sommige zeven groten ende sommige drie stuvers sdaechs bedragende volgende veerthien specificatien ende memorien de somme van> 80 pond 18 schelling 8 groten/

Jan Jansz kreeg een extra bonus van 9 schellingen “voor zyn moyten”> 9 schellingen

Betaelt Styntgen Arentsz weduwe wylen Gerrit Jans Gorcum over dat heur sone tot behouff van tvoorss bollewerck op den Veerschen dyck met zyn wagen in tlant gehaelt ende aen twerck gevrocht heeft de nombre/aantal van zevenenveertich duysent vyffhondert soden binnen dentijt van twaelff off derthien weken jegens twee guldenende oock min oft meer van tduysent naer die gelegentheyt bedragende naer vuytwysen diversche specificatien ende quitancien de somme van 17 pond 6 schellingen 5 groten

Item betaelt Jan Adriaensz Coster over deylen capranen ende anders tot behouff vander fortificatie gelevert te hebben > 1 pond 7 schellingen 4 groten

Item opden 19e Januarij betaelt Jan de Leeu over drie duysent soden tot behouff van tbollewerck vande Veerschen dyck in tlant gehaelt ende aent werck gebrocht te hebben > 15schellingen

Gerrit Jacobsz ende Steven Thuensz heben elck vier dagen aende borstweringhe van de Middelburchsche Poorte gewrocht > 12 schellingen

Er werd ook schelpzand op de wallen gestrooid

Cornelis Cool ende Gillis Jansz hebben gerepareert gemat gecrampt ende hier en daer aen gevolt ende gestopt te hebben den dyck van thavenken aende Veersche oorte lanck wesende 43 roeden en halff bij henl. aengenomen jegens 15 stuversde roede bedragende de somme van5 pond 8 schellingen 9 groten

N.B

Een bedrag van 31 pond als exue-gelt niet ontvangen

Een bedrag van 6 pond beloofd door de rentmeester Walraven voor de kerk > niet ontvangen

Er is meer uitgegeven dan ontvangen een bedrag van 256 pond 19 schellingen 9 groten en 6 myten

Inventarisnummer 333

1581/ 1582

Jan Adriaensz vander Bye is Tresorier van de stad

Bouwen Janszis nog steeds excijsenaar van wijn, bieren, etc etc

Gillis Antheunisz is voor een deel van de jaarperiode vendumeester geweest; dat geldt ook voor Adriaen Soeteman:deze is ookpachter van het crygierderschap geweest

Over de stuver te ponde van alle vercochte meublen/ roerende goederen

Over de vischbancken en afslag Hubrecht Willemsz Backer en Jan Nout

Jan Cornelisz over de wintmolen; de balance Symon Romboutsz en Hugo Spierinck en Albrecht van de Graft

Lodewijk Jacobsz ende Willem de Grafdelver over het recht van de kalkmaat bedragende over honderd negentien hoet en halve calcx jegens eene groote van thoet de somme van 9 schellingen 12 groten 12 myten

Over het recht van de soutmaat van de soutmeters > 1 pond

Ontfangen van Cornelis Marinus Rouper over een jaer huire van een huys ende erve in voetbogen ende cluveniers hoff> 6 pond 1 schelling

Ontvangen van Arent Pietersz hovenier over de pacht vande gorssinghe ende ettinghe van de wallen van eenen jaere > 2 pond en 15 schellingen

Ontvangen van Mr Heijndrick Zonnius over de pacht van de buitendijkse gorssinghe voor 2 jaar > 12 schellingen

Als je exemptie van de wacht wilde hebbendan moest je 2 pond betalen:Dat geldt voor Govert van Nederhoven Pieter Cappoen Stoffel Spierincxz Corn.Ryser Jan de Leeu Lowijs Langlet Bouwen Jansz; echter: Jacomijne Bernaertsdr > 15 schellingen Lysken Jansz in Rommerswale 15 schellingen ende van Tryn Bocxmakers 15 schellingen dat zij tot contributie van de ommegaande wacht metten clappe moesten betalen.

Ontvangen over 13 hellebaarden van de stadgecocht ende ontfangen te hebben jegens 35 stuvers tstuck > 3 pond 15 schellingen 10 groten

Pieter de Zeylmaker een jaar huur van de solder op de balance mitsgaders thuisken achter de balance > 7 pond.

Vuijtgheven

Joos Chenal was dienaar van de baljuw: 7 maanden gage . 4 pond 1 schelling 8 groten

Jacques van Schenkele is minstens 1 maand dienaar van de baljuw geweest

Hans van Liere was stadsmetselaar

Pieter Symonsz was nog steeds stadstimmerman.

Item betaelt Aelbrecht van Rosen burch stadthouder van de bailliu > 11 maanden gaige > 11 pond. Jacques van Schenckel was dienaar van de baljuw over een maand gage > 16 schellingen 8 groten.

Jacob Jannsz in de Spiegel over een jaar gage “ van van stadtswege de wy gepeylt te hebben > 1pond 4 schellingen

Hans van Swol portier/poortsluijter

Vanaf1e februarij 1581 tot jan 1582

In mei en oktober bracht Willem van Oranje 2 maal een bezoek “met sijn volck” aan Zeeland en ook aan Arnemuiden wegens het gevaar van een Spaanse invasie na de val van Breda

Item betaelt den Tresoriers over hen gaige van tresorierschap mitsgaders den secretaris over tstellen ende scriven deser rekeninghe bedragende jegens zes ponden elck samen de somme van18 pond.

Er is hier sprake van “Dinnemarcksche deelen” /houten planken uit Denemarken ?

Daniel Leendertsa was timmerman> maakte brandladder

Aert Aelbrechtsz Ketelaer heeft de Stadsgewichten in de Balance vermaect ende veryct

Aelbert Claysz Wielmaecker over de leveringhe ende makinghe van twee paar wielen

Jan Slumer is houtzager

Claes Jansz is constabel voor hem ende zekere busschieters die hem helpen wercken aen tgeschut volgens ordonnantie > 8 schellingen 5 groten

Item betaelt Pieter Cornelisz Bontecoe over deelen mastkens capranen ende sparren voor de nieuwe wachthuizen > 8 pond 10 schellingen

Wouter de Smit “over zekere rampaerden beslegen’ etc.

Item betaelt Styntgen Gorcums over zeker geschut rampaerden/ affuitenende ander houtwerck voor de stad gevoerd ende gesleept.

Adriaen Corn heeft als burgemeester op stadskosten een “ysere geltbusse” gekocht

Item betaelt Adriaen van Dort over den coop ende het overlaten ? van derve neffens Gregori Barthoens huys opden Westdijck gelegen daer van hy mettte burchmrs jegens derve van tHuys eertyts Vlissingen genoemd geaccordeert isvolgens ordonnantie> 3 pond 6 schelling 8 groten.

Reparatie aan de schuttershoven:

6 novembris 1581 2 ½ dag in thantbogen hoff aenden borneput te vermaken gewrocht mitsgaders over vyff achtedeelen calcx daer toe gelevert

Jacob Pietersz is schaliedecker

Reparatie gedaen aende stove wesende het gevangenhuys

Pieter Symonsz heeft met twee andere timmerlieden zes dagen aantnyeuwe gevangenhuys gewrocht. 17 stuvers per dag voor Pieter S., de anderen 15 stuvers

Extra ordinaris:

Albrecht de Graft acht picktonnenin de triomphe “ter gelegenheid van het ontzet van Steenwijk

Adriaen Pietersz Laemaecker: tafels gemaakt ter gelegenheid van het verblijf van hertog Casimirus.

Ballasters moesten “geroost” worden doorde stad.; dat schijnt de taak van de stadsboden te zijn geweest > 1 pond

Item betaeltBeerke Jan Roels over tgene theuren huysebyde burgers verteert is ten dage Zyn Excie hier laest was volgende ordonnantie ende specifficatie > 1 pond 10 schellingen.

Lodewijc Jacobsz ende Willem Groff hebben 2 putten op de Marct vuijtgeput ende schoone gemaeckt > 2 pond 2 schellingen 9 groten

Jan Symons over zeker lakenby die van Retorica tzynen huyse gehaelt > 2 pond 5 schellingen 7 groten

Idem den 15e Octobris (1581) betaelt Maycken Lachers over dat zy tweemael met heure wagen Zijnder Excies bagage tot Middelburch gevoert heeft > 8 schellingen.

Item opden 19e Novembris betaelt den secretaris ende Steven de Ruyter overtgene zyl. Van stadts wege gesonden tot Middelb om met den Tresorier Mandemaecker beroerende den Hondersten Penninck vertheert hebben >8 schellingen

Merten Jacobsz Speelman van Middelburch “heeft met zyn consorten de jaermarct ingeblasen ende voortsin de marct met schalmeyen ende andedrs gespeelt heeft alles gelyck hy aengenomen was ende volgende quitancie de somme van > 2 pond 10 schellingen

Deze Merten huurde men+ een stoop wijn en twee stoop biers bij hem verdroncken de somme van 4 schellingen en 4 groten

Item betaelt Steven Thuens over dat hy de stellage van tspel inde marct ende die stellinge inde stove gestelt heeft de somme van 3 schellingen

Item den 17e Decembris betaelt Jan Kerstensz ende Cornelis Marinusz over dat zyl. Te weten de voorss Jan Kerstensz vanden 15e Decembris spel tot den 5e Decembris1581 ende de voorss Cornelis Marinuszvande voorss 15e Decembris incluys tot den 15e Decembris 1581

2 pond 18 schellingen 2 groten

Item den 24e Decembris betaelt die van retorica tot vervallinghe ende assistentie van heurl. Oncosten by henlinde Jaermarct gesupporteert volgende ordonnantie de somme van > 6 pond

Item den 28e Decembris betaelt Willem Anthonisz over coop ende leveringhe van 52 hellebaerden by hem aende stadt gelevert ende vercocht jegens 33 stuvers stuck bedragende volgens quitancie de somme van 13 pond 5 schellingen

Item betaelt de huysvrouwen vande stadtboden over dat zyl. De voorss hellebaerden twee dagen lanck geschuirt hebben > 3 schellingen

Item betaelt Jan Adriaensz Tresorier over dat hyvoor de stadt verschoten ende betaelt heeft ten ttyde Zyn Excie hier laest geweest is ende anderss volgende specifficatie de somme >6 schellingen 4 groten.

Betaelt diversche herbergiers over 24 potten Ingels bier by de burgers wachte gedroncken ten dage Zijn Excie hier was volgende ordonnantie de somme van > 10 schellingen

Item betaelt Claes Jansz indeWildeman over tgene tzynen huyse byde lyffschutten van Zijn Exciemitsgaders de busschieters die hem geholpen hebben om tschut te regieren ende aff te schieten verteert hebben ten dage Zyn Excie hier was mitsgaders over leveringhe van zekere stoopen Ingels bier op stadthuys gehaelt ende verdroncken by den Adel aldaer op de camer wesende bedragendesamen volgende specifficatie ende quitancie de somme van > 3 pond 18 schellingen

Item betaelt Steven de Ruyter over tgene tzijnen huyse van stadtswege tzedert den eersten february 1581 tot den laesten Januarij XVcLXXXII verteert is zoe by Zyn Excie twee reysen te weten in Julio ende in Januario laestleden als anderss van stadtsweghe ende in stadtsaffairen ende besoignen zoe in tdoen van stadt rekeninghe van de voorgaende jaereals anderss mitsgaders over zeker wyn by hem gedurende den voorss tyt ende in diversche reysen de stadt gedaen ende gelevert om eenige Heeren te beschencken ende anderss als nootel. Ende beter gedaen dan gelaeten al volgende ende blyckende by thien diversche specifficatien ende ordonnantien de somme van > 90 pond 5 schellingen 3 groten.

