Historische Vereniging Arnemuiden

Stadsrekeningen Arnemuiden 1610-1620

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 361-366

Selectie van belangrijke gegevens

Inventarisnummer 361:

Rekeninge ende bewijs die Pieter Sijmonsz tegenwoordige tresorier der stadt Arnemuiden mits desen is maeckende doende ende overleverende den Burchmrs +S+R derselver stadt vanden handelinge ende administratie van alle de stadtsexcysen imposten ende andren soe ordinaise als extraordinarise domeijnen ende incomen van der pachte mitsgrs van het vuytgeven ende emploijeren der selver voorden tijt van twee jaeren Ingegaen metten eersten Februarij 1610 ende geexpireert den lesten Januarij 1612

Daeraenvolgende beijde incluijs / Alles gemaect ende gestelt op capittelen naer ouder costuijme ende voorts vuijtgetrocken in ponden schellinghen ende grooten als hier naer volcht ende eerst

Den Ontfanck

Te weten voor eerst vande ordinaris Excys van alle de bieren bij de tappers opgedaen ende gesleten namelick de 3 schellingen op elcke tonne

Inden Eersten ontfanghen vande burchmr Merten Adriaensz Excijsenaer deser Stadt over de voors ordinaris tappers excijs van alle de bieren opgedaen ende gesleten inden geheelen jaere ingegaen metten voorss eersten Februarij 1610 ende geexpireert den lesten Januarij 1611 daeraenvolgende >ruim 72 pond.

Ontfanghen vande voorn Burchmr Merten Adriaensz over den voorss ordinaris tappers excijs vanden geheelen jaere ingegaen metten eersten Februarij 1611 ende geexpireert den lesten Januarij 1612 daeraenvolgende beijde incluijs Bedragende > ruim 93 pond

Anderen Ontfanck ende is vande ordinaris excijs van alle de bieren bij de burgers ende andre inwoonders geen tappers wesende opgedaen ende gesleten te weten de twee schellingen an elcke tonne.

Ontfangen vande voorss Burchmr Merten Adriaensz over den Ordinaris burghers excijs van alle de voors vremde bieren opgedaen ende gesleten inden voorss geheelen jaere geexpireert den lesten Januarij 1611 ende bedragende > ruim 29 pond 16 schellingen.

Ontfanghen van de voorn, burchmr Merten Adriaensz over den ordinaris burgers excijs van alle de voorss vremde bieren opgedaen ende gesleten inden voors geheelen jaere geexpireert den lesten Januarij 1612 > meer dan 23 pond.

Andren Ontfanck ende is vande extraordinaris Excijs van alle de vremde bieren boven d’acht schellingen geldende ende bij de tappers opgedaen ende gesleten te weten de vijff schellingen van elcke tonne

Ontfanghen vande voorn burchmr Merten Adriaensz over den voorss Extraordinaris tappers excijs van alle de vremde bieren boven d’acht schellingen geldende bij de tappers opgedaen ende gesleten > ruim 95 pond.

Ontfanghen van de voorn. Burchmr Merten Adriaensz over den voorss extraordinaris tappers excijs voor den geheelen jaere geexpireert den lesten Januarij 1612 > ruim 117 pond.

Anderen Ontfanck ende is van de excijs van de cleene bieren ofte val bij de burgers ende inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schelling op elck tonne.

Ontfanghen van de voorn, Merten Adriaensz over de voorss burgers excijs van de cleene buijten gebrouwen bieren opgedaen ende gesleten inden geheelen jaere geexpireert den lesten Januarij 1611 > ruim 5 pond.

Ontfanghen van de voorn burchmr Merten Adriaensz over de voorss burgers excys tot 1612 > ruim 9 pond.

Anderen Ontfanck ende is vande excijs vande cleene buijten gebrouwen bieren bij eenige burghers ofte heurl vrouwen opgedaen ende bij der canne gesleten ende vuijtgetapt

Ontfanghen van de voorn burchmr Merten Adriaensz over de voorss excijs vande cleene bujten gebrouwen bieren ofte val bij de burgers als vuijttappers ofte vuijttapsters van dijen opgedaen ende gesleten in den geheelen jaere geexpireert den lesten Januarij 1611 ende bedragende > ruim 16 pond.

Ontfanghen over de voorss excijs tot 1612 > ruim 23 pond.

Anderen Ontfanck ende is van binnegebrouwe meuselaer bij de burgers ende Inwoonders opgedaen ende gesleten tot 1611 > ruim 4 pond

Idem tot 1612 > ruim 16 schellingen.

Andren Ontfanck ende is vande excijs vande cleene bieren binnen deser stadt gebrouwen ende bij de burghers ende andere inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck op de tonne

Tot 1611 > ruim 4 pond

Tot 1612 > ruim 25 schelling

Andren Ontfanck ende is vande excys vande cleene Inbrouwen bieren die bij eenige burgers ofte huerl vrpouwen opgedaen ende bij der canne gesleten ende vuijtgetapt sijn sonder nochtans tappers gilde onderworpen te sijne te weten elff stuijvers op elcke tonne

Tot 1611 > ruim 2 pond

Tot 1612 > ruim 16 schelling.

Anderen Ontfanck ende is vande excijs vande swaere binnegebrouwen bieren bij de tappers opgedaen ende gesleten te weten de 3 schellingen ende vijff schellingen maeckende samen 8 schellingen op elcke tonne biers boven d’acht schellingen geldende Ghelycke hier vooren ten respecte vande vremde ofte buijten bieren tot laste vande tappers gebrocht ofte verantwoort is over den ordinaris ende extraordinaris excijs vande selve bieren/

Ontfanghen vande voor. Burchmr Merten Adriaensz over den ordinaris ende extraordinaris excijs vande boven gebrouwen swaere bieren boven dacht schellingen geldende opgedaen ende gesleten voorden geheelen jaere geexpireert den lesten Januarij 1611 ende ende bedragende volgende particuliere rekeninge als boven de somme van 1 schelling 5 groten.

Ontfanghen van Merten Adriaensz over den voorss ordinaris ende extraordinaris excijs voor den geheelen jaere geexpireert den lesten Januarij 1612 > pro memorie

Over den quade placke te weten de 2 grooten vls op elcke tonne biers die betaelt sijn bij de leveraers ofte vercoopers vande vremde bieren mitsgrs bij de brouwers vande binnegebrouwen meuselaer ofte swaerder bieren /Al volgende de resolutie van W+R daerop genomen ovee een jaar: 1611 > ruim 10 pond . Over 1612 : ruim 12 pond

Anderen ontfanck ende is vande ordinaris excijs vande wijnen bij de tappers opgedaen te weten de weerde vande vierde stoop vande selve wijnen soo die dagelicx bij de voorss vercocht vuijtgetapt sijn geweest

Ontfanghen van Merten Adriaensz > ruim 72 pond over 1611 en 103 pond over 1612

Anden Ontfanck ende is vande extraordinaris excijs vande voorss wijnen bij de tappers opgedaen te weten de vijff schellingen op elck ocxhooft ofte ame wijns :

Over 1611: ruim 4 pond. Over 1621 : ruim 7 pond.

Anderen Ontfanck is van de ordinaris excijs vande wijnen bij de burgers ende andere inwoonders geen tappers wesende opgedaen te weten de 5 schellingen van elck ocxhooft ofte ame wijns mitsgrs de stuijver van elcke stoop wijns die bij de cleene tonnekens ende minder dan halff ocxhooft vuijtgesteken ende opgedaen sijn geweest.

Ontfanghen van br. Merten Adriaensz over 1611 : ruim 4 pond. Over 1612 : ruim 7 pond

Anderen Ontfanck ende is van de Verhooginge ofte nijeuwe Impositie wegens de grote kosten van het delven van “ De Nijeuwe Haven”

Ontfanghen van Merten Adriaensz zowel tappers als burgers wat bieren betreft over 1612 : ruim 78 pond. T.a.v het jaar 1611 : slechts ruim 13 pond.

Over de wijnen bij tappers ende burgers opgedaen over 1612 > ruim 21 pond.

Wouter Merteynsz vendue sonder pacht te geven tsijnen bate bedient hebbende/ over de stuijver te ponde > ruim 4 pond 1612.

Ook de stadtbode verkocht huisraad : over 2 jaren: bij executie vercocht > ruim 11 schellingen.

De secretaris oefende het crigierderschap uit: over 2 jaren > ruim 15 pond.

Van de vischbancken ende Affslach > pro Memorie.

De verpachting ende is vande verpachtinge vande balance

Ontfangen van Jan de Lange over drie maenden pachts vande voorss balance ingaende metten eersten Januarij 1610 ende expirerende den lesten Meerte daeraenvolgende bedragende navenant de pacht vande gemeene Saecke volgende de pachtseel daervan Sijnde ende hier overgelevert ter somme van > 2 schellingen.

Ontfanghen van Jacob de Crane over 6 maenden pachts vande voorss balance ingegaen metten eersten april 1610 ende expirerene den lesten Septembris daeraen volgende bedragende navenant de pacht van de gemeene Saecke etc . > 6 schellingen

Ontfanghen vande voorss Jacob de Crane : 6 maenden pachts > ruim 6 schellingen.

Ontfanghen van Jan de Lange over 6 maenden pachts > ruim 11 schellingen

Ontfanghen van Hans Tresenij over 3 maende pachts vande voorss balance > ruim 3 schellingen

Zowel het recht van alle stadsmaten en het recht van exue >pro memorie

Ontfanck ende is van verhuiringe vande huijssen ende erven de stadt aencomende .

T’Huijs De Groote Sterre eerst aen Jan de Lange ende nu Jacques Huart vergunt is sonder huire volgende het contract met hem te bewoonen ende oversulcx daer van geen ontfanck en valt soe en wort voorde jaeren 1610 en 1611 daervan nijet verantwoort > pro Memorie.

Pieter Albertsz vander Graft saliger memorie over het vierde vijffde jaer pachts ofte huire vande wallen verschenen catherine 1610 > 5 pond

Ontfanghen van Jacob Pietersz van der Graft over 1611 > 6 pond.

Cornelis Licxe over het tweede sevende jaer pachts van de cingel Veerschen Dijck mitsrs de buijtendijcxsche gorssinge ende den armen Dijck verschenen den lesten Januarij 1611 > 11 pond . Over het derde sevende jaer ook 11 pond

Ontfanghen van Adriaen Cornelis lantman over het derde ende vierde sevende jaer pachts van de galgenberch > 22 schellingen.

Anderen Ontfanck ende is vande Havengelde ofte Lastgelde.

Alsoo inde voorgeroerde geheele twee jaeren 1610 ende 1611 geen schepen inde voorss haven geweest en sijn ende oversulcx vanden havengelde nijet gecomen ofte ontfangen en is soe wort daervan oock nijet verantwoort maer alleenlyck gemaect > Memorie.

Anderen Ontfanck ende is van het Pontgelt : te weten de 4 grooten vls te ponde op alle onroerende goederen .

Ontfanghen van de Secretaris deser stadt Pieter Cannoije als collecteur > ruim 22 pond

Anderen Ontfanck ende is extraordinaris

Merten Adriaensz heeft het Berchs Bierstal bedient : over een jaer vant voorss bierstal over 1611 gecomen ruim 33 pond

Over 1612 : ruim 40 pond.

Er zijn zekere musketten spiese met het gevolge van dyen verkocht > 20 pond.

Ruim 40 pond over tgene suvers gecomen ende geprovenieert is van stadt vercochte tuy (touw) bedragende > ruim 40 pond.

De stad heeft “lijnewaet “ verkocht bedragende volgende extract vuijt des vendumrs bouck ter voorss somme van ruim 8 pond

De stadt heeft 700 pond ontvangen van 5 metale stucken die stadt bij haer hadde ende met voorgaende resolutie van W+R aen Gerrit Coster tot Amsterdam vercocht op Amsterdamsche gewichte gelevert ende bevonden sijn samen saer te wegen elff duijsent vijff hondert sessentachtich pont bedragende tegen 6 ponden thien grooten vls het hondert volgende het schriftelyck contract daerop tselve aenden voornomde Coster vercocht is de voorss somme van > 600 pond

Item wort alhier in ontfange gebrocht ruim 95 ponden overtgene suvers aff getrocken ses gulden veerthien stuijvers van oncosten gecomen ende geprovenieert is van seker cort metaelen stuckxken dat aen den Admirael van Seelant geleent ende tot Vlissingen opden Caije ligende van waer het mede naer Amsterdam gesonden ende aenden voornomde Coster vercocht ende gelevert is Bedragende met 1593 ponden tegen 6 ponden 5 stuijvers het hondert als boven de voorschreve > ruim 95 pond

Item wort alhier in ontfanck gebrocht de somme van ruim 30 ponden overtgene vuijte penningen vande Loterije ontfangen ende geproffijteert is over een silvere gulde schale bij de stadt aende opsienders vande Loterije vercocht ende bij de selve voorden derden capitalen prijs geemploijeert wegende eenenveertich oncen vijff Ingelssen ende bedragende tegen vijffthien schellingen donce de somme van ruim 30 pond.

Oock wort in ontfanck gebrocht de somme van 100 pond over tgene de stadt vuijte Loterie ontfangen ende geproffijteert heeft als de selve stadt ten deele gevallen sijnde den hoochsten capitaelen prijs wesende een silveren vergulden overdecten co(o)p wegende tachentich oncen met hondert ponden vls in gelde opden naem van Jan van Kuickhoven ende Jacob van Meeuwen dus hier de voorss : 100 pond

Ende alsoo den voornomde Kuickhoven ende van Meeuwen ter cause heurl naem gebruijckt pretenderen ende sustineren den voorss hoochsten prijs henl te competeren ende dat zijl ter cause vandijen der Magistraet deser Stadt mette opsienders vande Loterie te Hove gedachvaert hebben alwaer de saecke geschapen is in proces te comen ende dat daer over nijet geraden is geweest de voorss silvere vergulde coop Ivners ?? /immers ? voor alsnoch te gelde te maecen ofte verc open Soe en can daeraff oock noch geen maer alleenlyck gebrocht worden > Memorie.

Anderen Ontfanck ende is van penningen tot laste vande stadt ende haere domeijnen op rente gelicht

Alsoo opden19e Meerte 1611 bij B+S+R deser stadt goetgevonden ende geresolveert is alle de penningen die van het suvers provenu vande Loterie gevallen voorden 10e Octobris 1601 bij slote van rekeninge bevonden souden worden over te schieten opde stadt Arnemuyden op rente tegen de penning 16 aen te leggen omme daermede de stadtsschulden soe veel gemindert ende de particuliere soe veel ontlast te worden als doenlijck wesen sal ende dat daervan tot proffijte vanden armen verleden worden behoorlijck rentebrieff onder het stadts groote segel ende de signature vande Secretaris die gedateert sal worden vande voorss 19e Meerte 1611 sijn cours beginnen te hebben soe haest vuijt et slot van rekeninge de Iuste somme geweten sal worden/ daermede oock bij desen verstaen ende verclaert wordt dat den armen behoort te gaen voor alle andere ende ouder verbanden tot laste vande sadt sijnde tot effecte van welcke de presente geinteresseerde voorde stadt Arnemuyden hebbende voor heurl beschadicheijt tot laste vande stadt ende haere domeijnen onder verbant

Int regardt vande voorss armen ende de penningen die bijt voorss slot van rekeninge veroveren sullen geconsenteert hebben dat den voorss armen voor henl sal eprefereert worden ten regarde sijl ende elcken van henl mette selve penn soe verre die strecken conne ontlast worden Sonder dat Sijl verstaen worden elijck het oock in geender ander maniere heurl meeninge is tvoorss heur verbant in ijemants anders regart als den voorss armen noch voor eenige vorder somme als de voorfss somme van ijeders respectiven ontlastingd met het overschot van den eersten ontfanck vande loterie te buijten te gaen ofte te renoncheren te vrede sijn de dat soe de andere heure mede confereren die gehouden sijn henl gelycke laste helpen dragen in cas van daer worden aengesproecken ofte verwonen ? worden ende mede begeeren heur vercreghen recht van prioriteyt van hijpoteecke op stadtsdomeijnen vuijt crachte van heurl ouder verbanden vercregen int regardt vande voorss armen ende de voorss somme te quiteren dat zijl oock pro rato ende neffens andere sullen genieten de ontlastinge die daer vuijt can resulteren ende bij de gene die verbant int regart vande voorss armen heur verbant te buijten gegaen hebben geproffijteert wordt met expressen verstande soe sijl van des mede te doen voorss arme penningen op die voet blijven in gebreecke / ende van meeninge wesen vuijt crachte van heurl verbantte connen ageren to laste vande stadt ende sustineren voor den armen te moeten gaen dat in sulcken gevalle de voornomde presente Geinteresseerde sullen sijn ende staen op heur geheel gestelt worden bij dese mijn (min) off meer off zijl heur verbant niet gequiteert(losgelaten) hadden ende de voorss arme penningen op die voet niet geemploijeert en waeren omme dat zijl souden mogen met des te grooter somme vuijt crachte van heurl ouder verbant comende neffens de andere Geinteresseerde ende heur vercregen recht van hijpoteecke int regart vande armen nijet willende quiteren in connescentie ?(concurrentie/conferentie ??) vaste ende sekere middel hebben om vuijt heur portie de armen te laten gaderen de prioriteijt van hijpoteecke die zijl den voorn armen om redenen ende opden voet hier vooren breeder verhaelt toegestaen ende vergundt hebben ende alsnoch toestaen ende vergunnen in manieren als boven mits desen / Soe wort alhier in ontfange gebrocht de somme van ruim 1355 ponden over tgene bij de gecommitteerde tot het bewint vande loterie van wegen de selve loterie van proffijten gevallen ende geremitteert/ ?? voor 10 october

