Historische Vereniging Arnemuiden

Stadsrekeningen Arnemuiden 1641-1682

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 378-405

Selectie van belangrijke gegevens

Rekeningen van Salomon de Backer begonnen april 1641

Aantekeningen van bepaalde ontvangsten en uitgaven en opmerkingen

Dan alsoo de Heer burgemr Mr Jacob de Bruijne als tresorier daer van (van een aantal vorige jaren) noch rekeninge moet doen, soo en can hier niet verantwoort worden maar alleen gemaeckt …

Er wordt gesproken “vant pontgelt van alle onroerende goederen vercocht binnen Arnemuijden in den geheelen Jare voornoemt”

Secretaris is Johan Bonten en deze wordt genoemd i.v.m. ontvangloon van de ses grooten te ponde van alle onroerende goederen.

Die goederen werden meestal “met den Stocke vercocht”

Lieven Meulenmeester coster deser stadt over “Regt der begravinge geprocedeert” gage:Pond 5 :1 : 8 gr, verder “wachte-en poortclocke luijden en ruijmen van de straten

“het Lant” schijnt een toeslag te geven tot de “maeltijt van Verpachtinge” voor 2 verpachtmaaltijden 18 pond

27 olme boomen gestaan hebbende op het Schuttershof en 9 op het kerkhof brachten ruim 109 pond op.

Gerart van Dort is vendumeester

Ontfangen van Jan de Rijcke de somme van negen ponden vlaems over coop en leveringe van Huijs genaemt t’Gouden Cruijs gestaen binnen deser stadt op den Westdijck > 9 pond

Dirck van Delen heeft een tijdlang ( 2 jaar) de Singel gepacht voor 26 pond

Uitgaven

N.B. Betaald aan Louis Couterman voor dat hij minst ingeschreven had in het besteden van de Balance te maken toe met een afdack, twee wachthuijsen te repareren schuijtvlot te repareren Vismrt en de anders Pond 1 : 6 : 8 grooten.

Deze leverde ook hout voor de Molen en repareerde het Accijnshuisje

De singel werd begaanbaar gemaakt met “gruijs”

Guillaume van de Putte was “glaesmaker” Jan de Straetmaker wordt als zodanig genoemd

Jan den Diender deed o.a. dienst bij het vellen en kappen van abeelbomen op het kerkhof

Koop van 5000 schalien voor Pond 10 : 16 : 8 groote voor de kerk over 2 jaar 14 pond aan Pieter Tessinck voor het dichthouden van de kerk; loot soudeer(soldeer) en arbeijt 28 schelling

2 Bijbels voor de kerk kosten Pond 8 : 6 : 8

Als je niet gehandhaafd werd in de pacht ,konden je “beesten geschut worden” d.i. weggehaald en voor rekening van de eigenaar op een beschutte plaats “geparkeerd”,

Cornelis Jopsz hield waarschijnlijk een herberg: er werd voor Pond 6 : 1 : 9 gr “ verteert” en er werd door hem ook “schuijten sants” geleverd/

Dirck van Delen was vertegenwoordiger van de kerk van Arnemuiden op d’ordinaris classes tot Vlissingen:

Wagenvracht : ook “ter Vere tot Middelb” 21 schellingen

Maria Thomas leverde voor 12 schellingen schapevlees.

Jannes Bakelant leverde o.a. “Besemen’

N.B. Betaalt aen Dirck van Delen voor soo veel hij van stadtswegen heeft ingeteijkent en betaelt aen een student van ‘sHartogenbos om sijn studie te vervolgen > 16 schelling

Er is 7 maal in het jaar door de broodwegers rondgegaan 18 schellingen en 8 groote: niet veel voor evenzovele “inspecties”

Het aanplanten van bomen bracht veel kosten met zich mee : ruim 28 pond: vervoeren en planten door de planters

Bij de verpachtmaaltijd werden er bepaalde hoeveelheden ham en “soutevlees “ schapenvlees genuttigd

Een “geheele quekerije ipen boomen sijnde ontrent hondert stuckx > 8 pond.

Betaald “aende boomluijden Cornelis ende Wilm over coop ende leveringe van 26 Linden boomen a 15 stuiver stuck ende drij hondert eenenveertig ipenboomen tot 22 gulden thondert samen 15 pont en 15 schellingen/

Over “de ses groote te ponde vant huijs ij tkerckhof noch resterende > 8 schelling

Inventarisnr 379

Cornelis Baeckelant ende Salomon de Backer vervangende dhr Cornelis Baeckelandt zaliger successivelijck bij Burchmrs Schepenen ende Raden der Stadt Arnemuijden gestelt ende gecommitteert tot Tresorier der voorss Stadt Midts desen is doende ende overleverende aende B+S+R voornt van al sulcken Ontfanck handelinge ende Administratie als sijlieden gehadt hebben over des Stadts Accijsen domeinen ende Incomen soo Ordinaris als Extraordinaris midtsgrs die vande kercke den tijdt van tvoorleden Maanden metten eersten April 1642 ende eijndigende ultimo lesten Meert 1643 alles wtgetrocken in ponden schellingen grooote vls als hier naer

In margine:

Overgebrocht door dhr Tresorier Salomon de Backer present dhr van Delen, Marijnesz Duvecodt burchmrs

Isack de Meij Jan Kitsz Gerredt van Dort, Anthonij Weijts ende Jannis Woutermans schepen dhr Bailliu Jaques Gellee Corn.Pietersz Meerten Jansz Coert Ingelberts ende den secretaris vande Invijlle Raden Op den 28e Meerte 1643.

Anderen Ontfanck ende is van de wintmeulen deser Stadt verpacht aen Maeijcken Cornelisz wed. van Anthonij Huijbrechtsz ende harer Soon Cornelis Anthonijsz

Een indirecte stadsbelasting : de 4 grooten van de meubele goederen (roerende goederen): indirecte belasting van de vendumeester Gerredt van Dort: totaal Pond 4 : 18 : 10.

N.B. De directe belasting bedroeg : de 6 grooten te ponde van alle onroerende goederen

Vraag: Hoe is het het gesteld met de zwaarte van de belastingdruk ?

De pacht van de Galgenberch bedroeg 11 schellingenwtgedr

Er is sprake van Ontfanck van de Visbancken, afslag vande vis, van de balance, Stadts Mart cooren maten ende Turf tonne

De stuiver van elck hondert grof soudt bij Bartoenen alvoor den troebel aende kercke geconsenteert dat talsoo daervan niet en is ontfangen wort sal gemaeckt ?

Van Jan de Rijcke over de“ leste paeije vant Huis Het Gouden Cruijs” 3 ponden

Uijtgeef

De rendant Salomon de Backer betaald Ruim 17 pond

N.B Jan de Diender heeft vermoedelijk de naam Jan Pouwels

Inventarisnr 380

Ontfang

Rekeninge Bewijs ende Reliqua die dhr Corn. Adriaensz als Tresorier der Stadt Arnemuijden midts desen is doende ende overleveren aen Burchmrs +S+R der selver Stede vorn. Alsulcke Ontfanck handelinge ende administratie als hij gehadt heeft over den Stadts Accijsen Domeijnen Incommen soo ordinaris aals Extraordinaris mitsgrs die vande kercke den tijdt van twaelff maenden begonnen metten eersten April 1643 ende geeijndicht metten lesten Meert 1644 allles wtgereeckent ?? in ponden schellingen grvls als volcht:

Er is nog steeds sprake van de elf schellingen Antwerps, Ingels(Engels) Lubs (bieren uit Lubeck) en de ander swaere bieren per tonne

Item van de thien schellingen ende ses groote vande tonne Faro bij de tappers opgedaen

Item van ider tonne Lubs (Lubecks) ofte ander swaer oversees bier de vijff schellingen

Item van de vier schellingen en twee groote van elcke tonne Antwerpss ofte Faro

Item vande 3 schell 4 groote vande tonne meuselaer ende Isra(i)el (kleine bieren) bij de borgers opgedaen alsmede van de 2 grooten van ider tonne opgedaen ende dat over de voorss twaelff maenden

Wtgeeff

Aan Salomon de Backer 88 pond 4 schellingen 4 groote

Inventarisnummer 381

Reeckeningh Bewijs ende reliqua die mr Nicolaes Poelenburgh Van Beverwijck Thesaurier der Stadt Arnemuyden mitsdesen is maeckende doende ende overleverende aende heer Baillieu van twaelff maende begonnen den 1 April 1645

Ontvangst van het Vendu, het Crieerderschap, van de Vischbancken ende affslach vande visch , balance, stadsmaten, turfftonne coren,calck en juijnmate, trecht van exue,chijsen, erffpachten ende erffrenten

De wintmolen, Lantpachten van de wallen Schuttershoff gorssinge van de Cingel ende Veersen Dijck kerckhoff ter hoofkercken Galgenberg ende Keetendijck mitsgrs de vruchten vant Mansfelders kerckhoff nevens de oude haven deser stadt gekregen

Ontvangst van de Visscherij van Stadsvesten en de waterganck tusschen Middelburgh ende dese Stadt mitsgrs t Veer van dese Stadt op het Nieuwelant

Kerckenontfang ende eerst van de ses ponden grt Vls sjaers afkomstig van de Staten van Zeelandt tot behoeff ende reparatie der kercke jaerlijcx vergunt sijn eensdeels in plaetse van de Landen de voorss kercke eertijts toebehoort hebbende ende van wegen de gemeene sake vercoft sijnde volgens Apostille vande 12e Augusti 1577

Uijtgeeff

Den 10e October 1645 betaelt aende voorgaenden Tresorier de Burgemr van Delen tslot van sijne rekeninge den 11e Maert 1645 aen W+R gedaen waer bij den selven meer uijtgegeven als ontfangen hadde de somme van Pond 34 :12 : 9.

De weduwe van secretaris Kie was concherge van het stadthuijs gage 6 pond

De diender Jan Goversz ontving ruim 16 pond gage

Laurens Block moest de “kaijen “ aanvullen per jaar 2 pond.

Louijs Couterman onderhield de straten > 1 pond

Anthonij Weijts was bierbrouwer

Betaald aan Dingman Hendricxs over biergelagen soo van geschote uijlen als andersins van statswege verteert ruim 1 pond

Johan Woutermans heeft terwe wittebroot koeckies en crackelingen voor de stadt gehaelt voor ruim 2 pond

Reparatie oftt lappen vant coelvat ruim 1 schelling

De stad betaalt de kosten van brood en wijn mitsgrs reparatie aan de kerk; ook het salaris van de koster Lieven Meulemeester ruim 12 pond

Anthonij Smeulders was organist van Zierikzee

Joris Bruijs was organist te Arnemuiden > 12 maande gage > 22 pond

Hier ter plaatse een overzicht m.b.t. het renoveren en uitbreiden van het orgel en gage van organisten

Inventarisnr 382

Begonnen april 1646

Rekeninge Bewijs ende Reliqua die Adam vander Mandere Tresorier midts desen is doende makende ende overleverende aende Heeren Bailliu Borgemesters Schepnen ende Raden der voornoemde Stadt Arnemuijden van Alsulcken Ontfanck handelinge ende Administratie als den Rendant van alle des Stadts Excijsen Inposten ende andere soo Ordinaris als Extraordinaris Domeinen

Ontvangst van het vendumeesterschap, Crigierderschap

Er komt geen pacht van het Mansvelders kerckhof binnen: “ wegen de Tresoriers van Middelburch is geoccupeert”

Procedures lopen nog.

