Historische Vereniging Arnemuiden

Aangepaste Ordinantie betreffende de zoutnering - 1725

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1019

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

Register van verordeningen op de ambachtsgilden inventarisnr. 1019

Enige artikelen die in de ordonnantie van 31 december 1588 op het gilde van de panneringe en zoutzieden “verandert “zijn in 1725

De Ordonnantie door Bailliu Burgemrs Schepenen en Raden der stadt Arnemuijden den laasten Desember 1588 op het gilde van de panneringe en zoudt zieden gemaakt/ is op het versoeck van Deken en Beleeders vande gemeene panneeringe nader oversien en overwogen hebbende de redenen bij hunlieden voortgebragt; soo ist dat Burgmrs Schepenen ende raden naar rijpe deliberatie goedgevonden hebben gelijck zij goedvinden bij desen eenige artijkelen in de zelve te veranderen corrigeren in manieren naar volgende

I

In den Eersten werd geordonneert en gestatueert dat alle die gene die dese neeringe sal willen doen ofte daar inne eenig part ofte deel hebben voor sijn bienvenu tot profijte vande panneering sal betalen vijff en twijntig ponden grooten vls een keetbaas zoon zal betalen moeten vijff ponden vls

Item die met een keetbaas dogter ofte weduwe komt te trouwen zal moeten betalen een hondert Caroli gulden mitsgaders indien een Dogter ofte Weduwe haar selven hadde vrijgemaakt en komende te trouwen willende dese neeringe doen sal moeten betalen eene somma van twaalf ponden vls ten profijte vande neeringe.

II

Idem dat ijder panneman door den Deken bij een overnagte wete ontboden zijnde om op eene sekere uure te compareren en op dezelve uure niet en quame sal verbeuren eenen schelling en die geheel agterblijft een Caroli gulden en soo ijmandt verklaarde dat hij niet wilde komen twee Caroli guldens alle wettelijcke oorsaken uijtgesondert daar deken en beleeders verklaringe van zullen doen off die wettig zijn ofte niet.

III

Idem dat wanneer de pannelieden sulx met eene wete geroepen zijnde en veele vande zelve agterbleven niet en compareerden soo sullen nogtans de presente pannelieden zijnde de helft van het Collegie die zaken die voorgestelt mogen worden mogen handelen ende daarop resolveren ende sullen soodanige resolutien bij de presente panneluijden ofte meestendeel van dien Collegie wijse genomen van sulcken waerde en vigeur zijn of die bij de geheele neringe gestemt en geresolveert ware

IIII

Item dat al het gene dat sulx Collegie wijs tot oorboir ende profijte vande neeringe voortaan gestemt ende geordonneert sal worden sal in allen manieren onderhouden en agtervolgt werden sonder dat ijemandt vande pannelieden daar tegen sal mogen doen op verbeurte van alsulcke boeten en amenden als Deken en beleeders mitsgaders de meeste stemmen vande presente panneluijden tot laste vande onwillige daar op sal gestelt worden wel verstaande soo ’t zelve de authoriteijt vande Magistraat concerneerde en sal geen Effect sorteren ofte van weerden gehouden werden sonder voorgaande authorisatie vande selde magistraet.

V

Idem dat alle Questien en geschillen die onder de pannelieden en Arbeijders van dien beroerende de panneringe sullen van de panneluijden wesende te samen in getalle minsten de helft vande panneluijden gedecideert en oock geexecuteert worden ten ware daar van aen het Collegie van Wette geappelleert ware in welcken gevalle die zake sal blijven in state ter tijd toe bij ’t zelve Collegie andersins geordonneert zal sijn

VI

Ende soo ijemandt t ‘onregte geappelleert mogte hebben zal bij het voorn Collegie mogen gecondemneert wordt in een boete van ses gulden voor sijn appel

VII

Idem dat alle pannelieden in hare keeten zullen hebben endaar steets vast gereedt houden hangende tot ijder panne twee leere brand Emmers twee brandhaken en een brand ladder van twaalff sporten een hoorne Lanteern en ligt daar toe op pene van vijff schellingen op elck perceel dat in elcke keete niet en sal bevonden werden daar van Deken en beleeders ondersoeck en vijsentatie sullen mogen doen tot allen tijden als ’t hun sal gelieven

VIII

Item dat Deken en Beleeders alle Jare sullen gehouden zijn omme te gaan in alle de Zoutkeeten met timmerluijden ofte andere hen op de timmeragie van de keeten verstaande en die selve vijsenteren En alle gebreken die in de selve souden mogen wesen ’t welcke behoort tot Conservatie vande neeringe en verhoedinge van prijckel gerepareert te wesen ’t zelve sal de panneman volgens de Ordonnantie die men hem geven zal gehouden wesen te doen repareren op pene van die daarin onwillich ofte nalatig sal bevonden werden soodanige boete oft satisfactie sal geven als deken en beleeders na bevind van sake en tijdt gelegentheijt sullen goed vinden te behooren.