1610 meer ontfangen dan vuijtgegeven hebben > ruim 1300 pond

Ende alsoe opden 10e Octobris 1610 bijde Gecommitteerde vande Loterije vermogens dauthoriteijt henl bij speciale actie opden 8e Decembris 1609 gegeven goetgevonden ende geresolveert mitsgaders daernaer opden 15e Februarij 1612 bij B+S+R deser stadt collegialiter ende eendrachtelijck tzelve geapprobeert ende geaggregeert is dat ijeder van de Gecommitteerde sijn vuijterste debvoir soude mogen doen om al in te vorderen dat mogelyck wesen sal mits dat het suvere provenu bij hem genoten ende geproffijteert soude worden in minderinge van tgene hij aende stadt ten achteren is daer vooren den armen ofte het Gasthuijs sulcke brieven soude hebben als zijl als Geinteresseerde voorf de stadt van tgene zijl noch ten achteren blijven al volgende de resolutien ende aprobatien daervan sijnde Soe wort hier in ontfange gebrocht de somme van twaelff hondert achtenvijfftich ponden 6 schellingen over tgene bij de voorn Gecommitteerde van wegen de voorss loterie sedert den voorss 10e Octobris 1610 meer ontfanhen dan vuijtgegeven Is dus hier volgen het slot van rekeninge gesloten den 29e Februarij 1612 > ruim 1200 pond.

Vuytgeven

Jegens den voorgaenden Ontfanck ende eerst van alle de Stadtsordinarise gagen pensionen ende diensten an alle de gene die de Stadt dienen metten gevolge ende dependenien vandijen.

Pieter Eeckman is dienaer vande baljuw over 14 geheele maenden gedient te hebben > 14 pond

Daniel Lota heeft ettelycke dagen het horologie deser stadt opgewonden ende houden gaan te hebben volgens 4 quitancien de somme van > ruim 6 pond.

Bastiaen Pietersz over 2 jaeren pensions vanden Arent onderhouden ende gealimenteert te hebben > 2 pond

Daniel de Jager was pestmeester over 2 jaer pensions sijnde 30 schellingen bij hem ingeleijt verschenen in augusto 1607 volgende quitancie > 10 schellingen

Ghegeven aende baljuw Pieter Aelbertsz van der Graft in meerte 1610 reijsende bij Sijn Excie inden Hage met brieff van verkiesinge vande Wet over den jaere 1610 om mjn heer Milander ende de clercken heur ordinaris expeditie gelt te geven > ruim 2 pond.

N.B. De voorgaande 3 regels zijn doorgestreept

Deze 3 regels zijn bedoeld voor de nieuwe baljuw Jan Russe in 1611

Christiaen Boesschot stadsbode heeft in verband met de dood van vande baljuw mitsgrs versouck om een bij provisie gecommitteert te worden om het officie te bedienen volgens specificatie ende quitancie > ruim 38 schellingen.

Anderen vuijtgeven ende is van ordinaris arbeijtsloon van alle stadts ordinarise wercken Soe int repareren van alle oude stadts saecken ende wercken als int maecken van nijeuwe ordinarise wercken mitsgrs van coop ende leveringe van alderande materialen van plancken delen capranen sparren steen calck ende andere nootsaeckelicheden daer toe gecocht ende daer aen vervrocht ende verbesicht inde geheele twee jaeren 1610 en 1611 tot meerte 1612 toe

Marcus Neve eenige stadswercken 2 quitancien > 25 schellingen

Betaelt aen Cornelis Jacobsz Gansebeck metser overtgene hij van arbeijtsloon ende geleverde materialen verdient heeft inden jaere 1610 aende Huijsse de Groote Sterre > ruim 2 pond.

Maijcken Barthels was concherge vant stadthuijs > ruim 3 pond

Betaelt aen eenige Schotten aengenomen ende gemaect hebben den put int schuttershoff tot gerieff van Jaques Huart > ruim 6 pond.

Anthonij Herbrechtsz was nog steeds glaesmaecker.

Betaelt aen Jacob Pietersz van der Graft ende Pieter Baltens vande stadt met heurl peerden int slepen van verscheijden materialen geschut ende anders gedient te hebben > 32 schellingen

Joris Goethals van verscheijden materialen geduirende de voorss 2 jaeren als sant calck steen ende anderss voor de stadt gevoert te hebben > 2 pond

Betaelt aen Jasper Parduijn over leveringe van was > ruim 2 pond.

Betaelt aende burchmr Jan Spierinck over 2 jaeren rente van 20 schellingen tsiaers die hij spreeckende heeft opde erve daert wachthuys op staet aende Middelb Poorte verschenen in augusto 1610 > 2 pond

Betaelt over 6000 eijcken blockeel mitsgrs 8000 eijcken steck inde voorss 2 jaeren opt stadthuijs verbesicht > ruim 3 pond

Jan Turck heeft sekere reparatien aen de molen verricht > ruim 7 pond

Betaelt aen de burchmr Merten Adriaensz ende Pieter Sijmonsz dochter Grietken Pieters over twee jaeren rente van 100 pont capitaels tot betaelinge van de paijementen vande mole geleent in januarij 1610 verschenen den 18e Januarij 1611 ende 1612 ende bedragende tegen ruim 6 pond per jaar > ruim 12 pond.

Ook Carstiaen Govertsz ofte Sijns actie hebbende over het derde termijn van de besprocke vier hondert ponden vls > 100 pond etc

Marcus Neve Jans ende Vincent Mathijsz vant rijs dat de lantluijden aende vesten ende cingel gedcapt hadden te binden > ruim 2 pond.

Anderen vuijtgeven is extraordinaris

Claes Jansz in de Wildeman int affvoeren vant geschut > 25 schellingen

Betaelt aende burchmr Claes Zael de Jonge over tgene tzijnen huijsse ende herberge genaemt Het Groote Moriaenshooft inden jaer 1610 ende 1611 van stadtswege ende instadts nooteliicke affairen verscheijdelyck verteert ende met vergastinge ende defroijeringe van eenige personen mette stadt te doene gehadt hebbende Alles als beter gedaen dan gelaten in gelagen ende voldaen is volgende twee specificatien ende ordonnancien > ruim 13 pond

Betaelt aen Lysbet Boms over tgene thaeren huijsse inde 2 jaren van stadts in nootelijcke affairen vander stadt opt stadthuijs gehaelt verteerende met vergastinge ende defroijeringe van eenige personen > ruim 11 pond.

Betaelt aen Leijn Leunisse idem dito > ruim 5 pond

Betaelt aen Jan Stevensz over tgene hij voerende het geschut naer Amsterdam opden Wassenaerschen Thol van tvoorss geschut heeft moeten betaelen > 5 pond

Betaelt aen Leijn Leunisse over tgene sekere schippers van Haerlem aengenomen hebbende het geschut tot Amsterdam te voeren verteert heeft > 10 schellingen.

Betaelt aen Adriaen Adriaensz Coster over tgene tzijne huysse opde verpachtinge vande gemeene slants middelen gehouden binne desre stadt in Septembris 1610 bijde Heeren Commissarissen vande Staten van Zeelt boven heuren tax verteert was bedragende volgens Ordonnantie > ruim 2 pond.

Betaelt aen Jan Logier ofte sijn huijsvrouwe over tgene inde voorss 2 jaeren thaeren huijsse int accorderen met Jacques Huart op verscheijden reijsen present verscheijden vant collegie verteert ende affgesproecken is / bedragende volgende specifficatie ende ordonnantie de somme van ruim 16 pond.

Betaelt aen Laureijs Nenijts over een ocxhooft wijn mitsgrs een tonneken Spaanschen Wijn aende stadt gelevert te hebben in Meerte 1611 > ruim 5 pond.

Betaelt aende weduwe Hartmans over tgene thaeren huijsse inde voorss twee jaeren in verscheijden besoignes vande Stadt verteert ende affgesproecken is > 31 schellingen.

Betaelt aende confreren van Rethorica over een Jaer huire vande Camer daer heurl vergaderinge op gehouden werden verschenen in augusto 1610 volgende ordonnantie > 20 schellingen

Betaelt Jacob vander Maes over het maecken van een plat ijser ende 16 rondekens ijsergetal mitsgaders van het wapen deser stadt opden ijser te snijden dat bij de Walen die met .............Huart gecomen waeren ofte comen souden gebruijct moeste worden bedragende volgende twee billetten > 32 schellingen

Betaelt van het geschut vande wallen te wercken int werckhuijs te bringen om gewogen te worden ende wederom van daer tschepe te helen ende voorde vracht van tot Amsterdam te voeren ende leveren > ruim 11 pond

Betaelt aen Ritsaert Schilders vande caerten te drucken vande vercoopine van stadts domeijnen volgende quitancie > ruim 18 schellingen.

Betaelt ende gerembourseert aende burchmr Claes Zael doude over tgeene hij aen Gerrit Coster van reijscosten als hij hier om het geschut gecomen was gedaen heeft bedragende met een gelach int accorderen met hem ende de kinderen an Cornelis van Bentem opde aflegginge van heur obligatie > ruim 5 pond.

Betaelt aende weesen van Cornelis van Bentem over de voldoeninge van een obligatie van 40 ponden vls capitaels mette verloope ende onbetaelde renten van dijen Sijnde de reste ingeleyt ende bedragende volgende de voorss obligatie ende andere bescheede daer van sijnde de somme van > ruim 28 pond

Item wort alhier in vuijtgeven gebrocht de somme van 600 ponden grooten vls daermede joncffrouwe Anthonette Cannoije aende stadt over veel jaeren in deposito gedaen hebbende opt particulier credit van Sijmon Romboutsz Adriaen Corn. Cuijpers Jan Adriaensz van der Bije Jan Spierinck Claes Zael doude Meerten Adriaensz Hartman M ichielsz ende Barthelmeeus Cannoije> ruim 1016 ponden met alle de verloopen ende onbetaelde Interesten vandijen boven de 100 ponde vls bij haer ingeleijt met solemnelen accorde voldaen ende betaelt sijn dus volgende de obligatien hier over gelevert ende de kennisse daer van sijnde de voorss > 6 pond.

Betaelt aen Maijcken Adriaensz inden Gloijenden Hoven over de helft vant capitael van tzestich ponden grooten vls dat van heure penningen ter weescamer berust hebbende op particuliere segeltochte van Cornelis Wielant Merten Adriaensz ende Hartman Michielsz aende stadt op rente gegeven was bedragende de voorn helft volgende schepenen kennisse daevan sijnde > 30 pond.

Betaelt aende Raetheer Johan Huijssen over de helft eender obligatie verleden bij de Tresoriers deser stadt tot behouffve van Maijcken Dirricx van Santen ende int particuliere gegarandeert bij Cornelis Wielant ende Meerten Adriaensz inhoudende int geheel ruim 173 ponden volgende de gecasseerde obligatie hier overgelevert de somme van >ruim 186 ponden

Betaelt aende burchmr Wielant over tgene hem par obligatie vande Tresoriers deser stadt van verschote ende betaelde intersesten ende andere tachterheijt volgende de particuliere notitie daer van sijnde is competerende dus hier volgende de obligatie daer van bijden Tresorier deser stadt vuijtgegeven ende met quitantie hier met gelevert de somme van > ruim 108 ponden

Betaelt aenden Secretaris Pieter Cannoije vuijt betalinge van stadts noodige schulden gesproten volgende de particuliere affrekeninge daeraff gehouden dus hier volgende de selve obligatie ende quitantie > ruim 200 ponden

Betaelt aen Willem Pijl als getrout sijnde met Lijsbet een vande dochters van Willem Pietersz op rekeninge ende in minderinge van Sijn deel inde 128 ponden vls die ten cantoire deser Stadt vande voorss weesepenningen gelicht ende aende stadt op rente gegeven waeren daer over den voorn Willem Pijl pretenderende de stadt Pieter Cannoije als Secretaris vande voorss penningen gescheijden sijnde aengesproecken ende doen betaelen heeft, dus hier volgende quitancie > 25 pond.

Betaelt aen Philips Cornelisz over de helft die van sijn penningen opt credit particulier van Pieter Cannoije ende Cornelis Wielant aende stadt vuijtgeset waeren bedragende over de helft de somme van > ruim 7 ponden..

Betaelt aenden voorn. Pieter Cannoije over reste ende volle betaelinge van Sijn affrekeninge over denjaere 1607 bijden Tresorier Jan Spierinck opden 19e Meerte 1608 gesloten dus hier volgen de de selve affrekeninge ende quitantie de somme van > ruim 114 pond.

Betaelt aen Merten vande Smisse over reste ende volle betaelinge inhoudt eender obligatie van 150 ponden capitaels voor de stat int particulier geteeckent bij Jan Spierinck ende Claes Zael doude bedragende volgende de vorss obligatie > ruim 53 pond.

Betaelt aen Adriaen Gerritsz Liesvelt als ontfanger vande weese van Claes Zael de Jonge over het capitael van 150 ponden vls die vande voorss weese penningen aende stadt gegeven sijn op toesegginge van particuliere segeltochte voorde stadt te verlijden die tot nochtoe ongemaect ende onverleden gebleken is daermede voldaen ende betaelt sijn de 150 ponden vls die te vooren voor de stadt van Adriaen Buijsere gelicht waeren opde particuliere teeckeninge van Jan Spierinck Claes Sael doude ende Jan Adriaensz vander Bije dus volgende de voorss obligatie de voorss somme van 150 pond. .

Betaelt aen Jan Dorhout op rekeninge het capitael eender obligatie van 250 ponden vls voor de stadt int particuliere geteeckent bij Jan Spierinck Claes Zael doude ende Hartman Michielsz bedragende volgende de selve obligatie de somme van > 150 pond.

Betaelt aen Franchoise Baradot over het capitael eender obligatie voorde stadt int particulier geteeckent bij Claes Zael doude bedragende ende volgende de selve obligatie ende quitatie > 250 ponden.

Betaelt aen Claes Zael doude over inhout eender obligatie die hij tot laste vande stadt was hebbende geteeckent bijde Tresoriers der selver stadt bedragende volgende de voorss obligatie ende quitantie de somme van > ruim 200 pond.

Betaelt aenden voorn Claes Zael doude over inhout eender obligatie die hij tot laste vande stadt was hebbende geteeckent bijde Tresoriers der selver stadt ende bedragende volgende deselve obligatie ende quitantie de somme van > ruim 200 pond

Betaelt aenden voornomden Claes Zael doude over inout eender obligatie gesproten vuijt verscheijde croosen ende andere noodige schulden bij hem voor de stadt inden jaeren 1610 ende 1611 betaelt ende hem deuchdelijck comende als bij particuliere notitie daeraff gehouden bedragende volgende de voorschreve obligatie hier met quitantie overgelevert de somme van > ruim 149 pond.

Betaelt aen Jan Spierinck over inhout eender obligatie gesproten vuijt verscheijden croosen(renten) ende andere noodige schulden bij hem voor de Stadt inde jaeren 1610 ende 1611 betaelt ende hem deuchdelyck competerende als bij de particuliere notitie daer aff gehouden bedragende volgende ded voorss obligatie hier met quitantie overgelevert de somme van > ruim 222 pond.