Cornelis Adriaensz van Savoijen betaald ruim 6 pond als ran(t)soenpenningen van een jaar pacht voor de visserij in de vesten

Pieter Boudens moest behalve 5 pond palinck nog ruim 2 pond pacht betalen voor de waterganck.

Jacob Coole moest 6 pond pacht betalen voor de pacht van het veer op Nieuw Landt

De secretaris moest het burgerrecht innen en het recht van trouwen

Het kostte ruim 8 pond per jaar als je met een Viskraam op de Markt wilde staan.

De secretaris moest “verachters van de 100e Penning” vervolgen

Het Recht der Begravinghe bijna 9 pond.

De baljuw van Poelenburch ontving 6 pond aan vacatiegelden enz. voor zijn reis naar Zijne Excie in den Haag met “de brief van verkiesinge”

Tanneken Pieters poetste het stadstin en een Coopere Croone

Verteert met diversche Organisten als wanneer den Orgel gevisiteert wierd > ruim 3 pond

Grietje Jans levert winckelwaren

Betaald aande Baljuw Poelenburch ruim 10 pond over de koop van de Erve van Jan de Brune op het Oostende

Een tonneken Roode Hoochlandts wijn kostte bijna 2 pond

Er zijn diverse protesten geweest tegen Joris Fesser orgelbouwer

Grietje Cornelis hield waarschijnlijk een herberg

Johannes Woutermans leverde brood aan de stad.

3 maanden gage voor de organist Bruys >ruim 5 pond.

Mr Jacobus van Overbecke ontving de som van 12 pond 10 schellingen over tractement als organist en schoolmeester van 9 maanden

Lieven Meulemeester> ruim 3 pond over 3 maanden gage

Paulus Staffmaker :3 maanden gage als voorganger>ruim 2 pond

Het repareren van het orgel koste ruim 27 pond> orgelmaker Pieter…..??

De huisvrouw van de Tresorier krijgt 3 pond van stadswege tot een gratuiteijt. Werdt vereert voor verscheyden verletten ende andersins gedurende de voorschreven tijt van twaelff (maanden) gevallen

Inventaris nr 383

Anderen ontfanck is van 6 groten per tonne van alle sware Uijtheemsche ende Inbrouwen Bieren ende Cl;eijne Bieren die in dese Stadts Iurisdictie van dien werden geconsumeert als mede die van hier te water ende anders werden vervoert waervan de Armen de derde partis competerende.

Ontfanck vant Vendumeesterschap Quanta Summa per se Pond 8 : 1 : 1,5

Het Crieerderschap( beeedigd omroeper) een heffing van zes grooten te ponde

Er is sprake van Ajuinen(uien)maat; Chysen; van de stuiver op elck hondert grof sout bij de Bretoenen ten behoefte van de Kerke

Den Ontvang van “den Dijck tussen de stadt ende het oude Gat voor het onderhouden de gorsinge werdt gelaeten aende weduwe van Jan Geensz.

Er zijn nog steeds geen inkomsten uit het Mansfelders Kerckhof (zie boven)

De Lande van Zeelandt legt 18 pond Vlaams toe op de verpachtmaaltijd

Er is sprake van 250 plavuizen 6 schelling en voor XII hondert Polantse steen tegen IX schelling het duysent samen 17 schelling

Maerten Gertsen Pannaert was toen schout> 12 maanden gage> meer dan 16 pond

Isack Jacobsz was bode, sluiten van de poorten : weesbode en Stadts bootschap gage 9 pond.

Deze kreeg over 6 maanden voor het luiden van de poortklok en de negen uijre clocke bijna 2 pond..

Secretaris van Swieten kreeg 2 pond voor het “peylen” van de inhoud van vaten i.v.m. de vaststelling van de impost

Centie Piers kreeg 5 pond over 10 maanden tractement vant Conciergerschap van het stadthuys

Cornelis Brandt kreeg over 12 maanden gagie vant Uijrwerck op te winden ende op het slaen der Clockete passen ruim 8 pond..

In totaal kregen de Regeerders van de stad tot maart 1648 voor ruim 11 pond comparitiegelt.

Betaalt aen Madeline onder Seyge Tanneken Pieters Keijsers over het schuyren(poetsen) van stadstin een Iserwerck 11 schelling

Pieter Heijndrick van Delen heeft silver geleverd en het vermaken van een vergulde kelck

Madeline Onderdonck heeft voor ruim 1 pond winkelwaren geleverd

!! Betaald aen het viswif over vis bij haer gelevert > 13 schellingen !!

Betaelt aende schaapscheerder die de hoenderdief aen de kaeck heeft gestelt 8 schellingen 4 grooten en de 5 schellingen aende hoender dief tot Reijs gelt tsamen ter somme van ruim 13 schellingen

Abraham Fockeel heeft winckelwaren geleverd >ruim 13 schelling

Betaelt over het schieten van vier Euylen (Uilen) 8 schelling

Betaelt aen vier Arbeijders die de soldaet die op syn sterven lach vande tweede sluys tot de schout hebben gebracht 1 schelling betaelt aende Armen per Assignatie aen de Hr Jacobus van Hecke de derde paye van Accort met de Magistraet door Stadt ende de Armen gemaeckt opden 6e septembris 1636 vervallen opden 6e septembris 1639

Betaelt aande Armen per Assignatie op de voorss. Hr van Hecke de quade placke van het jaer 1645 die den hr bailliu Poelenburch in sijn rek. in betalinge heeft gebracht

Betaelt aande Hr Burgemr Dirck van Delen voorsooveel bedragen syn vacatien tegens Joris Fesser ruim 2 pond.
Idem voor Adam van de Mandere

Aen veerthien soldaten gegeven die savons ten negen uijren van Bergen op Soom syn aengecomen hebbende passeport van de Ed: Hr: Gouverneur en met versouck aen E Heeren der Admiraliteyt om hun naar Engelandt passage te doen hebben aen elck ses groote is tsamwn de somme van 7 schellingen

Willem Teerlinck heeft voor het Nachtmael voor 10 schellingen brood geleverd

Ruim 18 pond als tractement voor organist Jacobus van Overbeke

Betaald aan de Armmeesters over een Jaer quaede placke synde een derde part van de ses grooten op de tonne bieren > ruim 1 pond

Weer 3 pond voor de huisvrouw van de Tresorier.

Inventarisnr 384 1648/1649

Ontfanck

Rekeninge Bewijs ende Reliqua die Dirck van Delen Tresorier der stadt Arnemuijden midts desen is makende …

Vendumeester was Frederick van Swieten die moest ontvangen de vier grooten van de goederen “ in de voorn. twaelf maenden metten stocke vercocht > bracht ruim 11 pond op.

“Anderen ontfanck is van de ses grooten vande onroerende goederen inden voorn. tijt vercocht >ruim 19 pond/

Verdere “ontfanck” van de vis balance stadtsmaten tonne van turf coren calck ende ajuijn trecht van exue chijnsen erfpachten erfrenten/ Item van de stuijver op elcke hondert sout bij de Bartoenen ten behoeve van de kercke gegeven ende geconsenteert ende na den trouble gecontinueert:

Alsoo van alle dese voorverhaelde domeijnen jegenwoordich niet en is ontfangen nch ingecomen/ soo en can daervan niet wtgetrocken werden maer alleen gemaeckt Memorie

Sexta Summa Memorie

Ariaentie van Savoijen is pachter van de vesten; Guilliaem Boutens was pachter van de waterganck

Jan Baltensz is zijn borgen 14 ponden schuldig voor tveer deser stad > Pro Memorie

Nona Summa

Het cramers gilde had “ een glas in de kercke”

De secretaris van Swieten moest het recht van burgerschap afdragen en ook “trouwreght”

Van de Staten van Zeeland ontving de stad voor de reparatie van de kerk per jaar > 6 pond

Het kerckenrecht over de begravinge in de kercke > 4 pond .

Wtgeef

De vorige tresorier van der Mander heeft ruim 126 pond meer uitgegeven dan ontvangen.

Marten Pauwer ? schout; Isack Jacobs stadbode ; Lowies Couterman >onderhield de straten

De pensionaris van Harten ontving 6 pond per jaar; de secretaris ruim 11 pond, voor het kantoor 5 pond, voor een half jaar collecteren van stadsaccijnsen 4 pond/

De regeerders deser stadt over comparitiegeld ruim 8 pond/

Een reis naar den Haag met de brief van nominatie . ruim 5 pond

Adriaen van Dort is timmerman; Isack Bomme is smid; Isaack Pochijn en : Jan Paulus arbeider; Jan Jaspers en Claes Meensz “schuitluyden; Liven de Vlaminck plantte 12 lindebomen >ruim 4 schellingen

Dirck Jansz >turffdrager; Madeleentgen van Onderdonck leverde kaarsen; Sara Lachers > winckelwaren; Grietije Cornelisz leverde 9 kannen wijn; Jan Kitsz leverde olie etc ; Cornelis Brant leverde “iserwerck”; Jan Jaspers leverde “nagelen”(spijkers)

Betaald met kennisse van de Heer van de Mander aan een Frans student > 12 schellingen

De secretaris had 4 pond voorschot betaald ter gelegenheid van een aantal bijeenkomsten o.a. met de pannelieden door de magistraat “getracteert’

Cornelis Andriesz heeft wijn geleverd >ruim 16 pond

2 verpachtmaaltijden > ruim 22 pond

Anthoni Weijts levert voor 2 pond bier.

