Historische Vereniging Arnemuiden

Zouthandel vanuit Arnemuiden (1598-1599)

Staten van Zeeland 2.1 1213 / Stukken van onzekere afkomst.

Specificatie van alle den witten soutte geduijrende den tijt van xxi aprilis 1598 binnen de stadt Arnemuijden vercocht en vuijt de keeten der zelve stadt affgescheept en gelevert zijnde.

Uittreksel en Toelichting

Op den xxi aprilis 1598

De weese van Jaecques Reynouts heeft vercocht aen Heijndrick Heijndricxss van Breda een hondert wit braet sout geladen int schip (laatsgenoemde).

De zelve weesr aen Symon Janss. van Schoonhoven een quartier wit braet sout, geladen int schip(van laatstgenoemde)

xxii aprilis 98.

Matthheus Janss. aen Eijsbrecht Ianss. admirael van Schoonhoven xx vaten wit braet sout int schip van laatsgenoemde.

Jan Adriaen van de Bye aen Symon Janss. van Schoonhoven een halff hondert wit braet sout.

Adriaen Corn. de Ionghe (2x) aen Claes Jansen van Wormer achtenveerthig vaten wit braet sout(schipper)

xxiiii Aprilis

Johan Spierinck zeven quartier,Maerten Adriaenss twee hondert ende Sonnius twee hondert alles aen Evert van de Goff, geladen in Iasper Ianss. schipper van Middelburg.

xxii Meije

David Taetse aen Isbrant Janss. van Crommenie vijfthien vaten wit braet sout

Idem vercocht ende gelevert Thuenis Maerten van Gorchum een quartier wit braet sout geladen in het schip van Th.Maertens.

xxiii Meije

Maerten Adriaenss. heeft vercocht aen Joris Brechtsen zes quartier wit braet sout. Item Jan van Gelder heeft aen de voors. Joris vercocht een hondert wit braet sout.

N.B.Joris Brechtsen had stellig een eigen schip.

xxv Meije

De weese van Claes Alberts aen Denys Janss. van Dort, zes quartier zeven vaten (eigen schip)

xxviii Meije

Adriaen Corn. de Jonghe aen Claes Jans,Bruijnooghe lxiiii vaten wit braet sout.

xxix Meije

Idem aen Willem Jans. van Schoonhoven lxiii vaten

David Taetse aen Corn. Stevens van der Gouwe acht en vijftich vaten in diens schip

viii Junij

Maerten Adriaens aen Corn. Crijne van Dort zes quartier wit braet sout.

xi Junij

Idem aen Goossen Jans. van Gorkum een halff hondert wit braet sout

xii Junij

Jan Adriaen van der Bije aen Claes Aperts van Dort drije hondert vijff vaten wit braet sout in diens schip.

xv Junij

David Taetse aen Joris Brechts zes quartier wit braet soudt geladen in Joris Brechts (eigen Schip)

Adriaen Corn de Jonghe aen Claes Janss. Bruijnooghe een hondert vaten braet sout (eigen schip).

Idem aen Corn. Stevens van der Gouwe een halff hondert (eigen schip)

xixi Junij 98

de weese van Jacques Reijnouts heeft vercocht ende gelevert aen Hespel to Vlissinghen drije hondert wit braet sout geladen Jan de Vets (schipper) van Middelburg.

Hier volgen nog een aantal namen :

Adriaen Cornelis de Jonghe(zeer vaak),

Jan Adriaenss van der Bije, Maerten Adriaens,

Jan van Gelder, Mayken Claes, weese van Claes Alberts, Mattheus Jansen Zeijlmaker, David Taetse, Olivier Keuvre (Couvrie?),Pieter Cappoen (vaak),Bouwen Janss., Tyer Adriaens, wees van Bouwen Jansss., Claes Sael doude, Hartman Michiels, Heyndrick Sonnius, Adriaen Vermeere, Jan Spierink,

Adriaen Corn de Jonghe heeft vercocht ende gelevert aen Jan de Gortere van Mechelen (vijandelijk gebied) zeve quartier wit braet sout op den eersten Julij 98 vervoert in de schuit van Arents van Middelburch.

