Historische Vereniging Arnemuiden

Stadsrekeningen Arnemuiden 1627-1640

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 373-377

Selectie van belangrijke gegevens

Inventarisnr 373

Febr. 1627 – febr 1629

Christiaen Cornelisz gewesen tresorier midtsgaders Cornelis Baeckelandt jegenwoirdich tresorier

Ontfanck

Ontvangen van Hr Lenaerdt Teerlinck over 15 jaren chys van den vuytganck van tHuys de Helle verschenen den laesten Januarij 1613/1614/1615/1616/ t/m/1627 bedragende jegens x schellingen tsaers de somme van seven pondt thien schellingen dan alsoo denselffden Teerlinck met d’heeren Nachtegael en van Delen Burchmrs ende den tresorier Baeckelandt daertoe specialijck bij het collegie gecommitteert sijnde veraccordeert is voor ende midts de somme van vier ponden grooten vls soo en can hier geenen voorderen ontfanck gebrocht worden als de voorss somme van 4 ponden vls

Adriaen Jorisz Coster 3 jaar pacht van de Galgenberch tegen 10 schellingen per jaar >30 schellingen.

Christiaen Cornelis was excysenaer van de “ordinaris ende extraordinaris excys op wyn ende bier soo de stadt als de kercke competerende

Excijs op de wijnen wesende sesthien schellingen acht grooten op yder oxhooft spaensche rensche ofte fransche wyn soo bij de burgers als tappers opgedaen/ Item de vier grooten op ijder stoop wijns bijde tappers ende burgers opgedaen met cleynder vaten ofte tonnekens als halve oxhooffden ende voorts de weerde vande vier stoop van alle wynen bij de tappers opgedaen ende voorts vuijtgetapt inde voorss acht maenden bedragende volgens particuliere reken daer van sijnde ende hier over gelevertr de somme van 22 pond 9 schellingen 4 grooten

Ontfangen van Geerardt van Dort als pachter in een masse vande elff schellingen ses grooten op yder tonne Antwerps Ingels ofte ander swaer bier bij de tappers opgedaen Item vande thien schellingen twee grooten vls op ijder tonne pharo bijde voorn. tappers opgedaen Item van de vijf schellingen ses grooten op ider tonne Ingels ofte Lubers(Lubecks) bier bij de burgers opgedaen Item van de vier schellingen twee grooten vls op yder tonne faro ende Antwerps bier bij de borgers opgedaen Ende vande eene schelling twee grooten vls op yder tonne cleyn bier by de borgers opgedaen geduyrende den tijdt van een geheel jaer beginnende met eersten Octobris ende expirerende den laesten Septembris 1628 bedragende over het geheele jaer volgende het cohier daer van sijnde de somme van 157 pond 9 schellingen

Rantsoenpenningen 1 schelling te ponde = 8 pond 11 schelling

De 6 grooten op elcke tonne biers soo bij de tappers als borgers opgedaen aencomende het resterende derde part den Armen deser Stadt

Ontvangen van de erfgenamen van Pieter Corn. Coe die het vendumeesterschap sonder pacht te geven van stadtswege vergundt is over de stuver te ponde van alle mueble goederen vercocht in de tijd van 5 maanden > 14 schellingen 4 grooten 12 mite(myten)

Jan Leijnsz en Denijs Pietersz zijn ook vendumeester geweest

Ook de overleden Pieter Cornelisz Loo is vendumeester geweest.

Jan Jacobsz en Lauwereijs Marcus zijn molenaar geweest.

De pacht van de balance brengt niets op

De gorsinge de wallen cingel de Veerse dijk brachten aan pacht 24 pond op

Het pondgeld : vier grooten vls te ponde van alle onroerende goederen die verkocht zijn.

20 schellingen van Aert Jansz vuijt Peellandt ontrendt het landt van Luijck over poortersrecht >20 schellingen

Vuytgeeft

Sander Roodtweijts is s’Heeren dienaer tegen 8 gulden per maand of 1 pond.

