Historische Vereniging Arnemuiden

Stadsrekeningen Arnemuiden 1620-1627

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 367-372

Selectie van belangrijke gegevens

Inventarisnummer 367:

Rekeninghe bewijs ende reliqua die Ingel de Bruijne Tresorier der stadt Arnemuijden mits dess is maeckende doende ende overleverende aende Heeren Burchmrs Schepenen ende Raiden der Stadt Arnemuijden . etc.

Den Ontfanck

In den eersten wort hier in ontfange gebrocht 6 schellingen 5 grooten 6 mijten die den voorgaende Tresorier bij sijne rekeninghe gesloten den eersten Septembris 1620 meer ontfanghen dan vuijtgegeven heeft dus hier volgende de selve rekeninghe de voorss > 6 schellingen 5 grooten 6 mijten.

Anderen Ontfanck Ende is vande restanten vande voorgaende rekeninge gesloten den eersten Septembris 1620

Inden eersten ontfanghen van Hr Lenaert Teerlinck over 8 jaeren chijs vande vuijtganck vant Huijs de Helle verschene den lesten Januarij 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 ende 1620 jegens 10 schellingen tsiaers > 4 pond.

Ontfanghen van Vincent van Onderdonck over 8 jaeren chijs vanden vuijtganck vant Huys De Herpe verschenen als boven bedragende jegens 11 schellingen 3 grooten tsiaers > ruim 4 pond.

Ontfanghen van verscheijden pachters vande Balance over de pacht van de Balance van de Jaeren 1612, 1613 1614 1615 1616 1617 1618 ende 1619 > ruim 7 pond

Ontfanghen van Adriaen Cornelisz Coster over 7 jaeren pachts van de Galgenberch verschenen Catherine 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 bedragende jegens 10 schellingen tsiaers > ruim 3 ponden.

Ontfanghen van Claes vande Coolputte over 4 jaeren huire vant houtten huijsken staende aende Middelburchsche Poorte verschenen Meije 1617 1618 1619 ende 1620 jegens 13 schellingen tsiaers > ruim 2 pond.

Ontfanghen van de pachters van de dijck tusschen de stadt ende de keeten over 4 jaeren pachts vande Dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat > 2 pond.

Ontfanghen van Bartholomeus Aernoutsz Parck over een quartier jaer pachts vande mole dess stadt verschenen Meije 1620 de somme van > ruim 15 pond.

Ontfanghen van derffgenaemen van de Heer Burchmr Jan Spierinck over 2 jaeren chijs vant slop tusschen Bontes ende heurl huys geweest hebbende > 20 schelling.

Ontfanghen van Hr Dirrick Sael als eijgenaer vande Lijnbane over 2 jaeren chijs vande crompte van voorss Lijnbane verschenen den lesten Januarij 1619 ende 1620 jegens 6 schellingen tsiaers > ruim 13 schellingen

Ontfanghen van derffgenaemen van Abraham Mussebrouck over 2 jaeren rente staende opt Huijs Catwou > 3 pond.

Ontfanghen van deijgenaers van de Sonne over 2 jaeren chijs > 20 schelling

Ontfanghen van Elisens de Langhe als collecteur van stadtsbier excijs over reste van een jaer pachts > ruim 8 pond.

Excijs op wijn ende bier soe de stadt als de kercke competerende

Ontfanghen vande Heer Burchmr Merten Adriaensz als pachter in eene massa vande 11 schellingen 6 grooten vls op yeder tonne Antwerps Ingels ofte ander swaer bier bij de tappers opgedaen/ Item vande 1 schellingen 2 grooten vls op yeder tonne Pharo bij de voorn tappers opgedaen / Item vande 5 schellingen 6 grooten vls op ijeder tonne Ingels ofte Lubs bier bij de burghers opgedaen/ Item vande 4 schellingen 2 grooten Vls op ijeder tonne Pharo ende Antwerps bier bij de burghers opgeaden/ Item vande 3 schellingen 4 grooten vls op ijeder tonne Meuselaers bijde burghers opgedaen/ Ende van eene schelling twee grooten vls op ijeder tonne Cleen bier bijde burghers opgedaen gedurende den tijt van een geheel jaer > ruim 281 pond.

Ontfanghen van Merten Adriaensz over de besproecke rancoenpenningen van sijnen belooffden pacht/ Bedragende volgende volgende de conditien vande verpachtinghe jegens eene schelling te ponde vande geheele ende onsuijvere somme des pachts > ruim 14 pond..

N.B Rancoenpenningen: opgeld, waarmee een pacht werd verhoogd. Ook de betekenis; bedrag waarmee bijkomende kosten werden afgekocht. Of strijkgeld: een soort premie.

Ontfanghen van Gerrit van Dort als collecteur voor Pieter Bernoille ? over de 2 derdepaerten vande 6 grooten vls op elcke tonne biers Soe bij de tappers als burghers opgedaen.

Aencommende het resterende derde paert den Armen dess stadt bijden voorn Pieter Bernoille gepacht voor 1 jaer > ruim 29 Pond

Ontfanghen vande voorn Gerrit van Dort over de twee derdepaerten vande rancoenpenningen van sijnen belooffden pachts > 32 schelling

Ontfanghen van de Heer Wouter Mertensz( zoon van Merten Adriaensz ) als pachter van den Excijs opde wijnen voor een geheel jaer op ijeder ocxhooft Spaensche France ende Rensche Wijn Soo bijde tappers als burghers opgedaen mitsgaders de 4 grooten op yeder stoop wijns bij de Tappers ende burgers opgedaen met cleender tonnekens als halffve ocxhooffden Ende voorts de weerde vande vierde stop van alle de wijn bij de tappers opgedaen ende inden voorss jaere gesleten ende vuijtgetapt > ruim 89 pond.

Over de rancoenpenningen m.b.t de wijnen jegens een schelling te ponde van de geheele ende onsuijvere somme des pachts .

Het vendumeesterschap

Ontfanghen over het eerste vande 3 jaeren pachts vant vendumeesterschap > ruim 7 pond.

Ontfanghen van de voorn Nathaniel van Heusen over de rancoenpenningen een schelling te ponde > 11 schelling.

Ontfanghen van Nathaniel van Heusen over de stuijver te ponde van meubelen ende huijsraet > ruim 7 pond..

Via de stadtbode > Memorie.

Crigierderschap

Anderen ontfanck is vant Crigierderschap soo vande grooten als cleenen roup.

Ontfanghen van de secretaris Pieter Cannoije > ruim 9 pond.

Ontfanghen van Nathaniel van Heussen voorss over tgene vande stuijver te ponde het voorss crigierderscap competerende gecommen ende geprovenieert is van de meubele goederen ende huijsraet bij voorn Nathaniel van Heusen > ruim 7 pond.

Ontfanck vande Vischbanken ende affslach > Memorie

De Wintmole

Ontfanghen van Barthelmeeus de Parck over een jaer pachts > ruim 62 pond.

De Balance

Gerrit van Dort over een half jaer pachts > ruim 2 schelling

Jan Vermeere over een halff jaer pachts .> ruim 11 schelling.

Recht van Stadtsmaten ende Exue > Memorie.

Anderen Ontfanck van chijsen erffpachten etc etc > geen bijzonderheden in vergelijking met de vorige rekeningen.

De Verhuiringhe vande gorsinghe van de wallen cingel ende vande Veerschen Dijck soo verre de selve de stadt is competerende

Ontvangen van Cornelis Adriaensz Licxe over het tweede sevende jaer pachts van de gorssinghe van de wallen cingel ende Veerschen Dijck > 12 pond

De Verhuiringhe vant kerckhoff ter hootkercke Ende vanden Berch buijten de stadt daer de galge op staet mitsgaders vanden dijck tusschen de stadt ende het oude Gat.

Ontfanghen van Sander Bartholmeusz over het leste sevende jaer pachts vant kerckhoff >ruim 3 pond.

Idem van Adriaen Cornelis Coster van den Galgenberch > 10 schelling

Idem van Balten Pietersz ofte sijns actie hebbende over den dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat > 10 schelling.

Anderen Ontfanck : t Pontgelt

Te weten de 4 grooten te ponde van alle onroerende goedern binnen dess stadt vercocht wordende.

Ontfanghen van de secretaris als collecteur > ruim 21 pond

Anderen Ontfanck Ende is van de 6 ponden Vls tsiaers die bijde Ed: Mog: Heeren Staten van Seelt tot behouff ende reparatie vande kercke jaerlicx vergundt sijn Eensdeels in plaetse vande Landen de kercke eertijts toebehoort hebbende ende van weghen de gemeene saecke vercocht sijnde /Achtervolgende de ordonnantie ende appostille daervan wesende In date den 1e Augusti 1575 (Er staat abusievelijk 1675)

Ontfangen vande Heer Jan Pietersz vande Brande Rentmeester vant Extraordinaris over Walcheren > 6 pond.

Anderen Ontfanck Ende is van stuijver op elck hondert groff souts bij Barthoenen al voorden troubel tot behouff van de voorss kercke gegeven ende geconsenteert ende naerden troubel gecontinueert

Alsoo geduirende den voorss jaere gheen Ontfanck van de voorss stuijver geweest is Soo wort daervan nijet verantwoort maer alleenlyck gemaekt > Memorie.

Anderen Ontfanck Ende is vant recht der begravenissen inde kercke gevallen.

Ontfanghen van de weduwe ende erffgenaemen van Dirrick Cornelisz over tgene vant voorss recht der begravenissen inde kercke gevallen > ruim 7 pond.

Anderen Ontfanck Ende is extraordinaris

Ontfanghen van Crijspijn Cosijn Smit binnen dess stadt over 142 ponden out ijsers hem van stadtsweghe vercocht ende gelevert bedragende jegens 2 grooten 12 myten tpont > ruim 29 schelling.

Ontfanghen vanden vendumeester Nathaniel van Heussen over verscheijden cordewagens (kruiwagens :dus wagens met 1 wiel ) met tgene daer van dependeert bij hem van stadtwege vercocht > ruim 9 pond

Vuytgeven jegens den voorgaenden Ontfanck

Jan Andriesz was ‘sHeeren dienaer over 11 maenden > ruim 14 pond

Wouter Lambrechtsz over een jaer gage vant horologie op te winnen ende de clocken gade te slaen > 8 pond.

Betaelt aen Sijmon de la Bare over 4 maels het voorss horologie versteken te hebben Bedragende jegens 10 schellingen allee reijse volgende ordonnantie > 2 pond

Betaelt aen Heijndrick van Campen stadtbode ende weesbode dess stadt over een jaer gaige vant stadtbode schap ende het weesbodeschap > 5 pond.

Betaelt aen Segher Dirricxsz ende sijne moeder over een jaer gaige vant costerschap dess stadt verschenen den lesten april 1627 > ruim 12 pond.

Betaelt aen mr Pieter Wicksteen Fransche Schoolmeester over een jaer gaige > 13 pond

Den Heer Bailliu Christoffel Spierinck over sijn dachgelden vacatien ende verschote vrachten inde reijse bij hem vuijt commissie van Wet ende Raet gedaen naerden Haghe aen Sijn Excie met den brieff van verkiesinghe inhoudende nominatie vande Nijeuwe Wet voorden jaere 1620 Bedragende sonder tgene aen dheer Secretaris van Sijn Hoochgemelte Excie ende Sijne clercken voor expeditie naer costuijme vereert ende inde voorss stadtsrekeninge de annis 1618 1619 in vuijtgeven gebrocht > ruim 6 pond.

Betaelt aende voorn Heer Bailliu Christoffel Spierinck Om daermede te betaelen aen dheer secretaris van Sijn Excie ende Sijne clercken over de expeditie vanden brieff van verkiesinghe vande Nijeuwe Wet > ruim 3 pond.

Anderen Vuytgeven.

Betaelt aen Marcus Neve Jansz ende andere verscheijden Arbeijders over verscheijden daghen aen alle stadtswercken soo hooffden kayen wallen poorten straeten ende anderss gewrocht ende voor ofte to dienste vande stadt eenighe affairen gedaen te hebben > ruim 28 schelling.

Betaelt aen Pieter Floren over dat hij inde geheele stadtscaije beginnende van de Veersche Poorte tot de Middelburchsche oorte aende watersijde van aerdewerck onderhouden ende volgehouden heeft > ruim 5 pond.

Betaelt aende Armmeesters dess stadt over den Excijs op wijn ende bier bij die van Nijeuwerckercke opgedaen > ruim 4 pond.

Item moet hier in Vuijtgeven geleden ende gepasseert worden volgende de resolutie van W+R Tgene den Excijs op Wijn ende Bier over den voorss jaere geexpireert > ruim 17 pond.

Betaelt Philips Linniere/Lumiere ? Brouwer binnen dess stadt in Jan de Leeus straet over bier bij hem van stadts wege ende door last vande burchmrs gelevert aende burghers ende arbeijders de Nijeuwe Kille gedolven hebbende Diemen nu het Burghers Gat noemt > ruim 3 pond.

Betaelt aen verscheijden arbeijders vier daghen ofte langer gedolven hebbende inde kille tusschen de verste ende middel sluijs > ruim 10 pond.

Betaelt aen Jonffrouwe Maijcken Spierinck weduwe vande Heer Bailliu Pieter Aelbetsz van der Graft over coop ende leveringhe van een Corenmate van haer voorde stadt gecocht volgende ordonnantie > ruim 12 schellingen.

Betaelt over het buscruijt inde monsteringhe te Paesschen gehouden verschoten ende over trommelvellen snaren ende andere gereetschap inde voorss monsteringhe verbesicht > ruim 5 pond.

Betaelt aen Claes vande Coolputte ende Robbert Carels over 8 ponten / sants gehaelt ende opde passage naert diep gespreet ? te hebben > 4 pond.

Vuytgeven tot reparatie van de wintmolen

Joris Cornelisz panneboeter over leveringhe van alderande ijserwerck tot de voorss molen > 38 schellingen.

Betaelt aen Bernaert de Meijer ende dheer br. Claes Sael de Jonghe over tgene in t coopen vande materialen tot reparatie vande mole van noode ende int besteden vande reparatien der selver verteert is Bedragende > 23 schelling

Betaelt aen Stoffel Jacobsz vanden voorss As met sijn wagen van Middelburch onder de meule te bringen > 10 schelling.

Betaelt aen Jan Backhuijs over het spoorijser met de spoor inde voorss mole > 10 schelling.

Betaelt aen Barthelmeeus de Parck molenaer dess stadt over de Timmerluijden de reparatie van de voorss mole gedaen hebbende 6 daghen den Cost gegeven te hebben volgen de quitancie > 20 schelling.

Anderen Vuijtgeven Ende is Extraordinaris

Betaelt aen Agniet Claes weduwe van Leyn Leunisz over bier bij haer aende stadt gelevert ende bij diversche occasien thaeren huijse opt stadthuijs doen haelen Bedragende volgende specificatie > 19 schelling

Betaelt aende Heer Burchmr Claes Sael de Jonghe overtgene tsijnen huijsse ende herberghe genaempt Het Groote Moriaenshooft inden voorss jaere in defroijeringhe etc als beter gedaen dan gelaeten > ruim 30 pond.

De Tresorier heeft bij diversche occasien voor een bedrag van ruim 15 pond uitgave gedaen,

Betaelt aende Heer Adriaen Gerritsz van Liesvelt als ontfangher van Dirrick Sael sone vande Heer Burchmr Claes Sael de Jonghe over het capitael van sijne penningen bij ende van stadtsweghe ter weescamer dess stadt gelicht op particulier credijt ende segeltochte van Corn.Wielant Hartman Michielsz Coster ende Pieter Sijmonsz 50 ponden grooten vls Ende over nege jaeren ende ses maenden rente verschenen Octobris 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 ende 1620 ende de ses maenden verschenen Meije 1621 bedragende jegens 4 pond 2 schellng 6 grooten tsiaers 29 pond 14 s chelling 9 grooten Samen met het capitael volgende de gecasseerde segeltochte ordonnancie ende quitancie .> ruim 79 pond.

Betaelt aenden secretaris Pieter Canoije op rekeninge ende in minderinghe van tgene hem over verschote ende voorde stadt betaelde peningen met de rente ende aencleven van dijen naer luydt ende vermogens de ghe ..... van verbant van de 5e April 1595 is competerende volgende quitancie > ruim 153 pond .

N.B. De bovenstaaande regels zijn doorgestreept

Betaelt aende Gasthuysmeesters dess stadt over heur deel ende derde part int overschot vant incommen vanden voorss jaer 1620 Alles in conformite ende voltreckinghe vant solemneel accoort gemackt tusschen de vorn Gasthuijsmeesters te eenre ende de 7 Geinteresseerde der stadt Arnemuijden ter andere sijde opden 5e Januarij 1621 Ende bij Wet ende Raet geapprobeert den 8e Januarij 1621 voorss mitsgrs in presentie ende door intercessie van de Heeren de gecommitteerde Raiden andermael eendrachtelijck ende met overeenstemmighe voisen geratificeert den 11e Januarij 1621 bedragende volgende ordonnancie ende quitancie > ruim 57 pond.

Betaelt aen Pieter Tessinck schalie decker over een jaer de kercke ende thoren in haer schaliedeck ondehouden te hebben verschenen lesten Januarij 1620 Bedragende met 20 schelling van buyten loon volgende ordonnancie ende quitancie > 6 pond.

Betaelt ende gerembourseert aende weduwe van Dirrick Cornelisz ende Seger Dirricxsz haeren sone bewarende de kercke /Over tgene sij inden voorss jaere ingaende ende expirerende als boven tot behouff regieringhe ende gadeslaginge vande kercke mitsgaders het schoonmaecken van dijen Ende voort om andere saecken ende nootsaeckelicheden de kercke diensten aengaende nootelijck verschoten hebben ende bij occasie te coste gevallen is / Bedragende volgende particuliere specifficatie daeraff gehouden ende hier overgelevert met verscheijden billetten ende quitancien > rum 34 schellingen

Anderen Vuijtgeeff Ende is van restanten te weten van penningen hiervooren in ontfange gebrocht ende die nochtans nijet ontfangen en sijn als volcht

Hr Lenaert Teerlinck rest over 9 jaeren chijs 1613-1621 > ruim 4 pond.