Op den xviii Julij 98

Jan van Gelder heeft vercocht ende gelevert aen Joris Brechts de nombre van vier hondert xx vaten wit braet soutgeladen in Joris Brechts. (schip). Joris Brechts was volgens het Gildeboek pas in 1600 zoutzieder; voor die tijd was hij (groot)handelaar en beschikte over 1 of meer eigen schepen ! Het is mogelijk dat hij de exploitatie van van 1 of meer pannen van de wezen van Claes Alberts of/en Bouwen Janss. heeft overgenomen, want in hetzelfde jaar komen hun namen in de rekening van de Generale Oncosten niet meer voor.

In 1600 had Joris Brechts de beschikking over 2 pannen.

Ook David Taetse heeft op dat moment de nombre zeve quartier achthien vaten, daervan drije quartier vijff vaten in Joris Brechts(schip) geladen. We vermoeden dat Joris nog van de diensten van andere schippers gebruik heeft gemaakt.

Adriaen Corneliss. de Jonghe heeft vercocht ende gelevert aen Joris Brechtsen elff quartier veerthien vaten wit braet sout in Antheunis Jacobsen Oudeman(schipper uit Arnemuiden ?)

Den xviiien dito 98

Pieter Cappoen heeft vercocht ende gelevert aende voors. Joris Brechtsen een quartier wit braet sout.

Idem aen Arentsen drije quartier veerthien vaten.

Op den xvii1en Julij 98

Olivier de Keuvre(Couvrie ?) aen Walraven Meens van Brussel(vijandelijk gebied) vier hondert wit braet sout ende Mattheusen een quartier, alles geladen in Corn. Pietersen van Middelburch.

Op den xxv en Julij 98

Adriaen Vermeere de Jonghe heeft vercocht ende gelevert aen Lysbeth Sijmons van Schoonhoven een hondert wit braet sout geladen int schip vande voors. lysbet .

Jan van Gelder aen Faes Jansen van Middelb. een halff hondert

Adriaen Corn de Jonghe aen Faes een halff hondert. in diens schip.

28en Julij

Idem aen Derrick Joossen van Woerden zeven en vijftich vaten in zijn eyghen schip.

Op den xxviiien Julij 98

Pieter Cappoen heeft vercocht aen Walrave Meens (van Brussel) drije hondert geladen in Jacob Joossen van Middelburch.

Mayken Claes wees van Claes Albertsen aen Corn. Bloncke van Dort vijff quartier.

Bouwen Jansen aen Corn. Bloncke van Dort zes quartier thien vaten int schip van Bloncke.

Op den laesten Julij 98

Mattheus Jansen Zeijlmaker heeft vercocht ende gelevert aen Claes Apertsen veerthien quartier seventhien vaten geladen in Claes Aperts schip.

iiien Augustii 98

Claes Zael doude aen Claes Jansen Bruijnooge neghe quartier in diens eigen schip.

Op den xiien Augustii 98.

Mr. Heijndrick Sonnius aen Vermeere(Vlaming ?) twee hondert en 1 quartier int schip van Philip Lenaerts van Middelburg.

Corn. Adriaens aen Eijsbregt Janssen van Schoonhoven een halff hondert in zijn eigen schip.

Adriaen Corn. de Jonghe aen Corn. Bloncke van Dort een hondert ende acht vaten in zijn schip.

Jacomynken Lemmers, weduwe van Jaecques Reijnouts aen Corn. Bloncke van Dort thien quartier ende thien vaten in zijn eigen schip.

Op den xiiien Augustii 98

Adriaen Corn. de Jonghe aen Corn. Stevensen van der Gouwe een quartier wit braet sout in zijn eigen schip.

Op den xven Augustii 98

Mattheus Jansen Zeijlmaker aen Pieter Pietersen van Vlissinghen 1,5 quartier wit braet sout in het schip van Pieter Crijnssen van Arnemuiden.

Mattheus Jansen Zeijlmaker aen Denijs Jansen van Dort drije hondert vaten in sijn eygen schip.

Op den xviii en Augustii 98

Jacomynken Lemmers weduwe van Jaecques Reijnoute aen Claes Jansen Bruijnooghe vijff quartier in sijn eigen schip.

Op den xxien Augutii 98

Adriaen Corn. de Ionghe aen Dirrick Sloot van Schoonhoven drije quartier in dien eigen schip.

Op den xien september 98

Bouwen Jansen aen Corn. Antheunisen Bloncke van Dort nege quartier vat braet sout .