Uitgegeven aan Johannes Denijs en Frederick van Swieten over accijns van wijn en bieren ruim 4 pond

De maaltijd “opt vermaken van de Wet volgens specificatie > ruim 5 pons

Voor het schieten van uijlen ende steenkrijts ?? > 3 schelling

Willem Teerlinck levert als broodbakker voor ruim 2 pond brood

Cornelis Andriesz levert voor wijn van “nagtmael” (Avondmaal) ruim 4 pond ; Willem Teerlinck voor avondmaalsbrood 10 schelling

Adriaen Porrenaer schaliedecker voor het dak van de kerk ruim 34 pond

Aan Erasmus Jans voor reparatie van de glasen( ruiten)

Denys Denysz en Salomon de Backer > voor twee clockriemen

Isack Jacobs > clockeluijder> 3 pond

Jacob van Overbeke organist > 19 pond

Daniel Cornelisz orgeltrapper > 2 pond

Adriaen van Dort reparatie aan de kerk ruim 32 schelling

Er is 29 pond meer uitgegeven dan ontvangen /

Inventarisnr 385 1649/1650

Frederick van Swieten is dan Tresorier van de stad

Ontfanck

Johannes Denijs is pachter en collecteur van de stadsbieren in een masse van twaelff schellingen en tien grooten van elcke tonne Ingels Luijbs (Lubecks) ende andere sware ende overseesche bieren bij de tappers opgedaan/ Item thien schellingen van elcke tonne pharo bij deselve opgedaen alsmede de vijff schellingen en ses grooten vls van ijder tonne Ingels Luijbs(Lubecks) en de andere sware bieren bij de borgers opgedaen gelijck oock vande tien schellingen van elcke tonne pharo, de drie schellingen ende vier grooten van ijeder tonne Isriel ende Meuselaer ende vande eene schelling ende twee grooten van ijder tonne kleijn bier bij deselve opgedaen inden tijt van twaelf maenden 109 pond 12 schellingen 4,75 grooten vls

Anderen ontfanck van de ses grooten per tonne van alle sware wtheemsche ende inbrouwen bieren die in de selve stadt ende Iurisdictie vandien werden geconsumeert als mede die van hier te water ende anders werden vervoert waer wt den Armen een derde is competerende : onffangen van Johannes Denijs ende den Rendant de twee derde parten vande ses grooten op elcke tonne bier bij de burgers tappers ende Landtsaten opgedaen > 11 pond

Wijnen: door Johanes Denijs betaald 5 gulden op elck oxhooft ende bovendien de vierde stoop soo sij die vercoopen > ruim 46 pond /

Lowijs Couterman is pachter van de wallen

Burgemeester Burt van de Singel Kerckhoff

Adriaen van Dort van de balance

Het Mansfeltsche Kerckhoff is met gewelt ontnomen door Middelburg !! geen pacht/

Corn.Adriaensz pacht de vesten

Tobias Jansz Rijffelcramer (goktent ) > 12 pond

Pieter Schipper heeft 3 pond beloofd voor de mishopen buijten de poorten

Ontvangen van Corn. van Savoijen de coop vant erffje inde Bolstraet de stadt competerende > 2 pond

Van Mr Jacob Campen ontvangen de ses ponden van de Ed: Mog: Staten voor de reparatie van de kerk

Kerckenrecht wegens de begravinge > 13 pond

Wtgeeff

Maerten Pauwaer schout > ruim 21 pond

Abram Fockeel Stadts Chijrurgijn > 3 pond

Reis naar den Haag met “ den brieff van nominatie’ > 7 pond

Laurens Block arbeidsloon > ruim 1 pond

Jan Paulusz arbeidsloon > ruim 1 pond; deze kreeg over een dach schoonmaken van de vroonen door ordere van Br Burt

3 schelling= is 18 stuivers

Lieven Humate ? voor het wegvoeren van de Calsijsteen van den Baillieus erve > 10 schelling

Er werd mustert (brandhout) ende hout uit het “werckhuijs” naer het stadhuis “gedragen” >ruim 6 schellingen

Guillaume van de Putte over het repareren van de “glasen op de raetcamer” > 4 schellingen

Aen Pier de Wever voor twegdoen van de sneeu in de kerck > 3 schelling :

N.B. Liepen de mensen met sneeuw aan hun schoenen de kerk binnen of (wat het meest waarschijnlijk is) dat door lekkage grote hoeveelheden sneeuw via dak etc naar beneden viel ??

Marrichie Gerrits leverde voor ruim 1 pond kaarsen

Janneken van Dort leverde kaarsen, olie , besems etc voor ruim 2 pond

Een dweil kostte 2 schelling

Brechie Bakelants voor 11 schellingen winkelwaren

Aen Madeleentgen Cents over winckelwaren > ruim 4 schellingen

Betaalt aen Willem Teerlinck en de Woutermans over koeckjes > ruim 3 schellingen

Aenden Rendant over vacatie in de saeck van Baillieu Poelenburch jegens de stadt als uit doleren tot het diepen van de waterganck >ruim 1 pond

Betaelt aen visch broot koeckjes boter caes als anders int tracteren van de Dijckgraeff ende geswoorens over tbesteden van de waterganck

Aen Dirck Blaesz voor thuijsvoeren vande Dijckgrave ende geswoorens > 11 schellingen

Betaelt aen 2 hammen tongen schapeschoer ?? broot visch ende andere kleijnicheden (in) meert doen Sijn Hoocheijt(Willem II) verwacht wiert samen ruim 4 ponden.

Bouwen Jorisz over 12 Wijnroemers > 4 schelling

Betaelt aen Neeltje Claes den accijs van een oxhooft wijn aen Hildersich ? gesonden > ruim 2 pond

Betaelt aen dhr vander Mandere d’oncosten gevallen jegens den Bailliu Poelenburgh ruim 9 pond

Aen dheer van Delen over sooveel hij tot het opmaken van een kerck heeft gegeven >ruim 1 pond

Abram de Smit als procureur in de sake van de Tresorier jegens den Bailliu Poelenburch ruim 2 pond

Er werd voor ruim 5 pond aan wijn gedronken ter gelegentheijt dat de waterganck gediept werd !!

Aen Maij het Vischwijff over leveringe van Visch > ruim 1 pond

Advocaet Buijs in de saecke van de Weescamer > ruim 1 pond

Maeltijt opt vermaken van de Wet > ruim 5 pond

2 verpachtmaaltijden ruim 31 pond volgens particuliere affrekeningen !!

Betaelt aende weduwe van den orgelist drie maende gagie met ??/nae welcke hij gestorven is >5 pond

Jan Melsz orgelist drie maenden tractement > ruim 6 pond

Aen Corn: Andriesz voor rek van Ariaen van Delen voor soo veel hij aen orgel verdient heeft > 5 pond

Aen Jaques Poucheijn voor een gedraeijt hout aende orgel >ruim 1 pond/

Inventarisnr 386 Jaar 1650/1651

Ontfanck

Pieter Burt is thesaurier

Ontfangen van Jacob Surmont molenaer deser stadt over pacht van de stadts molen over den tijt van de voorn XII maenden bij hem in alles met den hoop gepacht voor 70 pond

Van Johannes Denijs als pachter in een masse van de stadts bieren en wijnen over de pacht van de bieren over de voorn. maenden daer mee bedonegen de rantsoenpenningen te somme van 114 pond/

Alsoo het voorn Mansveltsche kerckhof ons met gewelt bij die van Middelb. Wort onttrocken ende daer over rechtspleginge wert gehouden voor den Hove Provinciael soo wort hier maer gemaeckt Memorie

Cornelis Spreeu onderhoudt het hoofd en de kaden maar dat kost meer dan het opbrengt >pro memorie

Ontvangen van Wullem Fransou Drost de somme van ses ponden vls voor de helft van een erve gelegen in de Nieuwstraet nevens thuijs vant Oude Lixe > 6 pond

Ontvangen van Mr Jacob van Campen een somme over soo veel bij tlant tot twee verpachtmaeltijden wort gegeven > 18 pond

Rijffelcramer Tobias Stijl ruim 12 pond

Wtgeeff

Schout Marten Pauwaer schout > ruim 16 pond

Betaelt aende Magistraet deser stadt over het compareren in W+R gelijck oock in vierschare ter somme van ruim 22 pond

Jan Paulusz over het schoonhouden van de vroonen

De procureur Abraham de Smit heeft verscheijden diensten voor de stadt gedaen > ruim 2 pond

Advokaat Pandelaer in processen t.g.v. de stad 1 pond.

Isack Jacobsz 2 pond voor extraordinaris toeleg en 6 maanden waarnemen van het kosterschap

Betaald aen Harman Corn, Oostrom voor Iserwerck voor de stad > 14 schelling

Pieter Mailliart over het vervoeren van sant >ruim 1 pond

Betaelt aen Hendrick van Delen silversmit voor het snyden van tstadts wapen voor den secretaris >20 schelling

N.B. Snijdt deze ziilversmid ( een broer van Dirck van Delen ?) of is er sprake van smeden ??

Maycken Pieters arbeidsloon in stadsdienst> ruim 1 pond

Betaelt aen eenen Spaansen stoelmatter over het vermaken ende overtrecken van de Spaanse stoelen op de Raetcamer > 2 pond

Boudewijn Kint 15 schelling over reparatie van de molen

Betaelt aen Dirck van Delen over soo veel bij Geleijn Jansz molenaer bij order van W+R van hem gecort over stilleggen van de meulen > 2 pond

Betaelt aen Marten Pauvaer over soo veel voor tsijnnen huijse in stadts saken is te coste geweest >ruim 2 pond

Gerestitueert aen Dirck van Delen hetgeen bij hem betaelt is om soo veel met den advocaet Ravesteijn ende procureur Job ded Vos int oversien van stadtsprocessen > ruim 9 schellingen

Betaelt aande waterclerck Karreman over dijckprovenuen ende gewoone saken volgens > 5 schellingen

Betaelt door Dirck van Delen over de intrest van de pacht vande meulen bij hem in rekeninge verantwoort als ontfangen doch van dhr van de Mander op sijn tachterheijt genoten >ruim 2 pond

Betaelt door Dirck van Delen over de expeditie van de brief van nominatie danno 1650 door handen van Arnout van Gerwen >ruim 1 pond

Betaelt aan Maij Meluchte viswijf te Middelburg over geleverde vis >ruim 5 pond

Cornelis Andriesz is wijncooper over 40 stoop wijn gelevert voor nachtmaelen >ruim 3 pond

Adriaen van ende Leunis Gerrits zijn timmerlieden loon +materialen >ruim 53 pond

Betaelt aen Willem Corn wons(wonende ?) tot Dort over leveringe van Schalien >33 pond

Betaelt aen Hans Rombrechts schaliedecker over reparatie van dack van de kercke > loot ende nagels . ruim 33 pond

Er was voor bovengenoemde persoon bier en kaarsen nodig.

Olieverf betaelt aen Dirck Swif aande thoren

Betaelt aen domine(e) van Lare predicant op den Houck int Lant vander Neusen tot opbou van hunne kercke met kennisse > ruim 2 pond

Betaelt aen Jannes van Dort over besemen tot schoonmaken van de kercke

Fooi aan de schaliedeckers

Over het voeren van out loot naar Middelburg > 4 schelling

Betaelt aan Dirck van Delen als bouckhouder vande Armen over het derde part van de quade placke hier voren in ontf. Verantwoort > ruim 3 pond

Inventarisnr 387 1652/1653.

Stadts Rekeninghe gedaen bij den Tresorier Johannes Denijs

Ontfanck

Secretaris van Swieten en Pieter Duvecot en Johannes Denijs over de vier groten van de goederen in 24 maende metten stocke verkocht volgens de schriftelicke billetten 18 pond 10 schellingen en 11 grooten

Over de 6 grooten voor onroerende goederen in 24 maanden 8 pond 16 schellingen.

Pietert Burt heeft 14 pond betaald over 2 jaar pacht van de Singel en 1 pond pacht “vant kerckhoff”

Ontfangen van de weduwe Jan Willemsz 2 jaar pacht van ter Hooff vervallen den 30 novembris 1653

Alsoo den Galgenberch bij Anthonij Weijts is gebruijckt en niet en is van ontfange soo wert hier van gemaeckt Memorie

Ontfangen van dhr borgemr van Delen 12 pond over 2 jaren pacht van de vesten

T’Landt heeft middels dhr Campe 36 pond bijgedragen “totte verpachtmaeltijt” in vier reijsen

Ontfangen van 2 “Coopdagen van muster ( brandhout) opt hooft ende

De verkoop van 3 boomen int schuttershof 6 pond 6 schelling 8 grooten

Een lindeboom > 1 pond en 1 schelling

Een essenboom bracht slechts 15 schellingen op.