Vincent van Onderdonck rest over 9 jaren chijs vande vuijtganck het Huijs De Herpe 1613-1621 > ruim 4 pond

Adriaen Cornelisz rest over 8 jaren pachts vande Galgenberch 1613-1620 jegens ruim 10 schelling per jaar > 4 pond.

Claes vande Coolputte over 5 jaeren huire vant houtten huijsken verschene meije 1617-1621 jegens ruim 14 schellingen > ruim 3 pond.

De pachters vande dijck tusschen de stadt ende het oude gat resten over 5 jaren pachts verschenen meije 1617 – 1621 jegens 10 schelling tsiaers .> ruim 2 pond.

Dirrick Sael als eijgenaer vande lijnbane rest over 3 jaeren chijs vande crompte vande lijnbane verschenen den lesten Januarij 1619 1620 ende 1621 jegens 6 schelling 8 grooten tsiaers > 1 pond.

Derffgenaemen van Abraham Mussebrouck resten over 3 jaeren rente van 30 schelling tsiaers staende opt Huijs Catwou verschenen St Jan 1618-1620 > ruim 4 pond.

Merten Willemsz Boom ofte den eijgenaer van de Sonne resten over 3 jaeren chijs verschenen den lesten Januarij 1619-1620 > ruim 1 pond.

Elisens de Lange als collecteur van Stadts Excijs opde bieren over den jaere geexpireert den lesten 1620 rest de somme van >ruim 8 pond.

Hans Tresenij over rie maende pachts vande balance vervallen den lesten meerte 1612 > ruim 3 schellingen.

Jan de Lange over 6 maende pachts vande balance verschenen den lesten Septembris 1612 de somme van ruim 7 schellingen

Hans Tresenij over 6 maende pachts van de balance verschenen den lesten Meerte 1613 de somme van > ruim 6 schellingen.

Joris Brechtsz over 6 maende pachts verschenen den lesten Septembris 1613 > rujim 9 schellingen.

Jacob de Crane over 6 maende pachts > 8 schellingen.

Derffgenaemen vande Heer burchmr Jan Spierinck rest over drie jaeren chijs vant slop tusschen Bontes ende heurl huys verschenen in Junio 1619 1620 ende 1621 > 30 schelling.

Adriaen van Eepen over 6 maende pachts verschenen den lesten Septembrid 1614 < ruim 12 schellngen

Touchain de Sage over 6 maenden pachts verschenen den lesten Septembris 1615 > ruim 7 schellingen.

Jan Eedelinc ? Houer > 6 maende > ruim 2 pond.

Corn Matthijsz over 6 maenden > ruim 4 schellingen

Jan Sonnius over 6 maanden pachts >10 schelling

Idem 4 maal > 40 schelling

Pieter Vermeere 6 maanden pachts verschenen den lesten meerte 1620 > 10 schelling

Jan Vermeere over 6 maanden pachts verschenen den lesten meerte 1621 > ruim 11 schelling

Cornelis Lixe over een jaer pachts vande gorsinge van de wallen ende cingel verschenen Januario 1621 de somme van > 12 pond.

Vande vendue gehouden vande stadtscordewagens staet noch te betalen > 4 pond

Naerdijen de differenten gemoveert den 29e Junij 1621 int doen deser rekeninghe gedecideert sijn ende het accort gemaeckt usschen de Gasthuysmrs ter eere ende de seven Gheinteresseerde der stadt Arnemuyden ter andere sijde dat ten tijde vande voorss rekeninghe genouchsaem scheen gerescindeert (vernietigd/nietig verklaard ?) te wesen / daer doore oock de voorss differenten int doen van de voorss rekeninge geresen waeren door Intercessie vande Heeren Commissarissen daer toe specialick bij de Ed: Heeren Ghecommitteerde Raiden van de Ed: Mog: Heeren Staten van Seelt gedeputeert wederom ende de novo bij Burchmrs bij Burchmrs Schepenen ende Raeden dess stadt Arnemuyden opden 21e Januarij 1622 met overeenstemmighe voisen ende by beijde contractanten eendrachtelick geapprobeert is Ende dat tot bevestinghe vandijn de posten nopende tgene de voorn Gheinteresseerden ende voorss Gasthuijs bijt voorss accort gestipuleert ende bedongen hebben hier vooren fol XXIX en seg: met goede kennisse van saecken in vuytgeven gebrocht syn Soe hebben Burchmrs Schepenen ende Raiden voorn namel Claes Sael doude Merten Adriaensz Burchmrs Jochem Trente Vincent van Onderdonck Willem Michielsz Adriaen Baeckelant Nathaniel van Heussen Carstiaen Cornelisz Schepenen Cornelis Jacobsz Claes Sael de Jonghe Willem Adriaensz Oostdijck Wouter Mertensz Lenaert Teerlinck Raiden Christoffel Spierinck Bailliu ende Pieter Cannoije secretaris als Gheinteresseerde in presentie vande voorn Boudewijn vander Ghoes de voorss rekeninge gerecoleert geapprobeert opgenomen geliquideert ende gesloten Onder alle behoorlicke protestatie als naer stijl /Actum opde Raetcamer met opene deuren als naer costuijme op den 12e Novembris 1622 .

Hieronder 15 handtekeningen. O.a die van Claes Sael doude

Inventarisnummer 368 Meij 1621 tot Meij 1622

Rekeninge : etc ende Reliqua die Wouter Nachtegael ende Boudewijn vander Goes gewesene Tresoriers der stadt Arnemuyden over den Jaere 1621 midts dess sijn maeckende /doende ende overleverende aende Heeren Burchmrs Schepenen ende Raiden der stadt Arnemuyden voorss van alsulcken handelinge ende administratie als sijl van alle de Stadtsexcijsen Imposten ende andere soo ordinarisse als extraordinarisse Domeynen ende Incommen vande stadt Ende van wegen de kercke der selver stadt gehadt hebben/ Mitsgrs van het vuiytgeven ende i(e)mploijeren der zelver voor den tjt van Eenen jaere ingegaen met den eersten Meije 1621 ende geexpireert den lesten April 1622 daeraen volgende Beyde incluijs Alles gemaeckt ende gestelt op verscheijden Capittelen ende vuijtgetrocken in ponden schellingen ende grooten als hier naer volcht ende eerst

Den Ontfanck

Inden eersten wort alhier in ontfanck gebrocht 13 schellingen 6 grooten etc Die den voorgaenden Tresorier bij sijne rekeninge gesloten den 22e Novembris 1622 meer ontfangen dan vytgegeven heeft/ Dus hier volgende de selve rekeninge de voorss > ruim 13 schellingen

Andren Ontfanck Ende is vande restanten van de voorgaende rekeninge gesloten opden voorss 22e Novembris 1622.

Ontfangen van Hr Lenaert Teerlinck over 9 jaeren chijs vanden vuijtganck vant Huijs De Helle verschenen den lesten Januarij 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1629 1621 jegens 10 schellingen tsiaers > ruim 4 pond.

Ontfanghen van Vincent van Onderdonck over 9 jaeren chijs vanden vuijtganck van sijn Huijs De Herpe verschenen als boven bedragende jegens 11 schellingen drie grooten tsiaers > ruim 4 pond

Ontfangen van Adriaen Cornelis Coster over 8 jaeren pachts vanden Galgenberch verschenen Catherine 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 volgende thien schellingen tsiaers > 4 pond.

Ontfangen van Claes van de Coolputte over 5 jaeren huire vant houten huijsken staende aende Middelburchsche Poorte verschenen Meije 1617 1618 1619 1620 jegens 13 schellingen vier grooten vls tsiaers >. ruim 4 pond .

Ontfanghen vande pachters van den dijck tusschen den stadt endde het Oude Gat over 5 jaeren pachts vande voorss dijck verschenen Meije 1617 1618 1619 1620 1621 jegens 10 schellingen tsiaers > ruim 2 pond.

Ontfanghen van Dirrick Sael als eijgenaer van de lijnbane gestaen hebbende binnen dese stadt over 3 jaeren chijs vande cromte vande voorss lijnbane verschenen den lesten Januarij 1619 1620 1621 jegens 6 schellingen acht grooten tsiaers > 20 schellingen.

Ontfangen vande Erffgenaemen van Abram Mussebrouck over 3 jaeren verloops eender Rente van 40 schellingen tsiaers staende opt huijs Catwou verschenen St Jan 1618 1619 1620 de somme van > ruim 4 pond.

Ontfanghen van Merten Willemsz Bom ovver 3 jaedren chijs vande houckhuijse De Sonne verschenen den lesten Januarij 1619 1620 ende 1621 jegene s 10 schellingen tsiaers.

Ontfanghen van Elisus de Lange voorden pachter gecollecteert hebbende de stadt Excijs op den bieren over tgene hij van voorss excijs van den jaere geexpireert denlesten April 1620 aendse stadt noch restende was > ruim 8 pond.

Ontfanghen vande erffgenaemen van de Heer burchmr Jan Spierinck over 3 jaeren chijs vant Slop tusen Bontes ende heurl Huijs verschenen in Junij 1619 1620 en 1621 jegens 10 schellingen tsiaers > 30 schellingen.

Ontfanghen van Hans Tresenij over 3 maenden pachts van de Balance verschenen den lesten merte 1612 > rum 3 schellingen.

Ontfangen van Hans Treseny over 6 maende pac hts van de balance verschenen den lesten meerte 1613. > ruim 6 schelling.

Ontfanghen van Joris Brechtsz de Vos !! over 6 maenden pachts van de voorss balance verschenen den lesten Septembris 1613 > ruim 6 schelling.

Ontfanghen van Jacob de Crane over 6 maenden pachts verschenen den lesten meerte 1614.

Ontfanghen van Adriaen van Eepen over 6 maende pachts vane voorss Balance verschenen den lesten Septembris 1614 > ruim 12 schellingen.

Ontfanghen van Wouter Meertenz over 6 maende pachts van voorss balance verschenen den 6e Meerte 1615 .

NB Deze post is geannuleerd

Ontfanghen van Tocham/Touchain ? le Sage over 6 maende pachts van de voorss balance verschenen den lesten Meerte 1615 > ruim 7 schellingen

Ontfangen van Jan Elderlinck over 6 maanden pachts van de voorss balance verschenen den lesten meerte 1616 > ruim 2 pond

Ontfanghen van Corn. Mathijsz over 6 maenden pachts van de voorss balance verschenen den lesten Septembris 1616 > ruim 4 schellingen

Ontfangen van Jan Sonnius over 6 maende pachts vande voorss Balance verschenen den lesten Merte 1617 > 10 schellingen.

Ontfanghen van den selven 4 maal 10 schellingen> 40 schellingen

Anderen Ontfanck Ende is vanden Ordinaris ende Extraordinaris Excijs op Wijn ende bier soede stadt als de kercke competerende :

Ontfangen van Gerrit van Dort als pachter in een massa van de elff schellingen 6 grooten vld op yeder tonne Antwerps Ingels ofte ander swaer bier bij de tappers opgedaen Item vande 10 schellingen 2 grooten vls op yder tonne Ingels ofte Lubs bier bij de burgers opgedaen Item van de 4 schellingen 2 grooten vls op yder tonne Pharo ende Antwerps bier bij de burgers opgedaen Item vande 3 schellingen 4 grooten vls op ydre tonne meuselaer by de burgers opgedaen Ende vande Eene schellinck 2 grooten vls op yder tonne cleen bier bij de burgers opgedaen geduerende den tijt van een jaer ingaende met den eersten Meije 1621 ende geexpireert den lesten april 1622 beyde incluijs Bedragende volgende pachtseel daervan wesende de somme van > ruim 270 pond.

Ontfangen van de voorn, Gerrit van Dort over de besproke rancoen penningen van sijnen belooffden pacht Bedragende volgende de conditien vande verpachtinge jegens eene schelinck te ponde vande geheelen onsuyvere somme des verpachts > 14 pond

Ontfangen van de Heer Burchmr Merten Adriaensz als pachter vande 6 grooten op yder tonne biers over tweederde parten van voorn 6 grooten vls Soe bijde tappers als burgers opgedaen Aencommende het resterende derdepart den Armen dess stadt voor den tijt van eenen geheelen Jaere ingaende den eersten Meije 1621 ende geexpireert den lesten April 1622 Bedragende de voorss tweederdeparten volgende de pachtzeel daer van sijnde > ruim 23 pond.

Ontfange vande voorn Heer Burchmr Merten Adriaensz over de twee derde parten vande rancoen penningen van sijnen beloofdden pacht Bedragende volgende conditien van verpachtinge jegens eene schellinck te ponde vande geheele ende onsuijvere somme des pachts > ruim 35 schellingen.

Ontfangen van de Secretaris Pieter Cannoije als pachter van den Excijs opde wijnen voor eenen geheelen jaere ingaende met den eersten Meije 1621 Wesende 16 schellingen 8 grooten op yeder ocxhooft spaensche fransche ofte rensche wijn Soe bij de tappers als burgers opgedaen met cleender tonnekens als halve ocxhooffden Ende voorts de weerde vande vierde stoop van alle de wijn bij de tappers opgedaen ende inden voorss Jaere gesleten ende vuijtgetapt Bedragende volgende de pachtzeel daervan sijnde > ruim 75 pond .

Ontfangen vande secretaris Pieter Cannoije als pachter van de wijn ende excijs over de rancoenpenninghen van sijn beloofde pacht bedragende volgende de conditien vande verpachtinge jegens eene schellinck te ponde van de geheele ende onuijvere somme pachts > 4 pond.

Anderen Ontfanck ende is vant vendumeesterschap metten gevolge ende aenncleven vandyen.

Ontfangen van Nathaniel van Heussen over het tweede van drie jaeren pachts vant vendumeesterschap verschenen den lesten april 1622 Bedragende volgende de pachtzeel daervan sijnde > ruim 7 pond.

Over de rancoenpenningen idem dito > 11 schellingen

Idem over de stuyver te ponde van de meublen ende Huijsraet > ruim 4 pond.

Idem m.b.t. de stadsboden > Memorie

Crigierderschap over de grooten als cleenen roup

Pieter Cannoije secretaris > ruim 4 pond

Ontfangen van Nathaniel van Heussen van de stuiver te ponde van de meubele goedren ende huisraet > ruim 4 pond.

Ontfanck van de Vischbancken ende Affslach > Memorie

Ontfanck van de wintmole

Van Barthelmeus de Parck over een jaer pachts van de mole > ruim 62 pond.

De verpachtinge van de balance

Adriaen van Eepen over een half jaar pacht van de balance > ruim 5 schellingen

Jan Sonnius idem dito . ruim 7 schellingen

Ontfangen van Jan Sonnius over een halff jaer pachts vande balance > ruim 7 schellingen

De stadtsmaten en de exue > Memorie

Ontfanck vande chysen Zie hiervoor

Anderen Ontfanck ende is vande verhuiringe vande huysen ende eren de stadt aencommende

Alsoo tHuijs De Sterre den tijt vande voorss jaere by Mr Pieter Wijcksteen van stadtswege bewoont is sonder huire te geven soo en can daeraff niet verantwoort maer alleenlijck gebrocht worden > Memorie.

De secretaris Pieter Cannoije betaalt nog steeds huur over een stuk erf vande stove achter sijn hoff gelegen > 10 schellingen.

Beroerende Huijsken achter de balance alsoo selve niet verhuirt maer bewoont wort bij Maye Jans weduwe van Steven Stevensz in sijn leven stadt Aerbeijder geweest sonder hire te geven > Memorie.

Ontfangen van Claes vande Coolputte van het houten huijsken aende Middelburche poorte > ruim 14 schellingen.

Anderen ontfanck van de verhuiringe van de gorssinge van de wallen cingel ende vande Veerschen Dijck soo verre de selve stadt is competerende :

Geen ontfanck

Anderen ontfanck is vant kerckhoff ter hootkercke Ende vant Berch buyten de stadt daer de galge op staet mitsgaders vanden dyck tusschen de stadt ende het Oude Gat.

Ontfangen van Sander Barthelmeus over een jaer pachts vant voorss kerckhoff ter hootkercke > ruim 3 pond.

Ontfangen van Adriaen Cornelis Coster over de galgenberch > 10 schellingen.

Ook over de voornoemde dijk > 10 schellingen

Pontgelt: de 4 grooten te ponde van alle de onroerende goederen

Pieter Cannoije als collecteur > rim 31 schellingen.

Andren Ontfanck van de 6 ponden voor de kerk

Ontfangen vande Heer Jan Pietersz vande Brande rentmeester vant Extraordinaris over Walcheren over een jaer verops > 6 pond..

Anderen Ontfanck ende is vant recht der begravenisse .

Ontfangen vande weduwe van Dirrick Cornelisz ? ende Seger Dirricx haere soone over tgene vant voorss recht der begravenisse inde voorss jaere > ruim 9 pond

Anderen ontfanck ende is extraordinaris

Een jaer huire vant huijs Het Goude Cruice bedragende boven de reparatie ende noch eenen halven gouden Reaal die noch verantwoort moet worden de somme van > 20 schellingen.

Vuijtgeven

Betaelt aen Jan Andriesz sheeren dienaer over 10 maenden gaige > ruim 13 pond

Betaelt aen Wouter Lambrechtsz over een jaer gaige vant horologie op te winnen ende de clocken gade te slaen > ruim 8 pond.

Heijndrick van Campen was stadtbode en weesbode mitsgaders het portierschap > ruim 9 pond.

Pieter Cannoije als secretaris > gage 50 pond

Betaelt aen Seger Dirricxz ende sijn moeder een jaer gaige vant costerschap> ruim 6 pond.

Mr Pieter Wijcksteen Fransch Schoolmeester > ruim 6 pond

Betaelt aende Heer Bailliu Christoffel Spierinck over dachgelden vacatien ende verschote vrachten inde reyse bij hem vuijt commissie van Wet en Raet gedaen in meerte 1621 naerden Hage aen Sijn Excie met den brief van verkiesinge inhoudende nominatie van de nieuwe wte voorden jaere 1621 Bedragende met tgene aende Heer Secretaris van Sijn Hoochgemelte Excie ende Sijnen klercken voor expeditie naer costuijme vereert is volgende quitancie ende ordonnancie > ruim 8 pond

Ander vuijtgeven Ende is van ordinaris arbeyts loon van alle stadts ordinarisse Wercken Soo int repareren van alle stadts saecken ende wercken als int maecken van nieuwe ordinarise wercken mitsgaders van coop ende leveringe van alderande gereetschap ende materialen van plancken delen Cappranen Sparren steen calck yserwerck etc

Betaelt aen Marcus Neve Jans Jan Heijndricxsz ende andere verscheijde Arbeijders verscheijde daghe soo hoofden kaijen wallen poorten straeten etc gewrocht > ruim 15 pond.

