Historische Vereniging Arnemuiden

Stadsrekeningen Arnemuiden 1600-1610

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 351-360

Selectie van belangrijke gegevens

Inventarisnummer 351:

Johan Spierinck en J.A van der Bije waren tresoriers

Jan Bollaert was int beginsel vande voorss jaere excijsenaer. Maerten Adriaensz is de tegenwoordige excijsenaer

Andere ontfanck ende is van de ordinaris excijs van alle de bieren by de burghers ende andere inwoonders gheen tappers wesende opgedaen > ruim 35 pond

Extraordinaris excys van alle vremde bieren boven d’ acht schellingen geldende ende by de tappers opgedaen te weten de 5 schellingen van elcke tonne biers . ruim 208 pond

Andere ontfanck ende is vande excijs van de cleyne bieren binne de stad gebrouwen en bij de burgers ende andere inwoonders opgedaan > ruim 25 pond

Ontvangen van Jan Bollaert en Hugo Spierinck en Maerten Adriaensz over burgersexcys vande binnegebrouwen bieren mueselaer ende zwaerder bieren .ruim 12 pond

Andere ontfanck ende is van de excys van de zwaere binnegebrouwe bieren bij de tappers opgedaen ende gesleten/ Te weten de drie schellingen ende de vijff schellingen maeckende samen acht schellingen op elcke tonne biers boven de acht schellingen geldende gelycke hier vooren ten respecte van de vremde ofte buijten bieren tot laste van de tappers gebrocht ende verantwoort is over den ordinaris ende extraordinaris excijs van de zelve bieren.

Ontfanghen van Jan Bollaert en Hugho Spierinck mitsgrs Meerten Adriaensz > ruim 3 pond

Anderen ontfanck is vande excijs van cleijne inbrouwen bieren die bij eenighe burghers ofte heurl vrouwen opgedaen ende byder canne gesleten ende vuytgetapt zijn/ Sonder nochtans het tappers gilde onderworpen te zijne al volgende ordonnancie ende toelatinghe daer van over menighe jaeren gemaect ende gedaen bedragende elff stuivers op elcke tonne biers in plaetse vande schelling die alleenlyck placht gegeven te worden ende nu over zekere jaeren verhoocht is opde voorss elff stuivers achtervolgende de voorss resolutie ende ordonnancie van W+R daer van wesende:

Ontfanghen van Jan Bollaert ende Hugho Spierinck mitsgrs Merten Adriaensz over de bovengenoemde excijs > ruim 30 pond.

Andere ontfanck ende is van de quade placke te weten de twee grooten vls op elcke tonne biers die betaelt zyn bijde leveraers ofte vercoopers vande vremde bieren mitsgrs bijde brouwers van de binne gebrouwe mueselaer ende zwaerder bieren als volghens die resolutie bij W+R daerop genomen zijnde zedert den 16e Novembris 1594. > ruim 18 pond

Anderen ontfanck ende is vande ordinaris excijs vande wijnen bijde tappers opgedaen te weten de weerde vande vierde stoop van de zelve wijnen zoe die dagelicx bijde voorss tappers vercocht ende vuijtgetapt zijn geweest > ruim 138 pond door Hugho Spierinck en Merten Adriaensz onfanghen.

Anderen ontfanck ende is van ordinaris excijs van de wijnen bij de burghers ende andere inwoonders gheen tappers wesende opgedaen/ Te weten de vijff schellingen van elck ocxhooft ofte ame wijns mitsgrs die stuiver van elcke stoop wijns die bijde cleyne tonnekens ende minder dan met een halff ocxhooft oft halff ame vuijtgesteken ofte opgedaen zijn geweest: Hierover ontvangen van Hugho Spierinck en Meren Adriaensz ruim 22 pond

Anderen ontfanck ende is van de extraordinaris excijs van de genoemde wijnen bijde tappers opgedaen te weten de vijff schellingen op elck ocxhooft ofte ame wijns die bij W+R daerop tot laste van de tappers over zekere jaeren gestelt ende gecontinueert zijn/ Achtervolgende dordonnancie ende publicatie daer van wesende/

Ontfanghen van Hugo Spierinck ende Merten Adriaensz > ruim 8 pond.

Anderen ontfanck ende is vande verhooghinghe ofte nijeuwe Impositie bij die van W+R op wijn ende bier gestelt ende geconsenteert tot vervallinghe van de delvinghe van de Nijeuwe Haven aende Oostzijde vande stadt ende van andere stadts swaere laste ende wercken / te weten de schellinck op elcke tonne mueselaers drie schellingen opde tonne pharo ende de vier schellingen op de tonne Ingels oft ander vuijtlantsch ende oock zwaer Inbrouwen bier

Ende voorts de twee gulden op elck ocxhooft ofte ame wijns indifferentlyck zoe tot laste vande tappers als van de burghers al volgens de resolutie ordonnancie ende publicatie daer van wesende : Ontfanghen van Jan Bollaert, Hugho Spierinck mitsgrs Merten Adriaensz >ruim 197 pond

Ontfanghen van de voorss Hugo Spierinck en Merten Adriaensz over de verhooghinghe van alle de wijnen zoe bij de burghers als tappers opgedaen in de voorgeroerde geheelen jaere > ruim 39 pond.

De verpachting van het vendumeesterschap aen Steven de Ruijter ruim 8 pond

Over de stuiver te ponde ontvangen van Steven de Ruijter volgens de particulier rekeninghe dyen aengaende met hem gesloten de somme van ruim 8 pond.

Het crigierderschap werd gepacht door Symon Romboutsz > ruim 34 pond.

De pacht vande vischbancken: ontfanghen van Hans Goris > ruim 4 pond

De balance ofte waghe: ontvangen van zowel Claes Jansz , Pieter Aelbertsz vander Graft en Adriaen Adriaensz Coster > ruim 6 pond.

Anderen ontfanck ende is van trecht van alle de Stadtsmaten alss torfftonnen corenmate calckmate juijnmate ende diergelycke mitsgrs van trecht vande groffsoutmate.

Deze rechten kwamen de baljuw toe Symon Romboutsz , behalve de groffsoutmate.

De ontvangst >pro memorie.

Vincent van Onderdonck woonde in het Huis De Herpe.

Ontvangen van Wouter Gerritsz smit over een jaer rente van de erve opt oosteynde gelegen en de Catwou ( de vroegere naam van Formosa/ of Taiwan ?? )

Pieter Cornelisz Bonte intussen overleden heeft waarschijnlijk neffens het Huis de Gulden Valcke, waar hij een erf had, gewoond.

Claes Adriaensz Brouwer heeft de wallen gepacht; Cornelis Cornelisz de buitendijkse gorsinge.

Pieter Symonsz is nog steeds collecteur van het “havengelt” > ruim 36 pond

Anderen ontfanck ende is vant pontgelt / Te weten 4 grooten vls te ponde by Burchmrs +S+R dess stadt opden 29e Meije 1600 gestelt op alle onroerende goederen mitsgrs schepen goetwillichlyck vuyter mette stocke ofte bij decrete vercocht wordende.

Ontfanghen van de secretaris dess stadt als collecteur over de tijd van 8 maanden > ruim 12 pond.

Vuijtgeven

Er is in het jaar 1599 ruim 976 pond meer uitgegeven dan ontvangen

Mr Ingel Jacobsz chirurg over een jaar gage als stadschirurgijn > 30 schelling

Mae Jans over een jaar op de wachte te dragen > 3 pond

Jan Lucasz was voor een maand dienaar van de baljuw; ook Frans Heyndricxz 4 maanden; ook Hans de poorter.

Jan Consaert ? 3 maanden.

Jan de Langhe ende Ysabeau Hondermaere ? zijne huysvrouwe over een jaar gage ofte gratuiteijt van het houden der schole > 10 pond

Betaelt aende Burchmr Nicolaes Zael doude voor hem ende Corn Wielant over hen dachgelden verschoten vrachten ende andere oncosten bij henl gedoocht > naerden Hage aen Zyn Excie gedaen omme verlichtinghe van soldaten te hebben bedragende > ruim 26 pond

Adriaen Licxe heeft met zijn schuit 4 dagen lang de vroonen schoongemaakt > 10 schelling

Wouter Lenaertsz brouwer over zekere materialen van hout steen ende anders gevoert ende gesleept te hebben > 39 schellingen

Betaelt Victor Middernacht over zijn ordinaris loon over dat hij een jaer ingegaen den 20e Novembris 99 ende geexpireert den 20e Novembris 1600 de stadtsprivaten ende voorts de stadts wallen schoone gemaect ende schoone gehouden heeft /bedraghende > ruim 4 ponden

Maijcken Pietersdr dienstmaecht van Bouwen Jansz weduwe over dat zij den geheelen jaere van zesthien hondert texcijshuijsken schoone gehouden geveecht vier gemaect ende de asschen vuygedragen heeft > 20 schelling

Roelant du Boijs was metser(metselaar) en heeft voor ruim 15 pond zand , steen, kalk enz. geleverd .

Govert Heyndricszx Smit heeft niet alleen allerlei ijzerwerk als sloten sleutels duymen hanghen ringhen crammen spien gelevert maer ook stadsmusketten ende roers: heeft ook 12 ponden “loots met 9 stampers tot de musketten > ruim 6 pond

Pieter Aelbertsz vande Graft heeft pek teer want ende anders als turcken ronde(rondom ?) de vieringhe over de schanse Rossum verbesicht > ruim 8 pond

Betaelt Luidwijn Willems wed. van over de leveringhe van 652 ½ pond keersen bij haer tot behouff vant stadthuijs waghe kercke ende anders gelevert

Jochem Dane straetmaecker van Veere. Deze heeft met zijn knecht int maecken ende wercken aende straeten zoe buijten opde Middelburche Wech als binnen op verscheijdene plaetsen gewrocht > ruim 2 pond

Maijcken Leijns was nog steeds concherge van de stadthuijsen over schoonmaken, onderhouden van beide (voormalig als tegenwoordig) > ruim 3 pond

Bovendien: een jaar pensioen > ruim 6 pond

Betaelt aen Willem Maertsz Grafdelver over het opdoen ende toedoen van de zercke van Pieter Cornelis Bonte mitsgaders vant delven vant graff ende tmaecken vande kiste bedragende volgens quitancie > 28 schelling

Betaelt aan Steven de Ruyter over tgundt hij verschoten ende gedebourseert heeft int buscruijt bijt gemeene lant aende stadt vergunt te vervolghen en alhier t,Arnemuyden te doen bringhen > ruim 2 pond.

De levende Arend wordt nog steeds gevoed met vleesch door Adriaen Adriaensz > 6 pond

Betaald den Br. Niclaes Zael doude over wat verteerd is in stadscommissies etc > ruim 12 pond

Idem Br. Hartman Michielsz Coster > ruim 9 pond

Betaelt ende gerembourseert den Burchmr. Claes Zael over een tonneken Spaensche wijn ende 2 sacken souts aende pensionaris vande Wercke ende secretaris Bonifatius voor de expeditie bij henl in stadtszaecken verscheijdelyck gedaen van stadstsweghe geschoncken/ Alles als beter gedaen dan gelaeten > ruim 6 pond

Betaelt aen Lenaert Arentsz over dat hy tot behangsel van de Camer int stadthuijs het root lacken gelevert heeft > ruim 8 pond

De fortifficatie

Claes Apers van Dort de helft van de levering van 76 hoet min 2 sacken calck/ Soo wort alhier over dander helft ende volle betaelinghe van voorss calck verschreven meije 1600 volgens de gecasseerde obligatie hier over gelevert gebrocht de somme van ruim 38 pond

Betaelt aen Corn. Jacobsz metselaer over tgundt hij voort opmaecken van de steene borstweeringhe aen dander ? vande Middelburchsche Poorte bedonghen heeft + een marckstuck voor zijn huisvrouw >22 pond

Inventaris nr 352 1601/1602

Nicolaes Zael doude was tresorier . Slechts 1 tresorier !! ?

Ontfanck

Merten Adriaensz was excijsenaar over de ordinaris tappers excijs > ruim 95 pond

Deze was ook ontvanger van de ordinaris burgers excijs van alle de vremde bieren opgedaen etc > ruim 18 pond.

Deze was ook ontvanger van de extraordinaris tappers excijs van alle de vremde bieren boven d’acht schellingen > idem over den burgersexcys van de cleijne inbrouwen bieren > >ruim 11 pond.

Idem voor Merten Adriaensz over de burgers excijs vande binnegebrouwe mueselaer ende zwaerder bieren > ruim 19 pond

Ook van de excys vande zwaere binnegebrouwen bieren bij de tappers opgedaen : de drije schell. Enz enz. Ruim 31 pond

Ook van de excys van de cleijne inbrouwen bieren> ruim 14 pond

Quade placke > ruim 13 pond

De ordinaris excijs van wijnen > ruim 91 pond

De ordinaris excijs van de wijnen bij de burgers opgedaen > ruim 8 pond

De extraordinaris excys van de wijnen by de tappers opgedaen : de 5 schellingen op elck okshoofd etc < ruim 5 pond.

De verhooginghe ofte nieuwe Impositie voor de Nieuwe Haven> van de bieren en de wijnen > ruim 170 pond + ontfanghen van Meerten Adriaensz over de vehooginghe van de nijeuwe Impositie van alle de wijnen zoe bij de burgers als tappers indifferentelijck opgedaen ende gesleten > ruim 34 pond.

Jan Baltens over een jaar pacht vant vendumeesterschap > 8 pond;

Idem over de stuver te ponde > ruim 12 pond.

De stadbode over de stuver te ponde van alle de vercochte meubels huijsraet ende andere goederen ende coopmanschappen > 10 groten

De weduwe van Sijmon Romboutsz de overleden baljuw, bracht de stad in ontvangst van het tweede tweede jaer pachts van het crigierderschap > ruim 23 pond

Ontfanghen van Hans Goris over een jaar pacht van de vischbanken ende affslach van visch > 5 pond.

Jacob Cornelisz Pau : een jaar pacht van de wintmolen, “buijten dess stadt gestaen”> 67 pond.

Adriaen Adriaensz Coster: 3 maanden pacht van de balance > ruim 38 schelling

Pieter Aelbertsz vande Graft > 6 maanden pachts > ruim 2 pond.

Jan Adriaensz vander Bije : 3 maanden pacht 25 schellingen

Ontfanck van het recht van de stadsmaten: sinds de baljuw overleden is : pro memorie.

Anderen ontfanck ende is van trecht van exue de stadt aencommende van alle de goederen die van ofte vuijt dess stadt ende Jurisdictie vandien vervrempt vercocht veralieneert ofte vertransporteert worden : geen ontfanck : > pro memorie.

Ontfanghen vande Bailliu Pieter Aelbertsz vander Graft een jaer chijs vande crompte aende lijnbane dess stadt gestaen > ruim 6 schellingen.

Vincent van Onderdonck bezat het huis De Herpe

Pieter Sijmonsz > het Huijs de Sonne

Jan Teerlinck zijn weduwe, het Huis De Helle.

Ontvangen van Gerrit Woutersz smit over een jaar rente van de erve opt oostende gelegen ende Catwou genaempt tegenwoordelyck betimmert > 30 schelling

Beroerende thoutten huijsken staende tusschen de Huijsse Den Orai(n)geboom ende de Vergulde Weerelt alzoe tzelve leech staen ende nijet verhuirt en is > pro memorie.

Jan de Leeu heeft voor een jaar de wallen gepacht > 5 pond

Cornelis Cornelisz over tweede vierde jaar pachts van de cingel ende Veerschen Dijck mitsgaders de buijtendijcxsche gorssinghe: minder dan afgesproken, omdat hij “schade” geleden heeft.

N.B  Lieven Cornelisz Sleman :pacht van de “hootkercke”; daarnaast was er ontfanck van de berch buiten dess stadt gestaen daer de galge op staet

Ontfanghen van Adriaen Cornelisz lantman over het eerste zevende jaer pachts van de voorss galgenberch > 10 schelling.

ntfanck van “den havengelde ofte lastgelde” van alle “de groote” schepen die over 1601 > de 3 grooten voor elke last per maent naer die groote ende gelegentheijt vande zelve schepen/ mitsgaders van tgundt gecommen is van eenighe schepen die binnen de voorgeroerde jaere inde voorss haven gebreeuwt hebben. Te weten de acht gulden van elck schip groot wesende hondert lasten ende daer over/ Ende de 6 gulden van elck schip groot wesende onder de hondert lasten.