Mayken Claes aen Corn. Bloncke vijff quartier eigen schip.

Jan van Gelder aen Corn Crijns van Dort zeve quartier en twaelff vaten in diens eigen schip.

Mayken Claes aen Corn. Crijns voors. een hondert negen vaten in dien eigen schip.

Op den xiien September 98

Pieter Cappoen aen Corn. Jans. van Brouwershaven twee hondert vat braet sout int schip van Corn.Jansen.

Op den xiiiien September 98

Adriaen Corn. de Jonghe aen Aert Aert van Culenburch vijfthien vaten in sijn eigen schip.

Op den xven Sept 98

Olivier de Keuvre (Couvrie?) aen Aert Dignis van Arnemuijden een hondert wit braet sout in diens eijgen schip.

Op den xvien Sept 98

Jacomynken Lemmers aen Thuenis Jansen van Thielt (vijandelijk gebied) vijvenveethig vaten geladen in zijn eigen schip.

Mattheus Jansen zeylmaker aen Eijbrecht Janssen van Schoonhoven een hondert wit braet sout in zijn eijgen schip.

xviien sept 98

Mattheus Janss. zeijlmaker aen Daniel Iacobsen van Delft een hondert wit braet sout geladen in het schip van Matteus Matthijssen van Arnemuijden.

xviiien sept 98

Bouwen Jansen aen Heijndrick Heijndricx van Breda twee hondert en vijff vaten wit braet sout in diens eijgen schip.

Op den xixen september 98

Adriaen Corn. de Jonghe aen Willem jansen van Schoonhoven vijvenveertigh vaten geladen in het schip van Willem Iacobsen op der levre(op te leveren ?)

Adriaen Corn. de Jonghe aen Lysbet Sijmons van Schoonhoven drije qartier wit braet sout in haer eijgen schip.

Op den xxien sept. 98

Hartman Michielsen Coster aen Denys Jans. van Dort dry hondert vat braet sout int schip van de laatste.

Op xxiien sept. 98

Jan Spierinck aen Joris Brechtsen twee hondert zes en veethig vaten wit braet sout in zijn eijgen schip.

Mr. Heijdrick Zonnius aen Joris Brechtsen hondert ende een quartier wit braetsout int schip van Corn. Frans,van Arnemuiden ? voors.?

Jan van Gelder aen Joris Brechtsen drije quartier ende elff vaten geladen in zijn eijgen schip.

Op den xxiien September 98

Jacomynken Lemmers wees van Jaecques Reijnouts aen Corm Bloncke van Dort drije hondert wit braetsout geladen int schip van Pieter van de Roy ?

Op den xxiiiien sept. 98

Maerten Adriaensen aen Heyndrick Jansen van Delfshaven zes quartier wit braet sout geladen int schip van Wouter Licxe van Arnemuijden.

Mattheus zeylmaker aen Heyndrick Jansen van Delfshaven zes quartier geladen in het schip van Wouter Licxe van Arnemuijden.

Op den xxven september

Haertman Michielss Coster aen Geertgen Willemsen van Gorcum thien quartier wit braet sout int schip van Dirrick de Weyer van Middelburgh.

Adriaen Corn. de Jonghe aen Jan de Gorter van Mechelen een hondert wit braet sout geladen int schip van Heyndrick van Overslach van Middelburgh.

Pieter Cappoen aen Jan Corn. de Gorter van Mechelen veerthien quartier ende 2 vaten wit braet zoutgeladen int schip van Heyndrick van Overslach van Middelburgh.

Jan Adriaensen van der Bije aen Adriaen Woutersen van Arnemuijden zes quartier int schip van voors. Adriaen Wouters.

Op den xxvien sept. 98

Olivier de Keuvrie ? aen Claes Jansen Bruijnooghe zes quartier wit braetsout int schip van Joos Minnevoet van Arnemuijden.

Op den xxviien September 98

Mr. Heijndrick Zonnius aen Claes Pieter Vermeere veerthien quartier ende negen ? vaten int schip van Govert Adriaensen van Middelburch.

Maerten Adriaensen heeft affgescheept int schip van Marius Pieters van Arnemuijden vijff quartier zeventhien vaten wit braet sout om van hier naer Rotterdam gevoert ende aldaer vercocht te worden.

Adriaen Corn. de Jonghe aen Ian Claes van Delft een half hondert geladen int schip van Aert Dignis van Arnemuijden.