De verkoop van een groot aantal bomen int schuttershof en aan de wal bracht meer dan 28 pond op

Het recht van clock leuijen bracht 1 pond op.

Wtgeeff

Adriaen van Dort over het maken van de straeten > 6 pond

Mr Maerschalck en mr Bonnekroeij zijn koster en voorzanger geweest > totaal ruim 26 pond.

Abram Fockeel en Mr Pauwels stadschirurgijns > 11 pond.

Voor de secretaris het brengen van de brief van nominatie (naar Middelburg) >ruim 2 pond

Jacob Marquijs is timmerman >ruim 28 pond

Arman Cornelis >leverde “Iserwerck”

Claes Meuse> schuijtvoerder > 6 schellingen

Nataneel Ondermerck leverde “Iser” aent Stadthuijs”

Neelke Jaspers leverde steenen voor de vismarkt > ruim 7 pond.

De secretaris leverde scheepshout en straatstenen

Adriaen Pietersz diepte de haven > ruim 8 pond en nog 2 pond tot verbetering van het werk.

Pieter Ingelbertsz leverde brood

Catelijne Jorijs “schuurde” het tin opt Stadthuys

N.B. Betaelt met consent vant College aen een blynde man voor een boeck >10 schellingen

Gilleyaem den diender kreeg 10 schellingen over “montcosten van de gevangene”

Cornelis Andrijes leverde wijnen > ruim 42 pond

Heijnder(Hendrik?) Boogaert leverde o.a pecktonnen voor 10 pond

4 verpachtmaaltijden volgens specificatie > ruim 58 pond

2 verkiesmaaltijden kostten ruim 19 pond

Betaelt in twee reijsen de froeyen ?? van de panneluyden > ruim 4 pond

Maij Melukcx het viswijf volgens 2 rekeningen > 9 pond

Salomon Willemsz levert wijn voor 1pond

Isack Jacobsz was koster > ruim 2 pond.

Claes de Valke was schaliedecker > 7 pond

Inventarisnr 388

Frederick van Swieten was Thesaurier

Ontfanck

1655/1656

Nog steeds niets ontvangen van de opbrengst van het Mansvelders Kerckhof

Ontfangen van dhr Br. Van Delen 6 pond >een jaar pacht van de vesten

Evert Evertsz leverde 30 voer Calcijsteen > 5 pond

Sr. De Vos makelaer drie pond over levering van 9800 Calsijsteen

Paulus Maertens leverde deurcosijn out loot in ruil voor het gieten van de bel van de Raetcamer; was ook stadschirurgijn.

Ontvangen ven dhr Rentmeester van Hecke 24 pond voor verpachtmaaltijden

Tobias Jansz > is schout

Annetje Claes is vroedvrouw> 14 pond per jaar

Schoolmeester Jacob Bonnecroij kreeg per jaar ruim 8 pond

Madelene Cornelis was congierge van het stadthuys > ruim 3 pond

Het opnemen ende slechten vande gaewegh naar Middelburg gedurende elf dagen met drinckbier > ruim 1 pond

Isack Jans werkte 12 dagen hieraan voor 1 pond 12 schellingen en 8 grooten

Madalene Cents leverde bier aan de straetmakers > 1 pond en 1 schelling

Isack Jansz werkte langdurig aan de Gaewech naar Middelburg.

O.a. 3400 clinckert voor de weg nodig; Pieter Maillaert voerde veel zand en stenen aan.

Jan Paulusz werkte o.a. 22,5 dag aan de weg tussen de “keete ende dese Stadt > 3 pond.

Ook Isack Jansz werkte 22,5 dag er aan voor ruim 3 pond

Het lossen van 3400 Clinckert > 1 pond 19 schelling en 8 grooten

Betaalt aan Jacomijntje Willemsz over het laden van steen en zant van alle de voeren van Pieter Mailliart > ruim 1 pond voor dit voor een vrouw zwaar werk

Johannes de Nijs leverde hout bij het maken van 2 schou(w)mantels

Jacob de Keijser glasenmaker over tmaken van glasen ende stoppen vandien opt nieuwe Stadthuys: gebruikte men toen al stopverf ?

Herman Cornelisz “ vermaken van alle het ijserwerck gebrujckt tottet nieuwe Stadthuys

Cornelis Hildernisse leverde delen, balckdelen 20 ellen balck ribbens verven > ruim 34 pond.

Linthout levert een groote greene balck mettet slepen > ruim 3 pond.

Ook Adriaen van Dort heeft materialen geleverd en gewerkt aan de Gaewech naar Middelburg >36 pond

Deze heeft nog eens 121 pond gekregen voor materialen en arbeid voor het nieuwe Stadthuys

Verder “Wtgeeff” van hout kaarsen turf etc

Cammen voor de molen >ruim 1 pond

Betaelt aen Aernout van Gerve over verscheijde moeijten gedaen int besoliciteren van Stadtsprocessen aent Hoff van Hollant als anders

Charel Cornelisz heeft een nieuwe turftonne gemaeckt

Betaelt aen Claes Meeuwse over accijs van slants bieren schuijte vracht in de verpachting als anders verdient samen volgens 3 distincte quitancien > 5 pond 17 schellingen en1 groote

Ondertussen is Willem Teerlinck overleden en zijn weduwe mag rekenen over het leveren van brood 1 pond 4 schellingen en 2 grooten/

Betaelt aan Adriaen van Dort wegens den 60 penningen over Coop vande nieuwe Stadthuijsen wegens Quit. 3 pond 6 schellingen 8 grooten

N.B. Betaelt aen Johan van Essen over Coop van 8 ellen root laken tot de vierschaar tafel

Betaelt aen Salomon van de Cluijse over te cruijen ?? van eenige pilaren tottet nieuwe Stadthuijs als anders bij quit.

Betaelt aen Jan Goewijn over verscheijde winckelwaren romers als anders > 2 ponden 9 schellingen 7 grooten

Johannes Denijs heeft betaald gekregen over verteerde gelagen foijen bij tvercopen vant oude Stadthuijs > ruim 11 pond.

Janneken Pieters heeft samen met iemand anders gedurende 15 dagen zich bezig gehouden met het schoonmaken van de Nieuwe Stadthuijsen > 3 pond 15 schellingen.

Regelmatig moest men zich bezig houden met het “opwerpen van de vrone” b.v. achter vander Manders hoff d’eene helft ter somme van 16 schellingen 8 grooten

N.B.Aen Guilliaem den diender over tgeesselen van een persoon op Steen !! 5 schellingen en 4 grooten,

Salomon Willemsz was toen een van de burgemeesters naast Dirck van Delen

Inventarisnr. 389

Over de jaren 1656/1657

Frederick van Swieten is weer Thesaurier

Ontfanck

Willem Jansz moest 2 pond betalen voor de huur van de balance

Dirck van delen betaalt 6 ponden over een jaar pacht van de vesten

Adam van der Mandere betaalt de som van 44 pond thien schellingen over de “Coop” van de Stove.

Wtgeeff

Guilliaem de Koster ontving 8 ponden

Annetje Claes over een jaar vroedvrouw> 13 pond

Betaelt aen Mattheus Verijser over leveringe van een halff vat pharoo in Maerte 1656 > 12 schellingen

Tobias Jansz schot over stroo als anders van verscheijde gevangens > 2 pond

Johannes van Essen : lakencoper tot Middelburgh 400 Caroli guldens wegens de eerste ende gereede paije vande gecofte nieuwe Stadthuijsen dus hier met de rosenobel voor de vrou volgens quitancie de somme van 68 pond 10 schelling

Betaelt aen Charel Cornelisz over tschoonmaken vande twee regenacken opt stadthuis en drinckenbier > 15 schellingen 4 grooten

Pier de Loper en Willem Cornelisz wegens 81,5 dagen arbeijtsloon int snoeijen van alle de boomen op de wal, schuttershoff oosteijnde en Marct metter opbinden van dien > 10 pond 17 schelling en 4 grooten/

14 schellingen betaald voor tschieten van uijlen

Inventarisnr 390 anno 1657

Ontfanck

Over Kerckenrecht van den jare 1657 : 18 personen, waaronder mannnen, vrouwen en kinderen, als die gestorven waren werd bij de begrafenis in de kerk in totaal aan de kerk/koster 21 pond en12 schelling betaald. Lijstje van namen bij de stadsrekeningen gevoegd

Weer van de hr Br van Delen 6 pond over een jaar pacht van vesten

Wtgeef

Betaelt aen Anthonij Hurdt de somme van vier hondert Caroli guldens wegens de tweede paije van de gecofte nieuwe Stadthuijsen > ruim 66 pond

Betaelt aen Jan Paulusz over t’opsuijveren ende schoonmaken van de vroonen

Er was een maaltijd van de panneluijden > ruim 4 pond.

Catelijne Aernouts hout ten behoeve van stadthuys

Betaald aan de weduwe Fessers, orgelbouwer, over wat zij pretendeerde nog tegeoed te hebben.

Paulus Maertens leverde regelmatig Rosewater op de verpachtmaaltijd > ruim 3 schellingen

Aen Jenne over leveringhe van slae als anders 4 schellingen

Mattijs de Freijn kreeg voor 12 tractement als organist > 30 pond; 2 pond voor orgeltrapper Maerten Huijshee

Frederick van Swieten is dan weer thesaurier

Stadtrekeninghe over 1658

Inventarisnr. 391

Ontfanck

Wtgeeff

Tobias Jansz van der Stijl 12 pond gage als schout van de stad; haalde ook vaak Toeback en bier “opt Stadthuys.

Betaelt aen Jan Goewijn over leveringe van verscheijde winckelwaren als anders 2 pond 9 schelling en 4 grooten

Claes Meeussz en PieterMailliaert schuit- en wagenvracht

Johan Kitsz over gehaalde “passen vant broot”

Betaelt aen dhr Kareman de waterpenningen dijckpenningen ende gemeende saeck over de jaren 1656 en 1657 1 pond 1 schelling en 6 grooten

De weduwe van Jan Paulusz kreeg 2 pond voor het “suijveren en schoonmaken van de Marckt

N.B. Betaelt over Coop ende leveringe van 2 schilderijen prins Maurits ende Hendrick ten behoeve van de stadt 2 pond

Betaelt aen de weduwe van Johanes Denijs over betaalde gelagen > ruim 5 pond

Aen Jan Jaspersz over bieren > ruim 3 pond

Betaelt aen Pieter de Looper over tdelven ende opsuijveren van stadtsvroonen aen de Bolstrate >ruim 18 pond

Isack Jacobsz 12 maanden “luijden vande clocken “> 3 pond

Mattijs de Freijn 12 maanden tractements als Organist > 30 pond

Maerten Huijsheere > 12 maenden gagie voor trappen van den orgel> 2 pond

Joris Baert > leveringe van loot soijduer/ soldeer en arbeidsloon . ruim 13 pond

De weduwe van Joos van Dalen levert touwwerck ten behoeve van de kerk en clocken > 3 pond 4 schellingen en 4 grooten

Betaelt aen Jacob de Keijser over tmaken repareren ende verloijen van de glasen in de kercke > 9 pond

Betaelt aen Anthonij Dalij over leveringe van 6 witte vellen tot gebruijck van de blaesbalcken(blaasbalgen) van de Orgel > 14 schelling

Betaelt aen Wouter van Delen over leveringe van Lijm arbeijtsloon int lijmen ende dichtmaken vande blaesbalcken/balgen > 12 schelling

Jan Jaspersz levert dweylen keerssen olije als anders ten behoeve vande kercke > ruim 1 pond

Van Swieten was waarschijnlijk weduwnaar, want zijn dochter kreeg voor haar moeijten wassen van serviettten? Servetten als anders naer oude costume > 3 pond

Inventarisnr 392

Frederick van Swieten is weer Thesaurier over de rekeninge van 1659

Ontfanck

De weduwe van Court Ingelberts pachtte de stadswalen > 30 pond

De weduwe van Adriaen van Dort pachhte de Singel> 13 pond

De weduwe van Jan Willemsz “een jaer pacht van ter hooftkercken” > ruim 3 pond

De weduwe van Court Ingelberts pacht van het Schuttershof > 2 pond.