Pieter Sijmonsz was collecteur van dit havengeld > ruim 6 pond !!!!!

Het “pontgelt”: 4 grooten te ponde op alle onroerende goederen mitsgaders vuijter hant metten stocke ofte bij decrete vercocht wordende: de secretaris van de stad was de collecteur > ruim 38 pond.

Extraordinaris Ontfanck

Octavio Gailleres tafelhouder dess stadt over de achtste achtiende jaer recognitie van zijn tafel: de somme van >5 pond

Ontfanghen van Jan Baltensz vendumeester over dat hij zuvers ontfanghen hadde van de meubelen ende thoutwerck bij hem van stadtsweghe vercocht > ruim 7 pond

Ontfanghen van Mr Jan Houck pensionaris der stadt Middelburch over elff duijsent clinckaert bij hem van de stadt gecocht ende ontfanghen tegens 16 schelling duyst ter somme van ruim 8 pond

Andere ontfanck Extraordinaris Ende is van opgelichte penninghen als volcht

Alsoe tot betaelinghe van stadts noodighe schulden Ende merckelick tot vervallinghe vande oncosten gevallen inde complainte bij die van Middelburch geimpeteert opt demolieren (verwoesten) vant metselwerck bij henl begonst opt Stroodijcxken wesende een gedeelte ofte gevolghe van de Mortiere ende consequentelick van dese stadt Arnemuyden ofte haere Iurisdictie ende resort zekere somme van penninghen van noode is geweest/ Soe omme de voorgeroerde schulden te betaelen als oock ende voornemelick Omme de Commissarissen advocaten procureurs ende deurwaerders inde voorss complainte gebesoigneert hebbende hunne dachgelden te voldoen de zelve te destroijeren ende anderss/ Ghelyck hier naer opt artijckel vant Extraordinaris breeder gespecifficeert zal worden Soe heeft den Tresorier dess stadt bij authorisatie vant collegie zoe op obligatie van particulier vant collegie apzyne ofte des voorgaende Tresoriers naeme zekere penninghen op Interest gelicht/ Dewelcke tot verzekerheijt ende bewaeringe van een ijegelick als in stadtszaecken ende nootzaeckelicheden vuijtgegeven ende geemploijeert wesende alsnu in ontfanghe gebrocht worden maer van de specifficatie hier naer volgende is: Inden eersten is opden 1e Februaris 1601 gelicht van de burchmr Jan Spierinck de somme van 100 pond; Item is opden 8e Augusti 1601 gelicht van Jan Zadelmaecker de somme van 150 pond Item is opden 27e Novembris 1601 gelicht van Cornelis Munnincxz de somme van 200 pond Bedragende alles samen > 450 pond.

Vuijtgheven

In den eersten wordt alhier in vuijtgheven gebrocht de somme van negen hondert vijffentzeventich ponden derthien schellingen zeven grooten achtien mijten vls die de voorgaende Tresoriers dess stadt over den jaere van 1600 vander voorss stadtsweghe meer vuijtgegeven dan ontfangen hebben gehadt > ruim 975 pond

Mr Ingel Jacobsz was stadschirurgijn

Mae Jansdr was turfdraagster voor de wacht > 3 pond

Jan Consaert ? dienaar van de baljuw voor een maand> 30 schelling

Anthonij Goemaere ook dienaar samen met Jan Consaert en Pieter Valckenier: de laatste ontving ruim 16 pond voor 11 maanden dienst.

De laatste ontving tevens als provoost gedient te hebben onder den crijchsraede ende wachtmeester ingegaen den 1e Aprilis 1601 tot den lesten Januarij 1602 tegens 10 schellingen per maent > 5 pond.

Maillaert de Hont schoolmr : een jaar gaige voor de stadtsschool > 4 pond

Mr Jacob Hermansz : gage van de wachte poortclocke te luijden ende ruijmstraete ( het ruimen van de straten) > ruim 16 pond.

Pieter Aelbertsz van der Graft : wachtmeester > 20 pond

De secretaris Pieter Cannoije > ruim 67 Pond

Meerten Adriaensz excijsenaar > ruim 33 pond

Hugho Spierinck contreleurder > ruim 16 pond

De weesmeesters en Commissarissen des Lantrechts over een jaer weddens : de weesmeesters elk 2 pond per jaar; de commissarissen elk 20 schelling per jaar.

De weesbode > 20 schelling.

Bastiaen Pietersz was hondenslager/ jager in de kerk > ruim 2 pond

De brootwegers kregen gezamenlijk voor 1601 ommegegaen omme der backers broot te weghen > ruim 6 pond.

De Tresorier dess stadt verkreeg als gage > 5 pond

Adriaen Gerritsz was stadstimmerman > 2 pond

Lenaert Arentsz was de peijler(om de bevaarbaarheid van de waterwegen vast te stellen) ten aanzien van de stad

Mr. Heijndrick Sonnius kreeg als stadtsadvocaet > 6 pond

Mr Anthonij Biese :18 ponden gr. Vls Te weten ruim 16 ponden over het schoolmeesterschap + van tgundt den zelven toegeleijt is tot een vereeringhe vant spel bij zijne commensalen gespeelt .

Betaelt aen Jan Jacobsz tot Middelburch over een jaer huire van de huijsse De Gulden Lelie bij de voorn Mr Anthonij Biese bewoont wordende > 13 pond

Christiaen Boesschot was stadtbode ; kon in rekening brengen dachgelden o.a. om de brieff vande verkiesinghe van de nieuwe Raed aen Zijn Excie over te brengen/ t’Advies van de Bailliu te haelen/ Ende daernaer de missive van Zijn Excie inhoudende de vernieuwinghe vander Wet te haelen ende over te bringhen > ruim 8 pond.

Dezelfde Christiaen Boesschot >ruim 5 pond o.a ter oorsaecke van de kwestie tussen Arnemuiden en Middelburg beroerende het stellen van heurl gerechte in den Mortiere

Zoe om de zaecke te consuleren alss oock om den advocaet ende den procureur van stadtsweghe te versoucken ende doen commen > ruim 5 pond.

Betaelt aenden burchmr Hartman Michielsz Coster mitsgrs den secretaris Pieter Cannoije over hen dachgelden verschoten vrachten ende andere oncosten bij henl gedoocht ende verschoten inde reijse bij henl vuijt commissie van Wet ende Raet in septembri 1601 naerden Haghe gedaen tot vorderinghe ende vervolginghe vanden processe tusschen de steden Middelburch ende Arnemuijden hangende beroerende het setten ofte stellen van de gerechte van die van Middelburch > ruim 33 pond

Victor Middernacht heeft de stadsprivaten ende stadswallen schoone gemaect voor 6 maanden> ruim 22 pond

Pieter Huibrechtsz van Amsterdam heeft 29 eijcken balcken uit Amsterdam naar Arnemuiden gebracht > ruim 5 pond

Het jonckwijff(dienstmeid) van Meerten Adriaensz heeft het excijshuisken schoongemaakt ende de assche vuijtgedreghen.

De wagenmaker van Veere Antheunis Lowijs heeft 2 paar wielen geleverd t.b.v. het geschut

Frans Jacobsz was nagelmaecker heeft t.b.v. de stad veel materialen geleverd.> ruim 32 pond

De stadstimmerman heeft voor ruim 68 pond kosten gemaakt en reparaties gedaen

Jan Cornelis Crol heeft 526 sleden mis(mest/ vuilnis) 1336 wagens zand clinckaert(klinkers) hout gleu(stro) etc gesleept : 5 grooten voor iedere wagen > ruim 12 pond

Gerrit Woutersz Smit heeft voor ruim 22 pond alle mogelijke soorten ijzerwerck gelevert: hanghen banden duimen crammen anckers platen boutten grendels houvasten etc

Govert Heijndriczx smit: ijserwerck : sloten duymen hanghen ringhen crammen spieen etc > ruim 5 pond. Deze heeft ook de stadsmusketten schoongemaakt

Anthonij Herbrechtsz was glaesmaecker heeft alle stadsglazen(glaswerk) gerepareerd.> 5 pond

Nieuwe glazen in het Huis De Groote Sterre gemaakt door Herbrechtsz> ruim 2 pond

Betaelt ende gerembourseert Claes Zael doude over deelen balcken gleu (stro ) teertouwen ende turcken(pekringen) inde vieringhe van de jaere 1601 gevallen verbesicht > ruim 38 pond.

De baljuw P.A. van der Graft over teertonnen turcken ende andere behoufften tot de vieringhen in desen jaere 1601 > ruim 5 pond

Jacques Danckaert was schilder

De Middelburgsche wech buiten dess stadt ende op andere plaatsen de straet gerepareert > ruim 22 pond.

Burgemeester Jan Spierinck heeft voor 5 pond stenen geleverd.

Voor het onderhouden van de glooingen van de Nieuwe Haven was gleu (stro) nodig

De baljuw Pieter A. van der Graft leverde want ende lijnen > ruim 11 schellingen

Anderen vuytgheven Ende is extraordinaris

Christiaen Boesschot stadtbode alle corporaelschappen vande burgerie 2 maal in mei en oktober 1601 naerde opschrivinghe ende vermaeckinghe van de rollen in persone gewaerschout heeft zoo binnen als buijten der stadt > ruim 28 schelling;

Wat betreft de monstering in mei 1601 de trommel geslagen de waerschouwinghe tot de monsteringhe gedaen de trommels daer toe opgeset ende voorts aen trommelcorden ende trommelsnaeren verschoten> 20 schelling.

Christiaen Boesschot ende Aert de Kempenaer waren beijde stadsboden: over hen extraordinarisse vacatien weten(berichten) brieven bootschappen ende insinuatien etc te halen ende draghen tot Middelburch Vlissinghen Vere ende elders binnen desen eijlande van Walcheren > ruim 6 pond.

Betaelt aen Laureijs Claesz overtgundt de timmerluijden ende aerbeijders int vieren over Barck /Berck tzijnen huijsse verteert hebben > ruim 26 schelling.

Betaelt aen Jan Logier over tgundt de arbeijders ende timmerluijden opden 20e Januarij 1602 int vieren over de victorie van Ierlant ?? tzijnen huysse verteert hebben > 10 schelling

Betaelt aende lantmeters over schamelmans wagers mitsgaders wissen huyssen block gemeten te heben > 3 pond ??

Betaelt aen Pieter Vaket ? schrijnwercker over de caerte vande affcomste van Zyn Excie met rollen beslegen te hebben > 8 schelling ??

Betaelt aen Jan Crol over tgundt bij de arbeijders die het geschut op de hoochte bijde Middelburchsche Poorte ?? geholpen hebben > 13 schelling

Betaelt aen Claesss Jansz inde Wildeman als constapel over tgundt hij int waernemen ende gadeslaen vant geschut zoe int vieren als anders extraordinarie verdient ende verschoten heeft > ruim 31 schelling.

Betaelt aen Roelant du Boijs ende Corn. Jacobsz metsers. dess stadt over het restabliseren ende weder opmaecken van tgedemolieerde metselwerck vant gerechte der stadt Middelburch ruim 17 pond

Betaelt Hartman Michielsz Coster burchmr over tgundt zijnen huijse ende herberge genaempt Antwerpen zedert den eersten Februarij 1601 tot den lesten Januarij 1602

Van stadtsweghe ende in stadts notelijcke affairen verscheijdenlijck verteert ende met vergastringhe ende defroijeringhe van eenighe persoone metter stadt te doene gehadt hebbende alles als beter gedaen dan gelaeten > ruim 21 pond

Er wordt hier in rekening gebracht de som van ruim 300 pond die de stad ten koste heeft gelegd “inde zaecke ende questie van stellen vant gerechte der stadt middelburch opt stroydycxken wesende een gevolge ende gedeelter vanden Mortiere zijnde het resort ende Iurisdictie dess Arnemuijden / Soe in vacatien ende dachgelden vande commissarissen advocaet ende procureur vanden hove die in junio ende iulio 1601 lstleden hier tArnemuijden ende te Middelburch geweest zijn ende gebesoigneert hebben int exploiteren vant mandement vande complainte bij die van Middelburch vande hove geimpeteert als int deffroijeren van de voorss Commissarissen Advocaet ende Procureur mitsgaders in andere oncosten van schipvrachten schuijtvrachten convoijen verteerde gelaghen salaris van deurwaerders notarisen boden ende andere die ntelyck inde voorss zaecke gedaen hebben : de som van ruim 350 pond.

Voor de doodkist van Mr Maillaert de Hont die Adriaen van Dort gemaakt heeft : 6 schelling en voor de grafdelver 5 schelling

Willem Pietersz was de ontvanger van de wezen van jonckheer Alexander de Haultain van de rente van een kapitaal van 200 pond.tegen penning zestien

Inventarisnr 353 1602/1603

Nicolaes Zael doude en Pieter Adriaensz vander Goes waren thesauriers

Ontfanck

Maerten Adriaensz was nog steeds excijsenaar van de ordinaris excijs van alle de bieren bij de tappers vuijtgedaen ende vuijtgesleten van 1 februari 1602 tot 31 januari 1603 > ruim 111 pond.

Idem van de excijs over voorss ordinaris burgers excijs van alle de vremde bieren opgedaen ende gesleten > ruim 13 pond

De excijs vanden binnegebrouwen meuselaer ende swaerder bieren bij de burgers ende inwoonders opgedaen > ruim 18 pond.

De zware binnegebrouwen bieren bij de tappers opgedaen ende gesleten te weten de drije schelling ende de vijff schelling maeckende samen 8 schellingen/ Gelijck hier vooren ten respecte vande vremde ofte buyten bieren tot laste van de pachters gebrocht. > ruim 12 pond

Excijs vande cleene inbrouwen bieren die by eenige burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende bijder tonne gesleten ende vuijtgetapt zijn Sonder nochtans tappers gilde onderworpen te zijne / Al volgens dordonnantien ende toelatinghen daer van over menige jaeren gemaect ende gedaen bedragende elff stuijvers op elcke tonne biers in plaetse vande schelling die alleenl placht gegeven te worden Ende nu over zekere jaeren verhoocht is opde voorss elff stuijvers > ruim 15 pond.

De quade placke te weten de twee groten vls op op elck elcke tonne biers die betaelt zijn byde leveraers ofte vercoopers van de vremde bieren mitsgeaders byde brouwers van binnegebrouwe meuselaer ofte zwaerder bieren : ordonnantie sinds 17 november 1594 > ruim 13 pond.

De ordinaris excijs van de wijnen bij de tappers opgedaen > ruim 96 pond

Idem bij de burgers en inwoonders te weten de 5 schelling van elk oxhoofd ofte ame wijns die byde cleene tonnekens ende minder dan met half ocxhoofden ofte halff ame vuijtgesleten > ruim 8 pond.

Extra ordinaris : de 5 schelling op elck oxhoofd over zekere jaren gestelt > ruim 6 pond

De Nijeuwe Impositie op wijn en bier m.b.t. de Nieuwe Haven > ruim 108 pond.

Het vendumeesterschap is gepacht door Nathaniel van Heussen sonder pacht te geven > pro memorie.

De stuijver te Ponde > ruim 8 pond

Hartman Michielsz over het eerste tweede jaar pachts van het crigierderschap > 13 pond

De vischbancken ende affslach :Leunken Jansz: 31 schelling

De balance: Die wordt gepacht door Jan Adriaensz van der Bije: 3 maanden > 25 schelling

De baljuw Pieter Albertsz 6 maanden > ruim 2 pond + 3 maanden > ruim 17 schelling

De Stadtsmaten: nog steeds, behalve de groffsoutmate gegund aan de baljuw.

Anderen Ontfanck Ende is vant recht van de exue de stadt aencommende van alle de goederen die van ofte vuijt dess stadt ende Irisdictie vandijen vervrempst vercocht veralieneert ofte vertransporteert worden > pro memorie

Beroerende het houtten huijsken staende tegenwoordelick aende Middeburche poorte: alzoo tzelve inden jare 1602 nijet verhuijrt en is geweest/ Soo wort daer van oock geen ontfanck maer alleenlick gebrocht > Memorie

Andries Claesz :pacht van de wallen

Cornelis Cornelisz over het tweede vierde jaar pacht van de Cingel > 12 pond.