Mattheus Janss. heeft affgescheept int schip van Marinus Pieters van Arnemuijden vijff quartier ende zeventhien vaten wit braet sout om gevoert te worden naer Rotterdam ende aldaer vercocht te worden.

Mattheus Jans. zeylmaker aen Daniel Dirricx van Delft een halff hondert geladen int schip van Aert Dignis.

Op den xxxen sept 98

Jan Adriaenss van Bije aen Pieter Vermeere twee hondert zesthien vaten int schip van Govert Adriaens van Middelburch.

Op den Ien okt. 98

Adriaen Cornelis de Jonghe aen Ruthuyge (Rutger ?) van Schoonhoven vijvenveertich vaten in diens schip.

Op den 2en okt 98

Adriaen Corn. de Jonghe aen Corn Claesen van Woerden achtendertich vaten in diens schip.

David Taetse aen Denys Jans. van Dort twee hondert zesthien vaten int schip van Denys.

Jacomynken Lemmens wees, aen Jan Willems van Vlissinghen tweeentsestich vaten en een halff geladen int schip van Jacob de Verenaer van Arnemuijden.

Op den Ven october 98

Bouwen Jansen aen Claes Jan van Wormer een hondert in sijn eijgen schip.

Op den vii october 98

Jan Adriaensen van der Bije aen Corn Eeuwoutsen Perrenaer van Vlissingen twintich vaten geladen int schip van Jacob Claes de Verenaer van Arnemuijden.

Op den ixen october 98

Adriaen Corn. de Ionghe aen Jan Heyndricx van Arnemuijden een halff hondert geladen int schip van Pieter Crijns van Ar nemuijden.

De wees van Claes Alberts aen Corn. Bloncke van Dort zes quartier geladen in diens schip.

Idem aen Corn Crijne van Dort eigen schip.

Xen Oct.

Claes Zael d oude aen Heyndrick Heyndricx van Breda nege quartier ende derthien vaten in sijn eighen schip.

XI en Oct.

Mayken Claes aen Bloncke Dordtrecht

XIIen Oct. 98.

Adriaen Cornelis de jonge aen Willem Jansen van Schoonhoven.(2 maal)

Claes Sael d oude aen Franchoys Herherss van Amersfort een halff hondert in diens schip.

Pieter Cappoen aen Claes Willem van Middelburch een halff hondert ende XI vaten in eijgen schip.

Dezelve aen Floris Willemsen van Middelb. een halff hondert in diens eijgen schip.

Op den XIII en october 98

Jan van Gelder aen Derrick Sloot van Schoonhoven drieen zestich vaten wit braet sout in diens eijgen schip.

Adriaen Corn. de Jonghe aen Pieter Dirrickz van Vlissinghen een quartier wit braet sout in diens eijgen schip.

Idem maar wel geladen int schip van Pieter Crijnsen van Arnemuijden.

Op den XVen october 98

Adriaen Corn de Jonghe aen Claes Jansen Bruijnooghe drije quartier veerthien vaten wit braet sout geladen in diens schip.

Maerten Adriaenss. aen Aelken Herberts van Middelburch een halff hondert sout int schip van Pieter Crijnsen van Arnemuijden.

Hartman Michielsen Coster aen Claes Bruynooghe een halff hondert wit braet sout in diens eijgen schip.

Adriaen Corn de Jonghe aen Theunis Maertss. Species ?? van Gorchum 1/2 hondert in diens schip.

Claes Zael d oude aen Claes Janss. Bruijnooge 3 quartier en zeven vaten in diens schip.

Op den xvii en oct 98.

Adriaen Corn de Jonghe aen Adriaen Willems Cuyper van Schoonhoven vijffthienvaten geladen in diens schip.

Op den XIX en Oct. 98.

Mattheus Jansen de zeijlmaker aen Eijbrecht Janss. van Schoonhoven hondert en vier vaten geladen in diens schip.

aen Steven van Gouwe 5 quartier geladen in diens schip.

Op den XXIIIen October 98

Mr.Heyndrick Sonnius aen Jacob Zegersen van Schoonhoven een halff hondert wit braet sout geladen in zijn eijgen schip.

Hartman Michielsen de coster aen Denys van Dort vijff quartier seven vaten in diens eijgen schip.