Betaelt ende gerembourseert aenden Secretaris dess stadt Pieter Cannoije over tgene hij inden voorss jaere verschoten ende verstreckt heeft voor pampier pennen int register segel gaeren pennemessen liassen was ende andere behouffen tot dienste vande stadt het cantoir weescamer ende anders met gene daer van dependeert volgende verscheijden quitancien ende ordonnancien > ruim 12 ponden.

N.B. Deze declaratie en andere in vorige jaren lijken de onbevooroordeelde beschouwer enigszins aan de hoge kant !!

Betaelt aen Adriaen Baeckelant op rekeninge van tgene hem over Arbeijts loon ende geleverde materialen van de stadt is competerende > ruim 33 ponden.

Betaelt aen Pieter Floren over dat hij de geheele stadts kaije beginnende vande Veersche Poorte tot de Middelburchsche Poorte aende watersijde van aerdewerck onderhouden ende volgehouden heeft daerinne gerekent 12 schellingen van eenighe dachgelden > ruim 5 ponden.

Beaelt aen Joris Cornelisz panneboeter over diversche soorten van nageln ijserwerck > 10 pond.

Betaelt aende Armmrs dess stadt over den excijs op wijn en bier opgedaen > ruim 4 pond.

Item moet alhier in vuijtgeven komen den excijs op wijn ende bier vande ghene die de stadt om redenen vrijdom van excijs vergunt heeft > ruim 18 pond

Betaelt aen Joris Trotter op rekeninge van het opsetten ende repareren van 3 diversche bestedingen aende aerde wallen > ruim 10 pond

Betaelt aen Adriaen van Coolputte over de vroonen dess stadt een jar schoone gemaeckt ende onderhouden te hebben > 3 pond.

Betaelt aen Groot Jan met sijn mat over het affbreecken ende opnemen vant Goesche Hooft mitsgrs vant wechdelven van aerde neffens het voorss hooft > 5 pond.

Betaelt aende secretaris Pieter Cannoije ten behouve vant cantoir der selver stadt over de cooppenningen van de huijse Edam voord e gecocht > ruim 7 pond

Betaelt aen Gabriel Heijndricxz over 16500 straetsteenen bij hem aen de stadt gelevert met lossen > ruim 21 pond.

Joris Davitsz was glaesmaecker.

Sara Charles was weduwe van Govert Heijndricxz over geleverde nagelen

Jacques de Wolff ende Joos van Dale over het repareren van de trommel met de coor ?? /coord

Ander Vuijtgeven Ende is extraordinoris

Betaelt aende Heer bailliu Christoffel Spierinck omme aende gebannen vrouwe voor een reijspenninck te geven volgende quitancie > 5 schellingen.

Betaelt aende Heer Burchmr Claes Sael de Jonge over tgene tsijnen huijse ende herberge genaempt Het Groote Moriaenshooft in stadtsnootelijck afairen verscheydelyck verteert ende met vergastinge ende defroijeringe van eenige persoone met de stadt te doen gehadt hebbende Alles als beter gedaen dan gelaeten affgesproecken ende betaelt > ruim 38 pond.

Betaelt aen Cornelis Aertsz weert In de Florenteijnsche Lelie tot Middelburch over verscheijden gelagen tsijnen huijse met diversche Heeren ende andere persoone in noodige affairen vande stadt verteert > ruim 11 ponden.

Betaelt aende Secretaris dess stadt Pieter Cannoije over tgene hij inden jaere 1621 Extaordinaris aen etelijcke waere ende andere minutees voor de stadt verschoten heeft volgende specifficatie ende ordonnancie > ruim 2 pond.

Betaelt aen Gerrit van Dort over excijs van bieren aende burgers inde nieuwe kille gedolven hebbende geschoncken > ruim 2 ponden.

Betaelt aen Joris Bael clapperman over tgene hem bij Wet ende Raet extraordinaris vergunt is > 20 schellingen.

Betaelt aen Boudewijn vander Ghoes een van de Rendanten over tgene hij inden voorss jaere aen etelijcke waere verteerde gelagen etc voor de stadt verschoteb heeft > ruim 2 pond.

Ander vuijtgeven Ende is die van wegen de kercke dess stadt gehadt hebben Inden voorss jaer.

Betaelt aen Joos van Dale lijndraijer over divers Touwerck by hem tot de clocken opden thoren ofte inde kercke gelevert > ruim 28 schelingen.

Pieter Tessinck schaliedecker: kerk en toren in haar schaliedeck onderhouden > ruim 6 pond.

Betaelt ende gerembourseert aende weduwe van Dirrick Cornelisz ende Seger Dirrikx haeren sone bewarende de kercke tot behouff regieringe ende gadeslaginge vande kercke mitsgrs het schoonmaecken van dyen Ende voorts om andere saecken ende nootsaeckelicheden de kerckediensen aengaende nootelyck verschoten hebben ende bij occasie tot coste gevallen > ruim 24 schellingen.

Betaelt aen Seger Dirricx over leer bij hem gecocht ende verbesicht tot het hangen vande clepel aende groote clocke > 15 schelling.

Betaelt aen Hans de Clerck over het repareren van de Bijbel in de kercke > 15 schellingen.

Andren Vuijtgeven ende is van restanten namelijck van penningen hier vooren in ontfange gebrocht Ende nochtans nijet ontfangen en sijn.

Inden eersten hr. Lenaert Teerlinck rest ovet 10 jaeren chijs vande vuijtganck vant Huijs De Helle > 5 ponden.

Vincent van Onderdonck over 10 jaeren chijs vanden vuytganck vant Huijs de Herpe > ruim 5 pond.

Adriaen Cornelisz Coster rest over 9 jaeren pachts vande Galgenberch > ruim 4 ponden

Claes vande Coolputte rest over 6 jaeren huire vant houten Huijsken aende Middelburchsche Poorte > 4 ponden.

De pachters vanden dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat resten over 6 jaeren pachts vande voorss dijck > 3 pond..

Derffgenaemen vande heer Burchmr Jan Spierinck over 4 jaeren chijs vant slop tusschen Bontes ende heurl Huijs geweest hebbende > 2 pond.

Dirrick Sael als eijgenaer van de Lijnbane over 4 jaeren chijs van de crompte vande voorss Lijnbane > ruim 26 schellingen.

Derffgenaemen van Abram Mussebrouck over 4 jaeren rente staende opt Huijs Catwou > 6 pond.

Merten Willemsz Bom als eygenaer vant Huis De Sonne rest 4 jaeren chijs > 2 pond

Elisens de Lange als Collecteur va stadts bier excijs rest van een jaer paer pachts> ruim 4 pond.

De balance : Hans Tresenij 3 maanden : ruim 3 schellingen

Jan de Lange rest. Over 6 maenden > ruim 7 schellingen

Hans Tresenij over 6 maanden > ruim 6 schellingen

Joris Brechtsz de Vos over 6 maanden > ruim 9 schellingen

Jacob de Crane over 6 maanden pachts > ruim 8 schellingen

Adriaen van Eepen rest over 6 maenden pachts > ruim 12 schellingen

Touchain le Sage rest over 6 maanden pachts > ruim 7 schellingen

Jan de Lange over 6 maanden > ruim 6 schelingen

Jan Elderlinck rest ovet 6 maanden pachts > ruim 2 pond.

Cornelis Mathijsz rest over 6 maenden pachts > ruim 4 schellingen

Jan Sonnius rest over 6 maanden pachts > 10 schellingen

Den selven rest over 6 maanden pachts > 10 schellingen

Den selven rest over 6 maanden pachts > 10 schellingen

Noch 5 maal > 46 schellingen

Pieter Vermeere rest over 6 maanden > 10 schelling

Jan Vermeere rest over 6 maanden pachts > ruim 11 schelling

Vande cordewagens van stadtswege vercocht inden jaere1620 rset noch > 4 pond

Adriaen van Eepen rest over een halff jaer pachts van de balance > ruim 5 schellingen

Hr Jan Sonnius rest over een halff jaer pachts vande voorss balance > ruim 7 schellingen.

Inventarisnummer 369 Mei 1622 tot mei 1624

Rekeninge ende bewyse die Nathaniel van Heussen Tresorier der stadt Arnemuijden

Den Ontfanck

Inden eersten wort alhier in ontfange gebrocht ruim 29 ponden die by de voorgaende stadtsrekeninge gedaenover de vorige periode

Andren Ontfanck ende is van restanten namelyck van penninghen in voorgaende stadtsrekeninghe gesloten.

Inden eersten ontfanghen van Hr Lenaert Teerlinck over 10 jaeren chijs van den vuijtganck vant Huijs De Helle > 5 Pond.

Ontfanghen van Vincent van Onderdonck over den uijtganck vant Huijs Den Herpe > ruim 5 pond.

Ontfanghen van Adriaen Cornelisz Coster over 9 jaar pachts vanden Galgenberch> ruim 4 pond.

Van Claes van de Coolputte vant houten Huijsken aende Middelburchsche Pooret > 4 pond.

Ontfangen over slop tusschen Bontes ende heurl huijs geweest hebbende> 2 pond.

Ontfangen van Elisend de Lange als Collecteur van Stadtsbier excijs over reste van een jaer pachts > ruim 4 pond

Ontfangen van Joris Brechtsz de Vos over 6 maanden pachts van de balance> ruim 9 schellingen.

Adriaen van Eepen over 6 maanden pachts van de balance > rujim 12 schellingen

Cornelis Mathijsz idem dito > ruim 4 schellingen

Jan Sonnius 6 maanden > 10 schellingen

Nog 3 maal 6 maanden > 30 schellingen

Item soude alhier behooren in ontfange gebrocht te worden ruim 3 schellingen die Hans Treseny over 3 maenden pachts vande Balance verschenen den lesten Meerte 1612 Item ruim 7 schellingen die Jan de Lange over 6 maenden pachts vande voorss balance Item ruim 8 schellingen die Jacob de Crane over 6 maenden pachts Item ruim 7 schellingen die Jan de Lange over 6 maenden pachts Item ruim 2 ponden pachts die Jan Elderlinck over 6 maanden Item ruim 4 ponden die eenige Arbeijders van de Cordewagens restende ende schuldich dan alsoo van alle tselve sommige door Insolventie sommighe door vertreck ende verre woonplaetse nijet gerecouvreert ?? can worden Soo wort al tselve voor ens ende voor al gebrocht > Memorie.

Anderen Ontfanck Ende is van ordinaris ende extraordinaris Excijs op wijn ende bier soo de stadt als de kercke competerende.

Ontfangen van Gerrit van Dort als pachter in eene masse vande 11 schellingen grooten vlaems op yder thonne Antwerps Ingels offte andere sware bieren by de tappers opgedaen Item vande 10 schellingen 2 groten vls op yder Thonne pharo by de voornomde Tappers opgedaen ; Item van de 5 schellingen 6 groten vlaems op yder Thonne Ingels ofte Lubs bier byde burgers opgedaen Item van de 4 schellingen 2 grooten vlaems op yder thonne Pharo ende Antwerps bieren by de burgers opgedaen ; Item vande 3 schellingen 4 grooten vls op yder Thonne meuselaer bij de Burgers opgedaen Ende vande eene schellinck 2 grooten vlaems op yeder Thonne cleen bier bij de burgers opgedaen geduirende den tijt van eenen geheel jaer ingaende met den eersten Meije 1622 ende geexpireert den lesten april 1623 beyde incluijs Bedragende volgende de pachtseel daervan synde de somme van ruim 251 pond..

Ontfangen vande voorn Gerit van Dort over de besproecken rancoenpenningen van syn beloofden pacht Bedragende volgende de conditien van verpachtinge jegens eene schellinck te ponde vande geheele ende onsuijvere somme des pachts > ruim 13 pond.

Ontfangen vanden voorn Gerrit van Dort over de twee derdeparten vande 6 geooten vls op elcke tonne biers Soo by de tappers als burgers opgedaen aencommende het resterende derdepart den Armen deser stadt by de voornomde Gerrit van Dort gepacht voorden tijt van eenen geheelen jare ingaende 1 mei 1622 > ruim 26 pond.

Ontfangen vanden voorn Gerridt van Dort over de twee derdeparten vande Rancoenpenningen van sijn belooffden pacht bedragende volgende de conditien van verpachtinge jegens eene schellinck te ponde vande geheele onsuijvere somme des pachts > ruim 28 schellingen

Ontfangen van de heer Burchmr Merten Adriaensz over een geheel jaer pachts vanden Excijs opde wynen eijde incluijs wesende 16 schellingen 8 grooten op yder ocxhooft Spaenschen Franse ende Rensen wyn Soo by de tappers als burgers opgedaen de 4 grooten op yeder stoop wyns byde tappers ende burgers opgeaden met cleender Tonnekens als halve ocxhooffden Ende voorts de weerde van de vierde stoop van alle de wijn byde tappers opgeaden ende inden voorss geheelen jare gesleten Ende vuijtgetapt bedragende volgende de pachtseel daervan synde > 59 pond.

Ontfangen van Merten Adriaensz over de rancoenpenningen van sijn beloofdden pacht Bedragende volgende de conditien van verpachtinge jegens eene schellinck te ponde vande geheele ende onsuijvere somme des pachts > ruim 3 pond.

Ontfangen van Aernout vande Coolputte als pachter in eene masse vande elff schellingen ses grooten vls op yder tonne Antwerps Ingels ofte ander swaer bier byde Tappers opgedaen Item vande 10 schellingen twee grooten vls op yder Thonne Pharo bijde voorn tappers opgedaen Item vande vyff schellingen 6 grooten vls op Ider Thonne Ingels ofte Lubs bier byde burgers opgedaen Item vande 4 schellingen twee grooten vls op yder Thonne Pharo ende Antwerps bier byde burgers opgedaen Item vande drie schellingen vier grooten vls op yder tonne meuselaer by de bugers opgedaen Item vanden eenen schellinck 2 grooten vlaems op yder Tonne cleen bier byde burgers opgedaen geduirende den tijt van een geheel jaer ingaende met den eersten Meije 1623 etc bedragende volgende de pachtseel > ruim 242 pond.

Ontfanghen vande voorn aernout vande Coolputte over de besproecken rancoenpenningen van syn belooffden pacht Bedragende volgende de conditien van verpachtinge jegens eene schellinck te ponde van de geheele onsuijvere somme des pachts > ruim 12 pond.

Ontfangen van Gerrit van Dort over de tweederdeparten vande 6 grooten vls op elcke tonne biers soo byde tappers als burgers opgedaen Aencommende het resterende derde part den Armen deser stadt bijden vvorn Gerrit van Dort gepacht voor den tijt van een jaer vanaf 1 mei 1623 volgende de pachtseel > ruim 26 pond.

Ontfangen van van Dort over de twee derdeparten vande rancoenpenningen van synen belooffden pacht Bedragende volgende de conditien ande Verpachtinge jegens eene schellinck te ponde vande geheele onsuyvere somme des pachts > 32 schellingen

Ontfangen vande Heer Burchmr Merten Adriaensz voorden tijt van eenen geheele jaere ingaende met den eersten Meije 1623 etc beijde incluijs gepacht hebbende den Excijs op de wijnen wesende 16 schellingen 8 grooten vls op yder ocxhooft Spaensche Rense ofte Franschen wijn soo byde tappers als burgers opgedaen met cleender Tonnekens ofte vaten als halve ocxhooffden Ende voorts de weerde vande vierde stoop van alle de wijnen bij de tappers opgedaen ende gesleten ende vuijtgetapt bedragende volgende de pachtseel > ruim 70 pond..

Ontfangen van Merten Adriaensz over de rancoenpenningen jegens eenen schellinck te ponde van de geheele onsuijver somme des pachts > 4 pond.

Anderen Ontfanck ende is vande Vendumeesterschap dess stadt metten gevolge ende aencleven van dien.

Ontfangen van Nathaniel van Heussen over het derde ende leste Jaer pachts vande vendue verschenen den lesten april 1623 > ruim 7 pond

Idem over de stuyver te ponde van alle vercochte meubelen huijsraet ende andere goederen by hem vercocht > ruim 2 pond.

Item over de rancoenpeningen vant voorss derde jaer pachts Bedragende volgende de conditien van verpachtinge jegens eene schellinck te ponde vande geheele ende onsuijvere pacht . 11 schellingen.

Ontfangen van Nathaniel van Heussen over het eerste derde jaer pachts vande voorss vendue vanaf den lesten april 1624 edragende volgende de pachtseel > ruim 7 pond.

Idem de stuiver te ponde > ruim 4 pond.

De rancoenpenningen > 10 schellingen.

Het crigierderschap soo vanden grooten als cleenen roup.

Ontfangen vande secretaris Pieter Cannoije over tgene gecommen ende gecollecteert is inden jare 1622 ende 1623 geexpireert den lesten april 1624 Bedragende volgende particuliere rekeninge als boven > ruim 16 pond.

Ontfangen vande voorn Nathaniel van Heussen over tgene vande stuijver te ponde het Crigierderschap competernde gecommen ende geprovenieert is vande meubelen goedere ende huijsraet byden voorn van heussen inden jare geexpireert den lesten april april 1623 vercocht bedragende over 1623 ponden volgende particuliere rekeninge > ruim 2 pond

Ontfangen van Gerridt van Dort over tgene vande stuijver te ponde van het voorss Crigierderschap concernerende en bij de voorn Gerridt van Dort vercocht geexpireert den lesten april 1624 bedragende over 495 ponden volgende particuliere rekeninge > ruim 4 pond.

Vischbancken ende Affslach > pro memorie

Anderen ontfanck ende is vande Wintmole gestaen buijten dess stadt.

Ontfangen van Barthelomeeus de Parck molenaer over een jaer pachts van de mole vanaf 1 mei 1622 > ruim 62 pond.

Ontfangen van Elias Gilliss molen aer ende synde Weduwe over een jaer pachts vande mole deser stadt vanaf 1 mei 1623 .> ruim 67 pond.