Anderen Vuijtgeven ende is van capitalen mitsgrs van verloopen renten daermede het stadthuijs eenige huijssen ende erven de stadt toecomende mitsgaders stadtsdomeijnen van outs ? belastende als noch niet affgeleijt wesende noch sijn ende oock die nu van nijeuws tot stadtslaste opgenomen sijn dier hier staet gewijse vuijt getrocken ende als noch tot stadts laste loopende par memorie gebrocht ende vuijtgetrocken worden inder manieren hier naer volgende:

Item Compt ende competeert het gasthuijs ofte oudeman huijs tot Middelburch als actie (aandeel) hebbende van Mr Pieter Baerje ? over het Capitael eender rente van 2 ponden tsiaers staende opt voorss stadthuijs de somme van 32 ponden grooten vls ende over 12

jaeren rente verschenen tleste jaer meije 1611 aff getrocken de cortinge twintich ponden achtien schellingen acht grooten vls compt samen dat hier tot stadtslaste vuijtgetrocken wort de somme van > ruim 52 pond.

Item compt ende competeert de gemeene armen deser stadt over het capitael eender rente van vijff ponden twee schellinen 6 grooten vls tsiaers spreeckende op stadtsdomeijnen ende bedragende in capitale tegen de penninck 16 dat hier tot stadts vuijtgetrocken wordt de somme van > 82 pond

De weduwe van de tresorier Valcke ofte haers actie hebbende over et capitael eender rente van 3 ponden grooten vls siaers staende op stadtsdomeijnen ende bedragende tegen de penninck zesthiene dat hier tot stadtslaste vuijtgetrocken wordt de somme van 48 pond.

Item compt ende competeert Franchijne van Lochem ? als erffgen van Philips Vervinck getrout hebbende Franchijnken van Campen over het capitael eender rente van 22 schellingen 3 grooten vls tsiaers staende op de erve neffens de stove gelegen ende over 2 jaeren verloopen vande selve rente > ruim 19 pond

Item compt de stadt Middelburch over het capitael eender rente van 5 schellingen tsiaers tot laste van een erve opde Westdijck genompt Vlissingen vier ponden vls ende over vier jaeren verloopen renten verschenen den 1 octobris 168 1609 1610 ende 1611 twintich schellingen compt samen dat hier tot stadts laste vuijtgetrocken wort de somme van 5 pond.

Item compt de burchmr Jan Spierinck over et capitael een der rente van 20 s chellingen tsiaers sprekende opde erve daert wachthuys op staet bedragende in capitale dat hier tot stadts laste vuijtgetrocken wort de somme van > 16 pond.

Item de weduwe van Cornelis Claesz de Lichte ........ op seker huijsken ende erve inde Nijeuwstraete 12 ponden ende over 5 jaren verlopen renten 107 t/m/ 1611 > 15 ponden

Item wort alhier in vuijtgeven ende tot stadtslaste gebrocht 1355 ponden 7 schellingen eene groot vls over gelijcke somme die bijde eerste rekenige gedaen ende gesloten over den ontfanck vande loterie met Octroij vande heeren Staten van Zeellt binnen deser stadt opgetelt opden 28e Februarij 1612 verovert ende bij Burchmrs Schepenen ende Raiden goetgevonden is tot verminderinge ende afflossinge van stadts swaere schulden ende lasten aende selve stadt op sekere singuliere conditien hier vooren inden Ontfanck folio ..... breeder genarreert daeraen bij dese gerefereert wort aende stadt op rente te geven dus hier de voorschreve somme

Item wort alhier in vuijtgeven ende tot stadts lastes gebrocht de somme van 1258 ponden 6 schellingen 3 groten vls over gelicke somme die bij de mee(r)der rekeninge gedaen over den Ontfanck vande voorss loterie ende gesloten opden 16e Februarij 1612 ende bij burchmrs Schepenen ende Raiden deser stadt goetgevonden is tot ontlichtinge vander stadt opsekere particuliere conditien daervan sijnde ende inden Ontfanck hier vooren folio ........ breeder verhaelt aenden Selve stadt op rente te geven dus hier de voorss somme.

Anderen vuijtgeven ende is van tgene eenige vande magistraet deser stadt in conformite vande resolutie bij B+S+R deser stadt opden 5e Aprilis 1590 ende verscheijden reijsen daer te vooren ende daer naer genomen ende eendrachtelyck gearresteert mitsgaders de particuliere bewillingen inde voorss resolutie vande voorss r5e April 1590 mitsgrs verscheijden andre daer te vooren ende daer naer gemaect vervat ende begrepen in hun particulier voorde voorss Stadt beschadigt sijnde voorde selve int particulier vuijt crachte van diversche obligatien mitsgrs segeltochten bij henl tot dienst vande stadt ende tot behouff van diversche personen geteeckent ende verleden hebbende mitsgrs vuijt crachte vande bovenverhaelde generale ende particuliere verbintenisse inde voors actien ende particuliere willekeuren begrepen betaelt hebben ende noch sullen moeten betaelen/ Soe tzelve van stadtswege met prompt furnissement van penningen daer toe Godt betert voor als noch sobere apperentie is niet beschut en werdt alle twelcke mede bij ende van stadts wege noch ombetaelt Sijnde alhier tot laste vande selve stadt ende andere diet soude mogen aengaen vuijtgetrocken ende tot contentement van eenijegelyck tzelve van stadts ofte sijn particuliere wege raeckende gebrocht ende gestelt wort tot Memorie.

Cornelis Wielant ende Merten Adriaensz elck de helft int particulier betaelt sijnde aen die van Vlissingen de somme van 400 ponden gr Vls die de selve van Vlissingen waeren competerende over reste ende volle betaelinge vande 1000 ponden vls henl contant ende gereet belooft vant capitael van 2000 ponden vls die zijl op de stadt in deposito gedaen haden opt stadts ende het particulier credit van Cornelis Wielant Jan Spierinck Merten Adriaensz Hartman Michielsz ende Pieter Cannoije Sijnde de 600 ponden vls hier folio 49 voorss in vuijtgeven gebrocht ende blijvende de resterende duijsent ponden vls te betaelen met 4 termijnen alle jaere een gerecht vierde paert metten intereste vandijen tegen zesse ten hondert (6%) int jaer daer vooren de voorn particulier te hove gecondemneert ende int gevaer sijn om telcken termijne bij faulte van prompte betaelinge geexecuteert te worden volgende het accoort daer van sijnde dus hier volgende quitantie de voorss > 400 pond.

Item staet bijde stadt te voldoen als bij Cornelis Wielant Meerten Adriaensz ende Pieter Cannoije int particulier voor de voorss stadt betaelt sijnde aen Hr Jan van Rosebeke over inhout eender obligatie voor de stadt int particulier geteeckent byde voorn Cornelis Wielant Merten Adriaensz ende Pieter Cannoije mitgrs Hartman Michielsz bedragende met sekere maenden verloops volgende de selve obligatie ende quitantie 204 pond

Item staet bijde stadt te voldoen als voorde selve bij Cornelis Wielant ende Pieter Cannoije elck de helft int particulier betaelt sijnde aen de weduwe van Jan Meeusz over inhout eender obligatie bij den voorn Wielant ende Cannoije voorde stadt int particulier tot de voorss weduwes behouve geteeckent bedragende volgen de de voorss obligatie ende quitancie > ruim 216 pond.

Item staet bijde stadt te voldoen als voor de selve bij Cornelis Wielant Jan Spierinck Merten Adriaensz ende Pieter Cannoije elcx een vierdepaert int particulier betaelt sijnde aen Hr Cornelis Munnicx over inhout eender obligatie tot behouff vande voorn Munnicx tot dienste vande stadt int particulier verleden ende geteeckent bij de voorn Corn Wielant Jan Spierinck Merten Adriaensz ende Pieter Cannoije mitsgrs Pieter Albrechtsz vander Graft Claes Zael de Jonge Pieter Sijmonsz ende Hartman Michielsz bedragende volgende de selve obligatie met 25 ? ponden vls voort verloope croos in conformite vant minnelyck accort met hem gemaect ende quitantie > 225 pond

Item staet bij de stadt te voldoen als voorde selve bij Cornelis Wielant int particulier betaelt sijnde aenden advocaet Mr Jacob Cats als actie ende transport hebbende vande weesen van Pieter Breijdels silversmit over voldoeninge eene schepene segeltochte tot behouff vande voorn weesen voor de stadt verleden bijden voorn wielant Merten Adriaensz ende Hartman Mchielsz vlgende de voorss segeltochte ende quitantie > ruim 42 pond.

De stadt moet betalen aan de Raetheer Johan Huijssen nomine (in naam van) Maijcken Dirricx van de Santen over de helft eender obligatie tot haere behouve ...... sijnde de ander helft in vuijtgeven gebrocht hier vooren folio 49 voorss > ruim 86 pond

Betaelt wesende bij de voorn Merten Adriaensz aen Maijcken Adriaensz de weese inden Gloijende Hoven over de helft van sekere schepenen kennisse van 60 ponden vls voor de stadt tot haere proffijte int particulier verleden bijden voorn Merten Adriaensz etc sijnde de andere helft in vuijtgeven hier vooren gebrocht folio 49 voorss dus hier volgende de selve schepenen kennisse de somme van > 30 pond

Aen Merten vande Smisse een obligatie van 50 pond

Aen Merten Adriaensz moest nog uitbetaald worden een bedrag van ruim 32 pond bestaande uit renten van boven gespecifisseerde capitalen

Item staet bijde stadt te voldoen als voor de selve bij Pieter Cannoije int particulier betaelt sijnde aenden advocaet Mr Jacob Cats over inhout eender oblgatie bij den voorn Cannoije ende Hartman Michielsz int particulier voorde stadt tot behouff vande voorn Cats geteeckent bedragende volgende de selve obligatie ende quitantie > 200 pond.

Item staet bij de stadt te voldoen als voor de selve bij den voorn Pieter Cannoije int paticulier betaelt sijnde aenden voorn Mr Jacob Cats over inhout eender obligatie bij den voorn Cannoije voor de stadt tot behouff vande voorn Cats geteeckent befragende volgende de selve obligatie ende quitantie 100 Pond.

Pieter Cannoije heeft int particulier betaelt aen Elias Quackelbeen als ten deele erffgenaeme vande weese van Pieter Breijdels silversmit over voldoeninge eender segeltochte voor de stadt tot behouff vande voorn weesen int particulier verleden bij de voorn Pieter cannoije Cornelis Wielant ende Hartman Michielsz > ruim 52 pond.

Pieter Cannoije aande kinderen van Govert Philips ter Vere als actie hebbende van Margriet Smals over de helft eender obligatie van 100 ponden met onbetaelde croos > 50 pond.

200 pond die Pieter Cannoije voorgeschoten had als voor de stadt geteeckent

Item staet bij de stadt te voldoen als bij den voorn Cannoije in sijn particulier aen Ingelbert Courtsz mede een dochter van Willem Pietersz getrout hebbende betaelt ofte bij den selven Ingelbert vande voorn Cannoije ingehouden sijnde oversijn deel ende portie vande 128 ponden vande voorss Willem Pietersz weesses penningen ten cantoire deser stadt gelicht als hier vooren folio 51 daer gelijcke somme betaelt gebrocht wert aen Willem Pijl mede een vande voorss dochters getrout hebbende breeder verhaelt wort bedragende ter somme van 25 pond.

Ook Jan Bocquart had een obligatie van 150 pond lopende

Ook de Heer Secretaris Bonifacius de Jonge een obligatie van 100 pond

Idem Jan Dorhout > 103 pond door Jan Spierinck en Claes Zael doude int particulier voor de stad geteeckent.

Merten vander Smisse over reste van Sijn deel ende portie int capitael eender obligatie van 150 pond tot proffijte van Merten vander Smisse getrout mette weduwe van Pauwels Swartschee > 51 pond

Item staet bij de sytadt te voldoen als bij de voochden vande weese van Claes Zael de Jonge ten overstaen vande naeste vrienden ende weesmrs deser stadt mitsgrs de weese zelffs vuijte particuliere middelen van de weesen voorde stadt betaelt ofte bij ende van wegen de stadt ingehouden sijnde voorde voorss wesses alserffgen van Aelbert van der Grafts deel inde beschadicheijt voor de stadt van verloope renten die de selve weesen vande stadt competerende waeren daer vooren verscheijden van magistraet deser stadt in hun particulier segeltochte veleden hebben bedragende volgende het minnelijck accort daer aff gemaect opden 1e Jullij 1611 ende de affrekeninghe daer aff sijnde > 135 pond.

Item staet noch aende stadt van Vlissingen in vier jaerschaeren te betaelen het capitael van duijsent ponden vls met sesse ten honderde int jaer daer van het eerste termijn verschijnen sal meije 1612 comende waer vooren tot dienste vande stadt henl int particulier verbonden hebben Cornelis Wielant Jan Spierinck Merten Adriaensz Pieter Cannoije ende Hartman Michielsz daer inne de vier eerste alreede te hove gecondemneert ende bij faulte van prompte betaelinge geschapen sijn datelyck geexecuteert te worden tot verhoedinge van welcken bij Wet ende Raet deser stadt geordonneert is alle de stadts middelen ende incomen bij een te gaeren om daermede de voorss jaerlicxe paijementen te vervallen die alhier mede tot stadts ende laste van de gene dieder voor staen soe lange de selve net datelyck betaelinge niet ontlast en sijn gebrocht ende vuijgetrocken moeten worden Bedragende volgende het voorss accort daer inne gerekent de vier jaer rente tegen zesse ten honderde als boven de somme van 1150 pond.

Item staet noch te voldoen ende betalen aen Cornelis Lenaertsz Houtmans weesen over inhoudt eender obligatie voorde stadt tot behouff vande voorn weesen geteeckent bij Jan Spierinck Claes Zael doude ende Hartman Michielsz int particulier daer tegen van wegen de selve gesustineert wort dat Houtman vuijt crachte van de genomen resolutie ende particuiere bewillingen gehouden is henl gelijcke laste helpen dragen allegerende daer over compensatie bedragende het capitael vande voorss obligatie volgende de selve de somme van 150 pond.

Item compt de selve over vier jaeren verloops vande voorss obligatie geloopen hebbende tegen 9 ten honderde verschenen in October 1608 1609 en 1611 ende bedragende dat hier bij provisie doch op hoepe van moderatie te sullen vercrijgen de somme van 53 pond

Item staet te voldoen ende betaelen aende weesen van Albert Claesz sone van Claes Aelbrechtsz In sijn leven burchmr deser stadt over het capitael eender obligatie geteeckent bij de Tresoriers deser stadt ende daer vooren in cas van wanbetaelinge de weduwe vande voorss Claes Aelbrechtsz als in sulcken gevalle qualycke vuijtgeset hebbende int particulier soude moeten betaelen inhoudende 50 ponden vls ende over 5 jaeren verloops tegen thiene ten honderde verschenen tleste jaer den 13e April 1611 25 ponden vls bedragende samen twelcke hier doch met hoope van moderatie vuijtgetrocken wort de somme van 75 pond.

Item t.a.v. Maijcken Adriaensz weese inden Gloijenden Hoven nu getrout met Floris Vleeshouwer schoolmr tot Capelle over het capitael eender rente van twee ponden eene schell acht groten vls tsiaers daer vooren int particulier voorde stadt verbonden sijn Jan Spierinck etc daer de verloopen (renten) voldaan > ruim 33 pond

Item de weesen van Cornelisz Heijndricxz lantman in Nijeuwerkercke over capitael en diverse verloopen renten >ruim 12 pond.

Item de weesen van Jaep Hoij over capitael en verloopen renten van diverse jaren > ruim 13 pond.

Item de weesen van Anna Crol over capitael en rente van een aantal jaren > ruim 5 pond

De voornoemde weesen van Jan Crool over capitael en diverse verlopen renten > ruim 35 pond.

De weesen van Neelken Lodewijcx over capitael en diverse verloopen renten > ruim 14 pond.

De weesen van Beerent Wessels over capitael verloopen rente > ruim 16 pond.

Item staet te voldoen ende betalen aen Pieter Adriaensz vander Goes als een vande erffgenamen van Jaquemijne Beerents sijne moeder > 200 pond

Item staet te voldoen ende betaelen aen Margrite Verbeke over inhout eender obligatie> 500 pond.

De weese van Claes Zael de Jonge over capitael en verloopen rente > 150 pond

Te voldoen aen Grietken Pieters over de voldoeninge van 2 obligatien inhoudende tesamen ruim 136 ponden daer vooren heur particulier credit voorde stadt verstreckt ende de voorss oblligatie geteeckent hebben een aantal bestuurders van de stad: in 1612 zou de eerste helft betaald worden; in 1613 de andere helft, dus: ruim 136 ponden.

Maycken de weese van Jan Barbier over capitael eender obligatie .....by faulte van betaelinge..... in 3 paijementen alle halff jaere 50 gulden dus hier volgende de voorss obligatie > 25 pond.