Item betaelt Lysken Jansz in Rommerswale over tgene thueren huyse van stadswege in diversche reysen verteert is zoe byde hellebardiers van Zijn Excie dat hij hier in Julie laestleden was als de burgers wachte van de laeste reyse dat Zyn Exciehier was ende voorts oock anderss in stadts affairen ende besoignen verteert mitsgaders over tgene haer by de burchmrs toegeleyt is dat de sergant van de Gouverneurs vaendel thuerent gelogeert is geweest alles volgen zeven billeten specificatien ende ordonnantien de somme van > 15 pond 2 schellingen 3 groten/

Willem Clauwaert> over een bedrag van 1 pond en 7 schellngen dat door de burgerwacht verteert is

Item betaelt Trijn Jansz inde Granaetappelen over tgene thueren huyse byde Hellebardiers van Zijn Excie inde laeste reyse verteert is volgende specifficatie ende ordonnantie de somme van > 1 pond 5 schellingen

Item betaelt Bouwen Jansz over tgene hij de burgers tot verlichtinghe vande forieringhe der Gouverneurs soldaten van de vier stuvers per weecklijcks daer toe geordineert meer betaelt dan hij vande soldaten of heure bevelhebbers ontfangen heeft volgende de rekeninghe daervan zynde ende overgelevert de somme van > 15 pond 1 schelling en 6 groten/

Er werden in die periode 115 hulcken opgebracht > 19 pond 3 schellingen 4 groten

Inventarisnr 334

!582/ 1583.

Steven Dirricxz Ruyter ende Hartman Michielsz Coster waren Tresoriers

Ontfanck

Bouwen Jansz is nog steeds excijsenaar

Jan Dirricxz vettewarier waspachter van het crygierderschap¾over den jaere 1582 . 18 pond 11 schelling 9 groten. Deze was ook pachter van de vischbanken

De verhuiringe van de 3 schuttershoven:

Cornelis Cool 1 ½ jaar pachts van een huysken met een erve in voetbogen ende cluveniers hoff verschenen bamisse Xvctweentachtich bedragende jegens 3 pond 5 schellinge de somme van 3 pond 17 schellinge 6 groten

Item ontfangen van Cornelis Marinusz Rouper over een jaer huire van een huysken ende erve in tvoetbogen ende cluveniers schuttershoff6 pond 1 schelling

Anneken Jongen vant thuys ende erve van thantbogen schuttershoff

Item ontfangen van Gillis Jansz scheuyer( los arbeider) over tweede ende derde jaer pachts van de voorss berch: 18 schellingen sjaers over 81 en 82 bedragende volgensde huurceel daervan zynde ende overgelevert de somme van > 1 pond 16 schellingen.

7 hellebaerden kostten per stuck15 stuivers

Bouwen Jansz was nog steeds “bouckhouder van de armen” moest 48 tonnen turffs tot drie stuvers de tonne.

Item ontfanghen van diversche borgers te weten die gehuyst zyn aende zeezyde vanden huysse de halff Mane tot ende met t’Huys de Vier heeskinderen over dat zylieden elck gestelt zyn to contributievande vroonen achter heurrl huyssengemaect te weten eenen schelling vande voet bedragende samen volgende de metinghe daer vangeschiet ende de notule ende specifficatie daervan gehouden ende hier overgelevert de somme van > 25 pond 19 schelling 6 groten.

Item ontfanghen van schipper Stine over tgene de voorgaende tresoriers van stadtswege tot twee reysen verschoten hebben in tdien verleggen de buysse die voorden thol soelnge inde gront gelegen hadde te weten eens twee ponden ende eens elff gulden bedragende samen > 3 pond 16 schelling 8 groten

De stad kreeg 105 pond 5 schellingen en 2 groten voor de fortificatie van Adriaen Manmaecker Tresorier van Zeelant

Vuytgeven

58 pond onkosten gemaakt door de baljuw en burgemeester Aelbrecht de Graft en pensionaris Zonnius naar Antwerpen in conflicten met Middelburg “ voor Commissarissen te compareren”

Jacob Jansz “in de Spiegel” deed peilingen voor de stad >1 pond

Hans Bugaett was dienaar van de baljuw over 8 maanden > 8 pond

Aelbrecht Roosen burch was provoost van de wacht over 14 maanden> 16 pond

Mr Heijndrick Zonnius ontving 108 pond 6 schellingen 8 grotenper jaar als pensionaris

De secretaris ontving slechts 25 pond

Bouwen Jansz ontving als excysenaer 19 pond 10 schellingen

Zijn contreleurderGillis Anthuenisz ontving9 pond

De Tresoriers kregen elk 6 pond per jaar voor hun werkzaamheden.

De baljuw “over zyn lootkens van comparitie telcken rechtdage opstadhuys om de vierschaere te bannen telcken rechtdage een burchmeesters lootken > 5 pond 5 schellingen 4 groten

De B+S+R+ Brootwegers ontvingen ook “ lootkens” op het stadhuis voor de vierschaar of “anders” of “broodcontrole”

Aert Aelbrechtsz Ketelaer maakte roers musketten ets.

De piloten dess stadt over 5 schepen opgehaelt > 16 schellingen 8 groten

Claes Jans in de Wildeman was Constapen over geholpen en de gewrocht te hebben om de twee gotelingen van Dirrick Zael gecocht aen lant te doen ende helpen

Er werden “wilge pooten” uitgezet : nieuwe bomen.

Item betaelt Lodewijck Jacobsz over de gote achter de Vier Heemskinderen naer de Vogelsanck opgeworpen ende voorts gedolven te hebben om een riole onder tWachthuijs te maecken > 15 schellingen

Willem Neuse was schiptimmerman

Aert Aelbrechtsz ketelaer was ook ijker van de balance (weegbrug) en van de molen

Jongens hebben gewerkt aan de St.Jorispoort 25 dagen om te effenenen vuile rommel op te ruimenruim 15 schellingen

Er werd veel gedolven aan de vroonenter wille van de afwatering o.a bij de vismarkt

Ook de vroonen achter Bontens geheel van binnen schoone te maecken >13 schelling

Jan de Leeu was in 1582 een van de burgemeesters

Koop van 42 brandemmers> 6 pond 6 schellingen

Er waren 430 keersen nodig voor de stad > ruim 19 pond

Item Jan Dirricxz betaelt over zeker zeepe olie ende andere smitseringhen ende cleynicheden bij hem tot behouff van tgeschut als elders aendeetc.> ruim 1 pond

Item betaelt Jan van Branteghem over tgraveren van twee stucken geschut mettet wapen vander stadt daerop > 2 pond 10 schellingen

Burgemeester Aelbrecht de Graft leverde peck taer want en de andere zaecken t.b.v. het geschut > ruim 6 pond

Dirrick Zael heeft 2 gotelingen gekocht > 24 pond

Er is gewerkt aan de balance en het Arents Huijsken etc + pannen daertoe gelevert > ruim 1 pond

Cornelis van Huessen levert houtwerk voor de brug de balance etc.

Seger Cokel ende Heijndrick de Bock waren straetmakersde straat voor de armehuysen ende aen St.Joris Poorte gerepareert en de marct 111 roeden 8 voetn 12 stuvers de roede> 6 pond 12 schellingen

Seger heeft de Westdijck gemaakt de “vooren ende andere putten opgenomen ende van deen eijnde tot dander gemaect > 5 pond 10 schelling

Inventarisnr.3351584/1585

Ontfanck

Cornelis van Huessenende Jan Adriaensz van der Bye waren Tresoriers

Bouwen Jansz is excijsenaer van de meeste bieren en wijnen.

Er was ook een extraordinaris excijs op de wynen te weten de vyff schellingen op elck ocxhooft oft ame wyns ten laste van de tappers gestelt ende geordonneert tot nootelicheijt ende reparatie van de stadt volgens de publicatie daervan gedaen.

Steven de Ruyter was vendumeester

Ook ontvangen de stuver te ponde van alle vercochte meublen > ruim 12 pond.

Het ging over een bedrag van 1331 pond 10 schelling grvls.

De stadtboden kregen 2 schellingen voor de executie

Cornelis Matthijs en Gysbrecht Joos Metselaer waren pachter van het crygierderschap

Jan Heijndricxz Bontecoe was onder meer pachter van de vischbanke >ruim 7 pond over 3 kwartalen

Michiel Gillisz was pachter van de wintmolen. Over 3 kwartalen ruim 63 pond

Ontfangen van Corn Cornelisz in de Roode Leeu over een jaer pachtsvan derve inde docke daer hy jegenwoordelijck zyn timmerwerf hout 1 kwartaal >ryuim 2 pond.

Het Huis de Groote Sterre een kwartaal > ruim 2 pond : Aechte Rems wasde huurster: over een half jaar betaalde zij ruim 6 pond

Cornelis Cool > 6 pond over een jaar huur van een huyskenende de geheele erve van tvoetbogen ende cluveniershoven

Beroerende tHuys ende erve van thantbogenhoff/ Alzoe met Louys Baston clockspeelder inden beginne vande jaere 1584 nyeuws accoort gemaeckt is van dat hy op rekeninghe vande 20 pond hem voor zyn gaige jaerl. Toegezeyt tvoorss huys ende erve bezitten zal voor 6 ponden sjaers alle meye te betaelen ende dat teerste jaer volgende tzelve nyeuwe accoort ingegaenis den eerstenFebruary1584 zoe is te meye daeraen laestleden een quartier jaers huire verschenen bedragende ruim 30 schellingen de welcke den voorss Louys opt quartier jaers gaige te meye laestleden verschenenaffgecort zyn gelijck hier achter inden vuytgeven te weten in tcapittel vande gaigen breeder verclaert zal worden dus hier daervanMemorie

De weduwe van Mr Hubrecht Fransz kerckendienaer geweest over een jaar huur van een hoofken oft erve van tvoorss hantbogen hoff achter heur huys gelegen > 10 schelling

Ontfangen van Jan de Leeu over een jaer erffpachts van een erve van tvoorss hantbogen hoff aen zynbrouwerie gelegen daervan by de burchmrs met hem geaccordeert is > 25 schellingen

Andre ontfanck ende is van de verhuiringe vande gorssinge van de wallen mitsgaders vande buytendycxsche gorssinge aende Veerschen Dyck ende binnen die Iurisdictie van Arnemuyden ende Nyeuwerkercke gelegen mette vogelrie ende visscherie ten leegen (laag ?)

Watere toe.

Gillis Jansz scheuyer betaalde pacht van de voorss berch der Iusticie/ Galgenberch (later) genoemd 18 schellingen per jaar: over 4 jaar > 3 pond 12 schellingen

Ontvangen 333 pond 6 schelling en 8 groten vls van Adriaen Manmaker Tresorier van Zeelant

Vuytgheven

Item betaelt de weduwe van Hans van Liere over een halff jaer gaige van dat de voorss Hans van Liere tot zyn sterfdagen toe als stadtsmetselaer gedient heeft > 6 schellingen 8 groten

Mr Hillebrant Balck was stadtsadvocaet in den Haghe besognen en diensten >ruim 2 ponden

Cornelis van Huessen als wachtmeester over een jaar gaige vant wachtmeesterschap met een marctstuck voor zyn huysvrouwe> 20 pond 16 schellingen 8 grote

Christiaen Boesschotover vijffthien maenden gaige vande wachte metten trommelslachte waerschouwen ingegaen den 7e Novembris > 2 pond 10 schelling

Hans Bugaert was dienaer van de baljuw

Heijndrick Zonnius ontving als pensioen als pensionarisper jaar 108 pond 6 schellingen en 8 groten

Barthelmeus Cannoye als secretaris25 pond grvls

Bouwen Jansz als excysenaer ontving 25 pond groten vls van zijn excijsenaerschap.