Pieter Baltens

Havengeld/Lastgeld> ruim 3 pond

Ontfanck van het “pontgelt”: de 4 groten vls te ponde opden 29e meije 1600 gestelt op alle onroerende goederen mitsgrs schepen goetwillich vuijtter hant metten stocke ofte decrete vercocht wordende : daar ging de secretaris over > ruim 26 pond.

Anderen Ontfanck ende is van opgelichte penningen als volcht:

Geleend “op obligatie van particuliere als op heurl naeme zekere penninghen op interest ende rente gelicht dewelcke tot verzekerheijt ende bewaeringhe van eenijegelick als in stadtszaecken ende nootzaeckelicheden vuijtgegeven ende geemploijeert wesende alsnu in ontfange gebrocht worden Waer van de specifficatie hier naervolgende is Inden eersten opden 1e Januarij 1602 van Adriaen Cornelisz de Jonge als voocht van de weesen van Pieter Cornelisz de Jonge zijnen broeder de somme van ruim 21 ponden

Van Margriet Smals 100 pond. Van de baljuw 50 pond. Van de weescamer 24 pond Van Adriaen Busero 200 pond. Van burgemr J.A. van der Bije 100 pond. Van Jan Spierinck 100 pond. Van burchmr Hartman Michielsz Coster 100 pond.

Van Burchmr Claes Zael doude 100 pond. Van Pieter Adriaensz van der Goes 50 pond .

Van de secretaris Pieter Cannoije 100 pond > ruim 900 pond

Vuijtgheven

Er is door de voorgaande Tresoriers ruim 1500 pond meer uitgegeven dan ontvangen

Jan Lucasz 2 maanden als provoost gedient te hebben ende wachtmr ingegaen metten 1e Merte 1602 > 20 schelling

Adriaen Jacobsz was dienaar van de baljuw voor 3 maanden gage > ruim 3 pond

Jan Willemsz ….was dienaer van de baljuw voor 5 maanden > ruim 7 pond.

Jan de Langhe : een jaar gage over het houden der schole > 10 pond.

De baljuw Pieter Albertsz van der Graft wachtmr : 3 maanden gaige vant wachtmeesterschap > 5 pond

Nathaniel van Heussen wachtmeester > 6 maanden gage > 6 pond

De secretaris Pieter Cannoije over een jaer gaghe vant secretarisschap ende adiunctschap vande Tresoriers > 50 pond.

Merten Adriaensz excijsenaar ontving ruim 33 pond

Hugo Spierinck de Jonge was contreleurder > ruim 16 pond

De baljuw, burgemeesters , schepenen en raden ontvingen lootkens van comparitie opt stadthuijs zoo om vierschare te houden ten Raede als anderss ruim 43 pond.

Mr Anthonij Biese Latijnse schoolmeester :6 maanden gage > ruim 8 pond.

Betaelt aen Jan Jacobsz tot Middelburch over een jaer huijre van de huijsse De gulde Lelye voorden voorn Mr Anthonij Biese gehuyrt ende den geheelen jaere tot stadts coste meestendeel ledich gestaen hebbende > ruim 13 pond.

Isack Jansz was schaliedecker

Frans Jacobsz was nagelmaecker

Gerrit Woutersz was smid

Adriaen Gerritsz was stadstimmerman heeft samen met zijn knecht aan poorten, vroonen, wachthuizen palissaden bedden van geschut opt stadthuijs ende elders

Adriaen van Dort is betaald voor het “opmaecken van de put op de marct > ruim 8 pond

De baljuw heeft een behoorlijke hoeveelheid want geleverd

Betaelt Adriaen Willemsz cuper over 400 mussaert/brandhout > ruim 18 schelling

Betaelt aen Joris Brechtsz over 2000 Mechels hout > 6 pond

Betaelt aen Joos Crijnsz over 3800 blockeel hout volgens quitancie > ruim 27 schelling

Lenaert Claesz over 9 sacken turff met het dragen > ruim 6 schelling

N.B. Blockeel/blocket= klein vierkant stuk hout dat men in een muur metselt om er een kram, duimijzer enz. in te slaan.

Betaelt aenden Bailliu Pieter Aelbertsz van der Graft over zekere oncosten bij hem int executeren van Pieter Valckier gedoocht ende verschoten > ruim 7 pond

Betaelt aende voorss Christiaen Boesschot ende Aert de Kempenaer beyde stadtboden/ Over hen extraordinarisse vacatien weten ende insinuatien bij henl over den geheelen jaere van 1602 tot den lesten Januarij zesthienhondert drye van stdtswege gehadt ende gedaen in weten ende andere bootschappen te doene brieven ende anders te haelen ende dragen tot Middelburch Vlissingen Vere ende elders binnen desen eylande van Walcheren > ruim 2 pond

Betaelt aenden voorss Aert de Cempenaer over tgundt hen by Wet ende Raet ten respecte van zijne last van kinderen ende den soberen tijt ende wininghe toegeleijt is vande stadt jaerlicxte ontfanghen > 2 pond.

De 2 predikanten Mr Joos van Laren ende mr Joannes Rycklem zijn toegelegd “ tot vervallinge vande oncosten die zyl inden voorss jaere gehadt hebben ter cause van de classicale vergaderingen buijten der stadt gehouden ende anderss > ruim 8 pond.

Betaelt aende arbeyders deser Stadt vant begraven van eene gestorven soldaet gecommen zynde vuyt Oostende > ruim 10 schelling

Betaelt aen Claes Jansz inde Wildeman als constapel over het waernemen ende gadeslaen vant gheschut zoo int vieren als anders extraordinaris verdient mitsgaders over tgundt de chirurgyns tzynen huysse int visiteren van eene dooden verteert hebben > ruim 2 pond

Betaelt aen Prince Deeken ende beleeders van de confrerie van Rethorica over twee jaren huijshuijre > ruim 3 pond

Inventarisnr 354 1603/1604

Ontfanck

Thesauriers zijn Pieter Adriaensz vander Ghoes ende Cornelis Wielant

Maerten Adriaensz is weer excijsenaer van de ordinaris tappers excys etc van alle de bieren > ruim 108 pond

Burgersexcys > ruim 28 pond

Extraordinaris tappers excys van alle de vremde bieren boven dacht schellingen > ruim 151 pond.

Excys van de cleene bieren binnen dess stadt gebrouwen ende by de burgers ende andere inwoonders opgedaen te weten de schelling van elcke tonne > ruim 3 pond.

De excijs van de swaere binnegebrouwen bieren bij de tappers opgedaen: de drye schellingen ende de vijff schellingen makende samen 8 schellingen > ruim 18 pond

Excys vande cleyne inbrouwen bieren in kleine hoeveelheden gesleten o.a bij der kanne > ruim 5 pond.

Anderen Ontfanck Ende is van opgelichte penninghen

Alzoe tot betaelinghe van stadts noodighe schulden ende tachterheden ende oock ten dele deurde tegenwoordighe sobere incompsten vander stadt zekere somme van penninghenvan noode is geweest/ Soe hebben de voorschreve Tresoriers by authorisatie van Burchmrs Schepenen ende Raden voorn soe op obligatie van particuliere als op heurl naeme zekere penninghen op interest ende rente gelicht/ Dewelcke tot verzekerheijt ende bewaeringhe van eenijegelick als in stadtszaecken ende nootzaeckelicheden vuijtgegeven ende gemploijeert wesende Alsnu in ontfange gebrocht worden Waervan de specificatie hier naer volgende is

Inden eersten vande burchmr Hartman Michielsz Coster 50 ponden/ Item vanden burchmr Niclaes Zael doude 25 ponden Item opden 4e Jullij 1603 van Grietken Pieters dochter 33 ponden 6 schellingen, van Abraham de Vos 300 ponden + nog 150 ponden = ruim 585 ponden

Vervolg van de stadsexcijsen :

De quade placke: de 2 groten vls op elcke tonne biers > ruim 13 pond

Ordinaris Excys van de wynen by de burgers ende andere inwoonders gheen tappers wesende opgedaen te weten de 5 schellingen van elck ocxhoofd ofte ame wijns mitsgdrs de stuver van elcke stoop wyns die by de cleyne tonnekens ende minder dan met halve ocxhoofden ofte halff amen vuijtgesleten > ruim 7 pond

Extraordinaris excys by de tappers opgedaen te weten de 5 schellingen op elck ocxhooft ofte ame wijns “ over sekere jaren gestelt” > ruim 4 pond

De verhooginge ofte Nyeuwe Impositie > ruim 105 pond

Vendu: Mr Jacob Hermans > ruim 40 pond

Crigierderschap : burchmr Hartman Michielsz Coster 24 pond

Grietken Lucas :pacht van de vischbanck enden affslach > 30 schelling

Stoffel Teerlinck pachtte de wintmolen: 3 maanden > ruim 25 pond

Idem over 36 weken pachtvan de molen> ruim 48 pond

De baljuw, Jan Spierinck en Claes Jansz in de Wildeman hebben de balance/ wage gepacht

2 maal 28 schelling

Ontfangen van Wouter Nachtegael over een jaer rente van de erve voor zyn huijs liggende ende voor aende strate vuijtcommende tusschen thuijs den Orangnen Boom ende tHuijs de vergulde Weerelt > 20 schelling

Havengeld /Lastgeld: Maerten Adriaensz collecteur > ruim 12 pond.

Pontgelt : de secretaris :collecteur > ruim 12 pond

Vuijtgeven

Er is een som van ruim 1404 pond meer uitgegeven dan ontvangen

Joos de Jager was dienaer van de baljuw > 12 maanden > 18 pond

Betaelt aen Burchmrs Schepenen ende Raeden dess stadt over hen lootkens van comparitie opt stadthuys zoo om vierschaere te houden ten Raede als anderss > ruim 33 pond

De weesmeesters ende Commissarissen des Lantrechts :wedde: 5 pond

Bastiaen Pieters: over de honden onder de preken vuijt de kercke te jagen van den Arent te onderhouden ende alimenteren ende voorts vande wallen dess stadt van menschendreck schoone te maecken onderhouden > 3 pond 13 schelling 4 groten

Brootwegers: geheelen jaere van 1603 ommegegaen omme des backers broot te wegen > 32 schelling.

Lenaert Arentsz heeft “gepeylt”

De huur van het huis De Gulden Lelye voor Mr Anthonij Biese Latijnsche schoolmeester bedroeg 5 pond. De eigenaar was Jan Jacobsz te Middelburg

Veel werk door Andries Claes met andere arbeiders met “zekere” kinderen : omme de straten ende poorten buyten ende binnen schoone te maecken de mishoopen te weeren de kayen te vollen tgeboomte te snoyen te crammen als in alle andere voorvallende zaecken ende wercken van de stadt > ruim 33 pond

Anthonij Herbrechtsz glaesmaker : “zekere glasen inde nyeuwe stadsthuijsen gerepareert ende gemaecct

Hans Berchem ende Govert Woutersz uit Vere waren houtsagers en leverden capranen deijlen ende anders tot behouff van de stadtswercken > ruim 2 pond.

Zowel de secretaris als de excijsenaar kregen een soort onkostenvergoeding voor “pampier pennen in(c)t was registers zegelgaren liachen (liassen ?) ende andere nootsaeckelicheden resp ruim 4 en 2 ponden

Betaelt aen Adriaen Cornelisz Coster onder den dyck over vyer hondert ende vyftich bonden gleus tot cramminghe vanden dijcke tusschen de stadt ende den meule gelevert te hebben > ruim 3 pond

Frans Jacobsz was nagelmaecker

Gerrite Woutersz smit allerlei soorten yserwerck: hanghen banden duijmen crammen anckers platen boutten grendelen houvasten > ruim 4 pond

Govert Heijndricxsz over sloten, slotels duijmen hangen ringen crammen spien etc > ruim 2 pond.

Betaelt Jacob Cornelis Coster Onderdijck over coop ende leverynghe van 300 bonden gleuij > ruim 2 ponden

Betaelt aen Pieter Baltens van den meulenberm te helpen crammen > ruim 3 schelling

David Govertsz heeft een slot aan de “turffsolder “ gemaakt

Betaelt aende huijsvrouwe van Adriaen van Dort over 6 halve pinten olie bij Christiaen Boesschot gehaelt ende aende sloten van de poorten “verbesicht”.

De put op de markt moest regelmatig geschilderd worden

Betaelt ende gerembourseert aende burchmr Claes Zael doude over coop ende leveringe van 457 deijlen gecommen van Heijn Kelders schip > ruim 19 pond.

Pieter de Wachter heeft een hoop straatstenen geleverd aen Willem Mertsz graffdelver vant kerckhoff te zuveren van de netels; Adriaen Licxe om een schuijte steen te vletten

Lenaert Claesz was turfman: 6 vrachten turffs voor de stad > ruim 10 pond

Mattheus de Clerq droeg met zijn medearbeiders de turf “opt stadthuys” en elders

Betaelt aen Job de Carper over een schuytte spier ( lange taaie wortelstokken van riet ?)tot vollinghe van kayen

Agniet Claesdr had gelegenheid in haar huis om verteringen te leveren o.a. bij het “coopen van de zeylen voor de meulen’

Betaelt aen Cryn Dignisz voor hem ende zijne medegesellen van in conformite vant accoort met de gemeene schuijtluijden gemaect ende aengegaen vijfftich dagen met heurl schuyten de rijswerckers overgevoert ende gedient te hebben > ruim 6 pond

De huisvrouw van Leyn Leunissz heeft een half vat Engels bier geleverd t.b.v. de schuijtluyden.

Jan de Leeu heeft 3 halve vaten mueselaers gelevert aende arbeijders op den Lemmer ? int beginsel vanden voorleden somer gewrocht ende gedolven te hebben > 12 schelling

Willem Pietersz Cuiper heeft 3 schepen rijs gelevert > ruim 3 pond

Bij Burchmr Hartman Michielsz Coster ter zake van het rijswerck verteert > Ruim 2 p;ond

Gerrit Woutersz Marcus Neve : arbeidsloon bij rijswerk extra door hen verricht

Anderen Vuytgeven Ende is van oncosten gevallen ter cause van de nyeuwe Baye liggende in Ioncker Frans gat achter St. Joos lant deur het eerste aenbryngen van den burchmr Jan Spierinck gesocht ende gevonden tegenwoordelick Floris Baij genaempt wordende deurdyen Floris Bastiaensz de eerste is geweest die inde voorss Baye syn schip gebrocht ende ghemeert heeft

Andries Claessz heeft met zijn arbeiders in de Floris Baye ende daer ontrent geweest ende in tsetten van diversche baeckens ende anderss gewrocht te hebben > ruim 29 schellingen

Jan Crynssz ende Adriaen Cornelis Lixe zijn 3 maal in de baye met hun schuiten gevaren > ruim 11 schelling

Verscheidene arbeiders hebben verscheiden nachten in de schepen liggende in Floris Baij gewaakt > 5 pond

Adriaen Gerritsz van Dort stadttimmerman heeft materialen gelevert en gearbeid “ tot affbakinge vande Inganck ende toecompste tot de voorss Floris Baij > ruim 3 pond

Bij burgemr Hartman Michielsz Coster ter “cause “ van de nieuwe baai met diverse personen op diverse tijdstippen als beter gedaan dan gelaten “ gehaelt affgesproken ende verteert “ > ruim 6 pond

Anderen Vuijtgeven ende is Extraordinaris

Bij Pierken Hubrechtsz weerdinne in de Sonne : 30 schelling verteert bij het verpachten van de molen.

Bij Leijn Luenissz schuijtman ruim 16 schellingen verteerd bij de verpachting van de stadsdomeinen.

Bij Hartman Michielsz Coster verteerd in de herberge genaempt Antwerpen > ruim 8 pond

Betaelt aenden burchmr Hartman tgundt hy extraordinaris in stadts commissie ende anderss verschoten heeft > ruim 9 ponden

Betaelt aen Stoffel Jacobsz als ontfanger vanden armen tot Cleeuwerskercke over een jaer pachts van een stucxken dycx aaaaencommende den voorss armen ende aende Iurisdictie deser stadt palende > 30 schelling

Daniel de Jager pestmeester volgende het accoort met hem gemaect van zes weecken dienst bedragende daer inne begrepen het bier ende gelach by hem verteert volgende ordonnantie ende twee billetten de somme van > ruim 10 ponden.

Betaelt aen Grietken Pieters over medicamenten by den voorn pestmeester tot haeren huysse ter ordonnantie van B+S gehaelt > ruim 5 ponden.