De weesen van Jan Heijndericxsz inden Eeckelen Boom over 6 jaar verloopen renten >ruim 23 pond.

De weesen van Hans de Le(e)u over capitael en diverse verloopen renten > ruim 57 pond.

De weesen van Heijndrick Claesz over capitael over de verloopen re nten van diverse jaren > 21 pond.

Idem >31 pond

De weesen van Lambrecht Heijnsz over capitael en verloopen rente > ruim 10 pond

De weesen van Jacob Cornelis Stierman over capitael en diverse verloopen renten > ruim 21 pond.

De weese van Claes Zael de Jonge over capitael en verloopen rente > ruim 53 pond

De weesen van Willem Pietersz over de reste van een capitael > 118 pond

De kinderen van Jijsack Grijpe over capitael en verloopen rente > 81 pond.

De gemeene erffgenaemen van Blasius Boucqert en aen Frankens Dirricx getrout met Cornelis Deysz /Denysz ? pontgaerder over capitael en verloopen renten > ruim 59 pond

Pieter Cannoije over het capitael eender obligatie van 200 ponden capitaels daervoren Pieter Cannoije in sijn particulier voorde stadt de voorss obligatie tot behouff vande voorn Jan Cannoiie geteeckent heeft > 200 pond.

Te betaelen aan de weduwe van Philips Clarisse over inhout eender obligatie van 100 ponden capitaels daer vooren hem int particulier voorde stadt verbonden ende de voorss obligatie geteeckent heeft Hartman Michielsz bedragende met een jaer verloopen tegen achte ten honderde ( 8 % ) verschenen in meerte 1612 > 108 pond.

Item staet te betaelen aen de burchmr Merten Adriaensz ende Wouter Mertensz syn compagnon over inhout eender obligatie van hondert ponden capitaels die to betaelinge vande paije vande meule gelicht daer vooren particulier staet Merten Adriaensz ende Pieter Sijmonsz dochter tot versekeringe van dijen speciaelyck in handen hebbende het jaerlicxe Incomen vande meule aer van de rente tot den 18e Januarij 112 voldaen is > 10 pond

Item staet noch te betaelen en de voldoen over reste ende volle betaelinge vande leste paije vande cooppenningen of vande maeckpenningen vande voorss mole > ruim 112 pond,

Item staet te betaelen aende gemeenen armen deser stadt over het capitael eender obligatie 24 ponden vls Item aende selve over het capitael eender obligatie henl geassigneert bij de weduwe avn Claes Aelbertsz ruim 600 ponden.

Item stat te betaelen aenden gemeenen armen deser stadt als actie hebbende vande burchmr Claes Zael doude in voldoeninge van sijn overleden huijsvrouwe Joncffrouwe Catherine de Vos testament ruim 54 ponden

Item staet te betaelen aen Pieter Adriaensz vander Goes de somme van ruim 383 over verscheijden capitale mette verloopen ende onbetaelde croosen.

Item staet te betaelen aen Philips de Maele over Inhout eender obligatie van 300 ponden capitael daer vooren de voorn Jan Spierinck tot dienst van de stadt int particulier geteeckent heeft > 300 pond.

Item staet te betaelen aen Pieter Sijmonsz over tgene hem van de capitale penningen verloop ende anderss van de stadt is competerende als bij de particuliere notitie daeraff gehouden dus hier volgende de obligatie daer van stadts wege vuijtgeven de somme van > ruim 81 pond

Item staet bijde stadt te voldoen als voor de selve bij Cornelis Wielandt int particulier betaelt sijnde aende Heer Secretaris Bonifacius de Jonge over inhoudt eender obligatie van de stadt int particulier geteeckent tot desselfs Bonifatius behouve bij Cornelis Wielant voorn ende Hartman Michielsz bedragende met een halff jaer verloops aenden selven voldaen volgende de voorss obligatie ende quitantie > 105 pond

Item staet by de stadt te voldoen als bij Claes Zael doude voorde selve in sijn particulier betaelt sijnde aen een Isack Onweroch ?? over inhout eender obligatie van 100 ponden capitaels .

Item staet te voldoen bij de stadt als voor de zelve stadt gelicht zijnde ten cantoire dess stadt vuijte penningen gecommen van de erven van Cornelis van Heussen die in betaelinge van stadts noodige schulden geemploijeert ende daer vooren Pieter Cannoije als secretaris dess stadt aengesproecken can worden Dus hier volgende de obligatie daer van vuijtgegeven de somme van ruim 63 pond .

Alle twelcke tot stadts laste staende ende noch onbetaelt zynde hier vuijtgetrocken ende gestelt wort tot Memorie,

Anderen Vuijtgeven met betrekking o.a tot Vlissingen.

Inden eersten wort alhier tot laste vande Stadt gebrocht de somme van 500 ponden die de stadt van Arnemuijden in meerder somme wesende de reste ingeleijt aende stadt van Vlissingen ten achteren is geweest van verloope ende onbetaelde croosen van de 2000 ponden door Vlissingen aan de stad geleend “gelyck hier vooren meermael verhaelt is/ In voldoeninge vande welcke 500 ponden volgende het minnelyck accort tusschen de gedeputeerde vande respective steden Vlissingen ende Arnemuijden gemaect ende naer rapport bij burchmrs Schepenen ende Raiden deser stadt geapprobeert bij ende van desselfs stadtsdomeijnen verleden is eenen rentebrieff van dertich ponden tsiaers te betaelen met vrij zuijveren gelde tsiaers sonder daer aen te mogen corten eenige 10e 20e 100e ofte 200e Penninck ofte eenige andere Schatinge ten waere vande hooge hants wege sulcx verstaen ende expresselyck geordonneert ende de stadt onvermindert de voorss stipulatie geconstringeert werde aent lant over de constitutie vande voorss rente eenige Impositie jaerlicx te betaelen in welcken gevalle de magistrat desre stadt vrijstaen sal onvermindert de voorss stipulatie soedanige Impositie ofte Schattinge aende jaerlicxe rente van dertich ponden te corten ende inhouden volgende het bescheet daer over bij ende van wegen de stadt van Vlissinge aen deser stadt gegeven van welcke 30 ponden de eerste jaer rente wesen ende verschijnen sal den eersten Meije 1622 ende staet te lossen met 100 gulden capitaels seffens wel meer maer nijet mijn dus hier volgende de

Voorss 500 gulden..

Item staet te betaelen aen Neele Claes weduwe van Cornelisz Gerritsz Goed over het capitael eender obligatie de somme van 60 ponden ende over vier jaeren verloops tegen thiene ten honderde telck hier bij provisie doch met hoope van moderatie vuijtgetrocken wordt ter somme van 24 ponden vlaems sijnde 84 ponden.

Item staet te betaelen aen Mr Niclaes Rooclaes over het capitael eender obligatie 50 ponden daeraff door Jacques Adriaensz ingeleijt op diversche naemen 100 gulden blijft restende 200 gulden ende over zeve jaeren croos tegen 9 ten hondert twelck hier bij provisie doch met hoope van moderatie gestelt wort eenendertich ponden thien schellingen > ruim 63 pond.

Item noch te betaelen aen Anthonij Herbrechtsz glaesmaecker over het onderhouden ende repareren van stadts kercke glasen > ruim 6 pond.

Item staet noch te betaelen aende erffgenaemen van Joos Sanchelles over kaerten bij hem inden jaere 1607 aende stadt gelevert 5 ponden vlaems ende secht noch gelevert te hebben te vooren daer van hij noch net betaelt soude wesen aen keersen ter somme van 8 ponden vls twelck bij provisie ende tot naerder bevonden vuijtgetrocken wort de somme van > ruim 14 pond.

Het sterffhuijss van Jan Cornelis Coe moet noch hebben tgundt den straetmaecker inden jaere 1602 tzijnen huijsse verteert heeft bedragende > ruim 12 schelling

Het sterffhuijsvan Claes de Joncker rest noch over gedaen dienst de somme van > 15 schelling.

Item staet te betaelen aende weduwe van Albert Lucasz over reste van 2 schepen rijs opdach aende stadt vercocht ende gelevert daer van den lesten termijn vervallen is in decembris 1606 bedragende par reste volgende de obligatie daer van vuijt gegeven ten waere vuijte indossatie anders ofte naerder bleece de somme van ruim 58 pond.

Item staet noch te betaelen aen Adriaen van Dort over reste van tgene hem van arbeijtsloon ende geleverde materialen ende andrss de annis 1610 ende 1611 is competrende bedragende volgens de obligatie daer van bijden Tresorier opden15e Meerte 1612 vuijtgegeven de somme van ruim 30 pond

Item staet noch te betaelen aen Corn Jacobsz metser over tgene hem van arbeijtsloon gedaen reparatien aen alle de stadtstmetselwerck ende van geleverde materialen in den jaeren 1610 ende 1611 is competerende .> ruim 11 pond

 

Inventarisnr 362 1612/1613

Ontfanghen vande Burchmr Merten Adriaensz excijsenaer dser stadt over de voorschreven ordinaris tappers excijs van alle de bieren opgedaen ende gesleten >ruim 59 pond.

Ontfanghen over den ordinaris excijs van de bieen door burgers /inwoonders opgedaen en gesleten > ruim 35 pond.

Ale vremde bieren boven de 8 schellingen geldende ende bij de tappers opgedaen > ruim 89 pond

Cleene bieren ofte val bij de inwoonders opgedaen > ruim 10 pond

De cleene buijten gebrouwe bieren bij eenighe burgers oft vrouwen opgedaen ende bij der canne gesleten- geen tappersgilde - ruim 17 pond

De binnegebrouwen mueselaer by burgers opgedaen te weten de 2 schellingen van elck tonne > 39 schellingen

Excijs van cleene byeren binne dess stadt gebrouwen ende by de burghers/inwoonders opgedaen etc > rim 4 pond.

Anderen ontfanck ende is vande excijs vande cleene inbrouwen byeren die by eenige burgers oft huerl vrouwen opgedaen ende by der canne gesleten ende vuytgetapt syn sonder nochtans tappers gilde onderworpen te syn te weten de elff stuvers op elcke tonne > ruim 4 pond.

Excijs van de swaere binnen gebrouwen byeren bij de tappers opgedaen de 3 shelling en de 5 schelling maeckende samen 8 schellingen op elcke tonne biers boven de acht schellingen geldende > 6 schellingen

Ontfanck van de quade placke

Ontfangen vanden voornoemden Burchmr Merten Adriaensz over de voorschreven quade placke van alle de vremde ende bovengenomineerde binnengebrouwen bieren soe bij de tappers als burgers opgedaen ende gesleten inden geheelen jaere ingaende ende expirerende als boven > ruim 12 pond

Extraordinaris excijs van de wijn bij de tappers opgedaen de weerde vanden vierden stoop > ruim 67 pond

Extraordinaris excijs bij de tappers opgedaen te weten de 5 schellingen op elck ocxhooft ofte ame wijns die bij Wet ende Raedt daerop tot laste vande voorschreven tappers over sekere jaeren gestelt ende gecontineert sijn > 4 pond

Extraordinaris excijs van de wijnen bij de burghers ende andere inwoonders gheen tappers wesende opgedaen te weten de 5 schellingen van elck ocxhooft oft ame wijns mitsgaders de stuver van elcke stoop wijns die by de cleene tonnekens ende minder als halff ocxhooft vuytgesteken ende opgedaen zyn geweest > ruim 5 pond.

De ontfanck van de Nyeuwe Impositie ofte Verhooginge van bieren > ruim 70 pond

Idem van wijnen > ruim 13 pond.

Wouter Mertensz als de vendue sonder pacht te geven tsijne bate bedient hebbende ; over de stuver te ponde van alle vercochte mueblen etc > ruim 4 pond

In verband hiermede is van de stadtbode niets ontfangen > Memorie.

Anderen Ontfanck ende is van t’crigierderschap soe vanden grooten als cleenen roup;

Ontfanghen vanden secretaris Pieter Cannoije > ruim 17 pond.

Vande Vischbancke ende Affslach > Memorie.

Ontfanck van de wintmolen gestaen buyten deser stadt: ontfanghen van Joos Goethals over derthien weken pachts > ruim 19 pond

Ontfanghen van Bartelmeeus Aernoutsz Parck over 39 weken pachts > ruim 67 pond

De balance : Hans Treseny: over 3 maanden > ruim 3 schellingen

Jan de Langhe over 6 maanden > ruim 7 schellingen

Hans de Treseny : over 3 maanden > ruim 3 schellingen.

Ontfanck vande stadtsmaten

Alsoo vande voorschreven mate voor de stadt inde voorss jaere 1612 gheen prouffijt gecommen en is als alleenlick sekeren turff die opt Stadthuys gebrocht ende vant Stadts weghe int voorschreven stadthuys verbesicht wordt Soe en can daervan oock nyet vuytgetrocken maer alleenlick gebrocht worden > Memorie.

Recht van exue: gheen ontfanck gevallen > Memorie

Ontfanghen van Piete Symonsz over een jaer chijs vanden Huyse De Sonne hebbende verscheijden vuijtgangen int voorschreven slop van St Joros poorte verschenen den lesten Januarij 1613 > 10 schelling

Ontfanghen van Abraham Mussebrouck over een jaer rente vande erve opt Oosteijnde Catwouw genaemt tegenwoordelick betimmert sijnde verschenen St Jans misse 1612 > 30 schelling.

Beroerende thuysken achter de balance Alsoe tselve nyet verhuyrt maer bewoont wordt by Mae Jans weduwe van Steven Thuensz in syn leven stadtsaerbeyder geweest sonder huyre te gheven ten respecte van haer soberheyt ende anders dat de stadt van haer kint ghetuyghe opden doop is geweest en wordt daer van oock heen ontfanck maer alleenlick gestelt tot > Memorie.

Andren Ontfanck ende is van verhuyringe vande gorssinghe ende wallen vande cingel vande Veersche Dyck soo verre de Iurisdictie desre stadt is streckende midtsgaders van den dyck aencommende den armen in Cleeuwerskercke palende aende voorschreven Iurisdictie van Arnemuijden/ Ende vande buytendijcxsche gorssinge aenden Veerschen Dyck ende inde Iurisdictie van Nyeuwerkercke ende Armuyden ghelegen mette vogelrie ende vischerye ten leegen watere toe.

Ontfanghen van Herman Pietersz over een jaer pacht van de wallen > ruim 7 pond.

Ontfangen van Cornelis Lixe over het vierde sevende jaer pachts van de voorschreven Cijhel Veerschen Dyck mitsgaders de bovengeroerde buytendycxsche gorssinghe ende den Amen dyck > 11 pond.

Anderen Ontfanck ende is vande verhuyringhe vant kerckhoff ter hootkercke ende vanden berch buyten de stadt daer de ghalghe op staet

Ontfangen van Adriaen Bernaertsz over het seste zevende jaer pachts van de hootkercke > ruim 3 pond

Ontfangen van Adriaen Cornelis landtman over het vierde sevende jaer pachts vanden voorschreven galgenberch verschenen Catherine 1612 de somme van > 10 schelling

Anderen Ontfanck ende is vande havengelde ofte lastgelde: geen schepen : Memorie.

Het pontgelt > ruim 31 pond.

Anderen Ontfanck ende is extraordinaris

Merten Adriaensz : het Berchs Bierstal > ruim 37 pond

Ontfanghen van Jacques Franchoysz tafelhouder deser stadt over een jaer recognitie van sijne tafelhoudinghe > 8 pond

Vuytgeven jegens den voorgeroerden Ontfanck

Betaelt aen Pieter Eeckman dienaer vanden Bailliu over een maent gage > 20 schelling

Betaelt aen Hans Arsselen ?? dienaer vanden Bailliu over 12 maenden gage > 12 pond

Betaelt aen Mr Jacob Hermans over een jaer gage vande wachte poortclocke ende ruymstrate te luyden midtsgaders van andere diensen > 12 pond

Betaelt aan de Excijsenaer Merten Adriaensz ruim 34 pond en voor het “ schoone doen maecken Asschen vuijt te draegen verschot (voorschot) van beschreven ende andere nootsaeckelicheden verbesicht > 20 schelling

Ordinaris aerbeytsloon

Betaelt aen Marcus Neve Jans enige dagen werk voor de stad > 9 schellingen

Den tresorier Pieter Symonsz verscheijden minutes aerbeijtsloon vuylicheijt wech te draegen ende andere bueselingen verschoten > ruim 2 pond

Daniel Lota was nagelmaecker

Betaelt aen Adriaen van Dort de Jonghe ende Arent Lenartsz van aerbeytsloon ende gheleverde materialen int schutters hoff achter De groote Sterre ende anderssints > ruim 7 pond

Govert Heijndricxz : yserwerck: sloten sleutels dyumen hangen ringen crammen spyen etc > ruim 18 schelling.