Van het Mansvelders kerckehoff nog steeds geen inkomsten door toedoen van Middelburg.

Pieter Biestman pacht voor 4 pond de vesten

Cornelis Drabbe > voor ruim 1 pond de waterganck

Ferdinand Fockeel> 7 pond voor het pachten van het veer.

Ontvangen van Johannes Comblet 20 pond wegens de gereede paije vant oude stadthuijs bij hem van de stadt gecoft > 20 pond

Onvangen van Pieter Biestman 10 pond wegens de erve tussen sijn ende de weduwe Wouter Maertensz gelegenvan de stadt gecoft.

Wtgheven

De weduwe van Guillaume 3 maande gage in welck haer man gestorven is als sheeren diender

Ø 2 pond

Annetje Claes was stadsvroedvrouw> 13 pond

Paulus Maertensz was stadschirurgijn> 3 pond: na expireren gage afgeschaft

Isack Jacobsz stadbode poortklokluiden > ruim 2 pond

Jeronimus Huijwaert en Dirck de Vries :opwinden van de clocken en het stellen van het uurwerk> ruim 8 pond . Huijwaer leverde ook “Iser ende anders”

Betaald aan Ferdinand Fockeel over vollen van casse ? vant tolhooft en t’opmaken van den Dam aende oostzijde >ruim 16 schelling

Jacob Marinusz over arbeijtsloon van metsel en timmerwerck + materialen > ruim 8 pond

Johannes Comblet idem > ruim 3 pond.

Betaald aan Albert Cornelisz over de levering van 300 eijcken drielingen met het dragen> ruim 3 pond

Betaald aen Jan Goewijn over leveringe van verscheijde winckelwaren als anders > rim 5 pond

Betaald aen Sr. Anthonij Hurt als Coopers brieff de derde ende laeste paije van de Nieuwe Stadthuijssen volgens den ingetrocken paijbrieff ter somme van

Pond 57 : 13 : 4.

Johannes Woutermans heeft coeckjes als anders geleverd volgens 2 quitantien > ruim 7 pond

Mattijs de Freijn als organist over een jaar > 27 pond en 10 schellingen.

Inventarisnr 393

Van 1 februarij 1661 tot ultimo Meij 1662

De baljuw van de Mandere was ook thesaurier van de stad

Ontfanck

Ontfangen van Pieter Duijvecodt pachter van Stadswijnen van 16 schellingen op ideer oxhooft ende 4 grooten op ider stoop vande wijnen bij de tappers op heden ende daerenboven de waerde van de vierde stoop inden tyt an thien maaenden ingegaen den eersten decembris 1660 tot den laesten septembris 1661 tegen ruim 46 pond

Ontfangen van de weduwe van Jan de Sanger over twaelff maenden pacht van venditie gepacht bij Fredrick van Swyten voor ….. 3 pond

Ontfangen van voorn. weduwe de viee grooten te ponde gedurende de tijt van elf maenden bedragende volgen declaratie Pond 4 : 6: 4.

Aldus Ontfanck en is vande onroerende goedern inde tijt van twaelff maende vercocht

Ontfanck van de ses Grooten te ponde vande huijsen ende Landen buijten en binnen dese stadt de twee grooten van de keetenen tsij wt deeee handt ofte mette stocke inde voorschreven tijt gevallen vol;gens de Resolutie bij de respective panlieden dien volgens genomen bedragende volgen specificaie ter somme ruim 33 pond

Andere wtgeef en is vant geene diversche persone was competerende van den Jaare 1660 de welcke door den overleden Tresorier Frederick van Swieten onbetaelt is gebleven

Betaald aan Pieter Broeder over leveringhe van Broot als per Reek:> ruim 2 pond

Betaelt aan Janneke Rokes de Hubert over tschoonmaken vande Mart >13 schellingen

De weduwe Adriaem van Dort als peer twee distante reek; en quit; > ruim 3 pond

Betaelt aen Jaqueminge Backers over wijnmoer gelevert > 10 grooten

Betaelt aen Jan Wittewrongel sheeren dienaar aachtin maenden gage van den ??? 15 pond

Aen Isack Jacobs stadsbode over 18 maanden tluijden van de predicatie klocke tegen 3 pond jaers . 3 pond 5 schelling

Aen Anneke Claes vroumoer/ vroedvrouw ??over 4 maanden gagie tegen 14 pond intt jaer > ruim 4 pond

Betaelt aen deselve over derthien maenden Gage tegen 10 pond sjaers > ruim 5 pond

Betaald aen Mr Mathijs du Frayn organist over 15 maanden gage jegens 20 Pond vervallen den laesten April 1662 > 35 pond

Betaald voor een Cruywagen . 6 schellingen 4 grooten.

Gegeven aen een Hoogduytsche predicant met kennisse van beyde de Heeren Bgmrs>

6 schelling

Betaald over 32 penningen per tonne en de oncosten daarop gevallen

Betaelt aen Fernand Fockeel ende het Connestapels ampt bedient heeft als wanneer men over de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ?? > 10 schelling

Inventarisnr 394

Over 1662/166

Ontfanck

Johan Kitsz is dan Thesaurier.

Barent Sterck pachter is de ontvangeer van de 6 grooten op elcke tonne bij de borgers tappers ende Lantslieden opgedaan in de tijd van vier maanden > ruim 2 ponden

Ontfangen van Cornelis Drabbe de jonge pachter van de voorn. ses grooten oveer 6 maanden > 2pond 16 schelling en 8 grooten.

Van 2 pachters bijna 60 pond ontvangen van 1 april 1662 t/m31 maart 1663

Barent Sterck en Cornelis Drabbe pachter van stadtswijnen van XVI schelling en 8 grooten op ijder oxhooft

Sebastiaen van der Coucx is vendumeester pacht >4 pond

Van dezelfde Ruim 7 pond over de 4 grooten te ponde van de roerende goederen

Ontfangen van den sterfhuijse van Mr Jacob van Hecke over de twee grooten te ponde van 7621 ponden vls compt 63 ponden 10 schellingen 3 grooten affgetrocken de 2 grooten te ponde voor ontfanckloon is suijver ruim 57 pond.

Ontfangen van dhr Johan Goewijn de somme van veerthien Ponden 3 schellingen en 4 grooten vlaems over coop ende leveringe van 17 sacken coolsaet en vijff gulden de sack ter somme van …..

N.B. Koolzaad was in oude tijden een product dat een hoge prijs opbracht.

Het Mansvelders Kerckhoff bracht nog steeds niets op “ met gewelt bij die van Middelburch dese stadt ontnomen ende daer over proces in cas van maintenu voor thoff van Hollant is hangende > pro memorie

Inventarisnr 394

Johan Kitsz doude is dan Thesaurier over 7 juni 1662 – 31 maart 1663

Ontfanck

Cornelis Albregtsz is pachter van de stadsbieren vande twaelff schellingen en thien groote van elcke tonne Ingels Lubs ende andere swaere en overseesche bieren.bij de tappers opgedaan

Item thien schellingen van elcke tonne faro bij de selve opgedaen alsmede de vijff schellinegn en ses grooten vlaems van ijder tonnr Ingels Lubs ende andere swaere bieren bij de borgers opgedaen gelijck oock vande vier schellingen en vier grooten van yder tonne isriel en meuselaer ende eenen schellinck en twee grooten van ijder tonne cleijnbier bij de selve opgedaen inden tijt van 6 maenden.

Ook Marijnis Slinders was voor 6 maenden pachter daarvan . Deze moest bovendien voor ruim 4 ponden ransoenpenningen betalen

Baerent Sterck was pachter voor 4 maanden van de 6 grooten op elcke tonne bier op de consumptie en het vervoer. Een derde deel was voor de armen.

Cornelis Drabbe de jonge pachter deed dit over 6 maanden: moest ook ransoenpenningen betalen.

Baerent Sterck was ook pachter van de stadswijnen van 16 schelling en 8 grooten op ijder oxhooft en 8 grooten op ijder stoop door tappers opgedaan en boven de waerde van de 4e stoop voor 6 maanden.

Baerent Sterck : de 8 schellingen en 4 groote op ijder oxhooft wijn bij de magistraet alhier int verpachten van stadtwijnen daer op gestelt op de oxhooffden die in de stadskelder geconsumeert soude werden.

De 6 grooten te ponde van huizen en landen en de 2 geooten van de keeten tsij uijtterhant of metten stocke : staat in het Memoriebouck van de secretaris

Ontfangen vanden sterfhuijse van Mr Jacob van Hecke over de twee grooten te ponde van ruim 7621 pond > ruim 57 pond.

Ruim 14 pond van vercocht koolzaad gecomen vant lant de Docke gelegen aende oostzijde van de stad. Die heeft Johan Goewijn gekocht : 17 zakken koolzaad a 5 gulden de zak

Het Mansfelders Kerckhoff bracht nog steeds niet op.

Afrekening door Dirck van Delen in handen van Jeronimus Huijwaert voor het sterffhuijs van Mr Jacob van Hecke

Uijtgeven

Isaack Jacobsz stadsbode 6 pond over ¾ jaar en over 6 maande de predicatieclocke te luiden ruim 1 pond + 12 maande luiden van de 9 uijrclocke ruim 1 pond

Betaald aan dhr Karreman de waterpenningen dijckpenningen en gemeene saecken van d’anno 1660 ruim 10 schelling

Johan Goewijn levert “wijnckelwaere” voor ruim 5 pond

Er moest laken totte kussens gekocht worden voor ruim 2 pond en saeije + het maken > ruim 2 pond.

Betaald voor het schieten van 2 kerkuilen > ruim 12 schellingen

Daniel Meeu(n)sz leverde brood

Betaald aan sekeren personn die bij dhr Bailliu van Middelb. Alhier was gebracht op hope den selven alhier sheeren dienaer soude werden ende daer toe niet connende geraecken is tot armoede vervallen in consideratie van welcke W+R den selven voor een reijspeninck hebben toegelecht een silver ducaton = 10 schelling en 6 grooten

De organist Matthijs de Freijn 6 maande tractement > 10 pond

Inventarisnr 395 1663/ 1664.

Johan Kitsz doude Thesaurier

Ontfanck

Pieter Duijvecodt pachtte een groot stuk zaailand voo ruim 14 pond 12 gemeten en 234 roeden overloopers costuijme

Mansvelders Kerckhoff levert niets op.