Betaelt aen Victor Middernacht van de visitatie van de begraven dooden int kerckhoff ter hootkercke volgende ordonnancie > 5 schellingen

Burchmr Hartman Michielsz heeft wegens “de quaede ziecte” 34 schellingen voorgeschoten

Jan Spierinck heeft ruim 4 ponden voorgeschoten en betaelt

Idem dito voor burchmr Claes Zael doude > ruim 10 pond

Betaelt aen Jan …….. over een halff jaer croos van 150 pond teghens de penninck IX verschenen …. > 6 pond

Heel veel geld stond uit tegen penning 16, 10, 12 en nu ook 9 : dat is 11%.

Dat gold o.a voor Heijndrick Zonnius, Jan Spierinck, Hartman Michielsz , de secretaris

Inventarisnummer 355 1604/1605

Johan Spierinck was toen Tresorier der stadt

Ontfanck

Merten Adriaensz excysenaer van de ordinaris excijs van de tappers > ruim 146 pond

De ordinaris Excijs van alle de bieren by de burghers ende andere inwoonders geen tappers wezende opgedaen > > ruim 41 pond

Extraordinarisss Excijs van alle de vremde bieren boven dacht schellingen geldende ende byde tappers opgedaen > ruim 178 ponden.

Ontfanghen van de burgers Excijs van de cleene inbrouwen bieren opgedaen ende gesleten > 39 schelling.

Ontfanck van de binnegebrouwen meuselaer ende zwaerder bieren bij de burgers ende inwoonders opgedaan > ruim 6 pond

De swaere binnngebrouwen bieren by de tappers opgedaen en gesleten samen 8 schelling op elcke tonne > slechts 19 schelling

De inbrouwen bieren door burgersss of hun vrouwen opgedaan en by der canne gesleten ende vuijtgetapt sonder nochtans tappersgilde onderworpen : > ruim 29 pond

“ Al volgende dordonnantie ende toelatinghe daer van over menige jaeren gemaect ende gedaen > ruim 29 ponden.

De quaede placke > ruim 18 pond.

De ordinaris Excijs vande Wijnen: tappers > ruim 57 pond

Idem voor de burgers/inwoonders > ruim 11 pond

Extraordinaris Excijs : tappers > ruim 4 ponden.

De Nieuwe Impositie van de bieren > ruim 129 pond

Van de wijnen > ruim 22 pond

Jacob Hermansz vuijt speciale commissie van Wet ende Raet de vendue van stadtsweghe bedient “zuyvers gecommen ende geprovenieert > ruim 13 pond

De stuijver te ponde van alle de vercochte meubelen huijsraet ende andere goederen ende coopmanschappen > ruim 6 schellingen

Hartman Michielsz het crigierderschap > ruim 12 pond

De vischbancken ende affslach > 16 schelling

De ontfanck van de wintmolen Jacob Cornelisz Paus > 5 pond

Ontfanghen van deselven over rancoenpenningen vanaf 1604 volgens een onderlinghen accorde daervan gemaeckt > ruim 38 ponden./

Idem over ¾ jaar > ruim 37 pond

Claes Iansz inden Wilden Man 3 maanden pachts van de balance > ruim 16 schelling

Nathaniel van Heussen : 6 maanden pacht > ruim 26 schellingen

Claes Jansz inde Wildeman > 3 maanden pachts > ruim 13 schellingen

Ontfanghen van Pieter Simonsz over een jaer chijs van zijnen vuijtganck vant Huijs de Sonne int slop van St Jorispoorte verschenen als boven ende bedragende ter somme van 10 schellingen

Ontfanghen van Teerlincx weduwe over een jaer chijs van heuren vuytganck aent Huijs de Helle int slop van St Joris Poorte verschenen als boven ende bedragende ter somme van 10 schelling

Vincent van Onderdonck had een vuijtganck van sijn Huijs de Herpe op de merct commende ende verschenen als boven > ruim 11 schelling

Ontfanghen van Wouter Nachtegael over een iaer rente vande erve voor syn huijs liggende ende voor aen de straete vuijt commende tusschen thuys den Oraigneboom eende thuijs de Vergulde Weerelt verschenen den 22e meerte 1604 > 20 schelling

Willem Pietersz Cuijper : pacht van de wallen volgens de huerceel daervan zynde > 4 pond.

Cornelis Cornelisz : de pacht van de Cingel Veersche Dyck mitsgaders de bovengeroerde buytendycksche gorsingen > ruim 11 pond.

Ontfanghen van Adriaen Cornelisz lantman over het vierde sevende jaar pachts van de galgeberghe > 10 schellingen.

Haven-of lastgeld : ruim 8 pond

Pondgelt: de 4 groten vls te ponde op alle onroerende goederen mitsgaders schepen goeetwillich vuijtter handt metten stocke ofte by decrete vercocht wordende > ruim 5 pond.

Extraordinaris

Ontfanghen van Merten Adriaensz als van stadtswege zedert den 1e februarij 1604 tot den lesten Januarij 1605 wesende een geheel jaer het berchs bierstal bedient hebbende over tgundt zuijvers boven alle oncosten inden voorss tijt van een jaer vant voorss bierstal gecomen is bedragende volgens particuliere rekeninghe dienaengaende met de voornoemde Merten Adriaensz gesloten ende hierover gelevert ter somme van ruim 45 pond.

Opgelichte penninghen:

Vuijte penninghen gecommen vande geexecuteerde goederen van de Bailliu: 50 pond

Aencommende de erffgenamen van Blasius Boucquet daer van de jaarlijkse rente competeert Franklien Diricksz getrout zijnde met Cornelis Denijsz pontgaerder te Dordt heur leven volgens tbescheet daervan zijnde

Item opden 2e Aprilis 1604 van den Armen dess stadt als actie hebbende van burchmr Claes Zael doude die tzelve de voorn Armen in voldoeninghe van zijn huysvrouwe testament de zelve Armen beset (legaat) geschoncken heeft 54 ponden 14 schelling gr Vls

Item ten zelve daghe van de secretaris dess stadt hr Cannoije de somme van 200 ponden gr. Vls Item opden 26e Novembris 1604 van Cornelis Munnincx 60 ponden gr. Vls

Ende opden 24e Decembris 1604 van dezelfde persoon 60 ponden gr. Vls.

Alles te samen > 484 pond 14 schellingen

Vuijtgeven jegens den voorgaende Ontfanck

Ruim 1543 pond meer uitgegeven dan ontvangen

Joos de Jager was dienaar van de baljuw voor een jaar > 18 pond

Bastiaen Pietersz was hondenslager/ jager onder de predicatie om die vuyt de kercke te jagen

En onderhouder vanden Arent

Betaelt aen Mr Jacob Cats advocaet tot Middelburg over verscheyden besoignes bij hem ten dienste vander stadt inde zaecke vande grootschippers gecommen vander Vere inde baije ende in andere zaecke gedaen > ruim 8 pond

Aert de Kempenaer : oncosten gemaect bij sijn missive aen Zijn Excie voor Sluys te dragen > 12 schellingen

Andries Claesz en verscheijden arbeijders 119 dagen : straten en poorten schoon te houden en mishoopen te weeren de kayen te vollen tgeboomte te snoeien te crammen > ruim 35 pond.

Betaelt verscheijden arbeijders voor het delven van 41 roeden en ½ aende cingel dat voort schuytvlot gebruict wort > 5 pond 3 schellingen

Frans Jacobsz nagelmaecker was gestorven. Zijn weduwe heeft toch nog voor ruim 7 pond nagels gelevert : met hulp van een “knecht”

Adriaen Gerritsz stadtstimmerman heeft met zijn knechten poorten vroonen wachthuijsen palissaden bedden van geschut opt stadthuijs ende elders gewrocht > ruim 46 pond

Pieter Aelbrechtsz van der Graft baljuw over gelevert want; pictonnen turcken ende anders > ruim 14 pond

Er bestond nog steeds een gevangen huijs, maar er waren geen reparaties nodig.

Anderen vuytgeven ende is van oncosten gevallen ter cause vande nieuwe Baye liggende in Joncker Frans Gat achter St.Joos Landt deur het eerste aenbringen van de Burchmr Jan Spieringh gesocht ende gevonden tegenwoordelyck Floris Baye genoemt wordende deurdien Floris Bastiaen deerste is geweest die in de voorschreven Baye syn schip gebrocht ende gemeert heeft.

Betaelt aen Cryn Dignisz over tgundt de schippers ende royers tzynen huijse verteert ende verdroncken hebben als zy de eerste tonnekens in Floris Baije geleyt hadden > 10 schellingen

Extra Ordinaris

Betaelt aen Andries Claesz over de arbeijders int vieren over de stadt Sluijs met de appendentien van dien by toelatinghe vande Burchmrs verteert hebben > 22 schellingen

Betaelt aenden selven over tgundt Stoffel Teerlinck in apprehensie sittende tzynen huyse verteert heeft > 8 schellingen.

Betaelt aen Waterbaljuw Robbert Jolijt vant arrest te doene opde twee stucken geschuts de stadt aencommende ende liggende opt schip van Hans de Hase twintich schellingen Ende aen Leunis Blaes van de selve stucken met synen schepe gehaelt ende thuys gebrocht te hebben > 3 ponden

Christiaen Mertensz was ontvanger van de Armen van Cleverskercke over een jaer pachts van een stucxken dycx aencommende den armen van Cleeuwerskercke voorn ende aende Jurisdictie dess stadt palende > 30 schellingen

Betaelt aen Daniel de Jaeger pestmeester volgende het accoordt met hem gemaect van gedaene dienst inde jaere 1604 > 13 pond.

Betaelt aen Leyn Leunisz voor hem ende oock de schiptimmerluyden over tgundt hen betaelt de schiptimmerluyden over reparatien vande saloupe ende daer toe geleverde maeterialen van hout peck yser ende diergelycke > ruim 3 pond

Betaelt aen Hans van Swol vande 16 weecken geduyrende de siecte van Christtiaen Boesschot poortsluijter de poorten gesloten ende opengedaen te hebben > ruim 37 schellingen.

Betaelt aen die van Rethorica twee Jaeren huere van heurl Camer henl by W+R toegelet > 2 pond.

Item wort alhier in vuytgeven gebrocht tgundt aen bier ende excijs met ander ? gaghe op de voet als Zijn Excie tzijne geannonteurt heeft ingeleijt ende geannonteurt is > ruim 31 pond

Betaelt aen Claes inde Wildeman van oncosten int schieten met het canon gevallen > ruim 2 pond

Pieter Symonsz ende Willem Pietersz Cuyper vant ijcken van de groff soutmaten > !4 schellingen

Betaelt aen Adriaen Gerritsz als ontfanger vande weese van Claes Zael de Jonge over een jaer croos > ruim 9 pond

Inventarisnr 356 1605/1606

Hartman Michielsz Coster was Tresorier

Merten Adriaensz was nog steeds excijsenaer over de ordinaris tappers excys van alle de bieren opgedaen ende gesleten inden voorgeroerden geheelen Jaere ingegaeen metten voorss eersten Feb: 1605 > ruim 125 pond

Ordinaris Excys van alle de bieren by de burgers ende andere inwoonders geen tappers wesende opgedaen > 45 pond

De Extraordinaris Excys van alle de vremde bieren boven dacht schellingen

Øruim 136 pond.

Cleene bieren buyten dess stadt gebrouwen ende byde burgers ende andre Inwoonders opgedaen > ruim 3 pond.

De ontfanck van binnengebrouwe meuselaer ende swaerder bieren by de burgers ende inwoonders opgedaen > ruim 6 schelling.

Excijs vande swaere binnegebrouwen bieren byde tappers opgedaeen ende gesleten te weten de drie schellingen ende de vyf schellingen op elcke tonne biers boven dacht schellingen geldende ende gelyck hier voren ten respecte vande vremde oft buyten bieren tot laste vande tappers gebrocht ofte verantwoort is .Er wordt geen bedrag ingevuld !!!.

Dee cleyne bieren die by eenige burgers ofte huerl vrouwen opgedaen ende by der canne gesleten ende vuytgetapt sonder nochtans tappers gilde onderworpen te zyne : elff stuyvers op elcke tonne bieren in plaetse vande schelling die alleenl plach geheven te worden ende nu < ruim 19 pond

De quade placke > ruim 15 pond

De ordinaris excijs van de wynen by de tappers opgedaen > ruim 68 pond.

Idem van de wynen by de burgers opgedaen > ruim 8 pond

Extraordinaris excys : de 5 schellingen op elck oxhooft oft ame wyns die by W+ R daerop tot laste van de tappers gestelt ende gecontinueert zijn < ruim 4 pond.

De Nieuwe Impositie bieren > ruim 110 pond Merten Adriaensz ontvanger

Idem over de wijnen > ruim 18 pond.

Mr Jacob Hermans : de vendu : ruim 27 pond

De stuiver te ponde over de roerende goederen> >ruim 9 schelling

Claes Beerentsz : pacht over de vischbancken ende affslach > 8 schellingen

Jacob Cornelisz Paus : 3 maenden pachts > ruim 9 pond

Ontfangen vande zelven over rancoenpeningen > ruim 23 pond

Over ¾ jaar pacht van de wintmolen > ruim 23 pond

Claes Jansz in de Wilde Man ¾ jaar pacht van de balance > ruim 13 schellingen

Nathaniel van Heusen: 6 maande pachts van de balance > ruim 17 schelling

Adriaen Adriaensz Coster : 3 maanden pacht van de balance > ruim 16 schellingen

Het recht van alle de stadtsmaten wordt gegund voor de zoveelste maal aan de baljuw Pieter Albertsz van de Graft.: pro memorie.

Ook het recht vande exue de stadt Arnemuijden aencommende van alle de goederen die van ofte vuyt dess Stadt ofte Jurisdictie van dijen vervremt vercocht vercocht veralieneert ofte vertransporteert worden. > pro memorie.

Ontfangen van Adriaen Gerritsz stadtstimmerman over een jaer rente van de coop van drie erven voorden thol tegenwoordelick betimmert zynde > 16 schellingen

Alzoo thans De Groote Sterre te voren aen Mr Niclaes Rooclaes ende nu aen Jan de Langhe schoolmr vergundt is om boven ofte in plaetze van zyne gagie voor niet ende zonder huyre te geven te bewonen ende overzulcx daer van geen ontfanck ende valt Soo en woprt voor dezen jare 1605 daervan oock niet verantwoort maer alleene gemaect Memorie.

Anderen ontfanck Ende is van verhuiringe van de gorsinge van de wallen van de Cingel vande Veerschen dyck soo verre Jurisdictie dess stadt Arnemuijden is streckende midtsgrs vande dyck aencommende den armen van cleeuwerskercke palende aende voorss Jurisdictie van Arnemuijden Ende vande buytendycxsche gorssinge aende Veerschen dyck ende inde voorss Jurisdictie van Nieuwerkercke ende Arnemuyden gelegen mette vogelrye ende visscherye ten leegen watere toe

Ontfangen van Pieter Willemsz sterffhuijs over de wallen > ruim 8 pond

Ontfangen van Corn Cornelisz nu Corn Adriaensz Lixe over het tweede vijfde jaer pachts ofte huire vande cingel veerschen dyck midtsgaders de buytendycksche gorsinge > ruim 11 pond

Anderen ontfanck ende is van de verhuiringe van de hootkercke ende vande berch buyten dess stadt gestaen daer de galghe op staet.

Ontfangen van Lieven Corn sleman over het seste zevende jaer pachts van de hootkercke > 3 pond

Ontfangen van Adriaen Corn landtman over het vyfde zevende jaer pachts van de Galgenberch > 10 schelling.

Haven-oft lastgelt

Ontfangen van Merten Adriaensz als over dezen Jaere zestien hondert vyfve collecteur geweest zynde van de havengelde ende Breeugelde over tgundt hy over den geheelen jaere van 1605 vande zelven havengelde ende breeugelde ontfangen ende gecollecteert heeft ter somme.

N.B. Vant havengelt is dit jaer nijet gecommen Ergo (dus/derhalve) maer > Memorie

Het “pontgelt” > ruim 4 ponden

Anderen ontfanck ende is extraordinaris

Merten Adriaensz heeft een heel jaar “ het Berchs bierstal bedient over tgundt zuijvers boven alle oncosten ….. volgens particuliere rekeninge ….. dienaengaende > ruim 13 pond.