Ontfangen vanden voorn Barthelomeeus de Parck over het slijten vanden steen inde leste twee jaeren van syn pacht verschenen meije 1623 de somme van > ruim 26 schelling

Anderen ontfanck Ende is vande verpachtinge vande balance

Ontfangen van Salomon de Backer nomine (in naam van) Jan Sonnius over 6 maenden pachts vande balance vanaf 1 april 1622 > ruim 8 schellingen.

Van Jan Sonnius over 6 maenden pachts van de balance vanaf 1 october 1622 > ruim 5 schellingen .

Ontfangen van Adriaen van Eeepen over 6 maenden pachts van de balance ingaende den 1e April 1623 . 5 schellingen

Ontfangen over het volgende half jaar pachts van Gerrit van Dort > ruim 2 schellingen

Anderen Ontfanck ende is van chijsen erffpachten ofte erfrenten de stadt aencommende ende by diversche persoonen schuldich ter cause van eenige erven straten ende ander vrydommen by die vander stadt eertijts vercocht ende vuijtgegeven.

Ontfanghen vanden eygenaer vant Huijs De Sonne over 2 jaeren chijs vande vuijtganck vant voorss Huijs int slop van St Joris Poorte > 20 schellingen

Ook vermelding van het Huis De Helle en vande erve opt oosteynde Catwou genaempt tegenwoordelick betimmert synde .

Ontfangen van Claes vande Coolputte over 2 jaeren huire vant houten huysken aende Middelburchsche poorte > ruim 26 schellingen.

Andren Ontfanck ende is vande verhuiringe vande gorssinge van de wallen van de cingel vanden Veerschen dyck soo verre de Irisdictie desee stadt is streckende .

Ontfangen van Cornelis Licxe over het eerste tweede sevende jaer pachts > 24 pond

Anderen Ontfanck ende is vande verhuiringe vant kerckhoff te hootkercke Ende vanden Berch buyten de stadt daer de galge op staet mitsgrs vande dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat

Ontfangen van Sander Bartheolemeeus over 2 jaren pachts vande hootkercke > ruim 6 ponden.

Ontfangen v an Adriaen Cornelisz Lantman over 2 jaren pachts vanden Galgenberch > 20 schelling.

Ontfangen van 2 jaer pachts vande dijck yusschen de stadt ende het Oude Gadt verschenen vanaf 1 meije 1623. > 20 schellingen.

Ontfanck van het pontgelt :4 grooten vls te ponde van alle de onroerende goedren binnen dess stadt vercocht wordende .

Ontfangen van de secretaaris dess stadt als collecteur vant pontgelt over 2 jaren > ruim 24 pond.

Andren Ontfanck ende is van wegen de kercke voor 2 jaren : 6 pond

Ontfangen vande Heer Jan Pietersz vande Brande Rentmeester over extraordinaris van Walcheren over 2 jaren verloops vande voorss 6 pondern tot behouff vande voorss kercke > 12 pond.

Andren Ontfanck vant recht der begravenisse inde kercke gevallen

Ontfanghen van Seger Dirricxz als bewaerder der kercken over tgene vant voorss recht der begravenisse geprocedeert inden jare 1622 1 jaar > ruim 10 pond.

Ontfanghen van Seger Dirricxz ende Louijs Wouters over tgene vant voorss recht der begravenisse geprocedeert is in het volgende jaar > ruim 7 pond.

Andren Ontfanck ende is extraordinaris.

Ontfanghen van Adriaen Bakelant 14 ponden grooten Vls die de voorss Bakelant aen de stadt goetgedaen ende op syn tachterheyt laeten valideren heeft over reste ende volle betalinge die nootelijck aengenomen ende vande stadt overgenomen hebbende het huys gestaen binnen deser stadt genaemt Edam schuldich as daer van vier ponden vls den 2e Octobris 1619 Item 4 ponden vls den 2e Octobris 1620 ende gelijcke vier ponden Vls den 2e Octobris 1621 ende de resterende 2 ponden den 2e Octobris 1622 verschenen sijn dus hier de 5 schelling > 13 pond

Vuijtgeven jegens den voorgaenden Ontfanck Ende eerst van alle stadtsordinarisse gaigen pensionen ende andere diensten metten gevolge ende aencleven van dijen.

Inden eersten betaelt aen Mr Pieter Wicksteen / Franchoisen schoolmeester over een halff jaer gaige verschenen meije 1622 > ruim 7 pond

Betaelt aen Seger Dirricxz voorgaende coster over reste van een jaer gaige > ruim 5 pond

Betaelt aen Sander Rotwijts kerckedienaer over 20 maenden gaige > ruim 26 pond.

Betaelt aen Wouter Lambrechtsz over 2 jaeren gaige vant horologie op te winnen ?? ende clocken gade te slaen > 16 pond.

Betaelt aen Mr Symon de la Bare over het horologie drie jaren ende alle jaren viermaels versteken te hebben bedragende jegens 10 schellingen elcke reijse volgende drie quitancien ende ordonnancien > 6 pond.

Bedtaelt aen Heyndrick van Campen over 21 maenden als stadtbode gedient hebbende ingaende Meije 1622 Alswanneer hy syn stadtbodeschap geresigneert eeft over sijn eenentwintich maenden gaige Bedragende met seecker Extraordinaris inden voorss tijt gevallen volgende 7 quitancien ende ordonnancien . > ruim 14 pond

Betaelt aen Nijs Pietersz Bruyselaer jegenwoordige stadtbode dess stadt over vijff maenden gaige van het stadtbodeschap verschenen den lesten april 1624 bedragende met zeecker extraordinaris > ruim 3 pond.

Pieter Cannoije 2 jaar gage van secretarisschap > 100 pond.

Betaelt aen Segher Dirricxz Coster geweest hebbende binnen dess stadt over 18 maenden gaige verschenen 1 nov. 1623 > ruim 18 pond.

Bdetaelt aen Louijs Lambrechtsz jegenwoordich coster dess stadt over 6 maenden gaige vant costerschap verschenen den lesten aprl 1624 > ruim 6 pond .

Pieter Wicksteen Franchoise schoolmeester over 18 maanden gaige verschenen novembris 1623 > ruim 19 pond..

Nathaniel van Heussen over 2 jaren wachtmeesterschap > 20 pond

Vacatien en dachgelden

De baljuw Christoffel Spierinck brieff van verkiesinghe + 2 rosenobels aende heer secretaris van Zijn Hoochgemelte hr Excie dheer vander Mijle ende de goutgulden aen syne clercken naer costuijme vereert voor Expeditie volgende ordonnantie ende quitancie . ruim 11 pond

Betaelt aende Heer Bailliu Christoffel Spierinck over sijn dachgelden vacatien ende verschoten vrachten inde reijse bij hem vuijt commissie van W+R gedaen in meerte 1623 inden Hage aen Sijn Princelijcke Excie metten brieff van verkiesinghe inhoudende nominatie van de nyeuwe wet voor den voorss jare 1623 bedragende met de 2 rosenobels aende secretaris van Sijn Princelijcke Excie de Heer van der Mijle Ende de goudgulden aende Clercken van Sijn Cantoir voor de expeditie naer costuijme vereert volgende ordonnantie ende quitancie > ruim 12 pond.

Item soude alhier mogen gebrocht worden tgundt dheer Bailliu verteert ende verschoten heeft inde reijse bij hem gedaen in meerte 1624 ter cause vant vermaecken vande nieuwe wet over den jare 1624 voorss ende alsoo voorn Bailliu alsoo en reijsende in sijn particuliere affairen den brieff van verkiesinge aengenomen heeft voor nyet mede te dragen Ende stadt in gheen costen te bringen als vant Expeditie gelt aende secrearis van syn Pr Excie mitsgaders synde clercken Soo en can daeraff nyet vutgetrocken maer alleenlijck gebrocht worden > Memorie.

Betaelt aende secretaris dess stadt Pieter Cannoije over syn dachgelden vacatien ende verschote vrachten inde reyse by hem vuyt commissie van W+R gedaen in september 1622 ter cause vant proces doen ter tijt hangende voor den Hoogen Raide tusschen de Heeren Burgemrs Schepenen ende Raiden dess stadt ter een Ende dheer Burchmr Wouter nachtegael ende Boudewijn vander Goes gewesenen Tresoriers dess stadt ter andere sijne bedragende volgende specificatie ende ordonnancie > ruim 8 pond.

Betaelt aen dheer burchmr Claes Sael de Jonge over dat Jan Vermeere sijn huijsvrouwe soons specialijck inden Hage geweest is met een missive van Stadtswege aende secretaris dess > 2 pond

Betaelt aen Nataniel van Heussen over vacatien etc wegens het proces tussen de 7 Gheinteresseerde en B+S+R voor de Hoogen Raide > ruim 9 pond.

Betaelt aen Dheeren Claes Sael doude ende Merten Adriaensz Burchmrs mitsgrs Pieter Cannoije secretaris over heure dachgelden vacatien ende verschote schipvrachten ende wagevrachten in de reyse bij henlieden vuyt commissieb van W+R gedaen naer den Hage in october 1622 specialjck omme te compareren voor den Hoogen Raide int proces voor den selven Hoogen Raide hangende tusschen Burchmrs Schepenen ende Raiden dess stadt ter eenre ende de bovengenomineerde gewesene Tresoriers > ruim 27 pond

Betaelt in september ende in october 1622 over leges ende salaris vande Heeren Commissarissen griffiers Advocaten procureur ende andere de stadt tegen de Tresoriers gedient te hebben > ruim 13 pond.

Betaelt aende heer pensionaris Mr Jacob Cats de stadt in verscheyden saecken gedient op verscheyden incidenten geadviseert ende in diversche saecken gebesoigneert hebben berdragende volgende specificatie ende quitancie > ruim 13 pond.

Betaelt aende heer Jan Sonnius den 12e Jullij 1623 volgende ordonnancie > 12 pond

Nog eens op 30 augustus 1623 > ruim 16 pond

Betaelt aende Advocaet Mr Adriaen Cannoije den 1e Decembris 1623 > 18 pond

Betaelt aende vorn heer Advocaet mr Adriaen Cannoije om te betalen den Advocaet Mr Dirrick de Jonge > 10 pond

Joris Cornelis Panneboeter over arbeidsloon ende geleverde materialen van nagels sloten grendels ende andere yserwerck tot alle de stadts wercken in 1621 1622 > ruim 10 pond.

Betaelt aan Adriaen Bakelant over arbeidsloon en geleverde materialen vande stadt kercke mole is competerende over de jaeren 1619 1620 1621 1622 tot den 1e Octobris 1623 > ruim 88 pond

Betaelt aende Heer Burchmr Elias Vincent waterclerck vande oostwateringe over Waterpenningen dyckpenningen ende gemeene saecke van 112 roeden lants de stadt competerende gelegen aende cingel onder den Veerschen Dyck vande jaere 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 volgende ordonnacie ende Quitancie > ruim 2 pond.

Betaelt aen Hans de Clerck Bouckvercooper tot Middelburch over papier pennen inct registers seelgaren pennemessen ende andere behoufften by hem tot dienste vande stadt Cantoir Weescamer ende anders vercocht ende gelevert inde geheele twee jaren geexpireeert den lesten april 1624 volgende 2 specifcaten > ruim 19 pond.

Betaelt over groen was voor het cantoir ende elders verbesicht > ruim 2 pond

Betaelt aen Corn Adriaensz Licxe over 1620 t/m 1624 : divesce materialen van sant clck hout ende diergelycke voor de stadt te voeren verdient heeft > ruim 9 pond.

Marcus Neve arbeijtsloon : > 14 schellingen.

Item wordt hier in rekening gebracht ruim 16 ponden : over het repareren vande straten ende halen van sant daertoe verbesicht sijn > ruim 16 pond

Pieter Floren over 2 jaren de geheele Stadtskaije beginnende vande Veersche Poorte aff tot de Middelburchsche Poorte toe aende watersijde van aerde werck onderhouden ende vol gehouden heeft Bedragende daer inne gerekent 37 schellingen van dachgelden daerenboven bij hem verdient > ruim 11 pond.

Betaelt aende Armmessters deser Stadt over den Excijs op wijn ende bier in de voorss 2 jaren > ruim 5 pond.

Item moet alhier in vuytgeven geleden ende gepasseert worden volgende de resolutie van W+R tgene den Excijs op wyn ende bier over de voorss 2 jaren bedreacht vande ghene die de stadt om redenen vrijdom van Excijs vergunt heeft bedagende volgende vier specificatien > ruim 29 pond.

Betaelt aen Joris Bael clapperman over tgene hij voor sijn Extraordinarissen dienst toegeleijt is 1622 1623 volgende 2 ordonnancien > 2 pond.

Betaelt voor het repareren vande glasen int Excijshuisken volgende het billet > ruim 1 schelling.

N.B. Zijn er door oproerige elementen ruiten ingegooid ?

De secretaris Pieter Cannoije heeft een bedrag van ruim 10 pond voorgeschoten.

Anderen vuytgeven ende is Extraordinaris.

Betaelt Jacob Lensz over 2 ½ jaar camerhuire voorde confrerie van rethorica 1622 1623 ½ 1624 > ruim 2 pond.

Betaelt Philippe Lumiere Brouwer deser stadt over bieren by hem opt stadthuijs ende door ordre vande Heeren Burchmrs ende Schepenen deser stadt aende Corporaels ende andere inde jaren 1622 en 1623 gelevert ende van stadtswege vereert volgende 2 specificatien > ruim 4 pond..

Betaelt aen Nijs Pietersz over den impost van een Tonne biers aende Corporaels in meye 1622 van stadtswege geschoncken > ruim 12 schellingen.

Aan Gerit van Dort over de impost van een tonne bier t.b.v. de corporaels in octobris 1623; Aernout van de Coolputte over een halff vat > ruim 22 schellingen.

Betaelt aen Cornelis Aertsz weert in de Florentijnsche lelie tot Middelburch over verscheyden gelagen tsynen huysse met diversche heeren ende andere persoonen noodige affaien vande stadt vertoont > ruim 6 pond.

Claes Sael de jonge tsijnen hujsse genaempt Het Groote Moriaenshooft verteert in vergastinge ende defroyeringhe van persoonen in affairen verscheydelick nootelick verteert in 2 jaren > ruim 60 pond.

Den rendant in het Huijs Den Hollantschen Tuijn in 2 jaren alles als beter gedaen dan gelaten > ruim 5 pond

Den Tresorier > ruim 27 pond.

Betaelt aen de Armmeesters deser stadt over reste ende volle betalinghe vant capitael eender rente van ruim 5 pond tsiaers staende op stadtsdomeynen volgende den Rentebrieff daer van onder het stadts groote Segel gepasseert synde opden 20e April 1580 hier gecasseert overgelevert ende quitancie > ruim 28 pond.

Betaelt aen Hr Dirrick Zael sone vande Heer Burchmr Claes Zael de Jonge over het Capitael van syne penningen bij ende van stadtswege ter Weescamer desre stadt gelicht op particulier credijt ende segeltochte van Pieter Sijmonsz als principael Hartman Micielsz Coster ende Cornelis Wielant als boren staende de verloopen Renten wesende ruim drie ponden tsiaers van veel jaren noch te betalen Daermede den voorss Rentebrieff noch onder den voorn Dirrick Zael berustende > 50 pond

Anderen Vuijtgeven voor de kercke

Betaelt aen Joos van Dale lyndrayer over divershe touwen tot dienste vande kercke ende het vuirewerck in de voorss 2 jaren geslagen ende gelevert te hebben > ruim 4 pond.

An Tessinck schaliedecker gewerkt aan de kerk en toren. Ook stoploot en nagels gelevert > ruim 9 pond.

Betaelt aen Seger Dirricxsz voorgaende coster ende Louijs Lambrechtsz jegenwoordige coster ende bewaerder der kercke over tgene sylieden inde voorss 2 jaren tot behouff regieringe ende gadeslaginge vande kercke mitsgaders het schoonemaecken van dyen ende voorts om andere saecken etc particuliere notitie daeraff gehouden hier met verscheyden specificatien ende ordonnancien overgelevert > ruim 10 pond.

Anderen Vuijtgeven is van Restanten namelick van penningen hier vooren in ontfange gebrocht ende nu nochtans nyet ontfangen en sijn

Dirrick Sael als eijgenaer vande lijnbane enz .

Merten Willemz Bom eigenaar van het Huis de Sonne .....

Elisens de Lange als collecteur van stadtsbier Excijs rest van een jaer pachts > ruim 4 pond

Adriaen van Eepen ? rest over 6 maenden pachts vande voorss Balance > ruim 12 schellingen.

Cornelis Mathijsz rest over 6 maanden pachts vande voorss Balance verschenen den lesten Septembris 1614 > 12 schellingen.

Cornelis Mathijsz rest over 6 maenden pachts vande voorss balance verschenen den lesten Septembis 1616 > ruim 4 schellngen.

Jan Sonnius rest over 6 maanden pachts vande voorss Balance 1617 > 10 schellingen

Den selven rest over 6 maenden pachts van de voorss balance 1617 > 10 schellingen.

Den selven rest over 6 maenden pachts van de voorss balance 1618 > 10 schellingen

Den selven rest over 6 maenden pachts idem 1618 > 10 schellingen

Idem Idem 1619 > 10 schellingen

Idem Idem 1619 > 5 schellingen

Den selven rest Pieter Vermeere 1620 > 10 schelling

Jan Vermeere rest over 6 vanden pachts vande voorss

Balance 1621 ruim 11 schellingen

Adriaen van Eepen een half jaar 1621 > ruim 5 schellingen

Jan Sonnius 2 maal > ruim 22 schellingen

Adriaen van Eepen > 5 schellingen

Gerrit van Dort over 6 maanden > 2 schellingen.

Sander Barthelmeeus over een jaer pachts vant kerckhoff ter hootkercke verschenen Catherine 1621 > ruim 3 pond .

Dheer Rentmr vande Brande rest over een jaer recognitie de kercke verschenen in augusto 1623 . > 6 pond..

Inventarisnr 370 1624/ 1625

Rekeninghe bewys ende reliqua van Carstiaen Cornelisz Tresorier der stadt Arnemuyden

Den Ontfanck

In den eersten wort alhier in ontfanck gebrocht ruim 71 ponden meer ontfangen dan vuijtgegeven.

Anderen ontfanck ende is van restanten namelick van penningen in voorgaende Stadtsrekeninghe gesloten den 21e Jullij 1624 in vuytgeven geleden sijn.