Jan Wittevrongel is diender; Anneken Claes is stadsvroedvrouw; ook Marij Lixe is stadsvroedvrouw

Domini Spang als executeur vant sterffhuijs van dhr pensionaris van der Hertten ruim 4 pond

Pensionaris Teelinck ontving voor een jaar pensioen > 6 pond

Jaquemijntgen van Dries over een jaar schoonmaken van de markt> 2 pond

Lijsbeth van Grimsbergen is weduwe van Tobias Jansz van der Stijl, schout over tabak, pijpen verteerde gelagen bier =het apprehenderen ende aan boord brengen van Johannis Woutermans aenden Guneesvaerder > ruim 6 pond

Dhr Johan Goewijn heeft voor ruim 4 pond “wijnckelwaere” geleverd

Cornelis Braekelaer was organist over 3 maanden tractement en als trapper > 5 pond

Inventarisnr 396 1664/1665

Jan Kitsz doude is nog steeds thesaurier.

Ontfanck

Ontvangen van Pieter Duijvecodt 14 pond over pacht vant Lant de docke groot 5,5, gemeten gelegen aan de oostzijde van deze stad.

Het Mansvelders kerckhoff brngt nog niets op.

Johannes Kitsz functioneert in die jaren als secretaris per jaar 15 pond.

Lowijs Keestock levert 100 willige mutsert( brandhout) > 10 schelling

De weduwe Pieter Corn. Coeman levert 100 willige (wilgen) Mutsaert

Silvester Vereenoog is schout voor 6 maande > 5 pond.

Jan Goewijn levert weer winkelwaren in totaal 8 pond.

Daniel Meeusen backer levert voor ruim 2 schellingen brood

Pieter Broeder levert voor ruim 3 pond broot en kouckjes

Betaelt aan dhr Johan Goewijn over soo veel bij den selven is verstreckt over verteerden gelage gevallen in de proceduijren ende onlusten tusschen de regeerder alhier ontstaen mitsgaders noch over vacatie >ruim 9 ponden

Inventarisnr 397 Over de jaren 1665/1666

Jan Kitsz is nog steeds Thesaurier van de stad Arnemuiden

.

Ontfanck

Jacob Rijcklen over 12 maenden pacht van de stadswallen ruim 19 pond

Dirck Claesz over een jaer pacht van den Galgenberch verschenen Bamisse XVI c v ijffentsestich > ruim 13 pond

Wert hier mede in uijtgeven gebracht de somme van veerthien ponden dertien schell. En vier grooten vls over een jaer pacht vant lant de docke groot 5,5, gemeten gelegen aende oostzijde van dese stadt vervallen Catrina 1664 verantwoort en door d’invasie vant zout water van Pr Duijvecodt geen pacht van den selven jare en heeft cunnen becomen dus kwijtschelding van hier ruim 14 pond

Ook kwijtschelding van de pacht van de vesten ; ook wegens inundatie ??

Pieter van de Velde ende PieterVijleijn 2 pond over t’ruijmen van de vuijlicheden ende slijck in ende ontrent den Veersche Poorte > 2 pond

Betaald aan Meeuws Danielsz en andere arbeiders voor hout en mutsaerts opt stadthuys te brengen > 12 schellingen

Het ruimen van de reolen/ riolen voor Cornelis Geersz en Pieter Huijbert 5 schellingen

Pieter de Clercq leverde koperdraad

Jan Christiaensz 3,5 dag houtkappen etc 8 schellingen en 8 grooten

Michiel van Damme is mr. Smid volgens 2 rekeningen ruim 2 pond

Jacob Kieboom over dachgelden verdient int vermaecken van den orgel mitgrs schoonmaecken > 1 pond en 12 schelling

Tobias Bemer levert 18 stijck loot > ruim 7 schellingen

Jan van Nieuwenhuijsen ende Pieter van Bergen zijn stratenmakers over t,vermaecken van de straten > ruim 34 pond

Jeronimus Huijwaert smid > ruim 6 pond.

Betaald aan verscheijde persoonen om den dijck aende veersche poorte die doorgebroken was weder te maecken volgens specificatie > ruim 23 pond

1665/1666 een tijd van inundatie

Jacob Leunisz van der Leije overt vernieuwen van de Veersche Poorte > ruim 17 pond

Betaelt aen dhr Johan Goewijn over leverantie van keersen in de kercke > ruim 4 pond en winckelwaere > ruim 6 pond.

Daniel van Belsen over leverantie van brood > ruim 7 schellingen

Dhr Sebastiaen vander Coucx “verteerden gelage bij hem etc int besolliciteren van een predicant in plaetse van Walaeus verschoten >ruim 4 pondBetaelt aen dhr Adam vander Mander over 12 maanden intrest van twee honder ponden vls cappitael die hij ten laste van de stadt is hebbende vervallen den lesten septembris 1665

Inventarisnr 398: 1666

Ontfanck

Sebastiaen van der Coucx is een aantal jaren vendumeester geweest

Ontfangen van verscheijde persoonen(er worden geen namen genoemd) de ses grooten te ponde van de huizen en land en de 2 grooten te ponde van de zoutketen

Ontfangen van Dirck Claesz voor een jaer pacht van de Galgenberch > ruim 13 schellingen

Het lant de docke bracht door invasie van het zoute water niets op.

Ontfangen van de exucuteurs van Cornelis Cortvrients sterffhuijs de somme van 4 ponden 5 schellingen vlaems over een jaer pacht vant schuttershoff > 3 pond 5 schellingen

Het Mansfelderskerckhoff brengt nog steeds niets op.

De waterganck naar Middelburg brengt geen pacht op, omdat die “gediept” is geweest.

Frederick Robbertsz ruim 11 pond over de pacht van het veer.

Over kerckenrecht wegens de begravinge > ruim 3 pond.

Over het luijen van de Vrijdachs predicatie clocke vervallen den 2e Novembris 1666 >1 pond

Betaelt aen Crijn Claesz over coop ende leveringe van negen houtte paelen >18 schellingen

Betaelt aen Cornelis Gerritsz Panckras ende Frederick Robbertsz twee pont negen schellingen over het toemaecken van het gat tusschen het Mansvelders kerckhoff ende den dijck vanden Oraengen Polder > 2 pont en 11 schellingen

Betaelt aen Jan Joosen over voeren van hout ijser Cocx gereetschap meulenmrs gereetschap als anders > ruim 1 pond.

Idem voor het voeren van cruijt picktonnen ijserwerck en houts > 13 schelling

Johan Goewijn heeft voor meer dan 3 pond winkelwaren geleverd.

Betaelt aender huijsvrouw van Silvester Vaneenoogh over soo veel in verscheijde foeijen thaeren verteert > ruim 1 pond

Betaelt aen Cornelis Albrechtsz over soo veel bij Pr. Duijvecodt en goede manieren ?? int tauxeren van de schade vant lant de Docke doorden overloop vant zout water geschiet >ruim 13 schellingen

Voor het opbouwen van een afgebrant stedeken genaempt Bronckhorst volgens order van dhr burgemr Jacobus Kaau volgens ingetogen biljet > 1 pond

Jan Goewijn heeft voorgeschoten aan Cornelis Brakelaer 3 maanden gagie over het bedienen van het orgel versteken der orloge ende spelen op de clocken > 6 pond

Idem aen Guillaem Brakelaer 3 maanden gage > 6 pond

Idem orgeltrappen etc

Jan Goewijn levert kaarsen > ruim 3 pond

Inventarisnr. 399 1667/1668.

Jan Kitsz doude is thesaurier. Van het recht van exue wegens het overlijden van dhr Mr. Johannes Snouptius is nog niets ontvangen, omdat er nog geen staat van de “opgemelte goederen” is overgebracht

Nog steeds kan de stad geen inkomsten genieten van het Mansvelders Kerckhoff.

Uijtgeven

Kitsz is nog steeds secretaris.

N.B. Betaelt aen dhr burgemeester Dirck van Delen voor het vergulden van den haen ende bol aende thooren met de verwe ende andere oncosten aent Cruijs gedaen volgens quitantie ter somme van 1 pond en 4 schellingen.

Betaelt aen dhr Johan Goewijn over leverantie van wijnckelwaere > 9 pond 10 schellingen en 7 grooten.

Jaquemijntjen van Dries maakte de markt schoon > 2 rekeningen per 12 maanden > samen 2 pond.

Marcus Marcussen over het delven van de dulven rondom het “lant de docke ende int midden tselve op te hoogen ter somme van ruim 3 pond.

Daniel van Belsen over leverantie van broot volgens twee rekeningen en quitantien > 6 schellingen en 10 grooten.

Sebastiaen van der Coucx heeft kosten gemaakt bij de pogingen om een andere predikant in Arnemuiden “aan te trekken”

Sebastiaen van de Coucx heeft als vendumeester hout, planken rabbat van de stadts coopdach tsaemen > 5 pond 3 schellingen en 3 grooten.

Betaelt aen dhr Johan Goewijn over leverantie van keersen en olij > 5 pond 10schellingen en 9 grooten.

3 schellingen voor het schieten van twee uijlen.

Een hiaat van ongeveer 8 jaar

Inventarisnr 400.

Over de jaren 1676/1677

Jan Goewijn is dan Thesaurier en ook o.a. vendumeester

Ontfanck

Ontvangen van dhr Joos Coutzijn over ses maanden pacht van de ses groote > 7 pond en 19 schellingen en over het volgende haljaar 7 pond en 13 schellingen.

Adriaen Jansz Jongman was pachter van de wijnen bij de tappers opgedaan> over een heel jaar ruim 72 pond.

Over rantsoenpenningen ontvangen vande laatste geheele pacht 4 pond 15 schellingen

Ook van de selven ontvangen als houdende stadtswijnkelder over de Rijksdaalder van yder Oxhoofd > 5 pond.

Een jaar pacht van de vendue (van Jan Goewijn) vervallen den lesten Meerte 1677> 2 pond 6 schellingen en 8 grooten

Deze moet ook 7 pond 17 schellingen en 4 grooten betalen van de verkoop van roerende goederen.

Lambertus Hembergen secretaris moet aan de stad betalen ruim 20 pond voor de onroerende goederen die “met den stocke “ werden verkocht van de drij groote van de huijsen en twee groote van de landen (landerijen) wt der hant verkocht mitsgaders van het borgerrecht”

Rijck Jacobs was pachter van het kerkhof

Pieter van Roo pachter van een gedeelte van de noordzijde van de stadswal

Joos Coutzijn pachter van het Schuttershof

Rijck Jacobs pachter van de Galgenberg

Aegidius Lacher pachter van de stadssingel.

Jan Gilissen Leen pacht van de docke

Marcus Marcussen pachter van een stuk dijk buiten de Veerse Poort

Jan Gilissen Leen pachter van de polder aende meulen .

Van het Mansvelders Kerckhoff: alsoo (deze) bij die van Middelb. Met gewelt dese stadt is ontnomen ende daer over proces is, in cas van Maintenue voor het Hove van Hollant is hangende > Memorie

Cornelis Cornelissen pachter van de vesten

Job Willemsz pachter van de waterganck

Frederick Robbrechtsz pachter van het op den gepretendeerden Middelburghse Polder >10 pond

Wtgeven

Claes Verhage en Pieter Baertzoen krijgen bijde 12 pond per jaar als s’Heeren dienaers

Lena Dammans is stadsvroedvrouw > 3 pond 6 schellingen

Claes Barbet > stadsbode> 9 pond > ook organist > 16 pond 13 schellingen en 4 grooten

Pieter Baertzoen over een jaar schoonmaken van de Markt > 2 pond

Mr. Willem Teellinck een jaar tractement > 6 pond.