Jan de Langhe heeft reparatien gedaen aan het Huijs De Groote Sterre mitsgaders het doen ruymen vant secreet > ruim 3 pond.

Betaelt ende gherembourseert den Bailliu Cornelis Wyelandt over tgene hy verschoten ende ghedebourseert heeft voor expeditie ghelt aen den Secretaris Milander ende zyne clercken nopende de verkyesinghe vande nyeuwe Weth over den jaere 1612 mitsgaders van sekere reparatien aent ghevangenhuys ghedaen > ruim 5 pond

Betaelt aen Adriaen Stevensz ende Adriaen Jaspersz van ghelevert blockeel ende cleen steckhout / voor de stadt > ruim 36 schelling

Betaelt aen Marcus Neve ende andere aerbeyders van verscheyden daeghen int rys aent Goessche Zyericxzeesche hooft gewrocht te hebben/ Bedragende teghen vier gulden van elcke schuyte > 2 pond

Claes Cornelisz van 3 schuyten steen gevlet en op de hoofden gebrocht > 2 pond

Jan Pauwelsz over coop ende leveringhe van sekere hoop steens > 27 schellingen

Item heeft den Tresorier deser Stadt met authorisatie van W+R gecocht van Adriaen de Wolff een schip rijs bij den selven Wolff gelevert verwrocht ingehadt hebben vyffthien duysent hondert ende vyffthien duysent hondert ende vyfftich rys / Bedragende tegen 2 gulden thondert volgende den coop met den voornoemden Wolff gemaeckt vijfftich ponden thyen schell te betaelen volgende het speciael bespreck vuyte pacht vande moele deser stadt naer dat de cooppenninghen mitsgaders de ghelichte penninghen tot voldoeninghe van de selve cooppenninghen voldaen sullen wesen/ van welcke voorschreven (ruim) 50 ponden overmidts de voorss ghelichte penningen noch te betaelen staen noch nijet betaelt en is als alleenlick de voorschreven thien schellingen Soe wordt hyer van gemaeckt memorie ende alleenlick vuijtgetrocken de voorschreven > 10 schellingen

Anderen vuijtgeven Ende is Extraordinaris

Betaelt aenden Burchmr Claes Zael de Jonghe over verteerde ghelaeghen ende meest gehaelde wijnen inde kercke over den Jaeren 1610 ende elffe dat inde rekeninghen gedaen over de voorss jaeren als betaelt gebrocht werde ende doen noch onbetaelt was bedragende tsamen volgende ordonnantie > ruim 11 pond

Betaelt aende weduwe vanden Burchmr Hartman Michielsz Coster over tgene thaeren huyse inden jaere 1611 van Stadtswegen verteert ende affgesproken is dat mede inde voorschreven rekeninghe als betaelt gebrocht ende noch onbetaelt was/ Bedragende met 8 schelling 6 groten inden jaere 1612 thaeren huyse verteert volgende specificatie ende ordonnantie ruim 39 schellingen.

Betaelt aen dheer Burchmr Claes Zael de Jonge over tgene tsijnen huyse ende herberge genaemt De Groote Moriaen van stadt weghe ende in stadts noodighe affairen inden geheelen jaere 1612 verteert ende affgesproken is/ Bedragende volgende specificatie ende quitancie > ruim 4 pond.

 

Inventarisnummer 363 over het jaar 1613

Overgebrocht bij Pieter Sijmonsz Tresorier in dess genomineert aen Burchmrs Schepenen ende Raden dess stadt namentlick Merten Adriaensz Claes Zael doude Burchmrs Jan Spierinck Willem Michielsz Vincent van Onderdonck Jan Sonnius Schepenen Claes Zael de Jonghe raet Opden 21e Meerte 1614

Inden eersten wort in ontfange gebrocht de somme van ruim 232 ponden die bij de voorgaende Stadtsrekeninge gedaen over den jaere 1612 gesloten opden 22e meerte 1613 vande voorss stadtswege meer ontfangen dan vuytgegeven was dus hier volgende tslot vande voorss rekeninge > ruim 232 pond.

Anderen ontfanck ende is van restanten in de voorgaende Stadtsrekeninge gesloten den 22e Meerte 1613 in vuijtgeven geleden. Januario 1613 > 10 schelling etc etc etc

Ordinaris ontfanck van alle de bieren by de tappers opgedaen > ruim 40 pond

Idem by burgers ende andere inwoonders opgedaen de 2 schellinck van elcke tonne > ruim 47 pond.

Extraordinaris excijs van alle de vremde bieren boven dacht schelling by de tappers opgedaen > ruim 63 pond

Excijs van de cleene bieren : burgers > ruim 14 pond

Cleene buijten gebrouwen bieren by burgers/vrouwen opgedaen ..... > ruim 14 pond

Binnegebrouwen meuselaer burgers/inwoonders de 2 schellinck van elcke tonne > ruim 7 pond

Excijs vande cleene bieren binnen dess stadt gebrouwen by burgers ende andere inwoonders opgedaen de schellinck op de tonne > ruim 7 pond

Excijs van de cleene inbrouwen bieren die bij eenige Burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende bij der canne gesleten ende vuijtgetapt zijn zonder nochtans tappersgilde onderworpen te zijn: te weten de elff stuijvers op elcke tonne > ruim 2 pond

Excijs van de swaere binnegebrouwen bieren bij de tappers opgedaen samen 8 schellngen op elcke tonne biers boven de acht schellingen geldende > 33 schellingen.

De quade placke > ruim 12 pond

Ordinaris excijs van de wijnen bij de tappers opgedaen > ruim 48 pond

Anderen ontfanck ende is van extraordinaris excijs vande voorss wijnen bij de tappers

Opgedaen te weten de 5 schelling op elck ocxhooft ofte ame wijns die bij W+R daerop tot laste van de voorss tappers over sekere jaeren gestelt ende gecontinueert > ruim 2 pond.

Extraordinaris excijs vande wijnen bij burgers/ inwoonders de 5 schellingen van elck ocxhooft ofte ame mitsgrs de stuijver van elcke stoop wijns die bijde cleene tonnekens ende minder als halff ocxhooffden vuijtgesteken ende gedaen zijn geweest.

Ø ruim 5 pond

Ø De verhooginge oft Nyeuwe Impositie ; voor bieren > ruim 73 pond

Ø Voor wijnen > ruim 11 pond

Wouter Mertensz vendu : geen pacht : de stuiver te ponde > ruim 4 pond

Het crigierderschap : de secretaris Ruim 11 pond

De Vischbanken ende affslach > memorie

Wintmolen

Ontfangen van Bartholomeus Parck over 13 weecken pachts > ruim 20 pond

Idem over 39 weecken pachts > ruim 58 pond

Balance

Hans Treseny over 3 maanden > ruim 3 schellingen

Joris Brechtsz over 6 maanden > ruim 9 schellingen

Hr Jacob de Crane 3 maanden pachts > ruim 4 schellingen

Stadtsmaten > Memorie

Exue > Memorie

Ontfangen van Joos Vermeere over 2 jaeren vant houtten huijsken aende Middelburchse Poorte ruim 26 schelling

Wallen Herman Pietersz

Veerschen Dyck buijtend gorssinge ende den armen dyck > 11 pond

Kerkckhoff ter hootkercke zie inventarisnr 362

Haven-lastgelde.> Memorie

Pontgelt : secretaris : ruim 16 pond

Anderen ontfanck is extraordinaris;

Het Berchs Bierstal > ruim 22 pond : werd bediend door burchmr. Merten Adriaensz.

Jacques Franchoisz tafelhouder over een jaar recognitie van zyne tafel > 8 pond

Ontfangen van Corn Jacobsz metser over tgene hij van sekere tichelen gecomen vande Halff Mane ontfangen heeft mitsgrs van sekere pannen vant huijsken int schuttershoff gestaen hebben(de) ende van een hoop steens gecomen vant Huysken daer Mertsz in gewoont heeft schuldich was bedragende > ruim 5 pond

Ontfanghen vande heer Burchmr Claes zael doude over tgene hij van sekere stadts stijlen hem overgelaten schuldich is Bedragende ter somme van > 20 schelling

Vytgeven jegens den voorgaende ontfanck

Betaelt aen Joris Baal ?? dienaer vande Bailliu 12 maanden gage > 12 pond

Betaelt aende Heer Burchmr Claes Zael doude over 2 jaeren huire van zijn huijs tRoode Hart dat de stadt van hem gehuirt hadde voor Jan de Lange als stadtsschoolmr > 20 Pond

Betaelt aen Bastiaen Pietersz over een jaer pensions vande Arent onderhouden ende gealimenteert te hebben > 20 schelling

Betaelt aende heer Bailliu Corn Wielant als hij metten brieff van verkiesinge in meerte 1613 naer Zijn Excie inden Hage ter cause vande vermaeckinge van de Wet met den jare 1613 omme mijn heer Milander ende de clercken hun ordinaris expeditie gelt te geven volgende ordonnantie > ruim 3 pond

Betaelt aende heer Burchmr Merten Adriaensz ende de secretaris Pieter Cannoije over hun vacatien verschoeten vrachten salaris aen advocaten ende procureurs bij henl inde reyse vuijt commissie van W+R in auguste ende septembre 1613 naerden Hage gedaen omme van stadtswege te compareren voor den Commissaris Mijn Heer Cauwenburch van Belis noopende het proces bij die van Middelburch geintenteert tot annulatie van alle de stadts gerechticheden ende privelegien Bedragende volgende specifficatie > ruim 12 pond

Betaelt ende gerembourseert aende Burchmr Merten Adriaensz over tgene hij aende bierwerckers deser stadt over hun ordinaris van alle de opslagen inden jaere 1613 gevallen mitsgaders voor turff ende hout boucken ende registers verschoten heeft . ruim 3 pond

Betaelt aen Cornelis Jacobsz metser op rekeninge van tgene hij van arbeijtsloon ende leveringe van materialen tot verscheyden stadts wercken inde jaeren 1610 1611 1612 ende 1613 verdient heeft . rum 11 pond.

Andren vuijtgeven ende is van alderhande provisie van Brandinge ende licht als hout turff keersen ende diergelycke die inden voorss jaere 1613 ende daer te vooren opgedaen gesleten ende gebesicht zijn.

Betaelt over 4000 blockeel ende 1500 steck hout bedragende daer inne gerekent het dragen volgende het billet > ruim 2 pond

Aan Keersen te Middelburch gehaald > ruim 3 pond

Mr Jacob Hermans over een last turffs met het dragen > ruim 2 pond.

Verteringen betaelt aende Burchmr Claes Sael de jonge over tgene tzinen huijsse ende herberge genaemt Het Groote Moriaens Hooft inden jaere 1613 verteert ende met vergastinge ende defroijeringe van eenige personen mette stadt te doene gehad hebbende Alles als beter gedaen dan gelaeten in gelagen affgesproecken ende op stadthuys gehaelt ende voldaen > ruim 9 pond.

Betaelt aende wed. Van Burchmr Hartman Michielsz Coster over tgene thaeren huijse inden jaere 1613 van stadtswege verteert > ruim 3 pond

Betaelt aen Mr Ingel de Bruijne over tgene int cureren van root Jan met het schoone maecken vant geschut gequetst zijnde verdient heeft > ruim 2 pond

Betaelt aen Marinus Andriesz Duvecot over 2 jaren pachts vande dijck aencomende den armen van Cleeuwerskercke de annis ende neusten ? 1611 ende 1612 verschenen meije 1612 ende 1613 tegen 32 schellingen per jaer > ruim 3 pond

Anderen vuijtgeven ende is van verloope renten mitsgaders van capitale penningen daermede de stadt ende haeren excijsen belast is.

Betaelt aen Joffrouwe Susanna Taymon / weduwe vande Heer Tresorier Valcke saliger memorie ofte haers actie hebbende over een jaer rente spreeckende op stadts domeijnen verschenen meije 1613 > 3 pond

Betaelt aen Cornelis Lampsoets/Lampsins ? een vande Tresoriers der stede Vlissingen de somme van 295 ponden grooen vls te weten 250 ponden vls daer van over het tweede vierdepaert vande resterende duysent ponden vls de stadt Vlissingen vande Stadt Arnemuijden ende de particuliere daer vooren gerespnondeert ende geteeckent hebbende noch competerende Ende de resterende 45 ponden grooten vls

Over een jaer Interest van 750 ponden gvls tegen sesse ten honderde tsiaers verschene Meije 1612 bedragende . ruim 200 pond.

Betaelt aen Cornels Adamsz voor de weese van Jan Barbier over het leste derdepaert van haer Capitael > ruim 8 pond.

 

Inventarisnummer 364 1614 / 1615

Overgebrocht bij Claes Sael doude Tresorier in dess genomineert aen Burchmrs Schepenen ende Raiden dess stadt Namentlyck Willem Michielsz Burchmr Jan Spierinck Wouter Nachtegael Carstiaen Cornelisz mr Ingel de Bruijne Jan Sonnius Wouter Mertensz Lenaert Teerlinck schepenen Merten Adriaensz Vincent van Onderdonck Govert Heijndriicxz Cornelis Wielant Jochem ...... Trente Claes Zael de jonghe raiden Opden 12e ? meerte 1615.

Inden eersten wort alhier in ontfanghe gebrocht de somme van ruim 156 pond die bij de voorgaende stadts rekeninge gedaen over de jaere 1613 ende 1614 vande voorss stadt wege meer ontfangen dan vuijtgegeven was dus hier volgende tslot vande voorss rekeninge de voorss somme van > 156 pond

Ontfangen van Herman Pietersz over 2 jaere pachts vande gorssinge van de wallen verschenen Catherine 1612 en 1613 > 15 pond

Mr Jacob Hermans over reste vant rfecht der begravenisse inder kercke de anno 1613 > 37 schellingen

Ontfange tgundt de pachters van de balance de anno 1613 en 1614 schuldich zijn> 33 schelling > 31 schellingen

Ontfangen van Adriaen Cornelis Coster over een jaer pachts vanden galgenberch> 10 schellingen ??

Anderen Ontfanck ende is vande Ordinaris excijs van alle de bieren van de tappers >ruim 32 pond.

Idem van de burgers > ruim 35 pond

Extraordinaris excijs van alle de vremde bieren boven de acht schellingen geldende ende by de tappers opgedaen : te weten de 5 schellingen van elcke tonne > ruim 12 pond

Excijs van de cleene bieren ofte val by de burgers/inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck op elcke tonne >ruim 10 pond.

Cleene bujten gebrouwen bieren bij eenige burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende bij der canne gesleten ende vuijtgetapt sonder nochtans het tappers glde subiect te sijn te weten 9 stuijvers op elcke tonne.

Ontfanck van de binnegebrouwen meuselaer by de burgers ende Inwoonders opgedaen Te weten de twee schellinck van elcke tonne > ruim 19 pond

De cleene bieren binnen dess stadt gebrouwen ende bijde burgers ende andere Inwoonders opgedaen ende gesleten te weten de schellinck opde tonne > ruim 26 pond

De cleene inbrouwen bieren die bij eenige burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende bijder canne gesleten ende vuijtgetapt zyn sonder nochtans tappers gilde onderworpen te zijne Te weten de 11 stuijvers op elcke tonne > ruim 4 pond

Ontfanck vande swaere binnegebrouwen bieren by de tappers opgedaen : de 3 + 5 schellingen =8 op elcke tonne biers boven de acht schellingen geldende ghelyck hiervoren ten respecte van de vremde ofte buijten bieren tot laste van de tappers gebrocht ende verantwoort is over den ordinaris ende extraordinarfis excijs van de selve bieren. > ruim 28 pond.

De quade placke > ruim 11 pond.

Ordinaris excijs van de wijnen byde tappers opgedaen Te weten de weerde vande 4e stoop van de selve wijnen Soo die dagelijcx bij de voorss tappers vercocht ende vuijtgetapt geweest > ruim 45 pond.

De schellinck op elck oxhoofd by de tappers > 2 pond

Ordinaris excijs van de wijnen bij de burgers ende andere inwoonders opgedaen te weten de 5 schellinck van elck ocxooft ofte ame wijns mitsgrs de stuver van elcke stoop wijns die byde cleene tonnekens ende minder als halff ocxhoofden vuijtgesteken ende opgedaen zijn geweest > ruim 8 pond

De Nijeuwe Impositie van de bieren > ruim 73 pond

Van de wijnen.> ruim 11 pond

Venduwemeesterschap:

Ontvangen van Wouter Mertensz sonder pacht te betalen tsijnen bate bediend : over de stuver te ponde > ruim 7 pond.