Ontfangen van Davidt Taedtse volgende het gemaecte accoort met hen vuyt commissie van W+R gemaect over het capitael midtsgaders de verloopen renten van cooppeningen van ledighe ende desolate erven gelegen buyten dess stadt tusschen de mole ende keete by hem ende zyn schoonvader Adriaen Corn de Jonghe opden 6e Octobris 1598 openbaerlick metten syocke gecocht > ruim 75 pond

Anderen Ontfanck ende is van penninghen op rente ofte meerder croos gelicht.

“vanwege de sobere Incomsten van de stadt”

In den eersten van de weesen van Claes Zael de Jonghe ruim 21 ponden

Item vande burchmr Jan Spierinck ruim 225 ponden

Burchmr Claes Zael doude ruim 45 ponden

Van Sr Jan van Rosebeke 50 ponden

De weesen van Hans de Leeu ruim 21 ponden

Item van Sr Corn Munnincxz 200 ponden

De weesen van Willem Pietersz inde Goude Mortier 198 ponden

Item van Mr Heijndrick Sonnius 45 ponden

Item van Pieter Adriaensz van der Ghoes ruim 16 ponden

Samen ruim 793 ponden.

Vuytgeven

Alhier wort in vuytgeven gebrocht de somme van 1842 ponden 8 grooten zesthien mijten die de voorgaende Tresorier dess stadt over den jaere 1604 vande voorss stadtsweghe meer vuytgegeven dan ontfanghen heeft gehadt volgens zyne rekenige ende tslot van dien alhier gesien ende daaer gesuyvert( netto ) dus hier vuytgetrocken

Joos de Jager dienaer van de baljuw 8 maanden gage > 12 ponden

Ook Cornelis Pietersz dienaer van de baljuw : 4 maanden gage > 6 pond

Pieter Canooije secretaris gage : 50 pond

Maerten Adriaensz excijsenaer > ruim 33 pond

Hugo Spierinck contreleurder > ruim 16 ponden octobris 1604 –novembris 1605.

De baljuw Pieter Albrechtsz vande Graft ontving “over syn lootkens van comparitie opt stadthuys soo van vierschaere te houden als anders to lossinge ende overbringinge van dyen > ruim 5 pond

Betaelt aen Burchmrs Schepenen dess stadt over hun lootkens van comparitie opt stadthuijs soo om vierschare te houden ten rade als anders > ruim 26 ponden

Betaelt aen aende burchmr Claes Zael doude midtgaders den secretaris Pieter Cannoije over hun dachgelden verschoten vrachten ende andere oncosten by henl gedoocht ende verschoten inde reijse by henl vuyt Commissie van W+R in Meerte 1605 naer alle de steden van Zeellt gedaen Tot vorderinge vande verloopen 100e Penning midtsgaders moderatie van jaerlycxe toecomende quote > ruim 18 ponden

Betaelt aen den Burchmr Claes Zael doude ende den secretaris Pieter Cannoije over hun dachgelden verschoten vrachten ende andere oncosten by henlieden gedoocht ende verschoten indee reyse by henlieden vuyt commissie van W+R naer Hollandt te Dordrecht ende inden Haghe gedaen ttot voorderinghe ende avance( voortgang) vantt veer midtsgrs vervolginge vande processen die stadt vuytstaende hadde ende apparent was te zullen crijgen > ruim 42 ponden.

Andries Claesz : 81 dagen: 3 schoff tegens 14 stuvers daechs: voor arbeiders samen gerekent 90 ½ dagen somige tegen 12 stuvers, sommige tegen 11 stuvers ende oock eenighe tegen 10 stuvers midtgaders voor zeeckere kinders samen over 150 daghen tegen 8 grooten sdaechs over diverse werkzaamheden aan straten., poorten kaden opruimen van mestkopen enz (zie hiervoor)

Davidt Govertsz : schoonmaken en onderhouden van het “stadtgeweer”

De weduwe van de nagel maker Frans Jacobsz leverde allerlei soorten nagels > ruim 13 ponden.

Corn Jacobsz metser (metselaar) allerlei metselwerk materialen en werkloon > ruim 18 ponden

Tussen de 1e Februari 1605 en de 6e Januari 1606 hebben Adriaen Gerritsz stadtstimmerman poorten vroonen wachthuijsen palissaden bedden van geschut opt stadthuys ende elders gewrocht endee gerepareert soo tegen vier schellingen drie schellingen ende twee schellingen acht grooten als ooc twee schellingen daechs ende alderande materialen van hout als capranen sparren delen barkoenen (rondhout) latten ribben balcken ende andere gelevert ende verbesicht te hebben > ruim 33 ponden

Govert Heyndricxz heeft alderhande yserwerck als sloten sleutels duymen hanghen ringen crammen spien ende andere diergelicke gemaect ende gelevert heeft tot alle stadts ordinarisse wercken > ruim 37 schellingen

Anthonij Herbrechtsz was glaesmaecker heeft alle stadsglazen in alle de stadtshuyssen in behoorlicke reparatie onderhouden: int versien ende verloon/verloden der oude glazen als int maecken van nieuwe glazen > 5 pond.

Betaeltt aende Baljuw Pieter Albertsz van de Graft over gelevert want pictonnen Turcken > ruim 3 ponden.

Betaelt aen Cornelis Mertschz Coninck over dat hy voor de stadt verscheyden materialen van zant steen houdt geschut ende anders gevoert ende gesleept heeft > 23 schellingen

Adriaen van Dort over zeeckere olie by zyn huysvrouwe aen Carstiaen Boesschot tot smoutinghe van de sloten aende poorten gelevert >ruim 4 schellingen

Betaelt aen Jacob van Meeuwen op rekeninge ende voor het derdepaert daer inne gerekent de oncosten vant laden vande barkoenen van stadtsweghe Van hem ofte Kuyckoven inden voorleden jaere gecocht > ruim 23 ponden

Betaelt aen Pieter Cornelis Coe van seckere leere emmers vermaect te hebben > 5 schelling

Jan Mertsz heeft samen met zyne medearbeyders turf “opt stadthuys ende elders gedreghen > > 36 schellingen

Turf en hout int excyshuysken verbrant > ruim 2 pond.

Joos Sanschelle te Middelburg leverde 158 pond keersen(kaarsen) > Ruim 44 pond

Betaelt aen Gandelft/Gandolf ? Jacobsz over een quartier turff bij hem tot behouff vande stadt aen Barthelmeeus Jansz gelevert . > ruim 10 schellingen

Er zijn geen reparatien in desen geheelen jare 1605 gedaen yets sonderlincx wesende als alle tzelve gebrocht zynde opt ordinaris werck vande stadt Soowort daer van niet in vuytgeven maer alleenlick gebrocht to > Memorie.

Wintmolen

Betaelt aan de weduwe van Frans Jacobsz nagelmaecker over dee reparatie van de molen

Agniete Claes over tgundt de arbeyders thaeren huysse ter ordonnancie vande Burchmrs op de verpachtinge van de meulen ende int ofte naert aenlant doen van de meulensteen verteert hadden > 23 schellingen

Er waren diverse reparaties aan de molen : betaelt aan Adriaen van Dort ruim 3 pond

Een pessel met arbeid en andere onkosten> ruim 6 pond.

Uitgeven aan de haven, sluizen, houwer etc > pro memorie

Betaelt ende gerembourseert aen Mayken Leyns ende Tanneken de weduwe van Aert de Cempenaer conchierge vant stadthuys voor alle nootzaeckelicheden tot onderhouden ende schoone maeckinghe vant voorss stadthuijs > 3 schellingen.

Ook betaelt aen Mayken Leyns ende Tanneken over een halff jaer pensioen vant selve conchergeschap > ruim 4 pond

Betaelt aande Armmeesters : een jaar rente ten behoeve van de armen > > ruim 5 pond

Aan de erffgenamen van de Tresorier Valcke een jaar rente > 3 pond.

Betaelt aen Jan Spierinck als actie(aandeel) hebbende van Jan Adriaensz van de Bye over een jaer rente die hy op de stadt spreeckende heeft vuyt coop ende leveringhe vande erve opde westdyck by de Middelburchsche Poorte gelegen daer tegenwoordelick twachthuys op staet > 20 schellingen

Betaelt aende weduwe van Corn. Claesz de Lichte over een jaer rente specialick sprekende op de erve ende thuysken inde Nieuwstrate gestaen ende ende gelegen ende van Adriaenken Molenaers > 15 schellingen

Wat het gevangenhuis betreft : geen uitgaven : pro memorie

Er is veel rijs en er zijn grote hoeveelheden rijs geleverd t.b.v de Floris Baaij > ruim 67 pond

Betaelt aen Jan Laureys Commys vande zuytwateringhe als aennemer vande pat over twater gemaect omme naer St.Jooslant ende consequentelick de baye beqaemelick te connen gaen voor negenthien stuyvers en halve de roede bedragende over 165 roeden > ruim 26 ponden

Betaelt Adriaen Corn Licxe over Andries ende Marcus Neve verscheyden reysen over ende aent voorss ryswerck gezet te hebben > 3 schellingen

Betaelt aende voorn Andries Claesz ende Marcus Neve Jansz over verscheijdene dagen aent voorss ryswerck gewrocht te hebben de staaken ? inneclopt ende de gaerden neergeslagen te hebben > ruim 21 schellingen

Betaelt aen burgemeester Hartman Michelsz Coster over tgundt tzynen huysse ter cause ende tot voorderinghe van de Floris Baye met verscheyden personen op diversche tyden als beter gedaen dan gelaeten gehaelt afgesproken ende verteert is > ruim 2 ponden

Betaelt aen Corn Cornelisz over meuselaer tzynen huysse gehaelt van stadtsweghe inden jaere 1602 om op het diep te drincken > ruim 7 schellingen

Betaelt aen Hartman Michielsz Coster over tgundt tzynen huysse ende herberge genaempt Antwerpen in stadtsnootzaeckelicke affairen ende met vergastinghe ende defroyeringhe verteert is > ruim 27 ponden

Een uitgave van ruim 23 ponden door de Tresoriers gedaan in verscheydenen occasien met maeltyden ende verzamelinghen ( bijeenkomsten) by die van de stadt ende Tresorier

Opt stadthuys gehouden ende gedaen int liquideren doen ende sluyten vande laetste gedaen stadtsrekeninghe in ende naer de vernieuwinghe van de Wet ende voorts in andere zaecken ende besognes van de stadt

Aen Burchmr Claes Zael doude betaelt voorgeschoten bedragen. > ruim 6 pond

Burchmr Jan Spierinck idem > 27 schellingen

Bastiaen Cornelisz was ontfanger van de Armen > pacht van de armen van Cleeuwerskercke > 30 schellingen

Betaelt aen Corn Fransz van 4 stucken geschuts de stadt aencommende vuyt Hollt met synen schepen gebrocht > ruim 2 ponden

Betaelt aen die van Rethorica over een jaer huire van heurl camer henl by Wet ende Raedt toegeleijt > 22 schellingen

Jan Crynsz schuytman over twee maels de tonnekens naer den Baye ende in Joncker Frans Gat gevoert ende eens daer toe zyn schuijtte geleent te hebben > ruim 8 schellingen

Betraelt Claes Jansz de weerde van de excijs van twee tonnen faro hem voor zyn smerte/ verwonding ? int affschieten vant geschut geleden by W+R toegeleyt > ruim 2 ponden

Betaelt Mayken Jansz weese van Jan Barbier over een jaar croos tegen penning tien > ruim 2 pond

De stad moest een enorme rentelast opbrengen over de kapitale schulden.

Bastiaen Cornelisz was ontfangher vande Armen van Cleeuwerskercke

De Armmeesters van de stadt zetten kapitaal uit b.v. 24 pond tegen penning 16; ook 220 gulden jegens penning 16.

N.B. Gebeurde dat vrijwillig of waren deze daartoe moreel verplicht ? Ander kapitaal werd meestal verkregen tegen penning 10 : dus 10 % in plaats van 6 %

Burchmeester Claes Sael had zelfs een bedrag van 250 pond uitstaan waarvan 150 pond tegen penning 9 : = 11 %.

Opmerking:

De leningen aan de stad waren een soort Lijfrenten die zouden moeten voorzien in gevallen dat er sprake was van ziekte, handicap of plotselinge sterfgevallen als een soort WAO of ouderdomspensioen. De personen die penningen hadden uitstaan bij de stad Arnemuiden hadden risicovol belegd: daarom lag de rentevoet op het nivo van 10 tot 11 %.

Ook Mr Heijndrick Sonnius zette geld uit tegen penning 9 dus 11 %.

Oock Adriaen Busero zette vaak geld uit tegen 11 %

Dat geldt ook voor Burchmr Hartman Michielsz Coster en Burchmr Spierinck

Betaelt aende de Armmeesters der stadt als tot proffyte van de Armen, van de Br Claes Zael doude in voldoeninghe van zyn overleden huysvrouwe te sament genooten hebbende het capitael met een jaer rente van 50 ponden vls ende 54 ponden 14 schellingen tegen penning 16 > 4 pond 8 schelling.

Inventarisnr 357 1606/1607

Rekeninghe van Cornelis Wielandt als Tresorier van de stad Arnemuiden

Ontfanck van de ordinaris excys van alle de bieren by de tappers opgedaen ende vuytgesleten : de 3 schellingen op elcke tonne > ruim 115 ponden

De ordinaris ontfanck van alle de bieren by de borgers ende andre inwoonders geen tappers wesende opgedaen ende gesleten te weten de twee schellingen van elcke tonne

De ontfanger was Maerten Adriaensz > ruim 32 ponden

De extraordinaris Excys van alle de vremde bieren boven d,acht schellingen geldende ende by de tappers opgedaen te weten de vyff schellingen van elcke tonne biers by Wet ende Raedt daerop tot laste vande tappers eertyts gestelt ende gecontinueert > ruim 141 ponden

Ontfanck vanden Excijs van de cleene bieren ofte val by de borgers ende andere Inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck van elcke tonne > ruim 4 ponden

Ontfanck vande Excys van de cleene buytengebrouwen bieren die by eenighe borghers ofte heurl vrouwen opgedaen ende by der canne gesleten ende vuytgetapt syn zonder nochtans het tappersgilde subiect te wesen te weten nege stuyvers op elcke tonne > ruim 13 ponden.

Ontfanck ende is vande binnengebrouwen meuselaer by de borgers ende inwoonders opgedaen te weten de twee schellingen van elcke tonne > ruim 4 ponden

Ontfanck ende is vande excys vande cleene bieren binnen dess stadt gebrouwen ende byde borgers ende andere inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck van elcke tonne> ruim 2 ponden

Anderen Ontfanck ende is vande excys vande cleyne inbrouwen bieren die by eenighe borgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende by der canne gesleten ende vuytgetapt syn sonder nochtans tappersgilde onderworpne te sijne Al volgende d,ordonnantie en toelaetinghe daervan over menighe iaeren gemaect ende gedaen Bedragende elff stuyvers op elcke tonne bieren in plaetse van de schellinck die alleenlick plach geg(h)even te worden Ende nu over zeeckere iaeren verhoocht is opde voorss ordonnancie ende resolutie van Wet ende Raedt daervan wesende > ruim 3 ponden

Andren Ontfanck Ende is van de excijs vande swaere binnegebrouwen bieren by de tappers opgedaen ende gesleten te weten de drie schellinck en de vyff schellinck maeckende samen acht schellingen op elcke tonne biers boven d’acht schellingen geldende Gelyck hyer voren ten respecte vande vremde ofte buyten bieren tot laste vande tappers gebrocht ofte verantwoort is Over den ordinaris ende extraordinaris excys van de zelve bieren > ruim 6 ponden

Anderen ontfanck is vande quade placque Te weten de twee grooten vls op elcke tonne biers ende betaelt syn by de leveraers ofte vercoopers vande vremde bieren midtgrs by de brouwers vande binnengebrouwen meuselaer ofte swaerder bieren Al volgende de resolutie by Wet ende Raet daerop genomen synde zedert den 17e Novembris 1594 > ruim 12 ponden.

Ontfanck Ende is van ordinaris excijs vande wynen by de tappers opgedaen Te weten de waerde van vierde stoop vande zelve wynen soo diee dagelijcx by de voorss tappers vercocht ende vuijtgetapt syn geweest > ontvangen van de voorss burchmr Maerten Adriaensz ruim 99 pond.