Item opden 15e meerte betaelt over twee duyst barninckhouttot stadtsbehouve gecocht om op stadthuys te verbranden

Er moesten regelmatigessenpoten en wilgenpoten in de grond geplant worden met behulp va vrouwen.

Barninckhout tegen thien gulden vyff suvers duysent bedragende ter somme van > 2 pond 11 schelling 3 groten

Mr Jan van Branteghem over stadtswapen op de stadts twee poortkannen gegraveert ende vootd eenen bouck gesocht te hebben om in zyn contreleurderschap te bezighen > 5 schellingen

Item betaelt Aelken Heyndricx over dat zy de hellebarden endespysen (spiezen)vander Stadt schoone gemaeckt ende daertoe zeepe ende olie gelevert heeft volgende quitancie > 4 schellingen

Item betaelt eenen Steenhouwer over dat hy den datum vant jaer 84 opde steen opde marct gehouden heeft de somme van >1 schelling

Govert Heyndriccxz was slootmaecker

Frans Robrechtsz ende Jan Logier timmerlieden : een zolder aangtebracht in het accijshuijsken.

Item betaelt Steven de Ruyter vendumr over een tonne met busseclootenende zes wederstauen van stadts wege ende tot stadtsbehouve gecocht inde vercoopinghe vande schipse gereetschap van goris Piers als by hem verschoten de somme van >13 schelling

Echbert de Pool leverde lymen schoppen hoosvaten ende anders tot behoef van de stad gelevert

Betaelt Spaensche Tanne over een ame Pharo en een vane?/ame mueselaer door haar aan de straatmaker Seger Cockel.

Er werd veel zand gehaald met schuiten ten behoeve van de Papenstraat

Anderen vuytgeven ter cause van reparatien aende schuttershoven mitsgaders van renten daer mede de schuttershoven belast zyn als volcht:

Barthelmeus Jacobsz hovenier( 11 stuvers) + broer (8 stuvers) + zoon( 6 stuvers) +dochterken (7 groten) van vijf tot 2 dagen “gewrocht” “ om tels te planten die hagen te wyen als anders+ doornhagen+ latten > ruim 3 ponden

Er werden boomen geplant en “lootge aff te breken”

Er moesten geen reparatien gedaan worden aan “tgevangenhuys”

Betaelt den pensionaris Roels mitsgaders zyne clercken over texpedieren overzeynden ende bringen de missive vanden Raedt vande vernyeuwinghe van de Wet samen de somme van >ruim 3 ponden.

Item betaelt over tgene de maeltyt vande nijeuwe wet in martio voorsszoe aen wyn bier broot vleesch boter ende andere nootzakelicheden > 43 pond3 schelling10 groten

Item opden laesten septembris betaelt die van Retorica over zeker camer huire van de camer inde Sterre hen eertyts toegeseyt volgende ordonnantie > 10 schellingen

Jacques Verdussen was “weert in Rommerzwale “ hij was de opvolger van Lysken Jansz.

Een bakker in Middelburg Nicolaers Boulyn leverde “zekere sucaten ende marmeladen” aan de Gouverneur ende andere heeren als beter gedaen dan gelaeten van stadtswege wech geschoncken zyn > ruim 10 pond

Item betaelt Jan Teerlinck over vier tonnen mueselaer by hem in april laestleden tot behouff van zekere soldaten gelevert > 33 schellingen

Den voorss Jan Teerlinck betaelt over een tonne mueselaer ende zeker wit sout ten huyse van bentens weduwe gelevert te hebben ten tyde vande maettyt van Zyn Excie volgende quitancie de somme van 9 schellingen 4 groten

Er werden soldaten in de kerk ondergebracht

Item betaelt Jan de Leeu over een halff vat biers in april laestleden voor soldaten in de kercke liggende gelevert te hebben > 3 schellingen

Franchois de Rycke was hondenslager: een stuver voor elke hond die hij geslagen heeft

Steven de Ruyter veel verteringen o.a ten behoeve van de Grave van Hohenlo >ruim 19 pond

Claes de Joncker heeft “den Arent gespyst :ruim een jaar 2 pond 4 schellingen

De Grave Manpstz ?? den Gouverneur ende andere heeren aen Vleesch broot boter kaes wyn zuycker bier ende ander nootzakelicheyt met specificatie ende billetten > ruim 35 pond

Christiaen de Vrient heeft voor scheuyers, timmerlieden soldatenals andere bier gelevert > ruim 3 pond

Inden eertsen alzoe nootel. Bevonden is dat tot meerder fortificatie van stadt een cingel ende buyten graft gemaect zoude worden Soe is by W+R goet gevonden om in possessie vande zelve cingel te commen ende alvooren de zelve cingel ende graft volcommel. Behouft ende gemaect te worden dat de zelve cingel ende buyten graft affgesteken ende by provisie een cleyn graftken van acht voeten wyt zes voeten diep ende onder vier voeten breet gedolven zoude worden gel. Alstzelve ? inde voorsomer gedaen ende in diversche bestedinghen besteet ende by diversche aennnemers aengenomen is geworden/ Volgende welcken is opden XVIIen Juny 1584 betaelt aen Barent Heyndrichz over 51 roeden grafts van breete wytte ende diepte als vooren van westen naer oosten aengenomen ende gedolven te hebben tegen 21 schelling de roede bedragende volgens quitancie de somme van 8 pond 18 schelling en 6 groten.

Cornelis Cool Brecht AdriaenszDecker Steven Thuens Brechts Jobsz met 3 of 4 arbeiders >115 dagen + een grote quantiteijt jongersin den derrinck gewrocht te hebben zoe met mandekens te draghen als anders bedragende sommige jongers viet stuvers daechs sommige negen groten ende oock sommige 5 stuvers

De derrink moest in hopen gezet worden> samen met andere posten meer dan 105 pond

Verder de wallen en palissade: ook balcken barckoenen in Dordrecht gekocht nagelen arbeytsloon

Inventarisnummer 3361585/1586 met afzonderlijke Kerkrekening

Ontfanck

Steven de Ruyter is vendumeester

Ghysbrecht Joos metselaer is pachter van het crijgierderscap

Jan Heyndricxz Bonte pachter vande vischbancken ende affslach

Michiel Gillisz Muelenaer : pachter van de wintmolen> 84 pond 10 schellingen

Jan Lenaertsz Teerlinck 3 maanden pacht oft bedieninghe van de balance> 31 schelling

Jan Dirrickz vettewarier 6 maanden pachts van de balance > 5 pond

Hugo Spierinck 3 maanden pacht > 33 schelling.

Symon Romboutsz was de stadsmaten

Albrechtde Graft had een lijnbaan daar zat “chys” op > 2 gulden per jaar

Item is byde brs met Pieter Symonsz ende Jan Teerlinck accoort gemaect dat sylieden voor de vuijtganghen die sylieden alreede inde straet van St. Joros poorte gemaect hebben ende noch maecken sullen elck jaerl.Tot behouve van de stadt voor een recognitie betaelen 10 scheling per jaar > memorie

Anderen ontfanck van de verhuiringe van de schuttershoven (zie vorig jaar)

300 pond ontvangen van Adriaen Manmaker voor de fortificatie van de stad

Vuijtgheven

Franchois de Rijcke hondenslager was ook dienaar van de baljuw geweest

Ook Hans Bugaert was dat geweest

Jacob Jansz inde Spiegel heeft in stadsdienst peilingen verricht

Bouwen Jansz ontving 25 pond per jaar voor zijn excijsenaarschap; Hugo Spierinck was contreleurder : kreeg ongeveer de helft.

Pieter Rochus leverde een schuit plantboomkens tot behouff van de stadt

Bij de levering van kaarsen door de vettewaerier Jan Dirricszvoor de wacht werden tegelijkertijd stenen geleverd. Was het de bedoeling dat op die wijze brandpreventie werd toegepast

Iteem betaelt de aerbeyders over hen aerbeijtsloon van 60 hoet kalcx ende drie saecken die van lieven Dominicus tot stadts behouve op dach gecocht syn vuijt het schip in de de stove te wedrcken ende storten> ruim 3 pond 15 schelling

Er werden 30000 stenen gekocht te behoeve van de nieuwe wachthuizen > rruim 11 pond

Nog een 19000 stenen >ruim 6 pond een nog eens 14000 stenen > ruim 5 pond

Zekere blauwe keyen daermede de wech naer tantwerpsche hooftgemaect is opgeworpen

Aan Adriaen van Dort betaelt van tgene hy tot Dort aende houthakers van tvoorss hout te wercken betaelt heeft . 22 schellingen 6 groten

Item betaelt Blauwee Jan met zijn conssortenover sekere calck vuijtte stove gedragen te hebben om aent nyeuwe borgers wachthuys verbesicht te worden; idem gebrocht ende gedragen uit de stove aende Middelburchse poort t.b.v. het nieuwe wachthuis.

Item betaelt Willem Jans inde Swaen overtgene Adriaen van Dort mette timmerluyden de muelenaer ende aandre aerbeijders tzijnen huijse verdroncken hebben maer dat de muelesteen gelost ende aende molen gebrocht was de somme van > ruim 13 schellingen.

Er was in 1585 20 oktober een houwer voor de Veersche Poorte. Deze dichtgemaect ende dichte onderhouden. Dit houwerken moest na de laatste storm “becramt en gestopt worden tegens 12 stuvers per dag

Op den 1e Novembris was Adriaen van Dort stadstimmerman> kreeg 18 stuvers per dag> nieuwe rampaerden te maken. Sommige knechts kregen 16 stuverssommige 12. Sentinelhuijsken te repareren palen te heyen als anders

De vettewarier leverde olie, smout besemen ende andere cleenicheden

Er was een kelderken oft botelrie in stadthuijs met dueren ende veijnsters

Mr Jacob den hovenier heeft het privaet In de Groote Sterre met sijn consorten geruymt ende schoone gemaect

Joos Jansz was lootgieter heeft samen met zijn “knecht inde Groote Sterre aende loode gote gewrocht gerepareert ende daer toeelff pondt soudure (soldeer) ende boscolen / houtskool gelevert

Lenaert Lenaertsz was metselaer

Adriaen Gerritsz was stadstimmerman

Claes de Joncker was stadtbode

Janneken was tjonckwijff van Yefken Evert?) Cornelisz en diende als schoonmaakster van het stadthuys

Frans Jacobsz was nagelmaecker

De baljuw Symon Romboutsz was voogd van Gillis de Backers weeskint over een jaer rente die tvoorss weeskintopde stadt ende huere excijsen sprekende heeft

Er zijn 6 “neute boomen tot behouve van de schuttershoven gecocht

Weeskinderen ontvingen middels hun voogd renten van b.v. investeringen t.g.v. het hantbogenhoff

Cornelis Coolheeft de “graft” (de gracht)van voetboge ende cluveniers schuttershoven gediept”

Werd Jan Roels huysken als gevangenhuis gebruikt., want op stadskosten werd het secreetgemaakt en gerepareerd.?