Ontfangen van Adriaen Cornelisz Coster over een jaer pachts vanden Galgenberch > 10 schellingen

Ontfangen Van Claes vande Coolputte over 8 jaren huyre vant houten huysken aende Middelburchsche poorte > ruim 5 pond.

De dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat over 8 jaren > 4 pond

Ontfanghen van de Erffgenamen vande eer Burchmr Jan Spierinck over 6 jaren chijs vant slop tusschen Bontens ende heurl huys geweest hebbende > 4 pond

Ontfanghen van Dirick Sael als den eygenaer vande lynbane over 6 jaren > 2 pond

Ontfangen vande Erffgenamen van Abraham Mussebrouck over 6 jaren rente staende opt huijs Catwou > 9 pond..

Ontfangen van Maerten Willemsz Bom als Eijgenaer vant Huys de Sonne over 6 jaren chijs : 3 pond.

Idem van Elisens de Lange als collecteur van stadtsbier Excijs over een jaar pachts > ruim 4 pond..

Idem van Joris Brechtsz de Vos over 6 maanden pachts vande balance > 9 schellingen

Idem Adriaen van Eepen > ruim 12 schellingen

Cornelis Mathijsz idem > ruim 4 schellingen.

Jan Sonnius > 4 maal 10 schellingen

Idem > 5 schellingen

Idem > 6 schellingen

Idem over 6 maanden Jan Vermeere > 11 schellingen

Idem Adriaen van Eepen> Ruim 5 schellingen

Idem 3 maal Jan Sonnius resp. 7 bier by de burgers opgedaen Item van de 3 schellingen 4 grooten 8 5 schellingen.

Ontfanghen van Adriaen van Eepen > 5 schellingen

Idem van Gerrit van Dort > 2 schellingen

Ontfangen van Sander Bartholmeus over eenjaer pachts vant hootkerckhoff > ruim 3 pond.

De stad kreeg van de rentmeester vande Brande 6 pond voor de kercke .

Anderen ontfanck ende is vande ordinais ende extraordinaris Excijs op wijn ende bier soo de stadt als de kercke competerende .

Ontfanghen vande Heer burchmr Maerten Adriaensz als pachter in een masse vande ruim elff schellingen op yder Thonne A twerps Ingels ofte ander swaer bier by de tappers opgedaen/ Item vande 10 schellingen 2 grooten vls op yder tonne pharo by de voorn tappers opgedaen Item vande 5 schellingen 6 grooten vls op yder tonne Ingels ofte Lubs bier by de burgers opgedaen Item vande 4 schellingen 2 grooten op yder thonne pharo ende Antwerps by de burgers opgedaen

Item van de eene schelling2 grooten vls op yder thonne cleen bier by de burers opgedaen geduirende den tijt van een geheel jaer ingaende met den eersten meije 1624 –den lesten april 1625 beyde incluys volgende de pachtseel > ruim 238 pond.

Ontfangen van Maerten Adriaensz over de besproken rancoenpenningen van sijn belooffden pacht bedragende volgende de conditien van verpachtinge jegens 1 schelling te ponde van de geheele onsuijvere somme des pachts. Nogmaals : ruim 26 schellingen jegens 1 schelling te ponde. Voor de derde keer jegens 1 schelling te ponde

Ontfangen van Maerten Adriaensz over de twee derde parten van de 6 grooten vls op elcke tonne biers soo by de tappers als burgers opgedaen aencommende het resterende derdepart den armen deser stadt by de voorn heer burchmr gepacht voor den tijt van eenen geheelen jare ingaende met den 1e Meije 1624 ende geexpireert den lesten april 1625 > ruim 24 pond

Excijs op de wijnen wesende 16 schellingen 8 grooten op yder ocxhooft Spaensche Rensche ofte Fransche wijn soo by de tappers als burgers opgedaen de 4 grooten op yder stoop wijns voor tappers en burgers . Met cleender thonnekens ofte vaten als halve ocxhooffden Ende voorts de weerde vande vierde stoop van alle de wijnen by de tappers opgedaen > ruim 75 pond

Vendumeesterschap

Gerrit van Dort over het tweede derde jaer pachts van de vendue > ruim 7 pond

De stuver te ponde > ruim 4 pond.

Rancoenpenninngen eene schelling te ponde > 10 schelling

De stuver te ponde “ by de stadtsboden” > Memorie.

Anderen ontfanck Ende is vant crigierderschap soo vande grooten als cleenen roup.

In den eersten soude alhier behooren in ontfange gebrocht te worden tgene vant voorss crigierderschap gecommen ende gecollecteert inden jare 1624 -1625 dan alsoo daeraff anders gheen bate gecommen noch by den secretaris in int volgende art. Verantwoort wort > Memorie De stuver te ponde concernerende van alle de goederen by de vvorn Gerrit van Dort vercocht bedragende over 482 ponden > ruim 4 pond.

Vischbancken ende affslach van den visch > Memorie.

De wintmolen Elas Gillis > ruim 67 pond.

De balance:

Een half jaar pacht ontfangen van Frans Nadael > ruim 5 schellingen

Ontfangen van Pieter Cornelis Coe over een half jaer > 5 schellingen

Anderen Ontfanck ende is van alle de stadtsmaten als Torfftonne Corenmate Calckmate Juijnmate ende diergelijcke > Memorie.

Anderen ontfanck ende is vant recht vande Exue de stadt aencommende van alle de goederen die van ofte vuijte stadt ofte Iurisdictie vervrempt vercocht ofte vertransporteert worden > Memorie.

Ontfangen van de eijgenaers van de Lijnbane binnen dess stadt gestaen over een jaer chijs vande cromte vande selve Lijnbane > ruim 6 schellingen

Het Huis De Groote Sterre wordt bewoond door Pieter Wicksteen “sonder huire bewoont”

Beroerende huysken achter de balance alsoot selve nyet verhuyrt maer bewoont wort by Mae Jans weduwe van Steven Stevens in sijn leven stadts arbeyder geweest sonder huyre te geven ten respecte van hare soberheyt Ende dat de stadt van haer kint getuyge is geweest en wort daeraff oock gheen onfanck maer alleenlyck gemaeckt > memorie.

Item soude alhier behooren in ontfange gebrocht te worden de huyre vant houten huysken aende Middelburchsche Poorte gestaen doch alsoo het selve tot de gront toe vervallen is soo en can daervan oock gheen ontfanck maedr gebrocht tot > memorie.

Cornelis Licxe over het tweede sevende jaer pachts vande voorss gorssinge cingel ende Veerschen Dyck over den jare 1624 > 12 pond

Ontfangen van Laureijs Bockstael 1 jaar pacht vande gorssnge vant schuttershof > ruim 26 schellingen.

Verhuyringe vant kerckhoff ter hootkercke ende vande Berch buyten dess stadt daer de galge op staet mitsgaders vande dyck tusschen de stadt ende het Oude Gat .

Ontfangen van Sander Barthelmeeus : kerckhoff hootkercke > ruim 3 pond

Adriaen Cornelisz lantman pacht van de Galgenberch > 10 schelling.

De dijck tussen de stad en het Oude Gat moest 10 schellingen opbrengen.

Het pontgelt

4 grooten te ponde van alle onroerende goederen

Ontfangen van de secretaris dess stadt > 36 schellingen

Den ontfanck te weten voor eerst van de 6 ponden die byde heeren Gecommitteerde Raden van de Heeren Staten van Zeelant tot behouff ende reparatie van de kercke jaerlicx vergunt synde eendeels in plaetse van de landen de kercke eertyts toebehoort hebbende ende van wegen de gemeene saecke vercocht synde achtervolgende de ordonnancie ende appostille daervan wesende .

Ontfangen vande Heer Jan Pieters vande Brande rentmr over het Extraordinaris van Walcheren ende over een jaer verloops > 6 ponden..

Anderen Ontfanck Ende is van de stuyver op elck hondert souts by de Barthoenen al voor den troubel tot behouff vande kercke gegeven ende geconsenteert ende naerr den troubel gecontinueert.

Geen ontfanck > Memorie

Anderen ontfanck der kercke aengaende Ende is vant recht der begravenisse inde kercke gevallen.

Ontfangen van Louijs Lambrechtsz ofte sijne Erffgenaemen over tgene vant voorss recht der begravenisse geprocedeer is > 24 pond.

Anderen ontfanck ende is extraordinaris

Inden eersten wort alhier in ontfange gebrocht > ruim 101 pond die de Foriers der stadt Arnemuyden van de Servitie van verscheyden compagnien sedert den 22e Junij 1617 tot den lesten Septembris 1624 binnen dese stadt gelegen hebbende meer ontfangen dan vuytgegeven hebben dus hier volgende de rekeninge daer over by de voorn Foriers gedaen ende bij B + S + R der stadt Arnemuyden opgenomen ende gesloten den 21 e Februarij 1625 > ruim 150 pond..

Item wort alhier in ontfange gebrocht ruim 40 ponden die de ontfangers vande 100e Penninck over de stadt Arnemuyden vande jaren 1617 tot en met 1622 mitsgrs van verscheyden voorgaende restanten meer ontfangen dan vuijtgegeven is dus hier volgen de de rekeninge daeraff by de voorn ontfangers gedaen ende bij B+S+R dess stadt opgenomen ende gesloten 22 Jullij 1624.

VUYTGHEVEN JEGENS DEN VOORGAENDEN ONTFANCK

Sander Rotwijts was s ‘heeren dienaer over 12 maende gaige > 16 pond

Betaelt aen Wouter Lambrechtsz over een jaer gage vant horologie op te winnen ende de clocken gade te slaen > 8 pond

Betaelt aen Mr Sijmon de la Bare over 4 maels inde jare geexpireert meije 1625 het horologie versteken te hebben bedragende jegens 10 schellingen de reijse > 2 pond

Betaelt aen Nys Pieters Bruyselaer stadtbode gage > ruim 9 pond

Pieter Cannoije secretaris : een jaar gage > 50 pond

Betaelt aen Louijs Lambrechtsz Coster gage van het kosterschap > ruim 15 pond

Betaelt aen Mr Pieter Wycksteen Franchoise schoolmr over 18 maenden gage > ruim 19 pond

Betaelt aen Nathaniel van Heussen over 3 maenden gage vant wachtmeesterschap > ruim 2 pond..

Vacatiegeld etc

De baljuw Christoffel Spierinck in meerte 1624 particulier in den Hage gereijst ende den brieff vande verkiesinge vande nyeuwe wet sonder cost vande stadt mede genomen hebbende over tgene hij aende Heer secretaris van Sijn Pr Excie van de Mijle ende de clercken van syn Cantoir voor expeitie ende naer costtuijme verteert hadde > ruim 3 pond

Item comt den rendant over tgene hij aende Heer secretaris van Sijn Excie vereert heeft voort expedieren vanden brieff daer bij 2 andere tot Schepenen genomineert waren in plaetse van Pieter Souwens overleden in meije 1624 bedragende met eenige minutees volgende specificatie ende olrdonnancie > 34 schellingen.

Betaelt aen dheer Bailliu Barthelmeeus Cannoije over tgene hij aende heer secretaris van Sijn Princelijcke Excie ende aende clercken van sijn cantoir voorde expeditie vande brieff van verkiesinge van nieuwe Wet in Meerte 1625 gedaen vereert heeft > ruim 3 pond.

Betaelt aen dheer Griffier vande Hoogen Raide Maerten Rosa over het recht van comparitie gevallen inde sake tusschen de stadt ende Geinteresseerde in Septembris 1624 > ruim 5 pond

Betaelt aen de secretaris Pieter Cannoije door last van de gedeputeerden dess stadt in den Hage verschoten voor dess stadts deel ende portie inde oncosten van comparitie tusschen de selve stadt ende Geinteresseerde gevallen Octobris ende Novembris > ruim 3 pond.

Betaelt aende Heer Advocaedt Mr Adriaen van der Ghoes inden Hage overtgene hij int proces hangende voor den hove van Hollant tusschen de stadt ter eenre ende Jacob van Meeuwen ende Jan van Kuyckhoven ter andere syde nopende den hoochsten prijs inde Loterie geweest hebbende volgende specificatie ende quitancie > ruim 3 pond

Betaelt aende Heer Advocaet Mr Corn vander Ghoes tot Middelburch over tgene hij in stadtssaken besoigneert ende verdient heeft volgende specifficatie ende quitancie > ruim 3 pond .

Betaelt aen dheer Advocaet inden Hage Mr Dirrick de Jonge over tgene hij inde stadtssaecken van Martio 1624 tot den 10e Octobfis daeraenvolgende gebesoigneert ende verdient heeft > ruim 7 pond.

Betaelt aenden voorn Advocaet Mr Dirrick de Jonge over tgene hem stadtssaken verdient heeft sedert den 10e Octobris 1624 tot novembris daeraen volgende Alswanneer het accoort tusschen de Gasthuysmeesters ende de Geinteresseerde gesloten is volgen de specifficatie ende quitancie > ruim 6 pond.

Betaelt ende gerembourseert aen Jan Jansz van Swol over tgene hij verschoten ende gegeven hadde aen Hr Jan Sonnius doen hy van Stadtswege naer den Hage vertrock in Merte 1624 om van stadtswege te compareren voor Commissarissen van de Hoogen Raide tegen de Gheinteresseerde volgende Ordonnantie > ruim 6 pond.

Betaelt aen Jan Jansz van Swol driemaels tot voorderinge van stadtssaecken inden Hage geweest hebbende namelyck in Junio 1624 om een brieff vande Stadt aende Commissarissen vanden Hoogen Raide te bringen ende in September ende October 1624 volgende specificatie ende quitancie > ruim 12 pond.

Betaelt aende Heer Burchmr Boudewijn van der Ghoes over syn reyscosten dachgelden ende vacatien inde reijse bij hem gedaen naerden Hage in augusto 1624 volgende specifficatie ende ordonnantie > ruim 5 pond

Betaelt aende voorn Heer Burchmr Boudewijn vander Ghoes over schipvrachten vacatien mitsgrs sijn ende Sr Jan Sonnius mitsgrs dheer Advocaet Mr Adriaen Cannoys dachgelden inde reijse bij henl vuijt commissie van W+R gedaen inden Hage in Septembris 1624 om van stadtswege te compareren voor commissarissen vanden Hoogen Raide tegen de Geinteresseerde volgende specifficaie ende ordonnancie > ruim 22 pond.

Betaelt aen den Rendant Carstiaen Cornelisz over schipvrachten ende andere oncosten mitsgaders syn vacatien ende dachgelden by hem gesupportteert ende verschoten in de reyse by hem mey Jan Jansz van Sibol wiens oncosten hier vooren betaelt syn in Octobris 1624 om van stadtswege te compareren voor commissarissen van den Hoogen raide jegens de Geinteresseerde > ruim 9 pond

Betaelt aende Bailliu Christoffel Spierinck over schipvrachten teercosten ende andre ongelden mitsgaders syn Ende dheer Advocaet Mr Adriaen Cannoijs dachgelden ende vacatien by henl verschoten ende verdient inde reyse die syl gedaen hebben naerden Haghe aen Syn Pr. Excie in April 1623 volgende specificati ende ordonnancie > ruim 25 pond

Betaelt aen dheer Adriaen Beaumont ende Jan Jansz van Swol over tgene sijluijden aen schipvrachten vacatien ende andere oncosten verschoten ende verdient hebben inde reijse bij henlieden gedaen naer den Haghe in November 1624 over om te compareren van stadtswege voor Commissarissen van den Hoogen Raide jegens de Gasthuijsmrs ende Gheinteresseerde > ruim 24 pond

Andren vuijtgeven nde is van ordinaris Arbeijtsloon van alle stadts ordinarisse wercken mitsgaders van coop ende leveringhe van allerande materialen ende gereetschappen als plancken delen capranen sparren steen calck iserwerck ende andere nootsaeckelicheden daer toe verbesicht ende verwrocht met den aencleven ende gevolge vandien inden voorss gehellen jare geexpireert den lesten april 1625 ..

Btaelt aen Mayken Barthels conchierge vant Stadthuijs over tgene sy inden jaren 1622 1623 ende 1624 tot onderhoudinge ende schoonmakinge vant Stadthuys ende anders verschoten ende betaelt heeft volgende verscheyden specifficatien ende quitancie > ruim 4 pond

Betaelt aen Adriaen Bakelant timmerman over reste ende volle betalinge van tgene hy verdient ende aende stadt kercke ende mole gelevert heeft sedert Octobris 1623 -1625 incluys volgende versceyden specifficatien ende quitancien > 20 pond

Betaelt aende weduwe van Joris Cornelisz panneboeter over arbeijtsloon ende geleverde materialen van nagels sloten grendels ende ander iserwerck tot alle stadtwrecken in de jaren 1623 ende 1624 > ruim 9 pond

Betaelt aen Neel Bruyselaer ende de weduwe van Pancras over het snoyen vande willige boomen daervan het hout opt stadthuys gebrocht is volgende quitancie > ruim 12 schelling

Betaelt aen Corn Adriaensz Lixe overtgene hij aende stadt met het slepen van verscheijden materialen verdient heeft volgende specifficatie . 9 schellingen.

Betaelt aen Hans de Clercq bouck(ver)cooper tot Middelb over pampier pennen int (met) registers segelgaeren pennemessen ende andere behoufften bij hem tot dienste vande stadt cantoir weescamer ende anders vercocht ende gelevert > ruim 16 pond.

Betaelt over groen was in 1624 int cantoir verbesicht > 21 schelling

De rendant heeft als voormalig tresorier in verscheijden minutees verschoten dus hier volgende specifficatie de voorss > ruim 3 pond.

Betaelt aen Pieter Floren over dat hij een halff jaer de heele stadtskaije vande Veersche poorte aff tot de Middelbursche Poorte toe mitsgaders de aerde wallen aende watersyde van aerdewerck onderhouden heeft > 5 pond

Betaelt aende Armmeesters dess stadt over den excijs op wijn ende bier bij die van Nieuwerkercke opgedaen > ruim 2 pond

Hier in vuijtgeven gebrocht den excijs op wyn ende bier over den jare geexpireert den lesten april 1625 bedraecht vande ene die de stadt om redenen vrijdom van Excijs verunt heeft bedragende volgende specifficatie > 16 pond.