Andren Ontfanck Ende is van extraordinaris excijs vande voorss wynen by de tappers opgedaen te weten de vyff schellinghen op elck ocxhooft ofte ame wyns die by Wet ende Raedt dess stadt daer op tot laste vande voorss tappers over seeckere iaeren gestelt

Ende gecontinueert syn achtervolgende de ordonnancie ende publicatie

Øruim 6 ponden.

Anderen ontfanck Ende is vanden ordinaris excijs vande wynen by de borgers ende andre inwoonders geen tappers wesende opgedaen te weten de vyff schellinghen van elck ocxhooft ofte ame Wyns midtsgaders de stuijver van elcke stoop wyns die by de cleene tonnekens ende minder dan met halve ocxhoofden ofte halve amen vuijtgesteken ende opgedaen syn geweest > ruim 8 ponden

Ontfanck vande verhooginghe ofte nieuwe Impositie op wyn ende byer tot vervallinge van de delvinge vande Nieuwe Haven aende ende van andere stadts sware lasten en wercken te weten de schellinck op elcke tonne meuselaers drie schell ende nu int regardt vande tappers nege stuyvers opde tonne pharo ende vier schell nu int regardt vande tappers twee schell ses grooten vls opde tonne Ingelsch oft andere vuytlantsch ende oock swaer inbrouwen bier Ende voorts de twee gulden op elck oxhooft ofte ame wyns indifferentelyck zoo tot laste vande tappers als vande borgers Al volgende de resolutie ordonnancie ende publicatie daer van wesende > ruim 102 ponden.

Idem van alle wynen soo by de borgers als tappers indifferentelyck opgedaen ende gesleten > ruim 20 ponden.

Nathaniel van Heussen vendumeester sonder pacht te geven tsyne bate ende schade bedienende.

Over de stuijver te ponde van alle vercochte meublen huysraet ende andere gedaen > ruim 20 ponden

De stadtboden over de stuiver te ponde > ruim 5 schellingen

Burchmr Haartman Michielsz Coster over het eerste tweede jaer pachts van het crygierderschap > ruim 8 ponden

Bij de vischbancken is niets ingevuld

Jacob Corn Pans 3 maanden pachts van de wintmolen > ruim 9 ponden

Van dezelve over rancoenpenninghen > 27 pond

Vandezelve over ¾ jaer .> ruim 19 ponden

Vande balance van Adriaen Adriaensz Coster, Nathaniel van Heusen en Hans Sereseny/Treseny ? ruim 30 schellingen

Jan Teerlinck was gestorven; zijn weduwe moest chys betalen van de vuijtgancck aent Huys De Helle int slop van St Joris Poorte

Ontvangen van Gerrit Woutersz smit over een iaer rente vande erve opt Oostende gelegen ende Catwou genaempt jegenwoordelyck betimmert synde > 30 schellingen

Jan de Lange > de Groote Sterre > Memorie

Het Huysken achter de balance niet verhuirt maer bewoont by Mae Jans weduwe van Steven Stevens in syn leven stadtsarbeyder geweest sonder huire te geven ten respecte van haere soberheyt ende anders dat de stadt van haer kint getuighe opden doop geweest is Soo en wort daer van oock geen ontfanck gemaeckt maer alleenelyck gebrocht > Memorie

Lieven Corn Sleman pacht van de wallen > 6 ponden

Cornelis Cornelisz nu Corn Adriaensz Lixe over het derde vijfde jaer pachts van de Cingel Veerschen Dyck de buytendijcxe gorsinge > ruim 11 ponden

Pieter Baltens over de pacht van den dyck gelegen buyten de Middelburchsche Poorte ende streckende tot het oude gat > 5 schellingen

Ontfanghen van Lieven Corn Sleman over het zevende ende laeste zevende iaer pachts vande hoorkercke > 3 ponden

Ontfanghen van Adriaen Corn Landtman over het zeste sevende iaer achts vande galgenberch > 10 schelling

Ontfanck vande havengelde oft Lastgelde >pro memorie

Ontfanck ende is vant pontgelt te weten de vier grooten vls te ponde by B+S in 1600 gestelt op alle onroerende goederen goetwillich vuijtterhandt metten stocke ofte by decrete vercocht : de secretaris was collecteur > ruim 30 ponden.

Maerten Adriaensz heeft van stadswege het Berchs bierstal bedient suijvers boven alle oncosten > ruim 11 ponden

Ontfangen van Mr Johannis Ryclem over twee iaeren huire vant hoofken dat achter den Rooden Leeu plach te volgen aencommende het schuttershoff > 26 schellingen

Leningen op Interest

Jacob Cats advocaet te Middelburch 13 febr 1606 > 200 ponden

Cornelis Wielant 26 maart 1606 >16 ponden

Claes Zael doude 12 april 1606 > 134 ponden 17 schellingen

Hartman Michielsz Coster 12 april 1606 > 60 ponden

Boudewijn Adriaensz van der Ghoes 31 mei 1606 > 100 ponden

De stad Vlissingen 20 sept 1606 > 2000 ponden

Joncvrouwe Buerinck ? Lenaerts dochter weduwe van Dirrick Claesz als bewint hebbende over de goederen vande weesen van Corn Lenaertsz Houtman > 150 ponden gvls maeckende samen ruim 2600 ponden grvls.

Vuytgeven jegens den voorgaende Ontfanck

Inden eersten wort alhyer in vuijtgeven gebrocht de somme van 1691 ponden over 1605 meer uitgegeven dan ontvangen

Cornelis Pietersz was dienaar van de baljuw over 10 maanden. > 15 ponden.

Maerten Adriaensz excijsenaar van de stad > ruim 33 ponden

Hugo Spierinck contreleurder > ruim 16 ponden

De baljuw Pieter Albertsz van der Graft over syn lootkens per jaar > comparitie op het stadhuis en vierschaere houden > ruim 5 ponden

Burgemeesters en Schepenen over lootkens per jaar > ruim 34 ponden

De tresorier als gage > 5 pond

Betaelt aen Mr Joos van Hecke binnen dess stadt de medicinen exercerende over een jaar > 5 pond

Mr Cornelis van Santen Fransche schoolmr een half jaar gage > 5 ponden

Andries Claesz end Marcus Neve Jans met arbeiders en zeeckere kinderen verscheijden dagen ende weecken gewrocht : straeten ende poorten buyten ende binnen schoone te maecken de mishoopen te weeren de kaijen te vollen tgeboomte te snoyen te crammen als in alle andere voorvallende saecken ende werckens > ruim 19 ponden.

Davidt Govaertsz heeft het stadtsgeweer schoone gemaect ende onderhouden voor den tyt van eenen iaere > 2 pond

Er is weer sprake van het jonckwijff van Maerten Adriaensz heeft het excyshuysken schoone gehouden > 20 schellingen

De weduwe van Frans Jacobsz nagelmaecker heeft tot behouff van alle stadtordinarise wercken alderhande soorten van nagelen gelevert > ruim 9 ponden.

Cornelis Jacobsz metser over alle stadtsmetselwercken onderhouden vermaect ende diversche dagen en diversche materialen van steen sant ende calck gelevert in 1606 > ruim 19 ponden

De stadttimmerman Adriaen Gerritsz heeft met syne knechts poorte vroonen wachthuysen palissaden bedden van geschut op stadthuys ende elders gewrocht ende gerepareert > ruim 42 pond

Jan Cornelisz smit allerhande yserwerck gemaect ende gelevert als hangen banden duymen crammen ankers plaeten bouten grendels houvasten ende diergelijcke mitsgaders alderhande nagels > ruim 10 pond

Oock Govaert Heyndricxz voor een jaer yserwerck als sloten slotels duymen hangen ringen crammen spyen ende andere diergelycke gemaect ende gelevert

Anthony Herbrechtsz was glaesmaecker “ van alle stadtsglasen in alle stadts huysen > 5 ponden

Adriaen Cornelisz Coster heeft 425 bonden gleuy gelevert > ruim 2 pond

Cornelis Mertsz Coninck heeft voor de stadt verscheyden materialen van zant steen hout geschut ende anders gevoert ende gesleept > ruim 5 schellingen

Lieven Cornelisz was sleeman en heeft zant steen hout geschut ende anders gesleept > ruim 2 pond.

De huisvrouw van Adriaen van Dort heeft olie gelevert aen Carstiaen Boesschot tot smoutinge van de sloten aenden poorten

Jacob van Meeuwen ofte Jan van Kuickhoven over het tweede ende derde paert van de barkoenen gecocht > ruim 22 pond

Beatelt aen Jacob Michielsz over 8 tonnen tras : 11 schellingen de tonne > ruim 4 pond

Willem Pietersz Cuyper over het maecken van 2 putemmers > 5 schellingen

Job de Carper heeft 3 last calciesteen gelevert bedragende volgende quitancie > ruim 4 pond

Marcus Neve heeft met kinderen 5 ½ dag gewerkt voor de stad.

Schoonmaken en mest opruimen etc etc

Joris Baston had olie etc nodig tot onderhoud van het horologie > 5 schellingen

Betaelt Adriaen Stevens over 4000 eycken stecken bedragende volgende quitancie met het dragen > ruim 13 schellingen

Joos Sanchelle tot Middelburch heeft voor een bedrag van ruim 7 ponden “keersen” gelevert

Geen reparaties aan de kaden en de straten

Betaelt aen Carstiaen Boesschot de ionge over syn vacatien ende dachgelden van in april 1606 int landt vander Goes geweest alder de caerten vande meule vuijtgeset te hebben > ruim 16 schellingen

Adriaen van Dort : zekere reparatien aen de molen > ruim 3 pond

Een molensteen kostte ruim 34 pond

Er was nog steeds veel “sincrys” nodig voor de hooffden ende andere ryswercken tot beteringhe van de diepten op ende aen St. Joos Lant gemaect gecocht ende verbesicht + arbeitsloon ende dachgelden: er is sprake van 115 busselen gaerden ende over derthyn hondert staecken.

Uitgaven t.b.v. de Nieuwe haven > pro memorie

Maycken Bartels was conchierge van het stdthuys > ruim 2 pond

Betaelt aen Josynken (vrouwelijke) lootgieter over tgene sy aen loot tot het voorss stadthuys int repareren vande gote ende het dack gelevert heeft > ruim 2 pond

Lenaert Govertsz heeft 2000 pannen gelevert

Anderen vuytgeeven ende is van verloopen rente oock losbaer den Penn 16 ende staende tot dess stadtslaste vuijt coop ende leveringhe van eenighe huysen ende erven tot dess stadts behouve eertyts gecocht ende de stadt jegenwoordich noch aencommende midtsgaders van reparatien aen huyssen ende erven gedaen

Er is sprake van Carstiaen Boesschot de oude en de jonge . De jonge kreeg i.v.m “ de sobere tyt” extra ordinaris slechts 2 pond

Burchmr Hartman Michielsz : verteringen in stadsaffairen ende froyeringhe: totaal een bedrag van meer dan 34 ponden.

Ook een somme van ruim 10 pond met betrekking tot andere uitgaven sonder quitancie ten behoeve van de stad m.b.t. tot administratieve handelingen en andere zaken als beter gedaan dan gelaten !1

Betaelt aen Mr Ingel Jacobsz Chirurgyn over tgene hy int vermaecken ende cureren van seeckere soldaten van Capiteyn du Bois doen hyer het ramoer van de borgers was verdient heeft > ruim 2 ponden

Betaelt aen Ingel Marinisz als ontfanger van de Armen van Cleeuwerskercke ende aende iurisdictie dess stradt palende > 30 schellingen

Betaelt aen Daniel de Jager pestmr over een jaer recognitie > 20 schellingen

Betaelt aen die van Rethorica over een jaer huire van heurlieden camer henlieden by W+R toegeleijt > 20 scellingen

Betaelt aen Tobias Dammannus over 6 exemplaeren by hem aende stadt verreert van seeckere chronique > 2 pond.

Betaelt aen Arnoldus Florentius van Langren tot een vereeringhe voor den globius (globe ?) die hy aende stadt geschoncken heeft Bedragende daerinne begrepen het gene voort over strepel ? betaelt is de somme van > ruim 7 ponden

Betaelt aen Pieter vande Meere met maekelaerdie van zekere penn aen hem voorde stadt opgesecht > 30 schellingen

Pieter Symonsz over het ycken van zekere soutmaten 7 schellingen

Er werd geld aan de stad uitgeleend met groot risico: voorbeeld: Hendrick Zonnius als (voormalig) pensionaris leende 100 pond tegen 9 ten 100 : > 9 pond 11% rente

Ook 10 ten hondert kwam vaak voor !!

Betaelt aen Davidt Taets over het capitael eender obligatie die hy als houders brieffs op de stadt sprekende hadde > 145 ? pond

Inventarisnr 358 1607/1608

Johan Spierinck was Tresorier der stadt Arnemuyden

Ontfanck

Te weten voor eerst vanden ordinaris excys van alle de bieren by de tappers opgedaen en vuijtgesleten te weten de drye schell op elcke tonne

Ontvangen van Br Merten Adriaensz als excysenaer > ruim 85 ponden

De excys van alle de bieren by de borgeren ende andere inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de twee schellingen van elcke tonne. > ruim 39 ponden

De extraordinaris excys van alle de vremde bieren boven dacht schellingen geldende en by de tappers opgedaen Te weten de vyff schellingen van elcke tonne biers by Wet ende Raedt daerop tot laste vande tappers eertyts gestelt ende gecontinueert Achtervolgende verscheyden ordonnancien ende publicatien daervan wesende > onleesbaar wschl. Meer dan 104 ponden

Excys van cleene bieren ofte val (mislukt bier)by de burgers ende andere inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck op elcke tonne. > ruim 3 pond

Anderen Ontfanck ende is vanden excys van de cleene buytengebrouwen bieren die by eenige burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende by der canne gesleten ende vuytgetapt zyn zonder nochtans het tappersgilde subiect te wesen te weten negen stuijvers op elcke tonne

Øruim 12 ponden

Anderen Ontfanck ende is van binnegebrouwe meuselaer by de borgers en Inwoonderen opgedaen Te weten de twee schellinck van elcke tonne > ruim 13 ponden

Anderen Ontfanck ende is vanden Excijs vande cleene bieren binnen dess Stadt gebrouwen Ende by de burghers ende andre Inwoonders opgedaen ende gesleten Te weten de schellinck op elcke tonne

Øonleesbaar : waarschijnlijk ruim 9 ponden

Anderen Ontfanck ende is van de excys van de cleyne inbrouwen bieren die by eenighe borgers ofte heurl vrouwen opgedaen enz enz. > ruim 8 ponden

Anderen ontfanck ende is van excys van de sware binnengebrouwen biern by de tappers opgedaen ende gesleten samen maeckende acht schellingen op elcke tonne biers boven dacht schellingen geldende > moeilijk leesbaar: ruim 2 ponden

Anderen Ontfanck is vande quade placque te weten de twee grooten vls op elcke tonne biers die betaelt zyn by de leveraers ofte vercoopers vande vremde bieren mitsgaders by de brouwers vande binnegebrouwen meuselaer ofte swaerder bieren Al volgende de resolutie by Wet en Raet daerop genomen zynde zedert den 17e Novembris 1594 > ruim 10 ponden.

Anderen ontfanck ende is vande wynen by de tappers opgedaen te weten de weerde van …………… by elcke stoop vande zelve wynen zoo die dagelycx by de voorss tappers vercocht ende vuytgetapt zyn geweest > bijna onleesbaar ruim 10 ponden

Anderen ontfanck ende is van de extraordinaris excys vande voorss wijnen by de tappers opgedaen te weten de vijff schellingen over elck ocxhooft ofte ame wyns die by Wet ende Raedt deser stadt daerop tot laste van de voorss tappers over zeker iaeren gestelt en gecontinueert zijn achtervolgende de ordonancie ende publicatie daervan wesende >ruim 3 pond.

Anderen ontfanck ende is vande ordinaris excijs vande wynen by de borgers ende andere inwoonders geen tappers wezende opgedaen Te weten de vijff schellingen van elck ocxhooft oft ame wyns mitsgaders de stuyver van elcke stoop wyns die by de cleene tonnekens en minder dan met halve oxhooffden oft halve aemen vuijtgedsteken ende opgedaen zyn geweest// > onleesbaar > in ieder geval meer dan 4 pond.

Anderen Ontfanck Ende is van verhooginghe ofte nieuwe Impositie op bier gestelt > ruim 89 pond.