De secretaris Lambertus Hembergh “over 12 maanden “comptoirbehoeften als secretaris > 10 ponf

Jan Jacobsz als “klockluijder” 4 pond 13 schellingen en 4 grooten

Jeronimus Huwaert over het opwinden van de klocken > 13 pond

Mr Dirck Tops een jaar stadsschoolmeester > 8 pond 6 schellingen en 8 grooten

Dijngnes Verstrate als orgeltrapper > 2 pond.

Er werden veel bomen geplant : veel kosten m.b.t snoeien enz. aan de wal

Jacob Duvecot over het maken van “mustert”(brandhout) 2 pond

Jeronimus Huwaert en Jan Bomme leveren “Iserwerck” > smeden ??

Jacob de Keijser > reparatie van “glasen”

Verpachtmaaltijd

Capt. Adriaen Andriessen levert voor ruim 12 pond wijn voor de verpachtmaaltijd

Abraham de Coster leverantie van vlees> 6 pond en 19 schellingen

Sylvester Verenogh >3 pond , 7 schelling en 3 grooten voor andere waren

Adriaen Jansz Jongman levert voor ruim 4 pond vlees

Asnthonij Deckers was pasteijbacker waarschijnlijk in Middelburg > ruim 5 pond

Betaald aen den Latijnschen rector Hubertus de Bruijn over banquet gelevert > 8 pond

Betaald aan Lijsabeth Hardewels > een half vat Antwerps bier

Betaald aan Janneken Claes over gelevert groensel ? 5 schellingen

Betaald aan de weduwe Capt. Adriaen Andriesen over leveringe van wijnen ? > ruim 6 pond

Betaelt aen Bartil Tijaen over soo veel heeft verdient met het slaan van den trommel ende vaeren met zijn schuijte tot dienst vande Compangie borgers aen s’lantsdijck bij Rammekens

De vrouw van Pieter Baertzoen was schoonmaakster van het stadhuis.

Margrieta de Werzijn > verteert gelagh > ruim 3 pond

Betaald aen Sebastiaen van der Coecx over het overbrengen van den brief van electije (electie) aen Zijn Hoogheijt den Heere Prinse van Oraenjen volgens rek. 7 pond en 2 schellingen

Betaelt aenden selven van der Coecx over Coop van een boght in de kercke aengenomen hebbende dhr van Deelen volgens quitantie > 2 pond en 10 schellingen.

Betaald aan Mr Block over soo veel in een heel jaer bijde regeeringe van de magistraet verteert in dijversche voorvallen volgens Quitantie > 17 ponden 13 schellingen en 11 grooten/

Jacob de Keijser levert voor 2 ponden 3 schellingen en 2 grooten brood.

Betaelt aen Hermanis Herthouwer in verscheijden reijsen bij diversche heeren tot zijnen huijse is verteert volgens quitancie > 3 ponden 10 schellingen 2 grooten.

Betaelt aen dhr Jacob de Keijser over soo veel bij den selven heer is verschoten in reijsen na Hollant voor de loterie om te sien watter was ingecomen > 4 ponden 7 schellingen en 7 grooten.

Betaelt aen Ferdinandris Fockeel over soo veel den selven heeft verdient in het maecken van de loterie staende het silver in de cassen van inde saele van stadthuijs volgens twee ordinantien ende quit. > 8 ponden 6 schellingen en1 groten

Jacob Leijs heeft 3 ponden en 5 schellingen voorgeschoten en gedeclareerd in verband met een reis naar den Haag om te spreken over het baljuwschap van van der Couckx/

Claes Verhage krijgt 13 schellingen en 4 grooten voor de moeite die hij heeft gedaan met betrekking tot een compagnie ruiters in 1673 alhier gelegen.

Joris van Dorth levert voor meer dan 11 ponden winckelwaren

Pieter van Roo heeft voor 27 schellingen zand aangevoerd.

Betaelt aen Trijn Andries weduwe van Gillis Jansz over t’gebruik van t’molbort aen t’oosteijnde deser stadttote effeninge van de plantatie

Betaelt aen Jongman over drijmael Spaense wijn te leveren in de kerck tot dienst van het Heijligen Avontmael bij quitantie > 3 ponden en 15 schellingen

Betaelt aen Mr Dirck Topsz over schoonmaecken van de kroonen > 14 schellingen

Beatelt aen Aert van den Broode over 12 maenden schoonmaecken van e kercke als anders > 3 ponden 10 schellingen.

Pieter Broeder leverde voor 14 schellingen en 8 grooten brood tot uijtdeijlinge van het Heijligen Avontmael

Betaelt aen dhr Joris van Dorth over leverantie van keerssen voor de avondpredicatie ende catechisatie volgens rek. ende quit. > Pond 3:10.

Inventarisnr. 401

1677/1678

Johan Goewijn is tresorier

Ontfanck

Van Adriaen Jansz Jongman ontfanck van de wijnen bijde tappers opgedaan + rantsoenpenningen en de stadskelder.

Jan Goewijn is vendumeester enz en pacht het schuttershoff.

Johannes Gillisse Leen pacxht van de Zuijtzijde van de Stadt wal

Ontfangen van Gijsbrecht Pietersz betalende voor Rijck Jacobsz over een jaer pacht van de Galgenbergh > 16 schellingen + 8 grooten/

Wtgeven

Betaelt aen Nicolaes Barbet s’Heeren bode 9 pond + 8 pond als orgelist/

De secretaris Lambertus Hembergen krijgt voor zijn kantoorbehoeften > 10 ponden

Den Rendant compt over verschoten gelt inde twee verpachtmaeltijden 12 pond 8 schellingen en 10 grooten.

Lambertus Bustijn over leverantie van wijnen 9 ponden en 9 schellingen

Sylvester Verenoogh levert voor 4 ponden vlees

Adriaen Jonghman levert zowel vlees als wijnen voor ruim 4 ponden.

Jacomijne van Dort over schoonmaakwerkzaamheden tijdens de verpachtingen en verkiesinghe. 1 pond en 4 schellingen

Betaelt aen Pieter Rommers over soo veel heeft verdient in het voeren ende oncosten van de sleen om de goederen op de verpachtinge te brijnghen

Betaelt aende weduwe dhr Joos Coutzijn zaliger over leveringe van ½ tonne biers 3 schellingen

Betaelt aen Johan Schiffinck over gehaelt bancquet 2 ponden

Betaelt aen de Wed; dhr Joris van Dort over een rek:van winckelwaren.

Betaelt aen de wed; van dhr Joos Coutzijn over soo veel den selven heeft verschoten van reijsen in Vlaenderen met dhr de Keijser om de loterie ruim 2 pond

Betaelt aen Mr Nicolaes Block over soo veel den selven compt over verteerde gelagen in dijversche comparijtien als oock in het tracteren van de Ho: Mog: Heeren haer gecomm. tot het maecken van het Kohier van deuijtjes gelt 19 pond

Betaelt aen dhr Henrij van Os over soo veel geconsumeert van stadswege alsoo vrij is gegeven bij ……. Van W+R Ruim 1 pond

Betaelt aen Christiaen Goewijn over soo veel voor loterie heeft verschooten tot Bergen als tot Tholen >13 schellingen en 8 grooten

Betaelt aen d’Erfgenamen van dhr Advocaet Miller in ‘sGravenhage over oncosten in proces van dhr Morgenolt ruim 5 pond en 10 schellingen

Hieronder betalingen etc die de stad weigert voor haar rekening te nemen, maar oud-burgemeester Jan Goewijn zelf moet betalen, omdat hij zichzelf in een onmogelijke positie heeft gemanoevreerd.

Doorgestreept zijn posten zoals betaald 16 pond aan dhr Baljuw Morgenoult rakende de kosten van apprehensie “tot Vere, als niet comende ten laste van de stad.

Hierin besloten wat verteerd was op de Toorn aande Weerdinne.

Ook 18 pond moest Jan Goewijn betalen aan de extraordinaris Vierschare

Betaald voor lichten van de Acte vande Sententie > 14 pond

Betaald voor Appel aen te teyckenen van de sententie > 3 pond.

Betaald aen Clijas Bouman voor de dienders en zijn dachgelt > 10 pond.

Betaald aen dhr Panneel ende den procureur van Aller van ‘tproces van Clijas Bouman > 16 pond 16 schellingen en 4 groten

Noch betaald aende selve over soo veel hebben verdient in de saecke van mijn Apherentie (apprehentie) > 14 pond

Betaald aen Capt: Wm Hendrick procureur: monsr Thijssen > 10 pond

Betaald aen Job Willems over verteerde costen van de schoudt Bouman volgende contract bij provisie > 33 pond 6 schelling en 8 groten

Betaald aen dhr Johan Rijckx als notaris diensten > 5 schelling

Noch staet te betaelen monsr vande Velde procureur over soo veel heeft verdient in de saecke van dhr Bailliu Morgeoult > memorie.

Noch staet te betaelen aen den hr. Advocaet ende procureur van de Zijde van de Hr Balliu > Memorie

Noch mijn schade ende verlet inde voorss apherentie(apprehentie) > memorie.

Betaald aen dhr Mr Johan Leser over stellen van een protest > 1 pond

Betaald aen Monsr Gouwe > 13 schellingen en 4 groten.

Betaald aen wagenvracht > 3 schellingen en 6 groten

Serta summa 44 ponden 8 schelling en 8 groten

Inventarisnr. 402.

Over de jaren 1678/1679

Ontfanck

Ontvangen van Jannetjen Goewijns wed.wijlen dhr Joos Coutsijn over ses maenden paght van de voorss stadsbieren ook ransoenpenningen van de genoemde pacht < resp.ruim 32 pond ruim 3 pond. Deze pachtte ook de zes groten per tonne voor zes maanden

Pieter Van Roo pachtte de helft van de noordzijde van de stadswallen van het Bolstaetjen tot aen de veerse Poorte en de gorsinge.

Jan Gillisz Leen pachtte de gorsinge van de zuidzijde van de stadswal; Aegidius Laccher de gorsinge van stadscingel. Andere pachte van een stuk dijk is marcus Marcussen.

Jan Goewijn betaald over een jaar pacht van het schuttershof >4 pond.

Crijn Cornelisz, Job Willemsz en Frederick Robbertsz zijn resp. pachters van de vesten, watergang en het veer op den gepretendeerden Middelburgse polder

Uijtgeven.

Claes Verhage en Pieter Bartsoen zijn ’s Heerendienaer : over een jaar tractement ieder >12 pond

Nicolaes Barbet was ‘sHeerenbode > 9 pond

Een jaar schoonmaken van de markt bracht voor Pieter Bartsoen . 2 pond op

Dirck Tops een jaar tractement als stadsschoolmeester > 8 pond 6 schelling en 8 groten.

Secretaris Lambertus Hembergh over een jaar Comptoirbehoeften > 10 pond.