Lieven de Meulmeester > 27 maanden kosterschap > 28 pond

Philip Stroobant Franse schoolmeester 15 maanden gage > 15 pond

Daniel Lota Pieter Heykens en Sander Roodwijts ende meer andere van de paelen van de kistdam te heijen ende groote paelen aent Hooft te setten enz. >ruim 2 pond

Daniel Bruselaer 22 dagen en een schoff (een dagdeel) te wercken aan het laden van de karren >14 stuivers per dag..Dat deed ook Hubrecht Adriaensz

Er werd regelmatig rijs te Rammekens gehaald.door Robbert Hmn ? en Jacob Cornelisz Cole. Deze maakten ook het “rijsen hooft buijten de Tolpoorte.

Daniel Pietersz werkte ook aan het Hoofd.

Gylbert Rabble werkte aan het “diepen van de saete”

Betaelt over tminuteren stellen ende grosseren met de dobbele van drij besteken soo van het houwen ende snoyen van boomen mutsaert maecken maecken van rijsenhooft etc ??

Anneken Baeckelants over keersen ende olie gehaelt soo opt stadts huijs bij Mayken Bartels als Wouter Lambreghts clockstelder

De weduwe van Willem Rempel timmerman; ook Adriaen Baeckelant

Jan Cornelis van Damme is molenmaker

Cornelis Jorisz Saman > iserwerck aan de molen

Isack de Meij levert iserwerck en spijkers voor de molen

Claas Sael de Jonge en zijn weduwe woonden in de herberg genaempt het Groote Moriaenshooft > er is een rekening voor/van 38 pond in ongeveer 2 jaar “verteert” ten behoeve van de stad.

12 teertonnen om te vieren over het innemen van Grol > 23 schellingen

Jan Jacobsz in het Franse Schilt gaf gelegenheid tot “verteren” tijdens onderhandelingen

Cornelis van Surendonck was schilder over het verlichten ende vergulden vande wijser op de Thoren

Salomon de Backer zorgde voor een nieuwe riem aan de klepel van de torenklok.

Inventarisnr 374

Twee Rekeningen :

1 februari 1629- 31 Maart 1630

1 april 1630 - 31 Maart 1631

Cornelis Baeckelant was Tresorier

Ontfanck

Adriaen Cornelisz Coster over 5 jaar pacht van den Galgenberch

Pieter de Windt over twee jaar pacht van het Kerckhoff van de Hooftkercke

Wouter Nachtegaal was pachter in eene massa van elff schellingen ses groote op ijder tonne Antwerps Ingels off ander swaer bier bij de tappers opgedaan. Ook idem dito op ider tonne pharo .Ook idem dito van “swaere “ en andere bieren bij de burgers opgedaan. Ook de rantsoenpenningen

Jan Leijnsz pachter van de ses grooten van het bier

Gerard van Dort pachter van de wijnaccijns en soms ook van bieraccijs.

Denijs Pietersz vendumeester; ook over de stuijver te ponde van alle de meubilare goederen.

Deze moest ook cooppeningen betalen voor een jaar pacht van het vendumeesterschap

Gerardt van Dort is ook vendumeester geweest

Cornelis Sonnius was secretaris en heeft het Cryeerderschap gecollecteerd: voor 12 maanden > ruim 3 pond.

Ontfangen van Denijs Pietersz van de stuver te ponde voor het crijeerderschap gecomen van alle de goederen bij den voorn. Denijs Pietersz vercocht; dat geldt ook voor Gerardt van Dort

Van de Vischbancken:

Alsoo inde voorss veerthien maenden ingegaan ende geexpireerd als boven door de sobere vischmerckt van de vischbancken geen pacht gecomen is soo en can hier/daervan niet vuijtgetrocken maer alleene gemaeckt Memorie

Dat geldt ook voor de balance (de weegbrug) de stadsmaten als turfftonne calckmaete exue chynsen erffpachten erffrenten de stadt aencomende

Anderen ontfanck. Ende is vande verhuyringe van huysen ende erven de stadt aencomende:

Onvangen van Cornelis Jacobsz vander Putte over een jaer huijre van het Huijs de Groote Sterre > 6 pond en 15 schellingen + een stuck erfs dat Pieter Cannoije achter zijn hof huurt.