Op den XXVIIIen oct. 98

Adriaen Corn. de Jonghe aen Evert Brant van Heusden een halff hondert int schip van dezen.

Op den XXIXen Oct. 98

Mayken Claes wees aen Claas Jansen Bruijnooghe twee hondert wit braet sout in diens eijgen schip.

Op den XXXen october 98

Mr. Heyndrick Sonnius aen Heyndrick H. van Breda zes quartier zeven vaten braet sout in sijn eijgen schip.

dit gebeurt nogmaals maar dan door Mayken Claes.

Op den IIIen november 98

Jan Adriaenss vander Bije aen Corn. Eeuwoutss Poortenaer (poorter? of poortwachter ?) van Vlissinghen een quartier wit braet sout int schip van Leijn Ludenss.

Op den Ven november 98

Olivier de Keurvre ? aen Jan Toebast van Gent twee hondert tweeen tnegentich vaten wit braet sout geladen in zijn eygen schip.

Mattheus Jansen aen Toebast van Gent zes quartier ses vaten in sijn eijgen schip.

Op den VIen november 98

Adriaen Corn de Jonghe aen Corn. Stevens van der Gouwe een halff hondert in zijn eigen schip.

Op den VIIen november 98

De wees van Jaecques Reynouts aen Jan Willemsen van Vlissinghe een halff hondert geladen int schip van Pieter Crijns van Arnemuijden.

Op den Xen november 98

Pieter Cappoen aen Floris Willemse van Middelburch in diens eigen schip.

Idem aen Claes Willems van Middelburch 3 quartier in zijn eigen schip.

XIIen nov. 98

Adriaen Corn de Jonghe aen Jan Reyerts van Gorcum een halff hondert in eijgen schip.

Mattheus Jans. aen Jacob Pietterss vande Leure dertich vaten in diens schip .

Op den XIII en november 98

Adriaen Corn. de Joghe aen Dirrick Joos van Woerden drije vaten geladen in Dirrick Joos schip.

Op den XXIIII en nov. 98

Idem aen Gerrit Sloot van Schoonhoven een halff hondert in diens eigen schip .

Idem aen Dirrick Sloot van Schoonhoven tnegentichh vaten in diens eijgen schip.

Op den XXVen Nov. 98

Jacomynken Lemmens aen Corn Bloncke van Dort ses quartier ende een vat int schip van Bloncke.

Tyer Adriaens, wees van Bouwen Jans, aen Corn. Bloncke 5 quartier in eijgen schip.

Idem aen Bloncke negenthich vaten in eijgen schip.

Jan Adriaenss van der Bije Corn.Eeuwouts van Klinck van Vlissingen twintich vaten int Schip van Crijn Dignis.

Op den XXVIen november 98 nam Jan Cornelis de Gorter van Gent een lading wit braet zout af.

Op den XXVIIen november 98

Adriaen Corn. de Jonge aen Pieter Jans van Vlissinghen een hondert int schip van Corn.Willebortse van Vlissinghen.

Op den lesten november 98

David Taetse aen Jeronimus Museur ? van Middelb. zeven Quartier int schip van Corn. Meens van Middelburch.

Maerten Adriaens aen Joris Brechtsen van Arnemuijden twee hondert thien vaten in sijn eijgen schip.

Hartman Michielss aen Joris Brechtsen van Arnemuijden twee hondert tweentnegentich vaten in zijn eygen schip.

Op den iii en december 98

Van der Bije aen Claes Apers van Dort drije hondert vaten in diens schip.

Op den VI en december 98

Mattheus Janss. zeylmaker aen Jan Lenaerts. van Gorcum nege quartier in zijn eygen schip.

De zelve aen Bastiaan Lenaerts van Gorcum twee hondert wit sout int schip van Willem Pieters voorsed ?

Op den xen december 98

Maarten Adriaens aen Joris Brechtsen een hondert geladen in de Joghe Keijser van Middelburch

Adriaen Corn. aen Joris Brechtsen een hondert wit braet sout geladen in tschip van de Jonghe Keijser van Middelburch.

Pieter Cappoen aen Joris Brechtsen twee hondert wit braet sout geladen int schip van Jonghe Keijser voors.

Op den XVIIen december 98

Mayken Claes , wees van Claes Alberts aen Heijndrick Heijndricx van Breda een en veertich vaten in diens schip.