De secretaris Pieter Cannoije : het crigierderschap > ruim 17 pond

Vischbancken ende affslach > pro memorie

De balance : Jacob de Crane over 3 maanden >ruim 4 schellingen

Adriaen van Eepen : over 6 maanden 12 schellingen

Wouter Mertensz over 3 maanden > ruim 4 schellingen ?

Exue > pro memorie

Het Huis De Groote Sterre >pro memorie: bewoonde door Jacques Huart

Ontfangen van Joos Vermeere een jaer huire van houtten Huijken aende Middelburchse Poorte verschenen meije 1614 > 13 schellingen

Cornelis Adriaensz Licxe over het eerste sevende jaer pachts van de gorssinge van de wallen van de cingel vande veersche dijck mitsgrs den dijck aencommende den armen van Cleeuwerskercke ende vande buijtendijcxsche gorssinge aenden veerschen dyck ende inde Iurisdictie van Nijeuwerkercke ende Arnemuijden gelegen mette vogelerie ende visscherie ten leegen water toe > 19 pond

De verhuiringe vant kerckhoff ter hootkercke ende vande berch buijten de Stadt daer de galge op staet : ontfangen van Sander Barthelmeeus over het sevende jaer pachts > ruim 3 pond.

De Galgenberch : Adriaen Cornelis lantman > 10 schellingen

Geen haven- ofte lastgelde > pro memorie

Het pontgelt te weten 4 grooten vls te ponde op alle onroerende goedern binnen de stadt vercocht wordende > ruim 23 pond.

Het Berchs Bierstal Merten Adriaensz > ruim 9 pond :1614-1615

Jacques Franchoissz tafelhouder regonitie voor een jaar > 8 pond

Vuijtgeven

Baljuw is Cornelis Wielant voor Jooris Baal dienaer van de baljuw een jaar gage > 11 pond.

Joris Baston : een jaar gage vant horologie te stellen ende het bayeren verschenen den lesten decembris 1614 daer inne begrepen van keersen tot dienste vant voorss horologie > ruim 10 pond.

Mr Jacob Hermansz over een jaer gage vande wachte poortclocke ende ruymstraet te luyden mitsgaders van andere diensten > ruim 12 pond

Merten Adriaensz ontving als excijsenaar dess stadt over een jaer gage > ruim 23 pond

Jan Coutereels over een jaar gage vant stadtsschoolmeesterschap verschenen bamisse 1614 > ruim 33 pond

Bastiaen Pietersz over een jaer pensions van de Arent te onderhouden ende gealimenteert te hebben > 20 schelling

De brief van verkiesinghe in meerte 1614 naer Sijn Excie inden Hage trock ter cause vande vermaeckinge vande wet over den jaere 1614

Claes Sael doude als burchmr in stadscommissie vanwege de Walschen predicant die van stadtswege versocht is vant dito ? ende anderss met de ministers dess stadt ende eenige vant college op verscheyden tijden verschoten heeft > ruim 6 pond

Ook de secretaris Pieter Cannoije in stadtscommissie verscheyden vant college te Vlissingen als ter Vere verschoten > ruim 3 pond

Marcus Neve Jans over eenige dagen voor de stadt ende in stadtswercken gewrocht te heb ben ruim 20 schellingen.

Adriaen Bakelant Timmerman over reste ende volle betaelinghe van arbeidsloon en geleverde materialen over 1612 en 1613 vande stadt is competerende > ruim 8 pond

Burchmr Merten Adriaensz heeft een nieuwe copere groffsoutmate laten maken > ruim 5 pond

Anthonij Herbrechtsz glaesmaecker repareren en vernieuwen van glasen van het tegenwoordige stadhuis > ruim 30 schelling

Cornelis Jacobsz metser over 1610 1611 1612 en 1613 > ruim 5 pond

Betaelt aen Casper Pardijn ende andere over gelevert groen was inde jaere 1614 > 29 schelling

Maycken Barthelsz als conchierge vant tegenwoordig stadhuis 32 schellingen

Cornelis Adriaensz Lixe heeft in 1614 verscheijdne materialen voor de stad gevoert ende versleept

Jan Huybrechtsz 200 blockeel ende boomstecken > ruim 2 pond

Duyst cleenhout en een half last turf voor het accijnshuisken > 30 schellingen

Betaelt aen Joos Couchelles weduwe over coop ende leveringe van seve steen keersen > 29 schelling

Betaelt aen Machelis van Bekenbosch als last hebbende van Adriaen de Wolff op rekeninge vande 50 ponden die den voorn Wolff competerende sijn over schip rijs bij hem in den jaere 1612 aende stadt tot reparatie van de hoofden gelevert > ruim 36 pond.

In 1614 uitgegeven aan Claes Sael de Jonge in de herberge De Groote Moriaenshooft in den geheelen jaere als beter gedaen dan gelaeten in gelagen affgesproecken > ruim 7 pond

Betaelt aende Heeren Rogier Cobaert ende Daniel Leynsz Tresoriers ontfangers der stadt Vlissingen 280 ponden grooten vls Te weten 250 ponden daervan over het derde vierdepaert vande resterende duysent ponden de sadt Vlissingen van de stadt Arnemuijden ende de particulier daer vooren gerespondeert ende geteeckent hebbende noch competerende ende de resterende 30 ponden over een jaer interest van 500 ponden tegens sesse ten hondert tsiaers verschenen Meije 1614 > 280 pond

Betaelt aen Jacques Hoste als last hebbende van de weese van Jan Barbier over het eerste derdepaert eender obligatie van 25 pond capitaels sijnde het tweede derdepaert inde stadtsrekeninge de anno 1612 ende het derde ofte leste derdepaert inde stadtsrekeninge de anno 1613 in vuijtgeven geleden >ruim 8 pond

 

Inventarisnr 365 1615 -1617

Rekeninghe ende bewijs die Willem Michielsz over den jaere 1615 tresorier eweest synde van de stadt Arnemuyden mitsgrs Ingel de Bruijne jegenwoordighen Tresorier der selver stadt mits dess syn maeckende doende ende overleverende aende heeren Burchmrs Scepenen ende Raiden der stadt Arnemuyden voorss van alsulcke handelinhe administratie als syl respectivelyck van alle stadts excijsen Imposten ende andere soo ordinarise als extraordinaris domeynen ende Incommen vander stadt gehadt hebben mitsgrs van het vuytgeven ende employeren der selver voorden tyt van twee geheele jaeren ingegaen met den eersten februarij 1615 ende geexpireert den lesten Januarij 1617 daeraenvolgende beyde incluys Alles gemaect ende gestelt op cappittelen naer ouder coastuijme Ende voorts vuijtgetrocken in ponden schellingen ende grooten als hier naer volcht Ende eerst Den Ontfanck

Inden eersten wort alhier in ontfanghe gebrocht 98 ponden twee schellingen 5 grooten 18 myten die byde voorgaende stadts rekeninge gedaen over den jaere 1614 ende gesloten den 13e Meerte 1615 vande voorss stadtwege meer ontfangen dan vuijtgegeven was dus hier volgende het slot vande selve rekeninge > ruim 98 pond.

Ontfangen van Herman Pietersz over 2 jaeren pachts vande gorssinge van de wallen verschenen Catherine 1612 en de 1613 > 15 pond

Van de pachters van de balance over 3 jaar > ruim 2 pond

Van Adriaen Cornelisz Coster over 2 jaar van de Galgenberch > 20 schelling

Item soude hier behooren gebracht te worden ontfanghen te syn van Joos Vermeere over een jaer pachts vant houtten huysken by de Middelburchsche poorte 13 schellingen. Doch alsoo de voorn Vermeere sonder middelen gestorven ende daeraff nyet te verwachten ende staet wordt hier alleenlyck gebrocht tot > Memorie.

Ordinaris tappers excys van alle de bieren > ruim 19 pond + ruim 17 pond

Idem van alle de bieren door de burgers opgedaan > 30 pond + ruim 43 pond

Extraordinaris Excys van alle de vremde bieren boven de acht schellingen by de tappers opgedaen > ruim 32 pond + ruim 27 pond

Ontfanghen burgersexcijs vande buytengebrouwen cleene bieren oft vals > ruim 10 pond + ruim 5 pond.

De ontfanck van de cleene buyten gebrouwen bieren by eenighe burghers ofte heurl vrouwen opgedaen niet bij het tappersgilde behorend te weten 9 stuijvers op elcke tonne

Alsoo dese nege stuijvers bij W+R affgeschaft syn Soe wort daervan gheen ontfanck maer voor eens ende voor al gestelt >Memorie.

De binnegebrouwen meuselaer by de burghers ende inwoonders opgedaen te weten de 2 schellingen van elcke tonne > ruim 39 pond + ruim 37 pond.

Excys van de cleene bieren binnen de stadt gebrouwen ende byde burghers ende andere inwoonders opgedaen > ruim 38 pond + ruim 35 pond

Cleen Inbrouwen bieren die by eenighe burgers ofte heurl vrouwen opgedaen ende byder Canne gesleten ende vuytgetapt syn Sonder nochtans tappers gilde onderworpen te syne Te weten elff stuijvers op elcke tonne.

Alsoo dese elff stuijvers by Wet ende Raet affgeschafft syn wort daeraff gheen ontfanck maer voor eens ende voor al gebrocht > Memorie.

Excys van de swaere binne gebrouwen bieren by de tappers opgedaen ende gesleten de 8 schellingen op elcke tonne

Ontfanghen > ruim 53 pond + ruim 58 pond.

Ontfanck vande Extraordinaris Excys van de wynen by de tappers opgedaen Te weten de 5 schellingen op elck oxhooft ofte ame wyns < ruim 2 pond + ruim 3 pond.

Ordinaris Excys van de wynen by de Inwoonders gheen tappers wesende op gedaen te weten de 5 schellingen van elck ocxhooft ofte ame wyns mtsgrs de stuyver van elcke stoop wyns die byde cleene tonnekens ende minder als halff oxhoofden opgedaen ende vuijtgesteken syn geweest > ruim 7 pond + ruim 8 pond.

De Nyeuwe Impositie op bier gestelt voor zowel tappers als burgers > ruim 59 pond + ruim 53 pond.

Van alle de wynen > ruim 15 pond + ruim 16 pond.

Van het vendumeesterschap Wouter Mertensz de vendu sonder pacht te geven tsyne bate bedient hebbende . Over de stuyver te ponde van alle de vercochte meubelen etc > ruim 6 pond. + ruim 3 pond.

De stadtboden hebben geen ontvangst gehadt > pro memorie.

Anderen ontfanck ende is vant crigierderschap soe vande grooten als cleenen roup:

Ontfange van de secretaris Pieter Cannoije > ruim 11 pond + ruim 13 pond

Ontfanck vande vischbancken ende affslach ande vysch > geen pacht > pro memorie.

Ontfanck van de wintmolen > totale pacht : ruim 19 pond + ruim 82 pond + ruim 54 pond

De molenaar was nog steeds Barthelmeeus de Parck.

De ontfangh van de balance : Wouter Mertensz 3 maanden pacht van de voorss balance > 1 schelling + over 6 maanden pachts van Touchain le Sage ruim 7 schelling naer advenant de pacht van de gemeene saecke ende de pachtseel als boven.

Idem dito : 6 maanden pachts van Jan Elderinck

Cornelis Matthijsz over 6 maande pachts van de voorss balance > ruim 4 schellingen.

Van dheer Jan Sonnius 3 maende pachts > 5 schellingen

De stadsmaten > pro memorie

Recht van Exue > pro memorie

Alsoo huys De Groote Sterre ten deele by Jaques Huart sonder huire bewoont is geweest ende ten deele geduirende de voorss 2 jaeren leech gestaen heeft Soe en can daer van gheen huire verantwoort maer alleenlyck > pro memorie.

Het huisken achter de balance niet verhuirt > pro memorie

2 jaeren huire vant houtten huysken aende Middelbursche Poorte: de huuder Joos Vermeere gestorven sonder middel achter te laeten ende daer aen gheen verhael en is maer alleenlyck > pro memorie.

De verhuiringe vande gorsinge vande wallen vande cingel vanden Veerschen Dyck + buytendycxse gorsinge aende Veerschen dyck ende inden Iurisdictie van Nyeuwerkercke ende Arnemuyden gelegen met de vogelrie ende vischerie ten leegen water toe

Ontfanghen van Cornelis Licxe over het tweede ende derde sevende jaer pachts van de gorsinge > ruim 38 pond.

De verhuiringe vant kerckhooff ter hootkercke Ende vande berch buyten de stadt daer de galge op staet mitsgaders vande dyck tusschen de stadt ende het oude gat.

Ontfangen van Sander Bartholomeeus over het tweede en derde sevende jaer pachts van de Hootkercke .> ruim 6 pond.

Ontfangen van Adriaen Cornelisz lantman over 2 jaeren pachts vanden Galgenberch > 20 schelling

Ontfangen van Pieter Baltens over een jaer pachts van de dyck tusschen de stadt ende het oude Gat > 10 schellingen

Het Pontgelt : de 4 groten vls te ponde van alle onroerende goedern binnen dese stadt vercocht wordende :

Cannoije als collecteur > ruim 2 pond + rujim 2 pond.

Andren ontfanck ende is Extraordinaris

Over de bierstal suyvers over 1615 > ruim 10 pond

Ende alsoo met den Jaere 1616 goetgevonden is het berchs bierstal aff te schaffen / Soe can over den selven Jare daeraff gheen ontfanck maer alleenlyck hier voor eens voor al gemaect worden > Memorie

Van de tafelhouder Jaques Franchoisz over 2 jaren ontfangen > 16 pond

Ende alsoo den voorn Jaques F. Voor ofte met meye 1616 vuyt het tafelhouden gescheyden ende metter wone van hieren vertrocken is ende oversulck hier van geen Ontfanck meer te verwachten staet Soe wort daeraff voor eens ende voor al gemaect > Memorie.

Vuytgeven jegens den voorgaende Ontfanck

Betaelt aen dheer bailliu Cornelis Wielant voor Joris Baal synen dienaer over 24 maenden gage > 24 pond.

Joris Baston : nog steeds : vant horolgie te stellen ende het bayeren : 10 pond per jaar > ruim 20 pond

Christiaen Boesschot stadtbode etc en Mr Jacob Hermans zijn nog steeds in dienst van de stad : resp. 18 pond en 25 pond

De secretaris van de stadt > 100 pond.

Merten Adriaensz excijsenaer over 2 jaar > ruim 65 pond.

Er is al jaren geen sprake meer van een z.g contreleurder !!

Voor het schoone doen maecken asschen vuytdragen etc aen het Excyshuysken over 2 jaar > 2 pond.

Bastiaen Pietersz over het onderhouden vanden Arent over 2 jaar > 2 pond

Betaelt aen Jan Hancke voor syn overcommen ende verhuyssen 4 ponden Ende tot het maecken van een comme ende ketel Daervan hy op syn vertreck een gedeelte restitueren moet ses ponden vls Samen volgende 2 ordonnantien > 10 pond

Jan Coutereels over sijn leste jaer gage van deses schoolmeesterschap > 25 pond

Betaelt aende heer Jan Coutereels tot vereeringe van dat hy synen bouck van Italiaens bouckhouden in druck vuytgegeven de magistraet dess stadt gedediceert heeft Ende voorts in recompense dat met hem int minnelycke verdragen is Dat de gage int voorgaende art. Begrepen ende den voorn Coutereels van stadtwege jaerlicx vergundt nyet langer lopen ende soude als tot bamisse 1615 Ghelyck hier voren int voorgaende artyckel gebrocht is/ Alles conform de commissie ende authorisatie daertoe van stadtswege verleent bedragende > 20 ponden..

Joos Gaillinck was stadtbode over ¾ jaar pensions >ruim 34 schellingen

Idem over een jaer gage > ruim 4 pond

Betaelt aen Hector Baudaert Schoolmr over een jaer gage boven syn vry huyshuire > ruim 4 pond

Betaelt aen Jaques Pipaert Walcheren predicant over een halff jaer gage > ruim 16 pond.

Cornelis Wielant met de brieff van verkiesinghe in meerte 1615 en 1616 naer Syn Excie inden haghe getrocken ter cause vande vermaeckinge van de Wet over 2 jaren / Ome myn Heer Milander ende de clercken hun ordinaris expeditie gelt te gheven > ruim 6 pond..