De secretaris Corn. Sonnius was collecteur van het pondgeld > 4 groote vls te ponde van alle onroerende goederen binnen dese stadt vercocht wordende > 6 pond 15 schellingen en 7 grooten.

Lieven de Meulemeester Coster over trecht der begravenisse inde kercke gevallen > 5 pond 11 schellingen en 8 grooten

336 pondt oud ijzer + onkosten bracht ruim 3 pond op …..door Gillis Way betaald

Vuytgeven

Wouter Lambrechts over 15 maande gage om het oorlogie( Horlogie= Uurwerk) op te winden > 10 pond + 33 schelling om schoon te maken

Denijs Pietersz is stads-en camerbode + sekere extraordinarische reysen binnen Walcheren > 10 pond 15 schellingen en 10 grooten.

Lieven de Meulemeester kreeg over 12 maanden costerschap > 12 pond en 10 schellingen

Betaelt aen Jacob Cornelisz procureur over verscheyde terminen bij hem gehouden voor den burgemeester Dirck van Delen bedienende de Bailluage nopende de apprehensie van een Cornelis Aertsz van Haerlem volgens specificatie > 13 schellingen.

Item betaelt aen dhr burgemr Nachtegael over soo veel bij hem tot Middelburch verteert met mr Abraham van Overbeke voorss 10 schellingen

De Armmeesters van Arnemuiden kregen 2 pond 15 schellingen en 7 grooten als hun deel van den excijs op wijn ende bier in Nieuwerkercke vuijtgebrocht

Hendrick Boomaert heeft den trommel gerepareerd ende een nieuw vel daer aen > 6 schellingen

Betaelt aen Hans de Clerck bouckhouder over pampier pennen inct ende anders bij hem gelevert tot behouff vande stadt ende het cantoir ingegaen metten 28e Novembris 1628 tot 16 september 1629.

De klapperlieden krijgen nog een restbedrag van 29 schellingen..

Betaelt aen Sander Roodtwijts over anderhalve dach werckens aen Bontkens Poorte..

Er liggen “meshoopen aende Tholpoort” Deze worden opgeruimd door Sandre R voor 8 schellingen .

Betaelt aen Denijs Pietersz over houtclijnen ? en het stellen van het schavot > 5 schelling

Sandre Roodtwijts heeft vier dagen aan de nieuwe cortegarde gewerkt mitsgaders den apperel schoon te maecken tsaemen de somme van 11 schellingen

Er is sprake van loot ende cruijt voor de comp. Van Capiteijn Morraij te vervoeren.

Betaelt aen Jan Jansz den Ael over het thuijs brengen van het cruydt voor de comp. Van Capiteijn Morraij

Pieter Nijsz tambour over het slaen van den trommel vande borgelijcke wacht > 23 schellingen

Maillgaert de Kick voor schoonmaken van stadsvronen > 3 ponden 13 schellingen en 4 grooten

Denijs Pietersz met sijn knecht zaagt de nieuwe lasse ? van de molen

De arbeiders moeten helpen winden ende de oude lasse vuijt te doen ende een nieuwe daer inte steken

Joffr. Margriete Keuwers wed. van wijlen d’heer Niclaes Sael de Jonge over tgene thaeren huijse ende herberge het Groote Moriaenshooft inde veerthien voorss maenden > 22 ponden 5 schellingen en 10 grooten.

Betaelt aen Cornelis Aertse inde soudtkeete over soo veel bij de corporaels deser stadt bij laste van de Heeren van de Magistraet verteert is bedragende > 33 schelling

6 pond en 6 schellingen is de tresorier kwijt geweest aan piktonnen de selffde thuijs te brengen de selffde te setten aende constabels om de geschutten aff te schieten ende anders om te vieren over de victorie van Wesel..