Verder wordt er nog gesproken van een secreet int tgroote gevangenis: waren er 2 gevangenissen ?

Item opden eersten septembris betaelt Laureijs Striemes over een groot maelslot bij hem tot behouff vande block(een zwaar houten straftuig dat aan een been of aan de hals werd vastgemaakt) gemaect ende gelevert;

Item opden 21e septembris betaelt Jan Jacobsz Backer over 105 broden van dobbele stuver ? tot behouff van gevangens in Julio ende augusto gelevert > 35 schellingen

Jan Heijndricx backer over broot boter ende kaes tot behouff van Niclaes van Noorden gevangen gelevert de somme van 2 pond 9 schelling.

Item aen Tryn Jans inde Granaetappel over 94 stoopen ende een kanne mueselaer

Extraordinaris vuytgeven de Stadt aengaende

Item betaelt Mr Frans Philipsz over een visitatie bij hem bij laste van de Burchmrs in thuijs genaemt Twapen van Cuelen gedaen over een doot kint dat daer gestorven was volgende de ordonnantie > 6 schelling.

De dochters van Adriaenken Molenaers hebben“ vuijtegratie ende ten respecte van heurl. Schamelheijttoegeleijt” gekregen “ ten respecte vande affscheijt van tHuysken inde Nijeuwstraete daerop de voorss Adriaenken Molenaers eenige timmerage gemaect haddebedragendeter somme van > 13 schellingen 4 groten

De maeltijt van de nijeuwe wet heeft 29 pond 13 schelling en 7 groten gekost

Een Vastenfruitvan vijgen rosijnen amandels dadels ende diergelijcke die Niclaes Boulijn heeft gemaakt “om van stadts in Hollt. ende elders wech te te schenken bedragende volgens quitancie > 9 pond 2 schellingen

Grave Maurits is in september (1585) voorbijgevaren en de burgemeesters en pensionaris hebben hem vanuit het schip van Leijn Luenisz begroet.

Item betaelt over tgundt de maeltijt van Zyn Excie die Grave Mauritsz mitsgaders die maeltijt vande Nyeuwe Wet die daeraen volchde ende gehouden is inde maent van Meye laestleden zoe aen wyn bier broot vlees boter zuycker cruyt bancket als anders. Een bedrag van totaal 53 pond 5 schellngen en 8 groten.

Item betaelt Jan Corn. Cottoy over dat 74 pont kaes tot behouff van eenighe soldaten in februario laestleden gelevert heeft dwelck den soldaten die hongerich waeren ende gheen provisie en hadden van stadts weghe vuyt compassiegeschoncken was > 15 schellngen en 5 groten

De vleeschouwers cramen zijn door de stadstimmerman gemaakt

Christiaen Boesschot heeft de trommel op de jaarmarkt geslagen en bij verschillende gelegenheden (corporaalschappen) enzopgeroepen

Item opden 28e Decembris (1586) betaelt Matheus Jansz schuijtman voor noch een schujtman over dat zyl. met twee schuytten die vande Wet aen tschip van de Grave van Licester (Leicester) ende van Grave Maurits hier voor bij vaerende aengeset hebben

Br. Adriaen Corn. Cuijper ter cause hy den Capiteijn vande Ingelsche Cannoniers gelogeert heeft > ruim 26 schellingen

Jacques Verdussen waard in Rommerswale in totaal ruim 3 pond verteert toen er nieuwe korporaals van de wacht werden benoemd en de vermaeckinge van de Magistraet ruim 3 pond

Item betaelt Mr Jodocus Laertius minister over 6 weken als minister gedient heeft zonder gaige vande Gemeene Zaecke te genieten alsoo Mr Thomas Brusquens de zelve ses weken gaige noch geproffiteert ende ontfangen hefft > ruim 8 pond 6 schellingen

Item betaelt den burcmr Steven de Ruijter over een tonne pharoo die by de burchmrs de burgerie geschoncken ende gegeven is geweest inde laestleden somer ter cause datmen snachts intlant vuijtghinck om de vagebonden wille bedragende metten impost daervan > 31 schellinge

Item betaelt Gillis Heyndricx ende voor hem ende noch ses wagenaers over dat syl. De Grave Maurits met zijnfamilie ende geselschap van Arnemuyden tot Middelb. In Junij LXXXV gevoert hebben bedragende tegens 8 sch van elcke wagen volgende taccort > ruim 9 schellingen

Fortificatie

Veel arbeid om de wallen te verhogen +zoden+ “greuijs”+ hout als palissade

5033 barckoenen; later nog eens 1225 barckoenen

Inventarisnr 337De periode 1586/1587

Hartman Michielz. Coster ende Pieter Aelberts vande Graft waren toen Tresoriers

Ontfanck

Bouwen Jansz was toen excijsenaar van alle biersoorten en wijnen zowel door tappers als burgers opgedaan.; ook de extraordinaris excys op de wyn te weten de vyff schellingen op elck ocxhooft oft aame wyns by W+R daerop ttot laste vande tappers gestrelt ende geconsenteert tot nootelicheijt ende reparatie vaan de stadt ende nootelicke wercken der zelver > 16 pond 18 schellingen 6 groten

Corneliss van Huessen was vendumeester

Jan Dirricxsz Bieselinghe pachter van het crygierderschap

Hubrecht Willemsz Backer van de pacht van de vischbanke ende affslacch van de visch met terugwerkende kracht van 1581 tot 11582. > ruim 8 pond 10 schellingen

De wintmolen>ruim 87 pond

Ontfanghen van Jan Spierinck over een jaer chys van tslop oft straetken tusschen zyn ende Pieter Bontens huijsinghe geweest hebbendeendenu betimmert > 10 schellingen

Aelbrecht de Graft over een jaer chys vande erve ende crompte die hy aen zyne bane gebruyct volgende taccort by die vander stadt met hem gemaect

Pieter Symonsz over een jaer chys van zijnen vuytganck die hy van zyn huysDe Sonneis hebbende inde straete van St. Joris Poorte volgende taccort > 10 schellingen

Item ontfanghen van Jan Teerlinck over een jaer chijs vanden vuytganck die hy van zyn huys De Helle is hebbende inde voorss straete van St Joris Poorte volgende taccort by die van de stadt > 10 schelling

Item ontfanghen van Hubrecht Willemsz Backer over een jaer chys van een stuck erffs op toosteynde neffens De Gulde Valcke gelegen ende streckende vande houck vanden muir

Vande voorss huyse linea rectatott aenden eersten boom beneden de wal volgende taccoort by die vander Stadt met hem gemaecct verschenen tsintte Maertenisse > ruim 26 schellingen

De Groote Sterre wordt gebruikt als Latijnsche School

Corn Cornelisz inde Roode Leeu over een jaar pacht van een erve inde docke daer hy tegenwoordel. Zyn timmerwerff op houdt wesende tzeste gaendejaer verschenen> 2 pond 5 scheling 6 groten

Andren ontfanck ende is vande verhuiringhe van de schuttershoven: zie inventarisnr.336.

Anderen ontfanck

Inden eersten opden laesten augusti 1586 onfangen van Pieter Cornelisz Bontecoe over den coop ende leveringhe van zes duysent een hondert XX pondt wesende oudt geschutzoe bussen als andere by die van de stadt aen hem vercocht ende gelevert > 24 pond 8 schelling

Item ontfanghenvanden Secretaris dess stadt over een jaer huire van een deel erffs vande stove die hy achter zyn hoff is gebruyckende verschenen den eersten meye 1586 de somme van 20 schellingen

Item ontfanghen vande weduwe van Job Jacobsz aerbeijder over een jaer huire vant Huysken ofte lootge (loods) inde Nieuwstraete neffens de vroone gestaen verschenen den eersten meye zessentachentich de sommen van > 20 schellingen

Ontfangen van Steven Thuens over een jaer huire van thuysken achter de balance daer hy in woont > 20 schellingen

Item wort alhier in ontfanghen gebrocht ende verantwoort de somme van negen ponden grooten vls die den burchmr Jan Adriaensz van der Bye ende Aelbrecht de Graft aende tresoriers betaelt hebben over veerthien jaeren pachts van de cingel buyten deser stadt die zyl. voor gelycke veerthien alsss de buytendycxsche gorsinghe gepacht hebben om met schapen oft andere beesten te beetten ende gebruijcken mits dat dezelve cingel van stadtswege behoorlijckgeeffent zal worden ende dat dezelve cingel tallen tyden van de pacht om daer over te gaen ryden endee wandelen sonder eenich affschutsel oft beletsel vry gelaeten ende oock met boomen die pachters gehouden zullen zyn vandebete der schapen

Ende van alle andere bestiaelen zulcx te bevryden ende beschermenmet bramen oft andere scherpe materialen datter gheen letselofft schade aen en comme oft die groye verhindert was oft verachtert werde dus hier vuytgetrocken de voorss 9 ponden

Er is geen ontfanck tot behouff van de fortificatie > dus pro memorie

Vuytgeven

Mr Reynier van Amsterdam advocaet inden Haghe wordt de plaatsvervanger van Mr Corn. van Alphen > 4 pond 9 schelling en 9 groten

Vranck van der Bye procureur van de stad, is gestorven . Zijn weduwe krijgt voor zijn onkosten en diensten tot zijn sterfdatum 3 pond 16 schelling en 6 groten.

Hans Bugaert is dienaer van de baljuw geweest; ook Merten Jansz was dat.

Johanna Aerts schoolvrouwe van jonge meyskens > 6 pond

Mr Heijndick Zonnius kreeg 50 gulden per maand

Bouwen Jansz kreeg als excijsenaar per jaar 25 pond

Hugo Spierinck contreleurder 12 pond 10 schelling

36 populierpoten > 16 schellingen 6 groten

Anthoni de Cuiper 22 putemmers ten behoeve van de putop de markt

Item betaelt Jan Jacobsz Backer over 386 voeren oft sleden seesant steene hout palen kalciesteenen planckeninden geheelen jaere 1586 gevoert ende gesleept ende voorts andere dienstenby hem met zyn waghen ende peerden aende stadt gedaen te hebben volgende drie specifficatien bedragende de somme van > 4 pond 13 schellingen 5 groten

Item betaelt Hugo Spierinck den ouden als balancemeester over de helft vande impost van het oudt geschut

Willem Jacobsz Jesus over 2 schuyten en halff sants

Voor de straten.

Segher Cocquel straetmaecker heeft ook die ganck naer thantbogen hoff vermaect ende verleijt : 8 dagen bezig geweest.