Op wijn gestelt : slecht leesbaar > ruim 12 ponden.

Anderen Ontfanck ende is vant vendumeesterschap : Nathaniel van Heusen de vendue zonder pacht te geven tzijne bate ende schade bedienende over de stuijver te ponde van alle vercochte meublen huysraedt ende andere goederen > ruim 6 ponden

Burchmr Hartman Michielsz Coster : het crygierderschap > ruim 8 pond

De ontfanck van de verpachtinge vande vischbancken ende affslach > pro memorie.

Hans Treseny 3 maanden pacht van de balance > onleesbaar

Jacob de Craene :over 6 maanden en weer Hans Treseny.

Ontfangen van Vincent van Onderdonck over een jaar chys van de vuytganck van zyn huys de Herpe op de marct commende > 11 schellinck

De baljuw Pieter Albertsz van der Graft over het eerste ……….. jaer pachts ofte huire van de wallen > 5 ponden Ontfangen van Corn Cornelisz ende nu Corn Adriaensz Lixe over het vierde vijffde iaer pachts van den Veerschen dijck mitsgrs de bovengeroerde buytendycxsche gorssinghe > ruim 11 ponden.

Havengeld oft last gelden > geen ontfanck > pro memorie

De vier grooten vls te ponde op alle onroerende goedren goetwillich vuytter handt metten stocke ofte decrete vercocht > ruim 11 ponden

Extraordinaris Ontfanck

Maerten Adriaensz het Berchs bierstal > ruim 21 ponden

Item wort alhyer in ontfanck gebrocht de somme van 24 ponden 15 schellingen die Sr Adriaen Busero als voocht en ontfanger vande weesen van Laureijs Knuijt int liquideren van twee sijne obligatien van 150 pond die hy in de qualiteyt als boven op de stadt gehadt heeft de stadt int verminderen van de Interest die tegen negen ten honderde drye jaeren verschenen ende het leste jaer vande vande eene obligatie den 8e augustii 1606 en van de andre den 19 e septembris 1606 voorss geremitteert ende later …… ? heeft volgende de voorss > ruim 24 ponden

Anderen Ontfanck

Dat in verband met het feit dat de stad “schulden en achterstallicheden “ moest betalen

Geleend van de weesen van Adriaen Pietersz Backer daer moeder aff was Catheline van de Bril ? 60 ponden Item van de weesen van Pieter Breijdels silversmit 40 ponden

Item opden weesen van de voornoemde Pieter Breijdels op een later tijdstip 18 ponden.

Item van de weesen van Heijndrick Claes scheeptimmerman 16 pond Item van de weesen van Cornelisz Philips 16 ponden Samen 50 ponden

Item Van Jan Spierinck 109 ponden twee schellingen 10 grooten vls

Later van de secretaris Pieter Cannoije 200 ponden.Weer later van Corn Coppal 200 ponden

Item van burchmr Hartman Michielsz Coster 40 ponden

Van br. Claes Zael doude ruim 86 ponden.

De weesen van Claes Zael de Jonghe 8 ponden.

Van de weesen van Lambrecht Heynsz ruim 8 ponden.

Van de weesen van Heyndrick Claesz Scheeptimmerman ruim 25 pond.

Van de weesen van Jacob Cornelisz Stiermans dochter ruim 16 pond.

Samen ruim 800 pond

Vuijtgeven tegens den voorgaenden Ontfanck

De som van ruim 1800 pond meer uitgegeven dan ontvangen

Cornelis Adriaensz over 2 maenden dienaer van de baljuw > 3 pond

Betaelt Carstiaen Boesschot over een jaer gage van de wachte metten trommel te waerschouwen + tpoortsluyten + weesbodeschap Ruim 6 pond

Betaelt aen Mr Jacob Hermansz over een iaer gage van de wachte poortclocke ende ruijmstrate te luyden ende van andere diensten > 12 ponden

N.B. Mnl. Ruumstrate :Koppeling van ruim : een vorm van gebiedende wijs van “ruimen opden strate”

Dichtregels van Jacob Cats I 433 b

“ Als gy nu al binnen zyt ( te weten binnen de poorte) noch en zyt

gy niet bevrijt van den nauwen steedschen dwang ;

Want een ander klock ( t.w. dan den poortclock)

Eerlang komt u seggen met ‘er daet

Dat je ruymen moet de straet”

Betaelt aende secretaris dess stadt Pieter Cannoije over een jaer gage vant secretarisschap ende advocaetschap van de Tresoriers ende bedragende in conformite vande provisionelen accorde ende vernieuwinghe tusschen hem ende voorss burchmrs Schepenen ende Raiden collegialiter opden 22e Junij 1602 gemaeckt de somme van 50 ? pond :slecht leesbaar

Bastiaen Pietersz hield de honden tijdens de predikatie uit de kerk > ruim 4 pond

Betaelt aen Mr Joos van Hecke binne dess stadt de medicynen exercerende over een jaer gage > 6 pond

Betaelt aen Mr Cornelis van Santen Fransche schoolmr over het leste halff jaer gagie > 5 pond.

Anderen vuytgeven ende is van vacatien dachgelden schipvrachten ende andere oncosten by de Gecommitteerde van der stadt vuyt commissie van Wet ende Raedt gehadt gesupporteert ende verschoten int reysen ende solliciteren voor de stadts zaecken processen ende anders soo in hollt als elders

Veel kosten moeiten en tijd besteed “ ter cause van topgerechte veer tusschen de steden Dordrecht ende Arnemuiyden > ruim 12 pond

Betaelt aen Marcus Neve Jansz voor hem zelffs ende voor verscheyden andere arbeyders mitgrs voor zekere kinders daat zyl zedert den 1e Februarij 1607 tot den lesten Januarij 1608 daeraen volgende aende stadt ordinarie op verscheyden dagen ende weecken gewrocht hebben soo omme de straeten ende poorten buyten ende binnen schoone te maecken de mishoopen te weeren de kayen te vollen tgeboomte te snoeyen te crammen als in alle voorvallende zaecken eende wercken van de stadt bedragende > ruim 25 ponden

Gerrit Govertsz heeft voor den tyt van 1 jaer het stadtsgeweer schoone gemaect

De weduwe van Frans Jacobs heeft alderhande soorten van nagelen gelevert > ruim 118 pond

Anthonij Herbrechtsz was glaesmaecker: alle stadtsglasen in alle de stadthuysen in behoorlycke reparatie onderhouden te hebben Soo int versien ende becleen der oude glasen als int maecken van de nieuwe glasen > 5 pond

Betaelt aen Pauwels Geleynsz over het schoonmaken ende ruijmen vant secreet inde schole van Bartholomeueus Jansz > ruim 2 pond

Betaelt aen Maerten Willemsz lyndrayer tot Middelburch over coop ende leveringhe van een reep ? omme het gewichte van de clocke aen te hangen > ruim 4 pond

Betaelt aen Cornelis Joppen wagemaecker tot Dordtrecht over coop ende leveringhe van de twaelff cordenwagens ende zes raykens(raden/wielen) 34 schellingen

Joris Baston had een hoeveelheid olie keersen ende anders nodig tot onderhout van vant horologie > 9 schellingen

Betaelt aen Marcus Neve Jans Hans Bomchier ? ende Besemaker van dat syl aende nieuwe kaye voorden thol 23 dagen gewrocht te hebben > ruim 2 pond

Betaelt aen Bezemaker ende syne medearbeyders van de nieuwe kaye aende Thol met de hoope aengenomen ende gevolt te hebben > 22 pond

Betaelt aen Adriaen van Dort over de tweederde paerten van de voorss kaye met de hoope aengenomen ende gemaect te hebben verscheenen het het leste derdepaert den 16e Januarij 1608 ende bedragende volgens de obligatie daer van vuytgegeven 50 ponden staende de resterende 25 ponden te verschijnen opden 16e Jullij 1111608 commende dus hyer alleenlyck over de verschene twee derde paerten de voorss somme van 50 ponden.

Anderen vuytgeven ende is van reparatieen gedaen aen alle stadts straeten zoo binnen als buyten mitsgrs vande coope ende beestinghe ??/ bestedinghe ?? van calciesteene ende anders daer aen verwrocht ende verbesicht > pro memorie

Alzoo desen iaere van sestyen hondert zeven aende haven houwer ofte sluys geen reparatien gedaen zyn yets sonderlincx wesende als alle tzelve gebrocht synde opt ordinaris werck van de stadt Soo wort daer van geen vuytgeven maer alleenlyck gemaect > pro memorie

Betaelt aen Corn Jacobsz erffgenaemen in de Herpe rente

Betaelt aende burchmr Hartman Michielsz Coster over tgundt tzynen huysse ende herberge genaempt Antwerpen in stadts nootelicke affairen verteert met vergastinghe ende defroyeringhe van eenighe personen met de stadt te doene gehadt hebbende Alles als beter gedaen dan gelaten in gelagen affgesproken ende voldaen is bedragende volgende specificatie > ruim 18 pond

Idem de baljuw in zijn huis en in de herberg Antwerpen > ruim 22 pond

Idem de Tresorier opt stadthuys: Collatien maeltyden versamelinghen bij die van der stadt int liquideren doen en sluyten van de laeste gedaen stadtsrekeninghe ende naer de vernieuwinghe van de Wet > ruim 22 pond

Betaelt aen Mr Heijndrick Zonnius weduwe over een jaer croos van 120 pond grvls tegen 9 ten honderde > 9 pond. 11%

Betaelt aende weduwe van den overleden secretaris Barthelomeus Cannoije over een iaer croos van 100 pond grvls tegen thyene ten honderde tsiaers verschenen den 1 e Januarij 1608 > 10 pond.

Betaelt aende weesen van Grietken Potkens ofte heurl actie hebbende ende Layreijs Jacobsz weese over een een jaer rente van 20 pond gvls tegen die penn sesthyene verschenen den 20e October 1607 >ruim 25 schellingen

Betaelt aen Grietken Pieters over een iaer croos van 120 gulden tegen thiene ten honderde > 6 pond

Betaelt aen Franken Dirricz getrout sijne met Cornelis Denysz pontgaerder over een

Jaer rente van 40 pond gvls tegen den penninck sesthiene

Betaelt aende armmeesters deser stadt als tot proffyte van de armen van de burchmr Niclaes Zael doude in voldoeninghe van sijn overleden huijsvrouwe testament genooten hebbende het capitael over een iaer croos van 54 pond 14 schellingen tegen de pennng 16e

Betaelt aende advocaet Cats over een jaer croos van 200 pond tegen thyene ten honderde > 20 pond

Betaelt aende burchmr Cornelis Wielant over een jaer croos van 100 gulden tegen negen ten honderde > 30 schelling

Betaelt aende heer Jan Soggaert als voocht ende ontfanger vande weese van Laureys Jacobsz over capitale penninghen de voorn weese aencommende ende by de stadt eenighe jaeren op rente gebruyct zynde daer van de rente hyer voren opt arl van Grietken Potkens ende voorgaende jaeren in vuytgeven gebrocht is > ruim 5 pond

Inventarisnr 359 1608/1609

Rekeninge van Pieter Symonsz die hy als Tresorier der Stadt Arnemuyden is maeckende doende ende overleverende den Burghmrs Schepenen ende Raiden der stadt Arnemuyden voorss ende alle alsulcken Ontfanck handelinghe ende Administratie als hy inde qualiteijt vandr voorschreven Stadtswege gehadt heeft Ende in het ontfanghen van alle de stadtsexcysen Imposten ende andere zoo ordinaris als extraordinarisse domeynen ende Innecomen ende employeren der selver enz

Overgebrocht bij Pieter Sijmonsz Tresorier in dess genomineert aen B+S+R dess Stadt

Namentlyck Claes Zael doude Jan Spierinck Burchmrs Govert Heijndricxsz Willem Pietersz Cuijper Stoffel Govertsz Jochem Trente Merten Adriaensz Carstiaen Cornelisz Schepenen Joris Brechtsz Claes Zael de Jonge Corn Wielant Willem Michielsz Mr Ingel de Bruijne Raeden opden 23e Meerte 1610.

Burchmr Merten Adriaensz was de ontfanger over de extraordinaris excys van alle de vremde bieren boven dacht schellingen geldende opgedaen ende byde tappers gesleten inden voorgeroerden geheelen jare ingegaen ende geexpireert als boven bedragende > ruim 79 pond.

De cleene bieren ofte val by de burgers ende Inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck op elcke tonne > ruim 3 pond

Dee cleene buyten gebrouwen bieren by eenighe burgers ofte heurl vrouwen opgedaeeen ende byder cannen gesleten ende vuytgetapt syn Sondeer nochtanss het tappers gilde subiect te wesen Te weten negen stuijvers op elcke tonne > ruim 11 pond

Anderen ontfanck ende is vande binnegebrouwe meuselaer by de burgers ende inwoonders opgedaen Te weten de 2 schellingen van elcke tonne > ruim 8 pond

Anderen Ontfanck ende is van Excys van cleene bieren binnen dess stadt gebrouwen ende byde burgers ende andere inwoonders opgedaen ende gesleten Te weten de schellinck op elcke tonne > ruim 10 pond

Anderen ontfanck ende is van excys vande cleene inbrouwen bieren die by eenighe burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende byder canne gesleten ende vuytgetapt zyn Sonder nochtans tapperss gilde onderworpne te zyne Al volgende ordonnancie ende toelatinghe daer daervan over meenige jaeren gemaect ende gedaeen bedragende elff stuijvers op elcke tonne bierss in plaetse vande schellinck die alleenlyck plach gegeven te worden achtervolgende de voorss ordonnancie ende resolutie van Wet ende Raet daer van wesende > ruim 9 pond.

Anderen Ontfanck ende is vande excys van swaere binnegebrouwen bieren by de tappers opgedaen ende gesletenTe weten de drie schellinck ende de vyff schellinck makende samen dacht schellingen geldende gelyck hier boven ten respecte vande vremde oft buyten bieren tot laste vande tappers gebrocht ofte verantwoort is Over ordinaris ende extraordinaris Excys vande selve bieren > ruim 2 pond

Vande ontfanck vande quaplacke te weten de twee gr vls op elcke tonne b die betaelt syn byde leveraers ofte vercoopers van de vremde bieren mitgrs by de brouwers vande binnengebrouwen meuselaer ofte swaerder bieren al volgende de resoluytie van W+R daerop genomen zynde sedert den 17e Novembris 1594 > >9 pond

De ordinaris excys van wynen byde tappers opgedaen Te weten de weerde van de vierde stoop van selve wynen Soo die dagelycx by de voorss tappers vercocht endee vuytgetapt syn geweest. > ruim 43 pond

Anderen Ontfanck is van Extraordinaris excys vande voorss wynen byde tappers opgedaen te weten de vyff schellingen op elck ocxhooft ofte ame wwynd die by Wet ende Raet daerop tot laste vandee voorss tappers over sekere jaeren gestelt ende gestatueert syn Achtervolgende dordonnantie ende publicatie daer van wesende > bedrag = onleesbaar

Ontfanghen van de voorss burchmr Meerten Adriaensz over de 5 schelling verhooginge ? ofte impositie van alle de wijnen so by de burgers als tappers indifferentelyck opgedaen ende gesleten . ruim 10 pond.

Ontfanghen van Nathaniel van Heussen als de vendu sonder pacht te geven tzyne bate bedient hebbende Over de stuyver te ponde van alle de vercochte meubelen huijsraet ende ander goederen > ruim 4 pond.

Ook de stadsboden hebben een klein bedrag “opgehaald” t.a.v. de stuyver te ponde.

De secretaris Pieter Cannoye heeft het crigierderschap gepacht > rum 5 pond

Vischbancken ende affslach van visch > pro memorie:

Alsoo inden jare 1608 doorde sobere vischmarct van vischbancken geenen pacht gecomen en is.

Joos Goethals was de eerste pachter vande nieuwe mole die eerst heeft begunnen te maelen dewijle dat den ouden molen den 10e Novembris 1607 afgevallen ende de nieuwe mole niet eer volmaect en was Over vijf maenden pachts namelyck september October November december 1608 mitsgaders Januarius 1609 bedragende tegen ruim 31 schelling ter weecke de somme van > ruim 33 pond.