Betaelt aen Cornelis Aertsz over soo veel tsijnen huijse verteert bij de gene die het schavot stelden als den dieff gegeselt wiert > 12 schellingen

Mondcosten voor de voorss gevangene >13 schellingen

Willem Pauwels scherprechter tot Middelburg over sijn dachgelt ende brandtmercken van de voorss gevanghen > 30 schellingen.

Betaelt aen Cuniryge (Cunera) ? in het Fransche Schilt over soo veel tot haeren huijs in diversche maelen met diversche persoonen in stads affairen diverschelijck verteerts bedragende volgens specificatie ende ordinantie > 5 pond 7 schellingen.

Denijs Pietersz ontving een jaar “camerhuijre “ van Rhetorica > 20 schellingen

Betaelt aende rendant over soo veel bij hem verschoten soo aen picktonnen de selfde thuijs te brengen ende te stellen als stroo en rijs aende constabels om de gheschutten aff te schieten ende anders om te vieren over de victorie van tsHertogenbosch bedragende volgende specificatie en diversche quitancien > 8 pond 10 schellingen en 6 grooten

Betaelt aen Willem Matthijsz in den Orangien Boom over soo veel tsijnen verteert bijden man die het vuijrwerck schoon maeckten bedragende > 1 schellingen.

Charel Houweel was brouwer binnen dese stadt over diversche bieren bij hem gelevert tot behouff van de stadt . 5 ponden 15 schellingen

9 ponden 11 schellingen en 6 grooten besteed aan het coopen van pijcktonnen de selffde thujs te brengen en te stellen aen clockspeelders luijders constabels die stucken aff schoten en anders om te te vieren over de victorie dat den viant vuijt de veluwe vertrocken was bedragende >9 pond 11 schellingen en 6 grooten.

De secretaris die voor niets heel veel voor de stad heeft gedaan, krijgt voor zijn extraordinaris moijte > 9 pond zie pag. 38 voor nadere informatie.

Abraham Pietersz is glaesmaecker. Reparatie t.b.v. de kerkj> ruim 3 pond

Sander Roodtwijs kreeg 2 schellingen om de “leeren in de kercke tot het vermaecken van de glasen te helpen rechten”

Pieter van Houte elff maanden gage als sheeren dienaar > 15 pond en 8 schellingen

Abraham van Overbeke Franse schoolmester > 21 pond

Betaelt aende Advocaeten van Roosebeke ende vander Hart over twee consultatien ende ander besoignen bij haer gedaen inde saecke van het jonckwijff van Capiteijn Morraij van der Vere tot binnen dese stadt te crijgen bedragende met het gene als doen bij de gecommitterde van stadtsweghen verteert wiert ein diverse reijsen de somme van 3 ponden 19 schellingen 10 grooten.

In de Florentiinse Lelie is er voor ruim 6 pond verteerd over de kosten van het herstellen van de thoren.

Hans de Clerck bouckvercooper over pampiers pennen inct ende anders bij hem gelevert tot behouff van de stadt ende cantoir

Nog een 22 pond aan juff. Margriete Keuwers wed. van wijlen dheer Nicolaes de Jonge

Betaelt aan Brechtjen Baeckelant over winckelwaren bij haar opgedaan >9 schellingen

Betaald aan Cune(Cunera) Jansz in het Fransche Schilt verteert >3 pond

Inventarisnr 375 April 1631 ende 1633

Cornelis Baeclant tresorier der stadt Arnemuiden.

Ontfanck

Gerard van Dort was ook weer pachter van diverse pachten van wijnen en bieren.

Ook Denys Pietersz was een van de pachters van de “acxcijs op de wijnen ende rantsoenpenningen” over een geheel jaar

Geeraert van Dort was ook pachter van het vendumeesterschap over een half jaar pacht

Ook over de stuijver te ponde van alle de meubele(roerende) goederen over een half jaar. Dat is uitgebreid tot een heel jaar.1631 > 7 pond 1 schelling.