Uitgaven voor de Schuttershoven

Mr Jacob den Hovenier13 maart 1586 over 19 dagen tegen 10 stuvers daechs inde voetboghe ende cluveniershoven gewrocht te hebben om die doorne haghe te vlechten > 2 pond 8 schelling en 4 groten

Jan Zeeu mandemaecker heeft banderoen haechbantende onderteene gemaeckt tot behouff van de doornehaghen

Aelbrecht de Graft heeft 400 doornen tot hagen ende 5 lynden voor de schuttershoven gekocht

Joseph van Bestheeft glasen int huijs van thantbogenhoff nyeuw gemaect en oude glasen gerepareert ende loot > 2 pond 3 schellingen

Steven Thuens heeft 24 dagen met een arbeider gewerkt in de schuttershoven om bomen te planten hagen te verzetten ende snoyen tegen 12 stuvers per dag. Ook jongens hebben meegewerkt

Adriaen Gerritsz stadstimmerman heeft aan het huisje van Cornelis Cool gewerkt tegen 16 stuvers per dag

Extraordinaris

Mr Frans Philips ende Mr Jan Boogaert samen twee maal ten huize van Mr Hans Barbier twee doode lichamen gevisiteert > 20 schellingen

Item den 26e Meye betaelt Aelbrecht de Graft over 21 ledige teertonnen ende over 200 turcken met een bos marlyn by hem aan de stadt gelevert t en daghe datmen vierde ter cause

Dat Leicester Gouverneur-Generael werd

Ziede2 teksten hiervoor geplaatst over Maurits en hongerige soldaten

Jan Heijndricxz Backer 62 pont kaes tegen 3 groten per ponden 31 broodentegen 2 stuvers per broodten behouve van Engelsesoldaten die hier in de stad lagen ende hongerich waren en hen uit compassie geschoncken

Antheunis Jansz inde 3 Haringhe ter gelegenheid van de nyeuwe verkoren corporaels tzijnen huize verteert by toelatinghe vand burchnrs > ruim 3 pond 3 schellingen en 4 groten

Claes Jansz constapel heeft met andere busschieters tzynen huysse by consente van burchmrs verteert ten tyde Zijn Excie hier was ende verscheydelijck hier voor by gevaeren is als wanneer men verschoten heeft bedragende samen > 2 pond 3 schelling

Item betaelt Antheunis Jansz over 20 kannen pharo tzijnen huijsse by twee schuytluyden die naer der Neuzen ende Axelen vaeren ende dienen moesten volgende die brieven van Zijn Excie bij toelatinghe vande burchmrsverdroncken mitsgaders over dat drie Ingelsche soldaten tzijnen huyse eenen nacht verteert hebben > 10 schelling en 8 groten

Item betaelt Willem Maertsz Bom over tgene tzynen huijsse inden jaere 1584 1585 en 1586 aen bier ende wyn verscheydelijck op stadhuys gehaelt ende anders verteert is by de hellebaerdiers van Zijn Excie van de laeste reyse bedragende samen volgens specifficatie> 39 schelling 10 groten

Burchmr Steven de Ruyterover verteringen sedert28 oktober 1585 to de 16e Augustus 1586 aen bier en wijn op stadthuys gehaelt in nootelicke stadtsaffairen verteert mitsgaders tzynen huysse van stadtwege als beter gedaen dan gelaeten aen wyn verschoncken is aen sommighe Ingelsche ende andere Heern te weten die Lieutenant vande Cavallerie van Zijn Excie die Grave van Leycesteretc den quartiermeester ende hoffmeester van Zijn voorss Excie ende andere Heeren bedragende altesamen volgens 3 specifficatien ende ordonnantien > 12 pond 15 schelling 1 groot en 12 myten

Ook Jan de Leeu heeft voor ruim 12 pond aan verteringen ten behoeve van Engelse Heren waaronder de ambassadeur van Hare Majesteit Elisabeth den Admirael Justinus van Nassauwe de huysvrouwe vanden Heere Gouverneur Sidney ende ander Heeren > ruim 12 pond.

Pieter de Haen heeft een nieuw vaandel in de voorleden jaermarct gemaectten het oude gerepareert mits vier ellen en een halff zyde taffe gecocht > ruim 2 pond

David Rentsz heeft een grote zilveren schaal gemaakt voor de stad om die ter compensatie te schenken aan Fernando Aleman Raedt van Zeelt, die o.a door het graven van de Singel grond verloren had. > ruim 13 pond

Heyndrick Schoemaecker Speelman “ over de trommel geslagen te hebben” op de jaarmarkt samen met Christiaen Boesschot

Corn Claysz Schuytman heeft met zyn schuit veel bier gelevert aan schepen met soldaten en Capiteijnen

Ook Jan Adriaensz van der Bye heeft voor ruim 17 pondaan gelegen , wagenhuur etc vooro.a Engelse soldaten

Louis Baston verhuurde een camer tzijnen huijsse tot behouff vande Rethorica > 23 schelling

Jan Heijndricxz Backer heeft 130 brooden van dobbele st ende 141 ponden kaes gelevert ten behoeve van de Compagnie van CapiteijnRam ? in vertrecken nae Lillo in twee reysen gelevert > ruim 4 pond

Het is de bedoeling dat de kosten van verteringen in de hand worden gehouden omdat die dreigen uit de hand te lopen

Inventarisnr 338 1587/1588

Ontfanck

Pieter Aelbrechtsz van de Graft en Adriaen Soeteman van Hamerste zijn tresoriers van de stad

Bouwen Jansz is nog steeds excijsenaer

Cornelis van Huessen was vendumeester en moest de stuver te ponde betalen van zijnen geheelen ontfanck van alle vercochte meublen (roerende goederen).> samen ruim 19 pond

Aert Albrechtsz pachter van het Crrijgierderschap vanaf 1 februarij 1586 den laesten Januarij 1588 > ruim 17 pond

Hubrecht Willemsz Backer van de pacht van de vischbancken ende affslach > ruim 7 pond

Jan van Welden pachtte de wintmolen voor 90 pond

Jan Heijndricxz backer en Hugo Spierinck hebben de balance oft waeghe gepacht

Over chysen de stadt aencommende: zie hiervoor./Pieter Sijmonsz en Jan Teerlinck\

Belangrijk voor de bouwgeschiedenis/kadaster:

Item alsoo inden voorleden jaere van 1586 aen Hubrecht Willemsz barbier op een chys van acht gulden siaers van stadts weghe vercocht is een stuck erffs vande erve de stadt aencommende ende gelegen op toosteijnde aldernaest De gulde Valcke te weten vand van tfondement vooren aen de straete streckende is /e houck vande muir vande zelven huijse achterwaertsende lijne recht (linia recta) tot den eersten boom beneden aende delve/dulve/ opden vorss eersten boom /latende die reste van derve to gebruijck vande stadt/ sloot ?/ daeraff een jaer chijs verschenen sinte maertenisse 1586 inde doorgaende rekeninghe verantwoort is ende dat naderhant de voorss Hubrecht Willemsz mette Burchmrs ernde Tresoriers naeder geaccordeert is dat hij vande voorss erve vooren aen straete vanden muirvanzijn huijs aff noch soude hebben een deel erffs zoo breet als zeker stuck muirsdat de tegenwoordelijck van tfondement vooren aen de straete streckende is/ mits teijnden die muir n och eenen steen aen te moghen leggen ende metselen ende zulcx een henninck(heining) muir van twee steen dicke moetende strecken lijne recta (linia recta) opden voorss eersten boom/ latende die reste van derve tot gebruijck vande stadt/ tzij tot een operel vande vesten oft wallen oft anders soot die stadt believen zal/ ende voorts dat hij daer vooren noch zes gulden voor eenen jaerl. Chijs sonde/ Sulcx dat de voorfss acht gulden vermeerdertzijn op veerthien gulden jaerlicze chijse / Soo wort alhier in ontfange gebrocht een jaer chijs van de voorss veerthien gulden siaers verschenen sinte Maertenisse 1587 ende bedraegende in ponden schellingen ende penningen 2 pond 6 schellingen en 8 penningen

Anderen ontfanck ende is vande verhuijringhe vande schuttershoven

Van Louijs Baston clockspeelder :huur van het Huys ende hoff vande Hantboghe volgende taccortper jaar > 6 pond

Cornelis Cool over een jaar huur van het huisje en erf van de cloveniers ende voetbogen hoven > 6 pond

Item ontfanghen van Hans Verhaeghen als getrout hebbende de weduwe van Mr Hubrecht Fransz over een jaer huire van een stuck erffs oft hoff van thantbogen hoff achter zijn hijs commende > 10 schelling

Jan Adriaensz vander Byepacht van de buijtendijcxsche gorssinge volgens die pachtseel > ruim 33 schellingen

De Galgenberch wordt ook genoemd “de berch met haer aencleven daer deJusticie op staet”

Item ontfangen van de weduwe van Steven Thuens den aerbeyder over een jaer huire van thuysken achter de balance > 20 schellingen

Het houten huisje voor de tol wordt door de stad gekocht en staat nu op het hantbogenhoff en wordt voor 8 gulden per jaar verhuurd aan Jan Noutsz schoenlapper

Ontvangen van Claes Zael in naam van Jans Perchijns aan Caijgelt stapelgelt ende eenige schade die de stadtin haer kaijen bermen ende anders in verscheijden jaren geleden heeft ter cause van stapelen leggen opwercke ende affwercken van deijlen capranen sparren wagenschot claphout masten ende anders dat van weghen den voorss Perchijn alhier op stadts kaijen bermen docken ende op andere plaetsen gestapelt ende bewaert is geworden al volgens de voorgeroerde vuijtspraecke bedraegende ter voorss somme van > 11 pond 12 schellingen 4 groten.

Geen ontfanck aengaende de fortificatien

Vuijtgheven

Mr Hillebrant Valck is stads advocaet in Hollt> ruim 6 pond>

Mr Reijnier van Amsterdam is stadsadvokaat in den Haag > ruim 6 pond

De baljuw heeft in maedrt laestleden een reis gemaakt in Hollt aen Zijn Excie van stadtwege en andere kosten: dachgelden vrachtenmette missive van de verkiesinghe vande nijeuwe Wet > 10 pond 4 schellingen 5 groten/penningen

Cornelis van Damme was stadsprocureur in den Haag

Merten Jansz was dienaer van de baljuw voor bijna een half jaar > 8 pond en 5 schellingen

Cornelis van Huessen over het wachtmeesterschapmet een marctstuck ? voor zijn huijsvrouwe daer in bedongen ende begrpen > ruim 20 pond

Hans Bugaert dienaer van de baljuw voor een jaar > 12 pond

Pieter Ardoijs dienaer van de baljuw voor een half jaar > 9 pond

Maillaert de Hont over een jaar pensioen van het houden van de stdsschole >2 pond

Item betaelt Mr Jacob Hermansz een jaar gage van de wacht ende poortclocke ende predicatie te luijden andere diensten mettet luijden der ruijmstraeten ende anders aengenomen > ruim 16 pond

Johanne Aerts schoolvrouwe van jonge dochterkens > 6 pond

Besluit van W+R: vanwege buitengewone moeiten en lasten krijgen de burgemr 4 pond, de schepenen en weesmeesters 2 pond + vrijdom van enige accijns op 12 tonnen biers; de Raden 20 schellingen

Betaelt over 33 sommen reken penningen byde Tresorierstot Stadts behouve gecocht en ommegedeelt naer ouder costume > 4 penningen

Er werd een groot aantal eikenbomen gekocht van Baerent Rommerts van Petten ten behouve vande nieuwe Kaije: een braspenning de voet > ruim 30 pond

Barent Gerritsz was blockmaker: Cornelis GerritszGoede ende Jan Dirricxsz waren beide schiptimmerlieden; Cornelis Boutsz was balancemaecker en heeft de stadtsbalance vermaeckt gerepareert ende wel gaende gemaect > 15 schellingen 8 groten

Roelant de Metselaer : aen de vroonen accijshuijsken scholen als elders gewrocht; steen ende calck gelevert > 3 pond 12 schellingen 11 groten

Govert HeijndricxzSmit heeft o.a hellebaerden ende spyssen(spiesen) opde Raetcamer van stdathuys liggende schoone gemaect teghens 3 groten van tstuck > 10 schellingen

Lieven Cornelisz was sleeman en heeft met zijn paarden heel veel reysen ended voeren “gemaect”

Jan Eijmert was houtzager.