IX

Item dat na ouder Costuijme drij ofte meer gelijcke geijckte heele vaten en twee ofte meer gelijcke alf vaten sullen wesen om het witte zoudt daar mede gemeten te worden Ende niemant en zal vermogen met eenig ander heel oft alff vat te meten ofte laten meten als die de gemeene neeringe toebehooren op pene van vijffentwijntig gulden te verbeuren ijder reijs oock sullen soo veel turfftonnen als tot de gemeen soudtneringe benoodigt zijn gemaakt en onderhouden werden alle van een en deselve hoogte en wijtte en niet mogen gebruijckt werden voor en aleer die door den stadts ijcker en met het stadts merck en letter geijckt zijn Ook sullen de heele en alve witzoudtvaten alle Jare in de maand April verijckt werden met de letter a : b: c: ende den brand van dese stadt

X

Item dat alle panneluijden die hare keeten hebben hetzij datse wercken ofte voor een tijd stilstaan en niet en zieden zullen gehouden wesen in de gemeene Onkosten die voor de neeringe gedaan is en volgens de rekeninge die Deken en beleeders daar van doen ijder sijn portie sooals per panne sal gerekent werden moeten betalen dog soo ijmand ongenegen ware meer te wercken in sijne ponden wil laten vervallen die sal gehouden wesen daar van aen Deken en beleeders kennis te geven als oock de reden waarom sijlieden niet en wercken die dan na bevind van zaken moeten handelen ’t zij inde onkosten te dragen ofte niet

XI

Idem dat ijder panneman ofte vrouwe gehouden sal zijn sijne vrogten wel scherpelijck te verbieden geen turff meer inde koolputten des Avonds te bringen als sij die nagt onderworpen en van doen sullen hebben/ nogte oock ten geenen tijden geen keeten Asschen daar inne nog eenig vier is en sullen uijtdragen ofte eenig vier daar in zijnde niet van daar scheijden voor dat het alles is uijtgegoten op pene van vijff schellingen ijder reijse als sulx bevonden werd te betalen bij den panneman sijne actie gereserveert tegens sijne vrogten

XII

Idem dat alle Onkosten bij deken en beleeders gedaan die inde rekeninge verantwoort zijn idem boeten die elck een verbeurt sal hebben Idem aerbeijders loon van groff oft witsoudt Idem kuijpers en smedeloon etc oock bewillige consenteringe bij de meeste stemmen tot noodige onkosten sal mogen executeren bij ’t verbieden van Vat vanden Witten Zoute turff en groft sout op ende aff te doen oft andere wercken hoedanig het zoude mogen wesen de neeringe aangaande om al het zelve niet te mogen gebruijcken nog voortvaren voor allerstont de penninge opgebragt ofte partien te vreden gestelt zijn

XIII

Idem dat alle de voorgeroerde boeten bij den deken ofte den genen die van zijnentwege daartoe aengestelt sal wesen om deselve te ontfangen in de ordinaere rekeninge tot profijte vande gemeene panneeringe sullen verantwoordt worden.

XIIII

Ende alsoo de ordonnantie van die vande voorss panneeringe eertijts gemaakt opden 18e February 1584 ter puije deser stadt Arnemuijden openbaarlijck is gepubliceert en sederd dien tijd en wel speciaal op den laasten desemb 1588 in eenige poincten is verandert en gecorrigeert soo is andermaal op versoeck van deken en beleeders dese ordonnantie nagesien En van artijkel tot artijkel oversien en deselve na bevindt van tijd en zaken soodanige veranderinge daarinne gemaakt/ soo als wij naar rijpe deliberatie en overleg met die vande panneringe oorboir en algemeen welwesen der panneluijden hebben goedgevonden te behooren. Ordonnerende mits desen dat dese Ordonnantie en artijkelen daar in begrepen van nu voortaan onderhouden en gevolgt sullen worden op soodanige penen boeten daar inne vermelt reserveren niet te min aen ons d ‘interpretatie van dien soo daar eenige dusterheijt in mogt wesen mitsgaders oock de magt en authoriteijt om die in het geheele ofte ten deele te wederroepen vermeerderen ofte verminderen veranderen ofte corrigeren soo het zelve na gelegentheijt van tijden en zaken sal werden te behooren Actum ten rade der stadt Arnemuijden den 28 April 1725

Mij present

M. Verhage (handtekening )

Ga naar boven