Historische Vereniging Arnemuiden

Klacht over de hoogte van de belasting op het witte zout

Zeeuws Archief  Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Concept van rekest van het stadsbestuur aan de staten van Zeeland

Waarbij zij klagen over de hoogte van de belasting op het witte zout,

Die bovendien in Holland veel minder streng wordt ingevorderd

1585 januari 10

Inventarisnummer  1086.

Edele Mogende Hoochgeleerde Wyse Discrete zeer voorzienighe Heeren

De Staten  S lants ende Graeffelicheyts van Zeelandt ende heurluyder

Gecommitteerde Raiden onse besundere goed Heeren

Edele Mogende Hooghgeleerde Wyse discrete zeer voorzienighe Heeren hoewel wyluyden nyet en twyffelen off uwe E: en zyn volcommelyck geinformeert vande achterdeelen ende beschadicheyden byden gemeenen panneluyden van Zeellandt desen somer geleden soe deur die groote ende meer dan verdrachelicke belastinghe gestelt topten witten soutte als mede dat de zelve belastinghe hier in Zeelt ten vuyterste ende opt rigoreuste affgenomen wort daer ter contrarien die van gelycke neringhe in Hollt zeer luttel oft nyet met allen van gevoelt en hebben nyet meer bye enige betaelinge als van rigoreuse executie diemen tegen henluyden oft den collecteurs gevoordert zoude hebben/ Ende dat daerdeure zoude schinen ende by die vander neringhe ( zoe zyluyden ons by requeste ende mondelinghe aengedient hebben)  gepresumeert wort dat deur soedanighe ende gelycke saecken die verbysteringhe der panneluyden van Zeelt  ende diverteringhe van soe treffelicke neringhe buyten zelven lande gedvoordert ende gesocht zoude worden/  Al dwelck hoewel menichmael ( zoe die vande neringhe ons mede aengegeven hebben) particulierlick verthoont ende oock volcomelick bewesen is aenden ghenen diet behoorden om naer schuldighen plicht dÍngesetenen ende lantgenoten tot  behoudinghe van zoe treffelick neringhe voorgestaen ende die behouden te mogen worden soe en is nochtans daertoe alsnoch gheen remedie oft beteringhe vernomen/ Ende want het welvaren dess stadt ende alle Ingesetenen van dier principalick vande zelve neringhe dependeert ende overzulcx het achterdeel deur excessyff verlies by een yeder in zyn particulier geleden alhier oock aldernaest gevoelt wort met zulcken apparentie dat by continuatie ende geduericheyt van dyen den meestendeel die neringhe souden moeten verlaeten ende nyet alleen vuyter stadt dan mede vuyt geheel Zeelt het zy dan naer Hollt ofte Vrieslant nootelick moeten vertrecken ende zulcx nyet alleen nyet gebruycken die vrydicheyt ende voorderinghe van neringhe ende trafficque daer eenyeder het zy dan schipper aerbeijder oft burger soe grootelick op verhoopt heeft ende waervoor zyluyden naer verlies van allen hen goet het lyff gewillich gewaecht een de bloet gestort hebben/ dan mede al tgundt dat zyluyden om eenichszins te mogen hercommen tot timmeraige geemployeert ende mits groote belastinghe heur persoons huysen ende soutkeeten vergadert hebben te moeten verlaeten zoe ons van wegen die zelve mede aengedient is  ende wyluyden oock eensdeels sekerlick weten Ende want wy nyet oock en twyffelen oft uwe E: en hebben daervan mede een sunderlinck leetwesen met goede intentie ende voornemen om op als te versien ende order te stellen soe veele doenlick ende die nootelicke welvaert van Zeelt ende Inwoonders van dyen verheysschende is Soe hebben nochtans die zelve uwe E: by desen onderdanighe eerbiedinghe ende reverentie daer toe meerder ende naerder willen verwecken  ootmoedelick biddende dat die believe opte verthooninghe der gemeender neringhe van geheel Zeelt die zyluyden aen Uwe E:  doen zullen sulcken goeden  vaderlick insien te nemen  ende voorts soedanigen devoor te doen daer ende alzoe behooren zal dat die voorgeroerde achterdeelen ede Inconvenienten geweert mogen worden  tot behoudinghe der voorgeroerder soe loffelicker neringe ende mede dess stadt ende inwoonderen van dyen die daerop meestendeel berusten  ende sonder de zelve failleren ende vergaen souden/ Biddende voorts met gelicke ootmoet dat uwe E: dese onse aenghevinghe daer den noodt ons meer dan anderen toe dwyncht in in tgoede te willen nemen ende ons metten gemeenen inwoonderen als goede gewillighe ondersaeten gerecommandeert te houden mits dat wye in alles naer vermoghen ons ende alle onse middelen wederom zeer willichlick ten dienste ende voorderinghe vande gemeene welvaert employeren zulle zoe wy tot noch toe gedaen hebben ende gelick wy verhoopen dat uwe E: ons volcommelick vertrauwen/ Ende hiermede

Edele mogende hoochgeleerde wyse discrete zeer voorzienighe Heeren gebieden ons zeer dienstelick ende met alder ootmoet in uwe E: goede gratie Biddende God almachtich de zelve tot goede  voorderinghe welvaert ende beschermynghe vande lande van Zeelt Zyne Goddelicke gratie ende voorsichticheyt te verleenen/

Vuyt Arnemuyden dess Xen January XVcLXXXV tich

U: E:ootmoedighe ende goetwillige dienaers

Burchmrs Schepenen ende Raiden der Stadt Arnemuyden in Zeelt ende

Theurluyder ordonnantie

B. Cannoije

handtekening

Ga naar boven