Joos Gaillinck over syn dachgelden ende verschote schipvrachten in de reyse by hem vuyt commissie van Wedt ende Raet inden Haghe gedaen met den brieff aen Sijn Excie inhoudende nominatie van eenen nyeuwen Bailliu in plaetse van de overleden Bailliu Cornelis Wielant > ruim 2 pond.

Ordinaris arbeytsloon van alle stadt ordinarisse wercken

Betaelt aen Marcus Neve Jans over verscheyden daghen inde voorss 2 jaeren voorde stadt gewrocht te hebben/ Bedragende volgen de verscheyden quitancien > ruim 2 ponden.

Adriaen Bakelant Timmerman > ruim 12 pond over arbeidsloon en geleverde materialen

Gegeven door mondelinge last vant college van W+R aende Ghecomiteerde vande Ouden Bosch tot subsidie vande kercke aldaer > 20 schellingen.

Betaelt over gelevert groen was inde geheele twee jaeren 1615 en 1616 > ruim 3 pond

Maycken Bartels was conchierge van het jegenwordighe stadhuis : enig huisraad + schoonmaken en nderhouden > ruim 4 pond

Cornelis Adriaensz Lixe heeft over 2 jaren verscheyden materialen voor de stad gevoerd en gesleept > ruim 4 pond.

Betaelt aende burchmr Claes Sael de Jonge ende de secretaris Pieter Cannoije over verteerde gelagen caerten conditien 40e Penninck ende andere ongelden gevallen inden coop van verscheyden huysen door last vant collegie voor de stadt ingecocht Bedragende volgens 2 specificatien ende quitancien > ruim 5 pond

Betaelt aen Elias Centsz over de waterpenningen dyckpennngen ende andere oncosten van 112 roeden ? landts de stadt aencommende daer Cornelis Lixes stelhuys opstaet vant jaer 1608 tot 1615 incluys volgende quitancie > ruim 2 pond

Betaelt aen Joris Baal voort secreet int gevangenhuys geruympt ende andere diensten voor de stad > ruim 16 schellingen

Betaelt aen Grietken Pieters over olie by haer gelevert inde jaeren 1614 1615 en 1616 tot smoutinghe ende onderhoudinghe vant horologie . 11 schellingen.

Betaelt aen Cornelis Matthysz de Bruyne over het deel dat de stadt dragen moeste int wederom In pachten vanden voorn dock/dyck ? aencommende den Armen van Cleeuwerskercke > 10 schellingen.

Betaelt aende heer burchmr Claes Sael doude over tgene hij inden jaere 1603 voort maecken vande put opde marct met schalie aen Isack Jansz schaliedecker betaelt heeft Bedragende met eenighe minutes > ruim 7 pond.

Adriaen Painaert heeft 5500 blockeel ende 5000 stecken gelevert met dragen > ruim 3 pond.

De weduwe van J. Souchelle heeft keersen gelevert in 1615 > ruim 4 pond

Extraordinaris Vuytgeven

Betaelt aende Speelluyden die gespeelt hebben opt spel van Cambises nu inde somer 1610 gespeelt mitsgaders over wyn aen die van Rhetorick vereert > ruim 3 pond

In de herberg het Moriaenshooft van br Claes zael de Jonghe verteert > ruim 34 pond

In het huis van de weduwe van burchmr Hartman Michielsz verteert in 1615 > ruim 5 pond.

De tresoriers hebben ruim 17 pond uitgegeven in 1615 en 1616 “ te coste gehadt ende verschoten hebben aen spyse ende dranck opt stadthuys gehaelt ende verbesicht als Syn Excie lest binnen de stadt was int verkiesen vande wet doen vande Excijsenaers ende stadt rekeninghen mitsgaders in andere noodige affairen de stadtspecialyck ednde alleene raeckende > ruim 17 pond.

 

Inventarisnummer 366 1618 tot 1620

Rekeninghe Bewijs ende reliqua die Claes Sael de Jonge over den jaere 1618 ende Merten Adriaensz over den jaere 1619 geweest sijnde respectivelyck Tresorier der stadt Arnemuijden mits dess sijn maeckende doende ende overleverende aende Heeren Burchmrs Schepenen ende Raiden der stadt Arnemuyden

Den Ontfanck Ende is van de restanten van de voorgaende rekeninghe gesloten den 24e Octobris 1618

Item soude behooren alhier in ontfange gebrocht te worden ruim 15 ponden die Herman Pietersz schuldich ende resterende is over 2 jaeren pachts vande gorssinghe van de wallen verschenen Catherina 1612 en 1613 jegens ruim seve ponden tsiaers dan alsoo de voorn Herman ende sijn huijsvrouwe sonder middelen achter te laeten gestorven sijn ende datter gheen hope ter weerelt en resteert van recouvre Soo wort tselve om voortaen als doode schult vuijte rekeninghe gelaeten te worden voor eens ende voor al gebracht tot > Memorie.

Ontfangen van verscheijden pachters vande Balance over de pacht van de balance vande jaeren 1612 1613 1614 1615 1616 en 1617 > ruim 6 pond

Ontfanghen van Adriaen Cornelis Coster over 5 jaren pachts vande Galgenberch 1613 1614 1615 1616 en 1617 > ruim 2 pond.

Ontfanghen van Claes van Coolputte over 2 jaar huire vant Houtten Huiskenstaende aende Middelburchsche Poorte > ruim 26 schellingen

Ontfanghen van Balten Pietersz ofte zijn vader Pieter Baltens over 2 jaeren pachts van den dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat > 20 schellingen

Anderen Ontfanck Ende is vanden Ordinaris ende extraordinaris Excijs op wijnen ende bier Soo de stadt als de kercke competerende.

Ontfanghen vande heer Burchmr Jan Spierinck als pachter in eene masse vande 11 schellingen ses grooten vls op ijeder tonne Antwerps Ingels ofte andere swaer bier bij de tappers opgedaen / Item vande thien schellingen 2 grooten vls op ijeder tonne pharo bij de voorn Tappers opgedaen. Item van de 5 schellingen 6 grooten vls op ijeder tonne Ingels ofte Lubs bier bijde burghers opgedaen/ Item van de 4 schellingen 2 groten vls op ijeder tonne pharo ende Antwerps bier bijde burgers opgedaen Item van de 3 schellingen 4 grooten ijeder tonne meuselaers bij de burghers opgedaen Ende vande eene schelling twee grooten vls op ijeder tonne cleen bier bij de burgers opgedaen geduirende den tijt van een geheel jaer ingaende den eersten Meije 1618 geexpireert den lesten april 1619 bijde Incluijs bedragende volgende de pachtseel daer van wesende de somme van > ruim 200 pond

Ontfanghen van de voorss heer Burchmr Jan Spierinck over de besproecke rancoenpenningen van sijnen beloofden pacht Bedraghende volende de conditien van de verpachtinge jegens eene schelling te ponde van de geheele ende onsuijvere somme des pachts > ruim 14 pond.

Ontfanghen van de voorn heer Burchmr Jan Spierinck over de 2 derde paerten van de 6 grooten Vls op elcke tonne biers / Soo bijde tappers als Burgers opgedaen Aencommende het resterende derde paert den Armen dess stadt bij den voorn Spierinck gepacht den tijt van eenen geheele Jaere ingaende met den eersten meije 1618 ende expireert den lesten april 1619 Bedragende de voorss twee derdepaerten volgende de pachtseel daer van zijnde

Ontfanghen vande voorss heer Burchmr Merten Adriaensz als collecteur vande voorss WijnExcijs Over de rancoenpenninghen van sijn belooffde pacht Bedragende volgende de conditien vande verpachtinghe jegens eene schelling te ponde vande geheele ende onsuijvere somme des pachts . 4 pond 15 schellingen.

Ontfanghen van .Elisens ? de Lange Collecteur van weghen Adriaen Heijndricxz als pachter in eene masse van elff schellingen 6 grooten vls op ijeder tonne Antwerps Ingels ofte andere swaer bier bij de tappers opgedaen / Item van de thien schellingen 2 grooten vls op ijeder tonne Pharo bijde voorn Tappers opgedaen/ Item vande 5 schellingen 6 grooten vls op yeder tonne Ingels ofte Lubs bier bij de burgers opgedaen / Item vande 4 schellingen 2 grooten vls op ijeder tonne Pharo opgedaen/ Item vande drie schellingen 4 grooten vls op yeder tonne Meuselaer bij de burgers opgedaen / Item va de eene schelling 2 grooten vls op ijeder tonne cleen biers bij de burgers opgedaen geduirende den tijt van een geheel Jaer Ingaende met den eersten Meije 1619 ende geexpireert den lestren april 1620 beyde Incluijs Bedragende volgende de pachtseel daer van sijnde > ruim 200 pond

Ontfangen van de voorn Elisens ? de Lange inde qualiteijt als boven over de besproecken rancoen penninghen van sijnen belooffde pacht bedraghende volgende de conditien vande verpachtinghe jegens eene schelling te ponde van de geheele ende onsuijvere somme des pachts > ruim 14 pond.

Ontfanghen van Nathaniel van Heussen als pachter vande 6 grooten op elcke tonne biers soo bijde Tappers als burgers opgedaen voorden tijt van eene geheele Jaere ingaende den 1e Meije 1619 ende geexpireert den lesten april 1620 over de twee derde paerten van de voorss 6 grooten Vls aencommende het resterende derde paert den Armen dess stadt Bedragende volgende de pachtseel daervan sijnde > ruim 26 pond.

Ontfanghen vande voorss Nathaniel van Heussen over de 2 derde paerten vande rancoen penninghen van zijn beloofdde pacht Bedraghende volgende de conditien vande verpachtinge jegens eene schellinck te ponde vande geheele ende onsuijvere somme des pachts > 28 schellingen..

Ontfanghen van Wouter Mertensz voor den tijt van eenen geheele Jaere ingaende ende expirerende als boven gepacht hebbende den excijs op de wijnen Wesende 16 schellingen 8 grooten vls op ijeder ocxhooft Spaesche Rensche ( Rijnse ) ofte Fransche Wijn soo bijde burgers als Tappers opgedaen mitsgaders 4 grooten op yeder stoop wijns bij de tappers ende Burgers opgedaen met cleender Tonnekens ofte vaten als halve ocxhooffden ende voorts de weerde van de vierde stoop van alle de wijn bijde tappers opgedaen ende inden voorss Jaere gesleten ende vuijtgetapt Bedragende volgende de pachtseel daervan zijnde . >ruim 81 pond .

Ontfanghen vande voorss Wouter Mertensz over de rancoen penninghen van zijn beloofdden pacht Bedragende volgende de conditien vande verpachtinghe jegens eene schelling te ponde van de geheele ende onsuijvere somme des pachts > ruim 4 pond.

Anderen Ontfanck Ende is vant Vendumeesterschap dess stadt metten gevolge ende aencleven van dijen

Ontfanghen vande erffgenaemen vande Heer Burchmeester Jan Spierinck over 2 jaeren pachts vant vendumeesterschap verschenen den lesten april !619 ende 1620 volgens de pachtseel !6 pond.

Ontfanghen vande voorn Erffgenaemen over de Rancoen penninghen van de voorss 2 jaeren pachts Bedraghende volgende de conditien van de verpachtinghe jegens eene schellng te ponde van de geheele ende onsuijvere pacht .> 16 schelling.

Ontfangen vande voorn Erffgenaemen over de stuijver te ponde vande meubelen ende huijsraet bijde voorn heer Burchmr Jan Spierinck ende zijne Erffgenaemen inde voorss 2 Jaeren geexpireert den lesten april 1620 vercocht Bedragende over 1788 pond 10 schellinck gvls volgende particuliere rekeninghe > ruim 15 pond.

Van de Stadtboden is geen ontfanck gecommen ten aanzien van de stuiver te ponde > Memorie.

Anderen Ontfanck Ende is vant Crigierderschap Soo vande grooten als cleene roup.

Ontfanghen vande Secretaris Pieter Cannoije over tgene vant voorss crigierderschap gecommen ende gecollecteert is vanaf 1 mei 1618 tot en met den lesten april 1620 > ruim 20 pond.

Ontfangen vande erffgenaemen van de Heer Burchmr Jan Spierinck over tgene vande stuijver te ponde het voorss crigierderschap competerende gecommen ende geprovenieert is vande meubele goederen ende huijsraet bij de voorn Jan Spierinck ende zijne Erffgenaemen inde voorss 2 jaeren ingegaen met den eersten Meije 1618 ende geexpireert den lesten april 1620 vercocht Bedraghende over 1788 pond 10 schellingen volgende particuliere rekeninghe als boven > ruim 15 pond..

Anderen Ontfanck is vande vischbancken ende Affslach vande Visch > Memorie.

Anderen Ontfanck Ende is vande Wintmole dess Stadt.

Ontfanghen van Barthelmeeus de Parck over een jaer pachts van de molen ingegaen met den eersten meije 1618 ende geexpireert den lesten april 1619 ende Bedragende volgende de pachtseel daer van zijnde > 65 pond

Over de periode 1619-1620 > ruim 62 pond.

Anderen Ontfanck Ende is van de verpachtinghe vande balance.

Ontfanghen van Hr Jan Sonnius door Nathaniel van Heussen gepacht hebbende de balance over een halff jaer pachts > 10 schellingen. Over een ander halff jaer pachts 5 schellingen. Over weer een halff jaer pachts, ontfanghen van Nathaniel van Heussen > ruim 6 schellingen.

Ontfanghen van Pieter van der Meere over een halff jaer pachts > 10 schellingen.

Over trecht van Exue de stadt competerende van alle de goederen die van ofte vuijte stadt ofte Iurisdictie vandijen vervrempt vercocht veralieneert ofte vertransporteert worden > Memorie

Anderen Ontfanck ende is van chijsen erffpachten ende erffrenten de stadt toecommende ende bij diversche persone schuldich ter cause van eenighe erven straten ende andere vrijdommen bij die van der stadt eertijts vercocht ende vuijtgegeven.

Ontfanghen vande Eijgenaer vant Huijs De Sonne over 2 jaeren chijs vanden Vuijtganck vant selve Huijs in St. Joris Straetken verschenen den lesten Januarij 1619 ende 1620 jegens 10 schellingen tsiaers > 20 schelling.

N.B. Bovenstaande wordt in de rekeningen 2 maal vermeld.

Ontfanghen van de eijgenaer vande Lijnbane binnen dess stadt gestaen hebbende Over 2 jaeren chijs vande crompte van de selve bane verschenen den lesten Januarij 1619 ende 1620 jegens 6 schellingen 8 grooten tsiaers > ruim 13 schellingen.

Ook het Huis De Helle had een uitgang naar het St.Joris straetken over 2 jaren > 20 schellingen.

Ontfanghen van de Erffgenamen van Abraham Mussebrouck over 2 jaar rente staende opt huijs Catwou jegens 30 schellingen tsiaers > 3 pond.

Andren Ontfanck Ende is van verhuiringhe vande huijssen ende erven der stadt aencommende

Alzoo thuijs De Sterre eenige tijt van de voorss 2 Jaeren ledich gestaen heeft ende eenighen tijt bij Mr Pieter Wicksteen van Stadtwege bewoont is sonder huire te gheven/ Soo en can nijet verantwoort maer alleenlyck gebrocht worden > Memorie.

Thuijsken achter de balance wort bewoont bij Maije Jans weduwe van Steven Theunisz in sijn leven Stadts Arbeyder geweest sonder huire te geven > Memorie

Ontfanghen van Claes vande Coolputte over 2 jaeren huire vant Houtten Huijsken aende Middelburchsche Poorte verschenen Meije 1619 en 1620 tegens 13 schellingen 3 grooten tsiaers . ruim 16 schelling.

Andren Ontfanck ende is van de verhuiringhe van de gorssinge van de wallen cingel ende vanden Veerschen Dijck zoo verre de selve de sadt is competerende

Ontfanghen van Cornelis Adriaensz Lixe over een jaer pachts van de voorss gorssinge ende Veerschen Dijck verschenen Catherine 1618 ende bedragende volgende de pachtseel daer van zijnde > 11 pond

Ontfanghen van bovengenoemde Lixe over het eerste sevende jaer pachts vande gorssinge vande wallen cingel ende Veerschen Dijck verschenen den 1e Feb. 1620 volgens de pachtseel > 12 pond.

Anderen Ontfanck Ende is van de verhuiringhe vant kerckhoff ter hootkercke Ende vande Berch buijten de stadt daer de galge op staet mitsgaders vanden dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat.