Er werden “jongers” gebruikt om “de Kaije te vollen” met aarde en zand

Roelant Pietersz smit van de Vere : over zes bosbanden aende wielen die de wielmaecker vander Veregemaakt had. Dat was ten behoeve “van der Stadt ende geschut”

Aert Aelbrechtsz ketelaer :al de stadsgewichten geijkt over 1586 > 13 schellingen en 4 groten

Item den voorss Aert Aelbrechtsz betaelt over een stuck gewichts van hondert pont aende stadt vercocht ende gelevert te hebben voor vier gulden + leer loot ende andere materialen ook voor de balance etc

Adriaen Gerritsz was stadstimmerman; zijn knechts waren Pieter de Waele, Jan de Wale Daniel den timmerman Stoffel den timmerman Cornelis den timmerman Jan Legier > 16 stuvers per dag; reparatie aan de poorten , de stadsscholen sentinelhuijsen bruggen vroonen rampaerden van tgeschut de palissaden de molen ander stadswercken ook het maken van nieuwe rampaarden/ affuitenof geschutsstellingen.

Claes Zael heeft 2vamen barninckhouttegens vier gulden de vaemende 69 deelen tegens 6 pont thondert ende een halff hondert capranens tegens thien gulden thondert alles tot stadtsbehouve gelevert te hebben > 5 pond 12 schellingen 4 groten

Item betaelt Aelbrecht de Graftover zekere barrils tot baeckens twee capranen ende voorts zekere lijnen trossen lijcken ? marlyn ende ander want aende stadt o.a voor de balance+ 8oo turcken/ teertonnen

Seger Coquel was straetmaecker van Middelburg

Voor de stad werd een gewicht gekocht om gouden zilver te kunnen wegen ten behoeve van de stad en de tresoriers; ook gewichten met een balance/weegschaal ten behoeve van de excijsenaer > 7 schelling 8 groten

Joos Jansz loodgieter te Middelburg leverde 27 pond soldeer tot 8 groten het pond; een pomp met lood voor de bak; en natuurlijk voor de goten

Item betaelt Roelant Jansz tinnegieter over de coop ende leveringhe van 502 ½ponden tinsin alderande schotelen, stickwerck als kandelaers teuijtcannen, soutvaten pispotten en een lampetmet een becken ende een reijscroes tot behouff vande stadt gemaect

Hans Sterck stoelmaecker van Antwerpen wonende tot Middelburch> 6 Spaanse stoelen tegen 9 schelling per stuk ende over twee dobbelen stoelen / bankstel ? tegen 10 schelling 6 groten per stuk noch 4 dobbele Spaanse stoelentegen 11 stuversper stuk

Jan Vellebier heeft het privaat van de Groote Sterre geruijmpt > 27 schelling

5 dozijn servetten gemaakt/geweven gebleekt en genaaid

Dweijllaecken gelevert

Schuttershoven

Een uitgave van 3 pond voor o.a. snoeien van hagen,bomen etc aan Steven Thuensz en drie jongers“ gewrocht ende gewijt”

Hierbij inbegrepen de uitgave aan Barthelmeeus Jacobsz hovenier 8 dagen gewerkt om de hagen te reijnighen en snoeien etc

TGevangenhuys moest ook geruimt worden door Mr Jacob den hovenier> 10 schellingen

Extra ordinaris vuijtgeven

Er is hulp en assistentie geweest voor de vuijgewekenen van Deventer > betaelt Jacob Jansz in de Spiegel

Jan Heijndricxz Backer heeft voor de Capiteyn Pours 60 brooden van twee stuvers gelevert

2 soldaten van Pours hebben een Meiboom voor het stadhuis geplant

Een gouden schaal aan gouverneur Haultain ter gelegenheid van de doop van zijn kind > ruim 27 pond

De huisvrouw van Freeckoomtot assistentie van haere noodt ende> 20 schellingen

Willem Maertsz Bom over tgene tzijnen huijse van Stadtswgeinde maent van Meerte verteert iszoo mettenCapiteijn Pours als anders >2 pond

Item opden laesten Meije betaelt Jacomijne Bernaerts over tgundt haer toegeleijt is ter cause dat de Lieutenant van Capiteijn Ram thaeren huijse ontrent acht weken thuijs gelegen heeft naer tvertrecken van zijn compagniezoo mettet inliggen van zijn huijsvrouwe als anders bedraegende > 2 pond 6 schelling 8 groten

Item wort alhier in vuytgeven gebrocht de somme van 57 pond 2 schelling 12 mijtenover tgundt de maeltijt bij die vande Stadt met Zijn Excie die Grave Mauritsz van Nassauwen mette gecommitteerde Raiden van Zeelt opden 20e Meije laestleden (1587) als beter gedaen dan gelaeten gehoudenmette maeltijt van W+R sanderdaechs daeraen zoo als wijn bier broot vlees boter suijcker cruijt bancket als andere nootzaeckelichedendaertoe gedient hebbende gecost heeft: zie boven

Marij Pauwels heeft inde winter tot meije toe in haer huis gelegenheid gegeven voor de zitting van de excijsenaar > 10 schelling

Hans Steemaer hoeymaecker> een nieuwe hoed voor Louis Baston volgens afspraak > 11 schelling

Joos Waeldwijn was schoolmeester vanwege reiskosten: aangenomen : < 2 pond 10 schelling

De nieuwe korporaals hebben bij Jan de Leeu “bij toelatinghe van de burchmrs”een vame / Fransche wijn op stadhuijs gehaelt >5 pond 2 schelling 8 groten

Item betaelt Govert Heijndricxz slootmaecker over den coop ende leveringhe van veertich pont karel ? poijer oft buscruit bij de brs van hem gecocht om de de soldaten van Capiteijn Pours vuijt te deeln gel. Tselve vuijtgedeelt is ter cause de zelve soldaten in diversche reijsen tot statds eere ende ter eere van Zijn Excie geschoten hebben bedragende volgens ordonnancie de somme van > 3 pond 10 schelling

Item betaelt Maet Jan Schuitman over dat hij de pijnacce van Zijn Excid van Leijcester naer Hollt vaerende de zelve naer Hollt als pilote( loods) gebrocht heeft alsoo die van pilote onversien was bedraegende volgens ordonnancie de somme van > 16 shellingen

Tijdens de jaarmarkt bliezen trompetters met hen vieren vanaf de toren.

Er waren Engelse ruiters in de stad die vers water nodig hadden

Item opden 18e Octobris betaelt Pauwelijne Pauwels over dat drie Ingelsche soldaten vande Coronel Noorwits (Norwich) thaeren huijse bij toelatinghe vande burchmrs verteert hebben > 6 schellingen

Laureijs Decker was als notaris en procureur voor de stad werkzaam

Thuene Jan schuytman(novemer) heeft den Grave van Solms naer Ziericxzee met zijn schuit gevoerd> 13 schellingen

Crijn Dignis Jan Maertsz ende Cornelis den Hollander hebben (in december) eenighe edelluijden ende ander personen van Zijn Exciebij nachte naer tlant vander Tholen met hun schuijten gevoert > 18 schellingen

Item opden 13e Decembris betaelt Jan HeijndricxBacker ende Willem indeZwaen over 20 brooden van dobbele stuvers ende 20 ponden kaesse den 13e Octobris laestleden gelevert te hebben tot behouff van zekere affgedancte Ingelschen vuijten Brielle > 13 schellingen 4 groten

Item wort alhier in vuijtgeven gebrocht de somme van 63 pond 6 schelling 9 groten 12 mijtenover tachernoen bancket dat die Burchmrs ende magistraten Zijn Excie de Grave van Leijcester opden 8e Jullij laestleden metter haest deden aen Wijn bier zuycker boter broot crackelingenende andere noodichedendaertoe gedient hebbende gecost ende resterende 49 pond 15 schelling3 groten en 2 mijten over tgundt de maeltijt die de voorss burchmrs ende magistraten voor Zijne voorss Excie opden 21e Novembris laestleden vander Vere hier commende gedaen hebben aen vlees hoenders wijn bier broot bancket boter zuijcker ende ander nootzakelicheden mitsgaders destroyeren vande Burghers van Vlissingen die met Zijn Excie quamen in diversche herbergen gecost heeft bedraegende al tsamen volgens twee specifficatien ende bij gevouchde quitancie ter somme van64 pond 6 scheling 9 groten 12 mijten

Claes Jans constapel heeft samen met de busschieters bij verschillende gelegenheden bij evenementen > 2 pond 9 schelling en 5 groten verteert

In januari 1588 Jan Teerlinck 2 tonnen en een kinneken mueselaersaan soldaten geleverd + eenige kleinigheden van olie bezemen etc> 28 schelling

Item betaelt Anne Jan Mathijsover dat zy vier soldaten van Capiteyn Morgen thaeren huijse bij toelatinghe vande burchmrsverteert hebben.

Item betaelt Adriaen Licxge ende Corn.den Blockmaecker met hen consorten over dat zijlvier daeghen ende een nacht met hen schuijtte ende met hen vijven in augusto laestleden vuijtgelegen hebben om alle voorbij vaerende schepen hier aen te haelen ende beletten wech te vaeren bedragende volgens ordonnancieter somme van > 3 pond 6 schelling 8 groten

Item betaelt Christiaen stadtbode over dat Adriaen Licxe met zijn drieen tzijnen huyse bij consente vande burchmrs verteert hebben doen zijl de magistraet aen Zijn Excie schip setteden volgende ordonnancie ter somme van >3 schelling 4 groten

De burchmeester J.A.van der Byeheeft van 1 februari 1587 tot 31 jan. 1588 over verteerde gelagen, wagenhuur, m.b.t. tot Engelse soldaten etcuitgegeven37 pond 18 schelling 8 groten

Steven de Ruijter over dezelfde periodeo.a m.b.t. de ambassadeur van Hare Majesteit de Koningin van EngelandMillort Bochast?zekere Raidtheeren van Zijn Excie/ den pensionaris ende clercken vande Raedt als andere Heeren ende anders verteert ende voorts aen wijn verschoncken ende oock op stadthuijs verscheijdelijckgehaeltis als beter gedaen dan gelaten bedragende samen volgens zes specifficatien > 22pond 1 schelling 8 groten

De andere burgemr Hartman Michielszheeft minder uitgegeven voor ongeveer dezelfde

zaken als zijn secondant nl. 13 pond 19 schelling

Item betaelt Jan de Leeu weert/waard in Antwerpen over tgundt tzijnen huijse van Stadts weghe bij bevel van de burchmrs inden geheelen jaere 1587 totten laesten Januarij 1587 bij verscheijden Heeren als de Grave van Solms den secretaris de Langhe den Dijckgave mette Staeten van Walcheren den secretaris van den Ambassadeur van Hare Majestteijt van Ingelant ende andere Heeren verteert ende voorts aen verscheijden anderen Heeren als den Gouverneur van Bergen Milort Wilbeij /den admirael van Hollt ende andere zoo Ingelsche als andere Heeren aen Wijn van Stadtswege verschoncken mitsgaders op Stadthuijs op verscheijden daegen aen wijn ende bier gehaelt is > volgens 5 quitancien> 29 pond 13 schellingen 1 groot

De Tresorier Pieter Aelbrechtsz vande Graft idem dito ookten behoeve “vande gemeene zaecke” als van stadtswege > 22 pond 6 schelling 9 groten.