De secretaris “doctoor” Sonnius oefende het cryeerderschap(omroeperschap) uit voor een deel van het jaar. Secretaris Huibert Kie was zijn opvolger.Geeraert van Dort is ook “cryeerder” geweest.

In die tijd was Abraham Marcus molenaar deser stadt > 52 pond over een jaar

Daarna was Maelgaert de Kie molenaar.

De stad had in eigendom het huis “De Groote Sterre” en het huijsken achter de balance, dat niet bewoond werd.

Pontgelt wordt geheven : 4 grooten te ponde van alle onroerende goederen

Voor de kerk ontving de stad 6 pond per jaar van de Staten van Zeeland “tot behouff ende reparatie van de kercke”

Over “Trecht der begravinge” van de koster Lieven de Meulmeester > 3 pond.

!! Timmerlieden van Middelburg hebben 13 pond en 5 schellingen betaald voor een portie hout “dat vuijt de caeije aende Veersche Poorte gecommen is. Afbraak ????

Ontvangen van een oude sluis die inde docke gelegen heeft buijten de veersche Poorte aende Oraeingen Dijck > 16 pond 6 schellingen 8 grooten Ook afbraak !!

Vuijtgheven

Pieter van Houte sHeeren dienaer(diender) over 3 maanden gage > 5 pond 3 schellingen

Jan Govertsz ook sHeeren dienaer (diender) over 21 maanden gage vanaf 16 juli 1631 tot 13 februari 1633 > ruim 34 ponden.

Wouter Lambrechtsz over 30 maanden gaeijge van het Oirlogie op te winden ende gade te slaen 8 pondt sjaers + schoonmaecken > 21 pond 13 schellingen 4 grooten

Jan Jan Cornelisz Cock over 2 jaar “clockspelen versteecken van coperdraet ende fictorie (victorie) te spelen over (de verovering/bevrijding van Maastricht) als anders> vier kwitanties> 9 pond 15 schellingen en 4 grooten

Lieven Meulmeester coster over 2 jaar gaige van wege het kosterschap > 25 pond.

Denijs Pietersz was stadsbode en camerbode over twee jaren > 22 pond 17 schelling en 10 grooten

Tamboers van negen maende de wacht te slaan blijckende bij drie ordonnantien > 1 pond 15 schellingen.

Mr Abraham Overbeke 2 jaar gage tegen 20 pond tsaers en huishuir > 63 pond en 15 schellingen

Betaelt Jan Jansz Corne ? van arbeidsloon over de Intogen ?? aende docke buijten de Veersche Poorte vuijt te doen.

Betaelt Adriaen Huijge Andries de Keijser over aerbeijtsloon bij henl. Verdient soo van de Intogen van de Veersche Poorte op de (Visch) marct te helpen slepen etc. > 6 pond en 5 schellingen

Abraham Ketelaer en Cornelis Gillisz Meije als aannemers van de wallen te repareren

Mitsgaders de Vischmartsche Poorte toe te doen van de Veersche Poorte tot de Middelbursche Poorte nevens de water cant alles vuijtwijsende twee ordonnantien > 16 pond en 13 schellingen.

Joos van Dale was Lijndraeijer van een peese + trommelkoord

Isack de Meij was smid

Danieel Lota over gehaelde spijckers gebruijckt aende bruggen als mede aende stellinge van de kercke.

Betaelt den Slodtmaecker tot Middelburch van grendelsloten en maelsloten ? tot de gevangenisse > 11 schellingen.

Betaelt de burgemr Adrijaen Baeclant ende Cornelis van Dort van timmeren als anders aende stadtspoorten stellingen aende kercke midtsgaders aende vismart > 4 pond 16 schelling 5 grooten

Cornelis Jacobsz was metsser ( metselaar)

Betaelt Jan Geensz van een cranck manspersoon tot Middelburch int Gasthuijs te voeren; tegelijk moest hij als retourvracht een “swaer hout van aldaer” terug(mee)nemen > 8 schellingen.

Pieter Jansz den Boer “ van de Vischmart te schilderen “ > 20 schellingen

Maeijlgaert de Kie twee jaar onderhouden en schoonmaken van de stadsvronen> 3 ponden.