Op den XXIIen december 98

Jan Adriaens van der Bije aen Pieter Crijns van Goes twee hondert vijffenvijfthich vaten int schip van Pieter Crijn van Goes.

Op den XVIIIen meerte 99

Adriaen Corn. de Jonge aen Theunis Mertsen van Gorcum een quartier in eijgen schip.

XIXen meerte 99

Maerten Adriaenss aen Heijndrick van Breda vijff quartier ses vaten in sijn eijgen schip.

Adriaen Cornelis de Jonghe aen Willem Jans. van Schoonhoven drije quartier in eijgen schip.

XXen meerte 99

Adriaen Cornelis de Jonghe aen Govert Beertense van Schoonhoven in eijgen Schip.

David taetse aen Dirrick Joos van Woerden een hondert wit sout in eijgen schip

Op den XXVIen meerte 99

Adriaen Corn. de Jonghe aen Franchois ...... twee hondert witbraet sout geladen int schip van Mattheus Matthijs van Arnemuijden

David Taetse aen Pieter Corn. van Gorcum vierentwintich vateb in diens schip.

Op den XXIXen meerte 99

Olivier de Keuvrie ? aen Thomas Antheunis vande Leure ? derthien vaten in eijgen schip.

Op den laesten meerte 99

Maerten Adriaenss aen Corn. Crijne van Dort nege Quartier in sijn eijgen schip.

Ghecollationeert tegen het register van de opscrivinghe van den witten soutte ende ......

Xen Meije zesthien hondert hondert eene

Cannoijen

N.B. Het is van belang dat de aandacht er op gevestigd wordt dat de handel met "de vijand", ook met de Zuidelijke Nederlanden, waar de Aartshertogen regeren, verboden wordt kort na de dood van Filips II van Spanje.

Filips II overleed op 13 september 1598. Zijn twintigjarige zoon volgt hem dan op als Filips III. De jonge koning had zich altijd al geergerd aan het feit dat de opstandelingen in het Noorden van het Spaanse Rijk hun krijgsverrichtingen voor een groot deel bekostigden uit de winsten die voortvloeiden uit het handel drijven met kooplieden uit de Spaanse Nederlanden en Spanje zelf.Hij brak radicaal met het beleid dat zijn vader gevoerd had.

Al 2 maanden na zijn troonsbestijging kondigde Filips III een algeheel verbod van de handel met de opstandelingen af.

Alle Noordnederlandse schepen in de Spaanse en Portugese havens werden in beslaggenomen en de bemanning werd naar de galeien gestuurd.

Het is niet zo verwonderlijk als we in de Specificatie van al het wit zout dat vanaf 1 april 1598 tot 1 april 1599 binnen Arnemuiden verkocht en uit de keten van de stad afgescheept en geleverd is, geen vermeldingen aantreffen na 27 november 1598 van handel met " de vijand". Dit verbod gold niet voor de Zuidelijke Nederlanden, maar zal toch handelaars/schippers behoorlijk afgeschrikt hebben.

Op bovengenoemde datum kocht Jan Cornelis de Gorter van Mechelen (voor zover wij kunnen nagaan) als laatste koopman uit de Spaanse Nederlanden een lading braet (gezoden/geraffineerd zout). Op 5 november 1598 was ook Jan Toebast van Gent er nog in geslaagd, 2 ladingen zout te bemachtigen.

De Aartshertogen die de Zuidelijke Nederlanden bestuurden,volgden het voorbeeld van Filips III pas in februari 1599.

Zie hiervoor: Victor Enthoven: Zeeland en de opkomst van de Republiek Handel en strijd in de Scheldedelta c. 1550-1621. Leiden 1996. p. 132, 133 en 134.

SUPPLEMENT:

Schippers of/en bezitters van 1 of meer schepen uit ARNEMUYDEN in deze bron aan te treffen:

 • Joris Brechtsen

 

 • Antheunis Jacobsen Oudeman
 • Pieter Crijnssen
 • Aert Dignis
 • Mattheus Matthijssen
 • Corn. Frans.
 • Wouter Licxe
 • Adriaen Woutersen
 • Joos Minnevoet
 • Marius Pieters
 • Jacob Claes de Verenaer
 • Jan Heyndricx (waarschijnlijk koopman zonder eigen schip)

 

 

Ga naar boven