Om de kosten zoveel mogelijk te drukken is men van de zijde van de regering tot de conclusie gekomen dat men beter als dit mogelijk is alle verteringen van stdswege op het stdthuijs te laten plaatsvinden > toch nog het bedrag van 21 pond 9 schelling en 4 groten

Fortificatie

Er werd op toostersceh bollewerck zekere borstweeringhe als aerdewerck begonst ende gemaecct >35 schelling

Dit moet versterkt en “gestyft” worden met deelen en capranen > ruim 2 pond

Inventarisnr 339 1588/1589

Adriaen Soeteman van Hamerste ende Jan Adriaensz vander Bye zijn tresoriers

Bouwen Jansz is nog steeds excijsenaar van de diverse pachten van wijnen en bieren

Heijndrick Adriaenszis vendumeester> 6 pond 12 schelling en over de stuver te ponde > 2 pond 19 schelling 2 groten; ook de stadboden brachten 13 schelling.

Aert Aelbrechtsz ketelaer van het crygierderschap > 8 pond 18 schelling

De Vischbancken :Hubrecht Willemsz> 6 pond 11 schelling

Hugo Spierinck> balance oft waghe > 2 pond

Stadsmatenpro memorie

De Groote Sterre en de Roode Leeu en een erve inde docke zijn in het bezit van de stad

Corn Cornelisz in de Rooded Leeu > 2 pond 5 schellingen 6 groten

Over de verhuring van de schuttershoven : zie vorige rekening

Jan Maes en Jan Adriaenszbetaalden huur/pacht van de gorssinghe vande wallen en buitendijkse graslanden

Over de pacht van “de Hootkercke” >2 pond 9 schelling> Cornelis Pietersz.

Jacob Janszvande voorss berch met heur aencleven > 8 schelling

Beroerende den thoren vande voorss hootkerck alhier die eertijts den Bailliu gelaeten is in pachte voor zekere coppele duven en de dat daer aff nyet gecomen en is deur dien den zelven thooren nyet bequamel. oft zekerl. En heeft connen gebruyct worfden / Soe zal dienaengaende metten vooss Bailliu vorder gesproecken ende gehandelt worden opde pacht oft gebruyck vande voorss thoren dus hier > pro memorie

Extra ordinaris Ontfanck: zie vorige jaarrekening

Anderen ontfanck ende aengaende de fortifficatie dess stadt:

Van de Tresorier Manmaker 58 pond 11 schellingtotte provisionele borstweeringhe die in augusto laestleden gemaeckt is geworden

Vuytgheven tegens den voorgeroerden Ontfanck

Pieter Ardoys was ddienaar van de baljuw: kreeg over 6 maanden ende 3 weken : 10 pond 2 schelling en 6 groten.

Frans Philips , aangenomenvoor stadschirurgijn sinds 12 december 1585over 2 jaerengage oft pensioens > 2 pond. Deze lijkt een van de betere chirurgijns

Hans Bugaert was ook dienaar van de baljuw: over een jaar > 12 pond: Ook Jacques de Keuvere was 2 maandedienaar geweest > 3 pond. Ook Gerrit Jonckbloet over 2 maanden > 3 pond

Bouwen Jansz kreeg een jaar gageover het excijsenaarschap > 25 pond; Hugo Spierinck was nog steeds contreleurder.

Claes de Joncker was weesbode: een jaar : 20 schelling

De Broodwegers kregen ruim 7 pond in de vorm van lootkens

Ook de werkzaamheden van de tresoriers en de secretaris wat het tresorierschap betreft > 28 pond.

Hillebrant Valck was stadsadvokaat: over 2 jaar > ruim 8 pond

Mr Reynier van Amsterdam stadsadvokaat in Holland.

Jan Dirricsz was Schiptimmerman

Symon Jansz nagelmaecker veel reparaties van stadswerken scholen molen bruggen poorten kyen ? vroonen heulen rampaerden(affuiten)= bedden van tgeschut wachthuysen schiltwachthuysen : allerlei soorte nagelen geleverd > ruim 27 pond

Segher Cockele was straetmaecker kreeg 3 schellingen per dag; een stratenmaeckers knecht 15 stuvers; een stratenmaeckers jonghen 6 stuvers per dag: de straeten vande stadt zoe voor de Veersche Poorte als elders binnen ende buyten vermaect ende gerepareert te hebben > 28 schellingen 9 groten

Genoemd worden : “die huyssen van Robert Aernouts tegenwoordelijck voor “stadthuys’gebruyct wordende.

De chirurgijn Mr Frans Philips was ook conchierge van tnyeuwe stadthuys: deze chirurgijn:

Ontving “over dat hy voor een spade saet planten teenen ende andere groene cruyden als lavendel rosemaryn artichauls (artisjokken ?) tot behouiff van thoff van tvoorss stadthuys gecocht geplantende geemployeert heeft” > ruim 17 schellingen.

N.B.Deze chirurgijn greep zijn kans : geneeskrachtige kruiden kweken in de “hof “ van “’tstadthuys”

Er was veel hout nodig om de keuken van”toude stadthuys” te installeren en “glasen” aan te brengen

In die tijd vond de verhuizing plaats van het oude naar het nieuwe “stadthuys”.

Anthuens Barizeel gebruikte 3 jongers bij het verhuizen.

Roelant du Bois was metselaar: deze nam deel aan de ingrijpende verbouwing: doorbreken van muren en deuren aanbrengen etc: o.atcantoer opde raetcamer, nieuwe vloeren, pleisterwerk

Willem Clauwaert was timmerman.:

Hans Raemaecker heeft in het nieuwe stadhuis een portaal met 2 deuren gemaaktvan de vierschaarcamer , kapstokken gemaakt: ende 2 tafereelenvan Hun Excien becleet

Adriaen Gerritsz was stadstimmerman.

Ook “cruyscosijn” in de Groote Sterre in de voorgevel

Schuttershoven

Opden 21e Februarij 1588 betaelt Jan Vellebier over tprivaet in het hantbogen hoff dat in de vroonen liep geruymt ende schoone gemaect > 20 schellingen

Item opden 26e Junij betaelt Roelant du Boys metser over dat hy met een knecht ende jonghen zekere daghe aen thuys van thantbogen hoff gerepareert ende voorts tprivaet toe gemetselt ende daertoe gelevert heeft gehadt zeven zacken calcx > 13 schelling

Extraordinaris Vuytgeven

Veel geschenken aan o.a deComm vanden Tresorier Manmaecker > ruim 6 pond

Jacob Claysz Schuytman heeft victualie als bier broot kaes etc aan boord vande soldaten verscheijdelijck gevoert (vorig jaar) heeft gehadt twelck inde rekeninghe vande gemeene zaeck nyet gebrocht en is als vergeten geweest zynde aen te bringhen > ruim 6 schelling

Opden 6e Februarij voorss betaelt Claes Jacobsz Joncker tot assistentie van zyne noodt ende ziecte daer hy liggende wasvolgens ordonnancie > 30 schelling.

De clercken van de pensionaris Roels ontvingen tot “drinckgelt” voor dexpeditie ende toverbringhen van de missive vande nyeuwe wet drie Middelburchsche nobels met een thien stuivers penninck > ruim 3 pond.

Mr Frans Philips heeft op last van W+R opden 13e Decembris 1585 omdat hij in de voorgaande jaren zekere “gequetsten zoe inde gevangens als anders by laste vanden Balliu ende Burchmrs verscheydelijck gecureert heeft gehadt > 2 ponden.

Zekere soldatenvan Capiteyn Pours hebben een “schenck” gekregen omdat zij “de meye( meiboom) voor tstadthuys geplant hadden > 20 schelling

Heyndrick Baerscheerder :20 ½pont marmelade ende 52 pont zuyckers by hem aende stadt vercocht ende gelevert om van stadtsweghe in Hollt wech te scheyncken aen eenighe Heeren aldaer als beter gedaen dan gelaeten wech geschoncken > ruim 9 pond

Jacques de Rovere heeft een lijk gevisiteert op stroo liggende >5 schelling (lijkschouwing)

De schoolmeester Maillaert de Hont heeft samen met anderen de paspoorten vande soldaten van Capiteijn Pours helpen schrijven > 10 schelling

Item wort alhier in vuytgeven gebrocht de somme van ruim 56 ponden over de maaltijd by die vande Stadt met Zyn Excie van Nassouwen ende de Gecomm. Raden van Zeellantmet andere Heeren ende Capiteijnen opden23e Junij laestleden als beter gedaen dan gelaeten mitsgaders de maeltyt van W+R sanderdaechs daeraen gehouden aen wyn bier broot vlees boter zuycker cruyt bancket ende andere nootzakelicheijt daertoe gedient hebbende

Item wort alhier in vuytgeven gebrocht de sommevan 60 ponden “gecotiseert door de Steden van Zeelt totte extraordinaris equipage van schepen van oorloge ende lchtinghe van 400 bootgesellen volgens de missive van de voorss Staten dus hier vuytgetrocken >

Assistentie van eenen gevanghen van Vlissinghen die thien jaeren in Baberie gevangen gesten heeft gehadt > 20 schelling

Item opden 23e Octobris betaelt Jan Cornelisz Cottrouover 54 ponden Kaes in maerte 1587 ende 24 pondt kaers in Juny daeraen tot behouffvande Compagnie van Capiteijn Ram gelevert te hebben twelck by abuijs vergeten is te stelleninde rekeninge vande gemeene zaecke >

Louijs Baston ende Mr Jacob Hermants krijgen voor een gratuiteyt dat zyl. twee jaeren die Jaermarckt dess stede ingespeelt ende ingeluyt hebben volgende ordonnancie15 schelling8 groten.

Item opden 30e Octobris betaelt LeijnLuenisz Schuijtman over dat hy met zyn schuijtte in augusto laestleden snachts vuytgevaren is doen de Spaansche schepen ingebrocht waeren ende met tleen van zyn zeyl aen een oorloochschip bedragended > 6 schelling.

Item betaelt Marij Jaep Boons over dat zy vier Ingelsche den 2e Octobris laestleden geherbercht ende den cost eenen nacht gegeven heeft volgende quitancie> 3 schelling 4 groten

Opden 6e Novembris betaelt Matheus de Schuijtman ende Leyn Jacobsz over dat zijl. Met een schuytte den Bailliu ende burchmrs Aen tschip van Zyn Excie voor de Middelb. Haven liggende gevoert ende voort naer Middelburch gevaeren zyn de somme van>6 schelling.

N.B. Een bezoek aan Zijn Excellentie Graaf Mauritius, die “voor de Middelb. Haven (was liggende)

Aan de luitenant van Capiteijn Ghistelles is toegelegd 2 pond voor het gebruik van bedden en meubelen voor ongeveer 48 dagen.

Rethorica huurt nog steeds een kamer van Louis Baston> deze krijgt daarvoorruim 34 schelling van de stad.

Item opden 4e Septembris betaelt Pieter de Waele timmerman over acht daghen en halff Daniel Lenaertsz timmerman over 11 daghen ende Willem Clauwaertover twee dagen en halff dat zyl. in augusto laestleden aende voorss borstweeringhe van de wallen gewrocht hebben tegens 16 stuvers daechs>ruim 2 pond.

Voor de borstweringhe werd ook hout gezaagd.

Antheunis Barizeel Lodewijck Jacobsz Willem JanszAdriaen Coetsken Gerrit den Aerbeyder Fransoys de Schoelapper Adriaen den Dooper Jacob Pijpe Joost Pieterszwaren alle arbeiders.