Betaelt aen Abraham Rijckaers lootgieter tot Middelburch over gelevert ende gemangelt loot tot dienste van de stadt > 24 schellingen

Metser over een hoop calcie steenen > ruim 2 pond

Betaelt aen Joris Trotter over coop van 41 delen > ruim 18 schellingen

Betaelt aen Tobias Jansz over 3 chuyten sants > ruim 7 schellingen

Betaelt aen Joos van Dale lijndraeijer over een touwe gelevert te hebben van 21 pont bedragende jegens 8 grooten tpont . > 14 schellingen

Betaelt aen Joos van Dale 450 toortsen volgende quitancie . 12 schellingen

Betaelt aen Corn van Dort over leveringhe van 6 tartonnen int vieren over het veroveren van de Baije de Totos Les Santos verbesicht volgende quitancie

N.B. Deze verovering vindt plaats omstreeks 1625

Anderen vuijtgeven Ende is Extraordinaris

Betaelt aen de Heer Rentmr van Bewesterschelt Jan Reyserbege over de oncosten gevallen int verheff van seeckere 49 gemeten Ambachts gelegen in Niewerkercke gecommen vande Heer Tresorier Valcke ende estaen hebbende opde naem vande Heer Burchmr Claes Sael doude dat nu door desselffs affluuchen gestelt ende verschenen is op de naem vande heer Burchmr Willem Michielsz > ruim 2 pond

Betaelt aen Sander Rotwijts over de montcosten van deesker gevangen > ruim 9 schelling

Betaelt aen dheer Burchmr Claes Sael de Jonge over tgene tsynen huyse ende herberge genaempt Het roote Moriaenshooft in stdt noodige affairen verscheydelijck verteert ende met vergastinge ende defroijeringe van eenige persoonen met de stadt te doene gehadt hebbende alles als beter gedaen dan gelaeten affgesprocken ende betaelt is bedragende > ruim 17 pond

Item wort alhier in vuijtgeven gebrocht ruim 8 pond door de Tresorier te coste gehadt ende beyaelt heeft tot vervallinge van collatien ende versamelinghen bij die van de stadt als beter gedaen dan gelaten opt stadthuys gehouden in het liquideren vande leste stadtsrekeninge ende voortaen andere besoignes ende saken vande styadt > ruim 8 pond

Ende alzoo in stadtsrekeninge over den jaren 1621 gedaen by de Heeren Tresoriers de Burchmrs Wouter Nachtegael ende Boudewijn vander Ghoes by W+R opgenomen ende gesloten den 22e Novembris 1622 tot 29 recto et verso in vuijtgeven gebrocht ende betaelt tot verlichtinge ende ontlastinge van tgene de geinteresseeerde voor de stadt geteeckent ende verleden hadden aende kinderen van Anna Crol ruim veertich ponden mitsgaders stadtrekeninge over de jaren 1622 en 1623 gedaen by den Tresorier Nathaniel van Heussen ende by W+R gesloten 12 Jullij 1621 tot 34 verso in vuijtgeven gebrocht ende betaelt is tot verlichtinge ende ontlastinge van de voorn Geinteresseerde als Dirrick Sael sone van burchmr Claes Sael de Jonge 50 ponden Ende hier vooren in dese jegenwoordige rekeninge int voorgaende artijckel aende Secretaris Pieter Cannoije een van de Geinteresseerde betaelt ende in vuytgeven gebrocht is ruim 17 pond op rekeninge vande voorss ruim 3308 ponden ; Soo wort hier mede in vuijtgeven gebrocht ruim 54 ponden het Gasthuijs ende Diaconie dess stadt daertegen over heur derdepart competerende int overschot vande stadtsincommen van de voorss jaren 1621 1622 1623 welcke voorss 54 ponden de stadt betalinge op rekeninge ende in minderinghe strecken moeten vande 4390 ponden die het voorss Gasthuijs ende Diaconie tot laste vande stadt syn competerende volgende de voorss transactie approbatie ende condemnatie vande Ed: Hoogen Raide in date den 19e Novembris 1624 dus hier volgende quitancie de voorss > ruim 54 pond.

Item wort alhier in vuijtgeven gebrocht ruim 51 pond die aende voorn Gasthuijsmrs ende Diaconen betaelt sijn op rekeninge vande voorss ruim 4390 pond henl volgende de voorrss transactie approbatie ende williche condemnatie vande 29e Novembris 1624 competerende wesende een gerecht derdepart tvoorss Gasthuys ende Diaconie toecommende int overschot vande servitie daer van rekeninge gedaen ende bij W+R gesloten is opden31e Februarij 1625 mitsgrs inden 100e Penninck daer van rekeninge gedaen ende bij W+R gesloten is opden 22e Julij 1625 ende in het overschot van alle andere stadtsincommen vanden jare 1624 daer over dese Recckeninghe gedaen wordt dus hier volgende quitantie > ruim 16 pond ?

In marge : De Gasthuismrs bekenne van dese somme ontfangen te hebben ruim 16 pond.

Burchmr Merten Adriaensz beweert dat dit ruim 35 pond betreft

De rest ervan is moeilijk te lezen

Betaelt aende voorn secretariis Pieter Cannoije over de twee derde parten de Geinteresseerde competerende int overschot vande boven verhaelde servitie 100e Penninck ende het overschot in het resterende stadtsincommen vanden jare 1624 103 ponden die de stadt mede betalinghe op reeckeninge ende in minderinghe moeten strecken vande ruim 3333 ponden de voorn Geinteresseerde volhende de bovenverhaelde 1617 10 schelling Over 6 maende verschenen den lesten Septembris 1617 10 schelling over 6 maende transactie approbatie ende condemnatie van den Hoogen Rade in date den 9e Novembris 1624 competerende > 103 pond

Anderen vuytgeven Ende is die den voorn Tresorier van wegen de kercke dess stadt gehadt heeft .

Betaelt Pieter Tessinck schaliedecker: schaliewerck aan de kerk en de toren > ruim 7 pond.

Anthonij Herbrechts : glasen van de kercke gerepareert > ruim 4 pond

Betaelt aen Cornelis Jacobsz ende Jan Leijnsz metsers over het opnemen verleggen ende maecken vande heele vloer door de geheele kercke bedragende met de leveringhe van sant ende alle andere behoufften daertoe noodich wtgesondert steen volgende ordonnantie > ruim 33 pond.

Anderen vuijtgeven Ende is van Restanten namelyck van penningen hier vooren in ontfanck gebrocht ende die nochtans nijet ontfangen en sijn/

Jan Sonnius rest over 6 maenden pachts vande balance verschenen den lesten meerte

Tot en met den lesten meerte 1623 > ruim 3 pond

Lenaert Teerlinck rest over 13 jaren chijs vande vuijtganck vant Huijs de Helle jegens 10 schellingen tsiaers > ruim 6 pond.

Vincent van Onderdonck rest over 13 jaren chijs vande vuijtganck vant Huijs de Herpe jegens ruim 11 schellingen > ruim 7 pond.

Adriaen Cornelis Coster rest over 2 jaren pachts vanden Galgenberch verschenen caterine 1624 en 1625 > 20 schelling.

Claes vande Coolputte rest over 8 jaren huire vant Houten Huijsken aende Middelb Poorte > ruim 5 pond

De pachters vande dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat resten over 9 jaren verloopen vande voorss dijck verschenen meije 1617 etc > ruim 4 pond.

De heer burchmr Jan Spierincx Erffgenamen resten over 7 jaren chijs vant slop tusschen Bontes heurl huijs geweest hebbende ende verschenen vanaf Junio 1619 > ruim 3 pond

Dirrick Sael als Eijgenaer vande Lijnbane over 7 jaren chijs vande crompte vande selve Lijnbane verschenen vanaf den lesten Januarij 1619 > ruim 2 pond.

De erffgenaemen van Abraham Mussebrouck resten over 7 jaren rente staende opt huijs Catwou > ruim 10 pond

Merten Willemsz Bom als Eigenaer vant Huijs De Sonne rest over jaren chijs > ruim 3 pond

Joris Brechtsz de Vos rest over 6 maende verloops van de balance verschenen deb lesten meerte 113 > ruim 9 schelling.

Adriaen van Eepen over 6 maende verloops pacht van de voorss balance verschenen den lesten Septembris 1614 > rum 12 schellingen.

Cornelis Matijs rest over 6 maende pachts vande balance verschenen den lesten Septembris 1616 > ruim 4 schellingen

Pieter Vermeere rest over 6 maenden pachts van de voorss balance verschenen den lesten meerte 1621 > ruim 11 schelling.

Adriaen van Eepen rest over een half jaer pachts van de voorss balance verschenen den lesten Septembris 1621 . ruim 5 schelling.

Idem over 1623 > 5 schellingen

Gerrit van Dort rest over 6 maenden pachts van de voorn balance 1624 > ruim 2 schellinck

Frans Nadael rest over 6 maenden pachts vande voorss balance verschenen den lesten Septembris 1624 > ruim 5 schellinck

Pieter Cornelis Coe rest over 6 maenden pachts van de balance verschenen den lesten meerte 1625 > 5 schelling.

N.B. In 1624 is de stad Arnemuiden feitelijk failliet verklaard. Er kwam een schuldsanering en er werd een betalingsregeling ontworpen die weinig succes opleverde.

Inventarisnr 371 1e Mei 1625 tot ultimo Jan 1626

Rekeninghe Bewijs ende Reliqua die Boudewijn van der Ghoes ende Carstiaen Cornelisz tresoriers der stadt Arnemuyden mits desen syn makende doende ende overleverende aende Heeren Burchmrs Schepenen ende Raiden der stadt van alssulcken ontfanck handelinge ende administratie als syl van alle de stadts Excijsen Imposten ende andere soo ordinarise als Extraordinarise domeynen ende Incommen vande stadt ende kercke gehadt hebben mitsgrs van het vuijtgeven ende emploieren der selver voor den tijt van 9 maende ingaende met den eersten meije 1625 ende geexpireert den lesten Januarij 1626 daeraenvolgende beyde incluys Alles gemaeckt ende gestelt op cappittelen naer den costuijmen ende voorts wtgetrocken in ponden schellingen ende rooten als hier naer volcht.

Den Ontfanck

In den eersten wort alhier in ontfange gebrocht ruim 23 ponden die bij de voorgaende stadtsrekeninge over den jare 1624 gesloten den 28e Octobris 1625 vande voorss stadtswege meer ontfangen dan vuytgegeven was dus hier volgende het slot vande selve rekeninge > ruim 13 pond

Anderen ontfanck Ende is van restanten namelick van penningen die in voorgaende stadtsrekeninge gesloten den 28e Octobris 1625 in vuytgeven geleen syn.

Ontfangen van Jan Sonnius over alle achterstallige pacht van de balance . ruim 3 pond

Ontfangen van Hr Lenaert Teerlinck over 13 jaren chijs vande vuijtganck vant Huijs De Helle > ruim 6 pond.

Ontfanghen van Vincent van Onderdonck over achterstalligheden in den chijs van den vuijtganck vant Huijs De Herpe > ruim 7 pond

Ontfangen van Adriaen Cornelisz Coster over achterstalligheden m.b.t de Galgenberch > 20 schelling

Ontfangen van Claes van de Coolputte over 8 jaar achterstalligheid > ruim 4 pond

Ontfangen vande pachters van den dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat 9jaren > ruim 4 pond

Ontfangen van de erfgenamen van Jan Spierinck > ruim 3 pond

Idem Dirrick Sael van de Lijnbane > ruim 2 pond

Idem vande Erffgenaemen van Abraham van Mussebrouck > ruim 10 pond.

Ontfangen van Maerten Willemsz Bom als eygenaer vant Huys De Sonne over 7 Jaren chijs verschenen vanaf den lesten Januarij 1619 > ruim 3 pond

Joris Brechtsz de Vos over 6 maenden pachts van de balance vanaf den lesten meerte 1613 > ruim 9 schellingen.

Ontfangen van Adriaen van Eepen over 6 maenden pachts van de balance > ruim 12 schellingen.

Ontfangen van Cornelis Mathijs over 6 maenden pachts > ruim 4 schellingen.

Idem van Pieter Vermeere > ruim 10 schellingen.

Idem van Jan Vermeere > ruim 11 schellingen

Idem van Adriaen van Eepen > 5 schellingen

Idem van Gerridt van Dort > ruim 2 schellingen

Idem van Frans Nadael > ruim 5 schelling

Idem van Pieter Cornelisz Coe over 6 maenden pachts van de balance verschenen den lesten Meerte 1625 > 5 schellngen.

Anderen Ontfanck Ende is vande ordinaris ende extraordinaris Excys op wijn ende bier soo de stadt als de kercke competernde

Carstiaen Cornelisz was excysenaer in een masse vande 11 schellingen ses grooten vls op yder thonne Antwerps ngels ofte ander swaer bier byde tappers opgedaen Item vande 10 schellingen 2 grooten vls op yder thonne Pharo byde voorn tappers opgedaen Item van de 4 schellingen 2 grooten vls op yder thonne Pharo ende Antwerps bier by de burgers opgedaen Item vande 3 schellingen 4 grooten op yder thonne meuselaer opgedaen Item vande eene schellinck 2 grooten vlaems op yder thonne cleen bier by de burgers opgedaen Geduyrende den tyt van 9 maenden ingaende met den eesrten meye 1625 ende expirerende den lesten January 1626 Bedragende volgende particuliere rekeninghe daervan synde ende hier overgelevert de somme van > ruim 144 pond.

Ontfangen van de voorn Carstiaen Cornelisz over de tweederdeparten van de 6 grooten vls op elcke thonne biers soo by de tappers als burgers opgedaen aencommende het resterende derdepart den Armen deser stadt bye voorn Carstiaene Cornelisz als Excysenaer gecllecteert sijnde voorden tyt van 9 maenden ingaende met den 1e meije 1625 ende expirerende den lesten Januarij 1626 Bedragende de voorss derdeparten volgende particulier rekeninghe daervan sijnde ende hier overgelevert de somme van > ruim 16 pond.

Ontfangen vande voorn Carstiaen Cornelisz voor den tyt van 9 maenden Ingaende met den 1e meije 1625 ende geexpireert den lesten Januarij 1626 als Excijsenaer gecollecteert hebbende den Excijs opde wijnen wesende sesthien schellingen schellingen 8 grooten vlaems op yder Ocxhooft Spaense Rense ofte Fransche wijn Soo byde tappers als burgers opgedaen met cleender thonnekens ofte minder vaten als halve ocxhoofden ende voorts de weerde vande 4e stoop van alle de wynen by ded tappers opgedaen Ende in de voorss neghe maende gesleten ende wtgetapt bedragende volgende particuliere rekeninghe daevan synde ende hier overgelevert de somme van >ruim 38 pond.

Andren Ontfanck Ende is vant Vendumeesterschap deses stadt metten gevolge ende aencleven vandien

Alsoo het jaer pachts van Gerridt van Dort noch duijrt tot Meye 1626 ende consequentelick soo en can in dese drie maende noch vande stadt pacht noch vande stuijver te ponde nyet in ontfanck maer alleenlick om ter naester rekeninghe verantwoordt te worden gebrocht worden tot > Memorie.

Alsnoch behoort hier in ontfange gebrocht te worden over de stuijver te ponde van alle de meubelen goederen huijsraet ende andere coopmanschappen by de stadtboden dess stadt inde voorss 9 maenden ingaende ende expirende als boven by executie ende subhristatie ?? vercocht dan alsoo daer gheen rechtelicke vercoopinge inde voorss 9 maenden gevallen sijn Can daeraff gheen ontfanck maer alleenlick gemaect worden > Memorie.

Anderen ontfanck Ende is vant Crigierderschap soo van den grooten als cleenen roup

Alsoo vant crigierderschap ende van de stuijver te ponde van de vercochte meubelen noch nyet ontfangen en is overmits het jaer 1e Meije 1626 commende verschynen sal ende den pachter vande vendue ongehouden is 2 maael in een jaer rekeninge over te leveren Soo en can daeraff gheen ontfanck maer alleenlick om in de volgende rekeninge het heele jaer vant crigierderschap ofte de stuijver te ponde verantwoort te worden alleenlick gemaeckt worden > Memorie

Van de Vischbancken ende Affslach van den Visch > geen pacht gecommen Soo wort daer van nyet vuytgetroc ken maer alleenlick gemaeckt worden > Memorie

Wintmolen

Ontfangen van Jan Jacobsz over 9 maenden pachts van de mole deses stadt > 39 pond

De Balance

Ontfangen van Frans Nadael over 6 maenden pachts > ruim 4 schellingen

Anderen ontfanck Ende is van alle de stadts maten als torfftonne corenmate calckmate Juynmate ende diergelijcke > Memorie

Geen proffyt gecommen is als alleenlick seeckeren turff die opt stadthuys gebracht ende van stadtswege verbesicht wort .

Anderen ontfanck

Erffpachten ende Erffrenten de stadt aencommende ende bij diversche persoonen schuldich ter cause van eenige erven straten ende andere vrydommen by die vande stadt eertyts vercocht ende vuijtgegeven

Selectie

Ontfangen van de eijgenaers vande lynbane binnen dess stadt gestaen over een jaer chijs vande crompte van de selve lynbane > 6 schellingen

Item Sr Lenaert Teerlinck van het Huis De Helle : uitgang int slop van St Jorispoorte > 10 schelling.

Item Vincent van Onderdonck van het Huis De Herpe op de Marct commende > ruim 11 schelling

Ontfangen van den Eygenaer vant Huijs De Sonne over een jaer chijs vanden Vuijtganck vant voorss Huijs int slop van St Joris straetken > 10 schellingen.

Item soude alhier behooren gebrocht te worden een jaer rente vande Erve opt oosteijnde Catwou genaemt die de Erffgenaemen van Abraham Mussebrouck schuldich sijn doch alsoo de selve naer de lesten Stadts rekeninghe noch nijet verschenen is Soo en can nyet vuytgetrocken maer alleenlick gemaeckt worden > Memorie.

Ontfangen vande Erffgenaemen van Abraham Mussebrouck over een jaer rente staende opt Huijs binnen dess stadt genaempt Catwou > 30 schellingen

Het Huysken achter de Balance staat ledich > Memorie.