De balance : van Hans Treseny over 3 maenden pachts ruim 3 schellingen / over 6 maenden ruim 6 schellingen. Van Jacob de Crane over 3 maenden : bedrag ? Waarschijnlijk ook ruim3 schellingen; Bedragende naer advenant de pacht vande gemeene zaecke volgende de pachseel daervan zynde > ruim 3 schellingen

Het recht van de stadsmaten en dat van exue > pro memorie

Ontfangen van de br.Jan Spierinck over een jaer chys vant slop ofte staetken tusschen syn ende Pieter Bonten huys geweest ende nieu betimmert synde > ruim 10 schelling

Ontfanghen van Adriaen Gerritsz stadts timmerman over een jaer rente van de coop van drie erven voorden thol tegenwoordich betimmert synde > 20 schelling

De baljuw Pieter Aelbertss van der Graft heeft over het tweede vijffde / jaer pachts ofte huire van de wallen 5 pond ?

Ook Corrnelis Lixe : pacht cingel veerschen dyck buytendycxe gorssinge ende den armen dyck > 11 pond ? onleesbaar

Havengelde ofet lastgelde > pro memorie

Het pontgelt > ruim 32 schellingen

Van Meerten Aedriaensz het berchbierstal bedient hebbende > ruim 8 pond

Van Pieter Symonsz wat geprovenieert is van de maillerie die de stadt vort somers saisoen 1608 gepacht hadde bedragende ruim 20 pond

Vuytgeven

Er is de somme van 2290 pond (ruim) meer uitgegeven dan ontvangen over 1607

Pieter Symonsz een jaer tresorierschap 1609 > 5 pond

Joos van Hecke de medecynen geexerceert > 6 pond

Veel geld kwijt aen advocaten etc wegens geschillen tussen Arnemuiden en Middelburg > ruim 15 pond

36 pond besteed door de burgemeesters Corn Wielant en Claes Zael doude in 1609 naar Zyn Excie Maurits om voor de belangen van Arnemuiden in de geschillen met Middelburg op te komen en financiele steun te vragen wegens de “sobere staet” van Arnemuiden

P.A. van der Graft Pieter Symonsz den secretaris over hun dachgelden vacatien verschoten vrachten ene andere oncosten by henl verdient ende verschoten in de reyse by henl vuyt commissie van W+R in meerte 1609 naer Bergen opden Zoom aen Zyn Excie in alderhaeste ende diligentie gedaen Omme tegen tgene eenige quaetwilliche burgers derwaerts getrocken synde aen Zyn Excie wilden onwaerachtelyck tot nadeel vande stadt ende de ingeseten van dyen nopende de begonnen handelinghe met die van Middelburch te kennen geven van stadtwege tot verantwoordinge van tgene de magistraet gedaen hadde ende noch doen soude te seggen tgundt de saecke ende de gelegentheyt vandyen vereysschende was : de somme van ruim 11 pond

P.A. van de Graft baljue ook een reyse naer Zyn Excie in hollt in maerte 1608 mette de missive van de verkiesinghe ruim 13 pond

Marcus Nene Jans voor hem selffs ende voor verscheyden andere arbeyders mtsgrs voor sekere kinders verscheyden dagen weecken gewrocht soo aende straten ende poorten buyten ende binnen schoone te maecken de mishoopen te weeren de kayen vollen tgeboomte e snoeyen te crammen > ruim 4 pond

Davidt Govertsz heeft het stadsgeweer schoone gemaect. Bedrag is onleesbaar

Betaelt ende gerembourseert aende burchmr Meerten Adriaensz overtgene hy aende bierwerckers verschoten heeft over al hun opslagen 48 opslagen tegens 6 groten van elcken opslach > 24 schelling

Betaelt aen de weduwe van Frans Jacobsz nagelmaecker overdat hy sedert den 1e Februarij 1608 totten lesten Januarij 1609 tot behouff van alle stadts ordinarisse wercken alderande soorte van nagelen gelevert heeft > ruim 5 pond

Cornelis Jacobsz metser heeft al stadts ordinaris metselwerck onderhouden vermaect ende gemaect ende diversche dagen aende stadt gewrocht ende daertoe diversche materialen van steen sant ende calck gelevert heeft > 2 pond

Anthonij Herbrechtsz was nog steeds glaesmaecker

Betaelt aen Pieter Teerlinck over seker loot ende soudure mitsgaders gesoudeert ende andere arbeijtsloon gedaen te hebben aende balance dess stadt > 20 schellingen

Betaelt aende Burchmr laes Zael doude overtgene hy verschoten heeft van zekere stadtsvroonen diversche ??/ distincte ?? reysen te doen ruymen> ruim 30 schellingen

Jan Pietersz torfman heeft een grote hoeveelheid turf geleverd >ruim 3 pond

Jan Joosz een seker quantiteyt blockeel ende stecken

Floor Cornelisz bijna een last turf > ruim 2 pond

Joris Baston had veel olie ende keersen nodig voor thorologie > ruim 16 schellingen

Adriaen van Dort heeft voor 25 pond de kayen van de Thol opgemaect

Er zijn geen reparaties aan de straten gedaan. > pro memorie

Er werden in dit jaar diverse kosten gedaen “tot het oprechten van een nieuwen mole” zie de originele stucken’

Betaelt aende baillu Pieter Aelbertsz van der Graft over tgene tsynen huyse ende herberge genaempt Antwerpen in den jaere 1608 tot den lesten jaere 1609 in stadts nootelycke affairen verteert met vergastinghe ende defroyeringhe van eenige personen mette stadt te doene gehadt hebben als beter gedaen dan gelaten > bedrag onleesbaar: waarschijnlijk ruim 10 pond

Claes Jansz in de Wildeman idem > ruim 10 pond

Betaelt aen Pieter van de Meere ende sijne wed over tgene tharen huyse genaempt het Moriaenshooft verscheijdelijck verteert > ruim 6 pond

Betaelt Liesbeth Boms tgene thaeren huyse verteert alles beter gedaen dan gelaten > rium 18 pond.

De tresorier heeft by diversche occasien collatien maeltyden ende versamelinghen op het stadthuys gehouden uitgegeven ruim 21 pond

Christiaen Meertensz was ontfangher van de Armen van Cleeuwerskercke

Betaelt aende Confrerie van Rethorica over een jaer camer huire > 20 schelling

Inventarisnr 360 1609/1610

Rekeninge van Pieter Sijmonsz die hy als Tresorier der stadt Arnemuyden mits dess is maeckende

Ontfanck

De ordinaris Excys van alle de bieren by de tappers opgedaen te weten de 3 schellingen per tonne > ruim 62 pond

Idem t.a.v de burgers te weten de 2 schellingen van elcke tonne > meer dan 20 pond

Ontfangen van Meerten Adriaensz over de 5 schellingen Extraordinaris tappers excys van alle de vremde bieren boven dacht schelingen geldende opgedaen ende by de tappers gesleten > ruim 85 pond

De ontfanck van den Excys vande cleene bieren ofte val y de burgers ende inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck op elcke tonne > ruim 5 pond

Anderen ontfanck ende is vande cleene buyten gebrouwen bieren die by eenighe burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende by der canne gesleten ende vuijtgetapt syn sonder nochtans het tappersgilde subiect te wesen te weten 9 stuijvers op elcke tonne. > ruim 10 pond

Anderen ontfanck ende is vande binnegebrouwe meuselaer by de burgers ende inwoonders opgedaen Te weten de 2 schellinck van elcke tonne > ruim 8 pond

Andren Ontfanck is vande excys vande cleene bieren binnen de stadt gebrouwen ende by de burgers ende andere inwoonders opgedaen etc > ruim 9 pond

Ontfanck vande cleene inbrouwen bieren die by eenige burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende by der canne gesleten ende vuytgetapt syn sonder nochtans tappers gilde onderworpen te syne : elff stuvers op elcke tonne biers in plaetse vande schellinck die alleenlyck plach gegven te worden achtervolgende de ordonnancie > ruim 6 pond.

De sware binnegebrouwen bieren by de tappers opgedaen ende gesleten te weten de 3 schellinck ende 5 schellinck makend samen dacht schellinck op elcke tonne biers boven dacht schellingen geldende. Dat geldt ook voor de vremde ofte buyten beiern tot laste van de tappers gebrocht ofte verantwoort > 42 schellingen

De quade placke : de 2 grooten op elcke tonne biers betaelt by de leverears ofte vercoopers van vremde bieren mitsgaders by de brouwers van de binnengebrouwen meuselaer ofte swaerder bieren > ruim 8 pond

De ordinaris excys van de wynen by de tappers opgedaen > ruim 59 pond

Extraordinaris excys van de wynen by de tappers opgedaen Te weten de 5 schellinck op elck oxhooft ofte ame wyns > ruim 3 pond

De ordinais excys by de burgers/inwoonders opgedaen > : de 5 schellinck van elck oxhooft ofte ame wyns mitsgrs de stuyver van elcke stoop wyns die by de cleene tonnekens ende minder dan met halve ocxhoofden vuytgesteken ende opgedaen syn geweest. > ruim 4 pond

De verhooginghe ofte nieuwe impositie > ruim 59 pond

Het vendumeesterschap: ontvangen van Wouter Mertensz als de vendue sonder pacht te geven tsyne beste bedient hebbende Over de stuyver te ponde van alle vercochte meubelen etc > ruim 7 pond.

Ook de stadtboden verkochten wel eens “meubele goederen” : de stuiver te ponde bracht dan een aantal schellingen op.

De secretaris Pieter Cannoije : het crigierderschap : ruim 18 pond

Vischbancken ende affslach > pro memorie.

De molen “gestaen buyten dess stadt:Joos Goethals over 13 + 39 weken pachts van de wintmolen > ruim 55 pond

Ontfanghen van Jacob de Crane : 3 maanden pacht van de balance > ruim 3 schellingen

En 6 maanden pacht rim 6 schellingen. Ook Jan de Jonge .

De Ontfanck van de exue > pro memorie.

De Groote Sterre is aan de Andries Crasero Franschen schoolmeester vergunt in plaats van gage. > pro memorie

De baljuw P.. van der Graft over het tweede jaer pachts vande wallen > 5 pond.

Cornelis Lixe over het eerste zevende jaer pachts van cingel Veerschen dyck

Het pontgelt: de 4 grooten per pond van alle onroerende goederen vuytter hant mette stocke ofte by de wete vercocht wordende: de secretaris was de ontvanger > ruim 22 pond

Burchmr Meerten Adriaensz heeft het Berchbierstal bedient over tgene suyvers boven alle oncosten inden tyt van een jaer vant voorss bierstal gecomen is > ruim 16 pond

VUIJTGEVEN

In den eersten wort alhier in vuijtgeven gebrocht de somme van 3171 pont 16 schellingen 9 groten 12 myten die de Tresorier in 1608 van stadswege meer uitgegeven heeft dan ontvangen

Cornelis Adriaensz was dienaer van de baljuw: 2 maanden gage : 3 pond

Cryn Jacobsz : 2 maanden dienaer: ook 3 pond

Daniel Lota kreeg 3 pond om het horologie te stellen

Christiaen Boesschot: over het waarschuwen van de burgerwacht en het sluyten van de poorten> 8 pond.

Betaelt aen Mr Jacob Hermans over een jaer gage van de wachte poortclocke ende ruymstrate te luyden ende van andere diensten : ruim 12 pond.

Marcus Nene verscheyden daghen en weecken met sekere kinderen : poorten buyten ende binnen schoone te maecken de mishoopen te weeren de kayen te vollen tgeboomte te snoeyen ende te crammen > 13 schelling.

Betaelt ende gerembourseert aende Burchmr Meerten Adriaensz over tgene hy aende bierwerckers dess stadt verschoten heeft over hen ordinaris van alle de opslagen vant bier > 22 schellingen

Betaelt aen Corn. Jacobsz metser over dat hy alle de stadts ordinaris metselwerck onderhouden vermaect ende gemaeckt heeft : diversche dagen gewrocht ende diversche materialen van steen sant ende calck gelevert heeft > ruim 2 pond.

Adriaen Gerritsz heeft met zyn knechts poorten vroonen wachthuysen palisaden bedden van geschut opt stadthuys ende elders vermaect > totaal 4 pond

Betaelt aenden soldaet int blauwe Cruyce van de grippe/gruppe ? aende Middelbursche poorte int slick te maecken tot vehoedinghe vant op ende aff loopen van wallen ende vuyt ende in comen vande stadt by ontyde > ruim 23 schellingen

Betaelt aenden Ballius Pieter Aelbertsz van der Graft over sekere turcken op de vieringe over den Treves ( 12 jarig Bestand) aen tgene de Corperaels verteert hadden ende anders > ruim 6 pond.

Betaelt aen Joos Sanchelle over coop ende leveringhe van keersen ende dragen > 5 pond

Ook Franchyne ende Carstiaen Cornelisz over geleverde keersen > ruim 3 pond

Betaelt aen Cornelis Molenaers ende Jan Claesz over 4000 eycken stecken ende 1500 blockeel > 25 schellingen.

Er werden geen reparaties “aende straten’ gedaan en syn yet sonderlincx wesende als alle tselve gebrocht synde opt ordinaris werck Soo wort daer van geen vuytgeven gemaeckt dan alleenlyck > pro Memorie.

Anderen vuytgeven ende is van coop ende leveringe van sinckrys.

In Octobris 1609 heeft den Tresorier dess stadt ten overstaen van de burchmr van Aelbert Lucas gecocht twee schepen daervan eene maer ontfangen is te betalen op sulcken prys als het lant betaelt ende dat met thien ponden gereet voorde vracht ende vande reste een jaer naerde leveringhe een derdepaert ende soo voorts alle jare een .....? derdepaert totte volle betalinge dus wort hier alleene in vuytgeven gebrocht tgundt betaelt is Bedragende volgende ordonnancie ter voorss somme van 10 pond.

Betaelt aen Jan Laureysz commys van zuytwateringe van het voorss schip met syne mackers verwrocht ende daermede het Goesse ende Bersche Hooft gerepareert te hebben Bedragende > 10 pond.

Anderen vuytgeven ende is van reparatien gedaen aende nieuwe haven dess stadt

Cox Mertsz vande Hou over tcrammen volgende 2 quitancien> ruim 23 schellingen

Betaelt Willem Michielsz ende Corn. Luenisz over coop ende leveringe van 300 gleus > ruim 2 pond

Betaelt aen Pieter Gerbrantsz van de voorss houwer te maecken ende stoppen > 6 pond

Betaelt aen Claes Jansz inden Wildeman over tgene tsynen huyse ende herberge inden jare 1609 tot den lesten January 1610 van stadtswege ende in stadts nootelycke affairen verteert ende met vergastinge ende defroyeringe van eenige personen mette stadt te doene gehadt hebbende Alles als beter gedaen dan gelaten in gelagen afgesproken > ruim 3 pond

Betaelt aen Pieter vande Meere ende syne weduwe over tgene haren huysse genaempt Het Moriaenshooft inden jare 1609 in stadtsnootelycke affairen verscheydelyck verteert ende met vergastinge ende defroyeringe van eenige personen ende onder andere de commissarissen vande Staten van Zeelt ende het different tusschen de burgerie ende magistraet gesproten vuytte transactie met die van Middelb. Geconcipieert alles als beter gedaen dan gelaten in gelagen afgesproken ende voldaen > ruim 26 pond

Betaelt aen Lysbeth Leunis ? over tgene tharen huyse inden voorss jare van 1609 tot den lesten Januarij 1610 van stadtswege verteert is > ruim 11 pond.

Ruim 40 pond in vuytgeven gebracht door de Tresorier van allerlei soorten uitgaven ( zie hiervoor)

Betaelt aende Armmeesters van dess stadt over de rente van 29 pond tegen den penn. Sesthiene > ruim 30 schellingen.

Betaelt aende selve over een jaer rente van 220 gulden tegen de penning 16 > ruim 2 pond

Betaelt aende erffgenaemen van Isack ........ over een jaer croos van van 160 gulden egen thiene ten hondert > ruim 25 pond..

Hierna volgt een eindeloze rij van personen die tegen hoge croos/rente bedragen aan de stad hebben geleend.

De betalingen van die hoge rente en het feit dat de stad Arnemuiden voortdurend geld moest lenen om haar ambtenaren, onderwijzers, stadstimmerlieden en metselaars te betalen, maakte dat al vanaf 1610 de dreiging van een faillissement als een zwaard van Damocles boven de stad hing. Uiteindelijk is er in 1624 na een onuitgesproken faillissement er een schuldsanering tot standgekomen.

Ga naar boven