Betaelt Joris Bale procureur van dient ? voor twee gevangenen vrouwen te pleijten bij quitancie >2 schelingen.

Maeijcken Bartels over verschoten penningen tot onderhoud van het stadhuis etc

Betaelt Hr Jacob Reijnouts over gelevert soudt tot Middelb. Aende Gecomm. Raden ende die het cantoir bedient ende dat over de Jaren 1628/1629/1630 en 1631 > 20 ponden 16 schellingen 8 grooten.

Betaelt Wullem Matijsz waert tot eenen foeij voor de arbeijders van het hout vuijt te helpen doen buijten de Veersche Poorte > 8 schellingen

Betaelt in vier distincte reijsen aen Adrijaen Bloem inde Florentijn van verteerde gelagen bij die van de Gecommitteerden van Wet en Raet verteert met de timmerlieden op de warderinge van de tooren.

Corn.Pietersz Coeman haalde vlees + vis toen gedeputeerden vander Vere quamen opt beroup van Mr Pr Lodewijcx

Idem vlees voor de stadsverkiesinghe > samen ruim 6 pond

Cornelis Wullemsz inde Granaet Appelen en Lieven Stelleman van verteerde gelagen bij een portie vremt volck met kennisse van Burgemeesters > ruim 1 pond.

Betaelt Maeylgaert de Kijck van verteerde gelagen opt vermaecken van de wacht rollen en bier op het stadt huijs gehaelt > 1 pond 2 schellingen

Betaelt bij het slot van de rek. de gewesen secretaris Sonnius servitie en logiesgeld van de Compagnie van Capiteijn James Morraij met patente van Sijn Pr. Excellentie gefouriert > 22 ponden

Inventarisnr 376

April 1633 tot 1635

Cornelis Baeckelant is Thesaurier der stadt Arnemuiden

Ontfangh

Van de stadswallen Veerschen dijck

Ontfangen van Adr.Corn. Licxe > 15 Pond etc. 1634 en 1635 . > meer dan 30 pond

Pacht van A.C.L van het Schuttershof > 10 schelling + 2 pond over het etten (afvreten van het vee)

Br. Baeckelant de som van 8 ponden pachts vande visserij van stadsvesten.

Over het achterhuis van capt. Beaumont affgenomen op vierschat van Capt. Beaumont. De materialen zijn verkocht op vierschat

Vuijtgeven

In den eersten betaelt aan Franchoijs Herckens ende Jan Govertsz sHeeren dienaers over 2 jaren gage.

Over het provoostschap ses maanden te bedienen 13 schellingen

Sacharias Sachariasz Jan de Kock ende Wouter Lambrechtsz over het speelen versteken ende opwinden vant oorlogie voor twee jaren> 25 pond.

Denijs Pietersz is stadsbode voor 2 jaar > 20 pond en 5 schellingen.

Betaelt aen Maelgaert de Kick over twee jaren de Stadtsvronen schoon te maecken > 4 ponden; hij werd ook betaald voor het “delven” van een gracht

Lieven Meulemeester coster en salaris over 2 jaar > 25 pond

Betaelt aen Anderies Joosz schutsteecker/lijfwacht ? over dhr Bailliu naer Vere te voeren 4 schellingen 2 maal

Huijbrecht Kie is nu gewesen secretaris voorgeschoten geld van papier en andere benodigdheden > meer dan 11 ponden

Bij het Zierikzeesche hoofd werd bezijden daarvan de sate “gediept”

Betaelt aan Maarten Jansz over het maecken vande stellingen soo aende thooren maenewerck als aende glasen aende kercke 1 pond en 4 schellingen

Joris Baele over een gevanghen vrouspersoon te dienen >4 schellingen

Jan Jansz en Benjamin Gast hebben 3 dammen gelegd op de weg naar Middelburg

Deze brachten ook plaatzand op de caijtje.