De Verhuijringhe van de Gorsinge van de wallen vanden chingel vanden Veerschen Dijck Soo verre de Iurisdictie dess stadt is streckende

Ontfangen van Cornelis Licxe over het derde sevende Jaer pachts van de Gorsinge cingel ende verschen Dyck over den Jare 1625 vwerschenen Lichtmisse 1626 de somme van > 12 pond

Ontfangen van Aernout vande Coolputte over een jaer pachts vande gorsinge vant Schuttershof verschenen caterijne 1625 de somme van > ruim 13 schellingen

Anderen ontfanck Ende is vande verhuyringe vant kerckhoff ende vanden berch buyten de stadt daer de galge op staet mitsgaders van den dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat.

Ontfangen van Sander Barthelmeeus over een jaer ;pachts van de voorss hootkercke verschenen caterijne 1625 de somme van > ruim 3 pond

Ontfangen van Adriaen Cornelisz lantman over een jaar pachts van de Galgenberch de somme van > 10 schelling

Item behoort alhier gebrocht te worden een jaer pachts vanden dijck tuschen de stadt ende het Oude Gat verhuyrt wordende aen ............. doch alsoo tselve noch nyet verschenen en is soo can daeraff gheen ontfanck maer alleenlick gemaeckt > Memorie

Anderen Ontfanck Ende is vant pontgelt te weten vier grooten vlaems te ponde van alle onroerende goederen binnen deser stadt vercocht wordende .

Ontfangen vande secretaris Pieter Cannoije als collecteur ervan over 9 maenden > ruim 4 pond.

Anderen Ontfanck Ende is van wegen de kercke

De 6 pond van De Staten van Zeeland ende Appostille daer van synde in dat den 12e Augustii 1575: ontvangen van de Heer Jan Pieters vande Brande Rentmeester over het Extraordinaris van Walcheren

Anderen Ontfanck der kerken aengaende Ende is vant recht der begravenisse in de kercke gevallen

Ontfangen an Lieven Meulemeester over tgene vant voorss recht der begravenisse geprocedeert is inden voorss nege maenden > ruim 6 pond

Anderen Ontfanck Ende is extraordinaris

Inden eersten wort alhier in ontfange gebrocht 8 ponden grooten vls die van de Heeren van Middelburch ontfanghen ende by haer Eer: aende stadt vergunt ter cause van de Extraordinarisse oncosten die der gevallen waren inde beroupinghe van Mr Jacobus Heckius dienaer des Goddelicken Woorts binnen dess stadt dus hier de voorss > 8 pond.

N.B. Mr Jacobus Heckius kwam in de plaats van Mr Jacobus van Miggrode die naar Middelburg vertrokken was. De Heeren van Middelburch gaven een financiele bijdrage in de kosten die gemaakt werden bij het beroep dat op Heckius werd uitgebracht

Vuytgheven jegens den voorgaenden Ontfanck

Sander Rootwys sheeren dienaer 9 maanden gage > 12 pond

Wouter Lambrechtsz over 9 maanden gage vant horologie op te winden ende de clocken gade te slaen > 6 pond

Sijmon de La Bare 3 maanden het horologie . 10 schelling

Betaelt aen Nijs Pietersz stadtbode over 9 maanden gage met seeckere extraordinaris reysen binnen Walcheren bij hem tot dienste vande stadt gedaen ende een halff last turff > ruim 7 pond.

De secretaris Pieter Cannoije 9 maanden gage > ruim 37 pond

Lieven Meulemeester Coster dess stadt 9 maanden costerschap > ruim 10 pond.

Betaelt aen de weduwe van Mr Pieter Wycksteen in syn leven Fransche Schoolmeester :9 maanden gage : > ruim 9 pond.

Betaelt aen Heer Bailliu Barthelmeus Cannoije over een halff jaer gage vant wachtmeesterschap > 6 pond.

Carstiaen Cornelisz als Excijsenaer over 9 maanden > ruim 12 pond.

Betaelt aen dheeren Bailliu Burchmrs Schepenen ende raiden dess stadt over satisfactie ende voldoeninghe van lootkens die sy respectivelick geduijrende dese 9 maenden ontfangen ende aende Tresoriers overgebrocht hebben Bedragende samen volgende specifficatie > ruim 12 pond

Anderen vuytgeven: vacatien dachgelden schipvrachten etc byde gedeputeerde vande stadt vuyt commissie van Wet ende Raed

Betaelt aende heer Bailliu Barthelmeeus Cannoije over sijn vacatien ende dachgelden die hij int leger van myn Heer de Prince van Oraengien tot Waelwijck in Junio 1625 gevaceert heeft ter cause vande vernieuwinghe vande Weth dess stadt over den jare 1625 bedagende volgende specifficatie ende quitancie > ruim 8 pond

N.B. De “Prince van Oraingien” is stellig Frederik Hendrik want zijn broer Maurits was al op 23 april gestorven. Frederik Hendrik probeerde in die tijd tevergeefs de stad Breda te ontzetten.

N.B. de volgende 3 alineas zijn in deze stadsrekening doorgehaald :

Betaelt Burchmr Boudewijn van der Goes overtgene hij ende dheer Burchmr Wouter nachtegael inde jaren 1621 geweest hebbende Tresoriers verschoten ende gedebourseert hebben int proces jegens Gerridt van Dort alsdoen pachter van stadts Excijs op wijn ende bier gemoveert soo in gijselinge binnen de stadt Arnemuijden als daer naer by appel gedevoludeer is sijnde voor den Hove Mitsgrs tgene by Barthelmeeus Aernoutsz de Parck molenaer van stadtswege gegyselt om syn pacht te voldoen volgende de wtgegeven ordonnancie inde Moriaen verteert heeft bedragende volgende specifficatie ende quitancie > ruim 14 pond.

Betaelt Jan Heijndricxsz notaris tot Middelburch inde voorss ende andre saken verschenen instrumenten gemaeckt ende dversche depeschen gedaen hebbende volgende specificatie ende quitancie > ruim 2 pond.

Betaelt over tgene Mr Wouter Buijs dienaer des Goddelicken Woorts geweest hebbende binnen dese stadt Jan van Swol ende Jacob Reynouts beyde Commissarissen van stdstwege inden Hage sonder dachgelden te genieten in den tijt van drie dagen verteert hebben bedragende jegens twee gulden sdaechs voor elck > 3 pond

Ander Vuytgeven van ordinaris Arbeytsloon

Betaelt aende Heer Tresorier Carstiaen Cornelisz Tresorier over tgene hij inde voorss 9 maende van verscheyden minutees van stadtswegen verschoten ende betaelt heeft > 32 schelling ?

Betaelt a seijlmaker over 400 turcken by hem aende Stadt vercocht < 12 schellingen

Betaelt aen Jacob Jansz over syn bedongen loon voor het ruymen vant secreet int stadthuijs volgende quitancie > 20 schelling.

Betaelt aen Jan vande Dracht over 5 dagen int schoonemaken ende opruymen van stadts vroonen ende elders gewrocht te hebben Bedragende tegens 2 schellingen sdaechs volgende het billet > 10 schellingen

Betaelt aen Sander Rotwijts over 3 dagen gewrocht te hebben int schoone maecken vant Arentshuysken > 5 schellingen.

Betaelt aen Isack de Meije smit over arbeytsloon ende gelevert iserwerck aende stadt > ruim 13 schellingen.

Betaelt aen Daniel Lota Smit over arbeytsloon ende geleverde nagelen ende ander yserwerck tot dienste van de stadt volgende drie distincte billetten ende quitancien > ruim 10 schellingen

Betaelt aen Claerken Charles over 3 slooten by haer int gevangenhuijs gelevert volgende het billet > schellingen.

Betaelt aen Crijnken Jacobs weduwe an Joris Cornelisz panneboeter over arbeijtsloon ende geleverde nagelen ende ander Iserwerck volgende specifficatie ende quitancie > 2 pond.

Betaelt aen Joris Brecht cuyper over 2 emmers aen de stadt gelevert te hebben > ruim 2 schellingen

Betaelt aende Armmeesters over den Excijs op wijn ende bier wtgebrocht heeft over 9 maanden > ruim 2 pond

Betaelt aen Aert van Meurs dat hij 9 maanden de heele Stadtskaeyen van de Veersche Poorte aff tot de Middelburchsche Poorte toe onderhouden ende vol gehouden heeft bedragende daer inne gerekent 25 schellingen 6 grooten van Extraordinarisse dachgelden in andere stadtswercken bij hem verdient volgende specifficatie ende 2 quitancien .> ruim 5 pond.

Betaelt over groen wasch ende liachen ( liassen) in 9 maanden int cantoir ende van stadtswege verbesicht sijn > ruim 18 schellingen.

Betaelt aen Maycken Barthels conchierge vanr stadthuijs overtgene sy inde voorss 9 maenden tot onderhoudinge ende schoonmakinge vant stadthuijs ende anders verschoten ende betaelt heeft > 30 schellingen

Betaelt aen Cornelisz Adriaensz Lixe over tghene hy voorde stadt gesleept ende daeraen verdient heeft . 9 schellingen

Betaelt aende Heer Tresorier Carstiaen Cornelisz over 35 steenen keersen bij hem tot behouff vande stadt ende de wachte in 9 maanden gelevert bedragende met eenighe besemen ende andere nootsaeckelicheden > ruim 10 pond

Betaelt aen Adriaen Theunisz Spaenjaert over 2500 blockeelen ende 4000 dijckstocken > ruim 2 pond.

Betaelt aen Dirrick Claesz Turffman over coop van 4 lasten Turff by hem aende stadt gelevert met het dragen > ruim 11 pond

Betaelt aen Jan Dirricxz Turffman over coop van 4 lasten en halff min vier tonnen turff > ruim 9 pond.

Geen reparatie aan de wintmolen. > Memorie

Anderen Vuytgeven Ende is Extraordinaris

Betaelt aen Charles Houweel brouwer dess stadt over een halff vat biers door order vande heeren aende corporaals gelevert > 10 schellingen

Idem gelevert aende bierwerckers > 10 schellingen

Betaelt aen Philippe Lumiere brouwer over levering van bier over 1624 en 1625 > 3 pond

Betaelt aende Heer Christiaen Cornelisz een van de Tresoriers over tgene hij gelevert ende verschoten heeft aen ettelicke waren op stadthuijs verbesicht inde maeltyden ende collatien by de Heeren in eenige noodige affairen vande stadt opt stadhuys gehouden en bedragende > ruim 4 pond.

Betaelt aen Pieter Barthels backer over broot by hem inde voorss maeltijden ende collatien verbesicht > 19 schelling

Betaelt aen Adam Marchelis voort sterffhuijs van sijn moeder Grietken Pieters over olije ende andere ettelicke winckelwaren opt stadthuijs gelevert ende verbesicht in 4 jaren verbesicht > ruim 7 pond.

Betaelt aen Sr Lenaert Teerlinck over doncosten by hem verschoten ende gedebourseert inde wijse bij hem ende Mr Jacobus Migrodius dienaer des Goddelicken Woordt gedaen naer der Ghoes ende Cruyningen ter cause vande beroupinghe gedaen opde persoon van Mr Jacobus Heckius nu dienaer des Goddelicken Woortd binnen dess stadt bedragende volgende specifficatie ende quitancie > ruim 7 pond.

N.B. Naast Lenaert Teerlinck heeft ook Mr Jacobus Migrodius, die in april 1525 uit Arnemuiden naar Middelburg vertrokken was, grote moeite gedaan om Jacobus van Hecke over te halen het beroep naar Arnemuiden aan te nemen. Dat gelukte : Deze is op 12 oktober 1525 als predikant bevestigd

Arnemuiden wilde over 2 predikanten blijven beschikken.

Dus naast Wouter Buijs, die al in juli ook naar Middelburg vertrok, nu Jacobus van Hecke.

Betaelt aen Pieter Cornelisz Coe over schaepsvellen ende vleesch by hem tot behouff vande stadt gelevert volgende specifficatie > ruim 16 schelling

Betaelt aen Salomon de Backer over 2 jaren huijre vande camer van deconfrerie van Rethorica verschenen Alder Heijligen 1624 ende 1625 > 2 pond

Betaelt aende Impostmrs ende excijsenaers over den Impost ende Accijs van drie thonnen pharo die Cornelis Jacobsz ende Jan leijnsz metsers bedongen hebben boven heur arbeijtsloon int verleggen vande vloer vande kercke > 38 schelling

Betaelt aende Heer Burchmr Claes Sael de Jonge :huis en herberg genaempt Het Groote Moriaenshooft in 9 maende verteert in stadtsnoodighe affairen verscheydelick verteert ende met vergastinge met eenighe persoonen met de stadt te doene gehadt hebbende Alles als beter gedaen dan gelaten > ruim 3 pond.

Het volgende stuk is geannuleerd

Item wort alhier in vuytgeven gebrocht 25 ponden gr. Vls die met resolutie vande Heeren Burchmrs Schepenen ende Raiden aende Commissarissen vande Mansfeltsche soldaten van stadts Incommen geleent sijn om de haestige ende noodichste schulden ende ruim verdient Salaris te betalen dus hier volgende quitancie inhoudende Expresse belofte vande voorss somme te restitueren soo haest als het gelt Innecomen soude wesen dat het gemeenelant daerover schuldich is dus hier de vooess > 25 pond.

Item wort alhier in vuytgeven gebrocht ruim 21 ponden die by de Heer Burchmr Boudewijn vander Ghoes een van de Tresoriers Extraordinaris verschoten ende betaelt syn over tghene by diversche gedeputeerde van de stadt binnen Walcheren int salueren van syn Pr. Excie ende het vervolgen vant delven vande waterganck

Item int tracteren vande Heemraedtheeren van Zijn Princelycke Excie dHeeren Verdous Borre ende Jannis de Knuijt die dHeeren vande stadt quamen besoucken Alsnoch van Eten ende Wijn op stadthuijs verbesicht in verscheyden vergaderingen van stadtwege gehouden ende anders dus hier volgende specifficatie de voorss > ruim 21 pond.

Andren vuytgeven Ende is die de voorn Tresoriers vanwegen de kercke dess stadt gehadt he ben in de vooess 9 maenden

Betaelt aen Abraham Pietersz Glasemaker over hetgeen hij verdient heeft van Arbeijtsloon int repareren vande kercke ende het stadthuys > ruim 7 pond

Betaelt aen Pieter Tessinck Schailledecker 5 ponden gr vls over een jaer de kercke ende thoren in haer schailledeck onderhouden te hebben ende van buijten werck ruim 2 ponden > ruim 7 pond

Betaelt aen .Maeiken Schilders over verve by haer aende stadt vercocht ende gelevert tot het verven vande Gallerie van Thoren.

Betaelt aen Joos van Dale lijndraijer over verscheijden touwerck bij hem tot dienste vande kercke ofte het werck vanden thoren > ruim 4 pond

Anderen Vuytgeven Ende is van restanten namelyck van penningen hier vooren in ontfanck gebrocht ende die nochtans nyet ontfangen en sijn.

Adriaen Cornelisz Coster rest over 2 jaren pachts vanden Galgenberch verschenen caterine 1624 en 1625 > 20 schelling

Claes vande Coolputte rest over 8 jaren huijre vant Houten Huijsken aende Middelbursche Poorte verschenen Meije 1617 t/m 1624 > ruim 5 pond

De pachters van den dijck tusschen de stadt ende het Oude Gat resten over 9 jaren pachts vande voorss dijck > ruim 4 pond

dHeer Burchmr Jan Spierincx erffgenaemen resten over seve jaren chijs vant slop tusschen Bontes ende heurl huys geweest hebbende over de jaren junio 1619 t/m 1625. > ruim 3 pond

Dirrick Sael als eijgenaer vande Lynbane rest over 8 jaren chijs vande cromte vande selve Lijnbane vanaf 1619 t/m 1626 jegens 5 schellingen 8 grooten per jaer

Erffgenaemen van Abraham Mussebrouck resten over acht jaren rente staende opt Huijs Catwou > 12 pond.

Maerten Willems Bom eygenaer vant Huys De Sonne rest over 8 jaeren chijs verschenen den lesten januarij 1619 t/m 1626 > 4 pond

Joris Brechtsz rest over 6 maenden pachts vande balance > 9 schelling

Adriaen van Eepen rest over 6 maenden pachts vande balance > ruim 12 schellingen

Cornelis Mathijsz rest over 6 maende pachts van de balance > rim 4 schellingen

Pieter Vermeere rest over 6 maenden pachts van de balance > 10 schellingen

Nogmaals > ruim 11 schellingen

Adriaen van Eepen over een half jaar pachts van de balance > 5 schelling

Nogmaals > ruim 5 schelling.

Gerrit van Dort van Dort rest over 6 maanden pachts van de balance > rum 2 schellingen.

Frans Nadael idem dito > ruim 5 schelling

Pieter Cornelisz Coe idem dito > 2 schelling

Frans Nadael idem dito > ruim 5 schelling

Het volgende stukje is geannuleerd:

Sander Barthelmeeus is schuldich over een jaer pachts vant kerckhoff ter Hootkecke verschenen caterine 1625 > ruim 3 pond.

dHeer Burchmr Meerten Adriaensz rest ende is noch schuldich over reste van een jaer pachts van Excijs op wijn ende bier over den jare geexpireert over den jaere geexpireert den lesten april 1625 daer inne de voorn Burchmr Maerten Adriaensz ter instantie vande Heer Tresorier Carstiaen Cornelisz in gijselinge gecondemneert ende byde voorn burchmr Last aenden Ed: Hoogen Raide in Hollant geappelleert ende noch ongedecideert voorden Hoogen Raide hangende is bedragende de somme van > ruim 35 pond.

Inventarisnummer 372 van Februarij 1626 tot 1627

Er ontbreken 2 pagina’s namelijk I en II. Dit inventarisnr start met pag. III.

Ontfanck

Over 9 jaren pacht over den dijck tussen de stad en het Oude Gat > ruim 4 pond.

Van de erfgenamen van Jan Spierinck over 7 jaar chijs > ruim 3 pond

Van Dirrick Sael als eigenaar van de lijnbaan over 8 jaar chijs > ruim 2 pond

Van de erfgenamen van Abraham Mussebrouck over 8 jaar rente staende opt Huys Catwou > 12 pond

Van Maerten Willemsz Bom eijgenaer van het Huijs De Sonne over 8 jaar > 4 pond

Van Joris Brechtsz de Vos 6 maanden pachts van de balance > ruim 9 schellngen

Van Adriaen van Eepen 6 maanden pachts > ruim 12 schellingen.