Pieter Van Roo kon vrachte met een wagen vervoeren

Mrgreta Cortel leverde voor ruim 1 pond lamsvlees.

Maeijtjen de Smit “over arbeijtsloon van schuiren van het stadthuis > 11 schellingen

Pieter Rommertsz “over schuijtvraght ende verschotgen gelt int halen van de wijn en bier > 11 schellingen.

Adriaen Jansz Jongman > 1 pond voor verteerden gelage.

Grietjen Kouwe leende 100 pond aan de stad> 6 pond : 6% op jaarbasis.

Betaald aen br. Walens om de affaires van de stadt tegen dhr Goewijn waer te nemen > 6 pond.

Abraham de Coster leverde kalfsvlees > ruim 1 pond.

Anthoni Deckers pasteij geback enz ruim 1 pond.

Betaelt aen Sara Goewijn wed. wijlen dhr Joris van Dorth over geleverde winckelwaren < 1 pond en 16 schellingen. Dit gebeurde meermalen.

Pieter Scheffens leverde banquet.

Betaald aen dhr Jacob Leijs over veschoten gelt int adviseren met dhr advocaet Scotte in ded saecke van de stadt tegens dhr Goewijn >ruim 16 schellingen

Betaald aan Claes Jansz over meten van de limijtscheijdnge van Mortier ende Haymanpolder ende afsteken van een nieuwen wegh > 2 pond.

De weduwe van hr. Adriaen Andriessen leverde wijn > ruim 6 pond.

Betaald aen Marijnis Pietersz Poelman over levering van 4 pecktonnen int vieren over den vrede tusschen den staet en den Coningh van Vranxrijck > 12 schellingen.

Betaald aen dhr Advocaet van der Haer over gemeriteerd salaris in de saecke van B+S+R deser stadt gerequireerd contra dhr Goewijn volgens desselfs declaratie en quitantie ruim > 3 ponden.

Inventarisnr. 403

Over de jaren 1679/1680

Pieter Broeder is dan weer Thesaurier

Ontfanck

Van Lambertus Hembergh secretaris deser stad ende ontfanger van het bovenst. Stadtsunigelt> ruim 11 pond en 9 schellingen.

Anderen ontfangh van de gorsinge van de wallen Cingel Veersendijck kerckhof ter hooftkercke, Galgenbergh en de Docke mitsgaders van den Meulenpolder

N.B. De Galgenbergh bestrijkt slechts een klein oppervlakte

Totaal > 29 pond 15 schellingen en 4 groten

Dhr Petrus Appeldoorn is al een bepaalde tijd ontvanger van het Familiegeld en Huijsschatting; zelf was deze nog over 1678 en 1679 1 pond 10 schelling en 8 groten schuldig.

Het Exue-gelt , als de erfgenamen van de gestorvene “buijten dese stadt woonachtigh” waren bracht nog al eens een voordeeltje op > h.l. het sterfhuijs van maetjen Jans weduwe van Jan Lievensz. > 10 pond en 18 schellingen

Uijtgeven

Betaald aan Jan Claesz over een jaar tractement als stadhouder > 12 pond

Gijsbregt Pietersz leverde zand.

Pieter Bartsoen over schoonmaken van de Marctpoorte > ruim 18 schelling

Sylvester Vereenoogh over geleverde saucijsen accijns van wijn etc> ruim 8 schelling

Betaald aen dhr Goewijn voor verschoten gelt aen hr Lambertus Bustijn over leveringe van vijf stoop Spaensche wijn tot het H. Avondmael.

David Cornelisz is loodgieter

Sylvester Vereenoogh levert een kalfsborst+ sla + bier + boter > 5 schellingen

Betaald aen Hermanus Harthouwer over verteerde gelagen > 12 ponden 4 schellingen

Betaald aan den stadthouder Jan Claesz over gelevert bier ende wijn aan de stadt > ruim 14 schellingen.

Betaald den 26e Julij en den 10 Decembris 1679 met den secretaris tot Middelb. Geweest om met d’Heeren Advocaten in de saecke van de stadt tegens dhr Goewijn te consuleren en is beijde reijsen verteert met poortgelt > 7 schellingen.

Betaald aan den stadhouder Jan Claesz over tgene tharen ? huijse was verteert > 1 pond 12 schellingen 8 groten.

Betaald voor een koppel Capoenen en aen visch als bij d’Heeren van Middelburgh de limijtscheijding soude werden gedaen tusschen Cleverskercke en Nieuwerkercke >ruim 13 schellingen.

Den 18e Decembris 1679 met dhr Walens en den secretaris tot Middelburgh geweest als de saecke van de stadt tegens dhr Goewijn voor d’Heeren Arbiters wierde bepleijt en aldaer verteert met portiergelt> 2 schellingen en 4 groten.

Betaald aen d’Heeren Scotte ende Leser Arbiters in de saecke van de stadt tegens dhr Goewijn voor oncosten van de arbitrage volgens quitancie > 16 Ponden en 10 schellingen

Nogh aen dhr Leser over copieren van eenige stucken bij dhr Goewijn overgedient> ruim 7 schellingen 6 groten.

Betaald voor kennis dragen van twee notarissen en derselver schriftelijcke verclaringe wegens het teijckenen vande arbitrage van voorss Heeren advocaten > 6 schelling

Den 28e Decembris als de teijckeninge van de Arbitrage en toezegelinge van dien geschiedt verteert > 2 schellingen 4 groten.

Tot Vlissingen geadviseert met een Hr Advocaet op wat wijse best tegens dhr Goewijn moght werden geprocedeert enaldaer voor advijs gelt wagenvraght en verteerden gelage betaelt > 1 pond 2 schellingen en 10 groten.

Betaelt aen den procureur Gouwels over oncosten van te stellen en copieren vant compromis volgens quitancie . 8 schellingen.

Tot Middelburgh met den secretaris geliquideert en afgerekent met den Hr pensionaris Teelingh en aldaer verteert >ruim 2 schellingen.

Betaald aan dhr Jan Goewijn als cessie van de actie hebbende van Grietjen Kouwe in minderinge van de Capitale somme van haer obligatie van een hondert pond vls van dat den 5e Junij 1676 > 35 pond

Betaald aan denselven Hr Goewijn over accijns van bier > ruim 9 schellingen

Betaald aan dhr Jan Goewijn over leveringe van een half last turf > 2 ponden 3 schellingen en 4 groten.

!! Den 15e Febr 1680 met dhr Walens ender secretaris tot Middelburgh met Deken ende Beleijders van de Panneringe volgens Commissie gesproken ten eijnde het accoord over de stuijver te ponde van de vercoghte keeten moght werden opgevolght en met deselve ter dier occasie verteert >ruim 10 schellingen

Sara Goewijn wed. Joris van Dorth levert winckelware> ruim 4 pond

Betaald aen juffr. Vrooms over tharen huijse met d’Heeren Arbiters in de saeckd van de stadt >tegens dhr Goewijn is verteert > 1 pond 11 schellingen en 8 groten.

Betaelt aen den Bode Bercman over verschoten gelt en het lighten van den den brief van electie van de nieuwe Magistraet > 2 pond 12 schellingen en 6 groten.

Inventarisnr 404

Jaren 1680 en 1681

Ontfanck

Ontvangen Sara Goewijn over 3 maanden impost van de stadsbieren vervallen den laatsten Julij 1680 > 14 ponden 5 schelling + nog eens 3 maanden idem dito.

Ontvangen van Janneken Goewijn 33 maanden pacht van de ses groote pertonne van de biere vervallen den laatsten Junij 1680 > 5 pond 17 schellingen en 6 groten

Ontfangen van Jan Claesz stadhouder 3 maanden pacht van de Stadtswijnen > 34 pond 15 schellingen + rantsoenpenningen van de selve pacht onzuijver pond 160 : comt > 8 pond.= 5%

Ontfangen van Jan Claesz stadhouder van de stadswijnen vervallen den laatsten maart 1681 > 34 ponden 15 schellingen

Item een ½ jaar van de oxhoofden vervallen den laasten maart 1681 > 2 pond 10 schellingen .

Uijtgeven

Betaelt aan Jacob Duijvecodt over verdiende loon wegens de stadt en bij dhr Goewijn in rek. gebracht en niet betaelt > 2 pond

Betaelt aan Sara Goewijn over geleverde winckelware : quit: > ruim 1 pond

Betaald aan Centijntie van der Leije en Grietje Baartsoens over dienst opt stadthuijs Pond 1 en 7 schellingen

Betaald aan Grietje Baartsoen over arbeijtsloon van haar man > ruim 3 schellingen

Betaalt aan Janneken Goewijn over leverantie van bier > 3 schellingen 9 groten

Betaalt aan Sara Goewijn over axcijs van bier > 6 schellingen en 6 groten.

Betaalt aan H: Harthouwer voor req. Van Thomas Berrij over zoo veel den selven zoude mogen verdient hebben wegens d’loterije > 5 pond 5 schellingen.

Betaalt aan Louijs Keetstock over besaeijde gemeten > 7 schellingenen 6 groten.

Betaalt aan dhr Balliu Kempe over coop van boomen > 4 pond 6 schellingen 8 groten

Betaalt aan Dirck Tops als Ontfanger van den Armen over twee derde parten van de qua placke > 8 pond 7 schellingen 10 groten

Hubertus de Bruijne was deurwaarder > 2 pond 10 schellingen

Betaalt aan Jan Goewijn over gedane diensten volgens quitant > 15 schellingen

Betaalt aan Monsr E: Schuijlaart ten Comptoire bewester Schelt over oversettinge vant gedeelte ambachts op den naam van dhr Leijs > 6 pond 5 schellingen 8 groten

Betaalt aan Grietje de Leeu w: Joris Caauw tot voldoeninge van een obligatie tot laste van de gecommitteerdens van de Loterije > 52 pond

Betaalt voor onkosten in de reijze van Zzee om verscheijde predicanten te hooren met 8 persoonen > 8 pond 10 schellingen 4 groten.

Verteert bij de Commissarissen van het Collegium Qualificatum in het versoeck van de beroepinge van Ds Massing tot Middelb. > 1 pond 10 schellingen

Inventarisnr 405

.

1681/ 1682

Pieter Broeder is thesaurier

Ontfang

Jean Macquet pachter van de stadsbieren van 1 oktober 16881 tot 30 juni 1682 > 36 pond 7 schellingen 6 groten

Randzoenpenningen van 50 pond vls comt > 2 pond 10 schellingen

Uniegelt: bij de vercooping van de

Huijsen van dhr P: de Keijzer > ruim 2 pond

Thuijs de Schelpe

T’hofje van Jan Gillisz Leen

Tgoude ? Trompet

T’hof en landt van Legoesje

T’hof van Jan Gillisz Onderdijck 3 pond 8 schellingen gecocht bij dhr Hendrick van Hemme moete noch ontfangen worden

Uijtgeeff

Grietje Spoercx tractement over een jaar van het schoonmaken van de Marct als mede over 3 maanden Tractement in welcke haar man gewesen ‘sHeeren dienaer gestorven is > 5 pond.

Jan Claasz een jaar tractement als stadhouder >12 ponden

Joris Haack zorgde ook voor schuijtvracht ten dienste van de stad.

Ga naar boven