Betaelt aen diversche arbeijders over de aarde voor Bontens Poorte wegh te voeren en achter het stadthuijs te suveren als mede strooij voor Graff Willems volck wanneer hij aenquaem samen de somme van >16 schellingen ??? Duistere tekst !! Is hier sprake van Graaf Willem van Solms die een bezoek bracht, waarbij hij “vergast” werd op het stadhuis ?

Betaelt aen een wagenaer van der Veere over een mael den voorn. Graeff willen te voeren > 3 schellingen.

Adriaen Wullemsz was Orloge maecker en heeft veel reparatieen gepleegd aan het Orlogie en Maenewerck

Enoch Plasschaert over het schilderen en vergulden van de wijsser ende maenewerck aenden gevel van de kercke

Adriaen Cornelisz Licxe was vrachtvoerder, had paarden en wagen

D’Heer de Naef kocht en leverde “plantaiges van Boomen” > 1 pond

Betaald aen Maerten Abelmondt over leveringhe van wissen ofte musterbant > 1 pond 11 schellingen 8 grooten.

Lieven Jansz Stelleman had een soort “eetcafe”/ gastlokaal

Mijnken Joos, was de weduwe van Claes van de Coolputte en “vergastte” in haar huis de “brootwegers” > 18 schellingen

Idem > diverse gelagen “ soo aen de muskettires als Graff Willem quam brootwegers als over het liquideeren met de pachters > 3 pond 7 schellingen en 6 grooten.

Ook Pieter Crijnsz zorgde voor verteringen aan de broodwegers >12 schellingen

Cornelis Pietersz Coeman leverde een schaap bij de verkiesinge van 1635

Jacomijnken Willemsz was de weduwe van Jan Teerlinck leverde brood ten tijde van de verkiesinge en voor “eenige gevanghenen voor de kercke omme het Adventmael !! (Avondmael) mede wt te rechten > 1 pond 5 schellingen

Jan Leijnsz leverde wit zout van Stadtsweghen vereert aende Heren de gecommitteerde Raden van Zeeland

De baljuw moest naar Philippine op verzoek van de stad om te onderhandelen ? over een compagnie soldaten ?

Betaelt aan 3 gevluchte predikanten van Bohemen> 12 schellingen en 8 grooten

Over de vieringe van Rinberck (Rijnberk ?) derthien teertonnen het stuck tot 3 schellingen en 4 grooten.

Er werden meer dan 20 teertonnen gekocht

Los papier

Specificatie van de ontfanck vant pontgelt over den jare 1634 tot 4 grooten te ponde

Ontfangen vant Huijs de Graeuwe Valcke en arme huijsen te weten den Ouden Tol, Schaeckbort Maecken Calcmans Huijse(n), Meus Bouwens Huij(s)ken Pond 0 – 8- 10

Ontfangen van de witte huijsen met decrete verkocht voorts Leune Deckers hujs en het Paradijs tsamen Pond 1 –15- 4

Ontfangen vande huijsen met decrete verkocht te weten het Rootleuwken Hans Salagants huijs Amsterdam en het cleen Roosken tsamen Pond 0- 7-1

Ontfangen vande huijsen van Jan Jansz van Swol Pond 0-10-4

Inventarisnr 377 Rekeninge burgmr Jacob de Bruyne is doende als tresorier deser stadt Arnemuyden beginnende den Eersten April 1635 t/m/1640.

Ontfanck

Huibert Kie was ook pachter van o.a de 6 groten per tonne; Johannes Nijs bier, Steven Gerets wijn, Dirck Jansz wijn

Wtgeven

Lieven Muelemeester over 6 jaren gagie over het luijden van clocke tot 12 pond 10 schellingen jaerlijcks > 75 pond

Johannes van Onderdonck stadsbode en poortsluijter over 6 jaar >53 pond

Rachel van de Velde was weduwe van Cornelis van Dort

Pieter Crijns woonde in de Morgensterre ??

Adriaen van Delen voor aerbeijtsloon bij quitancie >10 schellingen.

Jan Tobias moest gelost worden. Waarvoor is niet helemaal duidelijk.

Ga naar boven