Van Cornelis Matthijsz 6 maanden pachts > ruim 4 schellingen

Van Pieter Vermeere 6 maanden pachts > ruim 10 schellingen

Idem van Jan Vermeere > ruim 11 schellingen

Idem van Adriaen van Eepen > 5 schellingen

Idem dito > ruim 5 schellingen

Idem van Gerrit van Dort > ruim 2 schellingen

Idem van Frans Nadael > ruim 10 schellingen

Idem van Pieter Cornelisz Coe over idem dito > 5 schellingen

Idem an Frans Nadael > ruim 3 schellingen

Ontfangen vande Heer burchmr Maerten Adriaensz over tgene hij was restende over eenjaer pachts vande excijs op wijn ende bier over denjare geexpireert den lesten April 1625 in voorgaende stadtsrekeninge de anno 1625fol 37 verso in vuijtgeven gepasseert dus hier de voorss > ruim 35 pond

Anderen ontfanck van Carstiaen Cornelisz Ende is vanden ordinaris ende Extraordinaris Excijs op wijn ende Bier soo de stadt als de kercke competerende n totaal wat de bieren betreft >ruim 178 pond

Wat de wijnen betreft . > ruim 61 pond.

Van het Vendumeesterschap metten gevolge ende aencleven van dien

Ontfangen van Gerrit van Dort over het leste derde jaer pachts vande vendue deser stadt verschenen den lesten April 1626 bedragende volgende de pachtseel daervan sijnde ende voorgaende reeckeninge > ruim 7 pond

Ontfangen vande voorn Gerrit van Dort over de rancoen penningen vant voorss derde jaer pachts vant vendumeesterschap als in voorgaende rekeninge > 1 schellingen.

Ontfangen van de Erffgenamen van Pieter Cornelisz Coe die het venduemeesterschap sonder pacht te geven van stadtwege vergunt is over de stuyver te ponde an alle de meubele goederen verfcocht inden tijt v an 5 maenden.> Memorie

Ende alsoo de voorss vendue ende crigierderschap verpacht is voor 3 jaren ingaende October 1626 daervan het eerste jaer verschijnen sal October 1627 Soo en can daeraff op dit jaer geenen voorder ontfanck maer alleenlyck gebrocht worden tot . > Memorie..

De stuijver te ponde met betrekking tot de stadsboden > pro memorie.

Anderen Ontfanck Ende is vant Crigierderschap soo vanden grooten als cleenen roup.

Ontfanck van de secretaris Pieter Cannoije > ruim 8 pond.

Ontfangen van Gerrit van Dort over de stuijver te ponde het voorss crigierderschap concernerende gecommen is van alle de goederen bij den voorn Gerrit van Dort vercocht vanaf den lesten april 1626 > ruim 7 pond..

Den Ontfanck vande vischbancken ende affslach > Memorie.

De Wintmolen

Ontfangen van Jan Jacobs over pacht over 4 maanden > 13 pond

Item over 9 maanden pacht > ruim37 pond.

De balance

Laureijs Jansz over 6 maanden pacht > 5 schellingen

Jan Leynsz 6 maanden pachts > ruim 2 schellingen

Anderen Ontfanck Ende is van alle de Stadtmaten als torfftonne Calckmate Juijnmate ende diergelijcke . Memorie

Anderen ontfanck ende is vant recht vande Exue dess stadt aencommende van alle de goederen die van ofte vuijte stadt ofte Iurisdictie

De Erffgenaemen van Jan Spierinck over een jaar chijs vant slop ende straetken tusschen sijn ende Pieter Bontes Huijs geweest hebbende ende nu betimmert sijnde > 10 schellingen

Ontfangen vande Eijgenaers vande Lijnbane bnnen deser stadt gestaen over een jaer Chijs vande cromte vande selve lijnbane > 6 schellingen

Ontfangen vande Eijgenaers vant Huijs de Sonne over een jaer Chijs vanden wtganck vant voorss huijs de Sonne int slop van St Joris straetken > 10 schellingen

Anderen Ontfanck Ende is vande verhuijringe van de huijssen ende erven de stadt aencommende

Alsoo thuijs De Groote Sterre geduijrende de voorss geheelen Jare eerst bij Mr Pieter Wijcksteen ende daer bij Mr Philips Stroobant sonder huijre bewoont is geweest Soo en can daeraff gheen ontfanck ofte huijre verantwoort worden Maer alleenlyck gestelt tot Memorie.

Het Huijsken achter de balance wordt niet verhuurd maar staat ledich

Gorsinge van de wallen chingel vanden Veerschen Dijck

Ontfangen van Cornelis Adriaensz Lixe over het vierde sevende jaer pachts vande gorsinge van de cingel ende Veerschen dijck over 1626 > 12 pond

Het pontgelt: 4 groten te ponde van alle onroerende goederen.> ruim 5 pond

De kerk ontving weer van de Heer Jan Pietersz vande Brande Rentmeester over het Extraordinaris van Walcheren > 6 pond.

Recht der begravenisse inde kercke

Ontfangen van Lieven Meulemeester over tgene vant voorss recht der begravenisse geprocedeert is inxden voors geheelen Jare ingawende metten 1e Februarij 1626 ende geexpireert den lesten Januarij 127 bedragende volgende particuliere reeckeninge > ruim 7 pond.

Vuytgeven jegens den vooraenden Ontfanck

Sander Rootwijts sheeren dienaer over 15 maanden gaige > 20 pond

Betaelt aen Wouter Lambrectsz over een jaer gaige vant horologie op te winnen ende de clocken gade te slaen > 8 pond

Betaelt aen Sijmon de la Bare 2 maels het horologie versteken te hebben > 20 schellingen

Betaelt aen Nijs Pieters Bruijselaer stadtbode deser stadt over een jaer gaige vant Stadtbodeschap met seekere Extraordinarisse reijsen binnen Walcheren bij hem tot dienste van de stadt gedaen ende een halff last turdd > ruim 10 pond

Pieter Cannoije . secretaris > 50 pond.

Betaelt aen Lieven Meulemeester coster deser Stadt over 9 maanden gaige vant voorss costerschap verschenen den lestenOctobris 1626 bedragende met een halff last turfs > ruim 13 pond..

Betaelt aende weduwe van Mr Pieter Wijcksteen in sijn leven Franse schoolmeester deser Stadt over 3 maenden gaige > ruim 3 pond.

Betaelt aen Carstiaen Cornelisz den Excijs deser Stadt op wijn ende bier gecollecteert hebbende voorden tijt van eene geheelen jare ingaende met den 1e Februarij 1627 etc > ruim 12 pond.

Betaelt aende Heer bailliu Barthelmeus Cannoije over 4 maenden gaige vant wachtmeesterschap > 4 pond

Vacatien en dachgelden

Betaelt aende Heer Bailliu Barthelmeeus Cannoije over sijn vacatien ende dachgelden bij hem verdient ende verschoten int reysen naerden Haege bij Sijne Princelijcke Excellentie met den brieff vande nominatie vande Nijeuwe Wet deser stadt > ruim 18 pond en nog en keer met de brief van nominatie van 2 nieuwe schepenen ende andere Stadsaffairen > ruim 8 pond.

Betaelt aende Secretaris deser Stadt Mr Pieter Cannoije over tgene hij verschoten gedebourseert ende verdient heeft in viermaele inden Hage te eysen ter cause vant proces bij hem jegens de stadt aengenomen om volgende het recoproce contract tusschen hem ende stadt in sijn amt ende Officie van secretarischap gemaincteneert te worden tegen seecker acte bij Burchmrs Schepenen ende Raiden desre stadt gedepecheert daer bij sijliuden den voorn secretaris het voorss Officie opgeseijt ende genouchsaem affgenomen hadden daer van de voorn Cannoije aenden Hoogen Raide in Hollant geappelleert ende mandement penael geobtineert ende die vander Stadt de saecke voorde Ed: Mog; Heeren Staten van Seelant gebrocht ende de Heeren Staten aende Heeren de Gecomiteerde Raiden gedefereert hebben welcke voorn Gecommitteerde Raiden naer voorgaende submissie van parthien ten wedersyden de saecke den voorn Cannoije wederom in possessie gestelt ende die van vander stadt in de costen byden voorn secretaris daerover geleden gecondemneert hebben bedragende volgende de taxatie daeraff byde voorn Heeren Gecommitteerde Raiden gedaen volgende de acte daervan synde in date den 22e Jullij 1627 ter somme van > ruim 52 pond.

Den 13e Meije 1626 gegeven aen Boudewijn vander Goes om naer den Hage te gaen ter cause vant mandement by den secretaris gelicht > 12 pond

Den 12e Jullij 1626 gegeven aenden voor vander Ghoes om naerden Hage te reijsen > 8 pond

Den 23e Meije 1626 gegeven aen Jan Leijns om te gaen naerden Hage volgende quitancie > 10 pond.

Den 14e Junij 1626 gegeven aende voorn Jan leijnsz om Stadts saecken jegens Pieter Cannoije te bevoorden > ruim 3 pond; Nogmaals een een reis en een bedrag van 4 pond

Betaelt aenden Procureur voor beyde de hoven in Hollant Cornelis Lucq tot voldoeninge vant rapport gelt int proces bijden Hove van Hollant getermineert tot voordeele vande Stadt ende het Gasthuijs jegens Jan van Meeuwen cum suis nopende het oochste lot volgende ordonnantie > ruim 3 pond.

Anderen vuijtgeven Ende is van ordinaris arbeytsloon van alle Stads ordinarise wercken mitsgrs van coop ende leveringe van alderande materialen ende gereetschappen als sparren delen plancken cappranen steen calck Iserwerck ende andere nootsaeckelicheden daer toe verbesicht ende vervrocht met den aencleven ende gevolge vandien inden voorss geheelen Jare

Betaelt aende Armmrs deser stadt over tgene den Excijs op wijn ende bier in Nieuwerkercke wtgebrocht heeft > ruim 2 pond.

Aert van Meewes ? heeft alle de stadts kaeijen vande Veersche Poorte aff tot de Middelburchsche Poorte onderhouden ende volgehouden heeft volgende quitancie > er wordt geen bedrag genoemd

Betaelt over groen wasliachen (liassen?) ende ander behouffen int cantoir ende van stadtswege verbesicht > 32 schellingen.

Maijcken Barthels conchierge > ruim 32 schellingen

Cornelis Adriaens Lixe over tgene hij voorde stadt gesleept ende aende selve verdient heeft > 36 schellingen

Crijnken panneboeters weduwe: nagelen sloten grendels iserwerck tot alle stadtswercken > ruim 6 pond

Cornelis Jacobsz Metselaer :aen alle stadtswercken > ruim 17 pond

Betaelt aen Jacob Moellaert over het drucken vande caerten vande vercoopinge van Stadtsdomeijnen volgende quitancie > 6 schellingen.

Betaelt aen Jan Leijnsz over seeckere materialen van calck ende anders gelevert te hebben > 17 schellingen

Betaelt aen Isack de Meije over leveringe van nagels ende ander Iserwerck volgende het billet > 10 schelling

Betaelt aende weduwe van Mr Pieter Wijcksteen voor de redemptie vande reparatie bj haer int leven van haren manaende schole de Groote Sterre gedaen volgende ordonnantie > ruim 4 pond.

Betaelt aende clapperluijden overtgene henlyden van brant toegeleijt was 20 schellingen ende tot suppletie van tgene wat te cort quaemen: ruim 3 pond.

Betaelt aen Maillaert de Kicke ? over schoone maecken van Stadtshagen volgende quitancie > ruim 1 schelling.

Betaelt aen Daniel van Onderdonck over trecht van diversche cleene segels in stadts affairen ende tot voorderinge van dien geemploijeert > ruim 5 schellingen.

Anderen vuijtgeven ende is van reparatien aende wintmole deser stadt gedaen

Betaelt aen Crijnken Jacobs panneboeters weduwe, van nagelen ende ander iserwerck > ruim 11 schelling.

Betaelt aen Pieter Gheens ende Jo Blaes over het heijen van de palen aende kaeije van de mole ende kaije met aerde te vollen > ruim 5 pond

Betaelt aen Andries Soejurs ?? over leveringe van balcken ende reuvelaers ? tot het maecken van de voorss molen ende kaeije > ruim 5 pond.

Betaelt Jan Linthout over coop ende leveringe van een pessel tot de mole > 8 pond

Alsnoch betaelt van Sagen slepen biergelt thuijs bringe volgende de annotatie > ruim 3 pond

Nog een pessel gelevert door Pieter vander Hage

Betaelt aen A van Ballestrate ? over 20 ellen balck tot de voorss molen gelevert > 20 schellingen

Betaelt aen Job Blaes over 3 dagen aende molen gevrocht te hebben volgende quitancie > 7 schellingen.

Anderen Vuijtgeven Ende is Extraordinaris

Betaelt aende Heer Burchmr Claes Sael de Jonge overtgene tsijnen huijsse ende herberge genaemt Het Groote Moriaenshooft in den voorss geheelen Jare in stadts noodigeaffairen verscheydelijck verteert ende met vergastinge ende defroijeringe van eenige persoonen met de stadt te doene gehadt hebbende Alles als beter gedaen dan gelaten affgesproocken ende betaelt > ruim 11 pond.

Item wort alhier in wtgeven gebrocht ruim 18 ponden over de somme die de tresoriers deser stadt op verscheijden dagen te coste gehadt ende betaelt hebben tot vervallinge van collatien ende versamelingen bij die vander stadt als beter gedaen dan gelaten op Stadthuijs gehouden int nomineren vande Magistraet int doen van Stadts reeckeninge ende voorts in alle andere saecken ende besoignen van de stadt > ruim 18 pond.

N.B.

Betaelt aen Lieven Meulemeester ende sijn hulpe over dat sijluijden int vieren over de Jonge Prince geluijt hebben > 9 schellingen

Betaelt over tgene de burchmr Boudewijn vander Ghoes ende andere van de Magistraet met de Gecommitteerde vande heeren Staten van Seelant tot het maken vant cohier vanden Duijsentsten Penninck verteert hebben ten huijse van Agnite Claes volgende quitancie > ruim 11 schellingen.

Betaelt aende voorn Agniet Claes tgunt tharen huijsse verteert > ruim 18 schellingen.

Betaelt aen Nijs Pieters over een jaer huijre vande Camer van Retorica > 20 schellingen

Betaelt aende Heer Burchmr Wouter Nachtegael overtgene hij verscoten ende gedebourseert heeft over verteerde costen gedaen ende gevallen in diverse reijsen int beroup van Mr Carel de Matius dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Scherpenisse volgende quitancie > ruim 4 pond

Item comt den Rendant over tgene hij verschoten heeft van verteerde gelagen ende andere oncosten gevallen int bewijs van Mr Pieter Lodewijcx dienaer des Goddelijcken Woorts binnen deser Stadt > ruim 27 schellingen.

Item betaelt ofte comt den Rendant over het witte sout dat hij inde jaren 1617 t/m 1626 aende stadt gelevert ende met ordre vande burchmrs ende andere magistraet aen verscheyden Heeren vanden Raide ende de clercken vant Cantoir van Seelant jaerlicx van Stadts wege vereert ende volgende specificatie > ruim 23 pond.

Betaelt ofte gegeven aende Boden vande Ed: Mog: Heeren Staten van Seellt over hun Nieuwe Jaer > 13 schellingen

Andren Vuijtgeven: van verloopen renten ende aflegh van Capitale Penningen daermede de stadt ende hare Excijsen belast sijn

Item wort alhier in wtgeven gebrocht ruim 35 ponden die aende Gasthuijsmrs voldaen ende betaelt sijn over reste van ruim 51 ponden die volgens de stadtsreeckeninge tvoorss Gasthuijs waren competerende over heurlijder derde part int Overschot vande Servitie daer van Reeckeninge gedaen ende bij Wet ende Raet gesloten mitsgrs in den 100e Penninck daervan Reeckeninge gedaen ende bij W + R gesloten is ende voorts int overschot van alle andere Stadtsincommen Ende dit alles op reeckeninge vande ruim 4400 ponden tvoorss Gasthuijs tot laste vande stadt Arnemuyden volgende de transacie approbatie ende condemnatie van den Hoogen Raide > ruim 35 pond.

Item wort alhier in wtgeven gebrocht ruim 8 pond die aende Gasthuijsmeesters betaelt sijn als wesende de helft van tgene bij stadts reeckeninge gerecoleert gesloten ende geteeckent verovert meer ontfangen dan wtgegeven ende tvoorss Gasthuijs volgende de voorss trasactie approbatie ende condemnatie vanden Hoogen Raide toebehoorende is welcke voorss 8 ponden de voors Stadt mede betalinge op reeckeninge ende in minderinge strecken moeten vande bovenverhaelde 4400 ponden tvoorss Gasthuijs tot laste vande Stadt volgende de vorss transactie competerende > ruim 8 pond.

Betaelt aende secretaris Pieter Cannoije over de wederhelft van tgene bijde voorss Stadts rekeninge vanden jaere 1625 bij W+R gerecoleert gesloten ende geteeckent opden 1e Junij 1621 verovert ende meer ontfangen van wtgegeven ende volgende de bovenverhaelde transactie approbatie ende condemnatie in date den den 19e Novembris 1624 de seven Gheinteresseerde der stadt Arnemuyden daervan de voorn Cannoije de eerste gehouden wort competerende is welcke 8 pondende voors Stadt betalinge op reeckeninge ende in minderinge strecken moet van 3333 ponden die de voorss Geinteresseerde volgende de bovenverhaelde transactie approbatie ende condemnatie vande Hoogen Raide in date den 19e November 124 competernde sijn dus hier volgende quitancie > ruim 8 pond.

Anderen vuijtgeven Ende is die de voorn Tresoriers van wegen de kercke deser Stadt gehadt hebben Inden voors geheelen jare geexpireert den lesten Januarij 1627

Betaelt aen Abraham Rijckaerts lootgieter tot Middelburch over loot bij hem tot behouff vande kercke gelevert in Julij 1625> ruim 3 pond.

Rekeningen van de glasemaker, de schaliedecker, de smid en Jan Laureijs de sleutelmaecker.: sleutels ten dienste van de kerk > 5 schellingen

Anderen wtgeven ende is van Restanten van penninghen hiet vooren in ontfange gebrocht ende die nochtans nijet ontfangen en sijn.

Jan Sonnius 6 maanden pacht van de balance > ruim 3 pond Etc

Ga naar boven