Pieter Floris Adriaen Cornelisz Corn. Cornelisz Pieter GerbrantszPieter Heynsz Huygh Jacobsz Jan Dirricxsz in Sinte Hubrecht alle schiptimmerlieden> hebben elck 2 dagen aan de borstweeringhe gewrocht tegen 3 schellingen per dag

Adriaen Gerritsz stadstimmermanitem Jan de Wael Marinus ende Daniel Lennertsz timmerluijden.

Ook Pieter Sijmonszende Pieter Meeusz beijde timmerluyden

Inventarisnr 340 1589/1590

Jan Adriaensz vander Bye ende Jacob Jansz inde Spieghel waren Tresoriers

Ontfanck

Bouwen Jansz was excijsenaar voorde diverse wijnen en bieren

Mr Frans Philipsz was vendumeesteretc.

Cornelis Matthijsz van het crygierderschap

Aert AelbrechtszKetelaar van de vischbanken ende affslach van den visch

De balance> Hugo Spierinck den ouden en Volcker Jansz Lijndrayer over de balance > ruim 9 pond

Louis Baston moest ruim 4 pond betalenvoor 9 maanden huire van thuijs ende erve van thantbogen schuttershoff

Hans Verhagenhuur van een stuckhoffs oft erffs van thantbogen hoff achter zijn huis gelegen

Cornelis Cool een jaar huur van thuisken ende erven vande voetbogen ende cluveniershoven > 6 pond

Vuytgeven

April laestleden door br. Govert van Nederhoven en Heyndrick Zonnius: in opdracht van W+Rin Hollant gedaen om trappoert vanden Raedtshere Leuwen ? van de besoignen by hem alhier tArnemuyden ende in Middelburch gedaen inde saecke van complainte van tvoorss schippersgilde dess stede tegen die van Middelburch te hove te verwoorden ende dexpeditie vande voorss complainte met eenen te vernoeghen > 75 pond 17 schellingen 9 groten

Mr Hubrecht vande Venne Latijnsch schoolmr :een jaar pensioen : 15 pond

Jacques du Four Frans schoolmeester over een jaar : 12 pond

De pensionaris : gage > 108 pond 6 schelling 7 groten

De secretaris: gage > 25 pond

Jacob Jansz inde Spiegel heeft een jaar samen met de excijsenaar « gepeijlt » in de herbergen

De excijsenaar : gage 25 pond

De contreleurder 12 pond en 10 schelling

Een jaar weddensvoor B+S+R en weesmeesters en commissarissen van het landrecht > 37 pond gr. Vlaams

Mr Hillebrant Valck was stadtsadvocaet in 1589 besoignes gedaen,processen consultatien:2 pond+ 5 pond19 schellingen en 2 groten.

De secretaris heeft 6 “blicken”/ borden voor de stad gekocht “om tverbot vande vuylscheyt te storten op te setten> 5 schelling.

In de vroonen werd ook “hollantsche steen” gebruikt

500 Ingelsche fagotten(takkenbossen)gekocht door schipper Jan van Dort “tot brandinghe voor de stadt tegens 21 schelling thondert.

Roelant du Boys met noch een metselaer ende eenen jonghen gewrocht “aan de wachthuijsen scholen vroonen ende ander stadts huyssen te repareren als om int wachthuijs byde Middelburchsche Poorteeen vloer van clinckaert te leggen: steen calck clinckaert plavusen > 5 pond15 schelling 5 groten

Merten Adriaensz smit heeft een ander dregghe voor Dignis de Misman in plaetse van een ander dregghe die by hem geleentwas om in tnieu scheepken te besighen ende die by storm verloren ende achterbleven is geworden.

Jan Jansz was wielmaecker: een paar wyelen tot behouff van tgeschut gemaect > 4 pond 2 schelling

Anthuens Barizeel was stadsarbeider voor diverse werkzaamheden : 10 pond10 scelling 3 groten

Govert Heyndricksz was smid:yserwerck scuven crammen hangen ? haecken spien bouten sloten slotels houvasten ringhen platen etc gelevert voor de poortenvroonen muelen kayen bruggen huelen, de geschutwielen met bande beslagen

Lieven Cornelisz sleeman met 118 wagensvuylicheyt sant steen hout vervoert gesleept en gestort zoe tot vollinghe vande kayen buyten St Joris Poorte etc

Bouwen Jansz excijsenaar heeft de bierwerckers van de stad 6 schelling 4 groten voorgeschoten ten behoeve vna de z.g. “verloren Maendach”.

Adriaen Gerritsz was stadstimmerman: voor 17 pond 2 schellingen en 3 grotenmet zyn knechts in 1589 gewrocht: hij kreeg 18 stuivers per dag en zijn knechts 16 stuivers..

Veel materialen: capranen,bechhouten sparren barckoenen deylen zoe gesaechde als andere plavusen palen plancken latten pannen tichelen

De chirurgijn Frans Philipsz :in septembris laestleden 2000 cleyun hout voor de stadt gecocht ;ook een quartiet turffs; ook750 Ingels branthout opgedaan en nog ander brandhout.

Aelbrecht de Graft heeft een lyne van twintich pondt verslaghen want aen Anthuens Barizeel gelevertom in stsdtswercken te besighen

Er werd o.a veel zinckrijs en zincksteen aangekocht. Er werd langdurig aan de hoofden “gewrocht” Anthuenes Barizeel met o.a. rijswerkers “van der Vere”

Arbeiders waren Anth. De Cramer, Adriaen Caetsken Corn.Pietersz Hans den aerbeyder Joost Pietersz tFycke van WestenGerrit den AerbeyderAdriaen AdriaenszaerbeyderFrans de Schoelapper Pieter van Bruesel Dirrickde Schuytman Willem Jansz Crispyn den Aerbeyder ende Claes den Blickslager samen 325 ½ daghen gerekent : aan de hoofden gewrocht > ruim 48 pond.

Daarbij werd een half vat mueselaaer en een tonne pharo en noch 2 vamen gedronken. Dat gold vooral het Antwerpse hoofd.

Mr.Frans Philips had als concierge van ’t Stadthuys samen met zijn huisvrouw vier vrouwen in1589 de kost gegevendie opt incomen van de nyeuwe stadthuyseneen maent besich geweest zyn om de huyssen schoone te maecken te wassen ende schuiren: “by goede mannen in teerste vande jaere toegeleyt” > 3 pond.

De huur van de 2 nieuwe huizen gebruikt als stadhuis bedroeg 34 pond 10 schelling: betaald aan Jan Spierinck als procuratie hebbende van Robrecht Aernouts

De huisvrouw van Jan Spierinck” tot een marctstuck om daer mede een lyfken ofte wambaes/wambuis van floerte(velours = fluweel)als by den voorss Jan Spierinck bedongen > 3 pond.

Frans Philips kreeg als huisbewaarder/conchierge van de 2 nieuwe huizen> 3 pond10 schelling

Schuttershoven

Er zijn 800 doorne boomkens tot behouffvan de voetboghen ende cluveniers hoven gecocht

Lieven Corn. Sleeman zeven wagens zoden t.b.v. de schuttershoven door Job Jansz inden Duelgehaelt te hebben om de doelen daervan te maecken > 11 schellingen8 groten

Het loon van Antheunis Barizeel was 12 stuivers per dag; Jacob Michielsz 7 stuiver; deze zorgde ook voor “haechbant” uit Middelburg gehaald.

Nog eens 100 doornen

Er is ook gewerktdoor de stadstimmerman aan het huis in de handbogen hof: nieuwe deuren en een afscheiding tot de keuken

Extraordinaris

Item betaelt meester Daniel schilder tot Middelb. Op rekeninghe van tgundt hem is competerende van dat hy den persoone van Zyn Excie hoochloffelycker Memeorie ende van Zyn Excie Graeff Mauritius mitsgaders Arnemuyden zoe dat voor de troublen geweest was naer tgetrocken bort metter penne geschildert heeft de somme van > 9 pond 10 schelling9 groten.

Extra servitie voor de peerderuiters, waarvoor van de Staten geen tegemoetkoming te verwachten viel; ook extra servitie voor eenige soldaten die hier niet gelegen waren :ten behoeve van Capitein Ghistelles

Adriaenken Brune juwelier te Middelb. 2 zilveren zoutvaten voor de commies van Tresorier Manmaecker

Boudewijn Francq 75 limoenenvoor de baljuw en secretaris om in Holland wech te schencken

Betaelt een bepaald bedrag aan Hugo Marinus Schipper:heeft de dienaar van de Procureur-Generael naar Zierikzee gebracht. Deze moest onverwijld naar Zierikzee omdat hij ontboden was in verband met de “apprehensie van de ouden burchmr van Middelb. Jan Floris van Serooskercke vander Vere Deze was met zijn macker een paar dagen ten huize van Antheunis Jacobsz Ouweman: daar voor ruim 16 schelling “gedroncken”

Ook ruim 3 pond uitgekeerd aan herbergiers in november 1588 vuytgedeelt is van de servicievan de peerderuyters die voor de laeste reyse alhier gelegen hebben: geen recouvre van de Staten en heeft connen crijgen > 3 pond 18 schelling.

Item opden 14e Jully betaelt Niclaes Boulyns weduwe tot Middelb. Over den coop ende leveringhe van thien brooden zuyckers byden voorss Boulynvercocht ende gelevert in february laestledenals by den Bailliu ende secretaris inde voorss maent Februario in Hollt mede genomen om van stadtsweghe wech te scheyncken gel. Tselve zuycker aldaer aen diversche heeren ende goede vrienden als beter gedaen dan gelaten wech geschonckenis bedragende > 15 pond 12 schellingen 5 groten

Item betaelt Jan Jacobsz weert in Antwerpen over verteringen met enige heren ven Raedt Ingelsche Heeren, over het kopen van stadsmaterialen als andersins in tverscheyncken vanden wyn to vereeringhe van eenige Heeren als beter gedaen dan gelaeten ende aen wyn ende bier verscheydelyck opt stadthuys gehaelt > 9 pond 10 schelling 10 groten

Item betaelt Pieter Cornelisz Bonte over zekere voeragie/fouragie van haver boone hoyby hem de peerderuyters gelevert inde laestreyse de peederuyters hier gelegenhebben > 3 pond

Item wort alhier in vuytgeven gebrocht de somme van 60 ponden9 schelling 6 groten over tgundt de maeltijt by die vander Stadt met zyn Excie Graeff Mauritius, de Gravinne van Bueren zynder Excies eijgen zuster den Grave van Solms den AdmiraelJustinus ende de Gecommitteerde Raden van Zeellt met andere heeren ende Capiteijnen opden 13e Jullij laestleden 1589als beter gedaen dan gelaeten gehouden/ mitsgaders die maeltijt by W+R sanderdaechs daeraen gehouden aen wyn bier vlees broot boter kaes zuycker cruijt groensel bancket ende andere nootzaeckelicheden daer toe gedient hebbendemet ander oncosten > ruim 60 pond.

Item betaelt Jacques du Four Frans schoolmr over tgene hem ende zyne discipelen tot een vereeringhe van stdtsweghe geschoncken ende hem voorts toegeleyt is voor doncosten ? by hem gedoocht in spel dat zyne discipelen inde laestleden jaermarckt in tfranchois gespellt hebben > 33 schelling

Ook de discipelen van Hubrecht vande venne hebben eenspel inhet latijn gespeeld op de jaarmarkt > 3 pond

 

 

Ga naar boven