Ontfanghen van Sander Barthelmeeus over het vijfde ende seste sevende jaer pachts vant voorss kerckhoff ter hootkercke verschenen Catherine 1618 en 1619 jegens 3 pond 6 schellingen 8 grooten tsiaers > ruim 6 pond.

Ontfanghen van Adriaen Cornelis Coster over 2 jaer pachts vande Galgenberch verschenen Catherine 1618 en 1619 > 20 schelling

Ontfanghen van Balten Pietersz ofte sijns actie hebbende over 2 jaeren pachts vande dijck tusschen de stadt end het Oude Gat verschenen Meije 1619 ende 1620 > 20 schellingen

Anderen Ontfanck Ende is vant pontgelt te weten de vier grooten te ponde van alle onroerende goederen binnen dess stadt vercocht.

Ontfanghen van de Secretaris Pieter Cannoije als Collecteur van het pontgelt over 2 jaren > ruim 20 pond

Anderen Ontfanck ende is vande 6 ponden vls siaers die bijde Ed: Mog: Heeren Staten van Seelt tot behouff ende reparatie vande kercke jaerlicx vergundt sijn / Eensdeels in plaetse van de landen de kercke eertijts toebehoort hebbende ende van wegen de gemeene saecke vercocht sijnde Achtervolgende de ordonnantie ende Appostille daervan wesende in dato den 12e Augusti 1575.

Ontfanghen vande Heer Jan Pietersz vande Brande Rentmeester vant Extraordinaris over Walcheren Over 2 jaeren verloops vande voorss 6 ponden vls tot behouff vande voorss kercke verschenen den 12e Augusti 1618 ende 1619 > 12 pond

Andren Ontfanck Ende is vande stuijver op elck 100 groff souts bijde Barthoenen al voorden troubel tot behouff vande voorss kercke gegeven ende geconsenteert ende naerden troubel gecontinueert

Geen Ontfanck > Memorie

Anderen Ontfanck Ende is vant recht der begravenissen inde kercke gevallen

Ontfanghen vande weduwe ende Erffgenaemen vande Dirrick Cornelisz over tgene vant vorss recht der begravenissen indde voorss 2 jaren overgelevert > ruim 13 pond

Andren Ontfanck Ende is Extraordinaris.

Ontfanghen vande Erffgenaemen van Jan Spierinck over 15 balcxkens die de voorn burchmr Jan Spierinck van de Stadt ende vuijt het hout voorde Stadt gecocht gehadt heeft Bedragende > ruim 2 pond.

Ontfangen vande voorn Adriaen Baeckelant over 36 balcxkens die hij van de stadt ende vuijt stadts hout gehadt heeft Bedragende jeens 17 stuijvers tstuck de somme van . ruim 5 pond.

Vuijtgeven jegens den voorgaenden Ontfanck

Inden eersten wort alhier in vuijtgeven gebrocht 40 pond 6 grooten 6 mijten vls over soo veel den voorgaenden Tresorier bij Sijne rekeninghe gedaen over den tijt van 15 maenden > ruim 40 pond.

Betaelt aen Joris Baal sheeren dienaer over 14 maenden gaige Ingaende met den 1e meije 1618 t/m de leste Junij 1619 bedragende jegens 20 schellingen ter maent daer bij gevoucht twee guldens voort ruijmen vant secreeet int gevangenhuijs volgende 4 ordonnantien > ruim 14 pond

Betaelt aen Dominicus de Jonge sheeren dienaer over 5 maenden gage vant dienderschap inde gaende met den 12e Septembris 1619 ende vervallen den lesten maent den 15e > Februarij 1620 jegens 20 schelling ter maent > 5 pond

Betaelt aen Wouter Lambrectsz over 2 jaar gage vant horologe op te winden ende de clocken gade te slaen verschenen den eersten Januarij 1618 tot 1619 > 16 pond

Betaelt aen Joris Bastoen over 5 maenden het horologie te versteken > ruim 2 pond

Betaelt aan Christiaen Boesschot en zijn weduwe> ongeveer 15 pond

Den voorss Christiaen Boesschot met kennisse ende door last van de magistraet dess stadt in sijn vuijterste noot geassisteert ende aen gelde doen heven volgende twee ordonnantien > 4 pond.

Betaelt aen Seger Dirricx ende sijn moeder over 2 jaeren gage vant costerschap dess stadt

verschenen den lesten april 1619 ende 1620 > 25 pond

Betaelt aende voorss Dirrick Cornelisz ende naer zijn overlijden aen Heijndrick Jansz van Campen samen over 2 jaren gage vant stadthouderschap dess stadt verschenen den lesten Januarij 1619 ende 1620 > 8 pond

Betaelt aenden voorn Heijndrick van Campen over een quartier jaers gage vant voorss Stadtbodeschap > 20 schelling

Christoffel Spierinck was toendertijd baljuw > vacatiegelden 10 pond + ruim 9 pond.

In de reijse bij hem vujt commissie van W+R gedaen in meerte 1619 naerden Haghe aen Zijn Excie met den brieff van verkiesinghe inhoudende nominatie vande Nijeuwe Wet

Over over 1619 en 1620 met het expeditiegelt voor mijn heer Milander ende Zijne Clecken volgende specificatie ende quitancie > ruim 9 pond.

Betaelt aende Heer bailliu Christoffel Spierinck voorn in meerte 1620 Omme daermede te betaelen aen dheer Milander ende Zijne clercken de expeditie vande brieff van verkiesinghe vande Nijeuwe Wet > ruim 3 pond

Betaelt aende heeren Boudewijn vander Goes ende Johan Sonnius over heur dachgelden schipvfachten ende vacatien bij henl gedaen vujt commissie van W+R in naerden Hage

Ter cause vant proces bij Davidt Taedts jegens de stadt geintenteert bedragende met tgene voor diversche advijsen ende andere oncosten verschoten is > ruim 23 pond

Anderen Vuytgeven Ende is van Ordinaris arbeijtsloon.

Marcus Neve Jansz over 2 jaar verscheidene dagen alle Stadtswercken soo hooffden kaijen poorten straten ende andersints gewrocht ende voor ofte tot dienste vande stadt eenige besoignes gedaen te hebben > ruim 15 pond.

Adriaen Baeckelant Timmerman dess stadt over reste ende volle betaelinge van tgene hem noch van arbeijtsloon ende geleverde materialen was competerende > ruim 6 pond.

Deze Bakelant !! over het maecken vande vischbancken > ruim 36 schellingen

Verder is in deze periode aan deze Baeckelant betaald een bedrag van 25 pond

Betaelt over gelevert groen > ruim 2 pond

Betaelt aen Maijcken Barthels concherge vant Stadthuijs over verschoten gelt voor eenighe huijsraet ende alderande nootsaeckelicheden dienende tot onderhoudinghe ende schoonmaecken met eenighe andere minutees > ruim 2 pond

N.B Hieronder gaat het over de 2 huizen Sevensterre en Rochelle die 2 periodes als stadhuis hebben gediend.

Betaelt aen Jan Leijnsz metser overtgene hij vant toemetselen vande deuren inde nijeuwe witte huijssen van Robbert Aernoutsz tanderen tijden voort Stadthuijs gebruijckt sijnde bedonghen ende verdient heeft volgende ordonnancie > 3 pond.

Heijndrick Jansz en Claes vande Coolputte ende hun maets bedonghen ende verdient int vollen ende verheelen vande caije vant Ziericzeesche hoot tot het Antwerpsche hooft bedragende volgende het contract ende ordonnantie de somme van > ruim 13 pond.

Pieter Floris over 17 daghen aende caijen ponten ende anderss voor de stadt gewrocht te hebben > ruim 2 pond.

Betaelt aende voorn Pieter Floris vande geheele caije beginnende vande Veersche tot de Middelburchsche Poorte aende watersijde van aerdewerck onderhouden ende volgehouden verschenen meije 1619 ende 1620 Bedragende jegens 5 ponden vls tsiaers daer inne gerekent 32 schellingen van diversche dachgelden volgende verscheijden quitancien ende ordonnantien > ruim 11 pond.

Cornelis Adriaensz Lixe heeft verscheijden materialen voor de stadt gevoert ende geslept > ruim 3 pond.

Claes Adriaensz was Ontfanger van de Armen van Cleeuwerskercke over een jaer pachts van de dijck aencommende de Armen van Cleeuwerskercke palende aent stuck Veerschen Dijcx dese Stadt als gevolg vande Ambachtsheerlicheijt van Nijeuwerkercke toebehoorende > 32 schellingen.

Betaelt aen Joris Baal ende Hans Maris Clapperluijden henl voor extraordinaris debvoir bij Wet ende Raet toegeleijt > 20 schelling.

Joris Cornelisz was Panneboeter : over reste ende volle betaelinge van tgene hem van outs over geleverde nagelen ende ander ijserwerck aende stadt was competerende inde jaeren 1613 1614 1615 ende 1616 > ruim 8 pond.

In de jaren 1618 en 1619 voor ijserwerck etc betaald aan Joris Cornelisz > ruim 16 pond.

Betaelt aende Armmeesters dess stadt over den excijs op wijn en bier bij die van Nijeuwerkercke opgedaen inde voorss twee jaeren geexpireert den lestenApril 1619 ende 1620 bedragende volgende 2 specificatien > ruim 4 pond

Item moet hier in vuytgeven gebrocht ende gepasseert worden volgende de resolutie van Wet ende Raet tgene den excijs op wijn ende bier over dese 2 jaren vande ghene die de stadt om redenen vrijdom van excijs vergundt heeft bedragende volgende vier specificatien de somme van > ruim 32 pond.

Grietken Pietersz heeft olie geleverd “tot smoutinghe vant horologie” inde jaeren 1617 1618 ende 1619 volgende verscheyden billetten > ruim 9 schelling.

Betaelt aen Heijndrick Jansz van Campen vande caerten vande verpachtinghe vuijt te setten ende andere diensten voor de stadt te doene > ruim 24 schelling

Betaelt aen Adriaen Adriaensz Bontebart over een schip rijs ingehadt hebbende ende aent Siericseesche hooft vervrocht bedragende > ruim 19 pond

Betaelt aen Cornelisz Jacobsz Metser over reparatien bij hem metten hoope gedaen aen de huijssen De Groote Sterre ende Edam Bedragende volgende schriftelijcke conditien vande aenneminghe ende ordonnantie > 8 pond

Idem aan deselve over sekere buijtenwerck bij hem gedaen int repareren van de Huysse Edam volgens specificatie > ruim 26 schelling.

Betaelt aen Hr Jacob Reijnoutsz over gelevert witsout dat van Stadtswege aende verscheijden Heeren van de Raide ende die vant cantoir vande Heeren Staten van Seellt inde jaeren 1614 1615 en 1616 verteert ? /vereert ? volgende specificatie > 4 ;pond.

Aan Adriaen Baeckelant betaelt over o.a verschoten geld voor 2 sloten ende 5 slotels aent kerckhoff > 15 schelling.

Extraordinaris Vuijtgeven

Betaelt aen Agniete Claes weduwe van Leijn Leunisz van bier bij haer aende Stadt gelevert ende bij diversche occasien tot haeren hysse optStadthuijs doen haelen > ruim 3 pond.

Betaelt aen de heer Burchmr Claes Zael de Jonghe over tgene tsijnen huijsse ende herberghe genaempt Het roote Moriaenshooft inde 2 jaren “ in stadtsnootelijcke affairen verscheijdelijck verteert ende met vergastinghe ende defroijringhe van eenighe persone met de stadt te doene gehadt hebbende /Alles als beter gedaen dan gelaeten affgesproecken ende betaelt is Bedragende volgende specificatie ende quitancie > ruim 46 pond.

Item wort alhier in vuijtgeven gebrocht de somme van ruim 25 ponden over gelijcke somme die de Tresoriers dess stadt sedert den 1e Meije 1618 tot en met den lesten april 1620 op verscheijden daghen ende met verscheijden occasien te coste gehadt ende betaelt hebben Tot vervallinghe van collatien maeltijden ende vervallinghe van ende versamelinghen bij die vander stadt inde voorss 2 jaeren als beter gedaen dan gelaeten opt stadthuijs gehouden ende gedaen in ende naer het jaerlicx vermaecken vande Nijeuwe Wet in doen ende liquideren van Stadtsrekeninge ende voorts in andere saecken ende besoigneb van de stadt Bedragende volgende particuliere notitie daeraff gehouden ende hier overgelevert met verscheyden specifficatien quitancie ende andere billetten de somme van > ruim 25 pond.

Anderen Vuijtgeven Ende is van verloope renten ende afflech van captaele penninghen Daermede de Stadt ende haere Excijsen mitsgaders eenighe vuijte magistraet heur particulere credit voorde Stadt geinterponeert ? hebbende belast sijn geweest.

Inden eersten betaelt aende Secretaris Pieter Cannoije als actie ende transport hebbende van Jonffrouwe Susanna Taijman weduwe was vande Heer Tresorier Jacob Valcke over 2 jaeren rente spreckende op stadtsdomeijnen verschenen den eersten Meije 1619 en 1620 > 6 pond.

Betaelt aende Heer Burchmr Claes Sael doude als actie ende transport hebbende van Adriaen Joosz over een jaer rente van 20 schellingen tsiaers > 20 schellingen

Betaelt aen Grietken Pieters moeder van de weesen van Machelis Adamsz Over reste ende volle betaelinghe van tgene de voorn. Weesen tot laste vande voors Stadt ende de particuliere voorde Stadt geteeckent hebbende competerende waeren verschenen volgende het accort daeraff gemaeckt den 1e Septembris 1618 > ruim 45 pond.

Betaelt aen Maijcken Adriaens dochter ? van Adriaens Pietersz backer Inden gloijenden hoven Over het capitael van 200 gulden vuijt hare penningen bijde Stadt Arnemuijden ter Weescamer der selver Stadt gelicht opt credit ende segeltochte particulier van Jan Adriaensz vander Bije Jan Spierinck ende Hartman Michielsz Coster Ende over seve Jaeren rente vant voorss capitael verschenen den 1e Octobris 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 bedragende jegens ruim 2 pond tsiaers 14 pondne elf schellingen 8 grooten vls comt samen met het voorss capitael volende ordonnancie de gecasseerde segeltochte ende quitancie de somme van > ruim 47 pond..

Betaelt aende kinderen van Jan Heijndricxz Backer over het capitael ter Weescamer dess Stadt bij ende van Stadts wege vuijt heurl penningen gelicht op particulier credit seventhien ponden vls ende over 13 jaeren rente vant voorss capitael verschenen Septembris 1606 1607 1608 t/m 1618 bedragende jegens ruim 21 schellingen per jaer compt met het voorss capitael volgende specifficatie ordonnantie ende quitantie > ruim 30 pond.

Betaelt aende Heer Adriaen Gerritsz van Liesvelt als Ontfanger van Dirrick Sael sone vande Heer Burchmr Claes Sael de Jonge over capitael van zijne penningen bij ende van Stadt wege ter Weescamer dess Stadt gelicht op particulier credit ende segeltochte van Cornelis Wielant Hartman Michielsz Coster ende Pieter Sijmonsz 50 ponden vls Ende over 6 jaeren ende acht maenden rente vande voorss 50 ponden vls capitaels Bedragende jegens > ruim 3 ponden tsiaers > 23 ponden 19 schellingen2 grooten vls compt met het capitael volgende de gecasseerde zegeltochte ordoonantie en de quitantie > ruim 73 pond.

Betaelt aen Cathelijnken Constans weduwe vande Burchmr Hartman Michielsz Coster 6 ponden gr.vls die haer vande Stadt waren competerende als bijde Burchmr Jan Spierinck geweest hebbende deken van de panneringhe ende thaeren huijsse bij deken ende Beleders van de voorss Panneringhe de jaerpenningen verteert wesende ingehouden sijnde onder pretext dat den voorss Spierinck eenighe de Jaerpennnghen verteert wesende inhanden ?? zijnde / onder pretext dat voorn. Spierinck eenige capitaellen ende verloopen ( ......... renten) voorde Stadt betaelt hadde/ Daer vooren den vorn burchmr mede geteeckent hadde ende verbonden was dus hier volgende ordonnantie ende quitantid de voorss > 6 pond.

Betaelt aende Heer Bailliu Christoffel Spierinck als ontfangher vant sterffhuijs van de Heer burchmr Jan Spierinck sijnen vader Op rekeninghe ende in minderinghe van tgene de erffgenaemen van de voorn Burchmr Jan Spierinck over verschote ende voorde Stadt betaelde penninghen met den aencleven vandijen naer luijdt ende vermogens de generale acte van verbant vanden 5e April 1595 is competernde Bedragende volgende quitancie > ruim 15 pond

Ga naar boven